Page 1

KUIZ SET C Modul HE Bab 3 Dr Ahmad Zamri Mansor


Soalan 1 1.

Mengapakah usaha untuk mencapai keharmonian hidup antara pelbagai etnik dan kestabilan politik, kekayaan negara perlu diagihkan secara adil dan saksama ? A. Mengelakkan mana-mana kumpulan etnik berasa terpinggir daripada menikmati faedah pembangunan yang dapat menimbulkan masalah ketegangan dan konflik dalam masyarakat. B. Kemerosotan pelaburan akan memberi implikasi negatif ke atas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi C. Membolehkan kumpulan etnik hidup aman dan bahagia. D. Keharmonian hidup antara pelbagai etnik akan menyumbang kepada kestabilan sosiopolitik dalam negara. E. Untuk mengekalkan perpaduan di dalam negara yang berbilang kaum seperti Malaysia.


Soalan 2 2. Apakah falsafah yang menjadi panduan kerajaan untuk mencapai perpaduan masyarakat dalam dasar ekonomi baru (1971-1990) ? A. B. C. D. E.

Pertumbuhan dengan pembaharuan Kestabilan dengan kemakmuran Perpaduan dengan pembaharuan Pertumbuhan dengan agihan Perpaduan dengan pembangunan


Soalan 3 3. Apakah dasar yang diteruskan oleh Kerajaan Perikatan selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 ? A. B. C. D. E.

Dasar Ekonomi Baru Dasar Ekonomi Bebas Penjajah Inggeris Dasar Wawasan Nasional Dasar Pembangunan Nasional Dasar Ekonomi Penjajah Inggeris


Soalan 4 4. Isu kemiskinan menjadi semakin rencam apabila terdapat hubung kait antara kemiskinan dengan kumpulan etnik tertentu. Berapa peratuskah kadar kemiskinan yang mewakili etnik Melayu, Cina dan India ? A. B. C. D. E.

Melayu – 70.9%, Cina – 30.2%, India – 41.2% Melayu – 65.3%, Cina – 27.1%, India – 40.5% Melayu – 65.9%, Cina – 27.5%, India – 40.2% Melayu – 68.3%, Cina – 28.2%, India – 41.1% Melayu – 69.5%, Cina - 28.3%, India – 42.0%


Soalan 5 5. Pada tahun 1970, terdapat ketidakseimbangan yang ketara dari segi guna tenaga dan pekerjaan antara etnik. Dua pertiga tenaga dalam sektor pertama didominasi oleh etnik Melayu, sektor kedua dan ketiga Cina dan India. Apakah bidang sektor pertama ? A. B. C. D. E.

Pembuatan dan pembinaan Pertanian dan perikanan Pelombongan dan pengangkutan Perdagangan borong dan runcit Pengurusan dan pertanian


Soalan 6 6.

Apakah tujuan Dasar Ekonomi baru diperkenalkan ? A. Memajukan ekonomi serta berusaha menghapuskan pengenalan ekonomi berasaskan etnik yang menjadi asas kepada penyusunan semula sosioekonomi negara B. Pembasmian kemiskinan dapat meningkatkan pendapatan dan peluang pekerjaan C. Meningkatkan taraf hidup kumpulan-kumpulan yang berpendapat rendah D. Memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi dengan harapan mengurangkan dan mengetepikan pengenalan ekonomi berasaskan etnik E. mementingkan etnik tertentu yang menjadi penyumbang terbanyak kepada ekonomi negara, manakala etnik yang kurang memberi sumbangan diketepikan


Soalan 7 7.

Apakah matlamat utama strategi penyusunan semula masyarakat pelbagai etnik dalam setiap kegiatan ekonomi ? I. Mengurangkan keadaan tidak seimbang struktur guna tenaga II. Menambahkan hak milik rakyat Malaysia dalam pemilikan modal produktif negara III. Memartabatkan peningkatan penyertaan etnik Melayu dalam arena perniagaan IV. Mewujudkan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan bumiputera A. B. C. D. E.

I, II, I, III, IV I, II, III I, II, IV I, II, III, IV


Soalan 8 8. Apakah tujuan dasar campur tangan kerajaan dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru ? A. Memastikan golongan bumiputera Melayu tidak keciciran dalam meningkatkan penguasaaan ekonomi B. Mengurangkan kedudukan pemilikan asing dalam negara C. Menaikkan pendapatan masyarakat bumiputera Melayu dengan tujuan untuk mengurangkan kemiskinan khususnya di kawasan luar bandar D. Meningkatkan penyertaan etnik Melayu dalam arena perniagaan dan perdagangan E. Mengelakkan kejadian 13 Mei 1969 daripada berulang dimana puncanya adalah kerana ketidakseimbangan ekonomi antara kumpulan etnik


Soalan 9 9. i.

iv. v.

Apakah dua objektif khusus Dasar Ekonomi Baru ? Mengurangkan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira etnik Membantu rakyat dengan aktiviti pertanian Menyusun semula masyarakat supaya pengenalan kumpulan etnik dengan fungsi ekonomi dapat dihapuskan Menyediakan perkhidmatan sosial kepada masyarakat Menyediakan pendidikan/latihan dan kemahiran untuk orang miskin

A. B. C. D. E.

I. II I. III I, II, III I, II, IV I, II, III, IV

ii. iii.


Soalan 10

10. Langkah mengurangkan kemiskinan terkandung dalam 3 strategi utama ( SHIREEN 1988 ) iaitu : i. Meningkatkan kualiti hidup golongan miskin dengan menyediakan perkhidmatan sosial kepada mereka seperti perumahan, kesihatan, pendidikan dan utiliti ii. Meningkatkan pendapatan dan produktiviti golongan miskin dengan pemberian bantuan modal, teknologi, pemasaran dan latihan iii. Membuka lebih banyak peluang pekerjaan iv. Menyusun semula masyarakat v. Meningkatkan bahagian bumiputera dalam pemilikan saham A. B. C. D. E.

I, II, IV I, II, III II, III, IV III, IV, V I, II, III, IV


PENGHARGAAN Soalan-soalan ini disumbangkan oleh Pelajar-pelajar Kursus Hubungan Etnik Fakulti Sains Kesihatan, UKM Terima Kasih Dari Dr Ahmad Zamri Mansor


Kumpulan LOVILLEA Nur Syuhada Bt Ismail Siti Nur Farahin Bt Ehlam Siti Zainur Bt Mohd Nosi Norfarisya Bt Baharudin Norliyana Bt Mokhtar

Kuiz he set c bab 3 lovillea  
Advertisement