Page 1

op de hoogte stellen Het kan gebeuren dat het werkloosheidsbureau je het recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag ontzegt (bijvoorbeeld omdat je niet voldoet aan de voorwaarde inzake het beroepsverleden), maar je toelaat tot het recht op gewone werkloosheidsuitkeringen.

Indien je je dossier niet kan vervolledigen, dient je je uitbetalingsinstelling hiervan snel op de hoogte te brengen. Deze zal op haar beurt het werkloosheidsbureau inlichten om bijkomende termijnen of eventueel hulp te bekomen van dit bureau.

informeert

In dit geval zal je uitbetalingsinstelling de beslissing tot toelating tot de werkloosheidsuitkeringen meedelen en informatie verstrekken betreffende je vergoedbaarheid. Het werkloosheidsbureau zal je een negatieve beslissing betekenen wat betreft de weigering van het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag. Je kunt tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de betekening.

Indien je niet wordt toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen (en dus evenmin tot werkloosheidsuitkeringen als werkloze met bedrijfstoeslag), zal het werkloosheidsbureau je een negatieve beslissing betekenen. JE kunt tegen deze beslissing beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de betekening. Raadpleeg in dit geval je uitbetalingsinstelling.

Hoe vraag je werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) aan?

En als je dossier onvolledig is ? Indien het dossier onvolledig is, zal je uitbetalingsinstelling je de ontbrekende stukken en/of bijkomende informatie vragen. Het is zeer belangrijk deze stukken binnen de gevraagde termijn over te maken. Met de medewerking van de Nationale Loterij


Wat zijn de formaliteiten? Om je aanvraag om werkloosheidsuitkeringen in het kader van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag in te dienen, moet je zich persoonlijk aanmelden bij je uitbetalingsinstelling.

bedrijfstoeslag is vermeld. Je dient eveneens het formulier C1 (Aangifte van de persoonlijke en familiale toestand) in te vullen (dit formulier is beschikbaar bij uitbetalingsinstelling).

Zijn er nog andere documenten nodig?

Indien je voldoet aan de voorwaarden om het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag te kunnen genieten, zal je vergoed worden vanaf de datum van de aanvraag. Het is dus in je belang om je zo vlug mogelijk aan te bieden bij je uitbetalingsinstelling, zelfs wanneer je nog niet in het bezit bent van alle vereiste documenten.

Om de behandeling van je dossier te vereenvoudigen, is het aangeraden bij je aanvraag de volgende documenten te voegen: desgevallend een kopie van de beslissing van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid tot erkenning van de onderneming in herstructurering of in moeilijkheden; een kopie van de toepasselijke sectoriële of ondernemings-CAO. - Indien je werkloosheid met bedrijfstoeslag vraagt op basis van de erkenning van je werkgever als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden en ten gevolge van een collectief ontslag, aangekondigd na 30.03.2006, een bewijs van inschrijving in de tewerkstellingscel die je werkgever heeft opgericht. ̵

Welke formulieren moeten ingediend worden? ofwel het formulier C4-SWT (of C4ASRSWT) dat je werkgever je heeft gegeven; ̵ ofwel het formulier C109 dat beschikbaar is bij je uitbetalingsinstelling, indien je niet binnen de vereiste termijn je formulier C4- SWT kunt bekomen. In dit geval is je dossier onvolledig en moet je het nodige doen om dit formulier zo vlug mogelijk te bekomen. Bij je aanvraag om werkloosheid met bedrijfstoeslag dien je eveneens volgende formulieren te voegen: ̵ een formulier C17 Beroepsverleden dat je moet invullen (waar je uitbetalingsinstelling bewijzen betreffende je beroepsverleden aan toevoegt); ̵ een formulier C17 ingevuld door de schuldenaar van de bedrijfstoeslag (werkgever, fonds,...) waarop onder meer het maandelijkse brutobedrag van de

56 jaar met 33 jaar beroepsverleden (en een ongeschiktheid om je activiteiten in de bouwsector verder te zetten);  57 jaar met 38 jaar beroepsverleden;  56 jaar met 40 jaar beroepsverleden. ̵ of indien je wer kloos met bedr ijfstoeslag wordt in een onderneming erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering en 38 jaar beroepsverleden bewijst:  hetzij op het einde van de periode gedekt door je verbrekingsvergoeding;  hetzij op het einde van je opzegtermijn (zonder rekening te houden met de eventuele verlengingen van deze opzeg). Dan moet je zich niet inschr ijven als werkzoekende. 

̵

̵

̵

̵

̵

Moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt? Indien je minstens 58 jaar oud bent op het ogenblik dat je werkloosheid met bedrijfstoeslag aanvraagt; of indien je werkloos met bedrijfstoeslag wordt in één van de volgende stelsels:  56 jaar met 33 jaar beroepsverleden (waarvan 20 jaar nachtarbeid);

Indien je niet behoort tot één van de hierboven vermelde categorieën, dan moet u: zich inschrijven en ingeschreven blijven als werkzoekende bij de VDAB. ̵

Hoe zal je dossier behandeld worden? Je uitbetalingsinstelling zal je dossier samenstellen en overmaken aan het bevoegde werkloosheidsbureau. Je dossier moet binnen een termijn van 2 maanden vanaf de aanvraag op het werkloosheidsbureau toekomen. Na ontvangst van je dossier zal het werkloosheidsbureau binnen een termijn van 1 maand een beslissing nemen betreffende je recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag. Indien het werkloosheidsbureau je toelaat tot het recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag, zal je uitbetalingsinstelling je hiervan

Brugpensioen