Page 1

SPORSEVERLERiN GERÇEK ADRESi OCAK 2008 - FiYATI: 5 YTL

z SON DAKÝKA S Ü R P R Ý Z Ý . . z FORTÝS SIKINTISI.. z TARÝH YAZAN GÜREÞÇÝ.. z ERCÝYES ÞENLENDÝ..


Tekir Yaylasý 38100 KAYSERÝ - Telefon: (0.352) 342 21 28 (pbx) Fax : (0.352) 342 21 38 - 39 E-mail : erciyes@granderas.com

www.gr ander as.com

Zafer Mahallesi Esentepe Mevkii SSK Hastanesi yolu üzeri AKSARAY Telefon: (0.382) 212 08 08 pbx Fax : (0.382) 213 00 43 E-mail : aksaray@granderas.com

Þehit Miralay Nazým Bey Caddesi No: 6 KAYSERi Telefon: (0.352) 330 51 11 pbx Fax : (0.352) 330 49 49 -51 29 E-mail : kayseri@granderas.com


TEL: 0.352. 337 57 00 - 337 22 00


AYAKLAR DAHA ÇOK ÇALIÞTI Kayserispor, ilk yarýda gollerin çoðunu ayakla attý

YIL: 1 SAYI: 6

10

AY: OCAK-08

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MÜKREMÝN YIKILMAZ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ YÜKSEL YIKILMAZ GENEL KOORDÝNATÖR YAVUZ YIKILMAZ EDÝTÖRLER BEKÝR DEMÝRAÐ SEBAHATTÝN DOÐAN KATKIDA BULUNANLAR AYHAN BAYNAL DEMET ÖZTÜRK FARUK AYDEMÝR ATÝLLA TANIÞ ALÝ DOÐAN

CEZAYI OKUYUCU VERMELÝ Tunç Kayacý ile Kayseri sporunu ve spor gazeteciliðini konuþtuk..

24

HABER MERKEZÝ ÝLYAS KAPLAN ÜLFET TURAN ZEKÝ KAYNAK NACÝ ÞEKER SEMRA ÇAKMAK ÝDARE MERKEZÝ Serçeönü Mahallesi Ahmetpaþa Caddesi Çiçek Ýþ Merkezi Kat: 3 No: 14/9 KOCASÝNAN-KAYSERÝ TEL: 0.352. 231 29 57 - 231 29 58 FAKS: 0.352. 222 44 37 E-POSTA sportifdergisi@hotmail.com GRAFÝK-TASARIM Kayseri Tempo Gazetesi MONTAJ-BASKI ORKA MATBACILIK Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde No: 11 KAYSERÝ YAYIN TÜRÜ Kayseri Tempo Gazetesi’nin Aylýk Ücretli Ekidir.. Dergide yayýnlanan yazý ve fotoðraflar izin alýnmaksýzýn kullanýlamaz..

FORTiS KUPASI SiFTAHSIZ SÜRÜYOR Kayserispor, kupada 2 maç oynadý ama galibiyet alamadý..

TED KOLEJÝ TAM GAZ Panküp TED Kayseri Kolejispor hedefe ilerliyor..

46

18


M.SÝNAN ÖRNEK OLUYOR ! Mimarsinan Belediye Baþkaný Nail Þahan ile keyifli bir sohbet..

54 ERCÝYES KAYAK MERKEZÝ ÞENLENDÝ Kayakseverlerin yüzü gülüyor.. Yaðan kar, Erciyes’i coþturdu..

74

KARA KIÞ FUTBOLU VURDU Atatürk Dýþ Sahada futbol maçý yerine kayak yapýldý..

70

ÖZHASEKÝ “NELER ÇEKTÝK” Onursal Baþkan yöneticiliðin zorluklarýný anlattý..

28 ÝLHAN ÝSTÝKRAR ABÝDESÝ Eriyesspor’da ilk yarýnýn en baþarýlý futbolcusu O oldu.

HEY GÝDÝ GÜNLER HEEEY.. Kayseri’ye ilk altýn madalyayý getiren þampiyonu bulduk..

64

38 KÝRAZ, HEDEFÝ SEÇTÝ Milli sporcunun hedefi þampiyonlar yetiþtirmek

72


YORUM

SPORTiF

KABAHAT KiMDE ! Elbette Türk sporunun kalbi kuþkusuz Hem oradaki bir kaç yatýrýmcý, hem de futbol.. Futbol dünyasýnýn artýk dev bir pist üzerinde kayak eðitimi veren sektör olduðu günümüzde, hep gözardý öðretmenler.. Hepsi þikayet ediyor.. edilen bir bölüm var.. Hepsi, Erciyes’e hor bakýlmasýna tepkili.. Kýþ Sporlarý ve Kýþ Turizmi.. Erciyes’e doðru çýkarken, saðlý sollu Þöyle 1 yýl gerisine dönüyorum da, kurulmuþ bulunan baraka tipindeki yapýlaþyanýbaþýmýzda Erciyes daðýmýzýn bulunmasý ma neden önlenmez ki.. “Erciyes Balý Var” ile övünürdüm. Ama sadece övünürdüm.. tabelasý altýnda neden o güzelim doðaya Bugün bunu binlerce iþi yapýyor.. balta vurulur ki.. Ancak, Büyükþehir Belediyesi heyeti ile Yerli ve yabancý bir çok turisti aðýrlamak beraber gittiðimiz Alplerde gördüðüm da dahi zorlanan Erciyes Daðý’ndaki çöpler kayak pistleri ve kýþ turizmine yapýlan neden günaþýrý alýnmaz ki ?.. yatýrýmdan sonra Erciyes’in bir hiç, ama dev Bir Kayserili olarak çöplerin orada bir hiç olduðunu anladým.. biriktirilmesine tepkiliyim.. Elin adamlarý öyle yatýrýmlar Eðer Hisarcýk ile Erciyes yapmýþlar ki, öyle büyük hizmet arasýný gözünüz kapalý geçip de aðý kurmuþlar ki, adeta makine hiç bir kirliliði görmeyip, kayak gibi sistem iþletiliyor. Ne merkezine ulaþýrsanýz, bürokrasi var, ne de siyaset !.. sanmayýn ki sorunlar bitti !. Tek bir düþünce: Kýþý, altýna Erciyes’e yakýþýr bir otopark yok.. çevirmek.. Ve çeviriyorlar da.. Saldým çayýra Mevlam kayýra!. Bir kýþ döneminde milyon Bir de üstüne üstlük, otopark Avro’luk ciro yapýyorlar.. parasý diye bir uygulama var.. Peki ya bizim övündüðümüz Kayak kiralama merkezleri, Yüksel YIKILMAZ kayseritempo@hotmail.com Erciyes’te ne yapýlýyor! Yýllardýr baþý boþ bir sektör haline ne çivisi çakýldý.. Kimler ne geliyor.. Fiyatlar bile birbirini yatýrým yaptý.. Hem Kayseri’ye hem de ülke tutmuyor.. Bakýmsýz ve tehlikeli kayak ekonomisine ne gibi katkýsý var.. malzemeleri, kiralanmak için sergileniyor. Adam akýllý hiç birþeyi yok !. Erciyes’in en gözde cafeteryasýnda “Küçük Neyse ki, bu muzdarip durumu gören çay yok, bardak kirli” diye bir bahane ile Kayseri Büyükþehir Belediyesi, hummalý bir üretiliyor.. Zaten pistten yorgun olarak çalýþma neticesinde Türkiye’nin en yüksek cafeye gelen insanlarýmýz, bir de ayakta ve heybetli daðlarýndan birisi olan Erciyes self-servis ile karþýlaþýyor.. için Master Planý hazýrlandý.. 3-5 tane otel var.. Acayip derecede Ancak, þimdilik bürokratik engellerin pahalý.. Kayakseverler, ancak bu otellerin ortadan kaldýrýlmasý ile uðraþýlýyor.. yanýndan geçiyor.. Yüksek fiyatlardan ötürü Lakin, bürokratik engeller bir kenara, de kimse konaklamak istemiyor.. aþýlmasý gereken ve sadece gözucuyla Sonra da, “Yatýrýmcýlar nerede ?. Niye bakýlan o kadar sorun var ki.. Ýnsanýn içi Kayak Merkezi dolmuyor ?” diye serzeniþte burkuluyor.. Açýkca söylemek istiyorum ki bulunuluyor.. Açýk söylemek gerekirse böyle bu sorunlarýn ortadan kalkmamasýndaki en keþmekeþliðin bulunduðu konuma insanlarý büylük etken Erciyes’in eteklerinde kurulu çekmek imkansýz !. olan ilçe belediyelerinin kýlýný dahi Lütfen yahu, biraz da kendimize kýpýrdatmamasý.. Hisarcýk, Hacýlar, Develi bakalým.. Nerede hata yapýldýðýný bulmaya Belediyesi Baþkanlarý ve çalýþanlarýnýn büyük çalýþalým.. Herþeyden önce de insanlarýmýza vebal altýna girdiðini düþünüyorum.. 2007 ve Erciyes’imize gereken deðeri verelim.. yýlýnýn son günlerinde Erciyes’e giderek O zaman engelleri daha rahat aþýp, hedefe sorunu daha da yakýndan inceledim. ulaþmayý baþarabiliriz..

7

Sportif


Nostalji

FUTBOL

SPORTiF

TARiHTEN BiR YAPRAK

K

uruluþundan bugüne geride býraktýðý 42 yýl içinde zaman zaman sýkýntýlý sezonlar geçirip 3.Lig'e kadar inen Kayserispor tüm engelleri sabýrla ve kenetlenerek aþarak , þimdi Süper Lig'de söz sahibi bir takým oldu.. arý-Kýrmýzýlý temsilcimiz, bundan yýllar önce, ilk etapta bulunduðu ligde Çubukspor'u geride býrakýp þampiyon olmuþtu. Ardýndan 1991-92 sezonunda 2.Lig C Grubu'nda da açýk ara ayný baþarýyý tekrarlayan sarý-kýrmýzýlý temsilcimiz 1.Lige yükseldi. Ýþte; Önder, Beyhan Çalýþkan, Mustafa Uður, Rýdvan Çeçen, Hüseyin Ürküten, Recep, Ateþ Muammer, kaleci Fatih Uraz, Mehmet Þen, (Büyük) Metin Yýldýz ve (Büyük) Levent Kurt'tan oluþan ÞAMPÝYON kadro ; sevinçlerini taraftarlarýyla paylaþmak için Atatürk Stadý'nýn tribünlerine koþuyorlar.

S

K T

Sportif

ayserispor’da geçmiþ dönemlerdeki yöneticiler , genelde futbolunun son baharýndaki yaþlý futbolcularý kadrolarýna almayý adet haline getirmiþler ve "bitmiþ" þöhretlere epeyce para kaptýrmýþlardý. rabzonspor'un, Karadenizli futbolcularla "Üç büyükler" hegemonyasýna son verip peþpeþe þampiyonluklar elde etmesi, Anadolu takýmlarýný ve tabii ki temsilcimiz Kayserispor'u da bu yönde hareket etmeye zorladý. Sarýkýrmýzýlý kulübün genç takýmý özellikle Uður Yýldýrým döneminde önemli baþarýlara imza atýp A takýmýna epeyce futbolcu verdi. þte Güneydoðu Anadolu grubu þampiyonu Kayserispor Genç takýmý bir maç öncesinde Atatürk Stadý’nda. Ayaktakiler (Soldan-saða): Mustafa Þimþek Özkeþ, Sezgin Toðan, Þahin Akarsu, kaleci Sefa, Numan, Ömer Oturanlar (Soldan saða): Recep Dikkeleþ, Ali Osman Türkoðlu (Kaptan), Mustafa Demirað, Turgay ve Ünsal....

Ý

(Fotoðraflar Bekir Demirað'ýn özel arþivinden alýnmýþtýr)

8


FUTBOL

SPORTiF

UNUTMADIK UNUTMAYIZ

!

iÞTE O GüNKü MANÞETLER

9

Nostalji

O gün Kayseri'de yayýnlanan tüm yerel gazeteler siyah baþlýkla çýkmýþ, baþta Kayserispor olmak üzere diðer kulüplerimiz ve baþkanlarý ilanlar vererek taziyede bulunmuþlardý. Resimde de bundan tam 16 yýl önceki Kayseri Anadolu Haber Gazetesi'nin yýldýrým baskýsýný görmekteyiz..

42. kuruluþ yýlýný geride býrakan temsilcimiz Kayserispor'da sevinç dolu günler yaþadýðýmýz kadar üzüntüye boðulduðumuz zamanlar da oldu. Bu üzüntülü günlerden en önemlisi kuþkusuz 16 Ocak 1992 tarihinde yaþanandý.. Sarý-Kýrmýzýlý temsilcimizin devre arasý kampýný gerçekleþtirdiði Gümüldür'den dönüþte Antrenör Metin Parlaroðlu, futbolcularýmýz Nasýr Beadini (Beydani) ile Metin Aydýn'ýn içinde olduklarý 55 D 2250 plakalý özel otomobille Afyon Karahisar yakýnlarýnda geçirdiði kaza sonucunda yaþama veda etmeleriydi. Kaderin bir cilvesi olsa gerek, Samsunspor'un Malatya yolunda geçirdiði kazadan yaralý olarak kurtulan Nasýr Beadini, Afyon'daki feci kazada yaþamýný yitirdi. Bu kaza Kayseri'de duyulduðunda þehir adeta yasa bürünmüþtü. Kayserispor’a bu üzücü kaza sonrasýnda "özel transfer" izni verilmiþ ve Galatasaray'dan Metin Yýldýz ile Metin Aydemir transfer edilmiþlerdi. Kayserispor o yýl çoðu maçta siyah forma ile oynadý ve sezon sonunda Petrolofisi'nin önünde þampiyon olarak 1. Lige yükseldi. Metin Parlaroðlu, Nasýr Beydani ve Metin Aydýn'ý ölümlerinin yýldönü münde saygýyla anýyor, kendilerine Allah'tan rahmet yakýnlarýna ve Kayserispor camiasýna bir kez daha baþsaðlýðý dileklerimizi yineliyoruz. Topraklarý bol olsun… Diliyoruz ki hiç unutulmasýnlar !!!

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Turkcell Süper Lig

Süper Lig’de ilk yarý sona erdi.. Kayserispor, 17 haftada 26 puan toplayarak 5. sýrada yeraldý..

Sportif

Teknik Direktör H.Tolunay Kafkas ile bu sezon yeni bir yaprak açan Kayserispor, ligin ilk yarýsýný 5. sýrada tamamladý.. 8 içeride 9 deplasmanda lig maçýna çýkan Sarý-Kýrmýzýlý temsilcimiz, sahasýnda Galatasaray ve G.Oftaþ maçlarýnda berabere kalýrken, Fenerbahçe ve Trabzonspor dahil olmak üzere 6 maçý da kazandý.. Ýç saha maçlarýnda 20 puan toplayan Kayserispor, 17 haftalýk ilk devrede 3 kez maðlup oldu.. 3 maçý da deplasmanda kaybeden Kayserispor, dýþ sahada hiç kazanamazken, 6 kez berabere kalarak deplasmandan sadece 6 puan getirebildi.. Kayserispor Gaziantepspor, Denizlispor ve Sivasspor deplasmanlarýnda ise maðlup oldu. Konyaspor, Beþiktaþ, Gençlerbirliði, Ýstanbul B.B.spor, Ç.Rizespor ve Ankaragücü maçlarýnda berabere kalan Kayserispor, ligin ilk yarýsýnýn en çok berabere kalan takýmý oldu.. Kayserispor, ligin ilk yarýsýnda rakip filelere 24 gol gönderirken, en fazla golü Gökhan Ünal kaydetti. SarýKýrmýzýlý takýmýmýzýn 24 golüne 10 deðiþik futbolcu imza atarken, 8 golde 5 yabancý futbolcu isimi vardý.. Takým kaptaný Mehmet Topuz, ligdeki 17 maçta forma giyip 4 gol kaydetti.. Kayserispor, 17 maçta 17 gol yedi.. FUTBOLCU MAÇ SAYISI Gökhan Ünal 14 Mehmet Topuz 17 Leonardo Iglesýas 11 Mehmet Eren Boyraz 16 Franco Dario Cangele 12 Kemal Okyay 14 Delio Cesar Toledo 16 Alioum Saido 11 Dimitar Ivankov 17 Koray Çölgeçen 6 TOPLAM

GOL SAYISI 7 4 3 3 2 1 1 1 1 1 24

SüPER LiG PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Sivasspor 2. F.Bahçe 3. Galatasaray 4. Beþiktaþ 5. Kayserispor 6. Konyaspor 7. Denizlispor 8. Ankaragücü 9. Trabzonspor 10. Gaziantep 11. Ç.Rizespor 12. Ýstanbul B.B 13. G.Oftaþspor 14. Bursaspor 15. Manisaspor 16. G.Birliði 17. Ankaraspor 18. Kasýmpaþa

O 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

G 12 11 10 10 6 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 3 2 2

B 1 4 6 4 8 4 3 5 4 3 3 5 5 7 5 5 7 3

M 4 2 1 3 3 6 7 6 7 8 8 7 7 6 8 9 8 12

A 28 30 29 22 24 22 22 19 22 22 18 20 16 16 23 19 14 13

Y 13 17 12 14 17 27 21 21 22 24 27 20 16 19 29 27 21 32

P 37 37 36 34 26 25 24 23 22 21 21 20 20 19 17 14 13 9

10


FUTBOL

SPORTiF

FUTBOLCU Dimitar Ivankov Aydýn Toscalý Mehmet Topuz Delio Cesar Toledo Ragýp Baþdað Ali Turan Gökhan Ünal Mehmet Eren Boyraz Alioum Saidou Durmuþ Bayram Kemal Okyay Franco Dario Cangele Kamber Arslan Koray Çölgeçen Juan Pablo Avendano Leonardo Iglesýas Fatih Ceylan Turgay Bahadýr Erdal Güneþ

MAÇ SAYISI 17 17 17 16 16 16 14 16 11 9 14 12 12 6 8 11 9 8 7

DAKÝKA 1530 1486 1463 1428 1357 1351 1212 945 904 795 769 726 691 540 423 398 363 230 97

GOL 1 0 4 1 0 0 7 3 1 0 1 2 0 1 0 3 0 0 0

SARI 2 2 3 5 3 3 4 4 0 4 1 5 2 2 2 1 4 0 1

KIRMIZI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Turkcell Süper Lig

IVANKOV’UN FiRESi YOK

K

ayserispor’un ilk yarý karnesinde sahada en çok kalan futbolcu Dimitar Ivankov oldu.. 17 maçýn tamamýnda oynayan Ivankov, yediði 17 gole raðmen 1 gol kaydetti.. ulgar kaleciyi takip eden kiþi ise Aydýn Toscalý ve takým kaptaný Mehmet Topuz oldu.. Ligin ilk yarýsýnda hayal kýrýklýðý yaratan isimlerin baþýnda ise Erdal Güneþ yer aldý..

B

En çok kartý CANGELE gördü K ayserispor, ligin ilk yarýsýnda 48 sarý 2 de kýrmýzý kart gördü. Bu kartlarý en çok gören futbolcu ise Arjantinli Dario Cangele gördü.. 17 maçýn 12’sinde görev alan Cangele, takýmý adýna 2 gol kaydederken, 5 kez sarý kart 1 kez de kýrmýzý kart gördü. Kayserispor’da diðer kýrmýzý kartý ise Gökhan Ünal gördü.. arý-Kýrmýzýlý DAKÝKA SARI KIRMIZI takýmda 11 1-15 3 0 maçta 904 dakika 16-30 5 0 oynayan Saidou ise 31-45 10 0 hiç kart görmeyerek 46-60 6 0 en centilmen futbol61-75 10 1 cu olarak istatistik76-90 14 1 lere yansýdý..

S

11

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Turkcell Süper Lig

Kayserispor her iki yarýnýn da son çeyrek dakikalarýnda skora gitmeyi daha çok sevdi..

Son dakika sürprizi DAKÝKA ATILAN GOL YENÝLEN GOL 1-15 1 2 16-30 3 2 31-45 6 1 46-60 3 4 61-75 4 4 76-90 7 4

K

ayserispor, ligin ilk yarýsýnda rakip filelere attýðý 24 golün 13 tanesini, son dakikalara sýðdýrdý.. Maçlarýn ilk yarýsýnýn son 15 dakikasýnda rakip filelere 6 gol býrakmayý baþaran Kayserisporlu futbolcular, maçýn 2. yarýsýnýn son 15 dakikasýnda da 7 gol attý.. ayseri’de oynanan Kasýmpaþaspor maçýnda 88. dakikada Leonardo Iglesias, 89. dakikada Gökhan Ünal gol atarak Kasýmaþa’yý yýkan isimler olmuþtu.. Trabzonspor maçýnýn 89. dakikasýnda önünde bulduðu topu aðlara göndererek takýmýna 3 puan kazandýran Kemal Okyay olurken, yine Kayseri’de oynanan Fenerbahçe maçýnýn 43. dakikasýnda Mehmet Eren takýmý adýna ilk golünü kaydetmiþti.. Gökhan Ünal, 4-1 biten Bursaspor maçýnda da son golü, maçýn uzatma dakikasý içerisinde kaydetmiþti.. ayserispor, ligin ilk yarýsýnda da en çok deðiþikliði maçýn son 15 dakikasýnda yaptý. Kayserispor DAKÝKA DEÐ.SAYI toplam 48 1-15 0 oyuncu 0 deðiþikliði yaptý. 16-30 31-45 2 Bunlarýn 25 46-60 7 tanesi ise maçýn 61-75 14 son bölümünde 76-90 25 gerçekleþti.

K

K

Sportif

12


FUTBOL

SPORTiF

14 hakemle 26 puan Kayserispor her sezon old6uðu gibi bu sezon da Süper Lig hakemlerinden dertli idi.. Özellikle bazý maçlarda verilen ve verilmeyen kararlar, büyük tepki topladý.. Ligin ilk yarýsýnda 17 maça çýkan Kayserispor, 14 deðiþik hakemin yönetimine þahitlik etti.. 14 hakem içerisinde en çok Kayserispor maçýný yöneten isim Cüneyt Çakýr oldu.. Çakýr’ý ise Cem Deda 2 maç ile takip etti.. PUAN 1 1 3+0 0+1+3 3 3 1 1 1 1 3 0 3 1 26 PUAN

Ayaklar daha çok çalýþtý Kayserispor, 2007-08 sezonunun ilk yarýsýnda attýðý 24 golün 18’ini ayakla attý. 17 maçta sadece 5 golü kafa ile rakip filelere gönderen Kayserispor, 1 kez de penaltý golü kaydetti. TAKIM Ankaragücü Ankaraspor Beþiktaþ Bursaspor Ýstanbul B.B.spor Çaykur Rizespor Denizlispor Fenerbahçe Galatasaray Gaziantepspor Gençlerbirliði Gençlerbirliði OFTAÞ Kasýmpaþaspor KAYSERÝSPOR Konyaspor Manisaspor Sivasspor Trabzonspor

13

TOPLAM 19 13 22 20 20 18 22 30 29 22 19 16 13 24 22 23 25 24

Turkcell Süper Lig

HAKEM ADI MAÇ SAYISI Abdullah Yýlmaz 1 Barýþ Þimþek 1 Cem Deda 2 Cüneyt Çakýr 3 Çetin Sarýgül 1 Gökhan Güneþer 1 Halis Özkahya 1 Hüseyin Göçek 1 Ýsmet Arzuman 1 Kuddusi Müftüoðlu 1 Oktay Demiray 1 Vedat Yüksel 1 Yunus Yýldýrým 1 Zafer Önder Ýpek 1 17 MAÇ TOPLAM

Sarý-Kýrmýzýlýlar, 14 hakemle 26 puan toplarken, bu sezon Kayserispor’un tek maçýný yöneten Vedat Yüksel’in hakemlik yaptýðý Sivasspor maçýnda 1-0 maðlup oldu.. Kayserispor yönetimi, özellikle Ankara’da oynanan Gençlerbirliði maçýnda kötü bir yönetim gösteren Hüseyin Göçek’in kararlarýný eleþtirdi. Maçýn son anlarýnda Leanardo’nun düþürülmesine seyirci kalan Göçek, Kayserispor’a 1 puan verdi.

Ligin ilk yarýsýnda kafa ile en çok gol atan takým Fenerbahçe olurken, en çok penaltý golü atan takým ise Denizlispor ile Galatasaray oldu. F.Bahçe ile Kasýmpaþa hiç penaltý golü atamadý.

AYAKLA 10 10 17 13 13 12 16 20 19 13 15 12 7 18 12 18 23 19

KAFAYLA 7 2 3 6 6 4 2 10 6 6 2 3 6 5 9 3 1 3

PENALTI 2 1 2 1 1 2 4 4 3 2 1 1 1 2 1 1

K.K. 1

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Turkcell Süper Lig

Kayserispor, içeride Bursaspor’u farklý yendi, ama Ankaragücü deplasmanýnda kazanamadý..

Sportif

2 maçta 4 puan K

ayserispor, ligin ilk yarýsýnýn son 2 maçýnda 4 puan topladý.. 16. haftada sahasýnda ligin güçlü takýmlarýndan Bursaspor’u konuk eden sarýkýrmýzýlýlar, belki de sezonun en iyi futbolunu oynayarak farklý galibiyet elde etti. Bu maçta Cangele de 2. sarý karttan kýrmýzý kart gördü..

K

ayserispor, ligin ilk yarýsýnýn son maçýný ise deplasmanda oynadý.. Ankaragücü karþýsýna Cangele, Gökhan, Leonardo Iglesias’dan yoksun çýkan temsilcimiz, 1 puaný 79. dakikada Cesar Toledo’nun kafa golü ile kazandý.. Kayserispor, yine deplasmanda galibiyet alamadý..

BURSASPOR’A DERS ! 4-1

YiNE DEPL ASMAN ! 1-1

STAT: Büyükþehir Belediyesi Atatürk HAKEMLER: Cüneyt Çakýr xx, Bülent Gökçü xx, Muzaffer Kaþýkçý xx KAYSERÝSPOR: Ivankov xxx, Ali Turan xx, Aydýn xx, Koray xx, Toledo xx, Mehmet Topuz xxx, Saidou xx (Dk.90 Juan Pablo ?), Ragýp xx (Dk.73 Kamber x), Mehmet Eren xx, Gökhan xxx (Dk.90 Turgay ?), Cangele xxx BURSASPOR: Yavuz xx, Ömer Aysan x (Bekir dk. 36 xx), Jason Lee x, Ömer Erdoðan xx, Ýsmail Güldüren x, Cihan xx, Sumulikoski x (Dk.64 Veli x), Volkan xx, Mustafa Sarp xx, Pancu xx, Sercan xx (Dk.54 Tum x) GOLLER: Mehmet Topuz Dk. 21, Gökhan Ünal Dk. 39 ve 90, Cangele Dk. 45 +2 (Kayserispor) Sercan Dk.13 (Bursaspor) SARI KARTLAR: Gökhan, Mehmet Topuz (Kayserispor), Ýsmail Güldüren, Pancu, Volkan, Mustafa Sarp (Bursaspor) KIRMIZI KART: Cangele (dk. 84) (Kayserispor)

STAT: Ankara 19 Mayýs HAKEMLER: Barýþ Þimþek x, Mehmet Kýsal xx, Mehmet Metin xx ANKARAGÜCÜ: Serkan x, Elyasa xx, Krita xxx, Da Silva xx, Ýlkem x, Cem x, Ýbrahim Ege x (Dk.58 Yasin x), Murat Erdoðan xx, Murat Duruer xx, Bebbe xx, Jaba x KAYSERÝSPOR: Dimitar Ivankov xx, Koray Çölgeçen xx, Ali Turan xx, Aydýn Toscalý xx, Cesar Toledo xx, Mehmet Topuz x, Alioum Saidou xx, Ragýp Baþdað xx (Dk.78 Erdal Güneþ x), Kemal Okyay x (Dk.46 Fatih Ceylan x), Turgay Bahadýr x, Mehmet Eren xxx (Dk.90 Juan Pablo dk. 90 ?) GOLLER: Bebbe Dk. 13 (Kayserispor), Cesar Toledo Dk. 79 (Kayserispor) SARI KARTLAR: Krita, Ýbrahim Ege, Jaba, Ýlkem (Ankaragücü), Ali Turan, Fatih (Kayserispor)

14


FUTBOL

SPORTiF

Kimler geldi, kimler geçtiiii..

Araþtýrma: Bekir DEMÝRAÐ

Sportif

Profesyonel liglerdeki temsilcilerimiz Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor'da bugüne kadar öylesine transfer hatalarý yapýldý, öyle paralar sokaða atýldý ki bunu anlatmaya bu sayfalar yetmez ! Büyük umutlarla getirilen, çoðu hava alanlarýnda krallar gibi karþýlanýp omuzlara alýnan ve birer "transfer bombasý" olarak lanse edilen onca oyuncu, sonuçta paralarýný alarak ve bizlerin, daha doðrusu bir yerde kendilerini transfer eden yöneticilerin elinde patlayarak (!) çekip gittiler. Arkalarýnda sadece birer tatlý imza fotosu veya bir maçtan birkaç dakikalýk görüntüsünü aný (!) býrakarak.. Kimisinin ise bu tür bir þansý da olamadý ne yazýk ki… Geldiler, yediler-içtiler ve geçip gittiler !!! Oysa, yabancý transferlerimiz çok "olumlu" iki seçimle baþlamýþtý. Romen Constantin ile Jenei, Kayserispor'un efsane kadrosunda yer almak bir yana içimizden birileri olmayý baþarmýþlardý. Romanya Milli takýmýnda defalarca forma giyen bu iki oyuncu, Kayserispor'a transfer olduklarý 1969-70 sezonunda 2. Lig Kýrmýzý grupta mücadele eden sarý-kýrmýzýlý temsilcimizi belki þampiyon yapamadýlar ama büyük beðeni ve s e m p a t i k a z a n d ý r d ý l a r. Forvette attýðý milimetrik paslarý ve klas golleriyle Constantin "Kosti" lakabý ile

anýlan Constantin, Yýlancý namýyla goller, takýma inanýlmaz puanlar maruf Mustafa Yücel ile birlikte kazandýrýþýyla dikkat çekmiþti. mükemmel bir ikili oluþturmuþlar 1994-95 sezonunda Mike Usen, ve rakip kalecilerin "kâbus"u John Motei geldi.. Almanya kampýolmuþlardý. Orta alanda adeta na katýlýp hazýrlýk maçlarýnda "hamal" gibi görev yapan oynadýlar ve sonra toz olup gittiler. Emmerich Jenei ise faal futbolcuPolonya'lý luðu býraktýktan sonra Romanya Adam Grad ile milli takýmý Teknik Direktörlüðünü Bulgar Pavlov üstlendi. ise takýma 1985-86 sezonunda ülkemiz önemli katký futbolunda esen Yugoslav futbolcu saðlamalarýyla rüzgârýndan doðal olarak etkilenen dikkat çektiler. Kayserispor, Branko ile Boþnak Bu dönemde Pavlov Hayrodin Curbuzovic'i transfer kaleyi de Alloy etti. O sezon 1. Lig’de tutunamayan Agu korudu. sarý-kýrmýzýlý temsilcimizde gerek Ama asýl Branko gerekse Hayrettin arzu- fiyasko, Beþiktaþ'ýn efsane oyunlanan baþarýyý gösteremediler. cusu (müzmin Hatta Hayrettin için "TIR þoförü", sakat) Ali Branko için ise "Telaþe memuru" G ü l t i k e n ' i n yakýþtýrmalarý bile yapýldý. Branko büyük meblaða ülkesine dönüþ yaparken, TIR malolmasýna raðþoförü yakýþtýrmasý yapýlan o men sadece 1,5 Hayrettin çok vefalý çýkmýþ ve maçta görev Ali takým 3.Lig’e düþtüðünde önemli yapabilmesiydi. goller atarak Kayserispor'un 2. O günlerde taraftarlar arasýnda Lig’e yük- Kayserispor Yöneticilerinden Ali s e l m e s i n d e Yüzükçü ile Nuri Çiftçi'nin bu büyük pay transferde önemli payý ve veballeri sahibi olmuþtu. olduðu hep dillendirildi. 1992-93 1995 -1996 sezonunda Musa s e z o n u n d a Daw büyük umutlarla getirildi. ÝsaKayserispor'da betli ve sert þutlarý ile kýsa sürede yine Yugo'lar sevilen siyahi futbolcu, G.Saray Lugusic a ð ý r l ý k t a d ý r. maçýnda attýðý frikik golü dýþýnda L u g u s i ç , ligde görünmedi.Sonuçta da FOS Mirsad Demiroviç ve (Lugusiç'in çýkan bu oyuncunun bileti çabuk kayný) Alispahiç, sarý-kýrmýzýlý kesildi. (Devam edecek) temsilcimize Musa Daw’ýn G.Saray aðlarýna gönderdiði enfes gol.. maceralý bir kovalamaca sonrasýnda transfer oldular. Vasat bir görüntü veren üç oyuncu i ç i n d e Alispahiç'in attýðý az ama öz hayati

16


FUTBOL

SPORTiF

Kayserispor’da 25 maç görev almýþtý..

SEZONLAR 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986 1985-1986

NEVÝ Kupa Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig Super Lig

TAKIM PTTspor Kocaelispor Kayserispor Samsunspor Kayserispor Denizlispor Kayserispor Kayserispor G.Birliði Kayserispor Galatasaray Kayserispor Eskiþehirspor Kayserispor Trabzonspor Kayserispor Beþiktaþ Kayserispor Ankaragücü Kayserispor Sarýyer Kayserispor Altay Kayserispor Malatyaspor

SKOR 2-1 0-1 1-1 3-0 0-1 0-0 1-1 3-3 2-1 4-1 5-2 1-0 4-0 2-4 4-2 0-0 3-0 0-0 2-0 0-1 3-0 0-5 2-1 0-2 2-0

TAKIM Kayserispor Kayserispor Sarýyer Kayserispor Altay Kayserispor Malatya Fenerbahçe Kayserispor Orduspor Kayserispor Rizespor Kayserispor Sakaryaspor Kayserispor Zonguldak Kayserispor Bursaspor Kayserispor Kocaelispor Kayserispor Samsunspor Kayserispor Denizlispor Kayserispor

Uzun süredir tedavi gördüðü hastanede hayata gözlerini yuman Türk futbolunun önemli teknik adamlarýndan Gündüz Tekin Onay, topraða verildi. Kayserispor'da 22 Kasým 1985-14 Mayýs 1986 tarihleri arýsýnda görev yapan ve Kayserispor’da 25 maça çýkan Gündüz Tekin Onay için Ýstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Kayserispor’daki görevi boyunca 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 maðlubiyet alan Gündüz Tekin Onay için Türkiye Futbol Federasyonu’nun merkez binasý önünde törendüzenlendi. TFF Baþkaný Haluk Ulusoy, Onay’ýn çok iyi bir dostu olduðunu belirterek, “Federasyon baþkanlýðýmýn ilk adýmlarýný Gündüz Tekin Onay sayesinde attým. Bana güvenirdi. Dostluðumuzu anlatmam mümkün deðil. O ölmedi, ölemez. Adam gibi adamdý ve iyi dosttu” þeklinde konuþtu. Futbol Federasyonu Baþkanlýðý Teknik Baþdanýþmanlýðýnýn yanýsýra halen 3 sezon Genç Milli Takýmlar teknik sorumluluðu görevini sürdüren Onay, evli ve 1 kýz ve 1 erkek çocuk sahibiydi. 1969 yýlýndan bu yana Türkiye'deki tüm seminerlere katýlarak kýrýlmasý güç bir rekora da imza atan Onay’ýn naaþý, Zinkirlikuyu Mezarlýðý’na defnedildi.

Kayseri’nin en çok sevilen, takip edilen tarafsýz, gerçekci SPOR gazetesi.. Asparagas deðil,

Tiryakimiz olacaksýnýz 17

gerçek haberleri okuyun.. Kayseri Tempo Gazetesi, her gün bayilerde..

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Sportif

Fener, ucuz kur tuldu Ligin ilk yarýsýný 26 puanla noktalayan Kayserispor, 2. devre öncesi ilk ciddi sýnavýnda Fenerbahçe ile karþýlaþtý. Fortis Türkiye Kupasý C Grubu ilk maçýnda yýldýzlar topluluðu Fenerbahçe’yi sahasýnda aðýrlayan Kayserispor, çok üstün bir oyun sergilemesine raðmen galibiyete ulaþacak golü atamadý.. Maçýn ilk yarýsýnda Koray’ýn attýðý gol ofsayt gerekçesi ile kabul görmedi.. Fenerbahçe, kalecisi Volkan’ýn baþarýlý kurtarýþlarý ile Kayserispor’a gol sevinci yaþatmadý. Kayserispor, hayatýný kaybeden eski teknik direktörü Gündüz Tekin Onay’ý maç öncesinde andý..

STAT: Kayseri Atatürk HAKEMLER: Bünyamin Gezer xx, Erhan Sönmez xxx, Neþet Merdin xxx KAYSERÝSPOR: Hasan xxx, Koray Çölgeçen xx, Cesar Toledo xxx, Ali Turan xxx, Aydýn Toscalý xxx, Ragýp Baþdað xx (Dk. 85 Erdal Güneþ ?), Alioum Saidou xx, Mehmet Topuz xx, Dario Cangele xx (Dk. 66 Leonardo Iglesias xx), Mehmet Eren Boyraz xxx (Dk. 81 Kemal Okyay x), Gökhan Ünal xx FENERBAHÇE: Volkan Demirel xxx, Önder turacý xx, Lugano xx, Edu xx, Roberto Carlos xx, Deivid xx, Mehmet Aurelio xx (Dk. 85 Kemal ?), Selçuk xxx, Uður Boral xx (Dk. 73 Gökçek Vederson xx), Ali Bilgin xx (Dk. 74 Kazým xx), Semih Þentürk xx GOL: Yok SARI KARTLAR: Dk. 12 Ali Turan, Dk. 29 Toledo, Dk. 43 Koray (Kayserispor)

Gözler Carlos’u izledi

Fortis Türkiye Kupasý

Fortis Türkiye Kupasý’nda beraberlikler vardý..

18


KURTARIYORUZ Aidat ödeme derdinden Kira ödeme fobisinden Ev sahibi korkusundan

2 yýlda otur 5 - 15

Serçeönü Mahallesi Ahmetpaþa Caddesi Uður Plaza Kat 7 / 49 TEL: 0 (352) 231 90 47 FAX: 0 (352) 231 90 48 KOCASiNAN - KAYSERÝ Mühendislik Mimarlýk Müþavirlik Ýnþaat Turizm Seyehat San. Tic. Ltd.Þti

www.degisim-mimarlik.com

yýlda öde !


FUTBOL

SPORTiF

Fortis Türkiye Kupasý

Gökhan Ünal, Volkan’a böyle seslendi:

Sportif

Kayserispor, Fortis Türkiye Kupasý C Grubu’ndaki ilk maçýnda sahasýnda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldý.. Bu maç, eksi (-) 15 derece soðukta oynanýrken, taraftarlar maça SarýKýrmýzý renkli maskeler ile gelerek soðuktan korunmaya hem de takýmýna destek olmaya çalýþtý.. Saha içerisinde de aþýrýðý soðuk futbolcularý olumsuz etkiledi. Hele hele Kayserispor’un baskýlý futbolu konuk ekip Fenerbahçe’ye ýzdýrap gibi bir gece yaþatýyordu.. Ancak, sahanýn yýldýzý, baþarýlý kurtarýþlar ile takým arkadaþlarýnýn içini ýsýttý.

Fenerbahçe’nin milli kalecisi Volkan Demirel, Kayserispor maçýnýn özellikle ilk yarýsýnda öyle kurtarýþlar yaptý ki buna hem Fenerbahçeli futbolcu ve taraftarlar, hem de Gökhan Ünal þaþýrdý. Kayserispor’un golcü futbolcusu Gökhan Ünal, maçýn devre arasýnda Volkan’ýn yanýna giderek, “Kaç tane kurtardýn yahu” diye sordu.. Volkan da gülerek, “Tam bilmiyorum ama 3-4 tane kurtardým” yanýtý verdi.. Gökhan, maç sonrasýnda yaptýðý açýklamasýnda, “Fenerbahçe, Volkan’a dua etsin, yoksa farklý yenerdik” yorumu yaptý..

20


FUTBOL

SPORTiF

Þanlýurfa’da da beraberlik Kayserispor, Fortis Türkiye Kupasý C Grubu’nda oynadýðý 2. maçýnda da galip gelemedi. Kayserispor, deplasmanda yine kazanmayý hatýrlayamadý..

Fortis Türkiye Kupasý

STAT: 11 Nisan HAKEMLER: Sinan Cem Ýyihuylu xxx, Süleyman Özay xxx, Volkan Akçit xxx ÞANLIURFASPOR: Habip xxx, Abdullah xxx, Sabri xx, Gökhan Kül xx, Doðan xx, Gökhan Günay xx, Burhan xx, Hayrullah xx, Þenol xxx (Dk.83 Ercan x), Kamil xxx (Dk.90 Deniz ), Ali xx (Dk.83 Muhammed x) KAYSERÝSPOR: Hasan xx, Pablo Avendano x, Ali Turan xx, Cesar Toledo xx, Koray Çölgeçen xx, Ragýp Baþdað x (Dk.55 Alioum Saidou xx), Erdal Güneþ xx (Dk.85 Ali Çamdalý x), Mehmet Eren Boyraz xx, Mehmet Topuz xx, Franco Dario Cangele xx (Dk.65 Gökhan Ünal xx), Leonardo Iglesias xx GOLLER: Dk.8 Abdullah (Þanlýurfaspor) Dk.35 Erdal Güneþ (Kayserispor) SARI KARTLAR: Abdullah, Þenol, Habip (Þanlýurfa), Avendano, Cangele (Kayserispor)

Fortis Türkiye Kupasý C Grubu Puan durumu TAKIMLAR 1. Þ.Urfaspor 2. Gaziantep 3. Kayserispor 4. Fenerbahçe 5. Alanyaspor

O 3 3 2 2 2

G 1 1 0 0 0

B 2 2 2 2 0

M 0 0 0 0 2

A 5 4 1 0 0

Y 2 1 1 0 6

P 5 5 2 2 0

6 puan ViZE getirir !

21

Geçen sezon Çeyrek Finale yükselmeyi son maçta averajla kaçýran Kayserispor, bu sezon Çeyrek Final vizesini almak istiyor. Kayserispor’un Fortis Türkiye Kupasý’nda bir üst tura çýkabilmesi için bundan sonra oynayacaðý 2 maçý da kazanmasý gerekiyor.. Sarý-Kýrmýzýlý ekip, ilk olarak sahasýnda Alanyaspor ile sonra da deplasmanda Gaziantep spor ile karþý karþýya gelecek..

Sportif


YORUM

SPORTiF

HIRSIZ VAR !

Sportif

Erciyesspor'un o anlý þanlý mazisi þöyle Ama nafile.. Erciyesspor'un kurtuluþ bir gözümün önüne geldi de.. reçetesini uzun uzadýya yazdým aslýnda Ne günlerdi ama ! KAYSERÝ TEMPO GAZETESÝ'ndeki satýrSen tut, o 1.Lig'in tam azýlý zamanýnda larýmda.. Bu yönetimle bu iþin olmayacaðýný þampiyon ol.. Ardýndan adýný ver bariz ve açýk bir dille deklare ettim. Kayserispor'a ve bir daha git o tadý herkese Bu yönetimin enkýsa zamanda istifa yaþat. Ayný baþarýyý yakala ve Süper Lig etmesi gerektiðini, bunun kurtuluþ reçetesi denen yere çýk. olduðu hakkýnda uzun uzun yazýlar yazdým.. Orada harikalar yarat. Daha 6 ay öncesine kadar gösterdiði Üzerinden prim yapmak isteyene kucak üstün baþarýlarýn üzerine bir þeyler eklemek aç, ve buna raðmen Süper Lig'de de ligi iyi yerine bu baþarýlarý tarih sayfalarýna altýný bir nokta da bitir. Sonra da birilerinin raký çize çize kalýn puntolarla yazdýrýrsak mý sofrasýna meze ol ve bu hallere düþ !. baþarýlý olmuþ olacaðýz ? Reva mýdýr bu Allah'tan ? Yazýk, çok yazýk.. Geçen sezon küme düþüþü bile Bir yýldýz kayýyor ve kimsenin bir tarih yazarak oldu. kýlý bile kýpýrdamýyor. Peki ya þimdi.. Erciyesspor'un yeniden o eski ve Maalesef ki, durum içler acýsý.. baþarýlý günlerine gelmesini bu Kulübe hýrsýz girse, utandýðý için kadar çok mu isteyen var.. o kasaya cebinden para koyup Bunun içine yöneticileri ve gider desek sanýrým, çok bir kentin büyüklerini bir yana abartý yapmýþ olmayýz.. býrakýn o kulübün sözde hayraný Tam takýr kuru bakýr.. Yani Yavuz YIKILMAZ olan binlerce futbolseverde dahil kulübün kasasý boþ ! oluyor. Çünkü Erciyesspor'un yikilma@hotmail.com Yönetim desen eliyle cebi yeniden hak ettiði yere gelmesi arasýnda yarým kilometre mesafe var. için hiç bir hareketlilik göstermiyor..Yani bu Kent büyükleri de bu takýma artýk üvey iþin vebali, tüm Kayseri'nin olacak.. evlat muamelesi yapar oldu. Böyle bir sorumluluðu futbol severlerin Durum bu hale gelince de o yukarýda görmemezlikten gelmesi gibi bir durum yazan anlý þanlý tarih bir anda unutuldu olamaz.. O yüzden artýk, Erciyesspor'un o gitti. Bunun vebali nasýl ödenecek bilmem. eski tribün görüntülerini yeniden yakala“Kul hakký” diyenlerin, Kayseri masý gerekiyor. Medyanýn da görevi bir yere Erciyesspor'un baþarýsý için geldiklerini kadar.. Yaza yaza 'günah keçisi' ihalesi bize söyleyenlerin de artýk hiç bir sorumluluðun kalacak altýna imza atmak istemediði ortada.. Ama ben bir Erciyesspor sevdalýsý olarak Yapacak ne kaldý ki ? bu takýmýn en iyi þartlarla bu sezon burada Kayseri Erciyesspor'un bu sezon bu ligde gelecek sezon da daha bir küm daha altta þampiyon olmasý istenmiyorsa, gelecek olmasýný istemiyorum. sezon küme düþmemesi için de kimseler Göztepespor gibi olmak istemiyorum. elini taþýn altýna koymayacak.. Ben Erciyesspor'un yeni baþarýlarýný yazmak Bu mazii, böyle böyle unutulacak. tarihin yeni sayfalarýnda yerini almasýný Bir Göztepespor örneði gibi olacak. istiyorum. Yýllar sonra ''ahh'' çekip, yanacaðýz.. Benim gibi isteyenlerin de, Erciyesspor Bu takýmý bu hale getirenlere beddualar için elini cebine atmasýný ve bir kaç YTL'sini edip duracaðýz. kahvehane köþelerinde “Bir ayýrmasýný diliyorum. Benim gibi isteyenzamanlar Erciyesspor vardý” deyip sohbetler lerin de, Erciyesspor için tepkisini dile yapýlacak.. getireceði bir gün diliyorum..

22


MEDYA

SPORTiF

Tunç Kayacý

Anadolu futbolunun nabzýný tutan, baþarýlý spor yazarlarýndan birisi.. Tunç Kayacý ile Türk futbolu ve Kayseri futbolu üzerine konuþtuk..

Sportif

Sayýn Kayacý… Okurlarýmýz, sporseverler, sizi özellikle TFF 1. Ligi maçlarýný yakýn takibe alýþýnýzdan ve köþe yazýlarýnýzdan tanýyorlar. Ama tabii ki daha da fazlasýný bilmek isterler. Tunç Kayacý kimdir ? Kýsaca özgeçmiþinizi öðrenebilir miyiz ? Ýstanbul Spor Akademisi mezunuyum ve gazeteciliðe 1987 yýlýnda Hürriyet Gazetesi’nde baþladým. Daha sonra 1989 yýlýnda Fotospor'un kuruluþundan itibaren yer aldým. Takiben Günaydýn ve Hürriyet dergi gurubunda çalýþtým. 1995 yýlýndan beri Fanatik Gazetesi'nde kuruluþundan beri çalýþmaktayým. Evli ve bir erkek çocuk babasýyým.

Siz daha çok TFF 1. Ligini pür dikkat takip edip yorumlayan ender yazarlardan birisiniz. Ligimizin þu anki durumunu ve gelecekteki konumunu nasýl görüyorsunuz ? TFF 1. Lig þu anda heyecanlý ama futbol kalitesi yeterli olmayan bir lig konumunda. Mutlaka Süper ligin seviyesi yükseldikçe TFF 1. ligde kalite artacaktýr. Bu seviyenin de yükselmesi için spor dünyasý içerisindeki herkesin el birliði yapmasý gerekli. Yöneticisinden, taraftarýna kadar halkalarýn birbirine tam manasý ile kenetlenmesi gerekli.. Bazý takýmlar dolu tribünlere oynarken, bir çok takýmýmýz hâla 50100 kiþilik taraftarlara futbol oynuyor..

24


MEDYA

SPORTiF

Diyelim bir maçý yorumlamak ve yazmak için Anadolu'ya çýktýnýz. O hafta da Süper Lig'de derbi maçý var… Derbi maçýný izleyememek sizde bir sýkýntý yaratýyor mu ? Derbi maçlarý kaçýrmam asla beni rahatsýz etmez. Çünkü ben Anadolu futbolunu takip ederken büyük bir zevk alan bir spor yazarýyým. Bu konuda hiç bir sýkýntým yok.

Þu anda Sivasspor ön plana çýkartýlmýþ durumda. Meselâ, Kayseri þehri sportif anlamda uzaktan nasýl görünüyor ? Ýstanbul medyasý genelde Anadolu medyasýndan þu dönemde internet yoluyla faydalanýyor. Ama daha güçlü bir Anadolu basýný olsaydý ve daha baðýmsýz olabilecek maddi imkanlara sahip olsalardý bakýþlarý çok daha olumlu olurdu.

Sporseverler ülkemizdeki spor gazetelerinin çoðu zaman dile getirdikleri olmayacak türden transfer haberlerini pek saðlýklý bulmuyorlar. Tüm bunlara raðmen neden ýsrarla bu yönde haberler sýkça çýkýyor ? Spor gazetelerinin, özellikle transfer ayýnda asparagas haber yapmalarýný hoþ bulmuyorum. Kendi gazetem adýna bu konuda çok titiz davrandýðýmý söyleyebilirim. Israrla yapýlmasýnýn cezasýný okuyucu vermeli. Ancak okuyucu, haberin asparagas olduðunu bildiði halde pirimi veriyor. Vermemeli..

Peki bildiðiniz kadarýyla Sayýn Fatih Terim TFF 1. Ligi’ni takip ettiriyor mu ? Fatih Terim'in TFF 1. Ligi'ni izlettirdiðini biliyorum. Ama iyi bir deðerlendirme yaptýðýna inanmý yorum. Gönül ister ki çok daha ciddi bakýlsýn ve milli takýmlara bu ligden de oyuncu alýnsýn.

Ýstanbul Medya'sýnýn Anadolu'ya bakýþ açýsý nasýl ? Trabzonspor ancak kazandýðý þampiyonluklar sonrasýnda spor gazetelerinde yer bulabildi.

25

Sayýn Kayacý… Siz iþiniz gereði Anadolu'nun çoðu þehrine sýk sýk geliyorsunuz. Kayseri'de sizi son 3 sezondur sürekli görürüz. Yapýlmakta olan Kadir Has Stadýný gördünüz mü ? Size göre bu stada Milli maç verilir mi ? Kadir Has Stadý’yla ilgili gazetemde tam sayfa bir haber yaptým. Gerçekten gittim gördüm ve çok etkilendim. Milli maç kesinlikle verilir. Milli maç için fazlasýyla uygun ve modern...

Tunç Kayacý

Ýzninizle biraz da Milli takýmýmýzdan söz edelim. Þu an için A Milli takýmýmýzý kaliteli buluyor musunuz ? Türkiye Avrupa 2008'de ne yapabilir ? Türkiye 2008'de þaþýrtýcý bir sonuç alabilir. 2002 Dünya Kupasý’nda 3. olmuþ bir ülke her an her yerde here türlü sonucu alabilir. Benim gönlüm final. Ama öncelik gruptan çýkmasý. Sanýrým ilk iki bizim için hayal deðil.

Bu, sizi rahatsýz etmiyor mu ? Örneðin bir Mehmet Topuz ile Gökhan Ünal konusu aylardýr adeta temcit pilavýna döndü.. Fazlasýyla rahatsýz ediyor. Gökhan Ünal ve Mehmet Topuz konusunda Ýstanbul basýnýn tekzip edecek bir çok haber yapmam sanýrým bu soruya en güzel yanýttýr. Gökhan - Mehmet satýlmalý mý ? Ya da Kayserispor Yönetimi onlarý göndermeden geleceðe yönelik ne gibi önlemler almalý ? Bence bu kadar haberden sonra kulübün duruþunu bozmamasý için satýlmamalý. Ama, mantýken Gökhan Ünal da Mehmet Topuz da satýlmalý. Çünkü, bu futbolcularýn yüksek transfer ücreti SarýKýrmýzýlý takýmý iç transferde sýkýntýya soktu. Gördüðünüz gibi devre arasý transfer yapýlamamasýný bir sebebi de bu olsa gerek.

Sezon ortasýnda veya sonunda yaptýðýnýz deðerlendirmeleri onaylayan, eleþtiren veya bazý konularda örneðin transferde size baþvurup herhangi bir oyuncu hakkýnda bilgi alanlar oluyor mu ? Deðerlendirmelerimin önemli bir kesimden çok ciddi þekilde onaylandýðý ve dikkate alýndýðýný biliyorum. Özellikle bir çok teknik adam ve kulüp baþkanlarýnýn da içinde olduðu spor adamlarý transferlerde bana danýþtýklarý oluyor.

Peki.. Yurtdýþýna transfer olan futbolcularýmýzýn genelde çok baþarýlý olduðunu söyleyemeyiz. Bu neden kaynaklanýyor ? Bizim futbolcularýmýz profesyonelliði henüz hazmedemediler mi ? Yurt dýþýna giden oyuncularýmýzýn en büyük handikabý Türkiye'den çok iyi paralara oynamalarýdýr. O nedenle bu konuda kendilerini yurt dýþý için fazla zorlamýyorlar. Oysa ülkenin imajý ve yüklendikleri misyonu özümseyebilseler çok daha farklý bir performans gösterebilirler. Ama yakýn gelecekte bu süreç lehimize doðru iþleyecektir. Diyelim ki Mehmet Topuz ile Gökhan Ünal yurtdýþýna transfer oldular. Baþarýlý olurlar mý ? Gökhan Ünal Ve Mehmet Topuz futbol kaliteleri ve yetenekleri

Sportif


MEDYA

SPORTiF

Tunç Kayacý

açýsýndan bakýldýðýnda üst düzey her Avrupa takýmýnda baþarýyla oynar. Bana göre tek sorunlarý sosyal uyum olur. Bu konuda iþ kendilerine düþüyor. Kayseri, bildiðiniz gibi Süper Lig'de geçen sezonlarda 2 takýmla temsil ediliyordu. Erciyesspor talihsiz bir þekilde TFF 1.Ligi'ne düþtü. Bu ligde sizin favorileriniz kim ? Erciyesspor bir sürpriz yapabilir mi ? Kayseri Erciyesspor’u geçen sezon yakýndan takip edenlerden birisi olarak, küme düþmesine çok üzüldüm. Hele hele ligin 2. yarýsýnda sergilenen özverili mücadele gözardý edilem e z . . Ama, futbolun cilvesi bu iþte.. Bu sezona gelecek olursak TFF 1. Lig'de favoriler ilk 6 içinden çýkar. Ama bu ligde her yýl sürpriz bir ekibin ipi göðüslediðini unutmayalým. Kayseri Erciyesspor ilk 2 þansý zor ama ilk 6 içinde yer almasý sürpriz olmaz. Çünkü, baþarýlý bir teknik heyet ve hýrslý futbolcularý var..

Ülkemizde, hakemlerimiz her hafta yerden yere vuruluyor.. Bu kadar eleþtiri doðrumudur ? Türkiye’nin her bölgesinde hem liginde maç izleyen birisi olarak, hakemlerin adeta günah keçisi ilan edilip yerden yere vurulmasýna karþýyým.. Dünyanýn her yerinde hakemler, hata yapýyor.. Hatalar insanlar içindir.. Elbette eleþtiri olarak.. Ama, bu eleþtirilerin eðitici ve öðretici olmasý gerekli.. Ama, gördüðümüz kadariyle, hakemlerimizin kiþilik haklarý bir kenara, ailelerine kadar dil uzatýlýyor ki, bu çok yanlýþ !. Son olarak SPORTÝF Dergisi okurlarýna mesajýnýz var mý ? Öncelikle sizlere, bana da bu güzel derginizde yer verdiðiniz için teþekkür eder, baþarýlar dilerim. Sportif dergisi okurlarý, böylesine kaliteli bir yayýna daha fazla sahip çýkmalý.. Çünkü yayýncýlýk büyük bir özveri ve emek isteyen bir iþ eðer doðru yapýlýrsa. O nedenle sevgili okurlar derginize sahip çýkýn ve katkýlarýnýzla gücüne güç katýn. Yeni yýlda da saðlýk, mutluluk ve baþarýlar dilerim..

Adana, Ýzmir ve Eskiþehir takýmlarý Süper Lig'de olsa, sizce kalite ve çekiþme artar mý ? Bu 3 kentin takýmý Süper lige kalite yönünden deðil ama heyecan açýsýndan büyük bir katký saðlar. Ülkemizin önemli kentleri Süper Lig’de temsil edilirse, futbol yelpazesi daha da renklenecektir.. Peki, sizce statlarýmýzda zaman zaman görmekten utandýðýmýz çirkinliklere ve tribün terörüne çözüm bulunabilir mi ? Seyircisiz oynatmanýn da çare olmadýðý görülmüþken... Statlardaki terör, klasik olacak ama eðitimle olur. Ancak, öncelik statlardaki fiziki þartlarý modern bir hale getirmek lazým. Ayrýca þiddet unsurlarýný polisiye tedbirlerle önceden önlemek lazým.

Sportif

Röportaj: Yüksel YIKILMAZ Fotoðraflar: Semra ÇAKMAK

26


ELiT PASLANMAZ Elit Müþteriy e.. Elit Hizmet..

Merdiven - Balkon - Havuz - Bahçe - Korkuluk Sistemleri

www.elitpaslanmaz.com (Mustafa Sivaslýoðlu)

Eski Sanayi Bölgesi 7. Cadde No: 22 Kocasinan - KAYSERÝ TEL: 0.352. 320 35 66 68 - 0.533 477 37 74 FAX: 0.352. 336 11 87


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Kayserispor ve Erciyesspor Onursal Baþkaný Mehmet Özhaseki,

Mehmet Özhaseki

2008 yýlýnýn ilk röportajýný SPORTÝF’e verdi..

Sportif

Sayýn baþkaným sporla iç içe olmanýz Belediye Baþkanlýðýnýz ile mi baþladý yoksa daha öncesi var mý? Yani, zorunlu bir uðraþ mý oldu ? Eskiden beri spora ilgim var. Profesyonel bir sporculuk hayatým yok ama kendi çapýmda spor yapmaya çalýþýyorum. Bunun yaný sýra da iyi bir futbol seyircisiyim. Küçük çocukken de paramýz olmadýðý zaman bile stadýn önüne gider, bir amca elimizden tutar mý diye beklerdik. Yandan girmeler, duvara týrmanmalar, üç-beþ kiþi bilet alarak kapýdaki görevliye yalvarmalar, küçük çocukken de bu þekilde stada girerdik. Statta da önce bir

genç takým maçý ardýndan da Kayserispor'un maçý baþladýðýnda da maçý müthiþ bir duygu seli içerisinde izlerdik. Spor sevgisi sonradan baþlayan bir þey deðil önceden olan bir olay. Tabii ki yöneticilik, Belediye Baþkanlýðý ile baþlayan bir durum. Spor Yöneticiliði özellikle futbol yöneticiliði çok mu zor ? Siz ne gibi zorluklarla karþýlaþtýnýz? Bence sporun en zor tarafý hiç kuþkusuz yöneticilik. Kim ne derse desin. Futbolcu buradan ekmek yiyor, mesleðini icra ediyor. Ki tahmin ediyorum bu iþlerini de severek yapýyorlardýr.

Burada da baþarýlý oldukça manevi bir haz alýyorlardýr. Belki de futbolculuk Türkiye'de en rahat yükselebilinecek bir meslek grubu olarak gözüküyor. Antrenör içinde keza öyle. Seyretmenin de kendine has keyifli bir yaný var ama sorumluluðu yok.. Kýþýn bile gelip de oraya maç seyretmenin keyifli bir yönü var. Ama yöneticilik baþtan sona sorumluluk ister. Ben bu saydýðým taraflarýn bir çoðunda oldum.Yöneticilikte hem paranýz olacak hem de bulduðunuz kaynaðý kimseye söylemeyeceksiniz. Böyle bir durum var. Ýþte insanlar Kayseri'ye para verdiðinin duyulmasýný istemiyor, adýnýn geçmesini sevmiyorlar.

28


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

29

"ALLAH, BÝR D AHA O G ÜNLERÝ GÖSTERMESÝN"

Sanýrým en zor döneminiz bundan 10 sezon önce þimdiki Süper Lig'den düþmüþ ve 7 sezon tekrar çýkartmak için çabaladýðýnýz zamandý. Þöyle geriye dönersek o dönemden hafýzanýzda neler kaldý? O sezonda o kadar çok çirkinlikler yaþandý ki. Mücadelenin sadece saha içerisinde verilmediðini bir kez daha gördük. Aslýnda biliyorduk, haberimiz de vardý ama bir kere daha ispatlanmýþ oldu. Diðer kulüplerin envai bir þekilde hem maç yaptýklarý kulüpleri hem de bizim maç yaptýðýmýz kulüpleri el altýndan futbolcularý ayarttý. Sonraki yýllarda karþýlaþtýðýmýz yöneticiler günah çýkartma babýnda çok rahat dile getirdi. Bir þehir bizim sayemizde kurtulmuþtu. O þehrin sanayi Odasý Baþkaný daha sonra bana, "Biz o sene þu kadar para topladýk ayakta kaldýk, siz toplayamadýnýz düþtünüz" diye çok rahatlýkla söyledi. O þehrin adýný söylemiyorum. O günlerde bu tür iþlerin olduðunu gördük. Futbolcular kadar o heyecaný yaþardým. Bunlar zor yýllardý. Ýlk yýllarýmdý. Para bulmakta zorluk çekiyorsunuz, Futbol Federasyonu ile olan iliþkilerinizde zorluk çekiyorsunuz, futbol dünyasýnýn o ayak oyunlarýný anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Çevrenizde bu iþleri bilen tecrübeli insanlar bulamýyorsunuz. Bu yüzden müthiþ zorluklar içinde yöneticilik yaptýðým bir dönemdi. Allah bize bir daha o dönemleri göstermesin. Baþkaným özellikle takýmlar belediyelere çok mu büyük bir külfet ? Türkiye'nin de rekortmen bir baþkaný olmak Kayserispor adýna iþleri kolay kýlmadý mý? Yok kýlmadý, üstüne üstlük baþýma bin bir türlü belalar açtý. Düþünün ki bir dönem partimizden dolayý dýþlandýðýmýz, üzerimize gelindiði dönemde bile Kayserispor karþý koz olarak kullanýldý. Mali Þube'den ekipler Kayserispor'u basýp sanki örgüt evini basar gibi bütün defterlerine el koyup sonra bütün her þeyi çuvallara koyup inceleyip sonar hepimizi mahkemeye çaðýrdýlar.

Mehmet Özhaseki

Peki neden böyle bir düþünce var ? Spora neden bu kadar soðuk Kayseri insaný yada Anadolu insaný... Üç büyük kulüp haricinde diðer bütün takýmlar para konusunda sýkýntýlý. Üç büyük kulüp te 100 yýllýk kulüpler ve müthiþ lobileri var, çevreleri var. Taraftarý çok büyük bir kitleye hitap ediyorlar. Ama Anadolu'da sadece Kayseri deðil bütün kulüpler bu konuda zorluk yaþamakta.. Kapasitelerine baktýðýmýz zaman hiç birinin üç büyüklerle yarýþacak kapasitesi yok. Spora verilen yardýmda fazla deðil.. Hayýr iþi denildiðinde okul, cami, saðlýk ocaðý, hastane için rahatlýkla gelir kapýsý bulunabiliyor. Rahatlýkla bu tür yerlere hayýr yapabiliyor. Ama spora yapýlan hayýr iþini uygun görmeyen insanlarýn sayýsý çok olduðu için destek bulmak çok zorlaþýyor.. O zamanda tabi para bulmakta zorlanýyoruz. Herkesten para da isteyemiyoruz, geri sizden para da isteyebilirler. Bu benim 12-13 yýllýk yöneticilik zamanýmda gördüðüm en büyük zorluk. Benden önceki yöneticiler de ayný þeyi söylüyorlardý. Benim teklif ettiðim kanun kabul edilmiþ olsaydý bu iþ çok daha da rahatlayacaktý. O dönemde bazý arkadaþlarýn karþý çýkmasý ile kabul edilmedi. Þimdi bakanýmýz ile görüþüyorum, bir görüþmemizde özel olarak bunu söyleyeceðim. Ve yerel yönetimlerin profesyonel kulüplere yardým yapabilmesi ile ilgili bir dayanak bulabilirsek, para iþi rahatlayacak diye düþünüyorum. Bizim düþüncemiz, "her belediye, her yýl gerçekleþen belediye bütçesinden %2'ye kadar yardým yapabilsin. Bu, Meclis’e getirilir mecliste tartýþýlýr. Verilsin diyen olur, verilmesin" diyen olur. O kararýnda neticesinde alenen bir yardým yapýlýr. Bunu Kayseri için düþünecek olursak bütçemiz 90 Trilyon'du. Bunun %1'i 9 Trilyon eder. Paranýz varsa verirsiniz. Paranýz yoksa vermezsiniz mesele bu. Verecek kiþi bunu söyler, ha vermeyecek olanda "Ben sportif faaliyetler için para veremem" diyebilir.

Sportif


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Mehmet Özhaseki

"ERCiYES iÇiN ÇOK ÇABALADIK, AMA.."

Sportif

Hakimlerin karþýsýna çýkýp Hacý Boydak ile, Recep Mamur ile, Mehmet Büyükbaþ ile, Saffet Aslan ile hazýr ol'da saatlerce durduðumuz oldu. Asliye Ceza Hakiminden, "üye defterinde neden resim yok," diye bir soru ile karþýlaþtým. Asliye Ceza hakimi bana soru soruyor. Neden üye aidat defterinde resmin yok? Bana "Daha önce üye aidat defteri gördün mü hiç" diye sormuyor da ! "Bunu sor" dedim. Ben hiç üye aidat defteri görmedim ki. O dönemlerden geldik. Yani spor alanýnda o dönemlerde yaptýðýmýz yöneticilik dolayýsýyla, bizi tutuklayabilmek, görevden uzaklaþtýrabilmek amacýyla envai çeþit entrikalar da yapýldý. Numaralarda çevrildi. Belki de en zor zamanlarý o dönemde geçirdik. Çevremizde bu nedenle bir çok arkadaþýmýz hem hukuki mücadele vermek zorunda kaldýlar hem de emniyetlerde ifadelere çekildiler. Çok þeyler oldu ama bunu dýþarýya yansýtmadýk. Kayseri için bu iþi yapmalýyýz dedik, yöneticilik bunu gerektiriyor dedik. “Geçecek” ümidi ile sessizce takip ettik. Çünkü o gün ki yapýlanlarý halk tasvip etmezdi ama bir grubun çok hoþuna gitmiþti o þeyler.

Özellikle 28 Þubat sonrasýný söylüyorum. Hiçbir þey bulamayanlar oralardan bir þeyler bulmayý umdular. Belediye baþkanlýðý mý? Kulüp Baþkanlýðý mý daha zor? Eðer maddi sýkýntýnýz yoksa kulüp baþkanlýðý kadar keyifli, kulüp baþkanlýðý kadar heyecanlý. Ýnsanýn beklide hayatta kalmasýný saðlayan, hayata tutunmasýný saðlayan bir olay olamaz. Ondan daha keyifli bir olay olamaz. Müthiþ bir olay ama maddi sorunlarýnýz varsa her gün kapýnýzý çalan haciz memurlarý varsa futbolcun, "paramý ver yoksa antrenmana çýkmam diyorsa. O zaman bu iþ dünyanýn en zor iþidir. Her iþin kendine has bir zorluðu var. Ama hem futbolu sevme ve bilme iþi. Profesyonel manada yöneticilik iþi, bu iþ. Hem de para iþi. Parasýz bu iþ olmaz, hiç kimse bana, "Futbolcu alýr satar arkasýndan da futbolcu yetiþtiririz. Senelerdir bunlarý yaparýz" demesin. Bunlarýn hepsi numara, geçsinler bunlarý.. Bu iþ resmen para iþi. Ýsim deðiþtirme konusu çok tartýþýlmýþtý o konuda söylemek

istediðiniz bir þey var mý? Biz baþka þehrin takýmýný alýp kapatýp ismini deðiþtirip bir þeyler yapmýþ deðiliz. O kulüpte bizim. Yani iki çocukta bizim. Çocuklar bizim çocuklarýmýz. Büyüyünceye kadar biz emek verdik. Baþtan sona ikisinin yetiþmesindeki emek bizim. Emeði verdiysem, bu iki çocuða isim koymakta benim hakkým. Biz Artvin'den, ya da Ýzmir'den þampiyon olmuþ bir takýmýn adýný deðiþtirip de almýþ deðiliz.Biz, bizim olan iki takýmýmýzýn adýný deðiþtirdik. Bunun içinde sosyal bir takým düþüncelerimiz vardý. O sosyal düþünceler içinde… Çünkü bir zamanlar Hacýlar Erciyesspor ve Kayserispor çevresinde dönenleri, çýkan çatýþmalarý biliyoruz. Ýlimiz, Büyükþehir statüsünde ama çok da büyük deðil. Kayseri'deki halkýn Kayseri'den daha büyük bir isme tahammülü yok. Böyle bir ortamda bizim yaptýðýmýz en büyük hareketti. Ýstanbul'da oturduðu yerden ahkâm kesmeye alýþmýþ kiþiler bu durumu çok dillerine doladý. Açýkçasý, öylelerine derdimizi anlatmak gibi bir sorun oldu. O zamanlar telefonlarýma da çýkmadýlar zaten. Çok da ciddiye almadýk..

30


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Bu dönem Kayserispor ve K. Erciyesspor kongrelerine katýlmadýnýz. Çiçeðiniz vardý ama siz yoktunuz bir kýrgýnlýk mý vardý? Dargýnlýk gibi bir þey söz konusu deðil. Birinde Kayseri'de deðildim. Birinde de zaten öyle çekiþmeli bir kongre yoktu tek liste, tek aday. Öyle özellikle gelmemiþlik yapmadým.

31

"ARTIK ÞAMPÝYONLUK TEMELLERÝ ATILMALI"

O zaman sizin birleþtirmeye yönelik bir uðraþýnýz vardý ! Þimdi þöyle; ben bir birleþtirmeye uðraþýyorum ama þu bir gerçek ki kaç kiþilik bir yönetim yaparsanýz yapýn. Yönetimi ne kadar deðiþik gruplardan siyasi görüþlerden alýrsanýz alýn. Nihai orada iþ birkaç kiþinin üzerinde kalýyor. Ben bunu zamanýnda çok denedim. Yönetici sayýsýný 30’a çýkarttýðým oldu. 20’ye düþürdüðüm oldu. Deðiþik partilere telefon edip il baþkanlarýna “Yeni yönetimde kimi görmek istersiniz” diye sordum, isimler aldým. Eski yöneticileri bir araya getirerek tutmaya çalýþtýðým oldu. Ama bir süre sonra gruplarýn oluþmasý hafif hafif dedikodularýn baþlamasý oluyor. Ýþin nihayetinde bütün yük oradaki birkaç fedakâr arkadaþýn omuzlarýnda kalýyor. O yüzden biz ne kadar idealist düþünürsek düþünelim burasý seven birkaç arkadaþýn birleþik götürebileceði bir iþ yeri gibi düþünüyorum. Diðer yönetici arkadaþlarda sadece yönetim kuruluna katýlarak düþüncelerini belirten bir grup olarak kalýyorlar. Bunu hep yaþadýk, gördük. Onun için doðru olan orada birbirine daha yakýn olan, sýrdaþ olan, maddi ve manevi yönden birbirini destekleyen kiþilerin olmasý daha doðru diye düþünüyorum.

Ýki kulübümüzde ne zaman kendi ayaklarý üzerinde durup sizlere yük olmaktan çýkacak. Belediye desteksiz yönetimler iþ baþýna gelemeyecek mi? Ben zannetmiyorum. Böyle bir þeyin olabileceðini belediyeyi de aslýnda çok aykýrý görmemek lazým. Yani nihayetinde yerel yönetimdir. Halka en yakýn olan yerel yönetimdir. Bu halkýn takýmýna sahip çýkma adýna da belediyelerin sahip çýkmasý da çok doðaldýr. Buraya birilerinin Ankara'dan gelip de takýma sahip çýkmasýný bekleyemezsin. Tabii ki burada halkýn ilk temsilcisi olan belediyeler sahip çýkacaktýr. Veya da ilk Organize Sanayi sahip çýkacaktýr. Ticaret Odasý sahip çýkacaktýr. Burada vatandaþ birazda böyle bakýyor. “Belediye bizim deðil mi oradan verilsin” gözüyle bakýyor. Bana göre de çok aykýrý gelmiyor. Yalnýz en zorlu tarafý, iþin en kötü tarafý iþin yasal bir düzene oturtulamamasý. Yasal bir zemine oturduðu zaman maddi açýdan bir problem kalmaz. Kayserispor'un ve Kayseri Erciyesspor'un geleceðini nasýl görüyorsunuz? Sizce hedefi ne olmalý. Sizce takýmlarýmýz hedefine yaklaþýyor mu? Þunu peþinen söylemeliyiz ki, takýmlarýn ikisinin de kendine has bir hedefi olmalý. Birincisi Kayseri Erciyesspor'un þampiyon olmak gibi bir hedefi olmalý. Kayseri Erciyesspor da, Süper Lig'de temsil edilmeli. Kayserispor'un hedefinin de artýk þampiyonluk olmasý lazým. Bu þampiyonluðu nasýl yakalarýz diye de ciddi bir hesap yapmasý lazým. Hayallerden vazgeçip saðlam ayaklarýnýn üzerinde duran bir hedefinin olmasý lazým. Günübirlik maçlarda alýnan beraberlikler, galibiyetler önemlidir mutlaka ama bunlar bir hedefe doðru götürmeli. Þunu söyleyeyim, bu günlerde Kayseri'nin gündeminde Kayserispor deplasmandan galibiyet alamadý. Bana göre bu hiç gündem deðil. Bana göre gündem. Kayserispor nasýl olurda 2-3 sene sonra þampiyon olur. Gündem bu

Mehmet Özhaseki

Baþkaným geçen sene de çok tartýþýldý. Kayseri'ye iki Süper Lig takýmý çok mu geldi acaba? Geçen sene böyle söylentiler epey fazlaydý da.. Yeri ve zamaný geldiðinde "fazla deðil" diyoruz ama galiba sahip çýkamadýk !. Erciyesspor'u kastediyorsunuz tabi. Geçen sene Erciyesspor'u sahiplenme adýna doðrusu çok þey yaptýk. Erciyesspor’un düþtüðü sene verilen emek yapýlan çabalar Kayserispor'un 4-5 misliydi. Biz Kayserispor için böyle toplantýyý senelerdir yapmýyoruz. Ama geçen sene Vali, birkaç büyük iþadamýmýz ile toplantý yaptýk. Kaç kere toplantý yaptýk. Paralar toplandý. Orada bence baþtan sona transfer politikasýyla baþlayan yönetim hatasý vardý. Sezonun ilk yarýsýnda iþler çok kötü gidince ikinci yarýda toparlayabilmek mümkün olmadý. Yoksa orada yapýlmadýk bir þey yok. Kayseri'nin yönetim kademesi olarak biz orada üzerimize düþen her görevi hakkýyla yaptýðýmýza inanýyorum. Bir takým futbolculardan umduðumuzu bulamadýk. Keþke düþmeseydi. Keþke iki takým ile temsil edilseydik. Þimdi Kayseri ismi bir marka, Kayseri bir model oldu diyoruz. Ben bunu laf olsun diye söylemiyorum. Kayseri þehircilikte, belediyecilikte kendi iþlerini harekete geçirebilen, kendi imkanlarýyla ayakta kalmayý baþarabilen þehirlerin baþýnda geliyor. Bu bir modeldir. Bu modeli de perçinleyen hakika ten bütün Anadolu þehirlerine modeldir denilebilecek yönlerinden biri de iki takýmýn olmasýydý. Doðrusu bizde bunun havasýný atýyorduk. Ýki takýmýmýz var diye. Kayseri Erciyesspor keþke Süper Lig'de kalsaydý.

Sportif


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Mehmet Özhaseki

Fotoðraflar: Yavuz YIKILMAZ

olmalý. Meselâ bunun için ilk adým þuydu, elimizde bulunan kýymetli oyuncular satýlmýyor. Bu iyi bir strateji ama niye satmýyoruz biz bu adamlarý. O kadar teklif edilen paralardan niye vazgeçiyoruz? Eðer düþünce 2-3 yýl sonra þampiyon olmaksa saygý duyuyorum. O, 2-3 yýlýn içerisinde her sene 2-3 tane yýldýz futbolcuyu kadroya katmalý o zaman 6-7 tane þöhret oyuncu olur orada o 6-7 sporcu da kesinlikle þampiyonluðu yakalar. Eðer böyle bir hedefiniz yoksa böyle bir hesap neticesine gitmiyorsanýz bunun da bir manasý yoktur. Kayserispor’un yýldýz futbolcularý Gökhan Ünal ve Mehmet Topuz satýlmalý mý? Kayseri halký, aslýnda buna karar verdi. Eðer hedef þampiyonluksa Gökhan Ünal ile Mehmet Topuz asla satýlmamalý. Kayserispor'un amacý þampiyonluksa eðer !.. Deðilse, uygun zaman içerisinde deðerlendirilmeli, parasýný almalý iþimize gücümüze bakmalýyýz.

Sportif

Biraz da basketboldan bahsedelim. Bu sezon sizi salon maçlarýnda fazla göremiyoruz. Denk mi gelmiyor, yoksa salon maçlarý cazip mi gelmiyor ? Aslýna bakarsan denk gelmiyor. Ufak tefek orada spor yapmýþ biri olarak neden sevmeyeyim. O salonun hali baþka. Þuanda bana "salonda bir antrenman yapalým" deseniz, o bana daha çok cazip gelir. Bu voleybol olur, bir basketbol, yada ferdi bir spor olarak o daha çok hoþuma gider. Neden cazip gelmesin, gelir. Doðrusunu

söylemek gerekirse o kadar meþguliyet var ki. Cumartesi, Pazar günleri aslýnda diðer günlerden daha yoðun geçiyor. Herkes Cumartesi, Pazar tatil olarak deðerlendirir. Bizim de, gelmesini istemediðimiz gün gibi neredeyse !. Sabah erkenden baþlayan, her saat baþý bir açýlýþlarýn kapanýþlarýn uðranýlacak yerlerin elimizde listesi olduðu, bir gün. O manada da arkadaþlara karþý bir mahcubiyetimiz var. Bu mahcubiyette son bulmalý diye düþünüyorum. Fakat elinizdeki imkanlarýn neredeyse tamamý beklide daha üstüne borçlanarak Kayseri Erciyesspor'a ve Kayserispor'a harcayýnca geride bir þey kalmýyor. Ne amatörlere, ne baþka takýma hiçbir þey kalmýyor. Keþke imkanlarýmýz çok olsa da böyle bir takýma destek olup el üstünde tutabilsek. Yeni stadyum ile Türkiye'ye örnek olduk. Devasa bir proje hayata geçti. Bunu nasýl baþardýnýz? Böyle bir spor sohbetinde siyaset sokmam ama þunu da söylemem lazým. Yöneticiliðimizin ilk yýllarýnda hep Kayseri'nin ilk sorunlarýyla uðraþtýk. Gözümüze çarpan sorunlarýyla uðraþtýk. Ben ilk dönemimde gecekondu ile mücadele eski evlerin ýslah edilmesi, ara yollarýn açýlmasý, yeþil alanlarýn çoðaltýlmasý, sosyal tesisler yapýlmasý, aþevlerinin kurulmasý, yoksullara sahip çýkýlmasý gibi projelerle uðraþtým. Bunlar çünkü ilk yapýlmasý icap edenlerdi. Sokaða çýktýðýnda insanlarýn

32


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

kaldýrýmý yok. Mahallelerde çocuklarýn oynayacaðý parký yok. Gecekondu her yaný sarmýþ götürüyor. Melikgazi'dekilerin % 60'ý gece kondular da oturuyordu. Böyle bir ortamda iþe baþlamýþsýnýz. Ve gecekondu yapmaya da devam ediliyordu. Bu dönemlerde büyük projelere bakmaya zamanýnýzda yoktu zaten. Ýlçe belediye baþkanýsýnýz. Ýkinci dönemde Kayseri Büyükþehir Belediyesi’ndeki ilk dönemim.. Kayserinin kýrk küsur tane mahallesinde kanal yoktu. Arýtma tesisi yok. Büyük sýkýntýlar var. Alt yapýya yöneldim. Bütün mahallelerde su, kanal gibi sorunlarla uðraþtým. Arýtma tesisi yaptýrdým. Sonra ana hatlardaki arterleri açmaya çalýþtým. O dönemde büyük parklar yapmaya çalýþtým.

33

kazanýyor, kapý, cam yapan herkes kazanýyor. Bir taraftan da kocaman bir stadyum yapmanýn prestijini kazanýyorsunuz. Hele bunlarýn hiç birisi cebinizden para çýkmadan yapýlýyor. Çýkacak olanda çok cüzi.. Gençler için de yepyeni bir spor alanlarý ortaya çýkýyor. Bunu önceden yaptýramýyorduk. Siyaset olsun diye söylemediðim konu bu. Bu hadiseler bütün Türkiye'ye örnek oluyor. Bizden sonra, birçok il bizim yaptýklarýmýza bakarak yenilerini yapmaya çalýþýyorlar. Devasa projeleri ortaya çýkartýp ta biran önce hayata geçirmek adýna pratik düþünceler de ortaya koyuyorsunuz. Vallahi burada çektiðimiz sýkýntýlarý hiç sormayýn. Yani bir iþ ortaya çýkýyor ama projenin deneme safhasý, ihaleye geçme safhasý, ihaleyi neticelendirip hayata geçirme safhasý her biri bir birinden baðýmsýz çok zor iþler. Bakýnýz stat müteahhidin þimdi verdiði fiyattan dolayý 208 Trilyon lira zararý var. Ama her türlü zararý göze alýp iþe devam ediyorlar. Onlarda bu bizim için prestij sahasý diyorlar. Orada karþýlaþýlan sorunlarý dile getirmiyorum, ama belki daha uzun zaman sonra hatýralarýmda yazarým. Stat yaparken ne tür zorluklar yaþadýðýmý, nelerle uðraþtýðýmý yazarým. Meselâ bir stresimden bahsedeyim, "Orada kocaman devasa bir inþaat var. Betonarme bir yapý var. Dýþ tarafta da çelik bir aksam var. Þu anda oradaki çelik aksam Türkiye'de tek. Hiç bu kadar uzun mesafe 230 küsurluk bir mesafe, bir açýklýk geçirmedi. Var diyen var ise gidip bakalým. Her birinin aðýrlýðý 300-400 ton. O yukarýdaki çelik çatýdan bahsediyorum. Bu kadar büyük bir þeyde Allah korusun en ufak bir mühendislik hatasý, en ufak bir hesap hatasý,malzeme hatasý yapýlýr da birisinin burnu kanar mý diye ben uykularýmý yitiriyorum. Müteahhit, mühendis arkadaþlara defalarca kontrol ettirerek, çaðýrdýðýmda þunu söyledim, "Burada bir yanlýþlýk olur da bir kiþinin burnu kanamasýn. Beton

Mehmet Özhaseki

Bürokraside sýkýntýlar vardý.. Bunlarý nasýl aþtýnýz ? Biraz da hükümetten Ankara'dan izin almak bunun içinde stadyum içinde izin almak dahil, Raylý sistem için izin almak gerekli idi.. Hangi iþ için Ankara'ya gitsek muhalefet edenler oluyor, bürokratlar, olmadýk þekilde ipe un seriyordu. Bakanlara gittiðiniz zaman kendi il baþkanlarýný arýyor. Ýl baþkanlarý da "aman yardým etmeyin" diyorlar. Bu iþ böyle sürüp gidiyor, en ufak bir hatada da ceza vermek adýna her yolu deniyorlardý. Bizi þikayet edip müfettiþlerin buraya gelmesini saðlayan il baþkanlarý vardý. Böyle bir ortamda hükümet baðlantýlý projelere nasýl imza atacaksýnýz, mümkün deðil ! Ancak yetkim dahilindeki iþleri hükümetten baðýmsýz olarak yapmaya çalýþtým. Sonrasýnda AK Parti iktidarýyla da ne kadar hükümet baðlantýlý iþ varsa Allah'a þükür hepsini çözdüm. Bunlarýn hepsi Kayseri'yi geleceði taþýyan projeler idi. Sadece insanlarýn rahatlýklarý için açýlmýþ þeyler deðil bunlar, Kayseri'yi geleceðe taþýyacak, ileriye götürecek þeyler. Raylý sistem bunlardan birisi.. Stadyum bunlardan birisi.. Devlet Demir Yollarýnýn taþýnmasý bunlardan birisi. Ali daðý projesi bunlardan birisi.. Erciyes Daðý projesi.. Daha

önce Kayserispor baþkaný iken dönemin valisi Sayýn Nihat Canpolat ile Ankara'ya Beden Terbiyesine gidip þu gördüðünüz stadýn kiralanmasý iþini yapamadan görmüþtük. Beden Terbiyesi Genel Müdürü'ne "bu stadý bize ver, biz burayý adam edelim koltuklarýný yenileyelim, cilalayalým, boya yapalým. Kayserispor kullansýn burayý" dedik ama, izin alamadýk. Sonra bizden sonraki Kayserispor yönetimi de aylarca uðraþtý. Araya özel adamlar girdi, "lütfen" verdiler. Þimdi o dönemde kiralayamadýðýnýz bir saha var. Ama bu dönemde mülkiyetini satýn alýp yýkýp yerine tertemiz bir stat yaptýðýnýz ve burayý da þehircilik adýna geri dönüþüm adýna koyduðunuz bir yapý var. Þimdi siyasi yönden o imkanýmýz, gücümüz var. Bunlarý yapabiliyoruz. Bakýldýðýnda çok þükür en önemli olaylara en önemli projelere imza attýðýmýz dönem. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Dikkat ederseniz ben bunlarýn hiç birisini seçim vaadi olarak söylemedim. Niye söylemedim. Ola ki iktidar olmazsam sýkýntýya düþebiliriz. Yada iktidar izin vermezse ortada kalabiliriz. Gençlik Genel Müdürü her yerde söylüyor. "Kayseri öncesi ve Kayseri sonrasý" diye. Biz bir model geliþtirdik. Bu modelde öncelikle bürokratlarý önce razý edemedik. Bütün bu þeyler Recep Tayyip Erdoðan beyin talimatý ile yapýldý.Hatýrlarsanýz, Kayseri'deki protokolü de Sayýn Recep Tayyip Erdoðan kendisi bizzat imzaladý. Bu çok önemliydi. Bir taraftan þehrinde 15 günde bir kullanýlan kaba-saba bir yapý kalkmýþ oluyor. Bunun yerine yepyeni bir cazibe merkezi, alýþ-veriþ merkezi kuruluyor. Bu büyük anlamda, bir geri dönüþüm projesidir. Ortaya büyük bir yapý çýkýyor, yepyeni bir proje çýkýyor ortaya. Bir taraftar yepyeni 10 tane tesis kazanýyorsunuz. Buranýn içinde 3 bin tane insan çalýþacak, burada. 3 bin tane insana iþ kapýsý çýkýyor. Bir taraftar 500 Milyon Avro'luk Kayseri'de para dönüyor. Þöyle yada böyle, inþaat malzemesi kazanýyor, inþaatta çalýþanlar

Sportif


Mehmet Özhaseki

GENÝÞ AÇI

Sportif

SPORTiF

kalitesini numune edipte beton kalitesini ihmal edipte hatalý bir þey kullanmayýn. Çelikte en ufak bir malzeme eksikliði olmasýn. Allah korusun burada bir çocuðun baþýna bir þey gelecekse, bir seyircinin baþýna bir þey gelecekse bu stat olduðu gibi kalsýn" dedim. Yapýlmasýn bu stat, insanlarda bana "Beceremedi. Bu adam baþaramamýþ, yapamamýþ" desinler en buna razýyým. Bu ikinci ihtimale razýyým. Baþkan olmamaya razýyým, ama bir tek insan ölmesin, bir tek çocuðun burnu kanamasýn orada. Kolay iþ deðil bunlar, ama inþallah olmayacak. Öyle ümit ediyoruz. Kimsenin rahatsýz olmadýðý gibi Kayseri kazanmýþ olacak. Beni duam bu. Erciyes Daðý ile bir master planýnýz var onunla ilgili ne söylemek istersiniz? Bu projede Kayseri'yi ileriye taþýyacak bir proje. Orada dað duruyor, sadece onun suyundan istifade ediyoruz. Görüntüsünden istifade edip güzelliði ile övünü yoruz. Ama onun nimetlerinden istifade etme konusunda çok noksanýz. Geçen sene gazeteci arkadaþlarý Alp'lere götürdüðüm zaman herkes gördü bunun ne olduðunu. Bana göre orada herkesin ufku açýlmýþtýr. Erciyes'in projesine Kayseri bu kadar sahip çýkmazdý. "Bu daðda bu iþler olur mu" derlerdi beklide. "Bu kadar para buraya dökülür mü?" derlerdi. Ama arkadaþlar Alpleri görünce "niye duruyoruz biz" demeye baþladýlar. Bu proje neden bu kadar geç kaldý.. Onu da belirteyim.. Büyükþehir yasasý çýkmamýþtý. Rifat Hisarcýklýoðlu bile burada otel yaptýrmak için izin aldýðý halde çýkan zorluklardan dolayý otel yapmaktan

vazgeçti. Yani bu engellerden dolayý kimse Erciyes'e yatýrým yapmýyordu. Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn projeleri vardý ama onlarda bütün bölgelere baktýklarý için diðer taraftaki projeleri çok daha önemsiyorlar ve Erciyes onlarýn gündeminin yüzde 1'ini bile teþkil etmiyordu. Kayseri Büyükþehir Belediyesi'nin de hiç bir yetkisi yoktu. Biz iki sene önce yetkilendirildik. Sonra proje yapmaya, yatýrým yapmaya baþladýk. Sahiplendik ve oradaki projelerimiz son aþamaya geldi. Mülkiyet sorununu çözmek üzereyiz. Ankara'ya sabah gittim akþam döndüm. Bir gün görüþmeleri yaptým, Milli Emlak ile diðer taraflar ile.. Hayýrlý haberler ile döndüm çok þükür. Zaten önümüzdeki günlerdi o hayýrlý haberlerin ne olduðunu tek tek anlatacaðým. Bürokratik engellerle halkýn kafasýný çok fazla da þiþirmeye gerek yok, biz bunlarý hallediyoruz. Ýhaleye çýkmadan önce uygulama projelerini çýkarttýrýyoruz. Ýki yol var önümüzde, birincisi burayý yapmaya talip olan birini bulabilirsek. Ýhaleye çýkacaðýz. Tüm dünyaya bunu ulaþtýracaðýz. Topluca yaptýrmaya çalýþacaðýz. Yap-Ýþlet-Devret modeli ile.. Yapabilirsek belediyeden tek kuruþ çýkmadan bunu yapmaya çalýþacaðýz. Sonuca gidemezsek ikinci yolu tercih edeceðiz. Bu ikinci yolda þu, Mekanik Tesisleri biz yaptýracaðýz. Arkasýndan, pansiyonlar, eðlence yerleri, restaurantlar, sosyal tesisler, bunlarýn yapýmýnda yap-iþlet modeli ile ticaret erbabýna ulaþmaya çalýþacaðýz. Ýnþallah bu noktada 2008'de bir baþlangýç olarak görüyorum. Belki yýllarca zaman olacak bir çalýþmanýn ilk adýmý 2008'de atýlacak.

34


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Önemli olan bu iþin baþlangýcý.. Arkasý nasýl olsa gelir. Altý tane mekanik tesisi, oradaki otel ve pansiyonlarý iki üç yýl içerisinde bitiririz. Ama ikinci ve üçüncü etapta ve daha sonra ilave edilecek projelerde var. Her gün geliþtireceðiz bu iþi.

2008'in ilk günlerinde bu söyleþi münasebetiyle, Kayseri halkýna sporseverlere taraftara hatta

Röportaj: Yüksel YIKILMAZ

35

yönetici ve futbolculara neler söylemek istersiniz? Bakýnýz þimdi çok güzel spor tesisleri yapýyoruz. Bu spor tesislerini ben bütün Kayserililere bütün ailelere açmak istiyorum. Haftada bir, buraya arkadaþ grubuyla gelip deþarj olmak isteyen insanlar da olacaktýr.. Bunlara da saygý duyuyorum ayrý bir þey ama tüm ailelerin hafta sonu etkinliði gibi görüp çoluk çocuðunun elinden tutup keyiflice bir sportif mücadele izleyecekleri bir ortam sunmaya çalýþýyorum. Ýnþallah 2008 yýlý böyle bir baþlangýç yýlý olacak. Kayseri halký sporla barýþýk, spor ile kaynaþtýðý, yeniden karþýlaþtýðý bir yýl olacak. O tesislerimizde çok kibar, nezaket çerçevesi içerisinde çok nezih ortamlarda sportif mücadeleler izlenecek diye düþünüyorum. Bu iþin kibarlýðýný nezaketini de bir noktada oradaki fiziki imkanlar saðlar. Bu fiziki imkanlarý saðlamaya çalýþýyorum. Tabii ki gerisi Kayseri halkýna düþüyor. Ýnþallah böyle bir yýlýn baþlangýcý olacak. 2008 yýlýnýn Kayseri halkýna, takýmlarýmýza ve iþadamlarýmýza saðlýk, mutluluk ve baþarý getirmesini diliyorum.. Bu keyifli sohbet için size teþekkür ederiz sayýn Baþkan.. Bende size teþekkür ederim.. Çok kaliteli bir dergiyi yayýna geçirdiniz.. Sizlere de baþarýlý bir yayýn yýlý diliyorum.. Allah utandýrmasýn..

Mehmet Özhaseki

Yerel yönetimlerle ilgili Kayseri'nin baþýndaki bir isim olarak medyamýzýn durumunu nasýl görüyorsunuz ? Tabi, çok dillendirmeden, suya sabuna dokunmadan çok þeyler söylenebilir. Basýn Ýlan Kurumu geldiði zaman, medya çok daha saðlam bir yapýya bürünecek. Bir kaç bin satan, vurduðu yerden ses getiren medya olacak sanýyordum. Ama tam tersi oldu. Yirmi küsur gazete çýktý. "Ýsimlerini say" deseniz, 10 tanesini zor sayarým. Bu gazetelerde gerçekten çok ham kiþiler var.. Bu iþin tahsilini almamýþ, terbiyesini görmemiþ. Okul tahsilinden ziyade belki ustaçýrak iliþkisi yaþamamýþ insanlar var.. Ben þuna çok rastlýyorum.. Belediye olarak milyon dolarlýk yatýrýmlara imza atabilmek için onlarca ekipler oluþturup en ince ayrýntýsýna kadar inceleyerek kararlar veriyoruz.. Sabah kalkýp, aklýma geleni yapmýyorum.. Aylarca çalýþýldýðý zamanlar var.. Ama arkadaþýmýz köþede, (küçümsemek manasýnda da söylemiyorum) lise mezunu bile deðil, hiçbir kayak merkezini görmemiþ, raylý sistem deneyimi

yada tecrübesi yok. "Dünyanýn hiçbir yerinde böyle bir þey yok" diye yazý yazmaya baþlýyor. "Bu konuda dünyanýn neresini gördün" desen, söyleyecek bir þeyi yok !. Ama yazýyor. O zaman acý acý gülüyoruz !. Bazý arkadaþlar da kendini partili görüyorlar. Partinin yetkilileri ile çok samimiler. Maddi iliþkilere girmiþler. Bu iþten dolayý da onlarýn namýna yazý yazýyorlar. Tabi benim onlarýn eleþtirilerini de ciddiye almam mümkün deðil. Bazý arkadaþlar sýrf patronlarý namýna bu iþi yapýyorlar. Patronlarýnýn isteði doðrultusunda bu iþi yapýyor yada adým atýyorlar. O patrona hoþ gelecek þeyleri söylüyorlar. Onlarý da ciddiye almam mümkün deðil. Onlarýn düþüncelerinin de deðiþeceðini ümit etmiyorum. Ne zaman doðru, dürüst, kendi namýna has yazan adam varsa öpüp baþýma koyuyorum. En yanlýþ þeyleri yapsa bile. Hakikaten gazetecilik çocukluðunda ideali olduðu için yapan, namusluca bu iþin peþinde olan, gazeteciliðin onurlu mücadelesini veren arkadaþlar da var. Bunlarý da biliyorum. Onlara da saygý duyuyorum. Hakikaten desteklenmesi gereken arkadaþlar. Onlarýn arkasýnda durmak lazým. Bu iþin de belki en olmadýk yerini onlar yaþýyorlar. Onlarý da tebrik ediyorum.

Sportif


YORUM

SPORTiF

,

AMATÖRÜN GELECEGi

Sportif

Aþaðý yukarý 45 yýldýr amatör futbolla iç hiç saha ayýrýmý yapmadan tüm amatör içeyim. Kayseri'mizde 10 takýmlý ligi de gördük, liglerimizi yakýndan takip ediyorum, inanýn 12 ekipten oluþan Süper Amatör Küme'yi de… sezon sonunda hafýzamda mücadele ve futbol Futbolumuzun dünüyle bugününü zevki veren üç-beþ maç ancak kalýyor. Klas karþýlaþtýracak olursam, kalite ve seyir keyfi oyuncu sayýsý da çok az. Gözlerim sahalarýmýzda açýsýndan inanýn þu anki amatör futbol 1960'lý YSE'den merhum bir Coþkun'u, Tafa yýllarýn yanýndan bile geçemez. Mustafa'yý, Reþat'ý, Sümerspor'lu Orhan'ý, kaleci O zamanlar ligimize renk katan bir Þahin'i, Fehmi'yi, Kotil'i, Cicom Mehmet’i, Havagücü, Sümerspor, Þekerspor , Yolspor ve Yýlmaz'ý, sonralarý profesyonel olan Ekrem'i, bir Demirspor takýmlarýný zevkle izlerdik. Necmi'yi, Zeki'yi, kaleci Bayram'ý, Orhan Ülke'yi, Kayseri amatör kümesi, þu anki Türkiye 2.Ligi Ahmet Bulut ve Ahmet Duman'ý, Gayret'i, düzeyindeydi. O günlerin klas oyuncularýndan Osman'ý, Tomarza'lý Ahmet'i, Ali'yi, Erol'u, Akay'ý, M.Menekþe'yi,M.Suat Tekinsoy’u, Memduh Kolsuzoðlu'nu, Bünyan'lý Mevlana ve Alibaba Turan’ý, kaleci Yýldýz'ý, M.Emin'i , Ýsmail'i, Yeþilhisar'dan Kadir ,Metin ile Ahmet Hikmet Arýman'ý, çamur Ýsmet'i, kaptan Ýpek'i arýyor ama (kimse darýlýp gücenmesin) Metin'i, Ünal’ý,Mustafa Erdoðan'ý, böylesi klas ve golcü oyuncular þu Naci Zümrüt'ü, kaleci Eþref'i, anda pek yok ! Erdal'ý, Haþim ve Kökten'i, Amatörlerimiz için bir çýkýþ nokAtpazarlý Cemal'i, B.Yýlmaz'ý, tasý ve bir vitrin olan Kayseri Candan Dumanlý'yý ve daha niceleriElektrikspor'un kapýsýna acýmasýzca ni unutmak hiç mümkün mü ? kara kilit asýldýðýndan bu yana Kayseri amatör futbolunun gruplara gönderdiðimiz temsilcile nabzýnýn attýðý tek yer olan ve rimizin 3. Lig vizesini alamayýþý da önemli maçlarda çevresi bezlerle zaten futbolumuzun kalitesizliðinin kapatýlan tarihi Sümer Stadý'na bir göstergesi... hafta sonlarýnda adeta koþarak Süper Amatör Küme'de yer alan Bekir DEMÝRAÐ giderdik... takýmlarýmýz arasýndaki güç farký bdzirveci38@hotmail.com Pür amatör bir ruhla sahada çok büyük. Zaman zaman adeta kazanmak adýna kýran kýrana oynayan ve hentbol skorunu anýmsatan sonuçlar ortaya mücadele eden futbolcular, sonuç ne olursa çýkýyor. O nedenle korakor mücadeleyle dolu olsun maç bitiminde Sümer Stadý'ný kol kola maç izleme þansýmýz az.Benim her zamanki terk ederlerdi. Arkadaþlýk vardý, saygý vardý. En deyimimle "Göstermelik Lig"lerimiz, laf olsunönemlisi centilmenlik vardý... Bir futbolcu hele torba dolsun anlayýþýyla yapýlýyor... Altyapýya bir kýrmýzý kart görsün, yemin ederim ki eðilen, gerçek anlamda "kulüp gibi kulüp" utancýndan sokaða bile çýkamazdý. Hakem diyeceðimiz takým sayýsý bir elin parmaklarýný sahanýn tek ve gerçek hakimi idi ! Rahmetli bile bulmuyor. Mehmet Aydoðdu ve Burhan Özduygu gibi bu Sorarým: “Peki o zaman kaliteli oyuncu þehrin futboluna önemli katkýlarý olan hakem nerede ve nasýl yetiþecek ?” Oysa, Kayserimiz aðabeylerimizin karþýsýnda bir futbolcunun gýký Orta Anadolu'nun her alanda olduðu gibi bile çýkmazdý. sporda da pilot illerinden biri görevini pekâla Peki ya þimdi ? Ne gariptir ki amatör futüstlenebilir. Ama yapamýyoruz ne yazýk ki ! bolumuzda çamur deryasýný andýran sahalarýn Sahalarýmýzda, tribünlerimizde anarþi kol yerini çim sahalar almasýna, futbolcular birgeziyor. Hemen her sezon sahalarýmýz adeta birinden mükemmel spor malzemeleri giymearenaya dönen maçlarla ve çirkinliklerle dolu. sine raðmen maçlar adeta futbol fakiri !!! Hakemlerimiz iyi çalýþmýyorki bol hata yapýyorHemen her sezon ne yazýk ki sahalarýmýzda lar. Zaten A Klasmanda tek hakemimizin olsun, tribünlerde olsun görmekten utanç bulunmayýþý da onlarýn içindeki durumun bir duyduðumuz çirkinlikleri yaþýyoruz. Kazanýnca göstergesi.Sonuç olarak amatör ruh bitti diyebunun "kendi güçleriyle" olduðunu sananlar, bilirim. Ömrünün büyük bölümünü sahalarda kaybettiklerinde en kolay yolu seçip faturayý geçiren biri olarak izlenimim þu: 45 yýlda futhakemlere kesiveriyorlar (!).. bolumuzda deðiþen tek þey sahalar ve pýrýl pýrýl Hakemlere býrakýn saygýyý, þöyle sevecen bir malzemeler oldu. Anlayacaðýnýz, amatör futyaklaþým gösteren bile yok ! Ýþim gereði hemen bolumuzun geleceði adýna kuþkuluyum.

36


OKooperatifcilik anlayýþýna yeni bir soluk getirdik.. OYaþamýn en önemli deðeri güvendir.. Biz de bu güvenle yola çýktýk.. OÝnþaat sektöründe önemli olan güvencedir. Kayseri’de güvence ERKUT GRUP’tur.. OÝnsanlarýn hayallerindeki evi sunuyoruz.. OÝlk etapta 500 Konutu 36 ay içinde teslim etmeye baþlayacaðýz.. OKüçük yatýrýmlarla, büyük iþler yapmayý hedefliyoruz.. OFuarda deðil, Fuar Konutlarý’nda buluþalým..

MAHMUT KÖSE S.S. Erciyes Yýldýzevler Konut Yapý Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný


FUTBOL

SPORTiF

Kayseri Erciyesspor

Baþtan aþaðý yenilenen temsilcimiz 17 maçta 26 puan topladý

Sportif

1. LiG PUAN DURUMU TAKIMLAR O 1. Sakaryaspor 17 2. Antalyaspor 17 3. Kartalspor 17 4. Eskiþehirspor 17 5. Kocaelispor 17 6. Diyarbakýr 17 7. Erciyesspor 17 8. Orduspor 17 9. Boluspor 17 10. Karþýyaka 17 11. Samsunspor 17 12. Malatyaspor 17 13. Altay 17 14. G.Antep Bel. 17 15. Giresunspor 17 16. Elazýðspor 17 17. Mardinspor 17 18. Ýstanbulspor 17

G 9 8 8 9 9 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 4 3 2

B 5 7 7 3 3 6 5 5 7 6 5 2 2 4 4 3 2 4

M 3 2 2 5 5 4 5 5 4 5 6 9 9 8 8 10 12 11

A 29 35 28 30 33 25 34 22 27 21 26 21 21 28 19 20 18 11

Y 15 22 19 19 23 18 24 26 27 19 27 22 31 31 23 31 40 31

P 32 31 31 30 30 27 26 26 25 24 23 20 20 19 19 15 11 10

Süper Lig’e veda ettikten sonra, yeni yönetim, yeni teknik kadro ve yeni futbolcu ordusu ile TFF 1. Futbol Ligi’ne “Merhaba” diyen Kayseri Erciyesspor, yine de sporseverlerin taktirini kazandý.. Her ne kadar bu destek tribünlerdeki taraftar sayýsýný artýrmasa da K.Erciyesspor, ligin ilk yarýsýnda oynadýðý 17 maçta aldýðý sonuçlar ile taktiri haketti.. Birbirini belki de ilk kez gören futbolcularýna inanýp güvenen Teknik Direktör Mehmet Bulut, bu güvenin karþýlýðýnda ilk yarýda 26 puan topladý.. 7 galibiyet 5 beraberlik ve 5 maðlubiyet ile ligin ilk yarýsýný 7. sýrada tamamlayan Erciyesspor, hedefinden sadece 3 puan uzak kaldý.. Sahasýnda oynadýðý 9 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 2 maðlubiyet alan Erciyesspor’da Teknik Direktör Bulut, “Ýlk yarýda hedeflediðimiz noktadan 3 puan uzaklýktayýz” derken, ligin 2. yarýsýnda bu noksanlýðý gidereceklerini ifade ediyor.. Ligin en çok gol atan 2. takýmý olan Mavi-Siyahlýlar, geçtiðimiz yýllardaki taraftar desteðini bir türlü göremedi.. Erciyesspor, 17 hafta sürecek ligin 2. yarýsýna 14 Ocak Pazartesi günü sahasýnda oynayacaðý Diyarbakýrspor ile start verecek. Mavi-Siyahlýlar, 8 maçýný içeride, 9 maçýný da deplasmanda oynayacak. Erciyesspor ligdeki son maçýný þampiyon adayý Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacak..

38


FUTBOL

SPORTiF

Erciyesspor Baþkaný Enver Kemaloðlu, ilk yarýyý deðerlendirdi:

Baþarýsýz sayýlmayýz

AYAKLAR KONUÞTU

Kayseri Erciyesspor

Kayseri Erciyesspor Baþkaný Enver Kemaloðlu, ligin ilk yarýsýnda yabana atýlamayacak bir baþarý elde ettiklerini söyledi.. Tam yol ileri.. Sýfýrdan kurulmuþ bir takým ve kýsýtlý bütçe ile topladýklarý 26 puanýn kesinlikle küçümsenemeyecek kadar önemli olduðunu vurgulayan Baþkan Kemaloðlu, “Sezonun ilk haftalarýnda hem ligde hem UEFA kupasý’nda hem de Fortis Türkiye Kupasý’nda mücadele ettik. Kimse bize þans vermezken Maccabi’yi eleyip UEFA’da 2. Tur oynadýk. Kalitemiz ve tecrübemiz yetersiz kalýnca UEFA’ya veda ettik ama Teknik Heyet ve futbolcu arkadaþlarýmýza hep güvendik. Onlar elinden geleni yaptý. Ligde de zaman zaman kötü sonuçlar alsak da hedefimiz ilk yarýyý ilk 6 takým içerisinde bitirmek idi. Hedeften fazla da sapmýþ sayýlmayýz” dedi.. Transfer olacak Baþkan Kemaloðlu, ligin 2. yarýsý için yine ayný hedefi koruduklarýný belirterek, “Eðer teknik heyetimizin istediði doðrultuda iyi transferler yapabilirsek, o zaman daha da baþarýlý olacaðýmýza inanýyorum. Transfer yapabilmek için de çaba sarfediyoruz. Lakin, transfer yapacak olmamýz futbolcu arkadaþlarýmýzý huzursuz etmesin. Nihayetinde el birliði ile Erciyesspor’u baþarýya taþýmanýn yollarýný arýyoruz” diye konuþtu..

T

FF 1. Lig temsilcimiz Kayseri Erciyesspor, ligin ilk yarýsýnda rakip filelere 34 gol býraktý. Ligin en çok gol atan 2. takýmý olan MaviSiyahlý temsilcimiz, bu gollerin çoðunu ayakla attý.. igde oynadýðý 17 maçta tam 27 kez ayakla rakip filelere gol atan Kayseri Erciyessporlu futbolcular, 5 kez de kafa vuruþu ile golü buldu.. Erciyesspor, ligin ilk yarýsýnda 2 kez penaltý atýþýndan gol atma baþarýsý gösterdi..

L

39

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Kayseri Erciyesspor

Ligin ilk yarýsýnda en baþarýlý futbolcu takým kaptaný Ýlhan Özbay oldu.. Burhan Coþkun ise hayal kýrýklýðý yarattý..

Sportif

Kaptan Ýlhan

FUTBOLCU Yusuf Soysal Kara Tarakçý Hüseyin Yoðurtçu Kemal Dulda Aydýn Yýldýrým Adem Dursun Ýlker Erbay Osman Demir Turan Akkoyun Kamil Þener Ramazan Durdu Ali Aliyev Ömer Közen Mustafa Tuna Kaya Emre Morgil Köksal Yedek Ýlhan Özbay Alaattin Öztekin Burhan Coþkun Volkan Çekiç Kazým Þeker Emrah Bozkurt TOPLAM

Mavi-Siyahlý takým ligin ilk Kayseri Erciyesspor, ligin ilk yarýsýnda rakip filelere 34 gol yarýsýnda 22 deðiþik futbolcu atarken, Ýlhan ile birlikte en ile mücadele etti. 9 içeride 8 dýþarýda lig maçýna çýkan Mavi- çok gol atan futbolcu ise Emrah Bozkurt oldu.. Emrah Siyahlýlarda en çok forma da, takýmý adýna 5 gol attý.. giyen ve ayný zamanda Erciyesspor’da 13 en çok gol atan futdeðiþik futbolcu toplam bolcu takým kaptaný 33 gol atarken, Ýlhan Özbay oldu.. Kocaelisporlu Erciyesspor’un Muhammet de kendi 17 lig maçýnda da kalesine attýðý tek gol 90’ar dakika ile Erciyesspor’un oyun alanýnda gol sayýsýný 34’e kalarak takýmýnýn yükselten isim oldu.. en istikrarlýsý olan Kayseri Erciyesspor, Ýlhan Özbay, ligin Burhan ilk yarýda tam 36 sarý kart ilk yarýsýnda 5 gol görürken, sadece 2 kýrmýzý atmayý baþardý.. kart gördü. Kamil Þener ile Çoðu maçta takýmýn gol Hüseyin Yoðurtçu birer kýrmýzý silahý olarak sahaya çýkan kart görürken, Erciyesspor Burhan Coþkun ise kötü adýna da birer gol attýlar.. En futbolu ve sadece 3 gol atmasý çok kart gören isim ise Turan ile þimþekleri üzerine çeken Akkoyun oldu.. isim olarak istatistiklere geçti..

MAÇ SAYISI 12 5 14 14 10 12 11 12 10 12 16 2 6 6 5 16 17 11 16 9 10 12 238

DAKÝKA 1080 450 1201 1215 894 942 664 1020 643 1053 1031 79 142 218 124 1367 1530 554 1173 378 484 589 16831

GOL 1 1 2 3 1 3 1 3 5 3 3 1 1 5 33

SARI 1 1 2 2 2 3 5 4 2 4 2 1 2 2 1 2 36

KIRMIZI 1 1 2

40


FUTBOL

SPORTiF

Kayseri Erciyesspor

Dünyaca ünlü marka Alaattin’e sponsorluk yapýyor..

O’nu Sportif

Dünyaya ün salan spor markasý ADÝDAS, bu sezon Kayseri Erciyesspor’un baþarýlý forvet oyuncusu Alaattin Öztekin’e sponsor oldu. Alaattin’in yazlýkkýþlýk, antrenman ve maç kýyafetlerini ünlü firma karþýlýyor.. Adidas’ýn kendisine sponsor olmasýndan büyük bir moral ve þevk aldýðýný ifade eden Alaattin Öztekin, Kayseri Erciyesspor’u baþarýya taþýyan yolda Adidas markasý ile daha emin adýmlar attýðý ifade ediyor..

giydiriyor ADÝDAS markasýndan oldukça memnun olan Alaattin Öztekin, Dünyaca ünlü bir markanýn kendisine destek vermesinin gurur verici olduðunu da dile getirerek, “Dilerim ki Dünyaca ünlü markalar Kayseri’de futbol oynayan diðer arkadaþlarýma da destek olur. ADÝDAS’ýn bana desteði beni gururlandýrdý.. Dünyanýn önde gelen bir markasýnýn o kadar futbolcu arasýndan beni seçmesi de çok manalý” yorumu yaptý..

Geçen sezon Kayserispor Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam ve Erciyesspor Teknik Direktörü Bülent korkmaz’a ayný þekilde sponsor olan ADÝDAS, Kayseri sporuna ve sporcusuna verdiði desteði bir kez daha gözler önüne sergiliyor.. Spor malzemeleri sektörünün lider kuruluþlarýndan ADÝDAS, geleceðin yýldýz futbolcularý arasýnda gördüðü Alaattin’in ünlü marka spor malzemleri kullanmasýný saðlýyor..

42


FUTBOL

SPORTiF

Teknik Direktör Mehmet Bulut, Erciyesspor’u Süper Lig’e taþýmak istiyor.. Bulut, 17 lig maçýndan alnýnýn akýyla çýkmak için dualar ediyor.. Bulut’un yine tarihe geçebilmesi için en az kayýpla ligi tamamlamasý gerekli.. Ligin ilk yarýsýnda 9 iç saha 8 deplasman maçýna çýkan ve 17 haftalýk ilk bölümü 7. sýrada bitiren Kayseri Erciyesspor, ligin 2. yarýsýnda hedeflerine ulaþmak istiyor..

Zorlu maraton.. Bu sezon 17 lig 4 UEFA Kupasý ve 2 Fortis Türkiye Kupasý maçlarýna çýkan ve yeni kurulmuþ kadrosu ile baþarýlý olmanýn yollarýný arayan Mavi-Siyahlýlar, ligin 2. yarýsýnda daha engebeli bir yola giriyor.. 9 deplasman maçý oynayýp sahasýnda ise 8 maç yapacak olan Kayseri Erciyesspor, özellikle Kocaelispor, Antalyaspor, Sakaryaspor gibi rakipler ile deplasmanda karþýlaþacak.

Bulut umutlu..

Tribün desteði yok.. Erciyesspor, UEFA kupasý maçlarý haricinde, ligin ilk yarýsýnda sahasýnda oynadýðý 9 maçta tribünlerden destek göremedi. Az sayýda taraftarý önünde puan savaþý veren MaviSiyahlý temsilcimiz, ligin 2. yarýsýnda taraftar desteðini yanýnda görmeli.. Erciyesspor Yönetimi, Kayseri Atatürk Stadý’nda oynanacak maçlarýn bilet fiyatlarýný en aza çekmesine raðmen taraftarý bir türlü tribüne çekemiyor.. Teknik Direktör Bulut, taraftarýn kendilerine destek vermesi gerektiðini de söyledi..

43

Kayseri Erciyesspor

Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Mehmet Bulut da bu engebeli yoldan alnýnýn aký ile çýkabilmek için hem dua ediyor, hem de çalýþýyor. Erciyesspor’un çok zor günlerden geçerek bugünlere geldiðini dile getiren Bulut, “Ýnanýyorum ki ligin 2. yarýsýnda baþarýmýzý artýrarak sürdürecðiz. Kayseri halkýna ve Erciyesspor camiasýna layýk olacaðýz. Futbolcularýma güveniyorum. Hedefimiz, ilk 6 takým içerisinde yeralýp Süper Lig’e çýkabilme mücadelesi vermektir” dedi..

Sportif


YORUM

SPORTiF

KAYSERi'DE F UTBOLUN DOGUSU -3 3 -

Sportif

Kayserispor'un kuruluþu iþin mücadele eden Ýbrahim Bamyacýoðlu'nun samimi arkadaþý bir kaç idealist insan, Kayseri Þeker Fabrikasý’nda olan Orhan Þeref Apak'a tekrar talep ve rica kuruluþ toplantýsý yaptýlar. etmesi istenir. Ýbrahim Bamyacýoðlu buna sýcak Bu toplantýda daha önce ikna edilen Erciyes bakmaz. Durum zamanýn Garnizon komutanýna Gençlik, Sanayispor ve Orta Anadoluspor kulüpaçýlýr.. Necdet Somer ve Raful Iþýldar ile Ýbrahim lerinin birleþmesi kararlaþtýrýldý. Tüzük komis Bamyacoðlu'nu öðle yemeði için garnizona yonunda Eskiþehirspor ve Fenerbahçe'nin tüzükçaðýrtýr. Burada yenen yemekten sonra Ýbrahim leri incelettirildi. Eskiþehirspor'un tüzüðü Bamyacýoðlu biraz yumuþatýlýr. (Bazý kaynaklar bünyemize uydurularak hazýrlandý. Genel Kurul’da sarhoþ edildiðini bile yazýyor) Bamyacýoðlu'ndan görüþülerek 01 Temmuz 1966 yalýnda Erciyes bir mektup yazdýrýlýp Orhan Þeref Apak'a gönde Gençlik temel alýnarak KAYSERÝSPOR kuruldu. rilir. Mektubun cevabý kýsa sürede gelir. Cevapta Forma rengi ise Laðv edilen ERCÝYES GENÇLÝK’in Orhan Þeref Apak Beyin Kayseri'ye geleceði renkleri olan SARI - KIRMIZI kabul edildi. Bamyacýoðlu'na duyurulur. Kayseri'nin ilk profesyonel takýmý Hemen Kayseri'nin ileri gelenleri olarak tescil edilen KAYSERÝSPOR'un bir araya gelirler. Bir karþýlama kurucularý þu isimlerden oluþtu. komitesi kurarlar. Baþkan Orhan 1. Rýfat Gönen: Ýþçi Kredi Bankasý Þeref Apak'ý havaalanýnda karþýlarlar. Genel Müdürü. Havaalanýndan doðruca Stadyuma 2. Þaban Cenkçi: Pancar Kooperatifi konvoy halinde götürerek Kayseri Müdürü. Atatürk Stadyumunu gösteriler. 3. Ýsmet Askeran: Sümer Bez Tesisleri seven Apak Kayseri'nin 2. Fabrikasý Müdürü. Lig’e alýnmasýna çalýþacaðýný söyler. 4. Hüseyin Birkan: Þeker Fabrikasý Kýsa bir süre sonra müjdeli haber Müdürü. Kayseri'ye duyurulur. Yapýlan giriþimAyhan BAYNAL 5. Ahmet Sarp: Karayollarý Müdürü. lerin ne kadar etkili olduðunu 1 ayhan.baynal@hotmail.com 6. Hüseyin Cahit Aral: Orta Anadolu Haziran 1966 tarihinde kurulan Bez Fabrikasý Müdürü. Balýkesirspor'un 1967-1968 sezonun7. Nurullah Bakýr: Tüccar, Sanayi Bölgesi. da lige alýnmasýna raðmen, 1 Temmuz 1966 8. Fuat Onbaþýlýoðlu: Tüccar, Sanayi Bölgesi tarihinde kurulan Kayserispor'un 1966-1967 9. Asým Kibar: Orta Anadolu Bez Fabrikasý Ýdare sezonunda 2.lige alýnmasý kanýtlamaktadýr. Meclis Baþkaný. Bu söz üzerine hareke geçen Necdet Soner, 10. Samim Gavremoðlu: S.S.K. 2. Müdürü Rauf Iþýldar ve Aydemir Doðan, Ýþçi Kredi Bankasý 11. Mustafa Mýhçý: S.S.K. Baþtabibi Müdürü olan Rifat Gönen'e giderek vermiþ olduðu 12. Mehmet Oðuz: Saðlýk Eczanesi sahibi. sözü yerine getirmesi için kollarý sývamasýný ister13. Alpay Aktan: Emlak Kredi Bankasý Avukatý. ler. Rifat bey bir çýrpýda transfer için paralarý 14. Mehmet Çetinkaya: Pancar Kooperatifi toplar. Ýlk olarak daha önce Erciyes Gençlik’te Muhasebe Müdürü. futbolcu olarak oynayan ve Turhal'da antrenörlük 15. Turan Ertürk: Orta Anadolu Bez Fabrikasý yapan Erdoðan Gürhan ile anlaþýrlar. Personel Müdürü. Kulübün iskeleti olan Erciyes Gençlik’li oyuncu16. Ýsmail Sönmez: Ticaret Odasý Umumi Katibi. lara takviye olarak transfer yapýlýr. Bunlarýn 17. Yavuz Efe: Devlet Hastanesi fizik tedavi ücretleri ise Þeker Fabrikasý, Sümer Fabrikasý ve mütehassýsý. Pancar Kooperatifi tarafýndan karþýlanýr. Böylece 18. Osman Saðlamýþ: Devlet Hastanesi Diþ 1 Temmuz 1966 tarihinden sonra Kayseri için Tabibi. yeni bir sayfa açýlýr. Bu profesyonelliðe geçiþtir. 19. Ömer Velioðlu: Elektrik Þirketi Fen Ýþler Baþ Bu geçiþten ise Erciyes Gençlik, Orta Anadolu ve Memuru. Sanayispor üzerine kurulan bir Kayserispor 20. Ercüment Vanoðlu: Tüccar Sanayi Bölgesi oluþur. 1966-67 sezonunda ilk resmi maç Ýsmi Logosu ve Forma rengi kabul edildikten Kayseri Atatürk Stadý’nda Ankara Toprakspor ile sonra tüzük ve baþvuru dilekçesi Beden Terbiyesi oynandý. 17.dakikada Yener Kurtail’in attýðý gol ile Bölge Baþkanlýðý kanalý ile Genel Müdürlüðe 1-0 galip gelindi. Mütevazi bir kadro ile mücadele gönderilir. Zamanýn Futbol Federasyon Baþkaný eden Kayserispor ilk sezonunda 30 maçta 9 gali(Merhum) Orhan Þeref Apak geç kalýndýðýndan biyet 9 beraberlik ve 12 maðlubiyet aldý. Attýðý 21 dolayý 2. lige alýnamayacaðýmýz konusundaki gole karþýlýk kalesinde 23 gol gören Kayserispor cevabýný bölgeye gönderir. 26 puan ile ligi 10.sýrada tamamladý.

44


Üye ýz m ý r ýtla r y a k ýþtý m la baþ Yüklenici firma:

Tel: 0.352 338 45 14 -15 Faks: 0.352 338 45 25


BASKETBOL

SPORTiF

Panküp TED Kayseri Kolejispor

Kýrmýzý-Lacivertliler, ligin ilk yarýsýnda 8 galibiyet 3 maðlubiyet aldý..

Sportif

BASKETBOL LiGi PUAN DURUMU TAKIMLAR O G M A Y P 1. Fenerbahçe 11 11 0 963 742 22 2. Galatasaray 11 9 2 858 700 20 3. Panküp TED Kys. 11 8 3 878 783 19 4. Mersin B.B. 11 8 3 906 794 19 5. Beþiktaþ C.T. 11 7 4 817 704 18 6. Botaþspor 11 7 4 879 833 18 7. Ceyhan Belediye 11 6 5 779 799 17 8. Çankaya Üniv. 11 4 7 795 864 15 9. Migrosspor 11 2 9 830 927 13 10. Ýstanbul Üniv. 11 2 9 711 801 13 11. Burhaniye Bel. 11 2 9 799 972 13 12. Edremit Ýhtisas 11 0 11 665 961 11

Hem ligde hem de Euro Cup’ta mücadele veren Panküp TED Kayseri Kolejispor, ligin ilk yarýsýný 3. sýrada tamamladý.. Sezona güçlü bir yönetim, yeni bir teknik heyet ve basketbolcu ordusu ile yola çýkan Kýrmýzý-Lacivertliler, ilk Fenerbahçe yenilgisi sonrasýnda uzun süre 2. sýrada götürdüðü ligin ilk yarýsýný 3. sýrada tamamlayýp taktir topladý..

Baþkan’ýndan yönetim kurulu üyelerine kadar, antrenöründen malzemecisine kadar herkes TED’in baþarýsý çýtasýný daha da üst seviyelere çekmek için çaba sarfetti.. Ýstatistiklere göre ise ligin ilk yarýsýna damga vuran kiþiler, yabancý basketbolcular oldu.. Elbette Türk bayan basketbolcularýnýn da alýnan bu baþarýda payý büyüktü..

46


BASKETBOL

SPORTiF

Ligin ilk yarýsýnda 11 lig maçýna çýkan Panküp TED Kayseri Kolejispor’da, takýmýn 4 yabancý oyuncusu, lokomotif görevi yaptý. 2 Amerikalý, 1 Afrikalý ve 1 Avrupalý basketbolcu ile rakiplerinin üzerine kabus gibi çöken TED, ilk yarýyý 3. sýrada tamamladý..

OYUNCU

MAÇ

SÜRE

SAYI

2 SAYI

%

3 SAYI

%

HR

SR

TR

AS

TK

9 10 10 10 3 3 5 11 10 10 3 2 2 10 10 6

02.42.23 05.09.20 04.17.04 04.32.57 00.21.09 00.40.00 00.43.00 03.36.06 02.46.06 01.33.44 00.04.51 00.12.42 00.15.56 04.13.24 04.34.49 00.56.29

43 182 122 118 13 17 6 113 57 23 0 2 2 84 89 7

9/17 64/128 47/84 41/95 2/4 7/10 3/13 28/53 10/21 11/30 0/0 1/2 1/4 10/17 7/18 3/15

52.9 50.0 56.0 43.2 50.0 70.0 23.1 52.8 47.6 36.7 0 50.0 25.0 58.8 38.9 20.0

6/29 4/18 1/10 0/0 3/7 1/9 0/1 14/46 9/21 0/0 0/2 0/1 0/0 15/41 18/53 0

20.7 22.2 10.0 0 42.9 11.1 0 30.4 42.9 0 0 0 0 36.6 34.0 0

4 31 32 27 0 2 0 10 6 8 1 0 0 5 6 5

5 59 45 65 1 2 7 17 15 14 0 0 3 18 16 9

9 90 77 92 1 4 7 27 21 22 1 0 3 23 22 14

13 15 18 8 0 5 3 33 17 3 0 0 1 26 17 2

6 15 13 11 0 4 1 15 7 0 0 2 1 14 18 1

14 33 24 30 0 5 3 24 5 8 3 0 3 25 16 1

BETüL SUNTER

Panküp TED Kayseri Kolejispor

Zoia Stanoeva Monique Coker Mc Dabene Jacqueline Moore Ýrem Tulgar Dilara Tongar Burcu Taþbaþ Betül Sunter Hülya Özkan Serap Yücesýr Rüya Polat Aysun Yararbaþ Esra Ural Aynur Metin Ýlsu Darýcýoðlu Gülçin Cantekin

Zoia Stanoeva, Monique Coker, Mc Dabene ve Jackie Moore, oynadýklarý oyun ve kaydettikleri sayýlar ile takýmýný sýrtlamayý baþardý.. 4 yabancý oyuncu, toplam 465 sayý kaydetti.. TED’in yerli oyuncularý ise toplam 413 sayý ürettiler..

HER MAÇTA OYNADI

47

Bayan Basketbol takýmýnýn baþarýlý oyuncularýndan Betül Sunter, ligin ilk yarýsý itibariyle 11 maçta görev aldý. Bütün maçlarda oynayan tek oyuncu olan Betül, buna raðmen sahada sadece 3 saat 36 dakika 6 saniye durabildi.. Oyun alanýnda en çok kalan isim ise Amerikalý oyuncu Monique Coker oldu.. Coker, ligin ilk yarýsýnda 10 maçta forma giyerken, 5 saat 9 dakika 20 saniye sahada kaldý..

Jacqueline Moore ise 10 maçta forma giyerken, 4 saat 32 dakika 57 saniye ile oyunda kaldý. TED Kolejispor’un sempatik yabancýsý Mc Dabene de 10 maçta 4 saat 17 dakika 4 saniye oyunda kaldý.. 3 sayýlýk atýþlar da ise Aynur Metin’in üstünlüðü gözleniyor. Aynur, 41 kez 3’lük atýþ yaptý ve bunlardan 15’ini potaya girdirdi. Betül Sunter de 46 kez atýþ yaptý ve bunlardan 14’ünü rakip potalara 3’lük olarak attý..

Sportif


BASKETBOL

Panküp TED Kayseri Kolejispor

OYUNCU

Sportif

Jacqueline Moore Monique Coker Mc Dabene Zoia Stanoeva Rüya Polat Aysun Yararbaþ Dilara Tongar Esra Ural Burcu Taþbaþ Gülçin Cantekin Serap Yücesýr Betül Sunter Ýlsu Darýcýoðlu Aynur Metin Hülya Özkan Ýrem Tulgar

Moore

ne abe McD

Moniq

ue

SPORTiF

YAÞI

SAYI

RÝBAUND

ASÝST

TOL ÇALMA

BLOK

28 25 30 31 17 16 17 16 18 24 35 31 25 32 27 17

118 182 122 43 0 2 17 2 6 7 23 113 89 84 57 13

92 90 77 9 1 0 4 3 7 14 22 27 22 23 21 1

8 15 18 13 0 0 5 1 3 2 3 33 17 26 17 0

11 15 13 6 0 2 4 1 1 1 0 15 18 14 7 0

13 1 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0

Panküp TED Kayseri Kolejispor, ligin ilk yarýsýnda 3 siyahi oyuncusu ile çok iyi iþler yaptý.. Jackie Moore, Mc Dabene ve Monique Coker, sergiledikleri oyun ve attýklarý sayýlar ile isimlerinden söz ettirdi.. Üç oyuncunun saha içerisindeki uyumu da oldukça dikkat çekti.. Üç siyahi oyuncu toplam, 422 sayý atarken 259 kez de ribaund aldýlar. 41 kez asist yapan muhteþem üçlü, 39 kez de top çaldý..

Yerli oyuncular içerisinde ise 27 ribaund alan Betül Sunter dikkat çekiyor. Betül Sunter, 33 asist ve 15 top çalma baþarýsý gösterdi. Betül, takýmý adýna en çok asist yapan oyuncu oldu. Betül Sunter, attýðý 113 sayý ile de en çok sayý üreten yerli oyuncu oldu. Geçen sezonun flaþ isimlerinden Hülya Özkan ise daha çok defans aðýrlýklý bir oyun sergileyince sayý üretmekte geri kaldý..

Hülya Özkan, 57 sayý üretip 21 kez de ribaund aldý. 17 asist yapan Hülya 7 kez top çalarken, 2 kez de blok yapma baþarýsý gösterdi.. Takým içerisinde en çok blok yapan oyuncu ise Amerikalý Jackie Moore oldu. 10 maçta 13 kez blok yapan Moore’yi, 7 blok yapan Mc Dabene takip etti.. TED Kolejispor, 24.3 yaþ ortalamasý ile ligde mücadelesini sürdürüyor..

48


YORUM

SPORTiF

HEYECAN YARILANDI.. Türkiye Bayan Basketbol Ligi, son hafta lacivertliler, Çankaya deplasmanýna gitti. Bu oynanan maçlarla ilk yarýsýný tamamladý. maçla birlikte ilk yarýyý sonlandýracak olan Çýktýðý 11 maçýn 11'ini de alan Fenerbahçe temsilcimiz, galibiyetle ayrýlarak bu düþüþe liderlik koltuðunu kimselere býrakmazken, son vermek amacýndaydý. kýrmýzý-lacivertli temsilcimiz, topladýðý 19 Ýstediðini de baþardý. puanla 3. sýrada yer alýyor. Çankaya Üniversitesi maçýndan galibiyetle 8 galibiyeti ve 3'te maðlubiyeti bulunan ayrýlan Panküp TED Kayseri Kolejspor, Panküp TED Kayseri Kolejspor, ligin baþýnda galibiyet sayýsýný böylece 8'e çýkarmýþ oldu. koyduðu ilk 3 hedefini büyük ölçüde gerçekTED Koleji'nin þuan da bulunduðu konum, leþtirmiþ gibi duruyor. Kayseri adýna alýnmýþ gerçekten önemli bir Temsilcimiz, sezona Fenerbahçe deplasbaþarýdýr. manýnda aldýðý maðlubiyet ile kötü bir Kayseri'de ilk kez bir basketbol takýmý, baþlangýç yaptý. Alýnan bu maðlubiyete Avrupa Kupasý'nda bir üst tura adýný yazdýrdý. raðmen, ortaya konan oyun morallerin Bu gerçekten yadsýnamayacak çok önemli bir düzelmesine yardýmcý oldu. baþarýdýr. Ligin ikinci haftasýnda evinde Ligde ise rakip takýmlar, temsilGalatasaray'ý aðýrlayan TED Koleji, cimiz ile maçlarý olduðu zaman, 3 sarý-kýrmýzýlýlarý yenerek, sezonun büyüklerle karþýlaþacakmýþcasýna ilk galibiyetini evinde almýþ oldu. hazýrlanýyorlar. Galibiyetle ayrýldýkBu galibiyetle keyfi yerine gelen larý zamanda þampiyon olmuþcasýkýrmýzý-lacivertliler, üst üste aldýðý na sevinebiliyorlar. Çünkü artýk galibiyetlerle, ligin güçlü ekipkarþýlarýnda güçlü bir TED Koleji lerinden olduðunu gösterdi. duruyor. Beþiktaþ, Ýstanbul Üniversitesi, Kolay lokma olmadýðýný, ligdeki Ülfet TURAN Migros, Edremit, Burhaniye ve 10 takýma çoktaaan ispat etti. Mersin galibiyetleriyle hem evinde ulfet_1903@hotmail.com Sýra Avrupa’da. hem de deplasmanda rakiplerinin Ligde ilk devreyi galibiyetle korkulu rüyasý olmayý baþardý. kapatan Panküp TED Koleji, artýk rotayý Bu arada EURO CUP'ta da aldýðý baþarýlý Avrupa maçlarýna çevirdi. sonuçlarý unutmamak gerek. Panküp TED Ýsrail'in güçlü takýmý Electra Ramat ile ilk Kayseri Kolejspor evinde hiçbir rakibine geçit maçýna çýkan bayan basketbolcular, bir üst vermedi. Yunan takýmý Apollon, Sýrbistan tura adýný yazdýrmak amacýnda. temsilcisi Hemofarm ve Romanya’nýn güçlü Ýsrail geçmiþinde büyük baþarýlarý olan, Baschet takýmlarýný evinde rahatlýkla yendi. güçlü bir ekip. Fakat Panküp TED Koleji'nin TED Koleji Bayan basketbol takýmý deplasde kalitesi ve aldýklarý baþarýlar ortada. man galibiyeti alamamasýna raðmen, adýný bir Neden olmasýn ki? üst tura yazdýrmayý bildi. Hiçbir þey imkansýz deðildir. Yeter ki Ligde üst üste alýnan galibiyetler, Botaþ baþaracaðýmýza yürekten inanalým ! deplasmaný ile son buldu. Botaþ'a deplasmanFakat þöyle bir gerçek var. da yenilen Kýrmýzý-Lacivertliler bu yenilginin Bu kýzlar, Ýsrail takýmýna elense bile bu üzüntüsünü atlatamadan Ceyhan'a bu kez noktaya kadar gelebilmek bile, büyümekte evinde maðlup oldu. olan bir takým olduðunun göstergesidir. Haftalardýr ikinciliðini koruyan Panküp Hiç kimse TED’in gruptan çýkacaðýna bile TED, aldýðý bu maðlubiyetlerle yerini ihtimal vermiyorken, þimdi en iyi 32 takým Galatasaray'a devretti. içerisinde yerini aldý. Ligin 9. ve 10. haftasý TED Koleji adýna Kayseri, Ayhan Avcý ve ekibi sayesinde kabus gibi geçti denilebilir. bayan basketbolünde adýndan oldukça söz Evinde ilk maðlubiyetini Ceyhan karþýsýnda ettirdi. Þu an bulunduðumuz durum alan TED Koleji, son haftaya buruk girdi. gösteriyor ki adýndan söz ettirmeye de devam Ligin ilk yarýsýnýn son maçýnda ise kýrmýzýedecek. Yolun açýk olsun Panküp TED..

49

Sportif


BASKETBOL

Panküp TED Kayseri Kolejispor

SPORTiF

Sportif

Biraz kendinizden bahseder misiniz? 20 Þubat 1977 Kars doðumluyum. Kars'ta büyüdüm. Daha sonra okumak için Ýstanbul'a geldim. Aðabeyim Galatasaray'da basketbol oynuyordu ve onun sayesinde basketbola baþladým. G.Saray'da oynadým. 5-6 yýl G.Saray'da önce erkek takým sonra bayan takýmda antrenörlük yaptým. Marmara Üniversitesi Beden Eðitimi Bölümü'nü bitirdim. 7 yýl Ýstanbul Üniversitesi'nde çalýþtým. Arada 1 yýl Fenerbahçe de antrenörlük yaptým. Sonra yeniden Ýstanbul Üniversitesi'nde hem erkek hem bayan takýmýný çalýþtýrdým. Son olarak da burada TED Koleji'nde görevimi sürdürüyorum.

Kiþisel hedeflerinizden bahseder misiniz? Ben antrenörlüðü en üst düzeyde yapmak istiyorum. Hatta birkaç yýl sonra Avrupa'da antrenörlük yapmak istiyorum. Birkaç yýl içinde Kanada'ya gitmek istiyorum. Belki birkaç yýl sonra yeniden erkek takýmýna geçebilirim. Avrupa'da ki sistemi çok merak ediyor ve orada iyi þeyler yapabileceðime inanýyorum. Daha sonra da Türkiye'ye geldiðimde, yurt dýþýnda yapmýþ olduðum tecrübeyle üst düzeyde antrenörlük yapmak istiyorum. Aldýðýnýz baþarýlardan biraz bahseder misiniz? Galatasaray olsun, Ýstanbul Üniversitesi olsun çalýþtýðým her

kulüpte þampiyonluk yaþadým. Sayýsýný tam olarak hatýrlayamayacaðým, ama 10-12 tane þampiyonluðumuz var. Geçen sene Ýstanbul Üniversitesi'nde hem bayanlarda hem erkeklerde þampiyonluðumuz var. Aslýnda çalýþtýðým her kategoride mutlaka final oynadým. Bu sene burada bakalým baþarabilecek miyim? Ama kendime ve ekibime çok güveniyorum. Hem erkek hem de bayan basketbol takýmýnda çalýþtýnýz. Kendinizi hangisinde daha rahat hissediyorsunuz? Her ikisinde de rahatým. Fakat erkek takým daha farklý tabi ki. Bir kere ayný dilden konuþabiliyorsunuz. Beraber soyunma

50


BASKETBOL

SPORTiF

odasýna girebiliyorsunuz. Her þeyi paylaþabiliyorsunuz. Erkeklerin sahaya verdikleri farklý bir elektrik var. Onlarýn mücadelesini izlemek çok zevki. Bayan takým da görsellik ve güç, erkek takýmlara yaklaþtý bence. Ama erkek takým çok farklý. Mesleðin zorluklarý nelerdir? Antrenörlük çok farklý bir meslek. Özellikle basketbol antrenörlüðü çok farklý. Ýnsanlar, günün 2 saati antrenman yapýp, diðer zamanlarý boþ geçirdiðimizi düþünüyorlar. Oysaki bize bazen 24 saat bile yetmiyor. Salondan çýkýyoruz. Evimize gelip, maçlarýmýzý izliyo ruz. Oyuncularýmýzýn her biri için en az yarým saat deðerlendirme yapýyoruz. Zor yani çok zor.

Ligde bulunduðunuz konumdan memnun musunuz? Çok savaþan, hýrslý ve biraz emekçi insanlardan oluþan bir takým kurduk. Ligdeki takýmlar bizi þampiyonluða oynayan takým olarak gördüler. Bu bir yerde güzel bir þey.. Kayseri gibi Anadolu þehrinden böyle bir takýmýn Türkiye'de ve Avrupa'da adýndan söz ettirmesi güzel. Bir yandan da kötü. Çünkü takýmlar Beþiktaþ, Galatasaray, Fenerbahçe karþýsýna nasýl motive çýkýyorlarsa, bizi de hedef görüp maçlarýmýza öyle çýkýyorlar. Rakipler, bizi öyle bir yere koymuþlar ki, yendikleri an þampiyon gibi seviniyorlar. Çünkü biz büyüyoruz. Ýkinci devre de büyümeye devam edeceðiz. Fenerbahçe'ye son anda kaybettik ama kendi evimizde yeneceðiz. Galatasaray, Beþiktaþ, Mersin gibi önemli takýmlarý yendik ve Avrupa da önemli galibiyetler aldýk. Bir

51

Skor olarak iyi.. Ama oyun olarak bir iyi bir kötü.. Neden ? Deðiþik bir motivasyon var. Açýkçasý bizim de istemediðimiz bir þey. Bunu oyuncularla konuþtuðumuzda, “bir gün geri çeviremeyeceðiz dedik” ve oldu. Botaþ ve Ceyhan maçlarý. Bu durumun hem avantajý hem de dezavantajý var. Çünkü insanlar devre arasýna þöyle bir psikolojiyle giriyorlar. Eðer biz gerideysek "iþte Panküp TED'in zamaný baþladý. Þimdi çok iyi oynamamýz lazým" psikolojisine giriyorlar. Bu bizim için avantaj. Fakat diðer yönden baktýðýmýz zaman, maçý çeviremeyebiliriz. Bu bizim istediðimiz bir þey deðil. Biz maçýn baþýnda sert kimliðimizi koyup, kazanmak istiyo ruz. Planlarýmýz hep bu yönde. Ama bir türlü iyi baþlayamadýk.

þöyle görüyorum. Anadolu takýmýyýz ve Kayseri'de 1 tane basketbol takýmý, 1 tane de Süper Lig'de bir takýmýmýz var. Sonuçta biz Avrupa'da da Kayseri'yi temsil ediyoruz. Kayseri gerçekten çok güzel bir þehir. Kayseri halký bu takýmlarýna daha fazla sahip çýkmalý diye düþünüyorum. Ayhan Avcý ile diyalogunuzdan bahseder misiniz? Ayhan aðabeyi ile þöyle bir yakýnlýðýmýz var. Geçmiþten beri Ayhan aðabeyi tanýrým. Ayhan aðabeyi çok seviyorum. Hayatýmda önemli yere sahip olan insanlardan bir tanesidir. Antrenör olarak da çok beðeniyorum. Þimdi burada çalýþma fýrsatýmýz oldu. Türkiye'de en iyi antrenörler birisidir.. Ayný evi paylaþýyoruz. Her þeyi beraber yaþýyoruz. Ayhan hoca, sadece antrenörüm ve aðabeyim deðil, çok iyi sýrdaþým çok iyi dostum olarak görüyorum. Benim bildiðim her þeyi O bilir. Onun bildiði her þeyi de ben bilirim.. Oyuncular ile iliþkileriniz nasýl? Çok iyi. Bir kere rolüm icabý herkesle iyi olmak zorundayým. Herkesin her þeyini bilmek zorundayým. Benim buradaki rolüm yalnýzca teknik anlamda deðil. Bir asistan coachýn olmasý gereken yakýnlýkta (bazen de mesafede). Samimi olmam gerekiyor oyuncularla. Coach'a söyleyemediklerini bana anlatýrlar. Ben arada köprü görevi yapýyorum. Buradaki herkesle çok iyiyim. Hayatým boyunca çalýþtýðým insanlarla hiç problem yaþamadým. Aksine hepsiyle çok yakýnýmdýr.

Ýç saha maçlarýnda taraftar görevini yerine getiriyor mu? Seyirci gerçekten çok büyük role sahip. Biz bu desteði alýyoruz. Oyuncular da bundan çok memnunlar. Artýk sahamýzda hiç kimseye kaybetmek istemiyoruz. Bundan sonra da kaybedeceðimizi zannetmiyorum. Ama seyircinin rolünü kesinlikle göz ardý edeme yiz. Keþke daha çok insan gelse, daha çok ses yapabilsek. Ben

TED Koleji Bayan Basketbol Takýmý'ný taþýmak istediðiniz yer neresi? Bu seneki hedefimiz, final oynayabilmek. Çok zor ama imkansýz deðil. Önümüzdeki yýllarda da yatýrým olursa, hem Türkiye liginde hem Avrupa'da þampiyonluða oynayacak bir takým oluþturmak planladýðýmýz hedeftir. Benim buradaki ikinci hedefim kurduðumuz yeni genç takýmla Þampiyonluk yaþamak. Kayseri'ye ve yýl sonuna seçmeler

Panküp TED Kayseri Kolejispor

Bayan basketbol takýmýnda çalýþýyor olmanýn zorluklarý nelerdir? Aslýnda gerçek konuþmak gerekirse bazen bayanlarla uðraþmak zor oluyor ve çok zor insanlar olabiliyor. Fakat bizler yýllardýr bayanlarla çalýþtýðýmýzdan dolayý artýk biraz abes kalacak ama çoðu kez bir bayan gibi düþünüyoruz ve yaþanýlan zorluklarý kolaylýkla aþabiliyoruz...

üst tura grup 2.si olarak çýktýk. Bu tablodan memnunum.

Sportif


BASKETBOL

SPORTiF

“Tur þansýmýz var”

Panküp TED Kayseri Kolejispor

yaparak önümüzdeki yýllarda kendinden söz ettirecek bir takým kurmak. Birkaç yýl sonra Kayseri'den A takýmýmýza ve milli takýmlara oyuncular yetiþtirecek iyi bir alt yapý kurabilmek. Burayý bir basketbol þehri yapabilmek. Çünkü Kayseri'de bu potansiyeli görüyorum.

sayý gerideyken, 8 sayý farkla maçý kazandýk. Benim için çok özel bir galibiyetti. Çok zayýf bir takýmým vardý. Ama iyi bir takým havasý yakaladýk Ýnsanlar bize küme düþer gözüyle bakýyorlardý. Fakat biz final oynayýp, þampiyon olduk.

EURO CUP'ta yine Kayseri'ye tur sevinci yaþatacak mýsýnýz? Rakibimiz Avrupa'da daha önce önemli baþarýlar yaþamýþ, Avrupa basketbolünde kendinden söz ettiren, iyi bir takým. Amerika'dan, Avrupa'nýn birçok yerinde iyi oyuncular hep Ýsrail'i tercih eder. Ýsrail menajerlik yönünden çok güçlü bir ülke. Þuan biz takým olarak düþüþ aþamasýndayýz. Ama bu normal.. Maç temposu ve yoðunluðu bu durumu yarattý.. Ýsrail ve Fenerbahçe maçýyla artýk çýkýþ yakalamak istiyoruz. Çok zor maç. Kazanmak istiyoruz. Ama basketbol bu. Kesin bir þey söyleyemiyorum. 14 yýllýk antrenörlük yaþantýnýzda unutamadýðýnýz bir anýnýz var mý? Fenerbahçe küçük takýmla çalýþýrken, final maçý oynuyorduk. Final maçýnda 11 sayýyla öndeyken son periyot hiç sayý atamadýk. Maçý 2 sayýyla kaybettik. Geçen yýl Ýstanbul Üniversitesi erkek takýmýnda final maçýnda 25

Basketbol dýþýnda ilgilendiðiniz spor dallarý var mý? Basketbol dýþýnda "Çok heyecanlý, gidip izleyeyim" dediðim bir spor dalý yok. Koyu Galatasaraylýyým.

Galatasaray maçlarýný izlemekten keyif alýyorum. Fýrsat olursa ata biniyorum. Kendinize yeterli vakti ayýrabiliyor musunuz? Burada ayýramadým açýkçasý. Ayýramýyorum. Gerçekten çok yoðunum. Birde Kayseri'yi çok fazla bilmiyorum. Kayseri'de çok güzel yerler var. Ama bilmediðimiz için gidemiyoruz. Bir kere Ürgüp'e gittik. Aslýnda zamanýmýzýn olmamasýyla da alakalý. Bizim hiç sabah kalkýp bugün ne yapalým diye düþündüðümüz boþ zamanýmýz olmadý. Sabah kalkýp analiz araþtýrma yapýp, fýrsat bulursak, en yakýn yerde kahve içiyoruz. Hobileriniz, özel uðraþlarýnýz var mý? Öyle çok özel uðraþým yok. Ýnternette vakit geçiriyorum. Kitap okurum. Yemek yapmayý çok seviyorum. Mutfakta zaman geçirmeyi çok seviyorum. Sinemaya gitmeyi, film izlemeyi çok seviyorum. Fakat Kayseri'ye geldim geleli pek sinemaya gitme þansým olmadý. Evimizde haftanýn 4 günü sinema saati yapýyoruz. Ender Ünlü de bize katýlýyor. Fakat bir sýr vereyim. Ender'le pek film izleyemiyoruz. Çünkü hemen uyuya kalýyor. Bazen onla eðlenmekten filme konsantre olamýyoruz. Hep birlikte güzel zaman geçiriyoruz. Kayseri'de mutlumusunuz ? Þunu çok samimi söyleyebilirim ki bir çok yerde birçok insanla çalýþtým. Ama burada ki kadar samimi ve yakýn ortamla pek karþýlaþmadým. Buradaki arkadaþlarýmý ve idarecilerimizi gerçekten çok seviyoruz.

Sportif

Sayýn Güngör, bu güzel söyleþi için teþekkür ediyoruz. Ben teþekkür ederim. Ýyi çalýþmalar dilerim..

52


SPOR

SPORTiF

Kayseri’nin þirin, bir o kadar da baþarýlý insanlarla dolu bir ilçenin Belediye Baþkaný.. Nail Þahan, spor ile hep içiçe oldu..

Nail Þahan

Nail Þahan, Mimarsinan gerçeðini SPORTÝF’e anlattý..

Mimarsinan Belediye Baþkaný Nail Þahan:

Sportif

54


SPOR

SPORTiF

Sayýn Þahan.. Öncelikle bize zaman ayýrdýðýnýz için teþekkür ederiz.. Ýlk olarak spor ile iliþkinizi anlatýrmýsýnýz ? Benim geçmiþimde sporculuk vardýr. 1976 ve 1981 yýl Mimarsinanspor'da futbol oynadým. O zamanki ismi Sinanspor'du genç takýmda baþladým a takýma kadar orada oynadým. Kulüp zaten 1974 yýlýnda kurulmuþtu, bende 1976 yýlýnda baþladým. Orta saha, savunma her yerde oynadým. Üniversitede de spordan kopmadým, voleybol basketbol, futbol hepsini oynadým. Belediye Baþkaný olduktan sonra da önce Mimarsinan Belediyespor kulüp baþkanlýðý yaptým.. Son zamanlarda ise bu görevi de bir arkadaþa devredip, fahri olarak baþkanlýðýmý sürdürüyorum..

Futboldaki hedef nedir ?.. Spor mu skor mu? Sporda skor önemli deniliyor ama amatör olunca bence skor o kadar da önemli deðil. Önemli olan sahaya Mimarsinan'ýn adýný taþýyacak bir takýmýn çýkmasý. Bir de centilmence mücadele edildikten sonra gerisi önemli deðil. Ýster þampiyon olunur, ister olunmaz. Tabii þampiyon olununca bizimde hoþumuza gidiyor. Ama azimliyim tabi. Baþarmam gerekir o iþi. Sporda da öyle. Bu sene hedefimiz inþallah Süper Amatör Kümede kalýcý olmak.

55

Sponsor bulamadýnýz mý peki? O zaman birkaç kiþiyle konuþtuk ama maalesef Kayseri'de sponsorluða pek sýcak bakmýyorlar. Bence bu Kayseri'nin en büyük handikapý bana göre bu. Peki sponsorluktaki handikabýn kaldýrýlmasý için neler yapýlmasý lazým? Sanayicilerin sporun içinden gelmiþ olmasý lazým. Çünkü para onlarda. O kiþilerin sporun içinden gelmeleri sporu sevmeleri lazým. Sahadaki sporcunun gol attýðýndaki sevincin aynýsýný o kiþinin de duymasý lazým. Bunu ancak öyle aþabiliriz. Kayseri de sponsorluk sanki Kayseri'nin üzerinde bir yük gibi ama aslýnda hiç öyle deðil. Devlet sponsorluk yasasý düzenlemiþ, vergiden muaf ediyor. Bir çok avantajýnýn olmasýna raðmen biz bilmiyoruz. Mimarsinanspor'da futbol, voleybol, kayak, TaeKwonDo ve Karate var. Bu spor dallarýnda baþarýlarýnýz var mý? Tabii var.. Kayakta henüz iki yýllýk bir takýmýz. Geçen sene sporcumuzun bir tanesi milli takýma seçildi. Kayak takýmdaki antrenörümüzde milli takýmda görev alacakmýþ. Kayak takýmýný Meryem hocamýz çalýþtýrýyor. Bu sene Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulunu bitirdi. Çocuklarýmýz daha önce kayaðý hiç bilmiyorlardý ilk defa Meryem hocamýz baþlattý. Kayakta yaklaþýk 20 kiþilik bir sporcumuz var bunun 15 tanesi kayakta 5 tanesi boardda. Geçen sene takýmýmýzdan 3 kiþi derece aldý. Ýnþallah bu sene milli takýma seçilecek adaylarýmýz var. Kayakta iyiye gidiyoruz, yani iyi yerdeyiz diyebilirim.

Nail Þahan

Belediye Baþkaný olmanýz, spora desteðe mecbur mu kýldý.. Yoksa isteyerek, severek mi destek veriyorsunuz ? Sporu, özellikle de futbolu çok seviyorum.. Þunu belirtmek isterim ki, belediyeler yerel yönetimin en önemli parçalarýndan birisidir.. Bu vesile ile sevsek de sevmesek de destek olmak zorundayýz.. Ben severek bu mecburiyeti yapýyorum.. Þöyle söyleyim size.. Belediye baþkaný olduðumda futbol takýmý bile yoktu. 2.Amatöre 11 kiþiyi zor çýkartýyorduk. Antrenör Ali Baðlan ile konuþtum. Takýmýn baþýna geçmesini rica ettim. Sað olsun oda bizi kýrmadý. Herhangi bir þekilde bedel beklemeden takýmýn baþýna geçti. Yalnýz maçlar baþladýðý için o zaman takýma takviye yapamadýk. Ýkinci sene için hazýrlýklarýmýza baþladýk. Birinci yýl o þekilde geçti. Ýkinci sene Ali hoca iyi bir takým oluþturdu. Ýkinci yýlda takýmý 2.Amatör Küme'de þampiyon yaptýk. Bir yýl birinci amatör kümede mücadele ettik. Oradan da gruplardan çýkarak Süper Amatör Küme'ye çýktýk. Ali hoca görevi býraktý Ýbrahim Ata Hoca görevi devraldý. Ýbrahim Ata hocamýz ile de þimdi devam ediyoruz. Takýmýmýzýn durumu þu an bizim istediðimiz gibi.

Seneye inþallah þampiyonluða oynayacaðýz. Cidden gelecek sene çok iyi bir takým kurarak baþarýya susamýþ gençler ile yeni yeni baþarýlara imza atmayý hedefliyoruz. Mimarsinanspor sadece futboldan kurulu bir kulüp deðil. Voleybol vardý. Geçmiþi çok parlaktý yani öyle diyelim. 3.Lig Þampiyonuyuz biz. Ama maalesef ekonomik sýkýntýlardan dolayý kapatmak zorunda kaldýk. Çünkü 2.Lig'e çýkýnca hem takýmdaki bütün sporcularý sigortalý yapmamýz lazýmdý. Hem federasyona yüklü para vermemiz lazýmdý. Hem de deplasmanlý olduðu için diðer þehirlere gitmemiz gerekiyordu. Mimarsinanspor'un maddi durumu da buna el vermiyordu. Bizim yaptýðýmýz hesaplara göre voleybolun bütçesi 125 Milyar Liraydý. Biz bu yükün altýndan kalkabileceðimiz bir miktar deðil.

Sportif


SPOR

SPORTiF

Mimarsinan, Kayseri’ye örnektir En çok hangi spor dalýndan ümitlisiniz? Futbolda gelecek sene kesinlikle þampiyonluðu hedefliyoruz, ama bu sene deðil. Sonrasý için bir hedef yok, gidebildiðimiz kadar gideceðiz, baþarabildiðimiz kadar baþaracaðýz. Hacýlar'da olsun Hisarcýk'ta olsun yada Talas'ta olsun takýmlardaki Belediyespor ibaresi kaldýrýlýyor. Spor belediyeye yük mü sizce? Hayýr yük deðil. Ama sporun kulüpleri dernek statüsünde. Bir belediye baþkanýnýn diðer tarafta dernek baþkaný olmasý hoþ deðil. O yüzden kulüp ile belediye iliþkisini doðrudan olmamasý için ayýrýyoruz ama yine de yardýmýmýzý yapýyoruz.

Nail Þahan

Röportaj: Yüksel YIKILMAZ

Sporla bu kadar alakalý olmanýz belediye baþkaný olmanýzdan mý, yoksa spor sever biri olarak bunu yapmayý bir misyon olarak mý görüyorsunuz? Ben sporu seviyorum belediye baþkaný olup olmamla hiç alakasý yok. Eðer belediye baþkaný olmasaydým yinede sporun içinde olurdum. Bu çocuklarýn bulunduðu yerlerden ben 30 sene önce geçtim. Biz o çocuklarda kendimizi görüyoruz. Annesinin babasýnýn eline bakan çocuklarýn spor yapmasý çok güç. Mutlaka birilerinin bunlara yardým etmesi lazým. Adý belediye olur, þirket olur, ama birilerinin amatör kümeye mutlaka katkýsý gerekli. Siz spor yaptýðýnýz dönemde ailenizden olumsuz tepki aldýnýz mý? Yok hayýr kesinlikle ailemiz kesinlikle karþý çýkmadý. Hem sporla uðraþtýk, hem okulumuzu da okuduk. Ben mühendis olmasaydým kesinlikle spor akademisi okurdum.

Sportif

Size, aileler gelip de "çocuðumu takýmdan almak istiyorum" diyen oldu mu? Özellikle kayakta aileleri karþý çýkýyordu. Biz araç tahsis ettik onlarý da götürdük. Sonra memnun kaldýlar. Aileler çocuklarýný kendileri getirir oldu.

Çocuklar yukarýdan kaydýklarý zaman ailelerinin yanýnda duruyorlar, ben çok atkýsýný beresini çýkartýp aðlayan anne, baba gördüm. Akýllarýndaki soru iþaretlerini kaldýrdýk biz. Ve iki yýldýr bu çocuklarý yaz kamplarýna gönderiyorum. Bu çocuklar iki yýldýr grup halinde birinci oluyorlar. Tesisleþmeye de önem veren bir Baþkansýnýz… Bizim için tesisleþmeden önce insan önemli.. Hocalarýmýz gerçekten çok iyi, futbolda Ali Baðlan, Ýbrahim Ata. Kayakta Meryem hoca. Karate de Erdoðan Aslan hoca, voleybolda Keriman hoca. Bunlarýn hem yönlendirmesi iyi, hem de sporcuyu yetiþtirmesi iyi. Biz kayak takýmýnda da kendimiz seçmedik. Okullara yazý gönderdik. Okulun öðretmenleri kendileri gönderiyor. Okullardan kim gönderildiyse onlar takýma girdi. Belediye destek veriyor ama bu zaman zaman sýkýntýlarda doðuruyor. Bu yüzden halý sahamýzý ihaleye açtýk. Sinankentteki tesisleri ihale ettik ki orada da düðün yapýlýyor. Restorant, çay bahçesi gibi bir yer. Orasý da Mimarsinanspor'un oldu. Futbolcular çalýþýyor ekmek paralarýný da kazanýyorlar öyle deyim yani. 5-6 tane sürekli çalýþanýmýz oluyor. Belediye olarak futbol sahasý yapýyoruz. 670 Bin YTL'ye sentetik çim sahanýn ihalesini yaptýk. Hemen hemen iki ay içerisinde de biter yani neredeyse son aþamasýna geldik. Kayseri'nin ilk sentetik çim futbol sahasý ilçemizde olacak.. Ýkinci ihalede de orada iki tane hali saha ve yönetim binasý yapacaðýz. 40 tane sporcu kamp yapabilecek þekilde odalar olacak. Kayseri'de de sanýrým sentetik çim sahaya ilk biz sahip olacaðýz. Diðer þehirlerde sentetik çim var mý ? Hiç araþtýrdýnýz mý? Var baþka þehirlerde de özellikle Avrupada hele hele Kayseri soðuk iklimi sahip yerlerde var. Trabzon'da, Malatya'da var, þuan aklýma gelmiyor ama birçok yerde var.

Ýnþaatý 2 ay sonra bitecek olan Sentetik Çim Futbol Sahasý..

56


SPOR

SPORTiF

Karate takýmýndan da bahsedelim.. Karate de Mimsin'deki bir öðretmenimiz Erdoðan Arslan teþvikiyle kuruldu. Kendisi siyah kuþak karateciydi, bu çocuklarý çalýþtýrmaya baþladý. Caminin altýnda belediyeye ait bir yerimiz vardý orayý salon þeklinde düzenledik, haftada 4-5 gün çocuklarýmýz grup grup geliyor. Hatta Kayseri Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün sporcularý da zaman zaman bizim salonumuza geliyor. Benim çocuklarýmda var hem kýz, hem erkek, toplam 100 tane kadar sporcumuz var. Orada da sýfýrdan baþladýk inanýn orada da kahverengi kuþak karatecilerimiz var. Geçen sene Kayseri'de 21 sporcumuz derece yaptý. Bu sene derece daha da artacak diye düþünüyoruz. Yeni çocuklar geldi eski sporcularýmýz tecrübe kazandý.

57

Sorularým bu kadar son olarak söylemek istediðiniz varsa alabiliriz. Kayseri her þeyde örnek, Mimarsinan'da Kayseri'ye örnek olacaktýr. Ama gerçekten sporda biz öncü bir kulübüz. Kayseri'de hiçbir kulübün bizim gibi olduðunu zannetmiyorum. Konuþtuðum tüm kulüpler bizim gibi deðil. Alt yapýya daha çok önem veriliyor. Tesisleþmemiz iyi gidiyor. 2008'in sonuna kadar birkaç tane dana tesisimiz açýlacak. Þimdi projelendirme aþamasýnda. Tesisimiz açýldýkça sporcu sayýmýz artacak. Mesela Mimarsinan'da yeni bir ilçe kuruldu. Oradaki çocuklara da spor ile ilgili alanlar yapacaðýz. Çocuklar her þeye açýk eðer spor ile ilgilendirmezsen baþka yöne kayar. Nasýl yoðurursan çocukta öyle bir þekil alýyor. Anne, baba, belediye, çocuk ile ilgilenmezse o da sokakta geziyor. Ama belediye otobüsünü getirir. Çocuðunu alýr götürür, spor yaptýrýr geri evine getirirse o çocuk da sporcu oluyor. Yazýn Mimarsinan'da çocuk bulamazsýnýz. Camiden çýkarlar yaz spor okullarýna giderler ve geri gelirler evlerine. Devamlý böyledir. Yaz spor okulluðundan çýktý hâlâ devam ediyoruz biz bu iþe. Sporcularý yetiþtirdikçe daha iyi olacaktýr.

Nail Þahan

Peki, ya TaeKwonDo ? Onunla da Erdinç Hoca ilgileniyor. Siyah kuþak bir hocamýz. Bu çocuklarý da ayný þekilde okullardan bulduk. Antrenmanlarý hafta sonu halý sahada yaparlar. Belediye otobüsümüz toplar antrenman sonrasý tekrar hepsini teker teker mahallelerine daðýtýr. Ýlk baþlandýðýnda 300 taneydi. Ama þimdi 100 tane kadar da orada sporcumuz var. Ýnþallah onlarda bu sene müsabakalara girecekler. Çocuklara çok önem veriyoruz. Geçen sene 700 tane eþofman daðýttýk. Sadece sporculara ve okullarda okuyanlara. Mimarsinan halý sahasýna gelen antrenman yapan herkese eþofman verdik. Ayný þekilde yaz spor okullarý açýyorduk. Orada da ciddi sporcularýmýz vardý. Orada da 1000 çocuða malzeme daðýttýk. Sporculara 500 tane spor ayakkabýsý daðýttýk. Bu sene yani 2007 yýlýnda. Bu çocuklara güvenirsek, tesis ve malzeme yardýmý yaparsak bunlarýn önünde kimse duramaz diye düþünüyorum. Sonrasýnda baþarý kendiliðinden geliyor. Çocuklarýmýz kabiliyetli, Mimarsinan'ýn çocuklarý çok kabiliyetli. Dünya þampiyonu çýkartmamýzdan belli zaten. Bir ilginç olay daha aktarayým size, bir ay önce Çin'de düzenlenen Özürlüler Olimpiyatlarýný biliyorsunuz. Pekin'de yapýldý. Durducan Nevruz diye bir çocuk vardý. Türkiye adýna yarýþtý. Yüzmede iki altýn birde gümüþ madalya kazandý. Bu Durducan Nevruz Mimarsinanlý, Bursa'da yaþýyor ama Mimarsinanlý. Bizim özürlümüz dünya þampiyonu, saðlamlarýmýz daha da ileriye gider yeter ki imkanlarýmýz olsun.

Sayýn Þahan, hangi takýmý tutuyorsunuz? Koyu Beþiktaþlýyým. Beþiktaþlýlar derneðine üyeyim, ayný zamanda Beþiktaþ kongre üyesiyim.

Nail Þahan kimdir? 1964 yýlýnda Mimarsinan’da doðdu. Ýlkokulu Mimarsinan'da, ortaokul ve liseyi de Kayseri'de Fevzi Çakmak Lisesi'nde okudu. Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliðini bitirdi. 22 yýl Mimarsinan'ýn dýþýnda yaþadý. 3,5 yýl yurtdýþýnda 18-19 yýl da Ýstanbul'da yaþadý. 2004 seçimlerinde de belediye baþkaný adaylýðýný açýkladý. Seçimleri kazanarak Mimarsinan Belediye Baþkaný oldu. Mimarsinan ilçesi ve halkýna hizmetini sürdürüyor. Biri kýz, biri erkek olmak üzere 2 çocuðu var.

Sportif


YORUM

SPORTiF

SAHiPSiZLER..

Sportif

Geçen sezon Süper Ligden TFF 1. Ligi’ne Erciyesspor, yeniden bir çýkýþ baþlatýp ilk düþen Kayseri Erciyesspor, yeni sezona yarýyý 26 puanla 7.sýrada kapatma baþarýsýný girerken eski kadrosundan kaleci Yusuf ile gösterdiler. Geride kalan ilk yarý için Ýlhan Özbay dýþýnda yepyeni bir kadro oluþtuErciyesspor adýna söylenecek çok þey vardý. rarak yepyeni bir ekip ile bu ligde zirveye Eðer ki kadro biraz geniþ ve bir iki de tecrübeli oynayacak bir takým imajýyla lige hazýrlandý. klas oyuncu olsaydý veya geçen sezondan bazý Teknik Direktör Mehmet Bulut ile ekip oyuncular kadroda tutulabilseydi, bu takým þu arkadaþlarýnýn çalýþtýrdýðý mavi-siyahlýlar, lig anki konumu çok baþka olabilirdi. Maviöncesi UEFA Kupasý'nda ülkemizi temsil hakkýný siyahlýlar belki de ligin ilk yarýsýný lider olarak elde etti. kapatabilirlerdi. Çünkü ilk yarýnýn son maçý olan Ýlk turda Ýsrail'in güçlü ekibi Maccabi Tel ve galip bitirilen Sakaryaspor karþýlaþmasý, Aviv'i 1-1 ve 3-1'lik skorlarla deviren ve kupanýn mavi-siyahlýlarýn liderden eksiklerinin deðil, dýþýna atan Kayseri Erciyesspor, bu baþarýnýn artýlarýnýn çok olduðunun çarpýcý bir belgesiydi. verdiði üstün moralle lige her Ýlk yarý karnesine þöyle bir göz yönüyle hazýr bir ekip görüntüsü attýðýmýzda Erciyesspor'da forverdi. masýnýn hakkýný veren birkaç futLigdeki ilk maçýna bu moral ve bolcuyu þöyle sýralayabilirim : özgüvenle çýkan mavi-siyahlýlar, Kaptan Ýlhan Özbay, Kemal Dulda, Diyarbakýrspor karþýsýnda ortaya Alaattin Öztekin, Ýlker, Kâzým, koyduðu baþarýlý futbol ve aldýðý 1 baþlarda da kaleci Yusuf ile puanla zirve için ümit verdi. Ligin Osman... Çok umutlu olduðum bir ikinci haftasýnda Ýstanbulspor Burhan Coþkun nedenini bilemem engelini 4-1 gibi net bir skorla aþan ama bence fazla katký saðlayamadý. temsilcimiz Kayseri Erciyesspor, Bir tecrübeli isim Aydýn Yýldýrým'ýn Sebahattin DOÐAN en formda olduðu bir dönemde hemen ertesi hafta Samsunspor'u da 3-0 devirmeyi baþardý. Mavibileti kesildi. siyahlý temsilcimiz UEFA Kupasý "Bu Erciyesspor eldeki bu kadro ikinci turunda oynadýðý Atletico Madrid maçýna ile bu ligde ilk 6’yý zorlayabilir mi ?" diye kadar çýkýþýný sürdürdü. Ýspanya'nýn þöhretli sorarsanýz, bugünkü kadro ile kolay gibi ekibi karþýsýnda alýnan 4-0'lýk yenilgi, tamamen gözükse de "çok zor bir ihtimal" diye cevaptecrübesizlikten kaynaklandý. Gollerin çoðu son layabilirim. Çünkü, zirveye oynayan takýmlarýn dakikalara sýðdý. çoðu eksiklerini nokta transferler yaparak Bu maçýn olumsuz etkisi takýmý birden iniþe doldurmaya ve kadrolarýný güçlendirmeye yöneltti. Evindeki maçta Antalyaspor'a 2-0 baþladýlar. Bizimkiler ise parasýzlýktan "transfer yenilmekten kurtulamayan Erciyesspor, ligin yapmayacaklarýný" açýkladýklarýna göre, mavibeþinci haftasýnda aðýrladýðý iddialý rakibi siyahlý takýmýn ligdeki hedefine ulaþmasý nýn Kocaelispor'u 6-1 gibi açýk farklý bir skorla yolu da kapatýlmýþ sayýlýr. Ligde ilk iki hafta ilk devirerek herkesi þaþkýna çevirdi. altýya girmenin mümkün olduðu bir ortamda Atletico Madrid ile oynanan ikinci maçta transfere kapanan kapýlar ardýnda yine fark yedi ve 5-0'lýk sonuçla Avrupa kapýsýný K.Erciyesspor'un ilk yarýda gösterdiði baþarýyý kapatmýþ oldu. Bu farklý yenilgi takýmýn ligin ikinci yarýsýnda gösteremeyeceði ve moralini yine olumsuz yönde etkiledi tabii ki... sýradan bir takým olacaðýný istemeden de olsa Türkiye Kupasý’nda Gaziantepspor'a da söylemek insanýn zoruna gidiyor doðrusu... deplasmanda kaybedince, mavi-siyahlýlar için Beyler, yol yakýnken ve ara transfer dönemi artýk tek hedef kalmýþtý o da Lig. baþlamýþken bu ligde istediði yere pekala Erciyesspor'da ligin altýncý haftasýnda gelebilecek K.Erciyesspor'umuza sahip çýkmak baþlayan çöküþ 11. haftaya kadar devam etti. hepimizin görevidir. Mavi-siyahlýlar bu süreçte oynadýklarý 5 Bir-iki nokta transfer ile mavi-siyahlýlar karþýlaþmadan sadece 2 puan çýkartabildiler. arzuladýðý hedefe ulaþabilir. Yeter ki onlara Bu tam bir hayal kýrýklýðý oldu. Ama destek olalým. Sonra mý ? Orasýný da maviMehmet Bulut ve genç ekibi pes etmedi.. siyahlýlara býrakalým. Onlar hallederler !

58


6 adet aile suiti 6 adet business suit, 6 adet trible oda, 54 adet double oda, toplam 72 oda z 250 kiþilik restaurant ve kahvaltý salonu z 2 adet 100 kiþilik toplantý salonu z 1 adet rouf bar z fitness center z sauna z kapalý havuz z berber z 500 m2 loby z 3 adet konuk asansörü, 1 adet servis asansörü z24 adet oda servisi z doktor ve saðlýk ünitesi z güvenlik servisi z ulaþým servisi z shop z 24 saat kablosuz ve ücretsiz internet baðlantýsý z odalarda minibar, çelik kasa, lcd tv. uydu yayýnlarý z banyolarda küvet ve saç kurutma makinesi z salonlarda barkovizyon, ses sistemi


LÝSANS

SPORTiF

Kayseri, Türkiye genelinde ön sýralarda...

SPORCU PATLAMASI Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Yahya Þahan, ilimizdeki 30.000. sporcuya lisanslarýný verdi. Kayseri'nin son 1 yýl içerisinde 20.848 olan lisanslý sporcu sayýsýnýn Aralýk ayý itibariyle 30.025'e ulaþtýðýný kaydeden Þahan, “Bu durumda Ýstanbul, Ankara, Ýzmir gibi illerin hemen gerisindeyiz. Lisanslý sporcu sayýmýzdaki artýþta önemli mesafeler katetmiþ durumdayýz. Gençlerimizi spora yöneltmek için çalýþýyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü makamýnda 30.000. sporcular Kayak ve Kýzak branþýnda Seyit Kavak ve Güreþ dalýnda da Ömer Faruk Gülkaya'yý tebrik ederek birer eþofmanla ödüllendiren Yahya Þahan, ilimizdeki kulüp sayýsýnýn da Ocak 2007'de 84 iken, Aralýk 2007’de 102'ye ulaþtýðýný belirtti. Ýl Müdürü Yahya Þahan, Ocak 2007'de 5 bin 449 olan faal sporcu sayýsýnýn da Aralýk 2007 tarihi itibariyle 7 bin 162 olduðunu sözlerine ekledi.

Yorumsuz !!

Sportif

Fotoðraf: Mustafa Yýldýz / A.A.

60


YORUM

SPORTiF

,

KARA K IS

Sportif

Her yýl bu ayda televizyonlardan radyolardan Adý üstünde salon kapalý, sýcak mücadelelere duyduðumuz, gazete manþetlerinden müsait. Ha ne kadar eski olursa olsun gerek okuduðumuz baþlýk belli “Kara kýþ..” çalýþanlarýn özverili hizmeti gerekse de yapýlan Örneðin senenin ilk haftasýnda yaðan kar tadilatlar ne kadar eksiklikler bulunsa da spor Amatör Küme’de futbol karþýlaþmalarýnýn ileri yapmaya elveriþli. Eðer onlarda açýk hava da bir tarihe tehir edilmesine yol açtý. Doðru oynansaydý düþünsenize halimizi !! Gelelim kara yaklaþýk 20 santim kar var. Bu karda futbol kýþ meselesine kara kýþ deðil. Bizim karartoynamak imkansýz ! Ama Kayseri’ye kar ilk defa týðýmýz kýþ. yaðmýyor ki. Eðer bir proje yapýlýyor ise bunuda Kar yaðmasý bir doða olayý deðil mi? Her göz önünde bulundurmamýz gerekmez mi? sene kýþ aylarýnda karda yaðýyor. Bunu da Tabii ki bu dediðim kolay bir þey deðil ama biliyoruz. neden önlem almýyoruz. Bu kar imkansýz da deðil. yaðacak er yada geç yaðacak. Biliyoruz. Neden Mimarsinan’da ki sentetik çim zeminli saha Kayseri “Kara Kýþa” teslim olsun. Neden trafik bitmek üzere. Argýncýk Stadý’ndaki sahalarda felç olup okullar hatta resmi daireler tatýl olsun. sentetik çim olacak bari birinin Neden bu kar yaðýþýný deðerüzeri kapansa da hava þartlarýnýn lendirmiyoruz. Elimizde Erciyes gibi futbol oynamaya elveriþli olmadýðý bir hazine dururken neden dünya zamanlar karþýlaþmalar orada da adýmýýzdan söz ettirmiyoruz. oynansa.. Bunlar belki kýsa ve orta vade de Þimdi bir çoðunuz doðmamýþ deðil ama uzun vadede olacak çocuða don biçme diyorsunuzdur. þeyler deðil miydi ? Þimdi Erciyes Ama bunlarý þimdiden düþünmemDaðý ile ilgili bir Master Planý var iz gerekmez mi? Sonradan ya “iþ ama daha önce olsaydý. Þimdiye iþten geçmiþ” oluyor. Ya da unutup kadar bitmiþ olsaydý da bizde bunun gidiyoruz, deðil mi? Ama bir hayýr kaymaðýný yemeye b a þ l a s a y d ý k Ýlyas KAPLAN yapýp bin laf söylemekten buna sýra ilyask_38@hotmail.com kötü mü olurdu ? gelmiyor ki. Biliyorum bugünde Kim ne derse desin elimizdeki bütçe sýkýntýsý çekiliyor, yarýnda bütçe sýkýntýsý hazinenin kýymetini bilmiyoruz. O yüzden dýþarýçekilecek. Bir hayýrsever b e k l e n e c e k . dan birileri buralara yatýrým için koþuyor. Onun Sonuçta zaten Amatör’ü seven þimdi de için sporcularýmýz yükselmek için diðer illere desteðini esirgemeyen biri çýkacak yada böyle yada diðer illerde ki kulüplere gidiyor.. Örneðin birinin gelmesi beklenecek. Milli okçumuz Dudu Karakaya Pansu Ha sponsorluk yasasý çýkmýþ. Sponsorluk Þekerspor’dan Fenerbahçe’ye gitmezdi. Belki yapan firmalar KDV ödemekten muafmýþ, yarýn Regaip Aslan da gidecek. Belki Milli kimin umrunda ! Henüz yapým aþamasýnda güreþçimiz Rahman Bilici de gidecek. Belki olan Kadir Has Spor Kompleksi’nde ki dýþ Hanife Altun, belki de Kiraz Þahin.. Herkes gün sahalarda sahalarýn üzerine bir þey geçtikçe ileriye giderken biz gün geçtikçe geriye düþünülmemiþse ileri ki yýllarda da bu sýkýntý gidiyoruz. Taraftar her gün daha da azalýyor. yaþanmaya devam edecek. Takýmlarýmýz destekten uzaklaþýyor... Halbuki halý saha türünde resmi karþýlaþSen, ben bunlarýn kýymetini bilmezsek yarýn malarýn yapýlabileceði ölçüde bir saha olsa. kýymet bilen birisi avucumuzdan alýr götürür. Karda kýþta az da olsa müsabakalar orada yapýl- Bizde “bir zamanlar ne güzel maçlar olurdu” sa da ligler bu kadar çok tehir edilmese ! Bunun diye maziyi anarýz. gibi projeler amatör sporlara verilen desteði Bu kýþý kara kýþ diye adlandýrarak önlemimizi gösterir. almayýp karþýlaþmalarý tehir etme ye devam Bununla birlikte amatör sporcular kendiler- edersek bu sefer futbolda geriler. Bu saatten ine deðer verildiðini anlar ve bir o kadar da ilim- sonra da geri dönüþü olmayan yola çoktan girizde ki sporcu sayýsý artar. Voleybolmuþ, bas- miþ oluruz. ketbolmuþ, hentbolmuþ ve daha adýný sayaYeni yýlda bol sporlu günler diler; sporcumadýðým birçak spor dalýnýn Allah’tan böyle bir lara, hakemlere, antrenörlere spora gönül sorunu yok. veren herkese baþarýlý bir yýl dileklerimle...

62


Mustafa Kemal Paþa Bulvarý Nato Caddesi No: 114 / A Kocasinan / KAYSERÝ Tel: (0.352) 235 22 22 (pbx) Fax: (0.352) 235 68 68 www.ertenlersigorta.com.tr


GÜREÞ

SPORTiF

ZÝYA DOÐAN

Türk güreþinin unutulmaz isimlerinden biri olan Ziya Doðan, Hisarcýk Beldesinde adeta müzeyi andýran evinin kapýlarýný SPORTÝF’e açtý..

Sportif

Ziya Doðan,1932 yýlýnda Bünyan'ýn Tuzhisar kasabasýnda dünyaya geldi.1949 yýlýnda ilk kez minder güreþiyle tanýþtý. Kilosunda defalarca Türkiye þampiyonu olan ve ülkemizi yurt dýþýnda da baþarýyla temsil eden Doðan, 1955'te Balkan Þampiyonu oldu. 1956'da Budapeþte'de Dünya üçüncüsü olup ismini duyuran Ziya Doðan, ayný yýl yapýlan Adriyatik Kupasýnda da 79 kiloda birinciliði elde etti. Milli güreþçimiz, 1959'da Beyrut'ta yapýlan Akdeniz Oyunlarý'nda yine 79 kg'da hem serbest hem de greko-romen stilde þampiyonluk kürsüsünde oldu ve Ýstiklal Marþýmýzý çaldýrdý. 1960 yýlýnda Avrupa Þampiyonasý'nda sadece 150 gr. fazlalýk nedeniyle altýn madalyayý Bulgar Dobrov'a kaptýran Doðan, statü gereði ikinci ilan edildi. Almanya'dan gelen bir teklifi kabul ederek Freiburg’a giden Ziya Doðan, orada çok sayýda þampiyon güreþçi yetiþtirdi.

64


GÜREÞ

SPORTiF

Sayýn Ziya Doðan… Öncelikle Ata sporumuz olarak deðerlendirilen ama giderek bu görüntüsünden uzaklaþan güreþe nasýl baþladýðýnýzý bir öðrenelim ? Ben güreþe daha okul sýralarýnda iken merak sardým. Hani deyim yerinde ise pehlivan hikâyeleriyle büyüdüm. Meraklýydým yani.. Ýlkokula gittiðimde benden yaþça büyük aðabeylerime takýlýr, onlarýn sýrtýný yere getirmekten zevk alýrdým. Celal Atik, Yaþar Doðu, Nasuh Akar ve Servet Meriç gibi dünya çapýndaki þampiyon güreþçilere olan hayranlýðým, benim ata sporumuz güreþi seçmemde büyük rol oynadý. Askere gidinceye kadar güreþi karakucak olarak yaptým. Kayseri'de o zamanlar güreþe ilgi nasýldý ? Bilirsiniz bizim köylerimizde düðün-dermeklerde güreþ tutmak adettendir. Ben güreþe hevesli ayný zamanda istidatlý olduðumdan çabuk temayüz ettim. Kayseri'de herhangi bir güreþ takýmý veya þampiyon bir güreþçi yoktu o zamanlar…

Ne yani ? Ýstanbul'a gittiðinizde bu saydýðýnýz þampiyonlarla mý muhatap oldunuz ? Yok… Yok… Oraya gitmeden önce Adana'da iþçilik yapýyordum. Ýstanbul'a gittiðimde eski güreþçilerden Çoban Mehmet ve Nurettin Zafer'i buldum. Fatih Güreþ Kulübünde güreþirken de þampiyonlarýmýz Celal Atik, Yaþar Doðu, Gazanfer Bilge ve Nasuh Akar ile tanýþtým. Böylece de önünüz açýldý ve minder güreþinde isminiz konuþulmaya baþladý öyle mi ? Evet…Hocam Koç Ahmet benim bu branþta her

65

Peki , siz karakucakla güreþe baþlamýþsýnýz. Bu bir yerde serbest güreþ anlamýna da geliyor. Neden serbest güreþte deðil de çok daha teknik gerektiren Greko- Romen'i seçtiniz ? Doðru..Ben hep geleneksel Türk güreþi olan serbest stilde güreþmek arzusu taþýdým ama, o zamanki duruma göre bir yerde Greko Romen'de de güreþmek zorunda kaldým denilebilir. Koç Ahmet'ten sonra hangi antrenörlerle çalýþtýnýz ? Þunu bir vefa örneði olarak dile getireyim ki, benim üzerimde büyük emekleri olan bir büyük insan da Türk güreþinin efsane isimlerinden olan nur içinde yatsýn merhum þampiyonumuz Yaþar Doðu'dur. 1960 yýlýna kadar Türk Güreþ Milli Takýmýný çalýþtýran Yaþar Doðu, benim ve benimle yetiþen kuþaðýn Koç Ahmet'ten sonraki hocasýdýr. Tabii rahmetli Celal Atik ve Halit Balamir'le çalýþýp bilgi ve tecrübelerinden yararlandýðýmý belirteyim. Ýlk þampiyonluðunuzu hatýrlýyor musunuz ? 1951 ve 1952 yýllarýnda iki defa Ýstanbul ikincisi olduktan sonra 1953 yýlýnda Ýstanbul birinciliðini elde ettim ve 1954 yýlýnda da ilk kez Türkiye birincisi oldum. Artýk ufkum açýlmýþtý. 1955 yýlýnda Türkiye birinciliðini tekrar kazandýktan sonra bu kez ilk Uluslararasý baþarýmý elde ettim ve Balkan Þampiyonu oldum. Bu Balkan Þampiyonluðunun önemi benim açýmdan büyüktü. Çünkü, 1956 yýlýnda Dünya Güreþ Þampiyonasý Macaristan'ýn baþkenti Budapeþte'de yapýlacaktý. 1956 yýlý benim adýma oldukça yoðun ve baþarýlý bir yýl olmuþtu. 1956 yýlýnda Budapeþte'de Dünya Üçüncülüðünü elde ettim ve böylece de adýmý iyiden iyiye duyurdum. Ayný sene Yugoslavya'da yapýlan Adriyatik Þampiyonasýnda 79 kiloda tüm rakiplerimi tuþla devirip birinci oldum. Kürsüye çýktýðýmda göndere ay-yýldýzlý bayraðýmýz çekilirken inanýn göz yaþlarýmý tutamamýþtým.

ZÝYA DOÐAN

Peki bu durum sizin kendinizi geliþtirmenize engel teþkil etmiyor muydu ? Ýlgi yok, izleyen yok, çalýþtýran yok… Evet… Ýþte bu nedenledir ki güreþe gerçek anlamda 1949'da Ýstanbul Fatih kulübünde baþladýðýmý belirtrmekte fayda var. Fatih Güreþ Kulübü'nün antrenörü Koç Ahmet, benim minder güreþini seçmemde ve baþarý merdivenlerini týrmanmamda öncülük etmiþtir. Ýstanbul'a gelmeden önce sadece adlarýný duyduðum þampiyonlarýmýz Nasuh Akar, Yaþar Doðu, Celal Atik ve Servet Meriç'in benim yetiþmemde hayli destek ve katkýlarý oldu. Onlarla birlikte çok renkli zafer coþkularý yaþadýk Allah'a þükür !

geçen gün çok daha iyi olmamda önemli katký saðlýyordu. Minder kurallarýný ondan öðrendim.1953 yýlýnda Ýstanbul'da Ýsveçlilerle ikili güreþ müsabakalarý yapýldý.Rakibime sayý ile kaybettim.Daha sonra ayný yýl Japonlarla ikili güreþler yaptýk.Japon rakibimi yendim.Bu baþarým güreþ severlerce taktirle karþýlandý ve hayli dikkat çekti.Gazeteler de artýk benimle ilgileniyorlardý tabii ki.Röportajlar birbirini izliyordu.

Sportif


GÜREÞ

SPORTiF

ZÝYA DOÐAN

Ee… Artýk Ziya Doðan Türkiye'nin gündemindedir. Sonrasýnda neler oldu ? Yaþamýnýzda nasýl bir deðiþiklik oldu yani ? Bizim güreþtiðimiz yýllarda futbol o kadar popüler deðildi. Profesyonellik yeni kabul edilmiþti. Fenerbahçe'li Lefter, Galatasaray'lý Turgay, gol kralý Metin Oktay, Beþiktaþ'ýn kalecisi Necmi Mutlu bizim güreþlerimizi seyretmek için Spor ve Sergi Sarayýna gelirlerdi. Þimdiki Ýnönü, o zamanki Mithatpaþa Stadý'nda milli takýmýmýz hangi rakiple karþýlaþsa tribünlerde boþ yer kalmazdý. Hep gündemdeydik anlayacaðýn… Sporumuzun “lokomotifi” güreþ idi o zamanlar.

Sportif

Tahran'da Dünya þampiyonasý vardý ve oraya da benim kilomda olan Mustafa Kurt'u götürmüþlerdi. Mustafa Kurt, Tahran'da dereceye giremedi. Hatta bunun yüzünden rahmetli Celal Atik ile Yaþar Doðu münakaþa bile ettiler. Benim greko-romen güreþi Mustafa'dan daha iyi bildiðim için Beyrut'a deðil de Tahran'a gitmem gerektiðini, böylece olasý bir Dünya þampiyonluðunu ve tabii ki altýn madalyayý kaçýrdýðýmýzý söyleyip tartýþmýþlardý.

Akdeniz Oyunlarý’nda þampiyon olduðunuzda nasýl bir duygu yaþadýnýz ? Tabii ki çok sevindim. Serbest stilde altýn madalyayý aldýktan sonra greko-romen stilde de Bu da çok ilginç… Futbol, güreþin gerisinde rakiplerimi yenerek finale çýktým. Rakibim Mýsýrlý yani ! Þimdi neredeyse idi.. O zamanýn Mýsýr Röportaj: Bekir Demirað Milli sporumuz… Cumhurbaþkaný Cemal Evet. Aynen öyle… Abdünnasýr , Mýsýrlý ile Güreþçilerimizin yaptýðým final Dünya, Avrupa ve diðer karþýlaþmasýný þampiyonalarda hep ilk radyodan mý dinlemiþ, sýrada olmasý ve sürekli bizde yoktu ama altýn madalya kazanMýsýr'da vardý TV'den malarý gençliðin de bu mi izlemiþ ne.. Bunu; branþa yönelmesinde sonradan Beyrut'ta önemli pay sahibiydi. söylemiþlerdi bize. Ülkede nereye gitseniz Grekoromende hemen her ortamda hep finaldeki rakibim güreþçilerimizin baþarýlarý konuþulurdu. Mýsýrlý güreþçiydi. Beyrutlular Arap olduðu için Mýsýrlý güreþçiyi güçlü bir þekilde desteklediler. Sayýn Doðan… O günleri aynen yaþýyor ve Müsabaka baþa baþ geçerken son anda bir fýrsatýný yaþatýyor gibisiniz. Yanýlmýyorsam sizin hem bulup rakibimi oyuna getirdim ve müsabakayý serbest hem de greko-romen stilde kazandým. Rakibim Mýsýrlýyý yenip þampiyonluk þampiyonluðunuz vardý ? kürsüsüne çýktýðýmda mutluluktan uçuyordum ama Bravo Bekir yeðenim… Futbol kadar güreþte de sevincim kursaðýmda kaldý. bilgi sahibisin. Þimdiki meslektaþlarýndan benim bu durumumu bilen çýkmaz herhalde ? Evet doðru… Hayrola… Kürsüde ne oldu ki ? 1958'de Ýtalya'nýn Napoli þehrinde yapýlan turnuvaKürsüye çýktýk. Göndere ay-yýldýzlý bayraðýmýz da bir þampiyonluk daha elde etmiþtim. Beni 1959 çekilmiþ ve sýra Milli marþýmýza gelmiþti. Ben yýlýnda ise Beyrut'ta yapýlan Akdeniz Oyunlarýnda ikinci ve üçüncü olan güreþçilerin ellerinden tutarak 79 kiloda hem serbestte, hem de greko-romende jest olsun diye havaya kaldýrdým. Tam o esnada güreþtirdiler. Ýki ayrý stilde mücadele ederek ayný kürsüye taþ yaðmaya baþladý. Hiç kýpýrdamadým. þampiyonada hem greko-romende hem de serbest Ýstiklal Marþýmýzý sonuna kadar dinledim ve o taþ stilde tüm rakiplerimi yenerek altýn madalyayý yaðmuruna raðmen kürsüden inmedim. Rakiplerim kazandým. (Ziya Doðan, böylece ayný þampiyonada kürsünün altýna sýðýndýlar.. Yüce Mevlâ'nýn iþine iki farklý stilde altýn madalya kazanmýþ ender bakýn ki, bana tek taþ dahi isabet etmedi. Seyirciler sporcularýmýzdan biri olmuþtur. ) buna daha da öfkelendi. Kürsüye çýkýp beni indirmeye yeltendiler. Hiç oralý bile olmadým… Sayýn Doðan, nasýl oldu da ayný kiloda ve böyle önemli bir þampiyonada hem serbest, hem de Peki o esnada antrenörünüz veya takým greko - romen stilde güreþtiniz ? Baþka güreþçi arkadaþlarýnýz tepki göstermediler mi ? yokmuydu ki ? Hepsi de öyle þaþýrdýlar ki… Olduklarý yerde Vardý.. Olmaz olur mu ? Ýsmet Atlý vardý. Ýsmet ile kalakaldýlar. Marþ bitti, ben kürsüden indim. Yaþar tuttuðumuz güreþler hep berabere biter, ama sonuçDoðu beni kucakladý ve alnýmdan öptü. O sýrada ta tecrübesi nedeniyle onu tercih ederlerdi. Ama güvenlik güçleri de olaya müdahale edip kürsüye Ýsmet Atlý o sýralarda 87 kiloya çýkmýþtý. Ayný yýl taþ atan Arap seyircileri daðýttýlar.

66


GÜREÞ

SPORTiF

Peki bu olay Türkiye'de nasýl bir yanký yaptý ? Olayý radyodan duyan vatandaþlar ayaða kalkmýþlar. Hatta; Þanlýurfalý, Mardinli gençler hemen aralarýnda gruplar oluþturup " Gidip Beyrut'u basalým. Türk bayraðýna yapýlan saygýsýzlýðýn hesabýný soralým" diye Lübnan'a gitmek ve Beyrut'u basmak istemiþler. Jandarma-polis zor zaptetmiþ… Gazeteler büyük puntolarla verip bu hakareti unutmayacaklarýný ve Araplara kucak açýlmamasý gerektiðini yazmýþ.

kilom olan 79 kiloda ve serbest stilde mücadele etmekti.Greko- romende de üstün bir gayret gösterdim ama kilo vermem beni hayli yýpratmýþtý. Yine de Romen Bularko ile 3.lük maçýna çýktým. O sýralarda dünyada siyasi anlamda batý ve doðu bloklarý diye bölünme vardý. Doðu bloku ülkelerinin birbirini kollamalarýndan dolayý da maçý baþa baþ bitirmiþ olmama raðmen, sayý ile maðlup ilan edildim ve dünya üçüncüsü oldum. Peki bu durum sizi moralman etkiledi mi ? Hem de pek çok… Atina'dan sonra Yokohama'da bu ikinci büyük üzüntüyü yaþayýnca aktif sporculuk hayatýma son verme zamanýmýn geldiðini kendi kendime sorgulamaya baþladým. Ýþte ben bunlarý düþünürken, Almanya'dan aldýðým bir teklifle güreþ antrenörlüðü ve teknik adamlýðý görevi ile Almanya'ya gittim. Ýkamet ettiðim Freiburg kentinde 24 yýl aralýksýz olarak güreþçi yetiþtirdim.. Bunlar arasýnda dünya þampiyonluðu kazanmýþ güreþçiler de vardýr.

Sonrasýnda þampiyonluk var mý ? Yok, olmadý. 1960 yýlýnda ise bu kez Atina'daki Greko- Romen Avrupa Þampiyonasýnda yine 79 kiloda güreþtim. Rakiplerimi yenip finale çýktým. Bulgar Dobrov da ayný þekilde kazanýp finale kalmýþtý. Birbirimize ne oyun yaptýksa fayda etmedi ve yeniþemedik. O zamanlar yeniþemeyenler tartýya çýkartýlýr, kim daha hafif gelirse o þampiyon ilan edilirdi. Dobrov'la tartýya çýktýk. Ben rakibimden 150 gr. Evet sadece 150 gram daha aðýr geldiðim için Avrupa ikincisi ilan edildim. Bu duruma o kadar üzülmüþtüm ki, sonuçta bir çeþit hayata küstüm. 1960'dan sonraki birçok özel turnuvaya hem üzüntümden hem de kaburgamdaki rahatsýzlýktan katýlamadým. Ne yani aktif güreþe son mu verdiniz ? Verir miyim hiç ? Güreþ benim yaþam biçimimdi. Yýllar birbirini kovaladý ve ben 1963 yýlýnda yeniden Dünya Þampiyonasýnda ve Milli takým kadrosundaydým. Japonya'nýn Yokohama þehrinde yapýlan þampiyonaya tam 6 kilo verdirilerek 73 kiloda katýlmýþtým. Halbuki benim arzum, kendi

67

ZÝYA DOÐAN

Evet… Döndünüz ve hayat devam etti tabii. Güreþiniz de… Bekir yeðenim…Döndük ama evde bizi tatlý bir sürpriz bekliyordu. Ben Beyrut'ta þampiyonluk kürsüsünde iken bir oðlumuz olmuþ. Çifte mutluluk diyelim... Adýný o güzel þampiyonluðun anýsýna Zafer koyduk. Tek çocuðum olan Zafer Doðan yani.

Almanya'ya yalnýz mý gittiniz, eþinizle mi ? Yýl 1963 idi ve ailecek gittik... Freiburg Belediye Baþkaný güreþe meraklýydý. Benim bir çok karþýlaþmam hakkýnda malumatý vardý. Orada hem güreþiyor, hem de ayný zamanda antrenörlük ve teknik adamlýk görevini yapýyordum. Bu arada Almanlarýn meþhur güreþçilerinden Dietrich ile tanýþtýk. Çok iyi bir güreþçiydi. Almanya'da üç takýmý 1. Lige yükselttim. Çalýþtýrdýðým güreþçilerden Adolf Seger dünya þampiyonu oldu. Olimpiyatlarda derece yaptý.

Ailece gittik dediniz… Adeviye Haným'la nasýl evlendiniz ? Meþhur bir güreþçi oluþunuz bu evliliði kolaylaþtýrdý mý ? Görücü usulüyle evlendik. Birbirimizi tanýmýyorduk. Güreþçi oluþumun bu evlilikte artý bir katkýsý olmadý diyebilirim. Almanya'da ne kadar kaldýnýz ? Orada 20 yýla yakýn kaldým. Çok iyi bir dostluk ortamýmýz vardý. Eþim Adeviye ve oðlum Zafer'in de çevreleri hayli geniþti.

Sportif


GÜREÞ

SPORTiF

ZÝYA DOÐAN

Madem orada da iyi bir konumdaydýnýz, öyle ise vatana neden döndünüz ? Freiburg Belediye baþkaný bizi göndermek istemedi. Ama artýk yaþlanmýþtým. Gurbeti çekemiyordum açýkçasý.. Hasretlik iþte. Sonuçta Türkiye'ye döndük. Neden Kayseri'yi seçtiniz de baþka bir þehre mesela Ankara veya Ýstanbul'a yerleþmediniz ? Kayseri'ye dönüþ yapmadan kýsa bir sure önce Belediye Baþkaný Hüsamettin Çetinbulut, bizim milli güreþçi Ünver Beþergil'in arkadaþýymýþ. Beni yanýna götürdü. Hüsamettin Bey beni çok içtenlikle karþýladý, boynuma sarýldý. Durumu anlattým, "Baþkaným, gerçekçi olmak istersek Almanya'dan dönmek niyetindeyim. Ama nereye yerleþeceðim konusunda kararsýzým" dedim. ( O sýralarda Bolu Valisi Þükrü Kenanoðlu bey de benim Bolu'ya yerleþmemi ýsrarla istiyordu.) Belediye Baþkaný Sn. Çetinbulut bunu duyunca "Biz neciyiz ? Neye gücümüz yeterse, sana destek. Gel,Kayseri'ye yerleþ" dedi. Ben kesin dönüþ yapýp Hisarcýk'a yerleþtim. Bu arada Belediye þampiyon güreþçi olduðum için bana Kiçikapu'da bir büfe yeri ve çay bahçesi verdi. Bir sure sonra seçimler yapýldý ve Çetinbulut diðer Aday Niyazi Bahçecioðlu'na karþý kaybetti. Sizin büfe iþi ne oldu? Niyazi Bahçecioðlu bana ve iþime hiç dokunmadý. Melikgazi Belediye Baþkaný Þevket Bahçecioðlu bey aynen devam ettirdi. Uzun vadeli sözleþme bile yaptý. Bir seçim daha oldu ve Melikgazi Belediye Baþkanlýðýna Mehmet Özhaseki getirildi. Özhaseki bizim iþimizi bozdu. Yerimizi yýktýlar. Bir yerde ikili oynadýlar. Orasý halen benim üzerimde görünüyor. Beni harcamamalarý gerekirdi. Bunun vebalini yapanlar çeksin.

anmýþýmdýr" dedi. Ama gerçek olan þu, iyi günde omuzlayanlar ihtiyarlýk zamanýnda ortada yoklar ! Allah'a þükür muhtaç deðilim. Ama insan dostluklarýn sürmesini aranýlýp sorulmasýný istiyor. Hem çalýþýp hem de güreþi bir arada nasýl götürdünüz ?. Almanya öncesinde Sümer Bez Fabrikasýnda da çalýþtým. Bir taraftan da güreþiyordum. Milli maçlar için devamsýzlýk yaptýðýmdan iþten çýkarýldým. 1956 yýlýnda Budapeþte'de Dünya Üçüncüsü olduktan sonra Adriyatik Þampiyonasý'nda da birincilik elde etmeme, büyük baþarýlara imza atmanýn gururunu yaþamama raðmen, çalýþýp ekmek parasýný kazandýðým Kayseri'ye gelince beni adeta þoka uðratan bir durumla karþýlaþtým.. Sümerbank Fabrikasý'nda devamsýzlýktan iþimden atýldýðýmý öðrendim. Zamanýn Sümer Bez Fabrikasý Müdürü Ýbrahim Etçioðlu, beni iþe gelmediðim gerekçesi ile iþten çýkartmýþ. Milli bir güreþçiyim ve bana yapýlana bakýn ? Çok üzüldüm.. Sonradan araya giren Personel Þefimiz Rauf Bey, fabrika müdürünün kulaðýna bir þeyler fýsýldamýþ ve "Kardeþim, sen ne yapýyorsun ? Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Ziya böyle bir þekilde iþten atýlýr mý ? Bu fiyasko Ankara'da bir duyulursa, ne sen kalýrsýn burada, ne de ben" diye çýkýþmýþ. Tabii beni tekrar iþe aldýlar ama burukluðum geçmedi ve Sümer'den ayrýlarak Kayseri Þeker Fabrikasýna girdim. Þekerspor güreþ takýmýný kurduk. Orada güzel yýllarým geçti. Zaten 1956 yýlýnda Milli takýma Kayseri Þekerspor'dan gitmiþtim.

Kontratta ne yazýyordu ? Saðlam olsa, seni çýkartamazlar ve iþ yerini yýkamazlardý… Sözleþmede "Burasý þampiyon güreþçimiz Ziya Doðan'a verilmiþtir. Yoksulluða düþmesin, gelecekte sýkýntý çekmesin. Geçimini saðlasýn" deniyordu. Büfem ve çay bahçem yýkýlýnca dava açtým ve kazandým. Ama üstüne de düþmedim. Bu vefasýzlýk örneðini içimde sakladým bir anlamda.

Sportif

Bu olaydan sonra sizi hiç arayan olmadý mý ? Oldu. Mustafa Yalçýn bey ve arkadaþlarý ziyaretime geldiler. Çok sonralarý da Valimiz Osman Güneþ beyle görüþmem oldu. Beni gençliðimde köylerindeki bir karakucak güreþinde izlemiþ. "Baba.. Güreþ için yapamayacaðým þey yok. Ben sizi ortaokula gittiðim sýralarda seyretmiþtim. O zamandan beri sizi hep saygýyla ve övgüyle

68


GÜREÞ

SPORTiF

Yani böylece rahat çalýþabileceðiniz yeni bir ortam bulmuþ oldunuz ? Orada çok uygun bir ortam buldum. Bu kulüp sayesinde Kayseri'nin güreþteki önemi giderek arttý. Öyle ki yurt dýþýndan takýmlar bile Kayseri'ye güreþ müsabakalarý yapmak için gelmeye baþladý. Takýmda kimler vardý ? Kimler yoktu ki ? Ünver Beþergil, Ýzzet Büyük, Fethi Mete, Abdi Akkan ve Mustafa Sever gibi arkadaþlarýmla Türkiye Þampiyonalarýnda çok iyi dereceler elde etmeyi baþardýk. Peki Sayýn Doðan… Günümüzde Ata sporumuz güreþe niçin ilgi yok denecek kadar az ? Baþarý gelmeyen bir spor branþýna kim heves eder ki ? Tabii bunun bir de ekonomik yönü var. Gençler þimdi niçin futbolcu olmak için çalýþýyorlar ? Tabii ki þöhret ve para için ! Ama þahsen Kayseri'de iyi bir yapýlanma ile güreþ sporunun eski görkemli günlerine döneceðini savunuyorum.

ZÝYA DOÐAN

Güreþi bir jübileyle býrakmýþtýnýz . Kimler katýlmýþtý jübilenize ? Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda yaptýðým jübilede aslýnda Dünya þampiyonumuz Ahmet Ayýk ile güreþecektim. Ama bir özür beyan edip gelemedi. Rahmetli Ahmet Gazi Ayhan ve eþi Yýldýz Ayhan jübileme renk kattýlar. Güreþseverler bu jübilemde beni yalnýz býrakmayýp alkýþlarla uðurladýlar..

Sayýn Doðan, aslýnda canlý tarihsiniz. Herhalde ilk uluslararasý güreþinizi hatýrlýyorsunuzdur ? (Gülerek baþýný sallýyor ...) Hatýrlamaz olur muyum hiç ? Hem de dün gibi.1953 yýlýnda Japon Güreþ Milli Takýmý, Türk Milli Takýmý ile maç yapmak için Ýstanbul'a gelmiþti .Ben de Ýstanbul birincisi olarak Ýstanbul Karmasýnda bulunmaktaydým. Önce Türk Milli Takýmý ile maç yapan Japonlar, müsabakalarý 5-3 kaybetti. Sonra da bir de Ýstanbul Karmasý ile Japonlarýn maç yapmasý uygun görüldü. O zaman bizi çalýþtýran Koç Ahmet öyle iddialý kiii.. Japonlara meydan okuyordu. Hatta daha ileri giderek Japonlarý 7-1 yeneceðimizi iddia etmiþti. Hani derler ya, "Büyük lokma ye, ama büyük konuþma" diye. Ýþte öyle oldu ve müsabakalar baþladý. Milli müsabakalarý kaybeden Japonlar ilk dört maçý ard arda kazanýp 4-0 öne geçmezler mi ? Antrenörümüz Koç Ahmet, hýrsýndan kendini yiyor. Öylesine üzülüyor ki.. Hafif sýkletleri kaybeden Ýstanbul Karmasý kalan dört müsabakayý da alarak durumu 4-4 'e getirdi. Böylece de ikili müsabakalar berabere bitti. O gün ben 79 kiloda güreþiyordum. Japon rakibimi tuþla yenmiþtim ve o gün müsabakalardaki tek tuþla galibiyeti elde eden sporcu ben oldum. O zamanki kural gereði benim bu tuþumla Ýstanbul Karmasý Japon Milli Takýmý karþýsýnda galip sayýldý. Bir de 150 gr. fazlalýkla kaybettiðim þampiyonluðu ömrüm oldukça unutamam. Mümkünatý yok, unutamam.(Gözleri dolu dolu oluyor...)

Ailede baþka sporcu var mý ? Var var... (Yanýmdaki Sebahattin Doðan'ý iþaret ederek ) Yeðenim Sebahattin var kaleciydi. Ablasý Ayfer Doðan iyi bir atletti. 3000 metre koþardý. Pansu Þekerspor'un þu anki kalecisi torunum Zeyyat Doðan var. Sizi en mutlu eden olaylardan birini bizlere aktarýr mýsýnýz ? Duygusal olarak þunu söyleyim ki, birincisi benim adýma ve doðum yerim olan Bünyan-Tuzhisar'da Sayýn Mustafa Eraslan tarafýndan düzenlenen Karakucak güreþleridir. Ýkincisi de ortaokullar ve liselerde hayatýmýn ders olarak okutulup incelenmesi olmuþtur. Sayýn Eraslan da Bünyan'lý yani hemþehrimizdir. Kendisine müteþekkirim.

69

Sizinle böyle bir söyleþide bulunduðum için kendimi mutlu sayýyorum Ziya Amca... Saðolasýn. Dergimiz SPORTÝF adýna size uzun ömürler diliyor ve teþekkür ediyorum. Asýl ben teþekkür ederim Bekir yeðenim.Yýllar sonra beni buluyor ve röportaj yapýyorsun. SPORTÝF Derginiz aracýlýðýyla tüm hemþehrilerime sonsuz selamlarýmý iletiyor ve saygýlarýmý sunuyorum. Saðolun...Varolun.

Sportif


AMATÖR

SPORTiF

Kar, futbol maçlarýnýn tehir olmasýna neden oldu

Dýþ Saha’da K AYAK keyfi F

utbol Ýl Temsilciliði yaptýðý yazýlý açýklamayla geçen hafta oynanmasý gereken tüm amatör maçlarýn ileri bir tarihe ertelendiðini bildirdi. Erteleme nedeni ise, yoðun kar yaðýþýnýn ve sahalarýn durumunun sporcu saðlýðý açýsýndan engel oluþu.. Maçlarýn oynanacaðý sahalara giden muhabirimiz Ýlyas Kaplan, yer yer 30 cm'yi aþan karda futbol oynamanýn deðil yürümenin bile zor olduðunu gösterdi.

Kayak yaptý..

K

ayseri Amatör futbolunun kalbi olarak bilinen Sümer Stadý 1 ve 2 no.lu sahalarýyla, Atatürk Dýþ Saha, þu durumda herhalde futbol oynanamaz, ama çok güzel kayak yapýlýr. Nitekim arkadaþýmýz kayak malzemeleriyle bu sahalarda kayak yaptý. Denemeler umulandan çok baþarýlý geçti.

Sportif

70


SPORTiF

AMATÖR

Amatörler O’ndan sorulur! Amatör camiada herkesin sevip saygý gösterdiði Süleyman Özçýnar, yýllarýný futbola adadý.. O, Amatör Futbolun “Sevimli Dede”si.. Kýsa adý KASKF olan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, amatör sporun kalbinin attýðý ve bunu yönlendiren bir birim olarak bilinir. Baþkan Musa Soykarcý dýþýnda bu birimin sekreteryasýný yürüten eski futbolculardan Süleyman Özçýnar'ýn KASKF'deki yükü ise epeyce aðýr. Özçýnar Pazartesi sabahý erken saatlerden itibaren baþladýðý koþuþturmacasýna Pazar akþamlarý kendini evine attýðý ana kadar devam eder. Çünkü, Kayseri ASKF'nin sekreteryasý ondan sorulur. Amatör maçlarý programlamak ve ilgili birimlere ulaþtýrmak, tescil edilen maç sonuçlarýný açýklamak gibi bir görevi vardýr. Yýllarýný sporun içinde daha doðrusu futbolla haþýr-neþir olarak geçiren Süleyman Özçýnar, amatör futbolumuzun babasý konumunda.Camiada hemen herkesten saygý görür ve sevilir. Zaten o babacan kimliðiyle bunu çoktan haketmiþtir bile...

Bu kez olacak ! Pansu Þekerspor Kulüp Baþkaný Tahir Durmuþ, bu sezon mutlu sona ulaþacaklarýný ve 3. Lig’e yükseleceklerini iddia etti. Kollar sývandý..

P

ansu Þekerspor, bu sezon 4. kez 3. Lige yükselebilme mücadeli veriyor. Kayseri Süper Amatör Küme’de yýllardýr üst üste þampiyon olmasýna raðmen bir türlü arzu ettiði 3. Lig’e çýkamayan YeþilBeyazlýlar, hýrslý bir yönetim ve teknik heyet ile kollarý sývadý...

Baþkan iddialý..

T

ecrübeli Baþkan Tahir Durmuþ, iyi niyetli bir teknik heyet ve hýrslý bir futbolcu kadrosu ile ligde baþarýyý kovaladýklarýnýn altýný çizerek, “Ýnanýyorum ki, bu sezon yine Kayseri’de þampiyon oluruz. Ancak, bizim hedefimiz 3. Lig’e çýkmak. Artýk, mutlu sona ulaþmak istiyoruz. Bu kez bunu baþaracaðýmýzý düþünüyorum ve çok istiyorum. Camiamýzýn da desteði ile Pansu Þekerspor’u 3. Lig’e taþýyacaðýz” dedi..

71

Sportif


KiCK BOKS

SPORTiF

Kiraz Þahin, yeni yýlda hedeflerine ulaþmak istiyor Röportaj: Semra ÇAKMAK

Kiraz Þahin kimdir, kendini tanýtýr mýsýn ? 1987 Kayseri doðumluyum. Erciyes üniversitesi beden eðitimi spor yüksek okulu spor Yöneticiliði 3.sýnýf öðrencisiyim.

Sportif

Mücadele sporlarýna nasýl baþladýðýný anlatýr mýsýn? Spora ilk 11 yaþýnda baþladým. Ablam TaeKwonDo'ya gidiyordu. Ben onun sayesinde TaeKwonDo ile yola çýktým daha sonra hem ayak hem de yumruk olan Kick Boks sporunu yapmaya baþladým onunda beraberinde Muay Thai (tekme, yumruk, diz ve dirsek) adlý sporu yapmaya baþladým. Bu spor branþlarýnda bir çok baþarý elde ettim.

Baþladýðýnda bir hedefin varmýydý? Tabiî ki dünya þampiyonu olmaktý..dünyada Türkiye yi en iyi þekilde temsil edip, bayraðýmýzý göndere çekip istiklal marþýmýzý tüm dünyaya dinletmekti." Baþarýlarýndan bahsedermisin? 2003 yýlýnda bu yana Kick Boks, Muay Thai (Tayland boksu )'de, TaeKwonDo'da bir çok Türkiye Þampiyonluklarým var. Türkiye þampiyonalarýnda hiç yenilgim yok. 2003 yýlýnda Rusya'nýn Kalýnýngrand kentinde Muay Thai Gençler Dünya Þampiyonu oldum.. Tayland'ýn Bankok kentinde 2004 yýlýnda yapýlan þampiyonada Muay Thai Gençler Dünya Kupasý'nda

72


KiCK BOKS

SPORTiF

birinci oldum.. 2004 yýlýnda Ýsviçre'de yapýlan Kick Boks Büyükler Dünya Þampiyonasý'nda Full Contact dalýnda Dünya üçüncüsü oldum.. Yine ayný þampiyonada Lov Kick Dünya üçüncüsü oldum.. 2005 yýlýnda Rusya'nýn baþkenti Moskova'da yapýlan Kick Boks Büyükler Dünya Þampiyonasý'nda Heart Contac Dünya þampiyonluðunu elde ettim. Yine ayný yerde Kick Boks Büyükler Dünya Þampiyonasý Semii Contac dalýnda dünya ikincisi oldum.. Bankok'ta 2006 yýlýnda düzenlenen Muay Thai Büyükler Dünya Þampiyonasý'nda 3. olarak bronz madalya elde ettim.. Kiraz, Þampiyonalara nasýl hazýrlanýyorsun ? Çok iyi bir çalýþma kadromuz var. Bu konuda çok þanslý olduðumu düþünüyorum. Çünkü Kayseri'de Özay Spor kulübü gibi bir spor salonunda antrenman yapýyorum ve Türkiye'nin en iyi hocalarýndan milli takým teknik direktörü, milli takýmlar antrenörü ve Özay sporun ve Mücadele sporlarýnýn kurucusu olan Orhan Özaktý ve ayný zamanda Kick Boks Milli Takým antrenörü Reþit Kaya ve TaeKwonDo Milli Takým antrenörü Özgür Armaðan Polat Gibi deðerli antrenörler çok elit bir eðitim kadromuz bulunmakta.. Bu da haliyle kaliteyi yüksekte tutuyor. Yaptýðýn spor bir bayan için zor mu ? Hayýr, hiç zor deðil. Ben özellikle bayanlarýn yapmasý gerektiðini düþünüyorum. Öncelikle kendinize öz güveniniz geliyor. Biliyorsunuz ki kap kaç olaylarý baya gündemde özellikle büyük þehirlerde bu daha fazla. Çalýþan bayanlar akþam evlerine geç saatlerde gidebiliyorlar. Kendilerini korumalarý için gerekli diye düþünüyorum. Spor yapmak okulunu etkiliyor mu? Bazen etkileyebiliyor. Çünkü gündüz okula gidiyorum akþamda antrenman yapmaya. Bu sorun deðil ama maç dönemleri oluyor kampa gitmem gerekiyor tabi hemen arkasýnda dünya þampiyonasý veya Avrupa þampiyonasý oluyor. Bazen bu maçlarýn tarihleri okuldaki sýnavlarla ayný tarihe geliyor. Sizde tahmin edersiniz ki. Bir yandan dünya þampiyonasý gibi büyük maça

73

hazýrlanýrken bir yandan da sýnavlarý yetiþtirmeye çalýþmak baya zor. Aslýnda bu yönde eðitim alan ve neredeyse yaptýðým sporla sürekli bir eðitim alan ve okuyan, beden eðitimi ve spor yüksek okulunun örgencisi olarak bu sorunu yaþamaktayým.. Bu sorun sanýrým tüm amatör sporcularýn sorunu. Bu sorunumuza yetkililerin bir çözüm bulmasý gerekir. Aksi takdirde hem okulumuzdan hem de yaptýðýmýz sporumuzdan uzaklaþmaktayýz. Çünkü bir sporcu kolay yetiþmiyor. Baþarýnýzýn arkasýndaki sýr nedir? Tabi bu baþarýlar tek baþýna alýnmýyor. Özay Spor Kulübü kurucusu Kick Boks teknik komite baþkaný ve milli takýmlar antrenörü ve benim antrenörüm olan Orhan Özaktý, beni bu maçlara en iyi þekilde hazýrlamýþ, maddi ve manevi olarak her zaman desteklemiþtir. Her baþarýmýn altýna imzasýný atmýþtýr. Sporu býrakýnca neler yapmayý düþünüyorsun ? Bir þampiyonun en büyük hayali bence kendi gibi Þampiyon yetiþtirmektir diyorum. Þimdiden hafta sonlarý minik örgencilere ve bayanlara özel dersler vermekteyim. Hedeflerimden birisi de bunu ilerletip þampiyon sporcu yetiþtirmektir. Bir de yöneticilik bölümünde okuduðum için federasyon veya gençlik spor bünyesinde iyi bir yönetici kadrosuyla görev yapýp bilgi ve becerilerimi aktarmak istiyorum. Ýnþallah baþarýrsýn.. Bu güzel söyleþi için teþekkür ederim.. Bende teþekkür ederim.. Sizlerin vasýtasý ile Kayseri halkýnýn ve spor camiasýnýn yeni yýlda hedeflerine ulaþmasýný, saðlýk ve huzur dolu yaþamalarýný diliyorum..

Sportif


KAYAK

SPORTiF

Erciyes'in zirvesinde rafting ve su kayaðý gösterisi nefes kesti..

Sportif

Erciyes Daðý'nda kayak hocasý Mehmet Eðlenceoðlu ve raftingci Hamza Aktaþ, karda rafting ve su kayaðý gösterisiyle adeta Akdeniz'i Erciyes'in zirvesine taþýdý. 2 bin 550 metre yükseklikteki Orta istasyonda Hamza Aktaþ, þiþme botla, Mehmet Eðlenceoðlu ise, Jetski ile muhteþem bir kayak gösterisi sundu. Erciyes daðý, özellikle hafta sonlarý kayak severlerin akýnýna uðrarken, ilginç gösteriler de ilgiyle izleniyor. Tekir Yaylasý'nda kayak yapanlarýn yaný sýra, 2 bin 550 metre yükseklikteki þov amaçlý gösteriler de nefes kesiyor. Kayak hocasý Mehmet Eðlenceoðlu, jetski'nin arkasýna baðladýðý halatla karlarýn üzerinde su kayaðý yaparken, raftingci Hamza

Aktaþ da, 8 yaþýndaki Fatma Saðlam'la birlikte 2 kiþilik þiþme botla (Daki) karda rafting yaptý. Erciyes'i renklendirmek ve kayakseverleri daða çekmek için gösteri amaçlý rafting ve jetski ile su kayaðý yaptýklarýný belirten Eðlenceoðlu ve Aktaþ, "Erciyes daðý, kayaðýn her türüne uygun pistlere sahip. Kayak ve snowboardun yaný sýra deðiþiklik olsun diye kar üzerinde rafting ve su kayaðý yaptýk. Bir anlamda Akdenizi, Erciyes'e taþýdýk" dediler. Kar üzerinde rafting ve su kayaðýnýn tehlikesi bulunmadýðýný da belirten ikili, "Kayak belki de en keyifli spor dalý. Biz bunu daha da keyifli hale getiriyoruz" diye konuþtular.

74


''Özgürlüðe kanat açan bir büyü ..

KAYAK - D AÐCILIK ve S NOWBOARD MALZEMELERÝ

Sivas Caddesi (Stadyum karþýsý) Birkan Sokak No: 17/B KAYSERÝ TEL: 0090 352 222 47 16 ERCÝYES TEL: 0090 352 342 20 50


MiZAH

SPORTiF

Biraz da gülelim... KÖÞEDE BEKLEDÝM.. ÇIKINCA DA TEPSÝYLE KAFASINA VURDUM..

ÝYÝ DE YANINDA SÝLAHIN VE BIÇAÐIN VARMIÞ.. NEDEN TEPSÝ ?..

BÝR YERDE OKUMUÞTUM.. ÖYLE YAPINCA TEPSÝ MÜDAFADAN AZ CEZA ALINIYORMUÞ..

Karikatürler..

HEPSÝ MÜDAAFA DEÐÝL MÝ SONUÇTA..

Sportif

AMA YÝRMÝ YIL ÇOK FAZLA.. BÝLSEYDÝM YANIMDA HAFÝFLETÝCÝ SEPETLER GETÝRÝRDÝM..

NEFSÝ MÜDAAFA OLMASIN ? YAZ KIZIM.. SANIÐIN YÝRMÝ YIL HAPSÝNE..

76


MiZAH

SPORTiF

KAYSERÝLÝ AKLI.. Oðlu, Kayserili babasýndan para ister: -"Baba 500 bin lira verir misin?" Baba : -"400 bin mi? Naapcan lan 300 bini. 200 bin neyine yetmiyor.. Al sana 100 bin yeter" der ve çýkartýp 50 bin lira verir. Oðlu piþkin piþkin güler: -"Bana zaten 50 bin lira lazýmdý" der. Baba'nýn yanýtý : -"Bak kerataya, iyi ki sahte para vermeþim. Yoksa parmak kadar çocuk kazýklayacaktý beni..."

Bizim takýmý seyredeceðim

Spor Fýkralarý

numaralý mý? Gözlüklerin arkasý.. Hayýr.. Kale

Temel maç seyretmek için stadýn giþesine gelmiþ. Giþe memuruna sormuþ: -Bilet ne kadar? -Beþ milyon Temel iki buçuk milyon uzatmýþ. Giþe memuru: -Beþ milyon dedik ya kardeþim! Temel: -Ben sadece bizim takýmý seyredeceðim. Öbür takýmý seyretmeyeceðim.

Dokuz köyden kovuldum.. Ben de þehire taþýndým !! 77

Sportif


ABONELÝK

SPORTiF

ABONELÝK FORMU Sevgili Okurlarýmýz.. Dergimizin tarafýnýza iletilmesi için aþaðýdaki formu doldurup tarafýmýza iletmeniz yeterli olacaktýr.. Adý - Soyadý Mesleði Yaþý Adresi

: : : :

Dergi Bedeli

: 5 YTL.

Yýllýk Abode Bedeli

: 50 YTL..

DERGi iSTEK FORMU Sevgili Okurlarýmýz.. Dergimizin arzu ettiðiniz sayýsýný tarafýmýzdan tedarik edebilmek için aþaðýdaki formu doldurup tarafýmýza iletmeniz yeterli olacaktýr..

Sportif

Adý - Soyadý Mesleði Yaþý Adresi

: : : :

Talep ettiðiniz sayý

:

Ücreti

: 10 YTL.

78


Ýnþaat Turizm Gýda San. Tic. Ltd. Þti.

www.teginyapi.com Yeni Sanayi 70. Sokak No: 10 KAYSERÝ Tel & Fax: 0.352.332 10 13 (3 hat)


Yeni maðazamýzda, yine, yeni fikirlerimizle, yanýnýzda olmaya, size mutluluk, keyif ve rahatlýk sunmaya devam edeceðiz.. ÝSTÝKBAL EV CONCEPT Orta Anadolu Fabrikasý Arkasý Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarý Aný Sok. No: 1-2 Tel: 330 51 81 pbx Melikgazi - Kayseri

Boydak

www.istikbal.com

Kayseri Sportif 06  

Ocak-2008 6.Sayı

Kayseri Sportif 06  

Ocak-2008 6.Sayı

Advertisement