Page 1

SPORSEVERLERiN

GERÇEK ADRESi

ARALIK 2008 - FiYATI: 5 YTL

Kayserispor’un

Avrupa ateþi ! Turgay’ýn

büyük hedefi.. “Önce ahlâk sonra spor..” Ýþadamýndan TED’e destek ! Hedefe tam isabet !

Yeni stadyum

büyülüyor !

Cumhurbaþkaný destek verdi !


Fabrika Ýstanbul Böl. Müd. Bursa Böl. Müd. Ankara Böl. Müd. Mersin Böl. Müd. Kayseri Þube

: : : : : :

0.352 0.212 0.224 0.312 0.324 0.352

351 615 224 387 336 222

10 51 08 41 53 81

80 -81 07 26 71 51 71

Fax Fax Fax Fax Fax Fax

: : : : : :

0.352 0.212 0.224 0.312 0.324 0.352

351 615 223 387 336 351

10 51 35 41 53 10

83 35 53 70 51 83


www.railtur.com MERKEZ: Sivas Cad. 5. Km. TR - 38030 Melikgazi KAYSERÝ/TÜRKÝYE Tel: +90 352 224 68 10 Fax: +90 352 224 68 15 Fabrika: Kayseri Serbest Bölgesi TR- 38070 KAYSERÝ/TÜRKÝYE Tel: +90 352 311 55 33 Fax: +90 352 311 55 22 e-posta: info@railtur.com


4 BÜYÜK TAKIM TERLEDÝ YIL: 2

SAYI: 13 AY: ARALIK-08 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MÜKREMÝN YIKILMAZ

Kayserispor, 4 büyük ile baþabaþ mücadele ederken, dengindeki takýmlara ise yenildi

10

YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ YÜKSEL YIKILMAZ GENEL KOORDÝNATÖR YAVUZ YIKILMAZ EDÝTÖRLER BEKÝR DEMÝRAÐ SEBAHATTÝN DOÐAN

TURGAY NEREYE GÝDECEK?

KATKIDA BULUNANLAR AYHAN BAYNAL TEVFÝK IÞIK DEMET ÖZTÜRK HABER MERKEZÝ ÝLYAS KAPLAN ÜLFET TURAN SEMRA ÇAKMAK NACÝ ÞEKER

Kayserispor’un golcüsü Turgay Bahadýr, yaþadýðý bir çok þeyi Sportif’e anlattý..

ÝDARE MERKEZÝ Serçeönü Mahallesi Ahmetpaþa Caddesi Çiçek Ýþ Merkezi Kat: 3 No: 14/9 KOCASÝNAN-KAYSERÝ TEL: 0.352. 231 29 57 - 231 29 58 FAKS: 0.352. 222 44 37 E-POSTA sportifdergisi@hotmail.com GRAFÝK-TASARIM Kayseri Tempo Gazetesi MONTAJ-BASKI ORKA MATBACILIK Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde No: 11 KAYSERÝ YAYIN TÜRÜ Kayseri Tempo Gazetesi’nin Aylýk Ücretli Ekidir.. Dergide yayýnlanan yazý ve fotoðraflar izin alýnmaksýzýn kullanýlamaz..

SPORA ÝÞADAMI KIYAÐI Ýpek Mobilya A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Saffet Arslan’ýn hedefleri çok güzel..

28

22


GAZETECÝ NASIL OLMALI ? Yýllarýný bu mesleðe adayan Salih Balcý, alaylý-mektepli tartýþmasý baþlattý.

38 KIZLAR HEDEFÝ SEÇTÝ Panküp TED Kayseri Kolejispor’un yeni transferleri, Sportif’e konuþtu..

56

ERCiYES’E UÐUR’LU OLSUN ! K.Erciyesspor, teknik direktör deðiþikliðine gitti. Mustafa Uður yeniden görevde.

44 STADIN SON HALÝ Kadir Has Stadyumu inþaatý sürüyor. Ligin 2. yarýsýnda açýlýþ yapýlmasý planlanýyor..

34

GÜL’DEN TAM DESTEK Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, binicilik branþýna destek sözü verdi.

65


YORUM

SPORTiF

iLK YILIN ARDINDAN.. 3 yýl önce yayýn hayatýna baþlayan ve kurulAllah’a çok þükür ki, koskoca bir yýlý geride duðu günden bu yana Kayseri’deki sporun býraktýk. Elinizde bulunan yeni sayýmýzý 1 aylýk nabzýný tutmayý kendine görev edinen gecikme ile yeniden sizlerin beðenisine sunduk. Kayseri’nin tek spor gazetesi Kayseri Tempo Bundan önce olduðu gibi bundan sonra da Gazetesi olarak, Kayseri’deki bir eksikliði gider- güzellikleri, gizli kalmýþ konularý, gerçekleri yazmaya ve Kayseri medyasýnda deðiþik bir mek adýna yola çýktýk.. Geçen yýl Temmuz ayý içerisinde gazetemiz nefes olan dergimizin yayýn hayatýný sürdüresorumlularý ile gerçekleþtirilen toplantý sonrasý bilmesi için itina ile çalýþacaðýz.. Kayseri spor kulüplerinin, yöneticilerinin, Kayseri’de bir spor dergisinin olmasýna karar verdik.. Düþündük taþýndýk.. Ve Sportif isminde antrenör ve sporcularýn daha düzenli, daha terbir dergiyi yayýna sunmaya karar verdik.. tipli, daha baþarýlý bir hayat sürebilmesi için Ummalý bir çalýþma neticesinde, alt yapýmýzý çok elbette yön gösterici olacaðýz.. Kimseyi iyi hazýrlayarak ve ilk sayýmýzý Aðustos 2007 kimseden ayýrmadan, her spor neferine dergi sayfalarýmýzý açacaðýz.. tarihiyle içerisinde okurlarýmýzla buluþturduk.. Her zaman bizlerin destekcisi olan deðerli Kayseri’de günlük bir gazete hele hele spor gazetesini çýkarmanýn þevki ve mutluokurlarýmýza layýk olabilmek için, luðunun yaný sýra zorluklarýný da çok abone sistemi ile iþleyen ve binlerce iyi bilen insanlar olarak, üzerimizdeki okurunun önüne gününde ulaþan yükü bir kat daha artýrmaktan asla bu dergimizin ayakta kalmasý için çekinmedik.. vargücümüz ile çalýþmayý kendimize ilke edindik.. Bunu da sürdüreceðiz. Hatýrlarsýnýz.. Mehmet Topuz ile Reklamlarýn yayýnlanmasýnda röportaj gerçekleþtirilmiþ, Mehmet dergimizi tercih eden kurum ve Topuz’u kapak yapmýþtýk.. kuruluþlarýn da, yaptýklarý ticaretin Türkiye’deki bütün spor otoritelerinin yerinde olmasý ve piþman olmamerak ettiði sorulara o sayýmýzda yanýt vermiþtik.. Atlý karýnca üzerinde Yüksel YIKILMAZ malarý için daima kalitemizi koruyafotoðraflar çekmiþ ve Kayseri basýn kayseritempo@hotmail.com caðýmýzý beyan etmek isterim.. Bu tarihinde çok önemli bir röportaja dergi, Kayseri’nin tek spor dergisi imza atmýþtýk.. ise, okurlarýndan yüzlerce hatta binlerce Ýþte o günden bu güne çok yol katettik.. Ýkin- teþekkür ve tebrik mailleri alýyor ise zaten biz ci sayý, üçüncü sayý derken, tam tamýna 1 yýlý bunlarý yapmaya artýk mecburuz.. 1 aylýk geride býraktýk.. Ne röportajlara imza attýk.. Spor gecikme de bile, dergi için endiþelenen, iþin bir camiasýnýn içerisindeki insanlar çok iyi bilirler ki, ucundan tutma teklifinde bulunan ve derginin Kayseri spor kamuoyunun nabzýný tutacak bu ve bundan sonraki sayýsýný sabýrsýzlýkla bekhaberleri ve röportajlarý bu dergide kaleme aldýk. lediklerini ifade eden deðerli dostlarýmýzý da Kimsenin yazmak istemediði, üþendiði ve ya unutmamak gerekli.. Onlarýn bu heyecaný, bu “Aman caným.. Ne gerek var” dediði konulara þevki, bu derginin her yeni sayýsýnda bir daima parmak bastýk.. öncekinden çok daha güçlü þekilde meydana çýkSadece futbol ile sýnýrlý kalmadýk.. Basketbol, masýný saðlýyor.. Bu da en baþta bizlere büyük voleybol, hentbol ve ata sporumuz binicilik keyif veriyor.. Yaptýðýmýz bir çalýþmanýn baþta branþlarý ile de yakýndan ilgilendik.. Okçularýmýz, Kayseri halký olmak üzere, Antalya’da, Ankara’da teniscilerimiz, kick box ve diðer salon sporlarý Ýstanbul’da, Ýzmit’te, Burdur’da, Adana’da, dallarýnda þampiyonluða koþan ve þampiyon olan Van’da, Ýskenderun’da, yurt dýþýnda yaþayan sporcularýmýza dergimizin sayfalarýný açtýk. yüzlerce insanin bu dergiye müptela olduðu Onlarýn duygu ve düþüncelerine tercüman bilmek inanýn ki büyük bir gurur.. Ýþte bizler, onurla söylüyorum ki, deðerli olmaya özen gösterdik.. Daima destekleyici, daima moral verici, daima güzellikleri anýmsa- okurlarýmýzýn verdiði güç, destek ile koskoca bir tan yazýlar ile okurlarýmýzý karamsarlýktan uzak yýlý geride býraktýk.. Dilerim Kayseri sporunun tutmaya çabaladýk.. Her sayýsýnda binlerce baský gözbebeði olan bu dergimiz yeni yýllara, daha iyi yaparak Kayseri’nin en ücra köþelerine ve diðer ortamlarda yelken açar.. Okurlarýna daima layýk vilayetlere bu derginin ulaþmasýna çabaladýk.. bir dergi hüviyetini sürdürür.. Saygýlarýmla..

7

Sportif


Nostalji

FUTBOL

Sportif

SPORTiF

1980'li yýllarda Kayserispor iniþli- çýkýþlý bir grafik çizdi ve 1. Lig'e defalarca yükselmesine raðmen bir türlü " kalýcý " olamadý. Bu oluþumda tabii ki baþta yöneticilerin, sonra da transfer yanlýþlýklarýnýn payý hayli fazlaydý.Çünkü, takým genelde gücü nispetinde ancak baþarýlý olabiliyordu. Yukarýdaki kadro hiç unutulur mu ? Kayserispor'un 2. Lig'de idare ettiði ve zaman zaman zirveyi zorladýðý yýllarda (çoðu zaman kendi yaðýyla karulmak zorundaydý) rakiplerine korku salan bu kadroda kimler yok ki ? Kaleci Erdinç, kaleci Mustafa, Gýyasi Tokoðlu, Enver Ürekli, Erhan, Unal, Cengiz, Yýlmaz Yavman, merhum Esat, Baba Oðuz, Zeki Gül, Sarý Mustafa Ergücü, Mehmet Endez, Sarý Adnan aralarýnda masör Ýsmail ve diðerleri... Atatürk Stadýnda bir idman öncesinde birlikte objektiflere poz veriyorlar. Kayserispor'a uzun yýllar hizmet eden bu oyunculardan çoðunun Kayseri kökenli oluþu yanýnda, içlerinde sonralarý G.Saray'a ve baþka kulüplere gidenlerin de bulunmasý, temsilcimizi sempatik yapmýþtý. Gelen oyuncular da o zamanlarýn hatýrý sayýlýr futbolcularýydý. Örneðin, Enver Ürekli, Mustafa Ergücü ve Yýlmaz Yavman Galatasaray'dan alýnmýþtý. Temsilcimiz bu dönemde Türkiye Kupasý'nda yarý finale kadar yükselmeyi baþarmýþtý.. (Fotoðraf: Bekir DEMÝRAÐ arþivinden)

METiN'LER TARTIÞILMAZDI

16 Ocak 1992 yýlýnda Kayseri'yi yasa boðan ve antrenör Metin Parlaroðlu, futbolcular Nasýr Beadini ve Metin Aydýn'ýn yaþamlarýný yitirdikleri trafik kazasý sonrasýnda Futbol Federasyonu, Kayserispor'a özel olarak oyuncu transfer izni vermiþti. Kayserispor, Galatasaray'dan B.Metin Yýldýz ve K.Metin'i transfer edip lige devam ederken, bu oyuncularýn o sezonki 2. Lig þampiyonluðunda önemli katkýlarý olmuþtu. Özellikle B. Metin Yýldýz, forvetteki arkadaþlarýna attýðý ince paslar ve yaptýðý mükemmel ortalarla sivrilmiþti. K.Metin ise tam bir görev adamýydý.

8


SPORTiF

FUTBOL

Kayserispor, özellikle son dört sezonda omuzlarýnda taþýdýðý "asansör takým" apoletini söküp atmayý ve kadrosunu yýldýzlarla doldurmayý baþarýrken; buralara hiç de kolay gelmedi.

K

Ý

Nostalji

ayserispor'un sýkýntýlý yýllarýnda görev üstlenen yönetimler genelde ekonomik gerekçelerle bütçelerine uygun oyuncularý tercih ettiler. 2. Lig'de yýllar tüketen Kayserispor altyapýsýndan ve þehirdeki amatör kulüplerden alýnan gençlerle en fazlasý ligde tutunmayý baþarý sayan Kayserispor, çoðu sezonda bu hedefi gerçekleþtirdikleri gibi "kilit ekip" konumunu muhafaza ettiler. þte Kayserispor'un nereden nereye geldiðinin çarpýcý belgesi olan üç kare... Takým kadrolarýna baktýðýnýzda zaten bu farký görmeniz pekala mümkün... Bir yanda Süleymanou'lu, Ragýp'lý, Mehmet Topuz'lu, Eren'li, Aydýn'lý, Aghahowa'lý, Saidou'lu, Mehmet Eren ve Abdullah'lý bir takým, diðer yanda aðýrlýðýný Kayserililerin teþkil ettiði Mehmet Bulut'lu, Rýdvan Çeçen'li, Gýyasi Tokoðlu'lu bir kadro... abii o zamanlar kulüplerde spor-toto dýþýnda þimdilerde olduðu gibi futbol takýmlarýna havuz sistemi, isim hakký, forma reklamý gibi girdiler yoktu. Yukarýdaki resim deki takým ise yokluk yýllarýmýzdan... Kadroda ayaktakiler arasýnda Rýdvan Çeçen, Eyüp Taþ, Mustafa Dil ve Kaptan Gýyasi Tokoðlu , oturanlar arasýnda da elim bir trafik kazasýnda yitirdiðimiz merhum Metin Parlaroðlu (oturan sol baþta), yanýnda Mehmet Bulut, þimdiki Yolspor antrenörü Kenan Altunbaþ var. on yýllarda üst üste Avrupa Kupalarýnda ülkemizi temsil etme hakkýný kazanan Kayserispor'un bütçesi artýk içeriden ve dýþarýdan istediði futbolcuyu alabilecek bir duruma geldi. Hatta öyle ki , 3 Büyükler tarafýndan ýsrarla transfer edilmek için çalýþýlan kaptan Mehmet Topuz'u satmayacak kadar !

T

S

9

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Kayserispor, 4 büyüklere kök söktürürken, umulmadýk puan kayýplarýnýn önüne geçemiyor !!

Kayserispor

Bu sezon Fenerbahçe’yi Kadýköy’de Beþiktaþ’ý ise sahasýnda deviren, son Lig Þampiyonu Galatasaray ve Trabzonspor ile berabere kalan Kayserispor, ne yazýk ki diþine göre rakiplere karþý oldukça cömert davranýyor..

Sportif

Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Gaziantepspor maçlarýndan galibiyet elde edemeyen Kayserispor, taraftarýna hiç de güzel günler yaþatamýyor. Gol yollarýnda etkisiz kalýnýyor olmasý da Kayserispor’daki transfer politikasýnýn ne denli hatalý olduðunun göstergesi !.

Turkcell Süper Lig gururumuz Kayserispor, bu sezon galibiyetsiz baþladýðý ligin ilk yarýsýnýn sonlarýnda yine galibiyetten uzak sonuçlara imza atýyor. Geçen sezon olduðu gibi bu sezon da yine rakiplerinin korkulu rüyasý olmasý beklenen Kayserispor, ne yazýk ki ayarýndaki hatta daha altýndaki takýmlara dahi puan kaptýrmaktan geri kalmýyor.. Ligin 4 büyüðü olarak bilinen Galatasaray, Fenerbahçe, Beþiktaþ ve Trabzonspor’a karþý bu sezon yenilmeyen, 2 galibiyet 2 beraberlik alan Kayserispor’un, baþarýdan uzak kalmasý camia içerisinde endiþeye sebebiyet veriyor.. Gökhan Ünal, Dimitar Ivankov gibi as futbolcularýný sezon baþýnda gönderen, sayýsýz transfer yapýp, spor kamuoyuna “Geçen sezondan güçlü olacaðýz” mesajlarý veren Kayserispor Yönetimi de alýnan sonuçlardan ötürü birhayli þaþkýn ve düþünceli.. Sezon baþýndaki heveslerinin yerini endiþe kaplayan Kayserispor Yönetimi, peþpeþe gelen istifa þoklarý ile iyice huzursuz günlerin içerisine girdi.. Kayserispor Transfer Komitesi, devre arasýnda takimý takviye yapýp ligin ikinci yarýsýnda baþarýdan baþarýya koþmak amacýnda.. Sezon baþýnda hatalý transferler yapan Kayserispor Transfer Komitesi’nin ligin devre Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-1, arasýnda izleyeceði yol oldukça sahasýnda Beþiktaþ’ý 1-0 yenerken, sahasýnda Galatasaray merak ediliyor.. ile 0-0, lig lideri Trabzonspor ile de 1-1 berabere kalmýþtý..

10


FUTBOL

SPORTiF

Kayserispor, bu sezon tat vermiyor.. Hatalar kurbaný Kayserispor, çýtayý yükseltmeyi hedeflemiþti.. Ne tesadüftür ki Kayserispor, yerinde sayýyor..

T

eknik Direktör Tolunay Hakký Kafkas, Kayserispor’daki ikinci sezonunu yaþýyor. 2007-08 sezonu baþýnda göreve gelen Kafkas, geçen sezon ligin 14. haftasýnda takýmýný 6. sýraya taþýmýþtý. Ne tesadüftür ki, Kafkas yönetimindeki Kayserispor, bu sezon da 14 haftalýk dilim sonrasýnda geçen sezonun ayný istatistiklerine ulaþtý.. ayserispor, geride kalan sezon 14 hafta sonrasýnda 5 galibiyet 6 beraberlik ve 3 maðlubiyet almýþ, 21 puan toplamayý baþarmýþtý.. Süper Lig temsilcimiz, bu sezon da 5 galibiyet 6 beraberlik ve 3 maðlubiyet elde etti ve bu veriler sonrasýnda 21 puan topladý.

K

11

RUMU AN DU U P U P ZON A Y 09 SE B M 20081 G 1 31 O 1 21 0 28 R A 4 L M 14 9 24 1 TAKI 4 2 onspor z b 8 16 27 a r 4 T 1 . 1 3 31 7 26 r o 3 p s s 14 8 27 1 2. Siva aray 2 4 26 tas 8 la a 4 G 1 . 21 11 3 4 e ç h a 2 25 b r 14 8 24 14 1 4. Fene spor 3 2 4 a r 14 7 12 7 5. Anka þ 3 6 19 ta 19 21 6. Beþik ispor 14 5 5 r 4 e 14 5 7. Kays or p s a s r u B 8.

Kayserispor

200708 SE ZONU TAKIM PUAN LAR DURU 1. Gala MU O G saray B M 2. Sivas A 14 9 Y P sp 5 0 3. Fene or 2 1 7 4 1 1 0 32 0 1 3 rba 4. Beþik hçe 24 11 14 8 taþ 31 4 2 5. Deniz 23 14 14 7 lispor 28 4 3 6. Kays 16 12 14 6 er 25 3 5 7. Anka ispor 14 5 20 16 ragücü 6 3 21 8. Ýstan 19 15 14 6 bul B.B 21 3 5 . 14 1 5 15 5 4 2 1 5 18 16 19

G

eçen sezondan farklý olarak atýlan ve yenilen gollerde deðiþiklik var. Kayserispor, geçen sezon rakip filelere 19 gol atýp kalesinde 15 gol görürken, bu sezon ise rakip filelere 12 gol atarken, kalesinde sadece 5 gol gördü. Ligin en az gol yiyen takýmý olarak görülüyor. amiayý mutlu etmek adýna çaba sarfeden Kafkas, forvet hattýna yapýlan takviyelerin Kayserispor’a yaraþýr olmamasýndan yakýnýyor. Geçen sezona nazaran rakip filelere daha az gol atan Kayserispor, geçen sezon 14. haftayý 6. sýrada tamamlarken bu sezon ise 7. sýrada yeraldý.. Geçen sezon ligde namaðlup tek takým varken, bu sezon ise yok..

C

Sportif


Kayserispor

FUTBOL

Sportif

SPORTiF

Kayserispor’da mutlu ve huzurlu hava, artýk yerini gerginliðe býraktý.. Yönetici Þaban Miraboðlu’nun istifa edip 6 ay sonra yeniden göreve gelmesi ile baþlayan kriz, Ergün Bilen ve Mustafa Danacý’nýn istifasý ile yükseldi. Her zaman için Kayserispor iç dünyasýnda yaþanan olumsuzluklara karþý çýkan ve tabiri caizse, “Muhalefet” olan Þahin Akarsu ile Necmi Yýldýz, Baþkan Recep Mamur ve Genel Menajer Süleyman Hurma’nýn kulübü pozitif konuma getirmek amacýyla çýktýklarý yolda hata üstüne hata yaptýklarýný söyleyerek, adeta þimþekleri üzerine çekti.. Bu serüven de Akarsu ile Yýldýz’ýn istifasý ile noktalandý.. Uzun süredir yönetim kurulu toplantýlarýna katýlmadýðý iddia edilerek, aczedilen yönetici Þahin Kara oldu.. Kara’nýn da yönetim kurulu ile iliþkilerinin sýcak olmadýðý da biliniyordu.. Ýstifa zincirinin son halkasý ise Almanya’da yaþayan futbol sevdalýsý, Kayserili Ýhsan Burakcin oldu..

Ýstifalarýn özeti böyleydi.. Ancak, istifanýn arkasýnda yatan sebepler ise oldukça ilginç.. Her fýrsatta Kayserispor Baþkaný ve Yönetim Kurulu içerisinde cereyan eden olumsuzluðu dile getiren eski yöneticiler, Kayserispor’un ileriye deðil, geride doðru götürüldüðünü kanýsýndalar.. Baþkan Mamur ile Genel Menajer Hurma arasýndaki iliþkinin, atýlan adýmlar ve yapýlan hamlelerin, diðer yöneticilerin de buna sessiz kalmasýnýn Kayserispor’u maddi ve manevi zarara uðrattýðý ifade ediliyor.. Kayseri’nin tek spor gazetesi Kayseri Tempo Gazetesi, bu istifalarý her yönüyle ele almýþ, yöneticilerin açýklamalarýný ayrýntýlý bir þekilde dile getirerek, Kayseri spor kamu oyunu meþgul eden konularý irdelemiþti.. Ancak, herþeyin çok güzel baþladýðý ancak 6 kiþinin uzaklaþtýðý Kayserispor Yönetim Kurulu içinde sýkýntýnýn ve huzursuzluðun kolay kolay dinmeyeceði ifade ediliyor..

12


FUTBOL

SPORTiF

Turkcell, spora ve futbola yaptýðý destekler ile taktir ediliyor..

1

T

Turkcell Kurumsal Ýletiþim ve Ýliþkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Koray Öztürkler..

leþtiriyor. ürk Milli Futbol ve Basketbol Takýmlarý'nýn Ana Sponsoru olan Turkcell, 2005-2006 sezonundan itibaren de Türkiye Süper Ligi'nin de isim sponsorluðunu üstlendi. ürk sporcularýnýn son yýllarda elde ettiði baþarýlarýn kalýcý olabilmesi için saðlanan desteðin önemine inanan Turkcell, Turkcell Süper Lig'deki 12 takýmýn da Ana Sponsorluðunu yaparak Türk futboluna vermiþ

T

T

13

olduðu desteði artýrarak ve istikrarlý bir þekilde devam ettirmektedir. Ayrýca Türkiye Spor Yazarlarý Derneði ile birlikte, Anadolu’da görev yapan spor gazetecilerinin mesleki eðitimle rine katkýda bulunmak amacýyla “TSYD-Turkcell Spor Basýný Seminerleri”ni düzenliyor. Turkcell 2003'ten beri Türk futbolunun baþarýsýný yarýnlara taþýmak için "4 büyüklerin" sayýsýnýn "çok büyükler"e dönüþmesine katkýda bulunmayý hedefliyor. nadolu kulüplerinin en büyük destekçisi Turkcell, UEFA Kupasý’na mücadele eden Kayserispor’u Paris S.G. maçý öncesinde 100 Bin Dolarlýk ekstra primle ödüllendirmiþti. Turkcell Kurumsal Ýletiþim ve Ýliþkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Koray Öztürkler, 4 büyüklerin “Çok büyüklere” dönüþmesine katkýda bulunduklarý için mutlu olduklarýný söyledi. Öztürkler, “Turkcell, Anadolu kulüplerinin hem Türkiye’de hem de Avrupa’da daha da büyük baþarýlar elde etmesi için verdiði desteði artýrarak sürdürmeye devam edecektir. UEFA Kupasý’na katýlma baþarýsý gösteren Kayserispor’a ödediðimiz yýllýk sponsorluk bedelinin yaný sýra 100 bin Dolar ek prim ödedik” dedi.. urkcell, 2003 yýlýndan itibaren Anadolu kulüplerini destekleme kararý almýþ ve bugüne kadar bu kararýný devam ettirdi. 2007-2008 sezonunda Turkcell Süper Lig'de mücadele eden kulüplere ana sponsorluk yapan Turkcell 2008-2009 Turkcell Süper Lig sezonunda da kulüplere olan desteðini sürdürüyor. Turkcell’in amacý, Türk futbolunun son yýllarda gerçekleþtirdiði baþarýlý geliþimi, yarýnlara taþýmak için "4 büyüklerin" sayýsýnýn "çok büyükler" e dönüþmesine katkýda bulunarak, sportif rekabeti artýrmak. urkcell'in 2008-2009 sezonunda sponsor olduðu kulüpler þunlar: Ankaragücü, Ankaraspor, Antalyaspor, Bursaspor, Denizlispor, Eskiþehirspor, Gençlerbirliði, Gaziantepspor, Hacettepe, Kayserispor, Kocaelispor, Konyaspor ve Sivasspor..

A

Kayserispor

998'de faaliyet göstermeye baþlayan, abonele rine sunduðu hizmetlerin çeþitliliðini, kalitesini ve abone sayýsýný da artýrarak geliþimini sürdüren Turkcell, Türk futbolunun da geliþimi adýna yaptýðý önemli katkýlar ile de taktir topluyor.. ürkiye'nin her yerinden ve dünyanýn dört bir yanýndan mobil iletiþim hizmetlerine eriþim olanaðý sunan Turkcell, 28 Kasým 2008 itibariyle 201 ülkeden 600 operatörle yaptýðý anlaþmalar sonucu yurt dýþýnda kullanýmda dünyanýn önde gelen operatörleri arasýnda yer alýyor.. GPRS dolaþýmýnda 142 ülkeden 350 operatörle yaptýðý anlaþmalarla bu alanda dünyada sayýlý operatörlerden biri olan Turkcell, sporun insanlarý bir araya getiren et kisinin bilinciyle bu alanda da pek çok proje ve sponsorluk gerçek-

T

T

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Kayserispor, tarihinin en kritik maçýnda sahasýnda Fransa’nýn Paris Saint Germain takýmýný konuk etti

1. Öneleme turunun ilk maçýný sahasýnda oynayan Kayserispor, Metaja Kezman’ýn golüne Cesar Toledo’nun golü ile yanýt verdi. Ancak duraklama anlarýnda gelen gol Kayserispor’un tur ümitlerini de bir anlamda aldý götürdü.

UEFA Kupasý

Kayserispor, Fortis Türkiye Kupasý þampiyonu olduktan sonra UEFA Kupasý 1. Ön Eleme maçý oynama hakkýný elde etmiþti. Kura çekimi sonrasýnda Fransa’nýn Paris Saint Germain takýmý ile eþleþen Kayserispor, ilk maçta son dakika golü ile yýkýldý..

SON DAKiK A ÞOKU ! 1-2 STAT: Kayseri Atatürk HAKEMLER: Bernei Raymond Bom xx, Wilco Lobbert xx, Sander Van Roekel xx (Hollanda) KAYSERÝSPOR: Souleymanou Hamidou x, Ali Turan x, Eren Güngör x, Durmuþ Bayram x, Cesar Rodas Toledo xx, Alioum Saidou xx, Mehmet Topuz xx, Abdullah Durak xx (Dk. 72 Turgay Bahadýr x), Umut Koçin x (Dk. 72 Salomon Olembe x), Mehmet Eren Boyraz x, Julius Aghahowa x PARÝS SAÝNT GERMAÝN: Mickaël Landreau xx, Vanancio xx, Bourillion xx, Luyindula xxx, Pancrate xxx, Sammy Traoré xx, Mateja Kezman xxx (Dk. 77 Loris Arnaud x), Armand xx, Clement x (Dk. 62 Claude Makélélé x), Jérôme Rothen xx, Younousse Sankharé xx GOLLER: Dk. 89 Toledo (Kayserispor) Dk. 5 Mateja Kezman, Dk. 90+1 Luyindula (PSG), SARI KARTLAR: Durmuþ, Mehmet Topuz, Saidou (Kayserispor), Traore (PSG)

Sportif

TARAFTAR YIKILDI: Kayserispor, son haftalarýn hatta aylarýn en kalabalýk taraftar grubunun desteðini aldý. Yaklaþýk 20 bin taraftar, tribündeki yerini alabilmek için uzun kuyruklar oluþtu. Eline bayraðýný alan taraftar, içeri girince Kayserispor’un baþarýsý için tezahürat yaptý.. “Sarkozy, Biz Osmanlý torunlarýyýz. Bu dünyaya bizim asil kanýmýz gerekli” yazýlý pankart açtý.

14


SPORTiF

FUTBOL

UEFA Kupasý

15

Sportif


UEFA Kupasý

FUTBOL

Sportif

SPORTiF

Kayserispor, sahasýnda Paris Saint Germain’e 2 golle boyun eðerken tek glünü ise yabancý oyuncu Cesar Toledo ile buldu.. Karþýlaþmanýn son dakikasýna girilirken Toledo’nun tamamladýðý top, Paris Saint Germain kalesine gol olurken, tribünler adeta sevinç yumaðýna döndü. Ancak, ayný dakika içerisinde Paris SG kalesi içerisinde iki takým oyuncularý da ateþ topunu andýran bir görüntü çizdiler. Ýki takým oyuncularý arasýnda topu kazanma konusunda çýkan tartýþma sonrasýnda Toledo, topu alarak orta sahaya koþan isim oldu.

16


SPORTiF

FUTBOL

Kayserispor, Avrupa kupalarýndaki 2. yenilgisini aldý.. Ýlk yenilgiyi 3 sezon önce AZ Alkmaar’dan almýþtý..

UEFA Kupasý

K

ayserispor, Avrupa Kupalarýnda 2. yenilgisini tattý. Daha önce 4 kez UEFA Kupasý maçýna çýkan Kayserispor, 2 galibiyet 1 beraberlik 1 de yenilgi almýþtý. ayserispor, Ýnter Toto Kupasý’nda baþarýlý olarak UEFA Kupasý 2. Öneleme maçý oynamaya hak kazanmýþ ve Arnavutluk takýmý Tiran’ý 2 maçta da yenerek 1. Ön Eleme oynama hakkýný elde etmiþti. ollanda’nýn AZ Alkmaar takýmý ile eþleþmiþti. Ýlk maçý deplasmanda 3-2 kaybeden temsilcimiz, böylelikle Avrupa kupalarýndaki ilk yenilgisini tatmýþtý. Bu maçta temsilcimizin gollerine Bülent Bölükbaþý ve Ragýp Baþdað imza atmýþtý.. ayserispor, rövanþ maçýnda 1-1 berabere kalarak UEFA Kupasý’nda gruplara katýlma þansýný kaybetmiþti.

K H K

17

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

UEFA Kupasý

Fransa’ya büyük umutlar ile giden Kayserispor, 90 dakikasý golsüz biten maç sonrasýnda elenen takým oldu

BURAYA K ADARMIÞ ! 0-0 STAT: Parc des Princes HAKEMLER: Jonas Eriksson xxx, Henrik Andren xxx, Mathias Klasenius xxx (Ýsveç) PARÝS SAÝNT GERMAÝN: Mickaël Landreau xx, Ceara xx, Bourillon xx, Camara xx, Armand xxx, Sessegnon xxx(Dk. 73 Chantome x), Jeremy Clement xxx, Jérôme Rothen xx, Mulumbu xxx, Pancrate xxx (Dk. 89 Younousse Sankharé ?), Hoarau xx (Dk. 82 Péguy Luyindula x) KAYSERÝSPOR: Souleymanou Hamidou xxx, Eren Güngör xx, Durmuþ Bayram xx (Dk. 73 Dario Cangele x), Ali Turan xx, Cesar Toledo xx (Dk. 84 Bilal Aziz x), Alioum Saidou xx, Abdullah Durak xx (Dk. 59 Umut Koçin xx), Ragýp Baþdað xx, Turgay Bahadýr xx, Mehmet Eren Boyraz xx, Julius Aghahowa xx GOL: Yok SARI KARTLAR: Durmuþ Bayram, Alioum Saidou, Mehmet Eren Boyraz (Kayserispor), Jeremy Clement (Paris Saint-Germain)

Sportif

PARiS’TE GOL SESi ÇIKMADI:

K

ayserispor, UEFA Kupasý’na veda etti. Sahasýnda 2-1 yenilgi sonrasý Fransa’ya umutlu ancak dezavantajlý giden Kayserispor, kaptan Mehmet Topuz dahil Aydýn, Koray Çölgeçen gibi önemli silahlarýndan yoksun sahaya çýktý.. ahada Süleymanou, Cesar Toledo, Alioum Saidou, Julius Aghahowa ve son 17 dakikada Dario Cangele’nin de oyuna girmesi ile 5 yabancý ile mücadele veren Kayserispor, Salomon Olembe, Matias Escobar ve Milan Puroic’den yine yoksun kaldý.. 0 dakika boyunca et kili bir futbol oynayan Kayserispor, gol atma baþarýsý gösteremeyince, UEFA’da yine gruplara katýlma hakkýný elde edemedi..

S

9

18


FUTBOL

SPORTiF

UEFA Kupasý

K D

ayserispor, Avrupa Kupasý maçlarýndaki 10. sýnavýnda galip gelmedi. aha önce 4 Ýnter Toto maçýna çýkan Kayserispor, 2 galibiyet 2 beraberlik almýþ, 6 gol atýp 3 gol yiyerek UEFA Kupasý 2. Ön Eleme maçý oynamaya hak kazanmýþtý.. ayserispor UEFA Kupasý’nda da 6 maça çýktý. Arnavutluk’un Tiran takýmýný 2 maçta da yenerek 1. Ön Eleme oynama hakký yakalayan Kayserispor, Hollanda’nýn AZ Alkmaar takýmýna ilk maçta 3-2 yenilmiþ, Kayseri’de oynanan rövanþ maçýnda da 1-1 berabere kalarak tur atlamayý baþaramamýþtý. ayserispor, Fransa’nýn Paris Saint Germain ile oynadýðý maçlar ile Avrupa kupalarýndaki 10. maçýný geride býraktý. Kayserispor, UEFA Kupasý’nda oynadýðý 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 maðlubiyet aldý. Rakip filelere 9 gol atarken kalesinde de 7 gol gördü..

K K 19

Sportif


YORUM

SPORTiF

HAYATIMIZ FUTBOL.. Futbolu icat edenler, bugün kendi icatlarýnýn Zaman algýmýz da bundan böyle futbolun ulaþtýðý zirve noktayý acaba o günlerde tahmin kontrolü altýnda. edebilirler miydi ? Yeni yýla liglerin baþlamasýyla, sömestr tatiHiç sanmýyorum. Bugün futbol, futbol olmanýn line lige verilen arayla, yýl sonuna da bir takýmýn çok ötesinde birþey çünkü. Günlük yaþantýmýzýn, þampiyon oluþuyla birlikte kavuþuyoruz. sevinçlerimi-zin, üzüntülerimizin temel yönHafta içi takýmýmýzýn antrenman günleri, lendiricilerinden biri. Öyle olmasa, tanýþtýðýmýz hafta sonu ise maç günlerimiz. Akþam maç bir kiþiye sorduðumuz ilk beþ sorudan biri, saatlerimiz, gece ise takýmýmýzýn kazandýðý hangi takýmý tuttuðu olur muydu? maçlarýn yorumu ve pozisyon tartýþmalarý. Futbol, sanki düþüncelerin ve duygularýn tam Öyle ki, maç olmayan akþam, akþam olmadýðý orta noktasýnda duran, yeri geldiðinde milletleri gibi, maðlubiyet gecesi de gece deðil sanki ! bile birbirine baðlayan müþterek bir zemin. Velhasýl, futbol herþeyimiz olmasa bile pek Acaba futbolun hangi özellikleri, baþka birþeyde çok þeyimiz artýk: Bir çay molasýnda yaptýðýmýz bulunmayan hangi gizemli boyutlarý bunda etki- hoþ sohbetlerimizin, bilgiçliðimizin, sevinçlerimli oldu? Hangi gizli sihirbaz, bir el izin, bazen yumuþak, bazen sert, yordamýyla futbolu bizim için bu bazen de kanlý biten tartýþkadar merkezî bir yere oturttu? malarýmýzýn, taraflaþmalarý-mýzýn, Üzerinde düþünmeye deðer bence. birlikteliklerimizin, hem kamusal Malesef ki, futbol þiddeti fazlasýyla hem bireysel yanýmýzýn, hem içinde barýndýran bir oyun. küçüðümüz hem büyüðümü-zün, Kazanma hýrsýný sonuna kadar hem erkeðimiz hem kadýnýmý-zýn, gözlemleyebileceðimiz, deyim yerzaman algýmýzýn, geçmiþ övünindeyse bir erkek oyunu. cümüz gelecek tasarýmlarýmýzýn, ve Futbolu bizim gözümüzde bu kadar illâ ki, dünyanýn hiçbir yerinde önemli bir yere koyan etken, Yavuz YIKILMAZ bulunmayan güzide medyamýzýn vahþetin yalýn yaþandýðý dönemlere olmazsa olmaz bir parçasý... yikilma@hotmail.com göre, daha incelikli yeni bir Ýþin güzel tarafý, üstlendiði bütün mücadele tarzýný ifade etmesi. bu roller için bizden hatýrý sayýlýr birþey de isteHatta öyle ki ! mez futbol. Futbolla ilgili olmak için, fazla efor Artýk insanlar harp meydanlarýnda deðil de yeþil sarfetmemiz gerekmez. sahalarda kozlarýný paylaþýyorlar. Bir bakýma, Sadece seyretmemiz, en fazla tribünde tezamodern zamanlarýn stresi artmýþ insanlarý, hürat yapmamýz yeterlidir. seyirci olarak da olsa, içlerindeki tatminsizlikten Böyle olduðu halde, baþarýsýna ortak olmamýza doðan öfkeyi sahadaki ‘gladyatörler’in kas ve kýzmaz, baþarýsýný paraya tahvil edebilen futbolbeyin mücadeleleri üzerinden boþaltma imkâný cularýyla özdeþlik kurmamýza incinmez, sýkýnbuluyorlar. týlarýmýzý onun üzerinden atmamýza içerlemez. Sadece öfke de deðil; baþka duygular ve Her zaman görevini yapan biz, suçlu ise ihtiyaçlara da yer var bu oyunda. Ýnsanlar artýk odur. Mükemmel olan bizizdir. Tekmeyle yeþil sahayý çevreleyen tribünlerde, ne kadar kazanýlan baþarýlara ortak olmak da, baþarýsýsahte de olsa, kendi mahallelerinde, hatta zlýklarý tekmelemek de bizim hakkýmýzdýr. Futbol herkesin gözünün onda olduðu, ama ailelerinde bile geliþtiremedikleri birliktelik duygusu’nu da yaþýyorlar. Ayný takýmý tutuyor onun gözünün hiçbir þeyde olmadýðý bir alandýr. Futbol bizi kimi zaman çok kýsa, kimi olmanýn verdiði birliktelik duygusu, artýk bir alýþkanlýða dönüþmüþ stadyum kuyruklarý, zamansa ömrümüzün en uzun ve unutulmaz üstüne yeni sözler giydirilmiþ popüler þarkýlarýn yolculuðuna çýkartýr. Zamana oynar, süremizi hep bir aðýzdan söylenmesi, icabýnda düþman bitirir. Hakikî aidiyet ihtiyacýmýzý taca atar. takým’ýn müntesiplerinin saha dýþýnda pusuya Varlýðýmýza anlam verme iþini kýsýr ver-kaçlarýn düþürülmesi. Hepsi ama hepsi, ortak yaþan- arasýnda eritir. En sonunda gerçek hayatýn içine týlarýmýzýn cüzleri artýk: “Yensen de, yenilsen de, döndüðümüzde de, bizi ofsaytta býrakýr. Ama yine de futbol, bir yaþam felsefesidir.. beraberiz seninle…”

Sportif

20


SPORTiF

Kayserispor

FUTBOL

Sportif

22


FUTBOL

SPORTiF

Evet sevgili Turgay.. Daha önce bu röportajý yapmayý planlamýþtýk ama kýsmet bugüneymiþ. Sohbetimizin baþýnda seni tanýyabilirmiyiz ?. Evet.. Derginizi severek takip ediyorum. Kayseri ve Kayserispor için çok kýymetli bir yayýn organý.. Bana gelince, ben 15 Ocak 1984 yýlýnda Viyana'da doðdum. Ancak ailem Trabzonlu. 3 kardeþiz. Sizlerinde bildiði gibi 2 yýldýr Türkiye'de ve Kayseri'deyim..

Hem futbol hem restaourant ikisini bir mi idare ediyordun, restaurantta ne yapýyordun ?. Garsonluk mu ? Genelde öyle gider bakardým, iþler nasýl diye. Yeri gelir kasada dururdum, yeri gelir garsonluk yapardým. Ama genelde boþ vakitlerimde takýlýrdým. Öyle iki iþi birden idare etmek gibi bir niyetim ve düþüncem olmadý.. Amacým, babama yardým etmek, iþyerinde vakit geçirmekti.

Futbola nasýl baþladýn ? Futbol yaþantýma sokakta baþladým 8 yaþýndý. Viyana sokaklarýnda arkadaþlarýmla futbol oynayarak baþladým. Ardýndan 1 yýl sonra Avusturya amatör küme takýmlarýndan birisinde lisanslý futbolcu oldum. Sonrasýnda 1. ligde mücadele eden bir takýmýn alt yapýsýna geçtim. 14 yaþýný kadar da burada futbol oynadým. Ardýndan Rapid Wien'den istedi ler beni. Orda karar verdin profesyonel futbolcu olmaya.. Profesyonel futbolcu olduktan sonra Rapid Wien'de forma giydim. Ardýndan kiralýk olarak önce Lustenau takýmýna gittim. Burada 78 lig maçýna çýktým. 6 Gol attým. Buranýn ardýndan bu kez Schwanenstadt takýmýna kiralandým. Burada geçirdiðim bir sezonda ise 16 maç oynadým ve 4 gol kaydettim. Ardýndan Kayserispor’a geldim..

Tolunay Kafkas, seni istediðinde teklifi hemen mi kabul ettin, yoksa nazlandýn mý ? Hayýr hayýr.. Kesinlikle hayalimde Türkiye vardý. Bu yüzden de hemen gelirim dedim. Ama daha 1819 yaþýndaydým ve tam manasýyla güvenemiyordum kendime. Ama þimdi denk geldi ve mutluyum gerçekten…

23

Avusturya milli takýmý formasýný giydin, hiç Türkiye'den izleyen olmadý mý seni? Bir kez çaðýrdýlar beni. Ama o zaman 50 kiþilik seçme gibi bir þey vardý. Benim için biraz riskliydi o. Bir de o zaman Lustenau'da ki hocamda Avusturya Milli Takýmý'na gitmemi orada daha kolay forma giyeceðimi söylemiþti. Ben tabii ki 18 yaþýnda kendimi yönlendiremedim. Biraz onun için olsa gerek Avusturya milli takýmýný seçtim..

Kayserispor

Senin transferini Tolunay Kafkas istemiþti. Tolunay Hoca ile yollarýn nasýl kesiþti? 2. Ligde A.Lustenau ve Schwanenstadt takýmlarýnda oynarken Tolunay Hocam'ýn takýmlarýyla karþý karþýya geldik. Bir maçta da Tolunay hocamýn takýmýna gol attým. O maçýn ardýndan görüþtüðü müzde hocam bana "bir gün Türkiye'de bir takýmýn baþýna geçersem, seni de yanýmda götüreceðim" demiþti. Ö y l e t a n ý þ mýþtýk. Daha sonrasýnda ise 2 kez görüþtük. O Viyana'da olduðu için benim babamýn da Türk restaurantý var. Yemekleri pek iyi, oraya gelirde. Orda görüþürdük..

Hayalinde Türkiye hep var mýydý, yoksa teklif gelince mi düþünmeye baþladýn? Ben gurbetçi olarak Türkiye Ligi'nde çok oynamak istiyordum. Hayallerimde oydu. Televizyondan Galatasaray, Beþiktaþ, Trabzon maçýný izliyorduk. Ben hayalliyordum. Bu takýmlarda oynadýðýmý düþünüyordum. 14-15 yaþýnda Türkiye Ligleri oynadýðýmý her zaman hayalliyordum..Türkiye Ligi'ni sürekli takip ederdim. Hayalimdeki bir lige geldiðim için kendimi mutlu hissediyorum..

Peki Tolunay Kafkas Kayserispor ile anlaþýnca davet bekledin mi? Hayýr. açýkçasý o dönemde Türkiye Süper Ligi'nden iki takým daha istiyordu beni. Birisi küme düþen Manisaspor'du. Diðeri ise hala ligimizde mücadele veren bir takýmdý. Kayserispor ile birlikte 3 takým beni Türkiye'ye getirmek istemiþti. Ben o sýralar tatildeydim. Menajerimin bir takýmla anlaþmasýný bekliyordum. Sonunda Kayserispor oldu, hatta bu transfer dönemi yüzünden sezon baþý kampýna 15 gün geç baþlamýþtým ve geçen sezon bunun acýsýný çok çektim. Sürekli sakatlandým. Hazýrlýk kampý idmanlarýna katýlamayýnca kendimi bir türlü hazýrlayamadým. Þunu da belirteyim Tolunay Hoca beni istedi evet ama, benim geliþim kulüp ile yönetimin görüþmesi sonrasýnda oldu. Yani Tolunay Hoca ile benim aramda oluþan bir transfer deðil bu..

Sportif


Kayserispor

FUTBOL

SPORTiF

Kayserispor formasý altýnda kaç gol attýn, hedefinde kaç gol var ? Geçen sezon maalesef ki hiç gol atamadým. Zaten doðru düzgün de oynamadým. Bu sezon kupa maçlarý dahil toplam 5 gol attým. Hedef olarak ise kendime lig bitine kadar 10 gol atarým demiþtim. Demiþtim ama. Sezon sonuna kadar da en az 10 gol atacaðýmý düþünüyorum. Az deðil mi, zaten 5'i buldun çýtayý yükseltmeyecek misin ? 10 gole bir ulaþayým da, fazlasýný da atabildiðimiz kadar atarýz.. Daha fazlasý geldi mi gelir, ama 10 lig golü.. Peki sezon baþý gönderilmek istenen bir oyuncuydun, o zamanlar ne hissettin ? Ben açýkcasý þunu söyleyim. Ben gidecektim, kesin. Yani bir futbolcunun hayali var. Oynamak istiyor. Tabii ki bir kulüp menajeri geldiði zaman olur. Alacaðýnýn büyük bir kýsmý azaltýlýr, feragat edersin. Ben de zaten gitmeye karar verdim. Ama hocamýz gerçekten beni çok tutuyor, gerçekten bana fazlasýyla destek oldu. Bende hocamýzý çok seviyorum. Ona çok þey borçluyum ve özellikle o dönemde borcum bir hayli çoðaldý. Benimle her gün konuþtu, gitmemem konusunda bana telkinlerde bulundu. Çalýþmamý ve asla pes etmemeni söyledi. Forma için savaþmamý ve o formayý hak etmemi, bana zaman geldiðinde forma þansý vereceðini söyledi. Denememi istedi. Olmadýðý taktir de ise sezon ortasýnda istediðim kulübe gidebileceðimi söyledi. Bende sabrettim ve kaldým. Ýyi çalýþtým, hala da

Sportif

çalýþýyorum, ilerde de çalýþacaðým. Çünkü Allah çalýþana veriyor. Ama pek de bu olaylarý kafama takmadým. Gönderecek olmalarý veya para konularýný dert etmedim. Benim için önemli olan kendimi göstermekti, bunu da baþardým, devamýný da getireceðim. Bu konularý fazla da düþünmüyorum, düþünmedim de. Sezon baþý ne söylendiðiyle, gönderilmek istememle ilgili düþünmedim ve de pek ilgilenmedim. Zaten ilgilensem hemen gidebilirdim. Kalamazdým, kalmazdým. Deðmezdi yani burada kalmaya.. Þimdi Kayserispor için yeni prens doðdu ve seni Hakan Þükür'ün veliahtý olarak gösteriyorlar. O dönemler, yani gönderilmek istendiðin dönem hiç aklýna geliyor mu? Hakan Þükür'e benzetilmek çok hoþuma gidiyor. Öyle bir futbolcunun veliahtý olarak gösterilmek, onun yerini alacak kiþi olarak gösterilmek beni mutlu ediyor. Ama o günleri hiç düþünmüyorum. Futbolun en önemli kurarý sabýrdýr. Sabýrlý olacaksýndýr. Ben sabýrlý oldum ve kazandým. Þans geldi mi de þansý iyi deðerlendireceksin. Bana git dedikleri kimi zaman aklýma geliyor ama, onda da kimseyi suçlamýyorum. Kendimi gösterme fýrsatý bulamamýþtým.. Peki geçen yýl ile bu yýl arasýnda Turgay'da anormal bir deðiþim oldu mu, yoksa Turgay geçen yýl ki Turgay mý ? Kadroya zor giriyordum, ya da oyuna son dakikalar dahil oluyordum, ama güçsüzdüm. Bir futbolcu oynadýðý sürece daha iyi olur. Oynamadýðý sürece

24


FUTBOL

SPORTiF

yavaþ yavaþ hem psikolojik hem de kondisyon olarak zayýf düþer. Bir de geçen sezon orta saha oynuyordum, orta saha oyuncusu çok koþar ve yorulur. Kondisyonu iyi olmak zorunda. Açýkça söylemek gerekirse geçtiðimiz yýl benim kondisyonum problemlerim vardý. Ama bu sezon baþý kendimi geliþtirdim. Geçen sezonki Turgay'a bir þeyler kattým. Bir de bu sezon forvet oynuyorum. O da benim için daha iyi oldu. Bunun da muhakkak ki bir etkisi var. Hangi mevkilerde oynayabiliyorsun ve gerçek mevkiin neresi ? Ýyi bir soru. Ben Avusturya'da hep sað açýk oynuyordum. Kimi zaman sol açýk, kimi zamansa orta sahada oynuyordum. Forvet olarak çok nadir oynuyordum. Ama gerçek pozisyonum sað kanat. Peki sana git gol at dediklerinde hiç ürktün mü?

Sana deseler ki, orta saha da mý yoksa forvet de mi oynamak istersin. Cevabýn ne olur ? Kesinlikle forvet. Peki þu anda kimle iyi anlaþýyorsun, kimle partner olmak istersin ?.. Yedeðe çekilmek korsunu taþýyormusun ? Ben býrakmayacaðým, gerçekten elimden geleni yapacaðým ve formayý býrakmayacaðým. Ama hoca bizi kulübeye yada tribüne gönderirse kesinlik küsmem. Daha çok çalýþýr yeniden o sahaya inerim. Partner konusuna gelince de, ben Cangele ve Aghahowa ile birlikte oynadým. Lakin benim için fark etmez. Takým iyi olmalý. Yoksa kim olursa iyi anlaþýrým..

25

En son Beþiktaþ maçýnda 3 puan getiren golü kaydettin, o an ne oldu ne hissettin..? Ben pozisyon yaþanmadan önce o top oraya gelmeden önce ben oraya koþacaðýma karar vermiþtim. Bir his uyandý içimde. Serdar Kurtuluþ'un paniklediðini fark ettim zaten oraya koþarken. O da þaþýrdý, vuramadý. Onu anladým zaten.Topun beni beklediðini düþündüm ve dokundum.. O an aklýma geldikçe hala heyecandan ve sevinçten tümlerim diken diken olur. Þu an olduðu gibi.. Kayserispor'un en fazla seyirciye oynadýðý bir maçta gol attýn, artýk seni en az 25 bin kiþi taný yor. Þýmardýn mý ? Fenerbahçe'ye karþý da gol attým. Þimdi de Beþiktaþ'a gol attým. Ama benim için o maç ayný gün, en fazla ertesi gün biter. Maç maç yaþarým ben. Ama yok Benim Bonusum var, Fenerbahçe'ye Beþiktaþ'a gol attým gibi düþünmüyor, þýmarmýyorum. Elbette bir futbolcu için gol atmak, takýmýna maç kazandýrmak büyük mutluluk verir..

Kayserispor

Ýlk zamanlar çok düþündüm. Dedim eyvah, þimdi tamam.. Ama golcü adamlarla beraber oynadýðýmýz günleri düþündüm. Gökhan Ünal'dan bir þeyler kapmýþtým. Zaten geçen sezonlarda da forvet oynadýðým için biraz üzerimdeki sýkýntýyý attým. O sýkýntýyý üzerimden attýðýma da gollerim geldikçe daha da inanýyorum..

Sözleþmen 30 Haziran 2010 yýlýna kadar.. Bu anlaþma ilk geldiðin yýl ki sözleþme mi? Sözleþme yenileme teklifi aldýn mý ? Öyle bir teklif henüz gelmedi. Ama böyle bir teklif olabilir.

Takýmda arkadaþlýk nasýl.. En iyi anlaþtýklarýn kimler ? Hepsiyle de sað olsunlar çok iyi anlaþýrým. Ama Yusuf, Mehmet Eren, Koray ve ben daha bir kaynaþtým. Birlikte güzel vakit geçirebiliyoruz. Bizim takýmda zaten arkadaþlýk olmasa, bu takým kesinlikle buralara da gelmezdi. Bizim kazanmamýzýn ana sebebi de bu, bizdeki arkadaþlýk.. Sence takýmý ayakta tutan kim? Kesinlikle hocamýz Tolunay Kafkas. Ardýndan Kaptan Topuz, Ragýp Aðabey, Aydýn aðabey.. Belli zaten, takýmý ayakta tutan isimler..

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Kayserispor

“En büyük hayalim Devler Ligi’nde oynamak”

Önemli hedeflerin var mý. 3 büyüklere transfer olmak ister misin? Bir futbolcunun hedefleri olacak. Hedeflerin olmazsa bir yerlere gelemezsin. Zaten hedefleri olmayan kiþi kendini geliþtiremez. Þimdi Kayserispor'da oynayýp da hedeflerinin olmamasý mümkün deðil birde. Ama þu da bir gerçek Kayserispor'da büyük takým oldu artýk. Hedefleri olan, istikrarlý bir takým. Onun için hedefleri mi burada da görebiliyorum. UEFA Kupasý'nda oynamak her futbolcunun hayalidir. Ben bunu yaþadým. Gruplara kalamadýk belki ama, o heyecaný yaþadým. Gruplara kalamamanýn üzüntüsünü de yaþadým. Ama önümüzde büyük yýllar var. Önce UEFA Kupasý'nda sonrada Þampiyonlar Ligi'nde oynamak, hatta orada da gruplara kalmayý isterim.. Þampiyonlar Ligi, devler liginde oynamak en büyük hedefim.. Kayserispor'un hedeflinde þampiyonluk var mý ? Þampiyonluðu daha düþünmeyelim daha bence. Çünkü Trabzonspor'dan baþka hiç bir Anadolu takýmý bu kupaya eriþmeyi baþaramadý. Çünkü zor bir þey. Onun için fazla þampiyonluðu düþünmeyelim. Geçmiþte bunun örneklerini yaþadýk. Þampiyonluk hedefiyle yola devam etmeye kalkýnca düþüþ yaþayabiliriz. Biz iyi futbolumuzu sergilemeye çalýþalým. Kazanabildiðimiz kadar çalýþalým. Sezon sonunda zaten belli olur o.. Kafkas'ýn büyük desteði olduðunu söylüyorsun, Tolunay Hoca baþka bir takýma giderse, onun yanýna gidermisin ? Tolunay hocaya karþý olan sevgimi ve baðlýlýðýmý söyledim.. Olabilir, evet giderim.. Ýsterim.. Özal hayatýn nasýl, var mý söz-niþan ? Hayýr yok. Öyle bir þey yok. Fransa'da yaþayan bir kýz arkadaþým var. Ama ciddi bir þey yok þimdilik. Benim özel hayatým futbolum.. Aileni Avusturya'dan Türkiye'ye getirmeyi düþünüyor musun.? Ýnþallah, iyice formamýza sarýlalým da, getirmeyi düþünüyorum.. Ama iyice buralý olmam lazým.. Türk Milli Takýmý olmadý, ama çýkýþtasýn tam milli takýmlýk bir kývamdasýn, Avusturya milli takýmýndan bir iþaret geldi mi.? Evet, izlendiðimi biliyorum. Çaðýrýlabileceðim konusunda da duyumlar aldým. Kendimi hep hazýr tutuyorum..

Sportif

Turgay bu güzel sohbet için teþekkür ediyoruz..? Bende sizlere ve sizler aracýlýðýyla SPORTÝF DERGÝSÝ okurlarýna teþekkür ediyorum. Taraftarýmýzýn bizlere destek vermesini ve sevgili medyamýzdan da bizlere daha çok destek olmalarýný istiyorum. Herkese bol selam.

26


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Saffet Arslan

Kayserispor’da yöneticilik yapan Ýpek Mobilya A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Saffet Arslan ile Kayseri futbolu ve diðer sporlar üzerine güzel bir söyleþi yaptýk..

Sportif

Sayýn Saffet Arslan.. Kayseri ekonomisi ve sporu için yaptýðýnýz yatýrýmlarý taktir etmemek elde deðil. Biraz geç de olsa sizinle spor üzerine bir söyleþi içerisine girmek bizleri memnun edecektir.. Ben de her zaman için basýn mensuplarý ile iyi iliþkiler içerisinde olan birisi olarak, Kayseri ekonomisi ve spor hayatýna hizmet veren bir kurumun baþýndaki insan olarak SPORTÝF Dergisi'ne röportaj vermekten mutluyum.. Ýnþallah güzel bir söyleþi olacaktýr..

Sayýn Arslan.. Geçmiþte spor için çok önemli giriþimleriniz oldu.. Özellikle futbol dalýnda.. Ancak. Son zamanlarda kendinizi sanki geriye çektiniz. Sebebi nedir ? Açýkçasý bir sanayici olarak benim spora önem vermediðimi söylemek haksýzlýk olur. Profesyonel futbolda takýmlar güç durumdayken hep onlarýn yanýnda oldum. Bunlarý belki Kayseri spor medyasýnýn bile atladýðý noktalar vardý. Mesela bir dönem hakemler Kayserispor'un tepesindeydi.

Antalya'yý herkes hatýrlar. Yükselme maçlarýnda hakkýmýz yendi. Tescillendi hakemler ceza aldý. Biz çýkmýþtýk eðer o haksýz lýða uðramasaydýk. Ondan sonra biz Ýstanbul Hakemler Birliði'nin sponsorluðunu yaptýk. Sebep Kayserispor'a düdük ters ötmesin diye. Hakemlere benim yöneticiliðin döneminde Ýpek olarak sponsor olduk. Bizi ciddiye alsýnlar, Anadolu'nun bir kasabasý gibi görmesinler.. Yanlýþ düdükler ötüyordu. Hakkýmýz yeniyordu. Bunun önüne geçelim diye.

28


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Yönetici var takýmý sürükler, yönetici var hakemlerin yanlýþ düdük çalmasýný engeller. Yönetici var takýmýnýn gündemde kalmasýný saðlar.. Gündemde medyada durdukça siz güçlüsünüz. Bunu 10 yýl önce yaptýk.. Gel gelelim 9 puana þu kadar milyar teþvik, yönetici olarak kafilesi göðüs reklamý.. Bakýyorsunuz Erciyesspor bir dönem düþüyor. Geliyorlar þu reklamý vereceksiniz þu kadar da para vereceksiniz. Veriyoruz.. Erciyesspor'un 1.Lige çýkmasýna yardýmcý olduk. Fena mý ettik, o çýktý, Kayserispor'u da elinden tutup yanýna çekti. Ama, bunu sürekli hale getirmek zor oluyor. Nihayetinde iþ güç, ev var.. Eþraf var.. Bayrak teslimi de yapmak gerekli..

Sayýn Arslan, futbolda görevi neden býraktýnýz? Hiç özel bir sebebi yok. Sporun içinde çok olmak istiyorum. Sað

29

çirkinlik ve çirkeflik olmamalý”

olsunlar özel maçlarda hep davet ediyorlar. Ama iþ yerindeki görevim beni rahat býrakmýyor. Zaman ayýramýyorum. Belki altýnda yatan baþta da söylediðim gibi, önemli bir maçla buradaki iþimi kýyasladýðým zaman buradaki iþ aðýr basýyor. Belki bazý arkadaþlarým gibi çok fazla tutkum olsa iþi bekletip maça giderim. Bu tutkunlukla da ilgili. Söylediðimi kale almak lazým Kayserispor'daki görevimi býrakmamýn hiçbir sebebi yok. Çocuklar belki büyüyünce ve iþleri onlara aksamayacak þekilde devrettiðimde yeniden yöneticilik yapabilirim. Ama önce benim o vakidi ayýrabilir olmam lazým. Yoksa beni neredeyse her genel kurul zamaný çaðýrýr arkadaþlar. Ama iþlerimizi hem yönetip hem yürütebilir konumda olmamýz nedeniyle þu an uzaðýz. Ýleride yarý emeklilik dediðimiz sadece yöneticilik dönemine geçersek, çocuklarýmýzýn artýk bize çok gerek koymadan iþlerimizi yapabiliyor olmasý beni sporun içine faal olarak çeker.. Peki sayýn Arslan.. Bu takýmlarýn cefasýný çeken birisi olarak, þimdi sefa sürmek varken neden yöneticilik yapmak istemiyorsunuz ? Bunun iki sebebi var. Bir tanesi þehrimin takýmlarýnýn iyi yerde olmasý benim meselem. Ama onun neresinde olduðum meselem deðil. Takýmlarýmýz baþarýlý olsun, þehir ondan mutlu olsun yeter.. Biz yanýnda, arkasýnda destekçisi olalým, ama içinde olalým. Takým iyi yerdeyken bizde rahat yerde olalým düþüncesi bizim tasamýz deðil. Ýkincisi.. Futbol benim çok yakýn bir hobim deðil. Ýzlerim ama çok fazla beni çekmez, futbol düþkünlüðüm yok. Ben takým tutarken de light tutarým. Kayserispor ve Milli Takým'ý bunlarý milli duygularla tutarým. Hatta bunun her hangi bir Türk takýmýnýn Avrupa'da ki maçlarýnda da yaþýyorum. Ben Galatasaraylýyým, ama Fenerbahçe'nin Avrupa'da ki maçlarýný da takip ederim. Ama

Saffet Arslan

Sanki biraz da soðukluk var gibi hissediliyor.. Haksýzmýyým ?.. Mutlaka haklýlýk payýnýz var.. Bakýn Kayseri'de Boydak gerçeði var.. Saðolsun, spor için neler yaptý.. Hala da yapýyor.. Ama, uðradýðý haksýzlýk hiç de hoþ deðildi.. Boydak, baþkanlýk yapý yor, baþkanlýk yardýmcýlýðý yapý yor. Erciyesspor'da baþkanlýk yapýyor ve küfür yiyor. Ana avrat.. Biz Anadolu iþadamýyýz. Biz, "sen bana küfret þeref duyarým" diyemeyiz. Biz ailesine küfreden oldu mu çileden çýkarýz. Gururumuz var. Namus düþkünlüðümüz var. Küfreden insan bunu düþünecek, ya da o sahaya sokulmayacak. Spor centilmenliktir, ahlaktýr.. Sporun yoksa ne önemi olur. Spor alanlarý küfür edilen, bir birini döven, öldüren yer olarak raiþ kabul edilirse spor sahalarýnýn kapatýlmasý lazým. Spora çirkinlik, çirkeflik sokulmayacak. Ýþ adamý bütün bunlarý organize eden deðildir. Spora destek verir. Yaþandý bunlar biliyorsunuz. Ýþ adamlarýný spordan soðutan bu tür seviyesiz davranýþlar. Baþkalarýný da soðutuyor. Onlarý da býktýrýyor.

“Sporda,

Sportif


Saffet Arslan

GENÝÞ AÇI

Sportif

SPORTiF

bunlarýn dýþýnda futbol maçý ile ring veya tenis maçý var olsa, ben ring yada tenis maçýný seçerim. Tenisi dinlendirici bir spor olarak görüyorum. Tenis dünyanýn en aðýr güç sporlarýndan birisi. Depar var çünkü. Depar olmasa aðýr deðil. Çok ciddi bir depar var. Teknik, zeka, estetik, hýzlýlýk, strateji.. Gerçi sporlarýn hepsinde olmalý bu. Atatürk demiþ ya, ben sporcunun zeki ve ahlaklýsýný seve rim diye. Zaten olunca oluyor. Ama ahlak kýsmý tartýþýlýr. Fakat spor ahlaký çok çok arttýrýyor bu bir gerçek. Zeki ve çevik olunmazsa baþarýlý olunmuyor. Bu teniste daha fazla geçerli. Bir boks ta o kadar deðil. Ama teniste milimlerle salisenin 10'da 1'i kadar zamanlarla falan baþarýlý olunuyor Estetik bir spor, dinlendirici bir spor. Oynayana bir baský var. Ama izleyen için çok zevkli bir spor. Güzel keyifli ve zevkli bir spor. Yeni statda kendinize loca almayý düþünüyormusunuz ? Evet. Böyle bir düþüncem var. Normal bir sanayiciye göre futbola alakam çok. Ama benden daha çok alakalý arkadaþlarým var. Onlara bakarak benimki mesafeli sayýlýr. Fakat bundan sonra izleme noktasýnda tabii ki bundan sonra yeni stadyumda bir loca almayý

düþünüyorum. Artýk iki haftada yada ayda bir maça gitmek istiyorum. Dolayýsýyla seyir zevkini artýrmasý mümkün. Zaten bir alt yapýsý var. Ama dediðim gibi garipsediðim de bir durum var. Spor futboldan ibaret deðil. Futbolun dýþýnda deðir sporlarýn da ilgiye ihtiyacý var. Amatör branþlara ilginizi biliyoruz.. Bunlardan bizlere bahsedermisiniz.. Bokstan, Tae Kwon Do'ya, amatör Emniyet spor'a (uzun yýllar baþkanlýðýný yaptým) ve kalkýnmaya öncelik sayacaðýmýz kenar mahalleye götürüp 4 yýldýzlý 5 yýldýzlý 400 kiþilik spor salonu yaptýk. Bunlar hafife alýnacak bir þey mi.. Tüm bunlarý yaz bir sayfaya.. Ardýndan temiz bir sayfa aç.. Tüm bunlarý yap, yöneticiliði de yap, iþini de terk et.. Ben bunlarý yapamam. Bir de þu var. Futbola sýra dýþý tutkun. Benim spora düþkünlüðüm var. Ama futbola düþkünlüðüm az. Ýyi bir tenis izleyicisiyim. Tenis maçlarýný kaçýrmamaya çalýþýyorum tv'de. Ring sporlarýný çok severim. Ring sporunu seven insan için "vurdukýrdýyý seven insan" yakýþtýrýlmasý yapýlýyor. Ama deðil. Bir Muhammet Ali'yi, bir Þamil Sam'ý gözümüzün önüne getirirsek böyle

olmadýðý ortaya çýkar. Ben ring sporlarýný eskiden beri severim. Onun bende bir yeri var. Tenisi seviyorum. Mesela bunlar Kayseri'ye gelmiþ olsa giderim. Tae Kwon Do yönetiminde delegeliðim var. Türkiye'de bu sporlar bir yere gitsin istiyorum. Þu sýralar boksa Kayseri'de biraz önem vermek istiyorum. Nasip olursa Faruk Hasetçi ile spor salonlarýnda bu spor dalýyla ilgili tabana inmek istiyorum.. Spora olan yatýrýmlarýnýz ile ilgili hedefleriniz nedir ? Benim gönlümde yatan aslan, artan vaktimle bir taþla iki kuþ vurmak. Hem hobim olan ring sporlarýný amatörce yaþamak. Hem de bütün Türkiye'nin önce Kayseri'den baþlayarak özellikle kenar mahalledeki gençliðe en pratik yoldan spor salonuna çekip, boks, tekvando, judo gibi sporlarla tanýþtýrmak. Ana maksat o çocuklarý kötü alýþkanlýklardan kurtarýp spor ahlaký ile ahlaklandýrmak. Hocalar, spor öðretirken sadece spor öðretmiyor. Sporun donanýmlarýný da öðreti yor. Saygý sevgiyi, psikolojiye hakimiyeti, pozitif eneri yaþantýsýný deliyor ve bu ona bir doyum yaþatýyor. O artýk kavgacý insan olmuyor. O artýk ezik durumunun

30


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Bu anlattýklarýnýzý, neden Ýpekspor veya kurumunuzu temsil eden bir spor kulübü ile yapmýyorsunuz ?.. Ýsim þu olsun ya da ben baþkan olayým gibi bir niyetim yok. Bunlar alt baþlýklar. Mesele burada gençliði dert eden, gençliðin iyi yerlere gelmesini isteyen bunun içinde sporu kullanan, sporun þahsýnda çocuklarý daha pozitif bir yaþantýya çeken, bunu yaþarken de içinde onlarýn baþka ihtiyaçlarýný görüp, doðru ihtiyaçlarýný görüp doðru yere maddi-manevi yardýmcý olmak istiyorum. Bunu baþkaný olarak yapmakta olabilir. Baþkaný olmadan birilerini baþýna geçirerek arkadan fahri baþkan olarak yapmakta olabilir. Önemli olan bir þeyi yaptýrtmak, buna vesile olmak, maddi ihtiyaçlarýný görmektir. Adý Ýpek olmuþ olmamýþ, Saffet Bey baþkaný olmuþ, fahri ya da resmi fark etmez. Bu ikinci planda, yani iþin þov kýsmý beni ilgilendirmiyor.

31

“Binlerce çocuðu salonlara çekmek istiyorum” Ýþin þov kýsmý olsa, iþte o zaman futbol daha çok iyidir. Ýþte o zaman futbol takýmýnda yönetici olursunuz. Ayný imkanýn belki daha yarýsýný vererek orda bütün kollarda çalýþýrsýnýz. Daha çok reklam eder, daha çok prim toplar. Ben onu istemiyorum. Hiç istemiyorum..

Sayýn Arslan.. Tenis'e olan düþkünlüðünüz aþikar. Ýzliyorsunuz.. Oynuyormusunuz ? Ýzlemeyi seviyorum. Oynamayý sürdürülebilir hale getiremedim. Partnerim olmamasýndan. Ama bu bir þeyse tenis kýyafetim var. Raketim var. Fabrikamda onun sahasý var. Ýþten güçten bunu arttýramadýk Oynamayý sürdüremi yoruz. Kayak sporunu severim. Ama yapamýyorum. Ýsteyip yapamadýðým çok þeyim var. Keþkelerim var. Artýk biz 50 yaþýný geçtik. Bundan sonra kayma felan bize biraz riskli olur. Çocukluktan gelmediði için. Arzu ederdim ki, gençlik yýllarýmda kayma pratiðimi geliþseydi. O pratiðin üzerine daha rahat kayabilirdim. Ama þimdi o pratiði geliþtirmeye kalksam risk. Ama çocuklarýmý alýþtýrmaya çalýþýyorum. Kaymayý destekliyorum. Kayma sporunu destekliyorum. Gerek buz pateni gerekse daðdaki kayak ile. Ýnsanlarýmýza kayaðý tanýmasý lazým.. Çok güzel ve ke yifli bir spor. Temiz hava alýyorsunuz, deþarj oluyorsunuz, rahatlýyorsunuz. Güzel bir spor. Ama kendim maalesef gençlik yýllarýmýzda 24 saatte 19 saat çalýþtýk. 19 saatten kalan sürede de uyku sýra bekliyordu. Dinlenme ihtiyacým vardý. Spor ve sosyal faaliyetlere zaman ayýrmam mümkün olmadý. Büyüme iþi geliþtirme yýllarýmda. Gençlik yýllarýmda önceleri maddi imkansýz lýk, sonralarý zaman imkansýzlýðý. Ýþ bizi çok içine çekti. Çok yordu, çok çalýþtýrdý. Keþkelerim bunlar. Spora her þeye raðmen, spora vakti ayýrabilseydim tatbikatýnda yaþama, sporun her dalýna futboluna, tenisine.. Hepine zaman zaman parça parça hele hele kayma ve tenise zaman ayýrabilseydim. Harika olurdu. Vakit ayýramadým. Boks eldiveni ve torbasýný aldým. Çalýþýyorum felan ama tam ben çalýþýrken sýra dýþý iþler geliyor. Hayýr ben o iþi yapamam, bu zamanýmý spora ayýrdým diyemem. Bizde yok bu. Avrupalý da var. Ama biz hala Cumartesini kendimize alamýyoruz. Pazar þimdilerde aileye ait. Büyüme yýl-

Saffet Arslan

getirdiði dezavantajý yansýtmýyor. Bir tinerci çocuða bakýn. Hep bastýrýlmýþ duygular yaþýyor. Ama bu sporlarla uðraþana bir bakýn kavgaya bulaþmak istemiyor. Çünkü onun bir baskýsý yok. Dayak yerim korkusu yok. Nasýl olsa kendini savunabilir. O yüzden böyle bir ahlak dýþý hareket içinde olmaz. Çünkü spor ahlakýný almýþ, ezilmiþlik duygusunu atmýþtýr. Dolayýsýyla biz onu o çocuklara götürmek istiyoruz. Bunu hatta 5 tane, 10 tane 100 tane deðil. Kayseri'de kaç tane spor salonu varsa, Milli Eðitim ve Üniversite'ye baðlý spor salonlarýna mümkünse binlerce çocuk çekmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde ben bunu yapmak istiyorum. Tekvandoda biraz yaptým. Þimdi boksta yapmak istiyorum. Tabii Faruk Bey'in de gayreti olacak bu iþte tabii. Bende organize etmek, imkan saðlamak ve maddi destek saðlama þeklinde, Kayseri'de ring sporlarýyla gençlerimizi tanýþtýrýp, spor ahlakýyla onlarý meþgul etmek, bu vesileyle varsa benim çözebileceðim dertlerine de yardýmcý olmak istiyorum..

Sportif


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Arslan: Spor imkaný tanýnmalý

Saffet Arslan

larýnda o bile yoktu. Spor araya giremedi. Çok istememe raðmen. Fiziki olarak sportif yapýmda olmasýna raðmen, tenisin boksun, eþyalarým donanýmlarým olmasýna raðmen yapamadým. Ha, yaptým.. 1 gün yaptým, 10 gün yaptým, 20 gün yaptým. Ama sürdürülebilir hale getiremedim.

Sportif

Yoðun iþ temposu içerisinde, spora olan düþkünlük fazla ve sevindirici tabiki.. Ayrý spor dallarý.. Unutmadan, binicilikle de alakadar olduðunuzu belirtmek gerekli, deðil mi? Binicilik ile de alakadarlýðým var.. Çok iyi olmasa da normal binerim. Biniciyim ama at binicisi deðilim. Erciyes Atlý Yayla þenliklerinde biniyorum bu aralar. Daha önce gençlik yýllarýmýzda bineklerimiz eþek ve at idi. Uzak yerlere at ile yakýn yerlere eþekle giderdim. Ama bizim biniciliðimiz profes yonel deðil. Profesyonel manada deðil. Amatör biniciyim.. Peki, spor sevgisini nasýl sokaða indirgeyebiliriz? Bu daha öncede yapýldý. Okullardaki talebelerden baþlanmalý bu. Okullarýn hepsinin hemen hemen beden eðitimi öðretmenleri var. Beden eðitimi öðretmenlerinin bazýlarý daha öne çýkmýþlar, spor adamý gibi davranýyorlar. Gençlerle özel ilgileniyorlar. O hocalar, zaten hemen hazýr bekli yor hepsi. Örneðin Hacý Aydýncý Ýlk öðretim Okulu. Müdürü de yatkýn, beden eðtimi öðretmeni de yatkýn. Buraya varýp öðrencilerini spor ile eðitme önerisini yaptýðýnýzda size çok teþekkür ediyorlar. Eksiklerini tedarik ediyorsunuz ve o çocuklarý geliþtirmek kalýyor. Ne kadar güzel hiç zorluk çekmiyorsunuz. Sokaktan çocuk toplamak zorunda kalmýyorsunuz. Hemen hemen hepsi okulda zaten. Her mahallenin bir okulu var. Okulun sporla ilgili beden eðitimi hocasý var, yönetimi hazýr, alt yapý hazýr. Siz sadece salonunuz var mý,

eþyayý alabiliyor musunuz. Bu kadar. Yani þehrimiz insanýna özellikle kenar mahallesine spor imkaný götürmek lazým. Bunu milli eðitim kendince yapýyor. Ama salon verince daha fazlasý olur. Salon vererek, hoca vererek eþya vererek yaparsýnýz. Bunlarý verince onlar zaten geliyorlar.. Yani sözün özü gençliði spor ahlaký ile ahlaklandýrmak lazým.. Çok doðru söylüyorsunuz.. Sayýn Arslan, bu güzel spor sohbeti için size teþekkür ediyoruz. Ýnþallah, aktif sporun içerisinde siz deðerli insanlarý yine görme þansýmýz olur.. Bende size teþekkür ederim. Buradan sevgili hemþehrilerimize sevgi ve saygýlarýmý iletiyorum. Spor dolu, baþarýlý ve huzurlu bir hayat diliyorum..

Röportaj: YAVUZ YIKILMAZ

32


YATIRIM

SPORTiF

MHK Baþkaný, Türkiye'nin en modern stadýnýn Kayseri'ye yapýldýðýný söyledi

HAYRAN KALDILAR Övgüler yaðdý..

Sona geliniyor..

HK Baþkaný Oðuz Sarvan, yapýmý devam eden Kayseri Þehir Stadý'nýn Türkiye'nin en modern stadý olduðunu söyledi. Taþýdýðý özellikler itibariyle de Avrupa'da sayýlý stadlardan birisi olacaðýný ifade eden Sarvan, Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki için de övgü dolu sözler sarfetti. aþkan Özhaseki'nin eþliðinde MHK üyeleriyle birlikte stat inþaatýný gezen MHK Baþkaný Sarvan, "Sayýn Baþkan ve Kayseri hakkýnda çok þey duydum ancak buraya gelince bunlarýn az bile olduðunu gördüm. Türkiye'nin en moden stadý burada yapýlýyor. Avrupa bile sayýlý stadlardan birisi olacak. Kayseri'yi de þehircilik açýsýndan çok modern ve geliþmiþ buldum. Sayýn Baþkaný hem modern þehir için hem de bu muhteþem stad için kutluyorum" dedi.

üyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki de haftada birkaç gün gelip staddaki geliþmeleri takip ettiðini ifade ederek, "Her geliþimde bir ilerleme görüyorum. Ýnþaat hýzla devam ediyor. Yaklaþýk 400 kiþi harýl harýl çalýþýyor. Sona yaklaþtýk, koltuklarýn yerleþtirilmesine de devam ediliyor. Ýnþallah Türk Futbolu için modern bir stadý þehrimize kazandýrmýþ olacaðýz" diye konuþtu. aþkan Özhaseki ve Sarvan açýklamalarýn ardýndan tribünleri, soyunma odalarýný ve localarý gezdikten sonra atletizm pisti ve olimpik yüzme havuzuna geçti. Burada da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Baþkan Özhaseki, Kayseri'nin spor merkezi olma yolunda hýzla ilerlediðini söyledi. MHK üyeleri de, stadý hayranlýkla gezdi..

M B

Sportif

B B

34


YATIRIM

SPORTiF

B

üyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki Kayseri Mimar ve Mühendisler Grubuna yapýmý tamamlanmakta olan þehir stadýný ve yanýndaki diðer spor tesislerini anlattý. üze yakýn mimar ve mühendisin katýldýðý brifingde ilk olarak þehir stadýný gezdiren Baþkan Özhaseki teknoloji harikasý bir stad yapýlmakta olduðunu belirterek, "Kullanýlan teknoloji, çelik aksam, aydýnlatma ve ýsýtma tertibatý ile Türkiye'de kullanýlan en üst düzey malzeme ve teknik imkanlarý barýndýrýyor. Türkiye'de ilk defa 232 metre uzunluðunda çelik aks uzunluðu burada geçildi, koltuklar döþeniyor, herþeyi ile mükemmel bir stad ortaya çýkýyor" dedi. aþkan Mehmet Özhaseki, stadýn maliyetinde herhangi bir artýþýnda söz

Y

konusu olmadýðýný da kaydetti. Brifingde daha sonra mimar ve mühendisler gurubuna Þantiye Þefi Yavuz Özkeþkek tarafýndan teknik bilgiler sunuldu. üyükþehir Belediye Baþkaný Özhaseki ve beraberindekiler ayrýca olimpik yüzme havuzu, atletizim pisti ve diðer spor tesislerini de gezdi.

B

B

35

Sportif


YORUM

SPORTiF

YANLISLAR DiZ BOYU ! ,

Sportif

Seçim meydanlarýnda mangalda kül býrakmayýp Hani bir söz vardýr.. Ýþi, ehline teslim etmez seniz, sonucuna razý olmalýsýnýz. Ülkemizde "Gençleri kahve köþelerinden kurtaracak, her hemen her alanda olduðu gibi, sportif anlamda da tarafý semt sahalarýyla dontacaðýýýzzz" diye hava bu tür önemli yanlýþlýklar her zaman için olabiliyor. atanlarýn, ilerleyen aylarla birlikte güya destekBilindiði gibi Pekin'de yapýlan 2008 Olimpiyat ledikleri Belediyespor kulüplerini ne hale getirdiðiOyunlarý ülkemiz adýna hiç te arzuladýðýmýz gibi ni ibretle gördük ve herhalde görmeye de devam geçmedi. Güreþte aldýðýmýz tek altýn madalya ile edeceðiz. Hani nerede bu sözler ? Hani kahve birkaç gümüþ ve bronz madalya, avuntumuz oldu. köþelerinden kurtardýðýnýz gençler ? Hani yapNüfusu 70 milyona dayanan koskoca bir ülke olan týðýnýz veya yapmayý vaat ettiðiniz semt sahalarý ? Türkiye'ye alýnan bu sonuçlar asla ve asla yakýþ- Ýstisnalar kaideyi bozmuyorsa, yok ! madý ! Özvatan Belediyespor, Hisarcýk Belediyespor, Neredeyse bir Ýstanbul kadar olmayan ülkelerin Gesi Belediyespor, Kýranardý Belediyespor, Hacýlar bile gerisinde kalmak gerçekten de acý bir Belediyespor, Gürpýnar Belediyespor, Süksün Belediyespor, Develi Belediyespor faaliyetine ara durum…Örneðin, Jamaika ve Küba'nýn. veren veya kapanan takýmlardan þu "Peki, bunun nedenleri neler ?" an aklýma gelenleri. Ha, bu arada futderseniz, yazýmýn baþýnda belirttiðim gerçek ortaya çýkar : Ýþi ehline teslim bol þubesi kapatýlan Elektrikspor'u da etmemek ! bunlara eklemeliyim. Bizim ülke olarak spor politikamýz Sporu tabana yaymak için yola bugüne kadar olmadý ve galiba bu çýkanlarýn da göstermelik çabalarý gidiþle de daha uzun yýllar olamayadýþýnda elle tutulur, gözle görülür bir cak.. Ata sporumuz diye bilinen icraatý olmadý ne yazýk ki ! O zaman güreþte dahi baþkalarýna öðretülkemizde sadece futbol branþýnýn ilgi tiðimiz, bizim icat ettiðimiz oyunlarla görmesi ve milyonlarý peþinden sürükkaybediyoruz. lemesi çok doðal.. Türkiye'nin örneðin Bekir DEMÝRAÐ Futbolda belirli ve oturmuþ bir sisOlimpiyat veya Atletizm branþýnda bdzirveci38@hotmail.com temimiz yok. Çýkýn yurtdýþýna, size Avrupa þampiyonasý düzenleyeceðine mutlaka Türkiye'nin futbolda bir ekol olmadýðýný inanýyor musunuz ? Ben inanmýyorum da. söyleyeceklerdir. Yani gününde ve havamýzda olur- Düþünün bir kere.. Koskoca Olimpiyat Stadý'nda sak, yenemeyeceðimiz takým yoktur. Þayet rekor kýrmak ve yarýþmak için bekleþen, hazýrlýk deðilsek, Malta'ya, Lüksemburg'a dahi kaybederiz. yapan yüzlerce atlet ve tribünlerde sadece onlarýn Sporun ana branþý olan atletizm de dahil olmak yakýnlarý ? Ýnanýn böyle bir organizasyon üzere diðer dallarda da bu örnekleri çoðaltabiliriz. Türkiye'nin sportif imajýný yerle bir eder. Ýþi ehline emanet etmiyor ve sonrasýnda da Görüyoruz, baþka ülkelerde böylesi organizasyonlar geçen yýllara yanýyoruz (!).. en az futbol kadar izleyici topluyor. Geçtiðimiz günBaþka ülkede olsa, bu baþarýsýzlýklar sonrasýnda lerde Zagrep'te yapýlan Atletizm Grand Prix yarýþSpor Bakaný ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü o malarýnda tribünlerde boþ yer yoktu.Ama bizde koltukta asla oturmaz , anýnda istifa eder ! olsa, hiç sanmam ! Çünkü biz sabýrsýz bir milletiz. Ama bizde genelde bu iþler genelde ahbap- Ýleriye yönelik plan ve programlar bizi pek çavuþ iliþkileriyle yönetildiði ve iktidara yakýn isim- açmaz.Görmüyor musunuz bu sabýrsýzlýk nedeniyle ler tarafýndan üstlenildiðinden Birazcýk eleþtirilir, Süper Lig ve Bank Asya 1.Ligi baþladý baþlayalý kaç sonra da unutulur gider. Hem Spor Bakaný, hem Teknik Direktör'ün kellesi alýndý ? Millet olarak günübirlik baþarýlarla avunmayý pek severiz de Genel Müdür koltuða yapýþýr kalýr (!).. Oysa bu ülkenin sporunu yöneten baþta onlar.. nedense. Zaten öyle olmasa, bugüne kadar mutlaEðer baþtakiler sporu ülke açýsýndan "en iyi ka ama mutlaka bir SPOR politikamýz olurdu..Sýrf tanýtým aracý" olarak görmüyorlarsa ve sporun için- futbolla yatýp futbolla kalkýyoruz. Onun için de den gelmemiþlerse, gelecekteki uluslar arasý diðer branþarýn çoðunu millet hiç bilmiyor, çoðu da þampiyonalarda da sonuç Pekin-2008 üvey evlat ! Baþta söylediðim sözü burada bir kere daha Olimpiyatlarý'ndakinden pek farklý olmaz. Olmasýný da bekleyemeyiz. Çevrenize þöyle bir bakýn… tekrarlamak ve olayý noktalamak herhalde iyi olaKapanan, faaliyetine ara veren, ligden çekilen kulü- cak.. "Ýþi ehline teslim etmezseniz, sonuçlarýna da plerin büyük çoðunluðu Belediye kökenli. katlanýrsýnýz" Bilmem anlatabildim mi ?

36


Ýstasyon Caddesi Tapýnç Ünlü Ýþhaný No:5/301 Kocasinan - KAYSERÝ


Salih Balcý

MEDYA

Sportif

SPORTiF

Sayýn Balcý.. Uzun süredir gerçekleþtirmek istediðimiz bir röportajý yapýyoruz. Biz basýn mensuplarý, sizi elbette yakýnen tanýyoruz. Ama deðerli okuyucularýmýz için de kendinizi tanýtýrmýsýnýz.. 1956 doðumluyum. Kayseri'nin güzel beldelerinden Hisarcýklýyým. Evli ve 3 çocuk babasýyým. TSYD üyesiyim. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti kurucu üyesiyim. Basýn Þeref Kartý ve AIPS kartý sahibiyim. Mesleðe 1972 yýlýnda Tercüman Gazetesi’nde Amatör maçlarý izlemek üzere muhabir olarak baþladým. Hem okula gidi yor hem çalýþýyordum. Daha sonra Günaydýn Gazetesi, o zamanlarýn web Ofset tabiri kullanýlan matbaasýna sahip Kayseri Haber Gazetesi'ni kurdu. Türkiye'de bu gazeteden Kocaeli Haber, Kayseri Haber, Adana Çukurova Haber ve Eskiþehir Son Olay gazetelerini finanse etti. Bölge gazetesi olarak. Burada da çalýþtým. Spor muhabirliðini dýþýnda Adliye ve Siyaset muhabiri olarak da çalýþtým. O yýllarda bu zamanki gibi Ajans sistemi yoktu. Biz kendi haberimizi kendimiz bulur, kendimiz yapar ve kendimiz hazýrlardýk. 1977 yýlýna

kadar çalýþtým. Ardýndan 2 yýllýk bir askerlik arasý verdim. 1979 yýlýnda geldim. Kayseri Olay Gazetesi'ni rahmetli Þemsettin Çetinsöz ile birlikte organize edip kurduk. Kayseri'de piyasaya çýkan tek gazeteydi ve günlük net satýþý 9-10 binlerde olurdu. Zaten 12 Eylül öncesi çok gergin olduðu için milletin haber alma alaný çok fazla deðildi. Bu yüzden de satýþý çoktu. Ýyi bir gazeteydi zaten, iyi bir oluþumdu. Bunun akabinde de Yeðenaðalar'ýn Anadolu Haber'i organize ettik. Ben hiçbir yerde anlaþmazlýklardan veya maaþla ilgili veya çalýþma þeklinden ayrýlmadým. Hepsinin baþýna iþ geldi de ayrýldým. Kendi inisiyatifim dýþýnda geliþti bu olaylar. 30 yýl içinde 5 gazete deðiþtirdim. Bakýyorum yeni nesil arkadaþlar 1 yýlda 5 kurum deðiþtiriyor. Bir bakýyorsun A gazetesinde bir bakýyorsun B televizyonunda bir bakýyorsun C dergisinde.. En son Erciyes Televizyonu'nda çalýþtým. 1997-1998 senesinde emekli olduktan sonra 4 yýl daha çalýþtýk. Ardýndan da Kayseri Maç Gazetesi'ni çýkarttým. Bunu da bir para kazanmak için deðil, adre simiz belli olsun, bildiðimiz iþi

yapalým, eðer bir þeylere örnek olabilirsek, eðer Kayseri'ye iyi hizmet edebilirsek diye bu gazeteyi çýkarttým. Gazeteciliði baþlamanýzýn bir hikayesi var mý sayýn Balcý ? Var.. Herkesin bir hikayesi var. Benimde bir hikayem var. Fotoðrafçýlýða çok meraklý olduðum Ortaokul yýllarýmda doðum yerim Hisarcýk'ta bulunan Foto Nazým'da (eskiler çok iyi bilir) iþe baþladým. Foto Nazým benim ustamdý. Yaz aylarýnda onun yanýnda çalýþýyordum. Daha sonra Murat Taþkýn, Tercüman Gazetesi Bölge Müdürü olarak Kayseri'ye geldi. Murat Taþkýn, fotoðraflarýný bizde yani Foto Nazým'da yaptýrtýrdý. Benim hareketlerime, konuþma þeklime ve yazýma dikkat etmiþ. Nazým aðabeye "Bu çocuktan iyi gazeteci olur, bunu bana ver" diyerek beni yanýna aldý. Öyle de baþladý gazetecilik yýllarým.. Yani fotoðrafçýlýkla baþladým ben bu mesleðe. Ýyi bir foto muhabiriydim. Foto Muhabirleri Derneði'nin kurucu üyesiyim. Ayný zamanda bir çok fotoðrafýmdan ötürü de ödül almýþlýðým var.

38


MEDYA

SPORTiF

o filmden yapýlýrdý. Ondan sonra baskýya girerdi. Bu dediðim Anadolu Haber döneminden sonra yapýlmaya baþlamýþtý. Ondan önce kliþe ve entertip yazý. Kurþunlu yazý yani. Onun da bir makinesi vardý, Daktilonun büyüðüne ben zer. Onun büyüklüðü 1 metre kare civarýnda haznesi olurdu. 29 harf olurdu orda. Her harften 30 yada 50 tane olurdu. Sen A harfine bastýðýnda hazne A kapaðýný açar, gelir oraya düþer. A-B yan yana düþer, kurþun alttan basar, satýr satýr çýkardý o yazýlar. Kurþunla çýkardý. Kurþun kullanýlýrdý. O alet mekanizmasý düzgün bir aletti. Ýner çýkar, o harfleri de alýr oralara daðýtýrdý. Yani büyük bir aletti. Zaten matbaalarda olurdu yalnýzca. Mesela gazetecilikle ilgilenenler bilir, "sayfa baðlandý" derlerdi. Gerçekten de sayfa iple baðlanýrdý. Kurþunla dizilir, iple baðlanýrdý ki makineye girerken daðýlmasýn diye.. O aþamalardan bu aþamalara geldi. Þimdi aslýnda gazetecilik çok kolay.. Biz Üstün Tuncer, Oktay Ensari, Yavuz Okay (Allah rahmet eylesin) onlarla çalýþýrken, þimdiki gibi çalýþma masamýz yoktu. Kendimize özel masamýz yoktu ki, kendimize özel telefonumuz olsun. 8 kiþi bir çalýþma masasýnda çalýþýrdý. Toplamda 16 kiþi falandýk. O 8 kiþiden de kim ordaysa boþ kalan sandalyeyi kapmak için beklerdik. Sýrf haberi mizi yazabilmek için.. Þimdi teknoloji rahat. Patronlarda geniþ imkanlar veriyor. Herkesin bir masasý, bir bilgisayarý bir telefonu bir cep telefonu ve hatta bir ipotlarý bile var. Biz öyle geldik buralara. Þu bizim yaþýmýzdaki gazeteciler için söylenecek bir þey.. Týrnaklarýmýzla geldik.. Ortam çok farklý imiþ.. Peki, üslup, üsturup farký varmý ?.. Olmazmý.. Biz ukala deðildik. Þimdi muhabirler ukala. Örnek olsun diye söylüyorum.. Biz bir Belediye Baþkanýyla,

39

kulüp baþkanýyla da Milletvekiliyle konuþurken önümüzü ilikliyor, izin alarak konuþuyorduk. Þimdi bazý arkadaþlara bakýyorum hepsiyle de hatta Vali ile bile gazetecilik edebine yakýþmayacak tavýrlarla konuþuyor. Bazýlarý Kayserispor Baþkaný ile konuþurken eli cebinde konuþu yor. Bir de bu kiþi muhabir !. Bu yazý iþleri müdürü olur, bir genel yayýn yönetmeni olur, ayný yaþta olurlar, ahbap olurlar onu kabul ederiz. Ama muhabir olarak görevlendirilen kiþi, temsil edemiyor. Bu olmamasý lazým.. Þimdi genç arkadaþlarýn annesine, babasýna, dayýsýna konuþamadýðýný burada kent büyüklerine yapmaya kalkmasý ilerde bu tip arkadaþlara zarar verir.. Mesleðimizdeki genç nesil, gazeteciliði bozuyor mu ? Çok bozuluyor denemez.. Bazý bozukluklar tabii ki ortaya çýkýyor. Bunun sebebi de maddiyat. Elbette kulüp baþkanýyla yemeðe gidersin, seyahate gidersin, bunlar olaðan þeyler ama bunun haricinde bazý duyumlarýmýz olu yor. Bunlarý açýk þekilde söylemek burada hoþ olmaz ama bazý rakamlar dolaþýyor dillerde.. Ben 30 küsür yýllýk gazeteciliðimin 1718 yýlýnda en yüksek mertebede çalýþtým. Kurumumda en yüksek maaþý aldým. Ama benim halen bir evim yok. Halen bir ev sahibi olamadým. 1996'da kurulan bir koope ratifimiz var ya oradan bir ev sahibi olursak olacaðýz. Arabamý kredi ile aldým. Ama bazý arkadaþlara bakýyoruz, çok afaki hareket ediyorlar. Yani demek ki bu iþ çalýþmayla olmuyor. Ve þu da var.. Bizim camiamýzýn standardý yüksek. Kötü bir gömlek, kirli bir ayakkabý ile bir yere gidemezsin. Kravatýn ceketin en iyisini kullanmak zorundasýn. Çünkü gazetecilik temsil yeteneði olan meslek. Temiz giyineceksin, temiz kokacaksýn, temiz konuþacaksýn, iyi yerlerde yemek yiyip iyi yerde dolaþacaksýn. Elbette bunlar için paraya ihtiyaç var. Ama bunu

Salih Balcý

Sayýn Balcý.. O günlerden, dijital ortama… Kýyaslama yapabilirmisiniz ? Þöyle anlatayým.. Ben Milliyet Gazetesi'nde çalýþýyordum. Kayseri'de telefoto yoktu. Biz buradan telefoto haber geçebilmek için, biz fotoðraflarý alýp Kýrþehir'e gidiyorduk. Ankara'dan ekip telefoto'yu alýp Kýrþehir'e geliyordu. Ortak noktada buluþu yorduk. Orda fotoðraflarý Ýstanbul Matbaa'ya atýyorduk. Ardýndan biz tekrar Kayseri'ye geliyorduk. Yani þartlar çok deðiþti. Gazete baþlýklarýný elden diziyorduk. Yapýþtýrma Letraset'ten diziyorduk. Letrasette çok pahalý bir þeydi. Mesela bir baþlýðý yerleþtirmek için bir harften 5'er tane oluyordu. Onlarýn arkasýna kalemle bastýrarak sayfaya çýkartýr onun filmini çeker, o da yüzde yüz büyük olur onu da küçülterek kullanýrdýk. Þimdi bakýyoruz adam bilgisayarda oturup yapýyor. Bizim o yýllarda bir Sayfa Sekreterimiz vardý, bir Pikajýcýmýz vardý.. Pikajcý yazýlarý makineye alýr o zaman mum makineler vardý. Mumdan geçerdi yazýlar. Kartonun üzerine yapýþýr kartonla tezgahta çalýþýlýr. Her þey orda gözükür. Ordan sökülecek yazý sökülür veya deðiþtirilecek yazý deðiþtirilir. Onun filmi çekiliyordu. Fotoðraf yerleri siyah boþ kalýr fotoðraflar ayrý çekilirdi. Çünkü ayný sayýyý tutmaz, daha sonra montajda o sayfanýn üzerinden o fotoðraflar yerleþtirildi. Yani çok adam çalýþýrdý. Periyotlarý da uzundu. Onun da montajý yapýlýrdý. 4 ayrý m o n t a j ý yapýlýrdý. Ama

Sportif


MEDYA

SPORTiF

Salih Balcý

duyduðumuz gibi kazanmak yanlýþ. Yani ekstra iþ yapýlýr. Basýn danýþmanlýðý yapýlýr. Gazete ve dýþarýdan bir iþle bu olay olur. Ama þantajla tehditle, aðlamakla sýzlamakla 3 kuruþ 5 kuruþ toplamayla bu iþ olmaz.

Sportif

Günümüzde, halen varmýdýr bu olay ?. Hele Kayseri'de.. Demek ki oluyor.. Bu iþ gazetecili ðin prestijini de etkiliyor. Zaten bizim Kayseri'de en büyük eksikliðimiz ve idari sýnýfýnýn eksikliði de yaptýklarýný hemen dýþarýya aksettirmesi.. Yani insan sýkýþýr, kendisine yakýn gördüðü samimi bulduðu kiþiden borç para ister. Ama bu istendiði kiþinin dýþarýya "gazetecilere harçlýk verdim" þekil de anlatýlýrsa ki anlatýlmamasý lazým, iþte o zaman tüm meslektaþlarýný bu arkadaþ lekelemiþ zan altýnda býrakmýþ olur. Bu olaylar gazetecilerle karþý karþýya gelen kiþiler için "10 lira verir sustururum" cümlesini kullanmasýna ve düþünmesine de neden oluyor.. Gazetecilikte þu sistem olmasý lazým. Teyit sistemi.. Gazetecilikte bu sistem esastýr. Mesela bir kiþi için sahtekâr deniyorsa ve bu gerçekse bile o kiþiyi arayacak ve "sen sahtekar mýsýn" diye soracaksýn.. Teyidini alacasýn ve o kiþi iddiaya karþýlýk verdiði cevabý alacaksýn.. Kaldý ki bir kiþi çok feryat ederse demek ki o iddia da doðrudur. Bu da bir gazetecilik inceliðidir. Adam açýklamasýný normal bir dille yapar, sakin ve makul olursa o kiþinin söylediði büyük ihtimalle doðrudur. Yani çok baðýrýyor çaðýrýyorsa demek ki orada bir þey vardýr.

Örnekleme yapabilirmiyiz.. Mesela Kayserispor'da Recep Mamur'un veya diðerlerinin ettiði feryat bu. Bak Erciyesspor'da böyle bir feryat yok. Var demek ki orda bir þeyler ki sen feryat edi yorsun. Ýzahat etme yoluna gitmiyorsun. Ha bunu da gazeteci çözecek. O, gazetecinin IQ ile alakalý.. Onu birileri evet ben sahtekarým demez. Git en sahtekarýna (ben sahtekarým) demez. Bakýn bir hikaye.. Adam adliyenin kapýsýnda hakimin, savcýnýn avukatýn önünde çekiyor tabancasýný 10 kiþiyi vuruyor ve avukat tutuyor. Diyor ki buranýn en iyi avukatlarý kimse tutuyorum hepsini diyor. Parasýyla deðil mi diyor.. Bir dostu da o kiþiye "ya arkadaþ herkesin önünde 10 tane adam öldürdün. Avukat senin neyine diyor. Adam, "Merak edi yorum bu avukatlar ne diyecek" diyor.. Bizimki de ayný böyle.. Mesleðimiz ileri mi gidiyor, yoksa geriliyor mu? Bir kere gazeteciliðin temel esasý þu. Bu mesleði yapan kiþi mutlaka bol gazete okuyacak. Yazarlarýn fikrine ve zikrine bakmadan bol gazete okuyacak. Teknoloji zaten yerleþmiþ, o elinde. Her türlü bakýþ açýsýnda olan gazeteyi eline alacak. Benzer herkesin yer verdiði haberler vardýr. Oradan bakacak hangi gazete haberi nasýl yaymýþ onlara bakacak okuyacak. Bunu her gün yapacak. Oradan bilgi sahibi olacak ve daðarcýðýný bile oradan geniþletecek.. Çoðu kullandýðýmýz kelimeleri ben yeni nesil gazetecilerde göremiyorum. Neden ? Çünkü gazete okumuyorlar. Ben gazeteciyim, ben büyük adamým diye düþünüyorlar. Böyle büyük adamlýk gazetecilik olmaz. Öyle hemen büyük adam, büyük gazeteci olunmaz.. Okuyacak herkes.. Gazeteci, muhabir yada

yazý iþleri müdürü her kimse, okuyacak. Kendisini yenileyecek. Ýþte bunu uygularlarsa, o zaman gazeteciliði de, televizyonculuðu da yapar.. Bazen tv programlarýndaki arkadaþlara bakýyorum. Kendi sorduðu soruyu bilmiyor. Ne sorduðunu bilmiyor. Adam beklediði sorunun cevabýný alamadýðý halde bunu üsteleyemiyor. Soruyu sorduðu zaman istediðin cevabý alana kadar üsteleyeceksin.. Cevabý vermeyen kiþiye de "ben cevabýmý alamadým" diyeceksin ki, adam senin sorduðun soruya cevap veremediðini bilecek ve cevabý vermeye çabalayacak.. Gazeteci, alaylý mý olmalý, yoksa mektepli mi ? Gazeteci alaylý olacak. Mektepliden gazeteci olmaz. Biz alaylýyýz diye bunu söylemiyorum. Okulunu okumuþlar bu iþi yapamýyor. O sabrý gösteremiyor. Ama bundan sonra alaylý mý mektepli mi dersek, mektepli olacaða benziyor. Çünkü gazetecilikte artýk yabancý dil gerekiyor. Ýyi bir gazetecinin klavyesi, Türkçesi ve yabancý dili bilmesi gerekiyor. Bunlara alaylý olmak yetmiyor.. Belki klavyeyi ve konuþmayý öðrenirsin, ama yabancý dili dýþardan öðrenmek zor.. Mesela gazeteci de dizgici de rakiplerine ve yerel ise ulusallara bakacak. Onlarýn yaptýklarýný yapmaya çalýþacak. Bu taklit deðildir. Ha þu var, adam iki gün önce yazdýðý haberi alýyor, kendisi yazýyor ve iki gün sonra gazetesinin manþetine çekiyor ve "ben yazdým" diyor.. Hayýr onu o yazmadý. O yazýlmýþ ve bitmiþti.. Bir de gazeteciler olayý bir gün erken yaþar. Þimdi biz yarýný yaþýyoruz, normal vatandaþ yarýný yaþayacak ama biz bugünden yaþýyoruz yarýný.. Olaylarý bizler görüyor, kaleme alýyor ve vatandaþa yarýn için hazýrlýyoruz.. Bunu içinde daha ciddi daha çok araþtýrmacý daha çok okuyan olmalýyýz..

40


MEDYA

SPORTiF

Hazýrcýlýk da var sanýrým.. Evet var.. Þimdi gazetecilik ajans muhabirliðine döndü. Adam habere gidiyor, resmini çekiyor, dinliyor ama notunu almýyor. Nasýl olsa Ajansta bu haber yer alacak diyor. Ýnternet haberciliði yapýyor.. Gazeteci, habere kendi inisiyatifini kullanarak, haberi yakalamak için gider. Onunu için gideceksin, çekeceksin ve kendi haberini yapacaksýn..

41

“Kayserispor’u yönetenler aðlýyor”

Maddi gücü yerinde olan Kayserispor'un manevi güce de ihtiyacý olduðu kanaatindeyim. Sizce de takým ile þehir, birbirinden kopuk mu? Kayserispor'u yönetenler, kamu görevi yaptýklarý için, tenkite veya eleþtiriye açýk olmalarý lazým. Ýþimiz, bizim ekmeðimiz. Ben her gün alkýþlarsam okuyucu benim gazetemi alýr mý? O adamýn gördüðün eksikliklerini yazacak-

sýn. Bazen de bunlar pilav yerine çorba yedirdi diyeceksin. Buna bozulmayan, bunu hoþ gören, yönetici yöneticidir. Aslýnda Türkiye'de takýmlar profesyonel ama yöneticiler amatör bu doðru. Þimdi bir menajer çalýþtýrýyorsun. Menajer daha çok küsüyor adamlara. Tabir yerindeyse cephe alýyor. Þimdi Kayserispor Kulübü Kayseri'de sevilen bir kulüp. Bende Kayserisporluyum hem de iyi bir Kayserisporluyum. Bunu hiç kimse deðiþtiremez niye çünkü biz Kayserispor ile büyüdük. Eðer ismimiz bir yerlere kadar geldiyse yine bu takýmlar sayesinde geldi. Kayserispor'un buradaki gazetecilere karþý bakýþýnýn çok sýcak olmasý lazým, bugünkü gibi deðil. Taraftarýný sýcak olmasý lazým, yine bugünkü gibi deðil. Futbol sevgisi tesislerde antrenman sahasýnda baþlar. Yani sadece gidip maçlarý seyrederek olmaz. Antrenmanýný seyredersin veya futbolcularýn birbirleriyle muhabbetlerini þakalaþmalarýný seyredersin. Sevgi orada baþlar maçýn oynandýðý stada yani maçta kenetlenir. Orasý senin için artýk parayla gittiðin ikinci bir sinema veya tiyatro salonudur. Ama son 3-4 yýlda bu kesinlikle yok. Taraftar gidip antrenmaný izleyemiyor ki gazeteci gidip izlesin. Ha bunu derken de gazeteciler her dakika tesislere gidip izleyecek diye de bir kural yok. Gazeteci veya taraftar tesislere giremez oldu.. Bu ayýp, bu terbiyesizlik. Ben iþ yapýyorum burada. Kulüp de gerekli imkaný saðlayacak. Ýmkan saðlanýyor mu, hayýr.. Bunlarý yaparsan birlik, beraberlik yada sevgi yumaðý olur.

Salih Balcý

Gazeteci olarak da, genel kurul üyesi olarak da Kayserispor'a hizmet verdiniz ve veriyorsunuz. Kayserispor'un þu anki durumunu nasýl buluyorsunuz? Ben Kayserispor'un hesaplarýný tutmuyorum ama parasal sorunu olduðu kanaatinde deðilim. Çünkü 20-25 Trilyon gibi bir bütçeye hükmediyorlar. Önceden yani Haluk Ulusoy'un havuz, televiz yon gelirleri, performans parasý iddaa parasý çýkmadan önceki yönetim ile þimdiki yönetim arasýnda çok fark var. Þimdi bir spor kulübünü yönetmek çok kolay. Eskiden çok daha zordu.. Osman Erköse'ler, Erdal Yeðenaða'lar, Yaþar Öz'ler ve niceleri, kendi nüfuzlarýyla ve kendi ceplerinden iþte o yemeði, seyahati, forma parasýný ve transfer paralarýný temin ediyorlardý. Tribünden gelen paralarla o açýklarý kapatmaya çalýþýyorlardý. Çünkü baþka bir gelirleri yoktu. Stadyum gelirleri sadece tribün gelirleriydi niye? Çünkü Kayserispor bundan 10 yýl önce Atatürk Stadý'na bir reklam koyup para alamazdý. Oradan cüzi bir para gelirdi. Onun haricindeki reklam pastasý Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðüne aitti. O zaman gerek yöneticilik gerekse de transfer yapmak çok zordu. Buna raðmen Kayserispor Kulübü hep þampi yonluða oynadý. Þimdi arkadaþlar çýkýyor "Zorlanýyoruz" diyorlar. Onlarý geçsinler, öyle þeyler olmaz. Kayserispor, Organize Sanayi'deki büyük saydýðýmýz fabrikalar kadar büyük bir bütçeye hükmediyor. Buda ufak iþ deðil. Kayserispor Baþkaný yada yöneti-

cisi olacaksýn hem 25 Trilyon'a hükmeden bir þahýs olacaksýn, hem de oturup aðlayacaksýn.. Bunu kimse kabul etmez. Ben 30 senedir bu kulübün içindeyim. Kayserispor þunu da yapabilir. Kayserispor için önceden çok afaki gelen bir 200-300 Bin Avro, bugün Kayserispor için para falan deðil.

Kayserispor Yöneticileri, bu birlikteliði saðlayamýyor galiba. Aynen öyle.. Þöyle bir örnek vereyim. Geride kalan Ramazan ayýnda Kayserispor ve Erciyesspor'a baþkanlýk yapmýþ, son 3 yýldýr sporun çok içerisinde olmayan sayýn Ahmet Demircioðlu, spor basýnýna iftar yemeði veriyor. Kayserispor kulübü veriyor mu? Asýl

Sportif


MEDYA

SPORTiF

Salih Balcý

Kayserispor kulübünün vermesi lazým. Kayserispor bir kurumdur. Spor basýný ile iç içedir. Bazý problemlerden ötürü böyle bir organizasyonu yapmamayý tercih ediyor. Mesele de zaten iftar veya yemek deðil, bir araya gelmektir. Birlik beraberlik istiyorsan bunu yaparsýn. 3 sene önce baþkanlýk yapmýþ adam spor basýnýna yemek veriyor bu çok ayýp. Bunu Kayserispor Kulübü iki kere vermesi lazým. Kimse açlýðýndan ölmüyor. Kimse de Kayserispor iftar yemeði versin diye beklemiyor. Ama eðer iyi diyalog istiyorsan bunu yapacaksýn. Yurt dýþý veya þehir dýþý maçlarý, kamplarý oluyor. Kulüp, oraya gazeteci götürecek.. Beraberinde sürekli gazeteci veya televizyoncular olacak ki, medya Kayserispor'a sahip çýksýn..

Sportif

Peki, neler yapýlmasý gerekli sayýn Balcý ? Bunu düþünmek için iyi bir pazarlama müdürü yada iyi bir menajer olmak gerekmiyor. Ýyi bir insan olmak gerekiyor. En basit insan bile bunu düþünebilir. Bunun düþünülmesi gerekiyor. Düþünülmediði için de

Kayserispor'da her þey kopuk. Onun için maçlarda kimse yok. Onun için gazeteciler beklide yenilmesini istiyor belki de elenmesini istiyor. Beklide onun için baþka bir þey istiyor. Olabilir insanoðlunda bu var kimse inkar edemez. Onu hissettirme.. Gereði neyse onu yap. Orada babanýn parasýný daðýtmýyorsun. Kayserispor, o çocuklarýn sayesinde var. Onlara gerekli itimat gösterilmeli.. Eleþtiriye açýk olmadýklarý için biz buna bile bir sýnýr koyuyoruz ama bu bile takdir edilmiyor. Yani çok daha gelen duyumlarý veya gelen belgeleri deðerlendirmiyoruz. Çok daha açýk biz gazetelerdeki sayfalara taþýmýyoruz. Bunu onlarýn bilmesi lazým. Yani Kayserispor'un halka açýlmak lazým. Yani sevgi açýsýndan halka açýlmasý lazým. Manevi olarak o testi yapmasý lazým. Kayserispor'un bana göre yapmasý gereken bu. Peki Kayseri Erciyesspor için düþünceleriniz nedir ? Kayseri Erciyesspor, tabiri caizse bu þehrin üvey evladý.. Her zaman için sýkýntýda olan, zora düþen onlar. Erciyesspor, Kayserispor'un

10 yýl önceki hali gibi. Senden, benden ötekinden toplayýp deplasmanlara gidiyorlar ve transferler yapýyor. O yüzden Erciyesspor'u eleþtirmek þu aþamada bence yakýþýk almaz. Kayseri Erciyesspor, her zaman için bu þehrin sempatik takýmý.. Sempatikliðini de koruyor. Erciyes spor'a maddi ve manevi tam destek verilmesi kanaatindeyim.. Sayýn Balcý, futbol þehrinde belikli futbola olan bir soðukluk var.. Sohbetimizin son bölümünde spor adamlarýna ve Kayseri halkýna, dergimiz aracýlýðýyla iletmek istediklerinizi alabilirmiyiz ?.. Soðukluk deðil, soðutulma var dersek daha doðru olur. Bunun da sebeplerini zaten anlattým. Bundan sonra yapýlmasý gerekenler de belli. Eðer, takým yöneticileri þehir halkýna daha samimi ve daha sýcak yaklaþýrlarsa bunun karþýlýðýný mutlaka alýrlar.. Dilerim, gerek Kayserispor'da gerekse Kayseri Erciyesspor'da iþler yoluna girer.. Kayseri spor kamuoyunun, sizlerin ve deðerli okurlara sonsuz selam ve sevgiler sunuyorum..

42


YORUM

SPORTiF

2000'Li Y ILLAR V E KAYSERiSPOR'UN Y ÜKSELiSi Kayseri futbolu, 1990'lý yýllarýn ortalarýnda Lig B'den çýkan Erciyesspor ardý ardýna aldýðý hýzla bir yükseliþe geçmiþti. Ama taktiksel hatalar galibiyetler ile lige damgasýný vurdu. Sezonun son sonucu tekrar baþladýðý yere gelmiþ oldu. haftasýna kadar Kayseri kamuoyu Kayserispor'un Yanlýþ transfer politikasý ve yanlýþ yönetim lige çýkacaðýný tahmin ediyordu. Ama tüm sonrasý eski kötü günlere yakýn bir seyir döne desteklere raðmen Kayserispor hedeflerinden mine girmek üzere idi. hýzla sapmaya baþladý. Erciyesspor ise destek 1999-2000 sezonunda ekstra play-off almamasýna raðmen hedefine emin adýmlar ile maçlarýnda baþarýlý olamayarak yeni baþlatýlan Lig ilerliyordu. Sezon sonunda Erciyesspor ligi 2.sýraA'ya katýlmaya hak kazandý. En azýnda bu 20 da bitirerek Süper Lig’e çýkarken Kayserispor ise takým arasýnda olmakta baþarý sayýlýrdý. 6.sýrada bitirdi. 2004-2005 sezonunda herþey güzeldi hoþtu 2000-01 sezonuna 2 baþkan ve 3 teknik heyet deðiþtirmesine raðmen baþarýya ulaþamadý. Ligin da hoþ olmayan Erciyesspor'un Süper Lig’e çýkdibinde seyir eden Kayserispor taraftarýna hiçde masý, Kayserispor'un ise Lig A'da kalmasý. Bu biri umut vaat etmemiþti. Ligin sonunda Kayserispor lerine göre olmamasý gereken bir þeydi. Nasýl olur da altyapý olarak düþünülen bir 55 Puanla 9.sýrada bitirdi. Erciyesspor takýmýn bir üst lige çýkardý ise baþarýsýz bir sezon sonda Lig B'ye !Kayserispor'a saygýsýzlýktý (!!) düþtü. Hemen bir çare bulunmalýydý. 2001-02 sezonunda Kayserispor, Gerekli giriþimler yapýlmýþ ve temiErciyesspor'unda olmadýðý bir ligde natlar alýnmýþtý. Buna da bir kýlýf þehrimizi tek baþýna temsil etme þanbulunmalýydý. Taraftarýn Erciyes sýný yakaladý. En azýndan birilerine spor'a destek vermeyeceðini bahane göre destek tek takýma inmiþti. Yani edildi ve takýmlarýn ismi deðiþtirildi. tam istenilen hava yakalanmýþ olacakÖnce Kayserispor 40 kadar üyenin tý. Ne yazýk ki Mehmet Özhaseki'nin oyu ile ismini Kayseri Erciyesspor baþkanlýðýnda yine baþarýya sahip olaAyhan BAYNAL yapýldý. Logo ve renkler olduðu gibi madýk. 2002-03 sezonunda ise Mete Eke ayhan.baynal@hotmail.com kaldý. Akabinde Erciyesspor Genel Kurul yaparak ismini Kayserispor Baþkanlýðýnda bir Kayserispor izledik. Bir önceki sezonlara göre daha diri bir ekip vardý. olarak deðiþtirdi. Genel Kurulu yapan yöneticiler Celal Kýbrýzlý'nýn taktiksel hatalarý ve yerine gelen büyük bir gaf yapmýþ ve sadece takýmýn ismini Reha Kapsal'ýn korkak futbolu da eklenince deðiþtirmiþlerdi. Takým ismi Erciyesspor iken Kayserispor yine hedefinden sapmaya baþladý. Ta Kayserispor olarak deðiþtirilmiþ. Renkleri ise ki Kayseri'de oynanan Ç.Rizespor maçýnda çýkan unutkanlýk neticesinde Kýrmýzý-Beyaz'da kalmýþtý. olaylar þampiyonluk hayallerine noktayý koydu. Logo deðiþikliði ise Genel Kuruldan geçiril Kayserispor ligin son 6 haftasýnda büyük sýkýntýlar memiþti. Ýllegal olarak KS logolu bir logo tasarüzerine düþmüþ ve 3 maç saha kapatma cezasý landý. Dünya tarihinde ilk defa bir spor kulübünün almýþtý. Buna raðmen Reha Kapsal'ýn yerine gelen logosunda tarih bulunmuyordu. O da bizim takým Mustafa Çapanoðlu elinden geleni yapmýþ ama Kayserispor'du. Tabi sorunlar bitmemiþti. Ligin ilk þampiyonluk yine kaçmýþ oldu. Sezon sonunda ise maçlarýnda Kayserispor Kýrmýzý-Beyaz aðýrlýklý Mete Eke, Baþkanlýðý býraktý. Yerine çok tartýþýlan formalar ile çýkmasý bir çok yönetici ve taraftarý bir þekilde Recep Mamur geçti. Bir nevi Mehmet rahatsýz etti. Kayserispor tüzüðündeki yedek Özhaseki tarafýndan atanmýþ oldu. Belki günün renk uygulamasýný devreye sokan Kayserispor (Erciyesspor genel kurul ile forma rengini Sarýþartlarý onu gerektiriyordu. 2003-04 sezonunda Recep Mamur Lacivert'den Kýrmýzý - Beyaz çevirdiðinde yedek Baþkanlýðýnda yeni transferler yapýlmýþ ve Levent renk olarak da "SARI" renkleri almýþtý) Sarý renkEriþ takýmýn baþýna getirildi. Beklenen sonuçlar leri formasýnda kullanmaya baþladý. Sezon sonunelde edilemeyince yerini Ahmet Oðuz Çetin'e da Kayserispor istediði gibi ligde kalmayý baþardý. Ama bir sezon önce isim deðiþikliði ile de olsa Lig býrakmak zorunda kaldý. Hesapta olmayan bir þeyler olmuþ ve A'da býrakýlan Erciyesspor tekrar birinci lige çýktý. Hem de birilerine inat edercesine... Devam edecek Erciyesspor Süper ligi zorlamaya baþlamýþtý.

43

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Mavi-Siyahlýlar, kötü bir dönemden geçiyor

Kayseri Erciyesspor

Üst üste 2 sezon þampiyon olan, Süper Lig’de fýrtýnalar estiren Kayseri Erciyesspor, mazisini adeta mumla arýyor..

Sportif

K.Erciyesspor, bu sezon adeta tepetaklak gidiyor. Geride kalan sezon UEFA Kupasý maçlarý oynayan, ligin zirvesini zorlayan Mavi-Siyahlýlar, bu sezon yanlýþ transfer politikasýnýn kurbaný oluyor.. Kaðýt üzerinde oldukça güçlü bir kadro kurulmuþ olmasýna raðmen, bir türlü saha içerisinde rakipleri karþýsýnda gücünü sergileyemeyen ve tabela baþarýsý elde edemeyen Mavi-Siyahlý takým, ligin altlarýnda puan savaþý veriyor.. Sezon baþýnda Mehmet Bulut’un isteði üzerine gerçekleþtirilen transferlerden bir türlü istediði verimi alamayan Erciyesspor, ligin devre arasýnda takýma bir kaç takviye yapmak istiyor. Ancak, tabela baþarýsý olmadýðý gibi kulüp kasasýnda da para olmamasý iþleri iyice karýþtýrýyor..

Eski baþarýlý günlerini mumla aratan Kayseri Erciyesspor’un akibeti adeta muamma.. Haftalardýr kulüpten paralarýný alamamalarýna raðmen, ellerinden geleni yapmanýn gayreti içinde bulunan futbolcular, ligin ilk yarýsýnýn son maçýnýndan 3 puan almanýn hesabý içerisinde.. Teknik direktör deðiþikliði sonrasýnda yavaþ yavaþ kendine gelmeye baþlayan Erciyesspor, genel kurul ile tarihinde yeni bir sayfa açmak ve kötü günleri geride býrakmak istiyor.. Kayseri Erciyesspor Onursal Baþkaný Mehmet Özhaseki, Erciyesspor’un zirveye oynayan bir takým olmasýný istiyor, ancak evdeki hesabýn çarþýya uymamasý bütün planlarý da alt üst ediyor.. Erciyesspor da baþarýdan uzak bir görüntü çizmek zorunda kalýyor..

44


FUTBOL

SPORTiF

Teknik Direktör Mustafa Uður, 3. kez görevde..

Kayseri Erciyesspor

Kayseri Erciyesspor, bu sezon lige hiç de iyi baþlangýç yapamadý. Haftalar süren kötü gidiþatýn önüne bir türlü geçilemeyince, çare teknik direktör deðiþiminde bulundu. “En son ben giderim” diye baþlayan bir konuþmasýnda adeta futbolcularýný kamuoyunun önüne atan Teknik Direktör Mehmet Bulut, deplasmanda alýnan Giresunspor yenilgisi sonrasýnda görevini býraktý. Bir anlamda yönetim tarafýndan istifasý istenilen Mehmet Bulut’un yerine Mustafa Uður geldi.. Mustafa Uður, ateþten gömleði 3. kez sýrtýna geçirdi. Maddi sýkýntýlar içerisinde boðuþan Kayseri Erciyesspor’a sportif baþarý getirmek adýna yardýmcýlarý ile birlikte kollarý sývayan Mustafa Uður, kulübün içerisine girdikten sonra problemin ne denli büyük olduðunu bir kez daha gördü.. Hem takýmý maçlara hazýrlamak hem de umut ýþýðý olabilmek için kafa yoran Mustafa Uður, haftalar ilerledikçe iþleri rayýna koymaya baþladý..

45

Uður, daha önce 2001-2002 sezonu baþýnda Kayseri Erciyesspor’da görev yaptý. O dönem ligin ilk yarýsýný tamamlayabilen Mustafa Uður, yerini Mehmet Bulut’a býrakmýþtý. Bulut yönetimindeki Erciyesspor o sezon kötü bir dönem geçirerek Türkiye 2. Lig’ine düþmüþtü. Mustafa Uður, en uzun dönemini ise 2004-2005 ve 2005-2006 sezonunda yaþadý. Takýmý Lig A’da alan ve 34 haftalýk maraton sonrasýnda Süper Lig vizesini getiren Mustafa Uður, Erciyesspor’un Süper Lig’deki ilk antrenörü olarak o sezon görev yaptý. Mustafa Uður Erciyesspor’daki 3. sezonuna ise hiç de iyi baþlayamadý ve 7 haftalýk dilim sonrasýnda istifa etmiþ, yerine de Alman Teknik Direktör Werner Lorant getirilmiþti.. Erciyesspor, bu sezon kötü günleri Mustafa Uður ve ekibinin gayretleri ile geride býrakmak istiyor. Mustafa Uður, ateþten gömleði sýrtýna geçirdi.. Allah, kolaylýk versin !.

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Erciyesspor 2. Baþkaný Büyükkeçeci:

Kayseri Erciyesspor

Bugünler geride kalacak Kayseri Erciyesspor Yönetim Kurulu 2. Baþkaný Þadi Büyükkeçeci, sezona büyük umutlarla girdiklerini ancak, haftalar ilerledikçe kötü sonuçlara imza atmanýn üzüntüsü içerisinde olduklarýný ifade ederek, kötü günlerin geride kalmasý için çaba sarfettiklerini dile getirdi.. Erciyesspor 2. Baþkaný Þadi Büyükkeçeci, “Gerçekten kaliteli bir kadroya sahibiz. Her kulübün bünyesinde görmeyi arzu ettiði futbolcularý kadromuzda bulunduruyoruz. Ancak, kalitemizi bir türlü tabelaya yansýtamadýk” dedi. Ligin uzun bir mataron olduðunu ve bu kötü günleri mutlak suretle geride býrakacaklarýný iddia eden 2. Baþkan Büyükkeçeci, “Kayseri Erciyesspor, özlemi çekilen noktaya elbette ulaþacaktýr. Ancak, bunun için hem Kayseri iþadamý ve sanayicisinden hem de taraftarýmýzdan destek istiyoruz. Güç birliði ile hedefimize ulaþacaðýmýzý düþünüyorum” diye konuþtu.

Tiryakimiz o lacaksýnýz Kayseri’nin en çok sevilen, takip edilen tarafsýz, gerçekci SPOR gazetesi.. Asparagas deðil, gerçek haberleri okuyun.. Kayseri Tempo Gazetesi, her gün bayilerde..

Sportif

46


6 adet aile suiti 6 adet business suit, 6 adet trible oda, 54 adet double oda, toplam 72 oda z 250 kiþilik restaurant ve kahvaltý salonu z 2 adet 100 kiþilik toplantý salonu z 1 adet rouf bar z fitness center z sauna z kapalý havuz z berber z 500 m2 loby z 3 adet konuk asansörü, 1 adet servis asansörü z24 adet oda servisi z doktor ve saðlýk ünitesi z güvenlik servisi z ulaþým servisi z shop z 24 saat kablosuz ve ücretsiz internet baðlantýsý z odalarda minibar, çelik kasa, lcd tv. uydu yayýnlarý z banyolarda küvet ve saç kurutma makinesi z salonlarda barkovizyon, ses sistemi


Rýfat Pakkan

FUTBOL

SPORTiF

Röportaj: YAVUZ YIKILMAZ

Sayýn Pakkan.. Kayseri futbolunun içerisinde olan birisi olarak sizinle söyleþi yapmak oldukça keyif verecek. Öncelikle futbol dýþýndaki hayatýnýzdan sözedebilirmiyiz. Kayseri'nin tek spor dergisiyle söyleþi yapmak beni de mutlu kýlacaktýr. Sayýn Yýkýlmaz, ben özümde köylü çocuðuyum.. Ömrümüm 45 yýlý Kayseri'de geçti. Ýlkokulun bir kýsmýný köyde bir kýsmýný da burada okudum. Geçim derdi ve öðrenim hayatýmýn devamý için çabaladýk. Öðrenimimde yüksek okul okuyamadým. Bunun nedeniyse yokluk.. Bu nedenle çalýþarak, boyacýlýk yaparak, simit satarak, mevsimine göre maydanoz satarak hem hayatýmý öðrenim hayatýmý idame ettirmeye çabaladým.. Maddi imkânsýzlýk nedeniyle okulumu sürdüremediðim için 1975 yýlýnda DSÝ'de iþe baþladým. 17 yýl çalýþtým. Sonra sendikaya girdim. 1996 yýlýnda profesyonel sendikacý oldum. O gün bu gündür de profesyonel sendikacýyým. Þöyle geçmiþe bir yolculuk yapalým.. Futbol sevgisi daha doðrusu tutkusu sizde nasýl baþladý.. Erciyesspor'un temelindeki insanlardan birisiniz.. O günleri anlatýrmýsýnýz ? Memnuniyetle.. 1970'li yýllarda, okul takýmýnda hem futbol hem basketbol gibi branþlarda faaliyet gösterdim. Mahallemizde o zaman Erkiletspor yeni kurul-

Sportif

muþtu. Haliyle mahallemizin takýmý olduðu için Erkiletspor'a daha yakýn ilgi duyduk. Gittik, geldik.. 12 Eylül ihtilalinden sonra da Emniyetspor Kulübü kapanacaktý. Çünkü o zamanda "Güvenlik kolu kuvvetleri spor faaliyetlerinde bulunamaz" diye bir yasa çýkmýþtý. Bizde 8-10 arkadaþ bir grup oluþturduk. Ali Durmuþ benim çocukluk arkadaþýmdýr, onunla birlikte gittik, Emniyet'e takýmý almak istediðimizi söyledik. Onlar da, takýmý bize vereceklerini ancak o zamanýn parasýyla 125 bin lira malzeme borcunu üstlenmemizi istedi. Kabul ettik ve takýmý sahiplendik. Arkadaþlarla 3-4 yýl götürebildik. 1986 yýlýnda Kayseri Emniyet Müdürü olarak Güner Kalkanderen ve Yaþar Gökýþýk geldi. Onlar, Emniyetspor isminden ötürü bizi davet ettiler. Takýmýn isminin neden Emniyetspor olduðunu sordular. Biz de kulübün geçmiþini ve bize geçiþini anlattýk. Renkleri de güzeldi. Bordo-Mavi idi. Aslýnda bugünkü Erciyesspor'dan bahsediyorum.. Bize yardým etme teklifinde bulundu. Para, malzeme sýkýntýmýzý anlattýk. Onlarda bu teklif karþýlýðýnda Emniyetin içerisinden bir kaç ismi kulübe yönetici vermeyi önerdi. Bizde bu geri çevrilemez teklifi kabul ederek genel kurula gittik.. Sabri Eraslan baþkan oldu.. Yýlmaz Büyüknalbant, Mehmet Saðýroðlu, Bekir Molu, Suat Köse Haliloðlu, Ali Durmuþ, ben, Ýsmail Ekmekyemez ve þimdi ismini

48


FUTBOL

SPORTiF

hatýrlayamadýðým çok deðerli insanlarla çok ciddi bir yönetim oluþturduk. Bu yönetimi oluþturunca tüm imkânlarda oluþtu. Þampiyonluk fikri ortaya atýldý. Yýlmaz Yavman'ý takýmýn baþýna hoca olarak getirdik. Yýlmaz Yavman'ýn kendi oluþturduðu ekibi ve takýmýyla 1986-87 sezonunda Konya'da finalden döndük. Ancak Yýlmaz hoca býrakmadý yýlmadý ve bu takýmý 3. Lige çýkartacaðýný söyledi. Biz de yönetim olarak kollarý sývadýk ve kentte ne kadar iyi futbolcu var, transfer ettik. Ahmetcan, Esmeray, Endez, kaleci Þahin, Efendi, Behiç, Nemci Yýldýz, Burhan, Soner Baþgül.. Bu kadroyla biz Türkiye 2.si olduk. Beþiktaþ birinci, Emniyetspor ikinci, Ýstanbul Kapalý Çarþý üçüncü oldu. O takým yani bugünkü Erciyesspor, 3. Lige Türkiye ikincisi olarak çýktý. Beþiktaþ'a finalde 3-2 yenilmiþtik.

49

Sihirli bir el deðmesi gerekli idi takýma galiba !.. Aynen öyle.. Sayýn Hacý Boydak takýmý devraldý. Takýmýn ismi Hacýlar Erciyesspor oldu. Þunu söylemeliyim ki Hacýlar Erciyesspor olunca takým, þahsiyet ve kiþilik kazandý. Sebebine gelince, biz o zaman kadar bir apartmanýn bodrumunda toplanýr dýk. Ne sahamýz ne de tesisimiz vardý. Antrenmanlara boþ arsaya, Kumalý mevkiine gidiyorduk. Futbolcularýn idman sonrasý duþ alabilecekleri yeri yoktu. Hacý bey, takýmý aldýktan sonra 2 tane saha, tesis yaptýrdý, kulüp dört dörtlük oldu. Bana göre Kayseri, o insanlara dua etmeli. Yoksa bugün Erciyesspor diye bir kulüp yoktu ortada. Elektrikspor gibi kapanýrdý. O kiþilerde takýmý þampiyon ederek 2.Lig'e çýkarttýktan sonra býraktýlar veya býraktýrýldý. Takýmý tekrar Melikgazi Belediyesi aldý. Sayýn Ahmet Demircioðlu, Ergün Bilen, Kazým Þahin'in de olduðu yönetim, takýmý þampiyon olarak Süper Lig'e taþýdý. Ancak Erciyesspor bir üst lige çýkýnca Kayserispor bir alt kümede kaldý. O zaman Erciyesspor'un Süper Lig'de, Kayserispor'un 2. Lig'de olduðu zamanlar tartýþmalar baþladý. Kayserispor'un alt ligde mücadele etmesi, Erciyesspor'un Süper Lig'de kalmasýnýn doðru olmayacaðý yönünde fikir oluþtu. Ýsim deðiþtirildi. Kayserispor, Süper Lig'e giderken, Erciyesspor alt ligde kaldý. Ama, yine þampiyon oldu.. Yine deðiþik eller tarafýndan yönetildi. Ýþte böyle Erciyesspor, uzun badireler sonrasýnda bugünlere geldi.. Erciyesspor'un temellerini biz attýk, ama çok önemli insanlar da bu kulübe emek verdi.

Rýfat Pakkan

Sizler ve Erciyesspor hedefine ulaþtý.. Artýk önünüz açýktýr, destek çok olmuþtur, deðil mi ? Biz de öyle düþünüyorduk.. Ama sýkýntýlar ortaya çýktý.. Þampiyonluktan sonra yönetim görevini tamamladý, müdürlerinde tayini çýkýnca, yine ortada kaldýk. Takýmýn adýna Erciyesspor yaptýk.. Sabri aðabeylerle devam edelim derken Sabri aðabey bir dönem daha görev almayý kabul etti. Yönetime müteahhit arkadaþlarýný yazarak biraz daha ciddi bir ekip oluþturdu. O dönem götürdük, ikinci dönemde herkes býraktý. Ali Durmuþ ile bana kaldý takým. Parasýzýz, yönetim oluþturamýyoruz, yöneticilik yapamýyoruz. Takýmý satmak istedik, alan olmadý.. Futbolcular daðýlýyordu, çünkü para veremiyoruz. Sigortasýný, vergisini yatýramýyorduk. Ben iþçiyim, Ali Durmuþ ise esnaf. Boyumuzu aþan iþler olmaya baþladý.. Memici Kýzýlkaya, Ali Rýza Ýncetan, Celal Ekmekyemez, Ýsmail Ekmekyemez, Ahmet Zenger. Mustafa Eraslan, Haci Ali Sözduyar, Suat Köse Haliloðlu.. Böyle bir ekip oluþtu. Önce Ali Rýza Ýnce tan baþkanlýk yaptý. Sonra Memici Kýzýlkaya yaptý. Ardýndan Ali Rýza Ýncetan bir daha yaptý. Sonra onlar býraktý, Mustafa Eraslan baþkanlýðýnda bir dönem daha gittik. Buna raðmen profesyonel ligde takým idare etmek çok zor olduðu için, sorunlar baþ gösterdi.. Bu zamanki gibi gelirler yoktu ve takýmý belediyeye teslim etmeye karar verdik. O zamanýn belediye baþkaný da Niyazi Bahçecioðlu'ydu. Sayýn Bahçecioðlu'na gidildi. Ýlhan Koçak baþkan olmak kaydýyla takýmýn ismi Büyükþehir Belediyesi Erciyesspor oldu. Belediyeye devretmemizle beraber önüne Büyükþehir Belediyesi ismi konuldu. Bizim o yönetimden sadece ben yönetim listesinde yer aldým. Ve belediye imkânlarýný da kullanarak bu takýmý çok iyi yerlere getirdik. Defalarca 2. Ligin kapýsýndan döndü. Zaman zamanda düþme tehlikesi geçirdi.

Belediyelerin takýma bakýþ açýsý nasýl idi ? Sayýn Þükrü Karatepe'nin Büyükþehir Belediye Baþkaný olmasýyla beraber, takýmda tamamen kadro deðiþti. Þükrü Karatepe'nin kardeþi Bayram Karatepe baþkan oldu. Onlar kendi ekibini dizdi ler, o ekipte devam ettiler. Sayýn Mehmet Özhaseki Büyükþehir Belediye Baþkaný olunca "Erciyesspor ortada kalmasýn Kayserispor'a alt yapý gibi düþünelim" dedi. Ben, Ali Durmuþ gibi eskiden hizmet veren insanlarý topladýk, bir ekip oluþturduk. Orada Erol Servetbaðlar alt yapýyý çalýþtýrýyordu. Onun nezaretinde Erciyesspor'u ayaða kaldýrmaya çalýþtýk. Yine sýkýntýlar bitmedi.. Bazý problemler baþ gösterdi. Takýmdan da istifa ettik, bu kez takýmýn adý Melikgazi Belediyesi Erciyesspor oldu. 2-3 dönem bu isimle mücadele etti. Ama, büyük hedefler yine kaðýt üzerinde kaldý..

Sportif


Rýfat Pakkan

FUTBOL

Sportif

SPORTiF

14 yýla yakýn profesyonel kulüp Ligimizi nasýl buluyorsunuz son yöneticiliði yaptýnýz, daha sezonlarda ? doðrusu yapmaya gayret göster- Türkiye ligleri zayýf, kalite düþük. diniz.. Sonrasý amatöre dönüþ.. Bunun nedenlerinin biri þu, Doðrumu ?. yabancý sporcu sayýsýnýn çok Çok doðru.. Kayserispor'da olmasý. Herkes yabancý futbolcu Hikmet Karaman hocanýn görev oynamasýnýn lige kalite getireyaptýðý sezon idi. O dönemde ceðini söylerken ben tam tersini Kayserispor düþme tehlikesi söylüyorum. Yerli futbolcularý geçirmiþti. Hikmet Karaman daha çok oynatarak Milli Takýma takýmýn baþýna geldi. Ýlk yarý 11 daha çok katký saðlanabileceðini puan ile bitiren takým ikinci yarýda düþünüyorum. Bugün Milli takýmý 25 puan alarak lig'de kaldý. Ondan oluþturamýyoruz. Neden? Bugün sonra ben, ASKF Baþkaný sayýn Musa Soykarcý ile karar Fotoðraflar: alarak yönetimden ÝLYAS KAPLAN çýktýk. Biz görevimizi yaptýk ve amatör futbolumuza döndük. Zaten o günlerde amatör camiadaki dostlarýmýz, mesai arkadaþlarýmýz ihmalkarlýk baþladýðý yönünde serzeniþler yapýyor ve tepkiler gösteriyorlardý.. Ýhmal etmemiþ olsak dahi görüntü öyle olduðu için amatörümüze döndük. Süper Lig'de yaklaþýk 150 yabancý futbolcu bulunuyor. Ligin daha Sayýn Pakkan, Kayseri futbolu kaliteli olmasý için bana göre nereye gidiyor ? yabancý sayýsýnýn daha az olmasý Bence biz, Kayseri'de futbolda bir lazým. Bir kere kaleci iþini kesinçýðýr açtýk. Özellikle bunun baþla- likle yasaklarým. Bugün Milli ma noktasý Erciyesspor. Kayseri Takýma çýkaracak kaleciyi zor futbolunun kaderini deðiþtiren buluyoruz. takým Erciyesspor'dur.. 2. Lig'de üst üste þampiyon olan, küme Kayseri'deki futbolcu sayýsý düþmesine raðmen UEFA'ya nedir sayýn Pakkan ? giden tek takým Erciyesspor'dur. Bu gün Kayseri'de 14 Bin 600 Erciyesspor Fortis Türkiye lisanslý futbolcu var. 4.500-5000'i Kupasý finali oynarken, aktif futbol oynuyor. Halbuki 10 Kayserispor da kupayý kazandý. Bin futbolcu ortada yok. Organize Kayserispor, "asansör takým" Sanayi eþrafý bu zamana kadar etiketinden kurtuldu. spora hiç sýcak bakmadý. Kayserispor'un baþarýsýnýn mayasý Kayseri'de þu düþünce çok, "Spor Erciyesspor'dur.. Kayserispor'un mu uzak dur." Hayýr hasenat baþarýlarýyla gurur duyuyoruz iþlerinde herkes var. Spor iþinde tabiki, ama bu sezon hele kimse yok. 600 fabrikanýn olduðu Kayserispor, beklentilere cevap bir yerde sponsorluk yasasýnýn veremiyor. Daha baþarýlý olmalý.. çýktýðý bir ülkede vergilerin Çok daha yerinde transferler Amatör'de yüzde 100 yapýlýp bu takýmý daha da baþarýlý Profesyonelde yüzde 50 karþýkýlmak gerekirdi.. landýðý halde. Yönetici bulmak

kadar kolay bir þey varken hiç kimse yönetici olmuyor. Tehlikenin biri bu. Yabancýlarý neden oynatmam diyorum birini kalecilere dayandýrdýðým için söylüyorum ikincisi de bu gün Kayseri'de dört tane yabancý oynuyor onlar olmasaydý bugün dört tane çocuk oynayacaktý. Kayserispor da Ragýp sakatlýktan kurtulunca kimi kenara çektik Abdullah'ý. Abdullah nerede Ümit Milli'de. Bunun için diyorum ki Türkiye'de ne kadar az yabancý oynatýrsak o kadar çok sporcu çýkartýrýz. Þu an Kayserispor'da kaleci Süleymanou olmasaydý, Tevfik vardý, Ali Üçkulak vardý. Alýn size sýrým gibi iki tane kaleci. Anlatabildim sanýrým.. Çözüm nasýl olacak ? Türk futbolu böyle giderse sen, ben bizim oðlan kalýrlar futbolcu da bulamazlar. Ne yapmak lazým? Alt yapý.. Alt yapý.. Alt yapý.. Yani amatör. Þu an Gençlerbirliði baþta olmaz üzere Fenerbahçe, Galata saray Beþiktaþ'ta son yýllarda alt yapýya önem vermeye baþladý. Bunlarýn dýþýnda alt yapýya önem veren baþka kulüp yok. Kayserispor'un alt yapýsý nasýl ? Kayserispor'un alt yapýsý, mevcut tesislerin bodrumunda faaliyetlerini sürdürmeye çalýþýyor. Çok yetersiz ve çok cýlýz. Bu Kayserispor'a kesinlikle yakýþmýyor. Kayserispor büyük düþünüyorsa alt yapýsý bodrumlarda sürünmemeli. Ben elli senedir Kayserispor'u takip ediyorum, alt yapý sorunu bir türlü aþýlamýyor. Mehmet Topuz, Ali Turan çýktý. Mehmet Topuz nereden çýktý? Yolspor'dan geldi. Ali Turan Aðýrnas Þimþekspor'dan, Erdinç, yine Aðýrnas Þimþekspor'dan, Hakký Daþ K.Gençlerbirliði'nden geldi. Vahit, DSÝ'den geldi.

50


FUTBOL

SPORTiF

Böyle profesyonelliðe adým attýlar. Önceden Kayserispor'un baðrýndan çýkan Mehmet Bulut, Mustafa Uður, Gýyasi Tokoðlu, Mustafa Özkeþ gibi þimdi yetiþen yok.. Bana göre Kayserispor'un 15-20 sene önceki alt yapýsý bugünkünden iyi durumdaydý. Þimdi, tesis yok ki alt yapý olsun.. Son olarak amatör sahalarýmýzdan bahsedelim sayýn Pakkan.. Son durum nedir ? Elimizde 2 tane Sümer sahasý, 2 tane topraktan Argýncýk sahasý. Kulüpleri toprak sahaya versen aðlýyor. Çim sahaya versen Bayram ediyor. Nasýl yapacaksýn. Haftada 35 maç oynatýyorsun. Nerede oynatacaksýn. Baþkaným biz nerede oynayacaðýz di yorlar. Kardeþim benim babamýn tarlasý yok. Sahasý yok. Parasý da yok saha yapacak. Kim yapacak? Kurum ve kuruluþlar saha yapacak, Belediyeler saha yapacak. Gençlik Ýl Müdürlüðü saha yapacak. Valilik saha yapacak. Ben mi yapacaðým? Yapýlan yerlere herkes dua ediyor. Valilik yaptýrdý, Ýl Özel Ýdaresi yaptýrdý. Mimarsinan Belediyesi yaptýrdý.. Yetiyor mu, 1 Milyon Nüfuslu Kayseri'ye ? Yetmiyor. Aðlýyorsun, baðýrýyorsun yetmiyor. Bizde en iyisi susalým kötü olmayalým diyoruz.

Rýfat Pakkan

Peki bizde sohbetimizi burada noktalandýralým sayýn Rýfat Pakkan.. Bilgilerinizi ve yaþadýklarýnýzý paylaþtýðýnýz için teþekkür ederiz.. Ben de sizlere teþekkür ederim. Yayýn hayatýnýzda baþarýlar dilerim. Saðolun..

Kayseri Erciyesspor Yönetim Kurulu

51

Sportif


YORUM

SPORTiF

AMATÖR F UTBOL K URTULACAK M I ? Þehrimizde son senelerde amatör futbolu- luða oynadýðýna þahit oluyoruz. Ankara muz büyük bir düþüþ içerisinde. Aranýlan her Pursaklarspor ile Düzcespor'un baþarýlarý ortatürlü çözüm tedbirleri amatör futbolumuzu da. Sözün kýsasý, birlik ve beraberlik içerisinde düþtüðü kötü durumlardan kurtarmaya yet- olan ve davaya inanan teknik ekip ve futbolcu miyor. Dahasý, futbolumuzda beklenen çýkýþ bir kadrosuna sahip takýmlar bu iþi baþarýyor ve türlü gerçekleþmiyor. Yýllarýn verdiði tecrübeye sonuçta amaçlarýna ulaþýyorlar. dayanarak düþüþün nedenlerini araþtýrdýðýmýzSüper Amatör Küme'de haftalar birbirini da karþýmýza çeþitli sorunlar çýkýyor. kovalýyor.. Bu sezon Pansu Þekerspor'un Sözün kýsasý, biz bu oyunu oynamasýný biliy- yanýsýra birçok ekibin örneðin Yolspor, Ýl Özel oruz ama final bölümünde idareciliði Ýdarespor ve Erkiletspor'un þampiyonluða bilmediðimiz açýkça ortada... oynamalarýný bir kýpýrdanma olarak görüyorum. Bu konuyu biraz açalým isterseniz.. Yýllardýr Son 4-5 sezonda Süper Amatör küme'de ilk üçe Türkiye 3. Ligi'nde baþarýyla mücadele eden ambargo koyan Pansu Þekerspor, Argýncýkspor Kayseri Elektrikspor'u ortada hiçbir neden ve Organize Sanayispor gibi takýmlarýn hegeyokken kapatmak, Kayseri'de monyasý yýkýlmak üzere...Pansu amatör futbola vurulan en aðýr Þekerspor artýk zirvede 4-5 farklý darbedir. Amatör takýmlarýmýz ve takým tarafýndan yakýndan izleniyor. futbolcularýmýz yýllardýr bir çýkýþ Bu durum, yeni sezonda bir gösteremiyorlarsa, bunun en takýmýmýzýn Türkiye 3. Ligi rüyamýzý gerçekleþtireceðinin sinyallerini önemli nedeni iþte budur. "Acaba veriyor gibi geliyor bana.. neden Türkiye 3. Ligi'ne bir takým Bu sezon Pansu Þekerspor son çýkartamýyoruz ?" sorusuna en yýllardaki baþarýsýzlýðýna son vermek yakýþan cevabý; diðer illerdeki için kararlý görünüyor. Yeþilamatör takým yetkilileri veriyorlar Sebahattin Beyazlýlar inanmýþ kadrosuyla bu ve "Türkiye 3. Ligi'nde baþarýlý bir sezon çok ididalý. Yýllardýr Türkiye 3. Kayseri Elektrikspor'unuz varken o DOÐAN Ligi hayaliyle yanýp tutuþan Pansu takýmý niçin kapattýnýz ? Þimdi de bu ligde bir temsilcimiz olsun diye uðraþýp Þekerspor bu hedefe bu sezon ulaþacak gibi duruyorsunuz. Sizinki biraz zor gerçekleþecek görünüyor. Yeþil-Beyazlý yönetimin teknik kadro ve futbolcularýna güvenmeleri ve onlara destek bir hayal" þeklinde veriyorlar. Bu iþ yani Türkiye 3. Ligi'ne yükselmek için saðlamalarý iþi kolaylaþtýracaktýr mutlaka. Süper Amatör Küme'nin þampiyon adaykenetlenmek ve birlik-beraberlik içinde olmak gerekir. Büyük bir dayanýþma içerisinde olun- larýndan Yolspor geçmiþ sezonlarýn kötü masý zaten iþi kolaylaþtýrýr. Bu iþin büyük para intibalarýný silerek yeni sezonda genç ve harcanarak gerçekleþmeyeceðini, Süper dinamik kadrosuna güvenerek çýktýðý bu arenaAmatör Küme'de son senelerde þampiyonluk- da baþarýyý yakalayacak bir yapýda. Erkiletspor lara ambargo koyan Pansu Þekerspor'un son 4 ise Kayserispor Altyapýsýndan transfer ettiði sezondur grup maçlarýnýn final grubundan dön- genç yetenekleriyle Süper Amatör Küme'de mesi en iyi þekilde açýklýyor. Yeþil-beyazlýlar þampiyonluðu kovalayacak gibi görünüyor. Tabii büyük paralar harcayarak gerçekleþtiremediði bu arada Ýl Özel Ýdarespor da tecrübeli kadrobu rüyayý daha dar bütçelerle gerçekleþtiren suyla lige aðýrlýðýný çok iyi koyuyor ve þampiyonkulüpler var. Örnek mi ? Ýþte Pansu luðun güçlü adaylarýndan.. Þekerspor'un finalde kaybettiði Araklýspor, Bu sezon Pansu Þekerspor dýþýnda 2-3 Konya Þekerspor.. Hele hele Konya Þekerspor, takýmýn zirveye ortak olmasý Süper Amatör son iki sezonda büyük çýkýþ göstererek önce Küme'ye yeni bir hava katacak. Türkiye 3. liginde þampiyon olmasýnýn yanýnda Bu takýmlardan birinin Türkiye 3. Ligi'ne yeni sezonda da Türkiye 2. ligi þampiyonluðuna yükselmesi ise amatör futbolumuzu içine oynayarak bu gerçeði herkese ispatlamaya düþtüðü durumdan kurtaracaktýr. çalýþýyor. Bu sezon Türkiye 3. Ligi'ne yükselen Buna inanýyor ve Süper Amatör küme'deki Keçiören Belediyespor'un grubunda þampiyon- tüm takýmlarýmýza baþarýlar diliyorum.

Sportif

52


BASKETBOL

SPORTiF

TED Kayseri Kolejispor

Baþarýlý iþadamý Bülent Köroðlu, Panküp TED’e destek verdi

Kayseri’nin baþarýlý iþadamlarýndan, Kayseri spor camiasýnýn sevdiði isim Bülent Köroðlu, Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi temsilcimiz Panküp TED Kayseri Kolejispor’a destek verdi. Panküp TED Kayseri Kolejispor Yönetim Kurulu Baþkaný Celal Turgut, Yönetim Kurulu Üyeleri M.Aydýn Þerbetcioðlu, Birol Besceli, Ýbrahim Bahçecioðlu ve idari Menajer Fikri Gençaslan, Bülent Köroðlu’nu ziyaret etti.. Kayseri futbolu için yaptýðý desteklerle özellikle spor camiasýnda isminden söz ettiren Bülent Köroðlu, yöneticileri misafir ettiði günde Panküp TED Kayseri Kolejispor’a da maddi destekte bulundu. Köroðlu, “Kayseri’ye mâlolmuþ Panküp TED Kayseri Kolejispor’a destek vermekten onur ve gurur duydum. Bu takýmýmýza sahip çýkmamýz gerekli. Ýnþallah diðer iþadamlarýmýz da takýmýmýza sahip çýkar” dedi.

Sportif

Panküp TED Kayseri Kolejispor Yönetim Kurulu Baþkaný Celal Turgut da, Bülent köroðlu’nun güler yüzlülüðü ve misafirperverliliði ile taktire þayan bir iþadamý olduðunu söyleyerek, “Bülent Köroðlu, þehrimizin önemli iþadamlarýndan. Kendisinin, kulübümüze maddi ve manevi katkýda bulunmasý bizleri son derece memnun etmiþtir. TED Kayseri Koleji Mezunlarý Derneði üyemiz olan sayýn Köroðlu’na Sportif Dergisi aracýlýðý ile bir kez daha teþekkür etmek isteriz. Ýnþallah, iþadamlarýmýzýn takýmýmýza olan desteði artarak devam eder” dedi. Baþkan Celal Turgut, bu sezon cüzzi bir bütçe ile ligde mücadele ettkiklerini de hatýrlatarak, “kýsýtlý imkanlar çerçevesinde en iyi baþarýyý elde etmek için ligde mücadele ediyoruz. Þehrimizin gurur duyacaðý bir takým olmak için yine çaba sarfediyoruz” diye konuþtu..

54


SPORTiF

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi’nin sempatik takýmlarýndan birisi haline gelen Panküp TED Kayseri Kolejispor, sýkýntýlý günleri geride býrakmak için çaba sarfediyor. Sezon baþlamadan önce gerçekleþtirilen Olaðanüstü Genel Kurul sonrasýnda yönetim kurulu baþkaný olarak göreve baþlayan Celal Turgut, ekibiyle birlikte harýl harýl çalýþýyor. Kayserili iþadamlarý ve sanayiciler ile görüþen, belediye baþkanlarýndan destek isteyen Celal Turgut, Kayseri halkýnýn da takýma sahip çýkmasý gerektiðini ifade ediyor. Ligde geride kalan haftalarda takým olarak iyi bir ekip olmanýn gayreti içerisinde olduklarýný dile getiren Baþkan Turgut, “Çok zorlu günleri geride býraktýk. Panküp TED Kayseri Kolejispor’u baþarýya taþýyabilmek için çaba ladýk. Çabalamaya da devam ediyoruz. Çünkü, bayan basketbolu geliri olan bir lig deðil. Gideri ise fazla. Bu giderleri saðlayabilmek ve ligde þehrimizi en iyi þekilde temsil etmek için uðraþýyoruz. Bunu da deðerli sporseverler ve hemþehrilerimizin desteði ile baþaracaðýmýzý umut ediyorum. Takýmýmýz ligde, baþarýlý sonuçlara imza atacaktýr, hepimizi sevindirecektir” diyor.

55

TED Kayseri Kolejispor

Baþkan Turgut umut dolu

BASKETBOL

Sportif


BASKETBOL

SPORTiF

TED Kayseri Kolejispor

Onlar Panküp TED Koleji'nin yeni transferleri… Nazlý ve Bengü, basketbol hayatýndaki baþarýyý TED Koleji'nde de yakalamayý hedefliyor. Ayný evi paylaþan bu iki güzel insanla oldukça keyifli bir söyleþi yaptýk. Ýþte bilinmeyen, farklý yönleriyle Bengü Türk ve Nazlý Güler…

Öncellikle yeni sezonda size ve takýmýnýza baþarýlar diliyorum. Teþekkür ederiz. Bengü bize biraz kendinden ve ailenden bahsedermisin? Tabiki. Ben 1981 Ýstanbul doðumluyum. Mimarsinan Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümü mezunuyum. 1 senelik evliyim. Eþim bankacý. Ayný zamanda futbol hakemi. 2 kardeþiz. Kardeþimde benim gibi basketbolcü. Nazlý birazda seni tanýyalým lütfen.. 31 Kasým1982 Ankara doðumluyum. Basketbole 12 yaþýnda beden eðitimi öðretmenimin boyumu uzun bulmasýyla baþladým. O sýralar bale eðitimi de alýyordum. Ama daha sonra ikisini birden sürdüremeyeceðimi anladým. Bir seçim yapmak zorunda kaldým. Basketbol sevgim daha aðýr bastý. Bu nedenle baleyi býrakmak zorunda kaldým. Ýlkokul, ortaokul ve lise eðitimimi Arý Koleji'nde aldým. Daha sonra Gazi Üniversitesi

Sportif

Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun oldum. Babam üst düzey memur, annem ise emekli. Aðabeyim Amerika'da Sandiego þehrinde yaþýyor. Merill Lynch þirketinde finansal danýþman olarak çalýþýyor. Basketbola nasýl baþladýnýz? Bengü Türk: Basketbole 1992 yýlýnda okul takýmýnda baþladým. Daha sonra okulda yapýlan seçmelerle Bakýrköy sporun alt yapýsýnda devam ettim. Bugün de profesyonel anlamda basketbole devam ediyorum. Nazlý Güler: Basketbole demin de söylediðim gibi beden eðitimi öðretmenimin sayesinde baþladým. Ama ben baþladýðýmda herkes benden bir adim öndeydi. Çünkü yeni baþlayan herkes ya spor okulundan gelmiþti yada bir arada baþlamýþtý. Ben tek baþýma baþlamýþtým. O yüzden ilk baþladýðým günden beri çok çalýþtým ve hâlada çalýþmaya devam ediyorum. Tabi ki buralara gelmemde bana emeði geçen bütün antrenörlerimi unutmamak gerekli..

56


BASKETBOL

SPORTiF

TED Koleji'ne transferiniz nasýl gerçekleþti? Nazlý Güler: Sezon bittikten sonra menajerim aracýlýðýyla birçok takýmdan transfer teklifi aldým. Ancak karar verme aþamasýnda biraz zorlandým diyebilirim. Kayseri seyircisinin ne kadar ateþli ve sporcuyu motive eden bir etkisi olduðunu biliyordum. Her sporcu böyle bir seyirciye karþý oynamak ister. Yani karar vermemde Kayseri halkýnýn basketbolü sevmesi de etkili oldu diyebilirim. Bengü Türk: Aslýnda benim Tarsus Belediyespor'la 1 senelik anlaþmam daha vardý. Fakat TED Kayseri Kolejispor yöneticileri, Tarsus'la irtibata geçip beni bu sene takýmlarýnda görmek istediklerini söylemiþler. Tarsus da bu teklifi kabul etmiþ. Daha sonra benimle temas kuruldu. Bende bu transfere sýcak baktým. Zaten coach Ayhan Avcý önceki senelerden Galatasaray'dan antrenörümdü. Bu da karar vermemde önemli etkili oldu.

Basketbolden beklediðiniz maddi ve manevi birikime ulaþtýnýz mý? Nazlý Güler: Açýkçasý Türkiye'de erkek basketbolünde dönen paralar kadar bayanlarda dönmü yor. Ama ben Allah'a þükür kendi ayaklarýmýn üzerinde durabiliyorum. Bunda ailemin beni bi linçlendirmesi de önemli rol oynuyor. Tabi ki ilk A takýma çýkýp para kazanmaya baþladýðým günden beri har vurup savurmamayý öðrettiler. Þuan 25 yaþýndayým. Bir evim ve bir arabam var. Uzun süreler çalýþýp bunlarý elde edemeyen insanlar da var. O yüzden Allah'a her gün þükrediyorum bana saðlýk ve basketbol oynama yeteneði verdiði için. Hem sevdiðim iþi yapýp hem de para kazanýyorum. Ne mutlu bana..

Kontratýnýz ne kadar? Nazlý Güler: Bir yýllýk kontratýmýz var. Seninde öyle deðil mi Bengü? Bengü Türk: Bende kulübümle 1 yýllýk anlaþma imzaladým.

Basketbolda hedefleriniz neler? Bengü Türk: Öncelikle bu sene formasýný giyeceðim TED Koleji için elimden geleni yapacaðým. Onun dýþýnda basketbolüme her geçen gün yeni þeyler katmak benim için önemli. Sonuçta bizler artýk tecrübeli oyuncularýz. Bu tecrübelerimizi genç oyunculara aktarmamýz gerektiðini düþünüyorum. Nazlý Güler: Basketbolde hedefler bitmez. Çünkü sporda dün yok yarýnda yok bugün var. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak öncelikli hedefim. Bir maçtan sonra ben elimden geleni yaptým diyebilmek bir sporcu için en önemli þey bence. Kaybetmeye tahammülüm yok. Her sene kendime yeni birþey kattýðýma inanýyorum. Bulunduðum yerden memnunum. Ama daha iyisini yapmak için çok çalýþýyorum diyebilirim. Bu sezonun sonunda tabiki de milli formayý giymek istiyorum ve yurt dýþýnda ülkemi temsil etmek istiyorum.

57

TED Kayseri Kolejispor

Basketbolde neden kýsa vadeli anlaþmalar yapýlýyor. Bunun sebebi nedir? Nazlý Bengü Türk: Bu konuGüler da net bir þey söyleyemeyeceðim. Ama sonuçta yaptýðýmýz sporda hiçbir þey kesin deðil. Bunun sakatlýðý var. Performans düþüklüðü var veya sen oynadýðýn kulüpten memnun kalmayacaksýn. Uzun vadeli de kýsa vadeli de anlaþmalarýn kendine göre avantajlarý ve dezavantajlarý var. Nazlý Güler: Bengü'ye katýlýyorum. Açýkçasý bazen bir yýllýk kontratlar sporcunun lehine bazen de aleyhine olabiliyor. Çünkü eðer 2 senelik yada daha uzun kontrat imzalarsan kafan rahat olabili yor. Sezon bitince seneye ne olacak diye düþünmezsin. Ama bunun yaný sýra çok iyi bir sezon geçirip paraný ikiye katlayabilirsin yada çok daha üst düzey bir takýmdan teklif alabilirsin. Yani bu örnekte de olduðu gibi ne olacaðýný hiçbir zaman bilemezsin. Belki aleyhine belki de lehine. Ama artýk zaten uzun süreli kontratlarda fes olabiliyor karþýlýklý anlaþýldýktan sonra.

Ya sen Bengü? Bana göre istediðim birikime ulaþtým. Kendime göre yatýrýmlarýmý yapýyorum.

Parlak bir basketbol hayatýnýn yanýnda, yaþadýðýnýç olaylar olmuþtur.. Basketbolda hayat akýþýnýzý deðiþtiren olay var mý? Bengü Türk: Evet var. Geçirdiðim sakatlýklar bence benim basketbol yaþantýmý etkilemiþtir. Belki o sakatlýklarý yaþamamýþ olsaydým þuan farklý olabilirdi diye düþünüyorum. Nazlý Güler: Hayat akýþýmý etkileyen olay, sanýrým Ankara'dan Ýstanbul'a gitmeye karar vermem olmuþtu. Basketbolcü olmayý ve iyi yerlere gelmeyi istiyordum. Böylelikle kararýmý verdim Ama o zaman hem ailemden hem de arkadaþlarýmdan kopmak çok zor gelmiþti. Arý Koleji'nden Migros'a transferim denilebilir. O zamanda bir kaç takým beni istiyordu. Ama ben doðru karar verdiðime inanýyorum.

Sportif


TED Kayseri Kolejispor

BASKETBOL

SPORTiF

Sizce sporcuda bulunmasý ve bulunmamasý gereken özellikler nelerdir? Nazlý Güler: Ben sporcularda bazen yaptýklarý iþe saygýlý olmadýklarýný görüyorum. Ben küçükken günde 3 idman yapardým. Okula giderdim arada. Hiçbir zaman o dönemlerde yaþýtlarýmýn yaptýklarýný yapamadým. Sporcu olmak demek fedakarlýk demek hiç bir zaman bir sýnýf aktivitesine katýldýðýmý hatýrlamýyorum. Þimdiki gençlerde ben bunu çok görmüyorum. Sanýrým nelere sahip olduklarýnýn farkýnda deðiller. Dünyada kaç tane bayan, basketbol oynuyor. Eðer sen bugün çalýþmazsan idman yapmazsan bil ki birisi baþka bir yerde idman yapýyor çalýþýyor. Çünkü herkes birbirinin rakibi bu camiada. Ben nedense bunu çok göremiyorum artýk. Ýþine ne kadar saygýlý olursan, o da sana o kadar saygýlý olur. Biraz bilinçsiz geliyor insanlar bana. Okullarýna deðer vermiyorlar. Okula gidebilecek durumda olmalarýna raðmen okula gitmiyorlar. Pek çok sporcu üniversite mezunu deðil yada kayýt olmuþ atýlmýþ. Tabiki de zor ama istedikten sonra yapýlýr diye düþünüyorum. Bende okulumdan mezun olurken çok zorlandým. Ama her þeyin bir bedeli var deðil mi? Biz sporcu bayanlar olarak insanlara örnek olmalýyýz. Bence bir sporcunun özellikle de bayanýn bakýmlý olmasý, kendine özen göstermesi ve örnek olmasý gerekir diye düþünüyorum. Camiamýzda da bu saydýðým özellikte pek çok sporcu var. Bunlarda beðendiðim özellikler genel olarak diyebilirim. Bengü Türk: Nazlý'ya katýlýyorum. Benim için de sporcu örnek olmalý. Fazla hýrslý oyuncularý beðenmiyorum. Hýrsýnda bir dozajý olduðunu düþünüyorum. Hepimiz hýrslýyýz. Ama bunu kontrol edebildiðimiz sürece baþarýlý olunuyor. Hakemle çok konuþan oyuncularý da sevmiyorum. Onun dýþýnda sahada soðukkanlý olabilen oyuncularý beðenirim. Her daim sakin ve ne istediklerini bilen oyuncular beðendiðim oyuncu tipindedir.

Unutamadýðýnýz bir anýnýzý anlatýr mýsýnýz? Bengü Türk: Aslýnda basketbol yaþantým boyunca baþýma çok ilginç þeyler geldi. Ama þu an aklýma gelen bir anýmý paylaþmak isterim. Genç takým maçýmýz vardý. Sahaya çýktýk. Isýnmalarýmýzý yaptýk. Sonra maç baþlayacak. Bende maça baþlayacak ilk beþteyim. Eþofmanýmý çýkarmak Bengü için oturdum. Tam o Türk sýrada altýma þortumu giymeyi unuttuðumu fark ettim. Bu þu an aklýma gelen yaþadýðým ilginç olaylardan biri. Nazlý Güler: Unutamadýðým bir kaç maç var. Bunlardan ilki son saniyelerde kaybettiðimiz bir þampiyonluk maçý. Son top bizde olmasýna raðmen atamadýðýmýz için þampiyonluðu 4-3'lük seri sonunda kaybetmiþtik. Birde son saniyede benim 5 faul almamla uzatmaya giden bir Türkiye Kupasý yarý final maçý. Hala hakemin yanlýþ karar verdiðini düþünüyorum. Tabiki de ve o sene o düdük olmasa kupayý alacaðýmýzdan da emindim. Ýnþallah böyle üzücü bir olay bir daha gerçekleþmez. Yaþadýðým kupa sevinçlerinin hepsi aklýmda diyebilirim. Hedefleriniz arasýnda yurtdýþýnda oynamak düþüncesi var mý? Bengü Türk: Ben bu soruyu her þeyin hayýrlýsý olmasýný dileyerek cevaplamaktan yanayým. Tabi yurtdýþýndan bir teklif gelirse deðerlendirebilirim. Nazlý Güler: Aslýnda yurtdýþýnda oynamak istiyorum. Hatta belki de burada olmasaydým bu sene olabilirdi. Ama ben yurtdýþýna gittiðimde tamamen hazýr olmak istiyorum. Hem kendimi hem de ülkemi en iyi þekilde temsil etmek istiyorum. O yüzden menajerimle birlikte bir sene daha ertelemeyi uygun gördük. Belki seneye belki bir sonraki sene yurt dýþýnda oynamak gibi bir düþüncem var. Ama oynayacaðým lig tabiki Türkiye ligi seviyesinde yada daha üst düzey bir lig olmalý. Birazda magazinsel konuþalým isterim. Bu noktada merak ettiðim konulardan biri ilerde eþiniz veya sevgiliniz basketbolü býrak demesi karþýsýnda vereceðiniz tepki. Nazlý böyle bir durumda senin tepkin ne olur? Yani aþký için basketbolü býrakmak fikri sana ne kadar sýcak geliyor? Nazlý Güler: Yaþantýmla ilgili kararlarý aileme danýþýrým. Birlikte fikir alýþveriþi yaptýktan sonra

Sportif

58


BASKETBOL

SPORTiF

kararlarýmý kendim veririm. Açýkçasý tepkim ne olur bilemiyorum. Ama ilerde karþýma böyle bir durum çýkarsa ben basketbolü býrakmaya hazýr olmadýktan sonra býrakacaðýmý düþünmüyorum. Yani daha önümde en az 5 sene daha var. Evli bir bayan olarak senin bu konuya bakýþýn nedir Bengü? Bengü Türk: Evet ben þu an evliyim. Bana bu sporu yaparken en büyük desteði eþim veriyor. Zaten kendiside sporun içinde. Futbol hakemi. Özellikle bu nedenle benden böyle bir þey isteyeceðini hiç zannetmiyorum.

Bengü ya sen. Rejim yapýyor musun? Mutlaka yememe içmeme dikkat ediyorum. Çünkü biz çok efor sarf edilen bir spor yapýyoruz. Bu yüzden çok yemek tüketebiliyoruz. Bazen ipin ucu kaçýyor. Bende o zamanlar her bayan gibi kendimi kontrol etmeye baþlýyorum. Yeme içme olayýna özellikle spora ara verdiðim zamanlar daha çok dikkat ediyorum. Yemek yapmayý biliyor musunuz? Yaptýðýnýz yemekten sonra aldýðýnýz tepki hangi yönde? Nazlý Güler: Yemek yapmayý biliyorum. Çünkü 7 senedir ailemden ayrý yaþýyorum. Annem emekli olduðu için beni sýk sýk ziyaret ediyor. Ama bende annem gibi olmasa da ona yaklaþýyorum. Yavas yavas kendisi bana bütün sýrlarýný öðretiyor.. En son bütün takýmý yemeðe çaðýrdýk. O gün yeni bir yemek denemiþtim. Herkes çok beðendi. Yemeklerim beðenilir diyebilirim. Ama birde bunu yemeðimi yiyen birine sormak gerekir.. Bengü Türk: Evlendikten sonra yemek yapmayý öðrendim eþim benim gibi yemek yemeyi çok seviyor. Onun için yeni yemekler öðrenip ona yapmak çok hoþuma gidiyor. Þu ana kadarda yaptýðým yemekler hakkýnda hep güzel þeyler duydum. Zaten yaptýðým yemeði tattýðýmda benim hoþuma gitmiþse sorun hallolmuþtur.:

TED Kayseri Kolejispor

Ýkinizde sýcak ve çok güzel gülen iki bayansýnýz. Ama sahada tam tersi. Sizin gibi pozitif ve güzel gülen insanlarýn sahada sinirli ve somurtkan olmasýnýn nedeni nedir? Bengü Türk: Açýkçasý sahada çok sinirli olduðumu düþünmüyorum. Ama maçýn stresinden belki bazen sert tepkiler verebiliyor olabilirim. Onun dýþýnda somurtkanlýðýma gelince ben iþimi yaparken fazla konsantre oluyorum. Ne sevincimi ne üzüntümü çok fazla dýþarý yansýtamýyorum. Bu tamamen karakterle ilgili. Gördüðünüz gibi dýþarýda ki Bengü ile sahadaki Bengü arasýnda fark var. Sahada ki Bengü ile alakam yok açýkçasý. Nazlý Güler: Bu soru bana her röportajýmda geliyor.. Sahada baþka bir Nazlý ortaya çýkýyor. Çünkü ben kaybetmeyi sevmeyen bir yapýya sahibim. Tavlada bile yenilsem sinir olurum. Sonuçta sahada iþ yapýyoruz. Ýþ yaparken de ciddi olmayý tercih ediyorum. Çünkü sahada komik bir þey yok ki güleyim..

Nazlý, bu kadar spor yaptýðýn halde her bayan gibi rejim takýntýn var mý? Rejim takýntým yok. Ama yediklerime dikkat ediyorum. Eskiden bu kadar bilinçli deðildim. Ama artýk bana ve vücuduma zarar verecek yiyeceklerden uzak duruyorum. Mesela yaklaþýk 4 senedir fastfood yemiyorum. Abur cubur yememeye çalýþýyorum. Maçlardan önce ve sonra ne yemem gerektiðini biliyorum. Kýsacasý rejim yapmýyorum. Ama saðlýklý besleniyorum ve bol su içiyorum.

Ýkiniz ayný evi paylaþýyorsunuz. Ayný evi paylaþan insanlar genelde aralarýnda iþ bölümü yaparlar. Sizde de bu durum mevcut mu? Bengü Türk: Yani öyle þu iþi sen yap bu iþi ben yapayým diye bir olay yok. Et tavuk gibi kýzartmalarý genelde Nazlý yapýyor. Bende sebze yemeklerini yapýyorum. Onun dýþýnda birimiz evi temizlerken diðerimiz mutfakla ilgilenebiliyor. O konuda iyi anlaþýyoruz bence. Nazlý Güler: Yani Bengü'nün de dediði gibi evde iþ bölümü yapmadýk. Çünkü her þeyi birlikte yapýyoruz zaten. Birbirimize yardýmcý oluyoruz. Bizim evimizi ve mutfaðýmýzý asla daðýnýk göremezsiniz. Allah'tan Bengü de benim gibi titiz. O yüzden iyi anlaþýyoruz.

59

Sportif


BASKETBOL

SPORTiF

Araba kullanýr mýsýnýz? Hýzý sever misiniz? Bengü Türk: Evet kullanýyorum. Öyle hýz manyaðý deðilim. Yolun durumuna göre hýzlý gitmeyi severim. Nazlý Güler: Arabamý seviyorum. Peugeout 206'ým var. Hýz yapmayý da seviyorum. Ama Ýstanbul'da trafikten zaten hýz yapmaya fýrsat olmuyordu.. Vazgeçemediðiniz tutkularýnýz var mý? Bengü Türk: Muzlu sütten vazgeçemem. Ama eþimin yaptýðýndan olacak. Bana özel olarak hazýrlýyor. Film ve dizi izlemeyi de çok seviyorum. Nazlý Güler: Bu bir tutkumu bilmiyorum. Ama vazgeçemediðim ve vazgeçemeyeceðim þey her maçtan önce ailemle telefonda konuþmaktýr.

TED Kayseri Kolejispor

Sohbetimizin sonuna geldik. Ýkinize de keyifli bu sohbet için teþekkür ediyorum. Gerek spor gerekse özel hayatýnýzda baþarýlar diliyorum. Biz teþekkür ederiz. Ayrýca yayýn hayatýnýzda da baþarýlar.

Röportaj : ÜLFET TURAN

Bengü Türk kimdir ?.. Bengü Türk kimdir ?.. Bengü Türk kimdir ?.. Bengü Türk kimdir ?.. Adý Soyadý: Bengü Türk Yaþý: 27 Doðum tarihi: 28.10.1981 Doðum yeri: Ýstanbul Boyu: 1,73 cm. Kilo: 62 kg. Forma numara: 11 Medeni hali: Evli Öðrenim durumu: Üniversite mezunu Sevdiði yemek: Tereyaðlý peynirli makarna Sevdiði sanatçý: Sezen Aksu Sevdiði þarký: Meleklerin Sözü Var Tuttuðu takým: Galatasaray Sevdiði renk: Beyaz Hobiler: Kitap okumak, film izlemek, eþimle gezmek.

Fobileri: Nefessiz kalmak Oynadýðý kulüpler: Bakýrköyspor Deniz Nakliyat, Beþiktaþ, Galatasaray, Tarsus Belediye, Panküp TED Kayseri Kolejispor En son okuduðu kitap: Yüreðe Söz Geçmiyor Taraftardan beklentileri: Bizi hiç yalnýz býrakmasýnlar, hep desteklesinler.. Medyadan beklentileri: Doðru ve dürüst haber. Motive edici haberler okumak, hem bizleri hem de taraftar kitlesini bir sonraki maça daha iyi motive edecektir.

Nazlý Güler kimdir ?.. Nazlý Güler kimdir ?.. Nazlý Güler kimdir ?. Nazlý Güler kimdir ?.. Adý-Soyadý: Nazlý Güler Yaþý: 26 Doðum Tarihi: 31.10.1982 Doðum Yeri: Ankara Boyu: 1,82 cm. Kilosu: 70 kg. Forma numarasý: 11 Medeni hali: Bekar Öðrenim durumu: Üniversite mezunu Sevdiði yemek: Deniz ürünlerinin hepsi Sevdiði sanatçý: Beyonce. Jay-z Sevdiði þarký: Just stand up En son okuduðu kitap: Kaçak Tuttuðu takým: Takým tutmuyorum Sevdiði renkler: Pembe, mavi, turkuaz

Sportif

Hobileri: Ýnternet ,sinema ve kitap okumak Fobileri: Fobim yok Oynadýðýnýz kulüpler: Arý Koleji, Migros, Fenerbahçe, Beþiktaþ Taraftardan beklentileri: Hiçbir maçta bizi yalnýz býrakmamalarý ve destek olmalarý Medyadan beklentileri: Bazen kaybedilen bir maçtan sonra sporcunun üzerine çok fazla gelebiliyorlar. Hiçbir sporcu sahaya kaybetmek için çýkmaz. Çok yargýlamamak gerek. Þu ana kadar bayan basketbolüne ilgi çok iyi. Umarým böyle devam eder..

60


YORUM

SPORTiF

YENi SALON.. Nihayet !.. Ýþin, Panküp TED Kayseri Kolejispor ayaðýna Hele Þükür.. gelecek olursak; bilindiði gibi bayan basketbol Kadir Has Spor Kompleksi’nin yapýmýnda ve takýmýmýz çoðu zaman idman yapamayacak hizmete giriþinde kimlerin emeði varsa hepsine durumlar ile karþýlaþýyor ve bir türlü periyodik yürekten teþekkür etmek gerekli.. olarak idman programýný ortaya koyup da uyguÖzellikle, “Ben, buraya yaptýðým baðýþlarla layamýyordu.. övünmeye deðil, doðduðum topraklarla ödeþ Sebebi ise gerek Atatürk Spor Salonu’nda meye geldim” sözleri ile hepimizin gönlünde ayrý gerekse Ýbrahim Bamyacýoðlu Spor Salonu’nda bir yeri bulunan merhum Kadir Has amcamýzý düzenlenen aktiviteler.. Çoðu zaman okul rahmetle anýyorum. Mekaný cennet olsun.. maçlarý, bazen de spor ile alakasý olmayan Kayseri’ye öylesine güzel eserler yaptýrdý ki, aktiviteler, temsilcimizin maç hazýrlýklarýna sekte yapýlmasýna ön ayak oldu ki, O’nu ve hasenat vuruyor, bu da sporcularýn performansýný elbette iþlerini unutmak mümkün deðil.. Türkiye’nin olumsuz etkiliyordu.. sevilen ve baþarýlý spor yazarý sayýn Osman TED, artýk rahat bir nefes alacak.. Devasa bir Tanburacý, “Heyhat, Has Amca ilk kez verdiði spor salonu içerisinde daha kaliteli idmanlar, daha kaliteli maçlar oynama þansýný sözü tutamadý..” diyerek, doðduðu elde etti. Zaten bu salonun açýlýþ topraklara borcunu ödemek isteyen maçýnda BOTAÞ ile sahasýnda lig bir insanýn elini öpememenin uktesi maçýna çýkan temsilcimiz, galip içerisinde HAS’tan ve Kayseri’deki gelen taraf olmuþ ve salonun onlaryatýrýmlardan sözederken, Kadir Has Spor kompleksi’ne olan hayranlýðýný ca yýl sürecek tarihine güler yüzlü da dile getiriyordu.. bir sayfa açmýþ oldu.. Tabiki, burada Büyükþehir Bilindiði üzere sezon baþýnda çok Belediye Baþkaný sayýn Mehmet büyük sýkýntýlar çeken basketbol Özhaseki ve ekibini de kutlamak ve temsilcimiz Panküp TED Kayseri Sezar’ýn hakkýný Sezar’a teslim etmek Kolejispor, artýk lige aðýrlýðýný koyÜlfet TURAN gerekli.. Has amcanýn isteðini yerine ulfet_1903@hotmail.com maya baþladý.. Peþpeþe aldýðý seri getiren kiþi ve kurumlarýn da eline ve galibiyetler ile ligin üst sýralarýna yüreðine saðlýk.. doðru týrmanýrken, kadroda da ufak çaplý da olsa Kayseri, özellikle de Türkiye Bayanlar revizyonlar ile taraftarýna daha da keyifli maçlar Basketbol Ligi temsilcimiz Panküp TED Kayseri çýkarmanýn hesabý içerisinde.. Herþeyden önce, baþkanlýk görevini kabul Kolejispor, nihayet salonuna kavuþtu.. Türkiye’nin sayýlý spor salonlarýndan birisi olan ederek, adeta ateþten gömlek giyen sayýn Celal Kadir Has Spor Kompleksi, inanýn görülmeye Turgut ve yönetim kurulunda bulunan kiþileri deðer.. O, alýmlý ve ihtiþamlý görüntüsü, akustik taktir ettiðimi yinelemek ve her zaman için yapýsý ile salona girenlerin aklýný baþýndan alan maddi-manevi destek verilmesi gerektiðini ifade Kayseri’nin gözbebeði spor salonu, potadaki etmek isterim.. Fedakarlýktan kaçmayan, yeri temsilcilerimize de büyük moral.. gelince, evinden, iþinden ve aþýndan ödün veren 7 bin 200 kiþilik kapasitesi ile belkide Ýç spora ve sporcuya hizmet eden bu insanlarýn Anadolu’nun en ihtiþamlý spor salonlarýndan kýymetini bilmemiz gerektiði düþüncesindeyim. birisi olan Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde Ýþin bu kýsmýnda, yine her zaman söylediðim her türlü salon sporunun yaný sýra konser, genel gibi Kayseri halkýna ve spor severlere önemli kurul toplantýsý ve parti kongresi gibi geniþ görevler düþüyor.. Her þeyin baþýnda destek katýlýmlý organizasyonlar yapýlabiliyor. Bu tesis gelmekte.. O muhteþem spor salonunu doldurup içerisinde ayrýca biri 200, diðeri 300 kiþilik iki ayrý þehrimizin temsilcisine tam destek verilmeli.. Bu kongre ve toplantý salonu, 10 adet farklý ferdi takýmlarýmýz, taraftarý ile varolur.. Taraftar sporlarýn yapýlabileceði salon, kafeteryalar ve olmaz ise, destek olmaz ise, taþýma su ile deðirsergi salonlarý bulunuyor. Yani her yönüyle övünç meni dönderemezler.. her yönüyle gurur kaynaðý bir eser.. Dilerim 2008 yýlýnýn þu son günlerini yaþarken, yine böylesi bir spor salonu, Kayseri’nin ufkunu daha hoþ bir kýþ mevsimi içerisinde bütün da açacak ve baþarýlarý beraberinde getirecektir. okurlarýmýza saygýlar sunuyorum..

61

Sportif


TENiS

SPORTiF

Kayseri Tenis Kulübü tarafýndan turnuva düzenlendi

CUMHURiYET ASKINA .

Kayseri Tenis Kulübü tarafýndan 1.Cumhuriyet Kupasý Tenis Turnuvasý düzenlendi. Kayseri Tenis Kulübünün Talas'ta bulunan tesislerinde düzenlenen turnuva iki gün boyunca çekiþmeli müsabakalara sahne oldu. Özellikle Kayseri Tenis Kulübü sporcularýnýn üstün performanslarý turnuvaya damgasýný vurdu. Turnuvanýn koordinatörlüðünü yapan Kayseri Tenis Kulübü antrenörlerinden Cesur Cingöz, "Þehrimizde tenis sporunun yaygýnlaþtýrýlmasý ve de daha büyük kitlelere ulaþabilmesi adýna mevcut imkanlarýmýz dahilinde elimizden gelen her türlü çabayý sarfediyoruz. Gerek sezonun kapanýþ turnuvasý gerekse geride kalan Cumhuriyet Bayramý haftasý olmasý nedeniyle turnuvamýz ayrý bir önem kazandý" dedi. Turnuva sonrasýnda dereceye giren sporculara kupalarý düzenlenen ödül töreni ile verildi.

Funda Eraslan’ýn ödülünü Talas Belediyesi Basýn Yayýn Müdürü Selçuk Kýlýnç verdi..

DERECEYE GÝREN SPORCULAR

Sportif

Erkekler: 1) Burak Yýldýrým (Kayseri Tenis Kulübü) 2) Emre Furkan Yýldýrým (Kayseri Tenis Kulübü) 3) Doðan Can Durukan (Kayseri Tenis Kulübü) Bayanlar: 1) Funda Eraslan (Kayseri Tenis Kulübü) 2) Selin Yýlmaz (Kayseri Tenis Kulübü) 3) Büþra Doðan (Kayseri Tenis Kulübü)

Burak Yýldýrým’ýn kupasýný Kayseri Tenis Kulübü Baþantrenörü Taner Þahin verdi.

62


DAÐCILIK

SPORTiF

Alman daðcý Erciyes Daðý'na hayran kaldý

Ülkemizin önde gelen kýþ sporlarý ve daðcýlýk merkezlerinden biri olan Erciyes Daðý'na hemen her sezon yurt içi ve yurt dýþýndan çok sayýda sporcu geliyor. 3.917 metre yüksekliði ve görkemli zirveleriyle hemen herkesin hayran olduðu Erciyes Daðý'nýn son konuklarýndan biri de Almanya'nýn Weinheim þehrinde Gýda Mühendisliði yapan Wilfried Schobel idi. Alman Wilfried, Erciyes'in zirvesine SPORTÝF editörü arkadaþýmýz Bekir Demirað çýkarttý.

Sportif

Geçtiðimiz günlerde Kapadokya'yý ziyaret eden Wilfried (kýsa adýyla Wili), çýktýðý balon turnesinde Erciyes'in muhteþem zirvesini gördüðünde Turizm acentesine baþvurarak "Beni bu daða çýkartýn. Çok harika bir dað" deyince kendini bir anda Kayseri'de bulur. Bundan sonrasýný Turizmci Ali Keskinkýlýç'tan dinleyelim: "Wilfried Schobel, Erciyes'e zirve yapmak istediðinde bir rehber bulmak için arkadýþým Ýbrahim Aksu'yu aradým. O da, benim tanýdýðým çok iyi bir rehber - gazeteci arkadaþ var. Erciyes'e onlarca týrmanýþ yaptý. Adý Bekir Demirað.. Onunla bir konuþayým, eðer bu týrmanýþý yaptýrmak isterse seni ararým." dedi. Daha sonra da "Tamam.. Arkadaþ sizi zirveye çýkartacak. Yarýn hazýr olun" dedi. Ertesi akþam büroda buluþmak üzere sözleþtik. Bekir abi randevuya tam zamanýnda geldi. Onu ben de tanýyo rdum ama pek diyalogumuz olmamýþtý. Almanca bilmesi bizim için avantajdý. Çünkü, Alman dostumuz Wili ile iyi anlaþacaklardý. Nitekim öyle de oldu. Önce araba ile Kayakevi'ne, daha sonra da Çobanini'ne kadar ulaþtýk. Sabah saat 08.00 gibi zirvedeydik. Harika bir týrmanýþ oldu.Bekir abiye bu týrmanýþ için ben ve Alman Wilfried teþekkür

ettik. Çünkü, bu bizim Erciyes'e yaptýðýmýz ilk týrmanýþtý" Turizm elçisi Wilfried Schobel týrmanýþ sonrasýnda ülkesine uçarken tatlý þivesiyle, "Bekle beni Erciyez!" diyor ve yine geleceðini ifade ediyordu.

64


BiNiCiLiK

SPORTiF

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Kayseri Atlý Spor Kulübü Baþkaný Oðuz Berk ve yönetim kurulu üyelerini Çankaya Köþkü'nde kabul etti. Kayseri Atlý Spor Kulübü Baþkaný Oðuz Berk, Yönetim Kurulu üyeleri Nevzat Seyok, Prof. Dr. Tayfur Bekyürek, Orhan Elmaaðaçlý, Azra Seyok ve Yücel Bulut Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ü ziyaret ederek bir süre görüþtü. Çankaya Köþkü'nde gerçekleþen kabulde Kayseri Atlý Spor Kulübü tarafýndan, Cumhurbaþkaný Gül'e, 1940 yýlýnda Pýnarbaþý'da yapýlan at güzellik yarýþmasýnýn fotoðraflarýndan oluþan bir tablo ve yazar M. Akif Kum'un ''Mükemmelliðe Adanan Kalpler'' kitabý hediye edildi. Ziyarette Kayseri Atlý Spor Kulübü'nün kuruluþu, amaçlarý ve Kayseri'de atcýlýk ve atlý spor tarihi konusunda brifing verildi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Nevzat Seyok'a ait Panriver isimli Safkan tarafýndan kazanýlan Gazi Kupasý törenlerine katýlamadýðý için üzüntülerini bildirirken, Kayseri Atlý

65

Spor Kulübü'nün faaliyetlerine destek vereceðini bildirdi. Görüþmede Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, konuyla ilgili her türlü yardýmý yapmaya hazýr olduðunu, Kayseri'nin atcýlýk ve atlý sporda hak ettiði yere gelmesi gerektiðini ifade etti.

Sportif


BiNiCiLiK

SPORTiF

Binicilik Federasyon Ýl Temsilcisi Oðuz Berk:

Oðuz Berk, öncelikle sizi okurlarýmýza tanýtmak adýna, kendinizden bahsedermisiniz ? 1969 Tokat, Turhal doðumluyum. 1986 yýlýnda Kayseri'ye üniversite nedeniyle geldim. Sonrasýnda iþ hayatýna atýldým. 1992 yýlýna kadar gazetecilik yaptým. Zaman gazetesinde ve Sabah gazetesinde çalýþtým. Sonrasýnda reklam ajansý sahipliði yaptým ve halen bu iþime devam ettiriyorum. Ayný zamanda emlak dünyasý içerisindeyim. Fidancýlýk konusunda da yatýrýmýmýz var. 2009 yýlýnda da inþallah bu konuda önemli atýlýmlarýmýz olacak. Kayseri'nin sosyal hayatý içerisinde görev alan birisiyim. Çeþitli derneklerde görevlerim oldu. Evliyim. Biri kýz biri erkek olmak üzere 2 çocuðum var. Þu anda da Binicilik Federasyonu Ýl Temsilcisi olarak görev yapmaktayým..

Sportif

Sayýn Berk.. Þöyle bir soruyla konuyu açalým.. Nedir bu at sevgisi ?. Nedir bu binicilik sevdasý ? Kayseri'ye gelene kadar zaten sürekli ata binen birisiydim. Kapýmýzda sürekli at vardý. Köy ortamýnda yetiþen birisi olduðum için, binek atýmýz vardý. Küçüklükten itibaren atlarla iç içe idim. Zamanýnda nalbantlýðýný da yaptým, seyisliðini de yaptým, üzerinde jokeyliðini de yaptým. Ancak 20 yaþýna gelince üniversite hayatý ve iþ hayatýna girince açýkçasý bu sevdadan uzaklaþmýþtýk. Kayseri'de de böyle bir spor dalý ve sosyal aktivite olmayýnca, iyice uzaklaþtýk. Ancak, Karsu Tekstil'in genel müdürü sayýn Nevzat Seyok (kendisi Türkiye Binicilik hayatýnýn duayeni diyebileceðimiz insanlarýndandýr) ile bu konuda düþüncelerimiz vardý.. Ancak çok olgunlaþmamýþ düþünceler idi..

66


BiNiCiLiK

SPORTiF

Kulübü kurdunuz, faaliyettesiniz galiba ?. Atçýlýða dönmemiz, atlý spor kulübü kurmamýz, Binicilik Ýl Temsilciliði'ni almamýz Emekli Korgeneral sayýn Mehmet Aydýn Þen paþamýzýn teþvikleri ile olmuþtur. Unutmadan söylemeliyim kendisi Pýnarbaþýlý. Ankara'da 6 tane atlý spor kulübünden 3'ünün Onursal Baþkaný.. Geride kalan yýlbaþýnda beraber olduðumuz sohbette Kayseri'de binicilik hayatýnýn yeniden yeþermesi gerektiði konusunda bize teþvikleri oldu. Ankara'dan dönerken Nevzat beyi aradým. Kendisine geliþmeleri anlattým. Fabrikada 1 saat istiþarede bulunduk. Kulübü nasýl kurarýz, ne faaliyetlerde bulunuruz, kimleri üye yaparýz gibi fikir alýþ veriþinde bulunduk. Bununla ilgili tesis ihtiyacýný nasýl karþýlarýz gibi ön istiþareler yaptýk. Sonrasýnda bu fikirleri etrafýmýzla paylaþýnca, etrafýmýzda hiç ummadýðýmýz isimlerin at ile alakadar olduðunu gördük. At deyince akla ilk gelen 6'lý ganyandýr. Bu öyle deðildi. Ýnsanlar at yetiþtiriyor, at besliyor, binicilik yapýyormuþ.. Tabiki fikir alýþ veriþleri sonrasýnda kurucu üyelerimiz ile yönetim kurulumuzu oluþturduk. Kulüpte kurucu üyemiz baþkan yardýmcýmýz Tahir Nursaçan ve Nevzat Seyok.. Orhan Elmaaðaçlý var.. Aramýzdaki beklide en profesyonel binici.. Maþallahý var.. Her hafta sonu 10-20 km. at binecek kadar bu iþin hastasý bir isim. Gençlik Spor Ýl Müdürü sayýn Yahya Þahan var. Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. sayýn Tayfur Bekyürek var. Atçýlýk konusunda hem akademik olarak hem de pratik olarak ciddi bir bilgi birikimine sahiptir.. Diðer bir isim Ýl Genel Meclisi Baþkan Vekili Cemil Görücü var. Refik Görücü var. Sonradan tanýþtýðýmýz bir isim.. binicilik dünyasýnýn içerisinde olan deðerli bir isim.. Kulübü kurduktan sonra Binicilik Ýl Temsilciliði görevini de aldýk. Neticede bu bir lobi faaliyetidir. Atçýlýk, binicilik, bunlarýn kamuoyuna tanýtýlmasý gerekiyor. Bunun gündeme sokulmasý gerekiyor. Birisinin bizim üzerimizdeki külleri aldýðý gibi bizim de kamuoyuna bunlarý anlatmamýz gerekiyor. Milletin ilgisinin oluþturulmasý þart idi. Bu konuda Gazi Koþusu'nun Pan River tarafýndan kazanýlmasý, Kayseri atçýlýðý için bir dönüm noktasý oldu. Kayseri'nin kültüründe olan bir spor dalý, Pan River ile yeniden canlandý..

67

Atçýlýðýn, biniciliðin Kayseri'nin kültüründe olduðunu söylediniz. Bu konuyu açalým mý ? Türkiye'de atçýlýk kültür ve sektörünün en eski merkezlerinden birisi Kayseri'dir.. 1970 yýlýna kadar Kayseri, ordunun at ihtiyacýnýn yüzde 60'ýný karþýlýyordu. Bu çok büyük bir rakam. Yapýlan bir araþtýrmaya göre; 1940 yýlýnda Pýnarbaþý'da At Güzellik Yarýþmasý yapýlmýþ. Koþu deðil yani, at güzellik yarýþmasý. Bu o kadar profesyonelce düzenlenmiþ ki.. O yýllardaki ulaþým imkanlarýný bir düþünecek olursak, jüri üyeler Ýstanbul Veterinerlik Fakültesi'nden gelen profesörler. Valiler, Belediye Baþkanlarý bu yarýþmaya katýlmýþlar. Kayseri'nin bu derece atla bir haþýr neþiri var.Yetiþtiricilikte olmuþ, bakýmda olmuþ, seyislikte olmuþ.. Bakýn Kral Faht'ýn atlarýna seyislik yapmak için 30 kiþilik kadronun 12'si Kayseri'den.. Türkiye'den deðil dünyada bile profesyonel at yetiþtiricileri, çok önemli kiþiler ve yerler at yetiþtiricisini Kayseri'den seçiyor.. Peki, böylesine önemli bir misyonu üstlenen Kayseri'de neden bir tesis yok, neden bu spor dalý popüler olamýyor ? Bu konuda talihsiz bir geliþme oldu. Sema Yazar Atlý Spor Kulübü ve Tesisi, popüler olamadý. Niye, çünkü profesyonel kiþilerin elinde olmadý. Zamanýnda sahip çýkýlmadýðý için o tesisler baþladýðý gibi kaldý ve sonrasýnda o tesis Erciyesspor'a verildi. Ama umut ediyorum ki 2008 ve 2009 yýlý atçýlýk ve binicilik için Kayseri'de çok önemli geliþmeler olacak. Bu süreci Pan River baþlattý. Önümüzdeki yýlda Pan River gibi güzel sürpriz ler olacaktýr. Ha, Pan River'den beklediðimiz daha baþarýlar da var. Þu anda Kayseri'de Doru At Çiftliði var. Ýnsanlar, ailesiyle çoluðuyla çocuðuyla gelip at binebiliyor. Amatör biniciler için çok önemli bir tesis. Tesis yetkililerine de teþekkür ediyorum. Özel giriþimci için büyük bir risk. Yani Kayseri'de at yok atçýlýk yok iken burayý kamuoyuna açýk bir tesis haline getirdiler. Bir ilki gerçekleþtirdiler. Ýnþallah, önümüzdeki yýllarda burasý çok daha profesyonel bir hâl alacaktýr. Önemli olan bu iþe gönül vermiþ insanlarýn ortaya düþmesidir.

Sportif


BiNiCiLiK

SPORTiF

Destek sözü aldýk Temeli atmýþsýnýz. Peki ilerideki hedefler nedir ?. Atçýlýk, binicilik, Dünya'da iki canlýnýn bir arada yaptýðý tek spor dalýdýr. Topun ruhu yok, ama atýn var. At, her þeyinizle sizle beraberdir, sizi hisseder. Bu sporu yaparken atý yok sayamazsýnýz. Ýki ruhun birinin formsuz olmasý halinde her þey alt üst olur. Ýki ruhun beraber hareket etmesi gerekli. Bundan dolayý da bu spor, diðerlerinden çok farklýdýr. Diðer spor dallarýnda durum nasýldýr.. Tesisi yaparsýnýz, geriye sporcu kalýr. Ama burada iki tane sporcu var. Hem tesis, hem binici olarak sporcuya hem de binek olaraktan ata ihtiyaç var. Onun beslenmesi, eðitilmesi, bakýmý antrenmanlarý vardýr. Tabi bu anlamda diðer spor dallarýna nazaran oldukça hem masraflý, hem de çok fazla ekonomik getirisi olmayan spor dalýdýr. Her þeyden önce uluslararasý yarýþlarýn yapýlabileceði bir tesisin 2 ila 3 milyon dolar arasýnda bir masrafý var. Ahýrlar, kapalý ve açýk manejler, sosyal tesisleri derken bu rakam çýkýyor. Bunun karþýlýðýnda seyirci getirisi yok, medya raitingi yok, stadyum ve forma reklamý gibi bir getirisi yok. Ortada sadece kupa var. Ama kupanýn maddi deðeri yoktur, sadece prestijdir. Ýþ böyle olunca bir çok kiþi, bu spor dalýna girmek istemiyor, ama bence ilimizin böyle bir spor dalýna da ihtiyacý var. Kültürü gereði de sosyal hayat gereði de bu spor dalý olmalý.. Bakýn Kayseri'de çoðumuz bir sosyal hayatýn yeterli olmadýðýndan þikayet ederiz. Kayseri'nin muhafazakâr yapýsýndan ötürü ailelerin bir arada olabileceði ortamlar çok çok sýnýrlý. O anlamda atlý spor kulübü, herkesin eþiyle, çocuðuyla, ailesiyle, akrabasý ve arkadaþýyla gelip spor yapabileceði, eðlenebileceði, dinlenebileceði bir etkinlik dalýdýr. Bu anlamda atlý sporun, Kayseri Atlý Spor Kulübü'nün Kayseri'nin eksikliðine cevap verebileceðine inanýyorum. Seyislik olsun, nalbantlýk olsun, kalifiye elemanlara ihtiyaç var. Bununla ilgili olarak Avrupa Birliði Ýstihdam Projesi hazýrladýk. Eðer bu proje gerçekleþirse binicilik sektörünün ihtiyacý olan elemanlarý, Kayseri'de profesyonel bir eðitimden geçirerek bu sektöre hazýrlamak istiyoruz.

Sportif

Destek görüyormusunuz? Kulüp kurulduðu günden itibaren, profesyonel, ulusal ve uluslar arasý müsabakalarýn yapýlabileceði tesislere nasýl sahip olabiliriz diye düþünmeye baþladýk. Sayýn Valimiz Mevlüt Bilici ile Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný sayýn Mehmet Özhaseki ile, Ýl Genel Meclisi Genel Sekreteri sayýn Mustafa Atsýz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. sayýn Cengiz Utaþ ile görüþtük. Bu görüþmelerin en güzel yaný, hepsi de bu konuda gereken yardýmý yapacaklarýný açýk yüreklilikle ortaya koydular. Þu anda Büyükþehir Belediyesi bir tesis yapýyor. Kumarlý parkýnýn içinde bir binicilik tesisi, 2009 yýlýnýn sonu itibariyle faaliyete geçecek diye bekli yoruz. Engel atlama yarýþlarý yapýlabilecek. Bölgesel, Ulusal ve Uluslar arasý olabilir. Þu anda Marianna Molu turnuvasý düzenleniyor. Sayýn Faruk Molu'nun merhum eþi Marianna Molu adýna kupa düzenleniyor. Engel atlama koþularý, Ýstanbul'da düzenleniyor. Eðer tesislere sahip olursak, bu tür turnuvalarý Kayseri'ye aldýrabiliriz. Ayrýca, Kayseri Atlý Spor Kulübü olarak da kendimize özel tesis yapma çalýþmalarýmýz devam ediyor, arazi sorununu halledip, Kayseri'ye 1. sýnýf dört dörtlük bir tesis kazandýracaðýz. Peki sayýn Berk, bu tesislerden insanlar nasýl faydalanabilecek ? Ýki türlü faydalanacaklar. Üyelik sistemi ile kulübe üye olarak faydalanacaklar. Bir de abonelik sistemi ile olacak. Sadece tesislerden yararlanmak isteyen, düzenli gelip at besleyemeyen, at binemeyen ama haftada veya 15 günde bir gelebilecekler, ailesi ile gelip 1-2 saat ata binip stres atmak ve spor yapmak isteyenler abonelik sistemini kullanacaklar.. Yaz Kýþ at binileceði bir tesis planlanýyor. Bir mimar arkadaþýmýz proje üzerinde çalýþýyor. Bu konuyla ilgili yönetim kurulu üyelerimizle, Ankara Atlý Spor Kulübü tesisini ve bazý tesisleri gezerek proje konusunda fikir yoðunlaþtýrdýk ve proje çalýþmasý baþladý… 2 ay içerisinde, arazi sorununu çözeriz, üst tahsis problemini çözeriz ve 2009'un sonuna da tesisler hizmete girer diye düþünüyorum.

68


BiNiCiLiK

SPORTiF

Peki, Ýl Temsilcisi olarak, Kayserili bir iþadamýnýn ve atýnýn kupa kazanmasýný nasýl yorumluyorsunuz ?.. Nevzat Seyok, sýk sýk görüþtüðümüz fikir alýþ veri þinde bulunduðumuz bir kiþidir. Gazi Koþusu öncesinde de sürekli konuþuyorduk. Yarýþtan 3 gün önce Pan River'in kazandýðýný rüyamda görmüþtüm. Bir de atýn antrenörü de ayný rüyayý görmüþtü.. Kendisine de söylemiþtim. 3 gün sonrasýnda Pan River'in kazanmasý bizleri çok mutlu kýldý.. Ancak, þu var, baþarý tesadüflerle gelen bir þey deðil. Nevzat bey, uzun yýllar ciddi emek verdi. Pan River'de yaklaþýk 1 yýldýr yarýþlara baþladý. Zaten yarýþ öncesinde de kazanacaðýný belli etmiþti.

69

Röportaj: Yüksel YIKILMAZ Fotoðraflar: Ýlyas KAPLAN

Peki bu tesis, gereken ilgiyi görecek midir ? Ben hayatým boyunca statda 1 maç izledim. O da Erciyesspor'un Atletico Madrid ile oynadýðý maçtý. Bunun dýþýnda maça gitmiþliðim yoktur.Benim gibi düþünenlerin sayýsýnýn oldukça fazla olduðu kanaatindeyim. Bu konuya ilgi, alakanýn ciddi derecede olacaðýna eminim. Bakýn þöyle izah edeyim. Atlý Spor bir markadýr. Türkiye'de ve dünyada markadýr. Buranýn müdavimleri, her þeyde birinci sýnýf hizmet beklerler. Masraflý bir spordur. O anlamda ,bu spora ilginin oluþmasý için, öncelikle hitap ettiðiniz kesimin ihtiyaçlarýný karþýlayacak 1. sýnýf bir tesis olmasý lazým. Þu andaki bizim bütün plan ve projelerimiz de bunun üzerine..

Rüyada görmemiz elbette yoðunluktan. Yani hangi hülyayla yatarsanýz o rüyayla kalkarsýnýz derler ya, bizde o günlerde Pan River üzerinde çok durduðumuz için rüyamýza kadar girdi. Bakýn þunu söyleyim Nevzat Seyok'un sahibi olduðu 1-2 tay var.. Onlarýn da Kayseri'ye getireceði kupalar olduðunu düþünüyorum. Sayýn Berk, binicilik dýþýnda spor branþlarýyla alakadarlýðýnýz nasýldýr. Mesela futbol ?. Hemen söyleyeyim, Fenerbahçeliyim. Fanatik deðilimdir.. Bu arada Fenerbahçe'nin bu sezon aldýðý kötü sonuçlar beni üzdü. Ancak en çok da oðlumu üzdü. Oðlum fanatiktir. Mutlaka bütün maçlarý takip eder. Evde de oðlumdan ötürü hep futbol konusu geçer. Bize baþka alternatif býrakmaz. Oðlum atçýlýða da meraklý. Kýzým korkuyor, çok giriþken olmasýna raðmen.. Zaman zaman geliyoruz tesislere ve biniyor. Eþim ise sporun hiçbir dalýyla ilgilenmeyi tercih etmiyor.. Peki sayýn Berk, böylesine deðiþik bir spor dalýnýn il temsilcisi olarak bize zaman ayýrdýðýnýz için teþekkür ediyorum. Sayýn Yýkýlmaz, bende sizlere teþekkür ederim. Ýnþallah sizlerin desteðiyle, sizlerin aracýlýðýyla okurlarýmýzýn desteði ile Kayseri'de Binicilik dalýnda da önemli geliþmelere hep beraber imza atacaðýmýzý düþünüyorum. Ýnþallah, üzerimize aldýðýmýz bu görevi layýkýyla yerine getirip bizlere inanan ve güvenenlere layýk oluruz. Bende size yayýn hayatýnýzda baþarýlar diliyorum..

Sportif


BiREYSEL

SPORTiF

Kocasinan Belediye Baþkaný Bekir Yýldýz, Dünya ve Avrupa Þampiyonu Gülden Mercan'a hediye edilen dairenin tapusunu verdi.. Antrenör Göksel Cingöz'ü de 5 bin YTL ile ödüllendirdi

Þampiyon Gülden’e anahtar teslimi daire !

Sportif

70


BiREYSEL

SPORTiF

Önce sözünü aldý.. Sonra tapu verdi.. Þampiyon sporcuyu hayallerine kavþturan Baþkan Bekir Yýldýz, “Senden yeni þampiyonluklar bekliyoruz” diyerek tapusyu verdi

Anahtar teslimi..

Hayal ve gerçek..

ocasinan Belediye Baþkaný Bekir Yýldýz, Kayseri'yi ve Türkiye'yi uluslararasý müsabakalarda en iyi þekilde temsil eden Gülden Mercan'a Kocasinan Belediye Meclisi kararýyla ev hediye ettiklerini söyledi. aþkan Yýldýz, “Kocasinan Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olmak için gayret gösteriyoruz. Sporcularýmýzýn baþarýlarýyla, madalyalarýyla þehrimizi ve ülkemizi en iyi þekilde temsil edip, dünyaya tanýtmasýný diliyoruz. Biz baþarýyý her zaman teþvik ederiz. Þampiyon kýzýmýz ve ailesi yeni evlerinde güle güle otursun" temennisiyle evin tapusunu ve anahtarlarýný verdi. elediye Baþkan Bekir Yýldýz, Antrenör Göksel Cingöz'e de 5 bin YTL verdi.

kardeþi ve annesiyle birlikte kirada oturduklarýný belirten Avrupa ve Dünya Þampiyonu Gülden Mercan," Hep bir evimiz olsun istedim. Sayenizde bu hayalim gerçek oldu. Sporculara ve amatör spora destek verdiðiniz için teþekkür ederim. Baþkaným size söz veriyorum yeni þampiyonluklarla þehrimizi ve ülkemi en iyi þekilde temsil edeceðim. Yeni madalyalarla geleceðim" þeklinde konuþtu. ünya ve Avrupa Þampiyonu bir sporcunun antrenörü olmanýn gurur verdiðini vurgulayan Göksel Cingöz, "Mücadele sporlarýnýn içinden gelen bir baþkanýn amatör spora ve sporculara sahip çýkmasý, desteklemesi çok güzel ve güven verici, çok teþekkür ediyoruz" þeklinde duygularýný dile getirdi.

K B

B

71

9

D

Sportif


TESiS

SPORTiF

Keykubat Mahallesin’de Kayseri Büyükþehir ile Melikgazi Belediyesi’nce yapýmý tamamlanan yatýrýmlar düzenlenen tören ile hizmete açýldý.

Tören düzenlendi..

Önce altyapý..

eykubat Mahallesinde Büyükþehir ile Melikgazi Belediyelerince yapýmý tamamlanan yatýrýmlar düzenlenen tören ile hizmete açýldý. Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya ve Taner Yýldýz, Kayseri Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediyesi Baþkaný Bekir Yýldýz, Melikgazi Kaymakamý Nusret Dirim, Hacýlar, Ýncesu ve Talas Belediye Baþkanlarý, Ak Parti Ýl Baþkaný Mahmut Cabat, AKP Melikgazi Ýlçe Baþkaný Sadi Köylü, Daire Baþkanlarý, Belediye Müdürleri, Mahalle Muhtarlarý ile çok sayýda mahalleli ile bölge esnafýnýn iþtirak ettiði açýlýþ törenin de misafirlere Melikgazi Belediyesinin geleneksel aþuresi ikram edildi.

er mahalle de olduðu gibi ilk etapta mahallenin alt yapýsýnýn yenilendiðini belirten Baþkan Memduh Büyükkýlýç, bu tesislerde çocuklarýn internet ile öðreneceklerini, gençlerin spor yaparak dinleneceklerini, emeklilerin cafeterya’da hoþça vakit geçirebileceklerini, hanýmlarýn ise spor merkezlerinde spor yaparak saðlýklý olabileceklerini kaydetti.

K

Muhtar’dan teþekkür..

M

ahalle Muhtarý Nazif Müftüoðlugil, Keykubat Mahallesinin yapýlan yatýrým ve hizmetlerden dolayý çok geliþtiðini belirterek, yatýrýmlardan ve hizmetlerden dolayý teþekkür etti.

Sportif

H

Avrupa müjdesi..

K

e y k u b a t Mahallesinde 17 km uzunluðundaki kanalizasyon, 14 km çift hattý içme suyu þ e b e k e s i n i n yenilendiðini, raylý sistemin tamamlandýðýný ifade eden Büyükþehir Belediye Baþkan Mehmet Özhaseki, Keykubat Mahallesinin önümüzdeki yýllarda Avrupa kupalarýnda ev sahipliðini yapacaðýný yapýlan yatýrýmlarýn tüm Kayseri’ye yansýyacaðýný sonuç ta kazananýn Keykubat Mahallelilerin olduðunu söyledi.

72


TESiS

SPORTiF

“Onlar istedi, biz gerçekleþtirdik” K

eykubat Mahallesi’ndeki Kültür ve Sosyal Tesis Binasýnýn temelinin 2007 yýllýnda atýldýðý hatýrlatan Baþkan Memduh Büyükkýlýç, Melikgazi Belediyesince çok amaçlý olarak yaptýrýlan Sosyal ve Kültür Merkezi ile ilgili olarak açýklama yaptý.. aþkan Büyükkýlýç, “Keykubat Mahallesinde gerçekleþtirilen Halk Meclislerinde semt halký çocuklarý için kütüphane, internet odasý, meslek edindirme dershanesi, kapalý basketbol, voleybol ve hentbol sahasý, hanýmlar için aletli jimnastik salonu, emekliler için oturma ve çay içebilecekleri

B

73

tesisler istediler. Biz de bu talepleri deðerlendirerek hepsini içerisinde barýndýran bir yapýnýn kararýný verdik ve büyük bir park içerisinde toplam kapalý olan 1300 m2 olan Sosyal ve spor tesisi inþa ettik” dedi. üyükkýlýç, “Tesis içerisinde 800 m2 alanlý basket, voleybol ve hentbol sahasý, izleyici bölümü, 100 m2 inter-net odasý, 120 m2 ‘lik iki adet dershane, 110 m2 aletli jimnastik salonu, kafeterya, yönetim odasý, soyunma ve duþ ile wc yerleri inþa ettik. Sonuçta ortaya modern, saðlýklý geniþ ve bir bütün yapý oluþturuldu” diye konuþtu.

B

Sportif


OKÇULUK

SPORTiF

Gençler ve Yýldýzlar Dünya Okçuluk Þampiyonasý gerçekleþtirildi

Dünya ikincisi oldu..

Tekeli’den tebrik..

ntalya’da gerçekleþtirilen Gençler ve Yýldýzlar Dünya Okçuluk Þampiyonasý sona erdi.. Ýlimiz sporcularýndan Demir Elmaaðaçlý, Ay-Yýldýzlý formayla mücadele ettiði Gençler kategorisinde Dünya 2.si oldu. lk turda Faroe Adalarý’nýn sporcusunu, ardýndan Rus, sonra Ýtalyan ve sonra da Kanadalý rakiplerini saf dýþý býrarak yarý finale yükselen Demir, Avusturyalý rakibini de yenerek finale yükseldi. Çekiþmeli geçen müsabakalar sonrasýnda ise finalde Danimarkalý rakibi ile karþýlaþan Demir, 103 puanlýk atýþ yaptý. Danimarkalý ise 109 puan atarak þampiyon oldu. Demir Elmaaðaçlý, 61 ülkeden 506 sporcunun katýldýðý yarýþda Dünya Ýkincisi oldu..

kçuluk Milli takým antrenörü Ýzzet Tekeli, Kayseri okçuluðu olarak her zaman için disiplinli ve hýrslý çalýþmanýn meyvesini topladýklarýný ifade etti. Demir’in aldýðý baþarý ile gurur duyduklarýnýn altýný çizen Milli Takým antrenörü Ýzzet Tekeli, “Demir, hýrsýyla ve çalýþkanlýðý ile bu baþarýyý elde etti. Ýnanýyorum ki, Demir, ilimiz ve ülkemiz adýna daha nice önemli baþarýlara imza atacaktýr. Kendisi ni aldýðý bu baþarýdan ötürü kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum” dedi.. emir de, þampiyonluðu kaçýrdýðý için üzgün olduðunu ancak Dünya 2.si olduðu için de mutluluk duyduðunu ifade etti.

A Ý

Sportif

O

D

74


OKÇULUK

SPORTiF

Tuncer, Federasyon Yönetim Kurulu'nda

T

ürkiye Okçuluk Federasyonu 2. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý, Ankara'da yapýldý. Kayseri'den 23 delegenin oy kullandýðý seçimler sonunda Abdullah Topaloðlu, yeniden Türkiye Okçuluk Federasyonu Baþkanlýðý'na seçilirken, ayný listede yer alan Okçuluk Kayseri Ýl Temsilcisi Üstün Tuncer de, Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliðine seçildi. stün Tuncer'in yönetim kurulu üyeliðine seçilmesi ile, Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görev alan Kayserili sayýsý 4'e çýktý. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nda, daha önce Ankara Emniyet Müdürlüðü'nde Þube

Ü

Müdürü olarak görev yapan Felahiye'li hemþeri miz Mahmut Karaaslan, TRT eski spor müdürlerinden Fahri Ýkiler, Abdullah Topaloðlu baþkanlýðýnda kurulan Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu'nda üye olarak, Karsu Moluspor Kulübü'nden Avukat Mehmet Þihlaroðlu'da Disiplin Kurulu'nda görev yapýyordu. ürkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu'nda þu isimler yer aldý: Abdullah Topaloðlu (Baþkan), Hüsnü Kocaoðlu, Kahraman Bagatýr, Turhan Menteþ, Aydýn Yolaç, Volkan Kaynaroðlu, Ýhsan Gemalmaz, Hakan Çakýroðlu, Güngör Öktem, Mahmut Karaaslan, Fahri Ýkiler, Üstün Tuncer, Ýrfan Cengiz.

T

Demir'i tebrik eden Ýl Müdürü Yahya Þahan, altýn hediye etti

“Kayseri okçuluðu tam gaz ilerliyor” O

kçuluk Dünya Þampiyonasý'nda ikincilik kupasýný Kayseri'ye getirme baþarýsý gösteren Demir Elmaaðaçlý ve Okçuluk Milli Takým antrenörü Ýzzet Tekeli, Gençlik Spor Ýl Müdürü Yahya Þahan'ý makamýnda ziyaret etti. Demir'i aldýðý baþarýdan dolayý tebrik eden Yahya Þahan, altýn hediye etti. ünya Gençler Þampiyonasý'nda þehrimize dünya ikinciliði getirdiði için Demir Elmaaðaçlý'yý tebrik eden Gençlik Spor Ýl Müdürü Yahya Þahan, "Demir, Dünyada ilk 4 okçu arasýna girmiþ ve final oynama baþarýsý göstermiþ bir sporcudur. Dünya ikincisi olmuþ bir sporcunun ilimizden çýkmasý bizim için sevindirici bir durum. Bu Olimpik branþta alýnmýþ önemli bir baþarýdýr. Aldýðýmýz bu baþarýya dayanarak Kayseri okçuluðu gümbür gümbür geliyor diyebilirim. Bize bu mutluluðu yaþatan Demir'e, ailesine, Milli takým antrenörü Ýzzet Tekeli'ye teþekkür ediyorum" ifadesini kullandý.

D

75

Sportif


MiZAH

SPORTiF

Biraz da gülelim... BEN A ÞEHRÝNDEN B ÞEHRÝNE SAATTE 90 KM HIZLA YOL ALICAM.. BENÝMLE BÝRLÝKTE DEPLASMANA GELÝR MÝSÝN ?..

Karikatürler..

GELEMEM FARUK.. PARAMIN ÜÇTE BÝRÝNÝ ALÝ’YE VERDÝM.. BEÞTE ÝKÝSÝ ÝLE DE ELMA ALDIM..

DOKTOR BEY ! BiZ, BU ÇOCUÐU ÝSTEMÝYORUZ !!

TAMAM.. ORAYA BÝ YERE BIRAKIN !!

Sportif

76


MiZAH

SPORTiF

“ATLAMAM”

Denize gömerken.. Yolculuktan dönen Idris, kahvede oturanlara sordu :

Foto Þipþak - Fýkra

Delinin biri, bir gün doktoruna gider ve iyileþtiðini söyleyerek serbest býrakýlmasýný ister. Bunun üzerine doktor: -Sana bir soru soracaðým doðru bilirsen buradan çýkarsýn Deli: -Peki anlaþtýk sor soruyu” Doktor: -Sen 10 katlý bir binanýn tepesine çýksan bende aþaðýda bir bardak su tutsam. Aþaðýya atlar mýsýn atlamaz mýsýn? Deli: -Niye atlayým ben deli miyim der? Doktor içinden adamýn gerçekten iyileþtiðini düþünür ve neden diye sorar Deli: -Ya bardaðý çekersen..

- Yahu pizum Temel nasil öldi? - Maç izlerken, heyecanlandu kalpten cittu. - Vasiyetu filan var miydu? - Var idu. "Beni denize gömün" demis idu. - Cömdünüz mü? - Cömdük amma, mezarinu kazarken çok kayip verduk...

Sevinçten uçmadan önce kalkýþ izni almak zorunludur.. 77

Sportif


Osman Kavuncu Caddesi Karayollarý 6. Bölge Müdürlüðü karþýsý KAYSERÝ TEL: 0 (352) 336 48 63 - 336 48 64 - 336 44 05 FAX: 0 (352) 336 48 64


Ýnþaat Turizm Gýda San. Tic. Ltd. Þti.

www.teginyapi.com Yeni Sanayi 70. Sokak No: 10 KAYSERÝ Tel & Fax: 0.352.332 10 13 (3 hat)


Sportif Dergi 13.Sayı  

www.kayserispor.org

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you