__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Generalforsamling 2020 Y’s Men International Region Danmark Generalforsamling 2020

side 1


Indhold Dagsorden

3

Bilag

4

Agenda

6

Appendix engelsk

7

Regionslederens beretning

9

Beretning regionsleder elect - RDE

14

Beretning regionsleder elect elect - RDEE

15

Beretninger PRD

16

RSD beretninger

17

Regnskabet

30

Kontingentberegning

41

Program for dagen 9.00 - 9.30

Morgenkaffe

9.30 - ?

Generalforsamling

12.30 - 13.30

Frokost

? - 16.00

TĂŚnketanken

16.00 - 16.30

Eftermiddagskaffe

side 2

Generalforsamling 2020


DAGSORDEN Generalforsamling 2020. Generalforsamling 2020 i Vingsted Hotel og Konferencecenter Vingsted Skovvej 2, DK-7182 Bredsten. Hermed indkaldes i henhold til Regionens love § 24, til generalforsamling i Y´s Men´s International, Region Danmark, til afholdelse lørdag den 15. august 2020, kl. 09.00 I henhold til lovene skal alle chartrede klubber lade sig repræsentere ved generalforsamlingen. Dagsorden: 1) Åbning af generalforsamlingen v/ Regionslederen. 2) Valg af dirigent. 3) Valg af 2 referenter. 4) Valg af 6 stemmetællere. 5) Regionslederens beretning - herunder information fra International Council og Area Council v/ AP Ulrik Lauridsen og IP Jacob Kristensen. 6) Tjenesteledernes beretning. 7) Beretning fra Y´s Menetter og andre samarbejdspartnere. 8) Behandling af indkomne forslag. 9) Regionsskatmesterens aflæggelse af årsregnskabet for 2019-2020. 10) Regionsskatmesterens fremlæggelse af budget og forslag til kontingent for 2020-2021. 11) Bekræftelse af valget af regionsleder for 2020-2021. 12) Bekræftelse af valget af regionsleder-elect for 2020-2021. 13) Valg af regionsleder elect-elect for 2020-2021. 14) Valg af revisor og revisorsuppleant for 2020-2021. 15) Godkendelse af, at regionskonferencen 2021 afholdes som en integreret del af Areakonferencen i Struer den 18. – 20. juni 2021, generalforsamling den 20. juni 2021. 16) Fastsættelse af tid og sted for kommende regionskonferencer. Aalborg med flere søger om afholdelse af regionskonferencen den 18. og 19. juni 2022. 17) RDE præsenterer mål og planer for Region Danmarks fremtid, herunder regionsprojekter for 2020-2021. 18) Eventuelt. ----------------------------------------------------------------19) Overdragelse af Area Europa 20) Regionsoverdragelse 21) Præsentation af ledelse, råd og tjenesteledere m.fl. for 2020-2021. Give, den 27. juni 2020 Bjarne Hyldgård Regionsleder 2019-2020

Generalforsamling 2020

side 3


Bilag til dagsorden for generalforsamlingen. Ad pkt. 8 Randers Y´s Men´s Club stiller forslag om klimabidrag for Region Danmark Forslag til Y`s Men ´s generalforsamling Alle flyrejser foretaget i Y`s men regi pålægges en klimakompensation, hvor pengene herfra skal indgå i en klimafond, der bestyres af Y`s men regionen med henblik på at iværksætte klimafremmende projekter i nogle af de lande, hvor Y`s men i forvejen står bag projekter. Begrundelse: Jeg er overbevist om, at der i løbet af meget kort tid vil blive indført et lovmæssigt krav om, at alle flyrejser bliver pålagt en klimaskat. Hvis vi gør det inden det bliver pålagt, opnår vi flere fordele.: 1. Vi markerer, at vi tager klimaspørgsmålet alvorligt 2. Vi opnår større handlefrihed ved selv at indføre denne ”skat” 3. Vi bliver tvunget til at tænke kreativt når vi skal finde projekter som skal nyde godt af dette 4. Vi opnår en god måde at brande os selv på. Jeg er ganske klar over, at vi ikke kan undgå flyrejser i en international organisation, og vedtagelsen af dette forslag vil derfor også medføre øgede udgifter. Der kan være forskellige muligheder for at dække disse udgifter. De kan indregnes i vores fælles budget. Der vil også være klubber som selv vil kunne betale for lidt dyrere flybilletter, når de f.eks. rejser til Østeuropa. Men det afgørende er, at vi gør noget, så kan vi bagefter lade nogle komme med forslag til hvordan pengene skal hentes hjem. Der findes allerede nu officielt anerkendte tabeller, der har regnet på, hvor meget man skal betale ekstra f.eks. til en flyrejse til Sofia, Indien eller Geneve. På vegne af Randers Y`s Men´s Club, Leif Rasmussen Ad pkt. 9 og 10 – Regnskab, budget og kontingent: Regionsledelsens forslag til årsregnskab 2019-20, budget 2020-21 og kontingent 2020-21 udsendes sammen med denne endelige indkaldelse. Ad pkt. 11 - Bekræftelse af valg af regionsleder for 2020-2021: Nuværende RDE Arne Holm-Hansen, Rougsø-Sønderhald Y´s Men´s Club indtræder som Regionsleder (RD) for 2020-2021.

side 4

Generalforsamling 2020


Ad pkt. 12 – Bekræftelse af valg af regionsleder elect for 2019-2020: Nuværende RDEE Jens Byskov, Aulum Y´s Men´s Club indtræder som Regionsleder Elect (RDE) for 2020-2021. Ad pkt. 13 - Valg af regionsleder elect-elect for 2020-2021: A. Bjerringbro Y´s Men´s Club og Distrikt Midtjylland indstiller Carsten Mortensen som kandidat til RDEE-posten 2020-21. B. Brædstrup Y´s Men´s Club, indstiller Erling Birkbak som kandidat til RDEE-posten 2020-21. Ad pkt. 15 - Valg af revisor og revisorsuppleant for 2020-2021: Regionsledelsen foreslår Revisionsfirmaet Redmark, Aalborg for klubåret 2020-21 Posten som revisorsuppleant? Ad. 15 og 16 - Fastsættelse af tid og sted for kommende regionskonferencer: Efter aftale med Area Europa afholdes Area Europas konference, og Region Danmarks Regionskonference og generalforsamling i Struer 18.-20. juni 2021. Struer, Kilen, Lemvig og Vinderup Y´s Men´s klubber står for planlægning og gennemførelse. Aalborg klubber ansøger om at arrangere og afholde regionskonference i Aalborg den 18. – 19. juni 2022.

Generalforsamling 2020

side 5


GENERAL ASSEMBLY 2020. General Assembly 2020 in Vingsted Hotel & Konferencecenter Vingsted Skovvej 2, DK-7182 Bredsten. Notice is hereby given in accordance with the Region’s laws §24 Annual General Meeting of Y’s Men International, Region of Denmark, to be held Saturday August 15th, 2020, at 09:00 a.m Under the law, all chartered clubs must be represented at the general meeting. Agenda: 1) 2) 3) 4) 5)

Opening of the General Meeting by Regional Director. Election of chairman. Election of 2 minutes-taker. Election of 6 counters of vote Report from the Regional Director – including information from International Council and Area Council by AP and ICM Ulrik Lauridsen and IP Jacob Kristensen. 6) Report from the Service Directors. 7) Report from the Y's Menettes and other partners. 8) Consideration of proposals: a) Motions for resolutions from Randers Y's Men’s Club. 9) Presentation of Financial Statements 2029-2020 from the Regional Treasurer. 10) Presentation of the budget and proposed fee for 2020-2021 of the Regional Treasurer. 11) Confirmation of election of Regional Director for 2020-2021 12) Confirmation of election of Regional Director Elect for 2019-2020. 13) Election of Regional Director Elect-Elect for 2020-2021 14) Election of accountant and accountant substitute for 2020-2021. 15) Aproval of the Regional Conference in 2021 will be held in Struer, 18.-20. June 2021 .16) Determination of time and Place for coming Regional Conferences in Aalborg in 18.-19. june 2022. 17) RDE presents goals and plans for the future of Region of Denmark, including Region of Denmark projects for 2020-2021. 18) Any other business. ----------------------------19) Transfer of Area Europe 20) Transfer of The Region 21) Introduction of members of the Regional Management, Regional Council, Service Directors and others for 2020-2021. Give 27. june 2020 Bjarne Hyldgård Regional Director 2019-20

side 6

Generalforsamling 2020


Appendix to the agenda for the General Assembly. Re 8. Randers Y´s Men´s Club proposes climate contribution from Region Denmark Proposal: All flight travels within Y’s Men are prescribed a climate compensation. The money from this climate compensation should be paid into a climate fund administered by the Y’s Men region to implement climate promoting projects in some of the countries where Y’s Men are already having projects. Reason: I am convinced that in a very short time it will be required by law that all flight travels will be prescribed a climate tax. If we do it before it will be prescribed by law, we will achieve several advantages: 1.We underline that we are serious about the climate question. 2.We will achieve more freedom of action by prescribing this “tax” ourselves. 3.We will be forced to think creatively when we are going to find projects benefitting from this. 4.We will achieve a good way of branding ourselves. I am aware that we cannot avoid flight travels in an international organization and taking this decision therefore will also lead to increased expenses. There are various possibilities of covering these expenses. They can be included in our common budget. Some clubs will be able to pay themselves for more expensive flight tickets when they go to Eastern Europe e.g. But the decisive thing is that we are doing something. Then we can afterwards find ways of covering these expenses. Already now officially approved tables are available calculating how much you have to pay extra for a flight travel to Sofia, India, or Geneva. On behalf of Randers Y’s Men’s Club Leif Rasmussen

Re. 9 and 10 - Accounting, budget and quota: The Regional Board's proposal for annual accounts 2018-19, budget 2020-21 and dues 2020-21 will be issued together with this final call. Re pt. 12 - Confirmation of choice of Regional Director for 2020-2021: Current RDE Arne Holm-Hansen, Rougsø-Sønderhald Y´s Men´s Club take place as Regional Director (RD) for 2020-2021.

Generalforsamling 2020

side 7


Re pt. 13 - Confirmation of choice of Region Director elect for 2020-2021: Current RDEE Jens Byskov, Aulum Y´s Men´s Club take place as Regional Director Elect (RDE) for 2020-2021. Re pt. 14 - Choice of Region Director elect-elect for 2020-2021: A. Bjerringbro Y´s Men´s Club and District of Central Jutland nominate Carsten Mortensen as candidate for RDEE post 2020. B. Brædstrup Y´s Men´s Club proposes Erling Birkbak as candidate for the RDEE post 2020-21 Re pt. 15 - Election of auditor and auditor substitute for 2020-2021: The regional management proposes the audit firm Redmark Aalborg for the year 2020.21 Re pt. 16 and 17 - Stating time and Place for coming Regional Conferences: In agreement with Area Europa, Area Europe's conference will be held, and the Region Denmark Regional Conference and the General Assembly in Struer 18.-20. June 2021. Struer, Kilen, Lemvig and Vinderup Y´s Men´s clubs are responsible for planning and implementation. Aalborg clubs apply to organize and hold a regional conference in Aalborg on June 18.19. 2022.

side 8

Generalforsamling 2020


Mit medmenneske. Min udfordring, min opgave, mit ansvar

Bjarne Hyldgård Regionsleder 2019– 2020 Regionslederens beretning 2019-20. Beretningen har traditionelt været både skriftlig og uddybet mundtlig. På grund af situationen er den mest skriftlig i år. Det har været inspirerende at være på besøg i klubberne i år, samt at se mange klub programmer. Det er her, det vigtigste Y´s Men´s arbejde foregår. Det er her, hvor det sociale samvær og den gensidige inspiration har sit rodfæste. Det er her, hvor energien til det udadvendte arbejde har sit udspring. Vores forsikringsforhold er i år blevet forbedret og faldet på plads. I den forbindelse fik vi indsigt i de utrolig forskelligartede aktiviteter, der udfolder sig i klubberne, aktiviteter, vi gerne skulle skabe forsikringsmæssig dækning for. Vi har ingen oversigt over, hvad der samlet ydes af klubberne til lokal støtte til KFUM, spejdere, flygtninge, socialt udsatte, efterskoler etc. I regionsregi satte jeg det mål, at vi ville prøve at skaffe 1.4 mill. kr. til regionsprojekterne 2019-20, hertil et beløb til et projekt i Central Øst Europa (CEE) samt skattefradragsprojekt. I skrivende stund sidst i maj måned kan vi se tilbage på et flot resultat. Tak for det til alle klubber.

med en fordeling på henholdsvis 1.1 mill. til KFUM Sociale Arbejdes ”Ensomhedsprojekt” og 300.000 kr. til et skoleprojekt i en flygtningelejr i Goma, Congo ledet af Brødremenighedens danske mission. Det ser ud til, at vi når det beløb, vi havde stillet i udsigt. Ensomhedsprojektet har fået sin egen aktualitet under corona nedlukningen af DK og de følgevirkninger den har også nu, hvor en genåbning af samfundet er på vej. Skoleprojektet i Goma er blevet væsentlig forsinket. Dels af lokale klimaforhold, ebola udbrud og nu corona pandemien. Skattefradragsprojektet 2019 i Moldova – Europas fattigste land –er gået fint. Det er vigtigt for vores region at mange Y´s men støtter privat her. Mindst 100 personer skal der til for at vi er berettiget til at få moms retur – et beløb, der i sidste regnskabsår kom pænt over 400.000 kr. Et funktionelt center er blevet bygget til gavn for KFUM og andre i området. CEE projektet i Sofia har støttet de udsatte unge, der bliver sendt ud af børnehjemmene som 18-årige.

De kommende distriktsledere valgte i nov. 2018 et dansk og et udenlandsk projekt

Generalforsamling 2020

side 9


Tak, også for bidragene til de internationale fonde ASF, BF, EF, TOF og area fonden YES. Specielt til den sidste fik vi meget positiv respons på vores opfordring til klubberne, der indbetalte et stort beløb til ekstension arbejdet. På grund af aflysningen af ungdomskonferencen i august i Odense bliver beløbet nu brugt på anden vis, bl.a. til yngre samt nye deltagere til area konferencen i Struer juni 2021. Region Dk bidrog med 14.300 CHF til Roll Back Malaria projektet- mere end 25% af det samlede beløb på verdensplan. Hovedparten af klubbernes pengeskabende aktiviteter bliver dog udbetalt lokalt. Det er tidligere skønnet, at alt i alt donerer klubberne 15-20 mill. kr. årligt. Vi har i indeværende Y´s Men´s år fået over 100 nye medlemmer. Det opvejer dog ikke det tab, vi har medlemsmæssigt på grund af medlemmers aldersbetingede helbredsforhold, sygdom og dødsfald. Det er særdeles få - efter vores viden - der forlader vores bevægelse af andre grunde. Blandt dem, der er gået bort i år er 2 af vore både nationale og internationale kendte Y´s men, IPE Poul Henrik Hove-Jacobsen og tidligere IP Poul V. Thomsen. Æret være de medlemmer, vi har mistet i årets løb. Vi har på regions plan god kontakt til KFUM, ja, til hele K-familien. Bl.a. har vi et årligt møde, hvor vi hver især fortæller om vore tiltag og de udfordringer, vi har. Hertil deciderede samarbejdsaftaler med et par af organisationerne. Jeg har deltaget i KFUM´s voksenstævne i Nyborg i en paneldrøftelse. Vi har repræsentanter i flere af hovedorganisationernes bestyrelser.

side 10

Også lokalt er der i mange Y´s Men´s klubber god kontakt, ikke kun med økonomisk støtte men også med fælles møder og andre fælles tiltag. Samarbejdet er primært med de organisationer, der deler vores fælles kristne livsgrundlag, men både regionalt og lokalt er der også - dog måske mere sporadisk- kontakt til de organisationer, vi kan kalde ”frivillig Danmark”. Meget af det sociale hjælpearbejde, der udføres af Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors m.fl. harmonerer fint, med det sociale engagement vi har. Regionens årstema 2019-20: Mit medmenneske. Min udfordring. Min opgave, Mit ansvar er blevet taget fint imod. Det harmonerer også fint med vores internationale motto. Det er et meget åbent tema, som den enkelte klub, det enkelte medlem kan sætte fokus på på forskellig måde. I de specielle måneder vi har netop nu, kan man ved eftertanke pludselig få nye aspekter og tanker omkring temaet. Vi har på informationsfronten fået lavet en lille A5 folder, der kan bruges som en kort introduktion til evt. nye medlemmer. Jens Byskov har oversat en mere fyldig informations brochure udarbejdet på det internationale niveau om vores bevægelse. Den er udsendt til alle medlemmer. På hjemmesiden har vi nu 2 informations opslagsværker om os. En kort ABC, der kan bruges som et opslagsværk til at forstå de mange fonde, begreber, forkortelser m.v. samt en opdateret udgave af håndbogen, der mere fyldigt forklarer de mange forhold omkring vores organisation. Vi har en velbesøgt hjemmeside, hvor der findes et særdeles stort udvalg af informationer, både generelle og mere aktuelle.

Generalforsamling 2020


Set & Sket er en mulighed for at informere om, hvad der sker. Efter jul satte vi en kampagne igang med at bede klubberne fortælle på kort form om de gode oplevelser ”succeshistorierne” til inspiration for andre. Det samme om de specielle tiltag klubberne foretager sig for bl.a. at holde forbindelsen vedlige i dette specielle forår. Vi sender løbende nyhedsbreve ud til alle. Prøver at holde dem i en rimelig koncentreret form. Regionsrådet tog initiativ til en drøftelse af WAI bladet. Det besluttedes at stoppe med det., selv om man var meget tilfreds med layout og indhold. Man mente ikke effekten af bladet stod mål med omkostningerne. Mere og mere af vores kommunikation både indadtil og udadtil bliver digitalt. Hjemmeside, intranet, facebooke etc. Det nedsatte regionsudvalg ”Tænketanken” har også opgaven, at komme med ideer til en fortsat kommunikation udadtil. Tænketanken fremlægger deres arbejde på årets sidste regionsrådsmøde ultimo juni 20. Den videre fremlæggelse skulle være sket i Odense i august, men bliver nu udskudt til et møde i Vingsted Hotel og Konferencecenter lørdag d. 3. okt. (hvis vi må og kan). Vi har stadigvæk vores Vision 2022 plan. Der er god inspiration at hente i den. Vores udvalg Klubbens liv, udvikling og læring har rejst DK tyndt for at lære og inspirere. De tog også en tørn på vores inspirationsdag i Lunderskov, hvor vi som en nyskabelse delte de kommende ledere i klubber og distrikter op i separate grupper. En fin dag. Vore 9 tjenesteledere samler vi et par gange om året til gensidig information og inspiration. De er vore specialister på hvert deres område. Tak for det arbejde I udfører ved

besøg i klubberne, på kontoret derhjemme eller ved møder og andre udadvendte aktiviteter. Det nyder vi alle godt af. Region Danmark består også af en række centrale Østeuropa lande. Vores mål er gennem vores CEE udvalg at gøre denne del af vores region parat til at blive udskilt fra os ad åre. Der har før været sat en frist, men udviklingen har ikke gået så stærkt som forventet. Man arbejder hårdt i udvalget, der er fundet nogle gode ledere i de 4 distrikter og vi understøtter dem økonomisk ved bl.a. at betale en del af deres internationale kontingent. Man eksperimenterer med lidt andre sædvaner end vi normalt har i DK. Regler som vi dog også er meget åbne for at acceptere i ledelsen som forsøg. Skal vi fortsat have en DGEE? Kan man være DG i 2 år? Lidt mere generelt er tiden nok inde til en evaluering og småjusteringer af den struktur, vi besluttede i Holstebro i 2017. Et forslag til et udvalgsarbejde, der kommer på dagsordenen til vores sidste regionsrådsmøde i juni. Vi har siddet lidt hårdt på area ledelsen i 2019, idet alle 3 area ledelsesmedlemmer er fra Danmark. Derfor er vi tilfredse med, at man fik valgt en nordmand Bjørn Arve Bentsen ind som kommende APE, der kan supplere Bjarne Sønderskov og Ulrik Lauridsen næste år. Det lykkedes os også at få en dansk afløser for Poul Henrik Hove-Jakobsen som kommende international præsident, nemlig tidligere RD Jakob Kristensen fra Ringkøbing. Til lykke med valget til Jakob og vores region. Vi har til stadighed en god drøftelse om topstyring af vores bevægelse eller det modsatte. Vi har set disse 2 omvendte trekantsmodeller, hvor klubben er placeret henholdsvis øverst og nederst i organisation. Hvor selvstændige skal vore klubber være? Er f.eks. indsatsen for at skaffe nye

Generalforsamling 2020

side 11


medlemmer, etablere nye klubber et anliggende for klubberne? Eller skal det styres fra distriktsledelserne eller regionsledelsen? Er det rimeligt, at den internationale ledelse vil have oplysninger om, hvor meget hver enkelt klub har indbetalt til de forskellige internationale fonde? Svarene må findes. Nogle hælder mest til det centralistiske, andre til det lokale. Der må laves kompromisser. Vi arbejder alle mod et stort fælles mål i en fælles sag. Vejene dertil og måderne kan være forskellige. Vi har haft et godt samarbejde med både area og YMI/IHQ det seneste år. Jeg kommer ikke uden om at nævne corona pandemiens indflydelse på dette Y´s Men´s år. Aldrig før i vores 73 årige historie har vi været udelukket fra at afholde vore møder i flere måneder. Klubmøder, distriktsmøder, jubilæer, pengeskabende aktiviteter og meget mere har vi måttet aflyse eller udskyde siden 11. marts. Allerede forinden mærkede vi det på manglende tilmeldinger til verdenskonferencen. Tilmeldingerne gik helt i stå og vi stod lang tid i den vanskelige situation, om vi skulle gennemføre konferencerne med et stærkt reduceret deltagerantal med efterfølgende forventet stort underskud eller om vi skulle aflyse. Der var forskellige holdninger. Klubberne på Fyn havde fået lavet et virkeligt fint program, der var blevet præsenteret allerede ved konferencen i Korea i 2018, PR materiale var lavet og sendt ud vidt og bredt, alle aftaler var lavet med konference og overnatningssteder, underholdning og indlæg var på plads. Et kæmpe arbejde, som vi i regionen støttede, tog del i, men arbejdet blev lagt af de fynske klubmedlemmer og specielt i værtskomiteen. På en måde blev det en forløsning, at regeringen fastlagde, at vi ikke måtte afvikle konferencerne. Det var et hårdt slag – meget

side 12

arbejde er spildt og mange forventninger bliver ikke indfriet. Spørgsmålet var også hele tiden, om vi turde holde konferencerne, selv om vi måtte. Der er stadigvæk corona både i DK og internationalt, vi skulle tage hensyn til evt. rejserestriktioner og ikke mindst vore medlemmers ret høje gennemsnits alder. Det lader til, at vi kommer ud af kontrakterne bil-

ligt, specielt fordi det blev en force majeure situation. Vi skal så i juni måned 2020 i gang med at afprøve, om YMI vil være med til at dække nogle af de omkostninger, vi har haft på ca. ¼ mill.kr. Generalforsamlingen har vi normalt i juni. I år blev den flyttet til Odense d. 15.aug. På grund af aflysningen her havde vi forberedt en anderledes ”afstemnings-generalforsamling” uden fysisk fremmøde. Dette bliver nu kun aktuelt, hvis regeringen strammer forsamlingsreglerne igen. Vi må i skrivende stund være 500 personer d. 15. aug. Det bliver i Vingsted Hotel & Konferencecenter ved Vejle. En traditionel generalforsamling med fysisk fremmøde. Efter vore vedtægter skal alle klubber være præsenteret. Vi kobler samme dag Tænketankens fremlæggelse til programmet. I en samtale jeg havde med Danmarks Kirkelige Mediecenter fik jeg oplyst, at de videoer, vi har støttet, er blevet særdeles meget benyttet af skolerne og hjemmene i den tid, hvor skolerne har været lukket og lærere og

Generalforsamling 2020


forældre har skullet finde alternative undervisningsmaterialer. En solstrålehistorie i en corona tid. Meget andet spændende er gået tabt. Jeg var inviteret ud til mange klubber, distrikter og jubilæer i dette forår. Mange af jer havde spændende møder og aktiviteter planlagt. Lad os håbe at vi kommer fint i gang igen. Jeg nævner ikke datoer. Hvis jeg skulle have skrevet om coronaen for nogle uger siden var det blevet et andet indlæg. Når I læser dette i juli, august? er det måske svært at huske, hvordan situationen var, da de store beslutninger om konferencer, møder og generalforsamling skulle tages i foråret. Som I kan se i dette ”generalforsamlingshæfte” kommer vi regnskabsmæssigt fint ud af året med næsten balance mellem indtægter og udgifter. Det har været et spændende, travlt og indholdsrigt år at være RD i. Jeg sprang ind i ledelsen uden først at være RDEE, havde

kun 1 lærings år inden mit RD år. Både mine forgængere og efterfølgere har været med i regionssammenhæng tidligere på forskellig vis. Det har været mit held at være omgivet af erfarne og engagerede medlemmer i regionsledelsen og regionssekretariatet. Tak, for støtte og ind imellem overbærenhed. Tak, til regionens udvalg, værtskomiteen i Odense, CEE udvalget, klubudvalget og Tænketanken for jeres virke og engagement. Tak, til regionsrådet for et fint samarbejde, et godt med og modspil til vores bevægelses udvikling, tak, til regionens tjenesteledere for virke inden for hvert jeres faglige felt, tak til vore konsulenter -juridisk, moms og skat samt GDPR, tak til de 7, der repræsenterer regionen i andre organisationer og tak til vore oversættere og til vores revisor gennem flere år, der nu går på pension. Ikke mindst en tak til alle klubmedlemmer, der vedholdende og med gejst bærer vores unikke bevægelse videre.

Generalforsamling 2020

side 13


Gør dit bedste, gør din indsats for en bedre verden. Do your best, make your efforts for a better world Arne Holm-Hansen Regionsleder elect 2019 – 2020 Træningen for de kommende regionsledere blev i 2019 afholdt i Toledo i USA. Jeg deltog i dagene 12. – 18. november. Her mødte jeg Y’s Men fra hele verden, internationale ledere og medarbejderne fra hovedkontoret i Geneve. En god træning, som gav inspiration til det kommende arbejde som regionsleder.

I Paul William Alexander projektet ønsker man at indsamle penge til en fond, så man vil kunne købe en lejlighed til hovedkontoret i Geneve. I stedet for kontingentforhøjelser, håber man på økonomisk støtte fra klubberne. Jeg håber også meget, at klubberne i vores region vil støtte dette projekt.

I mit arbejde som regionsleder håber jeg på støtte fra Y’s Men, fra ledelses - og sekretariatsmedlemmer, tjenesteledere, konsulenter m.fl. Jeg håber, at vi i et godt samarbejde i en god organisation vil kunne nå vores mål.

Y’s Men’s bevægelsen i Danmark må forvente udfordringer i fremtiden. Det har vi med ”Tænketanken” forsøgt at være på forkant med. Der er blandt andet arbejdet med nye tanker og nye ideer for regionens fremtidige virke.

Jeg vil opfordre til, at man ude i klubberne vil gøre flittigt brug af vores tjenesteledere, som gerne vil hjælpe og vejlede.

Vi har også i 2020 - 21 flere spændende regionsprojekter. Denne gang i Tanzania og Cameroun i Afrika, i Slovakiet og Rumænien i Central Østeuropa og i Danmark. Derudover har vi i 2020 det spændende skattefradragsprojekt i Madagaskar. Jeg håber, at I vil tage godt imod alle projekterne, så vi sammen vil kunne nå vores økonomiske mål.

Vi bør fortsat arbejde med Vision 2022, der er stadig tid. Jeg tror, der forsat vil være meget, som vi vil kunne gøre bedre. Challenge 2022 er vores internationale udfordring, hvor man oprindelig havde sat det høje mål, at vi i 2022 skulle være 50.000 medlemmer i 3.000 klubber i 100 lande. Det ambitiøse mål er dog nedsat til 35.000 medlemmer. Jeg håber, at alle Y’s Men i regionen vil gøre en indsats i ”100 dages kampagnerne”, som vil forløbe i slutningen af både 2020 og 2021.

side 14

Verdenskonventet, regionskonferencen og ungdomskonventet i Odense måtte desværre aflyses. Men nu kan vi glæde os til de næste store arrangementer i Y’s Men regi, areakonventet og regionskonferencen i Struer i juni 2021. Vi er i fuld gang med planlægningen.

Generalforsamling 2020


RDEE 2020 - 2021

Jens Byskov Regionsleder elect - elect 2019– 2020 Jeg tillod mig, som min første handling at komme med en opfordring til de klubber, der gerne vil deltage i at klæde mig på til mit virke som RD, blot skulle invitere mig på besøg. Det var der en del, henholdsvis klubber og distrikter der tog imod. Men desværre kom Corona pandemien på tværs, så jeg nåede ikke dem alle inden aflysningerne begyndte at rulle ind, men de besøg jeg nåede, var givtige. Da regionsledelsen kom i arbejdstøjet, vendte jeg tilbage til mit gamle job som administrator for regionens Facebook side. I samarbejde med RSF Axel Hansen fik vi sat en ny informationsfolder op med et nyt design. Senere kom en ny lille bog fra international side ”A Brief Introduction to Y’s Men International” men på engelsk. Så den tog jeg fat på at oversætte til dansk og som nu findes som ”En introduktion om Y’s Men International” med undertitlen til dem der gerne vil vide lidt mere, den kan rekvireres hos RSF.

Da 2022 er året for organisationernes 100 og Region Danmark 75-års jubilæum er der nedsat et udvalg til at tænke kloge tanker om at gøre dette til et specielt år for vores bevægelse, og som skal give genlyd henholdsvis indenfor samt udenfor vores organisation.

ion om En introdukt onal en Internati t mere Y’s M En vide lid inrtrgerne vil de Til deYm 's M oduktio en In

n om atio nal

tern

Til d

em

der

g

erne En in tern vil v ation klub ide b a lidt m Dan er i ca. 6 l organ isa mark 5 lan ere . de, h tion be v o raf d stående Vi stø e 1 tt f 140 50 k aaf: er p sam lu lse b tte t lok rimært ber 0 sæ a ,n ker er i ir en over are tionna keligt bø Foltlde lt og rn intern e- og u ngd ation alt h omsarb jælp earb ejde ejde .

uction to A Brief Introd ational rn Y’s Men Inte

T il møde t , på Lunder skov Ef ter skole, fik jeg for første gang mulighed for at møde DG holdet for klubåret 2021-22. Muligheden blev brugt på en kort præsentation, og jeg kunne løfte lidt af sløret for mine tanker om dette år og dens tema.

Generalforsamling 2020

1

side 15


I HARMONI SAMMEN IN HARMONY TOGETHER

Birthe Kragh Sørensen Past Regionsleder2019– 2020 Min tid i ledelsen har bragt mig mange glæder, og nogle oplevelser der har sat mine evner på prøve, især GDPR.

Ligeledes var drengene på Faros projektet i Athen, glade drenge der var taknemlige for den hjælp, vi havde ydet.

Jeg fik en lynstart i ledelsen, da jeg efter 3 måneder som RDEE måtte påtage mig RDE posten. Derfor vil jeg takke alle, der har været i ledelsen, de år jeg har været der, for al mulig hjælp og støtte. I har alle været uvurderlige, vi har arbejdet hårdt.

Jeg håber for Y’s men i hele verden, at vi med Guds hjælp kommer godt ind i det nye Y’s mens år og i ”harmoni sammen” kommer over de problemer Corona pandemien har forårsaget.

Det har også været udbytterigt at fortsætte implementeringen af den nye struktur. Efter de 3 år der er gået, er der dukket lidt op, der ikke fungerer helt, som det var tænkt. Det kan være, at ”Tænketanken”s afrapportering giver grundlag for optimering af strukturen. Jeg har med glæde deltaget i møderne på Areaplan, især Areakonferencen i Etkatarinburg, hvor vore russiske Y’s men venner havde lavet et fantastisk program med ture i by og på land, samtidig med de havde arrangeret en storslået konference. Ligeledes var min tur til indvielsen af Trinity skolens drengeafdeling til kostelever i Tanzania, en tur jeg aldrig glemmer. De dejlige børn og deres taknemmelighed og glæde ved at kunne få ophold på skolen, var en uforglemmelig oplevelse.

side 16

Generalforsamling 2020


Rapport RSD Fællesskaber og samarbejde ASF - K familien og samarbjdespartnere

Torben Kristensen

KFUM og KFUK:

ASF Fondens aktiviteter i klubåret 2019-20. Der er år med mange uddelinger og år med få. Det sidste klubår har været et af dem få. I kontakten til KFUM og KFUK som RSD for Y´s Region DK, er deltagelsen i KFUM og KFUK´s hovedbestyrelsesmøder af stor værdi. Det at være tæt på beslutningerne og have en føling med hvad der sker i KFUM og KFUK. Er af stor værdi i denne kontakt. Der er et årligt møde mellem de ledelser, deltager RD. RDE og RDEE fra Y´s Men og RSD, fra KFUM og KFUK er generalsekretæren og Formanden. Værtskabet går på skift i år var KFUM og KFUK-værter, mødet blev holdt på KFUM og KFUK´s landskontor i Valby. Det er et verdifuldt møde, hvor der bliver givet en gensidig orientering, om hvad der er op i tiden, og hvad der sker i de to bevægelser her og nu.

En stor oplevelse for dem, at møde det Internationale YMCA.

KFUM Idræt:

Det årlige møde med KFUM Idræts og Y´s Men Region DK. Er aflyst i år, grund af den nuværende situation med Coranaen. Også her er tale om et møde stor værdi for de to bevægelser. ASF Fonden har også i år støtte det årlige ungeleder kursus for 14-17-årige komne leder. Et kursus det er populær blandt de unge i KFUM Idræt. En hel dag kommer en præst og sammen forbereder de en gudstjeneste de unge står for om aftenen. En overraskelse for nogle af de unge, men de kan godt lide det.

Fra ASF Fonden er der uddelt til følgende. KFUM og KFUK´s leder kursus på landsplan, en enkelt har fået til et instruktørkursus, for at bruge den tilegnede viden på lejrer. Fra ASF Fonden gives der ind i mellem tilskud til YMCA i de lande i Østeuropa, hvor Y´s Men Region DK er til stede. Her fik en gruppe fra Ungarsk YMCA et beløb, så de kunne deltage i YMCA 175-års jubilæum i London.

Generalforsamling 2020

side 17


Rapport RSF IT og medlemsadministration

Axel F. A. Hansen

Nyt tiltag

I forbindelse med verdenskonventet var der et større krav til vores tilmeldingssystem. Derfor satte vi et udviklingsarbejde i gang med at få et tilmeldingssystem der kunne håndtere tilmelding både på dansk og engelsk og med flere muligheder for tilmelding af enkelte poster. Det har kostet en del møder og tilretninger undervejs, men resultatet blev godt. Systemet kan så fremover bruges til vore egne konferencer, men også til Area konventet i 2021

Hjemmesiden.

Fra den spæde start med at få et nyt layout og til implementering af de nye sider, har der været man-ge udfordringer, og ikke alle klubber har taget det nye layout til sig. Der har været en del udfordringer, nok fordi der skulle tænkes på en anden måde med hensyn til opbygning af siden.

Intranet

Her er der heldigvis flere og flere klubber der har fundet ud af, at det er en god måde at gemme klub-bens dokumenter, dagsordenen og referater på.

GDPR

GDRP har vi siden 2018 brugt megen krudt og mange møder på. Mange er nok blevet træt af at høre om det, men vi er ikke herre over lovgivningen. Regionens GDPR rådgiver Jane Sandgaard og jeg arbejder for tiden med at forenkle GDPR dokumenterne. Det er ikke helt nemt, fordi lovgivningen skal være opfyldt. Vi arbejder også på en egentlig indmeldelsesblanket og en ny samtykkeerklæring. Alt nyt kan være besværlig at arbejde med, men med fælles hjælp og forståelse, kommer vi igennem.

Jeg har afholdt en hel det kurser, og vil fortsat gøre det, hvis det ønskes. Jeg kommer gerne til klub-ber/distrikter og fortæller og underviser i brugen af hjemmesiden og intranet. Men – efter afholdelse af kurser, så er flere klubber kommet i gang, men enkelte kan ikke se alle muligheder som byder sig med opbygningen af klubbens side.

side 18

Generalforsamling 2020


Rapport RSD Broderklubber - World Outlook

Villy Mølgaard I sidste års rapport var der kun nævnt én ny venskabs(broderklub)forbindelse, men i slutningen af Y´s Men-året(1. juli 2018 til 30. juni 2019) efter at rapporten var skrevet, kom der to mere, nemlig Silkeborg-Hillerød og Kronborg-Pärnu (Estland). I år er der aftalt venskab mellem Haslev og Rougsø-Sønderhald. Desuden er der kommet yderligere én forbindelse, hvorom der endnu hersker en vis tvivl. Men siden sidste rapport er der tale om tre, måske fire nye broderklubforbindelser. Desuden foregår der kontakter mellem danske og udenlandske klubber med henblik på at undersøge muligheden for at knytte nye venskabsforbindelser.

tælle om World Outlook og venskabsklubber, men også få vigtigt indblik i medlemmernes oplevelser og erfaringer inden for dette for vores bevægelse så vigtige arbejde. Mere detaljerede artikler om venskabsklubber findes i WAI-bladet side 18 i nr.2 // 2019 og nr.1 // 2020 om venskabsklubber i Japan, Transsylvanien og Rusland.

Og så er jeg blevet gjort bekendt med at to forbindelser er ophørt, nemlig mellem Billund og Kongaroo Flat, Australien grundet den store afstand. Og mellem Viborg og Sandefjord, Norge. Sandefjord er ophørt som klub grundet de tilbageværende få medlemmers meget høje alder. I år var der arrangeret fire møder med klubber, to af møderne var distriktsmøder. På grund af covid-19 blev to af møderne aflyst. Ved de to møder, der blev afholdt, mødte jeg medlemmer fra i alt otte forskellige klubber, idet det ene møde var et distriktsmøde, hvor syv klubber var repræsenteret. På disse orienteringsmøder får jeg mulighed for at for-

Generalforsamling 2020

side 19


Rapport RSD BF Brotherhood Fund

Erik Sangild Endnu et år er gået, og det er gået stærkt med masser af frimærker, selv om der hele tiden tales om, at der ingen er. De tre gange jeg har været i Jylland har jeg fået bilen fuld og også fået tilsendt mærker fra nogle distrikter, der er dog enkelte distrikter der ikke er afhentet grundet Corona, men dem er der lavet aftale med. Omby tning af ustemplede stoppede pr. 31.12.2016, det har bevirket at først i år er den pukkel er væk.

side 20

Alligevel opfordrer jeg klubberne og foreninger, kirkekontorer, begravelsesforretninger eller andre firmaer i har kendskab til at købe porto hos mig, men det er genbrugsmærker og der gives rabat. Jeg kommer stadig på forskellige udstillinger der jo desværre er aflyst, men har god kontakt med vores aftagere for at hilse på dem og vise flaget som man siger. Alle roser vores kilovarer og den ros vil jeg hermed give videre til klubberne.

Generalforsamling 2020


Rapport RSD Klubbens liv, udvikling og læring.

Niels Hejslet Ud over undertegnede som RSD, står der et lille udvalg (team) bag ved denne tjeneste. Anette, Anne Mette, Birgith, John og Niels. Vi er alle klar til at hjælpe til med at klubberne i Region Danmark fungerer godt, har et godt indbyrdes liv og sørger for at holde medlemstallet oppe. I år er vores område blevet udvidet, idet vi har fået det der tidligere hed TRÆNING med. Vi har dog valgt at anvende begrebet Læring i stedet for. En del af året har vi arbejdet med at etablere en værktøjskasse der indeholder mange forskellige elementer til udvikling af regionens klubber og til at udvikle de enkelte medlemmers ledelsesmæssige og personlige kompetencer. De her værktøjer, har dog endnu ikke været efterspurgt nok, men vi arbejder videre på udviklingen, og håber der vil skabes en efterspørgsel, for hele teamet tror på at der er et behov i klubberne. Så spørg endelig ind til hvad vi kan bidrage med til udvikling i jeres klub eller distrikt. En anden ting er, at vi følger tænketankens arbejde med at få afdækket hvad der er behov for, så regionen fortsat kan udvikles. Det arbejde forventer vi bliver en del af vores opgave at få implementeret rundt om i landet, og vi er klar.

Vi vil alle 5 gerne ud til klubber og distrikter, men igen i år må vi konstatere, at det kommer vi alt for lidt. Måske er det fordi klublivet fungerer godt nok hos jer, eller måske fordi I ikke synes andre kan bidrage med noget som I har brug for. Undertegnede har dog haft fornøjelsen at deltage i en del distrikts- og klub-arrangementer. Tak for god modtagelse, og jeg håber at besøgene har bidraget til at inspirere jer til et bedre klubliv og ikke mindst det at I gerne vil udvikle og udvide klubben. Mine oplæg har haft titlen ”fra Gnist til Geist” eller ”Giv dit klubliv Liv”. Vi vil gerne bidrage til at skabe et godt ”liv” i klubberne. Dette Y`s Men`s år sluttede jo ret brat, da Coronavirusset satte en stopper for vores aktiviteter rundt om. Vi har nu en opgave med at få genskabt et godt klubliv, det må vi hjælpe hinanden med. Vi har alle i teamet lovet at fortsætte vores arbejde i endnu et år, så sig til. Jeg vil slutte denne rapport, ligesom jeg plejer at slutte mine oplæg når jeg er rundt: ”Fjern jeres fokus fra jeres begrænsninger og hav fokus på alle jeres muligheder!”

Generalforsamling 2020

side 21


Rapport RSD CEE, Extention i Central- og Østeuropa

Henrik Jeppensen CEE, Extention i Central- og Østeuropa. Region Danmark har i snart mange år arbejdet med extention i Central- og Østeuropa. I dag er der klubber i Polen, Slovakiet, Ungarn, Rumænien, Moldova, Bulgarien og Kosovo. Strukturen. I det snart forgangne klubsår har vi for 2. år arbejdet med at få Region Danmarks nye struktur til også at fungere i CEE -området. De 4 distrikter der er blevet dannet forsøger vi at få til at fungere ligesom distrikterne i Danmark. Det betyder at de valgte medlemmer til disse distriktsråd i stigende grad skal lære at tage ansvar og udøve ledelse i deres eget distrikt. Det betyder at vi fra dansk side er trådt mere i baggrunden i forhold til klubberne. Vi satser på at udvikle distriktsrådene så de kan yde ledelse og inspirere klubberne til at drive godt Y’s Men’s arbejde.

CEE -projekter.

Region Danmark har introduceret støtteprojekter målrettet CEE-området. De projekter der udvælges indenfor dette område er kendetegnet ved, at det er den lokal Y’s Men’s klub, der også lokalt kører projektet. Det vil give den lokale klub mulighed for i stort omfang at profilere sig lokalt og dermed forbedre omdømmet. I 20/21 introduceres to nye projekter. ”Jordan” i Slovakiet og ”Teater

side 22

karavanen” i Rumænien. De danske klubber er gode til at støtte projekterne i Østeuropa.

Moder- og broderklubber.

De danske moder- og broderklubber arbejder ihærdigt med deres respektive kontakter. Alle disse kontakter er uvurderlige for vores arbejde i CEE -området. Selv om vi er indstillet på at klubberne i CEE skal stå på egne ben hurtigst muligt, så er dette jo ikke strid med, de stærke bånd der er imellem klubber i Danmark og CEE -området. Vi har også i år holdt 2 Moderklubmøder. Et i Jylland og et på Sjælland. Herfra er der mange positive historier om værdien disse kontakter. Vi har stadig klubber i CEE-området der søger en dansk broderklub.

Grundighed.

Vi er nu sikre på at dygtige distriktsråd er vejen frem. Kontakten til klubberne foregår altid på lokalsprog. Intet spørgsmål er for lille til en grundig besvarelse. Vi oplever DG’ere, som er meget engagerede. Vi forsøger at holde disse i ledelsesstrukturen så lang tid som muligt.

Generalforsamling 2020

Fortsættes næste side


Alle distrikter kører 2 års rotation, idet 2. år er genvalg. Det giver langt bedre kontinuitet større effektivitet.

Nye klubber.

Det arbejdes med nye klubber i Moldova, Kroatien og Albanien. Arbejdet med disse klubber er underlagt store forsinkelser på grund af Coronasituationen der herskede i sidste halvdel af klubåret. I Albanien er Knud Erik Lykke, Skive Y’s Men’s Club, formand for charter-komiteen.

Nye CEE-koordinatorer. To koordinatorer der har været med i mange år har besluttet at stoppe i CEE udvalget. Det er Erling Larsen, Kalundborg Y’s Men’s Club og Kjeld Kjær Madsen, Randers Y’s Men’s Club. Vi siger tak for en stor indsats til begge to. Der står afløsere klar som fortsætter arbejdet som CEE-konsulenter.

Rapport YEEP & STEP Connie og Flemming Møller

I august – september 2019 havde Y’s men Danmark besøg af STEP – student Tomoki Ashida fra Japan i tre uger. Tomoki’s bedstemor er aktiv i den Japanske Y’s mens bevægelse og har tidligere besøgt Give Y’s mens klub. Give Y’s mens klub var hurtige til at tage opgaven på sig og lavede et fint program for Tomoki i hovedparten af hans ophold. Tomoki er arkitektstuderende og fik anledning til at besøge et par danske tegnestuer, han blev præsenteret for vores frivillige organisationer, ungdomsliv i Århus og efterskoleliv på Blåkilde Efterskole. Desuden viste Gives Y’s men Tomoki smukke bygninger og

interessante seværdigheder mange steder i Danmark. Tomoki var meget begejstret og havde mange gode oplevelser og ny inspiration med sig hjem. YEEP-programmet står meget stille og der har ikke været nogen ansøgninger i år. Region Danmark har i næste Y’s mens år fået tildelt en BF rejse til Korea. Der er udarbejdet en oversigt over hvilke kriterier der skal være opfyldt for at man kan søge og de klubberne som har kvalificeret sig til et BF-delegat er blevet opfordret til at søge.

Generalforsamling 2020

side 23


En bevægelse i bevægelse

Erling Birkbak I november 2018 besluttede regionsrådet at nedsætte en Tænketank med følgende formål: • at fremkomme med forslag til, hvor Y’s mens bevægelsen kan forny sig, så bevægelsen også i 2025 og fremover vil fremstå som en attraktiv bevægelse, der tiltrækker og fastholder medlemmer til at gå med i tjenesten og være en del af kammeratskabet. • Afsættet for opgaven er, som udtrykt i vedtægternes artikel 2, på et kristent grundlag. Det er en nødvendighed, at der sker en bevægelse i Y’s Men’s bevægelsen. Særligt hvis vi ønsker en attraktiv bevægelse i 2025 og 2030. I skrivende stund (primo juni 2020) er ved vi ved at lægge sidste hånd på Tænketankens oplæg.

Muligheder afhænger blandt andet af • Medlemmerne i den enkelte klub • Det omkring liggende samfund, klubben er en del af Tænketanken har i arbejdet fået masser af inputs fra eksisterende og potentielle medlemmer. Drøftelser med ”familien” samt inspiration fra sognepræst Birgitte Kragh Engholm. Glæd jer til at kravle i arbejdstøjet. Det kommer ikke af sig selv. ”Ved ikke at gøre noget, ender vi der, hvor vi er på vej hen” Tænketankens rapport, juni 2020

EnBirkbak, bevægelse Erling Teamlederi bevægelse? Jens Nielsen, Kristen Grysbæk, Bjarne Jensen, Lisbeth Kattenhøj, Karsten Konradsen og Kjeld Kristensen

Det handler både om • Måden vi gør det på i den enkelte klub • Indholdet i det vi gør i den enkelte klub • Hvordan kan vi skabe nutidigt syn for, hvad Y’s Men’s klubben er. Der findes ikke én løsning. Der er mange muligheder. Klubberne er forskellige og skal vedblive at være forskellige.

side 24

Generalforsamling 2020


Repræsentant i hovedbestyrelsen for KFUMs Sociale arbejde - begyndte med klubår, 2019 - 2020.

Kristen Grysbæk Jeg oplever, at KFUM’s Sociale arbejde er en utrolig veldrevet hjælpeorganisation med høj informations og kommunikations niveau. Har øje for medmennesket i et vidt forgrenet arbejde i hele Danmark, til støtter for mennesker i nød til et mere værdigt liv. - læs meget mere: www.kfumsoc.dk Y’s Men’s i Danmark er en ”del” af KFUM’s Sociale arbejde. Der er udfærdiget samarbejdsaftaler og årlige fællesmøder. Flere klubber er lokalt i tæt kontakt med KFUM’s Sociale arbejde i nærområdet ligesom et af regionsprojekterne i dette klubår støtter KFUMs Sociale arbejde, ”Nye veje ud af ensomheden”.

Jeg giver min stemme og holdning, som Y’s Men og som menneske, til kende med ansvar, interesse og inspiration til arbejdet, støtter op og stiller spørgsmål. Y’s Men’s ”ånden” gives hermed mulighed for, at blive et lille frø i det samlende arbejde - diakoni. Via mit arbejde i KFUM’s Sociale arbejde har jeg sagt ja til en bestyrelses post for Det Blå Hus i Spjald. Læs mere: www.detblåhus.dk

Det er et fællesskab, der hænger sammen med gensidig interesse om et fælles anliggende. Det er ind i denne gensidighed, hvor jeg som repræsentant søge at gøre nytte. Tjeneste uden fordring om at få noget igen ligger mig meget på sinde, en tjeneste i en gensidig relation, hvor vi er noget for hinanden og det finder jeg, at min repræsentation støtter i det omfattende omsorgs og hjælpe arbejde, der udgår fra KFUMs Sociale arbejde.

Generalforsamling 2020

side 25


Rapport RSD PR / Set & Sket / WAI

Poul Erik Petersen Skab opmærksomhed omkring jeres klub! Som tjenesteleder for PR-Kommunikation har jeg erfaring med pressemeddelelser til både fagblade, dagblade og lokalaviser – og med en professionel vinkel der gør, at medierne faktisk bringer nyheden. Jeg hjælper gerne med, at udarbejde knivskarpe og interessante tekster til jeres hjemmeside, og hjælpe med at skabe et online visit-kort. Hjælper gerne med at lave en PR-strategi for klub eller distrikt. Udarbejde inspirerende nyhedsbreve, hjælpe jer med at brande jeres klub/distrikt og skabe opmærksomhed omkring de events og salgsaktiviteter som klubben genererer. Gennem velovervejet og en god kommunikation til en defineret kundegruppe, hjælpe jer med at skabe gode relationer og øge værdien af jeres brand.

Har I brug for optimering af jeres nuværende nyhedsbreve, så er jeg klar til at hjælpe jer. Succes på de sociale medier, - kræver andet og mere end blot at skrive informative eller sjove indlæg – det kræver, en stærk social media-strategi. Jeg kan hjælpe med at løfte jeres indsats på de sociale medier. Der er selvfølgelig områder, hvor min viden og erfaring ikke rækker til, men så er mine kontakter også klar til at hjælpe til med råd og vejledning.

Logo! Det er vigtigt at man bruger logoet korrekt med de rigtige farver og tekst, og så mange steder som muligt. Det gælder alle former for skriftlige meddelelser, bannere, facader, sociale medier - og ved-hæftet - ved henvendelse til dagspressen. Undersøgelser viser, at nyhedsbreve er en aktivitet, der har et højt investeringsafkast, så det ville da være en skam ikke at udnytte det!

side 26

Generalforsamling 2020


Rapport RSD Time Of Fast

Arne Jørgensen Tofus vil gerne sige tak for den må-de han og jeg er blevet modtaget på til vicepræsidentmøde, på klub-besøg og på distriktsbesøg. Som I måske husker, er Tofus en speciel gammel elefant, der har mistet sit ene øje, men som han siger: ”Hvad jeg ikke ser på vejen ud, ser jeg bare på hjemturen”. Han har også bestemt at gå i hi, for som han siger, så kan han jo blive rigtig sulten til næste år, når covid-19 forhåbentligt er forbi, og vi kan komme på tur igen.

• Udvide det eksisterende ungdomsstyrkeprogram ved at oprette et efterskoleprogram, der tilbyder specifikke færdigheder og lederuddannelse samt sundhedsuddannelse og rekreative aktiviteter for lokale, fattige teenagere i Cambodja.

Covid-19 ramte også vores rundtur, så et klubbesøg måtte aflyses.

• Oprette og drive en ny velgørenhedsbutik i Kosova efter succes med et lignende projekt i 2014. Penge er nødvendige for at leje lokale, betale inventar og personale.

Årets projekter er:

• Opførelse af et Center til en ”Træning for Trænere” - program for landbrugsteknikere i det sydvestlige Senegal.

• I samarbejde med New Hope Retreat Center Jamaica skal der bygges en sove-sal på 120 x 50 fods til 15 - 20 unge med psykiske problemer, især dem, der er i fare for selvmord.

• Tilvejebringelse af en række erhvervsuddannelser til ufaglærte kvinder i Indien. • Tilvejebringelse af pleje og terapi til mennesker med handicap i Indien. • Organisering af en række læringsoplevelser til børn i Latinamerika. • Oprettelse af en sommerskole for dårligt stillede børn i USA. • Tilvejebringelse af midler til YMI-læger til dækning af nogle af de medicinske tjenester i Laos.

Generalforsamling 2020

side 27


Area Europa

Ulrik Lauridsen AP 2019-20- ICM Når denne rapport går i trykken er min tid som AP næsten udløbet. Det har været et spændende år med forskellige opgaver at tage vare på. Desværre slutter det hele lidt brat, fordi Covid 19 forstyrrede, og vi i foråret måtte aflyse ACM (ledermødet for Arealedelsen samt de 5 RDere og 5 RDEere.) Ærgerligt, da der var flere forhold at tage stilling til. Mødet blev i stedet holdt som et GTM via computeren. Det er effektivt, men man får ikke drøftet sagerne til bunds og specielt ikke, når forbindelserne går i udu.

Vi har på Areaplan været meget optaget af PWA Legacy projekt, hvor der skal indsamles 1 mill dollars på verdensplan. Area Europa skal bidrage med 200.000 dollars, hvilket i første omgang skulle indgå med en kontingentforhøjelse på 10 dollars over 3 år. Vi fik dette ændret, så bidragene skulle være frivillige bidrag fra klubberne. Jeg vil gerne opfordre klubberne til at se lidt på, hvilket beløb man over 3 år skulle have opkrævet i ekstra kontingent og derfor fremsende et tilsvarende beløb fra fondsmidlerne. Jeg håber I alle er opmærksomme på ”kampagnen 100 dage” fra 1. sept. til 9. dec.

Jeg har brugt meget tid på den Internationale konference og især Ungdomskonferencen, som vi fra Area var meget involveret i. Vi havde iværksat en indsamling til støtte for unges deltagelse, og det var overvældende, hvad der blev sponseret. Da konferencen nu er aflyst, har vi besluttet, at de indsamlede midler skal benyttes til delegater til Areakonferencen i Struer 2021. Tak til regionens klubber for støtten. Der vil blive udsendt retningslinjer for, hvem der kan ansøge om støtte, men jeg kan afsløre, at der bl.a. vil være fokus på nychartrede medlemmer.

side 28

Generalforsamling 2020


Empati – Kærlighed – Muligheder Ræk ud og byd ind

Lis Harder RD Y’s Menettet 2019-20 Ja i dette år blev mulighederne pludselig begrænsede. Meget af det vi havde set frem til, blandt andet Verdenskonventet i Odense, ændrede CORONAEN – MEN desto vigtigere blev vores ansvar for hinanden -PÅ AFSTAND. Mit år som regionsleder begyndte med et helt nyt tiltag ”STARTMØDET” d. 14. september 2019, hvor Præsidenter, Vicepræsidenter og Regionsledelse mødtes og kunne udveksle tanker og visioner for det nye år. Per Andersen fra ” SKYGGEBØRN ” var et tankevækkende indslag.

De 7 klubber – vi mistede jo desværre Alderslyst klubben ved årsskiftet – har i år doneret Kr. 620.885.- Vores Regionsproject Mission Øst fik 68.094.- Internationalt project i Albanien 36.500.- Herudover blev der i december akut indsamlet 50.000.- til børnene i det jordskælvsramte Tirana. ID 2020 – 2022 er Grete Bækgaard Thomsen Vores generalforsamling er aflyst, men er klar til afholdelse, når det bliver muligt. Tak til Y`s Men Region Danmark for godt samarbejde!

11.januar 2020 deltog Vicepræsidenter, RD og RDE i Y`s Mens Vicepræsident træning 7. marts 2020 mødtes Præsidenter, Vicepræsidenter og Regionsledelsen til Midtvejsmøde med en konstruktiv debat om regionens fremtid og Y`s Menette bevægelsen i særdeleshed. Vi stemte om næste års regionsproject - valget faldt på KIRKENS KORSHÆRS familiestøttearbejde. RDE fik aftaler med klubberne om næste års klubbesøg m.m. Vi har afholdt 3 Regionsledelsesmøder – Jeg har ca. 1 gang om måneden sendt et nyhedsbrev til alle – MEN ikke været på ”turne”.

Generalforsamling 2020

side 29


Y’s Men International Region Danmark CVR.Nr. 91 63 15 55

Årsregnskab for 2019/2020 1. April 2019 til 31. Marts 2020

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling Vingsted, den / 2020

Dirigent ___________________________

Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet for Y's Men International - Region Danmark er udarbejdet i overensstemmelse Med lov om fonde og visse foreninger . Rapporten er udarbejdet med udgangspunkt i historiske kostpriser, og dækker perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020.

Resultatopgørelsen

Kontingentindtægter medtages i årsregnskabet på bagrund af indbetalinger i august og februar måned. I resultatopgørelsen indregnes omkostningerne i takt med, at regionen påtager sig forpligtelsen. Nyanskaffede kontorartikler og EDB-udstyr afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

Balancen

Værdipapirer optages i balancen til kostpriser. Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Lagerbeholdning af sangbøger mv. optages til kostpriser. Der afskrives for ukurante varer. Skyldige poster medtages til pålydende værdi. Parkerede midler udgør indkomne midler, som forventes udbetalt i de kommende regnskabsår.

Budget 2020/2021

De fleste poster i budgettet er fremskrivninger af sidste års regnskabstal , men tilretlet med kendte og forventede reguleringer.

side 30

Generalforsamling 2020


ÅRSREGNSKAB FOR 2019 -2020

1. april 2019 - 31. marts 2020 - regnskabspraksis ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. april 2019 - 31. marts 2020 for Y's Men International - Region Danmark. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Vi anser den valgte regn skabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aars, den 11. maj 2020. Samlet ledelse/bestyrelse Bjarne Hyldgård Regionsleder

Hardi Kristensen Regionsskatmester

Arne Holm-Hansen Regionsleder elect

Jens Byskov Regionsleder elect/elect

Birthe Kragh Sørensen Past regionsleder

Generalforsamling 2020

side 31


ÅRSREGNSKAB FOR 2019 - 2020

1. april 2019 - 31. marts 2020 - Revisionspåtegning Revisionspåtegning I samarbejde med den registerede revisor har jeg revideret årsregnskabet for Y's Men International Region Damark for regnskabsåret 2019/2020 og skal i øvrigt henvise til dennes revisionspåtegning.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til medlemmerne i Y's Men International - Region Danmark Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for y·s Men International - Region Danmark for regnskabsåret 1. april 2019 - 31. marts 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis . Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2020 samt at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2019 - 31. marts 2020 er i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik . Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revison og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende forståelse af revisionen y·s Men International - Region Danmarks ledelse har i resultatopgørelsen anført budget tal for 2019/20 og 2020/21. Vi skal fremhæve, at disse budgettal ikke har været underlagt revision.

side 32

Generalforsamling 2020


ÅRSREGNSKAB FOR 2019 -2020

1. april 2019 - 31. marts 2020- Revisionspåtegning Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde åreregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: • Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis , der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser , dokumentalsk, bevidste udeladelser , vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. • Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

Generalforsamling 2020

side 33


• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-

under noteoplysnignerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer , herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

side 34

Generalforsamling 2020


Y´s Men International - Region Danmark

ÅRSREGNSKAB FOR 2019 -2020

Resultatopgørelse 1. april 20192019 - 31. marts 2020 RESULTATOPGØRELSE 1. APRIL - 31. MARTS 2020 REGNSKAB 2019/20 1/4-19 - 31/3-20

INDTÆGTER

Note

Kontingentindtægter Tilskud fra Tips- og lottomidler, Kulturministeriet Klubbetaling hjemmeside Bogsalg Diverse indtægter Renteindtægter bank

1

2 3

Indtægter i alt

DKK

2.082.005 76.140 48.350 2.812 13.405 0

REGNSKAB 2018/19 1/4-18 - 31/3-19 DKK

2.125.200 79.502 63.930 18.347 13.289 12.271

BUDGET 2019/20

BUDGET 2020/21

1/4-19 - 31/3-20

1/4-20 - 31/3-21

DKK

DKK

2.125.200 50.000 55.000 10.000 13.000 0

2.060.800 75.000 47.500 5.000 13.600 0

2.222.712

2.312.539

2.253.200

2.201.900

789.911 157.240 106.879 64.775 1.118.805

760.642 167.562 108.900 66.000 1.103.104

798.600 151.800 108.900 66.000 1.125.300

795.200 164.664 105.600 64.000 1.129.464

109.743 8.300 46.540 139.847 -108.900 107.244 -64.775 0 0 0 15.744 43.573 97.552 55.557 63.778 43.289 101.413 27.864 8.050 28.954 15.022 0 5.768 40.424 258.832 8.344 0 7.500 212.552 -200.000 0

114.593 11.793 42.500 273.794 -93.520 93.415 -66.000 12.500 0 3.000 16.700 0 117.104 79.013 78.379 68.310 74.758 16.720 35.106 29.146 16.443 0 7.790 38.779 388.373 3.581 0 7.000 0 -85.000 -90.000

120.000 25.000 45.000 234.312 -108.900 97.314 -66.000 0 5.000 6.000 18.000 0 140.000 90.000 90.000 40.000 80.000 25.000 20.000 30.000 20.000 0 20.000 40.000 175.000 15.000 15.000 3.000 0 0 -50.826

125.000 25.000 46.000 100.000 -106.879 110.000 -64.000 0 5.000 0 10.000 0 100.000 60.000 60.000 30.000 100.000 15.000 10.000 30.000 20.000 50.000 15.000 40.000 175.000 10.000 0 2.500 50.000 54.815 0

UDGIFTER International kontingent Area kontingent (inkl.Solidarity og Extension Support) Tilskud til Regionskonference Kollektive forsikringer Kontingentbårne udgifter i alt Magasinet WAI/PR medie Træning DGE/DGEE/RSD VP/DGE/DGEE/RSD møde Lunderslov Regionskonference 2019 Tilskud til Regionskonference/generalforsamling Forsikringer Klubindbetalinger forsikringer Koda/gramex Transport BF delegater Chartergave nye danske klubber Bannere/emblemer Tænketank adhoc excl transport Regionsledelse Transport mv. Tjenesteledere Transport mv. Distriksguvenører Transport mv. Kommunkation udvalg, udvikl. m.v. Ledelse- og rådsmøder incl rejseudg. CEE Rejseudgifter regionskonf./konventer Travel Pool udligning Kontingenter/annoncer/PR. Porto/telefon/internet Revisorudgifter Kontorartikler, brevpapir og kuverter Administration i øvrigt Nyanskaff., IT-tilskud og hjemmeside Diverse udgifter Region til region træning i Area Regionens arkiv Afholdte omkostninger til aflyst Verdenskonference 2020 Hævet fra hensættelser til regionskonferencer Hævet fra hensættelser til udvikling af IT og hjemmeside

4

5 6

7 8

Udgifter i alt

2.191.020

2.297.381

2.253.200

2.201.900

OVERSKUD

31.692

15.158

0

0

Side 6 af 12

Generalforsamling 2020

side 35


Y´s Men International - Region Danmark

ÅRSREGNSKAB FOR 2019 -2020 Balance BALANCE31. 31.marts MARTS2020 2020 Aktiver:

NOTE

LIKVIDER: Bankindestående

9

Værdipapirer: (købspriser) Aktier, 10.000 Kristeligt Dagblad

TILGODEHAVENDER: Periodeafgrænsningsposter Tilretning af tilmeldingssystem, konferencer 2021, 2022 Andel i resultat "Julekalenderen" Udlæg Verdenskonvent 2020 (forskud) Udlæg Regionskonference 2019 (forskud)

LAGER: Sangbøger, 307 stk Ubrugte frimærker (RSD BF)

AKTIVER I ALT

31/3 2020

31/3 2019

DKK

DKK

4.527.893 4.527.893

4.507.270 4.507.270

10.500 10.500

10.500 10.500

10.237 60.000 101.908 0 0 172.145

25.084 0 0 166.750 35.000 226.834

25.000 0 25.000

25.000 10.500 35.500

4.735.538

4.780.104

7.728 106.879 2.112.118 2.226.725

9.811 108.900 2.008.642 2.127.353

12.410 0 80.826 93.236

0 200.000 80.826 280.826

703.493 125.000 828.493

691.533 125.000 816.533

1.555.392 31.692 1.587.084

1.540.234 15.158 1.555.392

4.735.538

4.780.104

PASSIVER: SKYLDIGE POSTER: Omkostninger mv. Forudmodtaget regionskonferenceafgift Ikke afregnede "Parkerede midler"

10

HENSÆTTELSER: Parkerede midler (1% midler regionsprojekter) Regionskassen (Regionskonference ell. tilsv.) Regionskassen (Udvikling af hjemmeside m.v.)

EXTENSION SUPPORT OG HJÆLPEKASSEN 1. Extension Support Central-/Østeuropa 2. Hjælpekassen

11

EGENKAPITAL: Primo Årets resultat

PASSIVER I ALT Eventualforpligtigelser

12

Side 7 af 12

side 36

Generalforsamling 2020


Y´s Men2019 International - Region Danmark ÅRSREGNSKAB FOR -2020

Notertiltilårsregnskabet årsregnskabet Noter Note.

1

2

3

4

5

KONTINGENTINDTÆGTER: August 2019 3.253 x 322 (3.293) Februar 2020 3.218 x 322 (3.307) Februar 2020 13 x 161 (0) 50% rabat medlemmer Regulering februar 2018, 12x322 (0) I øvrigt

BOGSALG: Salg af sangbøger

DIVERSE INDTÆGTER: Indgået fra Menetter Tryghedsgruppen Bonus Diverse

MAGASINET WAI Trykning og forsendelse Andre udgifter

REGIONSKONFERENCE Overskud (Minus = overskud i arrangerende klub) Indtægtsført medlemstilskud i konferenceregnskab Generalforsamlingshæfte incl. udsendelse Kaffe/frokost til generalforsamlingen Ophold ledelse, tjenesteledere, DG´ere og gæster Andre direkte udgifter

6

Silkeborg -107.082 112.200 5.118 8.833 54.120 71.276 500 139.847

Vejle -53.309 93.520 40.211 13.500 58.829 151.329 9.925 273.794

FORSIKRINGER: Ansvar Bestyrelsesansvarsforsikring Erhvervsforsikring Arbejdsskade lovpligtig (01.03.2019-30.09.2020) Arbejdsskade forsikring for frivillige hjælpere Kollektiv ulykke forsikring for medlemmer (01.05.2019-30.04.2020) Forsikringmægler honorar (01.02.2020-30.04.2020) Rejseforsikring

Generalforsamling 2020 Side 8 af 12

REGNSKAB 2019/20

REGNSKAB 2018/19

DKK

DKK

1.047.466 1.036.196 2.093 -3.864 114 2.082.005

1.060.346 1.064.854 0 0 0 2.125.200

2.812 2.812

18.347 18.347

7.550 5.855 0 13.405

7.650 5.489 150 13.289

96.587 13.156 109.743

102.206 12.387 114.593

Holstebro -183.675 105.307 -78.368 20.705 30.595 132.938 4.510 110.380

Sønderborg -195.563 86.262 -109.301 13.285 18.960 130.657 7.553 61.154

5.784 2.353 3.521 39.815 0 50.345 3.612 1.814 107.244

6.936 0 0 5.439 3.866 57.618 14.063 5.493 93.415

side 37


Y´s Men International - Region Danmark

ÅRSREGNSKAB FOR 2019 -2020 Noter tilårsregnskabet årsregnskabet - fortsat Noter til (fortsat)

7

8

9

REGNSKAB 2019/20

REGNSKAB 2018/19

DKK

DKK

110.454 48.188 56.250 90.000 -90.000 11.475 18.442 11.673 2.350 258.832

224.758 32.063 102.500 0 0 16.473 0 8.579 4.000 388.373

1.879 4.500 1.965 8.344

2.957 0 624 3.581

4.474.745 24.198 28.950 4.527.893

4.413.314 0 93.956 4.507.270

828.493 2.112.118 1.587.282 4.527.893

816.533 2.008.642 1.682.095 4.507.270

52.553

71.663

Leje af lokaler til regionskonferencen i Silkeborg, 2019

0

47.765

Leje af lokaler til verdenskonvent i Odense, 2020

0

276.130

NYANSKAFFELSER, IT-TILSKUD OG HJEMMESIDE Hjemmeside, Danmarks Kirkelige Mediecenter Drift og support, Collectaz Øvrige ydelser og klippekort, Collectaz Tilretning af tilmeldingssystem, konferencer Fordelt på konferencer, 2020, 2021 og 2022 Regnskabsprogram regionens bogføring Tolkeudstyr Øvrige EDB mæssige udgifter IT-tilskud sekretariat og bogholderi

DIVERSE UDGIFTER: Gave og blomster Kursusudgifter Andre omkostninger

BANKINDESTÅENDE: Danske Bank nr. 1551 - 311 3922, drift Danske Bank nr. 3000-0012484437, WC 2020 Danske Bank nr. 9570 - 11803989 (gaver med fradragsret)

Heraf Extension Support og Hjælpekassen Heraf parkerede midler Heraf regionskassen

12

Eventualforpligtigelser Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand frem til udløb, kopimaskine, 33 mdr.

Verdenskonferencen 2020 er aflyst på grund af Covid-19. Efter balancedagen er alle aftaler omkring konferencen blevet annulleret. Afholdte omkostninger er udgiftsført. Der forventes dog at komme yderligere omkostninger til nedlukningen på ca. 50.000 kr. som er afsat i budgettet for 2020/2021.

side 38

Side 9 af 12 Generalforsamling 2020


Y´s Men International - Region Danmark

ÅRSREGNSKAB FOR 2019 -2020 Noter til (fortsat) Noter tilårsregnskabet årsregnskabet - fortsat

IKKE AFREGNEDE "PARKEREDE MIDLER" 31. MARTS 2020

Note 10

Brotherhood Fund (BF) Frimærker Time of Fast (TOF) Faste til fordel for internationale projekter Alexander Scholarship Fund (ASF) Midler til uddannelse - KFUM Endowment Fund (EF) Midler til extension Y´s Extension Fund (YES) Midler til extension

Regionsp. 17/18 - Skoleudvikling i Bangladesh 700.000 kr. Regionsp. 18/19 - Mushemba - Faros 1.272.000 kr

1)

PRIMO

INDGÅET

AFREGNET

ULTIMO

DKK

DKK

DKK

DKK

108.845 389.205 168.762 20.600 105.325

59.028 250.879 70.458 14.700 219.938

-144.207 -490.354 -96.536 -18.140 -291.263

23.666 149.730 142.684 17.160 34.000

125.000 607.918

0 443.665

0 -1.051.583

125.000 0

1.122.473 -7.078 102.314 143.530

-11.225

1.111.248 -7.078 0 142.095

Regionsp. 19/20 Nye veje ud af ensomheden-skoleprojekt, Goma 1.400.000 kr

1)

Regionsp. 20/21, afholdte annoncerudgifter

97.100

Projekt i Central Østeuropa 2018/2019 Projekt i Central Østeuropa 2019/2020

75.943 16.663

Mercy Ships - udd. anæstesiologer Guinea, skattefradrag, 2018 Projekt Moldova, skattefradragspr. 2019 Projekt MAF, skattefradragspr 2020 Vandprojekt Houpou 2018/2019

Roll Back Malaria (samarbejde med Aulum YMC) Momsomk. dæmp. godtg. 2014/fremtidig projekt Momsomk. dæmp. godtg. 2015/fremtidig projekt Momsomk. dæmp. godtg. 2016/fremtidig projekt Momsomk. dæmp. godtg. 2017/fremtidig projekt Momsomk. dæmp. godtg. 2018/fremtidig projekt Udvikling, fremme & extension Polen I ALT PARKEREDE MIDLER

1) Heraf indgået kirkekollekt til Regionsprojekter

2)

22.000 36.746 59.564 67.526 57.951 0 49.494 2.008.642

-199.414 -1.435

0 155.088 39.215 1.000 79.208

-75.943 -171.751

0 0 430.170

0 0 -354.187 0 -3.021.112

3.124.588

-1.000 -89.074 -25.000

0 0 39.215 0 12.134 11.746 59.564 67.526 57.951 75.983 49.494 2.112.118

16.630

2) Udbetalt ansøgende klubber vedrørende momskompensation

Generalforsamling 2020

354.187

side 39


ÅRSREGNSKAB FOR 2019 -2020 Y´s Men International - Region Danmark Noter til årsregnskabet - fortsat

Note 11. EXTENSION SUPPORT og HJÆLPEKASSEN:

1. REGION DANMARKS EXTENSION SUPPORT

Primo Kontingenter - Polen Kontingenter - Slovakiet Kontingenter - Rumænien Kontingenter - Ungarn Kontingenter - Bulgarien Kontingenter - Moldova Kontingenter - Kosovo Kontingenter i alt Julekalenderen Solidaritets Support Indgået fra klubber Tilskud fra Area (SDS Funds) YES midler til ext. Andre extension udgifter: Slovakiet Rumænien Ungarn Bulgarien World Convetion 2020 DG træning, Wien, Østrig, 2 stk. seminarer Fællesomkostninger i øvrigt 1. EXTENSION SUPPORT I ALT

PRIMO

INDGÅET

UDBETALT

ULTIMO

DKK

DKK

DKK

DKK

691.533 0 3.192 6.240 4.556 1.882 0 1.045 16.915 101.908 12.352 41.700 32.962 51.000

691.533

256.837

-2.944 -15.851 -32.828 -15.591 -17.931 -4.319 -6.112 -95.576

-17.890 -35.000 -19.959 -12.593 -14.115 -37.144 -12.600 -244.877

703.493

2. HJÆLPEKASSEN Primo Indgåede midler Udbetalt støtte 2. HJÆLPEKASSEN I ALT

125.000

125.000

0

0 0

125.000

EXTENSION SUPPORT OG HJÆLPEKASSEN I ALT

816.533

256.837

-244.877

828.493

side 40

0

Generalforsamling 2020 Side 11 af 12


ÅRSREGNSKAB FOR 2019 -2020

Kontingentberegning 1. april 2020 - 31. marts 2021 Y´s Men International - Region Danmark

KONTINGENTBEREGNING Regionskontingent nettoprisindeksreguleret Area kontingent - 2020/21: 6,80 CHF kurs 6,90 International kontingent -2020/21: 35,00 CHF kurs 6,90 Kollektive forsikringer Tilskud til regionskonference Kontingent i alt pr. medlem pr. år

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

DKK

DKK

DKK

DKK

303,00 46,00 242,00 20,00 33,00 644,00

303,00 46,00 242,00 20,00 33,00 644,00

300,00 46,00 245,00 20,00 33,00 644,00

297,75 53,25 245,00 20,00 28,00 644,00

Kontingentet forfalder halvårsvis til betaling med 322,- kr. den 1. august og med 322,- kr. den 1. februar.

Antal medlemmer - budgetteret (danske)

3.200

3.300

Generalforsamling 2020

3.300

3.400

side 41


Noter

side 42

Generalforsamling 2020


Noter

Generalforsamling 2020

side 43


MADAGASCAR MISSION RUN Syv dagsrejser over land for at få hjælp eller 20 minutter med fly?

SAMMEN KAN VI GØRE DET MULIGT!

Netbank

Betalingskort:

ysmen.dk/maf

Kontonummer:

9570 – 11803989

Giv med MobilePay på:

816625

Husk at oplyse CPR og navn – så du får dit skattefradrag

Y’s Men Region Danmarks Skattefradragsprojekt 2020 I samarbejde med MAF Danmark

Vil du vide mere? Book et spændende møde med en infopilot, som kan fortælle dig og dit fællesskab meget mere om vores arbejde i de fjerneste egne af verden. Kontakt os på email maf@maf.dk eller på www.maf.dk side 44 Generalforsamling Find os på Facebook: MAF Danmark.

2020

Profile for axel hansen

Generalforsamlingshæfte 2020  

Y's Men region Danmarks generalforsamlingshæfte med beretninger, dagsorden, bilag og regnskab

Generalforsamlingshæfte 2020  

Y's Men region Danmarks generalforsamlingshæfte med beretninger, dagsorden, bilag og regnskab

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded