Page 1

Learning in  Networks  3.   4.1.  Verkkokurssin  rakentaminen   Anu  Ylitalo   Tritonia,  kevät  2013  

© Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


Tämän luennon  aiheena   •  Kurssin  verkkoon  rakentamisen  ajoiIuminen   •  Mitä  huomioida  verkkokurssin  rakentamisessa    

© Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


Luennon sisältö   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15. 

Yleistä verkkokurssin  rakentamisesta   Verkkokurssin  osia   Kurssimateriaalin  tuoIaminen   Kurssin  rakentaminen  käytännössä   Kurssin  rakentaminen  Moodleen   Olemassa  olevan  verkkokurssin  päiviIäminen   Ohjeet  opiskelijalle  −  yleistä     Ohjeita  opiskelijalle  kurssin  suoriIamista  varten   Ohjeita  kurssin  suoritustehtävien  laaSmista  varten   Opiskelijoiden  ohjauksen  suunniIelu  ja  toteutus   Välineitä  opiskelijan  oppimisprosessin  ohjaamiseen   Kurssin  ulkonäkö    verkko-­‐oppimisympäristössä   Huomioitavaa  verkkokurssin  visualisoinnissa   Verkkokurssin  viimeistely   Laatua  verkkokurssilla  on…     ©  Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


1. Yleistä  verkkokurssin  rakentamisesta   Kun  kurssin  suunnitelmat  ja  toteutustavat  on  mieSIy,     niin  voi  aloiIaa  verkkokurssin  rakentamisen  verkkoympäristöön     Kurssin  rakentaminen  tapahtuu  esim.  seuraavassa  järjestyksessä:     1.  Kirjautuminen/rekisteröinS  verkkoympäristön   (Moodlen  tai  sosiaalisen  median  sovelluksen)  käyIäjäksi     2.  Kurssialustan  Slaaminen  verkkolomakkeella  tai  luominen  ”Lisää  uusi   kurssi”     -­‐painikkeella   3.  Kurssin  asetusten  määriIäminen   4.  Kurssiaineiston  tuoIaminen  ja  kurssin  rakentaminen     5.  Kurssin  testaaminen   6.  Kurssin  avaaminen  opiskelijoille  (esim.  kurssiavain  tai  opiskelijoiden   poimiminen  kurssille)   7.  Verkkokurssin  opeIaminen  ja  ohjaaminen  

© Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


2. Verkkokurssin  osia  ovat  esimerkiksi  …     1.  Kurssikuvaus   •  •  •  •  •  •  • 

Kurssin nimi   OsaamistavoiIeet  ja  sisällöt   Kurssin  rakenne  ja  aikataulu   Suoritus-­‐  ja  opiskelumenetelmät  sekä  arvioinS   Kurssikirjallisuus  ja  -­‐materiaali   Ehdotus  opiskelijoiden  opiskelun  ja  työskentelyn  suunnitelmaksi  kurssilla   Moodlessa  em.  asioiden  sijoiIaminen  Aiheen  kuvaus  -­‐osioon     (+  UuSset  -­‐keskustelualue)  

2.  Kurssimateriaalit ja  -­‐aineistot   •  Kurssimateriaalit  eri  muodoissaan  (dokumenSt,  videot),  linkit  www-­‐sivuille,   Moodlessa  tehdyt  kurssimateriaalit  (esim.  web-­‐sivu)  

3.  KurssiakSviteeSt •  Tehtävät  ja  työskentelyalueet   •  Keskustelualueet  /  chat  /  wiki  /  AC  /  ten`  /  jne…   •  Moodlessa  voi  rakentaa  seuraaviin  aiheosioihin  kurssilla  opiskeltavia     materiaaleja  ja  akSviteeIeja     ©  Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


3. Kurssimateriaalin  tuoIaminen   (Lärcentret,  2011)  

Verkkokurssille tuotetaan  myös  erilaisia  kurssimateriaaleja   •  teksSä,  kuvaa,  ääntä,  videoita,  videoluentoja  jne…  

Käytännössä Vaasassa  voi  tuoIaa  videoluentoja  Tritonian   EduLabissa   •  Adobe  Connect  -­‐videoluennot   •  YouTube  -­‐videoluennot  

Kurssimateriaalia tuoteIaessa  on  hyvä  muistaa  myös   tekijänoikeuskysymykset  

© Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


4. Kurssin  rakentaminen   käytännössä   •  Kurssin  rakentamisessa  toteutetaan  esim.  seuraavia  asioita:   1.  Lisää  kurssille  tarvi&avat  aineistot:     •  Kurssimateriaalit  eri  muodoissaan     •  Kurssiak2vitee2t  (tehtävät,  keskustelualueet  jne.)   •  Otsikoi  aineistot  ja  akSviteeSt  selkeäs2   •  Kuvat,  kuvateksSt,  video-­‐  ja  äänimateriaalit     •  Kurssin  voi  aloiIaa  esiIelykeskustelulla  tai  esiIelyllä     (esim.  videoleike  tai  ppt-­‐esitys),  näitä  voi  laiIaa  kurssin  alkuun  

2.  Luo selkeä  ja  yhtenäinen  ulkoasullinen  tyyli  verkkoympäristölle   (teksSn  koko  ja  tyyppi,  taustavärit,  marginaalit,  sommiIelu  jne…  )  

3.  Luo ryhmät  tarviIaessa   4.  Tarkista  vielä  lopuksi  kurssi  ja  viimeistele  se.   Kurssi  rakennetaan  yleensä  siihen  järjestykseen,  jossa  kurssi  käydään  läpi.     Toisaalta  kurssin  voi  rakentaa  myös  käänteiseen  järjestykseen.     ©  Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


5. Kurssin  rakentaminen  Moodleen   1.  Kurssin  rakentaminen  alkaa  valitsemalla  muokkausSla,  josta  saa  esiin   muokkaustyökalut  (opeIajan  oikeuksilla)   2.  Moodlessa  kurssin  etusivu  on  jaeIu  kolmeen  palstaan   •  Kurssin  varsinainen  työskentelyalue  on  keskipalstalla,  jonka  numeroituihin   osioihin  voi  lisätä:   1.    Aineistot:  opeIajan  lisäämiä  sisältöjä,  esim.  kurssimateriaaleja  tai  web-­‐sivu   (Sedostoja,  teksSä,  kuvia,  videoita,  ääntä  jne…  )   2.  Ak2vitee2t:  kurssin  toimintoja,  esim.  vuorovaikutustyökaluja  ja  tehtäviä,  joihin   opiskelijat  osallistuvat  ja  tekevät  kurssilla  

•  Kurssin reunapalstoihin  (oikeaan  ja  vasempaan  reunaan)  voi  lisätä  lohkoja,   joissa  on  kurssia  tukevia  toimintoja   •  Lohkoilla  voi  helpoIaa  kurssin  SedoIamista  ja  ohjata  opiskelijoita     •  Esim.  kalenteri,  tulevat  tapahtumat,  RSS-­‐syöIeet,  blogit    

© Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


6. Olemassa  olevan  verkkokurssin   päiviIäminen   (Lärcentret,  2011)  

Jos haluat  käyIää  uudestaan  jo  olemassa  olevaa  kurssia,  kannaIaa  kurssi   päiviIää  hyvissä  ajoin  uuIa  kurssia  varten   PäiviteIäviä  asioita:   OpeIajan  yhteysSedot  ( jos  muuIuneet)   Aineistojen  ja  kalenterin  päivämäärät  ja  tehtävien  deadlinet   Linkkien  toimivuus   Käy  moduulit  läpi  ja  päivitä  tarpeelliset  kohdat   Tarkista  kurssin  arvioinS  ja  päivitä  tarviIaessa  (esim.  oikeat  kysymykset   oikeaan  järjestykseen)   •  Käy  läpi  opeIajan  ohjaustoiminnot  ja  työmäärä  kussakin  moduulissa  ja   toiminnoissa     •  Tarkista,  mitä  teknisiä  ohjeita  opiskelijat  voivat  mahdollisesS  tarvita  kurssin   aikana   •  •  •  •  • 

Jos joku  toinen  opeIaja  on  aiemmin  opeIanut  ko.  kurssia,  niin  kurssi  on  hyvä  käydä   läpi  ja  perehtyä,  miten  kurssi  on  rakenneIu   ©  Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


7. Ohjeet  opiskelijalle  −  yleistä     Opiskelijoille  kannaIaa  kirjoiIaa  myös  ohjeet,  kuinka  kukin   kurssimoduuli  ja  -­‐tehtävä  suoritetaan       Ohjeet  voivat  olla  teksSä,  kuvia  ja  video-­‐ohjeita  

Ohjeet tarkoiIavat:   1.  Teknisiä  ohjeita   •  •  •  • 

Salasanat ja  käyIäjätunnukset  (esim.  kurssiavain  Moodleen)   Ympäristöön  kirjautumisesta  ja  toiminnasta  ympäristössä   TarviIavista  lisävarustuksista  (Web-­‐kamerat,  kuulokkeet  jne.)   TarviIavat  lisäohjelmat  ja  niiden  käyIäminen  (videon,  äänen  tai   henkilökohtaiseen  videoneuvoIeluun  tarviIavat  ohjelmat)  

2.  Sisällöllisiä ohjeita   •  •  • 

Kurssin suoriIaminen  +  jaksojen  tavoiIeet   Kurssilla  toimiminen  ja  työskentelytavat   Tehtäväannot  ja  ohjeet  

© Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


8. Ohjeita  opiskelijalle  kurssin  suoriIamista   varten    (Lärcentret,  2011)   Kurssin  verkkoympäristössä  on  hyvä  olla  saatavilla  seuraavia   Setoja:   1.  2.  3.  4. 

Kurssin ohjaajat   Kurssikuvaus   Kurssikirjallisuus   Kurssin  suoriIaminen  ja  arvioinS  (suoritustehtävien  mitoitus  ja   arvioinS)   5.  TarviIavat  tekniset  ohjeet   6.  TarviIaessa  kirjoitusohjeet  kirjallisia  suorituksia  varten    

© Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


9. Ohjeita  kurssin  suoritustehtävien     laaSmista  varten   (Forslund,  2008)  

Jokaisessa tehtävässä  on  hyvä  olla  kerroIuna  seuraavia   asioita:   •  •  •  •  •  •  •  • 

Tehtävän nimi  ja  tavoite   Tehtävänanto  ja  -­‐ohje   Tehtävän  palauIaminen  (minne  ja  miten)   Tehtävän  aikataulu  ja  deadline   Tehtävän  arvioinS   Tehtävään  käyteIävä  kirjallisuus  tai  materiaali   Opiskelijoiden  saama  palaute  tehtävästä   (Tehtävän  kaIavuus/vaaSvuus)  

Kun kaikki  tehtävät  ovat  valmiina,  voi  tarkistaa     vielä  tehtävien  kokonaiskuvan   ©  Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


10. Opiskelijoiden  ohjauksen  suunniIelu     ja  toteutus   (Forslund,  2008;  Koli,  2008)    

Ohjauksen suunniIeluun  vaikuIaa  kurssin  toteutusmuoto   •  Verkkoavusteinen  kurssi,  sulautuvan  opetuksen  kurssi,  itseopiskelupake`  tai  täysin   virtuaalinen  kurssi  

Ohjauksen kolme  vaiheIa:     1.  2.  3. 

Ennen kurssia  tapahtuva  ohjaus  (suoriIaminen,  tehtävät  +  ohjeet)   Kurssin  aikana  tapahtuva  ohjaus  (opintojakson  suoriIaminen  +  tehtävät,  ohjeet)   Kurssin  jälkeinen  ohjaus  (kurssiarvosana  +  palaute)  

Ohjausta hyvä  suunnitella  jo  ennen  kurssin  alkua,  koska  se  toteutuu  kurssin   aikana   •  •  •  • 

Ohjauksesta voi  tehdä  alustavan  ohjaussuunnitelman  (esim.  Exceliin)     Ajankäytön  jakautuminen  kurssilla  opeIajan  käyteIävissä  olevan  ajan  mukaan   OpeIajan  (arvioitu)  toiminta  ja  työmäärä  kurssin  eri  vaiheissa   Jos  kurssilla  on  useita  opeIajia    suunnitelma  ohjauksen  jakautumisesta  eri   opeIajille  (=  työnjako  kurssilla)     ©  Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


11.1 Välineitä  opiskelijan  oppimisprosessin   ohjaamiseen  1     (Forslund,  2008)  

Oppimisprosessin ohjaus  

Työväline verkossa/Moodlessa  

Kurssin hallinta  

Opiskeluopas UuSset  -­‐keskustelualue  SedoIeille  ja  muistutuksille   Kalenteri   SähköposS  (Moodlen  ulkopuolella)  

Materiaalien jakaminen  

Linkitä Sedostoon  ja  Lisää  www-­‐sivu  Moodlessa   Linkit  Moodlen  ulkoisille  www-­‐sivuille  

Opiskelijoiden akSvoinS     tehtävien  avulla  

Tehtävät, keskustelualueet,  wiki,  jne…  Moodlessa   Blogit,  wikit  jne.  verkossa  

Opiskelijan moSvaaSon   ylläpito  ja     akSvitee`en  vaihtelu  

Chat, Kysely,  keskustelualueet,       Väliten`/-­‐tesS     Sosiaalinen  media:  blogit,  wikit,    YouTube  jne…    

© Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


11.2 Välineitä  opiskelijan  oppimisprosessin   ohjaamiseen  2   (Forslund,  2008)  

Oppimisprosessin ohjaus   Työväline  verkossa/Moodlessa   Opiskelijoiden  ohjaus   kurssin  aikana  

UuSset -­‐keskustelualue    Sedotuksille   Keskustelualue  -­‐osallistujat  voivat  auIaa  toisiaan,     kaikki  näkevät  opeIajan/toisen  opiskelijan  vastauksen   SähköposS   Chat  ja  Wiki  

Palaute (opeIajalta   opiskelijalle)  

Henkilökohtainen palaute,  tehtäväkohtaiset  arvioinnit  ja   opiskelijan  suoritusarvioinS  (ArvioinStaulukko)   Keskustelualue:  palaute-­‐  ja  arvioinSkeskustelu       (kaikki  voivat  oppia  kaikkien  palauIeesta)  

Opiskelijan oma   itsearvioinS  

Keskustelualue

KurssiarvioinS (opiskelijalta  opeIajalle)  

E-­‐lomakkeella tehty  palautelomake   Keskustelu  -­‐  palautekeskustelu   ©  Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


12. Kurssin  ulkonäkö     verkko-­‐oppimisympäristössä   (Forslund,  2008)  

Kurssin ulkonäkö  ja  toimivuus:   Varmista,  eIä   •  •  •  • 

Kurssi on  visuaalisesS  ulkonäöltään  selkeä   FonSt  ja  värit  ovat  yhtenäisiä   Ohjeet  ovat  yhtenäisiä  (esim.  tehtävien  ja  tekniset  ohjeet)   Rakenne  ja  liikkuminen  ovat  niin  yksinkertaisia  kuin   mahdollista  (kurssista  kannaIaa  poistaa  kaikki  ylimääräiset   painikkeet  ja  toiminnot,  joita  osallistujat  eivät  tarvitse)  

© Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


13. Huomioitavaa  verkkokurssin   visualisoinnissa   •  Ylimääräisten  lohkojen  poistaminen   •  Tyhjätkin  alueet  ovat  tärkeitä   •  Taulukon  koko  esim.  n.  60-­‐80  %  sivusta   •  Muita  Moodlen  toimintoja  liiIyen  visuaalisuuteen:   –  AC-­‐huoneen  lisääminen   –  RSS-­‐syöIeet  ja  blogit  


14. Verkkokurssin  viimeistely   Ennen  kurssin  testausta,  voi  vielä  tarkistaa  kurssin  ja  tehdä   siihen  viimeistelyjä   Tarkista  esim:   •  •  •  •  •  •  • 

Ovatko kaikki  rakenteen  osat  paikoillaan     Ovatko  kaikki  sisällöt  paikoillaan   Onko  kurssi  toteuteIu  teknisen  suunniIelun  mukaan   TeksSen  oikeinkirjoitus   Linkkien  toimivuus   Kuvien,  videoiden  ja  äänimateriaalin  latautuminen   Kurssin  kokonais-­‐  ja  yleiskuva  Moodlessa  

Kurssin kokonais-­‐  ja  yleiskuvan  voit  tarkistaa  seuraavalla  sivulla  olevan   taulukon  mukaan:   ©  Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


Tarkiste&ava asia  

Moduli  1  /   Jakso  1  

Ajankohta Osaamistavoite   Sisältö   Kirjallisuus   Ak2voin2  /  Harjoitustehtävä  1   -­‐   Millainen  tehtävä:   -­‐   Vaa2vuus  /  ka&avuus  (op)   -­‐   Yksilö-­‐,  pari-­‐  tai  ryhmätehtävä   -­‐   Käyte&ävät  menetelmät/välineet   -­‐   Tehtävän  palau&aminen   -­‐   Palaute  opiskelijoille   -­‐   Arvioin2   -­‐   Deadline   Ak2voin2  /  Harjoitustehtävä  2  jne.   Arvioitu  työmäärä  ope&ajalle/  opiskelijalle   (Forslund,  2008)  

© Copyright  Tritonia  EduLab    2013  

Moduli  2  /   Jakso  2    

Moduli  3  /   Jakso  3  jne…  


15. Laatua  verkkokurssilla  on…     (hIp://www.isoverstas.fi/)  

•  Ajantasaiset materiaalit     •  Auten`set  ja  haasteelliset  tehtävät     •  Selkeä  rakenne  ja  hyvä  ohjeistus     –  Aikataulutus  -­‐  ”Anna  aikaa”     –  Läpinäkyvät  arvioinSkriteerit    

•  Opiskelijan akSivinen  rooli     •  Toimiva  vuorovaikutus  /  ohjaus     –  Opiskelijoiden  kesken     –  Opiskelija/opeIaja     –  Mahdollisuus  palauIeenantoon     •  Visuaalinen  näkymä     –  Selkeys,  kiinnostavuus,  moSvoivuus    

•  Yhteisöllisyys, työskentely  yhteisen  kohteen  parissa   ©  Copyright  Tritonia  EduLab    2013  


Lähteet ja  lisää  lueIavaa   •  Forslund,  T.  (2008).  Handbook  för  nätkursprodukSon.   Saatavilla  verkossa:   hIps://www.abo.fi/personal/handbok_natkurs   •  Isoverstas  (2006).  Saatavilla  verkossa:   hIp://www.isoverstas.fi/     •  Lärcentret.  (2011).  Handbook  för  nätkursprodukSon.   Saatavilla  verkossa:   hIp://web.abo.fi/lc/guider/Handbok_natkursprodukSon.pdf.     •  Koli,  H.  Verkko-­‐ohjauksen  suunniIelu  –  opiskelun  ja   oppimisen  ohjaus  (2008).  Saatavilla  verkossa:   hIp://www.Ilry.fi/@Bin/98645859/Koli_ITkouluIajat08.ppt   ©  Copyright  Tritonia  EduLab    2013  

4.1 Verkkokurssin rakentaminen LIN3 2013  

4.1 Verkkokurssin rakentaminen LIN3 2013

Advertisement