Page 1

visualisatie- en simulatietool voor stedenbouwkundige projecten en bedrijvenparken

Digimap: meer grip op de plannen Stedenbouwkundige plannen in een vroeg stadium doorberekenen en weergeven. Digimap biedt de tools daarvoor.


Digimap ondersteunt de ontwikkeling en revitalisatie van bedrijvenparken en stedenbouwkundige projecten. Dergelijke trajecten kosten veel tijd, geld en energie. Er zijn veel partijen bij betrokken met ieder een eigen belang en doelstelling. Het afstemmen van deze belangen en het vinden van een overkoepelend doel is noodzakelijk, maar niet eenvoudig. Digimap ondersteunt het procesmanagement doordat er - met de huidige situatie als uitgangspunt - snel verschillende scenario’s kunnen worden doorgerekend en worden gevisualiseerd. Deze scenario’s worden vervolgens beoordeeld en besproken door de betrokkenen. Uiteindelijk wordt er gezamenlijk toegewerkt naar het optimale scenario waarop kan worden doorontwikkeld. Digimap kent verschillende toepassingen: Controle:

Als checklist voor de verdere uitwerking van een visie; ‘heeft u daar wel aan gedacht?’

“Eindelijk alle informatie over het businesspark op één plek beschikbaar via het internet. Niet meer op vijf verschillende plekken zoeken; wat een tijdwinst!” Gemeente-ambtenaar

Visualisatie:

Ideeën tot leven brengen door ze te visualiseren en te bespreken met betrokkenen.

Rekenen:

Aannames rationaliseren en de consequenties van plannen inzichtelijk maken, zodat er onderbouwde, realistische keuzes kunnen worden gemaakt.

Discussie:

Planscenario’s met elkaar vergelijken en optimaliseren.

Promotie en acquisitie: Communiceren met direct betrokkenen, omwonenden, belangen­ verenigingen en bedrijven die zich willen vestigen. Digimap maakt de ontwikkeling en revitalisatie van bedrijvenparken mogelijk met een kortere doorlooptijd en een hogere kwaliteit, tegen lagere kosten.


Een stad voorbereiden op grote bouwprojecten en de gevolgen “Om het verkeer in het centrum van Enschede te managen tijdens grootschalige werkzaamheden die voor de komende vijf jaar gepland zijn, ontwierpen we via Digimap een visualisatie- en simulatietool. Om de inputdata te definiĂŤren maakten we gebruik van het ontwikkelde procesmodel, dat visualisatieen simulatiesysteemontwerpers de mogelijkheid biedt om de stakeholderrelevante indicatoren te analyseren. Zo

definieerden we een set indicatoren voor verkeersplanning, zoals reistijd, verzadiging van het wegennetwerk, aantal wegblokkades, gemiddelde snelheid van een auto, extra reisafstand door wegblokkades en bezettingsgraad van parkeergarages. Tijdens twee stakeholderbijeenkomsten in het Medisch Spectrum Twente in Enschede is de hiermee ontwikkelde tool getest. Het onderzoek toonde aan dat het gebruik van tools zoals Digimap in multi-stakeholderbijeenkomsten discussies genereert en beter stroomlijnt. De tool


Kwantificeren en kwalificeren

“Je ziet heel snel de consequenties van je beleidsvoornemens. Dat kan heel verhelderend en leerzaam zijn.”

Digimap bevat een serie gereedschappen om ruimtelijke plannen voor bedrijvenparken te kwantificeren en te kwalificeren. Digimap is speciaal ontworpen om de ontwikkelingen in de concept- en planningsstadia van bedrijvenparken te versnellen, de kwaliteit van de concepten die ontwikkeld worden te verbeteren en uiteraard de kosten te verlagen.

Wethouder economische zaken

Het resultaat: • er is minder tijd nodig voor de ontwikkeling van bedrijvenparken • spraakverwarring en andere onnodige procesverstoringen behoren tot het verleden • de kwaliteit van de procesinformatie stijgt aanzienlijk • de kortere doorlooptijd en hogere kwaliteit leiden tot lagere kosten

zorgde er voor dat de participanten nieuwe scenario’s konden creëren of bestaande scenario’s ter plekke konden aanpassen en ondersteunde de communicatie tijdens de discussie over bestaande, maar ook generatie van nieuwe kennis.“ Uit: Simulating and Visualizing Inner City Construction Work to Support MultiStakeholder meetings. Léon Olde Scholtenhuis, bachelor student Civiele Techniek. Dr. Timo Hartmann, assistant professor Construction Management & Engineering.

Uw persoonlijke Digimap-projectomgeving op het internet Digimap is een webapplicatie. Digimap maakt het mogelijk om ieder park met zijn doelstellingen en eigenschappen onder te brengen in een unieke Digimap-projectomgeving. Alleen geauthoriseerde betrokkenen hebben toegang tot de Digimap-site. De betrokkenen kunnen hun plannen inzien en bewerken. Communicatie over het project vindt ook plaats binnen de Digimap-site. De voortgang van het planproces wordt bijgehouden en rapportages worden overzichtelijk gerangschikt. In de agenda is te zien wanneer meetings plaatsvinden en binnen het forum kan men discussiëren over knelpunten. Onder de helpfunctie kan men hand-leidingen raadplegen over het technisch gebruik van Digimap en ook over de fasering van planprocessen. Pilotprojecten Digimap is als pilot toegepast voor het Kennispark in Enschede, De Zeche Westfalen in Ahlen en het industrieterrein Twentekanaal-Zuid in Hengelo. Tevens is de tool getest tijdens stakehol-

Extra travel distance[%] Occupation parking garages[%] Speed [km/u] Blocked main routs Blocked roads Saturation degree Travel time [%]

dersbijeenkomsten in het Medisch Spectrum Twente, een ziekenhuis gelegen in het centrum van Enschede (zie zwart kader links).

0 Nulscenario

Scenario 1

20 40 60 80 100 120 140

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4


fase

1

I n v e n ta r i s at i e

Hoe ziet de huidige situatie eruit?

DIGIMAP

Welke gebouwen staan er? Hoe zijn de percelen ingedeeld? Hoe staat het met de infrastructuur? Alle gegevens over het project worden verzameld. Kaarten, kadastrale gegevens, de wegen, bedrijfsgegevens, bestemmingsplannen; alles wordt in het Digimap-project ingebracht.

Via de Digimap-editor kan informatie digitaal worden ingevoerd. Met kadastergegevens, maar ook door een hoogtekaart of luchtfoto te gebruiken kan precies de huidige situatie worden ingetekend.

Elk perceel wordt precies omschreven. De functie van het gebouw, het aantal werkplekken, het bestemmingsplan, enzovoort.

“Als procesmanager heb ik nu een tool waarmee ik het hele besluitvormingsproces kan ondersteunen. De berekeningen en visualisaties uit Digimap zorgen voor een optimale communicatie met alle stakeholders.” Procesmanager

Na dit proces van het in­ brengen onstaat er een kaart, die de werkelijke situatie vereenvoudigt weergeeft. De kaart kan op verschillende manieren worden bekeken, 2- of 3 dimensionaal. Ook de verkeersintensiteit, stank­ cirkels en geluidscontouren zijn zichtbaar.


2

fase

Formuleren

doelstellingen

en randvoorwaarden

3 fase

O n t w i k k e l e n

scenario’s

en vergelijken

Wat willen we bereiken? Wat zijn de plannen? Waar liggen de kansen?

Wat zijn de consequenties van het beleid en de stedenbouwkundige ideeën?

De belangen van de stakeholders worden bepaald. De doelstellingen van het gebied worden vastgelegd en gekwantificeerd, zoals bijvoorbeeld het gewenste aantal arbeidsplaatsen, de bereikbaarheid, duurzaamheid en uiteraard de kosten. Het bestemmingsplan bepaalt voor een groot deel de randvoorwaarden van het te ontwikkelen gebied.

De plannen en scenario’s scoren op de vastgelegde doelstellingen. Scenario’s kunnen onderling worden vergeleken. Tijdens dit proces kan ook nog worden geschoven met de doelstellingen en het bestemmingsplan. Samen wordt toegewerkt naar het optimale scenario.

Het starten van het ontwikkelen of revitaliseren van een gebied betekent altijd de nodige rapportages, presentaties en meetings. Digimap kan uitstekend de huidige situatie visualiseren: op papier, op internet of op het witte doek.

Vanuit de huidige situatiekaart worden de diverse plannen gevisualiseerd in toekomstbeelden; de scenario’s. Het ingenieurs-/adviesburo, of de stedenbouwkundige kan percelen, gebouwen en infrastructuur aanleggen.

Naast de editor heeft Digimap ook een volledig procesgedeelte. Daarin kan de procesmanager de agenda’s maken en documenten verzamelen. Ook kan hij stakeholders toegang geven tot bepaalde informatie en tot het forum.

Digimap berekent op verschillende indicatoren wat de impact van de diverse plannen is. Het gebruik van vaste indicatoren maakt het mogelijk om de scenario’s te vergelijken.

Als de doelstellingen en het beleid zijn uitgestippeld en bediscussieerd, kan worden begonnen met het visualiseren en kwantificeren van de uitkomsten.

Op basis van alle documenten en scenario’s en de discussies die ontstaan via het forum kan dan het uiteindelijke plan worden gekozen of kunnen plannen worden aangepast. Digimap kan ook de promotie en acquisitie ondersteunen met visueel materiaal en samenvattingen.


Axis Media-ontwerpers enschede /amsterdam /eindhoven roomweg 63 7523 bl enschede postbus 243 7500 ae enschede t 053 480 28 70 f 053 480 28 86 e info@axis.nl i www.axis.nl

ijburglaan 817 1087 cl amsterdam t 020 416 28 30 e info@axis.nl i www.axis.nl

achtsteweg zuid 151 gebouw TQ3 5651 gw eindhoven t 040 257 11 46 e info@axis.nl i www.axis.nl

Digimap  

Calculatie en visualisatietool voor het ontwikkelen van bedrijvenparken en andere stedenbouwkundige projecten. Digimap ondersteunt het proce...

Advertisement