Page 1

SPORSEVERLERiN GERÇEK ADRESi MAYIS 2008 - FiYATI: 5 YTL


Fabrika Ýstanbul Böl. Müd. Bursa Böl. Müd. Ankara Böl. Müd. Mersin Böl. Müd. Kayseri Þube

: : : : : :

0.352 0.212 0.224 0.312 0.324 0.352

351 615 224 387 336 222

10 51 08 41 53 81

80 -81 Fax : 0.352 351 10 07 Fax : 0.212 615 51 26 Fax : 0.224 223 35 71 Fax : 0.312 387 41 51 Fax : 0.324 336 53 71 Fax : 0.352 351 10

83 35 53 70 51 83


LiGDE 5.SIRA BiZiM YIL: 1 SAYI: 10 AY: MAYIS-08 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MÜKREMÝN YIKILMAZ

Kayserispor, 34 haftalýk maratonu rekor seviyede puanla 5. sýrada bitirdi..

10

YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ YÜKSEL YIKILMAZ GENEL KOORDÝNATÖR YAVUZ YIKILMAZ EDÝTÖRLER BEKÝR DEMÝRAÐ SEBAHATTÝN DOÐAN MEHHET BÝROL

iNANÇ.. HIRS.. KUPA..

KATKIDA BULUNANLAR AYHAN BAYNAL TEVFÝK IÞIK ALÝ DOÐAN HABER MERKEZÝ ÝLYAS KAPLAN ÜLFET TURAN ZEKÝ KAYNAK SEMRA ÇAKMAK NACÝ ÞEKER

Kayserispor, Fortis Türkiye Kupasý’ný kaldýrmak için inandý, hýrs yaptý ve baþardý..

ÝDARE MERKEZÝ Serçeönü Mahallesi Ahmetpaþa Caddesi Çiçek Ýþ Merkezi Kat: 3 No: 14/9 KOCASÝNAN-KAYSERÝ TEL: 0.352. 231 29 57 - 231 29 58 FAKS: 0.352. 222 44 37 E-POSTA sportifdergisi@hotmail.com GRAFÝK-TASARIM Kayseri Tempo Gazetesi MONTAJ-BASKI ORKA MATBACILIK Organize Sanayi Bölgesi 43. Cadde No: 11 KAYSERÝ YAYIN TÜRÜ Kayseri Tempo Gazetesi’nin Aylýk Ücretli Ekidir.. Dergide yayýnlanan yazý ve fotoðraflar izin alýnmaksýzýn kullanýlamaz..

“FiTNE TAKIMI VAR” Kayseri Ticaret Odasý Baþkaný Hasan Ali Kilci yine aðýr eleþtiriler yaptý..

38

22


BAÞKAN MÜJDEYi VERDi Büyükþehir Belediye Baþkaný Özhaseki, stat inþaatýnýn biteceði tarihi açýkladý..

21 ALiYEV KARARI VERDÝ Erciyesspor’un Kazak oyuncusu Ali Aliyev, yeni sezon için hedeflerini anlattý..

48

TED’iN KIZLARI HARiKA TED Kayseri Koleji genç takýmý, Türkiye Þampiyonasý’nda final maçý oynadý..

60 DANACI YENiDEN BAÞKAN Melikgazi Belediyespor Genel Kurulu yapýldý. Dr. Mahmut Danacý, yeniden baþkan oldu

70

ÞAHiN KUBiLAY ANLATTI Adeta 10 parmaðýnda 10 marifet var.. Þahin hoca anlattý biz yazdýk. Okumasý sizden..

64


YORUM

SPORTiF

KUPANIN KEYFi.. Gelelim, kupa maçý sonrasýndaki hayal kýrýk7 Mayýs 2008 Çarþamba gecesi dünyanýn en büyük mutluluðunu tatdýk. Bursa Atatürk lýðýna.. Yan sütunda yaþadýðýmýz coþku, Kayseri Stadý’nda 46. Fortis Türkiye Kupasý’ný kaldýr- sýnýrlarý içerisine girince kayboldu.. Yerini matem mayý baþaran Kayserispor, kuþkusuz bu sezonun havasýna býraktý.. Nasýl býrakmasýn ki.. Fenerbahçe’nin bile 27 þampiyonu olan Galatasaray’ýn ardýndan en sezondur kazanamadýðý kupa Kayserispor’un baþarýlý takýmý olarak herkesi sevindirdi.. Galatasaray lig þampiyonu olarak Lig ellerinde, ama o kupaya sahip çýkan yok ! Tarihinin en baþarýlý sezonunu geçiren, kenKupasý’ný kaldýrýrken, Kayserispor da Fortis disi için rekor derecede puan toplayýp ligi 5. sýraþampiyonu olarak kupa kaldýrdý.. Tarihinin en parlak dönemini geçiren Sarý- da bitiren ve Fortis Türkiye Kupasý’ný kaldýran Kýrmýzýlý temsilcimiz, binlerce taraftarý ile gittiði Kayserispor’u ne karþýlayan ne de coþturan var ! Bursa’dan kupayla döndü.. Hani bir laf vardýrya, Sanki Kayserispor, ucu ucuna ligde kalmayý “Bursa’ya bir giriþimiz var, bir de çýkýþýmýz var” baþarmýþ ve Kayseri halkýnýn gözünde hayal diye.. Vallahi, Kayserispor camiasý, Bursa’ya kýrýklýðý yaratmýþ gibiydi.. 3 gün sonra oynanacak ligin son maçý öncesinde medya kurukupasýz girdi ama kupayla çýktý.. luþlarý Atatürk Stadý’nda kupa Türkiye Kupasý’ný alarak çýktý. sevinci yaþatýlacaðýný dile getirmeUEFA Kupasý vizesini alarak çýktý.. sine raðmen, yine olmadý.. Tarih yazarak çýktý.. Kayserispor, koskoca bir kupa Coþkuyla çýktý.. kazanmasýna raðmen yine tribünAlnýnýn akýyla çýktý.. leri doldurup taraftarý ile coþkuyu Ne mutlu “Kayserisporluyum” yaþayamadý.. Ne oluyoruz anlamýyodiyene.. Çocuklar gibi þen olmak rum !.. Tamam, takým baþarýsýz kadar büyük mutluluk olabilir mi ?. olur, maðlubiyetler alýr, herkes Taa, Kayserispor’a geldiði ilk günküser, kabuðuna çekilir.. Bunu den bu yana sürekli kupa türküsü çaðýran Tolunay Kafkas ve ekibi, Yüksel YIKILMAZ anlarým.. Ama ortada ne bir nihayetinde istediði baþarýya ulaþtý. kayseritempo@hotmail.com baþarýsýzlýk ne de bir maðlubiyet var.. Peki, neden hâla bu takýma Ýþte azmin zaferi diye buna denir. Kayserispor, bu kupayý ne denli istediðini sýrt çeviriliyor anlamýyorum.. Dedik ki, “Erciyesspor’u küme düþürdüler, göstererek, inanarak zaten maça çýkmadan taraftar da küstü”.. Böyle olsa taraftar, Kayseri kupanýn bir ucundan tutmuþtu.. Erciyesspor maçlarýna da gelirdi.. O da olmadý.. Ýnanmak baþarmanýn yarýsý deðil midir? Demek ki, bahane bu deðil.. Kayserispor da inandý, inandýðý uðurda Peki nedir ?.. mücadele etti ve baþardý.. Kimileri diyor ki, “Bu þehir baþarýya doydu” Helal olsun.. Kayserispor için Fortis Türkiye Kupasý’ný Analarýnýn ak sütü gibi helal olsun.. Döktükleri ter ile, aldýklarý parayý, alkýþý ve kazanýp UEFA Kupasý’na katýlma hakkýný elde övgüleri çoktaan hakeden Kayserispor’a helal etmekten daha büyük ne baþarý olabilir ki ?. olsun.. Bu baþarýyý alkýþlamamak, bu baþarýya “Sivasspor kadar olamadýk” deniyor.. þapka çýkarmamak, bu baþarýya övgüler sýrala- Sivasspor ne yaptý.. 3 büyüklere karþý oynadýðý kaç maçý kazandý ? Peki Sivasspor lig sonu mamak Kayserispor’a ihanettir !.. itibariyle neyi baþardý ? Ýnter Toto Kupasý’na Düþmanlýktýr !.. katýlmayý baþardý!! Biz ise, UEFA Kupasý’nda Saygýsýzlýktýr !.. Baþta Kayserispor ve Erciyesspor Onursal Beþiktaþ’ýn bile üzerinde yeralacaðýz.. Elalem, kýytýrýktan bir baþarý elde edince gece Baþkaný Mehmet Özhaseki olmak üzere Kayserispor Yönetim Kurulu Baþkaný sayýn gündüz davullar çaldýrýp eðlenceler düzenliyor.. Recep Mamur ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Bizimkilerin ise üzerine ölü topraðý serpiymiþ Kayserispor Teknik heyet ve futbolcularýna, gibi.. Þunu söyleyeliyim ki, eðer Kayserispor’dan Genel Menajer Süleyman Hurma ve Sarý-Kýrmýzýlý daha büyük baþarýlar bekliyorsak öncelikle bu gönül veren taraftara teþekkür etmek ve alkýþ kupaya sahip çýkmalýyýz, kupanýn keyfini sürmeliyiz ve Kayserispor’a destek olmalýyýz.. tutmak gerektiðine inanýyorum..

7

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Nostalji

50. YIL KUPASI’NI ALDILAR

Fotoðraflar: Bekir Demirað arþivi

Atatürk Stadý’nda 1972/73 sezonu: Efsane Baþkan Üveyis Molu yönetiminde önce 1. Lig’e çýkan Kayserispor, sezon içerisinde de Gençlerbirliði ile oynamýþ olduðu 50. Yýl Kupasý ile bunu taçlandýrdý. Futbol Federasyonu tarafýndan Cumhuriyetimizin kuruluþunun 50. Yýlý nedeniyle düzenlenen bu kupa organizasyonunda Kayserispor, baþkent temsilcisi Gençlerbirliði’ni yenerek kupayý müzesine getirmiþti. Kayserispor’un Atatürk

Stadý’nda objektiflere poz veren bu efsane kadrosu asla unutulmaz.. O kadroda kimler var, kimler !. Ayaktakiler (Soldan Saða) : Kaleci Rýzkullah Fakasoðlu, (Baba) Oðuz Güven, Bülent Meray, Osman Nuri Turhan, Nuri Zincirci, (Yýlancý) Mustafa Yücel. Oturanlar (Soldan Saða) : Cemil Eðriboz, Çetin Özsaraç, Esat Güneþtutar, (Kara Bomba) Haluk ve kaptan Ersel Altýparmak.

Kaptan’ýn zor sezonu K

ýrýkkalespor ve Kocaelispor’da oynadýktan sonra 3. Lig’de çýrpýnan Kayserispor’a dönerek takýmýný 2. Lig’e taþýyan Mustafa Çapanoðlu, zor dönemlerin adamý olarak ortaya çýktý.. Çapanoðlu, Kayserispor’a Teknik Adam olarak hizmet verirken, geride kalan sezon da Karabükspor’u Bank Asya 1. Ligi’ne taþýdý..

Sportif

8


SPORTiF

Nostalji

N

EREDEN NEREYE: Bir zamanlar Kayserispor formasý altýnda baþarýdan baþarýya koþan zamanýn genç futbolcularý, þimdiler de yine Türk futboluna hizmet ediyorlar.. Kimisi Menajer, kimisi teknik direktör, kimisi de yönetici olarak hizmetlerini sürdürüyorlar.. Ýþte yukarýdaki fotoðraf 1973-74 sezonuna ait.. Kadroda (ayaktakiler-soldan saða) Senai, kaleci Ferhat Turunç, Kenan Altunbaþ, Rýdvan Çeçen, Þeref Ýncirmen, kaptan Gýyasi Tokoðlu, (oturanlar-soldan saða) Aslan, Mustafa Þimþek Özkeþ, Faysal, Mehmet Bulut ve Mustafa Uður yeralýyor.. Bu kadro futboldan kopmadý.. Gýyasý Tokoðlu, Kayserispor yöneticiliði yapýyor.. Mehmet Bulut, Mustafa Uður, Mustafa Þimþek Özkeþ, Þeref Ýncirmen, Kenan Altunbaþ teknik adam olarak çalýþýyorlar..

YORUM

14 golün atýldýðý m aç.. Kayseri Atatürk Stadý’nda oynanan Kayserispor- Dostlukspor Bayan futbol takýmlarý arasýndaki karþýlaþma 7-7 sona ererken, Kayserili sporseverler ilk kez bir bayan futbol takýmýný izlemiþ olmanýn mutluluðunu da yaþadýlar. Kadroda (ayakta) Bekir Molu, kaleci Davut, Demirsporlu Metin, Ýbrahim Koltuk, (oturanlar arasýnda) Kayserispor Baþkanlýðý da yapan Demirsporlu Mustafa Elmaaðaçlý, þimdiki KTO Baþkaný Hasan Ali Kilci, Þahin Kubilay ve Kayseri’nin efsane futbolcusu merhum Mücahit Pekçetinkaya yeralýyor.. Dostlukspor, Türkiye’nin ilk bayan futbol takýmý olarak tarihteki yerini buldu..

9

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Kayserispor’un iç sahada bileðini büken ikinci takým komþu kent takýmý SÝVASSPOR oldu..

Turkcell Süper Lig

Kayserispor, sahasýndaki ikinci maðlubiyetini komþu kentin takýmý Sivasspor’dan aldý.. Sarý-Kýrmýzýlý temsilcimiz, sergilediði kötü oyun ile uzun haftalar sonrasýnda taraftarýnýn gönlünü kýrdý..

Gönüllerin þampiyonu ünvanýný alan Sivasspor, golcüsü Mehmet Yýlmaz ile Kayseri’den 3 puaný alýp götürürken Kayserispor ise bütün hesaplarýný Fortis Türkiye Kupasý için yaptýðýný gösterdi..

DE A G Li FT A .H 30

K OMÞUYA UEFA YOL U ! 0-1 STAT: Kayseri Atatürk HAKEMLER: Fýrat Aydýnus xxx, Aleks Taþçýoðlu xx, Hakan Yemiþken xx KAYSERÝSPOR: Dimitar Ivankov xx, Pablo Avendano xx, Cesar Toledo xx, Aydýn Toscalý xx (Dk. 89 Ali Turan x), Koray Çölgeçen xx, Ragýp Baþdað xx (Dk. 84 Kamber Arslan x), Kemal Okyay xx (Dk. 68 Turgay Bahadýr xx), Alioum Saidou xx, Mehmet Topuz xx, Mehmet Eren Boyraz xx, Leonardo Iglesias xx SÝVASSPOR: Michael Petkoviç xx, Abdurrahman xx, Hayrettin Yerlikaya xx, Karim Saidi xx, Mamadou Diallo xx, Konfory Sylla xx (Dk. 88 Emre Efe x), Devran Ayhan xx, Ýlhan Ummak xx (Dk. 61 Onur Tuncer xx), Mohammed Ali xx, Sergio Oliviera xx (Dk. 74 Sezer Badur x), Mehmet Yýldýz xxx GOL: Dk. 50 Mehmet Yýldýz (Sivasspor) SARI KARTLAR: Dk. 18 Toledo (Kayserispor) Dk. 44 Hayrettin (Sivasspor)

Sportif

10


FUTBOL

SPORTiF

DE A G i L FT A .H 1 3

YiNE Mi G.OFTAÞ ! 1-1 STAT: 19 Mayýs HAKEMLER: Taner Gizlenci x, Arkýn Akgöl x, Volkan Akçit x GENÇLERBÝRLÝÐÝ OFTAÞSPOR: Ulaþ Güler xxx, Orhan Þam xx, Remzi Giray Kaçar xxx, Ýlhan Eker xxx, Murat Selvi xx, Serkan Atak xx, Kadir xx, Olgay Coþkun x, Murat xx (Dk. 79 Tozo x), Yakubu xxx (Dk. 75 Sandro x), Ali Bayraktar x KAYSERÝSPOR: Dimitar Ivankov xxx, Koray Çölgeçen xx, Aydýn Toscalý xxx, Pablo Avendano x (Dk. 46 Ali Turan x), Cesar Toledo xx, Mehmet Eren Boyraz xx, Alioum Saidou xxx, Ragýp Baþdað x (Dk. 89 Kamber Arslan ?), Kemal Okyay x (Dk. 46 Turgay Bahadýr x), Mehmet Topuz xxx, Leonardo Iglesias xx GOLLER: Dk. 18 Serkan Atak (G.OFTAÞspor), Dk. 67 Mehmet Topuz (Kayserispor) SARI KARTLAR: Dk. 41 Toledo, Dk. 45 Ragýp (Kayserispor), Dk. 53 Murat Selvi (G.OFTAÞspor)

11

Turkcell Süper Lig

ANKARA HATIRASI Kayserispor, sahasýnda maðlup edemeðini G.Birliði Oftaþ ile bu kez de Ankara’da berabere kaldý. Kayserispor, maçýn 2. yarýsýnda kaptan Mehmet Topuz’un attýðý gol ile 1 puaný alýrken, ev sahibi ekip, hakemin kötü yönetiminden ötürü oldukça sinirlendi..

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Kayserispor, Fortis Türkiye Kupasý’nda hallaç pamuðuna çevirdiði rakibini ligde de ezdi geçti..

Turkcell Süper Lig

Geçen sezon Kayseri Erciyesspor’a 90+6. dakikada attýðý golle ligde kalmayý baþaran Çaykur Rizespor, bu kez ayný statda Süper Lig’e veda etti. Kayserispor’a karþý direnemeyen Karadeniz ekibi, yeni sezonda Bank Asya 1. Ligi’nde mücadele edecek..

Kayserispor, 3 hafta aradan sonra sahasýnda kazanmanýn keyfine vardý. Arjantinli Iglesias, 1 gol attý, 2 golü de hakem tarafýndan geçersiz sayýldý. Sarý-Kýrmýzýlý taraftarlar, takýmýný baðrýna basarak maç sonrasýnda uzun uzun alkýþladý..

DE A G i L FT A .H 2 3

RiZE’YE GÜLE GÜLE ! 3-0 STAT: Kayseri Atatürk HAKEMLER: Hüseyin Göçek xx, Adil Sinem xx, Kemal Yýlmaz xx KAYSERÝSPOR: Dimitar Ivankov xxx, Ali Turan xx, Koray Çölgeçen xx, Kemal Okyay xx, Alioum Saidou xx (Dk.78 Ali Çamdalý x), Aydýn Toscalý xxx, Kamber Arslan xxx, Mehmet Topuz xxx (Dk.84 Savaþ x), Mehmet Eren Boyraz xxx, Dario Cangele xxx (Dk.72 Turgay x), Leonardo Iglesias xxx ÇAYKUR RÝZESPOR: Gonzalez x, Gökhan Kök x, Igor x (Dk.46 Serhat x), Kürþat Duymuþ x, Victoria xx, Fahri Tatan xx, Mustafa x, Cumhur xx, Leandro xx, Ribeiro x (Dk.46 Zafer x), Anderson xx GOLLER: Mehmet Eren Boyraz Dk. 12, Leonardo Iglesias Dk. 45, Mehmet Topuz Dk. 75 (Kayserispor) SARI KARTLAR: Kemal, Iglesias, Saidou, Kamber (Kayserispor), Cumhur, Anderson, Kürþat, Gökhan (Çaykur Rizespor)

Sportif

12


FUTBOL

SPORTiF

DE A G Li FT A .H 3 3

Turkcell Süper Lig

Kayserispor, ligdeki son deplasman maçýnda 3 puaný almayý baþardý.. Ligi ilk 5 takým içerisinde bitirmeyi garantileyen Sarý-Kýrmýzýlýlar, yedek kadro aðýrlýklý çýktýðý Bursa deplasmanýnda 3 puaný Kemal Okyay’ýn attýðý golle kazandý.. Kayserispor PAF takýmýnda forma giyen Ersoy Yýlmaz, Orkun Bal, Savaþ Yýlmaz ve Tayfun Yanar gibi genç isimler bu maçta forma giydiler..

BURSA’YA TEK KURÞUN 0-1 STAT: Bursa Atatürk HAKEMLER: Hakan Özkan xx, Emre Kan xx, Ali Zaðlý xx BURSASPOR: Yavuz Eraydýn xx, Veli Acar xx, Yenal Tuncer xx, Jason Vandelannoite xx, Ýsmail Güldüren xx, Ümit Aydýn xx, Sercan Yýldýrým xx (Dk. 63 Maxim Romaschenko x), Volkan Þen x (Dk. 71 Volkan Bekiroðlu x), Mustafa Sarp xxx, Ýsmail Özgür x, Eser Yaðmur x (Dk. 46 Herve Tum xx) KAYSERÝSPOR: Hasan Sönmez xx, Durmuþ Bayram xx, Pablo Avendano xx, Kemal Okyay xxx, Ersoy Yýlmaz xxx, Ali Çamdalý xx, Turgay Bahadýr xx (Dk. 62 Mehmet Topuz x), Orkun Bal xx (Dk. 56 Cesar Toledo x), Kamber Arslan xx (Dk. 67 Ragýp Baþdað xx), Savaþ Yýlmaz xxx, Tayfun Yanar xx GOL: Dk.11 Kemal (Kayserispor) SARI KARTLAR: Dk. 49 Tayfun Yanar, Dk. 86 Hasan Sönmez, Dk. 87 Pablo Avendano (Kayserispor), Dk. 69 Jason Vandelannoite (Bursaspor)

13

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Kayserispor, ligin son maçýnda maðlup oldu.. Sarý-Kýrmýzýlýlar, Ankaragücü’ne yenildiler..

Turkcell Süper Lig

Süper Lig temsilcimiz Kayserispor, 2007-08 sezonunu maðlubiyet ile noktalandýrdý.. Ligdeki en baþarýlý sezonunu geçiren Sarý-Kýrmýzýlýlar, Baþkent ekibi önünde yedek aðýrlýklý bir kadro ile mücadele etti.. Ýlk yarýda gelen 2 gol A.Gücü’ne 3 puaný getirdi.

Teknik Direktör Tolunay Hakký Kafkas, sezon sonu itibariyle alýnan baþarýdan memnun olduðunu ifade ederken, Sarý-Kýrmýzýlý taraftar ligin son maçýnda yine takýmýna tam destek vermekten geri kaldý.. Kayserispor ligi 55 puanla bitirdi..

DE A G i L FT A .H 4 3

K APANIÞ iYi OLMADI 0-2 STAT: Kayseri Atatürk HAKEMLER: Süleyman Abay xxx, Adil Sinem xxx, Ýbrahim Albayrak xxx KAYSERÝSPOR: Hasan Sönmez x, Durmuþ Bayram xx, Koray Çölgeçen x (Dk. 56 Ali Turan x), Kemal Okyay xx, Ersoy Yýlmaz x, Ali Çamdalý x, Turgay Bahadýr xx, Orkun Bal xx, Savaþ Yýlmaz x (Dk. 79 Aydýn Toscalý x), Mehmet Topuz xx (Dk. 46 Ragýp Baþdað xx), Tayfun Yanar x ANKARAGÜCÜ: Zafer Özgültekin xx, Andres Lamas xx, Engin Aktürk xx, Murat Duruer xx, Tolga Doðantez xx, Ýbrahim Ege xxx, Gökhan Emreciksin xx (Dk. 84 Tevfik Altýndað ?), Murat Erdoðan xxx (Dk. 50 Þevki Koç x), Ýlkem Özkaynak xx, Cem Can xx (Dk. 88 Mert Erdoðan ?), Bebbe Anilet xxx GOLLER: Dk. 24 Bebbe Anilet, Dk. 37 Cem Can (Ankaragücü) SARI KARTLAR: Dk. 8 Engin (Ankaragücü) Dk. 81 Durmuþ (Kayserispor)

Sportif

14


TEL: 0.352. 337 57 00 - 337 22 00


FUTBOL

SPORTiF

Turkcell Süper Lig

2007-08 sezonunun þampiyonu Galatasaray oldu

3

B 1. LiG YOLCULARI..

L L

igi zirvede bitiren 5 takým, yeni sezonda ülkemizi Avrupa Kupasý maçlarýnda temsil edecek.. Ancak, ligin son 3 sýrasýný alarak baþarýsýz olan takýmlar ise bir alt kümeye indiler.. ige bu sezon çýkan Kasýmaþaspor lig sonuncusu olurken, Ç.Rizespor ile V.Manisaspor da küme düþen takýmlar oldu..

Sportif

4 haftalýk uzun maraton sona erdi.. Galatasaray, 79 puanla lig þampiyonluðunu elde ederken, 17. kez Türkiye’nin en büyük kupasýný kazandý.. Fenerbahçe ise ligi 2. sýrada bitirebildi.. u sonuçla Galatasaray ile Fenerbahçe, Þampiyonlar Ligi’ne, Fortis Türkiye Kupasý þampiyonu Kayserispor ile ligi üçüncü sýrada tamamlayan Beþiktaþ UEFA Kupasý’na, ligi 4. sýrada tamamlayan komþu kent takýmý Sivasspor ise Ýnter Toto Kupasý’na katýlma hakký elde etti.

LiG SONU PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Galatasaray 2. Fenerbahçe 3. Beþiktaþ 4. Sivasspor 5. Kayserispor 6. Trabzonspor 7. Denizlispor 8. Ankaragücü 9. Gaziantepspor 10. Ankaraspor 11. G. Oftaþ 12. Ýstanbul B.B. 13. Bursaspor 14. Konyaspor 15. Gençlerbirliði 16. V.Manisaspor 17. Ç.Rizespor 18. Kasýmpaþa

O 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

G 24 22 23 23 15 14 13 11 11 10 10 10 9 10 9 7 7 8

B 7 7 4 4 10 7 6 10 10 11 10 8 11 6 8 8 8 5

M 3 5 7 7 9 13 15 13 13 13 14 16 14 18 17 19 19 21

A 64 72 58 57 50 44 48 36 36 35 30 44 31 37 44 42 32 26

Y 23 37 32 29 31 39 48 44 45 38 36 47 40 64 51 62 64 56

16

P 79 73 73 73 55 49 45 43 43 41 40 38 38 36 35 29 29 29


SPORTiF

Ayaklar konustu

FUTBOL

T

urkcell Süper Lig 2007-2008 sezonunda toplam 784 gol atýldý. 34 haftalýk maratonda en çok golün atýldýðý hafta 20. hafta olarak belirlendi. Bu haftada fileler toplam 36 kez havalandý. Ligde en az golün atýldýðý 24. haftada ise sporseverler sadece 9 gol izleyebildi.. üper Lig temsilcimiz Kayserispor, 784 golün atýldýðý sezonda rakip fileleri 50 kez havalandýrdý.. Kayserispor, 50 golün 38’ini ayakla, 9’unu kafayla rakip filelere gönderirken, 3 adet de penaltý golü atmayý baþardý.. igde en fazla ayakla golü atan takým Fenerbahçe oldu. 48 kez ayakla gol atan Fenerbahçe’yi lig þampiyonu Galatasaray takip etti. Sarý-Kýrmýzýlýlar, 45 kez ayakla gol atmayý baþardý.. Fenerbahçe, 20 kez kafayla gol atmayý baþardý..

S

L

11 de kaldý

Bir önceki sezonun gol kralý olan Gökhan Ünal, ligin 2. yarýsýnýn bir çok maçýnda görev almamasýna raðmen 11 gol ile listede yeraldý. Fenerbahçeli Semih Þentürk, attýðý 17 gol ile ligin gol kralý olurken, Sivassporlu Mehmet Yýldýz ise 14 gol attý.

Gökhan Ünal

KULÜP ADI Fenerbahçe Beþiktaþ Fenerbahçe Ankaraspor Sivasspor Trabzonspor Fenerbahçe Trabzonspor Kayserispor Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Manisaspor Beþiktaþ Beþiktaþ Sivasspor Konyaspor Denizlispor Semih Þentürk

17

OYUNCU Semih Þentürk Filip Holosko Alex De Souza De Nigris Mehmet Yýldýz Umut Bulut Deivid De Souza Gökdeniz Karadeniz Gökhan Ünal Hakan Þükür Mateja Kezman Shabani Nonda Ümit Karan Burak Yýlmaz Da Silva Mert Nobre M.Ali Kurtuluþ Murat Hacýoðlu Yusuf Þimþek

Turkcell Süper Lig

Gökhan Ünal

GOL 17 15 14 14 14 14 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

KARTLAR HAVADA UÇUÞTU ! KULüPLERiN GöRDüÐü KART ÇEÞiTLERi

Kartlarýn sayýsý fazla..

L

ig boyunca hedeflerine ulaþabilmek için çaba sarfeden ekipler zaman zaman sýkýntýlý anlar yaþadý. Özellikle maç esnasýnda gerek rakibe gerekse maçýn hakemine karþý kural dýþý tavýr içerisinde bulunan futbolcular sarý ve kýrmýzý kartla cezalandýrýldý.. 34 haftalýk lig maratonu boyunca 1.390’ý sarý kart olmak üzere 1.449 kez kart çýktý.. igde en çok kartýn çýktýðý hafta, 2. hafta oldu. Ligin ilk haftasýnda 55 sarý kart çýkarken, 2. haftada ise 57 kez kart çýktý.. Ligde en az kartýn çýktýðý hafta ise 30. hafta olarak görülüyor. Bu haftada sadece 29 kez kart çýktý..

L

Turkcell Süper Lig

KS, 88 kart gördü..

Sportif

T

emsilcimiz Kayserispor 86 sarý ve 2 kýrmýzý kart ile ligi tamamlarken, ligde en çok sarý kartý Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor görürken, en çok kýrmýzý kartý ise Beþiktaþ ile Trabzonsporlu oyuncular gördü..

Oyuncu deðiþiklikleri..

T

urkcell Süper Lig’in 34 haftalýk maratonunda toplam 1.732 kez oyuncu deðiþikliði yapýldý.. Lig þampiyonu Galatasaray 97 kez oyuncu deðiþtirme hakkýný kullanýrken temsilcimiz Kayserispor da 99 kez oyuncu deðiþikliði yaptý.. Ligde en çok oyuncu deðiþikliði yapan takým ise Konyaspor ile Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor oldu..

KULÜP ADI Ankaragücü Ankaraspor Beþiktaþ Bursaspor Ç.Rizespor Denizlispor Fenerbahçe Galatasaray Gaziantepspor Gençlerbirliði G.Oftaþspor Ýstanbul B.B. Kasýmpaþa Kayserispor Konyaspor Sivasspor Trabzonspor V.Manisaspor

SARI 79 83 62 73 78 87 70 56 84 87 71 91 69 86 70 80 84 80

KIRMIZI 1 2 8 6 4 1 3 1 1 2 5 2 4 2 3 3 7 4

KULüPLERiN OYUNCU DEÐÝÞÝKLÝÐÝ SAYISI KULÜP ADI Ankaragücü Ankaraspor Beþiktaþ Bursaspor Ç.Rizespor Denizlispor Fenerbahçe Galatasaray Gaziantepspor Gençlerbirliði G.Oftaþspor Ýstanbul B.B. Kasýmpaþa Kayserispor Konyaspor Sivasspor Trabzonspor V.Manisaspor T OPLAM :

ADET 90 100 97 98 83 100 95 97 99 99 94 101 95 99 101 100 86 98 1732

18


YORUM

SPORTiF

ERCiYES’iN KADERi ! Bu Erciyesspor'un kaderidir, malesef ki Aslýnda yönetimin parasýnýn-pulunun kadersizlik.. olmadýðý bizi hiç ilgilendirmez. Çünkü bu Yýllar öncesine dayanýr, bu kara baht ! takýmýn eðer bir yönetim kurulu varsa gerekli Kýrmýzý-beyazlý renkleri taþýdýðý zamanlara.. olan bütçeyi o yönetim karþýlamalý.. Daha o tarihlerde spekülasyonlar içinde Mevcut yönetim gereken parayý tedarik boðuþurdu. Elektrikspor gibi kapansýn mý diye etmeli ve kulübün transferi için veyahutta gizli gizli fikir alýþ-veriþleri bile yapýldý. futbolcularýn primlerini ve maç baþlarýný kendi Ama o zamanki dirayetli yönetim buna izin aralarýnda ödemeli.. vermedi. Zaten Erciyesspor'un güçlü bir yöneElini taþýn altýna koymalý, medyaya demeç tim adýna pek az yüzü güldü. Mavi-siyahlý vermekle veya tv ekranlarýný çýkýp da boy renk lere geçmeden önce Melikgazi Belediye göstermekle olmaz bu iþler.. Adam akýllý, takýmýn baþarýsý için kollarýný Baþkaný sayýn Memduh Büyükkýlýç ve iþadamý sývamalý ve onun için çaba göstermeli.. sayýn Ahmet Demircioðlu ve çalýþma Bir kaç yöneticinin, gayri resmi de arkadaþlarý bu kulübü güçlü gösolsa çaba göstermesiyle bu takým terdi. Haa tabiki sayýn Erol Bedin baþarýlý olamaz ve sayýlamaz da.. ve ekibinin de güçlü bir yönetim Bu olsaydý da, bunun adý gösterdiklerini imkar gelmemek gerekli.. sadece mucize olurdu, o kadar.. Yani benim düþüncem de bu Aralarda ve sonrasýnda gelensezon Erciyesspor’un baþarýsýz lerse sadece boþ koltuk doldurdu, olduðu yönünde.. mevcut yönetimde olduðu gibi.. Zaten kendi içinde parçalanDüþünün ki; Erciyesspor'un bu malar ve bölünmeler yaþayan bir sezon baþarýlý mý yoksa baþarýsýz mý ? sorusuna Erciyesspor Yavuz YIKILMAZ yönetim kurulunun yönettiði takýmýn baþarýlý olmasý için sadece Yönetim Kurulu üyeleri bile kesin yikilma@hotmail.com paranýn faydasý da olmaz dý.. bir karar verebilmiþ deðil.. Baþkan Çünkü huzur da gerekliydi.. “Baþarýlý bir dönem geçirdik” Yönetim kurulunun yaþadýðý sorunlardan derken Baþkan yardýmcýsý “Baþarýlý deðildik” etki-lenen bir takýmýn baþarýsýz olmasý ve diyor.. Siz ce hangisi daha doðru ? kader haftasýnda tüm umutlarýný boþa çýkartElbette ortada bir baþarý var.. Parasýz pulsuz, önce ilk iki için, ardýndan ilk masý da bu sebepten olsa gerek.. Sanýrým 6 için büyük þans yakaladýlar. Hatta son hafta futbolcularýn konsantre olamamasýnýn en önemli sebebi de bu.. Sakaryaspor'u deplasmanda yendiklerinde Kulisler arasýnda, dedikodular arasýnda, bir rakipleri puan kaybetmiþ olsa, Play-offlara bile katýlmýþ olacaklardý ki, play-off þansýný sadece o yana bir bu yana savruldu durdular. Bir 1 puanla kaybettiðini unutmamalýyýz.. kulis yapýldý, yönetici gitti, bir kulis yapýldý futbolcu gitti. Futbolcularda böyle bir durumGelelim baþarýsýzlýklarýna.. Kadro açýsýndan bir hayli geniþken, Avrupa dan ötürü bir hayli tedirgin oldu.. arenasýnda boy gösterip ardýndan da lige çok O tedirginlik ve korku ile oynadý. Forma þansý bulamayan ve oynamayanlar iyi baþlayan bir ekip, nasýl olurda ligin ise bu kulislerden payýný aldý. Kimisi kulislere bitimine haftalar kala, zirveden uzaklaþýr ve karýþtý oynayamadý. Kimisi kulislerden çýkan nasýl olurda, hedeflerini küçültüp, ilk iki içinana tema nedeniyle üzerinin çizilmesi sonrasý den ilk 6 içine kalmaya kadar gerileyen bir oynayamadý. Kimisi de, torpil bulamadýðý için planlama yaparlar. Ve sezonun bitimine iki oynayamadý.. hafta kala kendi sahanda hiç bir iddiasý Tüm bunlar üst üste konulunca da, zavallý bulunmayan Altay'a kaybeder.. Kayseri Erciyes'imin yýllardýr kaderi olan kulisler ve Erciyesspor, eðer iþleri çok daha sýký tutmuþ dedikodular yine devreye girdi ve bu sezon da olsa, bugün yine Süper Lig takýmýndan sözediyor olabilirdik.. baþarýya ulaþarak, takýmý baþarýsýz yaptý..

Sportif

20


YATIRIM

SPORTiF

Kadir Has Þehir Stadyumu’nun inþaatý sürüyor..

Geri sayým baþladý Bu yýl bitecek

K

ayseri Büyükþehir Belediye Baþkaný Kayserispor Onursal Baþkaný Mehmet Özhaseki, geçen yýl yapýmýna baþlanan ve yapýmý devam eden Kadir Has Stadý'nýn bu yýl içerisinde tamamlanacaðýnýn müjdesini verdi. aþkan Mehmet Özhaseki, geçtiðimiz kýþ mevsiminin uzun bir süre olmasý sebebiyle stadýn yapýmýnýn biraz geciktiðini söyledi. aklaþýk 5 ay boyunca çivi bile çakamadýklarýný açýklayan Baþkan Özhaseki, "Geceleri -20 dereceyi bulan havada çalýþmak kolay deðildi. Çünkü çalýþýlacak bölüm üst çatý kýsmýna gelmiþti. Çivi çakabilmek bile mümkün olmadý. Ayrýca müteahhidin iþi býrakmasý da bizi sýkýntýya soktu. Buna da bir çözüm yolu bulduk. Ýþler yeniden baþladý. Bu tür sýkýntýlar olamasa idi bir ay önce baþlayabilirdik. Stat inþasýný bu sene içerisinde bitireceðiz" dedi.

B

Y

21

Bedeli 70 Milyon YTL ve

T

emeli, önceki yýl atýlan stadyumun kaba inþaatý tamamlandý. Tribünleri tamamen kapalý olacak stadyumun üstünü kapatacak çelik kolonlar yerleþtirildi. Türkiye'nin en modern ve Avrupa'nýn sayýlý statlarýndan biri olacaðý ifade edilen Kadir Has Stadyumu, 196 bin metrekarelik alanda hizmet verecek ve 32 bin 864 seyirci kapasiteli olacak. Saha zemini alttan ve tribünler özel sistemlerle ýsýtýlacak. Böylece, stadyum kýþ þartlarýndan etkilenmeyecek. Tribünlerin üstü tamamen kapalý olan stadyumda, sadece çim sahanýn üzeri açýk kalacak. UEFA kriterlerine göre projesi hazýrlanan stadyumda büyüklükleri 35 metrekare ile bin metrekare arasýnda deðiþen 54 loca bulunacak. Aileleriyle birlikte veya grup olarak maç izlemek isteyenlerin kiralayabileceði localar, maç harici zamanlarda da kullanýlabilecek. Stadyumun 70 milyon YTL'ye bitirilmesi planlanýyordu.

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Fortis Türkiye Kupasý

Bu ne büyük mutluluk.. Bu ne büyük gurur..

Sportif

22


FUTBOL

SPORTiF

Kayserispor, Fortis Türkiye Kupasý’ný kazandý..

23

Normal süresi ve uzatma dakikalarý golsüz sona eren maçýn seri penaltý atýþlarý bölümünde 1110 galip gelerek Gençlerbirliði’ni elemeyi baþaran Sarý Kýrmýzýlýlar, tarihinde ilk kez Fortis Türkiye Kupasý kazandý..

Fortis Türkiye Kupasý

42 yýllýk tarihinde sadece 1 kez Yarý Final oynayan Kayserispor, Bursa’da tarih yazdý.. Binlerce taraftarýnýn desteði ile baþkent ekibi Gençlerbirliði’ni elemeyi baþaran Kayserispor, yýllar sonra kupayý kaldýrmayý bildi..

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Fortis Türkiye Kupasý

Sarý-Kýrmýzýlýlar, umutlu gitti, kupayla döndü

Kayserispor kulübü ve Kayserispor Taraftarlar Derneði’nin büyük organizasyonu ile binlerce taraftar Bursa’ya aktý.. Ayrýca, Kayseri’nin üst düzey bürokrasi, siyasi ve spor adamý da o tarihi güne þahitlik etmek için Bursa Atatürk Stadý’nda koþtu.. Maç öncesinde herkesin yüreði kýpýr kýpýrdý.. Hepsi de kupayý alýp Kayseri’ye dönmek istiyordu.. Nitekim de gönülde yatan aslan gerçek oldu.. Kayseri spor, o muhteþem kupayý kaldýrdý..

Sportif

24


FUTBOL

SPORTiF

Bursa Atatürk Stadý’nda öyle bir gece yaþandý ki uzun yýllar hafýzalardan silinmeyecek. 90 dakika boyunca birbirine üstünlük kuramayan Kayseri spor ile Gençlerbirliði, maçýn uzatma bölümlerinde de gol atma baþarýsý gösteremedi..

11 10

STAT: Bursa Atatürk HAKEMLER: Yunus Yýldýrým xxx, Bülent Gökçü xxx, Serkan Ok xxx GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Nicolas Peric xx, Ergün Teber xx, Erkan Özbey xx (Dk.95 Hakan Aslantaþ xx), Mehmet Nas xx, Kahe xx, Mohammed Hassan Elsaka xx, Promise Ýsaac xx (Dk.82 Mehmet Çakýr xx), Daniel Addo xx, Ayhan Tuna Üzümcü xx, Engin Baytar xx, Kerem Þeras x KAYSERÝSPOR: Dimitar Ivankov xxxx, Ali Turan xxxx, Aydýn Toscalý xxxx, Koray Çölgeçen xxxx, Cesar Toledo xxxx, Ragýp Baþdað xxxx (Dk.102 Kamber Arslan xxxx), Alioum Saidou xxxx, Mehmet Topuz xxxx, Mehmet Eren Boyraz xxxx (Dk.90 Turgay Bahadýr xxxx), Dario Cangele xxxx (Dk.105 Kemal Okyay xxxx), Leonardo Iglesias xxxx GOL: Normal süresi ve uzatmalar golsüz bitti. PENALTIYI GOLE ÇEVÝRENLER: Dimitar Ivankov (2), Alioum Saidou, Mehmet Topuz (2), Kemal Okyay, Cesar Toledo, Kamber Arslan, Leonardo Iglesias, Ali Turan, Aydýn Toscalý (Kayserispor) Mehmet Çakýr, Mehmet Nas, Engin Baytar, Ergün Teber, Hakan Arslantaþ, Ayhan Tuna, Daniel Addo, Kerem Seraþ, Nicolas Peric, Kahe (Gençlerbirliði) PENALTI KAÇIRANLAR: Koray Çölgeçen, Turgay Bahadýr, Saidou (Kayserispor) Kahe, El Saka, Ergün Teber, Mehmet Çakýr (Gençlerbirliði) SARI KARTLAR: Ali Turan Dk. 3 (Kayserispor) Ayhan Tuna Dk.18 (G.Birliði)

25

Fortis Türkiye Kupasý

KAYSERiSPOR GENÇLERBiRLiÐi

Herþey penaltýlara kalmýþtý.. Artýk kupayý kimin kaldýracaðýnýn belli olmasýna dakikalar vardý.. Ama, o kýsa zaman, sanki asýr gibiydi.. Peþpeþe atýlan penaltýlar, herkesin yüreðini yerinden oynattý.. Son gülen Kayserispor oldu..

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Fortis Türkiye Kupasý

Bursa Atatürk Stadý’nda seri penaltý atýþlarýnda ömür bitti..

Sportif

Sezon baþýndan beri “Kupayý almak istiyoruz” diye diye sonunda muradýna eren Teknik Direktör Tolunay Hakký Kafkas, Bursa Atatürk Stadý’ndaki o gecede en çok Seri penaltý atýþlarý öncesinde sýkýntý yaþadý.. Ýlk 5 penaltýyý hangi futbolcularýn atacaðý ve sonrasýnda olasý penaltý uzatmalarýný kimin kullanmasý gerektiðini titizlikle belirleyen Tolunay Kafkas, eline aldýðý kaðýt kalem ile tek tek futbolcularý ile konuþup kararýný verdi.. Kafkas’ýn en büyük kozu kaleci Ivankov idi.. Bulgar kaleci Dimitar Ivankov, kullandýðý iki penaltý atýyþýný da gole çevirirken Koray Çölgeçen, Turgay Bahadýr ve Alioum Saidou, penaltý atýþlarýný gole çeviremeyerek herkesin yüreðini aðzýna getirdi..

26


FUTBOL

SPORTiF

TOLUNAY KAFKAS ÖLDÜ ÖLDÜ DÝRÝLDÝ !

K

O

Fortis Türkiye Kupasý

ayserispor Teknik Direktörü Tolunay Hakký Kafkas, bursa Atatürk Stadý’nda belki de ömür boyu unutama yacaðý bir gecenin baþrol oyuncusu idi.. Kayserispor’a kupayý kazandýrmak adýna 120 dakika boyunca taktiksel oyunlara giren Kafkas, sonunda seri penaltý atýþlarý için oyuncularýný sahaya sürdü.. Kendisi de, teknik kurmaylarý ile yedek kulübesinin önünde tek sýra halinde penaltý atýþlarýný izledi.. heyecan dolu anlar da foto muhabirle rimiz, Teknik Direktör Tolunay Kafkas’ýn ruh halini fotoðrafladýlar.. Ýþte, saðda ve solda görülen kareler, seri penaltý atýþlarý boyunca adeta ölüp ölüp dirilen Teknik Direktör Kafkas’ýn ruh halini anlatýyor.. eyecanýný dýþa vurmak istemeyen Kafkas’ýn zaman zaman bunu baþarmakta güçlük çektiði de aþikar.. ihayetinde Kafkas, Bursa Atatürk Stadý’nda kupayý kaldýran takýmýn teknik direktörü olarak tarihe geçti.. Bu karelerdeki sýkýntýlar da, o günlerin anýsý adýna tatlý bir tebessüm olarak hafýzalardaki yerini koruyacak..

H N

27

Sportif


SPORTiF

Fortis Türkiye Kupasý

FUTBOL

Kayserispor, Bursa Atatürk Stadý’nda tarihi bir gece yaþadý.. Penaltý atýþlarý sonrasýnda Gençlerbirliði’ni maðlup ederek 46. Fortis Türkiye Kupasý’nýn sahibi oldu.. Ýþte bu fotoðraf da tarih kitaplarýna Kayserispor’un ismini altýn harflerle yazacak.. Kayserispor takým kaptaný Mehmet Topuz, defans oyuncularý Ali Turan ve Aydýn Toscalý, Bulgar kaleci Dimitar Ivankov, birikte kupayý kaldýrarak Kayserispor camiasýný sevince boðdu..

Sportif

28


SPORTiF

FUTBOL

K

ayserispor, tarihinde ilk kez böylesine büyük bir baþarý elde etti. Fortis türkiye Kupasý’nda hiç maðlup olmadan kupada final oynama hakkýný elde eden Sarý Kýrmýzýlýlar, peþinden binlerce taraftarýný ve basýn ordusunu da Bursa Atatürk Stadý’na çekti.. ayserispor’un kupaya uzanmasý adýna üzerine düþeni yeri ne getiren Kayserispor’a gönül verenler, kupanýn kazanýlmasý sonrasýnda stat zeminini panayýr alanýna çevirdi.. Yöneticiler. Teknik Heyet ve futbolcular Fortis Türkiye Kupasý ile hatýra fotoðrafý çektirdi. ayserispor’u yakýndan takip eden foto kmuhabirleri ve spor yazarlarý da Bursa Atatürk Stadý çimleri üzerinde tarihi geceyi ölümsüzleþtirmek için Fortis Türkiye Kupasý’yla hatýra fotoðrafý çektirmeyi ihmal etmedi..

K

29

Fortis Türkiye Kupasý

K

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Fortis Türkiye Kupasý

Kayserispor Onursal Baþkaný Mehmet Özhaseki:

K

ayserispor, Fortis Türkiye Kupasý’ný kazanarak tarihe geçti. Bursa’da Gençlerbirliði’ni seri penaltý atýþlarý sonrasýnda eleyerek UEFA Kupasý’na katýlma hakkýný kazanan Kayserispor’da 7’den 70’e herkes sevinç içerisinde.. ýllarca Kayserispor’a hizmet eden birisi olan Onursal Baþkan Mehmet Özhaseki de Bursa Atatürk Stadý’ndaki tarihi geceye þahitlik ederek kupa mutluluðunu yaþayan insanlar arasýndaydý..

Y

Sportif

O

nursal Baþkan Mehmet Özhaseki kupanýn Kayserispor camiasýna hayýrlý olmasýný dilerken, “Ýnancýn zaferini yaþýyoruz. Camia olarak tek yürek olduk ve istediðimiz kupayý kaldýrmayý bildik. Bu kupanýn Kayseri’ye gelmesinde payý olan herkesi kutluyorum” dedi.. Kayserispor Onursal Baþkaný Özhaseki, SarýKýrmýzýlý camianýn daha büyük baþarýlara imza atmasý için birlik içerisinde hareket edilmesi gerektiðini de söyledi..

30


FUTBOL

SPORTiF

K M

ayserispor Kulübü Baþkaný Recep Mamur, Fortis Türkiye Kupasý'ný kazandýklarý için mutlu olduklarýný söyledi. amur, "Fortis Türkiye Kupasý'ný kazanmayý çok istiyorduk. Futbolcular biraz da oyun stresinin etkisiyle, istenen futbolu ortaya koyamadý. Penaltý atýþlarý da çok çekiþmeli geçti. Sonunda kazandýðýmýz için çok sevinçliyiz. Kupayý kazanmamýzda, takýmlarýný destekleyen seyircilerimizin katkýsý büyük. Þimdi yeni hedefimiz UEFA Kupasý'nda da baþarýlý olmak. Kayserispor, Fortis Türkiye Kupasý'ný 42 yýllýk tarihinde ilk kez kazanma baþarýsý gösterdi. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi.

Fortis Türkiye Kupasý

K

ayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fortis Türkiye Kupasý finalinde Gençlerbirliði'ni penaltý atýþlarý sonucu 11-10 yenerek kupayý kazandýklarý için çok mutlu olduklarýný belirtti. afkas, “Kupayý hak ettiðimizi düþünüyorum. Güzel bir maç oldu. Bu kupa Kayserispor camiasýna hayýrlý olsun. Doðrusu oyuncularým maç öncesi kupayý kazanacaklarýna inanmýþtý. Ýstekli ve arzulu mücadele eden oyuncularýmý kutluyorum. Bizim için anlamlý bir an. Gelecek sezon Türkiye'yi UEFA Kupasý'nda temsil edeceðiz” dedi. ezon baþýndaki hedeflerine ulaþmanýn haklý mutluluðu içerisinde olduklarýný da ifade eden Teknik Direktör Tolunay Hakký Kafkas, “Sezon baþýnda iyi bir kadro devralmýþtým. Biz de iyi yapýlan þeylere, yenilerini ekledik” diye konuþtu.

K

S

31

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

KUPAYI HAKETTiK VE KAZANDIK Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Bilen, Fortis

Fortis Türkiye Kupasý

Türkiye Kupasý’ný

Sportif

kaldýrmanýn büyük mutluluðunu yaþýyor... Kayserispor’un çalýþkan ve baþarýlý yöneticilerinden Ergün Bilen, kupayý hakederek aldýklarýný söyledi.. 42 yýllýk tarihinde ilk kez Fortis Türkiye Kupasý kazanan Kayserispor’un 20072008 sezonunda çok baþarýlý bir dönem geçirdiðini dile getirerek, “Sezon baþýnda teknik heyetimiz ile belirlediðimiz hedefe ulaþmak bizleri çok mutlu etti. Bursa Atatürk Stadý’nda onca taraftarýn önünde bu anlamlý kupayý kaldýrarak UEFA Kupasý’na katýlma hakkýný elde etmek gurur verici” dedi..

Bir çok takýmýn hayalinde olan bu kupanýn þu an Kadir Has Kayserispor Tesisleri’nde bulunmasýnýn kendilerine çok gurur verdiðini ifade eden Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Bilen, “Fortis Türkiye Kupasý’na yýllardýr hasret kalan takýmlarýn arasýndan sýyýrýlýp G.Birliði ile harika bir final oynadýk. Özellikle penaltý atýþlarý boyunca yerimizde oturamadýk. Büyük heyecan yaþadýk. Ama, rakipten daha fazla penaltý golü atarak bu kupayý ilimize getirdik. 34 haftalýk lig maratonunda tribün fakirliði yaþamamýza raðmen bu kupayý getirdik. Artýk Kayseri halkýnýn takýmýmýza tam destek vermesini istiyoruz. Þehrimiz ile bir bütün halinde hareket ettiðimiz zaman inanýyorum ki daha büyük baþarýlara da imza atacaðýz. Yeter ki, bize tam destek verilsin” diye konuþtu..

32


FUTBOL

SPORTiF

GENEL MENAJER HURMA: iNANDIK BAÞARDIK

33

Fortis Türkiye Kupasý

Kayserispor’un baþarýlý olabilmesi için en çok çaba sarfeden isimlerden birisi de hiç kuþkusuz Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma.. Geçen sezon baþýndan bu yana Teknik Direktör Tolunay Kafkas ve yönetim arasýnda çok iyi bir köprü görevi yapan, futbolcularla kurduðu iliþkiler ile takýmýn performansýnýn yüksek kalmasýnda önemli rolü olan Genel Menajer Süleyman Hurma, Fortis Türkiye Kupasý’nýn kazanýlmasýnda da etkin rol oynadý.. Bursa Atatürk Stadý’ndaki maçý heyecan içerisinde takip eden Süleyman Hurma, adeta yerinde duramadý.. Heyecaný gizlemekte oldukça zorlanan Hurma, kupanýn kazanýlmasý ile adeta coþtu.. Sevincini Teknik Direktörü Kafkas ve oðlu Serkan ile paylaþtý.. Hurma, “Bu kupayý kazanmak için inandýk. Hýrslandýk.. Çok çalýþtýk ve kazandýk” dedi..

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

Fortis Türkiye Kupasý

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Danacý’nýn heyecaný bir baþkaydý..

Sportif

Kayserispor, Bursa Atatürk Stadý’nda tarihi bir gece yaþayýp, 42 yýl sonra Fortis Türkiye Kupasý’ný kazanmayý baþardý.. Bu tarihi geceye damgasýný vuran Kayserisporlu futbolcu ve teknik heyetin yaný sýra, Kayserispor Yönetim Kurulu üyeleri de tarihi bir gece yaþadýlar. Ýþte bunlardan birisi de Kayserispor’un genç ve dinamik yöneticilerinden Mustafa Danacý.. Ýþ dünyasýnda olduðu gibi spor dünyasýnýn da sevilen isimlerinden birisi olan Mustafa Danacý, Bursa Atatürk Stadý’nda belki de ömür boyu unutamayacaðý bir gece yaþadý.. Özellikle maçýn seri penaltý atýþlarý bölümünde tribündeki yerinden kalkýp saha kenarýna gelen Mustafa Danacý, yönetim kurulu arkadaþlarý ve futbolcular arasýnda öyle heyecanlý anlar yaþadý ki, adeta kendinden geçti.. Bir ara, parmaklarýný aðzýna götürerek adeta týrnaklarýný ýsýran Mustafa Danacý, kupanýn kazanýlmasý ile stat çimleri üzerinde zafer çýðlýklarý attý..

34


FUTBOL

SPORTiF

35

Kayserispor’un kazandýðý bu baþarý gerek Kayseri’de gerekse baþka þehirler de hatta yurt dýþýnda dahi büyük ses getirdi. Sarý-Kýrmýzýlý takýma gönül vermiþ insanlar, “Þampiyon Kayseri” nidalarý ile sevincini haykýrýrken, Bursa Atatürk Stadý’na dolduran taraftarlar da adeta þehri inlettiler..

Fortis Türkiye Kupasý

Kayserispor, Fortis Türkiye Kupasý’ný kaldýrarak tarihe ismini altýn harflerle yazdýrdý.. Elbette, Kayserispor’da Onursal Baþkan’dan yönetim kurulu üyelerine, teknik heyetten futbolculara, taraftarýndan basýn mensubuna kadar herkes bu büyük gecenin bir parçasý oldu..

Sportif


YORUM

SPORTiF

BiR S EZONUN A NATOMiSi

Sportif

Kayserispor 2007/08 sezonunu geride býrakRize'de ve Kayseri'de oynadýðý iki maçý da týðý 42 yýla oranla oldukça baþarýlý bir þekilde farklý kazanan sarý-kýrmýzýlýlarýn finaldeki rakibi tamamladý. Sarý-Kýrmýzýlýlar, bu sezon ligde Kupa takýmý olarak bilinen Gençlerbirliði idi. beþinci sýrayý elde ederken, tarihinde ilk kez Kayserispor böylece tarihinde ilk kez FÝNAL Fortis Türkiye Kupasý'nda da þampiyon oldular. oynayacak ve Kupa'yý kaldýrmak için mücadele Bursa'da oynanan final maçýnda Baþkent temsil- edecekti. Federasyon final maçýnýn yerini daha cisi Gençlerbirliði'ni seri penaltýlar sonrasýnda önce Ýzmir olarak belirlemiþti ama daha sonra 11-10 yenen Kayserispor'umuz böylece adýný her iki kulübün baþvurusuyla maçý Bursa UEFA Kupasý’na da yazdýrýyordu. Atatürk Stadýna aldý. Artýk Kayseri olarak Ertuðrul Saðlam'ýn Beþiktaþ'a gitmesiyle bir- Kupa'ya kilitlenmiþtik. Bu durum lig maçlarýna likte Kayserispor'un baþýna getirilen Teknik da yansýdý. Sarý-kýrmýzýlýlar çoðu maçta arzulanan futbolu oynayamadýklarý gibi puan kayýp Direktör Hakký Tolunay Kafkas, sezon baþýnda bu dergi için kendisiyle yapmýþ olduðum röporlarý da yaþadýlar. Ancak kimse bu sonuçlarý tajda düþüncelerini camia için pek alýþýlmamýþ kafasýna takmadý. 7 Mayýs 2008 Çarþamba akþamý Bursa Atatürk Stadý'ndaki bir açýksözlülükle "Ligde þampiyonfinal maçý, ayrý bir anlam taþýyordu. luk hayal. Ancak, Türkiye Kupasý'ný Tarihimizde ilk kez Türkiye Kupasý'ný Kayseri'ye getiririz" demiþti. Derken lig baþladý. Haftalar hafalabilme noktasýna geldiðimiz bu talarý, aylar aylarý takip ediyordu. karþýlaþmayý yerinde izlemek ve Kayserispor ligde yine iyi iþler takýma gereken tribün desteðini baþarabileceðini her yönüyle ortaya vermek için yollara düþen binlerce koyuyor ve bu doðrultuda sonuçlar Kayserili Bursa'yý istila etmiþti. elde ediyordu. Ýlk yarý zirveye yakýn Hakem Yunus Yýldýrým'ýn yönettiði bir konumda tamamlandý. Taraftar karþýlaþmanýn normal süresi golsüz memnun, yöneticiler memnun, bitti. Uzatmalarda da gol sesi çýkBekir DEMÝRAÐ Teknik Direktör Kafkas memnundu. mayýnca penaltý atýþlarýna geçildi. bdzirveci38@hotmail.com Kayserispor adýna tek menfi nokta Seri penaltý atýþlarý sonrasýnda takýmýn ilk yarý boyunca deplasmanrakibi Gençlerbirliði'ni 11-10 yenen da maç kazanamayýþýydý. Kayserispor'umuz tarihinde ilk kez oynadýðý bu Sarý-kýrmýzýlý temsilcimiz, Fortis Türkiye finalden Türkiye Kupasý'ný alarak ayrýlýrken, gerek Atatürk Stadýndaki, gerekse yurt içi ve Kupasý'nda da Fenerbahçe, Gaziantepspor, dýþýndaki tüm Kayserilileri sevince boðuyordu. Alanyaspor ve Þanlýurfaspor'un bulunduðu Teknik Direktör H.Tolunay Kafkas'ýn ve futbolcugruptan neredeyse 30 yýldýr kupaya hasret larýnýn, yöneticilerimizin coþkusunu tarif etmeye Fenerbahçe ile ayný puaný toplayarak bir üst ise herhalde bu sayfalar yetmez !!! Ama ne kademeye kalmayý baþardý. gariptir ki, ayný coþku Kayseri'de pek yaþanLigin 2. yarýsýnda peþpeþe deplasman galimadý. Tarihin en büyük baþarýsý olan Kupa iyi biyetleri de almaya baþlayan Kayserispor, gerek deðerlendirilemedi. Kale surlarýna ve meydana üstünde yer alan takýmlarla gerekse peþinden asýlan pankart ve bayraklar da olmasa, takým gelenlerle olan puan farkýný aynen korudu ve sýradan bir sezon geçirmiþ sanacaðýz… korkulu bir ekip olduðunu kanýtladý. Hele hele Evet…7 Mayýs 2008. Kayserispor'un Þükrü Saracoðlu Stadýnda oynadýðý Fenerbahçe tarihinde bir ilke imza atarak Türkiye Kupasý'ný maçýnda ortaya koyduðu mücadele büyük övgü kazandýðý gün. Bu tarihi lütfen bir kenara not aldý. Ancak sarý- kýrmýzýlýlarý bu kez hakem Hakan Sivriselvi durdurdu. 1-0 önde olduðumuz edin…Umarým ki bu tarihi günde elde edilen baþarý , Kayserispor'umuz için ileride elde maçta uyduruk bir penaltý, uzatmanýn üzerine edilecek baþarýlarýna bir basamak oluþturur. uzatmalarda gelen ofsayt golle yýkýldýk. Ama bu Kayserililer olarak gerçekten de alýþýlmadýk maç haftalarca gündemin ilk sýrasýna oturdu. duygularla ve coþkuyla sezonu tamamladýk. Kupa'da da baþarýyla yoluna devam eden Ýnþallah Kayserispor, Türkiye Süper Kupasý’ný temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi G.Birliði da Galatasaray’ýn elinden alarak altýn çaðýný OFTAÞ oldu. Ankara'da golsüz biten maçýn yaþadýðý bu yýl da yeni bir kupayý Kayseri’ye rövanþýný kazanan Kayserispor, yarý finalde getirir.. Beþiktaþ'ý eleyen Çaykur Rizespor'la eþleþti.

36


Mustafa Kemal Paþa Bulvarý Nato Caddesi No: 114 / A Kocasinan / KAYSERÝ Tel: (0.352) 235 22 22 (pbx) Fax: (0.352) 235 68 68 www.ertenlersigorta.com.tr


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Kayseri futboluna uzun yýllar hizmet eden Kayseri Ticaret Odasý

Hasan Ali Kilci

Yönetim Kurulu Baþkaný Kilci, SPORTÝF’e TÝF konuþtu:

Sportif

Sayýn Baþkan.. Öncelikle Sportif Dergisi'nin röportaj talebini kabul ettiðiniz için teþekkür ederiz. Sizi Kayseri'de tanýmayan yok.. Ama, biz yine de sizin kýsa bir özgeçmiþinizi okurlarýmýza aktarmak isteriz.. Ne demek.. Hoþ geldiniz, sefa geldiniz.. Kayseri'nin güzide bir medya kuruluþunu aðýrlamak beni fazlasýyla memnun eder.. Evet, çok uzun yýllar Kayseri spor hayatý içerisinde aktif olarak bulunduðum için tanýmayan insan sayýsý herhalde azdýr.. 1951 yýlýnda Hacýlar'da doðdum. 16 yýl Ankara'da yaþadým. Ankara'dan

sonra Kayseri'ye geldim ve iþ hayatýna atýldým. Futbola 1966 yýlýnda Kayserispor genç takýmýnda baþladým. Sonra Felahiyespor, Develispor, Þekerspor, Demirspor takýmlarýnda oynadým. Futbol oynarken de Amatör Çalýþtýrýcý Kursu'na katýldým.. Aktif futbolculuðumdan sonra, antrenör olarak çalýþtým. Kayseri Büyükþehir Belediyespor, Argýncýkspor, Hacýlarspor, Demirspor takýmlarýnda görev yaptým. Þampiyonluklar yaþadým. Profesyonel olarak zamanýn Kayserispor Teknik Direktörü Sayýn Fehmi Kuþ'un yardýmcýlýðýný

yaptým. Fehmi Hoca ile Kayserispor'da çok olumsuz þartlarda çalýþtýk. Hele hele kulüpte ekonomik bir darboðaz varken.. Buna raðmen Kayserispor, o sezon Türkiye Kupasý'nda Çeyrek Finale kadar yükseldi ve Galatasaray'a elenmiþti.. 1975 yýlýnda Ayþe haným ile evlendim. Bu evliliðimden 3 oðlum var: Derviþ, Bahri ve Fatih olmak üzere, Allah bizlere baðýþlasýn.. Kayserispor'da çeþitli dönemlerde yöneticilik yaptým. 2 dönemdir Kayseri Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný olarak görevimi sürdürüyorum. Ticaret ile uðraþýyorum.

38


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Sizin de dediðiniz gibi sürekli futbolu yaþayan bir insansýnýz.. Ama son yýllarda görüyoruz ki kendinizi geriye demiyelim de, kenara çektiniz. Sebebi nedir ?.. Birincisi, elbette Kayseri Ticaret Odasý'nýn yoðun iþ temposu.. Çünkü, buraya üye yüzlerce iþyeri ve binlerce çalýþaný var.. Bu insanlara lâyýk olabilmek için çabalý yoruz. Tabii ki, böyle olunca da spora ve çok sevmeme raðmen futbola geçmiþteki gibi zaman ayýramýyoruz. Biraz da gönül kýrgýnlýðý olunca, maçtan maça gitmek bile içimizden gelmeyebiliyor. Ama ben yine de fýrsat buldukça maçlarý takip etmeye çalýþýyorum.. Yoksa, tamamen kopmuþ deðilim.. Beni Fenerbahçeli bilirler.. Ama, gerçekten Kayserispor ve Kayseri Erciyessporluyum ben..

39

Peki, siz ve ekibiniz o dönem takýmý alsaydýnýz Erciyesspor küme düþmez miydi? Biz olsaydýk inanýyorduk ki bu takýmý ligde tutardýk. Çünkü, ekip arkadaþlarým bu iþe çok yatkýndý ve ekonomik olarak da bir sýkýntý yaþamayacaktýk. Çünkü 4 trilyon gibi bir meblað kasamýza direkt girecekti. Federasyon borçlarýnýn ödenmesi için giriþimlerimiz olmuþtu, hatta bazý futbolcularý transfer etmek için Ýstanbul'a dahi giderek onlardan "Tabii geliriz" sözünü almýþtýk.

“TFF Baþkaný Hasan Doðan AKP’nin adamý”

Baþkan’ýn futbol sevdasý bitmez !

Federasyon eski Baþkaný sayýn Ulusoy ile de dostluðunuz biliniyor.. Sayýn Haluk Ulusoy, gerçekten çok mert ve düzgün bir insan.. TFF Baþkaný Haluk Ulusoy ile özel dostluðumuz vardý. Þimdiki baþkan ile dostluðumuz falan yok. Bu zaten partici.. AK Parti'nin görevlendirdiði bir adam. Ama Ulusoy öyle deðildi... Sayýn Demirað, düþünün bir kere, ülke öyle bir hale geldi ki, Futbol Federasyonu'nu seçimle deviremeyeceklerini anlayanlar Kanun deðiþikliði yaparak adamý görevden aldýlar. Sporun içerisine siyaseti iyice soktular. Dolayýsýyla Kayseri Erciyesspor da küme düþtü.. Ziya Eren'e de takýmý "iyi düþürdü" diye ödül verenler dahi oldu. Basýndan, ödüller veren dahi oldu. Siz vermediniz deðil mi ?. "Yýlýn Takým Düþüren Baþkaný" olarak Ziya Eren'e ödül verdiler. Ne garip yahu ?..

Hasan Ali Kilci

Peki, siz geçen sezon Kayseri Erciyesspor'u almaya talip oldunuz ama baþaramadýnýz.. Bunun altýnda yatan gerçekler nelerdi?. Bir hakký teslim etmemiz gerekli: Erciyesspor'un sýkýntýya düþtüðü dönemde Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Mehmet Özhaseki, bana "Takýmýn baþýna geç" dedi. Hem de 2 kez dedi. Ancak iþ yoðunluðum ve tempom fazlaydý. Ancak 1 ay sonra, Kayseri Þeker Fabrikasý A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Ali Özýþýk, Futbol Ýl Temsilcisi Rýfat Pakkan, Ýþadamý Ahmet Çetinkaya, Saffet Külahçý gibi isimler takýmý almam için yoðun baský yapýnca, ben de "Alalým" dedim. Böylelikle Kayseri Erciyesspor'a talip olduk. Erciyesspor'un ligde kalacaðýna fazlasýyla inanýyordum. Bu inancým olduðu için de takýma talip oldum. Üzülerek söylüyorum ki, Kayseri'de bir "fitne" takýmý var. Onlar bu iþin içine girdi. Bu fitne takýmý; önemli durumlarda hemen araya girer ve fitneliklerini gösterirler. Bu durumda da öyle yaptýlar. Ziya Eren diye bir zatý çýkardýlar. Adam, baþkanlýðý bile kabul etmiyordu. Ziya Eren'e emri vaki yaparak Baþkan yaptýlar. Sadece ama sadece , takýmý bize teslim etmemek adýna bunu yap-

“Küme d üþüren Baþkan’a ödül verdiler ! ”

týlar. K.Erciyesspor'un düþmesi adýna bilerek yada bilmeyerek çok önemli bir gayretin içine girdiler. "Erciyesspor düþsün, tek Kayserispor kalsýn" isteyenler oldu.. Kayserisporlu bazý yöneticiler bile Erciyesspor'un ligde kalmasýný istemesine raðmen, yönetimleri aþan bir durumda o Erciyesspor'u, adeta el birliði ile düþürdüler.

Sportif


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Hasan Ali Kilci

Kayserispor baþarýlý, ancak...

Sportif

Kayseri'ye 2 Süper Lig takýmý fazla mý geldi ?.. Olur mu öyle þey yahu !.. Bakýn Ankara'nýn Süper Lig'de kaç takýmý var ? .. Bu istek meselesi.. Eðer istenilse Kayseri Erciyesspor ligde tutulurdu.. Bir kez daha tekrarlýyorum: Bilerek ve isteyerek K.Erciyesspor'u küme düþürdüler. Bu düþüþte Kayserispor'un Genel Menajeri Süleyman Hurma ve o zamanýn Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam'ýn tavýr ve beyanatlarýnýn da rol oynadýðýný söylemek lazým. Ama, onlara kesinlikle kýzmadým ve kýzmýyorum da.. Çünkü, onlar kendi hallerinde böyle beyanatlar veremezdi. Birileri, bunlarý ortaya sürüp kendi söyleyemediklerini söylettirdi..

Kimse de "Ne diyorsun kardeþim ?" demeyince, film koptu.. Kayseri Erciyesspor geride kalan sezon bile direkt þampiyon olurdu.. Ýlhan Özbay'ý göndermeyip, Bülent Bölükbaþý'ný transfer edeceklerdi. Ýnanýn, Kayseri Erciyesspor direkt þampiyon olurdu. Ýkisi de adam gibi adam, kaliteli ve nitelikli futbolcular.. Bu iki futbolcu Erciyesspor'u þampiyon yapardý. Hele hele geride kalan sezon çok kalitesiz bir lig vardý.. Bakýn, Kayseri Erciyesspor'un 6 gol attýðý Kocaelispor direkt þampiyon olu yor. Küme düþmüþ bir takým lideri yeniyor.. Bu kötü ligden Kayseri Erciyesspor, þampi yon olarak çýkmalýydý.. Ama, dediðim gibi bu istek ile olur.. Þehir olarak istemedik, istemediler

Peki, ya Kayserispor.. Asansör takým imajýný sizce de yýktý mý? Yapýlanmayý kesinlikle taktir edi yorum. Kayserispor, artýk kurumsallaþmýþtýr. Son 3 yýlý çok baþarýlý geçmiþtir. Burada görev yapan yönetim ve teknik heyeti tebrik etmek isterim. Ancaaak.. Bu sözlerim bugünlük geçerli.. Yarýný görmek istiyorum.. Bu sezon Kayserispor için kýrýlma noktasýdýr. Eðer Ývankov ve Gökhan Ünal gibi 1-2 futbolcunun gitmesi ile takýmda kýrýlmalar gözleniyorsa þimdi ye kadar ki baþarýlar da gölgede kalýr.. Tartýþýlýr. 2008-09 sezonu Kayseri spor'un tam manasý ile kurumsallaþýp kurumsallaþmadýðýný, baþarýlý olup olma dýðýný ortaya koyacaktýr. Ancak, son 3 yýl için Kayserispor'u çok baþarý lý buluyorum. Artýk Kay serispor'un çýtayý yükseltmesi gerektiðine de inaný yorum. Lige þampi yonluk parolasý ile de girilmeli..Sivasspor örneði gibi üst sýralarý zorlamalý. Son yýllarda tribünler boþ.. Nedeni sizce nedir ?. Taraftarýn küskün olduðunu düþünüyorum. Kayserispor'da hâla belli bir grup var. Taraftarlar Derneði dýþýnda bu takýmýn taraftarý yok.. Galatasaray gibi,

40


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

Bursa gibi , Eskiþehir gibi büyük taraftar kitleleri olan takým haline gelmesi lazým... Demek ki bu konuda büyük eksiklik var. Stada taraftar çekebilmek için önce kendinizi kabul ettireceksiniz. Kitleler, size aþýk olacak. Öncelikle takýmýn önde gelen insanlarý, Galatasaray, Fenerbahçe, Beþiktaþ kimliðini bir kenara býrakmalý. Kayserisporlu olunmalý.. Maç öncesinde deðiþik sanatçýlarýn konserleri ile stada kitleler çeki lebilir.. Fortis Türkiye Kupasý kazanýldý.. Kupa, þehir ve taraftar ile paylaþýlmalý..42 yýllýk tarihimizde bir ilki yaþýyor ama gereðince sevinemiyorsak ortada bir sorun var demektir.

41

“Master P laný, gelecek yüzyýla damga vuracak”

Kayseri'nin ufkunu açacak Erciyes Master Planý hakkýndaki düþünceleriniz nedir ? Erciyes Master Planý'na tam destek veriyoruz. Kayseri'nin gelecek yüzyýlýna damgasýný vuracak bir proje. Ýnþallah Büyükþehir Belediyesi, bu projeyi iyi takip eder. Kayseri'ye hem ekonomik hem de istihdam anlamýnda çok büyük getirisi olacak. Sosyal açýdan zaten Dünya'ya açýlým olacak.

Ýþsizlerimize iþ kapýlarý açýlacak. Erciyes, Allah'ýn bize bir lütfu.. "Gez dünyayý gör Konya'yý" derler ya.. Yok Bekir abi, yalan vallahi.. Gez dünyayý gör Kayseri'yi.. Kayseri gibi þehir yok ama bizler batýrmýþýz, hâla da batýrýyoruz. Kayseri, rantiye þehri oldu, rantiye þehri haline getirdiler. Getirenler beddua alýyorlar. Bu topraklar, kolay vatan olmadý.. Bizler bu topraklarýn deðerini bilmeliyiz. Çocuklarýmýzýn ve geleceðimizi emanet edeceðimiz gençlerimizin çok daha iyi eðitim alýp Dünyaya entegre olunmasý gerekli. Kaynaklarý iyi kullanmalýyýz. Bunu yaparsak, inanýyorum ki, geleceðimiz daha da parlak.. Devletimiz daha güçlü, insanýmýz daha mutlu olur.. Çok çalýþýp çok ürün çýkararak, onu dýþarýya pazarlamak, satmak zorundayýz. Biraz da ülke gündeminden bahsedelim.. Türkiye'nin durumunu nasýl görüyorsunuz ? Türkiye'deki siyasi çalkantýlarýn bitmesi, kaoslarýn son bulmasý lazým.. Türkiye'nin gündemi, gereksiz yere ve lüzumsuz iþlerle dolduruluyor. Eðitim, geliþim ve üretim ile ilgili gündem oluþturulmalý. 2008 yýlýnda yaþýyoruz hâla parti kapatmalar, baþörtüsü sorunu konuþuluyor. Halbuki, ülkeyi yöneten insanlarýn aðzýndan çýkan sözlere dikkat edip,bu tür konularý ülke gündeminde tutmamasý gerekir. Ýnsanlar gerilmemeli.. Devletin kurumlarý ile kavga

Hasan Ali Kilci

Þehrimizin neden 3. Ligde bir takýmý olmuyor sayýn baþkan ? Kayseri sporu, Kayseri futbolu, iyi þeyler yapýyor ama o özlediðimiz iyi noktalara gidemedi. Yýllardýr hâla 3. Lig'e bir takým gönderemedik. Bununla ilgili birliktelik oluþturulamýyor. Haftaya KASKF seçimi var. Oradaki arkadaþlar, baþta Musa Soykarcý ve Rýfat Pakkan'ýn önderliðinde, bir takýmý Türkiye 3. Lig'ine çýkarmak adýna her þey yapýlacak. Onlara güveniyorum... Eðer Kayseri'nin 3. Lig'de bir takýmý olursa, amatör kümede oynayan futbolcularda da heyecan ve bir hedef olur.. Yýllardýr bakýn, alt yapýdan kaç futbolcu çýktý ? .. Niye daha fazlasý çýkmýyor.. Çünkü, amatör ile profesyonel takýmlarýmýz arasýnda bir köprü görevi yapacak bir takým yok ki.. Eðer 3. Lig'de Kayseri'nin bir takýmý olsa, futbolcular, o takýma transfer olmak adýna daha gayretli olur. Aþaðýdan nitelikli futbolcu çýkmasý þansa kalmýþ.. Çünkü, futbolcularýn basamak olarak kullanacaðý bir takým yok. Böyle olunca da, amatör futbolcular, bu iþi zevk için yapýyor, liglerin de kalitesi olmuyor. Bu þehir zengin þehir. Bakmayýn Kayseri Elektrikspor'u kapattýklarýna.. Elbette amatör takýmlarýmýzý da maddi ve manevi olarak daha fazla destekleyip, amatör ligleri de kaliteli hale getirmek lazým.. Amatörün maddi ve manevi gücü

azaldýkça, ligin de kalitesi azalý yor. Ýþadamlarýnýn da amatör kulüplere sahip çýkmasý gerekli..

Kilci, antrenörlük döneminde Kayserispor ile birlikte gittiði Ýskenderun kampýnda..

Sportif


GENÝÞ AÇI

SPORTiF

KiLCi: ELBETTE ADAYIM

Hasan Ali Kilci

“Kurtar Vadisi’ni asla kaçýrmam”

Sportif

etmemeleri lazým. Ülkemiz cennet bir ülke.. Merhametli ve dürüst insanlarýmýz var. Dünyaya kaç tane dostumuz var ki.. Türk'ün Türk'ten baþka da çok ciddi dostu yok.. Avrupa Birliði, bizleri çok sevdiði için yaklaþým içinde deðil. Umutsuzluða kapýlmamak lazým. Ama, ülkemizdeki bu iþsizliðin önüne geçilmeli. Ýþsizlerimizi kurtarmalýyýz. Ýþi ve aþý olan, topraðýna ve insanýna daha çok baðlý olur. Ama,bunlardan uzaklaþýlýrsa terörist de olur, ülke düþmaný da olur.. Bunlara yol verilmemeli.. Önümüz, seçim dönemi.. Aday olacakmýsýnýz ? Evet, önümüzdeki dönem seçim dönemi. Hem mahalli hem de Oda seçimlerimiz var. Saðlýk durumumdan þikayetçi olsam da, seçimlerin havasý çok farklý. Yerimi býrakacaðým kiþi çok önemli. Ancak þunu iyi biliyorum ki KTO üyeleri, baþkanlýk yapabilecek niteliktedir. Her arkadaþým buraya layýk. Ama, son dönemlerde siyasi çalýþma oluyormuþ gibi bir hava estiriliyor. Benim kafa yapýmý tüm Kayseri bilir. Þu anki düþüncemize göre Baþkanlýðýmýn devam etmesi için aday olacaðým.. Ama tabii ki her þey kýsmet.. Bizler ne yapýyorsak, Kayseri'nin iyiliði ve güzelliði için yapýyoruz..

Özel yaþantýnýzdan bahsedelim.. Ýþ dýþýnda ne yaparsýnýz sayýn Baþkan.. Ailemle vakit geçirmeyi severim. Ama, yoðun iþ temposundan fazla vakit bulamýyorum. KTO baþkaný olduktan sonra, dünyadaki ekonomik geliþmeleri takip etmek adýna, günlük yayýnlarý takip ederim. Günümüz çok yoðun geçiyor. Televizyonda ekonomi programlarý takip ederim. Bunun dýþýnda çok özel izlediðim diziler arasýnda Kurtlar Vadisi'ni kesinlikle kaçýrmam.. Çok seviyorum o diziyi.. Aslýnda izlenmesi gerekiyor. Çünkü, Dünya ve Türkiye gerçeklerinden söz eden bir dizi. Bunun dýþýnda, bazen evde haným ile tatlý bir tartýþma yaþýyoruz. "Sen þunu, ben bunu izleyim" diye.. Haným, yerli dizileri seviyor. Görevlerimizden dolayý çok þehir ve ülke dýþýna gidiyorum. Müzik, sinema yada tiyatro gibi aktivitelere katýlma þansým ne yazýk ki olmuyor.. Peki sayýn Kilci.. Bu güzel söyleþi için size teþekkür ediyoruz ve son olarak okurlarýmýza bir mesajýnýz olacak mý?.. Ben teþekkür ederim. Uzun süredir böylesine sýcak bir söyleþi içerisinde olmamýþtým. Benim için de iyi oldu.. Derginiz SPORTÝF'in þehrimizde bir boþluðu çok iyi doldurduðunu görüyorum. Sayýn okurlara selam ve saygýlarýmý gönderirken, ülkemizin ve þehrimizin gerçeklerini gözardý etmemelerini, yanlýþlarýn üzerine gitmelerini, doðruyu taktir etmelerini, spor dolu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum..

42


YORUM

SPORTiF

KAYSERiSPOR V E TÜRKiYE K UPASI T ARiHi 07 Mayýs 2008 tarihinde Bursa Atatürk ediyorlardý. Ýlk turda Seydiþehir ile oynamýþ ve Stadyumunda oynanan Fortis Türkiye Kupasý deplasmanda 5-0 kazandýk. Yine kupada bir Final maçý ile Kayserispor artýk büyük bir takým Kayseri Takýmý daha mücadele ediyordu. olduðunu tüm Türkiye'ye kanýtlamýþ oldu. Bu takým Sümerspor. Sümerspor'da rakibini Kayserispor'un kuruluþ tarihi olan 01 eleyerek bir üst tura çýkmýþtý. Çekilen kurada Temmuz 1966 tarihinden kupayý aldýðýmýz iki takým bir birine düþtü. Bu maçý mükemmel tarihi kadar her hangi bir kupa baþarýsý bir mücadele ile geçen maçý zorda olsa bulunmuyor. Kayserispor 3-1 kazanarak bir üst tura çýktý. Dönem dönem saman alevi gibi baþarýlara Bu turdan sonraki maçlarda Adana imza atmýþ ve ardýndan baþarýlar gelmemiþtir. Demirspor'u 1-0/0-0 lýk sonuçlar ile kupa dýþýna Bu yazýmýzýn konusu ise Kayserispor'un itmesine raðmen BJK'ya 0-1/0-0 sonuçlar ile Türkiye Kupasýnda baþarýlarýndan söz etmek elenerek kupaya veda ettik. istedim. 1982-83 sezonunda 2.ligde olmamýza Ciddi anlamda en Türkiye Kupasýndaki raðmen 1.turda baþladýðýmýz kupaya 6.tura çýkýþýmýz 1973-74 sezonunda ilk kadar çýktýk. defa Çeyrek Final oynadýðýmýz Bu turda Trabzonspor'a 1-0/0-0 sezon diyebiliriz. Bu sezonda sonuçlar ile Çeyrek Finalde elendik. Kayserispor'un rakibi Fenerbahçe 1993-94 sezonunda Çeyrek olmuþ ve istanbul'daki ilk maçý 5-0 Finalde Galatasaray ile eþleþtiðimiz kaybetmiþ ve ikinci maçta hakemin maçta 2-0 önde geçmemize çok büyük haksýzlýðýna ettiði maçý raðmen akýl almaz þekilde (2 nizami golü vermemiþ, 1 yediðimiz goller ile sahadan 3-2 penaltýmýzý vermemiþ 3 top ise maðlup ayrýlarak yarý final direkten dönmüþ : Kaynak: þansýmýzý kaybettik. Hayatspor Dergisi) 3-2 yenmemize 2003-04 sezonunda Lig A'da Ayhan BAYNAL raðmen elendik. oynamamýza raðmen Çeyrek ayhan.baynal@hotmail.com 1977-78 sezonunda Finalde Trabzonspor'a 2-1 Kayserispor'un Türkiye Kupasýný aldýðý tarihi yenilerek veda ettik. kadar en büyük baþarýsýna imzayý attý. Bir sonraki sezon Fenerbahçe'ye Çeyrek Kayserispor'un 2.ligde olmasý ve ayný zamanda Finalde 4-0 yenilerek, 2005-06 sezonunda Þampiyonluk kovalamasý ile hem þehir hemde BJK'ya yine Çeyrek Finalde 2-0 yenilmemiz takým büyük havaya girmiþmiþti. raðmen ikinci maçý 1-0 kazanmamýz yetmiþ Türkiye Kupasýndaki ilk rakibimiz Tokatspor ve elendik. olmuþtu. Tokatspor'u 2-0,4-2, Altay'ý 2-0,12006-07 sezonunda ise yine bir Kayseri 2'lik skorlar ile kupa dýþýna býrakarak 2.defa takýmý Erciyesspor bir tarih yazarak final Çeyrek Finale yükseldik. oynamýþ ve bu maçý Erciyesspor uzatmalarda Çeyrek Finaldeki rakibimiz ise Ýstanbul'un BJK'ya 1-0 yenilerek kupayý kaybetmiþ oldu. güçlü takýmlarýndan G.Saray idi. Ýstanbul'da Aslýnda Kayserispor'un Türkiye Kupasýnýn oynanan bu ilk maçý Kayserispor 1-0 galip almasý, son 4-5 sezondur çeyrek final oynamasý gelerek Kayseri'ye geldi. Kayseri'deki maç ise ve Erciyesspor'un kupayý finalde kaybetmesi 0-0 sona erdi. Böylece Kayserispor tarihinde ilk sinyalleri vermiþti. defa yarý finale yükselmiþ oldu. Dikkat edilecek olursa son sezonlar hariç Ne yazýk ki Yarý finaldeki rakibimiz olan tüm çeyrek final yada yarý finallere genellikle Adana Demirspor'a Kayseri'de 2-0 maðlup 2.ligdeki iken oynamýþ olmamýz. olduk. 2.maçta ise 0-0 berabere kalarak final Bunun nedeni ise 1.ligde oynadýðýmýz þansýný kaybettik. dönemlerde hep düþmemeye oynamýþ Türkiye Kupasý adýna beklide en ilginç sezon olmamýzdan kaynaklanmakta idi. 1980-81 sezonu oldu. O tarihlerde Türkiye Bu vesile ile Kayserispor'un 2007-2008 Kupasý tam anlamý ile Türkiye'nin kupasý idi. sezonunda almýþ olduðu kupayý kutluyor ve Yani amatör takýmlarda bu kupada mücadele baþarýlarýnýn daimi olmasýný diliyorum.

Sportif

44


FUTBOL

SPORTiF

Kayseri Erciyesspor, ligin son 5 haftasýnda sadece 6 puan

Kayseri Erciyesspor

toplayabildi ve ligi ancak 7. sýrada tamamlayabildi..

LiG SONU PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Kocaelispor 2. Antalyaspor 3. Sakaryaspor 4. Eskiþehirspor 5. Diyarbakýrspor 6. Boluspor 7. K.Erciyesspor 8. Orduspor 9. Karþýyaka 10. Altay 11. Malatyaspor 12. Giresunspor 13. Kartalspor 14. G.Antep Bel. 15. Samsunspor 16. Elazýðspor 17. Ýstanbulspor 18. Mardinspor

Sportif

O 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

G 19 15 16 16 16 13 14 12 11 13 12 10 10 9 10 8 6 3

B 7 16 10 9 9 14 10 14 14 8 7 13 12 12 8 10 8 5

M 8 3 8 9 9 7 10 8 9 13 15 11 12 13 16 16 20 26

A 59 56 55 52 53 50 55 39 44 47 44 41 52 53 45 40 25 26

Y 37 33 34 35 37 46 42 44 41 47 43 44 57 51 61 54 58 72

P 64 61 58 57 57 53 52 50 47 47 43 43 42 39 38 34 26 14

46


FUTBOL

SPORTiF

K ARTAL’A 4 KURÞUN.. 4-0

STAT: Eskiþehir Atatürk HAKEMLER: Süleyman Abay xxx, Alparslan Dedeþ xxx, Kemal Yýlmaz xxx ESKÝÞEHÝRSPOR: Ferhat xxx, Serkan xxx, Ulaþ xxx, Sezgin xx, Sergen Yalçýn xxx, Doða xxx, Serdar Özbayraktar xx (Dk.82 Engin Öztonga xx), Coþkun Birdal xxx, Ömer Közen xx (Dk.77 Birol xx), Gökhan xxx, Ersin xx (Dk.60 Mustafa xx) KAYSERÝ ERCÝYESSPOR: Yusuf Soysal x, Hüseyin Yoðurtçu x, Kemal Dulda x, Adem Dursun xx, Turan Akkoyun xx (Dk.59 Kamil Þener x), Ramazan Durdu x, Köksal Yedek x, Kazým Þeker x (Dk.56 Osman Demir x), Ali Aliyev xx, Emrah Bozkurt x (Dk.46 Alattin xx), Burhan Coþkun x GOLLER: Dk. 34 Doða, Dk.88 Coþkun Birdal (Eskþehirspor) SARI KARTLAR: Ferhat, Serkan, Sergen, Serdar, Mustafa (Eskiþehirspor), Ramazan, Adem (Kayseri Erciyesspor)

STAT: Büyükþehir Belediyesi Atatürk HAKEMLER: Çaðatay Þahan xx, Ekrem Kan xx, Süleyman Özay xx KAYSERÝ ERCÝYESSPOR: Yusuf Soysal xx, Hüseyin Yoðurtçu xx, Osman Demir x (Dk.46 Kazým Þeker x), Mustafa Tuna Kaya xx, Emrah Bozkurt x (Dk.46 Alaattin Öztekin xxx), Ramazan Durdu xxx, Köksal Yedek xx, Adem Dursun xx, Ali Aliyev xxx, Kamil Þener xx, Burhan Coþkun xx (Dk.78 Evren Avþar xx) KARTALSPOR: Soner x, Yüksel x, Ozan x, Fuat x, Ali x (Dk.74 Umut x), Uður x, Volkan xx, Erdem x (Dk.81 Selçuk x), Timuçin Beyazýt xx, Zafer x (Dk.65 Yemen x), Ýskender x GOLLER: Ali Aliyev Dk. 61, Evren Dk.79, Alaattin Dk. 85, Ramazan Dk.90+2 (Kayseri Erciyesspor) SARI KARTLAR: Adem, Yusuf (Kayseri Erciyesspor), Uður (Kartalspor)

GiRESUN’DA ÞOK .. 2-1

SÖZÜN BiTTiÐi YER.. 1-2

STAT: Giresun Atatürk HAKEMLER: Ýlker Meral x, Erhan Dönmez xx, Mustafa Ýspiroðlu xx GÝRESUNSPOR: Metin Aktaþ xx, Levent Demiray xx, Kemal Toprak xxx, Cem Karahan xxx, Alton xx (Dk.77 Muzaffer x), Mithat Yaþar xx, Emre Karaman xx, Emin xxx, Tolga Çavdar xx, (Dk.83 Volkan Usal x) Ýlkay x (Dk.46 Emrah Kol xx), Fýrat Sezer xx KAYSERÝ ERCÝYESSPOR: Yusuf Soysal xx, Hüseyin Yoðurtçu xx, Kemal Dulda xx, Adem Dursun xx, Osman Demir x (Dk.58 Evren x), Köksal Yedek xx, Kazým Þeker xx (Dk.78 Mustafa Tuna Kaya x), Ali Aliyev xx, Kamil Þener xxx, Alaattin Öztekin x (Dk.58 Emrah x), Burhan x GOLLER: Adem Dursun Dk. 43 (K.Erciyesspor), Cem Dk. 47 ve Emrah Kol Dk. 49 (Giresunspor) SARI KART: Cem, Emin, Mithat (Giresunspor), Adem Dursun, Kamil (Kayseri Erciyespor)

STAT: Kayseri Atatürk HAKEMLER: Deniz Çoban xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Kýsal x KAYSERÝ ERCÝYESSPOR: Yusuf Soysal x, Hüseyin Yoðurtçu x, Kemal Dulda x, Adem Dursun x, M.Tuna Kaya x, Köksal Yedek xx, Ali Aliyev xx, Kazým Þeker xx (Dk.57 Burhan Coþkun xx), Emre Morgil x (Dk.69 Osman Demir x), Evren Avþar xx, Emrah Bozkurt x (Dk.32 Alaattin Öztekin x) ALTAY: Gökhan Demirci x, Ýsa Akgöl x, Merter Yüce xx, Ali Ýhsan Fidan xx (Dk.64 Mehmet Batdal xx), Mehmet Akçagün xx, Yasin Avcý xxx, Adem Büyük xxx, Enis Kahraman xx (Dk.76 Emirhan Özdemir xx), Ýbrahim Öztürk xx, Alp Ergin xx (Dk.64 Volkan Bekçi x), Eren Güngör xx GOLLER: Burhan Dk.64 (p) (Erciyesspor) Adem Büyük Dk.81, Emirhan Dk. 90+3 (Altay) (Altay) SARI KARTLAR: Emrah Bozkurt (K.Erciyesspor) Enis Kahraman (Altay)

Kayseri Erciyesspor

ES-ES’E TESLiMiYE T.. 0-2

SAK ARYA’DA K A Z ANDIK AMA .. 1-0 STAT: Atatürk HAKEMLER: Cüneyt Çakýr xxx, Tarýk Ongun xxx, Murat Þahin xxx SAKARYASPOR: Bora Körk x, Onur Nasuhoðullarý x, Hamza Gezmiþ x (Dk.46 Ferdi Baþoda x), Yaþar Kebapçý x, Serkan x (Dk.69 Serdal x), Abdülvahit Karacabey x, Yasin x, Murat Özkan x, Erman x, Burak Akdiþ x, Taner Demirbaþ x (Dk.46 Mustafa Pektemek x) KAYSERÝ ERCÝYESSPOR: Yusuf Soysal xxx, Hüseyin Yoðurtçu xx, Adem Dursun xx, Kemal Dulda xx, Mustafa Tuna Kaya xx, Ramazan Durdu xx, Köksal Yedek xxx, Mehmet Fatih Karaca xx (Dk.76 Alaattin Öztekin x), Kazým Þeker xx (Dk.90 Ümit x), Ali Aliyev xx (Dk.68 Turan Akkoyun x), Evren Avþar xx GOL: Köksal Yedek Dk.36 (K.Erciyesspor) SARI KARTLAR: Abdülvahit, Ferdi (Sakaryaspor), Ramazan (K. Erciyesspor)

47

Sportif


FUTBOL

Kayseri Erciyesspor

SPORTiF

Seni biraz tanýyabilir miyiz, Aliyev kimdir? 27 Ekim 1980 doðumluyum. Kazakistan Almaata doðumluyum. Futbola Kairat Almaty takýmýnda baþladým. 16 yaþýnda A takýma seçildim. 9 sene oynadým, o arada Milli Takým'a gittim. Milli takýmda Moldova ile yapýlacak karþýlaþma için çaðýrdýlar. Sonra menajer gördü bana, "Türkiye'de çalýþmak istermisin" diye sordu. Tabii ki Kazakistan ile Türkiye arasýnda çok farklý bir futbol anlayýþý var. Üç ay sonra telefon açtýlar, "Akçaabat Sebatspor'da oynarmýsýn" dediler. Kabul ettim. 4 aylýðýna imza attým. Sonra Kayseri Erciyesspor'a transfer oldum. Ayný zamanda sende avukatlýk var.. Doðru deðil mi? Evet. Ben Kazakistan'da üniversiteyi bitirdim.

Sportif

Avukatým. Þuan sadece bana lazým olan pratik iþ. Yani yasalarý, memleketin kurallarýný iyi biliyorum. Ama Türkiye ile denklik yok deðil mi? Hayýr yok. Ben bazen bakýyorum, mahkemelik olaylara bakýyorum çok farklý. Bir kere Türkiye'de milletin yaþayýþ tarzý farklý. Türkiye, Avrupa'ya daha yakýn. Kazakistan, ise daha çok Asya ve Rusya'ya baðlý. Avrupa'da artýk kurallar yerine oturmuþ, herkes ona uymaya çalýþýyor. Türkiye daha çok geçmiþi daha eskilere dayanýyor. Geçmiþte de kurallar genellikle dine dayanýyor. Bu yüzden Türkiye, Avrupa'ya ayak uydurmakta zorlanýyor. Ben Kazakistan da rahatlýkla avukatlýk yapabilirim, ama burada yapamam kurallar çünkü ayný deðil.

48


FUTBOL

SPORTiF

Neden avukatlýk deðil de futbol? Ne bileyim aklýma geldi üniversiteye gittim. Aklýma geldi futbolcu oldum.. Futbol benim için bir tutku oldu. Avukatlýktan daha çok seviyorum. Futbolu da seviyorum.

Sizin 6 gol attýðýnýz takým lig þampiyonu oldu.. Antalya, zoraki lige çýktý.. Eskiþehirspor PlayOff’tan çýktý.. Nasýl bir lig geride kaldý ? Sizde çok iyi biliyorsunuz ki, küme düþen Kayseri Erciyesspor takýmýnda sadece kaptan Ýlhan ile kaleci Yusuf kalmýþtý.. Bir kaç tane de genç takým oyuncusu.. Gerisi tamamen takýmdan ayrýlmýþtý.. Sýfýrdan takým kuruldu.. Geldiðim de “Erciyesspor küme düþer” diye söyleyenleri çok duyuyordum.. Ben Erciyesspor’a dýþarýdan gelmiþ bir futbolcuyum. Bunlarý duymak beni üzdü. Elbette takým arkadaþlarýmýz da bu söylemlerden üzülmüþtür. Açýkcasý, ligin çok kaliteli geçtiðini söyleyemem. Kadro ve camia olarak lige hazýr giren bir takým

Kayseri Erciyesspor

Ýleride futbolu býrakýp avukatlýk yapmayý düþünüyor musun? Ben hayatýmý futbol ile geçirmek istiyorum. Artýk bu antrenörlük mü, menajerlik mi olur bilmiyorum ama futboldan kopmayacaðým kesin. Avukatlýðý da, daha çok seven ve isteyen kiþilerin yapmasýný isti yorum.. Ben, üniversite okuyup avukat oldum ama, avukatlýk yapmak istemediðim için de futbolcu olmak istedim ve oldum..

Kayseri Erciyesspor'da ilk yýlýn nasýl geçti? Ýlk yýl ben kendimden daha iyi performans bekli yordum. Ama sakatlýklar nedeniyle ilk yarýda fazla forma þansý bulamadým. Sonra menajer ve hocamýz ile konuþtuk bana bir þans daha verebileceklerini söylediler. "Antalya kampýna gel" dediler, gittim Allah'a þükür þansýmý iyi bir þekilde deðerlendirdim. Sakatlýk, formsuzluk nedeniyle baya bir sýkýntý yaþadým. Ama iþte tecrübeli olmam sayesinde diþimi sýktým, sabrettim, çalýþtým. Tekrar formuma ve formama kavuþtum. Ben kendime daha çok güveniyorum. Lig bittiði için üzülüyorum. Daha iyi iþler yapabilirdim. Kendi adýma söylüyorum. Takýmda daha iyi olurdu. Altay maçýný çýksak onda da þanssýzlýkla yediðimiz gol bir de uzatmalarda top direkten döndü. Resmen þanssýzdýk. Kalýrsam, inanýyorum ki gelecek sezonda performansým daha iyi olacaktýr. Kendimi daha rahat hissederim. Buraya sezon baþýnda geldiðimde yabancýlýk çektim. Ondan sonra yavaþ yavaþ alýþmaya baþladým.

Kayseri Erciyesspor senin için ne ifade ediyor? Geçen sene Akçaabat Sebatspor'da oynarken tabii ki takip ediyordum. Çünkü küme düþen takým çok iyi mücadele ediyordu. Geçen sezon ikinci yarý neredeyse maðlubiyeti yok. Maðlubiyeti vardý ama seri bir maðlubiyeti yoktu. Birde kupa'da üç büyük takýmlarý devirdi. Final maçýnda Beþiktaþ karþýsýnda çok iyi bir oyun sergiledi. Çok farklý bir skor ile yenilmedi. Trabzonspor maçýný orada canlý canlý izledim. Bence Kayseri Erciyesspor çok iyi bir takým olarak Türkiye'de kendini ispatlamýþ bir takým. Kayserispor piyasasýný bu sene yaptý. Kendini göstermeyi bu sene baþardý. Ama Kayseri Erciyesspor daha önce yaptý bunu. Çünkü Bülent Korkmaz gibi iyi bir hoca çalýþtýrdý takýmý. Bence Kayseri Erciyesspor Anadolu takýmlarýnýn önde gelen takýmlarýndan bir tanesi.

49

Sportif


FUTBOL

Becerisizlik çoktu

SPORTiF

Kayseri Erciyesspor

elini kolunu sallayarak Süper Lig’e yükselebilirdi. Ama, ligin son haftasýnýn son dakikasýna kadar ligi göðüsleyen belli olmadý.. Tabiki, tüm takýmlar þanssýzlýklar yaþadý.. Bizim ise en büyük þanssýz lýðýmýz boþ tribünlere karþý oynamak oldu.. Nedendir bilemiyorum ama taraftar, takýmýmýza sahip çýkmadý.. Çok ucuza biletler satýlmasýna raðmen taraftar desteði bulamadýk.. Eðer, güçlü bir kitle bizimle birlikte olsa, bu zorlu maratonu daha da baþarýyla tamamlardýk.. Ama, tabiki ligin kalitesiz olmasý, enteresan sonuçlarýn ortaya çýkmasýna da sebep oldu..

Sportif

Adýn Kayseri Erciyesspor'dan “ayrýlacak” diye geçiyor, bu konuþmandan kalmayý istediðini ve daha iyi oynayacaðýný çýkartabilir miyiz? Tabii ki.. Yani Kayseri Erciyesspor güzel bir kulüp. Sözleþmem devam ediyor. Niye ayrýlmak isteyeyim ki. Ayrýlmak istemiyorum. Süper Lig'de bile Kayseri Erciyesspor gibi bir kulüp bulamazsýn. Ama tabii ki son kararý hoca ve yönetim verecek. "Kal" derlerse seve seve kalýrým, ama gitmem yönünde de karar çýkarsa, mecburen gitmek zorun-

da kalýrým. Ha tabii ki gelen tekliflerde var. Ama sonuca bakýyorum. Erciyesspor'da kalýyor muyum, kalmýyor muyum ona bakacaðým. Ama ben kalmak istiyorum. Ben bunu her zaman söylüyorum. Neden kalmak istiyorum burada, çünkü daha baþarýlý olmak istiyorum. Ben "buraya geldi baþarýsýz oldu gitti" denmesini istemiyorum. "Parasýný hak etmedi gitti" denirse o benim içimde büyük üzüntü olur. Aldýðýn parayý hak etmediðini mi düþünüyorsun? Evet. Þu anda aldýðým parayý hak etmediðimi düþünüyorum. Çünkü tam olarak oynayamadým sakatlýklar ve terslikler nedeniyle forma þansý bulamadým. Ýçimde hýrs var. Allah'ým sakatlýktan korusun daha baþarýlý olacaðýma inanýyorum. Artýk boynumun borcu oldu. Erciyesspor'u Play-Off'lara taþýmak istiyorum. Kamuoyu da bizden bekliyor. Erciyesspor sýradan bir takým deðil. Bu sene þanssýzdýk, biraz da beceriksizliðimiz de var. Giresun ve Altay maçýnda 1-0 öne geçiyorsun, ama puan kaybediyorsun. Bize lazým olan puanlarý toplamýþ olsak, þu anda Kayseri Erciyesspor'un konumu çok daha farklý olacaktý.. Bana göre PlayOff'u %90 beceriksizliðimiz yüzünden kaybettik. Kayseri Erciyesspor'un kadrosu Play-Off mücadelesini kaldýramadý mý ? Yoksa, futbolcu kadrosu yeterli gelmedi mi? Yok yok.. Biz bu kadro ile çok iþ yapabilirdik. Çünkü takým içinde arkadaþlýk çok iyiydi. Ama iþte þanssýzlýk, sezon sonu itibariyle yorgunluklar da var. Ama beceriksizliðimizde var. Bir çok takým, çok iyi kadrolara sahip olmasýna raðmen baþarýsýz oldular.. Çünkü, takým içerisinde uyumsuzluk ve dayanýþma olmayýnca para da fayda etmiyor, güçlü kadro da.. Mesela Malatyaspor,

Röportaj: Ýlyas KAPLAN

50


FUTBOL

SPORTiF

Kazakistan'da Erciyesspor tanýnýyor mu? Tabii ki herkes tanýyor. UEFA kupasýna katýldý. Artýk Erciyesspor'u dünya biliyor. Milli Takým kampýna Hollanda'ya gitmiþtik. Ermenistan ile hazýrlýk maçý yapacaktýk basýn toplantýsý için beni de çaðýrdýlar. Önümde A.Aliyev Erciyesspor yazýyordu. Bu kadar yani biliyorlar. Kalýp kalmaman neye baðlý ? Bir kere benim sözleþmem var. Baþkan, Menajer ve hoca karar alacak, ondan sonra söyleyecekler bana. Yeni sezon için "Seni düþünüyoruz" yada "Düþünmüyoruz" diye bana açýklarlar.. Düþünüyorlarsa seve seve Kayseri Erciyesspor'daki görevime devam edeceðim. Ama yok eðer "Düþünmüyoruz" derseler de teþekkür edip yoluma bakacaðým..

Kayseri Erciyesspor

Karþýyaka, Altay.. Kadrolarý bizden daha iyi ama bizim takýmdaki beraberlik ve arkadaþlýðýmýz, takýmý buralara getirdi. Sonuçta Erciyesspor korkulan bir takýmdý. Sakarya deplasmanýnda, onlar bizi rahat rahat yeneceklerini sandý. Hangi takým bizi kolay kolay yendi. Atletico Madrid hariç hiç biri. Mesela Eskiþehirspor.. Metin Diyadin ile geldi, ilk sýrada gidiyordu buraya geldi, giderken aðlaya aðlaya gittiler. Biz Eskiþehir'i gittiðimizde Sergen Yalçýn piyasada yok. Saygý duyuyorum.. Ýyi futbolcu ama biz oradayken yoktu. Biz oyunu yönlendiriyoruz ama hatalarýmýz ile gol yiyoruz. Kýsa zamanda olan baský ve bu türlü þeyler yüzünden istediðimiz sonuça ulaþamýyorduk. Yoksa kadromuz çok iyi bir kadroydu. Tabii ki önümüzdeki sezona hocamýz da baþkanda bakýyor. Bu sezon ders aldýk. Not aldýlar. Çalýþma yaptýlar. Ben nokta transferler yapacaklarýný sanýyorum.

Türklüðün yada örf ve ananelere aþýrý bir baðýmlýlýðýn var. Bundan da bahseder misin? Dýþarýdan Türkiye çok kuvvetli bir memleket olarak gözüküyor. Ama bir senedir buradayým. Geçmiþine baksan Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan kalmýþ bir ülke. Ama bugün erkeðinde yada kadýnýnda Osmanlý Ýmparatorluðu'na iliþkin hiç bir þey bulamýyorum. Yemek kültürü çok geliþmiþ ona bir þey demiyorum ama diðer yönden hep söyleniyor. Yemek, Ýstiklal Marþý en çok bunlarý gördüm. Milliyetçilikte var tabi. Allah korusun bir savaþ çýksýn bütün millet ayaða kalkar. Ben bunu gördüm. Özellikle Karadeniz'de, Akçaabat Sebatspor'da oynarken gördüm. Ama, Anadolu'da biraz daha yumuþak. Çünkü burada her milletten insan var. O yüzden belki biraz daha rahat ama bilmiyorum dýþardan Türkiye, inanýlmaz kuvvetli gözüküyor. Savaþan, cesur insanlar. Ama buraya geliyorsun fakir insanlar. Ha, her ülke de fakir insan var ama Türkiye de çok fazla. Burada her mevsimi her þeyi bulursun.. Petrolü, kömürü, her þeyi var ama fakiri de çok.

Sezon bitti þimdi ne yapacaksýn? Kazakistan'a ailemin yanýna gidiyorum. Ondan sonra Milli Takým kampý için Moskova'ya gideceðim. Oradan tekrar Kazakistan'a döneceðim. Ondan sonrasý için her þey kulübümün vereceði karara baðlý.

51

Sportif


FUTBOL

SPORTiF

K.Erciyesspor Yönetim Kurulu Baþkaný Enver Kemaloðlu:

Kayseri Erciyesspor

Baþarýlý bir sezon geçirdik

Sportif

Kemaloðlu, “Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmaya çalýþtýk. Baþarýlý bir sezon geçirdiðimizi düþünüyorum” diyor. “Zor olaný baþardýk”

Hedef belli..

. Erciyesspor Yönetim Kurulu Baþkaný Enver Kemaloðlu, 2007-08 sezonunu baþarýlý bir þekilde noktalandýrdýklarýný ifade etti. öreve geldikleri gün, kulüpte teknik heyet ve futbolcu konusunda oldukça sýkýntý çektiklerini dile getiren Baþkan Kemaloðlu, “Göreve geldiðimiz gün sadece 2 futbolcu kulüpte kalmýþtý. Hocalar bile görevini býrakýp gitmiþti. Böyle bir ortamda öncelikle teknik heyetimizi bulup peþinden sýfýrdan takým kurduk. Bu hiç de kolay olmadý. Özellikle boðazýna kadar borcun içerisinde bulunan bir kulübü Bank Asya 1. Ligi’nde güçlü bir takým haline getirmek zordu. Ama zor olaný baþardýk ve iyi bir kadro kurduk. Daha iyisi de kurulabilirdi. Ama o günkü þartlarda kurulabilecek kadroyu kurduk. Ayaðýmýzý yorganýmýza göre uzattýk” dedi..

aima K.Erciyesspor’un menfaatlerini ön planda tutmaya gayret gösterdiklerinin altýný çizen Baþkan Kemaloðlu, “34 haftalýk lig maratonunda hedefimiz belli idi ve bu hedefe sadece 1 puanla ulaþamadýk. Tarihimizde ilk kez UEFA Kupasý maçý oynadýk ve Türkiye’nin de gururu olarak bir üst tura çýkma baþarýsý gösterdik. Bu baþarýlarýmýz kesinlikle gözardý edilmemeli. Bir sezon boyunca kulüp baþarýsý için çaba sarfeden yönetim, teknik heyet ve futbolcu kardeþlerimize teþekkür etmeliyim” diye konuþtu.. emaloðlu, yeni sezonda da hedef lerinin daima üst sýralar olacaðýný ifade ederek, transferde titiz davrandýklarýný sözlerine ekledi.

K G

D

K

52


FUTBOL

SPORTiF

EMRAH 1 DESTE GOL ATTI K

ayseri Erciyesspor, geride kalan sezon 52 puan toplayarak ligi 7. sýrada tamamladý. 1 puan farkla Play-Off maçlarý oynama hakkýný yitiren Mavi-Siyahlýlar 34 maçta 14 galibiyet 10 beraberlik 10 maðlubiyet alýrken, rakip filelere 55 gol býrakýp kalesinde ise 42 gol gördü.. ayseri Erciyesspor’un geride kalan sezon en çok golü atan ismi Emrah Bozkurt oldu. Oynadýðý maçlarda zaman zaman tutuk görünse de takýmý adýna en çok golü atan Emrah Bozkurt, ligin de en çok gol atan futbolcularý arasýna girdi.. üyük umutlar beslenen Burhan Coþkun ise ligi sadece 5 golle tamamlayabildi.. Ligde en çok gol atan isim Kocaelispor’lu Taner Gülleri oldu. Taner, 21 golle, ligde gol kralý olurken, Cenk Ýþler ile ise 19 golle 2. sýrada kaldý.

K

KART KARNESi

GOL KARNESi FUTBOLCU ADI GOL Emrah Bozkurt 10 Köksal Yedek 6 Ramazan Durdu 6 Ýlhan Özbay 5 Burhan Coþkun 5 Alaattin Öztekin 4 Turan Akkoyun 4 Hüseyin Yoðurtçu 3 Ýlker Erbay 2 Kemal Dulda 1 Volkan Çekiç 1 Ömer Közen 1 Mustafa Tuna Kaya 1 Ali Aliyev 1 Evren Avþar 1 Adem Dursun 1 Kazým Þeker 1 Kamil Þener 1 Muhammet 1 (Kocaelispor-Kendi kalesine)

53

Kamil Þener

Kayseri Erciyesspor

B

K

.Erciyesspor, geride kalan sezon toplam 2 kýrmýzý, 62 sarý kart gördü. Kayseri Erciyesspor’da en çok sarý kartý gören isim Köksal Yedek oldu. 2 kez cezalý konuma düþen Köksal’ý 7 kart ile Ramazan Durdu takip etti.. ntalyaspor maçýnda Kamil Þener, Orduspor maçýnda da Hüseyin Yoðurtçu kýrmýzý kart gördü..

A

FUTBOLCU ADI SARI KIRMIZI Hüseyin Yoðurtçu Kamil Þener Köksal Yedek Ramazan Durdu Adem Dursun Turan Akkoyun Emrah Bozkurt Ýlhan Özbay Osman Demir Mustafa Tuna Kaya Burhan Coþkun Alaattin Öztekin Kazým Þeker Volkan Çekiç Aydýn Yýldýrým Ýlker Erbay Ýlker Erbay Kemal Dulda Evren Avþar Yusuf Soysal

3 2 8 7 6 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1

1 1 -

Sportif


MERKEZ: Millet Cad. Turan Plaza Kat: 4 No: 8/17 TEL: (0.352) 221 35 38 FAX: 221 35 39 KAYSERÝ SHOWROOM: Mustafa Kemal Paþa Bulv. Nato Cd. No: 53/B TEL-FAX: 221 04 98 KAYSERÝ FABRÝKA: Mimarsinan Organize Sanayi TEL: 0.352. 421 42 44 - FAX: 421 42 42 KAYSERÝ


YORUM

SPORTiF

TED E RiMESiN ! TED Koleji bünyesinde tohumlarý atýlan ve her Çünkü, Kayseri Þeker Fabrikasý A.Þ. Yönetim geçen yýl filizlenip büyüyen, adeta bir aðaç gibi Kurulu Baþkaný Vedat Ali Özýþýk, TED Kayseri yetiþen TED Kayseri Kolejispor basketbol Kolejispor’dan sponsorluk desteðini çektiðini takýmý, özellikle geride býraktýðýmýz sezon çok açýkladý.. Bu da demek oluyor ki, geçen sezon büyük sýkýntýlar içine girdi. TED’in kasasýna giren yarým trilyonluk bir Kayseri Þeker Fabrikasý’nýn bünyesinde bulu- rakam önümüzdeki sezon olmayacak.. nan PANKÜP’ten tam destek alarak, hatta yöneMevcut Baþkan Ömer Yaðmur da, sürekli tim kurulunun büyük bir bölümünü fabrika olarak yeni dönemde baþkanlýðý býrakacaðýný çalýþanlarý ile dolduran TED Yönetimi, sportif deklare ediyor.. “Milletin kapýsýna dilenci gibi manada baþarýlý olurken, yönetim bazýnda gitmekten býktým” diyor.. Haksýz da deðil hani.. yaptýðý giriþimler ile baþarýsýz oldu.. Ama gelin görün ki, yöneticilik yapmak, hele Bir türlü istenilen maddi kaynak bulunamadý. hele baþkanlýk yapmak hiç de kolay deðil.. Haa, kesinlikle PANKÜP’ün desteðini gözardý Takýmýn selahiyeti için yeri gelecek dilenci yeri etmiyorum. Ancak, sadece Þeker Fabrikasý’ndan gelecek padiþah olunmasý gerekiyor.. Hele hele gelen para ile koskoca bir basketbol takýmý bu basketbol branþý ise.. finanse edilemiyor.. Diðer yöneticiÇünkü, futbola destek bulmak lerin ise maddi kaynak konusunda çok daha kolay.. Çünkü futbol, daha yetersiz olmalarý TED’i çýkýlmaz bir da büyük bir reklam aracý.. Ýnsanlar hem isimlerini hem de firmalarýný girdabýn içine doðru sürüklüyor.. Geçen sezonu ilk 5 takým içinde tanýtmanýn en kolay yolu olarak futbolu seçiyorlar.. Bence, futbol ile bitirip Euro Cup maçlarý oynama basketbol arasýnda çok da fark yok. hakký elde eden ve geride kalan sezon Bakýþ açýsýna göre deðiþir bu.. da Euro Cup maçlarýnda elinden Futbolun izleyeni daha fazla ama geldiðince baþarýlý olmaya çalýþan TED basketbol branþý da, salon bayan basketbol takýmý, önümüzdeki sporlarýnýn en büyüðü.. sezonda da yine Euro Cup’ta Ülfet TURAN Artýk basketbolun peþinden de mücadele edecek Türk takýmlarý ulfet_1903@hotmail.com büyük kitleler dolaþýyor.. arasýnda yeralmayý baþardý.. Dünya devi bir ülke.. Yani Amerika’ya bir Her ne kadar maddi sýkýntýlar içinde olsa da bayan basketbolcular, çalýþmalardan ödün ver- bakýn.. Futbola son yýllarda eðilim gösteriyorlar. mediler ve üzerlerine düþeni yaptýlar. Peki, saha O da, “Maksat muhabbet olsun” diye.. Ama, içerisinde baþarý varken, saha dýþýndaki baþarýsýz Amerika’daki gerek erkek gerekse bayan basketlýðýn altýnda yatan gerçekler neler ?. Neden bu bolu çok büyük kitleleri peþinden sürüklüyor.. Amerika’nýn en büyük sinerji aracý basketbol. þehir insanlarý basketbola maddi ve manevi Ama bizim ülkemizde basketbol, hor görülen, desteðini vermiyor.. 2 sezon öncesinde kombine biletleri kapýþ “Gereksiz spor dalý” olarak görülür halde.. kapýþ alan insanlar, geride kalan sezon neden Tabiki, bu oldukça üzücü.. Bu durumun Kayseri için de geçerli olmasýna izin verilmemeli. “Aman, bana verme” diye geri adým attý.. TED Kayseri Kolejispor’un sahipsizlikten ötürü Birileri, birilerinin kalbini mi kýrdý ?. Yoksa, bir anda basketboldan mý soðutuldu? küme düþmesine, sonrasýnda kapanmasýna Acaba, Þeker Fabrikasý’nýn bu takýma sponsor müsaade edilmemeli.. olup sahiplenmesi, birilerini mi rahatsýz etti ?. Zamanýnda Kayseri Meysuspor’da böyle bir Cevabý olmayan bir çok soru var.. Ama, gün bu handikapýn peþinden kapandý gitti.. sorulara cevap aramak günü deðildir.. Ne oldu.. Kayseri’ye ne kazancý oldu.. TED Kayseri Kolejispor’un yaþamasý adýna Bir de Meysu’nun kapanmasýndan ötürü birilerinin, düðmeye basmasý gerekli.. yaþanan kayýplarý bir düþünün.. Bence, paha biçilemeyecek kadar götürüsü oldu.. Meysu’ya Mesela kim ?.. Bence, bu þehrin en üst yöneticisi olan sahip çýkamadýk, bari TED Kayseri Kolejispor’un Büyükþehir Belediye Baþkaný sayýn Mehmet kapanmamasý için bir þeyler yapýlmalý.. TED’in Kayseri’ye, Kayseri’nin de TED’e ve Özhaseki.. Bana göre, bu duruma el koyup, basketbola ihtiyacý var.. çözüm bulacak yegane insan sayýn Özhaseki..

55

Sportif


BASKETBOL

SPORTiF

Panküp TED Koleji'nin genç isimlerinden biri. 12 yýllýk Galatasaray tecrübesinin ardýndan kýrmýzý-lacivertli formayý giyen Gülçin Cantekin'le özel yaþamý ile ilgili keyifli bir söyleþi yaptýk. Ýþte bilinmeyen yönleri ile

TED Kayseri Kolejispor

Gülçin Cantekin…

Sportif

56


BASKETBOL

SPORTiF

Gülçin Cantekin'i kýsaca tanýyalým. 22 Mayýs 1984 Adapazarý doðumluyum. 12 yýldýr basketbol oynuyorum. Bu nedenle 12 yýldýr ailemden ayrýyým. 12 yaþýnda Galatasaray'da basketbole baþladým. Ýlk kez baþka bir takýma transfer oldum. Onda da Kayseri'ye geldim. Halen Ýstanbul Üniversitesi Beden Eðitimi bölümü 4. sýnýf öðrencisiyim.

Açýkçasý yurt dýþýný takip etmiyorum. Takip etmediðim için yurt dýþýnda da çalýþmalarýný beðendiðim bir kulüp ismi söyleyemeyeceðim.

Basketbole nasýl baþladýn? Aðabeyim basketbol oynuyordu. Bizde hafta sonlarý annem, babam ben, aðabeyimi izlemek için maçlarýna gidiyorduk. Boyumda yaþýtlarýma oranla uzundu. "Denemek ister misin? Hadi gel baþla" dediler. Bende baþladým. Halen de oynuyorum. Halimden memnunum.

Ligin ilk yarýsýnda fazla forma þansý bulamadýn. Bunun nedeni yaþadýðýn sakatlýk mý? Yoksa farklý sebepleri de var mýydý? Benim çok ciddi bir sakatlýðým olmadý. Ufak tefek sakatlýklarým oldu. Ama maçlara çýkamayacak kadar bir sakatlýðým olmadý. O antrenörün tercihiydi. Ýþte o zaman mevkiimde fazla yabancý oyuncu vardý. Bu yabancýlarda iyi performans sergilediði için antrenörümüzde tercihini onlardan yana kullandý. Ancak forma þansý bulduðum maçlarda faydalý olabilmek için elimden gelen tüm çabayý sergilediðimi söyleyebilirim.

Bu sezon ligdeki hakemlerin yönetimini nasýl buldun? Valla hangi sporcuya sorsan hakemlerden yana mutlaka dertli olduðu bir maç vardýr. Maçtan çýkýyoruz. Ya biz hakemden þikayet ediyoruz, ya da karþý takým. Aslýnda hakemlik çok zor bir meslek. Yani hakemlerden þikayet ettiðimiz maçlarda oluyor. Ya helal olsun ne güzel maç yönetti dediðimiz karþýlaþmalarda oluyor. Yurt dýþýnda çalýþmalarýný beðendiðiniz takým var mý? Takip ediyor musun?

57

Taraftar desteði sizin için önemli bir güç mü? En fazla maðlubiyeti deplasmanda almanýzýn nedeni taraftar desteðinden mahrum kalmanýz

TED Kayseri Kolejispor

Lig bitti. Þöyle geriye gidip, sezonun bir deðerlendirmesini yaparmýsýn ? Valla sezona iyi baþladýðýmýzý düþünüyorum. Ligin ilk devresini ikinci bitirdik. Ýkinci devrede düþüþe geçtik. Takýmdan ayrýlanlar oldu. Takýma yeni gelenler oldu. Toparlanma süreci biraz uzun sürdü. Ama yinede iyi toparlandýðýmýzý düþünüyorum. Bana göre 4.'lük de iyi bir sonuç. Çünkü lig gerçekten çok zordu. Ligdeki tüm takýmlar birbirini yenecek güçteydi. Play-Off'lar da da BOTAÞ ile eþleþtik. Ýlk maçý kazandýk. Ama gerçekten de zor bir maç oldu. BOTAÞ'ý evinde yenmek çok zordur. Ama bunu da baþardýk. BOTAÞ'ý evinde de yendik. Yapabildiðimizin en iyisini yaptýk..

Yurt dýþýnda oynamak gibi bir hedefin var mý? Hiç düþünmedim ama yurt dýþýnda oynamak gibi bir hedefim de yok. Ben memleketimde mutluyum.

olabilir mi? Evet kesinlikle öyle. Taraftar çok önemli. Zaten saha avantajý her takým için çok önemlidir. Takým kötü gittiði anda birbirimizi desteklemekten daha çok taraftar bizi destekliyor. Olumlu yönde etkiliyor. Buradaki taraftar bir kere gerçekten çok bilinçli. Düzgün bir taraftar. Bu nedenle burada kazandýðýmýz maçlarda ki taraftarýn rolü gerçekten çok büyük. Deplasmanda da taraftarýn eksikliði gerçekten belli oluyor. Taraftar kazandýðýmýz maçlarýn gerçekten önemli bir unsuru. Kendine örnek aldýðýn oyuncu yada spor adamý var mý? Ceren Kýlýç'ý çok beðeniyorum. Onun oyununu, sahada duruþunu, ve yaþam stilini çok beðeniyorum. Basketbol hayatýný gerçekten çok iyi devam ettiren bir oyuncu. Onu gerçekten takdir ediyorum. Kendisine de buradan selamlar..

Sportif


BASKETBOL

SPORTiF

Ailemi çok özlerim

TED Kayseri Kolejispor

Bayan basketçilerin fazlasýyla kulüp deðiþtirmelerinin nedeni sence ne olabilir? Bu durumu neye baðlýyorsun? Ben fazla bir kulüp deðiþtirmedim. Galatasaray'ýn ardýndan ikinci kulüp olarak Panküp'te forma giyiyorum. Ama bu arz-talep meselesi. Her oyuncuyu her kulüp isteyebilir. Futbol gibi deðil açýkçasý. Þu çok kulüp deðiþtiriyor. Bu kötü basketçi, bu az kulüpte oynamýþ bu iyi basketçi diye bir þey yok. Erkek basketbol takýmýnda da bu durum söz konusu. Neresi iyi teklif verirse, þartlar hangi kulüpte daha uygunsa sporcu tercihini o takýmdan yana kullanýyor. Yada ben böyle düþünüyorum. Maçlara çýkmadan önce kendini nasýl motive ediyorsun? Herhangi bir uðurun var mý? Öyle herhangi bir uðurum yok. Þunu yapmadan çýkmayayým. Bunu takmadan maça çýkamam gibi düþüncelerim yoktur. Maçtan önce ailemi ararým. Onlarýn sesini duymak isterim. Maça konsantre olurum. Maçlara çýkmadan önce bunlarý yaparým. Unutamadýðýn bir maçýn var mý? Galatasaray'da oynadýðýmýz ikinci lige düþtüðümüz sene son maçýmýzý Fenerbahçe ile oynamýþtýk. Bu maçý kaybetmiþtik. Bizim ligde kalabilmemiz için Burhaniye'nin Botaþ'a yenilmesi gerekiyordu. Botaþ kazansaydý biz düþmüyorduk. Botaþ son saniye faulünü kaçýrýnca kaybettiði için biz düþtük. Maç bittikten sonra Botaþ kazandý dediler. Biz çok mutlu olmuþtuk. Ligde kaldýðýmýz için sevinmiþtik. Sonra beþ on dakika sonra yanlýþ haber aldýðýmýzý öðrendik. Botaþ'ýn yenildiðini ve düþtüðümüzü öðrendik. Çok üzülmüþtük. Hiç unutamam o dönemi. Günlerce gazetenin ilk sayfalarýna ana haberlere kadar çýkmýþtýk. Ailenin spora bakýþ açýsýndan bahseder misin? Tabii ki. Aðabeyim halen ikinci ligde oynuyor. Onun dýþýnda annem ve babam sporla ilgilenmiyorlar. Ancak çok iyi bir izleyici olduklarýný söyleye-

Sportif

bilirim. Özellikle Ýstanbul'da oynadýðým dönemlerde babam hiçbir maçýmý kaçýrmazdý. Sürekli beni izlemeye gelirdi. Annem de vakit buldukça gelmeye çalýþýrdý. Þimdi de televizyondan izleyebildikleri kadarýný izlemeye çalýþýyorlar. Ýnternetten takip ediyorlar. Ailemin içinden bir isim deðil. Ama bahsetmeden de geçmek istemiyorum. 7 yýl ayný evi paylaþtýðým Saynur Tozlu. Onu gerçekten çok seviyorum. Benim hayatýmda yer alan önemli insanlardandýr. Kardeþim gibi görüyorum. Onu gerçekten çok seviyorum. Ondan da bahsetmeden geçemedim. Ailenden uzakta olmanýn zorluklarýný yaþýyor musun? Ben ailemden 12 yýldýr uzaktayým. Bu süre ne kadar uzun olursa olsun, alýþmak gibi bir durumum söz konusu deðil. Her zaman özlüyorum. Her gün 3-4 saat telefonla konuþuyorum. Seslerini duyuyorum. Ama elbette yetmiyor. En büyük zorluðu bence bu. Ev içinde arkadaþlarýnla nasýl vakit geçiriyordunuz? Ýlsu ve Zoia ile ayný evi paylaþýyordum. Zoia genellikle ailesiyle Röportaj: görüþtüðü için pek vakit ÜLFET TURAN geçiremiyorduk. Zaten pek vaktimizde olmuyor. Ancak Ýlsu ile boþ kaldýðýmýz zamanlarda sürekli konuþabilecek, paylaþabilecek noktalar bulabili yorduk. Birlikte vakit geçirmekten sohbet etmekten hoþlanýyorduk. Kendimize canýmýz sýkýldýðý zaman muhteþem sofralar hazýrlýyorduk. Ýkili iliþkilerin nasýldýr? Sýcak kanlý bir insan olduðum söylenir. Her insanla çok kolay iletiþim kurabilirim. Ancak arada bir mesafe býrakýrým. Bu mesafe yalnýzca tanýmadýðým insanlar içindir. Ýnsanlarý tanýkça o mesafede ortadan kalkar. Basketbol dýþýnda ilgilendiðin baþka spor dallarý var mý? Voleybol izlemeyi seviyorum. Futbolu hiç sevmi yorum. Tenis dersi aldým okulda. Çok zorlandým.

58


BASKETBOL

SPORTiF

Ama çok keyif aldým. Ýki-üç senede hocam benden býkmýþtý. Ama gerçekten çok keyif alarak yaptýðým bir spordu. Onun dýþýnda yüzmeyi seviyorum. Ama öyle düzenli olarak yüzüyorum, tenis yapýyorum diyemem. Basketbol dýþýnda özel uðraþlarýn yeteneklerin var mýdýr? Yok. Tek uðraþým basketbol diyebilirim. Kendimi yetenek konusunda yeteneksiz görüyorum açýkçasý. Çýlgýn bir insan mýsýndýr? Bugüne kadar yaptýðýn en büyük çýlgýnlýk nedir? Yok. Hayatý ben uç noktalarda yaþayan bir insan deðilimdir. Ama yaptýðýn en büyük çýlgýnlýk nedir diye sorarsan, gecenin bir yarýsý arkadaþlarýmla birlikte yaðmurun altýnda sýrýlsýklam olmamýza raðmen ara vermeden yürüdük. En büyük çýlgýnlýðým budur.

Modayý takip eder misin? Modayý takip ederim. Alýþ-veriþ yapmayý severim. Ama moda diye sevmediðim hiçbir þeyi giymem. Daha çok kendimi rahat hissettiðim, bana yakýþtýðýný düþündüðüm kýyafetleri giymeyi severim. Çaðýn gereksinimi olan elektronik aletlerle aran nasýldýr? Olmasý gerektiði kadar. Ne çok, ne az. Ýnterneti ihtiyacým olduðu kadar kullanýrým. Onun dýþýnda MP3 dinlerim.

59

Adý-Soyadý: Gülçin Cantekin Bu güzel Yaþý: 24 söyleþi için teþekkür ederim. Ben teþekkür ederim. Doðum Tarihi: 22.05.1984 Doðum Yeri: Adapazarý Mevkii: Pivot Sýrt Numarasý: 54 Ayak Numarasý: 44 Boyu: 1.88 Kilosu: 76 Medeni Hali: Bekar Öðrenim Durumu: Üniversite öðrencisi Görev Aldýðý Kulüpler: Galatasaray, TED Kayseri Kolejispor Lakabý: Yok En Sevdiði Renk: Turuncu dýþýnda her þey En Sevdiði Film: Hayat Güzeldir En Son Okuduðu Kitap: Annem'e Mektup En Sevdiði Yemek: Barbunyalý taze fasulye En Sevdiði Þarký: Aslý Güngör Gözyaþlarým Boþ Zaman Aktivitesi: Sinemaya gitmek, alýþ-veriþ yapmak, sevdiklerimle vakit geçirmek Ýdeali: Ulaþabileceðim en üst noktada yapabileceðimin en iyisini yapabilmek. Medyadan Beklentiler: Her zaman destek. Taraftardan Beklentiler: Bizi en kötü zamanýmýzda bile yalnýz býrakmamalarý.

TED Kayseri Kolejispor

Mutfakla aran nasýldýr? Pek iyi deðildir. En iyi yaptýðým yemek pilavdýr. Onun dýþýnda mutfakla iyi deðilimdir. Yemek yapmayý bilmem. Ama eve gittiðim zamanda anneme yardým etmeyi çok severim. Annem her ne kadar istemese de sarma sararken, yemek yaparken onu yalnýz býrakmam. Servis yapmayý, evde aileme hizmet etmeyi severim. Saha içerisinde de öyleyimdir. Basket atmak çok güzel bir duygu ama sayý pasý vermek yani asist yapmak da bana hoþ geliyor. Sahada da servis yapmayý severim..

Kayseri'de yerel basýnýn desteðini yeterli buluyor musun? Çok memnunum. Tahminimden çok iyi. Büyük takýmlarda bu kadar ilgi olmuyor. Burada bizi hiç yalnýz býrakmýyorsunuz. Ýdmanlarýmýza geliyorsunuz. Maçlarýmýzý takip ediyorsunuz. Doðum günlerimizde bizimle berabersiniz. Gerçekten memnunum. Çok teþekkür ediyoruz.

Sportif


BASKETBOL

SPORTiF

TED Kayseri Kolejispor

Genç Bayan Basketbol takýmý, þampiyonluðu kýlpayý kaçýrdý

GELECEK PARLAK

O

rdu'da düzenlenen Genç Bayanlar Basketbol Türkiye Þampiyonasý'nda TED Kayseri Kolejispor, Türkiye ikincisi oldu. Ceyhan Belediyespor'u 63-55 maðlup ederek final oynama hakkýný yakalayan Kýrmýzý-Lacivertliler, final maçýnda Antalya Koleji’ne yenilerek 2. oldu. Normal süresi 61-61 biten maçýn uzatma bölümünün son saniyesinde 3’lük basket yiyen temsilcimiz TED Kayseri Kolejispor, 3 sayý farkla elendi. TED’in genç bayanlarý final maçýný 64-61 kaybetti. ntrenör Davut Güngör, TED’in genç bayanlarýnýn çok iyi mücadele verdiðini ifade ederek, “Kupayý kaldýrabilirdik. Ancak son sayinede yediðimiz basket, kupanýn avcumuzun içinden gitmesine neden oldu.. Ancak bir kez daha gördük ki TED’in geleceði parlak..

A

Sportif

SALON: Vali Kemal Yazýcýoðlu HAKEMLER: Bülent Maviþ xxx, Özgür Ýlkkurþun xxx TED KAYSERÝ KOLEJÝSPOR: Nildem xx, Ýrem xx 6, Dilara xxx 14, Rüya xx, Burcu xxx 17, Esra xxx 19, Aysun xxx 10, ANTALYA KOLEJÝSPOR: Merve xxx 18, Damla xxx 19, Büþra xxx, Özge xxx 23, Gizem Kýzýlörs xxx 4, Gizem Kazali xxx 3, Emel xxx 2 PERÝYOTLAR: 1.PERÝYOT: 18-18, DEVRE: 35-30 (TED Kayseri Koleji lehine), 3. PERÝYOT: 45-45 (Berabere), NORMAL SÜRE: 61-61 SONUÇ: 64-61 Antalya Kolejispor lehine

60


SPORTiF

BASKETBOL

Kýrmýzý-Lacivertli takým, yaþlýlarý ziyaret edip moral verdi

TED HUZUR VERDi

Anlamlý ziyaret..

P

anküp TED Koleji Genç Bayanlar Basketbol takýmý, Huzurevi’ne ziyaret etti. Huzurevi’nde yaþlýlarla eðlenceli vakit geçiren takým teknik heyet ve oyuncularý, hem moral verdi hem de moral topladý. Huzurevi’ndeki yaþlýlarýn tek tek hatýrýný soran oyuncular, onlarla dertleþtiler.

Neþeli anlar..

Z

61

TED Kayseri Kolejispor

iyaretin sonlarýna doðru gelen gitar ile yaþlýlarý oynatmayý baþaran genç basketçiler, onlara neþeli dakikalar yaþattýlar. Huzurevi’nden ayrýlýrken yaþlýlara “yine geleceðiz” sözü veren oyuncular, çýkýþta oldukça duygusal anlar yaþadýlar. Genç basketçilerin bu yaþta hayatýn her zorluðunu görmelerini istediðini söyleyen antrenör Davut Güngör, "Yaþadýðýmýz hayatýn deðerini bilmeliyiz. Amcalarýmýzý, teyzelerimizi sýk sýk ziyaret ederek onlarý yalnýz býrakmadýðýmýzý göstermeliyiz. Onlarýn hayýr dualarýný almak çok önemli" dedi. HABER-FOTO: ÜLFET TURAN

Sportif


YORUM

SPORTiF

3. L iG H AYAL !. Koskoca bir sezon daha boþa geçti.. Kayseri Grup maçlarýna ne taraftar ne de medya Elektrikspor’un kapýsýna kara kilit vurulduðu desteði olmadan giden Pansu Þekerspor, golcü günden bu yana Türkiye 3. Ligi, Kayseri için oyuncusu Arif Berk’in de oynamadýðý Samsun hayal olmaktan öteye gitmiyor.. elemelerinde hüsrana uðradý.. Her yýl sýrf profesyonellik kapýsýndan içeri Bir diðer temsilcimiz Organize Sanayispor da girebilmek adýna milyarlarca lira para harcaný pek farklý bir çaba içerisine girmedi. Tecrübeli yor ama sonuçta koskoca SIFIR.. Bir adým öteye ve hýrslý Teknik Direktör Ýdris Özcan, baþarýlý bir gitme baþarýsý gösterilemiyor.. kadro kurup hem ligde hem de 3. lig eleme Bana kalýrsa bunun altýnda yatan yegane maçlarýnda takýmýný baþarýya taþýmak için çaba gerçek, inanmamak !. Ýþ lafa geldiði zaman sarfetse de, Organize Sanayispor yönetiminin mangalda kül býrakmayan çok bilmiþ yöneticiler çok daha fazlasýný yapabileceði kanaatindeyim. Çok daha güçlü bir kadro kurup, bu takýmý 3. bir türlü iþi icraata dökemeyince, Kayserili futbol severlerde 3. lig coþkusunu yaþayamýyor.. lige rahatlýkla taþýyabilirlerdi.. Çünkü, OSB gibi Nasýl yaþasýn ki.. Türkiye’nin parlayan yüzü olarak addedilen bir Bakýn anlatayým.. sanayi bölgesi var.. Bu fabrikalardan zaten bir þekilde OSB için Ýlk olarak Pansu Þekerspor’dan baþlayalým.. Kayseri’nin en istikrarlý paralar kesilmiyor mu ? O fabrikalarda çalýþan iþçiler yada antrenörü Uður Kulaksýz’ý göreve iþçi çalýþtýran kiþiler, futbol takýmgetirerek, “Büyük iþ baþardýk” diye larda oynayan kiþilerin annesi, böbürlenenler, daha lig bitmeden, babasý yada aðabeyi deðil mi?. sabah kahvaltýsýnda “Merak etme.. Yani OSB’de toplanan paralardan Senin arkandayýz” deyip, sonraki ilk Orgazine Sanayi Bölgesi’ne çok daha maçta antrenörün hemen gerisinbüyük rakamlar aktarýlsa, bu para deki tirübüne antrenör adayýný Sebahattin Kayseri gençliði için harcanmýþ oturtarak, sonuca ne denli hazýrlýk olmazmýydý?. yaptýklarýný gösterdiler.. DOÐAN Olurdu deðil mi !.. Peki bunu Hani bir söz vardýr ya.. “Dere geçilirken asla at deðiþtirilmez” diye.. Aslýnda neden iþ, iþten geçtikten sonra demeyi tercih bu yapýlana çok daha aðýr bir söz yapýþtýrmak ediyorsunuz ki.. Neyse, önümüzdeki sezon da isterdim ama, bu deðerli sütunlarý o insanlara var.. Dilerim o zaman bunlar gerçekleþtirilir.. Peki ya, Yeni DSÝspor’a ne demeli.. söyleyeceðim sözlerle kirletmek istemiyorum.. Zaten bir çok iddiaya bakýlýrsa, futbolcularýn “Aman bizden uzak olsun” diye geçen yýl hiçbirinde huzur yok.. Çünkü para yok.. Yani, gönderilen antrenör Fatih Zambak, bir anda Pansu için bulunmaz hint kumaþý oluverdi !. Y.DSÝspor iç huzuru yakalayamamýþken, Kayseri Aniden göreve baþladý ve týkýr týkýr parasýný aldý. futbolseverlerinin gönlüne DSÝ ateþini düþüreKaça anlaþtý, kaç lirasýný aldý bilemem.. Bilmek mezdi.. Zaten bunu da yapamadý.. Onlar da, elinde bir çok imkan olmasýna de istemem.. Banane parasýndan pulundan.. Ben sonuca bakarým arkadaþ.. Koskoca raðmen, bu imkanlarý hovardaca harcadý.. Pansu Þekerspor, son 3 yýldaki geleneðini boz- Binlerce Kayserili sporseverin “Acaba bu yýl 3. mayýp bu yýl da grup maçlarýnda pisi pisine Lige çýkacak takýmýmýz olacak mý” sorularýný onlar da cevapsýz býraktý.. elenip Kayseri’yi boynu bükük döndü.. Koskoca 3 müessese takýmý, dev firmalarýn Aslýna bakarsanýz Perþembe’nin geleceði Çarþamba’dan belli olmuþtu.. Kayseri Süper takýmý, baþarýyý yakalayamadý.. Bu takýmlarýn Amatör Küme’yi þampiyon olarak tamamlayan ortak tarafý, “Kadromuz yeter” mantýðý ile yola Pansu Þekerspor, en yakýn takipçisine fark çýkýp, camialarýnda birlik ve bütünlük saðlayaatamadý.. Yani, Kayseri’de eze eze þampiyon mamak.. Akýllardaki ilk soru, “Acaba lige çýkaolamadý.. Bir çok maddi ve manevi imkana cakmýyýz” deðil de, “Acaba bu ay paramýzý ne raðmen zorlanan Pansu’nun grup maçlarýnda zaman alacaðýz” mantýðýný güden insanlarla da zorlanacaðýný defalarca dile getirmemiz göz çýkýlan yolda baþarýnýn gelmesi de mucize olur du.. Týp ki Kayseri’nin 3. lig hayali gibi.. ardý edilmiþ galiba..

Sportif

62


Organize S anayi B รถlgesi 1 3. C adde N o: 7 K AYSERร TEL: 0 .352.321 3 1 5 7 - 5 8 FAX: 0.352.321 31 59 www.gokhancelikkapi.com info@gokhancelikkapi.com


YAÞAM

SPORTiF

10

parmaðýnda marifet..

Futbolcu.. Hakem.. Atlet.. Antrenör..

Sayýn Þahin Kubilay. Dergimiz Sportif'in bu ayki konuðusunuz. Siz Kayserispor'un ilk futbolcularýndansýnýz. Yeni nesil sizin bu yönünüzü pek bilmez. Önce sizi bir tanýyalým ? Saðol Bekir'ciðim… Evet. Beni sen iyi tanýrsýn ama dediðin gibi yeni nesil benim 1966'da kurulan Kayserispor'un ilk futbolcularýndan biri olduðumu bilemez. 1943 Erzurum doðumluyum. Babam TCDD'de memur olduðu için Kayseri'ye gelmiþiz. Geliþ o geliþ… Ýlkokulu Mustafa Özgür, Ortaokulu

Sportif

Nazmi Toker'de okudum. Daha sonra Kayseri Ticaret Lisesi'ni bitirdim. Adana Ýktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi mezunuyum. Futbolla tanýþmanýz nasýl oldu ? Futbola 1957’de Kayseri Yolspor'da baþladým. 9 yýl bu takýmda aralýksýz forma giyip Türkiye þampi yonluðu onurunu yaþadým. Trabzon, Eskiþehir, Siirt Köy Hizmetleri, Antalya Demirspor, Kütahya ve Malatya takýmlarýyla mücadele edip, þampiyon olduk.

64


YAÞAM

SPORTiF

Peki Yolspor'da o zamanki takým arkadaþlarýnýz kimlerdi ? Þöyle bir düþüneyim. Turgut Gülez… Daha sonra Gaziantepspor'a gitti. Kaleci Mustafa Nevþehirspor'a, Nuri ve Sezai Almanya'ya, Mehmet Þirvani de benden sonra Kayserispor'a gittiler. B.Yýlmaz vardý. Kaptanýmýz. Anlayacaðýn gerçekten de çok iyi bir ekibimiz vardý. Kayserispor'a geçiþ nasýl gerçekleþti ? Ben bir taraftan çalýþýrken, diðer taraftan da futbolu da yürütüyordum. 1966'da Kayserispor kurulduðunda profesyonel olarak oraya geçtim. Sarý-kýrmýzýlý takýmda 1971-72 sezonuna kadar oynadým. O zamanýn deyimiyle haf olarak yani orta sahada oynuyordum. Kayserispor'da hangi Teknik Direktörlerle çalýþtýnýz ? Ýlk antrenörümüz Erdoðan Gürhan'dý. Þükrü Ersoy, Kadri Aytaç, Suat Mamat, Naci Özkaya ve Uður Yýldýrým gibi devrinin önde gelen isimleriyle çalýþmak nasip oldu. Türk futboluna bir Kadri Aytaç, bir Suat Mamat zor gelir. Müthiþ futbolculardý, ayný zamanda çok iyi Teknik Direktörlerdi. Sonra ne oldu da Kayserispor'dan koptunuz ? Kayserispor'da artýk yavaþ yavaþ dýþarýdan alýnan oyuncular ön plana çýkmaya baþlamýþtý. Ben de sezon bitince yeniden Yolspor'a döndüm. Memur olarak iþe baþladým. 1974'te askere gittim. Ankara Jandarmagücü'nde Mehmet Þirvani ile yine birlikteydik. Sizin bir de hakemlik yönünüz vardý. Bu nasýl oldu ? Askerlik bitince hakemlik kursu açýlmýþtý. Oraya müracaat ettim. Allah rahmet eylesin, Sabri Cila,

65

Mehmet Aydoðdu ve Burhan Özduygu aðabeyle rimiz ilk hocalarýmýzdý. Kursa Tamer Güney nezaret etmiþti.Stajyer hakem olarak göreve baþladým.4. yýlda Bölge Hakemliðine terfi ettim. Hakemliðimin son iki yýlýnda Milli oldum. Daha sonra da yaþ haddinden hakemliði býraktým. Atletizmle de ilgileniyordunuz bildiðim kadarýyla deðil mi ? Evet… Ýyi bir koþucuydum. Nazmi Toker Ortaokulunda iken atletizme baþladým. Bu, Kayserililerin "Hazreti Yumruk" diye tanýdýklarý Beden Eðitimi Öðretmeni Ömer Þölen'in teþvikiyle oldu. Kayseri'de 4 yýl birinciliði kesmelere kaptýrmadým. Krosta takým olarak Ankara'da Atatürk Koþusunda 1. olduk. Ferdi olarak 10 bin metrede Türkiye 2.liðim var. 10 parmaðýnýzda on marifet… Ya Antrenörlük nasýl oldu ? 1974 yýlýydý ve antrenörlük kursu açýlmýþtý. Þimdiki Kayseri Ticaret Odasý Baþkaný Sayýn Hasan Ali Kilci ve Fehmi Kuþ gibi arkadaþlarla bu kursa katýlýp diploma aldýk. Öncelikle Yolspor olmak üzere bugüne kadar 18 ayrý amatör kulüpte çalýþtým. Turuncu-siyahlý ekip yani Yolspor tüm kategor ilerde þampiyon olurken, þu an Kayserispor ve A Milli takýmýmýzýn gözde oyuncusu Mehmet Topuz B Genç takýmýmýzýn þampiyon kadrosundaydý. O zamanlar forvet oynardý. 44 gol atarak gol kralý olmuþtu. Oooo… Böylece Mehmet Topuz'un ayrý bir yönünü de öðrenmiþ olduk Þahin abi ? Evet…Mehmet Topuz gerçekten de çok yönlü bir oyuncudur. Kale hariç nereye konursa oynar. B Gençler'de Yolspor formasýyla bir sezonda tam 44 gol atýp kral oluþu da tabii ki takdire deðer.

Sportif


YAÞAM

SPORTiF

Futbol…Atletizm, hakemlik ve antrenörlük… Biraz da özel hayatýnýzdan bahsedelim. Tabii Bekirciðim… 1968'de Selihe Haným ile evlendik. 3 kýzým, bir de oðlum var. Kýzlarýmýn ikisi öðretmen. Oðlum M.Ahmet Kubilay da futbol oynuyor. Yolspor'da yetiþti daha sonra da Hagi Teknik Direktör iken Bursaspor'a gitti. Þu an asker.. Ahmet forvet olarak oynar. Anlayacaðýn, mutlu bir hayatým var. Þahin Kubilay’ýn oðlu M.Ahmet Kubilay

Özel hobilerin var mý ? Yürümeyi ve gezmeyi severim. Kahve-gazino bilmem. Mazbut bir yaþamým var. Maç ve Belgesel izlemeye bayýlýrým. Daha çok ta tabii ki eþim ve çocuklarýmla ilgilenirim. Þöyle geçmiþten bahsetseniz abi…Nasýl bir futbolcuydunuz ? Kýrmýzý kart gördüðünüz oldu mu ? Biz pür amatör bir ruhla oynardýk. Daha içten ve kendimizi maça vererek mücadele ederdik. Futbol yaþantým boyunca kýrmýzý kart görmedim. En centilmen sporcu seçilip þilt bile aldým.

Röportaj : Bekir DEMÝRAÐ

Çok ilginç… Sizin Kayserispor'daki yýllarýnýzý iyi hatýrlýyorum da bayaðý sert oynardýnýz. Bekirciðim ben topa sert girerdim. Asla rakibe deðil. Hakemler, top ve rakibe girildiðini iyi çözdüklerinden kart görmezdim. Tatlý-sert bir futbolum vardý. Haa, bu arada unutmayayým 60'lý yýllarda Yolspor'da oynarken gol kralý da oldum.

Sportif

Kayseri futbolunu nasýl buluyorsunuz ? Öncelikle amatörleri ? Ahh… Onu hiç sorma…Amatör futbolumuz 1960'lý yýllarýn çok gerisinde. Sahalar iyi, malzemeler mükemmel ama futbol giderek geriliyor. Futbolumuz bir geliþme göstermiyor. Çünkü, öncelikle belirteyim ki takým sayýsý alabildiðince fazla. Futbolcular iyi çalýþmýyor ve çalýþtýrýlmýyor. Her kategoride grup sayýsý çok. Sporcu az maç oynuyor. Bu da gençlerin geliþmesini önleyen en önemli faktör olarak karþýmýza çýkýyor. Bir kategoride en az 30 maç oynanmalý ki futbolcu geliþsin, futbolunu geliþtirsin. Ligler çift devreli oynanmalý. Bence göstermelik bir lig yapýlýyor. Büyükþehir olan Kayseri'de çim sahalar artmalý. Kulüpler altyapýya eðilmeli. Ýlçeler ligi kurulmalý. Burada derece yapanlar Süper Amatör Küme'ye gelmeli. En önemlisi de kulüplerin mutlaka ama mutlaka diplomalý antrenörü olmalý. Peki ya profesyonel bazda Kayseri futbolu nasýl ? Ooo..Son üç sezonda bence mükemmel…Hele hele Kayserispor'un Türkiye Kupasý'ný almasý hepimizi mutlu etti. Kayserispor inanýyorum ki daha da iyi olacak. Yeni statta inþallah çok daha iyi sonuçlar alacaðýz. Tüm Kayserililer takýmlarýyla gurur duymalý. Kayseri Erciyesspor ise þanssýz bir sezon geçirdi ve play-off'a kalamadý. Ama yine de bu þartlarda baþarýlý diye deðerlendirebilirim. Seyirci azlýðýný neye baðlýyorsunuz ? Kayseri'de spor pek sevilmiyor. Eðer futbolu gerçekten sevecek olsak, stadý doldururuz. Ama olmuyor.. Takým, daha ne yapsýn ? Üç sezondur tarihinde görmediði yerlerde. Altyapý konusundaki düþünceleriniz ? Kayserispor'un olsun, K.Erciyesspor'un olsun ellerinde iyi imkânlar var. Kayseri'deki hemen tüm gençlerin gönlünde bu takýmlarýn altyapýsýnda oynamak fikri vardýr.Altyapý tabii ki çok önemli. Eðer altyapýya gereken önemi verirsek, zamanla en azýndan 3 oyuncu direkt olarak A takýmda forma þansý bulur ki bu da ekonomik sýkýntýlarýn ön plana çýktýðý þöyle bir dönemde azýmsanacak bir þey deðildir. Size göre Kayseri'ye iki takým fazla mý abi ? Kayseri gibi bir þehre 2 takým asla fazla deðil. Bu takýmlar þehrimizin en önemli tanýtým aracý. El elegönül gönüle çok daha iyi olabilirler.

66


YAÞAM

SPORTiF

Sporla ilgileneli kaç yýl oldu ? Sporda yarým asrý geride býraktýk Bekirciðim…Tam 52 yýl bilfiil sporun içinde oldum. 18 yýl futbol oynadým. 5 ayrý kategoride yüzlerce futbolcu yetiþtirdim. Spor, özellikle de futbol benim ikinci aþkým.

Bunca yýl sporun içindesiniz. Mutlaka baþýnýzdan ilginç bir olay geçmiþtir ? Çok geçti de… Ama birini asla unutamam. Hakemlikte oldu bu olay. Yaþar Karaca orta hakem, ben ve Fikri Gençaslan da yardýmcýlarýyýz. Malatyaspor ile Beyoðluspor maçýydý.Önemli bir maçtý. O zamanki Malatya Milletvekili Hamido lakaplý Hamit Fendoðlu da maçtaymýþ. Ýlk yarý golsüz bitti. Devre arasýnda bizim soyunma odasýna inen Hamido elini sert bir þekilde masaya vurarak "Arkadaþlar. Ben Malatya Milletvekili Hamit Fendoðlu'yum. Bu maç burada kalacak. Yoksa, gerisini siz düþünün !" deyip çýktý gitti. Þaþýrmýþtýk. Maçýn ikinci yarýsýnda Beyoðluspor kalecisi hayli tedirgindi ve korkmuþtu. Herhalde ona da gereken konukseverlik yapýlmýþ, yani gözdaðý verilmiþti. Derken golü yedi. Böylece hem kendini, hem de bizi kurtarmýþ oldu…

Peki son yýllarda Kayseri'de olduðu gibi ülkemizde de üst düzey hakem yetiþmez oldu. Bunu neye baðlýyorsunuz ? Spordan gelmeyen ve o atmosferi yaþamayanlar hakemliðe soyunmuþsa, bu iþ zor !.. Þimdikilerin büyük bir çoðunluðu kitap hakemi. Ýyi çalýþmýyorlar, gördüklerinden ders çýkartmýyorlar. Buna bir de büyük kulüpleri ön plana çýkartmayý çok seven Medya baskýsýný da eklerseniz, bizde iyi hakem çok zor yetiþir. Kayseri hakemliði de bol bol seminer ve futbolun içinden gelen kiþilerle düzlüðe çýkar. Bence Kayseri hakemliði çok kötü. Ýyi diye nitelendireceðim 5 hakem yok ! Peki bu zaman içinde sizi en çok üzen bir olay var mý ? Evet… 1967'de Sivasspor ile oynadýðýmýz olaylý maçýn kadrosundaydým. Devre arasýna galip gittik, ama bir daha çýkmadýk. Ýki takýma da aðýr ceza verildi. Ligde zor tutunduk. Nereye maça gitsek, sahaya çýktýðýmýzda " Katiller !" diye tepki alýyorduk. Maç öncesi o þehirde þöyle bir dolaþamýyorduk. Bu durum bizi kahrediyordu. Ama aradan geçen zaman, iki þehrin temsilcilerini Süper Lig'de buluþturdu. Çok ta iyi gidiyorlar. Peki Sayýn Kubilay… Çok güzel bir söyleþi oldu. SPORTÝF aracýlýðýyla vermek istediðiniz bir mesajýnýz var mý ? Son söz olarak benim diyeceðim þu: Kayserililer her iki takýmýna da sahip çýkýp,destek vermeli. Maçlara gelen seyirciler centilmen olmalý. Çünkü futbol bir seyir oyunu. Futbolcular iþlerini sevmeli, çok ama çok çalýþmalý. Taraftarlarýyla iyi baðlar kurmalý. Hakemler karþýlarýndakilere saygý göstermeli ki, saygý görsünler. Kurallarý çifte standartlý deðil eþit uygulamalý. Bana böylesine güzel bir röportaj imkâný verdiðiniz, daha açýkçasý hatýrladýðýnýz ve sayfalarýnýza taþýdýðýnýz için teþekkür ederim. Sportif'in þehrimizde çok önemli bir boþluðu doldurduðunu görüyor ve baþarýlarýnýzýn devamýný diliyorum. Ben de teþekkür ederim abi… Genelde bildiðim, ama yeni nesilin bilmediði çok konuya açýklýk getirdiniz. Saðolun. Varolun…

67

Sportif


KUPA

SPORTiF

19 Mayýs Gençlik Kupasý, sahibini buldu

Kupa Organize’nin K

Gençlik Kupasý’ný Organize Sanayispor kazandý..

ayseri Valiliði ve Futbol Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen 19 Mayýs Gençlik Kupasý Futbol turnuvasý sona erdi. Final maçlarý sonrasýnda kupayý Organize Sanayispor müzesine götürdü.. ümer Stadý’nda oynanan final maçýnda güçlü rakibi Pansu Þekerspor’u 2-0 yenen Mavi-Beyazlýlar, þampiyonluk kupasýný aldý. Talasgücü Belediyespor ile Y.DSÝspor arasýnda oynanan maçý penaltýlar neticesinde kazanan Talasgücü Belediyespor, turnuvada 3. oldu.. Rakibine, penaltýlarda kaybeden Y.DSÝspor ise dördüncülükle yetindi..

Pansu Þekerspor, Gençlik Kupasý’nda ikinci oldu..

Talasgücü Belediyespor, 3. olmayý baþardý..

S

Sportif

Yeni DSÝspor, turnuvada dördüncü olabildi..

STAT: Sümer 2 No.lu Saha HAKEMLER: Turan Demirbaþ *** Ali Etlikçi *** Mustafa Savranlar *** SAHA KOMÝSERÝ: Ýlyas Öksüz ORGANÝZE SANAYÝSPOR A GENÇ : Bayram *** Kemal *** Tolgahan *** Erhan *** Seyit *** Mustafa ** Turgut *** Osman ** (Dk.37 Mehmet **) Adem ** Ferdi *** Ercan *** (Dk.72 Þükrü **) PANSU ÞEKERSPOR A GENÇ: Serhat Akýn ** M.Abidin ** Emre ** Recep ** Mustafa Uyumsal ** Turgut * (Dk.46 Hüseyin *) M.Ali **(Dk.60 Harun *) M.Yiðit ** Bulut * Ergün * Ýhsan * (Dk.46 Þaban **) GOLLER: Kemal dk. 25, Ferdi dk. 85 (Organize Sanayispor)

68


KUPA

SPORTiF

Hakemlere, þiltini Vali Yardýmcýsý Fahri Oluk verdi..

Þampiyon Organize Sanayispor’un kupasýný Vali Mevlüt Bilici verdi

Vali Yardýmcýsý Ali Mantý, final maçý hakemleriyle..

P.Þekerspor’un ikincilik kupasýný AKP Milletvekili Ahmet Öksüzkaya verdi

Saha Komiserleri Hüseyin Güngör ve Ýlyas Öksüz þilt aldý

Talasgücü 3. oldu Talasgücü Belediyespor’un Üçüncülük kupasýný Milletvekili Yaþar Karayel verdi

Y.DSÝspor’un kupasýný Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Mustafa Atsýz verdi..

69

STAT: Sümer 1 No.lu Saha HAKEMLER: Sevgi Ölker *** Bilal Emektar *** M. Gökhan Düz*** SAHA KOMÝSERÝ: Hüseyin Güngör TALASGÜCÜ BELD. A GENÇ: Koray **** Gökhan *** Hasan *** Ünal *** Özkan * (Dk.29 A.Caner **) Bayram *** Adem ** Samet K. ** (Dk.46 Çaðdaþ **) Oðuz ** Murat *** Fatih ** Y.DSÝSPOR A GENÇ: Osman ** Ahmet ** Zaim ** Yunus Pekel ** Murat ** Mehmet ** Ozan * (Dk.46 Musa *) (Dk.75 Tolga *) Tahir * Emre ** Nihat ** Mehmet Dursun * (Dk.35 Senad *) GOLLER: Murat dk. 29, Çaðdaþ dk. 88 ( Talasgücü Belediye), Tolga dk. 80, Emre dk. 90 (Y.DSÝ Spor) PENALTILAR: Murat, Hasan, Bayram (Talasgücü Belediyespor), Nihat (Yeni DSÝspor ) KAÇAN PENALTILAR: Gökhan (Talasgücü Belediyespor), Murat, Yunus Pekel ve Tahir (Y.DSÝspor)

Sportif


KULÜP

SPORTiF

Danacý ile devam

Ý

limizi birçok spor branþýnda "Belediye Baþkanýmýzýn her baþarý ile temsil eden Melikgazi zaman büyük desteði ve gayretini Belediyespor’da genel kurul görüyoruz. Ýlk olarak kendisine heyecaný yaþandý. Melikgazi bize destek olduklarý için teþekkür Belediyesi Meclis salonunda ediyorum. Bizim kulüp olarak gerçekleþtirilen genel kurul da ilk öncelikli hedefimiz þampiyon olarak divan baþkanlýðý seçimi olmak küme düþmemek deðil, yeni yapýldý. Üyelerin teklifi ile Divan gençleri Kayseri sporuna ülke baþkanlýðýna Arif sporuna kazandýrmak YENi YöNETiM Bakýrtaþ kâtip üyeliklerolacaktýr. Her zaman KURULU ine de Yüksel Kahraman söylediðimiz gibi ve Ahmet Yalçýn seçildi. amacýmýz gençlere (Baþkan) aygý duruþu ve Ýstikyatýrým yapmak, onlarý Mahmut Danacý lal Marþý ile baþlanan (Yönetim Kurulu) kahve köþelerinde genel kurulda ilk olarak Sabri Büyükbahçeci, deðil sporla iç içe, faaliyet raporu, denetim ailesine yaþadýðý Recep Sarýbaþ raporu ve bütçe oylandý Hayati Karaaslan topluma ve ülkesine ve ibra edildi. faydalý birer fert Cenani Ayaydýn rdýndan yönetim, olarak yetiþtirebilmekYücel Erbay denetim ve disiplin tir. Belediye olarak Ali Altýparmak kurulu asil ve yedek üyeEskiþehir Gecekondu liklerinin seçimine geçildi. Önleme Bölgesinde, Keykubat ve ki yýldýr Melikgazi Belediye Yeniköy mahallelerinde çok Spor kulüp baþkanlýðý görevini amaçlý spor salonlarý inþa ediyyürüten ayný zamanda Belediye oruz.Bu manada sosyal belediyeBaþkan yardýmcýsý da olan Dr. cilik anlayýþý içerisinde ilimizde Mahmut Danacý üyelerin oylarý ile sporun ve sporcunun her zaman yeniden kulüp baþkanlýðýna seçil- yanýnda olacaðýmýzýn bir kez daha di. altýný çiziyor, beni yeniden bu eniden Kulüp Baþkanlýðý’na göreve getiren deðerli üyelerimize seçilen Dr. Mahmut Danacý, þükranlarýmýzý sunuyorum" dedi.

S

A Ý

Sportif

Dr. Mahmut Danacý, yeniden Baþkan seçildi

Y

70


KULÜP

SPORTiF

K

ayserki’de bu yýl baþlayan ve A ve B gurubu olmak üzere toplam 12 takýmýn mücadele ettiði Minik Erkekler basketbol ligi sona erdi.

10 galibiyet aldý..

Ç

ift devreli lig usulüne göre oynanan karþýlaþmalar sonucunda Melikgazi Belediyespor, final maçýnda Akansu Koleji’ni 25-22 maðlup ederek þampiyonluða ulaþtý. Melikgazi Belediyespor'un þampiyonluðu ile sonuçlanan ligde ikinciliði Akansu Koleji, Besime Özderici Ý.Ö.Okulu (A) takýmý da üçüncülüðü elde etti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve 7 Nisan 2008 tarihinde baþlayan Minik Erkekler Basketbol liginde Melikgazi Belediyespor, oynadýðý 12 maçta 10 galibiyet 2 maðlubiyet aldý.

Yönetime armaðan..

M

elikgazi Belediyespor Basketbol takýmý antrenörü Nihat Kahraman yaptýðý açýklama-

71

da, "2007 yýlý temmuz ayýnda Melikgazi Belediyesi'nce açýlan yaz spor okullarýnda seçtiðim öðrenciler ile böylesine kýsa bir sürede hiç ara vermeden çalýþarak yapmýþ olduðumuz antrenmanlar sonucu bu baþarýya imza attýk. Bütün oyuncularýmý caný gönülden tebrik ediyor, Melikgazi Belediyespor kulübünün yeni yönetimine ilk kupayý biz veriyoruz. Bundan dolayý da ayrýca büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Baþkan kutladý..

M

elikgazi Belediyespor kulüp Baþkaný Dr.Mahmut Danacý, minik basketbolcularýn ilk yýllarýnda kazanmýþ olduklarý kupadan dolayý kendilerini kutladýðýný belirterek, "Bu minikler ileriki yýllarda eminim ki Kayseri bBasketboluna damga vuracaklardýr. Bu karþýlaþmalarýn tertiplenmesinde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi.

Sportif


YORUM

SPORTiF

BiRLiK O LMAYI B iLMEK.. Havalarýn ýsýndýðý þu günlerde bu sezonunda Aklýma hemen, “Güçlü bir camiayý peþine sonuna yaklaþtýk. Bir spor dalý 2007 - 2008 sezo- takmak istemiyorlarsa, demek ki Türkiye 3. nunu kapattý. Futbolda ise bir çok kategori son- Ligi’ne yükselmek istemiyorlar” düþünceleri lanmasýna raðmen Miniminikler ve 2.Amatör geliyor.. Bu tezimde de haklý olduðumu Küme karþýlaþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. düþünüyorum.. Peki bu sezonda neler deðiþti ?.. Özellikle Harcanan paralara bakýyorum.. futbol alanýnda Kayseri, ne gibi baþarýlara imza Alýnan futbolculara bakýyorum.. Demeçlere bakýyorum.. attý ne gibi hüsranlara uðradý.. Þöyle bir hatýrlayalým.. Hepsi dört dörtlük.. Herkesin içinde ukte kalan Türkiye 3. Ligi’ne Ama alýnan teknik direktör, camiayý bir bütün bir türlü bir takýmýmýzý gönderemiyoruz. Ne tutmamak adýna soðuk tavýrlar, Pansu Þeker ve hikmetse her sezon ya ilk yada ikinci turda diðer temsilcilerimizin Türkiye 3. Ligi’ne çýkmayý takýmlarýmýz tel tel dökülerek, adeta avuçlarýnýn ne denli istediklerinin açýk resmi deðil mi?.. içine kadar gelen fýrsatý teperek, camialarýný Ýþte bu düþünceler sadece bana ait deðil ki.. üzüntüye sevkediyorlar.. Yüzlerce amatör spor sever.. Futbol aþýðý kiþiler Kayseri’de amatör futboldan ayný düþünceleri paylaþýyor.. Ýþte baþlayýp da profesyonel futbola onlar da bu olumsuz düþünceleri kadar uzanan zincirde, baþarýsýzlýkiçerisinde iken tribüne gelip de destek vermeye üþeniyorlar.. lar ön palana çýktýkça, tribün neþesi Hani derler ya.. taraftarlarýn da sayýsýnda gözle görülür azalma oldu.. “Ev sahibinin hiç mi suçu yok” Bu sezon tribünlerin dolduðuna diye.. Evet, tek suçlu saha içindeki hiç þahit olmadým. Eski fotoðraflara futbolcular, yada tribüne gelmeyen bakýyorum da o zamanlar neymiþ taraftarlar deðil.. Camialarý birlik yaa iðne atsanýz yere düþmez ! Hâla içinde tutamayýp, baþarýya eriþegüzümün önünden gitmez 1950 meyen kulüp yöneticileri de suçlu.. Ýlyas KAPLAN 1960 yýllarýnda oynanan maçlardaki ilyask_38@hotmail.com Durum böyle olunca da Kayseri tribün fotoðraflarý.. Spor gerektiði için, Türkiye 3. Ligi, hayal olmaya yerdeymiþ. Günümüzde biletler ucuz devam ediyor.. luyor, neredeyse iki su þiþesi fiyatýna bilet satýlý Ayný duygu ve düþüncelerim diðer kategoriler yor yine kimsecikler yok ! Biletler bedava olsa bile için de geçerli.. Organize Sanayispor A Genç artýk tribünlere gelmez olduk. takýmý Türkiye’nin en baþarýlý 4 takýmý arasýna Süper Amatör Küme’de biraz olsun heyecan giriyor ama peþinden destek olmaya gidenlerin vardý.. Pansu Þeker, Organize Sanayispor, “Amannn. Sabahýn bu saatinde yola mý düþülür” Y.DSÝspor gibi takýmlarýn sergilediði mücadele diye homurdanmasýný abesle karþýlýyorum.. Kayserispor B Genç takýmý, Türkiye’nin ilk 4 zaman zaman oldukça görülmeye deðerdi.. Kayseri Süper Amatör Küme’yi zirvede takýmý arasýna giriyor.. Ama Kayserispor’u tamamlayan 3 takýmýmýzý grup maçlarýna gön- desteklemeye giden 10 kiþi yok.. Peki nasýl olacak ?.. derdik.. Evet gönderdik.. Ama peþinden giden Bu baþarý nasýl gelecek ?.. olmadý.. “Hadi yolunuz açýk olsun, sizden iyi Kayseri’de oynanan Türkiye 3. Ligi’ne haberler bekliyoruz” dedik ve arkalarýndan birer yükselme grup maçlarýný izleyenler varsa, bunun tas su döküp gönderdik.. çözümünün orada olduðu görür.. Peki, niye kitleler peþinden akmadý ?.. Milletvekilinden Belediye Baþkanýna, Kulüp Niye, temsilcilerimize destek verilmedi ? Baþkanýndan taraftarýna kadar tam tekmil Belki verilirdi, eðer destek isteyen olsaydý.. Hele hele Pansu Þekerspor gibi imkanlarý Kayseri’ye gelerek tribündeki yerini alan takýmlar sýnýrsýz, bir eli yaðda bir eli balda olan bir futbol baþarýya nasýl ulaþýlabileceðini 1 milyon nüfuslu kulübünün 4 yýldýr Türkiye 3. Lig kapýsýndan Kayseri’nin sözde “Spor Adamýyým” diye caka satanlara gösterdi.. dönmesine bir mana veremiyorum.. Eðer, bir hedefe ulaþmak istiyorsanýz, birlik Daha da þaþýrdýðým ise, niye Pansu Þekerspor, kendi camiasýný birlik içinde tutup medya gücü içerisinde, tek yürek olarak hareket etmeyi bilmek gerekli.. Yoksa gerisi fasa fiso !! ile gruplara gitmeyi tercih etmez ki !..

Sportif

72


''Özgürlüðe kanat açan bir büyü ..

KAYAK - D AÐCILIK ve S NOWBOARD MALZEMELERÝ

Sivas Caddesi (Stadyum karþýsý) Birkan Sokak No: 17/B KAYSERÝ TEL: 0090 352 222 47 16 ERCÝYES TEL: 0090 352 342 20 50


ALT YAPI

SPORTiF

Türkiye’nin sadece 12 vilayetinde bulunan Efes Ýle Ýlk Adým Basketbol Okulu, geleceðin yýldýzlarýný yetiþtiriyor..

YILDIZ ARANIYOR T P

ürkiye’nin köklü basketbol kulüplerinden Efes Pilsen, geleceðin yýldýzlarýný yetiþtirmek için ülkenin çeþitli illerinde basketbol okullarý açtý. otansiyel görülen 12 ilden birisi olan Kayseri’de de Ekim ayýndan beri çalýþmalarýný sürdüren Basketbol okulunda 1994-1999 doðumlu minik sporcular, antrenör Orhan Türkmen nezaretinde her hafta sonu antrenman yapýyor.. ürk basketboluna iyi bir alt yapý kurmak amacýyla kurulan basketbol okullarýnda idmana çýkan minik sporcular, tecrübeli antrenörler nezaretinde hem spor yapýyor, hem de arkadaþlýk iliþkilerini geliþtiriyor. 2 sporcunun bulunduðu Efes Ýle Ýlk Adým Basketbol Okulu bünyesinde A ve B takýmý olmak üzere 2 takým yeralýyor..

T 2

Sportif

E

fes Ýle Ýlk Adým Basketbol Okulu antrenörü Orhan Türkmen, çalýþmalardan son derece memnun olduðunu dile getirirken, “Amacamýz, Türk basketbolunun geleceðine çok baþarýlý sporcular yetiþtirmek” diyor.. inik sporcu aileleri de Kayseri’de böyle baþarýlý bir spor okulunun bulunmasýndan memnunlar. Sporcu velileri, “Çocuklarýmýz hem saðlýklý spor yapýyor hem de derslerine daha iyi motive oluyorlar. Elit insanlarýn himayesinde basketbol öðreniyorlar. Hem spor okulundan hem de çocuklarýmýzýn performansýndan son derece memnunuz” diyorlar.. fes Ýle Ýlk Adým Basketbol Okulu’na büyük ilgi var. Veliler, çocuklarýný bu spor okuluna kayýt ettirmek için yoðun çaba sarfediyor..

M

E

74


ALT YAPI

SPORTiF

Kaptan göz dolduruyor E

fes Ýle Ýlk Adým Basketbol Okulu’nun kaptanlýðýný yapan Ýsmail Yaman, antrenman öncesi ve sonrasýndaki efendiliði kadar antrenman sahasýndaki çalýþkanlýðý ve baþarýsý ile de hem takým antrenörü hem de takým arkadaþlarýnýn övgüsünü alýyor. endisine verilen görevi layýkýyla yerine getirmenin gururu içinde bulunan Ýsmail’in en büyük hedefi baþarýlý bir basketbolcu olmak..

K

A

ilesinin de tam desteðini alan minik basketbolcu, Efes Ýle Ýlk Adým Basketbol Okulu’nda oldukça neþeli anlar geçirdiklerini dile getirerek, “Gerek antrenömüz gerekse takým arkadaþlarým ile çok iyi iliþkiler içerisindeyim. Onlarla birarada olmak beni mutlu ediyor. Basketbol oynayarak hem spor yapýyor hem de boþ zamanlarýmý deðerlendiriyorum. Ýleri de Türk basketboluna faydalý bir nefer olmak istiyorum. Ailem de bu konuda bana destek oluyor. Kendilerine de buradan teþekkür ediyorum” diyor..

“Miniklerimiz ile gurur duyuyorum” E G

fes Ýle Ýlk Adým Basketbol Okulu antrenörü Orhan Türkmen, Türk sporu için önemli bir yeri olan basketbola ilk adýmý atan sporcularýn, gelecek adýna umut vaadettiðini söyledi. aliteli bir alt yapý eðitimi verdikleri için aile büyüklerinin talebi ile karþýlaþtýklarýný söyleyen Türkmen, “Bu talep bizim doðru yolda olduðumuzun göstergesi” dedi.

K

75

eleceðin basketbolcularýný yetiþtirmek adýna oldukça titiz bir çalýþma içerisinde olduklarýný da belirten Orhan Türkmen, “Onlar ile gurur duyuyorum. Ant renmanda, istediklerimi harfiyen yerine getirmek için çabalýyorlar. Elbette yaþlarý itibariyle zaman zaman aksaklýklar olacaktýr. Ama, zamanla bütün taþlar yerine oturunca, geleceðin milli takýmýný dahi çýkarabiliriz” diye konuþtu..

Sportif


MiZAH

SPORTiF

Biraz da gülelim... ALOV !! ÝYÝ GÜNLER UYANDIRMA SERVÝSÝ MÝ ?..

ABOO !! ÝSTEMEM GARDAÞIM.. SU SIKARAK UYANDIRAN SÝZLERSÝNÝZ DEÐÝL MÝ ?..

YANLIÞ NUMARA.. ÝTFAÝYE BURASI..

NE UYANDIRMASI BÝRADER ?!?

ÝNSAN UYANIYO ÝSTER ÝSTEMEZ !..

Karikatürler..

YAT !! UYU LAAAN !!

Sportif

VE SÝZ SU SIKIN DEÐÝL MÝ ?.. YOO DOSTUM YOO.. YEMEZLEEEER !!

76


MiZAH

SPORTiF

UTANMIYORLAR.. Temel ile Dursun futbol sahasýnýn önünde köfte satarken Temel, yerde maç bileti bulur. Dursun'a dönerek seslenir: -Ula Dursun.. Bu bileti al maçý öðren de gel der. Dursun gider ve maçý öðrenip gelir.. Durumu Temel'e anlatýr: -Direk dikiyler ortaya bir kabak koyiyler. 21 avanak peþine koþiyler. 2 direðin arasýna girince gool diye baðýriyler bir de utanmadan kýsa don giyiyler.

Spor Fýkralarý

TAM ZAMANI.. Hoca, camide içkinin kötülüðünden bahsediyormuþ. Cemaat arasýnda bulunan adamýn birinin fena halde caný sýkýlmýþ !. Gitmek üzere kalkmaya yeltenmiþken, koynundaki þarap þisesi kayýp yere düþmüþ. Adam, hiç istifini bozmadan þöyle konuþmuþ : -Kör olasýcayý iþte kaldýrýp attým. Sizde varsa, tam zamaný, siz de atýn!

Oynatmaya az kaldý.....Antrenman eksikliði bitsin de... 77

Sportif


TEÞEKKüR Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’mizin 55. Olaðan Genel Kurulu'nun yapýlmasýnda bizlerden destek ve katkýlarýný esirgemeyen, baþta Milletin Efendileri deðerli ortaklarýmýz Türk çiftçisi olmak üzere, Kayseri Valiliði'ne Ýl Emniyet Müdürümüz sayýn Orhan Özdemir þahsýnda tüm emniyet çalýþanlarýmýza, Tarým Ýl Müdürlüðümüzün deðerli görevlilerine, PAR Özel Güvenlik firmasý ve görevlilerine, Deðerli basýn kuruluþlarýmýza ve mensuplarýna Þükranlarýmýzý sunarýz.

S.S. KAYSERi PANCAR EKiCiLERi KOOPERATiFi ADINA YÖNETiM KURULU BAÞKANI

VEDAT ALi ÖZIÞIK


Güvenlik teþkilatý olmayan bir toplumda huzur ve güvenliðin temin edilmesi imkansýzdýr. Güvenlik olgusu insanlýk tarihi ile baþlamýþ, her toplum, devlet ve birey, bu konuda gereken hassasiyeti göstererek güvenliðini saðlamaya çalýþmýþtýr. Bu nedenle 5188 Sayýlý Yasa, günümüz þartlarýna göre yeniden düzenlenmiþ ve “Özel Güvenlik Yasasý” kamu yanýnda özel sektörden Ticaret ve Sanayi Odasý temsilciliklerine de yer vererek daha demokratik ve katýlýmcý bir karar mekanizmasý oluþturmasýný saðlamýþtýr. Kayseri’nin güzide sanayici ve müteþebbislerinin iþ, can ve mal güvenliðini korumak amacýyla, PAR ÖZEL GÜVENLÝK VE KORUMA HÝZMETLERÝ LTD.ÞTÝ. ilk defa Türkiye’de, Kayseri’de kurularak faaliyetine baþlayan tek þirkettir. Þirketimiz, güvenlik ve koruma (kiþi koruma) konularýnda son derece tecrübeli ve deneyimli uzman ekipleri yönetiminde faaliyetini sürdürmekte olup, bugüne kadar binlerce özel güvenlik elemaný yetiþtirmiþtir. Bugün Kayseri’mizde ve diðer bir çok illerimizde kamu kurul ve kuruluþlarýnda, sosyal tesislerde, bankalarda, Alýþ Veriþ merkezlerinde, turizm tesislerinde ve en önemlisi; Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi, Kayseri Kadýr Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Kocasinan Belediyesi, ODTÜ Koleji, Türkiye Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu, Türkiye Bilgi Teknolojileri Araþtýrma Bölgesi, Güneþ Hastanesi, Acý Badem Hastanesi, Madde Baðýmlýlarý ve Rehabilitasyon Merkezi, Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi, Gediatri Merkezi, Akýl ve Ruh Saðlýðý Merkezi, Kayserispor Kulübü, Erciyesspor Kulübü, Maç Organizasyon Stat Güvenliði, Konser ve benzeri toplantý ve törenlerin güvenliði PAR ÖZEL GÜVENLÝK VE KORUMA HÝZMETLERÝ LTD.ÞTÝ. tarafýndan büyük bir özveri ile saðlanmaktadýr.. Kurumlarýmýzýn huzuru, bizim gururumuzdur. Bir yerde baþarý, güvenli, huzurlu ve mutlu insanlar ile saðlanýr. Güvenlik, uzmanlaþmýþ tecrübeli ekip iþidir..

CUMHURÝYET MAHALLESÝ VATAN CADDESÝ NO: 20/B MELÝKGAZÝ / KAYSERÝ TEL: 0.352. 231 43 39 - 0.352. 231 43 69

Sportif -Mayıs 2008  
Sportif -Mayıs 2008  

Sportif 10.Sayı

Advertisement