Page 1

KUIZ SET D Modul HE Bab 7 Dr Ahmad Zamri Mansor


Soalan 1 Manakah yang berikut merupakan fungsi penubuhan Panel Penasihat Perpaduan Negara (PANEL) dan Jawatankuasa Penasihat Perpaduan Negeri (JKPPN) ? I. Untuk membawa perubahan serta pembangunan kepada masyarakat setempat. II. Untuk membincangkan isu perpaduan dan integrasi nasional. III. Mewujudkan peluang dan persekitaran bagi pergaulan dan interaksi sosial. IV. Sebagai penyelaras kepada agensi lain. V. Bertanggungjawab menasihat, melapor, dan mendapatkan persetujuan Jemaah Menteri dan Perlimen tentang sebarang isu yang berkaitan dengan perpaduan dan integrasi sosial. a) b) c) d) e)

I, II dan III III, IV dan I II, IV dan V I, IV dan V III, IV dan V


Soalan 2 Manakah merupakan objektif utama PLKN? I. Memupuk perpaduan etnik serta integrasi nasional. II. Menanam semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda atau remaja Malaysia. III. Memupuk kesatuan dalam proses pembinaan negara bangsa. IV.Membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni a) b) c) d) e)

I dan II II dan III III dan IV I, II dan IV Semua di atas


Soalan 3 Pada tahun 1998, kerajaan telah memperkenalkan konsep Pemasyarakatan perpaduan. Pernyataan ini terdapat dalam strategi: a. b. c. d. e.

Strategi media massa Strategi pemantauan isu-isu semasa dan konflik Strategi perpaduan dan pertubuhan sukarela Strategi penyelidikan dan penerbitan bahan bacaan Strategi program dan aktiviti perpaduan


Soalan 4 Antara berikut merupakan strategi penyelidikan dan penerbitan bahan bacaan kecuali: a. Perancangan program yang berkesan di samping mewujudkan instrumen bagi mengukur tahap perpaduan. b. Penerbitan bahan bacaan mengenai perpaduan dan integrasi c. Penerbitan bahan bacaan adat resam masyarakat malaysia d. Menekankan kepentingan perpaduan dalam kalangan pelbagai etnik. e. Memperbanyakkan aktiviti penyelidikan tentang perpaduan negara. JAWAPAN : D‌ms-181 PENYUMBANG : Nur Natrah Zulkifli (ROTAVIRUS)


Soalan 5 Manakah salah tentang Sekolah Wawasan. a) Satu pendekatan alternatif untuk memupuk nilai perpaduan etnik dan intgrasi nasional. b) Membina dua atau tiga jenis sekolah rendah yang berlainan bahasa penghantar . c) Membina dua atau tiga jenis sekolah rendah yang sama bahasa penghantar. d) Berkongsi kemudahan asas. e) Bertujuan untuk mewujudkan persekitaran yang memberikan peluang kepada para pelajar berlainan etnik untuk bergaul dan berinteraksi. JAWAPAN‌C muka surat 184 Sumbangan :Nurhanis Khairani bt Jamil ROTAVIRUS


Soalan 6 Manakah antara berikut benar mengenai Program di Institusi Pengajian Tinggi. i - Bahagian hal ehwal pelajar IPT menggalakkan aktiviti dan program yang menjurus kepada perpaduan etnik dalam kalangan mahasiswa melalui persatuan dan kelab. ii - Dalam aspek kepimpinan pelajar, seperti Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) hanya didominasi oleh sesuatu etnik sahaja. iii - Kelab Perpaduan atau Kelab Rukun Negara diwujudkan di IPT sebagai usaha menyemai kesedsran terhadap kepentingan perpaduan etnik dengan menggalakkan mahasiswa menganggotai kelab berkenaan. iv - Aktiviti berpersatuan dan khidmat masyarakat mempunyai peranan penting dlalam menggalakkan penyertaan dan pengalaman bersama antara etnik. A. i, iii dan iv B. i, ii dan iii C. i, ii dan iv D. ii, iii dan iv


Soalan 7 Berikut ialah kepentingan sains dan teknologi dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi negara, KECUALI A. B. C. D.

Mewujudkan kestabilan politik Banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan Taraf hidup rakyat meningkat Memberi peluang kepada masyarakat luar bandar menikmati bantuan E. Mewujudkan keharmonmian rakyat Malaysia JAWAPAN : D (m/s: 189) Fatin Farhana bt Jubaidi (ROTAVIRUS)


Soalan 8 Apakah objektif Rukun Tetangga? A. Rakyat mengawal keselamatan di kawasan kediaman masing-masing dengan mewajibkan masyarakat setempat berumur 18 hingga 55 tahun menjalankan tugas rondaan pada waktu malam. B. Pembangunan masyarakat secara menyeluruh ke arah mewujudkan perpaduan nasional. C. Memelihara, meningkat, dan mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional selaras dengan dasar pembangunan negara berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. D. Pembangunan komuniti bagi memastikan perpaduan dan keharmonian hubungan dalam masyarakat akan berterusan dan berkekalan. E. Melakukan amalan kunjung-mengunjung semasa musim perayaan.


Soalan 9 Yang manakah antara berikut menunjukkan amalan rumah terbuka yang tidak bertimbang rasa? A.

Kaum India menjemput kaum Melayu dan Cina untuk berkunjung ke rumah mereka semasa perayaan Deepavali.

B.

Kaum Cina menyediakan wang angpau kepada kaum India semasa Tahun Baru Cina.

C.

Kaum Melayu menyediakan masakan rendang daging sebagai juadah untuk kaum India semasa Hari Raya Aidilfitri.

D.

Kaum Cina berusaha menyediakan makanan yang halal kepada kaum Melayu yang menghadiri rumah terbuka mereka.

E.

Kaum Melayu menghidangkan KFC semasa Hari Raya Aidilfitri kepada Kaum India dan Cina.


Soalan 10 Apakah tujuan memperkasakan sekolah kebangsaan? A. Untuk memberi kecenderungan kepada ibu bapa untuk menghantar anak-anak berdasarkan aliran masing-masing B. Untuk menerapkan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar pelbagai etnik C. Untuk menghasilkan acuan yang tidak khusus bagi membentuk masyarakat yang besepadu D. Untuk menarik kemasukan pelajar bukan melayu sahaja E. Untuk mengetepikan bahasa ibunda masing-masing JAWAPAN: B (ms 183) Nurul Amira Rasyidah Bt Anuar (Rotavirus)


PENGHARGAAN Soalan-soalan ini disumbangkan oleh Pelajar-pelajar Kursus Hubungan Etnik Fakulti Sains Kesihatan, UKM Terima Kasih Dari Dr Ahmad Zamri Mansor


Kumpulan Rotavirus Nurul Amira Rasyidah Binti Anuar Nurhanis Khairani bt Jamil Nurnadiah bt Othman Nor Azimah bt Abd Rashid Fatin Farhana bt Jubaidi Wan Farah Wahida bt Wan Hamid Nor Zulaikha bt Zulkipli

Kuiz he set d bab 7 rotavirus