Page 1

2.Plan Jonge Zelfstandigen Het Plan Jonge Zelfstandigen biedt bijkomende mogelijkheden aan jongeren onder de dertig jaar die zich voor de eerste keer als zelfstandige vestigen:

informeert

Een efficiënte ondersteuning om de onderneming op te starten; 

Een onkostenvergoeding van € 375,00/ maand gedur ende de voor ber eidingsfase (van 3 tot 6 maanden). Deze is onder bepaalde voorwaarden cumuleerbaar met een wachtof vestigingsuitkering;

Een startlening en een renteloze onderhoudslening van € 4.500 bij de start van de activiteit.

Meer soorten van leningen vind je op de site van het Participatiefonds ( http:// www.fonds.org/nl/ ). Daar vind je ook meer info over hoe de startlening aan te vragen .

Participatiefonds

Met de medewerking van de Nationale Loterij


Participatiefonds? Het Participatiefonds is een federale kredietorganisatie voor zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en starters die een eigen zaak willen opzetten. Ook werkzoekenden en jongeren kunnen bij het participatiefonds terecht! In deze folder bespreken we 2 interessante leningen die je bij het fonds kan aangaan.

1.Startlening Via een Startlening kan je je vestigen als zelfstandige of een onderneming opstarten. Komen in aanmerking: 

uitkeringsgerechtigde volledig werklozen

niet-werkende werkzoekenden die ten minste drie maanden zijn ingeschreven bij de VDAB

werkzoekenden met een inschakelingsuitkering (vroeger wachtuitkering)

mensen met een leefloon

Opgelet! Als je tezelfder tijd een vennootschap opricht, moet je referentieaandeelhouder (zelf het grootste deel van het kapitaal aanbrengen) zijn en het dagelijkse beheer waarnemen: 

je bent zelfstandige en werkt alleen

je bent zelfstandige en hebt een partner (al dan niet werkzoekend) die in de nieuwe onderneming of feitelijke vereniging werkend vennoot wordt

je bent zelfstandige en werkend vennoot van een bestaande feitelijke vereniging of vennootschap

De startlening kan enkel worden toegekend aan natuurlijke personen. Hoeveel kan je lenen? € 30.000,00 op voorwaarde dat je zelf 1/4de van dit bedrag aan eigen middelen kan inbrengen Een bedrag minder dan €5000,00 wordt best op een andere manier gefinancierd. Bestemming lening Je gebruikt het geleende geld voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen. Of als bedrijfskapitaal bij de start van de activiteit. Het Participatiefonds financiert enkel nieuwe investeringen en aanvaar dt geen her financiering van leningen bij andere kredietinstellingen. Uitstaande schulden kunnen niet betaald worden met de Startlening. Voor de investeringen in onroerende goederen komt het Fonds enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het goed. Vastgoed dat je verhuurt, wordt niet in aanmerking genomen. Kenmerken   

Looptijd van 5, 7 of 10 jaar volgens de aard van het project 1 jaar vrijstelling van ter ugbetaling volgens de aard van het project Vaste rentevoet van 4,25% voor leningen op 5 jaar en 4,5 % voor leningen op 7 of 10 jaar

Lagere rentevoet van 4 % tijdens de eerste twee jaar als je begeleiding volgt

Begeleiding Je krijgt hulp en ondersteuning bij het voorbereiden van de aanvraag en tot 18 maanden na de toekenning van het krediet. Wat indien je je activiteit wil stopzetten?

Was je werkloos en had je recht op uitkeringen? Dit recht blijf je behouden tot min. 6 maanden en max. 15 jaar na de start van de activiteit. Er zijn uitzonderingen voor de periode vóór 1 augustus 2007. Ga dit eventueel na bij de RVA. Indien je je activiteit dient stop te zetten binnen de 5 jaar volgend op de start omwille van ernstige redenen en los van je eigen wil (bijvoorbeeld faillissement), dan kan het Participatiefonds beslissen om de schuld kwijt te schelden.

Participatiefonds  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you