Page 1

SPORSEVERLERiN GERÇEK ADRESi ARALIK 2007 - FiYATI: 5 YTL

z Mehmet Eren gidecek mi? z Bu Makbule de kim.. z Bedir : Görevden kaçmam.. z Erciyesspor’un hedefleri.. z TED Kolejispor coþtu..


TEL: 0.352. 337 57 00 - 337 22 00


MEHMET EREN GERÇEÐÝ Kayserisporlu Mehmet Eren ile çok özel sohbet..

YIL: 1 SAYI: 5

10

AY: ARALIK-07

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MÜKREMÝN YIKILMAZ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ YÜKSEL YIKILMAZ GENEL KOORDÝNATÖR YAVUZ YIKILMAZ EDÝTÖRLER BEKÝR DEMÝRAÐ SEBAHATTÝN DOÐAN KATKIDA BULUNANLAR AYHAN BAYNAL FARUK AYDEMÝR RECEP KEBAPCI ALÝ DOÐAN HABER MERKEZÝ ÝLYAS KAPLAN ÜLFET TURAN ZEKÝ KAYNAK NACÝ ÞEKER SEMRA ÇAKMAK ÝDARE MERKEZÝ Serçeönü Mahallesi Ahmetpaþa Caddesi Çiçek Ýþ Merkezi Kat: 3 No: 14/9 KOCASÝNAN-KAYSERÝ TEL: 0.352. 231 29 57 - 231 29 58 FAKS: 0.352. 222 44 37 E-POSTA sportifdergisi@hotmail.com GRAFÝK-TASARIM Kayseri Tempo Gazetesi MONTAJ-BASKI ORKA MATBACILIK Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde No: 11 KAYSERÝ YAYIN TÜRÜ Kayseri Tempo Gazetesi’nin Aylýk Ücretli Ekidir.. Dergide yayýnlanan yazý ve fotoðraflar izin alýnmaksýzýn kullanýlamaz..

DOÐRU YOLDA DEVAM Usta gazeteci Metin Sönmez, Kayseri medyasýný anlattý..

22 KUPADA YARI FÝNAL HEYECANI Kayserispor, Türkiye Kupasý’nda yarý finale yükselir..

SOYKARCI GÖREVÝ BIRAKIYOR KASKF Baþkaný Musa Soykarcý’dan bilinmeyenler..

36

18


BU KIZI TANIYAN VARMI? Bu þirin bayaný, bu halde hiç görmediniz. Tanýyabildiniz mi?

58 KÜRKÇÜ DÜKKANINA GERÝ DÖNDÜLER Bir zamanlarýn profesyonelleri þimdi amatörde oynuyor..

BU PÝSTTE KAYILIR

BEDÝR BAÞKAN ANLATTI Eski Baþkan Erol Bedir’den Erciyesspor gerçeði..

64

Kayseri, artýk buz pistine kavuþtu.. Büyük ilgi var..

28

66

HEDEF: SÜPER LÝG K.Erciyesspor Yöneticisi Beluk, lig hedeflerini anlattý

COKER 25 YAÞINDA Monique Coker doðum gününü salonda kutladý

57

50

KAYSERÝ ONUNLA GURUR DUYUYOR Kayseri’nin tek bayan hakemi Sevgi Ölker, alkýþ alýyor

70

MELÝKE 12’DEN VURUYOR Melike Atýcý, madalyalarla dolu spor hayatýný anlattý

72


MEHMET EREN GERÇEÐÝ Kayserisporlu Mehmet Eren ile çok özel sohbet..

YIL: 1 SAYI: 5

10

AY: ARALIK-07

ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MÜKREMÝN YIKILMAZ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ YÜKSEL YIKILMAZ GENEL KOORDÝNATÖR YAVUZ YIKILMAZ EDÝTÖRLER BEKÝR DEMÝRAÐ SEBAHATTÝN DOÐAN KATKIDA BULUNANLAR AYHAN BAYNAL FARUK AYDEMÝR RECEP KEBAPCI ALÝ DOÐAN HABER MERKEZÝ ÝLYAS KAPLAN ÜLFET TURAN ZEKÝ KAYNAK NACÝ ÞEKER SEMRA ÇAKMAK ÝDARE MERKEZÝ Serçeönü Mahallesi Ahmetpaþa Caddesi Çiçek Ýþ Merkezi Kat: 3 No: 14/9 KOCASÝNAN-KAYSERÝ TEL: 0.352. 231 29 57 - 231 29 58 FAKS: 0.352. 222 44 37 E-POSTA sportifdergisi@hotmail.com GRAFÝK-TASARIM Kayseri Tempo Gazetesi MONTAJ-BASKI ORKA MATBACILIK Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde No: 11 KAYSERÝ YAYIN TÜRÜ Kayseri Tempo Gazetesi’nin Aylýk Ücretli Ekidir.. Dergide yayýnlanan yazý ve fotoðraflar izin alýnmaksýzýn kullanýlamaz..

DOÐRU YOLDA DEVAM Usta gazeteci Metin Sönmez, Kayseri medyasýný anlattý..

22 KUPADA YARI FÝNAL HEYECANI Kayserispor, Türkiye Kupasý’nda yarý finale yükselir..

SOYKARCI GÖREVÝ BIRAKIYOR KASKF Baþkaný Musa Soykarcý’dan bilinmeyenler..

36

18


BU KIZI TANIYAN VARMI? Bu þirin bayaný, bu halde hiç görmediniz. Tanýyabildiniz mi?

58 KÜRKÇÜ DÜKKANINA GERÝ DÖNDÜLER Bir zamanlarýn profesyonelleri þimdi amatörde oynuyor..

BU PÝSTTE KAYILIR

BEDÝR BAÞKAN ANLATTI Eski Baþkan Erol Bedir’den Erciyesspor gerçeði..

64

Kayseri, artýk buz pistine kavuþtu.. Büyük ilgi var..

28

66

HEDEF: SÜPER LÝG K.Erciyesspor Yöneticisi Beluk, lig hedeflerini anlattý

COKER 25 YAÞINDA Monique Coker doðum gününü salonda kutladý

57

50

KAYSERÝ ONUNLA GURUR DUYUYOR Kayseri’nin tek bayan hakemi Sevgi Ölker, alkýþ alýyor

70

MELÝKE 12’DEN VURUYOR Melike Atýcý, madalyalarla dolu spor hayatýný anlattý

72


YORUM

SPORTiF

AHLAKSIZLAR ! Futbol sahalarýnda artýk ne terbiye ne Þunu, bana kim açýklayabilir.. ahlak kalmýþ !.. Aðzý olan konuþmaya Antrenmanda hocasýnýn verdiði direktifleri baþlamýþ.. Bir vuruþlarý ile milyon dolarlarý yerine getirmediði için azarlanan bir ceplerine indirenler, acaba aðza futbolcu, teknik direktörünün yüzüne alýnmayacak hakaretler ile bu parayý küfür ediyor.. helal ettiriyorlar mý ?. Futbol maçýnda antrenörü tarafýndan, Ulu Önder ne güzel söylemiþ.. sergilediði futbol beðenilmeyip oyun dýþý "Ben Sporcunun Zeki, Çevik, Ayný býrakýlan futbolcu, "Allah belaný versin" Zamanda Ahlaklýsýný Severim" diye.. diye beddua edebiliyor !.. Diline saðlýk Mustafa Kemal Paþam.. Nasýl bir futbolcu mantalitesidir ki, Diline saðlýk ama, þöyle bir hafta sonu kendisine o formayý verip de sahaya süren statlarda, býrakýn tribünleri saha teknik direktörüne böylesine aðýr bir içerisinde birbirlerine küfür eden hakarette bulunabiliyor. futbolcularý þöyle bir duysaydý, O Teknik direktör deðil mi ki, acaba Atam, çok daha uygun futbolcuyu o takýma transfer bir veciz söylermiydi ?. ettiren !.. O teknik direktör Ailelerinin geçimini deðimlidir ki futbolcuyu sahaya saðlamak, ülke futboluna da süren !.. O teknik direktör de katkýda bulunmak için büyük futbolcu gibi ekmeðini çaba sarfedip futbolcu kazanmanýn peþinde olan bir kimliðine bürünen yüzlerce kiþi, Türk evladý deðil mi ?.. niye birbirlerine ana avrat Kutsal kitabýmýz Kuran-ý küfür edip, beddua eder ki ?.. Yüksel YIKILMAZ Kerim'in hangi sayfasýnda Bir ülkenin reklamý en güzel kayseritempo@hotmail.com hangi satýrýn da küfrün ve þekilde spor aracýlýðý ile saygýsýzlýðýn yeri.. yapýlmýyor mu ?.. Ülkemizin ekonomisine Hem saygýsýzlýk yapýp hem de katkýda bulunan ve binlerce kiþiyi günahkâr olan Türk futbolcusu acaba ne istihdam eden insanlarý spora yönlendirip zaman aklýný baþýna alacak.. Bu çirkef sponsor olmalarý için kýrk takla atarýz.. davranýþlarýn kime ne zaman faydasý oldu Ama, dönüp de sporcularýn neler ki bundan sonra olsun.. yaptýðýna hiç bakmayýz.. Çene.. Çene.. Çene.. Yüzde 70'in üzerinde Müslüman Türk Diyorum ki; çeneleri kadar ayaklarýný insanýnýn yaþadýðý Türkiye'de, hiç de iyi konuþtursa Türk futbolcusu, sanýrým örnek teþkil etmiyorlar.. Zaten, dünyayý sallar.. Kupalarý koyacak müze önümüzde öylesine bir gençlik var ki.. bulamaz.. Ama maþallah, çeneler Öylesine tehlikeli bir jenerasyon geliyor ki.. 1 numara.. Kavgaya, kem söze geldim mi, Düþman baþýna.. Ne örf kalmýþ ne üstümüze yok.. Peki ya sonrasý.. ananelere baðlýlýk !.. Varsa yoksa günü Ona buna çamur atmak.. Üste çýkmaya kurtarma adýna çirkeflikler, çalýþmak.. düzenbazlýklar ve ahlaksýzlýklar !.. Yok arkadaþ yok.. Bu bize göre deðil !. Bir de bunlara, futbolcularý gýpta ile Böyle, ne Türk sporcusu, ne de Türk izleyen gençlerimiz olunca.. Bunun önünü evladý olur.. Çok sýradan oldu bu söz ama, almak çok zorlaþýyor.. bir kez daha söylemek istiyorum.. Eðitim Zaten saha içerisinde, binlerce insanýn Þart.. Bu eðitimi kim nerede nasýl verecek önünde böðürerek sahaya tükürmekle bu bilmiyorum ama; gidiþatýn hiç de iyi ateþ körükleniyor.. olmadýðýný söylemek isterim..

7

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Nostalji

(Foto : Bekir DEMÝRAÐ’ýn arþivinden)

Ateþ Muammer’in penaltý golü ortalýðý karýþtýrdý

Kayserisporlu Ali Turan’ýn babasý Mehmet Turan, “Bu kadar da atýlmaz ki” deyip býçakla sahaya girer..

S

Ateþ Muammer

üper Lig temsilcimiz Kayserispor bir ara üçüncü lige kadar inmiþti. Ama daha sonra üst üste þampiyonluklar yaþayarak önce ikinci lige oradan da 1. Lige çýkmayý baþarmýþtý.Sancýlý bir dönem geçiren sarý-kýrmýzýlýlarýn özellikle üçüncü ligden çýkýþlarýnda K.Erciyesspor'un büyük katkýsý olmuþtu.1990-91 sezonunda 3.Ligde ayný grupta yer alan iki hemþehrinin mücadelelerinden Kayserispor galip ayrýlýrken, Atatürk Stadýnda oynanan ve 7-0 sarý-kýrmýzýlýlarýn galibiyetiyle biten maçta tam 5 gol kaydeden (Ateþ) Muammer'in

Sportif

penaltýdan kaleci Emin Aydoðan'a attýðý gol sonrasýnda sahaya dalan Erciyesspor Yöneticisi Mehmet Turan (Kayserispor'lu Ali Turan'ýn babasý ) "Ulan, atýn dedikse bu kadar mý atýn dedik. Kitapsýzlar.." diyerek Muammer'i kovalamýþtý. kinci maçý da 2-0 kazanan Mehmet Turan Kayserispor o sezon topladýðý 82 puanla þampiyon olmuþ ve 2. lige yükselmeyi baþarmýþtý. Erciyesspor ise Çubukspor, Kýrýkkale, Yozgatspor ve Sivasspor gibi takýmlara çelme takarak bir yerde hemþehrisinin önünü açmýþtý.

Ý

8


FUTBOL

SPORTiF

ALMANYA ANISINA K

Nostalji

ayserispor'umuz yurtdýþýna Teknik Direktör Nevzat Güzelýrmak döneminde (1994-95) çýkmýþ ve Almanya'da yaptýðý kamp sýrasýnda genelde aþaðý kategori takýmlarýyla hazýrlýk maçlarý oynamýþtý. þte Heilbronn Stadýnda oynanan ve sarý-kýrmýzýlý temsilcimizin 4-0 kazandýðý Bad Friedrichshal Türkspor'u yendiði maç öncesi ilk onbiri sahada. Gollerimizi Recep Umut (2) ve Ali Gültiken (2) attý. yaktakiler (Soldan Saða): Aykan Atik, Hakan Azman, Cengizhan Hýnçal, Mustafa Uður, Ali Gültiken ve kaleci Alloy Agu. turanlar (Soldan Saða): Mike Usen, Hüseyin Topkaya, Recep Umut, Serkan Bensol ve John Motei (Fotoðraf : Ali DOÐAN özel arþiviHeilbronn/ Almanya)

Ý

A

O

MARK O DiYE BiRi K

ayserispor kuruluþundan bu yana pek çok yabancý oyuncu transfer etti. Ama bu arada parasal nedenlerle edemedikleri de vardý. Bu oyunculardan biri de Ýtalyan asýllý Ýsviçreli Marko Ciardi idi. arko, sarý-kýrmýzýlý forma altýnda sadece 2 özel maçta forma giydi.. Ýþte parasýzlýk yüzünden alýnamayan Marko'nun da forma giydiði ve bir de süper gol attýðý Kayserispor 11'i 1993-94 sezon açýlýþ maçýnda Hatay Stadý'nda (Hatayspor'u 3-1 yenen Kayserispor'un diðer gollerini Zafer Tüzün atmýþtý.) yaktakiler (Soldan Saða): Kaleci Ferhat Turunç, Mehmet Soykök, Zafer Tüzün, Ýlhan Sancaktar, Abdullah Duran, Özcan Duman.. Oturanlar (Soldan Saða ): Salih Eken, Levent Devrim, (Tilki) Hayrettin, Ferhat Özdemir ve Marko Ciardi.. (Foto: Bekir DEMÝRAÐ'ýn özel arþivi)

Recep Umut

M A 9

Sportif


SPORTiF

RÖPORTAJ

FUTBOL

Sportif 10


FUTBOL

SPORTiF

“Babam futbol oynamama çok kýzardý. Futbol oynamamý, antrenmanlara gitmemi istemiyordu. Hele derslerimde problem olduðunda, karnemde bir-iki zayýf getirdiðimde köpürüyordu. Beni bir köþeye çekip ciddi þekilde azarlýyordu..”

11

de isteyen takýmlar vardý. Genç milli takým aday kadrosuna çaðýrýldým. Gittim, geldim. Çokta gol attým. Yusuf'a da golüm vardý o zamanlar. Cidden mi, paylaþýr mýsýn bizlerle ? Tabii ki.. Hem de ceza sahasý içinde Yusuf'un takým arkadaþlarýndan 7 kiþiyi çalýmlayýp attým o golü. Ben Kepez formasýný giyiyorum. Rakip Uþakspor. Tabii o zamanlar Yusuf'u tanýmýyorum, çok sonralarý Yusuf'la anýlarýmýzý paylaþýrken itiraf etti, o muhteþem golü attýðýmda kalede Yusuf Soysal (Erciyessporlu) varmýþ. Galatasaray'a transferin nasýl oldu ? Kepez'de iki sene oynadým. Kepez'deki hocam Galatasaray'ýn alt yapýsý Beylerbeyi'ne gitti. Araya Alp Yalman girdi. Ben zorla 2.Lig'den 3.Lig'e dönmek zorunda kaldým. Konyaspor'dan Hazma Hazmaoðlu'nu getirdiler takýmýn baþýna. Galatasaray'a gideceðim diye Beylerbeyi'ne geldim. Güzel de bir kadro kurdular. Ýlk sene sonunda A Takýma aldýlar. Hazma aðabey, Konyaspor'a Sakýp Özberk ile Menajer oldu. O çok istedi. Beylerbeyi býrakmadý. Ondan sonra bir sene daha oynadým. Gol kralý oldum Beylerbeyi'nde. Devre arasý gol kralý oldum ben. 15 maçta 16 gol attým. Devre arasý Galatasaray'a 3 senelik imza attýrdýlar. Ýyi bir kariyer, peki neden hiç þans bulamadan ayrýldýn Galatasaray'dan ? Devre arasýna yakýn Galatasaray'ýn baþýna Gerets geldi. Devre arasý Hollanda'ya kampa gittik. Gerets, Hollanda kampýndan sonra yaþýmýn büyük olduðunu Özgürcan, Uðurcan gibilerin benden 7-8 yaþ küçük olduklarý için onlarla devam etmek istediðini söyledi. Galatasaray'da bana kulüp bulmamý teblið etti. Erciyesspor ile görüþüyordum. Daha sözleþmem bitmeden de görüþüyordum ama bir düzen yapmýþtým. Sivasspor istiyordu. Ben Elazýðspor ile anlaþtým Ama Galatasaray Kulübü yetkilileri bonservisimi kesinlikle vermeyeceðini

RÖPORTAJ

Kendini ve futbol hayatýný kýsaca anlatýr mýsýn ? 1981'de Karadeniz Ereðli'de doðdum. Doktor bir babanýn oðluyum. Ereðli TED Koleji'nde okurken okulda futbol takýmý olmadýðý için basketbol takýmýna katýldým.. Dayýmýn amatör futbolcu olmasýnýn etkisiyle futbola ilgi duydum ve 13 yaþýmda Erdemir Ereðlispor'un altyapýsýna girdim. Daha sonra Ereðli Belediyespor'da 2 sezon oynadým. Ereðli Belediyespor'da oynadýðým dönemde Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nü kazandým ve Antalya'ya gittim.. Bu nedenle Ereðli Belediyespor 3.Lig'de iken futbolu býrakmak zorunda kaldým. Antalya'ya gittim bir ay hiç futbol oynamadým. Okula gittim geldim. Antalyaspor PAF takýmýnýn sorumlusu Sancar Býçakçý, Ereðli'deki hocam Cihat Erbil'in eski talebesiydi. Cihat Hocamýn aracýlýðýyla Antalyaspor PAF takýmýna alýndým. 15 gün aralýksýz olarak idmanlarda yer aldým. Soy ismini hatýrlamýyorum þimdi ama Tuncay hoca vardý o zaman görevde. Bu idman süresinde ismimi bile sormadý bana. Bende bu yüzden okumanýn doðru olacaðýný düþünerek idmanlara çýkmamaya karar verdim. Cihat Hocamý aradým, "Emeklerin için çok teþekkür ediyorum. Benim için futbol bitmiþtir. Hoca adýmý bile sormadý" dedim ve býraktým. Sonra bunlarýn 2 gün sonra Fenerbahçe PAF takýmý ile maçlarý var. 3-0 yenildiler. Hocayý gönderdiler. Sonra bu Sancar Býçakcý ile Ali Sula takýmýn baþýna geldi. Beni çaðýrdýlar ve ben oynamaya baþladým. 9. hafta oynadým. 14.hafta A Takýma aldýlar Antalyaspor 1.Lig'deyken. 1 senem PAF takýmýnda geçti. 2 kez A Takýmda kadroya girdim. Sezon sonu kampa gittim. Olmadý ayrýlmam gerekti. Býraktým, sonra Sancar abi yine devreye girdi Kepezspor 2.Lig'deydi. 2.Lig'de idmanlara çýktým. Beni beðendiklerini söylediler ve onlarla bu yolu yürümemi istediler bende Kepezspor'da futbol oynamaya devam ettim. Orada da çok iyi 2 sezon geçirdim. 2.Lig A'dan transferim vardý. 1.Lig'den

Sportif


RÖPORTAJ

FUTBOL

Sportif

SPORTiF

söyledi. Ergün Gürsoy'a gittim, "Madem oynatmayacaksýnýz bonservisimi istiyorum. Bedava geldim, bedava giderim. Beþ kuruþta para almadým. Sadece gittim kampa o kadar. Yalnýzca yememe, içmeme otel masraflarýmý karþýladýnýz bonservisimi istiyorum" dedim. Ergün Görsoy ise "olmaz" dedi.

Ýstanbul'a gittim, Ýstanbul'da yattýk. Ertesi gün Eskiþehirspor'a o sene Galatasaray'dan protokol ile Eskiþehir'e gittim. Çok güzel bir sene geçirdim. Eskiþehirspor hayatýmda dönüm noktasýndan biriydi. Ben Eskiþehirspor'a protokolle gitmiþtim. Bir sene sonra Galatasaray'a geri dönecek diye..

Neden? Sana neden "Rüzgarýn Oðlu" lakabý takýldý ? Anlatayým. Bu olaylarýn ardýndan Galatasaray'ýn Eskiþehirspor taraftarý beni çok severdi. Süratli esas isimleriyle olduðumu toplantý masasýnda düþünürler ve bana buluþtuk. Özhan "Rüzgarýn oðlu" Canaydýn, Ergün diye hitap Gürsoy, Bülent ederlerdi. Tulun hepsi birlikEskiþehir'de beni te masada Gerets çok sevmelerinin biz iþte kadroda nedeniyse olmayan genç süratimin yanýnda futbolcular Ragýp takým için canla Baþdað, daha önce baþla mücadele ayrýlmasýna etmemdi. Ama Röportaj: Yavuz Yýkýlmaz raðmen toplantýya Eskiþehirspor ve davet edilmiþti. Ergün Gürsoy "Ben seni kesinlikle taraftarý ile aramýzdaki bu sevgi inanýn 1. Lig kulübüne vermem. Baþýmýza bela olursun. karþýlýklýydý. Ben senin futbolculuðunu biliyorum ama hocanýn takdiri buydu. Seni serbest býrakmýyoruz" dedi. Peki Erciyesspor'a nasýl geldin ? Yine de Elazýðspor ile anlaþtým. Kampa gittim. Ýlk Elazýðspor'daki bir sezonluk protokolüm dolmuþtu. gün kaldým. Daha Elazýð'a hiç gitmedim. Ýmza da Sonra Erciyesspor girdi araya. Ardýndan Erol atmadým. Ertesi gün imza atacaðým. Pazartesi Bedir'in Galatasaray Baþkaný Özhan Canaydýn'dan sabahý. Ýlk gece uyuyamadým ben, "Nereye bonservisimi aldýðýný öðrendim. Ve Erciyesspor'da geldim" oldu. Ortam bana bir tuhaf geldi. Hiç ki kariyerime baþladým.. görmediðim Elazýð'ý bana bir anlattýlar ki, benim gözüm korktu. Bir gece hiç uyumadým zaten, ertesi Elazýð'a Eskiþehir'e verilmeyen bonservisin gün idmana çýktým. Akþam menajerimi aradým. Erciyes'e verildi yani? "Ben yapamayacaðým, imza atmadým, paralarýný da Evet. Hem de Baþkan Erol Bedir, G.Saray’a bedel almadým ben ayrýlmak istiyorum" dedim. Oradan bile ödemeden aldý.

12


FUTBOL

SPORTiF

“Benim için Süper Lig bitti”

Fotoðraflar: Ýlyas Kaplan

Bülent hoca, Bursa'ya gidince seni istemedi mi? Bülent hoca beni çaðýrdý. Ama o zaman ben Kayserispor'a söz vermiþtim. Peki Kayserispor'da hava nasýl? Kayserispor'da hava çok iyi. Kayserispor'da olmaktan çok mutluyum. Ayrýlmak aklýmýn ucundan bile geçmiyor. Her þey yerli yerinde. Maddi sýkýntýmýz yok, arkadaþlýk iyi, kulüp güzel, þehir güzel. Þu an inanýlmaz derece de mutluyum. Ýlk baþlarda kötü gitti. Benim için çok eleþtiri

13

vardý. Ýlk baþlarda çok gol kaçýrdým. Þimdi Allah'a þükür her þey çok güzel. Ýstanbul B.B. maçýnda M.Topuz sakatlandý sen girdin gol attýn, Fenerbahçe maçýnda Ýglasias sakatlandý sen girdin gol attýn, iki maçta takýma dört puan kazandýrdýn.. Stresli bir ortama girmiþtim. Gol atamýyorum. Herkes bir þeyler yapmamý bekliyor. Herkes bir yerden yýrtmamý bekliyor. Hoca da güveniyor. Hocam, sonsuz güveniyor. Oynatýyor, sonradan alýyor. Mutlaka oyunun içinde olmamý istiyor. Hoca sana bu kadar güvenince bende gol atamayýnca içimde bir eziklik oluyordu tabii gol atamamak attýramamak kötü oluyor. Koþuyorsun ama hocanýn benden beklentisi gol atmam, gol attýrmamdý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ve Fenerbahçe maçýnda attýðým goller sonra G.Birliði OFTAÞ maçýnda verdiðim gol pasý bunlar benim güvenimi üst düzeye çýkarttý. Kendime güvenim yerine geldi yani. O çýkýþý gösterene kadar Tolunay Kafkas'ýn sana yaklaþýmý nasýldý ? Tolunay hocam bana güveniyordu. Oynadýðým zamanlar, oynamadýðým zamanlar yanýma gelip konuþuyordu bana, inandýðýný söylüyordu. Ben sana her zaman güveniyorum ama tabi gol atman, attýrman, aðýrlýðýný koyman lazým diyordu. Bunu yapamadýðým için sýkýntý vardý. Ýglasias'ýn þansýzlýðý benim þansým oldu. Orda benim için bir dönüm noktasý oldu. Sakatlar nedeniyle ilk 11'de yer buldun. Sakatlýklar düzelince formaný kaybetmekten korkuyor musun ? Hayýr. Aksine sakatlarýn cidden ve gönülden söylüyorum iyileþmesini dört gözle bekliyorum. Mesela Ýglasias bizim takýma muhakkak gerekli bir isim. Uzun boylu, iriyarý, top saklayan bize çok lazým olan bir santrfor. Yokluðunu son derece hissediyoruz. O oynamadýðý sürece onun eksikliðini her zaman duyacaðýz.

RÖPORTAJ

Ama Erciyesspor'da Eskiþehir'deki performansýndan çok uzaktýn? O benim hatam deðildi aslýnda. Erciyesspor'da ilk yarý hiç ilk 11'de baþlamadým. Çok sýkýntýlý bir dönem geçti zaten kadroya neredeyse doðru düzgün giremiyordum. Son dakikalarda yada ikinci yarýda oyuna dahil oluyordum. Konya maçýnda Konya'ya bir gol attým. Çarþamba kupa maçý var kadroya yine alýnmadým. Ondan sonraki maçta da yedek kulübesinde oyuna girerken hoca ile tartýþtým. Lorant'ýn yardýmcýsý ile tartýþtýk. Ondan sonra 3 hafta kadroya almadýlar. O sýra zaten bende ayrýlmak istiyorum. Dönecektim artýk. "Benim için Süper Lig bitti" dedim kendime.. Bavulumu falan toplayýp ertesi gün kadro dýþý kalacaðýmýn açýklanmasýný bekliyordum. Bu açýklama yapýlýnca ben Erciyesspor'dan ayrýlacaktým. Eskiþehir, Diyarbakýr, Gaziantep Büyükþehir Belediyespor gibi takýmlar beni istiyordu. Bunlardan birisine gidecektim. Benim gönlüm Eskiþehirspor'dan yanaydý. Oraya dönmek daha akýlcýydý. Para umurumda bile deðildi. Bir baktým ben kadro dýþý kalmadým. Galatasaray kupa maçý oldu. O maçta oynadým penaltý yaptýrdým gol attýrdým. Sonra Lorant'ýn bana bakýþ açýsý deðiþti. Onun bakýþ açýsý deðiþti ama bu kez de Lorant gitti. Yerine Bülent hoca geldi. Birden hayatým tamamen deðiþti. Süper Lig hayatým Bülent hoca ile yeniden baþladý. Lorant kalsa belki o çýkýþýn ardýndan tekrar da bitebilirdi.

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

“Hedefim MiLLi TAKIM”

RÖPORTAJ

Kariyerinde hýzlý bir yükseliþ var, þimdi ne var aklýnda. Galatasaray'a geri dönmek gibi, 3 büyükler yada Avrupa'ya gitmek gibi ? Yok. 3 büyük takýma gitmeliyim diye bir þey düþünmedim hiç. Geçen senenin devre arasýndan beri Süper Lig'de oynuyorum. Kayserispor'a geldim henüz kendimi kabullendirmeye baþladým. Daha öncesinde, "Bu adamý boþa aldýlar" diyorlardý. Bütün samimiyetimle söylüyorum, burada çok mutluyum. Hem maddi açýdan hem manevi açýdan çok mutluyum. Hiç düþünmedim. Hedef olarak büyük takýmlara gitmek deðil de Milli Takýma gitmeyi, o formayý giymeyi çok istiyorum. Hiç, "Avrupa'da oynayabilir miyim" diye düþünmüyor musun yada oynamak istemez misinin? Yok mu hayalinde bir takým? Ben gerçekçi birisiyim. Öyle bir þey düþünmedim. Daha Süper Lig'de top oynayalý 1 yýl odu. Yani iki tane gol attým diye ben Avrupa'ya gitmeliyim gibi hayallere kapýlmam. Gerçekçi olmak gerekir yaþým 26 yani 21-22 olsa belki hayalimde Avrupa var derdim. Ama artýk bu kadar büyük düþünemiyorum. Milli takýmý bu kadar çok istiyorsun ama hiç Ay-yýldýzlý forma için izlendiðin oldu mu? Bülent hoca döneminde evet. Geçen sezon Bülent hocanýn dediði kadarýyla takip ettiriliyordum. Bülent hoca çok üzerime düþüyordu. Ama o daveti almadým. Ama bu hedefimden kopmadým. Sonuçta Tolunay Kafkas, Milli Takým kökenli bir hoca. Sürekli orayla baðlantýsý da var. Göz önünde olan bir takýmýz, belki Kayserispor'da o daveti alýrým.

Sportif

Yeniden Kayserispor'a dönersek. Ýç sahada farklý, dýþ saha farklý. Bunun sebebi ne? Bunun nedenini bizde sýk sýk kendimize soruyoruz. Sürekli toplantýlar yapýyoruz. Aramýzda da konuþuyoruz. Bir þeyler yolunda gitmiyor mu diyeceðim ama her þey ayný. Neredeyse sahalar bile ayný ama olmuyor bir türlü.

Takýmda bir deplasman fobisi oluþtu mu, yine kazanamayacaðýz, diyor musunuz kendinize? Evet deplasman baskýsý oluþtu. Çünkü kazanamýyoruz. Kazanamayýnca insan ister istemez dýþýndan olmasa da içinden huzursuzluða düþüyor. Bakacak olarsak 8 maçta 5 beraberlik, 3 yenilgi çokta kötü deðil. Þansýzlýk da var.. Bakacak olursak Gaziantep maçýný sonra Gençlerbirliði maçý. Olmayýnca olmuyor iþte. Bir tane kazanýrsak gerisi gelir zaten. Takýmýmýz kontra atak oynamaya çok müsait bir takým. Deplasman takýmý gibi duruyoruz ama deplasman da zorlanýyoruz. Buda bu sene bizim hocanýn þansýzlýðý oldu. Kayserispor geçen senelerde dýþarýda daha rahat kazanýyor, içeride zorlanýyordu. Bu senede içeride daha rahatýz. Deplasmanda zorlanýyoruz. En son OFTAÞ maçýnda Gökhan Ünal'a karþý bir tepki vardý. Sonra bu takým geneline sýçradý. Bu sizi ne kadar etkiledi ? Özellikle Trabzon maçýnda ki homurdanmalarý bariz duyduk. Homurdanmalar, pas hatasýnda yuhalanmalar olunca insan ister istemez kötü oluyor. Ama biz 90'ncý dakikada golü bulduk.. Kendi sahanda oynadýðýn zaman bir destek bekliyorsun. Bu desteðin yerine tepki görünce etkileniyorsun elbette. Kayserispor'a taraftar geliyor. Sokaktaki futbolsever gelmiyor. Çünkü Erciyesspor'un düþmesine Kayserispor neden oldu deniyor. Bu yüzden olabilir mi ? Kim ne derse desin bu takým Kayseri'nin Süper Lig'de ki tek takýmý, bu yüzden desteklenmeyi hak ediyor. Ama bunu göremiyor ve Kayseri deplasmaný rakip takýmlar için bulunmaz bir nimet haline geliyor. Çünkü konuk takýmý baský altýna alan, hakemi baský altýna alan bir taraftar yok. Rakibi etkileyemiyor. Hakemi etkileyemiyor. Bu böyle olunca bizim rakibimizi hiç bir destek almadan kendi çabamýzla yenmemiz gerekiyor.. Ama en azýndan þöyle baktýðýn zaman

14


FUTBOL

SPORTiF

tribünler dolu olsa misafir takým yinede kendini baský altýnda hisseder. Beþiktaþ taraftarýna baktýðýmýzda insan bakarken etkileniyor. Beþiktaþ taraftarý kadar olmasýný beklemiyoruz tabi ama biraz etkilese, hakemi etki altýna alsa çok daha baþarýlý oluruz. Gökhan ile ilgili her gün bir takýma gideceði söyleniyor. Sence Gökhan Ünal'ýn gitmesi mi daha hayýrlý olur kalmasý mý? Þimdi Gökhan Ünal'ýn ister istemez kafasý karýþýyor. Her gün bir haber çýkýyor haliyle de kafasý karýþýk ben olsam benimde kafam karýþýrdý. Hepimizin kafasý kaþýrýz oda gayet normaldir. Gidip gitmemek konusundaki karar tamamen kendisine aittir.. Benim bir þey demem olmaz..

Gökhan Ünal'la ilgili haberler çýkmaya baþladýðýnda Gökhan'ýn performansý düþmüyor mu ? Þimdi ben kendi adýma konuþuyorum. Her gün bir takým ile adým anýlsaydý ve kariyerimde gol krallýðý olsaydý, her gün baþka bir takýma gideceðim yazýlsaydý benim kafam karýþýrdý þahsen.

Üzerinizde bir baský var mý ? Þuan bizde deplasmanda galip gelememeden dolayý bize olan, hocamýza olan tavýrlar baský yapýyor sadece.. Trabzon maçýnda hocaya yönelik sarf edilen istifa sesleri, sizlerde nasýl bir etki yarattý ? O baskýyý hiç beklemiyorduk. Çok kötü bir durumdu. O anlatýlmaz bir anda herkes bize sýrt çevirdi. Maç 0-0 gidiyor ve rakip 10 kiþi kalmýþ. Her þey lehimize. Ama tribünler bir anda bize sýrt çevirdi.. Yani bir futbolcu için iç sahada oynayan bir takým için çok kötü bir þey. Ne olduðunu bizde anlamadýk. Acaba gerçekten kötü müyüz diye bir düþünceye kapýldýk. Üzerimizde fena baský oluþturdu. Ama aldýðýmýz puan ortada. Geçen seneye kýyasla daha baþarýlý bir takýmýz aslýnda. Bunun sebebi de Denizlispor'un ve Sivasspor'un çok puan almasý, sanki bizi kötüymüþ gibi gösteriyor. Sanýrým taraftarlar da bundan etkileniyor. Evet bizde Sivasspor gibi bir çýkýþ yapmak hatta daha ilerisini de yapabilmek, daha çok puan kazanmak isterdik. Ama deplasmanda kazanamadýðýmýz için, bu taraftara baþarýsýzlýk gibi yansýyor olabilir.

Þimdi siz kupayý daha çok dile getirir oldunuz, Kupa, Lig'den öncelikli mi geliyor? Hayýr öyle bir þey yok. Kupa önemli tabii ama yani ligi de boþ vermiþlik yapamayýz. Hedefimiz ligde çýkabileceðimiz yere kadar çýkabilmek, Türkiye Kupasý baþladýðý zaman da oraya da büyük önem vereceðiz. Hedefimiz Kayseri'ye kupayý getirmek. Lig'de de çýkabileceðimiz yere kadar çýkmak. Bizim amacýmýz Kayserispor'u Avrupa kupalarýna taþýmak, bununda en kolay yolu Türkiye Kupasý.

Son olarak SPORTÝF Dergisi aracýlýðý ile Kayseri'ye ne söylemek istersiniz ? Bizi desteklemelerini istiyoruz. Tribünlerin dolmasýný istiyoruz. Tribünlerin dolmasý bile bizleri ateþlemeye yetiyor. Ama o tribünlerin boþ durmasý inanýn bizlerin futbolunu bile etkiliyor. Sonuçta 1 milyon nüfuslu bir þehrin 25 bin kiþilik stadyumundan söz ediyoruz.. Tribünlerde bir problem var ama o problemi bilmiyorum. Bilet fiyatý desen bilet fiyatlarý çok ucuz. Taraftar 1-2 YTL'ye Süper Lig maçlarý izliyor. Eskiþehirspor 2. Lig B Kategorisinde bile biletlerini 30 YTL'ye satýþa çýkartýyordu. Niye gelmiyorlar anlam verebilmiþ deðilim. Baktýðýmýzda bir tane Süper Lig takýmý var. Ama yinede o muhteþem taraftarýmýzýn bir gün bize tam manasýyla sahip çýkacaðýna olan inancým tam.

Geçen sezon Kayserispor, bu sezon Sivasspor þampiyonluk kelimesini telaffuz ediyor. Senin Anadolu takýmlarýnýn þampiyonluðu ile ilgili düþüncelerin nedir?

Teþekkürler Mehmet Eren, çok eðlenceli bir röportaj oldu Ben teþekkür ederim. Sizlere ve sizlerin aracýlýðýyla Sportif Dergisi okurlarýna iyi bayramlar dilerim.

Takým olarak bu sezon hedefiniz ne? Kayserispor olarak bu sezon hedefimiz UEFA kupasýna katýlmak, bunu ya 4. yada 5. olarak artýk nasýl katýlacaksak.. Ama, artý olarak Türkiye Kupasý'ný kazanmak en büyük hedefimiz.

15

RÖPORTAJ

Karýþýr mý? Karýþýr tabi niye karýþmasýn sürekli gazeteler yazýyor yok o takýma gidiyor yok bu takýma gidiyor diye bu yüzdende insanýn ister istemez kafasý karýþýz. Onu Gökhan içinde bire bir yaþadýðý için daha iyi bilir.

Kayserispor artýk kabuk deðiþtiriyor. Þampiyonluk falan deniliyor ama Anadolu takýmý için bu biraz imkansýz bir þey. Maddi yapý, futbolcu kadrosu.. Taraftar kitlesi.. Zor abi ya..

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Turkcell Süper Lig

Sivasspor deplasmanýnda yenilen Kayserispor, sahasýnda G.Oftaþ ile deplasmanda da Çaykur Rizespor ile berabere kaldý.. Yine deplasmanda kazanamadý..

Sportif

16


FUTBOL

SPORTiF

UCUZ KURTULDUK .. 1-1

STAT: Sivas 4 Eylül HAKEMLER: Vedat Yüksel xx, Hilmi Erman Ercan xx, Mehmet Cem Hanoðlu xx SÝVASSPOR: Akýn xx, Abdurrahman xxx, Sedat xx, Murat xx, Hayrettin xx, Devran xx (Dk. 74 Sezer xx), Kanfory Sylla xx, Ýlhan xx (Dk. 46 Ývan Petrov Cvetkov xx), Musa Aydýn xxx, Muhammed Ali xx (Dk. 90 Aytaç ?), Mehmet Yýldýz xxx KAYSERÝSPOR: Dimitar Ivankov xx, Ali Turan xx, Aydýn Toscalý x, Durmuþ Bayram x, Ragýp Baþdað xx (Dk. 85 Dario Cangale x), Alioum Saidou xx (Dk. 88 Erdal Güneþ ?), Kemal Okyay xx (Dk. 79 Kamer Arslan x), Fatih Ceylan xx, Mehmet Topuz xx, Gökhan Ünal x, Mehmet Eren Boyraz xx GOL: Dk. 82 Musa Aydýn (Sivasspor) SARI KARTLAR: Sylla, Abdurrahman, Akýn (Sivasspor), Fatih Ceylan, Dk. Mehmet Eren, Ragýp Baþdað (Kayserispor)

STAT: Kayseri Atatürk HAKEMLER: Abdullah Yýlmaz xx, Ýsmail Köse xx, Bahtiyar Birinci xx KAYSERÝSPOR: Dimitar Ivankov xxx, Durmuþ Bayram xx (Dk. 79 Fatih Ceylan ?), Ali Turan xx, Gökhan Ünal x, Cesar Toledo xx, Dario Cangele xx, Alioum Saidou xx, Aydýn Toscalý xx, Kamber Arslan x (Dk. 79 Turgay ?), Mehmet Topuz xxx, Mehmet Eren xx GENÇLERBÝRLÝÐÝ OFTAÞ: Recep xx, Murat xx, Ýlhan xx, Orhan xx, Hakan xx, Tozo xx, Ýbrahim Þahin xx (Dk. 90 Savaþ ?), Serkan xx, Sterjovski xx (Dk. 89 Bülent ?), Sandro xx (Dk. 80 Olcay ?), Kadir xx GOLLER: Dk. 17 Mehmet Topuz (Kayserispor), Dk. 29 Ýbrahim Þahin (Gençlerbirliði OFTAÞ) SARI KARTLAR: Mehmet Topuz, Toledo, Gökhan, Durmuþ, Mehmet Eren (Kayserispor) Sterjovski, Kadir, Recep (Gençlerbirliði OFTAÞ)

Turkcell Süper Lig

K ÖTÜ MiSAFiRLiK ! 1-0

ÇAYL AR ÞiRKE TTEN ! 0-0 STAT: Rize Atatürk HAKEMLER: Ýsmet Arzuman xx, Muhittin Gürses xx, Kemal Yýlmaz xx ÇAYKUR RÝZESPOR: Gonzales xx, Gökhan Kök xx, Kürþat Duymuþ xxx, Victoria xxx, Emrah xx, Serhat Akyüz xx, Fahri xx, Cumhur xx (Dk. 71 Þadi x), Leandro Rodrigues xxx, Suat Usta xx, Zafer Biryol x (Dk. 34 Nascimento Riberio xx) KAYSERÝSPOR: Dimitar Ývankov xx, Pablo Avendano xx, Ali Turan xx, Aydýn Toscalý xx, Cesar Toledo xxx, Ragýp Baþdað xx, Alioum Saidou xx (Dk. 79 Kamber Arslan x), Turgay Bahadýr x (Dk. 70 Dario Cangele x), Mehmet Topuz xx (Dk. 88 Erdal Güneþ ?), Kemal Okyay xx, Gökhan Ünal xx GOL: Yok SARI KARTLAR: Dk. 28 Pablo Avendano, Dk. 39 Ali Turan, Dk. 57 Kemal Okyay (Kayserispor), Dk. 77 Serhat (Çaykur Rizespor)

17

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Fortis Türkiye Kupasý

Galatasaray'ý eledik, Adana Demirspor'a elendik

Sportif

Hayat Spor Dergisi’nde yayýnlanan Kayserispor kadrosu

KUPADA YARI FiNAL HEYECANI Bu sezon gözünü Fortis Türkiye Kupasý’na diken Kayserispor, 30 sezon önce Yarý Final oynamýþtý.. Fortis Türkiye Kupasý'nda bu sezon Fenerbahçe,Gaziantepspor,Alanyaspor ve Þanlýurfaspor ile ayný grupta yer alan temsilcimiz Kayserispor'un bu kupadaki en büyük baþarýsý yarý final oynamak oldu. Ýkinci Lig kýrmýzý grupta yer aldýðý 1977-78 sezonunda çeyrek final öncesinde Altay'a 2-1 yenildiði maçýn rövanþýný 2-0 kazanarak çeyrek finale çýkan Kayserispor'u bu turda kupanýn gediklisi G.Saray bekliyordu. Ýstanbul'daki ilk maçý Ünal'ýn attýðý golle 1-0 kazanan temsilcimiz, ikinci maçta yaðmurlu bir havada ve çamur deryasý halindeki Atatürk Stadýndaki maçý 0-0 bitirip rakibini kupanýn dýþýna atmýþtý. Yarý finaldeki rakip Adana Demirspor'du… Ýlk maçý 2-0 kaybeden Kayserispor, rövanþta rakibiyle 0-0 berabere kalarak kupa macerasýna veda ediyordu. O sezon Kupa Trabzonspor'un olmuþtu. Kayserispor bu sezon Fortis Türkiye Kupasý'nda iddialý ve en azýndan "final" oynamak istiyor.

18


FUTBOL

SPORTiF

Kayseri’ye 10 milyara geldi.. Þimdi paha biçilemiyor.. Kulüpler peþinden koþtukca Gökhan Ünal’ýn deðeri artýyor..

10 milyara alýndý..

Tekliflere RED cevabý.. Kayserispor formasý altýnda gösterdiði baþýrýlý performans sonrasý Gökhan Ünal’a dünya devleri de kanca attý. Milli Takým’da attýðý gollerle ülke dýþýnda da ün yapmaya baþlayan golcü futbolcuya son olarak Fransa’nýn St.Etienne takýmý talip oldu. Daha önce yurt dýþýndan Rusya’nýn Rubin Kazan ekibi ile Paris Saint Germain, Gökhan için Sarý-Kýrmýzýlý takýmýn kapýsýný çalmýþ ancak, Kayserispor bu takýmlarý eli boþ göndermiþti.

Fransýzlar hayran kaldý Gökhan'ý devre arasýnda almayý kafasýna koyan Fransýz kulüpleri, bu oyuncuyu son olarak Ýstanbul Büyükþehir Belediye maçýnda mercek altýna aldý. St.Etienne’nin transfer komitesinden Luis Ferrer ile Paris Saint Germain yetkililerinden Alain Roche’un yýldýz oyuncuyu bu maçta izleyip kulüplerine olumlu rapor verdikleri ifade edildi. Her iki Fransýz kulübünün de Gökhan Ünal’ý kadrolarýna katmak için önümüzdeki günlerde Kayseri’ye gelmeleri bekleniyor.

19

GÖKHAN “GiDEBiLiRiM” Kayserispor’un el yakan oyuncusu Gökhan Ünal’ýn gözü yurt dýþýnda.. Her fýrsatta, yurt dýþýna transfer olmayý istedðini söyleyen Gökhan Ünal, “Bizim basýnýmýz futbolcularý çok yýpratýyor. Sonuçta biz de insanýz. Gol kaçýrmayý ya da kötü oynamayý biz de istemeyiz. Son 2 ayda yaþadýklarýmdan sonra ciddi ciddi yurt dýþýna gitmeyi düþünüyorum. Orada böyle bir baský yok. Yurt dýþýnda kendimi gösterebileceðime inanýyorum, sonuçta bu kapasiteye de sahibim. Ama, elbette bunun için kulübümün bana izin vermesi gerekli.. Þu an Kayserispor’dayým ve mutluyum” diye konuþuyor..

Transfer

Yýllar önce Erciyesspor Baþkaný Memduh Büyükkýlýç ve Kulüp Baþkan yardýmcýsý Ahmet Demircioðlu’nun ýsrarlý isteði ile Gençlerbirliði’nden 10 milyara transfer edilen Kral Gökhan Ünal, her geçen sezon fiyatýný daha da katlýyor.. Son 2 sezondur Türkiye’nin 3 büyük kulübünün yaný sýra Avrupa takýmlarýndan da teklif alan Gökhan Ünal, Kayserispor formasý baþarýyla giymeye devam ediyor..

Demirören düðm ey e bastý Ligde önce Fenerbahçe peþinden Sivasspor’a maðlup olan þampiyonlar Ligi’nde de Liverpool deplasmanýnda 8-0 yenilen Beþiktaþ’ta Gökhan Ünal, ýsrarla isteniyor.. Özellikle Beþiktaþ Kulüp Baþkaný Yýldýrým Demirören ve Teknik Direktör Ertuðrul Saðlam, Gökhan Ünal’ýn ara transferde Beþiktaþ’a gelmesi adýna kulübün bütün imkanlarýný seferber etmeye hazýrlanýyor.

Sportif


YORUM

SPORTiF

KAPASiTE MESELESi !

Sportif

Siz hiç Avrupa'da bir maç seyretme Peki ya Anadolu takýmlarý arasýnda en þansý yakaladýnýz mý? Hayýr.. Hayýr.. çok taraftarý kim çekti dersiniz ? Tv’de deðil. Çýplak gözle, canlý canlý.. Galatasaray'ýn neredeyse iki katý Avrupa'da takýmlar 50 binli taraftarlar taraftarý toplama baþarýsýný gösteren tek önünde oynuyor. Anadolu takýmýysa Denizlispor oldu. 35 Bunun manasýný idrak etmek hiç de bin kiþiyi aþkýn taraftar, Denizli Atatürk güç deðil. Ýngiltere’de “holigan” denilen Stadý'na adeta akýn etti. futbol sever sayýsý ne bilmem, ama o Bu karþýlaþma Denizlispor'un ligde tribünleri dolduranlarýn sayýsý yaklaþýk kalma savaþý verdiði sýrada yaþandý.. haftada 2 milyon kiþiye yakýn. Denizlispor'u ise takip eden ikinci takým 24 takýmýn yer aldýðý ve alt liglerdeki 21 bin kiþilik maçýyla Kayseri Erciyesspor takýmlarý daha bu sayýya dahil etmeden oldu. Erciyesspor'un kardeþi Kayserispor söylüyorum, Ýngiltere Premier tribünleri ençok 17 bin 500 kiþi Ligi'ni 2 milyon'u aþkýn bir ile dolarken, ortalamasý 12 bin izleyici kitlesi stadyumdan civarýndaydý.. takip ediyor. Geçtiðimiz hafta Kayserispor Hollanda Ligi'ni geçtiðimiz ile karþý karþýya gelen ve geçen sezon en alt sýrada bitiren bir sezon kümede kalma baþarýsýný takým Den Haag, 10 bin 500 gösteren Ç.Rizespor ise ligin en kiþi kapasiteli stadyumunda az tribün desteði alan takýmý maçlarýný neredeyse full stat olarak göze battý. oynadý. Peki bu sezon bu sayýlarda Yavuz YIKILMAZ Mesela Ajax, 51bin 324 kiþideðiþim oldu mu dersiniz ? yikilma@hotmail.com lik Amsterdam Arena Stadý’na Hepimizin düþüncesinin ve 50 bin ortalama ile futbol oynadý. cevabýnýn ayný olduðua eminim.. ingiltere Premier Ligi'nin geçen sezonki Cevap da þudur : Evet oldu.. þampiyonu Manchester United, evindeki Ama ilerleme deðil, gerilemeye yönünde maçlarý 75 bin 826 seyirci ortalamasý ile bir deðiþim oldu. Bu kez net veriler açýkoynadý. Bu takýmý Ýspanya La Liga’nýn ikin- layamýyor olsam da nasýl bir tablo cisi Barcelona 74 bin 78 seyirci ile takip olduðunu biliyoruz. ederken, La Liga’nýn son þampiyonu Real Ýç sahada rakip tanýmayan Kayserispor Madrid 71 bin 626 seyirciyle dünyanýn en en çok seyircili maçýný bu sezon 2-1 çok seyirci çeken takýmlarý oldu. kazandýðý Fenerbahçe'ye karþý oynadý. Peki ya geçen sezon bizde bu sayýlar 15 bin kiþiye bile ulaþmayan taraftar nasýldý, bilginiz var mý ? sayýsý Erciyesspor maçlarýndaysa tam bir Lig þampiyonu Fenerbahçe en iyi rezalet.. Mavi-siyahlýlar, Atletico Madrid maçýný 47 bin 400 kiþi kapasitesiyle maçý ve Maccabi Tel Aviv maçý hariç hiç oynarken ortalamasý ise 39 bin civarýnda bir maçýný 10 bin taraftarla oynamadý. oldu. Galatasaray, 20 bin futbol severi bir Bu içler acýsý durum, herkesi hayretler arada geçen sezon sadece bir kaç kez içerisinde býrakmasýna raðmen, bunun aksine kahvehaneler ve futbol maçlarýný görebildi. 20 binli sayýlara bile zor ulaþan yayýnlayan kanallarýn dekoder satýþlarýnda eski UEFA Þampiyonu Galatasaray, 16 adeta patlama oldu.. bin 307 ortalamayla oynadý. Ne diyelim, rakamlar ortada, sanýrým Beþiktaþ ise en iyi maçýný 33 bin kiþiye bu olsa olsa kapasite meselesi olur.. karþý oynadý.

20


Sportif

SPORTiF

Fotoðraflar: ÝLYAS KAPLAN

Metin Sönmez

MEDYA

“Hepimizin eksiklikleri, hatalarý var. Önemli olan ben her geçen gün bir þeyler üstüne ekleyebiliyor muyum? Kamuoyu ile doðrularý paylaþabiliyor muyum? Sorusunu kendimize sormamýz lazým. Cevap, EVET ise doðru yoldayýz demektir..” *** Meslektaþým, eðilmiyorum, bükülmüyorum diyorsa hiçbir problem yok. Ama doðruyu bile bile bunu yanlýþ olarak lanse ediyorsa yazýk !.. “Toplumundaki dejanerasyon, hangi boyutta ise gazetecilikte de o kadar..” *** “Hangi meslek grubu ile deðerlendirirseniz deðerlendirin, ayný þeyler gazetecilikte de vardý. Öðretmenlikte de vardýr, bir diðer meslekte de vardýr, var oðlu vardýr..”

22


MEDYA

SPORTiF

okuyorum. Elektronikçiyim aslýnda. Ama üzerimde oluþan baskýlar ve ýsrarlar yüzünden "tamam" dedim. Salon sporlarýný takip ederek baþladým bu mesleðe..

Peki gazeteciliðe ne zaman ve nasýl baþladýnýz ? Gazeteciliðe 1984-1985 yýllarýnda baþlamýþtým. Oda tesadüf oldu. Tesadüf oldu derken þöyle, zaten biz sporla iç içeyiz. Aðýrlýkla basketbol oynuyoruz. futbol kýsa sürdü. Kulüp adýna atletizm yarýþmalarýna girdim. Lisanslý olarak masa tenisi müsabakalarýnda mücadele ettim. Voleybol oynadým, hentbol oynadým. Ülker Gazetesi sahibi Ahmet Mülayim, elektronikçi aðabeyim ile iyi arkadaþlar. Bir gün yanýna gittiðimizde "Metincim sen sporla ilgileniyorsun. Salon sporlarýný bizim adýmýza takip etsen ve bizim gazetemize yazsan" diye bir teklifte bulundu. O zaman Endüstri Meslek Lisesi'nde

Siyaset gazeteciliði mi yoksa spor gazeteciliði mi kolay ? Siyasetle yoðunlaþanlar siyasetle uðraþanlar spor gazeteciliðinin daha kolay olduðunu söylüyor. Aslýnda o kadar da kolay deðil. Bakýyoruz spor son dönemde çok büyük önem kazandý. Kayseri'ye siyaset kadar hatta siyasetten de fazla yön verenlerin baþýnda spor geliyor. Büyükþehir Belediye Baþkaný sporla uðraþýyorsa, Melikgazi Belediyesi Baþkaný sporla uðraþýyorsa. Siyaset ile uðraþan kiþiler sporla uðraþmak için çabalýyorsa. Demek ki bunun bir sebebi, nedeni var. Bunun içinde gazetecilikte ciddi bir þeyler yapmaya çalýþanlar var. Ciddi bir uðraþ verenler var. Spor camiasýndaki atmosfer yada

23

Geçmiþ zamanlarla ilgili ilginç bir anýnýz muhakkak vardýr.. Okurlarýmýz ile paylaþýrmýsýnýz ? Tabi ki orijinal hikayeler de oldu. 1985-86 sezonunda burada Beþiktaþ maçýný takip ediyorum. Ýçten motorlu makineler ilk defa çýktý. Bende Canon T70 fotoðraf makinesi aldým. Ama filmi çok iyi yerleþtirmek lazým gerekiyormuþ. Ondan sonra öðrendim. Beþiktaþ maçýnda o kadar güzel kareler yakaladým ki. Herkes dýþtan çevirmeli makineler ile uðraþýyor ben seri bir þekilde çekiyorum. Filmi yýkattýrdýk bir baktýk bembeyaz. Makinenin filmi tam olarak alýp çevirmesi lazýmmýþ. Tabi mesleðin ilk yýllarý böyle þok olduðum olaylar var.

yoðunluk daha fazla. Spor gazeteleri var. Bir tanesi bizdeydi geri çektik. Sizin Kayseri Tempo Gazetesi var. Bu sporun Kayseri'de baskýn olduðunu gösteriyor. Spor gazeteciliðinin baskýn olduðu gösteriyor. Aðabey niteliðinde ki kiþilere baktýðýmýzda büyük bir bölümün spordan geldiðini görüyoruz. Gazeteciler ve gazetecilik sorunlu mudur ? Genel manada birçok anlamda toplumsal iki yüzlülük yaþýyoruz. Eðer toplumsal ikiyüzlülüðü toplumun içinden alabilirsek zaten her meslek grubu da düzelmiþ olur. Ama bakýyorsunuz en küçük bir þeyde "vur abalýya" diye gazetecinin sýrtýna vurulmaya çalýþýlýyor. "Ben bunu söyleme dim. Ben bunu yazdýrmadým" deniliyor. Davalar yaþýyoruz. Doðru bildiklerin adýna, kamuoyunu doðru bilgilendir mek adýna bir mücadele bizim kisi. Ha bunun içerisinde yýlmamak lazým. Doðru bildiðine inandýðýna yüreðini de ortaya koyacaksýn, kaleminle her þeyinle mücadele edeceksin. Spor Gazeteciliðinin sýkýntýlarý nelerdir ? Her meslekte ne kadar problem ne kadar sýkýntý varsa bizim mesleðimizin içerisinde de o kadar sýkýntýlar var. Bunu kimsenin törpüyü eline alarak törpüleyerek düzeltmesi mümkün deðil. Ýnsanlar "daha iyi nasýl olabilirim" düþüncesiyle kendisini sürekli yenilemeli. Televizyonlar var, gazeteler var, yorumcular var. Saðduyunun sesi

Metin Sönmez

Metin Sönmez'i biraz tanýyabilir miyiz? Sporla ilgilenmeye ne zaman baþladý ? Çocukluk dönemimde, hâla dokusunun bir bölümünü korumaya devam eden Örnekevler'de oturuyordum. Ýstasyon'un olduðu yerde de hem futbol alaný hem de tahtadan bir basketbol potasý vardý. Orada futboldan arta kalan zamanýmýzda basketbol oynuyorduk. Tek pota basketbol oynarken, orada dýþarýdan daha sonra adýnýn Mehmet Susamýþ olduðunu öðrendiðim birisi bizim oyunumuzu seyrediyormuþ. Oyunumuzu bölerek bana her hangi bir kulüpte lisanslý olarak oynayýp oynamadýðýmý sordu. Benden beklediði "hayýr" cevabýný alýnca da "lisanslý bir oyuncu olmak ister misin" sorusunu yöneltti. Kabul ettim. Yýl 1979.. Futbol, voleybol, basketbol ve masa tenisi üzerine öyle baþladýk. Basketbol hayatýmda o zaman hiç genç takýmda oynamadan direk A takým takýmda oynadým. Futbolda ise genç takýmda oynadým. Okul takýmlarýnýn maçlarý baþladý biz o zamanlar formalar yanýmýzda uyurduk. Turnuvalar, oyunculuk vesaire derken bu 1979'dan 1989'a kadar devam etti 10 yýllýk bir süreçti.

Sportif


MEDYA

SPORTiF

Metin Sönmez

olabiliyor muyuz? Mesele bu. Olduk diyorsanýz mesele yok. Ama herkesin ölçüleri de deðiþiyor. Benim ölçüm farklý, senin ölçülerin bir farklý olabilir. Bir baþkasýnýn ölçüleri daha farklý olabilir. Birde bizim mesleki anlamda birbirimizle sevgi-saygý eksikliðimiz var. Kompleksler var. Anlam veremiyorum ki, neyi paylaþamýyoruz !. O onu farklý biçimde nitelendiriyor, bu bunu farklý biçimde dillendiriyor. illâ gözüne diretiyor. Ýlla benim baktýðým perspektiften olaya bakacaksýn diyor. Bakmýyorum. Benim bakýþ açým diðer tarafa olabilir. Bunlardan arýnmalýyýz..

Sportif

Alakasýz kiþiler, spor yazarý yada yorumcusu oluyor ! Þunu söylemek lazým. Ben bunu yaparken TRT kültürü vardý. O zaman TRT televizyonunda basketbol da izliyorduk, futbol ve voleybol da izliyorduk. Þimdiki gibi þifreli kanallar yoktu. Bilmediðin kurallarý da o programlarý izleyerek öðrenebiliyorduk. Doðrudur ben bir hentbol maçýna gidince hangi kuralýn nasýl uygulandýðýný pekalâ eski de olsa biliyorum. Bir basketbol maçýnda neyin ne olduðunu çok iyi biliyorum. Futbol maçlarýnda diziliþ nedir?. Taktik nedir, sistem nedir? Hepsini biliyorum teknik direktör kadar. Samimiyetle söylüyorum bunda yadýrgayacak bir þey yok. Ýþiniz bu olunca bakýnca görüyorsunuz yani. Bakma ve görme meselesi. Sistem çok ayrý bir þey, taktik apayrý. Bunu bile bilmiyoruz. Bunu bile ayýrt edemiyoruz. Ýyi niyetli arkadaþlarýmýza bunu üzerinde ders çalýþýyor gibi.. Çalýþmaya da gerek yok. Baktýðýnda görebiliyorsa mesele

ortadan kalkacak ama, göremiyorsa problem orada !. Ýllaki herkes her þeyi bilmek zorunda deðil. Yorum yaparken önemli. Bizim zamanýmýzda öyle bilgisayar yok, biz yazýlarýmýzý daktiloyla, teleks ile yapardýk. Biz oralarý görmüþ geçirmiþ insanlarýz. Benim yaygýn basýnda çalýþtýðýmýz dönemlerde telefotomuz vardý. Türk Haberler Ajansý'ndan kalma bu telefoto ile bir siyah-beyaz fotoðrafý geçebilmek için bir amuda kalkmadýðýmýz kalýrdý. Bir resmi merkeze atarken belirli bir noktaya gelir ve gönderme iptal olurdu. Bir kerede hatta iki kerede yolladýðýmýz çok nadirdi Meselâ bir Pazar günü. Kýþ döneminde maçýn ilk yarýsýnda siyahbeyaz fotoðrafý alýrsýn, burada koþturursun Foto Mehmet'in yanýna hemen orada film banyosu yaptýrýrsýn. 18-24 ebatýnda karta bastýrýrsýn. Kýþýn o soðuðunda elin donarak gazetenin bürosuna gidip telefoto geçerdik. Her hafta, her maçta bunlarý yaþardýk. Gençler niye yaþamadý demiyorum.. O zamanlar teknolojinin iyi olmadýðýný anlatýyorum. Ama þimdi, hizmetimizde üst düzey bir teknoloji var. Görüyoruz iþte Kayseri yada Erciyesspor maçýnda aþaðýda görevini yapan arkadaþlarýmýz, localardaki arkadaþlarýmýz maþallah. Kayseri medyasý o konuda çok zengin. Ama bu zenginliði sütunlarýmýzda yada televizyonlarýmýzda yeterince iyi aktaramýyoruz. Bana göre gazetecinin yapmasý gerektiði þeylerin baþýnda Türkçe'yi hem iyi yazmak, hem de iyi konuþmak geliyor. Þimdi çok iyi teknoloji var. Þimdi neredeyse herkeste bir bilgisayar var. Bu çok önemli..

Hele internet çok büyük bir nimet. Arkadaþlarýmýz boþ zamanlarýnda bu fýrsatý deðerlendirse çok ciddi söylüyorum, futbolda mý uzmanlaþmak istiyor. Çok büyük bir futbol adamý olur. TDK'yý sürekli takip edersiniz, bilirsiniz.. Türk Dil Kurumu'nu sürekli takýp ederim. Benim bilgisayarýmýn sýk kullanýlanlarýn en baþýnda TDK var. Bazen konuþurken söylediklerim anlaþýlsýn diye düþünerek konuþmak durumunda kalýyorum. Bir gazeteci ne kadar kendini yenilerse, her geçen gün üste bir þey koyarsa, ne mutlu. Ama koymuyorsa eskiye götürüyorsa o zaman sorun var demektir. Acaba mesleðimiz yozlaþmaya mý baþladý ? Normal bir insan aþaðý yukarý 100 kelimeyle konuþuyor. Çok komik. On binlerce kelimenin içinde sadece 100 kelimeyle konuþuyorsa sýkýntý var demektir. Yabancý kelimeler aðýrlýkta þimdi. Amerikan aksanýyla Türkçe konuþma derdi var. Bunlarda bizim toplumumuzu yozlaþtýrýyor. Gazetecilik mesleðimizi yozlaþtýrýyor. Biz yerel basýn olarak belki kelimeleri yazarken hata yapýyor olabiliyoruz. Hiç olmazsa Türkçe'yi TeksasKars karýþýmý ile kullanmýyoruz. Kitap alýyorum, kitaplara bakýyorum. Benim ne iþ yaptýðýmý bilenler, "Yahu sen kitap mý okuyorsun" diyor. Ben okumadýðým zaman eksiklik hissediyorum. Farklý þeyler okumaya gayret ediyorum. Okurken de nasýl okuyorum? Önüme bilmediðim bir kelime çýkýyorsa onun altýný çiziyorum, ardýndan bilgisayarýmdan TDK'ya yada sözlüðe bakýyorum. Komik durumlarýn ortaya çýkmamasý için arkadaþlarýmýzýn ben yeterim, ben oldum dememesi lazým. Hangi meslektaþým diyorsa yanlýþ yapýyor. Yanýlgýnýn en büyüðünü ortaya koyuyor demektir. Kim ben oldum, artýk gazeteciyim diyorsa. 60-70 yaþý-

24


MEDYA

SPORTiF

na da gelsen bu meslekte öðrenilecek çok þey var olduðunu bilmiyor demektir. Þu kadar zamandýr gazetecilik yapýyoruz, iyi mi yapýyoruz? Kötü mü yapýyoruz? Eksiðimiz mi var? Yanlýþýmýz mý var? Bunun taktirini kamuoyu ile paylaþýyoruz. Ýþimiz o. Ama ben kalben rahatým. Yola çýktýðým zaman rahat yürüyorum. Ýyi yaparken kötüyü de ortaya koyabilmek lazým. Bizim en büyük eksiðimiz bu. Bir teknik adamýn, bir futbolcunun nasýl bir formsuzluðu varsa gazetecinin de formsuzluðu var. Tabi ki bunlar halledilebilecek, üstesinden gelinebilecek þeyler.

Ýstanbul yada Ankara'da bu mesleði daha üst seviyelere

25

Yorumculuk illaki eleþtirmek midir? Þimdi bakýyorsun eleþtirerek prim yapmaya çalýþanlar var.

Eðer sen bir duruþ sergiliyorsan zaten kaleminle konuþmanla sorun yok. Görsel yada yazýlý basýnda olsun eðer bir duruþun varsa bir tavrýn varsa eðer kendi adýna bir ekol oluþturmuþsan kendi adýna mesele bitmiþtir. Tabii ki iyi þeylerde yazacaðýz. Bizim iþimiz yalnýzca bakýn bu kötü demek deðil ki. Ýyileri de örnek göstermek gerekir. "Bakýn kardeþim bu iyi," demek de lazým. Bunlar iyi þunlar da doðru yapýlmýþ demek baþlý baþýna erdemdir. Mesleðimizin sorunlarý nasýl ortadan kalkacak ? Benim meslektaþlarým þöyledir, böyledir diyenlere de þiddetle karþýyým. Ben meslektaþlarýmýn çok büyük bir bölümünü seviyorum ve saygý duyuyorum. Ýnsan unsurunun olduðu her yerde zaten hata vardýr. Ben hatasýz mýyým, benimde birçok hatam var. Önemli olan bu hatalardan zaman içerisinde arýnabilmek. Herkesin bir tarzý, bir duruþu, bir gazetecilik kiþiliði var. Ve bu gazeteciliðin temel niteliklerine haiz arkadaþlar hata da yapacaklar. Hata yaparak büyüyecekler. Hangimiz hata yapmýyoruz. Hangimizin gazetesinde hata yok. Yada ekrana çýktýðýmýz zaman istediðimiz konuþmayý yapabiliyoruz? Bazen problemler, sýkýntýlar yaþayabiliyoruz. Ama birileri çýkýyor. "Ben sizin babanýzým, her þeyi ben bilirim," diyor yok öyle bir þey. Gazeteciliðin ruhunda böyle bir þey yok. Aldýðýmýz terbiyede yok böyle bir þey.. Aðabey aðabeyliðine bakacak "Ben aðabeyliðimi yapabiliyor muyum? Mesleki anlam da diye kendisine soracak. Kardeþler de, "biz kardeþ olabiliyor muyuz" diye kendisini sorgulayacak. Eðer böyle bakarlarsa zaten biz zaten var olan sorunlar kendiliðinden yok olur.. Bu güzel söyleþi için teþekkür ederim. Ben de sizlere teþekkür ederim.

Metin Sönmez

Kendi yorumlarýnýzý yada yazýlarýnýzý beðenirmisiniz ? Bir kere benim Türkçe'yi iyi konuþtuðum kesin. Bunun dýþýnda da iyi yorum yaptýðýmý da düþünüyorum. Hem kalemimle hem de televizyon ekranýnda. Ha televizyonu sevmiyorum. Bu iþi iyi yapma adýna çalýþan, uðraþan arkadaþlarým da var. Onlarda inþallah çok daha ilerisine taþýrlar. Bu noktadan çok daha ileriye götürürler. Ben kendimi vasatýn üstü olarak görüyorum.

taþýmayý düþünmediniz mi ? Benim bir tarafým noksan o konuda. Özürlü bir adamým, para özürlü bir adamým. Benim önüme açýk çek de konuldu. Ama benim dünyam farklý. Çok parayla mutlu olunacaðýna inanmýyorum. Benim mesleðe baþladýðýmdan beri hiç öyle bir kaygým olmadý. Hâlâ benim þahsi bir aracým bile yok. Çalýþtýðým Büyük Kayseri Gazetesi'nin bir arabasý var, eve yada habere onunla gidip geliyoruz. Ýllâ benim arabam olsun, evim olsun diye bir düþünceye sahip deðilim, olmadým da. Ben kendi kendime dedim ki "Neyle mutlu oluyorsam onunla yaþayým. Bunu eve, arabaya ya da baþka bir þeye hiç indirgemedim. Þöyle arkama dönüp baktýðýmda da neden ben bunu böyle yapmadým demiyorum. Ben basýn konutlarý sitesinin de ilk kurucularýndaným. Herhalde þöyle arkana baktýðýn zaman bu meslekte çeyrek asrý deviren ender kiþilerden biriyim. Geriye dönüp baktýðýmda neden þunu þöyle yapmadým demiyorum. Evet, mesleki anlamda Ankara, Ýstanbul'dan teklifler vardý. Gitsem olur muydu acaba diye düþündüðümde, orada da mutsuz olacaðýmý hissettiðim için gitmediðimi hatýrlýyorum. Yoksa Türkiye Gazetesi'nin o zaman ki spor müdürü Ekrem Özdamar, Yardýmcýsý da Sadýk Söztutan teklifler de bulunmuþlardý. Ankara Haber Merkezi'ne istediler. Mutsuz olacaðýmý düþündüm. 1987-88 gibi olmuþtu bu teklif. Postacý kapýyý iki kere çalmýyor iþte hayatta. Bugün bu konuþla ilgili hiçbir sýkýntý ya da hiçbir tedirginlik duymuyorum. Kayseri'de yaþamaktan, Kayseri'de bu iþi yapmaktan onur ve gurur duyuyorum.

Sportif


YORUM

SPORTiF

MEDYA VE SPOR

Sportif

Bireylerin saðlýklý geliþiminde çok önemli bir ve baðlý bulunduklarý ajanslar aðýrlýklý haberlerle yer tutan spor, özellikle çaðýmýza damgasýný ve görüntülerle yetinmelerini hayretle karþýlýyovuran ve kitleleri cezbeden futbol branþýyla her rum. Kayseri gibi nüfusu 1 milyona dayanmýþ , zaman güncelliðini korumaktadýr. Büyükþehir statüsünde olan ve 25'e yakýn Amatör veya profesyonelce yapýlan onlarca gazete; 5 yerel TV kanalý bulunan bir kentte spor dalý arasýnda müstesna bir yeri olan futbol, spor içerikli, daha doðrusu popüler branþ olan kendine özgü yapýsýyla bünyesinde yeni uðraþ ve futbolla ilgili her gün onlarca haber yapýlabilir. kazanç alanlarý oluþturmuþtur. Yazýlý ve görsel Çünkü bu potansiyel; 3 takýmý (Kayserisporbasýnýn bu branþa fazlaca deðer vermesi; doðal K.Erciyesspor ve Panküp TED Koleji) yüze yakýn olarak sadece futbol yazan-çizen ve konuþan yeni amatör kulübü olan Kayseri'mizde her zaman yorumcularýn ve köþe yazarlarýnýn çoðalmasýný için mevcut. Ama sporun izlenirlik ve satýþ için saðladý. Bir zamanlarýn þöhretli isimleri ve tüm itici bir güç olduðunu çok iyi bilmelerine raðmen görevleri gönül baðýyla baðlý olduklarý kulüpTV kanallarýmýzýn ve yerel gazetelerimizin bu lerinin menfaatleri doðrultusunda yazýp, çizmek alana gereken deðeri verdiklerini sanmýyorum. ve yorumlamak olan (!) futbolcu eskilerinin köþe Þayet bu bilinç olsa, Argýncýk, Sümer Stadý'na ve baþlarýný tutmalarýyla da bir anlamAtatürk Dýþ Saha ile spor salonlarýna da bu iþ çýðýrýndan çýkarýldý ! koþturup okurlarýna ve izleyicilerine Çünkü, o futbol yorumlayan ve çok daha detaylý haber ulaþtýrma ve yazan futbolcu eskileri bir türlü görüntü aktarma þansý bulurlar. objektif olamadýklarýndan ve olaylara Ama, Kayserispor ve Erciyesspor at gözlüðüyle baktýklarýndan spor maçlarýna gitmekte adeta birbirkamuoyunu hep yanlýþ yönleriyle yarýþan muhabir, yazar-çizer lendirmekte ve böylece de tribün takýmýnýn stadýn hemen yaný baþýnterörünün artmasýnda baþrol oynadaki bir Atatürk Dýþ Sahadaki, PAF maktadýrlar. TV'lerimizin adý spor veya Deplasmanlý Süper Gençler Ligi olan programlarýnda (!) bir pozisyon maçýný izlemeye üþendiklerini, daha Bekir DEMÝRAÐ üzerine saatlerce anlamsýz yorumda ötesi orayý 'cüzzamlýlarýn yaþadýðý' bdzirveci38@hotmail.com lar yapýlmakta, herkes 'nalýncý bir bölge gibi algýlayýp yönlerini dahi keseri' gibi kendine yontmakta; dönüp bakmadýklarýný görerek daha çok ta sempatizaný olduðu kulüplerin men- üzülüyorum. Gazetelerinde 'Alt yapýsýz olmaz' faatleri doðrultusunda mesajlar verilmekte. Ýþin diye baþlýk atanlarýn veya TV ekranlarýnda bunu garibi, köþe yazarlarýnýn yazýlarýnýn da bunlardan dillendirenlerin altyapýya þaþý bakmalarý kabul fazlaca bir farký olmamaktadýr. Araþtýrmak, yeni edilebilir bir yaklaþým olmasa gerek ! eserler üretmek ise hak getire! Yürüyüþten daðcýlýða,tenisten basketbola, Oysa çok da etkili bir güç olan yazýlý ve görsel voleyboldan karateye kadar onlarca spor medyamýzýn, toplumun huzurunu bozmaya branþýnýn sevilerek yapýldýðý Kayseri'mizde yönelik olan bu tür eylemleri ön plana çýkarmagörülen önemli bir yanlýþlýk da, baþta bazý masý ve 'fanatik' denilebilecek kadar yanlý isimbelediye kulüplerinin devre dýþý kalmalarý veya leri dýþlayarak tavýr koymasý, bu olayý býçak gibi katýldýklarý spor branþlarýndan çekilmeleridir. kesmese de önleyici bir tedbir olabilir. Tüzüklerinde 'Amacýmýz gençleri zararlý alýþkanTribün terörünün sahalarý geçtik; salonlara lýklardan uzak tutmak ve spor yapmalarýna kadar inmesi karþýsýnda 'reyting ve kazanç' imkân saðlamaktýr' diye yazan kulüplerimizin uðruna sessiz kalýp yeterince tepki koyamayan veya seçim dönemlerinde 'Semt sahalarýna aðýrmedyamýzýn toplumdaki spor bilincinin artmasý lýk verecek ve takýmýmýzý filanca lige yükseltecek, ve fair-play ruhunun yerleþmesi konusunda da yeni dönemde þunu þunu yapacaðýz' diye bol üzerine düþeni yapamayýp 'yaya kaldýðý' keseden vaatler daðýtan siyasilerimizin gereðini aþikârdýr. yapamayýþlarýný veya sözlerini tutmamalarýný da Ulusal medyamýzda tüm bunlar olup spor denilen bu olgunun önemini tam anlamýyla biterken, ne gariptir ki yerel yazýlý ve görsel kavrayamayýþlarýna veriyorum. medyamýzda da bir umursamazlýk ve Spor güzelliktir. Sporla uðraþan kiþiden zarar boþvermiþlik gözlenmektedir. Futbol maçlarýný gelmez. Kitlelere sporu sevdirmek ve tabana izleyen, görüntüleyen ve yazan-çizeni olmasý yaymak gibi bir görevi de olan yazýlý ve görsel gereken çoðu meslektaþýmýzýn genelde masa medyamýzýn 'eðitim' aðýrlýklý projeler üretmeleri baþý haberler üretmek için çaba göstermelerini bu olayý daha da çabuklaþtýracaktýr.

26


Yüklenici firma

KiRA ÖDER GiBi EV SAHiBi OLUN..

150 m2’lik daireler için Peþinat : 4.000 YTL Aidat: 360 YTL 125 m2’lik daireler için Peþinat: 3.000 YTL Aidat: 300 YTL

MERKEZ: Seyrani Mah. M.Kemal Paþa Bulvarý Baþaklý Sokak No: 255 KAYSERÝ TEL: 0.352.338 15 60 - 339 82 88 - 339 88 66 - 338 15 94 FAX: 0.352.338 26 91


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Kayseri Erciyesspor’un sempatik bir takým olmasýnda en büyük pay sahibi olanlardan birisi de Erol Bedir.. Bedir, “Gelmesem de

Erol Bedir

gitmesem de Erciyesspor’dan vazgeçemem” diyor..

Sportif

28


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Yöneticiliði isteyerek mi, yoksa size görev verildiði için mi yaptýnýz ? Elbette öncelikle þunu söylemek isterim ki, bir kiþinin nefes aldýðý, karnýný doyurduðu þehre hizmet etmesi gerekli.. Her ne kadar futbol ile geçmiþ yaþantýmýzda çok içli dýþlý olmasak da Onursal Baþkanýmýz Mehmet Özhaseki'nin vasýtasýyla spor yöneticiliðine soyundum.. Yaþantým boyunca hiç bir alanda sorumluluktan kaçmadýðým için bana verilen bu görevi de layýkýyla yerine getirmek için gayret gösterdim.. Belirli dönemlerde yöneticilik hayatýmý noktalamak adýna sayýn Mehmet Özhaseki'den izin istedim.. Ama bir kaç kez bu isteðim reddedildi.. Ama son býraktýðýmda ise Özhaseki baþkanýmýz,

29

isteðimi geri çevirmedi ve aktif spor yöneticilik hayatýmý noktaladým.. Erciyesspor'a dönecek olursak.. Büyükkýlýç zamanýnda baþlayan ve sizlerin zamanýnda devam eden büyük bir baþarý var.. Erciyesspor, nasýl Türkiye'nin sempatisini kazandý ? Erciyesspor'un 2. Lig B kategorisinde baþlayan baþarý serüveninde elbette Memduh Büyükkýlýç ve Ahmet

Demircioðlu, iyi bir ekip ile takýmý A kategorisine taþýdýlar.. Kimsenin þans vermediði Erciyesspor, herkesin bildiði gibi üst üste 3 kez þampiyonluk yaþadý.. Kayserispor ile Erciyesspor A kategorisinde mücadele veriyordu.. Biz Kayserispor'un 5 puan önünde olmamýza raðmen, yine de kimse Erciyesspor'un Süper Lig'e çýkacaðýna ihtimal vermiyor ve Kayserispor'un önünü açmak adýna maçlarýmýzý oynayacaðýmýzý düþünüyordu.. Þehir takýmý hüviyetinde olan Kayserispor'a raðmen, 3.2 milyon YTL (3 trilyon 200 milyar) ile þampiyon olduk.. Hem de 5 kuruþ borca girmeden.. Ýsim deðiþikliði ile Erciyesspor'un hakkýnýn yendiði

yönünde spor kamuoyunda oluþan spekülasyonlar, takýmýn manevi desteðini artýrdý.. Mütevazý kadrosu ile baþarýlar elde edilmesi, bir anda takýmýn Türkiye'nin sempatisini kazanmasýný saðladý.. Bir anda Erciyesspor borcun içine gömüldü.. Peki, bu borç nereden çýktý ? K.Erciyesspor, lige çýkmaya hak kazandýðýnda, þehirde bir anda Erciyesspor'un yerine Kayserispor'un Süper Lig'de bulunmasý fikri benimsendi.. Kayserispor, milyarlarca borcun içinde ve bir o kadar da harcamasýna raðmen þampiyon olamamýþtý.. Ýsim deðiþikliði sonrasýnda, Kayserispor'un bütün borçlarý K.Erciyesspor'a kaldý.. Federasyon'dan alýnacak paralara el konuldu.. Elbette Erciyesspor'un halen içerisinde bulunduðu borcun ana kaynaðý isim deðiþikliðinden dolayý ortaya çýkmýþtýr.. Erciyesspor'un Süper Lig'de 2 sezon yaþamasý ve sonrasýndaki hüsran... Küme düþmesindeki ana nedenler transfer yanlýþlarý mý ? Açýkçasý Kayseri Erciyesspor'un Süper Lig'de kalýcý olabilmesi için çok çaba sarfettik. Tabiki lige yeni çýkmýþ, ismini rengini, kulübünü deðiþtirmiþ bir kulüp olarak iþimiz çok zordu.. Öncelikle kurumsallaþmayý halletmemiz gerekirdi.. Tabiki transferlerde yapýlmalýydý.. Transferde acele etmedik.. Ýlk sezon için gerçekten çok iyi futbolcular transfer ettik.. Daha ligin ilk yarýsýnda, aldýðýmýz baþarýlar ile küme düþme tehlikesine kesinlikle düþmedik.. Ýkinci sezon için de ayný mantýkla hareket etmeye çalýþtýk.. Transferde Mustafa Uður'un sözlerini dikkate alarak çalýþtýk.. Gelen futbolcularda da giden futbolcularda sorumluluk Mustafa Uður'un idi..

Erol Bedir

Dr. Erol Bedir olarak bilinirken, kendinizi bir anda futbolun içinde buldunuz. Þöyle geriye dönersek, yönetici olarak baþladýðýnýz bu alanda Kayseri Erciyesspor'da önemli görevler hatta baþkanlýk üstlendiniz. Bu süreç nasýl oldu ve geliþti ? Kayseri'ye ilk tayinim çýktýðýnda Hacýlar Saðlýk Ocaðý'nda göreve baþlamýþtým.. belirli bir süre sonrasýnda Ýl Saðlýk Müdür yardýmcýlýðý ve sonrasýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü yaptým.. 1994-95 döneminde spor yöneticiliði hayatým baþladý.. 2-3 dönem Kayserispor'da 3-4 dönem de Kayseri Erciyesspor'da aktif olarak yöneticilik yaptým.. Kayserispor'da iken Recep Mamur'un yönetiminde görev alýyordum.. Takýmlarýmýzýn ismi deðiþince, Mamur Kayserispor'da kalmayý tercih etti, Onursal Baþkanýmýz Mehmet Özhaseki de Enver Kemaloðlu baþkanlýðýnda beni de görevlendirince yöneticilik hayatýmýz devam etti. Sonrasýnda da kulüp baþkanlýðý görevini yaptým..

Sportif


Erol Bedir

GENÝÞ AÇI

Sportif

SPORTiF

Erciyesspor, bir sezonda 3 yönetim, 3 teknik heyet deðiþtirdi.. Ama baþarýya ulaþamadý.. M.Uður, görevi býrakmasý için zorlandý mý ? Lorant niye ve nasýl alýndý ? Onursal Baþkanýmýz Mehmet Özhaseki'nin yönetimi bana ve ekibime býrakmasý sonrasýnda, çok titiz çalýþtýk diyebilirim.. Her defasýnda onursal baþkanýmýzýn kapýsýný aþýndýrýp isteklerde bulunmak yerine kendi yaðý ile kavrulan bir takým oluþturmanýn gayreti içerisinde idik.. Ýlk yýlda 30 futbolcu gelip gitti.. Bu Süper Lig için en düþük rakamdýr ve biz bunu baþardýk.. Ne yazýk ki ikinci sezon istediðimiz gibi olmadý.. Fenerbahçe'ye farklý maðlubiyet sonrasý takým içerisinde yaþanan bazý huzursuzluklar Mustafa Uður'u istifanýn eþiðine getirdi.. Bu arada peþ peþe kaybedilen puanlar vardý.. Mustafa Uður,

bana gelip, "baþkaným býrakmak istiyorum. Oyuncular ile aramdaki iletiþim tamamen bitti" dedi.Ben de Denizlispor ve Gaziantepspor maçlarýný beklemesini önerdim.. Denizli'de

hakem faciasý ile yenildik, Kayseri'de de Antep ile berabere kalýnca Mustafa Uður, istifasýný bize sundu.. Bizde kabul ettik.. Ama kesinlikle kendisini istifaya zorlamadýk.. Sonrasýnda, Türk futbolunu bilen ama Erciyessporlu futbolcular ile daha önceden haþýr neþir olmamýþ bir teknik adam aradýk.W.Lorant listemize girdi.. Kendisi ile görüþtüðümüzü açýkladýðýmýzda bir çoðu "Lorant'ý getiremezler" diye eleþtiri yaparken, sonrasýnda

ise "bu Lorant'ý kim getirdi?, derhal gitmeli" davullarý çaldý.. Lorant ile esasýnda takým hava yakalamýþtý, tek eksik galibiyetti.. Trabzon'da bile çok iyi oynamamýza raðmen, top filelere gitmeyince Lorant da baþarýsýz olarak görüldü.. Devre arasý gelmiþti.. Özhaseki Baþkan'ýn odasýna gittim.. Bekir Yýldýz baþkan ile oturuyordu.. Kendisine býrakmak istediðimi ve bu kez reddetmemesini istedim.. Bekir Baþkan ile Özhaseki baþkan, 1-2 gün kararýmý açýklamamamý, kendilerinin yönetim için bir çalýþma yapacaklarýný, baþkan adayý bulurlarsa benim genel kurul kararý almamý istediler. Aksi taktirde ise göreve devam etmemi söylediler.. 2 gün sonra Özhaseki baþkan, beni yanýna çaðýrýp "Tamam.. Genel Kurul kararý alabilirsin" dedi.. Elbette benden sonra sayýn Ahmet Çetinkaya ve Ziya Eren de bu takým için emek harcadýlar.. Ama kýsmet, Erciyesspor'u kümede tutamadýk..

30


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Türkiye Kupasý finali ve UEFA Kupasý maçlarý oynayan Erciyesspor, þu an 1. Lig'de.. Bu sizi nasýl etkiliyor ? Erciyesspor, ülkenin sempatisini kazanmýþ, ülkemiz adýna baþarýlara imza atmýþ bir takým.. Hatýrlarsanýz Türkiye Kupasý maçýnda Erciyesspor'un hakký yendi.. Hakem Ýsmet Arzuman'ýn yanlýþ kararlarý Erciyesspor'un kupayý kaldýrmasýna mani oldu.. Buna raðmen UEFA Kupasý maçlarýna katýlma hakkýný elde eden Erciyesspor, mütevazý kadro ile tur atlamayý baþardý.. Elbette rakip Atletico Madrid olunca, orada týkanýldý.. Nihayetinde o takým Barcelona ve R. Madrid'e kafa tutan bir takým.. Erciyesspor'un 1. Lig'de olmasýna üzülüyorum.. Dilerim ki Erciyesspor yine Süper Lig'e yükselir.. Bunu caný gönülden istiyorum, çünkü Erciyesspor, benim çocuðum gibi.. O kulübe karþý büyük bir sevgi baðým var..

31

Sizi Erciyesspor'un ve Kayserispor'un maçlarýnda göremez olduk.. Nadiren gelip gitmeye baþladýnýz.. Sebebi nedir ? Aktif spor yöneticilik hayatýmý noktaladýktan sonra, köþeme çekilip boþ durmadým elbette.. Belediyedeki görevim, hastanedeki görevim ile daha da çok ilgilenmeye baþladým.. Sizlerinde bildiði üzere Orta Anadolu'nun en büyük ve en kapsamlý hastanesini kurduk ve hizmete sunduk.. Gününüm en büyük bölümü belediye ile hastanede geçiyor.. Yani, anlayacaðýnýz yine eve geç giden, ailesinden yine uzak bir kiþiyim hala.. Sadece, ailem biliyor ki bu hafta þu deplasman, diðer hafta bu maçta deðilim.. Maça gidemememin sebebi de iþ yoðunluðu.. Ama, Kayseri Erciyesspor'un maç sonuçlarýný takip ediyorum...

Þöyle bir bakýyorum da, boþ kalmayý sevmiyorum, mutlaka bir sorumluluðun altýna giriyorum.. Ha, iþ spor yöneticiliðine gelince, eðer yine Erciyesspor'a hizmet etmem istenirse, bana bu görev tevdi edilirse, hiç düþünmeden kabul edeceðimi de söylemek isterim.. Asla, görevden kaçmam.. Ama, þimdilik böyle iyiyim.. Federasyon seçimlerine gelelim. Haluk Ulusoy'un listesinde yeralýrken, bir anda Ayhan Bermek adýna mücadele verdiniz.. Ama sonuç hüsran oldu.. Seçim yenilgisi Kayseri sporunu olumsuz etkiledi mi ? Gerek Haluk Ulusoy gerekse Ayhan Bermek ile iyi iliþkilerim vardý.. Hâla da var.. O günlerde evet, TFF Baþkaný sayýn Haluk Ulusoy ile birlikte hareket ediyorduk..

Erol Bedir

Acaba, Cenk Ýþler-Agali ikilisinin forvette bozulmasý, 2. sezon için sýkýntýlarý tetiklemedi mi ? Mutlaka.. Ýlk sezon Agali ile Cenk iyi iþler yaptý.. Ancak, Teknik Direktör Mustafa Uður, bir sezon öncesinden de almayý çok istediðini Lazarov'u almýþ, biz de Mehmet Eren Boyraz’ýn transferini bitirmiþtik.. Böyle olunca Mustafa hoca, Agali'yi kenara çekti.. O günlerde de Ankaragücü Agali'yi istiyordu.. Mustafa Uður, Agali'yi kadroda düþünmediðini söyleyince, bizde satýþýna karar verdik.. Genel Menajer ve Teknik heyetin raporu ile de Sýrp oyuncu Djalovic de alýnmýþtý.. Genel manada ise futbolcular arasýndaki uyumsuzluk, teknik heyet ile futbolcular arasýndaki köprünün yýkýlmasý Kayseri Erciyesspor'un gerilemesine neden oldu. Bülent Korkmaz ile bir hava yakalanmasýna raðmen, final deðerindeki maçlar kazanýlamadý ve küme düþüldü..

RÖPORTAJ: Yüksel YIKILMAZ

Aktif olarak yöneticiliðe yeniden dönecekmisiniz , yoksa sizde jübilenizi yaptýnýz mý ? Kayseri'deki misyonumuz gereði, hizmetten kaçmamýz imkansýz.. Bir gün sayýn Mustafa Alan ile oturuyoruz.. O arada, o telefon çalýyor, birisi bir þey soruyor, derken Mustafa Alan, bana "senin asla iþin bitmez.. Sürekli bir sorumluluk altýna giriyorsun.. Ölene kadar da böyle olursun" dedi..

Ama benim Ulusoy yerine Bermek'e destek vermem istendi.. Bende, bana verilen görev dahilinde Ulusoy ile konuþtum.. Kendisinin listesinde olamayacaðýmý dile getirip Bermek ile çalýþtýk.. Demokratik bir seçim süreci yaþandý.. Seçimi bizim tarafýmýz kaybetti.. Ama, bu seçim sonrasý kesinlikle Kayseri'den intikam alýnmadý.. Aksine Kayseri daha çok kaale alýndý, daha çok aðýrlýðýný hissettirdi, hatýrýný saydýrdý..

Sportif


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Erol Bedir

Kayadibi Tesisleri’nde hakem ve yöneticileri piþti yapan Erciyesspor Baþkaný Erol Bedir, Yýlnur Önen’e böyle seslendi:

Sportif

Yöneticilik yaptýðýnýz dönemde, size, yönetim kurulu üyelerinize veya takým yetkililerine teþvik yada þike konusunda hiç teklif geldi mi? Sizce Türk futbolunda þike ve teþvik var mý? Açýk söylemek gerekirse, kesinlikle ne bana ne de yönetim kurulu üyelerimize böyle bir teklif gelmedi.. Çünkü, yönetimimizde A'dan Z'ye herþeyi konuþurduk.. Böyle bir durum olsa mutlaka birbirimizle paylaþýrdýk.. Ama, hatýrlarsýnýz ki Kayseri'de oynanan bir Kayseri ErciyessporElazýðspor maçý vardý.. Bu maç öncesinde Elazýðspor yönetimine yakýn bir arkadaþ beni arayýp, "Maçýn hakemi Yýlnur Önen.. Bu adama dikkat edin" dedi.. Bende gülerek "tamam ederiz" dedim.. Hiç aklýmýn ucundan dahi yanlýþ bir durum olacaðý geçmiyordu.. Yani, o telefona fazla itibar etmemiþtim.. "Bir hakem, hata yapabilir ama göz göre göre maç satamaz" diye düþünüyordum.. 27 Mart 2005 günü oynanan maç içerisinde Yilnur Önen'in verdiði kararlar ve 2-2'lik beraberlik çok canýmý sýkmýþtý.. Kulaðýmda da o arkadaþýmýn sözleri çýnlýyordu.. Moral bozukluðu içerisinde kulübün yolunu tuttuk.. bana bir telefon geldi "Yýlnur Önen ile Elazýðsporlu yöneticiler Ankara Kayadibi'nde

buluþacaklar" denildi.. Adeta nevrim döndü.. Yanýmda yönetici arkadaþým Aþkýn Genç vardý.. "Aþkýn, atla arabaya gidiyoruz" dedim.. Arabaya bindik ama Kayadibi'nde yakalarmýyým, yakalayamazmýyým diye de düþünüyordum.. Kayadibi'ne vardýk.. Ýçeri girdik birkaç aile

oturuyordu.. Garson'a sordum, o da bana arka tarafý gösterdi.. Arka tarafa gittik ama bir baþka maçýn hakemleri aralarýnda yemek yiyordu.. "Yanlýþ ihbar Aþkýn.. Gel karnýmýzý doyuralým da öyle dönelim Kayseri'ye" dedim.. Oturduk tam yemek yiyorduk ki, Yýlnur Önen ve yardýmcý hakem Serkan Akarca içeri girdi.. Köþede bir masaya oturdular.. Sonrasýnda yanlarýna birkaç kiþi gitti.. Onlar da Elazýðsporlu yöneticiler imiþ..

Birbirlerine sarýlýp öpüþürken, Yýlnur Önen "kusura bakmayýn, ancak bu kadar oldu" diyor, onlar da "Canýn Saðolsun hocam" muhabbeti yapýyordu.. Yemeðini býrakýp masalarýnýn yanýna gidip selam verdim.. Elazýðsporlu yöneticinin birisini beni tanýdý.. Ýsmimi söyleyince Yýlnur Önen ayaða kalkýp buz kesti.. Özür dilemeye baþladý.. Kendisine "Çuvalladýn hocam" dedim.. Aþkýn Genç, onlarý lafa tutarken dýþarý çýkýp hemen TFF yetkililerini aradým. Bize "oyalayýn geliyoruz" dediler.. Fotoðraf makinesi ile resimlerini çekmek istedik ama makine yoktu.. Telefonlarýmýzda da fotoðraf makinesi yoktu.. Yetkililer gelene kadar onlar gitti.. Ama elbette orada çalýþanlar þahitlik ettiler.. Bunlar TFF kayýtlarýna alýndý.. Ama o kadar.. 1 ay sonra yine orta hakemlik yaptý.. Sonrasýnda çoðu kiþi "hakemler size cephe alýr, canýnýzý yakar" dediler.. Ama tam tersi oldu, hakemler kuzu kesildi.. Biz emeðimizin yenmesine müsaade etmedik.. Futbolumuzda, þike ve teþviðin olduðunu duyuyoruz, okuyoruz. Ama gözümüzle þahitlik etmedik. Kimse de bize “þu maçý þike ile aldýk yada verdik” demedi.. Hoþ, dese de bunu ispat etmek çok zor olduðu için üzerine basa basa “Evet, þike var” demek çok güç.. Ýtalya’da bunu ispat ettiler ve þikeye bulaþanlara aðýr cezalar verildi.. Türkiye’de bunun ispatý de cezasý da sanýrým sancýlý olur.. Çünkü, ikili iliþkiler Türkiye’de daha aðýr basar her halde..

32


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Peki biraz da özel hayatýnýza girelim baþkan.. Evde nasýl birisi oluyorsunuz ? Evde, sakin, içine kapanýk, fazla konuþmayan birisiyimdir.. Hatta bu konuda eþim ve çocuklarým bana çok kýzarlar.. Eve gelince onlarla haþýr neþir fazla olamadýðýmý söylerler, aðzýmdan zoraki söz çýktýðýný söylerler.. Sanýrým, dýþarýda sürekli çenemiz çalýþtýðý için akþamda çenemiz yoruluyor ki konuþmuyorum..

meselelerine çok duyarlýyýmdýr.. Çok iyi bir kütüphanem var.. Analiz kitaplarý okurum, ülke meseleleri içeren kitaplar okurum.. Ülke meseleleri ile ilgili TV programlarý izlerim.. Sabaha kadar televizyon baþýnda olduðum günler çoktur.. Çünkü, en çocuklarýmýza býrakacaðýmýz en büyük mirasýn "baðýmsýz büyük Türkiye" olduðunu düþünüyorum.. Peki sayýn Baþkan.. Son olarak dergimiz vasýtasýyla vermek

istediðimiz mesajlarýnýzý alabilirmiyiz ? Öncelikle yöneticilere seslenmek istiyorum.. Yöneticiliði hobi olarak deðil, iþ olarak yapýn.. Kalýcý, kurumsallaþma adýna projeler ortaya getirilmeli.. Tabiki sportif baþarý da olursa ne ala.. Bu þehir için fahri hizmet etmekten yýlmamak gerekli.. Futbolcu ve teknik adamlýk yapan kardeþlerime de þunu söylemek isterim ki.. Kazandýklarýný helal ettirsinler.. Kayseri'mize layýk olsunlar.. Bu þehir ile helalleþsinler.. Taraftarlar da kesinlikle destekten geri adým atmasýnlar.. Gerek Kayserispor, gerek Erciyesspor ve TED Kolejispor olsun.. Hatta amatör branþlar için dahi desteði esirgememek gerekli..

Erol Bedir

Peki, mutfak yöneticiliðiniz nasýl ?. Yemek yapmaya yardým edermisiniz, evde iþ paylaþýmý yaparmýsýnýz ? Açýkcasý mutfak yöneticiliðim zayýftýr.. Pek yardým etmem.. Çok nadirendir.. Yapmaktan ziyade, yiyen tarafta olmayý seviyorum.. Yemek asla ayýrt etmem.. Eþimin, sanýrým en çok sevdiði yönüm bu olsa gerek.. Önüme ne konursa yerim.. Sevmediðim bir yemek olsa bile yerim, ama bunu karþýmdakine belli etmem.. Favori yemeklerimi sorarsanýz, elbette Mantý ve Kuru Fasülye.. Ama fazla yemek yemem.. Zaten benim öðünüm birdir.. O da akþam yemeðidir.. Ailem ile yemeye özen gösteririm.. Sabah kahvaltýsý ve öðle yemeði yemem.. Beni ayakta tutacak kadar yerim…

Boþ zamanlarýnýzda neler yaparsýnýz ? Sinema ve tiyatroya gitmiyorum.. Mutlak suretle kitap okurum.. Ama öyle roman hikaye sevmem.. Ülke

Sayýn Baþkan, bu güzel söyleþi için size teþekkür ederim.. Hayatýnýzda baþarýlar… Bende sizlere teþekkür ederim.. Ýnþallah, yine geçen sezon olduðu gibi Süper Lig'de 2 takým ile temsil ediliriz.. Herkese selam ve sevgiler iletiyor, sizlere de baþarýlar diliyorum..

Kayseri’nin en çok sevilen, takip edilen tarafsýz, gerçekci SPOR gazetesi.. Asparagas deðil,

Tiryakimiz olacaksýnýz 33

reel haberleri okuyun.. Kayseri Tempo Gazetesi, her gün bayilerde..

Sportif


YORUM

SPORTiF

KAYSERi'DE F UTBOLUN DOGUSU -2 2 -

Sportif

Yazýmýzýn 1.bölümünde Kayseri'de futbolun katýlmýþtý. Kayseri'den katýlým için ses doðuþu ve geliþimi, kýsaca Amatörlükten gelmemesi tüm Kayseri'lileri oldukça üzmüþtü. profesyonelliðe ilk adýma anlatmýþtým. Bu 1966 yýlýna geldiðinde ciddi anlamda bir bölümde ise profesyonelliðe geçiþe takýmýn kurulmasý için müracaatlar yapýlmýþ ve deðineceðim. toplantýlar düzenlenmiþti. Türkiye 1.Lgi 1959 yýlýnda Ankara, Ýzmir ve 1966 yýlýnýn bahar aylarýna gelindiðinde Ýstanbul takýmlarýndan oluþan bir þekilde Kayseri Futbolunun ileri gelenlerinden ciddi baþlamýþtý. Tam anlamý ile 2.lig yerine geçen anlamda geliþmeler saðlanmýþtý. baraj maçlarý yine bu 3 kente ilaveten 1966 Haziran'ýna gelindiðinde bir çok konu Adana'dan Adana Demirspor'un katýlýmý ile aþýlmýþ ama bu kez de maddi imkansýzlýklar ön oynanmaya baþladý. planý çýkmýþtý. Þehrin spor otoritelerinden Kayseri'den ise Türkiye Þampiyonasýna , Rauf Iþýldar ve Necdet Soner; o zamanýn Bölge 1958-59 sezonunda Sümerspor, Müdürü (merhum) Ýbrahim 1959-60 , 1960-61, 1961-62, Bamyacýoðlu'nu ziyaret ederler. 1962-63 yýllarýnda Havagücü, 150 bin kiþilik bir þehrin ne yapýp 1963-64 Sümerspor ve 1964-65 ne edip bir þekilde profesyonel ligde yýllarýnda da Kayseri Þekerspor mücadele edilmesi fikrini açarlar. mücadele etmesine raðmen bir Ýbrahim Bamyacýoðlu ise gerçekçi baþarý saðlayamadýlar. Yer yer olunmasý gerektiðini ve Profesyonel Türkiye Kupasýnda birkaç tur kulüplerin maddiyatla ayakta atlayan takýmlarýmýzda bulunmasýdurabileceðini belirtir. Bunun ise na raðmen; futbolumuzda bir Kayseri'de þimdilik mümkün geliþme yaþanmamaktadýr. olmayacaðýný ama eðer maddi Ayhan BAYNAL 1963-64 sezonunda 2.ligin imkan saðlanýrsa kendisinin de ayhan.baynal@hotmail.com kurularak Ýstanbul,Ankarayardým edeceðini söyler. ,Ýzmir,Bursa ve Adana takýmlarýnýn Necdet Soner ve Rauf Iþýldar iþtiraki ile oynanmaya baþladý. birkaç gün sonra tekrar bir araya gelirler. Ýþte ne oldu ise bu sezondan itibaren oldu... Kayseri Merkezli Ýþçi Kredi Bankasý Genel Türkiye Þampiyonasýnda mücadele eden Müdürü Rifat Gönen ile toplantý talep ederler. Amatör takýmlarýmýz Kayseri'yi her ne kadar Bankanýn bir þekilde maddi ve manevi destek temsil etse bile Kayseri'li sporseverleri fazla olmasýný isterler. Bu konuda öncü olunmasý tatmin etmiyordu.Kayseri'li spor severler için adeta yalvarýrlar. Rifat Gönen ise tüm birkaç defa 2.lige müracaat için kulüpleþme Kayseri'lilerin heyecanla beklediði desteðini faaliyeti içerisinde bulundular. verir. Ama bir türlü neticesi olamadý ve sadece Her þey istenildiði gibi olmuþ ama bir þey teþebbüs içinde kaldýlar. unutulmuþtur... Ligler baþlamak üzeredir ve 1964-65 sezonunda Mersin Ýdman Yurdu ve Kayserispor için kuruluþ iþlemi bile gerçekManisa Sakaryaspor'un 2.lige müracaat edip leþmemiþtir. Eðer 1966-67 sezonunda lige lige katýlmalarý bardaðý taþýran son damla oldu. müracaat edemez ise bir daha bu desteði O zamanlarýn "efsane" Futbol Federasyon saðlamasý mümkün görünmemektedir.. Baþkaný Orhan Þeref Apak; 1965 yýlýnda Þimdi sýra hangi takýmlarýn birleþtirilerek baþlatmýþ olduðu geniþ kapsamlý bir kampanya "KAYSERÝSPOR'un" kuruluþ temellerinin atýlile Futbolu Türkiye geneline yaymaya çalýþýyor- masýna gelmiþti. du. Her ilden en az iki amatör takýmýn birHedefteki ilk takým her zamanki gibi Naci leþmesi ile bulunduðu þehrin ismini taþýyan bir Ulucan'ýn çocuðu gibi baktýðý ERCÝYES takým kurmalarý ve tesis yapmalarý halinde; GENÇLÝK'e çevrilmiþti. Bazý þartlar ile Naci hemen 2.lige alma sözü veriyordu. Ulucan bu oluþumun içinde olmayý kabul Anadolu'da bir çok þehir bunun üzerine o etmiþti. Bu þartýn en baþýnda Erciyesspor'un þehrin ismini taþýyan bir çok takým kurdular. Forma renkleri olan SARI-KIRMIZI renkler ve Bunun ilk ceremesi 1965-66 sezonunda il ERCÝYES GENÇLÝK'e yapýlan takviyler ile bir takýmlarýndan Sakaryaspor, Eskiþehirspor, takým kurulmasý idi. Bu þartlar kabul edildi. Samsunspor, Konyaspor ,ilçe olarak ta Erciyes Gençlik'e ilaveten Sanayispor ve Orta Bandýrmaspor þartlarý yerine getirerek lige Anadoluspor ikna edildi. (Devam edecek)

34


OKooperatifcilik anlayýþýna yeni bir soluk getirdik.. OYaþamýn en önemli deðeri güvendir.. Biz de bu güvenle yola çýktýk.. OÝnþaat sektöründe önemli olan güvencedir. Kayseri’de güvence ERKUT GRUP’tur.. OÝnsanlarýn hayallerindeki evi sunuyoruz.. OÝlk etapta 500 Konutu 36 ay içinde teslim etmeye baþlayacaðýz.. OKüçük yatýrýmlarla, büyük iþler yapmayý hedefliyoruz.. OFuarda deðil, Fuar Konutlarý’nda buluþalým..

MAHMUT KÖSE S.S. Erciyes Yýldýzevler Konut Yapý Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný


SPOR

SPORTiF

Yýllarýný Kayseri sporu için harcadý.. Hem profesyonel hem amatör.. Her branþ için ter akýttý.. Dünden bu güne neler yaþadý.. KASKF

Musa Soykarcý

Baþkaný Soykarcý, SPORTÝF’e konuþtu.. Soykarcý anlattý biz dinledik..

Sportif

36


SPOR

SPORTiF

Sayýn Musa Soykarcý. Görüþmemizi biraz geciktirdik ama sonunda oldu. Siz, Kayseri amatör sporunun baþýndaki isimlerdensiniz. Umarým iyi bir söyleþi olacak... Öncelikle özgeçmiþinizi alabilir miyiz? 1961 Kayseri doðumluyum. 1983'te evlendim. Evliyim 3 çocuðum var. Ýki kýz bir oðlan. Kýzým üniversitede okuyor. Oðlum lise ikinci sýnýof öðrencisi. En küçük kýzým da ilk okul üçe gidiyor. Ben Anbar Ýlköðretim Okulu, Þeker Orta Okulu, Kayseri Ticaret Lisesi'nde okudum. Ardýndan Açýk Öðretim Fakültesi'nde Ýþletme okudum. Spor dýþýnda asli iþim serbest muhasebeciyim. 1982'de muhasebe büromu açtým. Halen bu iþimi devam ettirmekteyim.

37

Sayýn Soykarcý, amatör kulüplerimiz geçmiþ yýllarda çokça malzeme sýkýntýsý çekerken nasýl oldu da Sümer Amatör Evinin temelleri atýldý ? Halil Severcan'dan bayraðý devraldýktan sonra yeni arkadaþlarýn katýlýmý ile görevime devam ediyorum. Biz amatöre yeni bir þahsiyet kazandýrmak için elimizden geleni yaptýk ve yapmaya devam ediyoruz. Ben kendi adýma KASKF genel baþkanlýðý sýfatýný hak ettiðime, amatörlere þahsiyet kazandýrdýðýma inanýyorum. Bununla birlikte bir zamanlar Gençlik ve Spor Ýl Müdürü'nün bana verdiði doneler ile Sümer Bez Fabrikasý'nýn arazisinin özelleþtirileceðini duydum. Bununla ilgili bir dosya hazýrladýk, dönemin ANAP Ýl Baþkaný Serdar Altýntuð ile görüþtük. Bu arazinin amatörlere kazandýrýlmasýnýn en büyük etkisi imza atma adýna, ilk fikri verdiði için Vahdi Elbaþý ve Serdar Altuntuð'un çok emeði var. Kayseri, spor adýna ikisine de çok teþekkür etmek zorunda.

Musa Soykarcý

Geçenlerde Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün yýllýklarýný karýþtýrýrken atletizm yapýðýnýzý ve dereceye girdiðinizi öðrendim. Nasýl oldu bu ? Benim idealim, ya Beden Eðitimi Öðretmenliðiydi ya da Orman Mühendisliðiydi. Ama masa baþýnda kalýp muhasebeci oldum. Spora ilgim 1973'te baþladý. Sizin de çok iyi tanýdýðýnýz arkadaþýnýz sayýn Yüksel Güngören, bizim Orta Okulun müdürü idi. Hocamýn teþvikleriyle atletizme baþladým. Askere gitmeden önce çok zayýftým Kayseri'deki ilk yarýþýmda Kayseri üçüncüsü oldum ve atletizme böyle baþladým. Atatürk'ün Kayseri'ye geliþ yýldönümü için yapýlan yarýþta. Yýldýzlarda orta okul ve lisede 100 metrede derecem 11.02 idi. Benim derecem, Kayseri çapýnda gençler ve büyüklerden çok daha iyiydi. Çok sayýda madalyam var. 100-200 ve 150 metre engellide okul takýmýnýn atletizm kaptanlýðýný yaptým. Atletizmden kopmam þöyle oldu.. Orta direk bir ailenin çocuðuydum. Türkiye þampiyonasýna katýlabilmek için belli bir derecenin üzerinde koþmak gerekirmiþ. Kayseri'de bu derecenin üzerinde koþabilen iki atletten biriydim. Arkadaþým Ýbrahim Atýcý var, bir 10 bin metre de o geçti. 100 ve 200 metrede barajý ben geçtim. Her türlü hazýrlýðý yaptým. 2 bin liram olsaydý giderdim (o zaman gerekiyordu) Ben bulamadým ve gidemedim. Gidemeyince tabii benim için atletizm bitti. 1981'de askere gittim. Askerden geldikten sonra meslek hayatýna yani muhasebeciliðe baþladýk.

A.C. Anbar diye anýlýyordunuz o günlerde... Futbol branþýna ilk atýlýþýnýz böyle mi oldu? Evet.. Evet. Aynen öyle Renklerimiz ünlü Milan takýmýnýnki gibi kýrmýzý-siyah olduðundan AC. Anbar diye anýlýyorduk. Futbola ilk atýlmam böyle oldu. Yemliha Belediyespor'un adý deðiþtirilip Anbar Kýzýlýrmakspor oldu. 1-2 yýl sonra Anbar Kýzýlýrmakspor'da 5. yönetici olarak baþladým. 1992-96 yýllarý arasýnda Anbar Kýzýlýrmakspor'un Genel Kaptan'ý olarak görev yaptým. Ben o günleri gülümseyerek hatýrlýyorum; Anbar Kýzýlýrmakspor 56 maç arka arkaya hiç yenilmemiþti. Kayseri'mizi temsilen gruplara gitti.. Gruplarda finalden döndüðümüz oldu. Malatya'da gruplara gittik. Uzatmalarda elendik. Rakip o zaman Fýrat Üniversitesi'ydi. Antrenör, malzemeci ve yönetici, hepsi hakem tarafýndan tribüne gönderilmiþti. Takýmýn baþýnda kulübede sadece ben kalmýþtým. O gün müthiþ bir final olmuþtu. Kötü baþladýðýmýz maçý 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Ama sonuçta elendik. Fýrat Üniversitesi üçüncü lige çýktý. Dönüþte Olaðanüstü Genel Kurul yaptýk. Kulübü Anbar'lý arkadaþlarýmýza verdik. Ben de fahri baþkan olarak hâlâ Anbar Kýzýlýrmakspor'a desteðimi devam ettiriyorum. Bundan sonra 1995 yýlýnda Halil Severcan baþkanlýðýndaki Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) yönetimine getirildim. Halil Severcan'ýn Futbol Federasyonu Bölge Sorumlusu olmasýndan dolayý, yönetim kendi içinden baþkanýný seçti... Ben daha 6 aylýk yönetici iken 1995 yýlýnda Kayseri Amatör Kulüpler Federasyonu (KASKF) Baþkanlýðýna getirildim.

Sportif


SPOR

SPORTiF

Musa Soykarcý

“Burasý amatörün, amatörün kalacak”

Sportif

Bizler Amatör Spor camiasý adýna minnettarýz... Serdar beyle biz görüþtük. Bu sýrada dönemin Özelleþtirmeden Sorumlu Devlet Bakaný Sn.Yýlmaz Karakoyunlu, Kayseri'de bir gece kalýp Sivas'a geçecekti.. Fýrsatý deðerlendirelim dedik. Biz görüþtük Serdar beyle birlikte. Duvarlardan, tel örgülerden atlayarak sayýn Bakanýmýzý Sümer Stadý'na götürdük. Kendilerine "burasý tarihi Sümer Stadý. Kayseri'de amatör futbol oynayan amatörle ilgilenen her futbolcunun þu andaki yaþý 50-60'da olsa nostalji yaþadýðý yer burasý yani Sümer Stadý'dýr. Sümer Stadý Kayseri'nin gözbebeðidir. Burasý bizim, bizim kalmalýdýr" dedik. Etrafýna bir bakýndý ve "Çamlara ne olacak ?"dedi. Biz de "Çamlara bir þey olmayacak, buraya iki tane 70'e 100 metrelik saha yapýlacak "dedik. Oralarý gezdirdik ve sayýn Bakaný uðurladýk. Sonra oralarý denetlemeye bir heyet geldi. Sayýn Valimiz Nihat Canpolat oradaydý, ANAP Ýl Baþkaný Serdar Altuntuð oradaydý . Sayýn valimizin de teþvikiyle heyetle birlikte sayýn Bakanýmýz Karakoyunlu'nun makamýna gittik. Bize, "Size buranýn 5-6 katý bir yer vereyim "dedi. "Yok Sayýn Bakaným. Burasý bizim amatörün, amatörün kalacak" dedik. Karakoyunlu þöyle bir düþündü ve "Madem öyle, hayýrlý olsun" dedi. O dönemin Baþbakaný Bülent Ecevit'in de imzasý gerekiyordu. Bülent Ecevit Bakanlar Kurulu'nun da kararý ile özelleþtirme kapsamýnda Devlet'in Sümer'den alacaðý vergi borçlarýna karþýlýk olarak "amatör sporlarýn olarak kalmasý þartýyla" arazinin Ýl Özel Ýdare'ye tahsisi yapýldý.

Tahsis alýndýktan sonra biz Ýstanbul Amatör Evinin projesini aldýk. Sayýn Valimiz Nihat Canpolat, Sayýn Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Mehmet Özhaseki ile görüþerek iki tane sahanýn çalýþmalarý yapýldý. Bununla birlikte sayýn baþkanýmýz Mehmet Özhaseki ile de görüþerek bu güzel eserin ön çalýþmalarýný yaptýk. Türkiye'de hiç böyle bir þey yok. Bizimki tam bir kompleks oldu. Tenis kortu, iki basketbol, iki voleybol sahasý yapýldý. Bunun yanýna Belediye'de bunun yanýna Yüzme havuzu yaptý. Biz bunu baþardýk, baþarýlmasýnda dönemin valisi sayýn Nihat Canpolat'a, Sayýn belediye baþkanýmýz Mehmet Özhaseki'ye, dönemin Ýl Genel Meclis üyelerine Kayseri þehri minnettardýr. Sayýn valimiz buradayken biz hiç bir teþebbüste bulunmadýk. Spora katkýsý çok büyüktü. Valimizin tayini Bursa'ya çýktýktan sonra Genel kurul kararý aldým. Genel Kurul kararýna da sað olsun dönemin Ýl Genel Meclisi'de uydu. Tesisin ismini de "Vali Nihat Canpolat Sümer Tesisleri" diye, tesisin ismini de koyduk. Bir yerde de hakký teslim etmiþ bulunduk diyebilirim. Bununla birlikte Argýncýk Stadý'yla ilgili yeni projeler var. Oralarýn sentetik çim olmasý için çalýþmalar devam ediyor. Gururla söylüyorum. Türkiye 'de Amatör Spor Kulüpler Federasyonu baþkanlarý arasýnda Ýl Protokolünde olan tek il biziz. Sevgili Valimiz Nihat Canpolat bize o onuru da verdi. Birileri için önemli olmayabilir ama ben; Amatör Spor Kulüpleri adýna 29 Ekim resepsiyonuna eþimle katýldým ve bu çok onur duyduðum bir olaydýr.

38


SPOR

SPORTiF

O zamanlarda Kayseri'de amatör kulüplerin sayýsýla þu andaki sayýsý arasýndaki fark nedir? Amatör Kayseri'de geliþmedi. Bizim tescilli olarak 76 kulübümüz var. Benim göreve geldiðim dönemde de bu sayý 73'tü. Artmadý. Çünkü amatörde yeni yönetici çýkmýyor. Ýlimizin nüfusunun 1,5 Milyona yaklaþtýðý dönemde diðer branþlarla birlikte 101 tescilli amatör kulübümüz var. Bunun da 76'sý futbol. Ülke genellinde 8 bin 500 amatör kulüp var, bunun 5 bini futbol ile ilgili. Bizim nüfusumuzun 4'te biri olan Hollanda'da Belçika'da 8 bin civarýnda amatör kulüp var. Bu noktadan bakarsak, genç bir nüfusa sahip olduðumuzu düþünürsek; ülkemizde ve Kayseri'de amatör kulüplerin daha fazla desteklenmesi gerektiðini düþünüyorum.

Sponsorluk demiþken, Belsinspor, Tasarým Belsinspor oldu. 75 bin kiþilik Belsin semtinin bir takýmý olmasýna raðmen ön plana çýkamýyor ve eksikliklerini gideremiyordu. Tasarým firmasý bunlara destek verdi. Bunu bir örnek olarak gösterebilir miyiz? Kesinlikle gösterebiliriz. Spor evrenseldir. Türkiye'nin önünü Galatasaray açmýþtýr. Önce Kayserispor'lu sonra Galatasaray'lýyým. Galatasaray, UEFA Kupasý’ný almakla, Süper Kupa'yý getirmekle bunu yapmýþtýr. Turizm Bakanlýðý milyon dolarlar harcayýp ülke reklamýný yaptýrmak istemesine raðmen; isteseydi ülkemizin bu kadar büyük bir reklamý ve tanýtýmýný yapamazdý. Galatasaray'ýn UEFA Þampiyonu olmasý, artý Süper Kupayý almasý, bunun yanýnda Milli Takýmýmýzýn dünya üçüncüsü olmasý. Bununla birlikte Kayserispor, Erciyesspor da ilimizin

39

Bir görüþmemizde Amatör Spor Külupleri Federasyonu olarak son demlerinizi yaþadýðýnýzý, önemli bir projenizin olduðunu ve bu projenin hayata geçtiðinde býrakacaðýnýzý söylemiþtiniz. Son durum nedir ? Ben bir önceki genel kurulda bunun son genel kurulum olduðunu açýklamýþtým. O sözümün de arkasýndayým. Neden arkasýndayým ? O projem de þuydu: Biz Kayseri Elektrikspor'un kapanmamasý için sevgili Rýfat Pakkan ile müthiþ bir çalýþmanýn içerisine girdik. Ama sonuçta Elektrikspor'un kapanmamasýna gücümüz yetmedi. Elektrikspor'u kurtaramadýk. Bizler Elektrikspor'un kapanmamasý için bu kadar çaba verirken; o hedef proje dediðimiz 3. Lig'e bir takým çýkartarak bu baþkanlýðýmýzý taçlandýrmak istiyordum. Bu sene kulüplerimizin yapýlanmasýna bakarak pek umutlu deðilim, bu senede 5 takým 3.Lig'e çýkacak. Her sene 8 takým çýkýyordu. 3.Lig'den dönülüp Bölgesel Lig hayata geçirilecek. Futbol Federasyonu'nun böyle bir projesi var. 3.Lig kalkacak, deplasmanlý bölgesel lig kurulacak. Açýkçasý 3.Lig'e bir takým çýkartamaþ olmanýn üzüntüsünü yaþayarak baþkanlýðý býrakacaðým. 2008'in Eylül ayýnda Genel Kurulumuz var. Sportif Dergisi aracýlýðý ile açýklýyorum. Artýk birilerinin önünü açma zamaný.. Amatörümüzü elimden geldiðince güzel temsil ettim. Elimizden geldiðince Valimizin, Belediye Baþkanlarýmýzýn, Ýl Genel Meclisimizin sayesinde ne istediðini bilen, ayaðý yere basan projeler üreterek amatörü belli bir yere getirmeye çalýþtýk. Bir iþi, bir olayý, bir baþkanlýðý zirvede býrakmak lazým. Musa Soykarcý olarak, Halil Severcan'dan almýþ olduðunuz bayraðý iyi bir þekilde taþýdýnýz. Geriye baktýðýnýzda "þunu þöyle yapsaydýk daha iyi olurdu ?"dediðiniz bir konu oldu mu? Çok þey var.. Meselâ birincisi kulüplerimizin kurumsallaþamamasý. Yani amatör kulüplerimizin halen birilerine baðlý yaþamasý. Sevgili Halil aðabeyimin de, benimde hedefimiz oydu. Ýl Temsilcisi Rýfat Pakkan ile yönetimdeki arkadaþlarýmýzýn da.. Ýstiyoruz ki bir kulüp birileriyle anýlmasýn. Bu kulüplerimiz gerek tesis adýna, gerek sportif baþarý adýna çok daha iyi yerlere gelirdi diye düþünüyorum Ýkincisi de Argýncýk stadýnýn çimlenememesi...

Musa Soykarcý

Amatör spor kulüplerinde özellikle futbol en gözde bir spor.. Yeterli sayýda sponsor bulma çabalarýnýz var mý? Ya da böyle bir taleple geleni nasýl yönlendiriyorsunuz? Sponsorluk yasasý çýktýktan sonra yardým ettiði miktarýn yüzde 100'ünü vergi matrahýndan düþüyor. Belki matrahýnýn tamamýný düþüyor. Ama kulüplerin yapýlanmasýndan dolayý yani kurumsallaþamamasýndan dolayý yapýlamýyor Bu iþi tek yapabilen kulüp Pansu Þekerspor. Prosedür gereði çok kolay olmasýna raðmen çoðu kulübümüz sponsorluk yasasýndan gereði kadar faydalanamýyor. Ama federasyon olarak gerekli dokümanlarý, bilgileri verebildik. Elimizden gelen çalýþmayý yapmamýza raðmen þu ana kadar bu iþleyemedi.

tanýtýmý için, ilimizin vitrini, vizyonu ve misyonu için çok önemli olduðunu, çok önemli bir þekilde desteklenmesi gerektiðini düþünüyorum.

Sportif


SPOR

SPORTiF

“Düðünümüz de burda cenazemiz de” Biz bu saha adetini çoðalttýðýmýz zaman daha iyi olur. Toprak sahalarý suni çime çeviremediðimize baþaramadýðýmýza inanýyorum.

Musa Soykarcý

Tekrar amatör'e dönecek olursak, Kayseri'deki amatör kulüpleri yöneten üst gruplarla aranýz nasýl? Türkiye'de ki en güzel diyalog bizde. Bir kere duayenimiz, Kayseri'de önüne geçemeyeceðim tek insan Rýfat Pakkan'dýr. Futbol adýna. Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan binada TÜFAD dýþýndaki tam alt birimler bizim orada. Onlarýn hiçbir gideri yok. Elektrik, su hep bizim bütçemizden karþýlanýyor. Hakemlerimiz olsun, saha komiserleri olsun hep bir aradayýz.Biz bir aileyiz. Bizim futbolun babasý Gençlik ve Spor'dur. Gençlik Spor Ýl Müdürümüzdür, onun nazarýnda sayýn valilerimizdir. Belediye baþkanlarýmýzdýr. Kayseri'de çok güzel bir birlikteliðimiz var.

Sportif

Görevi býrakacaðýnýzý söylediniz, yerinize gelebilecek ve "þu olsa iyi olur "dediðiniz biri var mý? Þu an yönetimde ben hariç 18 tane aslan var. Bu arkadaþlarýmýzdan her biri de KASKF baþkanlýðýný yürütecek güçte. Arkadaþla rýmýz kendi aralarýnda istiþare ederler adaylarýný çýkartýrlar, bana da gidip oyumu kullanmak kalýr... Amatörü bir kenara býrakalým ve gelelim profesyonele.. Sizi , Kayserispor yönetiminde de çeþitli görevler üstlenmiþ olarak gördük. Bu profesyonel duruma geliþ süreci nasýl oldu ? Biliyorsunuz ben TFF delegesiydim. Bir önceki futbol federasyonu seçimlerinde Kayserimizin 10 delegesi vardý, bir de ben 11.. Benim Kayserispor ya da Erciyesspor ile ilgili olmadan delegeydim. Ben Kayseri milliyetçisi bir insaným. Olay Kayseri olunca her yeri yýkarým. Ýki kiþi kaldýk ..Rafet Kýrgýz ile Uzungider.. Orhan Saka'yý Haluk Ulusoy almadý. Ömer Remzi Arýkan 80-85 yaþýnda bizim genel sekreter yönetime girecek durumda deðil. Mehmet Baykal, Ayhan Bermek'in listesinde, Kocaeli baþkaný Rafet Kýrgýz ile ben kaldým. Oylamada 25'e 8 Haluk Ulusoy'un listesine girecek kiþi bendim. Orada ben kalktým dedim ki, "Arkadaþlar benim Kayseri'min iki takýmý Ayhan Bermek'i destekliyor. Ben de Ayhan Bermek'i destekleyeceðim. Haluk Ulusoy'un listesine girmek istemiyorum" dedim ve çekildim. Bu çekilmem demek, ne demek? Rafet Kýrgýz, Futbol

Federasyonu Yönetim Kurul Üyesi oldu. Ayný zamanda Amatör Kurul Baþkaný oldu. Türkiye'de gelebileceði en yüksek yere geldi. Ben Kayseri milliyetçiliði adýna bu Amatör Kurul baþkanlýðýný ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliðini istemedim. Biliyorsunuz bununla birlikte tek Futbol Federasyonu temsilcisi bendim. Maçlara görevli olarak giden ve yönetim kurulu üyeliðini kabul etmediðim bir yerde o kurumun temsilciliðini yapmam diye de anýnda oradan da istifa ettim. Her zaman onurlu duruþumu gösterdim. Ulusoy'un listesinde yönetim kurulu üyesi olsaydým; bu, Kayseri'deki takýmlarýmýz için iyimiydi ? Tabii ki iyiydi. Ama bizim düðünümüz de burada, cenazemiz de burada. Kayseri'den ayrý düþünmem, düþünülemezdi hiç de piþman deðilim. Kayserispor'da yöneticilik yaptýnýz ve bir anda da görevi býraktýnýz, bu neden oldu? Biz her zaman söyleriz, bizim sevgili dostum ve arkadaþým Rýfat Pakkan ile birlikte çok iyi bir ikili olduðumuza inanýyorum. Kayseri amatör futbolunda bize ihtiyaç olduðu her zaman varýz. Biz hizmet için varýz. Benim Türkiye genelinde çok büyük bir lobim var. Kayseri bu yanýmý kullanmadý benim... Recep Mamur baþkanlýðýndaki Kayserispor'un 11 puaný vardý. Herkes takýma ligden düþtü gözüyle bakýyordu. Bu sýralarda Kayserispor'un Basýn ile arasý çok kötüydü. Ýyi yönetilmiyordu. O zaman Mamur'dan bana bir teklif geldi. Beni, Kayserispor'un basýn sözcüsü yaptýlar.. Rýfat Bey'de þube sorumlusu oldu. Ýkimizin de Kayserispor'u çok iyi temsil ettiðimize inanýyorum. Son zamanlarda Kayserispor'un kümede kalmasý kesinleþeceðine yakýn ben Kayserispor baþkanýndan, yönetici arkadaþlardan o sýcak ilgiyi göremedim. Bakýþ açýlarýný beðenmedim. Ýstenmediðim yerde de durmam.. Kayserispor - Ankara Büyükþehir Belediyespor maçý bitti ."Ben gidiyorum" dedim. Sevgili Rýfat aðabeyim de, "Biz ekip olarak geldik, ekip olarak gideriz" dedi. Býraktýk... Sizce de, kimilerinin söylediði gibi, Kayseri'ye Süper Lig'de iki takým fazla mý ? Benim yanýmda çalýþan bir insan, benim söylemem gereken laflarý söyleyemez. Bugün sayýn Süleyman Hurma ve Ertuðrul Saðlam, adeta Kayserispor Baþkaný Recep Mamur'un sözcüsü oldular. Bugün Kayserispor Teknik Direktörünün haddine mi iki takýmýn fazla olduðu, eksik olduðu ?

40


SPOR

SPORTiF

Bunu diyebiliyorsa kendileri diyecekti... O zamanlar bildiðiniz üzere pek çok insanla kötü oldum. Erciyesspor'un göz göre göre düþürüldüðünü bas bas baðýrdým. Sonra gördüm ki mevcut Erciyesspor baþkaný, Kayserispor baþkaný ile kol kola geziyor. Eðer onlar kol kola geziyorsa, eðer onlar çok mutluysa, bize haltetmek düþer diye düþünüp, bende geri çekildim. Yani, Kayserispor, o Erciyesspor'un düþmemesi için hiçbir þey yapmadý.. Bu þehri yönetenler Erciyesspor'un düþmemesi için hiç bir þey yapmadý. Ama Enver Kemaloðlu ve ekibi iþbaþýna geldi. Devre arasýnda yapýlacak 1-2 takviye ile Erciyesspor, Süper lig'e çýkar. Ama þu sorunun da cevabýný bulmak lâzým: Eðer Erciyesspor'umuz Turkcell Süper Ligi'ne çýkartýlacaktýysa neden düþürüldü ?

Görevi býraktýktan sonra Kayserispor'da yada Erciyesspor'da daha üst bir derecede yöneticilik kafanýzdan geçiyor mu? Kulüplerimiz ile iliþkileriniz nasýl ? Ne yaptýysam gücümün yettiði kadar yapmaya çalýþtým. Tabii ki ben birikimlerimin zirvesindeyim ve çok gencim. Kayseri'de spor adýna iyi bir oluþum olursa, verilecek olan her göreve de hazýrým. Ben gelecek kurulda yönetimi býraksam bile her zaman sporun içinde olacaðým. Kayseri'ye daha çok borcum var. Ama tabiri caizse; hiçbir yerde de sinek ikili olmam. Erciyesspor kulübü ile þu anda iliþkilerim çok iyi.. Sað olsun yönetim itibar gösteriyor, fikirlerime saygý duyuyor. Onlarla zaman zaman istiþarelerde bulunuyorum. Ama Kayserispor ile iliþkilerimiz çok kötü. Kayseri'de amatör kulüp yöneten bazý insanlarýmýz var ki gönülleri trilyoner. Bir Kayseri Gençlerbirliði dediðimiz zaman akla Mustafa Buðday gelir, Yolspor deyince iþte, Mehmet Karabacak gelir. Sanayi Esnaf deyince Süleyman Fidan gelir. Anbar Kýzýlýrmak deyince Kadir Yolum gelir. Bunlar hep kulübüyle özdeþleþmiþ ve gönlü zengin insanlar. Belki gariban insanlar ama, aslan gibi insanlar. Benim kulüp baþkanlarýmýn bedava bilete ihtiyacý yok.

41

Duruþ demiþken, peki Mehmet Topuz ve Gökhan satýlmalý mý? Kayserispor yönetiminin ve baþkanýnýn tasarrufuna saygý duyuyorum. Ama kiþisel düþüncemi soruyorsanýz, zamaný geldiðinde kýzý gelin edeceksin arkadaþ. Evde kalmayacak. Ýlhan Parlak, Yerköy'den Kayserispor'a, sonra FB'ye transfer oldu. Yerköyspor takýmýna "Artýk yetiþtirme parasý kaldýrýldý "diye söylemiþler. Böyle bir durum var mý? Kaldýrýlmaz. Böyle bir þey yok. Hiç olur mu? O insanlar haklarýný bilmediklerinden araþtýrýpsoruþturmuyorlar.. Kayserispor kulübü, amatörden aldýklarý hangi sporcuya ne kadar vermiþler, söylesinler ?. Kayserispor ya da Erciyesspor yýllýk 50 bin YTL'yi sporcu aldýklarý amatör kulüplere verseler ne olur, ne kaybederler ? Ya da 3-5 kulübü pilot kulüp yapsalar n'olur ? Kemal'i Kayseri Karmasýnda oynatýyorduk. Kemal'e bakýyorum. Þimdi bana göre sol tarafýn en iyi adamý. Kayserispor amatör kulüplere bakýþ açýsýný bir kez daha gözden geçirmeli yoksa sportif baþarýlarýn arkasýna sýðýnarak çok yakýnda hüsrana uðrayabilirler.

Musa Soykarcý

Sayýn Soykarcý, yeni bir Futbol Federasyonu seçiminde yönetime girmeyi düþünüyor musunuz, yada size böyle bir teklif geldi mi? Büyük bir ihtimalle ben konfederasyondan delege olacaðým. Bildiðiniz üzere 223 olan delege sayýsý 267'ye çýktý. 267 delegenin 130 tanesi Süper Lig takýmlarýndan olacak. Süper Lig takýmlarý seçimde ne derse o olacak. Ben o fýrsatý orada kaçýrdým. Kayserispor'da böyle bir þansým olduðuna inanmýyorum ama kurullarda olacaðýna inanýyorum.

Yeni Ali Turan'lar, Kamber'ler, Mehmet Topuz'larýn, çýkabilmesi için bu insanlarýn onure edilmeye ihtiyacý var. Ama Kayserispor yönetimi bu insanlarý hiçbir zaman onure etmedi. Edemedi, bu insanlarýn kýymetini bilemedi. Kayserispor baþkaný ve yönetimi bence duruþunu bir gözden geçirmeli. Sportif baþarýnýn arkasýna da sýðýnamazlar. Takým bir kötü gittiði zaman onlarda tepe taklak giderler..

Doðru bildiðinizi çekinmeden korkmadan direkt söyleyebilen birisiniz. Bunun size dönüþümü nasýl oluyor? Sokakta dahi çok güzel tepkiler alýyorum. Bazý yöneticiler bundan hoþnut olmayabilir. Ama ben bu duruþum ile uzun vadede kazançlý çýkacaðýma inanýyorum. Kýsa vadede belki bazýlarýna uymayabilir. Siyaseti düþünüyor musunuz? Hayýr kesinlikle düþünmüyorum. Peki Sayýn Soykarcý...Bu güzel söyleþi için size sonsuz teþekkürler. Saðolun... Ben de size teþekkür ediyorum... SPORTÝF Dergisi ve Kayseri Tempo Gazetesi olarak Kayseri'mize, sporumuza önemli bir hizmet veriyorsunuz. Derginizi ve gazetenizi beðenerek okuyorum, takip ediyorum. Yayýn hayatýnýzda baþarýlar diliyorum. Sporsever hemþehrilerime de sizin aracýlýðýnýzla saðlýklar temenni ediyorum.

Sportif


YORUM

SPORTiF

AMATÖR FUTBOL SIKINTILI..

Sportif

Þehrimizde amatör küme heyecaný giderek aþamada kulüplere ve tabii ki gençliðe ne cazibesini yitirmeye baþladý. Son senelerde kadar sahip çýktýklarýný (!) görerek üzülüyoruz. amatör takýmlarýn oynadýðý kategorilere Belediye takýmlarý birer ikiþer spor katýlýmlarýnýn azalmasý birçok takýmýn amatör sahnesinden çekiliyorlar veya faaliyetlerine ara kümeden çekilerek faaliyetlerini durdurmalarý, veriyorlar. Kýranardý Belediyespor, Hisarcýk birçok takýmýn da zor durumlardan kurtulmak Belediyespor, Özvatan Belediyespor, Gesi için nereyse gazete ve televizyonlara SATILIK Belediyespor bunlarýn çarpýcý örnekleri ne TAKIM ilaný vermeye hazýrlandýðý haberleri yazýk ki... Anlayacaðýnýz, spor yaptýrmak ve amatör futbolumuzun içerisine düþtüðü çýkgençleri kahve köþelerinden kurtarmak lafta mazý açýkça ortaya koyuyor. kalmýþ oluyor ! Amatör kümeye bu sezon katýlým yine Amatör Küme'de bu sezonun karnesi hiç de düþük oldu. Süper Amatör Küme, 1. Amatör iyi deðil. Son senelerde amatör kümede Küme, B Gençler Ligi, Yýldýzlar Ligi, Minikler mücadele eden takýmlarýn sayýsýnýn azalmasý Ligi kategorilerinde oynanan amatör kümede zor durumda kalan maçlara 46 takýmýn katýlmasý birçok kulübün neredeyse bekleniyordu. Bu takýmlardan 14'ü kapýlarýna satýlýk takým tabelasý bütün kategorilerde, 5 takým ise 2asma durumuna gelmesine; 3 kategori de mücadele ederken, liglerde oynanan futbol kalitesinin 24 takým yalnýzca bir kategoride her sezon kötüye gitmesine mücadelesini sürdürüyor. Geçen kimsecikler "DUR" diyemiyor. sezon Süper Amatör Küme'den Amatör kulüpler deyim 1.Amatör Küme'ye düþen yerindeyse can çekiþiyorlar. þehrimizin köklü takýmlarýndan Yetkililer amatör kümenin sorunlarý PTTspor'un fikstür çekimine ile ilgilenmiyorlar. Çoðu yetkilileri Sebahattin DOÐAN maçlarda bile zor görüyoruz. katýlmayarak 1. Amatör kümedeki mücadelesinden feragat etmesi ve Çoðu amatör kulüp yetkilileri daha sonrada tamamen takýmlarýnýn durumunu anlatkapatýlmasý ; amatör kümeye büyük zarar malarýna ve yardým isteklerinde bulunmalarýna verdi. Maç trafiði daha baþýnda aksadý. raðmen istedikleri cevabý alamayýnca faaliyetSüper Amatör ve 1.Amatör Küme'de yýllarca lerini tamamen bitirerek amatör liglerden baþarý ile mücadele eden PTTspor'un kapatýlma çekildiler. Amatör takýmlardaki düþüþün kararý spor camiasýnda þok etkisi yarattý. baþlangýcý Kayseri Elektrikspor'un kapatýlmasý Lig'den çekilme modasýna PTTspor'un yaný sýra ve Türkiye 3. Ligi'nde takýmýmýzýn kalmamasý Kocasinan Ülküspor ve Develi Belediyespor ile olmuþtur. Kayseri Elektrikspor amatör futbol takýmlarýnýn da mücadele edecekleri 1. takýmlarýmýzýn can simidi durumundaydý. Amatör Küme liginden çekilmeleri, amatör Takýmý isteyenlere vermektense kapatmayý futbolumuzun her geçen sezon kan savunanlar bir yerde þehrimizde amatör kaybettiðini açýkça ortaya koyuyor. Kayseri futbolun altýna dinamit koyanlardýr. Bu iþte amatör futbolu bir türlü üretken olamýyor. öncelikli suçlular tabii ki K.Elektrikspor'un Üst takýmlara oyuncu atýlamýyor. baþýndaki acemi kiþlerdir. Ýkincisi ise futboluPeki ya Develi takýmlarýna ne demeli ? 100 muzun baþýnda olup ta " idareci"geçinenlerdir. bin nüfuslu Develi ilçesinin yýllar boyu amatör Bu kiþiler amatörün hiçbir sorunu ile ilgilenliglerde mücadele eden temsilcisi iki takýmýna meyip, bir yerde takýmlarýn kapatýlmasýna (Develi Ýstiklalspor ve Develi Belediyespor) adeta yardýmcý oluyorlar. Amatör kulüpleri artýk sahip çýkýlamayarak Develi Belediyespor kaderine terkedilmiþlik yýkarken, olan futbolugibi köklü bir kulübün kapatýlmaya kadar muza oluyor. Ýlimizi gruplarda temsile giden götürülmesine bir anlam veremedim. Ýlçeyi takýmlarýmýz arkalarýna bakarak gerisin geriye yönetmeye talip olanlar seçim zamanlarýnda dönüþ yapýyorlar.Þahsen, þehrimizdeki amatör meydanlarda "Gençleri kahve köþelerinden kur- futboluntükenme noktasýna getirilmesini ve taracaðýz ve spor yaptýracaðýz. Develi, sporda cazibesini kaybetmesini saðlayanlara bir çift örnek ilçe olacak" nutuklarý atanlarýn þu sözüm var. "Futbolumuzdan elinizi çekin !"

42


Üye ýz m ý r ýtla r y a k ýþtý m la baþ Yüklenici firma:

Tel: 0.352 338 45 14 -15 Faks: 0.352 338 45 25


FUTBOL

SPORTiF

Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Bulut’un aradýðý kriter

Kayseri Erciyesspor

Bulut, “Elbette sportif bir baþarýyý yakalamanýn hesabý içerisindeyiz.. Ama, hedeflerimiz uðruna da deðer yargýlarýmýzdan vazgeçmemiz imkansýz” diyor..

Sportif

Bu sezon yeniden Süper Lig’e dönmenin hesaplarýný yapan Kayseri Erciyesspor, artýk zorlu bir viraj için hazýrlanacak.. Ligin ilk yarýsýnda son noktaya gelindi.. Erciyesspor, hedeflediði ilk 6 takým içerisinde olamadý.. Artýk gözler ligin 2. yarýsýna çevrilecek.. Erciyesspor Yönetimi ve Teknik Direktör Bulut, kafa kafaya verip Erciyesspor’a ligin 2. yarýsýnda katký saðlayabilecek futbolcularýn alýnmasý için çaba gösterecek.. Ama, her önüne gelen futbolcu da Kayseri Erciyesspor çatýsý altýna giremeyecek.. Geride kalan haftalarda yaþanan sýkýntýlarý bir kez daha yaþamak istemeyen Erciyesspor Teknik kurmaylarý, ahlâklý ve baþarýlý futbolcu avýna çýkacak.. Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü Mehmet Bulut, “Bizler Kayseriliyiz ve Kayseri’nin gözbebeði bir takýmýn baþýndayýz.. Öncelikle kulübümüzün liglerde layýkýyla temsil edilmesini saðlamak.. Bunu yaparken de elbette sportif baþarýyý da yakalamak istiyoruz. Lakin, kesinlikle kiþiliðimize ve aile terbiyemize uymayan insanlarla ayný çatý altýnda olmayý da kabul etmeyiz.. Bilindiði gibi Aydýn Yýldýrým ve Volkan Çekiç olayý yaþandý.. Nihayetinde kimse kulüpten üstün deðildir.. Biz de kulübün üzerinde deðiliz. Ama bu kulübün daha üst seviyelere gelmesi için çaba sarfediyoruz. Sevgi ve saygý çerçevesinde iþimizi yapýyoruz” dedi.. Ligin 2. yarýsý için iyi takviyeler yapmayý planladýklarýný da ifade eden Mehmet Bulut, “Kesinlikle ahlaksýz futbolcularýbünyemize katmayacaðýz. Ýçimizdekileri de temizlediðimiz kanaatindeyim” diye konuþtu..

44


SPORTiF

Kayseri Erciyesspor

FUTBOL

Sportif

46


FUTBOL

SPORTiF

Köksal…Kime niyet, kime kýsmet ? Kayserispor için geldin ama fazla þans bulamadýn ve tam üç sezon sonra þimdi Kayseri Erciyesspor'dasýn… Hele bir anlat, bu nasýl oldu ? Evet…Üç sezon önce Zeytinburnuspor'dan Kayserispor'a transfer olduðumda gerçekten de büyük ideallerim ve hedeflerim vardý. Bu þevk ve heyecanla çok çalýþmama raðmen herhalde Teknik Direktörlerim beni yeterli görmemiþ olacaklar ki fazla forma þansý bulamadým. Yeri geldi PAF takýmýnda oynadým.

Sen sezona süper giriþ yaptýn ve her hafta konuþulan isim oldun. Hele hele Maccabi Tel Aviv maçlarýnda bir yýldýz gibi parladýn. Kendini bulmuþ olmak, sürekli gündemde kalýp konuþulmak nasýl bir duyguydu ? Kayseri Erciyesspor'da gerçek kimliðimi sahaya yansýtma imkâný buldum. Mehmet Bulut hocam beni orta alanda serbest olarak görevlendiriyordu. Ýki ayaðýmý da iyi kullanmam ve yardýmlaþmayý sevmem, takýma hemen uyum saðlamamda önemli rol oynadý. Senin de dediðin gibi Maccabi maçlarý gerek benim, gerekse takým arkadaþlarýmýn asla

47

Kayseri Erciyesspor sezona iyi baþladý ama giderek vites küçülttü. Sonra toparlanýp çýkýþa geçtiniz. Takýmda durum nedir ? Bu iniþ-çýkýþý bir futbolcu olarak neye baðlýyorsun ? Bekir Aðabey… Öncelikle þunu söyleyeyim ki , Erciyesspor tam bir kolej takýmý. Arkadaþlýk, birliktelik, kenetlenme süper.. Bu durumu bilmeyen spor kamuoyunun baþlarda bizden fazla bir beklentileri yoktu. Hatta bazý kesimlerde "UEFA Kupasýnda Erciyes'in iþi ne ? Baþka takým gönderelim. Ülke puaný törpülenmesin…" gibilerden yorumlar yapýldýðýný da duyuyorduk. Bu bizi aþýrý hýrslandýrdý. Maccabi Tel Aviv gibi Avrupa Þampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmýþ bir ekibi bu hýrsýmýz ve azmimizle eledik. Ligde bazý maçlarý farklý kazandýk.

Kayseri Erciyesspor

Sürekli yedek kalmak ve PAF takýmýna gönderilmen seni ne þekilde etkiledi ? Futboldan soðuduðun, yýldýðýn "bu iþi baþaramayacaðým" dediðin anlar oldu mu ? Bekir aðabey… Hiç olmaz mý? Baþlarda tabii ki oldu ve kötü bir þekilde etkilen dim. Açýkçasý ilk zamanlar bu duruma çok üzülüyordum. Ýsrail’deki Sonuçta kendi Maccabi kendime bir Tel Aviv durum maçýndan.. muhasebesi yaptým. Yýlmadan mücadele etmeliydim.. Ýdmanlarda çok daha hýrslý çalýþýyordum. Yeteri kadar forma þansý bulamadýðým Kayserispor beni ara transferde Þanlýurfaspor'a kiralýk gönderdi. Amaç, futbolumu daha da geliþtirmem ve daha fazla forma þansý bulmamdý. Orada 6 ay oynadým. Dönüþümdeyse sözleþme yenilenmedi. Tabii ben de kendimi öncelikle Kayseri'de kabul ettirmeliydim. Zaten burada çok sevdiðim dostlarým da vardý. Sonuçta Kayseri Erciyesspor'a 3 yýllýðýna imza attým. Beni bonservisimle birlikte verdiler.

unutamayacaklarý güzelliklere ve coþkuya sahne oldu. Kimse bize þans vermezken, biz gittik Ýsrail'in önemli bir takýmýný kupanýn dýþýna attýk. Eðer Atletico Madrid dýþýnda bir rakiple eþleþsek, belki de gruplara kalabilirdik. Tabii ki baþarýmýz ulusal ve yerel basýnda büyük sansasyon yarattý ve övgü aldýk. Takýmýmýn bir üst tura geçiþinde karýnca kararýnca benim de katkým olmuþsa, kendimi mutlu sayarým tabii ki.. Keþke devamý gelseydi.

Yani inandýnýz ve kazandýnýz öyle mi ? Tam dediðiniz gibi. Hani derler ya: "Ýnanmak baþarmanýn yarýsýdýr".. Bizimkisi de aynen öyle oldu. Ýnandýk ve bu inançla Maccabi gibi bir takýmý eledik. Bizi küçümseyip dudak bükenlerin Kayseri'de 3-1 kazandýðýmýz maç sonrasýnda kucaklayýp sarýlmalarýna tanýk olmak hepimizi duygulandýrdý. Kendimize olan güvenimizi arttýrdý. Peki, Köksal… Takým arkadaþlarýnla aranýzda konuþuyorsunuz. K.Erciyesspor ligde ilk 6 takým içinde olma hedefini yakalayacak mý ? Yakalamak ne kelime ? Ýnþallah daha da ilerisi olacak. Bizden beklenenlerin üzerinde bir baþarýyý yakalamak için elimizden gelen tüm çabayý harcayacaðýz.

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Popüler olmak, gündemde kalmak ve konuþulmak nasýl bir duygu ? Tabii ki çok hoþ bir þey. Hakkýnýzda güzel þeyler yazýlýyor, konuþuluyor.

Kayseri Erciyesspor

Peki ya eleþtiriler ? Þunu açýk yüreklilikle belirteyim ki ben eleþtirileri yapýcý olarak görüyor ve eksiklerimi düzeltme yolunda o birilerinin belki de hoþlanmadýðý eleþtirilerden bir þeyler kapýyor ve gereðini de yapýyorum. Futboluma yönelik tüm eleþtiriler benim için itici bir güç oluþturur. Bir maçta yaptýðým bir hatayý ötekinde tekrarlamamak için çalýþýrým. Biraz da özel hayatýndan konuþalým mý ? Seve seve.. Benim saklý-gizlim yok. Ne sorarsanýz cevaplarým yani... Araban var mý ve hýz yapmayý sever misin ? Evet var. Hýz yapmaktan hoþlanýrým, ama kesinlikle tavsiye etmem... Yola dualarla çýkmak adetimdir. Birkaç kötü þekilde bitebilecek kazayý da inancým o ki dua ile ucuz atlattým. Hobilerin nedir ? Tutkun olan bir þey var mý ? Öncelikli tutkum futbol tabii ki... Televizyon izlemeyi ve internette sörf yapmayý çok severim. Kitap okumayý ise neredeyse unuttuk… Okulu neden býraktýn ? Herhalde futbol tutkun okul yaþamýný sürdürmeni engelledi ? Evet okumama engel tabii ki futbol oldu. Ýzzet Baysal Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandým ama devam etmedim. Evlilik hakkýndaki düþüncelerin ? Þu an için yok. Ama ciddi bir beraberliðimin olduðunu, kýz arkadaþýmla evlenmeyi planladýðýmý söyleyebilirim. Evlilik ciddi bir müessese. Sürekli olmasý iki tarafýn birbirlerini anlayabilmesine ve hoþgörüye baðlý.

Sportif

Kayseri'de mutlu musun ? Evet çok mutluyum. Çünkü burada çok sayýda arkadaþým var, sevenim var. Ben de Kayseri'ye alýþtým artýk…

Takým arkadaþlarýnla aran nasýl ? Tek kelimeyle süperrrr.. Herhangi bir kulüpten transfer teklifi var mý ? Ciddi bir teklif gelse kabul eder misin ? Bi teklif yok. Ama benim öncelikli hedeflerimin arasýnda Süper Lig'de oynamak var. Bu amacýma ulaþmak için çalýþýyorum. Her maç benim için adeta bir ders anlamý taþýyor. Hatalarýmý azaltmaya dikkat ediyorum. Ýnþallah bir sakatlýk olmazsa, Süper Lig'de uzun yýllar oynamak istiyorum. Teþekkürler Köksal.. Son söz olarak SPORTÝF okurlarýna ve taraftarlara bir mesajýn var mý ? SPORTÝF Derigisi'ni ilgiyle okuyor ve takip ediyorum. Mükemmel bir dergi. Sadece futbol deðil, basketbol, daðcýlýk, amatör futbol ne ararsan var… Bir futbolcu olarak deðil de sporu seven biri olarak böyle bir dergiyi yayýn hayatýna soktuðunuz için þahsýnýzda tüm SPORTÝF ailesine teþekkür ediyorum. Yayýn hayatýnýzýn uzun süreli olmasýný diliyorum. Tüm taraftarlarýmýza öncelikle Röportaj: centilmence maç izlemeleri Bekir Demirað ve bize tribün desteði vermeleri çaðrýsýnda bulunuyorum. Onlara futbolun güzelliklerini sunmak ve baþarýlý olmak için elimizden geleni yaptýðýmýzý bilmelerini istiyorum.

K Ö K S A L

K Ý M D Ý R

17.01.1985- Ýstanbul doðumlu olan Köksal Yedek, küçük yaþlardan beri tutkun olduðu futbola Zeytinburnuspor altyapýsýnda baþladý. Daha sonra Kayserispor'a transfer oldu. Sarý-kýrmýzýlý kulüpte 2.5 yýl, kiralýk gönderildiði Þanlýurfaspor'da da 6 ay oynadý. Daha sonra bu sezon baþýnda bonservisiyle birlikte Kayseri Erciyesspor'a verildi. 3 yýllýk sözleþmesi olan Köksal Yedek, 3'ü erkek biri kýz olmak üzere dört kardeþin en küçüðü. Bekâr olan Köksal, kýz arkadaþýyla evlilik planlarý yapýyor.

48


Kayseri Erciyesspor

FUTBOL

SPORTiF

Röportaj: Yavuz YIKILMAZ

Kayseri Erciyesspor Yönetim Kurulu Üyesi Ýskender Beluk, Erciyesspor’un hedeflerini anlattý. Beluk, “Erciyesspor’un kaderini, bizler, yani camiamýz belirleyecek. Elbette hedefimiz Süper Lige yükselmek” dedi.

Sportif

Ýskender Beluk'u biraz tanýyabilirmiyiz? 1973 yýlýnda Kayseri'de doðdum. Ýlk, Orta ve lise öðrenimimin ilk yýlýný Kayseri'de yaptým. Kayseri Lisesi yarý mezunlarýndaným bir anlamda.. Çünkü 2. sýnýftayken Ýsviçre'ye gittim. 1989-1998 yýllarý arasýnda hayatýmý orada sürdürdüm. Bu sýrada evlendim ve 3 çocuk sahibi oldum. Tabii aile þirketimizin merkezi burada olduðu için tekrar yurda döndüm. Her Kayserili gibi ticaretle uðraþýyoruz.

Sizin için futbolun yeri nedir? Futbol benim hayatýmýn bir parçasý. Ama bu þimdiki yöneticilik vasfýmdan dolayý oluþan bir þey deðil. Bu benim çocukluðumuzdan gelen bir özelliðim. Sekiz yýl amatör futbol oynadým. Ayrýca Ýsviçre'nin Fenerbahçe Kulübü'nde de oynadým. Orada bir iki sene amatör olarak yöneticiliðimiz bile oldu. Ailem, iþim ve futbol benim hayatýmda deðiþmez parçalardýr.

50


FUTBOL

SPORTiF

Erciyesspor yada yöneticilik hakkýnda neler söylemek istersiniz? Futbolla uðraþmayý seviyorum. Futbola bir þeyler vermeyi seviyorum. Çocukluktan gelen þeydir bu. Kayseri Lisesi'nde seçmelere katýlmýþtým ama matematik öðretmenim pek sevmezdi beni bu yüzdende takýma almamýþtý. Erciyesspor'u biraz daha mütevazý gördüðümüz için, orasý farklý bir yer bir aile ortamý gibi bu yüzden de mavi-siyahlý renklere karþý bir sempatimiz vardý. Ben yurt dýþýndayken iki takýmý çok iyi izlerdim. Ayný zamanda çok iyi bir Kayseriliyim. Hem Erciyesspor hem de Kayserispor takýmlarýný gerçekten çok seviyorum.

Bu görevi üstlendiðinizde ilk yaptýðýnýz neydi ? Alt yapý sorumlusu olduktan sonra hocalarýmýz ile oturdum. Nasýl sporcu yetiþtiririz, nasýl futbolcu yetiþtiririz üzerine uzun uzun konuþtuk. Birde ben þuna önem veriyorum, yetiþtirdiðin oyunculara kültür aþýlamalýsýn. Ama öyle yok batý, kültürü, yok þu kültür. Hayýr öyle deðil. Biz sporcularýmýzý Türk kültürü ile yetiþtirmeliyiz. Ayný zamanda da Kayseri kültürünü aþýlamak zorundayýz. Yani ait olduðun topraðýn kültürünü yaþayacaksýn, bileceksin ki, önce kendi kültürünü kendi insanýný seveceksin ki bu topraklara hizmet verme aþký olacak. Biz bu düþünceyle baþladýk görevimize. Hocalarýmýzdan da Allah razý olsun çok iyi çalýþýyorlar. Alt yapý hocalarýmýzýn yaný sýra 2 gözlemci hocamýz var. Adana'da, Mersin'de, her yerde gidip alt yapýda ki çocuklarý gözlemliyoruz. Doðru yerlerde doðru kiþileri seçerseniz birde iþinizi severek yaparsanýz baþarý geliyor. Biz bunu gördük. Bir alt yapý nasýl olmalýdýr ? Futbolcuya baktýðýnýz zaman komple bir insan olmasý gerekiyor. Kiþiliðiyle, yaþamasýyla, otur-

51

Alt yapý için büyük düþünceleriniz var yani ? Sadece bunlarla sýnýrlý deðil ki. Yapýmý sona ermeye yaklaþan yeni tesisimize bir okul açmayý düþünüyoruz. Yatýlý bir okul. Gençlerimizin orada kalacaklarý, yaþayacaklarý bir yer düþünüyoruz. Biz artýk futbolcu yetiþtirmek ve diðer kulüplere satmak istiyoruz. Futbolcu izlerken nelerine dikkat ediyorsunuz ? Ayný kültürde olan kiþilerin olmasý çok önemli. Futbolculuk geleceði ne kadar çok iyi olursa olsun içinizde ki kültüre yabancýysa biri baþarýlý olamaz. Bir futbolu hakkýnda son kararý vermeden önce futbolcuyu yakýn çevresinden araþtýrýyoruz. Nasýl araþtýrýyoruz? Hocasýna soruyoruz, arkadaþlarýna, komþularýna soruyoruz. Amiyane tabirle zarf atarak araþtýrýyoruz. Kiþiliðini de araþtýrýyoruz. Kiþiliði çok oturmamýþ ise sýcak bakmýyoruz. Kiþilik çok önemli biz buna dikkat ediyoruz. Diyelim ki hoca bir futbolcuya bakýyor, çocuðu beðeniyor sizin onay vermediðiniz oluyor mu? Elbette. Bir futbolcu izlenilir ve raporu gelir.. Ardýndan hocamýzla görüþüyoruz. Hocamýzýn getirdiði raporu ben günlerce inceliyorum. Birde ben kendimle çok konuþurum. Kendimle röportaj yaparým yani. Diyelim ki bir çocuk var. Ailesi iyi, futbolu iyi ama kiþiliði kötü. Biz bunu deðiþtirmeye bakýyoruz. Birde ben bu konuda çok þanslýyým. Verdiðim kararlarda çok az yanýlgým oldu. Karar verirken çok fazla kiþiye sormam ama çok fazla düþünürüm. Ben birini araþtýrýrým, hem de çok araþtýrýrým ama belli etmem. Þu zamana kadarda bu kararlarýmda yanýlmadým. Bu çocuða biraz daha ilgi gösterelim bundan bir þeyler olacak dediðimde oldu. Haklý çýktýðýmýzda oldu, hata yaptýðýmýzda oldu, olacaktýr da. Ýnsanýz sonuçta ama þu ana kadar yanýldýðýmýz çok az oldu. Ýnþallah bu saatten sonra da o yanýlgý payýnda fazla bir artýþ olmaz. Elinizdeki 200 tane topçunun hepsi futbolcu olamaz. Futbolda kabiliyetin olacak. Meziyetin, karakterin düzgün olacak. Biraz da þansýn olacak.

Kayseri Erciyesspor

Alt yapý sorumlususunuz. Ýlk defa siz alt yapýdan takýma 5-6 futbolcu aldýnýz. Beklide bu Erciyesspor profesyonel olduðundan beri bir ilk. Evet, yani çýkmýþ ama 5-6 tane birden olmamýþ hiç. Geçen hafta alt yapýdan çýkan Ýsmail 18 kiþilik kadrodaydý.. Sonuçta görevimi seviyorum. Yani A takým kendi halinde gidebiliyor ama alt yapýdaki çocuklarý yetiþtirebilmek, yukarý çýktýklarýnda onlarý 18 kiþilik kadroda veya A takým antrenmanlarýnda görmek, tarifi imkansýz bir zevk.

masýyla, kalkmasýyla her þeyine dikkat ediyoruz biz. Ýþler doðru yapýldýðý zaman doðru yerlere doðru kiþileri atadýðýnýzda, onlarýn söylediklerini de doðru hayata geçirdiðiniz zaman baþarý geliyor. Bu sezon A takýma çýkan oyuncu sayýsý inþallah 5-6 ile kalmayacak. Sezon sonunda göreceksiniz bu sayý 7-8'e kadar çýkacak.

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Kayseri Erciyesspor

“Yönetici olmak daha heyecanlý” Beðendiðiniz yada inandýðýnýz gençler için torpil koyuyor musunuz? Yok. kesinlikle, torpil yaptýðýmýzda, yani onun hayatýný biraz kolaylaþtýrmaya kalktýðýnýzda o çocuða zarar verirsiniz. Benim eþim dostumdan çocuðunun futbolcusu olmasý için gelenler olmuþtur. Ýþte "benim çocuðum þurada, burada oynuyor, bir bakým" yada "size verelim, sizde oynasýn, bir deneyin" diyen oluyor. Ama ben hep þunu söylemiþimdir, "Çocuðunuzu býrakacaksýnýz hocaya hamuruna bakacak, suyuna bakacak bundan ekmek olur mu. Ýçinde futbol sevgisi yoksa veya çocukta bir ýþýk yoksa ve olmayacaksa bu çocuðu futbolculuða zorlarsan zarar verirsin. Çünkü, çocuðu yönelteceksiniz futbolcu olacak diye, olamadýðýnda o ýþýðý yakalayamadýðýnda hayatýna yön vermek için zamaný kalmamýþ olacak. Kafasýna hep onu aþýladýðýnýz zaman, okulunda baþarýsýz olur, ticarette baþarýsýz olur. Ben kesinlikle karþýmdakinin geleceðine karar verirken düþünüyorum. Kendime yapýlmasýný istemediðimi baþkasýna olmasýný istemem. Ben çocuðunun futbolcu olmasýný isteyen ailelere þunu söylerim hep çocuðunuz antrenmanlara hobi olarak gelsin gitsin ama okulunda da baþarýlý olsun.. Üç çocuðum var dediniz kendi çocuklarýnýzýn futbolcu olmasýný ister misiniz? Kubilay benim büyük oðlum, 14 yaþýnda Kayserispor'da oynadý bu sene. Ama okulunda çok baþarýlý birisi. Okulunun en iyilerinden. Dershanede çok iyi, bu sene Anadolu Liseleri'ne giriþ sýnavýna katýlacak. Hem özel hayatýný hem de futbol hayatýný serbest býraktýk. Kararý o verecek. Mesela "Bu sene gitmeyeceðim" dedi. Futbolu býraktý. Ama çok iyi de bir futbolcu olur. Çok iyi de futbol tekniði vardý.

Sportif

Madem öyle iyi oynuyor Erciyesspor'a almayý düþünmediniz mi hiç? Ben gönderirsem þimdi çocuðuma zarar veririm. Onun fikrine ben saygý duyuyorum. Önce okuluna kendisi okumayý çok seviyor. Oðlumun da alt yapýsý Ýsviçre'den. Juventus alt yapýsýnda oynadý. Çok iyi bir alt yapýsý var, çok iyi bilekleri var. Hatta ben çok ders çalýþýyorsun diye kýzýyorum. Bir iki antrenmana git, hiç olmazsa enerjini atarsýn, dedim.

Ama bizde öyle otoriter biri olmadýðýmýz için çocuklarýmýz serbest. Biz onlar yanlýþ yola girecekleri zaman sadece önlerine set koyuyoruz ki tekrar doðru yolu bulsunlar. Yanlýþ gördüklerimizde ikaz ediyoruz. Çocuðun kendisinin yönelmesi ilerisi için kendisi için çok önemli. Alt yapýda kaç futbolcu var? 200'ün üzerinde futbolcu var. Bunlarýn yarýsýndan fazlasýný tanýyorum. A takýma ele alýrsak iniþli çýkýþlý insanlarý ne sevindiren, ne üzen enteresan bir hali var. Hiçbir futbol takýmý 20 tane futbolcusu deðiþtirip ligi zirvede bitirmemiþtir. Real Madrid bütün kadrosunu deðiþtirdi. Harcadýðý para 280 Milyon €. Ama o kadar paraya raðmen Madrid o sezon ligi yedinci bitirdi. O aldýðý futbolcular da iþte Zidane, Beckham gibi yýldýz futbolculardý. Bizim A Takýmýmýzda aynen öyle þu anda. Hocasý deðiþmiþ. Yönetimi deðiþmiþ, sadece futbolcularý deðil komple deðiþime uðramýþ bir takým. 20 tane futbolcusu deðiþmiþ. Bir Ýlhan ile Yusuf kalmýþ takýmda. Bu takýmdan direk baþarý beklemek bence bilgisizlik, futbol bilgisizliði. Birde þöyle düþünün bu futbolcular kendi takýmýnda ya beþ maç oynamýþ ya dört maç oynamýþ, hata hiç oynamamýþlar bile vardý. Biz bunlarý topladýk. Allah razý olsun baþkanýmýz çok tecrübeli bu konuda. Zaten onun tecrübesinin yanýnda bizim gençliðimizin bir araya getirmeye çalýþtýk. Ben Erciyesspor'un durumunu çok iyi görüyorum. Birde mücadele ettiðimiz ligde bütün takýmlar bir birine denk. Biz Giresun'u yeniyoruz, Giresun gidiyor Kocaeli'ni yeniyor. Biz Kocaeli'ye altý tane atýyoruz, sonra Kocaeli altý hafta yenilmeden harika bir performans sergiliyor. Bu ligde evindeki bütün maçlarý al 17 deplasman maçýnýn da 10undan puan çýkar lider bitirirsin ligi. Bu kadar iyi giderken iniþli-çýkýþlý grafikler çizmesi sadece yeni takým olmasýndan mý ? Hayýr. Buna ilave olarak her zaman söylediðim bir þey var. Tabii ki Bu benim düþüncem. Erciyespor'un UEFA Kupasý'na katýlmýþ olmasý iniþli-çýkýþlý bir grafiðin çizilmesine neden oldu.

52


FUTBOL

SPORTiF

Erciyesspor'un UEFA Kupasý'na katýlmýþ olmasýný þansýzlýk olarak mý görüyorsunuz ? Evet þanssýzlýk. Þansýzlýk derken, lig açýsýndan þansýzlýktý. Yoksa Erciyesspor'un UEFA kupalarýna katýlmasý tarihinde ilk oldu. Gerçekten çok mükemmel bir baþarý. Tel Aviv'i elemesi çok mükemmel bir olay. Kendi liglerinde hiç maç oynamamýþ çocuklarýn Ýsrail ligi þampiyonunu elemesi, öyle kolay elde edilebilecek bir baþarý deðil. Ardýndan Atletico Madrid ki, Madrid bu kupanýn üç favori takýmýndan birisi. Çok iyi bir kadro kurmuþlar. 250 Milyon € harcayan bir takým. Dört futbolcusuna 80 Milyon € harcamýþ bir takým. Biz bu takýma karþý çýktýk. Ýlk maç 4-0 olmasýna raðmen orada biz çok iyi bir mücadele sergiledik. Onun ardýndan Elazýðspor'a maðlup oluyoruz ki, sabaha kadar oynasak normal zamanda Elazýðspor bize gol atamaz.

Erciyesspor'un gerçek hedefi neresi.. Ya biz ilk altýyý düþünmüyoruz ki. Bizim için önemli olan ilk iki. Devre arasýnda oturacaðýz, ilk ikiye nasýl gireriz, hangi stratejiyle hangi oyun planýyla ilk ikiye gireriz onu hesaplayacaðýz. Bizim ilk altýdan zaten þüphemiz yok. Erciyesspor'un yeri olarak benim gözümde de emin olun ilk iki. Ama rakipler çok diþli.. Rakipler gerçekten çok iyi. Lig son zamanlarýnýn en iddialý dönemini yaþýyor. Birinci ile onuncu sýradaki arasýndaki puan farký çok komik. Geçen sene Malatya, OFTAÞ, Ýstanbul Büyükþehir arayý açtýlar. Aldýlar, verdiler. Ama bu sene böyle deðil. Bu sene takýmlar gerçekten çok güçlü. Geçen sene baksanýza Eskiþehirspor çok yatýrým yaptý bir ara farký da açtý herkes Eskiþehir çýkar diye düþünürken hesaplar tutmadý. Her maç için ayrý hazýrlanmanýz gerekiyor. Kendini maç maç hazýrlayacaksýn. "Biz Kocaeli'yi yenelim, Elazýð ile Mardin'i nasýl olsa yeneriz" derseniz yanýlýrsýnýz. Nitekim öyle de oluyor. Biraz yönetim kurulunu irdeleyebilir miyiz ? Erciyesspor yönetiminde ne var biliyor musunuz? Emin olun yönetimimizde yer alan 17 kiþiden 6-

53

Bu yönetim görevini bitirdiðinde, yine ayný veya farklý bir yönetimden size görev için davet gelirse görev almayý düþünür müsünüz? Benim prensipleri çok önemlidir. Ben prensiplerinden kesinlikle taviz vermeyen bir insanýmdýr. Bu zamana kadar baþarýlý olduðum her ortamda kararlarýmý kendim vermiþimdir. Ýnce eleyip sýk dokurum. O zaman þartlar ne getirir bilemem. Baþarýlý olacaðým bir yönetimde çalýþýrým. Ama baþarýlý olacaðýma inanmadýðým bir yönetimde bir þeyler veremeyeceðim düþüncesine hakim olursam, takýma, yönetime, Erciyesspor'a ve Kayseri'ye bir þeyler veremezsem kesinlikle orada olmam zaten. Benim spor anlayýþýmda da, iþimde de hep böyle olmuþtur.

Kayseri Erciyesspor

Erciyesspor size göre ligi nerede bitirir? Erciyesspor'un ilk ikide bitireceðini umuyorum. Bundan sonra bizim fikstürümüzde iyi. Bu çocuklar takdir edilmesi gereken çocuklar. Bu kadar iyi mücadele edeceklerini kimse beklemiyordu. Herkesin aðzýnda Erciyesspor ile ilgili "küme düþer" cümlesi vardý.

7'si birbirini ilk defa tanýyor. Öyle olduðunda da insanlar birbirini tanýyana kadar belli bir zaman geçiyor. Ama þunu da samimi olarak söylüyorum, birbirimizi çok seviyoruz. Yönetimdekiler çok dürüst, çok kaliteli insanlar. Birlik-beraberlik hat safhada. Belki kimi zaman insanlar arasýnda diyalog eksikliði, konuþma eksikliði olabiliyor. Öyle olunca da kelimeler yön deðiþtirebiliyor. Birbirimiz arasýnda diyalog eksikliði olduðu zamanda onu bir kenar çekip, güzel bir üslup ile konuþarak uyabilmeliyiz. Ýþte o zaman sorun kalmaz diye. Ýnsanlar barýþýk yaþadýðý zamanlar çok baþarýlý olurlar. Bakýn mesela ben þu inþaatýn içinde iþçim ile barýþýk yaþamazsam, yönetimimle barýþýk yaþamazsam, müdürümle, amirimle barýþýk yaþamazsam kesinlikle baþarýlý olamam. Yani insani iliþkiler çok önemli. Yavaþ yavaþ yani. Erciyesspor'da da böyle. Daha 6-7 aylýk bir yönetimiz, yaþanan bazý aksaklýklar hemen yanlýþ anlaþýlmamalý.

Yönetici olmak mý, taraftar olmak mý daha heyecan verici? Ýkisinin de ayrý bir güzelliði var. Taraftar olarak da güzel ve heyecan verici. Taraftar olarak takýmýnýn aldýðý sonuçlara göre seviniyorsunuz veya üzülüyorsunuz. Ama bir saat sonra unutuyorsunuz. Yönetici olduðunuz zaman çok fazla seviniyorsunuz. Çok fazla da üzülüyorsunuz. Yenildiðiniz zaman galip gelene kadar ki geçen zamanýnýz kötü geçiyor. Yöneticiliðinde verdiði heyecan ve adrenalin sanýrým daha yüksek. Ýnsanlara bir þeyler vermek çok güzel. Ben bundan haz duyan bir insaným. Yardýmlaþmayý, birileriyle bir þeyler paylaþmayý sevdiðim için sanýrým içinde olmak bana daha çok haz veriyor. Bize zaman ayýrdýðýnýz için teþekkür ederiz.. Kayseri'nin nadide ve tek spor dergisinde bana yer verdiðiniz için ben size ve sizin aracýlýðýnýzla SPORTÝF DERGÝSÝ'ne teþekkür ederim..

Sportif


YORUM

SPORTiF

KADININ F ENDi..

Sportif

Son yýllarda ilimizde birçok spor dalýnda Tüm kalbimle inanýyorum ki, Melike yeni bayanlarýmýz oldukça aktif rol üstlenmeye hedefinde de baþarýlý olup, arzuladýðý baþladýlar. Bu konuda da adlarýndan noktaya en kýsa zamanda gelecektir. fazlasýyla bahsettiriyorlar. Bayan sporculardan bahsedip, bayan Basketbol, hentbol, okçuluk, voleybol gibi hakemimiz Sevgi Ölker'i atlamak olmaz. spor dallarýnda bayanlarýmýzýn sayýsýz Yaz-kýþ, sýcak-soðuk demeden o stattan baþarýlarýna tanýklýk ediyoruz. bu stada koþan Ölker, yönettiði baþarýlý ve Bayan hakemlerimizi ve bayan spor tarafsýz maçlarýyla göz dolduruyor. Birçok muhabirlerimizi de bu listenin içerisine erkek hakemden de iyi yönetiyor diyebirim. dâhil etmeliyiz. Bu cümlem biraz tepki çekebilir. Ama Ýþte ispatý… objektif baktýðýmýz zaman, fark hemen fark Önce basketbol. ediliyor. Spor basýnýnda da bayanlarýn ataða Kayseri'de Panküp TED Kayseri geçtiðini söyleyebilmek mümkün. Kolejspor Bayan Basketbol Hele içlerinde öyle bir isim var Takýmý'nda forma giyen bayan ki. Bayan muhabirler içinde basketçilerimiz, hem ligde hem üzerine rakip tanýmýyorum. Avrupa'da baþarýlý ve takdir Demet Öztürk. edilesi bir oyun sergiliyorlar.. Demet Abla gerek iþ disiplini, Ligde 2. sýrada bulunan bayan gerek kiþiliðiyle, her yönüyle basketçilerimiz, Avrupa'da da mükemmel bir insan. adýný bir üst tura yazdýrarak Demet Abla'yý Erciyesspor göðsümüzü kabarttýlar. Bunu maçlarýnda, Kayserispor baþaran birbirinden deðerli ve maçlarýnda, TED Koleji maçlarýnÜlfet TURAN baþarýlý12 bayan. ulfet_1903@hotmail.com da her yerde görebilmek Birazda hentboldan bahsedemümkün. lim. Bir diðer övgüye deðer takýmýmýz ise Demet Öztürk ablamýzýn bu tavrý yakýn Erciyes Üniversitesi Bayan Hentbol takýmý. zamanlarda bayan spor muhabiri sayýsýnýn Süper Lig'de hentbol branþýnda ilimizi artmasýna olanak saðlayacaktýr. temsil eden tek takýmýmýz olmasýna raðBayanlarýmýzýn çeþitli spor dallarýnda men, her ne hikmetse arzuladýklarý desteði aldýðý bu baþarýlar sayesinde bayan taraftar bulamýyorlar. Antrenman yapacak salon sayýsýnda da büyük artýþ olmaktadýr. bulmakta zorlanan antrenör Ayþegül Ayaz Artýk futbol, basketbol erkeklerin hobisi ve oyuncularý, kendi imkanlarý ile maçlara olmaktan çýktý. hazýrlanýyorlar. Onlarýn hak etmedikleri bu Bayanlar artýk bizde varýz diyorlar. ilgisizliðe raðmen, bayanlarýmýz inatla ligde Bence bu durumun en güzel getirisi kalma mücadelesi veriyorlar. Bu azimle maçlarda küfürün azalmasý olacaktýr. birlikte, birazda destek verildiði takdirde "Centilmen Türk erkeði" bayanlarýn ligde kalýp gelecek senede býraktýðý yerden yanýnda kavga ve küfür etmeyeceðine göre, bu yarýþa devam edecekler. bayanlarýn maçlara gitmelerinde de bir Kayseri halkýnýn pek bilmediði okçuluk sorun olmayacaktýr. sporunda da bayanlarýmýzýn baþarýlarýndan Bu sayýda ki yazým sanýrým biraz femisöz etmeden geçemeyeceðim. nistçe oldu. Ama artýk bayanlarýmýzýn Bu alanda da bayanlarýmýzýn baþarýlarý ilk baþarýlarýný görmezden gelmeyelim. göze çarpan unsur. Spor sadece erkeklerin ilgilendiði bir Melike Atýcý'yý okçuluk sporuna meraklý hobiden çýktý. olanlar bilir. Okçuluk dalýnda Avrupa Spor artýk erkeklerin ve kadýnlarýn ortak Þampiyonu'muz. Bayan sporcumuz Atýcý'nýn ilgi alaný olmaya baþladý. yeni hedefi Dünya Þampiyonu olabilmek. Ne haber…

54


BASKETBOL

SPORTiF

Kýrmýzý-Lacivertliler, sahasýnda yenilgi yüzü görmedi..

Panküp TED Kayseri Kolejispor

Sahasýnda 3 Euro Cup, 3 Lig maçý oynayan Kýrmýzý-Lacivertliler, fýrtýna gibi esiyor.. TED, taraftarý ile bütün olup rakiplerini yerle bir ediyor.

Sportif

Bayanlar Basketbol Ligi temsilcimiz Panküp TED Kayseri Kolejispor, bu sezon fýrtýnalar estiriyor. Hem Euro Cup B Grubu’nda mücadele eden hem de ligde rakiplerini yenmenin hesabýný yapan Potanýn Sultanlarý, bugüne kadar da bu hesabýný tutturmuþ durumda.. En azýndan sahasýnda oynadýðý maçlarda rakiplerini hep yendi.. Lige Fenerbahçe maðlubiyeti ile baþlamasýna raðmen, sonrasýnda oynadýðý 5 lig maçýný da kazanan temsilcimiz, ligde 2. sýrada yeralýyor Panküp TED Kayseri Kolejispor, Euro Cup B Grubu’nda oynadýðý 5 maçta ise 3 galibiyet 2 maðlubiyet aldý. Sahasýnda oynadýðý 3 maçý da kazanan Kýrmýzý-Lacivertliler, bir üst gruba yükselme hakkýný garantiledi.. Kýzlarýmýz, son saniye basketi ile yendikleri Beþiktaþ ve 101 sayý attýklarý Migros maçýnda çok üstün bir performans sergiledi.

56


SPORTiF

BASKETBOL

Monique Coker, spor salonunda doðum günü pastasý kesti

Panküp TED Kayseri Kolejispor

P

anküp TED Kayseri Koleji'nin Amerikalý oyuncusu Monique Coker'in 25. yaþ günü Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda kutlandý. Antrenmanda dergimiz Sportif ekibi tarafýndan hazýrlanan doðum günü pastasýný görünce oldukça þaþýran Coker, takým arkadaþlarýnýn alkýþlarýyla, doðum günü pastasý üzerindeki mumu üfledi.. oðum günü pastasýný bir dilek tuttuktan sonra itinayla kesen Coker, ilk dilimini takým kaptaný Serap ile paylaþtý. Takým arkadaþlarý "Happy birthday Monique" diye tempo tutarak, Coker'ý bu mutlu gününde tebrik ettiler..

D

57

Sportif


Pank端p TED Kayseri Kolejispor

BASKETBOL

Sportif SPORTiF

58


BASKETBOL

SPORTiF

Bize biraz kendinden bahseder misin? Adým Mctabene Amachree. 29 yaþýndayým. Nijeryalýyým. Babam vefat etti. Ailem Nijerya'da yaþýyor. 13 kardeþiz. 6'sý kýz, 7'si erkek. Ben ailenin 11. çocuðuyum. Aðabeyimde basketbolle ilgileniyor. Nijerya'da küçük bir dükkaným var. Onun iþletmeciliðini de idare etmeye çalýþýyorum. Türkiye'de yaþamaktan ve basketbol oynamaktan da çok memnunum.

Türk vatandaþý olabilmek için baþvuruda bulundun? Bunun nedeni

59

Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olursan hangi ismi kullanacaksýn? Menajerim Uður Özden Makbule ismini verdi. Takým arkadaþlarým da Makbuþ diyorlar. Bu ismi sevmeye baþladým.. Benim gerçek ismimle de çok benzer.. Anlamýný biliyor musun? Hayýr. Ýyi dediler, bende kullanýyorum. Önemli deðil zaten. Ama kulaða hoþ geliyor. Sizce nasýl.. Kaç yýldýr Türkiye'desin? 7 yýldýr. Türk örf ve adetleri hakkýnda bir bilgin var mý? Türkiye'de oynadýðýmý söylediðim zaman herkes Müslüman bir ülke olduðunu, herkesin türbanlý dolaþtýðýný falan düþünüyorlar. Ama bence Türkiye'de Avrupai görünümün ve geleneðin iyi bir kombinasyonu var. Hem modern hem geleneði yansýtýyor.

Þimdiye kadar profesyonel anlamda forma giydiðin kulüpler hangileri? CSKA Moskova, Beþiktaþ, Migros, Maccabi Tel-Aviv, Rovereto Trin-tino, Ýstanbul Üniversitesi, Tarsusspor, Panküp TED Kayseri Kolejspor.. Bakalým Kayseri’deki basket hayatýmýz ne kadar sürecek.. Milli takýmda forma giydim. WNBA'de görev aldýðým kulüpler ise, Phoenix Mercury, New York Liberty, Seattle Storm, Washington Mysiicb..

vatandaþý olarak oynarsam, takýmý daha iyi yerlere getireceðimizi düþünüyorum. Takýma ve kendime büyük avantaj saðlayacaðýmý düþünüyorum. Bu durum Avrupa'da oynarken daha büyük avantaj olacaktýr.

Avrupa'da da forma giymek mi, yoksa gerçekten Türk vatandaþý olmak mý ? Türkiye benim ikinci memleketim gibi oldu. Ýnsanlarýný seviyorum. Ama kendimi biraz daha memleketimdeymiþ gibi hissetmek istiyorum. Ayrýca bu durum Basketbol Federasyonu'na göre bir kural. Bana göre normal. Çünkü Türkiye ülkem gibi oldu artýk. Türkiye Cumhuriyeti

Panküp TED Kayseri Kolejispor

Basketbole nasýl baþladýn? Komik bir hikaye. Benim aðabeyim ve kuzenlerim basketbol oynuyordu. Bir gün kuzenim basketbol topunu eve getirirdi. Antrenmandan sonra evde basketbol topuyla oynadýk. Birgün evin dýþýna çýktýk. Gençtim. Basketbol sahasý evimize çok yakýndý. Bir oyuncu bana daha önce basketbol oynayýp oynamadýðýmý sordu. Bende oynamadýðýmý söyledim. Topu gayet iyi sektirdiðimi söyledi. Saha evimize çok yakýndý ve antrenman yapanlarý görebiliyordum, izliyordum. Her gün gider izlerdim. Bir gün idmana katýlýp oynadým. Antrenör beni beðendi. Bana hep iyi þeyler söyledi. Enerji verdi. O gün basketbole baþladým. Daha önce de pinpon oynuyordum. Pinponda da çok iyiydim. Antrenman falan yapýyordum.

Þu anda PANKÜP TED Kayseri Kolejspor formasý giyeceksin. Neden TED Koleji? Öncelikle antrenörümüz Ayhan Avcý sayesinde buradayým diyebilirim. Ben Ýstanbul Üniversitesi'nde oynarken, birlikte çalýþmýþtýk. Ýyi bir baðýmýz olmuþtu. Acentemi aradý ve TED Koleji'nde çalýþmamý istedi. Oyun ve oyuncularla ilgili konuþtuk. Ýyi bir takýma geleceðimden emindim. Birlikte iyi bir takým olacaðýmýzý düþünüyordu. Kayseri ve takým için çok heyecanlýydým. Kayseri küçük bir þehir olmasýna raðmen sevdim. Burada bulunmaktan memnunum.

Ýstediðin zaman türban takýp ibadete gidebiliyorsun, istediðin zaman ise modern kýyafetler giyinebiliyorsun. Sorun olmuyor. Gerçekten çok iyi bir kombinasyon. Atasözü ve deyimlerimizden bildiklerin var mý? Hayýr yok. Etraftan duyuyorum. Ama pek bilmiyorum. Öðretmek istersen olabilir.

Sportif


BASKETBOL

SPORTiF

Çok iyi aþçýyým

Panküp TED Kayseri Kolejispor

Tabi ki.. Örneðin "iþleyen demir ýþýldar" Tamam yazdým bunu. Ýnþallah diðerlerini de öðrenmek isterim.. Türk yemekleri ile aran nasýl? Yapabildiklerin var mý? Türk yemeklerinden pilavý yapabiliyorum ve çok da seviyorum. Ýyi bir aþçýyým. Gördüðümü yapabilirim. Bir yemeði yapabilmem için nasýl yapýldýðýný izlemem benim için yeterli olabiliyor. Türk yemeklerini Afrika yemek lerine çok benzetiyorum. Türk yemekleri gerçekten çok lezzetli. Pilavý ve pirzolayý çok seviyorum.

Ýlerde Türk ile hayatýný birleþtirmek ister misin?

Türk sanatçýlardan beðendiklerin dinlediklerin var mý? Evet var. Murat Kekilli'yi çok beðeniyorum. Özellikle Bu Akþam Ölürüm þarkýsýný çok seviyorum. Ýdmanlar dýþýnda arta kalan zamanlarýnda neler yapýyorsun? Ýdmanlar zaten günümün büyük vaktini alýyor. Ama idmanlardan arta kalan zamanlarda TV izlemeyi çok seviyorum. Müzik dinliyorum. Nijerya'da küçük bir dükkaným var. Onunla ilgilenmeye çalýþýyorum. Günlerim böyle geçiyor. Takým arkadaþlarýnla iliþkilerin nasýl? Mükemmel. Takým arkadaþlarýmla çok iyi bir iliþkimiz var. Onlarla iyi anlaþýyoruz.

Türk kahvesi yapabilir misin? Kahve sevmiyorum. Ama kahve yapmak bence basit. Yapabilirim. Dediðim gibi benim yapýlýþýný görünce daha kolay yapabilirim. Türk erkeklerini nasýl buluyorsun? Türk erkekleri kendi ülkemin erkeklerinden farklý. Ben basketbolcüyüm ve atletik erkeklerden hoþlanýyorum. Ama Türkiye'de atletik ve uzun boylu erkek fazla görmüyorum.

Sportif

Eðer hoþlanýrsam benim için Türk, Yunan, Amerikan olmasý benim için sorun oluþturmaz. Açýk fikirli bir insaným. Olabilir. Neden olmasýn? Sevdikten sonra gerisi önemli deðil. Ama önemli olan sevmek..

Türk gelenek ve göreneklerine göre evlenmek ister misin? Türk'le de evlensem, Amerikalý ile de evlensem herkes geleneklerine uymalý. Problem deðil yani. Evlilik ve düðün için erken konuþmak yanlýþ olur..

Kendine en yakýn gördüklerin kimler? Hepsiyle çok güzel iliþkilerim var. Hepsini gerçekten çok seviyorum. Özellikle Betül Sunter ve komþum Jackie Moore ile çok iyi bir dostluðum var diyebilirim. Bu keyifli ve eðlenceli söyleþi için çok teþekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldým. Bende teþekkür ederim.

60


BASKETBOL

SPORTiF

61

Panküp TED Kayseri Kolejispor

Röportaj: ÜLFET TURAN

Adý-Soyadý: Mactabene Amachree Yaþý: 29 Doðum Tarihi: 30 Ocak 1978 Doðum Yeri: Port Harcurt Mevkii: Guard-forvet Sýrt Numarasý: 13 Ayak Numarasý: 46 Boyu: 1.86 Kilosu: 75 Medeni Hali: Bekar Öðrenim Durumu: Üniversite terk Görev Aldýðý Kulüpler: CSKA Moskova, Beþiktaþ, Migros, Maccabi Tel-Aviv, Rovereto Trin-tino, Ýstanbul Üniversitesi, Tarsusspor, Panküp TED Kayseri Kolejispor. WNBA, Phoenix Mercury, New York Liberty, Seattle Storm, Washington Mysiicb Lakabý: Makbuþ, Big Mac Favori Takýmý: Panküp TED Kayseri Kolejispor En Sevdiði Renk: Kahverengi En Sevdiði Film: Aslan Kral En Son Okuduðu Kitap: Ýncil En Sevdiði Yemek: Fufu.. Pilav. En Sevdiði Sanatçý: Will Smith, Murat Kekilli En Sevdiði Aktör: Danziel Washington, Will Smith En Sevdiði Þarký: Bu Akþam Ölürüm Boþ Zaman Aktivitesi: TV. Ýzlemek, Müzik dinlemek, Nijerya'da ki iþlerini takip etmek. Ýdeali: Bu sporu bilmeyenlere öðretmek, yeni yeni basketçiler yetiþtirmek. Medyanýn yaklaþýmý nasýl: Gittikçe iyiye doðru ilerliyor. Medyadan Beklentiler: Daha fazla destek. Taraftardan Beklentiler: Maça gelmelerini ve kendilerini desteklemelerini istiyor.

Sportif


YORUM

SPORTiF

N'OLUYOR B iZE !.

Sportif

Geçtiðimiz sezon Ertuðrul Saðlam Yani bir hastalýk var ama tanýmlanamýyor. Kayserispor Teknik Direktörü iken “Maalesef Hâl böyle olunca da bir çare bulunamýyor. taraftarýmýz yok” demiþ, birçok kiþiden tepki Kayserisporlu yöneticiler olsun, Erciyessporlu görmüþtü. yöneticiler olsun sezon baþýndan beri her Haklýydý.. O zamanda söylemiþtim yine hafta “taraftar desteði bekliyoruz” cümleleri söylüyorum. 1 liraya çekirdek alýp, 1 liraya da kurarak tribünlere akýn edilmesi yönünde bilet almakla karþýlaþmanýn 80'inci dakikasýnçaðrýda bulunuyorlar.. da tribünleri boþaltan biri nasýl taraftar olur Son olarak Panküp TED Kayseri Kolejispor Allah aþkýna ! yöneticileri de ilgisizlikten ve her geçen gün Geçen sene de kimse stadýn hiç tam olarak azalan heyecandan yakýnýyorlar.. dolu olduðunu görmedi. Kayseri ErciyessporAcaba artýk býktýk mý bir þeylerden. Kadir Çaykur Rizespor karþýlaþmasýný saymazsak. Has Spor Kompleksi þurada birkaç ay sonra Ne oluyor bize. Heyecan kalmadý desek bitecek, 32 bin kiþilik stat hizmete açýlýnca, Kayserispor hiç de kötü gitmiyor. Ligin üst Atatürk Stadý’na gelmeyen halk yeni stada mý sýralarýnda elindin geleni yapan koþacak ? Acaba diyorum bizim Kayserispor yine de yaranamýyor. takýmlarýmýz gibi baþarýlý takým Kayserispor, geçen sezon olduðu olmak için çabalayan illere takýmgibi bu sezon da sahasýnda larýmýzý devretsek mi? maðlubiyet yüzü görmedi. Sadece Ama bu takýmlara emek verenG.Saray ve G.Oftaþ ile berabere lere sponsor olanlara da bakýyokaldý.. Bunun dýþýndaki bütün rum o da olmuyor. Öyle bir durum maçlarýný kazanarak yüzümüzü ki; boþa koysan dolmuyor, doluya güldürdü.. koysan almýyor ! Sponsorluk Peki, niye bu taraftarsýzlýk.. demiþken, Karsu Tekstil'u buradan Ýlyas KAPLAN Bakýn bir hafta sonu gidin de bilet kutlamak istiyorum. Yýllardýr Nihal giþelerinin önünü bir gözlemleyin.. ilyask_38@hotmail.com Asker ile genç kadroyu baþarýdan Bir avuç insan geliyor bunlarýn da baþarýya taþýmak isterken bir kere 3'te 1'i bilet alarak giriyor. de firmalarýnýn takýmýn önüne geçmelerine Gerisi… Gerisi muamma !. izin vermediler. Bilmiyorum artýk ! Gün geçtikçe daha O kadar zamandýr maçlarýný takip ederim tutkunu artan futbol, Kayseri'de artýk gözden olumlu ya da olumsuz bir tek demeç düþtü desem o da yok.. vermediler. Bizim iþimiz onlarý desteklemek TED Kolejispor'un o salonu hýnca hýnç yanlarýnda olmak diyorlar, gerisini antrenör ve dolduran taraftarý da kalmadý. Geçen hafta içi sporcularýna býrakýyorlar. Umarým bu gibi Romanya'nýn Baschet takýmý ile karþýlaþan davranýþýn sayýlarý artarda ilimizde sporun Panküp TED Kayseri Koleji'nin taraftarýnda kalitesi yükselir. gözle görülür bir azalma var. Tamam futbol Sözlerimin sonuna gelmiþken Erciyes karþýlaþmalarýna ailece gidemiyorsunuz, çok Üniversitesi Bayan Hentbol takýmýna deyinküfür oluyor belki, ama Panküp TED Koleji meden geçemeyeceðim. Ýzmir Büyükþehir karþýlaþmalarý gayet güzel ortamda geçiyor. Belediyesini konuk eden temsilcimiz güçlü Ne oldu da futboldan sonra basketbolda rakibini elinden kaçýrdý. Bende dahil birçok da seyirci, karþýlaþmalara gelmez oldu. Hem hentbol severin fark yemesek bari diye de FIBA Euro Cup (Avrupa Kupasý) düþündüðü karþýlaþma da ilk yarýyý berabere karþýlaþmasý.. Ayný zamanda bu karþýlaþma, bitiren hentbolde ki gururumuz karþýlaþmayý temsilcimizin bir üst tura çýkýp sadece iki gol ile kaybetti. Ýlk defa bir galiçýkmayacaðýnýn belli olacaðý bir karþýlaþma. biyete üzülmedim çünkü oynanan oyun Her yerde baþarýlar artýkça o takýma destek sergilenen mücadele bu kýzlarýn ileride daha artar bizde azalýyor. çok göðsümüzü kabartacaðýný gösterdi. Sizler Ne kadar vahim bir durum deðil mi? Üniversite ve Kayseri için tarifi imkansýz þeyler Ýþin kötüsü kimse sebebini bilmiyor ! yaptýnýz. Baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim.

62


MUAY THAi

SPORTiF

Tayland’da yapýlan Gençler-Büyükler Muay Thai Dünya Þampiyonasý’nda Altýn Madalya kazanan Gülden Mercan’a Mercan KÝM Möble’den armaðan geldi Möble

26 Kasým - 3 Aralýk tarihleri arasýnda Talyand’ýn Bankok kentinde düzenlenen Muay Thai Gençler-Büyükler Dünya Þampiyonasý’nda Ay-Yýldýzlý formayý giyen ve 71 kiloda Altýn madalya alarak Ýstiklal Marþý’mýzý okutan Gülden Mercan, adeta el üstünde tutuluyor.. Özellikle iþadamlarý Kayserili olan Dünya Þampiyonu sporcumuzu baðýrlarýna basýyor.. Ýþte bunlardan birisi de Kayseri’nin köklü firmalarýndan KÝM MÖBLE.. Geçmiþ dönemlerde Kayseri sporu için elinden geldiðince yardýmcý olmaya çalýþan ancak son yýllarda kitlesel sporlardan ziyade bireysel sporlara destek veren Kim Möble sahibi Mustafa Fedai, Gülden Mercan’a Oturma Grubu hediye etti.. Osman Kavuncu Caddesi üzerindeki Showroom’un da sporcuyu ve antrenörleri aðýrlayan Fedai’ye teþekkür plaketi de verildi.

63

Tüm Mücadele Sporlarý Desteklenme Derneði Baþkaný Tayfun Güngör, Muay Thai Ýl Temsilcisi Halil Demir, antrenör Göksel Cingöz ve Kevser Bilgin’in de katýldýðý ödüllendirme töreninde konuþan Mustafa Fedai, “Böylesine baþarýlý sporcularýmýz olduðu için gurur duymalýyýz ve elimizden geleni desteði vermeliyiz. Bundan önce olduðu gibi bundan sonra da bizler, üzerimize düþeni yapacaðýz” dedi. Dünya Þampiyonu Gülden Mercan, Dernek Baþkaný Tayfun Güngör ve Ýl Temsilcisi Halil Demir de desteklerinden dolayý Mustafa Fedai’ye teþekkür etti.

Sportif


FUTBOLCU

SPORTiF

Ýbrahim Baba

Bahattin

Sportif

Zafer Türkmen

64


FUTBOLCU

SPORTiF

Bünyamin Ferhat Bakar

Doðan Doðan

B

ir zamanlar Kayserispor, Erciyesspor ve Kayseri Elektrikspor gibi profesyonel takýmlarýmýzda forma giyen dünün yýldýz oyucularýndan çoðu þimdilerde "Kürkçü Dükkâný"na, yani amatörlüðe dönüþ yaptýlar. ayserispor'da da forma giyen Ferhat Bakar, Süper Amatör Küme takýmlarýndan Organize Sanayispor'da, Bünyamin Talasgücü Belediyespor'da, Zafer Türkmen Pansu Þekerspor’da, Bahattin ile Alper Doðan ise Ýl Özel Ýdarespor'da forma giyiyor. Kayseri Erciyesspor'un bir dönemin þöhretli oyuncularýndan Kemal Severcan ile Uður Bozkurt Ýl Özel Ýdarespor'da, Selçuk Pekel, Öner ve Mahmut Özdemir Pansu Þekerspor'da, Doðan Doðan da Organize Sanayispor'da takýmlarýnýn baþarýsý için ter akýtýyorlar. .Elektrikspor'da da forma giyen kaleci Mustafa Doðan, Sedat Bulut, Ýsa Baba þu an hep birlikte Ýl Özel Ýdarespor'da top koþturuyor. Divriði Demir Çelik'te oynayan Ferdi Þimþek de Ýl Özel Ýdarespor'un amatörlüðü seçen profesyonellerinden.. Argýncýkspor'un kaptaný Lütfullah, Bülent Yýlmaz, Sedat Caferoðlu ve Emin Kök, Yeni DSÝspor'dan Sami ve kaptan Ýbrahim Baba da Kayseri Elektrikspor'da foma giyen ve geçmiþte profesyonel olarak imza atan oyunculardan..

Lütfullah

K

K

65

Sportif


BUZ PATENÝ

SPORTiF

Ýpeksaray Alýþveriþ Merkezi, benzeri olmayan bir ilke imza atarak Ýç Anadolu Bölgesi'nin zengin ve güzel kenti Kayseri'nin gözbebeði oldu. Sadece nezih bir ortamda alýþveriþin keyfini yaþamakla kalmayýp; eðlence, eðitim, kültür, sanat ve yaþama dair her þeyi bulabileceðiniz bu mekanda kaliteden ödün vermeyen çizgisi ile dünya markalarý halkýn huzurunda.. 1 Aralýk 2007 Cumartesi günü Kayseri'deki ilk buz pateni pisti Ýce Dream Kayseri halký ile buluþtu.. Bu da demek oluyor ki, muhteþem kýþ için, muhteþem eðlence günleri baþladý!

Sportif

Kayseri ve civarýnda artýk alternatif bir spor olarak buz pateni, halkýmýz, özellikle de okullarýmýz tarafýndan çok beðeni ile karþýlandý.. Ve Orta Anadolu'nun en büyük çocuk eðlence merkezi Dreamland faaliyetine baþlamýþ olmakla beraber tamamlanmasý bayram öncesi sona erecek. Kalite ve güven, prestij, eðlence, her zevke uygun moda ve keyif.. Kýsacasý kentimize yakýþan her þey Ýpeksaray'da… Ýpeksaray yetkilileri, Kayseri halkýna hak ettiði güzellikleri sunmaktan dolayý mutluluk duyduklarýný ifade ediyorlar..

66


6 adet aile suiti 6 adet business suit, 6 adet trible oda, 54 adet double oda, toplam 72 oda z 250 kiþilik restaurant ve kahvaltý salonu z 2 adet 100 kiþilik toplantý salonu z 1 adet rouf bar z fitness center z sauna z kapalý havuz z berber z 500 m2 loby z 3 adet konuk asansörü, 1 adet servis asansörü z24 adet oda servisi z doktor ve saðlýk ünitesi z güvenlik servisi z ulaþým servisi z shop z 24 saat kablosuz ve ücretsiz internet baðlantýsý z odalarda minibar, çelik kasa, lcd tv. uydu yayýnlarý z banyolarda küvet ve saç kurutma makinesi z salonlarda barkovizyon, ses sistemi


AÝLE

SPORTiF

Hangi spor dalýnda olursa olsun, sporcularýn aile "lojistik" yani cephe gerisi desteðine her zaman için ihtiyaçlarýnýn olduðu bir gerçek… Basketbol'dan tutun da diðer salon sporlarýna, futboldan Tae Kwon Do'ya kadar tüm branþlarda yakalanan baþarýnýn ardýnda iþte bu sýcacýk lojistik aile desteði gerçeði var.

Ahmet Þahin

Yusuf Þahin

1.Amatör Küme A Grubunda yer alan Yerköyspor'un "her þeyi " Baþkan Yusuf Þahin ile oðlu Ahmet Þahin, Yerköy’ü baþarýya taþýmak içinr kader birliði etti.. Süper Amatör Küme'nin enerjik ekibi Y.DSÝspor'un genç yýldýzý Abdurrahman Arslan'ýn babasý Hilmi Arslan ve annesi Bahtiyar Haným'a ne demeli ? Oðullarýnýn maçýný izlemek için taa Himmetdede'den koþup geliyorlar. Y.DSispor’lu Yunus Pekel’in de en büyük destekçilerinden birisi babasý Þükrü Pekel..

Þükrü Pekel ve oðlu Yunus..

Sportif

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi temsilcimiz Panküp TED Kayseri Kolejispor’un baþarýlý basketcisi Ýlsu Darýcýoðlu, ailesini Ankara’da býrakýp Kayseri’ye geldi.. Ancak, her maçta Ýlsu’nun annesi Suna Darýcýoðlu’nu tribünde görmek mümkün.. Suna haným, Kayseri’de kýzýnýn hiç maðlup olduðuna þahit olmadý.. Her galibiyet sonrasý kýzýna sarýlarak sevinç gözyaþlarý döken Suna Darýcýoðlu, kýzý Ýlsu ile gurur duyduðunu söylüyor.. Wushu Avrupa Þampiyonu Enise Þahin’in de en büyük destekçisi ailesi.. Teyzesi Songül Aksoy, Babasý Hüseyin Þahin ve annesi Sevil Þahin de kýzlarý ile gurur duyduðunu dile getirirken, aðabeyi Erdi ve anneannesi Güner Aksoy da Enise’ye büyük destek verenlerden..

Enise Þahin ve ailesi

68


AÝLE

SPORTiF

Annenin öpücüðü !

BiRi BiZi GöZETLiYOR ! Erciyesspor B Genç takýmýnda istikbal vadeden Serkan Güçlü'yü aile fertleri hiç yalnýz býrakmýyor. Maçlarýný kasete alan eniþtesi Eyüp Ördek, ablasý Özlem Ördek (Güçlü), babasý Rýza ve Annesi Akkadýn Güçlü,

minik Serkan’ýn her maçýný takip ediyorlar.. Erciyesspor’un minik takýmýnýn gol makinesi Serhat Kahraman’ýn annesi, oðlunu her maç sonrasýnda sarmalayýp yanaðýndan öperek tebriklerini dile getiriyor..

AYÞE HANIM DESTEÐi.. Kayserispor PAF takýmýnýn formasýný baþarýyla giden Tayfun Yanar’ýn da en büyük destekcisi annesi.. Ev iþlerinden fýrsat buldukça oðlunun Kayseri’deki maçlarýný izleyen Ayþe Yanar, tam manasý ile futbolcu kardeþlere annelik ediyor.. Çünkü, Ayþe hanýmýn diðer oðlu Yusuf Yanar ise Demirspor takýmýnda oynuyor.. Her iki oðlu ile de gurur duyduðunu söyleyen Ayþe Yanar, “Oðullarýmý izlemek ve bana gurur veriyor” diyor.

69

Sportif


HAKEM

SPORTiF

Futbolda tek bayan hakemimiz SEVGÝ ÖLKER

BiR ÇiÇEK, KAÇ BÖCEK ! K

ayseri'mizin futbolda tek bayan hakemi kaldý: Sevgi Ölker.. Arkadaþý Gonca Cengiz'in sezon baþýnda klasman düþmesiyle birlikte maçlara çýkmayýþý; Sevgi Ölker'in futboldaki tek bayan hakemimiz olmasýna yetti. ayseri'deki amatör futbolun çilesini çeken hakemlerimizin arasýnda tek bayan hakem olarak yeri geldiðinde orta hakem, yeri geldiðinde de yardýmcýlýk yapan Sevgi Ölker, geride kalan haftalarda yapýlan Cumhuriyet Kupasý maçýnda da görev yaptý ve Vali Osman Güneþ tarafýndan bir plaketle ödüllendirildi. utbolu çok sevdiði için bu iþe kalkýþtýðýný ifade eden tek bayan futbol hakemimiz Sevgi Ölker, halen klasman hakemi olarak görev yapýyor. matör spor camianýn da taktirlerini kazanan hakemlerden birisi olmayý baþaran Sevgi Ölker, "Bayanlarýn futbol oynamasýna olduðu kadar hakemliðine de tahammül edemeyen bir toplumumuz var. Ama dedim ya, ben futbolu çok seviyorum ve iþimi severek yapýyorum. Saha içinde babam olsa tanýmam" diyor.. ir zamanlarýn sempatik ve baþarýlý bayan hakemi Lale Orta’yý kendine örnek aldýðýný da dile getiren Sevgi Ölker, “Hedefim, hakemlikte en üst seviyelere çýkmak” diyerek hedefini gösterdi..

K F A B

Sportif

70


OKÇULUK

SPORTiF

MELÝKE ATICI

Milli Okçumuz Melike Atýcý, hedefini belirledi

O, bir atýcý.. O, Kayseri’nin gururu.. O, Türkiye Þampiyonu..

Sportif

O, MELÝKE ATICI.. 72


OKÇULUK

SPORTiF

Melike Atýcý kimdir, kendini tanýtýrmýsýn ? 1988 Kayseri doðumluyum.. Erciyes Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi 2. sýnýf öðrencisiyim.. Sporu, özellikle de okçuluðu çok ama çok seviyorum.. Okçuluða, 2002 yýlýnda TED Kayseri Koleji'nde baþladým.. 2006 yýlýnda Pansu Þekerspor'a transfer oldum. Okçuluða nasýl baþladýðýný anlatýrmýsýn ? Her zaman bir spor etkinliðinin içerisinde olmak isterdim ama salon ve takým sporlarýnýn benim için zor olduðunu düþünürdüm. Hep tek baþýma bir spor yapabileceðim bir dal istiyordum. Taaki lisede sýnýf arkadaþým ve Mili Okçu Gökçen Tekeli ile karþýlaþana kadar.. Ben eve giderken Gökçen, her okul çýkýþýnda o antrenmana gidiyordu.. Açýkçasý ona imreniyordum.. Beni de hep davet ediyordu.. Davetlerinden birine gittim ve hocamla tanýþtým.. O zaman dedim ki ben bu sporu yapabilirim diye..

Baþarýlarýndan bahsedermisin ? 2004-2005- Gençler Türkiye Þampiyonu oldum.. Kupalarýnda içinde katarsanýz bugüne kadar katýldýðým Türkiye yarýþmalarýnda sadece birinde ikinciliðim var.. Diðerlerinin hepsinde 1. olmayý baþardým.. 2006- 2007 yýlarýnda yine Türkiye þampiyonu oldum.. 25 Kasým 2007 tarihleri arasýnda ise Kayseri'de yapýlan Salon Türkiye Þampiyonasý'nda, Türkiye Þampiyonu olurken Sevinç Kuzu, Gökçen Tekeli'yle oluþturduðumuz Pansu Þekerspor bayan takýmý da 2 oldu. Bugüne kadar elde ettiðim madalya sayýsý 20'nin üzerindedir. Benim hedeflerim arasýnda Dünya

73

Baþaracaðýna inanýyormusun ? Halen çok gencim ve halen de hedefimden uzaklaþmýþ deðilim.. Eðer Pansu Þekerspor gibi bir kulübe daha önceden transfer olsaydým inanýn bunlarý kaçýrmamýþ olacaktým.. Çünkü her iki þampiyonada da rakiplerim benden malzeme konusunda bir adým önde baþlamýþlardý ve ben bu açýðý ancak malzeme desteðiyle kapatabilirdim. Maalesef bunu Pansu'ya gelince ancak kapatabildim.. Bana ve takým arkadaþlarýma Pansu Þekerspor her türlü desteði saðlamakta. Artýk malzeme ve kulüp desteði de yanýmda olduðu için bu tür sorunlar geride kalmýþtýr. Baþkanýmýza ve Pansu yönetimine desteklerinden dolayý teþekkür ederim.. Okçuluk zor bir spormudur ? Benim düþünceme göre hiç bir spor kolay deðil.. Sonuçta tüm motorik özelliklerin ayný uyum içinde çalýþmasý gerekir.. Bu da okçuluðun olmazsa olmazlarý arasýndadýr. Tüm bedenin ayný doðrultuda ayný yönde hareket etmesi gerekir, bu da bir anda olmuyor.. Bunun için sadece hedefe yayýnýz doðrultup okunuzu býrakmakla olmuyor. Her þeyden önce çok güçlü bir yapýya sahip olacaksýnýz ve bunun yanýnda okçulukta ki uygulanan teknikleri, kendi vücut yapýnýza uyarlamanýz gerekiyor. Bunu yaparken beynin sýnýr uçlarýna uyarýlmasýna kadar geçen sürede neler yapmanýz gerektiðini bir sýra halinde beynin gözlere parmaklara ayaklara kýsacasý tüm vücuda ayný anda ve uyumlu bir þekilde akým göndermesi lazým ki iyi bir atýþ olsun.. Bu iyi bir atýþ içinde haftada en az haftada 5 günde 4 saat antrenman ve bu antrenmanlarda da en az 300 ok atmalýsýnýz. Bu da yaklaþýk günde 6 ila 8 ton arasýnda iki omuz

MELÝKE ATICI

Baþladýðýnda bir hedefin varmýydý? Hiç unutmuyorum hocam "sen okçulukta ne yapmak istiyorsun.. Eðer hedefin Türkiye þampi yonu olmaksa bir düþün ondan sonra gel" dedi.. Hedefi kýsa olan sporcularla çalýþmayacaðýný söyledi.. O, hep Avrupa ve dünya dereceleri istiyordu, "evet" dedim bende.. Yaptýðým iþte en iyisini yapmak istediðimi söyledim.. O günden itibaren de belirlediðim hedefe ulaþmak için hocamýn verdiði programa aksatmadan uydum.

Þampiyonu olmak var.. Bu sporu yapýyorsam bunda en iyisi olmak isterim.. Bu hedeflerimden en önemlisine 3 kez yaklaþtým ama maalesef, Dünya dördüncüsü olabildim.. 2005 yýlýnda Gençler Avrupa Þampiyonasý'nda Ýtalya'da hedef lediðim baþarý için yüzleþtim, Gençler Avrupa Þampiyonluðunu kaybettim.. 2006 Dünya Gençler Þampiyonluðu Meksika son anda gitti, yine 2007 Salon Büyükler Dünya Þampiyonasý ellerimin arasýndan uçtu..

Sportif


OKÇULUK

SPORTiF

MELÝKE ATICI

arasýnda yük taþýmaya denk gelmektedir. Sadece, güçlü olmanýzda yetmiyor, havayý güneþi rüzgarý da iyi hesaplamanýz gerekiyor.. Çelik gibi bir iradeye de sahip olmanýz gerekiyor.. Ayrýca iyi bir motive saðlayýp ayrýca hem rakibi hem de dýþ faktörlerden uzaklaþmanýz gerekiyor.. Okçuluk, okulunu etkilyormu ? Hayýr, asla. Tersini söylemek daha doðru olacak. Çünkü beni her zaman rahatlatmýþ ve derslerim dýþýndaki uðraþlarýma daha iyi motive olmamý saðlamýþtýr. Spor, eðer kendinize bir program hazýrlayýp da çalýþabiliyorsanýz size çok katkýlarý olmaktadýr. Sadece kamplara ve yarýþmalara gittiðimde okulla izin konusunda sorun yaþamaktayým ki, bu sorunda sanrým tüm amatör sporcu arkadaþlarýmýz sorunu.. Ben mimarlýkta okuyorum. Benim için sorun ama öbür taraftan esas ihtisasý olan bu yönde eðitim alan ve nerdeyse yaptýðý sporla sürekli bir eðitim alan ve staj yapar gibi çalýþan, okuyan, o Beden Eðitimi ve Spor Yuksek Okulu Örgencileri olan arkadaþlarýmda bu sorunu yaþamaktadýr. Bu sorunumuza yetkililerin bir çözüm bulmasý gerekir.. Aksi takdirde hem okulumuzdan hem de yaptýðýmýz sporumuzdan uzaklaþmaktayýz. Çünkü bir sporcu kolay yetiþmiyor.. Pansu Þekerspor Okçuluk takýmýndan da bahsederimsin ? Gerçekten çok mükemmel bir takýma sahibiz.. Pansu Þekerspor bayan okçuluk takýmý olarak yeni

Sportif

bir kulüp olmamýza raðmen bugün Türkiye'de en iddialý takýmlardan birisiyiz.. Türkiye'de isim yapmýþ defalarca milli takýmda görev yapmýþ sporculardan oluþan bir takým. Hepside Kayserili ve hepimiz de bugüne kadar bir hocayla çalýþtýðýmýz için hepimizin tekniði de ayný olmasý vesilesiyle takýmlarda doðan aksaklýklarý kapatabiliyoruz. Bugün Büyük Bayanlar'dan oluþan Milli Takým'da bizim kulüp sporcusunu görmek mümkün. Bugün Türkiye'de baþarýlý olan her bayan sporcuya "hangi takýmda atmak istersiniz" diye sorulsa herkesin istediði bu takýmda atmaktýr. Gerçekten çok güçlü bir takýmýz var ve 2007 Büyükler Açýk Hava Türkiye Þampiyonluðu'nu kulübümüze getirdik.. Önümüzdeki yýlda Türkiye Þampiyonluðu'nu kulübümüze getireceðiz.. 2008 yýlýndaki hedefin nedir ? Yeni sezon çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Takým olarak düþündüðümüz zaman Pansu Þekerspor kulübümüzü yine, hem salonda hem de açýk alanda Türkiye Þampiyonu olarak kürsüye taþýmak istiyoruz.. Ferdi olarak ise hedefim Pansu Þekerspor formasý altýnda Mart ayýnda Ýtalya'nýn Torino þehrindeki yapýlacak Büyükler Avrupa Þampiyonasý'nda þansýzlýðýmý kýrarak kulübüme ve ülkeme bir madalya kazandýrmak istiyorum.. Melike, bu güzel söyleþi için teþekkür ederiz.. Bende Sportif Dergisi çalýþanlarýna teþekkür ederim.. Ýyi yayýnlar..

74


''Özgürlüðe kanat açan bir büyü ..

KAYAK - D AÐCILIK ve S NOWBOARD MALZEMELERÝ

Sivas Caddesi (Stadyum karþýsý) Birkan Sokak No: 17/B KAYSERÝ TEL: 0090 352 222 47 16 ERCÝYES TEL: 0090 352 342 20 50


MiZAH

SPORTiF

Biraz da gülelim... ÝYÝ GÜNLER.. DOÐUM SONRASI OLUÞAN ÇATLAKLAR ÝÇÝN KREM VAR MI?.. DOÐUM SONRASI OLUÞAN ÇATLAK DERKEN, KENDÝNÝZÝ MÝ KASTEDÝYORSUNUZ ?.. EVET.. SANIRIM !

Karikatürler..

DOÐUÞTAN ÇATLAKLAR ÝÇÝN KREM YOK MAALESEF.. ANLIYORUM.. O ZAMAN YARIM KÝLO KIYMA ALAYIM.. ÇIK DIÞARI !! ÇIKAYIM..

DUR CANIM.. ÖPÝMM GEÇSÝN !!

Sportif

ÝLK FIRSATTA BEN DE SAKATLANACAÐIM

76


MiZAH

SPORTiF

UÐURSUZ KADIN !..

önemi var.. Paranýn ne ilse !! Cebinde deð

Berabere bitecek.. Futbol maçý baþlamadan önce iki takýmdan birinin kaptaný, hakemi bir köþeye çekip : -Hocam, Sen, bizim takýmýn durumunu bilmezsin.. Bu maçý bize kaybettirecek olursan, bizimkiler seni ne yapar bilirmisin? -Ne yaparlar? -Seni parça parça ederler... Hakem cevap verdi : -Anlaþýldý, siz bu oyunda berabere kalacaksýnýz... -Neden? -Öteki takýmýn kaptaný da bana ayný sözleri söyledi de ondan!..

10 dakika dediðin nedir ki ?. 5 dakika gibi 2 dakikada geçer !.. 77

Spor Fýkralarý

Cafer komadadýr. Yanýnda ise karýsý... Cafer'in gözleri nemli, kýsýk sesiyle karýsýna doðru bakar ve konuþmaya baþlar: "Ýlk iþten kovulduðum zaman yanýmda idin. Ýflas ettiðim gün oradaydýn. Vurulduðum zaman ilk gözümü açtýðýmda seni gördüm. Trafik kazasý geçirdiðimde hastanede hep baþucumdaydýn... Karýsý takdir edilmenin mutluluðunda tabi. "Þimdi komadayým yine baþucumdasýn. Sonunda anladým ama, çok geç oldu; Yahu sen ne uðursuz karýsýn !"

Sportif


ABONELÝK

SPORTiF

ABONELÝK FORMU Sevgili Okurlarýmýz.. Dergimizin tarafýnýza iletilmesi için aþaðýdaki formu doldurup tarafýmýza iletmeniz yeterli olacaktýr.. Adý - Soyadý Mesleði Yaþý Adresi

: : : :

Dergi Bedeli

: 5 YTL.

Yýllýk Abode Bedeli

: 50 YTL..

DERGi iSTEK FORMU Sevgili Okurlarýmýz.. Dergimizin arzu ettiðiniz sayýsýný tarafýmýzdan tedarik edebilmek için aþaðýdaki formu doldurup tarafýmýza iletmeniz yeterli olacaktýr..

Sportif

Adý - Soyadý Mesleði Yaþý Adresi

: : : :

Talep ettiðiniz sayý

:

Ücreti

: 10 YTL.

78


EV SAHÝBÝ OLMA ALIÞKANLIÐINIZI TAMAMEN DEÐÝÞTÝRÝYORUZ

Gerçekten ev sahibi olmak mý istiyorsunuz? Yoksa hayal mi satýn almak istiyorsunuz ?

Maliyeti belirlenmiþ mi ?

TAPU alabiliyor muyum ? Ne zaman oturabilirim ?

Bu sorulardan birine aldýðýnýz cevap BELÝRSÝZ ya da ‘HAYIR’ ise “ AMAN DÝKKAT”!! HAYAL satýn alýyorsunuz demektir.

Bu sorulara

EVET cevabý alabileceðiniz tek adres : Serçeönü Mahallesi Ahmetpaþa Caddesi Uður Plaza Kat 7 / 49 TEL: 0 (352) 231 90 47 - Fax: 0 (352) 231 90 48 KAYSERÝ

www.degisim-mimarlik.com


Yeni maðazamýzda, yine, yeni fikirlerimizle, yanýnýzda olmaya, size mutluluk, keyif ve rahatlýk sunmaya devam edeceðiz.. ÝSTÝKBAL EV CONCEPT Orta Anadolu Fabrikasý Arkasý Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarý Aný Sok. No: 1-2 Tel: 330 51 81 pbx Melikgazi - Kayseri

Boydak

www.istikbal.com

Kayseri Sportif 05  
Kayseri Sportif 05  

Aralık-2007

Advertisement