Page 51

FUTBOL

SPORTiF

Kazakistan'da Erciyesspor tanýnýyor mu? Tabii ki herkes tanýyor. UEFA kupasýna katýldý. Artýk Erciyesspor'u dünya biliyor. Milli Takým kampýna Hollanda'ya gitmiþtik. Ermenistan ile hazýrlýk maçý yapacaktýk basýn toplantýsý için beni de çaðýrdýlar. Önümde A.Aliyev Erciyesspor yazýyordu. Bu kadar yani biliyorlar. Kalýp kalmaman neye baðlý ? Bir kere benim sözleþmem var. Baþkan, Menajer ve hoca karar alacak, ondan sonra söyleyecekler bana. Yeni sezon için "Seni düþünüyoruz" yada "Düþünmüyoruz" diye bana açýklarlar.. Düþünüyorlarsa seve seve Kayseri Erciyesspor'daki görevime devam edeceðim. Ama yok eðer "Düþünmüyoruz" derseler de teþekkür edip yoluma bakacaðým..

Kayseri Erciyesspor

Karþýyaka, Altay.. Kadrolarý bizden daha iyi ama bizim takýmdaki beraberlik ve arkadaþlýðýmýz, takýmý buralara getirdi. Sonuçta Erciyesspor korkulan bir takýmdý. Sakarya deplasmanýnda, onlar bizi rahat rahat yeneceklerini sandý. Hangi takým bizi kolay kolay yendi. Atletico Madrid hariç hiç biri. Mesela Eskiþehirspor.. Metin Diyadin ile geldi, ilk sýrada gidiyordu buraya geldi, giderken aðlaya aðlaya gittiler. Biz Eskiþehir'i gittiðimizde Sergen Yalçýn piyasada yok. Saygý duyuyorum.. Ýyi futbolcu ama biz oradayken yoktu. Biz oyunu yönlendiriyoruz ama hatalarýmýz ile gol yiyoruz. Kýsa zamanda olan baský ve bu türlü þeyler yüzünden istediðimiz sonuça ulaþamýyorduk. Yoksa kadromuz çok iyi bir kadroydu. Tabii ki önümüzdeki sezona hocamýz da baþkanda bakýyor. Bu sezon ders aldýk. Not aldýlar. Çalýþma yaptýlar. Ben nokta transferler yapacaklarýný sanýyorum.

Türklüðün yada örf ve ananelere aþýrý bir baðýmlýlýðýn var. Bundan da bahseder misin? Dýþarýdan Türkiye çok kuvvetli bir memleket olarak gözüküyor. Ama bir senedir buradayým. Geçmiþine baksan Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan kalmýþ bir ülke. Ama bugün erkeðinde yada kadýnýnda Osmanlý Ýmparatorluðu'na iliþkin hiç bir þey bulamýyorum. Yemek kültürü çok geliþmiþ ona bir þey demiyorum ama diðer yönden hep söyleniyor. Yemek, Ýstiklal Marþý en çok bunlarý gördüm. Milliyetçilikte var tabi. Allah korusun bir savaþ çýksýn bütün millet ayaða kalkar. Ben bunu gördüm. Özellikle Karadeniz'de, Akçaabat Sebatspor'da oynarken gördüm. Ama, Anadolu'da biraz daha yumuþak. Çünkü burada her milletten insan var. O yüzden belki biraz daha rahat ama bilmiyorum dýþardan Türkiye, inanýlmaz kuvvetli gözüküyor. Savaþan, cesur insanlar. Ama buraya geliyorsun fakir insanlar. Ha, her ülke de fakir insan var ama Türkiye de çok fazla. Burada her mevsimi her þeyi bulursun.. Petrolü, kömürü, her þeyi var ama fakiri de çok.

Sezon bitti þimdi ne yapacaksýn? Kazakistan'a ailemin yanýna gidiyorum. Ondan sonra Milli Takým kampý için Moskova'ya gideceðim. Oradan tekrar Kazakistan'a döneceðim. Ondan sonrasý için her þey kulübümün vereceði karara baðlý.

51

Sportif

Sportif -Mayıs 2008  

Sportif 10.Sayı

Sportif -Mayıs 2008  

Sportif 10.Sayı

Advertisement