Page 1

INS LES AIMERIGUES

REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES DÍPTIC INFORMATIU LLIURAT - 2N D’ESO 16 octubre 2012

2012-13

http://aimerigues.blogspot.com.es/


SEGON D’ESO INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

curs 2012-13

HORARI MARC Matins: 8:00 h a 14:45 h Dos esbarjos: 10:45 h a 11:15 h / 13:35 h a 13:50 h ESTRUCTURA CURRICULAR

EQUIP DIRECTIU

ÀMBIT

Directora. Elisabeth Eixarch Cap d’Estudis. Carme Ortonobes Coordinadora Pedagògica. Montserrat Vilajosana

Lingüístic

EQUIP DOCENT 2ESO PROFESSORAT Català

Conxita Tenllado - Sílvia López

Castellà

Montserrat Vilajosana- Raül Verdú

Social/Informàtic

Socitic

Carles Codina

Científic/Lingüístic

Scienglish

Artístic

Ed. Vis. i Plàst.

Conxita Tenllado

Educació Física

Anna Muxart

Català

3

3

Castellà

3

3

Tutoria

1

1

5 (30’)

5 (30’)

Socitic

4

4

Científic/Lingüístic

Scienglish

6

6

Artístic

Educ.Vis. i Plàstica

-

3

Música

3

-

Educació Física

2

2

Tecnològic/Matemàtic

Tecnomat

5

6

Transversal

Optativa (trim.)

3

2

Joan Martínez

2A

2B

Joan Martínez

Conxita Tenllado

Sílvia López

Miquel Mas

COORDINADOR NIVELL

ALTRES ESPECIALISTES

Social/Informàtic

Elisabeth Eixarch - Miquel Mas

Tecnològic/Matemàtic Tecnomat

TUTORIA

2ESO

Gust per la lectura

ÀMBIT Lingüístic

1ESO

Joan Martínez Psicopedagoga: Sílvia López EAP: Dolors Canals Servei de Traducció: Leila

Administrativa: Isabel Lanza Subalterna: Marta Giménez

ENTREVISTES La interrelació família-escola és bàsica per al bon desenvolupament educatiu dels joves. Cal informar de qualsevol canvi que s’adverteixi o es produeixi, així com d’aclarir qüestions o dubtes. Les persones tutores i el coordinador disposen setmanalment d’un espai de temps per entrevistar-se amb les famílies de l’alumnat. Aquestes poden demanar hora de visita quan ho creguin oportú mitjançant l’agenda o el telèfon. També podran ser convocades pel mateix sistema. El mateix procés se seguirà per parlar amb les persones de l’equip directiu.


LLIURAMENT DE NOTES Avaluació 0: Finals d’octubre (alumnes) 1r Trimestre: 20 i 21 de desembre 2n Trimestre: 21 i 22 de març famílies 3r Trimestre: 27 de juny INFORMES D’INCIDÈNCIES SETMANALS Es lliuren cada dilluns. S’han de retornar signats entre dimarts i dimecres. Cada 6 incidències –no d’absències justificades-, l’alumnat romandrà al centre els dimarts de 16 h a 17 h. NOF (Normativa d’Ordre i Funcionament) L’Institut és un centre educatiu que se centra en els valors del respecte, el diàleg, l’esforç i responsabilitat en l’estudi i la bona convivència. Cal vetllar per un clima de convivència positiu, la conservació de les instal·lacions i el material d’us comú del centre. És important mantenir un entorn net i agradable. Cal tenir present, entre d’altres: És un deure de les famílies avisar de les absències i justificar-les sempre per escrit. Incórrer en aquest deure pot comportar l’inici de mesures (protocol d’absentisme –Serveis Socials-, expedient disciplinari per a l’alumnat,...). L’alumnat no pot sortir sol del centre en hores lectives. L’alumnat s’abstindrà d’usar aparells electrònics per a ús personal (telèfon mòbil, reproductors d’àudio, gravadora,...) dins el recinte escolar. L’enregistrament d’àudio i/o vídeo utilitzant qualsevol aparell sense permís del professorat serà considerat falta molt greu. No està permesa ni l’entrada ni el consum de llaminadures al centre. HÀBITS DE SALUT I ESTUDI Esmorzar abans de sortir de casa. Portar entrepà i fruita pels esbarjos. Dormir de 9 a 10 hores. Dedicar entre 1,5 a 2 hores a l’estudi. Regular la dedicació a la televisió, jocs, xarxes socials,...

SORTIDES La Mola. Aplec de Les Aimerigues. Barcelona. Barri gòtic. Terrassa. Can Jofresa. Atletisme. Terrassa. Centre Unnim. Els exploradors de l’art. Terrassa. MNACTEC. Electricitat. Terrassa. MNACTEC. Les matemàtiques i la vida. Terrassa. Can Jofresa. Circuit BMX. Circ Raluy. Podrà haver-hi altres sortides culturals no previstes inicialment degut a la seva oferta temporal al llarg del curs.

CAIXA UNNIM. Oficina Av. Àngel Sallent. 2107-0150-27-3503569013 PROJECTES TRIMESTRALS 1T. Lectura: Alícia al País de les Meravelles -14 al 21 de desembre2T. Medi Ambient -15 al 22 de març3T. Coneixement de l’entorn: Barcelona -13 al 15 de junyCELEBRACIONS: DENIP. 30 de gener de 2013 Sant Jordi. Jocs Florals. 23 d'abril de 2013 Final de curs. El circ. 21 de juny de 2013 FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ: Divendres 2 de noviembre de 2012 Divendres 7 de desembre de 2012 Dilluns 11 de febrer de 2013 Dilluns 20 de maig de 2013 INS LES AIMERIGUES c/d’Atenes, 59 - 08224 Terrassa Telèfon: 93 788 90 25 e-mail: a8068537@xtec.cat blog: http://aimerigues.blogspot.com.es/

Profile for institut Les Aymerigues

Díptic reunió pares 2n eso 2012  

Díptic reunió pares 1r eso 2012

Díptic reunió pares 2n eso 2012  

Díptic reunió pares 1r eso 2012

Advertisement