Page 1

L-Nara’dan

Yazın fərqli dadları Sa­lam ;) Möv­süm­lə­rin ən gö­zə­li, ba­har fəs­lin­də hər bi­ri­ ni­zi xoş gör­dük. Bun­dan son­ra “Bi­zim Aş­çı`dan DAD­LAR” dər­gi­sin­də si­zin­lə hər fə­sil gö­rü­şüb ləz­zət­li dad­lar və fay­da­lı bil­gi­lər pay­la­şa­cam. Ye­ri gəl­miş­kən, bu sa­yı­mız­da siz­lər üçün “Bi­ zim Aş­çı” məh­sul­la­rı ilə mət­bə­xi­miz­də çox az vaxt­aparan ləz­zət­li ye­mək­lə­ri se­çib ha­zır­la­mı­ şıq. Bun­dan baş­qa, se­vim­li dər­gi­miz­də siz “Bi­ zim Aş­çı” məh­sul­la­rı­nı ya­xın­dan ta­nı­ya­caq, on­la­rın baş­qa mar­ka­lar­dan key­fiy­yət fər­qi­ni­ öy­rə­nə bi­lə­cək­si­niz. Jur­na­lı­mız­da pay­laş­dı­ğı­mız re­sept­lər si­zə az görünürsə, o za­man heç tə­əs­süf et­mə­yin, çün­ki www.fa­ce­bo­ok.com/Bi­zi­mAsh­ci­dan­ Dad­lar sə­hi­fə­sin­də də hər gün si­zin üçün ləz­ zət­li ye­mək­lə­rin ha­zır­lan­ma qay­da­sı­nı təq­ dim edə­cəm. Yay fəs­lin­də fay­da­lı dad­lar­ı si­zə təq­dim et­ mək ar­zu­su ilə si­zə hə­lə­lik de­yi­rəm ;) Hör­mət­lə L-na­ra

Çi­yə­lək­li çay Tər­ki­bi: 0.5 l so­yuq tünd çay 4 xö­rək qa­şı­ğı çi­yə­lək si­ro­pu 1 xö­rək qa­şı­ğı li­mon şi­rə­si şə­kər

Ça­y, çi­yə­lək si­ro­pu və li­mon şi­rə­si­ni qa­ rış­dı­rın. Şə­kər əla­və edib süf­rə­yə ve­rin. Si­rop əvə­zi­nə tə­zə sı­xıl­mış çi­yə­lə­yin şi­rə­si­ni ça­ya əla­və et­mək olar.

3


FAYDALI

Meh­ri­ban bir­lik Öl­kə­miz­də dən­li­lər­dən ha­zır­la­nan sı­yı­ğı ya kör­pə­lər, ya da qocalar ye­yir. Ar­tıq av­ro­pa­lı­lar dən­li­lə­ri die­tik qi­da ki­mi qiy­mət­lən­di­rib­lər. Menyularının əsas ye­ mək­lə­ri dən­li­lər­dən iba­rət olan is­ti­ra­hət ev­lə­ri də açıb­ lar. Bur­ada qiy­mət­lə­rin yu­xa­rı ol­ma­sı­na bax­ma­ya­raq gə­lib-ge­dən­lə­rin sa­yı az de­yil. Biz si­zi hə­min is­ti­ra­hət ev­lə­ri­nə gön­dər­mi­rik. Sa­də­cə, ev­də tez-tez dən­li­lər­dən sı­yıq ha­zır­la­ma­ğı töv­si­yə edi­rik.

Da­rı Tər­ki­bin­də də­mi­rin (12%), maq­ne­zi­mun (101 mq%) miq­da­rı­nın çox ol­ma­sı ilə fərq­lə­nir. Bun­dan baş­qa, tər­ki­bin­də çox­lu miq­dar­da ka­li­um (20 mq%), B1, PP vi­ta­min­lə­ri, or­ta miq­dar­ da sel­lü­lo­za var. Gec həzm olun­du­ğun­dan mə­də-ba­ğır­ saq xəs­tə­lik­lə­ri za­ma­nı az is­ti­fa­də olu­nur. Çox sər­fə­li­dir. Bi­şi­ril­dik­ dən son­ra həc­mi bir ne­çə də­fə ar­tır. Sı­yıq, şor­ba, qar­ nir­lə­rin, quş və ba­lıq iç­lik­ lə­ri­nin ha­zır­lan­ma­sın­da is­ti­fa­də edi­lir. Bəs fay­da­sı nə­di­r? As­te­ rosk­le­roz, şə­kər­li dia­bet, qa­ra­ci­yər xəs­tə­lik­lə­ri za­ ma­nı fay­da­lı­dır. 100 qr da­rı­nın tər­ki­bin­də 10 qr zü­lal, 3.2 qr yağ, 73.7 qr kar­bo­hid­rat var­dır. Ener­ ji də­yə­ri 364 kkal-dır.

Yu­laf lo­pa­la­rı Çox­lu miq­dar­da ka­liu­mun (150-300 mq%), maq­ne­

4

ziu­mun (110-140 mq%), fos­fo­run (300-360 mq%), də­mi­rin (9-10 mq%), B1 vi­ ta­mi­ni­nin (təx­mi­nən 0.5 mq%) , bir sı­ra di­gər vi­ta­ min­lə­rin və bir çox mik­ roe­le­ment­lə­rin ol­ma­sı ilə fərq­lə­nir. Bəs fay­da­sı nə­di­r? Tər­ ki­b in­d ə li­p ot­r op mad­d ə ol­du­ğu­na gö­rə as­te­rosk­le­ roz, qa­ra­ci­yər xəs­tə­lik­lə­ ri za­ma­nı fay­da­lı­dır. Yu­laf lo­pa­la­rı uşaq ra­sio­nun­da əvə­ze­dil­məz məh­sul­dur. 100 qr yu­la­fın tər­ki­bin­də 11 qr zü­lal, 6.2 qr yağ, 48.9 qr kar­bo­hid­rat var­dır. Ener­ ji də­yə­ri 305 kkal-dır.

Bul­qur Bul­qu­ru 15 də­qi­qə ər­zin­də su­da bi­şir­mək olar (1:2). Plov­la­rın, sa­lat­la­rın, de­ sert­lə­rin, qar­nir­lə­rin, quş və ba­lıq iç­lik­lə­ri­nin ha­zır­ lan­ma­sın­da ge­niş is­ti­fa­də edi­lir. Tü­ki­yə­dən bir sıra

öl­kə­lə­rə ixrac olu­nan bul­ qur bu öl­kə­də dü­yü­dən 3 də­fə ucuz­dur. Öl­kə­miz­də bul­qur ek­zo­tik məh­sul he­ sab olu­nur. Bəs fay­da­sı nə­di­r? Tər­ki­ bin­də B qru­pu, PP vi­ta­min­ lə­ri, mik­roe­le­ment­lər var­ dır. Pəh­riz ye­mək­lə­ri üçün əvə­ze­dil­məz­məhsuldur. 100 qr bul­qu­run tər­ki­bin­də 13 qr zü­lal, 1.5 qr yağ, 68 qr kar­bo­hid­rat var­dır. Ener­ji də­yə­ri 340 kkal-dır.

Ar­pa Ar­pa gec­bi­şən yar­ma­dır (təx­mi­nən 1.5 sa­at). Ar­pa­ nı da­ha tez bi­şir­mək üçün onu 3 sa­at­lı­ğı­na is­la­ğa qoy­ maq la­zım­dır. Tər­ki­bin­də 172 mq% ka­li­um, 96 mq% maq­ne­zi­um, 323 mq% fos­ for, də­mir, yod, or­ta miq­ dar­da A, B qru­pu, D, E vi­ta­ min­ləri, fol tur­şu­su var­dır. Sup­la­rın, sı­yıq­la­rın ha­zır­ lan­ma­sın­da ge­niş is­ti­fa­də olu­nur. Bəs fay­da­sı nə­di­r? Li­pot­ rop mad­də­lə­rin, sel­lü­lo­za­ nın çox­lu miq­dar­da ol­ma­sı nə­ti­cə­sin­də aste­rosk­le­roz, piy­lən­mə, qə­biz­lik za­ma­nı çox fay­da­lı­dır. 100 qr ar­pa­nın tər­ki­bin­də 9 qr zü­lal, 1 qr yağ, 66 qr kar­bo­hid­rat var­dır. Ener­ji də­yə­ri 320 kkal-dır.


Buğ­da Buğ­da ak­tiv hə­yat tərzi sü­ rən­lər, id­man­çı­lar və pəh­riz sax­la­yan­lar üçün qiy­mət­li məh­sul­dur. Tər­ki­bin­də də­ mir, fos­for, bir sı­ra vi­ta­min­ lər möv­cud­dur. Sı­yıq, za­pe­ kan­ka, pu­dinq, şor­ba­la­rın ha­zır­lan­ma­sın­da ge­niş is­ ti­fa­də olu­nur. Buğ­da­dan əla sı­yıq ha­zır­la­maq üçün pro­por­si­ya­ya əməl et­mək la­zım­dır (1:2). Bəs fay­da­sı nə­di­r? Hi­per­to­ ni­ya, şə­kər­li dia­bet, öd­da­şı, qə­biz­lik za­ma­nı çox fay­da­ lı­dır. 100 qr buğ­da­nın tər­ki­bin­də 10 qr zü­lal, 1 qr yağ, 69 qr kar­bo­hid­rat var­dır. Ener­ji də­yə­ri 330 kkal-dır.

Kvi­noa Pro­te­in və mi­ne­ral duz­lar­la zən­gin­dir. Bun­dan baş­qa, tər­ki­bin­də də­mir, maq­ni­ um, fos­for, B1 vi­ta­mi­ni möv­ cud­dur. Sə­hər ye­mə­yin­də kvi­noa­ya kiş­miş və qoz qa­tıb yu­laf lo­pa­la­rı əvə­zi­nə ye­mək olar. Çi­li­də, Pe­ru­da yük­sək əra­zi­lər­də bi­tir. Şor­ ba­la­rın, za­pe­kan­ka­la­rın ha­ zır­lan­ma­sın­da ge­niş is­ti­fa­ də olu­nur. Ət, tə­rə­vəz, ba­lıq ye­mək­lə­ri­lə uy­ğun­la­şır. Bəs fay­da­sı nə­di­r? As­te­ rosk­le­roz, qa­naz­lı­ğı xəs­ tə­lik­lə­ri za­ma­nı çox fay­

da­lı­dır. 100 qr kvi­noa­nın tər­ki­bin­də 10 qr zü­lal, 1 qr yağ, 69 qr kar­bo­hid­rat var­dır. Ener­ji də­yə­ri 330 kkal-dır.

nan pu­dinq və za­pe­kan­ka bir çox xalq­la­rın ən se­vim­li ye­mək­lə­ri­dir. Bəs fay­da­sı nə­di­r? Şə­kər­ li dia­bet, mə­də xəs­tə­lik­lə­ri za­ma­nı çox fay­da­lı­dır. 100 qr dü­yü­nün tər­ki­bin­də Qa­ra­ba­şaq 7 qr zü­lal, 0.6 qr yağ, 78.5 Tər­ki­bin­də ka­liu­mun (167 qr kar­bo­hid­rat var­dır. Ener­ mq%), fos­forun (298 mq%), ji də­yə­ri 343 kkal-dır. də­mirin (8 mq%) miq­da­ rı­nın, B1 vi­ta­mi­ni­nin (0.5 mq%) çox ol­ma­sı ilə fərq­ Qar­ğı­da­lı lə­nir. Bun­dan baş­qa, tər­ki­ Tər­ki­bin­də çox­lu (292 mq%) bin­də yod, sink, mis, bor, ka­li­um, maq­ne­zi­um (104 le­si­tin, qiy­mət­li tur­şu­lar mq%), fos­for (301 mq%), möv­cud­dur. də­mir (4 mq%), qi­da lif­lə­ri Bəs fay­da­sı nə­di­r? Ürək- (2.1 %), çox­lu miq­dar­da in­ da­mar, qa­ra­ci­yər xəs­tə­lik­ san üçün va­cib olan mik­ lə­ri za­ma­nı çox fay­da­lı­dır. roe­le­ment­lər (sink, ko­balt, 100 qr qa­ra­ba­şa­ğın tər­ki­ me­tan) möv­cud­dur. Şor­ba, bin­də 12.6 qr zü­lal, 3.3 qr borş, kot­let, sa­lat və za­pe­ yağ, 64 qr kar­bo­hid­rat var­ kan­ka­la­rın ha­zır­lan­ma­sın­ dır. Ener­ji də­yə­ri 330 kkal- da ge­niş is­ti­fa­də olu­nur. dır. Bəs fay­da­sı nə­di­r? Qanaz­ lı­ğı xəs­tə­lik­lə­ri za­ma­nı çox fay­da­lı­dır. Dü­yü 100 qr qar­ğı­da­lı­nın tər­ki­ Uni­ver­sal məh­sul­dur. Ət, bin­də 8.3 qr zü­lal, 1.2 qr süd ye­mək­lə­ri ilə uy­ğun­la­ yağ, 70.4 qr ni­şas­ta, 0.8 qr şır. Su­da biş­miş dü­yü, fir­ni, sel­lü­lo­za var­dır. Ener­ji də­ aş, kot­let, dü­yü­dən ha­zır­la­ yə­ri 337 kkal-dır.

Hər bir yar­ma nö­vü­nün özü­nə­məx­sus fay­da­lı­lı­ğı var­dır. On­la­rı bir­ləş­di­rən ümu­mi cə­hət isə yük­sək qi­da­lı ol­ma­sı­dır.

» 5


DADLAR

Bul­qur sa­la­tı Tər­ki­bi: ½ d. cə­fə­ri ½ d. na­nə 1 st. bul­qur 1 çim­dik ci­rə 1-2 x.q. nar şi­rə­si 2 əd. po­mi­dor

Ya­şıl mər­cİ­lİ bul­qur plo­vu 1 diş sa­rım­saq Tər­ki­bi: 1 st. plov­luq bul­qur 2 x.q. to­mat pas­ 1 st. su­da bi­şi­ril­miş ta­sı 3 st. ət bul­yo­nu ya­şıl mər­ci ya­rım ar­mu­du st. 1 or­ta öl­çü­lü baş zey­tun­ya­ğı so­ğan

Ha­zır­lan­ma qay­da­sı: 1 So­ğa­nı, sa­rım­sa­ğı xır­da­la­yın. 2 Zey­tun ya­ğı­nı dağ edib so­ğa­nı 2 də­qi­qə ər­zin­ də qo­vu­run. Üzə­ri­nə sa­rım­sa­ğı əla­və edib 1-2 də­fə qa­rış­dı­rın. To­mat pas­ta­sı­nı əla­və edib qo­xu­su çı­xa­na qə­dər təx­mi­nən 1-2 də­qi­qə qo­vu­run. 3 Qa­za­na bul­qu­ru və biş­miş mər­ci­ni tö­küb da­ha 1 də­qi­qə də qo­vu­run. 4 Üzə­ri­nə 3 st. bul­yon tö­küb qa­rış­dı­rın, or­ta od­ da bağ­lı qa­paq al­tın­da su­yu­nu çə­kə­nə qə­dər bi­şi­rin. 5 Su­yu­nu çə­kən plo­vun al­tı­nı sön­dü­rüb qa­za­ nın ağ­zı­nı dəs­mal­la bağ­la­yın və qa­pa­ğı möh­ kəm­cə ör­tüb 15 də­qi­qə dəm al­ma­ğa qo­yun. 6

5 əd.göy so­ğan 5-6 x.q. zey­tun ya­ğı ya­rım li­mon şi­rə­si zöv­qə gö­rə duz və qa­ra is­ti­ot

Ha­zır­lan­ma qay­da­sı: 1 Bul­qu­ru yu­yub sü­zün. Də­rin bir qa­ba bo­şal­ dıb üzə­ri­ni 1 bar­maq ke­çə­cək qə­dər is­ti su tö­kün və bul­qu­ru su­yu­nu çə­kib şi­şə­nə qə­dər bi­şi­rin. 2 Bü­tün gö­yər­ti­lə­ri yu­yub xır­da­la­yın. 3 Po­mi­dor­la­rın qa­bı­ğı­nı so­yub tum­la­rı­nı çı­ xa­rın və na­zik di­lim­lə­rə bö­lün. 4 Zey­tun ya­ğı, li­mon və nar şi­rə­si, gö­yər­ti­lər, po­mi­dor və əd­viy­yat­la­rı bul­qu­run üzə­ri­nə əla­və edib yax­şı­ca qa­rış­dı­rın. 5 10-15 də­qi­qə sax­la­dıq­dan son­ra sa­la­tı süf­rə­ yə ve­rin.


Mər­cİ­lİ qo­vur­ma Tər­ki­bi: 1 diş sa­rım­saq 1,5 st. ya­şıl mər­ci 2 baş or­ta öl­çü­lü so­ğan 2 əd. göy so­ğan 2 əd. or­ta öl­çü­lü yer­kö­kü

Ya­şıl mər­cİ sa­la­tı Tər­ki­bi: 1 st. su­da bi­şi­ril­ miş ya­şıl mər­ci 1 əd. qır­mı­zı bi­bər kon­ser­vi 2 ədəd yer­kö­kü 8-10 sap­laq göy

2 sap­laq kə­rə­viz 2 x.q. to­mat pas­ta­sı 4 st. to­yuq bul­yo­nu 30 qr qovrul­muş ət duz qa­ra is­ti­ot

Ha­zır­lan­ma qay­da­sı: 1 So­ğan, yer­kö­kü, göy so­ğan, sa­rım­saq və kə­rə­vi­zi xır­da-xır­da doğ­ra­yın. 2 Qov­rul­muş əti xır­da ti­kə­lə­rə bö­lün, qa­za­na bo­şal­dıb ya­ğı əri­yə­nə ki­mi qo­vu­run. Doğ­ra­ dı­ğı­nız tə­rə­vəz­lə­ri əla­və edə­rək qo­vur­ma­ğa da­vam edin. 3 To­mat pas­ta­sı­nı üzə­ri­nə əla­və edə­rək 1 də­ qi­qə ər­zin­də bi­şi­rin. 4 Mər­ci­ni, to­yuq bul­yo­nu­nu üzə­ri­nə əla­və edib 35-40 də­qi­qə­yə qə­dər zə­if od­da bi­şi­rin. 5 Duz və is­ti­ot vu­rub ye­mə­yi süf­rə­yə ve­rin.

so­ğan ya­rım d. cə­fə­ri ya­rım d. na­nə ya­rım li­mon şi­rə­si sir­kə zey­tun ya­ğı duz

Ha­zır­lan­ma qay­da­sı: 1 Biş­miş mər­ci­ni sü­züb sa­lat qa­bı­na bo­şal­dın. 2 Yer­kö­kü­nün qa­bı­ğı­nı so­yub sürt­gəc­dən ke­çi­rin, qır­mı­zı bi­bə­ri xır­da-xır­da doğ­ra­yın. Na­nə, göy so­ğan və cə­fə­ri­ni yu­yub xır­da­la­ yın. 3 Li­mon şi­rə­si, sir­kə və zey­tun ya­ğı­nı bir az duz əla­və edə­rək də­rin bir qab­da qa­rış­dı­rın. 4 Doğ­ra­dı­ğı­nız sa­lat inq­re­di­yent­lə­ri­ni mər­ci­ nin üzə­ri­nə tö­küb yax­şı­ca qa­rış­dı­rın. Süf­rə­ yə ver­mə­miş­dən əv­vəl ha­zır­la­dı­ğı­nız sou­su üzə­ri­nə gəz­di­rin. 7


DADLAR

Kəsilmiş limon tez quruyursa... Limonun kəsik tərəfini şəkər tozu tökülmüş qaba qoyun. Bu qayda ilə siz limonun təravətini iki həftəyə qədər qoruya bilərsiniz.

Ləziz təamlar Əziz xanımlar! İndi bizim aşçı L-nara hər gün ATV-nin efirindən milli və dünya mətbəxinin ən ləzzətli dadlarını sizlər üçün hazırlayır. Həftə içi hər gün saat 10:00-da kanalı ATV`yə çevirməyi unutmayın.

Dietoloqlar deyir ki... Dietoloqlar aclıq hissini öldürmək və günlük rasionu azaltmaq üçün yeməkdən əvvəl bir ovuc albalı yeməyi məsləhət görürlər

Mər­cİlİ-no­xud­lu to­yuq Tər­ki­bi: 1 ar­mu­du st. su­ da bi­şi­ril­miş ya­şıl mər­ci 1 ar­mu­du st. su­da bi­şi­ril­miş no­xud 1 diş sa­rım­saq 1 əd. or­ta öl­çü­lü baş so­ğan

1 əd. or­ta öl­çü­lü kə­rə­viz 2 əd. or­ta öl­çü­lü kar­tof 4 əd. sü­mük­süz to­ yuq bu­du 4-5 x.q. zey­tun ya­ğı duz

Ha­zır­lan­ma qay­da­sı: 1 So­ğa­nı ya­rım­hal­qa doğ­ra­yın. Sa­rım­sa­ğı so­yub xır­da­la­yın. 2 Kar­tof və kə­rə­vi­zi di­lim­lə­yin. 3 To­yu­ğu duz­la­yıb üzə­ri­nə zey­tun ya­ğı gəz­di­ rin. İnq­re­di­yent­lə­ri bir-bi­ri­nə qa­tıb to­yuq­la bir­lik­də so­ba tor­ba­sı­na qo­yun. 4 So­ba tor­ba­sı­nı lis­tə yer­ləş­di­rin, tor­ba­nı 2-3 yer­dən də­lin. 200 də­rə­cə qız­dı­rıl­mış so­ba­ da 30-35 də­qi­qə ər­zin­də bi­şi­rin. So­ba­dan gö­tür­mə­miş­dən ön­cə bı­çaq­la to­yu­ğun bi­şibbiş­mə­mə­yi­ni yox­la­yın. 8

DADLAR MAGAZINE