Page 1

CALL OF DUTY

XBOX 360

LEFT 4 DEAD

RED ALERT 3 CLAN TANITIM

İNCELEM E

AYUGAMMAGAZI ING NE Türki ye’ ni nÜcretsi zBi l i şi m Dergi si

ŞUBAT 2009

Kapt andanÇı l gı n İNCELEME

Cal lofDut ySeri si ni nSonVersi yonu Worl dAtWar Hakkı ndaBi l mekİst edi kl eri ni z

AK P A K SU U N KO

NAVYFI ELD İ ncel eme Int ernetSecuri t y Ayı nRöport aj ı Cl anTanı t ı mı Bi l gi sayarProbl eml eriİçi nİpuçl arıveÇözüml er AYUGAMING www. ayucl an. com


TIPS& TRICKS

İPUÇLARI

FaresiOl mayanBi l gi sayar Bi l gi sayarı nı zdafareol madandai şl eml eri ni zi yapmanı zmümkün. Wi ndows’ unkı sayol l arı sayesi ndeherşeyikl avyei l eçokdahahı zl ı yapabi l i rsi ni z.

Windows’unbazıtemelkısayollarınıbilmeyen

yokt ur. Hepi mi zi nakl ı nagel eni l kkı sayolCTRL+ALT +DELkombi nasyonudur. Bukombi nasyoni l e bi l gi sayarı nı zıkapat abi l i ryadaki l i t l eyebi l i r, parol anı zı deği şt i rebi l i rveçal ı şanprograml arıgörebi l i rsi ni z. CTRL+ALT+DELkombi nasyonubukadarmeşhur ol sadagörevyönet i ci si niaçmanı nt ekyol ubu deği l di r. Çokazki şi ni nbi l di ğiCTRL+SHI FT+ESC kombi nasyonuyl adagörevyönet i ci si neul aşabi l i rsi ni z. Bi l gi sayardamet i nl erl euğraşı rkenel i ni zif areye göt ürmedenbi rçoki şl emigerçekl eşt i rmek mümkün. Bi rmet i ndebi rböl ümübaşkabi ryere t aşı maki çi ni ml eci ni zi l eseçt i kt ensonraCTRL+C i l e kopyal ayabi l i ryadaCTRL+Xi l ekesebi l i rsi ni z. Bu kopyal adı ğı nı zveyakest i ği ni zyeriCTRL+V i l e İ st edi ği ni zyereyapı şt ı rabi l i rsi ni z. Kl asöri si ml eri ni zi F2t uşui l eyeni denadl andı rabi l i rsi ni z. Dahaf azl a uzat madanbuyuruni şt esi zebi l gi sayarbaşı ndahı z kazandı racaköneml ikı sayolkombi nasyonl arı Prof KRM 1


İNCELEME

YAZILIM İNCELEME

Appl ei Phone YazıDi zi si

i Phoneuygul amasıdaneymi şdeyi pgeçmeyi n.

Ülkemizdetelefonveiletişim konusundabitmek

bi l meyenbi rt al ebi nyaşandı ğıbi rayı nt art ı şması zen öneml ikonubaşl ı ğıi Phonet el ef onl ar ol du. Dergi mi zdeherayf arkl ı , yenivegönül l eri f et hedeni Phoneuygul amal arı ndanbahsedeceği z. Ül kemi zdeTurckcel lveVodaf onekul l anı cı l arı nı n gözdet el ef onl arı ndanol ani Phonenedenbukadar öneml i?İ şt esorununyanı t ıbasi t: i nt ernet . Çağı mı zı nenbüyüki l et i şi miol an i nt ernet , i Phonei l ei nsanl arı ngönl ünet ahtkurmuş durumda. İ l kyazıdi zi mi zdei Phoneözel l i kl eriveeni yi10 i Phoneuygul aması ndanbahsedeceği z.

Tel ef onÖzel l i kl eri •

UMTS/HSDPA ( 850,1900,2100MHz)

GSM ( 850,900,1800,1900MHz)

EDGE

GenelÖzel l i kl er •

EPost a

• Mi crosof tExchangei l epushepost a vekurumsalepost al araeri şi m. • Appl eMobi l eMepushmai lve depol amaal anı naeri şi m • Yahoo,Gmai lvedi ğerPOP hesapl arı naeri şi m •

Saf arii nt ernett arayı cı sı/Googl eve

Yahoo' yahı zl ıeri şi m Hot elBooker 60, 000denf azl aot elbi l gi si

i MobOnl i ne Eğl encel ibi ri phoneoyunu.

i Bowl i Phonei l ebowl i ngoynayı n.

i HandyLevel Buuygul amanekadari şi ni zeyar ar bi l mi yor um amaçoket ki l eyi cibi r uygul ama. Sut er azi si

i Pod

Yout ube

Dahi l iGPSveGoogl eMaps

i Tunesmüzi kmağazası naeri şi m ve

müzi ki ndi rme •

AppSt orei l eyüzl erceuygul amaya

eri şi m •

Takvi m/Aj anda

Fot oğrafMaki nasıveFot oğraf l ar

Onl i neborsabi l gi l eriveHava

Durumu •

1

Not l ar,gel i şmi şhesapmaki nası ,

dünyasaat l eri


İPUÇLARI

TIPS& TRICKS

Bi l gi sayar Tekni syenl eri ni n Söyl emedi ği13Şey Bi l gi sayarl arsözkonusuol duğunda hepi mi zsı kı nt ıyaşayabi l i yorve' uzman' bi rarkadaşı nyardı mı nıi st i yoruz. Bi l gi sayarl arvei şl et i m si st eml erigel i şt i kçekul l anı ml arıkol ayl aşı yorama çı kardı kl arısorunl ardaoderecekarmaşı kl aşı yor. Bi l gi sayarı nı zı nsorunçı kardı ğıbundansonrakii l kseferdesi zeyardı ma gel ent ekni syenveyauzmanarkadaşanazi kdavranmanı zı , onuanl amayaçal ı şmanı zıvesi zesöyl eyecekl eri nii yidi nl emeni zit avsi ye ederi z.

1 2 3

Bi l gi sayarıkapat ı paçı n:Bubasi tkural ıherkesbi l di ği nisanı ramagenel l i kl eunut uruz. 10seferi n9' undabi l gi sayarı nı zıyadabağl ıol duğu ci hazl arıkapat ı paçmaksorunuçözecekt i r.Ci hazl arıyeni denaçmadanöncebi raz soğumal arı nıbekl emekdegerekebi l i r. Bi zNoelBabagi bi yi zdi r:Yaramazmıusl umuol duğunuzubi l i ri z.Si st em çökmeden hemenöncegerçekt ennel erol duğunui t i rafet meni zbi zezaman kazandı racakt ı r.Pornosi t el eregi ri pvi rüskapt ı ysanı zbi zzat ennası lol saanl arı z.

‘ Güçl ü’şi frel erkul l anı n:Harfl ervesayı l ardanol uşant emelbi rşi freol uşt urunvegi rdi ği ni z si t el eri çi nsonunabel i rl eyi ciharfl erekl eyi n.Örneği neşi ni zi n i smi ni nbaşharfl eriC. E.i seveevl i l i kt ari hi ni z18Eyl ül1993i seCE180993gi bibi rşi frebel i rl eyi nvemesel aHot mai lhesabı nı zi çi nCE180993HO veYahoo CE180993YA gi bibi rşi frekul l anı n.Int ernetbankacı l ı ğıi çi ndebunabenzerbi rşi fresi st emi kul l anmanı zıöneri ri z.

4

Ant i vi rüsveAnt iSpywareprograml arı nı zı nyenisürüml erol duğundanemi nol un:Her güngüncel l emeküzereayarl ayı nvehaft adaenazbi rkezdet am si st em t aramasıyapı n.

5

Bedavayemekyokt ur:Dosyapayl aşı m si t el eri ndenücret si zmüzi k,fi l m veoyun i ndi rmeksi st emi ni zde‘ başkal arı nı ngi rebi l eceği ’del i kl eraçar.Kendi ni zi sağl amaal ı nvegüveni l i rsi t el erikul l anı n.

6

Unut mayı n:Hal kaaçı kWi Fibağl ant ı sıgerçekt enhal ka' açı k' t ı r:Eğerbi rcafe' dekahveni zii çerkenepost al arı nı zıyadabankahesapl arı nı zıkont rolet meni z gerçekt engerekmi yorsa,et meyi n.Hal kaaçı kbi rNet work' t eyken,net workşi frel endi ri l mi ş bi l eol sa,yakı nl arı nı zdakibi rhackerşi frel eri ni ziel egeçi rebi l i r.

1


İPUÇLARI

7 8 9

10

Bi l gi sayarı nı zıdi nl endi ri n:Kul l anmadı ğı nı zzamanl ardabi l gi sayarı nı zıkapat mak hem enerj it asarrufusağl arhem debi l gi sayarı nı zıyavaşl at acakRAM yada geçi cibel l eğit emi zl er. EğerInt ernet egi remi yorsanı z,i l könceservi ssağl ayı cı nı zıarayı n:Bağl ant ıprobl eml erisı kl ı kl akont roledi l ebi l i rveücret si zdüzel t i l ebi l i r.

Hayı r,cept el efonunuzumı sı rpat l at maki çi nkul l anamazsı nı z:Gel ecekseferpost a kut unuzaböyl ebi rInt ernetdedi kodusudüşt üğündearkadaşl arı nı za göndermedenönce,et rafı nı zda‘ akl ıbaşı nda’bi ri ne“Bue. mai l ’ deyazanl argerçek ol abi l i rmi ?”di yesorun.

Bazensi zi nhakkı nı zdaşi frel ikonuşuruz:EğerKKU (Kul l anı cı Kl avyeUyumsuzl uğu)yada PSIKA (Probl em sandal yei l eKl avyearası nda)dedi ği mi zi duyarsanı z,si zi nl edal gageçi yoruzdemekt i r.Bunakat l anacaksı nı z,çünküderdi ni zi n dermanıbi zde!

zianl amı yorsanı zi şi mi zii yiyapmı yoruzdemekt i r:Akı l 11 Ekğareırştsıirzıecıstöeyklnedikikjlaerrgiomi nbi l gi ni ndeği l ,kendi negüvensi zl i ği ni şaret i di r.

12 SonolarakeğerbizidahaazgörmekistiyorsanızbirMacalın:Bizonukullanıyoruz.

1


İNCELEME

XFIREİLEİLGİLİHERŞEYBU YAZIDA Emi ni m kibi rçoğunuzbuprogramıkul l anı yorsunuzdur.Bi rçok özel l i ğii çi ndebarı ndı ranbugüzelvekul l anı şl ıprogram sayesi nde, bi ziol dukçauğraşt ı ran meşaakat l i ,‘ şi mdiki m uğraşacak’di yerekçoğu kez yapmakt anvazgeçt i ği mi zi şl eml eribi l eçokkol aycaveçokkı sa sürel erdeyapabi l i yoruz.Buyazı mı zdaXFİRE’ i nbi l di ği ni z bi l medi ği ni zbüt ünözel l i kl eri nianl at mayaçal ı şacağı z. şeprogramısi t esi ndenbi l gi sayarı mı zai ndi rerekbaşl ı yoruz,i ndi rmei şl emi İ

devam ederkensi t edehesapaçmamı zgerekmekt edi r.Buradaol uşt uracağı mı z prof i lsayesi nde bi l gi sayarı mı zai ndi rerekkurduğumuz xf i reprogramı na hükmedeceği z,kal dıkiprogram asl ı ndasi t edeol uşt urduğumuzprof i li l e kul l anı cıarası nda köprügörevigörecekt i r. Programıbi l gi sayarı mı zakurdukt ansonrakul l anı cıadı mı zıveşi f remi zigi rerek programıçal ı şt ı rı yoruz.İ l kaşamadaprogram bi l gi sayarı mı zdakimevcutol an büt ünoyunl arıt arayacakt ı r,ancak bazıoyunl arıt anı mamakt adı r,daha sonra kul l anı cıadı mı zıveşi f remi zigi rerekonl i neol uyoruz.Art ı khükmet mezamanı . İ l kol arakkarşı mı zaarkadaşl i st esiçı kı yor.Onl i ne veof f l i nedurumundaol anl aryadaki m hangioyundaveyaki m hangidurumdaburadangörebi l i ri z.Arkadaşl arı nı zl ayazı şmak, konuşmakvedosyagönderi pal makmümkün.Hat t aarkadaşl arı nı zı noyunl ardanal mı ş ol duğu Screenshotl aravevi deol araXf i rewebsi t esi ndenaramazahmet i negi rmedenbuprogram sayesi ndekol ayl ı kl aul aşabi l i rsi ni z.Kendivi deovescreenshot l arı nı zıkol aycaol ust urup yi nebuprogram üzeri ndenyayı nl ayabi l i rsi ni z.Ancakbunl arıyapabi l meni zi çi nbi rkaç ayarl amayapmanı zgerekmekt edi r. Programı nsolüstköşesi ndebul unan‘ ’ Tool s’ ’ ut ı kl ayarakopt i onsagel i yoruz.Resi mde görmüşol duğunuzpencereaçı l acak. .Burada‘ ’ General ’ ’sekmesi nde Ni cknamesböl ümündedi ğerarkadaşl arı nı zı ngöreceğini cknameiol uşt uruyoruz. Arkadaşl arı nı zı nof f l i nedurumundai kengörünmesii çi nShow myof f l i nef ri ends kut ucuğunui şaret l i yoruz. Hemenal t ı ndadi lseçeneği nmevcutTürkçedi l idest ekl emi yor,ancakçokbaşarı l ıol masada Türkçedi lyamasıi nt ernett emevcut .Buyamayıedi nerekprogramıkı smendeol saTürkçe kul l anabi l i rsi ni z

1

AyuGaming Magazie  

İnternet & Gaming Magazine | AyuGaming