Page 1

SPORSEVERLERiN GERÇEK ADRESi HAZÝRAN - TEMMUZ 2008 - FiYATI: 5 YTL

Avrupa’da Türkiye sesleri ! Kayserispor, nereye koþuyor ? Baþkan, þampiyonluk diledi.. Elektrikspor gerçeði !. Argýncýk Stadý, çim olacak mý ?


Fabrika Ýstanbul Böl. Müd. Bursa Böl. Müd. Ankara Böl. Müd. Mersin Böl. Müd. Kayseri Þube

: : : : : :

0.352 0.212 0.224 0.312 0.324 0.352

351 615 224 387 336 222

10 51 08 41 53 81

80 -81 07 26 71 51 71

Fax Fax Fax Fax Fax Fax

: : : : : :

0.352 0.212 0.224 0.312 0.324 0.352

351 615 223 387 336 351

10 51 35 41 53 10

83 35 53 70 51 83


Osman Kavuncu Caddesi Karayollarý 6. Bölge Müdürlüðü karþýsý KAYSERÝ TEL: 0 (352) 336 48 63 - 336 48 64 - 336 44 05 FAX: 0 (352) 336 48 64


HAYDÝ KOLAY GELSÝN YIL: 1

SAYI: 11 AY: TEMMUZ-08 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MÜKREMÝN YIKILMAZ

Kayserispor, yeni sezona yeni umutlar ile baþladý.. Ýlk hedef Süper Kupa..

10

YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ YÜKSEL YIKILMAZ GENEL KOORDÝNATÖR YAVUZ YIKILMAZ EDÝTÖRLER BEKÝR DEMÝRAÐ SEBAHATTÝN DOÐAN KATKIDA BULUNANLAR AYHAN BAYNAL TEVFÝK IÞIK DEMET ÖZTÜRK

GURBET ELLERDE

HABER MERKEZÝ ÝLYAS KAPLAN ÜLFET TURAN SEMRA ÇAKMAK NACÝ ÞEKER

BURAKCiN Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Ýhsan Burakcin, Almanya’da futbol aþkýný yaþýyor..

ÝDARE MERKEZÝ Serçeönü Mahallesi Ahmetpaþa Caddesi Çiçek Ýþ Merkezi Kat: 3 No: 14/9 KOCASÝNAN-KAYSERÝ TEL: 0.352. 231 29 57 - 231 29 58 FAKS: 0.352. 222 44 37 E-POSTA sportifdergisi@hotmail.com GRAFÝK-TASARIM Kayseri Tempo Gazetesi MONTAJ-BASKI ORKA MATBACILIK Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde No: 11 KAYSERÝ YAYIN TÜRÜ Kayseri Tempo Gazetesi’nin Aylýk Ücretli Ekidir.. Dergide yayýnlanan yazý ve fotoðraflar izin alýnmaksýzýn kullanýlamaz..

TED ÝPTEN DÖNDÜ TED Kayseri Koleji, yeni yönetimi ile yeni sezonda baþarýyý kovalayabilecek mi ?

56

16


“SAHiP ÇIKAN OLMADI” Kayseri ve Civarý Elektrik A.Þ.Genel Müdürü Þadi Büyükkeçeci konuþtu.

28 KEMAL BU YIL UMUTLU K.Erciyesspor’un tecrübeli futbolcusu, yeni sezon için umut dolu konuþtu..

38

EURO 08 BÝZÝ ÝZLEDÝ Ay Yýldýzlý futbol takýmýmýz, Euro 2008 Þampiyonasý’na damgasýný vurdu..

64 DAÐ EVÝ UMUT VERDÝ Boydak Þirketler Grubu Erciyes Daðý’ndaki Dað Evi’ni daðcýlarýn hizmetine sundu..

66

TEK BAYAN HAKEM Kayseri’nin tek bayan hakemi Sevgi Ölker, hakemliðin zorluklarý ile ilgili konuþtu..

48


YORUM

SPORTiF

TÜRK’ÜN AYAK SESLERi.. Haziran ayýnýn baþýndan sonuna kadar tüm Volkan’ýn Çek Cumhuriyeti maçýnda gördüðü Dünyayý kasýp kavuran Euro 2008 Futbol kýrmýzý kart sonrasýnda kaleye geçen ve “Aman Þampiyonasý heyecaný hepimizi ekranlarý baþýna dikkat. Bu adam sürprizleri sever” dedirten esir aldý. Özellikle Fatih Terim önderliðinde A kaleci Rüþtü, yine yaptý yapacaðýný.. Hýrvatistan Milli Futbol takýmýmýzýn da bu þampiyonada boy maçýnýn 119. dakikasýndaki hatasý sonrasýnda göstermiþ olmasý, Türk halkýnýn heyecanýný bir adeta ulus olarak yýkýldýk ama 2 dakika sonra Semih Þentürk’ün golü hepimizi havalara uçurnebze olsun katladý.. Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve Ýsviçre’nin du. Hele hele penaltý atýþlarýnda da Rüþtü’nün bulunduðu grupta yeralan Ay-Yýldýzlý futbol kalesinde devleþmesi ile gelen Yarý Final vizesi, takýmýmýz, “Zorlu gruptan çýkamaz” sözleri kaymaklý ekmek kadayýfý gibi oldu.. Tadýndan arasýnda adeta Euro 2008’e damgasýný vuran yenmez oldu.. Milyonlarca Türk sokaklara ekip oldu.. Portekiz maçýnda sergilenen kötü fut- döküldük.. Elimizde þanlý Türk bayraðýmýz ile.. Göðsümüzde Türkiye gururu ile.. Heyecaný bol ve alýnan maðlubiyet, “Ýþimiz bitti” dedirten türden idi.. Biranda Euro 2008’e götürülen dýþýna vurarak, avazýmýz çýktýðý kadar naralar kadro ve Fatih Terim eleþtiri oklarýna hedef oldu. atarak bu sevinci yaþadýk.. Türk milli takýmýmýz yeni bir tarih yazmýþ ve tarihinde ilk Emre Belözoðlu gibi haftalardýr kez Avrupa Kupasý’nda Yarý Finale hatta aylardýr ayaðýný topa vurmayan kadar yükselmiþti.. Portekiz maçý bir futbolcuyu hem de takým kaptaný hariç, oynadýðý 3 maçta da ilk golü olarak sahaya sürmek gerçekten kalesinde gören Ay-Yýldýzlý Fatih Terim’e hiç yakýþmadý.. Hele takýmýmýz sahadan yüzü gülerek hele Arda Turan gibi bir silahý, maç ayrýlmayý bilmiþti. Sýrada Almanya boyunca sahaya sürmemek adýna vardý.. Hepimiz “Bu bal, bu hýrs, bu direnen Fatih Terim, “Aman Allah’ým inanç ile finale de yükseliriz” diyorbu adam ne yapmaya çalýþýyor” diye duk.. Ay Yýldýzlý ekibimiz Almanya hepimizin içine korku düþürdü.. Neyse ki Ýsviçre maçýnda sayýn Yüksel YIKILMAZ karþýsýnda öyle bir futbol oynadý ki, Fatih Terim ya baskýlara dayanamadý kayseritempo@hotmail.com rakibini öyle sindirdi ki, belki de farklý kazanmasý gereken bir maçý yada doðru yolu bulup Arda Turan’ý sahaya sürerken Emre’yi kýzaga çekti.. Orta oynuyordu.. Lakin, bu kez de þans faktörü alýnalanda Mehmet Topal’ýn Mehmet Aurelio’nun larýndan öpülesi takýmýmýzýn yanýnda deðildi.. kanatlarda Sabri Sarýoðlu ve Arda Turan’ýn at Tam, “Bu maç uzatmalara gider, yorulan koþturmasýna müsaade eden sevgili Terim ve Almanya’yý çerez yaparýz” derken, son saniyede ekibi, yenik duruma düþtüðü maçta Arda’nýn Lahm’ýn golü bütün hayallerimizi aldý götürdü.. Kupada final oynama hakkýný elimizden son dakika golü ile güldü.. Çek Cumhuriyeti maçýnda da bundan deðiþik bir oyun anlayýþý kaçýrdýk. Ama, bu þampiyonaya Türkiye görmedik. Ýlk yarýda ne yaptýðý belli olmayan ve damgasýný vurdu.. Belki de hiç þans tanýnmayan kalesinde 2 gol gören A Milli takýmýmýz, son 15 millilerimiz neler yapabileceklerini, inancýn ve dakikaya 3 gol sýðdýrarak adeta muziceyi hýrsýn meyvesinin nasýl alýnacaðýný Avrupa’ya ispat etti.. Bu þampiyona sonrasýnda inanýyorum gerçekleþtirdi ve gruptan çýkmayý baþardý. Peki ya, otoritelerin “Kesin eleniriz” diye lanse ki Türk’ün ayak seslere asla unutulmayacak. ettiði Hýrvatistan maçýna ne demeli ! Sorarým Daima hafýzalarda kalacak.. Her maç, her size, ömrü boyunca böylesine heyecanlý, çek- þampiyona öncesinde “Türklere dikkat” cümiþmeli ve adrenalinin doruða çýktýðý bir maç lelerini herkes söyleyecek.. Bu da bizim evlathatýrlayan var mý?. Varsa beri gelsin.. Elinden, larýmýza ayrý bir gurur ve ayrý bir motivasyon alnýndan öpmek isterim.. 15 yýllýk gazetecilik saðlayacaktýr.. Bakarsýnýz, kendimize olan güvenimiz sonhayatýmda, 32 yýllýk ömrüm boyunca böylesi bir maçý ne hatýrladým ne de gördüm.. Hele hele rasýnda Ýspanya’nýn 42 yýl sonra Avrupa uluslararasý maçlarda böylesine bir maç yaþan- Þampiyonu olduðu gibi günün birinde Türkiye mamýþtýr.. Normal süresi golsüz kapanacak. olarak biz de böylesine deðerli bir kupayý kaldýrUzatma bölümünün son 2 dakikasý içerisine 2 gol ma baþarýsý gösteririz.. Neden olmasýn ki.. Ne de olsa biz TÜRKÜZ.. Ýstersek baþarýrýz !! sýðacak.. Akýl alýr gibi deðil..

7

Sportif


Nostalji

FUTBOL

SPORTiF

K

ayserispor kuruluþundan bu yana pek çok tanýnmýþ teknik direktörle çalýþtý. Sarý-Kýrmýzýlý temsilcimiz 2. Lig’in “lig” olduðu yýllarda oldukça sýkýntýlý dönemler yaþamýþ ve zaman zaman ligde tutunmayý bile zor baþarmýþlardý. emsilcimiz o zamanlar hemen herkesin ilgi odaðýydý.Baþkanlarýn ve Yöneticilerin diðer kulüplerle diyaloglarý çok iyiydi... A Milli takýmýmýzda kaleci olarak þöhret yapan eski Fenerbahçeli Þükrü Ersoy, Kayserispor’un 2. Lig’de oynadýðý sýkýntýlý dönemlerde 2 kez görev üstlendi. (1968 ve 1976 yýllarý..) ükrü Ersoy Kayseri’de kaldýðý süre içinde çok sevildi. Takýma güzel ve göze hoþ gelen bir futbol anlayýþýný aþýladý. Öyle ki, sarý-kýrmýzýlýlar 2. Lig’de yer aldýklarý grupta belki þampiyon olamadýlar ama en az þampiyon kadar gol atýp alkýþlandýlar. adrosunda o dönemlerde kaleci Rýzkullah, (Yýlancý) Mustafa, kaptan B.Orhan, Osman ve daha sonra Fenerbahçe’ye giden saðbek Niyazi’yi de bulunduran temsilcimiz Kayserispor, Atatürk Stadý’nda bir maç öncesi Teknik Direktör Þükrü Ersoy ile birlikte objektiflere poz veriyor. (Foto: Bekir Demirað özel arþivi )

T Þ

K

Sportif

S

ene 1968..Kayserispor’un sýkýntýlý dönemi. Ýstanbul Ali Sami Yen Stadý’nda oynanan Kasýmpaþa maçýnda kornerden golü yemiþiz.. Kaleci Rýzkullah yerinde kalakalmýþ, arkadaþlarý golün þaþkýnlýðý içinde. Bu maçý 1-0 kaybettik. (Foto : Bekir Demirað arþivi)

8


SPORTiF

YORUM

Kayserispor’dan geride býraktýðý 42 yýlda kimler geldiii, kimler geçti ? Sarý-kýrmýzýlý temsilcimiz, 2. Lig’in gediklisi olduðu o ilk yýllarda bile vefakar ve cefakar taraftarlarýný hep yanýnda bulurdu. Giderek stada gelen seyirci sayýsý azaldý ve bazý maçlarýný neredeyse seyircisiz denilebilecek þekilde oynadý. Yukarýdaki kadroda (Ayaktakiler - Soldan saða) Hayrudin (Hayrettin), M.Avcý, Adem, Halil, kaleci Halil, Mustafa Uður (Oturanlar - Soldan saða) Birol, Halil Ýbrahim, Bahattin Zorbey, Mehmet Aþýk ve Kemal Önelke var. Tribünler ise görüldüðü gibi bomboþ... (Þu anda Kayserispor’un seyirci durumu da o zamankinden pek farklý deðil yani...)

Nostalji

K

ayseri Amatör futbolunun köklü kulüplerinden Demirspor sýk sýk Kayserispor’a futbolcu vermesiyle ün yapmýþtý. 1966 yýlýnda kurulan Kayserispor’un ilk kadrosuna (Çamur) Ýsmet’i veren kýrmýzý-lacivertli kulüpten daha sonralarý birçok oyuncu Kayserispor formasýný giymiþti. matör Küme’de fýrtýnalar estiren Demirspor’un iki unutulmaz forveti Tayfun ile Fahrettin Öztaþ o zamanlar hemen herkesin ilgiyle izlediði futbolculardý. Demirspor’un fýrtýna sað açýðý genç Tayfun çýkýþýný Kayserispor’a gelerek kanýtlarken, yine ayný takýmda top koþturan kalecilerin baþbelasý forvet Fahrettin Öztaþ ta ayný sezon 2. Lig takýmlarýndan Afyonspor’la profesyonel sözleþme imzalayýp Kayseri dýþýna giden ilk futbolculardan biri yani öncüsü olmuþtu. ki genç forvet , Atatürk Stadýnda oynanan Kayseri Þekerspor maçý öncesinde birlikte.. (Foto: Bekir DEMÝRAÐ özel arþivi)

A

Ý

9

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

HAYDi RASTGELE Kayserispor

G

Sportif

eride kalan sezon hedefine tam isabet ulaþýp, ligi 5. sýrada tamamlayýp Fortis Türkiye Kupasý’ný kazanarak bu sezon UEFA Kupasý’nda boy gösterme hakkýný elde eden Kayserispor, yeni sezon hazýrlýklarýna start verdi. Kadir Has Tesisleri’nde biraraya gelen Sarý-Kýrmýzýlýlar, kamuoyunun önüne çýktý..

K

ayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kayserispor Onursal Baþkaný Mehmet Özhaseki, Kayserispor Kulüp Baþkaný Recep Mamur ve yöneticilerin de dikkatle izlediði sezonun ilk antrenmanýnda baþarý temennileri aðýrlýkta idi. Ýdman öncesi yöneticiler, teknik heyet ve oyunculara baþarýlar diledi..

Y

abancý futbolcular hariç yeni transferlerin gözönünde olduðu ilk günde, Fatih Ceylan’ýn da sözleþme yenileyerek takýmla birlikte idmana çýkmasý sevinç kaynaðý oldu.. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, ilk idman öncesinde futbolcularýyla kýsa süreli bir toplantý da yaptý..

10


SPORTiF

Gelecek onlarda K

ayserispor, bu sezon çok farklý bir transfer politikasý izledi.. Hem yeni sezon için hem de önümüzdeki sezonlarýn takýmý için oldukça titiz bir transfer çalýþmasý yapýldý.

Muslu Nalbantoðlu

Harun Erbek

S

amsunspor’dan Armaðan Kuþ, Altay’dan Eren Güngör, Hollanda’nýn Nec Nijmegen’den Muslu Nalbantoðlu, Avusturya’nýn Ried’den Harun Erbek,

Armaðan Kuþ

Umut Koçin

Eren Güngör

FUTBOL

Almanya’nýn A.Bielefeld'den Umut Koçin, Altýnordu’dan Bayram Çetin, Osnabrück’den Bilal Aziz, gelecek yýllarda Kayserispor formasýný baþarýyla giymeye namzet futbolcular..

Bilal Aziz

Bayram Çetin

ayserispor Teknik Direktörü Tolunay Hakký Kafkas’ýn özellikle alýnmasýný istediði genç futbolcular, sezon açýlýþý ile birlikte kamu oyunun önüne çýktý.. eknik Direktör Kafkas, “Alýnan genç futbolcular, ben bu takýmýn baþýnda olsam da olmasam da geleceðin Kayserispor’unu oluþturacaktýr. Gençlere güveniyorum. Hazýrlýk kampý döneminde kendisini gösteren, forma giymeye hazýr hale gelen futbolcularý kadromuzda barýndýracaðýz. Diðer gençlerimizi ise, tecrübe kazanmalarý adýna bir baþka takýmlara kiralýk olarak göndermeyi düþünüyorum” dedi.. arý-Kýrmýzýlý formayý giymek için kendilerini göstermeye çalýþan genç futbolcular, idmanlardaki hýrsý ile teknik heyetin gözüne girmek için çabalýyor..

Kayserispor

K

T

S

11

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Kayserispor

Kayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný Özhaseki:

Keþke kendi ayaklarý üzerinde durabilseler “Keþke gelmeseler”

“Vebal var”

5 Milydn YTL..

ayserispor ve Kayseri Erciyesspor Onursal Baþkaný Mehmet Özhaseki, yine birbirinden çarpýcý açýklamalar yaptý.. Spor kulüplerinin sürekli olarak belediyeden destek beklediklerini ancak kendilerinin bunu kanunen yapmalarýnýn imkansýz olduðunu ifade eden Baþkan Özhaseki, “Kayserispor olsun, Kayseri Erciyesspor yada diðer kulüpler olsun sürekli olarak bizlerden destek bekliyorlar. Bizler de elimizden geldiðince bir þeyler yapmanýn gayreti içerisinde yiz. Ama, kanunen elimizde bir dayanak olmadýðý için bunu yerine getirmekte çoðu zaman güçlük çekiyoruz” dedi..

elediye olarak, spor kulüple rine maddi yardýmda bulunmak gibi bir görevlerinin olmadýðýný da belirten Baþkan Özhaseki, “Açýkcasý kulüplerimiz keþke bizden bir þey istemeseler. Keþke kendi ayaklarý üzerinde durabilse ler. Biz de sadece seyirci gibi taraftar gibi müsabakalara gelip izlesek. Ama, herkes çok iyi biliyorki, spor kulüplerimiz sýkýntý içerisinde. Böyle bir ortamda da sessiz kalmak, köþeme çekilmek istemiyorum. Ben, bunu kendime vazife olarak görüyorum. O yüzden de omuz veriyorum. Vebal duygusu taþýyorum. Elimden gelen desteði de vermeye çalýþýyorum” dedi.

pordan Sorumlu Devlet Bakaný Murat Baþesgioðlu’dan “Yerel Yönetimlerin Spor Kulüplerine Maddi Destek Olmasý” yasa tasarýsýnýn Meclis’e getirilmesi ve kabulu için istekte bulundu. Özhaseki, “Eðer kanun teklifi kabul edilirse kulüplerimiz büyük bir maddi destek alacaklar. Hazýrlattýðýmýz yasa teklifinde yerel yönetimlerin bütçesinin yüzde 1’i kadarýný ilinde bulunan spor kulüp lerine verme hakký doðuyor. Kayseri Büyükþehir Belediyesi’nin bütçesi 500 mil yon YTL.. Bu da demek oluyor ki, Kayseri’deki kulüplere her yýl 5 Milyon YTL maddi destek doðacaktýr” diye konuþtu..

K

Sportif

B

S

12


FUTBOL

SPORTiF

“iNÞALLAH KAYSERiSPOR ÞAMPiYON OLUR”

ayserispor Onursal Baþkaný Mehmet Özhaseki, Ýtalya gezisinde Kayserispor’un þampiyonluðu için dilekte bulundu. talya’nýn Roma þehrinde bulunan Aþýklar Çeþmesi’nde dergimiz için poz veren ve havuza para atarak dilekte bulunan Mehmet Özhaseki, “En büyük hayalim, Kayserispor’u Süper Lig’de þampiyon olarak görmek. Yýllar sonra Anadolu’dan bir takýmýn mutlu sona ulaþmasý” dedi.. eni sezonda Kayseri Erciyesspor’un da þehrimizi en iyi þekilde temsil etmesini de dileyen Özhaseki, “Spor yöneticiliði zor iþ. Allah, yöneticilerimize sabýr versin. Kayseri halký da eðer takýmlarýmýza gereken desteði verirse, þampiyonluk çok da uzakta olmasa gerek” diye konuþtu..

Kayserispor

K Ý Y

13

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

iSTiKRAR KORUNACAK an þk a B p ce Re ur: m Ma

Kayserispor

K

Sportif

ayserispor Baþkaný Recep Mamur, yeni sezonda baþarýlý olmayý hedeflediklerini ve öncelikle istikrarý koruya caklarýný dile getirdi. Gökhan Ünal ve kaleci Ivankov dýþýnda þu ana kadar takýmdan ayrýlan futbolcu olmadýðýný dile getiren Mamur, “Hedefimiz öncelikle Süper Kupa’yý kazanmak ve ardýndan da hem lig hem de UEFA Kupasý maçlarýnda ülkemizi ve ilimizi en iyi þekilde temsil etmek” dedi.. ampiyonluk gibi bir hedefin olmadýðýný vurgulayan Mamur, “Geride kalan sezon herkesin taktir ettiði bir takým izlettirdik. Yeni sezonda da keyif veren ve baþarýlý sonuçlar alan bir Kayserispor izlettirmek istiyoruz. Bu doðrultuda transferler yapýldý. Kayserispor’un baþarý çýtasýný yükseltmek için bizler üzeri mize düþen görevi yerine getirdik. Þimdi sýra taraftarda” diye konuþtu.

Þ

14


r e l þ i u r ð z o u D r o y ý p ya

SPORTiF

Kayserispor

Teknik Direktör Tolunay Kafkas, “Kayserispor’un geleceðini de kurtarmak adýna doðru iþler yaptýðýmýzý düþünüyorum” dedi.

FUTBOL

T

eknik Direktör Kafkas, “Bu sezon iki türlü transfer politikasý izledik. Hem yeni sezon için hemde önümüzdeki sezonlar için Kayserispor’un yükünü sýrtlayabilecek futbolcularý transfer ettik. Bir çok genç futbolcu aldýk. Bu futbolcular önümüzdeki yýllarda Kayserispor’a büyük fayda getirecektir” dedi. afkas, “Gökhan Ünal ve kaleci Ivankov ile yollarýmýzý ayýrmak zorunda kaldýk. Gitmelerini istemedim ama kendileri gitmek istedi. Aldýðýmýz futbolcular ise gidenleri kesinlikle aratmayacaktýr. Hatta daha da faydalý olacaktýr. Kayserispor adýna kesinlikle doðru iþler yaptýðýmýz kanaatindeyim. Ýyi bir kadro kurduk. Gelecek adýna da iyi yatýrýmlar yaptýk. Bunun meyvesini de alacaðýz” diye konuþtu.

K

15

Sportif


SPORTiF

Rรถportaj

FUTBOL

Sportif

16


FUTBOL

SPORTiF

Kayserispor’un yurt dýþýnda bulunan tek yöneticisi.. Adeta futbol hastasý.. Sarý-Kýrmýzýlý renklere aþýk.. O’nun için Kayserispor’un yeri çok farklý.. ÝHSAN BURAKCÝN ile Frankfurt’ta futbol sohbeti yaptýk.. Sayýn Ýhsan Burakcin.. Kayserilisiniz ama kilometrelerce uzakta yaþýyorsunuz! Gurbettesiniz.. Kayserispor'un da Yönetim Kurulu Üyesi'siniz.. Öncelikle sizi tanýmayanlar için kendinizi okurlarýmýza tanýtýrmýsýnýz ? 1961 doðumluyum. 1976 senesinde iþçi çocuðu olarak Almanya'ya geldim. Burada iþ hayatýna atýldým. Önce Ýþletmeci diplomasý alabilmek için 3 yýl okudum. Sonrasýnda bir müddet çalýþtým.. Daha sonra da kendi þirketimi kurdum. 25 yýldýr ticaretle uðraþýyorum. Otomotivciyim. Galerim var. Evliyim. 3 çocuðum var. 1 kýz 2 oðlum var.

Peki sayýn Burakcin, yöneticilik hayatýnýz nasýl baþladý ? Kayserili olduðum için, memleketimi, Kayseri'yi çok seviyorum. Eþ dostlarýn tavsiyesi ile yöneticiliðe girdim. Sayýn Onursal Baþkanýmýz Mehmet Özhaseki'nin isteði ile Yönetim Kurulu'na girdim. Þöyle deyim, 2006 yýlýnda Özhaseki Baþkan’ý Frankfurt'ta misafirim oldu. Burada statlarý gezdirdim, bazý giriþimlerde bulundum, bazý randevularý aldým. Benim çok aktif olduðumu görmüþ, çok çalýþkan olduðumu söyledi. Kayserispor'un da yurt dýþýnda bir temsilcisi yada yöneticisi olarak görev yapmamý istedi ve bende seve seve bu görevi kabul ettim.

17

Röportaj

Sayýn Ýhsan Burakcin, spor hayatýna nasýl girdiniz. Geçmiþte futbol oynadýnýz mý ? Sporu özellikle de futbolu seviyorum. Almanya'ya geldiðim günlerde biraz oynadým ama amatörce. Yani arkadaþlar arasýnda.. Profesyonelce bir futbol ha yatým olmadý. Oynamayý çok istedim ama, iþ ve geçim þartlarýndan dolayý bu olmadý. Kýsmet yöneticilik yaparak profesyonel futbolun içinde olmakmýþ..

Kayserispor'u seven birisi olarak, yöneticilik hayatýna baþladýktan sonra futbola ve Kayserispor'a bakýþ açýnýz deðiþti mi ? Elbette deðiþti.. Geçmiþ dönemlerde Kayserispor'u seven ve maçlarýný kazanmasýný isteyen bir kiþi idim. Þimdi ise Kayserispor'un kazanmasý adýna, daha iyi bir durumda olmasý adýna elimizden geleni yapmaya gayret eden birisi oldum.. Yani, daha öncesinde "Yöneticiler daha iyisini yapsýn, daha kuvvetli ve baþarýlý bir takým izleyelim" diye telkinde bulunurken, þimdi ayný telkini kendimiz için yapý yoruz. Nasýl daha iyi ve kuvvetli takým kurarýz da bizden beklentileri olanlara cevap veririz diye çok düþünüyoruz. Mesaimizi, maddi ve manevi desteðimizi Kayserispor'dan yana kullaný yoruz. Yönetici olduðumuz için omzumuzda daha büyük sorumluluk var. Kayserispor'u seven, bu takýma gönül vermiþ insanlarý memnun etmenin gayreti içerisindeyiz.. Kulüp Yönetim Kurulu'ndaki arkadaþlarýmýn da böyle düþündüðü kanaatinde yim. Hepimiz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Kayserispor maç kazandýðý zaman daha büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum, ama Kayserispor yenildiði zaman inanýn adeta dünya baþýma yýkýlýyor gibi.. Bir de gurbette yaþayan birisi olarak üzüntümüz ve sevincimiz daha da katlanýyor. Gurbette olmanýz, yönetici olarak maçlara gelip gitme nize mani oluyor mu?. 34 haftalýk maratonun tamamýna katýlmam çok zor oluyor. Hem ailevi hem de iþ gereði, bunu yapmam mümkün olmuyor. Ama geride kalan sezon Kayserispor'un deplasman maçlarýna çok gittim. Kayseri'de olduðum süreçte de sürekli olarak maçlarý yakýndan takip ettim.

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Röportaj

Gelenler gideni aratmayacak !! Kayserispor, son 3 yýlda büyük bir atýlým yaptý.. Özellikle Fortis Türkiye Kupasý'nýn kazanýlmasý Kayserispor'a büyük sükse kazandýrdý. Bu baþarý hakkýndaki düþünceleriniz nedir ? Sayýn Yýkýlmaz, çok önemli bir konuya deðindiniz. Ýnanýn gurbette yaþayan bir insan olarak yýllarca Kayserispor'un küme düþmesi ile üzülmüþ, þampi yon olarak 1. Lige çýkmasý ile sevinmiþ birisiyim. Ailecek Kayserisporluyuz. Ýnanýn, galibiyet ve maðlubiyet duygularýný yoðun yaþayan bir aileyiz. Son 3 yýldýr Kayserispor'un Süper Lig'in diþli takýmý haline gelmesine çok seviniyorum. Yöneticilik hayatýmýn ilk yýlýnda Kayserispor'un Fortis Türkiye Kupasý'ný kazanmýþ olmasý benim için ayrý bir gururdur. Tabiki, geride kalan sezon baþýndan bu yana gerek yönetim gerekse teknik heyet ile yaptýðýmýz görüþmelerde en büyük hedef olarak kendimize Fortis Türkiye Kupasý'ný seçmiþtik. Çünkü, lig þampiyonluðunun Anadolu'ya gelmesi oldukça zor. Hem maddi hem de manevi açýdan çok ciddi yatýrýmlar gerektiren bir hedef.. Biz de Kayserispor olarak þampiyonluðun çok uzak bir hedef olduðu ve Fortis Türkiye Kupasý'nýn kazanýlmasýnýn daha akýlcý bir hedef olacaðýný hesaplayarak, böylesi bir hedef belirledik ve çok ciddi bir çalýþma, inanmýþlýðýn meyvesi olarak Bursa'da tarih yazdýk. Kayserispor'un 42 yýllýk tarihinin en ciddi ve en manalý kupasýný kaldýrmayý Allah'ým bizlere nasip etti. Bundan büyük mutluluk olur mu !. Ýnþallah yeni dönemde öncelikle Süper Kupa'da, ardýndan da lig ve UEFA Kupasý maçlarýnda baþarýlý olmak istiyoruz.

Bursa'da yaþanan heyecan Kayseri'ye taþýnamadý. Yani þehir, bu kupayý baðrýna basamadý. Acaba, bu noktada þehir halký ve taraftarý mý, yoksa kulübü mü kabahatli bulmak doðrudur ? Kayserispor Yönetim, teknik heyet ve futbolcu ordusu olarak bu kupayý kazanmak adýna varýmýzý yoðumuzu ortaya koyduk ve finalinde bu kupayý Kayseri'ye kazandýrdýk. Kayserispor'un altýn yýlýný yaþattýk. Belki bizlerin de kabahati olabilir ama, özellikle Kayserispor severlerin ve Kayseri halkýnýn bu kupayý baðrýna basmasýný isterdim. Kayseri'de coþkuyla karþýlanacaðýmýzý, hatta yer yerinden oynar diye düþünüyorduk ama aradýðýmýz sýcaklýðý bulamadýk. Þehrimizin, böylesine büyük baþarýlara hazýrlýklý olmasý gerekir. Çünkü Kayseri, artýk kabuðunu aþmýþ bir þehir. Geride kalan sezon bir çok maça gittiðinizi deklare ettiniz. Aklýnýza gelen ve hafýzanýzda kalan hangi maç var ?.. Ýstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçý diyebilirim. Hakem Hakan Sirviservi'nin kötü yönetimi bizi çileden çýkarmýþtý. Tolunay Kafkas hocamýz bile çileden çýkmýþtý. Bizler de çok sinirlenmiþtik. Bir çok takýmýn yurt dýþýnda yöneticisi yok. Ama Kayserispor'un Almanya'da bir yöneticisi, temsilcisi var. Bu sizde nasýl bir duygu uyandýrýyor? Elbette bu bana büyük gurur veriyor. Büyük haz ve heyecan veriyor. Almanya'da yaþayan gurbetçile rimiz takýmýmýza daha sýcak bakýyor. Takýmýmýzýn buralarda reklamý oluyor. Taraftarý oluyor. Kulüplerin yurt dýþýnda yöneticilere sahip olmasý elbette ayrý bir avantajdýr. En azýndan yurt dýþýnda yapýlacak olan maçlar öncesi ve sonrasýnda organizasyonda, rehberlik konusunda daha rahat ve isabetli adýmlar atýlabilir.. Siz, Almanya'da Frankfurt'ta Kayserispor'un tanýtýmý adýna neler yapýyorsunuz ? Ben, Kayserispor'un bütün Türk lokallerinin hepsine futbolcularýmýzýn resimlerini astým. Kayserispor bayraðýný astýrdým. Her gittiðimiz yerde önceleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beþiktaþ veya Trabzonspor olurdu. Þimdi, o kulüplerin armasýnýn yanýnda Kayserispor armasý da yeralýyor. Bu da bizim için sevinçtir.

Sportif

18


FUTBOL

SPORTiF

Peki uzakta yaþayan bir insan olarak Kayserispor Yönetimi ile aranýz nasýl ?.. Gözden uzak olan gönülden uzak oluyor mu?. Belki kilometre olarak uzaktayým, ama asla gönül olarak deðil. Zaten teknoloji çaðýnda yaþýyoruz. Hepimizin elinin altýnda bilgisayarý, interneti var. Cep telefonu var. Ýstediðimiz an birbirimiz ile haberleþiyoruz ve fikir alýþ veriþi yapýyoruz. Zaten ben de fýrsat buldukça Kayseri'ye gidiyorum. Sýkýntý olmuyor. Çok iyi iliþkilerim var yöneticile rimiz ile.. Birbirimize karþý sevgi ve saygýmýz var.

Peki sayýn Burakcin.. A milli takýmýmýza uzanalým biraz. Almanya'da yaþayan bir Türk olarak, Türkiye-Almanya Yarý Final maçýný nasýl deðerlendiriyorsunuz ? Elbette ülkemizin milli takýmý ile ne kadar gurur duysak azdýr. Hatýrlarsanýz þampiyona baþýnda Türkiye'ye çok az sayýda insan þans tanýyordu. Ama, ay-yýldýzlý temsilcimiz, geriye düþtüðü maçlarda dahi kazanmayý bildi ve biz Türk insanlarýný coþkuya boðdu. Türkiye, bu þampiyonadaki en iyi ve etkili futbolunu Almanya'ya karþý oynadý ama son dakika golü ile elendi. Canlarý saðolsun.. Yarý Final oynamak bile çok büyük baþarý bence.. Keþke, finale yükselebilseydik belki de kupayý dahi kazanabilirdik. Bu güç Türk milli takýmýnda vardý. Ama kýsmet deðilmiþ. Mehmet Topuz'un A Milli takýmda yeralmasý gerekirmiydi ? Mutlaka Mehmet Topuz, A Milli takým kadrosunda olmasý gerekirdi. Bu milli takýmda Mehmet Topuz forma giyerdi ve formasýnýn da hakkýný verirdi. Ama, sayýn Fatih Terim'in kararý ile Mehmet Topuz kadroya alýnmadý. Bu da kendi taktiridir.

Röportaj

Sayýn Burakcin, baþarýlý bir sezonu noktaladýnýz ve yeni sezonun hazýrlýklarý baþladý.. Yeni sezondaki hedefler nedir ?.. Öncelikle bildiðiniz üzere çok iyi transferler yaptýk. Kadromuzda tutmak istediðimiz kaptan Mehmet Topuz ile sözleþme yeniledik. Premier lig'den transfer yaptýk. Gurbetçi genç oyuncular aldýk. Bu kiþilerin gücümüze güç katacaðýna inanýyorum. Çok iyi bir golcü alýp Gökhan Ünal'ýn boþluðunu mutlak suretle dolduracaðýz. Ýstanbul kulüpleri çok iyi kadro kuruyor. Trabzonspor çok iyi bir ekip oluyor. Kayserispor olarak da biz de çýtayý asla geriye düþürmemek hatta yukarýlara çýkarmak niyetinde yiz. Ýnanýn ki, gelenler gidenleri aratmayacaktýr. Mesela kaleci Ivankov'un gidiþi çok eleþtiri topladý. Süleymanou'nun alýnmasýna taraftarýmýz pek sýcak bakmadý. Ama, Süleymanou da kaliteli bir kaleci. Ýnþallah bizlerin yüzünü kara çýkarmayacaktýr. Kumaþý saðlam bir kaleci.. Gökhan Ünal'ýn Kayserispor'da kalmasýný isteyenlerdendim. Bence yanlýþ zamanda gitti. Ama, tabiki taktir kendisinindir. Kayserispor'dan ayrýlmayý kafasýna koymuþ birisi de tutmak mantýklý deðildi.

Peki sayýn Ýhsan Burakcin, son olarak Kayseri Spor camiasýna ve Kayserispor taraftarýna mesajýnýz ne olacaktýr ?. Kayserispor'un desteklenmesini istiyorum. Ýmkanlarý olduðu müddetçe bu takýma sahip çýksýnlar. Ýnanýyorum ki o zaman Kayserispor daha büyük baþarýlara imza atacaktýr. Yeter ki þehrimiz maddi ve manevi olarak bu takýma destek çýksýn ve baðrýna bassýn.. Gerisi mutlaka gelecektir..

Röportaj: Yüksel YIKILMAZ / Frankfurt

19

Sayýn Burakcin, böyle bir söyleþi imkanýný Türkiye'den kilometrelerce uzakta bizlere tanýdýðýnýz için okurlarýmýz ve dergimiz adýna teþekkür ediyorum. Sayýn Yýkýlmaz, ben de sizlerin vasýtasý ile ülke mize kucak dolusu selam ve saygýlar iletiyorum. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum.

Sportif


YORUM

SPORTiF

ALT YAPI !.. 70’li yýllarda inþaatta çalýþmak için göç Ve her zamanki gibi internet ve msn eden iþçiler deðiller belki ama onlar da 2000’li hayatla en önemli baðý oluþturuyor. yýllarda modern zamanlarýn mesleði için göç Antreman saati geldiðinde, futbol için tüm eden, birer hayal yüklü gemiler.. donanýmlarýný giyen gençler, komple bir futOnlarýn hikayesi tabii ki böyle baþlamýyor. bolcu olarak sahaya adýmlarýný atýyorlar. OnlaÖzellikle futbol dünyasýnda yapýlan her rý buraya getiren yeteneklerini ve onlarý buraröportajda alt yapýya dikkat çekilir. Alt yapýnýn da tutacak karakterlerini geliþtirmek için... önemine, alt yapýnýn a takýmý nerelere Galatasaray, Beþiktaþ ve Fenerbahçe de getireceðine ve kulübe neler katacaðýna.. çocukluktan yetiþen, futbolun sadece tekniðiLafta bu kadar önemli olan bir kesim, icraat ni deðil kültürünü de almýþ bir futbolcular için zamaný katiyen hak ettiði deðeri bulmaz. yatýrýmlar yapýyor. Avrupa kulüpleri bu Ama bu sadece bizde olur. Oysa ki sözünü sisteme yýllar önce geçmiþ olsa bile.. etmek bile istemediðimiz ve sanki düþman Ajax bu sistemi bugün dünyaya yaymýþ bir ilan ettiðimiz 3 büyüklerde durum biçimde. Güney Afrika, Kanada, çok farklý. Ýþte size bir örnek.. Amerika, Rusya ve Hollanda’daki takýmlarýyla tüm kýtalarý tarýyor ve Ýrfan Baþaran.. 12 yaþýnda Ýzmir’de bir mahalle genç yetenekleri çocuk yaþta takýmýnda oynarken, Galatasaray buluyor. Seçtiði çocuklarý takýma antrenörleri tarafýndan yeteneði alýyor, uzun bir eðitimden geçiyor keþfedildi ve Ýstanbul’a getirildi. ve dünya piyasasýna yetiþmiþ bir 6 yýldýr Galatasaray’ýn Florya Metin futbolcu olarak sunuyor. Oktay tesislerinde kalýyor, ortaokul Futbol sadece futbol deðildir ve lise eðitimini Galatasaray’ýn sözünün anlamýný artýk futbol anlaþtýðýný liselerde bitirdi. Halen Yavuz YIKILMAZ kulüpleri daha iyi anlýyor. Sadece sarý-kýrmýzýlý takýmýn altyapýsýnda çok iyi tekniði olan bir futbolcunun yikilma@hotmail.com ingilizce’den, ünlü olmaya, dünya günümüz futbol dünyasýnda ayakekonomisinden, insan iliþkilerine ta duramadýðý anlaþýldýkça futbolçeþitli konularda eðitimler alýyor. Düzenli cular çocukluktan itibaren bir eðitime giriyor. olarak antremanlara çýkýyor, Galatasaray Paf Çocuk yaþta keþfedilen genç yeteneklerin takýmlarýn tesislerinde hem hayata hem futtakýmýnda forma giyiyor. Galatasaray Gündüz bola hazýrlanmak için bazen þehir bazen ülke Kýlýç Altyapý Tesisleri’nde Türkiye’nin çeþitli yerlerinden seçilmiþ 16 futbolcu eðitim deðiþtiriyor. Bazen de bu deðiþiklikler ile görüyor. Sadece futbolu deðil, hayatý imkansýzý gerçekleþtiriyor.. öðreniyorlar. Hayatlarýnýn yaklaþýk 10 yýllýný Lionel Messi, 11 yaþýndayken geliþim horkampa girmiþ gibi yaþýyorlar. monu yetersizliði teþhisi kondu. Arjantin’de Okuyorlar. Öðrenciliklerinden arda kalan tedavisi mümkün deðildi ve çelimsiz vücuduyzamanlarda profesyonel bir futbolcu oluyorlar. la futbol oynayamayacaðýna inanýlýyordu. Ama Ailelerinden genç yaþlarýnda ayrýlan bu Barcelona futbol okulu tarafýndan kabul gençler için tesislerde kaldýklarý oda birer ev, gördü. Ailesini býraktý ve Ýspanya’ya gitti. oda arkadaþlarý da aile oluyor. Galatasaray Barcelona'da hem yeteneðini geliþtirdi, tesislerinde her odada 3 kiþi kalýyor. hem tedavilerle hastalýðýný yendi. Ve çelimsiz vücuduna raðmen Arjantin milli takýmýnýn ve Bir öðrenci yurdunu anýmsatan 15 metre karelik yaþam alanlarýnda sadece gardýroplarý Barcelona’nýn deðiþmez ismi oldu. Messi yýllar önce futbol için ülkesini deðiþtiren ailesinden ve küçük bir buzdolabý bulunuyor. ayrý kalan, tedavi gören ama geleceðini Ama hayatlarýnda olduðu gibi futbol göremeyen bir futbolcu adayýydý. odalarýnda da baþrolde. Bugünse Barcelona’nýn açýkladýðý bonservis Tesislerde kalan Galatasaray genç oyuncubedeli bedeli 150 milyon euro.. Bilmem larý odalarda play stationdan kalan vakitlerini anlatabildim mi ? kitaplara ve kendilerine ayýrmaya çalýþýyorlar.

Sportif

20


TEL: 0.352. 337 57 00 - 337 22 00


FUTBOL

Kayserispor

SPORTiF

KEMAL ’DEN YILIN TRANSFERi K

ayserispor’un baþarýlý sol kanat futbolcusu Kemal Okyay, hayatýnýn transferini yaptý. Kayseri’nin önde gelen ailelerinden Avnibeyoðlu ailesinin ferdi olan Þeyma haným ile niþanlanan Kemal’in mutluluðuna diyecek yok !.. City One Otel’de gerçekleþtirilen niþan töreninde oldukça renkli görüntüler oluþtu.. ayserisporlu futbolcular Kamber Arslan, Ali Turan ve Fenerbahçeli Ýlhan Parlak’ýn da katýldýðý niþan töreninde bol bol göbek atýldý.. Okyay ve Avnibeyoðlu ailelerinin de coþkuyla katýldýklarý gecede Kemal ile Þeyma’nýn mutluluklarý da gözlerinden okunuyordu.. aman zaman coþkulu müziðin ritmine kendini kaptýran futbolcular, adeta bütün kurtlarýný piste býraktý. Elbette, futbolcular oynarken de, paralar adeta havada uçuþtu..

K Z

Sportif

22


FUTBOL

SPORTiF

Kemal Okyay ile Þeyma Avnibeyoðlu, evliliðe ilk adýmý City One Otel’de niþanlanarak attýlar..

Vali Yardýmcýsý Mehmet Polat, çiftin yüzüklerini takýp kurdelayý keserken, pistte ise coþku vardý..

Kayserispor

23

Sportif


YAÞAM

SPORTiF

"GöREViMi YERiNE GETiRMENiN HUZURU iÇiNDEYiM" “Bu topraklara borcum var”

Projeleri anlattý..

üyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki, Arif Molu Anadolu Meslek Lisesi öðrencileriyle buluþtu. 'Ayýn Konuðu' programý kapsamýnda öðrencilerle biraraya gelen Baþkan Özhaseki, çocukluðundan öðrenim hayatýna, belediye baþkanlýðýndan projelerine kadar birçok konuya deðindiði programda, öðrencilerin sorularýný da içtenlikle yanýtladý. Baþkan Özhaseki, yaklaþýk bir saatlik sohbetinde hayatýndan kesitler sundu, çocukluðundan, öðrencilik yýllarýndan, iþ hayatýndan ve belediye baþkanlýðýndan anýlarýna yer verdi. e l e d i y e Baþkanlýðý için istekli olmadýðýný ancak ýsrarlar karþýsýnda bu görevi kabul ettiðini belirten Baþkan Özhaseki, "Bu þehrin çocuðuyum, bu topraklara borcum var, onu ödemeye çalýþýyorum" sözleriyle belediye baþkanlýðý anlayýþýný ortaya koyarken, "Kafamý yastýða koyduðumda, görevimi yerine getirmenin huzuru ile uyuyabiliyorum" sözleriyle de geride kalan 14 yýlýn muhasebesini yaptý.

ýcak ve samimi bir sohbet þeklinde geçen konuþmasýnda, dünyadaki deðiþime ve geliþime ayak uydurulmasý gerektiðine dikkat çeken Baþkan Özhaseki, Kayseri'yi etrafýndaki þehirler arasýnda cazibe merkezi yapacak projeler gerçekleþtirmeye çalýþtýklarýný ifade etti. rciyes Kýþ Turizm Merkezi Projesi, Raylý Sistem, Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi, Cumhuriyet Meydaný, Stadyum ve diðer spor tesisleri gibi yatýrým ve projelerden bahseden Baþkan Mehmet Özhaseki, programýn son bölümünde de öðrencilerden gelen sorularý cevaplandýrdý. a y s e r i s p o r, Erciyesspor, sigara içme yasaðý, Kayseri'ye yapýlacak ikinci üniversite, Yamula Barajý, Ali Daðý aðaçlandýrma çalýþmalarý, su tasarrufu gibi konulardan gelen sorularý cevaplandýran Baþkan Özhaseki, öðrencilere saðlýklý yaþam ve sosyal fert olma konusundaki düþüncelerini aktararak spor yapmalarýný veya bir müzik aleti çalmalarýný tavsiye etti.

B

B

Sportif

S

E

K

24


YAÞAM

SPORTiF

öZHASEKi BAÞKAN’A SÜRPRiZ DOÐUM GÜNÜ B

üyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki, öðrenciler ile birlikte olduðu esnada sürpriz doðum günü pastasý ile karþýlaþtý.. aþkan Özhaseki'yi Arif Molu Anadolu Meslek Lisesi'nde bir sürpriz bekliyordu. Arif Molu Endüstri Meslek Lisesi öðrencileri ile söyleþi halinde iken, salona getirilen doðum günü pastasý Baþkan Mehmet Özhaseki’nin yüzünü güldürdü.. 2 yaþýna basan Baþkan Özhaseki için doðum günü pastasý hazýrlayan öðrenciler, salona getirdikleri pastayla Baþkan Özhaseki'yi büyük sürpriz yaþattýlar. Baþkan Özhaseki de böyle þeylere alýþkýn olmadýðýný ifade ederek öðrencilerle birlikte pastayý kesti ve emeði geçen herkese teþükkür etti.

B 5

Gazeteciler unutmadý ! Baþkan Özhaseki’nin doðum günü gazeteciler tarafýndan da unutulmadý.. TSYD Kayseri Temsilcisi Oktay Ensari ve Kayseri Gündem Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Uðurlu, Özhaseki Baþkan’a çiçek taktim ederek 52. yaþýnýn kutlu, mutlu, saðlýklý ve huzurlu geçmesini temenni ettiler..

25

Sportif


ACI KAYBIMIZ - Hasan Doðan

HAYAT

SPORTiF

T

ürk futbolu öksüz kaldý. 14 Þubat 2008 tarihinde kulüplerin çoðunluðunun oyunu alarak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Baþkaný olarak göreve seçilen Hasan Doðan, 5 Temmuz günü tatilini yapmak üzere gittiði Bodrum’da kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.. uro 2008 Futbol Þampiyonasý’nda ülkemiz A Milli futbol takýmýnýn aldýðý baþarýyla sevinip övündüðümüz günlerde Hasan Doðan gibi bir kiþiliði kaybetmek, ülke futbolunu yasa soktu.. eçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Doðan için ilk olarak TFF'nin 4. Levent'teki merkez binasýnda bir tören düzenlendi. Konvoy eþliðinde Fatih Camii'ne götürülen Doðan'ýn cenaze namazýna binlerce kiþi katýldý. Hasan Doðan öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Topkapý Mezarlýðý'nda topraða verildi. Hasan Doðan için tören düzenlenen TFF'nin 4. Levent'teki merkez binasýnda taziye defteri de açýldý. Baþta kulüp baþkanlarý olmak üzere cenazeye katýlanlar taziye defterine üzüntülerini dile getiren yazýlar yazýp, baþsaðlýðý dilediler.

E

G

Sportif

26


SPORTiF

HAYAT

1984-85 sezonunda Kayserispor'u þampiyon yapmýþtý

Kalp krizi geçirdi

Ü

A

Þampiyon yapmýþtý..

ACI KAYBIMIZ - Erkan Kural

mit Milli takýmý eski teknik direktörlerinden ve Coþkun Özarý'nýn teknik direktörlüðü döneminde A Milli Takým'da yardýmcýlýk görevinde bulunan, Türk futbolunda bir çok oyuncunun yetiþmesini saðlayan 72 yaþýndaki Erkan Kural'ý 22 Haziran günü geçirdiði kalp krizi sonucu kaybettik. Ümit Milli Takým'da teknik direktör olarak görev yapan ve (A) Milli Takým'da, teknik direktör Sabri Kiraz'ýn yardýmcýlýðýný üstlenen Kural, Avrupa 2008 futbol þampiyonasýna dahil Hollanda-Rusya maçýnýn hemen ardýndan geçirdiði kalp krizi sonrasýnda vefat etti. nkara TFF çalýþanlarýndan Hasan Kural'ýn da babasý olan TÜFAD Ankara Þubesi ve TÜFAV Baþkaný Erkan Kural; Ailesinin ve futbol camiasýndan birçok kiþinin katýldýðý törende üzüntü ve gözyaþlarý aðýrlýktaydý. Kural'ýn cenazesi, Kocatepe Camii'nde kýlýnan ikindi namazýnýn ardýndan Karþýyaka Mezarlýðý'ndaki ebedi istirahatgâhýna defnedildi.

7

2 yaþýndaki Erkan Kural, Ankara Demirspor'da Birinci Lig'de uzun yýllar forma giyerken, teknik direktörlüðünü yaptýðý Gençlerbirliði'ni de Birinci Lig'e çýkartmayý baþardý. Tanju Çolak, Metin Tekin, Rýza Çalýmbay gibi birçok futbolcunun teknik direktörlüðünü yapan baþarýlý teknik adam, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði Baþkaný olarak görev yapýyordu. Erkan Kural, Kayserispor'da da iki kez (1977-78 ve 1984-85 sezonlarý) Teknik Direktörlük yapmýþ, deplasmandaki son maçta Adanaspor ile 2-2 berabere kalan sarý-kýrmýzýlý temsilcimizi Birinci Lig'e taþýmýþtý. Kural'ýn vefatý, Kayseri'de de büyük üzüntüye yol açtý. Kayserispor Kulübü, bir baþsaðlýðý mesajý yayýnladý. PORTÝF Dergisi olarak merhum Erkan Kural'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiasýna baþsaðlýðý dileriz.

S

27

Sportif


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Kayseri ve Civarý Elektrik A.Þ. Genel Müdürü ve Erciyesspor Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Þadi Büyükkeçeci ile

Þadi Büyükkeçeci

K.Elektrikspor gerçeðini konuþtuk.. Buyrun bir de siz dinleyin..

Sportif

Sayýn Büyükkeçeci, öncelikle röportaj teklifimize sýcak baktýðýnýz ve bizleri kabul ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ýlk olarak sizleri okurlarýmýza daha yakýndan tanýtmak isteriz.. Kendinizi bizlere anlatýrmýsýnýz ? Bende öncelikle sizlere hoþ geldiniz diyorum ve Kayseri'miz için büyük bir kazanç olan Sportif Dergisinde bana da yer ayýrdýðýnýz için teþekkür ediyorum. Efendim ben, 1959 yýlýnda Kayseri"de doðdum. Ýlk, orta lise tahsilimi Kayseri'de Kayseri Lisesi'nde tamamladým. Daha sonra 1976 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk

Fakültesine girdim. 1980 yýlýnda mezun oldum. 1 yýl staj yaptýktan sonra avukatlýða baþladým. Babam da avukattý. Birlikte çalýþmaya baþladýk. Sonrasýnda küçük kardeþimde avukat oldu. Oda geldi. Üçümüz bir çalýþtýk. 1997 yýlýnda Kayseri Elektrik, 2002 yýlýnda Elektrik Þirketi'nde Hukuk Müþavirliði boþalmýþtý. O zamanki Yönetim Kurulu Hukuk Müþavirliði'ne benim gelmemi istedi. Part-time olarak hukuk müþavirliðine baþladým. 2002 yýlýnda Taner Yýldýz Bey'in Milletvekili seçilmesi nedeniyle genel müdürlük koltuðu boþaldý.

Yönetim Kurulu, buranýn genel bir iþletme olmasý nedeniyle beni genel müdürlüðe uygun gördü ve o tarihten bu tarihe de yaklaþýk 6 yýldýr buranýn genel müdürlük görevini yürütüyorum. Evli, 3 çocuk babasýyým. Sporla tanýþýklýðýnýz nasýl oldu ? Sporla çocukluktan beri alakalýyým. Kayserispor, 1966 yýlýnda kurulmuþtu. 1967 yýlýndan itibaren babamýn beni maça götürmesi için ýsrar etmeye baþladým. Zamanla babam beni maçlara götürmemeye baþladý. Daha sonra biz kendi

28


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

29

“Niþanlýmýn yanýna gitmeyip m aça giderdim”

Böyle bir spor sevgisiyle büyüdük, geliþtik, yýllarýmýz geçti. Geçen yýlda Erciyesspor'dan idarecilik teklifi geldi. Enver Kemaloðlu baþkanlýðýnda kurulan yönetime girmemiz istendi. Bende hem Elektrik Þirketi'nin genel müdürü olarak, hem de Kayserili bir futbol sever olarak görev almaya karar verdim. Zaten bende Beþiktaþ'lý bir yönüm var. Çocukluktan beri Beþiktaþlýyýz. Hem Kayserisporlu hem de Beþiktaþlýydým. Þimdi birde Erciyessporlu oldum.. Þu anda 3 takýmým var. Pek kimse buna inanmýyor 3 tane takým olur mu diye. Ama niye olmasýn. Sempatim her zaman için vardýr. Herkesin bir ilk takýmý vardýr.

“Ülke takýmý olmak kolay deðil” Sayýn Büyükkeçeci, sizin ilk takýmýnýz hangisi ? Ýlk takýmým Erciyesspor artýk. (Gülüyor) Biraz politik oldu. Ya þimdi þöyle söyleyim. Ne zamanki bir Kayseri takýmý þehir takýmý hüviyetinden çýkar, artýk ülke takýmý haline gelirse biz artýk o zaman tuttuðumuz 3 büyük takýmdan mutlaka vazgeçeriz. Ama þuan için þu bir gerçek 3 büyük takýma herkes bir sempatiyle bakar bu memlekette. Bir þehir takýmý vardýr, bir de ülke takýmý. Artýk 3 büyükler bir ülke takýmý. Dolayýsýyla ülke takýmý olduðu için herkesin çocuðunun da dahil bir sempatisi oluyor. Bundan vazgeçemezsiniz. Yani böyle illa Kayserisporlu yada Kayseri Erciyessporluyum diyemiyorsunuz. Çünkü ulusal baþarýnýz yok. Ulusal baþarý geldiði ve sürekli olduðu müddetçe ve siz ne kadar storenizde ne kadar çok formanýzý satarsýnýz, ne kadar çok ürünlerinizi satar hale gelirseniz o zaman ülke takýmý oluyorsunuzdur..

Þadi Büyükkeçeci

arkadaþlarýmýzla maçlara gitmeye baþladýk. Ortaokul yýllarýndaysa artýk açýk ve kapalý tribün müdavimi olduk. Neredeyse hiçbir maçýný kaçýrmazdýk. Hatta hiç unutmam.. Yýl 1983 yýlýnda, eþimle daha yeni niþanlanmýþtým. Ve biz ailecek onlarýn baðýna davetliydik. Ben niþanlýmýn yanýna gitmek yerine Kayserispor maçýna gittim. Sevgili eþimle de ilk münakaþamýzý da bu yüzden yapmýþtýk. Mayýs'ta niþanlandýk ve bir aylýk zaman geçmemiþti, sezonun son maçýydý. Bana "Sen maça gittin de benim yanýma gelmedin" diye kýrýlmýþtý. Yýllarca hep Kayserispor'u takip ettik. Daha sonrasýnda babamýn Kayserispor Kulübü'nde yöneticilik yýllarý baþladý. O zaman Kayserispor'un iþlerini biz yürüttük. O zamanda bu zamanki gibi maddi sýkýntýlar vardý. Kayserispor'un çeklerinden dolayý takip edilen Kayserispor yöneticileri vardý. Onlarýn o tarihlerde babamýn yönetici olmasýndan dolayý ben çek davalarýna girmiþtim. Daha sonra tekrar Kayserispor'un maddi durumu düzeldi. Ardýndan baþka bir yönetim geldi. Ama buradan da þu çýkýyor ki, her zaman yönetimlerin maddi sorunu olabiliyor. Kayseri'de geçmiþten de gelen þöyle yönetici olup da ayaðýný uzatarak sýkýntýsýz, borçsuz, harçsýz yöneticilik yapan yok. Halen de devam ediyor. Para bulmak, þehir kaynaklarýný harekete geçirmek her iki takýmýmýzý da biraz zorluyor. Tabii Bank Asya 1. Lig'de bu daha zor. Çünkü Federasyondan, diðer kaynaklardan gelirler çok düþüyor. Tamamen bu yöneticilerin maharetine, þehir halkýnýn ve þehir yöneticilerinin þehir zenginlerinin ve iþ adamlarýnýn inisiyatifine kalýyor. Onlar ne kadar yardým yaparsa sizin o kadar paranýz oluyor. Ama inþallah burada bir düþüncemizde Alt yapýmýz gümbür gümbür geliyor. Oradan futbolcular yetiþtiripte, bonservisiyle sattýðýmýzda veya onlarý bir baþka takýmlara gönderdiðimizde iþler daha da rayýna oturacak.

Sportif


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

“Elektrikspor, sahipsiz kaldý”

Þadi Büyükkeçeci

Röportaj: YAVUZ YIKILMAZ Ülke takýmý olmak için bir adým attýnýz sizde.. Ýnþallah ama, kendimizi bir anda 2.Lig'de bulduk. Tekrar bu yýl çýkabilirsek, en büyük hedefimiz tabi bu olmalý. Yani "ben orta sýralarda oynayacaðým" diyerek takým oluþmaz. Ama çokta iddialý olursanýz, o da elinize yüzünüze bulaþýyor, iki gün sonra ters tepiyor. Onun için iddia her zaman için iyidir. Ama hýrsa dönük bir iddia deðil bizimki. Ýddialý bir takýmýz, ama hýrsýmýz iddiamýzýn önüne geçmiyor. Akýllý ve daha dengeli bir þekilde Erciyesspor'u bu yýl baþarýya götüreceðiz. Daha önce bir görev aldýnýz mý ? Hayýr.

Sportif

K.Elektrikspor'da da olmadý sanýrým. Deðil mi ?. Doðru söylüyorsunuz.. Olmadý.. Kamuoyu yanlýþ biliyor, ben Elektrikspor'da hiç görev almadým. Þunu ben düzelteyim, Elektrikspor'un kapandýðý zamanda ben yoktum. 2002 yýlýnda ben geldiðimde Elektrikspor kapanmýþtý. Daha doðrusu kulüp vardý ama futbol þubesi kapanmýþtý. 3. Ligden çekildi.. Yalnýz orada da benim takip ettiðim kadarýyla þöyle bir çalýþma vardý.

Elektrikspor, artýk 3 Lig'de Elektrik Þirketi maddi olarak kaldýramýyordu. Ben o zamanlar kulübünde hukuki iþlerini takip ettiðimden bu konuya yakýnlýðým olmuþtu. Amatör kümede 3. lige çýkmak için uðraþan o zamanki bütün takýmlara teklif edildi. Nasýl teklif edildi. "Gelin.. Size bu Elektrikspor'u takýmýyla devredelim.. 100 milyar TL kasasýnda para var.. Bunu da verelim" dedik.. Ama kimse almadý.. Peki kulübün borcu varmýydý ? Yok yok.. Hayýr.. Borç yoktu.. 250 Milyar lira borcu olduðu için kapatýldýðý dillendirildi ! Hayýr. Hayýr. Hiç borç yoktu. Otobüsü vardý otobüs verilecekti ve Yýldýrým Beyazýt'daki tesisler verilecekti. Yani borçsuz harçsýz, üzerine de para verildiði halde Elektrikspor'u kimse almadý. Bunu pek kimse bilmiyor. Tam tersine bu vesileyle Elektrikspor'un üzerindeki bu töhmeti ortadan kaldýrmak için söyleyim. Þirketimiz, Elektrikspor'u kapatmamak için çok uðraþtý.. Kayseri kamuoyu, maalesef Kayseri'deki 3.Lige takým çýkartmak için uðraþanlar, sýrf reklam amaçlý ve kendilerini ön plana

çýkartmak için bu iþle uðraþýyorlarmýþ.. O anlaþýldý. Ve hiç biri bu takýmý almadý. Dolayýsýyla Elektrikspor maddi sebeplerden ötürü kayboldu gitti. Daha çok Elektrik Þirketi'nin bakanlýkla olan mahsuplaþma davalarýndan dolayý Elektrikspor'a para aktarýlmasý söz konusu deðildi. Elektrik Þirketi, Elektrikspor'u çok kiþiye teklif etti ama maalesef hiç kimse bu iþe yanaþmadý. O zamanki genel müdürümüz Taner Bey de çok uðraþtý. Erciyes üniversitesiyle görüþüldü orasý alacaktý. Kayseri Þeker Fabrikasý ile görüþüldü, “Alalým” dediler, ama sonrasýnda altý boþ çýktý.. Kýrþehir'de bir kulüp talip oldu. Onlar da almadýlar.. Yani kulübün kapanmamasý için çok uðraþýldý. Kayseri'de amatör spor camiasýyla çok toplantýlar yapýldý. Yani bunun için ne kadar çok uðraþýldýðýný Musa Soykarcý Bey'de, Rýfat Pakkan Bey'de çok iyi bilir. Ve Onlar her özel toplantýlarýmýzda Elektrik Þirketi'nin bu konuda bir sorumluluðu olmadýðýný dile getirir. Ama sürekli olarak da hep Elektrik Þirketi suçlandý. 3. Lig'de takýmýmýzýn olmamasý dezavantaj deðimlidir ?

30


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Olmaz olur mu?.. Kayseri, 3. Lig takýmýnýn olmamasýný çok hissediyor. Keþke Elektrikspor kapanmasaydý. Tamam bizde isteriz ama o zaman kimse sahip çýkmadý. Yani bugün ben þuanda bir amatör takým alýrým ve 3. Lige bir takým çýkartýrým. Elektrikspor olarak da bunu yaparým. Bu gücüm var. Niye var. Erciyesspor PAF takýmýndan yaþý dolmuþ futbolcularý, ben çok rahat kulüple görüþür alacaðýmýz her hangi bir Süper Amatör Küme takýmda oynatýrým. Bu çocuklarla da 3. Lige çýkarým Ama yine korkuyorum.. Çünkü yine kimse sahip çýkmaz.

Beþiktaþ Derneði Baþkanýsýnýz. BJK'ye delege misiniz?.. Evet, kongre üyesiyim. Þimdi þöyle. Kayseri'de BJK Taraftarlar Derneði 2000 yýlýnda kurulmuþ.

31

“3. Lig’e t akým çýkarýrým.. Ama y ine sahip ç ýkan olmaz k i”

baþkan olan, dernek baþkanlýðý yapamýyor. Dolayýsýyla Erol Bey istifa ettiðinde yönetim kurulundan ben baþkan olarak seçildim. Biz Kayseriler olarak Kayseri'deki Beþiktaþlýlarý, Kayserisporlularla Erciyessporlularla sürekli bir arada tutmak, kaynaþtýrmak. Ve Kayseri Büyükþehir olduðu için Kayseri'ye sürekli dýþarýdan göç geliyor. Dolayýsýyla Kayseri'ye her gelen Kayserisporlu veya Erciyesspor durumunda olmuyor. Beþiktaþ buraya geldiðinde karþýlýyoruz iþte yöneticilerle de samimiyeti geliþtirdik. Ertuðrul Hoca'nýn Beþiktaþ'ta olmasýnýn avantajlarýný kullanmak istedik. Ve Kenan olayýný becerdik diyebilir. Çünkü Giresun ve Boluspor bayaðý bastýrdý. Beþiktaþ yöneticilerinden birisi Bolulu.. As Baþkan Kenan bey ise Giresunlu ve kendi þehrine vermeyi istedi. Fakat Yýldýrým Demirören ile hem bizim diyalogumuz, hem de artýk mecbur kaldýk birde milletvekili devreye sokmak istedik. Kim var samimi milletvekillerinden dedik ve Ýstanbul milletvekili Ýrfan Bey ile çok samimi olduðunu öðrendik. Ýrfan Bey'de bizim yakýn dostumuz. Ýrfan Aðabey'den bu konuyla ilgili yardým istedik. Bizim görüþtüðümüzü ama kendisinin de devreye girmesini istedik. Sað olsun Yýldýrým Bey'de Ýrfan Bey'i kýrmamak adýna ve Erciyesspor'un da o takýmlardan hedef konusunda daha ilerde olmasý nedeniyle bu transfere olumlu cevap verdi. Dolayýsýyla iki kanaldan hem Beþiktaþ Derneði kanalýndan hem Milletvekili vasýtasýyla Kenan iþini bitirmiþ olduk. Hatta Yýldýrým Bey, "daha da isterlerse kamp dönüþü ihtiyaçlarý varsa istedikleri futbolcularý verelim" demiþ. Ne güzel.. Var mý eksiðimiz sayýn Baþkan ? Þu anda olduðunu düþünmüyorum. Sol kanat için bir ihtiyaç var ve o da çözüldü sayýlýr. Zaten Özhaseki Baþkan da Kayserispor'un kamp dönüþü býrakacaðý bazý futbolcular olduðunu ve onlarý bize vereceklerini söyledi.

Þadi Büyükkeçeci

Böyle bir düþünceniz vardý ! Evet vardý böyle bir düþünce. Ama büyüklerimizle konuþtuk. "Tamam al, çýkart 3.Lige. Ondan sonra yine senin baþýnda kalýr. Kimse yine sahiplenmez. Bakmayýn o kadar 3. Lige takým çýkartalým diyenlerin kamuoyunu meþgul ettiðine. Kimse sahip çýkmaz. Ondan sonra bu kez Elektrik Þirketi bir 3. Lig takýmý daha düþürdü olur" deyince, onlara hak verdim. Onun için þuanda bu iþin heveslilerine býraktýk meydaný. Biz amatör olarak devam etme kararý aldýk. Elektrikspor'un okçuluk, kayak, masa tenisinde sporcularý ve baþarýlarý var. Elektrikspor faaliyetlerine bireysel olarak devam ediyor. Dolayýsýyla sporla Elektrikspor'u iç içe götürüyorum. Belki kamuoyunun önüne pek çýkmadým. Kayakta milli sporcumuz var. Sponsorluðumuz var. Kaldý ki Beden Terbiyesinden atletizm sporcularý istedim. Baþarýlý atletler varsa onlara da sponsor olmak desteklemek için. Biz daha çok takým oyunundan daha çok ferdi sporlara destek veriyoruz. Mesela bir voleybol takýmý kurma teklifi geldi. Ama yönetim toplu sporlara pek sýcak bakmadý. Mevcut sporlarý daha da açmamýz yönünde bir düþünce ortaya çýktý.

Ben 2002 yýlýnda üye oldum. O tarihte Erol Bedir bu derneðin baþkanýydý. Daha sonra Erol Bedir, Erciyesspor Baþkanlýðýna geçince bizim tüzüðümüz gereði Kayseri'de bir spor kulübüne

Sportif


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Þadi Büyükkeçeci

Yöneticiler geçici, kulüp kalýcýdýr

Sportif

Beþiktaþlýlarýn gösterdiði ilgiyi kardeþ kulüp Kayserispor'dan görebiliyor musunuz ?.. Konuþmamýn baþýnda da söyle dim. 1967 yýlýndan bu yana Kayserispor'un neredeyse her maçýný aþaðý yukarý takip ettim. Ýnaný burada Kayserispor sahasýnda maðlup olduðunda sahasýnda uyuyamazdým ve bizim de Pazartesi günleri Müzik dersimiz vardý. Ben o dersten hep zayýf alýrdým. Çünkü bir gün öncesinden sesim kýsýlýrdý. Ben þimdi bilmiyorum taraftarlar içinde sesi kýsýlan arkadaþlar var mý ? Saatler öncesinden Kayserispor'un 3 büyüklerle yapacaðý maç için sabahýn erken saatinde stada gelirdik. Akþama kadar güneþin altýnda oturur sýra beklerdik. Yani böyle bir Kayserispor aþkýmýz vardý. Dolayýsýyla þuandaki yönetim Erciyesspor ile iyi olabilir kötü olabilir. Buna ben bir þey demiyorum. Zaten yöneticiler de geçici lerdir. Kalýcý olan kulüplerdir. Kalýcý olan da kulüpler arasýndaki barýþtýr. Bunu da yöneticiler tesis edecektir. Dolayýsýyla yöneticilerin konuþmasýnda hal ve hareketlerinde dikkatli olmasý gerekiyor. Bu iki kulübün

Adanaspor-Adana Demirspor, Göztepespor-Karþýyaka gibi kulüplere çevirmemek lazým. Bu bir ara bizim burada da oluyordu. Hemen þehir büyükleri olaya el koydu ve þuanda iki kardeþ kulüp olarak gidiyor. Bunun içinde her iki tarafýn konuþurken demeç verirken bir birleriyle alýþ verirken her þeyiyle çok dikkat etmesi gerekli. Buna Kayseri Erciyesspor da, Kayserispor da dikkat edecek. Þuanda Özhaseki baþkanýn yapmýþ olduðu bu iki kulübün bir birinden futbolcu alma verme iþini iki tarafýn çok dikkatli ve gayet diplomatik nezaketle sonuçlandýrmasý gerekiyor. Onun içinde kamuoyuna çok dikkatli görüntü vermek lazým. Erciyesspor'un bu seneki ve ileriye dönük yapmak istedikleri nelerdir?.. Þimdi, biz arkadaþlar ile þunu konuþuruz. Keþke kamuoyu birazcýk daha sabýrlý olsa da bu kentin gençlerini, Erciyesspor'da yüzde 50'nin üzerinde oynatmaya baþlayarak baþarýlý olsak. Ve Süper Lig'de de kalýcý bir takým olsak. Bizim alt yapýmýz çok kaliteli hocalarla ve futbolcularla doldu.

Bir yaz okulu açtýk 600 çocuk müracaat etti. Her birinin de annesi babasý evladýnýn elinden tutarak getirdi. Biz reklâmlar ile zorla o alt yapýya çocuklar toplamadýk. Gelecek senelerde de bu sayý bini bulacak. Bizim lig takýmýmýz, genç takýmýmýz gümbür gümbür geliyor. Bu çocuklarý keþke imkanlar el verse 3. Lig'de pilot takým kurarak orda oynatsak daha sonra A takýmýmýza almaya baþlasak ve bunun içinde 4-5 sene gibi bir zamanýmýz olsa. Ondan sonra Kayseri Erciyesspor, hem ligde hem Avrupa'da ses getiren bir takým olur. Ama ne biz yöneticiler ne kamuoyu buna tahammül etmiyoruz. Biran önce günlük baþarýlar olsun. Hemen olsun, sabýrsýzýz. Ha bunu yapýyorsunuz, ama alt yapýnýz saðlam olmadýðý için 1-2 sene sonra tekrar sýkýntýlar baþlýyor. Onun için alttan gelecek çocuklar fabrika gibi üretecek. Yani ben bu iþte Gençlerbirliði'nin çok hayranýyým. Bir OFTAÞ'ý çýkarttýlar mesela. Eskiden Boluspor vardý, sürekli futbolcu yetiþtirir. Bir Gaziantep, bir Bursa sürekli kendine yeten takýmlardý. Bunlarýn birçoðu alttan kendilerine oyuncu çýkartýyor.

32


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

“Erciyesspor’u S üper Lig’e taþýyabilmek a dýna e limizden geleni y apacaðýz” Erciyesspor'da en az 5-6 oyuncusunu kendi yetiþtirmezse, dökme suyla deðirmen dönmüyor. Dýþarýdan bu þekilde yetiþemeyiz. Ya çok büyük kaynak yaratacaksýnýz, ya da en büyük kaynak sizin yetiþtirdiðiniz futbolcular olacak. Mehmet Bulut da bu konuda gençlere büyük önem veriyor. Ýnþallah her sene alttan bir iki tane çýkartsak çok büyük bir baþarý olur. Ve Erciyesspor'un da kurtuluþu bence alt yapýsýndaki futbolcular.

Kayseri Erciyesspor Süper Lig'e bu yýl çýkarsa, size göre orada baþarýlý olabilir mi ?.. Bank Asya 1. Ligi'nde 7 ila 10 Milyon YTL'ye orta halli bir takým oluþturuyorsanýz, Süper Lig'de de 15 Milyon YTL'ye çok rahat kalýcý bir takým oluþturur-

33

sunuz. Ve daha da önemlisi Bank Asya'da bu 7 milyon liranýn 1 milyonunu bile tam manasýyla geri alamýyorken Süper Lig'de bu harcadýðýnýz 15 milyon liranýn 15'ini de geri alma imkanýnýz var. Galip geldiðinizde aldýðýnýz 200 küsür bin YTL. Kupa'da ilerlediðiniz zaman aldýðýnýz para, federasyondan, iddiadan, naklen yayýnlarýndan aldýðýnýz para bu geri dönüþümü saðlýyor. Yani siz orta sýralarda mücadele edecek baþarýlý bir takým oluþturursanýz, 15 Milyon YTL'yi cebinize koyabilirsiniz. Artý çok rahat reklam gelirleri ve sponsorlar bulabilme imkanýnýz var. Dolayýsýyla Erciyesspor'un bir nevi kurtuluþu Süper Lig'e çýkmakta. Yani 7 Trilyon'u 1. Lig'de bulamazken, 15 Trilyonu Süper Lig'de bulabilirsiniz. Ve onla da Erciyesspor akýlcý ve mantýklý nokta transferlerle çok daha azýna bu takýmý oluþturur ve orda da kalýcý olur. Bu konuda da ben iddialýyým. Ýnþallah, yeni sezonda Erciyesspor’u layýk olduðu yerlere taþýrsak, bu takým layýðýný bulacaktýr..

Erciyesspor’da baþkanlýk yapmak gönlünüzden geçiyormu ? Þuan ki konumda düþünmem. Çünkü baþarýlý bir baþkanýmýz var. Ve benimde iþlerim fazlasýyla yoðun. Zaten baþkanlýkta ateþten bir gömlek. Allah korusun. Ama ancak þu þekilde olur. Onursal Baþkanýmýz kime görev verirse görevi o alýyor. O ne taktir ederse o olur. Onun haricinde ben hiçbir zaman görev istemedim ve öyle bir iddiamda yok.

Þadi Büyükkeçeci

Peki Sayýn Büyükkeçeci, bu röportajý okuyanlar sizin aðzýnýzdan iddialý cümleler okuyabilecek mi ?.. Erciyesspor'un hedefi baþarýlý olmaktýr. Türkiye'de baþarý mutlaka þampiyonluktan geçiyor. Þampiyon olamýyorsanýz baþarýlý deðilsiniz. Bu Süper Lig içinde diðer ligler içinde geçerli. Ama biz bu sene gerçekten baþarýlý olmak için bir takým oluþturduk. Yönetim olarak da baþarýlý olmak istiyoruz. Ama bu ilk iki olur, ilk altý olur, bunu zaman gösterir. Ama hiçbir zaman için hedefsiz bir takým deðiliz. Ve Erciyesspor 1. Lig'de kalmak için yapýlandýrýlmýþ ve öyle istenen bir takýmda deðil. Çýkabiliyorsa çýkacak. Çýkmak içinde elimizden gelen her þeyi yapacaðýz. Ýddiasýz iddialý konuþuyoruz. Umarým baþarýlý oluruz.

Son olarak okurlarýmýza ne gibi bir mesaj vermek istersiniz ? Kayserispor’u olduðu kadar Kayseri Erciyesspor’u da kucaklamalarýný ve maddi-manevi destek vermelerini, özellikle de tribün desteðinin verilmesini istiyorum. Çünkü, baþarýya ulaþabilmek için taraftar ve þehir ile kenetlenmek gerekli.. Ýnþallah, taraftarýmýz yeni sezonda bize gereken desteði verirse, biz de hedefe daha saðlam adýmlarla gideriz.. Teþekkür ederiz sayýn Baþkan.. Ben de sizlere teþekkür ederim..

Sportif


YORUM

SPORTiF

SPORUN GÜCÜ

Sportif

Spor denilince ülke olarak genelde aklýmýza deðerin verildiðini þaþkýnlýkla öðrendim. Oysa hep futbol gelse de, diðer branþlarýn da spor bizde sadece futbolla yatýlýp, futbolla kalkýlýyor olgusu içinde ayný deðeri taþýdýðýný hemen her neredeyse… Þurasýný açýk yüreklilikle belirtmemde yarar platformda görüp yaþamaktayýz. Kayseri Boks Ýl Temsilciliði'nin gerçekten de alkýþlanacak bir var : Þahsen Türk ve Azeri boksörlerle çok iyi bir organizasyonla iki dost ve kardeþ ülke; Türkiye ile hafta sonu geçirdiðimiz gerçeði ortada… Yapýlan Azerbaycan'ý 1. Erciyes Boks Turnuvasý yani müsabakalarda kalite, heyecan, tabii ki ayný þöleni ikili boks karþýlaþmalarýnda buluþturmasý zamanda her iki dost ve kardeþ ülkenin minicik boksörlerine ayný oranda verilen tribün desteði çok önemli bir atýlým olarak deðerlendirilmeli... Önce Kayseri , daha sonra da Develi Ýlçesi'nde vardý. Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Faruk karþý karþýya gelen minik ve yýldýz boksörler, Hasetçi, bu branþta baþarýlý günlerin çok yakýn alkýþlanacak bir performans gösterdiler. Boks'a olduðunu vurgularken gözlerinin içi gülüyordu. hasret spor severlere tam bir festival oldu bu Develi Belediye Baþkaný Recep Özkan'ýn her iki müsabakalar…Anlayacaðýnýz, yumruklar bir dost ve kardeþ ülke sporcularýyla yakýndan ilgilenip iyi bir ev sahipliði örneði veranlamda DOSTLUK ve KARDEÞLÝK mesi de hayli önemliydi. Develili için atýldý. minik boksör Ömer Þengül ilçe Önce KASKÝ, daha sonrasýnda da halkýnýn gözdesi konumundaydý. Develi Ýlçe Spor Salonunda yapýlan bu Yaptýðý gösteri maçý sonrasýndagüzelim boks maçlarýný SPORTÝF ki þovu ise görülecek cinstendi. Böyle Dergisi adýna takip edip görünetkinlikler var olduðu ve okullara girtülerken gerçekten de çok mutlu ildiði sürece sporun tüm branþlarý oldum. Nasýl olmayayým ki ? Ýki gibi boksta da yeni yetenekler ortaya önemli dost ve kardeþ ülke Türkiye çýkacaktýr. Bu güzel ve anlamlý ve Azerbaycan, yýllardýr organizasyonu hayata geçirip emek göremediðimiz çok güzel ve anlamlý Bekir DEMÝRAÐ bir organizasyon çerçevesinde verenleri ayakta alkýþlýyorum. bdzirveci38@hotmail.com buluþmuþ. Bu meyanda çoktandýr Geçtiðimiz ayýn önde gelen spor görüþemediðim eskinin þampiyon organizas yonlarýnýn baþýnda tabii ki ortak organizasyonuyla boksörleri, þimdiki hakemler Ali Hasetçi, Avusturya-Ýsviçre Abdurrahman Yaðan, Faruk Hasetçi, Yahya gerçekleþtirilen Euro-2008 vardý. A Milli futbol Aðýrbaþ, Mehmet Gürgen, Antrenör Fatih Töme takýmýmýz Avrupa-2008 Futbol þampiyonasýnda ve Faruk Hasetçi gibi dostlarla da birlikte olup, ilk dört içindeki yerini hakkýyla aldý. Gruptan Kayseri boksunun geçmiþteki o görkemli gün- Portekiz ile çýkan ay-yýldýzlý aslanlarýmýz, önce lerinden söz ettik... Kayseri Boks Ýl Temsilcisi Dr. Çek Cumhuriyeti'ni, ardýndan da çoðunun favori Mustafa Demirel, genç antrenör Fatih Töme ve olarak gördüðü Hýrvatistan'ý devirerek yarý ekibi, alkýþlanacak bir giriþimle minikler kate- finalde Almanya'nýn rakibi oldu. Dramatik bir gorisinde sporcu sayýsýný neredeyse 60-70'e karþýlaþma sonrasýnda Almanlara 3-2 yenilip çýkartmýþlar. Bu minikler yumruklarýný, finale ulaþamadýk. Ama herþeye raðmen ülkemiz önümüzdeki yýllarda yapýlacak þampiyonalarda ve ve futbolu Dünya'nýn hemen her bucaðýnda gündemde kaldý, konuþuldu. Yazýldý ve çizildi. Böylece tabii ki madalya için atacaklar. Açýkça görüldü ki, Kayserililer boksu gerçek- de ülke reklamý adýna büyük bir iþ baþarýlmýþ ten çok özlemiþ. KASKÝ ve Develi Spor Salonu oldu. Bu reklamý trilyonlar harcasak ta yapatribünleri sporseverlerin istilasýndaydý sanki. mazdýk. Arda Turan ve Hamit Altýntop baþta Hemen her yaþtan, kadýnlý-erkekli ; hatta kucak- olmak üzere, Nihat Kahveci, Tuncay Þanlý, Servet ta bebekli yüzlerce insan, Türk ve Azeri minik Çetin, Mehmet Topal ve diðerlerini tüm dünya boksörleri izlemeye koþmuþtu. Dost ve kardeþ tanýdý !.. Sporun gücü bu tür organizasyonlarda Azerbaycan'ýn sempatik antrenörleri Ramiz baþarýlý olduðunuzda çok daha etkinlik kazanýyor. Mirkelamov ile Ramil Allahverdi ve kendi kate- Avrupa 2008 bizim adýmaza unutulmazlar arasýgorisinde Dünya üçüncüsü olmuþ, geleceðin na girdi. Teknik Direktör Fatih Terim'in öðrenciAvrupa ve Olimpiyatlarda söz sahibi olacak kapa- leri, bizlere Avrupa'nýn en iyi 4 takýmýndan biri sitedeki boksörü Ceyhun Hadýklý ile yaptýðým olma mutluluðunu yaþattýlar. Onlarla gurur görüþmede; bu ülkede hemen her spora ayný duyduk. Sað olsunlar, varolsunlar…

34


Mustafa Kemal Paþa Bulvarý Nato Caddesi No: 114 / A Kocasinan / KAYSERÝ Tel: (0.352) 235 22 22 (pbx) Fax: (0.352) 235 68 68 www.ertenlersigorta.com.tr


Kayseri Erciyesspor

FUTBOL

Sportif

SPORTiF

K .ERCiYESSPOR Yeni sezonda yine Bank Asya 1. Ligi’nde mücadele verecek olan Kayseri Erciyesspor, sezonun ilk antrenmanýna çýktý.. Hürriyet’teki Hacý Boydak Tesisleri’nde Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kulüp Onursal Baþkaný Mehmet Özhaseki, Erciyesspor eski Baþkaný ve Melikgazi Belediye Baþkaný Memduh Büyükkýlýç, Kocasinan Belediye Baþkaný Bekir Yýldýz, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsýz, Kayserispor Baþkaný Recep Mamur ve Genel Menajer Süleyman Hurma ile Erciyesspor Yönetim Kurulu üyelerinin bulnduðu sezon açýlýþýnda kurban kesildi ve baþarý için aðýz birliði yapýldý. Kulüp Onursal Baþkaný Mehmet Özhaseki, Yönetim Kurulu Baþkaný Enver Kemaloðlu ile bir görüþme yaparak sezon öncesi takým hakkýnda bilgi aldý. Onursal Baþkan “Yeni sezonda baþarýlý skorlar bekliyoruz. Ýnþallah yüzümüzü gül düren bir Kayseri Erciyesspor görürüz” temennilerinde bulundu..

Yeni sezonda Kayseri Erciyesspor’da teknik heyet yine ayný !. Mehmet Bulut, Ferit Altýparmak, Sebahattin Tekin, Abidin Çakmak ve kaleci antrenörü Özkan Yýldýrým Erciyesspor’u baþarýya taþýyabilmek için çaba sarfedecekler.. Her ne kadar Erciyesspor camiasýnýn büyük eleþtirileri olsa da görevlerini baþarýyla sürdürmek amacýnda olan Erciyesspor Teknik Heyeti, “Bize verilen görevi layýkýyla yerine getirmek ve Erciyesspor’u baþarýya taþýmak istiyoruz. Ýyi bir kadro kurduk ve bu kadro ile ligde zirve mücadelesi yapacaðýz” diye iddialý sözler sarfetti.. Artýk, gözler onlarda ve elde edilecek sonuçlarda !.

36


FUTBOL

SPORTiF

Kayseri Erciyesspor, yeni sezonda yeni isimler ile ligde devam edecek. Kaleci Yusuf baþta olmak üzere Osman, Ýlker, Kamil, Burhan, Kazým gibi isimler ile yollarýný ayýran MaviSiyahlýlar, kadrosuna yeni isimleri kazandýrdý. Yeni transferler hakkýnda dergimize bilgi veren K.Erciyesspor Genel Menajeri Erdem Kemaloðlu, “8 transferimiz var. Yimpaþ Yozgatspor’dan Fatih ve Mustafa Ümit Temel, Araklýspor’dan Selçuk Vural, Kahraman Maraþspor’dan Taylan Eliaçýk, Etimesgut Þekerspor’dan Evren Turhan, Beþiktaþ’tan Kenan Özer, Kýrýkkale spor’dan kaleci Onur Okan Topaloðlu, Kamerun’dan Njock Emmanuel ile sözleþme yaptýk” dedi.

37

Genel Menajer Kemaloðlu, bir yabancý futbolcu almayý düþündüklerini de dile getirerek, “Geride kalan sezon Gaziantepspor’a kiralýk olarak giden tecrübeli futbolcumuz Ýlhan Özbay da yeniden takýmýmýza döndü. Yaptýðýmýz transferler ile gücümüze güç kattýk. Ýnanýyorum ki, yeni sezonda çok daha güçlü ve iddialý koruma geldik. Ligde baþarý için mücadele vereceðiz” dedi. Kemaloðlu, Kayseri halkýndan ve Erciyesspor taraftarýndan tam destek istediklerini de söyleyerek, “Ýnþallah, yeni sezonda, Kayseri spor camiasýna yaraþýr bir takým olacaðýz. Ancak, herkesin de desteðini istiyoruz” þeklinde görüþ belirtti..

Kayseri Erciyesspor

BiSMiLL AH DEDi

Sportif


FUTBOL

Kayseri Erciyesspor

SPORTiF

Merhabalar Kemal Dulda... SPORTÝF Dergisi adýna seninle bir söyleþi yapmayý uzun süredir planlýyordum ama kýsmet bugüne imiþ. Öncelikle seni, okurlarýmýza kýsaca tanýtalým.. Merhaba.. Saðolun. Beni hatýrlamanýz bile önemli. Kendimi tanýtmaya gelince, 1977 Kayseri doðumluyum. Lise mezunuyum. Futbola 1994 yýlýnda Kýlýçaslan Yýldýzspor'da baþladým. Ýlk antrenörüm Þemsettin Atasun'dur. Yetiþmemde büyük rolü olmuþtur. Kendisine müteþekkirim. Erciyesspor'da 1995-96 sezonunda ilk profesyonel imzamý attým. Evli ve 2 çocuk babasýyým. Eþim Zeynep ile 2000 yýlýnda evlendik. Buðrahan ve Güler adlarýnda biri oðlan ve biri de kýz iki çocuk sahibiyim. Mutluyum.

Sportif

Daha sonrasýnda seni Hatayspor formasý altýnda izlemiþtik.. Erciyesspor'da ve sonrasýnda Kayserispor'da niçin kalmadýn ? Bizim Hatayspor'a gidiþimiz tam bir film... Bildiðin gibi o dönemde Hatayspor'da Yunus Altun'un yýldýzý iyice parlamýþtý ve Kayserispor bu golcü oyuncuyu çok istiyordu. Bizi yani beni, Erdinç Yavuz, Gökmen ve Gazi'yi Yunus Altun'a karþýlýk Hatayspor'a takas olarak verdiler. Bir Yunus Altun'a karþýlýk tam 4 oyuncu artý 150 milyar ve Hatayspor Kulübünün Hacý Boydak tarafýndan silbaþtan yeniden restore edilmesi karþýlýðýnda gitmiþtik. Yunus böylece Kayserispor'lu oldu biz de Hatay'lý.. Kayseri’de kalmamýz mümkün olmadý..

38


FUTBOL

SPORTiF

Hatayspor'da iyi maçlar çýkarttýnýz tabii... Sonrasýnda neler oldu ? Evet... Hatayspor'da çok güzel maçlar çýkarttýk.Bu takýmda tüm gözler üzerimizdeydi.Hatayspor o sezon iyi bir çýkýþ yakalamýþtý. Erdinç ve ben o sezon neredeyse tüm maçlarda yer aldýk. Ýstikrarýmýzý her maçta koruduk. Tabii Kayseri gözümüzde tütüyordu. Gelen teklifi deðerlendirerek Erdinç Yavuz ile ben daha sonra Hacýlar Erciyesspor'a geri döndük. Hacýlar Erciyesspor'da üçüncü ligde þampiyon olduk. 2. Ligde play-off oynadýk.Hacýlar Erciyesspor'dan 12 kiþi ve Teknik Direktör Mehmet Bulut ile birlikte topluca Kayserispor'a alýndýk. Ama çoðumuz takýmda oynama þansý bulamadýk. 2002-03 sezonunda Konyaspor'a gittim. Devre arasýnda gerçek yuvamýz Hacýlar Erciyesspor'a tekrar dönüþ yaptým. Seni en çok etkileyen antrenörler kimlerdi ? Erol Servet Baðlar... Çünkü, araþtýrýcý ve gençleri vitrine çýkartýcý bir yapýsý var. Hatayspor'da oynarken Yücel Ýldiz bize çok güvenirdi.Tecrübeli isimleri deðil, bizi yani gençleri oynattý ve sonuçta kazanan o oldu.

Takým içinde en çok anlaþtýðýn veya takýldýðýn kimdir ? Tartýþmasýz Ramazan Durdu... Ramazan hem takým arkadaþým, hem de en iyi anlaþýp sevinçlerimi dertlerimi paylaþtýðým kankamdýr. Kemal biraz futboldan uzaklaþalým istersen ? Baþka þeyler konuþalým... Tabii... Ne istersen sorabilirsin abi. Ben açýk konuþmayý severim...Yani gizleyecek þeyim pek olmaz.

Baba olmak nasýl bir duygu Kemal ? Ýþte bu tarif edilemez...En güzel mutluluk.

Kayseri Erciyesspor

Hacýlar Erciyesspor'da þampiyonluklarý tatmýþ birisin..Peki bu nasýl bir duygu ? Aboo... Tarif edilemez abi. Hacýlar Erciyesspor (sonra Kayseri Erciyesspor) üst üste 2 yýl þampiyon olduðunda ve Süper Lig'e çýktýðýnda o takýmda forma giyen iki kiþiden biri bendim. Diðeri de takým arkadaþým Ramazan Durdu.

Peki Buðrahan'ýn futbolcu olmasýný ister misin ? Abi. Ben futbol sayesinde ekmeðimi kazandým ve kazanmaya da devam ediyorum. Eðer oðlumda bu yetenek varsa, neden engel olayým ki ? Tabii spor yapmasýný isterim. Ya kýzýn Güler, bir futbolcuyla evlenmek isterse nasýl karþýlarsýn ? Bekir abi... Kýzým, evlenmek istedikten sonra benim bir þey söylememin pek faydasý yok.. Cevabý tek kelime : Ayýrým yapmaz derhal veririm. Peki, kamp ve maçlar dýþýnda þöyle ailece sinemaya gidebiliyor musunuz ? Ýþte onu çok istememe raðmen yapamýyorum. Kýzýmýz küçük. Özel takýntýlarýn var mý ? Genelde evde nasýl vakit geçiriyorsun ? Özel bir hobim yok. Ailemle ilgilenmek benim için çok daha önemli.Oðlum Buðrahan ile birlikte TV'de maç izlemeyi severim.

39

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Baþarý için SAYGI Eþinin maç izlerken tepkisi genelde nasýl oluyor ? Bazen "Yeter artýk. Hep maç hep maç..Biraz da baþka þeyler izleyelim" dediði oluyor yani. Peki maçlarýna geliyorlar mý ? Havalar iyi olduðunda maçlarýmýza gelip izlerler. Babam ise açýk tribüne hastadýr. Gider, maçý oradan taraftarlarýn arasýndan izler.

Kayseri Erciyesspor

Kemal, tekrar futbola dönelim istersen... Yýllarýný futbola veren bir oyuncu olarak Türkiye liglerini nasýl buluyorsun ? Bence sponsorluk olayý artarsa, kalite de artar. Liglerimiz üst düzey deðilse kötü de deðil. Futbolu býraktýktan sonra geleceðe yönelik hedefin nedir Kemal ? Yaþ artýk 31 oldu. Futbolu býraktýktan sonra Teknik Direktörlük veya Menajerlik gibi bir alanda Kayseri ve Türk futboluna hizmeti sürdürmeyi düþünüyorum. Takip ettiðim kadarýyla Kayseri ve çevresinde çok sayýda yetenekli genç var. Onlarý futbolumuza kazandýrmak üzerine çalýþabilirim yani. Unutamadýðýn bir maç var mý ? Erciyesspor'da oynarken ilk þampiyonluðumuz...Biz Elazýð Fýrat Üniversitesi ile 1-1 berabere kaldýk. Þampiyonluk için o sezon çekiþtiðimiz K.Maraþspor'un kaybetmesiyle de biz þampiyon olduk. O maçý asla unutamam... Kemal Dulda, genç futbolcu adaylarýna tavsiyelerin nelerdir ? Öncesinde disiplinli bir hazýrlýk... Ýþe saygý, baþarýya giden en önemli yol... Çalýþmalý, yýlmadan çalýþmalýlar.

Sportif

40


FUTBOL

SPORTiF

Kayseri Erciyesspor iyi baþladýðý bir sezonu istediði yerde tamamlayamadý. Sana göre bunun nedeni nedir ? Evet Bekir abi.. Tüm çabalarýmýza ve istememize raðmen ligi ilk altý takým içerisinde tamamlayamadýk. Sezona çok iyi girdik. UEFA Kupasý'nda tur atladýk. Atletico Madrid maçlarýný farklý kaybediþimiz bizim için tam bir yýkým oldu. Devre arasýnda kaptanýmýz Ýlhan Özbay'ýn gidiþi ve takviyenin olmayýþý da bizim en azýndan play-off grubuna kalmamýza engel teþkil etti sanýrým. Yeni sezon için düþüncelerin nedir ? Erciyesspor bu dönem arzuladýðý hedefi yakalar mý ? Ýþ bana kalsa en iyisini yapmayý isterim tabii ki. Transferde kim alýnacak, kim gidecek netleþmiþ deðil... Teknik Direktörümüz Mehmet Bulut ve ekibinin kendilerine göre bir planlarý mutlaka vardýr. En iyisi biz bu sorunun cevabýný zamana býrakalým..

41

Röportaj: Bekir DEMÝRAÐ

Peki bu zaman süreci içinde Milli takýmlara hiç çaðýrýldýn mý ? 1996 yýlýnda Ümit Milli takýmýnýn aday kadrosuna ismen davet edildim. Baþka da olmadý.

Peki Kemal... SPORTÝF Dergisi aracýlýðý ile taraftarlara ve spor kamuoyuna iletmek istediðin herhangi bir mesajýn var mý ? Kayseri'nin spor içerikli tek dergisi olan SPORTÝF'in her sayýsýný beðenerek okuyor, bir sonraki sayýsýný merakla bekliyorum. Sporseverlerimizden isteðim tek þey, baþarý için bizlere gereken tribün desteðini asla esirgememeleri. Kayseri'de sosyal yaþamýn bir parçasý da spor. Gelsinler, maçlarýmýzý centilmence izlesinler.

Kayseri Erciyesspor

Kemal, defans mevkiinde oynuyorsun.. Rakiple hep karþý karþýyasýn. Kýrmýzý kart alýþkanlýðýn var mý? Öyle bir alýþkanlýk yok. Ben adama deðil, topa hamle yaparým. Futbol yaþantým boyunca 1 kez kýrmnýzý kart gördüm. O da GASKÝ Spor maçýydý. Gole giden oyuncuyu yere indirdiðimden dolayý kural gereði direkt kýrmýzý kartla cezalandýrýlmýþtým. O dönemde Teknik Direktörümüz Fehmi Kuþ idi.

Bu güzel söyleþi için çok teþekkürler Kemal.. Sana ve takým arkadaþlarýna baþarýlar. Asýl ben teþekkür ederim Bekir abi... Bana bu röportaj fýrsatýný verdiðiniz için þahsýnýza ve tüm dergi çalýþanlarýna sonsuz teþekkürlerimi sunuyor ve yayýn hayatýnýzýn uzun süreli olmasýný diliyorum. SPORTÝF gerçekten de okunmaya deðer bir dergi. Kayseri'miz ve sporu seven, oynayan bizler için bu dergi iyi bir þans...

Sportif


TESiS

SPORTiF

Kayseri Erciyesspor

Referans belediye Melikgazi, yine icraatlarý ile örnek gösterildi…

Önce alt yapý Melikgazi Belediyesi’nce yapýmý gerçekleþtirilen Hürriyet Alt Yapý Spor Tesisi, muhteþem bir törenle hizmete sunuldu. Melikgazi Belediye Baþkaný Memduh Büyükkýlýç, açýlýþ töreninde örnek bir tesisi hizmete sunmanýn keyfini yaþadýklarýný belirterek, “Sporda önemli olan alt yapý yatýrýmlarýdýr. Bu her alan için önemlidir. Bir konu ve çalýþmada alt yapýnýz yoksa o iþte mutlaka dýþa baðýmlýsýnýzdýr. Spor da da bu önemlidir. Baþarýlý, dinamik ve kabiliyetli gençleri keþfetmenin ve onlarý kazanmanýn yolu bu tür semt ve bölgesel spor tesislerinin yapýlmasýdýr” dedi.

Spor camiasý tesislerde buluþtu…

Sportif

Alt Yapý Spor Tesisi’nin açýlýþýna Devlet Bakaný Murat Baþesgioðlu, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kayseri Milletvekilleri Yaþar Karayel ile Ahmet Öksüzkaya, Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki, Melikgazi Kaymakamý Nusret Dirim, Kocasinan Belediye Baþkaný Bekir Yýldýz, Ýl Müdürleri, Belediye Daire Müdürleri, Mahalle Muhtarlarý, Spor Yazarlarý, Sporcular, Erciyesspor Yöneticileri, Kayserispor Baþkaný Recep Mamur ve yöneticileri ile çok sayýda vatandaþ iþtirak etti.

42


SPORTiF

Forma ve Halý hediyesi.. Saygý duruþu ve istiklal Marþýnýn okunmasý ile baþlayan törende Melikgazi belediye Baþkaný Memduh Büyükkýlýç, Bakan Murat Baþesgioðlu’na yöresel dokuma olan el halýsý hediye etti. Erciyes Spor Yöneticileri ile protokole isimleri yazýlý birer forma hediye ettiler. Açýlýþ sonrasý alt yapý sporcularý ile sohbet eden Bakan Murat Baþesgioðlu, penaltý atýþlarý yaptý ve tesisleri gezerek bilgi aldý.

Kayseri Erciyesspor

Bakan, hayran kaldý

TESiS

Proje hazýrlandý ! Devlet Bakaný Murat Baþesgioðlu, Bakanlýk olarak 9-15 yaþ grubu çocuklarýn kabiliyetli olduklarý yetenekleri öðrenmek ve onlarý bu yönde eðiterek yetiþmelerini saðlamak amacý ile çalýþma yaptýklarýný belirterek, bu çalýþma ile çocuklarýn spor, sanat ve müzik branþlarýndaki yeteneklerini tespit edilerek bu yönlerde eðitim almalarýný amaçladýklarýný böylece çocuklarýn yaþama daha iyi bakabileceklerini ve iþ hayatýnda da baþarýlý olabileceklerini kaydetti.

Bakan teþekkür etti ! Bakan Murat Baþesgioðlu, Melikgazi Belediyesinin bu çalýþmasýnýn yerel yönetimlere örnek teþkil ettiðini bakanlýk olarak hazýrladýklarý projenin Melikgazi Belediyesi’nce uygulanmýþ olarak görmekten son derece mutlu olduðunu ve emeði geçenlere teþekkür eteðini sözlerine ekledi.

43

Sportif


YORUM

SPORTiF

80'Li Y ILLAR V E KAYSERiSPOR'UN Ç ÖKÜSÜ 1979-80 Sezonunda Kayserispor 1.ligden 15. Ama Kayserispor tarihinde bir kara leke sýrada yer alarak küme düþmüþtü. Gerçi bir çok olarak tozlu raflarda yerini aldý. Gerçi bu konuya kiþi bu düþüþün neye mâlolacaðýný tahmin ede- hiç girmek istemezdim. Ama hani bir kýrýlma mezdi. Nede olsa Kayserispor büyük kulüptü ve noktasý olur ya. Ýþte Kayserispor'un kýrýlma nokne þekilde olursa olsun 1.lige çýkardý. tasý bu maç oldu. Karanlýk bir döneme bu maç ile Ýlk düþtüðümüz sene 5. Sonraki sene ise girilmiþ oldu. Yine birilerinin dediði gibi adalet Mersin Ý.Y.nun ardýndan 2.sýrada tamamladýk. her zaman er ya da geç tecelli eder. Evet tecelli 82-83 sezonunda 3. olmuþtuk. Takip eden etmiþti. Çok geçmeden 1987-88 sezonunda sezonda yine ligi 5. bitirdik. 1984-85 sezonunda Fehmi Kuþ'un hocanýn gayretleri ile takým güç Kayserispor Konyaspor'un önünde Þampiyon bela ligi 7.bitirdi. Sonraki sezon. 1988-89 sezonu olarak ligi tamamladý. 1985-86 sezonunda çileli bir sezon oldu. Þampiyonluk hayalleri ile Kayserispor ligin en fazla transfer harcamasý baþlayan takým ligi son sýrada tamamlayarak yaparak (500 Milyon Lira) lige baþladý. Hayrettin 3.lige düþtü. Hemde ne düþüþ. Polatlýspor bile Gürbüzoviç ve Branko Bojnak kadroya dahil edi Kayseri'de Kayserispor'a 5 attý.. 3 sezon önce Kayseri'de 0-4 yenillerek Jenei ve Constantin'den sonra erek ligde býrakmýþ olduðumuz gelen ilk yabancýlarýmýz oldu. Þekerspor (1-1) beraberliði aslýnda Balýkesirspor'lu Tayfun Demirci tam bir ibretlik maçtý. Maçýn hakemi Galatasaray'ýn elinden gece yarýsý (hiç unutmam) Kayseri'li hakemdi. 3 kaçýrýlarak Kayserispor'a imza metre dýþarýda düþen Þekerspor'lu attýrýlmýþ ve bu futbolcu sezonun en oyuncuya yapýlan hareketi penaltý ile flaþ transferi olarak kayýtlara cezalandýrmýþtý. Yýllar sonra o güngeçmiþti. Zamanýn yöneticileri Kayserispor'un ligi ilk beþ içinde lere döndüðünde hatalý bir karar verdiðini itiraf etmiþti. O sezon bitireceklerini sýk sýk tekrarlýyorlardý. Kayserispor bir tarihi rekora da imza Daha ilk maçýmýzda Fenerbahçe'ye Ayhan BAYNAL atmýþ ve 8 Teknik Direktör deðiþik3-2 yenilerek lige baþladýk. ayhan.baynal@hotmail.com liði yaþamýþtý. Bazý hocalar 2 defa Ýþte bu maðlubiyetten sonra bir görev almýþ ve bazý maçlara futboldaha kendimizi toparlayamadýk. Sezon sona erdiðinde Kayserispor ligin sonuna cular hocasýz çýkmýþtý. Yani durumumuz içler demir atmýþtý. Sezon sonunda Kayserispor tekrar acýsý idi. Deplasmana gidecek parasý olmayan bir alýþýlaný yapmýþ ve geldiði yere dönmüþtü. takým. Futbolculara yemek için et vermeyen Birilerine göre gerçek yuvasýna... kasaplar. 3.sýnýf futbolcular ile kurtuluþ 1986-87 sezonunda elindeki kadrosunu boz- mücadelesi. Kýsaca kara günler. Neticede madý. Mehmet Haymanalý baþkanlýðýnda iyi bir Kayserispor'un 2.ligeden 3.lige düþüþü. Yaþý 40 mücadele etmesine raðmen Adana D.S’un civarýnda olanlarýn unutmak istediði yýllar. þampiyonluðu ile sona eren ligde K.Maraþspor'un 1989-90 sezonunda 3.ligdeki ilk sezonumuzardýndan 3.sýrada bitirdik. Ama ne bitiriþ. Arkada da hayal kýrýklýðýna uðradýk. Galatasaray'ý, þaibeli bir Þekerspor maçý vardý.. Günlerce Fenerbahçe'yi, BJK'yý seyreden taraftarlarý, gazeteler bu maçta bir þeyler olacaðý yazdý. Elbistanspor'u, Besnispor'u, Ýslahiyespor'u Þekerspor 2-0 galibiyetinde bile küme düþüyor- Sahilspor'u izliyordu. Ne taraftar taraftarlýðýný, du. Ligde kalmasý için en az 3 farklý yenmesi Ne Kayserispor'u Kayserispor'luðunu yapabiliyorgerekiyordu. Maç Kayseri'de Kayserispor'un 4-0 du. Hani derler ya zor yýllar. Öyle maçlar oynadýk maðlubiyeti ile sona erdi. Bayburtspor küme ki toprak sahalarýn oynadýðý 3.sýnýf ilçelerde düþtü. Bayburtspor, TFF’na maçýn þike olduðunu maçlara çýktýk. Yedekleri bile olmayan bir iddia etti. Zamanýn Federasyonu Kayserispor'u Adýymanspor'a kalecisini forvet olarak oynattýðý küme düþüremedi. Ama Bayburtspor'u haklý maçta kaleciden dönme santraforun attýð gol ile buldu ve küme düþmesini iptal etti. Bunun maðlup olduðumuz maçlar. Evet zor yýllar. Hatay'ýn þampiyon olduðu Türkçesi Kayserispor'un þike yaptýðý resmen olmasa bile ima edilmiþti. Maçý Kayserispor for- sezon Kayserispor, Aksarayspor'un ardýndan ligi masý giyen bazý futbolcularýn sattýðý söylendi. 3.bitirmiþti. Kýsacasý boyumuzun ölçüsünü (Devam edecek) almýþtýk. Hemde ne alýþ. Hiçbir zaman kanýtlanamadý.

Sportif

44


ASKF

SPORTiF

Haziran ayý içerisinde yapýlan Genel Kurul sonrasýnda Musa Soykarcý, yeni ekibiyle göreve layýk görüldü.. Yönetimde 18 isim bulunuyor..

K

ayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Seçimi yapýldý. Mevcut Baþkan Musa Genel Baþkan: Musa Soykarcý Soykarcý’nýn tek liste ile girdiði genel kurulda, Genel Sekreter: Hayri Naziksoy delegelerin büyük bir bölümünün oyunu alan Soykarcý, Genel Bþk. Yrd: Rýfat Pakkan (Sportif Ýþl) yine baþkan seçildi. Musa Uðurlu (Eðitim) üyükþehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapýlan genel kurulda, Kayseri Amatör Spor’unun baþarý Mustafa Usta (Teþkilat) çýtasýný yükseltmek adýna Þevki Dursun (Mali Ýþl) yoðun bir çaba sarfedeceklerini Burhan Özýþýk (Sosyal Ýþl) dile getiren Soykarcý, yaptýðý Mali Sekreter: Mehmet Özdemir konuþmasýnda genel kurul Eðitim Sekreteri: Orhan Özaktý delegelerinin büyük alkýþýný Yönetim Kurulu: Mükremin Çepni aldý.. eni yönetimi ile Kayseri Mustafa Korkmaz sporu için çalýþmalara Yaþar Ekincioðlu koyulacaklarýný ifade eden Vedat Arýkan Soykarcý, genel kurul delegelerAhmet Þerbetci ine layýk bir çalýþma temposu Mahmut Polat sergileceklerini ifade etti. Soykarcý, futbol haricinde Ali Paþa Küçükçakmak Hentbol, Atletizm, Kayak, Boks, Savunma Sporlarý, Ali Rýza Karakullukçu Basketbol, Voleybol, Güreþ, Yüzme ve Okçuluk branþlarý için de özel çalýþmalar yapacaklarýný söyledi. Mustafa Kurra

iÞTE YöNETiM KURULU

B

Y

Sportif

46


SPORTiF

ASKF

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Baþkaný Musa Soykarcý, hedeflerini SPORTÝF'e anlattý. Baþkan Soykarcý, amatörün yüzünü güldürecek çalýþmalar yapacaklarýný söyledi.. Önce Argýncýk Stadý

E

n büyük hedeflerinin Argýncýk Stadý'ný Sentetik Çim Saha olarak Kayseri amatörünün hizmetine sunmak olduðunu dile getiren Soykarcý, "Yýllardýr toz toprak içerisinde Argýncýk'ta mücadele veren Kayseri amatör futbolunu, bu olumsuz tablodan bu dönem kurtaracaðýz. Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü ile ortak yürütülen çalýþma neticesinde önümüzdeki günlerde Argýncýk Stadý'nýn çimlenme iþine baþlanacaðýný umut ediyorum. Gençlik Spor Genel Müdürlüðü bünyesinde yaptýðýmýz giriþimler olumlu cevap buldu. En büyük hayalýmýz olan Argýncýk Stadý'nýn çimlenme iþini bu sezon yapmak istiyoruz" dedi..

Sýrada Seminerler..

A

yrýca, ligler baþlamadan önce çok ciddi bir biçimde Eðitim Seminerleri düzenleneceðinin de altýný çizen Kayseri ASKF Baþkaný Musa Soykarcý, "Bütün kulap yöneticileri ve antrenörleri eðitim seminerine katýlýp, yeni sezon için düþüncelerini ve isteklerini dile getirecek. Eðitim uzmanlarý da, kulüp yetkililerine gerek oyun kurallarý gerekse yeni yönetmelikler hakkýnda kati bilgiler verecek. Böylece liglerimizin daha ciddi bir ortam içerisinde yürütülmesine ön ayak olacaðýz" diye konuþtu.

Yardýmlar sürecek..

S

oykarcý, 10 ana branþ belirlediklerini ve bu branþlarýn da ayaða kalkmasý için Kayseri ASKF Yönetim Kurulu'nun vargücü ile çaba sarfedeceðini de dile getirerek, "Elbette yeni dönemde yine malzeme yardýmlarý olacak. Kulüplerin yapýlanmasýnda yine ASKF olarak üzerimize düþeni yapacaðýz. Ancak unutulmasýn ki, burada en büyük görev kulüp baþkanlarý ve antrenörlerine düþmekte. Yeni dönemde Kayseri amatörünün yükselmesi adýna herkes üzerine düþen görevi yerine getirmeli. Aksi taktirde, bizlerin de yaptýðý uðraþlar sonuçsuz kalabilir. Biz Kayseri ASKF yönetimi olarak daima kulüplerimiz yücelmesi için maddi ve manevi desteklerimizi sürdüreceðiz" þeklinde görüþ belirti..

47

Sportif


HAKEM

SPORTiF

100 Böcek 1 Çiçek...

Kayseri’nin tek bayan futbol hakemi

SEVGi ÖLKER Sportif

48


HAKEM

SPORTiF

Sayýn Sevgi Ölker... Sizinle taa ilk sayýlarýmýz için röportaj yapmak istiyordum ama kýsmet bugüne imiþ... Öncelikle sizi sporseverlere bir tanýtalým ne dersin ? Bekir bey... Saðolun. Lig maçlarýnýn yoðun temposu içinde sizlerle görüþme imkâným pek olmadý. Sezon bitti, artýk rahatça konuþabiliriz. Ben 1980Kayseri doðumluyum. Fatih Ýlköðretim Okulu ve Mustafa Yazar Ýlköðretim Okulunda okudum. Daha sonrasýnda Þeker Lisesi'ni , en son olarak da Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu'nu bitirdim. Spora Ýlköðretim 4 sýnýfta okurken atlet olarak baþladým. Þeker Lisesi atletizm takýmý olarak Antalya'da yapýlan yarýþmalarda Dünya 3. olduk. Þeker Lisesi Müdürü Yüksel Güngören'in teþvikiyle ve antrenörümüz Sn. Süleyman Altýnoluk'un da özverili çalýþtýrmasýyla da iyi yerlere ulaþtýk. Yani sporun içinden geliyorsunuz... Sporun ana dalý atletizmden ? Evet evet... Sporla atlet olarak tanýþtým. Lise'de okurken Dünya üçüncüsü oluþumuz bende farklý duygular uyandýrdý ve sonuçta severek izlediðim futbol branþýnda hakem olmayý kararlaþtýrdým. Ýl Hakemliði sonrasýnda Klasman Hakemi oldum. Hakemliðe Kadriye Hopur arkadaþým ile baþladýk, sonralarý o býraktý. Geçtiðimiz yýllarda da Gonca Cengiz arkadaþý mýzla Bölgemiz'in bayan hakemleri olarak görev yaptýk. Peki Sevgi haným, erkek futbolculara hakemlik... Nasýl bir duygu ? Ben sahada görevimi en iyi þekilde yapmaya çalýþýr ve en az futbolcular kadar koþarým. Sahadakilerin erkek veya kadýn olmasý birþeyi deðiþtirmez. Ben gördüðümü çalmaya çalýþýrým sonuçta. Saha içinde herhangi bir baský yada telkin hissediyor musun ? Hani zaman zaman denir ki "Elinin hamuruyla" ? Hayýr...Belki þaþýracaksýn ama, çok rahatýmdýr. Bayanlarýn sadece mutfakta deðil, hemen her alanda becerikli olduklarýný göstermek isteðim daha aðýr basýyor.

49

TFFHGD Kayseri Þubesi'nin tek bayan hakemisin. O kadar insanýn içinde tek bayan olarak bulunmak sende nasýl bir duygu oluþturuyor ? Hakem arkadaþlarýnýn yaklaþýmý nasýl ? Hakem arkadaþlarýmla diyalogum her zaman iyidir. Beni içlerinden biri olarak gördüler ve öyle kabullendiler. Hemen her konuda yardýmcý olurlar yani. Özellikle de Galip Bitigen ve Yaþar Karaca hocalarýmýn bana destekleri ve emekleri çoktur.. Trabzon'daki bir maçta futbolcunun birinin sana "Yenge " diye hitap ettiði doðru mu ? Evet. Trabzon'da yardýmcý hakem olarak görev yaptýðým bir maçta birinin bana öyle dediði gazetelerde de haber oldu. Klasman hakemi de oldun. Ýlk gittiðin maç hangisiydi, hatýrlýyor musun ? Klasmanda ilk maçým deplasmanda Gaziantep GASKÝ Spor'un bir maçýydý. Gaziantep'te idi.. Ýzin verirsen biraz da özel yaþamýndan bahsedelim Sevgi Haným ? Öncelikle þunu öðrenelim.. Senin Futbol Hakemliði yapmanaailen nasýl bakýyor ? Kendilerinden "Kýzým hakemlikle iþin ne ?" türünden herhangi bir baský geliyor mu ? Hayýr böyle bir baský veya hakemlik yapmamam konusunda bir telkin yok. Hatta yardýmcý dahi olurlar. Ailem çoðu maçýmý gelip izler. Ama ben genelde onlara hep þaþýrtmaca yapmayý severim. Maçým Sümer'de ise, Argýncýk'da, Argýncýk Stadý'nda ise Atatürk Dýþ Saha'da diye atlatýrým. Ailem dedin de... Kaç kardeþsiniz Sevgi haným ? Ohooo. Bizde kardeþ çok Bekir bey... 5'i kýz 2'si erkek tam 7 kardeþiz. Babam serbest meslek sahibi. Annem ev hanýmý. Ama zaman zaman onun "Ben seni çanta ile görmekten býktým, ama sen býkmadýn bir türlü" diye serzeniþleri ile karþýlaþtýðým olur. Mutfakla aran nasýl peki ? Ýyi yetiþtiðimi söyleyebilirim. Hemen her yemeði yaparým. Baþkalarýnýn yaptýðý yemekleri de kolay kolay beðenmem. Yemeklerim lezzetlidir..

Sportif


HAKEM

SPORTiF

Hakemlik mi zor ev hayatý mý zor ? Öncelikle þunu söylemek isterim ki, ev iþlerinde hayli hamarat ve becerikliyimdir Bekir bey. Elbette sporu da ev iþlerini de severek yapýyorum. Benim iþim hakemlik.. Ve bu iþimi de en iyi þekilde yerine getirmenin gayreti içerisindeyim. Ev iþlerini de seve rek yapýyorum. Elbette hakemlik zor.. Çünkü, onlarca insanýn sorumluluðunu taþýmak kolay deðil.. Peki ufukta evlilik var mý ? Henüz öyle birini bulamadým. Hakemlik dýþýnda nelerle uðraþýrsýn ? Genelde ev iþlerini seve rim. Herhangi bir koleksiyon yapýyor musun ? Lise'de okurken peçete kolleksiyonum vardý. Sinemaya gitmeyi, müzik dinlemeyi ve ara-sýra da kitap okumayý pek severim. En son hangi kitabý okumuþtun ? Turgut Özakman'ýn "Çýlgýn Türkler" kitabýný okudum ve çok beðendim.Ha bir de "Martý" adlý bir kitap. Bir bayan olarak modayý takip eder misin ? Spor giyinmeyi ve olduðum gibi görünmeyi severim. Takýntým yok. Ya süslü takýlar, makyaj ? Süslenmekten inanýn hoþlanmam. Temiz- pak olmak önemli. Dedim ya daha çok yakýþaný ve spor giyinmekten hoþlanýyorum. Çünkü bence çok rahat. Tekrar hakemliðe dönelim istersen.. Ne zamana kadar sürecek bu iþ ? Yapabildiðim kadar yapmak niyetindeyim. Þu an için bir sorun yok yani. Ýþimde en iyi yere gelmek isterim tabii ki.

Sportif

Üst klasman hakemi olabilecek misin ? Bu biraz zor Bekir bey. Nedeni de, Kayseri'de tek bayan hakem oluþum, benim yükseliþimi diðer bölgelere göre engelliyor gibi hissediyorum. Ankara, Ýzmir veya Ýstanbul'da olsam, daha ön planda ve göz önünde olurdum belki. Peki Sevgi.. Herhangi bir maçýnda hata yaptýðýný anladýðýn zaman rahatsýzlýk hisseder misin ? Tabii.. Eðer sonucu etkileyen bir hata yapmýþsam rahatsýz olurum. Ýstem dýþý yaptýðým bir düdükten dönemeyeceðim gerçeði de ortada. Hata yaparsam üzülürüm. Amatör liglerde bir çok maçta görev alýyorsun. Futbolcular kurallarý bili yorlar mý bari ? Ýlimizdeki hemen tüm liglerde ve kategorilerde, tabii bunun yanýnda PAF Ligi ve Süper Gençler Ligi maçlarýnda da görev alýyorum. Özellikle 2. Amatör Küme'de futbol kurallarýný bilmeyen sporcu ve yönetici o kadar çok ki !.. Hem kural bilmiyorlar, hem de öðrenmek gibi bir çabalarý yok. Onlara kalýrsa, her þeyi en iyi sadece onlar biliyor (!) Maç sonlarýnda tepki aldýðýn oluyor mu ? Küfür yada hakaret filan oluyor mu? Yok..Yok. Böyle birþeyle hiç karþýlaþmadým. Hatta bayan olduðum için davranýþlarýnda gayet ölçülüler diyebilirim. Zaman zaman hararetli anlar oluyor ama genel de futbolcularýn tutumu normal.. Ýþini severek yapýyorsun yani ? Evet severek yapýyorum. Açýkçasý bu iþi daha da çok sevmeye baþladým galiba. Peki kendini hemcinslerin için bir sembol olarak görüyor musun ? Hayýr görmüyorum. Ama benim iþime yani futbol hakemliðine talip yeni isimler aramýza katýlýrsa çok

50


HAKEM

SPORTiF

Sence iyi bir hakem misin ? Hakemlere yapýlan eleþtirileri haklý bulduðun oluyor mu ? Onun kararýný ben deðil, sporsever hemþehrilerim verir. Ben kendimi beðenmiþ olabilirim. Önemli olan, neticeye tesir edecek hatayý yapmadan bir maçý tamamlamamdýr. Ben buna bakarým. Eðer Ýl Hakemliðinden Klasman Hakemliði'ne çýkmýþsam, bende mutlaka bir þeyler var demektir. Bizde kaybedilen maç sonrasýnda en kolay iþi, suçu hakemlere yüklemek oluyor. Hakem arkadaþlarýmýn kasýtlý karar verebileceðini aklýmdan bile geçirmem. Eleþtiriler çok haksýz ve yanlýþ. Peki, Türk hakemliðini baþarýlý buluyormusun ? Ýnanýn son yýllarda çok aðýr eleþtiriler alan bir meslek.. Halbuki, ben hakemlerin maça ön yargý ile yada kafasýnda olumsuz bir düþünce ile çýktýðýna inanmýyorum. Türk futbolu için hakemlerimize güvenilmeli ve kararlarýna saygý duyulmalý. O zaman baþarý çýtasý daha da yükselecektir..

Röportaj : Bekir DEMÝRAÐ

memnun olacaðýmý da söylememde yarar var. Bölgemizde bayan futbol hakemi sayýsý artarsa iyi olur.

Dergimiz SPORTÝF aracýlýðýyla ileteceðin herhangi bir mesaj var mý ? Hemþehrilerimden tek isteðim, sahalarda görev yapan hakemlerimizin de herhangi bir insan gibi hata yapabileceklerini kabul etmeleri. Küfürle, þiddetle bir yere varýlmasý mümkün deðil. Derginiz aracýlýðýyla tüm sporseverlere sevgilerimi ve saygýlarýmý, esenlik dileklerimi iletiyorum. Bana bu fýrsatý verdiðiniz için de baþta sana ve dergi çalýþanlarýna teþekkürler. Derginiz gerçekten de çok güzel... Severek ve beðenerek okuyorum. Ben de teþekkür ediyor, baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum Sevgi haným...

Kayseri’nin en çok sevilen, takip edilen tarafsýz, gerçekci, tek SPOR gazetesi.. Asparagas deðil,

Tiryakimiz olacaksýnýz

reel haberleri okuyun.. Kayseri Tempo Gazetesi, her gün bayilerde..

51

Sportif


TURNUVA

SPORTiF

Teknik Direktör Fehmi Kuþ adýna futbol turnuvasý düzenlendi..

Teknik Direktör Fehmi Kuþ adýna düzenlenen futbol turnuvasýnda mutlu sona Veteranlar ulaþtý.. Final maçýnda Olgunlar’ý 3-1 yenen Veteranlar kupayý kaldýrdý..

F

inal karþýlaþmasý sonrasý kupa töreni yapýldý. Kupa töreninde kýsa bir konuþma yapan Fehmi Kuþ Turnuva da emeði geçen herkese teþekkür etti. Kuþ, “Bir çoðunu küçüklükten beri tanýdýðým arkadaþlarýmýn, adýma düzenlenen turnuvaya katýlmalarý beni onurlandýrdý. Hepsine ayrý ayrý teþekkür ederim. Beni bu günümde yalnýz býrakmadýlar. Zaman zaman kalplerini kýrdýðým insanlar oldu, hepsinin hakkýný helal etmesini istiyorum. Tekrar teþekkür ediyorum” dedi. Kuþ’a plaket.. illi Eðitim Müdürlüðü adýna Beden Eðitimi Öðretmeni Gökmen Baþoðlu, TÜFAD adýna Baþkan Osman Yozgat ve Aðýrnas Þimþekspor adýna Kulüp Baþkaný Mehmet Mutlu, Kayseri futbolunun ve antrenörlük dünyasýnýn gurur kaynaðý Fehmi Kuþ'a birer plaket verdiler. Katýlým plaketleri.. rdýndan takýmlara, günün anýsýna katýlým plaketleri verildi. Olgunlar'a TFF Bölge Teknik sorumlusu Ahmet Ýpek, Veteranlar'a Kayseri Hakimiyet Gazetesi Sahibi Mustafa Cengiz, Milli Eðitim'e TSYD Kayseri Þube Baþkaný Oktay Ensari, Büyükþehir Belediyesi’ne TÜFAD Kayseri Baþkaný Osman Yozgat, Basýn takýmýna Erciyesspor Eski Baþkanlarýndan Ali Durmuþ, ASKF'ye ise Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Metin Sönmez verdi. Turnuva derecesi.. urnuvanýn final maçýný 3-1 kazanan Veteranlar'a kupasýný Fehmi Kuþ verdi. Kuþ, final maçýnda kaptanlýk yapan Mustafa Türkmen’e kupasýný verdi. Turnuva ikincisi Olgunlar'a kupasýný TÜFAD Kayseri Baþkaný Osman Yozgat, Kenan Altunbaþ’a verdi. Turnuva üçüncüsü Milli Eðitim'e ise Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Recep Bulut verdi.

M A

T

Sportif

52


TURNUVA

SPORTiF

Turnuva þampiyonu Veteranlar

Olgunlar, turnuva ikincisi oldu

Veteranlar takýmý, þampiyonluk kupasýný Fehmi Kuþ’un elinden aldý

53

Turnuva üçüncüsü Milli Eðitim’in kupasýný Gökmen Baþoðlu Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Recep Bulut‘tan aldý

Sportif


YORUM

SPORTiF

GENÇLERiN Ö NÜNÜ AÇALIM.. Son zamanlarda Kayseri'den yetiþip baþka Sanki o tecrübeliler kendilerine istenen takýmlara giden oyuncu Ýlhan Parlak istisnasý baþarýyý getirecekmiþçesine de kararlýlar !.. dýþýnda hemen hemen yok gibi. Kayseri Ama sonuçta bu baþarý gelmek nedir Erciyesspor'da da durum ayný. Geçmiþ yýllarda bilmediði gibi, yaþlý þöhretler de hemen her geçin profesyonel takýmlarýmýzý, amatör kümel- sezon bir baþka kulübün formasýný giyme guruerden bile çevre illerdeki profesyonel takýmlara runu taþýyorlar. gönderdiðimiz isimler çok fazlaydý. Kayseri'den yeni dönemde birkaç oyuncu Ama Kayseri futbolunun kalitesi giderek kendilerini bu kýsýr döngüden kurtararak baþka düþtü, çevredeki profesyonel kulüplerle diyalog kulüplere gitti. Pansu Þekerspor'dan Ali Þahin, kesildi ve sonuçta da futbolcularýmýz kýsýr bir Can, Yolspor'dan Mehmet Selvi, Organize döngü içerisinde kendi dünyalarýnda Sanayispor'dan da Serkan Çýnar ve Hakan çevre kalakaldýlar (!).. illerdeki profesyonel takýmlarla anlaþtýlar. Kayseri Elektrikspor'u kapatanlar bir yerde Bence bu, gelecek için çok önemli. amatör futbolcularýn gelecekte kendilerine vitÞimdi bu gençlere düþen çok önemli bir iþ rin olarak gördükleri bu kulübü var.. Kayseri futbolunu ve futboldeðil, Kayseri amatör futboluna da cusunu baþka illerde formasýný giyeaðýr bir darbe vurdular. Þu anda cekleri takýmlarda baþarý ile temsil Kayseri amatör kümelerinde top etmek. Gerek centilmenlikleriyle, koþturan hemen hiçbir yeteneðin gerekse futbollarýyla sevilip arkadan kendini (önemli bir aracý bulamaz gelecek olan Kayserili gençlerin larsa) Kayserispor veya Kayseri önünü açmak. Dünyada en çok futErciyesspor'a atmasý mümkün bolcu ihraç eden ülke Brezilya... deðil. Çünkü, her iki kulübümüzün Siz hiçbir Brezilyalý oyuncunun hem yöneticileri hem de Teknik kural dýþý davrandýðýný, arkadan Sebahattin Direktörleri amatör liglerde tek gelecek vatandaþlarýnýn önünü maç izlemiyor. Hatta kendi PAF týkayacak kepazelikler sergilediðini DOÐAN veya Süper Gençler maçlarýna dahi gördünüz mü ? gelmiyorlar. Ben bunca yýldýr asla görmedim... O zaman olan tabii ki genç ve istikbal vaat Ülke dýþýna çýkan her Brezilyalý oyuncu önceeden yeteneklere oluyor... likle kendisinden sonra gelecek vatandaþlarýný Amatör kulüplerde yýldýz gibi ýþýldayan çoðu düþünerek futbolunu oynar. Bunun içindir ki, genç, kendilerini daha üst kategori takýmlara tüm Dünya'da Brezilyalý oyuncular baþ tacýdýr. atamadýklarýndan güneþ doðduðunda silinip Çünkü, yanlýþlarý hemen hiç yoktur, olamaz da ! Kayseri futbolunu baþka illerde temsil kaybolurcasýna sönüp gidiyorlar. Profesyonel takýmlarýmýzýn Teknik Adamlarý hazýr oyuncu sorumluluðunu üstlenen futbolcu ve teknik istiyor, genç ve istikbal vaat eden yeteneklerle adamlar da ayný düþünce içinde olmak zorunuðraþmayý düþünmüyorlar. Bu durum kulüp- dalar. Zaten bir Kayseriliye yakýþan da budur. lerimize pek tabii ki aðýr bir faturayý da Benden sonrasý tufan. Baþkalarýndan bana ne! beraberinde getiriyor. Hemen her yýl transfere zihniyeti, Kayseri futbolunu da futbolcusunu da milyon dolarlarý kuzu kuzu yatýrýyorlar. tüketir. O nedenle, Aðýrnas Þimþekspor'dan Kayseri eðer pilot il konumunu iyi deðer- yetiþip Hatayspor'da, Kayseri Erciyesspor'da, lendirebilse, futbolcu ihracýnda büyük paralar Kayserispor'da ve son olarak da Trabzonspor'da elde eder. Yapýlacak tek iþ, genç ve yetenekli yýllarca forma giyen Erdinç Yavuz'u yürekten isimleri bir potada yoðurup geleceðe hazýrla- tebrik ediyorum. Kayserili genç yeteneklere çok mak. Süper Amatör Küme'de oynayan çoðu iyi bir örnek oluþturduðu için... Kayseri’den bundan sonra çok daha fazla genç yeteneðin kýdemli ve yaþlý aðabeylerini aþýp forma giymeleri zor (!).. futbolcunun önünün açýlmasý adýna mercek Özellikle müessese takýmlarý, futbolunun altýna alýnmasýný, teknik heyetlerin özellikle son baharýna gelmiþ yaþlý þöhretleri tercih edip, amatör maçlara daha dikkat vermesini diliyor, iyi bir Temmuz ayý geçirmenizi diliyorum.. gençlere hor bakýyorlar.

Sportif

54


BASKETBOL

SPORTiF

..VE TED AYAKTA

G

eride kalan sezonu maddi sýkýntýlar içerisinde olmasýna raðmen baþarýyla kapatan, yeni sezon için bir türlü maddi kaynak bulamayan TED Kayseri Kolejispor, adeta ipten döndü.. Kayserispor Kulüp Baþkaný Recep Mamur’un 250 bin YTL’lik maddi destek sözü sonrasýnda Kayserispor Onursal Baþkaný Mehmet Özhaseki’nin de 250 Bin YTL’lik sözü TED’e derin bir nefes aldýrdý. u olumlu geliþmeler sonrasýnda olaðan genel kurul yapan TED Kayseri Kolejispor’da Celal Turgut, baþkan oldu.. Divan Baþkanlýðýný Ýbrahim Gürboz'un yaptýðý genel kurulda bir konuþma yapan TED Kayseri Kolejispor Baþkaný Ömer Yaðmur, yeni dönemde baþkanlýk görevini almayacaðýný ancak buna raðmen TED'e desteðini vereceðini söyledi. Kayseri halkýnýn da TED'e sahip çýkmasýný isteyen Ömer Yaðmur, yeni göreve gelen yönetime de baþarýlar diledi.. Ömer Yaðmur, yeni dönemde Onursal Baþkan olarak TED'in listesinde bulunacak. aha önceki yönetimde 2. Baþkan olarak görev yapan Celal Turgut'un baþkanlýk görevine getirilmesine karar verildi. Tek liste ile genel kurula gelen Celal Turgut, delegelerin desteði ile yeni dönemde Kulüp Baþkaný ünvaný ile görev yapacak.

B

D

Sportif

TED Kayseri Kolejispor Baþkaný Celal Turgut

TED Kayseri Kolejispor

Mamur’un yaktýðý ateþe Onursal Baþkan da destek verdi..

56


BASKETBOL

SPORTiF

TED KOLEJÝSPOR’UN YENÝ YÖNETÝMÝ Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Baþkan Yardýmcýsý Baþkan Yardýmcýsý-Alt yapý Basýn Sözcüsü Basketbol Þube Sorumlusu Basketbol Þube Basketbol Þube Genel Sekreter Salon Sorumlusu Salon Sorumlusu Hukuk Müþaviri Mali iþler Mali iþler Mali iþler Mali iþler Reklam ve Tanýtým Reklam ve Tanýtým Futbol Þube sorumlusu Futbol Þubesi Alt Yapý Sorumlusu

Komite iþ baþýnda.. T

ED Kayseri Kolejispor'da transfer komitesi de belirlendi. Celal Turgut'un baþkanlýðýndaki komitede Aydýn Þerbetcioðlu, Murat Kömürcü, Olcayto Özhan, Birol Besceli ve Ýbrahim Bahçecioðlu bulunuyor. Kýrmýzý-Lacivertli takýmda ilk olarak coach sorunu aþtý. ayseri'ye gelen Coach Ayhan Avcý, bugün Transfer Komitesi ile görüþme yaptý. Yönetim ve Coach Ayhan Avcý, anlaþma saðlandý. Sonrasýnda ise Ayhan Avcý ile 1 yýllýk daha kontrat yapýldý..

K

7 oyuncu alýnacak..

Teþekkür edecekler..

ürkiye Bayanlar Basketbol Ligi temsilcimiz TED Kayseri Kolejispor, yeni sezonda mütevazi bir kadroyla ligde mücadele edecek. enel Kurul üyelerinin oylarýný alarak yeni dönemde baþkanlýk görevini üstlenen TED Kayseri Kolejispor Baþkaný Celal Turgut, "Geçen sezon kadromuzda bulunan bütün oyuncular baþka takýmlara transfer oldu. Alt yapýdan elimizde bulunan 5 bayan basketbolcumuz var. 4 tane de yabancý oyuncu transfer edeceðiz. Bu oyuncular Amerikalý olacak. 2 yada 3 tane de yerli oyuncu transfer edip sezon hazýrlýklarýna baþlayacaðýz” dedi.

ED Kayseri Kolejispor Basýn Sözcüsü Aydýn Þerbetcioðlu, önümüzdeki günlerde baþta Kayseri Valisi Mevlüt Bilici olmak üzere Belediye Baþkanlarýný ve TED'e destek veren kurum ve kuruluþlarý yönetim olarak ziyaret ederek teþekkür edeceklerini de söyledi.. ydýn Þerbetcioðlu, TED’in üzerine serpilen ölü topraðýnýn Kayserispor Onursal Baþkaný Mehmet Özhaseki ve Kulüp Baþkaný Recep Mamur sayesinde kalktýðýný belirterek, “TED’in yaþamasý için katkýda bulunan herkese sonsuz teþekkürler. TED, yine baþarýlara koþacaktýr” dedi..

T G

57

TED Kayseri Kolejispor

Celal TURGUT Ahmet ÖZTÜRK Ender BATUKAN M.Cemal ÞAPÇI M.Aydýn ÞERBETÇÝOÐLU Murat KÖMÜRCÜ Mehmet ERKÝLETLÝOÐLU Birol BESCELÝ Hayri NAZÝKSOY Mükremin ÇEPNÝ Erdem TEMÝZYÜREK Olcayto ÖZHAN Tevfik ÜSTÜNDAÐ Ýbrahim BAHÇEÇÝOÐLU Tahir DURMUÞ Mehmet ERCÝYES Kaya AKSOY Korcan YÜCE A.Behiç SALT Metin ÞERBETÇÝOÐLU Alper SOYLU

T

A

Sportif


TED Kayseri Kolejispor

BASKETBOL

SPORTiF

Birbirinden deðerli gençler Kayseri'ye bir ilki yaþattýlar. Onlar TED Kayseri Kolejspor Genç Takýmý. Türkiye Þampiyonasý'na katýlan gençler Kayseri'ye Türkiye Þampiyonasý Ýkincilik kupasýný getirdiler. Birbirinden deðerli bu 12 genç ile keyifli bir söyleþi yaptýk. Öncelikle neden bu branþý seçtiðinizi soralým. Basketbolu seçmendeki amaç neydi Fatoþ? Fatoþ Sarýaltýn: Aslýnda benim durumum çok deðiþik. Küçükken çok hiperaktif olduðum için halam beni basketbole yazdýrmýþ. Belki yaramazlýðým geçer diye düþünmüþ. Ama nerdeee. Ogün bugündür vazgeçemediðim branþ basketbol oldu. Aysun senin bu sporu seçmende ki amaç neydi? Aysun Yararbaþ: Babam sporun herhangi bir branþý ile ilgilenmemi istiyordu. Çünkü iyi bir arkadaþ ortamýmýn saðlýklý bir yaþamým olmasýný istiyordu. Bana sordu hangi sporla uðraþmak istersin diye. Basketbolun B'sini bilmeden basketbol dedim. Ama iyi ki de demiþim.

Sportif

Ýçinizde tecrübesiz arkadaþlarýnýz var. Deneyimli olanlarýnýz da. Ýrem sence aranýzdaki bu farký nasýl dengelemeye çalýþýyorsunuz? Ýrem Tulgar: Deneyimli biri olarak, deneyimsiz arkadaþlarýma yardým etmeye, onlara yol göster meye çalýþýyoruz. Bazen kýzdýðýmýz zamanlar da oluyor. Fakat takým olmanýn, birlik olmanýn huzurunu ve keyfini yaþýyoruz. Peki Nildem, sen ne düþünüyorsun bu konuda? Nildem Gündoðdu: Birbirimizden bir þeyler öðrenerek dengelediðimizi düþünüyoruz. Herkes herkese yardým ediyor. Baþlarda gerçekten Davut Hoca bir þeyler anlatýrken çok zorlanýyorduk. Ama daha sonra gerek Davut aðabeyinin gerekse kaptan ve diðer kýzlarýn sayesinde bu farkýn dengelendiðini düþünüyorum. Dilara Tongar: Yani Ülfet abla herkes birbirine çok yardým ediyor. Bu da takým birliðini güçlendiriyor. Tecrübe ile tecrübesizlik yoðruluyor.. Aldýðýmýz bu baþarý da bu birliðin bir göstergesi ispatý diye düþünüyorum.

58


BASKETBOL

SPORTiF

Basketbolcular içinde takdir ettiðiniz beðendiðiniz isimler kimler? Ayça Nazlý Tunay: Steve Nash çok iyi bir guard. Lebron James'i de çok beðeniyorum. Merve Özsuveren: Ýlsu Darýcýoðlu'nu çok beðeniyorum. Oyun stilini, sahada duruþunu, kiþiliðini çok beðeniyorum. Kendime örnek aldýðým basketçiler arasýndadýr. Kiþisel hedefleriniz nelerdir? Basketbol branþýnda ilerlemek istiyor musunuz? Yoksa farklý kulvarlara mý yöneleceksiniz? Buket Ünlü: Ben Spor Akademisi okumak istiyorum. Beden Eðitimi öðretmenliði ve basketbol hakemliði hedeflerim arasýnda. Fatoþ Sarýaltýn: Uluslar arasý dýþ ticaret yada uluslar arasý iliþkiler. Tek hedefim diyebilirim. Dil öðrenmek ve yurtdýþýnda mastýr yapmak istiyorum. Rüya Polat: Hiçbir zaman yetinmeyerek ulaþabildiðim en üst seviyeye çýkmak.

Aranýzda bu konuyla ilgili neler konuþtunuz? Buket Ünlü: Aramýzda þampiyon olacaðýmýzý opnuþuyorduk. Antalya'ya yenileceðimiz düþünmüyorduk. Takým arkadaþlarýmla ben þanssýz birþekilde elendiðimizi düþünüyoruz. Ama olsun Kayseri'ye 2.liði getirerek te mutlu olduk. Merve Özsuveren: Kayseri'ye 2.liðigetirdiðimiz için mutluyuzve gururluyuz. Çünkü Kayseri'de ilk kez bu kadar büyük bir baþarý elde edildi. Oynamak istediðiniz idealinizde ki kulüp neresi? Rüya Polat: Açýkçasý kendimi en iyi gösterebileceðim kulüp nerdeyse orda oynamak isterim. Gönlümden geçen ise Ted Kayseri Koleji ve Beþiktaþ. Dilara Tongar: Huzurlu ve baþarýlý olabileceðim kulüp neredeyse orda oynamak isterim. Ýsmi benim için önemli deðil. Hanýmfendiler.. 10 yýl sonrasýnda kendinizi görmek istediðiniz yer neresi? Neler düþünüyorsunuz ? Esra Ural: Evli ve mesleðini eline almýþ örnek ve usta bir basketbolcu olabilmek. Aysun Yararbaþ: Ýyi bir kulüpte takýmýn vazgeçilmeyen oyuncularýndan biri olarak görmek isterim. Ýrem Tulgar: Ben açýkçasý Türkiye'de deðil de yurtdýþýnda basketbol oynuyor olmak isterim.

TED Kayseri Kolejispor

Ýlerde basketbol sporu ile spor yaþantýsýný sürdürmek istemeyeniniz var mý? Burcu Taçbaþ: Sakatlýk veya baþka bir sorun çýkmadýðý sürece devam etmek istiyorum. Aysun Yarabaþ: Ben bu iþi profesyonel anlamda devam etmek istiyorum. Çünkü basketbolu çok seviyorum. Fatoþ Sarýaltýn: Ýstememek deðil aslýnda. Ama kendimi o kadar þanslý ve tecrübeli görmüyorum. Sanýrým ileride bir Betül abla yada Ýlsu abla gibi olamam.

Bu turnuvaya katýldýðýnýzda finale kadar yükselip ikicilik kupasýný kaldýracaðýnýzý hiç hayal etmiþ miydiniz? Begüm Ýlhan: Hedefimiz her zaman þampiyonluktu. Ben hep final oynayacaðýmýzý tahmin ediyordum. Hedefimiz buydu. Zaten hedefimizi belirleyemezsek amacýmýza ulaþamayýz. Finalde Antalya'ya þanssýz bir þekilde elendik. Þampiyonluðu kýl payýkaçýrdýðýmýzý düþünüyorum. Nildem Gündoðdu: Final oynayacaðýmýzý tahmin ediyorduk çok çalýþmamýz gerektiðini de biliyorduk. Bence Türkiye ikinciliðide büyük bir baþarý.

2500 kiþilik salonda profesyonel insanlarla birlikte top koþturmak nasýl bir duygu? Dilara Tongar: Bir basketbolcu adýna yaþanabilecek en güzel duygu. Rüya Polat: Güzel bir duygu. Her basketbolcunun yaþamasýný isterim. Her zaman seni destekleyen birilerinin olmasý ve bir þeyler yapamadýðýnda onlarý görünce yapmaya çalýþmak heyecan verici bir olay. Hedefler daha çok oluyor ve onlar gibi olmaya çalýþýyorsun.

59

Sportif


BASKETBOL

SPORTiF

Kaptanlýk zor Basketbol dýþýnda ilgilendiðiniz spor branþlarý nelerdir? Ayça Nazlý Tunay: Futbolu sever ve takip ederim. Begüm Ýlhan: Kayak yapmayý çok severim. Kýþ gelse de Erciyes'e çýksam isterim.

TED Kayseri Kolejispor

Antrenörüz Davut Güngör ile birlikte idmanlarýnýz nasýl geçiyordu? Nildem Gündoðdu: Tek kelimeyle süperdi. Ýdmanlardan oldukça zevk alýyordum. Esra Ural: Yeri geldiðinde gülüp yeri geldiðinde ciddi olabiliyordu. Olabileceðinin en iyisiydi.

Ýdmanlar ve maçlar derslerinizi etkiliyor mu? Buket Ünlü: Etkiliyor, hatta zorluyor.. Ama idare etmeye çalýþýyorum. Merve Özsuveren: Zorlanýyoruz. Ama elimizden gelenin en iyisini yaparak dengelemeye çalýþýyoruz. baþardýðýmýzý da düþünüyorum. Çünkü birçok arkadaþýmýn dersleri oldukça iyi. Ýçinizde ailesi "basketbolu býrakmaný istiyoruz" diyen var mý? Buket Ünlü: Hayýr karþý çýkmýyorlar. Onlarýn sonsuz desteði ile bu baþarýlarý aldýðýmýz düþünüyorum. Ayça Nazlý Tunay: Hayýr karþý çýkmýyorlar. Benim bu spordan keyif aldýðýmý mutlu olduðumu görünce onlarda mutlu oluyorlar. Diyelim ki aileniz karþý çýktý. Tepkiniz hangi yönde olur? Esra Ural: Sonuç ne olursa olsun benim fikrim deðiþmeyecektir. Asla býrakamam basketbolu. Ailemi ikna etmek için de büyük çaba gösterirdim diye düþünüyorum. Nildem Gündoðdu: Öðrenci Seçme Sýnavý nedeniyle zaten karþý çýkýyorlar. Ama idare edebileceðimi biliyorum.

Esra sen takýmýn en uzun boylu oyuncususun diyebilirim? Bu durumun sana getirdiði avantaj ve dezavantajlarý neler? Esra Ural: hem avantajý var hem de dezavantajý. Avantajý var çünkü yaptýðým spor bunu gerektiriyor. Basketbolda uzun boy her zaman avantajdýr. Dezavantajý da kendime uygun kýyafet bulmakta açýkçasý zorlanýyorum. Beðendiðim kýyafetlerin çoðunu bana küçük geldiði için alamýyorum. Ýrem Tulgar: Rakip takým içinde dezavantaj bence. Esra'nýn elinden basketbol topunu almak pek mümkün olmuyor. Burcu hem takým kaptaný olmak hem de takýmda yaþ olarak en büyük olmak üzerinde bir sorumluluk oluþturuyor mu? Burcu Taçbaþ: Gerçekten omuzlarýmda çok büyük bir yük var. Kaptan olmak, içlerinde yaþça büyük olmak beraberinde büyük sorumluluklarý da getiri yor. Yaþam tarzýnýzla, spora verdiðiniz önemle diðer takým arkadaþlarýna örnek olmanýz gerekiyor. Ben de elimden geldiði kadar kendime dikkat ediyorum. Özen gösteriyorum.

Sportif

60


BASKETBOL

SPORTiF

Okulda arkadaþlarýnýzdan aldýðýnýz tepkiler hangi yönde? Aysun Yararbaþ: Genelde hepsi "Ohh okula uðradýðýnýz yok. Bizde mi takýma girsek gibi espriler yapýyor. Þaka bir yana hepsi bizi tebrik ediyorlar. Begüm Ýlhan: "Senin için zor olmuyor mu?" gibi sorular çoðunlukta geliyor.

Ailenizle ve sizin açýnýzdan özel bir gün. Ama idmanýnýzda var. Katýlmanýz gerekiyor. Bu durumda ne yapardýnýz? Dilara Tongar: Profesyonel olarak bu iþi yapacaðýmý düþünmeseydim, yani hobi olarak yapsaydým, tabiki ailemle gitmeyi tercih ederdim. Çünkü ailem için önemli olan ogün bir daha geri gelmez. Ama idman herhangi bir zaman da olabilir. Profesyonel olarak düþündüðümüz zaman sonuç deðiþiyor. Bu durumda ister istemez mesleðini düþünüyorsun. Bir yerlere ulaþmak için fedakarlýk göstermen gerektiðini düþünüyorum. Bu durumda idmanýmý aksatmaz ailem ile daha sonra ilgilenirdim. Begüm Ýlhan: Basketbol idmanýný kendi özel iþlerim için erteleyemem. Yalnýz kendi özel günlerimi basketbol için erteleyebilirim.

TED Kayseri Kolejispor

Ýçinizde herhangi bir anýsýný bizimle paylaþmak isteyen var mý? Burcu Taçbaþ: Geçen sene Balkan Þampiyonasý'nda yarý final oynuyoruz. O zaman antrenörümüz Ayhan Avcý'ydý. Son periyoda 10 saniye kala 2 sayý gerideyiz ve top bizde. Antrenörümüz mola aldý ve beni oyuna soktu. Oyuna alan penetre edecek dedi. Bende topu alýp turnikeyi attým. Ama top resmen çemberin içine girer gibi oldu. Neyse beraberliði yakaladýk. O atmosferde tabi heyecanlanmamak mümkün deðil. Kenarda sahaya girmeyi bekliyorum. Basketi atan arkadaþýn yanýna gittim. Aferin çak dedim. Oyuna gireceðime gidip tekrar yerime oturdum. Heyecan iþte. Ýnsana her þeyi yaptýrýyor. Hiç unutamadým anýlarýmdan biridir.

Peki, genç basketbolcular.. Bu Güzel söyleþi için sizlere teþekkür ediyor, hem eðitim-öðretim hem de spor yaþantýnýzda baþarýlar diliyoruz.. Biz de Sportif Dergisi’ne çok teþekkür ederiz. Bizlere zaman ayýrýp röportaj imkaný verdiðiniz için teþekkür ederiz.. Ýyi yayýnlar..

Aileden ayrý yaþamanýn zorluklarý nelerdir? Yemek ve iþ konularýný nasýl hallediyorsunuz? Burcu Taçbaþ: Ben daha önce ailemden uzak kalmýþtým. Ama bu kadar uzun süreli hiç olmamýþtý. Gerçekten özlem çok zor katlanýlan bir duygu. Yemek konusunda da kendimiz dýþarýdan hallet meye çalýþýyoruz. Ýrem Tulgar: Ailemizle birlikte yaþamaya alýþtýk. Tabi ki zorluk çekiyoruz. Ama birbirimize destek olarak bu sorunun üstesinden gelmeye çalýþýyoruz.

61

Sportif


Vatan Caddesi No: 5 / D KAYSERĂ? TEL: 0.352. 231 66 61 FAX: 0.352. 222 66 63 elitderi@yahoo.com


YORUM

SPORTiF

KILPAYI.. Sonunda bu da oldu... Türkiye liginde ise birbirinden zorlu takýmlarla Kayseri’yi basketbol branþýnda birinci ligde üç güçlü bir þekilde mücadele ederek ligi dördüncü yýldýr baþarýyla temsil eden TED Koleji Bayan sýrada tamamlayan TED Koleji bayan basketbol Basketbol takýmýmýz, yaþadýðý maddi sýkýntýlar takýmýmýza sponsor bulunamamasý halinde bu nedeniyle kapanmanýn eþiðine gelse de, bu sýkýn- baþarýlý kulüp kapanacaktý. týdan kurtulmayý zorda olsa baþardý. Birçok kiþinin “Kapanýr” gözüyle baktýðý Geride býraktýðýmýz sezonun flaþ ekiplerinden kulübe ilk destek Kayserispor’un baþkaný Recep olan TED Koleji, kendi içinde yeniden yapýlan- Mamur’dan geldi. maya gitti. TED Koleji’nin kapanmamasý için elinden Bir önceki sezondan sadece Hülya’yý kadro- gelen tüm çabayý göstereceðini söyleyen Recep sunda tutan TED, antrenör Ayhan Avcý önder- Mamur, bu davranýþýyla kapanmanýn eþiðine liðinde deyim yerindeyse TED’i baþtan yarattýlar. gelen bir kulübe tabir-i caizse hýzýr gibi yetiþti. Takýmýn hedeflerinden biri de alt yapýdan A Recep Mamur’un baþýný tuttuðu desteðe, takýma genç yetenekler taþýmaktý. Esra, Aysun, Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki, Vali Mevlüt Dilara, Rüya, Ýrem gibi gençleri, Türk basketbol- Bilici ve birçok kurum kulübümüzü ayakta tutuna kazandýrmak için de büyük çaba mayý baþardýlar. Artýk TED Koleji’nin sarf edildi. Baþarýlý da olundu. durumu kesinleþti. Kulüp kapanGençlerimiz ilk kez katýldýklarý mayacak. Yoluna kaldýðý yerden Türkiye Þampiyonasý’nda Fenerbahçe, devam edecek. Ankara TED gibi kendini ispatlamýþ Yapýlan genel kurulda da tek takýmlarý geride býrakarak Kayseri’ye liste ile baþkan seçilen Celal Turgut, Türkiye Ýkinciliði’ni getirdiler. Ayhan Avcý ile tekrar anlaþtý. Lige döndüðümüzde yapýlan TED için Ayhan Avcý ile yola yerinde ve doðru transferlerle lige iyi devam etmek doðru bir seçim. Avcý bir giriþ yapan bayan basketbol tecrübesini konuþturarak, bu takýmýmýz bütçesini bu dönemlerde sezonda bu kulüpte baþarýlý iþlere Ülfet TURAN oldukça zorladý. Yani alýnan bu oyun- ulfet_1903@hotmail.com imza atacaktýr. Ancak bu dönem cular belli bir külfeti de yanýnda getirAvcý için zor günler kapýda. Geçen yýl miþti. TED’de top koþturan birçok basketçi, kendilerine Ancak baþarý öyle kolay alýnmýyor. Elbet ligde yeni kulüpler buldular. Bu yýlda sil baþtan iyi bir yerde tutunabilmek için belli bir gelirin denenecek. Kulübün içinde bulunduðu maddi olmasý gerekiyor. Destek verilmesi gerekiyor. durumlarý da düþünülüp transferler bu doðrulDökme suyla deðirmen döner mi? tuda yapýlacaktýr. Ama þu da unutulmamalý ki, Tabiki dönmez. TED’in alt yapýsýndan yetiþip, profesyonelliðe Bir yandan transferler için para harcarken bir aday olmuþ, beþ tane pýrýl pýrýl gençlerimiz var. yandan belli kurumlarýn size destek, vermesi sizi Bu gençlerin baþýna bir iki tecrübeli basketçiyle kollamasý gerekiyor. birlikte, biraz zor ama ucuz ve kaliteli yabancýlarGeçen sezon Þeker Fabrikasý, basketbol la takviye edilmesi durumunda, ligi en az orta takýmýmýza oldukça büyük destek vermiþti. sýralarda tamamlayabilmemiz içten bile deðil. Hatta Vedat Ali Özýþýk’ýn bu yardýmlarý sebebiyle Bu yýl EURO CUP’ta mücadele etme þansýný TED Koleji’nin ismi Panküp TED olarak deðiþti- Mersin’e kaptýrmýþ olabiliriz. Maddi zorluklarda rilmiþti. Ancak bu yýl Þeker Fabrikasý destek çekiyor olabiliriz. Ama hiçbir þey için geç kalmýþ veremeyeceðini açýkladý. Kendi içerisinde de bir sayýlmayýz. küçülmeye gideceðini söyleyen Þeker Fabrikasý Genç oyuncularýmýzýn azmi, hýrsý ve takýma Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Ali Özýþýk bu yýl yeni alýnacak oyuncularla birlikte yeniden TED Koleji’nden desteðini çekmek zorunda kaldý. baþarýlar yakalayabiliriz. Gelirinin büyük kýsmýný Þeker Fabrikalarý’ndan Hayatta imkansýz diye birþey yoktur. aldýðý destekle sürdüren TED Koleji, yardým Olay beyinde biter. Yeter ki isteyelim. gelmemesi durumunda kulübün kapanacaðýný Harekete geçelim. söyleyerek tüm basketbolseverleri þoka uðrattý. Çünkü oturarak yalnýzca tavuklar baþarýya Geçen yýl Avrupa’da büyük baþarýlar alan, ulaþýr.

63

Sportif


TURNUVA

SPORTiF

Euro 2008 Futbol Turnuvasý’na Ay-Yýldýzlý Milli takýmýmýz damgasýný vurdu. Millilerimiz, öylesine maçlar kazandý ki, tüm Dünya’yý kendine hayran etti. 7 HAZÝRAN Cumartesi günü Ýsviçre - Çek Cumhuriyeti maçý ile baþlayýp 29 Haziran Pazar günü Almanya-Ýspanya final maçý ile sona eren Euro 2008 Futbol Þampiyonasý, tüm Dünya’nýn nefesini kesip de izlediði bir turnuva oldu.. AVUSTURYA ile Ýsviçre’nin ev sahipliði yaptýðý ve 8 ayrý statda oynanan karþýlaþmalarda Ay Yýldýzlý forma ile mücadele veren Türkiye Milli takýmý, öylesine maçlar kazandý ki, herkesi kendine hayran býraktý. Portekiz, Ýsviçre ve Çek Cumhuriyeti’nin bulunduðu grupta 6 puan toplayýp averajla Portekiz’in ardýndan 2. olarak gruptan çýktý. Millilemiz, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Þampiyonasý Çeyrek Finale yükselmeyi bildi..

Sportif

HIRVATÝSTAN karþýsýnda 1-0 yenik duruma düþmesine raðmen, Semih Þentürk’ün uzatma dakikalarýnýn son saniyesinde attýðý gol ile maç penaltýlara uzadý.. Yediði hatalý gol ile adeta þimþekleri üzerine çeken kaleci Rüþtü, penaltý atýþlarýndaki baþarý ile adeta Türkiye’ye yarý final vizesi getiren isim olmuþtu.. EVET.. Türkiye, tarih yazarak Yarý Finale adýný yazdýrmýþtý.. Rakip bu kez güçlü Dünya devi Almanya idi.. Otoriteler A Milli takýmýmýza fazla þans tanýmýyordu. Yine milyonlarca Türk’ün duasý Ay-Yýldýzlý ekibimizin yanýnda idi.. Uður Boral ve Semih Þentürk, A Milli takýmýmýzýn gollerini atarken, Schweinsteiger, Klose ve son dakikada Lahm’ýn golü ile elenen taraf olduk.. Kupayýda finali 1-0 kazanan Ýspanya oldu..

64


SPORTiF

65

TURNUVA

Sportif


DAÐCILIK

SPORTiF

MUHTESEM ACILIS Boydak Þirketler Grubu tarafýndan Erciyes'in kuzey eteklerindeki 2.700 metre rakýmlý Sütdonduran Yaylasý’nda yaptýrýlýp Hacýlar Belediyesi ve daðcýlarýn hizmetine verilen Dað Evi, Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Murat Baþesgioðlu’nun katýlýmý ile hizmete açýldý. SPORA ve sporcuya verdiði deðer ile sürekli adýndan sözettiren Boydak, Erciyes’e yaptýrdýðý Dað Evi ile, Daðcýlarýn taktirini kazandý.. Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Murat Baþesgioðlu’nun da katýldýðý törenle Dað Evi, daðcýlarýn hizmetine sunuldu.. TÖRENE Kayseri Valisi Mevlüt Bilici , Vali Yardýmcýlarý, Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Baþkaný Memduh Büyükkýlýç, Hacýlar Belediye Baþkaný Ahmet Herdem, Türkiye Daðcýlýk Federasyonu Baþkaný Dr. Alaattin Karaca, Boydak Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Hacý Boydak, Emekli Tümgeneral Reha Taþkesen, Kayseri ASKF Yönetim kurulu üyelerinden bazýlarý, iþ adamý Saffet Arslan ve daðcýlarla vatandaþlar katýldý. BAKAN Baþesgioðlu açýlýþta yaptýðý konuþmada daðevinin Daðcýlýk için çok önem arzettiðini dile geti rerek, “Bakanlýðým adýna kendilerine teþekkürü borç bili yorum” dedi. Dað Evi'nin açýlýþýnda bir konuþma yapan Boydak Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Hacý Boydak, “Biz Boydak grubu olarak zaten sporun hemen her alanýna elimizden geldiðince yardýmcý oluyoruz. Bunu bir hayýr olarak gerçekleþtiriyoruz. Sayýn Belediye Baþkanýmýz Ahmet Herdem bey geçen yýl yapýlan etkinliklerde buraya bir dað evi yapmamýz için teklif yapmýþtý. Biz de grup olarak bunu üstlendik ve gördüðünüzgibi hizmete açtýk. Daðcýlar artýk çadýrlarda konaklamayacaklar. Tesisin hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyorum. Ýnþallah Boydak ailesi olarak Ali Daðý'na da böyle bir tesis yapacaðýz. Yani hayýrlarýmýzýn devamý gelecek” dedi.

Sportif

66


DAÐCILIK

SPORTiF

100’DEN FAZLA DAÐCI KONAKLAYABiLECEK TÜRKÝYE Daðcýlýk Federasyonu (TDF) Baþkaný Dr. Alaattin Karaca da açýlýþ töreninde, “Erciyes yurdumuzun en önemli daðlarýndan biridir. Bu daðda her sezon için týrmanma-eðitim gibi çalýþmalarýmýz yapýlýr. Boydak Grubu tarafýndan yapýlan bu görkemli tesisle daðcýlar olarak gurur duyduk. Bu tesisi sporumuza kazandýranlara baþta Hacý Boydak bey olmak üzere camiam adýna teþekkür ediyorum. Ýnþallah bu tesis yeni daðcýlarýn yetiþmesinde önemli bir altyapý oluþturacaktýr” diye konuþtu. BOYDAK Þirketler Grubu tarafýndan yaptýrýlan daðevinde 100’den fazla daðcý konaklayabilecek.

Daðda, nikah kýyýldý HADAK Uluslararasý Sütdonduran Kampý ve Erciyes Zirve Týrmanýþý etkinliklerinde hayli ilginç bir olay yaþandý ve Daðcýlýk Ýl Temsilcisi Ýsmail Yýlmaz'ýn kýzý kayakçý-daðcý Yasemin Yýlmaz ile Trabzonlu Araþtýrma Görevlisi Miraç Aydýn'ýn nikâhlarý önceki gün Dað Evi açýlýþýnda Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Özhaseki tarafýndan kýyýldý.

67

NÝKAHA katýlan daðcýlar ve Hacýlardan gelen Yasemin Yýlmaz ailesi ve yakýnlarý heyecanla izlerken, þahitliklerden birini de TDF Baþkaný Dr. Alaattin Karaca yaptý. Yasemin Yýlmaz ile Miraç Aydýn, hayatlarýný birleþtirme kararýný verince Dað Evi açýlýþýný ve HADAK etkinliðini bir fýrsat olarak deðerlendirdiler. Nikahlarý da böylece daðda kýyýlmýþ oldu.

Sportif


SPOR

SPORTiF

Gençlik Spor Ýl Müdürü Yahya Þahan:

DöNüSü YOK Önce Çimleme..

Yeþilin önemi..

ayseri futbolunun umutla beklediði Argýncýk Stadý'nýn çimlenme iþi hýz kazanýyor. Gençlik Spor Ýl Müdürü Yahya Þahan, "Bu iþten geriye dönüþ yok" diyerek Argýncýk Stadý'na verdiðini önemi dile getirdi. ençlik Spor Genel Müdürlüðü ile yapýlan görüþmelerin olumlu olduðunu belirten Ýl Müdürü Yahya Þahan, "Argýncýk Stadý mutlaka sentetik çime kavuþacak. Artýk bu iþten geriye dönüþ yok. Ýki stadýn birini Valilik destekli diðerini Gençlik Spor Genel Müdürlüðü destekli yaptýracaðýz. Ýhale süreci 1 ay. Sonrasýnda ise 26 gün gibi kýsa bir sürede sahalarýn çimlenme iþi tamamlanacak. Ama, bürokratik bazý süreçler var. Bu süreç yaþanmadan da inþaata baþlamamýz olmuyor. Çok iyi bir teknik þartname ile Türkiye'ye örnek olacak ve Kayseri amatörünün yüzünü güldürecek bir tesisi hizmete sokarak, Kayseri amatörüne çýðýr atlatacaðýz" dedi.

ençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü bünyesinde her yýl açýlan Ýl Spor merkezleri bu yýl farklý bir þekilde, hem sosyal sorumluluk ve hem de merkez lerindeki sporcu öðrencilerin çevre bilincini geliþtirmek ve çevreye olan duyarlýlýðý geliþtirmek adýna “ HER SPORCU BÝR FÝDAN “ kampanyasý düzenlendi.. Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Yahya Þahan, “sporcu gençlerimizi Hayata hazýrlamada sporun çok önemli bir yere sahip olduðunu vurgulamak. Bu kampanyanýn son derece önemli bir boyutu var. Ülkemizin geleceði için hayati öneme sahip olan Orman alanlarýný geniþletmek, Orman alanlarýný korumak çocuklarýmýza çevre bilinci kazandýrmak. Bir dikili aðacý olmanýn ne anlama geldiðini, hayatta bir aðaç dikmiþ olanlar çok iyi bilirler. Bir aðacý olmak gerçekten aslýnda baþka bir insan olmak demektir. Ýnsanýn çevresiyle, dünyayla bambaþka türden bir iletiþim kurmasý anlamýna gelir. Biz istiyoruz ki bu hazzý, bu mutluluðu bütün çocuklarýmýz yaþasýnlar. Onlar hayatta bir dikili aðacýn sahibi olurken, hayata o aðaçla beraber baþka türlü baðlansýnlar, baþka umutlarla, baþka mutluluklar yaþasýnlar" dedi..

K G

Sportif

G

68


BOKS

SPORTiF

1. Erciyes Boks Þenliði büyük ilgi gördü..

YUMRUKLAR DOSTLUK iÇiN.. Maç bahane, dostluk þahane..

Madalyalar verildi..

ayseri, Kayseri olalý böyle dostluk, böyle mücadele görmedi. Kayserili boks severler iki ülke boksörlerinin ringdeki mücadelesinden çok dostluklarýna þahit oldular. Bu yýl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararasý Erciyes Boks Þöleni'ninde Türk ve Azerbaycanlý minik ve yýldýz boksörler ringde birbirleriyle kýyasýya mücadele ederken, dostluktan da güzel örnekler sundular. ürkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Hasetçi ve Boks Ýl Temsilcisi Dr. Mustafa Demirel'in büyük gayretleri ile gerçekleþtirilen boks þöleninde KASKÝspor Kulübü'nün minik ve yýldýz boksörleri ile Azerbaycan'lý minik ve yýldýz boksörleri katýldý. oks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Hasetçi, Federasyon ve Ýl Temsilciliði olarak Kayseri'de böyle bir organizasyon gerçekleþtirmekten dolayý gururlu olduklarýný belirterek, boks sporunda geçmiþteki görkemli günlerin yeniden yakalanabilmesi için çaba harcadýklarýný söyledi. Sonrasýnda tüm boksörler ringde bir araya geldiler. Saygý duruþunun ardýndan Azerbaycan Milli Marþý ile Ýstiklal Marþý'mýz okundu.

oksörler ringde birbirlerine baþarý dilediler ve mücadeleye geçildi. Gerçekleþtirilen 13 müsabakadan dokuzunu KASKÝ Kulübü boksörleri kazanýrken, dördünü ise Azerbaycan ekibinden boksörler kazandý. Boks þöleninde her mücadelenin ardýndan madalya törenine geçildi. Birinci olanlara altýn madalyalarý, ikinci olanlara ise gümüþ madalyalarý verildi. ücadele sonunda en centilmen boksör olarak KASKÝ Kulübü'den Serkan Muþ, en teknik boksör yine KASKÝ Kulübü'nden Bilal Bayram, en döðüþken boksör olarak ta Azerbaycan'dan Þahlar Nabiyev seçildi. 1.Uluslararasý Azerbaycan-Kayseri Erciyes Boks Þöleni'nde Kayseri'nin yetiþtirdiði önemli boksörlerden olan ve bu uluslararasý müsabakalarda Ali Hasetçi baþhakem olarak görev yaparken, yine milli boksörlerimizden Abdurrahman Yaðan'da baþhakem yardýmýcýlýðý görevini yerine getirdi. Mücadele de ayrýca Yahya Aðýrbaþ, Nail Özcan, Mehmet Gürgen, Mustafa Töme, Hülya Çam, Yasin Yalçýn ve Beytullah Kaya hakem olarak görev yaptý. HABER-FOTO: BEKÝR DEMÝRAÐ

K

T

B

69

B

M

Sportif


WUSHU

SPORTiF

öZAYSPOR FARKI

Malatya'da yapýlan Gençler Wushu Þampiyonasý'nda 3 birincilik, 1 ikincilik 3 de üçüncülük elde ederek göðsümüzü kabarttýlar. Þakir, þampiyon..

W

ushu Gençler spor yarýþmasýnda Özay Spor, yine ses getirdi. 3 birinci, 1 ikinci 3 tanede üçüncü çýkaran Özay Spor Kulüpleri Kayseri'nin sesini Malatya'da duyurdu. eçen sene Avrupa þampiyonu olan Enise Þahin 3. olurken, Avrupa 2.olan Þakir Kaymaz Türkiye Þampiyonu oldu. Gençler Dünya þampiyonasý Milli Takým seçmesine çaðýrýlacak olan Þakir Kaymaz; Enise Þahin; Eda Eroðlu ve Seda Eroðlu milli takýma girerek Türkiye'yi temsil edeceklerdir

G

"Baþarýlar sürecek"

Ö

zay Spor Kulübü Baþkaný Ýrfan Sarýalan ile Teknik direktör ve Milli Takýmlar antrenörü Orhan Özaktý, planlý ve koordineli çalýþmasý sonu-

Sportif

cunda baþarýya ulaþtýklarýný dile getirirlerken, Özay Spor Kulübü'nün mücadele sporlarýnda lokomotif olmaya devam ettiðini söyledi. u senede en baþarýlý kulüp olmak için çaba sarfedeceklerini dile getiren baþkan Ýrfan Sarýalan ve antrenör Orhan Özaktý, "Kayseri'nin yüzaký olmaya devam edeceðiz" dediler.

B

Dereceye girenler..

S

anda Dalýnda 1. Olanlar: Þakir Kaymaz (70 Kg) Seda Eroðlu (52 Kg) Eda Eroðlu (48 Kg) Sanda Dalýnda 2. Olan: Eda Eroðlu (48 Kg) Sanda dalýnda 3. Olanlar: Seda Eroðlu (52 Kg), Enise Þahin (60 Kg) Ömer Faruk Heybetli (80 Kg) Dulyen Dalýnda 1. Olanlar: Seda Eroðlu ve Eda Eroðlu.. HABER: SEMRA ÇAKMAK

70


SPORTiF

ÝZCÝLÝK

iZCiLER YEMiN ETTi 1 hafta sürdü

Ý

l Milli Eðitim Müdürlüðü'nün açtýðý Temel Ýzcilik Kursuna katýlan izciler düzenlenen törenle izcilik yeminlerini ettiler. Bir hafta boyunca Kayseri Ýl Ýzci Kurulu Baþkanlýðýnda Tekden Kolejinde ev sahipliðinde gerçekleþen izci toplantýlarý renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan sosyal sorumluluk planlarý çerçevesinde tüm izciler Kýzýlay'a kan baðýþýnda bulundu. emin törenine katýlmak üzere Kayseri'ye gelen Baþizci Ýsmet Çýnar, öncelikle Tekden Koleji Genel Müdürü Nuri Özkan'ý makamýnda ziyaret etti. Çýnar, misafirperverliklerinden dolayý Tekden Koleji'ne teþekkür etti. Özkan da, toplumda yardýmlaþma ve özgüven kavramý üzerinde duran önemli bir sivil toplum örgütüne her zaman kapýlarýnýn açýk olduðunu söyledi.

Y

Yemin ettiler

V

erilen temel izcilik eðitiminin ardýndan akþam yemeðinde bir araya gelen Kayserili izciler, düzenlenen törenle yeminlerini ettiler. Törene Ýl Milli Eðitim Müdürü Erdoðan Ayata, 10. Baþizci Ýsmet Çýnar, Kayseri Ýl Ýzci Kurulu Baþkaný Umut Akyürek, Tekden Koleji yönetimi ve eðitim liderleri de katýldý. Törende kýsa bir konuþma yapan 10. Baþizci Ýsmet Çýnar, en büyük hedeflerinin, 250 bin olan izci sayýsýný 1 milyona çýkarmak olduðunu bunun içinde çalýþmalara baþladýklarýný söyledi.

71

Sportif


YORUM

SPORTiF

GERÇEK S PORCULAR Önce Turkcell Süper Lig’de iki temsilci ardýnTakým Antrenörü Ý.Fýrat Yýldýz, Ýlk Öðretim ve dan yakýn bir zamanda Türkiye Kupasý’nýn Lise Öðrencilerinden oluþan takýmý þampiyonaya kazanýlmasý Kayseri’yi spor alanýnda sýrtladý. gönderebilmek için zor þartlarla bir araya geldikAncak deðiþmeyen gerçekler var. Spora karþý lerini söyledi. Atatürk Dýþ Saha’da yapýlan olan umursamazlýðýmýz. Bir örnek verecek olur- antrenman da gördüðüm kadarýyla doðruymuþ. sak Kayseri’de Ampute takýmý kuruldu. Ampute Ahmet Ýpek’in yanýsýra sayýn Yücel Þahin ve fiziksel olarak noksan olan kiþilerin oynadýðý fut- Kayserispor’un destekleriyle þampiyonaya giden bol. Kayseri Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü ekip Türkiye Yýldýz Bayanlar Futbol takýmýna iki tarafýndan açýlan yaz okullarýnýn açýlýþ töreninde sporcusunu gönderiyor. Ahmet Ýpek’in verdiði gösteri yapan Ampute takýmýmýz izleyenlerden destekle buralara kadar yükselen takýma biraz yoðun ilgi gördü. Manisa’da yapýlan þampiyona- destek verildiðinde nerelere geldiðini düþün da da Türkiye dördüncüsü olan temsilcimiz yeni senize. Bu yazýyý yazarken þöyle bir baktýmda kurulmuþ olmasýna raðmen ilk ciddi sýnavýný taþýma su ile bu kadar dönen deðirmen ýrmak baþarýyla geçti.. Bu takým bence ilgiyi hakediyor. olsa kimbilir ne kadar döner ! Gençlik ve Spor Ýl Yardýmý ve desteði hak ettiðine inanýyorum. Yaz Müdürümüz Yahya Þahan’ýn söyledikleri doðru. okullarýnýn açýlýþ töreninde izleyenKayseri sporun doya doya yaþandýðý leri heyecanlandýran diðer etkinlik illerden birisi ancak kulüplerin yada ise zihinsel engellilerin sergilediði takýmlarýn sorunsuz bir þekilde semah gösterisiydi. Onlarý sokakta, müsabakalara çýkmasý konusunda otobüste her gördüðümüzde acýayný þeyleri söyleyemeyeceðim. yarak bakýyoruz. Peki hiç Kayseri, sporcu açýsýndan yeterli yeni düþündünüz mü? Ya bizde onlar açýlacak olan ve yenilenecek olan gibi olsaydýk. Birþeyler yapmak için tesislerde yeterli ama biraz da uðraþýpta her gittiðiniz kapýnýn açýlistikrar olsa. Salon sporlarýnda mamasý adeta yüzünüze kapanmasý mücadele eden takýmlarýmýz 2-3 nedeniyle sonuçsuz kalsaydýnýz. katýna çýkar. Yýllardýr hayalini kurÝlyas KAPLAN Allah’tan istenilenleri geri çevirme- ilyask_38@hotmail.com duðumuz 3.Lig’e Yükselme Grup yen bir kaç büyüðümüz varda maçlarýndan öte gidemediðimiz þu engellileremiz biraz olsun etkinlikgünlerin tersine 3.Lig’de en az iki lere katýlabiliyor. Yoksa engelliler haftasýnda temsilcimiz olur. Buda hiç kötü olmaz hani. Vay hatýrlatýyoruz, o da belki !. Sonuçta hepimiz bee hayali bile güzel. Bunun yarýsýný bile gerçeðe potansiyel engelli deðilmiyiz? Bir kaç yýl önce dönüþtürebilsek ne güzel olur. Bu hayallerin engelliler haftasýnda Atatürk anýtýna çelenk önünde maalesef bazý gerçeklerde var. Bariz koyulurken bir engelli kardeþimizin elindeki örnekler de. TED Kayseri Kolejispor gibi. Geçen pankart çok anlamlýydý. “Bizi göremiyorsanýz, sezon ligi dördüncü sýrada bitiren, Avrupa bizi duyamýyorsanýz, bizi iþitemiyorsanýz, bizi Kupalarýna giden, sezona iyi baþlayan kýrmýzýanlayamýyorsanýz özürlü kim?” Ne kadar lacivertliler baþarýlý bir grafik çizse de sorunlar anlamlý bir söz deðil mi? Onlarý göremeyen onlarý da gün yüzüne çýktý. Mali sorun büyüdü büyüdü anlamayan bizler ama özürlü olan onlar. kulüp kapanma noktasýna geldi. Baþkan Ömer Sizce de bunda bir terslik yok mu? Yaðmur ve yönetimi çalmadýk kapý býrakmadý. Hangimizin tekerlekli sandalyeye muhtaç olmay- Yönetim’de yapýlacak genel kurul’da kulübün acaðýmýzýn garantisi var. Onlarý anlamak için kapýsýna kilit vuracaklarýný dile getirdiler. biraz çaba sarfetmemiz yetecektir. Engelliler Kapanmak için gün sayýlýyordu ki Kayserispor voleybol, futbol ve basketbol temsilcilerimizde Baþkaný Recep Mamur’un desteði geldi. maalesef ayný sorunu yaþýyor. Yani destek Ardýndan Sayýn valimiz, Belediye Baþkanýmýz, sorununu. Geçen yýl kurulan Yeni Kardeþler Þeker Fabrikasý yönetimi derken kriz aþýldý gibi. bayan futbol takýmýmýz Yýldýzlar liginde Ama acý olan övündüðümüz Organize Sanayi ve mücadele yapmak için kurulmuþtu. Ancak büyük firmalarýmýz umursamazlýðý taraftara da destek bulamayan takým sadece Adana’nýn ev yansýyor. Bir kaç yýl sonra da kulüplere yansýr o sahipliði yaptýðý þampiyonaya katýlabildi. Oda zaman buyrun cenaze namazýna! Bu günleri Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Bölge mumla ararýz artýk. Yazýk, bu kadar sporcu antrenörü Ahmet Ýpek’i sayesinde. olmasýna raðmen bu ilgisizlik üzücü !.

Sportif

72


BiNiCiLiK

SPORTiF

Kayseri’ye gelen en büyük 2. Kupa GAZÝ KOÞUSU KUPASI oldu

PAN RiVER COÞKUSU Pan River farký

Kazandýrdý

lu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adýna düzenlenen, Türk Yarýþçýlýðýnýn Derbisi, Gazi Koþusu'nun 82'ncisi, Ýstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koþuldu... Ulu Önder Atatürk'ün adýna 1927 yýlýndan itibaren aralýksýz düzenlenen ve 2400 metre çim pistte yapýlan Açýk - GR I/TR koþuya bu yýl 22 safkan Ýngiliz tayý katýldý. Koþuyu Nevzat Seyok'un safkaný Pan River (Red Bishop-Wanganui River) jokeyi Sadettin Boyraz ile 2.28.03 derece yaparak kazandý. Koþunu ikincisi Nihalim olurken, üçüncülüðü Pontiac, dördüncülüðü ise Anotolian Fire kazandý.

irincilik ikramiyesi 750.000 YTL, ikincilik 300.000 YTL, üçüncülük 150.000 YTL, dördüncülük ikramiyesi 75.000 YTL olarak belirlenen Gazi Koþusu'nu kazanan Pan River'in sahibine, birincilik ikramiyesinin yaný sýra yetiþtiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 1.250.250 YTL kazandýrdý.

Gazi Koþusu

U

Sportif

Ödüller verildi

K

oþuyu kazanan safkanýn sahibi Nevzat Seyok'a kupasýný Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreteri Mustafa Ýsen verdi. Safkanýn antrenörü Rasim Tetik'e plaketini ise Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehmet Mehdi Eker verdi. Jokey Sadettin Boyraz plaketini 1. Ordu Komutaný Orgeneral Ýsmail Koçman'ýn elinden aldý.

B

Pan River gururu..

P

an River’in yetiþtiricisi Nevzat Seyok, "Daha önce çýktýðý koþularda elde ettiði baþarý ve dereceler, Gazi Koþusu'nda ne denli iddialý bir at olduðunu gösterdi. Yüzümüzü kara çýkarmadan yarýþta birinci geldi. Kayseri'ye kupayý kazandýrdýðýmýz için mutluyuz" dedi. 0 yýldýr Seyok Çiftliði'nde Ýngiliz yarýþ atý yetiþtiriciliði yapan Kayseri Atlý Spor Kulübü 2. Baþkaný ve Kayseri'de atçýlýðýn duayeni olan Nevzat Seyok, at yetiþtiriciliði için en uygun rakým ve iklim koþullarýna sahip Pýnarbaþý’nýn atçýlýk sektöründe yapýlacak yatýrýmlarla yeniden parlak dönemine döneceðini ümit ettiðini söyledi.

1

74


TENiS

SPORTiF

2

004 yýlýnda faaliyete baþlayan Kayseri Tenis Kulübü, her geçen gün lisanslý sporcusunu artýrýyor. Talas'ta bulunan kulüp binasýnda, 2 adeta kortu ile tenis severlere hizmet veren Kayseri Tenis kulübü, ayrýca ülke genelinde aldýðý sportif baþarýlar ile de göz dolduruyor.

Tenis'e büyük ilgi

K

ayseri Tenis Ýl Temsilcisi Fatih Keçiyokuþu, Kayseri'de tenis sporunu sevdirmek ve Kayseri'yi kortlarda da en iyi þekilde temsil etmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Ýl Temsilcisi Fatih Keçiyokuþu, "Bir çok ülkede artýk endüstri haline gelen Tenis sporu, ne yazýk ki hem ülkemizde hem de ilimizde fazla ilgi görmemiþti. 3 yýldýr il temsilciliði görevini yapýyorum. Göreve geldiðim günden bu yana Kayseri halkýna sevdirmek ve özellikle de yetiþme çaðýnda olan minik ve gençlere bu sporu aþýlamak için yoðun bir çalýþma içerisindeyiz. Tenis, dünya da en fazla seyircisi bulunan spor dalý. Kayseri'de kurduðumuz tenis kulübümüz ile bir çok þampiyonalara da katýldýk. Ýlimizi en iyi þekilde temsil etmenin gayreti içerisinde bulun-

75

duk, bundan sonra da çalýþmalarýmýz bu yönde devam edecek" dedi.

Ýdmanlar sürüyor

T

alas Belediyesi Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan kulüp binasý ve tenis kortuna tenis severleri mutlaka beklediklerini de dile getiren Keçiyokuþu, "Ayrýca, Sümer Amatör Evi yanýnda bulunan tenis kortlarýnda da tenis antrenmanlarý yaptýrýyoruz. Baþ antrenörlerimiz Cesur Cingöz, Taner Þahin nezaretinde çalýþmalar tüm hýzýyla sürüyor" diye konuþtu..

Kayseri Tenis Kulübü

RAKETLER KONUÞACAK

Baþkan'dan tam destek..

K

ayseri Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Eðlenceoðlu da, tenis sporunun ilimizde de yaygýn hale gelmesi için çaba sarfediyor. Ýl Temsilcisi Fatih Keçiyokuþu ile birlikte tenis için çaba sarfeden Mehmet Eðlenceoðlu, "Kayseri, bu sporu sevecek" dedi.

Sportif


MiZAH

SPORTiF

Biraz da gülelim...

Karikatürler..

BU ÇOK GÝZLÝ BÝR GÖREV KARA MURAT. YAKALANIRSAN BENÝ TANIMIYORSUN

SULTANIM !. SÝZÝ, BÜTÜN DÜNYA TANIR !!

AFERÝN !. DENEDÝM SENÝ SADECE !..

Bu fotoðrafta 7 at var.. Bakalým, bulabilecekmisiniz ?

Sportif

76


MiZAH

SPORTiF

ÞAKADAN HOÞLANMAM.. Nasrettin hoca, pazarda dalgýn yürüyormuþ. Etrafýndaki esnaflarý seyrediyor. Bu sýrada ensesine bir tokat geliyor. Hoca tökezlemiþ bir kaç adým sendelemiþ, toparlanýp sinirli bir þekilde arkasýný dönmüþ. Bir bakmýþ ki hocanýn 2 katý hayvan gibi bir adam. Hoca bir yutkunmuþ, sonra: - Bana senmi vurdun? - Ben vurdum ne olacak ! - Þakadan mý vurdun ciddiden mi? - Ciddi vurdum napacan ?! Hoca, hiç istifini bozmadan: - Aman aman, öyle olsun... Çünkü þakadan hiç hoþlanmam da ...

Spor Fýkralarý

UÇAN KEÇÝ Temel ile Dursun karanlýk bir tepe üstünde birþey görmüþler. Temel, “bence bu bir keçi” demiþ. Dursun ise “bence bu olsa olsa kartaldýr” demiþ. Keçiydi kartaldý bir tartýþmaya girmiþler. Sonra o tepeye çýkarak havyaný görmeye gitmiþler. Tam yaklaþýrken hayvan uçmuþ. Bunun üzerine Dursun: -Ula Temel ben sana demedim mi kartaldýr diye. Temel þaþkýn bir ifadeyle: -Ula ömrümde ilk defa uçan bir keçi gördüm !..

Ayakkabýnýn kalleþi ayaðý arkadan vurur ! 77

Sportif


Ýnþaat Turizm Gýda San. Tic. Ltd. Þti.

www.teginyapi.com Yeni Sanayi 70. Sokak No: 10 KAYSERÝ Tel & Fax: 0.352.332 10 13 (3 hat)


Güvenlik teþkilatý olmayan bir toplumda huzur ve güvenliðin temin edilmesi imkansýzdýr. Güvenlik olgusu insanlýk tarihi ile baþlamýþ, her toplum, devlet ve birey, bu konuda gereken hassasiyeti göstererek güvenliðini saðlamaya çalýþmýþtýr. Bu nedenle 5188 Sayýlý Yasa, günümüz þartlarýna göre yeniden düzenlenmiþ ve “Özel Güvenlik Yasasý” kamu yanýnda özel sektörden Ticaret ve Sanayi Odasý temsilciliklerine de yer vererek daha demokratik ve katýlýmcý bir karar mekanizmasý oluþturmasýný saðlamýþtýr. Kayseri’nin güzide sanayici ve müteþebbislerinin iþ, can ve mal güvenliðini korumak amacýyla, PAR ÖZEL GÜVENLÝK VE KORUMA HÝZMETLERÝ LTD.ÞTÝ. ilk defa Türkiye’de, Kayseri’de kurularak faaliyetine baþlayan tek þirkettir. Þirketimiz, güvenlik ve koruma (kiþi koruma) konularýnda son derece tecrübeli ve deneyimli uzman ekipleri yönetiminde faaliyetini sürdürmekte olup, bugüne kadar binlerce özel güvenlik elemaný yetiþtirmiþtir. Bugün Kayseri’mizde ve diðer bir çok illerimizde kamu kurul ve kuruluþlarýnda, sosyal tesislerde, bankalarda, Alýþ Veriþ merkezlerinde, turizm tesislerinde ve en önemlisi; Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi, Kayseri Kadýr Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Kocasinan Belediyesi, ODTÜ Koleji, Türkiye Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu, Türkiye Bilgi Teknolojileri Araþtýrma Bölgesi, Güneþ Hastanesi, Acý Badem Hastanesi, Madde Baðýmlýlarý ve Rehabilitasyon Merkezi, Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi, Gediatri Merkezi, Akýl ve Ruh Saðlýðý Merkezi, Kayserispor Kulübü, Erciyesspor Kulübü, Maç Organizasyon Stat Güvenliði, Konser ve benzeri toplantý ve törenlerin güvenliði PAR ÖZEL GÜVENLÝK VE KORUMA HÝZMETLERÝ LTD.ÞTÝ. tarafýndan büyük bir özveri ile saðlanmaktadýr.. Kurumlarýmýzýn huzuru, bizim gururumuzdur. Bir yerde baþarý, güvenli, huzurlu ve mutlu insanlar ile saðlanýr. Güvenlik, uzmanlaþmýþ tecrübeli ekip iþidir..

CUMHURÝYET MAHALLESÝ VATAN CADDESÝ NO: 20/B MELÝKGAZÝ / KAYSERÝ TEL: 0.352. 231 43 39 - 0.352. 231 43 69

Sportif 11.Sayı  
Sportif 11.Sayı  

Temmuz - 2008 sayısı

Advertisement