Page 1

overheidscommunicatie

De veranderende overheid De overheid verandert. Van centraal naar decentraal, van procesgericht naar vraaggestuurd, van regelgevend naar kaderstellend. Als communicatie ontwerpbureau weten we welke uitdagingen dit met zich meebrengt op het gebied van in- en externe communicatie.


net even anders

Foto: Hajo Piebenga


Axis Axis is een communicatie ontwerpbureau met vestigingen in Enschede (hoofdkantoor), Eindhoven en Amsterdam. We leggen ons toe op communicatie in de volle breedte, van communicatiestrategieën tot marketingcampagnes, van videoproducties tot huisstijlen en van websites tot brochures.

Van begin tot eind Als communicatie ontwerpbureau ondersteunen we communicatieprocessen van begin tot eind: strategie, concept, ontwerp en realisatie. Dankzij onze brede expertise en een uitgebreid mediaaanbod kunnen we complete communicatieoplossingen bieden. Uiteraard in nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers. Gedreven en betrokken.

Axis en de overheid

Dat is Axis.

Door de jaren heen is Axis op uiteenlopende manieren betrokken geweest bij vraagstukken op het gebied van overheidscommunicatie. Als strategisch partner, maar ook als ontwikkelaar van afzonderlijke communicatiemiddelen, zoals websites, corporate brochures, nieuwsbrieven of

Anders zijn is nooit een doel op zich.

huisstijlen. We weten hoe we om moeten gaan met gecompliceerde communicatievraagstukken

Toch staat Axis vrijwel altijd garant voor

en zijn in staat om de (vaak) omvangrijke informatiestroom van overheidsorganisaties af te

onderscheidende communicatie.

stemmen op de specifieke informatiebehoefte van de ontvanger.

We betreden geen gebaande paden, tenzij dat juist noodzakelijk is, gaan waar

In- en externe communicatie

mogelijk met humor en relativerings-

De overheid verandert. Van centraal naar decentraal, van procesgericht naar vraaggestuurd, van

vermogen te werk en interpreteren waar

regelgevend naar kaderstellend. Als communicatie ontwerpbureau weten we welke uitdagingen

nodig briefings of klantwensen met

dit met zich meebrengt op het gebied van in- en externe communicatie.

‘gepaste’ eigenwijsheid.

We hebben een scherp oog voor interne processen, zoals fusies, cultuurveranderingen of het invoeren van een meer klantgerichte werkwijze. Tegelijkertijd weten we hoe we de drempel naar ‘publieke’ doelgroepen moeten slechten. We zijn in staat om een genuanceerde boodschap over te brengen zonder concessies te doen aan de inhoud en staan garant voor prikkelende communicatie-uitingen, met een herkenbare rode draad. Op de volgende pagina’s vindt u een aantal voorbeelden van werkzaamheden die we hebben verricht in opdracht van overheidsorganisaties, zoals gemeenten en provincies. We wensen u veel inspiratie toe.


Gemeente Enschede Stadsmarketing De gemeente Enschede wil meer bezoekers, meer bewoners en meer bedrijven trekken. Een enorme uitdaging, want tot voor kort had de bevolking van Enschede een overwegend negatief beeld van de stad. Vanuit de gedachte dat stadsmarketing begint bij beeldvorming en dat de eigen inwoners de beste ambassadeurs zijn, introduceerde Axis het merk ‘Stad Enschede’. Een nieuwe afzender voor alle uitingen waarbij Enschede onder de aandacht wordt gebracht en een startpunt om de stad een herkenbare identiteit te geven. In opdracht van de gemeente ontwikkelde Axis een aantal opeenvolgende brede stadsmarketingcampagnes.

Kleur de stad Tijdens de campagne ‘Kleur de Stad’ - volledig door Axis ontwikkeld en uitgevoerd - werden inwoners van Enschede nadrukkelijk uitgenodigd om zelf invulling te geven aan hun band met de stad. Het resultaat was een veelvormige en kleurrijke campagne, die het straatbeeld in Enschede gedurende twee-en-een-half jaar heeft gedomineerd. Busreclames, reclameborden, TV-spots en enorme promotiedoeken in de binnenstad gaven de beschouwer de boodschap ondubbelzinnig mee: deze stad is van haar inwoners, ze bestaat dankzij hun enthousiasme en gastvrijheid. Door de brede opzet konden inwoners gemakkelijk met lokale uitingen (zoals straatfeesten of acties van middenstanders) inhaken. En door in de campagne de nadruk te leggen op fotografie trad de bevolking in al z’n diversiteit voor het voetlicht: een kleurrijke dwarsdoorsnede van een stad die inmiddels veel aan kleur heeft gewonnen. Start postercampagne ‘Kleur de Stad’

Enschede levert op De campagne ‘Enschede levert op’ vestigde de aandacht op een aantal grote stedenbouwkundige projecten die in 2008 werden opgeleverd. Zoals de Alpha-toren (de hoogste woontoren van Overijssel), de wijk Roombeek (het grootste stedelijke binnengebied van Nederland), de Scholingsboulevard en het Muziekkwartier. Met ‘Enschede levert op’ profileerde Stad Enschede zich nadrukkelijk als de centrale stad in de regio voor wonen en werken, onderwijs, sport en cultuur. Bovendien onderstreepte de campagne de (onderliggende) boodschap dat de stad veel meer is dan huizen en gebouwen: uiteindelijk maken bewoners de stad tot wat zij is. Voor ‘Enschede levert op’ ontwikkelde Axis een groot en gevarieerd pakket aan middelen: grote doeken in de stad, cultuurspots op de STER, evenementen,

‘Enschede levert op’

begeleidend drukwerk en een alles omvattende website.


En Jij? In de zomer van 2009 lanceerde Axis in opdracht van Stad Enschede ‘En Jij?’, een campagne om Enschedeërs te werven voor een grootscheeps doorlopend stadspanel, het Enschede-panel. Axis koos voor een directe benadering waarbij alle inwoners via een ‘persoonlijke’ brief van de burgermeester van de stad, Peter den Oudsten, werden uitgenodigd om deel te nemen. Als aanvulling op de brief kwamen op mupi’s en in leaflets ‘gewone’ Enschedeërs aan het woord. Zij vervulden de rol van ambassadeur, brachten het panel bij stadgenoten onder de aandacht en verwoordden op laagdrempelige wijze de motieven om mee te doen. Brief en ondersteunende uitingen illustreerden dat meedoen aan het panel niet alleen nuttig en belangrijk is, maar ook leuk en zelfs ‘hip’ (als panellid kun je immers meepraten over een fenomeen waar veel stadgenoten bij betrokken zijn). Om de impact van het Enschedepanel aanschouwelijk te maken, ontwikkelde Axis bovendien een elektronische nieuwsbrief, waarin bestuurders en ambtenaren vertellen wat ze met de uitkomsten van de laatste peiling hebben gedaan. De campagne ‘En Jij’ sorteerde direct effect. Het aantal deelnemers aan het Enschedepanel steeg van 1500 naar 8500! En Jij?

Stadsdeel Bos en Lommer (Amsterdam) Ouderbetrokkenheid.nl Ouders die daadwerkelijk bij de schoolloopbaan van hun kinderen betrokken zijn en weten wat er op school gebeurt, kunnen hun kind gerichter en effectiever ondersteunen. Die gedachte staat centraal in de website www.ouderbetrokkenheid.nl, die Axis in opdracht van Project Capabel ontwikkelde. Project Capabel is een sociaal laboratorium dat met steun van stadsdeel Bos en Lommer, de gemeente Amsterdam en het ministerie van WVS initiatieven ontwikkelt op het gebied van onderwijs en opvoedingsondersteuning. De website Ouderbetrokkenheid.nl is vooral bedoeld om scholen instrumenten aan te reiken waarmee ze ’onzichtbare’ ouders gemakkelijker de school binnen krijgen. Axis richtte de website in als een laagdrempelig platform, waar de doelgroep (professionals die betrokken zijn bij het onderwijs in Amsterdam) ideeën kunnen opdoen. Inspirerende praktijkvoorbeelden (ook van hoe Ouderbetrokkenheid.nl

het niet moet!) levendige reportages en uitgebreide casestudies leiden bezoekers spelenderwijs naar nieuwe ideeën en inzichten.


to e k o m s t b e e l d m a r k e r m e e r - i j m e e r

TO E KO MS T B E E LD M A R K E RM E E R - I J M E E R

TO E K O M S T B E E L D MARKERMEER - I JMEER

De wereld zelf is in het nauw, Wie is er bang voor rood, geel, blauw? Wie zou zo willen leven? De stedeling wil op den duur een beetje groen; hij wil natuur, hij wil een stadsplantsoentje.

to e k o m s t b e eld m a r k e r m e e r - ijmeer

TOEKOMSTBEELD MARKERMEER - IJMEER Natuurlijk ontwikkelen

De natuur in het Markermeer en IJmeer is er slecht aan toe. Daarom hebben dertien overheidspartijen en maatschappelijke organisaties de afgelopen jaren gewerkt aan het Toekomstbeeld Markermeer - IJmeer. Het Toekomstbeeld laat zien hoe in het noorden van de Randstad een veerkrachtig en robuust natuurgebied kan ontstaan, één van de grootste natuurgebieden van Nederland. Deze ontwikkeling is goed voor de leefbaarheid van de Randstad.

Zo’n stadpark is wat surrogaat die wildernis in zakformaat gestreken en gesteven.

Tussen woedend water, slaperige weiden rust de dijk, donker gordijn dat hij trotseert met ongenaakbare zeebenen

Zo’n stadpark is een mooie start, maar ik toon u het natte hart, de oerbron van het leven.

Zolang hij voortgaat waken zijn ogen over de golven wanneer hij stilstaat tuurt hij naar het nachtelijke land

Het natte hart, het krimpt en zwelt, terwijl het een verhaal vertelt van watersnood en dijken.

Natuurlijk ontwikkelen

Toekomstbeeld Markermeer - IJmeer

Het ‘Toekomstbeeld Markermeer - IJmeer; Natuurlijk ontwikkelen’ is het vervolg op het Ontwikkelingsperspectief en geeft de stand van zaken weer in de zomer van 2009. Nieuw opgedane kennis ondersteunt en nuanceert de aannames van het Ontwikkelingsperspectief. In een intensief regioproces zijn de gemeenten en andere lokale partijen betrokken. Zij hebben meer inzicht gekregen in de waarde en betekenis van de ecologische maatregelen voor het eigen gebied. Deze maatregelen worden door de regionale partijen algemeen erkend en kunnen rekenen op een stevig draagvlak.

Het hele land is volgebouwd. Natuur verdort, vergeelt, vergrauwt. Het water is verdreven

Var i ante nst udi e

Het Rijk heeft in de Noordvleugelbrief gevraagd om een visie te ontwikkelingen op de toekomst van het Markermeer en IJmeer. Het Samenwerkingsverband Toekomstagenda Markermeer - IJmeer is vanaf februari 2007 voortvarend aan de slag gegaan en heeft bij het beantwoorden van deze vraag een breed scala aan regiopartners, belangengroeperingen en geïnteresseerden betrokken. De eerste mijlpaal was de overhandiging van het Ontwikkelingsperspectief ‘Investeren in Markermeer en IJmeer’ aan staatssecretaris Huizinga in april 2008. De essentie van het Ontwikkelingsperspectief, en daarmee van de toekomstmogelijkheden voor het Markermeer en IJmeer, is de keuze om het ecologische systeem zo te versterken dat het veranderingen in klimaat, ruimtegebruik of anderszins kan opvangen terwijl tegelijkertijd de natuurlijke kwaliteit robuust en veerkrachtig blijft. Deze aanpak heet ‘toekomstbestendig ecologisch systeem’.

‘Daar was nooit oorlog’ denkt hij de polder zwijgt onschuldig als een pasgeboren dier

De lappendeken rood en groen aaneengenaaid met blauw katoen zal onverwoestbaar blijken.

Hij loopt weer door, de reis houdt nergens op de dijk is zijn droom die geen begin kent en geen einde Dijkwacht

Het natte hart

Paul Anderstein

Niels Blomberg

Va r i a n t e n s t u d i e

Dit rapport is een achtergronddocument bij het

to e k o m s t b e e l d M a r k e r m e e r - iJ m e e r Deze rapportage bestaat uit 2 delen. Deel I geeft een procesverantwoording en een inhoudelijke toelichting op het Toekomstbeeld Markermeer IJmeer . Deel II ook wel de Atlas genoemd, presenteert aan de hand van kaartmateriaal, tabellen en toelichtingen het gebied en geeft achtergronden bij de gebruikte inhoudelijke bouwstenen voor het project.


Provincie Flevoland

Communicatie Markermeer en IJmeer De natuur in het Markermeer en IJmeer is er slecht aan toe. Daarom bogen dertien overheidspartijen en maatschappelijke organisaties zich de afgelopen jaren over de toekomst van beide meren. Het resultaat, het Toekombeeld Markermeer en IJmeer, laat zien hoe de natuur in beide meren een Communicatie Markermeer en IJmeer

enorme kwaliteitssprong kan maken. Door de aanleg van een ‘toekomstbestendig ecologisch

Publicaties eindrapportage

systeem’ ontstaat een gevarieerd en aantrekkelijk natuurgebied, dat de leefbaarheid in het

<

noorden van de Randstad sterk ten goede komt. De communicatie rond het Toekomstbeeld was een gecompliceerd proces, waarbij veel partijen met (vaak) tegengestelde belangen betrokken waren. Axis was op verschillende fronten actief, zoals het opstellen van een integraal communicatieplan, het mobiliseren en informeren van stakeholders, publiekscommunicatie en ondersteunende lobbystrategie. Bovendien tekende Axis voor het ontwerp en de opmaak van de gehele eindrapportage. Het Toekomstbeeld werd op 7 september 2009 aan staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa overhandigd, in een speciaal door Opvallende sfeerverlichting in Deventer pag. 15

Axis vervaardigde Dijktas.

Havenkwartier ondergaat metamorfose pag. 13

04 2008

handleiding voor kunstenaars en ondernemers

Provincie Overijssel EEN Expertmeeting

The Launch culturele kraamkamer pag. 8

1

2 3 4 5 6 7 8 9

11 Toolkit vol tips en adviezen pag. 2

10

Donderdag 13 december 2007 kwamen in het Zwolse cultuurcentrum Hedon sleutelspelers uit de Overijsselse cultuur, overheid, onderwijs en economie bij elkaar. Tijdens de expertmeeting EEN, die door Axis en de Provincie Overijssel werd georganiseerd, spraken zij over de dynamiek tussen

pag. 20

Kreatieve industriele revolutie in Zwolle

‘De kunstenaar moet brutaal zijn’ pag. 11

cultuur en economie. In zeer korte tijd zorgde Axis samen met de Provincie voor de organisatie van de gehele dag, zowel

Overijsselse ambitie in actieprogramma pag. 4

de voorbereidingen als de uitvoering. De expertmeeting vormde ook in technisch opzicht een grote uitdaging. Axis leverde alle benodigde faciliteiten, van laptops en beamers tot en met Hazemeijer focus creatieve bedrijvigheid pag. 16

notulisten en redacteuren. In het voorjaar van 2008 zijn de resultaten van de bijeenkomst gepresenteerd in EEN magazine. Het magazine focust op de synergie tussen cultuur en economie in

EEN Expertmeeting, EEN magazine

Overijssel en blikt vooruit naar de toekomst.


Wilt u meer weten over de diensten en producten van Axis, of bent u specifiek geïnteresseerd in onze portfolio op het gebied van overheidscommunicatie? Kijk op www.axis.nl of bel met een van de onderstaande vestigingen. Axis Enschede Roomweg 63 7523 BL Enschede 053 480 28 70 Contactpersonen: René de Heer of Rob Dieleman Axis Amsterdam IJburglaan 817 1087 CL Amsterdam 020 416 28 30 Contactpersonen: Marcella van der Werff Axis Eindhoven Achtseweg Zuid 151 - Gebouw TQ3 - kamer 1.12 5651 GW Eindhoven 040 257 11 46 Contactpersoon: Maria Driessen

Communicatieadvies Tekst & redactie Websiteontwikkeling Grafisch ontwerp & webdesign Evenementorganisatie Fotografie Video & interactieve media Projectmanagement

andere projecten op het gebied van overheidscommunicatie • De AlLiantie Concern - communicatiestrategie stedenwijk almere • gemeente rijssen-holten - visieontwikkeling Holten • Gemeente hardenberg - campagne ‘gun jezelf de ruimte’ • Provincie Overijssel - Innovation Award • Provincie Overijssel - Overal!Overijssel Kijk ook op www.axis.nl > portfolio


Over Axis Met een team van 45 mensen vormen we een veelzijdig communicatie-ontwerpbureau, dat door het hele land actief is. Voor elke opdracht stellen we een team met één of meer specialisten samen. Daarbij maken we optimaal gebruik van de kennis en ervaring die bij Axis is samengebracht op uiteenlopende terreinen als onderwijskunde, bedrijfskunde, strategie, creativiteit, grafisch ontwerp, ICT, programmeren, tekstschrijven en projectmanagement. Mediakennis Als communicatie-ontwerpbureau waken we ervoor om direct in middelen of media te denken. Communicatiedoel en doelgroep bepalen welke media de boodschap uiteindelijk het beste dragen. Dat neemt niet weg dat Axis beschikt over een brede parate mediakennis, die we op elk gewenst moment kunnen inzetten. Crossmediaal of afzonderlijk. Digitaal of in print. In 3Danimatie of video. Axis heeft het allemaal in huis. Communicatie die raakt Of het nu gaat om het ondersteunen van een cultuurverandering, het ontwikkelen van een huisstijl of het creëren van een draagvlak voor besluitvorming: voor Axis staat effectiviteit in communicatie voorop. Onze uitingen zijn zonder uitzondering helder, prikkelend en doeltreffend. We raken onze doelgroep graag in hoofd én hart. Axis Amsterdam & Axis Eindhoven Sinds april 2009 heeft Axis een vestiging in Amsterdam. Met een talentvol nieuw team, een portie gepaste eigenzinnigheid en een onderscheidend exportproduct: Twentse nuchterheid. Vanuit Axis Amsterdam worden projecten in het westen van Nederland uitgevoerd, met als backoffice Enschede. Ook in Eindhoven, de vijfde stad van het land, is vanaf juli 2009 een dependance van Axis gevestigd. Vanuit deze vestiging realiseert Axis uiteenlopende communicatie-oplossingen voor opdracht­gevers in Zuidoost-Nederland.

Gedreven en betrokken. Dat is Axis.


Axis Media-ontwerpers enschede /amsterdam /eindhoven roomweg 63 7523 bl enschede postbus 243 7500 ae enschede t 053 480 28 70 f 053 480 28 86 e info@axis.nl i www.axis.nl

ijburglaan 817 1087 cl amsterdam t 020 416 28 30 e info@axis.nl i www.axis.nl

achtseweg zuid 151 gebouw TQ3 - kamer 1.12 5651 gw eindhoven t 040 257 11 46 e info@axis.nl i www.axis.nl

Axis De veranderende overheid  

De overheid verandert. Van centraal naar decentraal, van procesgericht naar vraaggestuurd, van regelgevend naar kaderstellend. Als communic...

Axis De veranderende overheid  

De overheid verandert. Van centraal naar decentraal, van procesgericht naar vraaggestuurd, van regelgevend naar kaderstellend. Als communic...