Page 1


cv

ayşegülözlem bayrakt ar Ema i l : a y s e g u l o z l e mb a y r a k t a r @h o t ma i l . c o m Ce p : 0 5 3 9 6 6 6 8 0 0 8

Ev : 0 2 1 2 2 2 7 5 8 3 5

0 5 . 0 9 . 1 9 9 1/ Do ğ u mt a r i h i / y e r i :

Tr a b z o n / Of

Me d e n iDu r u m: Be k a r Uy r u k :T. C.

Eh l i y e t : Bs ı n ı f ı

_ _ Si g a r a :

Ad r e s :Tü r k a l ima h .I h l a mu r d e r ec a d .No : 6 4 / 3 Be ş i k t a ş -İ STANBUL

EĞİ Tİ M Bİ LGİ LERİ 20092014

Mİ MAR Sİ NAN GÜZELSANATLAR ÜNİ . Mİ MARLI K Lİ SANS

2013( 0308) HOCHSCHULE RHEİ NMAİ N UNİ VERSİ TY OFAPPLİ ED SCİ ENCES Wİ ESBADENALMANYA ERASMUS -6 AY

20052009

GÖLBAŞIANADOLU Lİ SESİ ANKARA

STAJ DENEYİ Mİ 0608 2012

TESAN İ nşaatSanayiveTi caretA. Ş. Şİ RKETİ ’ NDE, GAZİHASTANESİEK Bİ NASIİ NŞAATI ŞANTİ YE STAJI 30 İ Ş GÜNÜ

0709 2011

ACE Mİ MARLI K AKKAYALAR KONUTKOOPERATİ Fİ , ERSAN EVİ , ALEMDAR YÜZME HAVUZU, LÖSEV EĞİ Tİ M YERLEŞKESİ BÜRO STAJI 30 İ Ş GÜNÜ

0607 2010

T . C.M. S. G. S. Ü. BALI KESİ R KI RSALALAN ÇALI ŞMASI YAZ STAJI

YABANCIDİ LBİ LGİ Sİ İ NGİ Lİ ZCE İ Yİ ALMANCA ORTA FRANSI ZCA BAŞLANGI Ç


Bİ LGİ SAYAR Bİ LGİ Sİ AUTOCAD REVİ TARCHİ TECTURE PHOTOSHOP SKETCHUP 3DS MAX

İ LERİSEVİ YE İ LERİSEVİ YE İ LERİSEVİ YE ORTA SEVİ YE BAŞLANGI Ç

ETKİ NLİ KLER (SERGİLER,KONFERANSLAR,GEZİLER,ATÖLYELER) m. s. g. s. ü konferans m. s. g. s. ü workshop

Bernard Tschumi / Kavram veNot asyon( 05. 14) Parametri kYüzey, Mekan, Oyun( aralı k. 2013) ( unı ty, rhi no vegrasshopher’ deparametri kyüzeydenem. )

erasmusgezi mi marifransa_i svi çregezi si ( hazi ran 2013) ( ronchampşapeli , basel, yeri ndeeski zçalı şmaları )

yem etkı nlı kleri ( 20092014) y. t. ü workshop

dönüşümmet amorfoz( 49şubat2013)

arki vbuluşmaları dolucaşarapf abri kası teki rdağ( eki m 2012) i . t. ü workshop

hari t alamaburakarı kan( şubat2012)

i . t. ü workshop

I APSCSBE Kül türveMekân Tasarı m Atöl yesi ( eylül2012)

m. s. g. ü workshop

GreenageSempozyumu( ni san 2012)

http: / / greenageworkshop. blogspot. com. tr/ p/ ws4_13. html

m. s. g. ü workshop

türkalman t asarı m buluşmaları ( kası m 2012) YOĞURTÇU PARKIKENTSELYENİ LEME atöl yesi

tmmobworkshop

i lgialanları YÜZME SEYAHAT GRAFİ K TASARI M ESKİ Z, MAKET , SULUBOYA

kı safi lm atöl yesi ( 2012)


1

t. c.m. s. g. s. ü

di plomaprojesi1. jüri

25. 02. 2014

HERMANN JANSEN ANKARA UMUMİPLANI ( 1932) At atürkKül türMerkezi ’ ni n bulunduğu alan Cumhuri yet’ i n kuruluşyı lları ndan bugünekadarkentmerkezini teli ği ni koruyan bi ralandı r.1981 yı lı nda At atürkKül türMerkezialanıolarak t anı mlanan alan kentsel bütünleşmeni n bi rbaşkauğrağıolarak kurgulanmı ştı r.Jansen planı ndan başlayarakAt atürkKül türMerkezi alanları ,modern Ankara’ nı n yeni i nsanı nı n fi zi kselveruhsalbütünleşmesi nisemboli zeedecekbi rt arzda planlanmı ştı r.Bu alanlar,hi podrom, adyum vedi ğersporti fi hti yaçları n st karşı lanması nayöneli kbi ramaca özgülenmi şti r. 1980 yı lı ndaAt atürkKül türMerkezi alanıi lei lgi liçı kartı lan Kanun sonrası ndabu amacı n gerçekleşti ri lmesini yeti nisağlamayayöneli kMi lli Komi teni n deonayıi lebi ryarı şma yapı larakAKM projesieldeedi lmi şti r. Kül türBakanlı ğı nı nt alebiüzeri ne projeyarı şması naçı kan Bayı ndı rlı k Bakanlı ğı ’ nı n ort akhazı rlanan proje şartnamesi negöre,At atürkKül tür Merkezibi nasıyarı şması ,bu alanı nı n, müze, sergisalonu, folklor, kütüphane, kongresalonu, operavebalebi nası , ti yatro bi nası ndan oluşan büyükbi r kompleksi n bi rparçasıolarak1981 yı lı ndagerçekleşti ri lmi şti r. AKM yapı sı alan i çi ndei lkyarı şmaprojesiözelli ği det aşı makt adı r.Bu projeyioperave balebi nası ,ti yatro bi nası ndan oluşan bi rbaşkayarı şmaprojesiOPERA bi nası -i zlemi şti r.

Projeni ni lkbölümü t amamlanarak At atürkKül türMerkezibi nası1987 yı lı ndahi zmetegi rdi .Bunakarşı n projebütünlüğü i çi ndealan i çi n oluşturulan kongresalonu,operave balebi nası ,ti yatro ödenekyetersi zli klerigerekçesi yleyı llarcayapı lmamı ş, At atürkKül türMerkezi( AKM) yalnı zlaştı rı lmı ştı r.

20090331021

ayşegülözlem bayrakt ar


2

t. c.m. s. g. s. ü

di plomaprojesi1. jüri

ankara’ dasporkompleksi

fotoğraflar

25. 02. 2014

ölçek: 1/ 2000

mevcutyapı lar

i dariBi nalar KapalıSporSalonu sporaraştı rmamerkezi teni sKlüpleriTesi sleri sosyaltesi sler Eskri m KlüpleriTesi sleri Atleti zm Sahası i laveedi lecek YüzmeHavuzu yapı lar: Güreş, hal ter, t aekwondo s. buzpatenipi sti ji mnasti ksalonu bokseği ti m merkezi gençli kmerkezi FutbolSahaları çocukkulübü havalısi lahlaratı şpol.

Ankara19 Mayı sSt adyumu Açı lı ş: 1936 Mi mar: Paolo Vi etti Vi oli Kapasi te: 19. 209 ki şi Ki racı lar: MKE Ankaragücü Gençlerbi rli ği

20090331021

ayşegülözlem bayrakt ar


3

t. c.m. s. g. s. ü

t asarı m eski zleri

di plomaprojesi2. jüri

15. 04. 2014

ANKARA SPOR KOMPLEKSİPROJESİ _ _ _ _ KONSEPTPAFTASI

1

2

3

4 ÇI KI Ş NOKTASI : SPORCUNUN SERGİ LEDİ Ğİ Fİ Zİ KSELHAREKETLER

BU HAREKETLER OLDUĞUNCA YUVARLAK HATLARA SAHİ P VE Bİ RBİ RLERİ YLE UYUM İ ÇERİ Sİ NDEDİ R. BU LOGOLAR PROJE TASARI MI NI n ÇI KI Ş NOK NIİ Çİ NDE NO TASI BARI NDI RDI ĞISÜREKLİ Lİ K, UYUM, KARMAŞI KLI K Gİ Bİ ÖZELLİ KLER İ LE Bİ RLİ KTE OLUŞTURMAKTADI R. AYRI CA SPORUN KAYNAŞTI RAN, Bİ RLEŞTİ RENBİ R ETKİ NLİ K OLDUĞU NOK NO TASIDA TASARI MDA ÖZELLİ KLE FORM ÜZERİ NDEN Dİ LE GETİ Rİ LMEKTEDİ R.

5

6

20090331021

ayşegülözlem bayrakt ar


4

t. c.m. s. g. s. ü

di plomaprojesi2. jüri

15. 04. 2014

ANKARA SPOR KOMPLEKSİPROJESİ_ ÖNERİ1

20090331021

ayşegülözlem bayrakt ar


5

t. c.m. s. g. s. ü

di plomaprojesi2. jüri

15. 04. 2014

ANKARA SPOR KOMPLEKSİPROJESİ _ _ _ _ t asarı m eski zleri 7

B. 1

8

9

A. 1

20090331021

B. 2

C. 1

B. 3

B. 4

ayşegülözlem bayrakt ar


prof. dı eter müller

MODULAR ARCHI TECTURE THE APPROACH PERMI TS I TSELF TO BE ONE SEVERAL POSSI BLE OPTI ONS. AN I DEAL ARCHI TECTURE I S ONE THATPARTI TI ONS THE STRUCTURE I NTO PRACTI AL AND USEFUL MODULES. CAN BE EASI LY UPDATED ON REGULAR TI ME CYCLES, SOME CAN BE MADE I N MULTI PLE LEVELS TO EXPAND, CAN BE EASI LY REMOVED AS THEY WEAR AND CAN BE EASI LY SWAPPEDTO GAİ N ADDED FUNCTI ONALI TY.

to desı gn wı th a sı ngle module

concept:

nı edernhausen traı n statı on

p p r r o o c c e e s s s s e e s s

ayşegülözlem bayrakta

“98% [ ofbui ldi ngs] areboxes. [ . . . ] Weaccepti tas i nevi table. [ When]somebody does somethi ng di fferent,real archi tecture, thepushback i s amazi ng. Peopleresi sti t. Atfi rsti t’ s new and scary. ” -FRANK GEHRY

d d e e s s ı ı g g n n

7


prof. dı eter müller

to desı gn wı th a sı ngle module

concept:

nı edernhausen traı n statı on

p p r r o o c c e e s s s s e e s s ayşegülözlem bayraktar

d d e e s s ı ı g g n n

9


prof. di eter müller

footpri nts

funct ı ons

floor plan wı th voronoıpattern

A VORONOIDI AGRAM I S PARTI CULAR DECOMPOSI TI ON OF A METRI C SPACE DETERMİ NED BY DI STANCES OF A SETOF OBJECTS AND SPACE. VORONOİDİ AGRAMS ARE VERY USEFUL STRUCTURES. I N ORDER TO UNI FY THE SPACES, A NETWORK I S CREATED. THE STARTI NG POI NTS ARE DEFI NED BY THE CORNER OF BUI LDI NG, A FORECOURTOR A PUBLI C SQUARE. THİ S SOME AREAS CAN BE DENSİ Fİ ED TO VALUE ACTI VI TY, AN ACCESS, A MEETI NG POI NT.

concept: voronı

hochschulerheı nmaı n unı versı ty

departmentofarchı tecture

ayşegülözlem bayraktar

project4

10


AYŞEGÜL ÖZLEM BAYRAKTAR

nı edernhausen traı n statı on project4

11


NI EDERNHAUSEN TRAI N STATI ON PROJECT AYŞEGÜL ÖZLEM BAYRAKTAR

12


ayşegülözle bayrakta

NI EDERNHAUSEN TRAI N STATI ON PROJECT RENDERI NGS

13


14

T . C.M. S. G. S. Ü 20132014 GÜZ DÖNEMİMİ MARİPROJE 4 Fİ NALTESLİ Mİ 13. 01. 2014 _ ARSAYA GENELYAKLAŞI M _ VAZİ YETPLANIVE ARSA KESİ TLERİ

_ PROJE ALANI NI N KESİ TÜZERİ NDEN YORUMLANMASI

PROJE YÖN. : Sİ NAN İ ZGİ

20090331021_ AYŞEGÜLÖZLEM BAYRAKTAR


15

T . C.M. S. G. S. Ü 20132014 GÜZ DÖNEMİMİ MARİPROJE 4 Fİ NALTESLİ Mİ 13. 01. 2014

_ DÖNEM İ ÇİESKİ Z ÇALI ŞMALARI

_ 1/ 500 ÖLÇEK KATPLANLARI

( +9. 00 KOTU)Gİ Rİ Ş KATPLANI

( +12. 00 KOTU)1. KATPLANI PROJE YÖN. : Sİ NAN İ ZGİ

20090331021_ AYŞEGÜLÖZLEM BAYRAKTAR


16

T . C.M. S. G. S. Ü 20132014 GÜZ DÖNEMİMİ MARİPROJE 4 Fİ NALTESLİ Mİ 13. 01. 2014

ZEMİ N KATİ ŞLEV VE YAYA Sİ RKÜLASYON PLANI

MAKETÇALI ŞMALARI _ _ ( 1/ 1000 ve1/ 500 ÖLÇEK)

PROJE YÖN. : Sİ NAN İ ZGİ

CAFE_ MAĞAZA_ KÜTÜPHANE_ Fİ TNESS

MAKETTE KÜTLE OLUŞUMUNUN ANLATI LMASI

20090331021_ AYŞEGÜLÖZLEM BAYRAKTAR


17

T . C.M. S. G. S. Ü 20132014 GÜZ DÖNEMİMİ MARİPROJE 4 Fİ NALTESLİ Mİ 13. 01. 2014

O KOTU( OTOPARK+TERAS EV)

+6. 00KOTU( Tİ CARİBİ Rİ MLER+TERAS EV)

PROJE YÖN. : Sİ NAN İ ZGİ

+3. OO KOTU( Tİ CARİBİ Rİ MLER+TERAS EV)

MAKET_ ÖLÇEK: 1/ 500

20090331021_ AYŞEGÜLÖZLEM BAYRAKTAR


18

T . C.M. S. G. S. Ü 20132014 GÜZ DÖNEMİMİ MARİPROJE 4 Fİ NALTESLİ Mİ 13. 01. 2014

PROJE YÖN. : Sİ NAN İ ZGİ

20090331021_ AYŞEGÜLÖZLEM BAYRAKTAR


21


T. C.M. S. G. S. Ü.M. F.M. B.20112012 GÜZ DÖNEMİMİ MARİPROJE I I EYÜP OYUN ETKİ NLİ K ALANIVE KÜTÜPHANE PROJE SUNUM PAFTASI

22

Eyüp’ ün Ülke,İ slâm âlemivedünya ölçüsündekitartı şı lmazyeri ni n,layı kolduğu önem veduyarlı lı kla elealı naraktanı tı lması ,koruma vekullanı m kararları nı n gerçekleşti ri lmesiprensi bi ylebaşlatı lan tasarı m çalı şmaları nda,geçmi şi n;geleneksel yaşamı ndan,kültüründen,günümüzeulaşan mi mari ,yapı salvesosyalözelli kleri n i zleri ni ,parçaları nıveya bütününü,çağdaş ölçülerledeğerlendi rerekgelecek kuşaklara aktarı lması nısağlamaki lkesii lehareketedi lmesiöngörülmüştür.

ARŞ.GÖR.ÖZGÜR Bİ NGÖL

20090331021 AYŞEGÜL ÖZLEM BAYRAKTAR


T. C.M. S. G. S. Ü.M. F.M. B.20112012 GÜZ DÖNEMİMİ MARİPROJE I I EYÜP OYUN ETKİ NLİ K ALANIVE KÜTÜPHANE PROJE SUNUM PAFTASII I

23

ARŞ.GÖR.ÖZGÜR Bİ NGÖL

20090331021 AYŞEGÜL ÖZLEM BAYRAKTAR


24


25


26

T . C.M. S. G. S. Ü m. fm. b

rölövetesli mi

İ STANBUL _ üsküdar _mi hri mah sul t an çocukkütüphanesi( sı byan mektebi )

çatıkatıplanı

20090331021_ AYŞEGÜLÖZLEM BAYRAKTAR


28 T.C.M.S.G.S.Ü m.fm.b

rölövetesli mi

İ STANBUL _ üsküdar _mi hri mah sul t an çocukkütüphanesi( sı byan mektebi )

bbkesi ti

aakesi ti

yan cephe

arkacephe

ön cephe 20090331021_ AYŞEGÜLÖZLEM BAYRAKTAR


29

uygulamaprojesitesli mi

T . C.M. S. G. S. Ü.M. FM. B _ ARSAYA GENELYAKLAŞI M

ERDALÖZYURT

20090331021_ AYŞEGÜLÖZLEM BAYRAKTAR


30

T . C.M. S. G. S. Ü.M. FM. B

ERDALÖZYURT

UYGULAMA PROJESİTESLİ Mİ

20090331021_ AYŞEGÜLÖZLEM BAYRAKTAR

Ayşegülözlembayraktar_portfolio  
Ayşegülözlembayraktar_portfolio  
Advertisement