Page 1

Uitkeringen als werkloze tijdens moederschapsrust? Totaal uitkering Eerste 30 dagen Vanaf de 31ste dag tot en met de 15de week

79,5% / begrensd loon 75% / begrensd brutoloon

Deze uitkeringen zijn brutobedragen. Hou er rekening mee dat de fiscus een bedrijfsvoorheffing van 11,11% inhoudt op moederschapsuitkeringen. Dit heeft als voordeel dat je voor minder verrassingen komt te staan bij de ontvangst van je aanslagbiljet van de belastingen.

Vroege bevalling

Langer thuisblijven? 1. Vrijstelling om familiale en sociale redenen: deze vr ijstelling kr ijg je voor ten minste 6 maanden en ten hoogste 12 maanden. Ze kan verlengd worden met 3 tot 12 maanden. De maximale duur van de vrijstelling is 72 maanden (= 6 jaar). Het dagbedrag van de uitkering ligt het hoogst tijdens de eerste 24 maanden. Na de minimumperiode van 6 maanden kan de werkloze afzien van de vrijstelling (zie folder). 2. Iedere werkzoekende kan max. drie jaar afstand doen van zijn of haar uitker ing. Bijvoorbeeld om voor je kindje te zorgen. Nadien doe je opnieuw een aanvraag bij de VDAB en je uitbetalingsinstelling.

Ben je vroeger dan gepland bevallen? Hou er dan rekening mee dat als je de dagen van de verplichte prenatale week niet hebt opgenomen, je deze verliest. De overige weken van het prenatale verlof kan je eventueel nog na de bevalling opnemen.

Werkloos en zwanger

Late bevalling Als je later bevalt dan voorzien en je de zes weken (8 weken bij een meerling) voor de vermoedelijke bevallingsdatum al hebt opgenomen, zal je zwangerschapsverlof verlengd worden. Deze verlenging van de prenatale rust tot de werkelijke bevallingsdatum wordt eveneens vergoed. Je ontvangt dan geen moederschapsuitkering, maar een gewone ziekteuitkering (60% van het begrensde loon). Heb je nog vragen? Dan kan je steeds terecht bij je ziekenfonds of UI.

informeert

Met de medewerking van de Nationale Loterij


Moederschapsrust Voor en na je zwangerschap ontvang je een moederschapsuitkering om inkomensverlies te compenseren. Je moederschapsrust bestaat uit twee delen:  

zwangerschapsverlof vóór de bevalling (prenataal verlof) bevallingsverlof na de geboorte (postnataal verlof)

Zwangerschap & werk zoeken Als werkzoekende mag je geen jobs weigeren omwille van je zwangerschap. Dit is ‘een ongeldige reden’ waardoor je je uitkering kan verliezen. Pas als je moederschapsrust begint, heb je een geldige reden om niet langer naar werk te zoeken.

Hoe moederschapsrust aanvragen? Je vraagt de uitkering aan bij het ziekenfonds door middel van een doktersattest. Daarop vermeldt de dokter de vermoedelijke bevallingsdatum en de begindatum van de rust. Bezorg het doktersattest zo snel mogelijk aan je ziekenfonds. Breng de VDAB en RVA (via je uitbetalingsinstelling) op de hoogte van de zwangerschap, zodat die bij werkaanbiedingen rekening kunnen houden met je situatie. Als je de startdatum van je moederschapsrust kent, plaats je voor de overige dagen op je stempelkaart een ‘Z’. Je ontvangt een inlichtingenblad van je ziekenfonds. Vul een deel zelf in en laat de rest invullen door je uitbetalingsinstelling.

Stuur daarna het document terug naar je ziekenfonds. Je ontvangt een ontvangstbevestiging. Pas als alle gegevens in het bezit zijn van het ziekenfonds kunnen ze je recht op uitkeringen bepalen, je ziektevergoeding berekenen en je beginnen uitbetalen. Van je uitkeringen worden geen belastingen afgehouden. Dit gebeurt later via de personenbelasting. Na de geboorte van je kindje bezorg je zo snel mogelijk een geboorteattest aan je ziekenfonds. Je kan zo’n attest verkrijgen bij de dienst bevolking van de gemeente. Op basis hiervan bepaalt het ziekenfonds het einde van je bevallingsrust. Breng ook JE UITBETALINGSINSTELLING op de hoogte. Deze voorziet wellicht in een geboortepremie.

Na de moederschapsrust laat je door je uitbetalingsinstelling een 'bewijs van werkhervatting' invullen. Je bezorgt het ingevulde document aan je ziekenfonds. Je ontvangt van je ziekenfonds een formulier C6 (aanvraag tot werkloosheidsuitkeringen na ziekteperiode) dat je moet ondertekenen en indienen bij JE UITBETALINGSINSTELLING. Tegelijkertijd kan je bij JE UITBETALINGSINSTELLING je werkloosheidsuitkeringen opnieuw aanvragen. Schrijf je opnieuw in bij de VDAB. Voor bijkomende informatie kan je terecht bij je ziekenfonds.

Hoe lang duurt de moederschapsrust? Moederschapsrust – de periodes vóór en na de zwangerschap bij elkaar opgeteld – duurt maximum 15 weken (bij een meer ling 19 weken). Vóór. Het zwanger schapsver lof star t dus ten vroegste 6 weken (bij een meerling 8 weken) voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Vanaf dan kan je de werkloosheid onderbreken. De week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum is verplicht op te nemen. Als je je zwangerschapsverlof beperkt tot 1 week, worden de resterende dagen overgedragen naar de postnatale rustperiode. Je kan dus maximaal 5 weken (maximaal 7 weken bij een meerling) van het prenataal verlof overdragen naar het postnataal verlof. Na. Het bevallingsver lof duur t 9 weken en is verplicht (11 weken bij een meerling). De verplichte postnatale rust start op de dag van de bevalling. Let op! J e bent wettelijk ver plicht minstens 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum en 9 weken na de bevalling de werkloosheid te onderbreken. Het heeft dus geen zin om tot de laatste dag te stempelen, vermits de gestempelde dagen in de week voor de bevalling niet mogen overgedragen worden.

Werkloos en zwanger  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you