Page 1


‫روژه‬ ‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪2‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫اﻓﻐﺎن ﺑﻨﺴ＀‬ ‫د ﻋﻠﻤﻲ '‪75‬ﻧﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫د ﺗﺎﻟﻴﻒ او ژﺑﺎړې آﻣﺮﻳﺖ‬

‫روژه‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ اوﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﺣﻤﺎد‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﻟﻴﮑﻠ‪7‬‬ ‫د ادارې ﻳﺎد*ﺖ ‪9 ..........................................................................................‬‬ ‫روژه ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﻧﻌﻤﺖ ‪11...................................................................................‬‬ ‫د اﻧﺴﺎن د ﭘﻴﺪاﻳ‪+‬ﺖ ﻣﻘﺼﺪ ‪14......................................................................‬‬ ‫اﻳﺎ ﭘﺮ*ﺘ‪ 3‬د ﻋﺒﺎدت ﻟﭙﺎره ﺑﺲ ﻧﻪ وې؟ ‪14.......................................................‬‬ ‫ﻋﺒﺎدات ﭘﻪ دوه ډوﻟﻪ دي ‪15............................................................................‬‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ی ډول‪ :‬ﺑﻼ واﺳﻄﻪ ﻋﺒﺎدت ‪15.................................................................‬‬ ‫دوﻫﻢ ډول‪ :‬ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺒﺎدت ‪16.....................................................................‬‬ ‫ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﻋﺒﺎدت ﻏﻮره دی ‪16.......................................................................‬‬ ‫د رﻣﻀﺎن د ﻫﺮﮐﻠﻲ ‪請‬ﺤﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘﻪ‪17...............................................................‬‬ ‫د روژې ﺗﻌﺮﻳﻒ ‪19.........................................................................................‬‬ ‫د روژې ﺗﺎرﻳﺦ ‪19...........................................................................................‬‬ ‫د روژې ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ‪20...................................................................................‬‬ ‫د رﻣﻀﺎن روژې ﺣﮑﻢ ‪20................................................................................‬‬ ‫د روژې ﺣﮑﻤﺖ او ﻓﻠﺴﻔﻪ ‪22..........................................................................‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫د روژې ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ‪23................................................................... 3"-‬‬ ‫د روژې ﻓﻀﺎﺋﻞ ‪27.........................................................................................‬‬ ‫ﭘﻪ *ﮑﺎره روژه ﺧﻮړل ‪33................................................................................‬‬ ‫د رﻣﻀﺎن روژه ﭘﺮﭼﺎ ﻓﺮض ده؟ ‪34...................................................................‬‬ ‫د ﻣﻴﺎﺷﺘ‪ 3‬ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺳﺮه روژه ﻧﻴﻮل ‪35............................................................‬‬ ‫د ﺷﮏ د ور‪ 3$‬روژه ‪35................................................................................‬‬ ‫د روژې ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ او ارﮐﺎن ‪36.........................................................................‬‬ ‫‪ -۱‬ﻧﻴﺖ ﮐﻮل ‪36.............................................................................................‬‬ ‫‪ -۲‬ﻟﻪ ﺧﻮراک‪+' ،‬ﺎک او ﺟﻤﺎع 'ﺨﻪ ‪$‬ﺎن ژﻏﻮرل ‪37.......................................‬‬ ‫ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ‪ 3‬روژه ﻧﻴﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ روا دي ‪38....................................................‬‬ ‫‪ -۱‬د ﺷﭙ‪ 3‬ﻟﻪ ﺧﻮا ﺧﻮراک‪+' ،‬ﺎک او ﺟﻤﺎع ‪38...............................................‬‬ ‫‪ -۲‬د ﺳﻬﺎر ﺗﺮ اول وﺧﺘﻪ د ﭘ‪5‬ﺸﻤﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﮐﻮل ‪38........................................‬‬ ‫‪ -۳‬ﮐﻪ د ور‪ 3$‬ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻲ ﭼ‪ 3‬رﻣﻀﺎن دی‪ ،‬د ور‪ 3$‬ﻧﻴﺖ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ‪39.........‬‬ ‫‪ -۴‬ﻫﻐﻪ ﭼ‪ 3‬ﭘﺮ ‪$‬ﺎن ﮐﺎﺑﻮ ﻟﺮي‪ ،‬ﻟﻪ ﻣ‪5‬ﺮﻣﻨ‪ 3‬ﺳﺮه ﻟﻮﺑﻲ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ‪40...................‬‬ ‫‪ -۵‬ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐ‪ 3‬د روژې ﺧﻮړل ‪40.....................................................................‬‬ ‫‪ -۶‬ﭘﻮره اودس ﮐﻮل ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻀﻤﻀﻪ او اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮐ‪ 3‬اﺣﺘﻴﺎط ﮐﻮل ‪40.............‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫د روژې ﻣﺎﺗﻮوﻧﮑﻲ ‪41...................................................................................‬‬ ‫ﻫﻐﻪ ﺷﻴﺎن ﭼ‪ 3‬ﮐﻔﺎره او ﻗﻀﺎ دواړه ﻻزﻣﻮي ‪41................................................‬‬ ‫‪ -۱‬ﺧﻮراک او '‪+‬ﺎک ‪41...............................................................................‬‬ ‫‪ -۲‬ﺟﻤﺎع ‪42..................................................................................................‬‬ ‫ﻫﻐﻪ ﺷﻴﺎن ﭼ‪ 3‬روژه ﭘﺮې ﻣﺎﺗ‪85‬ي او ﻳﻮازې ﻗﻀﺎ ﻳ‪ 3‬ﻻزﻣﻴ‪8‬ي ‪42.......................‬‬ ‫‪ -۱‬ﻗﺼﺪا ﭘﻪ ډﮐﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻗﯽ ﮐﻮل ‪42................................................................ :‬‬ ‫‪ -۲‬ﺣﻴﺾ او ﻧﻔﺎس ‪43.................................................................................. :‬‬ ‫‪ -۳‬ﭘﻪ زوره ﭘﺮ ﭼﺎ روژه ﻣﺎﺗﻮل ‪43.....................................................................‬‬ ‫‪ -۴‬ﭘﻪ ﻟﻮی ﻻس )ﭘﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺮه( دود ﺗ‪5‬ﺮول ‪44..................................................‬‬ ‫‪ -۵‬ﺳ‪/‬ﺮﻳ＀ ﻳﺎ ﭼﻠﻢ 'ﮑﻮل ‪44..........................................................................‬‬ ‫‪ -۶‬د ﭘ‪5‬ﺸﻤﻨﻲ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ‪ 3‬ﺗ‪5‬ﺮوﺗﻞ ‪44............................................................‬‬ ‫‪ -۷‬د روژه ﻣﺎﺗﻲ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ‪ 3‬ﺗ‪5‬ﺮوﺗﻞ ‪45.........................................................‬‬ ‫ﻫﻐﻪ ﺷﻴﺎن ﭼ‪ 3‬روژه ﭘﺮې ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي او ﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﮑﺮوه ﮐﻴ‪8‬ي ‪46...........................‬‬ ‫‪ -۱‬ﻏﺴﻞ ﮐﻮل ‪46...........................................................................................‬‬ ‫‪ -۲‬ﻣﺴﻮاک ﮐﺎرول ‪46....................................................................................‬‬ ‫‪ -۳‬ﺳﺮﻏﻮړول ‪46...........................................................................................‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫‪ -۴‬اﺣﺘﻼم ‪47................................................................................................‬‬ ‫‪ -۵‬ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﻲ ﮐﺎرول ‪47.................................................................................‬‬ ‫‪ -۶‬د اړﺗﻴﺎ ﭘﺮ وﺧﺖ د ﺧﻮړو ﺧﻮﻧﺪ ﮐﺘﻞ ‪47.......................................................‬‬ ‫‪ -۷‬د ﺳﺘﺮ‪-‬ﻮ درﻣﻞ ﮐﺎرول ‪48.........................................................................‬‬ ‫‪ -۸‬د ﻣﺎر ﻳﺎ ﻟ‪7‬م ﭼﻴﭽﻞ ‪48...............................................................................‬‬ ‫‪ -۹‬ﭘﻪ ﻫ‪5‬ﺮه ﺳﺮه ﺧﻮراک ﻳﺎ '‪+‬ﺎک ﮐﻮل ‪48......................................................‬‬ ‫ﻫﻐﻪ ﺷﻴﺎن ﭼ‪ 3‬روژه ﭘﺮې ﻣﮑﺮوه ﮐﻴ‪8‬ي ‪50........................................................‬‬ ‫ﻫﻐﻪ ﻋﺬروﻧﻪ ﭼ‪ 3‬ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳ‪ 3‬روژه ﻣﺎﺗﻮل روا دي ‪51..........................................‬‬ ‫‪ -۱‬د ﻧﺎروﻏ‪ 9‬د زﻳﺎﺗ‪5‬ﺪا و‪4‬ﺮه ‪51.....................................................................‬‬ ‫‪ -۲‬د ﻣﻮر ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮم ژوﻧﺪ ﺗﻪ ‪-‬ﻮاښ ‪52............................................................‬‬ ‫‪ -۳‬ﻣﺮ‪-‬ﻮﻧ‪ 3‬ﺗﻨﺪه راﻣﻨ‪%‬ﺘﻪ ﮐ‪5‬ﺪل ‪52................................................................‬‬ ‫د رﻣﻀﺎن اړوﻧﺪ ﺑ‪5‬ﻼﺑ‪5‬ﻠ‪ 3‬ﻣﺴﺌﻠ‪52.............................................................. 3‬‬ ‫‪ -۱‬د روژې ﮐﻔﺎره ‪52......................................................................................‬‬ ‫‪ -۲‬د روژې ﻗﻀﺎء ‪54......................................................................................‬‬ ‫‪ -۳‬ﭘ‪5‬ﺸﻤﻨﯽ ‪54.............................................................................................‬‬ ‫‪ -۴‬روژه ﻣﺎﺗﯽ ‪55...........................................................................................‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪7‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫‪ -۵‬ﺗﺮاوﻳﺢ ‪55................................................................................................‬‬ ‫د روژې اړوﻧﺪ ﺑ‪5‬ﻼﺑ‪5‬ﻠ‪ 3‬ﻣﺴﺌﻠ‪56................................................................ 3‬‬ ‫ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ‪ 3‬د روژې ﺣﮑﻢ ﭼ‪ 3‬ﺷﭙﻪ ﻳﺎ ورځ ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬ﺮه اوږده وي ‪56..............‬‬ ‫ﻳﻮ د‪4‬ﺮﺷﻤﻪ روژه ‪56........................................................................................‬‬ ‫ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ‪57.......................................................................................‬‬ ‫ﻟﻪ ﺑﺪن 'ﺨﻪ وﻳﻨﻪ و‪4‬ﺴﺘﻞ ‪58...........................................................................‬‬ ‫ﭘﻪ روژه ﮐ‪ 3‬ﻏﺎښ و‪4‬ﺴﺘﻞ ‪59..........................................................................‬‬ ‫ﭘﻪ ﭘﻮزه ﮐ‪ 3‬دوا ﮐﺎرول ‪59..............................................................................‬‬ ‫ﭘﻪ روژه ﮐ‪ 3‬ﺷﻮﻧ‪6‬ې ﺳﺮې ﮐﻮل ‪59...................................................................‬‬ ‫ﻣ‪5‬ﺮﻣﻦ د ور‪ 3$‬ﭘﻪ ﻣﻨ‪ #‬ﮐ‪ 3‬ﻟﻪ ﺣﻴﺾ 'ﺨﻪ ﭘﺎﮐ‪5‬ﺪل ‪60.......................................‬‬ ‫ﭘﻪ ﻏﻮږ ﮐ‪ 3‬اوﺑﻪ ﻳﺎ ﺗ‪5‬ﻞ ﻧﻨﻮﺗﻞ ‪60....................................................................‬‬ ‫ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﭼ‪ 3‬روژه ﻣﺎﺗﻪ ﮐ‪7‬ي ﻗﻀﺎ ﭘﺮې ﻧﺸﺘﻪ ‪60...................................................‬‬ ‫د روژې ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ‪61...................................................................................‬‬ ‫‪ -۱‬ﭘﻪ روژه ﻣﺎﺗﻲ ﮐ‪ 3‬ﺗﻠﻮار ﮐﻮل ‪61.................................................................‬‬ ‫‪ -۲‬ﭘﻪ ﺗﺎزه ﮐﺠﻮرو روژه ﻣﺎﺗﻮل ‪62.................................................................‬‬ ‫‪ -۳‬د روژه ﻣﺎﺗﻲ دﻋﺎ وﻳﻞ ‪62..........................................................................‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫‪ -۴‬ﻟﻪ روژه ﻣﺎﺗﻲ وروﺳﺘﻪ دﻋﺎ ‪63...................................................................‬‬ ‫اﻋــﺘــﮑﺎف ‪65................................................................................................‬‬ ‫د اﻋﺘﮑﺎف ﻓﻀﺎﺋﻞ ‪65....................................................................................‬‬ ‫د اﻋﺘﮑﺎف 'ﻮ اړوﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ‪67.....................................................................‬‬ ‫ﭘﺎی‪69..........................................................................................................‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫د ادارې ﻳﺎد*ﺖ‬ ‫د ﮐﺎﺋﻨﺎﺗﻮ رب د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﭘﻴﺪاﻳ‪+‬ﺖ دﻣﺨﻪ ﭘﻪ دې ﻋـﺎﻟﻢ و‪ ،‬ﭼـ‪ 3‬اﻧﺴـﺎن ﮐﻠـﻪ‬ ‫ﭘﻪ دﻧﻴﺎﻳﻲ ﭼﺎرو ﮐ‪ 3‬ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻲ‪ ،‬زه ور'ﺨـﻪ ﻫ‪5‬ﺮ‪4‬ـ‪8‬م او ﺑﻴـﺎ ﺑـﻪ زﻣـﺎ ﻋﺒـﺎدت‬ ‫ﺗﻪ ﻫﻮﻣﺮه ﺗﻮﺟﻪ او ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي 'ﻮﻣﺮه ﻳ‪ 3‬ﭼ‪ 3‬دﻧﻴـﺎوي ﭼـﺎرو ﺗـﻪ ﮐـﻮي‪،‬‬ ‫ﻧﻮ ورﺗﻪ وﻳ‪ 3‬ﻓﺮﻣﺎﻳﻞ ﭼ‪ 3‬اﻧﺴـﺎﻧﻪ زه ﺗﺎﺗـﻪ ﻳـﻮه ﺑﻠـﻪ ﻣﻮﮐـﻪ ﻫـﻢ درﮐـﻮم ﭼـ‪ 3‬ﭘـﻪ‬ ‫ﻫﻐ‪ 3‬ﮐ‪ 3‬ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ‪$‬ﺎن را ﻧ‪8‬دې ﮐ‪7‬ې‪ ،‬ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ ﮐـﺎل ﮐـ‪ 3‬ﻳـﻮه ﻣﻴﺎﺷـﺖ ده‪ ،‬ﭘـﻪ‬ ‫دې ﻣﻴﺎﺷــــﺖ ﮐــــ‪ 3‬ﺗــــﻪ ﻣﺎﺗــــﻪ ‪$‬ــــﺎن ﻧــــ‪8‬دې ﮐــــ‪7‬ه ﺗﺮ'ــــﻮ دې ﻫﻐــــﻪ روﺣــــﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﻤ‪7/‬ﺗﻴﺎوې ﭘﻮره ﺷﻲ ﭼ‪ 3‬ﭘﻪ ﻳﻮوﻟﺴﻮ ﻣﻴﺎﺷـﺘﻮ ﮐـ‪ 3‬در ﭘ‪+5‬ـ‪ 3‬ﺷـﻮي دي‪،‬‬ ‫دﻏﻪ راز دې ﻫﻐﻪ ﻧﻴﻤ‪7/‬ﺗﻴﺎوې ﻫﻢ ﭘﻮره ﺷـﻲ ﭼـ‪ 3‬ﭘـﻪ دﻏـﻮ ﻣﻴﺎﺷـﺘﻮ ﮐـ‪ 3‬دې‬ ‫زﻣﺎﺳﺮه ﭘﻪ اړﻳﮑﻮ ﮐ‪ 3‬راﻣﻨ‪%‬ﺘﻪ ﺷﻮي دي‪ ،‬ﺗﺎﺗـﻪ *ـﺎﻳﻲ ﭼـ‪ 3‬ﭘـﻪ دې ﻣﻴﺎﺷـﺖ‬ ‫ﮐ‪ 3‬ﻫﻐﻪ !ﻮﻟﻲ ﻧﻴﻤ‪7/‬ﺗﻴﺎوي ﭘﻮره ﮐ‪7‬ې ﭼـ‪ 3‬ﭘـﻪ ﺗ‪5‬ـﺮو ﻳﻮوﻟﺴـﻮ ﻣﻴﺎﺷـﺘﻮ ﮐـ‪3‬‬ ‫درﭘ‪ 3+5‬ﺷﻮي دي؛ ‪$‬ﮑﻪ ﭼـ‪ 3‬دا د رﺣﻤﺘﻮﻧـﻮ او ﺑﺮﮐﺘﻮﻧـﻮ ﻣﻴﺎﺷـﺖ ده او ﭘـﻪ‬ ‫دې ﻣﻴﺎﺷــﺖ ﮐــ‪ 3‬ﻧﻔﻠــﻲ ﻋﺒــﺎدت ﻫــﻢ د ﻓﺮﺿــﻲ ﺑﺮاﺑــﺮ ﻗﺒﻠﻴــ‪8‬ي‪ ،‬او ﻳــﻮ ﻓــﺮض د‬ ‫اوﻳﺎوو ﻓﺮﺿﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻞ ﮐﻴ‪8‬ي؛ ﺧـﻮ ﮐـﻪ ﻟـﻪ دې زرﻳﻨـﻲ ﻣـﻮﮐ‪' 3‬ﺨـﻪ دې ‪"-‬ـﻪ‬ ‫واﻧﻪ ﺧ‪5‬ﺴﺘﻠﻪ او دوﻣﺮه ﺗﻮ*ﻪ دې ﺑﺮاﺑﺮه ﻧـﻪ ﮐـ‪7‬ه ﭼـ‪ 3‬زه دې وﺑﺨ‪+‬ـﻢ‪ ،‬ﺑﻴـﺎ ﻧـﻮ ﺗـﻪ‬ ‫ډ‪4‬ﺮ ﮐﻤﺒﺨﺘﻪ اﻧﺴﺎن ﻳ‪.3‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪10‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫دا د روژې !ﻮﻟﻪ ﺧﻼ‪請‬ﻪ ده‪ ،‬او ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐ‪ 3‬ﭼـ‪ 3‬اﷲ ﭘـﺎک ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺗـﻪ‬ ‫د ﺟﻨﺖ ﻟﭙـﺎره ﮐـﻮﻣ‪ 3‬ﺑﻬـﺎﻧ‪ 3‬ﻏـﻮاړي ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳـﺪ ﻫﻐـﻪ درک ﮐـ‪7‬ي او ‪"-‬ـﻪ‬ ‫ور'ﺨﻪ واﺧﻠﻲ‪.‬‬ ‫اﻓﻐــﺎن ﺑﻨﺴــ＀ ﭼــ‪ 3‬ﻏــﻮاړي ﭘــﻪ ﻫ‪5‬ــﻮاد ﮐــ‪ 3‬ﭘﻮﻫــﻪ او دﻳــﻦ ﺗــﻪ د ﻫ‪5‬ﻮادواﻟــﻮ‬ ‫ﭘﺎﻣﻠﺮﻧــﻪ ﻧــﻮره ﻫــﻢ زﻳﺎﺗــﻪ ﺷــﻲ‪ ،‬ﭘــﻪ ﭘــﺎم ﮐــ‪ 3‬ﻟــﺮي ﭼــ‪ 3‬د ﻫﻤﺪاﺳــ‪ 3‬ور‪$‬ــﻮ ﭘــﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﺗﺎﺳــﻮ ﺗــﻪ ‪"-‬ــﻮر ﮐﺘﺎﺑﻮﻧــﻪ او رﺳــﺎﻟ‪ 3‬ﭼﻤﺘــﻮ ﮐــ‪7‬ي؛ ﺗﺮ'ــﻮ ﭘــﺮ ﺧﭙــﻞ‬ ‫وﺧﺖ د دې ور‪$‬ﻮ ﻟﻪ ارز*ﺖ 'ﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﺊ؛ او دا ﭼ‪ 3‬روژه د ﮐـﺎل ﺗـﺮ !ﻮﻟـﻮ‬ ‫ﻏﻮره ﻣﻴﺎﺷﺖ ده؛ ‪$‬ﮑـﻪ ﻣـﻮ د دې د اﺣﮑـﺎﻣﻮ او ﻓﻀـﺎﺋﻠﻮ د را!ﻮﻟﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره‬ ‫ﻫﻢ د ﻋﻠﻤﻲ '‪75‬ﻧﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻪ دﻧـﺪه ورﮐـ‪7‬ه 'ـﻮ ﭘـﻪ دې اړه ﻳـﻮه ﻟﻨـ‪6‬ه رﺳـﺎﻟﻪ‬ ‫ﺗﻴﺎره او ﭼﺎپ ﮐ‪7‬ي‪ ،‬او د روژې ﻟﻪ ﭘﻴﻠﻪ وړاﻧـﺪې ﻳـ‪ 3‬د ﻫ‪5‬ـﻮاد ‪-‬ـﻮټ ‪-‬ـﻮټ‬ ‫ﺗﻪ ورﺳﻮي‪ ،‬ﭼ‪ 3‬دادی د ﻋﻠﻤﻲ '‪75‬ﻧـﻮ د ﻣﺤﺘﺮﻣـﻮ ﮐـﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﭘﺮﻟﭙﺴـ‪3‬‬ ‫ﺧﻮارﻳﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐ‪ 3‬د روژې د ﻓﻀﺎﺋﻠﻮ‪ ،‬ﻣﺴـﺎﺋﻠﻮ او اﺣﮑـﺎﻣﻮ رﺳـﺎﻟﻪ ﺗﻴـﺎره‬ ‫ﺷﻮه ﭼ‪ 3‬ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ‪ 3‬ورﺗﻪ ﻟﻪ اﷲ ﭘﺎک 'ﺨﻪ د ﺳﺘﺮ اﺟﺮ ﻏﻮ*ﺘﻮﻧﮑﯽ ﻳﻢ‪.‬‬ ‫)ﻣﻮﻟﻮي( ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺿﻌﻴﻒ‬ ‫د اﻓﻐﺎن ﺑﻨﺴ＀ ﻣﺸﺮ‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪11‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫د ﺳﺮﻳﺰې ﭘﺮ‪$‬ﺎی‬

‫روژه ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﻧﻌﻤﺖ‬ ‫روژه د اﷲ ﭘــﺎک ﻳــﻮ ﺳــﺘﺮ ﻧﻌﻤــﺖ دی؛ ﺧ ـﻮ ﻣــﻮږ ﺑــﻪ 'ﻨ‪/‬ــﻪ د دې ﻧﻌﻤــﺖ ﭘــﻪ‬ ‫ارز*ــﺖ ﭘــﻮه ﺷــﻮ ﭘــﻪ داﺳــ‪ 3‬ﺣــﺎل ﮐــ‪ 3‬ﭼــ‪ 3‬د ژوﻧــﺪ ډ‪4‬ــﺮه ﺑﺮﺧــﻪ ﻣــﻮ ﻳــﻮازې‬ ‫دﻧﻴﺎوي ﭘﺮﻣﺨﺘ‪/‬ﻮﻧﻮ ﺗﻪ ‪$‬ﺎﻧ‪7/‬ې ﮐ‪7‬ې ده او ﺗﻞ ﻟﻪ ﺳﻬﺎر ﻧـﻪ ﺗـﺮ ﺑ‪/5‬ـﺎ ﭘـﻮرې‬ ‫ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻓﮑﺮ ﮐ‪ 3‬ﻳﻮ ﭼ‪' 3‬ﻨ‪/‬ﻪ ﭘﻪ دې ډ‪-‬ﺮ ﮐ‪ 3‬ﭘﺮﻣﺨﺘ‪ ,‬وﮐ‪7‬و! ﭘﻪ داﺳـ‪3‬‬ ‫ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐ‪ 3‬ﺑﻪ ﻣﻮږ 'ﻨ‪/‬ﻪ ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼ‪ 3‬روژه ﻳﺎ رﻣﻀـﺎن د ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻟـﻪ ﭘـﺎره د‬ ‫اﷲ ﭘـﺎک ﻟـﻪ ﻟـﻮرې ﻳـﻮ ﺳـﺘﺮ ﻧﻌﻤــﺖ دی‪ ،‬ﭘـﻪ رﻣﻀـﺎن ﮐـ‪ 3‬ﭼـ‪ 3‬د اﷲ ﭘـﺎک ﻟــﻪ‬ ‫ﻟﻮرې ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐﻮم ﺑﺮﮐﺎت ﻧﺎزﻟﻴ‪8‬ي د ﻫﻐﻮ درک ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗـﻪ ﮐﻴـ‪8‬ي‬ ‫ﭼ‪ 3‬د دﻧﻴﺎ ﭘﺮ ‪$‬ﺎی ﻳ‪ 3‬آﺧﺮت او ﻣﺎدﻳﺎﺗﻮ ﭘﺮ‪$‬ـﺎی ﻳـ‪ 3‬ﻣﻌﻨﻮﻳـﺎﺗﻮ ﺗـﻪ ﻣﺨـﻪ وه‬ ‫ﻟﮑﻪ ﭘﻪ دې ﺣﺪﻳﺚ ﮐ‪ 3‬ﭼ‪ 3‬را‪$‬ﻲ‪ :‬ﻳﻮ ‪$‬ﻞ رﺳﻮل اﷲ ‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ د‬ ‫رﺟﺐ ﻳﺎ ﺑﺮات ﻣﻴﺎﺷﺖ وﻟﻴﺪه؛ ﻧﻮ داﺳ‪ 3‬دﻋـﺎ ﻳـ‪ 3‬وﮐـ‪7‬ه‪@ï@ čÏ@b@ fläÛ@Ú‰ b@ fli@᪠èŽ@ ÜÛa :‬‬ ‫‪Nflæbflšflßfl‰@bfläžÌÜ fli@flë@flæbfljžÈfl‘flë@flkflufl‰‬‬

‫‪1‬‬

‫‪@ @١O٢@†öaëŒÛa@Éà©@H I‬‬

‫)‪(1‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪12‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ژﺑﺎړه‪ :‬ﻳﺎ اﷲ! ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺟﺐ او ﺷﻌﺒﺎن ﮐ‪ 3‬ﺑﺮﮐـﺖ ﮐ‪5‬ـ‪8‬دې‪ ،‬او ﺗـﺮ رﻣﻀـﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮ ورﺳﻮې‪ .‬ﻳﻌﻨ‪ 3‬ﻣـﻮږ ﺗـﻪ دوﻣـﺮه ﻋﻤـﺮ راﮐـ‪7‬ې ﭼـ‪ 3‬د رﻣﻀـﺎن ﻣﻴﺎﺷـﺖ ﻣـﻮ‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻲ‪.‬‬ ‫ﻟــﻪ دې 'ﺨــﻪ ﻣــﻮږ ﻣﻌﻠﻮﻣــﻮﻻی ﺷــﻮ ﭼــ‪ 3‬رﺳــﻮل اﷲ ‪請‬ــﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ‬ ‫روژې ﺗﻪ 'ﻮﻣﺮه ﻟ‪5‬ﻮال و!!‬ ‫د ﻫﻤـــﺪې ﻟـــﻪ ﺑﺮﮐـــﺖ ډﮐـــ‪ 3‬ﻣﻴﺎﺷـــﺘ‪ 3‬د ﻓﻀـــﺎﺋﻠﻮ او ‪$‬ﻴﻨـــﻮ ﺿـــﺮوري ﻣﺴـــﺎﺋﻠﻮ د‬ ‫را!ﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﻓﻐﺎن ﺑﻨﺴ＀ ﻣﺤﺘـﺮم ﻣﺸـﺮﺗﺎﺑﻪ د ﻋﻠﻤـﻲ '‪75‬ﻧـﻮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗـﻪ‬ ‫دﻧﺪه ورﮐ‪7‬ه‪ ،‬ﭼـ‪ 3‬د روژې ﭘـﻪ رارﺳـ‪5‬ﺪو ﻳـﻮه داﺳـ‪ 3‬رﺳـﺎﻟﻪ ﻳـﺎ ﮐﺘـﺎﺑ‪/‬ﻮ!ﯽ ﭼﻤﺘـﻮ‬ ‫ﮐ‪7‬ي ﭼـ‪ 3‬د روژې اړوﻧـﺪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ او ﻓﻀـﺎﺋﻞ ﭘﮑـ‪5' 3‬ـ‪7‬ل ﺷـﻮي وي؛ ﺗـﺮ 'ـﻮ ﻳـ‪3‬‬ ‫دراﻧـﻪ ﻫ‪5‬ــﻮادوال وﻟــﻮﻟﻲ او د روژې ﺑﺮﮐﺘﻨﺎﮐـﻪ ﻣﻴﺎﺷــﺖ ﭘــﻪ ﺧﭙﻠـﻮ ﻋﺒــﺎدﺗﻮﻧﻮ ﻧــﻮره‬ ‫ﻫﻢ ‪$‬ﻼﻧﺪه ﮐ‪7‬ي‪ ،‬دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار ﺳﺮه د ﻋﻠﻤﻲ '‪75‬ﻧـﻮ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ د ﺗـﺎﻟﻴﻒ او‬ ‫ژﺑﺎړې آﻣﺮﻳﺖ ﺗﻪ دﻧﺪه وﺳﭙﺎرﻟﻪ 'ﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐ‪ 3‬ﮐـﺎر وﮐـ‪7‬ي‪ ،‬او د روژې ﻟـﻪ را‬ ‫رﺳ‪5‬ﺪو وړاﻧﺪې ددې رﺳﺎﻟ‪ 3‬د ﻟﻴﮑﻠﻮ او ﭼﺎپ ﮐﻮﻟﻮ ﭼﺎرې ﺑﺸﭙ‪7‬ي ﺷﻲ‪.‬‬ ‫ﭘــﻪ دې ﻟــ‪ 7‬ﮐــ‪ 3‬د ﻋﻠﻤــﻲ '‪75‬ﻧــﻮ ﻣﺤﺘــﺮم ﻣــﺪﻳﺮ ﻣﻔﺘــﻲ ‪請‬ــﺎﺣﺐ ﻋﺒــﺪاﻟﺮؤف‪،‬‬ ‫*ﺎﻏﻠﻲ ﻗﺎري ‪請‬ﺎﺣﺐ ﻣﺤﻤﺪﻧﻮر ‪請‬ﺪﻳﻘﻲ او *ﺎﻏﻠﻲ ﻣﻮﻟﻮي ‪請‬ـﺎﺣﺐ ﺳـﻴﻒ‬ ‫اﷲ ﺳــﺎﻋﻲ 'ﺨــﻪ ﻣﻨﻨــﻪ ﮐــﻮم ﭼــ‪ 3‬د ﮐﺘﺎﺑــﻪ ﭘــﻪ ﺑﻴــﺎ ﮐﺘﻨــﻪ او د اﺣــﺎدﻳﺜﻮ او‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﮐ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬راﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ‪7‬ه‪.‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪13‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ‪ 3‬ﻟﻪ درﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ 'ﺨﻪ ﻫﻴﻠـﻪ ﮐـﻮم ﭼـ‪ 3‬ﭘـﻪ دې ﻟـﻪ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧـﻮ‬ ‫ډﮐﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐ‪ 3‬د اﻓﻐﺎن ﺑﻨﺴ＀ ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ او ﮐﺎر ﮐـﻮوﻧﮑﻲ ﻫـﻢ ﭘـﻪ ﺧﭙﻠـﻮ‬ ‫ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﮐ‪ 3‬ﻫ‪5‬ﺮ ﻧﻪ ﮐ‪7‬ي ﺗﺮ'ﻮ ﭘﻪ دې ﻧﺎوړه ﺷﺮاﺋﻄﻮ ﮐ‪ 3‬د ﭘﻮﻫ‪ 3‬ﭘﻪ‬ ‫ﻣ＀ د دﻳﻦ او ﻫ‪5‬ﻮاد ﭘﺎﻟﻨﻪ وﮐ‪7‬ي‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﺣﻤﺎد‬ ‫د ﺗﺎﻟﻴﻒ او ژﺑﺎړې آﻣﺮ‬ ‫‪۱۴۳۳/۸/۱‬ﻫـ ق‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪14‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫د اﻧﺴﺎن د ﭘﻴﺪاﻳ‪+‬ﺖ ﻣﻘﺼﺪ‬ ‫اﷲ ﭘﺎک اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻞ ﻋﺒﺎدت ﻟﭙﺎره ﭘﻴﺪا ﮐ‪7‬ی دی‪ ،‬ﻟﮑﻪ ﭼ‪ 3‬ﻓﺮﻣـﺎﻳﻲ ‪:‬‬ ‫)) َو َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘ ُﺖ اﻟْﺠِ َّﻦ َو ْ ِاﻻﻧ ْ َﺲ ِا َّﻻ ِﻟ َﻴ ْﻌ ُﺒﺪُ ْو ِن(( }‪ {Zpbí‰aˆÛa‬ﻳﻌﻨﻲ‪ :‬ﻣﺎ ﭘﻴﺮﻳـﺎن او اﻧﺴـﺎﻧﺎن ﻳـﻮازې‬ ‫د ﺧﭙــﻞ ﻋﺒــﺎدت ﻟﭙــﺎره ﭘﻴــﺪا ﮐــ‪7‬ي دي؛ ﻧــﻮ ‪$‬ﮑــﻪ دﻧﻴــﺎ ﺗــﻪ د اﻧﺴــﺎن د راﺗﻠــﻮ‬ ‫ﻳــﻮازﻳﻨ‪ 9‬ﻣﻮﺧــﻪ د اﷲ ﭘــﺎک ﻋﺒــﺎدت‪ ،‬او د آﺧــﺮت اﺑــﺪي ژوﻧــﺪ ﺗــﻪ ﺗﻮ*ــﻪ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮول دي‪.‬‬ ‫اﻳﺎ ﭘﺮ*ﺘ‪ 3‬د ﻋﺒﺎدت ﻟﭙﺎره ﺑﺲ ﻧﻪ وې؟‬ ‫اوس ﮐﻪ د ﭼﺎ ﭘﻪ زړه ﮐ‪ 3‬دا ﺳﻮال ﭘﻴﺪا ﺷﻲ ﭼ‪ 3‬د دې ﻣﻘﺼﺪ ﻟﭙﺎره ﺧـﻮ‬ ‫اﷲ ﭘﺎک ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻪ ﭘﺮ*ﺘ‪ 3‬ﭘﻴـﺪا ﮐـ‪7‬ي وې؛ ﻧـﻮ ﺑﻴـﺎ د اﻧﺴـﺎن د ﭘﻴـﺪا ﮐ‪5‬ـﺪو‬ ‫اړﺗﻴﺎ 'ﻪ وه؟ ددې ‪$‬ﻮاب دادی ﭼ‪ 3‬ﭘﺮ*ﺘ‪ 3‬اﷲ ﭘﺎک د ﻋﺒـﺎدت ﻟﭙـﺎره ﭘﻴـﺪا‬ ‫ﮐ‪7‬ي وې؛ ﺧﻮ دﻫﻐﻮی ﺟﻮړ*ـﺖ داﺳـ‪ 3‬دی ﭼـ‪ 3‬ﺧﻠﻘﺘـﺎ ﭘـﻪ ﻋﺒـﺎدت ﻣﺠﺒـﻮره‬ ‫وې؛ ‪$‬ﮑــﻪ ﭼــ‪ 3‬د ﻫﻐــﻮی ﭘــﻪ ﻓﻄــﺮت ﮐــ‪ 3‬د ﻋﺒــﺎدت ﻣــﺎده ﻧﻐ‪+‬ــﺘ‪ 3‬وه او ﻟــﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎدت ﭘﺮﺗﻪ ﻳ‪ 3‬ﭘﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﮐ‪ 3‬د ﻣﻌﺼﻴﺖ او ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ‪ 9‬ﻣﺎده ﻧﻪ وه ﻧﻐ‪+‬ـﺘ‪3‬؛‬ ‫ﺧﻮ د اﻧﺴﺎن ﺟﻮړ*ﺖ ددې ﺑﺮﻋﮑﺲ دی‪ ،‬د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﻮړ*ﺖ ﮐـ‪ 3‬ﻳـ‪ 3‬د ‪-‬ﻨـﺎه‬ ‫او ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻣﺎده ﻫﻢ ﻧﻐ‪+‬ﺘ‪ 3‬ده او ﺑﻴـﺎ ﻳـ‪ 3‬ورﺗـﻪ اﻣـﺮ ﮐـ‪7‬ی ﭼـ‪ 3‬د ﺧﭙـﻞ رب‬ ‫ﻋﺒــﺎدت ﮐــﻮه‪ ،‬ﻟــﻪ ﻫﻤــﺪې اﻣﻠــﻪ ﭘﺮ*ــﺘﻮ ﺗــﻪ ﻋﺒــﺎدت ﮐــﻮل آﺳــﺎن ﮐــﺎر و او ﻟــﻪ‬ ‫اﻧﺴــﺎن ﺳــﺮه‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺸــﺎت‪ ،‬ﺟــﺬﺑﺎت‪ ،‬ﺧﻮ‪+$‬ــﺘﻮﻧﻪ‪ ،‬اړﺗﻴــﺎوې او د ‪-‬ﻨــﺎﻫﻮﻧﻮ‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪15‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﻫ(ﻮﻧﮑﻲ ﺷﺘﻪ؛ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ورﺗﻪ اﷲ ﭘﺎک اﻣﺮ ﮐ‪7‬ی ﭼ‪ 3‬ﻟـﻪ دې !ﻮﻟـﻮ ﺷـﻴﺎﻧﻮ‬ ‫ﺑﻪ ‪$‬ﺎن ژﻏﻮرې او زﻣﺎ ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﮐﻮې‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺎدات ﭘﻪ دوه ډوﻟﻪ دي‬ ‫دﻟﺘﻪ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﭘـﻪ ﭘـﺎم ﮐـ‪ 3‬ﻧﻴـﻮل اړﻳـﻦ دي ﻫﻐـﻪ دا ﭼـ‪ 3‬ﻟـﻪ ﻳـﻮې ﺧـﻮا‬ ‫وﻳﻞ ﮐﻴ‪8‬ي ﭼـ‪ 3‬د ﻣـﻮﻣﻦ ﻫـﺮ ﮐـﺎر ﻋﺒـﺎدت دی ﻳﻌﻨـ‪ 3‬ﮐـﻪ ﻳـﻮ ﻣـﻮﻣﻦ *ـﻪ ﻧﻴـﺖ‬ ‫وﻟﺮي او داﺳﻼم ﻟﻪ ﻻر*ﻮوﻧﻮ ﺳـﺮه ﺳـﻢ ژوﻧـﺪ ﺗ‪5‬ـﺮوي؛ ﻧـﻮ د ﻫﻐـﻪ ﺧـﻮراک ‪،‬‬ ‫ﺧﻮب‪ ،‬ﺧﻨﺪا‪ ،‬ﮐﺎروﺑﺎر‪ ،‬ﻟـﻪ ﻣ‪5‬ﺮﻣﻨـ‪ 3‬ﺳـﺮه ﺧﻨـﺪا او ﺧﺒـﺮې‪ ،‬راﺷـﻪ درﺷـﻪ‪ ،‬دا‬ ‫!ﻮل ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ‪ 3‬ﺷﻤ‪5‬ﺮل ﮐﻴ‪8‬ي‪ ،‬اوس ﭘﻮ*ﺘﻨﻪ دا ده ﭼ‪ 3‬ﮐـﻪ ﻟـﻪ ﻳـﻮې ﺧـﻮا‬ ‫د ﻣﺆﻣﻦ دا !ﻮل ﺣﺮﮐﺎت ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐ‪ 3‬ﺷﻤ‪5‬ﺮل ﮐﻴ‪8‬ي او ﻟﻪ ﺑﻠـ‪ 3‬ﺧـﻮا ﻟﻤـﻮﻧ‪#‬‬ ‫ﻫﻢ ﻋﺒﺎدت دی ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ددې دواړو ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ #‬ﺗﻮﭘﻴﺮ 'ـﻪ دی؟ ﻧـﻮ ددې‬ ‫دواړو ﺧﺒﺮو ﺗﺮﻣﻨ‪ #‬ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘ‪5‬ﮋﻧﺪل اړﻳﻦ دي او ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬ﺧﻠﮏ ددې ﺗﻮﭘﻴﺮ د ﻧـﻪ‬ ‫ﭘ‪5‬ﮋﻧﺪﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﺑ‪5‬ﻼرﻳﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ی ډول‪ :‬ﺑﻼ واﺳﻄﻪ ﻋﺒﺎدت‬ ‫د دې دواړو ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ #‬ﺗﻮﭘﻴﺮ دادی ﭼ‪ 3‬ﻳﻮ ډول ﻋﺒﺎدت ﻫﻐـﻪ دی‬ ‫ﭼ‪ 3‬ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻋﺒﺎدت دی ﭼ‪ 3‬ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮې ﻳﻮازې د اﷲ ﭘﺎک رﺿﺎ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل‬ ‫دي او ﺑﻞ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻪ ﻟﺮي‪ ،‬دﻏﻪ ډول ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧـﻪ ﻳـﻮازې د اﷲ ﭘـﺎک د ﺑﻨـﺪ‪9-‬‬ ‫ﻟﭙﺎره !ﺎﮐﻞ ﺷﻮي دي ﻟﮑـﻪ‪ :‬ﻟﻤـﻮﻧ‪ ،#‬ﻟـﻪ ﻟﻤﺎﻧ‪%‬ـﻪ 'ﺨـﻪ ﻳـﻮازﻳﻨ‪ 9‬ﻣﻮﺧـﻪ دا ده‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪16‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﭼ‪ 3‬اﷲ ﭘﺎک ﺗﻪ ﺳﺮ *ﮑﺘﻪ ﮐ‪7‬ل ﺷﻲ او ﺑﻨـﺪ‪-‬ﻲ ﻳـ‪ 3‬وﺷـﻲ؛ ﻧـﻮ دا د اﷲ ﭘـﺎک‬ ‫ﻣﺨــﺎﻣﺦ ﻋﺒــﺎدت دی ﭼــ‪ 3‬ﺑﻠــﻪ ﻣﻮﺧــﻪ ﻧــﻪ ﻟــﺮي‪ ،‬دﻏــﻪ راز روژه‪ ،‬زﮐــﺎت‪ ،‬ﺣــﺞ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺮه‪ ،‬ذﮐﺮ‪ ،‬ﺗﻼوت‪ ،‬دا !ﻮل ﻫﻐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻪ دي ﭼ‪ 3‬داﷲ ﭘﺎک ﻟﻪ رﺿـﺎ ﭘﺮﺗـﻪ‬ ‫ﺑﻠﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي‪.‬‬ ‫دوﻫﻢ ډول‪ :‬ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺒﺎدت‬ ‫د ﻟﻮﻣ‪7‬ي ډول ﺑﺮﻋﮑﺲ ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬اﻋﻤﺎل ﻫﻐﻪ دي ﭼ‪ 3‬ا‪請‬ﻞ ﻣﻘﺼـﺪ ﻳـ‪ 3‬ﻧـﻮر‬ ‫'ــﻪ وو‪ ،‬ﻟﮑــﻪ دﻧﻴــﺎوي اړﺗﻴــﺎوې او ﺧﻮاﻫﺸــﺎت ﭘــﻮره ﮐــﻮل؛ ﺧــﻮ اﷲ ﭘــﺎک د‬ ‫ﺧﭙــﻞ ‪$‬ــﺎﻧ‪7/‬ي ﻓﻀــﻞ ﻟــﻪ ﻣﺨــ‪ 3‬ﻣــﺆﻣﻦ ﺗــﻪ ووﻳــﻞ ﭼــ‪ 3‬ﮐــﻪ ﺗــﻪ ﺧﭙــﻞ دﻧﻴــﺎوي‬ ‫ﮐﺎروﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ *ﻪ ﻧﻴﺖ‪ ،‬زﻣﺎ د دﻳﻦ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐـ‪ 3‬او زﻣـﺎ د ﻣﺤﺒـﻮب ‪請‬ـﻠﯽ‬ ‫اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺗﺮﺳﺮه ﮐ‪7‬ې؛ ﻧﻮ زه د ﻫﻤﺪاﺳ‪ 3‬ﮐﺎروﻧﻮ ﭘـﻪ‬ ‫ﺑﺪل ﮐ‪ 3‬ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺛـﻮاب درﮐـﻮم ﻟﮑـﻪ د ﻟـﻮﻣ‪7‬ي ډول ﻋﺒـﺎدت ﭘـﻪ ﺑـﺪل ﮐـ‪ 3‬ﻳـ‪3‬‬ ‫ﭼــ‪ 3‬درﮐــﻮم؛ ﻟــﻪ ﻫﻤــﺪې اﻣﻠــﻪ دا ﻣﺨــﺎﻣﺦ ﻋﺒــﺎدت ﻧــﻪ دی؛ ﺑﻠﮑــ‪ 3‬ﺑﺎﻟﻮاﺳــﻄﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎدت دی او دا دﻋﺒﺎدت دوﻫﻢ ډول دی‪.‬‬ ‫ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﻋﺒﺎدت ﻏﻮره دی‬ ‫ﻟﻪ دې ﺗﻔﺼﻴﻞ 'ﺨﻪ دا 'ﺮ‪-‬ﻨﺪه ﺷﻮه ﭼ‪ 3‬ﻣﺨـﺎﻣﺦ ﻋﺒـﺎدت ﻟـﻪ ﺑﺎﻟﻮاﺳـﻄﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎدت 'ﺨﻪ ﻏﻮره دی‪ ،‬او ددې درﺟﻪ ﺗﺮﻫﻐﻪ ﺑـﻞ زﻳﺎﺗـﻪ ده؛ ﻟـﻪ ﻫﻤـﺪې اﻣﻠـﻪ‬ ‫اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭼ‪ 3‬د ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ او اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﭘﻴﺪاﻳ‪+‬ﺖ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه د ﮐـﻮم ﻋﺒـﺎدت‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪17‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﻟﭙﺎره ﮐ‪7‬ې ده‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐـ‪' 3‬ﺨـﻪ ﻟـﻮﻣ‪7‬ی ډول ﻋﺒـﺎدت ﻣـﺮاد دی‪ ،‬ﻧـﻪ دوﻫـﻢ ډول‬ ‫ﭼ‪ 3‬ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺒﺎدت دی‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫د رﻣﻀﺎن د ﻫﺮﮐﻠﻲ ‪請‬ﺤﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘﻪ‬ ‫ﭘــﻪ ﻧﻨﻨﻴــﻮ اﺳــﻼﻣﻲ !ﻮﻟﻨــﻮ ﮐــ‪$ 3‬ﻴﻨــ‪ 3‬ﺧﻠــﮏ د رﻣﻀــﺎن د ﻫﺮﮐﻠــﻲ ﭘــﻪ‬ ‫ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ 'ـﻮ ور‪$‬ـ‪ 3‬وړاﻧـﺪې ﻣﺠﻠﺴـﻮﻧﻪ او ﻧﺎﺳـﺘﻲ ﺟـﻮړوي او د‬ ‫ﻗﺮآﻧﮑﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﺗﻼوﺗﻮﻧﻮ او دﻳﻨﻲ وﻳﻨـﺎوو د روژې ﻫﺮﮐﻠـﯽ ﮐـﻮي او ﺧﻠﮑـﻮ‬ ‫ﺗــﻪ ﭘــﻪ دې ډول دا *ــﻴﻲ ﭼــ‪ 3‬ﻣــﻮږ ‪-‬ــﻮاﮐ‪ 3‬روژې ﺗــﻪ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﻪ ﻳــﻮ او‬ ‫ﻫﺮﮐﻠـــﯽ ورﺗـــﻪ واﻳـــﻮ‪ ،‬دا ډ‪4‬ـــﺮ *ـــﻪ ﻓﮑـــﺮ دی؛ ﺧـــﻮ د وﺧـــﺖ ﭘـــﻪ ﺗ‪5‬ﺮ‪4‬ـــﺪو‬ ‫ﮐﻴﺪاﻳﺸﻲ دا ﭼﺎره ﻳﻮ ﺿﺮوري دﻳﻨﻲ رﻧ‪ ,‬ﺧﭙـﻞ ﮐـ‪7‬ي ﭼـ‪ 3‬ﺧـﺪای ﻣﮑـ‪7‬ه‬ ‫ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ دﻳﻦ ﮐ‪ 3‬ﻟﻪ ‪$‬ﺎﻧﻪ د ﻳﻮ ﮐﺎر د داﺧﻠﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ وي‪ ،‬د رﻣﻀـﺎن د‬ ‫ﻫﺮﮐﻠﻲ ا‪請‬ﻠﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ دا ده ﭼ‪ 3‬د رﻣﻀﺎن ﻟﻪ راﺗﻠﻮ وړاﻧﺪې ﺧﭙـﻞ د ژوﻧـﺪ‬ ‫ﻣﻬــﺎل و‪4‬ــﺶ ﺑــﺪل ﮐــ‪7‬ل ﺷــﻲ او ډ‪4‬ــﺮه ﺑﺮﺧــﻪ ﻳــ‪ 3‬د اﷲ ﭘــﺎک ﻋﺒــﺎدت ﺗــﻪ‬ ‫‪$‬ﺎﻧ‪7/‬ې ﮐ‪7‬ل ﺷﻲ‪ ،‬د رﻣﻀﺎن ﻟﻪ راﺗﻠﻮ وړاﻧﺪې ﻓﮑﺮ وﮐ‪7‬ئ ﭼ‪ 3‬زه 'ﻨ‪/‬ـﻪ‬ ‫ﮐﻮﻻی ﺷﻢ ﺧﭙﻞ ور‪$‬ﻨ‪ 9‬ﺑﻮﺧﺘﻴﺎوې ﮐﻤ‪ 3‬ﮐ‪7‬م‪ ،‬ﮐﻪ 'ﻮک ﭘـﻪ دې ﻣﻴﺎﺷـﺖ‬ ‫ﮐــ‪ 3‬ﺧﭙــﻞ !ــﻮل وﺧــﺖ د اﷲ ﭘــﺎک ﻋﺒــﺎدت ﺗــﻪ ورﮐــ‪7‬ي ﺗــﺮ دې ﻏــﻮره ﺧﺒــﺮه‬ ‫ﻧﺸﺘﻪ او ﭘﻪ دووﻟﺴﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐ‪ 3‬ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻳﻮا‪ 3$‬د اﷲ ﭘﺎک ﻋﺒﺎدت‬ ‫ﺗﻪ ‪$‬ـﺎﻧ‪7/‬ې ﮐـﻮل *ـﺎﻳﻲ د اﻧﺴـﺎن !ـﻮل ژوﻧـﺪ ﻧ‪5‬ﮑﻤﺮﻏـﻪ ﮐـ‪7‬ي او ﻳـﻮوﻟﺲ‬

‫‪1‬‬

‫‪@H I‬ا‪請‬ﻼﺣﻲ ﺧﻄﺒﺎت ‪ ۶۷-۶۴/۱۰‬ﻟﻴﻜﻮال‪ :‬ﻣﻔﺘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ@ @‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪18‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﻧﻮرې ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﻳـ‪ 3‬ﻫـﻢ ورﺗـﻪ ﺑﺮﮐﺘـﻲ ﮐـ‪7‬ي‪ ،‬ﮐـﻪ داﺳـ‪ 3‬ﻧـﻪ وي ﺑﻴـﺎ ﻧـﻮ ﮐـﻢ‬ ‫ﺗﺮﮐﻤﻪ ﻓﮑﺮ وﮐ‪7‬ل ﺷﻲ ﭼ‪ 3‬ﮐﻮم ﮐﺎروﻧـﻪ ډ‪4‬ـﺮ ﺿـﺮوري ﻧـﻪ دي ﻫﻐـﻪ دې ﭘـﻪ‬ ‫رﻣﻀﺎن ﮐـ‪ 3‬ودرول ﺷـﻲ او ﻳـﺎ دې ﻣﺤـﺪود ﮐـ‪7‬ل ﺷـﻲ ﺗـﺮ 'ـﻮ د اﷲ ﭘـﺎک‬ ‫ﻋﺒﺎدت ﺗﻪ ﮐﻢ ﺗﺮﮐﻤﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻣﻴﺎﺷـﺘﻮ ډ‪4‬ـﺮ وﺧـﺖ ورﮐـ‪7‬ل ﺷـﻲ‪ ،‬او ﮐـﻪ دا‬ ‫ﻳﻮ ﻫﻢ وﻧﻪ ﺷﻲ؛ ﻧﻮ رﻣﻀﺎن ﺑﻪ راﺷﻲ او ﻫﻤﺪاﺳ‪ 3‬ﺑﻪ ﺗ‪5‬ـﺮ ﺷـﻲ او ﻫـﻴ& ﺑـﻪ‬ ‫ﭘﻪ ﻻس را ﻧﺸﻲ‪.‬‬ ‫رﻣﻀﺎن د اﷲ ﭘﺎک ﻟﻪ ﻟﻮرې ﭘﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻳـﻮ ‪$‬ـﺎﻧ‪7/‬ی رﺣـﻢ دی او ﻫـﺮ‬ ‫ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﮐــﻮﻻی ﺷــﻲ ﭘــﻪ دې وﺧــﺖ ﮐــ‪ 3‬ﻟــﻪ ﻟــ‪ 8‬ﭘــﺎﻣﻠﺮﻧ‪ 3‬ﺳــﺮه آﺧــﺮت ﺗــﻪ *ــﻪ‬ ‫ﭘﺎﻧ‪/‬ﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐ‪7‬ي‪ ،‬ﻣﻮږ ﺑﺎﻳﺪ د دې ﻣﻴﺎﺷﺘ‪ 3‬ﻫﺮه ‪7-‬ۍ ﻏﻨﻴﻤﺖ و‪2-‬ﻮ او ‪"-‬ـﻪ‬ ‫ور'ﺨﻪ واﺧﻠﻮ ﺑﻴﺎ ﺧـﺪای ﭘـﺎک ﺧﺒـﺮ دی ﭼـ‪ 3‬ﺗـﺮ راﺗﻠـﻮﻧﮑﻲ روژې ﭘـﻮرې ﺑـﻪ‬ ‫'ﻮک ﻣ‪7‬ه او 'ﻮک ژوﻧﺪي وي‪.‬‬ ‫او دا ﭼــ‪ 3‬روژه د ﺗﺮﺑﻴــ‪ 3‬ﻣﻴﺎﺷــﺖ ده؛ ﻧــﻮ ﺑﺎﻳــﺪ ﻣﺴــﻠﻤﺎن د روژې ﻟــﻪ دې‬ ‫ﻣﻴﺎﺷـﺘ‪ 3‬وروﺳـﺘﻪ ﻫـﻢ ﻫﻤﺎﻏﺴـ‪ 3‬واوﺳـﻲ ﻟﮑـﻪ ﭘـﻪ روژه ﮐـ‪ 3‬ﭼـ‪ 3‬و‪ ،‬ﺧــﺪای‬ ‫ﻣﮑــ‪7‬ه داﺳــ‪ 3‬ﻧــﻪ وي ﭼــ‪ 3‬ﭘــﻪ روژه ﮐــ‪ 3‬ﻳــﻮ ډول وي او وروﺳــﺘﻪ ﺑﻴــﺎ ﻧــﺎوړه‬ ‫ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐ‪7‬ي‪.‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪19‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫د روژې ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﭘﻪ ‪$‬ﺎﻧ‪7/‬ي وﺧﺖ ﮐ‪ 3‬ﻟﻪ ﺧﻮراک‪+' ،‬ﺎک او ﺟﻤﺎع 'ﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐ‪5‬ـﺪﻟﻮ ﺗـﻪ‬ ‫روژه واﻳﻲ‪.‬‬ ‫د روژې ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫روژه د آدم ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺴــﻼم ﻧــﻪ را ﭘﻴــﻞ او ﺗــﺮ رﺳــﻮل اﷲ ‪請‬ــﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ‬ ‫وﺳﻠﻢ ﭘﻮرې ﭘﺮ !ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑ‪5‬ﻼﺑ‪5‬ﻠﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﻓﺮض ﺷـﻮې ده‪ ،‬اﷲ ﭘـﺎک‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪َ ٓ ٰ :‬ايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ُﻛﺘِ َﺐ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ ّ ِ‬ ‫اﻟﺼ َﻴﺎ ُم َ َامك ُﻛﺘِ َﺐ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن ‪{١٨٣@ZñŠÔjÛa} .‬‬

‫ژﺑﺎړه‪ :‬اې ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﭘﺮﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې روژه داﺳ‪ 3‬ﻓﺮض ﺷﻮې ده‪ ،‬ﻟﮑـﻪ ﭼـ‪3‬‬ ‫ﻟــﻪ ﺳﺘﺎﺳــﻮ ﻧــﻪ ﭘﺮﻣﺨﮑﻨﻴــﻮ ﻓــﺮض ﺷــﻮې وه‪ ،‬ددې ﻟــﻪ ﭘــﺎره ﭼــ‪ 3‬ﺗﺎﺳــ‪) 3‬ﻟــﻪ‬ ‫‪-‬ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ( ‪$‬ﺎن وﺳﺎﺗﺊ )او ﭘﺮﻫﻴﺰ‪-‬ﺎران ﺷﺊ؛ ‪$‬ﮑﻪ ﭼـ‪ 3‬روژه د ﺷـﻬﻮاﻧﻲ ﺗـﻮان‬ ‫ﻣﺎﺗﻮﻧﮑ‪ 3‬ده(‪.‬‬ ‫ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐ‪ 3‬روژه ﻟﮑﻪ د ‪$‬ﻴﻨـﻮ ﻧـﻮرو ﺣﮑﻤﻮﻧـﻮ ﭘـﻪ ﺷـﺎن ﻟـﻪ ﻫﺠﺮﺗـﻪ‬ ‫وروﺳـــﺘﻪ ﭘـــﻪ ﻣﺪﻳﻨـــﻪ ﻣﻨـــﻮره ﮐـــ‪ 3‬ﻓـــﺮض ﺷـــﻮه‪ ،‬ﻣﮑـــﻲ دور د ﻋﻘﺎﻳــﺪو د‬ ‫ﺟﻮړوﻟـــﻮ ‪ ،‬او د ﺗﻮﺣﻴـــﺪ د ا‪請‬ـــﻮﻟﻮ د ﺗﺮﺳـــﻴﺦ او د اﻳﻤـــﺎﻧﻲ او اﺧﻼﻗـــﻲ‬ ‫ارز*ـــﺘﻮ د ﻟـــﻮړواﻟﻲ دور و ‪ ،‬او ﻟـــﻪ ﻫﺠـــﺮت وروﺳـــﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺴـــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻳــﻮ‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪20‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﭘﻴﺎوړی ‪$‬ﻮاک وﻣﻮﻧـﺪ‪ ،‬ﭼـ‪ 3‬ﻟـﻪ ﻫﻤـﺪې ‪$‬ﺎﻳـﻪ ډ‪4‬ـﺮی ﻓـﺮاﺋﺾ ﻫـﻢ ﭘﻴـﻞ او‬ ‫ﺣــﺪود و!ﺎﮐــﻞ ﺷــﻮل‪ ،‬او د اﺣﮑــﺎﻣﻮ ﺗﻔﺼــﻴﻞ راﻣﻨ‪%‬ﺘــﻪ ﺷــﻮ‪ ،‬ﭼــ‪ 3‬ﻳ ـﻮ ﻟــﻪ‬ ‫ﻫﻐﻮی 'ﺨﻪ روژه وه‪ ،‬ﭘﻪ ﻣﮑﻪ ﮐ‪ 3‬ﻟﻪ ﭘﻨ‪%‬ﻮ ﻓﺮض ﻟﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر 'ﻪ‬ ‫ﻧﻪ وو ﻓﺮض ﮐ‪7‬ای ﺷﻮي‪ ،‬ﭘﻪ دې ﭼ‪ 3‬دﻟﻤﺎﻧ‪%‬ﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮرا ﻟﻮی دی‪ ،‬او‬ ‫ﻓﺮﺿﻴﺖ ﻳ‪ 3‬د اﺳﺮاء ﭘﻪ ﺷﭙﻪ او د ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻪ ﻟﺴﻢ ﮐﺎل وﺷﻮ‪.‬‬ ‫ﻟﻪ ﻫﻐ‪ 3‬ﭘﻨ‪%‬ﻪ ﻳﺎ 'ﻪ زﻳﺎت ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ روژه ﻓـﺮض ﮐـ‪7‬ای ﺷـﻮه‪ ،‬ﻳﻌﻨـ‪3‬‬ ‫د ﻫﺠـﺮت ﭘـﻪ دوﻫــﻢ ﮐـﺎل‪ ،‬او ﭘــﻪ ﻫﻤـﺪې ﮐــﺎل ﭘﺮﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺟﻬــﺎد ﻫـﻢ ﻓــﺮض‬ ‫ﮐ‪7‬ای ﺷـﻮ‪ ،‬د روژې ﻟـﻪ ﻓﺮﺿـﻴﺖ وروﺳـﺘﻪ رﺳـﻮل اﷲ ‪請‬ـﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ‬ ‫ﻧﻬــﻪ ﮐﺎﻟــﻪ ژوﻧــﺪی و او د ﻫﺮرﻣﻀــﺎن روژې ﻳــ‪ 3‬ﭘــﻪ ډ‪4‬ــﺮه ﻣﻴﻨــﻪ او اﺧــﻼص‬ ‫وﻧﻴﻮﻟ‪.3‬‬ ‫د روژې ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ‬ ‫روژه ﻳــﻮ داﺳــ‪ 3‬ﻣﺸــﺮوع او ﻓــﺮض ﻋﻤــﻞ دی ﭼــ‪ 3‬ﭘــﻪ ﻗــﺮآن‪ ،‬ﺣــﺪﻳﺚ او‬ ‫اﺟﻤﺎع ﺳﺮه ﻳ‪ 3‬ﻓﺮﺿﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ دی او ﭘﺮ ﻫﻤﺪې د !ﻮﻟﻮ ﻋﻠﻤﺎوو اﺗﻔﺎق دی‪.‬‬ ‫د رﻣﻀﺎن روژې ﺣﮑﻢ‬ ‫روژه ﻳــﻮ ﺑــﺪﻧﻲ ﻋﺒــﺎدت دی او د رﻣﻀــﺎن د روژې ﺣﮑــﻢ ﻓــﺮض دی‪ ،‬اﷲ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪َ ٓ ٰ :‬ايﳞُّ َﺎ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ٰا َﻣﻨُ ْﻮا ُﻛﺘِ َﺐ ﻋَﻠَ ْﻴ ُ ُﲂ ّ ِ‬ ‫اﻟﺼ َﻴﺎ ُم َ َامك ُﻛﺘِ َﺐ ﻋَ َﲇ َّ ِاذل ْﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﺒ ِﻠ ُ ْﲂ ﻟ َ َﻌﻠ َّ ُ ْﲂ ﺗَﺘَّ ُﻘ ْﻮ َن‪{١٨٣@ZñŠÔjÛa}.‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪21‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ژﺑﺎړه ‪ :‬اې ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﭘﺮﺗﺎﺳـﻮ روژه داﺳـ‪ 3‬ﻓـﺮض ﺷـﻮې ده‪ ،‬ﻟﮑـﻪ ﭼـ‪ 3‬ﻟـﻪ‬ ‫ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﻣﺨﮑﻨﻴﻮ ﻓﺮض ﺷﻮې وه‪ ،‬ددې ﻟﻪ ﭘﺎره ﭼ‪$ 3‬ﺎن ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐ‪7‬ئ‪.‬‬ ‫ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ واﻳﻲ‪ :‬ﻳﻮه ورځ ﻳـﻮ ﺑﺒـﺮ ﺳـﺮی اﻋﺮاﺑـﻲ‬ ‫رﺳﻮل اﷲ ‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﻪ راﻏـﯽ او ﻋـﺮض ﻳـ‪ 3‬وﮐـ‪" :7‬ﻳﺎرﺳـﻮل اﷲ!‬ ‫ﻣﺎﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼ‪ 3‬ﺧﺪای ﭘﺎک 'ﻮﻣﺮه ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬راﺑﺎﻧﺪې ﻓـﺮض ﮐـ‪7‬ی دی؟ رﺳـﻮل‬ ‫اﷲ ‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ورﺗﻪ ووﻳﻞ‪ :‬ﭘﻨ‪%‬ـﻪ ﻟﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧـﻪ؛ ﺧﻮﮐـﻪ ﻧﻔـﻞ ورﺳـﺮه‬ ‫ﮐــﻮې )ﻫﻐــﻪ ﻣﺴــﺘﺤﺐ دي(‪ ،‬ﻫﻐــﻪ ﺑﻴــﺎ ووﻳــﻞ ‪' :‬ــﻮﻣﺮه روژې راﺑﺎﻧــﺪې ﻓــﺮض‬ ‫دي؟ رﺳﻮل اﷲ ‪請‬ﻠﯽ اﷲ ورﺗﻪ ووﻳﻞ‪ :‬د رﻣﻀﺎن ﻣﻴﺎﺷﺘ‪ 3‬روژې ﺧﻮ ﮐﻪ ﻧﻔـﻞ‬ ‫ورﺳﺮه ﻧﻴﺴ‪) 3‬ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ دي(‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻮ*ـﺘﻨﻪ وﮐـ‪7‬ه‪ :‬راﺗـﻪ وواﻳـﻪ ﭼـ‪3‬‬ ‫'ــﻮﻣﺮه زﮐــﺎت راﺑﺎﻧــﺪې ﻓــﺮض دی؟ ﻧــﻮ رﺳــﻮل اﷲ ‪請‬ــﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ د‬ ‫زﮐــﺎت او د اﺳــﻼم د ﻧــﻮرو اﺣﮑــﺎﻣﻮ ﭘــﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ورﮐــ‪7‬ل ﻧــﻮ اﻋﺮاﺑــﻲ‬ ‫ووﻳﻞ‪ :‬ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ذات ﻗﺴﻢ ﭼ‪ 3‬ﺗﺎﺗﻪ ﻳ‪ 3‬ﻋﺰت درﮐ‪7‬ی! زه ﺑﻪ ﻧﻪ ﻟﻪ دې 'ﺨﻪ 'ـﻪ‬ ‫زﻳﺎت ﮐ‪7‬م او ﻧﻪ ﺑﻪ 'ﻪ ﮐﻢ ﮐ‪7‬م‪ ،‬د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ دې ﺧﺒـﺮه رﺳـﻮل اﷲ ‪請‬ـﻠﯽ اﷲ‬ ‫ووﻳﻞ‪ :‬ﮐﻪ ر*ﺘﻴﺎ ﻳ‪ 3‬وﻳﻠﻲ وي؛ ﻧﻮ ﮐﺎﻣﻴﺎب دی –اوﻳﺎ‪ -‬ﮐﻪ ر*ﺘﻴﺎ ﻳ‪ 3‬وﻳﻠﻲ‬ ‫وي‪ ،‬ﺟﻨﺘﻲ دی‪" .‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻟﻪ ﺣﺪﻳﺚ 'ﺨﻪ د اﺳﺘﺪﻻل ﺗـﻮري‪ :‬د اﻋﺮاﺑـﻲ دا وﻳﻨـﺎ ﭼـ‪'" :3‬ـﻮﻣﺮه روژې‬ ‫راﺑﺎﻧﺪې ﻓﺮض دي؟ " ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪NH1891I@áÓ‰@sí†y@Læbšß‰@âì•@lìuë@lbi@Lâì–Ûa@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@H I‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪22‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫د روژې ﺣﮑﻤﺖ او ﻓﻠﺴﻔﻪ‬ ‫د رﻣﻀــﺎن روژې ﭘــﻪ ﻓﺮﺿــﻴﺖ ﮐــ‪ 3‬د اﷲ ﭘــﺎک ﻟــﻮی ﺣﮑﻤﺘﻮﻧــﻪ‪ ،‬ﻏــﻮره‬ ‫ﻣﻘﺎ‪請‬ﺪ او *‪ 3‬ﭘﺎﻳﻠﻲ ﻧﻐ‪+‬ﺘﻲ دي ﭼ‪$ 3‬ﻴﻨ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ﭘــﻪ زړه ﮐــ‪ 3‬اﺧــﻼص او ﺗﻘــﻮی رﻏ‪5‬ــﺪل‪$ ،‬ﮑــﻪ ﭼــ‪ 3‬ﻟــﻪ روژې 'ﺨــﻪ د‬ ‫روژه ﻧﻴــﻮﻧﮑﻲ ﻳــﻮازﻳﻨ‪ 9‬ﻣﻮﺧــﻪ د اﷲ ﺟــﻞ ﺟﻼﻟــﻪ رﺿــﺎ او آﺧــﺮت ﺗــﻪ ﺗﻮ*ــﻪ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮول او د اﷲ و‪4‬ﺮه ﻣﻘﺼـﺪ وي‪ ،‬ﻟـﻪ ﻫﻤـﺪې اﻣﻠـﻪ د روژې د ﻓﺮﺿـﻴﺖ آﻳـﺖ‬ ‫ﻫـﻢ ﭘـﻪ دې !ﮑـﻮ ﭘـﺎی ﺗـﻪ رﺳـ‪5‬ﺪﻟﯽ ﭼـ‪ :3‬ﻟﻌﻠﮑـﻢ ﺗﺘﻘـﻮن‪ .‬ﻣﻌﻨـﺎ دا ﭼـ‪* 3‬ــﺎﻳﻲ‬ ‫ﺗﺎﺳﻮ د ﻫﻤﺪې ﻓﺮﺿﻴﺖ ﭘﻪ ادا ﮐﻮﻟﻮ د ﺗﻘﻮی درﺟـ‪ 3‬ﺗـﻪ ورﺳـﻴ‪8‬ئ او ‪$‬ﺎﻧﻮﻧـﻪ‬ ‫ﻟﻪ ﻫﻐﻪ 'ﻪ 'ﺨﻪ وﺳﺎﺗﺊ ﭼ‪ 3‬ﻧﻪ درﺳﺮه *ﺎﻳﻲ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬روژه روح ﺗﻪ ﻏﺰا ورﮐﻮي‪ ،‬ﻧﻔﺲ ﺗﻪ د اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ‪$‬ﻮاک ورﮐـﻮي او د‬ ‫زړه ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮاﻟﻲ ﮐ‪ 3‬ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي‪.‬‬ ‫‪ -۳‬روژه ﭘﻪ اﻧﺴﺎن ﮐ‪ 3‬ارادي ‪$‬ﻮاک‪ ،‬د ﺗﮑﻞ ر*ﺘﻮﻧﻮاﻟﯽ‪ ،‬او د ﻧﻔـﺲ د‬ ‫ﻧــﺎوړه ﻋــﺎدﺗﻮﻧﻮ ﻟــﻪ ﻣﻨ‪%‬ــﻪ وړﻟــﻮ ‪$‬ــﻮاک ﭘﻴــﺎوړی ﮐــﻮي او د ‪請‬ــﺒﺮ ﭘــﻪ ﻣــ＀ د‬ ‫ﺗﮑﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ‪-‬ﺎﻟﻠﻮ وړﺗﻴﺎ ورﺑﺨ‪+‬ﻲ‪ .‬دﻏﻪ راز روژه د اﻧﺴﺎن ﻋﻘـﻞ ﭘـﺮ ﺷـﻬﻮاﺗﻮ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﻮي ﭼ‪ 3‬ﺑﻴﺎ د ﻫﻤﺪې ﭘﻪ ﻣ＀ د ﺷﺮ ﭘﺮ ‪$‬ﺎی د ﺧﻴﺮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ډ‪4‬ﺮ ﻣﺘﻮﺟـﻪ‬ ‫ﮐﻴ‪8‬ي‪.‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪23‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫‪ -۴‬روژه ﺑﺸﺮي ﻧﻔﺲ ﺗﻪ ﻫﻢ روزﻧـﻪ ده‪ ،‬د اﻧﺴـﺎن ﻋـﺎدت دادی ﭼـ‪ 3‬د ﻳـﻮ‬ ‫ﻧﻌﻤﺖ ﭘـﻪ ارز*ـﺖ ﻫﻠـﻪ ﭘـﻮﻫﻴ‪8‬ي ﭼـ‪ 3‬ور'ﺨـﻪ ﺑـ‪ 3‬ﺑﺮﺧـ‪ 3‬ﺷـﻲ او ﻳـﺎ ورﺗـﻪ اړ‬ ‫ﺷــﻲ؛ ﻧــﻮ روژه ﻧﻴــﻮﻧﮑﯽ ﭼــ‪ 3‬ﮐﻠــﻪ د ﻟــﻮږې درد ووﻳﻨــﻲ‪ ،‬د ﻧ‪5‬ﺴــﺘﻤﻨﻮ او ﺑــ‪3‬‬ ‫وزﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﺧﺒﺮﻳ‪8‬ي او د ﻫﻐﻮی ﻣﺮﺳﺘ‪ 3‬او ﻻﺳـﻨﻴﻮي ﺗـﻪ ﻳـ‪ 3‬ﭘـﺎم را‬ ‫اوړي‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ﭘـــﻪ روژه ﻧﻴﻮﻟـــﻮ ﮐـــ‪ 3‬ﻟـــﻪ روﺣـــﺎﻧﻲ ﻣﺨﻠـــﻮق او ﻣﻘﺮﺑـــﻮ ﭘﺮ*ـــﺘﻮ ﺳـــﺮه‬ ‫ﻣﺸــﺎﺑﻬﺖ دی؛ ﻧــﻮ ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﺗــﻪ *ــﺎﻳﻲ ﭼــ‪ 3‬ﭘــﻪ روژه ﮐــ‪ 3‬د ﭘﺮ*ــﺘﻮ ﭘــﻪ ﺷــﺎن‬ ‫ﻳﻮازې د اﷲ ﭘﻪ ذﮐﺮ‪ ،‬ﺗﺴﺒﻴﺤﺎﺗﻮ‪ ،‬ﺗﻼوت او دﻋﺎوو ﺑﻮﺧﺖ وي او ﻳـﻮازې د‬ ‫ﺧﻴ"‪ 3‬ﭘﻪ ﻏﻢ ﮐ‪ 3‬ﻧﻪ وي ورک‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫د روژې ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ‪3"-‬‬ ‫روژه ﻧﻴﻮل ﮐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا د اﷲ ﭘﺎک ﺣﮑﻢ ﺗﻪ ﻟﺒﻴﮏ وﻳﻞ دي ﭼ‪ 3‬ﭘـﻪ‬ ‫ﺑﺪل ﮐ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻫﻐﻪ ﺛﻮاﺑﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐﻴـ‪8‬ي ﭼـ‪ 3‬د ﻧـﻮرو ډ‪4‬ـﺮو ﻋﺒـﺎدﺗﻮﻧﻮ ﭘـﻪ‬ ‫ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐ‪ 3‬ﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻴ‪8‬ي‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ اﷲ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻳﻮ ﻗﺪﺳﻲ ﺣـﺪﻳﺚ‬ ‫ﮐ‪ 3‬ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪ :‬د ﺑﻨﻲ آدم !ﻮل ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻪ دي؛ ﺧﻮ روژه زﻣﺎ ده او زه ﺑﻪ‬ ‫ﻳ‪ 3‬ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ ورﮐﻮم‪.‬‬

‫‪@ @òîãbÔ§a@òjnؽa@ZÂ١٣٧-١٣٢@ZénЎÜÏë@É튒nÛa@òàØy@ H1I‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪24‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﻟــﻪ ﺑﻠــ‪ 3‬ﺧــﻮا د رﻣﻀــﺎن د ﻣﻴﺎﺷــﺘ‪ 3‬روژه د ﺑــ‪ 3‬ﺷــﻤﻴﺮه دﻳﻨــﻲ‪ ،‬دﻧﻴ ـﻮي‪،‬‬ ‫روﺣﻲ او !ﻮﻟﻨﻴﺰو ‪"-‬ﻮ ﺳﺮﺑﻴﺮه ﻳﻮ ﻟ‪ 7‬روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ‪ 3"-‬ﻫﻢ د اﻧﺴﺎن ﺑﺪن ﺗﻪ ﻟـﻪ‬ ‫‪$‬ﺎﻧﻪ ﺳﺮه ﻟـﺮي‪ ،‬رﺳـﻮل اﷲ ‪請‬ـﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ﻓﺮﻣـﺎﻳﻠﻲ دي‪ ) :‬د روژې د‬ ‫ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ روﻏﺘﻴﺎ ﻣﻮﻧﺪﻻی ﺷﺊ(‪.‬‬ ‫دﻟﺘﻪ د روژې ‪$‬ﻴﻨ‪ 3‬روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ‪ 3"-‬ﭘﻪ ﻟﻨ‪ 6‬ډول را اﺧﻠﻮ‪:‬‬ ‫ﻟﻮﻣ‪7‬ی ‪ :‬روژه د ﭼﺎﻏﻮاﻟﻲ ﻣﺨﻨﻴﻮی ﮐﻮي‪ ،‬روﻏﺘﻴﺎﭘﺎﻻن ﭘﻪ دې آﻧﺪ دي‬ ‫ﭼــ‪ 3‬د رﻣﻀــﺎن د ﻣﻴﺎﺷــﺘ‪ 3‬د روژې ﭘــﻪ ﻟــ‪ 7‬ﮐــ‪ 3‬د اﻧﺴــﺎن د ﺑــﺪن د واز‪-‬ــﻮ ﻳ ـﺎ‬ ‫ﭼﺮﺑ‪ 9‬زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ اوﺑﻴ‪8‬ي ﭼ‪ 3‬ﭘـﻪ دې وﺳـﻴﻠﻪ د ﻫﻐـﻪ اﻧﺴـﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑـﺪن ﻟﭙـﺎره‬ ‫ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿــﻮع ده ﭼــ‪ 3‬د ﭼــﺎﻏﻮاﻟﻲ ﭘــﻪ ﺳــﺘﻮﻧﺰه او ﻧــﺎروﻏ‪ 9‬اﺧﺘــﻪ وي‪ ،‬د‬ ‫داﺳ‪ 3‬ﺧﻠﮑﻮ ﺧ‪"5‬ﻪ ﺑﻴﺮﺗـﻪ ﻧﻮرﻣـﺎل ﺣﺎﻟـﺖ ﺗـﻪ را‪$‬ـﻲ او ﻟـﻪ ﻳـﻮه ﻏـﻮره ‪請‬ـﺤﺖ‬ ‫'ﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐﻴ‪8‬ي‪ .‬د واز‪-‬ﻮ دﻏﻪ راز اوﺑﻪ ﮐﻴـﺪل د ﻫﻐـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﻮ ﻟﭙـﺎره ﻫـﻴ&‬ ‫زﻳﺎن ﻧﻪ رﺳﻮي ﭼ‪ 3‬ﺑﺪﻧﻮﻧﻪ ﻳ‪ 3‬ﭼﺴﺖ او ﭼﺎﻻک دي ﺑﻠﮑـﻲ د دې ډول روﻏـﻮ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺸﺎط ﮐ‪ 3‬د ﭘﺎم وړ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻨ‪%‬ﺘﻪ راوړي‪.‬‬ ‫دوﻳﻢ‪ :‬روژه ﻣﻌﺪه ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮐﻮي‪ ،‬د اﻧﺴـﺎن ﻣﻌـﺪه د ﮐـﺎل ﭘـﻪ اوږدو ﮐـ‪ 3‬د‬ ‫ډول ډول ﺧﻮراﮐﻮﻧــﻮ ﻟــﻪ ﮐﺒﻠــﻪ ﻟــﻪ ﻳـﻮ ﺷــﻤﻴﺮ ﻧــﺎروﻏﻴﻮ‪ ،‬ﺗﮑــﺎﻟﻴﻔﻮ‪ ،‬ﺳــﺘﻮﻧﺰو‪،‬‬ ‫ﺳﺘ‪7‬ﻳﺎوو او ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﻴ‪8‬ي ﭼـ‪ 3‬د دﻏـﻪ ډول ﻧـﺎروﻏﻴﻮ او اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫ﺳــﺘﻮﻧﺰو ﻣﺨﻨﻴـﻮی او ﺗــﺮ !ﻮﻟـﻮ *ــﻪ درﻣــﻞ د رﻣﻀــﺎن د ﻣﻴﺎﺷــﺘ‪ 3‬روژه ده او‬ ‫ﻣﻌﺪه ﭘﻪ داﺳ‪ 3‬ډول ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮐـﻮي ﭼـ‪ 3‬د ﺧﭙﻠـﻮ راﺗﻠﻮﻧﮑـﻮ ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙـﺎره‬ ‫ﭘﻪ *ـﻪ ﺗﻮ‪-‬ـﻪ ﺗﻴـﺎره ﺷـﻲ‪ .‬ﻫﻤﺪارﻧ‪/‬ـﻪ د دﻏـﻪ ډول ﺗﺼـﻔﻴ‪ 3‬ﺑﻬﻴـﺮ ﻧـﻪ ﻳـﻮازې د‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪25‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫اﻧﺴﺎن ﭘﺮ ﻣﻌﺪه ﺑﺎﻧﺪې ‪請‬ﻮرت ﻣﻮﻣﻲ ﺑﻠﮑﻲ د روژې د ﺣﮑﻤـﺖ‪ ،‬روﻏﺘﻴـﺎﻳﻲ‬ ‫‪"-‬ﻮ او ﺑﺮﮐـﺖ ﻟـﻪ ﮐﺒﻠـﻪ د اﻧﺴـﺎن د ﺑـﺪن ﭘـﺮ !ﻮﻟـﻮ ﻏـ‪7‬و او ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧـﺪې‬ ‫اﺟﺮا او د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻏﻮره ﺗﻮ‪-‬ﻪ اﻣﺎده ﮐﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫درﻳــﻢ‪ :‬روژه ﺑــﺪن ﺗــﻪ ﻫﺮاړﺧﻴ ـﺰه روزﻧــﻪ ورﮐــﻮي‪ ،‬د اﻧﺴــﺎن ﺑــﺪن ﻫــﻢ ﻟــﻪ‬ ‫ﻫﺮاړﺧﻴﺰ ﭘﻠﻮه ﻻزﻣ‪ 3‬روزﻧ‪ 3‬او !ﺮﻳﻨﻨ‪ ,‬ﺗﻪ اړﺗﻴـﺎ ﻟـﺮي ﭼـ‪ 3‬دﻏـﻪ ډول روزﻧـﻪ‬ ‫ﻳﻮازې د رﻣﻀﺎن د ﻣﻴﺎﺷﺘ‪ 3‬ﭘﻪ روژه ﮐ‪ 3‬د ﺑﺪن ﻟﭙﺎره ﻣﻬﻴﺎ ﮐﻴـ‪8‬ي ﭼـ‪2- 3‬ـ‪3‬‬ ‫روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ‪ 3"-‬ﻟﺮي‪ .‬ﻫﻤﺪارﻧ‪/‬ﻪ ﻟﻪ روﺣﻲ اړﺧﻪ ﻫﻢ روژه د ﺑﺪن ﻟﭙـﺎره د ﻳـﻮه‬ ‫داﺳ‪! 3‬ﺮﻳﻨﻨ‪ ,‬ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟﺮي ﭼ‪ 3‬د ﻫﺮ ډول ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐـ‪ 3‬ورﺳـﺮه د‬ ‫‪請‬ﺒﺮ او ﻃﺎﻗﺖ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي‪.‬‬ ‫'ﻠــــﻮرم‪ :‬روژه ﺑــــﺪن ﺗــــﻪ ﻓﺴــ ـﻴﺎﻟﻮﺟﻲ اﺳــــﺘﺮاﺣﺖ ﭘــــﻪ ﺑﺮﺧــــﻪ ﮐــــﻮي‪،‬‬ ‫د ﻃﺒــﻲ ﻣــﺎﻫﺮاﻧﻮ ﭘــﻪ ﻧﻈــﺮ د اﻧﺴــﺎن ﺑــﺪن د ﮐــﺎل ﭘــﻪ اوږدو ﮐــ‪ 3‬ﻟــﻪ ډول ډول‬ ‫ﮐ‪7‬اوﻧﻮ او ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ﮐﻴ‪8‬ي او د ﺑﺪن !ﻮل ﻏ‪7‬ي ﻳـ‪ 3‬د ډول ډول ﺧـﻮړو‬ ‫د ﺧﻮراک ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﺳـﺘ‪7‬ﻳﺎ اﺣﺴـﺎس ﮐـﻮي ﭼـ‪ 3‬روژه دﻏـﻪ ډول ﻓﺴـﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺳﺘ‪7‬ﻳﺎ ﺗﻪ د اﺳﺘﺮاﺣﺖ او دﻣ‪ 3‬ﺗﺮ !ﻮﻟـﻮ ﻏـﻮره وﺳـﻴﻠﻪ ده ﭼـ‪ 3‬د ﻳـﻮه ﻣﻨﺎﺳـﺐ‬ ‫وﺧـــﺖ ﻟﭙـــﺎره دﻣـــﻪ وﮐـــ‪7‬ي‪ ،‬ﻻزﻣـــﻪ اﻧـــﺮژي ﺣﺎ‪請‬ـــﻠﻪ ﮐـــ‪7‬ي او د راﺗﻠﻮﻧﮑـــﻮ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره *ﻪ ﺗﻴﺎري و ﻧﻴﺴﻲ‪.‬‬ ‫ﭘـــــﻨ‪%‬ﻢ‪ :‬روژه اﻧﺴـــــﺎن ﺗـــــﻪ ذﻫﻨـــــﻲ ‪$‬ﻮاﮐﻤﻨﺘﻴـــ ـﺎ ﭘـــــﻪ ﺑﺮﺧـــــﻪ ﮐـــــﻮي‪،‬‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻮ *ﻮوﻟ‪ 3‬ده 'ﻮﻣﺮه ذﻫﻨﻲ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭼ‪ 3‬ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ روژه ﮐ‪ 3‬ﺗﺮﻻﺳـﻪ‬ ‫ﮐﻴـ‪8‬ي ﭘــﻪ ﺑــﻞ وﺧــﺖ ﮐــ‪ 3‬د داﺳــ‪ 3‬ﻳ ـﻮه ﺗﻤﺮﮐــﺰ ﺷــﻮﻧﺘﻴﺎ ورﺗــﻪ ﻣﻤﮑﻨــﻪ ﻧــﻪ ده‪.‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪26‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﻫﻤﺪارﻧ‪/‬ﻪ د رﻣﻀﺎن د ﻣﻴﺎﺷـﺘ‪ 3‬د روژې ﭘـﺮ ﻣﻬـﺎل د اﻧﺴـﺎن ﻣﻌـﺪه او زړه د‬ ‫ﻳﻮه ﺑ‪ 3‬ﻣﺜﺎﻟﻪ ‪請‬ﺒﺮ ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐ‪ 3‬ﻗﺮار ﻟﺮي او د زﻳﺎﺗﺮه ﻫﻐﻮ 'ﻴﺰوﻧﻮ ﺳﺮه ﻳـ‪3‬‬ ‫ﻓﮑــﺮ ﻧــﻪ وي ﭼــ‪ 3‬ﻟــﻪ روژې ﭘﺮﺗــﻪ ﻳ ـ‪ 3‬ﭘــﻪ ﺧﻴــﺎل ﮐــ‪ 3‬را ‪-‬ﺮ‪$‬ـﻮي ﭼــ‪ 3‬ﻫﻤﺪﻏــﻪ‬ ‫ﻓﺮ‪請‬ﺖ ذﻫـﻦ ﺗـﻪ ﻳـﻮ ﻏـﻮره ﺗﻤﺮﮐـﺰ‪$ ،‬ﻮاﮐﻤﻨﺘﻴـﺎ او وﻳ‪+‬ـﺘﺎﺑﻪ ﭘـﻪ ﺑﺮﺧـﻪ ﮐـﻮي‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ دا ‪$‬ﻮاﮐﻤﻨﺘﻴـﺎ ﻫﻐـﻪ ﭼﺎﺗـﻪ ﭘـﻪ ﺑﺮﺧـﻪ ﮐﻴـ‪8‬ي ﭼـ‪ 3‬ﭘـﻪ ر*ـﺘﻨ‪ 3‬ﻣﻌﻨـﺎ د دې‬ ‫ﻣﻴﺎﺷﺘ‪ 3‬ﭘﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﭘﻮﻫﻴ‪8‬ي‪ ،‬ﻟﻪ ﺳﺴﺘ‪ 9‬او ﻟ"‪' 9‬ﺨﻪ ‪$‬ﺎن و ژﻏﻮري‪.‬‬ ‫ﺷــــــــــﭙ‪8‬م‪ :‬روژه د ﺷــــــــــﮑﺮې د ﻧﺎروﻏﺘﻴـــــــــﺎ ﻟﭙــــــــــﺎره ‪"-‬ــــــــــﻮره ده‬ ‫روژه د دې ﺳﺒﺐ ﮐﻴ‪8‬ي ﭼ‪ 3‬اﻧﺴﺎن ﺗﺮ ډﻳﺮه ﺣﺪه ﭘﻪ دې ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐـ‪ 3‬د ﺧـﻮږو‬ ‫ﭘﻪ ﺧﻮړو ﮐ‪ 3‬ﮐﻤﻮاﻟﯽ راوﻟﻲ ﭼـ‪ 3‬دﻏـﻪ راز ﮐﻤـﻮاﻟﯽ د ﺷـﮑﺮې ﭘـﻪ ﻧﺎروﻏﺘﻴـﺎ‬ ‫ﺑﺎﻧﺪې د اﺧﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ‪"-‬ﻮره ده‪ ،‬وﻳﻨ‪ 3‬ﺗﻪ ﻓﺮ‪請‬ﺖ ﭘﻪ ﻻس ورﮐﻮي ﭼ‪3‬‬ ‫ﮐﻮﻟﻴﺴﺘﺮول ﮐـﻢ ﮐـ‪7‬ي او ﺣﺘـﯽ د وﻳﻨـ‪ 3‬د ﻓﺸـﺎر د ﮐﻤ‪5‬ـﺪو ﺳـﺒﺐ ﻫـﻢ ﮐﻴـ‪8‬ي‪.‬‬ ‫داﺳ‪ 3‬ﻫـﻢ ﮐﻴﺪاﻳﺸـﻲ ﮐـﻪ ﻳـ‪ 3‬ﻧـﺎروﻏﻲ ﭘـﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ﻳـﻮ ﻣﺮﺣﻠـﻮ ﮐـ‪ 3‬وي ﻧـﻮ د دې‬ ‫اﺣﺘﻤــﺎل ﺷــﺘﻪ ‪ ،‬ﭼــ‪ 3‬د روژې د ﻧﻴﻮﻟــﻮ ﭘــﻪ وﺳ ـﻴﻠﻪ ﻟــﻪ دې ﻧــﺎروﻏﻲ 'ﺨــﻪ ﭘــﻪ‬ ‫ﺑﺸـﭙ‪7‬ه ﺗﻮ‪-‬ــﻪ روغ ﺷـﻲ‪ .‬ﻟــﻪ ﺑﻠــ‪ 3‬ﺧـﻮا روژه د ﺷــﮑﺮې ﻧﺎروﻏﺘﻴـﺎ ﺗـﻪ اﺟــﺎزه ﻧــﻪ‬ ‫ورﮐﻮي ﭼ‪ 3‬ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘﺮ ﺟﺴﻢ ﺣﻤﻠﻪ وﮐ‪7‬ي‪.‬‬ ‫اووم ‪ :‬روژه د ﺑــﺪﻧﻲ ﻓﻌــﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ‪-‬ــ‪6‬وډﻳﻮ ﻣﺨــﻪ ﻧﻴﺴــﻲ ‪ ،‬ﮐﻠــﻪ ﮐﻠــﻪ د‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺑﺪن د ‪$‬ﻴﻨﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠـﻪ د ﺧﭙﻠـﻮ ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ‪-‬ـ‪6‬وډﻳﻮ ﻟـﻪ ﻳـﻮې‬ ‫ﻣﺮﺣﻠ‪ 3‬ﺳﺮه ﻣـﺦ ﮐﻴـ‪8‬ي ﭼـ‪ 3‬ﻧـﻮدا ‪-‬ـ‪6‬وډۍ د راز راز روﻏﺘﻴـﺎﻳﻲ ﺗﮑﻠﻴﻔﻮﻧـﻮ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻴ‪8‬ي؛ ﺧﻮ روژه د دﻏﻪ راز ‪6-‬وډﻳﻮ او اﺧﺘﻼﻻﺗﻮ ﻣﺨﻨﻴـﻮی ﮐـﻮي او‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪27‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫داﻧﺴﺎن ﺑﺪن داﺳ‪ 3‬ﻋﻴﺎروي ﭼ‪ 3‬ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻨﻈﻤﻪ ﮐﺮ*ـﻪ‬ ‫د ﺧﻮ‪$‬ﻴﺪو ﻓﺮ‪請‬ﺖ ﭘﻪ ﻻس ورﮐ‪7‬ي‪.‬‬ ‫ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮ‪-‬ـﻪ د رﻣﻀـﺎن د ﻣﻴﺎﺷـﺘ‪ 3‬روژه زﻳـﺎﺗ‪ 3‬روﻏﺘﻴـﺎﻳﻲ ‪"-‬ـ‪ 3‬ﻟـﻪ‬ ‫‪$‬ﺎن ﺳﺮه ﻟﺮي ﭼ‪ 3‬د ‪$‬ﻴﻨﻮ ﻣﺤﺪودو ‪"-‬ﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻳ‪ 3‬دﻟﺘﻪ وﺷﻮه‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫د روژې ﻓﻀﺎﺋﻞ‬ ‫ـﺎن َّ ِاذل ْ ٓي ُا ْﻧـﺰ َِل ِﻓ ْﻴـ ِﻪ اﻟْ ُﻘ ْـﺮٰا ُن ُﮬـﺪً ى ﻟِ ّﻠﻨَّ ِ‬ ‫ـﺎس َو ﺑ َ ِ ّﻴﻨٰ ٍ‬ ‫ـﺎن ‪@@N‬‬ ‫ـﺖ ِّﻣ َـﻦ اﻟْﻬُـﺪٰ ى َواﻟْ ُﻔ ْﺮﻗَ ِ‬ ‫♣‪ -‬اﷲ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪ :‬ﺷَ ﻬ ُْﺮ َر َﻣﻀَ َ‬ ‫}‪{185@ñŠÔjÛa‬‬

‫ژﺑــﺎړه ‪ :‬د رﻣﻀــﺎن ﻣﻴﺎﺷــﺖ ﺧــﻮ ﻫﻤﺎﻏــﻪ ده ﭼــ‪ 3‬ﻗــﺮآن ﭘﮑــ‪ 3‬ﻧــﺎزل ﺷــﻮی‬ ‫دﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﻻر*ﻮد‪ ،‬د ﻫﺪاﻳﺖ 'ﺮ‪-‬ﻨﺪې ﻧ‪+‬ﻲ او د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺑ‪5‬ﻠﻮﻧﮑﯽ‬ ‫)ﮐﺘﺎب( دی‪.‬‬ ‫♣‪ -‬رﻣﻀــﺎن د ﺗــﻮﺑ‪ ،3‬او ﻣﻐﻔﺮﺗﻮﻧــﻮ ﻣﻴﺎﺷــﺖ ده‪ ،‬رﺳــﻮل اﷲ ‪請‬ــﻠﯽ اﷲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪ :‬ﭘﻨ‪%‬ﻪ ﻟﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻳﻮه ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺮ ﺑﻠ‪ 3‬ﺟﻤﻌ‪ 3‬ﭘﻮرې او ﻳﻮ‬ ‫رﻣﻀﺎن ﺗﺮ ﺑﻞ رﻣﻀـﺎن ﭘـﻮرې د ﻣﺴـﻠﻤﺎن ‪-‬ﻨﺎﻫﻮﻧـﻪ ﻟـﻪ ﻣﻨ‪%‬ـﻪ وړی ﺗﺮ'ـﻮ ﻳـ‪3‬‬ ‫ﭼ‪ 3‬ﻟﻮی ‪-‬ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﻧﻪ وي ﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪@ H I‬ﻟﻪ ‪-‬ﻞ آﻏﺎ اﺣﻤﺪي 'ﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻨﻪ@ @‬ ‫‪2‬‬

‫‪@ @NH552I@áÓ‰@sí†y@LéjÔÇ@ñý–Ûaë@õì™ìÛa@ÝšÏ@lbi@Lñ‰bèİÛa@lbn×@Lá܎ß@|îz•@ H I‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪28‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫♣‪' -‬ــﻮک ﭼــ‪ 3‬د رﻣﻀــﺎن روژې ﭘــﺮ اﷲ د *ــﻪ ﺑــﺎور او ﺛــﻮاب ﭘــﻪ ﻧﻴــﺖ‬ ‫وﻧﻴﺴﻲ اﷲ ورﺗﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ !ﻮل ‪-‬ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﺨ‪+‬ـﻲ‪ ،‬رﺳـﻮل اﷲ ‪請‬ـﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪ :‬ﭼﺎ ﭼـ‪ 3‬ﻟـﻪ اﻳﻤـﺎن ﺳـﺮه او د ﺛـﻮاب ﭘـﻪ ﻧﻴـﺖ د رﻣﻀـﺎن روژې‬ ‫وﻧﻴـ ـﻮﻟ‪ ،3‬اﷲ ﻳـــ‪ 3‬ﭘﺨـــﻮاﻧﻲ )واړه( ‪-‬ﻨﺎﻫﻮﻧـــﻪ ﺑﺨ‪+‬ـــﻲ‪ (1)،‬ﺑـــﻞ ﺣـــﺪﻳﺚ ﮐـــ‪3‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪ :‬ﭼﺎ ﭼ‪ 3‬ﻟﻪ اﻳﻤﺎن ﺳﺮه او ﺛـﻮاب ﭘـﻪ ﻧﻴـﺖ د رﻣﻀـﺎن ﺷـﭙ‪ 3‬اﷲ ﺗـﻪ ﭘـﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎدت ﺗ‪5‬ﺮې ﮐ‪7‬ې‪ ،‬د ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ !ﻮل )واړه( ‪-‬ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﺑﺨ‪+‬ﻞ ﮐﻴ‪8‬ي‪ (2)،‬او‬ ‫ﭘﻪ درﻳﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﮐ‪ 3‬ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪ :‬ﭼﺎﭼ‪ 3‬ﻟﻪ اﻳﻤـﺎن ﺳـﺮه او ﺛـﻮاب ﭘـﻪ ﻫﻴﻠـﻪ د ﻗـﺪر‬ ‫ﺷــﭙﻪ اﷲ ﺗــﻪ ﭘــﻪ وﻻړه ﺗ‪5‬ــﺮه ﮐــ‪7‬ه‪ ،‬دﻫﻐــﻪ ﭘﺨــﻮاﻧﻲ !ــﻮل )واړه( ‪-‬ﻨﺎﻫﻮﻧــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫وﺑﺨ‪+‬ﻞ ﺷﻲ‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫♣‪ -‬رﻣﻀﺎن ﻟـﻪ اور 'ﺨـﻪ د ﺧﻼ‪請‬ـﻮن ﻣﻴﺎﺷـﺖ ده‪ ،‬رﺳـﻮل اﷲ ‪請‬ـﻠﯽ اﷲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪ :‬ﭘﻪ رﻣﻀﺎن ﮐ‪ 3‬ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﻳـﻮ آواز ﮐـﻮوﻧﮑﯽ ﻧـﺎرې وﻫـﻲ‬ ‫ﭼ‪ :3‬اې د ﺧﻴﺮ ﻏﻮ*ﺘﻮﻧﮑﻴﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻪ! او اې د ﺷـﺮ ﻏﻮ*ـﺘﻮﻧﮑﻴﻪ ﺗـﻢ ﺷـﻪ!‬ ‫ﻧﻦ اﷲ ﭘﺎک ډ‪4‬ﺮ ﺧﻠﮏ ﻟﻪ اوره ﺧﻼ‪請‬ﻮي؛ ﻧـﻮ *ـﺎﻳﻲ ﺗـﻪ ﻫـﻢ د ﻫﻐـﻮ ﭘـﻪ ﮐﺘـﺎر‬ ‫ﮐ‪ 3‬راﺷ‪ 3‬او دا )آواز او ﻟﻪ اوره ﺧﻼ‪請‬ﻮن د روژې ( ﭘﻪ ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﮐ‪ 3‬وي‪.‬‬

‫)‪(4‬‬

‫ﺳــﻨﺪي رﺣﻤــﻪ اﷲ د دې ﺣــﺪﻳﺚ ﭘــﻪ ﺷــﺮﺣﻪ ﮐــ‪ 3‬ﻟﻴﮑــﻲ‪ :‬ﻣﻌﻨــﺎ دا ﭼــ‪ 3‬اې د‬ ‫ﺧﻴﺮ ﻏﻮ*ﺘﻮﻧﮑﻴﻪ د ﺧﻴﺮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗـﻪ وړاﻧـﺪې ﺷـﻪ؛ ‪$‬ﮑـﻪ ﭼـ‪ 3‬ﻫﻤـﺪا ﺳـﺘﺎ ﺳـﺮه‬ ‫‪1‬‬

‫‪@ @NH38I@áÓ‰@sí†y@Læb¹⁄a@åß@bibŽnya@æbšß‰@âì•@Zlbi@Læb¹⁄a@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@H I‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪@ @NH37I@áÓ‰@sí†y@Læb¹⁄a@åß@æbšß‰@âbîÓ@Êìİm@Zlbi@Læb¹⁄a@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@H I‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪@ @NH35I@áÓ‰@sí†y@Læb¹⁄a@åß@‰†ÔÛa@òÜîÛ@âbîÓ@Zlbi@Læb¹⁄a@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@H I‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪NH682I@áÓ‰@sí†y@Læbšß‰@Šè‘@ÝšÏ@¿@õbu@bß@lbi@Lâì–Ûa@laìic@LðˆßÛa@Éßbu@ H I‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪29‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫وړ ده‪ ،‬ﺗﺎﺗــﻪ ﺑــﻪ د ﻟــ‪ 8‬ﻋﻤــﻞ ﭘــﻪ ﺑــﺪل ﮐــ‪ 3‬ډ‪4‬ــﺮ 'ــﻪ درﮐــ‪7‬ل ﺷــﻲ‪ ،‬او اې د ﺷــﺮ‬ ‫ﻏﻮ*ﺘﻮﻧﮑﻴﻪ ﻟﻪ ‪-‬ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﻻس واﺧﻠﻪ او ﺗﻮﺑﻪ وﺑﺎﺳﻪ! ‪$‬ﮑﻪ ﭼـ‪ 3‬ﻫﻤـﺪا د ﺗـﻮﺑ‪3‬‬ ‫د ﻗﺒﻠ‪5‬ﺪا وﺧﺖ دی‪.‬‬ ‫♣‪ -‬ﭘـــﻪ رﻣﻀـــﺎن ﮐـــ‪ 3‬د ﺟﻨـــﺖ دروازې ﭘﺮاﻧﻴﺴـــﺘﻲ او د دوزخ دروازې‬ ‫ﺑﻨــﺪي وي او ﺷــﻴﻄﺎﻧﺎن ﺗ‪7‬ﻟـﻲ وي‪ ،‬ﭘــﻪ ﻳــﻮ ﺣــﺪﻳﺚ ﮐــ‪ 3‬رﺳــﻮل اﷲ ‪請‬ــﻠﯽ اﷲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪ :‬رﻣﻀﺎن ﭼ‪ 3‬راﺷﻲ د ﺟﻨﺖ دروازې ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺷـﻲ او د‬ ‫دوزخ دروازې ﺑﻨﺪي ﮐ‪7‬ل ﺷﻲ او ﺷﻴﻄﺎﻧﺎن ﭘﻪ ‪$‬ﻨ‪%‬ﻴﺮوﻧﻮ وﺗ‪7‬ل ﺷﻲ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫♣‪ -‬رﻣﻀﺎن د ‪請‬ﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ ده او ‪請‬ـﺒﺮ ﭼـ‪ 3‬ﭘـﻪ روژه ﮐـ‪' 3‬ـﻮﻣﺮه *ـﮑﻼ‬ ‫ﺧﭙﻠﻮي ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻮ ﮐ‪ 3‬ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ ﺧﭙﻠﻮي‪ ،‬ﭘﻪ دې ﻣﻴﺎﺷـﺖ ﮐـ‪ 3‬ﻣﺴـﻠﻤﺎن‬ ‫ﺧﭙﻞ ﻧﻔﺲ ﻟﻪ ﺷﻬﻮاﺗﻮ او ﺧﻮ*ﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ 'ﺨﻪ ﺑﻨﺪوي‪ ،‬ﻟـﻪ ﻫﻤـﺪې اﻣﻠـﻪ روژې‬ ‫ﺗﻪ ﻧﻴﻢ ‪請‬ـﺒﺮ وﻳـﻞ ﺷـﻮی او د ‪請‬ـﺒﺮ ﺟـﺰا ﺟﻨـﺖ دی‪ ،‬اﷲ ﭘـﺎک ﻓﺮﻣـﺎﻳﻲ‪ِ :‬اﻧ َّ َﻤـﺎ ﻳ ُ َـﻮ َّﰱ‬ ‫اﻟﺼ ِﱪ ُْو َن َا ْﺟ َﺮ ُ ْﱒ ِﺑﻐ ْ َِﲑ ِﺣ َﺴ ٍﺎب‪{10@ŠßŒÛa} .‬‬ ‫ّٰ‬

‫ژﺑﺎړه‪ :‬او ﻳﻘﻴﻨﺎ ﭼ‪請 3‬ـﺒﺮ ﮐﻮوﻧﮑـﻮ ﺗـﻪ ﺑـ‪ 3‬ﺣﺴـﺎﺑﻪ ﭘـﻮره ﭘـﻮره ﺑﺪﻟـﻪ ورﮐـﻮل‬ ‫ﮐﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫♣‪ -‬رﻣﻀـــﺎن د دﻋﺎ‪-‬ـــﺎﻧﻮ د ﻗﺒﻠ‪5‬ـــﺪو ﻣﻴﺎﺷـــﺖ ده‪ ،‬اﷲ ﭘـــﺎک د روژې ﻟـــﻪ‬ ‫ـﺐ َدﻋ َْـﻮ َة‬ ‫ﻳﺎدوﻧ‪ 3‬ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ وروﺳﺘﻪ داﺳ‪ 3‬ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪َ :‬وِا َذا َﺳ َﺎ َ َكل ِﻋ َﺒﺎ ِد ْي ﻋ ِ ّ َْﲎ ﻓَـ ِﺎ ِ ّ ْﱏ ﻗَ ِﺮﻳْ ٌ‬ ‫ـﺐ ۭ◌ ُاﺟِ ْﻴ ُ‬ ‫ادلَّ اعِ ِا َذا َدﻋَ ِﺎن ‪{186@@ZñŠÔjÛa} .‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪NH2493I@áÓ‰@sí†y@Læbšß‰@Šè‘@ÝšÏ@lbi@Lâbî–Ûa@lbn×@Lá܎ß@|îz•@@H I‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪30‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ژﺑﺎړه ‪ :‬او ﭼ‪ 3‬ﺑﻨﺪ‪-‬ﺎن ﻣ‪ 3‬زﻣﺎ ﭘﻪ اړه ﺗـﺎ ﮐﻠـﻪ وﭘﻮ*ـﺘﻲ ﻧـﻮ )ورﺗـﻪ وواﻳـﻪ‬ ‫ﭼ‪ (3‬زه ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻧﮋدې ﻳﻢ‪ ،‬د ﻏﻮ*ﺘﻮﻧﮑﻮ ﺳﻮال ﻗﺒﻠﻮم ﮐﻠﻪ ﭼ‪ 3‬ﻣﺎ ورﺑﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫او رﺳﻮل اﷲ ‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣـﺎﻳﻲ‪ ) :‬د درې ﮐﺴـﺎﻧﻮ دﻋـﺎ ﻧـﻪ رد‬ ‫ﮐﻴــ‪8‬ي ‪ :‬روژه ﻧﻴــﻮﻧﮑﯽ ﭼــ‪ 3‬ﺗﺮ'ــﻮ روژه ﻣــﺎﺗﻮي‪ ،‬د ﻋــﺎدل اﻣــﺎم دﻋــﺎ‪ ،‬او د‬ ‫ﻣﻈﻠﻮم *ﻴﺮا(‬

‫)‪(1‬‬

‫♣‪ -‬رﻣﻀــﺎن د ﺳــﺨﺎوﺗﻮﻧﻮ او *ــ‪2/5‬ﻮ ﻣﻴﺎﺷــﺖ ده‪ ،‬ﻟــﻪ ﻫﻤــﺪې اﻣﻠــﻪ ﭘــﻪ‬ ‫رواﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐ‪ 3‬را‪$‬ﻲ ﭼ‪ 3‬رﺳﻮل اﷲ ‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻪ ﭘـﻪ رﻣﻀـﺎن ﮐـ‪3‬‬ ‫ﺗﺮﻫﻐﻪ ﺑﺎد ﻫﻢ ډ‪4‬ﺮ ﺳﺨﻲ و ﭼ‪ 3‬ﻫﺮ ﭼﺎﺗﻪ ‪"-‬ﻪ رﺳﻮي‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫♣‪ -‬رﻣﻀــﺎن د ﻟﻴﻠــﺔ اﻟﻘــﺪر ﻣﻴﺎﺷــﺖ ده‪ ،‬ﻫﻐــﻪ ﭼــ‪ 3‬د ﻫﻐــ‪ 3‬ﻳــﻮې ﺷــﭙ‪3‬‬ ‫ﻋﺒﺎدت اﷲ ﭘﺎک د زرو ﻣﻴﺎﺷـﺘﻮ ﻟـﻪ ﻋﺒـﺎدت ﻧـﻪ زﻳـﺎت ‪-‬ﻨﻠـﯽ‪ ،‬او 'ـﻮک ﭼـ‪3‬‬ ‫ددې ﺷﭙ‪ 3‬ﻟﻪ ﺧﻴﺮ 'ﺨﻪ ﺑ‪ 3‬ﺑﺮﺧ‪ 3‬ﺷﻲ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ !ﻮﻟﻮ ﺧﻴﺮوﻧﻮ 'ﺨﻪ ﺑـ‪ 3‬ﺑﺮﺧـ‪3‬‬ ‫دی‪ ،‬ﭘﻪ ﻳﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﮐ‪ 3‬را‪$‬ﻲ ﭼ‪ 3‬ﻳﻮ ‪$‬ﻞ د رﻣﻀﺎن ﻟﻪ راﺗﻠﻮ ﺳـﺮه ﺳـﻢ رﺳـﻮل‬ ‫اﷲ ‪請‬ـﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ‪請‬ـﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮاﻣـﻮ ﺗـﻪ ووﻳـﻞ‪ :‬د رﻣﻀـﺎن ﻣﻴﺎﺷـﺖ ﭘــﺮ‬ ‫ﺗﺎﺳﻮ را ورﺳـ‪5‬ﺪﻟﻪ‪ ،‬دا ډ‪4‬ـﺮه ﻣﺒﺎرﮐـﻪ ﻣﻴﺎﺷـﺖ ده‪ ،‬اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﯽ ددې ﻣﻴﺎﺷـﺘ‪3‬‬ ‫روژې ﭘـــﺮ ﺗﺎﺳـــﻮ ﻓـــﺮض ﮐـــ‪7‬ي دي‪ ،‬ﭘـــﻪ دې ﻣﻴﺎﺷـــﺖ ﮐـــ‪ 3‬د ﺟﻨـــﺖ دروازې‬

‫‪1‬‬

‫‪@ @NH8079I@áÓ‰@sí†y@LñŠíŠç@ïic@†äŽß@Lòibz–Ûa@åß@åíŠrؽa@†äŽß@L†»c@†äŽß@H I‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪@sí†y@Læbšß‰@¿@æìØí@á܍ë@éîÜÇ@a@ïÜ•@äÛa@æb×@bß@…ìuc@Zlbi@Lâì–Ûa@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@H I‬‬ ‫‪@ @NH1902I@áÓ‰‬‬ ‫ﻟﻪ دې ﺗﺸﺒﻴﻪ څﺨﻪ د رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﺳﺨﺎوت ﻣﺮاد دى‪.‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪31‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﮐﻴ‪8‬ي او د دوزخ دروازې ﺗ‪7‬ل ﮐﻴ‪8‬ي‪ ،‬او ﺷﻴﻄﺎﻧﺎن ﭘـﻪ ‪$‬ﻨ‪%‬ﻴﺮوﻧـﻮ‬ ‫ﺗ‪7‬ل ﮐﻴ‪8‬ي‪ ،‬او ﭘﻪ دې ﮐ‪ 3‬ﻳﻮه داﺳـ‪ 3‬ﺷـﭙﻪ ده ﭼـ‪ 3‬ﻟـﻪ زرو ﻣﻴﺎﺷـﺘﻮ ﻧـﻪ ﻏـﻮره‬ ‫ده‪' ،‬ﻮک ﭼ‪ 3‬د ﻫﻐ‪ 3‬ور‪ 3$‬ﻟﻪ ﺧﻴﺮ 'ﺨﻪ ﺑ‪ 3‬ﺑﺮﺧ‪ 3‬ﺷﻲ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫـﺮ ﺧﻴـﺮ ﻧـﻪ‬ ‫ﺑ‪ 3‬ﺑﺮﺧ‪ 3‬ﺷﻮ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫♣‪ -‬ﺣﻀــﺮت اﺑــﻮﻫﺮﻳﺮه رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ واﻳــﻲ ﭼــ‪ 3‬رﺳــﻮل اﷲ ‪請‬ــﻠﯽ اﷲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ووﻳﻞ‪ :‬روژه )د ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره ﻟﻪ ‪-‬ﻨـﺎﻫﻮﻧﻮ او دوزخ 'ﺨـﻪ( ډال‬ ‫دی‪ ،‬ﻧﻮ ﻧﻪ دي ﭘﮑ‪ 3‬ﻧﺎوړه ﺧﺒﺮې ﮐﻮي او ﻧﻪ دې ﭼﺎﺳﺮه ﺟﻨﺠـﺎل ﮐـﻮي او ﮐـﻪ‬ ‫'ﻮک ورﺳﺮه ﺟﻨـ‪ ,‬ﮐـﻮي او ﻳـﺎ ورﺗـﻪ ﺳـﭙﮑ‪ 3‬ﺳـﭙﻮري وواﻳـﻲ؛ ﻧـﻮ دی دې‬ ‫ورﺗــﻪ وواﻳــﻲ ﭼــ‪ 3‬ﻣــﺎ روژه ﻧﻴــﻮﻟ‪ 3‬ده‪ ،‬دا ﻳــ‪ 3‬دوه ‪$‬ﻠــﻪ ووﻳــﻞ او ﺑﻴــﺎ ﻳــ‪3‬‬ ‫وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ‪ :‬ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ذات ﻣ‪ 3‬دې ﻗﺴﻢ وي ﭼ‪ 3‬زﻣﺎ روح ﻳ‪ 3‬ﭘﻪ وﻟﮑـﻪ ﮐـ‪ 3‬دی!‬ ‫د روژه ﻧﻴﻮﻧﮑﻲ د ﺧﻮﻟ‪ 3‬ﺑﻮی د اﷲ ﭘﻪ ﻧﻴـﺰ ﻟـﻪ ﻣﺸـﮑﻮ ﻧـﻪ ډ‪4‬ـﺮ ﺧـﻮږ دی‪ ،‬ﺑﻴـﺎ‬ ‫ﻳ‪ 3‬وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ‪ :‬اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪ :‬زﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﭼ‪ 3‬ﺧﻮراک‪+' ،‬ﺎک او ﺷـﻬﻮت‬ ‫زﻣﺎ د اﻣﺮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﺮ‪84‬دي ﻧﻮ زه ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﺰا ورﮐـﻮم؛ ‪$‬ﮑـﻪ ﭼـ‪ 3‬روژه زﻣـﺎ ده‬ ‫او زه ﺑﻪ د ﻫﺮې ﻧ‪5‬ﮑ‪ 9‬ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ‪ 3‬ﻟﺲ ﻧ‪5‬ﮑ‪ 9‬ورﮐﻮم "‬

‫)‪(2‬‬

‫♣‪ -‬ﺣﻀﺮت ﺳﻬﻞ ﺑـﻦ ﺳـﻌﺪ رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪ واﻳـﻲ ﭼـ‪ 3‬رﺳـﻮل اﷲ ‪請‬ـﻠﯽ‬ ‫اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ وﻓﺮﻣﺎﻳــﻞ‪ " :‬د ﺟﻨــﺖ ﻳــﻮه دروازه ده ﭼــ‪" 3‬رﻳــﺎن" ورﺗــﻪ وﻳــﻞ‬ ‫ﮐﻴ‪8‬ي‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐ‪ 3‬دروازې 'ﺨﻪ ﺑـﻪ ﻳـﻮازې روژه ﻧﻴـﻮﻧﮑﻲ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻨـﺖ ﺗـﻪ‬

‫‪1‬‬

‫‪@ @NH7179I@áÓ‰@sí†y@LñŠíŠç@ïic@†äŽß@Lòibz–Ûa@åß@åíŠrؽa@†äŽß@L†»c@†äŽß@H I‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪@ @NH1894I@áÓ‰@sí†y@Lâì–Ûa@ÝšÏ@lbi@Lâì–Ûa@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@ H I‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪32‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫داﺧﻠﻴ‪8‬ي او اﻋﻼن ﺑﻪ ﮐﻴ‪8‬ي ﭼ‪ :3‬روژه ﻧﻴﻮﻧﮑﻲ ﭼﻴﺮې دي!! ﻧﻮ ﻫﻐـﻮی ﺑـﻪ را‬ ‫وﻻړ ﺷﻲ او ﭼ‪ 3‬ﻧﻨﻮ‪$‬ﻲ ﻫﻐﻪ دروازه ﺑﻪ د ﻧﻮرو ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ وﺗ‪7‬ل ﺷﻲ"‬

‫)‪(1‬‬

‫♣‪ -‬رﺳــﻮل اﷲ ‪請‬ــﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ ﻓﺮﻣــﺎﻳﻲ‪ :‬روژه او ﻗــﺮآن د اﷲ ﭘــﻪ‬ ‫درﺑﺎر ﮐ‪ 3‬ﺑﻨﺪه ﻟﭙـﺎره د ﺑﺨ‪+‬ـﻨ‪ 3‬ﺳﭙﺎر*ـﺘﻨﻪ ﮐـﻮي‪ ،‬روژه ﺑـﻪ واﻳـﻲ‪ :‬اې رﺑـﻪ!‬ ‫داﺳ‪7‬ی ﻣﺎ د ور‪ 3$‬ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﺧﻮراک‪+' ،‬ﺎک او ﺟﻤﺎع 'ﺨـﻪ ﻣﻨـﻊ ﮐـ‪7‬ی و؛‬ ‫ﻧﻮ دده ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐ‪ 3‬زﻣﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻗﺒﻮل ﮐ‪7‬ه‪ ،‬او ﻗﺮآن ﺑﻪ واﻳﻲ‪ :‬اې رﺑـﻪ! دا ﺑﻨـﺪه‬ ‫ﻣﺎ د ﺷﭙ‪ 3‬ﻟﻪ ﺧﻮب 'ﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐ‪7‬ی و؛ ﻧﻮ دده ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐـ‪ 3‬زﻣـﺎ ﺷـﻔﺎﻋﺖ ﻗﺒـﻮل‬ ‫ﮐ‪7‬ه‪ ،‬اﷲ ﭘﺎک ﺑﻪ د دواړو ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻗﺒﻮل ﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫♣‪ -‬دروژې ﻟﻮﻣ‪7‬ﻧ‪ 9‬ﻟﺲ ور‪$‬ـ‪ 3‬د رﺣﻤـﺖ‪ ،‬ﻣﻨ‪%‬ﻨـ‪ 9‬ﻟـﺲ ﻳـ‪ 3‬د ﺑﺨ‪+‬ـﻨ‪3‬‬ ‫او وروﺳﺘ‪ 9‬ﻟﺲ ﻳ‪ 3‬ﻟﻪ اور 'ﺨﻪ د ﺧﻼ‪請‬ﻮن ور‪ 3$‬دي‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫♣‪ -‬روژه د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ او ﺑﻨﺪه ﺗﺮ ﻣﻨ‪ #‬ﻳﻮ راز دى‪ ،‬ﻫﻐـﻪ ﭼـ‪ 3‬ﺑـﻞ ﭼﺎﺗـﻪ ﻧـﻪ‬ ‫*ﮑﺎري‪ ،‬ﻣﻌﻨﺎ دا ﭼ‪ 3‬ﭘﻪ روژه ﮐ‪ 3‬ﮐﻪ 'ﻮک وﻏﻮاړي ﮐﻮﻻی ﺷـﻲ ﻟـﻪ ﺧﻠﮑـﻮ‬ ‫ﭘ＀ روژه وﺧﻮري؛ ﺧﻮ د اﷲ ﭘﺎک ﻟﻪ و‪4‬ﺮې ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ ﺧـﻮري؛ ‪$‬ﮑـﻪ ﻣـﻮﻣﻦ ﺑـﺎور‬ ‫ﻟﺮي ﭼ‪ 3‬اﷲ ﻣ‪ 3‬ﭘﻪ ﻫﺮ ‪$‬ﺎی ﮐ‪ 3‬وﻳﻨﻲ‪ ،‬ﻟـﻪ ﻫﻤـﺪې اﻣﻠـﻪ دا ﻋﺒـﺎدت د اﷲ او‬ ‫ﺑﻨﺪه ﺗﺮﻣﻨ‪ #‬راز دی او ﻧﻮر ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻪ داﺳ‪ 3‬ﻧﻪ دي‪.‬‬

‫)‪(4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪@ @NH1896I@áÓ‰@sí†y@L´àöb–ÜÛ@æbíŠÛa@Zlbi@Lâì–Ûa@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@H I‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪@ @ôŠ’jÛa@òjnØß@ZÂ@٣٠O٢|îib–½a@ñìØ’ß@¿@aˆ×@Læb¹üa@kÈ‘@¿@ïÔèîjÛa@êaë‰I@ H I‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪@ @HQWT@ñìØ’ßI@H I‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪NHâ2005@M@ @^ç1426I@òîàÜÈÛa@knØÛa@‰a…@òÈj@L184M@ 183O2@ŠÔÛa@ŽÐm@H I‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪33‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫♣‪ -‬اﺑﻮﻫﺮﻳﺮه رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ رواﻳﺖ ﮐﻮي ﭼ‪ 3‬رﺳﻮل اﷲ ‪請‬ـﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫وﺳﻠﻢ وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ‪ :‬ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻪ د ﻫﺮ ﻧ‪5‬ﮏ ﻋﻤـﻞ ﭘـﻪ ﺑـﺪل ﮐـ‪ 3‬ﻟـﻪ ﻟﺴـﻮ 'ﺨـﻪ ﺗـﺮ‬ ‫اووه ﺳﻮه ﭘﻮرې ﻧ‪5‬ﮑ‪ 9‬ورﮐﻮل ﮐﻴ‪8‬ي؛ ﺧﻮ اﷲ ﭘﺎک واﻳـﻲ ﭼـ‪ 3‬روژه زﻣـﺎ ده‬ ‫او زه ﺑﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ د دې ﺑﺪﻟﻪ ورﮐﻮم؛ ‪$‬ﮑـﻪ ﭼـ‪ 3‬ﺑﻨـﺪه زﻣـﺎ د اﻣـﺮ ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ ﺧﭙـﻞ‬ ‫ﺷﻬﻮات ﺗﺮﭘ‪+‬ﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮي او ﺧﻮراک او '‪+‬ﺎک ﻧـﻪ ﮐـﻮي‪ ،‬روژه ﻧﻴـﻮﻧﮑﻲ‬ ‫ﺗﻪ دوه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ‪ 9‬دي‪ :‬ﻳﻮه د روژه ﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮ وﺧﺖ او ﺑﻠﻪ ﻫﻐـﻪ وﺧـﺖ ﭼـ‪ 3‬ﻟـﻪ‬ ‫ﺧﭙﻞ رب ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻲ‪ ،‬او د روژه ﻧﻴﻮﻧﮑﻲ د ﺧﻮﻟ‪ 3‬ﺑﻮی د اﷲ ﭘﻪ ﻧ‪5‬ﺰ ﻟـﻪ‬ ‫ﻣﺸﮑﻮ ﻫﻢ ﺧﻮږ دی‪...‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﭘﻪ *ﮑﺎره روژه ﺧﻮړل‬ ‫ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه د !ﻮﻟﻮ ﻋﻠﻤﺎوو اﺗﻔﺎق دی ﭼـ‪ 3‬ﮐـﻪ 'ـﻮک روژه ﻧـﻪ ﻧﻴﺴـﻲ او‬ ‫ﻟﻪ ﻓﺮﺿـﻴﺖ 'ﺨـﻪ ﻳـ‪ 3‬ﻫـﻢ اﻧﮑـﺎر ﮐـﻮي‪ ،‬ﻫﻐـﻪ ﻟـﻪ اﺳـﻼﻣﻪ وﺗﻠـﯽ دی‪ ،‬او ﮐـﻪ‬ ‫'ﻮک ﻟﻪ ﮐﻮم ﻋـﺬر ﭘﺮﺗـﻪ د رﻣﻀـﺎن روژه وﺧـﻮري ﺧـﻮ ﻟـﻪ ﻓﺮﺿـﻴﺖ 'ﺨـﻪ ﻳـ‪3‬‬ ‫اﻧﮑﺎر ﻧﻪ ﮐﻮي‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن دی؛ ﺧﻮﺳﺨﺖ ‪-‬ﻨﺎﻫ‪/‬ﺎر دی‬ ‫او ﮐﻪ 'ﻮک ﻟﻪ ﮐﻮم ﻋﺬر ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ *ﮑﺎره روژه ﺧﻮري او د دﻳﻨﻲ ﺷﻌﺎﺋﺮو‬ ‫ﺳﭙﮑﺎوی ﮐﻮي‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻓﺎﺳﻖ دی‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﻳـﺪ داﺳـ‪ 3‬ﺳـ‪7‬ی ووژﻧـﻲ‬ ‫ﺗﺮ'ﻮ ﻧﻮر ﺧﻠﮏ ﭘﻪ *ﮑﺎره روژو ﺧﻮړﻟﻮ ﺟﺮﺋﺖ وﻧﻪ ﮐ‪7‬ي‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪@ @NH2705I@áÓ‰@sí†y@Lâbî–Ûa@ÝšÏ@lbi@Lâbî–Ûa@lbn×@Lá܎ß@|îz•@ H I‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪١١O٢@ïßb’Ûa@ëbnÐÛa H I‬‬

‫)‪(2‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪34‬‬

‫د رﻣﻀﺎن روژه ﭘﺮﭼﺎ ﻓﺮض ده؟‬ ‫د رﻣﻀﺎن روژه ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﻳﺎدو ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺮض ده‪:‬‬ ‫‪-۱‬ﻣﺴﻠﻤﺎن ‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ﻋﺎﻗﻞ ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ﺑﺎﻟﻎ ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ﻣﻘﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ﭼ‪ 3‬د روژې ﻧﻴﻮﻟﻮ ‪$‬ﻮاک وﻟﺮي‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ﭼ‪ 3‬ﻟﻪ ﻣﻮاﻧﻌﻮ 'ﺨﻪ ﺧﺎﻟﻲ وي )ﻟﮑﻪ ﺣﻴﺾ او ﻧﻔﺎس(‪.‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪35‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫د ﻣﻴﺎﺷﺘ‪ 3‬ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺳﺮه روژه ﻧﻴﻮل‬ ‫د ﺷﻌﺒﺎن ﭘﻪ ﻧﻬﻪ و‪4‬ﺸﺘﻤﻪ ورځ ﺑﺎﻳـﺪ ﺧﻠـﮏ د رﻣﻀـﺎن د ﻣﻴﺎﺷـﺘ‪ 3‬ﻟ"ـﻪ وﮐـ‪7‬ي؛‬ ‫ﻧــﻮ ﮐــﻪ وﻟﻴــﺪل ﺷــﻮه ﺳــﺒﺎ دې روژه وﻧﻴﺴــﻲ او ﮐــﻪ وﻧــﻪ ﻟﻴــﺪل ﺷــﻮه ﺑﻴــﺎ دې د‬ ‫ﺷﻌﺒﺎن د‪4‬ﺮش ور‪ 3$‬ﭘﻮره ﮐ‪7‬ي‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻫﺮﻳﺮه رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ واﻳﻲ ﭼ‪ 3‬رﺳﻮل اﷲ ‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‬ ‫ووﻳﻞ‪ :‬د ﻣﻴﺎﺷﺘ‪ 3‬ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺳﺮه روژه ﭘﻴﻞ ﮐﻮئ او ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺳﺮه ﻳ‪ 3‬ﭘﺎی ﺗﻪ‬ ‫رﺳﻮئ او ﮐﻪ د رﻣﻀﺎن ﻣﻴﺎﺷﺖ ﭘ"ﻪ ﺷﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺎ د ﺷﻌﺒﺎن )ﺑﺮات( ﻣﻴﺎﺷﺘ‪ 3‬د‪4‬ﺮش‬ ‫ور‪ 3$‬ﭘﻮره ﮐﻮئ‪(2) .‬‬ ‫د ﺷﮏ د ور‪ 3$‬روژه‬ ‫د ﺷﻌﺒﺎن ﭘﻪ د‪4‬ﺮﺷﻤﻪ ﮐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ دې ﻧﻴﺖ روژه وﻧﻴﻮﻟﻪ ﭼ‪ 3‬ﮐﻪ ﺳﺒﺎ رﻣﻀﺎن و‪،‬‬ ‫د رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻳ‪ 3‬ﺷﻤﺎر ﮐ‪7‬ي او ﮐﻪ رﻣﻀﺎن ﻧﻪ و‪ ،‬ﻧﻔﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻲ‪ ،‬دا روژه‬ ‫ﻣﮑﺮوه ده‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Nâì–Ûa@lbn×@L١M@ ١O٢@ÕöbÔ§a@´îjm H I‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪٢/١@ð‰b‚jÛa@|îz• H I‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪٣٧٧@Z˜@L€ýÐÛa@ïÓaŠß H I‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪36‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫د روژې ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ او ارﮐﺎن‬ ‫‪ -١‬ﻧﻴﺖ ﮐﻮل‬ ‫د ﻫﺮ ﻧ‪5‬ﮏ ﮐﺎر د ﻗﺒﻠ‪5‬ﺪو ﻟﻪ ﭘﺎره ﻧﻴﺖ ﮐـﻮل اړﻳـﻦ دی‪ ،‬ﻟـﻪ ﻫﻤـﺪې اﻣﻠـﻪ د‬ ‫اﺣﺎدﻳﺜﻮ ډ‪4‬ﺮی ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ د ﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﭘﻴﻞ ﺷﻮي دي‪ ،‬او داﭼـ‪ 3‬روژه ﻫـﻢ‬ ‫ﻳــﻮ ﻋﺒــﺎدت دی؛ ﻧــﻮ دې ﺗــﻪ ﻫــﻢ ﻧﻴــﺖ ﺿــﺮور دی‪ ،‬ﮐــﻪ ﻳــﻮ 'ــﻮک !ﻮﻟــﻪ ورځ‬ ‫ﺧﻮراک او '‪+‬ﺎک وﻧﻪ ﮐ‪7‬ي ﺧﻮﭼ‪ 3‬ﻧﻴﺖ ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ وي ﮐـ‪7‬ی روژه ﻳـ‪ 3‬ﻧـﻪ ﺳـﻬﻲ‬ ‫ﮐﻴ‪8‬ي‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻴﺖ ﭘﻪ دوه ډوﻟﻪ دی‪ :‬ﻳﻮ دا ﭼ‪ 3‬ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ وواﻳﻲ او ﺑـﻞ دا ﭼـ‪3‬‬ ‫ﭘﻪ زړه ﮐ‪ 3‬ﻧﻴﺖ وﮐ‪7‬ي؛ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻧﻴﺖ ﮐﻮل اړﻳﻦ ﻧﻪ دی ﺑﻠﮑ‪ 3‬ﮐﻪ 'ﻮک ﻟـﻪ‬ ‫ﺷﭙ‪' 3‬ﺨﻪ ﭘﻪ زړه ﮐ‪ 3‬ﻧﻴﺖ وﮐ‪7‬ي ﭼ‪ 3‬ﺳﺒﺎ ﺑﻪ روژه ﻧﻴﺴﻢ‪ ،‬ﻳﺎ ﭘ‪5‬ﺸـﻤﻨﻲ ﺗـﻪ را‬ ‫وﻻړ ﺷﻲ‪ ،‬دا ﻫﻢ ﻧﻴﺖ دی؛ ﺧﻮ ﮐﻪ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻧﻴﺖ وﮐ‪7‬ي ډ‪4‬ﺮه ﻏﻮره ده‪.‬‬ ‫ﺑﻠﻪ دا ﭼ‪ 3‬ﮐﻪ ﭘﻪ رﻣﻀﺎن ﮐـ‪' 3‬ـﻮک د ﻗﻀـﺎﻳﻲ روژې ﻧﻴـﺖ وﮐـ‪7‬ي او‬ ‫وواﻳﻲ ﭼ‪ 3‬ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻧﻔﻠﻲ روژه ﻧﻴﺴﻢ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻫﻤـﺪې ور‪$‬ـ‪3‬‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻞ وﺧـﺖ را و‪-‬ﺮ‪$‬ـﻮم‪ ،‬ﻧـﻮ ﺳـﺮه ﻟـﻪ دې ﻧﻴـﺖ ﻳـ‪ 3‬دا ورځ ﻗﻀـﺎﻳﻲ‬ ‫ﻧﻪ؛ ﺑﻠﮑ‪ 3‬ﻓﺮﺿﻲ روژه ‪-‬ﺮ‪$‬ﻲ ‪$‬ﮑﻪ ﭼ‪ 3‬دا ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺧﺪای ﭘـﺎک ﻳـﻮازې د‬ ‫ﻓﺮﺿﻲ روژو ﻟﭙﺎره !ﺎﮐﻠ‪ 3‬ده‪.‬‬ ‫او ﮐﻪ ﭼﺎ د ﺷﭙ‪ 3‬ﻟﻪ ﺧﻮا د روژې ﻧﻴﺖ ﻧﻪ و ﮐ‪7‬ی‪ ،‬ﻧﻪ ﭘ‪5‬ﺸـﻠﻤﻲ ﺗـﻪ را وﻻړ‬ ‫ﺷﻮی و‪ ،‬او ﺳﻬﺎر ﻓﮑﺮ ورﻏﯽ ﭼ‪ 3‬دا ﺧـﻮ ﻧـﺎ روا ﮐـﺎر دی ﭼـ‪ 3‬روژه ﺧـﻮرم؛‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪37‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﻧﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ‪ 3‬ﻟﻪ ﻏﺮﻣ‪ 3‬ﻧـﻪ ﺗـﺮ ﻳـﻮ ﺳـﺎﻋﺖ وړاﻧـﺪې ﭘـﻮرې ﻧﻴـﺖ وﮐـ‪7‬ي؛‬ ‫ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼ‪ 3‬ﺗﺮ دې وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻳ‪ 3‬داﺳـ‪ 3‬ﮐـﺎر ﻧـﻪ وي ﮐـ‪7‬ی ﭼـ‪3‬‬ ‫روژه ﭘﺮې ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫دﻏﻪ راز د روژې ﻫﺮې ور‪ 3$‬ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻼ ﻧﻴﺖ وﺷﻲ‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪ -٢‬ﻟﻪ ﺧﻮراک‪+' ،‬ﺎک او ﺟﻤﺎع 'ﺨﻪ ‪$‬ﺎن ژﻏﻮرل‬ ‫اﷲ ﭘﺎک ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪َّ ُ :‬ﰒ َاﺗِ ُّﻤﻮا ّ ِ‬ ‫اﻟﺼ َﻴﺎ َم ِا َﱃ اﻟ َّ ْﻴﻞِ ‪{١٨٧@ZñŠÔjÛa} .‬‬

‫ژﺑﺎړه ‪ :‬ﺑﻴﺎ ﻣﻮ ان ﺗﺮ ﺷﭙ‪) 3‬ﻣﺎ*ﺎم( ﭘﻮرې روژه ﭘﻮره ﮐ‪7‬ئ‪.‬‬ ‫او د رﺳﻮل اﷲ ‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ دا وﻳﻨﺎ ﭼ‪ 3‬ﻟﻪ ﺧﭙﻞ رب ﺟﻞ ﺟﻼﻟـﻪ‬ ‫'ﺨﻪ ﻳ‪ 3‬رواﻳﺖ ﮐﻮي ‪.......":‬زﻣﺎ ﺑﻨﺪه زﻣﺎ)د اﻣﺮ( ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ ﺧـﻮراک‪+' ،‬ـﺎک‬ ‫او ﺷﻬﻮت ﭘﺮ‪84‬دي " ‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪éí†î‘‰@ZÂ@Lâì–Ûa@lbn×@L٢O٢@ÕöaŠÛaŠzjÛa H I‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪@ @١٨O٢@ÕöbÔ§a@´îjm@ H I‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪NH1894I@áÓ‰@sí†y@Lâì–Ûa@ÝšÏ@lbi@Lâì–Ûa@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@H I‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪38‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﻫﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼ‪ 3‬روژه ﻧﻴﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ روا دي‬ ‫‪ -١‬د ﺷﭙ‪ 3‬ﻟﻪ ﺧﻮا ﺧﻮراک‪+' ،‬ﺎک او ﺟﻤﺎع‬ ‫د اﷲ ﭘﺎک ددې ﻓﺮﻣﺎن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ‪ُ :‬ا ِﺣ َّﻞ ﻟَ ُ ْﲂ ﻟ َ ْﻴ َ َةل ّ ِ‬ ‫اﻟﺼـ َﻴﺎ ِم َّاﻟﺮﻓَ ُ‬ ‫اﴍﺑ ُ ْـﻮا َﺣ ٰ ّـﱴ‬ ‫ـﺚ ِا ٰﱃ ِﻧ َﺴـﺎۗﯨ ُ ْﲂ‪َ ......‬و ُ ُﳇ ْـﻮا َو ْ َ‬ ‫ِٕ‬ ‫ﻳ َ َﺘﺒَ َّ َﲔ ﻟَ ُ ُﲂ اﻟْ َﺨ ْﻴﻂُ ْ َاﻻﺑْ َﻴ ُﺾ ِﻣ َﻦ اﻟْ َﺨ ْﻴﻂِ ْ َاﻻ ْﺳ َﻮ ِد ِﻣ َﻦ اﻟْﻔ َْﺠ ِﺮ‪{١٨٧@ZñŠÔjÛa} .‬‬

‫ژﺑﺎړه‪ :‬د روژې ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﻟـﻪ ﺧﭙﻠـﻮ *ـ‪%‬ﻮ ﺳـﺮه ﻧﮋد‪4‬ـﻮاﻟﯽ )ﮐـﻮرواﻟﯽ( درﺗـﻪ‬ ‫ﺣﻼل ﺷـﻮی‪.....‬او ﺧـﻮرئ '‪+‬ـﺊ ﺗﺮﻫﻐـﻮ ﭼـ‪ 3‬د ﺳـﺒﺎ ﺳـﭙﻴﻨﻪ ﮐﺮ*ـﻪ ﻟـﻪ ﺗـﻮري‬ ‫ﮐﺮ*‪ 3‬درﺗﻪ را'ﺮ‪-‬ﻨﺪه ﺷﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬د ﺳﻬﺎر ﺗﺮ اول وﺧﺘﻪ د ﭘ‪5‬ﺸﻤﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﮐﻮل‬ ‫ﺗ‪5‬ﺮ اﻳﺖ ‪ ،‬او د ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪ دا وﻳﻨـﺎ ﭼـ‪ 3‬واﻳـﻲ‪ :‬ﻣـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ‪ 3‬ﭘ‪5‬ﺸﻠﻤﯽ ﮐﺎوه او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻮار ﻧﺒـﻮي ﺟﻮﻣـﺎت ﺗـﻪ ﺗﻠﻠـﻢ ﭼـ‪ 3‬ﻟـﻪ‬ ‫رﺳﻮل اﷲ ‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺳﺮه ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬وﮐ‪7‬م‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻟــﻪ دې ﺣــﺪﻳﺚ 'ﺨــﻪ دا ﻫــﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣــﻪ ﺷــﻮه ﭼــ‪請 3‬ــﺤﺎﺑﻪ ﮐﺮاﻣــﻮ ﺑــﻪ ﭘــﻪ‬ ‫ﭘ‪5‬ﺸﻨﻤﻲ ﮐ‪ 3‬ﺗﺎﺧﻴﺮ ﮐﺎوه او ﭘﻪ روژه ﮐ‪ 3‬ﺑﻪ ﻳ‪ 3‬د ﺳﻬﺎر ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬وﺧﺘﻲ ﮐﺎوه‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪@ @NH1920I@áÓ‰@sí†y@L‰ìzŽÛa@dm@lbi@Lâì–Ûa@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@H I‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪39‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫‪ -٣‬ﮐﻪ د ور‪ 3$‬ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻲ ﭼ‪ 3‬رﻣﻀﺎن دی‪ ،‬د ور‪ 3$‬ﻧﻴﺖ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ‬ ‫ﺣﻀﺮت ﺳـﻠﻤﻪ ﺑـﻦ اﻻﮐـﻮع رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪ رواﻳـﺖ ﮐـﻮي ﭼـ‪ 3‬رﺳـﻮل اﷲ‬ ‫‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ د ﻋﺎﺷﻮرا ﭘﻪ ورځ ﻳـﻮ ﺳـ‪7‬ی وﻟ‪5‬ـ‪8‬ه ﭼـ‪ 3‬ﭘـﻪ ﺧﻠﮑـﻮ ﮐـ‪3‬‬ ‫اﻋﻼن وﮐ‪7‬ي ﭼ‪ 3‬ﮐﻪ ﭼـﺎ ﺧـﻮراک ﮐـ‪7‬ی وي ﻫﻐـﻪ دې روژه ﭘـﻮره ﮐـ‪7‬ي او ﮐـﻪ‬ ‫ﭼﺎ ﺧﻮراک ﻧﻪ وي ﮐ‪7‬ی ﻫﻐﻪ دې ﭘـﻪ ﺧﭙـﻞ ﺣـﺎل ﭘـﺎﺗ‪ 3‬ﺷـﻲ او ﺧـﻮراک دې ﻧـﻪ‬ ‫ﮐﻮي"‬

‫)‪(1‬‬

‫ﭘﻪ اﺑﺘﺪا ﮐـ‪ 3‬ﭘـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻋﺎﺷـﻮرا د ور‪$‬ـ‪ 3‬روژه ﻓـﺮض وه؛ ﻟـﻪ‬ ‫دې ﺣﺪﻳﺚ 'ﺨﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮه ﭼ‪ 3‬ﮐﻪ ﭼﺎ د ﺷﭙ‪ 3‬ﻟﻪ ﺧﻮا د روژې ﻧﻴﺖ‬ ‫ﻧﻪ وي ﮐ‪7‬ی او د ور‪' 3$‬ﺮ‪-‬ﻨﺪه ﺷـﻲ ﭼـ‪ 3‬دا ورځ د رﻣﻀـﺎن ﻟـﻮﻣ‪7‬ۍ ده؛‬ ‫ﻧﻮ ﻟﻪ ور‪' 3$‬ﺨﻪ ﻳ‪ 3‬ﻧﻴﺖ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ‪.‬‬ ‫ﺧﻮ دا ﭘﻪ دې ‪請‬ﻮرت ﮐ‪ 3‬ﭼ‪ 3‬ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﻳ‪ 3‬ﺧـﻮراک‪ ،‬ﻳﺎ'‪+‬ـﺎک‪ ،‬ﻳـﺎ‬ ‫ﺟﻤﺎع ﻧﻪ وي ﮐ‪7‬ي او ﮐـﻪ ﻳـ‪ 3‬ﮐـ‪7‬ي و‪ ،‬ﺑﻴـﺎ ﻫـﻢ ﭘـﺮې ﻻزﻣـﻪ ده ﭼـ‪ 3‬ﭘـﻪ ﻫﻤـﺪې‬ ‫ورځ ﺗﺮ ﻣﺎ*ـﺎﻣﻪ داﺳـ‪ 3‬ﮐـﺎر وﻧـﻪ ﮐـ‪7‬ي ﭼـ‪ 3‬روژه ﭘـﺮې ﻣـﺎﺗﻴ‪8‬ي او ﺑﻴـﺎ ﺑـﻪ ﻟـﻪ‬ ‫رﻣﻀﺎن وروﺳﺘﻪ د ﻫﻤﺪې ور‪ 3$‬ﻗﻀﺎﻳﻲ را‪-‬ﺮ‪$‬ﻮي‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪@ @NH1924I@áÓ‰@sí†y@Lbßì•@‰bèäÛbi@ôìã@a‡g@Zlbi@Lâì–Ûa@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@ H I‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪@H I‬ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻓﻌﺖ ﻗﺎﺳﻤﻲ‪ ،‬دوﻫﻢ !ﻮک‪ ،‬ﻣﺴﺎﺋﻞ روزه‪@ @.‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪40‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫‪ -‬ﻫﻐﻪ ﭼ‪ 3‬ﭘﺮ ‪$‬ﺎن ﮐﺎﺑﻮ ﻟﺮي‪ ،‬ﻟﻪ ﻣ‪5‬ﺮﻣﻨ‪ 3‬ﺳﺮه ﻟﻮﺑﻲ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ‬ ‫ﺣﻀــﺮت ﻋﺎﺋﺸــﻪ رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬــﺎ واﻳــﻲ ‪ " :‬رﺳــﻮل اﷲ ‪請‬ــﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ‬ ‫وﺳــﻠﻢ ﺑــﻪ ﭘــﻪ روژه ﮐــ‪ 3‬ﻟــﻪ ﺧﭙﻠــﻮ ﻣ‪5‬ﺮﻣﻨــﻮ ﺳــﺮه ﻣﺒﺎﺷــﺮت )ﻟــﻪ ﺟﻤــﺎع ﭘﺮﺗــﻪ‬ ‫ﺳﺎﺗﻴﺮی( ﮐﺎوه او ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻫﺮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﻬﻮت ﮐﺎﺑﻮ درﻟﻮدی"‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪ -‬ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐ‪ 3‬د روژې ﺧﻮړل‬ ‫ﺣﻀﺮت ﻋﺎﺋﺸﻪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ واﻳﻲ‪ :‬ﺣﻀـﺮت ﺣﻤـﺰه ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮو اﺳـﻠﻤﻲ‬ ‫رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻪ ډ‪4‬ـﺮې روژې ﻧﻴـﻮﻟ‪ ،3‬ﻳـﻮه ورځ ﻳـ‪ 3‬ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ‪請‬ـﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫وﺳﻠﻢ ﻧﻪ ﭘﻮ*ﺘﻪ وﮐـ‪7‬ه و‪4‬ـﻞ ﻳﺎرﺳـﻮل اﷲ! ﭘـﻪ ﺳـﻔﺮ ﮐـ‪ 3‬روژه وﻧﻴﺴـﻢ ﮐـﻪ ﻧـﻪ؟‬ ‫رﺳﻮل اﷲ ‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ورﺗﻪ ووﻳﻞ‪ " :‬ﮐﻪ ﺧﻮ*ﻪ دې وي وﻳـ‪ 3‬ﻧﻴﺴـﻪ‬ ‫او ﮐﻪ ﻧﻪ‪ ،‬وﻳ‪ 3‬ﺧﻮره "‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪ -‬ﭘﻮره اودس ﮐﻮل ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻀﻤﻀﻪ او اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮐ‪ 3‬اﺣﺘﻴﺎط ﮐﻮل‬ ‫ﻋﺎ‪請‬ﻢ ﺑﻦ ﻟﻘﻴﻂ ﺑﻦ ‪請‬ﺒﺮه رﺣﻤﻪ اﷲ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻟﻪ ﺧـﻮﻟ‪ 3‬ﭘـﻪ ﻳـﻮ ﺣـﺪﻳﺚ‬ ‫ﮐ‪ 3‬واﻳﻲ ﭼ‪ 3‬ﻣﺎ ﻳﻮه ورځ ﻟﻪ رﺳﻮل اﷲ ‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳـﻠﻢ 'ﺨـﻪ ﭘﻮ*ـﺘﻨﻪ‬ ‫وﮐــ‪7‬ه‪ :‬ﻳﺎرﺳــﻮل اﷲ ! د اوداﺳــﻪ ﭘــﻪ اړه ﮐــﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت راﮐــ‪7‬ې!! راﺗــﻪ ﻳــ‪3‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪@ @NH1927I@áÓ‰@sí†y@Láöb–ÜÛ@ñŠ‘bj½a@lbi@Lâì–Ûa@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@H I‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪@ @NH1943I@áÓ‰@sí†y@LŠÐŽÛa@¿@âì–Ûa@lbi@Lâì–Ûa@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@H I‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪41‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫وﻓﺮﻣﺎﻳـﻞ‪ :‬ﭘــﻮره اودس ﮐــﻮه‪- ،‬ــﻮﺗ‪ 3‬ﺧــﻼل ﮐــﻮه او ﻟــﻪ روژې ﭘﺮﺗــﻪ ﭘــﻪ ﻧــﻮرو‬ ‫وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐ‪ 3‬ﭘﻪ ﻣﻀﻤﻀﻪ او اﺳﺘﻨﺸـﺎق )ﺧـﻮﻟ‪ 3‬او ﭘـﻮزې ﻣﻴﻨ‪%‬ﻠـﻮ ( ﮐـ‪* 3‬ـﻪ‬ ‫ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮه"‬

‫)‪(1‬‬

‫د روژې ﻣﺎﺗﻮوﻧﮑﻲ‬ ‫ﻫﻐﻪ ﺷﻴﺎن ﭼ‪ 3‬ﮐﻔﺎره او ﻗﻀﺎ دواړه ﻻزﻣﻮي‬ ‫‪ -١‬ﺧﻮراک او '‪+‬ﺎک‬ ‫د ﻗﺮآﻧﮑﺮﻳﻢ دا اﻳﺖ ﭼ‪ 3‬وړاﻧﺪې ﻫﻢ ﺗ‪5‬ﺮﺷﻮ‪َّ ُ :‬ﰒ َا ِﺗ ُّﻤﻮا ّ ِ‬ ‫اﻟﺼ َﻴﺎ َم ِا َﱃ اﻟ َّ ْﻴﻞِ ‪.‬‬

‫او ﻫﻐﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﭼ‪ 3‬ﻳﻮازې ﻟﻪ ﻫ‪5‬ﺮوﻧﮑﻲ 'ﺨﻪ د ﺧﻮراک او '‪+‬ﺎک وﺑـﺎل‬ ‫ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮی و‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪NH142I@áÓ‰@sí†y@L‰bränüa@¿@Zlbi@Lñ‰bèİÛa@lbn×@L…ëa…@ïic@åä@H I‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪42‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫‪ -٢‬ﺟﻤﺎع‬ ‫ﮐــﻪ ﭼــﺎ ﻟـــﻪ ﺳــﭙ‪5‬ﺪو وروﺳــﺘﻪ ﻟـــﻪ ﻣ‪5‬ﺮﻣﻨــ‪ 3‬ﺳــﺮه د روژې ﭘـــﻪ ﺣــﺎل ﮐـــ‪3‬‬ ‫ﮐــﻮرواﻟﯽ وﮐــ‪ ،7‬ﻧــﻮ ﮐــﻪ اﻧــﺰال ﻳــ‪ 3‬ﺷــﻮی وي او ﮐــﻪ ﻧــﻪ وي ﺷــﻮی‪ ،‬روژه ﻳــ‪3‬‬ ‫ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮه‪ ،‬ﻗﻀﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ را‪-‬ﺮ‪$‬ﻮي او ﮐﻔﺎره ﺑﻪ ﻫﻢ ورﮐﻮي‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻫﻐﻪ ﺷﻴﺎن ﭼ‪ 3‬روژه ﭘﺮې ﻣﺎﺗ‪85‬ي او ﻳﻮازې ﻗﻀﺎ ﻳ‪ 3‬ﻻزﻣﻴ‪8‬ي‬ ‫‪ -١‬ﻗﺼﺪا ﭘﻪ ډﮐﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻗﯽ ﮐﻮل ‪:‬‬ ‫اﺑــﻮﻫﺮﻳﺮه رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ رواﻳــﺖ ﮐــﻮي ﭼــ‪ 3‬رﺳــﻮل اﷲ ‪請‬ــﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ‬ ‫وﺳﻠﻢ ووﻳﻞ ‪ " :‬ﭼﺎﺗﻪ ﭼ‪ 3‬ﻗﯽ ورﭘ‪ )5‬ﺷـﻲ او ﮐـﺎﺑﻮ ﭘـﺮې را ﻧـﻪ وﻟـﻲ ﭘـﺮ ﻫﻐـﻪ‬ ‫ﻗﻀــﺎ ﻧﺸــﺘﻪ او ﮐــﻪ 'ــﻮک ﻗﺼــﺪا او ﭘــﻪ ﻟــﻮی ﻻس ﻗــﯽ وﮐــ‪7‬ي ﻫﻐــﻪ دې ﻗﻀــﺎ‬ ‫راوړي"‬

‫)‪(2‬‬

‫او ﮐﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﭘﻪ ډﮐﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻗﯽ ﭘ‪ )5‬ﺷﻮ او د ﻳﻮه ﻧﺨﻮد د داﻧ‪ 3‬ﭘـﻪ اﻧـﺪازه‬ ‫ﻗﯽ ﻳ‪ 3‬ﺑ‪5‬ﺮﺗﻪ ﺗ‪5‬ﺮ ﮐ‪ ،7‬روژه ﻳ‪ 3‬ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪٢٠/١@éí†äa@ðëbnÐÛa H I‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪@ @NH720I@áÓ‰@sí†y@La†àÇ@õbÔna@åß@¿@Zlbi@Lâì–Ûa@laìic@LðˆßÛa@Éßbu@H I‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪Nñ‰bÐØÛa@¿@kÜİß@Lâì–Ûa@lbn×@٠O٣@‰bn‚½a‰†Ûa@ïÜÇ@‰bna…‰@H I‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪43‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫‪ -٢‬ﺣﻴﺾ او ﻧﻔﺎس ‪:‬‬ ‫ﭘﻪ دې ﮐ‪ 3‬ﻓﺮق ﻧﺸﺘﻪ ﭼ‪ 3‬ﮐﻪ د ﺣﻴﺾ ﻳﺎ ﻧﻔﺎس وﻳﻨﻪ د ور‪ 3$‬ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐـ‪3‬‬ ‫راﺷﻲ او ﮐﻪ ﭘﻪ ﭘـﺎی ﮐـ‪ ،3‬ا‪-‬ـﺮ ﮐـﻪ ﻟـﻪ ﻣﺎ*ـﺎم ﻧـﻪ ﻳـﻮ 'ـﻮ ﺷـﻴﺒ‪ 3‬وړاﻧـﺪې ﻫـﻢ‬ ‫راﺷﻲ روژه ﻳ‪ 3‬ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫ﺣﻀــﺮت اﺑﻮﺳــﻌﻴﺪ ﺧــﺪري رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ واﻳــﻲ‪ :‬رﺳــﻮل اﷲ ‪請‬ــﻠﯽ اﷲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ د ﻟﻮی اﺧﺘﺮ ﻳﺎ ﮐﻮﭼﻨﻲ اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ورځ ﻋﻴـﺪ‪-‬ﺎه ﺗـﻪ روان و ﭘـﺮ ﻻره‬ ‫ﻳ‪' 3‬ﻮ ﻣ‪5‬ﺮﻣﻨ‪ 3‬وﻟﻴﺪﻟ‪ 3‬ﻧﻮ ورﺗﻪ وﻳ‪ 3‬وﻳﻞ‪ :‬اﻳﺎ داﺳ‪ 3‬ﻧﻪ ده ﭼ‪ 3‬ﻣ‪5‬ـﺮﻣﻦ ﮐﻠـﻪ‬ ‫ﺣﺎﻳﻀﻪ ﺷﻲ؛ ﻧﻪ ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬ﮐﻮي او ﻧﻪ روژه ﻧﻴﺴﻲ؟ ﻫﻐﻮی ووﻳﻞ‪ :‬ﻫﻮ ﻫﻤﺪاﺳـ‪3‬‬ ‫ده‪ ،‬رﺳﻮل اﷲ ‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ووﻳﻞ‪ :‬ﻫﻤﺪا ﻳ‪ 3‬د دﻳﻦ ﻧﻘﺼﺎن دی‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪ -٣‬ﭘﻪ زوره ﭘﺮ ﭼﺎ روژه ﻣﺎﺗﻮل‬ ‫ﮐﻪ 'ﻮک ﭘﻪ زور روژې ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﺗـﻪ اړﻳﺴـﺘﻞ ﺷـﻮ‪ ،‬روژه ﻳـ‪ 3‬ﻣـﺎﺗﻴ‪8‬ي ﺧـﻮ‬ ‫ﮐﻔــﺎره ﭘــﺮې ﻧﺸــﺘﻪ ﻳــﻮازې ﻗﻀــﺎ ﺑــﻪ ﻳــ‪ 3‬را‪-‬ﺮ‪$‬ــﻮي‪ ،‬دﻏــﻪ راز ﭘــﻪ ډﻧــ‪ 6‬ﮐــ‪ 3‬د‬

‫‪1‬‬

‫‪@ @NH304I@áÓ‰@sí†y@Lâì–Ûa@œöb§a@ÚŠm@lbi@Lœî§a@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@H I‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪44‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﻟﻤﺒ‪5‬ﺪو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﮐﻪ د ﭼﺎ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺗﻪ اوﺑﻪ ﺗﻴﺮي ﺷـﻲ روژه ﭘـﺮې ﻣـﺎﺗﻴ‪8‬ي ا‪-‬ـﺮ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻞ 'ﻮک ﻳ‪ 3‬ﭘﻪ زوره ﻏﻮﭘﻪ ﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪ -‬ﭘﻪ ﻟﻮی ﻻس )ﭘﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺮه( دود ﺗ‪5‬ﺮول‬ ‫ﮐﻪ 'ﻮک ﭘﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺮه ﺣﻠﻖ ﺗﻪ دود ﻧﻨﺒﺎﺳﻲ‪ ،‬روژه ﻳ‪ 3‬ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪ -‬ﺳ‪/‬ﺮﻳ＀ ﻳﺎ ﭼﻠﻢ 'ﮑﻮل‬ ‫ﭘﻪ ﺳ‪/‬ﺮﻳ＀ ﻳﺎ ﭼﻠﻢ 'ﮑﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ روژه ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫‪ -‬د ﭘ‪5‬ﺸﻤﻨﻲ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ‪ 3‬ﺗ‪5‬ﺮوﺗﻞ‬ ‫ﮐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ دې ﺷﮏ ﭘ‪5‬ﺸﻤﻨﯽ ﻳﻮه ﻳﺎ دوه دﻗﻴﻘ‪ 3‬وروﺳـﺘﻪ ﮐـ‪ 7‬ﭼـ‪* 3‬ـﺎﻳﻲ‬ ‫ﻻ ﺑﻪ ﺳﻬﺎر ﺷـﻮی ﻧـﻪ وي او وروﺳـﺘﻪ 'ﺮ‪-‬ﻨـﺪه ﺷـﻮه ﭼـ‪ 3‬ﺳـﻬﺎر را ﺧﺘﻠـﯽ و‪،‬‬ ‫ﻫﻐﻪ دې دا روژه ﭘﻮره ﮐ‪7‬ي او ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐـ‪ 3‬دې ﻟـﻪ رﻣﻀـﺎن وروﺳـﺘﻪ ﻳـﻮه ﺑﻠـﻪ‬ ‫روژه وﻧﻴﺴﻲ او ﮐﻔﺎره ﭘﺮې ﻧﺸﺘﻪ‪(4) .‬‬

‫‪1‬‬

‫‪@knØÛa‰a…@ ZÂ@ L†ŽÐíü@ bß@ ë@ †ŽÐí@ bàîÏ@ ÉiaŠÛa@ lbjÛa@ Lâì–Ûa@ lbn×@ L٢٢٢O١@ òíؽbÈÛa@ ôëbnÐÛa@ H I‬‬ ‫‪@ @@Npëi@LòîàÜÈÛa‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪@ @N١٨/٣a@黉@ÉîБ†à@éÔÐÛa@Šçaìu@¿@bšíaë ،٢١/٣@L‰bn‚½a‰†Ûa@ïÜÇ@‰bna…‰@H I‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪@ @١٣٨O١٠@éí…ìàª@ôëbnÏ@Zꈁbß@٢٠٢O١@òíؽbÈÛa@ôëbnÐÛa@H I‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪@ @@éãb@kn×@﹆Ó@ZÂ@٣٩@Z˜@L€ýÐÛa@ïÓaŠß@Z‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪45‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫‪ -٧‬د روژه ﻣﺎﺗﻲ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ‪ 3‬ﺗ‪5‬ﺮوﺗﻞ‬ ‫ﮐﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ دې ﻓﮑـﺮ روژه ﻣﺎﺗـﻪ ﮐـ‪7‬ه ﭼـ‪* 3‬ـﺎﻳﻲ ﻟﻤـﺮ ﻟﻮ‪4‬ـﺪﻟﯽ وي؛ ﺧـﻮ‬ ‫وروﺳﺘﻪ 'ﺮ‪-‬ﻨﺪه ﺷﻮه ﭼ‪ 3‬ﻟﻤﺮ ﻧﻪ دی ﻟﻮ‪4‬ﺪﻟﯽ‪ ،‬روژه ﻳ‪ 3‬ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮه‪ ،‬ﻗﻀـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﻳ‪ 3‬را‪-‬ﺮ‪$‬ﻮي‪ ،‬ﮐﻔﺎره ﭘﺮې ﻧﺸﺘﻪ‪(1) .‬‬ ‫دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﻳﺎدو ﮐﺎروﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ روژه ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪:‬‬ ‫‪ -۸‬د ﻏ‪7‬ﻏ‪7‬ې ﭘﺮ وﺧﺖ ﺣﻠﻖ ﺗﻪ اوﺑﻪ ﺗ‪5‬ﺮ‪4‬ﺪل‪.‬‬ ‫‪ -۹‬ﻣ‪5‬ﺮﻣﻨ‪ 3‬ﺳﺮه د ﻟﻮﺑﻮ ﻳﺎ*ﮑﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ اﻧﺰال ﮐ‪5‬ﺪل‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬ﻳـﻮ داﺳـ‪ 3‬ﺷــﯽ ﺳـﺘﻮﻧﻲ ﺗــﻪ ﺗ‪5‬ﺮ‪4‬ـﺪل ﭼــ‪ 3‬ﭘـﻪ ﻋــﺎدﺗﻲ ډول ﻧـﻪ ﺧــﻮړل‬ ‫ﮐﻴ‪8‬ي‪ ،‬ﻟﮑﻪ د ﻟﺮ‪-‬ﻲ ډﮐﯽ‪ ،‬د وﺳﭙﻨﻲ !ﻮ!ﻪ او داﺳ‪ 3‬ﻧﻮر‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬ﭘﻪ ﻫﻴﺮه ﻳﻮ ﺷﯽ ﺧﻮړل او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﻓﮑﺮ ﻗﺼـﺪا ﺧـﻮراک ﮐـﻮل ﭼـ‪3‬‬ ‫ﮐﻴﺪای ﺷﻲ روژه ﻳ‪ 3‬ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮې وي‪ ،‬ﭘﻪ دې ﺳﺮه ﻫـﻢ روژه ﻣـﺎﺗﻴ‪8‬ي او ﻗﻀـﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻳ‪ 3‬را‪-‬ﺮ‪$‬ﻮي‪(2).‬‬ ‫‪ -۱۲‬ﭘﻪ وﻳﻨ"ﻮﻟﻴﻦ ﻳﺎ د ﺳﺎﻟﻨ‪6‬ۍ ﺳﭙﺮې ﮐﺎروﻟﻮ ﺳـﺮه ﻫـﻢ روژه ﻣـﺎﺗﻴ‪8‬ي‪،‬‬ ‫)وﻳﻨ"ﻮﻟﻴﻦ ﻳﻮ ډول درﻣﻞ دي ﭼ‪ 3‬د ﺳﺎﺑﻨﺪۍ ﻧﺎروﻏﺎن ﻳـ‪ 3‬د ﺧـﻮﻟ‪ 3‬ﻟـﻪ ﻻرې‬ ‫د ﻳﻮ ډول ﻓﺸﺎري ﺳﭙﺮې ﭘـﻪ ﻣـ＀ ﮐـﺎروي( ﻧـﻮ ﮐـﻪ ﮐـﻮم ﻧـﺎروغ ﻟـﻪ دې درﻣﻠـﻮ‬

‫‪1‬‬

‫‪١٨O٣a@黉@ÉîБ†àª@ƒî’ÜÛ@éÔÐÛaŠçaìu :‬‬

‫‪2‬‬

‫‪١٨O٣a@黉@ÉîБ†àª@ƒî’ÜÛ@éÔÐÛaŠçaìu :‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪46‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﭘﺮﺗـــﻪ روژه ﻧـــﻪ ﺷـــﻮه ﻧ‪5‬ـــﻮﻻی ﻫﻐـــﻪ دې روژه وﺧـــﻮري او ﺑﻴـــﺎ دې ﻗﻀـــﺎ را‬ ‫و‪-‬ﺮ‪$‬ﻮي‪(1) .‬‬

‫ﻫﻐﻪ ﺷﻴﺎن ﭼ‪ 3‬روژه ﭘﺮې ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي او ﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﮑﺮوه ﮐﻴ‪8‬ي‬ ‫‪ -١‬ﻏﺴﻞ ﮐﻮل‬ ‫د ‪-‬ﺮﻣ‪ 9‬ﻟﻪ اﻣﻠﻪ روژه ﮐ‪ 3‬ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﭘﻮزه ﻳﺨـ‪ 3‬اوﺑـﻪ ‪-‬ﺮ‪$‬ـﻮل‪ ،‬ﻟﻤﺒ‪5‬ـﺪل‬ ‫او ﻳﺎ ﭘﺮ ﺳﺮ ﻳﺎ ﺑﺪن ﻟﻮﻧﺪ !ﻮﮐﺮ اﭼﻮﻟﻮ ﺳﺮه روژه ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي او ﻧـﻪ ﻫـﻢ ﻣﮑـﺮوه‬ ‫ﮐﻴ‪8‬ي‪(2).‬‬ ‫‪ -٢‬ﻣﺴﻮاک ﮐﺎرول‬ ‫د ﻣﺴﻮاک ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ روژه ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺳﺮﻏﻮړول‬ ‫ﮐﻪ ﭘﻪ روژه ﮐ‪' 3‬ﻮک ﺳﺮ ﻏﻮړ ﮐ‪7‬ي روژه ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪(3) .‬‬

‫‪1‬‬

‫‪†îȍ@ZÂ@٣٩O٢@‰bn‚½a‰†Ûa :‬‬

‫‪2‬‬

‫‪٢٢٠O١@òíؽbÈÛa@ëbnÐÛa :‬‬

‫‪3‬‬

‫‪@ @Npëi@LòϊȽa‰a…@ZÂ@L|j–Ûa@pìÏ@Òb@a‡a@ŠèŽÛa@êŠØí@kÜİß@Lâì–Ûa@lbn×@٢١O٣@Z‰bn‚½a‰†Ûa@Z‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪47‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫‪ -‬اﺣﺘﻼم‬ ‫ﮐﻪ 'ﻮک ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐ‪ 3‬اﺣﺘﻼم ﺷﻲ روژه ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪(1) .‬‬

‫‪ -‬ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﻲ ﮐﺎرول‬ ‫د ﻋﻄﺮو ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه روژه ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪(2) .‬‬ ‫‪ -‬د اړﺗﻴﺎ ﭘﺮ وﺧﺖ د ﺧﻮړو ﺧﻮﻧﺪ ﮐﺘﻞ‬ ‫اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ واﻳﻲ‪ :‬ﮐﻪ 'ﻮک ﺳﺮﮐﻪ ﻳـﺎ ﺑـﻞ ﮐﺘـﻎ و'ﮑـﻲ؛‬ ‫ﻧﻮ ﮐﻪ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺗﻪ ﻳ‪ 3‬رﺳ‪5‬ﺪﻟﯽ ﻧﻪ وي‪ ،‬ﭘﺮوا ﻧﻪ ﮐﻮي‪(3).‬‬ ‫ﺧـﻮ دا ﭘــﻪ ﻫﻐــﻪ ‪請‬ــﻮرت ﮐــ‪ 3‬ﭼـ‪ 3‬ډ‪4‬ــﺮه اړﺗﻴــﺎ وي‪ ،‬ﻟﮑــﻪ د ﻳــﻮې ﻣ‪5‬ﺮﻣﻨــ‪3‬‬ ‫ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ﻃﺒﻌﻴﺖ ﮐ‪ 3‬ﺗﺮﻳﺦ دی‪ ،‬ﻫﻐـ‪ 3‬ﺗـﻪ روا دي ﭼـ‪ 3‬دﮐﺘـﻎ ﺧﻮﻧـﺪ ﻳـﻮازې‬ ‫ﭘﻪ ژﺑﻪ و‪-‬ﻮري‪ .‬او ﻫﻤﺪا ﺣﮑﻢ ﻧﺎﻧﺒﺎی )ډوډۍ ﭘﺨﻮوﻧﮑﯽ ( ﺗﻪ ﻫﻢ دی‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪@Nbšía@Z‬‬

‫‪2‬‬

‫‪@ @٢٠٨O١@æb‚î™bÔÛa@ôëbnÐÛa@Z‬‬

‫‪3‬‬

‫‪NH9369I@áÓ‰@sí†y@Løî’Ûbi@áÈİní@áöb–Ûa@¿@Lâbî–Ûa@lbn×@Lòjî‘@ïic@åia@Ñä–ß@Z‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪48‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫دﻏــﻪ راز ﻣ‪5‬ــﺮﻣﻦ ﮐــﻮﻻی ﺷــﻲ ﺧﭙــﻞ ﺑﭽــﻲ ﺗــﻪ ﭘــﻪ ﺧﭙﻠــﻪ ﺧﻮﻟــﻪ ﮐــ‪ 3‬ﺧــﻮاړه‬ ‫وژوﻳﻲ داﺳ‪ 3‬ﭼ‪ 3‬ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺗﻪ ﻳ‪ 3‬ﺧﻮﻧﺪ ﺗ‪5‬ﺮ ﻧﻪ ﺷﻲ؛ ﺧـﻮ دا ﭘـﻪ داﺳـ‪ 3‬وﺧـﺖ‬ ‫ﮐ‪ 3‬ﭼ‪ 3‬ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻞ داﺳ‪' 3‬ﻮک ﻧﻪ وي ﭼ‪ 3‬روژه ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ وي ﻧﻴﻮﻟ‪(1) .3‬‬ ‫‪ -٧‬د ﺳﺘﺮ‪-‬ﻮ درﻣﻞ ﮐﺎرول‬ ‫ﭘﻪ ﺳﺘﺮ‪-‬ﻮ ﮐ‪ 3‬درﻣﻞ اﭼﻮﻟﻮ ﺳـﺮه روژه ﻧـﻪ ﻣـﺎﺗﻴ‪8‬ي ا‪-‬ـﺮ ﮐـﻪ ﭘـﻪ ﺣﻠـﻖ ﮐـ‪ 3‬ﻳـ‪3‬‬ ‫ﺧﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮس ﺷﻲ‪ .‬دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﺳﺘﺮ‪-‬ﻮ ﺗﻮروﻟﻮ ﻫﻢ روژه ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪(2) .‬‬ ‫‪ -٨‬د ﻣﺎر ﻳﺎ ﻟ‪7‬م ﭼﻴﭽﻞ‬ ‫د ﻣﺎر ﻳﺎ ﻟ‪7‬م ﭘﻪ ﭼﻴﭽﻠﻮ روژه ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪(3) .‬‬ ‫‪ -٩‬ﭘﻪ ﻫ‪5‬ﺮه ﺳﺮه ﺧﻮراک ﻳﺎ '‪+‬ﺎک ﮐﻮل‬ ‫ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻫﺮﻳﺮه رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ د رﺳﻮل اﷲ ‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻪ ﻣﺒـﺎرﮐ‪3‬‬ ‫ﺧﻮﻟ‪ 3‬ﭘﻪ ﻳـﻮه وﻳﻨـﺎ ﮐـ‪ 3‬واﻳـﻲ‪ :‬ﮐـﻪ 'ـﻮک ﭘـﻪ ﻫ‪5‬ـﺮه ﺳـﺮه ﺧـﻮراک ﻳـﺎ '‪+‬ـﺎک‬

‫‪1‬‬

‫‪éí†î‘‰@ZÂ@L†ŽÐí@übß@ë@†ŽÐí@bß@lbi@Lâì–Ûa@lbn×@L٨٩O٢ÕöaŠÛaŠzjÛa :‬‬

‫‪2‬‬

‫‪@N†ŽÐíüa@bß@ë@†ŽÐí@bß@lbi@L@âì–Ûa@lbn×@L٢٢O١@éíؽbÈÛa@ëbnÐÛa :‬‬

‫‪3‬‬

‫‪pëi@LòϊȽa‰a…@ZÂ@Lâì–Ûa@lbn×L٢١O٣@‰bn‚½a‰†Ûa@ïÜÇ@‰bna…‰@Z‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪49‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫وﮐ‪7‬ي؛ ﻧﻮ روژه دې ﭘﻮره ﮐ‪7‬ي؛ ‪$‬ﮑﻪ ﭼ‪ 3‬ﭘﻪ ﻫ‪5‬ﺮه ﺧـﻮراک ﻳـﺎ '‪+‬ـﺎک د اﷲ‬ ‫ﭘﺎک ﻟﻪ ﻟﻮري )ﻣ‪5‬ﻠﻤﺴﺘﻴﺎ( وي" )‪(1‬‬ ‫دا ﺣﮑﻢ ﻓﺮﺿﻲ او ﻧﻔﻠﻲ دواړو روژو ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ دی‪.‬‬ ‫دﻏﻪ راز ﭘﻪ 'ﻮ ﻧﻮرو ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻫﻢ روژه ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪:‬‬ ‫‪ -۱۰‬ﺑ‪ 3‬اﺧﺘﻴﺎره ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺗﻪ دود‪- ،‬ﺮد ﻳﺎ ﭼﻴﻨﺠﯽ ﻧﻨﻮﺗﻞ‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬ﺑ‪ 3‬اﺧﺘﻴﺎره ﻗﯽ ﮐﻮل‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬ﭘ‪5‬ﭽﮑﺎري ﻟ‪/‬ﻮل‪(2).‬‬ ‫‪ -۱۳‬ﻏﺎ*ﻮﻧﻪ وﻳﻨ‪ 3‬ﮐ‪5‬ﺪل ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼ‪ 3‬وﻳﻨﻪ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺗﻪ وﻻړه ﻧﻪ‬ ‫ﺷﻲ‪(3).‬‬

‫‪1‬‬

‫‪@ @NH1933I@áÓ‰@sí†y@Lbîbã@lŠ‘@ëc@Ý×c@a‡g@áöb–Ûa@lbi@Lâì–Ûa@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@Z‬‬

‫‪2‬‬

‫‪@ZéíؽbÈÛa@ ëbnÏ@ ¿aˆ×ë@ L†îȍ@ ZÂ@ L†ŽÐíübß@ ë@ âì–Ûa@ †ŽÐí@ bß@ lbi@ L٣٩M@ ٣٩O٢‰bna@ …‰ :‬‬

‫‪Néí†î‘‰@ZÂ@L†ŽÐíü@bàîÏ@ë@†ŽÐí@bàîÏ@ÉiaŠÛa@lbjÛa@L٢٠٣O١‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪١٩O٣@éÔÐÛaŠçaìu :‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪50‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﻫﻐﻪ ﺷﻴﺎن ﭼ‪ 3‬روژه ﭘﺮې ﻣﮑﺮوه ﮐﻴ‪8‬ي‬ ‫‪ -١‬ﭘﻪ روژه ﮐـ‪ 3‬ﻟـﻪ ﻣ‪5‬ﺮﻣﻨـ‪ 3‬ﺳـﺮه ﻟـﻮﺑ‪ 3‬ﮐﻮﻟـﻮ‪ ،‬او ﻣﭽـﻮ ﮐﻮﻟـﻮ ﺳـﺮه روژه ﻧـﻪ‬ ‫ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي؛ ﺧﻮ ﭘﻪ روژه ﮐ‪ 3‬داﺳ‪ 3‬ﮐﻮل ﻣﮑـﺮوه دي‪ ،‬اوﮐـﻪ ﭘـﻪ دﻏـﻪ وﺧـﺖ ﮐـ‪3‬‬ ‫اﻧﺰال ﺷﻲ‪ ،‬روژه ﻳ‪ 3‬ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪(1) .‬‬

‫‪ -۲‬ﻟﻪ ﻋﺬر ﭘﺮﺗﻪ د ﺧﻮړو ﺧﻮﻧﺪ 'ﮑﻞ‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﮐ‪ 3‬ﻧﺎړي را!ﻮﻟﻮل او ﺑﻴﺎﻳ‪ 3‬ﺗ‪5‬ﺮول‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ﻟﻪ ډ‪4‬ﺮې اړﺗﻴﺎ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺎښ ﮐ‪ 3‬دوا ﮐ‪+5‬ﻮدل‪.‬‬ ‫‪ -۵‬د روژې ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﺗﺮ ﺳﻬﺎره ﭘـﻪ ﺟﻨﺎﺑـﺖ ﮐـ‪ 3‬ﭘـﺎﺗ‪ 3‬ﮐ‪5‬ـﺪل ﺧـﻼف اوﻟـﯽ‬ ‫دي‪* ،‬ﻪ دا ده ﭼ‪ 3‬ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ‪ 3‬ﻏﺴﻞ وﮐ‪7‬ل ﺷﻲ‪.‬‬ ‫‪ -۶‬رګ وﻫﻞ )ﺣﺠﺎﻣﺖ( ﭘﻪ رګ وﻫﻠﻮ ﺳـﺮه د رګ وﻫـﻮﻧﮑﻲ روژه ﻣﮑـﺮوه‬ ‫ﮐﻴ‪8‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۶‬د ﻏﺎ*ــﻮﻧﻮ دوا ﮐــﺎرول؛ ﺧــﻮ ﮐــﻪ دوا ﺣﻠــﻖ ﺗــﻪ ﺗ‪5‬ــﺮه ﺷــﻲ ﺑﻴــﺎ روژه‬ ‫ﻓﺎﺳﺪﻳ‪8‬ي‪.‬‬ ‫‪ -۸‬ﭘﻪ ﻏﺎ*ﻮﻧﻮ ﮐ‪ 3‬د ﺧﻮراک ذرې )ﻣﻴﺪه ﺑﺮﺧ‪ (3‬ﭘﺮ‪+4‬ﻮدل‪(2).‬‬

‫‪1‬‬

‫‪éí†î‘‰@ZÂ@L†ŽÐí@ü@bß@ë@âì–Ûa@†ŽÐí@bß@lbi@Lâì–Ûa@lbn×@L٧O٢ÕöaŠÛaŠzjÛa@Z‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ :‬ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻓﻌﺖ ﻗﺎﺳﻤﻲ‪ ،‬دوﻫﻢ !ﻮک‪ ،‬ﻣﺴﺎﺋﻞ روزه‪.‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪51‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫‪ -۹‬دﻏﻪ راز ﭘﻪ روژه ﮐ‪ 3‬درواغ وﻳﻞ‪ ،‬ﭘﻪ درواﻏﻮ ﺷﺎﻫﺪي وﻳـﻞ‪ ،‬ﻏﻴﺒـﺖ‬ ‫ﮐــﻮل‪ ،‬ﭼﻐﻠﺨــﻮري‪/! ،‬ــﻲ ﮐــﻮل‪ ،‬ﺟ‪/‬ــ‪7‬ې ﮐــﻮل‪ ،‬ﭘــﻪ دراﻏــﻮ ﻗﺴــﻤﻮﻧﻪ ﺧــﻮړل‪،‬‬ ‫ﻓﺎﺣﺶ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻮل‪ ،‬ﺳﭙﮑ‪ 3‬ﺧﺒﺮې ﮐﻮل‪ ،‬ﻇﻠﻢ ﮐﻮل‪ ،‬ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﻪ ﻣ‪5‬ﺮﻣﻨﻮ ﺳـﺮه‬ ‫ﺧﺒﺮې ﮐﻮل او ورﺗﻪ ﮐﺘﻞ‪ ،‬ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗـﻪ ﺗﻠـﻞ‪ ،‬دا ﻫﻐـﻪ 'ـﻪ دي ﭼـ‪ 3‬روژه ورﺳـﺮه‬ ‫ﻣﮑــﺮوه ﮐﻴــ‪8‬ي‪* ،‬ــﺎﻳﻲ روژه ﻧﻴــﻮﻧﮑﻲ ﭘــﻪ روژه ﮐــ‪ 3‬ﭘــﻪ ‪$‬ــﺎﻧ‪7/‬ي ډول ﻟــﻪ دې‬ ‫ﮐﺎروﻧﻮ 'ﺨﻪ ﻫﻢ ‪$‬ﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﺎﺗﻲ‪.‬‬

‫ﻫﻐﻪ ﻋﺬروﻧﻪ ﭼ‪ 3‬ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳ‪ 3‬روژه ﻣﺎﺗﻮل روا دي‬ ‫‪ -١‬د ﻧﺎروﻏ‪ 9‬د زﻳﺎﺗ‪5‬ﺪا و‪4‬ﺮه‬ ‫ﮐﻪ ﻳﻮ 'ﻮک ﻟﻪ روژې ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ور‪ 3$‬ﭘﻪ ﻟ‪ 7‬ﮐ‪ 3‬ﻧـﺎروغ ﺷـﻮ؛ ﻧـﻮ‬ ‫ﮐــﻪ د روژې ﻟــﻪ اﻣﻠــﻪ ﻳــ‪ 3‬ﻧــﺎروﻏﻲ زﻳﺎﺗ‪5‬ــﺪه ﻳــﺎ اوږد‪4‬ﺪﻟــﻪ‪ ،‬ﮐــﻮﻻی ﺷــﻲ روژه‬ ‫ﻣﺎﺗــﻪ ﮐــ‪7‬ي او ﺑﻴــﺎ ﺑــﻪ ﻳــ‪ 3‬ﻗﻀــﺎ را ‪-‬ﺮ‪$‬ــﻮي ﮐﻔــﺎره ﭘــﺮې ﻧﺸــﺘﻪ‪ ،‬او ﮐــﻪ ﭘــﻪ‬ ‫ﭘ‪5‬ﭽﮑﺎري ﻳ‪ 3‬درﻣﻠﻨﻪ ﮐ‪5‬ﺪﻟﻪ‪ ،‬ﺑﻴﺎ دې روژه ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻮي‪(1) .‬‬

‫‪1‬‬

‫‪@٣٢O@ôëbnÐÛa@åŽya@Z‬د ﻓﺘﺎوى ﻋﺎﻟﻤ‪/‬ﻴﺮي ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ‪.‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪52‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫‪ -٢‬د ﻣﻮر ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮم ژوﻧﺪ ﺗﻪ ‪-‬ﻮاښ‬ ‫ﺣــﺎﻣﻠ‪ 3‬ﻣ‪5‬ﺮﻣﻨــ‪ 3‬ﺗــﻪ ﮐــﻪ داﺳــ‪' 3‬ــﻪ ورﭘــ‪ )5‬ﺷــﻮل ﭼــ‪ 3‬د ﻫﻐــ‪ 3‬ﻳــﺎ ﻳــ‪ 3‬د‬ ‫ﻣﺎﺷﻮم ژوﻧﺪ ﺗﻪ ‪-‬ﻮاښ و‪ ،‬ﻫﻐ‪ 3‬ﺗﻪ روژه ﻣﺎﺗﻮل ﻏﻮره دي‪(1) .‬‬ ‫‪ -٣‬ﻣﺮ‪-‬ﻮﻧ‪ 3‬ﺗﻨﺪه راﻣﻨ‪%‬ﺘﻪ ﮐ‪5‬ﺪل‬ ‫د ﺧﻮړو ﭘﺨﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﺑﻞ ﮐﻮم اړﻳﻦ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ 'ﻮک دوﻣﺮه ﺗ‪8‬ی ﺷـﻮ‬ ‫ﭼ‪ 3‬ﻣﺮګ ﺗﻪ ﻧ‪8‬دې ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ دې روژه ﻣﺎﺗﻪ ﮐ‪7‬ي‪(2) .‬‬

‫د رﻣﻀﺎن اړوﻧﺪ ﺑ‪5‬ﻼﺑ‪5‬ﻠ‪ 3‬ﻣﺴﺌﻠ‪3‬‬ ‫‪ -١‬د روژې ﮐﻔﺎره‬ ‫ﮐﻪ 'ﻮک ﭘﻪ ﻟـﻮی ﻻس‪ ،‬ﻟـﻪ ﮐـﻮم ﻋـﺬر‪ ،‬ﺳـﻔﺮ‪ ،‬اوﻳـﺎ ﻧـﺎروﻏ‪ 9‬ﭘﺮﺗـﻪ روژه‬ ‫ﻣﺎﺗـــﻪ ﮐـــ‪7‬ي ﻫﻐـــﻪ ﺑـــﻪ ﮐﻔـــﺎره ورﮐـــﻮي او ﻫـــﻢ ﺑـــﻪ د ﻫﻤـــﺪې ور‪$‬ـــ‪ 3‬ﻗﻀـــﺎﻳﻲ‬ ‫را‪-‬ﺮ‪$‬ﻮي‪ ،‬ﮐﻔﺎره دا ده ﭼ‪ 3‬ﻳﺎ ﺑﻪ دوه ﻣﻴﺎﺷﺘ‪ 3‬ﭘﺮﻟﭙﺴ‪ 3‬روژې ﻧﻴﺴﻲ‪ ،‬ﮐﻪ د‬ ‫ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ ﻳﺎ ﻧﺎروﻏ‪ 9‬ﻟﻪ اﻣﻠﻪ روژې ﻧﺸـﻲ ﻧﻴـﻮﻻی ﺑﻴـﺎ دې ﺷـﭙ‪5‬ﺘﻮ ﻏﺮﻳﺒـﺎﻧﻮ‬ ‫ﺗﻪ دوه وﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﻣ‪7‬ه ﺧ‪"5‬ﻪ ﺧﻮاړه ورﮐ‪7‬ي ‪ -‬ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭘﻪ دوه ور‪$‬ﻮ ﮐ‪ 3‬ﻳـ‪3‬‬ ‫دوه ‪$‬ﻠــﻪ ورﮐــ‪7‬ي او ﻳــﺎ ﻳــﻮه ﻏﺮﻳــﺐ ﺗــﻪ ﺷــﭙ‪5‬ﺘﻪ ور‪$‬ــ‪ 3‬ﻫــﺮه ورځ دوه وﺧﺘــﻪ‬ ‫‪1‬‬

‫‪ :‬ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻓﻌﺖ ﻗﺎﺳﻤﻲ‪ ،‬دوﻫﻢ !ﻮک‪ ،‬ﻣﺴﺎﺋﻞ روزه‬

‫‪2‬‬

‫‪ :‬ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻓﻌﺖ ﻗﺎﺳﻤﻲ‪ ،‬دوﻫﻢ !ﻮک‪ ،‬ﻣﺴﺎﺋﻞ روزه‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪53‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﺧﻮاړه ورﮐ‪7‬ي‪ ،‬ﻳﺎ دا ﭼ‪ 3‬ﺷﭙ‪5‬ﺘﻮ ﻣﺴﮑﻴﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳـﻮ وﺧـﺖ ډوډۍ او د دوﻫـﻢ‬ ‫وﺧﺖ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ‪ 3‬ﻫﺮ ﻳﻮه ﺗﻪ د ﺳﺮﺳﺎﻳ‪ 3‬ﭘﻪ ارز*ﺖ ﻧﻐﺪې روﭘ‪ 9‬ورﮐ‪7‬ي‪ -‬ﭘـﻪ‬ ‫دې !ﻮﻟﻮ ‪請‬ﻮرﺗﻮﻧﻮ ﮐ‪ 3‬ﮐﻔﺎره ادا ﮐﻴ‪8‬ي‪(1) .‬‬ ‫ﺷــﭙ‪5‬ﺘﻮ ﻣﺴــﮑﻴﻨﺎﻧﻮ ﺗــﻪ ﺧــﻮاړه ورﮐــﻮل د ﻫﻐــﻪ ﭼــﺎ ﻟﭙــﺎره دي ﭼــ‪ 3‬دوه‬ ‫ﻣﻴﺎﺷــﺘ‪ 3‬ﻣﺴﻠﺴـــﻞ روژې ﻧﺸـــﻲ ﻧﻴـــﻮﻻی او ﮐــﻪ 'ـــﻮک وس ﻟـــﺮي ﭼـــ‪ 3‬دوه‬ ‫ﻣﻴﺎﺷــﺘﻲ ﭘﺮﻟﭙﺴــ‪ 3‬روژې وﻧﻴﺴــﻲ‪ ،‬ﻫﻐــﻪ ﺗــﻪ روا ﻧــﻪ دي ﭼــ‪ 3‬ﻣﺴــﮑﻴﻨﺎﻧﻮ ﺗــﻪ‬ ‫ﺧﻮاړه ورﮐ‪7‬ي‪.‬‬ ‫او ﮐﻪ 'ﻮک د ﺷﭙ‪5‬ﺘﻮ ﻣﺴﮑﻴﻨﺎﻧﻮ ﺧﻮاړه ﻳﺎ ﻳ‪) 3‬د ﺳﺮﺳﺎﻳ‪ 3‬ﺑﺮاﺑﺮ( ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﭘﻪ ﻳﻮ‪$‬ﺎی دوو ﻣﺴﮑﻴﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐ‪7‬ي‪ ،‬ﮐﻔﺎره ﻳ‪ 3‬ﻧﻪ ﺳﻬﻲ ﮐﻴ‪8‬ي؛ ﺑﻠﮑـ‪ 3‬اﺗـﻪ‬ ‫ﭘﻨ‪%‬ﻮس ﻧﻮرو ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ‪ 3‬ﻫﻢ ورﮐﻮي؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﻳﻮه ﺗﻪ د ﻳـﻮې ﺳﺮﺳـﺎﻳ‪ 3‬ﺑﺮاﺑـﺮ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫د ﮐﻔﺎرې ﭘﻪ روژو ﮐ‪ 3‬ﺷﭙ‪5‬ﺘﻪ ور‪ 3$‬ﭘـﻮره ﮐـﻮل ﺿـﺮور ﻧـﻪ دي؛ ﺑﻠﮑـ‪ 3‬د‬ ‫ﺳﭙﻮږﻣﻴﺰو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ دوه ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ روژې ﺑﻪ ﻧﻴﺴﻲ ﻫﻐـﻪ ﮐـﻪ ﻫـﺮه ﻣﻴﺎﺷـﺖ ﻫـﺮ‬ ‫'ﻮ ور‪ 3$‬راﻏﻠﻪ؛ ﺧﻮ دا ﭘﻪ ﻫﻐـﻪ ‪請‬ـﻮرت ﮐـ‪ 3‬ﭼـ‪ 3‬ﮐـﻪ 'ـﻮک د ﺳـﭙﻮږﻣﻴﺰې‬ ‫ﻣﻴﺎﺷﺘ‪ 3‬ﻟﻪ ﻟﻮﻣ‪7‬ۍ ﻧ‪' 3"5‬ﺨﻪ روژې ﭘﻴﻞ ﮐ‪7‬ي‪ ،‬او ﮐـﻪ 'ـﻮک د ﺳـﭙﻮږﻣﻴﺰو‬

‫‪1‬‬

‫‪@óÜÇ@ ‰bna…‰@ N﹆Ó@ ZÂLâì–Ûa@ lbn×@ L٢٠@ L٢٩O١@ ð‰b‚jÛa@ |îz•@ ¿@ ñŠíŠç@ ïia@ sí†y@ Z‬‬

‫‪@ @١٢@L١١O٢@Z‰bn‚½a‰†Ûa‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪@ @òí†î‘‰@ZÂ@L١٣O١@Zñ‰bÐØÛa@¿Š‘bÈÛa@lbjÛa@LÖýİÛa@lbn×@LòíؽbÈÛa@ôëbnÐÛa@Z‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪54‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻟﻪ ﻣﻨ‪' #‬ﺨﻪ د ﮐﻔﺎرې روژې ﭘﻴﻞ ﮐ‪7‬ي ﻫﻐﻪ ﺑـﻪ ﺷـﭙ‪5‬ﺘﻪ ور‪$‬ـ‪ 3‬ﭘـﻮره‬ ‫ﮐﻮي‪(1) .‬‬ ‫‪ -٢‬د روژې ﻗﻀﺎء‬ ‫ﮐﻪ د ﻳﻮ ﻋﺬر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ روژه ﻗﻀﺎﺷﻲ؛ ﻧﻮ د ﻋﺬر ﻟﻪ ﻣﻨ‪%‬ﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﺳﻤﺪﺳـﺘﻲ‬ ‫وروﺳﺘﻪ ﻳ‪ 3‬ﻗﻀﺎ راوړل ﻏـﻮره دي اﻟﺒﺘـﻪ ﻟـﻪ رﻣﻀـﺎن وروﺳـﺘﻪ‪ ،‬ﭘـﻪ ﻗﻀـﺎﻳﻲ‬ ‫روژو ﮐ‪ 3‬اﺧﺘﻴﺎر دی‪ ،‬ﮐﻪ !ﻮﻟﻲ ﻳﻮ‪$‬ﺎی ﻧﻴﺴﻲ او ﮐـﻪ ﭘـﻪ ﺟﻼﺟﻼور‪$‬ـﻮ ﮐـ‪3‬‬ ‫ﻳ‪ 3‬ﻧﻴﺴﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﭘ‪5‬ﺸﻤﻨﯽ‬ ‫ﻟﻪ ﻧﻴﻤ‪ 3‬ﺷﭙ‪ 3‬وروﺳﺘﻪ د ‪請‬ﺒﺢ ‪請‬ـﺎدق ﻟـﻪ را ﺧﺘﻠـﻮ ﺗـﺮ وړاﻧـﺪې ﭘـﻮرې د‬ ‫ﭘ‪5‬ﺸﻤﻨﻲ وﺧﺖ دی‪ ،‬ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐـ‪' 3‬ـﻪ ﻧﺎ'ـﻪ ﺧـﻮراک ﮐـﻮل ﺳـﻨﺖ دی او‬ ‫ﻏﻮره دا ده ﭼ‪ 3‬ﭘ‪5‬ﺸﻤﻨﯽ د ﺷﭙ‪ 3‬ﭘـﻪ ﺗﺮ!ﻮﻟـﻮ وروﺳـﺘ‪ 9‬ﺑﺮﺧـﻪ ﮐـ‪ 3‬وﺷـﻲ ﺧـﻮ‬ ‫دوﻣﺮه ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﻧﻪ‪ ،‬ﭼ‪ 3‬ﭘ‪5‬ﺸﻤﻨﯽ ﭘﻪ ﺷﮏ ﮐ‪ 3‬ﺷﻲ‪.‬‬ ‫ﮐــﻪ ﻣــﺆذن ﻟــﻪ ‪請‬ــﺒﺢ ‪請‬ــﺎدق راﺧﺘﻠــﻮ وړاﻧــﺪې اذان وﮐــ‪ ،7‬ﭘ‪5‬ﺸــﻤﻨﯽ ﻧــﻪ‬ ‫ﺑﻨﺪﻳ‪8‬ي ﺗﺮ'ﻮ ﭼ‪請 3‬ﺒﺢ ‪請‬ﺎدق ﻧﻪ وي راﺧﺘﻠﯽ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ :‬ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻓﻌﺖ ﻗﺎﺳﻤﻲ‪ ،‬دوﻫﻢ !ﻮک‪ ،‬ﻣﺴﺎﺋﻞ روزه‪.‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪55‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫اذان ﺑﺎﻳﺪ ﻟـﻪ ‪請‬ـﺒﺢ ‪請‬ـﺎدق را ﺧﺘﻠـﻮ وروﺳـﺘﻪ وﺷـﻲ‪ ،‬او ﺧﻠـﮏ ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﻪ‬ ‫دې ﭘﻮه ﺷﻲ ﭼ‪ 3‬د اذان ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ‪ 3‬ﻫﻢ ﺧﻮراک ﮐﻮل ﻣﻤﻨﻮع دی‪.‬‬ ‫د ﭘ‪5‬ﺸﻤﻨﻲ ﻟﻪ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ زړه ﮐ‪ 3‬ﻧﻴـﺖ ﮐـﻮل ﺑﺴـﻨﻪ ﮐـﻮي‬ ‫‪Næfl bš‬‬ ‫‘‪fl ßfl ‰fl @Šžè‬‬ ‫‪fl @žåßč @o‬‬ ‫–‪Ž žíìfl ãfl@†ñ Ë @âžì‬‬ ‫او ﮐﻪ ﭘﻪ ژﺑﻪ دا ﺗﻮري وواﻳﻲ‪ ،‬ﻏﻮره ده‪fl ič :‬‬ ‫ژﺑﺎړه‪ :‬د رﻣﻀﺎن ﺳﺒﺎﻧ‪ 9‬ور‪ 3$‬روژې ﻧﻴﺖ ﮐﻮم‪.‬‬ ‫‪ -‬روژه ﻣﺎﺗﯽ‬ ‫ﮐﻠﻪ ﭼ‪ 3‬د ﻟﻤﺮ ﭘﻪ ﭘﺮ‪4‬ﻮﺗـﻮ ﺑـﺎور راﺷـﻲ‪ ،‬ﺑﻴـﺎ روژه ﻣـﺎﺗﯽ وروﺳـﺘﻪ ﮐـﻮل‬ ‫ﻣﮑﺮوه دی؛ ﺧﻮ ﮐﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻮا ‪-‬ﺮدﺟﻨﻪ وه او د ﻟﻤﺮ ﭘـﻪ ﭘﺮ‪4‬ﻮﺗـﻮ ﮐـ‪ 3‬ﺷـﮏ و‪،‬‬ ‫ﺑﻴﺎ روژه ﻣﺎﺗﯽ دوه‪'-‬ﻠﻮر دﻗﻴﻘ‪ 3‬وروﺳـﺘﻪ ﮐـﻮل ﻏـﻮره دی‪ ،‬او ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﭘـﻪ‬ ‫روژه ﻣﺎﺗﻲ ﮐ‪ 3‬درې دﻗﻴﻘ‪ 3‬اﺣﺘﻴﺎط ﻏﻮره دی‪(1) .‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺮاوﻳﺢ‬ ‫ﭘــﻪ رﻣﻀــﺎن ﮐــ‪ 3‬د ﻣﺎﺧﻮﺳــﺘﻦ ﻟــﻪ ﻓــﺮض او ﺳــﻨﺘﻮ وروﺳــﺘﻪ ﺷــﻞ رﮐﻌﺘــﻪ‬ ‫ﻟﻤﻮﻧ‪ #‬ﺳﻨﺖ ﻣﺆﮐﺪ دی‪.‬‬ ‫ﭘﻪ ﺗﺮاوو ﮐ‪ 3‬د !ﻮل ﻗﺮآﻧﮑﺮﻳﻢ ﺧﺘﻢ ﮐﻮل ﺳﻨﺖ دی‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪٢٢/٣a@黉@ÉîБ†àª@нa@ƒî’ÜÛ@LéÔÐÛaŠçaìu :‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪56‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫د روژې اړوﻧﺪ ﺑ‪5‬ﻼﺑ‪5‬ﻠ‪ 3‬ﻣﺴﺌﻠ‪3‬‬ ‫ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ‪ 3‬د روژې ﺣﮑﻢ ﭼ‪ 3‬ﺷﭙﻪ ﻳﺎ ورځ ﻳ‪ 3‬ډ‪4‬ﺮه اوږده وي‬ ‫ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐ‪ 3‬ﭼـ‪ 3‬ورځ دوﻣـﺮه اوږده وي ﭼـ‪ 3‬روژه ﻧﻴـﻮل ﭘﮑـ‪ 3‬د‬ ‫اﻧﺴﺎن ﻟﻪ وس 'ﺨﻪ ﺑﻬﺮ وي‪) ،‬ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻧﺎروې ﻫ‪5‬ﻮاد ﮐـ‪ 3‬ﮐﻠـﻪ ﺗـﺮ دوه و‪4‬ﺸـﺖ‬ ‫ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻫﻢ اوږده ورځ وي( د داﺳ‪ 3‬ﺳﻴﻤﻮ د روژې ﺣﮑﻢ دا دی ﭼ‪' 3‬ﻨ‪/‬ـﻪ د‬ ‫ﻟﻤﺎﻧ‪%‬ﻪ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻧ‪8‬دې ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮوي ﭼـ‪ 3‬ﺷـﭙﻪ او ورځ ﭘﮑـ‪ 3‬د‬ ‫ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻄﺎﺑﻖ وي‪ ،‬ﻫﻤﺪﻏﻪ راز دې روژه ﻫﻢ د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻣﻬﺎﻟﻮ‪4‬ﺶ ﺳﺮه ﺳـﻢ‬ ‫ﻧﻴﺴﻲ او ﻣﺎﺗﻮي دې‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫او ﮐﻪ ورځ اﺗﻠﺲ ﺳﺎﻋﺘﻪ وه‪ ،‬ﺑﻴﺎ دې ﭘﻮره ورځ روژه ﻧﻴﺴﻲ‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻳﻮ د‪4‬ﺮﺷﻤﻪ روژه‬ ‫د ﻳﻮ ﺷﻤ‪5‬ﺮ ﻫ‪5‬ﻮادوﻧﻮ ﺗـﺮ ﻣـﻨ‪ #‬د وﺧﺘﻮﻧـﻮ او ﻣﻄـﺎﻟﻌﻮ ﺗـﻮﭘﻴﺮ وي؛ ﻧـﻮ ‪$‬ﻴﻨـ‪3‬‬ ‫وﺧﺖ ﻳﻮ ﺳ‪7‬ي ﭘﻪ ﻳـﻮه ﻫ‪5‬ـﻮاد ﮐـ‪ 3‬د‪4‬ـﺮش روژې ﭘـﻮره ﮐـ‪7‬ي وي ﺧـﻮ ﭼـ‪ 3‬ﺑـﻞ‬ ‫ﻫ‪5‬ﻮاد ﺗﻪ ورﺷﻲ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ د‪4‬ﺮﺷﻤﻪ وي؛ ﻧـﻮ داﭼـ‪ 3‬رﻣﻀـﺎن ﺗـﺮ د‪4‬ﺮﺷـﻮ‬

‫‪1‬‬

‫‪@¿@kÜİß@L٣O١@bšíaë@LbèiŠÌß@åß@à’Ûa@ÊìÜ@¿@kÜİß@ñìÜ–Ûa@lbn×@L@٣٣O١@Zïßb‘@ëbnÏ@ H I‬‬ ‫‪@ @@NñìÜ–Ûa@lbn×@L‰bÌÜi@Ýçb×@õb’ÈÛa@oÓë@†ÓbÏ‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪†îȍ@ZÂ@L٩O١ëbnÐÛa@òÇìà© H I‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪57‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ور‪$‬ﻮ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻴ‪8‬ي‪* ،‬ﺎﻳﻲ دا ﺳ‪7‬ی د ﻧـﻮور ﺧﻠﮑـﻮ د روژو د اﺣﺘـﺮام ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ‬

‫ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ورځ د روژې ﻋﺎدت وﮐ‪7‬ي‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ﻟﻪ دﻣﺎغ ﻳﺎ ﺧﻴ"‪ 3‬ﭘﺮﺗﻪ د اﻧﺴـﺎن د ﺑـﺪن د ﻧـﻮرو ﻏـ‪7‬و ﭘـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﮐﻮﻟـﻮ‬ ‫ﺳﺮه روژه ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪(2) .‬‬ ‫دﻏــﻪ راز د ﻫﻐــﻪ اﻧــﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘــﻪ اﭘﺮ‪4‬ﺸــﻦ ﺳــﺮه ﻫــﻢ روژه ﻧــﻪ ﻣــﺎﺗﻴ‪8‬ي ﭼــ‪3‬‬ ‫ﻣﻌﺪې ﻳﺎ دﻣﺎغ ﺗﻪ ﻗﺪرﺗﻲ ﺳﻮري )ﻣﻨﻔﺬوﻧﻪ( وﻧﻪ ﻟﺮي‪(3) .‬‬ ‫او ﮐﻪ د دﻣﺎغ ﻳﺎ ﻣﻌﺪې ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳـ‪ 3‬ﭘـﻪ داﺳـ‪ 3‬ډول وﮐـ‪7‬ل ﭼـ‪ 3‬ﻳـﻮا‪3$‬‬ ‫'ــﻪ ﻳــ‪ 3‬ور'ﺨــﻪ وو‪4‬ﺴــﺘﻞ او 'ــﻪ ﻳــ‪ 3‬ور داﺧــﻞ ﻧــﻪ ﮐــ‪7‬ل‪ ،‬ﺑﻴــﺎ ﻫــﻢ روژه ﻧــﻪ‬ ‫ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪(4) .‬‬ ‫او ﮐــﻪ د ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﭘــﻪ وﺧــﺖ ﮐــ‪ 3‬ﭘــﻪ دﻣــﺎﻏﻮ ﻳــﺎ ﻣﻌــﺪه ﮐــ‪ 3‬دﻧﻨــﻪ درﻣــﻞ‬ ‫وﮐﺎروي او ﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻏ‪7‬ی وﻟ‪/‬ﻮي‪ ،‬روژه ﭘﺮې ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪(5) .‬‬

‫‪1‬‬

‫‪١٠٠@ZÝöbŽß@ïèÔÏ@†í†u H I‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪†îȍ@ZÂ@L٣٩O٢‰bna@…‰ :‬‬

‫‪3‬‬

‫‪†îȍ@ZÂ@L٠٢O٢@ïßb‘ :‬‬

‫‪4‬‬

‫‪†îȍ@ZÂ@L١O٢@‰bna…‰ :‬‬

‫‪5‬‬

‫‪†îȍ@ZÂ@٠٢O٢@Lïßb‘ :‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪58‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫دﻏﻪ راز ﮐﻪ د ﻣﻌـﺪې د ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﭘـﺮ وﺧـﺖ د ﻣﻌـﺪې ﮐﻮﻣـﻪ ﺑﺮﺧـﻪ ﺑﻬـﺮ را‬ ‫وو‪4‬ﺴﺘﻞ ﺷﻲ او ﺑ‪5‬ﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ‪$‬ﺎی وﻟ‪/‬ﻮل ﺷﻲ‪ ،‬روژه ﭘﺮې ﻓﺎﺳﺪﻳ‪8‬ي‪(1) .‬‬ ‫ﮐﻪ 'ﻮک ﭘﻪ ﻧﺲ ﮐ‪ 3‬ﭘﻪ ﻣﺮﻣ‪ 9‬وﻟ‪/‬ﻴ‪8‬ي او ﻣﺮﻣ‪ 9‬ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗ‪ 3‬ﺷﻲ‪ ،‬روژه ﻳـ‪3‬‬ ‫ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي او ﻳﻮازې ﻗﻀﺎ ﺑﻪ ﻳ‪ 3‬را‪-‬ﺮ‪$‬ﻮي‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻟﻪ ﺑﺪن 'ﺨﻪ وﻳﻨﻪ و‪4‬ﺴﺘﻞ‬ ‫ﭘﻪ روژه ﮐ‪ 3‬د ﭘ‪5‬ﭽﮑﺎرۍ ﻟـﻪ ﻻرې ﻟـﻪ ﺑـﺪن ﻧـﻪ ﭘـﻪ وﻳﻨـﻪ و‪4‬ﺴـﺘﻠﻮ روژه ﻧـﻪ‬ ‫ﻣـﺎﺗﻴ‪8‬ي‪ ،‬اﻟﺒﺘــﻪ دوﻣـﺮه وﻳﻨــﻪ و‪4‬ﺴـﺘﻞ ﻣﮑــﺮوه دي ﭼـ‪ 3‬د روژه ﻧﻴــﻮﻧﮑﻲ ﺑــﺪن‬ ‫ورﺳﺮه ﮐﻤﺰوری ﺷﻲ ﭼ‪ 3‬ﺑﻴﺎ د روژې ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ وس ﻧﻪ ﻟﺮي‪(3) .‬‬ ‫دﻏﻪ راز ﮐﻪ ﭘﻪ روژه ﮐ‪' 3‬ـﻮک ﻧـﺎروغ ﺷـﻮ او وﻳﻨـ‪ 3‬ﺗـﻪ ﻳـ‪ 3‬اړﺗﻴـﺎ ﺷـﻮه‪،‬‬ ‫ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﺧﭙﻞ ﺑﺪن ﺗﻪ د ﭼﺎ وﻳﻨﻪ ﺗ‪5‬ـﺮه ﮐـ‪7‬ي‪ ،‬روژه ﻳـ‪ 3‬ﻧـﻪ ﻓﺎﺳـﺪﻳ‪8‬ي‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪òí†î‘‰@ZÂ@L٢٠O١@òíؽbÈÛa@ôëbnÐÛa :‬‬

‫‪2‬‬

‫‪òϊȽa‰a…@ZÂ@٢٣O٣@‰bn‚½a‰†Ûa H I‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪@ @٣O@ôëbnÐÛa@åŽya@Z‬‬

‫‪4‬‬

‫‪†îȍ@ZÂ@L٧O٢@ÕöaŠÛaŠzjÛa :‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪59‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﭘﻪ روژه ﮐ‪ 3‬ﻏﺎښ و‪4‬ﺴﺘﻞ‬ ‫د ډ‪4‬ــﺮې اړﺗﻴــﺎ ﻟــﻪ اﻣﻠــﻪ ﭘــﻪ روژه ﮐــ‪ 3‬ﻏــﺎښ وﻳﺴــﺘﻞ روا دی او ﮐــﻪ ډ‪4‬ــﺮه‬ ‫اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ وي ﺑﻴﺎ ﻣﮑﺮوه دی‪ ،‬او ﮐـﻪ د ﻏـﺎښ و‪4‬ﺴـﺘﻠﻮ ﭘـﺮ وﺧـﺖ دوا ﻳـﺎ وﻳﻨـﻪ‬ ‫ﺧﻴ"‪ 3‬ﺗﻪ وﻻړه ﺷﻲ؛ ﻧﻮ ﮐﻪ وﻳﻨﻪ ﺗﺮ ﻧﺎړو زﻳﺎﺗـﻪ ﻳـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮه وه او ﻳـﺎ ﻳـ‪ 3‬ﺧﻮﻧـﺪ‬ ‫'ﺮ‪-‬ﻨﺪ و‪ ،‬روژه ورﺳﺮه ﻣﺎﺗ‪85‬ي‪(1) .‬‬ ‫ﭘﻪ ﭘﻮزه ﮐ‪ 3‬دوا ﮐﺎرول‬ ‫ﮐــﻪ ﭘــﻪ ﭘــﻮزه ﮐــ‪ 3‬دوا ﮐــﺎروي؛ ﻧــﻮ ﮐــﻪ دوا ﺣﻠــﻖ ﺗــﻪ ورﺳــﻴ‪8‬ي روژه ﭘــﺮې‬ ‫ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي او ﮐﻪ وﻧﻪ رﺳﻴ‪8‬ي‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪(2) .‬‬ ‫ﭘﻪ روژه ﮐ‪ 3‬ﺷﻮﻧ‪6‬ې ﺳﺮې ﮐﻮل‬ ‫ﻣ‪5‬ﺮﻣﻨ‪ 3‬ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭘﻪ روژه ﮐـ‪ 3‬ﺷـﻮﻧ‪6‬ي ﺳـﺮې ﮐـ‪7‬ي او ﮐـﻪ دا و‪4‬ـﺮه وه‬ ‫ﭼ‪ 3‬ﺳﺮﺧﻲ ﺑﻪ ﻳ‪ 3‬ﺧﻮﻟ‪ 3‬ﺗﻪ ﻻړه ﺷﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺎ ﻣﮑﺮوه دي‪(3).‬‬

‫‪1‬‬

‫‪@L٣O@ôëbnÐÛa@åŽya@Z‬د رداﻟﻤﺤﺘﺎر ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ‪@ @ .‬‬

‫‪2‬‬

‫‪@ @١٣٨O١٠@éí…ìàª@ôëbnÏ@Zꈁbß@Nïßb’Ûa@ôëbnÐÛa@Z‬‬

‫‪3‬‬

‫‪@ @٣O@ôëbnÐÛa@åŽya@Z‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪60‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﻣ‪5‬ﺮﻣﻦ د ور‪ 3$‬ﭘﻪ ﻣﻨ‪ #‬ﮐ‪ 3‬ﻟﻪ ﺣﻴﺾ 'ﺨﻪ ﭘﺎﮐ‪5‬ﺪل‬ ‫ﮐﻪ ﻳﻮه ﻣ‪5‬ﺮﻣﻦ د ور‪ 3$‬ﭘﻪ ﻣﻨ‪ #‬ﮐ‪ 3‬ﻟﻪ ﺣـﻴﺾ 'ﺨـﻪ ﭘﺎﮐـﻪ ﺷـﻲ‪ ،‬ﻫﻐـﻪ دې‬ ‫ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ورځ د ﻧﻮرو روژه ﻧﻴﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮراک او '‪+‬ﺎک ﻧﻪ ﮐـﻮي‪ ،‬او‬ ‫د ﻫﻤﺪې ور‪ 3$‬ﻗﻀﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ را ‪-‬ﺮ‪$‬ﻮي‪(1) .‬‬ ‫ﭘﻪ ﻏﻮږ ﮐ‪ 3‬اوﺑﻪ ﻳﺎ ﺗ‪5‬ﻞ ﻧﻨﻮﺗﻞ‬ ‫ﮐﻪ ﭘﻪ ﺧﻄﺎﺳﺮه ﭘﻪ ﻏﻮږ ﮐ‪ 3‬اوﺑﻪ ﻻړي ﺷـﻲ‪ ،‬روژه ﻧـﻪ ﻣـﺎﺗﻮي‪ ،‬او ﮐـﻪ دوا ﻳـﺎ‬ ‫ﺗ‪5‬ﻞ ﭘﻪ ﻏﻮږ ﮐ‪ 3‬واﭼﻮي روژه ﻣﺎﺗﻴ‪8‬ي‪(2) .‬‬ ‫ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﭼ‪ 3‬روژه ﻣﺎﺗﻪ ﮐ‪7‬ي ﻗﻀﺎ ﭘﺮې ﻧﺸﺘﻪ‬ ‫ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﻠﮏ ﻳﺎ ﻧﺠﻠ‪ 9‬ﮐﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ روژه ﻣﺎﺗـﻪ ﮐـ‪7‬ي ﻳـﺎ ﻳـ‪ 3‬ﭘـﻼر د رﺣـﻢ ﻟـﻪ‬ ‫اﻣﻠﻪ ﭘﺮې ﻣﺎﺗﻪ ﮐ‪7‬ي‪ ،‬ﻗﻀﺎ ﻳ‪ 3‬ﻧﺸﺘﻪ‪(3) .‬‬

‫‪1‬‬

‫‪@ @٧٨@Z˜@L€ýÐÛa@ïÓaŠß@óÜÇ@ðëbİzİÛa@òî‘by@Z‬‬

‫‪2‬‬

‫‪@٣١OLôëbnÐÛa@åŽya@Z‬د رداﻟﻤﺤﺘﺎر ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ‪@ @@.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪@٠O@ôëbnÐÛa@åŽya@Z‬د رداﻟﻤﺤﺘﺎر ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ‪@ @@.‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫‪61‬‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫د روژې ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت‬ ‫‪ -١‬ﭘﻪ روژه ﻣﺎﺗﻲ ﮐ‪ 3‬ﺗﻠﻮار ﮐﻮل‬ ‫ﺣﻀﺮت ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ رواﻳﺖ ﮐﻮي ﭼ‪ 3‬رﺳﻮل اﷲ ‪請‬ـﻠﯽ‬ ‫اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ووﻳﻞ‪" :‬ﺧﻠﮏ )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﮐ‪ 3‬وي ﭼ‪ 3‬ﭘـﻪ‬ ‫روژه ﻣﺎﺗﻲ ﮐ‪ 3‬ﺗﻠﻮار ﮐﻮي" )‪(1‬‬ ‫اﺑﻮﻋﻄﻴــﻪ رﺣﻤــﻪ اﷲ واﻳــﻲ‪ :‬ﻳــﻮه ورځ زه او ﻣﺴــﺮوق رﺣﻤــﻪ اﷲ ﺣﻀــﺮت‬ ‫ﻋﺎﺋﺸ‪ 3‬رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻪ ورﻏﻠﻮ ورﺗﻪ وﻣﻮ وﻳـﻞ‪ :‬اې د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣـﻮرې!‬ ‫د رﺳﻮل اﷲ ‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ دوه ‪請‬ﺤﺎﺑﻪ دي‪ ،‬ﻳﻮ ﻳ‪ 3‬ﭘﻪ روژه ﻣـﺎﺗﻲ او‬ ‫ﻟﻤﺎﻧ‪%‬ﻪ ﮐ‪ 3‬ﺗﻠﻮار ﮐﻮي او ﺑﻞ ﭘﻪ روژه ﻣـﺎﺗﻲ او ﻟﻤﺎﻧ‪%‬ـﻪ ﮐـ‪ 3‬وروﺳـﺘﻪ واﻟـﯽ‬ ‫ﮐﻮي؛ ﻧﻮ ﻣﻮږ 'ﻨ‪/‬ﻪ وﮐ‪7‬و؟ راﺗﻪ ﻳـ‪ 3‬ووﻳـﻞ‪ :‬ﻫﻐـﻪ ﮐـﻮم ﻳـﻮ دی ﭼـ‪ 3‬ﭘـﻪ روژه‬ ‫ﻣﺎﺗﻲ او ﻟﻤﺎﻧ‪%‬ﻪ ﮐ‪ 3‬ﺗﻠـﻮار ﮐـﻮي؟ ﻣـﻮږ ورﺗـﻪ ووﻳـﻞ‪ :‬ﻋﺒـﺪاﷲ ‪ -‬ﻳﻌﻨـﻲ ‪ :‬اﺑـﻦ‬ ‫ﻣﺴــﻌﻮد رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨــﻪ‪ -‬راﺗــﻪ ﻳــ‪ 3‬ووﻳــﻞ‪ :‬رﺳــﻮل اﷲ ‪請‬ــﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫ﻫﻤﺪاﺳ‪ 3‬ﮐﻮل‪(2).‬‬

‫‪1‬‬

‫‪@ @NH1957I@áÓ‰@sí†y@L‰bİÏ⁄a@ÝîvÈm@lbi@Lâì–Ûa@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@Z‬‬

‫‪2‬‬

‫‪@ @NH2554I@áÓ‰@sí†y@LNNéibjzna@†î×dmë@‰ìzŽÛa@ÝšÏ@lbi@Lâì–Ûa@lbn×@Lá܎ß@|îz•@Z‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪62‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﺧﻮ دا ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻪ ﭼ‪ 3‬دوﻣﺮه ﺗﻠـﻮار وﺷـﻲ ﭼـ‪ 3‬د ﻟﻤـﺮ ﭘـﻪ ﻟﻮ‪4‬ـﺪو ﮐـ‪3‬‬ ‫ﺷﮏ ﭘﻴﺪا ﺷﻲ؛ ﺑﻠﮑـ‪ 3‬د ﻟﻤـﺮ ﭘـﻪ ﻟﻮ‪4‬ـﺪو ﮐـ‪ 3‬ﻟـﻪ ﻳﻘـﻴﻦ وروﺳـﺘﻪ ﺗﻠـﻮار ﮐـﻮل‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﺐ دي‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﭘﻪ ﺗﺎزه ﮐﺠﻮرو روژه ﻣﺎﺗﻮل‬ ‫ﺣﻀﺮت اﻧﺲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ واﻳـﻲ‪ :‬رﺳـﻮل اﷲ ‪請‬ـﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ﺑـﻪ‬ ‫ﭘﻪ ﻟﻨﺪو ﮐﺠﻮرو روژه ﻣﺎﺗﻮﻟﻪ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ وې ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳـ‪ 3‬ﭘـﻪ وﭼـﻮ ﮐﺠـﻮرو‬ ‫او ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ وې ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳ‪ 3‬د اوﺑﻮ 'ﻮ ﻏ‪7‬ﭘﻪ وﮐ‪7‬ل‪(1) .‬‬ ‫‪ -٣‬د روژه ﻣﺎﺗﻲ دﻋﺎ وﻳﻞ‬ ‫د روژه ﻣﺎﺗ‪ 3‬ﭘﺮ وﺧﺖ دا دﻋﺎ وﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﺐ ده ‪ :‬اﻟﻠﻬﻢ اﻧﻲ ﻟﮏ ‪請‬ـﻤﺖ‪،‬‬ ‫وﺑﮏ اﻣﻨﺖ‪ ،‬وﻋﻠﻴﮏ ﺗﻮﮐﻠﺖ‪ ،‬وﻋﻠﯽ رزﻗﮏ اﻓﻄﺮت‪.‬‬ ‫ژﺑﺎړه‪ :‬ﺧﺪاﻳﻪ! ﺗﺎﺗﻪ ﻣ‪ 3‬روژه وﻧﻴﻮﻟﻪ‪ ،‬ﭘـﺮ ﺗـﺎ ﻣـ‪ 3‬اﻳﻤـﺎن راوړی‪ ،‬ﭘﺮﺗـﺎﻣ‪3‬‬ ‫ﺗﻮﮐﻞ ﮐ‪7‬ی‪ ،‬او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ )راﮐ‪7‬ي( رزق ﻣ‪ 3‬روژه ﻣﺎﺗﻪ ﮐ‪7‬ه‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪@ @NH2356I@áÓ‰@sí†y@LéîÜÇ@ŠİÐí@bß@lbi@Lâì–Ûa@lbn×@L…ëa…@ïic@åä@Z‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪63‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫‪ -‬ﻟﻪ روژه ﻣﺎﺗﻲ وروﺳﺘﻪ دﻋﺎ‬ ‫اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ واﻳـﻲ‪ :‬رﺳـﻮل اﷲ ‪請‬ـﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠﻢ ﭼـ‪3‬‬ ‫ﺑﻪ روژه ﻣﺎﺗﻪ ﮐ‪7‬ه داﺳ‪ 3‬دﻋـﺎ ﺑـﻪ ﻳـ‪ 3‬ﮐﻮﻟـﻪ ‪ " :‬ﺗﻨـﺪه ﻣﺎﺗـﻪ ﺷـﻮه‪ ،‬ر‪-‬ﻮﻧـﻪ ﻻﻧـﺪه‬ ‫ﺷﻮل او اﺟﺮ و!ﺎﮐﻞ ﺷﻮ اﻧﺸﺎءاﷲ" ‪(1).‬‬ ‫‪ -۵‬د ﭘ‪5‬ﺸﻤﻨﻲ ﭘﺮ وﺧﺖ ﻳﻮ 'ﻪ ﺧﻮړل‪ ،‬ا‪-‬ﺮ ﮐﻪ د اوﺑﻮ ﻳﻮ ﻏ‪7‬پ ﻫﻢ وي‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ﭘ‪5‬ﺸﻤﻨﯽ دوﻣﺮه ﻧﻪ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﮐﻮل ﭼ‪ 3‬روژه ﭘﻪ ﺷﮏ ﮐ‪ 3‬ﺷﻲ‪.‬‬ ‫‪ -۷‬ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ‪ ،‬ﻧ‪5‬ﺴﺘﻤﻨﻮ او اړو ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘ‪ 3‬ﮐـﻮل‪ ،‬ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑﺎﻳـﺪ ﺗـﻞ‬ ‫د ﻧ‪5‬ﮑﻴﻮ ﮐﺎروﻧﻪ وﮐ‪7‬ي؛ ﺧﻮ ﭘﻪ روژه ﮐـ‪* 3‬ـﺎﻳﻲ ﻟـﻪ ﻧـﻮرو ﻣﻴﺎﺷـﺘﻮ 'ﺨـﻪ ﭘـﻪ‬ ‫دې ﻻره ﮐ‪ 3‬ډ‪4‬ﺮ زﻳﺎر وﺑﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫وروﺳﺘ‪ 9‬ﻳﺎدوﻧﻪ‪ :‬ﻟﻪ ﺗ‪5‬ﺮو ﺧﺒﺮو 'ﺨﻪ 'ﺮ‪-‬ﻨﺪه ﺷـﻮه ﭼـ‪ 3‬روژه ﻳـﻮازې د‬ ‫ﺧﻮراک او '‪+‬ﺎک او ﺟﻤﺎع ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ واﻳﻲ؛ ﺑﻠﮑ‪ 3‬ﭘﻪ روژه ﮐـ‪ 3‬ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻟﻪ ﻫﺮ ډول ﻧﺎوړه ﮐﺎروﻧﻮ 'ﺨﻪ روژه وﻧﻴﺴﻲ او و*ـﻴﻲ ﭼـ‪ 3‬روژې‬ ‫'ــﻮﻣﺮه اﻏﻴــﺰ ورﺑﺎﻧــﺪې ﮐــ‪7‬ی دی‪ ،‬ﭘــﻪ ﻫﻤــﺪې ډول ﻫﻐــﻪ !ــﻮل ﺛﻮاﺑﻮﻧــﻪ او‬ ‫اﻧﻌﺎﻣﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﭼ‪ 3‬اﷲ ﻳ‪ 3‬ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐ‪ 3‬وﻋـﺪه ﮐـ‪7‬ې ده او ﮐـﻪ‬ ‫ﻧﻪ‪ ،‬ﻳﻮازې ﻟﻪ ﺧﻮراک او '‪+‬ﺎک 'ﺨﻪ ﻻس واﺧﻠﻲ؛ ﺧﻮ ﻧﻮرې ﺑﺪ اﺧﻼﻗ‪9‬‬ ‫ﮐــﻮي ﺑﻴــﺎ ﻟــﻪ روژې 'ﺨــﻪ ﻫــﻴ& ‪"-‬ــﻪ ﻧﺸــﻲ ﭘﻮرﺗ ـﻪ ﮐــﻮﻻی او ﺗــﺶ ﻻس ﺑــﻪ‬ ‫ور'ﺨــﻪ ﺗﻴﺮ‪4‬ــ‪8‬ي‪ .‬رﺳــﻮل اﷲ ‪請‬ــﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ ﻓﺮﻣــﺎﻳﻲ‪ :‬داﺳــ‪ 3‬روژه‬ ‫ﻧﻴﻮﻧﮑﻲ ﺷﺘﻪ ﭼ‪ 3‬ﻟﻮږې او ﺗﻨﺪې ﺗﻴﺮي ﮐـ‪7‬ي؛ ﺧـﻮ ﻫـﻴ& ﭘـﻪ ﻻس ور ﻧﺸـﻲ‪ ،‬او‬

‫‪1‬‬

‫‪@ @NH2357I@áÓ‰@sí†y@LéîÜÇ@ŠİÐí@bß@lbi@Lâì–Ûa@lbn×@L…ëa…@ïic@åä@Z‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪64‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫داﺳ‪ 3‬دﺷﭙ‪ 3‬وﻻړ‪4‬ﺪوﻧﮑﻲ او ﻋﺒـﺎدت ﮐـﻮوﻧﮑﻲ ﻫـﻢ ﺷـﺘﻪ ﭼـ‪ 3‬ﻟـﻪ ﺑـ‪ 3‬ﺧـﻮﺑ‪9‬‬ ‫ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر ﻫﻴ& ﭘﻪ ﻻس ﻧﻪ ور‪$‬ﻲ‪' ،‬ﻮک ﭼ‪ 3‬روژه وﻧﻴﺴـﻲ؛ ﺧـﻮ ﻧـﺎوړه ﮐﺎروﻧـﻪ‬ ‫ﭘــﺮې ﻧــ‪8‬دي اﷲ ﺟــﻞ ﺟﻼﻟــﻪ د ﻫﻐــﻮی د ﺧــﻮراک او '‪+‬ــﺎک د ﭘﺮ‪+4‬ــﻮدﻟﻮ ﻫــﻴ&‬ ‫ﭘﺮوا ﻧﻪ ﻟﺮي‪(1).‬‬

‫اﷲ دې وﮐ‪7‬ي ﭼ‪! 3‬ﻮل د روژې ﻟﻪ ﺳﺘﺮو ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ 'ﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻮ ‪ .‬آﻣﻴﻦ‬

‫‪1‬‬

‫‪NH1690I@áÓ‰@sí†y@Láöb–ÜÛ@sÏŠÛaë@òjîÌÛa@¿@õbu@bß@lbi@Lâbî–Ûa@lbn×@Léubß@åia@åä :‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪65‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫اﻋــﺘــﮑﺎف‬ ‫د اﷲ د رﺿﺎ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﺟﻮﻣﺎت ﮐ‪ 3‬ﭘﻪ داﺳ‪ 3‬ډول اوﺳـ‪5‬ﺪﻟﻮ ﺗـﻪ اﻋﺘﮑـﺎف‬ ‫واﻳﻲ‪ ،‬ﭼ‪ 3‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮ اړﺗﻴﺎوو ﭘﺮﺗﻪ ﭼـ‪ 3‬ﭘـﻪ ﺟﻮﻣـﺎت ﮐـ‪ 3‬ﻧـﻪ ﭘـﻮره ﮐﻴـ‪8‬ي )ﻟﮑـﻪ‬ ‫اودس ﻣـــﺎﺗﯽ‪ ،‬واﺟـــﺐ ﻏﺴـــﻞ او اودس( ﻟـــﻪ ﺟﻮﻣـــﺎت 'ﺨـــﻪ ﻧـــﻪ و‪$‬ـــﻲ‪ .‬او‬ ‫اﻋﺘﮑﺎف )ﺳﻨﺖ ﻣﺆﮐﺪ ﻋﻠﯽ اﻟﮑﻔﺎﻳﺔ دی( ﻣﻌﻨﺎ دا ﭼ‪ 3‬ﮐـﻪ ﻟـﻪ ﮐﻠـﻲ 'ﺨـﻪ ﻳـﻮ‬ ‫ﺗﻦ اﻋﺘﮑﺎف ﺗﻪ ﮐ‪+‬ﻴﻨﻲ د ﻧﻮرو ﻏﺎړه ﺧﻼ‪請‬ﻴ‪8‬ي او ﮐـﻪ ﻳـﻮ ﻫـﻢ ﮐ‪+‬ـ‪5‬ﻨﻪ ﻧـﻲ د‬ ‫!ﻮﻟﻮ ﻏﺎړه ﺑﻨﺪه ده او ﮐﻪ ﭼﺎ ﭘﺮ ‪$‬ـﺎن د اﻋﺘﮑـﺎف ﻧـﺬر ﻣﻨﻠـﯽ وي ﺑﻴـﺎ ﭘـﺮ ﻫﻐـﻪ‬ ‫واﺟﺐ دی‪.‬‬ ‫د اﻋﺘﮑﺎف ﻓﻀﺎﺋﻞ‬ ‫د روژې ﻟﻪ اﻫﻤﻮ ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻮ 'ﺨـﻪ ﻳـﻮ ﻫـﻢ اﻋﺘﮑـﺎف دی ﭼـ‪ 3‬د ﻫﻤـﺪې‬ ‫ﻣﻴﺎﺷﺘ‪ 3‬ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﻟﺴـﻮ ور‪$‬ـﻮ ﮐـ‪ 3‬ﺗﺮﺳـﺮه ﮐﻴـ‪8‬ي او دا ﭼـﺎره رﺳـﻮل‬ ‫اﷲ ‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻪ ﻫﺠﺮت ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل ﺗﺮﺳﺮه ﮐ‪7‬ې ده او‬ ‫د ژوﻧﺪ ﭘﻪ وروﺳﺘﻲ ﮐﺎل ﻳ‪ 3‬ﺷﻞ ور‪ 3$‬اﻋﺘﮑﺎف وﮐ‪.7‬‬ ‫د اﻋﺘﮑــﺎف ﻣﻌﻨــﺎ د اﷲ ﭘــﻪ ﮐــﻮر ﮐــ‪ 3‬د‪4‬ــﺮه ﮐ‪5‬ــﺪل او د ﻫﻐــﻪ درﺑــﺎر ﺗــﻪ‬ ‫ﻧﻨﻮاﺗﻲ ورﺗﻠﻞ دي او ﺧﭙﻞ !ﻮل وﺧﺖ د ﻫﻐﻪ ﻋﺒـﺎدت ﺗـﻪ ‪$‬ـﺎﻧ‪7/‬ی ﮐـﻮل دي‪،‬‬ ‫ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐ‪ 3‬ﭼ‪ 3‬ﻳﻮ 'ﻮک د ﭼﺎ ﮐﻮرﺗﻪ ﻧﻨﻮاﺗﻲ ورﺷﻲ ﻫﻐـﻪ ﻳـ‪ 3‬ﻫـﺮو ﻣـﺮو ﻏـ‪8‬‬ ‫اوري؛ ﻧﻮ د ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﺷﺎن ﺧﻮ ﺗﺮ دې ډ‪4‬ﺮ ﻟﻮړ دی ﭼ‪ 3‬د ﻫﺮ‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪66‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﺑﻨــﺪه ږغ واوري او ﺗﻮﺑــﻪ ﻳــ‪ 3‬ﻗﺒﻮﻟــﻪ ﮐــ‪7‬ي‪ ،‬ژړا ﻳــ‪ 3‬واوري او د ﻟــﻪ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧــﻮ‬ ‫ډﮐــﻪ ﻣﻴﺎﺷــﺖ ﮐــ‪$ 3‬ــﺎﻧ‪7/‬ی اﻧﻌــﺎم ﭘــﺮې وﮐــ‪7‬ي‪ ،‬رﺳــﻮل اﷲ ‪請‬ــﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ‬ ‫وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪ :‬د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﭼ‪ 3‬ﻫﻴ& ﺳﻴﻮری ﻧﻪ وي‪ ،‬اﷲ ﺑﻪ اوو ﺗﻨﻮ ﺗﻪ‬ ‫دﺧﭙﻞ ﻋﺮش د ﺳﻴﻮري ﻻﻧﺪې ‪$‬ﺎی ورﮐ‪7‬ي‪...‬ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ 'ﺨـﻪ ﻫﻐـﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎن‬ ‫دی ﭼ‪ 3‬زړه ﻳ‪ 3‬ﺗﺮﺟﻮﻣﺎت ﭘﻮرې ﺗ‪7‬ﻟﯽ وي او ﻟﻪ ﻳـﻮه ﻟﻤﺎﻧ‪%‬ـﻪ وروﺳـﺘﻪ د ﺑـﻞ‬ ‫ﻟﻤﺎﻧ‪%‬ﻪ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ وي؛)‪ (1‬ﻧﻮ ﻓﮑﺮ وﮐ‪7‬ئ ﻳﻮ ﭼـﺎ ﭼـ‪ 3‬ﻳـﻮازې د ﭘﻨ‪%‬ـﻮ ﻟﻤﻮﻧ‪%‬ﻮﻧـﻮ‬ ‫ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐ‪ 3‬ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﭘﻮرې زړه ﺗ‪7‬ﻟﯽ وي ﻧﻮ ﻫﻐـﻪ ﭼﺎﺗـﻪ ﺑـﻪ 'ـﻮﻣﺮه ﺛـﻮاب‬ ‫ورﮐﻮي ﭼ‪! 3‬ﻮل وﺧﺖ ﻳ‪ 3‬ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐ‪7‬ی وي او ﻳﻮازې د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ‬ ‫ﻋﺒﺎدت ﻳ‪ 3‬ﻣﺸﻐﻠﻪ وي!!‬ ‫د اﻋﺘﮑﺎف ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ‪"-‬ﻪ دا ده ﭼ‪ 3‬اﻧﺴﺎن ﭘﻪ دې 'ﻮ ﺷﭙﻮ ﮐ‪ 3‬ﺧﭙـﻞ زړه‬ ‫ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻴ‪8‬ي او د ﻫﻐﻪ د ا‪請‬ﻼح ﻓﮑﺮ ﮐﻮي‪ ،‬او زړه د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺑـﺪن ﮐـ‪3‬‬ ‫ﻫﻐــﻪ ﺑﺮﺧــﻪ ده ﭼــ‪ 3‬د !ﻮﻟــﻮ اﻋﻀــﺎوو ا‪請‬ــﻼح ورﭘــﻮرې ﺗ‪7‬ﻟــ‪ 3‬ده‪ ،‬رﺳــﻮل اﷲ‬ ‫‪請‬ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪ :‬واورئ! د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐ‪ 3‬ﻳﻮه !ﻮ!ﻪ ﻏﻮ*ـﻪ‬ ‫ده‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭼ‪ 3‬ا‪請‬ﻼح ﺷﻲ !ﻮل ﺑﺪن ورﺳﺮه ا‪請‬ﻼح ﮐﻴ‪8‬ي او ﮐـﻪ ﻫﻐـﻪ ﻓﺎﺳـﺪه‬ ‫ﺷﻲ !ﻮل ﺑﺪن وﺳﺮه ﻓﺎﺳﺪﻳ‪8‬ي‪ ،‬واورئ! ﻫﻐﻪ !ﻮ!ﻪ زړه دی‪(2).‬‬

‫‪1‬‬

‫‪@ @H660I@áÓ‰@sí†yLNNñý–Ûa@ŠÄnäí@†vŽ½a@¿@Üu@åß@lbi@Læa‡þa@lbn×@Lð‰b‚jÛa@|îz•@H I‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪@ @NH4091I@áÓ‰@sí†y@Lpbèj’Ûa@ÚŠmë@Þý§a@ˆc@lbi@LpbÓbŽ½a@lbn×@Lá܎ß@|îz•@Z‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪67‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫او ډ‪4‬ﺮ ‪$‬ﻠﻪ زړه د ﻧﺎروا ﻣﺠﻠﺴـﻮﻧﻮ‪ ،‬ﺑـ‪$ 3‬ﺎﻳـﻪ ﺧﺒـﺮو‪ ،‬ﺷـﻬﻮاﺗﻮ‪ ،‬ﺑ‪%5‬ﺎﻳـﻪ‬ ‫ﺧﻮراﮐﻮﻧــﻮ‪ ،‬ډ‪4‬ــﺮو ﺧﻮﺑﻮﻧــﻮ او ﻳــﻮ ﻟــ‪ 7‬ﻫﻐــﻮ ﻋﻮاﻣﻠــﻮ ﻟــﻪ اﻣﻠــﻪ ﻓﺎﺳــﺪﻳ‪8‬ي ﭼــ‪3‬‬ ‫اﻧﺴﺎن ﭘﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﮐ‪ 3‬ور'ﺨﻪ ﻟﺮې او ﺧﻮﻧﺪي وي‪.‬‬ ‫د اﻋﺘﮑﺎف 'ﻮ اړوﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫‪ -١‬ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺗﻪ ﻟﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺑـﻞ ‪$‬ـﺎی ﮐـ‪ 3‬اﻋﺘﮑـﺎف روا ﻧـﻪ دی‪،‬‬ ‫اﷲ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪َ :‬و َاﻧ ُ ْْﱲ ٰﻋ ِﻜ ُﻔ ْﻮ َن ۙ ِﰲ اﻟْ َﻤ ٰﺴﺠِ ِﺪ }‪@ @{١٨٧@ZñŠÔjÛa‬‬

‫ژﺑﺎړه‪ :‬ﮐﻠﻪ ﭼ‪ 3‬ﺗﺎﺳﻮ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐ‪5' 3‬ﻠﻪ وئ‪.‬‬ ‫او ﭘـﻪ ﻣﺴـﺎﺟﺪو ﮐــ‪ 3‬د اﻋﺘﮑـﺎف ﻟﭙـﺎره ﻟــﻮﻣ‪7‬ﻧﯽ ﻏـﻮره ﺟﻮﻣـﺎت ﻣﺴــﺠﺪ‬ ‫ﺣﺮام دی‪ ،‬دوﻫـﻢ ﻣﺴـﺠﺪ ﻧﺒـﻮي او درﻳـﻢ ﻣﺴـﺠﺪ اﻗﺼـﯽ دی او ﻟـﻪ دې ﭘﺮﺗـﻪ‬ ‫ﻧﻮر !ﻮل ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺛﻮاب ﮐ‪ 3‬ﻳﻮ ډول دي‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻮﻣﺎت د ﮐﻠـﻲ ﻟـﻪ‬ ‫ﺟﻮﻣﺎت ﻧﻪ ډ‪4‬ﺮ ﺛﻮاب ﻟﺮي‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﭘﻪ ﮐـﻮم ﺟﻮﻣـﺎت ﮐـ‪ 3‬ﭼـ‪ 3‬ﻟﻤـﻮﻧ‪ #‬ﭘـﻪ ﺟﻤﻌـﻪ ﮐﻴـ‪8‬ي او اﻣـﺎم او ﻣـﺆذن‬ ‫وﻟﺮي ﻫﻠﺘﻪ اﻋﺘﮑﺎف ‪請‬ﺤﻴﺢ دی‪ ،‬د اﻋﺘﮑـﺎف ﻟﭙـﺎره د ﺟُﻤﻌـ‪ 3‬ﻟﻤـﻮﻧ‪ #‬ﺷـﺮط‬ ‫ﻧﻪ دی‪(1) .‬‬ ‫‪ -٣‬ﻣ‪5‬ﺮﻣﻨ‪ 3‬ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ‪ 3‬اﻋﺘﮑﺎف ﮐﻮﻻی ﺷﻲ )‪(1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪@ @Npëi@LòϊȽa‰a…@ZÂ@Lâì–Ûa@lbn×@LÒbØnÇüa@lbi@L٩٣O٣@Z‰bn‚½a‰†Ûa@Z‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪68‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﮐﻪ ﻟﻪ !ـﻮل ﮐﻠـﻲ 'ﺨـﻪ ﻳـﻮ ﺗـﻦ ﻫـﻢ اﻋﺘﮑـﺎف ﺗـﻪ ﮐ‪+‬ـ‪5‬ﻨﻪ ﻧﺎﺳـﺖ‪ ،‬ﻧـﻮ د ﺳـﻨﺖ د‬ ‫ﭘﺮ‪+4‬ﻮوﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د !ﻮﻟﻮ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﻏﺎړه ﺑﻨﺪه ده‪(2).‬‬ ‫‪ -‬ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ *ﻪ ودان وي ﺗﺮ'ﻮ د اﻋﺘﮑﺎف ﭘﻪ ﻟ‪ 7‬ﮐ‪ 3‬ﻣﻌﺘﮑﻒ ﺗـﻪ‬ ‫ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﭘ‪+5‬ﻪ ﻧﺸﻲ او ﮐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﮐـﻮم ﻣﺴـﺠﺪ وﻧ‪7‬ﻳـ‪8‬ي ﻳـﺎ د ﺑـﺎران ﻟـﻪ‬ ‫اﻣﻠــﻪ و'(‪5‬ــ‪8‬ي او د ﻣﻌﺘﮑــﻒ د اوﺳــ‪5‬ﺪو ‪$‬ــﺎی ﻧــﻪ وي؛ ﻧــﻮ د ﻋــﺬر ﻟــﻪ اﻣﻠــﻪ‬ ‫ﻣﻌﺘﮑﻒ ﺑﻞ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ﺗﻠﻼی ﺷﻲ‪(3) .‬‬ ‫‪ -‬ﻣﻌﺘﮑــﻒ ﮐــﻮﻻی ﺷــﻲ د اﻧﺴــﺎﻧﻲ ﺿــﺮورت ﻟــﻪ ﭘــﺎره ﺟﻮﻣــﺎت 'ﺨــﻪ‬ ‫وو‪$‬ﻲ او ﭘﺮ ﻻره ﮐﻮﻻی ﺷﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺳﻼم وﮐ‪7‬ي‪ ،‬ﻟﻪ ﻣ‪5‬ﻠﻤﻨـﻮ ﺳـﺮه ﺳـﺘ‪7‬ي‬ ‫ﻣﺸﻲ وﮐ‪7‬ي‪ ،‬د ﻧﺎروغ ﭘﻮ*ﺘﻨﻪ وﮐ‪7‬ي او ﭘﻪ ﺟﻨﺎزه ﮐ‪6- 3‬ون وﮐـ‪7‬ي؛ ﺧـﻮ دا‬ ‫!ﻮﻟ‪ 3‬ﺧﺒﺮې ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺳﻬﻲ دي ﭼـ‪ 3‬ﻟـﻪ ﺟﻮﻣـﺎت ﻧـﻪ ﭘـﻪ ﻫﻤـﺪې ﻧﻴـﺖ ﻧـﻪ وي‬ ‫راوﺗﻠﯽ‪ ،‬دا ﺑﻪ ﭘﺮ رواﻧﻪ ﮐﻮي او ورﺗﻪ درﻳـ‪8‬ي دې ﻧـﻪ‪ ،‬ﻟـﻪ دې ﭘﺮﺗـﻪ ﻣﻌﺘﮑـﻒ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻫﺮډول ﻧﺎوړه ﺧﺒﺮو او ﺧﻨﺪا 'ﺨﻪ ‪$‬ﺎن وﺳﺎﺗﻲ‪(4) .‬‬ ‫‪ -۶‬ﻛﻪ ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﮐ‪ 3‬اوﺑﻪ ﻧﻪ وي او ﻧﻪ ﻫـﻢ ﺑـﻞ 'ـﻮک وي ﭼـ‪ 3‬ﻣﻌﺘﮑـﻒ‬ ‫ﺗﻪ د اوداﺳﻪ ﻟﻪ ﭘﺎره اوﺑﻪ راوړي؛ ﻧﻮ ﻣﻌﺘﮑـﻒ ﮐـﻮﻻی ﺷـﻲ د اوداﺳـﻪ ﻟﭙـﺎره‬ ‫ﮐﻮرﺗﻪ وﻻړ ﺷـﻲ او ﻟـﻪ اودس ﮐﻮﻟـﻮ ﺳﻤﺪﺳـﺘﻲ وروﺳـﺘﻪ ﻟـﻪ ﮐـﻮم ‪$‬ﻨـ‪ 6‬ﭘﺮﺗـﻪ‬

‫‪1‬‬

‫‪@ @Npëi@LòϊȽa‰a…@ZÂ@Lâì–Ûa@lbn×@LÒbØnÇüa@lbi@٩O٣‰bn‚½a‰†Ûa@Z‬‬

‫‪2‬‬

‫‪éí…ìàª@ôëbnÏ@Zꈁbß@Lé×@ZÂ@LÒbØnÇüa@¿@Ý–Ï@L٣٧O١@Z‹ìߊÛa@Éßbu :‬‬

‫‪3‬‬

‫‪@Npëi@LòîàÜÈÛa@knØÛa‰a…@ZÂ@LÒbØnÇüa@¿@ÉibŽÛa@lbjÛa@âì–Ûa@lbn×@L٢٣O١@ZòíؽbÈÛa@ôëbnÐÛa :‬‬

‫‪4‬‬

‫‪òí…ìàª@ôëbnÏ@Zꈁbß@Lòí†î‘‰@ZÂ@LÒbØnÇüa@lbi@Lâì–Ûa@lbn×@L٢٩O٢@ZÕöaŠÛaŠzjÛa :‬‬


‫روژه‬

‫ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻧ‪5‬ﮑﻮ دﻋﺎوو ﻣﻪ ﻫ‪5‬ﺮوئ‬

‫اﺣﮑﺎم‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻳ‪3‬‬

‫‪69‬‬

‫‪afghanfoundation.net‬‬

‫ﺑ‪5‬ﺮﺗﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ راﺷﻲ؛ ﺧﻮ دا ﺣﮑﻢ د واﺟﺐ اوداﺳﻪ ﻟﭙﺎره دی‪ ،‬ﻧـﻪ د ﻧﻔﻠـﻲ‬ ‫اودس ﻟﭙﺎره‪(1) .‬‬ ‫‪ -۷‬ﭘﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﮐ‪ 3‬ﺑ‪5‬ﺨﻲ ﭼﻮپ ﮐ‪5‬ﺪل اړﻳﻦ ﻧﻪ دي؛ ﺑﻠﮑ‪ 3‬ﻣﮑـﺮوه دي‪،‬‬ ‫ﻧ‪5‬ﮑﻲ ﺧﺒﺮې ﮐﻮل ﻏﻮره دي‪.‬‬ ‫‪ -۸‬ﭘﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﮐ‪$ 3‬ﺎﻧ‪7/‬ی ﻋﺒﺎدت ﺷﺮط ﻧﻪ دی‪ ،‬ﻟﻤﻮﻧ‪ ،#‬ﺗـﻼوت‪ ،‬او‬ ‫ﻳــﺎ د دﻳﻨــﻲ ﮐﺘــﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﺘﻨــﻪ او ﻳــﺎﻳ‪ 3‬ﭼــ‪ 3‬ﻫــﺮ ﻋﺒــﺎدت زړه وﻏــﻮاړي‪ ،‬ﮐــﻮﻻی‬ ‫ﺷﻲ‪.‬‬ ‫‪ -۹‬ﮐﻪ ﻳﻮ ﻣﻌﺘﮑﻒ ﺑـ‪ 3‬ﺿـﺮورﺗﻪ د ﻟـ‪ 8‬وﺧـﺖ ﻟﭙـﺎره ﻫـﻢ ﻟـﻪ ﺟﻮﻣـﺎت 'ﺨـﻪ‬ ‫ووت‪ ،‬اﻋﺘﮑﺎف ﻳ‪ 3‬ﻣـﺎﺗﻴ‪8‬ي‪ ،‬ﮐـﻪ ﻗﺼـﺪا وﺗﻠـﯽ وي او ﮐـﻪ ﭘـﻪ ﻫ‪5‬ـﺮه ﺳـﺮه‪ ،‬د‬ ‫دې اﻋﺘﮑﺎف ﻗﻀﺎ ﺑﻪ راوړي‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬ﮐـﻪ د رﻣﻀــﺎن ﭘــﻪ وروﺳـﺘﻴﻮ ﻟﺴــﻮ ور‪$‬ــﻮ ﮐـ‪ 3‬اﻋﺘﮑــﺎف ﮐــﻮي؛ ﻧــﻮ‬ ‫*ﺎﻳﻲ د ﺷﻠﻤ‪ 3‬ور‪ 3$‬ﻟﻪ ﻟﻤﺮ ﭘﺮ‪4‬ﻮﺗﻠﻮ وړاﻧﺪې ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻪ وﻻړﺷﻲ‪ .‬او ﭼـ‪ 3‬د‬ ‫اﺧﺘﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ وﻟﻴﺪل ﺷﻲ‪ ،‬ﺑﻴﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻮي‪(2) .‬‬

‫ﭘﺎی‬

‫‪1‬‬

‫‪٢٣O١٠@òí…ìàª@ëbnÏ@Zꈁbß@LÒbØnÇüa@lbi@Lâì–Ûa@lbn×@L٢O١@ZŠèãüa@Éà© :‬‬

‫‪2‬‬

‫‪٢٣O٣@La@黉@ÉîБ†àª@нa@ƒî’ÜÛ@éÔÐÛaŠçaìu :‬‬

roza-ahkam-aw-masayal-yei  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you