Page 1

แผนงานเดือน พฤษภาคม วันที่ ๒๗ เม.ย. ๕๕ สพอ.วังน้อย ร่วมกับ โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดอบรมโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านคลอง ๒๗ ม.๓ ต.ชะแมบ

๓๑ พฤษภาคม วัน“งดสูบบุหรี่”โลก ปริทรรศน์(Paradox)บนซองบุหรี่

การสูบบุหรี่ทาร้ายคนอื่นและโลกกว่าที่คุณคิด “การสูบบุหรี่ทั่วโลกก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2.6 ล้านตัน/ปี และก๊าซมีเทน 5.2 ล้านตัน/ปี” “การทาไร่ยาสูบและการผลิตบุหรี่ทาให้เกิดการทาลาย ป่าและต้องปลูกทดแทนมากถึง 108 ล้านไร่/ปี” “ควันบุหรีป่ ระกอบด้วยสารพิษมากกว่า 250 ชนิด และเป็นสารก่อมะเร็งมากกว่า 60 ชนิด” “องค์การอนามัยโลกระบุว่า ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการได้รับ ควันบุหรี่มือสองปีละ 5 แสนคน”

“ถ้าไม่เลิกสูบ ก็กลับไปสูบเงียบๆคนเดียว ในห้อง ปิดทึบ ไม่รักตนเองก็ควรเคารพสิทธิคนอื่นบ้าง”

กิจกรรม

๑ - ๓๐ พ.ค. ดาเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ๒๕๕๕

ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕

๑ - ๓๐ พ.ค. ดาเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ ๒๕๕๕ - ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนใน การจัดการความรู้เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ม.๓ ต.หันตะเภา - การรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ๐ บ้านลาแดง ม.๓ ต.หันตะเภา ๐ บ้านคลองอ้ายสังข์ ม.๓ ต.ลาไทร ๐ บ้านคลองสิบตัน ม.๓ ต.สนับทึบ - ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๐ บ้านคลอง ๒๗ ม.๓ ต.ชะแมบ พ.ค. ๒๕๕๕ ตรวจสุขภาพกองทุนโครงการแก้ไขปัญหา ความยากจน(กข.คจ.)

๕ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอวังน้อย โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๒๑-๕๓๕๔


ภาพกิจกรรมเดือน เมษายน ๒๕๕๕

๒ เม.ย. ๕๕นางสาวประภาพร บ้านคลองสี่ พัฒนากร ร่วมกับ อบต.พยอม จัดเวทีประชาคมจัดทาแผนพัฒนา ๓ ปี ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตาบลพยอม

๙ เม.ย. ๕๕ นายขจรชัย วัฒนาประยูร นายอาเภอวังน้อย พร้อมด้วย คณะข้าราชการ ประชาชน อาเภอวังน้อย ร่วมพิธี วางดอกไม้จัน ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภัคคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรัตน์ราชสุดาฯ ณ วัดพยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

๒๔ เม.ย. ๕๕ สพอ.วังน้อย จัดอบรมโครงการรักษาและพัฒนาหมู่ บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(ขยายผล) บ้านลาแดง ม.๓ ต.หันตะเภา ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านลาแดง ม.๓ ต.หันตะเภา

๒๕ สพอ.วังน้อย ลงพื้นที่ ติดตามการดาเนินงานกองทุนหมูบ่ ้าน ม.๒ ต.หันตะเภา ณ ศาลาประชาคม ม.๒ ต.หันตะเภา อ.วังน้อย

๓ เม.ย. ๕๕ นางสาวประภาพร บ้านคลองสี่ พัฒนากร ร่วมกับ อบต.พยอม จัดเวทีประชาคมจัดทาแผนพัฒนา ๓ ปี ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ ๓ ตาบลพยอม

๑๑ เม.ย. ๕๕ นางประทีป ตัณฑะตะนัย พัฒนาการอาเภอวังน้อย พร้อมด้วย ข้าราชการ ภาครัฐ และเอกชน อาเภอวังน้อย ร่วมพิธี รดน้าดาหัวขอพรจากนายขจรชัย วัฒนาประยูร นายอาเภอวังน้อย ณ ที่ว่าการอาเภอวังน้อย

๒๕ เม.ย. ๕๕ สพอ.วังน้อย จัดอบรมโครงการรักษาและพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(ขยายผล) บ้านคลองสิบตัน ม.๓ ต.สนับทึบ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านคลองสิบตัน ม.๓ ต.สนับทึบ

๒๖ เม.ย. ๕๕ สพอ.วังน้อย จัดอบรมโครงการรักษาและพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(ขยายผล) บ้านคลองอ้ายสังข์ ม.๓ ต.ลาไทร ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านคลองอ้ายสังข์ ม.๓ ต.ลาไทร

แผ่นพับอำเภอวังน้อย  

แผ่นพับอำเภอวังน้อย