Page 1

ÿ»¾Bw 10 ÿkBü QÉG s¼rýK μsq»G ÿôArhÝÈq þðlðAqs»ìAk óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC 2009/yüBì - ï»ýÉw þèõg - ï»Oô»c þ¾Bw )R»HüBO( ºqBìu

sAõhÈõð

þO»ü»ì½Ü

þP…â

:ë æ»W ïBì ß¼q»w

ï»ÜºlÉè óBO»Ü»PÔrâôrýãÉG μ ôAoõx¾»ø μßæB_ ºôArhÝÈq þðlðAqs»ìAk ÿ»¾Bw )10( þüBGs¼rýK ôõP…ü»ãÉK þðAôæ ,»PwAoBC óBì»ø»G ,òƒüºkºk ½G þO»üAkrÜq»w ½G þñOô»Ý…ÉK þ„BƒG ÿqAõƒG .Al…ü rO þðBÜ»Pw½K »è Bøºôq»ø .ÊxgºpG þðlðAqs»ìAk ÿ»¾Bw )10( þüBGs¼rýK óBxük ..òì μ ôAoõƒƒƒƒxƒƒ¾»ƒƒƒƒø μß æBƒƒ_ ºôArƒƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q .ï»ÜºlÉè óBO»Ü»PÔrâôrýãÉG ..μóBO½G îýPxü ô»„½g ô tÈ q Á»â»è

þ¾BÄ»ø ½G òüvGq»ø óBOs½x¾k ëæ»W ïBì 2009/5/25

.ôõG þðArÈ õ¾Bì μòP„õÜ ôo½„ôo»„ q»ø .»ü»ø óBýÔBì μßq»C ,òü o»KAq ÿAôk þðAôæ ,ó»ƒãHÉO μó»ƒãHÉK μòƒñÈ õƒhG »ƒðBƒýÜq»ƒƒC òü rP„BG μòü vG ÿkAsBC»G »üºô»C óBý…ýƒÔBì μʃƒxƒgºpƒƒG ½ƒƒG óBƒýƒðlƒñƒÈ õƒƒg þƒƒè»ƒƒø òýGAk óBýðBܺôôsºqBC μóBü u þðBÜ»ýPxü õɃK õܺô ,óBPwkqõÜ þýðBíP…ýð þýPÉÜ»ü .ËrÝG μóAôæ þðkrÝO»ìtg q»w»è ºqõw ,»…ýì»ø .óBýðBÜ»ÔBì þðkrÝñýGAk μóBýƒñƒOô»ƒÝƒ…ƒÉƒK òülð»_ ,AlðBì»èq»K þðkqAvH¾»ø»è ,ÊðBOºô»C »Üq»ƒC þƒðlƒðAo»ƒKAq ½ƒG ºkBìBC ôrƒü u ÿôæ þPƒxƒýƒè»ƒè óBýƒðBÜ»ƒýƒðBíƒPƒ…ƒýƒð μþƒüBwBü òɾ»G ,‡ºrãð½Ü òýì»ùÉw ½G .óAlýPÉÜ»ƒü

ÿ»èBw ºk ) 10 ( ÿkBü ½G tüBG óæ»wq»C . k tÈo»G þüBGs¼rýK óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈo þðlðAqs»ìAk óBPðBPwkqõÜ þðBíP…ýð þPÉÜ»ü þðBÜ»ñPxhÝÈ o ï»Wq»w ô ï½g þüBGs¼rƒýK ºô»ìBƒð ï»è| óBO»Üºq»„½ÝÉO ºôArhÝÈ o þðlðAqs»ìAk ÿ»¾Bw ºk )10 ( ÿkBü ÿ»ð½G »G ï»Üºk »PwAqBƒC lð»_ ô»C ÿºôBì»è ó ½_ ߺôq»ø ÿºô»C ÿAõýø »G , óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ o ó»ÝG ‡»Ý…ÉK óBPwkqõÜ þðAôæ ï»Wq»w »G óBO½g þO»ìtg »ðBOõýðAõO AlýðlðAqs»ìAk ÿ»¾Bw ô»C AkôõOBøAk »è òý„Býñ¾k , ºôºq ½W ôAq ½W ÿ»ðAu¼q þÜ æB_ ô»ìBðq»G òülð»_ ÿBãÈ o »è q»ø ÿôõOBøAk »Ü ºô»ðAqõÜô óB`Ü »G óAôæ òðAõPG rOBü s ÿºô»C ½G QÉGºk ïAôºkq»G »ü»Ý`È o Jtc þOæ»wºk þðBܺlðºôBð ô R»ìõÝc ô óBì»èq»K þðAkqBü pG ÿ»w¼rK »è ºlð»G ºõÉK þÝÉOæô ô R»ü qBOrÝw þðÂBÄ»ø ôrÉOrÝw ½G ºqBGôôk ï½g þüBGs¼rýK òì , QÉG»ø óBý¾¼o þüºôArhÝÈ o ô RBK ôk ½G óBPì½g þðAõýP…K ºqBGôôk ô ï»Üºk óBO»ÜºôArhÝÈ o þðAqõÜ ô óB`Ü ô q»Pð»w ï»Wq»w | .ºô»ì»Üºk

tüBG óæ»wq»C . k òPxhÝÈo þG»PÜ»ì ÿôArwrLÉè

| þO»üqBOrÝw tÈq»G óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq | ...tÈ q ô ôÃw zõðºqB_ ô ºqô»â þ¾¼q »Ü óºqBýPw»øô äðrâ ºvÈ õO ô»C óAôæ ,AlÜ»üBã¾»ì½Üôõì»ø»è ÆýPÜ»C þ¾¼o þðAõO»C ïAôºkq»G »ü»ø þìAqBC ÿqBð»Ü»G óBü»Ü»è»â þðlðBü»â»è óBü sBw »PwAqBC óAqºsõâ ‡½g þÝÈ u¼qAôk ôºq»G ë»â »Ü QÈ rÉãG Ak»ðAqAõG ô»C ï»Wq»w»è ÿ»Üq»C ï»è ÿôAô»O»G óBÜ»ðrÈk½ì »O»ìõÝc ô þwBýw þO»wºk ÊGºk»ü ½G .RBܺk ô»C òðAõPGBO ó»ÝG ï»øAq»Ô ½G óBýðBÜ»ü ô»ñÌ»ì ô ÿkBì »ýPxü ôAlÉK ôõì»ø ô ó»ãG óAôæ Ak qæõÝýw ô þðºk»ì þÜ»üBã¾»ì½Ü þðBð RBýñG»è ÿ½g ô »ðBü»ø »Ü ÿ»ü ôôvÉì »ìBü»K óºôBg ô RArܽñÜ»O ô»C ¼rì»C þðAôæ »Ýðõ_ ËrÝG »Pw»Wq»G ÿôAô»O»G ºô»PÉñýGºk Êñü»Hw»Ü ó»ðBÝ…ü tK ô qBü sAlð»C qAk»ì R»wBýw ô zBð ×Bì ô ºkrÜq»w ô»ìBðAôrG þÝÈ tÉø q»ø »ü ½G.»ðB„q»w»è ºô»Ü»ü ôq ôõì»ø»è óBýOÂô þðkrG ºõÈ q»G ÿºlñüBCçì Ëq ½W aýø»G ÊGBð ÊG ÿ»Ü»è»â ‡»â ÿ»ƒüºlƒñƒüBC ʃGAõƒýƒø»ƒG q»ƒâ þƒwBýƒw þãðºq ô äð»w ÊGºk ºô»ðAô»`ÉK»G ºrãGô RBÝG ‡½ìAq»Ô ºvÈ õO ô»C þðBÜ»ýPxü ôAlÉK .QÉG AlýðBܺqBÜ ºô»…ÉK»è »…ýì»ø óAôæ Ëo»Kºk ÊO óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q þðlðAqs»ìAkq»w»G ÁBwºk»Ü ¼rì»C Aõýø ºô òýñÉgrðºk sq»G ºôArhÝÈ q ï»C þðôõG ÞüAk»è ÿq»âºô ÁBw»Ü ÿºô»C ÿArÈ ô òG ïAôºkq»G óBü ½g ÿ»ñü vÉì»è ÿ»…ýK ߺô ô»ðAkAsBCq¼s óBì»Ü»è»â þðAôæ òý…ü sAõg »Ü òð»ü»ãG »ìBü»K ô»C »ðBýðB„ q»w»è»Ü ÿ»ýü ôôvÉì ô þØçg»C »Üq»C þðlðBü»â»è ߺô †ükqõÜ ÿ»íÉC BO ,ºsAõgõOô»Ý…ÉK þðºk»ì þÜ»üBã¾»ì½â ôõì»ø ÿqBü sAõg ß»üºlñüBC »G ºôºkAsBC ôAsBC þðAôæ ô ¼rì»C þÈ õð ÿºô»ð þÈ q»è Býðôk þðæ»â ï»Wq»w .QÉGsArÔq»w ô sq»Gq»w ôkB„ AkBýO »è»â ï»C þÝÉÜBO ôõì»ø ,òü»ãG óBOs½x¾k þðBülñW kAsBC

óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq ÿrÉOrÝw þìBü»K þG»PÜ»ì ô R»ü qBOrÝw þG»PÜ»ì»è îðÂBÄ»ø ï»Wq»w»è ïq»â þÜ»ýüBGs¼rýK þÜ»…ÉK ½G QÉGqºlðBø rOBü s »¾Bwºk ÿkBü ïsAõgºk ï»Üºk óBÜ»ÝñG ô q»Pð»w þðBìAlð»C ô ÿtýÕð»O .óAôæ þðBÜ»ýü qBÜ AôAk ô óBÜ»PwAõg þðBñÉùük»G Akôõ…ÉK »è»Ü ï»Üºk »ðÂBÄ»ø ô»C ﻃWq»ƒw»ƒè ïq»ƒâ þƒÜ»ƒýƒüBGs¼rƒýƒK AkºrƒÉƒè q»ƒø ..ôArhÝÈ q þðBÜ»ìBðq»G þñOô»Üq»w ô òPxh…ÉK ½G ºôkrÜ óBü qBÜ Ak»ÜºôArhÝÈ q»è 2 ºo»Kæ ½G

.óvÈ oAk óAôæ þðBÜ»ðAõW ºôôsºqBC !îðBPxü ô»„½g ÿºô»ð ,òü o»KAq ÿAôk þìºkq»w þðAôæ ºõÉC ºqBâu¼q ,òÜ»üºô»ð .òñOô»ƒÜq»ƒw ÿ»ƒüBw .ºôõük»ð óBPü qBÜrýâ Ak þìºkq»w þðBÜ»ƒ¾BO »è ºrOsAôBýW ºõƒÉƒC þƒÔBì μßq»ƒC ,»ƒü ½ƒG ,òƒü o»ƒKAq †ƒÉƒK þƒðAôæ þƒƒðBƒÜ»ƒƒÜq»ƒƒC †ÉK þðAôæ þðBÜ»Üq»C îɾºk ‡ºô»Cq»G»è μóAôæ ,òü o»KAq †ÉK »Ýðõƒ_ ,òƒü o»ƒKAq .ºôõG»ð óBýÝÉÔBì aýø óBPwkqõÜ þݾ»g þÜq»C †ü ô»ƒC ,ôõƒG»ƒø óBƒýÜq»ƒC Bƒùð»ƒO †ýðBÜ»Üq»C ,ôõG óBÜ»ý„BƒÔ ÿôArƒñÉK»ƒw

ÿôArhÝÈq ÿrÉOrÝw tÈq»G óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC þükAsBC ÿôArhÝÈ q þðlðAqs»ìAk ÿ»èBw 10 ÿkBü ÿ»ð½G»G þüBGs¼rýK òü rPìq»â μ òƒü rƒPƒðAõƒW ,óBPƒwkqõƒÜ þƒðAôæ þðBXð»â μóAôæ ï»Wq»wμ óBO»ƒÜºôArƒhƒÝƒÈ q ÿ»ƒPƒwAqBC þÝÉè¼q ôôkrGAq þðæBw ÿºôBì»è»Ü ,òü»ƒÜºk óBPƒwkqõƒÜ þðBÜ»ükAsBC μ×Bì»è ókrÜ þÜ½Ü Ak»ƒè ºôõƒG»ƒø óBOôB_q»ƒG .AlðBýðlðBü»ãÉK μºô»ðkrÜqBý„õø μóAôæ þìAlð»C »ñHG óBPýðAõO óBPðB_õÉG þ…„½Ü μRBG»g »G Bøºôq»ø .ÿlü õw þOArÜõíük ëBýw½w ÿôArhÝÈ q »è rÈkôB_ þðkrÜtÉø»G ½G ó rãGqºô »O»Ôqºk ô»ƒè kôõƒw òƒü qAkAõƒýƒø »è óBXð»â μóAôæ ÿrO þðBܺôArhÈ q ë»â»è óBPðBÜ»ülðºõü»K .óBPwkqõÜ ÿºôºqºk μºμºôBð ,ó rÉâºk þðlðAqs»ìAk ÿkBý¾Bw þãð»øBC AlÝýOBÜ»è ¼r컃C ºôBxgºq AlðBXð»ƒâ μóAôæ ïºkq»ƒG»ƒè ‡BG þƒÝƒÉƒO»ƒÔqºk óAôæ»Ü ,AlýüºôArhÝÈ q þOBG»g μþwBýw ÿqAõG»è þO»HüBO»G óBPwkqõÜ þðBì»èq»K ½G óBü ½g òðAõOºk ºô»ý¾Bw 25 þð»ì»O»è þg»üBG óBO»ÜºôArhÝÈ q »Pxü õÉK ‡»ì»C ½G ,ó»ÝG lülðBÜ q»w»è ÿºô»C ½G μRAlG óAôæ þðBÜBðAõO þðAlÉK»„»â »G rOBü s þíÜõc μ Ǽrì þÔBì þñPwAqBK μ þýwArÜõíük þðBÜ»LýxðºrK »è þðºk»ì þÝÉè»ì½Ü þðlðAqs»ƒìAk ½ƒG óBðôBãƒð»ƒø μBwBü óBü ½g ÿqAqBÜ þè¼q ÿºô»C ½G ,òÈ rÝG ºkqºôq»K AlðBPwkqõÜ .òñýHG AlðBÜ»ñOô»Ý…ÉK μóBÜ»ü qBÝðAq ½â þðkrÝPwôqk»è μòOô»Ý…ÉK ÿlÉìõCμ òü»ÜºlÉè óBPýüBGs¼rýK rO þÝƒÈ qBW| | .òü sAõgºk ½G þüºôArhÝÈ q þOBG»g»è óBPýìAôºkq»G

| þPÔõì óBðk»Ì óBPwkqõÜ þðBì»èq»K þܼq»w 2009/5/24

!îðAtüsBC þðBìAlð»C μR»üqBOrÝw þƒƒƒðAôæ þƒƒƒükAsBƒƒC ÿôArƒƒƒhƒÝƒƒÈq ..óBPwkqõÜ ºô»ìq»â ÿ»ðBPw¼k þÝÈ ôÃw»G þðlðAqs»ìAk ÿ»øºk òýì»Ü»ü ÿkBü þüBGs¼rýK μﻃܺlÉè óBƒO»ƒƒÜºôAoõƒƒxƒ¾»ƒƒø ºôArƒƒhƒÝƒÈ q rPýC ,lðAo»LðBPÉO ÿ»¾Bw )10( ô»C ,ïqAôºlÉìõƒC »G þÝÈ ôArhÝÈ q »PÉGkrÜ þƒðBO»ƒÜºôArƒhƒÝƒÈ q μþwArÜõíük ÿ»ìBðq»G ôºu¼rK ÿºô»C½G ó õìs»C ôºrø»G þðkrÝO»ìtg ½G rƒPƒðAôArƒÔ ÿqºôB컃W

:þè»Ì Áõwºq Rºrw½Ü ëBÄ»ø ÿBãÉW »PÉHG þO»üõýðAõO ,óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq óBPwkqõÜ þðAôæ ÿ»Gq¼s ÿ»ðBíPì ...óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq þðBìAlð»C ô rÉOrÝw óAtÈo»G ,ï»Üºk »PwAoBC óBPìq»â þÜ»ýüBGs¼rýK ,óBO»ÜºôArhÝÈ q þðlðAqs»ìAk ÿ»¾Bw )10( ÿkBü ÿ»ð½G»G ô óAôæ þðBÜ AôAk ô þü sAõgAk þðBñÉùük»G ½G rOBü s þðAlðBø ô ÿrýãP…K »PÉHG ºkBü ï»C ïqAôºlÉìõC .óBPwkqõÜ þðBXð»â »„o½„ »è óôõG óB„½ÝÉO μRBG»g þãƒð»ƒ…ƒÉƒK AlƒÝƒÉƒìºkq»ƒw ôõƒì»ƒø »ƒè óAôæ ,ºqBük ïºkq»ø AlðBÜ»„o½„ þðlðBwrýã¾»ø »è R»HüBO»G †ýðBPwkqõÜ þè»â ,AkBýðk þðBܺsAõhükAsBC ï»Wq»w ïAõýø»G ,Ak»ü»ð½G ï»è »ü ½G ,ºôôkrÜ RBG»g »G þPwºk óAôæ ÿvÈ õO»G òPw»G Q…K»G þãðºk þðlðBü»â ôBñÉK »è ó»ÝGqBÜ rOp_ ô rOBü s óAôæ þðBÜ»ÔBì»è qBÝýÜ½Ü Ak ÿrO þðBܺôArhÝÈ q þXð»â »Ýðõ_ ,óBýðBÜ»ýü qBÜ AôAk þðkrÝÉW»HÉW ½G óAl¾ô»ø Bøºôq»ø ô óAôArwrLÉè »G óAôæ .»ÝÈ rülØ»O ôtÈ o ôõì»ø ÿBãÉW kqõÜ ÿ»Gq¼s ÿ»ðBíPì ÿBãÉW »PÉHG þO»ü õýðAõO ,óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q ,Alýð»ì»O ÿ»¾Bw )10( ï»è »è þðArãð»üæ ô óBìAlð»C ÿºqBìu u¼q ÿAôk u¼o »Ü ÿºô»C ÿ»ã¾»G»G ,óBPwkqõÜ þƒðAôæ ½G QÉG»ø ÿrPðrÈk½ì μ rOBü s ÿ»ìBðq»G μóçK óBO»ÜºôArhÝÈ q »Pxü õÉK »ü ½G ,»üAlðôõƒGkBü s AkºôBñÉK ï»è ïqAkAõýø μQÉG óBÜ»ðAo½â μòOô»Ý…ÉK þãð»…ÉK ïºkq»ø μóAôæ þðkrÝO»ìtg .óºlG óBPðBÜ»ýýÜ æB_ »G ºvÈ qk »ðAôkqõG½g»è ÿôB_q»G þÝÉ„»G óBðu μóBXð»â ,óBì»èq»K ÿôõOBøAk þèõg»è »Ü ,ºõÉC ½G »…ü sBðB„ ÿBãÉW þðBÜ»ýü sAõgAk ÿºõÉè BO ºõÉC ½G »„BG þÝɾBð»Ü ôqºlðBø ‡»ì»C »Ü ,QÈ ô»Üºkq»G óBýðBÜ»ýwqõÜ òðAõOºk ߺôq»ø ,óºlG rP„BG óBýðBñÉùük»G þ¾ô»ø μóBܺqAlülðºõü»K »ð»üæ »ñð»ü»ãG óAôæ .òñÉíè»xG Ak»ãðrâ ºôAqs»ìAk ï»è †ýðAôæ ÿ»ñýØ»PwAq ÿBðAõO ôBñÉK »è òG ôõOô»Üq»w q»ø ,QÉG s¼rýK ʃè óBO»ÜºôArhÝÈ q þðlðAqs»ìAk ÿkBü rO þÝÈ qBW .óAôæ þðBÜ Aôºo »ÔBì ï»Wq»w ÿk»ðBñÉø

þè»Ì Áõwºo Rºrw½Ü óBPwkqõÜ þðBíýP…ýð þPÉÜ»ü þP…â ÿrÉOrÝw ÿrãÉW

½G óBPwkqõÜ þíÈq»ø þO»ìõÝc þܼq»w ÿrãÉW k»íc»C kBíýÌ tÈq»G þüBGs¼rýK þìBü»K ºô»ýðlðAqs»ìAk ÿ»¾Bwºk ÿkBü ÿ»ð½G»G óAôæ þükAsBC ÿAôrhÝÈq ÿk»ƒðBƒñÉø »ƒè òƒýðBƒP…L¾BƒK ‡»ƒƒ…ƒýƒì»ƒƒø òƒüºô»ƒC ÿlƒÉƒìõƒC »ƒG , óBPƒðBƒÜ»ƒƒXƒðBƒìBƒC »PÉHG ºôºrÈkôB_ þìAlð»C »è óBO»ÜºôArhÝÈ q QwBýw½w ÿôArhÝÈ q ÿ»…ýì»ø þìAlð»ƒC . óBùýW þOArÜõíük þðlðAqs»ìAk ÿ»¾Bƒwºk ÿkBƒü rƒO þƒÝÈ qBƒW òG ô Rô»Üq»w ô QÉGs¼rýK óBO»ÜºôArhÝÈ q . AlðAôæ þðBÜ»XðBìBC ô QwAõg ÿk»ðBñýø »è k»íc»C kBíýÌ þíÈq»ø þO»ìõÝc þܼq»w ÿrãÉW óBPwkqõÜ | 2009/5/24

, þðºk»ì þ¾»ì½Ü þðkrÝPwôqk , þwArÜõíük ÿk»ðBñÉø , þðAkºôBC , òƒü pƒGqºkAq þƒükAsBC ô òý_ Qƒ…ƒâ þƒðBÜ»ƒXƒðBìBC ô QƒwAõƒg u¼q ôºõü q»LÉO AlðAôæ R»HüBO»G ) óBܺvÈ õƒO ÿôBãð»ø ôºôBð ÿôBãð»ø rP„BG ôºq»G u¼q»G »G QÉGºk »Ü »…ÉK »è óBí…ü sBw zõðºqB_ ÿºôBì»è óAôæ , òü rG óBýƒG »ƒðAõƒOô»ƒÜq»ƒw ÿk»ðBñÉø»è ºôõG»ø óBü ôB_q»G þ¾¼q AkôkrGAq ô ó õOBø Qwºk»G »ƒÜ ÿ»ƒðBOô»ƒÝƒwºk ô»ƒC ½G »ü ½Pw»C »è óBPýðBíP…ýð þÜq»C ‡»PxÉC ô »ðBOô»Ýwºk ï»C þðAlÉK»„»â ô òƒPƒwAqBK óBO½g½G ßBðôq þÜ»üºlñüBC óºlG Áô»ø QÉGºk ‡»íÉC , ó»ÝG q»â½xì óBì»ÜBヾ»ƒì½ƒÜ ô ô»ðBOºlñüBC »è óBìôB_ îÈ q»ø þO»ìõƒÝƒc»ƒè

ô R»ü qBOrÝw þðBìAlð»C ô rÉOrÝw óAtÈ q»G þükAsBC ÿôArhÝÈ q þìAlð»C þðAqõÜ ô óB`Ü . óAôæ ÿkBƒü þƒüBƒGs¼rƒýK ºô»ƒìq»ƒâ þƒÝÈ ôÃw»ƒG Êè óBO»ÜºôArhÝÈ q þðlƒðAqs»ƒìAk ÿ»ƒ¾Bwºk »è ïsAõgºk ½G óBPñOô»Üq»w ÿAõýø ô ï»Üºk , AlƒðAôæ þƒðBÜ»ƒPƒwAõƒg»ƒG ókrƒÝƒO»ƒìtƒg »è òü»ÝG ÞÈkqôAq»G q»â»C óBüArG óBÝ„õg BýO þðBO»ÜºôArhÝÈ q »Ü q»Gô»ì»è ÁBwºk óAõÉð »Ü òýñýGºk »ýPwAq ô»C ArÝ„BƒC »ƒG Aqs»ƒìAk »ð»üæ þO»íýø ô Áô»ø »G óBPwkqõÜ þíÈ q»ø ô þOqBK ô þPÉÜ»ü R»HüBƒO»ƒG óBƒÜ»ƒýwBƒýw ( ÿ»ð»üæ»ì»ø þÝÉðAq ½â»G îÈ q»ø þO»ìõÝc þðlðBLw»_ , ÿrýHñ„¼q , ÿqôõGBC , þwBýw


óAôæ ÿºrø»G ô óBñÉøAk ïºkq»G »è ôBXðõâ þÜ»ü»ñýìºs þðlðBxgºq 3

R»HüBO

2009 /yüBì - ï»ýÉw þèõg

AkôArhÝÈq ÿ»¾Bw10 ÿkBü»è óBÜ»ýOArÜõíük ºôArhÝÈq þG»PÜ»ì þðArükBÜ μïAlð»C ÿvÈ õO þO»ìtg »ƒPÉ_ºk ‡»ƒì»ƒC Á»â»è õGAô þ…ÉK ôArGôBð ,ºô»ðBXð»â þükAsBƒC ÿôArƒhÝÈ q ÿq¼s ÿqBƒÜ þO»ìs»g rOBƒü s »ƒPxü õƒÉK AlðAôæ ½ƒG óBƒüºu¼rƒK QƒÈ rƒÝG óBƒXƒð»ƒƒâ ô»ƒC QƒÈ rƒðAõƒPƒGBO QƒÈ rƒñƒHƒOBƒýƒñƒG qBÝÉG kõgBü ólð»ìºrø»G ÿ»ðBXð»â ô»è óBýðBü u ÿ»ýüB„½ƒGô»ƒC òƒðAõƒPG .ºô»ð»ÝGpK Ak»ðAu¼rK zõð »ìBðu¼o ôq»wõð ÿqõð lícì þðºôBg ÞÈ ôArhÝÈ q õ컃ø :þƒOô þO»ƒü ½ƒg ÿlð»ƒíO»ƒHüBƒO ô ïBƒü»ƒK Þɾ»ì½ƒÜ AkBƒPxÉC»ƒè þƒO»ƒHüBƒO»ƒG »ƒü»ƒø ß æBƒ_ ôlñü s ÿôArƒhÝÈ q þðBܺvÈ õO μòý_ õì»ø òðAõOºk»ƒÜ ºô»ƒOB݃G½ƒÜ ÿkqõƒÜ ÿBヾ»ƒì½ƒƒÜ ô»ƒƒƒè †ƒƒƒýƒÝƒÉƒÜ»ƒƒƒü »…ýì»ø»Ü »ðAôArhÝƒÈ q þÝü ôArhÝÈ q»G ,ºôArƒƒƒƒƒwBƒƒð ß æBƒƒ_ þƒükAsBƒC ÿôArƒƒhƒÝƒÈ q »ƒƒðBƒPƒwkqõƒƒÜ þƒƒðAôæ ߺô þƒO»ƒü õƒýƒðAõƒO»ƒÜ ô ‡»â þÝÈ ôArƒhÝÈ q þƒO»ƒü õƒýƒðAõƒƒO ôlƒñƒü s þƒðkrƒƒÜqBƒÜ ÿºôBƒì»ƒƒè ÿqBÜ Þɾ»ì½Ü Alü ½g »ƒãƒW RBƒÝƒG ºqô»ƒƒâ þO»ü õýðAsõƒO»ƒÜ ÿºô»ƒè ÿôæ ÞƒƒƒÉƒƒ¾»ƒƒƒì½ƒƒƒÜ ÿqôºk»ƒè lð»ƒìºrƒø»ƒƒG ô»C,ºô»ƒOB݃G½ƒÜ ÿ½ƒg ÿºuBìBC »wõ𠻃ìBðu¼o :krƒƒƒÜ ‡ºô»ƒƒƒC ½ƒƒƒƒG

»ü ½G ,»ü»ø ÿsAôBýW þPÔrâ ô»…ÉÜ ºôArƒðAõƒO»ƒð Qƒxƒü õƒƒÉƒK þƒƒÉƒK»ƒƒG »¾»ìBì»üºõÉ„ ô»ƒG óBܺôArƒhƒÝƒÈ q »ìBü»K ô»C ÿrã¾»ø kõgBü ó»ƒÝƒG þ…ÉK þXðsq»G AôpG ,òG »ü»ðBXð»â ºôArhƒÝƒÈ q ô»ƒC AkBPƒxƒÉƒC»ƒè õƒGAô μ QÈ o½ãG ÿ½g þðkrÝ…ýC ÿsAõÉ„ ÿºvÈ q ÿºô»ðkrÜ½Ü q»w»ƒè †ƒýƒC q»w»è qBÜ »Pxü õÉK RBÜ»ð ïAlð»ƒC ÿ»ñýØ »PwAq þÝÉìBü»K þñƒPƒ„oAk »PwAq þÜ»ýO»üAq»ƒñƒÈ õƒð μóBXƒð»ƒâ QÈ rðAõPG»Ü RBÝG óBXð»â ÿ»ñýƒØ ºqBƒOô ô»ƒƒñƒgºq μÿsAõƒƒgAk ô»ƒƒƒC QÉð»ü»ãG óBXð»â ÿ»ƒñƒýƒØ»ƒPƒwAq qAk R»wºkôqAlülðºõü»K þð»üæ»G ÿºõðkrÜ½Ü q»w»ƒè ókrƒÜqBÜkõƒgBü

ÿqõð k»ì»dì

ߺô þO»üõýðAõO»Ü »ðBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq ÿºôBì»è þO»üõýðAõO ôlñüs ô ‡»â þÝÈôArhÝÈq RBÝG ºqô»â ÿqBÜ Þɾ»ì½Ü Alü½g þðkrÜqBÜ ÿBƒãƒÈ q»ƒƒƒè QƒƒƒÈ rƒƒƒðAõƒƒƒOºk»ƒƒƒÜ ºqô»ƒâ ÿqBÜ ºô»ƒƒðBƒÜºôArƒƒhƒÝƒÈ q ‡ºôArhÝÈ q ï»C »ü ½G QÈ qlHìBXð»C ÿ½g þƒãð»ƒw ô»ƒãÉK QƒÉðAõƒOºk ,ºõƒƒÈ o»ƒƒG RBƒHƒG »ƒƒüºõƒƒƒÉƒ„컃ƒƒG ºõÉ„ AlýðBƒÜºqBƒÜ»ƒè RAlH¾ô»ƒø»ƒÜ þðºôBg QÉG»ƒø ß»ƒýü ½ƒg»ƒGq»ƒw »Ýðõƒ_ QƒÉHü ½ƒg þƒãðq μäƒðºk ÞƒƒƒÈ qBƒƒü pƒƒƒG »ƒƒƒü»ƒƒƒøAô ÿqBƒƒW QÉGôæ ÿuk »ü»ðAô»è QÉ_ºkqºk»Ü

,»ðBÜ»ýƒðBíƒýƒPƒ…ƒýƒð μóBÜ»ƒýƒðºk»ƒì »¾ô»ø ºô»ü»ãð½w ô»è »…ýPxü õɃK òÈ rܻ𠇽ìAq»Ô óBÜ»ýðBíýPƒ…ƒýƒð ôºô»O»ð μòýCBC»è ókrÝü sAôBýXÉG»ƒG þÔBì RBܺkAô ‡»ì»ƒC óBܺs»ƒâo

ÿôo»è ºõýñýG ÿq»ãüqBÜ þÝÈqôºk óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq þðBñÉùPwºk»G kõgBü ºô»ðAôæ μóBXð»â þðBÜ»ÔBì þðlðBwBð QÉ„½ÜºlÉO Ak ÿôBñÉK»è »ÜºôArhÝÈq »Ü ÿ»ðBXðBìBCô»è ÞÉ„»G

ºôArhÝÈo Á»â»è kqôAq»G»G óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq ºôArhÝÈq»è »ÝÉÜ»ü óBPwkqõÜ ÿrO þðBÜ»ðBXð»â »ü»ø óBý„BG q¼s ÿqBÜ ÞÈlð»ø »Ýðõ_ ,óBÜ»ÅýPÜ»C ÿôArhÝÈ q:þOô »PwAqBC ÿ»ìBðu¼q Á»ƒâ»ƒè kqôAq»ƒG»ƒG óAôæ þƒükAsBƒC ÿrƒO þƒðBÜ»ƒðBXƒð»ƒâ ºôArƒƒhƒÝƒÈ o ºôArƒhÝÈ q»ƒè »ƒÝÉÜ»ƒü óBƒPwkqõƒÜ ÿqBÜ ÞÈlð»ø »Ýðõ_ ,óBÜ»ÅýPÜ»C

ëBì»Ü sAôBC ôºq»G ºôArhÝÈ q ô»C»Ü QwAõƒgºk »ƒÝðõƒ_ ,QƒƒÉƒ`ƒG òƒƒOô»ƒƒÜq»ƒƒw μ RAôoºk þ„BG»G q¼s óBýƒðBܺqBÜ óBü»ðAu¼rK ô»C þè»ì»Ì»G »ðBü õýðAõO AlðAôæ ÿvÈ õO ôBñÉK»è óºlG ïBXð»C ó»ÜºkqBÜ »ðBü q»âºsBO þÜ»üºõÉ„»G

ºôArƒƒhƒÝƒÈ q ÿ»ƒƒƒìAlƒƒð»ƒƒƒCô»ƒƒƒC, krܺô»C½G ÿºuBìBC óBÜ»ýOArÜõƒíƒük óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q QÉGBð»Ü ºô»ðAq¼s »ýÜ æB_ ôqBÜ ô»C ÿ½ø»G ºô»ñHGkqBw AkõƒOBøAk»ƒè »ƒðBü»ƒø»ƒÜ òðAôpG »¾Bg ô»è »…ýì»ø QÉGºk»ü ½G ºôkrÝðBXð»â½G óBü qBÜ òü rPì»Ü»ƒÜ óAôæ½G ×Bì òü rOq¼s QÈ rðAõƒPƒGBO »Ýðõ_ ,AkõOBøAk»è QÈ rñÉùHPwºk»G AlðBÜ»ü qBÝðAo½â»è òãð»…ÉK óAôæ :ºôºkrƒÝƒ…ƒýƒðôq ë 滃W 뻃컃ƒC þÜq»Côk óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q óBýì»Ü»ü »ƒðBƒ„ q»ƒw»ƒè þƒãñü rƒâ μóBXð»â þðBÜ»ÔBì»è »ðkrÝýܽƒÜ Ak †ýìºôk, »ñýðBÜ»ÔBì þðBñÉùPwºk»G μþwArÜõíük »ƒÜq»ƒC þƒðkrƒÜôAô»ƒO

ëæ»W ë»ì»C

ôrƒƒýƒG ÿsAôBƒýƒW»ƒƒG óAôæõƒƒì»ƒƒø ‡ºô»C ºô»ñÈ rÝG½Ü ºô»ðBýðBÜ»ðõ_½G ºô»ƒÝÉK þƒcôq»ƒÜ QƒÉñÉí軃xüºk .»ü»ø AkºôArhÝÈ oô»è þðBü u ÿq»wõðq»w ÿrãÉW þXðsq»G AôpG

R»wºk þð»üæ AkBPxÉC»è»Ü qBìBC »PwAq þÝÈ qBìBC»ƒG þƒPxü õƒÉK q¼s ô»ƒC ÿrƒO þƒÝý¾ô»ƒø »ƒü»ƒø »ƒñýØ þÉW»HÉW »Pxü õÉK»Ü ºôArƒhƒÝƒÈ q þðBXð»ƒâ»ƒG »ƒðAkBíƒýƒPƒñƒýƒC RB݃G »ðBXð»âô»C »Ýƒðõƒ_ qB„ ÿºôºqºk | . óôArhÈ õãP…K þƒ„»ƒG ÿrƒükBƒÜ ëBƒì»ƒƒÜ sAôBƒC þƒƒƒƒðBƒƒðu μóBƒƒ`ƒƒÜ ÿqBƒƒƒGôqBƒƒƒÜ ÿºô»ƒC ÿAõƒýƒø ,óBƒÜºôArƒƒhƒÝƒÈ q

½G óBüºu¼rK QÈrÝG óAôæ þO»ìtg rOBüs »PxüõÉK ólð»ìºrø»G ÿ»ðBXð»âô»C QÈrðAõPGBO QÈrñHOBýñG ºô»ð»ÝGpK óBýðBüu þðBÜ»ýüB„½G òðAõPG qBÝÉG kõgBü ﻃC »ƒƒãƒñƒü rƒƒâ »ƒƒü ½ƒƒG ô»è ÿrâq»G ºôArƒhƒÝƒÈ q RBÝG óBXð»â ÿºvÈ õO ÿrƒükBƒÜ ë滃ƒW sAôBƒC óBÜ»ýOArÜõíük ºôArhÝÈ q ºô»è þwBG óBðu þ„»G»è ºôArhÝÈ q ô»C»ƒÜ krƒÜºk þƒ¾ô»ƒø»ƒƒè »ƒƒ…ƒýƒì»ƒƒø μóBXð»â þðkr݃O»ƒìtƒg ½ƒƒG ºô»ƒƒƒñƒƒü s¼k qAõƒƒƒG ,ºõG óBXð»â þðBÜ»…ÉƒÜ õOô»ƒÜq»ƒw»ƒG q¼s »ƒü ½ƒG þ…ÉK sAôBC ,QÈ rܺlwBG »ÜºôArƒhƒÝƒÈ q ôõƒG ‡BG óBƒýƒðBƒÜºu¼rƒƒK ôqBƒÜ»ƒƒè ôBƒð»ƒƒè òƒƒHƒìAôºkq»ƒƒG þƒƒðBƒw»ƒƒÜ μóBƒXƒð»ƒƒƒâ ½G QƒÉƒG»ƒø óBü o½ƒLƒxƒK þðBÜ»…ÉÜ þðõƒ_AkAôk»ƒG q»ƒƒwºqBƒ_ μóBƒXƒð»ƒƒƒâ ÿBヾ»ƒì½ƒÜ»ƒè »ƒÝƒðõƒ_ óBýƒðkrƒÜ ºq¼s óBƒXð»ƒâ ÿ»ƒ…ÉÜ AlƒükqõƒƒÜ ÞÈ q¼s AlðõHýW »P…ýð»è þO»HüBO»G .rPýðBÜ»…ÉÜ»è

μÿôkrGAq þðBܺqBÜ»G ólðBãð»x¾»ø QÉðAõPG ÿºô»C½ƒG RBƒÝG AlüBƒPxÉC »ìBðq»G μ RBÝG óB…ýñPwºk ÿõOBøAk ô»C ÿBãÈ o»è RBÝG ÿqBük ºlñüBC ½G þðBܺsAôæ »¾Bg Al„»üºô»ðõƒ_AlÉK »ðAsAô滾Bg ô»C QÉðAtGBO ºô»PÈ s¼lG ,RBܺk óBü q»ƒwºqBƒ_ ó ½ƒ_ »ƒý_ QÉG»ø ÿAoõwrK »Pxü õÉK ‡»ì»C½G ô»è AkºqAõG ô»è o½LxK þðBƒw»ƒÜ»ƒG ïAlð»C»Ü RBÝG qBýwrK ‡»ðBw»ƒÜ »O»ðõG»ð þW½G»Ü ºôArhÝÈ o ô»è òýð Bùð»O ôArhÝÈ q kõgBü AlüBýO ïAlð»C ó»Hgõð»Ü QÈ râ»ð ½g»è »ðAôæ ô»C ôqBÝÈ rÜ þðBXð»â»è »Pxü õÉK »ü ½ƒG ÿ»ƒƒƒðAô»ƒƒƒC μqAôºlƒñƒƒÈ õƒƒƒƒg»ƒƒƒƒð »ü»ø óBü sAôBýW þƒPƒxƒü ôAlƒÉƒK»ƒÜ

Qwºk ÿBãÉW»Ü »ü»ø óBý„BG q¼s óBƒXð»ƒâ ÿq»ƒÝ„½ƒh¾k μþƒ„½ƒg :krÝ„ºô»C½G ÿºuBìBC ArGôBð ,ºôõƒG »O»ðõG»ð óBܺôArƒhƒÝƒÈ q BPƒxƒÉƒCBO ô»C »ÝðõW óBXð»â þcõíO ÿBãÉW μÿqBÜ AôAk õìBü»K Þɾ»ì½Ü »üºô»ð

»Ýðõ_ óAôæ ½G QÉHPwºk»G rOBƒü s »íÈ q»ø ï»è kqõÜ ÿs»âo ÿôæ Bùð»O ï»C õƒG ºô»ƒC ÿ lÉìõƒC »ƒü ½ƒG »ƒýð QƒÉðAõƒPG AkºlñüBƒC»ƒƒè ºôArƒƒhƒÝƒÈ q μóBíÜqõO μJºq»Ì μkqõÜ þðAôæ»è

þXðsq»G AôpG ï»Wq»w μþdýw»ì μÿqõ„BC μléÜ ,QÈ rãG½g»è rO þðBÜ»OBùÝÉK õñüBC »OBùÝÉK ÿAô»O»Ü QÉG »¾Bì ô»ƒCBƒO ,ºô»OBÝG½Ü»íÈ q»ø ï»C þðBܺsAôBýW ½ƒG krƒÝ…ü qBƒýñ…ÉK »ƒíƒðBƒg ô»ƒƒC| μºô»ðõ_AlÉK »Ü ôArGôBð ÿôArhÝÈ q

ÿõOBùÉè ôBðAõO ºô»üºsAôqºk ï»ƒè»ƒÜ ,óºkºk óB…ýð óBü ½g ÿkBü»è ÿkBø þìBw Al…üBO½Ü»è| ÿôArƒhÝÈ q þƒð»ƒì»ƒƒO ÿ»ƒƒ¾Bƒw10 AlƒðBƒPƒwkqõƒƒÜ þƒƒðAôæ þƒƒƒükAsBƒC þðAôæ ï»Wq»w»è þìq»â þüBGs¼rýK krÜ þðBìAlð»C ôrükBÜ μóBPƒwkqõƒÜ þ¾Bw ºlñüBC þ¾Bw QwAõg þ„Aõýø ÿõOBùÉè ôBðAõO μºrø»G þðB…݃¾»ƒø . QÉG óBPwkqõÜ þðAôæ þG»PÜ»ì þìAlð»C ëæ»W 뻃컃C μóBÜ»ƒƒýƒOArƒƒÜõƒƒíƒük ºôArƒƒhƒÝƒÈ q J»PÜ»ì þðBðu μóB`Ü ÿôArwrƒLÉè ÿlÉìõC ÿ½g ÿBGs¼rƒýK ÿApƒÈ ô, ÿkBü »üºô»ðkrÜkBƒü ﻃC QƒwAõƒg ÿ»PwAqBƒC컃ìBƒðq»ƒG ÿºô»ƒðõƒHÈ õƒð

ÖýO»è òíÉø/BC

þG»PÜ»ì þìAlð»ƒC ÿkBƒø þƒìBƒw ÿºuBìBC óBÜ»ýOArÜõíük ºôArƒhÝÈ q óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q:krܺô»ƒG ߺô ÿºôºu¼oô»ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒè óAôæ ÿq ½ƒƒƒhƒì»ƒƒƒgôºlƒñƒüBƒƒíƒƒð ºô»üºq»Xð»K ï»Ü»ü»è QÉGºlÝüAk»ƒè þƒƒì»ƒƒƒg ÿrƒƒƒü»ƒƒƒw ÞƒƒƒÉƒƒOBƒÜ õÉð»è krÝýðAôæ ÿlñüBCôBPxÉCμóAôæ ÁBw»G ÁBw AkºôArhÝÈ q ï»C ÿkõg þƒƒðBƒÜºôBƒãƒð»ƒƒø qBƒK»ƒƒè rƒƒPƒ„BƒG ,òGºk ÞüAk»è rP„BG þðBÜ»ƒìBðq»ƒG q»ø ÿôlñü s:ºôºkrÝ…ýðôq ôArƒGôBð ºô»ü»Ü»ìBðq»G»è †ýÝƒÈ ôArƒhƒÝƒÈ q RBܺlÉLPwºk þƒÈ õƒOôBƒO ‡»ƒƒðÂBƒw ôqBƒƒÜ ﻃƒƒƒƒWq»ƒƒƒƒƒw ÿ½ƒg þƒðBƒÜ»ƒýÜ æBƒ_ QÉðAtG ÿºô»C½G RBÝG õðô»g»G Á»ÝÉO lð»_BO μQƒƒƒwBƒC ôBƒýƒƒèõƒƒƒƒg ï»Wq»w þðBÜ»ƒPwAqBƒC ÿºô»ƒƒñƒOôtƒƒG þƒƒƒOôºq þƒƒƒðAôæ ÿBƒƒPƒƒxƒƒÉƒƒC .ºõG óBPwkqõÜ ÿºvÈ qk»è ÿkBø þìBw :ºôºkrÝýðôq Alü»ƒÜ»ƒOô Þü tð þÝÉw»ƒÜ ߺô QÉðAõOºk ºôArhÝÈ q ï»è óBƒüºô»ƒƒC þƒƒƒO»ƒƒƒüBƒ„ ÞɾBw õì»ø RAlG½G ÿkBø þìBw ºsBO þãðºo μäƒðºk»ƒG

ºsBO þãðºo μäðºk»G ÞɾBw μõì»ø»Ü ïºkºk þO»üB„ μQwAõg QwBC»è óAôæ þðBܺrø»G μóBñÉøAk »ðBüõýðAõO ÿ»O½G »ñ_ºk óBýì»Wq»w ‡»ðBì»C ,òñÉHük»G óBýðBÜ»ðô»g ºôºôArhÝÈq ï»C þÝýPÜArK ÿqAõG μþðBxÜ»ü þðBÜBì»ñG þðlƒðBLƒw»ƒ_ μóAôæ þƒÔBƒì μR»ƒƒýƒOArƒƒÜõƒƒíƒük , QÉG óBPwkqõÜ þíÈ q»ø þðBXð»â :rƒÝ„ºô»ƒC½ƒƒG ÿºuBƒìBƒC ôArƒƒGôBƒð þÝÈ qôºk óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q ÿôo»è ºõýñýG ÿq»ãü qBÜ μ‡BG q¼s μóBXƒð»ƒâ þƒðBÜ»ƒÔBì þƒðlƒðBwBƒð þƒðBƒñÉùPwºk»ƒG kõƒƒgBƒü ºô»ƒƒðAôæ »ƒÜ ÿ»ƒðBXƒðBƒìBƒCô»ƒƒè ÞƒƒÉƒ„»ƒƒG Ak ÿôBƒñƒÉƒK»ƒƒƒè »ƒƒƒÜºôArƒƒƒhƒÝƒÈ q

óAôæ þðBܺrø»G μóBñÉøAk »ðBü õýðAõO óBýðBÜ»ðô»g μQƒwAõƒg QƒwBƒC»ƒè ‡»ƒƒðBƒì»ƒƒC ºqBƒük ,òƒƒñƒÉƒHƒük»ƒƒƒG ÿqAõG ÿ»O½G »ñ_ºk óBƒý컃Wq»ƒw ߺôºôºôArƒhÝÈ q ﻃC þƒÝýPƒÜrƒƒK μþðBíýƒPƒ…ƒýƒð ÿ»ƒð½ƒG ÞƒÈ q¼s»ƒè óAôæ þƒƒðBƒÜ»ƒƒýƒO»ƒƒHƒüBƒO μÿsqºô óBýüºkBìBC »ƒPƒxƒüB„ ÿ»ƒìBðq»ƒG»ƒG Býð»O ºô»ñýPw»HýG q»â»C ºô»C ºõG»ø óBìõãÉG ,þðBíɃéƒw ÿs»ƒÜq»ƒì»ƒG

μóBXð»â þðkrÝO»ìtg þ¾ô»ø»è »…ýì»ø ºôArhÝÈq ô»C q¼s »ü½G ,ºôõG óBXð»â þðBÜ»…ÉÜ ½G ºô»ñüs¼k qAõG QÈrܺlwBG õOô»Üq»w»G ôqBƒƒ„ ﻃƒƒWq»ƒƒƒw»ƒƒƒè þðBÜ»OBùÈk μ»ƒÝƒ_¼qB„ †ýðBPwkqõÜ ôBXƒðõƒâ ÿ»ƒìBðq»ƒƒG»ƒƒG ó B ü º v È q k ºôAk óBýðBƒÜ»ƒýÜ æBƒ_»ƒG þÝÈ qBƒÜ QƒÈ rƒÜºlük»ƒG þƒƒÜ æBƒ_ óBƒýƒ…ƒü rƒƒƒO ߺô»ƒƒÜ »ƒƒðBƒü»ƒƒðÂBƒw þwArƒÜõƒíük þƒÝÉÜq»ƒC þÉK þüºôArhÝÈ q ÿqBÜ ßºô òƒƒƒPƒƒwºlƒƒ¾»ƒƒƒƒø ÿsBw îéýÔ þ¾BÅýƒxƒÉƒÄ ÿ»ƒƒGq¼s»ƒƒƒè»ƒƒƒÜ óAôæ μóBPƒwkqõƒÜ þƒðBܺqB„ †ƒƒü qBƒW ÞƒƒÈlƒð»ƒƒø ÿ º ô º q º k » è ëæ»W sAôBC ÿqAl„»G †ýðBPwkqõƒÜ ºqô»â þÜ æB_ ÿqAl„»G .ó»Üºk ÿ»ðBÝñG ô»C ÿBãÈ o»è ,QÉ„½ÜºlÉO ﻃƒWq»ƒƒw»ƒƒƒè þƒƒƒO»ƒƒƒü»ƒƒƒø»ƒƒƒÜ AlýðBÜ»xØ ÿºvÈ qk»è ÿkBø þìBƒw ,óBPƒwkqõƒÜ þƒðBÜ»ƒÝƒ_¼qB„ôqB„ ÿôArhÝÈ q ÿ»…ý…g »G ï»C :þOô ÿvƒÈ õƒO»ƒG ókrƒÝO»ƒìtƒg ôBƒñÉK»ƒè óBƒƒwkqõƒƒƒÜ þƒƒƒðAôæ þƒƒƒƒükAsBƒƒC ôqBƒÜ ÿBƒƒãƒƒÈ o»ƒƒƒƒè óBƒƒXƒƒð»ƒƒƒƒâ ÿºqô»â qBãXÉC þÜ»üºô»ðAlƒãƒðºq ókrÝü sAôBýW ÊG»G ºô»ðBÜ»ýÜ æBƒ_ »ü»ø óAôæ þðBܺrø»G ôBðAõO q»w½G


òðBPwkqõÜ ÿºlñüBC ÿôôlñüs þðAkvüô ,óAôæ R»HüBO

ï»Oô»c þ¾Bw )R»HüBO( ºqBìu

óBñÉøAk »…ýì»ø ..óAôæ

þükAsBC ÿôArhÝÈq ÿrÉOrÝw þìBü»K óBPwkqõÜ þðAôæ þìBXð»C »è 1999/5/26 ÿu¼q »ƒè q»ƒGô»ƒì»ƒè ÁBw 10 »è óAôæ ½G ÞÈ ôArhÝÈ q þðôõG þOºqôqºs ô óôõGôôlðBì ÿAôk»è .óAôæ þðBÜ»ðô»g þðBñÉùük»G ôºô»ðkrÜ½Ü ôBñƒÉƒK Þɾ»ì½Ü þPwºk q»w»è ,Qxü õÉK ÿºô»ðõG½Ü òülƒð»ƒ_ .óAôæ þðBÜ»…ÉÜ ½G q ½h컃g AsºqB„ ô BðAõƒO »ƒG ÿôæ »G AlðAôArÔ þÝÉxðArÕð½Ü »è óAôæ þƒükAsBC ÿôArƒhƒÝƒÈ q ôqB„ ÿ»ñü q¼s þðAôæ ô ëçW ïBì tÈ q»G þ¾BÄ»ø þðôõGºkBìBC .Arð»ü»â Aq ôArhÝÈ q þðlðAqs»ìAk óBPwkqõÜ þðBÜ»Ý_¼qB„ ÿ»ìBðq»ƒG þƒðBðAk ô ókrƒÜ ArƒÝƒ„BC ô ólƒðBü»ƒâ Aq ºqBük þÝÈ vÈ õO ½G þO»HüBO »G »ýð BðBw þÝÈ qBÜ Aôq»ø ÞÈ ôArhÝÈ q þðBÜ»ìBðq»G »G ókrÜ R»ìtg ÿBðBì »G õÈ tG AqBÜ ôõÈ tƒG ë»â þñPxh…ÉK ô Á»ì½Ü »G ólðBü»â kôõw rOAôk ô»ÜºvÈ õO þÜ æB_ AkôôkrGAq þ¾Bw ºk þðkrÜqBÜ ÿºôBì »è .óBíP…ýð ô þO»ìtg ôkôõw»G ÿ»ìBðq»ƒG ôºu¼rƒK þƒÜ æB_ ÿAôk »ƒè ïBXð»C óAôæ ÿ»ðAu¼q þðBü u þðBܺqAõG Q…â »è BýWBýW þðôõGkBü s ô óBÜ»ÝñG ôq»Pð»w ÿºô»ðkrÜ ôºô»ðkrÜ½Ü .ºôAqk ÿqAl„»G ôæ òülð»_ þðlðBü»ãƒÉƒK , óBìAlƒð»ƒC ÿºqBìu ô þü ¼rýâ Qwºk ô ÿrýHÜBðôôq þðBÜ»èõg »ƒè óBýƒðkrƒÜ þðlðBü»â ,óBýðBܺu¼rK þðkrÜ ÿrýãP…K ô óAôæ þðAlðBø ôArhÝÈ q þܺq»w þÜq»C R»wºk »G óBýƒðBÜ»ƒü qBÜ AôAk ôBñÉK»è óAl¾ô»ø ÿAôk »è óAl¾ô»ø ,ôArhÝÈ q þðBܺqBÜ .ºôõG ô óAôæ þðBÜ»ðBñÉøAk ½G ôBXðõâ þÜ»ü»ñýìºs þðlðBxgºq þðBÜ»ìBðq»G »G ºôõG óAk þìAôºkq»G óBýðBܺrø»G þñPxgqºk ºôõG ÞÉ„»G ‡»ì»C .óBܺq»Pð»w ï»Wq»w»è ôArhÝƒÈ q þðBÜ»ñOô»Ý…ÉK . Á»ì½Ü þðkrG †ÉK ôºq»G ½G óBÜ»O»ìtg»è »ü ½G .ºvÈ õO ï»C q»w»O¼krÜ ÿqBÜ ÿrýãðBùýW ÿ¼pƒì»ƒC ô óBýðBÜBýèõg ôs»cô ÿqBÜ AôAk ïAôºkq»G Aô»Ü òýƒñƒýƒGºk ÿoõÜ ô ï»Ü ÞÈlð»ø AlìBXð»C»è ,òGºkrOq¼s óBÜ»ýü qBÜ AôAk ï»G R»ìtg QÈ rðAõOBð Qxü õÉK õܺô kõƒgBü RAkºkôôo ÁBK»è .òGºkrOBü s óBÜ»Üq»C ÓBð½Ø»G ÓBð½Ø .QÈ rÝG ºvÈ õO ºô»O»ð ô óBíýP…ýð ½G óôõGBíPñýC ôArhÝÈ q þðBÜ»ìBðq»G ôqBÜ óAk þãðrâ ô òPwAqBK ½G óAôæ þðBÜ»ýýܺq»w ºqBÜ»è »ÝÉÜ»ü óBÜ»ÐBð½Ø Á»â»è ëõìBÌ»O »ðAqBý„½ø »Pxü õÉK »Pw»ø ï»G óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q þðBìAlð»C .òü»ÝƒG »ðAkAsBC óBü ½g ÿºkArýC »G þPÈ ôArwrLÉè»G ókrÜ Qw»ø»G þìAôºkq»G»G þ„¼q»K ôBíPñýC AkkAsBC þÝÈ ôArhÝÈ qõɃð»ƒè þƒðôõƒG Qƒwôqk òƒðAsºk ߺô »ƒÝƒðõƒ_ .òƒð»ƒü»ƒƒâºkAo þðBÜ»ýPxü õÉK ô óBÜ»Üq»C ÿq»ãü qBÜrÈ u»è »ÜºôArƒhÝÈ q »ðAôõì»ø q»w»è »ü ½G .ºôAqs»ìAk óBPwkqõÜ þðAôæ þO»ìtg þðBñÉùük»ƒG ½ƒG ÁBƒw ÿAôk»ƒè ÁBƒw u¼q ÿAôk»ƒèu¼o »ƒÜ .òü»ÝG ôAô»O þðôõG lð»GBK ÞÉÜq»C ߺô óBÜ»XðBìBƒC »Pxü õÉK óBÜ»Üq»C ÁBK»è ô óBÜ»ýü q»ãü qBÜ rÈ u»è ‡¼pì»C .òü»ÝG óAôæ»G R»ìtg rOBü s | Qxü ô»„½g þðAôæ ôArhÝÈ q þðBìq»g ô»Hâ»ø AkôôkrGAo þ¾Bw ºk ÿºôB컃è þðBܺs½x¾k »ìAlð»C ÿBãÈ o»è QÉGºkrPðAõW ïAôºkq»G ôrOpK þƒÜ æBƒ_ ô Rô»ƒÝwºk ôºu¼pƒK óBƒPwkqõƒÜ þƒðAôæ ½ƒG ÿqBÜôBø ,óAtÉg þðBðºô»ƒÝƒÉƒK þƒðBܺu¼pƒK .òƒGºkrƒOq¼s þðAlðBø ô þü ¼rýâ Qwºk ,‡½g»ð þðAôæ þðAõƒýƒPƒ…ƒK þðBÜ»¾BÅýPxÉÔ .óBýðBÜBðAõO þñPxgqºk ô óAlƒð»ƒìºrƒø»ƒG ,ÿqBܺõÉ„ þÉÜpH…ÉK ,ß¼rý_ ôrÍý„ þƒGºk»ƒC ,îƒéƒýƒÔ þ¾BÅýPxƒÉƒÔ óAk»ƒw ô óBüºk óBPƒwkqõƒÜ þƒPƒwBCq»ƒw»ƒè .óBÜ»ìAôºkq»G »ýýÜ æB_ ô óBܺq»ƒPƒð»ƒw ÿq ½ƒWôAq ½ƒW ½G óºqô»â ÿqºôq»w R»wºk »G óBÜ»ýü qBÜ AôAk þðlðBü»â óBì»èq»K ô þwBýw ÿqAl„»G þðBÜ»è»w»ì .»ÜºôArhÝƒÈ q þO»í¾»ø »è ºôõG»ø ÿq»ãü qBÜ ÿqAl„»G óBì»ÜºôArhÝÈ q»Ü .óBì»èq»K ½G þðkrÜ lülðBÜ ½g ÿºvÈ o ÿºô»ƒðkrƒÝƒì»ƒÜ ‡BG ÿrýãP…K ô óBܺôArhÝÈ q þðBÜ»ýü sBðB„»è »ÝÉÜ»ƒü þìAlð»C»G ôArhÝÈ q þðôõG .óAôæ ÿºô»…ÉK»ñOBø ½G ºôõG ,óBùýW þOArÜõƒíƒük ëBýƒw½ƒw ÿôArƒhƒÝƒÈ q»ƒè rƒÈkôB_ q»w»è ÿrO ÿlW ÿqBÜ »Pxü õÉK »Ü »üºqô»â þÝÉOô»ÝPwºk þðlðBwBð ½G ïAlð»C þðBܺôArhÝÈ q Á»â»è .ótÈ qBLýG ô òü»ÝG þÜ æB_ ÿo½â ô ÁBC ô kqõÜ ÿôæ ô óBì»Üºô»O»ð ÿqõPéÜ »è óBܺô»O»ð þðAôæ . òüºlG ïBXð»C ºôºqºk þðBOÂôô Á»â»è ô óBü u ºô»ÝÉK ÿºô»ðAlãðºo óBܺq»Pð»w»è AkôArhÝÈ q õÉð rÈ u»è óBPwkqõƒÜ ‡¼pƒì»ƒC .»ƒü»ƒø þƒìAôºkq»ƒG þƒüBG»ƒO þðBì»èq»K þðkqAvH¾»ø †ü ô»C »üAkºqô»â þÜ»üºô»ðkrÝýØBO ókrÜ Qw»ø ߺô óBì»ÜºôArhÝÈ q»è »íÉC »ü ½G óBPwkqõÜ ôôlñü s»G ô óBÜ»Oô»ÝPwºk þñPwAqBK ô þPÈ ôArwrLƒÉƒè»ƒG »ðôõìs»C ï»C þñPwAqBK ô óAlýø»„ þðBýâ ÿºô»ñPƒ…ƒÉƒø ô Qwq»K»ð½Ü »¿Ø»C ÿºô»ñPxgqôôk ôBñÉK»è »ýýwArÜõíük ÿrOBü s ÿqAl„»G ô óBÜ»XðBìBC þðBñÉùük»G ô óBÜ»ýýÔ»è»w óBPwkqõÜ þðAôæ òü sAõgºk .óAkqBü pG þðBܺlðºôBð»è óAôæ þðBÜ»Oô»ÝPwºk þðAlÉK »„»â ½G »ðArÈ õG AlðkqAvHƒ¾»ƒø»ƒè þðBÜ»Øôlñw q»w »ñÈ upG óBPwkqõÜ þíÈ q»ø þO»ìõ݃c | . óºlG þðBPwkqõÜ þPxýè »G äðºk ô óAk äðºk ï»Wq»w»è ïq»â þÜ»ýüBGs¼rýK ºqBGôôk Ak»¾Bw ºk ÿkBü»è »PÉHG rOBü s óBì»ÜºôArhƒÝƒÈ q ïsAõƒgºk .ﻃܺk óÂBÄ»ƒø ºvÈ qk »ðAôkrG ½g»è óBPwkqõÜ þðAôæ ÿ»ðBíPì ÿBãƒÉƒW | . òüºlG óBÜ»Oô»ÝPwºk þñPwAqBK ô þÜ æB_»G

| úéèAlHÌ lýíc Aõýø óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq ÿrÉOrÝw

2

ºô»OBܺk ëBÅýPxÉÔ òýì»XñÉK ÁBÄ»ø

»Ü krܺô»G ÿºuBìBC rÍý„ þðlðBãð»x¾»ø ºtðAôk ºõP…ü»ƒâ Qƒwºk»ƒG óBƒýغk 56 ºô»ƒðlñÈ õƒg ½ƒG ºôkqAvƒƒHƒ¾»ƒƒø óBƒýƒØºk ‡»ðBغk ô»C ókrÝO»g ½G †ýغlÉw ô ÿsAôBW ºõP…ü»â óBýwºk»G ôBñƒÉƒG»ƒG | ºôArÜ»ð AlÉO þ¾ºlð»â þìºôk þO»g»Ü rýÌB„ ÿ»HýG»c ôÂB„ rýG»Ü ÞÉOBÜ: þOô õGBñÉùPwºk»G ÿrÍý„ AlÝɾBÅýƒPƒxƒÉƒÄ »ƒè ºô»ƒPƒü»ƒÜ»ƒC ºkô»ƒè ºô»PýñÈ õhG ÞÈ rƒÍƒýƒ„ μQƒýƒGqAlƒ„»ƒG ºô»ƒPƒü»ƒÜºkºô»ƒè †ƒü rƒýƒG óBƒìõƒƒãƒÉƒG RºqBK ÞÈ pG μQýñÉùHPwºk»G R»g»Ü QÉG»ð aýø QýðAõPG BƒO QƒÈ ô»ƒÝHPwºk ô»C ºô»Pü»ÝG óºu½ñÉK þƒO»ƒÜ»ƒðBƒhHÉPÜ »…ý컃ø:krƒÝüArƒÝ„BƒC ‡ºõƒG qAl„»ƒG ÿ»ƒPwAqBƒC »ƒñgo 󻃃ø ÞƒƒÉƒðBƒw»ƒƒÜ òý¿G QÈ rƒÜºk ﻃG ó»ƒÜºlƒðBÜ»ƒðvƒýƒè †ý„BG ÿrýÌB„ õG ‡BG q¼s ÁBÅýPxÉÄ | õGkrÝÉO óBü qAl„»G þܼrý_ þì»Ü»ü ÿ»éK óAsq»G óBPƒwAk þðkrÝüAl„»G þXðBìBC:þOô õGBñÉùPwºk»G ½G ºô»PÈ o»âBð Ak»¾BÅýƒPƒxƒÉƒÄ ﻃè òƒì »Ü ÿºô»C ÿºlñƒÉƒø»ƒG ÿkBì þƒXƒðBìBC ô»C ôBð»è »ü ô»ñÌ»ì rOq¼s ﻃܻƒXƒðBìBC

ߺô»Ü þ¾B„ òÈ ôAu ôæ ÿrýÌB„ »`Ü Qƒülð»ƒ_ ôõƒGkrƒÜ ÿqAl„»ƒƒG óAõƒƒýƒì †ü rOAôk ôºôºlñÈ õg þÝwBð þPxÝɃO þðBíÉéw ÿq»Pð»w»G q»w þðçük þK ôrâ | krÝ„»Ý…ÉK óBýÜ»ýýðAq ½â lð»_ þÜ»ƒü õƒG qAlƒ„»ƒG lƒýƒèBg q»ƒ„½ƒÝƒÉƒO »G q»w q»â»C ÁBÅýPxÉÄ: þOô õG ÁBÅýPxÉÄ »ýð äñü râ QÉHÝÉK ôrâ ôArhÝÈ o q»ƒø ÿvÈ õO»G R»ìtg »üºô»ƒC òƒü rƒâ ﻃG ô»C òðAõPG †ýðAô»ƒCBO RB݃G óBXƒð»ƒâ ópHHü qºk »ü»øAlðBýgBð ôBð»ƒè ÿ»ƒüBðAõƒO ºôºkrƒƒÝƒýƒ…ƒýƒðôo ºõƒƒG qAlƒ„»ƒƒGô»ƒƒC, õݾ»G ºõG»ð R»g q»G»è þðkrÝü qAl„»G: ºô»üºsAôqºk ï»è »Ü ºõG ºô»C q»G»èBùð»ƒO | ºô»PÈ s¼lG ÿ½g QÉðAõPG ÿrÍý„ þì»Ü»ü þO»g rÜ»G õG»C q»_½Ü òýì»XñÉK»G RºqBG»w ôõGBñƒÉƒùƒPƒwºk»ƒG ï»Wq»w »Pxü õƒÉƒK :þƒOô ÁBŃýƒPƒxƒÉƒÄ »ðÂBÅýPxÉÄ ºq ½ƒW ﻃC óBܺôArƒhƒÝƒÈ o óBܺsAôBýW »ãðºk òðAõƒPƒGBO ó»ƒÝƒGsBw »íðBg ô»C ó»ÝG óBü qBÜôBø ôºô»ƒðs¼lƒG μÿq¼s AkBPxƒÉƒC »ƒè ºôºkrƒÜ þƒ…ƒýƒðôo ÿrÍý„»è ß»ýðAkq»ƒâ B„BK ô ß»ƒü q ½ƒG QÉðAõOºk ôlñü s þغk ï»G »ü»ø AlükqõÜ

ºô»ññÈ sAoºk ëBÅýPxÉÔ þðAu ¼ q ºô»ükq õÜ þâq»G μêW »G óB`Ü

»Gºk»C þðBñÉùPwºk»G þcõíO Al„»XðBìBC Aôk ô»ì»è krÝý„ArƒÝ„BƒC »ƒXð»ƒâ ô»ƒC rOq¼s μ QÉGºk rPwqõØ þðB„ q»w þÜq»C QðAq»ñÈ õg »Ýðõƒ_ RAlH¾ô»ƒø QƒÉGºk μ ó»Üºk QðBܻغk ÿrü»w R»ƒHüBƒO»ƒG ÿ»O»g ô»C Á»â»è ó»ƒÜºk RkqôAq»ƒG | ºôBñÉø QPwºk»G»Ü ÿrÍý„ þì»Éw ÿ»éK»Ü q»ìõÌ q»ƒðõƒø þغk ï»Ü»ü ÿ½g ÿ»Oô»G õGBñÉùPwºk»G ÿqAl„»G »…ü qBW ï»Ü»ü μ þO»ƒü rƒÍý„ q»â»C RBÝG»ñ„»ƒ_ ô»ƒè þƒÜ»ƒýÜ æBƒ_ aýø Aô»C »üBñÉø»ƒñPwºk»ƒG þƒ…ýO»ƒg Bùð»O ÿ»ƒýÉK ô»ƒG õƒGºk»ƒð þƒÜ»ƒü»ƒ…ÉÜ q»ƒw»ƒè RBƒÜºlÉéüAô þƒðkrƒÝü qAlƒ„»ƒƒG ôArGôBð,QÉHìAôºkq»G òýwõð ÿ»ƒÝƒ`ƒÈ o ÁBÅýPxÉÄ»è YðBìBC: krÝ„ºô»C ½G ÿºuBìBC qAl„»G þw»Ü Þɾ»ì½Ü óAõÉð»è μ »O»g ‡»ƒO»ƒg ô»ƒG μQƒÈ rƒÜºlƒü qBük AkõƒƒG . òýwõð ½G RÉGºk RrO þÝÈ tÉø

ºô»OBÝGBýW ôkrì þغk»è ÿ½g þðlðBãð»x¾»ø ÿ»ðvýè ÿkBø lð»ƒìBƒýw Qwºk»G»Ü ÿ»ðBƒØºkô»ƒC:þƒOô ß¼rƒý_ ‡»íÉC ºõG ß¼rý_ 15 ºõP…ü»â »ðvƒýè ß¼rý_ ½G»Ü ÿ»ðBƒüBƒì»ƒñG ô»ƒC þƒÉK»ƒG ôºô»ðlñÈ õg ÿôo»è QƒÈ rƒÜºk Bƒ„Bƒì»ƒO krÝðBܻغk ½G óBíðlðBãð»x¾»ø ºô»ñgºo ºõG»ð óBü»…ÉÜ:krÝý„ArÝ„BƒC ôArƒGôBƒð, ô»G óBÜ»Üôrý_ þìºôk μï»Ü»ü óAõƒÉð»ƒè aýø ÿqBýP„q»Kq»w ÿ»ðvýè »Ü ÿ»ƒýÉK ïæ»G ºõG»ð ºô»ðBÜ»ðvýè »G þÜ»ülðºõƒü»ƒK ‡»ì»C ó õGsAôæ ß»ƒüºkAoBƒO óBƒÜ»ƒØºk »ƒðAõƒG qAl„»ƒG ô»ƒC »ƒÝðõƒ_ »ƒýƒüBƒwBƒC ‡»ðBXð»â ô»ƒC QƒýƒG»ƒC óAkBOºq»ƒw»ƒè ºqô»â»G óBü ½ƒg μòƒÈ o½ƒâ»ƒð óBü ½ƒg»ƒè þÜq»C RBܺkAô ‡»ì»C ó»ƒÝƒGB„B컃O rƒOBü s μ QƒÉƒGrƒPƒwqõƒØ óBƒýƒðBƒ„q»ƒƒw ºq»K óBü ½g ÿrýHñ„¼o ÿqAõG μºô»ññÈ õhG | ºô»ññÈ õhG rOBü s óºlHÉK ÿ»ƒðvƒýè ýƒøArƒƒHƒýƒC rƒƒíƒÌ òƒƒýƒwBƒü

òü ôõG óAôæ þðBܺu¼rK ÿôAô»O þðAõýP…K ôõì»ø q»w»ƒè òƒýƒGºk †ƒýƒìAôºkq»ƒG ô aýø ÊG»G óAôæ ÿlðºôºuq»G ½G ß»üºu¼rK R»wºk þð»üæ»è þ„AôAk, ß»ýü sAôBýW óºlH¾ô»ø μó»ÝG óAôæ þðAõýP…K»Ü krÜ þƒðkrƒGºõƒÈ o»ƒG ½ƒG ó»ƒÝƒG óBƒülƒülƒðBƒÜ QƒƒwAõƒƒg þƒƒ„Aõƒƒýƒø óBƒü»ƒƒÜ»ƒƒƒOÂô þüBO½Ü þü õOô»ƒÜq»ƒw»ƒG »ƒÜ»ƒ¾BƒÅýPxÉÔ þðBÜ»_ôBð»è rO þ¾BÅýPxÉÔ òülð»_ μQÉG óºlHìBXð»C óBPwkqõÜ þíÈ q»ø ÿrO AlýÜ»ü»Oô»è qBýPg»Gæ»ì ÁBƒÄ»ƒø rƒOAôk rO þÝÈkq»G »¾BÅýPxÉÔ ï»C òü qAkAõýø:þOô þðkrƒÜBƒíðõƒ„»ƒð ÿq滃O q»ƒw »ƒOBƒhG »PÉHG Al…ýìBXð»C ºq»w»è óAôæ ÿºrø»G óBì»Üºô»O»ð ÿºlñüBC ô ß»ƒü»ƒðBƒìq»ƒg þƒƒ…ƒýƒðôo ôArƒƒGôBƒð RBƒƒÝƒGrƒƒƒPƒñƒ„¼q þü»ñÉ„»G AlðBü u»è ÞÉP„õ컃ø:ºôºkrƒÜ ô QÉGºk ôBãð»GôBãð»øô RBƒÜºlÉLPwºk þÉø ºlÉø »üºõÉ„ ô»G †ýðAôæ ÿºrø»G RBܺk Bíðõ„»ð ÓBð½Ø ÿAôk»ƒè ÓBƒð½ƒØô »¾»ì½Ü þP„ôrw þÜ»ü»w¼rƒK ‡»ƒì»ƒC

ÖýO»è òíÉø:óõ_Ak Aôk»G

| þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q ÞɾBw ôõì»ø þðAlÉK»„»â ô òPxgq»âºô ½G óBPwkqõÜ ÿºlñÉW»C óAôæ þðBܺôAqB„ ºrø»G ô BðAõO þ¾BÅýPxÉÔ ßºô »ü»ø þÝɾBÅýPxÉÔ lð»_ þ¾BÅýPxÉÔ ô ß¼rý_ô rƒÍý„ ½ƒG óAôæ þÉÜrƒH…ÉK þƒ¾BƒÅýPxÉÔ ô îƒéýÔ »ƒOqõƒÜ þÜ æBƒ_ òƒülð»ƒ_ ÿArƒÈ ô,ÿqBƒÜºõƒÉ„ òƒý컃XñÉK †ƒý¾BƒxíýC q ½ƒW ôAq ½ƒƒW äðºk ß¼rý_ôrÍý„ ½G óAôæ þ¾BÅýPxÉÔ ÿkõg »Ýðõ_ ôõG»ø ÿrO þ݃Ƀãƒðºqô óôõG»Ý¾BÅýPxƒÉƒÔ ÿ¼qs»ƒìBO q¼s óAôæ ô þü»¾Bãðºq »„ô Ûºk òðAtG ÿºô»ƒC½ƒG þ¿ü»g þGõhO óBýðBÜ»ýü»…Èlð»C »Åü»ƒK »ƒƒü ½ƒƒƒG , Bƒð óBƒü ºõƒƒƒü rƒƒƒG óBƒýƒƒðAôæ | 4 þãðBì/22BO20þðAu¼q»è μ þðBíÉéw ÿrýHñ„¼o þ¾½ø»ƒè BOºq»ƒw

qBýPg»G æ»ì ëBÄ»ø ½G R»HüBO þO»g

þüBO½Ü»è òü rHƒýƒG óAksBG»ƒG òƒýƒðAõƒOBðô óBýƒPƒg»ƒW óBü tƒÈ q»ƒƒG Alƒ…ƒýƒðBƒÜ»ƒƒOô ½G »Ü»üºsAôqºk »ðÂBÅýxÉÔ ï»C ºôºkrܺô»è q¼s þÝÈ qBÜ »ðBýÜ æB_ ï»C óAõW þGºk»C ÞÉðBw»Ü »Ýðõ_ »üAlÉO þðBñÉøAk ô»ðAõW ï»è »üAlÉO óBý„BG þÜ»üºrø»ƒG»ƒÜ ó»ƒø ºô»ðs¼lG óBü ½ƒg òƒðAõƒOºk ºô»ƒüºsAôqºk ß¼rý_ ôrýÌB„»Ü QƒwAõƒg þƒ„Aõƒýø þ„½ƒhPwºkô óô»ƒÝGqºk ‡BƒG þƒwõƒð krƒÜ †ƒýðAôæ þƒükAsBƒC ÿôArƒhÝÈ q»ƒè óBƒƒü ½ƒƒƒƒg þƒƒƒƒìAôºkq»ƒƒƒƒƒG»ƒƒƒƒƒG»ƒƒƒƒƒÜ ºô»ƒƒðAôæ þƒƒðBƒÜ»ƒƒýƒýƒƒÜ æBƒ_ôqBƒÜ»ƒƒƒG .ºôôkrݾBØq»w ô rƒƒýƒÌBƒ…ƒü ôBƒãƒð»ƒƒw Yƒƒƒðºo rƒƒƒOAôk ÞÈ rÍý„ »_qBK»ƒG»ƒÜ zôõƒð»ƒìBƒðu¼q õGkrÜ þ¾BÅýPxÉÄ òƒý컃XñÉK ÿqAl„»ƒG krÜ ºqô»â óBýñì óAôæ»Ü î¾Bd„½g:þOô μ ï»ÝG ÿqAl„»G AlðBü»ƒýÜ æBƒ_ ﻃèBƒO ô»C ÿBƒ„Bƒì»ƒO ºôºtƒÈ o»ƒG »ƒ…ýPxü õƒÉK AlÉO ÿqAl„»G óAôæ»Ü QÈ rÝG »¾BÅýPxÉÄ »Ýðõ_ QÉGºk þƒ…ü q»ƒãü qBƒÜμ ó»ƒÜºk AkBƒýO ÿ Ëõƒð ÿ»ƒ`ƒðõƒƒg òƒƒülƒð»ƒƒ_ | AlðBܺsAôBýW ºqAõG»è μQÈ ô»Üºkqºk

þâ½èBük þ¾½ø»è rOAôk þðAu¼q óBÜ»ýOArƒÜõƒíük ºôArƒhÝÈ o þƒG»ƒPÜ»ƒì ôõ_ºk ºõÈ o»G ÁBÅýPxÉÄ þðBÜ»ƒýÜ æBƒ_ þPü r„ qBýPg»Gæ»ì ÁBÄ»ø ï»Ü»ü ÿu¼q óB„BK ô ÿrG þ¾BÅýPxÉÔ þƒðkrƒÝÉLPwºk þƒðBƒýâ ½ƒG óBƒPwºô ß»ƒü»ƒÙýغk ÿAôk þÕý„q»ƒC þƒðkrƒÝƒ…ƒüBíƒð μóAlƒýƒø»ƒ„ μ ôôkrƒGAq þƒðÂBw þƒ¾BŃýƒPƒxƒÉƒÔqAõƒ_ Aõýø ÁBÅýPxÉÔ þì½ì YñÉK þðlðBwrýâ Ak þükAsBƒC ÿôArƒhÝÈ o ÿrƒÉOrƒÝw lýíc krÝ„»Ý…ÉK þÜ»ü»Oô óBPwkqõÜ þðAôæ æ»ì ßBÜ »è ß»ü q»ø þñOBørÉg»G AlüBýO þwBýw þG»ƒPÜ»ƒì ÿpƒÉâqBƒÜ qBƒýPg»ƒG ÿq»ñÈ õð μóBPwkqõÜ þðBíýP…ð þPÉÜ»ƒü μ þðBíÉéw þñPxhÝÈ o þÜ»ü ÿlð»H¾»ì þƒƒƒƒG»ƒƒƒƒPƒƒÜ»ƒƒƒƒì þƒƒƒƒƒðBƒƒƒìAlƒƒð»ƒƒƒƒƒC þðBÜ»ðAõýì μ óBÜ»ýOArƒÜõƒíükºôArƒhÝÈ o krÜ ÿBOºq»w»ƒè »ƒÜ ºôArƒhÝÈ o ÿrƒÉOrƒÝw õÈ tG þÝÈ vÈ õO ߺô óAôæ :þOô Alü»Ü»Oô ô 뻃ƒƒâ»ƒƒƒG R»ƒƒƒìtƒƒƒg òƒƒƒðAõƒƒƒƒOºk òðAõOºk †ýðAôæμòð»ü»ãHðBü»Ü»ðBíýP…ƒð þðkrG ºô»…ÉK ôºq»G ½G óºlH¾ô»ø rOBü s ߺô þƒ…ƒýƒOô ôArƒGôBð óBýƒðBܺrƒø»ƒƒG ÞÉOBÜ ôõì»ø óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q

ÁBÅýPxÉÔ þðAõOô»Üq»w


óBPwkqõÜ þðAôæ ï»Wq»w þðlðBü»ãÉK ½G ïºkq»w þPxðAs þOôºq þðlðBü»â 5

R»HüBO

2009 /yüBì - ï»ýÉw þèõg

òÈôkºk óºu½ð ½G R»üqBOrÝw þG»PÜ»ì þðBìAlð»C μpÉâqBÜ AkôArhÝÈq ÿkBý¾Bw»è ÊÜ»ðBýãG ô òƒýƒðBC QƒwºlƒG »ƒìõƒG Êü qAlƒ„»ƒG »ƒðAqºôq»ƒK óBíƒýƒPƒ…ƒýƒð .òü»ÝG AlðBðkqAvHè»øk

îürÜ»ì»c lýèBg YðBìrÜ R»üqBOrÝw þG»PÜ»ì þìAlð»C þƒðlƒðAqs»ƒìAk ÿ»ƒ¾Bw 10 ÿkBü »ƒƒè þüBGs¼rýK òü rPðAõW AlðBìôArƒhÝÈ o »è îƒðÂBƒÄ»ƒø ôrƒÉOrƒÝw ÿ»ƒPwAoBƒC ÿ»Pýì½Ü ô R»ü qBOrƒÝw þƒG»ƒPÜ»ƒì þƒðBƒìAlð»ƒC ﻃWq»ƒw ô ÿtƒýÕ𻃃O ïqAkAõƒýƒø ô ﻃƒÜºk óBƒìArƒƒhƒÝƒÈ o »ƒè AkôôkrƒGAo »ƒƒè ó ½ƒƒ_ ߺôq»ƒƒø þÜq»C »G óBýƒìAôºkq»ƒG »ƒðAôkrƒG½ƒg Alƒ„õƒOBøAk »ƒè ºôAk óBüºôArƒhƒÝƒÈ o BñÉK»è ºôºrOBü s þñýO ôoõâ óBì»ø»ƒG ô QwAõg þðBñÉùük»ƒG ½ƒG óAl¾ô»ƒø »ƒè þƒPƒ…ƒâ»ƒƒG óAôæ þƒƒðBƒÜ Aõƒƒýƒø ô ºkBü ï»C ïsAõgºk ,òGAlýƒìAôºkq»ƒG »G ókrÝO»ìtg ÿrO þÝɾBw »ðõƒ_ ô»ðAqBýPw»ø Ak»ÐBð½Ø õOBÜ ï»è óAôæ ôBãð»ø ºô»ü ôôvÉì þÜ»ýýO»ðBìBC »G †ýÝÉP„ q»ø »è ,òýÉñG ºlñüBC ôºq»G Ak»OBÜ ï»è óAôæ ÿ»íÉC ½G rPãðrâ óBìôôkrGAo »è »ÝÉðBìApÉO ô ºô»ðAkoôBC þñÈ õg ô óôõGôlðBì ô Yðºo ÿq»G»è kBýñG »íÉC ½G óBü ¼pì»C »Ü óAlýø»„ »è †ýðkrÝü qBâtÈ qBK »O»H¾»ø ,ºôBð »G óôõOBùük»G »Ü ÿ»ðBP„ô»C ôõì»ø þðBPwkqõÝýÝÉPxýè »è óBíýP…Lƒ¾BK »G Alü»üBw »è òüBýñ¾k »Ü ,QƒÉƒGºk ô òƒƒýƒñƒÈ qºsõƒƒâºk óBƒü u þƒƒìAqBƒC »è ïAôºkq»G ô »ðBíðBÜ»ÔBì ÿºtÈ sºqBK »ÔBì ÿrOBü s þðBñÉùPw»G ½G »üAl¾ô»ø ï»C ºqBGôôk .óBíðBÜ»üºô»O»ð ô þw»Ü .QÉGs¼s rÉK ºkBü

qlg q»ÜôAo R»üqBOrÝw þG»PÜ»ì þìAlð»C ʃO ÁBw òƒýƒì»ƒüºk )2009/5/26( þƒƒðlƒðAqs»ƒƒìAk q»ƒƒw»ƒƒG Ëo»ƒƒƒKºk óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q òü rPðAõW ô òü rPìq»â ºô»ü»ð½G ﻃG ô tÈ o»G ÿArG »è ï»Üºk îƒýüBƒGs¼rƒýK )lýícAõýø ( ßBÜ óBíPxü ô»„½ƒg ô rÉâqBÜ ô óBì»ÜºôArhÝÈ q ÿrÉOrÝw ô R»ü qBOrÝw þG»PÜ»ì þƒðBƒìAlð»ƒC ô ïAlð»C Q…âô ÿtýÕð»O ÿ»ƒPýì½ƒÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q þðArükBÜ ÿArG ½G ïq¼s þñýðAtÉK ô tÈ q óBPwkqõÜ æ»ì( ßBÜ îƒñü rƒý„ Âk»ƒèô ºqô»ƒâ ô qBƒÜôBƒø þƒPwAo»ƒG»ƒÜ )qBƒýPg»ƒƒG ôqBÜ »è ºôõG óBíýƒÜºq»ƒw ÿqºlƒðBø þðBÜ»ýüBíƒñƒÈ q ô óBíƒðBÜ»ƒýƒýƒÜ æB_ ôrO ÆýPÜ»C þðBì»ÜºôArhÝÈ q ÿtÈ o»G . ºôôkrGrP…ÉK ôºq»G »ƒÜ ºrƒâ»ƒñƒ¾»ƒøB„Bc þƒƒÜ»ƒƒýƒPƒwAo ô q¼s þÝÉO»ìtg óB컃ܺôArƒhÝÈ q ºôôkrÜ óBPwkqõÜ þðAôæ»G ÿôB_q»G R»ü qBOrÝw þG»PÜ»ì»è »ƒðÂBƒwq»ƒø »OqõÜ þ¾BÅýPxÉÔ ô þGºk»C þ¾BÅýPxÉÔ þƒÉÜpƒH…ÉK þƒ¾BƒÅýPxƒÉƒÔ ô éƒýƒÔ ô qBñƒýƒíƒýƒw ô o½ƒÜ ô ÿqBܺõƒÉƒ„ o½LxK þðBw»Ü ÿqBÜôBø»G ºô»ñü vÈ õO Ak»C ïBXð»C óBPwkqõÜ þPwBC q»w»è »ýýÜ æB_ ôºu¼pK ôqBÜ »è »ãW »ì»C )78( ôq»Pð»w )20( þðBܺq ½WôAq ½W þðBÜ»Ý_¼qB„ ôqB„ ÿ»Gq¼s»Ü »ÝñG þÝÉO»ìtg Ërâºk ½g»è óBPwkqõƒÜ óBƒü»ƒÜºq»ƒƒ_ºk þƒƒðAô滃ƒG óBƒü q¼s ô þñýüBC ÿsAôBýƒW ʃG òƒð»ƒü»ƒâ»ƒC .þW½è¼kBC þG»øs»ì þG»PÜ»ì þPwBC q»w»èq»ø óBìõãɃG ô»ÝñG ôq»Pð»w õƒÜBO R»ƒü qBOrƒÝƒw ÿºô»è ºrOBü s óBícõƒíƒO óBÜ»ƒðvƒýƒè ÿºu¼pƒK ô »ƒìBðq»ƒƒG .»ƒƒðBƒìôôkrƒƒÜ ½ƒG AkºlñüBƒC»ƒè »ƒƒü»ƒƒø óBƒìrƒƒPƒ„BƒG . óBPwkqõÜ þðAôæ þðkrÝO»ìtg ÁBw òƒýƒì»ƒüºk ÿkBü QƒƒÉƒGs¼rƒƒýƒK þƒükAsBƒC ÿôArƒhÝÈ q þƒðlðAqs»ƒƒìAk QÉGôõOô»Üq»ƒw óBPƒwkqõƒÜ þƒðAôæ .óBPwkqõÜ þwArÜõíük þðôõìs»C

ë BýøBGs¼rýK þìq»ãƒG ʃðBPƒwkqõƒÜ BG»ƒPƒÜ»ƒì òƒÉƒèBƒÄ»ƒƒø ôrƒƒÉƒOrƒƒÝƒw Q…â òÉwrKq»ƒG ô ʃO»ƒü qBƒOrƒÝw ô ÁBÄ»ø þì»ø ô ô»ÝñG ô q»ƒPð»ƒw óAôæ BükAsBC AôArhÝÈ q òƒÈ rƒãð»ƒüæ . ï»Ük óAkõg q»G ô R»ìtg ÿrK òÉèBw ºk ô ÿqºôq»ƒK óBƒíP…ýð ʃܻƒƒðBƒýƒãƒG QwºlG ½G u óB„½ÝÉO ô »ðAs½ƒxƒ¾k lñéG õGu ó rÝ„õg »Åýƒèºkôô òƒýƒðBC óAôæ ʃƒƒƒãƒƒðºqô 䃃ƒƒðºkBƒƒðrƒƒƒƒÜ óAôæ þƒükAsBC AôArƒhƒÝƒÈ qBXƒðBìqBƒC ‡sqºôô q»ðõøô Jºk»C ÊýèBCu,»ü õG

ÿ»ãÉW óAôæ þükAsBC ÿôôvÉì þÜ»üºôBì»è »Ü »ýüsBðB„ þO»üõýðAõO AlOqõÜ ó»ì»O þÜæB_»è q½WAq½W þÝÉÕý„q»C RBÝG qBì½O ÿqºôq»w ô ôAqõƒW òƒÉƒèBŃýƒPƒxƒÉƒÔ BƒðrƒƒÜsBƒwô BƒðlðBƒÅèô Ak óBƒÄBƒýG þƒƒì»ƒƒøkqõƒƒW BðlðBÙèõƒgô óAô òƒÉƒÜ»ƒPƒwBgôs»ƒc óAôæ ï»Xè ÊðBñÉøAkô ólðArÔBC ÊðBýâ Êü ½ì»ñüºk »ü õG ô ,»ýOrâ ºõgBÝ`È q ÊðAk»Åãðºq ô ÿq»øô»W òÉñOqBø½â óAô 뻃ƒƒƒâk ô »ƒƒƒƒÜkBƒƒü ½ƒƒƒƒg Ëô »ÄõhG ÊðBPwkqõÜ ôrÄ»C òÉðõ_»Å…ÉK J »ì BðõH„BC ô þè»ÝÉO ô òƒýƒPƒük òÉÄæBC BðôõGAlü»K ô qôkqºk BðBùýƒW óAô BðrÜ Ç æ»G ôïºkq»w òÉü þPxðAs

AlOqõƒÜ ó»ƒì»ƒO þƒÜ»ƒüºôBƒì»ƒƒè »ƒƒÜ »è q ½WAq ½W þÝÉÕý„q»C þO»ü õýðAõO ô RBÝG qBì½O ÿqºôq»w ô þÜ æB_ ÊG»G óAôæ »G QÉð»ü»ãG ÞÉO»ìtg óBìõãÉG þü»_ôBð ô s»âºo ÿsAôBýW ½G ºô»PÈ o»âºk ‡»ƒñƒOô»ƒÜq»ƒw ﻃC aýø ÊG»G »Ü þƒðBܺqkBÜ ÿs½ƒxƒ¾k

óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq þÅýPÜBC þÝÈôArhÝÈq ߺô ºôAk þ¾ô»ø q¼s óAôæ ÿqAõG ÿqôºk AlðAôæ þðBܺqAõG »è ÊñýHG ÿ½g ôBƒñÉK »ƒè ó»ƒÜºk qBƒÜ ÞƒÉPw»ƒG»ƒì .AkôArhÝÈ q þðkrÜrPðAõW

òýìA lídì qBG»W Bø»O R»üqBOrÝw þG»PÜ»ì þìAlð»C ÿôArhƒÝƒÈ q ÿ»ƒ¾Bw )10( ÿkBü»ƒè AlƒðBƒPƒwkqõƒƒÜ þƒƒðAôæ þƒƒƒükAsBƒC þðAôæ ï»Wq»w þüBGs¼rýK òü rPðAõW

ôó rÜ»„»â AqAqºô »Gk AlðAôæ ÇBƒðk BðrÝðAõW ô óAô òÉüºrø»G BðrÝOqõg ô ,ºk þÜBÅW BÄBðk þðBPwqB„ Êü ôq ÿq»ø ß»Üq»ƒC óAô BƒðrƒÜºtƒýPÜ ArƒK ôæô ,ÊÅýèºk Ëô BðrÜ Alü»K õG u »ðs»ì ½ƒGu »ƒñƒü õƒƒG 䃃𻃃…ƒÉƒK ïºkq»ƒƒø òÉÝü rãwrK ô RBù…ÉK BðrÝýðBĺq»G vü qk BÜ»ÐBð½ƒØ ô sBw yƒýƒÅƒðºqB_ BñPwAqBK ½ƒGu »ƒüAlƒðAôæ q»ƒHƒì»ƒø»ƒè ó rܺkBìBC ½gô ,¼rÄ»C òÉPԻ݃wºk òƒGk òƒÉƒü õƒƒð òƒƒÉƒOBƒùƒ…ƒÉƒK ½ƒƒGu ô þwArÜõíük ÊðBýâ BðrÜ»Pw»Wq»ƒG ô qBýPw»ƒø BƒÐBƒð½ƒØ ʃÄk þƒðºk»ƒì ô RBG»g ï»C ÊÄk Bƒìô»ƒè ,AlÝwBƒð ó»Ü»ð rýGu óBðBìºqBØ óAô BðB„½ƒÝÉO ¼rÄ»C òÉPÔ»Ýwºk ô ¼rÄ»C BükAsBC òÉü

»è ïºk»C þüBGs¼rƒýK þƒ¾õƒâ »ƒÝK»ƒ_ »è îðÂBÄ»ø ÿ»Ü»ƒü »ƒÜ»ƒü þƒÜ¼q»ƒG ô q»Pð»w ô R»ü qBOrÝw þƒG»ƒPÜ»ƒì þðBìAlð»C ï»Wq»ƒw ô»ƒðvƒýè ô »ƒÝñG ÿ»ðÂBÄ»ø ô»C ôAkBPxÉC »è ôArhÝÈ q þƒð»ƒì»ƒO ºôôkrƒGAq ÿºôBƒì »ƒƒè »ƒƒÜ ½G óBü qBÜ QÉG †ýÝÉOBw ½G ôArhÝÈ q ôArhÝÈ q ÿsq»G ÿôBð þñOrâ Aq sq»G | .ºôkrÜ ½G îñÈ õð»C Ak ‡BÔºô ô tÈ q ÿq»w ºô þPwºk þðBGqõØ »O»ðõG »Ü »ðAôæ ô»C ..q¼rýO ߺô óAôæ þƒƒükAsBƒC ÿôArƒƒhƒÝƒÈ q óAôæ ÿqAõG þÅýPÜBC þÝÈ ôArhÝƒÈ q AlðAôæ þðBܺqAõG »è ºôAk þ¾ô»ø q¼s BO ÊðAõPƒG ô ʃñƒýƒHƒG ÿ½ƒg ÿqôºk ÿk»G óBýðBÜ»ðô»ƒg ‡BG þƒÜ»ƒüºkAq óBí„BG ÿqBÜ îÉ¿G îðAõOºk ºô QÉñÉùG »è QÉG ókrÜ zBG þÉW »Ü ºôôkrÜ ô þƒ„sqºô ô þƒGºk»ƒC( þƒðBܺqAõƒƒG ô þƒƒƒƒƒPƒƒƒxƒƒƒðAs ôÿq»ƒƒƒƒƒƒðõƒƒƒƒƒƒø Ak»ðAqAõG ô»è »Ü )lPø...þO»ü»ì½Ü ô þGºk»C þ¾BÅýPxÉÔ òülð»_ »è ÿ½g ºô»OºõýñýG ºqô»â þ„sqºô ô ÿq»ðõø qBXÜ»ü þÜ»üºvÈ q îÉ¿G îƒðAõƒOºk »ƒÜ ô aÜ( ÿs»âºq ôôkq»ø »G óAôæ ÿq¼s óBýü qAl„»G q ½xðBw ÊG »G ºô )qõÜ »ƒü ½ƒG ..óBÜ»ƒýƒÜ æB_ »ƒƒè ºôôkrƒƒÜ Akºu¼q ï»è »íÉC »Ü þO»ü ½g ÿ»ãÉW »Ü ºô»ñü»Üºk ÞÈ ôArhÝÈ q ÿkBü »Ü »è †ý„½g Qwºk R»ìtg »è ºôõGpK óôõG qBÜôBø »Ü òü»ÝG »ðAô»C ô óBì½g AkºkBü ï»è óBíðBܺqBÜ þñOô»Üq»w ½G BO»Ü ºô»ñü»Ü ÿºqBGôôk QÉG †ýñɾ»G þ¾ô»ø »…ýì»ø òýG AkºôArhÝÈ q ï»è þƒðkrƒÜ R»ƒìtƒg ½ƒG òƒüºlG ÿlW ÿôArhÝÈ q †ýðAôæ ô óAôæ ÿrOBü s þðBü ½g þìºôôk þ¾Bì»G óAôæ þükAsBC þðBÜ»ýÜ æB_ »è kôõw òðAõPG ô òðAtG .òñýHG ôArhÝÈ q

kõídì Úülw R»üqBOrÝw þG»PÜ»ì þìAlð»C

Ak»OBÜ ï»è óAôæ ÿ»íÉC óBìôôkrGAo»è ºô»ðAkoôBC ô óôõGôlðBì ô Yðºo ÿq»G»è »Ü óAlýø»„ þñÈõg ºôBð kBýñG »íÉC ½G óBü¼pì»C óBìrP„BG ÿºu¼pK ô »ìBðq»G ½G AkºlñüBC»è »ü»ø þðAôæ þðkrÝO»ìtg óBPwkqõÜ

ÿôôlñü s þƒðAkvƒü ô óAôæ òƒƒýƒÉƒ¾ºk .òðBPwkqõÜ ÿºlñüBC | lýíÌ òíÉø R»üqBOrÝw þG»PÜ»ì þìAlð»C

ô»C R»HüBƒO»ƒG ﻃܺk óBƒPwkqõƒÜ AkºlñüBC þ¾Bw»è ïqAkAõƒýø ÿ»ƒðAôæ óAôæ»G rOBƒü s þƒO»ƒìtƒg òƒýðAõƒPG þðBÜ»_ôBƒð ôõƒì»ƒø»ƒè òƒýð»ƒü»ƒãG »G óAk ôºrG rƒOBƒü s ½ƒG óBƒPwkqõƒÜ þðBܺqAõG»ƒè óBƒýðBƒÜBƒðAõƒO ôºrƒø»ƒG ºlñüBC þ¾Bw ïsAõgºk lÉìõC AlðBü u ﻃWq»ƒw þƒðBƒñƒýƒùƒük»ƒƒG þƒƒ¾Bƒw ,ÿk»ƒƒPƒÉƒG óAôæ þƒƒðBƒÜ»ƒƒðô»ƒƒƒg ÿo»ƒƒK ô»ƒƒƒG óAôæ ïqAôºlƒƒÉƒƒìõƒƒƒC »ƒð»ƒÝƒGôôo ºô»ƒýƒýƒPƒÈ ôArƒƒwrƒƒLƒÉƒè ÿqBük ½G ókqAvH¾»ø þƒðBƒÜºlðºôBƒð ½G óBƒì»ƒÜ»ƒè»ƒâ ÿºlñüBƒC þƒðkrƒÜ ï»Wq»ƒw þƒñÈ õƒg þƒðAk»ƒð¼pƒýÔ»ƒG þƒƒƒðkrƒƒƒÜ ÿqBƒƒük .óAlƒýƒø»ƒƒƒƒ„ RBG»g »¾Bwlð»_ ÿ»ƒðBPƒxƒýƒèô»ƒC ô óBì»Ü»è»â ÿºlñüBC ôBñÉK»è ó»Üºk .óAlýø»„ þñÈ õg lý„ºq k»ì»dì qAõÉG R»üqBOrÝw þG»PÜ»ì þìAlð»C BýƒèBw 10 BñƒýƒðBC rƒýƒG BPƒÔ»ƒÝƒè»ƒƒùƒG òÈ ôæ BýükAsBC AôArhÝÈ q BðlðAqs»ìAk

þðlðAqs»ƒìAk ÿ»ƒ¾Bƒw )10( ÿkBƒü»ƒè óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q ôrÉOrÝw ÿ»PwAoBC ï½g þüBƒGs¼rƒýK ô R»ü qBOrÝw þG»PÜ»ì»è îðÂBƒÄ»ƒø ﻃWq»ƒw ô ÿtƒýÕð»ƒO ÿ»ƒPƒýƒì½ƒƒÜ þðAôæ ô óBÜ»ÝñG ôq»Pð»w þðBìAlð»C . ï»Üºk óBPwkqõÜ ô»C ôõì»ø þwBK õw þO»ü ½g þɃW ÿBOºq»w»è q»ø »Ü ï»ÝG »ƒðAtƒÈ o»ƒG þükAsBC ÿôArƒhƒÝƒÈ q þƒðlƒðAqs»ƒìAk ÿkBü »Ü ¼pì»C BO óBPwkqõÜ þðAôæ ïAôºkq»ƒƒG »ƒƒÜ þƒƒO»ƒƒü»ƒƒƒ¾Bƒw )10( ôqBÜ þñOô»Üq»w ½G óôõG óBíðAõýP…K ÿôq»ƒƒw»ƒƒè óBƒíƒðBƒÜ»ƒƒýƒƒýƒƒÜ æBƒ_ ôtƒƒÈ o»ƒƒG ÿArƒƒG ºô»ƒƒƒðBƒü ôõƒƒƒì»ƒƒƒø )qBýPg»Gæ»ì( ßBÜ óBíPxü ô»„½ƒg ô ÿkBì ÿqBÜôBƒø »ƒƒ…ƒýƒì»ƒƒø »ƒƒÜ þñOô»Üq»w ½G òü ôôkrÜ ÿô»ƒñÌ»ƒì .óBíðBܺqBÜ

ÖýO»è óAõW R»üqBOrÝw þG»PÜ»ì þìAlð»C þì½ì òýì»üºk þðlðBwrýâ Ak ÿ»ð½G»G þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q þð»ƒì»ƒO þƒüBƒGs¼rƒýK òƒü rƒPðAõƒW óBƒPwkqõƒÜ óBPwkqõÜ þðAôæ ï»Wq»w ÿ»PwAoBC óBìAlð»C Q…â »è þüBGs¼rýK ºô ï»Üºk ÿAõýø ï»Üºk ôArhÝÈ q ôBð þðAqkBÜ ô »ÝK»_ ºô ,ïsAõgºk ½G óBýñOô»Üq»w ô»C ôõì»ø »G ‡»Ý…ÉK BÔºô þ¾õƒâ )9( ï»C ÿºôBì»è »Ü ï»Üºk »ðBw»ƒÜ óBü qBÜ ÿs½x¾k»G AkôôkrGAo ÿ»ƒ¾Bw ôBð»è ºôõGqBük óBýPwºk òƒì ºôôkrƒÜ .AkôArhÝÈ q ÿôArhÝÈ q ÿôôvÉì »ñýðAôpG q»ƒâ»ƒC »ýü sBðB„ ÿ»ãÉW Aô»C óAôæ þükAsBC

þðAõO þðBƒÜ»ƒðAõƒWºqBƒÜ ô þƒÜ æBƒ_ ï»C BPxÉC ô RAlG ºôºqºk ÿBâqºk»è »ƒè ºrƒÈkôBƒ_ þƒìAlð»ƒC ºôArƒhƒÝƒÈ q ‡»ì»C AlèBð½wBð q»Pƒð»ƒC ëBýƒw½ƒw þƒƒüºqô»ƒƒâ þƒƒÝƒÉƒÔºq»ƒƒ„ ºqBƒGôôk .ºôôkrÜ ÿqBì½O ôôvÉì »ýüºôArhÝÈ q | óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q »è »ƒíƒÉƒC ôAq ½ƒW »ƒýƒÜ æB_ ôõƒì»ƒø Á»ƒƒâ»ƒƒè »G óAôæ þðkrƒÜBƒñ„BƒC ô óBƒÜºq ½ƒW »G óBÜ»Ý_¼qB„ ÿqõñw »è þO»HüBO ô ½ðB„ ôBÙýw½ì ô þGºk»C »¾BÅýPxÉÔ óBì½g ,óB`Ü þðBÜ»ý„sqºô »ýÜ æB_

| k»ì»dì eýOBÔ k»íc»C R»üqBOrÝw þG»PÜ»ì ÿrÉâqBÜ þðlðAqs»ìAk ÿu¼pƒ¾Bw òƒýƒì»ƒüºk»ƒè þükAsBC ÿArhÝÈ q óBì»ÜºôArhƒÝƒÈ q þPxü ô»„½g ôtÈ o óBPwkqõÜ þðAôæ

óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿqBÜ þðAlü»ì »ñOBø Á»â»è ô óAõW ÿ»ðõíð þüºôArhÝÈq ÿ»ìBðq»G óAõW þÜæB_ krÜ ‡»Ý…ÉK þðAõW ô»C ôõì»ø þwBKõw ïºk q»ø »Ü ï»Üºk »ðAtÈo»G þükAsBC ÿôArhÝÈq þðAõýP…K óôõG óBPwkqõÜ þðAôæ

ÊG »ðBýÜ æB_ ï»C þðBìq»g q»ƒw»ƒè ÿ»ƒíƒÉƒC ,ºô»ƒOºôAk»ƒð óB탾BK ﻃg þðAôæ þðArükBÜ þO»HüBO »G †ýðAôæ -þO»ü»ì½Ü »w¼rK »è þüºôArhÝÈ q ﻃC þƒðBƒÜ»ƒýãð»ƒøq»ƒÔ -ÿqõƒPè»ƒÜ »è òýG»ð ºlükBð ô òü»ãHÉO »ƒÐBð½ƒØ òýG»ð ò„¼qBð AlðBÜ»ðAõW »P„ ïºkq»G »ƒƒè AlƒðBƒÜ»ƒƒýƒƒÜBƒðôq QƒƒƒwBƒC »ƒƒƒè ô qBìBC þƒðBìs »ƒG Alƒ…ƒü q»ƒHƒìAq»ƒG QÈ rÝG »ðB„ô»g ô»è zBG »ðBýðÃØ»C

þðÂBÄ»ø ôóBìAlð»C ÿ»Ü»ü»ƒÜ»ƒü ½ƒG ÿôArƒwrƒLÉè ô ÿtƒýÕð»ƒO ÿ»ƒPýì½ƒÜ ôqBÜ ÿôÃw ,ïrɃðºk óBܺq»ƒPƒð»ƒw ÿrÉOrÝw ÁBÄ»ø ½G †ýðõG»ƒðôlƒðBì ,R»ü qBOrÝw þðBìAlð»Cô ôArƒhƒÝƒÈ q q»w»è ß»ýPxÈ õ¾»ø QÉGºk AkºkBü ï»è þƒƒüºôArƒƒhƒÝƒÈ q ÿqBƒÜ ÿôôkrƒƒƒGAo ºôºtÈ q»G óBÜ»Oô»ÝPwºk ôºô»ƒñƒüºlƒG ÿôArhÝÈ q ½G»ýü qºôq»w ,òýðAôrG þÉè

ÿo»Kô»G óAôæ ïqAôºlÉìõC »ð»ÝGôôo ºô»ýýPÈôArwrLÉè ókqAvH¾»ø þðBܺlðºôBð

q»G ô R»ìtg ÿrK òÉèBw ºk óBíP…ýð ÊÜ»ðBýãG óAkõg ô »ðAs½x¾k ô ÿqºôq»K òýðBC QwºlG ½G u óB„½ÝÉO ½G ß»ð ºô»ðkr݃PƒwAq ½ƒG ‡»ƒì»ƒC ô zrK òýƒðAtƒG QƒÉƒGºk ,ólƒðB݃„ »G »ýð R»HüBO Bùð»O óAôæ ÿ»…ƒÉƒÜ »ƒè ÞƒƒÉƒ„»ƒƒG óBƒü ô óBƒPƒwkqõƒƒÜ þÝÉwrK óAôæ þwrK óBÜBƒã¾»ƒì½ƒÜ »è AlðBÜ»ýøBÔºq »O»¾ôºk »è »ýðBƒùýW Bã¾»ì½Ü »è AlðBܺlð»ì»¾ôºk »O»ƒ¾ôºk ô qBPýèBO½O »íÈ uq »è AlðBÜ»ýwArÜõíük ÿk»G þðBwBC »G AlðBÜ»ƒýü q ½ƒOBƒPÝük ôlƒð»ƒƒìrƒƒýƒG óBƒƒüºk ô QƒƒƒÈ rƒƒƒÜºk Qƒxü u½ƒè½ƒýw½ƒƒw ôqBƒÝƒýƒ…ƒðôqºk Ak»ü»…ƒÉƒÜ ﻃC þƒðBÜ»ƒâºq ÿAôk»ƒG ôôvƒƒÉƒƒì »ƒƒƒÝƒƒðõƒƒƒ_ òƒƒƒÈ o»ƒƒƒâºk ,ÿºôºqlðõO óAkæ þƒO»ƒü ôlƒðBíƒè»ƒw ÿ»P…ü ôBøqºk AkºlñüBC »è òOrâºlükBð »è ‡»íÉC »ü ½G QÉGºk þÅýƒO»ƒãƒÉƒð AlðBì»ÜºôArhÝÈ q ÿkBý¾Bw òý컃üºk

»ñOBø Á»â»è óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿ»ðõíð þüºôArhÝÈ q ÿqBÜ þðAlü»ì ÿ»ìBðq»G óAõƒW þƒÜ æBƒ_ ô óAõƒW îÉ¿G îðAõOºk»Ü krÜ ‡»Ý…ÉK þðAõW ÿôArhÝÈ q ÿ»ðBýÜ æB_ ï»C ÿôAô»O ó»ƒü滃è AkrƒOAôk»ƒè óAôæ þƒƒükAsBƒC ÿrO þðBܺôArhÝÈ q ô Nôrâ ô»¾»ì½Ü R»ƒHƒüBO»ƒG þƒƒðºk»ƒƒì ÿ»ƒƒ¾»ƒƒì½ƒƒÜ »ü»Ý`È o ï»C óAôæ þðBƒÜºôArƒhÝÈ q òülð»_ ÿºô»è qºk»G »ì»C ,q»G »üArýâ ï»C ÿ½ðB„»è ‡BG þðBw»Ü ô ôrükBÜ »Üõƒð»ƒø ô òƒOô»ƒÜqºk ºôºôArƒhÝÈ q ,ó»ƒÜºk Á»ƒì½ƒÜô 뻃â þƒO»ƒìtƒƒg ôæ óAk»w»G ôArhÝÈ q þðBÜ»ýýÜ æB_ òGlð»ìkõw þÉè ºôºs»âºo ôôkq»ø»G ºô»ðs¼kºk óBü ½g þðBÜBðAõO ôºrø»Gô ôôArƒhƒÝƒÈ q »ƒÜõƒð»ƒø þƒ_q»ƒƒâ»ƒƒC ÿqBƒÜ ﻃG ,ó»ƒø q¼s ÿq»ƒP𻃃w ôõì»ø ôAqvÈ o ½G óçK ôqAk »ƒìBðq»ƒG ôArƒhƒÝƒÈ q þƒðBܺqBÜô †ƒýƒC RBƒÜ qôôk QƒÉð»ƒü»ƒÜºk òƒOô»ƒÜq»ƒƒw»ƒƒG ,óBÜ»ýO»HüBO »ýülðºôºuq»G þƒðBýƒâ»ƒè ÿºôºq»ÜBýW þƒO»ƒ¿ƒw»ƒg ‡»ƒì»ƒC þƒƒƒðAôæ þƒƒƒükAsBƒC ÿôArƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q .»ðBPwkqõÜ ô ÿ½ƒg þƒO»ƒüAq»ƒñÈ õƒð ÿBƒãƒÈ o»ƒƒè


ïºkq»w ÿrýãðBùýW þðBÜ»„»â »ð»üæ »G óAôæ þðkrÜ ºkqºôq»K R»HüBO

ï»Oô»c þ¾Bw )R»HüBO( ºqBìu

4

óBñÉøAk μqBÜ ÿkAsBC ,ôæ ÿkAsBC ,Ak»¾Bw )10( ÿkBü»è ÿºô»è q»G ,AlðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q ÿ»¾Bw )10( ÿkBü»è rÉOrÝw »è þ„½g Qwºk »Pxü õÉK îð»ü»ãG ï½g þüBGs¼rýK ï»C þðBܺqkBÜ ÿ½Ü ô ÿtýÕð»O þG»PÜ»ì ô R»ü qBOrÝw ô ô rO »ðBÜ æB_ ºlñüBC þðÂBw ïqAkAõýø ºô ,ï»ÝG ºôArhÝÈ q òHìAôºkq»G óAôæ »G rO qAlg»üBG ô rO »íܽO ÿ»ìBðq»G»G ÿq»ñÈ õð »G òHG þéÍÔ»G ºô .óBPðBÜ»ýýÜ æB_ ôqBÜ þðAôqBÜ»è ô Bƒýƒèõƒƒg ô QƒƒwAõƒƒg »ƒƒè qBƒƒÝƒü rƒƒƒâq»ƒƒƒG ô óAôæ »Ü QÉ_»ð rýG óB턺ô»C ÊGºkºô .óBýðBƒÜ»ƒýülðºôºuqõƒG ô ÿqõGBCô þwBƒýw »ƒPwAõƒg ʃðAõƒOBƒð ß»ƒüBƒã¾»ƒì½ƒÜ ô óAôæ»è ÿlW ÿoôBC rP…ÉK ÿk»PÉñÉG þðBÜ»ýýO»ì½Ü | .ºô»PÉGAk»ð þðBÜ»PwAõg òGôõOô»Üq»w ïAôºkq»G ôs¼rýK óBOkBü | òÉxc ëBíW óBPwkqõÜ þè»â þPüæ»O»w þP…â ÿq»GºõÈo»G

óBÜ»ýOæ»øu¼q Bãè»ì½Ü õýð»è óAôæ ÿ»ãÉK

»G.»ƒXƒð»ƒâ þƒðBü u ÿ»ƒPƒü ôBC»ƒÜ rƒO þO»ìõÝc »ðBPÔ»ø ô»ƒðAu¼q ºô»ƒgAk ÿºôqºk »PÈ rÉðºk lÔºô òülð»_ îü»ø ºô»O¼krÜ»ð ºô»è ÿrƒýƒG ï滃G.óAôæ qõƒÜ þƒƒðAôæ þƒƒðBƒÜ»ƒƒýƒÜ æBƒ_»ƒƒÜ ½G. Bƒýðôk þƒðBƒOæô ½ƒG ºô»ƒPü sAõƒãG ½G.óBü õg þðBÜBðAõO þƒðkrƒÝ…üBƒíð þƒðAôæ »ƒÜ.òƒñÉíƒè»ƒƒxƒýƒG ÿºô»ƒƒC þðAôæ »è »ýð ï»Ü óBý`ýø †ükqõÜ .Býðôk ÿôArhÝÈ q ÿkBýƒèBw »ƒè ïAõƒýƒø »ƒG òÈ rÝG rPðAôArÔ óBÜBãü q óôæ ÿkAsBC »G óBü ½G óAôæ »Ü ÿ»ðBPwAõƒg ô»ƒC †ü ôArhÝÈ q ô ó»ãG BñÉK ò„¼q»ƒK »G R»ìtg sBO þìBðq»G»G »…ýƒì»ƒø .RBÝG kqõÜ þðAôôæ

ÿ»ðsBG »è.ôArÝü qAk þÜ»ü õýý_ qAõ_ ï»ÜBO q¼s .ôArÜ »PwAqBC þÝÉO»wBýw õýð »è ÿ½g ÿ»ãÉK þK»G ô»Üºq»ƒø óBýPwºk òƒÈ õƒ„. óAôæ ÿqºôB컃W .óAôæ þƒðkrƒÝƒO»ƒƒìtƒƒg ½ƒƒG ºqBƒük þðBܺq»Pð»wô óAôæ þðBܺôArƒhÝÈ q ÞƒüºkAqBƒO .ó»ƒÜºkqBƒÜ ºqAõƒƒG ﻃƒè ÿºõý_ qAõ_ »è ÿºô»C ½G ºôAk óBýèô»ø þOBýðBÝíýC þðõG þK »G óBü qBÜ»ìBðq»G ÿôArhÝÈ q .ºôrÜ óBýO»ƒìtƒg ÿkBì ºqºôBì»W ô»C þƒK »ƒG óAôæ ÿkAsBC ôqBƒ„ ôõƒƒƒì»ƒƒƒø »ƒƒƒè ÿ»ƒƒƒðAôArƒƒƒÔ ïAlð»C óAqAs»ø þðõG.óBÜ»ƒÝ_¼qBƒ„ ºôôkrÜ óAôæ »G þO»ìtg ï»ÜBO qôs. »Ü ÿ»ðB…ÉÜ ôõì»ø ô»C ÿ½ø »G ïæ»G. .ºô»ƒƒƒƒƒPƒƒýƒƒGºk óAôæ ÿôq»ƒƒƒƒƒG ôq ï»Ü þÝÉOBýðBÝíýC »G ÞÈ ôArhÝƒÈ q »G R»ìtg. Qxü õÉK ߺô þðAõƒOBð ë»ì½ƒÜ. õƒýƒð ÿºqBýƒPƒw»ƒø ºvƒÈ õƒO »Pxü õÉK Ak »ÐBð½Ø ï»è »üAô îÉK.RBÝG ½ƒG qBÜ rƒOBü s óAôæ þƒðBܺôArƒƒÝƒÈ q »ƒG.ó»ƒÝG óAôæ þƒƒðkrƒƒÜºkqºôq»ƒƒK »Ü. þüºô»O»ð ÿºkqºôq»K þO»ƒHƒüBO þÜ»üAsºqB„, »ìºkq»ƒw ﻃC þƒðAôæ »ƒðBƒðAõƒƒG ﻃƒC q»ƒƒw »ƒƒè óBƒýƒì»ƒƒÜ ºqAõG »è ëBÅPxÄ þðAlìBXð»ƒC.»ƒü»ƒø þðkrÜ þK ÿqAl„»G ô óBÜBPýWBƒýW »Ü þðBܺq ½W ôAqõW »èõƒg»ƒG óAôæ BXñýC. ó»Üºk ôsºqBC. óBü ½g ÿkõg þÝÉèõg q»ø óBC,QýG þ„sqºô þèõg

þƒ¾»ƒÝÉO ï»ƒÜ AlðBƒÜ»ƒPwBƒC ôõƒì»ƒø ½G ‡»ì»C μòƒGºk þƒüBwBC þƒOÂôBø þðB„ q»w»è þPÈ qBýwrKq»G »Ü »üºô»C »Ü »üºôºrÉè .ºô»ð»hƒG qôôk óBü ½ƒg μòO»wºk »è ÿ»ðAô»C óAõÉð»è þüB„½G .QÉGºk Qwôqk AlýƒüBwBC þƒOÂôBø »ýüB„½G ô»G Qw»ø Al„BPxÉC »è »ü ½G μóAôæ óAõÉð»è »Ü QÈ rܺk »üºqô»â þðBðAk »ü ½G ,»ü»ø AkºôArhÝƒÈ q ﻃC ô»C ÿºô»C ½G rO»ƒíƒÜ½ƒO ÿ»ƒìBðq»ƒG ‡»ðAô»C »Ü ,QÈ r¿Éø»ð »ƒðBýƒüB„½ƒG AlÉO ÿqBÜ ºô»ãÈ q q¼s »è QÈ rƒÜºk »ƒG ïºuBìBC ºôºq»ƒƒw»ƒƒè μQƒƒÈ rƒƒÝƒG »ƒÜ ,krƒÜ óBƒýì»ƒÜ q¼s þƒÝÈl𻃃ø ÿBOºq»w »PÈ rÝG AkºkBü ï»è QÈ rܺk þðkrÝO»ìtg rOBü s ½ƒG ރɃLƒPƒwºk μóBÜ»…ÉÜ »è ºô»ðôõƒHƒÝƒü tƒð μóAôæ .AlðBýðkrÜ q»wºqB_ ÿAôk»G óAo»â

»ì»c þWBc ÿqBâsq ºôArhÝÈq ÿlðºôBð.ë ßõÜq»Ü þðBÜ»ýOArÜõíük

þPwôq RBW»ð Qü rÜBñük»G ÆýPÜ»C þÜ»üºõƒÉƒ„ »ƒG »gq¼k ôqBG »C ½G †ýƒñƒðBܺqBܽƒø. ï»C þðBOæô ÿq»Gq¼s »Ü ºô»Pü q»âºk q»â»C.òñɃèBðºk ÿºõƒÉƒK. ºqºõƒ…ƒÉƒÜ ºô»ñüºlG AôBCq ½g ÿôvÉì »è ÞÈ qôBC ÿrýG þðlð»ƒw»ƒ„»ƒâ ÿBOºq»ƒw »ƒè þðkrÝO»ìtƒgô óBñƒÉƒøAk ½ƒG Ǽrƒì ºu¼rK þðlðBü»â YðBìBC»ƒG. q»ƒGºqôºk þðBñýùük»G ôBñÉK »è ½Ü ½G ßBO þðBÜ óAôæ.ôõOBøAk »ƒè rƒPƒðôq þƒÝƒÉƒðBü u »Ü ó õHðBðBñÉøAk ôõì»ø ô»C þãð»…ýK ólðBü»â óBü ôBCq ½g ÿu¼rì»C ÿ»üBÜ óAõP…ýðAk ô þðAqºsõㄽg ÿ»ÝOõè ÿkBýðõG Ǽrì »Ü ÿ»P„»ø»G ô»ƒC, ôq»ƒñƒýƒøAk þƒðAôæ þƒì»ƒøq»ƒG ºôBƒð óBƒü õƒg þƒìºkq»ƒw þƒðAlƒð»ƒƒìrƒƒýƒG »G »ñOô»Ý…ÉK ô»C ºlð»_q»ƒø.óôõƒG þÝüºvÈ q þðõ_ôBð »èô þðõƒhƒðô»ƒ„ ÿ»ãPƒxƒü ô »ƒPƒ…ƒü»ƒâ óAôæ ÿ¼qs ÿqBük þƒÝƒÉƒÐBð½ƒØ »ƒè Qƒw»ƒG»ƒƒì þðBÜ»è½K»„ »ƒ…ý컃ø ï滃G.AkôArƒÜ óBƒÜºqBƒð»ƒÜ »ƒè rƒOBƒü s óAôæ ÿrƒýG þƒðBƒÜ»ƒƒè½ƒƒK»ƒƒ„ ºô»ƒƒPƒü ô»ƒƒÜºkqôk ôõì»ø ½G óvÈ ôBøºk q»K ôrƒñOAôArƒÔ. þƒðõƒG ïAôkq»ƒƒG ÿqAôk .óBƒÝƒð»ƒƒüæ òP…ü»â ½G óAôæ ÿºôBxK»ð þOBG»g ½ƒG þƒèô»ƒø »ƒÜ ÿ»ƒðBXƒðBìBƒC ô»ƒƒG »èô ß»üºõÉ„»G. óBü»Ü»ü q»ø.óºk»C

óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq ºôõG rPÜæB_ rO þðBܺôArhÝÈq »è AkqAõG q¼s »è ô ókrƒÝñýGAk μóBƒÜºqBƒÝÉG ºôæ ½ƒƒG ÿ»Ü»ü þðAlɃK ½ƒG ókrƒÝƒýƒðBwBCqBÜ ß»üºõÉ„»G ,óAôæ ½G óôõHÉW»P…ýð ÿsAôBýW AkoAsBG Á»â»è ÿ»Ü»grð »Ü þPƒxƒýƒØ ÿºõƒÉƒ„»ƒG óBü ,QƒÉƒG»ƒø | .QÉG ó»üBgvÈ qk þÜ»ýülðºõü»K þðkrÝPwôqk Bøºôq»ø ½G AlðlñÈ õg þðBܺlðºôBð Á»â»è ô»PK ô»ƒè »ƒü»ƒø þƒƒüBƒ„½ƒƒG q¼s ÿºô»ƒƒC óBܺôArhÝÈ q »Pxü õÉK »Ü Ak»ðAlðºôBð AlðBƒý…ýðAõƒÉð»ƒè ô ºô»ƒð»ƒƒÝƒG ÿpƒƒK þÜq»C »Ü óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q AlðlñÈ õg þðBܺlðºôBð»è »Ü »ƒüºô»ƒC ó»üBhOqõÜ þK ½…Üq¼ô μQÉG»ø þ¾¼q μþPwôqlð»O μþü»ãñü u ÿqBý„ô ½ƒG Bøºôq»ƒø ,ºô»ƒOB݃G þƒO»ƒü»ƒƒì½ƒƒÜ μóBƒÜ»ƒƒPƒwºk ºqôôk »ƒƒÜºo»ƒƒƒâ»ƒƒƒè þÜ æB_ μQÉG»ø þƒ¾¼q AlðBƒÜ»ƒééýì »Ü rO þÝɾBg .RBhHÝÈ q q ½WôAq ½W »ƒPxü õƒÉK »ƒÜ »ƒüºô»ƒC »ƒãðrƒƒâ q¼s rOBü s ºôArhÝÈ q ï»C þðBÜ»ƒwrƒKq»ƒG ºô»Ýƒü tƒð »ƒè μòƒG óAôæ þƒ¾»ƒÝƒÉƒO .òƒG óAôæ þƒðBÜ»ƒ…ƒÉƒÜ ÿqAkBƒâBƒC óBÜ»ýý„sqºô »ðBü »ðBPÔ»ø »ƒðõƒíð½ƒG þðBܺvýè½Ü óBü ,ºô»ƒð»ƒÝG q»ƒwq»ƒG »ƒ„»ƒG μóBƒÜBƒãðBƒíƒü»ƒƒK μ ½ƒƒÝƒðAs ô»C rOBü s óAõOºk ºõÈ ô»è μóBÜ»ýü ½gôBð rOBü s þÝÈkõw »Ü ,ó»ÝG »ðBýýÜ æB_ »è »ÝÉÜ»ü »üAõíÉK ,òð»ü»âºk ôæ »G ôõì»ø »è »íÉC þƒOÂô þƒðBÜ»ƒ…ƒÉƒÜ »è óBÜ»wrKq»G »Ü »üºô»C AlðBܺqAõG

þðAôæ þðkrÝÉK ÿqAlƒ„»ƒG , óAôæ þÝÉðBñÉøAk . ßõÜq»Ü »è óBܺô»O»ð þñÈ ô»ø »Ü »ƒü»ƒÜºôArƒhƒÝƒÈ q ÿrƒO »è ºôõG óBü u ºô»ÝÉK ô þO»üArGô þP„BC ÿ»ƒ¾Bw )10( ÿkBü »ƒè . ßõƒÜq»ƒƒÜ ºôArƒƒhƒÝƒÈ q ﻃƒC þƒƒƒðlƒðAqs»ƒƒƒìAk þƒƒüBƒGs¼rƒƒýƒK Ak»ƒƒPƒxƒü ô»ƒƒ…ƒEõƒƒg ô óAo½ƒâô óBƒñÉøAk ½ƒG ÿqºôq»ƒƒwô óArükBÜô óBO»ÜºôArhÝÈ q óAlÉK»„»â ÿôArhÝÈ q þðBìAlð»ƒC ô óÂBÄ»ƒø ô | .óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC »G ôºq»G ô òGôõOô»Üq»w ïAõýø »ƒG RAôBƒC ﻃƒWq»ƒƒƒw þƒƒƒðBƒñƒƒÉƒƒùƒƒük .óBPðBÜ»XðBìBCô

q»wõð-Úülw ïAqBC q»ø ߺô óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q ,»ƒðBXƒð»ƒâ ÿrƒO þƒÝƒÈ ôArƒƒhƒÝƒÈ q »Ü ºôôkrÜ þÜ æB_ ôqBÜ Þɾ»ì½ƒÜ »è AkqAõG q¼s »è ô »ýý„½hPwºk þÉW .ºôõG rPÜ æBƒ_ rƒO þƒðBƒÜºôArƒhÝÈ q ,óBÜ»Pwºk ºqôôk »_ôBð »è R»HüBO»G ºô»C »Ü AlðBÜ As»Ø ô »ýýcBð »è »ƒOAô ô»C þðBƒÜºqBƒÜ ô »ƒãðrƒâ þƒÝÈ qBƒÜ »è BO ºôõG j»üBG pK rOBü s »ðBƒñÈ õƒ„ »è ÿ»ðAqBÜ ô»C »üAõíÉK »ü ½G .AkBܺqB„ þƒPwBƒC »ƒè »ƒðBƒü ôkrƒÜ AlƒðBƒÜºqBƒ„ ºô»C ½G ‡»ì»C .»ýýƒð AlƒPƒxƒü õƒÉƒK ÞÈ ôArhÝÈ q QÈ rÜBð »Ü ºô»PÈ o»âºk ôqB„ õÉð»ƒè ÿ½ƒg ÿqBÜ ÿ»ƒìBðq»ƒG .QÉG ß»ü ߺô óBܺqB„ ÿºôºqºk »ÜºôArhÝÈ q ï»C ÿqBÜ »è ï»ì»C òì ô»ìBðq»G b »Ü ,ºôôkrÝɃK Qƒw»ƒø »ü»ø AkqB„ õɃð»ƒè óBýƒÜ»ƒýƒýƒÜ æB_ »ƒƒè †ƒƒü qBƒÜ μþƒƒÜ æBƒ_ óBƒì»ƒƒƒø ‡»ðõíð»G .ó»ƒÜºk rƒO þƒðBÜ»ƒ_ôBð Á»â»è ºq ½WôAq ½W þèõg þðkrÜsBw ï»C »Ü .»ðÂBw þ¾BÅýPxýÔ þðkrÜsBw þÜ»ýýãðrâ q¼s óBܺqB„ ½ƒG »ƒðAqBÜ ÿôArhÝÈ q ÿºô»C q»G»è ,»ýýð ÿ½Oô»C »ðAqBÜ ï»C »Ü »ü»ø rO þƒð»ƒüæ μ rƒO ÿôArhÝÈ q »üAõGºk òì ÿAq»G .RBܺk »Ü »üAlG »ðAqBÜô»è ÿ½g óAôæ þükAsBC þüB„½G μó»ÝüBð rO þðBܺôArhƒÝƒÈ q qBÜ þè»ø þðkrÝPwôqk ߺô .»üAlÉO

QÉHýðAõPì»ð q»â»C óqõHíG ,óBPwkqõÜ îɾºk ô ï»ÝG ºõÉè QwBG ÿôAô»O »G ÿ»¾Bƒw )10( ÿkBƒü QƒÉG óBƒOs¼rƒýK ‡ºõƒƒÉƒC óAôæ ..óBƒƒPƒðlƒðAqs»ƒƒƒìAk þãð»w »ð»ÝG ..óBP¿Ø»Ì ..óBPðAkvü ô ðBÜ»ýýPwAo þñPxgqºk ½G ß»c»ì rýøBO rýøAs ºôArhÝÈq ÿlðºôBð ÿôArwrLÉè òýØ»ðBg þðBÜ»ýýOArÜõíük

lð»G òÉļrì ë»âk Qw»Gq»w òÉļrì ½ƒg BƒÜôrƒƒük BƒýƒøAvƒƒÈ qk J »ƒƒÜ , þPwAq Ç»C ½g òÉÄAtG ô þÜ æB_ôqBÜ | »ýü rÜqBük ô »ülðBLw»_ »ü óæBƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒw )10( Bñü qõG J Aqô»è B„»â æ»h„»ì ÊÄ BðlðAqs»ìAk q»w ë ô òƒü rƒƒPƒðAõƒƒW ,óAôæ æBƒìô óAôæ ÿ»PwAqBC ½g òÉøBGsôrýK òü rPìrƒâ ô q»Pð»w ô R»ü qBOrÝw ô rÉOrƒÝw òÈ ôæ Bü ÿkAsBC AôArhÝÈ q òÉìAlð»C Bƒøºôq»ƒø , òƒü»ƒÜk ʃðBƒPƒwkqõƒƒÜ J òü»Ük ÿu ôôæ òÉü ½g þøBGsôrýK AôArhÝÈ q ÊÄ J ô ÿ»ø»ì æBì ÊÄ ïAôºkq»Gk ô QýGôrýK , ÿsBðB„ ÿrK QwAq BýÈ q q»xè òýÈ òü õø »Ýðõ_ òG ô qtø Bü q»ø ÿu þøBGõw ô Qw¼qkô . »ü»ì ÊéØ»C þèBãñƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ„ òícrèAlHÌ ß½øk Alð»ÄBð ÊwrKq»G þOArÜõíük òÈôArhÝÈqBü ÊÝ…Éì BükAsBC õÜq»Gu ,ºrOq»ãü qBƒÜ ô tÉø ÿrÜqBük BܺvÈ õO Bü óBü þÜBO þÜ»ÜBÅW q»ø »Oºkk rPK BÜ»ñÉO ô jAs Bü þOBw»Ü ô RºlG ½g AqBü rG QÉ„k ô Bü õhGq»w BƒXÉÄ , Qƒü tƒÈ qBƒLG ½ƒg BðAlÉK»„»â BO»ìtg k ½g Bü þOBw»Ü ïBXð»C q»w õÜ QýñýGqBÝG Ak õg AvÈ õO ô QýñýGk Ëu ÿBÕì þP…â J ßBÅW . R»Ük ËqAqºô ô QýÄ»Ük †ÉK rPK þì»ø ë þøBGsqôrýK ô ÇÃw ºqBG ôôk Bƒü þƒÅýø J ʃðBƒPwkqõƒƒÜ òƒƒÈ ôæ ô Ak ʃOBG»ƒg k óAô BñƒPƒÔ»ƒÜq»ƒƒw ô þƒÅýø þƒì»ƒø J óAô BƒñP…ø»ƒâ . óBü ÿsAõgAk | þÝw¼k lèBg þè»â þð½ütÔ»è»O ÿq»GºõÈo»G óBPwkqõÜ ß½øk þ¾Bð»Ü

ÿºôBì »è , þƒwBƒýwô Alýýð»ƒì»ƒO ÿ»ƒƒ¾Bƒwºk þãðrƒâ þƒñƒOô»ƒÜq»ƒw ºôBƒñƒÉƒƒø Qƒƒƒwºk»ƒƒƒG óAlÉK»„»â þPü õýðAõOô »è RBÝG ºô»ðõHƒü ½ƒð ô »ƒƒè Ak»ƒƒÜºôArƒƒhƒÝƒÈ q AlƒìArƒâ¼rƒK ô »ƒìBðq»ƒƒG ÿôB_q»G ÿqBƒÝðAq ½ƒâ ÿôArƒhÝÈ q , ºôôkrƒÜ þƒƒƒƒðAôæ þƒƒƒƒƒükAsBƒƒC ÿôºr…ɃK óBPƒwkqõƒÜ B컃ñƒG þƒðlƒðBLƒw»ƒƒ_ óBÜ»ýwrÜõíük ÿBðõƒO þƒðAlÉK»ƒ„»ƒâô ôºkrƒƒÜq»ƒƒƒw þƒƒƒðAôæ ÿ»Ü»ñýØ»ƒPwAq »ƒðBƒíü»ƒK ÿq»ƒñü»ƒâ ½G Jtýcô R»wºk ½G ,ºôõG óAôæ þðBÜ Aôºq »PwAõg þðBñÉø Qƒwºk»ƒG

óBPwqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q þðAôæ ÿôôq »G »üºôArÜ þÜ»üºsAqºk óBƒÜºqAõƒG ﻃWq»ƒw»ƒè, óBƒPwkqõƒÜ þO»ü»íEõÜô ÿq»ðõøô ÿrýƒHƒñƒ„¼q

ô óBܺqõñw þðlðAo»K rÝýÔ ô óAkvü ô »ƒè ïAlð»ƒC »ƒG óôõƒG ô òƒƒPƒ…ƒü»ƒƒâ Aôk ..þƒðBƒùƒýƒW þƒƒÝƒÈ ôArƒƒhƒÝƒÈ q ôBð ½G óAôæ þƒðkrƒG óBƒýOô»ƒÝPwºk ôõì»ø q»ø ..lPø ,óBì»èq»K ÿqæ»O óBƒükqôô q¼s þƒÝÉðBƒìArƒÉO »ƒðBƒì»ƒC AlðBýPwBC»è óAkvü ô QÉGºk ô QÈ ôºk ÿ½ƒg Á»ƒì½ƒÜ ô QƒÉƒGqAs»ƒƒìq»ƒƒ„ þ¾Bg»G ‡»G òì ,QÉðAtG óBü qAsq»Ø»G sq»Gq»w þÉK ô îGºk ÁBd„½g ï½g ï»C ÿºkBw þÝÉìAlð»C»ƒG îƒHG îƒGºk ÿlð»ì½Ý„»Ü ,ºqAk½ƒÝ„ ôArƒhÝÈ q ÿ»„»â ô ºõƒPwAqBƒK þƒPÈ ôArƒhÝÈ q ô ï»ÝG ºõÉè þwBG ºôBì q¼s .RAkºlÉK ô óBÜBýW »„ôô ï»G ,ºõýwõð îì»Ü ºõÉC ½G îðBÜ»„ôô óAõÉð þðBƒÜ»ƒ¾Bƒg ô î¿Éøºk ÊW»G kAsBC ô rÝÔ ò„¼o ï»è þí¾ôs BP…Éø ï»Ü»ƒìBƒg ïBƒýñ¾k îƒÉ¾ºk »ƒü ½ƒƒG ºôôkrƒƒÜ ºôArƒƒhƒÝƒÈ q þƒƒðAôæ þƒƒƒükAsBƒC ÿôArƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q

»ƒãðºo óAôæ þƒükAsBƒC ÿôArƒhÝƒÈ q kqôAq»ƒG»ƒG QƒƒÉƒG ﻃƒÜ þƒƒð»ƒƒì»ƒƒO ¼pì»C ï»G rO ÿôArhÝÈ q Þɾ»ì½Ü»G q»ƒø ºôArƒhÝÈ q ﻃC îƒÉ¿G îƒðAõƒOºk ÿkBü»Ü ¼pì»C BO ºô»ýðlƒðAqs»ƒìAk»ƒè ,ó»Üºks¼rƒýƒK óBü ½ƒg ÿ»ƒ¾Bw )10( þOô»ÝPwºk»ƒè òƒýƒãƒðºo þƒÝƒÉƒgBG ÿ½g½G ÿrýHñ„¼q ÿrÝÔ ÿqºôBì»W þÜ»üBK õw ô þÜ æB_ ,ºôôkrÜ qBì½O ÿ½ƒƒƒƒg»ƒƒƒƒè ÿôæ ÿqBƒƒýƒƒ„½ƒƒƒƒƒø ..óBýƒðBܺq»ƒPƒð»ƒw ..ºô»ƒO¼krƒÜ½ƒƒÜ äð»ø þÜ»ü»ðB„ ߺô ..óBýðBÜ»ÝñG .ºô»ƒð»ƒÜºk óAkºôBƒC óBƒü ½ƒg þƒ¾Bƒì Bð»O..óBÜ»Ý_¼qB„..óBܺqô»âºqB„ óôõG»ð ‡»HÉG Ëkæ Þɾ»ì½Ü R»ð ‡sqºô óBÜ»ýýðºk»ì »ýýÜ æB_ ôqBÜ»è ,óBýƒðBܺqBñƒýƒíƒýƒw ôo½ƒƒÜ q»ƒƒðõƒƒø .óBýðBÜBýèõg ,óBýðBÜ»¾BÅýPxÉÔ ,»ãñü u þðkrÜsô»w ,»ãñü u þñPwAqBK þƒðkrƒÜºkõƒƒwBƒC fôo ÿºkqºôq»ƒƒK

QýéÉø»ð þè»ì½Ü òÉÜBO q»w ë óBñüBC AôºrƒƒÈ q q»ƒƒw ë ʃƒÜºqBƒ…ƒÔ ߺô | òO»Ük Alü»K z»Ü»ÜBO »ì q»â»C , ÿu ÊðBPwkqõÜ BíÈ q»ø ë ô þwArÜõíük ô þðºk»ì ÊÜBÅW QÉÄk ï»C »Pxü õÉK , òÉñÈ qs»ƒíG Ak kAsBƒC óAôæ AtƒÉø ë ʃܻƒðlðBƒ…g ÇBƒ_ ë óAô òÈ qBÜ AôAk ô QwAõg ô òü»ÝG rƒOºlƒÈ s ô òƒü rƒâqºô ÇB_ †ƒƒÉƒK J òÈ qAõG óAô Q…â »ñüºlG Êýãðrâ Bøºôq»ø ô ÿAlÈ rƒâ»ƒÄ óAôæ BƒðBƒü u òÉñPxhÝÈ q ½Gu òýG Q…LèBK rOºlÈ s q»ãü qBÜ ÊÜ»üºõý„ J òÉ…G BO óAôæ ô òñýHG kqõÜ ÊÜBO BðrÜBÄBCk ½g Êè¼q þƒPwôqlð»ƒO ô ﻃégBƒw ʃƒÜBƒÅƒW òÈ ôæ Bü ÿkAsBƒƒƒƒƒƒƒC. òýñÈ qs»íƒGAk óAôu ÞƒƒÉƒC , ÿu ʃƒðBƒPƒwkqõƒƒƒÜ ë ¼rÄ»C ºq»ãü qBÜ q»ø òÈ ôArhÝÈ q ë»âk kAsBC ÊéØ»C Bðçíƒéƒì BðAlƒü»ƒì RArÜõíük Bðçíéì , þPw»G ÊéƒØ»ƒC Bðçíéì , Ëô òÈ uk 뻃âk óAsAõƒg

ô ÊO»ýwArÜõíük BðlðBƒLw»ƒ_ ºqBƒük Bü ÿkAsBC ô þðºk»ì ÊÜBÅW BðrÜ Alü»K J þPxü õýK , þéØ»C ÿkAsBC ô ßBO òÉðBý„ ÿqBGºlÈ s »ü»ø ós»ì BܺtÉø ½Gu ÿqBܺkBìBC Bøºôq»ø ô qõñw ÊG »ƒHÉW þƒOAq»ƒíg»ƒw ʃðAlýðBƒGqõƒƒØ ÿu »O»H¾»ø , óBXðBìqBC óBÄ BðrÝÉW þðBGqõØ Bü ÿkBìBC Ç»C ô ºtÉø Ç»C qBük Ak óAôæ BOBùÝÉK k ÊñPƒG ʃðAk ÊéØ»C òÉ…G ÊÜ»ìuô»O ߺô »Ü QýGk BðôõH¾As ô óqõùEõâ J þPw»G Û»_ BKArg Aq¼lðBG ô ÊýƒOAq»ƒârƒýƒCB„»ƒÌ

BܺvÈ õO »ñüBý„ qõW ºqõW òÈ þÜ æB_ ï½Ü ½g ë ïq»â òü õg ô sõxèk òÈ ôæ ô óAôæ BO»ìtg ½g Bü Ëq J ô R»ÝG . R»ÝG õg ÊOæºô ô ë»â ï»ø »ü þÄlÉK ʃPÔ»ƒÝ軃ø ÊƒÄ J óAk »PÉG ËvÈ õO ÊÄ J rPK BÜ»ü þãðrâ k »PÄ»ÝG rO Rqõg ÿu½hG vÈ õO ï»ø óAôæ õÜ q»G u Ak ÊñýÄtG ô òýPG»g AkBØ q»ø Aq»ãü qBƒÜ ô äƒðrƒâ BƒÜºvƒÈ õƒO J õÜ q»G u òãðrâ ....»ñü þÜ»ÜBÅW AkõWôsºqBC ô s»c J ô ß»è»â qBìvø ÿõð ÊðrÜqtø J ô ós»ì lÉìõC J ô J õÜ q»Gu óq»ãü qBƒÜ ... ósAõƒg Êñü røõâ u s»c Bìºk þì»ø ô òÄAtG ÊÜ»ƒéÉø ôôk óºkk ëô»ƒø ô ó»ƒÜk .QýG»ø ÿrÜ»„»â ÊüAkõW , óq»ãü qBÜ ô Þðrâ óAôæ R½â »ì õƒG óAk ëô»ƒƒø ô óAô BƒükAsBƒC ʃƒè ô äðrâ ÊükAsBC Ëô BðrÜq»G»Pƒwºk

q»w J óæBw ûºk Bñü qõG BPÔ»Ýè»ø J AlðAôæ ÿkAsBC AôArhÝÈ q BðlðAqs»ìAk ô R»ü qBOrÝw ë ïq»â BÜ»ü þøBGsôrýK òƒÈ ôæ þƒì»ƒø ô óAô òƒÈ q»ƒPƒð»ƒƒw ûºk ) 10 ( óBÄk õÜ ï»Ük ÊðBPwkqõÜ ËqBƒÜ J »ƒƒ„»ƒƒâ ﻃƒø AlƒƒðæBƒw J ï»ø ô »üAk ½ƒg þƒüºôArƒhƒÝƒÈ q


ºsBxwôõðºqB_ þÝÉÜq»C Ak»ìºkq»w ï»è óAôæ þðlðBü»ãÉK 7

R»HüBO

| 2.75 11 RBøAk»G »Ü : ï»ùÉw ÿqBýwrK »G RºqBG»w þðBƒì»ƒèq»ƒK þƒðkqAvƒH¾»ƒø »ƒè BƒüBƒC ?krÜ Qü qAl„»G AkôôkrGAo »ƒOBƒÜºk »ƒÜ ôõƒƒGqAlƒ„»ƒƒG )237( ,ºôAk )ʾ»G( »G óBýìºô )%59.25( »Ü ôõGqAl„»G )%163 (Akq»HìAq»G »è »ƒG óBýƒìºô )%40.75 ( »ƒOBƒÜºk .ºô»OºôAk "rÉg»ð"

| AkôôkrGAo þðBì»è»K þðkqAvH¾»ƒø »ƒè óAôõGqAl„»G.u ?krÜ Qü qAl„»ƒG ʾ»G óAôõGqAl„»G ÿk»w ÿºvÈ o 40.75 163 rÉg»ð 59.25 237

2009 /yüBì - ï»ýÉw þèõg

»G )%43.75( ÿºvÈ o »OBƒÜºk »ƒÜ »G rOBü s þãðrâ »Ü ºõýðAs óBýPxü õÉK "óôõƒHÉW»ƒP…ýð þƒOq»ƒÜ " ÿqAõƒƒG »OBܺk »Ü ôõGqAl„»G )13(,QÈ qlG þãðrâ »Ü ºôõH„BG óBýÉK )%3.25( )67( ºô ,QÈ qlG ¼oºôBC ôBC ÿqAõG »G ÿºvƒÈ o »ƒOBâºk »ƒƒÜ ôõƒƒGqAlƒ„»ƒƒG ºõƒýðAs óBƒýãƒðrƒƒâ »ƒƒG )%17.25( ôºkqºôq»K " ÿqAõG ÿrOBü s þO»ìtg

ôõGqAl„»G )58(,QÈ rÝG "ókrÜrÉÔ óBýÉK )%14.50( ÿºvÈ o »OBܺk »Ü þðlðBxgºo »G þãðrâ »Ü ºôõH„BG ôõGqAl„»G )10( ,QÈ qlG qBÜ þè»ø óAôõGqAl„»G ÿ )%2.50( »OBܺk»Ü

| AlðBƒìqBƒýwrƒK Aôôk »ƒƒè Bƒøºôq»ƒƒø AkôõOBøAk þðkqAvH¾»ø »è »G RºqBG»w | ?Qü»Üºk ÿqAl„»G »ƒOBܺk »ƒÜ ôõƒƒGqAlƒ„»ƒƒG )|377( »G óBƒýìºô )%|94.25( ÿºvƒÈ o )|10 (Bƒøºôq»ƒø ,ºôõƒG " ʃƒ¾»ƒƒG"

ÿqAõG »G þãðrâ »Ü ºôõH„BG óBýÉK )11( Bøºôq»ø ,QÈ qlG qAsõâõP„»â »G )%2.75( »OBâºk »Ü ôõGqAl„»G »G þãðrâ »Ü ºõýðAs óBýƒPƒxƒü õƒÉƒK .QÈ qlG RBøAk R»ìtg rOBü s ÞÈ qAõG b ½O ÿAo»G ÿºvÈ o óAôõGqAl„»G .u ?QÈ rÝG

ÿºvƒÈ o »ƒOBƒÜºk »ƒÜ ôõƒƒGqAlƒ„»ƒƒG "rÉg»ƒð " »ƒG óBýƒìºô )%|2.50( »Ü ôõGqAl„»G )13 ( Bøºôq»ø ,ºôõG ,ºôõG»ð óBýìºô )%3.25( »OBܺk »è ókrÝü qAl„»G »è òýðBýñƒ¾k »ƒOAô .AlðBÜ»ðkqAvH¾»ø

33 þPwqlð»O óAõGqAl„»G ÿk»w 7.25 29 BƒGºqBƒÜ 8.25 ô ôBC 43.75 175 óôõHÉW»P…ýð ôºkqºôq»ƒƒƒƒƒK 3.25 13 ¼oºôBƒƒƒC 58 qBÜ þè»ø 17.25 67 ólñÈ õg þãðrâ 2.50 10 qAsõâõP„»â 14.50

ÿºvƒÈ o »ƒOBƒÜºk »ƒƒÜ ôõƒƒGAlƒ„»ƒƒG »è óBƒýðlñÈ õƒg þƒPwBƒC )%19.75 )7 ( Bøºôq»ø ,ôõGAk½ÝðAs þÐBð½Ø ( ÿºvƒÈ o »ƒOBƒÜºk »ƒÜ ôõƒGqAl„»ƒG .ºôõG»ð óBü qAôºlñÈ õg )10.75 óAôõGqAl„»G.u ólñƒÈ õƒg þƒPƒwBC þOºo»ñG óAõGqAl„»G ÿk»w ÿºvÈ o 27.50 161 BãðBíü»K 43.75 175 7 qAôºlñÈ õg»ð 19.75 79 ½ÝðAs | 10.75 AlƒðB컃ܻƒýƒwrƒKAo »ƒƒè ôrýG »Ü ôõG óBíPw»G»ì þ ð ô õ _ ½ G »ƒƒè óBƒÜºôõƒƒGqAlƒ„»ƒƒG ôqBÜ ((½ƒG óBƒýñýðAôpƒÉO þO»ìõÝc þƒðBƒÜºu¼rƒK óBƒPwkqõƒÜ þƒíƒÈ q»ƒƒø Bƒøºôq»ƒƒø ,?»ƒƒƒð½ƒƒƒ_ ÿºqAõG ô»C »G RºqBG»w þƒðBܺôõƒGqAlƒ„»ƒG »ƒƒÜ ºrP„BG óBýÉK »Ü»ýwrKAo ô QÈ rÝHO»ìtg rOBƒü s ÿrƒƒOBƒƒü s þƒƒƒãƒðrƒƒƒâ þðBܺqAõG »è ,QÈ qlHÉK ,BGºqBÜ ,þPw ôqlð»ƒO( ,óôõHÉW»P…ýð þƒOq»ƒÜ ôºkqºôq»K ,¼oºôBƒC ôBƒC ,qBÜ þƒè»ƒø ,ólñÈ õƒg óAk þƒãðrƒâ ,qAsõƒƒâ ô Qƒƒ„»ƒƒâ »ƒƒè BƒüBƒC Bƒøºôq»ƒƒø ,)RBƒøAk»ƒƒƒG AkôôkrGAo þðBì»èq»ƒK þƒðkqAvƒHƒ¾»ƒø »ƒè Bøºôq»ƒø ,krƒƒÜ Qƒƒü qAlƒ„»ƒƒG ÿqAl„»G AkôõƒOBƒøAk þƒðkqAvƒH¾»ƒø | ))?Qü»Üºk þì»Ü»ü ÿqBýwrK »è " ,AlðBƒì»ƒÜ»ƒýwrƒKAo þƒƒðBƒÜºu¼rƒƒƒK ôqBƒÜ þíÈ q»ø þO»ìõƒÝƒc ó ½ƒƒ_ óBƒPƒwkqõƒƒƒÜ )121( ?þƒƒƒƒñƒƒýƒƒGºk »OBܺk »Ü ôõGqAl„»G )%30.25(ÿºvÈ o þƒƒðBƒÜºu¼rƒƒƒK ôqBƒÜ þíÈ q»ø þO»ìõƒÝƒc 滃è óBýƒðBPƒwkqõƒƒÜ Bøºôq»ø ,"»„BG q¼s" »Ü ôõGqAl„»G )199( þðBܺu¼rK ôqBÜ )%49.75( »OBƒÜºk óBýðBPwkqõÜ þíÈ q»ø þƒO»ƒìõƒÝc )80( Bƒøºôq»ƒƒø ,"»ƒƒƒ„BƒƒG" 滃ƒƒè )%22( ÿºvÈ o »OBܺk »Ü ôõGqAl„»G þðBܺu¼rK ôqBÜ »ƒÜ ºôõƒGAô óBƒýÉK " þÝÉPwBC »è îÈ q»ø þƒO»ƒìõƒÝc "»üAlðºôBñìBì þƒðBƒÜºu ¼rƒƒK ô qBƒÜ ó½ƒ_ R»ƒƒìõƒƒÝƒc .u þƒƒƒƒƒƒƒñƒƒƒýƒƒƒGºk óAôõGqAl„»G ÿk»ƒƒƒƒw ÿºvƒƒƒƒÈ o óAôõGqAl„»G 121 ‡BƒGq¼s| 199 ‡BG 30.25

| 80 22 lðºôBñìBì|49.75 b ½O ÿAo»G " »Ü Alìºôôk ÿqBýwrK »è ?QÈ rÝG R»ìtg rƒOBü s ÞƒÈ qAõƒG )33( ,óôõG »üºõÉ„ ï»G óBÜ»ìºô »ƒƒƒOBƒƒÜºk »ƒƒƒƒÜ ôõƒƒƒƒGqAlƒƒ„»ƒƒƒƒG óAôõƒGqAl„»ƒG ÿ )%8.25(ÿºvƒÈ o »ƒÜ »ƒ„BƒG óBƒýƒÉƒK »G rƒOBƒü s þƒãðrƒâ ÿ q A õ G "þPwôqlð»O" )29( ,QƒƒƒƒƒÈ qlƒƒG »ƒƒÜ ôõƒƒGqAlƒ„»ƒƒG ÿºvƒƒƒÈ o »ƒƒƒOBƒÜºk »ƒƒƒƒƒƒƒƒG )%7.25( ºõƒýðAs óBƒýPxü õƒÉK »G rOBü s þãðrâ »Ü "BƒGºqBƒÜ" þƒƒOq»ƒƒÜ Bøºôq»ø ,QƒÈ qlƒG ôõGqAlƒ„»ƒG )175(

óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈo þwrKAo þìBXð»C ôóBPwkqõÜ þíÈq»ø þO»ìõÝc þðBܺu¼rK ôqBÜ q»w»è óBì»èq»K þðkqAvH¾»ø »è óAôæ ÿºlñüBC ÿqAl„»G | 32 : ºô»ð»ì»ƒO ÿôôo»ƒè óBƒü»ƒOBƒùÝÉK ÿºvªÈ o »OBܺk »Ü ôõGqAl„»G)199( ½G 18( óAõÉð »è óBýð»ì»O )%49.75( )101( Bƒøºôºq»ƒø ,ôõƒGAlƒ¾Bƒw )24 »OBܺk»Ü »Ü»ýwrKAo ÿôõGqAlƒ„»ƒG óAõÉð »è óBýð»ì»O )%25.25( ÿºvÈ o Bøºôq»ø ,ôõG Alý¾Bw)30 ½ƒG 25 (

»OBܺk »Ü »Ýük ÿôõGqAl„»G )40( 31( óAõÉð »è óBýð»ì»O )%10( ÿºvÈ o )60( Bøºôq»ø ,ôõGAlý¾Bw )36 ½ƒG »OBܺk »Ü ôõGqAl„»G )%15( ÿºvƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÈ o ÁBw 37 óBƒýð»ƒì»ƒO .ôõGrOBü s ó»ì»O óAôõGqAl„»G.u| ÿk»ƒƒƒƒƒƒw ÿºvƒƒƒƒƒƒÈ o| óAõGqAl„»G | 24 - 18 49.75| 199| | 101| 30 - 25 25.25| | 10| 40| 35 - 31 | 15| 60| ÁBw 36 ôq»w | ôõGqAl„»G )112( : ºô»…ýK ÿôôo»è )%28( ÿºvÈ o »OBܺk »ƒÜ Bøºôq»ø ,óôõGq»ƒHðBƒìq»ƒÔ »OBܺk »Ü ôõGqAl„»G)161( )%40.25( ÿºvƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒÈ o B ø º ô q » ø , ó ô õ G q B Ül ñ È õ g »ƒÜ óBƒìôõƒGqAl„»ƒG )110( IwBÜ )%27.50( »ƒOBܺk )5(Bƒƒøºôq»ƒƒƒƒø ,óôõƒƒƒƒG Êì ÿs»âºo ÿôõGqAl„»ƒG ÿºvƒÈ o »ƒOBܺk »ƒÜ þƒƒðu .óôõGºô»¾Bì þðu )%1.25( ÿk»w ÿºvÈ o óAôõGqAl„»G.u »…ýK 28 112 q»ƒHðBƒìq»ƒÔ óAõƒGqAl„»ƒG 110 IwBÜ 40.25 161 qBÜlñÈ õg 1.25 5 ºô»¾Bì þðu 27.50 | þƒƒPƒwBƒC ÿôôo »ƒƒƒè : ºô»ƒƒƒðlƒƒñƒƒÈ õƒƒƒƒg »Ü ôõGqAl„»ƒG)175( )%43.75 ( »ƒOBܺk »è óBýðlñÈ õg þPwBC ,ôõGAlýOºo»ñG þÐBð½Ø )110( Bƒƒƒøºôq»ƒƒƒƒƒƒø »ƒƒÜ óôõƒƒGqAlƒ„»ƒƒƒG ÿºvƒƒƒƒÈ o »ƒƒƒƒOBƒƒÜºk þƒPwBƒC )%27.50( þÐBð½Ø »è óBýðlñÈ õg ,óôõGAkBãðBíü»K )79 (Bƒƒøºôq»ƒƒƒƒƒƒø

þO»ü»ì½Ü - ºô»ñüvÈõO μqBìBC þ„»G ôôkq»ø :BC ô "ʃì ô rƒÉð" ÿs»ƒƒâºo ôôkq»ƒƒø þñP„»ãÉO ô ólñƒÈ õƒg þƒPƒwBC»ƒG ,ºôºsAôBýW ÿqBÜ ô»…ýK ô sAôBýW ï»è »ðkrÜ ½G ºuBìBC ÿ»ãÉW ÿºô»C ÿôB_q»G þÜ»ƒüºvƒÈ o ,Ak»ƒýƒwrƒKAo

þðBÜ»ƒýýÜ æBƒ_ ôqBƒÜ ÿºvƒÈ qk »ƒè þG»PÜ»ì ÿºô»ðvÈ õO ôqBìBC þƒ„»ƒG ÿkAsBC ÿôArhÝÈ o þƒO»ƒü qBƒOrƒÝw þÝÉÜq»C ߺô ô óBPwkqõÜ þðAôæ ‡»Ý…ÉK q»HìAq»G»ƒè þƒü»ƒÜõƒð»ƒø

þƒðBƒÜºu¼rƒK ôqBƒÜ óAôõƒGqAlƒ„»ƒƒG »è óBýðBPwkqõÜ þíÈ q»ø þO»ìõÝc ô BðºkAk )Al„BGq¼s ô ‡BG( þÝÉPwBC

»ƒƒü qAsõƒƒãƒƒO»ƒƒƒìtƒƒƒg þƒƒƒðkrƒƒƒÜ þíÈ q»ø þO»ìõÝc þðBÜ»ìAôºkq»ƒG ,AlýðBíÉéƒw ÿqB„ »ƒè óBPƒwkqõƒÜ

óBì»Ü»ýwrKAo ÿrO þðAôõƒGqAl„»ƒG þƒÝÉPwBƒC»ƒè »ƒƒÜ ºôõƒƒGAô óBƒýƒÉƒK .»üAk )lðºôBñìBì( »Ü»ýwrKAo þðAôõƒGqAlƒ„»ƒG ÿºqBìu ôôkq»ø»è z»Ü )400( »è ôõG þPü rG )rÉð( þðAôõGqAl„»G ÿºvÈ o ,ÿs»âºo

þPxü õÉK »G ºô»ñü vÈ õOôqBìBC þ„»G ,RAlG ïBƒXð»ƒC ß»ƒýwrƒKAo þƒƒðAs þñýðAôpÉO þñPƒxƒgqºk»ƒG ôBñƒÉƒK»ƒè óAôæ ô þðBíÉéw ÿqB„ þðAõP…ýðAk ºu¼rƒK ôqBÜ q»ƒw»ƒè ,þƒO»ƒHƒüBO»ƒƒG Bøºôq»ø ,AlðBܺôArð»ü»â ïBXð»ƒC»ƒG

)%68( »OBâºk »Ü ôõG z»Ü)272( ÿºvƒÈ o Bƒøºôq»ƒø ,óAôõƒGqAlƒ„»ƒƒG ôõG z»Ü)128(Êì þðAôõGqAlƒ„»ƒG .ôõGqAl„»G )%32(»OBâºk »Ü ÿk»w ÿºvÈ o óAôõGqAl„»G.u s»âºo 128 Êì 68 272 rÉð óAõGqAl„»G

»è óAôæ þðkr݃ü qAlƒ„»ƒG þƒPƒwBC þðBì»èq»K ÿºlñüBC þðBÜ»ðkqAvH¾»ƒø ÿ»ƒýƒýƒwrƒKAo ﻃC ,AlƒðBPƒwkqõƒƒÜ þÜ»üºqBìu Ak»ýwrKAo ï»è ,AlìBXð»C »è óBü ½g »Ü krÜ óBü qAl„»G ôB_q»G »ƒè ,ºô»ƒýñýƒGºk AkôõƒƒGqAlƒ„»ƒƒG400


AlðBܺqAõG ï»Wq»w »è óAôæ ÿôArܻԻg ÿBýèõg ÿºô»ðlðAuõG R»HüBO

ï»Oô»c þ¾Bw )R»HüBO( ºqBìu

6

ó»Üºk s¼rýK ôArhÝÈq ÿkBü þðºk»ì ÿBã¾»ì½Ü μóAôæ þðBܺôArhÝÈq | þüBGs¼rýK þìBü»K

sôrýK óBPðlðAqs»ìAk ÿkBý¾Bw

óBPwkqõÜ þðAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈq ½G

»è qBK þèBw »è sAôBýW ÞýèBw ôõì»ø ºô»ðlñw»ƒ„»ƒâ ô þƒÜ æBƒ_ ÿôôq þƒü»ƒ…ý컃ø þƒO»ƒéw»ƒƒg »ƒƒì»ƒƒC ÿBãýW »ƒü õƒG »ƒðBO»ƒÜºôArƒhƒÝƒÈ q »ðBPƒwkqõƒÜ þƒðAôæ ÿqôs ÿsBðB„ þðBìs ºôºõýC ÿæ ôæ qôs »Ýðõ_ ô ëBÅPxýÄ »G AvK þüBýèõg ô ºrø»G ï»C ºô»ñƒü rƒwBð»ƒC AlƒðBܺqBñƒýƒíƒw »è ÞýèBw ôõì»ø »Ü »ü»ðBO»ƒÕƒýƒw ºô »ýO»üBðõ_ ô þO»üAlð»ƒ_ ÿôôq óBìq»ƒg ºqBGôk 󻃃ܻƒƒC »ƒƒ„»ƒƒâ sôrýK óBOkBý¾Bw R»Üq»G | tüs»Ì BªÌ

YAO þP…â ÿq»GºõÈo»G

sôrýK óBPðlðAqs»ìAk ÿkBý¾Bw q»â QÈ o»LÉO ÞÈ u¼o ò¿ÉøBð »Ü q»w »ð»g»ð Ëõð þÜ æB_ ÞÉP…ì . óAôæ þðBÜ»ü qºôq»w þðBìq»g óBPðBܺqBÜ þ…g»ð ô Qwºk »ãÉW óBO½g ÿ ÊW »ðBOõýðAõO ôºqBük Qwôôqk ÿq»ãü qBÜ ô ºô»ð»ÝG »G Bùð»O »ðBü qºôq»w ï»C ï»G , ó»ÝG rPÈ õð þÜ æB_ ô ó õGôôlðBì ô Áô»ø ïqAkAõýø »ü ½G , QÈ qtÈ qBKºk rP„BG ô òG q»ñÉøAk ôõ…É€K ߺô ºõÉC ½G AlÈ õð ÿºu¼rK ô þÜ æB_»è .óBPwqõÜ þðAôæ þO»ìtg | lícA lídì BªÌ CDO þP…â ÿq»GõÈ€o»G|

ÿôArhÝÈ o þðlðAqs»ìAk ÿkBý¾Bw »è AlðBPwkqõÜ þðAôæ ÿkAsBC ô RBG»gôBø ô ËoôBø »è þüBGs¼rýK ï»C þðBܺq»„½ÝÉO »¾B_»ø »è »ÝÉðÂBw »Ü ï»Üºk ºôArhÝÈ o ô RAôBC s óô»g ÿk »ñOBø ôBñÉK »G óAk»„»â ô óAôæ þðBÜ»PwAõg . óAlýÜ æB_ ô qBÜ »è óBüBðAõO ôºrø»G »G uo ô ÁBw »G ÁBw þðkrÜ ÂBG Á»â»è òì Ak»Ü æB_ ºôArhÝÈ o ï»C ÿu¼o ÿAqBÜ ô òü rÈk þÝÈ qkBÜ ßºô ô ÿqºô»Pg»G »G Qw»ø ôõ…ÉK ï»Ü»ü sBðB„ , ï»Üºk q¼s þÜ»ü sBðB„ ô»ÜºôArhÝÈ o »G AlOBÜ ß»ü»è ô»G AlOBÜ óBì»ø »è ô þðBÜ»ýÜ æB_ ÿ»ðAq»„½ÝÉ€O ô zBð»ð ôôlðBì ºqkBÜ

ô 󻃃݃G óBƒýƒO»ƒƒìtƒƒg ô 󻃃ƒÝƒG óBý„½â »ðBýüºô»O»ð þƒÝÉñýðAôrƒÉO»ƒG ÿrülØ»O ôtÈ o rO þÝÈ qBW »ü ½G ó»ÝG pK ºkBü ï»C ô ó õìq»ƒÕG ÁõƒHØ »ƒíÉC ô QÉG s¼rýK qBW óBüºk óBO»ü ½ƒÝ„ þðAôæ þO»ìtg½G òGôõOô»Üq»w q»ø | . óBPwkqõÜ

| ÿpÉâqBÜ þð»ìõXð»C | þOArÜõíük þðAôæ þPÉÜ»ü óBPwkqõÜ

AlðAôæ þðBܺôArhÝÈo þðõÉwAqlýÔ þðlðAqs»ìAk »è ºôõG»ø ÿôB_q»G þ¾¼o

¥í²ñì FB¡ÌAô yƒ‚Cq ¤õƒgA þƒèA lÍG ¥‚ðBPwkqõÝèA ¥H‚H…éè ¥ErƒdèA ïArPcæAô rElÙPèA òì lEtíèAô ¥‚dPèA ¯ƒðBƒùPèA êƒíWBƒG îƒÝ‚èA ïlÙPƒð... ¥HwBñíG ¯ðBìæBG ¥D‚éíèA RB‚dPèAô BñOB‚ñíO Îì îÝPí²ñì y‚wBO ÿrÜk ¯Ô qAríPwæAô îCAlèA fBXñèBG îÝè ¯ØrèAô qõªPèA ÛBÔA õƒdƒð ïlƒÙƒPƒèA ¥ðõéì kôqô ..¥DñùPèBG BñƒPƒØBªƒG... Îì... ¥‚ðBPwkqõÝèA qõøtƒèA ÏôqBG FB¡ÌAô y‚Cq î݃ðAõƒgA RB‚dƒO ¥ƒ‚ðBxƒðæA JBHƒ…ƒèAFBªƒÌ ¥ƒªƒGAq ... 2009/5/17 kAlÑG.... îÜõgA ¯Í‚GrèA ¯éÌ òxc îwBG

lídì QÍÔq| þðAôæ ÿôArhÝÈq ÿrÉOrÝw óBPwkqõÜ

BÔºô ô †üBPwôtÈ o ,óBO»ÜºôArhÝÈ o þPÉXð»â þð»ì»ƒO ÿ»ƒðAôæ ô»ƒC ½ƒG ÿôBƒñÉK »ƒè ÞƒÉ콃ì ߺô óBƒü ½ƒg ï»C ô »íÉC þðBü u ÿºô»ƒðkrƒÝƒÜBðôq . ºôºlðAõO »ðBíP…ýð

»è þOArÜõíük þðAôæ þPÉÜ»ü | ÛArÉÌ þðBPwkqõÜ rÉèô»ø R»üqBOrÝw þG»PÜ»ì

óB턼pì»C þPxü ôAlÉK »ðBPg»H„½g ß»ü þãðºk ß»ü »G QÈ sAõƒgºk Aô ô óAôæ þðBܺôArhÝÈ o þPxÈ õƒ¾»ƒø Qwôqk rOBü s þƒÝÈ qBƒ…Ô óBƒXð»ƒâ þðBÜ»PwAõg ÿk»ðBƒñÉø ½ƒG òƒü»ƒÝG þƒƒðõƒƒG Qƒƒwôqk †ƒƒü ô»ƒƒC ,óAôæ þðAôæ þðBܺôArhÝÈ o þðõƒÉwAqlýÔ þO»íýø ô Áô»ø »G »Ü ôõG óBPwkqõÜ ‡ºlðºôBƒð ﻃC óBƒíÜ»ƒƒüæôõƒƒì»ƒƒø ÿ»ãÉK þðôõGrOtÉø»G ½G AqlƒðBü»ƒâ Ao ôqBƒü pƒƒG þƒƒðBƒÜºlƒƒðºôBƒð »ƒƒƒè óAôæ ½ƒG R»ƒwºk q»ƒw »ƒñƒPƒxƒgqB…ƒÔ . óAôæ þðBü u þðkrÜrP„BG òɾ»G ‡ºô»ü»ƒð½ƒG ﻃG »ƒíÉC »ƒü ½ƒG ô ókrÜtÉø»G ½G ºô»ñü»Üºk RBƒK ôôk ÿºõÉC »Ü ºlðºôBƒð ﻃC þƒðkrƒÜ AqBƒÜ »è ôõG»ø óBOôB_q»G þ¾¼o †ü tÈ q»G þƒƒƒðõƒƒƒÉƒwAqlƒýƒÔ þƒƒƒðlƒðAqs»ƒƒƒìAk | .AlðAôæ þðBܺôArhÝÈ o ÿkBƒƒü QƒƒƒƒÉƒƒGtƒƒƒƒÈ o»ƒƒƒƒG ôsq»ƒƒƒƒG

ÿkBƒýèBƒw òƒƒýƒì º)10( ÿ»ƒƒð½ƒƒG»ƒƒG þG»PÜ»ì ÿôBð»G ºô»ðBO»ÜºôArhÝƒÈ o Ák»G pK ºô»ðBì»Ü»ýPÉÜ»ü þO»ü qBOrÝw ,òü»Üºk »PwAqBC óBPðBì½g þüBGs¼rýK þÝÈ qºlðBø »ü»ð½G ﻃC òƒü qAkAõƒýƒø ô ókrÝO»ìtg »G óAkºvÈ qk ½G QÉGrO þÜ½Ü Ak ô óBýðBÜ»PwAõg ÿk»ðBñƒÉƒø ô óAôæ ÿvÈ ½O þðBÜ Aôºo »ÔBì »è ókrÜ . óBPwkqõÜ þðBXð»â þðBܺôArhÝÈ o ½G »ýü sBðB„ ÿBãɃW Al„BPxÉC »ƒè ôôkrƒGAq »ƒè »ƒÜ óAôæ »Ü ó»Üºk ÞÈ vÈ ½O þƒO»ƒüAkrƒÜq»ƒw ÿºô»ý…ɃK ÿtƒü q »ƒè RBÜ ôõƒì»ƒø óBì»Ü»è»â ÿsAõhü qBâso ÿºô»ðæõW . óBíP…ýð »è ókrÜ ÿrâq»G ½G ,»ðõG ï»C þðºôBg »Ü ‡¼pì»C »ýðBýO þðBìõâ »è ÿ½g »Ü òü»ýü ôôvÉì »Oô»Ü »Pwºk R»ìõƒÝƒc ô óB컃èq»ƒK þƒðBðkBýƒñƒG BøºqAs»ø þñÈ ½g þì»øq»G ºô»PÉñýGºk .»ü »ðBPwkqõÜ ï»C ÿôæ ÿlýø»„

RBܺk s¼rýK ôArhÝÈq ÿ»¾Bw 10 ÿkBü ºlñüBC ÿlðºôBð

|óBPwkqõÜ þðAôæ ÿôArhÝÈq þüBGs¼rýK ÿ»ÝwôrG

R»ìtg òü rOq¼s AkºôBì òü rPì»Ü»ƒè ï»Wq»w»è ó»ÝG óAôæ ô óBXð»â»ƒG òƒü»ƒÜºk lƒÉƒìõƒƒC ºô .AlƒðBƒÜºqAõƒƒG óBܺôArhÝÈ q ï»Wq»ƒw ÿqBÜôBø»ƒG óAo½â ôõì»ø þãð»…ÉK »ñü»ÝG óAôæ ... ºs¼rýK ºqBGôôk| . óBÜ»OBù…ÉK ô

þƒðlðAqs»ƒìAk ÿkBƒý¾Bƒw ÿ»ƒð½ƒƒG»ƒƒG ÿôBð»ƒG óAôæ ÿkAsBC ÿôArƒƒhƒÝƒÈ q ºô»ðBì»Ü»ýPÉÜ»ü ÿpÉâqBÜ þð»ìõXð»C Êè óBO»ü ½Ý„ pK ºkBü ï»C Ák»G pƒK ºô»„ºõÉC ÿ»ãÈ o»è ô òü»Üºk s¼rýK ï»Wq»w ÿ»ƒPwAoBƒC ïq»ƒâ ÿôÃw .òü»Üºk óBPðAqAkAô»ø ô ïAlð»C ôôkq»ø»Ü »ðBƒíü qºô»ƒPg»ƒG ÿ»ƒüBƒì óBíü»ƒK ôBƒø ôs½ƒwôBƒø ÿôArƒhÝÈ q þPÉÜ»ü ô óAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ q( ¼pì»C )óBPwkqõÜ þOArÜõíük þðAôæ ô ÿkAsBC ô þP„BC þOBG»g ºô»Ü»ü»G þ컃gôBƒø ô ó»ƒÜºk þƒwArƒÜõƒíük ô þðBPwkqõƒÜ þƒðAôæ ÿ»ƒñýØ»ƒPwAo ôBýèõg ôs»c ÿk»ðBñÉø ½G RBƒG»ƒg . ó»Üºk óBýðBܺqô»â Aõýø óBO»ÜºôArhÝÈ o ÿkBý¾Bƒw óBƒìõƒãÉG »ü qBƒÝðAo½ƒâ ô»ƒC Á»ƒâ»ƒè »ƒOBƒÜôBƒø þíÈ q»ø »ðBPg»ƒH„½ƒg»ƒÜ ÿºqô»ƒÜ ½G ÿôBãð»ø »ðAõOô»Üq»w óBPwkqõÜ ôºrÉè ôºqBWqBW þ_q»â»C.ËvÈ ôBøºk Q…K»è ó»üæ ô z»Ü Ëlð»ø Ëô»è þƒƒƒ¾ô»ƒƒƒø ºôºsAôBƒƒýƒW þƒƒƒíƒ„ôqk þðAôæ þðõ_½G ôrýG þðkrÜ»„Aô»ƒ_ óBÜ»ýƒPƒwAo»ƒè ô óºkºk óBPƒwkqõƒÜ

óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq

RB‚dPèAô ¯ðBùPèA êíW‰ îÝ‚èA ïlØA

.... óAtÈ o»G þðBìAlð»ƒC ôrƒÉOrƒÝw ô R»ƒƒƒü qBƒƒOrƒƒƒÝƒƒw óBíðBPw¼k þükAsBC ÿôArhÝÈ q»è »è óBPwkqõƒÜ þƒðAôæ ÿkBýƒ€èBw òƒýƒì»ƒøºk þðlðAqs»ìAk AlðBO»ÜºôArhÝ€ü q ô cƒƒƒg ÿôBƒƒð»ƒƒƒƒG þðBƒìAlð»ƒC ﻃWq»ƒw ,ºô»ðBì»ÜºôArhÝÈ q ï»C ,òü»ÜºlÉè óBPüBGs¼rýK òü rPðAõW ,òü râºkAo sq»G óBO»ƒã𻃄»ƒØ ºkBƒü ÿôArhÝÈ q »ƒüArƒÝ„BƒC ô óôo ߺô »è »ÝÉÜ»ü óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ôBð þðBܺqBük ô ÆýPÜ»C ºôArƒhÝÈ q þ¾Bw ºk ÿºôBì»è ,óBì»ÜBƒã¾»ƒì½ƒÜ ô q¼s þÝÉO»ìtg þO»ü õýðAõO Alýð»ì»O RBƒÝG óAôæ ô óBƒXð»ƒâ»ƒG óAôArƒÔ .AlðBܺqAõG ï»Wq»w»è þ¾Bw »è òü qBü sAõg òü qBü sAõg »ü ½G AlðBO»ÜºôArhÝÈ q þð»ì»ƒO ÿºlƒñƒüBC

óBÜ»ðBùð»K ôºq»G ô ó»Üºk óBüArìõƒâ ﻃC »ƒüAõƒâ . ó»ƒÜºk óBƒü»ƒPƒwAqBƒC þðBÜ»ü sAõgAk þƒPƒwBC»ƒè »ƒO»ƒwºk ô»ýð óBPwkqõƒÜ þƒðBXƒð»ƒâ ô óAôæ õƒì»ƒø ôºrƒƒýƒK þƒƒÜ»ƒƒüBƒãƒ¾»ƒƒì½ƒƒÜ þƒƒðAôæ ïºkq»ƒƒG»ƒƒè þƒƒƒðBƒƒÜºsAôqºk ÊK þìq ½Õü o ôºõPxgAk óBƒPwkqõƒÜ ‡»ðBì»C õì»ø óBìõãÉG ... ËrÜBƒð »ýð óBPwkqõÜ þðBƒXð»ƒâ þƒì»ƒg»ƒè þwqõÜ »ƒñP…ü»ƒâ ½ƒGBƒùð»ƒO õƒÝ¾»ƒG ÿsq»C»è ‡»ðAô»C ÿ»ðõíð »O»wºk ÞƒÈ q ½ƒW»ƒG ólðºôºs ôq¼s AlÍýƒØAô †ÉK »üArgºk óBýÝÉOô»Ýwºk ÞÉOBÜ ô»C ôõì»ø ÿqAkq»G Qwºk óôõGºkBìBC óBü»„»ãðBG rP…ÉK»Ü òG óBü»ðBí„ôqk ..krܺk ½G ÿôôvÉì þìBü»K ô ßq»C ºô»„ºrƒÉƒè ô óAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ q ôôkq»ø óBPwkqõÜ þOArÜõíük þðAôæ þPÉÜ»ü ô þƒƒ„»ƒƒGôBƒø»ƒƒG»ƒƒÜ Ëô»ƒƒÜºkqºk ô»C ôõì»ø þãðºlÜ»ü ô þü ôõOrãÜ»ü ô ò…ÉÜ»D¾»ø ºô»…ƒü o»ƒè »ƒðBðçƒýƒK Ak»Ü»ðBK o½â»è »…ýì»ø ߺô ºôºkrÜ»G »Hâ»ø»è óBý_q»ø õܺôBO ô óºkBìBC þðBPwkqõÜ þðAôæ þ„»Ý…ɃK »ƒüAk

óBܺôArƒhÝÈ q þƒÜq»ƒC ô ïBƒø»ƒì»ƒè ï»C þðôõ`…ÉK ôºq»G þðBƒÜºôBƒãð»ƒø rOBü s ô QÉHG rPðAôArÔ ‡ºôArƒhÝÈ q Þü tð þðBÜ»XðBìBC þðBñÉø ÿk»ƒG»ƒè | .ºô»PÉHG þðlðAqs»ìAk ÿkBý¾Bw»ƒÜ AlÝÉOBƒÜ»ƒè Á»ƒâ»ƒè ºô»ƒPÈ rƒÜºk ºôArƒhÝÈ q ﻃC ½ƒG »ƒíƒÉƒC þƒðAlƒðBø ô þƒüBGs¼rƒƒýƒK ߺô óBƒíìBƒü»ƒK þƒðôõƒ`…ÉK ôºq»ƒG »ÜºqAõG þÝÉðAõÜ æB_ ô ôAoõƒxƒ¾»ƒø ô ÿºô»ƒÝƒÉƒK ÿqBÜ »ƒƒÜ ,»ƒƒüºô»ƒƒC òP…ü»â ½G óBÜ»ƒ¾ô»ƒø þƒñPxhÜ»ƒü ÿq»øô»W þ¾Bg »ð»ÝG ÂBG þXðBìBC»G AlðkrÜqBÜ ÿvýOArPw ô Alð»W»C»ƒè ô ÿqBƒÜ »ƒÝðõƒ_ ,ºô»ƒðºlHÉK þƒãƒðºq »ƒOAkºk rƒOBƒü s ÿtƒƒÉƒø ÿºô»ƒƒÝƒÉƒK ߺô »ƒ…ý컃ƒø ô óBƒÜºôArƒƒhƒÝƒÈ q óAô»ƒC þƒãƒðºk»ƒÜ »ƒÜ»ƒƒü ½ƒƒâlƒñƒ¿ƒG ÿ»ðAlðºôBð ô»C ï»Wq»w »PÉð»ü»ƒâºk | .RBãG þÉK óBýãðºk »Pxü õÉK »Ü q»ìõÌ ÁsBÔ Yð»â þðBÜ»wrK ½G ºlñüBC ÿlðºôBð þwrKq»G

ÿqBÜ þƒO»ƒýƒÈ õƒð ô þƒƒO»ƒƒüºsBƒO»ƒƒG þƒíÈ q»ƒø »ƒè QƒÉG»ƒø ÿºôArƒhÝÈ q »Ü»ãð»PwBC þ„»Gôôkq»ø »Ü ,Ak»íÉC þ„ôºq q»w»G óBýKArg ÿºô»ðAlãðºq ô ºôõƒG»ƒø ºô»ƒýƒüºôArƒhƒÝƒÈ q ÿqBÜ ÿk»G ïºkq»G»è òGôõG †ýÝÈ qBƒÜ½ƒø ÿkõg ÿ»ðBXðBìBƒC ô»ƒC þƒðBƒñÉø»ƒð AkÂBƒG þƒƒPƒw»ƒƒè óBƒƒÜºôArƒƒƒhƒÝƒÈ q þƒükAsBƒC ÿôArƒhÝÈ q ,ºôõƒHƒðBƒü»ƒƒø »Ü ÿºô»è ºô»PÈ rƒÝƒðBýƒW †ƒýƒðAôæ òülð»_ AlüºôArhÝÈ q ÿqBÜ þðBýì»è Ëo»O½OBø ÿô»ñÌ»ì ô ÿkBì ÿo»Lì»è »Ü óBýðBÜ ÂBG»XðBìBC»G òP…ü»â»è »Ü ô ólðBü»ãÉK ô óAôæ ÿvÈ õO»G »O»ìtg þðBPwºô þ„õO óBýðBÜ»ÔBì þðBñÉùük»G q»ƒâ»ƒC Alƒ„ºô»ƒC Á»ƒâ»ƒè ,óôôkrƒÜ qºõÉK »ƒñü»ƒÝG ó»ƒì»ƒO þƒðôõƒGo»ƒLÉO ﻃC óôõƒGo»ƒLÉO ÁBƒw 10 ÿºôBƒì»ƒƒè ô ôBð ô ºôôkrƒÜ ÿÂBG ºôArƒƒhƒÝƒÈ q ÿ½ƒg þƒðBƒÜ»ƒXðBƒìBƒC ô »ƒƒwBƒñƒÉƒK QÈ rܺk †ƒýƒðAôoºôB_ ,ºôôlƒðBü»ƒâ ÿºôArhÝÈ q ÿqBÜ þðkrÜ»„»â Á»â»è Bã¾»ì½Ü þðBìAlð»C þñP…ƒü»ƒãƒÉƒO ô

þÜ»üæ»è óBü q»ðõø ô ÿqtø »ãðºq ,RBÝG ÿqBük ºôºrƒO òýÉ¿G q»â QÉG»ð »è»ìBWõì óAôæ þükAsBC ÿôArƒhƒÝƒÈ q þƒƒƒÜ»ƒƒƒü»ƒƒƒãƒƒÉƒƒK óºôBƒg ï»C ô »ƒðAôArƒÔ ÿqºôBƒì»ƒW ÿklW þƒ¾ô»ƒø ºôArƒhÝÈ q ô ïtýðBÝýì ÿ»ãƒÈ o»ƒè ºôAk »ãÉK ï»C ºôBýWBýW þO»ýèBC rPðAôArÔ ÿ½g ÿ»ýü qºôBì»W þÕü rÍì þðBh„BK ô RB݃G ô AlƒHƒÉƒK»ƒ„»ƒâ þƒðBÜ»ƒÜBO ô ރ컃ƒ_ ô»ƒƒG RBƒÝƒG ÿôBƒâqBƒG ÿBýðôk þPwBC q»w»è ÿ»ðBíýøBÔ»ƒì | ...òìBíPùýC ÿ»ãÉW AlÈ õð þO»ý„½g ÿ»ãÉW ô »ýðAlÉO þðBìõâ »ƒÜ ôB_ †ƒÉƒK »ƒƒð»ƒƒü»ƒƒhƒG ºô»ƒƒC ÿqBƒÜ ïºkq»ƒG þƒƒðBƒÜ»ƒƒãƒð»ƒƒPƒwBƒC AlðBPwkqõÜ þíÈ q»ø»è ÿºôArhƒÝƒÈ q ï»C þÝÉ„»G ï»C »ãðºq ,òƒýƒð ï»ƒÜ ÿkõg»G QÉG»ø ÿlðºõü»K »ðBãð»PwBC ô ÿºôArhƒÝƒÈ q ÿqBÜ þƒíƒPƒxƒýƒw ÿlƒðºõƒü»ƒK þƒ…ƒü rƒO ÿ»ƒƒÜ»ƒƒ„»ƒƒG

ߺô óAôæ þƒƒükAsBƒC ÿôArƒƒhƒÝƒÈ q ,ÿºôArhÝÈ q ÿqBÜ ÿtÉø»è ÞÉ„»G ºô»ýðôõGqBÜ»G Qwºk ÿlð»Gôq»ƒw»ƒè »Ü ÿ¼pì»C BO »ü 1999/5/26 »ƒÜ ô Áô»ƒƒƒƒƒø q»ƒƒƒƒƒw»ƒƒƒƒƒƒG ÁBƒƒƒw10 »è AkºôArhÝÈ q ï»C þðBÜ»ýÜ æB_ôqBÜ AlƒüºôArƒhƒÝƒÈ q ÿqBƒÜ þƒƒðBƒKºo½ƒƒâ þPwºlÉW þO»ü ôõýðAõO ,QÈ o»ƒKºlÉO þ„ôºq þðôõ`…ÉK ôºq»G »ƒè ÿ½ƒg QÔrâ þðkrÜq»wºqB_ þPwBC»è óAôæ ô ß»ƒƒü滃ƒè óBƒýƒðBƒÜ»ƒƒƒ…ƒü qBƒƒC ô ô ÿrýHñ„¼q þPwBC ÿºô»ƒðkrƒÜsq»ƒG


òý„½ÜºlÉO ÿqæBxÜôBG ô þPwq»K»ð½Ü þ¿Ø»C þñP…Éø»ð ôBñÉK »è 11

R»HüBO

þO»ýð½Wô óAôæ½G ÿkAsBC þðBñÉùük»G óAq õÜô óB`Ü óAõÉð»è AlðkrÜqBƒÜ»ƒè ÿ»ðBíPì ÿ»ãÉW»PÉHGô ÿsAôBýW ÊG»G ºô»PÈ q»âºk ‡»ì»ƒC.óAôæ ÿ»ƒGq ¼ s ôArhÝÈ o»Ü ÿ»ƒýÈ õƒð ºsAõƒÉ„ô»ƒC½ƒG ÿqBƒƒÜ»ƒƒƒè qô ôk RBƒƒÜºk ÿºkBƒƒýƒƒK îÉ¿G îðAõOºk ÿlýéØ»O ÿºôArhƒÝƒÈ o äðrâ ÿ»…ÉÜq ¼ s ½G ºô ôkrG þPwºk" ߺô óBü ºôAk þðkrÜq»wºqBW þ¾ô»øô R»ìõ݃c óAõƒÉƒð»ƒè ºôõƒG ÞƒÈkrƒK -: ºô»ü þO»ü»ì½Ü ÿôo»èAlðAôæô ÿqBÜ óBPwkq õÜ þðBÜBýWBýW »WôBð»è »ƒ…ƒÉƒÜ þƒðkrƒÜq»ƒƒwºqBƒW q»ƒƒw»ƒƒè ô ºô ôkrÜ óAôæ þðBÜ»ü þO»ü»ì½Ü »…ÉÜq»w»è ÿqBñýíýw ô N½„ ßq ¼ ºôAk ïBƒXð»ƒC óBƒÜ»ƒƒýƒO»ƒƒü»ƒƒì½ƒƒÜ ô óAôæ ÿºô»ƒƒðkrƒƒƒÜqBƒýƒƒ„½ƒƒƒø½ƒƒƒG óBÜ»ü þPü q»ðºôõg»è óBüºô»ƒñƒOqô ôk .. ºô»O»ðõGôæ Ëlð»ø ÿô ôo»Gô ôo»Ü þðAlÉK»„»â-: ºô»ü ÿq»ðõø ÿô ôo»è ô qB„ Q…â»è óAôæ ÿq»ðõø ÿqAõG ô †ýðBܺlðõâ RBð»O ô »Ýƒ_¼ qB„ rOBü s ½G óAôæ þðkrÜ ÿôrýâ Qwºk .óBýðBÜBðAõO ô ºrø»G þñPxh…ÉK QÈ rðAõOBð »Ü rO þO»ìtg òülð»Wºô ºôArhÝü o ï»C»Ü QÈ rÝG zBGAkºrÉè ½ƒg þƒð»ƒì»ƒO ÿ»ƒì»ƒƒÜ ºôBƒì ô»ƒƒè »ü ½G ºô ôkrÜ þðAôæ þƒ„»ƒÝ…ÉKAlü QÉGºôBÜ»„ ô s q»Gq»ø rO þÝÈ qBW ÿkAsBC ÿôArhÝÈ o þðlðAq s»ìAk ÿkBü þ¾Bw ÿ»üAõýøô»G óBPwkq õÜ þðAôæ ï»C ÿrOBü s þðlð»w»„»â þ¾Bw ºlñüBC ÿô ôoôõƒì»ƒø»ƒè QƒÉƒG ºôArƒƒhƒÝƒÈ o .ºô»Ü»ü | lýÍw þWBc êýég óAq½w ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè| ÁBƒwºk ó õƒƒìs»ƒƒC »ƒƒèpƒƒƒK ÁBƒw10 þðºk»ìô þðBPwqB„ þƒOBG»ƒg»ƒèpƒK óAôæ½G »ñýØ»PwAo þðlƒðAqs»ƒìAk ÿ»ƒ¾Bwºk ÿ»ƒð½ƒG»ƒG ÿôArƒhƒÝƒÈ q óBƒì»ƒƒÜºôArƒƒhƒÝƒÈ q óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ï»Wq»w ÿ»PwAqBC ï½g ÿBGs¼rƒýK R»ýü qBOrÝw þG»PÜ»ì»è îðÂBƒÄ»ƒø þƒƒƒðBƒƒÜ»ƒƒƒÝƒñƒƒG ôq»ƒƒƒƒPƒƒð»ƒƒƒƒwô þðAôæ ï»Wq»w ô óBì»ÜºôArhÝÈ q ߺô ïAõýø»ƒG. ﻃܺk óBPƒwkqõƒÜ óBì»ÜºôArhÝƒÈ q ôôkrƒGAo»ƒè ó ½ƒ_ b ôºõG óAôæ ÿ»ìBñwBð ÿrヾ»ƒø ólðBwBð»èºõG»ø ÿq»ãü qBÜ þÝÉè¼q b ô óAôæ ÿBðAõO þðAlɃK»ƒ„»ƒâô ºôõG óB„q»w»è þwqõØ þÝɃÜq»ƒC óBíðAôæ ÿ»ñýØ »PwAq þãðºk »PÉHGBO ރɃ컃ƒÜ QƒƒÉƒG»ƒƒð aƒƒýƒøq»ƒƒøô ôºô»OBhG Þü tð óBƒýðBƒÜ»ƒðô»ƒg»ƒè ôºô»ðkrÜqBý„½ø»ƒè ʃG»ƒø þƒPwºk BýWBýW ºqAõG ôºq»G óBýðkrÜ »PwAqBC .óBƒýðBƒÜBƒýƒèõƒƒgô óô»ƒƒg ô óBƒÜ †ƒƒü rƒƒOBƒü s ôAôBƒC ‡õƒƒOBƒøAk»ƒƒè rƒOBü s½ƒGq»ƒâ »ƒOBhƒG þƒðBÜ»ƒèô»ƒƒø óAôæ½G ÿkAsBC þƒðkrƒÜ q»ƒG»ƒPwºk ÿkAsBC ÿkAsBC»è Qƒw»ƒG»ƒì ºqBƒük ÿºô»C½G »ðAku»ü ÿkAsBC ôºô»ðkrÜrýG ʃ¾»ƒG QƒƒÉƒG òƒƒ„¼q óBƒüæ óAôæ óAôæ þƒƒƒükAsBƒC ÿôArƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q ÿôAô»ƒO ÿ»ƒñýØ»ƒPwAq ÿrƒýãýP…K ï»Wq»w»è ÿsAôBýW ʃG»ƒG »ƒðAôæ ÿkBü ÿ»ð½G»Gq»ø .AlðBü u þðBܺqAõG óB컃ܺôArƒhƒÝƒÈ q þƒƒðlƒðAqs»ƒƒìAk Bâsºkô Nôrâ ô»C ï»Wq»w þìºô »ðAu¼q»Ü ºô»ƒñüºkºk »ƒðBƒðlðBƒü»ƒâ Aq ÊG þOq ½ƒKAq óºô»ƒC þƒìq»ƒâq»ƒw q»ƒw»ƒè »ƒã¾»ƒG ʃG ô óBƒ…ƒýƒðôBƒð þ_»Ü ºô»ð»Üºk ôÃG óBܺôArhÝÈ q »ýð þPwôqkô QwAq þÜ»üBì»ñG aýø ﻃC ﻃWq»ƒw cg ߺô òƒìBƒW »ðBK ôrâ ï»C óBü »ðBƒwõƒð »ƒìBƒðu¼q óBƒýP…ÉùãðBƒG ºôºq¼s þƒÝÈ tƒÈ q»ƒG óBì»ÜºôArhÝÈ q þÕý„q»C ½G ï»Üºk ½gBC óBÜ»ƒýƒPƒwAq þƒñƒOô»ƒÜqºk½ƒG ô ÿAqAk þƒO»ƒýƒÔBÔ»ƒ„ þƒƒðõƒƒG»ƒƒð ÿºôArhÝÈ q þO»wBýw þO»ýÔBÔ»ƒ„ ÿkBü QÉGs¼rýKºqBGôk .»üºõÈ õƒÜ»ƒè ÿôArhÝÈ q þðlðAqs»ìAk ÿ»ƒèBƒwºk .óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC

2009 /yüBì- ï»ýÉw þèõg

lýíc Aõýø ßBÜ ïtÈ o»ƒG ÿArƒG »ƒè þƒükAsBƒC ÿôArƒhÝÈ q ÿrƒÉOrƒƒÝƒw »ƒè îƒðBüArƒG ôóBƒPƒwkqõƒƒÜ þƒƒðAôæ ï»Wq»w ôR»ü qBOrƒÝw þƒG»ƒPÜ»ƒì ïºkq»ƒø »ƒÜ ﻃܺk óBƒÜºq»ƒP𻃃w óBýðBܺqBÜ ÿlðAo»KAo »è óôõG ôôlðBì þƒƒðôõƒƒƒ_ †ƒƒƒÉƒƒK ºôºq»ƒƒƒG ½ƒƒƒG ºkBü ﻃè q»ƒø óB컃ܺôArƒƒhƒÝƒÈ q ºô»ì»ÝG óBOBýñ¾k Ëô»ì»C Akºs¼rýK þƒPxƒýƒè þƒƒãƒðºk óBƒíƒãƒðºk »ƒƒÜ ÿqºtƒƒÈ qBƒKBƒO ô»ƒƒƒýƒƒðBƒPƒƒwkqõƒƒƒÜ þíÈ q»ø þO»ìõÝc þðBÜ»Oô»Ýwºk ôBð ÿtü o ß»ü ÿqºtÈ qBK óBPwkqõÜ þðBíƒPƒ…ƒýƒð þƒPƒÉƒÜ»ƒü þƒðBܺtƒü o þ¾BÄ»ø þO»üAq»GAo »G òýðBPwkqõƒÜ ô ëçW ïBì ÁBÄ»ø óBìtÈ o»G ôºqô»â ÿvÈ õO »G þãðrâ rƒOBü s ïqAkAõƒýƒø ½G óBü»ñýìºs rOBü s QÈ qlG óAôæ ôB𠻃ðôõƒ_ ½ƒG QƒÈ rƒÝƒG ‡½ƒg ½G ß.ó.ÿ þO»üAkrÜq»w ôóBì»èq»K þðkrÜ R»ìtƒg ôBƒñÉK »ƒè ºô»ƒ…ÉK .óAôæ ÿrOBü s R»Üô»„ óAôrý„ ÿ»XG»¾»ø ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè | ºsBO ÿôArhÝÈ q þðlƒðAqs»ƒìAk ÿkBü »ƒè BOºq»w , óBPwkqõÜ þðAôæ ÿkAsBC ½G òýñÈ ô»ðºkAk ‡sAô»ð ôtÈ q ÿq»w ô»C R»HüBO »Gô þP…â »G óAlýø»„ þƒƒìAlƒð»ƒƒC»ƒƒÜ ÿ»ƒƒƒðAlƒƒýƒƒø»ƒƒƒ„ Ak»ðBüAôk ï»è ó õG óBì»ÜºôArhÝƒÈ q »_ôBð »è óBükqõÜ þPxÈ õ¾»ø q»w»è ºq»w»è óBü»…ÉÜ »Ü óBÜ»ýðBPwkqõÜ | . óôõG lýø»„ ÿkAsBC ÿôArhƒÝƒÈ q þƒðlƒðAqs»ƒìAk þƒÝƒÉƒñƒÉƒè»ƒÜ óBPƒwkqõƒÜ þƒƒðAôæ , óBPwkqõÜ»è ºôºkrƒÜrƒK ÿºqô»ƒâ ï»Ü »Ü õG»ø ºqô»â þÜ»ü þüB„½G õñý_ ôBð »è õGArÜ ‡½ìAq»Ô q¼sBƒO þñý_ †ýðAô»C Al¾»ƒì½ƒÜ ÿvƒÈ õƒO »Ü , s»âºq ôôkq»ø »è ó õƒG óAôæ ôBƒðAõƒƒOô ôsºqBƒC ôs»ƒƒc ôõƒƒì»ƒƒø , ó õGArÜ »ƒÔ»ƒg þƒðBƒýðBƒÜºrƒø»ƒG ÿkAsBC ÿôArhÝÈ q þðlðAqs»ƒìAk»ƒG ô òƒÉè»ƒÜ ï»ƒC óBƒPwkqõƒÜ þƒðAôæ ÿ»Gq¼s »Ü ºô»ü ½GrƒK »ƒü þƒüB„½ƒG þðBܺq»ø»G ô BðAõO ôôsºqBC ôs»ƒc ôôqB„ ÿ»Gq¼s »è RBø ÿk »G óAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ q. óBܻ݃_¼qB„ þƒÜ»ƒüºôBì »ƒè óBPƒwkqõƒÜ þƒðAôæ QÉ_ºl¾Bw )10( ½G »ƒÜ Ak RqõƒÜ ô»è »Ü ºôkrÜ ÿºqô»ƒâ q¼s ÿqBƒÜ ºvÉì »è q¼s ô ºrOºqô»â »ƒð»ƒì»ƒO óºkºk ½ƒG þƒèô»ƒø óBƒÜºôArƒhÝÈ q þƒƒƒðAôæ ÿkAsBƒC ÿôArƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q. ,ºõG q»ñÉøAk »…ý컃ø óBƒPwkqõƒÜ »…ýì»ø , ºôkrÜ þO»ìtg »…ýì»ø ÿºô»ƒC ʃG ,ºôkrƒÜ ÿqBƒÜ óAq ½ƒâ þñüBCô þGtc þƒð»ƒüæ »ƒOAlƒHƒÈ õƒâ Ƀ¾ºk »ƒƒü ½ƒƒG . þƒƒüºô»ƒƒƒO»ƒƒƒðô ÿ»Ü»ƒíƒ„ôqk »ƒÜ ÞƒÈ ôArƒhƒÝƒÈ q )þÜ æB_ - þÜ»ƒýƒðõƒ_-ÿkAsBC( q»w »è ÿ»ñýèõâ »WBO QÉGºk QÉG QÉGsq»Gq»w ÿºô»C ½G QÈ rñGAk q»w ÿq»w q»w ÿ»Ü»ñýèõâ »WBO þð½G ô .ºô»PÈ rãG ÿqôºk qAõ_

ÿqBÝýÜ½Ü Ak ºôºrO þÜ»ü滃èôºôõƒG ºôõG »Üºqõñw þðAôæ þðBÜ Aôºo»ÔBì | .óBýðBܺôôsºqBC ÿk»ðBñýø½G òƒülð»ƒ_ q»ƒPð»ƒw ÿººô»ƒƒC ‡BƒK ×BƒPƒw q»ƒƒw»ƒƒƒG ÿqBƒÝƒƒðAq ½ƒƒƒâ ôõì»ø»è ¼rì»C RBø Alü»Ü»OBùÝÉK ô þƒðBìAlƒð»ƒCô ×BPƒw rƒOBƒü s RBƒw þ¾õWõíWô þÜ æB_ ôqBÜ»è q»Pð»w þ¾Bì»G ºôõGq»Pð»ƒwô óAk ïAôºkq»ƒG ôBƒýèôõƒg»ƒÜ ÿ»ƒðAôæô»ƒC ôõƒì»ƒƒø »ƒü»ƒø óBü q ½ƒƒWôAq ½ƒƒW ÿôôsºqBƒC . óºlHÉK ÿºq»K QÈ ô»ðBüºkô »ƒÜ ÿ»ƒðBƒñOô»ƒÝ…ÉK ﻃC Á»ƒâ»ƒƒè þðAôæ»G ‡»Ý…ÉK óAôæ ÿq»Pð»w ÿq»Gôôqôºk ôqæ»Ü ÿqB„ ÿqôõñw òü»ÝG zBG ‡ºô»C »Pxü õÉK ºôôkrÜ »ƒG ºôõƒGqæ»ƒÜ ÿqB„ ¼rƒì»ƒC »ƒƒÜ u¼q ô óBýìq»ƒâ ÿºqAlýC ÿlðºôBƒð »è ôôq þðAôõP…ýðAk ÿºqBìu u¼q»ƒG ¼rì»C »Ü ÿ»üBñýG ô»C ô»ðôõƒGkBƒü s þÜ»üBñýG »üAlÉO ÿqæ»Ü ÿq»Pð»ƒw ô»ƒð½ƒÜ þƒíÈ uq þƒìºkq»ƒw þƒð½ƒÜ þ„»G ôºô»ƒÈ rÝG óºu½ð »Pxƒü õƒÉƒK .QÈ rÝG Qwôôqk½G ÿrOBü s

ë ó rܺkqºôq»K QÉùGô R»ÝGAlü»K ïºkq»w ô þðBPwqB„ ÊÜ»üBì»ñG q»w òÈ ôæ BükAsBC AôArhÝƒÈ q þƒÝƒðõƒ_ Ak ÊýèBw ûºk )10( Êü uk ÊðBPwkqõÜ AlðAôæ ÇBðk ÇB_q»G BÜ»ƒñƒOBøõƒâ òÈ qkBÜ óAk»w J »üBý„ ô R»ÝG AlEõg Bø»ãðlðBgk ÿu»ø ô þOBùÉè ÊÜ»üBì»ñG q»w ë R»ÝG ºkqºôq»K ô ÿq»ðõø ô þO»üæ»ìõÜ ô þÕü rÌ»ì ..lPø ô ÿqºôq»K óBíP…ð ô þ„sqºô

þ¿Ø»C ô ºsBO ÿrýG ô ºsBO ÿ»ìBðq»G ÿôArhÝÈ q òì ÿAo»ƒG »ƒü ½ƒG ºsBƒO óBƒPƒwkqõƒƒƒÜ þƒƒƒðAôæ þƒƒƒükAsBƒƒC »ƒýüBƒ„½ƒG ﻃWq»ƒw þƒO»ƒü õƒýðAõƒO AlðBü u ÿqAõG q¼s»è óAôæ þðBܺqô»â .ºô»OBÝG pK ÿsq»G ÿÂBG ïqAkAõýø AlýƒüBO½ƒÜ»ƒè þƒƒðAôæ þƒƒükAsBƒC ÿôArƒƒhƒƒÝƒƒÈ q ô sq»Gq»ø »ƒ…ƒýƒì»ƒø óBPƒwkqõƒÜ )10( ÿkBü îɾºk »ü ½G .QÉG ºôBÜ»„ .QÉG s¼rýK ß»üæôõì»ø»è »¾Bw e¾Bw óBíýéw lídì | ËrÜBC »è ÿq»Pð»w ÿôArxLÉè ÊðBPwkqõÜ òÈ ôæ Bü kAsBC AôArhÝÈ q

ëõwq ¼r_ þðBíÉéw ÿq»Pð»w ÿrÉâqBÜ þƒƒƒðlƒƒðAqs»ƒƒƒìAk ÿkBƒýƒƒ¾Bƒw »ƒƒƒè þüBGs¼rýKAlðBì»ÜºôºrhÝÈ q ô Qw¼k ô ïAlð»C ôqkBÜ ÿ»PwAqBC »èºô ï»Üºk ºôArhÝÈ q ï»C þðArãð»üæ ô R»ýü qBOrÝw þG»PÜ»ì þðÂBÄ»ø þƒðBƒÜ»ƒÝñG ôq»ƒPð»ƒw ô ÿtƒýÕƒñƒO óBýƒ„½ƒg Qƒƒwºk ºô ôArƒƒhƒÝƒÈ o ÿºôBì»è »ƒðBƒü õƒýðAõƒO »ƒÜ ﻃܺlÉè AkºôArhÝÈ q ï»C þð»ì»O ÿôôkrƒGAq ºô, ó»ÝG óAôæ þ„BG þÝÉO»ìtƒg ô òƒG óBƒü rƒýãP…ƒK ô óAõƒƒýƒPƒ…ƒK »è óôõ_ †ÉK ôºq»G ½G òHðBü qºlð»ø | , óBýðBܺrø»G ôBðAõO óBPwkqõÜ þðAôæ »Ü ÿ»üAõýø ô»ƒG òOô»Ý…ÉK ô óBñÉøAk ÿAô»…ÉK »ñHG Áô»ø óBü ½g ºô AlðBܺqAõG òP…â »è ºô óBýðBÜ»ÔBì ÿk »ðBñÉø ½G óºlƒG ôºô»ðs¼lG óBü ½g þðBÜ»ýü oõÜ õì»Ü »G òP…ü»â ½G ó»ÝG q»w»è þ…ýƒC BO , AlðBýðBü u þðBÜ»ÐBð½Ø »è YðBìBC Qwºk»G Qwôqlð»ƒO þƒÝƒÈ u¼oAôk , óAôæ ô óBü ½g þO»ìtg ½G òñÉG ºô»ÝƒÉƒK óAoõƒÜ ô óB`ƒÜ QƒÉƒGºk ôºq»G ôBãð»ø ºô»ÝÉK òG qAlƒ„»ƒG þwArÜõíük ô ‡»â þƒÜ»ƒüºlƒñƒüBC ÿAõýø»G , ó»ÝG q»w»è þ…ýC òÉñG ôõì»ø »è rP„BG þÝÉðõ_ †ÉK ôºq»G .óAôæ ½G AlðBܺqAõG

ÿkBü ÁBƒw òƒƒýƒì»ƒƒüºk ÿkBƒü »ƒƒè þükAsBC ÿôArhÝƒÈ q þƒðlƒðAqs»ƒìAk »è þüBGs¼rýK Ak óBPwkqõƒÜ þƒðAôæ óBPwkqõÜ þðAôæ ï»Wq»w ô cg þ¾BÄ»ø »è þ„½ƒhƒPƒwºk ô ﻃܺk qBýPg»G æ»ì ßBÜ îPxƒü ô»ƒ„½ƒg ß.ó.ÿ þwBýw þG»PÜ»ì þìAlð»C ôºqô»â »ýðAõýPƒ…ƒK ô»ƒC ½ƒG ﻃܺk ÿºlƒƒðºôºs ôq¼s »ƒƒƒƒýƒƒü qBƒƒÜôBƒƒø ïqAkAõýø òü ôôkrÜ ÿ»ÜºôArhƒÝƒÈ q þ„½g Qwºk ºô ,QÉG ïAôºkq»G q»ø

| lídì »éèAlHÌ lèBg òÈõƒƒƒƒXñÉK ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè ÿôArƒhÝÈ q ߺô þƒÝÈ ôArƒhƒÝƒÈ q ô»è »ÝÉÜ»ü óBPwkqõÜ þðAôæ ÿkAsBC »Ü ÿ»ðAôlñü s ô ß æB_ ºôArhÝÈ q ºôõG AlðAôæ þO»ìtg»è »ƒ…ƒýƒì»ƒø ôºrG QÉðAõPGBO ºôAk ÿlW þƒèô»ƒø »ü ½G RAlG óAôæ þðBÜBðAõO ôºsô»ƒG )10( ÿkBü þƒüBG s¼rƒýƒKAkºkBü ﻃè Êè óAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ q ÿ»¾Bw ôrPÜB_ ÿqBƒÜ ÿAõƒýø»ƒG òƒü»ƒÜºk .rOBü s þO»ìtg

Áõâlü»w îüq»Ü õƒÜ ºôArƒhÝÈ q »ƒÜBƒO Bƒøºôq»ƒƒøºô ô ïAlƒð»ƒC Rºkk ëô»ƒƒø ïAôºkq»ƒƒG ÊükAsBC ÊOBýñGq»w ë ®õg òÈ qkBÜ ô Êñü qõHÉè ÊðBýâ ô ÊýÄ»ø ߺô ô ÿu ÊÝÉC ÊÄ q»Gu q»HìAq»G BñOrâtÈ q qAtø óBøºk BðrÝÉKqºôBG ÊùW »ü ôõG ôrýG J òÉùG õÜ ÊðBPwkqõÜ òÈ ôæ ó»ÝGAk ËôArhÝÈ q ÊÄ ÇBðkBÜ qºôBG ÿBOºq»w»èq»ƒø lýíc ÀƒÉgq»ƒw 1999/5/26»ƒè ºô»ƒýðõƒG Qƒwôqk þƒƒƒðAôæ ÿkAsBƒC ÿôArƒƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q þƒÜ æBƒ_ ރɾ»ƒì½ƒÜ óBƒPwkqõƒÜ ﻃƒƒWq»ƒƒƒw»ƒƒƒè ÿq ½ƒƒƒWôAq ½ƒƒƒW óBPwkqõƒÜ þƒðBƒÜ»ƒÝ_¼qBƒ„ôqBƒ„ ïBXð»C þO»HüBO»Gqæ»Ü ô þƒP…⻃G ôlð»ìºrø»G ÿôæ þÝɾ»ì½Ü . ºôAk Alƒü ½ƒƒg ÿqôºk»ƒƒƒè ÿBƒƒðAõƒƒƒO»ƒƒƒG »ƒƒðBƒü õƒƒýƒðAõƒƒO ôºô»ƒƒOºôôkrƒƒÜ½ƒƒÜ ï»C ÿ»ãÈ q»è óBýðBƒÜBƒðAõƒOôºrƒø»ƒG .óºlHÉK»„»â ºôºq»Pð»w ºôõƒƒG»ƒƒðrƒƒãƒÈ q ºôArƒƒhƒÝƒÈ q ﻃƒC þƒðAkq»ƒw »ƒðAu¼o»ƒÜ ÿ»ƒðAôæô»ƒƒè

þÜ»ýüBGs¼rýK Ak»¾Bw )10( ÿkBƒü»ƒè îðBüArG ô pÉâqBÜ ô rÉOrÝw»è ïq»â

»éèAlHÌ lýèBg | ós»ì BÜ»OBG»g ôAk RqõÜ ÊÜ»ü uk ʃhEôkôqBƒG Bƒñü rƒƒøõƒƒâ þƒƒPƒ…ƒK ‡BK R»ƒHƒüBƒPƒG ô ʃƒðBƒPƒwkqõƒƒÜ ÿõð BÜ»ÐBðõØ - 1991- BðAlè»øq»w õGAlü»K Ak ÿkqõƒÜ ʃÜBƒÅW ÇBƒðk ô þwBƒýw ô ÿrƒÉã„qõƒ„ ʃüæu òƒü vƒÉG òƒü qBƒÜk õƒƒÜ »ƒƒÄ ÿqtƒƒø óB„BK ôrÝÉK Qwºk ÿõð BÜ»ü ôôvÉì ÞÉK ô ) 1992( æBw òÉñOqAvHè»ø BíÈ q»ø BO»ìõÝc ô óBì»èq»K BñýðBC J Rºq»ñG BÜ»ñü røõâ ÊðBPwkqõƒÜ þðBPƒwkqõƒÜ ʃÜBO ʃ…ƒEõƒøq»ƒw ô ÿqtø ô þƒÜBŃW ʃüæu RBøAk ÇBðk »íwBg»ð .»Ä þƒO»ƒü滃ìõƒÜ Ëôæ Êø»ãÉO õÜq»Gu AlðAôæ Bg»O Ǻq»G òOqBøõâ RBø ÊðBPƒwkqõƒÜ Êüæu ÊðBü u Êü ÿõð ÊÜ»ø»ãÉO ô ÿrƒýƒHƒÜBðôq ô þƒƒO»ƒƒü滃ƒìõƒƒÜ þ„sqºô ô ÿq»ðõø ô þWõè»ñÜ»ƒO þÅPÉK ô äðrâBü Ak ÊÐBðõØ ÊÄk ô»Ä

òükºrg»Ô êýìB„

óBíÉéw k»ì»dì

ÊK óBüºq»K òýðAõPG »ðBü»Ü ÿ»üBýèõg òü rãGqºô óBýðBÜBðAõO»è kõw ô òüºlG ½G òOô»Ü q»w ÿAõýø AlüBO½ƒÜ »ƒè .ó»ø»Ü ß»ü þÈ õÜq»ø kqõÜ þðAôæ

ôæ»ì»c òülèArhÔ êìB„ sôôk ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè ôõOBìqõg

×ôrÍì Áõâ lýw îürÜ | óBÜôôk ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè

lý„o lídì þè»Ì ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè óBhülð»Gqºk ô rükBÜ ï»Wq»wô ï½g ÿôBð»G BOºq»w ºô»ƒðB컃ƒÜºq»ƒƒPƒð»ƒƒw þƒƒðBƒìAlƒð»ƒƒC Q…â ÿ»PwAqBC ïq»â þÜ»ýüBGs ¼rýK ÁBw ÿ»ð½G»G ï»Üºk óBPwkq õÜ þðAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ o ÿlðAq s»ìAk ÿkBü .óBPwkq õÜ þðAôæ óBPwkq õÜ þðAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ o þO»ýýðAõO Alýð»ì»O ÿ»ì»Ü ºôBìô»ƒè ÿ»ƒGq ¼ s þƒ¾kôBƒð»ƒè ÿ½ƒg ÿ»ƒãÉW ºô»ƒƒOBƒÝƒƒGAlƒƒðBƒPƒƒwkq õƒƒƒÜ þƒƒƒðAôæ »PƒÉƒGºk ºôËõƒð þƒÝƒÉƒñƒýƒOôoõƒâ»ƒG þðBñÉùük»GôBñÉK»è RBG»g þƒðAlƒü»ƒì þO»ü õýðAõOô óAôæ þðBÜ»OAôBC ôAõýø ï»Wq»w »PÉð»ü»ãG þðBÜ»ýÜ æB_ô qBÜ »ñÈ õ„ þO»HüBO»G óBPwkq õÜ þðBܺqB„ ôBñÉK»èºôkrÜ ÿqBÜ ºô óBÜ»Pwºkºqôk

AkôArhÝÈq ÿ»¾Bw )10( ÿkBü»è óBÜ

ÿôB_ºo ÊG»GºôôkrƒÜ óBƒü q»ƒPð»ƒw þðôõ_½GôrýG ôBü u½ƒè¼lüBƒC þƒðkrƒÜ | .ºô»ýGtýc ÿsAôBýW ï»C þðkrƒÜqBƒÜ þƒ¾Bƒw9 ÿºôBƒì»ƒè ôBƒ_q»ƒG þƒÜ»ƒüºqBƒìu Akºq»ƒP𻃃w »ƒƒðAkAsBƒC »ƒƒÜºqõƒƒñƒw þƒƒðAô滃ƒƒè þðBÜ»ýýÜ æB_ôqBÜ»ƒè óBýƒü qAlƒ„»ƒG ÿ»ãÈ o»èôºôôkrÜ Ak»Üºq»Pð»w rƒOBü s »ƒðBü õƒƒýƒðAõƒƒO ºôºq»ƒƒPƒð»ƒƒw óºlHÉK»„»â óBýðBƒÜºôôsºqBƒCôAõƒýø ôqBƒÜô»ƒø ïºkq»ƒø †ƒü q»ƒP𻃃wô ÿq»Pð»w .ºôõG óAôæ þðAõƒýƒPƒ…ƒK þðAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ q ÿqæ»Ü òülð»_ þðkrÝÈ q»G ‡BK óBPwkqõÜ þðBñÉùük»G½G ºôApG»ð þOBG»g þ¾Bw ïAôºkq»ƒƒG óAôæ þƒƒðBƒÜ»ƒƒXƒðBƒìBƒC ô»ƒƒðôõƒƒG½ƒƒÜôo½ƒƒÜ ﻃƒWq»ƒƒw»ƒƒè óAôæ ÿBð»K ô þP…K AlðBÜ»ƒâ½ƒèBüAk

k»ì»dì þè»Ì ô óBì½g ô R»ü qBOrÝw þG»PÜ»ì»è þðBìAlð»C ô qkBÜ ô ïAlð»C ï»Wq»w ÿôArhÝÈ q .ï»Üºk óBì»ÜºôArhÝÈ q ߺô óBPƒwkqõƒÜ þƒðAôæ þƒükAsBƒC þgBƒð ÿôÂõƒÙ¾»ƒø þƒÝÈ ôArƒhÝÈ q þÜ»ü»ìBðq»G»G ºôBOºq»w»èq»ø óAôæ »OBø ºôºq¼s þÝÈ oõ⻃G ô »ƒíܽƒO )10( .þüºôArhÝÈ q þOBG»g þðAlü»ì þðAõW ô óBñÉøAk ô †…g»G ÁBw óAôArÔ óAôæ þðBÜ»ãPxÈ ô ºqBük ºôõG þñÉè½K ÿBƒðBƒì»ƒG .òƒO»ƒGBƒG ºrƒÔ ô ﻃC þƒðkrƒƒÜqBƒÜ þƒƒðBƒÜ»ƒƒÐBƒð½ƒƒØ òƒýƒñƒýƒGºk .òƒƒü»ƒƒÝƒGºôArƒƒhƒÝƒÈ q þðAõW»G qBãXÉC þüAq»G þðBÜ»ÐBð½Ø .RBܺk ÊK Qwºk þðBܺôBƒãð»ƒø þðBÜ»ìBðq»G òü»Üºk Qw»ø »ƒü ½ƒG óAôæ þƒƒƒükAsBƒƒC ÿôArƒƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q ô ïºkq»ƒƒƒƒw þƒƒƒƒðBƒƒÜ»ƒƒƒƒÜq»ƒƒƒƒƒC ÿ»ìBðq»G»G ïºkq»w þðBÜ»ýýPxü õÉK þãðºk»G ô ºsBO ÿ»wBð»ø»G ô ºsBO óAôæ þðBÜ»ðô»g ô »…ƒÉƒÜ ºôºsBO »ìBðq»G »è rO þÝÉÜ»ƒü .ºô»ƒPƒÉƒGºk þükAsBC ÿôArhÝÈ q þðBܺsAõhÈ õƒð ÿAôk»è »üºô»C óBPƒwkqõƒÜ þƒðAôæ Qü»Üºk Qw»ø ß»üºrãƒð½ƒÜq»ƒø

Áõwºq ¼r_ ʃƒðBƒPƒwkqõƒƒÜ Ëôæ ®õƒƒƒG ôõƒƒƒG ÞÉK QÉùG ïºkq»w BܺôArhÝÈ qõÜ ÊÜ»ü»ìBðq»G õÜ»üBì»ñG q»w ë òýðBC ïºkq»ƒw òƒÈ qtƒƒø õƒƒgq»ƒƒ`ƒÄ»ƒƒø óAôæ òÉü ôôsºqBC ôôs»c Qü qBÝGõÜ . ÊðBü u òÉð»üæ Q…â ë R»ÝGrÉO BükAsBC AôArhÝÈ q BðlðAqs»ìAk Bìô»ƒè ) 1999( æBw ë ÊðBPwkqõÜ òÈ ôæ òÈ ôæ Êüæu »ü»ø R»HüBO BÜ»ýãðrâ ÊÜ»ø»âqºk þÝðõ_ »Ä ÊðBPwkqõÜ õÜ óAôæ ®õG ôõG ïºkq»wô sBg ÿõð AlEõg Ê…Eõøk Êñü rƒøõƒâ óqBƒÝG

ríÌ þWBð


òGºk q»G»Pwºk rOBüs óBÜ»ÔBì AlðAkqBüpG þðBܺlðºôBð »è óAôæ þðkrÜ ÿqAl„»G R»HüBO

ï»Oô»c þ¾Bw )R»HüBO( ºqBìu

ºq»Pð»w ÿôArwrLÉè μÿtýÕð»O ÿ»Pýì½Ü ôB_ ó ½_ Qü õG ‡½g óBíðBíP…ýð ô»C vâ»G ô òü»ÝG óBÜ»ü»ƒPƒwAq»ƒè ô óBì»ñG þG »Ü ºô»ñýƒ`ƒG »ƒðBxƒØ AkºlñüBC þèBw»ƒè þƒPƒwAq»ƒè óqôôk ôArhÝü q ½G Ëõƒð ÿqBÜ ÿlƒýƒìõƒC AkºsBO ÿqBƒÜ»ƒƒè . òƒƒü sAõƒƒg»ƒƒC ÿºu¼rK òülð»_»è rýG òƒü sAõƒgºk Ak¼rì»C»è »Ü ºô»ƒPü rƒÝG þƒü»ƒðõƒíð óBƒýPwõƒýƒK óAôæ óBƒPƒwkqõƒƒÜ»ƒƒè òýì»ø 10 QýGs¼rýK ߺk .þO»üþK ºôArƒhƒÝƒü q »ƒØBO ÿ»ƒC RkBýƒ¾Bƒw ÿºôArhÝü q ô»C ÿ»C ï»Ü»ðçýXñg QƒƒükAsBƒC ÿqAôBƒø òƒƒýƒì»ƒƒƒÜ»ƒƒƒü òýì»Ü»ƒü krƒÜ Al컃ܻƒXG»ƒè»ƒø»ƒè îðôæ»G QýPxü ô»„½g ÿ»wBƒð»ƒø þƒðBƒýƒâ òƒƒýƒì»ƒƒÜ»ƒƒü þƒƒ…ƒg»ƒƒG ïôArhÝü q þðArükBÜ»G Qý…g»G½g ókrÜqBÜ»è ºô»…ƒýƒK ½ƒG þƒ…ƒg»ƒG QƒÈ õƒð ÿqBÜ ô QƒðôõƒG»ƒðôôlƒðBƒì .»íOAôBC »…ýì»ø

þð½ýwAqlýÔ þðkr݃Pƒwôqk . krƒÜ ôõGrO þÝýÜ»ü óBÜ»ýðAôæ ºôArhÝü q ½G ôArhÝü q»Ü ÿ»ƒðBü qºôq»ƒw ô»ƒè »Ü RBÜ»C ºõýK ÿsBðB„ »üBO»ø BO»ø ºôºrOºqô»â þÝü týø »ƒG òƒýƒðAõƒPƒG ÿk»G óAôæ þðô»g óBPƒwkqõƒÜ»ƒè ÿ½g ÿºôArhÝü q þÜq»C. QýñýùG AlðBÜ»w¼rK »è ºôkrÜ»ð rýG»è týâq»ø þñOrâqºô b QƒýƒG ókqAvƒHƒè»ƒø b þ…üBwBC »G uk QýG Qƒxƒü õƒ¾»ƒø »ãýW þO»ü õýðAõO ôArhÝü q ÿô»O»ð sq»G ºô RBÝG ÿqBük ÿ½g þPwºk »…ýì»ø óBÜ»ð½G ï»Wq»w þñOrâ Aq ô ókrÝPwôqk ºõG ÿqBÜ þOBýèô»C »è »ƒì»ƒø »ƒK ôrƒâ þƒðkrƒÜ ÿqBƒÜôBƒø »Ü ó»ðBýPwAq ô»C þøAô»â BÜ»ñ„»_ óAôæ ÿkõw »è rýG lð»_ ôArhÝü q

†g»G½g þðAôæ ÿôArƒhÝÈ o óAôæ ÿqBƒƒÜ»ƒƒƒƒè »ƒƒƒƒƒìAqBƒƒƒÜô ß æBƒƒƒ_ô .Ak þüºôArhÝÈ o | q»ÕÌ»W êýì»W f»w ÿ»XG»¾»ø ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè lýø»„ QðBñýøAk»è 10 QO»ìtg»ƒè ÁBƒw10

úéèAlHÌ kõídìríÌ | ËkÂ»Ø ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè AkôArhÝÈ o þðlðAqs»ìAk ÿkBýèBw »è ÿ»PwAqBC ï½g þüBGs¼rýK Ák»G pƒK

ëæ»W ½¾»ø

þè»Ì òýHÈq

êýì»W f»w þP…â»G óBPwkqõÜ þðAôæ ï»Wq»w . ï»Üºk R»HüBO»G qºl…K þðAôæ ô þðlƒðAqs»ƒìAk ÿkBýƒèBw ÿAõƒýƒø»ƒG þ¾Bw þÝÉLPwºk óBì»ÜºôArhƒÝƒÈ o , QÉG óAôæ þðBÜ»PwAõg þñOBùük»G ô þwBýw »PwAõg þñƒOBùƒük»ƒG »ƒè ï»Wq»ƒw ô þƒO»ƒü»ƒì½ƒÜ ÿqõƒGBC óAôæ þðBܺôõOBø»ñük»ƒG »ƒPƒwAõƒg ÿôArhÝÈ o ºqBük óBPwkqõÜ »è QÉG »ƒè , óBPƒwkqõƒƒÜ þƒƒðAôæ ÿkAsBƒC ÿqºôq»ƒwpƒK ôõƒì»ƒÜ þƒÝÉð»ƒì»ƒO ÿq»ðõø þðBÜBýWBýW ºqAõG»è ,Alü ½g ºqAõƒƒG ôþƒƒ„sqºô ôÿrƒƒýƒHƒñƒƒ„¼o AlðAôæ ÿBýèõg ÿ»Ýük þðBÜBýWBýW BðAõƒO ô»ƒC ô R»ƒÔqºk ÿ ʃK»ƒG , óBƒì»ƒÜºôArƒhÝÈ o»ƒÜ ÿºqAkqõƒñƒw Aõýø ºôkrÜ þðAôæ þO»ìtg ,þO»ü õG þð»ì»O ÿºlñüBC þƒ¾Bw »ƒè ïsAõƒg îÈ q»ø þO»ìõÝc AkóBì»ÜºôArhÝÈ o . QÉGºôArÜ þPwºk þƒƒƒðkrƒƒƒÜ ÿrƒƒƒýƒƒãƒƒPƒƒ…ƒƒK »ƒƒƒƒè

þGtýc þüBíPñýC ʃG »ƒG ºô»ƒOBܺk »Ü Ak¼rì»C»ƒè . ºôkrƒÜ þƒO»ƒìtƒg RBܺk sBw ÿ½g ÿkBýèBw ôArhÝü q ÿ»ãýW þð»ì»O Ëõð þ¾Bw »Pý_ºk ô ô Áõƒƒâ qAs»ƒƒø 10 þƒƒƒO»ƒƒƒü ½ƒƒƒg þƒƒG»ƒƒPƒÜ»ƒƒì»ƒƒè þƒƒ„½ƒƒhƒPƒƒwºk ÿrýÕð»O þð»ìõXð»C ô Rô»ü qBOrÝw ô òý…g»HG ôArhÝü q þƒðArƒükBÜ ô . òý„õãG óBýðõG ôôlðBì þƒPƒwºk þÝýðkqAvH¾»ø ôºq»G óAôæ AkºlñüBC»è b »Ü òðAtG »PwõýK òƒ_ºk »ƒÝƒük ºô óºkºk zõƒðºqB_»ƒè Þƒü qBü rƒƒG ô»C rPý_ »Ü »üº ô»C »ðAôæ þÜq»C Ak óBPwkqõÜ»è þü»ýðAkºôBC ô þükAsBC þðBPwkqõÜ . ó»Ü»ð ÿrýG»è »ƒü»ƒø ókAsBC Þü q ½W»G AlýO óAôæ ¼rì»C ÿsBGq»w»G ó õG þì»g RBÜ aýø »Ü ô zrO»è rýG rPý_ ºô»ñGBð þéì ºq¼s »Ü ºô»ð»ÜBƒð Þƒýíü uq þƒðlðBƒØ½ƒO

þè»Ì òýHÈq »ü½Ü ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè þƒðlðAq s»ƒìAk ÿ»ƒ¾Bƒw 10 ÿkBƒü»ƒƒè »ì»Üºk îðBÜ»Åü»K AlðBì»ÜºôArhÝÈ o ôrÉOrÝw ÿ»g»ü»è ïºkºk qôõw þ¾õâ ÿôArwrLÉèô R»ü qBOrÝw»è îðAqºkArG þüBGs ¼rýK þìBü»K ºô . óBܺq»Pð»w Al¾B컄»G óºu ½ƒð þƒPƒ„»ƒÜ q»ƒw»ƒè þƒƒƒƒðBƒƒìAlƒƒð»ƒƒƒƒC ﻃƒƒƒWq»ƒƒƒƒw½ƒƒƒƒG | . ïrÉðºk óBì»ÜºôArhÝÈ o ÞƒÈ ôArƒhƒÝƒÈ o q»ƒƒø AlƒýƒPƒwAo»ƒƒè »ƒü»ƒø ÿ½ƒg þƒO»ƒHüBƒO þƒðôõƒìs»ƒƒC ºô»ðôõìs»C ô»C ÿ½ø»G QÉðAõOºk»ƒÜ ÿqBük ÿ½ƒg ½ƒG ‡»ƒâ ÿôõƒƒOBƒøAk .RBÝG ÞƒÈ q ½ƒW»ƒG ôArƒhÝÈ o »ƒPxü õƒÉƒK ÿ»ƒOBÜô»ƒCBO RAlƒG óAôæ þƒO»ƒìqBü .óºlG óBü ½g þO»ìqBü òðAõPG ß»ü s ¼rýK »ü sBðB„ ÿBƒãÉW ÿºô»ƒC ÿôArhÝÈ o»ƒè ókrƒÜ qBƒÜ»ƒè îƒñýGºk »ü»ðB…g»G½g ÿqBÜ óAôæ þƒükAsBƒC »ýðBPwkq õÜ ÿôArhÝÈ o »ÜBO »Ýðõ_ þƒðBƒìAlð»ƒC ôrƒükBƒÜ ﻃƒWq»ƒƒw»ƒƒÜ óBýìAôºkq»G ô ó»ÜºkqBÜ »ðB…g»G½g ôºq»G òÉðºk ôBãð»ø »…ýì»ø ô »ü»ø ß»ýðBPwqB„μ ó rÈk½ì þÜ»üBã¾»ì½Ü ókrƒÜqBÜ þƒðBÜ»ƒü q»ƒøô»ƒW »ƒ¾Bg»ƒè þðBܺôArܻԻgBýèõg»G »ðAk þãñü râ þÜ æB_»G óAk þãñü râºô óAôæ þgBð ô þGºk»C þ¾BÅýPxýÄ õܺô ÿq ½W»ì»ø þðBܺqAõG»èºô þƒ„s qºô ô ÿq»ƒðõƒø ô q»OõýLì½Ü ô ÿrƒýHñ„¼ o ô ÿrƒÝÔ .lPø.... ô ÊÜo»L¾»ƒøô Þƒü s õƒì þÜ æBƒ_ ô qBƒÜ þƒãñü rƒâ þƒÝÉ„»ƒG ½ƒG »ƒðAl¾ô»ƒƒø óBƒì»ƒƒÜºôArƒƒhƒÝƒÈ o »ƒƒƒƒPƒƒÔrƒƒƒƒâ ÿºô»ƒƒƒƒðkrƒƒƒƒÝƒƒì»ƒƒƒƒÜ ô ÿqBÝÉG ߺô þðBÜ»ýƒO»ƒü»ƒì½ƒÜ b½Ü ô q»H„½ø ÿºkBì ô ZAôºs ô Û»O ÿ»ðBì»C RÂô ô ÿºôºqºk ½ƒG ókrƒÜ »ƒÝƒÉƒ„»ƒG krƒÜ îƒwBƒG ºôºq»ƒƒw»ƒƒè óBì»ÜºôArhÝÈ o þðBƒÜ»ƒü qºô q»ƒw»ƒè þð»ì»O þðkrÜ ï»Ü rPãñü râ ‡»ðBì»è Qwô qk ô ÁBw 25 ½G óBì»èq»K ïAlð»C þØôlñw ô óAôæ þð½ýwAqlýÔ þðkrÜ ZAôºs ÿ»ƒƒÕƒèõƒƒw ô þƒƒðAõƒƒýƒPƒ…ƒK óAôæ þƒƒükAsBƒƒC ÿôArƒƒƒhƒÝƒÈ o»ƒƒƒÜ .ºôõG óBü qBü sAlð»C 10 ÿkBƒü»ƒè ïsAõƒgºk AlüBƒO½ƒÜ»ƒèºô óBì»ÜºôArhÝÈ o þðlðAq s»ìAk ÿ»¾Bw ºô»ñü»ÝG RBK ô ôk òɾ»G óBìôõ컃ø

þðBܺqAõG õì»ø»è ºôAqk ºô»C þ¾ô»ø , ô QÈ rÝG óAôæ»G R»ìtg AlðBü u ÿôArhÝÈ o îɾºk AlýüBO½Ü»è »ƒü ½ƒG óBƒPƒwkqõƒƒƒÜ þƒƒƒðAôæ þƒƒƒükAsBƒƒC ºõƒƒG Qƒƒwôqk AlƒÝƒÉƒìºkq»ƒƒw»ƒƒè ½ƒƒƒƒG ºôkrƒƒƒƒÝƒƒüAô Rºqôqºs»ƒƒƒƒƒÜ ôBð»è ºqô»â þÜ»ýüB„½G ÿºô»ðkrÜpK ‡¼rì»C ô óAlü»ì »PÉG óAôæ ÿvÈ õO þ¾»ì½Ü þƒðõƒ`…ÉK ôºq»ƒG Á»ƒâ»ƒè Á»ƒƒâ»ƒƒè óBƒ„»ƒƒG óBƒ„ AlƒükqõƒƒÜ ÿrÉ„ þÝ…K AkrO þðBܺôArƒhÝÈ o zqõƒØ þƒÝýÜq»ƒC ô Ëô»ƒÝƒGq»ƒƒG ÿkBü ºqBGôk,ÿ½g ÿ½Pw»C »PÈ rãG õì»ø»ƒè ólƒðkAqs»ƒìAk ÿ»ƒ¾Bw)10( ÿAõýø ô ﻃܺk s¼rƒýƒK îƒðÂBÄ»ƒø ½ƒG óBýƒðBƒÜºqBƒÜ»ƒƒè óBƒýƒìAôºkq»ƒƒG .ïsAõgºk îýè»wlÉìõC »ýðAq ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè ÿ»¾Bƒw )10( ÿlðAqs»ƒìAk ÿkBƒü»ƒè ÿôBƒð»ƒƒG óBƒƒì»ƒƒƒÜºôAôArƒƒƒhƒÝƒÈ q þðBìAlð»C ÿôAô»OôpÉâqBÜôôArwrLÉè ïq»â þÜ»ýüBHEtƒEôrƒýK ºôºq»ƒPð»ƒw óBƒƒƒíƒƒEõƒƒƒƒƒƒg ÿ»ƒƒƒƒƒƒPƒƒƒwAqBƒƒƒC þðBìAlð»C ÿôAô»OôrÉâqBÜôrÉOrÝwô þƒðAôæ ﻃWq»ƒw μR»ƒü qBOrƒƒÝƒw .òü»Üºk óBPwkqõÜ ÿkAsBƒC ÿôArƒhÝÈ q þƒðôõƒHPwôqk þðBÜ»Oô»Ýwºk»è ôõGrPýÝÉÜ»ü óAôæ þðAôçEõGôõG )þðBíýP…ýð þO»ýÜ»ü( þƒÝƒÉƒO»ƒƒü qôôqºs ºô óBƒPƒwkqõƒƒÜ ºôArhÝÈ q ï»C AlÝÉOBƒÜ»ƒè ôõƒHÍØAô óBPwkqôõÜ þðAôæ Aô»Ü ôõHPwôôqk ôõG ÞÈ ôArhÝÈ q Aô»G óBƒýPxü õƒÉK õƒð»ƒÝG þƒP„q»ƒKq»ƒw óBƒýEõƒg»ƒÜ »wºqBìõì AlÉO óBýEõg þðBÜ»ðô»g . ó»ÝG Aô»Ü »ýý…Eõh¾k ÿBãƒÉƒW ÿºô»ƒC ÿqBÜ»ü ºôArhÝÈ q ï»C ÁBw»G ÁBw þƒìAôºkq»ƒG rƒPƒxƒÉƒK»ƒG ºrƒPƒðAõƒƒW ÿAôk»è.RAkºk þEõg þðBܺqBƒÜ»ƒG ºô»ƒ…ý컃ýÉw )3( ÿºrƒƒãƒñƒEõƒƒÜ óAôæ ÿkAsBƒƒC ÿôArƒƒƒƒƒƒhƒƒƒÝƒƒƒÈ q ºô ô RBܺkqBÜ rO þÝÉO»ýcôôq»G ÿAôk þðBÜ»ýÜ æB_ ôqBÜ»è †ì»ƒC †ÉK»è.ºqBük þðôôq»ƒG ºôºrƒãñEõƒÜ ºôArhÝÈ q þðôõG ºô»…ýðBƒü ôõƒì»ƒø þÝÈ ôArhÝÈ q»è rÈkôBƒ_»ƒG ôõƒG»ƒÜ ëBƒƒýƒ„½ƒƒƒw õƒƒƒÜºô ÿºqô»ƒƒƒâ μÁô»ø»G ‡»ì»C .ÁBñEõýwBðq»Pð»ƒC ôpÉâqBÜ ô ôrÉOrÝw þðôõGôôlðBì .ºôõƒG R»ƒü qBOrƒÝƒw þƒðBìAlƒð»ƒC .»ýý…EõhPwºk ÿBãÉW»Ü þO»ƒìtƒg òƒü qAkAõƒýø Bƒøºôq»ƒøºô ÿkAsBƒC ÿôArƒhƒÝƒÈ qôBƒð»ƒƒè óAôæ QÈ rÝHGBxýc R»ƒìtƒg»ƒG AlƒðAôæ þƒðBíƒýƒPƒ…ƒýƒð þƒO»ƒƒýƒÜ»ƒƒü ôBƒð»ƒƒè þðkrÝO»ìtg»ƒÝðõƒ_ AlðBƒPwkqõƒÜ AkôArƒƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ qõƒƒƒƒÉƒƒð»ƒƒƒƒƒè óAôæ þƒƒO»ƒƒýƒÜ»ƒƒü þƒƒO»ƒƒìtƒƒgqBƒWAôk .»ýýðBíýP…ýð òýðAõPG Al…ý¾Bw ï»è Aô»Ü òü qAkAõýø ºô rP„BƒG óBƒìrƒOôõƒ…ÉK þƒ¾Bƒw»ƒè þƒìAôºkq»ƒG rƒPxÉK»ƒG þƒÜ æBƒ_»ƒG .òüºlG óBíýüºôArhÝÈ q ÿqBÜ»G

k»ì»dì qkBØ

kõídì ríÌ

îýè»w lÉìõC

ï»Üºtü s»C ºôArhÝÈ o »ØBO ÿ»C s¼rýK þãðBG òýì»Ü»ü ÿºôArhƒÝƒÈ q ô»ƒC þðAôæ ÿ»ÜBO»G »ÜBO Ëõâ»G þükAsBC »Ü ÿºôArhÝÈ o ô»C Ak Al컃ܺqB„ þƒðAôoºôB_ óAôæ ôõƒG ރɃðÂBƒw óAôæ þükAsBC krÜ»C óBýðõG Qwôqk BKBOq»ƒw ÿ»ƒÜ»ƒðAõƒW BƒðBƒì»ƒG rƒýK »è ¼pì»C ºô»ü sBðB„»ƒG R»ƒìtƒg»ƒè QýðAõO»C AlðBðBPwkqõƒÜ þƒðBƒKºoõƒâ »íðôõG ÞüAk»è ÿkBü ¼rì»C òì QÉ¿G ÿ»ãýW . »ƒìkBƒý¾Bƒw ¼pƒì»ƒC òƒì Akºu¼o ﻃè Ák»ƒG pƒK þƒƒO»ƒƒü ½ƒƒg þðBìAlð»C ï»Wq»ƒw»ƒè þƒüBGs¼rƒýƒK ï»ÝG ï»ÜºôArhÝü q þƒwBð»ƒðôlƒðBì ô»C ÿ»g»ü»è Áõâ »Pƒwºk »ƒPƒwºk Þü qBâu¼o »Ü ïºlG »ðAôæ »`Ü ôqõÜ ºôkrÜ óBýO»ìtg óAôæ ÿBðBì»G pK óAôæ AlƒükAsBC ÿ»ƒüBw»ƒè ¼pƒƒì»ƒƒC ò_ºk †ÉK ôºq»G ôBãð»ø»G ôBãð»ø

þüBGs¼rƒýK ,ºô»ƒü»ƒãðAôo ﻃè q»ƒø ï»Wq»w ÿ»PwAqBƒC cg þƒìq»ƒâ þÜ»ü »G ß»ü ô óBPwkqõÜ þðAôæ ô þO»ýü qBOrÝw þG»PÜ»ì þðÂBÄ»ø óAôæ þükAsBC þðArükBÜ ô óBìAlð»C ôõì»ø ½G òOô»Üq»w ÿAõýø ô ï»Ü»C .ïsAõg»C ß»üæ

õGõGqõw óAôæ þñÈ ½ƒg»ƒG þƒPƒwºk ÿkBü »íýC AlükAsBC ÿ»üBw»è ¼rì»C òý¾»G òƒü rƒâºkAq sq»ƒG ôArƒhƒÝƒü q þ…g»G½ƒg þƒðBýƒâ ô þƒìAôºkq»ƒG AkºkBý¾Bw ï»è , ºô»ñüºkºk ôArhÝü q»G ºô»ñü»Ü»C RBK ôôk»ñý¾»G ô»C ºqBGôôk ôõG»ð ôôlðBì þÝÈ sBGq»w »…ýì»ø»Ü þükAsBC ÿôArhÝü q þO»ìtg ½G òýG òýì»Ü»ü »Ü ÿºôArhÝü q ô»C óAôæ ÿºôArƒƒƒhƒƒÝƒƒü q ÿqBƒÜ ÿ»ƒƒƒ„ôô ó ½_»Ü òükrÜ ÿrƒýÔ. òƒükrƒÜrƒýÔ

ÿkBý¾Bw òýì»ü 10 »Ü Ak»ƒOBÜ ï»ƒè »OõOBø »Ýük þÝýO»wrÔ ºôArhÝÈ o †ƒƒƒƒƒƒü ô»ƒƒƒƒƒƒC óAôæ ïºkq»ƒƒƒƒƒƒƒG ﻃWq»ƒw »ƒè óBýƒðkrƒÝƒü qAlƒ„»ƒƒG ÿqBÝðAoõâ R»HüBO»G ô óBƒÜºqAõƒG »ÝýÜ»ü óBì»èq»K ïAlð»C þð»ì»ƒO»ƒè ÿ¼rì»C þðBÜ»ðs»ì »Oô»ÝPwºk»ø»è óBƒýPwºk»ƒG óAôæ»ƒÜ óBƒPƒwkqõƒƒÜ ÿôArhÝü q ÿô»è ôºrƒýƒè ºôBñƒýƒø ÿqBÜ »ƒ…ƒýƒì»ƒƒø óAôæ þƒƒükAsBƒC ºôkrÜ óAôæ ÿvÈ õO»G ókrÝO»ìtg½G ôõì»ø »Ü Qýð»ü»âBƒð ºô»ƒC »ƒì»ƒC ë»â»è kôAôq»G ï»GºôkrÜ þÝÈ qBÜ »Ü QýñÉíè»xýG QýðAõOºk þð»ì»ƒO lð»_ AlðBPwkqõÜ ¼pì»C þðBKºo½â»è ÿ½g þðõG lð»_ ºôkrÜrýâ Ak þüBPðBK ½ƒƒG ókrƒƒƒÜqBƒƒÜ . ºôlƒðBƒƒíƒè»ƒƒƒw þ…g»G½g þƒðBƒýâ þƒðkrƒÝPwôqk »Ü ôõG ôArhÝü q òýì»Ü»ü ókrÜqBÜ Qwôqk AlðAôæ ôBð»è ÿ»O»ýc¼o ï»C

lýÍw lídì qkBØ ÿrÕÜ ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè

lýÌ»w þWBc êýè»g þÜ æB_ ô»ìBðq»G»G óB컃ܺq»ƒPð»ƒw ºô»ñü»ÝG óAkºôBC rOsAôBƒýW ôrƒPÈ õƒð þO »wºk ô óBì»èq»K»è óAôæ þÔBìºô òýñÉLw»`G rP„BG þìõÝcô þGtƒýc ï»Wq»w ½ƒG »ƒ_ôõƒì òƒüºlH¾ô»ƒøºô ô óBܺq»Pð»w þðBƒìBƒlð»ƒC ôrƒükBƒÜ ÿºô»C½G òü»ÝG òýGAk »ÜºôArhÝÈ o óBƒýüºôArƒhÝÈ o ÿ»ƒƒéƒK ô R»ƒƒìtƒƒg þãñü râºô QÉG ôAq tÈ qBK AlGtýƒc»ƒè QÈ qlG óBܺlƒðõƒâ þƒðAô滃G rƒOBü s ÿ»ƒ¾Bƒw 10 ÿkBƒü ºs ¼rƒƒýƒK ºqBƒGôk þƒükAsBƒC ÿôArƒhÝÈ q þƒðlðAq s»ƒìAk

ô qBÜ ô R»ìtg »è pK þð»ì»O ÁBw ºk ÁBw ºk ,ºôBxK»ð ô óB_õÉG þ…„½Ü pK þðôõHìAôºkq»G ô þÜ æB_ ô ÿõÈ tG ÿôArhÝÈ o" »üºõÉ„ô»G AôBC ,ï»øq»G ÿºvÈ qk "óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ô ºôAk ÿ½ƒg þƒðAôqBÜ þƒOôºo »ƒG »G ºôºrÉè »ü ½G ,ºôõƒ_ †ƒÉK ôºq»ƒG »Ü ,ºô»ñü»ƒgºk þƒðAôõƒì»ƒø ÿrƒýG þükAsBC þðBÜ»ýýÜ æB_ ô R»ƒìtƒg ÿ"R»Üºq»G óBìq»g" »…ýì»ø óAôæ »è †ü rOBü s þðBñÉøAk ºô»üºôAôk»ƒG ..»üAkºlñüBC ôºôBPxÉC »è ËsAõg»C Aô ‡»ì»ƒC ÿ½Ý„ pK þð»ì»O »è ÁBw ºk ÿAôk ÿqBƒÜ þƒ_q»ƒƒø ,óBƒìôArƒƒhƒÝƒÈ o ô Ëõð »G ó ½Ü ô óBñÉøAk »G »ýülýéØ»O | ..ºô»ñü o½ãG ×õéC»ìBð »G ×õéC»ì

10

ëæ»W ½¾»ø þðBíÉéw ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè| AkôArhÝÈ o ÿkBƒý¾Bƒw òƒý컃üºk»ƒè ÿrÉOrÝw ÿ»PwAqBC ï½g þüBGs¼rýK þG»ƒPÜ»ƒì þƒðBƒìAlð»ƒC ,ôArƒhÝÈ q »ðAôæ ô»C ï»Wq»w ô R»ýü qBOrÝw ô»ƒƒðBƒwBƒð»ƒƒð ôôlƒðBƒì»ƒƒÜ ﻃƒÜºk qBƒÜ AkºôArƒhÝÈ q ï»ƒè »ƒðAôArƒG»ƒñÉè Qƒxƒü ô»ƒ„½ƒƒg þƒƒðAôæ ,󻃃ܺk ÿ»¾Bw lð»_ ï»è òü qAkBâBC óAôõì»ø þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ o AkôôkrGAo þðBܺqBÜ ºô»„¼q»K »G óBƒPwkqõƒÜ þƒPÈ õƒýðAõƒO ôºôôlƒðAo»ƒƒKAo ÿ½ƒƒg þÜ æB_ ôôqBÜ ô ‡BG þÝÉO»ìtg þíÈ q»ø ÿq»xðAq»w »è q ½W ôAq ½W ‡»ì»C ,RAlG ïBXð»C óBPƒwkqõƒÜ q¼s þƒƒÝƒÉƒðAô滃ƒÜ ºôôkrƒƒÜ ÿAô òG¼qs»ìBO ô †ÉK »ñÉG »ðB…g»G½g ËrÝ„Bð AkºôArhÝÈ q ï»è ókrÜqBÜ»G ô»G ÿqõñw ÞÈ ôArhÝÈ q»Ü òýÉ¿ƒG q¼s þÝÉìAlð»C þðºôBg ô»ýýðAôArƒÔ ÊG QÉG»ø þƒÜ»ƒü ôôvƒÉƒì ô QƒÉƒG ï»G »ýü oôõÜ ô ï»Ü ÊG ô»ü»…ÉƒÜ QɃG»ƒø †ƒýƒÜ»ƒü»ƒ…ƒÉƒÜ q»ƒâ»ƒC þƒ„¼q»ƒK ô †ƒýƒC þƒìBXƒð»ƒƒC»ƒƒè q»â»C »ü»ÜºôArhÝÈ q ½G þðBÜ»ìAlð»C óBíýÜ æB_ ôqBÜ ô òü»ƒÜ»ƒð †ƒýC óBí„»…ÉÜ»ƒÜ »ƒüArƒÝ„BƒC QƒÉG»ƒð »Ü ÿ»ðAôæ ô»è ïqBÜ AôAk »ü ½G ,QÉGBð »ñgºq ºôºqôôk »è ô ótÈ q»ƒK ºqôk ºô»Ýü tð »è òƒÉG óBƒü ½ƒg ó rƒâºk þƒðBƒÜ»ƒýýÜ æBƒ_ ôôqBƒÜ ÿqAl„»ƒG rO »ðAôArÜôB_ ÿºô»C ½G,ó»ÝG óAôæ ‡BG ÿ qBýñ…ÉK ôºu¼rK ô óºlG qBü pG ºôºkrÜ»G , ó»ÝG ‡BG ‡»Ý…ƒÉƒK rP„BG óBܺqBÜ ºô»ÝɃK òƒýƒðAõƒOºk cg ÿBGs¼rƒýƒK ºqBGôôk,òƒü»ƒƒÝƒG þƒƒðAôæ ﻃƒWq»ƒƒw ÿ»ƒƒƒPƒwAqBƒƒC ï»Üºk Qxü ô»„½ƒg þƒðBƒPwkqõƒÜ óBíðôõG ïAôºkq»G»è òü»Üºk óBüBýñ¾kô .rP„BG ô rP„BG þðkrÜqBÜ »è q»ìõÌ þWBð rÉèô»ø ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè þÜ»ýüBGs¼rýK AlðlðAs»ƒìAk ÿkBƒü»ƒè þG»PÜ»ì ôrÉOrÝw ÿ»PwAqBC ïq»â ô ÿtýÕð»O ÿ»Pýì½Ü ô R»ü qBOrÝw ô óBÜ»ÝñG ôq»Pð»ƒw»ƒè îƒðÂBƒÄ»ƒø ÿôArƒhÝÈ o þƒðBƒìBƒð»ƒC ﻃWq»ƒw ô ï»Üºk óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ïsAõgºk ½ƒG óBýƒìAôºkq»ƒG ÿAõƒýƒø óAôæ ÿvÈ õO»G rOBü s þðkrÝO»ìtg»è óBìAlð»C ôrükBÜ ÿ»íÉC½G »ü sBðB„ , AlÝÈ ôArhÝÈ o»è ¼pì»C òýñƒýƒGºk»ƒÜ þìAlð»C Aô»Ü òü»ÜºkqBÜ ô òýìAlð»C þƒðAôæ ÿôArƒhƒÝƒÈ o»ƒè ºrƒƒÈkôBƒ_ ‡»ƒì»ƒC ºqBƒük þƒðBƒùýƒW ÿ)|S.I( ÿqBƒÜ þƒƒƒƒÝƒƒü tƒƒƒƒð ÿ½ƒƒƒƒø»ƒƒƒƒG ï»C þðBƒÜºqBƒÜ»ƒè óBƒíýüºôArƒhÝÈ o †ü ô»ƒC ,»ƒü þƒðBƒùýW ºôArƒhÝÈ o þƒ¾BƒÅƒýƒPƒxƒýƒÔ óBƒüºk»ƒƒG »ƒƒðÂBƒw óBPwkqõÜ þPwBC q»w»è q ½WôAq ½W -îéýÔ»OqõƒÜ( þƒ¾BŃýƒPƒxƒýƒÔ ߺô òülƒð»ƒ_ ô)ÿqBܺõƒÉƒ„-þƒGºk»ƒC þÉK»G óBܺq»Pð»w»Ü rO þèBÅýPxýÔ þìBXð»ƒC óBýƒðBÜ»ƒ_ôBð þƒOºqôqºs ô yƒƒðArƒƒÕƒð½ƒƒÜ óBƒüºk ô óºkºk þwrKAo ôqBñýíƒýƒw ô N½ƒ…ƒÜq¼ô ïBXð»ƒC óAôæ þƒðBÜ»ƒ…ƒÉƒÜq»ƒw»ƒè äðrƒâ ôq¼s ÿºu¼pƒK ô QƒÈ qºkºk QÈ qkºk ºôºôArhÝÈ o ï»C ó»ƒü滃è rOBü s ½G óBì»èq»K ô R»ìõƒÝƒc»ƒG ô ÿkqõÜ þ¾»ì½Ü þðkrH…ÉK ôºq»G ÿqBý„½ø þƒPƒwBC ÿºô»ƒðkrƒÜsq»ƒG þÜ»üæ»è , óAôæ ÿvÈ õO þO»ü»ì½Ü þðBñƒÉƒùƒÝƒÉƒK ½ƒG óAlƒ¾ô»ƒø ºôºrƒO ½G óAôæ þðBܺôArhÝÈ o þð½ýwAqlýÔ ô óAôæ þìBü»K þñPxhÜ»ƒü rƒOBü s þðAõýP…K þØôlñw þƒðlƒðAqs»ƒìAk þ¾ô»ø ô ÿq»h…ÉK Qƒwºk óAôæ þƒükAsBC ÿôArƒhƒÝƒÈ o þƒìAôºkq»ƒG q»ƒâ»ƒC ,ºõƒG óBƒPwkqõƒƒÜ þƒƒðAôæ ï»C þð»ì»O þðBܺo»Kæ Ëô»ƒðBíƒG ÿrü»w ôºô»ñüºlH¾»ƒø ºôArƒhƒÝƒÈ o ºlð»_ òýñýGºk òü»ÝG þƒÕƒýƒ„q»ƒC


»ðAôæ þܺq»w þÜq»C óBPwkqõÜ þO»ìõÝc þðBÜ»Oô»ÝPwºk þñPwAqBK ô óAlÉK»„»â 13 11

R»HüBO

2009 /yüBì - ï»ýÉw þèõg

AkôArhÝÈq ÿ»¾Bw )10( ÿkBü»è óAôæ þðBÜ»¾BÅýPxÉÔ þðAôõGqAl„»G »Ýðõ_ ,òÜ»üºô»ð ÿqBÝðAo½â ÿq»GAo þƒñOô»ƒÝ…ÉK ÿºkAo( òƒƒÉƒ¾ºk ߺô ôq»ðõø »G ºôArPw»G ß»üºô»O»ð ôõì»ø ï»C AlðBPwkqõÜ »è )ºô»ü»Ü»ü rýHñ„¼o lƒð»ƒ_»ƒƒG »ƒƒýƒü qBƒÝƒðAo½ƒƒâ þƒƒg¼k †ƒü ô»ƒC ÿo»ƒLÉO ôôs AlÝɃÐBƒð½ƒƒØ ôArhÝÈ o ôõì»ø ô»C ÿBýW þÝɾô»ø ÿ»¾»üAo »ðôõG »Ü óôõƒG»ƒðAq»ƒPƒð»ƒw þðBÜ»ýü qBÝðAo½â »G Yð»â þðkrÜBñ„BC þ¾¼o QÈ rÜBð Al„»ðAô»C ôBð»è »Ü Býðk )óAôæ þükAsBC( ߺô þÝÈ ôArhÝÈ o ôõì»ø»G ºôArhÝÈ o ï»C ,òü»ÝG rýG»è ô»C þPÈ õýðAõO ºô»ýýðBÜ»ýOqõÜôõƒì»ƒÜ þÉè ºô»ýðBÜ»ýñýGBýðk »è »Ü ÿ»¾»h„»ì òülð»_ μYðBìBC »PÉð»ü»ãG ºõýýƒðAôo Alü ½gôBð »è »íÈ q»ø ï»C ÿôæ μYð»â þðAlÉKºq»K »è ÿqBÜôBø ôºô»OBÝG½ƒÜ òì½G ‡»ì»C »Ü ,RBÝG AlðBýðBܺrø»G μóBü u þƒðkrƒÜrƒPƒðAõƒW »ƒG þƒ¾ô»ƒƒø õÉð »è ßBO ½G »ü»ðBíPì ÿºô»ƒðAq»ƒâ »è AkºôArÝLÜ ôArñÉwrO þÜ»üBã¾»ì½Ü

ôqB„ »è »ðÂBw »Ü ÿ»ðÂBÅýƒPƒxƒÉƒÔ ,òð»ü»âºk þìBXð»C »G óBÜ»Ý_¼qB„ ½G þO»HüBO ÿBãðB…ÉK ÞÈlð»ø òÉG R»ƒHƒ¾»ƒø ,ºô»ƒOBƒÝƒG óAqBƒÜºõƒƒÉƒ„ óAôArÔ q»G rP„BG μ»ðAôæ îƒPw»ƒG»ƒì ÿqõƒñw óBƒÜBƒãðBƒ…ÉK ô QƒÈ rƒƒÝƒG ºô»ýüBýñ¾k »G ,òñÈ s»HƒG óB컃ܻƒOÂô .óAô»C ½G »ýð óArâ q¼s þÝÉP„ »ì»C IƒÉƒPƒÜ þƒè»ƒø QƒÉƒðAõƒOºk kôõƒgBü »è »Ü ÿ»ðBXð»â ô»G RAlG ókrÝKB_ )ß¼rý_ ô rÍý„( þƒðBƒÜ»ƒ¾BƒÅýPxÉÔ ÿAôpG »G ,òñÉøºk Qwºk»G ‡BG ÿ»éK

rÜ»GõG»C óBüqBC

lýèBg q»„½ÝÉO

»ƒ¾BƒÅýPƒxƒÉƒÔ þƒƒwBƒG QƒƒÈ ô»ƒƒì»ƒƒC þÝɾBÅýPxÉÔ»Ü ï»ÝG óBÜ»ýü qBܺõÉ„ »ðÂBw »Ü »g»üBG ÿBãÉW ô»ðAõW q¼s ºq ½W ï»è þ¾BÅýPxÉÔ ô QÈ qkºk ïBXð»C ô óBÜ»ñÈ õ„ ÿ»ƒGq¼s »ƒè »ƒÜ ,»ƒýƒð AlüBýO sAôBýW þðkrÜ †ýC ÿsAõɃ„ ô q ½LxK þðBw»Ü óB„BK ,óqAlƒ„»ƒG ô ó»Üºk ÊW »G ÊW óBܺqBÜ AsºqB„ .ó»Üºk ½G óBýðlðBãð»x¾»ø ËrƒƒÝƒG q»ƒƒâ»ƒƒƒC »ƒƒƒ„BƒG ƒÉƒƒK ô»ƒè »ƒƒðÂBƒw óBƒO»ƒƒÜºôArƒƒhƒÝƒÈ q »ƒè ÞƒÈ qBƒÜ lð»ƒ_ Ak»ƒ¾BƒÅýPxƒÉƒÔ ôBð ÿôõOô»ƒÜq»ƒw þƒÝƒÈ qBܺõƒÉƒ„ »ÜºôArhÝÈ q BO ó rãGqºô ÁBÅýPxÉÔ þƒƒðºôBƒg »ƒƒPƒÉƒHƒG RAlƒƒHƒƒ¾ô»ƒƒƒø lð»_ »è ô ÿqBܺõÉ„ þÝÈ qBÜlð»_ þƒðºôBg »ƒPƒÉƒHƒG AkôôkrƒGAo þƒ¾Bw »è »Ü þü»…ý컃ø þƒÜ»ƒüBƒãðBƒ…ÉK

ôB_»è ºô Ak¼pì»è »üArÝ„BC ߺô ºqBük óBƒÜºôArƒhÝü o Akôõƒ…ƒÉƒK þƒƒðÂBƒw »PÈ ô»Üºk zqõØ þÝÉÜq»C þP…⻃G ÿºô»ðArÜ þðB„»HðB„ »ì»C óBýðB„q»w ÿBýðôk ÿôôo»G »íÉC ÿ»ü»_ôBð ï»C qBWAôk ô.AlƒO»ƒýƒýƒðBPƒwqB„ ÿBƒøºo ô»C þðBÜ»ýü qBÜ AôAk ô fôõíO QwBC»è ÿBÌlýC ÞÈ ôArhÝÈ q Aô»Ü ÿ»ƒñý_ óBýðBÜBðAõO þñOrâ Qwºkô ókrÜ òýGAk ÿôArhÝÈ o ºqBük.òðAôæ »Ü RBƒÜºk ÞƒÈ ôArƒhÝÈ o ߺô óAôæ þƒükAsBƒC ÆýPÜ»C ‡BG þÜ»üºkAo BO îÉ¿G îðAõOºk

ºôArhÝÈ o ï»C »ãðrâ »ƒü ½ƒG ,AlðAôæ ÿºô»ñü s¼k þ¾ô»ø rOAqBÜ ô rPñýGkqô þÜ æB_ ô qBÜ ÿºsBO ÿq ½W ô sAõÉ„ .óAôæ þðkrÝO»ìtg rOBü s ½G RAlG

×õCºq Jõü»C lð»ƒ_ »ƒè ß»ƒƒü ôõƒƒGqAlƒ„»ƒƒG ߺô ÿôArhÝÈ q þÜ»ýÜ æB_ ô ÁBÅýPxÉÔ îðAõO»C AlðBPwkqõƒÜ þƒðAôæ þƒükAsBC óAôæ þƒükAsBC ÿôArƒhƒÝƒÈ q ɃéƒG »Ü AkBPxÉC »è ºôArhÝÈ q òü rPÜ æB_ »è RBÝG óAôæ þñý_ »ƒG R»ƒìtƒg »¾BÅýPxÉÔ ô»C þðBÜ»ýÜ æB_ òü rOqBük þðBܺqAõG »è »Ü »ƒü»ƒðBƒü ʃÜpƒH…ÉK »Ü QÈ qkºk ïBXð»C rÍý„ ô ÿqBܺõÉ„ þðBƒÜ»ƒÝ_¼qBƒ„ ôqBƒ„ ÿ»ƒGq¼s »ƒè AlÉO ÿqAlƒ„»ƒƒG óAôæ óBƒPƒwkqõƒƒÜ þ¾BÅýPxÉƒÔ ôôkq»ƒø»ƒè òƒì ,ó»ƒÜºk îü qAl„»G ÿqBܺõɃ„ þƒÉƒÜrƒHƒ…ƒÉƒK

óAsq»G óBPwAk þñOô»Üq»w þðBܺkqBük »è ރɃܻƒü ô òOô»ÜqBük ,þwArÜõíük ÿ»w¼rƒK BÝülð»w ô ôArhÝÈ o ÿºô»ðôõƒHƒÉƒW ﻃè ß»ƒü q»ƒø»ƒƒÜ ,»ƒƒðBƒÜºsAôBƒýƒW ÿrƒã¾»ƒø »ƒðBƒüBƒÜlð»ƒw ôôArƒhÝÈ o ÞÉÜ»ü »G òO»HüBO þXðBìBC ô î„ôqk þðBܺsAôBýW »PwBC ô vÈ õO ô òý_ »è ÿkAsBC ô òü o»KAo ÿAôk »è ,Bã¾»ì½Ü òülð»_ þðAl¾»øq»w þðB„ »ƒG óB„ ôÿqõƒGBƒC ôþƒƒO»ƒƒì½ƒƒÜ( ÿºkqBƒük

óAsq»G óBPwAk ×õCºq Jõü»C

rÜ»GõG»C óBüqBC ÿ»ðB…ýð óBÜ»¾BÅýPxÉÔ ÿôArhÝÈq þü»…ýì»ø μþìAôºkq»G »ðAôæ þükAsBC ,þO»üBļrì þðBÜ»ðAõW Bø»G ôõƒì»ƒø ÿºô»ðkrÜ óAôæ þükAsBC þðôõHPwôqk »è kBü s þñýñƒýƒG ½ƒG ôõƒG ß»ƒüBâqºk »G ôõG ókrÝPw»ø ôAlðBü u»è ß»üBOAô ,ÞɾBì ,ß»üBð»K μQƒ…ƒK( þƒðôõƒG »è ºô»ðkrÜrýG μºô»ðAô»c ½G )ß»ü»ðæ »ƒÜ ÿºô»ƒè »ƒðAq»ƒñƒÉƒøAk þƒƒðô»ƒƒg ,ôõƒGArƒÜ ‡»ƒHƒÉƒHƒÉƒè þƒƒðAôõƒƒì»ƒƒø ôqBÜ »è óôõG ïAôºkq»G †ƒýƒ¾Bw)10( þÝÉðAk ÿlýøB„ »ãðºo ókrÜ R»ìtg ï»C ½G QÉG ôôlñü s μQwôqk μQwAo ôõì»ø »è ºô»OBg óBìqôôk ô»ƒðBxƒØ òì ºlð»_q»ø ,ÞÉðAl¾»øBýK μÖwºô Þɾ»ì½Ü »G ºôArhÝÈ o ï»C »üAô îÉK ÿqBÜ Arܺk »Ü ºõü o»LÉO AksAôæ þ¾Bg ,»üAkrÝG rPÜB_ ôrP„BG ÿBPxÉC ÿºô»è Á»â»è ïAoôBø Al„ºô»C Á»â»è ﻃG ÿqBÝðAo½â μóAo½â þÜq»C »Ü ÿºô»C »Ü »Pg»w μzqõØ ºlñÉýø þÝƒÈ qBÜ ºqBGôôk ½ƒG þƒ„BG þƒƒOBƒÜ μ󻃃ìºs ôõƒì»ƒø»ƒG .QƒÈ ôºk ºô»ƒƒðBƒñƒOBƒýƒñƒG þ¾Bw)10( »è óAôæ þükAsBC ºô»„»ðBì»C ÿ»Pwºkq»w ô»ãð»…ÉK AlýƒðkrƒÜqBÜ ½G »ðAôæ μóBXð»â þðkrÜ þO»üAq»HÈ o ÿ»ãÈ o»èBO óBýðBÜ»ðô»g »G »ñP…ü»â μólðArÔ»C ôºq»ƒG ºô»ƒÜBO þƒñƒýƒGBýƒðk ôBãð»ø Bã¾»ì½Ü ÿ»…ýì»ø þðAo½ƒâ »è óAôæ þükAsBC ï»ÜºkBð»ì»O òì ,òÉñG þÝɾô»ø AlýðlðAqs»ƒìAk ÿ»ƒ¾Bw)10( þðô»g ÿk»ðBñÉø ½G rPƒ„BGôrƒPƒÜB_ ߺô μRAlƒG óBƒPƒwkqõƒƒÜ þƒƒƒðAôæ ÿ»ñýØ»PwAo þ¾Bì »PɃHƒG »ƒ…ƒýƒì»ƒø ô»C óAôæ þükAsBC »Ýðõ_.óAôõƒì»ƒø þðôõíñÈ o þðBì ôõì»ø »Ü ôõG »üBãÈ o μºq»ðõø μJºk»C( þƒ¾Bì ôºq»ƒG krƒÜ q»w»è ÿºô»C )ÿrýHƒñƒ„¼o μ‡sqºô »¾Bìô»è »Ü »üºô»C ºô»OºôBì óB턽g ô»Gºq»K óBì½g ó ½_ ºôºqºk »ñýƒOBø ÿºô»C½G .òüºkºk óBì»ðArø»ƒG ôBðAõƒO ô»C μóBì½g »G R»ìtg ºô»üBãÈ o ô»è .òü»ÝG ‡ºôArhÝÈ o

ï»G Ëo»KºlÉO ôAôoºk ÁBÅýPxÉÔ òì rO þÝÉP„ ºô»PÉñÉìºk »üBO»ø BO IÉPÜ ô»C ½G Á½ø þðkrÝPwôqk »ãðrâq¼s »Ü »Pg»ð »Pg»ð »Ü ÿ»ðBÝ_¼qB„ ô qB„ ,ºô»ñÈ uõGºk ºô»ýü rýHñ„¼o ÿôôo »ƒè Ǽrì QÉG ºô»C þð»ƒüB„ ރɃ¾½ƒø .ËrãG Ëõâ ôÊ…ýðAk AkBýO ÊðAõPG

μÁô»ƒø óAõƒÉ𠻃è óAôæ þƒƒükAsBƒC AlðBüu þðkrÜrPðAõW þðô»g QGBw Q„ ß»ü Bùð»O AlðBüu ôõì»ø »è( )»üqBÝðAo½â ÿBwBü †üô»C ºo½â»ð ô

þÜ»ýýðBÜ ,óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈo þPÈõñýO »ðBìõýðAõO»Ü ºôõG óôôo òñÉÝ…G Êè þðBì½g

lýèBg q»„½ÝÉO þÜ»üºkAoBO óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈo ÿlük»è ÿ½g þðôõG ÆýPÜ»C ‡BG ºôôkrÜ »Pw»W q»G AlðAôæ

q»ƒG AlðAôæ ÿlük»ƒè ÿ½ƒg þƒðôõƒƒG AlOBÜ óBì»ø»è »ì»C ºôôkrÜ »Pw»ƒW BP…Éø Aô»Ü QÉ_»ð óBìrýG QƒÉƒGºk »Ü »üºô»G þPxü õƒÉƒK óAôæ þƒükAsBC q»w»ƒè qBÜ rƒO þƒülƒW ô rƒOoõƒâ»ƒG »ì»C,RBÝG óAôæ þPxü õÉK þðBÜBì»ñG

Úülw óAô»gB„

)Atýð½Lýw(| Úülw óAô»gB„ »è ÞÉÜ»ü»G ß»üBã¾»ƒì½ƒÜ ôõƒì»ƒø QÈ o»KºlÉO AlðBü u þðBÜ»Pлw »ÐBð½Ø þðkrÝPwôqk μóBñOBýñG þƒÐBð½ƒØ »ƒÜ óBìõãÉG ,þðBÜ»ƒÜBO ÿæ»ƒè »ƒðô»ƒg ô»è óBü u »Ü ÿºô»ƒC ÿAôk †ƒü ô»ƒC þðBܺqAõÉè »è ß»üºkAoBO Ak»üBã¾»ì½Ü þðBÜ»ÜBO μºô»PɃGºk Þƒü tƒð åq»ƒì þðBÜ»ýýðAõW þñýñýG »è lÉìõCBð ôAõýùÉG Ǽrì »Ü ÿºô»C ºôºrÉè ,òÈ rܺk óBü u ½ƒG ºô»ƒƒPƒÈ pƒƒÉƒâºk »ƒƒÜ þƒƒÝƒÈ qBƒW Alü q»G»G ÞÉøBC μóBü u þðBÜ»ýü s¼rýK »ÝÉñü o»KAo μ‡o½„ þðôõG ºô»OBܺk »üBã¾»ì½Ü ô»C þðBÜBì»ñG ÿBKAq»w »Ü þOBýñG Ëõð»èq»ƒw ôºô»ƒPÉñÉ„ºõƒ¾»ƒø þñü o»KAo »è ó ½_ ߺôq»ø ,ºô»PÉñG AlðBPwkqõÜ þݾ»g ÿ1991 ÿqBø»G ,þñýG óBì½g ÿôB_»G óBì»ýPwAo ô»C »èpK »ÐBð½Ø ï»C ‡Bã¾»ì½Ü ÞÉOBƒÜ þðBÜ»Øæºk »G μQÈ pGºk »ƒü»ƒÝýü qBƒO þ¾ô»ø ºô»C ÿlýC QÉGºk kB„ þÜBðôôo ó ½_»Ü þƒO»ƒýýðBƒÜ»ƒÜBƒO þƒðBƒ_õƒÉG ºô»¾Bü»g »è μòñýGºk óô»g Ëõð»èq»w »ðBðô»g ô»C þðkrÜ þÍýØAô »G ½GqBÜ AkBOºq»w »è ºqBÝì»C óBìõãÉG ,óºkºk þðlðArÔ»C ÿºsAlð»C»G »wqõØ ,»wqõØ ÿºôºôBð »ðBñÉø »è Ëõð þÜ»ü»Pwºq»Ü »Ü ÿ»ðAô»C òÉÜ »OAô»Ü ÿ»C ,óBü u ½G μóAo½â ï»C þìBü»K ÿrã¾»ø QƒÉGºk QÉGºk Þ…ÉG Aô»C ,òG»üºô»ðBð RBýñG ºq»ƒPð»ƒw ôArƒhÝÈ o ô»ƒè ÞƒƒÈ oôBƒC »Ü ºô»ñüºlG »ðBü q»ðõø μÿrýƒHƒñƒ„¼o

ÞÉ„»G þO»üõýðAõO ºôArhÝÈq ï»C ÊñÉG Qwºk»G ÿ½g þðBÜ»XðBìBC»è

q»ìõÌ q»ðõø

òürPÜæB_ óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq ÿvÈõO »G R»ìtg»Ü ºôArhÝÈq RBÝG óAôæ

ô»C þPÈõýðAõO ºô»ýýðBÜ»ýOqõÜôõì»Ü ôõì»ø»G ºôArhÝÈo ï»C YðBìBC »PÉð»ü»ãG ºõýýðAôo þÉè ºô»ýðBÜ»ýñýGBýðk »è »Ü ÿ»¾»h„»ì

óBÜ»ƒýƒü qBܺõƒÉƒ„ ºqBÜ ï»ƒWq»ƒƒw ô ò¾BÅýPxÉÔ ÿôõOô»Üq»w þì»øq»G .òGºk kBü s óBܺqBÜ ÁBw »G ÁBw òýì»Ü»ü »è ß»ü ôõGqAl„»G ߺô òì þO»g Ak ÿqBܺõÉ„ þƒ¾BƒÅýPxÉÔ òýìºôôk »è , BñÉø Qwºk »G îì»Ü»ü qAl„»G Ak ÿqBܺõƒÉ„ þƒ¾BƒÅýPxÉÔ þ¾BÅýPxÉÔ òý컃ܻƒü »ƒè ºô ,ïôõƒG þükAsBC ÿôArhÝÈ q þܼrý_ ô rÍý„ ÿq»ƒPƒð»ƒƒw óBƒPƒwkqõƒƒÜ þƒƒðAôæ ïrÍý„ þì»Ü»ü þO»g Ak þðBíÉéw ÿBãƒÉƒW »ƒƒÜ ,BƒñƒÉƒø Qƒƒwºk»ƒƒG ﻃWq»ƒw òƒì ½ƒG òƒýƒ¾Bƒdƒ„½ƒƒg ô þìAôºkq»G ÿAõýø óBÜ»¾BÅýPxÉƒÔ ôºõɃC ½ƒG òƒOô»ƒÜq»ƒw »ƒ…ƒýƒì»ƒø .óBO»ÜºôArhÝÈ q »HýG»c ôÂB„ »ƒØBO óAôæ þƒƒükAsBƒC ÿôArƒƒhƒÝƒÈ q óBƒýXðBƒìBƒC »ƒÜ »ƒýð ÞƒÈ ôArƒhÝÈ q ,»ðBXð»â þðlðBü»ãÉK ô ókrÜ R»ìtg q»ø »è »ÝÉÜ»ü »Ü îÉ¿G îðAõOºk ï»G »ƒÜ ÞƒÈ q ½ƒW »ƒG .óBýƒðBܺôÃGq»ƒG ô qB„ ÿ»Gq¼s »O½P…ü»ƒâ þƒðBƒÜ»ƒÙè ï»C »üºô»C äðrâ ï»G .óBÜ»Ý_¼qB„ RBÝG ÞÉ…ýC QƒÉðAõƒPG ºôArƒhÝÈ q ô»C ÁBK »è Ërܺk »ðõíð ½G . ºô»PÉñÉíG

ºqBƒÜ»ƒè óAôæ þƒükAsBƒC AlÝÉOBƒÜ»ƒƒè þìBXð»C»ƒÜ þƒðBÜ»ƒ„BGôõƒOô»ƒÜq»ƒw »ƒÜ »ƒ¾BŃýƒPƒxƒýƒÔ þƒðAksBƒw RAkºk »è QÈ pÉâºk äðrâ þÝÈ qôºk †ü»ì»C ôºq»G ô óAôæ þñý_ ÿBðAõO þðkrÜBñýG ߺô òì RBGºk óBìºô»ðArÜ ÿBƒýðôk ï»è ïqAkBâBC q¼sBO ï»ƒÜ »ƒÜ ÞƒÈ ôæ îÉ¿G ºô»C QÈ ô»ìºk »ü ½G ºôArƒhÝÈ o rOp_ óBýðBÜ»ƒ¾ô»ƒø »ƒPxü õƒÉK Aô»ƒÜ »Ü ï»øq»G »PÉG Aô þÜ»üºô»ð BO ºô»ð»ÝG òýG òýH„»â óBìºlñüBC »G ºôBPxÉC »è Bƒùð»ƒO»ƒG »ƒƒì»ƒƒC»ƒƒÜ »ƒƒPƒwAq ½ƒƒg. »OAlG óB„ QÉðAõOBð ÞƒÈ ôArƒhƒÝƒÈ o ôôArhÝÈ q ÿ»ðõíð »Ü ½O Êèºô ,ÿq»G òü rP„BG ôõOBø »Ü ½O ,QýGõOô»Ý…ÉK RBÜô»C krÜ ‡»Ý…ƒÉƒK QƒO»ƒìtƒg »OBwô»C ô óAlü»ì »ñÈk †ük þðAô»C ókrÜ Yð»â½GqBÜ ô þýÜ æB_ þÉðçíéì QÉGºk Qwôôqk ÿklW þÜ»üºõÉ„ »G ÿkôõw ½G »ýÉðçíéì ï»C óBìõãÉG »Ü òƒì qBWAôk .»ƒðBƒíƒÜ»ƒƒüæ ôõƒƒì»ƒƒø ï»C þðlðAqs»ìAk ÿkBý¾Bw þüBGs¼rýK »ðBw»Ü ô»C ôõì»ø »è »ðAõW ºôArhÝÈ o †ƒü tƒýâq»ƒøô óôôlðBƒì»ƒÜ ﻃƒÜºk ºqBük .ºõƒýƒðAs»ƒð ôôlƒðB컃G óBü ½ƒƒg òOô»Üq»w q»ø Yð»â ÿ»íÉC ÿlÉìõC Á»â»è »üºõÉC þƒðôõƒ_ †ƒÉK ôºq»ƒGô ½G òG äð»…ÉK ôºô»ñÈ rwBƒñG Al¾õƒâ .óBíOÂô þÜBðôôq

»HýG»c ôÂB„ ô»C ½G »ãðrâ Á½ø þðkrÝPwôqk ÿôôo»è »Ýüq»g »Ü ÿ»ðBÝ_¼qB„ ºô»ñÈuõGºk ºô»ýürýHñ„¼o þO»g qBK þ¾Bw »ìõýðAõƒO ºôôkrƒÜ »G ï»Ü»ü þO»g †ý¾Bw ï»C ô ïºôôk òì ½G »ðBO»g ï»C .îƒñÉùG Qƒwºk »è »Ýðõ_ óôõG þ¾Bd„½g ÿ»ãÉW »G þðBüBPw½ìBì ô óAlð»ìq»ðõø ó»üæ .óôõƒGArƒñÉãð»ƒx¾»ƒø ºô»ƒðôõƒƒìs»ƒƒC QÉG ïAôºkq»G ºôArhÝÈ q ï»C ïqAkAõýø ÿºu¼rK ô AlðAôæ þðkrÜ R»ìtg »è ÿqBýñ…ÉK ,ôôq »OBhG rPðAõW ô rOBü s ô ÿ»ðõø þP„»â òðAõPG »üºô»C òƒì ½G q»â»C ó»hHÝÈ q óAôæ ½G ÿrýHñ„¼q ºô QɃG †ƒýƒðBPƒwkqõƒÜ þƒðBܺqB„ ÿq»ƒðõƒø »ƒG ó»ƒG rƒOBü s þƒƒãƒðrƒƒâ .jq»_ôBø

q»ìõÌ q»ðõø ÿBƒãÉW Ëô»ƒƒðBƒì»ƒƒð ô Ëô»ƒƒðBƒíƒG ÿkAsBC ÿôArhÝÈ o »Ü »ýƒ¾Bdƒ„½ƒg ºôõG kq»â ÊG ô óôôo þÜ»ýýðBÜ ,óAôæ óBƒíƒƒðAôæ ÿq¼s ÿ»ƒƒƒƒGq¼s »ƒƒƒƒÜ Êè þðBýEõg þO»ýðõƒO »ƒðBƒü õƒýðAõƒO .òñÉÝ…G »è óAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ q ºqBƒük BO»ø ºô»ýðõG Qwôôqk þüBƒOºq»ƒw rEôs BO ï»Ü òì ÿºlðºô»C ,¼pì»C îG óBýðBܺqBÜ ô»ìBðq»ƒG ÿqAkBƒâBƒC QÉG qBük óBü»Xð»K òÈ õ„ »ðBü õýðAõO ôæ þðkrÜ ÿrýHñ…Eôo »è »ÝÈ ôArhÝÈ q »ƒÜ Eõƒh¾k rƒEôs ,ºôôkrÜ òýGAk þðAôæ þðBÜ»ìAq»ƒì þðBܺôBãð»ø rP„BG »Pxü õÉK ﻃG ‡»HÉG óAôæ òü rOq¼s BO QÉñG ÿ½g .ºôArÝÈ q ï»C þðBܺu¼pK »è òG»ð òì ÿæ »Xðq»w ÿBƒãýW ÿºô»ƒC rEôs AlðBì»ÜºôArhÝÈ o »è »Ü »üºô»C ,QÈ qlñýGºk ôæ þìAlð»C þì»Ü »G þƒƒðBƒìAlƒð»ƒƒC Pƒw»ƒƒG»ƒƒì ºqBƒük .»ü»ÜºôArhÝÈ o þðkrGºõÈ o»G þÜ»ü»ìBðq»G aýø î…ü sAõg »OºôBC ÿ»ìBðq»G »G ºô»ƒñPw»ƒG»ƒð óBƒü ½ƒg BPxýC BO îɾBð òì ºqBük ,ºô»Gtƒýc .QÉG»ðAô ïqAkAõýø ï»G ºôõGAô

ô ôArhÝÈ o þðôõHPwôqk )ÿqõPƒè»ƒÜ ,ºkqBük ºôõƒƒG sAôBƒýƒW ÿBƒÜlƒð»ƒƒw »ðBüBÝülð»w ôArhÝÈ o ï»è ß»ü q»ø»Ü ÊG»G ô »ü»ø óBü ½g þO»ýøBì ô þãðrâ õÉð »PÈ ô»Üºk ºqô»â þÝÉñÉè»Ü óAô»C þƒñPxgq»ƒw ½ƒG ÿ»ƒƒðÂô»ƒƒø ô»ƒƒC óBPwkqõÜ »è þwArÜõíƒük ÿ»ƒw¼pƒK .QÈ qkºk óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ o ÿAôk »è ÿ»ðAôArhÝÈ o ô»è »ÝɃܻƒü »OBø AkôBXðõâ þÝÉ„»Ü »è ºô»ñü o»KAo þðBÜ»¾ô»ø »G óAkºvÈ qk ½ƒG óAlƒü»ƒì ô»è b óBìõãÉG »Ü ,AlðAôæ ôBñɃK»ƒè ºôArhƒÝƒÈ q ﻃC AkBPƒxƒÉƒCBO ºô»ƒOBÜ ÞÉ„»G BðAõO þɃK»ƒG þƒO»ƒü õƒýƒðAõƒO ,ÊñÉG Qwºk»G ÿ½g þðBÜ»XðBìBC»è ï»C þðAõOºlü»ð ºôArhÝÈ o ï»C Bðq»â»C »è ºô»ðBì »Ýðõ_ ,RBÝHÈ o»G ó»ì»O þPxü õÉK AlüºôArhÝÈ o þÝÉOôºo q»ø þOBÜ »è ÊðAõPG BO »ü»ø rãð»ƒüæ »ƒG »OBhG ÿ½g þãðºk ôäð»w AlPxü õÉK ,þPxâ ÿAo þðkrÜ Qwôqk ½G ôB_q»G ï»C þðlðBíè»w rOBü s ½G »ãðrâ ÿºô»C ºôArƒhƒÝƒÈ o ﻃC ,»ƒüºô»ƒC »ƒü»ƒƒxƒØ ô »ÝñG ô q»Pð»w ÿ»ãÈ o »è þO»ü õýðAõO q¼s þÝÉðAôæ ºô»ýýðBÜ»ðvýè R»ðBð»O »OBÝðBýG ô ºô»OBÝG½Ü ÿ½g ÿqôºk »è »OAô»Ü ,ÿ½g½G ‡BG þƒÝÈ rƒãð»ƒüæ ÿºôBì »è »Ü QÈ ô»Üºk qBük »G ºôºrÉè AkºôArhÝÈ o ï»C þðkrÜqBÜ ÿôôkrGAo ÿq»ñÉùwºk »G þO»ü õýðAõO q¼s BO ï»Ü ÿq ½ƒh컃g ôóAôæ þƒðBƒÜ»ƒƒPƒxƒü ô »Pxü ô þðBñÉùPwºk »G ½G QÉG óAl¾ô»ø þ¾Bw lð»_»è ,óBܺôArg»ñPƒwºk »ƒG òülð»_ »è ºôArhÝÈ o ï»C AkôôkrƒGAo ôþO»GBG ÿºu¼pƒK AksAôBýƒW þƒìq ½ƒÔ †ýì»C »Ü ,ºôAk ïBXð»C ôæ ½G þãðrâ ôþ¾½O ôlðõO »G þPxü õÉK ºô»ðBxƒük ï»C »Pxü õÉK ï»G ,ºôõGrOBü s þñýGkqô ô ºô»ðôõGºqBGôôk »è ÿ½g ºôArhÝÈ o þƒÝƒÈ qõƒñƒw»ƒè QƒÉƒñƒÉƒG ºô»ƒðAoõƒw ô óAl¾ô»ø »G ‡»ì»C »Ü ,AkôArÝü qBük þƒPw»ƒì»ƒG rƒOBƒü s ÿºô»ƒñýƒ¾½ƒƒÝƒÉƒè þðBÜ»Pxü ô ôQƒwAõƒg ÿºô»ƒñƒü s¼k ï»C ÿôôkrGAo þðBÜ»ýýÜ æB_ »è ,óAôæ lð»ìkõw q¼s þÝÉðAôæ AkºôArhÝƒÈ o þðBܺsºôBýW ºrø»G »ðBü õýðAõO ô óôõG ÿ»ƒãƒðºo ﻃG ,ºô»ƒðs¼lƒG óBü ½ƒg óBýðô»g Býð»O ,ôõOBøAk ô BPxÉC þðAôæ ÿºô»ð ½G »Ü QÉG»ð »ðAkqõñw »P„ ô»C þƒÉK »ƒG »ƒÝðõƒƒ_ ,ºôArƒƒÜ ôôkrƒƒGAo Qxü ô ôóô»g ïºkq»w þðôõGo»LɃO ôBð »è R»HüBO »G QÈ o½âºk óBܺrø»G


òGlð»ìkôõw þðBÜ»Oô»ÝPwºk ô ïºkq»w þðBÜ»ü ÿkAsBC »è óAôæ »PxüõÉK R»HüBO

ï»Oô»c þ¾Bw )R»HüBO( ºqBìu

»ñÈ õ„ þO»HüBO»G óBPwkq õÜ þðBܺqB„ ôBñÉK»èºôkrÜ ÿqBÜ ºô óBÜ»Pwºkºqôk þO»ýð½Wô óAôæ½G ÿkAsBC þðBñÉùük»G óAq õÜô óB`Ü óAõÉð»è AlðkrÜqBƒÜ»ƒè ÿ»ðBíPì ÿ»ãÉW»PÉHGô ÿsAôBýW ÊG»G ºô»PÈ q»âºk ‡»ì»ƒC.óAôæ ÿ»ƒGq ¼ s ôArhÝÈ o»Ü ÿ»ƒýÈ õƒð ºsAõƒÉ„ô»ƒC½ƒG ÿqBƒƒÜ»ƒƒƒè qô ôk RBƒƒÜºk ÿºkBƒƒýƒƒK îÉ¿G îðAõOºk ÿlýéØ»O ÿºôArhƒÝƒÈ o äðrâ ÿ»…ÉÜq ¼ s ½G ºô ôkrG þPwºk" ߺô óBü ºôAk þðkrÜq»wºqBW þ¾ô»øô R»ìõ݃c óAõƒÉƒð»ƒè ºôõƒG ÞƒÈkrƒK -: ºô»ü þO»ü»ì½Ü ÿôo»èAlðAôæô ÿqBÜ óBPwkq õÜ þðBÜBýWBýW »WôBð»è »ƒ…ƒÉƒÜ þƒðkrƒÜq»ƒƒwºqBƒW q»ƒƒw»ƒƒè ô ºô ôkrÜ óAôæ þðBÜ»ü þO»ü»ì½Ü »…ÉÜq»w»è ÿqBñýíýw ô N½„ ßq ¼ ºôAk ïBƒXð»ƒC óBƒÜ»ƒƒýƒO»ƒƒü»ƒƒì½ƒƒÜ ô óAôæ ÿºô»ƒƒðkrƒƒƒÜqBƒýƒƒ„½ƒƒƒø½ƒƒƒG óBÜ»ü þPü q»ðºôõg»è óBüºô»ƒñƒOqô ôk .. ºô»O»ðõGôæ Ëlð»ø ÿô ôo»Gô ôo»Ü þðAlÉK»„»â-: ºô»ü ÿq»ðõø ÿô ôo»è ô qB„ Q…â»è óAôæ ÿq»ðõø ÿqAõG ô †ýðBܺlðõâ RBð»O ô »Ýƒ_¼ qB„ rOBü s ½G óAôæ þðkrÜ ÿôrýâ Qwºk .óBýðBÜBðAõO ô ºrø»G þñPxh…ÉK QÈ rðAõOBð »Ü rO þO»ìtg òülð»Wºô ºôArhÝü o ï»C»Ü QÈ rÝG zBGAkºrÉè ½ƒg þƒð»ƒì»ƒO ÿ»ƒì»ƒƒÜ ºôBƒì ô»ƒƒè »ü ½G ºô ôkrÜ þðAôæ þƒ„»ƒÝ…ÉKAlü QÉGºôBÜ»„ ô s q»Gq»ø rO þÝÈ qBW ÿkAsBC ÿôArhÝÈ o þðlðAq s»ìAk ÿkBü þ¾Bw ÿ»üAõýøô»G óBPwkq õÜ þðAôæ ï»C ÿrOBü s þðlð»w»„»â þ¾Bw ºlñüBC ÿô ôoôõƒì»ƒø»ƒè QƒÉƒG ºôArƒƒhƒÝƒÈ o .ºô»Ü»ü

lýì»c ÀÉgq»w þðBܺq»ø»G ô BðAõO ôôsºqBC ôs»ƒc ôôqB„ ÿ»Gq¼s »è RBø ÿk »G óAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ q. óBÜ»Ý_¼qBƒ„ þÜ»ƒüºôBƒì »ƒè óBƒPwkqõƒÜ þƒðAôæ QÉ_ºl¾Bw )10( ½G »ƒÜ Ak RqõƒÜ ô»è »Ü ºôkrÜ ÿºqô»ƒâ q¼s ÿqBƒÜ ºvÉì »è q¼s ô ºrOºqô»â »ƒð»ƒì»ƒO óºkºk ½ƒG þƒèô»ƒø óBƒÜºôArƒhÝÈ q þƒƒƒðAôæ ÿkAsBƒC ÿôArƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q. ,ºõG q»ñÉøAk »…ý컃ø óBƒPwkqõƒÜ »…ýì»ø , ºôkrÜ þO»ìtg »…ýì»ø ÿºô»ƒC ʃG ,ºôkrƒÜ ÿqBƒÜ óAq ½ƒâ þñüBCô þGtc þƒð»ƒüæ »ƒOAlƒHƒÈ õƒâ Ƀ¾ºk »ƒƒü ½ƒƒG . þƒƒüºô»ƒƒƒO»ƒƒƒðô ÿ»Ü»ƒíƒ„ôqk »ƒÜ ÞƒÈ ôArƒhƒÝƒÈ q )þÜ æB_ - þÜ»ƒýƒðõƒ_-ÿkAsBC( q»w »è ÿ»ñýèõâ »WBO QÉGºk QÉG QÉGsq»Gq»w ÿºô»C ½G QÈ rñGAk q»w ÿq»w q»w ÿ»Ü»ñýèõâ »WBO þð½G ô .ºô»PÈ rãG ÿqôºk qAõ_

| lýÍw þWBc êýég óAq½w ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè| ÁBƒwºk ó õƒƒìs»ƒƒC »ƒƒèpƒƒƒK ÁBƒw10 þðºk»ìô þðBPwqB„ þƒOBG»ƒg»ƒèpƒK óAôæ½G »ñýØ»PwAo þðlƒðAqs»ƒìAk ÿ»ƒ¾Bwºk ÿ»ƒð½ƒG»ƒG ÿôArƒhƒÝƒÈ q óBƒì»ƒƒÜºôArƒƒhƒÝƒÈ q óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ï»Wq»w ÿ»PwAqBC ï½g ÿBGs¼rƒýK R»ýü qBOrÝw þG»PÜ»ì»è îðÂBƒÄ»ƒø þƒƒƒðBƒƒÜ»ƒƒƒÝƒñƒƒG ôq»ƒƒƒƒPƒƒð»ƒƒƒƒwô þðAôæ ï»Wq»w ô óBì»ÜºôArhÝÈ q ߺô ïAõýø»ƒG. ﻃܺk óBPƒwkqõƒÜ óBì»ÜºôArhÝƒÈ q ôôkrƒGAo»ƒè ó ½ƒ_ b ôºõG óAôæ ÿ»ìBñwBð ÿrヾ»ƒø ólðBwBð»èºõG»ø ÿq»ãü qBÜ þÝÉè¼q b ô óAôæ ÿBðAõO þðAlɃK»ƒ„»ƒâô ºôõG óB„q»w»è þwqõØ þÝɃÜq»ƒC óBíðAôæ ÿ»ñýØ »PwAq þãðºk »PÉHGBO ރɃ컃ƒÜ QƒƒÉƒG»ƒƒð aƒƒýƒøq»ƒƒøô ôºô»OBhG Þü tð óBƒýðBƒÜ»ƒðô»ƒg»ƒè ôºô»ðkrÜqBý„½ø»ƒè ʃG»ƒø þƒPwºk BýWBýW ºqAõG ôºq»G óBýðkrÜ »PwAqBC .óBƒýðBƒÜBƒýƒèõƒƒgô óô»ƒƒg ô óBƒÜ †ƒƒü rƒƒOBƒü s ôAôBƒC ‡õƒƒOBƒøAk»ƒƒè rƒOBü s½ƒGq»ƒâ »ƒOBhƒG þƒðBÜ»ƒèô»ƒƒø óAôæ½G ÿkAsBC þƒðkrƒÜ q»ƒG»ƒPwºk ÿkAsBC ÿkAsBC»è Qƒw»ƒG»ƒì ºqBƒük ÿºô»C½G »ðAku»ü ÿkAsBC ôºô»ðkrÜrýG ʃ¾»ƒG QƒƒÉƒG òƒƒ„¼q óBƒüæ óAôæ óAôæ þƒƒƒükAsBƒC ÿôArƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q ÿôAô»ƒO ÿ»ƒñýØ»ƒPwAq ÿrƒýãýP…K ï»Wq»w»è ÿsAôBýW ʃG»ƒG »ƒðAôæ ÿkBü ÿ»ð½G»Gq»ø .AlðBü u þðBܺqAõG óB컃ܺôArƒhƒÝƒÈ q þƒƒðlƒðAqs»ƒƒìAk Bâsºkô Nôrâ ô»C ï»Wq»w þìºô »ðAu¼q»Ü ºô»ƒñüºkºk »ƒðBƒðlðBƒü»ƒâ Aq ÊG þOq ½ƒKAq óºô»ƒC þƒìq»ƒâq»ƒw q»ƒw»ƒè »ƒã¾»ƒG ʃG ô óBƒ…ƒýƒðôBƒð þ_»Ü ºô»ð»Üºk ôÃG óBܺôArhÝÈ q »ýð þPwôqkô QwAq þÜ»üBì»ñG aýø ﻃC ﻃWq»ƒw cg ߺô òƒìBƒW »ðBK ôrâ ï»C óBü »ðBƒwõƒð »ƒìBƒðu¼q óBƒýP…ÉùãðBƒG ºôºq¼s þƒÝÈ tƒÈ q»ƒG óBì»ÜºôArhÝÈ q þÕý„q»C ½G ï»Üºk ½gBC óBÜ»ƒýƒPƒwAq þƒñƒOô»ƒÜqºk½ƒG ô ÿAqAk þƒO»ƒýƒÔBÔ»ƒ„ þƒƒðõƒƒG»ƒƒð ÿºôArhÝÈ q þO»wBýw þO»ýÔBÔ»ƒ„ ÿkBü QÉGs¼rýKºqBGôk .»üºõÈ õƒÜ»ƒè ÿôArhÝÈ q þðlðAqs»ìAk ÿ»ƒèBƒwºk .óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC

qBýPg»G æ»ì ßBÜ îPxƒü ô»ƒ„½ƒg ß.ó.ÿ þwBýw þG»PÜ»ì þìAlð»C ôºqô»â »ýðAõýPƒ…ƒK ô»ƒC ½ƒG ﻃܺk ÿºlƒƒðºôºs ôq¼s »ƒƒƒƒýƒƒü qBƒƒÜôBƒƒø ïqAkAõýø òü ôôkrÜ ÿ»ÜºôArhƒÝƒÈ q þ„½g Qwºk ºô ,QÉG ïAôºkq»G q»ø lýíc Aõýø ßBÜ ïtÈ o»ƒG ÿArƒG »ƒè þükAsBC ÿôArƒhƒÝƒÈ q ÿrƒÉƒOrƒÝƒw »ƒè îƒðBüArƒG ôóBƒPƒwkqõƒƒÜ þƒƒðAôæ ï»Wq»w ôR»ü qBOrƒÝw þƒG»ƒPÜ»ƒì ïºkq»ƒø »ƒÜ ﻃܺk óBƒÜºq»ƒP𻃃w óBýðBܺqBÜ ÿlðAo»KAo »è óôõG ôôlðBì þƒƒðôõƒƒƒ_ †ƒƒƒÉƒƒK ºôºq»ƒƒƒG ½ƒƒƒG ºkBü ﻃè q»ƒø óB컃ܺôArƒƒhƒÝƒÈ q ºô»ì»ÝG óBOBýñ¾k Ëô»ì»C Akºs¼rýK þƒPxƒýƒè þƒƒãƒðºk óBƒíƒãƒðºk »ƒƒÜ ÿqºtƒƒÈ qBƒKBƒO ô»ƒƒƒýƒƒðBƒPƒƒwkqõƒƒƒÜ

òülð»_ þðkrÝÈ q»G ‡BK óBPwkqõÜ þðBñÉùük»G½G ºôApG»ð þOBG»g þ¾Bw ïAôºkq»ƒƒG óAôæ þƒƒðBƒÜ»ƒƒXƒðBƒìBƒC ô»ƒƒðôõƒƒG½ƒƒÜôo½ƒƒÜ ﻃƒWq»ƒƒw»ƒƒè óAôæ ÿBð»K ô þP…K AlðBܻ⽃èBƒüAk ÿqBÝýÜ½Ü Ak ºôºrO þÜ»ü滃èôºôõƒG ºôõG »Üºqõñw þðAôæ þðBÜ Aôºo»ÔBì | .óBýðBܺôôsºqBC ÿk»ðBñýø½G òƒülð»ƒ_ q»ƒPð»ƒw ÿººô»ƒƒC ‡BƒK ×BƒPƒw q»ƒƒw»ƒƒƒG ÿqBƒÝƒƒðAq ½ƒƒƒâ ôõì»ø»è ¼rì»C RBø Alü»Ü»OBùÝÉK ô þƒðBìAlƒð»ƒCô ×BPƒw rƒOBƒü s RBƒw þ¾õWõíWô þÜ æB_ ôqBÜ»è q»Pð»w þ¾Bì»G ºôõGq»Pð»ƒwô óAk ïAôºkq»ƒG ôBƒýèôõƒg»ƒÜ ÿ»ƒðAôæô»ƒC ôõƒì»ƒƒø »ƒü»ƒø óBü q ½ƒƒWôAq ½ƒƒW ÿôôsºqBƒC . óºlHÉK ÿºq»K QÈ ô»ðBüºkô »ƒÜ ÿ»ƒðBƒñOô»ƒÝ…ÉK ﻃC Á»ƒâ»ƒƒè þðAôæ»G ‡»Ý…ÉK óAôæ ÿq»Pð»w ÿq»Gôôqôºk ôqæ»Ü ÿqB„ ÿqôõñw òü»ÝG zBG ‡ºô»C »Pxü õÉK ºôôkrÜ »ƒG ºôõƒGqæ»ƒÜ ÿqB„ ¼rƒì»ƒC »ƒƒÜ u¼q ô óBýìq»ƒâ ÿºqAlýC ÿlðºôBƒð »è ôôq þðAôõP…ýðAk ÿºqBìu u¼q»ƒG ¼rì»C »Ü ÿ»üBñýG ô»C ô»ðôõƒGkBƒü s þÜ»üBñýG »üAlÉO ÿqæ»Ü ÿq»Pð»ƒw ô»ƒð½ƒÜ þƒíÈ uq þƒìºkq»ƒw þƒð½ƒÜ þ„»G ôºô»ƒÈ rÝG óºu½ð »Pxƒü õƒÉƒK .QÈ rÝG Qwôôqk½G ÿrOBü s

lý„ºq Rô»ÝÈq þíÈ q»ø þO»ìõÝc þðBÜ»Oô»Ýwºk ôBð ÿtü o ß»ü ÿqºtÈ qBK óBPwkqõÜ þƒðBƒíP…ýð þƒPÉÜ»ƒƒü þƒƒðBƒÜºtƒƒü o þ¾BÄ»ø þO»üAq»GAo »G òýðBPwkqõƒÜ ô ëçW ïBì ÁBÄ»ø óBìtÈ o»G ôºqô»â ÿvÈ õO »G þãðrâ rƒOBü s ïqAkAõƒýƒø ½G óBü»ñýìºs rOBü s QÈ qlG óAôæ ôB𠻃ðôõƒ_ ½ƒG QƒÈ rƒÝƒG ‡½ƒg ½G ß.ó.ÿ þO»üAkrÜq»w ôóBì»èq»K þðkrÜ R»ìtƒg ôBƒñÉK »ƒè ºô»ƒ…ÉK .óAôæ ÿrOBü s

R»Üô»„ óAôrý„ þƒƒƒðlƒƒðAqs»ƒƒƒìAk ÿkBƒýƒƒ¾Bƒw »ƒƒƒè þüBGs¼rýKAlðBì»ÜºôºrhÝÈ q ô Qw¼k ô ïAlð»C ôqkBÜ ÿ»PwAqBC »èºô ï»Üºk ºôArhÝÈ q ï»C þðArãð»üæ ô R»ýü qBOrÝw þG»PÜ»ì þðÂBÄ»ø

lý„o lídì þè»Ì ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè óBhülð»Gqºk ô rükBÜ ï»Wq»wô ï½g ÿôBð»G BOºq»w ºô»ƒðBƒì»ƒÜºq»ƒƒPƒð»ƒƒw þƒƒðBƒìAlƒð»ƒƒC Q…â ÿ»PwAqBC ïq»â þÜ»ýüBGs ¼rýK ÁBw ÿ»ð½G»G ï»Üºk óBPwkq õÜ þðAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ o ÿlðAq s»ìAk ÿkBü .óBPwkq õÜ þðAôæ óBPwkq õÜ þðAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ o þO»ýýðAõO Alýð»ì»O ÿ»ì»Ü ºôBìô»ƒè ÿ»Gq ¼ s þƒ¾kôBð»ƒè ÿ½ƒg ÿ»ƒãƒÉƒW ºô»ƒƒOBƒÝƒƒGAlƒƒðBƒPƒƒwkq õƒƒƒÜ þƒƒƒðAôæ »PƒÉƒGºk ºôËõƒð þƒÝƒÉƒñƒýƒOôoõƒâ»ƒG þðBñÉùük»GôBñÉK»è RBG»g þƒðAlƒü»ƒì þO»ü õýðAõOô óAôæ þðBÜ»OAôBC ôAõýø ï»Wq»w »PÉð»ü»ãG þðBÜ»ýÜ æB_ô qBÜ

ÿôArhÝÈ q þðlƒðAqs»ƒìAk ÿkBü »ƒè BOºq»w , óBPwkqõÜ þðAôæ ÿkAsBC ½G òýñÈ ô»ðºkAk ‡sAô»ð ôtÈ q ÿq»w ô»C R»HüBO »Gô þP…â »G óAlýø»„ þƒƒìAlƒð»ƒƒC»ƒƒÜ ÿ»ƒƒƒðAlƒƒýƒƒø»ƒƒƒ„ Ak»ðBüAôk ï»è ó õG óBì»ÜºôArhÝƒÈ q »_ôBð »è óBükqõÜ þPxÈ õ¾»ø q»w»è

»éèAlHÌ òýãð

k»ì»dì óæ»wq»C

ºq»w»è óBü»…ÉÜ »Ü óBÜ»ýðBPwkqõÜ | . óôõG lýø»„ ÿkAsBƒC ÿôArƒhÝÈ q þƒðlðAqs»ƒƒìAk þƒÝƒÉƒñƒÉƒè»ƒÜ óBPƒwkqõƒÜ þƒƒðAôæ , óBPwkqõÜ»è ºôºkrƒÜrƒK ÿºqô»ƒâ ï»Ü »Ü õG»ø ºqô»â þÜ»ü þüB„½G õñý_ ôBð »è õGArÜ ‡½ìAq»Ô q¼sBƒO þñý_ †ýðAô»C Al¾»ƒì½ƒÜ ÿvƒÈ õƒO »Ü , s»âºq ôôkq»ø »è ó õƒG óAôæ ôBƒðAõƒƒOô ôsºqBƒC ôs»ƒƒc ôõƒƒì»ƒƒø , ó õGArÜ »ƒÔ»ƒg þƒðBƒýðBƒÜºrƒø»ƒG ÿkAsBC ÿôArhÝÈ q þðlðAqs»ƒìAk»ƒG ô òƒÉè»ƒÜ ï»ƒC óBƒPwkqõƒÜ þƒðAôæ ÿ»Gq¼s »Ü ºô»ü ½GrƒK »ƒü þƒüB„½ƒG

k»íc»C qAt¾k þðBÜ»ÝñƒG ôq»ƒPƒð»ƒw ô ÿtƒýƒÕƒñƒO óBýƒ„½ƒg Qƒƒwºk ºô ôArƒƒhƒÝƒÈ o ÿºôBì»è »ƒðBƒü õƒýðAõƒO »ƒÜ ﻃܺlÉè AkºôArhÝÈ q ï»C þð»ì»O ÿôôkrƒGAq ºô, ó»ÝG óAôæ þ„BG þÝÉO»ìtƒg ô òƒG óBƒü rƒýãP…ƒK ô óAõƒƒýƒPƒ…ƒK »è óôõ_ †ÉK ôºq»G ½G òHðBü qºlð»ø | , óBýðBܺrø»G ôBðAõO óBPwkqõÜ þðAôæ »Ü ÿ»üAõýø ô»ƒG òOô»Ý…ÉK ô óBñÉøAk ÿAô»…ÉK »ñHG Áô»ø óBü ½g ºô AlðBܺqAõG òP…â »è ºô óBýðBÜ»ÔBì ÿk »ðBñÉø ½G óºlƒG ôºô»ðs¼lG óBü ½g þðBÜ»ýü oõÜ õì»Ü »G òP…ü»â ½G ó»ÝG q»w»è þ…ýƒC BO , AlðBýðBü u þðBÜ»ÐBð½Ø »è YðBìBC Qwºk»G Qwôqlð»ƒO þƒÝƒÈ u¼oAôk , óAôæ ô óBü ½g þO»ìtg ½G òñÉG ºô»ÝƒÉƒK óAoõƒÜ ô óB`ƒÜ QƒÉƒGºk ôºq»G ôBãð»ø ºô»ÝÉK òG qAlƒ„»ƒG þwArÜõíük ô ‡»â þƒÜ»ƒüºlƒñƒüBC ÿAõýø»G , ó»ÝG q»w»è þ…ýC òÉñG ôõì»ø »è rP„BG þÝÉðõ_ †ÉK ôºq»G .óAôæ ½G AlðBܺqAõG ×ôrÍì Áõâ lýw îürÜ | óBÜôôk ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè ÿkBü ÁBƒw òƒƒýƒì»ƒƒüºk ÿkBƒü »ƒƒè þükAsBƒC ÿôArƒhÝÈ q þƒðlðAqs»ƒìAk »è þüBGs¼rýK Ak óBPwkqõƒÜ þƒðAôæ óBPwkqõÜ þðAôæ ï»Wq»w ô cg þ¾BÄ»ø »ƒè þƒ„½ƒhPwºk ô ﻃܺk

ÊK óBüºq»K òýðAõPG »ðBü»Ü ÿ»üBýèõg òü rãGqºô óBýðBÜBðAõO»è kõw ô òüºlG ½G òOô»Ü q»w ÿAõýø AlüBO½ƒÜ »ƒè .ó»ø»Ü ß»ü þÈ õÜq»ø kqõÜ þðAôæ | lídì »éèAlHÌ lèBg òÈõƒƒƒƒXñÉK ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè ÿôArƒhÝÈ q ߺô þƒÝÈ ôArƒhƒÝƒÈ q ô»è »ÝÉÜ»ü óBPwkqõÜ þðAôæ ÿkAsBC »Ü ÿ»ðAôlñü s ô ß æB_ ºôArhÝÈ q ºôõG AlðAôæ þO»ìtg»è »ƒ…ƒýƒì»ƒø ôºrG QÉðAõPGBO ºôAk ÿlW þƒèô»ƒø »ü ½G RAlG óAôæ þðBÜBðAõO ôºsô»ƒG )10( ÿkBü þƒüBG s¼rƒýƒKAkºkBü ﻃè Êè óAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ q ÿ»¾Bw ôrPÜB_ ÿqBƒÜ ÿAõƒýø»ƒG òƒü»ƒÜºk .rOBü s þO»ìtg ôæ»ì»c òülèArhÔ êìB„ sôôk ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè ôõOBìqõg

ëõwq ¼r_ þðBíÉéw ÿq»Pð»w ÿrÉâqBÜ

R»Üô»„ óAôrý„ ÿ»XG»¾»ø ÿq»Pð»w ÿôArwrLÉè | ºsBO òülÉdì qBPw

ïºkq»ƒw òƒÈ qtƒƒø õƒƒgq»ƒƒ`ƒÄ»ƒƒø óAôæ òÉü ôôsºqBC ôôs»c Qü qBÝGõÜ . ÊðBü u òÉð»üæ Q…â ë R»ÝGrÉO BükAsBC AôArhÝÈ q BðlðAqs»ìAk Bìô»ƒè ) 1999( æBw ë ÊðBPwkqõÜ òÈ ôæ òÈ ôæ Êüæu »ü»ø R»HüBO BÜ»ýãðrâ ÊÜ»ø»âqºk þÝðõ_ »Ä ÊðBPwkqõÜ õÜ óAôæ ®õG ôõG ïºkq»wô sBg ÿõð AlEõg Ê…Eõøk Êñü rƒøõƒâ óqB݃G ë ó rܺkqºôq»K QÉùGô R»ÝGAlü»K ïºkq»w ô þðBPwqB„ ÊÜ»üBì»ñG q»w òÈ ôæ BükAsBC AôArhÝƒÈ q þƒÝƒðõƒ_ Ak ÊýèBw ûºk )10( Êü uk ÊðBPwkqõÜ AlðAôæ ÇBðk ÇB_q»G BÜ»ƒñƒOBøõƒâ òÈ qkBÜ óAk»w J »üBý„ ô R»ÝG AlEõg Bø»ãðlðBgk ÿu»ø ô þOBùÉè ÊÜ»üBì»ñG q»w ë R»ÝG ºkqºôq»K

12

ô ÿq»ðõø ô þO»üæ»ìõÜ ô þÕü rÌ»ì ..lPø ô ÿqºôq»K óBíP…ð ô þ„sqºô õƒÜ ºôArƒhÝÈ q »ƒÜBƒO Bƒøºôq»ƒƒøºô ô ïAlƒð»ƒC Rºkk ëô»ƒƒø ïAôºkq»ƒƒG ÊükAsBC ÊOBýñGq»w ë ®õg òÈ qkBÜ ô Êñü qõHÉè ÊðBýâ ô ÊýÄ»ø ߺô ô ÿu ÊÝÉC ÊÄ q»Gu q»HìAq»G BñOrâtÈ q qAtø óBøºk BðrÝÉKqºôBG ÊùW »ü ôõG ôrýG J òÉùG õÜ ÊðBPwkqõÜ òÈ ôæ ó»ÝGAk ËôArhÝÈ q ÊÄ ÇBðkBÜ qºôBG ÿBOºq»w»èq»ƒø lýíc ÀƒÉgq»ƒw 1999/5/26»ƒè ºô»ƒýðõƒG Qƒwôqk þƒƒƒðAôæ ÿkAsBƒC ÿôArƒƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q þƒÜ æBƒ_ ރɾ»ƒì½ƒÜ óBƒPwkqõƒÜ ﻃƒƒWq»ƒƒƒw»ƒƒƒè ÿq ½ƒƒƒWôAq ½ƒƒƒW óBPwkqõƒÜ þƒðBƒÜ»ƒÝ_¼qBƒ„ôqBƒ„ ïBXð»C þO»HüBO»Gqæ»Ü ô þƒP…⻃G ôlð»ìºrø»G ÿôæ þÝɾ»ì½Ü . ºôAk Alƒü ½ƒƒg ÿqôºk»ƒƒƒè ÿBƒƒðAõƒƒƒO»ƒƒƒG »ƒƒðBƒü õƒƒýƒðAõƒƒO ôºô»ƒƒOºôôkrƒƒÜ½ƒƒÜ ï»C ÿ»ãÈ q»è óBýðBƒÜBƒðAõƒOôºrƒø»ƒG .óºlHÉK»„»â ºôºq»Pð»w ºôõƒƒG»ƒƒðrƒƒãƒÈ q ºôArƒƒhƒÝƒÈ q ﻃƒC þƒðAkq»ƒw »ƒðAu¼o»ƒÜ ÿ»ƒðAôæô»ƒƒè

þÜ»ýüBGs¼rýK Ak»¾Bw )10( ÿkBƒü»ƒè îðBüArG ô pÉâqBÜ ô rÉOrÝw»è ïq»â ô óBì½g ô R»ü qBOrÝw þG»PÜ»ì»è þðBìAlð»C ô qkBÜ ô ïAlð»C ï»Wq»w ÿôArhÝÈ q .ï»Üºk óBì»ÜºôArhÝÈ q ߺô óBƒPwkqõƒÜ þƒðAôæ þƒükAsBƒC þgBð ÿôÂõÙ¾»ø þƒÝƒÈ ôArƒhƒÝƒÈ q þÜ»ü»ìBðq»G»G ºôBOºq»w»èq»ø óAôæ »OBø ºôºq¼s þÝÈ oõâ»G ô »ƒíƒÜ½ƒO )10( .þüºôArhÝÈ q þOBG»g þðAlü»ì þðAõW ô óBñÉøAk ô †…g»G ÁBw óAôArÔ óAôæ þðBÜ»ãPxÈ ô ºqBük ºôõG þñƒÉƒè½ƒK ÿBðB컃G .òƒO»ƒGBG ºrƒÔ ô ﻃC þƒðkrƒƒÜqBƒÜ þƒƒðBƒÜ»ƒƒÐBƒð½ƒƒØ òƒýƒñƒýƒGºk .òƒƒü»ƒƒÝƒGºôArƒƒhƒÝƒÈ q þðAõW»G qBãXÉC þüAq»G þðBÜ»ÐBð½Ø .RBܺk ÊK Qwºk þðBܺôBãƒð»ƒø þðBÜ»ìBðq»G òü»Üºk Qw»ø »ƒü ½ƒG óAôæ þƒƒƒükAsBƒƒC ÿôArƒƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q ô ïºkq»ƒƒƒƒw þƒƒƒƒðBƒƒÜ»ƒƒƒƒÜq»ƒƒƒƒƒC ÿ»ìBðq»G»G ïºkq»w þðBÜ»ýýPxü õÉK þãðºk»G ô ºsBO ÿ»wBð»ø»G ô ºsBO óAôæ þðBÜ»ðô»g ô »ƒ…ÉÜ ºôºsBƒO »ìBðq»G »è rƒO þƒÝÉÜ»ƒü .ºô»ƒPÉGºk þükAsBC ÿôArhÝÈ q þðBܺsAõhÈ õƒð ÿAôk»è »üºô»C óBƒPwkqõƒÜ þƒðAôæ Qü»Üºk Qw»ø ß»üºrƒãð½ƒÜq»ƒø þ¿Ø»C ô ºsBO ÿrýG ô ºsBO ÿ»ìBðq»G ÿôArhÝÈ q òì ÿAo»ƒG »ƒü ½ƒG ºsBƒO óBƒPƒwkqõƒƒƒÜ þƒƒƒðAôæ þƒƒƒükAsBƒƒC »ƒýüBƒ„½ƒG ﻃWq»ƒw þƒO»ƒü õƒýðAõƒO AlðBü u ÿqAõG q¼s»è óAôæ þðBܺqô»â .ºô»OBÝG pK ÿsq»G ÿÂBG ïqAkAõýø AlýƒüBO½ƒÜ»ƒè þƒƒðAôæ þƒƒükAsBƒC ÿôArƒƒhƒƒÝƒƒÈ q ô sq»Gq»ø »ƒ…ƒýƒì»ƒø óBPƒwkqõƒÜ )10( ÿkBü îɾºk »ü ½G .QÉG ºôBÜ»„ .QÉG s¼rýK ß»üæôõì»ø»è »¾Bw e¾Bw óBíýéw lídì | ËrÜBC »è ÿq»Pð»w ÿôArxLÉè

òÉxc òýwBü ÿôB_ºo ÊG»GºôôkrƒÜ óBƒü q»ƒPð»ƒw þðôõ_½GôrýG ôBü u½ƒè¼lüBƒC þƒðkrƒÜ | .ºô»ýGtýc ÿsAôBýW ï»C þðkrƒÜqBƒÜ þƒ¾Bƒw9 ÿºôBƒì»ƒè ôBƒ_q»ƒG þƒÜ»ƒüºqBƒìu Akºq»ƒP𻃃w »ƒƒðAkAsBƒC »ƒƒÜºqõƒƒñƒw þƒƒðAô滃ƒƒè þðBÜ»ýýÜ æB_ôqBÜ»ƒè óBýƒü qAlƒ„»ƒG ÿ»ãÈ o»èôºôôkrÜ Ak»Üºq»Pð»w rƒOBü s »ƒðBü õƒƒýƒðAõƒƒO ºôºq»ƒƒPƒð»ƒƒw óºlHÉK»„»â óBýðBƒÜºôôsºqBƒCôAõƒýø ôqBƒÜô»ƒø ïºkq»ƒø †ƒü q»ƒP𻃃wô ÿq»Pð»w .ºôõG óAôæ þðAõƒýƒPƒ…ƒK þðAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ q ÿqæ»Ü

ÊðBPwkqõÜ òÈ ôæ Bü kAsBC AôArhÝÈ q | ós»ì BÜ»OBG»g ôAk RqõÜ ÊÜ»ü uk ʃhƒEôkôqBG Bñƒü rƒƒøõƒƒâ þƒƒPƒ…ƒK ‡BƒK R»ƒHüBƒPƒG ô ʃƒðBƒPƒwkqõƒƒÜ ÿõð BÜ»ÐBðõØ - 1991- BðAlè»øq»w õGAlü»ƒK Ak ÿkqõƒÜ ʃÜBŃW ÇBðk ô þwBýw ô ÿrɃツqõƒ„ ʃüæu òƒü vƒÉƒG òƒü qBÜk õƒƒÜ »ƒƒÄ ÿqtƒƒø óB„BK ôrÝÉK Qwºk ÿõð BÜ»ü ôôvÉì ÞÉK ô ) 1992( æBw òÉñOqAvHè»ø BíÈ q»ø BO»ìõÝc ô óBì»èq»K BñýðBC J Rºq»ñG BÜ»ñü røõâ ÊðBPwkqõƒÜ þðBƒPwkqõƒÜ ʃÜBƒO ʃ…Eõƒøq»ƒw ô ÿqtø ô þÜBƒÅW ʃüæu RBƒøAk ÇBðk »íwBg»ð .»Ä þƒO»ƒü滃ìõƒÜ Ëôæ Êø»ãÉO õÜq»Gu AlðAôæ Bg»O Ǻq»G òOqBøõâ RBø ÊðBƒPwkqõƒÜ Êüæu ÊðBü u Êü ÿõð ÊÜ»ø»ãÉO ô ÿrƒýHƒÜBƒðôq ô þƒƒO»ƒƒü滃ƒìõƒƒÜ þ„sqºô ô ÿq»ðõø ô þWõè»ñÜ»ƒO þÅPÉK ô äðrâBü Ak ÊÐBðõØ ÊÄk ô»Ä ʃƒðBƒPƒwkqõƒƒÜ Ëôæ ®õƒƒƒG ôõƒƒƒG ÞÉK QÉùG ïºkq»w BܺôArhÝÈ qõÜ ÊÜ»ü»ìBðq»G õÜ»üBì»ñG q»w ë òýðBC


»ðAôæ þãðrâ þÜq»C ,ÿrýHÜBðôq ÿºô»ñOôtG ô q»ðõø ô ‡sqºô þñPxh…ÉK 15

R»HüBO

2009 /yüBì - ï»ýÉw þèõg

òðAsk ÆýPÜ»C BܺôArhÝÈq J ô ó»ÜksôrýK óAôæ þükAsBC BýèBw| )10( ßõøk òÈôæ

óBcq»Ô òýĽð ÊñPG Ak óAôæ BðrÝO»ìtgk QÉÄkõÜ Bìô»è QýGq»ÅýK)ó õG ôæ(Ê탄ôqk AôArhÝÈ q Bü q»h…ÉK Qwºk J »Üõð ólðAqs»ìAk õG òìAôºkq»Gk ëô»ø »ì . óAôæ BÜ»ðõýwAqlýÔ BðrÜ ÖýPÜ»C ô õg ë ÊýøBGsôrýK ÊPÔ»Ýè»ø ÊÄ J ô ï»Ük ÊðBPwkqõÜ òÈ ôæ ï»Wq»w ô QwAõg ë õg ïºkq»ø òüºkk Ësõw . óAkõg »ñü»ÝG óAôæ òÉü ôsºqBC ô Ëq»Pð»w QÔ»Ýè»ø óBì»ø Jq»ø òÈ ôæ Bü ÿkAsBC AôArhÝÈ q Êü ßõøk BðrƒƒÜ»ƒƒÄ J õƒƒGAq ʃƒðBƒPƒwkqõƒƒÜ J )ʃèõƒG þƒèõƒÄ( BƒÜ»ƒƒýƒðBƒìºqBƒØ ô þééì òÉíýO )14( Bü ÿqAlÝ…ƒK ÊÜ»ñýwrKAq k qBÜ »Üõð óBwºôq»ø óAôæ ʃƒƒƒƒèôq qôk ë 󻃃ƒƒƒÜk Ak Ak ÊðBPwkqõÜ BíÈ q»ø òÉñOqAvHè»øk Ëk Ëlƒƒð»ƒƒƒƒ_ Ëô ÿqBƒƒƒGºlƒƒÈ s )4(õG ÿqBƒÜºõƒÉ„ BƒÜ»ƒø»ƒãðBƒ…ÉK ßõÜq»Ü Bø»âtÈ qBK òÈlð»ƒìq»ƒðõƒø òÉíwºq õÈ q lð»_ ë»âkô R»Ü»Ä BýèBw )10( ë ËkõÜ R»HüBO òÉü ÿk ÿkAsBC AôArhÝÈ q BðlðAqs»ƒìAk AkBƒü . óArÉâ »ñÉø ßõøk ë óAôæ

ô óoõƒùâ õƒÜ Ak »ƒð»ƒø qõƒñw ʃƒG Ëlð»_ ÊÄ Êè , ó»ÝG ÊðBñƒÉƒøAk BܺôArhÝÈ q BðôõƒG»ƒø J þƒÄlƒÉƒK òÈ ôæ Bü ÿkAsBC AôArhÝƒÈ q þƒÜºô ô ºrø»G ë õg õÜ Ak »ü»ø ÊðBPwkqõÜ Bìô»è , óAkõg »O»ÝG óAô òÉðBýƒ„ Auôq ë óAôæ ÿkAsBC BðlƒðAqs»ƒƒìAk ô äðrƒâ BƒÜ»ƒýÄlÉK 1999/5/26 .õG ÿôôvÉì Ëô BƒýðArƒâ ô þƒPg»ƒw ÿAqºq»ƒw

ÊÜ»ìBðuôq óBü qBÄõâ BñPxhɃCqºk BGrÜ Ëq»Äºk òÈ ôæ Êì»øq»G ë õg Qwºk , QýG ‡BG ß»è»â Ak óAkõg ë ºqBGôôk õg òÉýøBGsôrýK þ„õg . òG þPÔ»Üq»w ï»Ük ºô»ø Ëq»Pð»w ÊwrKq»G )BÔ»Pxì óæBO( òÈ ôæ Bü ÿkAsBC AôArhÝÈ q Êü ßõøk ôºr…ÉK ïºkq»ø óAôæ / ÊðBPwkqõÜ ô ÿqBÝðAoõâ ArýO»g òƒÈ rƒãƒè»ƒøô ôqõW»ì»ø òÉðBý„ »ð ÊñPԻ݅ɃK

òƒýì º )10( / )q»ƒÕÌ»ƒW kBƒùýƒð( AôArƒhƒÝƒÈ q BðlƒðAqs»ƒìAk AuôrƒèBƒw ï»ÜksôrýK tÈ q»G Bƒü óAôæ ÿkAsBƒC BðõG ÿlðBì ô R»ìtg ÊùW þPwArG ô ïºk J »üBý„ »ÄB_q»G Bƒü ºô»ƒø J Êè îƒÉÜ òƒÉü ÿkkBƒì òƒÉðBƒý„ ë õg lñéG ô »ðB…g»Gõg ÊÜ»ðBýâ óAôæ òÉðBñÉøAk ô óBý„ ô ï»øq»G »ì ߺqBñ…ÉK ÊñPG Êè ,óAkõg »ð»ÝG BÝÈ q J BGrÜ ÇAtG ºô»ø q»â»C »ü»ø

õg òÉðrƒÜ þƒØBO ë õƒÜ Ak ó»ƒÜ»ƒÄ .òÄ»Üq»xG AqBÜlƒñƒü õƒg )óBcq»ƒƒÔ òƒƒýƒÄõƒƒð( Êü ßõøk Ëq»Pð»w / Êø»ãðBíü»K òƒƒÈ ôæ Bƒƒü ÿkAsBƒƒC AôArƒƒƒhƒÝƒÈ q òƒÉÄBƒýGk »ƒƒüBƒýƒ„ ʃƒðBƒPƒwkqõƒƒÜ ,ÿq»ðõø, þGºk»C ,ÿrýƒHƒð»ƒ„ôºq( Ak ÿk òÉÄBG ߻軃âkô )þƒ„sqºô , R»ÝG óBXð»â ô óAôæ BO»ìtƒg òÉðBý„ J þãðrâ rPK QÉÄk »ì ÊñPG

k»ì»dì qæBw - fBO»Ô ó»w»c/BC

BÔ»Pxì óÂBO

ÿlÉìBC q»â»C Ak ÊðBü u òÈ qAõG ï»Wq»w k ÊÐBðõØ Bü óAôæ ÿkAsBƒC AôArƒhÝÈ q ʃ軃G òƒÉýÜ æBƒ_ q»ƒw ë ôõƒG ïAôºkq»ƒG BðlðBø»ãÉK õG qõWôAqõW òɃü õƒg . »ìAôºkq»GBü »Üõð BO»ø ô óAôæ Êü u q»w ë óæBw)10( BðõGsBGqºk J ë óAôæ ÿkAsBC »Üõð ËôArhÝÈ q ÊÄ ÊƒðBPƒwkqõƒÜ òƒÈ q»ƒÄºk ﻃWq»ƒw òÈ qAõGk ô »ƒð»ƒø û»ƒãñG ôq»ƒPð»ƒw þ„sqºô ,ÿrýHð»„ôºq ,ÿq»ƒðõƒø( . R»ÝG óAôæ BO»ìtg Ak )lPø...ô lðBíè»w þPwAq ô»C óAôæ ÿkAsBƒC

q»ÕÌ»W kBùýð

óBíÉéw lÌ»w

Öwõü óBíü»K

»ìAq»Äºlè õÜq»Gu óAk»ƒPÉùG óBƒ`Ü òƒƒƒÉƒPƒƒü q»ƒƒƒƒOô JAk BƒƒPƒƒ…ƒƒÉƒƒø ï»Ük þÅýø òèAsk ÿq»ãOºrýƒ„»ƒÌ Êè rO Rqõg Ak þÄBýG þÄk õg òÉÄAtG .ó»ÝG ëku s»C / q»Ýü qBü ) ÿlÉìBC q»â»C( ÿkAsBC AôArhÝÈ q Bü Êøºk AkBýèBw òÉýÜ æB_ þPwArG ï»ÜksôrýK óAôæ q»xè þñýHÉO b òì ô òÄB_q»Gk ºô»ø ï»Ük ÊýìAôºkq»G AsBgAk ÊñPG òñýð þðBìºqBØ Ak þ„sqºô ÊÄBýGk R»HüBPG .ó rÜ»Ä »ñÉùG »ìõG

AkBƒýèBƒw òƒýìº )10( BƒPÔ»ƒÝ軃ùƒG òƒƒƒÈ ôæBƒü ÿkAsBƒC AôArƒƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q Ëô òÉýÜ æB_ ô ÇAtG ô ÊðBPwkqõÜ óAô ßõøk Bø»ÜtƒÈ qBƒK Ëqõƒñw ë ô Rºkk ïBXð»C òÉýÜ æB_ ô ÇAtG òÈ ôæ BܺqBìvø òÉýñýýHÉO ô »ñgºq Ëk Ak ÊܺuBOqõLü q Bü Ëqk Ëq»Äºk . òü»Ü óºuõð òÉðBĺlðAõg þÄB_q»G AkBýèBw / qºvÉG )Öwõü óBƒíü»ƒK( Bü ÿkAsBƒC AôArƒhÝÈ q BƒðlðAqs»ƒìAk J ô ï»ÜksôrýK ÊðBPwkqõÜ òÈ ôæ ïºkk ï»è»Ø ë ÆýPÜ»C BܺôArhÝü q Ëq»Pð»w òÉýÜ æB_ ô ÇAtG þPwArG ô òÄB_q»Gk ËôArhÝÈ q Êü ßõøk òÉýÜ æB_ ô ÇAtG q»w ë ï»Ük þÅýø ô ºrø»G ë õg ô òG ïAôºkq»Gk õg . óAkõg »ð»ÝG óAôæ òÉðBñÉøAk J / qBÜlñü õg ) óBíÉéw k»Ì»w( ÊÜ»ƒü uk óAôæ ÿkAsBƒC òƒìBƒñPük ós»ì BƒÜ»ƒO»ƒìtƒg »ƒüBƒý„ AlOqõƒÜ ï»Üks»c ô Ëq»Äºk òÈ ôæ »Pñýø»ÝG òÉ…G ô òG ïAôºkq»Gk »ÄAtƒG Ç»ƒC óAqBÜlñü õgõG ʃðrƒÜtƒÉùG òƒÉèõƒg

»ðBPwkqõÜ þðAôæ ÿºrø»G ô óôõ_½G ÿºôºq»Üôlñüs óAôæ þükAsBC ô»C þƒÔBPƒw ÿq ½ƒhƒì»ƒg ÿrƒG»ƒè òülð»_»ƒè òƒì ,ºôõƒG ºôArƒhƒÝƒÈ q ÿqBÜ ô ÿqBܺõƒÉƒ„ ÿBãƒðBƒ…ƒÉƒK ôõì»ø ,ºôôkrÜ îü qAl„»G ÿq»ðõø , ºôõGºôArhÝÈ qô»C þðAlðBø»G »ðAô»C ºôArhÝÈ q ô»C ÿBâqºk »üAô îÉK òì ô ºôõGºôArÜ AlðAôæ q»w»G ïAôºkq»G ô rPðAõW ÿqBÜ ½ƒG þƒðAôæ þƒðBƒø .ºôAk rPãðrâ 10 QÉK óBOs¼rýK îÉèºk óBýÉK »ü ½G | . þÜ æB_ rK þð»ì»O þ¾Bw 21 ó»ì»O þÝÈ ôæ k»íW»C »ƒÕü rƒO RBܺk ÿqBƒÜºõƒÉ„ ÿqBƒÜ ô»ƒ¾Bƒw ÿ»O»ìtg ô»C ôõì»ø ËrÜBð : þOôô Q…K þO»ü ôôkrÜ ºôArhÝÈ q ï»C»Ü Qƒxü õƒÉKAô »ƒü ½ƒG ,òƒü»ƒhG Ëõƒâ ï»C þðlðAqs»ìAk ÿkBý¾Bw»è RBܺk þPwºk ôºô»ðBü rýK »ñü ¼rG ºôArhÝÈ q þðAksBw , òý„½ãG óBýðôõGôôlðBì ÿBãƒðBƒ…ƒÉƒK ÿºô»ƒƒðkrƒƒÜ ,ôq ½ƒƒÜ þƒèõƒg ÿºô»ƒðkrƒÜ ô ÿqBƒÜºõƒÉ„ ºô»ƒðôõƒGkqôô Bøºôq»ƒø μþƒƒ„sqºô óAôæ þƒðBƒÜ»ƒýܺq»ƒw »ƒƒ…ƒÉƒÜ»ƒƒè ºôôq R»HüBO»G ºô»Ü»ü ôôq ôõì»ø»è Alü ½g»è ÿ½g ºô»C ÿ»Ü»ýO»ü»ì½Ü »ü ½G . óAôæ½G »ülW þÜ»üºô»ðAkqôBC þãðrâ ºô»Ü»ü»G óBìôõì»ø QÈ rܺk s¼rýK ôòüºlG ºôArhÝÈ q ô»G rOBü s »G óAlýãðrâ ôþðBÜ»XðBìBC þðkrƒÜ »ñü»ÝG þƒðBÜ»ƒýƒÜºq»ƒw »ƒXƒðB컃C | . óBì½g þܺq»w ÿ»ìBðq»G þƒƒƒðAôæ ÿkAsBƒC ÿôArƒƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q þðlðAqs»ìAk ÿkBý¾Bw »è óBPwkqõÜ ÿ½g þP…K þÜ»üB„Bƒì»ƒO Alü ½ƒg ôõƒƒì»ƒƒø ô»ƒƒG ÿsBƒðBƒ„ õƒƒOBƒƒÜºk ÿAôk»ƒè»ƒÜ RBƒÜºk »ƒðBƒOô»ƒÝPwºk þñOô»Ý…ÉK ô ókrÜ»„»â ½G ºô»ü ½g »ü ½G ,ôôq »ýO»ü õPxg óAôæ þñý_ ºô»è rOBü s ºô»Ü»ü»G óAôõì»ø Ërܺk ô»G óAôæ ÿkAsBC õܺôBO òüºlH¾ô»ø rOBü s þO»ü»ø »Ü ÿ»ðAõW »‚è€õHìõw . òüºlHÉKºq»K

»üAô îÉK ºô»…ü rO þðBÜ»ð»üæ ÿôôq»è ½ƒG»ƒÜ ,ºôõƒG»ƒøq»ƒø ÿ»ƒ¾ô»ƒøô»ƒC , ÿq»ðõø þð»üæ , ºôAk þƒ„sqºô rO þÝÉð»üæ lð»_ , ÿrÝýÔ , þGºk»C þÜ»üºq»K ÿºô»ðAl¾»ø R»H…ð»ƒG , ôBð »ðôõ_ »è ókrƒÝƒO»ƒìtƒg ÿrƒO , ôArhÝÈ q þðlðAqs»ƒìAk ÿ»ƒ¾Bw11 þìAq»ì»è, òG ïAôºkq»Gq»ø õݾ»ƒG ,óºlHèô»ƒø ,óBü ½ƒg ÿ»ƒðAs½ƒxƒ¾k ºôôq»ƒè ó»ƒÝƒG rƒPƒ„BƒG þƒƒÜ æBƒ_

ï»G, ôõG sAôæq¼s q»ðõø »Ü»_ôBð BðAõƒO»ƒG ÿôæ òƒülƒð»ƒƒ_ BƒPƒxƒÉƒC ï»C þðBÜ»ÝñG ôq»Pð»ƒw ÿ»ƒãÈ q»ƒè ôq»ðõø þðAlü»ì »O»ðõOBø ºôArhÝÈ q »è ÿ½g »ì»C , ó»Üºk ÿq»ðõø ÿqBÜ ºq»ðõƒø þƒðôõƒ`…ÉK ôºq»ƒG Alü ½ƒg , ºôArhÝÈ q ï»C ÿ»ãÈ q»è»Ü»_ôBð»è | ÿqB„ þݾ»g »Ü îü q»Ü òƒýðºsBƒð ºô»ƒƒýƒ„sqºô ÿqBƒÜ»ƒƒƒG ôºq滃ƒƒÜ

RAlG q¼s þÝɾô»ø þƒO»ƒü õƒýðAõƒO òðAõPG óB`Ü ô óBðu ½ÜºôBO ÿºô»C½G ôBð»ƒè QƒÉG»ƒø óBƒü ½ƒg ÿqAl„»ƒG ôrƒýG †ƒýðAô»ƒC ô»ƒƒÜºôArƒƒhƒÝƒÈ q þðkrH…ÉK ôºq»G ½G óBü ½g þðôõ_½G , q»â »ð»hG »Ü»_ôBð»è óAôæ þg¼k ÿk þ_ îɃ¾ºk ºôBì ïºô»ƒC Bùƒð»ƒO ÿ»ìBü»K ô»è òG ïAôºkq»G ô òPwºô»ð ëBì»W BðõO ,»ðBO»ƒø »ƒÜ ÿ»ƒðAõƒW ôrýG »ƒðBhƒülƒð»ƒGqºk þƒÝƒ¾»ƒg»ƒÜ

þXðBìBC »PÉð»ü»ƒãG óAôæ ÿ»ƒ…ÉÜ rOBü s î…ü qBýñ…ÉK . ÿ½g ÿôAô»O ﻃC ó»ƒü滃è óAôæ ½ƒG »ƒðAl¾ô»ƒƒø QÉðAõƒPƒG Bøºôq»ƒø ,ºôºôArƒhƒÝƒÈ q »ü»ø»Ü ÿºô»è rOºqô»â þÜ»üBâqºk óAôæ ½G ºô»ü»ƒÜ»ƒýƒwBýƒw ºôôq»ƒè ÿqAl„»G †ýðAôæ õܺôBO , ºô»OBÝG | . ÊG»ø óBý„BG þwBýw ô ÁBw 27 ó»ì»O ÿk»íc»C óçý„ ÿqB„ þݾ»g»Ü ½ÝðAs ÿqBÜlñÈ õg

ô óBÜ»ü rÝýÔ ô ÿq»ðõø ô þ„sqºô ôõì»ø»ƒè ÿq¼s»ƒG óB`ƒÜ òƒðAõƒPƒG ôºô»ÜºôArhÝÈ q ôBð »ññÉùG óBÜ»ð»üæ †ýðAô»C ÿºrø»G ôï»øq»G QÈ rðAõPGBO |.óAqõÜ ÿºrø»G ÁBK »PÈ rhG qBƒÜºõƒƒÉƒ„ ÿlƒýƒW»ƒƒì óAôrƒƒýƒƒw òì : þOôô ºqæ»Ü ÿqB„ þݾ»g»Ü ôôlðBì îɾºk óBýÉK ºô»í¾k þgBð»è ºô»ƒðAkvƒÈ ô »ƒG þƒPƒwAq»ƒG , òƒG»ƒð þðlðAqs»ìAk ÿºôBì»è , òü»ÝG»xØ óBüºk»G BPxÉC õܺôBO ºôArhÝÈ q ï»C rK ô äðrâ ÿq ½WôAq ½W þÜ æB_ ÿqB„ ô óBýìq»â ÿ»_ôBð»è j»üBG »ðBì»C ôõì»ø ,ºôAqk ïBXð»C q滃Ü

ÿôArhÝÈ q ÿkBý¾Bw »è »ƒÝƒü q»ƒg þðAlÉKºq»K :þƒOôô þƒðAôæ ÿkAsBC »ƒXƒðBƒìBƒC »ƒƒè ÞƒƒÉƒÜ»ƒƒü ‡sqºô , ºôõG »ÜºôArhÝÈ q þðBÜ»ýܺq»ƒw ÿqB„»è , óBýìq»â þðBÜ»ƒ_ôBƒð»ƒè óB`Ü þƒLýO qBƒX컃ܻƒü ½ƒG qæ»ƒÜ ºôArhÝÈ q ï»C ÿq»ƒPð»ƒw ó»ƒü滃è ôõƒƒƒì»ƒƒƒø»ƒƒƒÜ ,ôõƒƒƒƒG Qƒƒƒƒwôqk , Arܺk ºkBìBC ½G óBýðBÜ»ýPxü ôAlÉK »G »ðAlýãðrâ Alü ½g»è ÿ½g »ƒì»ƒC ÿ»¾ô»ø ô»C Ërܺk , ‡sqºô ÿqAõG ôºô»PÉ¿ƒÉƒùƒG þƒìAôºkq»ƒG»ƒG ÿ½ƒg ½G rP„BG ÿqBÜ ô RBg»ƒð þƒÜ»ƒK, , þO»HüBO»G RBÝG »ñýɃì ÿs»ƒâºq

ó»üæ»è :þOô ,ôõG»ø ÿ½g þðôõ_½G ,òG»ð ôôlðA îɾºk óBƒPÉK ºô»ƒì½ƒg »ƒÜ ÿ»ƒðBƒýÜ æBƒ_ ô»ƒC þƒPwAq»ƒƒG þƒƒƒðAôæ ÿkAsBƒC ÿôArƒƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q ºôAk þìBXð»C óBýìq»â þðBÜ»_ôBð»è ½G ºôõƒG Qƒxü õƒÉK q¼s þƒÝÉP„ , óBýÉK Ërܺk »ü ½G , »Ü»_ôBð þðAôæ , ÊH„½g óBPwºk òG»ðôôlðBì òýÉ¿G ôºôôkrÜ»ð óBýì»Ü Alü q»ðõø ÿqBÜ»è ô ÿqBܺõÉ„ BãðB…ÉK ôõ컃ø ô»ƒC ºôAk óBýìBXð»C »Ü ÿ»ðBü q»ðõø ºqBÜ , ºôõG ÿq ½g ï»g Alü ½g»è ÿ½g , »Ýðõ_ , »ƒÜ»ƒ_ôBƒð»ƒè q»ƒðõƒø ½ƒG »OBø óAôæ ÿkAsBC ÞÉOBÜ þPwAq»G

‡BG þÝɾô»ƒø ôõƒGAô þƒÉK qæ»ƒÜ þðAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ q ó»ü滃è QÈ rðAõPG ÿºô»C ½G ºôAqk óBPwkqõÜ ÿºqô»â ÿqAl„»G ‡»ñýÉì ÿs»âºq : þOôô AlðBܺôArhÝÈ q ôBð »è QÉG»ø þwBð»ðôlðBì þOBG»g »è þüBGs¼rýK ÿôArƒhÝÈ q þƒðBƒìAlð»ƒC ﻃWq»ƒw , ï»Üºk óBPwkqõÜ þƒðAôæ ÿkAsBC ô»ƒG ºôArƒhƒÝƒü q ﻃC þƒƒPƒwAq»ƒƒG ÿ½ƒG ÿºôArƒÝü qBƒük »ƒOBƒýðBƒÝíƒýƒC ÿºu¼rK òülð»_ þO»ü õýðAõO ,ºôArðAk Bùð»O AkºrÉè òì , RAlG ïBXð»C äðrâ »¾Bg ô»è ÞÉÜ»ü»G ºuBìBC îðAõƒOºk ºôArhÝÈ q ï»C »Ü , ï»ÝG »ðBãðrƒâ

qæ»Ü ÿq»Pð»w - yüºô qBü óBìBw

ÿkAsBƒC ÿôArƒhÝƒÈ q ÿºô»ƒƒC ÿAô »è 1999/5/26»è óBPwkqõÜ þðAôæ þñý_ ôBð»ƒè ôAqs»ƒìAk óBPƒwkqõƒÜ krÜ ÿ½g þðBܺqBÜ»G þPwºk AlðAôæ ÿ»_ôBð , óBPwkqõÜ ÿq»wBOq»w»è ÿ»ðB_ôBðô»è ôõG ÞÉÜ»ü †ðBýìq»â ô»C þÜ»ü»ÝñG ôq»Pð»w lð»ƒ_ »ƒÜ BPxÉC , ºô»üArÜ AlÉO ÿºôArh݃ü q q»w»G óôõƒGq»ƒLƒÉƒO ÁBw 10 ÿAôk þðAôæ ºôArhÝÈ q ï»C þðlðqAs»ƒìAk óôõ_½G ô»xØ AlükBý¾Bw»è »Ü»_ôBð | . »ü»ø óBü ½g ÿqBýñ…ÉK ô 23 þð»ì»O»Ü ëBì»W Rô»ƒÜq»ƒw »ü rÕÜ ÿ»Ý_¼qB„ þݾ»g ô»¾Bw ﻃC þƒðBÜ»ƒýƒÜ æB_ ôqBÜ q»ƒw»ƒƒè òƒì : òƒýOôô ½ƒG ÿAô ºôArƒhÝƒÈ q ÿôArhÝÈ q ÿkBý¾Bw »è þüBGs¼rɃK , ï»Üºk óBPwkqõÜ þƒðAôæ ÿkAsBC ô»è »ÝÉÜ»ü ºôArƒhƒÝƒÈ q ﻃC ºqBük þìºkq»xè»Ü ÿ»ðBñý…ÉK ºôArhÝÈ q ºlñÉø óBü u »Ü ÿ»OBÜ ô»C ô RBG»g ÿq»wBOq»w »è , ôõG»ð ôõOô»Ý…ÉK þñý_ ôBð »OBø , Aqs»ìAk óBPwkqõÜ ô»…ÉÜ ô RBðBÌ»ƒì ôBð»ƒG ô óAôæ .ôºô»ý¾½Ü AlðAôæ þðBÜ»PÔrâ ôôq»Pxg þãðrâ ÿº¼rK òülð»ƒ_ ô óAôæ »è ôõG ókrÝýÜ½Ü Ak , »ðAôæ »è ôõG ÞÉÜ»ü ZAôºs ÿ»Õéw þðBðAk ºôArhÝÈ q ï»C þðBÜ»ýü»Üôõð»ø »¾Bg ÿqBÜ AlƒðBƒýƒìq»ƒƒâ ÿ»ƒƒ_ôBƒð»ƒƒè. ÿºqô»â ÿºu¼rK , ºôôkrÜ þ„BGq¼s ÿq ½Ü , ôAlìBXð»C ÿq»ðõø ô þGºk»C þƒƒÜ æBƒ_ Bƒøºôq»ƒƒø ô ÿrƒƒÝƒýƒÔ þâq»G õéW þðkrÝ„»GAk ,þ„sqºô »ƒƒðBƒƒì»ƒƒƒC ôõƒƒƒì»ƒƒƒø ,þƒƒƒ„sqºô ï»C ½G òãðrâ q¼s þÝÉOô»ƒÝPwºk ﻃƒC þƒƒìAôºkq»ƒƒƒG ,ºôArƒƒƒhƒÝƒÈ q ,»ü»ø »Ü ÿ»üºõÉ„ ô»G ºôArhÝÈ q »ƒè ÞƒÈ q¼s QƒÉðAõƒOºk »ƒüAô îƒÉƒK


óBÜ»ýðBíP…ýð ô þüºô»O»ð »Üq»C ô óBÜ»XðBìBC þðBñÉùük»G »G òülð»GBK R»HüBO

ï»Oô»c þ¾Bw )R»HüBO( ºqBìu

14

òÈôkºk óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq ÿºqBGqºk óAôæ ,Alýð»ì»O ÿ»¾Bw )10(ÿkBü»è

þƒƒƒƒ`ƒƒýƒƒø ôArƒƒƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q»ƒƒƒƒƒÜ òü rƒOq¼s ºô»ƒðAô»ƒ`ÉK»ƒG,ºôkrƒÜ»ƒð ôBð»è lð»ì ÀØBÌõOô»Ý…ÉK ÿrükBÜ ô ó»Üºk qBÜ Ak»íÉC ÿ»ÜºôArhÝÈ q þðBÜ»ýGBXýC »ü qBÝðAq ½â »è óBýPwºk »ƒðõƒíð½ƒG,»ƒü»ƒø AkBƒã¾»ƒì½ƒÜ õƒÉƒð R»ü qBOrÝw ÿ»ðÂBw þ¾BÅýPƒxƒÉƒÔ ôqBܺõɃ„ ôrƒýƒÌB„ þƒðAôæ ½ƒG»ƒÜ "RBܺk ÿsBw óBwõñܼrý_ ÿq»Pð»w þìAlð»C"þéƒÌ óAõƒü q»ƒì" ô ÿpGqºk ÿ½ƒg ÿAo ôrƒýƒG,»ƒýƒðAq ÿkBü»è ރɃPƒ„q»ƒø»ƒèq»ƒG "þƒOôô þì½ì òýƒì»ƒü)10( þƒðlƒðBwrƒýƒâ Ak ï»Wq»w»è ï½g þüBG s¼rýK ,Alýð»ì»O ºqBük ,ﻃܺk óBPƒwkqõƒƒÜ þƒƒðAôæ þƒO»ƒü õƒýðAõƒO óBƒì»ƒÜºôArƒƒhƒÝƒÈ q óAôæ þPwAõg»G R»ìtg òü rOq¼s »ü ½G,AlðBܺqAõG ï»Wq»ƒw»ƒè RB݃G òü rOq¼s»Ü ºôArhÝÈ q »ÜBO »üAô îÉK »„»ì»Cq»ø ôºô»PÉHG½Ü ÿqôºk»è ôæ óAôæ ÿkAsBC ÿôArƒhƒÝƒÈ q»ƒè ÿAô òü rP„BG»G ô RBÝG R»ìtg ºôºkrÜ qBìu»C ÿkqõÜ ÿ»ðAôæ ÿôArhÝÈ q ºôArhÝÈ q »ÜBO »üAô î…ÉK,QÈ rÝG ÿôBð »O½Oô»Ü»ð þ¾ºlð»â ÿ»Ü»O½ì »ƒÜ ﻃܺk ÿsBƒðBƒ„ òƒƒì »ƒƒü ½ƒƒG ×BÔ»ƒ„ AôBC þƒÝƒÈ ôArƒƒhƒÝƒÈ q»ƒƒè ºôkrÜ ÿAô »„ºô»C q»ø ô ï»ÜºkqBÜ ÿ BƒðAõƒO þƒÉK»ƒG ôºô»ƒíñÉíƒG òƒƒì ‡qBýñ…ÉK ï»ÝG R»ìtg Qwºkq»G ôArhÝÈ q þðBÜ»ýÜ æB_ ôqBÜ ï»Üºk óBܺlðõâ þðAôæ»è ÿlW þÝÈ oôBC õܺô †ýðAô»C »ƒÝƒðõƒ_,ôºô»ƒOAlƒG BýCôq ô QwAõƒg óBܺqB„ þƒðAôæ ô ºrø»G þðºôBg ô»ü»ƒø óBü s»ƒcô òðBñÉøAk

þðBñÉø Qwºk»G½G qBÜ ºôArƒðAõƒO»ƒð "ËrÝG aÜ þðBÜBükAsBC ÿôArwrƒLÉè þƒWBƒc îƒýéw lÉìõƒC ôAôk óBƒì½ƒƒG »ƒƒýƒðAq ÿq»ƒƒPƒð»ƒƒw ÿBGs¼rýK ÞÉP„ q»ø»ƒèq»ƒG"þƒOôô þðBƒìAlð»ƒC ôrƒÉâqBƒÜ ôrƒÉOrƒÝw»ƒè þðBìAlð»C ô þO»HüBO»G R»ü qBOrÝw óBPwkqõÜ ÿq»wBOq»w»è ôArhÝÈ q þ…ýOôô Bøºôq»ø" ï»Üºk þP…⻃G þPwºkq»G»è ÿ»OBðBÝíýC ô»C þÉK»G" þÝÉO»ƒìtƒg »ƒüAô îƒÉK ºôArƒhÝÈ q þðBÜ»¾Bð»Ü»è õƒÜºô,ºôArƒÜ ôBƒ_q»ƒG òƒƒƒƒƒñƒƒýƒƒHƒƒüºk ólƒƒƒðBƒƒƒü»ƒƒƒƒƒƒâ Ao BO ºôºqô»â þÝɾBÅýƒPƒxƒÉƒÔ»ƒèq»ƒø ô»C q ½WôAq ½W þÜ æB_ òü rPÜõ`G rP„BG óBÜBâsºk ô óAôæ ‡»ýPwAo ôArhÝƒÈ q òƒü rƒPƒ„BG »ƒÜ òƒðAtƒüºk »Ýðõ_ »ðAôæ ÿkAsBC ÿôArhƒÝƒÈ q þÜ»ü qºôq»w»Ü ºõO»Ü»ñÉO þ¾ºlð»â þü»ýü rw»ð ô»C »ðõíƒð½ƒG,»ƒüºqô»ƒâ ôæô»C ÊG»G R»ü qBOrÝw »PÉ_ºk»Ü îÉK óBÜ»ÝñG ôq»Pð»w »PÈ qkºk æ ï»C »üºqô»â þÜ»ü sBðB„ ‡ºô»C »üAô óBì»ÜºôArhÝÈ q ï»Üºk †ü qBýñ…ÉK »è QÉG»ø ÿ½g ÿlýðBÜ RAlH¾ô»ø BO,óBPwkqõÜ ÿõOBøAk þƒðB컃èq»ƒK | òG R»wºk ôqBü rG þðºôBg óAôæ ÿ»ÝñG ÿôArƒwrƒLƒÉƒè þƒðõƒ_½ƒG»ƒG ôArhÝÈ q »üAô rP„BG"‡»ðqõƒØqAõƒ_ þƒðBÜ»ƒýƒÜ æB_ ÿ»ƒWkõƒG»ƒƒG ôBƒ_ ÿqBÜôBø ô ºô»PÉñÉ…hG AlðBÜ»ƒÝñG ‡ »ðB…g»G½g ºrükBÜ ô»C ÿôAô»O ÊG»G óBÜ»ÝñG ôq»Pð»w»è »Ü QÈ rÝG ô»ìBðq»G þñPxh…ÉK ½G qBÜ q»HìAq»G ÊG þ¾ô»ø ôôArhÝÈ q þðBÝýÜ æB_ ëõƒwqlƒíƒc lƒíƒcA"óºkºk óBƒ_ô QÉð»ü»âBðºô»C ºqBýñ…ÉK ô»C"þ…ýOô

R»ƒƒìtƒƒg AkôõƒƒƒOBƒƒøAk»ƒƒƒè óAôæ »G ôArwBð eè  îýøArGA þéÌ"ó»ƒÝG »èõ…ÉK ÿ»ÝñG ïAlð»C þðBPÝw þéÌ "þ…ýOôô »ðqõØqAõ_ ÿ»ÝñG óAôæ ÿºô»C q»G»è | ʃGºk,óAk RBƒG»ƒg ÿºô»ƒ…ɃK»ƒƒè þðArükBÜ ô óAôæ ºõƒÉƒ„ óB컃ø»ƒG ô þðºk»ì þOBG»ƒg»ƒè ôArƒhƒÝƒÈ q ,òGôºp…ÉK ºô»…ÉK»è ,ÿrýƒHƒñƒ„¼q ÿôArhÝÈ q ï»Üºk qBýñ…ƒÉƒK »ƒü ½ƒG ½ƒƒƒG RAlƒƒHƒƒ¾ô»ƒƒƒø óAôæ ÿkAsBƒC ô óAôæ þðBÜ»ü rÝÔ BðAõO þñPxh…ÉK ô ÿq»ƒOõƒýLì½ƒÜ þƒƒèõƒƒg rƒƒPƒýƒ_ ô óBÜ»ýܺôæ»P„ ô ÿqAõxé݃wBK þãðrâ ÊGºk õݾ»G ,òƒG»ƒð qºõƒÉƒK þPwBC ÿºô»ðkrÜsq»G ô ÿrýHñ„¼q»G óAôæ ô QƒƒÈ qlƒG óAôæ ÿqõƒƒƒGBƒC ÿkõƒw»ƒG óBýƒðBÜ»ƒOBÜ òƒÈ qlƒHƒðBø "óq»G q»w»G óBü»ÜBã¾»ì½Ü ô óBü ½g »ƒüAô »ƒýðAq»ƒè "BƒýƒèAk" þƒƒðõƒƒ_½ƒƒG ô ÊG»ø óB`Ü ½G»ãÉW »Pxü õÉK"»Ü ÿrýâ Ak ôBýK ÊGBð óBÜ»Pw½K õì»ø þÝÉ„»G ÿqBýwrKq»G ó ½_,RB݃G ôq»Pð»w þ„sqºô ô ÿq»ðõø »„»G óBì»ø»G ºôArðAk qõÜ ½G óBÜ»ƒÝƒñƒG ô †ÉK »PÈ rñÉùG ÊGºk aÜ ‡ºõÉ„ óBýƒ„»ƒG óBÜ»ƒÝƒñƒG ôq»ƒPƒð»ƒw»ƒƒè ôAôk óBì½G rOBü s »`Ü ô»ƒC,ʃG»ƒø »G þƒãðrƒâq¼s»ƒÜ »ƒüAô îƒÉK"þƒOôô þÜ»ü»ñü q¼s ï»G óºkºk rÍý„ ô½ðB„ ôBƒ_q»ƒG rƒPì»ƒÜ »ƒƒñƒýƒÉƒì ô rƒƒÉƒð ô»C ï»ÜºkqBýñ…ÉK »ü ½ƒG,QƒÈ ô»ƒÜºk óAôæ ÿkAsBC ºôArð þýÉƒè»ƒÜ ÿºôBð óAôæ ÿkAsBC ½G »Ü Û»ø»G BPxÉCBO þðAôæ ÿkAsBC½G ï»G,ºôAk þ¾ô»ƒø BüBC aÜ þƒðAôæ ÿkAsBC ß»ƒð qõƒÜ BPxƒÉƒCBO ½ƒG?ºoõƒÜ ½ƒGq»ƒø ÿkAsBC

óAôæ ÿôõOBøAk ô BPxÉC »G ÿlðºõü»K óBì»ø »è »ü»ø ºô»ðBýðBÜ»ü sAõgAk ô þO»ü»ì½Ü ô þü ¼rì þÝÉÜq»C AlOBÜ îðAõPG lð»_BO »ƒü ½ƒG »ƒýƒü ôôvƒÉƒì ô îÉ¿G »üºuBìBC þÉW .ï»Üºk R»ìtg þðBðAk ôºrãð½Ü ôyðArÕð½Ü ï»Wq»w þÜq ½ì óBÜ»ÝñG ôq»Pð»ƒw þƒÔBPƒw ôºôõƒGqBƒük ºõƒƒÉƒK þƒƒwArƒƒÜõƒƒíƒük þƒÜ»ƒýðõƒ_ ôÿkAsBƒC þƒ…ýXðBƒìBƒC »…ýì»ø »ü ½G »ýÉì ô rɃð ÿs»ƒâºo ôºu¼pƒƒK ôqBƒÜ»ƒƒG þƒƒPƒÉƒðrƒƒÈk½ƒƒƒì rOBü s ½G ..ºqBük ºô»ƒýƒðBÜ»ƒýƒÜ æB_ ôqBÜ þðkrܺtýPÜ ArK ô ókrÜ ÆýPÜ»C óB`Ü »è AôAk ôArhÝÈ q þðBÜ»ýÜ æB_ qBƒÜ ôóAlƒƒü»ƒƒƒì »ƒƒƒñƒƒÉƒƒG ﻃƒƒÜºk ôs»c ôó»ƒÝG óBƒì»ƒÜºôArƒhÝÈ q»ƒè ÿºvÈ qk ô ó»hGqºk óBƒýðBƒÜºrƒø»ƒG óBì»ÜºôArhÝÈ q òƒH„Bƒýñ¾k óºlHÉK þðkrH…ÉK ôºq»G ½G ºôArhÝÈ q »ÜBO .óBPðBÜ»ü sAõgAk ôBðAõO ºs¼rýK ºkBü ï»C ºqBGôôk AlýüBO½Ü »è .QÉGs¼rýK ºô»OqõÜ »ð»ì»O ô»G

þðÂBÄ»ø ô rÉOrÝw »è þüBƒGs¼rƒýK ÿsBÐ ÂBC ô q»Pð»w ÿôArwrLÉè ô R»ü qBOrÝw R»üqBOrÝw ÿrükBÜ ô óBƒìAlð»ƒC ôõƒì»ƒø ô óBƒÜ»ƒÝƒñƒG þPwºk ô ï»ÜºôArhÝÈ q þðArãð»üæ þðôõG Qwôqk ÿu¼p¾Bw òýì»üºk »è »ƒG cg .õƒâ»ƒƒC óBƒýƒü ôlƒðBƒì þìq»â»ƒG q¼s AlƒðB컃ܺôArƒhƒÝƒÈ q »¾Bw 10 ÿºôBì»Ü îðAsºk qºô»Pg»G Ak»ƒPxü ô»ƒ„½ƒg ºôArƒhƒÝƒÈ q ﻃƒè ôlðBì»G ï½g týƒâq»ƒø ô ﻃܺkqBÜ R»ìtg þüºkBìBC »…ýì»ø ôºõýðAs»ð »Ýðõ_ »ü»ø ïºôArhÝÈ q ï»C þðkrÜ ÿ½g»è þðB`Ü þƒGBüBð þƒÜ»ƒüºvƒÈ o þðAõýP…ƒK ïAôºkq»ƒG ôºô»ƒO¼krƒÜ½ƒÜ .ºôõG óB`Ü þðBÜ»ýü sAõgAk ôºrø»G þƒƒðAôæ þƒƒükAsBƒC ÿôArƒƒƒhƒƒÝƒƒÈ q ºõýðAs »ü»ðçƒÉƒø ô»ƒG îƒðBPƒwkqõƒÜ þðBÜ»ýü sAõƒgAk ô BðAõƒO îƒðAõƒPƒG»ƒÜ ÿo»K ô»G ÿk»íñɃùƒG AkBýƒO þƒðAôæ ôqBÜ»G ºvƒÈ qk ºô»ƒ¾ô»ƒø ô lƒÉƒìõƒC þðBÜ»ü qAsõãO»ìtg ºu¼pK ôþÜ æB_ ÿlðºôºuq»G ôBñÉK»ƒè òƒüºkºk óAôæ .AkôArhÝÈ q þñOô»Üq»w μóAôæ »ü sBðB„ ÿ»üBì ô »ãðrâ ..ôæ þñì ½G ﻃܺkqBÜ ÞƒÈ ôArƒƒhƒÝƒÈ q»ƒƒè »ƒƒÜ

ß»ƒð ºô»ƒC †ƒÉK »ƒƒPƒÉƒ`ƒG óAôæ »Ü ‡BG þÜ»ü»WkõƒG ô½ƒg»ƒGq»ƒw õݾ»G óAôæ ÿ kAsBC ÿôArhÝÈ q»G þƒðBñƒÉƒøq»ƒGºô ÿBðAõƒO QƒÉƒðAõƒƒPƒG »ðqõØqAõ_/ÿqõð R¼rýK òýãð»G| »ƒü»ƒø Býƒðk þƒO»ƒìõƒÝƒc þƒ_»ƒø ÿqAsõãO»ìtg ôºu¼rK ½ƒG,QƒÉG»ƒø »ƒðAôArƒÔ »ƒüBƒ„½ƒG ô»ƒC QƒÉðAõƒƒOBƒð þƒƒƒðBƒƒÜ»ƒƒƒPƒwAõƒƒƒg ôBƒƒñƒÉƒƒK»ƒƒƒƒè ÿ»ƒ¾Bƒw)10(ÿqºôºkBƒü ÿ»ƒð½ƒG»ƒƒG" Ak ôæ þƒðBü u»ƒè »ƒÜ ºô»ƒOBƒÝƒGpƒƒK þðkrÝPƒwôqk ÿ»ƒðõƒíƒð»ƒè,AlƒðAôæ ÿkAsBC ÿôArhƒÝƒÈ q(þƒðlƒðAqs»ƒìAk óAôæ,»ÐAo»Ô ô»è »ãW »Ýðõ_,»ü»ø óBÜ»ÝñG ôq»Pð»w ÿqõñw»è Bãü qBü þ¾õ⠻݃K»ƒ_)óBPƒwkqõƒÜ þƒðAôæ »ƒü»ƒø óBƒü rƒOq¼s ÿBƒýèõƒg ôs»ƒc qBýñ…ÉK"þ…ýOôô ºôArwrƒLƒÉƒè ô»ƒC" þðBÜ»ü q»K f¼q ½G ÞwBð ÿºôAsAq ô»C ÿBðAõO»è »üAô îÉK ‡»ƒì»ƒC»ƒÜ ºrükBÜ ÿqBÜôBø »ðBãðBì »Ü ï»ƒÜºk ºôArhÝÈ q ô»C þOBG»g ÿq ½Ü õƒÉƒð »ƒƒƒýƒƒðAk »ƒƒƒü»ƒƒƒƒWkôõƒƒƒƒG ô q¼s Ëô»ìBð òì,ïrɃðºk ô»ƒC þƒO»ƒƒü qBƒOrƒƒÝƒw»ƒƒÜ ʃGAô îƒÉƒK ô îƒÉƒ¿ƒG ï»ƒÜ ÿ½G »ðBãƒðBì ºôArƒhƒÝƒÈ q ô»C AlýðkrÜqBÜ þð»ƒìºs»ƒè »Pxü õÉK »ü ½G ,ºôArÝñýƒGAk »üºô»C ºôArhÝÈq ô»C þðBÜ»„BG ºqBÜ»è ôºôkrÜ»ð þ`ýø ºôArhÝÈ q ÿrƒƒƒƒýƒƒãƒƒPƒƒƒ…ƒƒƒK óAôæ òƒü rƒƒOq¼s ʃƒGAô …ƒÉƒK ô ó»ÝG óBü»ÜºôArhÝÈ q»ƒè õÉð »ðõ_ õܺô ÿqô»â þ¾BÄ»ðq»Ü »Ü ,ºôkrƒƒƒƒƒÜ ÿ»ƒƒƒƒƒ¾õƒƒƒƒƒƒW ô òGq»ñƒÉƒøAk óºlƒG Á»ƒø ôqBƒÜ ºô»ƒƒðAô»ƒƒƒ`ƒÉƒK»ƒƒƒG ô Á»ì½Ü»G þPÈq»wôBø ÿºôAu»Ü iÉ„ "pâ »ð»hG óBýðBÜBðAõO ºlðºôBð ïBì óBƒÜ»ƒýÜ æBƒ_ »ƒƒüAô þƒƒƒ…ƒƒÉƒƒK" rƒƒƒGBƒw þýÉHK»G »éèAlHÌ òƒÈ ô»ƒ„" RAlH¾ô»ƒø ôArƒhƒÝƒÈ q"»ƒÜ ô q»OõýLì½Ü þèõg òülð»_ ÿºô»ðkrÜ ïAôºkq»G »Ü ÿ½g þðBÜ»xØ qAkºrø»ƒG þƒðAôæ þƒPƒwºk óAqBÝ„sqºô þðAk þO»ìqBü ô N½„ ßo¼ ôqBƒƒƒƒÜ ÿrƒƒƒƒƒƒƒƒÈkôBƒƒƒƒ_ ôõƒì»ƒø »ƒè»ƒÜ,QƒƒÈ rƒƒãƒG þ ð B Ü » ý Ü æ B _ óBíðõìs»C»G ÿôæ óBܺqAõG ½G ÿrýHñ„¼q ÿºqôºk ô óAlð»ìºrø»G ô óAôæ þƒƒðBƒÜºôArƒƒƒhƒÝƒÈ q »…ýì»ø ½G ËrÜBð ½g,»ü»ø ô»ƒƒC"þƒƒƒ…ƒýƒOôô RBƒƒÜºk óBܺrükBÜ ô óAôæ Ê¿G ô ÊGAô þÉK ôArhÝÈ q q»ƒƒø õƒƒÜºô ºôArƒƒhƒÝƒÈ q BW óBü ËrܺlÉK óBíý_ BW óAôæ þƒƒƒÝƒÈ ôArƒƒƒhƒÝƒÈ q BO ºôkrÜ»ð óAôæ½G óBíý_ õܺô ºsBO þ…ýC »Pxü õɃK ºô»ðAô»`ÉK»G,òü»ÝýG ô »ƒðÂBw þƒxƒðApƒƒÕƒð½ƒƒÜ þýÉK R»ü qBOrƒÝw ʃGºk ïAôºkq»ƒG ½G ºqBü»w ô QÈ rÝG óBƒÜ»ƒÜ æBƒ_ þðAlðB…ýð ½G ÿqõPè»Ü þðBWºrƒùýì ÿºô»C ½G ,ºôkrÜ»ð óBí`ýø ʃGAô þÉK õܺô QÈ rÝG òýGAk óBܺq»Pð»w ÿq ½éÜ½Ô ÿºôBí„BK ô êW ô RºkBÌ »…ýì»ø óAôæ þðkrÝO»ìtg þc¼q ô»C óBܺq»Pð»w ÿ»Gq¼s ïqAkBƒâBƒC óBÜ»ÝñG ôq»Pð»w ÿqõñw »è ÿkqõÜ ô»ƒC"Qƒü vƒG ÿôlñü s »ƒG óBƒí¾k»ƒƒè QÈ rƒÜºk òƒýGAk óBƒü ½ƒHü»ƒýü rƒw»ƒð ÞƒÉñÈ õƒ„»ƒè þƒñPxg ÞƒÈ q»ƒG ô ÿôArhÝÈ q ÿõ…ÉK ÿºôArƒwrƒLƒÉƒè "ó»Üºk þÔq»w ºqBü»w þÈ rÜ»è þPw»ø ÿºô»ðôõG ôlƒñƒü s ﻃø»ƒÜ

ï»ø ô óAôæ þ¾k»è »ƒýýO»ƒüAô»ƒO»ƒð ô RBܺk †ü qBýñ…ÉK óAôæ ÿkAsBC »ü qºôºkBü ﻃC ʃGs¼rƒýƒK BOºq»ƒw" ô ÿkqõÜ ÿqAô»wBC þñOrâ Ao ôõñü s ß»üBâsºkq»ø ߺô »Pxü õÉK"ʃ¾ºk ïôApGAk BPxÉC rükBÜ õܺô ºlð»_q»ø "»…ýðBܺrükBÜ ÿrPÜ»ü þñýwBð ï»ø ÿBâºqBG ô BñýG óBÜ»ÝñG ôq»ƒPð»ƒw »G ôArhÝÈ q þðBÜBâºqBG BP…Éø ï»G | AôAk ô ÊG»ø óBü ½g ÿ½ƒg»ƒGq»ƒw »ü ½ƒG,îƒðAsºk cg þƒìºôôk þƒ¾Bì þO»üAq»ñÈ õð ÿôArwrLÉè þðõ_½ƒG»ƒG ÿlW»G QÈ rÝG îÈ q»ø þO»ìõÝc»è ß»ü»xØ ºkBü ﻃC ½ƒG ﻃܺks»ƒc þLì½è½C ÿ»ƒðvƒýè þƒñÈ õƒPýG þðkrÝO»ìtg½G RBÝGqBƒÜ ºôArhÝÈ q ô»C" óBƒPwkqõƒÜ ÿºu¼rƒƒƒƒƒƒK »ƒƒƒƒƒƒG óAôæ ºô»ýðlðAqs»ìAk ÿBOºq»w»ƒè ô ÿq»ƒðõƒø ô ÿrƒýHñ„¼q òürOq¼s þO»üõýðAõO óBì»ÜºôArhÝÈq ô ºôkrƒƒÜ þƒƒ„BƒƒG ÿqBƒƒÜ ʃGB𠻃݃ðõƒ_,þƒPƒxƒðAs þðAôæ þPwAõg ß»üºkAqBO RBÝG óAôæ þPwAõg»G R»ìtg »Ü Ê`G kBƒü»ƒè óBƒìºô»ƒC ﻃƒƒG,ÿk »ƒƒƒOºôBƒƒñƒƒÉƒƒø óAôæ ÿkAsBC ÿôArƒhÝÈ q »üAô îÉK »ü½G,AlðBܺqAõG ï»Wq»w»è óBܺqô»â ºqB„ ÿs»Üq»ì»è þðBùýW þÝÈ ôArƒhÝÈ q»ƒè ºqBÜ»è" »üAô þ…ÉK Bøºôq»ø" ÊGºk »ü ½G, ºrÈkôB_ BP…Éø ÿqôºk»è ôæ òürOq¼s»Ü ºôArhÝÈq »ÜBO ºôArhÝƒÈ q ô»ƒC þƒðBÜ»ƒ„BG óBÜ»ãðrâ»è»ƒw»ƒì½ƒG qBƒÜ ÿqô»â þ¾BÄ»ðq»Ü »Ü »üºô»C ÿAô »„»ì»Cq»ø ôºô»PÉHG½Ü ï»C rO þÝÈ qBW ,QÈ rƒÝG ÿºôAu»Ü õɃ𠻃ðõƒ_ õƒÜºô Qƒ…⻃è ʃGs¼rƒýƒK ºkBƒü ô Á»ì½ƒÜ»ƒG þƒPƒÈ q»ƒwôBø ºôºkrÜ óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq»è "ß»üæ þèõg òülð»_ ÿºô»ƒðkrƒÜ þƒðÂBw»ƒè ó ½ƒƒ_ õƒƒÜºô" ô N½„ ßo¼ ô q»OõýLì½Ü ½G óBíðrÝ…ýC ÿBƒOºq»ƒw ÿôArhÝÈq òürP„BG»G ô RBÝG R»ìtg óAqBÝ„sqºô þðAk þO»ìqBü þðBÜ»ìBðq»ƒG þƒñPxh…ÉK ÿºqôºk ô óAlð»ìºrƒø»ƒG ô QÈrÝG qBìu»C ÿkqõÜ ÿ»ðAôæ ÿlðºôºuq»G ½ƒG ôArƒhÝÈ q ô óAôæ ½ƒƒG ÿrƒƒýƒHƒñƒ„¼q óBíðB_ô ÊG þ¾ô»ø óAôæ eƒ¾Bw fBG»ƒw"óBܺrƒƒükBƒÜ ô»ƒC ‡BƒPƒxƒÉƒC ïqAkAõƒƒýƒø ,Akºk iƒƒƒÉƒ„ rƒƒƒƒG iƒƒƒƒÉƒƒ„"ﻃƒƒƒÝƒƒG þ„ºô»C óBì»Ü»ƒìBƒðu¼q ½ƒG" lýÍw ÿ½ƒg þƒO»ƒü ôôlƒñƒü s »ƒƒO»ƒƒýƒc¼q ÿq»Pð»w»è õ…ÉK ÿôArwrLÉè"eýOBÔ »Ü ºôBì Q„ q¼s BP…Éø"»ÜkrÝwBG óBƒÜºrƒükBƒÜ ô óAôæ ô ʃHPƒwAqBƒK ï»Üºk Qw»ø"þOôô ôAôk rOBü s »ýðAo ÊGºk ºôArhÝÈ q ô»C þƒÜq»ƒC »ƒO½ƒG óBì»ø»G óBܻܻÝñƒG ôq»ƒPƒð»ƒw»ƒè q»â»C,ºôArÜ ‡BG ÿqBÜ þPƒ…ƒâ»ƒG ÿBâºqBG þðôõG»ƒð »ƒðAô»ƒè,QƒÈ rƒÝG ÿBýCôq ½G »íÉC õܺô õ…ÉK ÿqºõÉK þðBÜ»PwAõg ÿôAô»O»è ôArƒhƒÝƒÈ q


þðBÜ»ðAõW »Üq»C»è óBýðBÜBðAõO þñPxgqºk ô óAôæ ÿºrø»G þðAlðBø »ðBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq þðlðAqs»ìAk ÿ»¾Bw )10( ÿkBü óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq þðlðAqs»ìAk ÿ»¾Bw ºk ÿkBü ÿ»ìBðq»G )5-28( ÿu¼qþ¾½ø»è ÞÉãð»øBC þðkrÜsBw »ƒG þƒðBƒíɃéƒw ÿrƒƒýƒHƒñƒ„¼q þƒƒðBƒÜ»ƒƒK ôrƒƒƒâ ÿqAlƒƒ„»ƒƒƒG ÿBÙƒýƒw½ƒì ô ʃƒÜo»ƒƒLƒ¾»ƒƒø ÿqAlðAõýì »G Aôq»ø ôArhÝÈ q ÿºqAõƒƒw ºtƒƒðAô( þƒƒƒK ôrƒƒƒâ .óArÉC »è )óAõü q»ì

.þðBíÉéw þðAôæ ½G ó ½wAqBì ¼oºõýð †ÉK ÿ)11(RBÌ»w þƒÜ»ƒüBãƒðB…ƒÉƒK ÿºô»ƒðkrƒƒÜ ½ƒƒƒƒƒƒƒG ÿqBƒƒƒƒÜºõƒƒƒƒƒƒƒƒÉƒƒƒƒ„ ÿôæ ÿlƒð»ƒƒìq»ƒƒƒðõƒƒƒø)24( þ¾½ø »è ßõÜq»Ü þðBܺô»O»ð »ñì»C( þðBíP…ýð ÿ»ðBgºs½ƒì .þðBíÉéw »è)»Üºqõw

.q ½WôAq ½W þÜ æB_ :ºqAõƒÉƒC ÿ)5( RBƒÌ»ƒƒw þƒÜ»ƒüBãƒðB…ƒÉƒK ÿºô»ƒðkrƒƒÜ lð»ƒìq»ƒðõƒø ½ƒG þƒÔArƒâ½ƒO½ƒÔ þ¾½ø »è êýÌBíxýC òƒýƒÔ»ƒw .»ðBgºs½ì )5-27( ÿu¼q q»ƒƒƒw ÿ)9( RBƒƒÌ»ƒƒƒƒw þÉÜpH…ÉK þðkrÜsBw þðBü»G»è

:)5-26( ÿu¼q ÿ)10( RBƒƒƒƒƒÌ»ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒw ÿBâºqBG »è ÿu¼q þðBü»G»èq»w »ƒè R»ƒü qBƒOrƒÝw þƒG»ƒPÜ»ƒì »ðAõýì »è ÿsAõ…ÉK þðBíɃéƒw | .QÈ rܺk óBܺtÈ o»G AlðBܺq»Pð»ƒw ﻃWq»ƒw»ƒè QÈ rܺk óBÜ»ðAõýì »è ÿsAõ…ÉK òülð»_ þðAlìBXð»ƒC Á»ƒâ»ƒè

òG óAôoºôB_ μrÍý„ þðBÜ»ì»øq»G ÿºôArÜ½Ü þHÉýPÜ ,)óBìq»g( »ðAôs ï»G μrÍý„ ½G óAôæ þ¾BÅýPxÉÔ òýì»XñÉK þðAõOô»Üq»w þܼrý_ óBPPwºk q»G »PÈô»Üºk ß¼rý_

nojan_issue_68  

Nojen Newspaper issue 68