Page 1

№1 (10) Лютий 2012 рік

В Україні офіційно відзначено Всесвітній день соціальної справедливості

З Днем захисника Вітчизни! Голова правління МГО "Ми Українці" Лідія Горбунова: "Можливості, які відкриваються перед людиною, повинні визначатись тільки її здібностями і державними гарантіями" День захисника Вітчизни свято чоловічої гідності, доб лесті, честі та звитяги. Це свято наших ветеранів, котрі ратними подвигами ут верджували високу місію за хисників Батьківщини. Бо не має більш високої мети на землі, ніж захист і служіння Батьківщині. У цей день ми доземно вкло няємося кожному, хто обері гає спокій і затишок наших родин, стереже мир для всієї України. Споконвіку захисник Батьківщини уособлює гаран та сталого розвитку для усьо го суспільства. Адже лише упевненість у завтрашньому дні дозволяла учневі навча тися, студентові здобувати фах, будівничому будувати, жінці народжувати. Для ук раїнців захисник Батьківщи ни символ розвитку. Україна вшановує мужність та відда ність тих, хто відстояв її зем лю у воєнні роки, захистив від рабства і ганьби та у мирні роки охороняє її волю, честь і незалежність. Любов до Бать ківщини, готовність до само пожертви, вірність військовій присязі, доблесть україн ських солдатів і офіцерів за порука миру, спокою і щасли вого майбуття на рідній землі. Наші мужні чоловіки героїчно боронили наш рід на полі бою, продовжують стояти на сторожі і у мирні дні. Тож не хай ваші сила та мужність завжди живляться любов'ю та підтримкою близьких і рід них. Де б ви не були, в яких боях і баталіях не випробову вали свою мужність та відва гу, на вас завше чекатиме лю бов жінки і шана дітей. Від імені усіх жінок МГО “Ми Українці” зичу вам усіх га раздів у щоденному житті

Лідія Горбунова, Голова правління Міжнародної громадської організації "Ми Українці"

Світ відзначив Всесвітній день соціальної справед ливості. Рішенням 62ї сесія Генеральної Асамблеї ООН 2007 року у день 20 лютого громадскість біль шості країн аналізує стан соціального розвитку. Адже соціальний розвиток, і соціальна справедли вість необхідні умови як життя кожної окремої країни, так і у взаємовідносинах між ними. Нара зі Україна долучилася до всесвітньої програми. Про це в інтерв'ю з помічником Міністра юстиції України, головою правління МГО "Ми Українці" Лідією Горбуновою.

 Лідіє Миколаївно, те, що Україна підтри мала рішення ООН, нак ладає на нашу державу додаткові зобов'язання? Це солідарне рі шення. Наша країна долучилася до програ ми, щоб засвідчити своє ставлення до пи тань справедливості, водночас сформував ши соціальні пріори тети для подальшого розвитку країни відпо

відно до кращих світо вих стандартів. Зо бов'язання одне до сягти такого рівня, щоб кожному українцеві були гарантовані ком фортні умови для жит тя і розвитку. Як від значається у вітанні ООН: "соціальна спра ведливість все ще зали шається недосяжною мрією для величезної частини людства. Крайня бідність, го

лод, дискримінація та порушення прав лю дини досі наносять бо лючі удари по мораль ності суспільства. Гло бальна фінансова кри за несе загрозу ще більшого посилення цих явищ". Звісно, що для української влади глобальні виклики но сять актуальний ха рактер. І нині перед державою стоїть зав дання пом'якшити

удари фінансовоеко номічної кризи у світі. В Декларації ООН ро биться наголос на га рантії досягнення справедливих резуль татів для всіх шляхом забезпечення зайня тості, соціального за хисту, соціального діа логу та основополож них принципів і прав на робочому місці. Закінчення на стор. 2.

Стратегічна мета МГО "Ми Українці" Володимир Плешко, політолог Створення Міжнародної громадської організації " Ми Українці" це відповідь на на гальну суспільну потребу: об'єд нати громадян України неза лежно від етнічного походжен ня, українців за межами Украї ни, їх творчі сили, налаштовані на конструктивну співпрацю по утвердженню національної ідеї розбудови народної, самостій ної, правової держави і форму вання громадянської нації з роз винутою соціально орієнтова ною ринковою економікою зад ля подолання бідності і всебіч ного задоволення матеріальних і духовних інтересів Людини найвищої соціальної цінності. Окрім здійснення реальних і невідкладних заходів для утвер дження української нації, як співтовариства громадян Украї ни незалежно від етнічного по

ходження, мови, віросповідан ня та політичних переконань немає іншого шляху об'єднання всіх українців, подолання відчу женості між суспільством і вла дою, економічномайновими класами і професійними група ми, національностями і церков ними конфесіями, спільно ста білізувати економіку і надати їй динамічного поступу для підви щення добробуту більшості гро мадян. Сьогоднішнє українське сус пільство має потужний інтегра ційний потенціал. Але він не запрацює доти, поки кожний громадянин, усі громадськопо літичні сили не збагнуть простої істини: Україна наш спільний дім, в якому мають і можуть па нувати лад і спокій, праця на се бе і спільне благополуччя. Укра їнці доволі натерпілись від воєн, революцій, повстань, розкурку лень, голодоморів. Ми вистраж дали право на кращу долю.

Набридло вже слухати пос тійні скарги олігархів та їх ото чення, урядовців на тяжкий спадок минулого. Щодо "тяжко го спадку" слід нагадати, що на долю України в 19901991 роках припадало: 24,5% світового ви добутку марганцевих руд; 10% залізних руд; 14,8% природної сірки; 8,4% ртуті; 4% кам'яно го вугілля; 4,1% каоліну; 9% торфу; 5% кам'яної солі; 20% світової виплавки чавуну; 7% сталі; 2,3% світового вироб ництва електроенергії; 9% цукру. При тому, що населення України становить менше 1% населення світу. У 1990 році в Україні було видобуто міне ральних ресурсів на 21 мільярд доларів. Це був восьмий показ ник у світі. У надрах україн ської землі лежать розвідані ко рисні копалини на 7,5 трильйо на доларів. Закінчення на стр. 4.

З 8 Березня!

8 Березня символ прекрас ного. А що може бути прекрасні шим за жінку за матір, за дружину, за доньку! Ще в стародавньому Римі іс нував жіночий день, який відзначали вільно народже ні жінки, що перебувають у шлюбі, отримували від сво їх чоловіків подарунки, бу ли оточені любов'ю та ува гою. Споконвіку сильні чо ловіки ставали на коліно пе ред слабкою статтю. Для ли царів представниці прек расної статі були оберегом у борні, для поетів музою у творчості, а для всього укра їнського роду берегинями домашнього кутка, краю, країни. Де б ми не були, якими б да лекими дорогами не ман дрували по світу, але завше повертаємося до жінки, до тої, хто нас, чоловіків, зігріє теплом, огорне турботою і любов'ю. Тому у день 8 Березня ми особливо вклоняємося вам, дорогі жінки. Бо за суєтою буднів, зайнятістю інколи не помічаємо вашої чарівності, не відгукуємося на ваше тепло і турботу. Тож у цей день надолужуємо усе не сказане, не помічене чи за буте і говоримо щирі слова вдячності. Без вас життя ніщо і світ ніякий. І як ска зав класик спасти його може лише краса! Тож нехай символ прекрас ного завше супроводжує нас у житті. І ми не забували вчасно помічати її чарів ність! Зі святом Вас, наші любі!

Від іменні усіх чоловіків МГО “Ми Українці” Степан Дьяченко, голова ради старійшин МГО "Ми Українці".


2

лютий 2012

http://ukr-puple.org

Голова правління МГО "Ми Українці"

Лідія Горбунова: "Можливості, які відкриваються перед людиною, повинні визначатись тільки її здібностями і державними гарантіями" Які дії у зв'язку з тим вживаються вла дою? Передусім Прези дент України Віктор Янукович видав спеці альний Указ "Про День соціальної справедли вості", чим акцентував увагу суспільства, ор ганів державної влади, органів місцевого са моврядування, суб'єк тів господарювання, громадських організа цій до вирішення пи тань соціальної спра ведливості та необхід ності спільної побудо ви в Україні суспільс тва соціальної справед ливості. Не скажу, що Украї на належить до числа держав з низьким рів нем демократії, соці альних прав і гарантій, але з огляду на євро пейські стандарти нам є над чим працювати. В Україні сьогодні дуже багато несправедли вості, що гальмує роз виток держави, пород жує невдоволення вла дою та численні кон флікти. Більшість вба чає соціальну неспра ведливість в діяльності владних структур. Дра тують безлад в управ лінні і свавілля чинов ників. Прийняття Указу Президента України "Про День соціальної справедливості" та від значення на державно му рівні Всесвітнього Дня соціальної спра ведливості сприятиме акцентуванню уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарю вання, громадських ор ганізацій на вирішенні питань соціальної справедливості та соці ального захисту, подо лання бідності, забез печення повної зайня тості, гідної праці, ген

дерної рівності, соці ального добробуту і в цілому у соціальній справедливості для всіх громадян України. Актуальним для нашої країни залишаються і питання бідності. Зно ву ж таки на шляху ут вердження соціальної справедливості Указ Президента "Про не відкладні заходи з по долання бідності" ок реслює найближчі зав дання влади, зокрема реалізації загальнодер жавної програми подо лання та запобігання бідності в Україні на 20102015 роки. Експерти відзна чають, що, за межею бідності перебуває близько чверті насе лення України, рівень злиденності склав 13 відсотків. Саме тому Прези дент акцентує увагу і влади, і суспільства на цій проблемі. Можна втішатися статистикою, яка, зокрема, свідчить, що з 2010 року спостері гається позитивна дина міка щодо зростання до ходів громадян на 23,1% порівняно з 2009 роком. Наявний дохід, який міг бути використаний на придбання товарів та послуг, збільшився на 27,1%, а реальний наяв ний, визначений з ура хуванням цінового фак тора, на 16,2%. Серед ньомісячна заробітна плата штатних праців ників за 2010 рік зросла на 20% у порівнянні з попереднім роком. Ре альна заробітна плата за цей час зросла на 10,2%. Але ці обнадійливі циф ри не охоплюють вели кого числа безробітних. Самозайнятих україн ців. Влада чітко усвідом лює проблему і не зби рається ухилятися від її вирішення. Уряд схвалив За

гальнодержавну прог раму подолання та за побігання бідності на період до 2015 року. Програма визначає ос новні напрями подо лання бідності, зокре ма щодо підвищення соціальних стандартів, сприяння зайнятості населення, удоскона лення оплати праці, підвищення пенсій, здійснення реформу вання пенсійної систе ми, соціального стра хування, системи соці ального захисту, ме дичного обслуговуван ня, соціальної підтрим ки молоді, сімей та за хисту прав дітей. Для оцінки бідності передбачається запро вадити відповідні кри терії, а також моніто ринг ефективності ви конання Програми. Бідність поняття відносне. Один, маючи "Запорожець" мріє про "Мерседес" і вважає себе бідним, інший і з велосипедом вважає, що не обділений до лею. Маєте рацію. На рів ні суб'єктивного сприй няття так воно і буде. За результатами проведено го Федерацією профспі лок України Інтернето питування 40% українців вважають, що соціальна справедливість це рів ність соціальних прав, законність для всіх, за хист прав громадян, чес ність. Ще 15% визнача ють це поняття як бла гополуччя народу, високі зарплати і пенсії у прос тих людей, доступне житло, трохи менше 13% соціальні блага по зас лугах, по праці, оцінка людини по її особистих якостях, 7% ефектив ний соціальний захист, підтримка малозабезпе ченого населення держа вою і ще 4% вважає, що соціальної справедли вості взагалі не може бу ти. Можна зробити вис новок, що справедли вість у кожного своя. Але на рівні держави мають бути вироблені загаль ноприйняті стандарти. Жодні соціальні переш коди не повинні заважа ти українцям досягти то го положення у сус пільстві, яке відповідає їх здібностям і до якого вони прагнуть. Можли вості і шанси, які відкри ваються перед люди ною, повинні визнача тись тільки її здібностя ми і державними гаран тіями. Розмовляв Микола Юстимчик

Практика порушення прав людей повинна піти в минуле В Україні повинні затверджуватися високі де мократичні стандарти, заявив Президент Укра їни Віктор Янукович. "Ми хочемо, щоб в Україні затверджувалися демократичні стандарти, хочемо, щоб наші партнери бачили Україну як сучасну державу, яка рухається цим шляхом", заявив Президент. Янукович наголосив, що це питання особливо актуальне в контексті проведення парламент ських виборів у жовтні поточного року. Він вка зав, що мова йде про вдосконалення національ ного законодавства, яке забезпечить захист прав і свобод людини, прийняття нового Кримі

нального процесуального кодексу, законів про адвокатуру та прокуратуру. Президент додав, що вони будуть прийняті вже в цьому році. Крім того, Янукович висловив упевненість, що ці закони наблизять Україну до європейських стандартів, значно піднімуть рівень захисту прав людини і створять рівні умови для кожного гро мадянина. "У минуле повинні піти практика по рушення прав людини, знущання над людиною. Ми повинні позбутися цього явища, і над цим ми будемо працювати", сказав Президент. Корреспондент.net

Голова ради партії "Справедлива Україна", голова ради старійшин МГО "Ми українці" Степан Дьяченко:

"Вірю, що наша "Справедлива Україна" уникне помилок і результативно послужить Україні та українцям" Цими днями у столиці відбудеться черговий з'їзд пар тії "Справедлива Україна". Напередодні наш корес пондент поцікавився у лідера партії Степана Дьяченка про питання, що винесені на порядок денний форуму.

 Степане Архипови чу, з яким настроєм пі дійшла партія до черго вого форуму? З робочим. Наша партія молода. Триває період її організаційного становлення. Минулий рік позначився зрослою активністю як партій них осередків так і акти вістів "Справедливої Ук раїни". Ми кардинально змінили керівний склад партії, очистилися від пристосуванців. Наразі вибудовуємо структуру, яка здатна буде брати активну участь у сус пільному житті країни. Що уже зроблено в цьому напрямі? Минулого року ми провели семінарнавчання для керівників партійних організацій обласного рів ня, на якому презентовано затверджені Радою Партії нові нормативнопартійні документи. Ми надали ко ментарі щодо їх змісту і по рядку користування. Для слухачів семінару органі

зували лекції з питань мо ральності і духовності, як головних принципів прог рамних засад партії. Звісно не обминули й питань під готовки до вступу в вибор чу кампанію, в якій партія визначила для себе досить високі орієнтири. Учасни ки семінару освоїди питан ня організаційнопартійної роботи. Які критерії роботи визначаєте на перспек тиву? Партія, яка була створена у 2005 році, об рала своїм девізом гасло "За справедливість і за можне життя в Україні". Високоморальні в ду ховному плані програм ні засади партії здатні виконувати лише висо коморальні, самодостат ні в духовному плані лю ди. Партія зараз уважно, чітко, конструктивно і детально фокусується щодо оцінки діяльності всіх гілок влади і най ближчим часом її опри

люднить. Це буде неп роста оцінка, але вона буде зрозумілою кожно му, як і багатовекторна програма дій і заходів що буде запропонована на основі такої оцінки. Схоже, що на укра їнській політичній сцені з'явиться ще одна опо зиційна партія. Це вирішить з'їзд. Зрештою, на мою думку, нині бавитися в опозицію, відхрещуватися від усього сущого, що діється в краї ні, лише на шкоду самій країні та її громадянам. В новітній українській тра диції опозиція відіграє роль деструктиву. Адже нашій країні конче пот рібна і політична, і еконо мічна та соціальна стабіль ність. Усе це взаємо пов'язано. Не буде одного розвалиться інше. Тому політична партія "Спра ведлива Україна", обрав ши шлях конструктивізму і прагматизму, категорич но не сприймає брудних методів політичної діяль ності шляхом обману, під купу, галасливого і попу лістського критиканства. Один з наших робочих де візів критикуючи нега разди наполегливо про понуй своє бачення конс труктивно і фахово. Саме цим партія вже зараз ви гідно відрізняється від ба гатьох інших, які не витри мали іспит в період ста новлення і не досягнули політичної зрілості. Вірю, що "Справед лива Україна" уникне помилок і результативно послужить Україні та ук раїнцям. Адже нас до дії спонукає справедли вість, духовність, патріо тизм. Розмовляв Павло Солом'янюк


3

лютий 2012

http://ukr-puple.org

Голова Київського міського відділення МГО "Ми Українці" Віктор Ходаковський: "Фестиваль “Український сувенір” має стати гідним учасником Євро 2012" На чемпіонат Європи з футболу Євро2012, який нинішнього року проходитиме в Україні, до нас приїдуть мільйони вболівальників і туристів. З якими враженнями від культурномистецьких захо дів і з якими сувенірами повернуться іноземні гості з України до дому таким питанням задалися в Київське міське відділення міжнародної громадської організації "Ми Українці". І виступили з ініціативою провести під час європейської футбольної першості Фестивальконкурс "Український сувенір". Голова організації Віктор Ходаковський переконаний, що він стане прекрасною на годою для популяризації кращих духовних надбань українсько го народу, створення і поширення позитивного образу України в світі через якісні, високохудожні твори вітчизняних митців.

 Вікторе Миколайо вичу, наскільки орга нічним може видатися сувенірний фестиваль у середовищі футбольних уболівальників? Цілком органічним. У сучасному світі різно го роду міжнародні спортивні змагання но сять елементи туризму. Кожен уболівальник, відвідуючи замагання, прагне більше пізнати країну, де ця першість проводиться. Тому наш якісний сувенір сприя тиме формуванню пози тивного образу України. Це своєрідна PR акція. Сувенір зазвичай є час тиною інтер'єру примі щення, що постійно на гадуватиме про себе. Важливо, щоб спогади

викликали повагу і за хоплення. Ми всі добре знаємо, що рівень май стерності і духовна на сиченість творів україн ських митців дивує і приголомшує іноземних гостей. Це є скарб не ли ше нашої країни, а і всієї Європи. Духовний по тенціал нашої народної творчості настільки ве ликий, що він заслуго вує бути поширеним і запропонованим іншим країнам для вивчення. Тому зберегти і розви нути надбання наших пращурів це наш обов'язок. Напередодні чем піонату уже з'явилося чимало сувенірів з футбольною символі кою. Чи не загубиться

фестиваль серед ак тивного ринку? Для того ми його й організовуємо, щоб ук раїнські майстри змогли без перешкод запропо нувати гостям України свої випроби. Адже іно земні спритники давно освоюють український ринок, заповнюючи йо го неякісними псевдоук раїнськими сувенірами. Завдяки їх заповзятій і нестримній діяльності, українські майстри ви тісняються з ринку, а сам ринок наповнений неякісними виробами, що викривляють і дис кредитують нашу духов ність і культуру. Одним з напрямків розвитку українського декоративноужитко

вого мистецтва є прове дення фестивалівкон курсів, які окрім вище зазначеного дають змо гу відроджувати народ ні промисли, залучити молодь до вивчення на шої спадщини, вихову вати патріотизм, що ґрунтується на повазі до духовних здобутків України. Нововведенням фес тивалюконкурсу "Укра їнський сувенір" є залу чення дітей та молоді до загальнодержавних за ходів з питань збере ження національних і духовних традицій. Тобто фестиваль організовується не ли ше заради гостей Украї ни, а й з користі для са мих українців?

 Безперечно. Фести вальконкурс ставить за мету поширити досвід роботи з молоддю щодо національнопатріотич ного виховання на тере нах України. Зокрема зосередити увагу на від родженні духовних тра дицій українського на роду, відволікти молодь від наркотиків, пияцтва, агресії, прищепити їм споконвічну любов до українських звичаїв та традицій. Навчити дітей поважати один одного, старших за себе, втілю вати у життя добро, лю дяність, толерантність, розвивати лідерські якості, виявляти актив ність у громадському житті, брати активну участь у розбудові Укра їнської держави. Участь молоді у фестивалікон курсі сприятиме росту громадянської свідомос ті юнаків та дівчат, а у старшого покоління від повідальність за них. Апатія сучасної молоді до державотворчих про цесів гальмує вихід Ук раїни на рівень високо розвинених європей

ських держав. Відсут ність відповідних захо дів з цього питання зни жує і зростання націо нально свідомих грома дян України. Наш фес тиваль покликаний за початкувати традицію повернення молоді до найкращих надбань ук раїнців. Хто окрім міжна родної громадської ор ганізації "Ми Українці" бере участь в організа ції фестивалю? Передусім, це Мі ністерство культури Ук раїни та Всеукраїнська громадська козацька ди тяча організація "Дніп ровська Січ". Наразі до нас долучилася низка меценатів, спонсорів, благодійні організації. Зрештою, для більш ефективної організації фестивалю, розширен ня кола учасників ми бу демо раді, якщо до на шого кола долучаться нові співорганізатори. Український сувенір має стати достойним учасником Євро 2012. Розмовляла Олеся Влащук

Довідник учасника фестивалю Які організаційні засади проведення фестивалюкон курсу? І етап (червень 2011 р. травень 2012 р.) підготовка до проведення культурно мистецького заходу, робота з творчими колективами та майстрами, меценатами та ін весторами. ІІ етап (18.05. 27.05.2012 р.) протягом дев'яти днів проводитиметься виставка художніх виробів та сувені рів, виступи фольклорних гуртів, відбудеться майстер клас із виготовлення україн ських сувенірів, учасники от римають: призи, дипломи, грамоти, подяки. Переможці фестивалюконкурсу отриму ють право на першочергову реалізацію своєї продукції в м. Києві під час проведення "Євро2012". ІІІ етап (06.06.2012 р.) проведення круглого столу "Український сувенір". ІV етап (07.06. 02.07.2012 року) проведення виставки продажу українських худож ніх виробів та сувенірів ту ристам та вболівальникам, які приїхали на чемпіонат Євро пи з футболу. Де знаходиться оргкомі тет? м. Київ222, вул. Сабурова, 3А,кім.7, email: ukr_fest@ukr.net,

тел. 5461054, 0672475153. Ходаковський Віктор Мико лайович, Гуньков Анатолій Володимирович Який порядок проведення фестивалюконкурсу та по рядок подання документів? Учасники фестивалю ма ють запропонувати вироби в номінаціях "Трипілля","Київ ська Русь","Дніпровська січ, "Ми Українці", "Історія сла ветного роду", "Україна спор тивна", "Україна сакральна", "Народні усмішки", "Київ столиця України", "Україна очима майстрів", "Україна Європа", "Україна очима ді тей" Які умови проведення фестивалюконкурсу? Фестивальконкурс є від критим для всіх аматорських та професійних колективів України, сучасних майстрів художніх виробів та україн ського сувеніру. У фестивалі конкурсі бе руть участь, як відомі майс три, так і початківці. У рамках фестивалюкон курсу відбудеться: конкурсвиставка худож ніх виробів та сувенірів майс трів України ; майстер клас по виготов ленню українського сувеніру та сувеніру до Євро2012; круглий стіл на тему: "Ук раїнський сувенір", як попу

ляризація української народ ної творчості", до якого запро шені: етнографи, мистецтвоз навці, краєзнавці. Фестивальконкурс "Укра їнський сувенір", представле ний також учнями старших класів середніх навчальних закладів у розрізі розвитку народного, декоративно ужиткового мистецтва. Які умови участі у фести валіконкурс? Майстри та мистецькі ко лективи, які бажають взяти участь у фестиваліконкурсі, надсилають до 1 квітня 2012 року відповідні документи: Заявка на участь у фести вальконкурсі, в якій вказу ють: прізвище, ім'я побатько ві майстра чи керівника гру пи, його адресу, контактний телефон, електронну пошту; творчу характеристику майстра чи мистецького ко лективу із зазначенням віку учасників, їх звань та нагород; перелік робіт майстра чи колективу, які візьмуть участь у фестиваліконкурсі. Заявки на участь у фести валіконкурсі подаються до Оргкомітету на адресу МГО "Ми Українці": м. Київ222, вул. Сабурова, 3А (к.7). Кон тактні телефони: (067)247 5153, або в електронному виг ляді на електронну скриньку:

ukr_fest@ukr.net . Для участі у конкурсі, при можливості, до 1 квітня 2012 року окрім заяви необхідно надати фотографії виробів в кожній номінації. Фотографії вертикального формату роз міром 1 МБ. Участь у номіна ціях необмежена. Заява і фотографії підтвер джують бажання майстра чи колективу взяти участь у фес тиваліконкурсі "Український сувенір". Оргкомітет фестивалю конкурсу на підставі надісла них матеріалів здійснює набір учасників фестивалюкон курсу надсилаючи їм офіцій не запрошення. Як відзначатимуться учасники? Учасники заходу отрима ють призи, дипломи та подя ки. Підтримка майстрів і їх ви сокохудожніх виробів органі зацією з боку МГО "Ми Укра їнці надаватиметься через ін формаційний супровід і рек ламу діяльності майстрів на сайті "Ми Українці", рекла мою робіт майстрів в альбомі "Український сувенір", кращі майстри будуть нагороджені дипломами і винагородами за кращі роботи. Міністерство культури України вручить учасникам високі дипломи, грамоти, по

дяки, надасть виробам майс трів товарного знаку (знаку якості), який отримають на фестиваліконкурсі вироби переможці, надаватиме майс трам допомогу в реалізації їх виробів у 2012 2017 роках, за безпечуватиме правовий суп ровід діяльності майстра. Як розподіляються учас ники за віком? Доросла група: від 18 років (90%) Молодіжна: від 12 до 18 ро ків (10 %) Як визначатимуться пере можці? В конкурсі у 12 номінаціях нагороджуються за: І місце дипломами (12 переможців); ІІ місце грамотами (12 переможців) та 36 цінних по дарунків; ІІІ місце подяками (12 переможців).


4

лютий 2012

http://ukr-puple.org Жіночі замітки

Стратегічна мета Жінки витрачають на походи по МГО "Ми Українці" магазинах три роки свого життя Науковотехнічний, промисловий, сіль ськогосподарський по тенціал, створений Ук раїною у складі економі ки Радянського союзу, давав змогу забезпечити зростання добробуту суспільства без соціаль них втрат. Так звані труднощі були пов'язані не з нестачею, а з над лишком підприємств важкої, легкої промисло вості, воєннопромисло вого комплексу і сіль ськогосподарських під приємств тощо. Були всі можливості використа ти величезний потенціал для перетворення моло дої української держави у процвітаючу вже за перші п'ять років неза лежності. В Україні, у 80ті роки минулого століття, дер жава забирала у праців ника більшість того, що він заробив. Але й тоді він отримував на руки майже 20% від заробле ної суми, 1,5 години він працював на себе, а 6,5 годин на бюрократичну систему і її чиновників. Нині, в умовах олігархіч нокланового анархізму, коли знищено соціальні гарантії, український працівник у кращому разі отримує 6% від за робленого, тобто пра цює на себе менше 30 хвилин, а 7,5 годин пра цює на олігархів та чи новників, що їм слугу ють у всіх сферах сус пільства. Тому переваж на більшість українців не тільки відчужена від влади і засобів вироб ництва, а й позбавлена реальної змоги забезпе чити собі і своїм сім'ям пристойне життя, захист від злиднів, голоду та державного бандитизму. Контрасти у мате ріальному стані понад 90% українського на селення і кланів олі гархів вже давно пере вищили терпимий рі вень, який визначає поріг соціальної ста більності. Ми стали такими бід ними через те, що внут рішня і зовнішня політи ка ґрунтується на нав'язаних нам пропа гандистських міфах і ви ходить не з інтересів більшості українського народу, а з інтересів кла нів олігархів і чиновни ків усіх рівнів державної влади й органів місцево го самоврядування, які

їм прислужують. Настав час замисли тися над ціною яку пла тить наше суспільство за інерцію перманентного протистояння сил у полі тичній, економічній і ду ховній сферах. Справ жнім прокляттям Украї ни став успадкований від тоталітарного мину лого принцип "хто не з нами, той проти нас". Саме він спонукає до вчинків, які істотно галь мують політичний про цес, розривають соціаль ну тканину держави. Розмите політикопра вове поле підживляє кризу моральних цін ностей і етичних норм, створює грунт для ко рупції, зловживання вла дою, для антидержавних настроїв та деструктив них дій.

МГО "Ми Українці" вважає своїм найважливішим завданням сприяти згуртуванню усіх українців, хто відкидає деструктивні крайнощі, в досягненні стратегічної мети подолання бідності та забезпечення заможного життя кожного громадянина, як ключову складову української національної ідеї

Сьогоднішнє україн ське суспільство має по тужний інтеграційний потенціал. Але він не запрацює доти, поки кожний громадянин, усі громадськополітичні сили не збагнуть простої істини: Україна наш спільний дім, в якому мають і можуть панува ти праця на себе, благо получчя і спокій. Народові, розчахну тому прірвою між бідни ми і багатими, неможли во зосередити зусилля на здійсненні завдань наці ональної ідеї. Держава повинна забезпечити ви сокі соціальні стандарти і перш за все достатню якість життя кожної лю дини. В бідній державі влада не може бути не корумпованою, чесною і авторитетною на міжна родній арені, забезпечу вати повноцінну оборо ноздатність країни. Будувати партнер ські взаємини з потуж ними державами бідна

держава не здатна. Вона ніколи не стане справ жнім захисником інте ресів громадян у міжна родних відносинах. Ук раїна ризикує постійно бути третьорядною, без відносно йдеться про стосунки з країнами ЄС чи з Росією, чи з Амери кою. Бідність це джерело роз'їдання суспільної мо ралі та національної мен тальності, політичної апа тії і соціального песиміз му, розчарування, безна дії і вимирання нації та знищення її генофонду. Це прямий шлях до соці ального вибуху і еконо мічного колапсу. Дедалі важче поповнювати бюджет та утримувати на плаву економіку за ра хунок податків з жеб рацької оплати праці, хо ча б мінімально забезпе чувати не захищенні верстви населення. На бідності живиться процвітаюча тіньова економіка і водночас ускладнює реалізацію соціальних програм та утворює замкнуте коло: з одного боку, загострю ються соціальні пробле ми, з іншого відхід еко номіки в тінь зменшує кошти для подолання бідності. Клани олігархів, що отримують величезні прибутки за мінімаль них капіталовкладень, зосереджуються у міс цях з монопольною про позицією роботи. Олі гархічний капітал пара зитує на бідності грома дян та перешкоджає формуванню і зміцнен ню середнього класу га ранта політичної та еко номічної стабільності, подолання бідності і нес татків, могильника олі гархічної кланової сис теми влади та її еконо мічної бази тіньового капіталу, зрощеного з корумпованим чинов ництвом. МГО "Ми Українці" вважає своїм найважли вішим завданням сприя ти згуртуванню усіх ук раїнців, хто відкидає дес труктивні крайнощі, в досягненні стратегічної мети подолання біднос ті та забезпечення за можного життя кожного громадянина, як ключо ву складову української національної ідеї. Володимир Плешко, політолог http://ukrpuple.org

Ані для кого не секрет, що жінки в більшості своїй люблять робити покупки. Проте резуль тати опитування, прове деного дослідницькою компанією OnePoll, мо жуть здивувати навіть самих затятих шопоголі ків. Виявляється, в серед ньому представниці прекрасної статі прово дять 3 роки свого життя в магазинах. У середньому 2 тисячі жінок, що взяли участь у дослідженні, здійснюють 301 похід по магазинах у рік, пише The Daily Mail. Загальна тривалість жіно чого шопінгу при цьому становить 399 годин і 46

хвилин на рік. Тобто кожен рік у магазинах представ ниці прекрасної половини людства проводять більше 16 днів! Як підрахували в OnePoll, за 63 року таким чином набирається за 2 ро ки 10 місяців шопінгу на кожну даму. І дійсно, щорічно по купка одягу і придбання їжі віднімають у жінок приб лизно однаковий час. Так, на 84 відвідування продук тових магазинів у рік вони витрачають 94 години і 55 хвилин, а на 30 походів по магазинах одягу 100 годин і 48 хвилин. Втім, якщо сю ди приплюсувати також купівлю взуття (40 годин 30 хвилин на рік), аксесуарів

(29 годин 31 хвилина), не кажучи вже про вільне роз глядання вітрин (48 годин і 51 хвилина), то результат буде вже зовсім іншим. Більшу частину з 25 тисяч 184 годин і 53 хвилин, які жінки витрачають на шо пінг, припадають саме на покупки модних речей. Крім того, з`ясували ав тори дослідження, 31 годи ну 21 хвилину на рік жінки витрачають на купівлю книжок, 17 годин і 33 хви лини вибирають і купують парфумерію і косметику, а 36 годин і 21 хвилину що річно витрачають на по купку подарунків. За матеріалами Rokf.ru

Службові романи: бути чи не бути? Дослідники кажуть, що стосунки на роботі під вищують продуктив ність, але подальший розрив її знижує.

Під час робочого дня жінки думають про флірт з колегами в се редньому 34 рази. Як що взяти до уваги стан дартний робочий день, виходить, що "приєм ні" думки відвідують представниць прекрас ної статі кожні 15 хви лин. 53% жінок зізнали ся, що їм подобається колега по роботі, а 36% заявили, що у дам обов'язково має бути "офісне захоплення", щоб був стимул поспі шати на роботу вранці. Італійські вчені з'ясували, що струс ор ганізму, який відбува ється під час службово го роману, покращує працездатність і про фесійні якості. Пари, в яких обидва партнери працюють в одній компанії, зізна лися, що стали більш щасливими, енергійни ми, а їх продуктивність праці підвищилася. У 70% працюючих людей найулюбленішим за няттям на службі є флірт з колегою. До такого висновку прийшов учений з Авс тралії. Причому третина з них вступають у близь кі стосунки з тими, хто вже має сім'ю або пос тійного супутника. Є й ті, хто згодом узаконює свої відносини. А якщо трапляється

розрив, то, в основно му, перший крок до нього роблять чолові ки, а жінки, внаслідок цього, отримують гли боку емоційну травму. Британські вчені за являють, що замість то го, щоб забороняти службові романи, ком панії повинні надавати співробітникам допо могу і підтримку під час романтичних від носин і, що набагато важливіше, після роз луки. Опитані англійці визнали, що продук тивність і якість їх праці погіршувалися після такого розриву. У багатьох американ ських компаній існу ють навіть письмові інструкції, що заборо няють співробітникам заводити стосунки на роботі. Російські ж юристи стверджують, що буду вати любов на роботі можна, якщо в прави лах компанії немає чіт кої заборони. Якщо службовий роман таки закінчився, психологи радять змінити місце роботи це найзручні ший і відповідний час, тому що в такій ситуа ції краще піти. А ось невеликий флірт на робочому міс ці може бути корис ний. Спілкування в лег кій, грайливій формі дозволить його учасни кам створити для себе більш невимушену та комфортну атмосферу на робочому місці.

У порадах із книги "До моводство" 1958 року бу ло розміщено інструкцію, як радянська жінка має зустрічати свого чоловіка ввечері з роботи. Вона має бути з зачіскою, у чистому халаті. Діти ма ють бути вмиті і разом із нею стояти біля дверей. Коли чоловік зайде в дім, ні в якому разі не ставити йому жодних запитань. Лише коли він повечеряє, почитає газету, то тоді можна ніжно запитати, як справи на роботі.

Газета "МИ ВСІ УКРАЇНЦІ", орган Міжнародної громадської організації "МИ УКРАЇНЦІ". Голова редакційної ради Лідія Горбунова. Головний редактор: Олександр Конєв. Реєстраційне свідоцтво: КВ 153173889 Р. Адреса редакції: Київ, пр. Леся Курбаса, 9 , оф. 249 Телефон для двідок: 0(66)3497352. www.ukrpeople.org Відповідальність за достовірність інформації несуть автори. Наклад 4000 примірників. В номері використано повідомлення zn.ua, radiosvoboda.org, pidruchniki.com.ua, http://ukrpuple.org

Ми всі - Українці!  

Ми всі - Українці!

Advertisement