Page 1

สาระน่ารู้

พิธีรดน้ำขอพร

ผลการปฏิบัติงาน

มุทิตจิต ด้วยรักและผูกพัน

10 วิธีคลายเครียดจากการทางาน 1. การปรับเปลี่ยนความคิด เลิกการคิดมาก คิดวนแบบซาๆ เพื่อจะได้ไม่เครียด 2. ยึดคติ “จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว” 3. การรู้จักยืนยันสิทธิของตน จงอย่าเกรงใจผู้อื่น มากเกินไป 4. รู้จักการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี 5. การบริหารเวลาอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมง่าน 7. การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม รู้จักฝึก ควบคุมอารมณ์ 8. การพูดอย่างสร้างสรรค์จะช่วยสร้าง บรรยากาศที่ดีในการทางาน 9. การพักผ่อนหย่อนใจ เข้าร่วมกิจกรรมคลาย เครียดต่างๆ 10. การออกกาลังกายเพื่อการคลายเครียด ผ่อนคลายความเมื่อยล้า

โครงการรักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (หมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย) ณ ตาบลบ้านรุน สาเภาล่ม และปากกราน


แผนการปฏิบัติงาน ๑,๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โครงการส่งเสริมสนับสนุน โครงการดาเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตาบลบ้านป้อม อาเภอพระนครศรีอยุธยา ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประชุมผู้เข้าสู่ระบบมาตร ฐานงานชุมชน ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ พระนครศรีอยุธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ เรียนรู้ชุมชน (ที่ประสบอุทกภัย) ณ หมู่ที่ ๕ ตาบล สาเภาล่ม อาเภอพระนครศรีอยุธยา ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โครงการขยายผลหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ณ ตาบลปากกราน อาเภอ พระนครศรีอยุธยา ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตาบล ณ ตาบลบ้านใหม่ อาเภอพระนครศรีอยุธยา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตาบล ณ ตาบล บ้านใหม่ อาเภอพระนครศรีอยุธยา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตาบล ณ ตาบล บ้านเกาะ อาเภอพระนครศรีอยุธยา

“วันวิสำขบูชำ” เป็นวันสำคัญยิ่งทำงพระพุทธศำสนำ เพรำะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้ำประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ ได้ ปรินิพพำน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง ๓ ครำวคือ ๑. เมื่อเจ้ำชำยสิทธัตถะ ประสูติที่พระรำชอุทยำนลุมพินวี ัน ระหว่ำงกรุงกบิลพัสต์กับเทวทหะ เมื่อชั้นศูกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักรำช ๘๐ ปี ๒. เมื่อเจ้ำชำยสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำเมื่อพระชนมำยุ ๓๕ พรรษำ ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหำโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรำ ตำบล อุรุเวลำเสนำ นิคม ในตอนเช้ำมืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกำ ก่อนพุทธศักรำช ๔๕ ปี หลังจำกออกผนวช ๖ ปี ปัจจุบันสถำนที่ตรัสรูแ้ ห่งนี้เรียกว่ำพุทธคยำ เป็นตำบลหนึ่ง ของเมืองคยำ แห่งรัฐพิหำรของดินเดีย ๓. หลังจำกตรัสรู้แล้ว ได้ประกำศศำสนำ และโปรดเวไนย สัตว์ ๔๕ ปี พระชนมำยุได้ ๘๐ พรรษำ ก็เสด็จดับขันธปริ นิพพำน เมื่อวันอังคำร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ณ สำลวโนทยำน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินำรำ แควัลมันละ แควันอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย นับว่ำเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่ง ที่เหตุกำรณ์ทั้ง ๓ เกี่ยวกับวิถี ชีวิตของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ซึ่งมีช่วงระยะเวลำห่ำงกันนับ เวลำหลำยสิบปี บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๖ ดังนั้นเมื่อ ถึงวันสำคัญเช่นนี้ ชำวพุทธทั้งคฤหัสถ์ และบรรพชิตได้พร้อม ใจกันประกอบพิธีพระพุทธองค์เป็นกำรพิเศษ เพื่อน้อมรำลึก ถึงพระกรุณำธิคุณ พระปัญญำธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของ พระองค์ท่ำน ผู้เป็นดวงประทีปของโลก

จุลสำรปีที่ ๗ ฉบับที่ ๕๒ เดือนพฤษภำคม ๒๕๕๕ สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยำ โทร.๐๓๕-๒๔๑๑๖๒

แผ่นพับอำเภอพระนครศรีอยุธยา  

แผ่นพับอำเภอพระนครศรีอยุธยา

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you