Page 1

Por t f ol yo‘18

Ay l i nÖz k an


CV

mar Ay l i nÖZKAN-Mi Doğum T a r i hi :19. 02. 1993

Ki ş i s el Bi l gi l er

Doğum Y er i :Ber l i n/ Al ma ny a Ehl i y et :BSı nı f ı ( Ak t i fKul l a nı cı ) Y a ba ncı Di l :İ ngi l i z ce( İ nt er medi a t e) İ l et i ș i m:05454086083 a y l i n. 1493@gma i l . com

Er ns t L udwi gHei m Gr unds chul e( Ber l i n/19992000) Cha r l i eRi v el Gr unds chul e( Ber l i n/20002002)

Eği t i m

Y a ș a rDoğuİ l k öğr et i m Ok ul u( İ s t a nbul /20022008) Meci di y ek öyL i s es i( İ s t a nbul /20082012) Dok uzEy l ül Üni v er s i t es i Y a ba ncı Di l l erYük s ek ok ul u( İ z mi r/20122013) Dok uzEy l ül Üni v er s i t es i Mi ma r l ı kFa k ül t es i Mi ma r l ı kBöl ümü ( İ z mi r/20132018) Ana dol uÜni v er s i t es i Açı k öğr et i m Fa k ül t es i Kül t ür el Mi r a sv eT ur i z m Böl ümü ( 2017. . . . )

Șa nt i y eSt a j ı -HEATMi ma r l ı k( İ z mi r/2015Y a zDönemi ) çmeSt a j ı -DEÜMi ma r l ı kFa k ül t es i( İ z mi r/2016Y a zDönemi ) İ şDeney i mi / St aj Öl Röl öv eSt a j ı -İ z mi rKı y ı Emni y etMüdür l üğüBi na s ı( İ z mi r/2016Y a zDönemi ) Bür oSt a j ı -MEESMi ma r l ı k( İ z mi r/2017Y a zDönemi )

Ar chi Ca d Phot os hop I l l us t r a t or oCa d Pr ogr am Bi l gi s i Aut Sk et chup L umi on Wa com I nt ousDr a w MSOf f i ce

Or gani z as y on

DEÜMi ma r l ı kT opl ul uğu-İ ns a nKa y na k l a r ı( 20162018) DEÜMi ma r l ı kT opl ul uğuEt k i nl i k l er i( 20162018) DEÜMi ma r l ı kT opl ul uğu-“ ÇokdaFa nz i n”Fa nz i nKur ucuOr t a k( 2017)


At öl y el er

Düș ünKur ca l a Șa ș ı r t/Ka t ı l ı mcı( Muğl a/2014Ha z i r a n) DönBug( İ KSV)/Ka t ı l ı mcı( İ s t a nbul /2014Ağus t os ) Suga rApol l onMa k etAt öl y es i /Ka t ı l ı mcı( Ay dı n/2015Ka s ı m) Suga rSmy r naMa k etAt öl y es i /Ka t ı l ı mcı( İ z mi r/2016Ma r t ) T a s a r ı m Köy üİ z mi r/Ka t ı l ı mcı( İ z mi r/2016Ey l ül ) Kent t eMek a nBul ma ca s ı /Ka t ı l ı mcı( İ z mi r/2016Ek i m) KüçükMi ma r l a r :Mi ma r l ı kHerY er de/Y a r dı mcı Yür üt ücü ( İ z mi r/2017Oca k ) UMÖB16. 5/Ka t ı l ı mcı( Ank a r a/2017Oca k ) Ha ck ’ nBr ea kİ nov a s y onKa mpı -Ba ğl a m At öl y es i /Yür üt ücü ( İ z mi r/2017Ağus t os ) İ z mi rT a r i hAt öl y es i -Ana f a r t a l a rCa ddes i Ca nl a ndı r maPr oj es i /Gönül l ü( İ z mi r/2017Ey l ül )

I V .Ul us l a r a r a s ı T a șKongr es i /Gör ev l i( İ z mi r/2017Ma r t ) İ z mi rKa r a ba ğl a rBel edi y es i Ka mus a l Açı kMek a nv eKentMey da nı Kent s el T a s a r ı m Pr oj e Y a r ı ș ma s ı -2. Ödül /Y a r dı mcı MEESMi ma r l ı k( 2017) 7İ k l i m 7Böl ge“ Ma ha l l e”Ul us a l Mi ma r i v eKent s el T a s a r ı m Fi k i rY a r ı ș ma s ı ‘ DoğuAna dol u Böl ges i ( Muș ) ’ -1. Ödül /Y a r dı mcı MEESMi ma r l ı k( 2017) 7İ k l i m 7Böl ge“ Ma ha l l e”Ul us a l Mi ma r i v eKent s el T a s a r ı m Fi k i rY a r ı ș ma s ı ‘ Ak deni z Böl ges i ( Ha t a y ) ’ -Ödül s üz/Y a r dı mcı MEESMi ma r l ı k( 2017)

Et ki nl i k/ Yar ı ş ma

T ek i r da ğSül ey ma npa ș aBel edi y es i Hi z metBi na s ı Mi ma r i Pr oj eY a r ı ș ma s ı -2. Ma ns i y on /Y a r dı mcı MEESMi ma r l ı k( 2017) Çuha da r oğl uAl ümi ny um 2017Öğr enci Pr oj eY a r ı ș ma s ı -Ödül s üz/Ek i pBa ș ı

Mi ma r l ı k t aEl eș t i r el Ok uma l a r7Mi ma r l a rDer neği 1927Üni v er s i t eÖğr enci l er i Met i nY a r ı ș ma s ı -Eș değerÖdül /Bi r ey s el ( 2017)

Gür ha nT ümerAnı s ı naİ z mi rÜt opy a l a r ı İ z mi rSMDÖğr enci Fi k i rPr oj es i Y a r ı ș ma s ı -Ser gi l enme /Ek i pBa ș ı( 2017) Ama s y aMer z i f onBel edi y es i İ șv eY a ș a m Mer k ez i Ul us a l Mi ma r l ı kY a r ı ș ma s ı -Ödül s üz /Y a r dı mcı ( 2017)


DEÜMi mar l ı kFak ül t es i Mi mar i Pr oj eDer s i Kaps amı ndak i T as ar ı m Çal ı ș mal ar ı

İ çi ndeki l er

DEÜMi mar l ı kFak ül t es i Yapı Uy gul amaDer s i Kaps amı ndak i Uy gul amaPr oj es i Yar ı ș maPr oj el er i


DEÜMİ M 4501M marPr oj eV-20162017BaharYar ı yı l ıSp or


DEÜMİ M 3502M marPr oj eI V-2016/ 2017GüzYar ı yı l ıÇoc ukMekan

SORUMLULUK

DOĞAKEŞİ FKAMPI

DOĞA

HAREKET SOSY ALLEŞME

KEŞFETME Aİ LEDENUZAK

YERL EŞİ L EBİ L ECEKAL AN Gİ Rİ ŞAL I NABİ L ECEKYER

Gİ Rİ ŞLEKESİ AVLU

( İ ŞLEVLERİ NT OP ARLANMASI VEGÜVENLİ Kİ Çİ N)

SERGİ KOLU ATÖL YEVEKONAKLAMAKOLU

K

Gİ Rİ Ş

AK OK .S 15 22

Gİ Rİ ŞLEKESİ SERGİ LEKESİ ATÖL YELEKESİ KONAKLAMALEKESİ

V AZ İ YETPL ANI

Gİ Rİ ŞKÜTLESİ SERGİ KÜTLESİ ATÖL YEKÜTLESİ KONAKLAMAKÜTLESİ


AAKESİ Tİ

BBKESİ Tİ

CCKESİ Tİ

ZEMİ NKATPLANI DDKESİ Tİ

EEKESİ Tİ

KUZEYDOĞUCEPHESİ

1 . KATPLANI

GÜNEYCEPHESİ


DEÜMİ M 3501M marPr oj eI I I-2015/ 2016BaharYar ı yı l ıBa ğl am

SosyalKent

ÖZEL

KONUTDOKUSUNUİ Kİ YÖNDEDEHİ SSETME

YARI KAMUSA L

KA M US AL

K

ÖZEL

Gİ Rİ ŞİTESPİ TETMEVE RLEME ZONLARIBELİ

MEKANLARIBİ RBİ Rİ NDEN AYI RANVE/ VEYABİ RLEŞTİ REN

DUVARLAR

DUVARLARI N SERVİ SMEKANI VESI NI RLAYI CIYÜZEY OLARAKKULLANI LMASI

ADALAR

VAZİ YETPLANI

KALEDUVARIGİ Bİ

DOKUOLUŞUMU


K TEKNİ K

SALON

PROVA

AAKESİ Tİ

KAFE YÖNETİ M

ATÖLYE

FUAYE

D

BBKESİ Tİ

A

B A

KONAKLAMA

CCKESİ Tİ

C

B

C

D KONAKLAMA

KAFE

WC

KONAKLAMA

FUAYE

DDKESİ Tİ

+ 0. 00KOTUPLANI K

KUZEYCEPHESİ

D A

GÜNEYCEPHESİ

B A

C

SALON

B

DOĞUCEPHESİ

D

BATICEPHESİ

C

+4. 50KOTUPLANI


DEÜMİ M 3602-2015/ 2016BaharYar ı y ı l ı Yapı Uy gul amaPr oj es i

Uy gul a ma Res t aur antT as ar ı mv eUy gul amaPr oj es i

Ay dı n-Di di m Or ma nKa mpı


Uy gul a ma


Yar dı mcı Ka t k ı l a r

( MEESMi ma r l ı k )

Yan t ar af t ak igi r i ș r ender ıhar i ci ndek it üm çi z i m v e di y agr aml arbana ai t t i r , y ar dı mcı ol ar akgi r di ği m bu y ar ı ș may ak at k ı l ar ı mdı r .

Yuk ar ı dagör ül enk üpl er l eol uș t ur ul mușamf i ni nt as ar ı mıv emodel i t ar af ı mcay apı l mı ș t ı r .Gör ünt ü,Sk et chupek r angör ünt üs üdür .


Yar dı mcı Ka t k ı l a r

Sı nı r l ar ı bel i r l enmi ș al ana pr ogr am dahi l i nde pl an t as ar ı mı nı n bi rk ı s mı ,çi z i mi ni nt amamı v e boy amas ıt ar af ı mcay apı l mı ș t ı r .


Yar dı mcı Ka t k ı l a r

Yan t ar af t ak igi r i ș r ender ıhar i ci ndek it üm çi z i m v e di y agr aml arbana ai t t i r , y ar dı mcı ol ar akgi r di ği m bu y ar ı ș may ak at k ı l ar ı mdı r .

( MEESMi ma r l ı k )


Yar dı mcı Ka t k ı l a r

Mak et i nt üm çi z i ml er iben dahi lol maküz er ei k ik i ș i t ar af ı ndany apı l mı ș t ı r .Mal z eme t edar i ği v el az er k es i mi ș l eml er idebeni m t ar af ı ndan y ür üt ül dü. Daha y i ne i k ik i ș iol ar ak mak et i bi r l eș t i r mei ș l eml er i ger çek l eș t i r i l di .

Mak et i ni çi ney er l eș t i r i l eceğik ut uy uuy gunöl çül er e get i r me i ș l eml er i nde k at k ı m ol du. Pak et l eme t ar af ı mcay apı l dı .


Yar dı mcı Ka t k ı l a r

Yan t ar af t ak igi r i ș r ender ıhar i ci ndek it üm çi z i m v e di y agr aml arbana ai t t i r , y ar dı mcı ol ar akgi r di ği m bu y ar ı ș may ak at k ı l ar ı mdı r .

( MEESMi ma r l ı k )


Yar dı mcı Ka t k ı l a r

Mak et i nt üm çi z i ml er iben dahi lol maküz er ei k ik i ș i t ar af ı ndany apı l mı ș t ı r .Mal z eme t edar i ği v el az er k es i mi ș l eml er idebeni m t ar af ı ndan y ür üt ül dü. Daha y i ne i k ik i ș iol ar ak mak et i bi r l eș t i r mei ș l eml er i ger çek l eș t i r i l di .

Mak et i ni çi ney er l eș t i r i l eceğik ut uy uuy gunöl çül er e get i r me i ș l eml er i nde k at k ı m ol du. Pak et l eme t ar af ı mcay apı l dı .


Yar dı mcı Ka t k ı l a r

Yan t ar af t ak igi r i ș r ender ıhar i ci ndek it üm çi z i m v e di y agr aml arbana ai t t i r , y ar dı mcı ol ar akgi r di ği m bu y ar ı ș may ak at k ı l ar ı mdı r .

( MEESMi ma r l ı k )


Yar dı mcı Ka t k ı l a r

Mak et i nt üm çi z i ml er iben dahi lol maküz er ei k ik i ș i t ar af ı ndany apı l mı ș t ı r .Mal z eme t edar i ği v el az er k es i mi ș l eml er idebeni m t ar af ı ndan y ür üt ül dü. Daha y i ne i k ik i ș iol ar ak mak et i bi r l eș t i r mei ș l eml er i ger çek l eș t i r i l di .

Mak et i ni çi ney er l eș t i r i l eceğik ut uy uuy gunöl çül er e get i r me i ș l eml er i nde k at k ı m ol du. Pak et l eme t ar af ı mcay apı l dı .


f onBel edi y es i İ șv eYaș am Mer kez i Ul us al Mi mar l ı kYar ı ș mas ı Yar dı mcıMerzi

Ka t k ı l a r

Mer z i f onİ șv eYaș am Mer k ez i

Yan t ar af t ak igi r i ș r ender ıhar i ci ndek it üm çi z i m v e di y agr aml arbana ai t t i r , y ar dı mcı ol ar akgi r di ği m bu y ar ı ș may ak at k ı l ar ı mdı r .

T as ar ı m Ek i bi : Gök çeDemi r pençe Er ha nÖz doğa n

Yar dı mcı l ar : Ay l i nÖz k a n Abdul k a di rKel eș EceDa y ı ba ș Zi y aDa ml a r k a y a


Ek i pBa ș ı Gü r hanT ümerAnı s ı naİ z mi rÜt opy al ar ı İ z mi rSMDÖğr enci Fi k i rPr oj es i Yar ı ș mas ı

Ek i p: Ay l i nÖz k a n Abdul k a di rKel eș N. İ r f a nUș un


Teș ek k ür l er . . .

Portfolyo'18  
Portfolyo'18  
Advertisement