Page 1

‫قانونی کردن "حق ازدواج با فرزند خوانده" تجاوز به حقوق کودک است‬ ‫«تجاوز به کودکان ممنوع !» سرلوحه اعتراض "جنبش دفاع از حقوق کودکان" علیه تعرض به حقوق‬ ‫کودک است‪ .‬نخستین قربانیان بی دفاع مناسبات غیرعادالنه‪ ،‬احکام و قوانین انسان ستیزحاکم برهرجامعه‬ ‫ای کودکان هستند‪ .‬در دنیای امروز‪ ،‬در سایه قوانین‪ ،‬عادات‪ ،‬سنت ها‪ ،‬باورها و اعتقادات مذهبی تجاوزکردن‬ ‫و تعدی به حقوق کودک توجیه می شود‪ .‬زیر لوای شرع واخالقیات مذهبی به کودک ونوجوان تجاوز‬ ‫میگردد‪ .‬کشیشها‪ ،‬منبر نشینان و مجلسیان ریش دار و بی ریش در پناه دولت ها و با حمایت صاحبان‬ ‫سرمایه با کمال بی شرمی برای آزار جنسی‪ ،‬سکس و بی حقوقی نسبت به کودکان قانون وضع می کنند‪.‬‬ ‫اسالمیون فتوا صادر میکنند‪ ،‬پاپ اعظم و کشیشهای متجاوز کثافت کاریهای شان را نسبت به کودکان در‬ ‫کلیساها در مواجه با اعتراضات و شکایات مردم با حربه های مختلف می پوشانند‪ .‬ازدواج "فرزند خوانده"‬ ‫با "سرپرست" یک بعد دیگر از این کثافت کاریهاست که در قلمرو شرع اسالم مشروعیت دارد‪ .‬گذراندن‬ ‫طرح و تصویب ازدواج " فرزند خوانده" با "سرپرست" در مجلس رژیم اسالمی با هر اصالحیه‪ ،‬ماده و تبصره‬ ‫ای "مصلحتی" یا "حمایتی" غیراز قانونمند کردن عمل تجاوز به کودکان و نوجوانان زیر ‪ 81‬سال نیست‪.‬‬ ‫کودکان و نوجوانی که بطور جبری و بدون اختیار تحت سرپرستی و تکفل اشخاص معینی در می آیند و‬ ‫زمانیکه چشم بازمی کنند و خود را می شناسند دیگر فرصتی برای انتخاب ندارند‪.‬به حکم قانون وشرع‬ ‫اختیارشان را سلب کرده اند‪ .‬مطابق این قانون و اخالقیات پوسیده "سرپرست" از اولین روزهای اختیار‬ ‫کردن سرپرستی می تواند رابطه اش را بر اساس تمایالت جنسی با "فرزند خوانده" ایجاد کند با الهام و‬ ‫تحت حمایت این قانون سرپرست حق آزار جنسی و تجاوز به کودک را برای خود به رسمیت می شناسد‪.‬‬ ‫عالوه بر آن‪ ،‬سرپرست میتواند به دیگر حیله های شرعی متوسل شود صیغه ازدواج( تجاوز شرعی) را جاری‬ ‫کند ودر صورت لزوم به کمک قانون وضع شده مدنی مورد نظر ازدواج خود را رسمیت دهد‪.‬‬ ‫بانیان این طرح در مجلس شورای اسالمی با کمال وقاحت اعالم میکنند که "ما به لحاظ شرعی نمی توانیم‬ ‫این شکل ازدواج را ممنوع کنیم اما می توانیم مصلحت فرزند خوانده را در نظر بگیریم"‪ .‬اشکار است که این‬ ‫جانوران «توسعه نیافته» منظورشان دراین مصلحت اندیشی گرفتن مجوز برای تجاوز قانونی به فرزند خوانده‬ ‫است‪ .‬کاری که از صدر اسالم تا به امروز به لحاظ مذهبی مشروع بوده است و میخواهند آن را در قانون‬ ‫مدنی ایران بازتولید و رسمی کنند‪ .‬همچنین بخشی از تالش رژیم برای اسالمیزه کردن قوانین مدنی درایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫از اینرو‪ ،‬قانونی کردن حق ازدواج با فرزند خوانده نقص اشکار حقوق جهانشمول کودک است‪ .‬مافوق ارتجاعی‬ ‫است‪ .‬ضد کودک است‪ .‬قانونی کردن تجاوز تحت عنوان ازدواج و در پوشش حق سرپرستی و خانواده است‪.‬‬ ‫تعرض به حقوق کودکان زیر ‪ 81‬سال و سلب اختیار از آنهاست‪ .‬محتوای " قانون حق ازدواج با فرزند‬


‫خوانده" جاهالنه و ضد انسانی است‪ .‬این قانون توجیه کننده آزار و جنایت بر کودکان است‪ .‬اذیت و آزار‬ ‫کودکان و تجاوز جنسی به کودکان زیر‪ 81‬سال در قوانین متمدن دنیا یک جرم جنایی است‪ .‬نباید اجازه داد‬ ‫جنایات را قانونی کنند‪ .‬باید در برابر این تعرض به حقوق کودکان ایستاد‪ .‬تالش برای متوقف کردن و لغو این‬ ‫قانون یک بخش از مبارزه جنبش ما برای دفاع از حقوق و کرامت کودکان و نوجوانان است‪.‬‬ ‫آزاد زمانی‬ ‫‪ 81‬مهرماه ‪8931‬‬

Azad zamani about children rights abuse by islamic regime of iran  

قانونی کردن "حق ازدواج با فرزند خوانده" تجاوز به حقوق کودک است آزاد زمانی