Page 1

Ayushya

Centre for Healing and Integration

Btcm-Kyhg

 hmeyw 2

e¡w 3

Unkw-_À 2016þ amÀ-¨v 2017

n


Ayushya

Centre for Healing and Integration

Ayushya Centre for Healing and Integration (ACHI) Charitable Society is one of the first Holistic Health Centres and Clinics in India started by Medical mission Sisters(MMS) in 1985. Reg. No. K 12/11

G{]nÂ, Hm-KÌv , Unkw-_À amk-§-fn {]kn-²n-I-cn-¡p¶p c£m-[n-Imcn : s{]mhn³jyÂþ kn. acnb s]m-«-\m\n (MMS) FUn-äÀ & ]-_vfn-jÀ : tUm. kn. Fssek Ipt¸m-g-bv¡Â (MMS) FUn-täm-dn-b Sow

2

.. Xmfp-IÄ a-dn-¡p-t¼mÄ

kn. enÃn tPmk^v s\Ãn-¡p-t¶Â (MMS) {io. kPn ^nen¸v I¿m-eIw {io. AeIvkv aWn-apdn tUm. kn. F-en-k_-¯v h-S-t¡¡c (MMS) kn. sXd½ {]mbn-¡fw (MMS) kn. ta-cn-¡p-«n In-W-äpI-c (MMS)

03

FUn-tägvkv sU-kvIv

AUvsshkdn I½än

04

AIyp-{]-jÀ NnIn-Õm-co-Xn

tUm. tPm¬ t__n tUm. kmap-th tPmk^v tUm. sI.-sP. amXyp tUm. _©-an³ F{_lmw {io. H.sP t]mÄ {io. Fw. C{_m-lnw-Ip«n {ioaXn _n cm[m-aWn tUm. kn. tPmhm³ Np¦-¸pc (MMS) kn. hnIvtSm-dnb Icn-aäw (MMS) kn. Zo\m ^nen¸v taS-bn (MMS) AUz. kn. sdPn s]cn-§m-c-¸Ån (MMS)

07

kptPmIv NnInÕ

09

acp-¶n-Ãm¯ tcmK-i-a-\-¯n\v tbmK{]mWhnZy

11

ssa³Uv^pÄs\kv

13

tbm-Kbpw hyàn-Xz-hn-I-k-\hpw

16

dn^vf-Ivtkm-f-Pnbpw Rm\pw

18

aÀ½ NnInÕ

21

]¨-shÅw

22

Bbp-jy F\n¡v k½m-\n-¨-Xv

23

Bbpjy A\p-`hw

24

ka{K BtcmKy ]cn-io-e\ ¢mÊp-IÄ

27

ka{Km-tcmKyw ]mh-s¸-«-h-cpsS CS-bnÂ

28

PohnXw {Iao-I-cn-¡q..... BtcmKyw \ne-\nÀ¯q.......

29

R§Ä \pW ]d-bp-I-bnà kXyw ]d-bm-Xn-cn-¡pIbp-anÃ

30

\m«-dn-hp-IÄ

31

IpSpw-_-Iu¬k-nen§v

32

ssN\okv tbmKm þ Im-ep-IÄ

34

Pohn-X-{Xmkv

kÀ¡p-te-j³ Sow kn. acnb ]c-h-cm-I¯v (MMS) kn. tdmkv ssh¸\ (MMS) kn. sX-tc-kv I-«¡bw (MMS) s{]m-^. t]-Ä-kn A-e-Ivkv {ioaXn hnPn kXo-jv Ip-amÀ {io. sI. ]n. tXma-kv {io. tPm-bn Fw. F. A{UÊv :

FUnäÀ Bbpjy Btcm-Kyhgn, shcqÀ ]n.-H. N§-\m-tÈcn þ 686104 0481-2720544, 2726326 +91 8547845448 ayushyamms@gmail.com, elizakup@gmail.com www.ayushyamms.org www.facebook.com/ayushyamms

Hä{]-Xn þ hmÀjnI hcn-kwJy þ

` `

35/þ100/þ-

Private circulation AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

Bbpjy Btcm- K y- h - g nbv ¡ v \ev I p¶ Aw-Ko-Im-c-¯n\pw A`n-\-µ-\-¯n\pw t{]mÕml-\¯n\pw \µn. IqS-X DWÀtÆmsS Dt·-jt¯msS apt¶-dm³ CXv iàn \evIp-¶p. Cu e¡-¯nse Btcm-Ky-h-gn-bn Bbpjy-bnse {][m\ hnj-b-amb ka-{K- B-tcm-Kys¯bpw Huj-[-c-lnX NnIn-Õm-co-Xn-I-sfbpw ]cn-N-b-¸-Sp-¯p-I-bmWv. 1985 þ  Bbp-jyXp-S-§n-b-Xp-ap-X Ignª 32 hÀj-¡mew acp-¶p-Iq-Sm-sX-bpÅ NnIn-Õ-bn s{Sbn-\nwKv \S-¯p-Ibpw ¢n\nIv \Sv¯p-Ibpw sNbvXp-h-cp¶p. [mcmfw tcmKn-IÄ¡v kuJyw sImSp-¡p-¶Xn\pw kuJy-Zm-bI - sc ]cn-io-en-¸n-¡p-¶X - n\pw Bbp- j ybv ¡ v km[n- ¨ - X nsâ kt´m- j hpw kwXr-]vXnbpw {]nb hmb-\-¡m-cp-ambn ]¦p-hbv¡p-¶p. 1990 Ifn Im¯-enIv sl¯v Atkmkn-tb-j³ Hm^v C³Uy- (CHAI)bp-ambn tNÀ¶v Bdp-sIm-Ã-¡mew Hcp amkw ssZÀLy-apÅ Hcp s{Sbn-\nwKv t{]m{Kmw Câ-t{K-äUv At{]m¨v äp sl¯v F¶ t]cn \S-¯p-I-bp-ïmbn. CXn ]s¦-Sp-¯-h-cn ]ecpw C¶pw C³UybpsS ]e-`m-K§ - f - n ¢n\n-¡p-IÄ \S-¯p-Ibpw Bip-]{Xn kuIcyw CÃm¯ ]mh-s¸« {KmaoW-cpsS CS-bn I½yp-Wnän sl¯v skâ-dpIÄ hgn al-¯mb tkh\w ImgvNh - b - ¡ v p-Ibpw sN¿p-¶p. ka-{Km-tcm-Ky-¯nsâ {]kàn Ct¸mÄ hÀ²n-¨p-h-cn-I-bmWv. NnIn-Õbnepw tUmIvtSgvknepw kq¸À kvs]jym-enän Bip-]-{Xn-Ifnepw aäpw am{Xw B{i-bn-¨m BtcmKyw t\ Sm³ km[n-¡p-I-bnà F¶ Xncn-¨-dnhv IqSp-X BÄ¡mÀ¡v t_m[y- a mbn XpS- § n- b n- « pïv . am{X-aà hn]-co-X-amb ]mÀiz-^-e-§Ä DïmIp-¶-Xmbpw hmÀ¯-I-fn hmbn-¡p-¶pïv. Pohn-Xs - sieotcmK-§f - mWv IqSp-X t]scbpw Ae-«p-¶Xv. AXn\v acp¶pw a{´-hp-aà thïXv adn¨v Pohn-X-ssi-en-bn hnXymkw hcp-¯pI-sb-¶-Xm-Wv. amc-I-§-fmbn C¶v IW-¡m-

¡-s¸-«n-cn-¡p¶ tcmK-§-fn H¶m-aXv lmÀ«v Aäm¡pw, cïm-aXv Im³kdpw aq¶m-aXv {] ta-l-hp-am-Wv. \mem-a-s¯- Im-c-W-amWv \s½ IqSp-X Ccp¯n Nn´n-¸n-t¡-ïXpw t_m[hm-·m-cm-t¡-ïXpw. CXv asäm-¶p-aà acp-¶nsâ ]mÀiz-^e - § - f - m-Wv. Bbpjy Soanse ]eÀ¡pw CXv A\p-`h-th-Zy-am-bn-«p-Å-XmWv. Chn-sSbmWv acp-¶p-Iq-Sm-sX-bpÅ NnIn-Õm-co-Xn-bpsS hÀ²n¨ {]kàn \ap¡v t_m[y-am-Ip-¶Xv. ASn-b-´c L«-§-fnepw Nne {]tXyI kml-Ncy-§-fnepw tUmIvSdpw Bip-]-{Xnbpw acp¶pw \ap-¡m-h-iy-am-Wv. F¶m CXn Aan-X-ambn B{i-bn-¡p-I-sb-¶Xv Ipsd-tbsd BÄ¡mÀ¡v ioe-ambn amdn-bn-«p-ïv. Bip-]-{Xnbpw acp¶pw Hcp AUn-£-\mbn amdn-bn-«pÅ BÄ¡m-tcbpw ImWm³ km[n-¡p-¶p-ïv. ioew-am-än-bmte tImew amdp-I-bp-Åp. hnhn-[X - c- ¯ - n-epÅ BÄ«Àt\-äohv sXd-¸nIÄ Dïv. Bbp-jy-bnse Btcm-Ky-{]-hÀ¯-IÀ AXv {]tbm-Kn-¡p-Ibpw sN¿p-¶p-ïv. CXn NneXv am{Xw Cu e¡-¯n ]cn-N-b-s¸-Sp-¯p¶p. ico-c-¯n sXm«pw sXmSm-sXbpw sN¿mhp¶ sXd-¸n-IÄ Dïv. AIyp-{]-jÀ, AIyp]w-MvNÀ, dn^vf-Ivtkm-f-Pn, Hmdn-¡p-eÀ sXd-¸n, kptPm-Iv, tbmK, {]mWn-Ivloenw-Mv, XpS-§nbh. CXn-sâ-sbÃmw ASn-Øm-\-XXzw ico-c¯n\v kzbw {]Xn-tcm-[n-¡m\pw kuJy-s¸Sp¯m-\p-apÅ Ign-hp-ïv F¶-Xm-Wv. Pohn-X-ssi-en-am-äpI. ]cn-io-en¨ PohnX-ssi-en-bn-eqsS Dïm-bn«pÅ amdm¯ tcmK§Ä¡v Pohn-X-ssien amäw Xs¶bm-hs« Hcp ]cn-lm-cw. FÃm-hÀ¡pw \à BtcmKyw t\cp-¶p.

3

kn. tUm. Fssek Ipt¸m-g-bv¡Â FUn-äÀ

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

kn. t{Kkn IÃp-¡p-f-§c MMS

 

acn-b³ lukv, sImssS-bv¡-\m DIHAT Diploma Holder Mob: 04987591314

NnIn-Õm-co-Xn

4

5000

\pta hÀj-§Ä¡p ap¼v ssN\- b n hnI- k n- ¸ n- s ¨- S p¯ Hcp {]mNo\ NnInÕm coXn-bmWv AIyp-{]-jÀ. ssIhn-c-ep-IÄ D]-tbm-Kn¨v ico-c-¯nse Nne {]tXyI t]mbnâp-I-fn aÀ±w sImSp-¯mWv AIyp-{]-jÀ sN¿p-I. Cu NnIn-Õm-coXn-bneqsS sS³j³ aqe-ap-ïm-Ip¶ ]e Akp-J§fpw kpJ-s¸-Sp-¯m-\m-hp¶p, cà-Nw-{I-aWw icn-bmb coXn-bn-em-¡p-¶p, thZ-\I - Ä Ipd-bv¡p¶p. ico-c¯ - nse DuÀPw k´p-en-Xm-hØ - b - n-em¡p-¶p. tcmK-{]-Xn-tcm-[-iàn hÀ²n-¸n-¡p-¶p. A§s\ BtcmKyw sa¨-s¸-Sp-¶p. km[m-c-Wbp-ïm-Ip¶ Akp-J-§Ä ^e-{]-Z-amb coXnbn NnIn-Õn¨p kpJ-s¸-Sp-¯m³ AIyp-{]-jÀ NnIn-Õm-coXn D]-I-cn-¡p¶p. AIyp-]-MvNÀ, AIyp-{]-jÀ NnInÕm coXn-IÄ cïpw Htc XXz-¯n-emWv {]hÀ¯n¡p-¶-Xv. AIyp-]-MvNÀ NnIn-Õbv¡p t\À¯ {]tXy-I-Xcw kqNn icoc-¯n Ip¯n t]mbnâp-Isf Dt¯-Pn-¸n-¡p¶p. AIyp{]j-dn-em-Is« kqNn-IÄ¡p ]Icw ssIhn-c sImïv aÀ±w sImSp-¡p-¶p. ssN\okv kn²m´-a-\p-k-cn¨v FÃm tcmK-§-fp-sSbpw aqe-Im-cWw \½psS icoc-¯n-ep-ïm-Ip¶ {Ia-c-ln-X-amb DuÀP {] hm-l-am-Wv. AIyp-{]-jÀ NnInÕsImïv C§s\-bp-ïm-hp¶ DuÀP-{]-hm-ls¯ icn-bmb coXn- b n- t ebv ¡ p Xncn- ¨ p- s Im- ï p- h - c phm\pw BtcmKyw hosï-Sp-¡m\pw km[n-¡pw. Iyp AÃ-¦n No F¶mWv ssN\okv `mj-bn F\ ÀPn Adn-b-s¸-Sp-I. CXns\ \½psS {]mW-hmbphpamb-n Xmc-X-ay-s¸-Sp-¯mw.

bn³(`Yin) bmMv (Yang)kn²m´w

'bn³' 'bmMv' F¶Xv Iyp F\ÀPnbnse cïp hyXykvX ImgvN¸ - m-Sp-IÄ BWv- F¶p ] dbmw. ssN\okv XXz-im-kv{X-a-\p-k-cn¨v bn³ bmMv F¶Xv {]]-©-¯nsâ ASn-Øm\ {]amW-am-Wv. CXv Htckabw hn]-co-X-ambpw A\p]q-c-I-ambpw {]-hÀ¯n-¡p-¶p. \à BtcmKyw F¶Xv bn³ bmMv F\ÀPn-IfpsS k´p-e-\m-hØ-bmWv. 'bn³' s\ kv{Xobmbpw 'bmMn' s\ ]pcp-j-\mbpw IW-¡m-¡p-¶p. bn³ F\ÀPn s\K-äohpw bmMv F\ÀPn t]mkn-äohpamWv-

]©-`qX kn²m-´w (Five Elementas Theory)

{]]-©s¯ acw, Aán, `qan, temlw, Pew, F¶ 5 LS-I-§-fmbn hn`-Pn-¨mWv ssN\¡mÀ IW-¡m-¡p-I. {]Ir-Xn-bnse FÃm-än-s\ bpw Ch hebw sNbvXn-cn-¡p-¶-Xmbn AhÀ Icp-Xp-¶p. Ch a\p-jy- i-co-c-¯nse B´-cnIm-h-b-h§fpsS {]Xo-I-§-fm-Wv.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

5 sacn-Un--b³kv (DuÀP Nm\-ep-IÄ)

a\p-jy-ic - o-c¯ - n F\ÀPn {]h-ln-¡p¶Xv hnhn-[§ - f - mb Nm\-ep-If - n-eq-sS-bmWv. Ch sacn-Un-b-\p-IÄ F¶mWv ssN\okv NnInÕm coXn-bn Adn-bs - ¸-Sp-I. AIyp-{]-jÀ t]mbnâpIÄ sacn-Un-b-\p-I-fn-emWv ØnXn sN¿p-¶-Xv. \½psS I®p-I-fm Chsb ImWm-\m-hnÃ. ico-c-¯n {][m-\-ambpw 12 tPmUn sacn-Unb-\p-Ifpw 8 FIvkv{Sm sacn-Un-b-\p-Ifpw Dïv. tPmUn sacn-Un-b\ - p-IÄ B´-cn-Im- h-bh - § - f - n \n¶v Bcw-`n-¡p-¶p. B´-cnI Ah-b-h-§-fn NneXv I«n-bm-bXpw (Solid) NneXv s]mÅbm-bXp-amWv (Hollow). I«n-bmb Ah-b-h-§Ä F\ÀPnsb kw`cn-¡p-t¼mÄ s]mÅ-bm-bh Ah-bp-sS {] hm-l-¯n\v klm-b-am-hp-¶p. B´-cn-Im-h-b-h§-fn \n¶pw Bcw-`n-¡p¶ sacn-Un-b-\p-IÄ _Ô-s¸« Ah-b-h-¯nsâ t]cn-emWv Adn-bs¸-Sp-I. Ch-bn 6 F®w "bn³' Dw 6 F®w "bmMv'Dw BWv, 6 F®w ssII-fn-eq-sS-bpw, 6 F®w Imep-I-fn-eq-sSbpw IS-¶p-t]m-Ip-¶p. tPmUn-If - mb 12 sacn-Un-b\ - p-Ifpw ico-c¯ - nsâ Ccp-h-i-§-fnepw Hcp t]mse ImW-s¸-Sp-¶p.

                 

ssII-fnse "bn³ 'sacn-Un-b-\p-IÄ izmk-tImiw (L) (Lung), lrZbm-h-cWw (P) ( Pericadium) lrZbw (H) (Heart)

ssIfnse "bmMv'sacn-Un-b-\p-IÄ h³Ip-SÂ ( LI ) {Sn¸nÄ hmÀaÀ ( TW ) sNdp-IpSÂ- (SI )

Imense "bn³ 'sacn-Un-b-\p-IÄ

¹ol ( SP) IcÄ (LIV) hr¡(K)

Imense "bmMv' sacn-Un-b-\p-IÄ

Bam-ibw(ST) ]n¯m-ibw(GB), aq{Xm-ibw( UB) tPmUnI-fà - m¯ aäp 2 sacn-Un-b\ - p-IÄ IqSn {][m-\-s¸-«-h-bm-Wv. Ah FIvkv{Sm sacnUo-b-\p-I-fn DÄs¸-Spw. 1. I¬sk-]vj³ shÊ sacn-Unb³ (CV) Asæn sd³ Nm\ CXv ico-c-¯nsâ ap³h-i¯v a²y-¯n-eqsS IS-¶p-t]m-Ip-¶p. 2. Kth- W nwKv shÊ sacn- U n- b ³ ( GV ) Asæn Uyp Nm\ CXv ico-c-¯nsâ ]pd-Ip-hi - ¯v a²y-¯n-eqsS IS-¶p-t]m-Ip¶p Cu cïp sacn- U n- b - \ p- I Ä¡pw F\ÀPn {]hm-l-¯n\v X\-Xmb t]mbnâp-IÄ Dïv.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

6

Hcp \nÝnX coXn-bn-emWv DuÀÖw sacn-Un-b-\p-I-fn-eqsS Hgp-Ip-¶-Xv. Hmtcm sacnUn-b\ - p-Ifnepw Hcp {]tXyI ka-b¯ - m-bn-cn¡pw Hgp-¡nsâ Xo{hX IqSn-bn-cn-¡p-¶-Xv. DuÀP¯nsâ Afhv Hmtcm sacn-Un-b-\nepw ]c-am-h[n ImW-s¸-Sp¶ kabw Xmsg ImWn¡pw hn[-amWv. CXn\v ssN\okv t¢m¡v F¶p ]dbpw. 1. izmk-tImi sacn-Un-b³ (L) 3 AM \pw 5 AM \pw CSbv¡v 2. h³ IpSÂ sacn-Un-b³ (LI ) 5 AM \pw 7 AM\pw CSbv¡v 3. Bam-ibw sacn-Un-b³ (ST) 7 AM \pw 9 AM \pw CSbv¡v 4. ¹olm sacn-Un-b³ (SP) 9 AM \pw 11 AM \pw CSbv¡v 5. lrZbw sacn-Un-b³ (H) 11 AM \pw 1 PM \pw CSbv¡v 6. sNdp-Ip-SÂ sacn-Un-b³ (SI) 1 PM \pw 3PM \pw CSbv¡v 7. aq{Xmibw sacn-Un-b³v(UB) 3 PM \pw 5 PM \pw CSbv¡ 8. hy¡ sacn-Un-b³(K) 5 PM\pw 7 PM \pwCSbv¡v 9. lrZ-bm-h-cWw sacn-Un-b³(P) 7 PM\pw 9 PM \pw CSbv¡v 10. {Sn¸nÄ hmÀaÀ sacn-Un-b³ (TW) 9 PM\pw 11PM \pw CSbv¡v

11. ]n¯m-ibw sacn-b³kv (GB) 11 PM\pw 1 AM\pwCSbv¡v 12. IcÄ sacn-Un-b³kv ( LIV ) 1 AM\pw 3 AM\pw CSbv¡v 24 aWn-¡qÀ sImïv DuÀPw FÃm sacn-Un-b-\p-I-fn-eq-sSbpw IS¶p t]mIp-¶p. tcmK-\nÀ®-b-¯n\v Cu kn²m´w D]-tbm-Kn¡m-hp-¶-Xm-Wv. DZm-l-c-Wambn Hcp tcmKn¡v hb-dp-th-Z\ Gähpw IqSp-X A\p-`-h-s¸Sp-¶Xv AÀ²cm-{Xn-bn-em-Wv. Cu ka-b¯v ]n¯m-i-b-¯n IqSp-X DuÀPw Dïm-IpIbpw {]hÀ¯\w ]mc- a y- ¯ n- s e- ¯ p- I bpw sN¿p-¶p. lrZ-b-¯n F\ÀPn Gähpw Ipdhm-bn-cn-¡p¶ ka-b-am-W-Xv. ssN\-bn-emWv AIyp-{]-jÀ NnIn-ÕbpsS Dd-hn-S-sa-¦nepw `mc-X-¯nepw Cu coXn ]pcm-X\ Imew apX D]-tbm-K-¯n-ep-ïv. ]mÀiz-^e - § - Ä H«p-an-ÃmsX sN¿m-\m-hp¶ Hcp NnInÕm coXn-bm-Wn-Xv. Znh-tk-\tbm H¶n-Shn« Znh-k-§-fntem Bbn 7 apX 10 Znhkw hsc-bmWv NnIn-Õ-bp-sS Hcp tImgvkv. AXn-\ptijw Ipd-ªXv 15 Znhkw Ignªv ASp¯ tImgv k v \ev I mw. tcmK- ¯ nsâ ]g- ¡ hpw Xo{h-Xbpa\p-k-cn¨v NnIn-Õm-k-abw IqSpXtem Ipdthm BImw. AIyp-{]-jÀ NnIn-Õ -Häbvt¡m aäp NnInÕmcoXn-I-fpsS IqsStbm sN¿m-hp-¶-Xm-Wv.

Renowned Social Worker Daya Bai visited Ayushya (Oct. 2016) and shared her experience with participants AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

tUm. hnP-b-Ip-amÀ V ISA kptPmIv

s{Sbn-\À Mob: 9895714006

Z

£nWsImdn-b³ imkv{X-Ú\ - mb s{]m^. ]mÀ¡v tPhq BWv kptPmIv NnInÕmcoXn hnI-kn-¸n-s¨-Sp-¯-Xv. AKm-[-amb ]mWvVnXyhpw B²ym-ßn-IX - bpw IqSn tNÀ¶ BfmWv At±- l w. \nkzmÀ°- a mb tkh- \ - ¯ n\pw, FÃm-h-scbpw kt´m-jn-¸n-¡p-hm\pw thïn Dgnªp h¨n-cn-¡p-I-bm-bn-cp¶p At±-l-¯nsâ Pohn-Xw. kq£vahpw {]]-©-k-´p-enXm-h-Øbn ØnXn sN¿p-¶-Xp-amb ssNX-\y-amWv a\pjyico-cw. C¡m-c-W-¯m Xs¶ ico-c¯n\v AXnsâ ssNX\yw \ne-\nÀ¯phm-\pw, ]qÀ®hpw kzX- { ´- h p- a mb {]Xn- ` m- k - a mbn \ne-sIm-Åp-hm\pw km[n-¡p-¶p. {]IrXn Nne ]mT-§Ä \s½ ]Tn-¸n-¡p-¶p--ïv. tcmK-§-fn \n¶v kzbw apàn t\Sm-\pÅ amÀ¤-hpw, kzmX{´y¯nsâ a[p-c-hpw. kptPmIv sXd¸n Cu al-¯mb kvt\l-hmbv]v DÄs¡m-Åp-Ibpw, Cu kvt\lw \½psS ssII-fn-sebpw ImepI-fn-sebpw kmZriy kn²m-´-¯n \n_n-Vam-bn-cn-¡p¶psh¶ kXyw a\-Ên-em-¡n-¯cnIbpw, A§s\ Cu `qap-J¯v Hcp \à PohnXw ImgvNh¡m³ FÃm a\p-jy-scbpw DZvt_m-[n-¸n¡pIbpw sN¿p-¶p. \njv{]-bmkw BÀ¡pw {Kln-¡m-hp¶ kptPmIv ]e-t¸mgpw acp-¶nsâ D]-tbm-K-anÃmsX Xs¶ kzbw {]hÀ¯n-¡p-¶-Xm-Wv. CXv Hcp NnIn-Õm-coXn F¶-Xn-ep-]cn Pohn-X-¯nsâ ASn-Øm\ XXz-§sf a\-Ên-em¡n-Xc - p-¶Xpw, ]mÝmXy-cpsS hninjvS imkv{X-

kptPmIv NnInÕ

7

¯n-sâbpw ]uc-kvXy-cpsS ]ucm-WnI sshZy¯n-sâbpw k¦-e\w IqSn-bp-am-Wv. CXnsâ anI¨ ^ehpw, emfn-Xyhpw ]e cmPy-§-fnepw CXv hfsc thKw {]N-cn-¡m³ Imc-W-am-Ip¶p. BZy-ambn kq F¶m ssI F¶pw tPmIv F¶m Im F¶pw a\-Ên-em-¡p-I. Hcp hyàn- b psS Btcm- K y- ¯ nsâ dntam«v I¬t{SmÄ Bb ssIbp-sSbpw Imen-sâbpw kmZy-iy-kn-²m-´-s¯-¡p-dn¨mWv Cu tImgvkv hnh-cn-¡p-¶-Xv. C¯cw NnInÕm ]²-Xn-IÄ sNdnb ¢n\n- ¡ p- t ]mse {]hÀ¯n- ¡ p- ¶ - X n\m kzm`m-hn-I-amb coXn-bn Xs¶ icoc {]hÀ¯-\-§sf IqSp-X sa¨-s¸-Sp-¯p-hm³ km[n-¡p-¶p. \½psS ssIþ-Im-ep-I-sfbpw ico-cL-S-\sbbpw kq£va-ambn ]cn-tim-[n-¨mÂ, Ah X½n-epÅ kmZr-iyw a\-Ên-em¡mw. kmZriyw sImïp-Xs¶ Hcp Akp-J-¯n\v kam\-amb _nµpthm `mKtam Iïp-]n-Sn¨v `mKw Dt¯-Pn-¸n-¨m AkpJw t`Z-am-¡p-hm\pw Cu NnInÕm k{¼-Zm-b-¯n-eqsS km[n-¡pw. ssIþ-Im-ep-I-fnse kmZr-iy-kn-²m´w ]Tn-¨p-Ig- n-ªmÂ, FÃm a\p-jyÀ¡pw AhÀ¡pïm-Ip¶ FÃm kzm`m-hnI Akp-J-§-sfbpw kzbw NnIn-Õn-¡p-hm\pw A§s\ BtcmKyw \ne-\nÀ¯p-hm\pw A´Êv hÀ²n-¸n-¡p-hm\pw km[n-¡pw. {]Ir-Xn-bpsS al-¯mb kvt\ lhpw AXnsâ A´-k¯ - bpw DÄs¡mïv Cu NnInÕm coXn D]-tbm-Kn¨v \n§Ä Btcm-KyapÅ-hcmbn-cn-¡p-sa¶pw \n§-fpsS lrZ-bhpw

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

a\Êpw Xpd¶p {]hÀ¯n-¡p-sa¶pw {]Xo-£n¡p-¶p. \mw Hcp IjvS-¸m-Sn AI-s¸-«m km[m-cW \ne-bn AXn \n¶pw c£-s¸Sm³ kzbw Hcp hgn Isï-¯pw, iàn-bmbn s]mcpXn hnP-bn-¡p-Ibpw sN¿pw ]s£ F´psIm-ïmWv \½psS Btcm-Ky-{]-iv\§ - f - n \mw \njv{In-bc- m-Ip-¶Xv? F´psIm-ïmWv AkpJw ]nSn-s]-Sp-t¼mÄ \mw \nÊ-lm-b-cm-Ip-¶Xpw tUmIvSÀamsc B{i-bn-¡p-¶-Xpw.?

8

kptPmIv sXd-¸n-bpsS apJy khn-tij-X-IÄ 1. anI¨^ew: icn-bmb coXn-bn D]tbm-Kn-¨m Aev]w an\n-äp-I-fntem Nne-t¸mÄ \nan-j-t\cw sImtïm ^ew A\p-`-h-s¸-Spw. 2. ]qÀ®-amb kpc-£n-XXzw: a\p-jyi-co-c-¯nsâ GXp `mK¯pw, GXp Ah- b - h - § - f nepw GXp kÔn- I fnepw D]-tbm-Kn-¡m-hp-¶Xv. kmZriy _nµp- ¡ - f nse Dt¯- P \w tcmKw t`Z-s¸-Sp-¯p-¶p. Hcn-¡epw lm\n-hcp-¯p-¶n-Ã. icn-bmb `mK¯p {]tbmKn-¨n-sÃ-¦n {]tbm-P-\-s¸-Sn-söp am{Xw. 3. {]m]- © nI coXn: CXv a\p- j y³ Dïm-¡nb k{¼m-Zm-b-aÃ. CXv {] IrXnZ¯- a mWv . a\p- j y³ Iïp]n-Sn-¨p-sh-t¶ -D-Åp. AXp-sIm-ïp-Xs¶-bmWv Cu k{¼-Zmbw iàn-tb-dnbXpw kpc-£n-X-hp-ambn¯oÀ¶-Xv.

4. GhÀ¡pw kzmb-¯-am-¡mhp-¶-Xv: kptPmIv sXd-¸n-bn ]Tn-¡p-hmt\m HmÀ¯n- c n- ¡ p- h mt\m H¶pw CÃ. Ahy-à-amb Adnhv \nan-j-t\-cwsImïv ad-¶p-t]mIpw. F-¶m Hcn¡Â CXp a\-Ên-em-¡n-I-gn-ªm Pohn-X-Imew apgp-h³ \ne-\n¡p-w. 5. efn- X - a mb {]tbm- K w: \n§- f psS I¿pw \n§-fpsS Adnhpw Ft¸mgpw \n§-tfm-sSm¸w Dïv. AXp-sImïv NnIn- Õ - b v ¡ p- t h- ï n- b pÅ kma -{K-n-IÄ At\z-jn¨p hnj-an-t¡ï Imcy-an-Ã. Hmtcm a\p-jy-\pw {]tbm-P\-{]-Z-§-fmb kzbw klmb ]²-XnIÄ Adn- ª n- c n- t ¡- ï Xpw Ah {]mhÀ¯n-I-am-¡m³ {ian-t¡-ï-Xpam-Wv. A§-s\-h-¶m \ap¡v \ s½-¯-s¶bpw aäp-Å-h-scbpw klmbn-¡p-hm³ km[n-¡pw. C¯-c-¯n C¶v \ne- h n- e pÅ amÀ¤- § - f n Gä-hpw t{ijvT-amb Hcp NnIn-Õmco-Xn-bmWv ssIþ-Im-ep-IÄ Dt¯-Pn¸n¨p sN¿p¶ kptPm-Iv. C{Xbpw efn-Xhpw a\-Ên-em-¡m³ Ffp-¸-hpw, hfsc s]s«¶v ^ew Xc-¶-Xp-amb NnIn-Õm-coXn CXp-hsc thsd Dïmbn-«n-Ã, B´cnI Ah-bh - § - f - p-sS {] hÀ¯-\s - ¯bpw am\-kn-Iþ- s - sh-Im-cnI-þB - ß - ob Xe-§s - fbpw Hcp-t]mse hniI-e\w sNbvXp NnIn-Õn-¡p-hm³ t]m¶ asämcp sshZy-imkv{Xw C¶p \ne-hn-en-à F¶-Xn-\m þTherapy of the Century F-¶mWv kptPmIv sXd-¸n hnti-jn-¸n-¡s¸Sp-¶-Xv. Energy flow therapy, Seed therapy,Twist motions, Zone Sujok Ki, Six -Ki, Tri-origin Acupuncture, Auricular therapy, M-Particle Theory, Colour therapy,Chakra Healing, Time Acupuncture, Smile Yoga, Smile Meditation, Smile Taiji XpS-§nb B[p-\nI imkv{X hnj-

s{]m^. ]mÀ¡v sPhq

b-§Ä a\pjy kap-Zm-b¯ - n\pw sshZyimkv{X¯n\pw apX¡q-«p-X-s¶-bm-Wv.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

acp-¶n-Ãm¯ tcmK-ia- \- ¯ - n\v

tbmK{]mWhnZy a

Öbpw amwkhpw AØn-bp-amWv \s½ kw_-Ôn¨v ico-cw. F¶m tbmKn-Ifpw Kth- j - I cpw ico- c - ¯ n- \ - I - ¯ pÅ {]mW- i ànsb Iïn-cp-¶p. Ah-c-Xns\ {]mtWmÀÖw F¶p-hn-fn-¨p. C¶p imkv{Xw ]d-bp¶p FÃmw krjvSn-¨n-cn-¡p-¶Xv DuÀP-¯m-emWv. FÃmw Xncn-¨p-t]m-Ip-¶Xpw DuÀP-¯n-te-bv¡m-Wv. krjv S n- ¡ p- h m\pw ]cn- ] m- e n- ¡ p- h m\pw D] tbmKn-¡p¶ Cu iàn-¡mWv `mc-X-¯n kwkvIr-X-`m-j-bn {]mW F¶p hnfn-¨-Xv. ae-bm-f-¯n AXn\p Poh-iàn F¶p ]d-bp¶p. Poh³ \ne-\nÀ¯m³ \mw kzoI-cn-¡p¶ DuÀP-¯n-\mWv {]mWm AYhm Poh-iàn F¶p ]d-bp-¶-Xv. kqcy{]Im-iw,- hm-bp, -a-®v, -P-ew, -`-£-Ww,- a-c-§Ä, Ch-sbÃmw \ap¡p Poh-{]mW \ÂIp¶ Dd-hn-S-§-fm-Wv. apdn-hp-Ifp-ïm-Ip-t¼mÄ acp¶p IqSmsXXs¶ GXm\pw Znh- k - § ÄsImïv AXp- W - § p- ¶ Xp ico- c ¯nse Poh-i-àn-bpsS klm-b-t¯m-sS-bm-Wv. tcmK-_m-[n-X-amb Øe¯v CtX {]mtWmÀPw IqSp-X-embn \ÂIn-bm thKw tcmK-ku-Jywkm[yam-Ipw. CXmWv {]mWhnZy-bn-eqsS C¶p km[y-am-Ip-¶-Xv.

icoc DuÀP-kw-hn-[m\w \½psS ico-c-¯nse Hmtcm Cg-Ifpw \mUn-I-sf¶p ]d-bp¶ DuÀÖ [mc-I-fn-epsS {]mtWmÀÖhp-ambn _Ôn-X-am-bn-cn¡p-¶p. Hcp sshZypX kwhn-[m\w Idâv hnX-cWw sN¿p-¶Xp t]mse Xs¶-bmWv \½psS ico-c¯nse DuÀÖhn-\n-abhpw \S-¡p-¶-Xv. ico-c-¯nse aqem-[mc N{I-amWv ] hÀ tÌj³. ChnsS \n¶pw aq¶p hb-dp-IÄ AYhm \mUn- I - f n- e qsS DuÀÖ- h n- X - c Ww \S-¡p-¶p. CS, ]nwK-f, kpjpav\ F¶n-§s\ t]cp-I-fpÅ Cu \mUn-IÄ hgn \s«-Ãn DÅ hnhn[ k_vtÌ-j-\p-IÄ AYhm N{I-Øm-\§-fn-tebv¡v DuÀPw hnX-cWw sN¿-s¸-Sp-¶p. Cu N{I-Øm-\-§-fn \n¶v {][m-\-\m-Un-IÄ hgn {][m\ Ah-b-h-§-fn-tebv¡pw hnhn[

tUm.tPmbn tPmk^v

Ub-dIvSÀ kvIqÄ Hm^v tbmK {]mW-hn-Zy, tIm«bw Mob: 9447259378

ico-c-`m-K-§-fn-tebv¡pw DuÀP-sa-¯n-t¨-cp-¶p. {][m-\-\m-Un-I-fnÂ\n¶v hoïpw imtJm-]-imJ-I-fmbn ]S-cp¶ sNdp-\m-Un-IÄ hgn DuÀPw ico-c-¯nse Hmtcm AWp-hn-ep-sa-¯p-¶p. Cu DuÀP-hn-Xc - W - ¯ - n Fs´¦nepw Imc-W-h-im Gä--¡p-d-¨n hcp-t¼m-gmWv icoc Ah-b-h-§-fn DuÀP-¯nsâ Ak-´pen-Xm-hØ hcp-¶Xpw tcmK-§Ä¡v CS-bm¡p-¶Xpw. efn-X-amb DZm-l-cWw ]dªm sS³jt\m ]ncn-ap-dp-¡tam aqew ico-c-¯nse A{Un-\ {KÙn-bpsS {]hÀ¯\w Aan-X-amIp-t¼mÄ AhnsS AanXDuÀPw Dïm-Ip-¶p. CXv cà-k-½ÀZw hÀ[n-¡m³ CS-bm-¡p-¶p. F¶m DuÀPw Ipd-ªm _n. ]n. Xmgp-¶p. Ft¸mgpw ico-c¯nse DuÀP hn\n abw k´p-en-X-am-bn-cp-¶mte tcmK-§-f-I¶ncn¡q

9

ico-c-¯n \n¶v a\-Ên-tebv¡v skmamtämþssk¡nIv kao-]-\hpw {]mW- h nZybpsS `mK- a mWv . Nne- t cm- K - § Ä a\-Ên DS-se-Sp¯v ico-c-¯n-tebv¡v hym]n¡p-I-bmWv sN¿p-¶-Xv. CXmWv sskt¡mskmam-änIv tcmK-§Ä. F-¶m ico-c-¯n DS-se-Sp-¡p¶ tcmKw a\-Ên-tebv¡p hym]n-¡pt¼m-Ä AXv skmamtämssk¡nIv tcmKamIp¶p. DZm-l-c-W-¯n\v Igp-¯nsâ `mK-¯mWv hnip²n N{I F¶ ][m\ DuÀP-tÌ-j-\p-ÅXv. ChnsS \n¶v I®nte¡pw aq¡n-te¡pw ssXtdm-bnUv {KÙn-bn-te¡pwhsc DuÀP-hn-\nabw Dïv ssXtdm-bnUnte-¡pÅ DuÀP-hn-X-cW-¯n Fs´-¦nepw Xmf-]n-g-h-¶m AXv sshIm-cnI {]iv\-§-fmbn {]I-S-am-Ipw. AXv skmamtämssk¡nIv tcmK-am-Wv. C§-s\-bpÅ {]iv\-§fpw hnjmZw t]mse-bpÅ ip² am\knI{]iv\-§-fp-saÃmw {]mW hnZy-bn-eqsS kpJ-am¡mw. tcmKn-bpsS {]mbw, tcmK-¯nâ ]g¡w, tcmK-kz-`mhw F¶n-hsb B{i-bn-¨ncn¡pw kuJy-¯nsâ thK-X.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

F§s\ sN¿Ww

10

AanX DuÀP- a p- s ï- ¦ n AXns\ k-´p-en-X-am-¡p-I. DuÀPw Ipd-hm-sW-¦n asäm-cn-S¯p \n¶pw B `mK-t¯bv¡v DuÀPw \ÂIp-I.þ C§s\ hfsc efn-X-amb DuÀP-k´p-e\-¯n-eq-sS-bmWv tcmKw kpJ-am-¡p-¶-Xv. {]-mW-hn-Zy-bn ]cn-io-e\w e`n-¨-hÀ¡v Hmd (-i-co-cs¯ hebw sNbv-XpÅ {]mW-iàn) kv I m\nMv hgnbpw N{Ikv I m- \ nMv hgnbpw tcmK-km-¶n-[ys¯ Xncn-¨-dn-bm-\m-Ipw. CXn\p-tijw tcmK-_m-[n-X-amb `mK¯v sI«n-¡nS-¡p¶ A\m-hiy DuÀPs¯ \o¡n icocw ip²-am-¡pw. tijw loeÀ tcmKn-bpsS icoc- ¯ nse tcmK- _ m- [ n- X - a mb Øe¯v apIfn-embn ssIIÄ ]nSn¨v kuJy-Zm-b-I-amb {]mtWmÀPs¯ At§m«v tI{µo-I-cn-¡p-¶p. C§s\ sN¿p-t¼mÄ ssIIÄ ico-c-¯n kv]Àin-t¡-ïX - n-Ã. sNdnb tcmK-§f - n Ht¶m ctïm loenwMv aXn-bm-Ipw. tcmKw aqÀOn¨ tij-am-sW-¦n Nne-t¸mÄ BgvN-Itfm amk§tfm \oï loenwMv thïn-h-cpw. Im³kÀ Bcw-`n¨v hfsc \mfp-IÄ¡p tij-amWv F¯p-¶-sX-¦n thZ\ Ipd-bv¡m\-ÃmsX tcmKw amäp-hm³ km[n-¡n-Ã. {]mbta-dn-b-h-cnepw ]qÀW-ambn tcmKw amäphm³ {]bm-k-am-Wv. Ch-cn {]mtWmÀPw \ÂIn tImi- § sf ]p\cp- Ö o- h n- ¸ n- ¡ p- ¶ - X n\v {] bm-k-am-Wv. {]talw t]mepÅ tcmK-§-fn {]mW-hn-Zy-s¡m¸w `£-W-¨n-«-Ifpw hymbmahpw IqSn Bh-iy-ambn hcpw.

ico-c¯ - nse Poh-ià - nsb hÀ[n-¸n-¡p-hm³ amÀ¤-aptïm ? Nne sNdnb Imcy-§Ä hgn icocw DuÀP]q-cn-X-am¡mw .  sNdp NqSp-sh-Å-¯n D¸n«p Ipfn-¡p-I.  tbmK, efn- X - a mb hymbm- a w, Xmbv Nn t]mepÅh ]cn-io-en-¡pI  Bg- ¯ n izmk- s a- S p- ¯ pÅ {]mW- b ma izk-\-co-Xn-IÄ ]cn-io-en-¡p-¶Xpw KpW-Ic-am-Wv.

tbmK-{]m-W-hnZy

ico-c-¯nse Xs¶ Poh-iàn D]tbm- K n¨v tcmK- § Ä kuJy- a m- ¡ p¶ NnInÕm-co-Xn-bmWv {]mW-hnZy. {]mNo-\-Ime¯v tbmKn- I Ä¡- d n- b m- a - m bn- c p¶ Cu amÀKw s]mXp-P-\-§-fn-tes¡¯n¨Xv Kpcp almXvam tNmhm-tImIv kqbn BWv. {]mW-Nn-In-Õbv¡v ]mÀiz-^-e-§-fn-Ã. hnZq-c-¯n-ep-f-f-hÀ¡pw Cu DuÀP NnInÕ \S-¯m-hp-¶-Xm-Wv. {]mWhnZy C³Uy- b nse¯nbn«v 25 sImÃw ]qÀ¯n-bmb Ah-k-c-¯n 2016 Unkw-_À 12-þ\v tIm«bw Un.-kn. lmfnÂh¨v 25 hÀjw ]qÀ¯n-bm-¡nb lote-gvkns\ BZcn-¡p-I-bp-ïmbn

aZyw, -amwkw Hgn-hm-¡pI NnInÕm Ime-b-f-hn kky-`-£Ww am{Xw Ign-¡m³ Bh-iy-s¸-Sm-dp-ïv. amwk-`£Ww hgn Bh-iy-an-Ãm¯ DuÀPw ico-c¯n-se-¯m\pw AXv NnIn-Õ-bpsS ^ew Ipdbv¡m\pw CS-bm-¡p-sa-¶-XmWv Imc-Ww. aZyw, ]pI-h-en,- F-¶nh Dt]-£n-¡-Ww. Nne {]tXyI-`-£-W-§-Ä Hgn-hm-t¡-ï-Xmbn hcpw.

Dr. Joy Joseph giving welcome speech.

Sr. Dr. Eliza Kuppozhackel MMS receives the award from Dr. Sona P.R. Municipal chairperson Kottayam in appreciation for the exceptional contributions, dedication and devotion to Pranic healing.

Mr. Thiruvanchoor Radhakrishnan MLA Dr. K.D.Pradeep being honored for healing over one lakh patients. inauraing the Jubilee

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

{]Pnjv ]mem-´d I¬kÄ«âv sskt¡m-f-PnÌv t^m¬ þ 8129029045



c

ïm-bn-c¯n Aªqdv hÀj-§Ä¡p ap¼v DS-se-Sp¯ _p²nÌv sskt¡m-f-Pn-bpsS `mj-bmb ]men-bnse 'kXn 'F¶ hm¡nsâ Cw¥njv ]cn-`m-j-bmWv ssa³Uv^pÄs\kv. kXn AÀ°-am-¡p-¶Xv t_m[-¯n-sâbpw {i²bp-sSbpw HmÀ½-bpsSbpw ka-\z-b-amWv. AXpsIm-ïpXs¶ ssa³Uv^pÄs\kv _p²-XX - z-imkv{X-¯nsâ XpSÀ¨-bm-Wv. ssa³Uv^pÄs\ kv , sskt¡m- s X- d - ¸ n- b psS `mK- a mbn {] i-kvXn-bmÀPn-¨Xv ]mÝ-mXy-cm-Py-§-fn-em-Wv. {][m-\-ambpw Ata-cn-¡-bnÂ. CXn H«pw AÛp-Xs¸Sm-\n-Ã. ImcWw hfsc imkv{Xo-bam-bmWv ssa³Uv^pÄs\-knsâ Bi-b-§fpw ]cn-io-e-\-§fpw Nn«-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶-Xv. km[m-c-W-bmbn Iu¬kn-enwKpw sskt¡msX-d-¸nbpw a\p-jysâ thZ-\-Isf AI-äp¶ Hcp imkv { X- i m- J - b mWv . thZ- \ - I sf AIän- s b- S p- ¡ p- I - s b- ¶ - X mWv I¬sh³j- W  sskt¡m- s X- d - ¸ n- b n Dt±- i n- ¨ n- c n- ¡ p- ¶ Xv F¦n thZ-\-bp-ambn Hcp \à _Ôw Øm]n -s¨-Sp-¡p-I-sb-¶-XmWv ssa³Uv^pÄs\knsâ e£yw. km[m-cW sskt¡m-sX-d¸n coXnI-sfÃmw Xs¶ Hcp tcmKn-bpsS am\-knI kwLÀjw hcm-\n-S-bmb `qX-Ime Ncn{Xw ] Tn-¡p-Ibpw `mhn-bn am\-kn-I-kw-LÀjw CÃm¯ Hcp Ah-Ø-bn-tebv¡v F¯n-¡p-Isb¶ e£y-¯n\v {]m[m\yw sImSp-¡p-Ibpw sN¿p-t¼mÄ ssa³Uv^pÄs\kv, am\-kn-I-kwLÀj-¯n B hyàn-bn kwPm-X-am-Ip¶ imco-cn-Ihpw am\-kn-Ihpw Nn´m-]-c-hp-amb amä-§sf kkq-£vaw ho£n-¡p-hm³ {]m]vX -\m-¡p-¶p. Pohn- X ¯nse Hmtcm A\p- ` - h - § sfbpw ]qÀ®-ambn DÄs¡m-Åp-¶-Xn\v ]Icw Iep-jn-X-amb Nn´-I-tfm-sSbpw ap³[m-c-WI-tfm-sSbpw AXns\ hne-bn-cp-¯p-¶-XmWv

ssa³Uvsekvs\-kv. \mw Hcp A\p-`-hs¯ ssa³Uvsekv Bbn BWv DÂs¡m-Åp-¶sX-¦nÂ, (1) B A\p-`-hs¯ ]qÀ®-ambn DÄs¡m-Åp-¶-Xn\v ]Icw aäv {]hr¯n-I-fn GÀs¸-SpI (2) A{i-²t- bm-Sp-IqSn AXns\ A`naq-Jn-I-cn-¡pI (3) B kml-N-cy-¯n kwPmX-am-bn-cn-¡p¶ imco-cn-I,- am-\-kn-I, Nn´m {] hÀ¯-\-§sf kkq-£vaw ho£n-¡m-Xn-cn-¡pI (4) B A\p- ` - h - ¯ nsâ C¶ns\ Xncn- ¨ - d nbmsX `mhn-bnepw `qX-¯nepw HXp-§n-t¸m-hpI XpS-§nb hogvN-I-fmWv \½n kw`-hn-¨n-cn¡p-I. ap³ [mc-W-I-fn-ÃmsX C¶ns\ t_m[]qÀÆw Xpd¶ a\-tÊmsS DÄs¡m-Åp-¶-XmWv ssa³Uv ^ pÄs\kv . Pohn- X - ¯ n kw`- h n¡p¶ FÃm A\p-`-h-§-sfbpw \ÃXv No¯ F¶ ap³[m-c-W-I-fn-ÃmsX Xpd-¶-a-\-tÊmsS kzoI-cn--¡p¶ Hcp Ah-Ø-bn-te¡v F¯n¡p-hm-\pÅ ]cn-io-e-\-amWv ssa³Uv^pÄs\ kv {]mIvSokv. ssa³Uv^pÄs\-Ên-eqsS Hcp A\p-`-h-s¯ A`n-ap-JoI-cn-¡pt¼mÄ In«p¶ \nÀhrXn hm¡p-IÄsImïv ]dª-dn-bn-¡m³ ]äm¯ Hcp DÄ¡m- g v N - b m- W v . C¶n- e q- s S, ap³[m-c-W-I-fn-ÃmsX, Xpd-¶-a-\-tÊmsS B A\p-`q-Xn-bpsS `mK-ambn i-co-c-¯n-eq-sSbpw Nn´-I-fn-eq-sSbpw a\-Ên-eq-sSbpw DÅ Hcp bm{X. _p²³ ]d-ª-Xpt]mse 'Iw Bâv ko 'a\p-jy³ Ft¸mgpw Nne A\p-`-h-§Ä¡v thïn B{K-ln-¡p-Ibpw Nne A\p-`-h-§-fn \n¶v amdn-\n-ev¡p-hm³ t_m[-]qÀÆw {ian¡p-Ibpw sN¿p-¶p. bmYmÀ°ys¯ \½psS B{K- l §Ä¡- \ p- k - c n¨v amän- s b- S p- ¡ p- h m\pÅ ]cn-{i-a-amWv thZ-\sb A[n-I-cn-¸n-¡p¶Xv. _p²nÌv sskt¡m-f-Pn-bpsS Hcp {][m\ khn-ti-jX Hcp A\p-`-h-s¯bpw icn, sXäv F¶ coXn-bn thÀXn-cn¡p-¶nà F¶-XmWv. cïv Xcw {]hr¯n-sb-D-Åp. H¶v, \ap¡pw aäpÅhÀ¡pw {]Ir-Xnbv¡pw thZ-\m-P-\-I-am-b-Xv. cïv, \s½bpw aäp-Åh-scbpw {]Ir-Xn-sbbpw thZ-\n-¸n-¡msX Icp-Wbpw kvt\lhpw P\n-¸n¡p-¶-Xv. AXp-sIm-ïmWv FÃm Poh-P-e-§fpw {]Ir-Xnbpw ]c-kv]cw _Ô-s¸-«n-cn-¡p¶p F¶v

11

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

12

_p²³ \s½ ]Tn-¸n-¡p-¶-Xv. \½psS km[m- c W Pohn- X - ¯ n ]et¸mgpw A\p-`h - n¨v sImïn-cn-¡p¶ Cu [ym\mß-I-amb A\p-`q-Xnsb Poh-X-¯n-epS-\ofw XpSÀ¶psImïv t]mIp-hm³ ssa³Uv^pÄs\ kv {]mIvSo-kn-eqsS km[n¡pw. Nn«-bmb ]cn-ioe-\¯ - n-eqsS \ap¡v Cu Ah-Øb - n-tebv¡v ]cnW-an¡mw. ssa³Uv^pÄs\kv ]cn-io-e-\-¯n {][m-\-ambpw ssa³Uv^pÄ [ym\-§-fm-Wv. aq¶v Xe¯n-epÅ [ym\-co-Xn-I-fm-Wv. BZyambn \½psS {i² \ne-\nÀ¯p-hm\pw ]n¶oSv Xpd¶ a\-tÊmsS A\p-`-h-§sf Adn-bp-hm\pw HSp-hn FÃm Poh-Pm-e-§-sfbpw {]IrXnsbbpw Icp-W-tbm-sSbpw kvt\l-t¯m-sSbpw DÄs¡m-Åp-hm\pw \s½ {]m]vX-cm-¡p-¶p. ssa³Uv ^ pÄs\kv H«p- a n¡ I¬sh³jW sskt¡m-sX-d-¸n-I-fpambpw ka-\z-bn-¸n¡m-dpïv. CXn {][m-\-ambpw sImán-äohv _ntl- h n- b À sXd- ¸ n- b pambn ka- \ z- b n- ¸ n¨ sskt¡m-sX-d-¸n-I-Ä¡mWv IpSp-X {]Nmcw CXns\ _ntl-hn-bÀ sXd-¸n-bpsS aq¶mw XcwK-ambpw hnti-jn-¸n-¡p-¶p. CXn {][m-\-s¸-« sskt¡m- s X- d - ¸ n- I Ä ssa³Uv ^ pÄs\kv t_kvUv kvs{SÊv dnU-£³ (MBSR), ssa³Uv ^pÄs\kv t_kvUv sImán-änhv sXd¸n (MBCT) AIvk]vä³kv I½n-ävsaâv sXd¸n (ACT) ssUeänIv _ntl-hn-bÀ sXd¸n (DBT) XpS-§n-b-h-bmWv. ssa³Uv^pÄs\Êv {]mIvSokv sN¿p¶-hÀ¡pÅ tbmKy-X-IÄ, (1) ap³hn-[n-I-fn-

ÃmsX A\p-`-hs¯ DÄs¡m-Åp-hm³ {ian¡p-I, (2) Hcp {]tXyI e£y-t¯msS H¶pw sN¿m-Xn-cn-¡p-hm³ {ian-¡p-I, (3) H¶nepw ASn-a-s¸-Sm-Xn-cn-¡p-I, (4) C¶n \S-¶p-sImïn-cn-¡p¶ F´n-s\bpw ]qÀ®-a-\-tÊmsS kzoI-cn-¡p-hm³ k¶-²-\m-hp-I, (5) FÃmw icn-bm-¡n-sb-Sp-¡p-hm³ [rXn ImWn-¡msX kzbw icn-bm-hp-¶-Xn\v thïn {ian-¡p-I, (6) \½psS A\p-`-h-§-fn hniz-kvX-\m-hp-I, (7) Xpd-¶-a-\-tÊmsS A\p-`-h-§sf kzoI-cn-¡p-I, (8) FÃm A\p-`-h-§-sfbpw ]pXp-a-tbm-sSbpw IuXp-I-t¯m-sSbpw t\m¡n-Im-WpI (9) kw`hn-¡p-¶-sXm¶pw \½psS \nb-{´-W-¯neà F¶ bmYmÀ°yw DÂs¡m-Åp-I, (10) Aan-Xamb hnIm-c-§-fn ap§n-¯m-gm-Xn-cn-¡p-I, (11) kvt\lhpw Icp-Wbpw \½nepw aäp-Å-h-cnepw Poh-Pm-e-§-fnepw {]Ir-Xnbnepw P\n-¸n-¡pI XpS-§n-b-h-bm-Wv. _p²^n-tem-k-^n-bpsS {][m\ XXzimkv{Xw H¶n\pw Ønc-X-bn-Ã-sb-¶-Xm-Wv. FÃmw amdn-s¡m-ïn-cn¡pw. AXpsImïv Xs¶ a\p- j ysâ hyàn- X zhpw kzXzhpw FÃmw amdntb Xocp. Cu amäw DÄs¡m- Å p- h m³ Ahs\ {]m]vX\ - m-¡p-¶X - mWv ssa³Uv^pÄs\ kv {]mIvSokv. \½fpw aäp-Å-hcpw kI-e-N-c-mNc-§fpw {]Ir-Xnbpw Hcp ]pg t]mse kzO-ambn Hgp--In-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-Wv. Cu Hgp-¡ns\ \nb-{´n-¡p-hm³ {ian-¡p-¶-XmWv FÃm thZ-\IÄ¡pw Imc-Ww.

sskt¡m\yp{So-j³ IyphÀ Iym¼v BkvXva, {]-ta-lw; Im³kÀ, sImfkvt{SmÄ,c-àm-Xn-k½ - À±w,- \m-Uo-tcm-K§ - Ä,- hr¡-tcm-K§ - Ä, am\ knItcmK§Ä, hmX-tcm-K-§Ä,- A-an-X-h-®w, aZy-]m-\w, XpS-§nb GXp tcmK-¯n\pw Huj-[c- lnX tcmK-hn-apàn. ]©-`q-Xt- ]m-jW {Iao-Ic- W - a- mWv tcmK-ap-àn-¡p-]t- bmKn-¡p¶ {][m\kt¦-Xw. IqSmsX tbmK-ßI - h - n-{im´n ]nco-in-e\w, [ym-\w, kw-Ko-Xw., a\.-imkv{Xkao-]\w XpS§n-bh - bpw Dïm-Ipw.

FÃm- amkhpw

H¶mw XobXn sshIn« v þ5Ggmw XobXn cmhnse a-Wn -ap-XÂ 10 aWn-hsc

HtÎm-_-dn CÃ

sskt¡m\yp{So-j³ t^mtfm A¸v ap¼v Cu Iym¼p-I-fn ]s¦-Sp-¯-h-cpsS Hcp-an¨pIqSepw,A-\p-`hw ]¦p-h-bv¡-epw (FÃm amkhpw) During April & Dec. Psychonutrition cure camp will held in English

N.B.:

ap³Iq«n t]cv cPn-ÌÀ sNt¿−XmWv.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

tUm. ]Xv·-\m-`³ än.-hn. tbmKm I¬kÄ«âv Bâv sskt¡m-f-PnÌv tbmKm tImHmÀUn-t\-äÀ, I®qÀ bqWn-th-gvknän Mob:09495073494, E mail : sopanam54@gmail.com

      ]mX-RvPe tbmKm-kq-{X-amWv tbmKbpsS ASn-Øm\ {KÙw. a\-Ên-t\bpw ico-c¯n-t\bpw \nb-{´n-¡m-\pÅ {]mtbm-KnI tbmK hnZy-Isf alÀjn ]X-RvPen F«p ]Sn-I-fnembn {Ia-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶p. CXv- A-jvSmwK tbmK F¶ t]cn-e-dn-b-s¸-Sp-¶p. baw, \nb-aw, Bk-\w, {]mWm-bm-aw, {]Xy-l-mcw, [mc-W, [ym\w, kam[n Ch-bmWv AjvSmw-K-§Ä.

baw

Hcp hyàn kaq-l-¯n Pohn-¡pt¼mÄ a\-Êp-sImïpw hm¡p-IÄsImïpw icocw-sImïpw Ahiyw ]men-t¡-ïp¶ kZm-Nmc [À½-§-fmWv baw. CXn A©v [À½-§Ä Dïv. AXn-\m CXv ba-]© - I - s - a¶v Adn-bs - ¸Sp-¶p. Alnwk, kXyw, AkvtX-bw,- {_-Ò-Ncyw,- A-]-cn-{K-lw Ch-bmWv A©v [À½-§Ä. baw kmÀÆ-tZ-iob aqey-§-fm-Wv. imco-cn-I-hpw, am\-kn-I-hpw, sshIm-cn-Ihpw, Bßo-b-hp-amb hyàn-Xzs¯ {]Zm\w sN¿p-¶Xpw Cu aqey§Ä Xs¶.

Alnwk ba ]©- I - ¯ n {]m[m- \ - s ¸«Xv Alnw-k-bm-Wv. H¶n-t\bpw sImÃm-Xn-cn-¡pI F¶Ã Alnw- k - s Imïv hnh- £ n- ¡ p- ¶ - X v . {]]©w AXnsâ k´p-en-Xm-hØ Im¯p-c£n-¡p-¶X - n\v lnwk-bpw, Alnw-kbpw, AYhm krjvSnbpw kwlm-chpw \S-¯n-s¡m-tï-bncn¡p-¶p. FÃm Pohn-Ifpw Pohn-¡m³ B{K-ln-

13

¡p-¶p. acn-¡m³ B{K-ln-¡p-¶nà F¶ Xncn¨-dnhv a\p-jyÀ¡v am{X-ta-bp-Åp. AXn-\m Poh-Pm-e§ - sf Adn-ªpsImïv D]-{Z-hn-¡msX Ccn-¡p-I. thZ-\-¸n-¡mXncn-¡p-I. FÃm-än-t\ bpw kvt\ln-¡pI F¶mWv Alnw-k sImïv [cn-t¡-ï-Xv. Hcp Pohn AXnsâ Blm- c - ¯ n\v aäpÅ Pohn-Isf Bl-cn-¡p-I, Hcp \ymbm-[n]³ [À½w Im¯p-kq-£n-¡p-¶-Xn\v thïn Ipä-hm-fn-Isf Xq¡n-te-äp-I. Hcp `S³ Xsâ amXr-`q-ansb kwc-£n-¡p-¶-Xn-\p-thïn i{Xp¡sf sImÃp-I, Hcp ImcW-hp-an-ÃmsX Bsc¦nepw \s½ D]- { Z- h n- ¡ p¶ kabw iàn {]tbm-Kn¨v Ahsc t\cn-Sp-I, Ch-tbm¶pw lnwk- b Ã. F¶m Adn- ª p- s Imïv Hcp Zpcp-t±-i-t¯msS Poh-Pm-e-§sf D]-{Z-hn-¡p-¶sXÃmw lnwk-bm-Wv. hyànbpw AXnsâ ] cn-Øn-Xnbpw X½n-epÅ ]c-kv]c {]hÀ¯-\¯n-eq-sS-bmWv s]cp-am-ä-§Ä Dïm-Ip-¶-sX¶v s]cp-amä a\:imkv{Xw (_n-tl-hn-b-dn-kw) ] d-bp-¶p. ]cn-Øn-Xn-IÄ¡-\p-k-cn¨v Ip«n-I-fpsS s]cp-am-ä¯ - n amäw hcp-¯m-\m-Ip-sa¶v _ntlhn-sb-dnÌv a\-im-kv{X-¯nsâ D]-Úm-Xm-hmb tPm¬ _n hmSvk¬ sXfn-bn-¨n-«p-ïv. F\ns¡mcp Uk³ Ip«n-Isf Xcq, Rm³ Ahsc tUmIvSÀ, F©n-\o-bÀ, ]n¨-¡m-c³, Ių, -sIm-e-bmfn apX-em-b-h-cm-¡n-XoÀ¡mw, F¶ {]kvXm-h\ {]kn-²-am-Wv.. Alnwk \nXyhpw A`y-kn-¡p¶ ]cnX:ØnXn-bn-emWv Ip«n-IÄ

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

hf-cp-¶-sX-¦n Ah-cpsS Ah-t_m-[-a-\-Ên Alnw-k-bpsS KpW-§fmb kvt\lw,- I-cp-W,ssa-{Xn,- i-{Xp-X-bn-Ãm-bva, kuay-X,- a-äp-Å-hsc k·mÀ¤-¯n-tebv¡v \bn-¡p-hm-\pÅ {]h-WX - , CXymZn kÂkz-`m-h-§Ä kw`-cn-¡-s¸-Sp-¶p. AhÀ {]mb-am-Ip-t¼mÄ Cu k kz`m-h-§Ä Xmt\ {]I-S-am-¡p-¶p.

Alnwk F§s\ A`y-kn-¡Ww

14

icocw sImïv aäp-Åhsc AYhm kzXzs¯ D]-{Z-hn-¡msX Ccn-¡pI, ASn-]nSn, s]mXp-ap-X \in-¸n-¡Â, ¹mÌnIv _mKp--IÄ A§p-an§pw hen-s¨-dn-bp-I, h\-\-io-I-cWw apX-emb icocw sImïpÅ F{Xtbm lnwkIÄ \mw A\p-Zn\w sNbvXp-sIm-ïn-cn-¡p-¶p. C¯cw lnwk-IÄ sN¿m-Xn-cn-¡-emWv icocw sImïpÅ Alnwkm A`ymkw. Cu icocw ]tcm-]-Im-c-¯n\v thïn-bp-Å-Xm-bn-cn-¡-Ww. Ipäw ]d-bm-Xn-cn-¡p-I, kl-]m-Tn-Isf Ifnbm-¡m-Xn-cn-¡p-I,-a-äpÅ-hsc thZ-\n-¸n-¡p¶ Xc-¯n kwkm-cn-¡m-Xn-cn-¡pI, apXemb \nc-h[n hmIv lnw-k-IÄ Dt]£n¡-emWv hm¡p-sIm-ïpÅ Aln-wkm-`ym-kw. at\m lnwk aämcpw Adn-bp-¶n-ÃtÃm F¶ hniz- k - ¯ m \mw X¡w In«p- t ¼msgms¡ aäp-Åh - sc a\-Ên Zqjn-¡p-Ibpw i]n¡p-Ibpw Akq-bs - ¸-Sp-Ib - p-sams¡ sN¿m-dp-ïv. Ch a\-Êns\ Gähpw A[nIw aen-\-am-¡p-¶p. \½psS kZm-Nm-cs¯ Xmdp-am-dm-¡p-¶p. hyànXz hnI-k-\s¯ {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-¡p-¶p. C¯cw \nc-h[n at\m-lnw-kI - Ä sN¿m-Xn-cn-¡emWv a\-Êp-sIm-ïpÅ Alnw-km-`ym-kw.

kXyw Alnwk kpZr-V-am-¡nb hyàn-bn kXyw Xms\ DS-se-Sp-¡p-¶p. kXy-sa-¶m t\cm-bpÅ, D¬a-bpÅ F¶ÀYw. icn-bmbn hnNm-cn-¡p-I, hnNm-cn-¨Xv ]d-bp-I, ]d-ªXv sN¿p-I, F¶n-§s\ kXy-¯n\v aq¶v t`Z-§fpïv. Im]-Syw,- s]-cp-¸n-¨p-]-d-bÂ, ht{Imàn F¶nh Hgn-hm-¡pI, {]]-©-i-àn-bn hnizkn-¡p-I, Bßmhv AYhm {]mW³ am{X-amWv tIhe kXy-sa-¶pÅ Xncn-¨-dnhv apXem-bh kXy- ¯ nsâ A`y- m k- § - f m- W v . kXy ]cn]m-e-\¯n ZrVX h¶p-I-gn-ªm hyàn-Xz¯n anX `mjWw, kuay-`m-jWw, a\:im´n, {]`m- j W NmXpcyw, F¶o KpW- § Ä {] I-S-am-Ip-¶p. ZpÀ_-e-·mcpw, `ocp-¡fpw BWv AkXyw ]d-bp-¶h - À. AXn-\m \mw Hcn-¡epw A¯cw ]«n-I-bn-em-I-cp-Xv. AkXyw ]d-bp-¶nS-t¯mfw a\Êv Aip-²-am-bn-s¡m-ïn-cn¡pw.

P\n-X-I-¯n IÅw ]d-bm-\pÅ {]h-WX ap{Z-b-Sn-¡-s¸-Sp-Ibpw sN¿pw. Ak-Xy-§Ä sshIm-cnI AØn-cX krãn-¡p-I-bpw, Rc¼p tcmKw, AYhm at\m-tcm-K-§Ä Dïm-¡p-Ibpw sN¿pw.

AkvtXbw

aäp-Å-h-cpsS kz¯v A]-l-cn-¡m-Xncn-¡p-I, A]-lcn-¡m³ t{]cn-¸n-¡m-Xn-cn-¡p-I, h©n-¡m-Xn-cn-¡p-I, Ch-sbÃmw AkvtX-b-§fm-Wv. s]mXp-ap-X sImÅ-b-Sn-¡Â, aäp-Åhsc h©n¨v X\n-¡m-h-iy-apÅ hkvXp-¡Ä ssI¸-ä apX-em-bh IhÀ¨ Xs¶-bm-Wv. KthjW {]_-Ô§-fnse tIm¸n-b-Sn, I¨-h-S-¡mÀ km[-\-§-fpsS hne Iq«n-¸-d-b apX-em-bh IÅ-¯-c-§-fm-Wv. AkvtXbw kpZr-V-am-bm Pohn-¡m-\pÅ k¼¯v Xms\ h¶p-tN-cpw.

{_Ò-Ncyw ssewKnI hmk-\sb \nb-{´n-¡e - mWv {_Ò-N-cy-¯nsâ Dt±-iw. Zriy am²y-a-§Ä, sSen- h n- j ³, kn\n- a , samss_ t^mWpIÄ, tamtU¬ hkv{X-[m-c-Ww, apX-em-bh ] e-t¸mgpw ssewKnI hmk-\sb Dt¯-Pn-¸n-¡p¶ Npäp-]m-Sp-IÄ Dïm-¡m-dp-ïv. CXv ssewKntImÀÖw ]e-h-gn¡v tNmÀ¶p-t]m-Im³ CS-bm¡p-¶p. CXv XS-b-emWv {_Ò-Ncyw. AXn-\m Iuamc {]mb-¡mÀ Ahiyw ]men-t¡-ïp¶ [À½-am-Wn-Xv. {_Ò-N-cym-\p-jvTm-\-¯n-eqsS hocys¯ kwc-£n-¨m am{Xsa sshhm-lnI Pohn-X-¯n [À½m-\p-k-cWw \à Btcm-KyapÅ k´m-\-§sf P\n-¸n-¡m³ km[n-¡p-Ibp-Åp. At¸mÄ {_Ò-Ncyw A\p-jvTn-¡p-¶hÀ¡v sshhm-lnI _Ôw \njn-²a- m-sW-¶p-Å s]mXp-hmb [mcW icn-b-sÃ-¶pw a\-Ên-em¡m-hp-¶-Xm-Wv. ssewKnI Nn´-Isf, hnNn{X `h-\-Isf k Nn´-I-fm¡n ]cn-hÀ¯\w sN¿-emWv {_Ò-N-cy-¯nsâ e£yw. arK-§Ä t]mepw ssewKn-tImÀÖs¯ kwc-£n-¡pw. B DuÀÖs¯ AXnsâ Btcm-Ky-¯n\pw icoc iàn¡pw thïn D]-tbm-Kn-¡p-¶p. F¶m a\p-jy-cpsS ØnXn t\sc adn-¨mWv Xm\pw. ssewKnI \nb-{´Ww Xosc \jvS-s¸-«p-sImïn-cn-¡p¶ Hcp Ccp-Imen arK-ambn Xocp-IbmWv an¡ a\p-jycpw. KrlØ Pohn-X-¯n GI- -]Xv\oþ `À¯r _Ôw {_Ò-N-cy-amWv. ssewKntImÀÖs¯ kwc- £ n¨pw AYhm \nb-{´n¨pw B DuÀÖs¯ Nn{Xw hc-bv¡Â, ]¨- ¡ dn Irjn- s N- ¿ Â, ]pkv X I hmb- \ ,]q-t´m« \nÀ½m-Ww, Ifn-IÄ, kmaq-lnI _Ôw sa¨-s¸-Sp-¯Â, apX-em-b kÂ{]hÀ¯n-If - n-te-

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

¡pÅ DZm-¯o-I-c-W-amWv {_Ò-N-cyw. AanX ssewKntIÑ- hy-àn-Xzs¯ Xmdp-am-dm-¡pw. AXn-\m {_Ò-Ncyw Pohn-X-¯n-ep-S-\ofw Ahiyw ]men-t¡ï [À½-amWv. \nXy tbmK km[\, ssewKnIhmk-\sb \nb-{´n-¡m³ klm-bn-¡p-¶p. {_Ò-Ncyw kpZr-V-am-bm hyàn-bn HmPkpw tXPÊpw hÀ²n-¡pw.

X]Êv

A]-cn-{Klw

kzm²ymbw

efn-X-amb PohnXw \bn-¡p-¶-Xn Ihnªv [\m- Z n- h - k v X p- ¡ fpw aäpw kq£n¡m-Xn-cn¡-emWv A]-cn-{K-lw. CXnsâ ]cn]m-e-\¯n-eqsS efnX PohnXw \bn-¡p-hm\pw ]mh-s¸-«-hsc klm-bn-¡p-hm-\pÅ {]h-WX hyàn-Xz-¯n {]I-S-am-Ipw.

Cuizc {]Wn-[m\w

\nbaw Hcp hyàn Xsâ hyànXz hnI-k-\¯n-\p-thïn Ahiyw ]men-t¡-ïp¶ \nXy IÀ½-§-fmWv \nb-aw. CXn A©v IÀ½-§Ä Dïv. AXn-\m CXv \nb-a-]-©-I-sa¶v Adn-bs¸-Sp-¶p. iuNw, kt´m-jw, X]-Êv, kzm²ymbw, Cuizc{]Wn-[m\w Ch-bmWv A©v IÀ½§Ä.

iuNw

iuNsa¶m ico- c s¯ _mlyambpw B´-cn-I-ambpw ipNn-bmbn sh¡p-I-sb¶À°w.

\à Imcy- § Ä {]m]v X - a m- ¡ p- ¶ - X n\p-thïn ico-c-¯n\v A\p-`-hn-t¡ïn hcp¶ t¢i-§sf kln-¡-emWv X]-Êv. A[n-I-t\ cw Ccp¶p ]Tn-¡ p-t¼mÄ ico-c-¯n- \p-ïmIp¶ t¢i-§Ä kln-¡Â apX-em-bh X]-ÊpX-s¶. PvRm\w Dïm-¡p-¶-Xn\pw kzXzs¯ ]Tn-¡p-¶-Xn-\p-apÅ {]{In-b-bmWv kzm²ymbw. FÃm¯n\p-a-Xo-X-ambn Hcp iàn-bpsï-¶pÅ hnvizmkhpw kz´s¯ {kjvSm-hn\v kaÀ¸n-¡e - p-amWv Cuizc {]Wn-[m-\w. hÀ¤ob hntZz-jhpw, Xo{h-hm-Zhpw, kwLÀj-§-fpw, kwL-«\ - § - fpw am\h a\-Êns\ sR«n-¸n-¡p¶ sIme-]m-X-I-§-fpw, ssewKnI ]oU-\-§fpw hcpwIme-§-fn Xosc CÃm-Xm-¡m\pw, aXku-lmÀ±-hpw am\h ssa{Xnbpw, kvt\l-hpw, kam-[m-\-hpw, im´n-bpw, temI-sa§pw Dd-¸ph-cp-¯p-hm\pw am\-h-cm-in-bpsS a\:imkv{XÚ- s \¶v hnti- j n- ¸ n- ¡ m- h p¶ al- m \mb ]X-RvPen alÀjn-bpsS AjvSmw-K-tbm-Km`ymkw bph-X-e-ap-dbv¡v A\n-hm-cy-am-Wv.

15

kt´mjw

DÅ- X p- s Imïv Xr]v X n- s ¸- S p- t ¼mÄ Dïm-Ip¶ Ah-Ø-bmWv kt´m-jw. CXnsâ A`ymkw AXym-{Kls¯ \in-¸n-¡pw. Xsâ A[z-m\-¯n-eqsS In«p-¶ k¼-¯n-eqsS efnX PohnXw \bn-¡p-t¼m-fp-ïm-Ip¶ Ah-Øbpw kt´mjw Xs¶-bm-Wv. IÀ½-tbm-K, ]mh-§sf klm-bn-¡m-\pÅ {]h-WX apX-emb kÂ{]-hr¯n-IÄ kt´m-js¯ hÀ²n-¸n-¡pw.

YOGA

practice at

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

16

dn^vf-Ivtkm-f-Pnbpw Rm\pw ankv ^ntem Ipcy³ OMMI

a

cp¶p]-tbm-K-t¯mSv hnaq-JX DffbmfmWv Rm³, GsXm-c-kp-J-¯nsâbpw {]mcw` e£-W-§Ä ImWp-t¼mÄ Xs¶ AXp XS-bm -\pÅ t]mwh-gn-IÄ Rm³ tXSm-dpïv. AXn\p klm-b-amb Ffp¸w In«m-hp-¶ aÃn,- Po-c-Iw,D-ep-h,- A-b-tam-Z-Iw, -Np-¡v,- G-ew,- I-dp-hm, -{Km¼q, Xpf-kn, ]\n-IqÀ¡, -B-cn-th-¸n-e,- apcn-§-bne, ]qhw Ipdp¶Â F-¶nh tcmK-e-£W-§-fpsS coXn-b-\p-k-cn¨v AXn\p tNcp¶ hI- I Ä Xnf- ¸ n¨v B shÅw IqSp- X - e mbn D]-tbm-Kn-¡pI F¶-XmWv Rm³ sNbvXp-h¶n-cp-¶-Xv. F¶m Hcp A©p-hÀjw ap¼v Fsâ H.- F w.- F w.- s F- . bnse ankv ^v t fmdm tPmk^n \n¶v, ico-c-¯nse hnhn[ tcmK§-fpsS \nhm-c-W-¯n\v kz´w ssI Imep-Ifn-epÅ Nne t]mbnâpIfn sNdnb {]jÀ sImSp-¯m {]iv\-§Ä thKw Zqco-I-cn¡mw F¶ Adnhv e`n-¨p. CXnsâ ]cn-ioe-\-¯n \mbn Rm³ At\z-jn-¨t¸mÄ AXn\p kam\-amb Hcp tImgvkv BgvN-bn Hcp Znhkw sshIp-t¶cw 5þ-ap-X 7þ-hsc Bbp-jy-bn XpS-§p-¶-Xmbn Adn-ªp. R§Ä ]e tPmenIfpw sN¿p¶, ]e {]mb-¯n-epÅ Bfp-IÄ AXn kw_-Ôn-¨p. cmjv{So-b-¡mÀ, Sot¨-gvkv, _kv IïIvSÀ Bßob t\Xm-¡Ä, amXm -]n-Xm-¡Ä, F³Po-\n-bÀ, doPn-b-W {Sm³ t]mÀ«v Hm^n-kÀ XpS-§n Pohn-X-¯nsâ \m\m-

X¡e, Mob: 09495558610

Xp-dI - f - n DÅ-hÀ Cu tImgvkn ]¦p-tNÀ¶p. BgvN-bn cïp-a-Wn-¡qÀ tPmen¡p XS-Ê-amImsX kabw {Iao-I-cn-¡p-hm³ FÃm-hÀ¡pw Ign-ªp. Hmtcm BgvNbpw ]Tn-¡p¶ Imcy-§Ä HcmgvN apgp-h³ {]mIvSokv sNbvXv ]pXn-bXv ] Tn-¡p-hm\pw Ign-ªp. ImÂ]mZ- ¯ n Bbn- c p¶p {i²ap- g p- h ³ Imensâ hnc `mKwam{Xw \ne¯pIp¯n \S-¡pI, ]n³`mKw D¸qän am{Xw Ip¯n- \-S-¡p-I, ImepI-fpsS ap«p-IÄ tNÀ¯v h¨v Imev]-¯n-bpsS \Sp-`mKw Ip¯n Ipªn¡q-\³ kn\n-a-bn \S-¶-t]mse \S-¡p-I, Imensâ sskUv `mKw am{Xw \ne- ¯ pIp¯n\S-¡pI CsXm-s¡-bm-bn-cp¶p {]mIvSokv sNbvXXn NneXv. Cu \S¸v \nÝn-XZqcw \nÝn-X-X-hW \S-¡p-t¼mÄ BZy-sams¡ {] bm-k-ambn tXm¶n-sb-¦nepw AXnsâ KpW-sa´m-W¶v a\-Ên-em-b-t¸mÄ CXp hfsc \à Hcp ]co-in-e-\w F¶p a\-Ên-embn. C§s\ \S-¡p-Ih - gn ico-c¯ - nsâ apgp-h³ `mK-§f - nepw AXnsâ ^ew In«n-Xp-S-§n. B ]co-in-e-\s¯ XpSÀ¶v bYmÀ° dn^vf-Ivtkm-f-Pn-bpsS ]cnio-e\w Hcp Pq¬ amkw cïmas¯ i\n,- Rm-bÀ Znh-k-§-fn Dïm-bn-cp-¶p. AXn ]s¦-Sp-¡m³ R§Ä 16 t]À tIc- f - ¯ nsâ hnhn[ `mK- § - f nÂ

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

\n¶v F¯n-bn-cp-¶p. ]Tn-Xm-¡-fn tlmantbm tUmIvSÀ ]©-IÀ½ NnInÕIÀ, {]mWnIvlo-enwMv cwK-¯p-Å-hÀ, _yq«o-jy³, ]n.Pn. ÌpUâv F¶n-§s\ ]e-cp-ïm-bn-cp-¶p. acp¶n-Ãm¯, ]mÀiz-^-e-§-fn-Ãm¯ Cu \qX\ NnIn-Õm-co-Xn-sb-¡p-dn¨v Adn-bm\pw ]Tn-¡m\pw FÃm- h À¡pw BImw- £ bm- b n- c p- ¶ p. kn. Fssek Fw.-Fw.-Fkv BZysa Xs¶ ico-cL - S-\s - b-¡p-dn¨v ico-c¯ - nse knÌw-kn-s\-¡p-dn¨v R§Äs¡mcp Ah-t_m[w X¶p. XpSÀ¶p ] e t]mbnâvkv AS-bm-fs - ¸-Sp-¯n-bn-«pÅ ImÂ]m-Z§-fpsS NmÀ«v D]tbm-Kn¨v H - mtcm t]mbnânepw {]jÀ sImSp-t¡-ï-sX-§-s\-sb¶pw a\-Ênem¡n ]n¶nSv AXv Hmtcm-cp-¯c - n-embn R§Ä {]mIvSokv sNbvXp. henb Hcp Xncp-½p-Nn-InÕ (B-gvN-IÄ FSp-¡p-¶Xv) \S-¯nbm F¶t]m-se-bpÅ Btcm-Ky-¯nsâ Ah-Ø-bmWp R§Ä¡v \ev I n- b - X v . ]e- h n- [ - t cm- K - § fpw ico-c-¯n thZ-\-Ifpw Akz-Ø-X-I-fp-ambn hs¶-¯nb ]eÀ¡pw AÛp-XI - c - a- m-b kuJym\p-`-h-amWv e`n-¨-Xv. cïp Znh-k-§-fnembn R§Ä {]mIvSokv sNbvXp ]Tn-¨p. At¸mÄ Fs´m-s¡-sbm- t\-Sn-sb-Sp-¯-t]mse IqSp-X ]cn-N-bhpw ss[cyhpw ssIh-¶p. XpSÀ¶v CtX- h n- [ - ¯ n ImÂ]m- Z ¯nepw Im shÅ-bn-ep-ambn {]jÀ sImSp¡Â ico- c - ¯ nse GsXmcp thZ- \ bv ¡ pw Akz-ØXbv¡pw {]Xn-hn-[n-bmbn. ]e-t¸mgpw Imenepw \Sp-hnepw, CSp-¸nepw, tXmfnepw Hs¡ thZ\ Dïm-bn-s¡m-ïn-cp¶ F\n¡v CXp hfsc {]tbm-P-\-s¸-«p. AXnsâ ^etam AXv aäp-Å-hÀ¡p-IqSn {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯pI F¶-Xm-bn-cp¶p. t]mÌ Un¸mÀ«vsaân tPmensNbvXn-cp¶ F\n¡v Fsâ ]e kl{]-hÀ¯-I-cp-sSbpw thZ\ amän-sIm-Sp-¡p-hm³ km[n-¨p. tPmen-¡mbn Hm^n-kn h¶m F´v Akz- Ø - X - b p- s ï- ¦ nepw AXp- a mbn tPmen kabw apgp-h³ sdÌv FSp-¡m³ ]ämsX tPmen sNt¿-ïn-h-cp¶ Ah-Ø-bn AhÀ B{i-bn-¨n-cp-¶Xv äm_veävkv, _mw F¶n-h-bmbn-cp¶p. Ah-cpsS Akz-ØX - I - Ä Rm³ Xs¶ a\-Ên-em¡n apt¶m«v h¶v Ahsc \nÀ_-Ôn¨v k½-Xn-¸n¨v {]jÀsIm-Sp¯v tcmK-an-Ãm¯, thZ\-bn-Ãm¯ Ah-Ø-bn-tebv¡v amän-sb-Sp-¯p. Ht¶m, ctïm XhW am{Xsa Hcm-fn\p CXp sNbvXp-sIm-Sp-t¡ï kml-Ncyw h¶n-«p-Åp. ]n¶oSv AXv a\- Ê n- e m¡nsbSp- ¯ p- s Imïv Bhiyw hcp-t¼mÄ Ah-ch - À Xs¶ AXv sNbvXv

kpJ-s¸-«p-sIm-Åpw. A§s\ Ah-cpsS _mKn \n¶v Sm_veävkpw, _mapw Hu«m-bn. ^p«v dn^vf-Ivtkm-f-Pn-bn Imen am{Xw {]jÀsIm-Sp-¡p-t¼mÄ ico-c-¯nsâ apgp-h³ `mK-§-fn-tebv¡pw AXnsâ {] Xn- ^ - e \w sNÃp- ¶ - X p- s Imïv Igp- ¯ pth-Z-\, tXmÄth-Z-\-, \Sp-th-Z\, ]pdw-th-Z-\ FÃm¯n\pw ia\w In«p-¶p. CXp ]Tn-¨-Xn\p-tijw Hm^n-knepw bm{X-I-fpsS Ah-k-c¯nepw Fhn-sS-h¨pw Hcmfn\v Bh-iy-sa¶p Iïm AXn \n¶p ]nt¶m¡w t]mIm³ Fs¶s¡mïmhnÃ. Hcm-fpsS kpJ-s¸-S-ensâ IY Rm³ ]dbmw. N§-\m-tÈ-cn-bn Rm³ tPmen-sN-bvXn-cp¶ ka-bw. Fsâ kl-{] À¯-I³ Nn§-h\w Hm^oknse t]mÌp-am³ anÌÀ hÀ¤okv hfsc _p²n-ap«n ImÀamÀ¤w Hm^okn h¶p. AXn\p 3þ4, -am-k-§Ä¡pap¼v Imsem-Snªv H¶n-e-[nIw XhW ¹mÌÀ C«v ^nkntbm-sX-d¸n ]e-X-hW sNbvXv 4 amk-t¯mfw Ign-ªn«pw s̸v Ib-dmt\m Cd-§mt\m Ign-bmsX ]c-k-lm-b-t¯msS AhnsS h¶Xp Rm³ ImWphm-\n-S-bmbn. tPmen sN¿p-hm³ ]äm¯ ico-c-¯nsâ AhØ-bn hÀ¤o-knsâ am\-ÊnI Ah-Øbpw km¼- ¯nIØnXnbpw XoÀ¯pw tami-am-bn-cp¶-p. Rm³ hÀ¤o-kns\ Iï-t¸mÄ Fsâ a\ Êv ]d-ªp. Fs´-¦nepw sNbvtX]äq. Rm³ AXv hÀ¤n-kn-t\mSv ]d-ª-t¸mÄ, C{X-\mfpw tUmIvtSgvkpw, ^nkntbm-sX-d-¸nbpw t\m¡nbn«v Hcp ]ptcm-K-Xn-bp-an-Ãm-¯-Xn-\m Fsâ Imcyw C§-s\-sbms¡ Xs¶ F¶p- ]-dªp k¦-S-s¸-«p. Rm³ \nÀ_-Ôn¨v k½-Xn-¸n-¨p. kmh-[m-\-¯n hÀ¤o-knsâ Imen {]jÀ sImSp-¯p. ¹mÌÀ amän-bn-cp-s¶-¦n-epw-Im-en _m³tUPpw \à \ocpw Dïm-bn-cp-¶p. Hcp aWn-¡q-tdmfw {]jÀsIm-Sp-¯t¸mÄ hÀ¤oknsâ Imenepw a\-Ênepw {]I-S-amb amä-§Ä A\p-`-h-s¸-«p. BZysa kmh-[m\w \S-¶-bmÄ ]ns¶ \S¸v kv]oUn B¡n. am{X-aà ] e-\m-fmbn Ib-dm³ ]äm-Xn-cp¶ s̸v Ib-dpIbpw Cd-§p-Ibpw sNbvXp. BÄ \S-¡m³ XpS- § n- b - t ¸mÄXs¶ kt´m- j w- sImïv . s]m«n-¡-c-bp-Ibmbn-cp-¶p. Ft¸mgpw Fhn-sSbpw F\n-¡p-Xs¶ Hcpd-¸vX-cp¶ NnIn-Õm-co-Xn-bmWv CXv. F´psImïv FÃm-hÀ¡pw CXv kzmb-¯a- m-¡n-Iq-Sm? Hcp acp¶pw Icp-Xn-h-bv¡ï, H¶pw HmÀ½n¨p-sImïv \S-¡p-Ibpw thïm. kz´w ssI Xs¶ {]hÀ¯\w Gsä-Sp-¡p-¶p. CXnÂ]cw F´p ta·-bm-Wn-Xn-\p-th-ï-Xv.!

17

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

  tUm. sjdn³ hn. tPmÀPv

18

a\:imkv{X A[ym-]-I³ {ioi¦-cm-Ncy bqWn-th-gvknän, ImeSn

A

½- b psS Xtem- S epw Npw_- \ hpw sImïv Ipªv Dd- § p- ¶ n- S - ¯ mWv kv]Ài-\-¯nsâ am\-knI imco-cnI _Ôw ] cn-tim-[n¨p XpS-t§-ïX - v. kvt\lw {]I-Sn-¸n-¡phm\pw thZ-\b - I - ä- m\pw {]IrXym kzoI-cn-¡p¶ coXn-bmWv XS-hepw Xtem-S-epw. thZ-\n-¡p¶ `mK-§f - n-te¡v {]tXy-In¨v ]cn-io-e\w IqSmsX ssIIÄ sNÃp-¶Xv ico-c¯ - n kl-Pa- m-bpÅ {]Xn-tcm[ \S-]-Sn-bpsS `mK-am-bmWv. thZ-\¡v sshIm-cn-Ihpw (Emotional) C{µnb PvRm\-]-chp-amb (Sensory) cïv `mK-§-fpïv. kzbw {] Xym-b\ - tam (Auto Suggestion) X{´-\n{Z (Hypnotism) aqetam thZ\ Adn-bm-Xn-cn-¡p-¶Xv thZ-\-bpsS sshIm-cnI `mhs¯ Ah-K-Wn-¡p-¶-Xp-sImïm-Wv. kzm`m-hn-I-amb Xtem-S-en-eqsS \mUnIÄ Dt¯-Pn-¸n-¡s - ¸Sp-Itbm k´p-e\w ssIhcn-¡m³ t{]cn-¸n-¡-s¸-Sp-Itbm sN¿p-¶pïv. C§s\ sshIm-cn-Ihpw imco-cn-I-hp-amb thZ\-b-I-äm³ Dgn-¨n-en-eqsS km[n-¡p-¶p. I¶pIm-en-IÄ Ipªns\ \¡n-¯p-S-bv¡p-¶Xpw X½n-ep-ckn kvt\lw {]I-Sn-¸n-¡p-¶-XpsaÃmw am\-knI imco-cnI {]{In-bI - f - psS k´p-e¯ - n\v thïn-bm-Wv. C¯cw {]Ir-Xn-P-\y-amb A\p-`h-§fpw A\p-`q-Xn-I-fp-amWv Dgn-¨n-en\v \nZm-\ hpw t{]c-I-hp-ambn amdn-b-Xv. Dgn- ¨ n Hcp NnIn- Õ m- c o- X n- b m- W v . hfÀ¶v hnI-kn-¡p-¶Xv aÀa imkv{X -Úm\-t¯m-sSm-¸-am-Wv. ico-c-¯nsâ Nne `mK-§fn am{Xw C{µn-bm-\p-`hw IqSp-X Dïmhp-¶Xpw Nne Øm\-§-fn-epÅ apdnhv A] m-b-I-c-am-Ip-¶Xpw \ocn-£n-¨-Xn \n¶mWv aÀa imkv{Xw cq]w sImÅp-¶-Xv. _mly-t{kmX-Ê-p-IÄ IqSmsX imco-cnI {]{In-b-I-fpsS kzm`m-hn-I-amb hmXm-b-\-§-fmWv aÀa-§Ä.

ac-W-Im-c-W-am-Ip-¶Xv F¶ AÀ°-¯nÂ' ar§v' F¶ [mXp-hn \n¶mWv aÀaw F¶ t] cp-ïm-b-Xv. ]cn-Wma kn²m-´-t¯mSv tNÀ¯v hmbn-¨m Pohn-bpsS hen-¸-¯n\pw k¦oÀWXbv ¡ pw B\p- ] m- X n- I - a m- b mWv aÀa- k wJy F¶p ImWmw. aÀa-§Ä X½n t\cn«v _Ô-s¸-«n-«nsÃ-¦n¡qSnbpw Ah X½n-epÅ AI-e¯ - nsâ kam- \ X {]tXyIw {it²- b - a mWv . icocw BIr-Xnbnepw {]Ir-Xn-bnepw aÀ½§sf DÅnte¡m¡n {Ia-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶Xpw Chbv¡v ico-c¯ - n-epÅ {]m[m\yw hyà-am-¡p-¶p. cà Nw{I-aW hyh-Øb - p-ambn t\cn«v _Ô-s¸-«n-«pÅ-Xn-\m aÀa-§f - n \ÂIp¶ aÀ±w \mUn-Ifn Dïm-Ip¶ XS-Ê-§sf _e-am-bn-¯s¶ XÅn-\o¡n Nw{I-aW - s¯ ]pjvSn-s¸-Sp-¯p-¶p. AXp-t]m-se-Xs¶ càm-Xn-{kp-Xnsb XS-Ê-s¸Sp-¯m\pw aÀ½§-fn-eqsS km[n-¡p-¶p. I¿psS s]cp-hn-c \Sp-hn-epÅ Ih-fn-¡mew F¶ aÀ½-¯n AaÀ¯n-]n-Sn-¨m Xe-bnse NqSv Ipd-ªph¶v k¶n ian-¡p-¶Xv aÀ½-§-fpsS Cu hmX-b\ kz`m-hs¯ D]-tbm-K-s¸-Sp-¯m³ km[n-¡p-¶-Xp-sIm-ïm-Wv. C¯-c-¯n hfsc {]m[m-\y-aÀln¡p¶ Øm\- § - f mWv aÀa- § Ä F¶- X n\m¯s¶ aÀ½- ¯ n- e p- ï m- I p¶ sNdnb £Xw t]mepw A]m-b-I-c-am-hpw. aÀ½£Xw \nan¯w càm-b-\n-IÄ apdn-ªn«v cà-¯n\v AXn-{kpXn Dïm-hp-¶p. AXp-aqew [mXp-IÄ¡v \nÀhym-]-cX kw`-hn-¡p-¶p. A§s\ AwK§Ä hnI-e-§fpw \ntÝ-X-\-hp-am-bn-XoÀ¶v hnhn[ hnImc--§-tfbpw ac-W-t¯bpw Dïm¡p-¶p. {]mW-hm-bp-hnsâ kay-¡v hym-]m-c-¯nemWv Poh³ \ne-\n¡p-¶-Xv. imco-cnI {]

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

hÀ¯-\-§Ä¡v thï Ne\w Dïm-¡p-¶Xv hmXw AYhm hmbp-hm-Wv. {]hÀ¯-\-¯nsâbpw Øm\-¯n-sâbpw ASn-Øm-\-¯n hmbp 10 t]cn Adn-b-s¸-Sp-¶p. Ah {]mW³, A]m-\³, DZm³, hym\³, kam-\³, {InI-c³, IqÀa³, \mI³, [\-RvP-b³, tZh-Z-¯³ F¶n§-s\-bm-Wv. aÀa-£Xw, {]mW-hm-bp-hnsâ k©m-cs¯ XS-Ê-s¸-Sp-¯p-Ibpw Zi-hm-bp-¡fpsS Ne-\m-\p-]m-Xs¯ XIÀ¡p-Ibpw sN¿p¶-XmWv ac-W-Im-c-W-am-Ip-¶-Xv. BbpÀthZ Zrjv S n- b n aÀa- § Ä BsI 107 BWv. ssIIm-ep-I-fn 11 hoXw 44 -Dw, hb-än 3 Dw, Dc-Ên 9 Dw, apXp-In 14 Dw, Igp-¯nepw inc-Ên-ep-ambn 37 aÀa-§fpw ØnXn-sN-¿p-¶p. A©p-]m-[n-Isf ASn-Øm-\am¡n aÀa-§sf hn`-Pn-¨n-cn-¡p¶p. BZy-ambn AwK-§sf A[n-I-cn¨v imJm-aÀaw, tImjvT aÀaw, ]rjvT aÀaw, Dtcm-aÀaw, DuÀ²zmwK aÀaw F¶n-§s\ Xncn-¨n-cn-¡p-¶p. kncm-\m-Un-If - psS k¶n-th-i- Øm\w t\m¡n amwk-aÀaw, AØn-aÀaw, kÔn-aÀaw, kncm-aÀaw, \mUo-aÀaw F¶n-§-s\bpw aÀa£Xw \nan-¯-ap-ïm-Ip¶ hym]-¯p-Isf A\pk-cn¨v kZy {]mW-l-cw, Imem-´-c-{]m-W-l-cw, hni-ey-Lv\w, AYhm DÅn Xd¨ ieyw ]ngp- s X- S p- ¯ m ac- W - I m- c - W - a m- I p- ¶ - X v , sshIey-Ic - w, cpPm-Icw AYhm AXoh thZ\ Df-hm-¡p-¶Xv F¶n-§-s\bpw Xncn-¡p-¶p. IqSmsX aÀa-§-fpsS Af-hns\ {]am-W-am¡n AÀ[mw Kpe-am\w GImw-Kp-e-am-\w, ZzwKp-e-am\w, {XrwKp-e-am\w, ]mWn-X-e-am\w F¶n-§s\ A©mbn Xcw-Xn-cn-¡p¶p. FtÅm-fhpw s\ tÃm-fhpw hep-¸hpw aÀa-§Ä¡v ]d-b-s¸-Sp-¶p. Htc t]cnÂXs¶ ]e aÀa-§Ä DÅXn-\m kwJysb Ah-ew-_n¨v aÀa-§sf GIkwJyw, Zznkw-Jyw, NXp-Êw-Jyw, ]©-Êw-Jyw, AjvSkwJyw F¶o coXn-bnepw Xncn¡mw. DZm-l-cW-¯n\v amXrI F¶ t]cnÂXs¶ F«p-aÀa§fpïv. BbpÀth-Z-¯n iey-Nn-InÕm hn`mK-¯n-emWv Dgn-¨n DÄs¡m-Ån-¨n-cn-¡p-¶-Xv. ]©-IÀ½-§-fpsS ]qÀh-IÀa-ambn A`ywKw ] d-bp-¶p-sï-¦nepw aÀa-Nn-In-Õ¡v BbpÀth-Z¯n henb {]m[m\yw \evIn ImWp-¶nÃ. BbpÀthZ kn²m-´-§sf ASn-Øm-\-am-¡nbpÅ If-cn-Nn-In-Õ-bn-emWv aÀa-Nn-InÕm {] [m-\-ambn DÄsIm-ïn-cn-¡p-¶-Xv. {]tbm-K-§-fn-epÅ sshhn-[y¯nepw aÀa-m`n-LmX NnIn-Õ-bnepw {ZmhnU imkv{X-

amWv ap¶n-«p-\n-ev¡p-¶-Xv. Bcy-ssh-Zy-¯n ]cm-aÀin-¡-s¸-Sm¯ Aar-X-\n-e, hnj-\ne F¶n-§s\ {]mWsâ Øm\-§-tf-¡p-dn¨pw {ZmhnU imkv{X-¯n ]cm-aÀ - i - - ap-ïv. Nm{µn-IN-e\ - ¯ - n\\p-Kp-Wa- mbn ImÂs]-cp-hnc apX D¨n-h-sc-bpÅ {]mWk©m-cs¯ a\-Ên-em-¡nbmWv NnInÕ sN¿p-¶-Xv. AKkvXyap\n t{]màamb {Zmhn-U{K-Ù-§-en-seÃmw aÀa kwJy 108 BbmWv hyh-tÑ-Zn-¨n-cn-¡p-¶-Xv. \qän F«ma-Xmbn 'sabv Xoïm¡mew' AYhm t\m¡p- a Àaw F¶ H¶p-IqSn At±lw DÄs¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶p. aÀa-§-fn 12 F®w {][m-\-s¸-«Xpw Ah-bnep-ïm-Ip¶ £Xw ac-W-¯n-te¡v \bn-¡p-sa¶-Xp-Å-Xp-sImïpw Ahsb ]Sq-aÀa-§-sf¶pw ]n¶o-SpÅ 96 aÀa-§sf sXmSp-aÀa-§-sf¶pw Xcw-Xn-cn-¨n-cn-¡p-¶p. {ZmhnU imkv{X-§-fn DuÀ[zmwK aÀa-§Ä 24 Dw DS-en 45 Dw ssIIfn 12 hoXhpw Imep-If - n 15 hoX-hp-amWv aÀa kwJy. aÀa-£-X-§Ä¡v s]mXp-hmbn sN¿p¶ {]mY-anI ip{iq-j-IÄ {ZmhnU {KÙ-§-fn ImWm³ km[n-¡pw. Chsb AS-¦Â F¶pw Hmtcm aÀa-¯n\pw Dïm-Ip¶ £X-§Ä¡v {] tXyIw sN¿p¶ NnIn-Õsb Xpdhp tIm F¶pw ]d-bp-¶p. km[m-cW coXn-bn £Xw kw`-hn¨ aÀa-¯nsâ adp-h-i-¯pÅ Øm\ t¯m aÀa-¯ntem ssIh¨v ASn-¡p-¶p. ChnsS Dïm-Ip¶ I¼-\hpw aÀ±hpw aÀa-£-Xs¯ ] cn-lc - n-¡p-¶p. DÅn-te¡v aS-§nb ¹mÌnIv Ip¸n \nhÀ¯m³ AXnsâ hi-§-fn DÅn-te¡v Xs¶ aÀ±w {]tbm-Kn-¡p-¶-Xn-t\mSv kmay-apÅ {]tbm-K§ - f - mWv \ap¡v adp-X«- p-If - n ImWm³ Ign-bp-¶-Xv. £X-§sf ]cn-l-cn-¡p¶ aÀa-Nn-InÕ-Isf ia-\-Nn-In-Õm-hn-`m-K-¯nepw imcocnI kuJy-¯n-\p-thïn {XntZm-jm-\p-]mXw {Ia-s¸-Sp-¯p¶ Xncp-½p-Nn-In-Õsb (A-`yw-Kw) tim[\ NnInÕm hn`m-K-¯nepw s]Sp-¯mw. tim[\ NnInÕ {][m-\-ambpw ssXew XpS§nb kvt\l-I§Ä D]-tbm-Kn-¨mWv sN¿p-¶Xv. tZi-Im-e-§Ä, tZl-ØnXn Ch Adnªv Chbv¡v ]änb kvt\l--¯m sN¿-Ww. Cu kvt\l-I-§Ä¡v Dgn-¨n-en\v kv\nKv²X \ ÂIm\pw hnj-]-ZmÀY-§sf Ffp-¸-¯n ico-c¯n \n¶v \nÀamÀP\w sN¿m\pw LÀjWw aqew Xz¡n-ep-ïm-Ip¶ {]iv\-§sf Hgn-hm¡m\pw km[n-¡pw. kvt\l-I-§Ä D]-tbm-Kn¡msX icocw Xncp-½p-¶Xpw I^w Ipd-bv¡p¶-Xn\v klm-bI - c - a- m-Ip-¶p-ïv. km[m-cW - b - mbn tcmKnsb \net¯m {]tXyIw X¿m-dm-¡nb ]

19

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

20

Sn-bntem InS¯n ico-c-¯nsâ a[y-`m-K-¯p\n¶v ]pdw-`m-K-t¯bv¡v Xncp-½n-¯p-S-§p-¶p. cà-Nw-{I-aWw XpS-§p-¶Xv lrZ-b-¯nÂ\n¶v \n¶mI-bm-emWv a[y-¯n \n¶p-Xs¶ Dgn¨n XpS-§p-¶-Xv. Dgn-¨n-en\v hnt[-b-\m-Ip¶ Bfnsâ {]mbw, tcmKw, tZmjm-\p-]mXw AYhm {]IrXn F¶nh t\m¡n- b mWv Xncp- ½ nsâ F®w, thKw, aÀ±w Ch \nÝ-bn-¡p-¶-Xv. DZml-c-W-ambn _me-·m-scbpw hr²-scbpw aÀZw Ipd-¨p-Xn-cp-½p-t¼mÄ Dd¨ icocw DÅ-hsc \¶mbn aÀZw {]tbm-Kn-¨p-Xs¶ Xncp-½p-¶p. ico-c-¯nse Ah-b-h-§-fpsS Øm\w, \mUn\ne Ch t\m¡n ]ns¶bpw aÀZ-¯n Gä-¡pd-¨n-ep-ïm-Ipw. {]Ir-X-¯n-\\p-k-cn¨v ]n¯ {] Ir-Xn-¡msc sNdnb aÀZ-¯nepw hmX{]-Ir-Xn¡msc anX-ambpw I^-{]-Ir-Xn-¡msc \à aÀZw {]tbm-Kn¨pw Xncp-½p-¶p. \à I\-¯n AYhm aÀZ-¯n Xncp-½n-bm icocw saen-bp-Ibpw sNdn-b-I-\-¯n Xncp-½n-bm icocw XSn-¡psa-¶Xpw \nco-£n-¡-s¸« hkvXp-X-bm-Wv. tcmK-ia- \ - ¯ - n-\p-thïn Xncp-½p-t¼mÄ XÅ- h n- c tem Nqïp hnctem D]- t bm- K n¨v £X-§fpw \mUn-Ifpw {i²n-¨p-Xn-cp-½p-¶p. Cu coXn A£c¯ncp-s½¶v Adn-b-s¸-Sp-¶p. _e-hm·m-cmb Bfp-Isf km[m-cW - b - mbn Im D]-tbm-Kn¨v Nhn-«n -Xn-cp-½p-I-bmWv sN¿p-¶-Xv. Ønc-ambn A`ywKw sN¿p-¶-Xp-sImïv ico-c¯n amä-§Ä Dïm-hp-¶p-ïv. A`ywKwsImïv {][m-\-ambpw t]in-I-fpsS Cem-kvXn-IX hÀ[n¡p-Ibpw ico-c-_ew hÀ[n-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. Xz¡n\v BIÀjI-amb \ndw A`yw-Kw-sImïv kn²n-¡p-¶p. cà-Nw-{I-aWw hÀ[n-¸n¨v icoc-`m-K-§-fn-seÃmw t]mjWw F¯n-¡p-Ibpw X·qew ico-c-]p-jvSn-bp-ïm-hp-Ibpw sN¿p-¶p. Dd¡w Dïm-hm\pw A`ywKw D]-I-cn-¡pw. C{]Imcw Btcm-Ky-{]-Z-amb KpW-§Ä {]Zm\w sN¿p-¶-Xn-\m A`ywKw sImïv ZoÀLm-bpÊp-ïm-Ip-¶p. A`yw-K¯ - nsâ imkv{Xob ]Ým-¯ew \ap-s¡m¶v ]cn-tim-[n¡mw. Xm], hmX-I, \ocm-hn iàn-I-fmWv ico-cm-Wp-¡sf Nen¸n-¡p-¶-Xv. ico-c-þ-[m-Xp{Inb kz`m-h-¯n k©-bn-¡p¶ \ocm-hnsb hmX-¯nsâ klm-bt¯msS ]pdw XÅm-\pÅ {]{In-b-bmWv hnb-À¡Â. tcma-Iq-]-§-fn-eqsS ]pdw-X-tÅï hmXI-\o-cm-hn-Ifpw tkztZm-·p-J-amb _lnÀK-a\ kzm`mh AWp-Xzhpw Xz¡n-\-Sn-bn k©-bn¨v ico-c-¯n A\y-h-kvXp-hmbn ]cn-W-an-¡pIbpw, Ahsb ]pdw-X-Åm³ ico-c-¯n-\-Is¯ hmXI Xm] _mjv]- i-àn-IÄ¡v Ign-bmsX

hcn-Ibpw sN¿p¶ Ah-Ø-bn Xz¡v D]-cn-Xe-¯n hnhn-[-X-c-¯n-epÅ tcmK-_m-[-bp-ïmhp-¶p. Xz¡p-]-cn-Xew ssXe-an«v Xncp-½p-t¼mÄ LÀjWw aqew NqSm-hp-Ibpw tcma-Iq-]-§Ä Xpd-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. Xz¡n-\-Sn-bn k©-bn¡p¶ hmXIw Ahn-sS-bpÅ kv\nKv²mw-is¯ hc«n Xz¡ns\ cq£-X-c-am¡n amän AXnsâ kzX-th-bpÅ ico-c-[m-cW IÀ½-¯n\v hnLmX-am-bn-¯o-cp-Ibpw sN¿p-¶p. ssXew ]pc«n XS-hp-¶t- Xm-Sp-IqSn Xz¡n\v kv\nKv[X ssIh-cnIbpw hmX-I¯ - nsâ hÀ[-\hv sImïp-ïm-Ip¶ imco-cn-Im-tcmKy hn]-coX IÀ½s¯ XS-bpIbpw sN¿p-¶p. C§-s\-sbm-s¡-bm-sW-¦nepw I^w Zpjn¨v Ne-\-cln-X-ambn I«n-bmbn InS¡p¶ Ah-Øb - n-epw, Ne\mß-Ia- mbn AXnsâ _lnÀK-a\ - a- pÅt¸mgpw Imk-izm-km-Zn-IÄ DÅt¸mgpw A`ywKw hÀÖn-t¡-ï-Xm-Wv. Dgn- ¨ n ]Tn- ¡ p- ¶ - X n- \ mbn ]Tn- X mhn\v ico-c-L-S-\-sb-¡p-dn¨pw imco-cnI {] hÀ¯-\-§sf¡pdn¨pw hyà-amb Adn-hp-ïmbn-cn-¡Ww. ico-c-hy-h-Ø-I-sf-¡p-dn¨pw Ahbh§-sf-¡p-dn¨pw ]Tn-¨-tijw ico-c-¯n-epÅ AØn-I-fp-sSbpw \mUn-I-fp-sSbpw F®hpw LS-\bpw ssIhn-cÂsImïv kv]Àin-¨p-Xs¶ ]Tn-¨n-cn-¡Ww. AXn-\p-ti-ja- mWv aÀaPvRm\w t\Sp- ¶ Xpw adp- X - «p- I Ä A`y- k n- ¡ p- ¶ - X pw. ]n¶oSv Kpcp-hn-s\m¸w \n¶v Dgn-¨n coXn-Ifn-epw {]mtbm-Kn-I-Úm\w t\SWw. Dgn-¨n \S-¯p-t¼mÄ ]qÀW-amb GIm-{K-Xbpw tcmKw t`Z-am-I-W-sa-¶pÅ Xo{h-amb B{K-l-hp-apsï-¦n tcmKn thK-¯n tcmK-apàn {]m]n¡pw. thï{X GIm-{K-Xbpw £abpw CÃm¯ BfmWv Dgn-bp-¶-sX-¦n B {Inb tcmKnsb {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-¡pw. IqSmsX A£a-cmb hyàn-IÄ¡v aÀaÚm\w e`n-¨m AhÀ AXns\ Zpcp-]-tbmKw sN¿m\pw km[yX-bp-ïv. AXn-\m-em-hWw an¡ Kpcp-¡-·mcpw Dgn-¨n-ens\ P\-Io-b-am-¡p-¶-Xn FXnÀ¸v {] I-Sn-¸n-¡p-¶-Xv. jnbm- ä v k p, AIyp- { ]- j À, sdbv I n apX-emb kv]Ài-\-þ-aÀZ NnIn-Õ-IÄ¡v e`n¨p- h - c p¶ {]Nmcw Cu al- ¯ mb hnZy¡v e`n-¡m-¯Xv hnZy ]IÀ¶v kÂIp-¶-Xn-\pÅ \nKq-V-X-bpsS ^e-am-Wv. aÀa-Nn-InÕm coXnI-sf-¡p-dn¨v ChnsS ]cm-aÀin-¨n-«n-Ã. AXnte-¡pÅ Hcm-apJw am{X-amWv Cu teJ-\w. ia\ NnInÕbv¡pw tim[-\-Nn-In-Õ¡pw Htct]mse D]-tbm-Kn-¡m-hp¶ Cu Huj[-c-lnX NnIn-Õ¡v hcpw-\m-fp-I-fn ap³]-t¯-Xn-t\¡mÄ {]Nm-c-tadpw F¶p {]Xym-in-¡p-¶p.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

]¨-shÅw tUmIvSÀ tPm¬ t__n

a

\p-jy-ic - ocw \nÀ½n-¨n-cn-¡p-¶Xv ]©-`u-XnI-§Ä sImïm-Wv. hmbp, Pew, Aán, BImiw, `qan. AXp- X - s ¶- b mWv ico- c ¯n\v t]mj-W-am-bn-«p-Å-Xv. AXnsâ tNcph (t{]m-t«m-¹mkw)bn Gä-¡p-d-¨n Dïm-Ipt¼m-gmWv \½Ä tcmKn-bm-Ip-¶X - .v Cu t]mjW sshIeyw amäm³ B t]m-jWw Xs¶ kzoIcn-¡p-I-bmWv thï-Xv. Pohsâ t{kmX-Êmb Pew F¶Xp InWÀ Pe- a m- W v . _mjv ] o IrX ag-shÅw IpSn-sh-Å-a-Ã. ag-shÅw a®ne-enªv, ae-ap-I-fn Ddh-sI-«p¶ Dd-h-I-fnse shÅ-amWv Gähpw \à IpSn-shÅw. eh-W§fpw hmbphpw AXn AS-§n-bn-«p-ïv. ASp¯-XmWv \à InWÀ shÅw. Xnf-¸n¨ shÅw Btcm-Ky-¯n\p \¶-Ã. A]-I-S-I-c-hp-am-Wv. \mw shÅw IpSn-¡p-¶Xv shÅ-¯n ebn¨p-tNÀ¶n-cn-¡p¶ {]mWhm-bphpw At\Iw eh-W-§fpw Poh-I-§fpw kq£vam-Wp-¡fpw e`n-¡p-¶-Xn-\p-th-ïn-bm-Wv. Xnf-¸n-¡p-t¼mÄ Ah-sbÃmw \jvS-s¸-Sp-¶-Xn-\m NqSp-shÅw AXy´w lm\n-I-I-c-am-Ip-¶p. Ipg-ªp-hoWp acn-¡m³ Imc-W-sa-´v? cà-¯n {]mW-hmbp CÃm-¯-Xp-sImïv. NqSp-shÅw IpSn-¡p-¶Xv AXn-s\mcp Imc-Wa- m-Wv. tcmKmWp`bw sImïv shÅw NqSm¡p-t¼mÄ shÅ-¯nse {]tbm-P\ - apÅ kq£v-am-Wp-¡fpw \jvS-s¸-Sp-I-bm-Wv. {]IrXn NnIn-Õ-bn ]¨-shÅw ]c-a{]-[m-\-am-Wv. {]IrXn NnInÕbn tcmKm-Wp¡sf tcmK-¯nsâ Hcp {]mY-anI Imc-W-ambn Icp-Xp-¶n-Ã. tcmKmWp kn²m-´hpw Bânt_mUn kn²m-´hpw {]IrXn NnInÕ AwKoI-cn-¡p-¶nÃ. ip²-amb ico-c-¯n tcmKm-Wphnsâ B{I-aWw Dïm-hn-Ã. jpKÀ, sImfkvt{SmÄ, HmIvkn-P³, ka-\ne Ch-sbÃmw {IanIcn-¡m³ ]¨-shÅw IpSn-t¡-ïXv AXymh-iy-am-Wv. A\p- ` - h - a mWv Kpcp. ]¨- s hÅw IpSn¨v tcmK-§Ä Hgn-hm-¡p. Hcp Znhkw Hcp ¥mkv ]¨-sh-Å-sa-¦nepw IpSn-¡p¶ HcmÄ Ipgªp hoWp Nmhp-I-bnà F¶p Nne {] IrXn NnIn-Õ-IÀ hmZn-¡m-dp-ïv. ]¨-sh-Åhpw ]¨-`£ - W - hpw AXm-bXv thhn-¡m-¯- ]-g§ - Ä,

Imen-¡«v bpWn-th-gvknän HOD (Rtd.)sskt¡m-fPn t^m¬: 9349847603

]g-¨m-dp-IÄ, ]¨-¡-dn-IÄ, Aïn-hÀ¤-§Ä, hn¯p-IÄ ]¨-¡p-Xn-¶m-hp¶ Ing§phÀ¤§Ä apf-¸n¨ [m\y-§fpw ]b-dp-hÀ¤-§fpw Hs¡ sh´- `-£-W-t¯m-sSm-¸-a-ÃmsX Hcp \ nÀ±n-jvS-Imew `£n-¡pI F¶-XmWv {]IrXn NnIn-Õ-bpsS {][m\ coXn. lrZb tcmK-§Ä XpS§n Iym³kÀhsc ]qÀ®-ambn tcmK-apàn {]m]n-¡p-¶-Xmbn {]IrXn NnInÕm tI{µ§-fn \n¶p sXfnhp e`n-¡p-¶p. F¶m Cu tcmK-apàn am²y-a-§Ä {]N-cn-¸n-¡m-dn-Ã. ImcWw sshZyw Hcp hyh- k mbw IqSn- b mWv. acp¶p hyh-bm-b-¯nsâ ]nSn-bn-em-Wn-Xv. AXmWp {]IrXnZ¯-amb tcmK-ap-àn-bpsS imkv{Xw ]{X-§tfm Nm\-ep-Itfm {]kn-²-s¸Sp-¯m-¯-Xv. C¡m-e¯v FÃm NnInÕm X{´§-tfbpw {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯pI F¶ X{´w an¡ NnInÕ-Icpw XpS-§n-bn-«pïv. GsXmcp NnIn-Õ-bv¡p-sam¸w thhn-¡m¯ ^e-t`m-P\w Nne tUmIvSÀamÀ \nÀt±-in-¡m-dpïv. hnPbw ImWm-dpïv. AXp-sImïv k^-ea- mb NnIn-Õmco-XnItf-sX¶p Iïp Ah-sb-¡qSn DÄs¡mÅp¶coXn- b mWv icn. AXnsâ `mK- a mbn ]¨-shÅw IpSnbpw ]¨-bm-lmcw Ign-¡epw FÃm NnIn-Õ-tbm-Sp-sam¸w ]men-¡m-hp-¶-tXbp-Åp. CXnsâ ^e-Zm-b-IXzw sXfn-bn-¡p¶ Ph.D-Xe Kth-j-W-§Ä temI¯v A\-h[n kÀÆ-I-em-im-e-I-fn \S-¡p-¶p-ïv. shÅw NqSm-¡p-t¼mÄ ip²-amIpw F¶Xp sXän²mc-W-bm-Wv. shÅw NqSm-¡m\p- ] - t bm- K n¨ teml- ] m- { X- ¯ n- s â hnjhpw shÅ-¯n Ie-cpw. ]e cmk-am-en-\y-§fpw NqSm-¡n-b-Xp-sImïp amdp-I-bp-an-Ã. shÅw ip²n-I-cn-¡m³ ap¨-«n-b-cn-¸-, \mÂN-«n-b-cn¸ Hs¡ D]-tbm-Kn-¡mw. aW Nnc-«¡ - cn ip²-amb a®v Ch-bn-eqsS shÅs¯ Acn-s¨-Sp-¡e - m-Wn-Xv. Ct¸mÄ shÅw ip²n-Ic - n¡p¶ AIzm-KmÀUp-t]mse H¯ncn kwhn-[m-\§-fp-ïv. Ah-bn cmk-h-kvXp-¡tfm tdUn-tbjt\m kw`-hn-¡p-¶ptïm F¶p ]cn-tim-[n¨v AXn-sÃ-¶p-d¸p hcp¯n A¯cw kwhn-[m-\§Ä hm§m-hp-¶-Xm-Wv. C¡m-cy-s¯-¡p-dn¨v \mw Hmtcm-cp-¯cpw ]T-\-§Ä \S-¯Ww .

21

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

^m. sk_m-Ìy³ Iï-¯n C.SS.R

22

   F\n¡v k½m-\n-¨X - v Bbp-jyþ

ssZh-¯nsâ ssIsbm-¸pÅ Øm]-\-amWv F¶p-]-d-bp-¶-Xn sXän-Ãmsb¶v F\n¡p tXm¶p-¶p. AhnsSsb¯p¶ \qdp- I - W - ¡ n\v hyàn- I Ä¡v Bizm- k hpw kuJy-hp-sams¡ {]Zm\w sN¿p-hm³ ssZhw Cu Øm]-\s¯ D]-tbm-Kn-¡p-¶p. {]`m-j-I³ 38. 6þ8  ]d-bp-¶p, a-\p-jysâ AZv`pXIrXy-§fn al-Xz-s¸-tS-ï-Xn\v Ahn-Sp¶v a\p-jyÀ¡v kn²n-IÄ \evIn. AXp-ap-tJ\ AhÀ thZ-\-bI-äp-Ibpw tcmKw kpJ-am-¡p-Ibpw sN¿p-¶p, Huj[ \nÀ½mXmhv AXp-D-]-tbm-Kn¨v an{inXw Dïm-¡p-¶p. Ahn-Sps¯ {]hr¯n-IÄ¡v A´an-Ã, `qap-J¯v Ahn-Sp¶v BtcmKyw hym]n¸n¡p-¶p. ssZhw a\-Ên Iï B kuJyhpw Bizm-khpw {]Zm\w sN¿p-hm³ Bbp-jysb ssZhw D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xn \ap¡v kt´mjn-¡mw. Hcp sshZn-I-s\¶ \nebn Bbpjy-bn F¯n-bXv sskt¡msXd¸n ]Tn¡phm-\m-Wv. [ym\w \S-¯p¶ hyàn-sb¶ \nebn A\p-Zn\ Pohn-X-¯n thZ-\-bn-eq-sSbpw k¦-S-§-fn-eq-sSbpw IS-¶p-t]m-Ip¶ H¯ncn hyàn-Isf Iïp-ap-«m-dpïv. Ah-cn ]eÀ¡pw Iu¬kn-enw-Kn-eqsSbpw Bcm-[-\-bn-ep-sS-bpsams¡ Bizmkw ]IÀ¶p sImSp-¡m-dp-ïv. ] t£ Nne tIkp-IÄ Bg-¯n thcq¶n InS-¡p¶-Xm-sW¶v a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p. Ahsc klmbn-¡-p-hm³ s{]m^-j-W s{Sbn-\nwKv Bh-iy-am-sW¶v F\n¡v a\-Ên-embn. Cu kµÀ`-¯n-emWv sskt¡m-sX-d¸n ]Tn-¡-Wsa¶ Nn´ Dïm-bXpw Bbp-jy-bn F¯ntNÀ¶-Xpw. sskt¡msXd¸n ]T-\-¯n-\p-tijw Bfp-Isf a\-Ên-em-¡p-hm\pw Ah-cpsS {] iv\§ - f - n-tebv¡v Cd-§n-sN¶v ]cn-lmcw Isï-

Ub-d-IvSÀ R.R.C. hS-hm-XqÀ DPEBHA Diploma Holder Mob: 9895651962

¯n-sIm-Sp-¡p-hm\pw km[n-¡p-¶p. Fsâ ASp¡Â h¶ Hcp tN¨nsb Rm³ HmÀ¡p-¶p. B tN¨n-bpsS {]iv\-sa-¶Xv ho«n kam-[m-\-an-Ã, IS-_m-[yX, ico-c¯ - n\v XfÀ¨, Xebv¡p `mcw, IqSmsX cïp ssIIfpw s]m¡m³ ]ä-¯n-Ã. icocXfÀ¨ amdm\pw ssIbpsS {]iv\w ]cnl-cn-¡-s¸-Sm\pw H¯ncn acp¶p Ign-¨p. AXn\n-S-bn-emWv B ktlm-Zcn Rm³ Ub-d-IvSÀ Bbn-cn-¡p¶ hS-hm-Xp-cqÅ BÀ.-BÀ.-kn.-þbn Iu¬kn-enw-Kn-\mbn IS-¶p-h-¶-Xv. Rm³ B ktlm-Z-cnsb Iu¬kn-enw-Kn\pw sskt¡msX-d-¸n¡pw hnt[-bm¡n. Hcp aWn-¡qÀ Ignª-t¸mÄ Rm³ IïXv Ah-cpsS apJ¯v henb kt´mjw IS¶ph¶n-cn-¡p-¶p, icoc XfÀ¨ hn«p-t]mbn AtXm-sSm¸w cïv ssIIfpw DbÀ¯p-hm-\m-bn«v km[n-¨p. Ct¸mÄ B hyàn kt´m- j - t ¯msS Pohn- ¡ p- ¶ p. sskt¡m sXd¸n & C-tam-j-W t_m-Un sl¯v ]T-\-¯n\p-tijw H¯n-cn-tbsd hyàn-Isf klm-bn-¡m³ km[n-¡p-¶Xn Bbp-jy-tbmSv F\n¡v IS-¸m-Sp-ïv. {]`m-jI³ 30-: 2 -1þ 25  ]d-bp-¶p. \o Aan-X-ambn Zp.-Jn-¡p-Itbm \ns¶Xs¶ a\:]qÀÆw ]oUn-¸n-¡p-Itbm Acp-Xv. lrZ-bm-\µw Hcp-hsâ Poh\pw kt´mjw Ahsâ BbpÊp-am-Wv. Zp:J-a-I-äm³ Bßm-hns\ kt´m-jn¸n-¡p-Ibpw lrZ-bs¯ Biz-kn-¸n-¡p-Ibpw sN¿p-I. \½psS PohnX-¯n \n¶v tcmK-§fpw, Zp:J-§-fpw Akz-ØX-I-fp-sams¡ FSp¯p-am-äp-hm³ Bbpjy ssZh-¯nsâ ssIsbm¸pÅ Hcp k{X- a mbn amd- s «- s b¶v Rm³ {]mÀ°n-¡p-¶p.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

Bbpjy A\p-`hw

tUm. {Kojvam hÀ¤okv

(Chicago U.S.A.) DIHAT Diploma Holder

]pfn-¡Â lukv, Be-¸pg Mob: 9048787580

Hcp BbpÀtÆZ tUmIvS-dmb Rm³ dn^v-f-Ivtkm-fPn tImgvkv ]Tn-¨m sImÅmw F¶pÅ B{Klw aqe-apÅ At\z-jW - ¯ - nsâ `mK-am-bn-«mWv Bbp-jy-sb-¡p-dn¨v Adn-bp-hm³ CS-bm-bXv tImgvknsâ hni-Z-hn-h-c-§Ä At\zjn-¡p-hm³ Bbp-jybn-se-¯nb F\n¡v kn. Fssekm AhnsS \S-¯p¶ hnhn[ t{]m{KmapIsf-¡p-dn¨v hyà-am-¡n-b-t¸mÄ Ch-sbÃmw ]Tn-¡p-¶Xv Fsâ s{]m^-j\v hfsc D]-Imc-s¸Spw F¶v Rm³ Xncn-¨-dn-ªp. A{]-Imcw FÃm tImgvkp-Ifpw DÄs]-Sp-¯n-bn-«pÅ Hcp hÀjs¯ Unt¹ma tImgvkv ]Tn-¡p-hm-\mbn Rm³ Xocp-am-\n-¨p. BXpc ip{ipjm cwK¯v {]hÀ¯n¡p¶ F\n¡v Cu tImgvkp-I-fn \n¶pw e`n¨ {]tbm-P-\-§Ä \nc-h-[n-bm-Wv. tcmKn-IfpsS imco-cnI tcmKm-h-Ø-am{Xw a\-knem¡n NnInÕ \nÀt±-in-¡p-¶-Xn\v ]Icw Ah-cpsS PohnXssienbnepw, `£-W-co-Xn-bnepw, am\knI Ah- Ø I- f nepw hyXymkw hcp¯n ka-{K-amb Hcp NnIn-Õm coXn Ah-ew-_n-¡pI-hgn tIhew acp-¶p-IÄsImïp-am{Xw, ZoÀL\mÄsImïv e`n-¡p-Isbm e`n-¡m-Xn-cn-Itbm sN¿p¶ tcmK-im´n, hfsc Ipd-ª-\m-fpIÄsImïv ]cn-]qÀ® kuJyw e`n-¡p-¶X - mbn

F\n¡v ImWp-hm³ CS-bm-bn. F\n¡v hyàn-]c-ambn e`n¨ {]tbm-P-\-§Ä AXn-te-sd-bmWv. Aan-X-h®hpw BÀ¯h{Ia-t¡Spw, A\p-`hn-¨n-cp¶ F\n¡v 40 Znh-ks¯ `£-W-{I-aoI-cW NnIn-Õ-hgn ico-c-¯nsâ Db-c-¯n\v A\p-k-cn-¨pÅ `mcw \nb-{´n¨v \nÀ¯phm\pw AXp-hgn imco-cnI Akz-Ø-X-IÄ ]cn-]qÀ®ambn amäphm\pw km[n-¨p AXnepw D]-cn-bmbn amXm- ] n- X m- ¡ - f psS XW- e n HXp- § n- ¡ qSn \m«nÂXs¶ tPmen- sNbv X v Ign- ª n- c p¶ F\n¡v ssZhw \evInb Ign-hp-IÄ {]tbm-P\-s¸-Sp¯n UÂln-bn t]mbn tPmen sN¿phm\pw AhnsS \n¶pw bpFkv Fbn tPmen e`n-¡m\pw DÅ `mKyw e`n-¨Xv Bß-hn-izmkw H¶p-sIm-ïv am-{X-am-Wv. Be-¸pg ]«-W-¯n Pohn¨v hfÀ¶ F\n¡v Bbp- j y- b n t]mIp-¶Xpw AhnsS Xma-kn¨v ]Tn-¡p-¶Xpw hfsc BkzmZ-I-c-amb A\p-`hw Bbn-cp-¶p. {]Ir-Xn-c-a-Wob-amb Npäp-]m-Sp-Ifpw im´-kpµ-c-amb A´-co-£hpw {]mÀ°\\nÀ`-c-amb {]`m-Xk - mbmlv\§ÄXcp¶ am\-knI DÃmkw A\p-`-hn-¨-dn-bpI Xs¶ thWw. Fsâ FÃm DbÀ¨-IÄ¡pw Imc-W-amb Bbp-jy-tbmSpw _lp-am-\-s¸« kntÌ-gvkn-t\mSpw F\n¡pÅ \µnbpw IS-¸mSpw Adn-bn-¨p-sIm-Åp-¶p.

23

Diploma in Integrative Healing & Alternative Therapies (DIHAT) Practical Session AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

    pharmacy is “The best and most efficient obert C.Peale) within your own system” (R

C 24

¶s¯ bpK-¯n a\p-jysâ B[p\nI NnInÕm coXn-I-fn \ns¶Ãmw apàn t\Sp¶ Hcp Ime-L-«-¯n-emWv temIw \o§n-sIm-ïn-cn-¡p-¶X - .v hnj-baapÅ `£-Wc- oXn-Ifpw imco-cnI A²zm\w IqSm-sX-bpÅ tPmen-Ifpw NqjW-co-Xn-bn DÅ NnIn-Õbpw sImïv a\w aSp-¯p. a\p-jy³ {]Ir-Xn-bpsS almßyw a\-Ên-em-¡n-sImïv ssPh-Ir-jnco-Xn-I-fn-tebv¡v Xncn-¨p-h-cn-Ibpw a\p-jysâ BtcmKy ]cn-]m-e\ taJ-e-bn acp-¶n-Ãm¯ NnInÕm coXn Ah-ew-_n-¡p-Ibpw sNbvXp. B[p-\nI sshZy-im-kv{X-¯n Cu NnIn-Õmco-Xn-IÄ C¶nsâ Hcm-h-iy-ambn XoÀ¶n-cn-¡pI-bm-Wv. F¡m-ehpw kaq-l¯ - n\v hn¹-hI - c- a- mb amä-¯n\v hgn-sX-fn¨saUn-¡Â anj³ k\ymk kaqlw 1985þ XpS¡w Ipdn¨ Bbpjy F¶ Øm]\w CXn\v Hcp amÀK ZÀin-bm-bn. kn. tUm. Fssek Ipt¸m-g-bv¡Â BWv CXnsâ kmcYyw Gsä-Sp-¯n-cn-¡p-¶-Xv. Hcp amkw \oïp-\n¡p¶ ka{K Btcm-Ky-]-cn-io-e\ ] cn-]mSn HIvtSm-_À 1þmw XobXn apX Bcw-`n¨p. hnhn[ Øe-§-fn \n¶pw F¯n-t¨À¶ R§Ä ]pXnb NnInÕm coXn-IÄ ]Tn-¡phm \pÅ Bth- i - t ¯mSpw BtX- k bw CXv F´mWv F¶pÅ BImw-j-tbmSpw IqSn-bmWv h¶-Xv. ]mSv\m, Xan-gv\mSv F¶o Øe-§-fn \n¶pw tIc-f¯ - nsâ hnhn[ `mK-§f - n \n¶pw hs¶-¯nb 12 t]À BWv ]cn-io-e\ ]cn-]m-Snbn ]s¦-Sp-¯-Xv. Fkv.-F-kv. FÂ.-kn. apX ]n.- F¨v. Un tUmIvtSgvkv hsc R§-fpsS Cu {Kq¸n Dïm-bn-cp-¶Xv R§Ä¡v Hcp apX Iq«m-bn-cp-¶p. 3 Un bpsS (tUmIv S À, {UKv k v , Unkv]³k-do-kv) Ahn-ip-²-amb Iq«psI«v NqjW-¯n\v hgn-sX-fn-¨p. CXn\p _Z-embn Ata-cn-¡-bn 1970 Ifn acp-¶n-Ãm¯ NnInÕ-I-fpsS {]Nm-c-W-¯n\v hn¹-h-I-c-amb Hcp apt¶äw \S-¯-s¸-«p.

knÌÀ tagvkn Be-t©cn SABS N§\m-tÈcn

Btcm-Kys¯ Xmsg-¸-d-bp¶ 6 LS-I-§-fn-eqsS ho£n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 1. imco-cnI £a-X. 2. am\-knI k´p-en-Xm-hØ 3. t]mjI Blm-c-{Iaw 4. kmaq-lnI ]cn-Øn-Xn-bp-am-bpÅ _Ôw 5. D¯-c-hm-ZnXz t_m[w 6. {]m]-©nI XXz-§Ä am\-knI kwLÀj-§fpw ]ncn-ap-d-¡§fpw ico-c-¯nse {][m-\-s¸« 5 {KÙn-Isf _m[n-¡p-¶-Xm-sW¶p a\-Ên-em-¡p-hm³ I-gnªp. hnhn-[-bn\w sXd-¸n-I-fn-eq-sSbpw tbmK, [ym\w, hymbm-aw, Nn«bmb Zn\-N-cy, em^v sXd¸n, t\¨À hm¡nwMv F¶nh hgn-bmbpw {] Xn-k-Ôn-Isf XcWw sN¿m-sa¶v t_m²y-s¸«p. Nn{X- c - N - \ - I Ä, tdmÄt¹, Iu¬kenw-Kv, Ctam-jW t_mUn sXd¸n ^manen sXd-¸n, sskt¡m-sX-d¸n, I½yqWn-t¡-j³ F¶o ¢mÊp-I-fn-eqsS R§sf Xs¶ a\-Ênem-¡p-hm³ Ign-ªp. Cu Hcp amks¯ ¢mÊp-I-fn-eqsS ]d-tbï Imcy-§Ä, ]d-tbï coXn-bn ] d-tbï ka-b¯v ]d-tbï hyàn-tbmSv kuayambn ]d-bp-Ibpw Ah-cpsS A`n-{]m-b-§Ä ] d-bp-Ibpw tIÄ¡p-Ibpw AXv bpàn¡v hncp²-am-sW-¦n AXns\ XÅn-¡f-tb-ïXv F§s\-bm-sW¶pw a\-Ên-em-¡p-hm³ km[n-¨p. a²y C³Uy-bnse tKm{X-hn-`mK P\-XbpsS D¶-a\ - ¯ - n-\p-thïn PohnXw AÀ¸n¨ aebm-fnbpw kmaq-lnI {]hÀ¯-I-bp-amb {ioaXn Zbm-_mbv a[y-{]-tZ-inse Nnµzmc PnÃ-bn _mdpÄ hntÃ-Pnse {]hÀ¯-\-§-sf-¡p-dn¨pw Pohn-X-¯nsâ hyXy-kvX-X-Isf a\-Ên-em-¡phm\pw Hmtcm kml-N-cy-§sf F§s\ t\ cn-S-W-sa¶pw Xsâ kz´w A\p-`-h-¯n-eqsS hyà-am¡n X¶p. aÀ±n-X-cp-sSbpw ASn-¨-aÀ¯s¸-«-h-cp-sSbpw D¶-a-\-¯n-\mbn X§-fpsS

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

Pohn-Xk - m-lN - c - y-§f - n F§s\ aäp-Åh - À¡pthïn \ne-\n¡-W-sa¶pw AhÀ]-¦p-h-¨p. Hmtcm a\p-jy\pw {]tbm-P-\-{]-Z-amb kzbw klm-b-Nn-In-Õm-co-Xn-IÄ Adn-ªn-cnt¡-ïXpw Ah {]mhÀ¯n-I-am-¡phm³ {iant¡-ï-Xp-amWv A§s\ h¶m \ap¡v \ s½-¯-s¶bpw aäp-Å-h-scbpw klm-bn-¡m³ km[n¡pw. C¯-c-¯n C¶v \ne-hn DÅ dn^vf-Ivtkm-f-Pn, AIyp-{]-jÀ, Hmdn-¡p-eÀ sXd- ¸ n, kptPm- ¡ v , tamIv k n- _ j³ F¶o NnIn-Õ-IÄ Nnehv Ipd-ªXpw ]mÀiz-^-e§fnÃm-¯Xpw km[m-c-W-ImÀ¡v {]mtbm-Kn-Ihp-am-Wv.

dn^vfI - vtkm-fPn \½psS ico-c¯nse Ah-bh - § - sf {] Xn-\n-[m\w sN¿p¶ aÀ½-Øm-\-§Ä \½psS ssII-fnepw Imep-I-fnepw Dïv. NnIn-Õ-Isâ XÅ hnc-ep-IÄ D]tbm-Kn¨v \nÝn-X-amb Afhn aÀ±w sNep¯naÀ½ Øm\-§sf Dt¯Pn-¸n¨v N¿p¶ NnIn-Õm-co-Xn-bm-Wn-Xv.

AIyp-{]-jÀ \½psS ico-c-¯nse DuÀÖ \mUn-Ifn IqSn BWv {]Wiàn k©mcw \S-¯p-¶Xv. Cu Hgp-¡n\v XSkw hcp-t¼m-gmWv \½psS ico-c-¯n tcmK-§Ä Dïm-Ip-¶Xv C§s\ Dïm-bn-«pÅ XS-k-§sf amäp-¶-Xn-\mbn icoc-¯nse Nne{][m\ `mK-§-fn \nÝnXAfhn ssIhn-c D]-tbm-Kn¨v aÀ±wsImSp¯v Ah-ew-_n-¡p¶ NnIn-Õ-bm-WnXv.

Hmdn-¡p-eÀ sXd¸n a\p-jy-i-co-c-¯ sam¯w {]Xn-\n-[o-Icn-¡p¶ asämcp Ahbh-amWv sNhn. A½-bpsS DZ-c¯ - n InS-¡p¶ KÀ`Ø inip-hnsâ AtX BIr-Xn-bn BWv \½psS sNhn. tcmK-i-a\-¯n-\mbn \mw ico-c-¯nse Hmtcm Ah-b-h-

¯n\pw _Ô-s¸« _nµp-¡-fn arZp-hmb aÀ±w sImSp-¡p¶ NnIn-Õm-co-Xn-bm-Wn-Xv. CXv Nne {]tXy-I-Xcw kqNn-IÄ AsÃ-¦n hn¯p-IÄ D]-tbm-Kn¨v sN¿m-hp-¶-Xm-Wv.

kptPmIv \½psS ssIIm- e p- I - s fbpw ico- c L-S-\-sbbpw kp£-a-ambn ]cn-tim-[n-¨m Ah X½n-epÅ kmZr-iyhpw, B kmZriyw sImïvXs¶ Hcp Akp-J-¯n\v kam-\-amb _nµpthm, `mKtam Iïp-]n-Sn¨v ssIIm-ep-Ifn Dt¯-Pn-¸n-¨m AkpJw t`Z-am-Ip-hm³ kptPmIv NnInÕ D]-I-cn-¡pw. ssIIm-ep-Ifnse kmZr-iy-kn-²m´w ]Tn-¨p-I-gn-ªm FÃm a\p-jyÀ¡pw AhÀ¡p-ïm-Ip¶ FÃm kz`m-hnI Akp-J-§-sfbpw kzbw NnIn-Õn¡m\pw aäpÅ-hsc kuJy-s¸-Sp-¯p-hm\pw km[n-¡p-¶p.

25

tamIvkn-_j³ ico-c¯ - nse cà-Nw-{I-aW {]{In-bsb klm-bn¡p¶ I¸nwMv sXd-¸n-sbbpw imcocn-Im-kzm-Øy-§sf \nb-{´n-¡m³ tamIvkm D]-tbm-Kn-¨p-sIm-ïpÅ loäp sXd-¸nbpw, am\knI kwLÀjw aqe-ap-ïm-Ip¶ sS³js\ CÃm-Xm-¡m\pw (_tbm ssU\m-anIv akmPv þDw) R§Ä¡v a\-Ên-em-¡p-hm³ km[n¨p F¶p-ÅXv FSp¯p ]d-b-¯¡ H¶m-Wv. an¡-hmdpw DÅ FÃm tcmK-§fpw sskt¡mtkmam-änIv tcmK-§Ä BWv F¶v a\-kn-em-¡p-hm³ km[n-¨p. \½n Dïm-bn«pÅ am\-knI ALm-X-§Ä sshIm-cnI XSk-§Ä ico-c-¯n tcmK-§-fmbn ]cn-W-an-¡p¶p. CXn-s\-¡p-dn¨v Ah-t_m[w Dïm-Ip-hm³ Cu ¢mÊp-IÄ klm-bn-¨p. Cu Kl-\-amb hnj-b-§Ä ]Tn-¡p-Ibpw ]cn-io-en-¡p-Ibpw sN¿p-¶-Xnsâ CS-bn tIm¶n-bn-te-bvs¡mcp DÃmk bm{X t]mhp-I-bp-ïmbn. B\-¡qSpw ayqkn-bhpw Ip«n-bm-\I - f - psS hnIr-Xnbpw a\-Êns\mcp B\-µ-am-bn-cp-¶p. ]ecpw Gsd-¡m-eambn a\-kn Xmtem-en-¡p-Ibpw F¶m B\-sb-¡p-dn-¨pÅ `bw B\-k-hm-cn-bn-eqsS amäm³ km[n-¨p F¶Xpw HmÀ½-bn X§n\-

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

26

\n-ev¡p¶ A\p-`h - a- m-Wv. IÃ-Sb - m-änÂIq-Sn-bpÅ Ip«-h-©n-bm{X asämcp A\p-`-h-am-bn-cp-¶p. CXn-s\Ãmw \nan¯w BbXv R§-fpsS kl]m-Tnbpw AXn-tesd kmaq-lnI {]hÀ¯-I\p-amb {ioam³ tXmakv tImbn-¡- BWv. At±-l-¯nsâ IpSpw-_mw-K-§-fpsS BZn-Yya-cy-m-Zbpw t]c-¡p-«n-bmb sIm¨p-tXm-am-¨sâ IpkrXnXc-§fpw R§sf lTm-Z-IÀjn¨p. htey-«³ F¶ A]-c\ - m-aa- pÅ {io cmaIrj-jW v ³ Xsâ A\p-`h - ¯ - n-eqsS kzmb-¯a- m¡nb HmÌn-tbm-]Xn NnInÕm coXn R§Ä¡v a\-Ên-em¡n Xcn-Ibpw hyàn-]-c-ambn NnInÕ t\Sm\pw km[n-¨p. hm§pI, D]-tbm-Kn-¡p-I, hen- s ¨- d n- b pI F¶ D]- t `m- I - k w- k v I mcw ]S-cp¶ Cu Ime-L-«-¯n ]mgvh-kvXp-¡fn \n¶pw At\Iw kpµ-c-amb Ifn-¸m-«-§Ä \nÀ½n-¡p¶ coXn ]Tn-¸n¨ kp_n-¯nsâ ¢mÊpIÄ R§-fpsS kÀ¤m-Xv·-I-amb Ign-hp-IÄ hfÀ¯p-h³ klm-b-I-amb hn[-¯n-ep-Å-h-bmbn-cp¶p. R§-fpsS Hmtcm-cp-¯-cp-sSbpw {Inbm-

ß-I-amb Ign-hp-IÄ {]I-Sn-¸n-¡p-hm³ In«nb Ah-kcw Bbn-cp-¶p Ah-km-\s¯ BgvNbnse sshIp-t¶-cs¯ {Intb-äohv skj³. Iym¼-knse FÃm-hcpw H¯p-Iq-Snb kZ-kn Ifnbpw Nncnbpw ]m«pw Um³kpw lrZy-ambn Bkz-Zn-¨p. _olm-dn \n¶pÅ lnµn am{Xw kwkm- c n- ¡ p¶ C\qkv hm¡p- I Ä¡p- ] cn AÀ°w {Kln-¡p-¶ ImgvN hm¡p-I-fpsS AXn{]-k-c-¯n kwkm-cn-¡p¶ R§Ä¡v AÛpXhpw Hcp DÄ¡mgvN \evIp¶ A\p-`hhpw Bbn-cp-¶p. ]mWvUn-Xyhpw A\p-`h - k - ¼ - ¯pw efnX-Po-hn-Xhpw ssIap-X-em-bpÅ Bbp-jym-bnse Fw.-Fw.-F-kv. k\ym-kn\n kaqlw, R§sf GtIm- Z - c - k - t lm- Z - c - § - f mbn Iïp- s Imïv kuJy-Zm-b-I-amb Hcp A\p-`-h-¯n-tebv¡v R§sf \bn-¨p. R§Ä¡v In«nb Cu Adnhv kaq-l-¯n\v D]-I-cn-¡-¯-¡-hn[w {]tbm-P-\s¸-Sp-¯msa-¶pÅ Bß-hn-izm-k-t¯msS B dnt¸mÀ«v Cu dnt¸mÀ«v R§Ä XpS-cp-¶p.

Pain Diagonosis with Nurometer

Deepavali Celebrations

Cosmic Energy Session

Sujok Training

Children Visiting Ayushya

North Indian Kavali

Role Play - Community Health Centre

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

kn. tamfn- h-S-¡³ MMS JmWvUzm, a[y-{]-tZiv Mob: 09407481296

]mh-s¸-«-h-cpsS CS-bn saUn-¡Â anj³ k\ymkn\n kaq-l¯nsâ Hcp s{Sbn-\nwKv skâÀ Bbn-«mWv a²y{]-tZ-inse JmWvUzm PnÃ-bn "Zo]m-eb" F¶ `h\w Bcw-`n-¨-Xv. XpSÀ¶v ]¨-a-cp-¶p-IÄ¡pw, acp-¶nÃm¯ NnIn-ÕI - Ä¡pw {]m[m\yw \evInsImïv Hcp Unkvs]³k-dn¡pw XpS¡w Ipdn¨p. CsXm-sSm¸wXs¶ kv{XoI-fpsSbpw, Ip«n-Ifp-sSbpw sNdnb sNdnb kaq-l§ - Ä cq]oI-cn¨v Ah-cp-ambn \sÃmcp _Ôw Øm]n-¡p-¶X - n\pw {i²- sN- ep- ¯n. C¶v AhnsS Ccp-] - ¯ ©v kzbw klmb kwL-§fpw \mev Ip«n-I-fpsS ]mÀe-saâpw cïv X¿Â tI{µ-§fpw {]hÀ¯n¡p-¶p. H¸w Ah-[n-¡me Sypj³ ¢mÊp-Ifpw, ]mh-s¸« ]nt¶m¡ Ip«n-IÄ¡v ]T\ kma-{K-n Ifpw \evIn Bfp-If - psS Bhiyw a\-Ên-em¡n kntÌgvkv {]hÀ¯n-¨p-h-cp-¶p. Kh¬saâpw, NGOs Dw, cq]- X - b p- a m- b n«v kl- I cn- ¨ mWv {]hÀ¯n-¡p-¶-Xv. XpS¡w apXse {]Ir- X n- b p- a mbn H¶p-tNÀ¶pÅ Hcp Pohn-X-ssien {]hÀ¯\-§-fmWv saUn-¡Â anj³ kntÌ-gvkn-tâXv. sImSpw th\-ep-I-fn t]mepw ]¨ hncn¨p-\n-ev¡p¶ ]e-Xcw hr£-§fpw, ]¨-¡dn Irjnbpw at\m-l-c-amb ]q¡-fm \ndª ]qt´m-«hpw sImïv A\p-{K-ln-¡-s¸« Hcp Npäp- ] m- S mWv DÅ- X v . CfwXe- a p- d bv ¡ v ] cnØnXn kwc-£-W-¯nsâ alXzw a\-Ên-em¡p-hm³thïn kvIpfp-I-fn-epw, {Kma-§-fnepw, hr£-ssX-IÄ hnX-cWw sNbvXp-sImïv FÃmhÀjhpw \qdp-I-W-¡n\v ac-§Ä h¨p-]n-Sn-¸n¡p¶ coXn XpSÀ¶p-sImïp t]mIp-¶p. kntÌgvkpw, {Kmao-Wcpw H¯p-tNÀ¶v Irjn-¡m-h-iy-amb ssPh-h-f-§fpw, IoS-\m-in\n-Ifpw {Kma-¯n Xs¶ Dïm-¡p-¶p.

27

Xncp\m-fp-If - pw, BtLm-j§ - fpw (h\n XmZn\w, Ip«n-IfpsS Zn\w, ]cn-ØnXn Zn\w, {InkvXpakv aäp {][m\ Znh-k-§Ä) P\-§-fpsam¯pÅ Pohn-X¯nsâ `mK-ambnXoÀ¶n-«p-ïv. CS-hI ]Ån-bpsS {]hÀ¯-\-§-fn kPn-hambn {]hÀ¯n-¨p-sImïv hnizm-kP - o-hn-X¯ - n kntÌgvkv ]¦m-fn-I-fm-Ip-¶p. kv{Xo kwLmS-\w, Zmcn{Zy \nÀamÀÖ\w, `£y-kp-c-£-, \à Blm- c - c o- X n, ]cn- Ø n- X n- ¡ nW- § nb Irjn-co-Xn-IÄ, Kh¬saân \n¶v In«m-hp¶ [\-kl - m-bw, B\p-Iq-ey-§Ä t\Sn-s¡mSp-¡pI Ch--sbÃmw kntÌ-gvknsâ {]hÀ¯-\-¯nsâ `mK-am-Wv. JmWv U zm- b n- e pÅ tdmjv \ n F¶ {Kmaw, saUn-¡Â anj³ kntÌ-gvknsâ asämcp {]hÀ¯\ taJ-e-bm-Wv. hfsc ]nt¶m¡ hn`mK-¯nÂs]« tImÀIp BZn-hmkn kaq-l¯ - nsâ BtcmKy kwc-£W - hpw aäp hnI-k\ {]hÀ¯\-§fpw \S¯n-h-cp-¶p."Po-h-\p-ïm-Ip-hm\pw, AXns\ kar²am-¡p-hm-\p-amWv Rm³ h¶n-cn-¡p-¶Xv "F¶ tbip- h nsâ hm¡p- I Ä R§- f psS Pohn- X ¯nsâ hgn-Im-«nbpw iàn-bp-am-Wv. CXn \n¶pw {]tNm-Z\w DÄs¡m-ïp-sImïv ]cnØnXn kwc-£-W-¯nepw AXn-\p-th-ïn-bpÅ Iq«mb {]hÀ¯-\-¯nepw ap³ ssIF-Sp-¡p¶p. ]cn-ØnXn kwc£Ww Hcp B²ym·n-I-X-bm-Wv, Cuizc Bcm-[-\-bm-Wv, kIe Poh-Pm-e-§-tfmSpw, hcpw Xe-ap-d-I-tfm-Sp-apÅ henb Hcp Icp-XÂ. Cu {]{In-bsb Hcp ]cnip-²a- mb anj-\mbn Iïp-sImïvXs¶ R§Ä AXn-\p-thïn \nc-´cw {]hÀ¯n-¡p-¶p.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

    

^m. tPmjn tXh-e-¡c kn.-Fw.-sF. hnImcn, skâv Bâ-Wnkv NÀ¨v ap¯qÀ, Xncp-hÃ, t^m¬.þ 8547650600

ico-c-amZyw Jep [À½-km-[\w F¶ tImgvkn\v tijw bmsXmcp acp¶pw IqSmsX

28

B]vX-hmIyw FÃm-hÀ¡pw ]cn-Nn-X-am-W-tÃm. ià-amb Btcm-Ky-apÅ ico-chpw a\Êpw ssIap-X-em-bpÅ Hcp P\X GsXmcp cmPy¯n-sâbpw k¼-¯m-Wv. BtcmKyw F¶m tcmK-an-Ãm¯ AhØ F¶m-Wv. B[p-\nI ka-Im-enI PohnXw \m\m-Xc- ¯ - n-epÅ tcmK§fpsS ssIh-«-I-bn-e-aÀ¶n-cn-¡p-I-bm-Wv. PohnX-ssien tcmK-§Ä AXnsâ AS-bm-f-§Ä FÃm-bn-S-§-fnepw F¯n-I-gn-ªn-cn-¡p-¶p. {] ta-lw, lrZ-b-kw-_-Ô-amb tcmK-§Ä, s]m®¯Sn F¶nh sImïv {]iv\-§Ä A\p-`-hn-¡p¶-h-cmWv `qcn-]£w Bfp-Ifpw. Pohn-X-ssien tcmK-§Ä ]qÀ®-ambn NnIn-Õn¨v t`Z-am-¡m³ km[n-¡n-Ã. adn-¨v. \nb-{´n-¡p-hm³ am{Xta km[n-¡q. \mw Ign-¡p¶ `£-Ww, hymbm-a-cln-X-amb Pohn-Xw, acp-¶p-I-fpsS AanX D]tbmKw F¶nh tcmK-§-fpsS B¡w Iq«p-¶p. tcmKm-Xp-c-amb a\-Ên\pw ico-c-¯n\pw DS-a-Ifmbn hnj-an-¡p¶ ka-Im-enI Ime-L-«-¯n Bbp-jy-bpsS {]hÀ¯-\§ - Ä hfsc {]kàw BIp-¶p. {]talw, cà-k½ - À±w, sImf-kvs{SmÄ, ssXtdmbvUv XpS§n \m\-X-c-¯n-epÅ tcmK§- f m hnj- a n- ¡ p¶ L«- ¯ n- e mWv Rm³ Bbpjv tImgvkv sN¿p-¶-Xv. `£-W-{I-ao-IcWw, tbmKm-ßo-I-hn-im-´n, [ym\w, kwKoX sXdm-¸n, a\-im-kv{X-]-c-amb kao-]-\-§Ä F¶n-h-bm-eq-sS-bpÅ Nn«-bmb Pohn-X-coXn Fs¶ hf-sc-b-[nIw klm-bn-¨p. {]Ir-Xn-bn \n¶v e`n-¡p¶ `£Ww thhn-¡msX Ign¡p¶ coXn Fs¶ hf-sc-b-[nIw klm-bn-¨p. {]Ir-Xn-bnÂ\n¶v e`n-¡p¶ `£Ww thhn¡msX Ign-¡p¶ coXn hf-sc-b-[nIw {]tbmP-\-{]-Z-am-sW¶v a\-Ên-em-¡p-hm³ km[n-¨p. `£Ww [mcmfw Ign-¡p-¶-Xn-\p-a-¸pdw ico-c¯n-\m-hi - y-amb Xc-¯n Btcm-Kys¯ _m[n¡msX `£Ww Ign-¡p-hm-\pÅ ]cn-io-e\w e`n-¨-Xp-hgn `£-W-hp-ambn _Ô-s¸« Fsâ ImgvN-¸m-Sp-IÄ Hs¡ amä-s¸-«p. [mcmfw acp¶p-IÄ Ign¨p-sIm-ïn-cn-¡p¶ Rm³ Bbpjy

tcmK- § Ä \nb- { ´n¨v apt¶m- « p- t ]m- I p- ¶ Xv Bbpjy ]cn-io-e-¯n \n¶mWv. \à Kpcphns\ e`n-¡p-¶Xv Cuiz-c-\n-Ý-b-am-sW-¶mWv A`n-PvR-a-Xw. A¯-c-¯n F\n¡v D¯-a-Kpcp-\m-Y-\mWv Bbp-jy-sb-¶-Xn kwi-b-an-Ã. {Ia-_-Ô-amb Pohn-Xw, BtcmKyw D¯-aa- {- ´-am-Wv. Adnhv iàn-bm-Wv, BtcmKyw kwc-£n-¡p-hm-\pÅ Adnhv Gähpw iànsb¶v sXfn-bn¨ Bbp-jy-bpsS {]hÀ¯-\§ - Ä ÇmL- \ o- b - a m- W v . a\p- j y- c m- i nsb kwc- £ nt¡ï D¯-c-hm-ZnXzw Gsä-Sp-¡p-Ibpw AXn\mbn \m\-X-c-¯n-epÅ Adn-hp-Isf GtIm]n-¸n-¡p-Ibpw sN¿p¶ Bbpjy Btcm-Ky¯nsâ ip²-am-Xr-I-Isf Im«n-X-cp-¶p. FÃmhcpw Cu ]²-Xnsb a\-Ên-em¡n AXnsâ hm\I³am-cmbn amd-W-sa¶v B{K-ln-¡p-¶p. ssZhw \ap¡v \ÂInb hc-Zm-\\ - a- mWv Pohn-Xw. AXv \½psS A{i² aqew \in-¸n¡m-Xn-cn-¡-Ww. ip²-amb `£-Ww, hymbm-aw, Nn´-IÄ F¶nh \ap¡v kmÀ°-I-amb Hcp PohnXw \ÂIp-sa-¶-Xn kwi-b-an-Ã. Bbpjy-bpsS {]hÀ¯-\§ - Ä¡v FÃm `mhp-I§ - fpw t\À¶p-sImïv \nÀ¯p-¶p.

COSMIC ENERGY HEALING tIm-kva- n-¡v F-\À-Pn lo-enwKv

s^{_p-hcn 10þ11 G{]n 21 þ 22 HmKÌv 11 þ 12 Contact: +91 9961752903

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

jmPn tXmakv MHRM sk{I-«dn ]pXp-¸Ån {Kma-]-©m-b¯v tIm«bw Pnà t^m¬ þ 9497821002

R§Ä \pW ]d-bp-Ib - nà kXyw ]d-bm-Xn-cn-¡pIbp-anÃ

tcm

K-§sf `b-s¸-tSï Ah ico-c¯nsâ kz`m-hnI {]Xn-{]-hÀ¯-\§-fpsS ^e-am-Wv. \mw sNt¿-ïXv tcmK-tlXp-¡sf Hgn-hm-¡pI F¶XmWv. AXn-\mbn Adnhv t\Sp-I-sb-¶-XmWv Bbpjy F\n¡v ]IÀ¶p- X ¶ t_m²yw aq¶v hÀjw ap¼v t{]mtÌ- s sä- ä nkv tcmK- _ m- [ n- X - \ mbn hebp-t¼m-gmWv Fsâ hnZymÀ°n-\n-Iq-Sn-bmb IpSpw_ kplr¯v knÌÀ tacn-¡p«n InWäp- I c t]mjW NnIn- Õ - b psS {]m[m\yw Fs¶ Adn-bn-¨Xv. Bbp-jym-bnse sskt¡m\yq-{Sn-j³ t{]m{Km-an kw_-Ôn-¡p-t¼mÄ tcmKw aqÀ²-\ym-h-Ø-bn Bbn-cp-¶p. imcocn-Ihpw am\-kn-Ihpamb t¢i-§fpw thZ-\ bpwþ Iq«n\v \ncm-ibpw. Hcm-gvNs¯ tImgvkn\v tijw Bbpjy hnSpt¼mÄ tcmKw Fs¶ hn«I-em³ XpS-§n-bn-cp-¶p. A¶p-sXm«v C¶p-hsc bmsXmcp tcmKhpw Fs¶ tXSn-sb-¯n-bn-«n-Ã. AXn\v ss[cy-s¸-Sn-I-bp-anÃ. AXn- \ n- S - b v ¡ mWv Fsâ {]nb- s ¸« amXmhv {ioaXn tacn tXma-kn\v lrZ-bh - mÂhn t»m¡v BsW-¶-dn-ª-Xv. DS³Xs¶ Hcp lrt{Zm-K-hn-Z-Kv[s\ ImW-W-sa¶pw, s{SUvan sSÌv FSp-¡-W-sa¶pw tUmIvSÀ Adn-bn-¨p. AXnsâ XpSÀ¨ B³Pn-tbm{Kmw, B³Pn-sbm¹mÌn, ss_]mkv kÀP-dn, XpSÀNn-InÕ F¶nh-bm-sW¶v F\n¡v Dd-¸p-ïm-bn-cp-¶p. A½-bpsS tcmKw amd-Ww. Cu Fgp-]¯ - n-

29

aq¶mw hb-Ên A½sb Hcp kÀPdn¡v hnt[b-am-¡p-hm³ a\Êv A\p-h-Zn-¡p-¶nà Xm\pw. A½-mbv¡mIs« {]ta-lw, sImf-kvs{SmÄ, càk-½À±w ssXtdm-bnUv XpS§n AXym-hiyw thï FÃm tcmK-§-fpw Dïv Xm\pw. Hmtcm ssI \ndsb Kpfn-II - Ä cïp-t\-chpw Ign-¨mWv A½ Ipsd hÀj-§-fmbn Pohn-¨p-h-cp-¶-Xv. tUmIvSÀ·m-cnepw Cw¥njv acp-¶nepw ]qÀ® hnizmkw þ lmÀ«v t»m¡n\pw Bip-]-{Xn-bn t]mIWw, NnIn-Õn-¡-Ww, kÀP-dnsb amÀ¤-apsÅ-¦n AXpw.\S-¡m³ t]mepw t¢in-¡p¶ Imew tcmmKmXpc-amb ico-chpw a\Êpw. A-½bpsS t¢i-§Ä Gähpw Adn-bp-¶Xv Rm\pw. Bbp-jy-bnse ssskt¡m-\yp-{Sn-j³ t{]m{Km-ans\-¸-än-]-d-bp-t¼mÄ A½bv¡v Xosc hnizmkw CÃm-bn-cp-¶p hoïpw Rm³ knÌÀ tacn-¡p«nsb hnfn-¨p. A½-bp-ambn kwkm-cn-¸n-¨p. A½bv¡v Bß-hn-izmkw CÃm-bn-cp-¶p. A½bv¡v Bß-hn-izmkw ]IÀ¶p\- e v I p- ¶ - X n knÌÀ hnP- b n- ¨ p.þ A½ sskt¡m-\yp-{Sn-j³ t{]m{Km-an kw_-Ôn¡p-hm³ k½Xw Adn-bn-¨p. A½bv¡v Fs¶ hnizm- k - a m- b n- c p¶p IpSpw- _ - k p- l r- ¯ mb knÌÀ tacn-¡p-«n-sbbpw knÌÀ tacn-¡p-«n-bpsS ]nXmhv {io. sI.än amXyp InW-äp-Ic Fsâ ]nXm- h n- s âbpw Fsâbpw ASp¯ kplr¯mWv. At±lw t{]mtÌäv tcmK-_m-[n-X-\mb -t¸mÄ aI-fmWv At±-l-s¯bpw sskt¡m-

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

\yp-{Soj-\n-tebv¡v F¯n-¨-Xv. Cu NnIn-Õm-co-Xn-sb-¡p-dn¨v A`n{]mbw Bcm-ª-t¸mÄ At±lw F\n¡v X¶ adp-]Sn Fs¶ tImÄa-bnÀ sImÅn-¡p-¶-Xm-bncp-¶p. F\n¡v Ahsf ]qÀ® hnizm-k-am-Wv. AhÄ ]d-bp-¶sX´pw Rm³ sN¿pw. C¶v sskt¡m-\yp-{Sn-j-W IyphÀ sXd-¸n-bn-eqsS R§Ä kwXr-]vX-cm-Wv. tcmK-hn-ap-à-cpw A½sb ]qÀ® Btcm-Ky-¯n-tebv¡v aS-¡nsIm- ï p- h - c m\pw, acp- ¶ p- I Ä H¶pw thï F¶ Ah- Ø - b n- t ebv ¡ v F¯n- ¡ p- h m\pw Bbp-jybv¡v Ign-ªp. R§sf kw_-Ôn¨n-S-t¯mfw t{]mtÌ-ssä-änkn\v hnS þ lmÀ«v

t»m¡n\pw hnS þ tcmK-§-tfmSpw, NnIn-Õmco- X n- I - t fm- S p- a pÅ \½psS kao- ] - \ - ¯ n ka-{K-amb amäw Dïm-tI-ï-Imew AXn-{Ian-¨n-cn-¡p-¶p. C¯-c-¯n Hcp ssN\okv ]g-sam-gn-bn-tebv¡v Gh-cp-sSbpw {i² £Wn¨p-sImïv Cu Ipdn¸v Ah-km-\n-¸n-¡s«. AXv C{]-Im-c-am-Wv. \n§Ä¡v {]nb-s¸-«-sX¶v tXm¶p¶ Nne Bi-b§ - s - f-¦nepw Dt]-£n-¡p-hm\pw X Øm\¯v ]pXnb H¶v kzoI-cn-¡phm\-pw Ignªn-sÃ-¦n \n§-fpsS \mUn-an-Sn¸v ]cn-tim-[n¡pI, \n§Ä acn-¨n-«p-ïm-hpw.

30

adn-b½ tPm¬ Ce-hp-¦Â (dn-«.So¨À) cm-a-]pcw

\m«-dn-hp-IÄ

NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL

NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL

1. Npa-¡p-t¼mgpw, Xp½p-t¼mgpw aq{Xw t]mIp¶ Akp- J - a p- Å - h À¡v : s\Ãn- b ne NX- ¨ p]n-gnªv, B shÅ-¯n Ah \\¨v Hcp t\cw hoXw HcmgvN Ign-¡p-I. 2. hr¡-bn Dïm-Ip¶ IÃn\v tX¡nsâ Iq¼v Ac¨v InUv\n-bpsS (hr-¡) Øm\¯v ]pdsa CSp-I. 3. aq{X-¯n IÃn\v IÃp-cp¡n Hcp NphSv kaqew Ac¨v Hcp XpSw ]ip-hn³ ]men cmhnse kqtcym-Z-b-¯n\p ap¼vFgp-Zn-hkw Ign-¡p-I. IÃp-t]m-Ipw. 4. {]ta-l-¯n\v DW-§nb A¯n-¡mbv 41 F®w XnIs¡ \sî Hgn¨v 30 Znhkw hbv¡p-I. Hcp A¯n-¡mbpw Hcp kv]q¬ \ sÃ-®bpw cmhnse shdpw hb-än Ign-¨m {]talw ]qÀ®-ambpw amdpw.

5. sat\m-¸mkv ka-bs¯ Akz-Ø-X-IÄ¡v `mkv ¡ - c - e - h - W hpw {Xn^- e - N qÀ®hpw Ackv]q¬ hoXw cmhn-sebpw sshIn«pw NqSpshÅ-¯n Ie¡n IpSn-¡p-I. 6. \à Dd¡w In«m³ a¯- b psS ]qhpw tX§mbpwh¨v k½´n Ac¨p sshIpt¶cw tNmdn\p Iq«p-I. 7. Imªn- c - ¸ - g - ¯ nsâ aÖbpw sh®bpw tNÀ¯v sRcSn D¨n- b n h¨m \à Dd¡wIn«pw. 8. apJ-Im-´n¡pw \à \ndw In«p-¶-Xn\pw ]¨-a-ª-fnsâ \ocv þ 1 kv]q¬ \mc§m \ocv þ 1 kv ] q¬ \sî þ 1 kv ] q¬ FSp¯v Xotb h¨v ]än-¨v Hcp hn[w IpdpIpt¼mÄ XWp-¸n¨v apJ¯p tX¨v Hcp aWn¡qÀ Ign-bp-t¼mÄ IgpIn Ifbp-I.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

v nen§

IpSpw-_

¬ ku I-

Centre for Healing and Integration

Cu

saUn-¡Â anj³ kntÌgvkv {]n³kn-¸Â sk{I-«dn {SmUm Mob : 9447418028

bnsS Bbp-jym-bnse-¯nb A`ykvX hnZy-cmb `mcym `À¯m¡-·m-cpsS {]iv\w \ap-s¡m-¶]-{K-Yn¡mw. `mcy F{X- ku-ay-ambn CS-s]-«mepw `À¯mhv s]s«¶v Ip]n- X - \ m- I p- ¶ p. kwi- b n- ¡ p- ¶ p. t^m¬tIm-fp-IÄ sN¡p-sN-¿p-¶p. GXmïv aq¶v \mep-am-k-§Ä ]n¶n-«-t¸mÄ `mcy-bv¡v kln-¡m³]-äm¯ \nÊ-lm-b-Xbpw Acn-ihpw k¦-Shpw h¶p. AhÄ Xsâ ho«n-te¡v t]mbn. F¶m Ah-fpsS amXm-]n-Xm-¡Ä Imcy-¯nsâ Kuchw a\-Ên-em-¡msX AhfpsS B{K-l-§Ä km[n-¨p-sImSp-¯p-sImïv ho«n \ndp-¯n. F¶m hoïpw ChÀ H¶n¨p Xma- k n- ¨ - t ¸mÄ `À¯m- h nsâ \nÊw-K-Xbpw Bi-b-hn-\n-a-b¯n ImWn-¡p¶ hnc-ànbpw `mcy-bpsS lrZbthZ-\- Iq-«n. cïpt]cpw Iu¬k- e nw- M n\v kao-]n-¨p. At¸mÄ `mcy Xpd¶p- ] - d - ª p. `À¯m- h nsâ IpSpw- _ - ¯ nse kv{Xo[\ {]iv\k - w-`m-jW - § - fpw, Ch-tfm-SpÅ AI-¨bpw. Cu {]iv\w `mcy-tbmSp Xpd¶v ]d-bm-\pÅ aSn-sImïv `À¯mhn\v CjvSt¡Spw tIm]hpw Bbn. Ah-km\w CXn \n¶v apàn-t\SWsa¶v cïp-t]cpw Xocp-am\-sa-Sp-¯p. -F-¦nepw {]Xn-hn-[n- X-\n-sb-I-sï¯p-hmt\m \S-¸n-em-¡p-hmt\m cïp-t]À¡pw ss[cyhpw a\Êm-¶n-[yhpw CÃm-sX-t]mbn. F¶m cïp-t]cpw shtÆsd Xpd¶v Ft¶mSv kwkm-cn-¨-t¸mÄ Rm³ AhÀ¡v _lp-am-\]p-c-kcw, AwKo-Imcw \evIn-sImïv X§-fpsS ]cn-an-Xn-Isf ]c-kv]cw Xpd¶v ]¦n-Sm³ thZn-\-



Contact: +91 9961752903

tUm. kn. tPmhm³ Np¦-¸pc

evIn. `À¯mhv BZy-ambn Xsâ COm-`w-Khpw kv{Xo[-\-¯n ImWn¨ hm¡p-]m-en-¡m¯ kao-]\ - hpw `mcy-tbmSv Xpd¶p ]-dª p. AhÄ AXns\ \ymbn-I-cn-¡m³ {ian¨p. At¸mÄ sXd-¸nÌv CSs]«p\ymbo-I-cWw thï, F¶p XS-ªp. XpSÀ¶v `À¯m-hnsâ \ncm-isb km[q-Ic - n-¨psImïv `mcy-bpsS \nÊ-lm-bX a\Ên-em¡n AwKo-I-cn-¡m³ ]d-ªp-sIm-Sp-¯p. C\nbpw Pohn-X-¯n AhÀ Xm´m¦sf \ymbn-Ic - n-¡msX \½Ä F¶ `mh¯n Nn´n-¡p-hm-\pw, kwkm-cn¡p-hm-\pw, Xocp-am-\n-¡p-hm\pw ]Tn-¸n-¨p. ]n¶n« kml-N-cy-§fpsSbpw, {]Xn-k-Ôn-I-fpsSbpw Cc (Victim) BImsX Ahsb hkvXp-\n-jvT-am-bn- A]-{KYn¨v bmYmÀ°ys¯ kzoI-cn-¡p-¶Xn-\m-emWv Pohn-Xk-am- [m-\hpw kwXr-]vXnbpw AUvP-Ìv-saâpw AS-§n-bn-cn-¡p¶Xv F¶-kXyw a\-Ên-em-¡p¶ DÄ¡mgvN \evIn. Xsâ kam[m-\-t¡-Sn\pw Akw-Xr-]vXn¡pw Imc-W-¡mc- m Ip- ¶ Xv \½psS Nn´m- c o- X n- b m- s W¶pw AXnÂ\n¶v tamN\w t\Sm³ F¶p \½Ä Xocp-am-\n-¡p-¶pthm A¶v {]iv\-§Ä¡v ]cnlmcw ]äp-¶n-sÃ-¦nepw hyXy-kvXamb ZÀi-\ hpw kao-]-\hpw kz´w Npa-X-e-tbäp \S-¯pt¼mÄ {]iv\-§Ä at\m-X-e-¯n \n¶v Agnªp-ho-gp-¶p. CXmWv William GlazersS Reality Therapy. Xsâ Ct¸m-gs¯ Akw-Xr-]vXn¡pw, hnj-a-¯n\pw ImcWw Xm³ Xs¶-bmWv F¶Np-a-Xe a\-Ên-em¡n AXnÂ\n-¶pw Ic-I-b-dmhp-¶-XmWv Pohn-X-bm-YmÀ°yw.

31

FÃm amkhpw ap¶m-as¯ BgvN-bnse hymgmgv¨ 2:00 p.m apX i\n-bmgvN D¨-hsc. _Ô-§Ä hfÀ¯p-¶-Xn-\pw, B-ßo-b-ambn hf-cp-¶-Xn\pw klm-bn-¡p-¶p.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

Btcm-Ky-¯n-\pÅ hymbm-aa- p-dI - Äþ3

kn. tUm. Fssek Ipt¸m-g-bv¡Â t{]m{Kmw tIm HmÀUn-t\-äÀ, -B-bpjy t^m¬ : 8547845448

ssN\okv tbmKm

Im-ep-IÄ 32

A

Iyp-{]-j-dn ]d-ªn-cn-¡p¶t]mse Imep-I-fneqsS Bdv DuÀP-\m-Un-IÄ IS-¶p-t] mIp¶p. dn^-f-Ivtkm-f-Pn-bn hni-Zo-I-cn-¡p-¶-Xp-t]mse ico-c-¯nse FÃm Ah-bh-§-fp-sSbpw dn^-fIvkv t]mbnâpIÄ Imep-I-fn Dïv. Imep-I-fn sImSp-¡p¶ {]tXyI FIvk-ssk-bnkv ImÂIp-g-IÄ¡v Ab-hp-h-cp-¯p-Ibpw ico-cs¯ sam¯w Dt¯-Pn-¸n-¡p-Ibpw DuÀP-h¡-cn-¡cn¡p-Ibpw sN¿p¶p. CXv ]e tcmK-§fpw amdm\pw klm-bn¡pw

1. a b c d e

hnc-epIfn Ip¯n t\sc \nev¡pI D¸p-än-bn Ip¯n t\sc \nev¡pI D¸p-än-bn Ip¯n s]m§p-Ibpw hnc-en Ip¯ns]m§pIbpw amdn-amdn sN¿p-I. ImÂ]mZ-¯nsâ cïp-h-i-§-fnepw(sN-dp-hn-c-ensâ sskUv ) amdn-amdn Ip¯n-\n-ev¡pI ImÂap«pIÄ tNÀ¯v sh¨v ImÂ]-¯n-bpsS \Sp-`mKw (s]cphn-c-ensâ -sskU)v amdnamdnIp¯n \n¡pI

2. a b c d

hnc-epIfn Ip¯n \S-¡pI D¸p-än-bn Ip¯n \S-¡p-I. ]mZ-¯n-sâ hi-§fn Ip¯n \S-¡pI ImÂap«pIÄ tNÀ¯v sh¨v ImÂ]-¯n-bpsS \Sp-`mKw Ip¯n \S-¡pI (Ip-ªn-Iq-\³ \S-¸v)

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

3. a cmhn-sebpw sshIn«pw he-Xp-ImÂ]mZw CSXpXpS-bn Ib-än-sh¨v ]mZ¯nsâ FÃm `mK-

§-fnepw aÀ±w sImSp¯v Xncp-½p-I. b CXp- t]mse CS-Xp-ImÂ]m-Z-¯nepw sN¿p-I. (dn- ^ v f - I v t km- f Pn knÌ- a m- ä n- ¡ mbn ]Tn- ¡ p- h m³ Xmev ] - c y- a p- Å - h À¡v Bbp- j y- b n s{Sbn-\nwKv \S-¯p¶pïv.)

33

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

Pohn-X-{Xmkv 34

{Xmkp-hm§n; h¶-p-t]mthmÀ ImWWw \¶mbsX³]þ {Xm-kn-\-\p-tbm-Py-Zn-¡n Rm\p-d-¸n¨p sXÃp-sh«w X«n-bXp an¶n-an-¶n-Xn-f-§th \ÃXpt]me`n-am-\-ap-Öz-en-s¨-¶n sasÃ-h-s¶³ {]nb-Xa X«n-ap-«n-\n-¶-cp-In sXÃp-{Ip-²-bm-bm-h-sf³ apJ-¯p-t\m-¡n, Imdp-tIdpw hm\-am-bn«hfpsSa«p-amdn Nodn-sbs¶ ac-a-ïm-sb-¶p-hn-fn-¨p. Ip´-sam¶p hngp-§n-bm-se-¶-t]mÂRm³\n¶pt]mbn A\-´-an-Ãm-X-Xp-an-Xp-a-hÄ ]pe-¼n. X«n-I-fn I«n-am-dn-amdn h¨p-Im-«n-b-hÄ Xn«-a-Xn³kq-Nn-ew-_-ambn \nev¡nÃ. \ne-sX-än-bn-cp-hÀ¡pw Ien-tI-dn-aÀZ-\-ambv ]ecpwhs¶¯n apäw \nd-ª-b-¡mÀ. A¶p-ap-X IÀ¡-i-ambn AhÄ ]Wn-ap-S-¡nembn. A¶-an-Ã-Xm-h-i-\mbn hnh-i-\m-bvRm³ KXn-b-dn-bm-Xp-gdn AXn-bmbn hoÀ¸p-ap«n aXn-bm¡mw PohnXsa-¶p-d-¸n-¨-\mÄ, Ccp-hÀ¡pw A`n-a-X-s\m-cm-sf-¯n-bp-ct¨hw XIÀ¡p-t¼mÄ ]p\-krjvSn kpK-a-aà _p²n-bnem ho£-W-¯nÂ, `m-j-W-¯nÂ, hnIm-c-¯n hÀ¯-\-¯n \yqX-\-IÄ `hn-¡m-amÀ¡pw acp-¶n-Ãm-Xh-sbÃmw ]cn-l-cn-¡p-hm³ \à hncp-tXdpw kzm[zn-amcmbpjymbn-ep-ïtÃm thWw tZln-tZ-l-§-fn kpØnXn k¼qÀ®abn \ma-Xn-\-cpfnSmw ka-{Km-tcmKyw. Z¼-XnamÀ \n§-fpsS Pohn-X¯n kqNn-bmZyw ew_-am-¡m³ hnapJ-X,- hn-fw_w thïm. F¯n- R-§-fm-bp-jym-bn \nÀZn-jvTm-\p-jvTm-\-§-fm `{Z-Po-hn-X-¯n\v {Xmkp-t\-Sn-a-S-§n.

^m. Po.-än. Du¶p-I-ÃnÂ

&

DATES

PSYCHOTHERAPY EMOTIONAL BODY HEALTH WORKSHOP May 10 (9.00am) – 13 (5 pm) (Malayalam)

October 16 (9.00am) – 19 (5 pm) (English)

For more details:

Call: +91 8547845448

A Journey into Self Discovery, Healing and Wholeness through Psychotherapy and Emotional Body Work. This intensive healing workshop will help persons to explore and deal with the cause of chronic illness, emotional conflicts and psycho- spiritual blocks.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


Ayushya

Centre for Healing and Integration

Bbp-jy-bn 2017 P\p-hcn apX Pq¬ hsc \S-¯p¶ t{]m{Km-ap-IÄ 1. Psycho nutrition Cure Camp

: January 1-7, February 1-7,March 1-7, April 1-7, May 1-7, June 1-7

2. Yoga & Meditation

: January 2-7, February 2-7,March 2-7 , April 2 -7, May 2-7, June 2-7

3. Psycho Nutrition Follow Up

: January -6, February -5,March 5, April 6, May -6, June -4

4. Couples Retreat

: March 16-18, May 18-20

5. Parenting &Childhood Disorder : January - 14

35

6. St. Mathews Gospel: Retreat

: January – 22- 28

7. Cosmic Awarness Retreat

: February - 10- 11, April 21 - 22

8. Children’s Camp

: April 27 - 30

9. Psychotherapy and Emotional Body Health

: May 10 - 13

10. CODA( Group Therapy)

: Every Second Saturday (3-5 pm)

INTEGRATIVE HEALING 1-30 & ALTERNATIVE THERAPIES

Training in 2 0 1 Oct. 7

Theme: Health, Healing and Holism

Course Director Sr. Dr. Eliza Kuppozhackel MMS Resource/ Faculty Ayushya team and guest Faculty

Fees : ` 15000/- (Includes Course Fee and Room& Board) + Reg. Fees : ` 500/ (non refundable) Course Materials and Certificate : ` 1000/-

Bbpjy

Contact: Programme Coordinator Ph: 0481-2720544; Mob: 8547845448 AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

Un-kw-_À 2016 þ amÀ-¨v 2017


AYUSHYA SCHOOL OF ACUPUNCTURE Bbpjym kvIpÄ Hm^v AIyp-]w-MvNÀ Affliliated to Bharath Sevak Samaj (BSS)

No.KTM/20115

A NATIONAL DEVELOPMENT AGENCY PROMOTED BY GOVT. OF NDIA.

ONE YEAR DIPLOMA COURSE (Hcp hÀjs¯ Unt¹ma tImgvkv) 1. Diploma in Psychotherapy, Emotional Body Health and Acupressure (DPEBHA) 2. Diploma in Integrative Healing and Alternative Therapies (DIHAT) June 2017 - May 2018

SIX MONTHS CERTIFICATE COURSES (Bdp-am-ks¯ kÀ«n-^n-¡äv tImgvkp-IÄ) 1. Certificate in Reflexology and Acupressure (CRA) 2. Certificate in De-Addiction by Acupuncture (CDA) 3. Certificate in Auricular Therapy, Moxibustion and Acupressure (CAMA) 4. Certificate in Sujok Acupuncture (CSA) June 2017 to December 2017

Prospectus available from Ayushya Office

Contact : 0481-2726326, 2720544, +91 9961752903 Edited & Published by : Dr. Sr. Eliza Kuppozhackel on behalf of Ayushya Centre for Healing and Integration Charitable Society, Veroor P.O, Changanacherry- 686104, Kerala, India. Layout & Printed at : St. Joseph Orphanage Press Changanacherry, Tel: 0481-2410101

Dec 2016 mar 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you