Page 1

‫ از دا  و ا اه ‪ ،‬ن اه  وم‪.‬‬ ‫د"! ‪:‬‬ ‫)در( ‪.‬ان ) ا)‪-‬ن در‪ ,‬از ز)ن ا)از‪ ' () * +‬دد‪.‬‬ ‫)‪7,‬ب ‪45,‬ا‪123‬ل‪ ،14/ ،‬ص‪(468‬‬ ‫‪4 ! 7‬ه! ‪ ,‬دم در د) و @ ت از @) ‪ّ?3‬ت )‪?3 ،‬ت @‪4‬ش و ‪ +‬دار‪ A‬از ز)ن ‪.‬‬ ‫)‪7,‬ب و‪ ،14/ ، CD‬ص ‪(468‬‬ ‫‪ EF‬ا‪ ,‬م )ص(‪ :‬ه‪7 )1‬ن ‪ 7 A4‬از )‪H‬ح ا‪) 7‬ار) و ‪?3‬ت )‪.) 1‬‬ ‫)‪7,‬ب ‪ ،3I3‬ص ‪(503‬‬ ‫‪N‬ر‪ A‬از ‪ 1‬د ون @! و رو‪  . A‬ا و ن )‪4‬د  @! ‪D M)F‬ل از‪ A3D‬د) ه‪ O!1‬را ‪ D‬ز)‪, 5‬‬ ‫ ا‪ A‬ه‪, Q‬ان ‪ O7- ،‬و ‪P‬ل ‪ ' 1) *N‬دد‪ .‬ه ‪ 5‬را ه(‪7‬د زو‪ /‬از ‪N‬ران ده‪ 5‬و ر زن از @دن‪N 7RD , ،‬ر!ّ‬ ‫*‪ ES‬دارد و ‪ 7RD‬زن د) و ‪ 7RD‬د ت ‪ 5,‬و ‪ H. D ُ,‬زد‪+‬ا) و !‪ ES* O!H‬دار)‪.‬‬ ‫)‪S‬را")ار‪،‬ج ‪ ،8‬ص ‪ ،157‬ح ‪(98‬‬ ‫‪ ) 7‬ه‪ 7 A‬از ) ‪ X,‬ا‪ , D‬در ‪5,‬ر‪@ +‬ن د‪ 7‬ان )ر ‪7-F‬ن ))‪ (+' 5‬رو!‪ .5‬در ) ‪ A‬و‪/‬د دارد ‪ ,‬در دو ‪Y Z‬‬ ‫د‪ 7‬ان ‪ (D + ,‬رو‪ A‬و ‪F (D‬ش )‪7-‬ا) و [ل ‪@) 5[.‬واز ا)ن( ه‪.57-‬‬ ‫)‪S‬را")ار‪ ،‬ج ‪ ،٨‬ص_‪(١٩‬‬ ‫دو‪'4‬ن ‪5‬ن *ا! ا)‪5, . `!P , 5‬ن ‪* 5‬ا! را )‪+5‬ا) و ا! )‪12) ! ." ،12‬ت ‪ 7‬ا‪ D‬ا! دو‪'4‬ن ‬ ‫‪) aE-.‬ذ‪(* ,‬ت ا‪.55H 5[. (3‬‬ ‫)‪S‬را")ار‪ ،‬ص‪(١٢٧‬‬ ‫ه !‪ f‬از@ن ‪N‬ر!ن‪ ،‬ه(‪7‬د ‪ +F ّN‬ا) و ‪D A(D‬ق ا!ن از ز! ه(‪7‬د ‪2 ّN‬م ا‪ .D‬از ‪1/‬ع ه !‪ f‬از@ن ‪N‬ر!ن ‪ّ?3‬ت * د را‬ ‫ ! ‪ ,‬ه !‪D f‬ل اه‪ 2h Y‬و @‪4‬ش دا‪ 5 7‬و ا!ن ‪. +) ّ-‬‬ ‫)‪S‬را")ار‪ ،‬ج ‪ ،8‬ح ‪(205‬‬ ‫‪@ jF‬ن  ‪ّl‬ت * ‪/‬ان @ن ‪N‬ر‪1/ A‬ع و @‪4‬ش ‪ 5,‬و !‪k@ f‬ش او ه(‪7‬د ‪D‬ل ‪Z‬ل ‪, m) ,  ّS7  .,‬ام‬ ‫ا)ام ‪N‬ر‪ ،5H A‬رو‪ A‬او ! ‪ F‬او ! ‪D‬ق او‪ ،‬ه ا)ام او ‪ 5, +O) ,‬از ّت )ر و *(‪ ،‬رو‪ A‬د را در@ن ه‪.!1) +‬‬ ‫‪ jF‬درا! ‪N‬ل زن د!‪ A O‬او ف ‪ O‬دد ‪ ,‬و‪ .‬و ‪ 7!E‬از اوّ‪ 3‬ا‪.D‬‬ ‫)‪S‬را")ار‪ ،‬ج ‪ ،8‬ح ‪(205‬‬ ‫ ‪N M)F ،‬ر‪ A‬او ‪ , ! oR‬ه ‪N‬ر‪ A‬ه(‪7‬د ‪Pk‬م وه(‪7‬د ‪ 4) 45,‬‬ ‫ه‪ 5 Q‬دا )‪ 1‬د ‪ H)@ O‬او) ‪ّ 5k‬‬ ‫‪ ,‬ه !‪I5 3 3 5) f‬ر و ‪5H 3 3‬ن ‪.5‬‬ ‫)‪S‬را")ار‪ ،‬ج ‪ ،8‬ح ‪(205‬‬ ‫‪ "N‬و! و ز ه '‪ +5‬آ‪!5‬‬ ‫ از د‪77D‬ن ر ‪r ،‬ر‪ +‬ه!‬

بهشت من  
بهشت من  

i am going haven, why not you

Advertisement