Page 1

ÿ½Ý„BK ,Alðºu ½ð Á»â»è 3ë

10 ë

11 ë

ºrâqºô ëBÕð»C »G R»HüBO

sAõhÈõð

2007/óBxýð - ï»øô ôk þèõg - ïºqAõ_ þ¾Bw )57( ºqBìu

ôõH¾Bd„½g þðBíÉéw»G ,lñ¿G | .ºô»Oô ÿBø»O òýxc»O þƒƒƒOBƒƒÜ»ƒƒƒè »ƒƒƒwBƒƒG þƒƒƒðBƒƒüBƒƒ„ AlýðBÜ»ýýðAq ½â þðkrƒÝƒ„»ƒÝƒ…ƒÉƒK ÿºô»ñOô ô óAôõGºkBìBC þ¾õÜ ô ×»Ü lñ¿G ,Alƒýƒ¾»ƒâ»ƒè þƒðBÜ»ƒýƒýƒðAq ½ƒâ ôB_»è þÝxɃìrƒÔ ÞƒÈ qBWlƒð»ƒ_ óBü râ ÿpK þâoõØ ôºôºqAõg»ñƒOBø | .ôõG

ºqAkAõýø ï»G ,RBܺk RrƒÉxð½ƒÜ rO þì»øq»G ô»ìBðq»G»G AkôõOBøAk»è ô RBÝG óBPwkqõÜ þݾ»g þO»ìtg | .RBhHÝÈ q RrÉxð½Ü þƒì»ƒøq»ƒG òƒülð»ƒ_ lñ¿G óBƒ„BƒK ó¼pG ,óBÅü rÉG( »ðAô»è krÝ„»Ý…ÉK Bøºôq»ø )ÊðBW Êè ,»ð»Ü»íÉK ,ó¼pG þƒÜ»ƒýƒýƒðAq ½ƒâ »ƒðAô»ƒè ÞƒƒÉƒÜ»ƒƒü ôõƒH„½ƒhÉèAõƒƒg ÿlƒð»ƒƒìq»ƒƒðõƒƒø

ÿu¼q ÿºqAõƒÉC )5:30( RBƒÌ»ƒƒw RBƒwkqõƒƒƒÜ þƒƒƒ¾Bƒð»ƒƒƒƒÜ ,)4/2( lñ¿G vƒÉHýðAq ½ƒâ ½ƒG þƒÝÉOrƒÉxð½ƒÜ ÿ»âq»í…ɃK þƒ¾½ƒø»ƒè þôlƒG»ƒÌ | .krGºõÈ o»G þðBíÉéw ÿqB„ ô»C ½G ÿ½g þ¾Bd„½g lñ¿G BOºq»w ô ÿpGqºk óAôõGºkBìBC ÿºq¼s ºqBìu ½G ºlð»_q»ø»Ü krÝ„ºô»G ÿºuBìBC þðBíÉéw ÿqB„ »PÈk ºqBXƒì»ƒÜ»ƒü

þO»ü»ì½Ü

þP…â

þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈq þðlðAo»KAq þð»ìõXð»C ºô»PÉGºk½Ü óBPwkqõÜ þðkrÜ»„»â»è ºô»ðkrÜ Qƒg»ƒW AlÝÉOo½KAo»è ß»ü q»ø ôArhÝÈ o ÿqBƒƒGôqBƒƒÜ»ƒƒƒƒƒƒè óBƒƒƒýƒƒƒwBƒƒƒG ôkrÜ óBü ½g þðBÜ»_ôBðôq»Pð»w ÿ»ãñýwõð ôrÉOrÝw þƒwBƒK õƒw krƒƒƒÜ óBƒƒýƒƒO»ƒƒƒƒü qBƒƒOrƒƒƒƒÝƒƒw þƒðAõƒýƒPƒ…ƒK þƒìAôºkq»ƒG»ƒƒG»ƒƒÜ Qg»W Al…üBO½Ü»è òðBܺq»Pð»w òƒýƒG ïAôºkq»ƒƒG ºô»ƒƒüArƒƒÜºô»ƒƒè μºu¼pK μóAôæ þðkrÝO»ƒìtƒg»ƒè .òüºlG ïBXð»C Ëõð ÿqBÜ

ÿrÉOr݃w ,AlƒðAôæ þƒðBܺu¼pƒK ºôºkrܺô»è þPg»ƒW ôArƒhƒÝƒÈ o ½G ô qAsBC þãðBì þðBܺkBü ô»ð½G»è ÿqBG ÿºô»ðôõHÜB_ þðAõƒýƒPƒ…ƒK )ë æ»W ïBì( ÁBÄ»ø þPwôqlð»O þðôõG þPƒ…ƒâ»ƒG óBܺq»ƒPƒð»ƒw òülƒð»ƒ_»ƒÜ lƒðBíƒè»ƒw óBü ½ƒg Ak ïBXð»C óBü q ½WôAq ½W þÜ æB_ þƒ„½ƒg Qƒƒwºk ÿBƒãƒÉƒW»ƒƒÜ Al…ü q»HìAq»ƒG»ƒè »ƒÜ»ƒüæôõƒì»ƒø ÿApÈ ô óBÜq»ƒPð»ƒw ÿôArƒwrƒLÉè

|2007/4/2-1 þƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒðAu¼o ô R»ƒü qBƒOrƒÝw ÿ»ƒãñƒýƒwõƒƒð ÿºô»ðõG½Ü ólðAo»KAo þð»ìõXð»C ô»è Qw»ƒG ÿ»ƒðBãƒðBì þƒüBwBC Aõƒýƒø( BOºq»ƒw Ak»ƒüºô»ƒðõƒG½ƒƒÜ þwBG ôArhÝÈ o ÿrÉOrÝw )lýíc þðBƒÜºq»ƒPð»ƒw BƒPxÉC krƒÜºô»ƒè þƒðAôæ þƒƒükAsBƒC ÿôArƒƒhƒÝƒÈ o ô »„»â þÐBð½ƒØ»ƒè óBPƒwkqõƒÜ ôqBƒƒük þƒƒƒƒ¾¼o óAlƒƒýƒƒƒÜ æBƒƒ_ 컃ìBðq»ƒG»ƒè »ƒü»ƒø óBü ôB_q»ƒƒG

׺q»„ þðBGqõØ ºôõG ÿlüs»ü þÝÉ`Ü ôõHOô»Ü ôôkºo AlðBí¿wõì þÝÈoõÜ Á»â»è ÿºô»C q»w»è

| kqõÜ þüºô»O»ð ÿrýHñ„¼o ÿlðºôBð RBܺk óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈo þO»üqBOrÝw þwBK õw þO»ü qBOrÝw ÿ»ãñýwõð ÿ»PwAoBC þÜ»ü»ìBð zBK õw ß½øk»è kqõÜ þüºô»O»ð ÿrýHñ„¼o ÿlðºôBð ºôArÜ óAõýì ÿlÔºô»è ÿºtÈ o ô þðAõýP…K ô»Cq»HìAq»G»è ºôôkrÜ óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ o .þðBíÉéw ÿBâtÈ qBK»è ôõGkrÜ óBýO»ü qBOrÝw ÿ»ãñýwõð þðAkq»w q»G ô»ì»è ß»üºôBì»Ü

‡BK ,Q„õƒÜ AlƒÔºq»ƒ„ ÿºkq»ƒK AlðBí¾õwõì þÝÈ oõÜ Á»â»è ÿºô»C . ôõHOô»Ü ôôkºo »Ü»`Ü þðkrƒÜ rƒýƒãƒPƒwºk ‡BK ,ºô»ƒƒü»ƒƒÜºkAô»ƒƒðBƒg 󻃃ƒü滃ƒƒè þðAtc»G ô»Ùý…Ì»G»è óAlðB…ýK ½g óAqºlðB…ƒýƒK ½ƒg ô ôõƒG Qƒwôqk »ÜºoõÜô»Ü»`Ü »Ü krܺk óBüAôAk .òÈ quõÝG óBýÜôôkq»ø Ak»ƒÜ»ƒðAlƒðB…ƒýƒK ½ƒƒg þƒƒOBƒÜ»ƒƒè μóAqºlðB…ýK ½g óAõÉð»è óAkAlÝÉK AlìBƒXð»ƒC»ƒè ôAlü ôôo Alxƒýƒè½ƒƒK ôºq»ƒG μóôõƒGqAlƒñƒü rƒG z»ƒÜôôk ,ºô»ðAqsAõâ óBhÉ„ ÿ»ðBh„½g»ð óBü»Ü»`Ü »Xð»â »¾»ì½Ü ô»C rOAôk ôºq»ƒƒG ‡»ƒƒÜºoõƒƒÜ μQƒƒ„õƒƒƒÜ .ºôõOBù¾»ø qBükBð þÜ»üBãÉW

ºô»ƒ¿wõƒì ÿqBƒ„»ƒè rƒO»ƒì½ƒéƒýƒÜ þ݃Ƀ`ƒÜ )4/7( ÿu¼o ,óqôôk rƒÈ u»ƒè )k( ÿôBð»ƒG óBýƒülƒü s»ƒƒü

:ºô PUKmedia| »è μ»Ùý„»Ì»G»ƒè Yƒð»ƒâ ރɾ»ƒì½ƒÜ ) 10 ( ÿ»ƒÝü tƒð»ƒÜ ,þƒðAtƒc»ƒƒG

lðAu»ø þðAôæ þðBíÉéw»è Bì»w ô þðAq½â»G lý…ì»W »ðôõHG AôõƒGºkBìBC»ƒè †ƒýƒÝƒÈ q¼s ôõG»ø»Ü ÿ»ýü õÉ…K ô»C þÝÉ„»G ôBð»è ï»ø ô»Ü»¾½ø ôBð »ñOBø þOBÜ»è .Ak»Ü»¾½ø

½ƒƒG ,QƒƒÉƒñƒýƒHƒG ºô»ƒƒƒü ½ƒƒƒg»ƒƒƒG ‡»ƒÜ»ƒ¾½ƒø þƒðkrƒÜ»ƒñ¾¼rƒPƒð½ƒƒÜ ½G ºôºlðAo»â óBü»ì»C óAôõGºkBìBC ô †üBwBC ô yýè½K þƒðBܺtƒÉƒø ߺôq»ƒø ,»ƒìBðq»ƒƒG þƒƒðôõƒƒG»ƒƒð

Al„ôõOBøAk»ƒè ʃðAõƒPƒG QƒwAõƒg óBPwkqõÜ»è »üºõÉ„ ô»è þOrÉxð½Ü | .RBhÝHÈ q þ¾½ø ºqBXì»Ü»ü ½G »wBG þðBüB„ »üºõÉ…ì»G þÜ»üºo½KBC »âq»í…ÉK

ÿu¼q ÿºqAõƒÉC ÿ)6( RBƒÌ»ƒƒw vÉHýðAq ½â ½G ÞÉOrÉxð½Ü )3/31( BOºq»w .ôõ_ºõƒÈ o»ƒG lƒýƒ…ƒì»ƒW þðAôoºôB_ ºô»„¼q»K»G þƒÝƒ¾»ƒg óBü»Ü»K ôrâ ôlýƒ…ƒì»ƒW þƒñƒOBø ÿºô»ñP…ü ¼q ÿAôk ï»G ,krƒÜºk s¼rƒâ As ô RBwkqõƒƒÜ þƒƒ¾Bƒð»ƒƒÜ ,ó»hHÝÈ q »Ü»OrÉxð½Ü ôõGqBü pG»Ü »ƒÜ ºô»ƒüArƒÜôÃG ºô»ƒC ÿ½ƒãƒðºk þݾ»g ÿºq¼s ºq ½KBC ô»C ÿ½ø»G ôõƒƒHƒPƒwôqk Ak»ƒƒÜ»ƒƒ¾½ƒƒø»ƒƒè»ƒƒÜ »ƒü ½ƒG ,QƒÈ rƒÜB𠻃ܻƒOrƒÉƒxƒð½ƒÜ óBƒü»ƒÜ»ƒ¾½ƒø q¼s þƒÝƒÉƒÝƒ¾»ƒƒg ï»G ,ºô»ñP…ü ¼q ô Q…ÉùɃW»ƒG ôlý…ì»W ÞɃOBw lƒð»ƒ_ ÿAôk ô»Ü»¾½ø ôB𠻃ñƒOBø ÿ»ƒÜ»ƒK ôrƒâ Á»â»è ,krÝÉLýPwºk »Ü»OrÉxð½ƒÜ óAôõGºkBíC þÉÜo»L¾»ƒø ô»ƒ¿ƒK»ƒ_ þƒðAq ½ƒâ òƒülƒð»ƒƒ_ lƒýƒ…ƒì»ƒƒW Al…üBƒO½ƒÜ»ƒè ,ókrƒÝ„»ƒƒÝƒ…ƒÉƒK ô»C ½G ÿpGqºk ÿ½g þ¾Bdƒ„½ƒg ÿAõƒýƒø ô Þƒ¾»ƒg ÿºq¼s ºqBìu


3

2007 / óBxýð - ï»øô ôk þèõg

uBOq½Lüq

AlðBýOõè ô ïºk»G ôBC òìvKºk q¼s-13 ºô»ü rƒÝÔ ÿôôo»ƒè ,ºôºqAõƒg »ƒPÈk AlýðAu»¿„ ÿôAõƒÉ„ þƒÝÉO»ƒ¾Bƒc»ƒè QÉG †ýÝÉOBw ½G týâq»ø ,òü uºk ÊG ô»ýýð óBýýìAqBC ºô»ýü rÝÔ ÿôôo»è .óqAq»Ø »ðrâBð þðAtÉg þÝÉÜq»C aƒýø-14 Býð»O »ðBýÉK ÿ»üºqBK ô»C óBýðB„q»w týâq»ø ô RBܺk þðBÜ»ðBìqºk þ„»G ºô»…ýðAtÉg ÿôôo»è »ýýð ÊK ÿºqBK ½G QýÉ¿G þÉK q»â»C ô»ì»gq»Pì»Ü RBÜ aýø ,QÉGºkºoõƒO »ƒüAô ºô»ƒC ÿ»Ü»ðAtÉg þÝÈ qBýwrKq»G»G ÿ½g óBÜ»ýýPÈ ôArwrLÉè ôõ컃ø QƒÉñýGBƒð ʾºk ÿ»Üºq»HìAq»G þèBG½C »OBƒgºk »…ÉÜ ÿ½O ,»ýýð îÝÉøBðõâ aýø òì .Qü»Üºk Qwôqk AlýO»ƒØBƒO ʃƒG q¼s þƒƒOBƒÜ»ƒƒè-15 ÿ½ƒg þƒPƒwºk ÿ»ƒƒÜºq»ƒƒãƒW»ƒƒG ÿrƒü»ƒw q»ƒâ»ƒC ,ʃñƒÉƒOôõƒƒPƒwºk òülð»_ þñÈ õ„ yñü»ÝG óBýPwºk .»üºõÉK ÿôBOõw ÿºq»ãW ô QÉ_ºk Al¾õØ»ƒG þƒðBܺôB_-16 ‡ºq þƒÜ»ƒü»ƒðsBG Alƒü ôB_ rƒÈ u»ƒè .QÉGºk Qwôqk ÞÉP„»è Ëõƒâ»ƒè AlÝÉOBƒÜ»ƒè-17 .»üºôArÜ ºõýð óBýìºk ó râºk ?»ü»ø óBü q»wºqB_ BüBC ʃ¾»ƒG ,QƒƒÈ rƒƒOõƒƒG QƒƒÈ rƒƒðAõƒƒOºk ½G óAlðBø»ƒG ,»ƒü»ƒø óBü q»ƒwºqB_ ô»ƒC QƒÉƒGºk ,óBìqºk þƒðBñƒÉƒøsAô QƒÉGtƒÉƒø»ƒƒG ºlƒðºô»ƒƒC »ƒƒðAlƒðBƒø »ƒw»ƒÜ ô»ƒC q»ƒw»ƒè ÿq»ƒƒãƒü qBƒÜ óBìqºk þƒðBƒñÉøsAô ,QƒÉ¿ÉùHÉW»ƒG ô»è ºô»ðBì ﻃG ,»ƒðBƒwBƒC ʃ軃â ô óBñÉøsAô »OAô »ðArƒâ Ak»ƒO»ƒ¾Bƒc ó»ø z»Ü q¼s ,ºô»ðkrÜ»ð ÊLPwºk ºô»ƒƒðBƒxƒük ﻃƒG ,óºkºk qBƒü pƒƒG »Pg»w óBü»ƒì»ƒC ºô»ƒð»ƒÜºlÉLPwºk ós»ì þÝÈ tÉø»G þPxü õÉK »ðBü»ì»C ºô»…ýÝ…ü tK ÿôôo»è Býð»O»Ü ,»ü»ø QÉGºk ºô»C õݾ»G QÈ rÜBð q»wºqB_ ,þPxü ô»ƒ„½ƒg»ƒG QƒÉG óBƒ„ôBƒø »üBÝO ,ºô»ðAoBK ôrG»w ,ò…ü»ƒãÉO ÞÉw»Ü aýø ºô»PÝ…Éì ºrhG ºô»C ºô»ðkqAõg óBìqºk þ„ôõƒO »ƒðAô»ƒè ßq»O óBýK q¼s»G QÈ rðAõOBð óôõƒG zºô»ýü»Pw»W ÿôôo»è BW QÈ rÝG ރɃOBƒÜ ,ÿqAks½ƒƒw óBƒü QƒƒÉƒG sAô ރɃw»ƒÜ q¼s»ƒG QƒƒÈ ô»ƒƒOºk »Ü»OBwºqBÜ ºô»C ʃñÉùG óBƒìqºk»ƒè vÈ ôAq QÉGºk ½O ,Qü»Üºk rO»H⻃ð QƒƒÈ rƒƒÝƒGAsºqBƒ„ þƒƒðBƒw»ƒƒƒÜ»ƒƒƒG .AkºqAõG ô»è lð»íO»HüBO»Ü ÿqBƒÜôBƒø ʃG»ƒG †ƒƒü q»ƒƒwºqBƒ_ ºôBý„»ð »Xð»â ô»C þÝü tð þðBw»Ü ºôºôôq ß»ƒü»ƒè Býƒð»ƒO »ƒÝƒðõƒƒ_ QÉGºk õݾ»G QƒÈ rƒÜBƒð q»ƒwºqBƒ_ ô»C ÿrO þðBÜ»üæ ôõì»ø ÿqBHXýC .Qü»ÝG »w»Ü ókrÜq»wºqB_ þðBܺq ½W| .óAlðBø-1 .óBìqºk»è ºô»ðB…ÉÝPwºk-2 AsºqB„ þðBw»Ü»è òOrâqºô vÈ ôAq-3 .ß»ýü rýãP…K ߺô óBƒü ,þƒƒðAtƒƒÉƒg ÿq»ƒƒwºqBƒ_-4 .þñük óBü þK ôrâ ÿq»wºqB_ ÿ»ðAq»ƒPð»ƒw ô»ƒè ókrƒÜ óBƒü u-5 .òðkrÜq»wºqB_ þÝü q»g »OAô ,u¼q þñPwAqBK ÿq»ƒPð»ƒw-6 Qý_ºk ÿ½G »ðAu¼q ÿ»ñÈ õƒ„ ô»ƒC .ÿq»w»è QÉG»ø ÿq»ãü qBÜ q»w»è »ü»ƒø þƒÙýØ»ƒc þƒÜ»ƒü»ƒOô :»üºô»C óBܺq ½g óBìqºk óBü sAô ÿ»ðAq ½hðBìqºk ô»C ôõ컃ø óAô»C »üºô»C óôõGq»wºqB_ ºôBñÉùÉè ºôôkrƒƒÜ óBƒýƒÝƒÉƒPƒ„»ƒƒâ Bƒýƒð»ƒƒƒO ÿkõg ½G ºô»ðBü ôõ…ÉK ÿ»Üºkõg»è ºô»C )»ÝÉP„»â( Býð»ƒO ,óBƒüBƒPxÉC .»ðBüºô»ðAo»â òýì»Ü»ü WWW.Sivananda.COM

óBܺq½hðBìqºk

!!ºô»ñÈ o»âBð rPýC ôkrÜ óBýÝÉP„»â Býð»O óAô»C k»ì»dì ½¾»ø :BC »Ü»w»Ü AlðAô»„ þOBÜ»è þO»HüBO»G ßôõƒƒ`ƒG q¼s ÿôBƒ_ ÿ»ƒƒƒñƒýƒéƒâ sºô»PÉGºk ,ʃñÉHìBƒð ókqAõƒg»ƒƒG ÿs»ƒƒc-2 QƒÉƒ_ºk þƒì»ƒÜ ôºq»ƒƒG þƒƒ…ƒÉƒÜ »G QÉGºk þ…ÉÜ Al¾Bwôôk ÿºôBì»è( Ak»OBÜ ô»è þO»HüBƒO»ƒG , )½ƒéýÜ35 ÿºô»ðkqAõg»ƒG s»ƒc»ƒÜ RAkºkôôq .ókqAõg óBð»è q»G ó»Üºk óBìqºk ,ʃGBƒì»ƒð óBƒýðBƒìqºk q»ƒƒâ»ƒƒC-3 ô»ƒg»ƒè pƒK õƒPƒÜ þƒÜ»ƒƒüºõƒƒÉƒ„»ƒƒG þƒðBƒñÉø ½ƒG ó¼oºk yƒñPwºl¾»ƒƒø .rO þðBìqºk ÿvÉâ þÝÉO»¾Bc ߺô »Ü»w»Ü-4 ôpK p`K þðBÜ»xØ ô QÈ ô»ÜqºkAlÉO QÈ sq»ƒèºk þƒ„»ƒè ô QƒÉƒGºk ôBg ÞÉì»Ü ,þðBÜ»Pƒwºk þƒO»ƒHƒüBO»ƒG ÊKq»w »ñx¾»ø òðAõOºk R»ícºs»G ô ó¼oºk qæºqæ»G AkBãÈ o»G ó¼oºk»Ü .QÈ rÜBð äð»wôBø ÊG óBü ½g þÝÉw»Ü ,ºô»ýýƒw»ƒÜ ÿôôo»ƒè-5 RAkBð þãƒðrƒâ ,»ƒüºks R»ƒ¿ƒÔ»ƒÐ ÿvØ ,ÊñÉOrØBð þðBܻܽñýð ,ÿ½g»G q¼s þÜ»üºôB컃G óBü RBÜBð ßB_ q¼s ,RBܺk ßB_ ÿvØ vÈ qkôqôôk òP„½g ,ó ½„ºk óBü ½g R»ícºs»G Ǽrì ô óBü s þÝÉPƒ„ ºô»ƒðBü滃G

ï»ø ôBPw½ìBì ï»ø »Pxü õÉK óAtÉg ºõÉ„ òürP„BG»G ,ºô»ñÈrÝGqAkBâBC »ýü q»ãü qBÜ»è ô»C þðBÜ»KArg »ð»üæ »ðBðBìqºk ½G þðBýðBÜ»ÜBñwrO òGBü qô ºô»PÈrÝG óôô q

Qü ¼oºk»ƒÜ »ƒü ½ƒG RBƒÜºk ôôlðBƒì QƒwBƒÜ óBƒý„»ƒè þƒð½ƒG AlðBƒü滃G ópK òKArg ôkqºs óBýðBÜ»ðAk ,RBܺk äðBì Êw»G »ýýð óBýO»ØBO ókqAõg»è .ó ½…G óBýðBÜ»ðAk †ýÝÈ qBW óBýðBÜ»ƒâq»ƒGõƒéƒW óºkBð Ëõƒâ-6 óBýðBÜ»éW ô ó»GBñüæ QÉG †ýxýK þðBOõw þðõÜ ôºôBOõƒw ºq»ƒãƒW»ƒG .»üºõÉK ÿºq»ãW .ó»Üºk þñü rý„»è s»c pK õPÜ-7 ÞƒÈ ô»ƒ„ ó»ƒÜºk s»ƒc pƒK»ƒƒè-8 .òG ºôºqºk»è äðºqkBO óBƒƒüºk»ƒƒƒƒâ qBƒƒW Ëlƒƒð»ƒƒƒƒø-9 ÿ»Gq¼s óBü ºô»ñÉ„oºk QÉ_ºlÝÉO .òGºk ºk»â ÿºô»ðAtÜ þ„ôõO qBW ºô»ƒƒýƒýƒxƒÝƒÉƒw þƒƒwôôo»ƒƒƒè-10 rOAôk ô óoõâ ô ïq»â q¼s AkBOºq»w»è .QÉ_ºk ÿsAôæ ôºq»G »ì»C ÿ½ø»G óºkºk Qwºk»è óBü ô»g-11 ÿ»ðBP„ ô»C ôõì»ø»ƒG ºô»ƒðkrƒÜrƒýG ºô»ðkrÜrýG ôBð»è QÈk AlðBý¾Bü»g»ƒG .óºkºk Qwºk»è óBü ô»g ô òGºk óô ,òƒýðÃػƒƒÌ þƒƒÝƒÉƒðBƒw»ƒƒÜ-12 »ýÉK ÞÉP„ôõƒì»ƒø ½ƒG óBü»ƒðBø»ƒG þðkqAõg ½G ºô»ðBñÉø»ðBø»G ÿqAõG»è .óBü ½g ½G òÝÈkBPwõC óBìqºk

rO þÝÈ q ½W»G þƒ_»ƒÜ »ƒÝƒÈ q ½ƒW ëõg z»ü»ì»C »è»w»ì »PƒÉƒðAôoºk »ƒðsBG ô»ƒC ÿqôºk»ƒG ºô»ƒƒðkqAõƒƒg þÜ»üBðBì aýø óAô»C ÿæ ÿ»ƒ„½ƒG »ÝÉOõøºq»G óBü u óAô»C ÿæ ,»ƒýýð ºôBƒì òƒü rƒPOqõƒÜ»ƒƒè »ƒƒPƒxƒü õƒƒÉƒK ºqBük( Qü vG RBÜ òü rOqºô»Pg»G»G óBìqºk óAô»C ÿæ »ÝÈ qºô»ƒPƒg»ƒG vÉ_ »íƒÉƒC»ƒÜ òƒÉƒ¾ºk ,)»ƒðkqAõƒg ½ƒƒG ÿ»ƒƒC òƒƒü rƒƒâqºô óBƒìqºk»ƒƒƒè ÊGBO »ýý_ ÿ½g óBü u ºô»ñü ½hü»ð òülð»_ óAô»C ,Qü»ÝG R½g þ¾k »ü»ø óBü ½g ÿôõðBýG ô»ðBø»G ÿq ½W ÿ»OBw ô»CBO ,óBü u Alíøºô»è »ü»ì»C ôkB„ Êè»â ºô»OAõgºk »ƒÜ»ƒðBìqºk »Ü»ðBìqºk »OBwô»C»Ü »Pƒw»ƒìq»ƒw Ak»OBÜô»è ô þO»ýÉè ÿs»c óBü »ýýð aýG ô þüºoõO»è QÈ ô»ÜBð þƒPƒwºk Býðk zôõì»ø »Ýü q»g Alý¾»wô»c .RAkºlÝÉO BüBC»Ü ÿºô»C q»w ºô»ñýÈ o»ãG q»â»C ?»ýý_ þüºôBØ ÿrÜ»„ »üBýíýÜ þÜ»üºkBì þüºôBØ ÿrÜ»ƒ„ ô»è »ÝÉÜ»ü ,»ñü ¼rýø ÿ»éK òü rOÂBG þ„ôõO Yð»â òü rOq¼s»ƒÜ ÿ»ƒðAkBì QÈ ô»Üºk Qwºk þðBwBC»G q¼s ºôõG ,»ðAqs»ø q¼s þgrð AlOBÝðB컃ø»ƒè

ô»ƒC þƒðAlPwºk»ƒè»ƒG »ƒƒðBƒwBƒC q¼s óºkºk Qwºk»è óBý„½g »ƒðBðBìqºk óAô»C ÿæ »ýüBwBC þÝÉO»¾Bc »ì»C ,óBìqºk»G òHü q»O óAô»ƒC »ƒÝƒðõƒ_ ó»Üºk †ýC óBýãÉG þÝÈ rÉìBC ߺô yƒð¼oºk QƒÉƒG»ƒƒø óBƒìqºk q»ƒƒâ óô»Üºk bBØ»è QÉG»ð q»â ºô»ãÈ o»G òÝÈ rÉìBC óAô»C òÜ çýø ôôlðBì ô .ó»ÜBð †ýC Qü»Ü»ð ÊO óBýðBìqºk ÿºô»ƒðkrƒÝýØBƒO»ƒG ókrƒÜs»ƒƒc-3 .þO»ü»ÜºôBG ºq»ø ºqBܽø ,óBìqºk .þðôôqºk ÿlðõO q¼s ÿqB…Ô-4 óBìqºk»Ü ÿ»ƒðBw»ƒÜ ô»ƒC ÿ»ƒGq¼s ÞÈlð»ø ï»G ,ó rÉð ÿs»âºq óq ½g ºô»KæõƒØ ô»ƒG òƒGºk †ƒýƒðB`ƒÜ»ƒè ÿ»Gq¼s ,)ókqAõg óBìqºk þKæõØ( ºô»ƒð½ƒgºk óBìqºk ÿ»ƒðB`ƒÜ ô»ƒƒC óô»Üºk óBýðBܺoõÜ ËqôBø ÿAôk»G ÞÈ oõÜ þƒÙ„BƒÌ ÞƒÉ`Ü kõƒgBƒü ºô»ðBðBìqºk ô»G ºrâ½ø ºoõÜ QÉGºk ,ºô»ÜºôAk ôB𠻃PÈ ô»ƒÜºk †ƒü ô»ƒC óºkºl¾ô»ƒø »ƒðAô»ƒè †ƒýÝÈlƒð»ƒƒø ó»ÝG sBGqºk óBü u þ„½G»è óBü ½ƒg óBìqºk»è »GBâBC»G ,)óBü ½g ÿ»Oô»G( q¼s ,óBܺq ½g óBìqºk ô óBÜ»„¼rÔ ÿ»ðBP„ ô»C ôõì»ø»è »GBâBC»G rOBü s »Ýðõ_ óBìqºk ÿæ ½G ó»Üºk Q…ÉÜ ºô»ƒƒO»ƒƒ¾Bƒc ôBƒð »ƒƒPƒýƒOô»ƒƒÜ»ƒƒƒÜ .»GBâBC»G »Pg»w Rºô»ñOBøqºk ÿºô»ðkqAõg»G QýG»ð ÿsAq týâq»ø ÊÜ»ü »GBü qô ÞÉðBìqºk ºq ½W aýø lðõO ÿ»wBð»ø ß»ü tÉø»G þÝÈ vÉ_ óBìqºk »ƒPƒýƒHƒG ÿºô»ƒC ½ƒG »ƒw»ƒG »G rÉÔ ô»Grü u ,Aõýø ÊG þÝÈ q ½ƒg ô»ƒC q»ƒHìAq»ƒG )rƒÉg»ƒð( QƒýƒÉƒ¿ƒG QÉGkBü»è Rºô»C »…ýì»ø ,»ðBðBìqºk »ðBìqºk þÝü q»ƒg R»ƒÝƒÈ oôBø»ƒÜ þ„½O QÈ ô»üºk ô»üAk»Ü»¾»O ôBð»ƒè !!»GBâBC»G QýHG ºõÉK ô»ƒC þƒðBܺôºq»ƒƒÜBƒýƒW »ƒƒðBƒ…ƒýƒð lð»ƒ_ óq ½ƒhƒðBƒìqºk ÿ»ƒƒðBƒw»ƒƒÜ AlƒðBüBƒýƒO þƒƒÜºqºk þƒƒÜ»ƒƒüºkqBƒük ߺô QÈ ô»Üºkqºk óBƒìqºk þƒðBƒñƒÉƒøqBƒÜ»ƒƒG ÿAôk-1

þÜ»üºõÉ„»G ,óBìqºk þðBñÉøqBƒÜ»ƒG ÿ»ðÂBg ï»è yðBܺqBܽø þܺq»w .ÊñÈ õðºk ÿ½g ºôºqAõg þìAqBCBð ,þPxü ô»„½g þƒì»ƒÜ-1 :)»üºô»ýü qAks½w ÿôôo»è »ì»C( »O»ðôõOô»Ü ÿ»ðAô»è ÞÉw»Ü aƒýø ºô»ƒðBƒñÉøqBƒÜ»ƒG óBƒìqºk ÿôAvƒÉƒâ òñÉøºkqBÜ»G »ðBìqºk ô»C »ýýð ºôºô»è »OAô ,»ðBðBìqºk ô»G òGrâ½ø ÿºô»C½G »ýýð óBýðôõGrâ½ø þPw»G»ì óBýw»Ü óBìqºk »ƒðºkºk Qƒƒwºk ÞƒƒýƒOBƒÜ »ü ½G »…ýì»ø óAô»C ,óBƒñÉøqBƒÜ»ƒG òPÉH¾»ø ÿºô»C ½G òñÉøºk ÿqBÜ»G ºô»PÉGºk óBü ôôo»Gôôq ÿ»ðB…ÉÜ ô»è þܺqºk óBü QÉG þܺôBð ÿ»…ÉÜBW .ºô»ýýðBܺlð»øºq ôõì»ø»G þðAlÉK Ú„»Ì þì»Ü rPýýÜ Ëõük»è ÿ»…ü q ,»w»Ü ô»G ßôBG ô ÞüAk »üºô»C ‡»ƒO»ƒ¾Bƒc ô»ƒC þƒÜºq»ƒw ½G óqºlðBø ï»Ü»ƒü óBƒÜ»ƒðAtƒÉg»ƒÜ ,óBìqºk »ð»ÝGôôq óBÜ»¾Alñì ÿºô»C QÉG ß»ýý_q»ø þðAtÉg ÿqBܽƒø »ƒƒw»ƒƒÜôôk ô»ƒƒC ßôBƒG ô ÞƒƒüAk óBƒü ½ƒg þƒPwºk»ƒG»ƒÜ óºqBƒHðAôBƒO óôõGrâ½ø þ„ôõO yðBýðBÜ»¾Alƒñƒì »ðÂAlñì ô»ƒC †ƒü rƒOAôk ô ó»ƒÜºk óBìqºk »ðºkºk Qwºk òGºkºqô»â»Ü ôõì»ø ½G ÞÉO»éÌ»ð »ñGºk ókqAõg »…ü q »ü»ì»C óBü qBÜõw»Ü ô óAtÉg ÿ»w»Ü ô»C »ü»ðAô»è »Ü»ýýƒÜºq»ƒw BâBC»G »O»¾Bc ï»è óBìqºk»G ºôõH„õO .QÉG»ð -ºqBK þƒðBñƒÉƒøqBÜ»ƒƒG NArƒƒg-2 :ÞÈ q»ÝüBíñÈ q þðôõG»ð »ðBxÜ»ü ºqBK þñOô»ÝPwºk óBƒwBƒC ߺô óAô»C »Ýðõ_ ,þƒÜBƒñwrƒO»ƒG ôºq»G RBܺk †ÉÜ ï»Ü»ü ÿôBãð»ø †ü ô»C ÿAôk ókqAõg ºq»ãW ÿæ þðBÜ»ÐBð½Ø»Ü ,óBìqºk»G óôõGrâ½ø ôrƒOq»ƒƒO»ƒƒg ôºq»ƒƒG »ƒƒì»ƒƒC ÿAôk ,òƒƒ_ºk ºô»ƒƒðôõƒƒƒGrƒƒƒOq»ƒƒƒO»ƒƒƒg QÉGºk óArâ ô»Pg»w óBýðBñÉøqºk»Ü ôAqlÈ râ Aô þÜ»üºõÉ„»G ÿºô»Cq»G»è ºôôkrÝðô óBü ½g»Ü »ƒðBðBìqºk ô»ƒG

»ðBðBìqºk ô»C q¼s þÜ»ýýÜBñwrO q»w»è »üºqô»â q»â»C »Ýðõ_ óBXð»â »ðBðBìqºk ô»C þ_ ÊOAkºk óBýýOBÜ ÿvÉ_ óBürÉO AlOBÝðBì»ø»è ô ÿºô»C ½G RBÜBð ÿk þÝÈ qBW ºô»PÉñÉùGqBÜ»G ,»üºlñ„õÜ þÝÉðBìqºk QýÉ¿G BO»ø »üAkºq»ãW ÿºõÉ„»è qBƒW Ëlð»ƒø .QÈ rñÉøºkqBÜ»G ArýKqBK»è z»üºô»C »ðBƒìqºk ﻃC þƒÜBƒñwrƒO †ýðBܺqB„ ôBð þðBÜ»ðBƒhGBƒOõƒØ»ƒè Qwºk ‡ºô»è »ãW QÈ rƒ„¼rƒÔºk QÈ r„¼rÔºk ºô»ÝÉw»Ü»è Qwºk»G ‡»ƒƒì»ƒƒC ,rƒƒO þƒƒÝƒÉƒw»ƒƒƒÜ»ƒƒƒG ½ƒgô»ƒƒPƒwAq þƒƒÜ»ƒƒýƒü q»ƒƒãƒü qBƒÜ ô»ƒè ÿ»ƒðÂAlƒñƒì ô»ƒC q»ƒw»ƒOBܺk ºô»Cq»G»è ,òñÈ õgºk »ü»ƒðBƒhGBƒOõƒØ Qwºkq»G þÝÉ軃ø ôõƒì»ƒø ÁAlñì ô»C yýðBñÉøqBÜ»ƒG ½ƒG QƒÈ ô»ƒÜºk .»ðBìqºk ô»C þðAtÉg ï»ø ôBPw½ìBì ï»ø »ü ½G ºõÉ„ òü rP„BG»G »Pxü õÉK »ƒðÂAlñì »ýü q»ãü qBƒÜ»ƒè ,ºô»ƒñÈ rƒÝGqAkBƒâBƒC »ð»üæ »ðBðBìqºk ô»ƒC þƒðBƒÜ»ƒKArƒg ºô»PÈ rÝG óôôq ½G þðBýðBÜ»ÜBñwrƒO ô»ƒC ÿôAk ôBƒð »ƒðô»ƒÜ»ƒð òƒGBƒü qô ºô»ÝÉ_õw ôõì»ø»è »Ü ºô»ðBðBìqºk .QÉñÉøºk ½G óBý„rÉø ÞÉOBÜ »ýƒýƒ_ þƒÜºq»ƒw ÿqBܽƒø »ðBìqºk ÞɾAlñƒì óBü ރɃXƒð»ƒâ ,QÉñɃøºkqBÜ»ƒG óBܺôºq»ƒÜqõƒýƒø »ð»Üºk ôôq »ðBw»Ü ô»C þ_½G kõgBü

óBܺôºq»ÜqõÉø »ðBìqºk»G óôõGrâ½ø ÿôôo»Gôôq ÿ»ðBìsõÈk ô»è »ÝÉÜ»ü ,ºô»OºôõG Bƒýðk þƒXð»ƒâ òƒü rƒOq¼s ô»ƒC Alƒ…ƒýƒðBƒÜ»ƒƒOÂô ÿ»ƒƒGq¼s»ƒƒè Qƒwºk þƒðBwBC»ƒG q¼s »ƒðBƒðBƒìqºk ô»è ,QÈ ô»Üºk ÞƒÉXð»ƒâ ôõƒì»ƒø ô»C þðBƒñÉøqBƒÜ»ƒG»ƒÜ þƒ„»ƒðBƒOÂô ,»ÐBƒwBƒü »ƒðAôºq»ƒÜqõƒÉø »ƒðBƒìqºk ôrƒOq¼s þƒÜ»ƒüºqBƒK»ƒG óBƒÜ»ƒXð»ƒâ ºô»C ‡»ì»C ,óp݃üºk þƒñƒÉƒùƒð»ƒG þÉè»ƒÜ ÿ»ƒOÂô ô»ƒè QƒÉƒð»ƒü»ƒâBð rPì»Ü þðBÜ»Xƒð»ƒâ ºôArƒÜ»ƒÐºk»ƒØ AlƒO»ƒ¾Bc q¼s»ƒè ,òƒýƒñƒÉƒøºkqBÜ»ƒG òGºk rOBü s »ðBOÂô ô»C þðBÜ»Xð»â .ºô»ðBðBìqºk ô»C ÿAôk»G õܺô þƒÝÈ qBƒ„ ÿ»ƒðôõƒíð q»ƒâ»ƒC Býð»O òü rãGqºô óBPwlñýø ÿBH콃G Yð»â)1.000.600( »è rOBü s AkºqB„ ô»è óôõG óBìqºk ÿºô»ðkqAõg þ„ôõƒO ÿ½ø»G Yð»â YñÉK ÿu¼q »üºqBìu ô»è óBìqºk ÿºô»ðBƒñÉøqBƒÜ»ƒG ïAôºkq»ƒG .óºkºlPwºk»è óBýâ »w»ƒÜ ô»ƒC »ƒüAkºô»ƒè ‡»ƒÜ»ƒ…ÉÜ Ak»Xð»â ô»C Á»â»è »Ü ÿ»ðBÝü tƒð aýø»G óBìqºk»G ºôõGrâ½ø»Ü òü uºk ô»C þwrO»ì»G Qƒw»ƒø ÞƒÈ q ½ƒW ÿ»ÜºoõÜ òðAsBð ô ó»ÜBð »ðBðBìqºk »ƒÝÉÜ»ƒü lPø..Bƒü ÿ»ƒÜ»ƒðkrƒÉìBƒü .»ðBðBìqºk ô»C þðBÜ»ýýðBýðBGqõØ»è »ðAq»O»g »ðBìqºk ô»è q ½W òülð»_ AkBýðk þÝÉñÈ õ„ ôõì»ø»G»Ü »ƒü»ƒø :ó»ðBì»C †ü ô»C ºô»O»ðôõGôÃG ÿºôBƒØ ÿrƒƒÜ»ƒƒ„»ƒƒG( òƒƒü ¼rƒƒýƒø Bøºôq»ø( BðAõWq»ƒì ,)QƒÈ rƒwBðºk ,äðBG ,)QÈ rwBðºk BXð»â þðBýâ»G þíýÔq ½ì ,ÿk-yýC ,êýC ,òüBÜ½Ü ,qAõ_ ºqBìu ÿBLü sBHük ,ôôk ºqBìu .rO ÿq ½W òülð»_ ô òOq ½Ô q¼s þÜ»ýýƒÜBñƒwrƒO »ƒðBðBìqºk ô»ƒC »Ýðõ_ óBXð»ƒâ q»ƒw»ƒè »ƒüºqô»ƒâ ÿvÉ_ »ðBðBìqºk ô»ƒC þƒ_ q»ƒâ»ƒC AlOBÝðB컃ø»ƒè ô ʃOAkºk óBýƒýƒOBÜ ÿk þÝÈ qBW ÿºô»C ½G RBÜBð óBü rÉO ÿºô»ðæõg ‡»ì»C ,ºô»PÉñÉùGqBÜ»G þÜ»ü»ýü sBG ôBð»ƒè »ƒü»ƒXƒð»ƒâ ô»ƒC ÿºô»ðkqAõg ºô»ðôõG ºqBGôôk ÿqAtÉG ô þƒðkrƒÜ Alƒü»ƒK óBxƒük ô óBìqºk ô»è Aô »üºõÉ„ ô»ƒG ,ÿºô»ƒðkqAõƒg þƒPwôqlð»ƒO»ƒƒÜ RBƒÜºk »ƒƒw»ƒƒÜ ÿqºô»Pg»G ô RAlHÝÉO ÿôAô»O»ƒG ÿôôo»ƒè ô RB݃G óô ʃè þƒðBƒü u þƒO»ƒ¾Bƒc »ƒOBƒhüºk ºô»ƒ…ƒýƒðôqºk ôõì»ø ,»¾õØ þÝÉðAu»¿„ ô ÿôAõÉ„ ÿºô»C ÊG»G óºkºkôôq »ðBPƒ„ ô»ƒC ô»C»Ü RBÝG ºô»G Qw»ø »Ü»w»Ü þG ô»C ,»OAô ºôAlü ôôq AlÉO ÿ»ðBP„ Qü»ÝG Al¾»â»è ÿ»xØ q»â»C »ýüBâBC ô»C ,QÈ rñýGºk »üºõÉ„ ô»G ½O QÉ¿G rÉg»ð :Qɾºk RBܺk Êè ÿqBÝñýC qºk»Ø»G »ýýð †ýw»Ü ô î„BG q¼s òì ô»C þܺq»w ÿ»…ÉÜ ,QÉG ‡BG òì AlƒO»ƒƒÙƒýƒØ»ƒƒc»ƒƒè ÿ½ƒƒg ,ºqºôBƒG þðôôqºk ô ÿ»Pw»W þPwôqlƒð»ƒO RAôoºk óArìAk ôºq»G ô»ƒýƒýƒð ‡BG »ýýð þ`ýø ô»C »üAô ÿoºôBG þ_»Ü QƒÉƒ_ºk »ƒ„½ƒg»ƒð ô»ƒè ‡»ƒì»ƒC u¼q ºôõPxg þÜ»ƒK þƒ„½ƒg»ƒð»ƒÜ ôºq»ƒG þƒPwôql𻃃O ÿqBƒü u¼o»ƒƒG Qɾºk þ_»Ü RAôoºk óôõGrPKArg .»„BG îýPwôqlð»O òì RBܺk »ƒXƒð»ƒâ ô»ƒè Aô »ƒü»ƒƒì»ƒƒC aƒýø óBƒìqºk»ƒƒG ºôõƒƒGrƒƒâ½ƒƒø»ƒƒÜ »ãW ºô»PÈ s¼k»ð rƒO þƒÜ»ƒü»ƒãƒÈ q rýgBC ,QɃG»ƒð ókqAõƒg óBìqºk»ƒè þƒðAtƒGAô ‡½ƒg»ƒð þƒÝƒÉƒw»ƒÜ»ƒÜ Áô»ø ó ½_ rPýC ,»„BG þPwôqlð»O ½G ʃñÉùGqBƒÜ»ƒG q»ƒwºqBƒ_ RAkºk ?QÉG ‡BG ÿºô»C ½G rãÈ q »PÉGºk »ñýðAôpÉO ºq ½W ï»C óBƒƒìqºk»ƒƒƒè óôõƒƒƒGqAkq»ƒƒƒHƒPƒƒwºk AlƒO»ƒÙƒýƒØ»ƒc»ƒè ô»ƒC ,ºô»ƒðkqAõƒg


ïºqAõ_ þ¾Bw )57( ºqBìu

kAsBC ÿAq

»ã¾»ì½Ü-R»wºk q»HìAq»G Yð»â

ºôBãýð ï»Ü»ü»è þPxüô»„½g

)óBhülð»Gqºk ÿq»Pð»w( kõíc»ì e¾Bw kB…¾k

þñýØ»ðBg ½¾»ø

óBíƒðAôæ ÿ»ƒðBãƒð»ƒPƒwBC ô»ƒè rƒƒO »ƒƒðBƒü ôôlƒðÂBƒð þƒƒƒìAôºkq»ƒƒƒG»ƒƒƒG ,»ƒü»ƒãƒ¾»ƒƒì½ƒƒÜ ºô»ƒƒýƒýƒPƒwºk»ƒƒG ºõƒÉƒè óAõƒÉƒè »ƒÜ»ƒüBヾ»ƒì½ƒƒÜ»ƒƒÜ ½G ºô»ƒðAo»ƒâ»ƒè ,þƒPwq»ƒK»ƒð½ƒÜ»ƒè ,ÿqæBw ßôBG þðkrÝðAôBK»è ºôAôôk óAk»ñÈ õâ»è ,óu»ƒG óAk»ƒð ×Bƒì»ƒè Bùð»O ÿ»Ü»H⻃ø»ƒè ÿºôæ ô»ƒC»ƒG ÿ»íÉC ʾ»G ,»üBýO þƒÜBƒK þƒPwAq óBí¾»â»è óôBü u ÿ»ðBPw¼k ô»C óAôæ óôõƒG ÞƒÉñý_ »ƒüBƒã¾»ƒì½ƒÜ ﻃƒè ïAôºkq»G »íÉC RBÜ þðôõGo»LƒÉƒO»ƒG ,»íÉC þðBÜ»xØ ½G ºôôkrÜ óBü rÉg»ð ºôõƒG óBü q»ƒw»ƒè Bùƒð»ƒO †ƒýƒðAôæ óBü ½G þ¾»üApÈ õâ ô ókrƒÝÉW»ƒHÉW ÿ¼pƒì»ƒC»ƒè ÿºô»ƒC óºlHìBƒXƒð»ƒƒC ËrƒñƒýƒGºk Alƒü sAõƒhƒñƒOô»ƒÝƒ…ƒÉƒK óBü»Oôºq ô»C BøôBC ó ½_ óæ»â»ƒÜ ºõü pG óBü»ƒP„pƒG»ƒG ºôBƒãð»ƒø ô»ƒC ʾ»ì½Ü ,Alü sAõg QxðAs ÿ»ÝOõè»è Alðôõ_½G ôºôºkrÜ ô jBð»è óBü qBÜBC ô»C»G óôõP…ü»â »ü ½G ºôôkrܺkBýK óBü R»øu¼q þðBOÂô»Ü ÿ»ðBüBƒK ,ó»GºlÉK óBüºrýC óBܺqAu»ø »O»¾ôºk »Ýðõ_ òÜ çýø q¼s óBì½g þðAôæ q»w»G ÿ»ðB컾»ƒ_ ô äƒð»ƒO ô»ƒC þOBÕýw ÿo»K ô»C»Ü RBø AlðBíðAôæ »üAlðBý„ºsô»è ,ôõGAlÉO óBü râ Ao½g »ýü râ Ao½g ô»G òG Qwºõü»K rOBü s ÿæ »ƒüArƒÝ„BƒC »ƒÝðõƒƒ_ »ƒƒü»ƒƒø ï»C BPxÉC»Ü ÿ»„ôºq ï»C ,óAôõì»ø òýÉ¿G rPðôôq óBü »üAlýÉO »üBã¾»ì½Ü »Pwºõü»K ÿºõÉK »íÉC ÿºqôõPéÜ ô»C ô QƒƒƒÉƒƒG ÞƒƒƒÈ u¼q yƒƒƒPƒƒÉƒƒGºk Á»â»è qBPÔºq »ðBðrÈk½ì þÝÈ sAõÉ„»G »ƒÜºqôõƒPéÜ óBƒü QƒƒÈ rƒƒÝƒG Akôæ AlðAôæ þxðB_»è Ëo½ãG ËsAõÉ„»G qBW Ëlð»ø †ƒýƒO»ƒwºk ,QƒÉƒG ﻃC Á»ƒâ»ƒè qBPƒÔºq ó ½ƒ_ ʃðAsBð QÉGºk þ¾»ƒâ»ƒè RBƒÝG AkºqôõƒPéÜ ÿ»ƒðBƒ…ýð AlPxÈ õƒ¾»ƒø Ëlð»ƒø»ƒè ,QÈ rܺk Qwôqk q»w»è ÿqBýwrK ó»ü滃è Aô»ƒC ʃPƒwºôºk þƒ…ƒü uk ôõì»ø»è qôôk»ƒÜ z»ƒÜ ʃ¾»ƒì½ƒÜ ,ºô»PÈ qkºk bq»Kq»G ÞÉO»ýÔBÔ»ƒ„ ,»ðBíðAôæ ÿqAôõì»øBð þ„ôºq ï»C þOºrw»c ʾ»ì½Ü ôºqAsBC ï»C ôBO»è óBý¾BK óBýgBðôBð ôôkqAõƒg äƒð»ƒK »OÂô ï»C»Ü ó»ÝG b½Ü»Ü ÊðºkºõÉK AlüBýO»Ü ÞÉOÂô ô ò¿ÉùƒG ʃW»ƒG ½G ó¼oºk ò¿ÉùG þÉW óôõHÝüAk»ƒè ÿq»wºqB_ òüAõýø»G þü ½ìBð þOÂô .QÈ rÝG óAôæ ÿ»…ÉÜ ï»C ½G pHñG

,kqõÜ Qwºk òOô»Ü þðApƒìõƒÝƒc ﻃܻƒü Ak»ƒðBƒOBƒÜ ô RBƒw ô»ƒƒèBƒC ô»C þwAõg ô zBG ô QxÈ õƒ¾»ƒø þƒwrƒK »ƒüAõƒGºk óBƒì»ƒðAkrƒÜq»ƒƒw þðkrÝýðºk»ì»G rOBü s ,»üAõG óBíðAôæ râ½ø óBü ½g óBwrKq»ƒG q¼s óAôæ k»w ﻃG ,óBíƒðAô滃G »ƒüAkrƒÝƒG ÿ»Ü»ðs»ì »ñü o»KAq ÿAôk»è Öü»c R»ìõÝc þðlðAsq»ìAk ô óBPwkqõÜ þÜ»ü ½Ý„BK ô»Gtc q»ø ,óBì»èq»K ô ô óAôæ ÿôArhÝÈ q ÿôBð»G ÿ½g ½G ï»Wq»w krÝPwôqk óAqBÜlƒñƒÈ õƒg ô»C ÿkõg ó»üæ»è óBü óBܺqBü pƒG ރɃw»ƒÜ óBü ArƒÜºkqºk ºô»ƒGtƒc ôõƒG »ƒGtƒc ô»ƒG q»ƒw krƒÜºlƒü qºk ,ôõG Ak»Gtc ô»C ÿÂBG þÝÉPwBC»è Jtc ÿ»O½G»è ôæ krƒÝƒüAô »ƒì»ƒC ÊG»Pw»GAô Bùð»O õݾ»G Ëqºk »O»ü»ð ºô»ü ½g ÿôôq»w ô Jtc ÿqBü pG»G þƒƒxƒü rƒƒâ»ƒƒð ÿo»ƒƒ„ Bƒøºôq»ƒƒø Bùð»O þÜ»ýýð»ì»Oôõw »ƒ…ƒü ½ƒgôBð Akºk óBü»WBG ô»C óAôæ ,óôõG óAôæ ʾ»ì½Ü ô»ðAqBܽø ï»C ,AkºôBñÉK ô»è krÜ óBíðAôæ»è ÿAô rO þغs ÿqBܽø »ðBPwkqõÜ»ƒÜ ÞƒüAk þƒðBíƒPƒ…ƒýƒð ô RBø þOÂô»è ôôq ò¿ÉùƒHƒÉƒW»ƒG ÊG»è ÞÈ q ½W óBíðAôæ ó»ÝG RBø»ð óBükqõÜ þO»üAkrÜq»w þƒü»ƒðBíƒPƒì ôôs Aô »ü ½G ôõG ôõƒG »ƒ¾ »ƒâ æ»ƒè ½ƒG óBýƒ¾»ƒì½ƒÜ»ƒG þƒ_½ƒÜ ÿqBü pƒG þO»üAkrÜ»w ,kqAvƒH¾»ƒø óAqºlð»ƒø ½G þì»Ü þÜ»ýý„¼q»K kqõÜ þwBýw óAôæ ÿ»Oôºq ô»C ÿpGºkqºk óAôæ ô»ƒG R»ƒwºk ,ópƒHýG ôõƒGsBƒýð»ƒG ÿqBÜôBƒø ô Qƒƒ…ƒü ¼oºk AkºqBƒØBƒC ,ókrܺk»ð þ…ü ô»ñÌ»ƒì ô ÿkkBƒì ÿ»Ýðæ»è ÿ»ðAô»ƒC b óBƒwrƒKq»ƒG AlýìõÝc þPwBC»è óBü óôõG AlýGtc ô óBü ½ƒg»ƒè óBƒü rƒýG Bƒùð»ƒO óôõƒG çƒÉÄ ôBƒýðBƒLì½ƒÜ ô»ƒƒÜºqôºkqAõƒƒ_ ô ï»Ð Á»â»è óôõOBø»ð ,ºô»OºôôkrÜ ÞÈ ô»ƒ„ Bùƒð»ƒO AlƒðAôæ ÿq ½ƒwBð ,òü uºk ó ½_ óBü ½g òðAtG ºô»ð»ÝG !!..ó ½_ †ýðAôæ óBì½g ÿ»ðBOÂô ï»C ÿqAlO»wºk ÞÈ q ½W AkôôkrGAq ÿ»¾Bw ºtðBK ï»è óBXð»â QwBC»è óBýì»gq»Pì»Ü»ƒè AkôõƒOBøAk»ƒè ïqBü sAõƒg ,ºôôlƒðAõƒð ½G ó rÈkAq Ëõâ óAôArÔ þÝÉãñw»G óBíðAôæ rPý_BG ,»ƒOÂô ﻃC ÿôæ ,òñýG»ð ºô»ðBü ½g þðBܺs»c»G ô»g .òñýHýG þÍýØAô»G õݾ»G þÝÉÜ»ü ÿk»OºôõOBø óBýðBÜ»OAôBƒC

þÝÈ vÈ õO»G»Ü »ü»ñýCBÜ ô»C Yƒð»ƒâ ,ËqkrÉìuºk »ã¾»ì½Ü õÉð ÿôB_q»G ÿrã¾»ø»ƒG ºô»ƒü»ƒãðAôq ﻃè q»ƒø ½G QÈ rƒðºkAk þƒPwAq þƒ¾»ƒh„»ƒì ÿBñýG õÉð þÝÉP…g»G ‡ôõƒOBƒøAk ºôArÜ ºlðºs»ì ôBLw»_ þO»üBļrƒì q¼s þÝÉPw»ø óºôBg óAôæ ,QÉGºk óBü»Pw»ø ô»ƒC þƒñOrƒâ Aq òƒÝwBƒð »Ýðõ_ ,q»HìAq»G q»w »OºôõƒOô»ƒÜ q»w »OºôõOô»ƒÜ ôæ þƒðlðBƒÜBƒ…¾k )þðBÜ»ýü qBƒÜ AôAk»ƒè ,þƒðBƒÜºs»ƒc( õÉð þÅýPÜ»C þÝÈ vÉü õO »üAô ÿBðBì þð»üæ ºqºõÉK ï»G ,»ƒðô Bƒã¾»ƒì½ƒÜ þÅÉÜq ÿ»ðAô»C ,»O»wºk»Ü ï»Ü»ü Qxü õÉKAô ºõÈ o»G ó»Gºk Bã¾»ƒì½ƒÜ ,óBü qBÜ ÿq»øô»W þ¾Bƒg RBƒÜºk ô»C þñOrâ Aq ºô»ÝýPÜ ArK ô ÿq ½ýO»G »ƒüAlðAôæ þƒgBƒð»ƒè »ƒÜ »ƒüºqõƒÍ„ BwBü»Ü ÿ»ðBO»¾ôºk ô»C ï»Wq»w»è ï»Wq»w ½G Ǽrì þÔBì»Ü ºqºôq»w ,ºôArÜq»G»Pwºk Bã¾»ì½Ü þðBܺvÈ õO óAôæ»G qºk»GºkAo»è þÜ»ƒýƒýƒãƒðrƒâ óAôæ ÿqtø»è ÿºô»C Ëqkºk ôºôAqk óBü ½G óBPwºk»GqBÜ ,ºôõƒG »ƒ¾ »ƒâ ôºôAk ,óBýðBܺs»c ,ºôBñÉø ï»øAq»Ô ºõƒÉƒ„ óB컃ø»ƒG óBýƒðBÜ»ƒPƒwAõƒg ïAôºkq»G ,»ðBO»ƒ¾ôºk ô»ƒè †ƒýðAôæ óBìrÔ ôqBƒÜ»ƒG ,ºsBƒO þƒðBƒñÉøAk»ƒG óBƒü»ƒÜ»ƒƒOÂô ô óBƒü ½ƒƒg ÿq»ƒƒw óB턽g þðAôæ ,ºô»OºôôkrƒÜqs»ƒG ô RBwºqBÜ ôõƒì»ƒø ô»ƒƒC ÿApƒƒÈ ô ôôºo½Ü ô òü pG ô òP„õÜ ô þüºqAôBC ÿq»ƒw ,lPø...ô½ƒƒgôBƒð ÿo»ƒƒ„ »ì»Pw ôõì»ø ô»C QwBC»è óBü ½g ß»ü »O»ìõƒÝƒc ÿ»ƒðAq ½ƒWôAq ½ƒW ÿô»ð AlØArýÌ þƒðBÜ»ƒÜ»ƒü ÿAôk»ƒè þðBÜ»„»Üq»w ºõÉÜ ßºô ôõGkrÜ»ð lñƒ¿ƒGq»ƒw ôsq»ƒGq»ƒw óBPƒwkqõƒÜ ô»G uk äðºq ß»ü»G äðºk yÜ»ü»G ,ºô»ƒðBPƒwºôºk »ƒðBüAôºoB𠻃컃Pƒw ÿrâq»G ÿ»ãð½ƒw»ƒè yƒìAôºkq»ƒG óBý¾½Ü óBü ½g þðôõGkqõÜ þÔBƒì»ƒè ÁBw)15( ÿAôk»è ‡BPxÉC ,ºôAk»ð ,¼pì»C þƒðAôæ kqõƒÜ þƒðApƒíÜõƒc þƒÝÉñýOôoõƒâ»ƒG ,u¼oAôk þƒðAôBƒýK ô óBKºo½â q»w »O»ðôõOBø ºôºtÉø»G ºlð»_q»ø ,ºôAkôBO óBü ½g þLw»C krƒÝƒüAô »ƒìôõƒ„ »ƒýƒýƒðArƒƒâ ô»ƒƒC ôq ½wBð»è pƒK BƒãÈ o»ƒÜ óBƒíðAô滃è ,ó rÈ vH¾»ø óAqºlð»ø ÿ»ÜBülü uArƒO Bƒƒøºlƒð»ƒƒƒ_ Alƒ„ºôBƒƒñƒÉƒƒK ô»ƒƒƒƒè Ûºq Bìq»ƒw»ƒè óBü yƒðBíƒðAô滃ƒè þÜ Aq ½g»ƒG óôõƒG óBƒü ºô»ƒO»ƒðôõƒG ÿºô»C ,AlðBÜBƒü qºk õƒÉð»ƒè þƒwBƒì ÿ»ÜBO »üºô»ƒC »ƒðBƒìApƒÉO ÿ»ƒãÉW ï»G ,òðBPwkqõÜ»è »„æ»G óBíðAôæ »ì»C ?òðAqºlð»ø»è rýG ô ÁBü»g»ƒG ,»ðkrÜq»w»è »ƒPwºõƒ¾»ƒø ÿ»ƒãÉW óBíðBܺkrÜq»w BPxÉCBO»ø þ_½G»Ü ºqBýPw»ø »O»GBG ô»ƒè rƒýG ÿlW»ƒG ÿô»¿W»ƒÜ R»ƒwºk ?ºô»ƒð»ƒÜBƒð ½G »Pwºk»G ÿ»íÉC þƒüAôºpƒðBƒìq»ƒÔ óBíðAôæ ÿºô»C ÿqBܽø »OºôõƒG»ƒð óBüæ»è óBýðBÜ»PwAõg ,óBýðBÜ»ì»Ð ÿ»ƒì»ƒC ó»ƒéÍÔ BƒüBƒC ?óvƒÈ pƒ¾»ƒƒø »ƒPƒxƒü õƒÉƒK yƒðAqAlƒO»ƒƒwºk»ƒƒÜ óBÜ»Üôõ`G ½G òG b»Ýéì óBü q»w»è ËrãG R»wºk »è tÈ q †ýÜôõ`G ô ?óBýÜôôkq»ø ÿæ ºôõG »Pw»Wq»G ôqBýwrK ʃ¾»ƒì½ƒÜ ôºqBƒýwrƒK ﻃC óBwrKq»G ÊGºk óAôæ ÿrO ÿqBÜ AôAk þðkrܻļr„ ½G ..ºô»ðºlG þƒìºô R»wºk q»ƒHìAq»ƒG óAôæ þƒwrƒK ºôAôk ºô»ƒñƒýƒ`ƒG ʃƒìºk QƒƒÉƒGºk ôõƒG ÿqBâsq kqõƒÜ ÿ»ƒOBÜô»ƒC»ƒƒÜ ,þO»üBļrƒì ÿ»ƒìsºõƒÈk Qƒwºk»ƒè

»ýýPxü ôAlÉK ôqBÜ ÿq»HƒÉƒw rƒÈ u»ƒè þðBÜ»ýƒýƒÜºôæ óBü óBÜ»ƒýƒýƒOºo»ƒñƒG ÿqBG ôqBÜ»G óu þ_q»â»C ,ÊGºkAl¾Bì ÿºkqºôq»K ô ÊGºk ÁBØq»ƒw ºô»ƒ¾Bì ÿ»éK»G ô»C ÿ½Pw»C »PÈ ô»Üºk óAtÉg óu ºôôkrÝüAô »„ºô»ƒC q»ƒø ,ß»ƒü ô ÿqBƒÜ AôAk ÿôAô»ƒƒO ʃƒðAõƒƒƒO»ƒƒƒð AlOBÝÜ»ü»è ôBýK þðBÜ»ýýPxƒü ôAlƒÉƒK ÿºô»C óu »ü ½G òOB݃G ʃW»ƒHƒÉƒW ô»C»Ü ÊðAtG ‡BG ºô»C ÊGºk»Ü ºq»w»è »ü ½G ,þO»ü»Ü»â»¾½Ü ô»¾Bì ÿ»ÐBñƒG Al¾Bì»è þܺôæ ÿqBÜ»G ÿ½g ʃGºk ô»C ÿqBÜ ô ËrOõâBð þÉK»Ü ËrÉLw»ð ôºqô»â»è ºqBýwrKq»G ô»C »Ýðõ_ ,»ýýð þÝÉOBÜ ÊGºk ô»¾Bì ô»ƒC þƒÜôõƒ`ƒG ÿºô»C ½G Ër݃G óBgq»ƒO ôBXƒðõƒâ ËrÝHÉK ÿvÈ ôAq ô þ…ýñGAk Bý¾»â»è ½G ,ºô»¾Bì ÿqBGôqBÜ ÿqõìõC ôõì»ø»è ÊK þƒPƒxƒü ô»ƒ„½ƒg ôtƒÉƒø ÿºô»ƒC AlÝÉg¼kqôBG q»ø»è q»â»C Ër…g»HG þÝÉðBü u»G óôõƒHƒìAôºkq»ƒG ½ƒG ,ʃG þPxü ô»„½g ôrùýì»è pK ôºkôõƒwBC .óAõW þÝÉðBü u ôBñÉK»è äðrâ þð»üæ Ëlð»ø ºôºrO þÜ»üæ»è ô NArg )þƒHéw( ÿq»ãü qBÜ»Ü »ü»ø ,AlðAtÉg þðBü u q»w»G »ü»ø ÿºqô»â ÊðAõOºk ÿ½g óAtÉg ºôºrO þÜ»üæ»è Alƒü»ƒƒÜºkAô»ƒƒðBƒg þƒƒðBƒÜºtƒƒü o»ƒƒƒè óBü ½g þðBÜ»PÔrâ Q…â ÿq»wºqB_ ÿtü pÜ»ü þñPwAqBK»G †ü ô»C ó»ÝƒG ô þPxü ô»„½g»G ôAkºkAô»ðBg ôBð»è òPƒwAqBK ½ƒg ô òƒOrƒãƒÜ»ƒü»ƒè tƒÈ q ÊGºk ,ß»ü ÿuk»è ºlðsBâ ô þü»éâ»è ôBýK»ƒÜ ËrƒýƒãƒGôB_q»ƒG»ƒè ‡ºô»ƒC ôqBÜ þƒÝƒü q»ƒg ºôºqºk»ƒƒè »ƒƒðAu¼q Ak»OBÜô»è ,»ðBü u ÿõÈ vG »ýðkrÜ Alü»ƒK kBƒü s ʃGºk »ƒƒüºô»ƒƒC óu þƒƒÜq»ƒƒC ÿ»ÜºôBýK»G q»HìAq»G ÊG ºôArÜk»c»è ߺô BÝG Á»â»è þƒOô»ƒÜõƒxƒ¾»ƒø ô ô»C ºô»C ½G »¾Bì ô»C þ݃ɃwrƒKq»ƒG AkqBƒÜ þƒƒOBƒÜ»ƒƒè ÿ»ƒƒðôõƒƒGôôlƒðBƒì ÿ»Ü»ƒ„½ƒg ºôôq»ƒG þƒO»ƒü ôB…ƒÉƒÜ ôBýK ÞÉOBÜ ºô»C ½G ,ºô»OBHG ÿrýG»è ºô»OBÝG ºô»è rýG »ƒ…ƒýƒì»ƒø ºqBÜ»ƒè ÊðAtG ºô»PÈ o»ãG Ëô»üºk ÞÉOBÜ»ƒÜ Qw»ø ô RBܺlÉè ÿsAõ…ÉK ÞÉÜ»ü »OBÜô»C ,Bܺk ÿ»ƒÜ»ƒðôõƒGôôlƒðB컃G þðôõGôôlðBì ÿ»ÜºkAô»ðBg þñPük»ƒG ÿ»OBÜô»C »OAô»Üºk ºô»PÉ_ºkrƒýƒG»ƒè ºôôkrÜ óArg»O óBýÜ»ü ½G ôBýK ô óu»Ü ÿºkqºôq»ƒK ôqBÜ ÿºôºqºk»ƒè ʃGºk ÿºô»ƒC ½ƒG ,ʃG ÁBƒìôBƒð ô ÁAlƒñƒì ºô»ð»ÝGqºsõâ BðBܺqBâkBü òü rPðAõW»G ÿºô»C ߺô ,ºõü o»LÉO óBýðBü u»è »Ü ÿ»ƒƒƒw¼rƒƒƒK ÿBƒOºq»ƒƒƒw»ƒƒƒè »ƒƒƒƒÜ »ü ½G ,ºôAlðBýìBXð»C þO»ƒüAq»ƒwôBƒø »è ºô»ƒñOô»ƒÜqôôk ô ‡½ƒg ÿ»ƒxØ óBü u BܺkAô AlÜ»ü Á»â»è þغo»è»Ü qôôk ô QÔrâ ÊG»ƒG ô þƒðBƒwBƒC»ƒG ,RAôpƒG þƒüºoôõƒO ô óôõƒ`¾»ƒø»ƒƒè q»ø»è ókqõHÉè þƒñƒOrƒâôB_q»ƒG»ƒè»ƒG óBü u ÿºô»C ½G RAkºkôôo»Ü ß»ü»¾»ø »ðBì»C q»â»C½g ,ËqºsõãG þ„½g»G óAõÉð»è þüºkqõHÉè þðôõG»ð »OAô ,ôõG»ð ÿkrK »üAô ÿBðBì Aô»ƒC ,AkºkAô»ƒðBg ô óu óAõÉð»è R»Hýcõì ô þƒ„½ƒg »ƒOBÜô»ƒC rƒPƒýƒC ô ʃgôoºk AkôBƒýƒK ÿqBXÜ»ü»G Ëu¼q ôqBð»Ü »PÈ ô»ƒÜºk ô ʃGºk óAôBƒO ÿôBƒÝèºs þƒƒíƒØõƒƒð Ës»âºk þðBíý„»K ÿ»Xð»K »üBO»øBO »ü ½G ,AkBðkAk þðBíý„»K AlýüBO½Ü»è ô þPxü ô»„½g óBìôõì»ø BGºk îɃ¾ºk Bü ô òƒýƒñƒÉƒ`ƒG óB콃g óAõƒƒÉƒð»ƒƒè ﻃƒC þƒƒü»ƒƒðôõƒƒƒíƒð ÿºkAô»ƒƒƒðBƒƒg RBܺkAô »„ºô»C q»ø òýG»üBã¾»ì½Ü »Ýðõ_ AôpG †ƒÉK ôºq»ƒG Bƒã¾»ƒì½ƒÜ .»ýü qºô»Pg»G ÿ»ðB…ýð òP…ü»ãÝÉè

AlðBýÜôôkq»ø ÿæ»è ôºô»OBܺk Þü tð ïBwq»w ß»ü»G ,»üºô»C †ü ô»C »ü»ø ÿæ ô»ü»ø óu ÿæ »ÝÉO»ýýwBg óôõG rOBü s ÿºô»C ,ºõÉ„ óBì»ø»G †ü ôBýK òýìBwq»w þ`ýK »ƒ…ÉÜ Aq Yƒðq»ƒw »ãðºq þ_q»â»C ,»ðAõW þP„ôºoõg ô óu»è ïBÜ aýø ÿæ RBÕýw Ëlð»ø »ãðAôôo»è »ƒíÉC ﻃG ,ʃG»ƒð ôBƒýK q»HìAq»ƒG þƒw»ƒÜ»ƒè ºô»ƒÜ»ƒýýGBƒXýC þðAõW »ãðºo»Ü ,ºô»ñü ô»Üºk Þü tð þƒ_q»ƒâ»ƒC ʃG ‡»ƒÜôôq þƒÝÉP„ »üºô»ñOô»Ü Þü tð þãðrâ þÝÈ qBܽø R»ƒƒÜ»ƒƒPƒxƒü ô»ƒƒ„½ƒƒƒg þƒƒƒ¾k»ƒƒƒè þw»Ü þƒðAõƒW Alƒ…ƒýƒOB݃ðB컃ø»ƒè ½ƒG ß»ƒü»ƒÐBñƒG»ƒG ʃGBð q»ƒHƒìAq»ƒƒG ô»C q»w»è ô ËrÝGôºpü»K »üBO»øBO»ø ,ºô»PÉñÉíG R»Üºq»HìAq»G ÿ»ýýðAõW ºôõG »Pýxü ô»„½g ºq ½W ô»è †ü q¼s òƒü»ƒÜºk ºõƒÉƒè þƒƒwBƒG »ƒƒíƒÉƒC»ƒƒÜ )ºôBãýð ï»Ü»ü»ƒè þƒPƒxƒü ô»ƒ„½ƒg( þO»üAq»wôBø ÿ»w¼rK ÿAôk ‡»ì»C z»Ü»Ü ÿºô»C »ãðºq ô Rô»Üºkqºk »Ýðõ_ ,AlƒGôôq ºô»ƒOBÜBñƒÉƒè ÿrƒýƒG ,ºô»PÉGºk óôôq rOBü s óBÜ»ýƒýƒPƒwAq ß»ƒƒƒü»ƒƒƒè rƒƒƒƒOBƒƒü s aƒƒƒƒÜôoõƒƒƒƒÜ ô QÔrâ ºô»C ÿAôk ,ºô»ðô»ÜºlÝü tð ô ó»ƒÜºlƒÉƒLƒPƒwºk óBƒÜ»ƒƒýƒü ½ƒƒÜBƒð ôôk ï»è ïBÜ aýø rPýC ô óºkºl¾»øq»w q»ƒw»ƒG òƒG ÁAs òƒðAõƒOBƒð »ƒƒw»ƒƒÜ óBÜ»ýýPwAq »Ýðõƒ_BƒO BƒýðBƒÜ»ƒPÔrƒâ z»ƒÜ Ak»ƒOBƒÜô»ƒè óôõƒƒOô»ƒƒÜqºkºô ô»C ïºkq»G»è Qw»Gq»G»G ʃHG ÊðAõOBð þƒðôõƒ`ƒÝƒÉƒO ÿqBܽƒø ÿ»ƒƒPƒÔrƒƒâ ô»ƒC þƒìBƒXð»ƒC»ƒè »ƒÜ ÿºkAô»ƒðBƒg ,ºôõGAlü»K »üAôBw »ýýPƒxƒü ô»ƒ„½ƒg þƒ¾Bg»ƒG»ƒƒÜ ºô»ƒƒ¾Bƒg ô»ƒƒè »ƒƒü ½ƒƒG ÿkºsôBð óBÜ»ƒPÔrƒâ þƒðkrƒÝÉLPwºk ºô»C»ƒÜ òƒü»ƒÜºlÉLPwºk ô òƒü»ƒÜºk ô ÊGºk ôõG óBì»Ü»wBG ÿq»ƒøô»ƒW óBíðBÜ»KArg»ðôõ_ ½G »Ü»ðBì q»w»è ʃG»ƒðAô rƒO þƒðBƒw»ƒÜ q»ƒHìAq»ƒG»ƒè þðkqAvH¾»ø»ƒG Qƒwºk »ƒðArƒü u»ƒG»ƒÜ qBWq¼s ô ó»Üºk óBü ½g ÿq»ƒwôBø ÿ»ãÈ o»è þƒO»ƒüAq»ƒwôBø ÿ»ƒw¼rƒK ôõOô»Üq»w ºlðºô»C ºô»ýýPxü ô»„½g ÿ»w¼rK ÿAôk ÿºô»ƒC ߺô »ƒýƒýƒð Alü»K þPxü ô»„½ƒg þƒO»ƒüAq»ƒwôBø ÿºôB_q»w ºôºô»ƒè ‡ºô»ƒC òƒÉƒGºk þO»üAq»wôBø ÿ»ƒw¼rƒK»ƒÜ ºôõƒOrƒâ ,»ýýð ôõOô»Üq»w þPxƒü ô»ƒ„½ƒg»ƒG þPxü ô»ƒ„½ƒg òƒýƒÉƒ¾ºk»ƒÜ ÿºô»ƒC õݾ»G ,»üBýðk ï»è »ýýð »ñƒýƒØ»ƒPƒwAq ÊGºk»Ü »üºô»C »ü»xØ ô»è Qw»G»ì ÿôB_»G ôrOq¼s þÝÉO»Ùük»G »ƒíƒÉƒC ÿrƒƒü»ƒƒw ºô»ƒƒg»ƒƒüBƒG ô ÀƒƒØ»ƒƒƒÌ ô»C ÿrü»w ô òü»ÝG þPxü ô»„½ƒg ,óBìq»wôBø»G ÊGºk òü»ÝG ‡»w»Ü ÿôôsAq»O»G ô»ÐBñG»G ÊG»ð ºô»C »ãðºq þOBÜ þÜ»üºõÉ„»G ÿºô»C ½G óBìrýG óBü u õݾ»G ,òü»ÝG ÊK þðBü u ÿrü»w ô»GôrW»O ô»è »ñOrâqºô kôõw ÿBðBì»G þðBÜ»Xðq»wôAq ½G»Ü ÿ»ýý¾»üApÈ õƒâ ô òƒñƒÈk þƒPƒwºkºô rƒO þƒðBƒw»ƒƒÜ ÊGºk»Ü »ü»ìBXðºqºk ô»C þñOô»Üqºk ÿrü»ƒw óBƒÜºôæ ôqBƒÜºsq»ƒø ߺô þPÈ qBýwrKq»G †ýÝÉOBܽg òü»Ü»ƒð ôõƒƒGrƒƒOºqô»ƒƒâ óBƒíƒðBƒ„q»ƒƒƒw»ƒƒƒè þðkqAvH¾»ø ÿ»w¼rK ÿAlìBƒXð»ƒC»ƒG ô ÁAlñì þðôõGAlü»K ÿ½ø»G q»wôBø óBÜ»ýüºkAô»ðBg ô þO»ü»ì½Ü »Üq»C ß»ü»P…g AkºkAô»ðBg»è ÊGºk ÊOBÜ ô ôBýK ô óu»Ü ÊG»ø óBƒPðBƒÜºqBƒÜ ½ƒG òðAõPGBO »üºô»C ½G ,òÉðºlüAk óBü ½g½G ÊG ô óq»GºõÈ o»G rP„BG óBýðBƒÜºqBƒÜ ô»è rPýC ,òñÈ qºsõƒãG óBƒü u QƒÔrƒâ rOºqô»â óBƒýðAõƒÉð ÿAkô»ƒì ºô»ƒOBƒÜ þPxü ô»„½g ÿºô»C »OBâºkBO ,ÊGºk †ü ô»C ,ÊGºkAlü»K þƒO»ƒüAq»ƒwôBƒø

2

ôB_q»G óBíP„ q¼s Ëô»è ôºrÉè »ðAu¼q qºsõâ Al…ýP„ q¼s q»w»G ,Ëô»Üºk ÞÈlð»ø ô óAõW Ëlð»ø ,òü»ƒÜºk þÝÈlð»ø ô ‡BG Ëlð»ø ,òü rý„Bð »ñü ô»Üºk †ü qBWq¼s ,NArg †ü rO »ƒè»ƒK»ƒG ôArƒÉg q»ƒø ºô»ƒÝÉO»ƒ¾Bƒc ÊG ô óBÜ»ðAõW »P„ q»w»è òüºlGqBü pG »ñý`G ÿºô»C ÊG óBü ,ºô»ƒðkrƒÜrƒýƒG q»w»è ÿqBü pG»Ü ÿ»P„ ô»C þܼrÜ »ðBP„ ºq ½W ô»C »ƒÝƒðõƒ_ ,òƒüºkºk þðBì½g ÿrýG »íÉC BÜBð ºô»G Qxü õÉK »ÝÉÜ»ü ‡ºô»C ,òü»ÝG Þü q»gºõÉK ô òýP„ôrw»Ü ÿ»ðBãðrƒâ ºqBÜ ô»ƒè ÿºô»ƒC ʃƒHƒ„Bð ,Ëô»ƒÜºk óBìrƒýƒG ô»ƒüAk»ƒíÉC»ƒè ÞƒÉÜBƒOq»ƒø þƒOAs»ƒè þƒðAo½ƒâ ʃG ʃPƒ„ AlƒðBƒíƒgBƒð»ƒƒè ÊG ÿ»Ü»P„ôrw»è b ,»ü»ðAkq»w»ƒG q»ƒâ»ƒC »ƒíÉC ,AlýðBƒÜºqAkrƒÜ»ƒè óBƒü ô óBì½g ÿkõgq»w ºô»ñƒýƒÈ o»ƒãƒG Ak»ƒƒðBƒýƒü qBƒÝƒðAo½ƒƒƒâ ô»ƒƒƒG ËôBƒ_ ô ÿlW þÜ»üºõÉ„»G ,òýƒñƒÉƒ…ƒhƒG »ñý`G Bü»Ü»„»Üôôo»ƒG ô þƒüBðBw»ƒG ô þðAõW q»w»è qBü pG òýðAõOBð qAõg Býð»O ,òƒüºlƒG þƒüBøºq þƒO»ƒcBG»ƒØ »ì»C òýÉ¿G òýðAõOºk ÊG»ƒð ºlƒðºô»ƒC ô òü r„Bð rO ÿô»C ,»ÝÈ q ô»ƒðAõƒW óBíÝÉðkrÜrü»w q»ø rPýƒC ºõƒÈ pƒLƒ„ ÿôB_»G BüBC ,ÊG ß»üºõÉ„ q»ƒø»ƒG rPýC ,ÊGqAsõâ Aq ÿôB_»G óBü ÊGqBü pÜ ÞÉO»¾Bc ôõì»ø»è ôºô»OBÜô»è »ýýðAô þPxü ô»„½g»G ʃHG »ðkrÜrü»w ô»C ÿq»ãü qBÜ »ãðºq ,ºôBãýƒð »ƒÜ»ƒü»ƒè ï»G ,Ê¿ÉG ÊW»G »w»Ü ô»C q»w»è ô»ƒC ô»ƒýƒýƒOBÜ »ƒƒÜ»ƒƒýƒü q»ƒƒãƒü qBƒÜ ôºô»ƒOBƒÜºk óôôq ½ƒG óBƒì»ƒOºqôqºs »ƒíƒÉƒC BüBC»ƒÜ óBƒíƒPƒwºk »ƒƒOAlƒýƒG þÝÉw»Ô»ð»G óBü ßBK þÝÉw»Ô»ð»G óBƒì»ƒÜºq»ƒHìAq»ƒG ÿrƒü»ƒw yƒƒýƒK »ƒƒãƒðºq qBƒW Ëlƒð»ƒƒø ,òƒƒü»ƒƒÜºk lƒð»ƒ_ ʃGºk ,ʃG ºô»ƒðAô»ƒ`ƒÉƒK»ƒG ßBK ºô»gBð »è ÊG»ø óAõW qBxgôôq ,ÊG»ø òü rý„Bð ÿq¼s »ãðºq ,ÊG»ð »ü ½â QwAq ô ßBK ºô»gBð»è ﻃG ÿkõƒg Á»ƒâ»ƒè ô Þƒ¾»ƒg Á»ƒâ»ƒè AlÉK óBìºqB…ýC ÿ»ðAô»C ,Alƒýƒ„½ƒg ߺô ÿºôºqºk»è ôºô»gBð»è »ü»ðAô»è Ëlð»ø ,óBñxýC»G q»HìAq»G ÊG»ð ß»ü AlƒÝƒÉƒw»ƒÜ ÿqtƒø»ƒè ÿºô»ƒC qBƒW ½ƒG »ƒñý`ñG »ƒPÉGBƒð ʃGºk Qƒƒwôqk ÞÉw»Ü ôõ컃ø q»ƒw»ƒè ß»ƒüBwBü qBW ÿ»ƒGq¼s õƒƒÝƒ¾»ƒƒG ,ʃƒK»ƒƒxƒG æô»C ºôæ ï»è òýGºô»ƒC þƒPxýHÈ õƒâ ßôõ`G ôºqô»â»Ü ÞÉðBw»Üq»w»ƒè ,ºô»ðôõW ÿºk »„½g »P…ÉñG ߺô ½G óBìºô»C AkºrÉè ,óu óBü ÊG ôBýKBW þPxü ô»ƒ„½ƒg( »ƒÜ ºô»ƒPÉGºk óôôq »üBð ºô»C yüBðBì»G )ºôBãýð ï»Ü»ü»è ÿ½ƒg ÿsAõƒh¾k»ƒG rƒPýC óBƒxƒñƒýƒC »ýýð ºô»C òýÉ¿GBG óBü þƒƒHƒPƒ…ƒü»ƒâ ʃHP…ü»â »ü»ƒñƒÈ s»ƒg ô»ƒG ôBýƒK»ƒÜ ÿ»w»Ü ô»ƒC óBü ,ʃGkrƒÜ þƒðô»ƒÜ ºô»`Ü ô»C ÿ»ðBùýW ô»è ôºô»PÉHü s¼k ºôBãýð ï»Ü»ü»è ºô»PƒÉƒGôõƒG Þƒü tƒð ºô»C òì ÿAo»G ,ʃñƒýƒHƒýƒG ôBýƒK»ƒÜ ÿ»ñƒü q¼s»ƒÜ »ƒü»ƒ¾»ƒø òƒü rƒOºqô»ƒâ þÉO õݾ»G ô óôõOô»Ü þÉO óBíðBܺôæ qBxgôôq þðAõƒW q»ƒâ»ƒC ,óô»ƒÜºk óBñƒxƒýƒC þƒgBð þƒðAõƒW ʃðAõƒƒOBƒð qBxgôôq þðAõW »Ýðõƒ_ BƒhGqºkºô Ǽrƒì þƒgBƒð þƒðAõƒƒW ÿBƒðBƒì»ƒƒG qBƒW ÿ»ƒƒGq¼s »ƒƒü ½ƒƒG ,RBƒgBƒðqºk qBxƒgôôq þƒðAõƒW»ƒƒG óBƒíƒðBƒÜºôæ Aku¼o»„BK»è ‡ºô»C ô òÉO»¾»gºl¾»ø ïºkq»ƒG»ƒè ºqô»ƒâ þƒPÔrƒâ»ƒG ʃƒGºk þܽÜBð ô þO»ƒüAq»ƒwôBø ÿ»ƒw¼rƒK þñü»G»è þO»üAq»wôBø ÿ»w¼rK ÿAôk ß»ü AlƒOB݃ðB컃ø»ƒè ,AkôBýƒK ô óu ß»ü»è aÜ ôoõÜ óBü ôBýK ô óu R»Õýw


5

2007 / óBxýð - ï»øô ôk þèõg

»Ô»xè»Ô ô rÝýÔ

óBܺôõOrãÜ»ü ºô»O»ð ÿ»Ü¼rýG

lü¼rÔ þxÝÉw ÿq½ýO ÿºô»ðlðB„ºõ¾»ø ½G Þɾô»ø ô ÿAqBãürýC

lýèBg kAsBC :ô|- ×õwô ÎülG :ó k»ì»dì ÿqBC óBܺôõOrãÜ»ü ºô»O»ð ÿ»ƒÜ¼rƒýG ïºkq»G»è ôõG ÞÈ qBü»g òü rP„BG þ…üBwBC ô þìAqBC»Ü AlýO»üBļrì ô»ìBñðBíü»K»G þP…K ôºôºkrÜôÃG óBƒÜ»ƒýýO»ƒ¾ôºkõƒÉ𠻃Pw»ƒHÈ rƒƒâ þƒO»ƒýƒÌq»ƒƒ„»ƒƒG»ƒƒÜ Qƒƒw»ƒƒG ï»C QÈ rܺk kºsôBð þO»¾ôºkõƒÉð ÿ»ìBñðBƒíü»ƒK»ƒG ‡»ƒO»ƒýÌq»ƒ„ krÝÉLPwºk óBܺôõOrãÜ»ü ºô»O»ð )1946( þðArüºsõc ÿ)26( »è »Ü .½ÝxýðArÔ óBw»è ºôõ_qºk þüÂõØ Ak»Ü»Ü¼rýG ÿ»ƒWBƒHük»ƒè ó ½_»Ü ºô»PÉGºk óôôq þO»üBļrì ÿ»Ü»ýýO»üBļrì ºôôq»è Qg»W ÿBâsºk ºq ½W ï»G ,ºô»OBܺk óBü u þðºôBg óBܺôõOrãÜ»ƒü ºô»ƒO»ƒð þO»ü ½g ÿ½g»Gq»w þO»üBw»ƒÜ þO»ü ½g ÿBxÈ q ôBwBü þðºôBg ô óºôBƒg ÿ»ƒðBƒO»ƒƒ¾ôºk ô»ƒƒC»ƒƒÜ þðBܺqBü pG ÿ¼uAô ô òü qºôq»ƒw òOrâtƒÈ q ߺô ºôôkrƒÜ óBü ½ƒg þƒƒðBƒÜBƒwBƒü ô þƒƒƒOÂôôBƒø»ƒƒƒè þƒPƒw»ƒG»ƒì»ƒG óôõƒƒHƒýƒOÂôôBƒø ,äð»W ÿBO»K þðkrÝ…ÉÜ»…ü q ‡»ƒƒüBƒâsºk ﻃƒC þƒƒðBƒƒ„ôBƒƒø þP„BC þãð»øq»ƒÔ ô RBƒýGºk»ƒC ÿºô»ƒƒðlƒðAuõƒƒƒÜ ½ƒƒƒG »ƒƒƒü»ƒƒƒø óAõÉð þÉðçíéì ô †ƒÉÜ»ƒí…ÉÜ þPw»G»ì»ƒG ‡»ƒì»ƒC óBƒO»ƒ¾ôºk þƒÝÉO»ƒwBƒýƒw»ƒƒG òƒƒPƒ…ƒü»ƒƒâ äð»W þðBðo½â»è ½G þO»¾ôºkõÉ𠻃ƒ…ƒÉƒÜ þƒƒðkrƒƒÜq»ƒƒwºqBƒ_ ô þP„BC ÿBãÈ o»G óBÜ»ýýO»¾ôºkõÉð ôqtø þÝü u½è þðkrÜrýãìBØ»w»G ôtƒƒÉƒø ÿrƒƒG»ƒƒƒè ÿqºôq»ƒƒƒKkAk q»ƒw»ƒè þƒPƒ„BC ÿvƒƒýƒOôlƒðõƒƒO ô þƒüºkqõƒHÉè ô þƒPxü ô»ƒ„½ƒg q»w»è äð»ƒW ﻃG ,ºôBPƒwºô »ƒñƒýƒÜ ô Ûºq ÿºô»ƒðôõƒƒGôÃG óAôõì»ø q»w»è »ü ½G ,ÊPwºôºkAq þƒÝɾô»ƒø ôBƒðAõƒO »ƒPƒxƒü õƒƒÉƒK ÿôBñÉK»ƒè óºlƒGq¼s þƒñƒPƒxƒhƒ…ƒÉƒK ô ókrƒÝƒÜBƒ_ óBܺôõOrãÜ»ü ºô»O»ð þƒíPxýw »ðAqºôq»KkAk rOq¼s ôrOBü s õÜBO ½G QÉG ÆýPÜBƒC rƒOBƒü s ô QƒÉG þƒðBƒÜºô»ƒð þƒðBƒü u þƒñƒPƒwAqBƒK .ôõOBøAk

óBܺôõOrãÜ»ü ºô»O»ð ÿ»ƒÜ¼rƒýG Á»â»ƒè ô»ƒñü rƒÈk þƒÜ»ƒü»ƒÜ¼rƒýG Jºq»ƒƒƒÌ þƒƒƒñƒýƒüBƒƒC ôôkq»ƒƒƒø Ak)ïçƒxƒýƒC ô R»ƒýƒdƒýƒw»ƒƒì( þñýüBC ôôkq»ƒø ʃèºô ,ºôõƒOBƒø þO»üBļrì ôõƒì»ƒø ½ƒG Jºq»ƒÌ ÿqBƒOõƒâ ﻃƒÜ»ƒƒü zôºôõƒƒOBƒø ÿ»ƒƒPƒwAqBƒC †ƒƒƒü ôAqõƒƒƒwõƒƒƒð ô þGrÌ òýG Û rÔ çÔ( ºôArÝļrì †ü qAlðBíýC )ÿõÙPèBG æA þíXÌA ÿôôo»è »ýƒýƒO»ƒüBļrƒì ÿ»ƒÜB_ Îñ¿ü òì õø ßõgA( ºô»ìBXðºqºk ÿq»ÝPƒwôqk )»ƒíƒcrƒèA ރ̓ì ÞÉļrì »OAô »Ä¼rì †ýO»ícºq q»ø þ„»ƒÜ»ƒìBðs»ƒâºq ô QƒÉƒG »OºôôkrÝü ôôq ô QÉG ß»ýƒýƒ_ .)ïkA þñGBü( †ýļrì þÝɃ탅ƒÉƒÜ»ƒíƒ…ƒÉƒÜ ÿAôk»ƒè ºô»O»ð ÿBâsºk lðõO ôvÈ qkôqôôk þðAlƒ¾Alƒñƒì»ƒè óBܺôõƒOrƒãƒÜ»ƒü ôõG ÞüAk»è rýâ QÉ„ ÿvýOôlðõO krGôBð»è þļrì Bø»ð½ýéì ÿu¼o»Ü Ak»¾Bw þw þãð»W þƒüBO½ƒÜ»ƒè BƒK ôqô»ƒƒƒC»ƒƒƒƒè )1648-1618( BƒýèBƒÕƒPƒwô ÿºrƒƒãƒð½ƒƒÜ»ƒƒG»ƒƒÜ »…ýP…ƒü»ƒâ õƒÜBO ,RBùƒýƒüBO½ƒÜ ô ﻃܻƒü þƒðBùƒýƒW þƒãƒð»ƒƒW ô óæ»â ÿ»¾»ƒì½ƒÜ þƒðBƒñÉùÝÉK þðBùýW þãð»W þñOBø þüBO½ƒÜ þƒñÈ õƒg þƒãðºk »ƒü ½ƒƒG ,ïºôôk »P…ü»ƒâBO ,ôõƒGsq»ƒG óBýƒðBGqõƒØ ½G óBùýW þðAsAtƒÜB_ þƒðAkvƒü ô òƒOrƒãƒÈ q ô Ǽrƒì þƒñƒPƒwAqBK ô òÈ õg»G ókrƒÜ þƒðBƒâqsBƒG»ƒè .ºô»ýü s½w»G »ñÈ õg ô»è ÞƒÉP„ aƒýø ʃèºô ôõƒƒì»ƒƒø ,»ƒƒýƒýƒð rƒƒOqAkBƒø»ƒƒƒG ô þƒP„BƒC»ƒG óBƒÜ»ƒýƒÉƒð烃íƒéƒì QÈ rܺk q»ƒwºqB_ ½ƒâõƒPƒÕƒâ»ƒG ó»üæôkq»ø»ƒÜ äƒð»ƒW ÿrƒG»ƒè ô òGºk ÿsAq YƒðAsBØ ô óBü s»ƒG ÿôôo»ƒè ,󻃃ܺk ÿo½ƒƒâõƒƒ¾BƒC 䃃ƒð»ƒƒƒW ºô»ƒƒƒƒýƒƒü ôôvƒƒƒƒÉƒƒì þü»…ýƒì»ƒø þƒÝƒÉƒñƒOô»ƒÜq»ƒw aƒƒƒýƒƒø ôºôôkrƒƒƒÜ»ƒƒƒðqBƒì½ƒƒƒƒO QÉGBð ôõOô»Üq»w †ýÝÉO»¾ôºk »ãð»W þ„ôºq »ì»C ,Alãð»W»è þÝÉP„ ôõì»ø ô R»üBð þüBO½Ü»Ü ºôºrƒÉƒè ,RBƒGºk ôBƒð»ƒƒè óAõƒƒW

.»ÅýO»ãýð RBƒÜºkAô ‡»ƒO»ƒ¾Bƒc ﻃƒC q»ƒƒø þOºôAô»O»G »ñü rÉð ÿBülüBC òýÉ¿G»Ü †ü qBWAôk ,Akºq ½ýO ï»C q»w»G »¾As ÿôBÝ„Ao»G Alü»Üºq ½ýO»ƒè lƒü ¼rƒÔ ÿºô»ñü pw ô òP…ƒÉƒø»ƒð þƒ¾ô»ƒø ô½g»Gq»w þƒxƒÝƒÉƒw þƒwBðõƒ„ ,RAkºk óBðu ô»ñýÉì ÿlð»íO»HüBO þðôõ_½G»è »Ýük þÝɃñƒü pƒGqºk»ƒG ºq ½ýO þ¾BdðBìs ,Ak)ÿAqBãƒü rƒýƒC( ïAôºkq»G ,lü ¼rÔ ÿ»Ü»ýýƒxƒÝƒÉƒw ôÂBG þxÝÉw þ݃Ƀܻƒìºq ߺô ÿºtƒü q»ƒÐ»ƒè zBG ,ºkBìBC ôºsAôBð ô RBƒÜºk »ƒƒñƒü rƒƒÉƒð þƒƒxƒÝƒÉƒw þÜ»üºtü q»Ð ߺô Al…ü q»HìAq»G»è kõgBü ,ºkBìBCBð ôqBükBƒð þƒxÝÉw óBðu þxÝÉw»G ºuBƒìBƒC ºôBƒÜôõƒK ºuBìBC Ërܺk AlýüBO½ƒÜ»ƒè ,RAkºk þƒðôõƒ_½ƒG»ƒƒè »ƒƒÜ òƒƒüºlƒGºô»ƒƒG »ƒƒðBƒìs ô»ƒƒC ,Ak)ÿAqBƒãƒü rƒƒƒýƒƒC( ºq ½ƒýƒO»ƒƒè »ƒƒÜ ÿºqAlƒýƒwrƒƒO»ƒƒì Aklƒü ¼rƒƒƒÔ ÿ»ƒƒƒÜ»ƒƒƒýƒýƒxƒÝƒÉƒw ÿôôo»è Býð»ƒO»ƒG ,ºôArƒñƒÉƒøqBÜ»ƒG ÿºô»ƒƒðAlƒãƒðºq ºô»ƒƒýƒýƒxƒÝƒÉƒƒw .óBðu q»w»è »ýýð þÅýO»ãÉð ,Ak»Üºq ½ýO»è »Ü ÿ»ðBìs ô»C õݾ»G ºô»ƒOBܺk ºô»ƒC q»ƒw»ƒè Qƒg»ƒW ºô»ýýxÝÉw ÿôôo»è óBðu QÉGºk»Ü ÿqAõG»è ¼pì»C ,òG óAôBK ÿºõÉ„ôBø ôôkq»ø þðBÜ»ýýP…â »ƒýülðºõƒü»ƒK þƒƒPƒwBƒCq»ƒƒw»ƒƒè ,Ak»ƒƒÜºs»ƒƒâºq ô þwBýw ô ÿqôõGBC ô þO»ü»ì½Ü .QÈ rܺlük»G †ü rO þPwBC Êè»â )ÿAqBãü rýC( þðôõ_½G»G »ü ½G q»ø »ƒýü q»ƒãü qBƒÜ»ƒè òƒƒOrƒƒâq»ƒƒG ½ƒƒG »ƒƒðBƒìs ﻃƒC þƒƒðBƒÜ»ƒƒÜBƒñƒwrƒƒƒO »Pxü õÉK ,»„»Üôôq ºsAõhýðBxÜ»ü ,ºô»ð»ÝOºq ºô»C ÿôBÝ„Ao»G óBðu ºô»ƒÜ»ƒü ôôq ôõƒì»ƒø»ƒè óAô»ƒC»ƒƒÜ óBðu q»â »Ýðõ_ ,ò_ºk óAôBýK»è þÜ»ýü qBý„ô ôºô»íðôõƒGkqô ʃG»ƒG óAô»ƒC»ƒÜ ,BƒðAkºô»ƒG óBƒýðAk ÁõƒƒØ Ak»O»¾Bc ï»è Aô»C ,ò_ºk óAôBýK»è òÉðºk Akºô»G óAk ÿôBÝ„Ao»G óAô»C kõgBü !òýƒð óu »ƒíƒÉƒC òƒÉƒ¾ºk ô ÿ»ðBðu þO»¿w»g ºô»ì»Ü þð»üæ»G ,óºkºk Qƒƒƒƒwºk»ƒƒƒƒè óBƒƒü ½ƒƒƒƒg ‡»ðBðu þO»¿w»g þƒðAlƒPƒwºk»ƒè ÿBOAô»G Ak)ÿAqBãü rýC( þñýðAôpÉO»è þwBðõ„ þðkrÝOôºs þÝɃLƒPƒwºk QÈk »ñýÉì ÿ½g»Gq»ƒw ôsAôBýƒW »ü ½G q»ø ,óBÜ»PwBC ôõì»ø q»w»è þñPxü õ„½g þ¾ô»ø óBðu »Pxü õÉK ºô»ðºlG óBü ½g ÿlð»íO»HüBO ÿkõg ,óBƒÜ»ƒƒPƒwBƒC ôõƒƒì»ƒƒø q»ƒƒw»ƒƒè »PÉHG qBWAôk»è ß»ýýPxü ô»ƒ„½ƒg þwBðõ„ ÿºô»ðBñÉùPƒwºk»ƒG ÿ½ƒø ÿ½g»Gq»ƒw ôsAôBýƒW þƒxƒÝƒÉƒw .óBü ½g ºôB_q»w* :»ü õxñèAô JkæA :yü qõì ïBK-1 yéXíèA ,ïçxèAlHÌ ïBùw ,»íWrO -177Á ,2002¬ »ÔBÙTéè þéƒÌæA .182 UcBHì VçS :lü ôrÔ lðõíÑýw-2 ,¥íWrƒO ,yƒñƒXƒèA »ƒürƒ´ð þƒÔ ,óBñHè RôrýG ,þ…ƒGrƒ© ZqõƒW 95-88J

)ÿAqBãü rýC( ºôºrɃè ,ºôArƒÝƒü qBük AkºqºõÉO ï»è »Ü ÿºô»Cq»G»è ,»üAõýÉK þxÝÉw ÿlð»íO»HüBO ÿ»è»ƒw»ƒì ÿlƒðõƒO»ƒG »ƒƒñƒýƒÉƒì kõƒƒgBƒü ,óu kõƒƒƒgBƒƒü ,ºôArƒƒƒÝƒ„½ƒƒƒƒìAq»ƒƒƒƒÔ ÿºqºõÉO ï»C Aô»C ,ºôArgtƒÈ ôAq»ƒK þð»üæ þO»üAq»ñÈ õð Býð»O»G lü ¼rƒÔ rÉð ÿs»âºq kõgBü ôBýK þxÝɃw ºôºrƒO þƒÜ»ƒü滃è óB„BK òƒOBƒÜºk Q„qAsõâ lü ¼rÔ»ƒÜ ÿºô»ƒCq»ƒG»ƒè ½G RBܺk óBðu þðkrƒG þƒüºrƒÉC»ƒè ߺô Aô»C ,ôBýK þxÝÉw þìAlð»C )lü ¼rƒÔ( QƒÉ¾ºk )ÿAqBƒãü rƒýƒC( óBðu þxÝÉw Alñü rGqºk óBì»ø»ƒè ôºkBìBCBð ô ÆýwBK ÿoõÜõ컃ܻƒG »ƒƒƒOAô ,RBƒƒÜºlƒƒÕƒƒwºô qBƒƒükBƒƒð lü ¼rƒÔ ÿºôºq»ƒw ÿ»ƒÜ»ƒñü pƒGqºk ô»C ÿrã¾»ø Ak»Ýük þÝÈlð»øºo»è þxÝÉw þðlð»wºq»K»Ü ,»ü»ƒüBðBì ½ƒG ºô»ƒðAo»ƒâ»ƒG tƒýƒâq»ƒø ,óBƒðu »ƒƒƒýƒýƒxƒÝƒÉƒw »ƒƒƒO»ƒƒƒ¿ƒw»ƒƒƒƒg ߺô ,»ñýɃì þƒðBܺlƒð»ƒíƒO»ƒHƒüBO sAôBýƒW þƒO»ƒ¿ƒw»ƒg ß»ƒüºqBìu »ü ½ƒG q»ƒø ,ºôArƒÜ»ƒð óBƒ…ýñPwºk ô»ƒC )lü ¼rƒÔ( ÿºô»ƒƒC ÿAoºq»ƒƒw ºôôkr݃„½ƒìAq»ƒÔ ÿ»ƒO»ƒÙƒýƒØ»ƒc ÿrƒãƒ¾»ƒø óBƒðu þƒƒxƒÝƒÉƒw»ƒƒÜ ,þO»ü ½g ÿsAôBýW ÿlð»íO»ƒHüBƒO ÿqºõÉK ôBƒì»ƒñG Al„ºô»ƒC Á»ƒâ»ƒè ôBƒì»ƒñG ,ÿ»ƒÜ»ƒýýxÝÉw ºq ½ƒƒýƒO þOºôAô»O»G ô»ü»ðAôBýK þÝÈ qºõƒÉƒK Á»ƒâ»ƒè »ƒÝƒÈ oôBø ô äƒð»ƒwôBø .Alìtü q»Pð»wrÉð þðBÜBø»G lƒü ¼rƒƒƒÔ ºôºrƒƒƒO þƒƒƒÜ»ƒƒƒü滃ƒƒƒè Alü»Ü»HÉPÜ þì»ýÉw ÿºô»ñü vÈ õO»è ,yÝÉw ÿºqBGqºk ºô»ñü vÈ õO Êw ô»C q»ƒw»ƒOºôõƒPƒxƒg þƒÝƒ…ƒýƒO ,Alý¾Alñì þìºkq»w»è »Ü ÿ»ð»ƒüæ þðAl¾»øq»w»è q»G þìºkq»w»è »OAô »ƒƒýƒü sAôBƒýƒW ,lƒHƒük½ƒƒü þƒƒÈ rƒƒâ ô»G ,ÊìôrÉð óAõÉð þðBÜ»ýýxÝÉw »ƒÜ ,»ƒýƒýƒð óBƒýƒðôõƒƒG »ƒƒüºõƒƒÉƒ„ ô ÿqBƒÜºsq»ƒø þƒPgºô»ƒƒOBƒw»ƒƒè ,óô»Üºkqºk AlýxÝÉw þñP…ü»ãÉK )lƒü ¼rƒÔ( ÿAôpƒG»ƒƒG »ƒƒÜºqBƒÜ½ƒƒø þÜ»ìºo»Ü ÿºô»C ½G ºô»ƒPÈ o»ƒâºk ,ÁAlñì ô»K o½Ü þðBƒ`Ü þƒxÝÉw þƒxÝÉw ÿºtƒü q»ƒÐ ÿºõƒÉ„ôBƒø :Qɾºk lü ¼rÔ »ƒü ½ƒG q»ƒø ,ºôBýƒK ÿôôo»è Ak»ìºkq»w ï»è aÜ þ¾Alñì þÝÈ õÉK( ÿºõÉ„ôBø ºô»ýýxÝɃw ÿlðõO»G )ÿAqBãü rýC( ,)»ü»è½Ý`G ÿºôºq»w ÿ»ðôõ_½G ï»ƒè »ƒñƒgºq ºqBýwrK ô»ƒC ô QƒÈ rƒâºk lƒü ¼rƒÔ lƒü ¼rƒÔ þƒ_½ƒG»ƒÜ QƒÉƒñƒÈ uôqôºk ,Alý¾Alñì þìºkq»w»è aÜ þxÝÉw þÝÈ ôBýK þxÝÉw ÿºtü q»Ð ߺô þƒ_»ƒÜ ,RBƒÜºlÕwºô »ƒè½ƒÝƒ`ƒG ºôõOô»Ü»ð ºô»C þñgõƒO tƒýƒâq»ƒø þxÝÉw þÜ»ìºq QÉ¿G óBíɃK»ƒÜ Alý¾Alƒñƒì þƒìºkq»ƒw»ƒè †ƒü oõƒÜ þƒxƒÝƒÉƒw ÿºtƒü q»ƒÐ»ƒè ËrƒÜºk AlÝÉOBÜ»è ,QÉ`G »è½Ý`G þÝÉðu ß»ƒƒƒü q»ƒƒƒø òƒƒƒýƒƒðAtƒƒƒƒG q»ƒƒƒƒâ þO»¿w»g ÿrã¾»ø »Üºs»âºoôôk»è ÿAqBãü rýC ?òü rPÜ»ƒü þƒxƒÝƒÉƒw ,ºqBýwrK ï»C þìºô»Ü ÊñƒýƒGºkAô »ƒÜ »ƒü»ƒƒø ºôºô»ƒƒG ÿlƒðºõƒƒü»ƒƒK þƒÜ»ƒìºq ,Aklü ¼rƒÔ ÿ»ƒãƒðAôo»ƒƒè ,ôqºõÉK »OºôArÜ ôBýƒK þƒxƒÝƒÉƒw ,ÆýOºs½K ôºsAôBð þÜ»üºtü q»ƒÐ»ƒG Al…ƒü q»ƒHƒìAq»ƒG»ƒè ôºôArƒÜB„B컃O ô ÆýwBK óu þxÝÉw ÿºtü q»ƒÐ

ÿ»ƒPgõƒK»ƒè ÿºô»ƒC ºqBƒük ,óBƒðu ÿBãɃW Ak)lƒü ¼rƒÔ( ÿ»ƒÜºq ½ƒýƒO »üºô»C ,º)óBÜ æ ßBW( þXðq»ƒw »ýýxðºq»Ô ºqB݃ýƒ…ƒðôqºk ﻃC»ƒÜ ôBýK þxÝÉw þìAlð»C»Ü »üAõýƒÉƒK ,ÿtìºq þÜ»üºõÉ„»G ,lü ¼rÔ ÿæ»è ß»ð ,ºôArGqBÜ»G ÿq ½ÔBPýì kõgBü ﻃC ,ÿu½ƒè½ƒüBG þƒÜ»ƒüºõƒƒÉƒ„»ƒƒG )óBƒÜ æ( ÿºôºq»ƒw ÿ»ƒXƒðq»ƒƒw ºq»ƒƒwôõƒƒð»ƒƒè Ëlƒð»ƒƒƒø ÿ滃ƒƒè þéƒýƒéƒÜ ߺô ,óBÜ»ƒPƒxƒýƒñƒíƒÉƒÔ þƒÈ õƒð þƒÜ»ƒüºsAôqºk ÿºô»ƒðkrƒƒÜ ô ÿqBÝý…ðôqºk q»w»G ÆýOºs½ƒK Aklü ¼rƒÔ ÿ»ƒÜ»ƒýýxÝɃw ºq ½ƒƒýƒO »ðu Ëlð»ø þ_q»ƒâ ,ArƒÜB„B컃O þXðq»w ÿkqô»G †ü rO ÿq»wôõð þܺq»ƒw ÿB컃ñƒG»ƒÜ ,AlƒðBüºô»ƒC ÿlƒük»ƒè ,)lƒü ¼rƒÔ( ÿ»ƒÜºq ½ƒƒýƒO þÜ»ýü qBÝðAo½â aýø Al…ü)óBÜ æ( .ºôõOBø»ð Akq»w»G þ¾ôõØ »Ü ,ôõƒGAô óBƒýÉK óAô»ƒC »ƒÝðõƒ_ óu ,Al…ü)óBƒÜ æ( þƒðôõƒ_½ƒG»ƒƒè þðºôBg ºô»ƒýƒýƒxƒÝƒÉƒw ÿôôo»ƒè ,»ýýð ÿ½g»G R»HüBO þÝÉwBðõƒ„ ºô»ýýxƒÝƒýƒw ÿôôo»ƒè R»ƒðBð»ƒO ,»ƒ…ƒü ôArƒñƒÉƒw»ƒg þƒÝƒÈ s»ƒƒâºq þxÝÉw þìAlð»C»Ü ÿºô»ƒCq»ƒG»ƒè ï»C q»HìAq»G»è ï»G ,»ƒýýð ÿôBƒýK q»wôõð »ðu Ëlð»ø ,Al„»ðôõ_½ƒG Akkqô þƒƒÜ»ƒƒüºô»ƒƒðkrƒƒƒÝƒýƒ„»ƒƒƒè »ƒƒÜ ,krƒƒÜºô»ƒƒè óBƒƒýƒPƒ„qAsõƒƒƒâ R»ðBð»O Ak)óBÜ æ( þðBƒÜºq ½ƒýO»ƒè ô»G ,ºõýw»g þÝÈ qô»ðôõG †ü ôBýK ÿlük»ƒè ºô»ƒÜ»ƒüæ»ƒè »ƒÜ ÿ»ƒýɃK ôBýK þxÝÉw þìAlð»ƒC Ak)óBÜ æ( þÜ»üæ»è ,»ýü q ½ÔBPýì þÝÉìAlƒð»ƒC ôBýK ô»C þðôõ_½ƒG»ƒG ,ºô»ƒ…ƒü rƒO ߺô þðu ÿqBxƒgôôq tƒýƒâq»ƒø ,»ýýð ÁõHØ õýw»g þÝÈ qºô»ƒðôõƒG »ðôõG ,ºôºq»w ÿ»ƒðBðôõƒ_½ƒG ﻃC ÿsAôBýW ÿq ½ýO þðAl¾»øq»w ÿ½ø ,ÊìôrÉð ÿs»âºq ÿæ»è þxÝɃw zõƒè( ôõƒOBg þƒðBÜ»ƒì»ƒøq»ƒG»ƒƒè òýðAtG q»â AlÉOBÜ»è Ak)ÿAqBãü rýC þxÝÉw ÿsAôBýW»G ÿAôpG ,ôArGôBð yÝÉw ÿ»è»w»ì ÿlð»íO»HüBO ô ï»C ,»Üºs»âºq ôôkq»ø ÿæ»è »ü»ø ½ƒG ‡»ƒñP…ü»ƒãÉO ô òƒýƒðAôpƒƒÉƒO »ƒƒè Aô ,yƒƒÝƒÉƒw ÿ»ƒƒè»ƒƒw»ƒƒì ÿlðõO»G»Ü ,RBܺk ÿ)ÿAqBãü rýC( ºq ½ƒƒýƒO q»ƒƒw »ƒƒOBƒÝƒG ‡rƒƒÉƒƒø ô)lƒü ¼rƒƒÔ( ÿ»ƒƒÜ»ƒƒýƒýƒxƒÝƒÉƒƒw þÕwºô þÝü qBü rOBK þÝƒÈ q ½ƒýƒO»ƒG »ƒíƒðBg ﻃƒC »ƒƒÝƒðõƒƒ_ ,RBƒÝƒG ½G Alü»Ü»ðkrÝw»ÄAq þìBXðºqºk»ƒè ÿ»ñýðAôpýO ô»C »OBâºk ,ºq ½ýO ï»C þíPxýw»Ü ÿ»ì»Pw ô»C ʃ¿G»ƒÜ ºq ½ýO»è ,RBܺk þðBðu»è ÿqæBwrÉð ArÝ„BC»G Aklü ¼rÔ ÿ»ƒÜ»ƒýýxÝÉw )ÿAqBãü rýC( þOqõÜ»G ,Ërܺlük»G þƒƒÝƒü u½ƒƒè ÿBƒãƒÈ o»ƒƒè BƒOºq»ƒƒw ôôkq»ø ÿq»HìAq»GBð þðkrÝÜ»ýðõ_ ÿ»Üºq ½ýO»ƒè »ƒñgºq ºô»ƒÜºs»ƒâºq þÉK ô»C »Ýðõ_ ,Qü râºk )lü ¼rÔ( »Ýü u½ƒè ﻃC þƒÉK»ƒG lü ¼rƒÔ »ƒüAô þƒxÝÉw þƒO»ƒ¿w»ƒg AlüBƒýO»ƒƒÜ »OºôArÜ ôBýK kõgBü ,rÉð ÿs»ƒâºq þƒƒƒ¾ô»ƒƒƒø ,qºõƒƒƒÉƒƒK ôBƒì»ƒƒƒƒñƒƒG ,»ñýÉì þxÝÉw þƒðkrƒÜºõƒÉ„ôBƒø »Ýðõ_ ,RAkºk »ñü rÉð þxÝÉw»G ,AlÉK óBìºuBƒìBƒC ºôºq»ƒw»ƒè ߺô þxÝÉw þƒìAlð»ƒC lü ¼rƒÔ ÿ滃è yÝÉw ÿqºõÉK ôBƒì»ƒñG»ƒG ,ôBƒýK

þìtƒýñýíÉÔ( ÿsAõƒÉ„ »ƒüArƒÝ„BƒC ôBxðºq»Ô»è BOºq»ƒw»ƒÜ )ÿqBƒÝý„ ÿºô»ƒñOôôtƒG»ƒè ÞƒƒÉƒ„»ƒƒG ߺô ,jq»_ôBø þxðºq»Ô þìtýñɃíƒÉƒÔ ßBW( þðBܺq ½ýO ÿq»ãü qBÜ rÈ u»è ÿ»ƒðBhƒGBOõƒØ ÿºqBGqºk ,Ak)óBÜ æ ÿq ½ýO ô þP…â»G ÿqBƒÝý…ðôqºk þƒO»ƒHüBƒO»ƒG )lü ¼rƒÔ( þƒx݃Ƀw ÞÈ sAõÉ„ ߺô rOBü s ,Al¾»ùü q»w »ðu ô»C þðBÜ»ì»øq»G ô òýƒwôõƒð ,QÈ râºk½g»è »ðBýxðºq»Ô ºq»wôõð ÿq»ƒƒwôõƒƒð »ƒƒðu ÿAôk»ƒƒƒè »ƒƒƒÜ ó ½íýw( þƒxƒðºq»ƒÔ þƒãƒðBGôBð»ƒG þìºôôk ÿºô»ƒC»ƒG ,ºôº)qAõƒÄõƒGôk þxðºq»Ô þìtýñýíÉÔ ÿºô»ñƒOôôtƒG ï»è R»H¾»ø ,óôArƒwBð jq»ƒ_ôBø )ÿAqBãü rýC zõè( ôõOBg Al„ºqAõG »ðu»è ÞÉÜ»ü»G ÿºô»ƒC ÿAoºq»ƒw ÿºô»ð þðBÜ»Ü æB_ ºq»ø ºôºp…ýK þxðºq»Ô þìtƒýƒñƒýƒíƒÉƒÔ þƒìºôôk þƒÝƒÈ õƒük»ƒG ,ºôArƒwBð jq»ƒ_ôBø ﻃøq»ƒG»ƒè Þƒý„»ƒG Alƒ„»ƒƒÝƒük )ÿAqBãü rýC( ôõOBg þðBÜ»ƒãƒðrƒâ þƒƒxƒÝƒÉƒw ÿsAôBƒýƒW ÿºqBƒGqºk þì»øq»G Ëlð»ƒø Á»ƒâ»ƒè ËoôBø ߺô ÿ»Ýük þÝÈ q»wôõð »ðu lð»_ òƒýƒéƒÉƒø( ô)BŃýƒPƒxƒü rƒƒâBƒýƒè¼u( ÿ»ƒðBƒg »ƒƒñƒ_ºk )z½ƒƒxƒÝƒýƒw ,ºô»ýü qBÝý„ þìtýñýíÉÔ ÿsAõɃ„ »ðu Êwq»ø ,AlðBýðBÜ»ì»øq»G»è »Ü ÿsAõÉ„»G ,ºôºq»w ÿ»Üºq»wôõƒð ºq ½ýO»è »ñgºq q»ø ß»ð ,óBü ½ƒg ,ó râºk )lü ¼rÔ( ÿ»Ü»ýýxƒÝƒÉƒw »ñgºq þP…â þÜ»üºõÉ„»G õݾ»ƒG »ƒýƒü qºôAlƒ…ƒýƒK ô»ƒC ÿôAô»ƒƒO»ƒƒè ÿqAõG»è »Ü ,ó râºk ÿ»ðBü þxÝÉw ô óôõG AlðBÔ ôBwBü ô»Ô»xè»Ô ô óBìs .»ü»ø óBýüºkBìBC ºq ½ƒýO»ƒè )lü ¼rƒƒÔ( ðBƒìõƒƒãƒýƒG ÿ»è»w»ì»G óAk Alü»Ü»ýýxƒÝƒÉƒw ÿæ»è þðºk AlýxÝɃw ÿsAôBýƒW ÿsAõÉ„ ï»G ,ÊìôrƒÉƒð ÿs»ƒâºq )lƒü ¼rƒÔ( ÿ»ƒÜ»ƒðkrƒƒÝƒü sAôBƒýƒW )ÿAqBãü rýC zõè( ôõOBg ÿAôpG»G ,»PÔrâ ô R»ƒýèBƒÝ…ýC ÿrƒã¾»ƒø )lƒƒƒü ¼rƒƒƒƒƒƒÔ( »ƒƒƒƒƒƒÝƒƒƒðõƒƒƒƒƒƒƒ_ þxÝÉw ,Alü»ƒÜ»ƒðrƒÝü sAôBƒýW»ƒè ôlðºôBƒð ô ƃýOºs½ƒK»ƒG »ƒñü rƒƒÉƒð kõgBü óu þxÝÉw ,ôq»ƒPƒñƒÉƒw tÈ ôAq»K ô ÆýO»ãÉð»ƒG ‡»ƒñƒýƒÉƒì ½G ‡»ÜºqBܽø »üArÝ„BC ,QÉðAsºk )lƒü ¼rƒÔ( »ƒÜ ºô»ƒPƒÈ o»ƒâºk ºô»ƒC ôBì»ñG»G ôBƒýK þƒxÝÉw þƒìAlð»ƒC ߺô yƒƒƒƒƒÝƒƒÉƒƒw ÿqºõƒƒƒƒƒÉƒƒƒK óB…ýñPwºk þü ¼rì þÜ»ýýPxü ôAlÉK )lƒü ¼rƒÔ( ÿAôpƒG»ƒG »ƒOAô ,RBܺk RBܺkºô»G Qw»ø ,aÜ ÞƒÉOBƒÜ ôBýK þxÝÉw þìAlð»C þðºôBg»ƒÜ ÿ½g ô»C AlOBÝðBì»ø»è Aô»C ,»ýýð ß»ü»ñýñÉì ߺô kõgBü ,óu ߺô þðºôBg ºô»ýýxÝÉw ÿôôo»ƒè »ƒÜ ,RBܺlðB…ýñPwºk ,»ýü oõƒÜõƒì»ƒÜ Ak»ðôõ_½G ï»C ÿºvÈ qk»ƒè óBƒ„BƒK ÿ½ƒø»ƒG óu :QƒƒÉƒ¾ºk )lƒü ¼rƒƒÔ( þðôõG»ð ÿ½ø»G kõgBü ,ºô»ðBÜôõK þxÝÉw þìAlð»C kõgBü )ßõƒ_( )ÿkõƒw»ƒc( þƒüºrƒƒÉƒC ,ºôºôBƒýƒK ,RBGºk ôBýK þxÝÉw þìAlð»ƒC»ƒG ,‡»ðkrG þüºrÉC ﻃC ÿ»ƒè»ƒw»ƒì ô»ü»ø þðôõG óBðu ÿôAô»O ÿ滃è ,»ƒðAô»ƒC þƒ„»ƒƒGôBƒø þƒƒÝƒÉƒ¾Bƒg »ü»è»w»ì ï»C Al…ƒýƒOB݃ðB컃ø»ƒè ÿæ»è ,º)|óBw»g þÈ râ( ÿqBܽø


ïºqAõ_ þ¾Bw )57( ºqBìu

óApÉâqºô

4

QÉñÉwºk ºq»K Ǽrì þ„»è »G ókrÜ þðBâqsBG RBܺk lðºs ôBð »üºlüqBük ô»C ÿqBHðAôBO »G óBùýW þðBOÂô ÿ»ñüq¼s :óBܺôõOrãÜ»ü ºô»O»ð þÝÉOq½KAq| e¾Bw »íc qºô q»w:BC μlðçüBO »Ü þOºôõýwõð »Ü»ƒOq ½ƒKAo óBƒPxÜBƒK μóAõƒüBƒO μlñýƒø μóBƒGBƒü þHü rø»O ÿo½Ü þƒ¿ƒÉƒø òƒülƒð»ƒ_ þOÂô ôôkq»ƒø ô»ƒüAlƒÉƒO ÿ½ƒgôBð þPxè ÿlð»Gôq»w »è òý_ μlðçüBO »G ókrÜ þðBâqsBG »è òýƒðBíƒPƒ…ƒýƒð ôlƒñƒƒýƒƒø ߺôq»ƒƒƒø ,ºô»ƒƒƒÄ¼rƒƒƒì †ü qBíýðBì μBük½Hì»Ü μ†ükçãð»G þðBñɃùƒì»ƒøq»ƒG þƒðBOÂô òƒü rƒOq¼s qBWAôk ,òƒýƒ„¼rƒÔ ‡»ƒè ºlƒü qBƒük óBܺõOrãÜ»ü ºô»O»ƒð ÿ»ƒÜ»ƒOq ½ƒKAq μBýÜqõO μêýCArxýC μóBGBü þƒðBƒOÂô »Ü ºôôkrÜqBHðAôBƒO ºô»ƒG ÿlðçƒüBƒO óBì»ø »è μó"q»ñÉùì»øq»G"þƒðBƒOÂô ô»C þðkrÜkBƒü s ÿ"YƒðBƒìBƒC"AlOBƒÜ óBƒùýW »ƒÝü q»ƒƒg »ƒƒÜ óºlƒü qBƒük .RBܺk qAs»ìq»„

μBK ôqô»ƒC þƒPƒwAqºôBð μR»ƒƒøu¼q ÿBÝü rì»C μ μõ…ÉK þO»ýÄõw þPÉÜ»ü .þHü qBÜ þðBO»¾ôºk ÿAoºq»w þñýOæ ,BƒýðBƒH軃C þƒðBƒOÂô »ƒè »ƒÜ»ƒü q»ƒø μAlñè½K ,BýèBPýC ,Bü qBãð»ø ,Bü qBãèõG þðBÜ»¾Bg »üºlü qBük ô»C ½G lðçƒüBO »ƒè ,ºôôkrƒÝƒPƒwôqk óBüºô»ƒñƒü o»ƒK ÿºqBìu òƒü rƒOq¼s »ƒÜ ‡BƒÙü rƒÔ»ƒC ,»üAlÉO þ„»è þðBâqsBG þðAôõH„õƒO ô»C þÜ»…ÉK »è ‡Bü rü vüBƒð þƒOÂô †ü rOAôk ,»ƒüºô»ƒðBƒýÙü rƒÔ»ƒC »ƒOÂô Iü rлì μBðBâ μòýñG »è »Ü»ƒü q»ƒø .ó»üºlü qBük ô»C þPwºk ÿºk¼rÉâ ÿBK ôqô»C þðBOÂô ÿºqBG »è »Ü»Oq ½KAq ‡BƒÙü rƒÔ»ƒƒC ÿAôBƒCu¼q ô μAôBƒCu¼q þƒÝƒÈ q ½ƒÜ þƒðôõƒG»ƒG ºôAk ÿºuBìBC ½ƒG þƒíÈ q»ƒø ÿ½ƒgôBƒð þƒðBƒâqsBƒG .»ðBļrì ô»C ÿºô»ñPwAõâ ‡BýwBC ÿqºõƒ…ƒýƒÜ »ƒG RºqBG»ƒw

μºôArÜ AlÉO óBü»ðAqBÜ ô»C òü rƒOq¼s óBÜ»ýü»ƒPw»ƒW »ƒXðBƒìBƒC þƒðBƒÝÉK »ƒG þƒðBâqsBG »ƒÜ ‡»ƒƒðBƒOÂô ô»ƒƒC .òÈkqBÜ»G QÈ rܺk ºô»ðBýðBÜ»¾Alñì μóBOºrƒÔBƒC »Ü ºôôkrÝ„ºô»G ÿºuBìBC »Ü»Oq ½KAo ÿqõ„BG μBÝü rì»C þðBOÂô »è òýPü rG Alð»è½ø μóBð½ü μBýðBƒí¾»ƒC þƒðBƒOÂô

.ºô»O»ðõG »üºlü qBük þܼq»w ,BPw½ƒÜ Bƒü qBƒì ½ƒýð½ƒPð»ƒC »ƒÜ»ƒxðAuBƒC þƒðkrƒƒÜ ʃƒW»ƒƒHƒÉƒW »è »ƒÜ»ƒüºõƒÉƒ„ ókrƒÜ»ƒéƒü õƒÜ"þƒOô Ǽrì »G ókrÜ þðBâqsBG þðBܺõ‚É„ ÿºk»w »è ‡»Pxýè ô»ƒC ߺôq»ƒø ô»C óBìôõì»ø ½G ,»üAlÜ»ü μQxƒýƒG ."»ýü qAs»ìq»„ ºlü qBük Ak»Ü»Oq ½KAo ÿBOºq»w »è BPw½Ü Bü qBì »ü»¾»ìBì ºq ½W ô»C þPƒ…ƒðºs q»ƒw õƒÜºô óAô»ƒC"þƒOºõƒýƒwõƒð μRBƒÜºk »ƒè μQƒÈ rƒñÉøºkqBƒÜ»ƒƒG ß»ƒƒüÂBƒÜ Alƒ…ƒýƒðBO»ƒ¾ôºk ÿq¼s þƒÜ»ƒüºqBìu ."QÈ rܺk ºô»ðBý„»è »G þðBâqsBG »Ü ºô»OºôkrÝðôôo ÿºô»C »Ü»Oq ½KAo μRºrƒÔBƒC óBƒ„¼rƒÕ„ »ƒè ÿ»ƒñü q¼s μólðApÔ ÿôôo»Gôôo óAô»C μò¾Alñì ½G ºô»ÝÉOÂô »è óôõOBø ºô»ñPwAõâ ½G ºô»…üBýñƒ¾k »ƒG μÿk þƒÝƒÉƒÜ»ƒü

»è ÿAôAk ,óBܺôõƒOrƒãÜ»ƒü ºô»ƒO»ƒð ½G ºôôkrÜ óBùýW þðBƒÜ»ƒO»ƒìõƒÝc »è ºô»ð»ÝG rOp_ óBýðBÜ»¾ô»ø ÿºô»C »G ókrÜ þðBâqsBG ÿºlü qBük q»Hì»ø ½G óBýðBñÉøqBÜ»ƒG μ Ǽrƒì þƒ„»ƒè »ƒÜ þƒü s»ƒâºq þƒðkrƒÝè çƒÑƒPƒxƒýƒC þðBÜ»_ôBð ôõì»ø q»w»G ÿq»ãü qBÜ ó»üæ »è ºlü qBük ô»C ,»ü»ø ºô»ðBùýW ½G ÞÉHü»Ì"»G óBܺõOrãÜ»ü ºô»O»ð .QÈ qkºk ﻾»Ø »è"óAôõì»ø ºkkBì þƒðkrƒƒGõƒƒÉƒð »ƒƒè þƒƒxƒðAuBƒC ºô»O»ð »ƒG q»ƒw þƒðBƒÜºq»ƒÝ„½ƒùÉG ÿ»ì»ƒ„ôôk ÿu¼q óBƒÜºõƒOrƒãÜ»ƒü »Ü ºôºkrÜôÃG þƒÝÉOq ½ƒKAq ôôkrƒGAq þ„»è »è ÿqBâtÈ qBK ºôArƒÜ AôAk AlýO þÜ»üºõÉ„»G »Ü QÈ rÝG óBܻļrƒì ,QÈ rÝG ôB_ºo AlðBùýW »è óBxÜ»ü þOÂô137ÿ½Ü»è »Oo½KAo ô»C þÉK»G ô»ƒC ÿôôo»ƒGôôo óBƒü127AlðBƒùýƒW

QÈr„¼rÔºk ÁAlñì ÞÉð½ýéì þ„»è þìAlð»C QƒÉGºk ïq»â ºô»¾Alñì þ„»è »G ókrÝýðBâqsBG »G BÙürÔ»C μòýOæ ÿBÝürì»C ôõ…ÉK þO»ýĽw þPÉÜ»ü μR»øu¼o ÿBK ô qô»C ôBýwBC þðBOÂô ÿoAsBG

òýìq»„ :BC »ðô»ƒÜºk »ƒðAlðºôBƒð ô»ƒC ÿ»ƒãÉK»ƒÜ μÞýxÜ»ì þOÂô óAõÉð þðBܺqõƒñw q»ø BÝü rì»C þðBܺôõOrãÜ»ü »O»üæô þƒðÂAlñì »ƒñÈ rƒ„¼rƒÔºk ºô»ƒ…È ô»ƒè óBܺlð»ì»¾ôºk »ðAtÉg »ƒOq ½ƒKAo BPƒxƒÉƒC»ƒè q»ƒƒG ÁBƒw ôôk ºôºkrÝðôôo óBüºô»C óBÜ»ýýðlðBü»â Aq ÿAôk»ƒƒè óÂAlƒñƒì ÿ»ƒƒƒñƒü q¼s»ƒƒƒÜ óBƒýƒÝƒüAk»ƒƒƒè óBƒƒýƒðôõƒƒƒHƒÝƒüAk»ƒƒƒè óBýÜôBG»G †ü rP„BK ôºô»ñÈ rƒð»ƒwºk .ºôôkrì óBü»Ü»¾Alñì»Ü QÈ rOõâºk þðBÜ»ðBƒO»ƒGBƒG óBƒOÂô þƒÝÈlð»ƒø»ƒè þƒÌq»ƒ„Bƒð»ƒG »ƒPw»ƒW þƒñP„¼rƒƒÔ »…ýƒðBPƒxƒÜBK þƒ_q»ƒø QƒÈ rƒðºkAk ÿ»Ü»ðAõP…ðAk ÿ»ñü q¼s »ÝɃOÂô»ƒÜ ô»è ô»ýüBwBC ºô»ƒü滃G »ƒðB탿ƒwõƒì óBPƒxƒÜBK" ÿ»ƒìBðu¼o ºô»ƒ„»ƒüºqBƒG ÿ»Gq¼s»Ü ºôõü pGoºk ÿºô»C "ó ½Hü rO ½ƒƒG óBƒÜ»ƒƒýƒK ôqô»ƒƒC »ƒƒ„½ƒƒƒg»ƒƒƒð óBƒü ôôo óBƒý„»ƒè þƒðkrƒÜq»ƒwºqBƒ_ þ„»ƒÜ»ƒOÂô μºôôkrƒÜ óBPƒxƒÜBK»ƒè ÂAô »ƒðBýƒK ôqô»ƒC ô»ƒC ½ƒƒG ÿBƒâqºk .ºôôkrÜ QÉG †ýðBPxðBãÄ»C þOÂô þ_q»ƒø Aô þÝÉO»¾Bc lð»_ Ak2004 þ¾Bw»ƒè ô»ƒC ÿ½ƒgôBƒð ÿrƒü sºô ôºôAlƒü ôôo "þè æ»W k»íƒc»ƒC þƒè»ƒÌ" ÿ»ƒOÂô ÁAlñì óAk»ƒw»ƒG "lƒðBü»ƒâ Ao ÿºô»ƒC lð»_ ÿºôBì»è ºô»ýÌr„Bð ÿBãÈ q»è óBPxðBãÄ»C»ƒè AkôôkrƒGAq þƒÝƒÉƒ¾Bw þPw»G»ì ½G óBý…ýÝÈlð»ø, óôArñÉÔo óBüºqBÜ ô»C óBýðBÜ»ìAlð»C½Ü þðlðB_ ."ºôArÜ Al¾»â»è »ãÉK »ýO»üBļrì þðBìAo þÉW ÿºô»C μǼrƒì þƒÔBì þƒƒðBƒÜ»ƒƒýƒýƒðBƒùƒýƒW óBü»ãñÈ õ„ ÁAlñì þÔBì †ýO»HüBO»G ô»C ÿqAkrÜ»_q»K »ýýð ß»üºõÉ„»ƒG þO»üBļrì þðBü u ÿqBýPw»ø »è»w»ì »ƒãðºo òƒG»ƒø †ƒü q»ƒâ»ƒC 컃PÉGAk AlýØAô»è óBü ½Oô»ƒC þƒÜ»ƒü q»ƒãƒü qBÜ »Ü»xýw¼rK ÁBcq»ø»G QƒÉƒGôõƒG»ƒð ‡»O»GBG ﻃC þƒðkrƒÜºkBìBC õƒÜºôBO ÿpG Al„BPxýC»è ô»ü»ø þƒìAôºkq»ƒG Ǽrì þ„»è ÿqBýPw»ø þÜ»ü»_qBK .RBܺk þüBÝü rì»C ÿqæ¼k qAs»ø ºk

òƒýƒPƒü rƒG ókrƒÝƒýƒðBâqsBG ÿºq ½ƒƒW õƒü qõƒ„BƒG ÿBƒÝü rƒì»ƒC þƒðBƒOÂô»ƒƒè þ¾Bw»è †ü qBXì»Ü»ü ½G ,êƒü sAq»ƒG þðBÜ»_ôBð»è »üºkqBük ï»C Ak 1986 ÿq»Gôqôºk μzBýéýHì½O μ½ðçƒýƒPƒ¾BC ÿqõ„BG ÿBÝü rì»C þwõƒè Qƒñƒýƒw ô»C ÁAlñì òülð»_ AlÉO»Ü Rô»Üqºk ,ôõƒƒƒGArƒƒƒÜ Alƒƒ¾»ƒƒƒâ»ƒƒƒè óBƒüºqBƒƒÜ ôõGArÜ ºô»GºuBìBC Al…ýðBƒÜ»ƒO½ƒKAq»ƒè »ƒðôõƒGArƒñÉø óÂAlñì ÿ»ƒñƒü q¼s»ƒƒÜ .BÝü rì»C ÿq»Gôqôºk þðBܺqôõñw »Ü»O»dü s»ƒÔ óBxƒük AlƒOÂô ô»ƒè| þðBܺtÉø ÞÉOBÜ ºô»ýØ»OrO þÝÈ qBW ôôk þðkrÜrýãPwºk ÿqBü pG yý轃K krƒƒƒƒÜqºk óBƒƒýƒƒéƒƒýƒƒCArƒƒƒƒƒxƒƒƒýƒƒƒC þƒðlƒðBÔo»ƒG óôõƒGArƒƒÜqBƒHƒðAôBƒO»ƒƒÜ »ƒðAtƒÉg»ƒè ÞƒÉÜ»ƒƒü þƒƒÝƒÉƒ¾Alƒñƒì q»HìAq»G»è òýPƒw»ƒè»ƒÔ þƒðBܺqAu»ƒø ºôõP„¼rÔ óBýÜ»éý_qõâ μqæ¼k qAs»ø þÝü rì»C ÿlð»ì»¾ôºk þ݃ɃðAtƒÉƒg ô»ƒC þƒðlƒðB_»ƒG óBýƒPƒxƒü õƒƒÉƒK»ƒƒÜ ߺôq»ø óBü»Ü»¾Alñì ½G ôõG»éý_qõ⠻ܻO»ƒdü s»ƒÔ Al„ 1999 þƒ¾Bƒw»ƒè 40 ÿºô»C ÿAôk krÜ BýèBPýC»è ÿôôo ô»C »ðôõGArñÉø þéü sAq»G þ¾Alñì qAs»ø þƒñƒü o½ƒƒâ þƒƒPƒw»ƒƒG»ƒƒì»ƒƒG »ƒƒOÂô þ¾Bw 4 ÿºôBì»è óBýðBÜ»ìAlƒð»ƒC½ƒÜ þðAqºôkAk»è »Ü»ü q»ø ,AkrƒOôõƒ…ƒÉƒK qAtýw μþðBâqBâ ½éýXð»C ÿq¼kBÅéw BýÔBì ÿ»ðBü þðôõG»G óBüºuBìBC ½ñýOqBì ô»G ºôôkrÝðBü qBÜ AkºqAõG ô»è»Ü krÜ ô»C þðlðBÔo ÿAôk »ðBüBýÔBì ô»C ÿ»ýÉK òýñ݃…ƒK þƒPƒw»ƒG»ƒì»ƒG »ƒðÂAlƒñƒì þðBÜ»ðBhðBìqºk »OºôArñÉø )eü r…PèA( ÞÈlð»ø μlðçüBO μÞýxÜ»ì þðBOÂô .BK ôqô»C þðBOÂô»è ½ð "tíüBO z½éXð»C z½è"ÿ»ìBðu¼q ºôºôõGkrÜ ÿôÃG BPxÉC»ƒè q»ƒG ÁBw ô»ðBhƒðBìqºk ºlƒÄ»ƒc Ak»ƒOBÜô»ƒè»ƒÜ ÿqB„»è Bùð»O òýñÝ…ƒK ÿ»ƒãƒýƒØBO óBü»éý_qõâ AlÉO»Ü ó»ø AkBðAõãƒýƒO þ„ºô»C »Ü»ìBðu¼o μQÈ rÉñ_ºk AlÉO ÿBÝü rì»C þðÂAlñƒì"»ƒÜ ôõƒHƒýƒwõƒð ÿBÝü rì»C þðÂAlñì þO»ìtg qõ„BG q»HìAq»G»ƒè QƒÈ rƒÜºlƒÉƒK óBü qôõƒÜBG ô»C óBì»ø ,"AkôArÝü qBük þƒÜ»ƒüºqBK ºôºõGôkrÝðôôq þ„ºô»ƒC »ƒü»ƒìBðu¼q

ô»C þðkrܻкk»Ø ½G óBülðõO ÿBwBü ºôõƒP…ü qAk Ǽrƒì ÿ»ƒðkrƒÝ¾»ƒƒìBƒì ÿqõ„BG μòƒýƒPƒðºu»ƒC»ƒè »ƒðôõƒíƒð»ƒG þƒðAq»ƒñƒÉƒÔq ºôAqkqBü pƒG BÙƒü q»ƒÔ»ƒƒC þƒñü pƒÜ þƒƒPƒw»ƒƒG»ƒƒì»ƒƒG óÂAlƒñƒì ÿ»Ü»w»Ü þðkrì óBý„»è þðBÜ»_qBK .ºô»PÈ ô»Üºk Êè þÜ»ü»ðôõíð b½ðBâq ½ƒC q ½ƒxƒýƒÔ¼rƒK ô»C zBG μºô»PÉñÉøºk 1996 þƒ¾Bw qAõƒ_ q»ƒw»ƒƒG»ƒƒÜ RBƒÜºk ºqBƒü pƒƒG AqlƒñƒÉƒƒK»ƒƒƒƒw AlƒƒýƒƒÝƒƒü rƒƒƒƒì»ƒƒƒƒC þñü pÜ μòü sk»G óôõGArƒÜqBHƒðAôBO»ƒÜ BâkAk †ü rOAôk μǼrì qAs»ø»è rOBü s qAs»ø ÿpG óBü»Ü»ü q»ø ½G Alü qBü pG q»ø q»HìAq»G»è þ݃ü q»ƒì»ƒC ÿqæ¼k .óºlG AlÜ»ü ôôkrì »éý_qõâ ÿo½LxK QýܼrƒÜ q ½ƒPƒÜk ÁBw»ƒè )þƒðBPƒü q»ƒG ß»ƒ¾»ƒ_ºq»ƒƒG( þðkrƒÝü rƒÈkôBƒ_ ÿ½ƒø»ƒG ºôº1989 ÿ»éý_qõâ»G qBÝýðBâqsBG þƒÝü o½ƒÜ qôôk ókrƒƒƒÜqBƒƒÜ»ƒƒƒè ºô»ƒƒƒðÂAlƒñƒì ô»C þðBÜ»ƒðBñƒÉƒLƒðAk»ƒè ,ºô»ƒOºôArƒg ÿqBÜ»ƒƒÜ ºôõƒƒOô»ƒƒÜqºk Akºq ½ƒƒPƒÜk þƒðÂAlñì ÿ»ƒéý_qõƒâ þƒƒðkrƒƒÜqºk ½ƒG ôºôôkrƒÜ þƒðBÜ»ƒülƒñƒø μßqõƒO .þO»ü ôlðB_ rO þðBw»Ü þÝü r컃C þƒÝÈ qºtƒÈ qBƒK þƒñOrƒâ| ºô»C ½G Ak2004 þ¾Bw»è ¼rýK ÿqB„»è Akºô»G þðAk ºqºtÈ qBK ô»C»Ü ºô»üAo»â Êw AlãðBì Êw ÿºôBì»è Bùð»O»Ü ºôBð òP„¼rÔ þPw»G»ì»G þƒ¾Alñì qAs»ƒø »ƒƒO»ƒƒƒüæô ½ƒƒƒG ºô»ƒƒƒOºõƒƒƒPƒwAõƒƒƒâ .BýèBPýC ôBÝü rì»C þðBܺôõOrãÜ»ü ï»C þðBGqõØ ÿ»ðBOÂô ô»C òƒü rƒOq¼s

ôArÜqºk ÿk»ð»Ü þÜ»ü»ðBh„½g»ð»è Ak2004 þ¾Bw»ƒè ºô»ƒ…ük þƒÜ»ƒü滃è óArÜqBHðAôBO þéýCArxýC þƒðBƒÝ…ü tƒK þðBܺqBýPw»ø »ìAlð»C½Ü þƒñü pƒÜ»ƒG .þñýPw»è»Ô þðÂAlñì þðBÜ»ðBh„½g»ð»ƒè z»ƒÜ óBƒð½ƒýéì »Ü»ü q»ø þðlðB_ þðAôoºôB_ AlðBùýW óBüºk μzBü rÝð»G μÁk ô»éý_qõâ»è »ì»C ó»Üºk ôBƒð»ƒø ÿrƒO þƒìAlð»ƒC þƒPxðAs þƒðkrƒÜ»ƒ„»ƒâ μß»ƒü滃ƒè þ„»è þðBÜ»ìAlð»C½Ü ÿºô»ñPƒwAõƒâ rO þÝÉļrì ½G óBýðBðAk óBwBC μǼrì ½ƒG óqBܽƒø ôôk ºôºrƒO þƒÜ»ƒü滃ƒè ߺôq»ƒø »ƒÜ»ƒü qBƒük þƒðôõƒGrƒOBƒü s QƒÈ rƒÝƒGrƒýƒG»ƒè ‡ºô»ƒC QƒÈ rƒÜBð »ãðrâ þÜ»üºôB_q»w Ǽrì þ„»è»Ü »ì»C ïBg ÿºkkBì þðkrÝPwôqk ½G ÿ»ãÈ o»è óAsBxðBìqºk ÿºô»è »ãW óBüºk»G ºôºrO þìAlð»C½ƒÜ òƒülð»ƒ_ óBƒükõƒw ôºôAlìBƒXð»ƒC óBƒýðõƒìs»ƒC .ºõýñýG AkrO ÿq»wºqB_»è ÿBPƒw½ƒìBì s½ƒýƒø rƒHƒýƒ„ yƒýƒOBð μþÜrÉG ÿ½ÝðAs»è ÿu½è½ƒýG¼rƒxð»ƒC ÿôArhÝÈ q þðAq»ñÈ qs»ìAk»è ÞÉÜ»ü þðAôArÔ þÜ»üºô»ñý¾½ÝÉè "b½ðBâq ½ƒC" þðBOÂô ôºôAlìBXð»C »ü»è»w»ƒì ﻃè μBGõÜ μêü sAq»G μòýPðºu»C ÿ»ðôõƒíð ôBÙü q»Ô»C ÿqõ„BG ôBýÜqõO μêýCArxýC ÿBýwBC μóBܺôõOrãÜ»ƒü »ƒO»ƒüçƒü ô ô»ƒC þƒwBƒG ߺôq»ƒø ºô»ƒOºôBƒñɃø þðlðB_" Alñý_»è ºôôkrÜ þ„»üBwBü »è "ÿk þÝÉÜ»ü ½G ÞÉļrì þÝÉ„»G .»ƒƒƒƒüºôAôk»ƒƒƒƒG þƒƒƒƒƒðAkºqAlƒƒƒÉƒƒƒw óBOÂô»è ÞÈlð»ƒø þƒðAqAlƒO»ƒwºk

q»HìAq»G»è óBýðBÜ»¾Alñì þìAlð»ƒC½ƒÜ ..ò„¼rÕG Akqæ¼k 500 ÿsBx¾Aô»ø ºqô»â òü tƒÜBƒÔ ïBƒw.k þxðAuBC»è ÿqõGBC te d inteinternational rnational ppress ress" United þƒgrƒð»ƒÜ "QƒÉƒð»ƒƒü»ƒƒâºkAq ºô»ƒƒC »OBâºk BýÜqõO»è ÞÉļrì ÿ»éý_qõâ ߺqô»ƒƒø qæ¼k qAs»ƒƒƒø YƒƒƒñƒƒÉƒƒK þÝÉļrì óBü ÿlñø þÜ»ü»éý_qõƒâ ô»C ,qæ¼k qAs»ƒø »ƒOBâºk þƒØArƒýƒÌ »Ü ÿ»ðBw»Ü ô»C »PÈ qkºk ‡»ƒüºqBK ."ºõP„¼rÔ óBýðBÜ»éý_qõâ »üAôlì»è»Ü þðAô»ìBðu¼q þÝÉOq ½ƒKAq ºôBýK μóu ô»è þwBG ºô»OºôArƒÜôÃG óBýðBí¾»C þÝɾAlñì»Ü ºôôkrÜ BýèBPýC 6 q»HìAq»G»è Alý¾Bw YñÉK þð»ì»O»è óBýƒ„»ƒì»ƒC ºôõƒü pƒÜ Akqæ¼k qAs»ƒø þðôõGrOArÝ„BC ½G »üºuBìBC òü rP„BG .þO»ýðBâqsBG ÿºq ½W ï»C 2000 þƒ¾Bƒw ÿBƒO½ƒÜ þƒðBƒÜ»ƒ¾Aô»ƒø ºôºkrÝÉè Qg»W óBüºô»C Býƒwôo»ƒè ÿqBÜôBø»G ôõ_ÂBw»G þÝÉðuºrýK»Ü ÁBw YñÉK ó»ì»O þÝɾAlñì þÝÉìBì óBü»Ü»éƒýƒ_qõƒâ "»ƒü qlƒðBC" ÿôBð»ƒG ºôõP„¼rÔ Akqæ¼k qAs»ø 90 q»HìAq»G»è .óBÜ»üAôBCu¼o»G ÿq ½ƒLƒxƒK òƒü tƒƒéƒÔ óBƒÔ Þƒƒük| ÿ»ƒðBƒh„½ƒg»ƒð»ƒè óBƒÜ»ƒý„½ƒg»ƒð ÿqBƒ„»ƒƒè óÂAlƒñƒƒì "ÿBƒøqAlƒƒèBƒC" Akºô»G óAk Aq»ñè»ãñýC þèôõƒKq»ƒÅƒýƒè þðBÜ»ìAlð»C½Ü óAk»w»G"»Ü QƒÉƒðºk μºô»ƒƒOºô»ƒƒPƒƒwAõƒƒƒâ þƒƒƒðÂAlƒƒñƒƒì þðBܺq ½W»ƒGq ½ƒW »ƒðBhƒ„½ƒg»ƒð»ƒè "óôôkrÜ þðs»g AlðBOÂô þìAq ½ðBK ÿ»ìBðq»ƒG»ƒè ºq ½ƒPƒÜk ô»ƒC ºô»OºôkrÜ þ…ýðôôq |BBBC B C þ¾Bð»Ü óôAqk óÂAlñì þ„»è þðBìAlƒð»ƒC»ƒÜ óB컃C μóBìqºk þƒðBÜBýƒðBLƒì½ƒƒÜ»ƒƒG .ºôõü pÜ óBü»ñü q¼s þðBPü q»G þÝ…ü tK ÿrO þÝÉOq ½KAq| qAs»ø 20 ÿ»Ýü tð»Ü RBܺk ÿArÝ„BC †ü qAs»ø 15 ÿ»Ýü tð μóÂAlñì þ¾k þ¾Alñì»Ü rO þðBÜ»_qBK μÓBìºk ôB_ »ƒüAôk ﻃG óôõƒGôõƒHƒÝƒüAk»ƒƒè ºsBƒO .ºô»ðkrÜ»¾»ìBì ÿoAsBG õÉð »O»ðôArg ô»C ÿ½ø»G òü téÔ óBÔ q ½ƒxƒýƒÔ¼rƒK ºô»ðArƒÜ ÿôôo»ƒGôôo ÿ»ƒðBü qBHƒðAôBO

qAõ_ μQxýG þñP„õÜ þðBÜ»xýw¼rK ,óBPwlñýø ÿqBùPýð þܺq»â þ¾Alñì ÿ»_ôBð þñý…ðqAu»ø þÝÉܺq»â»ƒÜ þPg»PüBK þùèºk ÿqõGºqôºk ÿAlüºõð þÜ»ýðBƒâqsBƒG ½ƒG »ƒüºuBƒìBƒC ,ºlñýø þƒ„»ƒè þƒðBƒìAlð»ƒC ÿqAlýwrƒƒO»ƒƒì þƒðBü u ºô»ƒü ½ƒø»ƒG»ƒÜ þƒO»ƒüBļrƒƒì AkBýðk þðBÜ»_qBK»ƒè ÁAlñì óAqAs»ƒø .ºô»ñÈ rܺk ÿôôo»Gôôo ÿ»ƒ¾»ƒìBƒì μòƒü pƒÜ þƒƒðBƒÜºqAsBƒG| †ýO»HüBO»G Ǽrì þ„»è þðBÜ»„»G lð»_ μÁk ôôB_ õƒÜºô þƒðBìAlƒð»ƒC óBü»íW ÁAlñì ÿ»Ýük þÜ»ü»ƒ_qBK ôôo»ð»gºk ºô»C óBܻܻOq ½KAq μQÈk ÿºôBì»è ÁAlñì ÞÉð½ýéì»è rOBü s»ƒÜ .AkôôkrGAq þ¾Bw QxýG þðBÜ»ìAlð»C þðkrÜ»¾»ìBì μòü pÜ ½G óôArƒƒñƒÉƒÔq μóôAquõƒƒƒÜ óBƒýƒƒ„»ƒƒƒè 10 »OBâºk ôB_ þgrð»Ü ß»üºõÉ„»G 50 »OºõP…ü»â †ý¾k ôqæ¼k qAs»ƒø »ƒOq ½ƒKAq ,†ƒü rƒOBƒü s qæ¼k qAs»ƒƒø ºô»ðqB„B𠇺ô»C óBÜ»ƒýðAô»ƒìBƒðu¼q AlðBýðBÜ»ñÈ õg þñü o½ƒâ þƒOBƒÜ»ƒè»ƒÜ Êè óBükõƒw %10 »ƒè ÿpƒG»ƒG Bƒùð»ƒO »ƒüºvƒÈ q ô»ƒC Bƒùð»ƒO μQƒƒÈ rƒƒñƒýƒGºk ÿ»¾»ìBì ÿ»ðAqAsBG ô»C ºô»PɃñƒÉƒìºk QÈ rܺk ºõÉK óÂAlñì þðBÜ»ìAlð»C½Ü ‡»ðAu¼q μRBܺk rO»ƒ„»ƒâ QƒÈkBO .»üAkô»w ô»C þðBGqõØ »ñGºk óÂAlñì þ„»G þðBìAlð»C ÿ»¾»ìBì þðBܺqAsBG »ƒƒƒƒƒƒOÂô ÿAoºq»ƒƒƒƒƒƒw Ǽrƒƒƒƒƒƒƒì þðBOÂô»è »Ü»ü q»ø óBܺôõOô»Ý…ɃK þPÉÜ»ü μR»øu¼o ÿBK ôqô»C ôBýwBC μþñýOæ ÿBÝü rì»C ôõ…ÉK þO»ýĽw .ºô»OºõOrâ ÿBÙü rÔ»C óºkºlìBXð»C ºqBÜ ô»C ÿ»ðAlðºôBð ô»C ºô»¾Alñì þðkrÜqBÜ ÿ»ãÈ o»è QÉ„ºk þÜ»üºqBK þðAlÉK»G AkBOq»w»ƒè QƒÉƒG μóÂAlƒñƒì ÿqBÜμz»ƒÜ»ƒG ôõƒOô»ƒƒC ó»üæ»è QÉG óBƒýðlðBƒÔo †ƒü rƒOAôk ô»C þO»HüBO ÿrO þÝÈlðºôBƒð lð»ƒ_ þƒðAlìBƒXð»ƒC †ƒƒü rƒƒOAôk μºôºqBƒÜ q»ø ½ƒG ÿ»ƒýƒÉƒK ô»ƒG ,óBýƒñƒPƒ„õƒÜ qAs»ƒƒø 50-20 ÿpƒƒG ÞƒƒÉƒ¾Alƒñƒƒì ºô»„»ðAô»`ÉK»G ò…g»Gºk ÞÈ qæ¼k »OÂô þðÂAlñì þ݃Ƀ„»ƒG QƒÉƒ„ºk ºô»ðBü qBÜμz»Ü ÿ»ãÈ o»è óBܺqAu»ø


7

2007 / óBxýð - ï»øô ôk þèõg

þÜ æB_

óBÜ»ÝñG μq»Pð»w þÜæB_ .»ìAôºkq»G BPxÉCBO óAtü qBü)15( ÿu¼q þíýwAq»ì»è ókrÝü qAl„»G-6 þðlðBwrýâ Ak ôAkoAsBG ôBƒð»ƒè lýø»ƒ„ .»Ü»OBwºqBÜ ÿ»¾Bw ºks½ð ½G ï½ì)19( s¼qô»ð þãð»øBC»è ókrÝü qAl„»ƒG-7 ÿqAl„»G»G »ðAôrƒý„ ÿ»ƒØ q»ƒw»ƒè óBƒPwkqõƒÜ þƒðBƒÜ»ƒƒð»ƒƒüæ ôõƒƒì»ƒƒø .ôõGArÜsBw ÿºô»ðôõƒG½ƒÜ»ƒè ókrƒÝƒü qAlƒ„»ƒG-8 Á»ƒâ»ƒè óBýƒìq»ƒâ þƒðBܺôArƒƒhƒÝƒÈ q ßBƒÜ qæ»ƒÜ ÿ)11( ÿl𻃃Hƒ¾»ƒƒì.ë .óAõWôB_ k»ì»dì ÿq»ƒðõƒø þƒÝƒÈ o½ƒƒÜ þƒƒðAksBƒw-9 )3/27( ½ðB„ þðBùýW ÿu¼q ÿ»ð½G»G .ôõHOBùÝÉK qºô»O ôôk»è »Ü þLýO q»w»è þü ôôvÉì þÜ»ü»OqõÜ-10 BPw½ìBì ó»üæ»è qæ»Ü ÿBÙýw½ì ô½ðB„ ºô»ƒƒýƒýƒè»ƒƒÌ lƒýƒÌ»ƒƒw BƒƒÔ»ƒƒƒPƒxƒì .ArÝ„»Ý…ÉK ÿqB„»è ¼pì»C þƒðArƒü»ƒØ ô½ƒðBƒ„Qw»Gq»w BPw½ìBì ó»üæ»è ,Akqæ»Ü .ArÝ„»Ý…ÉK ºôºk»íc»C þWBc ô R»ƒƒg þƒƒðkrƒƒƒÝƒ„»ƒƒƒGAk-11 )7( q»w»ƒG óBƒñÉètƒÈ q ÿ»ƒìBƒðAôpƒG ÿu¼q ÿ»ð½G»G óBì»ÜºqB„ ÿqBܽðB„ :ó»ðBì»C»Ü ºô»ýýðBùýW ÿ½ðB„ Qw»Gq»w ,þè»Ì lýÌ»w BƒÔ»ƒPxì ,ó»w»c k»ì»dì ,k»íc»C þWBc ,ó»w»c AqAs ,qkBÙèôlG»Ì óBíwõÌ rGBw k»ƒì»ƒdì ,þôlG»ƒÌ òƒÉxc .q»ìõÌ ½G óºõ¾»C ÿ»ÝñG þðkrÝü qBÜôBø-12 þÝÈ o½Ü þðAksBw ½G ºqô»â þðkrÜrÉÔ ÿ»_ôBð þééýì ÿrýÌB„)8( ½G rÍý„ .óBýìq»â þƒƒO»ƒƒg þƒƒðkrƒƒƒÝƒ„»ƒƒƒGAk-13 þƒƒðAôæ þƒƒƒükAsBƒƒC ÿôArƒƒƒhƒÝƒÈ q q»w»G qæ»Ü ÿq»Pð»w óBƒPwkqõƒÜ ÿ»ƒ_ôBƒð þƒééƒýƒì ÿrƒƒýƒÌBƒ„)8( .óBýìq»â ,ÿq»ãð»è iÉ„ Û»üBÔ ,»Ü½ð k»íc»C ,R»Ü½„ k»íc»C ,êýè»W BPw½ìBì sAõgrÉƒÔ ,qBýƒPƒg»ƒG ,ïAqBG Áõƒwºq .Û»üBÔ

óBhülð»Gqºk ÿq»Pð»w ½G ÊK þK ½O þÝÉèõg ÿºô»ðkrÜ-1 ÿqB„ôBð ÿôôk »ƒƒéƒK þƒƒLƒýƒO)18( BƒPxÉC õƒƒÜºôBƒO ô óBƒhƒülƒð»ƒƒGqºk .»ìAôºkq»G þƒðBìs þƒÝƒÉƒèõƒg ÿºô»ƒðkrƒƒÜ-2 õܺôBO sAõgrÉÔ )25( ½G ÿtýéãñýC äðBì Êw ÿºôBì ô»ìAôºkq»G BPxÉC .QÉð»üBgºk þðôõGrÉÔ þÝÉèõƒg ÿºô»ƒðkrƒÜ-3 þÝÉèõg sAõgrƒÉÔ)10( ½ƒG BƒÙýw½ƒì .BPxÉCBO »ìAôºkq»G ô»ð»üBgvÈ qk ÿkBƒƒü ½ƒƒƒG )3/16( ÿu¼o»ƒƒƒè-4 ÿ»XG»¾»ø ÿqB„ þðkrÝðAqBGBýíýƒÜ þ¾BÄq»ð»Ü óBì»Üºq»Pð»ƒw lƒýƒø»ƒ„ ôºksBü»Ü ÿ»ƒðBýƒýƒLƒw »ƒc¼q ô»ƒC( ïºkq»ƒG»ƒè ÿ).....»ƒƒØºk QƒƒxƒýƒG AkoAsBƒG þƒƒPƒwAoºôBƒð»ƒƒè ôBƒãƒÈ qBƒK AlýƒÉƒO ôæ)22( »ƒƒÜ krƒƒÝƒ…ƒüBƒíƒð »ƒƒwBƒG þƒƒðBƒüBƒ„ óôõƒƒGqAlƒƒ„»ƒƒƒG .óôõG ÿºkBìBC q¼s þÝÈ qºôBì»W þ¾Bð»Ü ôôkq»ø þðkrƒÝƒü qBÜôBø-5 þƒƒK ôrƒƒâ»ƒƒG RBƒwkqõƒƒÜ ô ßBƒg ÿrâBC ÿºô»ðkrƒÜ ½ƒG ʃÜo»ƒLƒ¾»ƒø ÿu¼q óBƒhƒük»ƒƒƒGqºk»ƒƒƒè s¼qô»ƒƒƒð .)2007/3/17( ÿ»ãPxÈ ô ÿqBÜôBø»G q»Pƒð»ƒw-6 þƒƒðAõƒƒO óBƒhƒülƒð»ƒƒGqºk ÿBƒGºqBƒÜ RBÝG sBw þðAtÉg þƒÝƒÉƒãƒð»ƒøBC .óAôrýw þܺo»â»è ÿrâBC ÿºô»ðkrÜ )3/20( ÿu¼q-7 ÿoAsBƒG þƒƒPƒwAoºôBƒð»ƒƒƒè s¼qô»ƒƒƒð õܺôBO óApÉããð»øBC ô óBhülð»Gqºk .ô»„ þðBãðºqk

ïºkq»G ½G ºô»ÝýLw þðBƒÜ ÿlðõƒâ»ƒè »Ü ÛkBwlü»w ÿq»ƒPð»ƒw ÿBƒâºqBƒG rOAôk ôkrÜ AlÉO óBü qAl„»G ôæ)58( AlðAôõƒOô»ƒÜq»ƒƒw q»ƒƒw»ƒƒG R»ƒƒg .ArÝ„»GAk þƒƒƒ„»ƒƒƒG )2007/3/25( ÿu¼q-9 qBƒX컃ܻƒü ½ƒG q»ƒPƒð»ƒƒw þƒƒ„sqºô þƒÉƒÜpƒHƒ…ƒÉƒK qôôsºqB„ ÿ»ƒ_ôBð»ƒè )ôBƒãðôs ô»ƒÝ¾¼krƒâ( ÿqAõƒwo½ƒOBƒì þðBÜ»ýƒüBìtƒð ô þƒüAsq»ƒG»ƒè krƒÜsBw ÿqAlƒ„»ƒG»ƒG ÿq»ƒƒÔºk»ƒƒØ ÿlƒðõƒƒâ .qAõwo½OBì)30( q»ƒPƒð»ƒƒw )2007/3/26( ÿu¼q-10 QxhÝÈ q ÿrÍý„ þƒÝƒÈ o½ƒÜºqAõƒÉƒC þðBÜ»xük»c ÿrýxÔ»O( ÿôBð rÈ u»è zAqBC( ôæ ÿrýÌB„ ½G )ß»ýü qBð»Ü þðB`Üô óAoõÜ»è ÞÈ q¼s»Ü )k»íc»C .óôõGqAl„»G ôæ þƒƒ„»ƒƒƒG )2007/3/27( ÿu¼q-11 ÿ»ìºtè»ì )110( q»Pð»w þðlƒðBü»ƒâ Aq ½G krÜ ÿkqõÜ ÿtƒýƒéƒãƒñƒýƒC þƒðBìs .óAoõÜ ÿ)kBì( ÿlðºôBð

ÁBì»`ì»_ ÿq»Pð»w þ„sqºô þÝɾBÄ»ðq»Ü þðAlìBXƒð»ƒC AlÉO ÿ»ðBýü qBü ï»C ôBãð»w ÿ»ÝñG»è þ¾»h„»ì þðlðBwrãüAk ôAqlìBXð»C sºô»ð½wAqBì þì»Ü»ü ó»üæ»è s¼qô»ð óBÜ»ýü qBü )ƒÜ7( ºôBƒƒì þƒƒƒƒð½ƒƒƒƒwAqBƒƒì,kõíc»ƒì óAq ½ƒâ( óAôõƒOô»ƒÜq»ƒw ,ÿqõƒð qAu»ƒø ,lýG»ƒÌ óAõƒýƒPƒ…ƒK k»ì»dì óBìrÔ ,kõíc»ì lð»ƒìBýƒw .)òýì»C óBìrƒÔ( óAôõƒOô»ƒÜq»ƒƒw :óAksBƒG,q»ìõÌ óAô»gB„ ,òýì»C k»ì»ƒdì .)rGBw qBÜôBø ,þè»Ì kqõã¾»ø : óAôõOô»Üq»w rO»ì)100( þðkrÜ Aq,rGBw qBÜôBø ,òýì»C k»ì»dì óBìrÔ .þè»Ì q»ìõÌ óAôõƒOô»ƒÜq»ƒw :N½ƒO þƒðAqõƒƒw,kõíc»ì lð»ìBýw ,îýøArHýC îÈ q»ø( .)þè»Ì q»ìõÌ þƒƒñƒü õƒƒƒâ ôBƒð»ƒƒƒè òƒƒƒPƒƒ…ƒƒü ¼q,îýøArHýC îƒÈ q»ƒø( óAôõƒOô»ƒÜq»ƒw .)rýøBO kAsBC ,óBíÌ»ð óBðk»Ì ºô»ƒÝƒéƒÉƒø»ƒG òƒPƒ…ƒü ¼q þƒü qBƒüïAqBC ,rýøBO kAsBƒC( óAôõƒOô»ƒÜq»ƒw .)qAõwB„ k»íc»C k»ì»dì ,qkBØ ,»ðBGºqBƒÌ Qƒwºkq»ƒw þƒñP…ü ¼q,îýøArHýC îƒÈ q»ƒø( óAôõƒOô»ƒÜq»ƒw .)ó»w»c qAõÉ_ ,óBíÌ»ð óBðk»Ì q»ƒƒw»ƒƒG R»ƒƒg AlƒýƒüBƒO½ƒƒÜ»ƒƒƒè ArÝ„»GAk AlðAôõOô»Üq»w

qæ»Ü ÿq»Pð»w ºô»ðlñÈ õgrÍý„ þÝÈ o½Ü þðAksBw-1 .)ïAqBG Áõwºq ( ôæ ÿrýÌB„ ½G þƒÜ»ƒü»ƒãƒð»ƒƒ…ƒÉƒK ÿºô»ƒƒðkrƒƒÜ-2 þOBwºqBÜ ô óAlýø»ƒ„ þƒÔArƒâ½ƒO½ƒÔ ÿqB„ þƒðAqBGBýƒíƒýƒÜ ô»ƒƒXƒG»ƒƒ¾»ƒƒø ÿqºôq»ƒƒƒƒƒƒw ô Qƒƒƒƒƒƒ„ºkq»ƒƒƒƒƒƒw þðBÜ»ð»üæ ôõ컃ø þƒðBƒÜ»ƒâq»ƒí…ÉK óBìBw( ôæ ôôkq»ƒø ½ƒG óBƒPwkqõƒÜ .)îü q»ÝèôlG»Ì q»ìõÌ ,yüºôqBü ôqBƒOô þƒƒƒÝƒÈ o½ƒƒƒÜ þƒƒƒðAksBƒƒw-3 ôBPw½ìBì lð»_ ½G ºô»ðlñÈ õƒgrƒÍý„ ÿu¼q ÿ»ð½G»G »Ü»_ôBð þÝÈ rýÌBƒ„ .óAôæ þ¾½ø»è )2007/3/16( lýø»„ þüBO½Ü þü qBü þíýwAq»ì þðAksBw-4 lýø»„ ÿBãü qBü»è ÊK þK ½O þƒèõƒg þLýO ôôkq»ƒø óAõƒÉð»ƒè òƒük»ƒíW»ƒð AlìBXð»C»ƒè )‡rƒÉø ,óAqBƒÜlñÈ õƒg( þƒPèBƒð»ƒK þƒðAlÉ軃G ‡rƒÉø þƒƒLƒýƒO ó»üæ»è AlýüBO½Ü»è ,ºôºkrG ÿ»Ü»ýü qBü q»w»G ArÝ„»GAk R»g ºôºq»Pð»w.ë .AlLýO ôôkq»ø þK ½O þ„sqºô þÝÉèõg ÿºô»ðkrÜ-5 ÿqAl„»G»G ÿqBâsq ÿ»ÝñG»è tÉìq»w

qæ»Ü ÿq»Pð»w

ÿôBð rÈ u»è )þw½¾ô»ƒÜ Á»ƒhƒ„»ƒì( ÿ»ƒÜ ôBƒülƒì»ƒƒè kqõƒƒÜ þƒƒñƒü pƒƒGAk( ÿkôrw q»w ½G ÞÉÝ…ýO,ôºrƒwõƒg »Üºo½Ü »wBG ÿ»ãÉW )Iƒýغq ÿ»ƒC ÿºvÈ qk óAôõGºkBìBC þñýHÉO ôqBýwrK»G .B…ÉÜ ÿqAl„»G»G )2007/3/14( ÿu¼q-2 krƒÝƒü qAlƒ„»ƒƒG q»ƒƒPƒð»ƒƒw ôæ)58( .ë æ»W ïBì ÁBÄ»ø ÿºô»ðBñÉørÉg»G»è þƒƒƒ„»ƒƒƒG )2007/3/15( ÿu¼q-3 þÝÈ rÍý„ ºqAõÉC q»Pð»w þðlðBü»ƒâ Aq zAqBƒC( ôæ ÿrƒýÌBƒ„ ½ƒG krƒÜsBƒw .)îcºoAõg þƒƒƒ„»ƒƒƒƒG )2007/3/18( ÿu¼q-4 þP…ÉùãðBG»G q»Pð»w þðBÜ»ýülðºõü»K ÿ21 ÿl𻃃Hƒ¾»ƒƒì( »ƒƒè ß»ƒƒü q»ƒƒø ºôArƒƒhƒÝƒƒÈ q ÿlƒƒðºôBƒð ,qôôsºqBƒ„ ÿ»Pýì½Ü ,qôôsºqB„ þðBÜ»ýýOArÜõíük þ¾Bì ,ÛkBwlü»w ÿ2 þñPxhƒÝƒÈ q ÿlƒð»ƒHƒ¾»ƒì ,qôôsºqB„ þƒðBƒXƒð»ƒƒâ ÿ»¾»ì½Ü ,qôôsºqB„ þðBðu þðBƒñÉøAq ÿ»Pýì½Ü ,óBPwkqõÜ þƒðAqBƒÜlñÈ õƒg q»w»è ókrܽâõPÕâ ½G )ÛkBƒwlü»ƒw ½G óBðAk óçK ô þãð»øBì»ø þO»ýð½_ .ºlñüBC þðBÜ»ýýÜ æB_ ôqBÜ q»ƒƒPƒð»ƒƒw )2007/3/21( ÿu¼q-5 ÿqAl„»G»G AkrÍý„ þðBùýW ÿu¼o»ƒè ôrýÌB„ ôoõÜ ô aÜ ÿôæ)100( »è rOBü s »WBO ÛkBwlü»w ÿqB„ ÿrýHÜBðôôq óBü»ÜºôºrÈ q ôrÍý„ ÿu¼q ÿ»ƒñý¾õƒâ ôºqô»â ÿrýÌB„ ÿqAs»ì q»w »Pxg .)»ðAõük þèºô( óBì»Ü»è»â þðs»ì q»ƒƒPƒð»ƒƒw )2007/3/21( ÿu¼q-6 QƒxhÝÈ q þƒP„»ƒâ þƒÝɃðArƒƒü»ƒƒw qôôsºqB„ ÿBÙýw½ì þLýO ÿqBÜôBø»G ½G ÿq»Ôºk»Ø ÿlðõâ ÿqAô»ø»ñü ôBø»è þðBÜBãðBíü»K ô½ÝðAs þðAqBÜlƒñƒÈ õƒg þƒðôõƒGºkBìBC»ƒG ÛkBwlƒü»ƒw ÿqBƒ„ þðBܺôArhÝÈ q ÿlðºôBƒð ÿôArƒwrƒLÉè þƒðBƒìAl𻃃C ﻃƒWq»ƒƒw ôqôôsºqBƒ„ ÿ)3( »ƒÜ»ƒƒãƒð»ƒƒøBƒC ô»ƒƒÜºlƒðºôBƒð .lðBüBg ÿrÉìvOBÜ q»ƒPƒð»ƒƒw )2007/3/23( ÿu¼q-7 þLýO ÿqBÜôBø»G krÜsBw þÝÉãð»øBC þƒ¾BKk»ƒØ»ƒè qôôsºqBƒ„ ÿBƒÙƒýƒw½ƒƒì »è rOBü s »wBG þðBƒüBƒ„ ÛkBƒwlü»ƒw .rÜ óBü»Ü»ãð»øBC ÿqAl„»G ôæ )800( q»ƒPƒð»ƒƒw )2007/3/23( ÿu¼q-8 QxhÝÈ q ÿvÈ qkºôBì þÝɃð½ƒwAqBì ÛkBwlü»w ÿq»Pð»w

þðAqBÝ„sqºô ºô»üArƒÜ »ƒü ʃÜpƒH…ÉK ﻃC ÿºôArƒG ArÝ„»GAk óAtü qBü )10 ( q»w »G R»g | q»Pð»w þðBìAlð»C ô zrK q»G ó»üæ »è þƒÜ»ƒü ʃÜpƒH…ÉK þƒƒðkrƒƒÜsBƒw -4 )43 (½ƒƒG vƒƒƒÈ qk ºôBƒì þƒƒƒðkrƒƒƒÜ Ao ) ½…¾»ø ÿ»ƒýƒcBð( þƒðAqB݃„sqºô | 3/20 ÿu¼o »è s¼qô»ð ÿrâBC þðkrݾ»ø AlüBO½Ü »è ﻃC ÿºôArƒG þƒƒðAqBƒÝƒ„sqºô 󻃃üæ ( q»w »G R»g ºô»üArÜ »ü ÊÜpH…ÉK zrKq»G ó»üæ »è ArÝ„»GAk óAtü qBü )10 | .q»Pð»w þðBìAlð»C ô þðAk ïBXð»C ºô»ð ½G óBì»ø »G q»ø -5 þLýO óAõÉð »è »èBG ÿ»ðBPw¼k þÜ»ü qBü ô ËskÂ»Ø ÿq»Pð»w»G q»w þìºkq»w ïºkq»w þLýO AlìBXð»C »è þP„BC þLýO .ºô»OBýG îÉâ )3-1( þðAõO

óBÜôk ÿq»Pð»w ½ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒG )2007/3/16( ÿu¼q-1 ÿlƒýƒø»ƒƒ„ ÿu¼q þƒƒñƒOrƒƒâ Aosq»ƒƒG lýø»„ ÿ»XG»¾»ø þðkrÝðAqBƒGBƒýíýÜ óBƒÜôk ÿq»ƒPð»ƒw þƒ„sqºô þƒ„»ƒƒG ½G ÿqAõxéÝxüBK þÜ»ƒýƒÉƒÜpƒHƒ…ƒÉƒK ôAlìBXð»C îÜ)5( þüAvÈ qk»G ôæ)43( êýÝxüBK)10 q»w»G R»g AlýüBO½Ü»è .Ar…g»G AkqAõw þðBܺkBü»è )2007/3/28( ÿu¼q-2 þðôõH„BG ô ÿkAsBC ÿqBø»G ô òü o»KAq ë æ»W ïBì ëBÄ»ø þPwôqlð»ƒO ÿqBG þ݃Ƀ¾BŃýƒPƒxƒýƒÔ óBÜôk ÿq»ƒPƒð»ƒw þƒðBÜ»ƒýƒü qBü»ƒÜ krƒƒÜsBƒw þƒƒ„sqºô ÊK þK ½O þÝÉèõg ô yñÉO ô YðºrO»„ QÈ râºk½g»è þƒééýì þƒLýO )15( ½ƒG þíýwAq»ì»G »ƒðBƒLýO ô»ƒC ôõƒì»ƒø»ƒÜ ÿÂBC»Ü krÝÉK óBýPwºk òP…ü ¼oõÈ q ë æ»W ïBì ëBÄ»ø ÿ»ñÈ ô ô óBPwkqõÜ ôõHOrƒã¾»ƒø óBƒü ôArƒhÝÈ q þƒìqBƒC ô þâq»GõéW MýO)15( q»ø †ýðBƒ„BƒK Arƒ…g»ƒG ʃK óBƒýO»ƒHƒüBƒO þƒƒ„sqºô .óôõHý…g»G þÉK óBÜôk ÿq»Pð»w»Ü

ÛkBwlü»w ÿq»Pð»w þƒƒ„»ƒƒG)2007/3/13( ÿu¼o»ƒƒè-1 þÝÈ o½Ü ºqAõÉC q»Pð»w þƒðlƒðBü»ƒâ Aq rƒýƒHƒÜBðôôq ôq»ƒwôõƒð ½ƒƒG krƒƒÜsBƒw

ÿq»Pð»w þ„sqºô þ„»G . ºô»ñü o»KAo þð½wºqBì þÜ»ýü qBü ôõOBìqõƒg sôôk »ƒè qBƒÝ„sqºô )80( ½ƒG AlìBƒXƒð»ƒƒC q»w ½G )ÿrÝx̓èA þƒc( þƒÜºo»ƒâ )6( »OBܺk »Ü Qü rÝO sôôk ÿBãÈ o ÿq»Pð»w ó»üæ»è rOAôk . rO»ì½éƒýƒÜ AlðAôõG qAl„»G q»w»G R»g ºôºsôk . ArÝ„»GAk ÿ)10( rÉìvOBÜ 2007/3/10 ÿu¼o »è )óôlég òGA( þ¾½ø »è þðBü»G»èq»ƒw ôõƒOBìqõƒgsôôk ÿq»ƒƒðõƒƒø þƒƒ„»ƒƒG ½G ºôºkrÜ þÔArâ½O½Ô þÜ»ƒüBƒãðBƒ…ÉK )1991( þñü o»KAo þðAlýø»„ ÿ»ƒñÈ ô þƒðlðBƒü»ƒâ Ao þƒƒ„»ƒƒG ÿqBƒÜôBƒø»ƒƒG ô»ì»C . ôõOBìqõƒgsôôk ÿlƒð»ƒHƒ¾»ƒì ÿôArƒwrƒLƒÉƒè ó»ƒüæ»ƒè »ƒÜBãƒðB…ƒÉƒK ºô»üArÜ òƒü rƒì»ƒc )16( ÿlð»ƒH¾»ƒì þÝÈ qºôBì»W »wBG þƒðBƒüBƒ„ ÿºô»ƒC . ôõGºkBìBC þìõÝc ô þGtc ÿq¼s ÿu¼o ÿ»ð½G»G 2007/3/11 ÿu¼o»ƒè ôõOBìqõgsôôk ÿqB„ þðkrÜ ÿqBâso sôôk ÿq»ƒPð»ƒw ÿq»ƒðõƒƒø þƒƒ„»ƒƒG ÿBÙýw½ì ô þƒðAq ½ƒâ þƒÝƒÉƒãƒð»ƒøBC BÙýw½ì þLýO þðôõGºkBìBC»ƒG krƒÜsBw .lð»H¾»ì þðlðBü»â Ao þ„»G ÿqBÜôBø»G þƒƒƒ„»ƒƒƒG )2007/3/16( ÿu¼o»ƒƒƒè þƒðAôæ ÿq»ƒƒPƒð»ƒƒw þƒƒðlƒðBƒü»ƒƒâ Aq ÿ»Pýì½Ü ÿqBÜôBø»G ôõƒOBìqõƒgsôôk þÜ»üBãðB…ÉK ÿºô»ðkrÜ»G BPw»ƒø)1( )3/16( þðAlýø»„ ½G QñɃ콃ýƒÜ¼k »ñÈ ô )57( »è rOBü s ½G óAôæ þÜqBK»è rOBü s )1( ÿ»Pýƒì½ƒÜ ó»ƒü滃è rƒOAôk þÜBK þðBýâ ½G ArñÉ_ ïBì»ð BXð»K»ƒè .»XG»¾»ø þðAlýø»„ q»ƒƒw»ƒƒè ô)2007/3/20( ÿu¼o»ƒƒƒè ÿq»ðõø þ„»ƒG ºrƒýƒXƒð»ƒø ÿBýƒýƒ_ BPƒw»ƒø ôõƒOBìqõƒgsôôk ÿq»ƒPƒð»ƒw ½ƒG s¼qô»ƒð ÿrƒâBƒC ÿºô»ƒƒðkrƒƒÜ»ƒƒG þÝÈ sAõÉ„ »G Ak»ÜºqB„»è qBXì»Ü»ƒü þ„»G ô óAôõGºkBìBC ó»üæ»è rOAôk ,ºsBO þÝÉãð»øBC»G ArÜ ºôºq»Pð»w ÿBÙýw½ì ÿqAlƒ„»ƒG»ƒG ,BÙƒýƒw½ƒì ô þƒðAq ½ƒƒâ fBG»w ,lýG»Ì ïsBƒð( óAlð»ƒìq»ƒðõƒø .)Zºq»Ô k»íc»C,ÿqõãñw þƒƒƒ„»ƒƒƒG )2007/3/20( ÿu¼o»ƒƒƒƒè ÿrÝxƒÍƒèA þƒc ÿ»ƒðvƒýƒè þƒ„sqºô þLýO ôôkq»ø ½G óBü»ðBPw¼k þÜ»ýü qBü ÿBãü qBü»è AlìBXð»C )ïçw ,ºõýéƒc( ,ºõýéc þLýO rOAôk ,k»íc»ƒC ïBíƒýƒC -3( »G ïçw þLýO q»w»G Rô»Üq»w q»w»G ArÝ„»GAk R»g AlýüBO½Ü»è )2 .AlLýO ôôkq»ø

ËskÂ»Ø ÿq»Pð»w þƒÜ»ƒü ʃÜpƒHƒ…ƒÉƒK þƒðkrƒÜsBw -1 )59(½ƒG vƒƒÈ qk ºôBƒì þƒƒÝƒÉƒðkrƒƒÜ Ao ËskÂ»Ø »è »ÜºqB„ þðAqBÝ„sqºô»è ÿkrâ q»w ½G 3/20 ÿu¼o Aqk ïBXð»C þðkrݾ»ø AlüBO½ƒÜ »ƒè ) þƒñƒwõƒc( þðAqBÝ„sqºô ó»üæ »è s¼ô»ð ÿrƒâBC ºô»üArÜ »ü ÊÜpƒHƒ…ƒÉƒK ﻃC ÿºôArƒG q»w »G R»g ó»üæ »è ArÝ„»GAk óBðAtƒü qBü )12(| . q»ƒPƒð»ƒw þƒðBìAlƒð»ƒC ô zrƒKq»ƒG yýè½K ô qôôrì( ½G R»HüBO þO»gºô | óBýðkrÜ ÿqBÜ ôBø ½G ) þPwôqlð»O ô ÿqAõƒw êƒýÝwBƒK þƒðkrƒƒÜsBƒw -2 ÿqBƒÝƒ„sqºô )41( ½ƒƒƒG vƒƒƒÈ qkºôBƒì ½G 3/20 ÿu¼o »è Aqk ïBXð»C ËskÂ»Ø AlüBO½Ü »è ) þñƒwõƒc( ÿkrƒâ q»ƒw ó»üæ »è s¼qô»ð ÿrâBC þƒðkrƒÝƒ¾»ƒø »ü ÊÜpH…ÉK ï»C ÿºôArG þðAqBÝ„sqºô óAtü qBü )12 ( q»w »G R»g ºô»üArÜ þðBìAlð»C ô zrK q»G ó»üæ »è ArÝ„»GAk | . q»Pð»w þÜ»ƒü ʃÜpƒHƒ…ƒÉƒK þƒðkrƒÜsBw -3 )59 (½ƒG vƒÈ qk ºôBì þƒƒÝƒÉƒðkrƒƒÜ Ao ïBXð»C )ºôAqAu ÿ»ýcBð( þðAqBÝ„sqºô AlüBƒO½ƒƒÜ »ƒƒè 3/20 ÿu¼o »ƒƒèAqk ó»üæ »è s¼ô»ð ÿrƒâBC þƒðkrƒÝƒ¾»ƒø

lýø»„ ÿ»XG»¾»ø ÿq»Pð»w ÿAõƒýƒø þƒƒPƒw»ƒƒG»ƒƒì»ƒƒG -1 ïBì( tÈ o»G þ¾BÄ»ø ½G ºô»ðõHÜBƒ_ôôs lýø»„ ÿ»XH¾»ø ÿq»Pð»w )ë æ»W ÿ»âqAs»ì »è Q„Bð óBÉÝÉìBì»ð lð»_ .lýø»„ »XG»¾»ø þðAlýø»„ ókrÜ ÿqBÜôBø þPw»G»ì »G -2 »ƒè óAôæ þƒðkrƒÜ ¼rƒƒýƒâ Qƒƒwºk ô ÿq»Pð»w óBýðBÜ»ðô»g þðBñɃùƒük»ƒG ÿq»Pð»w þ¾½ø lýø»„ ÿ»XƒG»ƒ¾»ƒø þƒ„sqºô ÿ»ƒƒðBƒü ½ƒƒG krƒƒÜ òƒƒýƒGAk þƒPw»ƒG»ƒì»ƒG lýø»ƒ„ ÿ»ƒXG»ƒ¾»ƒƒø þñÈ õP…K þðAlÉK ô ókrÜ qBHýPƒhƒýƒC . þOAqBÜ -14-11 ÿqAôq»ƒƒƒƒG »ƒƒƒƒè -3 qAõ_ ô þñü»ø þƒðAu¼o 2007/3/15 ïAlð»C YñÉK »í컄 YñÉK ô »íƒì»ƒ„ krƒÜ óBýƒK ½ƒ„ ßq¼ ôôk ÿqAlƒ„»ƒG ÿqõƒPƒwºk þƒƒwõƒƒñƒ„ºo( ÿºqBƒGqºk ÿqAlýC þ¾ºlð»â ô óBPwkqõÜ þíÈ q»ø .) q»Pƒð»ƒw þƒ„sqºô þƒ„»ƒG -4 þñOBø ÿ»ð½G»G tÉìq»w þK ½O þÝÉèõg »ÜºqB„ þðAôæ ½G ºôº s¼qô»ð þðu»W óBü qAl„»G ôæ )30( »è rOBü s»Ü ºôºkrÜ . krÜ AlÉO 2007/3/16-15 ÿô»ƒƒ„ -5 ôæ )40( »ƒƒè rƒƒOBƒü s ÿqAlƒ„»ƒƒG»ƒƒG óAlýø»„ ÿqAs»ì q»w»è óBýÜ»üºôAu»Ü »G ¼pì»C þðAôæ( ÿôBð rÈ u»ƒè AksBw . ) òü uºk ºôºlñüBC ÿlÉìõC þƒƒƒƒðkrƒƒƒƒÜ ÿqAlƒƒ„»ƒƒƒƒG -6 ÿq»Gôqôºk þðBÜBý_»è ß»ƒü ôºoô»ƒ„ ÿºôBì»Ü lýø»„ ÿ»XG»ƒ¾»ƒø ÿqB„ ï»è Qw»G»ì lðBüBg ÿrÉìu RBÜ )24( ô»C þñOrã¾»ø ÊK òÈ õƒ„ »ƒýƒÜ æB_ þƒƒOBƒwºqBƒÜ »ƒƒè»ƒƒƒÜ ÿºqºôBƒì»ƒƒƒW . ôõGkrÝÉO óBü ôo Ak)3/16( ÿq»ƒƒPƒð»ƒƒw þƒƒ¾½ƒƒƒø»ƒƒƒè -7 ÿºô»ƒðkrƒÜ lƒýƒø»ƒ„ ÿ»ƒXƒG»ƒƒ¾»ƒƒø »G R»HüBO þƒü»ƒñÈ ô þƒÜ»ƒüBƒãðBƒ…ÉK . )3/16( þOBwºqBÜ 2007/3/23 ÿu¼o»ƒƒƒƒƒƒè -8 ÿ»ÝñG Á»â»è Ak»ðBPw¼k þÜ»ü qBƒü»ƒè óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ o þ¾Bƒìqõƒg . AqlìBXð»C »èBG þÜ»ü qBü ÿ»ƒXHƒ¾»ƒƒø ÿq»ƒƒPƒð»ƒƒw -9 ½G óAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ o ÿlýø»„ þÜBK þƒðBýƒâ þƒñƒOrƒâ Ao sq»ƒG rƒOBü s krÜ ÿqAl„»G »XG»¾»ø þðAlƒýƒø»ƒ„ . ïBì»ð )5000( þðlðB_»è ÿ»ÝñG 2007/3/19 ÿqAôq»ƒG»ƒè-10 ôôk óAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ o þðAôrýw ô ÿ»XG»¾»ø Býð»O( tÈ o»G ½G ÿq ½ƒÜ krƒÜsBw óAôrƒýƒw »ƒè )×BW qAu»ƒƒø AlÉO óBü qAl„»G ôæ )150( ÿ»Ýü tð»Ü . krÜ R»HüBO þÝÉíýwAq»ƒì þƒðAksBƒw-11 ÿu¼pƒ¾Bƒw òƒý컃üºks½ƒð )3/16(»ƒG »è »XG»¾»ø þðAqBGBýƒíƒýƒÜ þƒOBwºqBÜ . ÁBìqõg ÿ»Ý_¼qB„ »è ÁBìqõg ÿ»ÝñG þ„sqºô þ„»G-12 ÿ»ƒƒð½ƒƒG»ƒƒG 2007/3/23 ÿqAôq»ƒƒG þƒƒÝƒÉƒèõƒƒg ºôºs¼qô»ƒƒð þƒƒƒðu»ƒƒƒW )15( »è rOBü s »Ü ºôºkrÜ ÿ)YðrO»„( . krÜ AlÉO Bü qAl„»G ôæ ÁBìqõg ÿ»ÝñG þ„sqºô þ„»G-13 þðBܺkBü ô s¼qô»ð þðu»W ÿ»ð½G »G 2007/3/23 ÿu¼o ºô»ƒƒñƒƒü o»ƒƒƒKAo »è rOBü s»Ü ºôºkrÜ)yñÉO þÝɃèõƒg( óBü qAl„»ƒG lƒð»ƒìôôsºqBC ÿôæ )20( .krÜ AlÉO þƒƒK ôrƒƒâ þƒƒðkrƒƒÜ ÿqAlƒ„»ƒƒƒG-14 ÿ»ÝñG ÿq»ðõø þ„»G þɃÜo»ƒLƒ¾»ƒø ÿlð»ƒHƒ¾»ƒì þƒãƒð»ƒøBC »ƒè ÁBìqõƒg | . óBìAqô»ø ÿrýHñ„¼o

ôõOBìqõg sôôk ÿq»Pð»w ÿu¼o ÿ»ð½G»G 2007/3/7 ÿu¼o»ƒè


ïºqAõ_ þ¾Bw )57( ºqBìu

þÜ æB_

6

óBÜ»ÝñG μq»Pð»w þÜæB_ ºôºqAõg ÿ»üºõÉ„ þíýéýÔ 2007/3/27 »í컄 ʃw| óBíýP…ýð þíýéýÔ 2007/3/28 »í컄 qAõ_ z»Ü»ÜBO ÿtÉø þíýéýÔ 2007/3/29 »í컄 YñÉK »ìBwõC þƒíƒýƒéƒýƒÔ 2007/3/31 »ƒíƒì»ƒ„ óBü u þükAsBC»G½G lð»_ 2007/4/1 »ƒí컃„ ß»ƒüþÝìBìºk( ÿkqõÜ þÝÉíýéýÔ »OqõÜ ÞÉðBìõƒâ þƒðBƒÜºqAsBƒC, ÿ»ƒ„õƒ„ »ƒwBƒð»ƒø, óBƒìAqô»ƒø»ƒƒè òƒƒü rƒƒÔ, óAqk óB…ýð ), Á»Üôôk, Þ…K ôôk, †üBíð ÿ»ðBíýéýÔ ô»C ﻃWq»ƒwó»ƒü滃è ôôkrƒGAq þƒðAu¼q»ƒè óArƒƒÜ ÿsBw îýéýÔ ÿqAõG»è AsºqB„ þðBw»Ü ÿºô»ðAkqBÜ ôkõw»Ü ó õGAqkqAvH¾»ƒø ôq»ñýG þðAôæq»w»G ôõG»ø óBü ôAô»O ôõì»ø »wBG þð»üBƒ„. óAõƒGºkBƒìBƒC þƒðkrƒÝ‚ý€K Qƒwºk †ƒÉK ÞƒÈ u¼q »ÜºqBÜ ÿqBýP„q»Kq»w óBÜ»íýéƒýƒÔ Akºk þƒPƒxƒü õƒÉƒK ÿºô»ƒƒðkrƒƒÝƒðôq »üºuBìBC þÉW »Ü»íýéýÔ»G RºqBG»w Ak †üBƒíð þƒðBƒÜºu¼q ﻃWq»ƒw»ƒè ô»Üºqõñw þðAôæ»è q¼s þÜ»üºqBƒìu ô þƒGtƒýc ô þƒìõƒÝc þƒðBƒw»ƒƒÜ ÿqB„ þðArýHñ„¼q ô óAlð»ìq»ƒðõƒø óBÜ»íýéýÔ þñýñýG þƒüºkBìBC »ƒü ½ƒÜ òülÉdì( q»ñÉøqºk ó»üæ»è ô óôõG .Arܺk þP„q»Kq»w ºô )Asºq

»ýðAo ÿq»Pð»w ÿ»ƒƒƒƒÝƒƒƒñƒƒƒG )2007/3/2( ÿu¼o þÉK þK ½O þèõg ÿqBüAôk ºôB_q»w AlìBXð»C ÿ»Üºq»Äºk þðBÜ»ýéýì »LýO þ„sqºô þƒLƒýƒO ôôkq»ƒø óAõƒÉƒð»ƒè þLýO AlìBXð»C »è )Bü qºk ô òü râBC( ÿ»Ü»ü qBü Atw þðAlÉè»G )òƒü rƒâBC( . ºôºkrG )2007/3/20( ÿu¼o -9 )äGlíc þéÌ.ï( þðôõƒG ºkBìBC»ƒG þðApÉâqBÜ ô »ýðAo ÿAs»Ø þìBÙíüBØ þÝÈ qºôBì»W ô òü o»KAo ÿlð»H¾»ƒì þðBÜ»ýÜ æB_ þü»ñÈ ô ÿBãðB…ÉK q¼s þðu»W ÿ»ð½G»G ºô»ƒüArƒÜ q»ƒPƒð»ƒw . òü o»KAo ôs¼qô»ð ºkBìBC»G )2007/3/20( ÿu¼o -3 þìBÙíüBØ )äGlíc þéÌ.ï( þðôõG þƒÜ»ƒƒüBƒãƒðBƒ…ƒÉƒK »ƒƒýƒðAo ÿAs»ƒƒØ »ì»c( lð»ìq»ƒðõƒø ½ƒG ÿqBƒÜºõƒÉ„ . ºô»üArÜ )qôõw )2007/3/20( ÿu¼o -4 ÿq¼s þÝÈ qºôBì»W þðôõGºkBìBƒC»ƒG ô þO»üBw»Ü òülð»_ ô »ýðAo ÿq»Äºk þƒìõƒÝc ô þƒGtƒc þƒðAôArƒwrƒLɃè ÿlðºôBð þ¾½ø »è s¼qô»ð þãð»ƒøBC rOAôk ô krÝÉK þPwºk óBܺôArhÝÈ o óBü»ÜBâºqBG q»w»è »ýðAo ÿq»Pƒð»ƒw rOBü s ½G , ºôºkrÜ óBü s¼qô»ð ÿrâBC s¼qô»ƒð þƒƒðu»ƒƒW þƒƒðkrƒƒÜs¼rƒƒýƒK »„ºo þܺo»ƒâ þƒðAôæ ó»ƒüæ»ƒè»ƒÜ þgB„ q»w»è ôõGArܺkBìBC ºô»ârÉì . ºô»üArÜrâBC ‡ºo ºõÉÜ òülð»_ )2007/3/15( ÿu¼o -5 óAõÉð »è Aqk ïBƒXð»ƒC yƒñÉO ÿqBƒü ô þÜ æB_ ÿlðºôBð ô »ýðAo ÿq»Pð»w Nôrâôôk »G »ýðAo þðAôæ þðlðBü»ãÉK »wBG þð»üB„ )óAôæ ô óAõOô»Ý…ÉK( óBÜ»ü qBƒü þƒðkrƒÝÉK Qƒwºk †ƒÉK ÿlÔºô »üAqk »ýðAo ÿq»Pð»w ÿqBük óAtü qBü )6(»ƒG ß»ƒü q»ƒø ô óAõƒýì AlìBƒXð»ƒC»ƒè ôôkrƒƒÜ óBƒü qAlƒ„»ƒƒG -3( »ýðAo ÿq»Pð»w þðAõOô»Ý…ÉK óAô滃è , ºôºkrƒG ÿ»ƒƒÜ»ƒƒü qBƒü )1 ÿ»Ü»ü qBü )2-3( »ýðAo ÿq»ƒPð»ƒw .ºôºkrG

†ƒg»ƒK ô q»ƒPƒð»ƒw ÿBâºqBGôBð»ƒè ôkôrw ô þðAq ½â òülð»ƒ_ þƒðkrƒÜ .»Oôô ÿ»ð½G»G 2007/3/14 þOô»ÝÈ q -1 Qxü ô»„½g þèBÄ»ø ÿºô»ðõG ßB_ ½G ÿºô»ðAq»â ô ëçW ïBì tƒÈ q»ƒG ÿBâºqBG ïºkq»G»è óBíýP…ýð þ„ºôBG ô þƒüBƒ„ þƒÝÉãð»ƒøBƒC q»ƒƒPƒð»ƒƒw ÿqAl„»G»G ô ArƒÜsBw ʃÜq»ƒLƒè»ƒø ÞƒƒÉƒðBƒãƒðºqkBƒO »ƒƒü ½ƒƒÜ þƒƒƒðAôæ . ôõG ïAôºkq»G »Ü»ãð»øBC þƒƒƒƒOô»ƒƒƒƒÝƒƒÝƒƒƒÈ q .4 -2 þƒðkrƒÜ»ƒð kBƒü»ƒƒè½ƒƒG 2007/3/16 ÿqBƒ„ þƒOAqBƒGBƒýíƒýƒÜ ÿ»ƒƒèBƒw19 ÿqAsBC»è ókrÜ ÿqAl„»G ô»XG»è»ø óBýðBÜ»èBÕð»C ô lýø»„ ÿqBÜ ô z»Ü q»â½ðB„ þðBü»G»èq»w 9.30 rÉìvOBÜ ArÜ †üBíð )óBÜ»èõK»ƒK þƒPƒ„»ƒâ( sAôBýW ÿ»ãÉW ôôk»è ô óAqBG q»G»è þñPxhÝÈ q ÿ14 ÿlð»H¾»ì ïºk q»G»è þWBc ÿq»Ýü»K ïºkq»G»è ô ß ó ÿ ÿºô»ƒñƒOô ïºk»ƒG, þƒƒü ½ƒƒÜ ÿqkBƒØ þÝÉP„»â †ýHýغq ÿ»ƒC ÿkôrƒw þüBâºqBG»è krÜ ÊK þPwºk þðAlü»ì »ƒü ½ƒÜ ÿ»ƒé…ƒØ ½ƒƒG ºôºq»ƒƒPƒð»ƒƒw ô òƒýƒwõƒð»ƒè ‡»ƒÜ»ƒü q»ƒƒâ½ƒƒðBƒ„ ô lýÍw »ƒíc óAõƒ„ þƒðBƒñƒÉƒøqºk ߺô q»ƒƒPƒÜ»ƒƒC 19 ÿqAlƒ„»ƒƒG»ƒƒG ÿ»ƒèBƒw19 ÿkBƒü ½ƒƒG ß»ƒƒüBƒíƒÉƒø .»XG»è»ø þðkrÜ óAqBGBýíýÜ þƒƒƒƒƒOô»ƒƒƒƒƒÝƒƒÝƒƒƒÈ q .5 -3 ÿºô»ƒƒƒƒƒƒƒƒðkrƒƒƒƒƒƒƒƒÜ 2007/3/16 ÿôBðrÈ u»è ÿqBܺõÉ„ þÜ»üBãñ…ɃK ôôkq»ø ½G )ÞÈkBü»è ÞɃ݃K»ƒ_( qBâu¼q q»Pð»w ÿlð»ìq»ðõƒø »ƒ`ƒÜ þì»Wq»w k»íc»C ½Gô»„ ô lýcAô óBýP„qAsõâ ô ó õG½éGBO 32 óBܽéGBO BýíýÜ þOBÜ þðBÜ»ýO»ñü»ƒì ôqAsBC»ƒè óBü q»ãü qBÜ ô»XG»è»ø þðkrÜ óAqBG »ƒwBG þƒð»ƒüB„ krƒÜºk BPƒxƒÉƒC ½ƒG ó»üæ»è q»Pð»w ÿBâºqBG»è »ÜBãñ…ÉK ÿôArwrL¾ ÿrãÉW úéèAlHÌ qBƒG»ƒW .ºô»üArÜ »ü ½Ü ÿ14 ÿlð»Hè»ì þÜ»ƒü qBƒü þƒðAk ïBƒXð»ƒC -4 þÉK þK ½O þLýO óAõƒÉð»ƒè »ƒðBƒPw¼k ÓBGq»w þܺq»â ÿ»ðvƒýè ôq»ƒPð»ƒw ÿBãü qBƒü»ƒè 2007/3/17 ÿu¼q»ƒè q»ƒPð»ƒw þƒLýO AlƒüBƒO½ƒƒÜ»ƒƒè óAôæ | ÓBGq»w þLýO q»w»G Rô»Üq»w 2007/3/20 ÿu¼q -5 ÿq»Pð»w»Gq»w Û»O Û»O ÿ»ƒÝƒñƒG óAôæ þükAsBC ÿôArhÝÈ q ÿ»ƒü ½ƒÜ Bx¾»ø ºôºs¼qô»ð þðu»W ÿ»ð½ƒG»ƒG þÜ»ü ÊÜrHƒ…ƒÉƒK þƒðAlƒìBXƒð»ƒC»ƒG ïºkq»G½G ôBðºq»Ø þP„ºk »è vÈ qkºôBì ÿAôk Û»O Û»ƒO ÿ»ƒÝƒñƒG ÿBâºqBG »Ü ÊÜrH…ÉK þì»Ü»ƒü þƒñƒPƒ…ƒü»ƒâ ó»ƒü滃è ôºô»ƒüArƒÜ s¼qô»ƒð ÿrƒâBC 0 ArÜ óAõOô»Üq»w þOæ»g ºô»ÝñG þƒÝÉèõƒg þƒðAlìBƒX𻃃C -6 ÿqõñw þðBܺlðõƒâ ½ƒG ʃK þƒK ½ƒO 2007/3/20 Û»O Û»O þO»ƒøu¼q »ƒÜ»ƒèõƒg MƒýƒO ) 6 ( ÿqAlƒ„»ƒG | »ìAôºkq»G 2007/3/20 ÿu¼q -7 ókrÜ Aq þÉÜrG †ƒÉK þƒðAlìBƒXð»ƒC þðBܺlðõâ ÿôæ ÿ30 ÿqAl„»G»ƒG ½G ‡ºq þðBÜ ÿlðõâ»è Û»O Û»Oqõñw þOÂõg óB„BƒK »ƒØõƒOBƒw ÿlðõƒâ | ArÜ óAõOô»Üq»w þÜ æB_ ôqBÜ ÿºvƒÈ qk»ƒè -8 ÿôArhÝÈ q ÿ»ü ½Ü ÿq»Pð»w þðBÜ»ü ÿu¼q»è óBPwkqõÜ þðAôæ þƒükAsBƒC †üBíð»G BPw»ø Ak½ƒðBƒ„ þƒðBƒùýW óAôæ ÿ ºkqAvHè»ø þíýéýÔ þðkrƒÜ ÿrƒƒÉƒìBƒC ÿ»ƒƒãƒÈ q»ƒƒè »ƒƒü ½ƒƒÜ»ƒƒè þðBg»HýW»ð þè½ø»è óvƒýÄBƒì»ƒñýw ï»G u¼q YñÉK ÿºôBì½G ºkAs þè»W

: ÓAkºq»Ø ÿ»ÝñG þðs»W ÿ»ð½G »G ÓAkºq»Ø ÿ»ÝñƒG »G 2007/3/20 ÿu¼q ºôºs¼qô»ð ÿqõñw þƒÝƒÈ qºôB컃W ÿqAlƒ„»ƒG ô þðAq ½ƒâ þƒÝƒÉƒãƒð»ƒøBC ÓAkºq»ƒØ . krÜsBw ÿ ÊÜq»L¾»ø |

rÉèô»ø ÿq»Pð»w

þðBíÉéw ÿq»Pð»w

ÿôArhÝÈ o þƒÜõƒÜq»ƒÜ ÿq»ƒPð»ƒw ôõGAqksBw óBPwkqõÜ þðAôæ þükAsBC μ lðBƒüBƒg þƒÝÉãƒðBƒì ÿ»ƒƒÝƒü tƒƒð ï»Wq»w þðAôæ »è q¼s þÜ»ƒüºqBìu óBü qAl„»G »Ü»Ý_¼qB„ þðBܺô»O»ð kBýO

»ƒƒÜ»ƒƒK ½ƒƒ„ ßq¼ô ÿBƒPƒw½ƒƒƒìBƒƒì ½ƒÝíw( BƒPxEõƒìBƒì zôõƒƒðôvƒƒÉƒì .ôõG )s¼rø»G þ„sqºô þ¾BÅýƒPƒxƒýƒÔ þƒüBO½ƒÜ-3 tGôôk»è ß»ü ÿu¼q ¼qºõýñ„BK ÿ3 rÉìvOBÜ »è RBÜôBø 2007 /3/18 »íƒì»ƒ„ »ü½Ü ÿq»Pð»w ÿqB„ þƒƒðkrƒƒÜqBƒâsq ÿkBƒü Á»ƒƒâ þ„sqºô ÿBã¾»ì½Ü »è ºô»ÜõƒÜq»ƒÜ ÿ»ð½G»G 2007/3/9 þOô»ÝÝÈ q .1 þƒ¾BƒÅÉPxýÔ tƒƒGôôk ÿ»ƒƒÝƒ_ôqBƒ„

þK ½O þèõg»ƒG óBƒñÉø þƒüBƒO½ƒÜ=1 þOô»ÝÈ o»è õO ºqAk ÿ»ÝñG»è tÉìq»w ÿºô»ðõG ßB_ ÿ»ð½G»G 2007/3/8 . )ë æ»W ïBì( tÈ o»G þ¾BÄ»ø tÈ o»G þ¾BÄ»ø ÿºô»ðAo»â ÿ»ð½G»G=2 þƒƒOô»ƒƒƒÝƒÈ o»ƒƒƒè )ë 滃ƒƒW ïBƒƒì( þƒƒƒÝƒÉƒƒãƒƒð»ƒƒƒƒøBƒƒC 2007/3/15 ÿBâºqBG ïºkq»G»è ArÜsBw ÿqºôBì»W »Ü»ãð»øBC »wBG þðBüB„ , q»Pƒð»ƒw óôõG qAl„»G AlüBýO ôæ qAs»ø»è rOBü s . ÿBãðB…ɃK»ƒè ókrƒÜ ÿqAlƒ„»ƒG=3 ÿ)8( ÿu¼o ÿ»ð½G»ƒG ÿqBܺõƒÉƒ„ ÿBâºqBG»ƒè óBðu þƒðBùƒýƒW þƒwqBì . rÉèô»ø þðBðu þPÉÜ»ü ÿqAl„»G )óºu½ð( þLýO»G q»Pð»w=4 »LýO ½G krÜ þðBì»èo»K þìºôôk þèõg . rÉèô»ø ÿqB„ þðBÜ»ýéýì ½ðB„ þðBƒùýW ÿu¼o ÿ»ƒð½ƒG»ƒG=5 »è krÜ ÿqAl„»G q»Pð»w þƒÝÈlÔºô þðAq ½â( ÿq»â½ðB„ þ…üBíð þñýñýG »ƒè 뻃â þƒ¾½ƒø »ƒè )þƒüAôBƒC ÁBƒì . 2007/3/27 þOô»ÝÈ o þèõg þƒüBO½ƒÜ þƒðôõƒ_ºõƒÈ o»ƒG=6 )»Ürc»G( ÿ»ƒðvƒýƒè»ƒÜ ʃK þƒK ½ƒO )16( ½G »Ü ºôAtK ½O ÿ»ÝñG»ƒGq»ƒw ÿu¼o»è Aqk ïBXð»C »Üºq»Äºk þLýƒO þƒðAqBGBíƒýƒÜ ÿkBü»ƒè 2007/3/16 .»XG»¾»ø ÿqB„ |

ßõÜq»Ü ÿq»Pð»w

»ýðAq ÿq»Pð»w

ô òü q»KAq ÿ»èBƒw16 ÿºô»ƒðlÜkBƒü þðAk ïBXð»C »ü ½Ü ÿqB„ þðkrÜ kAsBC ½ƒG »ƒè vƒƒÈ qk ºôBƒì þƒƒÝƒÉƒðkrƒƒÜ Aq Ræ»g Al…üBO½Ü»è ôæ ÿqAl„»G»G ArÜ ‡»GAk AlðAõG qAl„»ƒG q»ƒwº»ƒG ß»ü q»ø½G R»HüBO þOæ»g»è »ãW .)ï»ü Êw( ô ) ïºôôk(ô )ï»Ü»ü( »è ÿ»ð½G»G 2007/3/9 þOô»ÝƒÈ q .2 »ü ½Ü ÿqB„ ÿ»¾Bw16 þƒðkrƒÜkAsBC þƒìçƒÍƒýƒC þƒÜ»ƒü»ƒƒÝƒñƒG þƒƒðBƒðAk

μÁBxOõÔ þðBÜ»ƒýü qBƒü ½ƒG þƒ„sqºô ÿqBü ôôk þðAlìBXð»C »G ,»èBG þK ½O .RBùÉG þüBO½Ü þ¾BxOõÔ þüBO½Ü ÿqBü »Ü »wBG þðBƒüBƒ„ | + ÂBƒC( þƒLýO ôôkq»ƒø óAõƒƒÉƒð»ƒƒè Á½â YñÉK þìBXð»ƒC»ƒG)oõƒâoõƒâBGBG þƒLƒýƒO Á½ƒâ qAõƒ_ »ƒG q»ƒHƒìAq»ƒƒG ÿôõƒƒOô»ƒƒÜq»ƒƒw oõƒƒâoõƒƒƒâBƒƒGBƒƒG »G »Ü »¾BÅÉPxýÔ ï»C ,ôõG »Ü»¾BÅÉPxýÔ ÿtƒGôôk ÿ»ƒÝñG þƒPƒ„q»ƒƒK q»ƒƒw

ßõÜq»Ü ÿq»Pð»w

»è 2007/3/3 »í컄 ÿu¼o»ƒè-1 »G ¼oºõý𠆃ɃK 30‚2 rƒÉƒìu RBÜ ÿlð»H¾»ƒì ÿpƒÉƒâqBÜ þƒðôõƒGºkBìBC ÿlðºôBð ÿpÉâqBÜ ô ßõÜq»Ü ÿôôk ô óBÜ»ƒýƒOArƒƒÜõƒƒíƒük ºôArƒƒhƒÝƒÈ o ÿ»ãñýwôõð þðçK þ„»G ÿôArwrLÉè ôq»Pð»ƒw þƒÔBƒPw ô R»ƒü qBƒOrƒÝw ÿqB„ þðAôæô óBÜ»ƒÝñG ﻃWq»ƒw ArƒÜ sBƒw ÞƒÉãð»ƒøBƒC ßõƒÜq»ƒƒÜ þPwôqlð»O þðôõƒG ‡BG ÿ»ƒð½ƒG»ƒG )ë 滃ƒƒƒƒƒƒW ïBƒƒƒì ÁBƒƒƒÄ»ƒƒƒƒƒƒƒƒø( 󻃃ü滃ƒè Alƒ„»ƒƒÜ»ƒƒãƒð»ƒƒøBƒC»ƒƒƒè ÿBƒÙýw½ƒì þƒLýO þƒðAvƒÉƒHƒýƒðAq ½ƒƒâ ‡»Ý…ÉK»ÉðAqõâlð»ƒ_ ºôºq»ƒPƒð»ƒw ÞƒÈ rƒÍƒýƒ„ »ƒƒ_qBƒK lƒð»ƒƒ_ôArƒƒÜ .ºô»üAqlñÈ õg þðôõGºkBìBƒC»ƒG»ƒÜ Ak»ƒãð»ƒøBƒC ô»ƒè óAôæ þƒðAôArƒÔq»ƒG þƒÝÈ qºôBƒì»ƒƒW ô ßõÜq»Ü ÿlð»H¾»ƒì þƒðAq»ƒñƒÈ õƒð ôõ_ ºõÈ o»G óBܺôArhÝÈ o ÿlðºôBð ßõÜq»Ü ÿq»Pð»w þüBÙýw½ì þLýO þðAq ½â ôBÙýw½ì »ƒ_qBK òƒülƒð»ƒ_ þK ôrƒâ RBÜôBø krƒÜ ‡»ƒÝƒ…ƒÉƒK lð»_q»Pð»w »Gq»ƒw þƒÉƒÜo»ƒLƒ¾»ƒø . krÝ…üBíð óBýÉÜo»L¾»ø þÜ»ü ½éGBO ô»C þðAvÉG þƒðAq ½ƒâ BwBG þƒð»ƒüB„ , óAôvý_ kôAk( »è ß»ü q»ø »ãð»øBC qBâso ÿ½ƒøB„ , þƒðAõƒ„ qAkq»ƒƒw | . )RBü»g »í컄 ÿu¼q ®ôoºõýð ‡BK -2| ÿq»Pð»w ÿBâºqBG »è 2007/3/17 þðAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ q þÜõÜq»Ü ÿºqBG »è ÞÉLEõ„ ßqôô óBPwkqõÜ þðBܺqkBÜ ½ƒG )ßõƒÜq»ƒÜ ÿôvƒÉì( ÿôArƒhÝÈ q ßõƒÜq»ƒÜ ÿq»ƒP𻃃w »Ü »wBG þƒðBüB„ ,AqksBw ôArƒGôBð

þðBíÉéw ÿq»Pð»w | ÿ»ð½G»ƒG 2007/3/14 ÿqAôq»ƒG-1 ïBìtÈ o»G þPwôqlð»O ÿºô»ðõƒHƒÜB_ óBPwkqõܽG ÿºô»ƒðAo»ƒâ ô ë 滃W ÿq»Pð»w ô R»ü qBOrÝw ÿ»ãñýwõð ÿ»ƒÝƒñƒG ÿAku»ƒG»ƒƒG þƒƒðBƒíƒÉƒéƒw ô BOqAõ_ ô ÓAkºq»Ø ô Þ„ôºtÈ qBÜ þí„ôqkô»PýÔæ òülð»ƒ_ þƒñýwõƒð qBXÜ»ü þÜ»üºqBìu ô ºô»ñOBø rÉg»G »G ôkrÜ óBü qAku»G aÜ ôoõÜ ÿôæ q¼s ApGqºk þ¾Bd„½g ô äð»øBC ºô»ü»ð½G ÿkBü»è 2007/3/ 16 ÿºqAõÉC-2| Ak»XG»¾»ø ÿqB„ þðkrÝðAqBGBýíýÜ óAôæ ÿq¼s þÜ»üºqBìu þðõGºkBìBC»G ÿBâºqBG»è ºô»ññÈ õgrÍ„ þÝÈ o½Ü ArÜsBw rýÌB„ ‡»ƒ„½ƒG q»ƒPð»ƒw ºo½ƒÜ ﻃC þƒðBƒÜ»ƒPxÝÉO »ƒWq»ƒw ï»èq»øô »XG»¾»ø ÿkBü»G ôõG R»HüBO BÙýƒw½ƒì »ƒ_qBK òƒülƒð»ƒ_ Akºq ½ƒÜ ‡»Ü †ÉK »XG»¾»ø ÿkBü »G R»HüBO AlüBO½Ü »è ) ë æ»W ½¾»ø ( ó»üæ»è ArÜ ºrƒƒƒýƒƒÌBƒ„ q»ƒƒƒƒw»ƒƒƒƒG R»ƒƒƒƒg ÿôBð. ArÜ ‡»GAk AlðBƒÜºõƒGqAl„»ƒG îÈ q»ø , Alü»„ ( óBƒÜºrƒýÌBƒ„ óBÅýC , sBñì»Ð óBøqõG , þÐAkºq»Ø óBÄBC , êÜBÜ zAqBC , »éèAlHÌ | ) »éèAlHÌ ÿq»Pð»w 2007/3/20 ÿºqAõÉC-3 ôrÉOrÝw þðôõGºkBìBC »G þƒðBƒíÉéw ô R»ü qBOrÝw ÿ»ãñýwõð þðBìAlð»C þðAôæ ÿq¼s þÜ»üºqBìu ÿqAl„»ƒG þƒðBƒíɃéƒw ÿqBƒ„ þƒƒ`ƒÜ ôqõƒƒÜ ÿ ÊÜq»L¾»ø ô þðAq ½â þÝÉãð»øBC Á»â»è krÜsBw q»Pð»ƒw ÿBâºqBG »ƒè ó»üæ»è s¼qô»ð ÿrâBC þðlðBwrýâ Ak ÿrÉOrÝw ) lýíc Aõƒýƒø ( tƒÈ q»ƒG óBPwkqõÜ þðAôæ ÿkAsBC ÿôArhÝÈ q äƒðºqk ÿºqAõƒÉƒC BO »ƒÜ»ƒãƒð»ƒøBC | . ôõG ïAôºkq»G ÿ½ðB„ þLýO 2007/3/16 ÿu¼q-4 rÈ u »è »XG»ƒ¾»ƒø ÿkBƒü ½ƒG óBƒì¼q ÿrãÝ…ÉC ô»„ ï»C ( þƒðBƒ…ýðôBƒð þgBG ïºkq»G »è ) òýGºk óAlýø»ƒ„ ( krÜsBw þÜ»ýÜ æB_ lð»_ þP…â »è óBÜ»OôõGBO þðBü râ ÿq»â½ƒðBƒ„ , q»ðõø þðBñÉøqºk ô ïBÜBC þñýwõð òýwõð »è s¼rÉK óBOºqAlÉw þü ½ðB„ , ßBñì»g óBPwAk þðBñÉøqºk ô ÿôBñG ‡ºlý¾»Ø ôôk ÿºô»ðlñÈ õg ½g »è q»G ô óBÜ»wBð»ø þƒðAquõƒÜ ô q»ìõÌ óAqõw ó»üæ»è òP„ôõÜ | )óºôºk :Þ„ôôºtÈ qBÜ ÿ»ÝñG þK ôrâ 2007/3/13 ÿqAôq»ƒG-1 Þ„ôôºtÈ qBÜ ÿ»ÝñG ÿ ÊÜq»L¾»ø ʃÜo»ƒƒLƒ¾»ƒƒø ÿ½ƒƒéƒGBƒO ʃƒw »ƒƒG þƒÜ»ƒü»ƒìBðq»ƒG»ƒƒè krƒƒÝƒü qAlƒ„»ƒƒG R»HüBO óBPwkqõÜ þè»â þð½ü tÔ»è»O .s¼qô»ð»G rÉìvOBÜ 2007 / 3 / 16 ÿqAôq»G-2 þü ½ðB„ þLýO þðBýG»G »è q»w ÿ) 11 ( ÿq»â½ðB„ Þ„ô ôºtÈ qBƒÜ ÿ»ƒÝñG þÜqºkq»G»è ÿ»XG»¾»ø ½G ÞÉOBƒw ºkBìBC»G þƒðBƒíÉéw ÿqBƒ„ ÿAq»ƒw . krÝ…üBíð q¼s þÝÈ qºôBì»W þðôõG ÿ»ÝñG ÿ ÊÜq»L¾»ø þƒK ôôrƒâ-3 »G s¼qô»ð ÿºqAõÉC Þƒ„ôôºtƒÈ qBƒÜ ʃÜq»ƒL¾»ƒø ÿ½ƒƒéƒGBƒO òƒƒülƒð»ƒƒ_ þÜ»ü»ƒìBðq»ƒG »ƒè krƒÜ óBü qAlƒ„»ƒG þè»â þðõƒü tƒÔ»ƒè»ƒO ÿ½ƒgô»ƒPƒwAq ÿqõK»è»ƒÜ ïºkq»ƒG »ƒè óBPƒwkqõƒÜ . þðBíÉéw ÿqB„


9

óAôæ ÿq»ðõø ô Jºk»C

2007 / óBxýð - ï»øô ôk þèõg

þðBð½ü þÜ|»ýü½ðB„ ÿ|ºô|»ñüs¼k ÁBw)2500( ½G ºô|»PÈ o|»âºk ÿô ô vÉì

,ºô|»PÈ pâºk òü rÈk þðBð½ü ÿ½ðB„ þðBÜ|»ƒýü q|»ƒâ½ƒðBƒ„ ÿ|»ƒOBƒÜô|»ƒC ï|ºkq|»G|»è lýHü qôBC ô yýéܽԽw ‡|»ƒÝ…ÉK Þƒ¾|»ƒƒg óAqAs|»ƒƒø .óArÜ|ºk »ÝÉÜ|ºo| »â )óqB„BC( BPxÉC õÜBO ô óAq|»ƒƒÜ|qBƒÜ þƒƒðBƒÜ|ºo|»ƒƒâ»ƒƒè rO|»ì½éýÜ )10( ÿqôôk| »PÈ ô|»Ü|ºk ô|»C .Bñýw|»C ÿqB„ ÿlƒð|ºôBð|»ƒè )yƒýƒðBÔ½ƒPƒwqBC( ‡|»ƒü|»ƒ_ôBð )ó õƒü qBƒ„BƒC( ÿ|»ƒìBƒð½ƒðBƒ„|»ƒƒè .ºôAlÉK ÿ|º|uBìBC

»G óBü ôB_ óBÜ|»wBƒðqAô| »ƒñÈ õƒ„ þxéÜ ÿôArƒÜtƒü q ÿkq|»ƒG)13( ºkq|»G ô|»C »ü|»ðAô|»è »Ü ,Rô|»ƒÜ .òG »Ü½ðB„ þÝÉ„|»G »ðAôArÜtü q þgq|»_ ÿqAô|»ñÈ õ„ ÿq|»GõÈ o|»G ÿrýHñ„¼q þPÈ qBýèB„ »è þðrƒÈk ,lðBü|»ãüAq )½è½G½éýwBƒÔ þƒÕýÔ( QƒÉ_|ºlÉK »ƒü|ºôAqs¼k ô|»ƒC »ƒƒÜ .QÉG òü rÈk þÜ|»ü ½ðB„ ÿqAõ_ ÿ|ºk|»w ½G ÿ|»Ü|ºôôvÉì .ºô|»PÈ o|»âºk þñüAs †ÉK qAô|»ñƒÈ õƒ„ þƒðBÜBðAs ß|ºôq|»ƒø ½G »ƒü ½ƒðB„ ï|»ƒC ,lƒðBü|»ƒãƒðBüAq ÿ|ºô|»ñOôôtG þñü pƒÈ s þƒgq|»ƒ_

Bƒñƒýƒw|»ƒƒC þƒƒÜ|»ƒƒü|»ƒƒ_ôBƒð|»ƒƒƒè »ƒÜ ,ºô|»ƒüAqs¼k ß|»ƒü|»ƒðBƒÝýéƒK ÁBw)2500( ½ƒƒG ÿ|»ƒƒÜ|ºôôvƒƒÉƒì .ºô|»ƒƒPƒÈ o|»ƒƒâºk q|»ƒƒGô|»ƒƒƒì|»ƒƒƒè »Ü ,»üAõðBýÉK óBÜ|»wBðqAô|»ñÈ õ„ ½G ß|»ü ½ðB„ ß|ºô »ü|»ðBÝýéK ï|»C ÿq|»ðõø ÿqBÜ þðkrÝ„|»ƒÝ…ÉK .ºôõOBøqBÜ|»G ÿ|»ðBƒýì|»ƒè ‡|»ƒü|»ƒðBƒÝýéK ô|»ƒC ß|»ü ôõðBg| ÿ»ÐBñG þðlð|»Ý¾|»ø þƒðBƒÜ|»ƒ_ôBƒð|»ƒè ÞƒƒÉƒÜ|»ƒƒü|»ƒƒè Alð½Ü þ݃ɃOBÜ|»ƒè )ÿlƒýƒñƒýƒì( ô Rô|»Üq|ºk ArƒwBð|ºk óqB„BC»ƒG Al„|»ðlð|»ƒÝƒ¾|»ƒø ô|»ƒC þƒOBÜ|»ƒè

q»ðõø ô Jºk»C þðBÜ»ýýðAõW AlðAôæ þ¾BÅýPxÉÔ»è

q»ìõÌ ,f»w óAôrƒýw( óAõƒýì óBƒü rƒÍý„ )þƒüºqBƒð»ƒƒø »ƒƒgBƒG óArƒýƒÌB„ rƒƒOAôk ,ºôºlƒñƒÈ õƒƒg óBƒíØõƒè ,q»ƒìõƒƒÌ sq»ƒƒGq»ƒƒw( kB…¾k ,þôlG»Ì ‡rÉø ,þðÃÉg ,ºôºlñÈ õg óBýðBܺrÍý„ )eƒ¾Bw ÿq»ƒâ½ƒðBƒ„ )4:30( RBƒÌ»ƒƒw óBƒýðBƒìs òƒì þƒOÂô þƒðAôkrƒì( ÿq»â½ðB„»G ôArÝ…üBíð )ºôõOrâ þðBÜ»ýýÜ æB_ )AlÉƒÜ ôBñƒÉƒK»ƒè( R»g μRBùÉK þüBO½Ü ÁBÅýPxÉÔ .Ar…g»G AlðAôõOô»Üq»w q»w»G

þƒƒLƒýƒO u¼q óBƒì»ƒƒø ÿ)4:15( lð»ƒ_ q»ƒPð»ƒw þƒÉƒÜo»ƒƒLƒ¾»ƒƒø þƒÉƒÜo»ƒLƒ¾»ƒƒø þƒƒÜ»ƒƒü ½ƒƒéƒGBƒO þƒK ôrƒâ óBƒ„BƒK ,krƒÝƒ…ƒüBƒíƒð ʃÜ( ÿq»ƒâ½ƒƒðBƒ„ )Úƒƒ„»ƒƒÌ( ôkrƒÝ…ƒüBƒíƒð óBƒü)»ƒƒwrƒƒKq»ƒƒG ÿq»ƒƒƒâ½ƒƒƒðBƒ„»ƒƒƒG Bƒøºôq»ƒƒƒƒø þüBO½ƒÜ )¼qk þƒÜ»ƒüºkrƒÜq»ƒw( þì»Ü»ü ÿu¼q þðBÜ»ýýÜ æB_»ƒG þìºôôk ÿu¼q ,RBø ÁBƒÅýPxÉÔ ÿ)3:30( rƒÉìvƒOBƒÜ ëBƒÅýPxÉƒÔ ëBì»W( ÿqAlƒük»ƒG ¼oºõƒýƒñƒ„BK ,krÝÉLýPwºk rÍý„ ½G )qBHƒì»ƒÐ þðArýÌB„»ƒè ß»ƒü q»ƒø BOºq»ƒw

þ¾½ø»è )2007/4/2-1( þðAu¼q óBƒhƒülƒð»ƒƒƒGqºk ÿrƒƒƒýƒHƒñƒ„¼q þƒƒðBƒhƒülƒð»ƒƒGqºk ÿq»ƒƒPƒð»ƒƒw þƒðAôæ þƒƒükAsBƒC ÿôArƒƒhƒÝƒÈ q ÞÉP„»â( þí„ôqk»G óBPwkqõÜ μJºk»ƒC þƒðBÜ»ƒýƒýƒðAõƒW ôB𻃃G þ¾BÅýPxÉÔ òý컃ܻƒü )Akq»ƒðõƒø ÿ»Ý_¼qB„ ÿqôõñw þƒðAô潃G ÿu¼q ,krƒÜsBƒw óBƒhül𻃃Gqºk rÉìvOBÜ »Ü»¾BÅýPxÉƒÔ þƒì»ƒÜ»ƒü þÜ»üBãðB…ƒÉƒK»ƒG ºqAõƒÉƒC ÿ)4( ß»ƒƒü q»ƒƒø ½ƒƒƒG ÿqBƒÜºõƒƒƒÉƒƒ„ ½ÜBC μëkBÌ óAõ¾»ø óAqBܺõÉ„»è rÉìvOBÜ ,krÝÉLýPƒwºk ó»ƒw»ƒc

ºô|»OBG|ºk ÿBì|»ñýw þñýèq|»G þ¾BÅýPxÉÔ þñürÈs þ_qô þO»g þñý_ þÝÉíéýÔ otro »Ü ,ÿôõGlðAõð|)|EEl lo tro( þíéýÔ ÿq|»ƒƒñƒÉƒøq|ºk þƒƒðBƒñƒÉƒøq|ºk »ƒƒè .º)q|»O¼q êýüAqBC( þƒñƒýƒPƒñƒWq|»ƒC þO»g ﻃC þƒíƒéƒýƒÔ Bø|ºôq|»ƒø .BñÉùPw|ºk|»G þðBÄ|ºq|»G ÿ|»ðvýè Bñýð( ôõOBg þðB탾|»ƒC ÿq|»ƒPƒÜ|»ƒC ÿq|»PÜ|»C òü rP„BG þO»g )z½ø þìBÜBC|»è †ü ô|»C ,BñÉhƒPƒw|ºk|»ƒG »è þÜ|ºq|»w þ¾¼q þðkrÝPw|»Wq|»G ÿ|ºô|»ƒƒC ,Ak)烃ýƒü( þƒƒƒíƒƒéƒƒýƒƒÔ óBýPxü rÜ( þðBí¾|»C ÿq|»ñƒÉƒøq|ºk .ºôôlðBü|»â þìBXð|»C »G )lè½xPýK †ƒü)q|ºôBG lƒÈ rƒÕƒè|»ƒC( þƒO»ƒg þxðBì¼q ÿBülýì½ƒÜ ½ƒG Qƒ…ü ¼o óB_ ßqBK( þðBñÉøq|ºk »è ÿq ½Ü .)ß¼ô ÿôBð †ü)q|ºôBG lÈ rÕè| »C( þO»g þñýèq|»G þ¾BÅýPxÉÔ ÿq|»ñÈ qs|»ƒìAk »ƒðBƒíéƒýƒÔ ô|»ƒƒG ô»ƒƒýƒüBƒì|»ƒƒñƒýƒw þÝÈ qAõG ÿ|»ðAô|»C ,QÈ r…g|»ƒG|ºk .ô|»ð|»Ü|ºk AkBì|»ñýw ï|ºkq|»G|»è þÈ õð »ýÉÜpHƒ…ƒÉƒK ÿu¼q)10( ÿ|ºôBì|»ƒè ,ÁBxì|»C þ¾BÅýPxÉÔ þðBÜ|»ýýìq|»Ô| ôkrÜ AlÉO óBü qAl„|»G îéƒýƒÔ)22( †ƒƒýƒíƒéƒýƒÔ )400( ÿ|»ƒƒÝƒƒü tƒƒƒð »„|ºô|»Cq|»ƒG|»ƒè q|»ƒø ,óAqlƒðB…ƒýƒð »G þüBì|»ñýw þñýèq|»G þ¾BÅýPxÉƒÔ þðBùýW þ¾BÅýPxÉƒÔ òƒýƒì|»ƒýƒÉƒw .QÈ rð|ºkAk

óBü ½g þO|»üAsBC ô òwrPG äð|»W .ó|ºlHðB…ýð þðBñÉø þüBO½Ü ½G þéýCArxýC ÿ|»Ýƒük þƒÝƒÉƒíƒéƒýƒÔ »ƒè )|SwSweet eet Mub Mud( ÿôBð|»ƒG þO»g )ëôõCB„ q¼qk( þðBñÉøq|ºk òü rP„BG ÿqAõG »è þ¾BPxü rÜ þ_qô .BñÉùPw|ºk|»G Yð|»â ÿq|»ñÉøq|ºk ½ýè½g( þƒñýPð|»ƒWq|»ƒC ÿq|»ƒPÜ|»ƒC »è þñü õü s þ_qô þO»g )tÉÔB„ ,Rrâq|ºô q|»PÜ|»C òü rP„BG ÿqAõG »è ÿ|»¾¼q ô|»ƒC q|»ƒw|»ƒè †ƒü ô|»ƒC

q|»ƒw|»ƒè ÿ|»ƒÜ|»ƒÜ¼o|ºôBƒð ÿ|ºô|»ƒƒC RAôo|ºk äð|»W þðkrÝýPx¾|»øq|»G »è zBG R|»HüBO þÜ|»ƒü|ºõƒÉ„|»ƒG ô »è êýCArxýC þðBÜ|ºtÉø ÿ|ºô|»ðB…Ü .RBÜ|ºk óBñGõè ÿqôõ„BG þƒƒñƒOrƒƒâq|ºô þƒƒOBƒÜ|»ƒƒƒè qAlƒýƒw zBG »íéýÔ ï|»C :þOô Alü|»Ü|»O»g q|»HìAq|»G s½¾BC þÝÉðkrÜ|»Ä¼r„ »è óBíP…ýð ½G ºô|»ðAo|»â ôÂBC þñOrâ Ak »ƒƒü ½ƒƒG q|»ƒƒø ,RBƒÜ|ºk zrƒƒƒO ô »è óBíðBÜ|ºkrÜq|»w»Ü ,ï|»ƒÜ|ºkAôAk

×½C Þýè As ï¼rÔ ó|»íü ô( þíéýÔ ôBƒñÉùýPw|ºk|»ƒG )tƒè½ƒw lýPƒñƒýƒw )õíü äðAs( Ak)1988( þƒ¾Bw|»ƒè )ïBâ q ½w lü q( þíéƒýƒÔ q|»ƒw|»ƒè .Rrãü q|ºô þƒðkrƒÝƒ„|»ƒGAk ÿ|»ƒðBýƒì|»ƒè q|»ƒø þ¾BÅýPxÉÔ þ¾Bxì|»C þðBÜ|»O»ƒg þéýCArƒxýC ÿq|»ƒñÉøq|ºk ,òƒýèq|»ƒG òü rP„BG þO»g )qAlýw ÖÈ s½W( q|»w|»è þìAqk þíéýÔ ÿq|»ƒñÉøq|ºk ,Ar…g|»HÉK )|Be aufort( þíéýÔ Beaufort

þPü q|»ð»è sAôBO ,ºô|»ñG|ºk þè½ãð|»ì ÿq|»Pð|»w ô|ºq|»G ô òñÉùG ÿq|»_½Ü ‡|»ì|»C ,ó¼pƒG þƒO|»ƒýƒýƒðBPƒwqB„ »ýƒýƒðkrƒÜ|»ƒ„|»ƒâ ô|»ƒC þƒìBÜBC| »ƒè òƒýƒ_ ÿ|»ƒýƒüArƒÉƒg »ƒýƒü qôõƒƒGBƒC .QÉñýG|ºk ºô|»ü ½g|»G þO»g òýì|»ýÉw|»G ‡|»O»g ï|»C þOÂô ÿ| ºô|»C ,QÈ rð|ºkAk þðõP¾BƒC »ƒ¾BƒÅýPxÉÔ ÿ|»ƒƒðBƒýƒì|»ƒƒè òƒƒýƒ_ þ¾Bw|»è .ºô|»OBHü|ºk AlýðBÜ|»ýü q|»ðõø q|»w|»è )ÿs( q|»ñÉøq|ºk Ak)1993(

)Bü õO þPÈ q|»wôBø( þñý_ þíéýÔ þñý_ ÿq|»ñÉøq|ºk þƒðBƒñÉøq|ºk»ƒè þ_qô þO»g )óBƒðAõƒÜ äƒðAô( þƒíéýƒÔ òƒƒü rƒƒPƒ„BƒG þƒƒðõƒƒPƒ¾BƒC þñýèq|»G þ¾BÅýPxÉÔ òýƒì|»ƒø)57( ‡| »ì|»C ,BñÉùPw|ºk|»G þüBì|»ƒñƒýƒw þüBì|»ñýw þO»g òü rPgrð|»ƒG|»ƒG þüBì|»ñýw þñýèq|»G þ¾BŃýƒPƒxƒÉƒÔ ô QƒÈ rƒƒð|ºkAk þƒƒü|ºô|»ƒƒO|»ƒƒðõƒƒÉƒð ‡|»ƒíéýÔ ï|»ƒƒC þƒƒðkrƒƒÝƒO»ƒƒg þ¾¼q q|»w|»è »ü|ºô|»ƒðkrƒÝƒPƒg|»ƒW ÿq|ºõ…ýÜ ÿBì|»ñýw þðBÜ|»ì|»øq|»G .BýwBC Ak|»íéýÔ ï|»è )óBð ½ü( ôõOBg q|»PÜ|»C .RBÜ|ºk »Pw|»ƒWq|»ƒG Bü õƒO þƒ¾¼q »ƒè ‡|»ƒíƒéƒýƒÔ ï|»ƒƒC þƒƒÜ¼o|ºôBƒð þƒÝ„ô ôôApƒGAk þƒƒÜ|»ƒƒü|»ƒƒ_ôBƒð AkBýƒè½ƒãƒð|»ƒì ÿAôBCu¼q ÿqôõƒÜBG .RAk|ºkôôq ,QÈk Ak|»ðBíéýÔ ô|»C õÉð|»è| »íéýÔ ï|»C þÜ|ºq|»w þÝɾ¼q óBO|ºrÔBC ÿ|ºô|»C .òñýG|ºk AlÉO »ƒíéýÔ þƒP…â þƒÜ|»ƒƒü|ºõƒƒÉƒ„|»ƒƒG ºôBýƒwBƒC »ƒƒè óBƒÜ|ºôõƒƒGqAlƒ„|»ƒƒG óBƒO|ºrƒƒÔBƒC q|»ƒƒw þƒƒðBƒÜ|ºqBƒ…ƒÔ ‡|»ƒƒƒƒì|»ƒƒƒƒC ,ó|ºk|ºlƒƒðBƒƒƒ…ƒƒýƒƒð óBÜ|»ýýK ôqô|»C »íéýÔ ÿ|»ðAô|»`ÉK|»G ï|»C þðBÜ|ºôõGqAl„|»G|»ýýÝü q|»ì|»C ô .»ü|»¾BÅýPxÉÔ zBG ÿ|»Ü|ºkAô|»ðBg ôBü õO þܼrý_ ÿ|ºô|»C ,RBÜ|ºk þè½ãð|»ì þè|»â »è óAqAlO»w|ºk ÿqBƒ…Ô ÿqBƒ_ôôk


óAôæ ÿq»ðõø ô Jºk»C

ïºqAõ_ þ¾Bw )57( ºqBìu

ô»„ »…ýì»ø ô»…ì»C ºqAlÉG òì þ¾k QðBܺõÉè ÿ»K r_ ÊG»G ô»…ì»C ºqAq»ÙÉG î¾k ô»„ ÿôBOôõw ÿ»ðAôq»K ߺô Êð»Oºk îðAôB_ ÿsBw ôõGqBük ôôs q»ø ô»…ì»C þðôôo | ô»…ì»C ºqBük ôAkºk äñ„rK ½O ÿô»„ »ãðBì ÿ»Õü rO î¾k þgBG þ¾õâ »`ðõg ÿ»C ïBì»ð ô»ð òü rPÝwBð ÿ»C | ô»…ì»C ºqBPÔrâ þ¾kAô ½O½G o»O ÿõÉè ïBÜ ÿôõ…È õO óBPxÉG õÉð ÿ»G òü rP¾BÜ ÿ»C òü rý„ ÿõÉè òü rOo»O ÿ»C | ô»…ì»C ºqBýwrK k»w RBãýð μóBìõâ k»w QÝÈ ôB_ q»ø | Ak þƒƒXðq»w ôsAo óAk»ƒƒw RôõÉè þ𻃃…¾õâ î¾õƒâ ÿ»C ô»…ì»C ºqBð»ø Áõâ óôõ_»ð sºo þÉìq»ø»ð R»ñýw þgBG ô»„ þÜBƒƒðôôo ÿ»Õü rO ÿ»C òü rý„ óBƒƒG»è ÿ»Ü»g½„ ÿ»C ô»…ì»C ºqAõâ½G ËõâBü Qwºk½G »ðsBG Ák½G ºsAo òü rPðAõW þ_ ºôBƒƒ…Ƀ݃¾»ƒø Aô ï½g ÿqBü ÿqôôk½G øBƒƒC ºlƒƒðºô»ƒƒC | ô»…ì»C ºqAs μïºk ﻃC þƒ¾ æ þOBƒƒw ÉK μ»¿ƒƒÉè ïôBƒ_ | ºô»íð½ùG½ƒƒG Qƒü qAôrì þÝxÉìrƒÔ ß½ñO ß½ñO ÿ»ƒƒÜBƒƒO»ø | ô»…ì»C ºqBO ï½G †ü u¼o þðôôo îýðôõGºs ÿBñýG ÿôB_»è | îPw»H¾»ø þÝwBð ÿ»„ôô ôo»O ÿrÍý„ ÿ»wBð»ø ÿ»C | ô»…ì»C ºqBXì½G òü»Üqºsõâ Alñü ô»C þOBGBw rÈ u»è ÿ»Ü óBGqõØ»G îñü u ï»Ýý¾Bg Qü qôôk»è ñG ï»g ÿ»Ü»GBO ô»…ì»C ºqBâkBü Q…â óBƒƒü u îÉ¿G ½O ÿkBƒƒü »G ÿ»ÜBƒƒO ºôôkrÜ ÿ½g ÿ»ð»Ýwºk Aô þPì»_q»K þ¾BO ï»…Èlð»C ô»…ì»C ºqBK ½G R»wBð»ø μþG òì ߺô ‡½O ÊGºk ½gBC RBƒÜºk qºsõƒƒâ Aô BƒƒP¾k»ƒƒè ôºôõPw»G ÿ»ðBìq»g ïs½w | ô»…ì»C ºqBPÔõâ òü rý„ þè»ì BPñü ô»C þðBƒƒGBƒƒýG»G ïs»c ïBHP…ýñG BOõÉè q»w»è BO ïBƒƒG ÊãðqôBƒƒC †ýñì »ƒƒâs½g | ô»…ì»C ºqBƒâu¼o ï»C þ컃ƒg μÿqôôk þøBC »üBƒƒð ïæºô îwôõƒƒìAo Q݃ƒxG ËôBƒƒO Bƒƒü ñPG ﻃƒÜºk ôôsºqBƒƒC | ô»…ì»C ºqBâô»„ ï»C ô½O ÿkB„ þ¾Bü»g»G ï»Üqºsõâ BO krƒK»G ôõƒƒG ô»ðÂk þxýÌBƒƒG »ðBƒƒìºs þñýGºk BƒƒPxÉì»C | ô»…ì»C ºqBÝì»Pw óAqBW ߺô óBƒí„½g ÿs»c þðAsºk | Ëqºôºlƒƒ¾»ø ÿ»ƒƒHw ¼pƒƒì»C òì »ƒƒÝɾõâ ÿºo»K ¾k ô»…ì»C ºqBì ÿqAu ÿqAsBC ï»C ÿBK»è þ_ îÉ¿Hñì ÿq»K ÿ»C

ÞÉð½ܻè ,Aõgºk Rq»w ókrÜqAôBø »ðÂ½Ü ï»è þ¿Éø»è þ_»Ü Akºk ë½K»„ þPxü ô»ƒ„½ƒg»ƒÜ ôºôºkrÜ ½G ôBG ºqBXì»C ,»üAlâq»ì ÿqôõñw Êè ï»Ü»Hü q»Ð»Ü ºlðºô»C q»ø ,Rrâ ïtÉìBC»ƒè Qw»ø ïAô ,ïôõG rÉO ï»Üºtü sBC ÿqBük»è ôºôõHðô þ_Bì ArÉg ArÉg ,ºôôkrƒÜ ﻃwBƒO»ƒÜ krƒÜºk ,óôõHG óAqBG»G Á»ÝÉO þðBÜ»_Bì ºkqô ,ïkrܺk .ôõGkrÜ Qw»ì þðÂ½Ü þ_Bì ºkqô ô óAqBG »K ½¾k óBì½g »è»K»G ,RBøºk ºô»ð½ܻè Êãðºk »ãðºk ,òðAsºk óBíÉK Bñýâ»C ¼pG ArÉg î¾õâ þOô ,òýOô»Ü îðAsºk ºlðºô»C ,ïkrÝÉè þüAôBD¾Bì ôkrÜ þÝÉ_Bì ,ºô»¾Bì ôºq»G îO»ø ôõƒÜ»ƒü ,ïôõƒGBƒw»ƒK»ƒc ??ï»Ü»ýü qBük ???!ï»Ü»ýü qBük .ºô»ìs¼ºk ï¼oºk ,ºôõOô»Ü AlÈ ô»è îðAsºk Bø»C »OBøºk lðõO lðõO óAqBG ,ôõG Þƒü qBƒO ó½ƒÜ( .)ôõHOrâ Ak þðÂ½Ü ï»O ôqAõg ÿ»ÜBâqk ,krÜ ÊK»è þÜôBG ÿ»Ü»íÜ»_ ÊOôõW þ_ôõw q»w ºô»P„¼q ArÉg ôºôºkrÜ þÜôõw»G ,ôõHÉè ÿqBü»ƒÜ ÿ»ƒü»ƒãðAôu ô»ƒè ,»ƒÜ»ƒð½ƒÜ ,ºôBPxÈ ô ºô»Ü»ðÂ½Ü þ_ôõw»ƒè ß»ƒýüBƒìqBƒO î¾õâ ,krÜ þãðBG ,ºô»PÈ o»â ô ʃH¾»ø Qxü õüºk õÉð»è ôºôAo»â ,Qü ôBñÉø ½ƒG îƒü qBƒük .ÿ¼o»ƒð ôºô»íOrâ ½ƒG ÿtƒÉìBƒC ºô»ƒÜ»ƒðAqBƒG þƒìºoõƒg þÉè þðBܺkqô »Xðq»w»ƒG ,Rrƒâ þƒí„ôBƒG»ƒè .ºô»ìôõGkqô »Ü ÊÝxð»ø»G ºô»Ü»ðAqBG þ…g»…g rƒÈ u»ƒè( rÈ u»è ºôõGBì ß»üºôBì ½G þðBܺkqBw »wBð»ø»è )ÿôºk g »ðBPÉ„ :þOõÜ ºô»Ü»ðAqBG

îðBÜ»ìAs

ólðAq½O

ßõÜq»Ü| - õÉ„»K ïAqBC |

8

q»ìõÌ rÉèk

ð ì»dì ºs q» kõíc»ì kt»È qBÜ ÿ»ÝñG Þ„ô º

óBÜ»ýý„½g»è óBÜ»ì»Ð ó rOBü s îü vG ï»hÉG îðAõOBð R»Ø μîñÈ q ½Oºk óBÜ»ýý„½g»è ï½g ºô»íñÉ_ºk óBܺôõGôôlðBì ºu¼q ÿôõ…K | μtÉìBC »ìrãG óBÜ»ì»Ð îGºk qB_Bð ºô»íñÈ ôçðBýG B턺ôBG»è ...óBÜBü qºk ...óBÜBü qºk óBýðAô»„ þðBܺtÉø»G »è½K»„ ó rÉð»C òì ½G | μòÈk óBÜBü qºs ï»Ü»ñÈ ôBg »¾k ò„õãüºk ºô»ðBü tÉìBC»G lðõO μó râºk | Akô»„»ãðBì þÜBðôq Á»â»è óºkºk ïo»„»G | ºô»ñÉ„»âºk ºô»¾Bü»g»G óBܺõOõÝ…K »`ðõg AlðBüºô»ðB„»â Á»â»è ó»Üºk ÁBd„½g ÞÉOBw lð»_½G óBü ½g óBýðBÜ Â»â †ü q ½g ÿ»Ü»ñýO»G »Ý…ýO ºô»OBܺk óBÜ»ýü ôBñÈ õg ºqAk »Ùè»è q»G»è ÞÉOBw lð»_½G óBü ½g QÉ¿ÉøBð | μòñÈ õñG AlðBÜ»ýü ôBC »ýýÜBðôq ò…ÉÝGAq óAõW þñü ô»C ôôk þXðq»w óBÜ»ýüBO»ø »Ýü qBO ºô»ðqB„ºk †ýðBܺtÜ »ì½ì þÜBðôq QýÈ ôBð óB턽g òɾºk ïºkq»ø †ýðBÜ»ýý„½g ..òü ôAq ½O »íÉC ...òü ôAq ½O

óBƒxük ô òƒü rƒâ »ƒíOô»ƒÜºk ArƒÜºk»ƒð rƒýƒâ Aq ,ºô»ìkrܺk ÿrü u ôBñÉøºk AlìBð½â»G þÝÉPwºk ºlG rPýC ÿlýC ï»Ü !î¾õâ »ÝG sBð ï»Ü Rõãüºk þÝÈ ôB_»G ôºô»ÝÈ týÔ»G †ƒýƒñƒì !îƒâq»ƒW»ƒè »ü ½G þ…Éܺl¾»ø ïsBð»Ü ÿ½O ,Rõãìºk ºô»ñü râ ,Ê…ÉÝG ïsBð ½O ߺô þÝÉw»Ü rgBC ,ï»Üºk sBð .ËõÝ„ºk þ¾õâ ïsBð ÿqBXÜ»ü ÿ»Ü»Ý_»è ,ôõGkrÜ o»O ÿBð½â óAqBG( þðkq»â ÿæ»G Alü q»O»è þðBÜ»Xü râ»C ,ôBwôõg ÿqBük þðBÜ»¾Bg ºkqô ºô»ðôõHGo½„ þ¾Bg»è pK )Akºk !R»Ü»ýü qBük »Ü ArÉg ÿºk ô»C rgBC !ï»ÝG R»Ýük þƒÝƒÉƒ_Bì ʃGºk !Bð !Bܺk îPw»ì !½G îðAsBð ½O ÿ»ðAõÉè ï»G ,Êìºkºk Q…ý_Bì k»w rOAôk »Ü ArÉg ÿºk !ÿrâ»ð sBâ qBì ôõܺô BÝÈ pK»è ,ï»Ü þ_Bì»Ü zBñÉø îìºk ô ÿvì óAõW ,óAõW þìõÉèBO þðAtì»ð ,þíPw»â ô Rrâ þÝÈ sBâ qBWô»C ,rOq¼s ô»ƒè †ƒýƒñƒì .ºôºkrÜsq»G lðõO»G îÝÉgBC óBíÉK ÊðAtýG Aõg BPxÉC .ﻃܻƒ¾k zô..zô !òðAsºk ,BñÉøqºk òý„ þÝÉO»ÜBK õƒÉƒð»ƒè ÿ»ƒÜ»ƒü qBük ÀÉì þÝÉO»g»G»Ü þü»…ý„ ÿ»Üôõ_ þÝÉKBØ .Ëôºk g »ðBPÉ„ ,ôõGBýwôõð þÉè ,kqºs .ôAô»O ô»Ýük þÝÉ_Bì ‡ºqBXì»C Bø»C ß»ü»„ô ,qºk»ƒPƒÉƒG îƒc¼q»ƒÜ ôõƒG Þƒü q»ƒg AlígBð»è ,ïôõGlðAs»O ÿ»ð ºlðºô»C RBÜô»CBO»Ü þ_»Ü ,ï»ÝG qAôBø krܺk ïs»c ,krܺk ÿ¼r_

bBg „ BðAõO ÿqôôsºqB þPxü ô»„½g ß»üºkAsB„ RqõÜ þÜ»ýý„½g BwBC sAôBC þ„½g òü u BKAq»w þPxü ô»„½g kqõÜ þÝÉ`Ü þPxü ô»„½g ½G ïôB_ ÿõ¿ÉK ôlðBì ô QÕÜ òü õãð»ø þãðBì þÝÉOBw ô ßok pK þÜ»ü»ãÈ q ôBð»G qºsõâ ÁAk òü ô»C ÿqB„ »Oô»Ü îÈ oBO ÞwBð þÝɾB컄 AkºqB„ ï»è ºôºkrÜo»O þìõñýO ô Þ„ô þðôqºk AkBÝO ôºô»ðAoBK»è îPg»w þìAs ºôºkrÜo»O ôõG»ð ó»üBgvÈ qk ï»Ü»Ù„»Ì ï»G ïBO ïvÉ`G Q…Éø óBü»ð lüAs ïºkq»G »ìôõ_ ÿlÉìõC Bð»G ïAk óBý_Bg»è

þ¾k ÿkqºk þðAs»C ½O½g òì ôõì»ø ô»C ÿ»ƒÜqBíƒýƒO ÿ»ƒüB𠽃G | òì ÿ»ìAs î„»â þÝxýìrÔ ïvÈ o»C ÿ½O ½G gq»w ½O½G »ðAtG ‡½Oºk Ëô»C óBý_ îƒðBÜ»ƒìAs þƒðAsB𠽃G îðBܺqAsBC Q…â Q…â îƒðBÜ»ƒñƒü rƒG ÿvƒÈ oBw ºqºô îðBÜ»ìAs ôqAsBC Á»â»è ïôB_ ôôkq»ø »ðAqBG òÈ õg ïôBwrâ Ak RkBü îðBÜ»ìAs ÊñÉOõw»C QÙ„»Ì ÿpƒâ ÊñÉw»Cºq»K ï»Pw»W »ìAs ôõ컃ø ô»ƒC ÿ»ƒÜBO ÊñÉÝñhG ï»Pw»W þñü rG ÿvÈ qBw ºqºô ôõì»ø ô»C ÊG R½g aýƒø q»ƒøBG ï»Pw»ø .ï»Pw»W»è ï»Ü»Cqºk Ák ½O ½G òì

ô»g þOBÜ ½G ,krܺk ÿ»Ä¼r„ óAqBG ôõGô»ƒ„ óAqBG ,ó½ƒÜ ½ƒG Ao»ƒâºkAk ºkqôºkqô ,ºôõƒHðô ,ôõHP…ýñÉè ÿô»„ þãðºq ôAô»O ÿÂBG ,ºô»OBø ÿlÉø ÿlÉø ,ôõƒHOrƒâ Ak þƒð½ƒÜ »ƒƒíƒð»ƒƒíƒð »âq»GõéW ,RBøºk»ñ¾»ø Alü ô»g ÊG»è ÿôBƒ_ þ_ôõw»è qBXì»Ü»ü ,krܺk pO ÿ»Ü»ƒÝƒ_»ƒè þìºoõg óAqBG ,lð»ƒÜ Akq»ƒG»ƒè þƒðBƒÜºôBƒwõƒg þè½K»„ þÝü qBO»è óÂ½Ü ,Akºk ïqAsBC »ÜºqAõük z»Ü ÿºô»C ÊG ôôs ÿ»Ü»ñü qAkBLì¼s ,krܺk ÿôBð»ø»è ô ÿqBGºk ÿlÉø ÿlÉø óAqBG ,Akºk Þ„ô ÿ½g ºkqôºkqô ô QxgAk QÉG q»G»g»G !òü rý„ ,Qw»âºk óBìrPÜ»ü ÿõÉè AlýƒÝƒü qBO óô þÝÉP„»Ü RBø Alý¾Bü»g»G ôBÜBð»è ,ºôºkrÜ þPwºk ,ôõG »ðBì½g þñü õãð»ø»ƒè rƒPƒñƒü rƒýƒ„ qAkBø»G ôAô»O þÝÉP„ ôõƒƒG»ƒƒðAô»ƒƒƒè ,ºôôkrƒƒƒÜ òì ï»G ,òýƒG óçƒì»ƒè Qƒwºk»ƒÜ krƒÜvƒÈ qk þÉè ó ½_ þðAsºlü»ð ,ôõG ,ïBwrOºk óBü ôõG»ð ïôôo»è !îðAsBð ,Q…Éùì»ð óBÔrýâ ÞÈ ôBO ,Ëo»ãG ,ôõG óÂ½Ü þ_ôõw q»w þƒƒ_½ƒƒè ÞƒƒƒÈ ôBƒƒO ô ߺo»â þðAoõÜ óAô»„ ô ÿ»ƒƒƒÜ»ƒƒƒñƒÉƒPƒ…ƒƒK óBýÉK ô óôõG ºôºqºk»è † ý Ý È ô B O óBí„ôpƒGBC ô òƒýƒðAsºk ÿq»w ÿ»Ü»Ýƒ_»ƒè î¾õâ Rõãƒüºk ,ôõƒ_ºk ýwArÔ»C B J â r A ì )þðBÜ( þ ,lðBÜ»Oºl¾»ø ÿºk ,ÿôBñÉø ½G îƒü qBük ô Q…ýð ÿôB_ôBð»è zrO !Bܽ„»K ?»ýý_ îðAtG »Ü ArÉg îðô ½G ,ôõG b »ì»C »üAkõg !Ao»ã¾»ø kqºs þãðºq ºôõGBñɃø ÿôB_ »ƒÜBLƒì¼s ÿpâ( ïºkBü ô»C q»ø ,»ì»Ü»„ºq »Pg»G ‡»ì»C ,krÜ rP¾õØ þðBܺrýG ôõG»ø þÝ„ô þÝÉñýO ,òƒü rƒâ ,krܺk þìºoõg óAqBG ,ôõHðô îÉè †ü ô»C ôõG»ø .)ôõGkrÜ ºôºqºk »OAôpG »ƒÝƒük þƒÝƒÈ qBW ½ƒG þƒPƒxƒü ô Qxü õüºk ,krÜrPèõØ þðBÜ»Xƒðq»ƒw ÞƒÉƒì»ƒÜ ,ºôõPxg ÿAk ËõÜ»è ÊðAtG ô ÊðAôpG óBGôºqk»è ô»¾»Ýü u q¼s rgBC ,Ës»ãG ïõÉè »Ýük þÝÈ qBW ºô»¾Bì þñOBøq»G»g»ƒG ô óAqBG »ƒPƒ„ºô q»ƒG»ƒè †ýñì ,Rrâºk ÿsBâ þ_»Ü ôõG òü rý„ òÈ õg .BwrOºk qôõHW»ì rgBC ,ºô»ì»ÝG Þü tð õÉè ArÈ ôºlì»ð ‡ôºq »ƒƒPƒg»ƒƒƒG ‡»ƒƒƒì»ƒƒƒC !óBƒýƒƒâ Akõƒƒƒg .krܺk ïs»c g ô îOô»Ü ïrâ»ìr⠻ܻñü qAkBLì¼s ,»ñì þðBÜ»ýýO»ƒìBø»ƒð )ôõG ‡½g»Ü ÿºô( ÿ»xÉ¿ƒG»ƒè ôBܽƒ„»ƒK ,ôõƒGBñƒÉƒø ïq»ƒâ þƒ¾Bì ‡»Ý…ÉK R»Ü»ýü qBükBG ,Qw»â ÿ»ð ºqBXì»C »üAkºk ÿ»Ü»ƒ„ºq ºvƒØ ô þƒðAôoºk ÿ»ƒÜºrƒâBC îÝÈ q»Ô»w î¾õâ ?þ_ þðAs»C ,ï¼pG ô ﻃ݃G ,ºô»ü ½g ôBð »ü ôõGkrG ÁBü»g ,»ÜºrâBC þñýOq»G ïkBü ºô»G ô ‡»Ý…ÉK R»ýü qBük ï»C ,»…ÉK»è ËõÜ»è ôºôõOBùÉK þ_»Ü ºô»OBÝGrýG Qxü õüºk ½G ï½g»Ü òì ,ôõGºk pK þ¾k qBWqBW ,ºô»ÝG

Bük òýÄ»C ÿq


11

2007 / óBxýð - ï»øô ôk þèõg

þxÝÉw ÿrýHñ„¼q

óAtÉg ÿqBý„õø ô yÝÉw

þxÝÉw ÿôôsºqBC »G òP…ü»â ½G BãÈo òürPðBwBC

êýÌBíxýC îü q»ÝèôlG»Ì

þéÌ æ»ì òÉxc:ô - BùHØ ëBíW

ô þƒñƒýƒüBC þƒƒðAôBƒýƒK ß»ƒƒüºkAq þƒPwôqlð»ƒO ÿqAõƒG þƒðAo½ƒLxƒK þO»ýð½_ q»w»è ÿlW»G óBü»xØ ôºôôkrÜ »ðBO»GBG ï»C þðBñÉøqBÜ»G ó ½_ óBü»íÉC þðAôæ ô óBXð»ƒâ ,ºô»ƒOºôôkrƒÜ qBýƒ„õƒø þƒð½ƒƒ_ þƒxÝÉw þƒðAkæ þƒðBƒÜºqBƒÜ½ƒø ?»ýý_ òðAõOºk þñýüBC þðAôBýK òì ÿAo»G þ„ óBܺkõìq»Ô þðBܻغk qBOô»G »ýýðBíwBC »HÉPÜ»è ÿºô»C ºô»ð»ÝG q»ƒw»ƒè ºôõƒƒOBƒø AlƒðBƒÜºs¼rƒƒýƒK )Rºõø»„ ô yƒÝÉw ô»ƒOAô»ƒè( qôôk ô ïºkq»ƒw þƒƒðBƒìs»ƒƒG»ƒƒÜ »Ýƒðõƒ_ ,qAôBø ô óôõƒ`ƒ¾»ƒø»ƒè ôAtw Aku¼o»„BK»è ÿ½g lðºôAõg þð»üæ ºô»OAkºk óBܺlð»G þP„AkBK »ð»üæ»è þƒ`ƒýƒø †ƒýƒÝƒ…ƒü tƒK q ½PÜk »ýýð rPì»ƒÜ »ƒÜ»ƒýƒýƒñƒýƒüBC q»ƒw»ƒè »ƒðAôB݃„Aq QƒÉƒðAõƒƒOºk ôo½Ü»è ô ó ½ü tƒÔ»ƒè»ƒO ÿ»ƒ„Bƒ„ AlðBܺqBOô ô»ƒ„½ƒâ»ƒè AkqBƒñýíýw »ýülðºõü»K þOBýHéw»è zBG »ðArÈ õG ó»ÝG óBÜ»Ìôr„»ìBƒð »ƒýýxÝÉw ½G »ü»ø þKArg þðBü s ºlð»_»ƒÜ Á»ì½Ü þðBÜ»ÜBO þPwôqlð»O q»w »Ýðõ_ ,»Ýük þÝÉð»üæ Bøºôq»ø ÿAôk»ƒG »ƒ¿È ô »ƒíɃC þƒƒXƒð»ƒƒâ ,AlýðBÜ»ýýxÝÉw ºs»c þðkrÜrÉO ½G ß»ýýðAs½w »¾Bì þñOBø þ¾Aô»ø ºôõƒðBg ½ƒG óBü óBü»ƒÜ»ƒƒÜºo»ƒƒâ ,ÊO»ðBü ôAk ËrÜ»G»Ü óBü»Ü»¾½ƒ_ ÿrýG ÿqBW Êw þƒðkrƒÜkBƒü s»ƒè ºrP„½g ÊK ÿ½g ÿ»ƒÜ»ƒ_ôõƒì õƒñýO þƒLw»ƒC( ʃ¾ºk »ƒƒÝƒðõƒƒ_ )ºô»ƒOAõƒgºk ôBC †ƒü ôB݃èºs»ƒƒè lü õw þPg»PüBK þí¾½ƒùܽƒPw»ƒè AkqBƒK ÿ)2006/9/30( ÿu¼o»ƒè óBPƒwkqõƒÜ þƒè»ƒâ ÿ»ƒ¾»ƒƒì½ƒƒÜ q»ƒ¾½ƒÝÉè ôAsºqBƒ„ ½ƒG þƒÝÈ o½ƒÜ ô óu ôºkqºôq»ƒK þƒðBܺqAõƒƒG»ƒƒè )ï¼rPxíéýø ÂôBK( ôõOBg óÂAlñì ô»ã¾»G»G »íðBg ô»ƒC QƒxhÝÈ q þƒƒƒwBƒƒG ºô»ƒƒƒPƒñƒƒÉƒƒì½ƒƒƒƒýƒƒÜ¼k krÜ óBÜ»ýýxÝÉw »ýü vÈ qlPwºk»è ô óBðu q»w »PÈ rܺk »OÂô ô»è »Ü ÂôBK ôõOBg Al„ºo½Ü ô»è óÂAlñì ôAôôk óBܺq»ƒƒñƒ¾BƒK ôqBƒÜ½ƒƒø»ƒƒè ÿ»ð»üæ ô»C q»w»Pxg þƒÝ…ýO ô»ƒC QƒÈ rƒðAõƒƒOºk lƒð»ƒƒ_BƒO»ƒƒÜ AlðBùýW»è BPxÉC»ƒÜ ÿ»ƒü»ƒ…ƒÉƒÜ ÿtƒƒÈ qBƒK ½ƒƒg ºkqBƒük »ƒƒOºôõƒƒƒG ï»G ,QÈ rÝGºqB_ ô QÈ rÝHƒÉƒè óBPwkqõÜ»è BPxƒÉƒCBO ºô»ƒgAk»ƒG þðBíÉéw ÿqB„»ƒè ô þƒPƒ…ƒâ»ƒG þO»ü»ì½Ü þðAo½LxK R»HƒüBO»ƒG ,lƒPƒø..óBܺqºôkAk óBwBð BƒwBƒü þðBÜ»ƒKArƒg »ƒìBƒÜBƒC»ƒè óBƒýwBƒG ߺô þƒx݃Ƀw ÿvƒƒÈ qlƒPƒwºk ï»C »Ýðõ_ ,ºôôkrÜ»ð Qxü õƒÉƒK ߺô ºô»ðAôõì»ø ÿæ»G »ü»è»w»ì ô ÿôArƒdƒýƒw þƒÝƒÉƒíƒxƒýƒè»ƒƒO ôArðAk q»w»è Ro½ÕwBK þÜ»ü»„ô ï»C »ýýðAõíÉK Bðºk ,ºôArÜB„Bƒì»ƒO óBƒükqô ÿqBƒýðAs »ƒðAvƒÈ õƒOõƒñýƒ_ ,òG»ðAs½x¾k ºqBÜ ï»C ½G ô ÊG»ðæ ólðBü»ƒâ Aq þƒðBÜ»ƒ¾Bð»ƒÜ »ƒãƒðºq óAôArƒwrƒLƒÉƒè óBü òƒG òƒìq»ƒƒ„ »ü»è»w»ì ï»C óBü òG ï»gq»Pì»Ü .ó»Üºk »ð½gqºk»Gºtük

þÝÈ qAõ_ þ_q»ø»ƒè ÿqBƒý„õƒø þÜ»ýýPxü õÉK QÉG Alļrì þðBü u þìBXðºq»G»è »Ü †ü ô»C »ýýíO»c ô òýGºk ÿrÉÔ ºô»ðBü u þðôõìs»C ÿôAô»O ,»ðBíð»ƒì»ƒO ÿ»ƒÜ»ƒWBƒG ô þGBXýC»G Ǽrì þƒðBƒÜºôºkrƒÜ ôõƒg »ƒñHG QƒÈ rƒÜºk ºô»ƒýýHéƒw kõgBü ÿºõÉK QÉGrâ½ø »Ü»Ä¼rì Êð ÿæºô õƒOBhƒG þƒÈ õƒãƒPƒ…ƒK aƒýƒø»ƒè ÿôºoºkBü s ô óôõƒƒ_¼q AlðBü u þÝÉðAlü»ì ô»üBÜ ô ÞÉP„ ô óAo¼k ôºq»G »ðôõ_¼q þìBXð»C ôºq»ƒG »ƒðBƒðôBƒãð»ƒø ô þƒñìkõƒì ÁBc»ì †ýðBܺq»wºqB_ ôrÈl¾»ø ‡»íÉC ÿ»ã¾»ì½Ü þÜBO ,ó»Üºk ÿrO þðBÜBã¾»ì½Ü ï»Wq»w ߺô »ƒìBXƒðºqºk»ƒè ʃ݃…ƒK óBùƒýƒW òƒýÉ¿GrƒPPwAq óBƒü þƒðBƒÜ»ƒKArƒg þðBÜ»ðôõG þ¾Bck»G »P…ƒü ôBøqºk »ƒƒwºqBƒìõƒƒì ô yƒƒðkrƒƒÜ»ƒƒƒÄAq ºôõOô»ƒÜq»ƒG þƒðBÜ»ƒýƒýƒxƒÝƒÉƒw ÿqBãðºq»G ô QG»Ü q»G»è †ü ô»C ÿkõg»è òP…ü»â»ñƒÉƒO ô òƒýƒüBC ôq»ƒHƒìAq»ƒƒG ÿs»ƒƒâºq ô ÿ½ƒƒg ôBXðõâ þÜ»ýü qBý„õø þƒðôõƒG»ƒð ÿºô»ƒƒƒƒðkrƒƒƒƒÝƒƒýƒƒ„ ÿºqBƒƒGqºk R»ðBð»O ,óBÜ»ýýc¼q »ýýPxü õƒÉK ó»Üºk †ýWAôºs»Ü »íÉC þƒÜBƒO »ƒýýð óBƒýðôõƒìs»ƒC ô»ƒÕü rƒƒÌ»ƒƒì ÿ»Pw»W ÿBýÔArâõW»G q»HìAq»ƒG ô|T V »è óBü»„æ Bùð»O ÿlƒÜ»ƒü AlðBÜ»Oôôq »PüBw ô Qƒü滃O»ƒw þƒƒƒ¾ô»ƒƒƒø æôôkq»ƒƒƒƒø ,ºõƒƒƒƒük ô»è R»HüBO ÿlýw þñPxhPwºk»G òƒü rƒOq¼s õƒÜºôBƒO óºkºk ºq ½ƒW ÿAq »ãðºq ,ó rƒâqºõƒÉƒè ÿvƒÉƒ_ AkºrÉè þO»üæ»ì½Ü þƒÝƒÈ qºvƒÈ õƒO þPw»HÈ râ þðkrÜq ½ì ‡BK QÉGAô ¼pì»C ÿqBâu¼q ó ½_ ,þPÈ q»wôBø ôõì»ø»Ü ºõýðAs Qxü õÉK»ƒG ÿAô þPwºk »ñOrâ †ÉK ÞÈ rƒÉƒÔ½ƒ„ »Pxü õÉK »ðôõíð ߺô êÉH콃O½ƒC þƒèõƒg †ƒýƒðBÜ»ƒƒðArƒƒýƒãƒPƒwºk þðBü u»GBO ºô»PÈ rÝG ½G óBýðBñÉøAq ÿlƒðºõƒƒƒü»ƒƒƒK ô þƒƒƒýƒðAtƒƒƒƒÉƒƒg ôôBƒXƒðõƒƒâ þƒƒƒO»ƒƒƒüAq»ƒƒƒwôBƒø ï»Pw»G»ì òHGBñ„BC Qƒwôqlƒð»ƒO ,»ü»Ü»ýýO»ü»ì½Ü »ýýļrì »ƒðBü u þÝÉÜBO òü uºk óBPwkqõÜ»è »íÉC Rô»ƒÜõƒxƒ¾»ƒø ó ½ƒ_ þƒK ôqô»ƒC ÿ»„æ»G »¾»ìBì ó ½_ óBü RBܺk ºô»Ý¾»g»ƒG þƒðBƒâqsBƒG ô ÿ½ƒg ÿ½ƒg ÿkõƒg»ƒè ÿ½ƒg RBƒÜºk »Pxƒü õƒÉƒK »ƒíƒÉƒC ôºqBýƒwrƒKq»ƒG óBì½g þPü q»ð ô JAk»G òýGlð»GBK ôsq»G þP„ôºq ô»ðBýü ¼rì ÿBø»G ô óB콃g ÿ»ƒãƒ¾»ƒƒì½ƒƒÜ þƒƒ„ôºq óBƒÜ»ƒP„»ƒè òƒü rƒãGôBƒ_q»ƒƒG»ƒƒè ÞƒÈ qBýƒwrƒK aƒýƒø òƒü»ƒãƒHƒÉƒO òýwrLG òü»Ü»ð s½èBC óBƒì½ƒg»ƒè »OºôõG þƒ_½ƒG ÿsBƒG s»ƒâºoôBƒø ô ÿ»Ü ½G ÿ»ÜºôôvÉì ÿ»C ºkqBük ºô»ƒPƒÈ o»ƒƒâºk ÞƒƒÉƒìºkq»ƒƒw b þðôõG lð»_BO Ak»íÉC ÿ»ã¾»ì½Ü»è lƒð»ƒ_BO »ƒüºkqBƒük ﻃƒC »ƒƒü»ƒƒø þðAp`G q»w»è »ü»ø ÿq»ƒãü qBƒÜ ÿlðºõü»ƒK ô þƒðAtƒÉg ÿºsArƒý„ þG»c óBü RAkºlÝÉO óBƒÜ»ƒÜBƒO ô yÝÉw þðkrÝÜ æB_ ½G ArâBýÄ ½G †ƒý콃ülð½ƒÜ þƒðBƒñÉøqBƒÜ»ƒG bBO ÁAlñì þƒðôõƒG»ƒG òƒOrƒâq»ƒG

½ƒG »ƒýƒð þƒÜºq»ƒw ÿqBܽƒø AlƒOBÜ ô ó õÔ»è»O »è †ýPw»G»ì , ólðAuôqô þPxðAs þðBÜ»ü q»âºsBO ô QÉðq»Pð»C ½G »ü»ìºkq»ƒw ﻃC ÿBƒü u½ƒè»ƒñÜ»ƒO ôB_ ½G ókrGBð»K ÊG»G vÉ_»G òP…ü»â ß»ð ºqBܽø ÁBü»g AkºrÉè »Ýðõ_ , . ólðAuôqô ½G ôB_

Êì , QÉG ºôºôB_ þÈ o»è rÉð ÿs»âºq , rÉð ÿôB_ q»w »OBgºk týÜq»O )óu( ÿrÈkôB_»è ïAôºkq»G †ü rÉð ÿôB_ óAo»â ½G þO»ü»Üºq»HìAq»ƒG þƒðkrƒÜ »ñýñýG þðlðBü»â »è ÿq»âºsBO ÿAôk»G rƒÉ€ƒð ÿôB_ »ƒü ½ƒG »ƒðBܺq»ƒñƒÈ uôqô . »ü þxÝÉw ÿqBÜvÈ ôAo Ak»OBÜô»è ôõì»ø»è ôB_ »Ü òɾºk z»Ü Ëlð»ø

óAkºuBìBC Á»â»ƒè , QƒÉƒG Qƒwôqk óAõÉð»è Rô»Üõx¾»ƒø þƒPƒÉƒð½ƒ_»ƒG Alƒü ½ƒg»ƒè ÿ½ƒg»ƒÜ AlƒðAq»ƒƒwôBƒø . »ü»ø ÿq»ãü qBÜ òü rOºqô»â þ¾¼o»G ÁBK )ókrÜ ïq»„( óBìõãÉG qAkq»HPwºk ½G QƒÉðºk AlðAq»ƒwôBƒø , òOrâqºô vÉ_»G òP…ü»â»è óôõƒG »ü»ø þÅýO»ƒãÉð þƒÝÈ q»ƒãü qBƒÜ»ƒÜ »ƒè rƒOAôk ô þƒxÝɃw ÿvƒƒÉƒ_»ƒƒè . Alü rýâq»wôBø ÿlðºõü»K Q…K ÿôAô»O»G þxÝÉw ÿlðºõü»K| )óu( Êì ÿs»âºo»ƒG QƒÉƒPƒw»ƒGºk »ü»ø ÿq»ãü qBÜ òü rOºqô»â †ü ô»C ôq»ðõø »G ÊG Al¾ô»ø »è ÊGºk »Ýðõ_ , »G vÉ_ þðlðBü»â ½G ºsBO ÿsAõƒÉƒ„ .)ôBýK( rÉð ÿs»âºo ÿsArƒƒƒìBƒC»ƒƒƒG ßqk )óu( ʃƒƒƒGºk ÿqBÜ ôBÝG ólðAuôqô ÿq ½WôAq ½W rÉð q»HìAq»G ÿs»âºq q»w»è ÿq»ƒâ )rÉð( óAôBýK »Ýðõ_ ÊG»ƒø )ôBƒýK( . òýð ß»ü õܺô ôõì»ø :ólðAuôqô þðBܺqBܽø . ôB_-1 . äðºk-2 . »Pw»W-3 . »ñýÉì þìAlð»C½Ü-4 . ÁBü»g-5 ïBO»G þðkqAõg óBð»è qBƒW Ëlð»ƒø ôB_ »ü ½G , Aõg ÿºk ôB_ òƒýɾºk þðlðAuôqô ½G »ãðrâ þƒÜ»ƒüºsAôqºk þƒƒðlƒðAuôqô ʃƒGºk , óBƒÜºs»ƒƒâºq

òýÉñGAkºô»G óAk »íÉC QÉGºk BOºq»w õɃð»ƒè þƒxƒÝƒÉƒw ÿlƒðºõƒü»ƒK »ƒÜ »G »ñP…ü»â þXðBìBC Ak ÿrýâq»wôBø ÿqBÜ AôAk þxÝÉw ÿvɃ_ , vƒÉƒ_ BüBC , Ak »ülðºõü»K ô»è ºs»âºo ôôkq»ø ÿlðºõü»K þðkrÜ Qƒwôqk ÿkôõƒw ? òOrâqºô vÉ_ ÊG»G »ü þ_ þxÝÉw »Ü ÿºô»G ókrÜqk ÿAôk R»HüBO »G ÿqBÜ þðAlìBXð»C »è òOrâqºô vÉ_ ÿqºô»Pg»G ½G »üBãƒÈ o þƒxƒÝƒÉƒw . ÿrýâq»wôBø ÿºu¼rK þPg»H„½g BãÉWq»w ÿvÉ_ »ü ½G . RBܺk rýãÉW óBü u ÿrýâq»wôBø »ýý_ BãÈ o òü rP„BG ô òü rPðBwBC BüBC ? þxÝÉw ÿvÉ_ »G òP…ü»â ½G »G ó»ø þܺq»w ÿqBܽø Þɾ»ì½Ü »G òP…ü»â ½G ÆýOºs½K þÜ»üºõÉ„ þO»ü»Üºô»ðkrÝý„ ‡»ì»C , vƒÉƒ_ ÞÉPw»Gq»G aýø ÊG»G BðAõO þÉK»ƒG . Alü q»wôBø þðBü u»è ºqBܽƒƒø »ƒƒè ÞƒƒÉƒÜ»ƒƒü /ôôsºqBƒC ½G ß»ýÜ»…ÉK »PÉGºk»Ü »ðBÜ»ýܺq»w , þxÝÉw ÿlðºõü»K þðkrÜ Qwôqk ½G »ðBðºõÉL¾BK þìtðBÝýì ôôsºqBC »ü ½G þxÝÉw ÿlðºõü»K þðkrÜ Qwôqk Qwôqk vÉ_ ôôsºqBC ÊG»G , vÉ_ »G »PÈk ß»ülðºõü»K ô Þ¾»ƒG QƒÉGBƒð . s½w »è qôôk ºô»üBÜ »G òP…ü»ƒâ ½ƒG þƒÜºq»ƒw ÿBƒãÈ o QÉGºk AlðAq»wôBø óAõÉð »è ôôsºqBC ô þPxü ô»„½g þwBƒw»ƒC q»ƒw»ƒè lPø........ô òOrâtÈ o ô þ„½gôo

?ºôõG sAôæ QýxÝÉw ÿq»ñ¾BK BüBC ,óBðu ½G äðtâ:BC þðkrGºõÈ o»G ½G »ü»ø ß»üºqB_BãÈ q ß»üºõÉ„»G óBÜ»ýýPwôqlð»O »…ÉÜ ÿtW»Ì þðkrƒÜºqB_»ƒè ÿqAlƒ„»ƒG ?RBÝG AlýxÝÉw ôq»ƒƒãƒü qBƒÜ óBƒÜ»ƒƒƒðBƒìqºk BƒüBƒC* BƒüBƒC ?QƒƒÉƒGºk ÿ»ƒƒPƒ…ƒƒü ôBƒøqºk ÿ½ø »PÉGºk AlðBìqºk»è ÿqBÝðAo½ƒâ ?»ðBýü q»ãü qBÜ ï»C ÿºô»ðkrÝì»Ü ô òýW¼rPw»C þðBÜ»ð½ìq»ø þPwBC* »…ÉÜ»G BüBC ?»ýýƒ_ òƒýƒW¼qlƒð»ƒC ?ºô»PÈ qkºk Ërâ ºô»ðBÜ»ýýxÝÉw ÿ»…ÉÜ ½G »ƒü»ƒø ºqB_BãƒÈ q BüBC* rƒƒýƒG QƒƒÉƒGºk BƒüBƒC ?þƒƒxƒÝƒÉƒw ½G »ñü»ÝG þð½ìq ½ø ÿq»ƒwºqB_»ƒè ,QÉG Ëq»ƒC q»ƒâ»ƒC ô óBÜ»ƒ…ƒÉƒÜ .»ýý_ þð½ìq ½ø òü rP„BG þƒPƒwôqlƒð»ƒO þƒðkrƒÜvƒÈ ôAq BüBƒC* »…ÉÜ þðkrƒÜq»ƒwºqBƒ_ ÿqBƒÜôBƒø ÞÉw»Ü BüBC ô QÉGºk óBÜ»ýýxÝÉw ½G RBÝG þüBƒíñÈ q †ƒü tƒK »ƒü»ƒø ?ókrܺõÉK ÿlðºõü»K

þxÝÉw þñOô»ÝÜ»K ÿºqBG»è ÞɾBg lð»_ lýèBg òü rÈk óBýðBü u þÝÉÐBð½Ø»è óBðu»è)3½ƒG2( .ºô»ñGºk ÿôôo»Gôôq »ñ_ºk ÿ»ðBðu ô»C ÿ)%15( »è-5 »ðBãðBì ÿoôõw þƒðApƒGAk þƒÐBð½ƒØ ÿôôsºqBC þƒñƒü s»ƒGAk ÿôôo»ƒƒGôôq .ºô»ñGºk þxÝÉw ÿq»wºqB_ þñOô»Üq»w ÿºvÈ q-6 óBƒðu ÿæ þƒxÝÉw þƒñOô»ƒÝÜ»ƒK .)%85 ½G %65( »OBâºk ôôs ÿô,o»Gôôq óAôBýK ÿ)21( »è-7 .òGºk ºô»ñOBøôBC ô»C »ñü rÉð þƒð½ƒìq ½ƒø þƒPƒwBC-8 ô RBƒÜºk »ƒƒ„»ƒƒâ ÿ»ƒƒð½ƒƒìq ½ƒƒø »ñü rɃð þƒO»ƒ¿ƒw»ƒg»ƒè ÿqBâtƒÈ qBK .QÈ s»GºkAk )%50( »è RBܺk

AlðBýýðAtÉg þðBü u»è óAôBýK»ƒè ÞƒÈ q¼s þüBwBCBð þÝÉO»ƒ¾Bƒc lð»ƒ_ þƒ„ôõƒO »O»¾Bƒc ô»ƒC »ƒãðºq ,òƒGºk þƒxÝÉw ‡»ƒì»ƒC QƒÉGq ½ƒWôAq ½ƒƒW ôsAôBƒýƒW ,ó»ƒì»ƒO ߺô »ƒü»ƒø ÿ½ƒg ÿqBܽƒø Bùð»O ï»G ,þPwôqlð»O ÿqBG ,s»ƒâºq ,ºô»PÉñÉìºk ÿ½ƒg ߺô óBƒÜ»ƒýýPwAq :»è òýýOrG ‡»ðBýýPwAq ô»C Aô»C

ÿºvÈ o»ƒG óBƒÜ»ƒýýxÝÉw »ƒ…ÉÜ-1 .RAkºkôôq AlðBðu óAõÉð»è )%43( ÿºvü o»G óBƒÜ»ƒýýxÝÉw »ƒ…ÉÜ-2 .RAkºkôôq AlðAôBýK óAõÉð»è )%31( óBƒýPƒw»ƒƒø óBƒðu ÿ)%10( »ƒƒè-3 .ºôôkrÜ»ð óôõG RõW ÿ»¾õW vƒƒƒÉƒƒ_qAsBƒC þƒƒƒðôõƒƒƒHƒƒOõƒƒƒW-4

QýxÝÉw ÿq»ñ¾BK krÜ QPw»ø q»â»C ô»è»w»ƒì ô»ƒC ôºôôkrƒÜ þƒÉ…Ü»ƒ„BƒK þðlðAuôqô ÿºôB_q»w rP…ÉK ÿ»ðBwrK BPxÉC ô óôõG QðBÜ»ýýxÝÉw ºôôsºqBC þƒOBƒÜ BƒPxÉC ,ólðAuôqô ÿ½ƒø »ƒñGBƒð Ak»Ü»O»HüBO »Ý…ü tK Á»â»è ºôõOBøºô»C ߺô þÝÈ qBýwrK lð»_ ô Qü»ÝG»xØ »PwAoBC ÿºôºqAõg ÿæ ÿ»ðAqBýwrK ï»C QðkrÝü qAl„»G ÿ½ø »PÉGºk»Ü Qü»ÝG ÿq»ƒwºqB_ ½ƒƒG þƒƒðôôoôBƒ_ q»ƒƒG»ƒƒè .QðBÜ»…ÉÜ

Al„»è»è ÿ»ðBýü qBÝðAo½â ô»C BüBƒC* þð»ì»O»G ÿlðºõƒü»ƒK»ƒÜ RAkºkôôq »ü»ø ºô»ðBƒãðBƒì ÿoôõƒw þƒðApƒGAk ?QÉG óBÜ»ýýxÝÉw »…ÉÜ ÿqBܽø ,QÉG ºq ½W ï»G »Ü»è»w»ì q»ƒâ»ƒC ÿºô»ðkrÝì»Ü ½G »ƒýý_ q»ƒwºqBƒ_ ?óBÜ»ýýxÝÉw »ýü q»ãü qBÜ óBÜ»ýýxÝÉw »…ÉÜ QÈ rܺk BüBC* þÝÉO»¾Bc þðôõG»G ºô»PÈ qlG Ërƒâ BƒüBƒC ,ºôºsAôBƒýƒW þƒƒPƒwôqlƒð»ƒƒO


ólñü½g ô ºkqºôq»K

ïºqAõ_ þ¾Bw )57( ºqBìu

10

òGºk sBð ÊG ólñÈõg þðBܺlðºôBð òðAsºk ßBñwrO»G »Ü»O»¾Bc †ýìõÝc þðBwrKq»G RBܺk ºqAôBC þØArÉÌ þGBOõØ μ BPw½ìBì óAk»w ólðBwrO þðBÜ»xýw¼rK ô òP„õÜ óºu ½ð:BC þðArü sºô ß¼q»ƒw þƒÝèBƒì ÿqõƒð Ak»ü»PÔ»ø ï»è ÛArÉÌ þƒO»ƒìõƒÝc »Pxü õÉK»Ü ºôºkrÜ ÿºô»C þOBK ôôk μólñÈ õg þðBܺlðºôBð ½G †üBwBC QƒƒÈ rƒƒÝƒG òƒƒýƒGAk óBƒƒÜ½ƒƒƒÝƒðAs ô»ƒè ïBƒÝ`ýø ºô»ƒ„»ƒðAô»ƒ`ÉK»ƒƒG QÈk BO ô»ýýð óBü q»ãü qBÜ »ðAqBü pG rƒƒPƒ¾½ƒƒ_ ÛArƒƒÉƒÌ þƒƒðBƒÜ½ƒƒÝƒðAs .óô»Üºkqºk ô»C þðôõH¾½_ μólñÈ õg þðBPwAôºo þƒPƒg»ƒPƒüBƒK Bƒùƒð»ƒƒO »ƒƒðAlƒðºôBƒð þÝÈ qB„ lð»_ õݾ»G ºô»OºõOrâ»ð ô»ƒƒƒƒC ÿºk¼rƒƒƒƒýƒƒâ †ƒƒƒƒü rƒƒƒƒƒO ÿqB„ Al„»ðBýì ô»è ºô»O»ðôõG»PÔrâ q ½ƒW »ƒÕüBƒO ôºrƒýO»ƒÜ »ƒGõƒÙÌ»ƒƒG ÿºôBì QÈ uºk AlÉO þðBܺq ½ƒW»ƒG lð»_»è ïAôºk QÉGºk ß»ü»ƒPƒÔ»ƒø ,ºôBPwºôAo ólñÈ õg þƒÝƒÈlƒðºôBð ÿ»ñü q¼s"»Ü ‡Aq»ìBw»è ߺôºq»ø þG»øs»ì»G q»w ÿ»Ü»ðAõPƒ…ƒýƒðAk ½G ÿqBÝðAõW ÿ»Ðºk»Ø ó"»ñƒðõƒw μQƒÈ rƒÜºk óBÜ»ƒƒ`ƒÜ »ƒƒýƒGBƒOõƒƒØ Þw»O ÿ½GBÜ óB`Ü QƒÈ rƒ¾»ƒüBƒð ÿºô»ƒè»ƒãW»ƒì»ƒC ó»ƒÝG q»ƒƒG»ƒƒè óAqAlÜ»_ QÈ r¿Éø»ð Al݃ɃOBÜ»ƒè Aô»C ºô»ðBÜ»ðBhGBOõØ þìºq»c »ñ`G .ó»Üºk óBýðqBG »éèõâ þƒOºqAsºô»ƒè rƒO þƒƒÝƒÉƒwrƒƒKq»ƒƒG q ½PÜk»Ü þØArÉÌ ÿÂBG þðlñÈ õƒg þƒO»ƒü qBƒýwrƒKq»ƒG "JBƒü s lG»ƒÌ" »üArÝ„BC "QÉð»ƒü»ƒâºlƒüAo RBܺk ó»üæ»è ‡rÉø òülð»_ AlØArÉÌ»è μóBÜ»ýxÌ»G μþñƒýƒüBC þƒðArƒâ½ƒø ºô»ðAuõÜôBýK μïAk»w»G q»w þðAq»w ó»üæ»è BýÔBì òülð»_ μQƒÈ rƒÜºk ºôºrO þðBOÂô þðBÜ»ü rã¾Aô»ø Bâsºk .òÈ rܺk ß»ì½Ü

ºô»ƒÜ»ƒðBhƒGBOõƒƒØ ÿqAõƒƒük»ƒƒG»ƒƒÜ ÿ»ƒ„ºo»ƒø AlÉO ôõƒGArƒƒwAõƒƒ¾»ƒƒø óBÜ»ýGBOõØ»è òü pGq»ƒw μòƒPƒ„õƒÜ ."ôõGArÜ ô»C ½G ÿ½g þPw»ø »ðôõOBg ô»C ÿpƒGqºk ºô»ƒC»ƒƒG ÿ»ƒƒ¾Alƒñƒì ôôk ÿqôôk»è ÞÉOBw ½G QÉðAõOBƒð»ƒÜ " þOô μQÈ q»G q»w»G óBü u óAô»C »ðBhGBOõØ»è q¼s îƒðAô»ƒC þƒð»ƒì»ƒO ."QÈ ôºk rP„½g ólñÈ õƒg þƒOºqAsºô þƒðBƒwrƒKq»ƒG »Ü»O»¾Bc μòðAq»ãƒýƒð RºqAsºô»ƒè ºô»„»üºqBG ô»è ,òðAsºk ßBñwrO»G ólñÈ õg þOºqAsºô þÝÈ ôArwrLƒÉƒè μóAôõƒHƒýƒgBü þƒ„rƒÉƒø "QƒƒÉƒ¾ºk ½ƒG óBƒýðAl¾ô»ƒø μóAôôkrƒÜkBƒùýƒW óBýOÂôBø þðlðBؽO μókrƒÜq¼rƒýƒO ºrOôôs þ_q»ø óºqô»â þOBwºqBÜ þñPwAqBK ½G óBíðBÜBðAõO »Pxü õɃK ."o»â »ñü»hG óBÜ»ðBhGBOõØ ÿrO þðBܽÝðAs ôvÉè½Ü ÿ»ãPxÈ ô óBÜ»ðBhƒGBOõƒØ»ƒè óBýƒ¾Bc ÛArƒÉƒÌ qBWq¼s †ýðAô»C õݾ»G ,»ýýð rP„BG ôºô»ñGºk óBÜ»„rƒÉƒø ÿôôo»ƒGôôo ÿq¼s þƒÜ»ƒüºqBìu ‡ºô»ƒü ½ƒø»ƒG ,QƒÈ quõƒÜºlÉè óBƒýðBƒüBƒPw½ƒƒìBƒì ÿôõƒOBøAk»ƒG óBü s óBýƒ„ºô»ƒC»ƒÜ .QÉð»ü»âºk RÂô qBxð»C ÿ»¾»ì½Ü" Ak»ü»ƒPÔ»ƒø ﻃè óBƒüºôArƒÜôÃG òƒülð»ƒ_ "»ƒñðõƒw ÿBýWBýW þƒÜ»ƒü»ƒ_ôBð lƒð»ƒ_»ƒè AlÉO ºô»OºôkrÜôÃG óBÜ»ñý…ð »Íý„ óBÜ»ðBhGBOõƒØ"»ƒÜ ºôôkrƒÜ óBüAôAk "QÈ rñýHG AlÉO ÿ»Íý„ þGBOõØ QÉGB𠇺uBìBC »ƒÜºôArƒÜôÃG ߺôq»ƒƒø »ƒðBƒüBƒýíükBƒÜ»ƒC ô»ƒC þƒñP„õƒÜ»ƒG óBÜ»ðBhGBOõØ»ƒè »ƒðAô»ƒÜ ºô»ƒOBܺk .ºô»ñɾºk

óBƒÜ»ƒýGBƒOõƒØ ,óBƒü»ƒÜ»ƒðBƒhGBƒOõƒØ †ýðBÜBPw½ìBì μQ…ýñÉè óBýwrƒO ½G krܺk óBýðBÜ»ýGBOõØ ÿqBâu½ìBC ÿBƒƒâqºk ÿqôôk»ƒƒƒƒƒè ÿºô»ƒƒƒƒƒƒC

lð»ƒ_ ó»ƒü滃è þƒGºq»ƒÌ þƒðBƒìs ºôºôArƒƒƒwBƒð»ƒƒƒð þƒƒƒÝƒƒÉƒƒw»ƒƒƒÜ ºô»ƒOô»ƒÝÉè ÿ»ƒÜ»ƒðBƒhƒGBƒOõƒƒØ»ƒƒè Alƒýƒð»ƒƒÜºôBƒ_»ƒƒG ÞƒƒxƒÉƒƒìrƒƒƒÔ

.ºô»ññÉíG »Ü»ðBhGBOõØ ó»ì»O þ¾Alñì ôôk þÝüAk kBÌõw þÜ»üºôBì »ü»¾Bw Q„»ø 쇻ƒ„ »ñ`G þðBÜ»¾Alñì ºõP…Éùƒü»ƒð ºq¼s ÿºqBƒÜ ô»ƒƒƒC ÿqBƒƒÜ½ƒƒƒƒø ºôºqºk μÞÉHì½G ÿºô»ñýØ»O "½G ºôºlðAo»â óºôBƒø ôôk ÿºôºqAõƒg »ƒñƒOô»ƒƒÜ þðBÜ»¾Alñì ÿ»ðBhGBOõØ þÝü tƒð»ƒè AkqBK þƒ¾Bw þƒìAôºk þƒüBO½ƒƒÜ»ƒƒè ÿ»ƒƒü»ƒƒü»ƒƒìBƒð ô»ƒƒC †ƒƒü rƒƒOAôk

ô»C ÿAôk»è»Ü þOô μºôºqAõg»OBƒø "42" ÿ½ƒÜ»ƒè ºô»ƒ„½ƒgBƒð ºôAkôo óBƒüº"14" Bƒùƒƒð»ƒƒƒO BƒPƒƒw½ƒƒƒìBƒƒì †ýðBÜ»Íý„ BPw½ìBì ,ó»ÜºlìAôºk ÿ»ðB_ôBð ô»C ½G ºô»ðsAõâºk óBü ½g .òðBÜ»Íý„»G q»w óBü»ñü q¼s »¾Bw 16 ó»ì»O þÜ»ýGBƒOõƒØ »ƒ`Ü krÜ»ð ArÝ„BC ÿ»ÜºôBð BwrO»è»ƒÜ »ñOô»ƒÜ ÿAôk»ƒÜ ÿpƒGqºk ÿºô»ƒC þƒÝü tƒð»ƒè ÞƒÉðºôBƒø ÿºôºqAõƒg

ߺôq»ø ô»ð»Üºk óôõH¾½_ ÿBO»K þK ôrâ ó»üæ»è ‡rÉø ‡ºqBWqBW ºôºrO þðBÜ»ÕüBO μþƒðõƒw μþƒÍý„ þƒƒðBƒÜºlƒðºôBƒð q»ƒƒw »ƒƒPƒÈ rƒƒÜºk ‡ºô»G ,óBÜ»ðBhGBOõƒØ μólñÈ õƒg þðBܺlðºôBð ÿlð»ìqºqºs ÿAoºq»w †ƒýÜBƒO ôBƒã¾»ƒì½ƒÜ ,ólñƒÈ õƒƒg óBü»ƒðBü s ô»ƒC ÿq¼s þƒÝƒÉƒ„»ƒƒG .ºôõP…ü»ãÉK ºqBük ÿºõÉK ÞÈ q ½W»G ߺôq»ƒø BPxÉC ÿºlðºô»C AlÝÉOBÜ aýø»è»Ü þƒƒƒƒKArƒƒƒƒƒg ÿqBƒƒƒÝƒƒñƒƒÈ õƒƒƒƒƒ„ .ºôõP…Éø»ñÉW»G ôºrO þÜ»ƒýGBƒOõƒØ ÿôBƒð k»ƒì»ƒdì ÿ"ºkAo»Ü ÿ»c" ÿ»ƒðBƒhGBƒOõƒØ»ƒè kAlƒÐ»ƒƒƒG ÿqBƒƒ„ þƒƒƒPƒƒwAqºôBƒƒð ºô»PÈ qB…üBð ºoõÜ ô»C ,QÉñÈ õgºk þÜ»üBý…ýéýì þƒñƒOBø þƒOBÜ»ƒè»ƒÜ ÿ»Ü»ðBhGBOõØ q»ƒw ½ƒG ÿsBGq»ƒw ÞÉOBÜ ïBwrO q¼s "Qɾºk ôºôBwrO ôõHÝü q»g R»ðBð»O þñýƒG îƒðAô»ƒC ."òÉñG ºõÉK îÜ»ü»èõâ BƒPƒw½ƒƒìBƒì ÿÂôlƒG»ƒƒÌ õƒƒƒG»ƒƒƒC ÿlðºôBð ÿ"zkõØ" ÿ»ðBhGBOõØ»ƒè QƒÉƒ¾ºk ÿ½ƒg õƒÜºô kAlƒÐ»ƒG»ƒƒè ÿAôk ,ºôBñÉø ÿ»ÜºqBÜ»è ÿsAô»Ü ÿ»„ºo»ƒø ÿ»ƒÜ»ƒýGBƒOõƒØ ÿºô»ƒC ºôõP…Éùü»ð AlÝÉOBƒÜ»ƒè ºôôkrƒÝÉè ô»ƒC ,RBƒÝG ‡»ƒÐ Alü»ƒÜ»ƒðAô»ƒè ÿ»ƒƒÐºk»ƒƒØ ÞƒƒÉƒOBƒÜ"þƒƒ…ƒýƒOô ÿsAô ß»üºôBì krÜ îƒü»ƒÜ»ƒ„»ƒÐ ß»üºôBì ÿAôk μBñÉø »ðBhGBOõØ»ƒè óBü»Gq¼s»Ü AlýÈ qôBø ºksBK Á»â»è óBü»ƒ„ºo»ƒø ôõƒHƒÉƒK óBƒü ½ƒƒØ»ƒƒ_ þÜ»ü ½Ø»_ ï»Ü»ƒýGBƒOõƒØ μïkrƒÝÉè ."ïAlÉè þðkrÝwBG þOBÜ»è »üBPw½ìBì ô»ƒC ÿBPw½ìBì þñP„õÜ»Ü AlÝƒÈ ôAkôq

ÿkqBw þƒÜ»ƒýýðBƒü»ƒG»ƒè k»ƒíc»ƒC ÿBâqºk ïºkq»G»è Ak»PÔ»ƒø ÿºõƒýð þƒƒPƒwºk Alƒü»ƒƒÜ»ƒƒðBƒƒhƒGBƒƒOõƒƒƒØ þÈ oºôB_ ºôõHOrâ ºô»ýðBÜ»ƒHÉPÜ»ƒG ,krܺk þðæ½K ôBø μþÈ oôBø þñOBø »ãW ºu¼o ô»C ºôõGqBƒük Aô ﻃG óBÜ»ýGBOõØ þì»ƒÜ þƒÜ»ƒüºqBƒìu»ƒè ½ƒƒG RBƒøºk»ƒƒð ÿk þƒƒÝƒÉƒw»ƒƒÜ .»ðBhGBOõØ ÁBw 18»è þð»ƒì»ƒO»ƒÜ ºqõƒÜ ô»ƒC þðlñÈ õg þÐBð½Ø ôAk»è ôõGrƒOBƒü s ô»C ÿ½ø»G krܺk þìAôºk ÿlðºôBð ºôAk ÿqBü pG ºô»ÜBñwrO »ƒg¼kqBƒG Aôk rO þÝɾBw ½G ÿ»Ü»ðlñÈ õg»Ü .RBhG lðõƒO þƒÜ»ƒƒýƒðAq»ƒƒãƒýƒð»ƒƒÜ ô»ƒƒC Rõüºk Arܺk ÿk»G ºô»ü ôB_μïºk»G þÝÈ u¼q lð»_ õܺôBO ºôAlìqBü pG " "ï»Ü»ðBhƒGBOõƒØ ½ƒG ºô»ƒì»ƒü»ƒð rƒO "»Ü krÜ kBü s þ„ºô»ƒC k»ƒíƒc»ƒC óBüº"15" Bùð»O þGBOõØ "200" ÿ½Ü»è ."óôõGºkBìBC AlðlñÈ õg þ¾Bw ï»è ô ôôkrƒGAq þƒ¾Bw ʃw ÿºôB컃ƒè yÌ»G þíÈ uq þðBƒgôôq ÿAôk»ƒè þO»üAkrÜq»w òü»wõc ïAk»ƒw»ƒÜ »ðAq»Kæ ô»C þðkrGæ ÿAôAk krܺk þðBܺsAôBýW »ÐBð½Ø þðBýGBƒOõƒØ»ƒè ÿ»ƒñÈ ô»ƒÜ QƒÈ rƒƒÜºk ólƒñƒÈ õƒƒg μ»üºõÉK óBýØArÉÌ ÿõ…ÉK þܼq»w QÈ rƒÜºlƒPƒw»ƒø Alƒ„»ƒüºôBì ô»ƒè "ïAk»w ÊG»G" rPÈ õð þÜ»ü»ýíükBÜ»C μQÈ rܺk ºôºrü»K AlðBÜ»ðBhGBOõØ»è ólñÈ õg QÈ rܺk ‡ºô»G Qw»ø þÈ ½ð ÿ»Ý`È q q ½ƒOBPƒÝƒük ʃG»ƒG .ºõýñýG ºô»ü ½g»G ÛArÉÌ þðBܺsAôBýW »ÕüBO AkBPxÉC»è μºô»ðlñÈ õg þ¾k õÉð »O»ðôõƒ_ôôo ÿôôo»Gôôq óBÜ»ðBhGBOõØ òÝü q»g

?óBüs óBü ºkôõw óAqBÜlñÈõg ÿºkqºôq»K þðkrÝwqõØ ë æ»W óAõ„ :BC "zBýOqBÜ"ÿlðºôBð ,»ðÂAlñì »Pw½K ÿqºkºlü qBü ½G ºôAqs»ìAk .ÿk þðAô»C μóBÜ»ýO»HüBO þO»ìqBü »G ,óBÜ»ðBhGBOõØ ÿ»Gq¼s ô»è R»HüBO þÝÈ q ½LxK lð»_ þÝÉPwBC »ð»ãG »ðBü õýðAõO AkºqAõG »ð»gºk óBýðBÜ»¾Alñì ÿºô»G rOÂBG »è μºô»ü þíükBÜ»C þÝÉñÈ õ„ õÉð ÿrÈkôB_ ºô»ÝÈ q ½LxK ó»üæ †ü qBW Ëlð»ø ,òÈ rܺk lð»_ õÉð »ð»gºk óBü»Ü»¾Alñì »è òð»ì»O ôBø »Ü ÿk þÝɾAlñì ó»Üºk óBýPxðAs ÿrÉÔ Al…üAôk ºô»C ,ÿk þðBýGBOõØ ÿôAô»O õܺô þðôôqºk þÝÈ qAõG »PÉð»ü»â óBìºk »Ü ,ÁAlñì ½G þüºkqºôq»K ÿrP„BG »G AlýðBÝÈ qôBø Á»â»è QÈ rðAõOºk ‡ºô»G ºô»PÈ rÝG BýW ÞÉè ÿôAô»O rO sq»G þOBü ô»ñÌ»ì þPwBC þÝÈ q»ñ¾BK AlOBÝðBì»ø »è ºô»PÉGºk óAo½LxK ‡ºô»G ,QÉGºk þGBXýC þ„BG þÝÉPwBC »ñP…ü»â lñw»K þO»ü»ì½Ü μ»ðBhGBOõØ .ºôArÜ

AlðBÜ»ü qBÜrýG

ºuAô»Pwºk .RBgºkqºk »è þüBwqõØ Al…ü q»HìAq»G »è AlðkqBìu μòýwôõð μºô»ðlñÈ õg »è QÉGºk ÿ½gô»PwAq ÿq»ãü qBÜ ºqAkrÜ þìBXð»C q»G þðrݾ¼rPð½Ü q»w»è AkºrÉè ,óBÜ»ýü qBÜrýG þðBܺô»ðõGôÃG μþüBwqõØ R»HüBO þÝÈ q ½W BüBC "òýPwºôºkAq kõgBü ?»ü»ø òýwõð μºô»ðlñÈ õg »G »ÜºqAõG Êw q»ø »ðBü þP…â "QÈ rÝÉKºk μÿºkqºôq»K þðAo½LxK »è Þɾ»ì½Ü þðkrÜq»wºqB_ þ¾ô»ø þðôôqºk QÈ ô»ðBüºk óAô»C ,ºôAk óBýðkrÜ»xØ ô»è ,þüBO½Ü ÿq»wºqB_ »ð»ãG þãðrâ óBÜ»ýGºq»Ì »OÂô Al„»ðBýì »è †ü ô»C óºkºk »O»GBG ô»G rOBü s ÿlðºôBð òülð»_ þðBñÉùÝÉK »ð»ãG ÿ»Pw»G»ì ô»G R»HüBO »ñOBø μókrÜ»xØ ÿq»wºqB_ ô»C ÿôôq»Gôôq »Ü ÁAlñì ÿ½âõPÕâ .ºô»O»ðôõG »PÔrâ óBñGõè þOÂô »è »ðôõíð »G ,ºôõHPwôqk "ºqBHâ »ÙýÔõO"ÿlðºôBð ºqBGôôk ºlðºôBð ô»C þPw»G»ì ÿºô»ðkrÜqBý„½ø μºô»ðBwrýâ

μòü pGqºk »è þüBwqõØ »G RºqBG»w òü rOqBük »è »Ü AlðkqBìu μòýwõð :»è »ýýPü rG þðBÜ»ðõ`¾»ø AlÜ»ü»„ô »è ÞÉPýK ÿºô»ðkqB„ ß»ü»„ô þðkrGæ kõgBü þðkrÜkBü s †ýðBü AlÜ»ü»Pwq»è ÿlðºõÉK »Ü ß»ü»Pwq ½G ß»ü»„ô þÜ»üºkAô »G óBü »ýýð ºô»ü»Pwq ô»G þOBýW »è ß»ü»„ô þðBñÉøqBÜ»G »¾»ø ô»C òü rOqBük ,ÿk þÜ»ü»„ô Ak»ìBXðºqºk ô»è »Ü óBýðAô»ðBìs R»Hxð»G .óôõG Qwôqk ºqAkrÜ μókqBìu òü rPwqõØ þÝÉPwBC »è ºô»…ýðBÜ»ü qBÜrýG óôôo Bð þÝÉñýwõð :óAlýÝÉì»ñüAk AôpG þðôõG»ð ,óBܺqBìu ½G Al…ü qºôºrýG þPwBC »è μAlñýwõð»è :†ýðAô»C ºô»„»Gôôk »PÈ rܺk óBü ÿqBü rÈ u ÿºô»ðkrÜrýG óBÜ»ýÈ õð »ü qBýðAs μ»ü qBü rÉìu ÿºô»ðkrÜrýG »è þwqõØ †ýðBü þ_q»ø ,óBÜ»ü qBÜrýG Bíýø þÜ»ñýìºs »…ýðBܺvÈ qk ºô»ðkrÜrýG þðBÜ»ðAô ÿºô»ðôõ_AlÉK »è ºqAu»ø þðlðAo»K R»ðBð»O μÿqBÜrýG ÿqBÜrýG þÝÈ qAkrÜ lð»_ ÿqBÝý„ »è ô»C þðkrÝÉLPw»ø rPðArâ ‡ºô»G

þãðrâ rOBü s »Ü ºôBG Aô AlðBùýW »è ókrÜrÉÔ μQxðAs þðkrÜrPðArâ »G þðôõGrPðArâ ß»üBOAô »G QÈ qlG ôBxü q »G QÉð»ü»âºk óBü s ‡ºô»C AlÝÉOBÜ »è ,óBÜ»ýðôqºk ºqBÜ þðBìs »è äðrâ þÝÈ qôºk Aô ‡ºô»C ,QÉñýGºk ôôo»ñPxg ÿBðAõO »è ß»ýOqõÜμï»Ü RBܺk »G óBPw»ø μºô»ðlñÈ õg μòOrãÈ õâ ,RBÝG kBü s óBÜ»ýÝýOBíOBì ºqBÜ ÞÉO»¾Bc lð»_ Al„ºlðºõÉð ô»è »è òü pGqºk »è òwqõØ »Ü QÈ rñýGºk μókrÝPw»ø »è ºô»ðõH¾õØ ‡»ðAô .½âõPÕâ »ñOBø μòü pGqºk ÿBðAõO þâôB_ »è ‡»ü»PwAqBC ô»C AlðBÜ»ü þÕGsºô μþgBìºk »ðôõ`¾»ø R»HüBO »G ºô»PÉGºk rPðôôq ÁAlñì ÿæ »Ýì»_ ô»C þðôõHPwôqk òñýHüºk ÿºô»C òðAõOBð ÿºô»G »OBhýG RBܺk ÊK þPw»ø kõgBü »G óBü ºô»Ü»ü»Pwq õÉð ÿqAõG»è BW òÉ¿G þðBü»Üq»HìAq»G þðôõ`¾»ø kõgBü QÉG AlðAôtG QÉ„ºk †ýðBü ÿqAks½w óôõGrÉÔ þíPxýw μþO»ü»ì½Ü þO»ýÅýO»ãýð »ðBì»C ÿApÝÉO ,QÉG .RBܺk »¾ »â ÁAlñì ÿæ


þÅü»K R½g

V

AlÈ õð þÝÈs qºô»è ,þðBíÉéw ÿqAlÈu ÿArPxÜq½C

V

þƒÈ õƒð þƒƒÝƒÈ sqºô»ƒƒè -þƒƒðBƒíƒÉƒéƒw RBÌ»w ,þðBíÉéw ÿqAlÈ u ÿArPxÜq ½C þ¾½ø»è )4/2-1( ÿu¼q ÿºqAõÉC ÿ)6( òýì»C RBW»ð ÿq»GAo»ƒG ,þƒðBíƒÉƒéƒw óBü ½ƒg ÿºsqºô ﻃC þƒðBƒÜ»ƒƒìBƒðq»ƒƒG | .krÝ…üBíð | :»è óôõHýPü rG óBüºsqºô ï»C ÿ»Ü»ìBðq»G ,)AõƒâBƒPð½ƒì( ó»ƒýÔ½ƒÜ¼rƒK þƒârƒÉƒw* .)òýì»C RBW»ð( ArPxÉÜq ½C ½G þXðºq»C .)QÉèõW( ó»ýԽܼrK þârÉw* .)ÞýðB„½„( óBü ¼týì RqAôlÉC* þOrÉxð½Ü( aýÔ½ÜBPƒw½ƒ„ ÿrƒPƒíƒük* RBW»ð( ArPxÉÜq ½C ½G þXðºq»C )½è»_ þÕwºô îü q»Ü( Qxƒýƒè½ƒw ,)òƒýƒì»ƒC | .)þüºrÜBC ôqAlÈ u ÿBýð½Õì»w( óBü ¼týì RqAôlÉC* óBíƒwõƒÌ( Qƒxƒýƒè½ƒw ,)þƒðBƒLƒíƒÉƒO .)þôlG»Ì

þðAlð»ìrýG óBùýW þðBü u »G »O»HüBO þÜ»ü»„½â þðBùýW þðAlð»ìrýG ô óAqAkôBð )óºu½ð( ½G ]ßBñì»g óBPwAk[ RBܺk ÿºkBìBC þ„»G(

lü ¼ rÔ lð½ƒíãýw | ) ï»Ü»ü þƒƒðAs qBƒÝƒýƒ„ ÿ q»ƒƒñƒÈ q s»ƒƒƒìAk »ƒƒè s1856 þƒƒ¾Bƒƒw »ƒƒƒè ó ô ô qºk »Ü ºôõG ÞüAk »è årýGrÔ ÿ qB„ ½ƒÝý_ þƒƒOÂô »ƒƒG q»ƒƒw BƒPƒxƒÉƒC »ƒG q»ƒƒw óAqBƒW »ƒƒüBƒýƒÜBƒÄ½ƒƒéƒw »è ôõƒG Bƒx컃ð þƒO»ƒü q ½ƒOArƒLíýC ºô»ðAtÉg »G Alý¾Bw qAõ_ þð»ì»O »ƒG rƒPýC Bƒð»ƒƒýƒÄ ºô»ƒƒðBƒýƒPƒwAõƒƒâ . ºô»üBì Ëô»è q»ø þðBüu ÿAvÈ qk | ôõG äðq s q ¼ s þÝÈ qBÝðAs lü ¼ rÔ ÿ»éK s1881 þ¾Bw AkBâlñÈõg »è ÿ ½ÝðAs »è þ݃…ƒü tƒK ÿAq ½ƒPƒÜk óBƒƒ„BƒƒK . Rrƒƒƒƒƒâqºô Bƒƒƒð»ƒƒƒƒƒƒýƒƒƒØ ½G ºôºkrÜ þO»HüBO þÜ»üBã…ü tK ÿ»K þðBÜ»ý„½g»ð ÿºô»ñý¾½ÝÉè òý컃ܻƒü s1895 þƒ¾Bƒw )Iƒ¿Ì( ÿ ôBƒð »ƒG ºôºkrƒÜôÃG ÿ ôAo»ƒƒK ÿºqBGqºk ß»üºô»ñýè½ÝÉè lð»_( »è ÿ tÈ ôAq»K ïºô ôk )Bü rPƒxƒýƒø ÿ ôBð»G ºôºkrÜ ôÃG s1900 þ¾Bw ÿºô»ƒƒðAlƒÝƒÉƒè óBƒü )»ƒƒìBƒðô»ƒƒg( ºô )2003 (þ¾Bw »è »Ü óBÜ»ðô»g RAôBC( tÈ o»G ÿ pÉâqºô ó»ü滃è ô ÿkq õÜ »G ArƒÜ ºôº)k»ƒíƒc»ƒC ºqBƒÜBƒ„ »ƒƒG »ƒƒÜ ºô»ƒƒüArƒƒÜôÃG . Ë rðºkAk lü ¼ rÔ þðBÜ»ñýwõð »OÂô »è krÜsBw ÿ q ½Ü òülð»_ BƒÝƒü rƒƒì»ƒƒƒC þƒƒƒðBƒÜºõƒƒƒOrƒƒƒãƒƒÜ»ƒƒƒü ½ƒG QƒxƒhƒÝƒÈ o óBýƒÜ»ƒƒü»ƒƒPƒwºk »è ó ô qºk þðBÜ»ýPxü õÉK þðAôlÉè »Ü BðAs)ÿ q»¾k»C lÈ rÔ»C(. Bð»ýÄ »ü»Pwºk ô»C þìAlð»C òü rPð½ƒÜ ô äð½ü Á qBÜ( Al…ü ôk »ƒè ôõƒG BO ºô»ðBü tü o »ñOBø)†üAo îéýùèô BƒƒðAs »ƒƒƒðõƒƒƒG Ak»ƒƒƒƒðBƒƒýƒƒüAôk ﻃƒƒƒè »ƒƒè ó ô ô qºk þƒƒðBƒÜ»ƒƒãƒðBƒGôBƒð»ƒƒG . AlðBùýW ‡»„ q»ø ô ó u Á»â»è lü ¼ rƒÔ »è óBüuºk ºô»Ü»ü »G Alü»Ü»¾Bñì ÿ qB_ôk Alýð»ì»O þðBÜ»OBw Aôk )»âBð»_ ÿ q»xƒðBâ( þƒ„½ƒg»ƒð ºô»ü )s1923( þ¾Bw »è , ôõƒG rPK »Ü ºô»ý„½g»ð ô»G lðÂBñüºk ½G ÿ q»âq»P„»ð †ü qBW)30( »è lü ¼ rÔ Al„»ì»C Á»â»è ï»G ArÜ ÿ ½ƒg þƒðBÜ»ƒýƒÜºq»ƒw ºqBƒÜ »ƒƒè ºô»ñý¾½ÝÉè þÝü q»g q»ø ApG»ðAk þƒ¾Bƒw»ƒƒè .ôõƒƒG þƒƒðBƒÜBƒø»ƒƒG pƒƒK »ƒƒñƒƒPƒƒø BƒÜ»ƒƒƒýƒƒü sBƒð Ak) s1938( »ƒƒƒè †ƒƒƒƒülƒƒü ¼ rƒƒƒƒÔ ,ºôBƒƒxƒƒì»ƒƒƒƒð ôõƒƒG»ƒƒÜ»ƒƒèõƒƒW þƒƒÜ»ƒƒü»ƒƒ¾Bƒƒì»ƒƒƒñƒG þñ`¾»ø ÊK óBýãð»O óBÜ»ƒýü sBƒð Ëô»è ô óºlð»è ½G ôõ_ †ülü ¼ rÔ þ¾Bw ô þ¾Bw)82( þð»ì»O BƒO . krÜ ÿAô ôk þ_½Ü ) s1938( þìBü»K( þHÉPÜ »è kôõw /þñýHƒÉƒO ºôArýâqºô ) »Ô»xè»Ô þðAôBýK ºqô»â

Rõè»G ÞÈ õýð μó»O ï»C þðAlìBXð»C þƒ¾BØq»ƒw óBü ôõƒì»ƒø þñPw»G þO»ýð½_ »G RºqBG»w , ó»ü qBü ÿæ »è »Ü»O»K :ʾºk ºô»ýýOõè »G »Ü»O»K ÿBðAõƒO ÿ½ƒø »ƒG ºô»ƒýƒýƒOõƒè þƒƒPƒwAq ºô»üºk»â þƒðBƒÜ»ƒÝèõƒwBƒì þƒðlðÂõƒW ½G ʾºk ÿ½g ߺô ÿôõì»ø ‡»ì»ƒC .ºô»PÈ o»âºk ½Ô äð½Ü þü qBü

ô ó»O ß»ü ÿ»Ýü tð »Ü»éýHì½O½C þ…ÉÜ »G »Ü ºô»ÝÉO»K ÿ½ø »G ô QÉGºk õýð ÿ»Ü»éýHì½O½C ôõG ArƒPw»ƒG ºô»ƒýýOôõƒè þñÉùð ÿºqBGqºk þXð½ƒü ½ƒÔ , Bƒ…ÉÜ Aq äð½Ü þü qBü ½G »ì»C :ʾºk þOõè ÿtÉø þÉK ô»C ÿ»ÜºkAô»ðBg »Ü ºô»PÈ o»âºk ½Ô QÉGºk ÁBw òülð»_ ÿºôBì ½G ô óôArwBð

ºôºqAk q»w»G òOô»g Alý„»Ü»ñOô»g ÿºõÉ„ »ƒè , QƒÉƒ_ºk þƒÜ»ƒüºkqBük »ƒì»ƒC »ƒÜ QƒÈ ô»ƒÜºkqºk þ„»Ü»ýü sAôBýW aýø ô QÉG þüBƒwBƒC »ü»ðAô»è ô »íÉC þñOô»g Á»â»è QÉG»ð ÿsAq »íÉC þñPwôõð ÿºõƒÉ„ »ƒG q»ƒø .QÉG»ð

ÿºõƒÉ„ ô »ƒýülñýø þƒÝÈ ôBƒýK »ƒì»ƒƒC ºkqBük ÿ»Gq¼s ߺô þ„»Ü»ƒñƒPƒwôõƒð ºrü»w q¼s »OÂô ï»C þðBܺq»ì»w ô rü»w | . RBÜBð ºô»ðkrÝý„ »G Qxü õÉK ô ÊG»ð »üºõÉ„ ï»G »ýülñýø ºôBýK ﻃC| ÿºõƒÉƒ„ , »ƒýƒýƒ_ òƒOô»ƒƒg ʃƒðAsBƒð ºrÈ õÜ »ì»…컄 »è q¼s þ„»Ü»ñOô»g

ºô»PÈpÉâºk ½G óBì-ëBÕð»C óBÜAr_ þðBPwo½â þƒƒ¾½ƒƒø»ƒƒè ôºôArƒƒðAk ½ƒƒG þƒƒÝƒü sõƒƒì þƒðBƒíƒÉƒéƒw ÿqBƒ„ ÿ»ƒƒâq»ƒƒíƒ…ƒÉƒK .ArÝ„»Ý…ÉK þãðºk»G »¾»O½Ü ï»C þƒãƒðºk ÿ½ƒ¾½ƒw óAq ½â ô ëBì»W óBÄBC lð»ìq»ðõø ôôkq»ø qõԻРäð»øq»Ô BPw½ìBì tü s»Ì »ì»c ô b½Ü)54( qBýðºu)33( ôvÉHÜôæ ߺô .óôõGqAl„»G qBÜBì»w)22( BPw½ìBì Ak»üºqAõÉC ô»C þƒðBýƒì»ƒè q»ƒø »ÜºrÍý„»è þÜ»ü»éK ½Ü z»ÝÉG ½ÜrÉ„ .ºô»ðlñÈ õg ÿ½g þãðºk»G

þƒƒðAu¼q ÿºqAõƒƒÉƒC ÿ)6( RBƒƒÌ»ƒƒƒw ½ƒƒƒƒG ß»ƒƒƒƒüBƒƒÔºô ߺô )4/10ô9ô8( ,ëBƒÕƒð»ƒƒC ÿ»ƒƒÜºôBƒðk»ƒƒG »ƒƒOBƒwºqBƒÜ þOºqAsºô óBPwkqõÜ þíÈ q»ø þO»ìõÝc þðBíÉéw ÿBÙýw½ì þƒLýO ,ÿrƒýHñ„¼q ÿq»ðõø þLýO þPÈ qºõÈ o»G ÿqAl„»G»ƒG þÝü sõýì þ„»G ô þƒüºô»ƒO»ƒð þƒééýì þðBíÉéw þðBÜ»ðAõWºq»ðõø ÿBãðBíü»ƒK »ÝÉðBPwAk»Ü óBÜ Ar_ þðBPwo½â þ¾»O½Ü ÿrýÌB„ ÿrÍý„ ÿºlýw»Ø»è ô ëBÕð»C»è ô z»ÝÉG ½ÜrÉ„ óBì»Ü»è»â ÿºqô»ƒâ ôsAôBƒC ºôº-×õƒCºq f»ƒw ó»ƒü滃ƒè


ëBÕð»C 2007/ óBxýð- ï»øô ôk þèõg - ïºqAõ_ þ¾Bw )R»HüBO( ºqBìu

ÿkqõÜ »`Ü )18( ÿkBü ArýâAq sq»G ôArÝèBÕð»C þñP„¼rÔ»G RAkºk ºuBìBC)1601( rxýì þOÂô »G kqõÜ ÿvýÜ )18( ÿqBƒƒƒÜõƒƒƒƒƒw»ƒƒƒƒƒƒÜ óBƒƒƒ„BƒƒƒK ރɃ¾»ƒì½ƒÜ óBܺôArƒÝƒèBƒÕƒð»ƒƒC ÿºô»C ½G krܺkBìBC óBýü sAõƒgAk þƒðBƒì»ƒèq»ƒK ïºkq»ƒG »ƒPƒÈ rƒƒhƒG ÿºô»ƒðõƒG½ƒÜ»ƒƒè ô óBƒPƒwkqõƒƒÜ ËõƒOôBƒO AlðBƒì»ƒèq»ƒK ÿ)4/14( :‡»ðAô»è QÈ rÝG ½G ÞÉPñÉì½ð½ì þðkrƒÝƒPƒwôqk-1 .ëBÕð»C þðBýðBGqõØ ÿqBÜõw»Ü ÿ»_õì þðkrƒÜkBü s-2 .óBܺôArÝèBÕð»C óBܺlƒðõƒâ ÿºô»ƒðkrƒÝƒðAkºôBƒC-3 .jq»_ôBø þÝÈ sAõÉ„»G ôºkqºôq»K ÿqAõG »PÈ rhG ëBÕð»C-4 .ólñÈ õg þOºqAsºô ÿBwBü»G ºô»ðôõ_AlÉK-5 ÿqBƒƒƒGôqBƒƒƒÜ ô óAlƒƒƒýƒƒƒø»ƒƒƒƒƒƒ„ .óBܺôArÝèBÕð»C

ÿu¼q ÿ¼qºõƒƒƒƒƒƒýƒƒƒñƒƒƒ…ƒƒƒÉƒƒƒK þƒðôõƒGºkBƒìBƒC»ƒG )2007/4/11( ÿkqõÜ »`Ü)18( ÿqBÜô z»ƒÜ rxýì þƒOÂô»ƒG»ƒÜ ôArƒÝƒèBÕƒð»ƒC þƒO»ƒüAq»ƒGºõƒƒÈ q»ƒƒG óArƒƒ„¼rƒƒÔ óBƒÜºôArƒÝèBƒÕð»ƒC ô óAlýƒø»ƒƒ„ þÝÈ ôArhÝÈ q lð»_ ÿqBÜôBø»ƒG »âq»í…ÉK ÿ»ðBü þƒ¾½ƒø »ƒè rƒO óBýèBÕð»C ÿkBü þðBíÉéw ÿqB„»è qBOô òülð»_ Ak»ÜºkBü»è ,ºôºkrÜ þO»ƒüAlƒðok »ƒÜ ºô»ƒüAqlƒñƒÈ õƒg Qxgºkqºk óBýxƒÌ»ƒG þƒíƒÈ uq ÿkqõƒÜ þƒðBÜ»ƒðBìs »ƒG óBƒ„BƒK qBƒOô ÿtƒýéãƒñƒýƒC ô þƒƒGºq»ƒƒÌ òƒƒülƒð»ƒƒ_ ôºô»ƒƒüAqlƒñƒƒÈ õƒƒƒg ô»ƒè ôôo»ƒƒðArƒƒg QƒƒñƒÉƒì½ƒƒÜ¼k ôôo»ƒüArƒg »ƒÜ ‡»ƒðBƒPñÉ콃ܼk þíÈ uq þO»üBܼq»ƒw þƒðBìrƒÔ»ƒG Bâsºk ÿ»ƒPƒwAqBƒC»ƒƒÜ yƒƒÌ»ƒƒG ÿqB„»è ºôArÜ óBÜ»ƒýü rƒã¾Aô»ƒø ºqBƒìu þƒðBƒìrƒÔ»ƒƒG ßõƒƒÜq»ƒƒÜ

ÞÈôArÝèBÕð|»C|»`Ü ºô|»üAo»â ÁBw )20( ‡BK ÿ|»Ü|»ìBñðBü|»G .óBdÈ q|»G|ºõƒü o½ƒâ ßBƒƒƒƒƒƒƒƒ_ ÿlƒƒƒƒƒƒƒƒð|ºôBƒƒƒƒƒƒƒƒð Ak|»ýüAôlì|»è ,|ºô|»Oºôôkr݃ýƒðôôq ô| ºôôkrƒƒƒƒƒì|ºqAlƒƒƒwBƒƒK ô|»ƒƒƒƒƒƒC þƒðAk Alý„|»ƒÜ|»ƒìBƒñO|»ƒýƒw|ºô|»ƒƒè AlO|ºo|»ñG|»è óBdÈ q|»Ü|ºôBð Ak|ºô|»ƒG þ݃¾|»ƒg ô| ºôõƒG 뽃K»ƒ„ ÿôBð BPxÉC ë½K»„ .|»P„|ºkq|»w ÿqB„ ô Qƒƒ„|ºkq|»ƒƒw|ºô|»ƒƒƒO|ºôAo|»ƒƒƒâ ÿBÔ|»Pxì ÿôBð|»G ÿ½g þÜ|»üArG ô| ºô|»ƒƒO|ºõƒƒƒü s¼k|ºkAs k|»ƒƒƒw|»ƒƒƒC þƒƒðAlƒìBƒXƒð|»ƒƒC þƒƒƒÝƒƒü q|»ƒƒƒg .|»ü|DDNA N A( ÿ|ºô|»ðkrÝýØBO

ÞÉ`Ü lðBü|»ãüAq ßB_ ÿlð|ºôBð þƒOBƒÜ|»ƒè|»ƒÜ 뽃K»ƒ„ ÿôBƒð|»ƒƒG AlƒPƒ„|ºkq|»ƒw ÿ|»ƒÜ|»ƒðBìôkq ½ƒƒG ÁBƒw)20( ‡BƒK ,|ºôArƒÝèBƒÕð|»ƒƒC .ÿ|»ƒÜ|ºqBÜõƒw|»ƒÜ ôBð|ºô|»ƒüAo|»ƒâ ÿlð|ºôBƒð þƒÜ|»ƒü|»ƒìBƒñðBƒü|»ƒƒG|»ƒƒè þƒOBƒÜ|»ƒƒè :|ºôõƒƒOBƒø AkôArƒƒGôBƒð ,AlP„|ºkq|»ƒw ÿ|»ƒÜ|»ƒðBƒìôkq ½ƒƒG ‡|»„ Bùð|»O þƒð|»ƒì|»ƒO 뽃K»ƒ„ Alƒ„|ºôAkôôq ô|»ƒè ô| ºôõƒG óÂBw ÿ|»ƒÜ|»ƒðAtƒƒÉƒg|»ƒƒè z|»ƒƒÜ )11( Ak|»ƒƒOBƒÜ ô|»ƒƒè ,óôõƒƒGlƒýƒø»ƒƒ„ äð|»øq|»w ÿ|»éK»G ÞÈ qAlƒwBK ÿôBƒƒð ô þƒƒƒƒƒO|»ƒƒƒƒƒü ôôkrƒƒƒƒƒƒG

ëBÕð|»C q|»w|»è ß|»ü»ìBðq|»PwBì | .|ºôArÜ óBPwkqõÜ þðBܽÝðAs|»G þP„q|»K q|»w|»G|»Ü|»ìBðq|»PwBì k|»ì|»dì( q|ºk|ºlü qBƒü ÿq ½ƒxýÔ¼rƒK .|»ü)þü»ðs|»â ÿôõ_q|ºk òÉxc ï|»OBc kBƒøq|»ƒÔ ÿ½ƒƒƒÝƒðAs ÿBƒƒwBƒƒü ÿvƒƒƒÉƒè½ƒƒƒÜ ÿ»ðvýè þwrKq|»G ôº-òük|»cÂ|»ƒw þwrKq|»G ô|»Ä¼rì þÔBì þðBýƒìq|»ƒâ þðAq|ºôq|»LÔBì þPÉÜ|»ü þðBýìq|»â þÙè ÁBw)10( ÿºôBì ½ƒG ô|»ƒðBPƒwkqõƒÜ ‡BPxýC ôºôôkrÝü qBÜ q|ºtÈ qBK õÜ|ºô ÿBâkAk|»è|»ýýP…â ÿqBÜ AôAk ÿrãÉW .qæ|»Ü

Á|»â|»è RBÜôBø )4 /14(|ºqBƒü pƒG q|»w|»è ½âõPÕâ ,AlèBÕð|»C ÿkBý¾Bw kBøq|»Ô qBÜlñÈ õg ÿ»ìBðq|»PwBì ,QƒƒÈ rƒƒÝƒG òƒƒÉƒxƒc ï|»ƒƒOBƒc ÿBwBü ÿvýè½Ü|»G ‡|»ƒÝ…ÉK|»ƒÜ .|ºôArÜ|»ü ½Ü ÿ½ÝðAs þðB…ýðôBƒð|»ƒG»ƒÜ |»ƒÜ|»ƒìBƒðq|»ƒPwBƒì q|»w|»è þƒð|ºk|»ƒì þƒPÈ qBƒýwrƒKq|»ƒG( ÿôq|»ƒƒè ëBƒÕƒð|»ƒƒC þƒƒðBƒƒÜ|ºôÂBƒƒ„ ï|»Ü|»ü|»ì|»ƒC ,)BƒwBƒü þƒO|»ƒýÌq|»ƒ„ þðBÜ|ºôÂB„ q|»w|»è|»Ü|»üºô|»ñü vƒÈ õƒO þƒƒƒƒO|»ƒƒƒƒýƒƒðõƒƒƒƒ_ ô ëBƒƒÕƒƒð|»ƒƒƒƒC ÿqBƒÜõƒw|»ƒÜ ÿºô|»ƒðkrƒÜôõƒG|ºq|»ƒƒØ ‡|»ƒƒÝƒ…ƒÉƒK óAôArƒƒƒÝƒƒèBƒÕƒƒð|»ƒƒƒC

sAõhÈõð

þO»ü»ì½Ü

þP…â


2007 / óBxýð - ï»øô ôk þèõg

3

q»ÕÌ»W þWBc þðBÜ»O»üBÝýc ô òì

rýÌB„»G ÿkrÜ ëBÕð»C»Ü ÿºôBýK ô»C ,òýwõc ïBì

yüºô qBü óAq»ìBÜ ‡o½„ ÿ»ÝñG :þðlðBü»âAq ºlƒð»ƒƒ_ q»ƒƒÕƒÌ»ƒƒW þƒƒWBƒƒc þÝÈ pÉâ R»üBÝc ô ‡½g»xØ ‡AôBƒC. ôõƒƒG ôõƒƒƒOô»ƒƒƒÜq»ƒƒƒw ÿºô»ðApÉ⻃è ôõƒG ôõƒOô»ƒÜq»ƒw óBƒýðkrƒÜ ëBƒÕ𻃃C þƒƒOBƒwºqBƒÜ ºrâõð þðBÜ»ðAlñü s½ƒG óBýƒðkrƒGºô »Ýðõ_ ôõG ‡½gBð q¼s . óBíè»w Ak þWBc þO»üBÝc Á»â»è òƒì B컃ñƒýƒw ÿ»ƒ„B„ºô îƒÝƒ…ƒÉƒì , ïôB_q»G »üBñÉøºk þðBÜ»ð»íük ºqô»â þÜ»ƒýãð»ƒP¾k»ƒG îƒPw»ƒø þWBc ÞÉOBÜ þO»HüBO»G krܺk ÿ½ƒg ÿtƒýÔBƒcAõƒgAôk þƒwBƒG QƒÉƒ¾»ƒC Ak þƒðBÜ»ƒ`ƒÜ Á»ƒâ»ƒè BýW»G aÜ ô óu ºôºkrÜ óBýðBìBýW ïºqBK òìBð îOôô . BƒýW»ƒG ôBƒýK »ýð óBüºqBK óBÜ»ƒ¾Bƒñ컃G ºôAk»ƒð òwrO»ì îOôô óBüæ ½G îƒP…ü ¼o óºlG óBìq»G »üºô»è »üºqô»â Aõg þwrK ï»Ü»Üõ`G »`Ü Ak»OBÜô»è . ºô»ð»Üºk óBìBýW ½G ºôBG ÿ»C Aõg îOôô îƒÉ¿G þƒ_ þƒðAtƒì»ƒð óBíÜ»ü rPýC ºô»OBÜô»è »üºqô»ƒâ q»w»G óBý_ îðAsBð , ºô»ƒýñýG»ƒð ï»G îü rãG krܺk ïs»c ?? RBø þOºôBýK þCBƒü rƒHÜ þƒðAõƒOºl컃ð ºlð»_ þWBc ... ïAk»ð ÿ»ãÈ o þ¾k AkBOºq»w»è òükrÜ ‡½g þ¾k AlýüBO½Ü»è óBƒü rƒâ»ƒè òƒükrƒÜpƒK ÿ»ÜºqBýwrK þìºô Ak»ƒOBƒÜô»ƒè þ_½G (( Rô»Üqºk ½ƒG ºôºq»ƒw | . )) QÈk óBü u»G ÿ»P¾Bâ þWBc ô ï»g Ak þ¾k»è q»ÕÌ»W þWBc ôºõOrã¾»ƒø ÿq¼s þƒÜ»ƒüºqAu»ƒK ô»C Ak þÝ…Éì»è ÞÉOBÜ ôõì»ø . ºô»PÉGºk ºqBGôôk »ÜBñwrO »íéÔ ÿ»xØ»G ólðBO»¾»g½g ½G qB_Bð Þü q»g ÿ½g »PÜõƒð ô ‡½ƒg ÿ»OBwºqBÜ ô»C õƒÝ¾»ƒG RBƒÜºk ïBƒýñ¾k ﻃG , ºô»ƒPÉ`G rƒýG»ƒè ô»C ÿqBxgôo þð»ì»O þüBO½ÜBO ÞÉOBÜ ºô»PɃ_Bð rƒýƒG ÿ»ƒ`ƒÜ ºôBG " þwrK ºô»ðBìõâ ô zrO»G ?? " ºô»ð»Üºk óBìBýW ½G ÿ»C

. ïôõG Ak ‡½g q¼s þÝÉãðºlÉG»è »è qæ»Ü ºô»ìAo»âºk þðBíÉéw»è ,ïôõG AkqBÜ ô †ýC ÿºô»ðkrÜrýG ﻃ_õƒì ºsBƒO ôõƒG ‡½ƒg ¾k AkAôk þñý„½Ü»è òƒì õƒHƒOrƒâqºô óBܺrÔBxì »è îw»Ü ïôõHP…ýðAk Á»â»è Býð»O»G »ƒü ½ƒG þƒwBðºk»ƒð . ºô»ðkrÜrýG »ìôõOô»ƒÜ Alƒì½ƒg ÿsq»ƒG þƒãƒðºk»ƒè ºô AkôBÜBð»ƒè îƒOBƒø óBƒÜºrƒÔBƒx컃è ÞƒÉÜ»ƒü ó»ì»O»G þÝƒÈ ôBýƒK Akq»ƒG»ƒg»ƒG ÿtÉìBC »P¾Bâ ô ‡½g þO»üBÝýc . krƒÜºk zBG þƒðBƒÝƒÈ oôBƒø½ƒƒG ôõG q»ÕÌ»W þWBc ÿôBð »ÜºôBýK ô óu ôôk ô óBñÉø óu »è þwBG . krƒƒÜºk ÿArƒƒýƒ„ ô þƒƒüºqBƒì ïtýÜq»ƒO Bƒì»ƒð cg þƒPwºk»ƒG þãðºk »Ýðõ_ þWBc ÿæ »Pxg ÿºõÉ„ Bƒøºôq»ƒø ôõƒGsq»ƒG q¼s Yðq»w ô ÿlýì½Ü q¼s ÿºô»ðApÉâ ÿ»Gq¼s ô òì »üºô»è .ôõG †ÉÜ Ao ºô»PÉGkrÜ ºô»è óBü rýG rO þðAô»C Aô Ak»ð»ì»O ï»C»è ºôBýK ï»C þ_¼ ½G þ„½g ÿ»xØ ô »„½g þ¾k óBƒíÉK ºsBƒO »ƒÜ »ƒíÉC . QƒƒÈk þðBÜ»…ÉÜ»í…ÉÜ ôBð »O½ƒPƒxƒg þüºkõùÉG ô ÿqAtÉG»G Qw»ø óBü u ½ƒG QƒÉƒG ó ½ƒ_ ÿ»ƒC òƒü»ƒÜºk ÿAôk 󻃃컃ƒO»ƒƒG þƒƒÝƒÈ ôBƒýƒK õƒÜºô ß»ƒüºôBƒì þƒðõƒƒGo»ƒƒLƒÉƒO þƒðkrƒƒÜ †ƒƒýƒC þƒƒìtƒƒðBƒÝƒýƒì ÿºqô»ƒƒâ þƒƒÝƒ`ƒü q»ƒƒƒñƒÉƒøqºk þüBülýì½Ü ô ‡½ƒg ÿBƒì»ƒñýw ÿôo q»ƒƒƒÕƒƒÌ»ƒƒƒƒW þƒƒƒƒWBƒƒc | ‡ºo þÜ»üBülü uArO»è q»ƒw »ƒOBø zBG krƒÜ ÞƒÈ qBOô ôAlлƒG ÿ»ƒÜºq ½ƒOBƒPÜk þƒñOrƒâ þðBܺoõÜ þñP„õÜ ô þðôõG êýèºs þWBc þðBܺq»Ýü»K þðlðBgôo ô Aõg þOôô AkôBð»è ôõG Ak»wBG ô»è þØ»c . ºôkrÜ Êè ÿ»íÉC þØ»c ÿqBø»G»è ºsBO»Ü ï»`Ü Êw ô»C ókrÜ þíØõð ïAk»w óôõG AlðBü u ºôkrÝÉK þ_ òýðAsBð ‡BPxÉCBO

þðAôæ Á»â»è óBÜ»OBƒÜ ÿ»ƒGq¼s îðBüAoôrýG ôºô»OºôõG½Ü »Üºqôõñw AlìBðAõƒO»ƒè ÿºô»ƒC ôºôõƒOrƒâqºô »íÉC»G ‡ºô»C óôôkrÜ ï½G ÊGôõG ½G ºô»OºôôkrÜ ïsq»ƒG ʃGArƒÜ»ƒð BƒPxÉC ﻃƒG ,cƒg ÿôôq»ƒƒw óBƒXƒð»ƒƒâ þƒƒƒÝƒƒÈ q»ƒƒƒPƒƒð»ƒƒƒw ‡BK ÊGAõíÉK »üAlðkrÝÉW»HÉW»è ½G ÊGºk þÜB_ ÿkõw þðôõGôAô»O Al¾Bw ï»è òü sBýð»G Bøºôq»ø óAôæ ôõ컃ø»ƒG ºqô»ƒâ þƒÜ»ƒüBãƒü qBü ºô»ýýðBÜ»ýýPxü ôAlÉK ôArGôBð Bøºôq»ø ,òü»ÝHÉW»HÉW þãðºk †ýñì :þOô ôAôôk rOBü s ô óAô»C þãðºk ÁBK »ì»gºk ï½g ô îƒÈ q»ƒø þƒO»ƒüBܼq»ƒw»ƒè AôAk îÈ q»ø þO»ìõÝc þO»üBƒÜ¼q»ƒw AôAk äƒðºk»ƒG rƒOBƒü s»ƒÜ ﻃܺk ÿºôB탄BK þƒÝƒ¾»ƒg þƒðBÜ Aôºq ºô»„o½„ ÿôõƒP…ýðAk þƒèBƒÕð»ƒC .òÉG

óBì½g ÿBðAõO þÉK»G »Üºqôõñƒw óBíýÑÈ qk ôºôôkrƒÜ óBíƒO»ƒìtƒg ﻃG ,òƒü»ƒÝƒüBƒð ôºôôkrƒƒÜ»ƒƒð ÿqAkôõñw ô ßôõ`G þÜ»ü»ÝñG QƒƒƒƒwBƒƒC»ƒƒƒƒè »ƒƒƒƒíƒƒÉƒƒC ߺô þƒƒðAôæ þƒƒðBƒÜ»ƒƒýƒýƒPƒxƒü õƒƒÉƒK »Pxü õƒÉK »ƒü ½ƒG †ƒü»ƒÜºqôõƒñw óAôæ»è ÿklW ÿoôBC R»ìõÝc .ºô»OAlG ÖƒƒýƒO»ƒƒè lƒÉƒìõƒƒƒC ÿ»ýcBð ÿq»GºõƒÈ o»ƒG rƒƒƒýƒGBƒƒw ÿ»ƒƒü»ƒƒýƒcBƒƒð ô»ƒƒƒC ,‡o½ƒƒƒ„ þðBýðBGqõØ ÿºôBí„BK òü rOq¼s»Ü ï»G ,ºô»OºôõG½ƒÜ AlÉO þƒèBƒÕð»ƒC Á»â»è BOºq»w( Aôôk óBì½G »üºõÉ„ þðBÜ Aôºq »ƒýü sAõƒgAk ﻃWq»ƒw ºlð»_q»ø ,ïAlèBÕð»C ÿqBÜõw»Ü ߺô ﻃG ,ºôArƒÜ ½ƒG óBƒýƒPƒ„ .)»ýýð Qxü õÉK ½G þ_»Ü ÿºqBýwrK ô»G RºqBG»w :þOô ÖýO»è lÉìõC ºôArƒÜ óAôæ ß»ýÈ oôBø ߺô ÿºô»C ÿAoºq»w

.óôõG»ð ï»G ,ïAo»â ºsAõƒƒg Aõƒƒýƒø òƒƒýƒwõƒƒc ïBƒì óBƒØ»ƒì þƒðBƒG»ƒè R»ƒìõƒÝc»ƒÜ óBýðBGqõØ ½G ރɃPƒÉƒñƒÉƒì½ƒñƒýƒì äð»O þ¾k ÊOBÜq»ø õÜBO yOBÝG ½G ÊOBw lð»_ Ëô»è QÉ`G ôõG BPxÉC »Ýðõ_ ,Qü rãG þðAtü sBC .óAlÝÉðBGBýG b»è þðAsBð

krƒÝÉè óBƒìqBƒýƒwrƒƒK ÞƒƒÉƒOBƒÜ ‡BK :þOô ºôôkrÜ»ð þðBýÐA½w»Ü þ…g»G yÌ»G þíÈ uo»Ü ÿºô»C ô»C ½G ÿ)ïBÍèA AõƒÕƒÌ( þƒPƒ…ƒâ ÿôÂB„»è »ƒÜ krƒÜqºk »ƒðBw»ƒÜ òülð»_ ºôõƒG óBü qBâsq ëBÕƒð»ƒC ÿqôõñw R»ðBð»O ïAo»ƒâ äƒðBì †ýðArƒÉƒC ô»ƒükõƒÍƒw ô QƒÈ õƒÜ

ôlð»ì»¾ôºk þÝÉðAtƒÉƒg ëBÕƒð»ƒC ﻃG ,ºôõƒG»ƒƒø ÿqºô»ƒƒPƒg»ƒƒG þ¾»ø ëBÕð»C þìõ„ þèõèºkq»â»Ü þÜ»ýü qºô»Pg»G ôõì»ø Aô»C krÜ þƒO»ƒñü»ƒì ô ﻃƒg ôlƒð»ƒƒxƒÉƒè .þ…g»HÉK þÝÈlðõâ þݾ»g»Ü òýwõc ïBì Êw ô aÜ ½ð ô»ìºq»ÜkBØ ÿqôõñw þƒðBƒÜ»ƒƒ¾Alƒñƒì þƒƒÝƒüAk ôoõƒƒÜ ôºôAlPwºk»è AlèBÕð»C ÿôÂBƒ„»ƒè ô z»Ü ô ïtƒg»ƒè »ƒãW »ƒì»ƒC ÿ½g ,óBü»Üºlðõâ ÿrO þݾ»g þðBñÈ õ„»è þðAôBýwBð ô óAs½x¾k 䃃ðBƒì qAõƒƒ_ ÿºôBƒì ½ƒƒG rƒƒO ï»C q»G ÿºô»C ½G ºô»O»ðBü ôôkqB„ ,Ëô»Ü»ƒð »ƒýüºs»ƒG ʃG ºôÂBƒ„ q»G»è )1996-1995( þðÂBw»ƒè ÿqB_Bð»è ô þw»Ü ÊG ô þüBùð»O ½G ôºôôkrܺqBì þìºôôk þðAtÉg þƒƒƒðBƒƒü u ÿ»ƒƒƒƒðæ qBƒƒW ïºôôk )ÿ½g ÿ»Oô»G( ï»G ,ºôBñÉùÝÉK þƒƒðBƒÜ»ƒƒ¾Alƒƒñƒƒì RBƒÜ aƒƒƒýƒƒø »ƒƒ…ƒýƒì»ƒƒø ô QƒƒÉƒ_BƒðkBƒü»ƒƒè .»ðBüæ þ¾k ô»üAlðBýðAôoºôB_»è

ÿ»ƒðBƒOBƒw ô»ƒC »ƒPg»ƒw lð»ƒ_ ,òƒGºkôqôk ʃè óBíƒðAtƒü sBC»ƒƒÜ ½ƒƒG ô 󻃃ܺk b½ƒƒÜ kõƒƒƒgBƒƒü ‡ºô»è ,ºô»ð»üB𠻃üBƒO»ƒøBƒO»ƒø óBíðAtü sBC óBì»ø ºô»C rP„½gBð óBì»ð týâq»ø ½G ô òð»ƒxG ʃè óBýÈ oºôB_q»ø ‡»ƒíÉC ,ºô»ƒðºk ,òG óBƒìkBƒü»ƒè »ƒ…ý컃ø ,òƒýG .QÉG óBüæ óB턽øôrýG ÿºô»ƒƒƒƒè qºk»ƒƒƒƒG ,ëBƒƒÕƒƒð»ƒƒƒƒC q»w»G ôõGºqô»â þÝÉOBwºqBÜ»Ü ÿ»ƒ¾¼q òƒülð»ƒ_ RBƒø AkkqõƒÜ óô Êè ô òülð»w Êè ÿºô»ƒO»ƒð ô»ÝÉñü rG ‡BPxÉCBO»ø ,òƒükrƒÜ ,ºôõG»ðtÈ oBw ô»üAlðBì»Pw»ƒW»ƒè ÿºk¼rýâ Êñ„»_»G ô»Ü»ü q»øBW »ì»g ï»C »Pƒg»ƒw »ƒì»ƒg ﻃC ‡»Ü»ü q»ø ,òü ôõG »ƒüºôApƒG»ƒð ÿ»ƒðArƒâºqBG ﻃC ʃñƒ„»ƒƒ_»ƒƒG ïBƒì ,òƒü pƒGºkqºk óBƒíðBƒ„q»ƒw þð»ì»O»G þƒÝƒÈ ôBýƒK òƒýƒwõƒc þPwAo»G»Ü »„o½„ ÿôõP…ƒýƒðAk .ºôôlðBOõw þâq»W ëBÕð»C ÿôÂB„»ƒè q»ƒG ÿ½ƒg ÿ»ƒOô»ƒG

:ÁBw ºks½ð ‡BK

ºô ôkrÜ ëBÕð»C ÿºôBí„BK ½G þ_ R»ìõÝc ‡o½„ ÿBâôkq ½C -òýxc»O k»„q»C þðAksBw Alü qAsõãO»ìtg þðAôoºôB_»è :‡o½„

‡»ü ½G q»ø òü»Üºk »ƒÜºqôõƒñw òülð»_ þ„ôõO »Üºqôõñw þðAôæ ÞÈlð»ø óôõƒG QƒÔrƒâ ô»ƒ…ÉÜ ôºôôq óAôæ ô óBƒíƒXƒð»ƒƒâ»ƒƒƒè þÝÈlð»ø óôõƒP…ü ¼q óAqºlð»ƒø þðBܺtü o»è qAlÜ»_ »O»ðôõG óBü rO »âq»í…ÉK ô †üBwBC ô yýè½K »Üºqôõñw þðAôæ ÿq¼s þÝÉ„»G ,óôõOBø þðôôqºk þPÔrâ þ„ôõO AlÉK ÿºvÈ qk óAôæ ÿ»wrKq»G ô»C ÁBƒì»ƒè þƒðBƒü»ƒG ºrƒÉƒC þƒƒðAôæ( ߺo»â ô óÂ½Ü ÿoõØ ò_ºkqºk ô ó½ƒÜ q»ƒw»ƒè óBü òƒéƒÉƒ„ºk aƒýø ,ºô»ƒñGºk½ƒÜ óBƒÜ»ƒñÈ õƒƒ„ »PÈ rãðBýG ,»ýýð þP…â þÝÉñÈ õ„ þƒãƒð»ƒPƒ¾k»ƒG ºqAõƒÉƒCBƒO ÿ½ƒƒg .)ÁBì ºô»ñÈ o»âºk ÿ»ÝñG ߺô »íÉC :þOô Bøºôq»ø þðAôæ ÿlýøB„»G ‡o½„ þðAôæ

»O»ìõÝc þÜq»C :þOô yì»G ÞÉñÈ õ„ óBü óBXð»ƒâ þƒ¾Bì»ƒÜ þƒƒðAô滃ƒƒÜ RBƒÝƒƒG Qƒƒƒwôqk þƒìºôôk þƒ¾B컃ƒG »ƒƒÜºqôõƒƒñƒw ÿ»íÉC»Ü ÿºô»C ½G òðAtG þðBü ½g ߺô ôArƒÝèBƒÕð»ƒC ÿqBƒÜõƒw»ƒÜ þ„ºôBG þìq»â ÿvÉ_»è þ¾Alñì»G BPxÉC òü ôõH„»HÉG óBíðBÜ»ðAtÉg .òü»ÝG óBì½g þPÈ ôæ»G Qw»ø AkºuBƒOq ½ƒƒLƒü q ﻃƒC ÿºvƒƒÈ qk»ƒƒè þƒ„o½ƒ„ ÿ»ƒÝƒñƒG z»ƒñƒü õƒ_ þƒðAôæ þƒƒükAsBƒC ÿôArƒƒhƒÝƒÈ q ÿôArhÝÈ q »ÜBO»Ü yðBPwkqõÜ ÿBâºqBG Al„o½ƒ„»ƒè »ƒÜ »ƒðAôæ îü q»Ü k»ƒì»ƒdƒì ½ƒwBC ,ʃG»ƒø »üºõÉ„ ï»G »Ü»ÝñG ÿôArwrLƒÉƒè yƒÝƒÈ oôBC q»ƒâ»ƒC Aôôk óB콃G ºô»ƒñüºlG Þƒü tƒð ÿôôkrƒƒGAo»ƒƒè þƒƒðAôæ ÿqôlƒÐ»ƒƒð þƒƒñƒýƒHƒÉƒO

ÞÈ ôæ ߺô ºôôkrÜ»ð ½G þ`ýø ÿ½ƒg aƒýø »ƒü ½ƒƒG ‡o½ƒƒ„»ƒƒè ,þðAs»ð R»ìõƒÝƒc ÿqAsq»ƒØ»ƒG qºk»G îƒèBÕƒð»ƒC YƒñƒÉƒK þƒðºôBg þ`ýø îÈ q»ø þO»ìõÝc ‡ºô»è ÿqAsq»Ø»G ï½g aýø ºôôkrÜ»ð ½G Alƒƒ„ºô»ƒƒƒC Á»ƒƒƒâ»ƒƒƒè ƒðAsBƒð îƒðAsºk þƒì½ƒg þƒO»ƒìõƒÝc»ƒƒG þñÈ õg»G ï»Üºk Qw»øAô »Ýðõ_ ,ºôõOBùƒì»ƒøq»ƒG ﻃܺqBÜõƒw»ƒÜ :þOô ôAôôk óBì½G rƒOBü s ºqAõƒw þƒOBÔôq »ƒO»ƒìõƒƒÝƒc þƒƒÜq»ƒƒC þÜBg ºô»ƒPÉñÉùG óBƒíðBƒýðBƒGqõƒØ Ak»PxüB„ þÝÉñÈ õ„»è ô óBíP…ýð .QÈ rãG Êè óBü tÈ q ó»ì»O þíü q»ƒÝèôlG»ƒÌ óAôqBƒÜ rO þÝÉèBÕð»C ßôBG»Ü ÁBw ºks½ð Á»â»è »Ü ÿºô»C ÿAoºq»w ôõƒG ,ôõG AoôBø Ak)ºqAõw( ÿ»Ü»ƒxØ

óBƒíPxü õƒÉK »ƒíÉC ÿºô»ƒC ߺô R»ìõÝc »ü ½G ÊG»ð R»ìõÝc»G »ì»C ,ºô»OAkBð Êè óBíÝÈ oôBC aýø ßôBG þƒÙƒülƒw òƒü uq»ƒK ÿ»ƒOô »Ü »¾Bƒw)19( ó»ƒì»ƒO þƒèBƒÕð»ƒC lð»_»Ü AlðBíÝÈ uBOq ½Lü q þðBýì»è .Aôôk óBì½G ,lðAôk óBíÝÈ ôæ þÔBì :þOô ôAôôk rOBü s ôArGôBƒð þñÈ õ„ R»ìõÝc q»â »ðBƒì½ƒg RBÝG òýGAk ½G óBíðôõHÉW»P…ý𠇻GAk Akq»w»G óBíü ôºsôõðBg ô ,ëBÕð»C ÿºôBí„BƒK ߺô RBƒÝG þÝÉÜ»ü þè»Ì òýìq»„ Bøºôq»ø rO ÿ»ðæBÕð»C ßôBG ô»è ôõG ÿk þÝÉgAk»G ôºôºkrÜ óBìq»w»G»Ü ºô»ýü»éâ ôºoõO ÞƒÉ컃ܻƒG q¼s ½ƒG þƒ`ýø R»ƒìõƒƒÝƒc :þƒƒOô R»ìõÝc »Pxü õÉK òü ôôkrƒÜ»ƒð RB݃G óBìrƒü»ƒw ºôºôBƒ_ ô»ƒƒG .þO»ýÉK óBíPxü õÉK»Ü þðBgôôo»è ÁBw lð»_ ‡BK ºqBük ô ëBÕð»C ÿqºlìBXð»C R»ìõÝc ÿo½ƒâ òƒülƒð»ƒƒ_ ÿºô»ƒƒñƒü s¼k »ðAo½â ï»C BPxÈ õÜBO Á»ƒì½ƒÜ»ƒG óBPƒwkqõƒÜ ºô»ƒO»ƒðôArƒƒñƒÉƒø»ƒƒð AlðBƒì»ƒÜºuBƒOq ½ƒLƒü q þƒƒðBƒýƒì»ƒƒè ÿAôAk óôõG»ø z»Ü òƒülƒð»ƒ_ ô QñƒÉƒì½ƒñƒýƒì þƒðkrƒÝƒPƒwôqk þðBýðBGqõØ þƒOBÔôq ÿºô»ƒðBñƒÉƒø .krܺk QxýG þÝÈ ôæ Rô»Üq»w ºqAõw ôõƒƒG ëBƒÕƒð»ƒƒC ßôBƒG ÿ»ƒƒƒ¾Bƒw R»ìõ݃c ÿ½ƒg ÿ»ƒOõƒâ»ƒG»ƒÜ


ïºqAõ_ þ¾Bw )R( ºqBìu

.óôôlðBì μó»Üºk þƒƒƒüAoºq»ƒƒƒw AlƒðBƒƒPƒwkqõƒƒƒÜ»ƒƒƒè ÿºôBí„BK μþìõÝc þðBܺôArhÝÈ q ôArhÝÈ q YñÉK»è rOBü s ,óBÜ»ýGtýc ½ƒG óBýƒðBܺqBÜ»ƒÜ »ƒü»ƒø þƒƒðôõƒƒG ÿºôBƒíƒ„BƒK þƒƒðkrƒƒƒÝƒO»ƒƒƒìtƒƒƒg ,ºôôkrÜ óBgq»O óBƒÜºôArƒÝèBƒÕð»ƒC ÿ»…ÉÜôBø»è òƒÝÉ„»ƒG †ƒýðAô»ƒC Êè óBü s μóBýOÂôBø þƒðBƒÜ»ƒýü»ƒéâ »Ýðõ_ óBܺôArÝèBÕð»C þðAôõƒOô»ƒÜ óBƒü qBƒÜ AlPxƒü õƒƒÉƒK þƒƒPƒwBƒC»ƒƒè μóBü ½g ï»ø †ýðAô»C ,ºôôkrƒÜ»ƒð ÿ»ãÈ q ºô»O»wºk ó»üæ»è †ýì»ø ÿAqºq»w ,ºôAqk»ð ÊK óBýðkrƒÜqBÜ ½g ½G òðBâqsBG òü rƒPƒ„BG ÿºô»ƒC ,òPxgoºk ½g μókrƒÜlƒð»ƒì»ƒ¾ôºk þðBOÂô»è »ƒðÂBw »ƒýƒüºqõƒ„ rƒgBC »xðArÕð½Ü ÿqAl„»G óBýìAlð»C AkBýðk ,RBƒÜºk óBƒÜ»ƒƒýƒƒO»ƒƒƒ¾ôºk õƒƒƒÉƒƒð þƒÜ»ƒýƒwrƒKAq»ƒè ºô»ƒðAô»ƒƒ`ƒÉƒK»ƒƒG QƒƒÈ rƒƒÝƒG q»ƒƒâ AlƒðBƒÜ»ƒƒðAtƒƒÉƒg óBýOÂôBø ÿ5%»è »Ü QƒÈ ô»Üºkqºk ,ºôArñýG»ƒð óBýƒðBܺqBÜ μòƒwBñƒðBüBð þÜ»ýPwAq ½G ºô»ñýÈ o»âºk »ƒOAô»ƒÜ þðôõHÅwBK †ü ô»C râ»ñ¾»ƒø B„Bc óBýÝÉ`ýø»Ü QÈ ô»Üºk qºk μ»ðAô»C ôôk ÿqAsq»Ø †ýðAô»C μºôAq»ÝñÉK ÿºrü»Ø»è óBü ½g óBýì»Ü»ü :óqBܽø ºô»O»wºk ÿæ»G»Ü ºôAk ÞɃPƒ„ óBý…ýìºôºk ,ºôõOBùÉè ÿ»ÅƒG õƒÜºô Bùƒð»ƒO ÿºô»ƒC ÿ½ƒø»ƒƒG óAqsq»ƒƒØ Bƒð μ󻃃ܺk qBƒÜ »ƒƒðBƒü qBƒxƒgôôq »ƒñýƒ_»ƒƒG R»ƒƒìtƒƒg QƒƒÈ ô»ƒƒðBƒü þðÂAlñì μóBðu μóAôæ þðBܺsAôBýW .ó»ÝG ëBÕð»C ÿºôBí„BK ÿqõñw þHÉPÜ»ƒè òƒýƒèq»ƒG »ƒüAtƒýƒC ó ½_ »íɃC "þƒO»ƒü õƒwõƒð AlƒükAsBC õܺô rýƒLƒxƒÝƒ„ þƒwBG òƒýƒðAõƒPƒG μÿtýéãñýC ÿºqô»ƒâ þƒÝƒÉƒHƒük»ƒC þÉK»Ü òü»ÝG ÞÉðÂAlñì ½G þðBùýW »ýýƒð ÿºqBK þƒ…ƒýƒÜôBG μºô»ƒýƒO»ƒK ô»C "QÈ rÝG ½G ÿôÃÉK ރɃOõƒW þwBG ÿºô»C ½G »ƒw»ƒG »ƒñƒü pƒGqºk ÁBì μËkæ ô»ƒC ÿºô»ƒðrƒÝƒðAkºôBƒC òƒƒü»ƒƒÝƒG »ƒƒðBƒÜºôôq μþƒƒƒðArƒƒƒÈ ô þðBܻļrì»G R»ìtg ºôArðAõO»ð»ƒÜ .QÈ rÝG ô þO»ü»ì½Ü ô þwBýw ºlƒð»ƒøºq ÿrã¾»ø QÉ„ºk þðBÜ»ýýƒØçƒg»ƒC ÿqôõñw»Ü QÉG R»è æºk óAlð»ƒ_ ߺô ô òü o»LƒÉƒO kqõƒÜ ÿôôvƒÉƒì ÞÉ„»G ôºqô»â þðBxñýC þÜ»ü»…ÉÜ ÿBã¾»ì½Ü þgq»_ôBø ÿôôvɃ컃è .QÈ rÝGB„Bì»O óBÜ»ðrÈk½ì óAõü q»ì þñýðAôpÉO ºô»C þ_q»â»ƒC q»â î_ºk ½G ÿAô òì ï»G ,»üBü qô †ýÜ»ƒüºô»ƒñƒü vƒÈ õƒO ߺô ëBÕƒð»ƒC þðBxñýC þÜ»ü»…ÉÜ ÿ½g ëBÕƒð»ƒC lð»_»G ëBÕð»C ,QÈ rƒÜB𠻃üºqô»ƒâ »ƒPƒÉƒHƒG ß»ƒüºô»ƒñƒýƒ¾½ƒÝƒÉƒè ôqBOô »ƒPwAq þƒðBƒxñýƒC þƒƒÜ»ƒƒü»ƒƒ…ƒÉƒÜ ôqBܽƒø ëBÕƒð»ƒC þƒðkrƒƒÜ»ƒƒwArƒƒük »ü»…ÉÜ ô»C ÿºô»C ½G »Ü»ƒüºkqBƒük ô RBƒwºqBƒÜ ߺô ÿºô»ƒG RBƒãG QÈ rÜBð ï»G ,QÈ rwBñG ß»ü»…ÉÜ RBÝG ëBÕð»C ÿºô»C ÿ½ø »PÉHGºô»C q»ø ºlð»_q»ø þļrì þÜ»ü»…ÉÜ»G .ºô»ýðAkôôq þOBw»è ºô»C þÉè òýGBâBC ÊG óBü òýGBâBC»G ߺô ,»Ä¼rì ÿºqô»â þÜ»ü»…ƒÉƒÜ îOô AkºqBOô ﻃC ÿBOºq»ƒw»ƒè q»ƒø ºô»ƒƒÝƒÉƒK ºlƒðºô»ƒƒC óBƒÜ»ƒƒÄ¼rƒƒƒì ÞÈ ôAkôôq q»ø óôõG ºô»O»ðôArPw»G q»w »OBܺkqBÜ óBýÝɃܻƒü q»ƒw»ƒè þÝÉ„»G q»ø ÿ»…ƒÉƒÜ ÿk ÿô»ƒC ôõì»ø ÿºqô»â þÜ»ü»…ÉÜ ,Ǽrì ºô»ƒè óôõƒƒGBƒâBƒC»ƒƒG BƒW »ƒƒÄ¼rƒƒì ºô»è rP„BG ÿºô»C ½G »ÝÈ qºkºlü qBü .»ü»ø»Ü »ü»üºõÉ„ ô»G ºô»C RBãG ïkôõw ºqBƒOô ﻃC þƒñýwôõƒð ½ƒG* þ¾Bw)7( ºqBìu lð»øºq ÿqBĽ⻃è .ºôõOrâqºô )1999(

2 ëBÕð»C ÿºôBí„BK þðBܺôArhÝÈq μR»wºk þðôõHÅýwBK ÁBw ºks½ð ...ëBÕð»C ÿkBü tü s»Ì qAõHÈ q ô»ƒƒC ÿqAsq»ƒƒØ ÞƒƒÉƒÜBƒƒO õƒƒƒÜºô μßôBG ,óôõG óAô»C μòü»ƒðBƒÝ¾»ƒg ÿ»íÉC ôõG óAô»C ÿqBÜõw»Ü μÞüAk »ƒƒƒƒñƒƒgºq ÿºô»ƒƒƒƒC ºlƒƒðBƒƒü»ƒƒƒƒâ R»ƒwºk þƒðBƒÜ»ƒýOqõƒÜõƒì»ƒƒÜ»ƒƒè q»HìAq»G»è óBíðBܻ컾»Ø ,òƒÈ rƒãƒG q»w»è »Xð»K μòýñÉùGqBÜ»G AlðAô»ƒC ,òü»ñGAk óAô»C þðBÜ»ýýOô»_ ô»¾»ø ô»C þðAqºsõâ μóBü u þðAkq»w q»ƒâ μóBýìq»â þðBÜ»ƒ_ôBð»ƒè »ƒðBðtƒÉƒg ,òü»ÝG ßõÜq»Ü μqõxð»ì õü qBâsq μR»wºk ºlð»ƒ_»ƒÜ òƒü»ƒâºlƒÉƒO ,ºôõG AlðAô»C þO»ìtg»è R»ìõÝc QƒƒÈ rƒOõƒâºk ÿºô»ƒC òƒü»ƒƒâºlƒÉƒO óBü ôõì»ø ºô»ðlðBü»â Aq þðBÜ»¾BðBÜ»è AlðBƒÜ»ƒwrƒKq»ƒG ÿqôôu þƒPwBƒC»ƒè ß»ü õÉ„»G R»ðBð»O ,óôôBì yýO»Ø »O»ðôõ_»ð »ðBñý¾»G ô»C ÿºk Ak»w»è μókrƒƒƒÝƒƒÉƒƒW»ƒƒƒƒHƒƒÉƒƒW ÿqAõƒƒƒƒG ºpG ô»C »OAô»Ü ºk ,ºô»ðkrܺtýPÜ ArK ó»üæ»è ëBÕð»C þOºqAsºô ½G ÿ»ýüºqBK ºôArÝñýGAk ºô»ðArü sºô þð»ƒìõƒXð»ƒC RBƒÜºk qæ¼k ó ½ƒýéƒì óAk»ƒƒw»ƒƒÜ 150 ÿpG BüBC ?ºôArÜ ×q»w AlÈ õÜ»è »ðBãðBì»Ü Ëõð þKB_ ÿqBñük qAs»ø QÈ qkºk óBܺôArÝèBÕð»C þðAtɃg»ƒG ?RBܺk óBýƒðBü u ÿõƒÈ vƒG þƒ„»ƒƒG AlðAô»C q»HìAq»G»è AôBC ÞÉO»wºk ,QÉñÉO»¾»hG óBý¾»ø μRBÝG »¾»ìBì óôõƒHO»ƒwºk ÿ»ƒwBƒñƒÉƒK »ƒƒìBƒÜ ÿ»Gq¼s»è ÁBc q»ø»G ?ºô»PÈ rãüºk Qxü õÉK õܺô óAô»C AlƒðBܺqºõƒÉƒK óBý„ºô»ðBì ÿ»üºõÉ„ ï»G ,óôõG»ƒð .RBâºk ÊK óBü qºqºs »ìºkq»w ô»C ÿôõGºqô»â þðÂAlñì þðBÜ»ü qAsõãO»ìtg òü rPƒÜõƒ`ƒG»ƒè ,óôArƒÝƒ„»ƒG ʃG þƒ¾Alƒñƒì þƒðBü u óBýý_ ëBÕð»C ÿºôBí„BK þðBXð»ƒâ μÿrýHñ„¼q þwBG ó ½_ ,QÈ rܺlÉK ïºk»G AlÝÉOBÜ»è ó»ÝG Bü u½è»ƒñÜ»ƒO ºô»OBHðBüºk sºô»ðºô ºô»ðkqAõg þüB_ ÿqBƒÝÈ rƒÜ Aku¼q»ƒè ÿºô»ƒC q»ƒG»ƒè

ÿºu¼q ô»G »íÉC »üAõG»ð óBPðBܺqBÜ »ü ½G q»ø ,òý…ü»âºk»ƒð R»ƒwºk »ü»íÉC þÜq»C μó»üºõÉC ÿqAs»Ø »íÉC ÿºôBƒƒíƒƒ„BƒƒK»ƒƒƒƒG R»ƒƒƒƒìtƒƒƒƒƒg óBýðBü u μòýð»ü»ãG óBܺôArÝèBÕð»ƒC ."òü»ÝG rP„BG »ýýð þPü rG ,»Xð»â ô»C þðBÜ»ƒxƒØ þðBܺô»ðõG½Ü μÁ½ø ôBð ÿ»ƒxƒØ»ƒè þðBwrKq»G ÿ»xØ õݾ»G ,ßõÜq»Ü þÝÉO»ìõÝc ÿ»Ü»OºqAsºô 43 q»ø þðBÜBâsºk μÁBðBÜ»è »ðAu¼q»Ü »üAôBw μóBíÈ õâ q»G »ðô»Üºk ºô»ðlðBü»â Aq ô»C ÿ»xØ ,ºô»ñ„¼rƒÔºk þƒðBíƒÉƒK ÿkBü»ƒè ô»ƒðÂBw »ƒü»ƒƒðBƒwrƒƒKq»ƒƒG óBü rOBü s ÿoõâ μïq»â AlðBÜ»èBÕð»C »ƒüAô óBƒíÉK ‡»ƒíÉC ,ºqBƒük ºõƒÉƒK ºqôôu»ƒè »ƒðBxƒØ ô»ƒC QƒÈ rƒðAõƒOºk ï»G ,QÈ rÝG ºô»ñü ôBø þðBÜ»ÝñÉÔ ôBð »ñOBø »ðAô»C»Ü »üAkºô»è »Ü»PÔrâ þƒðAtƒÉg»ƒÜ ÿ»ƒðBƒüBƒãOºõƒÉg ô»ƒC »âq»ì AlÉO þðBÜ»èBÕð»C ÿºôB탄BK Bìq»â ,òñƒÈ qºsõƒâºk óBü u »ƒðBOBw .!RBܺk óBýðBÜ»xØ ÿrãÈ q QÉG †ýÝÉOBw ½G »íÉC»è »Ü»ü q»ø

óBýðBü u»è »ðBýO»GBG ÞÈ s½O μòü»ãG ,ºrƒO ôBXƒðõƒâ μ rƒPƒ„BG òƒýƒðAôpƒƒG »Xð»â ô»ƒC þƒðBƒÜ»ƒxØ ÿ»ƒðôõƒíð ºô»ðBì»Ü»wBG ôBð »ñü»hG »ýÜõÜq»Ü AlPwôqk þÜ»ƒüºô»ƒðAlÝÉè ôBƒñÉK»ƒè R»ƒìõƒÝc ÿ»ƒOºAsºô ô»ƒƒC ÿqBƒÜ þ_ q»â»C »Xð»â ô»C ,ºô»ñýñÈ õhG þ¾ºô ,»üAlýPýÈ ôæ þð»ì»O»è BPxɃC þð»ì»O ,AlýÜôBG þðôõ_ôBð»è þOBÜ»è ºô»ý¾Alñì»è ,ôõG»ð rOBü s ÁBw qAõ_»è þƒƒðBƒü u þƒƒwqõƒƒØ ÿqBƒÜ½ƒƒƒø»ƒƒƒG ÿqAkq»ƒƒHƒPƒwºk ,ÿ»ƒƒÜ»ƒƒðAtƒƒÉƒƒg Á»ƒâ»ƒè μQƒÉƒGºk ÿ»ƒÜ»ƒðlƒñƒÈ õƒg ÿAôk μó»Üºk qBÜ óB„»HðB„ AlýÝüAk þÝüAk Q…Éùü»ð rPý_ ,þðôõGºqô»â BPxÉC »ü ½G ,QÉG ôôlðBì rOBü s ºô»è ½G »ƒðkrƒÜqBƒÜ þƒÝü q»ƒg Bƒùð»ƒO»ƒG »Ý„õg ôôk μÞüAk þðkrÝO»ìtg òükrì "þOô óAõ„ ,ÿ»ÜºôBíÉW»ƒG μó»ÝG ÊK óBìºô»ƒðõƒG½ƒÜ ºlðºô»ƒC ,ºô»ƒðBƒÜ»ƒ¾½ƒø »ƒƒñƒ…ƒÉƒÝƒG óBƒìAq óBìqBÜ òƒÉƒ¾ºk q»ƒƒø óBƒwrƒƒKq»ƒƒG μR»ìtg q»â ô»üºõÉC þðkrÝO»ìtg μz»ƒƒÜ μßôBƒG þƒƒƒðôõƒƒƒGôlƒðBƒƒì

þPw»ø óºôBg þÝÉw»Ü »Ü»Ä¼rƒì óBü»ì»C ,QƒÉG »ðBļrì ÿ»ñýØ»PwAq μBƒü rƒƒPƒü q»ƒƒC μÁBƒì½ƒƒw»ƒƒƒè q»ƒƒƒâ þðAvü ô QÈ rÝHwBG Al…ýðBPxülñýø AlÝɃOBÜ»ƒè ,QƒÉƒñƒÈ u»ƒøºk Ǽrƒì óBü ½ƒg ‡»ƒƒðBƒOÂô ô»ƒƒC ÿkõƒƒg AlðBü u þìAôºkq»G þÝÉOBw »âq»ì»è qAs»ø òülð»_ »ðÂBw μ»ðBýÉðçíéì k»G þƒìBƒXð»ƒC»ƒè Bƒùð»ƒO óBƒýw»ƒÜ Qwºk»è óBýâ AlýPÉwrG μþÜ Aq ½ƒg .óºkºk »ƒüºõƒÉ„ ô»ƒè þƒÜ»ƒü»ƒw¼rƒK Bƒøºô rƒÈ u »ƒPƒÉƒ_Bð AlƒÝƒÉƒO»ƒÌB𻃃ػƒƒè q»â»C BW ,ºô»ðôõ_ kBü»è þðBܺo»Kæ þÝÉ„»G»Ü QýG »OÂô ô»C þݾ»g ô»C kõgBü ,QÉG kBü»è ÿ»ü»w¼rK ô»C óBü»ü»w¼rK ô»C »Ü QÉñýHG »ðBݾ»g q»ø»G ,QÉG ArÝÉW»HÉW Akq»ƒw»ƒè óBìAo ÿ½ƒg ½ƒG óBƒý„»ƒì»ƒC ÁBƒc μQÈ râºk óBíܼq»G μQÉñÉÜ»¾»_ºk .RBܺk Qwôqk æ óBìqBýwrK þíÈ q»ø þO»ìõÝc»G ÿ»„»ƒG ô»ƒC ÿkBƒü ,QƒÈ rƒƒwBƒðºk óBƒPƒwkqõƒƒÜ õÉð »Pxg þÉK ÁBw ï»C þñü q»ƒKAq »ƒÜ ºô»ƒýƒð»ƒì»ƒƒO ÿ»ƒƒ¾Bƒw ºksBƒ„ ½ƒG »ƒƒð»ƒƒì»ƒƒO ô»ƒƒC R»ƒƒØ»ƒƒc»ƒƒG μQÈ rÜBð qBìu»ø ï»Ü»G ÞÉO»ìõÝc þÉè óBýÍýØAô ôôArñýG ÿqBÜ óBýOÂôBø q»ƒG AlƒO»ƒìõƒƒÝƒc ô»ƒƒè ,QƒƒÈ ôºk ôôk ,þðBܺqAlýC ÿºô»ñOrƒãÜ»ƒü»ƒè óBýÜôôkq»ø ôõGBƒñÉùÝÉK þƒOºqAsºô ÿºôBƒí„BƒK þƒO»ƒìtƒƒg»ƒƒè ôBƒð»ƒƒG ô»C ,krܺk óBýü qBÜ AlðBܺôArÝèBÕð»C óBì»ø ½G ºô»ƒü q ½ƒýƒO»ƒè »ƒðBOºqAsºô R»ðBð»O ,óôõGArÜ Qwôqk Qw»G»ì AkBPƒxƒÉƒC»ƒè μºô»ƒñƒOrƒãƒÜ»ƒü ÿAôk ÿôBð»G óArâ ôºqô»ƒâ þƒÝÉOºqAsºô μóAqBƒƒGBƒƒýƒƒíƒƒýƒƒÜ ÿºôBƒƒíƒƒ„BƒƒƒK þÍýØAô ,ºôArñÉùÝÉK óBܺôArÝèBÕð»C .QÉGkrÜ þO»ìtg q»â »üAô þƒ¾Bƒc»ƒè AlÍýƒØAô»ƒƒè ÿºô»ƒƒC ½ƒƒG ʃO óBܺôArƒÝƒèBÕƒð»ƒC ÿºôB탄BƒK

ëBÕð»C ÿºôBí„BK þðBܺôArhÝÈq μR»wºk þðôõHÅýwBK ÁBw ºks½ð ...ëBÕð»C ÿkBü tü s»Ì qAõHÈ q þÜ»üºôBì Býð»O»G ëBÕð»C ÞƒÈkqõƒÜ »ýýð ÿq ½ýO þÜ»ü»è»w»ì ô þíükBÜ»C ÿ»è»w»ì ï»Ü»ü ÿ»ƒéƒK»ƒG õƒÝƒ¾»ƒG »ðBxñƒýƒC qAs»ƒø óAqAs»ƒø þƒâq»ƒì ôAqvÈ oAk þÜ»ü»ƒìBðq»ƒG þƒÉƒK»ƒG»ƒÜ óBýƒðBü u»ƒG þƒüBO½ƒÜ Qƒgºõƒƒ…ƒÉƒK »ðAôôkrì ô»C ÿ»è»ƒw»ƒì ôºôArƒñÉø b»è óBýðBÜ»„æ QÉðAsBð z»ƒÜ»ƒÜ b»G ôºô»O»ðôAqkqB„ AlÝÉñýìºsq»w óBƒì»ƒø»ƒƒG ,óôAquõƒƒÜ ÞƒƒÈ q ½ƒƒW ÿºô»ðBì ô óBü u ÿ»è»w»ì ‡ºsAlð»C ôºô»O»ðôBì»ƒÜ òƒ„»ƒðAô»ƒC ôõƒì»ƒø óBì»ø ÿôôo»Gôôq Ëõð»èq»w Ê„ºk .ºô»ñHG þwrO»ì ô ókrƒƒÝƒwBƒG óAõƒƒü q»ƒƒì ÿ滃ƒƒG ëBÕð»C»è ºô»ñü vÈ õO ô ókrÜ»wArƒük ÿºô»Cq»G»è ß»ð »Pxü õÉK ô äðrâ ,ºtÉìBDOBwºqBÜ þÝÉOBwºqBÜ ëBÕð»C »Pxü õÉK ô äðrâ ºô»Cq»G»è rÉg»ð ô»C ÿºô»ðBñÉørýGºô ôºô»ðkrƒÝƒwBG RBܺk óBÜ»ƒÄ¼rƒì»ƒè Aô »ƒOBwºqBÜ ‡»ì»C ô»OBwºqBÜ ô»è òƒGBƒâBƒC»ƒG ºôAkôôq ô»C rO þÝÈ qBW RBƒÜºkAô ÿ滃G »ƒÝðõƒ_ ºô»ƒPÉG»ƒð ºqBƒGôôk »ÝÉOBwºqBÜ lð»_ ëBÕð»C ºô»ðAõü q»ì ºô»ðBí…ÉK»è ‡ºlðºô»C ºô»ðBìAôk»è ºô»ðB탅ƒÉƒK»ƒè ºô»ƒè òƒOrƒãƒÈ q ½ƒG ô ókrÝwBG ºô»ƒPƒÉƒG»ƒð ºqBGôôk»ƒÜ »ƒüBðBì ﻃG þƒO»ƒüºô»ƒðBñƒÉƒørƒýƒGºô ÿºô»ðkrÝý„ ô ëBÕð»C ÿºô»ðlñÈ õg

yÌ»G q»w»è ókrÜ»xØ ÊG»G ëBÕð»C †ýxÌ»G»è òP…ü»ãÉO ,»üBðBì ʃG q¼s »ƒýƒü ôB컃O ôs½ƒƒ¾BƒC ºlƒðºô»ƒƒC yÌ»G»è »ýýðBwBƒC ô»ƒG »ƒO»ƒícºs yÌ»G þO»wºk »Ýðõƒ_ òƒü»ƒãG þè»K þOôõG»ƒPg»ƒC þƒÜ»ƒüºõƒÉ„»ƒG »ƒƒüBƒÜ þƒƒðBƒÜ»ƒƒüæ ôõƒƒƒì»ƒƒƒø»ƒƒƒG ºôBƒ…ÉÜ AlƒðBƒÜ»ƒƒýƒýƒO»ƒƒü»ƒƒì½ƒƒÜ ßôõ`G þÝÉ„»G q»ø»è òP…ü»ãÉO ,»Üºq»â ÿq¼s þÝɾô»ø ô ókrÜqBÜ ëBÕð»C q»w»è ókrÜ»xØ »ƒüºôºrƒÉƒè þÜ»üºrýXðs ëBÕð»C »Ýðõ_ »wqõƒØ ô»C»Ü ºôAkôôq òülð»_ ÿôBxƒK»ƒð .RBܺlÉK ÿqBÜ »O»wºk ôõGArÜ ëBÕð»C ÿ»ðAô»C»ð óBìõãƒÉƒG ô»C ÿºôºqºk»è »Ü †ü rO ÿ»ðAô»C»ð ëBÕð»ƒC þƒðAsºlƒðBü»ƒð óôõƒGºôAkôôq óAô»C ,QƒÈ rƒÜºk þƒ_½ƒG ô»ƒýƒýƒ_ ÿkqô q¼s þÝÉðçK ô»C þðAsºlðBü»ð ½G ºô»xÌ»G ó»üæ»ƒè ºôrƒÜ»ƒwArƒük »Ýðõ_ kqõÜ þì»ðBñwBð ÿºô»ñü pw QÉGºk ó»ðBPg»wq»w ºrÔBÜ»C kqõÜ BüBC ÿ»C ,QÈ rHGôBð»è ô òÈ quõƒÝƒG QƒÉƒGºk þƒ_½ƒG ôõƒGAô ½ƒG »ƒƒì»ƒƒC ºô»C BüBC QÈ rÝG kqõÜ ÿB„B컃OAô yÌ»G ÿ»ñýØ»ƒPwAq þƒÝÉñýðAôpƒÉO ºôrÝPwôqk þÝÉñýðAôpÉO kõgBü ôõG þO»HüBO þÝÉìAq»ì ôºô»C Qƒ…K»ƒè ?»ü»ø ߺô òì ½G Qɾºk ÎðBØ Bü qô óAõü q»ì

ô»C Á»â»è yÌ»G þƒðkrƒÜ»ƒ¾»ƒìBƒì »Ýðõƒ_ ,òƒü»ƒãHÉO Ak»ƒðAôBƒ_q»ƒw ô Q„ôrw »Ü»ƒüºkqBƒük ïtƒýxÌ»ƒG rƒO»ƒðAkqBƒük ô»ƒC ôõƒì»ƒø þƒÜq ½ƒì .RBܺk qºsõâ Alü õÉð»G»Ü QÈ o½âºk ÿæ»G ëBÕð»C»ƒè òƒPƒ…ƒü»ƒãƒÉƒO ½ƒG »ãðrâ ºô»C ºô»ü-þè»Ì qBýƒPƒg»ƒG ÿºôB_q»w ô»C q»w ºô»ñýƒÈ o»ƒãƒG ÿkõg ß»ð ºôAlìBXð»C þèBÕð»C»Ü q»â»C »Ýðõ_ ÿ½g Býð»O»G ëBÕð»C òý¾BíGAk rO þðBÜ»P„ ôõì»ø»è ëBÕð»C QwAq þÝÉñýƒHƒ„»ƒâ ʃO»ƒñƒü»ƒâBð »ýýð ÞÉP„ ëBÕð»C »Ýðõ_ ëBÕð»C»è »ƒƒO»ƒƒHƒ¾»ƒƒø ʃƒGAkôôq Ao½ƒƒƒg»ƒƒƒè ÿºô»ƒƒC »ƒƒü»ƒƒø ß»ƒƒüºôBƒ_q»ƒƒw .»xÌ»G †ü ô»C ºôAlýìBXð»C þƒƒÝƒÈ qBƒOô»ƒƒè fBƒO»ƒƒƒÔ zAqBƒC| ºô»C ëBÕð»ƒC q»ƒw»ƒè ÿvƒÈ qkôqôôk óôõƒGBâBƒC ʃƒG»ƒƒÜ RBƒÜºk ÿqBƒük ÊG»G »ýýð þÜ»üBðBì aýø ëBÕð»ƒC»ƒè óôõƒG äƒðºlƒÉƒG þƒƒðkrƒƒÝƒPƒwôqk þÝÉOôºq Ê„ºk ëBÕð»C ,ëBÕƒð»ƒC»ƒè z»Ü ôõì»ø q»â »üBHOrãG½g»è ÿrO q»G yÌ»G »ü ½G ,»üAôõGBâBC»G þɃè äðºlÉG þðBܻļrì ÞÉP„ôõì»ø»è ëBÕð»C»G q»HìAq»G krܺk BâBC ÊG ô ÿ»ƒÝƒük þƒðBÜ»ƒÄ¼rƒƒì ô»ƒƒC »ƒƒOAô ÿ»„»G ô»C q»HìAq»G»è krܺkrƒÈ õƒÜ »OAô ,ºôBì»ð óBýðôõG»Ü Ǽrì ÿrO q»w»è ókrÜ»xØ ºô»…ýìAqBC ÿæ»G

.RBܺk ÿqBük ºô»C ÿAôk þðBÜ»OBw »üAkºô»è »Ü»…ÉÜ þƒÍýØAô ÿ»ƒ…ü q ºô»ƒè »ƒíƒÉƒC BƒPƒxƒÉƒC õƒƒÜºôBƒO»ƒƒÜ ?»ýý_ ëBÕð»C òü ôõƒPƒ…ƒü»ƒâ»ƒñƒÉƒO ëBÕð»C»Ü óBìkBü »PÈk ºô»C ½gô»PwAq ô Á»ì½Ü»G þñP„õÜ ô ókrÝ`ɃKAq ,»w»Ü òülð»_ þðkrÝñÈ õ„ôq»xÉG òü ôõP…ü»â þÉO »üºõÉ„ ô»G q»â»C BüBC ?Alƒü ôôq »ƒì»ƒC þƒ_½ƒG ÿ»ƒƒC Qw»G»ì ?»Ü»ü»ìBñwBð ÿºô»ñü pw ÿAo»G ?»ƒýý_ ëBƒÕð»ƒC þƒðAkôôq»ƒè ëBÕð»C»è òP…ü»ãÉO ½G þè»Ì qBýPg»G ,»üAlìºl…ÉK»è óBì»ãü q ß»ü Býð»O q»G»è »ñP…ü»ãÉO ÿBƒãÈ q †ƒü ô»ƒC òýðAõOBð yÌ»G þñýwBð ÊG»G yÌ»G ô þü ôôvÉì ºkqBük ËõÜ»ƒG ëBƒÕð»ƒC þƒðBƒÜ»ƒýýðôôqºk ô þƒO»ƒü»ƒƒì½ƒƒÜ »üAõýÉK ô»C ,ºô»ñüºlHÈ rƒâ ºô»ƒÝƒük ,QÉG»ø þÜ»üºôB_q»w q»ø ëBÕð»C óBü þü ôôvÉì þÜ»ü»…ü q õܺôq»ƒø ô»C rP…ÉK ,QɃG»ƒø ÿu½ƒè½ƒülƒüBC AlìtýxƒÌ»ƒG ÿôBð»ƒø»ƒG »ƒðAqBܽƒø ô»ƒƒC ÿlƒðºõƒƒÉƒð»ƒƒè ô óôôkqõƒƒGAq þÝÉÜq ½ì ô Ëõð þÜ»üºõÉ„AkºôBð»ø ÞÉ„»G »O»ðôõG ôºôõOrâqºô óBüºsBO ÿæ»G »ü ½G ,yÌ»ƒG ÿqôõƒPƒéƒÜ»ƒè QƒƒÈ ô»ƒƒðBƒíƒ…ƒG q»ƒƒâ»ƒƒC ºôºô»ƒƒC þƒðBÜ»ƒñƒü rƒÈk ôqôôk ºôB_q»ƒw»ƒƒè QÉGºk Qgºõ…ÉK ,òü»ãG ëBƒÕð»ƒC ÿºõƒÉ„ ô yƒÌ»ƒG þƒðkrƒÜqBƒÜ»ƒƒè

ÿ»Ýü tð ÿkBü ,»ãðBì ï»C þPwAqºôBð AlÝÉðAôBO q»w»ƒG ރɾBƒw QƒxýG μòü rPý…cºô ó»üæ»Ü RBܺk qºsõâ ÿq ½ƒOBƒPÝük þƒíÈ uq òƒü rƒOºlƒðºok þè»â q»HìAq»G»ƒè ºô»ƒØArƒÉƒÌ ôBýƒðk »Ü »ü»w¼rK ô»C ,μArÝÉW»HÉW AkqõÜ þƒðBÜ»ƒ_ôBð»ƒè ÓBð½ƒØ Qƒ„»ƒø»ƒƒG ÿoAºq»w ,ArÝÉW»HÉW AlðBPwkqõÜ ,z»Ü qAs»ø óAk»w»G þðôõ_ ôBð»è ÿºô»ƒðkrƒÜqõƒƒKBƒg μókrƒƒÝƒðArƒƒÈ ô ߺôq»ø ,ºô»Oô»Ü Êè þ…ýðBÝÈkæ †ƒýƒÜºôôq ôqºô»ƒðBýƒâ óAk»ƒw»ƒƒG ,òOô»Ü sBñÉG óBü ½g þƒP„ôrƒw»ƒè þÜ»üºô»ðBñÉø rýG Bùð»ƒO óBƒü»ƒì»ƒC ÿ»ƒƒw¼rƒƒK q»ƒƒw»ƒƒG ôõƒƒƒGArƒƒƒÉƒg ÿqõ„BG þðBܺkqõÜ þƒðkrƒÝèBƒÕð»ƒC BüBC »üºô»C »ÜºqBýwrK ,óBƒPwkqõƒÜ »¾Bw ºksB„»è rOBü s»Ü ÿ»„»G ô»ƒè ô»C q»HìAq»G»è QÉ_ºk ºõÈ o»G RÂô þ_ ºôõOô»ÝÉè óBýðBü s ÿ»ðBƒw»ƒÜ ô»ƒC ÿºô»ƒðkrƒƒÜ óAkºôBƒC ,ºôArƒƒÜ ºôArƒÜ ½ƒG þƒÝƒÉƒ`ƒýƒø »ƒƒðBƒýƒÈkæ ókrܽâõPÕâ μókrÝwBG ÿ»ãÉW»Ü þƒìºkq»ƒw ô»ƒC þƒðÂAlñì ,QƒƒÉƒG BƒPƒxƒÉƒC 1987 μ1988 þƒƒƒðÂBƒw Á»â»è ó»Üºk ºô»G Qw»ø ,òXð»â ʃK óBýƒO»ƒìtƒg AkrƒO þƒƒðÂAlƒñƒì ºôArhÝÈ q ô»C ÿqôºk ,QÉHP…ü»ƒâ ºôõG þ_ »ðBƒýìõƒÝcBƒð μþƒìõƒÝc þðBÜ»ýýO»ìBø»ð ÿºô»ƒðkrƒÝ컃ܻƒè ?óBÜ»èBÕð»C ÿºôBí„BK ÿqBÜ μz»Ü ô»ƒC ÿAôk»ƒè rƒO ÿqBƒýwrƒK óBƒüºk þO»íƒcºq þƒÈ oºôB_ ºô»ƒü»ƒw¼rƒK .òüklW ÿºô»ðAk ïºô q»ø»è »ýýð Akºô»è óBìõâ R»Hƒ¾»ƒø μz»Ü q»ø»G Alñýìºs ÿ½â þÈ õƒÜ uk þÜ»ü»w¼rK QýÉ¿ƒG ރɃļrƒì AlÜ»üBø»Ä¼rì q»HìAq»G»è »ðBļr컃G ÿºô»ðkrÜ vÈ qk þðAôoºôB_ ,ºôArƒÜ QÈ ô»üºk μRBܺk Êè R»ƒÜ»ƒO»ƒGBG Bùð»ƒO ,QƒÉƒðAtƒG þƒðBÜ»ƒýƒü qBܺkqô QÉG »ýü râ½ø ô»C ÿq»ñ¾BK †ýÝÉP„ ÿq»xðAq»w»Ü »ÝɃðAkvƒü ô þƒðôõƒG ÿsAôBƒýƒƒW»ƒƒƒG þƒƒƒO»ƒƒƒüBƒƒÄ¼rƒƒƒƒì μJ»øs»ì μòüBC þƒðBƒÜºlð»ƒøºq»ƒè ºô»ƒülÜ»ƒƒü»ƒƒG ºô»ƒƒðõƒƒ_½ƒƒGôrƒƒýƒG q»ƒâ R»ƒHƒüBO»ƒG ,ºô»ƒPƒÉƒPƒw»ƒƒGºk QÈ rOõG QÈ rܺk ºqBOô ï»C ÿBOºq»w ºõÉ„ ô»G QÈ rÜBð ëBÕð»C ÿôAkôôq »ì»C »üAõâ»Ü QÈ qlG óB…ýð »üºkBw þÝÉñÈ õ„ ô RBÜ»è ºôõG ÞÈ ôAkôôq þÝÉP„ ëBÕð»C õݾ»G ,AkôArÝü qBük q»ø ,»ñýðAôpÉO ô»C ÿºôºqºk»è »Ýük ÿrü»w »üºõÉ„ ô»G †ýÝÉðôõ_½ƒG ô»C ÿºô»ðkrܺkBw RBƒÝG ëBƒÕð»ƒC »ƒð»ƒüæ ߺô »ƒƒPƒwAq ,»ƒƒüºôAkôôq ºôõG ÞÈ ôAkôôq »ì»C ÿ»Ü»ýýܺqºk ,AkôArÝü qBük þñÈ õ„ Þɾ»ƒì½ƒÜ»ƒè ÿºô»ƒC þƒðôõƒG ô ëBƒÕƒð»ƒƒC ﻃƒG ôBð»è ÿ»Ü»…ü q ëBÕð»C QÈ rOôºlÉK ô»C»ƒÜ »ƒñÈ õƒ„ ô»ƒC þƒðBƒÜ»ƒÄ¼rƒì ºôAqlƒìBƒƒXƒð»ƒƒƒC AlƒÉƒƒO ÿºôAkôôq þP…â þÜ»üºõÉ„»G îÉ¿G »íPw»G»ì Ak»ðBļrì ô»C ÿ»…ü oõâºo»è ëBÕð»C ÿºô»ƒƒƒG ÿºõƒƒƒýƒƒOõƒƒƒÜ Ak ÿ½ƒƒƒƒg ÿºqô»â ºlðºô»C þƒÜ»ƒýü q»ƒãü qBƒÜ òGqºk»G òðAõOBð óBܻļrì ºôõƒG»ƒø ºlðºô»C q»ø ß»ð »ýü q»ãü qBÜ ô»ƒè ëBƒÕð»ƒC ߺô þƒÝÈ ôAkôôq þƒðôõƒG ôõì»ø q»w»è þƒHƒéƒw ÿq»ƒãƒü qBÜ lð»_ »íÉC »ƒÝƒðõƒ_ ,ºôBðAk óôõƒG rO þðBܻļrì»è BýW òýð ÞÉļrƒì óBü u Qƒwºkqôk þƒÜ»ƒü»ƒƒâqôk»ƒƒè ºlðºô»C óBܻļrì rÉg»ð ,Bð ,òü»ÝG q»ƒø ºô»ƒO»ƒðôArƒPw»ƒG ºô»ƒÜ»ƒü»ƒƒG QÉGAlÝÉw»Ü q»ø q»w»G ÞÈ ôkôôq þÉK QƒÉƒGºk q»ƒãƒü qBÜ ÿk ÿô»ƒC þðBw»Ü q»w»è ÿºô»ðAlãðºq kõgBü þ„½g ߺô óôkq»â ,QɃGºk rƒO þO»HüBO ÿºô»ðAkqBÜ ºô»C q»HìAq»G»è .»ü»ø ÿ½g QÉG ß»ýý_q»ø »Üºô»ðAkqBÜ rPýƒC


ANFAL ºô»ðpÉâºk ½G óBíèBÕð»C þO»üBÝýc óBÜ»ñÈ ô

nojan_issue_57  
nojan_issue_57  

Nojan Newspaper issue 57