Page 1

 

1234567859 3 5 93 82 49   249 445 ;<=>?@A<=;B

!!!!!!"#$%&'!()*!+,(-$&.!/0123245678970:7 CDEDCFGHIJGDHKCLMNOMPQRSTUNVWQVUXTLTPXYTWWVRV PXZ[V\XP]FSQPQPXSVXQLVXTYT\XVL^WMXVM_TZXXSVPVLVPXVN XSMX`ZPXV\[V[M\[MXQLVXTNVPXQ\^NV^VNMXQT\UTNM\Va PVLVPXVN_ZXUTNbVMNPcdefgPXZ[V\XPSMhV_VV\P^V\[Q\RXSVPV _NVMOP[QUUVNV\XWb]gTNdefgVNPXSVPVLVPXNMW_NVMOQPMXQLV XTVi^VNQV\YVjT[XSNTZRSXSVIVM[VNPSQ^M\[kQPYQ^WVPSQ^ fML^PXSMXSM^^V\MWWXSNTZRSTZXXSV\MXQT\] IVXZPXMOVM^VVOTUXSVIfkfVi^VNQV\YVXSNTZRS XSVVbVPTUXSTPVaSTMNVQ\hTWhV[Q\XSVlNVRQT\P M\[PVVaQXSXSVLaSMXXSVITN[SMP[T\VQ\ [QUUVNV\XMP^VYXPTUXSVQNIfkfP]6mn7o

 p q2r p 0m ƒ n ƒ 8 m „ 7 …  37 m 8 p q2r r m s9 t u v † „ ƒ ‡ 7 0 „ 27 0 „ 7 8 9 0 ˆ‰Š7t„6mn7‹ wZXXQ\RXTRVXSVNM\VaPWVXXVNQP\VhVNVMPb] FSMXxPaSbdYTLLV\[TZN^NVPV\XfdXVMLUTNXSVQN XV\MYQTZP[VhTXQT\XTYTLVZ^aQXSXSQPPYSTTWbVMNxP pq2rŒ7t6…q9:„9s… LMQ[V\QPPZVTUfd]FSVbxhVLM[VM\ZL_VNTU^WVMPM\X Ž  u 6 0 ‘ 7 ‡ 8 9 0 n  6mn7‹ YSM\RVPyLMOQ\RQXMLTNVQ\XVNVPXQ\RM\[Q\hTWhQ\RNVM[] EMbXSVYT\XV\XP_WVPPbTZMPXSVbQ\UTNLbTZM_TZXaSMXxP ’“ƒ7…„90…”9„ RTQ\RT\]H\[Q\O\TaQ\RcLMbbTZ\TXT\WbMPOUTNLTNV_ZX „7•m„90mt3987:„8 _VQ\XSV\ViXQPPZVPxPXTNQVPTURNVMXQ\XVNVPXM\[_WVPPQ\R] zM^^bNVM[Q\R{ 45|

}~2 €| 35 82| 17 83 28  54‚35 6mn7– 19—90nm…19n„6mn7˜ p†2r27t7œ8m„7…9„…„ p09:™m0‡906mn7š› ž7m8”9„p†„8um6mn7˜


013456

789 7   9 1  !"#$%&'()#*

+,-.-+/0.12341/56789:; <97=<97>5?@7=ABC5;=D=EF59=G59=5? HIJKLMMNKOPQRSITTUKSNIVWVXIYMZKTIJYK [E95\]^\_``a1?8E9F`]_6?:FEB :=5@^@=EF59=@^:9Fb?759F@8b3cGd e:f5=8g7=95@@=h5797=7:;?5=?75>:; 8b=h5;8@=6?8E9Fa+h5D=EF59= G59=5?7@:=\__]G./5e=81>59E5 e8?a48A8;:D=?55=^iE7:j8^.:97;: gh5?5=h5<97>5?@7=A8b=h5-:@=^ d:?-:@=5?9<97>5?7@=A^D:9C5F:

G8;;565^D:9D5k:@=7:9G8;;565^ G59=?8-@e8;:?<97>5?@7=A^:9F 1?5;;:98<97>5?@7=A:?5;8e:=5Fa +g8g55l@:b=5?=h579:E6E?:B =789^=h5e59=5?h:@:;?5:FAk559 :>59E5b8?=?:79796^5mE7jj796^ :9Ff59=8?796@=EF59=B;5:F5?@a3= 7@:;@8:h:>59b8?kE7;F796;:@=B 796?5;:=789@h7j@:f896@=@=EB F59=@^@=:bb:9F6?:FE:=5@a nopqrstuopvwxpywrpztups{|}xs}~p

789 ©ª 81«1¬ ­® ¯°ª±­­ ²1 ³#´µ¶·¸#¹º»$%&'()#*

Ú

0G+0C-/`¼^\_``BG1//3-½ C¾1]¿]=?Eel^:=5:f8b576h= 3cGd@=:bb^:6?:FE:=5:9F:@=EF59=^ g7=h``@8;F75?@b?8f=h5/5;75b:9F ½7@=?7kE=789:?f8b=h5f7;7=:?AE97= 79d8?=D:9=7:68À8795F0j5?:=789 1h89:9FF7@=?7kE=5F688F@:9F e;8=h5@=8`¦_b:f7;75@gh8g5?5 >7e=7f@8b=Ajh889Á5F?79679 .5=A8^G:;Efj7=^CE;:e:9a 0j5?:=7891h897@=h5j?8À5e= 9:f5E9F5?ÂGh7/h8.E9F8Ã gh7ehf5:9@ÂGh?7@==8=h5Ä8?;FÃ :?5e59=;Ab8?f5FF7@:@=5?j?5B j:?5F95@@:9F?5@j89@5f797@=?A 8b3cGdÁh7;7jj795@a+h7@7@=h5 @5e89F=7f5=h:=3cGdF7@=?7kE=5F 688F@^f5F7e795^:9Fe;8=h796=8 YUÅHOONKÆSRYSÇJÈKYHMKQXJYKÉIJKSNK

rs€ops}xpu|rqrtuopsupopwqo}p ~‚op}opƒ~|xo}~p„o}~or…p†wt}p|up ‡ˆ‰Š‹Œ‡ˆŽ‰‹‰Œ‘‘‡’‡ˆŒ“‰”•’–‹—˜‰ ’‰™Œ•‡™‡š—‰‡’˜‰‘—˜‡Žˆ‰›’Œœ“—˜‰ žŸŒ‡‹˜‰ Ÿ‡’—‰œŒ‹‘‰˜Ÿ—“¡—˜¢£‰¤—‰ ˆ——‘‰˜’Œœ“—‰”ˆŒˆž‡Œ“‰‹—˜–‹ž—‰’‰ o}u|ropt~up~o}|ro…p3bA8Eg8E;F;7l5 =8h5;j:9F@h:?579=h5D=EF59= G59=5?.797@=?A^j;5:@5e89=:e= E@:=¥¦`§§¥¨8?¥¦\`¦¦¥a D5j=5fk5?\__¥FE?79609F8Aa +h7@=7f53cGd?5@j89F5F79j:?=B 95?@h7jg7=h=h5f7;7=:?A:9Fg7=h k?5=h?59b?8fÊ789Gh?7@=7:9 G8ffE97=AGhE?eh79CE;:e:9a nop~‚s}Ëp~‚opÌwrxpywrpÍ΄ÏprsxÐ –Œ’—˜‰˜’–‘—ˆ’˜‰‹‡—ˆ‘˜‰Œˆ‘‰žŸ–‹žŸ‰ qsr~}orup‚wpÑsxop~‚tuproÒtoypxtu~rtÐ {|~tw}pqwuut{Òopt~‚p~‚otrp€w}~rt{|Ð ~tw}u…pnopqrstuopvwxpywrpÓÔÕփp ‚wpys€tÒt~s~oxp~‚opu|qqwr~p€wÑt}p yrwÑpÍ΄ÏpsÒ|Ñ}tps}xpyrto}xupt}p Öwr~‚pÕÑort€s…p×sq|rtpuspØtwuÙ

9Ûܲ 7ܲÛ9¯

ݺ")¸Þßàáâãäåæçã è¸#ºé#)& é¹)¸êÞ ßëãìíäîæàçëïðñëäëçâäòçâáðäåæçã )麹)& é¹)¸Þåðñíæëäóãçàâë ' ¹)¸"é)¸êÞ ôõößä÷ìëøùä÷ìæâàçìñùäëçâäúáëâæëìàñ )#*û"¹û´#¸üÞúãçýäþëáÿà00ë '"¸´é#)"¹Þ122


0134056

IJIKLMNOPQRNISPOTIOTMI IUVOPQRVWIXPYMZOQYII [\]^\_`ab_cdbefdg]dhid_` \jdbffk`]`hl\fcd]\mnc_`afd_do pqrstuc]a`v]df`w`_^d]`k\ek\x fk`y_cwcm`z`fdg]dhkcic]y`_ed]v fk`rpf`\i\eg`x{\efd_s`_xc]\]x |s`_xc}~b]ce`w`]b`efcd]efk\f hdbmxf`mmid_`\jdbfkcej`zc]Â&#x20AC; ]c]zec]pqrsvkceym\]ev\]xkdhk` odb]xkcemdw`c]fk`o`mmdhekcyt  Â&#x201A;Â&#x192;H1Â&#x201E;{m`\e`ek\_`hcfkbe po`mmc]mdw`hcfknd_\^fk` \mcffm`jcf\jdbf^db_^`\_e\e Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;Â?Â&#x201C;¤³Â&#x2013;Â?´Â?Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x201D;Â?ÂŚÂ&#x2013;Â&#x2018;Â?¾¤Â&#x201C;ÂśÂ&#x2018;Â&#x2013;Â?¤¼Â?Â&#x201C;ÂŚÂ&#x2013;Â? \]pqrsef\ootÂ&#x2026;k\fh`_`fk` adw`_dor\iybepiy\aftÂ&#x2026;`h`_` kczkmczkfedofkde`^`\_eÂ&#x2020; hd_mxe\y\_ffk`]b]fcmfk`¡d_x pe`_w`x\eef\oohd_g`_o_di i\x`i` dc]fk`ef\oohk`]ek` Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x160;Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â?Â?Â?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;Â?Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x2022;Â?Â?Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x2019;Â?Â&#x2014;Â&#x2019;Â? h\ed]k`_ec¸fk^`\_\e\ef\oo \ef\ooh`_`fb_jbm`]f^`\_e\efk` hd_g`_tuk`h\em`\wc]zod_fk` [\_adexcaf\fd_ekcyemdhm^b]_\w`m`x šºod_k`_e\jj\fca\mefbxc`e\f abmic]\fc]zc]fk`Â&#x2DC;nuÂ&#x2122;{`dym`Â&#x161;e Â&#x2122;mml\fcd]erk_cefc\]rdmm`z`ed {dh`_Â&#x203A;`wdmfc]s`jÂ&#x153;Â?Â&#x17E;Â&#x;tpfh\e\] ph\ef`x]dfci`c]adb_fc]zk`_t kd]d_\]xi^_`h\_xpfkc]gvod_ Â&#x2026;`zdf`]z\z`xj`od_`ek`m`of\]x  dc]c]zef\oovfdj`c]fk`j\__ca\x`e zdfi\__c`xhk`]ek`_`fb_]`xt c]Â&#x2DC;nuÂ&#x2122;_czkfo_difk`ef\_fhcfk ÂťÂ&#x201A;Â&#x192;H1Â&#x201E;Â&#x2026;k\fi\x`^dbx`Â&#x20AC; i^]`hj_cx`nd_dfk^pj_\xd\]x acx`fd\aa`yffk`lnydefÂ&#x2020; fk`_`efdofk`pqrs[`f_d[\]cm\ nd_\^\]xpzdf\ey`ac\mi`eÂ&#x20AC; ef\oof`\i\]xad]efcfb`]fetÂĄk`] e\z`o_difk`¡d_xhk`]h`h`_` o_diÂ&#x153;Â?Â&#x17E;Â&#x;Â&#x20AC;Â&#x153;Â?Â?¢nd_\^\]xpe`_w`x ibmmc]zdw`_fk`fkdbzkfdohcfkÂ&#x20AC; Â&#x2014;Â&#x2019;Â?Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x2014;ÂŁÂŁÂ?¤¼Â?Â&#x201C;ÂŚÂ&#x2013;Â?§Â&#x2013;¨Šª¤¼ŠÂ?¤Â&#x2022;ÂŞÂ?­Â&#x2013;Š¤Â&#x2022;ÂĽÂ? x_\hc]zo_difk`ekd_fmcefdoln hk`_`db_fhdakcmx_`]vl\_cee\\]x ]dic]``et{`\a`rk\w`Âź[d]Âźd]v Â&#x2122;]x_dvh`_`jd_]c]Â&#x153;Â?Â&#x17E;ÂŽ\]xÂ&#x153;Â?Â&#x17E;Â?t \od_i`_efbx`]fve`]fbe\y_cÂ&#x20AC; Â&#x2122;of`_db_e\jj\fca\mm`\w`c]Â&#x153;Â?Â?¢v w\f`i`ee\z`tuk`e\cxek`xd`e]Â&#x161;f h`_`fb_]`xfd[`f_d[\]cm\hk`_` g]dhhk^jbffk`¡d_xciy_`ee`x pe`_w`xc]fk`[\]\z`i`]fÂĄ`\i byd]k`_fde`]xfdbe~dk]Â&#x153;½žÂ&#x153;Â&#x; \enc_`afd_dosc`mxÂŻy`_\fcd]eb]fcm ÂżÂ&#x153;ÂŽtÂĄkcexdbe`x\mmdb__`ecef\]a` h`idw`xd]fdrkb_ak[c]cef_^t \]xh`y_\^`_obmm^h\cf`xod_fk` °Â&#x201A;Â&#x192;H1Â&#x201E;Âądb\_`d]`dofk`i\]^ ÂŹÂ&#x2022;ÂĽÂ?Â&#x2018;ÂłÂ&#x2014;Â&#x201C;¤Â&#x2022;ÂĽÂ?ÂŁÂ&#x2018;Â&#x2022;ÂłÂ?Â&#x201C;ÂŚÂ&#x2013;Â?Ă&#x20AC;Ă Â?Ă&#x201A;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2018;ÂŹÂŚÂ? Â&#x201D;ÂŚÂ&#x2022;Â?Â&#x2014;Â&#x2018;Â&#x2013;Â?²ªÂ&#x2013;Â&#x2019;Â&#x2019;Â&#x2013;¨Â?Â&#x201C;Â&#x2022;Â?Â?¼¨Â?Â&#x201C;ÂŚÂ&#x2013;¤Â&#x2018;Â?ª¤£Â&#x2013;Â&#x20AC; rdiicff``\]xfk`Ă&#x192;ÂŻÂĄj`od_`h` fdmx{`\a`\]xfk`Ă&#x192;d\_xtpj`mc`w` fci`y\_f]`_c]fk`o`mmdhekcyv fk`e`w`_e`e\_`Ă&#x201E;dxÂ&#x161;ei\]x\f`v a\]^dbf`mmbeid_`\jdbfcfÂ&#x2020;

678933 0     ! "  #! $ % ! ! & ! !' () ! $# ! &  (* !+ $# # , ! , ! -  .#% # # / #  ! # ! &  0"12 !% 3# #& &   $ , # 435 % $  $  2 67 2 8 .% 4! 9 # 0"12 !'  ! 1 64 1:8  1; $# ! < ! $ !  = # , 4 >!'? & # /;% 4 

&  / 64 08 9! # !'  #! !#  ! !! !' =+ # # % . 64 .8 @ ;+ $# A! ! & ! B3 1+ 9! # 5# /; % C D < ! 9 ! #! !#  5# <% ! @,+  !#  DED 5% < !+ ! & ! ! !#F !' C !!  C !% $ $ #  # 0"12 5' 2G H1 ]dfd]m^od_i`vjbf\medod_pqrs {kcmcyyc]`etp\aa`yf`xcohcfko`\_ \]xf_`ijmc]zvg]dhc]zhkdp\i xc_`afm^\aadb]f\jm`fdtĂ&#x192;bfp\med Â&#x201D;Â&#x2013;ÂĽÂ&#x201C;Â?Â&#x201D;¤Â&#x201C;ÂŚÂ?ÂŹÂ&#x2022;ÂĽÂ?¨Â&#x2013;ÂĽÂŹÂ&#x2013;Ă&#x2026;Â?Ă&#x2020;ÂĽÂ&#x2022;Â&#x201D;¤¼ŠÂ?Â&#x201C;ÂŚÂ&#x2014;Â&#x201C;Â? Ă&#x2021;`hkda\mm`xi`hcmm\med`]\jm` i`fdxdĂ&#x2021;cezddx\]xy`_o`afhcmmt Ă&#x2C6;Â&#x201A;Â&#x192;H1Â&#x201E;Â&#x2122;elnhk\fxd^db fkc]gcefk`jczz`efak\mm`]z` o\a`xj^pqrs_czkf]dhÂ&#x2020; Ă&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x152;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x17D;Ă?Ă?Ă&#x2018;Ă&#x2019;Ă&#x17D;Ă&#x201C; )


012346270869292 4

  !"#$%&'()*&+,-&)*)**,-& .+/0123456748593:5;547<3=5>=<53 7?93@AB479:37CD543:55E?B3DF53D5?D:3 9G4E?B3>G43HIJI37D3K7B747>3 I7674E?5:3LG4M3N;543DF53=7:D3 95O795:3>G43O76=:3P5453F5<93E?3 45:>4D:Q3:=>4D:3O>6=<5R5:Q37?93SET<53 :OF>><:M3SGD3DFE:3DE65Q3<E;E?B3E?3 UVWUXYZWY[WY\]VWY^V_`YWV[aYUbVYc\\UY >C3KDM3@:74>B3P7:3E?9559373?5P35Rd =54E5?O5M3L>653:DG95?D:3P54535ROEDd 5937?93DF4E<<593PF5?3DF5e3:7P3DF5E43 7OO>66>97DE>?:Q3PFE<53:>653P5453 7?RE>G:37?937<4579e3C5<D39E:O>6C>4DM fWYUbVY^aXUYWZgbUhYi\XUY\cYjXYb[`Y `Zc^kj_UlYgVUUZWgY[Yg\\`YX_VV]mYnjUY DF53?5RD397e:37?93?EBFD:3P54535;5?3 Ÿ5:G:M3 >PQ37:3=74D3>C3DF535R5OGDE;53 u633184uv43 6>453OF7<<5?BE?B3PF5?3ED347E?5937?93 st63 O>66EDD55Q3P5™;53B>?53DF4>GBF373<>D3 7D3?EBFDQ3:>653>C3G:3P>853G=3PEDF3 wxx yz{ |{ }{ >C3=45=747DE>?:3D>3O7D543D>3DF53?559:3 ~"€‚ƒ„$… „†‡„‡"$%&ˆ‰+Š‰‹ŒŽ0& >C3DF53O76=54:3C>43>G4345BE>?7<3G?EDM3 >G43F579:3>43C55D3P5DM3oF7?8CG<<eQ3 DF53O>G?:5<>4:3 +Œ‰Š&*,&)‰&Ž‘‰&*‘&’‰Œ“ŒM3oFE:3P7:3 ¡537453E?37P53>C3F>P3DF53H>493D7GBFD3 D>>835;54e35Cd DF53;54e3457:>?3PFe3HIJIdLK”•3 G:367?e3DFE?B:M3H574?E?B3F>P3D>3 C>4D3D>3:5OG453 5RE:D:M3S5E?B3:DG95?D:Q3P53P5453C593 C7OE<ED7D53DFE:3O76=3657?:3<574?E?B3 >G43D5?D:3C4>63 PEDF3DF53E9573DF7D3E?3>49543D>3<5793 F>P3D>3D4G:D3rE6Q37?93O>?:E9543>G43 DF5347E?M33SGDQ3 >?536G:D37O–GE453=>P54—37?3E9573DF7D3 7TE<EDE5:3P>4DF3?>DFE?B3PEDF>GD3rE6M DFE:3OF7<<5?B53 947B:3DF53e>GDF3D>3457OF3DF53B>7<3 ¡EDF3DF53:G==>4D3>C3DF53B479G7D5:Q3 9E93?>D3FE?d >C3:5<C35?DF4>?565?DM3oF53D56=D7d DF53:D7CC37?93Te3DF53B47O53>C3p>9Q3 9543G:3C4>63 DE>?3D>3:D4E;53C>43:5<C3O>?D5?D65?D3 HIJI3O>?DE?G5:3D>35–GE=3:DG95?D:3 9E:OE=<E?B37?93 P7:3;54e3D4G53E?3>G43<E;5:M3˜?93ED3E:3 T5C>453DF5e3T5O>653=4>C5::E>?7<:M3@D3 D47E?E?B3>G43 73T<5::E?B3DF545d 4567E?:3D>3T53  »  ¼ y  

   z y  y ½ :DG95?D:M3 C>453DF7D3DF4>GBF3 73:5DDE?B3C>43G:3 ¾

» € ‚ $ ¿ "ƒ †$ À‡ Á $ ‡  „à oF53D5?D:3 DFE:3O76=Q3p>93E:3$ D>3:553O<574<e3 Ä Á $ À‡ Å $ „$ ‚  ‚ ƒ Å $ Á „à # ‚ $ $ $ $ $ $ $ O>445ODE?B3:GOF3 $ DF53F574D3>C3 67953G:3

Æ } © {  ¬   y y  †‚ € ‡ # Ÿ5:G:37?93DF53 4579e3C>43 73=54O5=DE>?M3  ¾   ¼ z x  { y   ¢>e3>C3:54;E?B3 ˜:3DFE:3e574™:3 PF5?5;5437?93PF545;543p>93O7<<:3 |  z ¾    rE6M3¡F5?3DF53 G:3D>3T5M3@D3456E?9593G:3>C3<57;E?B3 >;54d7<<39E45Od P>4<93E:3>CC54E?B373<>D3>C3DFE?B:3DF7D3 >G43O>6C>4D3q>?5:37?93C><<>PE?B3rE:3 D>4Q3:55E?B36e3O>d:DG95?D:3457<d :D5=:M3N;54d7<<Q3>G43O76=35R=54Ed Eq53DF5E43=74D3E?3p>9™:3šE?B9>63E:3 £Z__YX[UZXclYUbVY¤VXbhYZUYZXYVXXVWUZ[_Y 5?O53P7:3B457D3T5O7G:53P53:7P3F>P3 >;54PF5<6E?BM3oF7D3E:3T5O7G:53ED3E:3 DF7D3DF545374537ODE;EDE5:3<E853DFE:3D>3 [_X\YUba\jgbY›œœYUb[UYžY^aXUYcj__lY 456E?93G:3>C3PF7D367DD54:36>:DM DF53H>4936>;5937?93P>48593E?3 OF7?BE?B3DF53<E;5:3>C3>G43:DG95?D:M k\iiZUUV`YU\YXU[W`Y^aiYZWYXb[aZWgY

­®¯&Œ)“Š‰,)&‰+Š‰‹Œ& Œ‰‹°Ž,-&±¯¯&‘‰*²&Œ)“Š‰,)Œ& +.‹*ŒŒ&³&‹‰-Ž*,Œ&Ž,&ˆ“´*,1&µŽŒ+¶+Œ1& +,Š&·Ž,Š+,+*¸

& ¥‹ *“ , Š& )  ‰ & ¦+ ) Ž *, § & ¨ }©ª«¬ z

º

¹

º


mY_98/0B:0>504@=>0=_Y359k530A5XX5Y/0 >50>B990293=04@=>0n53_30>599b0 o=>0X[2X010[2k50952Y@560X[B3/010 ?92B70X[2X0l=60>B990_350750X=05@` ?=_Y2Z50C5=C950>[=0@5560X=04@=>0 l=60230X[5BY0C5Y3=@290p2kB=Yb

q4rst4uv7swsqxy1s z42{4||15}

0123456447

89 9 9  !"#$!%&'(&)* )+,&'$!%-&(+&-#$&'$!.-/010234560 78359:/0;<=>0?2@010A50206B3?BC950 DEFGDHFIEFJKLFMNOIPQFHIERSTUVWFIPF 65X5Y7B@B@Z0>[=0Y5299801027\] ^30203X_65@X/010_3560X=0:5590[53B` X2@X0B@02CCY=2?[B@Z0=X[5Y3/0X[B@4B@Z0 X[2X01a706B::5Y5@Xb0c[5@010d=B@560 efgf/010>2305@9BZ[X5@560>[5@0X[50 3C5245Y05hC92B@56020C5Y3=@29BX80X53X0 X[2X0>50X==4b0^3010952Y@560X[50752@` B@Z0=:052?[0?[2Y2?X5Y/010?2750X=0Y529` Bi50[=>010>230A5:=Y5b0j@65Y3X2@6B@Z0 C5Y3=@[==60[59C560750B65@XB:80>[2X0 X=0?[2@Z502@60>[2X0X=0?=@XY=90B@0 780A5[2kB=Y0B@06529B@Z0>BX[0=X[5Y30 2@607=3X0=:0299/0B@0Y592XB@Z0X=0l=6b0

8  ~9 € ‚ 99 9ƒ „…†‡„ˆ‰Š‹&#(-"!Œ, (&)+0&')Ž"!ŽŒ.-$"!"&')Ž( &'(&0‹#(-2A950X=02CCY5?B2X50[=>0 CYBkB95Z56010>230X=03XB990A502A950 X=0d=B@0efgf023020?=_@359=Yb0m[50 e=Y60[230XY_980A55@0ZY2?B=_30B@029` 9=>B@Z0750X=0>BX@5330<B3072d53XB?0 2@607BZ[X807=kB@Z0B@0X[509Bk530=:0 X[B30@5>0Z5@5Y2XB=@0=:03X_65@X3b0 m[B30852Ya30?27C0293=0X==40=@020 6B::5Y5@X0?=@X=_Y03B@?50X[50‘2@B920 e5265Ya30f=_@?B9065?B6560X=0Y5` 7=6590X[50?_YYB?_9_70=:0efgfb0 jC=@0[52YB@Z0X[5BY065?B3B=@/0780 X[=_Z[X30>5Y5006BY5?X560X=0[=>0 3B7C950X[503?[56_95602?XBkBXB530 [260A5?=75b0g=_AX30>5Y502A=_@6` B@Z0’_B?4980B@0780[5260>[5X[5Y0 X[50?27C0>=_9603XB990A502303XYB4B@Z0 2@602305::5?XBk509B450BX0>230A5:=Y5b m[5350_@?5YX2B@XB530>5Y50=@50A80 =@50C_X0X=020[29X023052?[06280C23356b0 “807B6>280X[Y=_Z[0X[50?27C/010 >2302A950X=035507=Y50?952Y980[=>0 X[50e=Y60>230[2kB@Z0<B30>280B@0 5k5Y803B@Z95065X2B90 =:0efgf0653CBX502990 X[5035XA2?4302@60 923X07B@_X50?[2@Z530 X[50?27C03X2::0[260 X=0_@65YZ=b0‘=3X0

B7C=YX2@X0=:0299/010>230Y57B@6560X[2X0 BX0>230@5k5Y0Y5299802A=_X0X[502?XBkB` XB530@=Y0X[502X5a302@604_82a30>50[26/0 l=60>230X[50?=77=@065@=7B@2X=Y0 B@02990efgfa302@60<50B303_Y5980X[50 ”P•FVDFMNO•FVM•FRPNUF–NW—FVDFHDF˜IVMF 52?[0?27C0[=>5k5Y0<50653BY53b

™š1›st4551œ|17

‚ žŸ ¡9  ¢ £¤¥ 9¦ §‡†¨…ˆ©ª«‡ˆ‹&+)(-.+)¬ )*)+,$!.&)&')-&.¬)!&-X5990 750[=>0X[50e=Y607=k560B@0X[5BY0 9Bk5306_YB@Z0X[50?27Cb010>BX@533560 [=>0X[50e=Y60_3560X[50?=77_` @BX80X=0@_YX_Y50<B307B@B3XY8b010:59X0 A9533560355B@Z0=@?502Z2B@0[=>0 X[50e=Y6072650X[503X_65@X302A950 230X[580Y2@0X[50?27C0>BX[0_3b0 10CY2B350X[50e=Y60:=Y095XXB@Z0­BY3X0 ®52Y03X_65@X30:Y=70“5@Z_5X0pX2X50 j@Bk5Y3BX802XX5@60X[50?27Cb010_3560 780923X0CY5C2B60?Y56BX30X=0?2990X[5350 3X_65@X302@60CY285603=0[2Y60X[2X0 X[5807280?=75b0c[5@0X[580?=@` R¯L•HFVM•WF˜•¯•FSDLIPQ—FJF°¯NW•HF X[2X0X[58072802YYBk5032:59802@60 X[2X0X[50e=Y60>=_9603C5240X=0X[570 X[Y=_Z[0X[50C5=C9502Y=_@60X[57/0 X[Y=_Z[0X[503C5245Y302@60X[Y=_Z[0 X[5BY0’_B5X07=75@X0>BX[0X[50e=Y6b 10270[_7A9809==4B@Z0:=Y>2Y60 X=0[=>0X[50e=Y60>B990_350_3065` 3CBX50=_Y0B7C5Y:5?XB=@3/0X[2X0<B30 @275029=@507280A50CY2B356±

²15|42³5{´sµ6x2³5{s x57s¶³y³5{

· 9¸ ¹ 9ƒº» ¼"+&')+!½$!¬(!("¾')! &'))!&"+$!%-)--$"!-&(+&)¬¿0 10X[=_Z[X0106B6@aX0[2k50X=09B3` X5@02A=_X0BX02Z2B@b010>230>Y=@Z0 Ž"!&Á"!(%)Â

À


012345178913 1 29 373 551 1581 1 128 !"!# #$%"#&!' (3) 1377 7 185*7133 0171+,-154585(1.1 121/ 30.71(859801 8 + 11 1)1 1 91(80 . 301 8 85398  315018015+) 137821 (380 34 1 8((14 

8 1013(1i873 39( 8583 jkk#l!#m& n o!nk (1i4pq49r9+) 1010 01 (1801)78513770 115 (1230.+8(1 ^F¡FŽFIGŽFGI¢£FLILOFTMFSNI )3718)508713 IGFSKGQI¡K¤ŽPGIGFIFGLIKONOFK¥NIGFSKGI¦POII 538838(*s3 3 93 3 IF¡£¥KSNIPOI¦POI§¨IHP¡NIGF¡FG©^^ 8 808 3 4 +, )5(47. 3282101 8 01 )30 03 82(3087  5.8 84377 +)375713 1 040 t3(1 8(13 185137( u (38853752(5101 5 h1(355388v(878..835wxyz 30111523 1477 0123451885 *r013/8453043 (8 0387 3047815(3 8 +51 8 0481 1 (8 0 . 3 1 3 858113 (8 713 3 .1888((395 8 8 . 15 . 32821+)65821(3 1132( 1 4 1{4155+|(1 (1 6503293124 3 101+ .1321(82( 35215 7( 4 ((301 8 515 37741 538 877 43 4 58)35124 3 1. 32821 (13 53 4 08589( 85 380. 10 1/858 01 8 -1545+,). 3851(14 (1 17385(8.5+)35375124 3 1 4510 81554.. 01 01 3(1 .1 55(3 n o!nkk}n !&n}&"## 477 013 1218 1 (1 81(3(15301521 658 +)4 (5(3 13 3 84 8 14 58 78 18+)11(3 8 351 8 4131 5(8.94287~549011 17385(8.8510 13 8 5+811 13798 304 3858 15 38535)779( 85+ z€€€.155.7453 154058815 4 230.45171 315+)7(10 :;<=>?@=AB;CD<@B *8u48078038 1 3851 EFGGFHIJKLMNOPFQIRSMTNGSIUNFTNO 38 (1230.+5303 3 3 VWXYZ[\]^_X`W]^a^b^c\def[^YZ[^ .3 343138087 33 _W\g^(h1(35 11 457 8 1 385138 230.581  )‚(01303u,|554158 5110180.5580713186 ƒ #ln"&"l&"#'""n" 30404101781 1(3(3 1 1 304111888565 877h1877. 818+|h18u

ª

)321 38510 1(3(1 3041111+v 3851(14 u )11(8 8580.558071h80+ 

„@=…B@=†@‡BˆDˆ‰= ŠB@‡>‹B@Œ

OTŽIFF‘NGSFQIRSMTNGS ’[]Y\d“^d]g^”dfY[\]^•efd–df^ a^—Z[]^b^˜df^e]eYed““–^df™[g^YW^01 201.3 (11/1248 12008 11 (85 13 6549r9)35 1 1/281+14(11 08 (1 3593101)(15831 53 15 8 (33 7891)373 58+ |š ›$#&l%"$#&"&" 1/1248 12008110118 1 713 1(3(1230.8 12 (3 51..1+)1 1(1 247(3 13230.8(4(1 713 1 5(8.+œ1354053 12 11. 8)(13 358775 821(85.1 *)87701(1 7131 5(8.045 7131 5(8.+7 45301 +,t 0 " # #n o# o& .73210 4033.. 1(158+ )(11195(3771 8115(145h857131 5(8. 155338(47155+| 1230.8 12 3552( 51( 1377 . 81 48321 ( 4 ((1401 452(3771 15 1(332133590310 1 !$omk"›}"!okm!# #$"& &"ž"!%o#%%!""%%›&Ÿ .(851(3218( 018 5415+81713 1 033 14 801+81(3 9


")(-*+2'+ "!t*-").S) +#/%1%+. /"+.s(4"+-, +"*+"$('+, -"(w*+)%. /"$*('!*/"+(" 1'*"*"*")+. /"*("!#"*4-% Z(!)**3!!)!# 21+./"*"44-+)% "*"--4"--"*+. |>=}9A9~AL^NM?>;9€?A>M bbbbbb¢h£hm`cakoblq`hfbhghf¤b¥¦b 4‚7ƒ4ƒ„93…†63‡496 "*+"*"#"+, ˆ‰Š‹ŒŽŠŠŒ‘Œ’“‰Œ”•–—Œ˜Š‰—Œ -"4+)%./("2t*% ”™š™Œ›•–Œœ‰Œ‹•Œ–•žŒŽŸŒ ŽŠŒˆ•–—¡Œ #("%%"*(% 1"#+)&+)+# (-"2"*4 (#("4((*%%#-, "*'.("*!4+ ""+%4*)(#" %+"2#wZRZxyzz"44. 1-%)3'("'"* ()""*(W-4("' #"*'#"#'") "!-"#"*--", "-4W)".T")t* 4+*"*"4( +-""*%1#){

-+t*. 1"#t*+)%( +"+"$#(#.)t*4" jnnb`ihbhde`ckhoo§b¨kn¤b©aªbmlkbpk, *"*('"*'("/")%./ "+)!*!1*"#(. s('+")"+) %3!t*%+.«'/"+ makjªhk`b`il`bkabdl``hfb¬il`bile, -31'"'")!'(+.vF

%'(-3'%'S,R,TU", '("+3+"2#(-4 0234567895

 8 4

! #+3*4-(-3+V!64, %##"44!"*"3 "#"$#%## ./'("'")4"(* -+-"42'*#+%*", !&""!'(("( %(#"!W-*"* 3#"4%#, !"")"* )"*4(%!!4"##3 W-4#!"+X +, ''2'"*+"2# "*'(-%++ +"--" /YZ["+")++ +"*"%. #. 4"#".+")&( r899BMN?@AQ91'*)-" %#("( "4("-4*" "**(*U-"V% +) T54")"+# ()#-%"%/YZ[X "!./, ­‹‰Œš•–Œ›–•œŒŒ -+T"'" s("%(t"*" ® Š ‹ Œ Ž Š Š ˜‰ Œ •› Œ ™Ž ¡ )"!0 "*4("#(++! Z("['(-(*(- "*1'%. !*+. )##"*(" (*!"2, '!#!"42(5* %+(4#%'(-( #*%+ 1+'((, T")Z3(-%) '2-"4.u!+**(" ")-3'"23"2 !)W)".'"W-"* (-"*%"+ "-%%"("14++"*.5 -"5"+""4* "!"***!)(4" %"3/"("4"2# 4,4"+W-. 4(4(.s(+*"(, ("-%%"(4+./ \89]@^>89BMN?@A9<A_?^AD9J=L@^9 #4++)%(4" 2'%#('6+- G>AHLHAM?Q1'*)-" 4(4((!%-, (#("*#%"(%"!"*. `abcdefaghb`ihbjklkmclnbo`l`pobaqb "#'(.s('()'& "4(/YZ[!"4344, 789:;89<=>?@A9BC=@D9E?@F=>9 /YZ[X G>AHIJKB:9E=LMN9BO>FPAQ *'**!" ++!%(4(4(.vF R#-"#%4"+- (#(!4++4"

0


qprstuvtwxy

zzz{|}|~z€z{|‚ƒ

zzzzzzzzzz

QKMIJJKLMNOPQRSJMITUSRV

013456789 5 93 49 391 9313 34 41 9341 9 34 91 93 193 499 94 93 39 31 94 19 154567831 919

91141393 319949319  991449 9 !"#$%&'()*+,("&-.($#/0%#1%2(3%(4.(-%56%( 9 19 4 4 79 311 94949 93 919

911414 9 9114313811939 9.5(:6%(;%"5-("4(<=$&$>>$#%(?1$%#1%(@$A=(?1=..&'( 8 9194 533 3 39 B443C3B3 D"-%2(&"E(:53(4="4(="#2&%-("(#03D%5(.9(=$A=(>5.:&%( 34 13191 1319C34 343C3113 9 3 34 3 9319334119C34 3 9 9459 934 39 4 344  9 9 9 9 934 B139 5678F19311494319 34 93 9 59 99 394334 13 39 519 99

 9 4993B34 9 9119 34 4 43G119013 3 39 9 93913

9495391933449 34 3 39 3 19

94 494 34 9 5%/%14$6%("3$2-4(4=%(-45%--90&(&$9%'()(>5"$-%("#2(4="#H(  14567813991 3

 IJJKLMNOPQRSJMITUSRVMVRSWRVMXVMJYRMZO[RM\YXOS]XTM^_M JYRM`Z\aMb^XSUM^_McSdVJRRVMXTUMMXPV^MVRSWRVMXVMURX[^TM XJMYOVMP^[XPM[YdS[YM\YSOVJM^dSMeO_RMaRPP^fVYOgMJYXJM]RRJVM OTVOURMhiMjOPO]XTLM`TMYOVMU^fTJO]RkMYRMl^mVMXS^dTUMJYRM hiMI[XUR]O[MnWXPM^SMfXJ[YRVMXMm^^UMjZjM]^WORLMop

…†54‡ˆ z ‰ Š ‹ Š Œ € ƒ Š  z | ƒ  z Ž Ž ƒ ‚z  Š €  z | ƒ ‚z … † ƒ ‘  € 9 9 34549 ’ 7 13489

1F1““

3449 13 3 33931994444839B79 3 41 3 195’78839B393199414 3”914134 39““91 3 9119 3419 

9 •9 93 9199 393 9 

79 3 1C3 44’3 34–C81143 473 334 ’99 9 5’78473 334313419

 34 9 9 34 1 1 941B49 —91134 19944

994 9 5678 79344 91!"6%(˜5$9:4=-( ™ š39›•93134–C81143 4 345678 3493 14 934 1909—49 9 9 4œž34 19 9 3B4Ÿ3 91 9G134F 1333 98 49134 9 3

119 9 1 9 1 941 4 999 3133114399349 1 33 94 34 99 43Ÿ9 194 934¡

„

[^TJLM^TMgXmRM¢


Y5 >  547 58 4 8 Z[43 ( 3 8 %3 8 \ 8)] 5 38 5 587 ( 47 [37587 88 

38 4 7^II_O`IPaKIbT`ITSIPaKIcNQPIGaNdQPUOQIcLLI`TeNIaKONPQIOfgI`TeNII IIaTUKQIOQIhKIJKLKMNOPKIPaKIMdNPaITSITeNIFOidTNjkI IIHNTUI`TeNIlmnoIHOUdL`II

EFGHIJKLKMNOPKQRRRISNTUIVOWKIX 2345678595 8  438  838 43 3 7 5438 7 38 9355 58 3

8  !" 4  3 83 #23456785 $ 5 85 4 8 4 87 4 8 % 43 7 7 8 587 &  8 7'!( 5 347) *+,-.,/0-1/23-45657589-23:;;-<9/=,/-<+9-759$ 8 7 3 > 355 58 3?

 

8 3 3@4 A 8 3 3 2 (9554 B4% A3 7

83 334 8958 45#C 38 (#543358 (#5 # 587545589 873 3355 58 355%4 3585  3 >   43A383 #83544 738 43 #334$ 8 7 3 53 5877 4 334 7 8 3 

 3 #3 > D587 7 37 AA 8  38 8 38 (

0


0134567849 F>9UK@<9>==:5H89=EE<K>388SV:<28<;4<2;93>:<9;4994G<2<><

125HL22<348<638:2<D<EE56P 423FS3:;3;8Q:9DD<=:256:2<K=9><;

1  1 =2H=OE<;IUW<T<>65HE;@3G9L38< D5>23GI12<n5>;:>HEK34D93:2DHE  45G<:238LE3O<:29::529FF<8IV 98;F>5T3;<4D5>J34B23E;><838H8P !"#$%&'($&'&)'*+,%&-.&*$/01234 12<8<X:;9KS9:<X:G<449L<=9G< <XF<=:<;69K4I12>5HL2:2<D<EE56P 342567589:298;<4=>3?<;:2<@ABC :59EEG<G?<>494O38LD5>;589P 423FS:2<n5>;3GF9>:<;J34?E<44P D<EE56423F38234=9GFH4IJ<349 :3584D5>7589:298Q4<8>5EEG<8:I12< 38L4:57589:298I12<D<EE56423F349 4<=58;K<9>=5EE<L<4:H;<8:98;349 G<449L<493;:29:<T<892H8;><; `ehoa[cjaZa[pjZqb^rb[eYsa[YsaZtYcbk[ F9>:5D:2<M>934<98;N5>423F:<9GI YZ[\]^_[`abYb[cYdef[ga[h[iZah^[jae`k[ @:349FE9=<62<><<T<>K58<=9>>3<4 J34G5:2<>65>O4949:<9=2<>98; ME<;L<4D>5GG98KG<G?<>4F5H><; <9=25:2<>Q4?H>;<84625E<2<9>:P 234D9:2<> 5H:9D:<>:29:I <;EKIW56S7589:29834=58:38H9EEK & " #$ & ) $ , , .{| # + } & + | & ' & } , ' ~ $ & & ;3<;62<8 & U12<:9>L<: 4<>T38L:2<n5>;:2>5HL2GH43= & {#$ ( $ & & # ( + | € | & , . $ & . $ ( ‚ .{| / 2<69438 & 9G5H8:694 98;9=9;<G3=438234=5EE<L<Iu1 & ƒ & + | & ' & } , ' ~ $ & {#$ ( $ & $  $ ( % & .„$ & & & 23L24=255EI& ><9=2<;5T<>P & ~ ' ( ( + $ | & $ ' ~ #& .#$ ( € | & … † ( ‡ $ „ | & & J34G5:2P & 83L2:IlE5:5D vB@34965>O38F>5L><44I12< & & & & & & & {#., $ #$ ' ( $ ‡ , % / & & & & & & <>Q438=5G< F<5FE<698:<;:5 B@1<9G=58:38H<4:5;><9G5D =5HE;?9><EKG9O<<8;4G<<:I L3T<ImT<>K58<694<X=3:<;:5429>< 6>3:38L4:5>3<4:29:63EE4F<9O5D :2<><9E3:K5Dw5;Q4:>984D5>G38L RH>38L:2<<8>5EEG<8:F<>35;S :2<3>?E<4438L4;<4F3:<:2<3>568 L>9=<38:2<E3T<45D@ABC4:9DDS 234D9G3EK6948Q:9?E<:549T<HF 8<<;4SV429><;985:2<>G<G?<>I 4:H;<8:4S98;L>9;H9:<4IN<65HE; D5>234<8>5EEG<8:D5>:2<=5G38L U12<FE<;L<46<><G5><:298 4<G<4:<>I7589:298S?<38L2<9T3EK <85HL2D5>GK<8>5EEG<8:I@:Q49E3:P E5T<:52<9>D>5GK5HxmG93EH4 ?H>;<8<;5D:234S429><;3::598P :E<<G?9>>94438L:29::2<K6<8:5H: 9:y=9GFH43GF9=:z3T=DF23EI5>L 5:2<>G<G?<>5D:2<D<EE56423FI 5D:2<3>69KD5>G<SV493;7589:298I 3ˆ‰‰Š‹ŒŽ0

‘’Ÿ –’—

‘’“”•–’— ˜9E3O9:98S@8=I

‘’–’© —ª

«l˜ln@«l1¢l £mlW¢¥¢l @ABC˜M@ =¡5m;89mE<985>˜9>L98=¡5Bl¦£mWlB¦¥§ ¨W1l¦@¨ B5GG586<9E:2 žœB29F<E¢:><<: MI¨I˜5XšžšS˜9>:E<::S =¡57¥n@m¦¥¢1@l BlW5y™š›œP™™™Pž W5>655;S£l™›™¤› @n¤™œ™ž¥¢l ž¬ž­˜>38655;w9:<

£3443449HL9S¨W n®£­Jž B989;9IC5>;<:93E4S <G93E:5¯<>H4:39z?<EEI8<:

²³´µ¶·¸¹¶º»´¼½¾¿¶»º´»¹³½ÀµÁÁÂú¿»ÄŽƿ»Á»ÄÄ»³µº½²³ÇÈ É&°/&Ê/&Ë.Ì&ÍÎÏÍÐÍÍÑÎ&Ɇ$Ò.„&+-%Ó&°#+,+}}+„$| "$,$}#.„$&Ô./&Õ&Ö×ØÙÚ&ÛØÍÎÎÛÏ&Ü'Ì&Ô./&Õ&Ö×ØÙÚ&ÛØÙÍØØÛ& Ý*'+,&އ‡($||&Õ&+„).ß+~)}#+,/.(à

°(+„-$‡&±'--$(

Campus Impact  
Campus Impact  

Issue November 2011