Page 1

Wrocław 2012

Prezentacja firmy ax RFID systemu

Monitoring Inwentaryzacja Kontrola Bezpieczeństwo Strona 1 z 6


Aktywna technologia Technologia RFID RFID (ang. Radio Frequency Identification) jest jedną z metod Automatycznej Identyfikacji - techniki informatycznej, umożliwiającej zastąpienie ręcznego wprowadzania danych do systemów komputerowych wczytywaniem ich w sposób automatyczny. Ze względu na źródło zasilania taga systemy RFID można podzielić na dwie podstawowe grupy: rozwiązania pasywne oraz rozwiązania aktywne. 1.2. Schemat funkcjonalny systemu RFID.

Działanie

każdego

aktywnego

systemu

RFID

jest oparte na trzech podstawowych elementach, którymi są:  Tag (transponder) – unikalny i przypisany do

Czytnik – zainstalowany w wymaganej konfiguracji, w formie mobilnej lub stacjonarnej. Dzięki systemowi

dla danego wdrożenia i częstotliwości radiowej

antykolizjii jeden czytnik w swoim zasięgu odczytuje do 1 000 aktywnych tagów. W zależności od potrzeb

(np. formę kart ID lub plastikowych klocków).

do czytników stosowane są anteny kołowe lub

W wersji standardowej średni zasięg odczytu wynosi 50 metrów, bez bezpośredniej

kierunkowe. Do czytników może być podłączony

widzialności tagów z czytnikami.

sygnałem czytnika otwartego obszaru o powierzchni do 120 arów.

kreślonej jednostki, przyjmujący formę właściwą

wzmacniacz

Oferowane tagi , przy sygnale nadawanym co 2 sekundy , działają powyżej 5 lat. Częstotliwość

nadawania

sygnału

można

zmniejszyć. Tagi np.

mogą

umożliwiający

pokrycie

Oprogramowanie – może być dostarczone przez ax RFID - docelowa aplikacja jak COMAX ACTIVE

być

temperatury

termopary). elementów

sygnału

wyposażone

w

(zrealizowany

Wprowadzanie związane

jest

na

czujniki bazie

dodatkowych z

w wybranej wersji bibliotek

lub ograniczone do postaci

programistycznych

dostarczanych

do

oferowanego sprzętu.

dodatkowym

poborem mocy.

Nieograniczony potencjał

Układ pamięciowy taga pozwala na zapisanie pewnej ilości informacji (wersja R/W).

Wszędzie tam, gdzie istotą jest inwentaryzacja, monitoring ruchu i składowania przedmiotów, monitoring pracowników oraz nadanie im uprawnień ruchu, jak i bezpieczeństwo pracowników oraz towaru – tam aktywna technologia RFID ma swój potencjał. Aktywne rozwiązania RFID dają możliwość monitorowania tagów na dalekich odległościach, bowiem generują one bardzo trudny do zakłócenia sygnał radiowy.

Strona 2 z 6

1.1. Aktywny tag RFID 49x63x4mm 2/6


Jeden system - wiele funkcji 1. Aktywna technologia RFID służy inwentaryzacji, lokalizacji i

monitoringowi

wybranych

obiektów

w

czasie

rzeczywistym. 2. Administrator systemu COMAX ACTIVE sam definiuje czytniki oraz tagi, przypisując im nazwy i dowolne dane w „Słowniku” Systemu (np.: Czytnik 7/Pokój 10/Budynek 5; Karta 12345/ Jan Nowak/Manager etc.) 3. System umożliwia wydzielenie stref, w których detekcja oznakowanego przedmiotu jest archiwizowana. 4. Wyznaczenie

przez

administratora

stref

umożliwia

generowanie informacji alarmowej lub ostrzegawczej, gdy oznakowany przedmiot znajdzie się w niedozwolonym miejscu

bądź

poza

wyznaczonym

terenem

(funkcja

dostępna w wersji Advance). 5. System

umożliwia

generowanie

raportów

związanych

z ruchem konkretnego przedmiotu lub monitorowanego pomieszczenia bądź strefy w określonym czasie. 6. Brak identyfikacji taga w obszarze czytnika/czytników powoduje wygenerowanie informacji o jego nieobecności (po zdefiniowanym przez administratora czasie). 7. COMAX ACTIVE może być zintegrowany z systemami zewnętrznymi.

2.1. Zintegrowany COMAX ACTIVE z systemami kontroli i ważenia pojazdów w Polskim porcie morskim.

Strona 3 z 6 3/6


Oprogramowanie dopasowane do potrzeb Dwie wersje systemu

Raporty Obie wersje programu COMAX ACTIVE 2.0 umożliwiają uzyskiwanie raportów – wyfiltrowania istotnych dla klienta wybranych danych. Raporty dzięki COMAX ACTIVE można tworzyć poprzez filtry jak:  Wybrany Tag/Tagi  Wybrany Czytnik/Czytniki (strefy)  Czas (dzień i godzina)  Mieszany - nałożone filtry (np. poprzez Czytnik i Tag, w jednym wybranym dniu)  Alarmy – funkcja dostępna tylko w wersji Advanced.

COMAX ACTIVE 2.0 Basic Wersja oprogramowania dla Administratora

Dane z czytników przedstawione są tabelarycznie i umożliwiają tworzenie raportów poprzez właściwe ustawienie kolumn oraz wpisanie dat. Filtrowanie zaawansowanie odbywa się poprzez okno komend (tzw. Filter Builder).

Strona 4 z 6

3.1.Widok informacji o Tagach w wybranym pomieszczeniu w wersji COMAX ACTIVE 2.0 Basic

4/6 3/6


Oprogramowanie dopasowane do potrzeb Dwie wersje systemu

COMAX ACTIVE 2.0 Adavanced Wersja oprogramowania dla Użytkownika

Wersja Advanced zawsze jest dostarczana wraz z wersją Basic. Dane z czytników przedstawione są tabelarycznie i umożliwiają tworzenie raportów poprzez wybór funkcji z głównego menu programu.

4.1.Widok informacji o Tagach w wybranym pomieszczeniu w wersji COMAX ACTIVE 2.0 Advanced (funkcja „Tagi obecne”).

Dodatkowo

system

posiada

wgraną statyczną mapę terenu na

którym

działa

system,

z podziałem na strefy. 4.2. Wyfiltrowany – wyszukany tag wyświetla się na mapie z podświetleniem.

Strona 5 z 6

5/6 3/6


Niezawodność technologii Technologię RFID cechuje najniższy współczynnik występowania błędów i pomyłek odczytu spośród innych metod Automatycznej Identyfikacji.

Wybrane referencje wdrożeń COMAX ACTIVE Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu

Ministerstwo Gospodarki

Polcargo International

ZAPRASZAMY DO TESTÓW COMAX ACTIVE W SIEDZIBIE PAŃSTWA FIRMY

Zespół ax RFID Wrocławski Park Technologiczny Ul. Klecińska 123 / 54-413 Wrocław Telefon: 71 798 57 37 Email: info@axrfid.com

Strona 6 z 6 www.axrfid.com

Profile for ax RFID

COMAX ACTIVE 2.0  

Aktywna technologia RFID

COMAX ACTIVE 2.0  

Aktywna technologia RFID

Profile for axrfid
Advertisement