Page 1

²զ·³ÛÇÝ ì³ñãáõÃÇõÝ ²åáõ î³åÇÇ ԷÙÇñáõû³Ý

Council of the Armenian Community of Abu Dhabi

25 ÜáÛ»Ùբ»ñ 2009 ²åáõ î³åÇ êÇñ»ÉÇ ÍÝáÕք, ²åáõ î³åÇÇ ÙÇûñ»³Û гÛÏ³Ï³Ý ì³ñųñ³ÝÁ, ѳ×áÛùÝ áõÝÇ ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ áñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³Ûë ï³ñ»ßñç³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ, Çñ Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç áõÝÇ 2010 Ã. ûñ³óáÛóÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý »õ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý Û³ïáõÏ Íñ³·Çñ: Æ ï³ñբ»ñáõÃÇõÝ Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñáõ å³ïñ³ëïÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÇÝ, ³Ûë ï³ñáõ³Ý ûñ³óáÛóÇÝ å³ïÏ»ñÝ»ñÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý á×áí ÝϳñÝ»ñ áõ ·Í³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ: гÛÏ³Ï³Ý Ã»Ù³Ûáí áõ á×áí ·Í³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ åÇïÇ å³ïñ³ëïáõÇÝ í³ñųñ³ÝÇë բáÕբáç ¹³ë³ñ³Ý¿Ý ÙÇÝã»õ í»ñÇÝ Ï³ñ·Ç Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³ß³Ï»ñïÇ ÏáÕÙ¿: ²é ³Û¹ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ÍÝáÕù¿ ÏÁ Ëݹñ»Ýù áñ ÙÇÝã»õ Û³é³çÇÏ³Û Þ³բ³Ã Çñ»Ýó ½³õ³ÏÝ»ñÁ ù³ç³É»ñ»Ý, áñå¿ë½Ç ïáõ»³É ûٳݻñáí ·Í³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ å³ïñ³ëïáõ³Í ÁÉÉ³Ý A4 ÃáõÕÃÇ íñ³Û ·áõݳõáñ áõ ½³ÝáÝù Û³ÝÓÝ»Ý ¹åñáó Çñ»Ýó ¹³ëïdzñ³ÏÝ»ñáõÝ: ÞÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù Ò»ñ ·áñͳÏóáõû³Ý:

Բագրատ Պալապանեան îÝûñ¿Ý ²åáõ î³åÇÇ ØÇûñ»³Û ì³ñųñ³Ýի

Dear Parents, The Abu Dhabi Armenian School has the pleasure to unveil its plans for the preparation and publication of the school’s calendar for the academic year 2010. As a change to last years, the theme of this year’s calendar will be prepared from pictures and drawings of Armenian topics. These drawings with Armenian theme and style will be prepared by all the students (including KG). Therefore, we would like to ask parents to assist and encourage their children to prepare colored drawings (with any Armenian theme in A4 size paper) and submit them to their teachers by next Saturday (5th of December 2009). We appreciate and thank you for your co-operation. Pakrad Balabanian Principal Abu Dhabi Armenian School

‫ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬-‫ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‬٢٩٤٢٣:.‫ب‬.‫ص‬ e-mail : ad.armenians@gmail.com

P.O. Box 29423 Abu Dhabi – United Arab Emirates

Abu Dhabi School Calendar  
Abu Dhabi School Calendar  

Announcement inviting the children of Abu Dhabi Armenian one-day school to contribute with paintings of their own to enrich the 2010 school...

Advertisement