Page 1

Ayushya

Centre for Healing and Integration

Btcm-Kyhg

 hmeyw 2

e¡w 2

BKkväv þ\hw_À 2016

therapy Raw food hya at Ayus



iàn-bm-Wv

     

Bbp-jy-bn-se \m-S³ ]-ip-¡Ä

n


Ayushya

Centre for Healing and Integration

Ayushya Centre for Healing and Integration (ACHI) Charitable Society is one of the first Holistic Health Centres and Clinics in India started by Medical mission Sisters(MMS) in 1985. Reg. No. K 12/11

G{]nÂ, Hm-KÌv , Unkw-_À amk-§-fn {]kn-²n-I-cn-¡p¶p c£m-[n-Imcn : s{]mhn³jyÂþ kn. tPmknäm ssaem-Sn-bn (MMS) FUn-äÀ & ]-_vfn-jÀ : tUm. kn. Fssek Ipt¸m-g-bv¡Â (MMS)

.. Xmfp-IÄ a-dn-¡p-t¼mÄ

FUn-täm-dn-b Sow kn. enÃn tPmk^v s\Ãn-¡p-t¶Â (MMS) {io. kPn ^nen¸v I¿m-eIw {io. AeIvkv aWn-apdn kn. sXd½ {]mbn-¡fw (MMS)

2

AUvsshkdn I½än

03

FUn-tägvkv sU-kvIv

tUm. tPm¬ t__n tUm. kmap-th tPmk^v tUm. sI.-sP. amXyp tUm. _©-an³ F{_lmw {io. H.sP t]mÄ {io. Fw. C{_m-lnw-Ip«n {ioaXn _n cm[m-aWn tUm. kn. tPmhm³ Np¦-¸pc (MMS) kn. hnIvtSm-dnb Icn-aäw (MMS) kn. Zo\m ^nen¸v taS-bn (MMS) kn. acnb s]m«-\m\n (MMS) AUz. kn. sdPn s]cn-§m-c-¸Ån (MMS)

04

at\m-t]m-jW tcmK-apàn

06

A`n-ap-Jw

08

s]m®-¯-Sn¡v Hcp imizX ]cn-lmcw

10

Health & The Sustainable Development

12

]cn-Øn-Xn-kw-c-£Ww ssZhm-cm-[\

13

\½psS `qan-¡p-th-ïn-bpÅ {]mÀ°\

14

Psycho Nutrition Cure Camp at Kodaikanal

kÀ¡p-te-j³ Sow

17

]©t]m-jW Blm-c¯ - nsâ Bßo-bX

kn. acnb ]c-h-cm-I¯v (MMS) kn. tdmkv ssh¸\ (MMS) kn. sX-tc-kv I-«¡bw (MMS) s{]m-^. t]-Ä-kn A-e-Ivkv {ioaXn hnPn kXo-jv Ip-amÀ {io. sI. ]n. tXma-kv {io. tPm-bn Fw. F.

19

Blm-c-amWv Huj-[w

20

C\n C³-tl-eÀ thï...

21

Cosmic Energy Farming

22

{InkvXob [ym\-co-Xn-IÄ

25

Self understanding (kzbw Xncn-¨-dn-bÂ)

27

Bbpjy Ubdn

30

IpSpw-_-Iu¬k-nen§v

31

saUn-täj³ (3) `ua- k-a-[m\ [ym\w

32

Btcm-Ky-¯n-\pÅ hymbm-a apd-IÄ (2)

34

\m«-dn-hpIÄ

A{UÊv :

t{]m{Kmw tImþHmÀUn-t\-äÀ Bbpjy, shcqÀ ]n.-H. N§-\m-tÈcn þ 686104 t^m¬ sam-ss_ Cþsa-bnÂ

: 0481--þ2720544, 2726326 : 854784544 : ayushyamms@gmail.com

sh_v-sskäv

:

(G{]nÂþB-K-Ìv 2016)

elizakup@gmail.com www.ayushyamms.org

Hä-{]Xn þ hmÀjnI hcn-kwJy þ

` `

35/--þ 100/þ-

Private circulation AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

Adnhv iàn-bm-Wv; BtcmKyw kwc-£n-¡p-hm-\pÅ AdnhmWv Gähpw henb iàn. tcmK¯nsâ ImcWw a\- Ê n- e m- ¡ nbmte NnIn-Õn-¡m³ km[n-¡p. Hmtcm NnInÕm- c o- X nbpw Ah- e w- _ n- ¡ p¶ amÀ¤- § Ä hyXy- k v X - a m- W v . Atem- ¸ - X n- b n em_v sSÌpw, kv I m\nw§p- s ams¡ sN¿p- t ¼mÄ BbpÀtÆ-Zw,- kn²sshZyw, Hmdn-bâ saUnkn³ apX-em-bh \mUo-]c- n-tim-[\ - b - n-eqsS tcmK\nÀ®bw \S-¯p-¶p. sIan-¡Â acp-¶p-IÄ sImSp¯v tcmK-ia\w \S-¯p¶ Atem-¸-Xnbpw, Huj[kky-§-fpsS tNcp-h-IÄ tNÀ¯v NnIn-Õn-¡p¶ BbqÀtÆZw, kn²sshZyw, XpS§n-bh - bpw Hcp hi¯v, Ct¸mÄ {]Nmcw kn²n¨p-sIm-ïn-cn-¡p¶ Huj-[c - l - nX NnInÕmco-Xn asäm-cp-h-i¯v. Bip-]-{Xn-I-fn-epw, tUmIvSÀamcn-epw, acp¶-n-epw, am{Xw B{i-bn¨p Pohn¨ Cu kaq-l-¯n Ipsd-t¸-sc-¦nepw Cu Huj[- c - l nX NnIn- Õ - b n- t e- ¡ p - a m- d n- ¡ - g n- ª p. BtcmKyw Hmtcm-cp-¯-cp-sSbpw Ah-Im-i-am-Wv, AtXkabw D¯-c-hm-Zn-Xzhpw F¶ XXzw IqSp-XÂ-t]-À AwKo-I-cn¨v {]hÀ¯n-¡m³ XpS§nbncn-¡p¶p. C¶v acp-¶n-Ãm¯ NnInÕm coXn-IÄ ]eXp−v. AXn {][m-\s - ¸« H¶mWv sskt¡m-\yp-{So-jy³ IyphÀ AYhm ]©-t]mjW tcmK-apàn. ""\n§-fpsS `£-W-amWv \n§-fpsS Huj[w. \n§-fpsS Huj-[-w \n§-fpsS `£Whpw'' CXp ]d-ªXp aäm-cp-a-Ã. B[p-\nI sshZy-imkv{X-¯nsâ ]nXm-hmb km£m lnt¸m-{Imäkv Xs¶. tUm. tPm¬ t__n-bpsS "GXp tcmKhpw amäm³ t]mjWwaXn' F¶ {KÙw CXns\ Ac¡n«v Dd-¸n-¡p-¶p. Imen-¡«v bpWn-th-gk v n-än-bnse sskt¡m-fPn hn`m-K-¯n \S-¯nb H³]Xv ]n.F¨v.-Un. dntkÀ¨p-I-fpsS ^e-ambn hnI-kn¸n-s¨-Sp-¯-XmWv Cu {KÙhpw, Hcm-gvN-¡mew \oïp-\n-ev¡p¶ sskt¡m \yq{Sojy³ IyphÀ Iym¼pw. Ignª Bdp-sIm-Ãa- mbn Bbp-jy-bn Cu Iym¼p \S-¯n-h-cp¶-p. \mev]Xp Znhkw ssZÀLy-apÅ Cu NnIn-Xn-km-co-Xn-bpsS BZy-`mKw (H-cm-gvN) Iym¼n h¨v \S-¯p¶-p. XpSÀ¶pÅ Znh-k-§-fn Hmtcm-cp-¯À¡pw Ah-c-h-cpsS `h-\-§-fn XpS-cm-hp--¶Xp-am-Wv. tdm ^pUv sXd¸n, {^qt«mshPn-tä-dn-b³ sXd-¸n, ]©t]mjW NnIn- Õ , sskt¡m \yp{Sn- j y³

sXd¸n CsXÃmw Htc kwcw-`s¯bmWv kqNn-¸n¡p¶-X - v. thhn-¡m¯ `£Ww am{Xw Ign-¡p-I. ]g-§fpw, ]¨-¡-dn-I-fpw, InfnÀ-¸n¨ ]b-dp-hÀ¤§fpw FÃmw CXn DÄs¸-Spw. CXv A\p-`h - n¨ ]eÀ¡pw CXnsâ ^e-§Ä kt´m-j-t¯msS ]¦p-h-bv¡p-hm³ km[n-¡p¶p. C¶v e`y-am-Ip¶ ]e `£-W-§fpw hnjen-]vXa- mWv F¶v ]d-bmsX \nhr-¯n-bn-Ã. hnja-Sn-¨ ]¨-¡-dn-Ifpw ^e-§-fpw -sImïv \½psS amÀ¡äv \nd-ªn-cn-¡p-I-bm-Wv. CXn-s\-Xnsc kpa-\-Êp-IÄ cwK-s¯-¯n-¡-gn-ªp. {]Ir-XnIr-jn- ssP-h-Ir-jn ko-tdm-_-UvPäv ^man§v, tImkv - a nIv F\ÀPn- ^m- a n§v Ch- s bÃmw {]kn- ² - a mbn XpS- § n. lcn- X - h n- ¹ - h - ¯ nsâ \mfp-IÄ apX IoS-\m-in-\n-I-fp-sS-bpw,- cm-kh-f-§-fp-sSbpw Aan-X-{]-tbmKw \½psS `qanam-Xm-hns\ Hcp acp-`q-an-bm¡n amän-s¡m-ïn-cn¡p-¶p. kotdm _UvPäv, kv]ncn-¨z ^man§v Ah- X - c n- ¸ n¨ kp_mjv ]mte- ¡ ÀPn, Hcp \mS³ ]ip-hnsâ NmW-Ihpw aq{X-hpw- sImïv 30 G¡À Øew IrjnsN¿mw F¶p ImWn-¨pX-cp¶-p. Hcp cmk-{]-tbm-Khpw, bmsXm-cp-hf - h - p-anÃmsX tImkva- nIv F\ÀPn D]-tbm-Kn¨v Irjn \ S¯mw F¶ X{´w hSt¡ C³Uybn hym]I-am-bn-sIm-ïn-cn-¡p¶-p. \½psS Irjn-bn-S-§fnepw, KmÀU-\nepw sSd-kv-KmÀU-\n-ep-sams¡ CXv ]co-£n-¡m-hpXm-Wv. CXn-\pÅ s{Sbn-\nwKv Bbp-jy-bn \ÂIp¶p−v. {]Ir- X n- b nte¡p aS§q, {]Ir- X nsb c£n-¡q, `qansb c£n-¡q, \n§sf c£n¡q F¶ hnfn Fhn- s Sbpw apg§n tIÄ¡mw. t]m¸v {^m³knkv ]dªp: ""ssZhw a\p-jy\v \evInb k½m-\-§-fn Gähpw henb k½m\-amWv `qan-am-Xm-hv. CXnsâ kwc-£-W-hpw, Icp-Wm-a-bamb ]cnc£Whpw Hmtcm-hy-ànbp-sSbpw [mÀ½n-I-amb IS-a-bm-Wv''. BtcmKy kwc-£-W-¯n {Inbm-ß-Iambn ]¦p-tN-cpI \mw Hmtcm-cp-¯-cp-sSbpw ISabpw D¯-c-hm-Zn-¯hpam-Wv.

3

kn. tUm. Fssek Ipt¸m-g-bv¡Â FUn-äÀ

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

tUmIvSÀ tPm¬ t__n

Imen-¡«v bpWn-th-gvknän HOD (Rtd.)sskt¡m-fPn t^m¬: 9349847603

4

   PSYCHONUTRITIONAL CURE CAMP

th

Z-§sf Bkv]-Z-am¡n ]d-ªm CXns\ ]©-t]m-jW t- cm-Kapàn F¶p-]-dbmw. Btcm-Kys¯ kw_-Ôn¨ sshZnI Adn-hp-t]m-se-bpÅ hkvXpXIÄ ss{IkvXh CÉm-anI aX-§f - p-sS-sbÃmw kmw kvIm-cnI ]Ým-¯-e-¯n \n¶pw \ap¡v hmbn-s¨-Sp¡mw. Dev]-¯n]p-kvX-I-¯nse GZ³tXm-« -k-¦ev]w icn-bmb Btcm-KyZÀi-\-amWv. \½psS \jvS-s¸« Bhm-k- hyh-Øn-Xn-bpsS Zpc-´ I-Y-bm-W-Xv. GsXmcp Pohn¡pw Hcp Bhm-k- hyh-Ø-bpïv. Bhm-k- hy-h-Ø-bv¡-\p-k-cn¨pÅ Blm-c-hy-h-Ø-bpïv. F¦n a\pjysâ Bhm- k - h y- h - Ø - ¡ - \ p- k - c n- ¨ pÅ

Blm-c-ta-Xv? et£m-]e£w hÀj-§Ä a\p-jy³ Im«n Ign-ªXv Im«nse ]gp¯p sImgn-ªp -hoW ]g-§Ä, Aïn-hÀ¤-§Ä, hn¯p-IÄ Ch-sbms¡ s]dp-¡n -Xn-¶mWv. acw -I-b-dm³ a\p-jy\p Ipc-§n-\p-Å-Xp -t]m-se-bpÅ Ign-hnÃ. kzm`m-hn-I-amb Bhm-k-hy-h-Ø-bn Ign-bp¶ 36 e£w Poh-hÀ¤-§Ä (species) Ic- Po-hn-I-fm-bpïv. AXp-t]mse 42-- Â] cw -e£w IS Poh-hÀ¤-§-fp-ap-ïv. Ahbvs¡m¶-n\pw tcmK-§Ä H¶p-anÃ. temI¯n Gähpw IpSp-X-em-fp-IÄ acn-¡p¶ lrZ-bm--LmXw, cïm-as¯ ac-W-Im-c-W-amb Im³kÀ, aq¶m-as¯ ac-W-Im-c-W-amb {] talw CsXm¶pw Cu kz`m-hnI Bhmkhy-h-Ø-bn-epÅ Pohn-IÄs¡m-¶n-\p-anà AXp-sImïv GsXmcp Pohn-bp-sSbpw tcmK-apàn¡v AXnsâ kz`m-hnI Bhm-k- hyhØbn-tebv¡pw, Blm-c-hy-h-Ø-bn-tebv¡pw aS-§p-I-btà thï-Xv? F¦n a\p-jysâ icn-bmb Blmc hyh-Øt- b-Xv? {]i-kvX\ - m b {_o«ojv _tbm-f-PnÌv lmcn-hmUv Iymcnw -KvS 300 ]cw imkv{Xo-b-amb sXfn-hp-IÄ D²-cn-¨p-sImïv a\p-jy³ Hcp ^e-t`m-Pn-bmWv sXfn-bn-¡p¶ "The Natural Food of Man"

&

PSYCHOTHERAPY EMOTIONAL BODY HEALTH WORKSHOP

A Journey into Self Discovery, Healing and Wholeness through Psychotherapy and Emotional Body Work. This intensive healing workshop will help persons to explore and deal with the cause of chronic illness, emotional conflicts and psycho- spiritual blocks.

ES

DAT

OCTOBER

17 (9:00 a.m.) – 20 (5:00 p.m.) (English)

DECEMBER

12 (9:00 a.m.) – 15 (5:00 p.m.) (Malayalam)

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

F¶ {KÙw {]kn-²o-I-cn-¡p-I-bp-ïmbn. apJy- [ m- c m - s sh- Z y- ¯ nt\m tImÀ¸- t däv tem_n-IÄt¡m Cu {KÙ-¯nse Bi-b§-tfmSp Xmev]-cy-ap-Å-Xmbn tXm¶p-¶n-Ã. F¶m kzm`m-hn-I-amb tcmK-ap-àn-bpsS clkyw tXSp¶--hÀ¡v Cu {KÙw ss__nfmWv. thhn-¡m¯ Blmcw am{Xw Hcp \nÀ±n-jvS I - mew Ign-¨m amdm-¯- tcm-K§ - Ä H¶p-anà F¶XmWv sskt¡m-\yp-{Sn-j\ tcmK-ap-àn-bpsS A´-k-¯. Imen-¡äv bpWn-th-gvkn-än- a\:-imkv{X hn`m-K-¯nse sl¯v sskt¡m-fPn Kthj-I-cmWv Cu Bi-b-¯n\p tUmIvS-d Xe-¯n-epÅ Kth-jW-]n³_ew \evIn-bX - v. tUm. F³. hoc-a-Wn-I-Wv-T³ BkvXvabnepw F.-hn. cmtPjpw s_¶n-hÀ¤okpw am\-kn-Itcm-K-¯nepw t__n imcn lrt{Zm-K-¯nepw kn. Ajvd^v {]ta-l-¯nepw tUmfn tPmÀPv aZym- k - à n- b nepw tUmIv S - d  Kth- j W§Ä \S¯n. Bkvasb kw_-Ôn¨ hoca- W n- I - W v T sâ KthjW Umäm- I - f - £ ³ Hcp P\Io-b Btcm-Ky-{]-Øm-\-am-bn-cp¶-p.

kvIpfp-I-fnepw tImtf-Pp-I-fnepw tcmK-apàn Iym¼p-IÄ \S-¯n. tIc-f-¯nse A\-h[n _p²n Pohn-Ifpw Btcm-Ky-{]-hÀ¯-Icpw Iem- I m- c - · mcpw Cu Iym¼p- I sf ^e- h ¯m-¡n-sIm-ïn-cn-¡p-¶p. ]qÀ®-amb tcmKap-àn¡v Gähpw ^e-{]-Z-amb amÀ¤w Hcp \nÀ±n-jvS-Imew thhn-¡m¯ ^e-t`m-P-\-amsW¶ Isï-¯Â C¶p B[p-\nI sshZyhpw {i²n-¨p-Xp-S-§n-bn-«pï.v tIc-f-¯nse {] K-Û-amb {]IrXn NnInÕm Bip-]-{Xn-IfnseÃmw Cu amÀ¤-amWv kzoI-cn¨n«pÅ-Xv. Cu coXn-bn-epÅ tcmK-ap-ànsb kw_-Ôn¨ Kth-jW-§Ä almXv·mKmÔn- bq-Wn-thgvkn-än-bnepw, t]mïn-t¨cn bpWn-th-gvkn-änbnepsams¡ \S-¡p¶-p-ïv. C¯cw tcmKap-àn-sb-¡p-dn¨v ]Tn-¡m³ B{K-l-ap-Å-hÀ Iym¼n ]s¦-Sp-¡p-I-bmWv thï-Xv. N§\m-tÈcn Bbp-jy-bnepw Xncp-h-\-´-]p-c¯v hngn-ª-¯n-\-Sp¯v N¸m-¯n-epÅ im´n{Km-anepw saUn-¡Â anj³ kntÌgvknsâ sImssS-¡-\mÂ, ]q\m F¶o tI{µ-§-fnepw Ønc-ambn Iym¼p-IÄ \S-¡p¶-p-ïv.

5

sskt¡m\yp{So-j³ IyphÀ Iym¼v BkvXva, {]-ta-lw; Im³kÀ, sImfkvt{SmÄ,- c-àm-Xn-k-½À±w,\m-Uo-tcm-K-§Ä,- hr¡-tcm-K-§Ä, am\knItcmK§Ä, hmX-tcm-K-§Ä,A-an-X-h-®w, aZy-]m-\w, XpS-§nb GXp tcmK-¯n\pw Huj-[-clnX tcmKhn-apàn. ]©-`q-X-t`m-jW {Iao-I-c-W-amWv tcmK-ap-àn-¡p-]-tbm-Kn-¡p¶ {][m\kt¦- X w. IqSmsX tbmK- ß - I - h n- { im´n ]nco- i n- e \w, [ym- \ w,kw-Ko-Xw., a\.-imkv{Xkao-]\w XpS-§n-b-hbpw Dïm-Ipw. FÃm- amkhpw

sskt¡m\yp{So-j³ t^mtfm A¸v

H¶mw XobXn sshIn«v þ5- a-Wn -ap-XÂ Ggmw XobXn cmhnse 10 aWn-hsc HtÎm-_-dnepw Un-kw-_-dnepw CÃ N.B.:

ap³Iq«n t]cv cPn-ÌÀ sNt¿−XmWv.

ap¼v Cu Iym¼p-I-fn ]s¦-Sp-¯-h-cpsS Hcp-an¨p IqSepw,A-\p-`hw ]¦p-h-bv¡-epw FÃm amkhpw 6--þ-mw XobXn cmhnse 11-þ-ap-X 2:00 p.m. hsc. HtÎm-_-dnepw Un-kw-_-dnepw Cà N.B.:

hcp¶hnhcw cïp-Zn-hkw aps¼-¦nepw Hm^n-kn And-bn-¡-W-sa¶p Xmev]cy-s¸-Sp-¶p.

FOR KODAIKANAL CAMP IN ENGLISH Contact: +91 9487591314 AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

A`n-ap-Jw tIcf kÀÆ-I-em-ime t{]m ssh-kvNm³keÀ tUm. F³. hoc- a - W n- I - W v T sâ Ph.D {]_Ôw BkvXva tcmK-¯n\p ^e-{]-Z-amb tcmK-ap-àn -amÀ¤w Isï-¯nb H¶m-Wv. B Kth-j-W-s¯-¡p-dn¨v CubnsS Bbpjy kµÀin¨ tUm. hoc-a-Wn-I-WvT-\p-ambn kn. sXd½ {]mbn-¡fw \S-¯nb A`n-ap-Jw.

6

1. Im³kÀ DÄs¸-sS-bpÅ aäv A\-h[n at\mim-co-cnI (Psychosomatic) tcmK-§f - n Bkvasb-¡p-dn¨v Kth-jWw sN¿m³ {] tXyI ImcWw hÃ-Xp-aptïm? Rm³ sNdp¸w apXte Hcp Bkva tcm-Knbm-bn-cp¶-p. Fsâ AÑ\pw Hcp BkvXva tcm-Kn-bm-bn-cp¶-p. ]T-\-Im-e¯v ]e-X-hW Fs¶ AUvanäv sNbvXv NnIn-Õn-¨n-«pïv. bpWn-th-gvknän ]T-\I - m-e¯v tUm. tPm¬ t__n kmdnsâ Hcp ÌpUâm-bn«v kmdnsâ Btcm-Ky-ta-J-e-bnse ]e ]co-£W-§Ä ho£n-¡p-¶pïmbn-cp-¶p. kmdpam-bn«v Xs¶ ]e NÀ¨-Ifpw \S-¯n. Cu taJ-e-bn Gsd BIr-jvS-\mbn Bkvasb-¡p-dn¨v Kth-jWw sN¿m³ Xocp-am\w FSp-¯p. 2. tcmK-apàn Iym¼p-I-fpsS kz`m-hw H¶p -hn-h-cn-¡mtam ? tIcf- ¯ n ]e- b n- S - § - f n- e mbn H«\h[n Iym¼pIÄ \S-¯n-bn«p-ïv. 1977-þ I¡-b¯ - n-\S- p¯v Icy-b¯pw ]md-bn-emWv BZys¯ Iym¼p-\-S-¶-Xv. BZys¯ ]co£W Iym¼m-bn-cp¶p AXv. Iym¼n ] s¦-Sp¯ 15 t]cn 13 t]cpw BkvatcmKnI-fm-bn-cp-¶p. FÃm-hcpw acp-¶p-am-bn«mWv Iym¼n ]s¦- S p- ¯ - X v . aq¶p Znh- k -

tUm. F³. hoc-a-Wn-I-WvT³

¯n- \ p- t ijw FÃm- h cpw Xs¶ acp¶v \nÀ¯n. 4þmas¯ Znhkw Xs¶ Ahcn tcmK-ap-àn-bpsS e£-W-§Ä Iïp-XpS§n. 40-þXv hÀj-¯n-tesd Bkva tcmK¯n\v ASn-ab - m-bn-c - p¶p ]e-cpw. ]¨-shÅw IpSn-¡p-Itbm, ]¨-sh-Å-¯n Ipfn-¡pItbm sNbvXn-«n-Ãm-¯-hÀ Ahn-sS-bpÅ Acp- h n- b n ap§n- ¡ p- f n- ¡ p¶ Imgv N hfsc IuXp-II-c-am-bn-cp¶-p. BZys¯ ] co-£W Iym¼m-bn-cp-¶ - Xp-sImïv BÀs¡¦nepw s]s«¶v Fs´- ¦ nepw kw`- h n¨mtem F¶v I-cp-Xn Bw_p-e³kv kwhn[m\w hsc Icp-Xn-bn-cp¶-p. ]t£ B Iym¼pIgn- ª - t XmsS hoïpw Iym¼v \S-¯p--Xn-\pÅ t{]c-W-bp-ïmbn. 3. Iym¼p-Isf t{]mÕm-ln-¸n-¨Xmscms¡? \mep-Zn-h-kw-sImïv Bkvam amän-sb-Sp¡m-sa¶v Isï-¯nb Xm¦-fpsS KthjWw H¶p- Np- c p¡n hnh- c n- ¡ mtam? AXm-bXv NnIn-Õ-bpsS sÌ]v? ]nW-dmbn {Kma-¯nÂh¨v 47 BkvatcmKnIÄ¡mbn \S-¯nb Iym¼v am²ya{i² ]nSn-¨p-]ä - n-bn-cp-¶p. kvIpfnsâ C³NmÀPmb Hcp A¨\mWv CXns\ Gä-hpw IqSp-X t{]mÕm-ln-¸n-¨-Xv. Iym¼p-I-fn BZyw sNt¿-ïXv acp¶v \nÀ¯pI F-XmW;v ] s£ acp¶v ssI¿n Icp-XWw, AXymh- i y- L «w h¶m D]- t bm- K n- t ¡- ï nhcpw. henhv h¶m BZyw sNt¿-ïXv \s«Ãn akmPv sN¿p-w; AXpsImïv henhv amdn-bn-sÃ-¦n- Aev]w acp¶v D]tbm-Kn¡mw. {ItaW acp¶v \nÀ¯Ww

COSMIC ENERGY FARMING Cuizc ssNX\yw \ndªp \n¡p¶ {]m]-©nI DuÀÖw D]-tbm-Kn¨v Irjn-sa-¨-s¸-Sp-¯m-\pÅ Hcp hnZy. IoS-\m-io-\nbpw cmk-h-f-§fpw Hgn-hm¡n `qansb c£n-¡mw.

2016

November : 5 (10am-5pm)

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

thhn-¡m¯ `£Ww (Raw Food), ]¨-shffw, ]¨-sh-Å-¯n Ipfn, sNcp-¸n-Ãm¯ \S¯w, [ym\w, tbmK, Iym¼nse BËmZ-{]-Z-am-b -hm-kw, (Community living) sshIpt¶-c-apÅ kwKo-X-km-bmÓw Ch-sbÃmw BIp-t¼mÄ 4 Znh-kw-sImïv Xs¶ an¡hÀ¡pw acp-¶n-à msX izkn- ¡ m- \ mhpw, am\-kn-Ihpw B²ym-·n-I-hp-amb tcmK-apàn-bmWv CXn \n¶v e`y-am-Ip--Xv. acp¶v \nÀt¯-ïXv {Ita-W-bmWv 4. Xm¦-fpsS Ph.D {]_-Ô-¯n tIm¸-n bSn Dsï-pÅ Hcp hnhmZw h¶-nc - p-¶tÃm. F´mWv hkvXp-X? AXn- s emcp Ig¼pw CÃm- s b¶XmWv hkv X p- X , hnhmZw Dïm- ¡ n- b - h À¡v dntkÀ¨v sa¯- t Um- f - P n- s b- ¡ p- d nt¨m tlmfn- Ì n¡v Bib- § - s f- ¡ p- d nt¨m thï{X Adn-hp-ïm-bn-cp-¶nÃ. Fsâ Kthj-W-s¯-¡p-dn-¨pÅ hni-Zn-I-cWw Rm³ ]-{X-§-fn \evIn-b-tXmsS hnhm-Z-¯n\v {]kàn Dïm-bnÃ. Fsâ ssKUv tUm. tPm¬ t__n bqWn-th-gvkn-än-¡p- \-evInb hni-ZoI-cWw ]{X-§-fn {]kn-²oI-cn¨nÃ. AXpw IqSn {]kn-²o-I-cn-¨n-cp-s-¦n hnhmZw D¶-bn-¨-hÀ Imcy-§Ä icn-¡pw a\-Ên-em-¡p-am-bn-cp¶p. Fsâ Kth-jW dnt¸mÀ«v (Xo-kn-kv) BÀ¡pw \evIm³ Rm³ X¿m-dm-Wv. AXv hmbn-¨n«v Fhn-sSbmWv tIm¸n-bSn F¶v ]d-ªp-X-cnI. 5. Btcm-Ky-cw-Ks¯ Xm¦-fpsS {]hÀ¯\-§sf¡pdn¨v Xncn-ªp-t\m-¡p-t¼mÄ F´p- tXm-¶p¶p? a\p- j ysc hf- s c- t bsd ]oVn- ¸ n¡p¶, `oXn Df-hm-¡p¶ Hcp tcmK-¯n\v apàn

ssPh-Ir-jnbpw, {]Ir-Xn-Po-h\hpw C¶v Bfp-I-fpsS Hcp Bth-i-ambn XoÀ¶n-«pïv. `£-W-{Iaw sImïv tcmKw amän-sb-Sp-¡m-sa¶v Bfp-IÄ hniz-kn-¡m\pw XpS-§n-bn«pïv. Isï- ¯ p¶- - X n ]¦m- f n- b m- b n- F¶ Bß-kw-Xr-]vXnbpw, NmcnXmÀ°y-hp-apïv. ssPh-Ir-jnbpw, {]Ir-Xn-Po-h\hpw C¶v Bfp-I-fpsS Hcp Bth-i-ambn XoÀ¶n«pï.v `£-W-{Iaw sImïv tcmKw amänsb-Sp-¡m-sa¶v Bfp-IÄ hniz-kn-¡m\pw XpS- § n- b n«pïv . tIc- f - ¯ nsâ sX¡³ taJ-e-sb-¡mfpw hS-¡³ta-J-e-bn-emWv CXn\v IqSp-X {]Nmcw e`n-¨p-sIm-ïncn-¡p--Xv. CsXmcp henb P\-Iob Bthi-ambn Xocp¶-sa--Xn bmsXmcp kwi-bhp-anÃ.

7

6. Bbp-jy-sb-¡p-dn¨v Xm¦-fpsS A`n-{]mb-sa´v ? XoÀ¨-bmbpw Bbpjy {]IrXn Poh-\Iym-¼n-eqsS Btcm-Ky-cw-K¯v Hcp hn¹hw Xs¶ krjvSn-¨n-cn-¡p-I-bmW.v C§-s\bpÅ Iym¼p-IÄ¡v Bbpjym Gähpw DNn-X-amb Øew F¶p- ]-d-bp--¶Xn bmsXmcp kwi-bhp-anÃ. Cu Bi-b-§Ä¡v {]Nm-cWw \evIp¶ saUn-¡Â anj³ kntÌ-gvknsâ \ni-_vZ-amb tkh\w {] iw-kmÀl-am-Wv.

PSHYCHONUTRITION CURE CAMP

Christian Meditation (WCC) (World Community for Christian meditation) Resource: Padmasree Fr. Joe H. Pereira, Bombay November -12 & 13 (9am-5pm) English AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

{]Pojv ]mem-´d I¬kÄ«âv sskt¡m-f-PnÌv t^m¬: 8129029045

8

    s]m

®¯Sn Hcp tcmKw F-¶Xn-t\¡mÄ tcmK-e-£Ww F¶v ] d-bp--Xmhpw icn. H«p-an-¡- tcm-K-§fpw XpS-§p¶Xpw Ahkm-\n-¡p-¶Xpw s]m®-¯-Sn-bnem-bn-cn¡pw. hnI-knX cmPy-§-fn henb {]iv \ - a mbn Icp- X p¶ s]m®- ¯ Sn C´y t]mepÅ hnI-kz-c- cmPy§-fnepw {i² sNept¯ï Hcp {]iv\-am-bmWv C´y-bnse {]apJ \K-c-§-fn-seÃmw \S-¯nb ]T-\-§Ä hyàam-¡p--¶Xv. sIm¡-¯-bnse Hcp AÀ_³ kvIqfnse Iuam-c-¡-cmb hnZymÀ°n-\n-I-fn AÀ¸nX aWvU 2012-þ \S-¯nb ]T-\-¯n s]m®-¯-Sn-bpsS \nc¡v Ata-cn-¡-bn-sebpw {_n«-Wn-sebpw IW-¡n\v XpÃy-ambn hcp-¶Xv sR«n¡p¶ hnhcw Xs-¶bm-Wv. ]mÝmXy coXnIÄ¡-\p-k-cn¨v \½psS Pohn-X-co-Xn-bn h¶ A\p-Ic - W - § - f - mhmw CXn\v Imc-Ww. ip²-amb hmbphpw shÅhpw `£-Whpw \jvSs - ¸-Sp-¶ - Xn\-\p-k-cn¨v ico-c-¯epw amä-§Ä h¶p. Cu amdnb Ime-L-«-¯n Hcp Ipªn\v {`qWmh-Ø-bn h¨v Xs¶ s]m®-¯Sn hcm-\p Å kml-Ncyw Hcp-§p¶-p. ]©-`qX t]mjW NnInÕ F¶ t]cnepw Adn-bs- ¸-Sp¶ Cu {]IrXnPoh\ coXn-bpsS `mK-am-Ip-¶ - tXmsS ico-c¯ - n ASnªp IqSnb amen-\y-§Ä \h-Zzm-c§ - f- n-eqsS hnkÀPn-¡s- ¸-Sp-¶ - Xp hgn ico-c¯ - n\pw a\-kn\pw DWÀÆv e`n-¡p¶-p.

]ïpIme¯v KÀ`n-Wn-bm-Ip-¶Xpw {] k-hn-¡p--¶Xp-saÃmw BÀ¯hw t]mse Hcp kzm-`m-hnI {]{In-b-am-{X-am-bn-cp¶-p. F¶m C¶v AXv Hcp tcmKm-h-Ø-bmbn amdnbncn-¡pI-bm-Wv. KÀ`n-Wn-IÄ cïv t]À¡pÅ `£Ww Ign-¡-W-sa¶ anYym--[m-c-W-bn Aan-X-ambn Ign-¡p¶-p. CXn\v ]pdsa ico-c] - p-jvSn-¡p-thïn s\¿pw a[pc ]e-lm-c-§fpw tUmIvSÀam-cpsS hI Bh-iy-¯n IqSp-X sshä-an³ KpfnIIfpw, Aan-Xa- mb hn{iaw IqSn-bm-hp-¶ - tXmsS KÀ`nWn- I - f nepw Ah- c psS Ipªp- § - f nepw s]m®-¯-Sn¡v XpS¡w Ipdn-¡p-¶p. C¯-c¯n Aan-X-amb Itemdn KÀ`m-h-Ø-bn Xs¶ Ipªn F¯n-t¨-cp--Xn\v ]pdsa P\\ tijhpw Cu coXn XpS-cp¶-p. Bdv amkw hsc ape-¸m am{Xw sImSp-t¡ï Ipªns\ A½amÀ ]ecpw kuµcyw \jvS-s¸-Sptam F¶pt]mepw t]Sn¨v ape-¸m Ipd¨v ÌotdmbvUv IeÀ¶ t__n ^pUv sImSp¯v Ch-cn s]m®¯-Sn-bpsS km[yX hÀ²n-¸n¡p¶-p. (ape-bq«p¶ A½-amÀ¡mWv BtcmKyw IqSp-¶Xv F¶mWv ]T-\-§Ä hyà-am-¡p--¶Xv). Cu {]mb-¯n ^mäv skÃnsâ hep¸w hÀ²n-¡p-¶Xpw F®w IqSp--Xp-¶amWv s]m®-¯Sn hcm-\pÅ {][m\ Imc-W-ambn ]d-bp¶--Xv. Ipªp-§Ä `£Ww Ign-¡m³ {]mb-am-bmepw CXp-Xs¶ Ah-Ø. s]mcn- ¨ Xpw hdp- ¯ Xpw ]mbv ¡ äv ^pUpIfpw, F´n\v ]d-bp¶p H¶v HmSn-¡-fn-¡m³ t]mepw kzmX-{´y-an-ÃmsX Ahsc hfÀ¯p¶p. CXv {]mb- ] qÀ¯n- b m- I p- t ¼m- t g¡v

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

s]m®-¯-Sn-bn-tebv¡v Ahsc F¯n-¡p-Ibpw A\p-_-Ô- -im-co-cnIþam-\-knI {]iv\-§Ä¡v Cc- I fm¡p- I bpw sN¿p- ¶ p. s]m®- ¯ Sn Im³kÀ, lrZ-b-kw-_-Ôn-bmb {]iv\-§Ä, {]talw, cà- k - ½ À±w XpS- § nb Hcp- ] mSv imcocnI tcmK-§Ä¡pw hnjmZw, am\-knI k½À±w, DXvIWvT XpS-§nb am\-knI {]iv\§Ä¡pw Imc-W-am-Ip¶-p. buh-\-¯n F¯p-t¼m-gmWv ]ecpw ico-c-ku-µ-cy-¯n {i² sNep-¯p-Xpw XIrXn-bmb NnIn-Õ-bp-sS `mK-am-Ip-Xpw. s]m®¯Sn Ipd-bv¡m-\pÅ Hcp-]mSv coXn-IÄ Dsï¦nepw ]e-Xnsâbpw ]mÀiz-^ew Ipd¨v amcIw Xs-¶bmWv. Nne Aimkv{Xob Xcn-InS sXd¸n-I-fn t]mIp--¶hÀ¡v Btcm-Kyhpw Imipw t]mIp¶Xv an¨w. C¶v s]m®-¯-Sn-¡pÅ {] [m\ NnIn-Õm-co-Xn-IÄ `£-W-{I-ao-I-cWw hymbmaw, tbmK, a\-imkv{X NnIn-Õ, acp¶-pIÄ, _dn-bm-{SnIv kÀPdn XpS-§n-b-h-bm-Wv. ]e-Xnepw \à dnk«v In«m-dp-ï-¦nepw Cu NnIn-Õ-bn NneÀ hcp-¯p¶ Aim-kv{Xob coXn-IÄ Ipdª XSn ]ns¶bpw Xncn¨v hcm³ Imc-W-am-Im-dp-ïv. `£-W-{I-ao-I-c-W-¯n {][m-\-ambpw `£Ww Ipd-bv¡pI F-¶Xn-t\-¡mÄ Itemdn Ipdª \à `£Ww Ign-¡pI F-¶XmWv {][m\w. F¶m NneÀ `£Ww Ign-¡msX XSn-Ip-d-¡m-\pÅ {iaw \S-¡m-dp-ïv. CXv A\mtcm-Kyhpw Ipd-¨p-\mÄ Ign-bp-t¼mÄ CXv AhÀ aSp-¡p-Ibpw A{Xbpw \mÄ Ign-¡m-Xn-cp¶ `£Ww Hä-b-Sn¡v Ign-¨v, t]mb XSn Xncn¨v hcp-¯p-Ibpw sN¿p¶p. Btcm-Ky-]-c-amb sNdnb hymbm-a-§-Ä \Ã-Xm-sW-¦nepw cmhnse apX sshIp-t¶cw hsc A\- § msX tPmen- sN- ¿ p- - ¶ hÀ Hcp \nÝnX ka-b¯v am{Xw icocw Aan-X-ambv Nen-¸n-¡p-Xpw \Ã-X-Ã. XSn Ipd-bp-hm³thïn acp¶- p - I Ä D]- t bmKn- ¡ p¶hcn [mcmfw ]mÀiz-^-e-§-Ä hcp--¶Xmbn ]T-\-§Ä Nqïn¡m-Wn-¡p-¶p. \nÀ`m-Ky-Ic - s - a¶v ]d-bs« AanX s]m®-¯Sn (Extreme obesity) DÅ tcmKn-IÄ¡v Ah-km-\-L-«¯n am{Xw \nÀt±-in-¡m-dpÅ _dn-bm-{SnIv kÀPdn (Bariatric Surgery) ico-c-kuµ-cy-¯n\v t]mepw sN¿p--¶h-cpsS injvS-Ime PohnXw \c-I-Xp-ey-am-hp-¶p. s]m®¯-Sn-bnse Fsâ Kth-jW - ¯ - nsâ `mK- a mbn tUm. tPm¬ t__n t\XrXzw sImSp-¡p¶ Bbp-jy-bn \S¯n -h-cmdpÅ sskt¡m \yp{So-j-W IyphÀ Iym¼p-IÄ

ico-c-¯n\v Gähpw thK-¯n kzmwio-I-cn-¡m³ Ign-bp¶ amen-\y-ap-à-amb thhn-¡m¯ ]¨-¡-dn-Ifpw ]g-§fpw Ch-cpsS ico-c-¯n sImgp¸v ASnªv IqSp-¶Xv XS-bp¶-p. t]mse \nc-h[n Iym¼p-IÄ kµÀin-¡m\pw s]m®-¯-Sn-bn \n¶v apàn t\Snb tcmKn-Ifp-am-bn kwh-Zn-¡p-hm\pw Ah-k-c-ap-ïm-b-Xn \n¶mWv sskt¡m \yp{So- j - W  IyphÀ s]m®- ¯ - S n¡v Hcp \à {]Xn- h n- [ n- b m- W v a\-kn-em-¡p-hm³ Ign-ª-Xv. 7 Znh-ks¯ Iym¼p-I-fn `£-W-{I-ao-I-cWw, tbmKmßI hn{im´n, saUn- t ä- j ³, aypknIv sXdm- ¸ n, sskt¡m-f-Pn-¡Â kao-]\w XpS-§n-b-h-bn `mK-am-Ip¶ tcmKn-IÄ \mev¸Xv Znhkw ho«n h¨pw CXv XpS-cp-¶p. \m¸Xv Znh-ks¯ {]IrXn Poh-\-t¯msS Ch-cn ]qÀ®-amb tcmK-apàn km[y-am-Ip¶-p. ico-c¯ - n\v Gähpw thK-¯n kzmwio-I-cn-¡m³ Ign-bp¶ amen\y-ap-à-amb thhn-¡m¯ ]¨-¡-dn-Ifpw ] g-§fpw Ch-cpsS ico-c-¯n sImgp¸v ASnªv IqSp-¶Xv XS-bp¶-p. Iym¼n \n¶pw kzmb¯-am-¡p¶ ssa³Uv^pÄ CuänwKv Ah-cn \à KpWw sN¿m-dpïv. AXm-bXv hmcn hen¨v Ign-¡p--¶Xn\p ]Icw `£-W-¯nsâ KÔhpw cpNnbpw Bkz-Zn¨v, Nh-¨-c¨v Ign-¡p-I -hgn ico-c-¯n Aan-X-ambn `£Ww F¯p-¶Xv Ipd-bp¶-p. imkv{Xn-b-amb tbmK ]cn-io-e-\¯n-eqsS a\-kn\pw icoc-¯n\pw Bbmkw e`n¡p¶-p. IqSmsX a\-imkv{X kao-]-\-¯n-eqsS s]m®-¯-Sn-¡m-cn-ep-ïm-Ip¶ am\-knI {]iv\§Ä¡pw ]cn-lm-c-am-Ip-¶p. ]©-`qX t]mjW NnInÕ F¶ t]cnepw Adn-b-s¸-Sp¶ Cu {]IrXnPoh\ coXn-bpsS `mK-am-Ip-¶ - tXmsS ico-c¯ - n ASnªp IqSnb amen-\y-§Ä \h-Zzm-c-§-fn-eqsS hnkÀPn-¡-s¸Sp--¶Xp-hgn ico-c-¯n\pw a\-kn\pw DWÀÆv e`n-¡p¶-p. s]m®-¯-Sn-sb-¡p-dn¨v am{X-amWv Cu teJ-\-¯n Rm³ {]Xn-]m-Zn-¨-sX-¦nepw imcocnIhpw am\-kn-I-hp-amb FÃm Akp-J§Ä¡pw sskt¡m \yp{Soj-W IyphÀ Hcp \à amÀ¤w Xs¶-bmWv F¶mWv Fsâ \nco£Ww. -sskt¡m \yp{Soj-W Iyphdn Bcpw Bscbpw NnIn-Õn-¡p¶-nÃ. tcmKnbpw `nj-Kz-c\pw \n§-fpsS icocw Xs-¶bm-Wv.

9

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

&

HTHEEALTH SUSTAINABLE DEVELOPMENT

fter attending the Holy mass in Holy Family A church New York, when I was walking with a staff of the United Nations who was at the

10

same mass, she asked me “Sister what are you doing at the UN”? I was not surprised since I hear questions like these often –“ as a Medical Mission Sister, do you run a clinic at the UN?”. It is precisely this which prompted some of us Religious at the UN to write a book “It is good for us to be here.” If it helps the readers, let me give a brief idea as to what the UN is and who we are as MMS. The UN was established in 1945 after the World War II with 51 countries and currently there are 193 member states and two observer states. The UN has its strengths and weaknesses, but still is the only international organization that made Human rights,the impossible dream until 1948, the Magna Carta of Humanity. Strengthening peace and security is the overall goal of the UN.Thousands of UN aid workers risk their lives to carry out their tasks of helping the victims of poverty, war and conflicts. Hence it is the hope of the poor, marginalized and those in conflicts. But the UN is not an aid agency but a political body constantly struggling with the powerful states (The USA, UK, France, Russia and China)the P5 who hold the veto power in the Security Council and are not ready to embrace an equitable world order. Every year the UN budget gets a cut while the global military budget goes up. This in fact is the greatest obstacle of the UN which is trying to protect the security of all human beings. The UN Charter starts with the words, “We the peoples of the United Nations…” Article 71 of the charter opened the door for Civil Societynonprofit,nongovernmental organizations who are devoted to the improvement of human lives can get accredited to the UN.Even though the vote

Celine Paramunda MMS MMS Representative at the UN New York, USA is cast by the Governments, the idea behind the resolutions (including human rights) is shaped by this group. In fact we bring the voices of the voiceless. Medical Mission Sisters’ mission is to be present to life in the spirit of Jesus the healer. The ministry at the UN is an extension of our healing charism evolved over the years of involving in the health field as direct health providers. The UN is the only international institution where policies made have a direct impact on people living in poverty and the vulnerable planet earth. Hence we join with other organizations who are committed and advocate peace, justice, and sustainable development for People and Planet. MMS have special consultative status with the United Nation’s ECOSOC since 2000 though accredited to the UN DPI in 2004 and UNFCCC in 2011.I have the privilege of representing the International MMS at the UN since 2010 as the first South Indian. The year 2015 was historic with regard to the decisions made at the UN which has greater impact on people and planet. The 2030 Agenda with Sustainable Development Goals or SDGS at its heart is a game changer in the global arena. As the secretary General calls it “The Road to Dignity by 2030- deals with ending poverty, Transforming all lives and protecting the planet and reveals the

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

scope of it. What is special about the 17 SDGs and 169 targets is that, they are universal goals applicable to all the countries and peoples. This is the first time the three dimensions of Development namely, Economic, Social and Environmental are integrated at the UN. It is highly aspirational and is a transformative agenda to lead the world in the 21 century ‘leaving No one behind’. SDGs are one of the achievements of the concerted efforts of the Civil Society Organizations over the last few years advocating the governments and UN agencies for a people centered, planet sensitive agenda based on the learnings from the Millennium Development Goals (MDGs) whose target ended in 2015. The MDGs did make a difference in the world but it was incomplete since it was directed towards the Developing Countries only and was designed by the UN, whereas the SDGs were formulated after consulting 7 million people around the world addressing the root causes of poverty and the universal need for development. There are several cross cutting issues in the 17 SDGs which are linked to one another, for instance- Goal 3 health and wellbeing is impacted by almost all the Goals- Goal 1- ending poverty in all its forms everywhere, Goal 2- End hunger and achieve food security and improved nutrition Goal 4- inclusive and quality education, Goal 5achieve gender equality and empowerment of all women and girls, Goal 6- water and sanitation for all, Goal 10 reduce inequality, Goal 13- take urgent action to combat climate change, Goal 16 promote peaceful and inclusive cities and Goal 17: Means of implementation (Finance) and Global partnership,are all needed to achieve the Goals.

GOAL 3: ENSURE HEALTHY LIVES AND PROMOTE WELL-BEING FOR ALL AT ALL AGES

 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births  By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births  By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases  By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and well-being  Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol. In short the 2030 agenda is a partnership from Charity to Justice in the world. Success depends on the engagement of citizens in knowing and implementing the goals and holding their governments accountable for its implementation, since the UN is not a legally binding body but a moral conscience of the world. Reading the Ayushya Magazine I feel proud of you and support your efforts in promoting health in a holistic way integrating body mind and spirit. I am with you in spirit though miles away and wishing wellbeing to the staff, participants and friends of Ayushya,as you journey together implementing the SDG 3. May God bless you!

11

Celine Moderating a Panel at the UN

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

^m. ^nen¸v s\ev]p-c-¸-d-¼n hnImcn, skâv tacokv NÀ¨v C¯n-¯m\w



12

k

ÀÆ- k r- ã n- I - t fmSpw tNÀ¶v kÀtÆiz- c s\ kv X pXn¡p¶ {]mÀ°\m ssien GXmïv FÃm-hn-`m-K§ - f - nepw ImWm³Ign-bpw. {]]©w ssZh-¯nsâ ssIsbm¸p t] dp--XmWv F¶ hnizm-k-¯n \n¶mWv Cu kvXpXn¸p-IÄ FÃmw-Xs¶ cq]-s¸Sp-¶Xmbn ImWp¶Xv . k¦oÀ¯- I ³ Xt¶m- s Sm¸w ssZhs¯ kvXpXn¨p {]mÀ°n¡m³ ]pÃn-t\ bpw ]pg-tbbpw ]qa-ªn-t\bpw H¸w ag-tbbpw taL-s¯-bp-sams¡ Iq«p-hn-fn-¡p¶-pïv. aq¶v _me³·m-cpsS IoÀ¯-\hpw (Zm-\n-tb 3) C§s\bpÅ ssZh- k v X p- X n- ¸ nsâ km£yam- W v . ]cn- i p- ² - ] n- X mhv {^m³knkv amÀ ]m-¸b - psS Nm{In-It- e-J\w "" eu Zms¯mkn '' (A-t§bv¡p kvXpXn) k`-bpsS ]cn-ØnXnsb¡p- d n¨pw ]cn- Ø nXn kwc- £ - W - s ¯- ¡ p- d n¨p-apÅ DÄ¡mgvNIÄ hyà-am-¡n-s¡mïv Ign- ª - h Àjw {]kn- ² o- I - c n- ¨ n- c p- ¶ p. Gsd s]mXp-P-\-{i² ]nSn-¨p-]-änb Cu teJ\w {]]-©s¯ \½psS s]mXp- `-h-\-am-bn-Iïv AXp kwc-£n-¡m³ Hmtcm-cp-¯À¡p-apÅ D¯c-hm-ZnXzw Nqïn-¡m-Wn-¡p¶-p-ïv. ]mc-nØnXnI am\-km-´cw (Ecological Conversion) ]cn- i p- ² - ] n- X mhv {]tXy- I - a mbn FSp- ¯ p- I m- « p¶ Hcp a\- ] - c n- h À¯- \ - a mWv . B´-cnI acp-`q-an-IÄ AXn-hn-im-e-am-b-Xp-sImïmWv _mly-a-cp-`q-an-IÄ hf-cp--¶Xv. F¶p\n-co-£n¨v _\-UnIväv 16-þma³ amÀ]m-¸mbpw

ENERGY TECHNOLOGYfor (Malayalam)



C¡mcyw kqNn-¸n-¡p-¶pïv. AXp-sImïv Xs¶ {]Ir-Xn-sb-¡p-dn-¨pÅ ImgvN-¸m-Snepw \ne ] - m-Snepw ssZh-t¯mSpw ssZhn-I] - ² - X - n-It- fmSpw tNÀ¶p \nev¡m³ \ap¡p Ign-bWw. AXn-\p Å Blzm\- a mWv {^m³knkv amÀ]m- ¸ mbpsS Nm{In-I-te-J-\-¯nsâ ImXÂ. Cu Hcp am\-km-´cw hgn Cutimanin-lm-bp-am-bpÅ Ah-cp-sS Iïp-ap«-ensâ kzm[o\w Npäp-apÅ temI- t ¯m- S pÅ _Ô- ¯ n {]I- S - a m- I pw. ssZh- ¯ nsâ Ic- t h- e - I - f psS kwc- £ Ww kpIrX Pohn-X¯ - n\v AXy-´m-t]-£n-Xa- m-sWpw {^m³knkv amÀ]m¸ hyà-am-¡p¶-p. AXv \a-p¡v Xmev]-cy-ap-sï-¦n am{Xw sNt¿ï Hcp Imcytam A{]-[m-\-amb Hcp Imcytam Aà F¶Xpw ]nXmhv hyà-am-¡p¶-p-ïv. Hmtcm krjvS - h -k v Xp- h n\pw Aev] am-sb-¦nepw {]Xn-^-en-¸n-¡m\pw \t½mSv Hcp ktµiw ]¦phbv¡m\p-apïv F¶ Imcyw Hcn¡epw \½Ä hnkva-cn-¡-cp-Xv. AtXm-sSm¸w ] cn-Øn-Xn¡v CW-§nb Pohn-X-ssien Ah-ew_n-¡m\pw FÃm-hcpw {i²n-t¡-ï-Xp-ïv. ChsbÃmw \s½ ssZh-t¯mSpw {]]-©-t¯mSpw Xo£vWa- mbn tNÀ¯p-\nÀ¯pI Xs¶ sN¿pw. A§s\ ssZh-cm-Py-¯nsâ AS-bm-fa- mbn amdm³ \ap¡p-I-gn-bpw.

HEALING

1. August : 25 & 27 2. November : 25 & 26 3. January : 13 & 14

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

\½psS `qan-¡p-th-ïn-bpÅ

13

{]mÀ°\

kÀÆià-\mb ssZh-ta, hnizw apgp-h-\nepw Ahn-Sps¯ krjvSn-I-fn Gähpw sNdn-b-h-bnepw Ahn-Sp¶v k¶n-ln-X-\m-W-tÃm. AkvXn-Xz-apÅ kI-e-Xn-s\bpw Ahn-Sp¶v BtÇ-jn-¡p-¶p. Ahn-Sps¯ kvt\l-¯nsâ iàn R§-fp-sS-ta sNmcn-b-W-ta. A§s\ R§Ä Poh\pw kuµ-cyhpw kwc-£n-¡s«. kam-[m\w sImïp R§sf \nd-bv¡-Wta Bscbpw t{Zmln-¡msX ktlm-Z-co- k-tlm-Z-c-·m-cmbn R§Ä Pohn-¡-s«. Hm, Zcn-{Z-cpsS ssZhta, Ahn-Sps¯ ZrjvSn-bn Cu `qan-bnse Gähpw Aap-ey-cmb Dt]-£n-¡-s¸-«-h-scbpw hnkvar-X-scbpw c£n-¡p-hm³ R§sf klm-bn-¡-W-ta. R§-fpsS Pohn-X-§sf kpJ-s¸-Sp-¯-W-ta, A§s\ R§Ä temIs¯ IhÀ¨ sN¿p--¶h-cm-ImsX AXns\ kwc-£n-¡-s«. aeo-\n-I-c-W-¯n\pw \mi-¯n\pw ]Icw R§Ä kuµcyw hnX-bv¡s«. Zcn-{Z-cp-sSbpw `qan-bp-sSbpw Nnehn t\«w -am{Xw t\m¡p--¶h-cpsS lrZ-b-§sf kv]Àin-¡-Wta. Hmtcm hkvXp-hn-sâbpw aqeyw Isï-¯p-hm³, hnkva-bhpw A\p-[ym-\-hpw-sImïp \nd-bp-hm³, Ahn-Sps¯ A\-´- {]-Im-i-¯n-tebv¡p bm{X sN¿p-t¼mÄ R§Ä Hmtcm krjvSn-bp-ambpw AKm-[-ambn sFIys¸-«n-cn-¡p¶-p F¶p Xncn-¨-dn-bp-hm³, R§sf ]Tn-¸n-¡-W-ta. Hmtcm- Zn-h-khpw R§-sfm-sSm-¯m-bn-cn-¡p¶--Xn-s\-{]Xn R§Ä At§bv¡p \µn ]d-bp¶-p. \oXnbv¡pw kvt\l-¯n\pw kam-[m-\-¯n-\pw -th-ïn-bpÅ ka-c-¯nÂ, R§sf t{]mÕm-ln-¸n-¡-Wta F¶v R§Ä {]mÀ°n-¡p¶p.

"eu Zmt¯mkn' (At§bv¡p kvXpXn) hnhÀ¯\w: ^m. amXyp Xp−¯n H. kn. Un.

{^m³knkv amÀ]m¸

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

Arnavaz Kharas Bombay 0989085329

PSYCHO NUTRITION CURE CAMP at Marian House, Shembaganur

14

May 2015

I am always game for a new experience and I am most interested in understanding more about food as medicine. Hence when I first heard about this course from my friend, Sr. Eliza, I had decided that I want to do it. A little insight into what the camp is about, from a relevant website In the camp, methods including nutrition, rest, music, psychological counseling etc. are used for healing. Dr. John Baby, Former Head, Department of Psychology, Calicut University will be the chief resource person and is assisted by a team of holistic health care practitioners. The camp is intended for people with chronic diseases like Bronchial Asthma, diabetes, Blood pressure, Psycho somatic, Obesity, Addictions, Arthritis, Neuro muscular, Kidney & Heart, etc. The uniqueness of the camp is to cure these diseases without the use of medicines of any kind. The course starts on a Monday evening and goes through to the following Sunday morning, with the first meal- Monday night dinner- being a salt free rice kanji / conjee accompanied by lightly seasoned stir fried vegetables- mostly carrots from the vegetable patch outside. We were a small group of 7 compared to the groups of 18 to 20 they normally seem to have, all of the others spoke Malayalam. The sessions over the first 2 days were taken by Dr. John Baby, supported by Sr. Eliza. Yoga at 7.30 am and again at 6.30 p.m with new asanas being added on with every session, the emphasis being on attempting

the asana correctly more than achieving it fully. The rest of the day was occupied with 1) Mealtimes - breakfast and lunch, under the sun, in the garden ; dinner indoors. Meal times were the 'star' times of our day. They were times of very colourful feasting, where I indulged all 5 senses to enjoy what I ate. Platters full of vegetables whole and grated , sometimes mixed with coconut, bowls full of sprouts- mostly moong and ground nuts, a chutney made with raw onion and green chili, plenty of fruit (including huge jackfruits, brought in from Kerala), glasses of smoothies ( beetroot, banana, guava, pineapple, etc- different variations ) The sisters who prepared our meals made sure that they were visually attractive and had a good mix of all our requirements. Some of the produce - carrots, chow chow, coconut, passion fruit, banana - came from their own garden. I found a dill plant (Shepu / suva bhaji) growing there and plucked some to go with the meals. Didn’t really miss the tea, coffee, milk, salt and sugar which are to be avoided as part of this diet plan. Felt a kind of craving for salt on Day 4, but didn’t let it come in the way. 2) sessions on Pshycho nutrition. A web search on the A little bit of MARIAN HOUSE HISTORY

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

topic will give you some insight on it. There is a good bit of theory on the subject. Get a taste of the introductory session on https://www.youtube.com/watch?v=Y_ gGoLZCX_U and more on http:// psychonutritionalcure.com/ We also spoke of other alternate therapies like acupressure, reflexology and laughter therapy. 3) Handling our own daily chores, rest, and evening walks. Rest and exercise play a significant role in the efficacy of this treatment. There is much to explore in the vicinity. The Natural History museum housed in the Jesuit run Sacred Heart College in a heritage building, surrounded by a pine forest is worth a visit.

MARIAN HOUSE - Nestled in Greenery Dr. John Baby & Sr. Eliza shared many examples of people with chronic health problems being cured. There was a sharing session at the end among the participants and most had some benefit to talk off. All participants lost some weight and blood pressure was lowered. This was measured on Tuesday morning and again on Saturday. The only person who had a major problem in our group was a rickshaw driver who had a cervical disc problem and had been advised

Evening Walk in Sylvan Surroundings

surgery. The benefit he got from this short period was that he could sleep better - sleeping had been painful and uncomfortable for him. As for me, I lost 3 kgs. I found I was sleeping much less and feeling fresh. Probably cholesterol levels had improved but since I had not done any pre and post testing cannot say. It would be good if you tested for cholesterol and sugar levels pre and post. We had the opportunity to talk to two participants from earlier batches who dropped by. One was a young woman who needed help to move around as there was a lot of stiffness and pain in her legs, her husband who also accompanied her had to help her with everything. By the end of the camp she was moving more freely, and she went on to complete the 40 day treatment. She is still free of pain and moving freely. The other, a man in his forties, had an addiction and a mental health problem. He related how he was less aggressive and more in control of himself now. For me the highlights of attending this camp were :  Gaining some new insights into healthy living  Eating health giving responsibly sourced raw food, some of it home grown  Enjoying yoga sessions twice daily  Spend time purposefully in beautifully green environs of Marian House  Come away feeling clean inside out and invigorated  To get some meaningful ME time  To enjoy the warmth and hospitality of the Medical Mission sisters at the beautifully laid out Marian House.

15

At Silver Cascade AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

16

So go ahead reboot your body, give it a fresh start. Give yourself a real treat! I had a bonus day, since I reached two nights earlier. On Sunday morning, Eliza and I visited the Natural History museum housed in the Jesuit run Sacred Heart College in a heritage building, surrounded by a pine forest. For me the highlights of attending this camp were : Gaining some new insights into healthy living Eating health giving responsibly sourced raw food, some of it home grown Enjoying yoga sessions twice daily Spend time purposefully in beautifully green environs of Marian House

From a bench under the 100 year old oak tree, the sunbeams splinter through

Retreat based on ST. MATHEWS GOSPEL

Resource Person: Fr. Pius Thekkemury S.J. Atmadarshan, Patna.

2017

EMMANUEL EXPERIENCE. A deeply personal experience of God is the EMMANUEL experience, God with us, God within us, God in the whole of creation. January 22 - 28 Using one of the best films on the gospel of Matthew, we make a contemplative journey through the whole story of Jesus, discovering how God is with us as the main ACTOR, in small events and big events, revealing His loving plan for us . To realise this plan God intervenes in small ways and big ways in our everyday life. Each of these interventions is a Miracle. A meditative journey through the gospel of Matthew shows that Jesus experienced it continually. Simultaneously we also experience and recognise that our lives are also full of this. This retreat is an invitation to enter into it more deeply so that we can be healed and transformed by DIVINE LOVE and become the compassion of God for one another and for the entire creation. Fees: `3000/- (inclusive of Room & Board) AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

]©t]m-jW

kn. sXd½ {]mbn-¡fw Bbqjym saUn-¡Â anj³ kntÌgvkv t^m¬: 9946405102

Blm-c-¯nsâ Bßo-bX t]mjWw Blmcw am{XaÃ; ip²-hm-bp, ip²-P-ew, kutcm ÀÖw Ch-sbÃmw tNÀ¶-XmWv bYmÀ° t]mjWw. ]©t]mj-W- {I-ao-I-c-W-¯n-eqsS am{Xsa a\pjy\v icn-bmb BtcmKyw e`y-amI-bp-Åp. \mw Ign-¡p¶ Blmcw, IpSn-¡p¶ Pew, izkn-¡p¶ hmbp, \S-¡p¶ a®v, e`yam-Ip¶ kqcy-{]-Imiw, Ch-sbÃmw \½psS a\p-jy-Xz-¯nsâ `mK-ambn Xocp¶p. CXv \½Ä GXp coXn-bn Blmcw Ign-¡p¶p F-¶Xn-s\ bpw B{i- b n- ¨ n- c n- ¡ p¶p. ]t©{µnb§sf DWÀ¯n-bpw- ]-©-`q-X-§fpambn _Ôs¸«pw Pohn-¡p-t\zmÄ am{Xsa \½psS a\-Ên\pw icoc-¯n\pw DuÀPkz-e-Xbpw Btcm-Kyhpw Dïm-Ip-Ibp-Åp. ]qÀ®-amb at\m-\n-d-thmsS Blmcw Ign-¨m AXv \½psS kq£a-k¯-hsc sN¶p sXmSp¶p. icn-bmb Ah-t_m[-t¯msS cpNn-tbmsS Bkz-Zn¨v \µn-tbmsS Ign-t¡-ï-XmWv. t]mj- W - ¯ n\v {][m- \ - a mbpw cïv [mc-I-fm-Wp-ÅXv. (1) {]]-©-i-àn-I-fp-ambn _Ô-s¸«Xv. (2) `qan-bp-ambv _Ô-s¸-«Xv. `qanbp-ambn _Ô-s¸« t]mjW [mc `qanbn \ns¶-Sp-¡p¶ `£Ww Zl-\-{]-{In-b-bn-eqsS a\p-jy-i-co-c-¯n\v Bh-iy-apÅ t]mj-I-ambn amdp¶p. {]]- © - i - à n- I - f p- a mbn_Ô- s - ¸ « t]mjW[mc {][m-\-ambpw ]t©-{µn-b-§fpsS {]hÀ¯\§-fmWv. AXm-bXv \½Ä tIÄ¡p¶-Xpw, ImWp-¶Xpw, cpNn-¡p¶-Xpw, aW-¡p-¶Xpw sXmSp¶XpamWv. [mc-W-Ifpw t_m[y-§fpw Nn´m-[m-c-bm-bn -amdpt¼mÄ AhnsS \n¶pw Bib- § fpw A`n- { ]m - b §fpw BZÀi- § fpw DS- s e- S p- ¡ p- ¶ p. ]pXnb ]pXnb Iem-krjvSnIfpw Iïp-]n-Sp¯§fpw \S-¡p¶-p. sXmgn-en sshZKv[yw t\Sp¶-p. Pohn-X-¯n\v AÀ°w Isï-¯m\pw Ign-bp-¶p.

\mw Ign- ¡ p¶ Blmcw ]©`qXiàn-I-fp-ambn \à coXnbn CW- § n- t ¨À¶m am{Xsa Zl- \ {]- { Inb kpK- a - a m- I p- I - b p- Å p. ChnsS Hcp Bßob hiw IqSn- b p- ï v . Blmcw icoc- ¯ n\p am{X- a à a\- k n\pw Bßm- h n\pw t]mj- W - a mbn¯ocWw. Blmcw Zln¨v cà- ¯ n IeÀ¶v ico- c - ¯ n\v t]mj- W ambn Xocp-¶psh¶ imkv{Xobhiw \½p¡-dn-bmw. ]s£ AXn\¸pdw \S-¡p¶ {] {In- b - b mWv AXnsâ Bßobhiw. AXv Hmtcm hyàn-bp-sSbpw hyàn-Xzs¯ B{ibn-¨n-cn-¡pw. ]Iz-X-bmÀ¶ Hcp hyàn-bn Zl-\-{]-{Inb \à coXn-bn \S¡pw. Bhiy-ap-Å-hsb kzoI-cn¨v Bhiy-an-Ãm-¯-hsb ]pdw-X-Åm-\pÅ Ignhv B hyàn--¡pïmIpw. AÃm¯ ]£w Ign-¡p¶ Blmcw A\y-hkvXp-hmbn ico-c-¯n ASnªpIqSpw. \à coXn-bn A¶-Ps¯ Zln-¸n-¡m³ Ign-ªm icn-bmb DÄsh-fn¨w (tXPkv) e`y-amIpw. AÃmsX h¶m Zl- \ - { ]- { In- b - b psS ka \ne Xs¶ sXäpw. kqcy-N-{µ-\-£-{Xm-Zn-IfpsSbpw, `qan-bp-sSbpw, Hmtcm hyàn-bp-sSbpw Iq«mb Hcp \nKqV {]hÀ¯\amWv Zl-\-{]{Inb. AXp Xs¶-bmWv Zl-\-{]-{In-b-bpsS Bßo-b-X-bpw. Ign-¡p¶ Blm-cs - ¯ amänadn¨v Bßo-bX-e-¯n-te¡v DbÀ¯n XpSÀ{]-hÀ¯\¯n\v klm-bn-¡p¶-Xv Al-am-Wv. A`u-an-I-am-b, Imbn- I - a mb Hcp {]{In- b - b mWv AhnsS \S-¡p¶--Xv. ]©-t]m-jW Blm-c-¯n-eqsS e`y-am-Ip¶ DuÀÖw aäp-Å-h-cp-ambn ]¦p-hbv ¡ p- - ¶ Xn- e qsS am{Xsa \½psS PohnXw [\y-am-Ip-¶p-Åp- F¶p-IqSn ]d-ªp-sIm-ff-s«. eq¡m-bpsS kp-hn-tijw 4þmw A²ymbw 4þmw hmIyw ChnsS {]k-à-amWv. "A¸w sImïp- a m- { X- a à a\p- j y³ Pohn- ¡ p- ¶ Xv ' .

17

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

18

A¸w sImïpam{Xw a\p-jy\p Pohn-¡p-hm\m hn-Ã. Asæn Blmcw am{X-aà a\p-jys\ a\p-jy-\m¡n amä¶p--Xv F¶tà tbip ]dbp-¶Xv. {]mÀ°-\bpw, [ym\-hpw, D]-hm-khpw, Im-Spw, ISepw, ae-bpw, acp-`q-an-bpw, {]IrXn apgp-h\pw a\p-jysâ Pohn-X-¯nsâ `mK-ambn XocWw. ]t©-{µn-b-§Ä Xp-d¶pw ]©-`q-X§-tfmSv _Ô-s¸«pw \½Ä Pohn-t¡-ï-XmWv. ]¨-bmb Blm-c-¯n (raw food) ]©-`q-X-iàn-IÄ AXn-tâ-Xmb ]qÀ®-X-bn \nt£ -]n-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p. ]qÀ®-Po-h³ ]¨-bmb Blm-c-¯n am{Xtabp-Åq. thhn-¡p-t¼mÄ AXnsâ bYmÀ° Poh³ \jv S - s ¸- S p¶- p . ]¨-bmb Blmcw acp¶-m-bn -amdp¶Xpw- A-XpsIm-ïm-Wv. ChnsS Rm³ Fsâ Pohn- X m- \ p- ` hw ]¦p-h-bv¡m³ B{K-ln-¡p-I-bm-Wv. 2000-þ-¯n Fsâ Imep-IÄ¡pw ssIIÄ¡pw sNdp-Xmbn thZ-\- Xp-S-§n. ASp-¯pÅ BbpÀthZ Bip]-{Xn-bn \n¶pw e`n¨ acp-¶p-I-fn-eqsS Ipd¨p Imew Hcp Bizmkw tXm¶n. hoïpw thZ\ XpS-§n-b-t¸mÄ R§-fpsS Xs¶ `c-W-§m-\¯pÅ Bip-]-{Xn-bn- saUn-¡Â ]cn-tim-[-\ bv¡v hnt[-b-am-b-tXmsS Rms\mcp hmX-tcmKn (rheumatoid arthritic patient) BsW¶v Xncn-¨-dnªp. 2002 Bb- t ¸m- t g¡pw CSXp- I m- e n\v \ocp- h ¨p s]cp- a p«mbn amdn. XpSÀ¶v ] e-X-c-¯n-epff NnIn-Õ-IÄ sImïv thZ\ Ipdªpsh¶p tXm¶n-bXp sImïv 2004þ Hcp ]T- \ - ¯ n- \ mbv ^nen- s s]³kn- t ebv ¡ v bm{X-bm-bn. AhnsS F¯n GXm\pw amk-§Ä Ign-ª-t¸mÄ he-Xp-Im-en-\pw \ocph¶p-XpS§n. ap«n\v shÅw sI«p--Xn\v {]Xn-hn-[n-bmbn AXv hen-s¨-Sp-¡p-Ibpw tImÀ«n-tkm Ip¯nh-bv¡p-Ibpw sNbvXp. Bdp amkt¯bv¡v ] cn-]qÀ® kpJw {]m]n¨ {]Xo-Xn-bn HmSn-\-S¡hm\pw Ign-ªp. ]s£ shÅw Ip¯n-sbSp¯ tijw tImÀ«n-tkm Ip¯n-h-bv¡p {] {InbbpsS ssZÀLyw aq¶p-am-kw, cïv am-kw, Hcp- am-kw, cïmgvN C§-s\ Ipd-ªph¶-psIm-ïn-cp-¶p. 3 hÀjs¯ ]T\w ]qÀ¯n-bm¡p--Xn-\n-S-bn Bdp {]mhiys¯ tImÀ«n-tkm Ip¯n-h-bv¸n\v tijw cïp Imen\pw I\¯ \ocp-ambn 2007-þ hoÂs¨-b-dn Rm³ \m«n Xncn-s¨-¯n. Atem-¸Xn NnIn-Õm-co-Xn-bn \n¶pw BbpÀthZ-¯n-te¡v Xncn-ªp. F®, Xncp-½v, Ce-¡n-gn, s]mSn-¡n-gn, Rh-c-¡ngn F¶n-h-bn-eqsS aq¶p hÀjw XÅn \o¡n. hoïpw thZ\ Ak-ly-am-b-t¸mÄ sN¯n-¸pg

Bip-]-{Xn-bn-te¡pw AhnsS \n¶v Fd-WmIp-f¯v Hcp kvs]jy-en-Ìnsâ ASp-t¯¡pw Hm«am-bn. At±-l-¯nsâ \nÀt±-i {]-Im-capÅ acp¶-p-IÄ Ign¨v HcmgvN Ignªt¸mÄ hbdpw hmbpw FÃmw Nph¶v s]m«n- shÅw t]mepw IpSn-¡m³ Ign-bm¯ ØnXn-bnembn. B kvs] jy-en-Ìnsâ Xs¶ \nÀt±-i-{]-Imcw sN¯n¸p-g- Bip-]-{Xn-bnse ^nkn-jys\ Iï-t¸mÄ acp¶nsâ Xo{h-Xs - Imïv AÄk-dmbn amdn-sbpw a\-Ên-em-bn. hoïpw Hcp Kymkvt{Sm kvs]jyen-Ìns\ Iïv F³tUm-kvtIm¸n FSp-¡m³ \nÀt±-ia- p-ïm-sb-¦nepw AXn-te¡v t]mIp-hm³ a\-Ê-\p-h-Zn-¨n-Ã. Cu ka- b - ¯ mWv Rm³ Bbp- j y- b ntebv¡v (2012) Xmakw amän-bXpw Bbp-jybnse sskt¡m-\yq-{So-jy³ IyphÀ Iym¼v (psycho nutrition cure camp) ]e- c p- s Sbpw {i² ]nSn¨p]än- b - X pw. Bbp- j ym- b nse kntÌgv k nsâ \nÀt±- i - { ]- I mcw hoïpw Bip- ] {Xnbn-te¡v t]mImsX acp¶-p-I-sfÃmw amänh¨v thhn-¡m¯ Blm-c-¯n-te¡v (raw food) Xncn-ªp. AXv`pXsa¶p ]d-bs« aq¶p-\mep Znhkw sImïv Fsâ hmbpw hbdpw ]qÀ®-ambpw kpJ-s¸«p. AXn-\p-tijw Bbp-jy-bn \S¡p¶ FÃm Iym¼p-If - nepw ]s¦-Sp-¡p-Ibpw Hcp 40 Znh-khpw, Hcp 60 Znh-khpw, ]n¶oSv Hcp 90 Znh-khpw thhn-¡m¯ Blmcw am{Xw Ign¨p. Ign-hXpw Hcpt\cw am{Xw thhn¨ Blmcw F¶ coXn-bn-te¡v amdp-Ibpw sNbvXp. Gsd¡mes¯ NnIn-Õ-bp-sSbpw acp¶-nsâbpw ^e-ambn Fsâ ap«nsâ FÃp-IÄ¡v Nne sshIeyw kw`-hn-¨p-sh-¦nepw \ocpw thZ-\bpw FSp-¯p-]-d-b-¯¡ hn[w Ipd-ªp. _Ênepw hïn-bnepw Ibdn bm{X-sN-¿m³ _p²n-ap«m-sW-¦nepw Bbp-jym-bnse t{]m {Km- a p- I - f n kPo- h - a mbn ]s¦- S p- ¡ p- h m\pw ¢mÊp-IÄ FSp-¡p-hm\pw F\n¡v Ign-bp¶-pï - v. FÃm-än\pap]cnbmbn Hcp-amkw icm-icn 2500 cq]-bpsS acp-s-¶¦nepw FSp-¯n-cp¶ Rm³ Ignª 5 hÀj-am-bn«v bmsXmcp acp¶pw Hcp Akp-J-¯n\p t]mepw FSp-¡p¶-nà F-XmWv kXyw. IqSmsX hÀj-§-fmbn Fs¶ Ae-«n-bncp¶-- hmbv¡pcphpw Npabpw hn«p-am-dn. Blmcw t]mj-Ww, Blmcw Huj[w F-Xn Rm³ ]qÀ®-ambpw hniz-kn-¡p¶-p. tcmKim´n, tcmK {]Xntcm-[w, BtcmKy hÀ²\hv Ch-sbÃmw Blm-c\ - n-b{- ´Ww sImïv t\Sm³ Ign-bp-sa¶v IqSn ]d-ªp-sIm-Å-s«.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

  

Rm

³ 1982 þ C³Uy³ FbÀt^mgvkkn \n¶pw hnc-an¨v IpSpw-_ t¯msSm¸w UÂln-bn Xmakn¡p-I-bm-bn-cp¶p. 2005-þ Fs¶ Hcp hfÀ¯p-\mb ISn-¨p. t]¸«n hnj-¯n-\pÅ hmIvkn³ FSp-¡m³ \nÀ_- Ô n- X - \ mbn. ap¶v tUmkn\v tijw Fsâ hes¯ Imensâ ap«n\v \ocp-ïm-bn. Cu hnhcw tUmIvSsd Adn-bn-¨-t¸mÄ Ip¯nhbv]v sImïà C§s\ kw`-hn-¨-sX¶p ] dªv tImgvkv ]qÀ¯n-bm¡n. cïp amkw IqSn Ign-ª-t¸mÄ Fsâ hes¯ hrjW-t¯mSp tNÀ¶pÅ Rc-¼n\v \ocp-h¨ - p. UÂln-bn-epÅ BÀan tlmkv]n-äen ImWn-¨p. AhnsS ] e sSÌp- I Ä \S- ¯ n Im³kÀ C- à m- s b¶v t_m²y-s¸-Sp-¯n. F\n¡v ]IpXn Bizm-kambn. F¶m kÀPdn sNbvXm Pohn-XImew apgp-h³ thZ\ Bbn-cn¡pw AXp-sImïv kÀPdn thsï¶p Xocp-am-\n-¨p. SyqaÀ hfÀ¶psIm-tï-bn-cp¶-p. Cu SyqaÀ hmIv k nsâ ]mÀiz-^-e-amsW¶pw Rm³ IcpXp¶-p. 2007-þ R§Ä N§- \ m- t È- c n- b n h¶v Xmakw XpS§n. 2014-þ acpt¶m kÀP-dntbm IqSmsX tcmK-§Ä kpJs¸-Sp-¯m-sa¶-p Å BbpjybpsS ]ckywIïv sskt¡m\yp-{So-j³ Iym¼n\v tNÀ¶p. icn-bmb PohnX-co-Xn-sb-¡p-dn¨pw, tcmK-§sf¡pdn¨pw acp¶p-I-fpw,- hm-Ivkn-\p-Ifpw krjvSn-¡p Zpc-´§-sf Ipdn¨pw ]e hnZ-Kv²cp-sSbpw kc-f-amb ¢mÊp-I-fn-eqsS a\-Ên-em-¡m³ km[n-¨p. AXpt]mse tbmK, tbmKm-ßI hn{im-´n, [ym\w, Nncn- s X- d - ¸ n, ayqknIv sXd¸n ]©- ` q- X t]m-jW -{I-ao-I-cWw XpS-§n-b-h-bpsS hni-Zamb ¢mÊp-Ifnepw hÀ¡vtjm-¸p-Ifnepw ]s¦Sp¯-Xnsâ ^e-ambn imco-cn-Ihpw am\-Ên-I-hpamb ]e amä-§fpw ImWm³ XpS-§n. ico-c`- mcw

19 Easow George Charalel Vakathanam Mob: 9946662317

82 þ \n¶pw 62Intem Bbn Ipd-ªp. "You are what you eat". Blm-c-amWv \nsâ Huj-[w. \à Blmcw Ign-¨m \à icochpw a\-Êpw Dïm-Ipw. AXn ]g-§fpw thhn-¡m¯ ]¨-¡-dn-Ifpw Bbn- c n- ¡ - W w IqSp- X Â. 10 hÀjw sImïp- ï mb tcmKw 7 Znhkw sImïv amdn-sb¶-p-h-cn-Ã. F¶m sNdnb amäw A\p-`-h-s¸-Spw. ico-c-`mcw Ipd-t¡-ï-hÀ¡v hfsc thKw km[n-¡pw. Fsâ PohnX ]¦mfn-bpsS Im³kÀ _m[n¨ kvX\ kÀPdnbv¡p tijw Hcp hÀjw Ign¨ tlmÀtam¬ KpfnI kmc-amb ]mÀiz-^ew Dïm-¡n-b-XpsImïv KpfnI \nÀ¯n-bn«v Fsâ PohnX ssien kzoI-cn-¨p. Ct¸mÄ acp-¶p-IÄ H¶pw CÃmsX `bw IqSmsX Btcm-Ky-t¯m-sSbpw, kt´m-jt¯m-sSbpw R§Ä Pohn-¡p-¶p. Hcp hÀjw Ign-ª-t¸mÄ Fsâ ap«nsâ \ocv ]qÀ®-ambn Ipd-ªp. Syqadnsâ hfÀ¨ Ipdªp. ]qÀ®-ambn amdp-sa¶p hniz-kn-¡p¶p. Cu PohnX ssien-bn-ete¡p IS¶p hcm³ klm-bn¨ Bbp-jy-bnse saUn-¡Â anj³ kntÌ-gvkn\v R§-fpsS kvt\lhpw Biw-kIfpw Adn-bn-¡p-¶p.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

Joy Manimalaparambil Div. Engr. (Retired) BSNL Ernakulam. Ph: 9446014460

. . ï h t À e C\n C³-tl

20

N

§\mtÈcnbnepÅ Fsâ Ikn³ kPn I¿meIw hgnbmWv Rm³ Bbpjy tbbpw AXnsâ {]hÀ¯\§sfbpw ] än Adnbp¶Xv . _nkn\kv kw_Ôamb Bhiy§Ä¡v FdWmIpf¯p Xt§ïn hcp¶ Nne Znhk§fn At±lw Fsâ ho«nemWv Xmakn¨ncp¶Xv. At¸msgms¡ Blmc¯n\p tijw Ipsd acp¶pIÄ Ign¡p¶Xv ImWmambncp¶p. s{]jÀ, sImfkv t {SmÄ, jpKÀ, ssXtdmbv U v apXemb tcmK§Ä¡mbncp¶p Ahsbms¡. F¶m Bbpjybnse Nne Iym¼pIfn ]s¦Sp¯tijw At±lw acp¶pIÄ H¶pw Ign¡p¶Xmbn Iïn«nÃ. am{Xaà ]qÀhm[nIw Dt·jhm\mbn ImWs¸«p. icocmkzmØy§Ä amdnbXnsâ {]ISamb e£W§Ä At±l¯n F\n¡p ImWm³ km[n¨p. C{Xbpw t\cn«p t_m[ys¸«Xn \m Rm³ Bbpjysb¸än IqSpX tNmZn¨dnbpIbpw At±l¯nsâ \nÀtZim \pkcWw BbpjybpsS sskt¡m \yq{Sn-j³

EXERCISE

IyphÀ Iym¼n ]s¦Sp¡pIbpw sNbvXp. Ignª 28 hÀjambn Rm³ Bkv X abv ¡ pÅ C³tleÀ \ntXy\ D] tbmKn¨p h¶ncp¶p. H¶c hÀjambn {] jdnsâ acp¶p Ign¨psImïncp¶p. am{Xaà ]pdtIm«pw hi§fnte¡pw t\m¡pt¼mÄ t] inIÄ "tIm¨n¸nSn¡p¶' AkpJw Ieiembn Dïmbncp¶p. CXpaqew hïn HmSn¡pt¼mÄ hfsc _p²nap«p A\p`hs¸«ncp¶p. Iym¼v Ignªp 40 Znhkw thhn-¡m¯ `£W coXn (fruitarian diet) XpSÀ¶p. tbmKbpw XpScp¶pïv. BZys¯ Bgv¨Ifn¯s¶ C³tleÀ BgvNbn Ht¶m ctïm Bbn Npcp¡m³ km[n¨p. Ct¸mÄ C³tleÀ D]tbmKnt¡ï Bhiy tabnÃ. {]jdnsâ acp¶pIÄ A¶pXs¶ \nÀ¯nbncp¶p. Ct¸mÄ t\mÀa BWv. tbmK F¶pw sN¿p¶XpsImïmhmw "tIm¨n¸nSp¯w' A\p`hs¸SmdnÃ. Ct¸mÄ tPmen-bn \n¶pw ]ncnª tijw Fsâ hn{ia PohnXw hfsc kt´mjIcamWv. Bbpjy¡v Hcmbncw \µn.

Btcm-Ky bm{X h-ey-¨³-a-e-bntebv¡v

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

osmic Energy Farming is an application of C energy arising out of the natural way of life of the Rishis. It is the way Rishis do farming.

Being connected to the cosmic/divine energy, they send it to the farm/plant/soil. Nothing else is required as a fertilizer/pesticide, not even cow dung! Since the fertilizer is cosmic, the food produced is also cosmic! This was a practice kept within the Rishi community, and passed on from a Teacher to only a few worthy disciples. It is only recently that Avdhoot Baba Shivanand, in the Shiv Yog tradition of Rishis opened this practice to the general public, so many more may benefit. And because of its universal sceintific appeal, this practice has caught the attention of the Agricultural Scientists and has been spreading rapidly all over the world. In a short span of less than two years, it has now lakhs of practitioners in the North of India. The practice is slowly catching up in Kerala with free training sessions being organised. Shiv means Infinte and Yog means to be one with. Shiv Yog Krishi is therefore the Krishi being one with the Infinite. This is a practice which is natural to the spiritually evolved and has therefore been in existence much before the origin of any of the current religions of the world. One is taught how to connect to the Mrit Sanjeevni Shakti. Mrit meaning dead, Sanjeevni meaning life-giving and Shakti meaning energy. Therefore,it is that energy which has the ability to give life even to the dead. When this energy is allowed to flow through one’s system, it first heals oneself and activates the dormant DNA within. And when it is sent to the soil, it helps activate the full potential of the soil. This energy which is freely available and in Infinite quantity, like all the other energies, can be accessed by all. One just needs to know how to tap these Ininite Energies. One of the miracles of working with Energy is that it goes beyond physical limitations. Meaning, one can collect the energy at one place and send it to anywhere in the world. That is, in Krishi, if one is in Kerala, and one’s farm is in

Centre for Healing and Integration

Santhosh K.

Ph: 8281445121

21

COSMIC ENERGY FARMING

Tamil Nadu, one can fertilize the plants and/or neutralize the pests there. And the farmer doesn’t need to be the one to do it. Anybody can. Any of his family member or associate can send this energy. Although, the more people sending it, the better it will be. When one activates/learns/ strengthens the process of collecting the divine energy, like it is send to plants, it can also be sent also to human beings, animals, one’s work place… And in the case of a diseased person, to a particual organ/ system in them, resulting in the healing of that organ/system. So when one works with Energy there is no need to do any organ replacement because diseased organs will regenerate when the negative energy in them is neutralised by these positive energies. Videos of experiences of farmers and Agricultural Scientists on Shiv Yog Agriculture are available on Youtube. Key word - Shiv Yog Holistic Agriculture.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

22

{InkvXob [ym\-co-Xn-IÄ tUm. Fw. BÀ. tKm]meIrjvW³ \mbÀ Faculty member Yoga & Natural living DLL, MG University. Tel: 7025702515

{In

kv X ob k`- I - f psS Ncn{Xw Bg¯n ]Tn-¡p-t¼mÄ Hcp [ym\-aXw F¶ \ne-bn-emWv AXnsâ BhnÀ`mhw F¶p a\-Ên-em-Ipw. Ct¸mgpw \nc-h[n [ym\-amÀ¤§Ä sImïv k¼-¶-amb k`m-hn-`m-K-§-fp-ïv. C¡m-e¯v \½Ä hn]m-k\ - , sk³ Fs¶ms¡ hnfn-¡pXpt]m-se-bpÅ Hcp [ym\ k{¼-Zmbw tbip injysc ]cn-ioen¸n-¨n-cp¶p F¶v hyàam-Ip¶ hn[-¯n-epÅ Hcp hnh-cWw ss__nfn Dïv. tbiphnsâ Ipcn-ip-a-c-W-¯n\pw XpSÀ¶v D°m-\-¯n\pw tijw At±lw injysc Iïpap-«p-t¼mÄ Db-c-¯nÂ\n-¶pÅ iàn e`n-¡pthmfw \n§Ä \K-c-¯n (sb-cp-i-te-anÂ) Im¯n-cn-¡pI F¶p ]d-bp¶-p. injycpw tbiphnsâ A½ adn-bbpw AXv A\p-k-cn-¡p¶-p. A¼Xp Znhkw B Ccn¸p XpSÀ¶p. A¼Xmw Znhkw AhÀ¡v iàn e`n-¡p-Ibpw Bßmhn \nd-bp-Ibpw {InkvXob k`bv¡v XpS¡w Ipdn-¡p-Ibpw sNbvXp F¶mWv ss__nÄ km£yw. (Acts: 2) s]´-t¡m-kvX F¶m A¼Xmw Znhkw F¶À°w. A¼Xp Znh- k s¯ [ym\- m ·-

IX \ÂInb Icp-¯n Ipcp¯ {InkvXob k` ]n¶oSv Hcp BtKm-faX-sa¶-- \n-e-bn hfÀ-¶t¸mÄ \nc-h[n kwkvIm-c-§-fp-sSbpw ]mc-¼-cy-§-fp-sSbpw kzm[o-\-¯nÂs]-Sp-Ibpw Ah-bn \ns¶ms¡ ]mT-§Ä kzmwio-I-cn¨v hf-cp-Ibpw sNbvXp. ssZh-am-bpÅ tbmKw AYhm tNÀ¨-bmWv {InkvXob [ym\-¯nsâ e£yw. CXn\p km[n¡p¶ hn[-¯n ]e Bßo-bm-\p-jvTm-\§ - fpw {InkvXob ]mc-¼-cy-¯n \ne-\n¡p-¶p-ïv. F¦nepw {InkvXob [ym\-¯nsâ tI{µ-hnjbw ssZh-h-N\w Xs-¶bm-Wv. ssZh-¯nsâ Poh\pw kvt\lhpw Adnhpw hcn¨ tbip-{InkvXp-hnsâ Pohn-Xs¯ tI{µn-I-cn-¨mWv FÃm {Inkv X ob [ym\- § fpw ZÀi- \ - § fpw \ne\n¡p¶--Xv. {]]-©-kw-{K-l-amb ico-c-¯n \nKq-Va- m-bn-cn-¡p¶ ssZhm-ßi-ànsb {]Xn-^en-¸n-¡-emWv {InkvXob [ym\-tbmKw e£yw hbv¡p--Xv. Bßm-hn \nd-bp-I, Bßm-hns\ {]m]n-¡p-I, Bßm-hn Pohn-¡p-I Fs¶m-s¡¸d-bp¶Xnsâ AÀ°hpw CXp-X-s¶. s]´-t¡m-kvXbv¡ptijw aq¶p- \q-äm-ïpIÄ Ign-ªp-am-{X-amWv ss__n-fnsâ t{ImUoI-cWw \S--¶Xv. AXp-hsc hyàn-]-c-amb km[-\-I-fn-eqsS tbip-hn-s\bpw Bßm-hn-s\ bpw Adn-bp--¶Xn\pw A\p-`-hn-¡p¶--Xn-\p-apÅ A\p-jvTm-\-§Ä XpSÀ¶p- t]m-cp-I-bm-bn-cp-¶p. F¦nepw tbip-hnsâ BZy-in-jysc blq-Z]m-c-¼-cy-§Ä hÃmsX kzm[o-\n-¨n-cp¶-p.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

blqZÀ¡n-S-bn [mcmfw tbmKm-ßI ]mc-¼-cy-§fpw kvIqfp-Ifpw \ne-\n-¶n-cp-¶p. Ch-bn an¡Xpw ]ÀÆ-X§ - sf tI{µoI-cn-¨mWv \ne-\n-¶n-cp--Xv. Ch-cn FÊ-bnÂ,- \m-{k-bn³,\m-koÀ apX-emb {Kp¸p-I-sf-¸änbpÅ hnh-c§Ä ]pcm-hkvXp Kth-j-IÀ Isï¯n shfns¸-Sp-¯n-bn-«p-ïv. A¡m- e ¯v temI¯v Gähpw anI¨ anÌn¡v ]mc-¼-cyhpw Adnhpw ssIhi--ap-ïmbn-cp¶ cmPy-amWv CuPn-]väv. C¶pw \s½sbÃmw AÛp- X - s ¸- S p- ¯ n- s ¡mïv Xe- b pbÀ¯n \n¡p¶ ]nc-an-Up-IÄ CXn-tebv¡v anI¨ DZm-l-c-W-am-Wv. Cu ]mc-¼-cy-§-sfÃmw BZna {InkvXym-\n-I-sfbpw kzm[o-\n-¨n«p-ïv. Ncn-{X-¯nsâbpw tZi-¯n-sâbpw CS-s]-S-epIfpw cmPm-[n-]-Xy-¯nsâ kzm[o-\hpw Cu ]mc-¼-cys¯ Nne L«¯n XfÀ¯p-Ibpw aäp Nne-t¸mÄ hfÀ¯p-Ibpw sNbvXn-«p-ïv. shdpw km[m-c-W-¡m-cm-bn-cp¶ tbip injysc Akm-[m-c-W-¡m-cmbn hfÀ¯p-Ibpw temI-sa§pw {]N-cn-¸n-¡p-Ibpw sNbvX-Xn tbmKm-ß-i-àn-IÄ \nÈw-i-bambpw kzm[o\n-¨n-«pïv. blq-Z-]m-c-¼-cy-¯nsâ ]Ým-¯-e¯n ae-I-fnepw t]mbn [ym\n-¡p¶ k\ym k-k-{¼-Zmbw {InkvXp-a-X-¯n hfÀ¶p hcn-Ibp-ïmbn. a[y-Im-eL - «w C¯cw [ym\mßI-XbpsS kphÀ®-bpKw Xs-¶bm-bn-cp¶-p. Xn·sb ssIsh-Snªv \·sb t{]an-¡m-\p Å iàn a\p-jy\v F§s\ e`n-¡p-sa¶-p-ÅXm-bn-cp¶p ]pcm-X\ ss{IkvXh Bßm-t\z-jnI-fpsS Nn´-bp-sSbpw At\z-j-W-¯n-sâbpw apJy- e £yw. C¯- c - ¯ n- e pÅ At\z- j - W ¯nse Isï-¯-ep-IÄ tcJ-s¸-Sp-¯nb {KÙk-ap-¨-b-amWv ^ntem-¡m-enb. `mc-Xob `mj-Ifn BZy-ambn ae-bm-f-¯n B²ym-·-t{]aw F¶ t]cn CXv ]cn-`m-j-s¸-Sp-¯n-bXv {iocma-IrjvW anj-\nse hcnjvT k¶ym-kn-bmb kzman kn²n-\m-Ym-\-µ-Pn-bm-Wv. AÚm-X-\mb Hcp djy³ XoÀ°m-S-Isâ Bß-I-Y-bmb "Hcp km[-Isâ k©mcw' BWv kzmanPn BZyw ]cn-`m-j-s¸-Sp-¯n-b-Xv. ]n¶o-SmWv "kÀÆZm kÀtÆ- i zc- k - n - [ n- b nÂ", "B²ym- ß - t {]aw' F¶o IrXn-Ifpw At±lw ae-bm-f-¯n-tebv¡v XÀÖa sNbvX-Xv. [ym\m-ß-I-X-tbmsS X§fpsS Df-fnsâ DÅn-tebv¡v t\m¡n cq]m-´cw {]m]n-¡m³ t{]cn-¸n-¡p¶ C¯cw IrXn-IÄ {InkvXob k`-bpsS hfÀ¨-bnse hne-s¸« CuSp-h-bv]p-I-fm-Wv. a\p-jysâ ssZho-Ic- Ww BWv {InkvXy³ [ym\- ¯ n- s âbpw tbmK- b p- s Sbpw e£yw.

kq¸Àam³ F¶ Bibw Ah-X-cn-¸n¨ s{^UdnIv \ntj-bpsS Nn´-sb-¡mfpw F{Xtbm D-Xamb e£y-amWv {InkvXy³ anÌn-¡n-ep-ÅXv. X§-fpsS kphn-tij amÀ¤-§f - n-eqsS B e£y {]m]vXn-bn F¯nb Bbn-c¡ - W - ¡ - n\v tbmKoh-cy-·mÀ Cu ]mc¼-cy-¯n Pohn-¨n-cp--¶h-cmbp-ïv. AXn- k- ¼ ¶- a mWv {Inkv X y³ [ym\amÀ¤w. temI-¯nse FÃm \à amÀ¤-§fpw e£y-km-£m¡m-c-¯n-\mbn AXv kzmwioIcn-¨n-«pïv. {Ko¡v, _m_n-tem, C´y³, ]mc-¼c - y§fpw Nn´-Ifpw AXn DÄt¨À¶n-cn-¡p¶-p. Xmthm, _p²nÌv Nn´-If - psS kzm[o-\hpw ]mXÚ-e-tbm-K-amÀ¤hpw, AXv DÄs¡m-ïn-«p-ïv. ]cn-]m-h-\-X-bpsS ap{Z-bmbn Pm{K-Xsb AXv ImWp-¶p. \nc-´cw ]cn-io-e-\-¯neq-sSbpw au\-¯n-eq-sSbpw a\-Êns\ hÀ¯-am-\I - m-e¯ - p \ne-\nÀ¯p¶ Cu Ie an¡ {InkvXy³ k\ymkm-{i-a-§fpw ]cn-io-en-¸n-¡p-¶p-ïv. D]-hm-k§ - fpw, au\-{h-Xhpw, \nc-´c P] hpw IoÀ¯-\m-em-]-§-fpw, kpJ-t`m-K-§-fpsS XymKhpw {_Ò-N-cyhpw {]mÀ°-\-I-fp-w Hs¡ Cu k{¼-Zm-b¯ - nsâ `mK-§f - mWv. k¦oÀ¯-\§fpw kvXpXn-Ifpw P]-am-eI - f - p-saÃmw CXnsâ {]tbm-K-X-e-§-fmWv. a\-Ên {]im-´-Xbpw \nÝ-e-Xbpw BÀÖn-¡p--XmWv Cu k{¼-Zm-b§ÄsIm-sï-Ãm-ap-Å t\«w. Gähpw {]Nmcw kn²n-¨Xpw ^e-{]-Z-sa-¶p sXfn-ª-Xp-amb [ym\-co-Xn-bm-Wv PoÊkv {]bÀ. kZm tbip \ - maw Dcp-hn-Sp¶ coXn-bn a\Êv t_m[-¯nepw A-t_m-[¯ - nepw Cu {]mÀ°\ sNmÃm³ ioen¡p-¶p. CXn-eqsS tZlhpw tZlnbpw Bßmhpw Xmf sFIy¯n F¯p¶-p. ChnsS a\-Êns\ iq\y-am-¡p--¶Xn-\p-]-Icw ssZhnI kv]µ\w sImïp \nd-bv¡p-I-bm-Wv. {InkvXob [ym\w GsX-¦nepw Bk-\§-sftbm sSIv\n-¡p-I-sftbm t{]mÕm-ln¸n-¡p-Itbm tI{µo-I-cn-¡p-Itbm sN¿p-¶n-Ã. \ni-_vZ-X, GIm-{K-X, {Ia-amb Pohn-X-Ncy F¶o {XnKp-W-§sf t{I{µo-I-cn¨v AXv apt¶dp-¶p. Ch-sbÃmw GIm-{K-Xsb hfÀ¯p-¶pïv. GIm-{K-X-bn-ÃmsX A²ym-·nI]mX-bn ]ptcm-KXn km²y-aà - . hn]p-ea- mb AÀ°-¯n CXp-X-s¶-bmWv \nXm-´-amb Pm{K-X. C¯cw ]cn-io-e\w IqSpXepw \S-¡p¶Xv hnhn[ B-{ia§fn-emWv. F¶m km[m-cW-¡m-cnepw \nXm´ Pm{K-X-bv¡m-bpÅ Cu ]cn-io-e\ coXn-Is- f-¯n-¡m³ C¶vv ]e B[p-\nI {InkvXnb hn`m-K-§fpw I½yp-Wn-än-Ifpw {ian¡p-¶pïv. {_qUÀ tlm¸v I½yp-Wn-än-Ifpw,

23

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

24

bpWn-th-gvk sse^v I½yp-Wn-än-Ifpw bqtdm¸nepw aäp ]mÝm-Xy- cm-Py-§-fnepw AXn-thKw hfÀ¨ {]m]n-¨p-hc - p-¶p. PÀ½-\n-bnse hnävkv_ À¤nÂ\n¶v BZy-ambn tIc-f¯ - nse¯nb bqWnth-gvk sse^v {]hÀ¯-I-tcm-sSm¸w Bi-bhn-\n-abw \S-¯m\pw Ah-cpsS [ym\-co-Xn-If - n ]cn-io-e\w t\Sm\pw Cu teJ-I\v e`n¨ Ahkcw BZ-c-]qÀÆw A\p-kva-cn-¡p¶-p. bqWn-th-gvk sse^v C¶À ]mXvkv Fs¶mcp [ym\-coXn Xs¶ hnI-kn-¸n-¨n-«p-ïv. {]mcw-`-]-co-in-e-IÀ¡pÅ t_knIv tImgvkpIfpw IqSp-X ka-{K-ambn apt¶m-«p-t]m-Im-\p Å ]cn-io-e-\hpw AS-§nb Cu anÌn¡v ]mTmh-en-IÄ Cw¥n-jn e`y-am-Wv. tIc-f-¯n CXv hnX-cWw sN¿p-¶Xv Association for the promotion of universal life Phone:9495446396

tbmKmß-I-amb PohnXw \bn-¡pXn\p Å {][m\ XSÊw a\p-jysâ AXymÀ¯nbpw kzmÀ°-Xbpw {]i-kvXn-¡pÅ Zml-hp-am-Wv. bpWn-th-gvk sse^v I½yq-Wn-än-t]m-ep-Åh \nÀtZ-in-¡p¶- I½yq¬ PohnXw hen-sbmcp ]cn-[n-hsc a\p-jysâ Al´ CÃm-Xm-¡pw. an\naw hkvXp-¡Äs¡mïv Pohn-¡m³ ]Tn-¡pw. FÃmw ]¦p-h-bv¡p-hm-\pÅ at\m-`mhw hf-cpw. {]Ir-Xn-bn-epÅ kky-§-sfbpw ]d-h-I-sfbpw asäÃm Pohn-I-sfbpw ae-I-sfbpw ]pg-I-sfbpw FÃmw kvt\ln¡pw. Ch-bn-seÃmw ssZhn-IX ZÀin¡pw. anX-hyb ioew hÀ²n¡pw. aäpÅ-hÀ¡pw kpJ-am-I-s«-sb¶v a\-Êp-sImïv Ft¸mgpw B{K-ln¡pw. B Nn´-Ifpw t]mknäohv F\ÀPnbpw temI-sa§pw {]k-cn-¡pw. Cuiz-c³ kvt\l-kz-cq-]-\m-sWpw \ap-¡p-ÅsXÃmw ]¦p-hb - v¡m-\pÅXmsWpw Xncn-¨d- nªv {]hÀ¯n-¡p¶ kwkvImcw hym]-Ia- m-Ipw. CXm Wv bYmÀ° {InkvXob tbmK-km-[-\. C§- s \- b pÅ tbmK- k m- [ - \ - b n- e qsS A´ÀÚm\w hf-cpw. ssZhn-I-amb Úm\w shfn-s¸-Sp-hm³ CXv Ah-k-c-am-Ipw. Zriy-amb Cu temI-¯n-\p-a-¸p-d-apÅ Hcp DuÀÖ-a-WvUe-hp-ambn (ssZ-hnItemIw) _Ô-s¸-Sm\pw C¯cw Bfp-IÄ¡v Ign-bpw. Bhn-em-bnse hn. sXtc-Êm, {Iqinse hn. tbml-m³, {_ZÀ temd³kv, {^m³knkv AÊoÊn XpS-§nb {InkvXob anÌn-¡p-IÄ Hs¡ [ym\-¯nsâ AKm-[-X-bn ssZh-ZÀi\w e`n-¨-h-cm-Wv. "ssZh-a\ - p-jysâ kvt\l-KoXw" Fgp-Xnb acnb hmÄtXmÀ¯bpw, hpÄUv _À¤nse K{_ntb-enbpw B[p-\n-I-Im-es¯ FSp-¯p]-d-bmhp¶ DZm-l-c-W-§-fm-Wv. \o sUmWmÄUv hmjnsâ conversation with God C¡m-e¯v Gähpw

IqSp-X NÀ¨-sN-¿-s¸-Sp¶ anI¨ DZm-l-c-Wam-Wv. ChÀs¡m-s¡bpw [ym\m-ß-I-X-bn In«nb shfn-¨-amWv ]n¶oSv AhÀ temI-¯n\v ]IÀ¶p \ÂIp--¶Xv. {]i-kvX-\mb ZmÀi-\n-I-\pw, Bßob Kpcp-hp-amb Hmw dmw anJm-tb sFht\mhv (1900-þ1986) _ÄtK-dn-bm-bn P\n-¨p. 1937-þ At±lw {^m³knte¡v Xmakw amän. acWw hsc {^m³kn Pohn-¡p-Ibpw {]t_m[\w \ÂIp-Ibpw sNbvXp. a\p-jy\pw ]cn-]qÀ®-Xbn-te-bv¡pÅ Ahsâ hfÀ¨-bp-amWv At±-l¯nsâ {]t_m-[-\-§-fpsS {]Xn-]m-Zyhn-jbw. At±- l - ¯ nsâ "au\- ¯ nsâ ]mX' F¶ {KÙ-¯nsâ ImX hfsc {Inbm-ß-Ihpw efn-X-hp-amb [ym\ ]cn-io-e-\-amWv. kzsscIy-¯n-eq-sSbpw, Nn«-bmb Ne-\-¯n-eq-sSbpw hb-en³ lrZy-amb kwKoXw s]mgn-¡p¶Xpt]mse lrZ-bw,-a-\-Êv,- _p-²n,- C-{µn-b-§Ä, B´- c n- I hpw _mly- h p- a mb Ah- b - h - § Ä F¶n-hsb au\-¯n GtIm-]n¸n¨v \½psS Bßo-bm-\µw ]Xn-·S§v hÀ²n-¸n-¡m³ Hmw dmansâ Nn´-Ifpw {KÙ-§fpw klm-b-I-amWv. At±-l-¯nsâ bqWn-th-gvk sshäv {_ ZÀlpUv aqhvsaâv {]kn-²o-I-cn¨ \nc-h-[n-bmb {KÙ-§-fn au\-¯nsâ ]mX, Nn´-bpsS {]`m-h-§Ä XpS-§n-bh {io. tPmkv \mªne¯v (N-e-\w) t\XrXzw \ÂIn Cu teJ-I³ P\-d FUn-ä-dmbn ae-bm-f-¯n {]kn-²o-Icn-¨n-«p-ïv. {Inkv X ob [ym\w ]hn- { X- X - b p- a mbn _Ô-s¸«v ØnXn-sN-¿p-¶p. ssZhw (kq-cy³) Bßmhv (I-®m-Sn) k`-þ-{]-Xn-^-en-¸n-¡p-¶p. I®m-Sn-bn Agp¡p]pc-ïn-cn-¡p-t¼mÄ kqcycivan AXn-eqsS hyà-ambn IS-s-¶¯p-I-bn-Ã. AXp-t]mse Bßmhpw \iz-c-h-kvXp-¡-fpsS {Ia-c-ln-Xamb amen-\yw- sImïv ad-ªn-cn¡p-t¼mÄ ssZh-¯nsâ AXn-kz-`m-hn-I-amb kwth-Z-\-§Ä kzoI-cn-¡p-hm³ Ak¶--²-bmWv. Bßmhv kvt\lw-aqew ssZth-jvS-¯n\v tNcm-¯-sXÃmw \nÀamÀÖ\w sN¿p-t¼mÄ ssZhw Xs-¶¯s¶ shfn-s¸-Sp-¯p¶-p. (hn. tbml-m³ {Iqkv) Npcp-¡-¯n [ym\w F¶ shfn¨w aqew ssZhw, Bßm-hn\v AXnsâ AhØ shfns¸-Sp-¯p¶-p. A§s\ hcp-t¼mÄ {InkvXob [ym\w ssZhkvt\l-¯nsâ kmbqPyw Cl¯n km[n-¡p¶, k¼qÀ®-X-bn Pohn-¡phm³thïn hcp¶ Znhy-{]-Im-i-¯n-te-bv¡pÅ {]th-i-I-amWv F¶p ]d-bmw.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

Retna Arvind BSS Diploma Holder DPEBHA Manus Eductaion, Muvattupuzha Mob: 9447203444,9947657349

Self (kzbw understanding Xncn-¨-dn-bÂ) kz

bw a\-Ên-em-¡p¶--h³ `mKy-hm³ ImcWw, Xncp- ¯ - e p- I Ä Ah\h\n \n¶-mWv Bcw-`n-t¡-ïXv. Gähpw ]hn-{X-amb H¶nÂ\n¶v (]-cam-ßmhnÂ\n¶v) BWv -Po-hm-ßmhv krjvSn¡-s¸-Sp-¶Xv. Gähpw ]hn-{X-am-b-Xn \n¶v F§-s\-bmWv ]hn{XX Ipdª krjvSn-IÄ Dïm-Ip--¶Xv. CXn-\p-Zm-l-c-W-amWv kwkÀt¤ tZmj-KpW F¶ ]g-samgn. `mcysb hniz-kn¨v kvt\ln¨ HY-tÃm-bpsS IY tjIvkv]n-bÀ hnhcn-¡p--Xv {i²n-¨m F{X henb hniz-mknbpw Hcp ]hn-{X-amb Ip«p-sI-«p-sImïv Ipd-s¨ms¡ amdn-t¸m-Ipw F¶p a- \ - Ê - n-em-¡mw. apÃ-¸q-s¼mSn Gäp-In-S-¡p¶ IÃn\v apÃ-¸q-hnsâ kpKÔw In«p¶-p-sh¶-p-]-d-bp-¶Xv apÃ-¸phv tNÀ¶pIn-S-¡p-t¼mÄ IÃn\v kpKÔw hcpw, ]t£ IÃnsâ s]mSn-bpw, sNfnbpw apÃ-¸q-hn-s\bpw _m[n-¡mw, No¯- h-kvXp-¡-tfmSv tNÀ¶m \·-bpsS ]cn-ip²n Ipdbpw, \jvS-§fpw IjvSX-Ifpw \s½ tXSn-h-cpw. Pohm- ß m- h n ‘I' "Rm³' F¶ `mhamWv Gähpw henb i{Xp. Rm³ F¶ `mhw kzmÀ°X hnX-bv¡p¶-p. F\n¡v Ah-Im-is¸«X,v Fsâ am{Xw kz´w, CXv \½psS belief systemþ¯nsâ Xmfw sXän-¡p¶-p. Cu temI¯n \½Ä X\n-¨p- h-cp¶p, ]n¶oSv Bscms¡sbm IqsS h - c - p¶-p. kvt\ln¨pw, Ie-ln-¨pw,Nn-cn-¨pw,- I-fn¨pw ]I-bn-ÃmsX, hntZz-j-an-ÃmsX Pohn¡m³ ]Tn-¨m A´y-Im-e¯v X\nsb Xncn-¨p-t]m-Ip-t¼mÄ ]Ým-¯-]n-t¡-ïn-h-cn-Ã. k¦-S§ - fpw tZjy-§fpw \ncm-im- t_m-[h - pw, t\ Sn-b-Xp -t]mcm F¶pÅ Nn´bpw Fs-¶¡mÄ

25

ap¼n Bcpw hc-cpXv F¶ kzmÀ°-Xbpw \ ap¡v PohnXw BtLm-jn-¡p-hm-\pÅ Ah-kc-§Ä \jvS-s¸-Sp-¯p¶-p. C¶v, Cu \nanjw, Cu kt´mjw, Cu k¦Sw, ]n¶osSmcn¡epw A\p-`-hn-¡m³ Ign-bnÃ. So experience all emotions but never avoid it. ] t£ \½Ä bmYmÀ°ys¯ A\p-`-hn-¡msX HmSn-¡f - b - p¶p CXm-Wv- Avoidance. CjvSa- n-Ãm-¯hsc ImWm-¯ -`m-h-¯n t]mIpI, Nncn-¡mXn-cn-¡pI, apJw Xncn-¡pI, CsXms¡ \½psS icoc-¯n- \v tZmjw sN¿p¶-p. \ap¡v- Ønc-ambn i{Xp-¡sfm, an{X-§sfm CÃ. C¶v Ipäw ]d-ªv Hgn-hm-¡p¶ BfmImw \msf \½psS c£-I\ - pw, _-Ôp-hpw,- an-{X-hp-sams¡ BIp-¶Xv. \½Ä tNÀ¯p- ]n-Sn-¡p--¶h-cmImw \½psS henb FXn- c mfn BIp¶- X v . C§s\ Nn´n- ¨ m BtcmSpw shdp¸v tXm¶nÃ. Hcp]mSv ASp-¸hpw CXp- t ]m- s e- b mWv . AI- e p- t ¼mÄ hÃm¯ thZ\ kz`m-hn-I-amWv. Hcp AXnÀ h-c¼v FÃm _Ô-¯n\pw Bh-iy-amWv. F{X-am{Xw \½Ä apdpsI Hold sN¿p-¶pthm A{X-am{Xw B hkvXp \½psS Holding Xm-§m-\m-hmsX izmkw ap«n-bmWv \½psSIqsS \nev¡p--¶Xv. Hcp Znhkw XoÀ¨-bmbpw overhold sN¿p¶ hkvXp \ jvS-s¸Spw. AXv asäm-cm-fp-sS-Xm-Ipw. At¸mÄ Xo{h \ncm-i-bm-Ipw ^ew. Zp:Jhpw \ncm-ibpw \ap¡v PohnXw Ak-ly-am-¡pw. AXn-\m tlmÄUn§v Bh-iy-¯n-\p-am{Xw aXn. B hkvXp \s½ Hcn-¡epw hn«p-t]m-Inà F¶p am{X-aà F¶pw Ft¸mgpw Xm§pw,- X-W-epambn IqsS ImWpw, Dd-¸v. CsXÃmw Rm³ F¶ Nn´-bpsS {]iv\-§-fm-Wv. ]Icw \½Ä F¶v

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

26

Nn´n-¨m Ipg-¸-an-ÃmsX Pohn-¡mw. Rm\nsâ aq¶p-`m-h-§-fmWv Xtam-Kp-Ww,c-tPm-Kp-Ww,- k-Xz-KpWw. Xtam-Kp-Ww-þB - h - c- Ww sN¿p¶-p. DÅn HXp¡n hntZzjw D-ïm-¡p¶-p. kz´w \mi-amWv ^ew. ctPm-KpWw FÃm-¯n\pw aäp-Åh - c - psSta ]gn-Nmcn kzbw \ymbnI-cn-¡p¶p. project yourself on others. -kz´w hogvN-I-fpw,sX-äp-Ifpw aäp-Å-hÀ Imc-W-amWv F¶v kzbw hniz-kn-¡p-Ibpw, \ym-bo-Ic - n¨v kzbw Xr]vXc - mIp-Ibpw sN¿p¶-p. kXz-KpWw im´-X-tbmsS Imcy-§Ä ssIImcyw sN¿p¶-p. (with no fear or favour) k-Xy-§sf kXy-§-fmbn AwKo-I-c-n¡pIbpw aäp-Å-h-cpsS {]oXn-¡p-thïn kXys¯ hf-s¨m-Sn-¡m-Xncn¡pIbpw sN¿pw. AXmWv ]d-tb-ï -Im-cy-§Ä ]d-tb-ï- coXn-bn ] d-tb-ï- k-ab - ¯v ]d-tb-ï- hy-àn-tbmSv kuayambn ]d-bpI F¶Xv. Ah-cpsS A`n-{]m-b-§Ä tIÄ¡mw ]s£ AsXÃmw bpàn¡v hncp-²a- msW-¦n DÄs¡m-Å-cp-Xv. ctPm-KpWhpw, XtamKp-W-hp-amWv am\-knI imco-cnI (Psycho somatic illness) {]iv\-§Ä¡v apJy-Im-cWw Rm\nÂ\n¶v Inte-lligence tebv¡p-Å {] bm-Ww-þ self analyses, emotional control, IQ-EQ balance Fs¶ms¡ CXns\ hnfn¡mw. icoc-¯ns\ Zpjn-¸n-¡p¶ am\-knI Nn´-IÄ AIän healthy mind in healthy body -C-XmWv sskt¡m-\yp-{So-j³ Dt±-in-¡p--¶Xv. tbmKm, saUn- t ä- j ³ (Self analyses)-, relaxation therapies, behaviour- therapies, - k z´w hnizmk {]am-W-§sf A]-{K-Yn¨v sXäm-b-hbn \n¶pw icn-bn-te-bv¡pÅ amäw, changing cognition, \à Iu¬k-enwMv, sskt¡m-sX-d¸n, ¢mÊp-IÄ, t- bm-K,- Prana, Acupressure \à Blmc ioe-§Ä, \à ]c-kv]c kwkÀKw, Xam-iIÄ, Ifn-IÄ, laugh therapy, group discussion CsXm-s¡bmWv Nne amÀ¤-§Ä. Come & live together in this world for a while with pleasure and peace of mind that eliminate psychosomatic illness.

\½Ä F\ÀP-än-¡mbn \à a\kpw BtcmKy-apÅ ico-c-¯n\v DS-abmbn graceful Bbn

Come & live together in this world for a while with PLEASURE and PEACE OF MIND that eliminate PSYCHOSOMATIC ILLNESS. {]hÀ¯\ \nc-X-cmbn Pohn-¡p¶-p. Ae-kX-bpw, ZpÀtam-lhpw A-\m-hiy Nn´-Ifpw \ ap¡v thïm. Ft¸mgpw {]hÀ¯n-¡m-\pÅ a\ Êv, self-esteem, -]-t©-{µn-b-§-fpsS \nb-{´Ww, Xam-i-IÄ ]d-bp-hm-\pw, Bkz-Zn-¡m-\p-apÅ Ignhv CsXms¡ apXÂIq-«mbn FSp¯v BtcmKy-ZmbI-amb Blm-c-s¯m-sSm¸w Btcm-Ky-Ic-amb Zn\-N-cy-Ifpw ]cn-io-en-¡p-t¼mÄ kzbw \½psS imcocnI am\-knI {]iv\-§Ä \ s½ hn«I-epw. ip`m]vXn hnizmkw, F´nepw GXnepw Hcp \À½w ImWm-\pÅ Ignhv, a\ Êp Xpd¶ Nncnbpw B·mÀ°-X-bpÅ CS-s]S-ep-Ifpw CXmWv PohnXw kzÀ¤-am-¡m-\pw, B-kz-Zn-¡m-\p-apÅ Ffp-¸-hgn. \mw IÃpw, apÅpw Ip¯n-\n-d¨ \½psS hgn-IÄ t\tcbm-¡m³ ka-{K-am-\-knI imcocnI {]iv\-§-fn \n¶pw- apàcmIm³ kzbw a\-Êp-h-¨m am-{Xsa Ign-bp. C¶p apX Ft¸mgpw Nn´n-¡p-I. Sound mind in sound body. I will never make myself devil's workshop. Eliminate negative thoughts- that is devil in you. Encourage positive thoughts - that is God in you. God lives with in every one. Identify this truth and find own Godliness. IkvXqcn

arK-s¯-t¸mse IkvXqcn tXSn Ae-b-cp-Xv. IkvXqcn kz´w icoc-¯-nemWv F¶v a\-Ênem-¡m-¯n-S-t¯mfw Imew AXn\v IkvXqcn In«p-I-bn-Ã. CXp-t]mse ssZhw F¶n hkn¡p¶p F¶v hniz-kn-¡m-¯-hÀ¡v ssZhs¯ A\p-`-hn-¡m³ ]än-Ã.

Dream Workshop (Residential)

English / Malayalam

To explore the hidden meaning of our dreams and use it for our growth and healing.

September 9 & 10 (9.30 am - 5 pm)

NB: Please write and bring two or three recent dreams with you.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

Bbpjy Ubdn (G{]nÂ--þB-KÌv 2016)

sskt¡m-\yp-{So-jy³ IyphÀ Iym¼v G{]nÂ, Pq¬,- Pq-sse,- B-KÌv amk-§-fn 1þmw XobXn apX 7þmw XobXnhsc \S-¯n. BkvX-a, -A-eÀPn, sImSn-ªn,- hm-X-tcm-K-§Ä,sIm-f-kvt{SmÄ,-c-¡m[n k½À±w, ssU_-än-Iv,Im³kÀ,s]m-®-¯Sn XpS§nb tcmK-§Ä¡mWv IqSp-X t]cpw Cu Iym¼n ]s¦-Sp-¯-Xv. ]s¦-Sp-¯-hÀ FÃm-h-cpw-Xs¶ Ah-cpsS k´X kl-N-cy-bmb acp¶p sI«n-t\mSp hnS]-d-ªp.

\mev]X - p-Zn-hk - s¯ {^qt«m shPn-tä-dn-b³ sXd¸n an¡-h-tcbpw Btcm-Ky-¯nsâ ]mX-bn-te¡p \bn-¨p. Ah-scms¡ Ct¸mÄ Ah-cpsS kz´-¡mtcbpw _Ô-¡m-tcbpw Iym¼n ]s¦-Sp-¸n¡m\pÅ Xmev]-cy-¯n-em-Wv. G{]n 11- þ 17 : sImS- b v ¡ - \ m- e nse acn- b ³ lukn Bbpjy Sow sskt¡m-\yp-{So-j³ IyphÀ Iym¼v \S-¯n.

Z¼-Xo-[ym\w

AHI Indian Re-union, Chennai

27

FÃm amk-¯nsebpw ap¶m-as¯ BgvN-bnse hymgw, sh-Ån,- i\n Znh-k§ - f - n Z¼-XnIÄ¡mbpÅ [ym\w \S-¯n. ]c-kv]cw Ad-nbphm\pw _Ô-§Ä hfÀ¯phm\pw Bßo-b-am-bn- h-fcphm\pw Cu [ym\w klm-bn-¡p¶-p.

temI-]c- n-ØnXn Zn\w

Pq¬ þ 5 : sskt¡m-\yp-{Sn-jy³ Iym¼n ]s¦-Sp¯-hcpw Bbpjy {^ïvkv kÀ¡nÄ sat¼gvkpw tNÀ¶v Bbqjy Iym¼n Hcp "t\m\n 'ssX \«p. Iym¼nse Gähpw apXnÀ¶ ]uc\pw (80 hbÊv) Cfw-X-e-ap-d-bnse 13 hb-Êp-Im-cnbpw IqSn-bmWv ssX \-«Xv. apXnÀ-¶hÀ Ah-cpsS ss]XrIw Cfw-X-e-ap-dbv¡p ssIamdp--¶Xnsâ {]Xo-Iw. `qansb kwc-£n-t¡ï Npa-Xe Ah-cpsS ssIIfn F¶ HmÀ½-s¸-Sp-¯Â. t\m\n-bpsS ^ew Im³k-dn-\p-]-änb Huj-[-am-W-¶mWv ]d-bp--¶Xv. Bbpjy Huj[ tXm«¯n Hcp Huj-[-s¨-SnIqSn Ip«p-tNÀ¶p.

G{]n 6þ8 : sNs¶bnÂh¨v , P¸m- \ nse Gjy³sl¯v C³Ìn-äyp-«n s{Sbn-\nw-Kn ]s¦-Sp-¯n-«pÅ C´y³ Aep-an-\n-bpsS Reunion Seminar - tUm. kn. Fssekm Ipt¸m-g-bv¡epw, kn. tdmkv ssh¸-\bpw ]s¦-Sp-¯p. CXn-t\m-S\p-_-Ôn¨v Xan-gv\m-«nse shÃq-cnse 400 sImÃw ]g-¡-apÅ kn²-ssh-Zy-tI{µw kµÀin-¡m\pw, loenwMv ap{ZIsf- ¸ - ä nbpw skv ] - j y kn²slÀ_ acp-¶p-IÄ Dïm-¡p--¶Xn-s\-¸-änbpw ]Tn-¡p-hm³ Ah-kcw e`n-¨p.

tImkvanIv F\ÀPn ^manMv

At¶ Znhkw \S¶ tImkvanIv F\ÀPn ^manMv skan-\m-dn Iym¼p-Imcpw aäv ]ecpw ]s¦-Sp-¯p. IoS-\m-in-\n-Ifpw cmk-h-f-§fpw IqSmsX tImkvanIv F\ÀPn D]-tbm-Kn¨v Irjn sa¨-s¸-Sp¯n \à hnfhv t\Smw F¶ Bibw an¡-hÀ¡pw ]pXp-a-bm-bn-cp¶p AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

     

28

Pqsse 23 : FÃm-s¡m-Ãhpw \S-¯m-dpÅ Huj[-k-ky-]-T-\-sk-an-\mdpw IÀ¡n-S-I-¡-ªnbpw Cs¡mÃw hfsc]pXp-a-tbmsS \S-¯n. cmhnse tImkv a nIv F\ÀPn ^man- § ns\¸än- b pÅ ]T-\-am-bn-cp¶p apJy-am-bn-«v. hSs¡ C´y-bnse C¯cw Irjn-coXn t\cn-«p-I-ïp-a-\-Ên-em-¡nb - - { io kt´mjv sI, Nn{X- § fpw NmÀ«p- I fpw hgn -CXv {Kq¸n\v hni-Zo-I-cn-¨p. kn. Fssek Ipt¸m-g-bv¡Â CXv F§s\ km[y-amIpw F¶v {]mIvSn-¡Â sUtamtkv{S-j-\n-eqsS hni-Zo-I-cn¨p ]Tn-¸n-¨p.

(IqSp-X ]Tn-¡m³ Xmev]-cy-s¸-«hÀ¡pthïn \hw-_À 5 \v i\nbmgvN Hcp Znh-ks¯ tImkvanIv F\ÀPn ^manMv ¢mÊp-IÄ kwL-Sn-¸n-¨n-«p-ïv. (10am - 4pm)) D¨bv¡v FÃm-hÀ¡pw ]mc-¼cy coXnbn IÀ¡n-S-I-¡ªn hnf-¼n. XpSÀ¶pÅ skan\m-dn s{]m^. t]Äkn AeIvkv A²y£X hln-¨p.km[m-cW tcmK-§Ä¡pÅ Hä-aq-en-I-sf¸än Huj-[-k-ky-§-fpsS km¼nÄ ImWn-¨p-sImSp-¯v tkma³ sshZy³ ]T-\-in-_ncw \S-¯n.

National Conference on Health Care

    Pqsse 8þ11 þ "sskt¡m-sX-d¸n & Ctam-jvW t_mUn-sl¯v' inev]-ime \S-¯n. Pohn-X¯n Dïm-bn-«pÅ am\-kn-I-Lm-X-¯nÂ\n¶pw AXnsâ ]cn-Wn-X-^-e-§-fnÂ\n¶pw apàn-t\Sm³ ]eÀ¡pw Cu Iym¼p D]-Im-c-{]-Z-am-bn.

_n Fkv Fkv {KmPp-th-j³ Pq¬ 29 þ awK-em-]p-c¯v e£an sat½m-dn-b tImtfPv Hm^v t\gvknwKn \S¯nb National Conference on Health Care Innovations Â- -tUm. kn. Fssek Ipt¸m-g-bv¡Â The role of Nurse Navigator in esteablishing Complementry - Therapies in Health Care and wellness F¶ hnj-bw Ah-Xcn-¸n¨p.

dn^vfI - vtkm-fP - n Pqsse 15-þ17 : dn^vf-Ivtkm-f-Pn-bn s{Sbn-\nwKv \evIp-Ibpw kzbw loenwMn\v D]-tbm-Kn-t¡ï hn[hpw ]Tn-¸n-¨p.

  Ppsse 24 þ cma-]pcw skâv BK-Ìn³kv t^mtdm\m- NÀ¨n Bbpjy Sow ka{KtcmKy-s¯-¸än ¢mÊp-IÄ \S-¯n. tUm. kn. Fssek Ipt¸mg-bv¡epw kn. sXd½ {]mbn-¡-fhpw Bbpjy {^ïykv kÀ¡nÄ tIm HmÀUn- t \- ä À kPn I¿m-e-Ihpw A©p tPmk^pw ¢mÊp-IÄ¡v t\ XrXzw \ÂIn. apXnÀ¶-hÀ¡p-thïn cmhnse \ S¶ ¢mÊn 400 t]cpw D¨-¡g- nªv ÌpU³kn-\pthïn \S-¯nb ¢mÊn 500 t]cpw ]s¦-Sp-¯p. ^m. tPmÀPv s\Ãn-¡p--¶¯p-N-cn-hn-ensâ t\XrXz-¯n Ahn-Sps¯ -bq-¯mWv Cu ¢mÊp-IÄ kwL-Sn-¸n-¨-Xv. IqSp-X ]Tn-¡p-hm³ Xmev]cyw ImWn-¨-hÀ¡p-thïn hoïpw cïp Znh-ks¯ ]T-\-in-_ncw ¹m³ sNbvXn-«pïv .

HmKÌv þ5 _n Fkv Fkv Unt¹m-am-tImgvkv ]qÀ¯n-bm-¡n-b-h-cpsS {KmPp-thj\pw ]pXnb _m¨nsâ Ct\m-Kp-td-j\pw \S-¯n. Imen-¡äv bpWn-th-gvkn-än-bnse sskt¡m-fPn HOD (Rtd.) tUm. tPm¬ t__n A²y-£X hln-¨p. tUm. Fw.-BÀ tKm]m-e-Ir-jvW³ \mbÀ, ^m¡-Ään sa¼À tbm Km Bâv \mNz-d enhnwMv DLL, Fw.-Pn. bqWn-thgvknän, apJy-{]-`m-jWw \S-¯n. {io hn.-kn. ]oäÀ _n Fkv Fkv tImþ HmÀUn-t\-äÀ kÀ«n^n-t¡äv hnX-cWw \S-¯n. tUm. kn. Fssek Ipt¸mg-bv¡Â, {]n³kn-¸mÄ dnt¸mÀ«v Ah-X-cn-¸n-¨p. tUm. F. kn. Nmt¡m AknÌâv s{]m^-kÀ ^mÀakn Un¸mÀ«vsaâv SME, Fw.-Pn. bqWn-thgvknän, {ioaXn _o\m hmg-¸Ån ]©m-b¯v sa¼À, kn. enÃn tPmk^v s\Ãn- ¡ p- t ¶Â, F¶n-hÀ Biwkm {]kwKw \S-¯n. kn. sXd½ {]mbn-¡fw kzmK-X-{]-kw-Khpw {io kPn I¿meIw, Bbpjy {^ïvkv kÀ¡nÄ tImÀUn-t\-äÀ \µnbpw {]Im-in-¸n-¨p. hfsc A`n-\-µ-\mÀl-amb

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

hn[w tImgvkv ]qÀ¯n-bm¡n 'sskt¡m-sX-d¸n & Ctam-jvW t_mUn-sl¯n'epw "Câ-{Käohv loenwMv Bâv BÄ«Àt\-änhv sXd¸n-bnepw

-an-I¨ hnPbw t\SnbhÀ¡v BbpjybpsS A`n\-µ-\-§Ä !!

    

B

{^n-¡-bnse DKmï kµÀin¨v cïmgvNs¯ "s{Sbn-t\gvkv s{Sbn-\nwKv' t{]m{Kmw F\n¡v \S¯n sImSp-¡p-hm³ Ignªp. Pqsse 4þmw XobXn Rm³ DKm-ï-bn F¯n. AhnsS ""I¼me ''F¶ knän-bn R§-fpsS aTapïv . AhnsS Xma-kn-¨p-sImïv Ahn-Sps¯ BZys¯ bqWn-th-gvkn-än-bmb ""a¡- c sc''bqWn- t h- g v k n- ä n- b n AUzm³kv ^manen sXd-¸n, 40-þXv s{]m^-jvW Iuknte-gvkn\v sImSp-¯p. s]mXpsh Ip«n-Isf hfÀ¯p-¶ - Xn Ah-cpsS imco-cnI Bh-iy-§Ä \S-¯n-sIm-Sp-¡p-¶psï-¦nepw am\-kn-I, sshIm-cn-I,- B-²ym-·nI-X-e-¯n-epÅ amXr]nXr ]cn-]m-e\w (Parenting) AhnsS hfsc Ipd-hmWv. AXp-sImïv Xs¶ bph-P-\-§Ä Iuam-c{- ]m-b¯ - n F¯pt¼mÄ aZyw, ab-¡p-ac - p¶-v, elcn hkvXp-IÄ¡v ASna- s ¸- S p¶p. AsÃ-¦n hnhm-l¯ - n-\p-ap³]v Xs¶ KÀ`[m-cWw kw`-hn-¡p--¶Xn-\m ]T\w \nÀ¯n t]mcp-¶p. Cusbmcp {]Xn-`m-ks¯ XS-bphm³ amXr-]nXr ]cn-]m-e-\-bn (Parenting) {i²n- t ¡ï At\I Imcy- § Ä AhÀ¡v \ÂIp-hm³ Ign-ªp. Ip«n-I-fp-sS, Iuam-c-¡mcpsSbpw Bh-iy-§-fmb amXr-I, ]c-kv]cw Bg-¯n-epÅ Bi-b-hn-\n-abw, ssKU³kv, aqey-mh-t_m-[w, AwKo-Im-cw, A\p-tam-Z\ - w, C - h \ÂIp-hm³ amXm-]n-Xm-¡Ä ssIs¡m-tÅï

coXn-IÄ, Ahsc {]mIvän¡-embn tdmÄt¹ \S¯n ]Tn-¸n-¨p. ]s¦-Sp¯ NneÀ Ah-cpsS Xs¶ IpSpw_ {]iv\-§Ä Fsâ ap³]n \nc-¯n-h-¨p. AXn csï®w \n§-fp-ambn ]¦p-h-bv¡p-hm³ Rm³ B{K-ln-¡p¶-p. H¶v Hcp kv { XnbmWv ]¦p- h - ¨ Xv . Xsâ ho«nse tPmenbpw s{]m^-jvW Icnb-dpw, _me³kv sN¿m-¯-Xp-sImïv Ip«n-IÄ Ahsc A\p-k-cn-¡m¯ Hc-hØ AhÀ¡v t\ cn-tS-ïn-h¶-p. Ah-cpsS hyàn-Xz-¯nse tImþ Un¸â³kn s{Sbnäv (A-anX ]cm-{i-bXzw) BWv A[n-Ik - a- bw ]pds¯ tPmen¡v sNe-hg- n-¡m³ Ahsc t{]cn-¸n-¡p-¶Xv F¶v Rm³ sXd-¸nbn-eqsS DÄ¡mgvN \ÂIn. Hmtcm a\p-jy\pw kzbsa kv t \ln- t ¡ï Bhiy- I - X bpw ]n¶oSv am{Xsa sXmgn- e ns\ {i²n- ¡ m- h q F¶pw DÅ Bß-ss[-cyhpw Dd¨ Xocp-am-\hpw FSp-¡m³ AhÀ¡p Rm³ ss[cyw ]IÀ¶psIm-Sp-¯p. AXn-eqsS hen-sbmcp Bizmkw AhÀ¡v Isï-¯m³ Ign-ªp. cïm-as¯ tIkv `À¯m-hp-ambn«v kwLÀjw A\p-`h - s - ¸-Sp¶ Hcp IpSpw_ {]iv\-am-bn-cp¶-p. ChÀ¡v shÀPo-\nb kÀ¯mdnsâ A\p-`h - X - e - ¯ - n-epÅ IpSpw_ Iukn-enwMv A`n-\b - n¨v ImWn-¨p-sIm-Sp-t¡ïnhp¶. A¯cw Iukn-en-§n ¢nbdm-bn«pw, t\cm-bn-«pw, s\ dn-thmSpw Xsâ hnIm-chpw, hnNm-chpw kp[m-cy-hp-ambn {]I-Sn-¸n-¡m³ ]Tn-¸n-¡p-I-bmWv sN¿p--¶Xv. hf¨v hf¨p kwkm-cn-¡msX t\ sc Bh-iy-§Ä , A\p-`-h-§Ä, A\p-`q-XnIÄ, Nn´m-Ip-g-¸-§Ä, A`n-{]m-b-§Ä, sXm«pw Xtem- S nbpw {]I- S n- ¸ n- ¡ m³ Ign- b p- t ¼mÄ _Ô-§Ä Dujva-f-X-bp-Å-XmIpw F¶p-am-{Xaà Imcy-§Ä km[n-s¨-Sp-¡m³ Ign-bp-Ibpw A\-bmkw Bi-b-hn-\n-abw \S-¯m³ km[n¡p-sa¶v {Kq¸n\v a\-Ên-em-bn. ]e kv{XoIfpw ]dª Hcp bmYmÀ°yw Fs¶ AXn-ib - n-¸n-¨p. `À¯m-hn-sâbpw a¡-fp-sSbpw B{K-l-§-fpw, A`n-{]m-b-§fpw Bh-iy-§Ä F¶n-h-bv¡mWv

29

tijw t]-Pv: 30

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

¬ k u I-

30

v nen§

IpSpw-_

Centre for Healing and Integration

hn

hm-l-¯n-tebv¡p {]th-in-¡p¶ cïp hyàn-IÄ¡pw hfsc D¶X \ne-hmc-¯n-epÅ sshIm-cnI ]Iz-X-bmWv Gähpw Bh-iy-am-bn-«p-Å-Xv. Akw-Xr-]vXn-bp-sSbpw kt´m-j-an-Ãm-bva-bp-sSbpw ASn-Øm\w PohnX-¯nse CÃm-bva-I-f-Ã, ]ns¶tbm \½psS sXämb ImgvN-¸m-Sm-Wv. (Unrealistic Perception/ cognitive distortion) Ign-ª-sXms¡ Ipgn-¨p-ap-SW-sa-¦n BZy-ambn Iukn-en-§n Xpd¶p ]¦p-h-¨mÂa-Xn. Bbp- j y- b n Fsâ ASp- s ¯- ¯ nb aRv P p- h nsâ {]iv \ s¯ F§s\ AÀ° ]qÀ®- a m- ¡ p- h m³ km[n- ¨ p- s h¶p ]d- b - s «. (case illustration ) hnhm-ln-X-bmb aRvPp-hnsâ Imc- W w - I q- S msX tZjyw hcp¶ kz`mhw `À¯m-hn-s\bpw a¡-sfbpw hfsc thZ-\n-¸n¨p. Ah-cpsS Pohn-X-co-Xnbpw, kml-N-cy-§fpw IpSpw-_-]-Ým-¯-ehpw tI«-t¸mÄ F\n¡p a\-Ên-embn `À¯m-hnsâ km¶n--[y-an-ÃmsX hoSpw Npa-X-ebpw X\nsb \nÀÆ-ln-t¡-ïn-h-¶Xp- sIm-ïpÅ sS³j-\mWv aRvPp-hns\ t]-Pv: 29 Xp-SÀ¨ AhÀ ap³Xq¡w Ah- c psS Pohn- X - ¯ n sImSp-¯n-cn-¡p¶--Xv XÂ^-e-ambn kzbw AhK-Wn-¡-s¸-Sp¶p F¶ kzbw kl-Xm]w ] eÀ¡pw A\p-`-h-s¸-Sp¶p C¯cw 3 s{Sbn-\nw Kv hÀ¡vtjm¸v DKm-ï-bpsS 3 `mK-¯m-bn«v

kn.tUm.tPmhm³ Np¦¸pc Bbpjy Iu¬k-enMv Un¸mÀ«psaâv t^m¬ : 9447418028

_m[n- ¨ n- c n- ¡ p- - s X¶- v . Ah- f nse Akw- X r]vXn-bpw, BImw-j-bpw, A]-IÀj-Xbpw IqSp-Xem-Ip¶-Xv \m¯q-·mÀ `À¯m-¡³·m-scm-sSm¸w Ch-cpsS hoSp kµÀin-¡p-¶ ka-b-¯m-Wv. B Znh-k-§-fn AhÄ hf-sc-b-[nIw s]m«n-sX-dn¡p-Ibpw Ak-`y-hm-¡p-IÄ ]d-bp-Ibpw sNbvXn-cp¶p. CsXÃmw ]nimNp _m[-bmbn am{Xw `À¯mhpw Ip«n-Ifpw ho«p-Imcpw hne-bn-cp-¯n. Cu _p²n-ap-«p-I-fpsS ImcWsa´m-Wv aRvPp Ad-nªn-cp¶-nà ImcWw Ah-t_m[ a\-Êntebv¡p Xsâ \nÊ-lm-b-Xsb aRvPp Ipgn-¨paq-Sn. `À¯mhv tPmen¡v A\y-Ø-e-t¯bv¡v t]mImsX Ip«n-I-fpsS ]T-\w,- `m-hn, hoSp]Wn Ch-sbm¶pw km[n-s¨-Sp-¡m³ ]äm¯Xn\m BtcmSv ]cmXn]d-ªm {]iv\w Xocpw F¶ Nn´m-Ip-g-¸-¯n-emWv aRvPp ]pd¯p am\yX \Sn¨v Pohn-¨p-t]m--¶Xv. F¶m \nÀ`bw Xsâ hnIm-c-§fpw hnNm-c-§fpw Xpd-¶p-]-¦n-Sp¶ Iukn- e n- § n PÌmÄ«v (gestalt empty chair) sXd¸n D]-tbm-Kn¨v bmsXmcp Ipä-t_m-[hpw Dïm-¡msX (mind altering) a\Êv amän-sb-Sp-¡m-\p Å Ah- t _m[w Dïm¡n bmYmÀ°ys¯ AwKo-I-cn-¡m³ ]Tn-¸n-¨p. AtXmsS aRvPp hnsâ AanX tZjy-¯n-epÅ s]cp-am-äs¯ amäphm³ Ign-ªp. F\n¡v \S-¯p-hm³ km[n-¨p. 100 A[nIw BÄ¡msc {]_p-²-cm-¡m³ Ign-ªXv R§fpsS k` Hcp A´ÀtZ-iob k\ymk kaq-lam-b-Xp-sIm-ïm-Wv.

ENHANCING BRAIN POWER

September : 12 Std: V to XII

(Malayalam)



FÃm amkhpw ap¶m-as¯ BgvN-bnse hymgmgv¨ 2:00 p.m apX i\n-bmgvN D¨-hsc. _Ô-§Ä hfÀ¯p-¶-Xn-\pw, B-ßo-b-ambn hf-cp-¶-Xn\pw klm-bn-¡p-¶p.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

 3

    `qan-sbbpw kÀÆ-Po-h-Pm-e-§-sfbpw kam-[m\wsImïv A\p-{K-ln-¡p--Xn-\pÅ Hcp kvs]-jy [ym\-amWv CXv. `qansb \½psS s\©n\pap¼n Hcp sNdnb tKmf-ambn IïpsImïv A\p-{K-ln-¡p¶-p. s\©nsâ a[y-¯n ØnXn- s N- ¿ p¶ kv t \l- ¯ nsâ, kam- [ m- \ ¯nsâ, kt´m-j-¯nsâ Ccn-¸n-S-amb lrZ-b-N{Im-bn (DuÀP-tI-{µ-¯nÂ) {i²-tI-{µo-I-cn¨v ssIIÄ DbÀ¯n `qtKmf-¯n\v A`n-ap-J-ambn ]nSn-¨p-sImïv `qansb A\p-{K-ln-¡p¶-p. A\p- { K- l n- ¡ - W - s a- ¦ n \½psS lrZbw im´-am-bn-cn-¡Ww, kvt\l-a-b-am-bncn-¡Ww, kt´m-j-ap-Å-Xm-bn-cn-¡Ww. CXn\p-thïn BZy-ambn \ap¡v Btcm-sS-¦nepw hntZz-jt- am, shdp-t¸m,- ]-Itbm DÅn sImïp\- S - ¡ p¶- p - s ï- ¦ n Ahsc ap¼n IïpsImïv Ah-tcmSv lrZ-b-]qÀÆw £an-¡p-I. £an-¡p-t¼m-gpÅ kzØX, im´X DÅn A\p-`-hn-¡p-I. C\n \½-tfmSv BÀs¡-¦nepw shdpt¸m, hntZz-jtam Dsï-¦nÂ, AYhm, \½Ä Bsc-sb-¦nepw D]-{Z-hn-¨n«p-sï-¦n AhÀ \½-tfmSv £an-¡p--¶Xmbn ImWp-I. £an-¡-s¸-«n-cn-¡p¶--Xnsâ hntam-N-\m-\p-`qXn A\p-`-hn-¡p-I. I®p-I-f-S¨v Hcp ]p©n-cn-tbm-Sp-IqSn ssIIÄ DbÀ¯n `qtKm- f - ¯ n\p A`n- a p- J ambn ]nSn-¡p-I. hn. {^m³knkv AÊokn-bpsS kam-[m\{]mÀ°\ D]-tbm-Kn-¡m-hp¶--Xm-Wv. ssZhsa Fs¶ kam-[m-\-¯nsâ Hcp D]-I-c-

31 kn. tUm. Fssek Ipt¸m-g-bv¡Â t{]m{Kmw tIm HmÀUn-t\-äÀ, -B-bpjy t^m¬ : 8547845448

W-am-¡-Wta; `qansb kam-[m\w sImïv A\p{K-ln-¡pI. hntZzjw DÅnS¯v Rm³ kvt\ lw hnX-bv¡s«. kvt\l-¯nsâ Cfw {]Imiw `qansb s]mXn-bp--¶Xmbn ImWp-I. hntZz-j-apÅn-S¯v £abpw kam-[m-\hpw sImïv \ndbs«. `qan-bn-epÅ kI-e-P-\-§-tfbpw, Hcp \à temI-t¯-¡p-dn-¨pÅ {]Xo-£b - m A\p-{K-ln¡p-I. AÔ-Im-c-ap-Ån-S¯v {]Im-ihpw k´m]-ap-Ån-S¯v kt´m-jhpw \nd-bs«. `qansb \ndª kt´m-jt- ¯msS A\p-{K-ln-¡p-I. Hm! Znhy\mYm Biz-kn-¸n-¡-s¸-Sp--¶Xn-t\-¡mÄ Biz-kn-¸n-¡p¶--Xn\pw kvt\ln-¡-s¸-Sp--¶Xnt\-¡mÄ kvt\ln-¡p--¶Xn\pw Fs¶ tbmKybm-t¡-W-ta. \evIp-t¼m-gmWv e`n-¡p¶--Xv, £an-¡p-t¼m-gmWv £an-¡-s¸-Sp¶--Xv. acn-¡pt¼m-gmWv \nXy-Po-hn-X-¯n-tebv¡v P\n-¡p-¶Xv. hoïpw I®p- I - f - S - ¨ p- s Imïv X s¶ Zrjv S nsb apI- f n- t e¡v DbÀ¯n Xe- b psS D¨n-bn {i² tI{µo-I-cn-¡p-I. ssZh-¯nsâ A\p-{K-lw -{]-Im-i-ambn \½n-te¡p {]h-ln¡p--¶Xmbn ImWp-I. Cu A\p-{Klw \½psS ssIIfn-eqsS `qan-bn-te¡p sNmcn-bpI, `qansb A\p-{K-ln-¡p-I, \½psS \mSns\ A\p-{K-ln¡p-I. \½psS IpSpw-_-§sf A\p-{K-ln-¡p-I. FÃm-h-scbpw A\p-{K-ln-¡pI. \ap¡p In«nb \·bv¡v, A\p-{K-l-¯n\v ssZh-¯n\p \µn ] d-ªp-sImïv [ym\w Ah-km-\n-¸n-¡p-I.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

  

i 32

2

 

co-c-¯n DS-\ofw {]h-ln-¡p¶ "Nn' AsÃ-¦n Poh-iàn {]h-ln-¡p¶Xv {]tXy-I DuÀÖ\m-Un-If - n-eq-sS-bm-Wv. CXns\ sacn-bU - n-b³kv F¶p-hn-fn-¡p¶-p. CXn Bsd®w ssII-fn-eq-sSbpw Bsd®w Imep-I-fn-eq-sS-bp-w IS¶p t]m-Ip¶-p. ssII-fn-epw, Imep-I-fnepw sImSp-¡p¶ hymbm-baw DuÀÖ-\m-Un-I-fpsS {]hÀ¯-\s¯ kpK-a-am-¡p¶-p. ssII-fnepw Imep-I-fnepw Dïm-Ip¶ thZ\ Ipd-bv¡m³ Ch klm-bn¡pw. Im¸-¯n-bnse Im¡pg Abªp-h-cp-t¼mÄ Imense t]in-IÄ Ab-bp-Ibpw CSp-¸nse thZ-\-IÄ¡p ia-\w Dïm-IpIbpw sN¿pw. AXp-t]mse ssI-ap-«n-sebpw tXmfn-tebpw Poh-iàn {]hlw kpK-a-am-Ip-t¼mÄ B´cn-Im-b-h-§-fpsS {]hÀ¯-\hpw t\sc-bm-Ipw. tcmK-§Äam-dpw. \mUn-IÄ FÃmw ssIhn-c-ep-I-fnepw ImÂhn-c-ep-I-fnepw BWv Ah-km-\n-¡p--Xv. Cu FIvkÀsskkv \mUn-R-c-¼p-Isf Dt¯-Pn-¸n-¡p-Ibpw AXv {_bn-\ns\ IqSp-X {]hÀ¯-\£-a-am-¡p-Ibpw sN¿p¶-p. \½psS {_bn³ ]hÀ hnI-kn-¡p--¶Xp-hgn HmÀ½-iàn hÀ²n-¡p¶-p, {i² tI{µo-I-cn-¡m³ km[n-¡p¶p. Cu FIvkÀsskkv GXp {]mb-¯nepÅ-hÀ¡pw sN¿m-hp--¶Xm-Wv. Hmtcm FIvkÀsskkpw 6 {]mhiyw hoXw sN¿p-I.

ssIIÄ 1. izmkw FSp-¯p-sImïv ssIhn-c-ep-IÄ aS¡n _e-ambn ]nSn-¡p-I. izmkw hn«psImïv hnc-ep-IÄ \nhÀ¯v ]pd-tIm«vv hf-bv¡p-I.

1. 3. 2.

2. ssI¸¯n apI-fn-tebv¡pw Xmtgbv¡pw Nen-¸n¨v ssI¯-ïbv¡v Ab-hp-h-cp¯p-I. (6 {]mhiyw hoXw) 3. ssIIÄ \nhÀ¯n-]n-Sn¨v apI-fn-tebv¡v Xmtgbv ¡ v sskUn- t ebv ¡ v Nen- ¸ n¡p-I.

4.

4. ssINp-cp«n ]nSn¨v ssI¸-¯n-I-d¡p-I. CS-t¯m«v 6 {]mhiyw, he-t¯m«v 6 {]mhiyw 5. izmkw FSp-¯p-sImïv apjvSn-Np-cp«n -]n-Sn¨v ssIap-«p-IÄ _e-ambn aS¡n tXmfn hbv¡p-I. hmbvXp-d¶v i_vZt¯msS izmkw ]pd- t ¯bv ¡ v hn«psImïv ssI\n-hÀ¡p-I. (6 {]mh-iyw)

5.

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

Imep-IÄ 6. ImÂhn-c-ep-IÄ aS-¡p-I, \nhÀ¡pI

8. 6. 7.

7. Im¸¯n CS-t¯m«pw he-t¯m«pw Id¡pI (6 {]mh-iyw) 8. izmkw FSp-¯p-sImïv Im¸¯n Xmtgbv¡v hen¨p \o«p-I, izmkw hn«p-sImïv apI-fntebv¡v hen-¨p-\o-«p-I. (6 {]mhiyw)

9.

XÅ- h n- c -  Xmtg- ¡ pw aäp hnc- e pIÄ hnSÀ¯n apI-fn-tebv¡pw hen¨p \nhÀ¡p-I.

9.

10.

33

XÅ-hn-c apI-fn-te¡pw aäp-hn-ce - p-IÄ hnSÀ¯n Xmtgbv¡pw hen¨p ]nSn¡p-I. (am-dn-amdn 6 {]mhiyw sN¿p-I).

10. \ne-¯n-cp¶v XpS-bn ]nSn-¨p-sImïv ap«p-a-S-¡p-Ibpw \nhÀ¡p-Ibpw sN¿p-I. (6 {]mh-iyw) 11. heXpImÂa- S ¡n Im¸¯n CS- X pssI- s Imïv ]nSn- ¨ v CS- X p- X p- S - b n hbv ¡ p- I .. he- X pssI he- X p- I mÂap«nÂh¨v Xmtgbv¡pw apI-fntebv¡pw Nen-¸n-¡p-I. tijw CS-Xp-Imepw CXp -t]mse Nen-¸n-¡p-I. (6 -{]m-h-iyw)

11.

12.

12. Ccp-¶p-sImïv cïp-Im-ep-Ifpw aS¡n cïp- s sI- I ÄsImïpw DÅw- I m tNÀ¯v ]nSn¨v ico-ct- ¯mSv ASp¸n¡pI. \nhÀ¶v- C-cp¶v ImÂap-«p-IÄ apI-fnte¡pw Xmtgbv¡pw Nen-¸n¨v AaÀ¯n \ne¯v tNÀ¯v hbv¡m³ {ian-¡p-I. ([ym\coXnIÄ hni-Z-ambn ]Tn-¡p-hm³ B{K-ln-¡p--¶hÀ¡mbn Bbp-jy-bn s{Sbn-\nwKv tImgvkp-IÄ \S-¯p¶p-ïv.) SHARING SESSION

MEDITATION WALK

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

adn-b½ tPm¬ Ce-hp-¦Â (dn-«.So¨À) cm-a-]pcw

\m«-dn-hp-IÄ

NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL NATTARIVUKAL

]cp-hn\v

34

apcn-§-bne, Ip¸-a-ªÄ Ch Htc Xq¡w FSp¯v AXnsâ ]IpXn ISpIpw tNÀ¯-c¨v D¸p-\o-cn Nmen¨v ]cp-hn\v ]pdta CSp-I. cïp Znh-kw-sImïv ]cp s]m«n- I-cn-bp¶--Xm-Wv.

Imen Dïm-Ip¶ FIvkn-ambv¡v Idn-th-¸n-e-bpw, aªfpw tNÀ¯-c¨v s\ Ãn¡m hep-¸-¯n cmhnse NqSp-sh-Å-¯n tNÀ¯p- I-gn-¡p-I.

Pe-tZzmjw, Np-a -C-hbv¡v Xpf-kn-bne, Xp¼-bne, ]\n-¡pÀ¡-bn-e,t]-cb - psS Xfn-cne, sXm«mhm-Sn-bne, Idn-th-¸ne, BS-tem-S-I-¯n Ch hm«n-]n-gnªv Ac-¥mkv hoXw aq¶p -t\cw IpSn-¡p-I.

ad-hnbv¡v IpS-Isâ A©v Ce-bpw, Hcp Ipcp-ap-f-Ipw IqSn aq¶p -t\cw Nh-¨p -Xn-¶p-I.

ssXtdmbvUv {]iv\-¯n\v 20 {Kmw sNdp-I-S-em-Sn, 20 {Kmw \new-]-c-ï, 20 {Kmw \ne-¸-\-¡n-g§v Ch ]{´-ïp- ¥mÊv shÅ-¯n sh´v Hcp ¥mÊm¡n Ac ¥mÊv hoXw aq¶p-t\cw Ign-¡p-I.

hmbv \m-ä-¯n\v IpS-I-\pw,- ]-¨-a-ª-fpw -A-c-¨pD-cp«n s\ Ãn¡m hen-¸-¯n Ign-¨n«v Hcp kv]q¬ ssXcpw IpSn-¡p-I.

Iran,- hnc Ch-bpsS iey-¯n\v Hcp kv]q¬ Xp¼-¨m-dn ]m¡mbw tNÀ¯p-I-gn-¡p-I.

Imensâ ]pI-¨n-en\v tX§m]o-cbpw, aªÄs]m-Snbpw IqSn anIvkn-bn ASn¨v tXbv¡p-I.

ap«p- th-Z-\bv¡v shfp-¯pÅn, Ab-tam-ZIw, aªÄs]m-Sn, Ch Ac¨v apt«Â -C-Sp-I.

Npa,- I-^-s¡«v,- izm-kw-ap-«Â XpS-§n-b-hbv¡v C©n,- I-t¨m-ew,- Ip-cp-ap-fIv Ch Htc Af-hn FSp-¯v \-¶mbn Ac-bv¡p-I. (]¨- Ipcp-ap-f-ImsW-¦n IpSp-X \Ã-Xv) Hmtcm¶pw FSp¯ AtX Af-hn tX\pw tNÀ¯v Hmtcm kv]q¬ hoXw aq¶p-t\cw sImSp-¡p-I. AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


Ayushya

Centre for Healing and Integration

Bbp-jy-bn 2016 HmKÌv apX P\p-hcn 2017 hsc \S-¯p¶ t{]m{Km-ap-IÄ 01. Psycho nutrition Cure Camp: August 1-7, September 1-7, November 1-7, January 1-7 02. Yoga & Meditation : August 2-6; September 2-6; November 2-6; January 2-6. 03. Couples Retreat : August 25-27, September 22-24, November 17-19, December 15-17 04. Energy Technology for healing : August – 26 & 27; November 25 & 26; January 13&14 05. Dream Workshop : September 9-10 06. Enhancing Brain Power for students : Sptember 12 (Std. v-- +2) 07. Trauma Counselling : September 26-27 08. Stress Management : October 3-4 09. Family Therapy : October 5-6, October – 21& 24

35

10. Reflexology and Healing : October 7-8 11. Accupressure :October - 11&13 12. Sujok : October -14 & 15 13. Psychotherapy and Emotional Body Health : October 17-20 (English/Malayalam) December 12-15 ( Malayalam) 14. Auricular Therapy & Moxibustion : October - 24 15. Cosmic Energy Faming : November 5 (10am-5pm) 17. Grief work & Conflict resoulution :November -10 & 11 16. Meditation (WCC) : November 12-13 18. Bible Retreat based on St. Mathew’s Gospel : January 22 & 28 19. CODA : Every 4th Sunday

Bbpjy

Contact: Programme Coordinator Ph: 0481-2720544; Mob: 8547845448

AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA AYUSHYA

BKkv-ävþ\-hw_À 2016


CHAI-AYUSHYA TRAINING IN INTEGRATED APPROACH TO HEALTH

2016

October 1-30

Theme: Health, Healing and Holism

Course coordinator : Sr. Dr. Eliza Kuppozhackel MMS Resource/ Faculty : Ayushya team and guest Faculty

Course Content: A journey into self discovery for physical, emotional, mental and spiritual Health Skill training in Alternative / Non-DrugTherapies: Acupressure, Reflexology, Zone Therapy, Auricular Therapy, Moxibustion, Sujok, Holistic Health, Yoga, Meditation, Stress management, Relaxation therapies, Health exercises, Counselling, Family Therapy, Psycho therapy and Emotional Body Health, Who can participate: Any one interested in Health, Healing and Holism and who want to take responsibility for their own health and wellbeing; any one interested in Alternative/ Non Drug Therapies, to help oneself and to help others who want to live without addictions to medicine. These will benefit Community Health Personnel and Those in Community Health and in Helping professions, Nurses, Doctors, Social workers, counsellors, Pastors, Paliative care persons, teachers, pastoral care team members The Programme is open to all irrespective of cast, creed or sex.

Book one month in advance... Fees : ` 15000/- (Includes Course Fee and Room& Board) + Reg. Fees : ` 500/ (non refundable) Course Materials and Certificate : ` 1000/SEND Registration fee ` 500/- in advance by M.O/DD to the address below and reserve your seats. Send MO/DD in favour of ‘Ayushya Centre for Healing and Integration Charitable Society. TheProgramme Co-ordinator Ayushya, Veroor P.O, Changanacherry-686104 Kerala.

Tel. 0481-2720544, 2726326 Mobile : 8547845448 E-mail: elizakup@gmail.com Website:www.ayushyamms.org

Edited & Published by : Dr. Sr. Eliza Kuppozhackel on behalf of Ayushya Centre for Healing and Integration Charitable Society, Veroor P.O, Changanacherry- 686104, Kerala, India. Layout & Printed at : St. Joseph Orphanage Press Changanacherry, Tel: 0481-2410101

Ayushya Arogyavazhi ( Aug - Nov 2016 )  

Ayushya Arogyavazhi