Page 70

KULÜP

SPORTiF

Danacý ile devam

Ý

limizi birçok spor branþýnda "Belediye Baþkanýmýzýn her baþarý ile temsil eden Melikgazi zaman büyük desteði ve gayretini Belediyespor’da genel kurul görüyoruz. Ýlk olarak kendisine heyecaný yaþandý. Melikgazi bize destek olduklarý için teþekkür Belediyesi Meclis salonunda ediyorum. Bizim kulüp olarak gerçekleþtirilen genel kurul da ilk öncelikli hedefimiz þampiyon olarak divan baþkanlýðý seçimi olmak küme düþmemek deðil, yeni yapýldý. Üyelerin teklifi ile Divan gençleri Kayseri sporuna ülke baþkanlýðýna Arif sporuna kazandýrmak YENi YöNETiM Bakýrtaþ kâtip üyeliklerolacaktýr. Her zaman KURULU ine de Yüksel Kahraman söylediðimiz gibi ve Ahmet Yalçýn seçildi. amacýmýz gençlere (Baþkan) aygý duruþu ve Ýstikyatýrým yapmak, onlarý Mahmut Danacý lal Marþý ile baþlanan (Yönetim Kurulu) kahve köþelerinde genel kurulda ilk olarak Sabri Büyükbahçeci, deðil sporla iç içe, faaliyet raporu, denetim ailesine yaþadýðý Recep Sarýbaþ raporu ve bütçe oylandý Hayati Karaaslan topluma ve ülkesine ve ibra edildi. faydalý birer fert Cenani Ayaydýn rdýndan yönetim, olarak yetiþtirebilmekYücel Erbay denetim ve disiplin tir. Belediye olarak Ali Altýparmak kurulu asil ve yedek üyeEskiþehir Gecekondu liklerinin seçimine geçildi. Önleme Bölgesinde, Keykubat ve ki yýldýr Melikgazi Belediye Yeniköy mahallelerinde çok Spor kulüp baþkanlýðý görevini amaçlý spor salonlarý inþa ediyyürüten ayný zamanda Belediye oruz.Bu manada sosyal belediyeBaþkan yardýmcýsý da olan Dr. cilik anlayýþý içerisinde ilimizde Mahmut Danacý üyelerin oylarý ile sporun ve sporcunun her zaman yeniden kulüp baþkanlýðýna seçil- yanýnda olacaðýmýzýn bir kez daha di. altýný çiziyor, beni yeniden bu eniden Kulüp Baþkanlýðý’na göreve getiren deðerli üyelerimize seçilen Dr. Mahmut Danacý, þükranlarýmýzý sunuyorum" dedi.

S

A Ý

Sportif

Dr. Mahmut Danacý, yeniden Baþkan seçildi

Y

70

Sportif -Mayıs 2008  

Sportif 10.Sayı

Sportif -Mayıs 2008  

Sportif 10.Sayı

Advertisement