Page 1

AXARQUIA A B I E R TA

El peródico de l@s ciudadan@s libres de la Axarquía

|OCTUBRE 2009 | AÑO I | NÚMERO 5 |

| EJEMPLAR GRATUITO | | 5.000 EJEMPLARES |

axarquiaabierta.blogspot.com axarquiaabierta@gmail.com

«El progreso consiste en renovarse». Miguel de Unamuno (1864-1936) Filósofo y escritor español.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD PROVINCIAL n

C O N S T I T U I D A L A M E S A PA R A L A M O D I F I C A C I Ó N D E L A L O U A

Entrevista a Diego Valderas: «Con Marín al frente, IU logra que en Vélez se apueste por una política más social » Pág. 11

El Ayuntamiento de El Borge creará empleo en un nuevo restaurante en el parque de La Alcúa Pág. 5

Págs. 13, 14 y 15.

n

P Á G. 4 .

n

Entrevista a Miguel E. Martín: «Estamos promoviendo un pacto de alcaldes para frenar el cambio climático» Pág. 11

EL EQUIPO DE GOBIERNO DE VÉLEZ-MÁLAGA FESTEJA SUS ÉXITOS

El ejecutivo tripartito de Vélez-Málaga cumple su primer año de gobierno de progreso TORROX

Torrox inaugura el nuevo Centro Comarcal de Arte Flamenco IMAGEN DEL ACTO DEL PRIMER ANIVERSARIO DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE VÉLEZ-MÁLAGA (PSOE, IZQUIERDA UNIDA Y GIPMTM), CELEBRADO EL VIERNES 23 DE OCTUBRE.

ALFARNATEJO

ALMÁCHAR

TOTALÁN

Concluye la primera obra del Plan Proteja en Almáchar

De Oses alerta del estado de «abandono» que presentan diversas zonas del municipio

Pág. 6

Pág. 5 IU denuncia la «problemática» que vive la Policía Local de Nerja

Pág. 12.

Izquierda Unida de Rincón solicita la creación de un parque local de energía fotovoltaica Pág 5.

Págs. 6 y 8.

El alcalde de Alfarnatejo, víctima de un incendio provocado. Desde AXARQUÍA ABIERTA expresamos nuestra solidaridad con él


axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

OPINIÓN

Pág. 02

n n n n n n n n n n n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

www.economiacritica.net CONSTRUYENDO DESDE LA ECONOMÍA CRÍTICA AXARQUÍA ABIERTA

A L B E RTO G A R Z Ó N E S P I N O S A

n Edición, diseño y maquetación: CREACIONES IMAGINARTE, S.L. C/Pablo Ruiz Picasso, nº 36. Edif. Goya, 4º I - 29700 Vélez-Málaga (Málaga) n Tel.: 952 54 99 54 n Email:axarquiaabierta@gmail.com n Dirección: Antonio Delgado. n Redacción: Izaskun Guerrero, Jero Ortiz.

El Periódico de l@s

Ciudadan@s de la Axarquía

Si quieres enviar tus quejas, sugerencias, etc. esríbenos a: axarquiaabierta@gmail.com

EL PERIÓDICO DE L @ S CIUDADAN @ S PROGRESISTAS DE LA AXARQUÍA

AXARQUÍA ABIERTA

EL FRAUDE FISCAL, O CÓMO LOS RICOS ROBAN A LOS POBRES

i

~=ÖÉåíÉ=Éå=åìÉëíêç=é~∞ë=ë~ÄÉ=Ä~ëí~åíÉ=ÄáÉå=èì¨=ëçå=ó=èì¨ ÑìåÅáμå=íáÉåÉå=äçë=áãéìÉëíçëK=içë=ÅáìÇ~Ç~åçë=ë~ÄÉåI=éçê ÉàÉãéäçI=èìÉ=ëáå=ìå=~ÇÉÅì~Çç=åáîÉä=ÇÉ=áãéìÉëíçë=ëÉê∞~ áãéçëáÄäÉ=ã~åíÉåÉê=ëÉêîáÅáçë=ó=éêÉëí~ÅáçåÉë=é∫ÄäáÅ~ë=Åçãç=ä~ ÉÇìÅ~ÅáμåI=ä~ë=éÉåëáçåÉë=ó=ä~=ë~åáÇ~ÇI=ÉàÉë=ÇÉä=bëí~Çç=ÇÉä _áÉåÉëí~êK=v=ëçå=í~ãÄá¨å=ÅçåëÅáÉåíÉë=ÇÉ=èìÉ=ëá=ÇáÅÜçë=ëÉêîáÅáçë=ó éêÉëí~ÅáçåÉë=ÑìÉëÉå=éêáî~Ç~ëI=~ÅÅÉÇÉê=~=Éää~ë=ëÉê∞~=ãìÅÜç=ã•ë Å~êç=óI=éêçÄ~ÄäÉãÉåíÉ=é~ê~=ãìÅÜ~ë=Ñ~ãáäá~ëI=ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ áãéçëáÄäÉK içë=áãéìÉëíçë=ëçå=ÉëÉåÅá~äÉë=ÇÉåíêç=ÇÉä=bëí~Çç=ÇÉä=_áÉåÉëí~êK pçå=Éä=ãÉÅ~åáëãç=éçê=Éä=Åì~ä=Éä=bëí~Çç=~ëÉÖìê~=~=äçë=ÅáìÇ~Ç~åçëI Åçå=áåÇÉéÉåÇÉåÅá~=ÇÉ=ëì=éçëáÅáμå=ëçÅá~äI=ìå=ã∞åáãç=åáîÉä=ÇÉ îáÇ~K=mÉêç=é~ê~=èìÉ=Éääç=ëÉ~=~ë∞I=äçë=áãéìÉëíçë=íáÉåÉå=èìÉ=ëÉê=éêçJ ÖêÉëáîçëK=bëíç=ëáÖåáÑáÅ~=èìÉ=Åì~åí~=ã•ë=êáÅ~=ëÉ~=ìå~=éÉêëçå~=ã•ë íÉåÇê•=èìÉ=é~Ö~êI=äç=èìÉ=ëìéçåÉ=èìÉ=Éå=∫äíáã~=áåëí~åÅá~=ëÉê∞~å äçë=ã•ë=êáÅçë=äçë=èìÉ=Éëí~ê∞~å=Ñáå~åÅá~åÇç=Éå=ã~óçê=éêçéçêÅáμå Éä=bëí~Çç=ÇÉä=_áÉåÉëí~êK=_~àç=ÉëíÉ=ÉëèìÉã~=äçë=êáÅçëI=Éå=ÇÉÑáåáíáJ î~I=é~Ö~ê∞~å=Öê~å=é~êíÉ=ÇÉ=äçë=ëÉêîáÅáçë=é∫ÄäáÅçë=ó=ÇÉI=éçê=ÉàÉãJ éäçI=ä~ë=éêÉëí~ÅáçåÉë=ëçÅá~äÉëX=çÄäáÖ~ÇçëI=Éëç=ë∞I=éçê=äçë=ëáëíÉã~ë=ó äÉóÉë=ëçäáÇ~êá~ë=å~ÅáÇ~ë=Éå=íçÇ~=bìêçé~=íê~ë=ä~=ff=dìÉêê~=jìåÇá~äK mÉêç=Éå=åìÉëíêç=é~∞ëI=ëáå=ÉãÄ~êÖçI=äçë=êáÅçë=Ü~å=ìíáäáò~Çç=ä~ Ñê~ÖáäáÇ~Ç=ÇÉä=bëí~Çç=ÇÉä=_áÉåÉëí~ê=ÅçåëíêìáÇç=íê~ë=Éä=Ñê~åèìáëãç ó=ä~=é~ëáîáÇ~Ç=ÇÉ=äçë=éçä∞íáÅçë=é~ê~=ÉäìÇáê=ëì=êÉëéçåë~ÄáäáÇ~ÇI éêçîçÅ~åÇç=ìå~=ÉåçêãÉ=Çáëíçêëáμå=ëçÅá~äK=bä=åáîÉä=ÇÉ=Ñê~ìÇÉ=Éë=Éä ã•ë=~äíç=ÇÉ=íçÇ~=bìêçé~I=Éå=íçêåç=~ä=OPB=ÇÉä=mf_I=ó=äçë=êáÅçë áåÅäìëç=~éêçîÉÅÜ~å=ÅçãéäÉàçë=ãÉÅ~åáëãçë=Ñáå~åÅáÉêçëI=äÉÖ~äÉë éçê=çíê~=é~êíÉI=é~ê~=Éîáí~ê=é~Ö~ê=äç=èìÉ=ÅçêêÉëéçåÇÉK=i~=ÅçåëÉJ ÅìÉåÅá~W=Éå=ä~=éê•ÅíáÅ~I=ëçå=ä~ë=Åä~ëÉë=ãÉÇá~ë=ó=Ä~à~ë=èìáÉåÉë Ñáå~åÅá~å=Éä=bëí~Çç=ÇÉä=_áÉåÉëí~ê=Éå=bëé~¥~K oÉÅáÉåíÉãÉåíÉ=ó=éçê=éêáãÉê~=îÉò=Éå=ãìÅÜçë=~¥çë=Çìê~åíÉ=äçë Åì~äÉë=ëÉ=Ü~å=ëìÅÉÇáÇç=êÉÄ~à~ë=ÑáëÅ~äÉë=í~åíç=éçê=é~êíÉ=ÇÉä=mm Åçãç=ÇÉä=mplbI=èìÉ=Ü~å=ÇÉíÉêáçê~Çç=Öê~îÉãÉåíÉ=ä~=Å~äáÇ~Ç=ÇÉ äçë=ëÉêîáÅáçë=é∫ÄäáÅçëI=Éä=mplb=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=ëìÄáê=äçë=áãéìÉëíçëK mÉêç=Éå=îÉò=ÇÉ=~Ñêçåí~ê=Éä=éêçÄäÉã~=ÇÉä=Ñê~ìÇÉI=ç=ÇÉ=ëìÄáê=äçë áãéìÉëíçë=ëμäç=~=äçë=êáÅçëI=~äÖç=èìÉ=ÇÉ=Ü~ÅÉêëÉ=ÄáÉå=ÅçåääÉî~ê∞~=Éä ~ìãÉåíç=ÇÉ=ä~=êÉÅ~ìÇ~Åáμå=Éå=åáîÉäÉë=ëìÑáÅáÉåíÉë=é~ê~=Ü~ÅÉê ÑêÉåíÉ=~=äçë=åìÉîçë=Ö~ëíçë=çÅ~ëáçå~Ççë=éçê=ä~=ÅêáëáëI=Ü~=çéí~Çç éçê=Ü~ÅÉê=é~Ö~ê=ã•ë=~=ä~ë=Åä~ëÉë=ãÉÇá~ë=ó=Ä~à~ëK=bä=ÖçÄáÉêåç ~êÖìãÉåí~=èìÉ=åç=íáÉåÉ=çíê~=~äíÉêå~íáî~I=éçêèìÉ=~ëÉÖìê~=èìÉ ëìÄáê=äçë=áãéìÉëíçë=~=èìáÉåÉë=åç=é~Ö~å=Éë=áå∫íáäK i~ë=ÉåëÉ¥~åò~ë=ëçå=Ä~ëí~åíÉ=Åä~ê~ëK=^ìåèìÉ=äçë=èìÉ=ÅçãÉíÉå Ñê~ìÇÉ=ÑáëÅ~ä=ëçå=ÇÉäáåÅìÉåíÉëI=Éå=åìÉëíêç=é~∞ë=Ü~å=ÇÉà~Çç=ÇÉ=ëÉê éÉêëÉÖìáÇçëK=v=ä~ë=ÅçåëÉÅìÉåÅá~ë=ëçå=ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ=Öê~îÉëW=Éä ÇÉíÉêáçêç=ÇÉä=bëí~Çç=ÇÉä=_áÉåÉëí~ê=~ÑÉÅí~=ÑìåÇ~ãÉåí~äãÉåíÉ=~ äçë=ã•ë=éçÄêÉëI=ó=Éä=bëí~ÇçI=èìÉ=Ü~=ÇÉ=éêçíÉÖÉêäçëI=ëÉ=Ü~=éçëáÅáçJ å~Çç=çíê~=îÉò=ã•ë=ÇÉ=ä~Çç=ÇÉ=äçë=ÇÉäáåÅìÉåíÉëK

www.agarzon.net y www.economiacritica.net


Pág. 03

axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ACTUALIDAD COMARCAL CON EL PUÑO EN ALTO

JOSÉ A. PONCE FERNÁNDEZ LAS VICTIMAS DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA, MERECEN UN RECONOCIMIENTO ( y 2ª PARTE)

«Han hecho falta 33 años de democracia, y la lucha constante de Izquierda Unida para poner una placa en el cementerio de Vélez, donde están fusilados cientos de republicanos de toda la Axarquía»

«Es vergonzante que en Vélez, un estadio de futbol y la avenida principal lleven el nombre de Vivar Téllez, juez militar que enjuició a multitud de republicanos de toda la Comarca»

b

ñáëíÉå= íêÉãÉåÇ~ë= ÇáÑáÅìäí~ÇÉë= é~ê~= èìÉ= äçë= áåíÉäÉÅíì~äÉë= éìÉÇ~å áåîÉëíáÖ~ê=ó=ãìÅÜ~ë=ã•ë=é~ê~=éçÇÉê=éìÄäáÅ~ê=ó=ÇáÑìåÇáê=ëìë=íê~Ä~àçëK i~ë=íê~Ä~ë=~Çãáåáëíê~íáî~ë=é~ê~=áãéÉÇáê=Éä=~ÅÅÉëç=ÇÉ=áåîÉëíáÖ~ÇçêÉë ~=äçë=~êÅÜáîçë=ëçå=Åì~åíáçë~ë=ó=ÅáÉåíçë=ÇÉ=íÉëáë=ó=íÉëáå~ë=ÇìÉêãÉå=Éä=DëìÉ¥ç=ÇÉ äçë=àìëíçëD=Éå=ä~ë=ìåáîÉêëáÇ~ÇÉë=Éëé~¥çä~ëK=jìÅÜçë=ÇÉ=åìÉëíêçë=áåíÉäÉÅíì~äÉë ëÉ=ãçêáê•å=ëáå=Ü~ÄÉê=îáëíç=ëìë=íê~Ä~àçë=éìÄäáÅ~Ççë=ó=ÇáÑìåÇáÇçëK=i~ë=ÇáÑáÅìäJ í~ÇÉë=é~ê~=~ÅÅÉÇÉê=~=äçë=~êÅÜáîçë=ó=ä~=Ñ~äí~=ÇÉ=êÉÅìêëçë=ÉÅçåμãáÅçë=íê~åëÑçêJ ã~å=~=äçë=áåîÉëíáÖ~ÇçêÉë=Éëé~¥çäÉë=Éå=îÉêÇ~ÇÉêçë=ܨêçÉë=ÇÉ=ä~=Åìäíìê~K=bå ÉëíÉ=éÉêáçÇç=ÜÉãçë=ÅçåçÅáÇç=~=åìãÉêçëçë=Üáëíçêá~ÇçêÉë=èìÉ=Ñáå~åÅá~å=ÇÉ ëì=éêçéáç=Äçäëáääç=ä~ë=áåîÉëíáÖ~ÅáçåÉë=èìÉ=êÉ~äáò~åI=~êèìÉμäçÖçë=èìÉ=~ÅìÇÉå=~ ÉñÅ~î~ÅáçåÉë=ÇÉ=Ñçë~ë=~éçêí~åÇç=ëìë=éêçéáçë=Éèìáéçë=ÇÉ=íê~Ä~àçI=ÇçÅìãÉåJ í~äáëí~ë=èìÉ=åç=ÇáëéçåÉå=ÇÉ=Éëé~Åáç=é~ê~=íÉåÉê=ìå=~êÅÜáîç=ó=ìå=ä~êÖç=ÉíŨíÉJ ê~=ÇÉ=ÉëéÉÅá~äáëí~ë=Éå=ÇáîÉêë~ë=ÇáëÅáéäáå~ë=èìÉ=Éëí•å=~éçêí~åÇç=ÇÉ=ëì=éêçéáç éÉÅìäáç=éÉêëçå~ä=äçë=êÉÅìêëçë=åÉÅÉë~êáçë=é~ê~=éçÇÉê=~Åíì~ê=ÇÉ=Ñçêã~=êáÖìêçJ ë~K ^=éÉë~ê=ÇÉ=ä~=iÉó=ÇÉ==ä~=ãÉãçêá~=ÜáëíμêáÅ~=ä~=êÉ~äáÇ~Ç=Éë=èìÉ=ëÉÖìáJ ãçë=îáÉåÇç=Åçãç=ëçå=ãìó=éçÅ~ë=äçë=^óìåí~ãáÉåíçë=ó==~Çãáåáëíê~J ÅáçåÉë=é∫ÄäáÅ~ë=ä~ë=èìÉ=ëÉ=çÅìéÉå=ÇÉ=êÉä~åò~ê=éêçóÉÅíçë=ÇÉ=êÉÅìéÉJ ê~Åáμå=ÇÉ=Éë~=é~êíÉ=ÇÉ=ä~=Üáëíçêá~I=èìÉ=Äçêêç=Éä=Ñê~åèìáëãç=Éå=åìÉëJ íêçë=éìÉÄäçëK páå=ÉãÄ~êÖçI=ëá=îá~à~ãçë=~=`çãéÉí~=ÉåÅçåíê~êÉãçë=~ìå=Üçó=ìå ãçåçäáíç=~=éáÉ=ÇÉ=Å~êêÉíÉê~=ÅçåÇÉå~åÇç=~=ä~=êÉé∫ÄäáÅ~=ó=Éñ~äí~åÇç=~ä Ñê~åèìáëãçK=j•ë=îÉêÖçåò~åíÉ=~∫å=Éë=èìÉ=Éå=s¨äÉòJj•ä~Ö~I=ìå=Éëí~J Çáç=ÇÉ=ÑìíÄçä=ó=ä~=~îÉåáÇ~=éêáåÅáé~ä=ääÉîÉå=Éä=åçãÄêÉ=ÇÉ=sáî~ê=q¨ääÉòI àìÉò= ãáäáí~ê= èìÉ= ÉåàìáÅáμ= ~= ãìäíáíìÇ= ÇÉ= êÉéìÄäáÅ~åçë= ÇÉ= íçÇ~= ä~ ^ñ~êèì∞~K mçê=Éä=Åçåíê~êáçI=Ü~å=ÜÉÅÜç=Ñ~äí~=PP=~¥çë=ÇÉ=ÇÉãçÅê~Åá~I=ó=ä~=äìÅÜ~ Åçåëí~åíÉ= ÇÉ= fr= é~ê~= éçåÉê= ìå~= éä~Å~= Éå= Éä= ÅÉãÉåíÉêáç= ÇÉ= s¨äÉòI ÇçåÇÉ=Éëí•å=Ñìëáä~Ççë=ÅáÉåíçë=ÇÉ=êÉéìÄäáÅ~åçë=ÇÉ=íçÇ~=ä~=^ñ~êèì∞~K ESTE ARTÍCULO ES LA SEGUNDA PARTE DEL TEXTO CUYA PRIMERA PARTE SE PUBLICÓ EN EL NÚMERO DE SEPTIEMBRE DE 2009

www.ponceborge.blogspot.com y www.iuborge.blogspot.com

NOTICIAS La Fiesta de Las Migas y otras fiestas singulares de la Axarquía se presentan en la capital provincial TORROX Redacción i~=cáÉëí~=ÇÉ=i~ë=jáÖ~ë=ÇÉ=qçêêçñI=àìåíç=~ ìå=íçí~ä=ÇÉ=çíê~ë=RN=êÉéêÉëÉåí~ÅáçåÉë=ÇÉ Çáëíáåí~ë=ÑáÉëí~ë=ëáåÖìä~êÉë=ÇÉ=ä~=éêçîáåJ Åá~=ÇÉ=j•ä~Ö~=ëÉ=ÇáÉêçå=Åáí~==Éä=é~ë~Çç ë•Ä~Çç=OQ=ÇÉ=çÅíìÄêÉ=Éå=ä~ë=áåëí~ä~ÅáçJ åÉë= ÇÉ= ä~= ëÉÇÉ= ÇÉ= ä~= aáéìí~Åáμå= ÇÉ j•ä~Ö~=Éå=ä~=Å~éáí~äK=pÉ=íê~í~=ÇÉ=ä~=íÉêÅÉJ ê~=ÉÇáÅáμå=ÇÉä=ÉîÉåíç=cáÉëí~ë=páåÖìä~êÉë ÇÉ= ä~= mêçîáåÅá~= ÇÉ= j•ä~Ö~Ò= ó= èìÉ= ÉëíÉ ~¥ç= ëÉ= áåÅäìóÉ= ÇÉåíêç= ÇÉ= ä~= éêçÖê~ã~J Åáμå=ÇÉ=~Åíçë=çêÖ~åáò~Ççë=é~ê~=ÅçåãÉJ ãçê~ê= Éä= íêáÖ¨ëáãç= ~åáîÉêë~êáç= ÇÉ= ä~ë Çáéìí~ÅáçåÉë= ÇÉãçÅê•íáÅ~ëK= bä= ãìåáÅáJ éáç=íçêêçñÉ¥ç=Éëíìîç=éêÉëÉåíÉI=Åçãç=åç éçÇ∞~=ëÉê=ÇÉ=çíê~=ã~åÉê~I=éçê=ä~=áãéçêJ í~åÅá~=ÇÉ=ä~=ÑáÉëí~=èìÉ=ëÉ=ÅÉäÉÄê~=Éä=∫äíáJ ãç=ÇçãáåÖç=~åíÉë=ÇÉ=k~îáÇ~Ç=ä~=cáÉëí~ ÇÉ=ä~ë=jáÖ~ëI=ìå~=ÇÉ=ä~ë=ã•ë=é~êíáÅáé~íáJ î~ë=ÇÉ=íçÇ~=ä~=éêçîáåÅá~=ã~ä~ÖìÉ¥~K ^ÇÉã•ë=ÇÉä=ãìåáÅáéáç=ÇÉ=qçêêçñI=í~ãJ

Äá¨å= ÉëíìîáÉêçå= éêÉëÉåíÉë= ä~ë= äçÅ~äáÇ~J ÇÉë= ~ñ•êèìáÅ~ë= ÇÉ= ^äÑ~êå~íÉ= EcáÉëí~= ÇÉ jçêçë=ó=`êáëíá~åçëFI=^ä=Ñ~êå~íÉàç=EcáÉëí~ ÇÉä= d~òé~ÅÜç= ÇÉ= äçë= P= dçäéÉëFI ^äÖ~êêçÄç= EcáÉëí~= ÇÉ= p~å= pÉÄ~ëíá~åI m~íêμå=ÇÉä=mìÉÄäçFI=^ä=ã•ÅÜ~ê=EcáÉëí~=ÇÉä ^àç= _ä~åÅçFI= ^=êÉå~ë= EcÉêá~= ÇÉ= ä~= jìä~FI _É=å~ã~êÖçë~EcÉêá~= ÇÉä= `~ãéçFI= _É=J å~ãçÅ~êê~=Ea∞~=ÇÉ=ä~=j∫ëáÅ~FI=`~=åáää~ë ÇÉ= ^ÅÉáíìåç= EcáÉëí~= ÇÉ= ä~= jçê=Åáää~FI `çäãÉå~ê= EcáÉëí~= ÇÉä= jçë=íç= ó= ä~ `Ü~Åáå~FI= `μãéÉí~= EkçÅÜÉ= ÇÉä= sáåçFI `∫í~ê= EcáÉëí~= ÇÉä= jçåÑ∞FI= bä= _çêÖÉ= Ea∞~ ÇÉ= ä~= m~ë~FI= cêáÖáäá~å~= EcÉëíáî~ä= ÇÉ= ä~ë qêÉë= `ìäíìê~ëFI= fòå~íÉ= Ea∞~= ÇÉ= ä~= rî~ jçëÅ~íÉäFI= jçÅäáåÉàç= EcáÉëí~= ÇÉ= äçë sá¥ÉêçëFI= oáåÅμå= ÇÉ= ä~= sáÅíçêá~ E`çåÅìêëç=ÇÉ=sÉêÇá~äÉë=ÇÉ=_Éå~Ö~äÄμåFI mÉêá~å~=Ea∞~=ÇÉä=^ÅÉáíÉ=sÉêÇá~äFI=p~ä~êÉë EcáÉëí~ë= žê~ÄÉJ= ^åÇ~äìë∞F= ó= s¨äÉò= Ó j•ä~Ö~=E_Éä¨å=sáîáÉåíÉ=ÇÉ=^äã~ó~íÉ=ó=bä m~ëç=ÇÉ=`~à∞òFK

NECROLÓGICA El pasado 1 de octubre falleció en Vélez-Málaga el poeta republicano veleño Francisco Cazorla Téllez. Escritor, bibliotecario, ajedrecista, animador cultural y profundamente antifascista, Paco Cazorla deja, con su fallecimiento, huérfano al mundo de la Cultura de la Axarquía.

Descanse En Paz

P

U

B

L

I

C

I

D

A

D

Manifestación 29 de noviembre. Desde la Estación de Ferrocarril de Sta. Justa al Pabellón San Pablo (SEVILLA)

¡ACUDE!


axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

ACTUALIDAD COMARCAL

Pág. 04

n n n n n n n n n n n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

La Mancomunidad de Municipios constituye la Mesa por el Urbanismo para proponer la modificación de la LOUA n Asisten a la cita 19 alcaldes de la Axarquía y la delegada de Ordenación del Territorio Josefa López TORRE DEL MAR Izaskun Pérez

içë= ~äÅ~äÇÉë= ÇÉ= ä~= ^ñ~êèì∞~ ~ÅìÇ∞~å=Éä=é~ë~Çç=NV=ÇÉ=çÅíìJ ÄêÉ= ~= ä~= ÅçåëíáíìÅáμå= ÇÉ= ä~ jÉë~=éçê=Éä=ìêÄ~åáëãç=èìÉ=ëÉ ÅÉäÉÄê~Ä~= Éå= ä~= j~åÅç=J ãìåáÇ~Ç=é~ê~=ÄìëÅ~ê=ìå~=ë~äáJ Ç~= ~= ä~ë= îáîáÉåÇ~ë= áêêÉÖìä~êÉë Éå= ëìÉäç= åç= ìêÄ~åáò~ÄäÉK= bå ÉëíÉ= ÉåÅìÉåíêç= ëÉ= ÅçåëÉåëìμ èìÉ=Å~Ç~=~äÅ~äÇÉ=áÄ~=~=ÉëíìÇá~ê äçë= ~êí∞Åìäçë= ÇÉ= ä~= ilr^= é~ê~ éêçéçåÉê= éçëáÄäÉë= ãçÇáÑáÅ~J ÅáçåÉë=~=ä~=iÉó=ÇÉ=lêÇÉå~Åáμå

rêÄ~å∞ëíáÅ~= ÇÉ= ^åÇ~äìÅ∞~= ó íê~ëä~Ç~ê= ~= ä~= gìåí~= ÇÉ ^åÇ~äìÅ∞~=Éä=áåíÉê¨ë=ÇÉ=äçë=êÉÖáJ ÇçêÉë=ÇÉ=äçë=PN=ãìåáÅáéáçë=ÇÉ=ä~ Åçã~êÅ~=çêáÉåí~ä=ÇÉ=j•ä~Ö~=ÇÉ Å~ãÄá~ê= ä~= åçêã~íáî~= é~ê~ äÉÖ~äáò~ê= ä~ë= ÅçåëíêìÅÅáçåÉë= Éå ëìÉäç=åç=ìêÄ~åáò~ÄäÉK= aÉëéì¨ë=ÇÉ=ä~=ÅçåëíáíìÅáμå=ÑçêJ ã~ä=ó=Ñáà~ê=ä~=éÉêáçÇáÅáÇ~Ç=ÇÉ=ä~ë êÉìåáçåÉë= ÇÉ= ä~= ãÉë~I= èìÉ= ëÉ Ü~ê•å=Å~Ç~=ãÉëI=ä~=Åáí~=ëÉ=ÅçåJ îáêíáμ= Éå= ìå~= ÉñéçëáÅáμå= ÇÉä ã~äÉëí~ê=ÇÉ=äçë=~äÅ~äÇÉë=Åçå=ä~ ëáíì~Åáμå= ìêÄ~å∞ëíáÅ~= Éå= ëìë éìÉÄäçëK=bä=ëÉåíáê=Åçã∫å=ÇÉ=äçë

êÉÖáÇçêÉë=~éìåí~Ä~=~=ä~=áãéçëáJ ÄáäáÇ~Ç=ÇÉ=ëÉÖìáê=ÇÉë~êêçää~åÇç ÇÉ= ã~åÉê~= ëçëíÉåáÄäÉ= Éä= ìêÄ~J åáëãç= Éå= äçë= ãìåáÅáéáçëK= içë éêáãÉêçë= ÉÇáäÉë= ÅçáåÅáÇ∞~å= Éå èìÉ=ä~=^Çãáåáëíê~Åáμå=~ìíçåμJ ãáÅ~= ÇÉÄÉ= éÉå~äáò~ê= ä~ë= ÅçåëJ íêìÅÅáçåÉë= Éå= ëìÉäç= ê∫ëíáÅç= ç éêçíÉÖáÇç= éÉêç= í~ãÄá¨å= ~éçêJ í~ê= ìå~= ëçäìÅáμå= é~ê~= ä~= çêÇÉJ å~Åáμå= ÇÉ= ~èìÉää~ë= îáîáÉåÇ~ë èìÉ= Éëí•å= Éå= ëìÉäç= åç= ìêÄ~åáJ ò~ÄäÉK= bä= éêÉëáÇÉåíÉ= ÇÉ= ä~= j~åÅç=J ãìåáÇ~ÇI= gçë¨= gÉë∫ë= açã∞å=J ÖìÉò=m~äã~I=ÇÉÅä~êμ=èìÉ=ëÉ=ääÉJ

Ö~ê•=~=ìå~=ÅçåÅäìëáμå=ìå•åáãÉ Åì~åÇç= äçë= ~äÅ~äÇÉë= ~éçêíÉå éçëáÄäÉë= ãçÇáÑáÅ~ÅáçåÉë= ÇÉ= äçë ~êí∞Åìäçë= ÇÉ= ä~= ilr^= èìÉ= ëÉ Ü~ê•= ääÉÖ~ê•= Éå= ÄìÉå~ë= Ñçêã~ë ~ä= ÖçÄáÉêåç= êÉÖáçå~äK=v= ÇÉÅä~êμ èìÉ= äçë= ~äÅ~äÇÉë= Ü~Ä∞~å= Åçåí~J Çç= Åμãç= ~íáÉåÇÉå= ~= Çá~êáç= ~ Ñ~ãáäá~ë= ~åÖìëíá~Ç~ë= èìÉ= äÉë êÉéêçÅÜ~å=Éä=íê~íç=Åçãç=ÇÉäáåJ ÅìÉåíÉëÒ= éçê= íÉåÉê= ìå~= îáîáÉåJ Ç~=Éå=ëìÉäç=åç=ìêÄ~åáò~ÄäÉK= bä= ~äÅ~äÇÉ= ÇÉ= kÉêà~I= ^äÄÉêíç ^êãáàçI= ~éìåíμ= èìÉ= äÉ= Ü~Ä∞~ áåèìáÉí~Çç= ä~= éêÉëÉåÅá~= ÇÉ= ä~ ÇÉäÉÖ~Ç~= ÇÉ= lêÇÉå~Åáμå= ÇÉä

qÉêêáíçêáçI= gçëÉÑ~= iμéÉòI= Åçãç çóÉåíÉ=ëáå=èìÉ=ëÉ=éêçåìåÅá~ê~ é~ê~= áåÑçêã~ê= ëá= ä~= `çåëÉàÉê∞~ íáÉåÉ=ÇáëéçëáÅáμå=ç=åç=ÇÉ=ãçÇáJ ÑáÅ~ê=ä~=åçêã~íáî~ÒK gçë¨= d•ãÉòI= ~äÅ~äÇÉ= ÇÉ= ^äã•=J ÅÜ~êI=ÅçáåÅáÇáμ=Åçå=açã∞åÖìÉò m~äã~= Éå= ä~= éêçÄäÉã•íáÅ~ ëçÅá~ä=èìÉ=Ü~ó=ÇÉíê•ë=ÇÉ=ä~ë=áêêÉJ Öìä~êáÇ~ÇÉëÒK=d•ãÉò=ã~åáÑÉëíμ èìÉ= Éå= ä~= ^ñ~êèì∞~= îáîÉå= ã•ë ÇÉ= NMKMMM= Å~ãéÉëáåçë= èìÉ= åç ÉåíáÉåÇÉå= èìÉ= ëÉ= äÉë= éìÉÇÉ ÇÉêêáÄ~ê= ëìë= îáîáÉåÇ~ë=éçêèìÉ ëÉ= ÅçåëáÇÉê~= ÇÉäáíç= Éä= ìëç= êÉëáJ ÇÉåÅá~äÒK

Almáchar se prepara para la celebración de su IV Muestra de Teatro Aficionado ALMÁCHAR Redacción bä=éêμñáãç=Ç∞~=S=ÇÉ=åçîáÉãÄêÉ Ç~ê•=ÅçãáÉåòç=ä~=fs=jìÉëíê~=ÇÉ íÉ~íêç=~ÑáÅáçå~Çç=ÇÉ=^äã•ÅÜ~êI èìÉ=çêÖ~åáò~=ä~=~ëçÅá~Åáμå=íÉ~J íê~ä=Éä=iìÖ•=àìåíç=Åçå=ä~=Åçä~ÄçJ ê~Åáμå= ÇÉä= ~óìåí~ãáÉåíç= ÇÉ ^äã•ÅÜ~êI= ìå= ~¥ç= ã•ë= éçÇê•ë îÉê= Éä= íê~Ä~àç= ÇÉ= ÅáåÅç= Öêìéçë ÇÉ=íÉ~íêç=~ÑáÅáçå~ÇçëI=èìÉ=çÑêÉJ ÅÉê•å= ~= äçë= ÉëéÉÅí~ÇçêÉë= ëìë ∫äíáãçë= ãçåí~àÉëI= ÅáåÅç= çÄê~ë ÇÉ=ãìó=î~êá~Ç~ë=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë èìÉ=íçÅ~å=íçÇçë=äçë=Ö¨åÉêçëK bä= Öêìéç= ÇÉ= íÉ~íêç= pÅÉå~= ÇÉ j•ä~Ö~=~Äêáê•=Éëí~=ãìÉëíê~=Åçå ä~= çÄê~= fibå= íì= Å~ã~= ç= Éå= ä~

ã∞~\I= ìå~= ÇáîÉêíáÇ∞ëáã~= ÅçãÉJ Çá~=ÇÉ=ÉåêÉÇçë=ÇçåÇÉ=Éä=Üìãçê Éëí~= ã•ë= èìÉ= ~ëÉÖìê~ÇçI= äÉ ëáÖìÉ= Éä= îáÉêåÉë= NP= ÇÉ= åçîáÉãJ ÄêÉI=Éä=Öêìéç=Åì~íêç=Ö~íçë=íÉ~íêç ÇÉ=pÉîáää~I=Åçå=ëì=çÄê~=bä=qÉ~íêç ÇÉ=máÉÇê~I=ìå=ãçåí~àÉ=~ãÄáÉåJ í~Çç=Éå=Éä=Ñáå~ä=ÇÉ=ä~=êÉé∫ÄäáÅ~ êçã~å~I= Éä= îáÉêåÉë= OM= íÉåÇê• äìÖ~ê= Éä= Öêìéç= qêÉå¨íáÅçë= ÇÉ máò~êê~I= Åçå= ëì= çÄê~= qëáÅçëáëI ìå~= ÅçãÉÇá~= ÇÉ= íÉêêçêI= ÇçåÇÉ Éå= Åì~äèìáÉê= ãçãÉåíç= éìÉÇÉ ëìÅÉÇÉê=Åì~äèìáÉê=Åçë~I=Éä=îáÉêJ åÉë=OT=ääÉÖ~=Éä=Öêìéç=fåÑä~ã~ÄäÉ ÇÉ=žäçê~I=Åçå=ëì=çÄê~I=^=éìÉêí~ ÅÉêê~Ç~I=ìå=Çê~ã~=Åçå=ìå=Åä~êç ÅçêíÉ= ÉñáëíÉåÅá~äáëí~= ó= é~ê~ ÅÉêê~ê=Éëí~=fs=jìÉëíê~I=Éä=ë•Ä~J

Çç=OU=ääÉÖ~=Éä=Öêìéç=àìîÉåáä=ÇÉä í~ääÉê= ãìåáÅáé~ä= ÇÉ= íÉ~íêç= ÇÉ ^êÇ~äÉëI= Åçå= ëì= çÄê~I= ÇÉ= çíêç éä~åÉí~I=ìå~=çÄê~=ÇáêáÖáÇ~=é~ê~ ìå= éìÄäáÅç= àçîÉå= ó= ÇçåÇÉ éçÇêÉãçë=îÉê=ìå=Åä~êç=ãÉåë~àÉ ÇÉ= Åμãç= ÅìáÇ~ê= Éä= ãÉÇáç~ãJ ÄáÉåíÉK qçÇ~ë= ä~ë= êÉéêÉëÉåí~ÅáçåÉë ëÉê•å=Éå=ä~=Å~ë~=ÇÉ=ä~=Åìäíìê~=ÇÉ ^äã•ÅÜ~êI=Çìê~åíÉ=Å~Ç~=îáÉêåÉë ÇÉä= ãÉë= ÇÉ= åçîáÉãÄêÉ= ~= ä~ë ONWMMÜI= ÉñÅÉéíì~åÇç= ä~= ∫äíáã~ êÉéêÉëÉåí~Åáμå= èìÉ= ëÉê•= Éä ë•Ä~Çç=OU=~=ä~ë=NTKPMÜK bëí~=áåáÅá~íáî~=èìÉ=ëìêÖáμ=Éå=Éä ~¥ç=OMMR=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ä~=~ëçÅá~J Åáμå= íÉ~íê~ä= Éä= iìÖ•= ÇÉ ^äã•ÅÜ~êI= ÅìãéäÉ= ëì= Åì~êí~

ÉÇáÅáμå= ó= Åçå= Éääç= ëÉ= êÉÅçåçÅÉ Éä=Å~ê•ÅíÉê=ÇÉ=ÅçåíáåìáÇ~Ç=ÇÉ=ä~ ãáëã~= ó= Éä= áåíÉê¨ë= éçê= ã~åíÉJ åÉê= ä~= íê~ÇáÅáμå= íÉ~íê~ä= Éå= Éä ãìåáÅáéáç=ó~=èìÉ=Éë=ìåç=ÇÉ=äçë ÉåÅìÉåíêçë=ã~ë=ÅçåëçäáÇ~Ççë ÇÉ=ä~=éêçîáåÅá~=ó=èìÉ=Å~Ç~=~¥ç ÅìÉåí~= Åçå= ã~ë= Öêìéçë= ~ÑáÅáçJ å~Ççë= áåíÉêÉë~Ççë= Éå= é~êíáÅáJ é~êK ^ë∞=èìÉ=íçãÉå=åçí~=ó=ó~=ë~ÄÉå èìÉ=Å~Ç~=îáÉêåÉë=ÇÉ=åçîáÉãÄêÉ äÉë= áåîáí~ãçë= ~= îÉê= íÉ~íêç= ó é~ë~ê=ìå~=ê~íç=~Öê~Ç~ÄäÉ=ó~=èìÉ Åçãç= ÇÉÅ∞~= ^êíÜìê= jáääÉê= bä íÉ~íêç= åç= éìÉÇÉ= ÇÉë~é~êÉÅÉê éçêèìÉ= Éë= Éä= ∫åáÅç= ~êíÉ= ÇçåÇÉ ä~= Üìã~åáÇ~Ç= ëÉ= ÉåÑêÉåí~= ~= ëá ãáëã~Ò


Pág. 05

axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

RINCÓN DE LA VICTORIA Izaskun Guerrero mÉÇêç= cÉêå•åÇÉò= fÄ~êI= éçêí~J îçò=ÇÉä=Öêìéç=ãìåáÅáé~ä=ÇÉ=fr Éå= oáåÅμå= ÇÉ= ä~=sáÅíçêá~I= éáÇÉ ~ä=Éèìáéç=ÇÉ=ÖçÄáÉêåç=EmpfosJ mplbF=Éä=ÉëíìÇáç=ÇÉ=îá~ÄáäáÇ~Ç é~ê~= ä~= áãéä~åí~Åáμå= ÇÉ= ìå é~êèìÉ=ÇÉ=éä~Å~ë=Ñçíçîçäí~áÅ~ë èìÉ= ëìãáåáëíêÉ= ÉåÉêÖ∞~= ~= äçë ÉÇáÑáÅáçë=É=áåëí~ä~ÅáçåÉë=é∫ÄäáJ Åçë= ~éêçîÉÅÜ~åÇç= ä~= äìò= ëçä~ê ÇÉ= ä~= èìÉ= Öçò~= Éä= ãìåáÅáéáç Çìê~åíÉ=íçÇç=Éä=~¥çK i~=Åç~äáÅáμå=fòèìáÉêÇ~=råáÇ~ ã~åáÑáÉëí~= èìÉ= ä~= éçíÉåÅá~äáJ Ç~Ç= Éå= Éä= ~éêçîÉÅÜ~ãáÉåíç ëçä~ê= èìÉ= íáÉåÉ= Ö~ê~åíáò~Çç oáåÅμå=ÇÉ=ä~=sáÅíçêá~=ëÉêîáê•=ÇÉ ~î~ä= ã•ë= èìÉ= ëìÑáÅáÉåíÉ= é~ê~ ÇÉã~åÇ~ê= ~óìÇ~ë= ~= ä~ë

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ACTUALIDAD COMARCAL

Izquierda Unida solicita crear un parque local de placas fotovoltaicas

PREDRO FERNÁNDEZ IBAR, PORTAVOZ MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA EN EL AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA.

^Çãáåáëíê~ÅáçåÉë=ÇÉä=bëí~Çç=~ä çÄàÉíç=ÇÉ=ÅçåîÉêíáê=ä~=äçÅ~äáÇ~Ç

Éå=ìå=êÉÑÉêÉåíÉ=å~Åáçå~ä=ÇÉ=ä~ ÉåÉêÖ∞~=ëçä~êK=

bå= éäÉå~= `çëí~= ÇÉä= pçäI cÉêå•åÇÉò= fÄ~ê= éáÉåë~= èìÉ oáåÅμå= ÇÉ= ä~= sáÅíçêá~= åç éìÉÇÉ=ëÉÖìáê=îáîáÉåÇç=~=Éëé~äJ Ç~ë=ÇÉä=ëçäÒ=èìÉ=íáäÇ~=ÇÉ=ÖÉåÉJ êçë~= ÑìÉåíÉ= ÇÉ= ÉåÉêÖ∞~Ò= ó= èìÉ çíêçë= ãìåáÅáéáçë= ó~= ìíáäáò~å é~ê~= ÇáÑÉêÉåíÉë= áåáÅá~íáî~ëK= bä éçêí~îçò= ÇÉ= fr= ~¥~ÇÉ= èìÉ= ä~ äçÅ~äáÇ~Ç= ëáÖìÉ= Éëí~åÇç= ãìó êÉíê~ë~Ç~Ò=Éå=Éä=ÅçåçÅáãáÉåíç ó= ä~= ìíáäáò~Åáμå= ÇÉ= ä~= ÉåÉêÖ∞~ ëçä~ê=í¨êãáÅ~=ó=Ñçíçîçäí~áÅ~K== fÄ~ê= ~éìåí~= í~ãÄá¨å= èìÉ åìãÉêçëçë= ãìåáÅáéáçë= Éëé~J ¥çäÉë= Ü~å= áãéìäë~Çç= Éä= éêçJ

óÉÅíç= ÇÉ= ÅêÉ~Åáμå= ÇÉ= é~êèìÉë ÇÉ=éä~Å~ë=Ñçíçîçäí~áÅ~ë=ÇÉ=éêçJ éáÉÇ~Ç=ãìåáÅáé~ä=é~ê~=ä~=éêçJ ÇìÅÅáμå= Éä¨ÅíêáÅ~= èìÉ= ëÉ ÇÉã~åÇ~=Öê~Åá~ë=~=ä~ë=ëìÄîÉåJ ÅáçåÉë= ÇÉä= jáåáëíÉêáç= ÇÉ fåÇìëíêá~=ó=ä~=ëçäáÅáíìÇ=ÇÉ=Åê¨J Çáíçë= ÇÉä= fåëíáíìíç= ÇÉ= `ê¨Çáíçë lÑáÅá~ä= Ef`lFK= `çå= Éä= é~êèìÉ Ñçíçîçäí~áÅçI= ~ÇÉã•ë= ÇÉä= ~ÜçJ êêç= ÉÅçåμãáÅç= é~ê~= Éä= ^óìå=J í~ãáÉåíçI= ëÉ= éçÇê•å= Ñáå~åÅá~ê åìÉîçë=ëÉêîáÅáçë=ëçÅá~äÉë=~=äçë îÉÅáåçëI= ëÉÖ∫å= ÉñéäáÅ~= fò=J èìáÉêÇ~=råáÇ~=ÇÉ=oáåÅμå=ÇÉ=ä~ sáÅíçêá~K

El Ayuntamiento de El Borge creará empleo con un nuevo restaurante en el parque ornitológico y botánico de La Alcúa n La explotación del espacio hostelero se concederá a una familia alborgeña mediante la correspondiente convocatoria pública EL BORGE Izaskun Guerrero bä=^óìåí~ãáÉåíç=bä=_çêÖÉ=ÅçåJ íáå∫~=~éçêí~åÇç=ãÉÇáÇ~ë=é~ê~ ä~=ëáíì~Åáμå=ÇÉ=ÇÉëÉãéäÉç=èìÉ ëìÑêÉå= äçë= îÉÅáåçë= ÇÉ= éìÉÄäçë ÇÉä= áåíÉêáçê= Åçå= éçÅçë= êÉÅìêJ ëçë= é~ê~= ÖÉåÉê~ê= éìÉëíçë= ÇÉ íê~Ä~àçK= bä= ∫äíáãç= éêçóÉÅíç ÅçåëáëíÉ= Éå= éçåÉê= Éå= ã~êÅÜ~ ìå=êÉëí~ìê~åíÉ=èìÉ=ëÉ=ìÄáÅ~ê• Éå=ä~ë=áåëí~ä~ÅáçåÉë=ÇÉä=é~êèìÉ çêåáíçäμÖáÅç= ó= Äçí•åáÅç= i~ ^äÅì~= èìÉ= Éñéäçí~ê•= Éå= ìå Ñìíìêç=ìå~=Ñ~ãáäá~=ÇÉ=ä~=äçÅ~äáJ Ç~ÇK bä= `çåëáëíçêáç= ëÉ= ÅçåîÉêíáê• Éå= Éä= éêçéáÉí~êáç= ÇÉ= ä~= Ñìíìê~ ÅçåëíêìÅÅáμå= ~ä= áÖì~ä= èìÉ= ó~

ëìÅÉÇÉ=Åçå=Éä=eçíÉä=mçë~Ç~=ÇÉä _~åÇçäÉêçI= Å~ë~= å~í~ä= ÇÉä Ñ~ãçëç=Ä~åÇçäÉêç=iìáë=jì¥çò Úbä=_áòÅç=ÇÉ=bä=_çêÖÉI=Éä=êÉëí~ìJ ê~åíÉ=i~=máëÅáå~=ó=Éä=eçÖ~ê=ÇÉä gìÄáä~ÇçK= ^ÇÉã•ë= ÇÉ= ~ãéäá~ê Éå=å∫ãÉêç=ÇÉ=éìÉëíçë=ÇÉ=íê~J Ä~àçI= Åçå= ìå= êÉëí~ìê~åíÉ= ã•ë ÇÉåíêç=ÇÉ=ä~=çÑÉêí~=íìê∞ëíáÅ~=ÇÉ ä~=äçÅ~äáÇ~Ç=ëÉ=éÉêëáÖìÉ=çÑÉêí~ê ìå=ëÉêîáÅáç=Çá~êáç=~=äçë=îáëáí~åJ íÉë=ÇÉä=é~êèìÉ=çêåáíçäμÖáÅçK= bä=~äÅ~äÇÉ=ÇÉä=ãìåáÅáéáçI=gçë¨ ^åíçåáç= mçåÅÉI= Ü~= áåÑçêã~Çç ÇÉ=èìÉ=äçë=^óìåí~ãáÉåíçë=íáÉJ åÉå= èìÉ= ëÉê= ÖÉåÉê~ÇçêÉë= ÇÉ ÉãéäÉç=Åçå=áåáÅá~íáî~ë=ÇÉ=ÉëíÉ íáéç= éìÉëíç= èìÉ= éìÉÄäçë= Åçå ä~ë= Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë= ÇÉ= bä= _çêÖÉ åç=ÇáëÑêìí~å=ÇÉ=áåÇìëíêá~ë=ó=ä~

VISTA PARCIAL DEL PARQUE DE LA ALCÚA, EN EL BORGE.

~ÖêáÅìäíìê~= Éëí•= Éå= êÉÅÉëáμåÒK fåîÉêíáê= Éå= éêçóÉÅíçë= èìÉ Ö~ê~åíáÅÉå=íê~Ä~àç=Éë=Éä=ÇáåÉêç ã•ë=êÉåí~ÄäÉ=èìÉ=éìÉÇÉ=áåîÉêJ íáê=ìå=^óìåí~ãáÉåíçÒI=ÅçãÉåJ

í~=Éä=êÉÖáÇçêI=ó=áåëáëíÉ=Éå=èìÉ=äç é∫ÄäáÅç= åç= Éë= ìå~= ìíçé∞~I ëáåç=ìå~=êÉ~äáÇ~ÇÒK i~ë= çÄê~ë= ÇÉä= Ñìíìêç= êÉëí~ìJ ê~åíÉ= ëÉ= Éåã~êÅ~å= Éå= Éä= éêçJ

Öê~ã~= ^bmp^= ó= ÅçãÉåò~ê• ~åíÉë=ÇÉ=Ñáå~ä=ÇÉ=~¥çK=i~=~ÇàìJ ÇáÅ~Åáμå= ÇÉ= ä~= Éñéäçí~Åáμå= ëÉ ÉÑÉÅíì~ê•= ãÉÇá~åíÉ= ìå~= ÅçåJ îçÅ~íçêá~=é∫ÄäáÅ~K


axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

ACTUALIDAD COMARCAL

Pág. 06

n n n n n n n n n n n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

IU denuncia el «abandono» en que se halla el colegio público de Periana PERIANA Redacción bä= dêìéç= ãìåáÅáé~ä= ÇÉ fòèìáÉêÇ~= råáÇ~= Éå= mÉêá~å~I= ~ íê~î¨ë=ÇÉ=ëì=éçêí~îçòI=gì~å=mÉ=J ¥~ëI=Ü~=ÇÉåìåÅá~Çç=Éä=~Ä~åÇçJ åç=èìÉ=ëìÑêÉÒ=Éä=ÅçäÉÖáç=é∫ÄäáÅç ÇÉ=ä~=äçÅ~äáÇ~ÇK=m~ê~=ä~=Åç~äáÅáμå ÇÉ= áòèìáÉêÇ~ëI= é~êÉÅÉ= ãÉåíáê~ èìÉ=Éä=mplb=ÇÉ=mÉêá~å~=ëÉ=ÇÉÇáJ èìÉ= ~= ~êêÉÖä~ê= áåÑê~ÉëíêìÅíìê~ë èìÉ= ëÉ= ÉåÅìÉåí~å= Éå= éÉêÑÉÅíç Éëí~Çç= = óI= ëáå= ÉãÄ~êÖçI= ëÉ= åáÉJ ÖìÉ=~=ëçäìÅáçå~ê=éêçÄäÉã~ë=í~å áãéçêí~åíÉë=Åçãç=ëçå=Éä=ÄáÉåJ Éëí~ê=ó=ä~=ëÉÖìêáÇ~Ç=ÇÉ=äçë=åá¥çë ó=åá¥~ë=ÇÉ=åìÉëíêç=éìÉÄäç=ã~åJ íÉåáÉåÇç= ëÉêîáÅáçëI= éáëí~ë= ÇÉ=J éçêíáî~ë=ó=ìå=ä~êÖç=ÉíŨíÉê~=ÇÉ=J íÉêáçê~Ç~ëÒK==^åíÉ=Éë~=ëáíì~ÅáμåI fòèìáÉêÇ~=råáÇ~=éä~åíÉ~=èìÉ=ëÉ êÉ~äáÅÉå= ä~ë= çÄê~ë= åÉÅÉë~êá~ëÒ é~ê~=èìÉ=äçë=~äìãåçë=ÇÉä=ÅçäÉJ Öáç= é∫ÄäáÅç= éÉêá~åÉåëÉ= Éëí¨å

FOTO-NOTICIA TORROX: INAUGURACIÓN DEL CENTRO COMARCAL DE ARTE FLAMENCO DE LA AXARQUÍA

JUAN PEÑAS HA DENUNCIADO LA SITUACIÓN DEL COLEGIO.

Éå= ä~ë= ãÉàçêÉë= ÅçåÇáÅáçåÉë éçëáÄäÉëÒ=ó=åç=Éå=ä~ë=~Åíì~äÉëK=

CON LA INAUGURACIÓN, EL PASADO VIERNES 23 DE OCTUBRE, DEL CENTRO COMARCAL DE ARTE FLAMENCO, EL EQUIPO DE GOBIERNO DE TORROX DEMUESTRA SU APOYO E IMPULSO A LA CULTURA DEL CONJUNTO DE LA AXARQUÍA. Más información, en página 8.

Marín: «Vélez-Málaga ha pasado de tener un gobierno llorón a otro serio, responsable y generador de ilusiones para sacar proyectos adelante» n El gobierno valora muy positivamente el primer año de gestión desde su llegada al ejecutivo el 25 de octubre de 2008 mediante una moción de censura al popular Francisco Delgado Bonilla VÉLEZ-MÁLAGA Izaskun Guerrero

s¨äÉò=Ü~=é~ë~Çç=ÇÉ=íÉåÉê=ìå ÖçÄáÉêåç= ääçêμå= ~= çíêç= ëÉêáçI êÉëéçåë~ÄäÉ= ó= ÖÉåÉê~Ççê= ÇÉ áäìëáçåÉë= é~ê~= ë~Å~ê= éêçóÉÅJ íçë= ~ÇÉä~åíÉÒK= bä= éêáãÉê íÉåáÉåíÉ= ÇÉ= ~äÅ~äÇÉI= p~äî~Ççê j~ê∞åI=ëáåíÉíáòμ=~ë∞=ëì=î~äçê~J Åáμå= ÇÉä= éêáãÉê= ~¥ç= ÇÉ ÖçÄáÉêåç= àìåíç= ~ä= mplb= ó= Éä dfmjqj= Åçå= äçë= èìÉ= Ü~ áãéìäë~Çç=ã•ë=ÇÉ=NMM=áåáÅá~J íáî~ëK= `çãç= éçêí~îçò= ÇÉ

fòèìáÉêÇ~= råáÇ~I= j~ê∞å ÉñéêÉëμ= èìÉ= Éä= íêáé~êíáíç= ëÉ ã~êÅμ= ÇÉëÇÉ= Éä= éêáåÅáéáç= ä~ ëçäîÉåÅá~= ÇÉ= éêçÄäÉã~ë= ó= ä~ ~éçêí~Åáμå= ÇÉ= ëçäìÅáçåÉë= ~ ÅçåÑäáÅíçë= Éå= äìÖ~ê= ÇÉ= ääçê~ê éçê= ä~ë= Éèìáå~ëÒI= ~äìÇáÉåÇç= ~ ä~=~ÅíáíìÇ=ÇÉä=Éñ=~äÅ~äÇÉ=ÇÉä=mm cê~åÅáëÅç= aÉäÖ~Çç= _çåáää~ Åì~åÇç= ¨ëíÉ= ~ëìãáμ= ä~ ^äÅ~äÇ∞~= Çìê~åíÉ= NS= ãÉëÉë íê~ë= ä~ë= ÉäÉÅÅáçåÉë= ãìåáÅáé~J äÉë= ÅÉäÉÄê~Ç~ë= Éå= Éä= ãÉë= ÇÉ ã~óç=ÇÉ=OMMTK p~äî~Ççê=j~ê∞å=éìëç=ÇÉ=ã~=J

åá=ÑáÉëíç=èìÉ=Éä=ÉàÉÅìíáîç=äçÅ~ä ÇÉëÉ~= ääÉÖ~ê= ~ä= Ñáå~ä= ÇÉ= ä~ äÉÖáëä~íìê~= Åçå= ä~= áÇÉ~= ÇÉ íê~åëãáíáê= áäìëáμå= é~ê~= Éä Ñìíìêç=Åçå=éêçóÉÅíçë=èìÉ=ëçå ó= ëÉê•å= ìå~= êÉ~äáÇ~Ç= Éå= ãìó éçÅç= Éëé~Åáç= ÇÉ= íáÉãéçK= bå ÉëíÉ=ëÉåíáÇç=ÇÉëí~Åμ=Éä=ÅÉåíêç ÇÉ=íê~åëéçêíÉë=ÇÉ=bä=qê~éáÅÜÉI Éä= éçä∞Öçåç= áåÇìëíêá~ä= ÇÉ `~àáòI= Éä= éçäç= ÇÉ= Çáå~ãáò~J Åáμå= íìê∞ëíáÅç= ó= Éä= éä~å= ÉëéÉJ Åá~ä=ÇÉ=qÉà~êÉëK= oÉëéÉÅíç= ~= ä~= çéçëáÅáμåI= Éä ÅçåÅÉà~ä=ÇÉ=fr=ÑÉäáÅáíμ=~ä=ä∞ÇÉê

ÇÉ= ä~= çéçëáÅáμå= éçê= ä~= ä∞åÉ~ èìÉ=ëÉ=Ü~=ã~êÅ~Çç=Éå=ä~=Åê∞íáJ Å~=~ä=ÖçÄáÉêåç=éçêèìÉ=ÇÉ=ÅçåJ íáåì~ê= ~ë∞I= j~ê∞å= = éáÉåë~= èìÉ Éä= mm= ~éÉå~ë= äçÖê~ê•= Éå= ä~ë éêμñáã~ë= ÉäÉÅÅáçåÉë= P= μ= Q ÅçåÅÉà~äÉëK=bä=mm=åç=ëÉ=ãÉêÉJ ÅÉ= ä~= êÉéêÉëÉåí~Åáμå= èìÉ íáÉåÉI=äÉ=Ü~ÅÉ=é~ë~ê=îÉêÖΩÉåò~ ~= ëì= ÉäÉÅíçê~ÇçÒI= áåëáëíÉ= Éä ÉÇáäK= dl_fbokl=bpq^_ib m~ê~= ä~= ~äÅ~äÇÉë~= ÇÉ= ä~= äçÅ~äáJ Ç~ÇI= j~ê∞~= p~äçã¨= ^êêçóçI= Éä

¨ñáíç= ÇÉä= ÖçÄáÉêåç= íêáé~êíáíç ëÉ=Ü~=ÉåÅçåíê~Çç=Éå=ä~=Éëí~ÄáJ äáÇ~Ç= ÇÉä= ÉàÉÅìíáîç= ó= Éå= Éä êÉÅçÄêç=ÇÉ=ä~ë=êÉä~ÅáçåÉë=Åçå ä~ë=áåëíáíìÅáçåÉë=Öê~Åá~ë=~=ìå~ ÖÉëíáμå= ÇÉ= íê~åëé~êÉåÅá~= ó ~ìëíÉêáÇ~Ç= ó= ìå~= éçä∞íáÅ~= ÇÉ ÅçåíÉåÅáμå=ÇÉ=Ö~ëíçëK=i~=êÉÖáJ Ççê~=~éìåíμ=èìÉ=Éä=mm=Ü~=îáîáJ Çç=ÇÉ=ä~=êÉåí~=Éå=ëì=Éí~é~=ÇÉ ÖçÄáÉêåçI=ó=êÉÅçêÇμ=èìÉ=Ü~ëí~ Éä=ëçêíÉç=ÇÉ=sml=èìÉ=ÅÉäÉÄêμ Éå= Éä= éçäáÇÉéçêíáîç= ëÉ= ÇÉàμ ÅÉêê~Çç= éçê= Éä= ~åíÉêáçê= ÉèìáJ éç=ÇÉ=ÖçÄáÉêåçÒK


Pág. 07

axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

ACTUALIDAD COMARCAL

IU presenta en el Ayuntamiento de Nerja una moción solidaria con los inmigrantes NERJA Redacción bä=éçêí~îçò=ÇÉ=fòèìáÉêÇ~=råáÇ~ Éå= Éä= `çåëáëíçêáç= åÉêàÉ¥çI= j~=J åìÉä=s~äÉêçI=Ü~=éêÉëÉåí~Çç=ìå~ ãçÅáμå=ÇÉ=Å~ê•ÅíÉê=ëçäáÇ~êáç=Éå Éä=èìÉ=ëÉ=~éìÉëí~=éçê=ä~=áÖì~äJ Ç~Ç=ó=äçë=ÇÉêÉÅÜçë=ÇÉ=äçë=áåãáJ Öê~åíÉëÒK=^äÖìåçë=ÇÉ=äçë=éìåíçë

ÅÉåíê~äÉë= ÇÉ= ä~= ãçÅáμå= ëçå= Éä êÉÅÜ~òç= ~= äçë= ÅÉåíêçë= ÇÉ= áåíÉêJ å~ãáÉåíç= ÇÉ= áåãáÖê~åíÉë= = ó= ä~ ~éìÉëí~=~=Ñ~îçê=ÇÉ=ä~=áåíÉêÅìäíìJ ê~äáÇ~Ç=ó=Éå=Åçåíê~=ÇÉ=ä~ë=äÉÖáëä~J ÅáçåÉë= ÉìêçéÉ~ë= ó= å~Åáçå~äÉë èìÉ=êÉëíêáåÖÉå=äçë=ÇÉêÉëÅÜçë=ÇÉ äçë=íê~Ä~à~ÇçêÉë=áåãáÖê~åíÉëK

Concluye la primera obra del Plan Proteja en Almáchar n El programa de generación de empleo de la Junta de Andalucía dará trabajo a 15 personas ALMÁCHAR Izaskun Guerrero bä= ãìåáÅáéáç= ÇÉ= ^äã•ÅÜ~ê= Ü~ Ñáå~äáò~Çç= ä~= éêáãÉê~= çÄê~= ÇÉä mä~å=ÇÉ=qê~åëáÅáμå=~ä=bãéäÉç=ÇÉ ä~= gìåí~= ÇÉ= ^åÇ~äìÅ∞~= EmolqbJ g^F= èìÉ= ëÉ= Ü~= ÅÉåíê~Çç= Éå= ä~ ÅçåëíêìÅÅáμå= ÇÉä= îÉëíì~êáç= ó= Éä ~ÅÅÉëç= é~ê~= Éä= éÉêëçå~ä= ÇÉ= ä~ êÉëáÇÉåÅá~= ÇÉ= ä~= íÉêÅÉê~= ÉÇ~ÇK içë= íê~Ä~àçë= Ü~å= ëìéÉê~Çç= äçë OPKMMM=Éìêçë=ÇÉ=áåîÉêëáμå=ó=Ü~å ÖÉåÉê~Çç= P= éìÉëíçë= ÇÉ= íê~Ä~àçK bä=mä~å=mêçíÉà~=Éå=Éëí~=äçÅ~äáÇ~Ç áåÅäìóÉ= ÅáåÅç= éêçóÉÅíçë= ó= ä~ Åçåíê~í~Åáμå= ÇÉ= NR= ÇÉëÉãéäÉ~J ÇçëK içë= çíêçë= Åì~íêç= éêçóÉÅíçë= ó~ Éëí•å=~ÇàìÇáÅ~Ççë=ó=~=éìåíç=ÇÉ ÅçãÉåò~êK= i~= êÉëáÇÉåÅá~= ëÉåáçê ~ÅçÖÉê•=ìå~=ëÉÖìåÇ~=~Åíì~Åáμå Éå=ä~=èìÉ=ëÉ=áåëí~ä~ê•å=ä~=Å~äÇÉê~ ÇÉ=~Öì~=Å~äáÉåíÉ=ó=ä~=Å~äÉÑ~ÅÅáμå éçê=ìå=áãéçêíÉ=ÇÉ=RTKMMM=ÉìêçëK i~ë=çÄê~ë=ëÉ=ÉàÉÅìí~ê•å=Éå=ÅáåÅç ãÉëÉëK= i~= î∞~= éêáåÅáé~ä= ÇÉ= Éåíê~Ç~= ~ ^äã•ÅÜ~ê= í~ãÄá¨å= Éëí~ê•= ÇÉ çÄê~ëK=bä=mä~å=mêçíÉà~=éÉêãáíáê• Åçåëíêìáê= Éå= Éëí~= òçå~= ìå~ éä~ò~Jãáê~Ççê= = ó= ìå~= ê~ãé~ éÉ~íçå~ä=èìÉ=ëáêî~=ÇÉ=é~ëÉç=ó=äÉ ÅçãìåáèìÉ= Åçå= ä~= éä~ò~= ÇÉ

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

JOSÉ GÁMEZ (IU) ES EL ALCALDE DE ALMÁCHAR.

~ÅÅÉëç= ~ä= Å~ëÅç= ìêÄ~åçK= i~ áåîÉêëáμå= ÇÉ= RTKQRR= Éìêçë= Ü~ê• éçëáÄäÉ= èìÉ= Éå= Ççë= ãÉëÉë= Éä éêçóÉÅíç=ëÉ~=ìå~=êÉ~äáÇ~ÇK= i~ë= áåëí~ä~ÅáçåÉë= ÇÉéçêíáî~ë í~ãÄá¨å= êÉÅáÄÉå= Ñáå~åÅá~ÅáμåK bä= ^óìåí~ãáÉåíç= Ü~= êÉëÉêî~Çç RQKMMM= Éìêçë= é~ê~= áåëí~ä~ê= Öê~J Ç~ë=Éå=Éä=åìÉîç=Å~ãéç=ÇÉ=Ñ∫íÄçä ó=ÉÇáÑáÅ~ê=ìå=~äã~Ũå=é~ê~=Öì~êJ Ç~ê=Éä=ã~íÉêá~ä=ÇÉéçêíáîç=ãìåáJ Åáé~äK= bä= éä~òç= ÇÉ= ÉàÉÅìÅáμå= ëÉ Ü~=Éëí~ÄäÉÅáÇç=Éå=Ççë=ãÉëÉëK v= Ñáå~äãÉåíÉI= Éä= mä~å= mêçíÉà~ êÉÅçÖÉ= ä~= ÅçåëíêìÅÅáμå= ÇÉ= ìå ãìêç=ÇÉ=ÅçåíÉåÅáμå=ó=ìå~=éä~ò~ ãáê~Ççê= Éå= ä~= ^îÉåáÇ~= ÇÉ ^åÇ~äìÅ∞~K=bä=çÄàÉíáîç=Éë=Ü~ÄáäáJ í~ê= î~êáçë= ãáê~ÇçêÉë= èìÉ= ëÉ ÅçåÉÅíÉå= ãÉÇá~åíÉ= íê~ãçë= ÇÉ ÉëÅ~äÉê~ëK=i~ë=çÄê~ë=åÉÅÉëáí~ê•å ìå~=áåîÉêëáμå=ÇÉ=RTKSSP=ÉìêçëK

El ochenta por ciento de los propietarios del suelo del Centro de Transportes respaldan el proyecto n En el pleno ordinario del mes de octubre se someterá a votación la modificación puntual de elementos del PGOU para trasladar el expediente a la Junta de Andalucía VÉLEZ-MÁLAGA Izaskun Guerrero i~=êÉìåáμå=ã~åíÉåáÇ~=éçê=Éä ÅçåÅÉà~ä= ÇÉ= rêÄ~åáëãç= ÇÉ s¨äÉò= j•ä~Ö~I= p~äî~Ççê j~ê∞åI= Åçå= äçë= éêçéáÉí~êáçë ÇÉ= äçë= íÉêêÉåçë= ÇÉä= Ñìíìêç `Éåíêç= ÇÉ= qê~åëéçêíÉë= ó m~êèìÉ= içÖ∞ëíáÅç= É= fåÇìëíêá~ä ÇÉ=bä=qê~éáÅÜÉI=èìÉ=ëÉ=ÅÉäÉÄêμ Éä= é~ë~Çç= OO= ÇÉ= çÅíìÄêÉI= ÑìÉ Å~äáÑáÅ~Ç~=éçê=Éä=ÉÇáä=ÇÉ=ãìó éçëáíáî~ÒK=bä=ÅçåÅÉà~ä=ÇÉ=fr=ëÉ ÉåÅçåíêμ= Åçå= ä~= ÇáëéçëáÅáμå ÇÉ=~éçó~ê=Éä=éêçóÉÅíçI=èìÉ=Ü~ áãéìäë~Çç= Éä= ~Åíì~ä= Éèìáéç ÇÉ=ÖçÄáÉêåçI=ÇÉ=ã•ë=ÇÉä=UMB ÇÉ=äçë=éêçéáÉí~êáçë=ÇÉä=ëìÉäçK bå= Éä= éäÉåç= ÇÉ= ÉëíÉ= ãÉëI= Éä ÖçÄáÉêåç=ëçãÉíÉê•=~=éäÉåç=ä~ ãçÇáÑáÅ~Åáμå=éìåíì~ä=ÇÉ=ÉäÉJ ãÉåíçë= ÇÉä= mdlr= é~ê~= ÇÉëJ ~êêçää~ê= Éä= éêçóÉÅíç= ó= íê~ëä~J Ç~ê•I= éçëíÉêáçêãÉåíÉI= Éä ÉñéÉÇáÉåíÉ= ~= ä~= gìåí~= ÇÉ ^åÇ~äìÅ∞~K p~äî~Ççê= j~ê∞å= Ü~= ÉñéäáÅ~J Çç= èìÉ= ä~ë= êÉìåáçåÉë= áåÑçêJ ã~íáî~ë= Åçå= äçë= éêçéáÉí~êáçë ÇÉ= äçë= Çáëíáåíçë= ëÉÅíçêÉë= Ü~å êÉëéçåÇáÇç= ~ä= çÄàÉíáîç= ÇÉä ÖçÄáÉêåç= ÇÉ= ~äÅ~åò~ê= Éä ã~óçê=ÅçåëÉåëç=éçëáÄäÉ=é~ê~ éçåÉê= Éå= ã~êÅÜ~= Éä= `Éåíêç ÇÉ=qê~åëéçêíÉëK=bå=Éëí~ë=êÉìJ

EL EDIL DE INFRAESTRUCTURAS, SALVADOR MARÍN (IU) ES UNO DE LOS PRINCIPALES IMPULSORES DEL CENTRO DE TRANSPORTES.

åáçåÉë= ëáÉãéêÉ= Ü~å= Éëí~Çç éêÉëÉåíÉëI= åç= ëμäç= êÉëéçåë~J ÄäÉë= ÇÉä= Éèìáéç= ÇÉ= ÖçÄáÉêåç ëáåçI= äçë= í¨ÅåáÅçë= ãìåáÅáé~J äÉë= ÇÉ= ä~= dÉêÉåÅá~= ÇÉ rêÄ~åáëãç= é~ê~= êÉëçäîÉê= ä~ë ÇìÇ~ë=ÇÉ=äçë=áãéäáÅ~ÇçëK bä= ÅçåÅÉà~ä= ÇÉ= rêÄ~åáëãç

áåëáëíÉ=Éå=èìÉ=ìå=éêçóÉÅíç=ÇÉ Éëí~ë= Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëI= èìÉ= ëÉ Åçåëíêìáê•= Éå= ã•ë= ÇÉ= NIO ãáääçåÉë= ÇÉ= ãÉíêçë= Åì~Çê~J ÇçëI= ÇáîÉêëáÑáÅ~ê•= Éä= íÉàáÇç éêçÇìÅíáîç= ÇÉä= ãìåáÅáéáç= ó ëÉ= ÅçåëçäáÇ~ê•= Åçãç= ìå~ ÑìÉåíÉ=ÇÉ=êáèìÉò~=~äíÉêå~íáî~ ó= ÅçãéäÉãÉåí~êá~= ~ä= ëÉÅíçê ÇÉ=ä~=ÅçåëíêìÅÅáμå=ó=Éä=íìêáëJ ãçK= s~= ~= éêçéáÅá~ê= ìå áãéçêí~åí∞ëáãç= åìãÉêç= ÇÉ éìÉëíçë=ÇÉ=íê~Ä~àç=ó=Ç~ê•=êÉëJ éìÉëí~= ~= ä~ë= åÉÅÉëáÇ~ÇÉë= ÇÉ ëìÉäç= áåÇìëíêá~ä= ó= äçÖ∞ëíáÅç èìÉ= Ü~ó= Éå= ä~= Åçã~êÅ~= ÇÉ= ä~ ^ñ~êèì∞~ÒI=ÅçãÉåí~=Éä=ÉÇáä=ÇÉ frK p~äî~Ççê= j~ê∞å= êÉÅìÉêÇ~ èìÉ=ÉåíêÉ=ä~ë=~Åíì~ÅáçåÉë=èìÉ áåÅäìóÉ= Éä= Ñìíìêç= `Éåíêç içÖ∞ëíáÅç= É= fåÇìëíêá~ä= ÇÉ= bä qê~éáÅÜÉ= ëÉ= Ü~= êÉëÉêî~Çç ëìÉäç=é~ê~=Éä=ÇÉëÇçÄä~ãáÉåíç ÇÉ=ä~=Å~êêÉíÉê~=ÇÉä=^êÅç=ç=ä~=^J PPRI=ëÉ=áåëí~ä~ê•=ìå=ÅÉåíêç=ÇÉ fåëéÉÅÅáμå= q¨ÅåáÅ~= ÇÉ sÉÜ∞ÅìäçëI= ëÉ= Åçåëíêìáê•= ä~ë ÇÉéÉåÇÉåÅá~ë= ÇÉä= ãÉêÅ~Çç ÇÉ= ã~óçêáëí~ëI= ëÉ= Ü~Äáäáí~ê• ìå= Éëé~Åáç= é~ê~= ä~= ÅÉäÉÄê~J Åáμå= ÇÉ= ä~ë= êçãÉê∞~ëI= ó= ëÉ ãÉàçê~ê•I= ÉåíêÉ= çíê~ëI= äçë ~ÅÅÉëçë=~=çíêçë=ëÉÅíçêÉë=éêμJ ñáãçë=Åçãç=Éä=ÇÉ=p^q==qêçéë ó=Éä=m~êèìÉ=^Öêç~äáãÉåí~êáçK


axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

ACTUALIDAD COMARCAL

Pág. 08

n n n n n n n n n n n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Torrox, capital flamenca de la Axarquía ALFARNATEJO Izaskun Guerrero qçêêçñ=ëÉ=î~=~=ÅçåîÉêíáê=Éå=êÉÑÉJ êÉåíÉ=ÑçäÅäμêáÅç=ÇÉ=éêáãÉê=åáîÉä éçê= ä~= ~éÉêíìê~= ÇÉä= éêáãÉê `Éåíêç= ÇÉ= ^êíÉ= cä~ãÉåÅç= ÇÉ= ä~ ^ñ~êèì∞~K rå= ÉäÉãÉåíç= Åìäíìê~ä= é~ê~= ä~ íçí~äáÇ~Ç=ÇÉ=ä~=ã~ä~ÖìÉ¥~=`çëí~ ÇÉä=pçäI=éçêèìÉ=î~=~=ëÉê=ÉåÅä~îÉ ÇçåÇÉ= = ëÉ= éìÉÇ~= ó~= ~éêÉåÇÉê Ñä~ãÉåÅç= Åçå= ä~= éêÉëÉåÅá~= ÇÉ ~êíáëí~ë= ÇÉ= éêáãÉê~= ä∞åÉ~I= éÉêç í~ãÄá¨å= ëÉêîáê•= ÇÉ= Éãéä~ò~J ãáÉåíç= é~ê~= ~å~äáò~ê= É= áåîÉëíáJ Ö~ê=åìÉëíêç=äÉÖ~Çç=~åÇ~äìò=ã•ë ëÉ¥Éêç=ÇÉåíêç=ÇÉ=ä~=ã∫ëáÅ~K aÉ= Éë~= Ñçêã~= éêÉëÉåíμ= Éä åìÉîç= ÅÉåíêç= Éä= ÅçåÅÉà~ä= ÇÉ cáÉëí~ë= ó= gìîÉåíìÇI= g~Åáåíç jÉÇáå~K= `çå= Éëí~= áåáÅá~íáî~ èìÉêÉãçë= éçíÉåÅá~ê= Éä= Ñä~ãÉåJ ÅçI= èìÉ= Éë= ìå~= ÇÉ= ä~ë= ëÉ¥~ë= ÇÉ áÇÉåíáÇ~Ç= ÇÉ= ^å=Ç~äìÅ∞~= ó= ÇÉä êÉëíç= ÇÉä= é~∞ëÒI= Ü~= ~ÖêÉÖ~Çç= Éä ÉÇáäK

VÉLEZ-MÁLAGA Izaskun Guerrero

bjsfmp^= î~= ~= éçåÉê= Éå= ã~êJ ÅÜ~= íêÉë= åìÉî~ë= éêçãçÅáçåÉë ÇÉ=sml=Éå=Éä=í¨êãáåç=ãìåáÅáJ é~ä=èìÉ=~äÄÉêÖ~å=VR=îáîáÉåÇ~ëK bä=OO=ÇÉ=çÅíìÄêÉI=Éä=ÅçåÅÉà~ä=ÇÉ rêÄ~åáëãçI= p~äî~Ççê= j~ê∞åI= ó ä~= ~äÅ~äÇÉë~= ÇÉ= s¨äÉò= j•ä~Ö~I j~ê∞~= p~äçã¨= ^êêçóçI= éêÉëÉåJ í~êçå=äçë=éêçóÉÅíçë=Ä•ëáÅçë=ÇÉ ä~ë=éêçãçÅáçåÉë=ó=äçë=~êèìáíÉÅJ íçë=Ö~å~ÇçêÉë=ÇÉ=äçë=ãáëãçëK= PO= sml= ëÉ= Åçåëíêìáê•å= Éå= ä~ éêçãçÅáμå=ÇÉä=`Éêêç=ÇÉä=žÖìáJ ä~= ÇÉ= qçêêÉ= ÇÉä= j~ê= Åçå= ìå~

La Empresa Municipal de la Vivienda de Vélez entrega 1.156 solicitudes de la Renta Básica VÉLEZ-MÁLAGA Izaskun Guerrero IMAGEN DE LA PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE FLAMENCO.

bä= ÇáêÉÅíçê= ÇÉä= åìÉîç= ÅÉåíêçI `ìêêç=`ìÉíçI=î~=~=ëÉê=Éä=ÉåÅ~êÖ~J Çç=ÇÉ=ä~=ÅççêÇáå~Åáμå=ÇÉ=ä~=éêÉJ ëÉåÅá~= Éå= ä~ë= áåëí~ä~ÅáçåÉë= ÇÉä åìÉîç= ÅÉåíêç= ÇÉ= ~êíáëí~ë= í~å áãéçêí~åíÉë= Åçãç= ëçå= ä~ë= ÇÉ ^åíçåáç= `~å~äÉëI= ^êÅ•åÖÉä= ç j~áíÉ=j~êí∞åK= aÉëéì¨ë= ÇÉ= é~êíáÅáé~ê= Éå= Éä žêÉ~=ÇÉ=Å~åíÉ=ÇÉä=`çå=ëÉêî~íçêáç cä~ãÉåÅç= ÇÉ= j~=ÇêáÇI= èìÉêÉJ ãçë=èìÉ=qçêêçñ=ëÉ~=ìå=êÉÑÉêÉåíÉ Éå=ä~=éêçîáåÅá~=ÇÉ=j•ä~Ö~=Åçãç äìÖ~ê= ÇçåÇÉ= ëÉ= êÉ∫å~= Éä= èìÉ èìáÉê~= áåáÅá~êëÉ= ç= éêçÑìåÇáò~ê Éå=Éä=Ñä~ãÉåÅçÒI=ÉñéäáÅμ=`ìÉíçK

Más información, en página 6.

i~= çÑáÅáå~= ÇÉ= ä~= bãéêÉë~ jìåáÅáé~ä= ÇÉ= ä~=sáîáÉåÇ~= ÇÉ s¨äÉòJj•ä~Ö~= Ebjsfmp^F= Ü~ ÉñéÉÇáÇç= NKNRS= ëçäáÅáíìÇÉë ÇÉä= éêçÖê~ã~= ÇÉ= oÉåí~ _•ëáÅ~= jìåáÅáé~ä= éçê= Éä= èìÉ ëÉ= î~å= ÄÉåÉÑáÅá~ê= NUM= Ñ~ãáJ äá~ë= ÇÉ= ìå= ë~ä~êáç= ÇÉ= QMM Éìêçë= Çìê~åíÉ= S= ãÉëÉëK= aÉ Éë~ë= ëçäáÅáíìÇÉëI= bjsfmp^ Ü~= êÉÅçÖáÇç= QMT= ó= Ü~= áåÑçêJ ã~íáò~Çç=ä~ë=éêáãÉê~ë=OMMK i~= ÅçåÅÉà~ä= ÇÉ= ^ÅÅáμå pçÅá~äI= `~êãÉå= d~êÅ∞~I= ó= ä~ ~äÅ~äÇÉë~= ÇÉ= s¨äÉò= j•ä~Ö~I j~ê∞~= p~äçã¨= ^êêçóçI= ÉñéäáJ Å~êçå= èìÉ= ÇÉ= ä~ë= ëçäáÅáíìÇÉë ÉåíêÉÖ~Ç~ë= TS= êÉëéçåÇÉå= ~ Ñ~ãáäá~ë= èìÉ= åç= éÉêÅáÄÉå

IMAGEN DE LA RUEDA DE PRENSA SOBRE LAS SOLICITUDES.

~äÖ∫å= íáéç= ÇÉ= áåÖêÉëçëI= ó= QP ÇÉ= Éëí~ë= Ñ~ãáäá~ë= íáÉåÉå ÜáàçëK= ^∫å= ëÉ= ÉëéÉê~= èìÉ= ëÉ êÉ~äáÅÉå=çíê~ë=RMM=áåëÅêáéÅáçJ åÉë=ã•ëK= ^= ãÉÇá~Ççë= ÇÉ= åçîáÉãÄêÉ ëÉ=éìÄäáÅ~ê•=ä~=äáëí~=ÇÉ=ÄÉåÉJ

ÑáÅá~êçë=ó=ÉñÅäìáÇçë=ó=ëÉ=~ÄêáJ ê•= ìå= éÉê∞çÇç= ÇÉ= êÉÅä~ã~J Åáμå=ÇÉ=ÇáÉò=Ç∞~ëK=içë=ÄÉåÉÑáJ Åá~êáçë=ÉãéäÉ~ê•å=ëì=íáÉãéç Éå=äçë=í~ääÉêÉë=çÅìé~Åáçå~äÉë ÇÉ=^=óì=Ç~=~=açãáÅáäáç=ó=j~å=J íÉ=åá=ãáÉåíç=rêÄ~åçK

EMVIPSA construirá 95 viviendas en tres nuevas promociones de VPO n Las viviendas se distribuirán en el Cerro del Águila de Torre del Mar, el Ensanche Oeste del núcleo veleño y la urbanización Real Bajo de Vélez ëìéÉêÑáÅáÉ=ÉåíêÉ=äçë=QM=ó=äçë=SM ãÉíêçë=Åì~Çê~ÇçëK=i~=ÇáëíêáÄìJ Åáμå=éçê=Ççêãáíçêáç=ëÉê•=ÇÉ=OR sml=ÇÉ=Ççë=Ü~Äáí~ÅáçåÉë=ó=T=ÇÉ ìå~K= bä= ~êèìáíÉÅíç= o~ãμå oçÇê∞ÖìÉò= jáää~åÉë= Ö~åμ= Éä ÇáëÉ¥ç= ÇÉä= éêçóÉÅíç= ÉåíêÉ= NU çÑÉêí~ë=éêÉëÉåí~Ç~ëK

iìáë= m¨êÉò= `ìÉåÅ~= Ü~= ëáÇç= Éä Ñáå~äáëí~=é~ê~=ä~=éêçãçÅáμå=ÇÉä båë~åÅÜÉ= lÉëíÉ= ÇÉ= s¨äÉò j•ä~Ö~=Éå=ä~=èìÉ=ëÉ=ÉÇáÑáÅ~ê•å OV= îáîáÉåÇ~ëK= bä= ~êèìáíÉÅíç Åçãéáíáμ= Åçå= çíê~ë= ON= çÑÉêí~ë ã•ëK= bå= ÉëíÉ= äçíÉ= ÇÉ= éáëçë= NT sml= ëÉ= Åçåëíêìáê•å= Åçå= íêÉë

Ççêãáíçêáçë= ó= NO= îáîáÉåÇ~ë= ëÉ ÇáëíêáÄìáê•å= Éå= Ççë= Ü= Ü~Äáí~J ÅáçåÉëK=i~=ëìéÉêÑáÅáÉ=ÇÉ=ä~ë=sml çëÅáä~ê•= ÉåíêÉ= äçë= RO= ó= TM ãÉíêçë=Åì~Çê~ÇçëK= mçê= ∫äíáãçI= Éå= ä~= ìêÄ~åáò~J Åáμå= ÇÉä= oÉ~ä= _~àç= ÇÉ= s¨äÉò j•ä~Ö~= ëÉ= Ü~= êÉëÉêî~Çç= ìå~

éêçãçÅáμå=ÇÉ=PQ=îáîáÉåÇ~ë=ÇÉ ÉåíêÉ=SR=ó=TO=ãÉíêçë=Åì~Çê~Ççë êÉé~êíáÇçë=Éå=Ççë=ó=ìå=ÇçêãáJ íçêáçëK= ^åíçåáç= gçë¨= d~äáëíÉç bëé~êíÉêç=Ü~=ëáÇç=Éä=~êèìáíÉÅíç Ñáå~äáëí~= ÇÉ= ÉåíêÉ= OM= éêçóÉÅíçë éêÉëÉåí~Ççë= ~= ä~= ÉãéêÉë~ ãìåáÅáé~äK=

Vélez encarga el proyecto básico de El Cerro a ICS-Arteisur

Fuego en una casa de la zona torroxeña de Las Cebadillas

n

TORROX Redacción

El grupo nerjeño resultó seleccionado de entre 13 proyectos

VÉLEZ-MÁLAGA Izaskun Guerrero

bä= ^óìåí~ãáÉåíç= ÇÉ= s¨äÉò j•ä~Ö~I=~=íê~î¨ë=ÇÉ=ä~=bãéêÉë~ jìåáÅáé~ä= ÇÉ= ä~= sáîáÉåÇ~I fåÑê~ÉëíêìÅíìê~ë= ó= mêçãçÅáμå pK=^KI=Ü~=ÉåÅ~êÖ~Çç=Éä=éêçóÉÅíç Ä•ëáÅç= ó= ÇÉ= ÉàÉÅìÅáμå= ÇÉä g~êÇ∞å=_çí•åáÅç=ÇÉ=bä=`Éêêç=ÇÉ p~å= `êáëíμÄ~ä= ~= ~ä= Öêìéç= f`pJ ^êíÉáëìê= ^êèìáíÉÅíìê~= èìÉ= íê~J Ä~à~= Éå= ä~= äçÅ~äáÇ~Ç= ÇÉ= kÉêà~K i~=ÉãéêÉë~=èìÉÇμ=Ñáå~äáëí~=Éå ä~= ëÉäÉÅÅáμå= ÇÉä= `çåëÉàç= ÇÉ ^Çãáåáëíê~Åáμå= èìÉ= ÅÉäÉÄêμ bjsfmp^=Éä=ã~êíÉë=OM=ÇÉ=çÅíìJ ÄêÉ= ó= èìÉ= íê~ë= ä~= áåîáí~Åáμå= ~ äçë= ÉëíìÇáçë= ÇÉ= ~êèìáíÉÅíìê~= É áåÖÉåáÉê∞~= ÇÉä= ãìåáÅáéáç= ÅçåJ ÅìêêáÉêçå= NP= ÉãéêÉë~ëK= i~

ÉåíáÇ~Ç= ãìåáÅáé~ä= î~äçêμ= ä~ ÉñéÉêáÉåÅá~= ó= Éä= ÇáëÉ¥ç= é~áë~J à∞ëíáÅçK pÉÖ∫å=ÅçãìåáÅμ=Éä=ÅçåëÉàÉêç ÇÉäÉÖ~Çç= ÇÉ= bjsfmp^I= p~ä=J î~Ççê= j~ê∞åI= = ä~= ~Åíì~Åáμå= ëÉ áåáÅá~ê•=Éå=ìå~=éêáãÉê~=Ñ~ëÉ=Éå äçë= íÉêêÉåçë= ÇÉ= éêçéáÉÇ~Ç ãìåáÅáé~äI= Éå= ìåçë= = OQKRMM ãÉíêçë=Åì~Çê~ÇçëI=ó=ëÉ=áåîÉêíáJ ê•=NIO=ãáääçåÉë=ÇÉ=Éìêçë=ÇÉ=äçë PIT= ãáääçåÉë= éêÉëìéìÉëí~Ççë ÇÉä=éêçóÉÅíç=Ñáå~äK=i~=ëÉÖìåÇ~ Ñ~ëÉ=Åçåíáåì~ê•=Éå=Éä=ãçãÉåJ íç= Éå= Éä= èìÉ= Éä= ^óìåí~ãáÉåíç ~ÇèìáÉê~= çíêçë= NMKMMM= ãÉíêçë Åì~Çê~Ççë= èìÉ= çÅìé~å= ìå~ ÑáåÅ~=ÇÉ=íáíìä~êáÇ~Ç=éêáî~Ç~=Éå ä~=òçå~=ëìê=ÇÉ=bä=`Éêêç=Éå=Åìó~ Éêãáí~=ëÉ=äçÅ~äáò~=~=ä~=é~íêçå~I ä~=sáêÖÉå= ÇÉ= äçë= oÉãÉÇáçëI= ÇÉ

s¨äÉò=j•ä~Ö~K= råç=ÇÉ=äçë=êÉéêÉëÉåí~åíÉë=ÇÉ f`pJ^êíÉáëìê= ^êèìáíÉÅíìê~I gì~å= gçë¨= pçíçI= Ü~= ÉñéäáÅ~Çç èìÉ=Éä=éêçóÉÅíç=Ü~=ÅçãÄáå~Çç ÅêáíÉêáçë= ÇÉ= áåÖÉåáÉê∞~I= é~áë~J à∞ëíáÅçë=ó=ÇÉ=~êèìáíÉÅíìê~=Åçå=Éä Ñáå=ÇÉ=ìåáê=ä~=òçå~=çÉëíÉ=Åçå=ä~ ÉëíÉ=~=íê~î¨ë=ÇÉ=ìå~=êÉÇ=ÇÉ=ëÉåJ ÇÉêçë= éÉ~íçå~äÉë= ó= ìå= ÄçèìÉ ÇÉ=•êÄçäÉëI=ÉåíêÉ=äç=èìÉ=ÇÉëí~J Å~ê•= ìå= Å~å~ä= ÇÉ= ~Öì~= èìÉ ÅçêêÉê•=é~ê~äÉäç=~ä=îá~ä=ÇÉ=ëìÄáJ Ç~=éçê=Éä=èìÉ=Üçó=ëÉ=~ÅÅÉÇÉ=~=ä~ é~êíÉ= ëìéÉêáçê= ÇÉ= ä~= Åçäáå~K rå~= ÅçåëíêìÅÅáμå= ëÉêîáê•= ÇÉ ãáê~Ççê=É=áåÅäìáê•=ìå~=Å~ÑÉíÉJ ê∞~K=pçíç=êÉë~äíμ=èìÉ=Éä=éêçóÉÅJ íç=Ü~=ÅçåíÉãéä~Çç=ä~=~ÅÅÉëáÄáJ äáÇ~Ç= ÇÉ= íçÇ~ë= ä~ë= éÉêëçå~ë= ~ä ÉåíçêåçK

^=ä~ë=íêÉë=ó=ãÉÇá~=ÇÉ=ä~=í~êÇÉ ÇÉä=é~ë~Çç=àìÉîÉë=OO=ÇÉ=çÅíìJ ÄêÉ= ëÉ= êÉÖáëíêμ= ìå= = áåÅÉåÇáç Éå=ä~=îáîáÉåÇ~=å∫ãÉêç=Åì~íêç ÇÉä= ÅçãéäÉàç= i~ë= `ÉÄ~Çáää~ëI Éå=ä~=òçå~=åçêíÉ=ÇÉ=bä=mçåíáä=ó àìåíç= ~= ä~= Å~êêÉíÉê~= ÇÉ= `áê=J Åìå=î = ~ä~ÅáμåK= rå~= Ñ~ãáäá~= ÇÉ êÉëáÇÉåíÉë= Äêáí•åáÅçë= ~äÉêíμ ÇÉ= èìÉ= ëÉ= äÉ= Ü~Ä∞~= áåÅÉåÇá~J Çç=ä~=ÅçÅáå~I=ÇÉÄáÇç=~=èìÉ=ëÉ Ü~Ä∞~=ÇÉà~Çç=ìå~=ë~êí¨å=Éå=Éä ÑìÉÖçK eìÄç= áãéçêí~åíÉë= Ç~¥çë ã~íÉêá~äÉë= ó= ä~= ~ä~êã~= ëÉ ÉñíÉåÇáμ= Éå= ä~= ìêÄ~åáò~ÅáμåI Åçå= ÇÉë~äçàç= îçäìåí~êáç= ÇÉ î~êá~ë= îáîáÉåÇ~ëK= páå= Ç~¥çë éÉêëçå~äÉëI= é~ë~Ç~ë= ä~ë= NS Üçê~ëI=ìå~=Ççí~Åáμå=ÇÉä=êÉí¨å

IMAGEN DEL DISPOSITIVO ANTI-INCENDIOS.

ÇÉ= kÉêà~= ÇÉä= `çåëçêÅáç mêçîáåÅá~ä=ÇÉ=_çãÄÉêçë=~ÅìJ Çáμ=~ä=äìÖ~ê=ó=~óìÇμ=~=îÉåíáä~ê Éä=áåãìÉÄäÉI=ÇÉëéì¨ë=ÇÉ=èìÉ ëÉ= ÜìÄáÉëÉ= ÇÉë~êêçää~Çç= ìå~ éêáãÉê~= áåíÉêîÉåÅáμå= éêÉJ îÉåíáî~= éçê= é~êíÉ= ÇÉ= íêÉë ~ÖÉåíÉë= ÇÉ= ä~= mçäáÅ∞~= içÅ~ä= ó Ççë= é~íêìää~ë= ÇÉ= ä~= dì~êÇá~ `áîáä=ÇÉ=qçêêçñK=


Pág. 09

axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

TOTALÁN Antonio Delgado

fòèìáÉêÇ~= råáÇ~= Ü~= ÇÉåìåÅá~J Çç=ä~=ÉàÉÅìÅáμå=ÇÉ=ä~ë=çÄê~ë=ÇÉä mä~å= b= Éå= Éä= ãìåáÅáéáç= ÇÉ qçí~ä•åK=^ë∞I=Éä=éçêí~îçò=ãìåáJ Åáé~ä=ÇÉ=ä~=Åç~äáÅáμå=ÇÉ=áòèìáÉêJ Ç~ë=Éå=Éä=`çåëáëíçêáç=ÇÉ=ä~=äçÅ~J äáÇ~ÇI=gÉë∫ë=ÇÉ=lëÉëI=Ü~=ÅêáíáÅ~J Çç= ä~= áêêÉëéçåë~ÄáäáÇ~ÇI= ÇÉëJ éêÉçÅìé~Åáμå=ó=ÇÉà~ÇÉò=ÇÉ=ÑìåJ ÅáçåÉëÒ= ÇÉä= ~Åíì~ä= ~äÅ~äÇÉI= Éä ëçÅá~äáëí~=jáÖìÉä=žåÖÉä=bëÅ~¥çK= ^=íê~î¨ë=ÇÉ=ìå~=åçí~=áåÑçêã~íáJ î~I= aÉ= lëÉë= Ü~= ÉñéäáÅ~Çç= èìÉI éÉëÉ=~=èìÉ=ÇÉëÇÉ=Éä=é~ë~Çç=ãÉë ÇÉ=~Öçëíç=íÉêãáåμ=Éä=éä~òç=é~ê~ êÉ~äáò~ê=ä~ë=çÄê~ë=éêÉîáëí~ë=Éå=Éä mä~å= bI= = î~äçê~Ç~ë= Éå= NOQKMMM Éìêçë= EÅ~ëá= OM= ãáääçåÉë= ÇÉ= ä~ë ~åíáÖì~ë= éÉëÉí~ëFI= Éä= Éëí~Çç= ÇÉ ä~ë=Å~ääÉë=qçêêÉëI=iìå~=ó=m~êê~=ÇÉ ä~=äçÅ~äáÇ~Ç=ëáÖìÉå=ëáå=ÅçåÅäìáêJ ëÉK= ^ÇÉã•ëI=Éä=éçêí~îçò=ãìåáÅáé~ä ÇÉ= fr= ~ÇîáÉêíÉ= ÇÉ= èìÉ= åá ëáèìáÉê~=Ü~å=ëáÇç=ÅçãÉåò~Ç~ëÒ çíê~ë= çÄê~ëI= Åçãç= ä~ë= = ÇÉ= äçë Ä~êêáçë=ÇÉ=i~=cê~Öì~I=bä=jçêêç=ó ä~=Å~ääÉ=gçë¨=jŸ=mìó~å~I=áåÅäìáJ Ç~ë=¨ëí~ë=Éå=ÉëíÉ=ãáëãç=mä~å=bK bëí~ë=çÄê~ë=ëÉÖìê~ãÉåíÉ=ëÉê•å íÉêãáå~Ç~=éçê=Éä=mbo=ç=Éä=í~ääÉê ÇÉ= ÉãéäÉç= Åçãç= Ü~= çÅìêêáÇç Éå= çíê~ë= çÅ~ëáçåÉëÒK= pÉÖ∫å= Éä ÅêáíÉêáç= ÇÉ= ä~= Åç~äáÅáμå= ÇÉ áòèìáÉêÇ~ëI= = Éëí~= ëáíì~Åáμå ÇÉãçëíê~ê∞~=Åçãç=ëÉ=ã~äÖ~ëí~ Éä=ÇáåÉêç=ÇÉ=äçë=ÅçåíêáÄìóÉåíÉë Éå= qçí~ä•å= ó= ëÉ= ÜìåÇÉ= ÉÅçåμJ

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ACTUALIDAD COMARCAL Izquierda Unida denuncia el estado de «abandono» que presentan diversas calles de Totalán al no haberse terminado las obras previstas en el Plan E n De Oses critica que se no se finalicen las obras, pese a la situación de desempleo existente ãáÅ~ãÉåíÉ=~ä=ãìåáÅáéáçÒK= páå=ÉãÄ~êÖçI=aÉ=lëÉë=Ü~ÅÉ=ÜáåJ Å~éá¨= Éå= ä~= ÇáãÉåëáμå= ëçÅá~ä= ó Ü~=~ëÉÖìê~Çç=èìÉ=ãáÉåíê~ë=ä~ë çÄê~ë= ëáÖìÉå= ëáå= íÉêãáå~êëÉ= ç ääÉî~êëÉ= ~= Å~ÄçI= Éä= ÇÉëÉãéäÉç ëáÖìÉ= ëìÄáÉåÇç= Éå= Éä= ãìåáÅáJ éáçÒK= bå= ÉëÉ= ëÉåíáÇçI= êÉÅìÉêÇ~ èìÉ=Éä=é~êç=~ÑÉÅí~=ëçÄêÉ=íçÇç=~ äçë= ÉãéäÉçë= = êÉä~Åáçå~Ççë= Åçå ä~= ÅçåëíêìÅÅáμåI= Åçãç= ~äÄ~¥áJ äÉëI= ~óìÇ~åíÉëI= ÉåÅçÑê~ÇçêÉë ÑÉêê~ää~ëÒI=Åçå=ÉëéÉÅá~ä=áåÅáÇÉåJ Åá~= Éå= äçë= àμîÉåÉëI= é~ê~= äçë Åì~äÉë=åç=Ü~ó=ÇáëéçåáÄäÉ=åá=ìå ëçäç=Ç∞~=ÇÉ=íê~Ä~àçÒK cáå~äãÉåíÉI=Éå=ëì=ÅçãìåáÅ~Çç ÇÉ= éêÉåë~I= Éä= éçêí~îçò= ÇÉ fòèìáÉêÇ~= råáÇ~= Éå= Éä ^óìåí~ãáÉåíç= ÇÉ= qçí~ä•å= Ü~ êÉÅçêÇ~Çç=~=bëÅ~¥ç=èìÉ=Åçå=äçë NOQKMMM= Éìêçë= éêÉëìéìÉëí~Ççë Éå=Éä=mä~å=b=é~ê~=ä~=äçÅ~äáÇ~Ç=Éë áãéçëáÄäÉ= êÉ~äáò~êÒ= Éä= å∫ãÉêç ÇÉ= çÄê~ë= áåÅá~äãÉåíÉ= éä~åíÉ~J Ç~ë= éçê= Éä= Éèìáéç= ÇÉ= ÖçÄáÉêåç ãìåáÅáé~äW= ¨ëíç= èìÉÇ~= ãìó ÄáÉå=Éå=Éä=Å~êíÉä=ó=~åíÉ=ä~=ÅáìÇ~J Ç~å∞~X=éÉêç=Ñáå~äãÉåíÉ=ä~=êÉ~äáJ

IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL DE LAS CALLES PARRA, LUNA Y TORRES ARRIBA, A LA IZQUIERDA, IMAGEN DE LA CALLE PARRA. ARRIBA, A LA DERECHA, SOBRE ESTAS MISMAS LÍNEAS, IMAGEN DE LA CALLE LUNA. ABAJO, A LA IZQUIERDA, IMAGEN DE LA CALLE TORRES. Ç~Ç= Éë= ÄáÉå= Çáëíáåí~= Åçãç éçÇÉãçë= ÅçãéêçÄ~êI= åç

Ü~Äá¨åÇçëÉ= éçÇáÇç= íÉêãáå~ë Ü~ëí~= ~Üçê~= åáåÖìå~= ÇÉ= ä~ë

çÄê~ë=éêÉîáëí~ë=Éå=Éä=mä~å=bÒI=Ü~ ëÉ¥~ä~Çç=aÉ=lëÉëK

De Oses denuncia el retraso de 7 años que llevan las obras de la Plaza del Tío Miguel TOTALÁN A. Delgado aÉ=ä~ãÉåí~ÄäÉÒ= Ü~= Å~äáÑáÅ~Çç fòèìáÉêÇ~= råáÇ~= ä~= ëáíì~Åáμå Éå= èìÉ= ëÉ= Ü~ää~= ä~= òçå~= ÇÉ Éåíê~Ç~= ~ä= Å~ëÅç= ìêÄ~åç= ÇÉ qçí~ä•åK=^ë∞I=Éä=éçêí~îçò=ãìåáJ Åáé~ä= ÇÉ= ä~= Åç~äáÅáμå= ÇÉ áòèìáÉêÇ~ëI= gÉë∫ë= ÇÉ= lëÉë= Ü~

ÅêáíáÅ~Çç= èìÉ= ä~= òçå~= ÇÉ= ä~ Ñìíìê~=mä~ò~=ÇÉä=q∞ç=jáÖìÉä=xä~ êÉÑÉêáÇ~= òçå~= ÇÉ= Éåíê~Ç~= ~= ä~ äçÅ~äáÇ~Çz= ëÉ= Ü~ó~= ÅçåîÉêíáÇç Éå=ìå=Ä~ëìêÉêç=ó=îÉêíÉÇÉêçÒ=ó Ü~= ÇÉåìåÅá~Çç= áêμåáÅ~ãÉåíÉ èìÉ= Éä= ~Åíì~ä= ~äÅ~äÇÉI= jáÖìÉä žåÖÉä= bëÅ~¥ç= EmplbFI= ëÉ= Ü~ó~ íçã~Çç= ä~=äáÄÉêí~Ç= ÇÉãçÅê•J íáÅ~Ò=ÇÉ=ìíáäáò~ê=ä~=Éåíê~Ç~=ÇÉä

éìÉÄäç= Åçãç= éçäîÉêçI= ÉëÅçãJ ÄêÉê~I= Ä~ëìêÉêçI= ÉíÅKÒK= aÉ= lëÉë Ü~=êÉÅçêÇ~Çç=èìÉ=Éä=éêçóÉÅíç é~ê~= ä~= ÅçåëíêìÅÅáμå= ÇÉ= ìå~ éä~ò~Ò=Éå=ÉëíÉ=äìÖ~ê==ó=é~êíÉ=ÇÉ ä~= Ñáå~åÅá~Åáμå= é~ê~= ÉëÉ= éêçJ óÉÅíç= èìÉÇμ= êÉ~äáò~Ç~= éçê= ä~ ~åíÉêáçê= Åçêéçê~Åáμå= ÇÉ fòèìáÉêÇ~= råáÇ~= Éå= Éä= ~¥ç OMMOÒK= páå= ÉãÄ~êÖçI= = ëáÉíÉ

~¥çë=ÇÉëéì¨ëÒ=Éë=ä~ãÉåí~ÄäÉÒ Éä=Éëí~Çç=Éå=Éä=èìÉ=ëÉ=ÉåÅìÉåJ íê~= ä~= Éåíê~Ç~= ~= qçí~ä•åK ^ÇÉã•ëI= aÉ= lëÉë= Ü~= ~äÉêí~Çç ÇÉ=ä~ë=ÅçåëÉÅìÉåÅá~ëI=ëçÄêÉ=Éä ÅÉêÅ~åç= Ä~êêáç= ÇÉ= i~= eìÉêí~I èìÉ= éçÇê∞~å= éêçÇìÅáêëÉ= Éå Å~ëç=ÇÉ=ääìîá~=íçêêÉåÅá~äI=ÇÉÄáJ Çç=~=Å~åíáÇ~Ç=ÇÉ=ÉëÅçãÄêçë=ó Ä~ëìê~ë=ÇÉéçëáí~Ç~ÒK

GRANDES MONTONES DE RESIDUOS SE ACUMULAN EN LA ZONA DE LA FUTURA PLAZA DEL TÍO MIGUEL


PUBLICIDAD

axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

Pรกg. 10

n n n n n n n n n n n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn


Pág. 11

axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ACTUALIDAD COMARCAL ENTREVISTA CON MIGUEL ESTEBAN MARTÍN, DIPUTADO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE

«Estamos promoviendo un pacto de alcaldes para frenar el cambio climático» TORRE DEL MAR Izaskun Guerrero

EL DIPUTADO DE MEDIO AMBIENTE Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL, MIGUEL ESTEBAN MARTÍN, DURANTE SU VISITA A LA SEDE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL-AXARQUÍA

¿En qué momentos se encuentra el proceso de la planta de reciclaje de escombros de Vélez –Málaga? Cabe recordar que el pleno de la Diputación se aprobó por unanimidad, con los votos del PP, PSOE e IU, resolver el contrato con la empresa adjudicataria por incumplimiento reiterativo de sus compromisos. En estos momentos esperamos que se tramite el expediente de resolución y habrá que reunirse con el Ayuntamiento para volver a concretar la parcela y el proyecto. ¿Qué abarca el Área de Medio Ambiente de la Diputación

Provincial de Málaga? El Área de Medio Ambiente no sólo tiene competencias en esta materia sino que incluye la gestión de la Empresa Provincial de la Vivienda de Málaga (EMPROVIMA) que ha construido en lo que va de legislatura 270 Viviendas de Promoción Oficial. Y en cuanto a Medio Ambiente, se está trabajando en proyectos que subvenciona la Unión Europea cuyas partidas redundan en beneficio medioambiental y en la creación de empleo. Se ha conseguido en este sentido más de 100 millones de euros en el último año. Además, dirijo el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos que atiende a 80 municipios y a casi la totalidad de la Axarquía. El consorcio recoge

310.000 toneladas de residuos al año y beneficia a 600.000 personas. Por otro lado, el Área de Medio Ambiente tiene engloba el Consorcio Provincial de Agua que orquesta la conservación y explotación de 35 depuradoras de Málaga en coordinación con los Ayuntamientos. En este sentido existe un proyecto de inversión en infraestructuras de abastecimiento de agua, saneamiento y depuradora en municipios y se ha lanzado una campaña de la nueva Cultura del Agua, que persigue obviamente reducir el consumo de este recurso cada vez más escaso. ¿Tiene menos conciencia medioambiental la Axarquía que cualquier otra comarca de

la provincia de Málaga? En ningún casos, la problemática medioambiental está extendida por igual en toda la provincia. Lo más grave es frenar el cambio climático. Los Estados han fracasado. En 1997 se comprometieron a disminuir las emisiones de gas y no lo han cumplido. Se han empeorado todos los indicadores medioambientales y el cambio climático tiene impacto social, medioambiental y económico. El gran reto del siglo XXI será frenar el cambio climático y desde la Diputación estamos promoviendo un pacto de gobiernos locales para frenarlo a través de la iniciativa europea. Un pacto de alcaldes, al que ya están adheridos 11 municipios, porque tienen mucho que decir.

ENTREVISTA CON DIEGO VALDERAS, PORTAVOZ DE IZQUIERDA UNIDA EN EL PARLAMENTO ANDALUZ

«Con Marín al frente, IU logra que en Vélez se apueste por una política más social y de diversificación económica» TORRE DEL MAR Izaskun Guerrero

gestión bien.

¿Cómo valora el trabajo del grupo de IU en el gobierno de Vélez Málaga? Muy positiva. El trabajo que se está haciendo por mis compañeros, con Salvador Marín al frente, es propio de una política de ética, de compromiso y honradez y de orientación a solucionar preocupaciones como el acceso a una vivienda digna. IU en Vélez Málaga ha modificado la política para que el municipio tenga presencia en múltiples y diversificados sectores de la economía y ha apostado por una política más social. Esto significa que se está siendo corresponsable con nuestros ciudadanos y estamos consiguiendo tener sensibilidad y complicidad con el conjunto de la ciudadanía.

Con el nuevo gobierno que apenas hace un año que se incorporó a la política municipal también cambió el clima político. ¿Cree en la oposición que está haciendo el PP? El Partido Popular se ha encerrado en una actitud de no aceptar la democracia y no asimilar la mayoría de izquierdas que gobierna Vélez-Málaga. Tenemos claro que con el PP todo lo que se haga será merecido de críticas desmedidas y acciones, como mentir, no propias de un buen cristiano, porque son pecado.

¿Está dando el pacto de gobierno con el PSOE el resultado que se preveía? El pacto ha permitido superar actitudes no muy positivas que incluso el PSOE practicaba antes de gobernar con IU. Se ha conseguido cambiar la política de Vélez Málaga y que lo sienta el conjunto de la ciudadanía. Nunca se está conforme porque hay matices que pulir pero la

municipal

marcha

Las inversiones para Vélez Málaga, plasmadas en el pacto de gobierno, no terminan de llegar. .. Tenemos claro que las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado están de espaldas a la Axarquía. Vamos a hacer enmiendas a los mismos y he pedido a los diputados del PSOE e IU que rechacen unas cuentas que no benefician a Andalucía. El pacto con el PSOE en Vélez Málaga incluye nuestro compromiso y lo vamos a defender con enmiendas. Insistiremos para que las administraciones respondan, y

EL TAMBIÉN COORDINADOR GENERAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA, DIEGO VALDERAS, VISITÓ RECIENTEMENTE LA AXARQUÍA

«El pacto de gobierno de VélezMálaga ha permitido superar actitudes no muy positivas que incluso el PSOE practicaba antes de gobernar con IU» si del Estado no llegan, que lleguen de los presupuestos de Andalucía. ¿Apuesta por mejores resultados para IU en Vélez-Málaga

en las municipales de 2011? Conseguiremos un buen resultado, mejor que el que tenemos, que significará consolidar nuestro espacio en la política municipal. Nos presen-

taremos en el cien por cien de los municipios de Málaga y si es posible en toda Andalucía. En Vélez, no sé en cuanto subiremos, pero auguro ampliar el número de concejales.

Vecinos e Izquierda Unida de Nerja alertan del «riesgo para la salud» del transformador situado en calle Granada NERJA Redacción aáîÉêëçë=îÉÅáåçë=ÇÉ=ä~=òçå~=ÇÉ=ä~ åÉêàÉ¥~= `~ääÉ= dê~å~Ç~= ó= ~äÉÇ~J ¥çë= ó= ä~= Åç~äáÅáμå= fòèìáÉêÇ~ råáÇ~Éå=ä~=Åäá~Ç~Ç=Ü~å=éêÉëÉåJ í~Çç=èìÉà~ë=~ä=^óìå=í~ãáÉåíç=ÇÉä êáÉëÖç=èìÉ=ëìéçåÉ=é~ê~=ä~=ë~äìÇ ä~=Éã~å~Åáμå=ÇÉ=Åçåí~ãáå~Åáμå ÉäÉÅíêçã~Öå¨íáÅ~= èìÉ= éçÇê∞~ éêçÇìÅáêëÉ= éçê= ä~= ìÄáÅ~Åáμå= ÇÉ ìå=Öê~åÒ=íê~åëÑçêã~Ççê=Éä¨ÅíêáJ

Åç= ÇÉíê•ë= ÇÉ= ä~= îáîáÉåÇ~= ÇÉä å∫ãÉêç= PT= ÇÉ= ä~= êÉÑÉêáÇ~= Å~ääÉK oáÉëÖç=èìÉ=Å~äáÑáÅ~å=ÇÉ=Öê~î∞ëáJ ãçÒK==^ÇÉ=ã•ë=Éå=ÇáÅÜçë=ÉëÅêáíçë ëÉ=äÉ=êÉÅìÉêÇ~=~ä=~äÅ~äÇÉ=ÇÉ=kÉêà~I Éä= ÅçåëÉî~Ççê= gçë¨= ^äÄÉêíç= ^ê=J ãáàçI=èìÉ=Éä=íê~åëÑçêã~Ççê=Éëí• ëáíì~Çç= Éå= ëìÉäç= é∫ÄäáÅçI= ìå~ éÉèìÉ¥~= éä~ò~I= Éå= ä~= ë~äáÇ~= ÇÉä ~é~êÅ~ãáÉåíç=éçê=`~ääÉ=dê~å~Ç~ èìÉ= ÅÉÇáÉêçå= Éå= ëì= Ç∞~= ìåçë îÉÅáåçë=ÅçäáåÇ~åíÉëÒK= aÉëÇÉ= frI= ~ÇÉã•ëI= ëÉ= Ü~ÅÉ

ÉëéÉÅá~ä= ÜáåÅ~éá¨= Éå= ÅêáíáÅ~êI ~ÇÉã•ë= ÇÉ= äçë= ó~= ãÉåÅáçå~Ççë Öê~î∞ëáãçë= êáÉëÖçë= é~ê~= ä~ ë~äìÇÒI=èìÉ=ÇáÅÜç=íê~åëÑçêã~Ççê Éëí¨=ëáíì~Çç=Éå=ëìÉäç=é∫ÄäáÅçK

IMAGEN DEL POLÉMICO TRANSFORMADOR.


axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

ACTUALIDAD COMARCAL

Pág. 12

n n n n n n n n n n n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Izquierda Unida de Nerja denuncia los «desencuentros y problemática organizativa» que se sufren en la Policía Local NERJA Redacción i~= ëáíì~Åáμå= ÇÉ= ä~= mçäáÅ∞~= içÅ~ä ÇÉ= kÉêà~= Éëí•= Éå= Éä= ÅÉåíêç= ÇÉä ÇÉÄ~íÉ= éçä∞íáÅç= ÇÉä= ãìåáÅáéáç ÇÉä= _~äÅμå= ÇÉ= bìêçé~K= ^ë∞I= ä~ Åç~äáÅáμå= fòèìáÉêÇ~= ráÇ~I= ~= íê~J î¨ë= ÇÉ= ëì= éçêí~îçò= Éå= Éä= ^óìå=J í~ãáÉåíçI= j~åìÉä= s~äÉêçI= Ü~ éêÉëÉåí~Çç= ìå~= ãçÅáμå= èìÉ ëÉê•= ÇÉÄ~íáÇ~= Éå= ä~= Åçãáëáμå áåÑçêã~íáî~= ÇÉä= äìåÉë= OS= ÇÉ çÅíìÄêÉK bå=ä~=êÉÑÉêáÇ~=ãçÅáμåI=fr=ÉñéçJ åÉ=èìÉ=îÉ=Åçå=Öê~îÉ=éêÉçÅìé~J Åáμå= äçë= ∫äíáãçë= ~ÅçåíÉÅáãáÉåJ íçëI=ÇÉëÉåÅìÉåíêçë=ó=éêçÄäÉã•J íáÅ~= çêÖ~åáò~íáî~Ò= èìÉ= ëÉ= Éëí•å éêçÇìÅáÉåÇç=Éå=ä~=éçäáÅ∞~=ãìåáJ Åáé~ä= åÉêàÉ¥~K= ^ÇÉã•ëI= é~ê~= ä~ Åç~äáÅáμå= ÇÉ= áòèìáÉêÇ~ëI= äç= ã•ë Öê~îÉ= ëÉê∞~= ä~ë= ÅçåëÉÅìÉåÅá~ë åÉÖ~íáî~ë= ÇÉ= íçÇç= íáéçÒ= èìÉ= ÇÉ Éë~=ëáíì~Åáμå=ëÉ=ÇÉêáî~ê∞~=IÒ=í~åíç é~ê~= äçë= éêçéáçë= ÅçãéçåÉåíÉë ÇÉä=`ìÉêéçI=Åçãç=é~ê~=ä~=éêçéá~ ëÉÖìêáÇ~Ç=ÅáìÇ~Ç~å~ÒK bå= ä~= ÉñéçëáÅáμå= ÇÉ= ãçíáîçë= ÇÉ

IZQUIERDA UNIDA DEFIENDE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN MUNICIPAL, COMPUESTA POR TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL AYUNTAMIENTO, QUE ESTUDIE Y PROPONGA SOLUCIONES A LA «PROBLEMÁTICA» QUE SE VIVE EN LA POLICÍA LOCAL NERJEÑA.

áòèìáÉêÇ~ë=åç=ëÉ=äáãáí~=~=ÅêáíáÅ~ê ~ä=ÉàÉÅìíáîç=ÅçåëÉêî~Ççê=éêÉëáÇáJ Çç=éçê=^êãáàçI=ëáåç=èìÉ=éä~åíÉ~ ~äíÉêå~íáî~ëK=bå=ÉëÉ=ëÉåíáÇçI=éêçJ éçåçÉ=ä~=ÅêÉ~Åáμå=ÇÉ=ìå~=ÅçãáJ ëáμå= ÅçãéìÉëí~= éçê= êÉéêÉëÉåJ í~åíÉë= ÇÉ= íçÇçë= äçë= Öêìéçë ãìåáÅáé~äÉëI= èìÉ= ÉÑÉÅí∫É= ìå ÉëíìÇáç= ÇÉ= ä~ë= éêçÄäÉã•íáÅ~ë

Valero propone la creación de una bolsa municipal de trabajo para aliviar la situación de paro juvenil en Nerja NERJA Redacción

ä~=ãçÅáμå=ëÉ=Éëí~Å~=èìÉ=Éä=ÅÉåJ íêç=ÇÉ=ä~=éêçÄäÉã•íáÅ~=ÇÉë~í~Ç~ Éå= êÉä~Åáμå= ~= ä~= mçäáÅ∞~= içÅ~ä ëÉê∞~å= ä~ë= áãéìí~ÅáçåÉë= ÇÉ éçëáÄäÉë=ÅçêêìéíÉä~ë=ó=ã~äîÉêë~J ÅáçåÉë= ÇÉ= ÑçåÇçë= é∫ÄäáÅçëI= ~ë∞ Åçãç= ÇÉ= éçëáÄäÉë= ~Åíì~ÅáçåÉë éêÉî~êáÅ~Ççê~ë=ó=ÇÉä=ã•ë=~ãéäáç Ñ~îçêáíáëãç= ÇáëÅêáãáå~íçêáçÒ éä~åíÉ~Ç~ë= é∫ÄäáÅ~ãÉåíÉI= Éå OMMUI=éçê=äçë=êÉéêÉëÉåí~åíÉë=ëáåJ ÇáÅ~äÉë=ÇÉ=äçë=ÑìåÅáçå~êáçë=éçäáJ Åá~äÉëK=mÉëÉ=~=èìÉ=äçë=ëáåÇáÅ~íçë

éáÇáÉêçå= ä~= áåíÉêîÉåÅáμå= ÇÉä ~äÅ~äÇÉI= gçë¨= ^äÄÉêíç= ^êãáàçI EmmFI=é~ê~=èìÉ=ëÉ=áåîÉëíáÖ~ê~å=äçë ÜÉÅÜçë= áãéìí~Ççë= ÇÉëÅì~ÇêÉ ÇÉ=äçë=ëÉêîáÅáçëI=éçëáÄäÉ=é~Öç=ÇÉ Üçê~ë=Éñíê~ë=èìÉ=åç=ëÉ=Ü~å=êÉ~äáJ ò~ÇçÒI= ëÉêîáÅáçë= ÇÉ= îáÖáä~åÅá~ åçÅíìêå~= ~= ãÉÇáç= Ö~ëÒI= ÉíÅK= ä~ ëáíì~ÅáμåI= ~= àìáÅáç= ÇÉ= frI= èìÉ êÉÅçÖÉ= ä~= çéáåáμå= ÇÉä= páåÇáÅ~íç fåÇÉéÉåÇáÉåíÉ= ÇÉ= mçäáÅ∞~= içÅ~ä ÇÉ=kÉêà~I=ëáÖìÉ=ëáå=ëçäìÅáçå~êëÉK= páå= ÉãÄ~êÖçI= ä~= Åç~äáÅáμå= ÇÉ

ÉñéìÉëí~ë= ëçÄêÉ= ä~= ~Åíì~ä= ëáíì~J Åáμå= ÇÉ= ä~= mçäáÅ∞~= içÅ~äI= óI= èìÉ éçëíÉêáçêãÉåíÉ= ~ÇçéíÉ= ä~ë ãÉÇáÇ~ë=ó=~ÅìÉêÇçë=åÉÅÉë~êáçëI é~ê~=ëì=~éêçÄ~Åáμå=éçê=Éä=éäÉåç ãìåáÅáé~äI=Éå=~ê~ë=ÇÉ=ä~=Ä∫ëèìÉJ Ç~= ÇÉ= ä~= ãÉàçê= ó= ã•ë= ÉÑáÅáÉåíÉ éêÉëí~Åáμå=ÇÉä=ëÉêîáÅáçÒ=~=ä~=ÅáìJ Ç~Ç~å∞~K

bä= éçêí~îçò= ãìåáÅáé~ä= ÇÉ fòèìáÉêÇ~= råáÇ~= Éå= kÉêà~I= Éä ÅçåÅÉà~ä= j~åìÉä= s~äÉêçI= Ü~ éä~åíÉ~Çç= ìå~= ãçÅáμå= ~åíÉ= Éä ^óìåí~ãáÉåíç=é~ê~=èìÉ=ëÉ=ÅêÉÉ ìå~=Äçäë~=ÇÉ=íê~Ä~àç=Éå=ä~=èìÉ ëÉ=íÉåÖ~å=Éå=ÅìÉåí~=äçë=ã¨êáJ íçëI=~éçêí~Ççë=éçê=äçë=~ëéáê~åJ íÉëI=éÉêç=í~ãÄá¨å=ëÉ=íáÉåÇÉ=~=ä~ åÉÅÉëáÇ~Ç= áåÉäìÇáÄäÉ= ÇÉ= éêçJ ãçîÉê= ìå~= ã~óçê= áåíÉÖê~Åáμå ëçÅá~ä= ÇÉ= àμîÉåÉë= ó= ã~óçêÉëÒK

^ëáãáëãçI= ÇÉëÇÉ= fr= ëÉ= Ü~ÅÉ ÉëéÉÅáÉä=¨åÑ~ëáë=Éå=äçë=~ëéÉÅíçë ëçÅá~äÉë= ÇÉ= ä~= ãÉÇáÇ~I= éçê= äç èìÉ=ëÉ=ëçäáÅáí~=èìÉ=ëÉ=áåíêçÇìòJ Å~= Éä= éêáåÅáéáç= ÇÉ= ÇáëÅêáãáå~J Åáμå= éçëáíáî~I= é~ê~= Éä= Å~ëç= ÇÉ èìÉ= ~åíÉ= ~ëéáê~åíÉë= Åçå= áÖì~äJ Ç~Ç=ÇÉ=éìåíçë=ëÉ=Éëí~ÄäÉòÅ~=ìå çêÇÉå= ÇÉ= éêÉÑÉêÉåÅá~= é~ê~= ~Å=J ÅÉÇÉê=~=ä~=ÅçÄÉêíìê~=ÇÉ=ìå~=åÉ=J ÅÉëáÇ~Ç= íÉãéçê~ä= ÇÉ= ÉãéäÉçI èìÉ= = ~íáÉåÇ~= ~= äçë= ëÉÅíçêÉë= ÇÉ éç=Ää~Åáμå=Åçå=ã•ë=ÇáÑáÅìäí~ÇÉë é~ê~= Éä= ~ÅÅÉëç= ~ä= ÉãéäÉç= Éå= ä~ ~Åíì~äáÇ~ÇÒK


Pág. 13

axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

PROVINCIA

Diputación entrega al Valle de Abdalajís el proyecto para garantizar el abastecimiento de agua del municipio n El organismo provincial cumple con las reivindicaciones de los ciudadanos del municipio bä= žêÉ~= ÇÉ= jÉÇáç= ^ãÄáÉåíÉ= ÇÉ ä~=aáéìí~Åáμå=Ü~=ÜÉÅÜç=ÉåíêÉÖ~ ~ä= ^óìåí~ãáÉåíç= ÇÉ= s~ääÉ= ÇÉ ^ÄÇ~ä~à∞ëI=í~ä=Åçãç=ëÉ=ÅçãéêçJ ãÉíáμ= Éä= é~ë~Çç= îáÉêåÉëI= ÇÉä éêçóÉÅíç= ÇÉ= ÅçåÇìÅÅáμå= ÇÉ ~Öì~= ÇÉëÇÉ= bä= mìåí~ä= ~ä= é~ê~àÉ ÇÉ= i~= eçêÅ~I= ìå~= çÄê~= ä~êÖ~J ãÉåíÉ= êÉÅä~ã~Ç~= éçê= äçë= îÉÅáJ åçë=ó=îÉÅáå~ëK bä=éêçóÉÅíçI=éêÉëìéìÉëí~Çç=Éå PTTKTNU=ÉìêçëI=ëÉ=ÉëíêìÅíìê~=Éå Ççë= Ñ~ëÉëI= ó= çÑêÉÅÉ= Éä= ëçéçêíÉ í¨ÅåáÅç=é~ê~=ä~=ÅçåëíêìÅÅáμå=ÇÉ ìå~= ÅçåÇìÅÅáμå= ÇÉ= SIS= âãK= ÇÉ äçåÖáíìÇ=ÇÉëÇÉ=Éä=ÇÉéμëáíç=ÇÉ=bä mìåí~äI= ëáíì~Çç= Éå= Éä= í¨êãáåç ãìåáÅáé~ä= ÇÉ= ^åíÉèìÉê~I= Ü~ëí~ Éä= é~ê~àÉ= i~= eçêÅ~I= Éå=s~ääÉ= ÇÉ ^ÄÇ~ä~à∞ëI=ÇçåÇÉ=îáîÉå=RM=Ñ~ãáJ äá~ë= Åçå= ã•ë= ÇÉ= QKQRM= Å~ÄÉò~ë ÇÉ= Ö~å~Çç= Å~éêáåçI= çîáåç= ó

î~ÅìåçI=ó=èìÉ=ëìÑêÉ=Åçåëí~åíÉë áåíÉêêìéÅáçåÉë=Éå=Éä=ëìãáåáëíêçK bä=é~ë~Çç=îáÉêåÉëI=O=ÇÉ=çÅíìÄêÉI íìîç= äìÖ~ê= Éå= ä~= ëÉÇÉ= ÇÉ= ä~ aáéìí~Åáμå= ä~= Ñáêã~= ÇÉ= ìå ~ÅìÉêÇç= ÉåíêÉ= aáéìí~ÅáμåI gìåí~= ó= ^óìåí~ãáÉåíç= ÇÉ= s~ääÉ ÇÉ=^ÄÇ~ä~à∞ë=Éå=îáêíìÇ=ÇÉä=Åì~äI Éä=~óìåí~ãáÉåíç=ëÉ=ÅçãéêçãÉJ íáμ=~=Åçåíáåì~ê=~êêÉÖä~åÇç=ã•ë ÇÉ= PM= âáäμãÉíêçë= ÇÉ= Å~ãáåçë êìê~äÉëX= Éä= žêÉ~= ÇÉ= jÉÇáç ^ãÄáÉåíÉ= ÇÉ= ä~= áåëíáíìÅáμå ëìéê~ãìåáÅáé~ä= I= ~= Ñáå~äáò~ê= ó ÉåíêÉÖ~ê=Éå=Éä=Åìêëç=ÇÉ=ä~=ëÉã~J å~=éêÉëÉåíÉ=Éä=éêçóÉÅíç=í¨ÅåáÅç é~ê~=ëì=~éêçÄ~Åáμå=ÅçåëÉåëì~J Ç~= Éå= Éä= ~óìåí~ãáÉåíç= Åçå= äçë îÉÅáåçë= ó= îÉÅáå~ëI= ó= ä~= `çå=J ëÉàÉê∞~= ÇÉ= jÉÇáç= ^ãÄáÉåíÉI= ~ Ñáå~åÅá~ê= ä~ë= çÄê~ë= Éå= ä~= êÉÇ éêáåÅáé~ä=ÇÉ=~Öì~K=

Diputación, Junta y Ayuntamiento de Valle de Abdalajís acuerdan la solución de los problemas de agua y caminos rurales de la localidad bä=îáÅÉéêÉëáÇÉåíÉ=ëÉÖìåÇç=ÇÉ=ä~ aáéìí~Åáμå= ó= êÉëéçåë~ÄäÉ= ÇÉ jÉÇáç= ^ãÄáÉåíÉI= jáÖìÉä bëíÉÄ~å= j~êí∞åI= ä~= ÇÉäÉÖ~Ç~ éêçîáåÅá~ä= ÇÉ= jÉÇáç= ^ãÄáÉåíÉI oÉãÉÇáçë= j~êíÉäX= Éä= Éèìáéç= ÇÉ ÖçÄáÉêåç=ãìåáÅáé~ä=ÇÉ=s~ääÉ=ÇÉ ^ÄÇ~ä~à∞ë= êÉéêÉëÉåí~Çç= éçê= Éä ~äÅ~äÇÉI= ^äÑçåëç= d~êÅ∞~I= ó= Éä íÉåáÉåíÉ= ÇÉ= ~äÅ~äÇÉI= gì~å= gçë¨ cäçêáÇçI= äçë= îÉÅáåçë= ó= ä~ `ççêÇáå~Ççê~= ÇÉ= lêÖ~åáò~=J ÅáçåÉë=^Öê~êá~ë=E`l^dF=~ÅçêÇ~J êçåI= Éå= ìå~= êÉìåáμå= ÅÉäÉÄê~Ç~ Éä=O=ÇÉ=ÅçíìÄêÉI=Éå=ä~=ëÉÇÉ=ÇÉ=ä~ aáéìí~ÅáμåI=êÉëçäîÉê=äçë=éêçÄäÉJ ã~ë=ÇÉ=~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç=ÇÉ=~Öì~ ó=~íÉåÇÉê=~=ä~ë=êÉáîáåÇáÅ~ÅáçåÉë ÇÉ=äçë=îÉÅáåçë=ó=îÉÅáå~ëK mçê= ãÉÇáç= ÇÉ= ÇáÅÜç= ~ÅìÉêÇçI Éä= ^óìåí~ãáÉåíç= ÇÉ= s~ääÉ= ÇÉ ^ÄÇ~ä~à∞ë= ëÉ= ÅçãéêçãÉíÉ= ~ Åçåíáåì~ê=~êêÉÖä~åÇç=ã•ë=ÇÉ=PM âáäμãÉíêçë= ÇÉ= Å~ãáåçë= êìê~äÉë Åçå=ìå=éêÉëìéìÉëíç=ÇÉ=ã•ë=ÇÉ ìå=ãáääμå=ÇÉ=Éìêçë=Ñáå~åÅá~Ççë éçê=ä~ë=ÅçãéÉåë~ÅáçåÉë=ÇÉ=^ÇáÑ ó= éçê= ä~= `çåëÉàÉê∞~= ÇÉ ^ÖêáÅìäíìê~= ÇÉ= ä~= gìåí~= ÇÉ ^åÇ~äìÅ∞~K mçê=ëì=é~êíÉI=Éä=žêÉ~=ÇÉ=jÉÇáç ^ãÄáÉåíÉ= ÇÉ= ä~= aáéìí~Åáμå Ñáå~äáò~ê•=ä~=éêμñáã~=ëÉã~å~=Éä éêçóÉÅíç= í¨ÅåáÅç= èìÉ= Éëí•= Éä~J Äçê~åÇç= é~ê~= Ö~ê~åíáò~ê= Éä ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç=ÇÉ=~Öì~=ó=ëÉ=äç ÉåíêÉÖ~ê•= ~ä= ~óìåí~ãáÉåíçK= bä éêçóÉÅíç=ÅçåíÉãéä~=ä~=êÉÇ=éêáåJ Åáé~ä= ó= ä~= êÉÇ= ëÉÅìåÇ~êá~= ÇÉ

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

REUNIÓN CON LA DELEGADA PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE, REMEDIOS MARTEL.

~Öì~K= bëíÉ= éêçóÉÅíç= ëÉê•= ~éêçJ Ä~Çç= éçê= Éä= ~óìåí~ãáÉåíç= Åçå Éä= ÅçåëÉåëç= ÇÉ= äçë= îÉÅáåçë= ó îÉÅáå~ëK i~= `çåëÉàÉê∞~= ÇÉ= jÉÇáç ^ãÄáÉåíÉ= Ñáå~åÅá~ê•= ä~ë= çÄê~ë Éå=ä~=êÉÇ=éêáåÅáé~ä=ÇÉ=~Öì~=ÄáÉå Åçå=Å~êÖç=~ä=êÉã~åÉåíÉ=ÇÉä=éêÉJ ëìéìÉëíç=ÇÉ=ÉëíÉ=~¥ç=ëá=ÜìÄáÉê~ éçëáÄáäáÇ~ÇI=ç=ÄáÉå=Åçå=Å~êÖç=~ä éêÉëìéìÉëíç= ÇÉ= OMNMI= ÅçãéêçJ ãÉíáÉåÇç=~=í~ä=ÉÑÉÅíç=ä~ë=Å~åíáJ Ç~ÇÉë=åÉÅÉë~êá~ëK=bå=Åì~åíç=~=ä~ Ñáå~åÅá~Åáμå=ÇÉ=ä~=çÄê~=ÇÉ=ä~=êÉÇ ëÉÅìåÇ~êá~=ÇÉ=~Öì~I=Éä=~ÅìÉêÇç êÉÅçÖÉ= èìÉ= ÉëíÉ= ÅçåÅÉéíç ÅçêêÉëéçåÇÉê•= ~= äçë= îÉÅáåçëI èìÉ= ÇÉÄÉê•å= ÅçåëÉåëì~ê= ÉåíêÉ Éääçë=ä~ë=~éçêí~ÅáçåÉë=ÉÅçåμãáJ Å~ë=èìÉ=ÇÉÄ~å=êÉ~äáò~êK mçê= ∫äíáãçI= ä~ë= ÉãéêÉë~ë= ÇÉ ~Ä~ëíÉÅáãáÉåíç= ÇÉ= ~Öì~ sÉêÇá~äÉë= ó= qçêÅ~äI= ëÉ= ÅçãéêçJ ãÉíÉå=~=ääÉî~ê=Éä=~Öì~=Ü~ëí~=ä~ë òçå~ë=~ÑÉÅí~Ç~ë=ÇÉä=ãìåáÅáéáçK=

La Campaña Provincial por la Nueva Cultura del Agua arranca en la Axarquía con el apoyo de los ayuntamientos de Cómpeta, Almáchar y Riogordo n La comarca de la Axarquía, protagonista del esfuerzo desplegado por Diputación en pro del desarrollo sostenible bä=îáÅÉéêÉëáÇÉåíÉ=ëÉÖìåÇç=ÇÉ ä~= aáéìí~Åáμå= ó= êÉëéçåë~ÄäÉ ÇÉ= jÉÇáç= ^ãÄáÉåíÉI= jáÖìÉä bëíÉÄ~å=j~êí∞åI=Ü~=éêÉëÉåí~J Çç= ä~= f= `~ãé~¥~= mêçîáåÅá~ä éçê= ä~= kìÉî~= `ìäíìê~= ÇÉä ^Öì~= Éå= ä~= j~åÅçãìåáÇ~Ç ÇÉ= jìåá=Åáéáçë= ÇÉ= i~ ^ñ~êèì∞~I= Åçã~êÅ~= ÇçåÇÉ= Ü~ ~êê~åÅ~Çç= ä~= Å~ãé~¥~K= bä Çáéìí~Çç= éêçîáåÅá~ä= Ü~= Éëí~J Çç=~Åçãé~¥~Çç=éçê=gçë¨=iìáë qçêêÉëI= ~äÅ~äÇÉ= ÇÉ= `μãéÉí~X gçë¨= d•ãÉòI= ~äÅ~äÇÉ= ÇÉ ^äã•ÅÜ~êI= ó= cê~åÅáëÅç= gçë¨ ^ä~êÅμåI=~äÅ~äÇÉ=ÇÉ=oáçÖçêÇçI Åìóçë= éìÉÄäçë= Ñçêã~å= é~êíÉ ÇÉ= ä~= oÉÇ= ÇÉ= jìåáÅáéáçë j~ä~ÖìÉ¥çë= éçê= ä~= kìÉî~ `ìäíìê~=ÇÉä=^Öì~K bä=çÄàÉíáîç=ÇÉ=Éëí~=Å~ãé~¥~ Éë=ëÉåëáÄáäáò~ê=É=áåÑçêã~ê=~=ä~ ÅáìÇ~Ç~å∞~= ~ÅÉêÅ~= ÇÉ= äçë éêáåÅáéáçë= ÇÉ= ä~= kìÉî~ `ìäíìê~=ÇÉä=^Öì~=ãÉÇá~åíÉ=ä~ Çáå~ãáò~Åáμå= ó= ä~= é~êíáÅáé~J Åáμå= ÇÉ= ä~= éçÄä~ÅáμåI= ó~= èìÉ ëÉÖ∫å= jáÖìÉä= bëíÉÄ~å j~êí∞åI= Çáéìí~Çç= éêçîáåÅá~ä ÇÉ=jÉÇáç=^ãÄáÉåíÉI=ëáå=ìå~ åìÉî~= ÅçåÅÉéÅáμå= ëçÅá~ä= ÇÉä ~Öì~= èìÉ= ÇÉàÉ= ÇÉ= íê~í~êä~ Åçãç=ãÉêç=çÄàÉíç=ÇÉ=ÅçåëìJ ãçI=åç=ëÉê•=éçëáÄäÉ=Ü~ÅÉê=ìå ìëç=ëçëíÉåáÄäÉÒK i~=Å~ãé~¥~=ÅçãéêÉåÇÉ=ìå éêçÖê~ã~= ÇÉ= ÉîÉåíçë= ää~ã~J Çç= båÅìÉåíêçë= Åçå= Éä= ^Öì~I ÇçåÇÉ= ëÉ= áåÅäìóÉå= éêÉëÉåí~J

ÅáçåÉë= ÇáÇ•ÅíáÅ~ëI= ÉñéçëáÅáçJ åÉëI=~ë~ãÄäÉ~ë=ó=ÑáÉëí~ë=äçÅ~J äÉë=ÇÉä=~Öì~K=aáÅÜ~ë=~ÅíáîáÇ~J ÇÉë= ëÉ= êÉ~äáò~å= Éå= Åçä~Äçê~J Åáμå=Åçå=ÇáÉò=ÇÉ=äçë=OR=~óìåJ í~ãáÉåíçë= ÇÉ= ä~= éêçîáåÅá~ ~ÇÜÉêáÇçë= ~= ä~= oÉÇ= ÇÉ jìåáÅáéáçë= j~ä~ÖìÉ¥çë= éçê ä~= kìÉî~= `ìäíìê~= ÇÉä= ^Öì~W `μãéÉí~I= ^äã•ÅÜ~êI `~ë~ÄÉêãÉà~I=máò~êê~I=cìÉåíÉ ÇÉ= máÉÇê~I= qÉÄ~I= `~¥ÉíÉ= ä~ oÉ~äI= j~åáäî~= ó= oáçÖçêÇçK gìåíç=Åçå=äçë=båÅìÉåíêçë=Åçå Éä= ^Öì~I= ÇÉëíáå~Ççë= ~= ä~ éçÄä~Åáμå= äçÅ~ä= Åçå= ä~= Ñáå~äáJ Ç~Ç= ÇÉ= èìÉ= ÅçåçòÅ~= ó= î~äçêÉ Éä= é~íêáãçåáç= Ü∞ÇêáÅç= ÇÉ= ëì ãìåáÅáéáçI= ëÉ= Ü~= ÇáëÉ¥~Çç çíêç= éêçÖê~ã~= ÉëéÉÅ∞ÑáÅç é~ê~=äçë=àμîÉåÉëI=ÇÉ=ÅçåíÉåáJ Çç= ÉÇìÅ~íáîçI= èìÉ= Ä~àç= Éä åçãÄêÉ=ÇÉ=^Öì~ë~å~I=êÉÅçêêÉ ÅÉåíêçë= ÉëÅçä~êÉë= ÇÉ= ÉåëÉJ ¥~åò~=ãÉÇá~K jáÖìÉä= bëíÉÄ~å= j~êí∞å ÉñéäáÅμ=èìÉ=ä~=ëÉåëáÄáäáò~Åáμå ëçÅá~ä=Éë=ìå=éáä~ê=ÑìåÇ~ãÉåJ í~äÒ= ÇÉ= ä~= kìÉî~= `ìäíìê~= ÇÉä ^Öì~I=ó=èìÉ=Éä=~ÄçêÇ~àÉ=äçÅ~ä ÇÉ= ÉëíÉ= ~ëéÉÅíç= éìÉÇÉ= êÉëìäJ í~ê= ãìó= ÑêìÅí∞ÑÉêçW= ^ä= íê~Ä~J à~ê= ~= åáîÉä= äçÅ~äI= Åçå= ä~= ÅçãJ éäáÅáÇ~Ç= ÇÉ= äçë= ~óìåí~ãáÉåJ íçë= ó= ÇÉ= äçë= ÅÉåíêçë= ÉÇìÅ~íáJ îçë= ÇÉ= Å~Ç~= òçå~I= éçÇÉãçë ëáíì~ê= ~= ä~= ÖÉåíÉ= Éå= ÉëÅÉå~J êáçë=ÇÉä=~Öì~=èìÉ=äÉë=êÉëìäíÉå Ñ~ãáäá~êÉëW= Éä= ã~å~åíá~äI= Éä

~êêçóçI=Éä=ê∞ç=èìÉ=Ü~å=ÅçåçÅáJ Çç= ÇÉëÇÉ= éÉèìÉ¥çëI= Åçå= Éä èìÉ= íáÉåÉå= ìå~= îáåÅìä~Åáμå ëÉåíáãÉåí~äK=aÉ=Éëí~=ã~åÉê~ Éë= ãìÅÜç= ã•ë= Ñ•Åáä= èìÉ= ä~ ÅáìÇ~Ç~å∞~= ÉåíáÉåÇ~= èìÉ= Éä ~Öì~= Éë= ãìÅÜç= ã•ë= èìÉ= ìå ÄáÉå= ÇÉ= ÅçåëìãçÒI= Çáàç= Éä Çáéìí~ÇçI= èìáÉå= ÇÉëí~Åμ= ä~ Éñíê~çêÇáå~êá~= áãéçêí~åÅá~ ÇÉ= ä~= oÉÇ= ÇÉ= jìåáÅáéáçë j~ä~ÖìÉ¥çë= éçê= ä~= kìÉî~ `ìäíìê~= ÇÉä= ^Öì~ÒI= áåáÅá~íáî~ ÇÉ=ä~=èìÉ=êÉã~êÅμ=ëì=Å~ê•ÅíÉê éáçåÉêçK i~= Å~ãé~¥~= ~êê~åÅμ= Éä äìåÉë= ON= ÇÉ= ëÉéíáÉãÄêÉ= Éå `μãéÉí~I= ÇçåÇÉ= ëÉ= êÉ~äáòμ ìå~= ÉñéçëáÅáμå= ÇáîìäÖ~íáî~ Éå= ä~= åìÉî~= _áÄäáçíÉÅ~ jìåáÅáé~ä= ó= ÇçåÇÉ= ã•ë= ÇÉ NMM= ÉëÅçä~êÉë= ÇÉ= ëÉÅìåÇ~êá~ é~êíáÅáé~êçå= Éå= í~ääÉêÉë= Éå íçêåç= ~ä= ~Öì~= Éå= Éä= fKbKpK= Éä ^äã∞à~êÒK= ^ÇÉã•ë= ëÉ= êÉ~äáòμ ìå~= ÅÜ~êä~= Åçäçèìáç= Åçå= äçë ~äìãåçë= ó= ~äìãå~ë= ÇÉ= ä~ bëÅìÉä~= ÇÉ= ^ÇìäíçëI= óI= Åçãç ~Åíç= Ñáå~ä= ÇÉ= `~ãé~¥~I= ëÉ êÉ~äáòμ=ìå~=cáÉëí~=ÇÉä=^Öì~=Éä îáÉêåÉë=OR=ÇÉ=ëÉéíáÉãÄêÉK bå=Éëíçë=Ç∞~ëI=ä~ë=~ÅíáîáÇ~Éë ëÉ= Ü~å= íê~ëä~Ç~Çç= ~ä~= äçÅ~äáJ Ç~Ç= ~ñ•êèìáÅ~= ÇÉ= ^äã•ÅÜ~êI ãáÉåíê~ë= èìÉ= Éä= í~ãÄá¨å ~ñ•êèìáÅç= oáçÖçêÇç= ëÉê•= Éä ãìåáÅáéáç= Éå= ÇçåÇÉ= Ñáå~äáÅÉ ä~=Å~ãé~¥~=ÉåíêÉ=Éä=OP=ó=Éä=OT ÇÉ=åçîáÉãÄêÉK=

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA IMAGEN DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA, SITUADA EN LA ZONA OESTE DE LA CAPITAL MALACITANA, EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL n DIRECCIÓN: C/ PACÍFICO, 54 EDIFICIO A, 2ª PLANTA MÓDULO C Y D - 29004 MÁLAGA n TELÉFONO: 952 069 300 - 301 - 302 n FAX: 952 069 344

www.malaga.es

MEDIO AMBIENTE Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL


axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

PROVINCIA El Área de Medio Ambiente y restaurantes de la provincia ofrecen una ruta para degustar los productos ecológicos malagueños bä=žêÉ~=ÇÉ=jÉÇáç=^ãÄáÉåíÉ=ÇÉ ä~= aáéìí~Åáμå= çêÖ~åáò~= ä~ë oìí~ë=d~ëíêçåμãáÅ~ë=ÇÉ=ÅçÅáJ å~=íê~ÇáÅáçå~ä=ã~ä~ÖìÉ¥~=Åçå ~äáãÉåíçë= ÉÅçäμÖáÅçë= äçÅ~äÉë Új•ä~Ö~I=p~Äçê=ÉÅçäμÖáÅçÛI=èìÉ Éëí•å= çéÉê~íáî~ë= ÇÉëÇÉ= Éä= Ç∞~ NO=ÇÉ=çÅíìÄêÉ=ÇÉ=OMMVK i~= êáÅ~= Ö~ëíêçåçã∞~= ã~ä~J ÖìÉ¥~= êÉÅçÖÉ= ìå~= ÉåçêãÉ ÇáîÉêëáÇ~Ç=ÇÉ=áåÑäìÉåÅá~ëI=ÅìäJ íìê~ë= ó= íê~ÇáÅáçåÉë= ó= ÉñéêÉë~ ìå=ãçÇç=ÇÉ=îáÇ~=ó=ìå~=ÑáäçëçJ Ñ∞~K= içë= ~äáãÉåíçë= ÉÅçäμÖáÅçë ÅçåëÉêî~å= íçÇç= Éä= êÉéÉêíçêáç ÇÉ= ë~ÄçêÉë= èìÉ= çíê~ë= Ñçêã~ë ÇÉ= éêçÇìÅÅáμå= ~Öêç~äáãÉåí~J êá~= åç= Ü~å= ë~ÄáÇç= ã~åíÉåÉêI Éëçë= ë~ÄçêÉë= èìÉ= Öì~êÇ~ãçë Éå=åìÉëíê~=ãÉãçêá~I=ó=éÉêíÉJ åÉÅÉå= ~= åìÉëíêç= é~íêáãçåáç ~ÑÉÅíáîçÒI= ÉñéäáÅ~= Éä= Çáéìí~Çç ÇÉä= •êÉ~I= jáÖìÉä= bëíÉÄ~å j~êí∞åK i~=éêçéìÉëí~=ÅçåëáëíÉ=Éå=ìå êÉÅçêêáÇç= éçê= ìå~= êìí~= ã~ä~J ÖìÉ¥~= ÇÉ= Ö~ëíêçåçã∞~= ÉÅçäμJ ÖáÅ~I=îáëáí~åÇç=~äÖìåçë=ÇÉ=äçë Éëí~ÄäÉÅáãáÉåíçë=ÇÉ=êÉëí~ìê~J Åáμå=éáçåÉêçë=Éå=ä~=ìíáäáò~Åáμå ÇÉ= ~äáãÉåíçë= ÉÅçäμÖáÅçë= éêçJ ÇìÅáÇçë= óLç= íê~ëÑçêã~Ççë= Éå ä~=éêçîáåÅá~=ÇÉ=j•ä~Ö~K aÉ= Éëí~= Ñçêã~I= äçë= ÅáìÇ~Ç~J åçë= éçÇê•å= ÇÉëÅìÄêáê= ä~ áåãÉåë~= ÇáîÉêëáÇ~Ç= ÇÉ= ~äáJ ãÉåíçë= ÉÅçäμÖáÅçë= èìÉ= ëÉ éêçÇìÅÉå=ó=íê~åëÑçêã~å=Éå=ä~ éêçîáåÅá~=ÇÉ=j•ä~Ö~=ëáå=ìíáäáJ ò~ê= éêçÇìÅíçë= èì∞ãáÅçëI= êÉëJ éÉí~åÇç=Éä=ãÉÇáç=~ãÄáÉåíÉ=ó Ñ~îçêÉÅáÉåÇç= Å~å~äÉë= Åçêíçë ÇÉ=ÅçãÉêÅá~äáò~Åáμå=èìÉ=Ñ~ÅáJ äáí~å= ä~= íê~ò~ÄáäáÇ~Ç= ÇÉä= éêçJ ÇìÅíçK= aÉéÉåÇáÉåÇç= ÇÉ= ä~ éêçéìÉëí~= ÇÉ= Å~Ç~= Éëí~ÄäÉÅáJ ãáÉåíçI= ëÉ= éçÇê•= ÇÉÖìëí~ê ÇÉëÇÉ=ìå=îáåçI=ìå=~éÉêáíáîç=ç ìå~= Å~í~I= Ü~ëí~= ìå= ãÉå∫ ÅçãéäÉíç= ç= ìå= éä~íç= í∞éáÅç ã~ä~ÖìÉ¥çI= ÄáÉå= Éå= ëì= îÉêJ ëáμå=íê~ÇáÅáçå~ä=ç=Éå=ëì=~Ç~éJ í~Åáμå=~=ä~=ÅçÅáå~=ÇÉ=~ìíçêK i~= áåáÅá~íáî~= ëÉ= êÉ~äáò~= Éå= Éä ã~êÅç= ÇÉä= éêçÖê~ã~=Ú`~å~äÉë Åçêíçë=ÇÉ=ÅçãÉêÅá~äáò~Åáμå=ÇÉ ~äáãÉåíçë= ÉÅçäμÖáÅçë= äçÅ~äÉë Éå=Éä=Å~å~ä=eçêÉÅ~=ã~ä~ÖìÉ¥ç EÜçëíÉäÉê∞~I= êÉëí~ìê~Åáμå= ó Å~íÉêáåÖFÛI=èìÉ=Ñçêã~=é~êíÉ=ÇÉä mä~å= mêçîáåÅá~ä= é~ê~= Éä cçãÉåíç= ÇÉ= ä~= ^ÖêáÅìäíìê~ bÅçäμÖáÅ~= éìÉëíç= Éå= ã~êÅÜ~ éçê= Éä= žêÉ~= ÇÉ= jÉÇáç ^ãÄáÉåíÉ=Éå=OMMUK=m~ê~=Ñ~îçJ êÉÅÉê= Éä= ~ÅÉêÅ~ãáÉåíç= ÉåíêÉ éêçÇìÅíçêÉë= ó= ÜçëíÉäÉêçëI= ä~ë ÉãéêÉë~ë= éêçÇìÅíçê~ë= Ü~å ÜÉÅÜç=ääÉÖ~ê=äçíÉë=ÇÉ=ëìë=éêçJ ÇìÅíçë=~=äçë=êÉëí~ìê~åíÉë=ÇÉ=ä~ éêçîáåÅá~I= ÇçåÇÉ= ëÉ= ÇÉà~ê•å ÑçääÉíçë= áåÑçêã~íáîçë= ~ÅÉêÅ~ ÇÉ= ä~= éêçÇìÅÅáμå= ó= íê~åëÑçêJ ã~Åáμå=ÇÉ=~äáãÉåíçë=ÉÅçäμÖáJ

Åçë=Éå=ä~=éêçîáåÅá~=ÇÉ=j•ä~Ö~ é~ê~= áåÑçêã~ê= ~= ä~= ÅäáÉåíÉä~K fÖì~äãÉåíÉ=ëÉ=Ü~=Éä~Äçê~Çç=ó éìÄäáÅ~ÇçI= Éå= Åçä~Äçê~Åáμå Åçå= Éä= `baj^I= ìå~= dì∞~ `~í•äçÖç= ÇÉ= mêçîÉÉÇçêÉë= ÇÉ ^äáãÉåíçë= bÅçäμÖáÅçë= ÇÉ= ä~

mêçîáåÅá~= ÇÉ= j•ä~Ö~K= i~ë êìí~ë=Ö~ëíêçåμãáÅ~ë=Åìäãáå~J ê•å=Éä=ãá¨êÅçäÉë=OU=ÇÉ=çÅíìÄêÉ Åçå= ìå= båÅìÉåíêç= é~ê~= ÅçãJ é~êíáê= ÉñéÉêáÉåÅá~ë= ÇÉ= ÅçÅáå~ íê~ÇáÅáçå~ä= ã~ä~ÖìÉ¥~= Åçå ~äáãÉåíçë=ÉÅçäμÖáÅçëK

RUTA PROVINCIAL DE DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS, IMPULSADA POR EL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE DE LA

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE PARTICIPAN EN LAS RUTAS SON: n Restaurante & Taberna Gourmet La casa Roja. C/Píndaro, 19 - 29010 Málaga (Zona Hospital Clínico) 951 930 026 Cocina de autor, basada en los sabores originales del Mediterráneo. Cocina en Origen. www.restaurantelacasaroja.com n Restaurante Malpica (Málaga). C/ Huerto de la madera 1. Callejones de Perchel. 952 352 779. Cocina mediterránea de fusión. Se trata de un restaurante-enoteca, y escuela de cocina encalvado en el singular marco de los callejones de Perchel. n Restaurante Gourmet D´Gustar. Plaza de las Flores, 2. 29005 Málaga. 952 219 447 Cocina tradicional y creativa. www.grupodgustar.es n Terraza Bar Galerna. Paseo Marítimo de Pedregalejo. 29017 Málaga. Ensaladas, tostas, zumos y batidos naturales. n Restaurante Cañadú. Plaza de la Merced Nº 21. 29012 Málaga. 952 229 056 - 952 602 719. Cocina vegetariana mediterránea. n Restaurante Kálibas (Benarrabá. Serranía de Ronda). C/Sierra Bermeja s/n 29490 - Benarrabá (Málaga). 34 952 15 02 88 Gastronomía tradicional, local y rural, con toques de fusión árabe. Encalvado en los altos del pueblo con unas majestuosas vistas del valle. www.hbenarraba.es. n Mesón La Molienda. (Benalauría. Serranía de Ronda). c/Moraleda 59. 29491 Benalauría. 952 152 548. Cocina tradicional de la serranía de Ronda. Situado en una antigua almazara del siglo XVIII, cuenta con una terraza con una magníficas panorámicas. www.molienda.com/meson/default.html n Restaurantes Terrasana (Laguna Village, Nueva Andalucía, Marbella centro, Marina Banús, Milla de Oro, La Cañada, Elviria y Fuengirola) Cocina Sana y Creativa. Tel.: 902 32 54 52. www.terrasana.net n Hotel Restaurante La Viñuela Ctra. Vélez-Alhama, S/N / La Viñuela / 29712. 952 51 91 93 / 952 51 92 82. www.hotelvinuela.com. Cocina tradicional con presentaciones innovadoras de la cocina axárquica, malagueña y andaluza. n Saborea Guadalhorce. Jornadas Gastronómicas con productos locales y de producción ecológica (Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Cártama, Coín, Pizarra y Valle de Abdalajís).. Promueve GDR Valle del Guadalhorce. Más información: 952 48 38 68 Ver restaurantes participantes en: http://www.valledelguadalhorce.com/jornadasgastronomicas/

Pág. 14

n n n n n n n n n n n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Diputación insta a los ayuntamientos a suscribir el pacto contra el Cambio Climático içë=Çáéìí~Ççë=êÉëéçåë~ÄäÉë=ÇÉ ä~ë=•êÉ~ë=ÇÉ=jÉÇáç=^ãÄáÉåíÉ=ó pÉêîáÅáçë= fåíÉê=ãìåáÅáé~äÉëI jáÖìÉä= bëíÉ=Ä~å= j~êí∞å= ó `êáëíμÄ~ä= dìÉêêÉêçI= ã~åíìîáÉJ êçå= êÉÅáÉåíÉãÉåíÉ= ìå~= êÉìJ åáμå=Åçå=ã•ë=ÇÉ=SM=êÉéêÉëÉåJ í~åíÉë=ÇÉ=~óìåí~ãáÉåíçë=ÇÉ=ä~ éêçîáåÅá~I= Éå= Éä= ã~êÅç= ÇÉ= ä~ë gçêå~Ç~ë= ëçÄêÉ= jÉÇáç ^ãÄáÉåíÉ= ó= pçëíÉåá=ÄáäáÇ~Ç= Éå ä~=éêçîáåÅá~=ÇÉ=j•ä~Ö~=ÇÉä=éêçJ Öê~ã~=ÚqêÉáåí~=~¥çë=ÇÉ=Çáéìí~J ÅáçåÉë=ÇÉãçÅê•íáÅ~ëÛI=é~ê~=Ç~ê ~=ÅçåçÅÉê=~=äçë=êÉéêÉëÉåí~åíÉë ãìåáÅáé~äÉë= Éä= m~Åíç= ÇÉ ^äÅ~äÇÉë= Åçåíê~= Éä= `~ãÄáç `äáã•íáÅç= éêçãçîáÇç= Éå= ä~ êÉÅáÉåíÉ= `çåÑÉ=êÉåÅá~= bìêçéÉ~ ÇÉ=eìÉäî~I=ó=ëçäáÅáí~ê=ëì=~ÇÜÉJ ëáμå= ~ä= ãáëãçK= bä= `~ãÄáç `äáã•íáÅç=Éë=ìå=éêçÄäÉã~=ÖäçJ Ä~ä= èìÉ= êÉèìáÉêÉ= ÇÉ= ~ÅÅáçåÉë äçÅ~äÉëK=dê~å=é~êíÉ=ÇÉ=ä~ë=ÉãáJ ëáçåÉë=ÇÉ=`lO=ëÉ=éêçÇìÅÉå=Éå ä~ë= ÅáìÇ~ÇÉëI= ÇÉ= ~Ü∞= Éä= é~éÉä Éëíê~í¨ÖáÅç= ÇÉ= äçë= ÖçÄáÉêåçë äçÅ~äÉë= ó= ÇÉ= ä~= ÅáìÇ~Ç~å∞~= Éå Éëí~= í~êÉ~K= ?i~ë= Çáéìí~ÅáçåÉëI Åçãç= ÉëíêìÅíìê~ë= ÇÉ= ~éçóç ãìåáÅáé~äI= åçë= ÄêáåÇ~ãçë= ~ êÉëé~äÇ~ê=~=äçë=~óìåí~ãáÉåíçë Éå=ÉëíÉ=ÅçãéêçãáëçI=Éå=èìÉ=Éä íê~Ä~àç=Éå=êÉÇ=ëÉê•=ÑìåÇ~ãÉåJ í~äÒI= ÉñéäáÅμ= Éä= Çáéìí~Çç= ÇÉ jÉÇáç= ^ãÄáÉåíÉI= jáÖìÉä bëíÉÄ~å=j~êí∞åK i~ë= gçêå~Ç~ë= ÇÉ= jÉÇáç= ^ã=J ÄáÉåíÉ= ó= pçëíÉåáÄáäáÇ~Ç= Éå= ä~ mêçîáåÅá~= ÇÉ= j•ä~Ö~= ëÉ= ÅÉäÉJ Äê~å=Åì~åÇç=Ñ~äí~å=ëμäç=éçÅçë Ç∞~ë=ÇÉ=ä~=`ìãÄêÉ=ÇÉä=`äáã~=ÇÉ ä~ë= k~ÅáçåÉë= råáÇ~ë= Éå= `ç=J éÉå=Ü~ÖìÉI= ìå= ÉåÅìÉåíêç= ÑìåJ Ç~ãÉåí~ä=Éå=ä~=äìÅÜ~=éä~åÉí~J êá~=Åçåíê~=Éä=Å~ãÄáç=Åäáã•íáÅçK e~ÅÉ= ìåçë= Ç∞~ëI= Éå= ä~= f `çåÑÉêÉåÅá~= bìêçéÉ~= é~ê~= ä~ mêçãçÅáμå= ÇÉ= ^ÅÅáçåÉë= içÅ~=J äÉë=ÑêÉåíÉ=~ä=`~ãÄáç=`äá=ã•íáÅçI ÅÉäÉÄê~Ç~=Éå=eìÉäî~I=ëìêÖáμ=ä~ áåáÅá~íáî~= ÇÉä= m~Åíç= ÇÉ= dç=J ÄáÉêåçë= içÅ~äÉë= Åçåíê~= Éä `~ãÄáç= `äáã•íáÅçI= ëìëÅêáíç áåáÅá~äãÉåíÉ= éçê= TUV= ãìåáÅáJ éáçë= ÇÉ= bìêçé~I= Éä= RMB= ÇÉ= äçë Åì~äÉë= ëçå= ~åÇ~äìÅÉëK= páå ÉãÄ~êÖçI= Éå= j•ä~Ö~= ëμäç= NN ~óìåí~ãáÉåíçë=ëÉ=Ü~å=~ÇÜÉêáJ Çç= Ñçêã~äãÉåíÉ= ó= çíêçë= PN Éëí•å= éÉåÇáÉåíÉë= ÇÉ= ~éêçÄ~ê Éå= éäÉåç= ëì= ~ÇÜÉëáμåK= qê~ë= ä~ êÉìåáμå= ã~åíÉåáÇ~= ÜçóI= ëÉ ÉëéÉê~= èìÉ= ÉåíêÉ= Éä= SMB= ó= Éä UMB= ÇÉ= äçë= ãìåáÅáéáçë= ã~ä~J ÖìÉ¥çë= ëìëÅêáÄ~å= Éä= é~ÅíçI= ó~ èìÉI= ëÉÖ∫å= ^äÄÉêíç= dμãÉòI ÇáêÉÅíçê=ÇÉä=fåëíáíìíç=mêçîáå=Åá~ä ÇÉ=ä~=båÉêÖ∞~=èìÉI=àìåíç=Åçå=Éä žêÉ~= ÇÉ= jÉÇáç= ^ã=ÄáÉåíÉ= Éëí• éêçãçîáÉåÇç= ä~ë= ~ÇÜÉëáçåÉëI ÇÉ= äçë= NMN= ãìåáÅáéáçëI= UM= ëÉ Ü~å= ãçëíê~Çç= ÇÉÅáÇáÇ~ãÉåíÉ áåíÉêÉë~Ççë=Éå=é~êíáÅáé~ê=Éå=ä~

MIGUEL ESTEBAN MARTÍN DURANTE ESTE ENCUENTRO CON LOS AYUNTAMIENTOS

áåáÅá~íáî~I= ~ìåèìÉ= Éå= ~äÖìåçë Å~ëçë= åç= Ü~ó~å= éçÇáÇç= Éëí~ê éêÉëÉåíÉë=Éå=ä~=êÉìåáμåÒK i~=êÉÇìÅÅáμå=ÇÉä=Åçåëìãç=ÇÉ ÉåÉêÖ∞~= ó= ÇÉ= ä~ë= ÉãáëáçåÉë= ÇÉ `lO=Éë=Éä=çÄàÉíáîç=ÑìåÇ~ãÉåJ í~ä=Éå=ä~=äìÅÜ~=Åçåíê~=Éä=Å~ãÄáç Åäáã•íáÅçI= Éå= ä~= èìÉ= ä~= ~ÅÅáμå ÇÉ= äçë= ~óìåí~ãáÉåíçë= ó= ÇÉ= ä~ ÅáìÇ~Ç~å∞~= éìÉÇÉ= ëÉê= îáí~äK líê~ë= ãÉÇáÇ~ë= åÉÅÉë~êá~ë= ëçå ìå~= éä~åáÑáÅ~Åáμå= ÇÉ= äçë= ìëçë ÇÉä=ëìÉäç=èìÉ=Ñ~îçêÉòÅ~=ä~=êÉÅìJ éÉê~Åáμå=ÇÉ=ä~=ÅìÄáÉêí~=îÉÖÉí~äI ä~=ÅçåëÉêî~Åáμå=ÇÉ=ä~=ÄáçÇáîÉêJ ëáÇ~Ç= ó= ä~= êÉëí~ìê~Åáμå= ÇÉä ÉèìáäáÄêáç= Éå= äçë= ÉÅçëáëíÉã~ë íÉêêÉëíêÉë=ó=äáíçê~äÉëI=ãìó=~ÑÉÅJ í~Ççë=éçê=Éä=Äççã=ÇÉ=ä~=ÅçåëJ íêìÅÅáμå= ÇÉ= ä~ë= ∫äíáã~ë= ǨÅ~J Ç~ëK= i~= éêçîáåÅá~= ÇÉ= j•ä~Ö~I éçê= ëì= ëáíì~Åáμå= ÖÉçÖê•ÑáÅ~= ó ëìë=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ëçÅáçÉÅçåμJ ãáÅ~ëI= Éë= ãìó= îìäåÉê~ÄäÉ= ~ä Å~ãÄáç= Åäáã•íáÅçK= bå= ã~íÉêá~ ÇÉ= ~Öì~I= ä~= éêçîáåÅá~I= Åçå= ìå Ä~ä~åÅÉ=Ü∞ÇêáÅç=åÉÖ~íáîçI=ÅçåJ ëìãÉ= ìå= PQB= ã•ë= èìÉ= ä~ ãÉÇá~= ÇÉ= bëé~¥~= ó= ìå= OSB ã•ë=èìÉ=Éä=êÉëíç=ÇÉ=^åÇ~äìÅ∞~I ÇÉÄáÇç= ~= ìå= ìëç= ~Äìëáîç= ó= ~ é¨êÇáÇ~ë=Éå=ä~ë=êÉÇÉë=ÇÉ=~Ä~ëJ íÉÅáãáÉåíç=EPRBF=ó=Éå=ä~ë=Å~å~J äÉí~ë= ÇÉ= êáÉÖç= EQRBFK= fÖì~ä=J ãÉåíÉ=ëçå=åÉÅÉë~êáçë=~î~åÅÉë Éå= ä~= ÖÉëíáμå= ÇÉ= äçë= êÉëáÇìçë ëμäáÇçë= ìêÄ~åçëI= ó= Éå= ä~= ÅçåJ ÅáÉåÅá~Åáμå= ÇÉ= ä~= éçÄä~Åáμå é~ê~= Çáëãáåìáê= ä~= ÖÉåÉê~Åáμå ÇÉ= äçë= ãáëãçëI= èìÉ= ~Åíì~äJ ãÉåíÉ=Éå=ä~=éêçîáåÅá~=~äÅ~åò~ ìå~=ê~íáç=ÇÉ=NITP=âÖ=éçê=Ü~ÄáJ í~åíÉ=ó=Ç∞~K içë= éä~åÉë= ÇÉ= ãçîáäáÇ~ÇI= ä~ êÉÇìÅÅáμå= ó= ãáåáãáò~Åáμå= ÇÉ êÉëáÇìçëI= ìå~= éä~åáÑáÅ~Åáμå ìêÄ~å~= ëçëíÉåáÄäÉI= ä~= êÉÜ~ÄáäáJ í~Åáμå= ÇÉ= ÉÇáÑáÅáçë= é~ê~= èìÉ ëÉ~å=ã•ë=ÉÑáÅáÉåíÉë=ó=ä~ë=Å~ãJ é~¥~ë= ÇÉ= ÅçåÅáÉåÅá~Åáμå= ÅáìJ Ç~Ç~å~= ëçå= ~äÖìå~ë= ÇÉ= ä~ë ~ÅÅáçåÉë=~=ä~ë=èìÉ=ëÉ=ÅçãéêçJ ãÉíÉå= äçë= ãìåáÅáéáçë= èìÉ= ëÉ ~ÇÜáÉê~åK

MEDIO AMBIENTE Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL


Pág. 15

axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

PROVINCIA

El Área de Juventud y Amupema inician una campaña de monólogos para animar a las mujeres de la provincia a crear sus empresas ^= äç= ä~êÖç= ÇÉ= ä~= Üáëíçêá~I= Ü~å ëáÇç= ãìÅÜçë= äçë= ÉëíìÇáçë= èìÉ Ü~å= ÇÉãçëíê~Çç= Éä= î~äçê= ÉÇìJ Å~íáîç= ÇÉ= ä~= êáë~K= bä= Üìãçê ÑçãÉåí~= ä~= ÉëÅìÅÜ~I= Éä= éÉåë~J ãáÉåíç=Åê∞íáÅçI=ä~=ÅêÉ~íáîáÇ~ÇI=Éä ~éêÉåÇáò~àÉ=ó=ä~=ãÉãçêá~I=éçê äç= èìÉ= åìãÉêçëçë= ÉñéÉêíçë ~ëÉÖìê~å= èìÉ= Éä= Üìãçê= Éå= ä~ ÉÇìÅ~Åáμå=ÅçåíêáÄìóÉ=~=èìÉ=äçë ~äìãåçë=íÉåÖ~å=ãÉåíÉë=•ÖáäÉë ó= ÑäÉñáÄäÉë= ~åíÉ= äçë= åìÉîçë ÅçåçÅáãáÉåíçëI= ó= éìÉÇ~å êÉëçäîÉê=éêçÄäÉã~ë=ÇÉ=ã~åÉê~ ÅêÉ~íáî~ÒK=^=é~êíáê=ÇÉ=Éëí~=êÉÑäÉJ ñáμåI=ä~=^ëç=Åá~Åáμå=ÇÉ=jìàÉêÉë mêçÑÉ=ëáçå~äÉë=ó=bãéêÉë~êá~ë=ÇÉ j•ä~Ö~= E^jrmbj^F= ó= Éä= žêÉ~ ÇÉ= gìîÉåíìÇ= ÇÉ= ä~= aáéìí~Åáμå Ü~å= éìÉëíç= Éå= ã~êÅÜ~= ä~= áåáJ Åá~íáî~=Úbä=ÅäìÄ=ÇÉ=ä~ë=ÉãéêÉåJ ÇÉÇçê~ëÛI= èìÉ= êÉÅáÉåíÉãÉåíÉ éêÉëÉåí~êçå= ä~= Çáéìí~Ç~ båÅ~êå~Åáμå= m•Éò= ó= ä~= éêÉëáJ ÇÉåí~= ÇÉ= ^jrmbj^I= ^å~

j~ê∞~=d~êÅ∞~=oçÇê∞ÖìÉòK ^jrmbj^= ÅçåëáÇÉêμ= èìÉ ëÉê∞~= ìå~= ÄìÉå~= áÇÉ~= áåíÉåí~ê ~åáã~ê=~=ä~ë=ÉãéêÉåÇÉÇçê~ë=~ éçåÉê=Éå=ã~êÅÜ~=ëìë=åÉÖçÅáçë ~=íê~î¨ë=ÇÉ=ä~=êáë~ÒI=ÉñéäáÅμ=^å~ j~ê∞~=d~êÅ∞~K=m~ê~=Éääç=Ü~å=ÅêÉJ ~Çç= íêÉë= ãçåμäçÖçëI= Éå= äçë èìÉI= Éå= Åä~îÉ= ÇÉ= Üìãçê= ëÉ ÉñéçåÉ=Éä=éêçÅÉëç=ÇÉ=ÅêÉ~Åáμå ÇÉ=ìå~=ÉãéêÉë~I=äçë=éêçÄäÉã~ë ~=äçë=èìÉ=ëÉ=ÉåÑêÉåí~å=ä~ë=ãìàÉJ êÉë= èìÉ= ëÉ= ~íêÉîÉå= ~= Ç~ê= ÉëÉ é~ëç=ó=ä~ë=ÇáÑáÅìäí~ÇÉë=èìÉ=ëìêJ ÖÉå= éçëíÉêáçêãÉåíÉ= Åçå= ä~ ÅçåÅáäá~Åáμå=ÇÉ=ä~=îáÇ~=Ñ~ãáäá~ê ó=ä~Äçê~äI=~ë∞=Åçãç=~äÖìå~ë=Åä~J îÉë=é~ê~=êÉëçäîÉêäçëK `çå=Ñáå~åÅá~Åáμå=ÇÉä=žêÉ~=ÇÉ gìîÉåíìÇI= aÉéçêíÉë= ó= cçê=J ã~ÅáμåI= Úbä= ÅäìÄ= ÇÉ= ä~ë ÉãéêÉåÇÉÇçê~ëÛ= êÉÅçêêÉê•I ÉåíêÉ= çÅíìÄêÉ= ÇÉ= OMMV= ó= ÉåÉêç ÇÉ=OMNMI=ÇáÉò=ãìåáÅáéáçë=ÇÉ=ä~ éêçîáåÅá~= ÇÉ= j•ä~Ö~I= Åçå= Éä

LA DIPUTADA ENCARNACIÓN PÁEZ (A LA IZQUIERDA) Y ANA MARÍA GARCÍA, PRESIDENTA DEL COLECTIVO DE MUJERES EMPRESARIAS AMUPEMA çÄàÉíáîç= ÇÉ= ÑçãÉåí~ê= Éä= ~ìíçJ ÉãéäÉç=ÑÉãÉåáåçK=bå=ä~ë=ëÉëáçJ åÉë=ëÉ=~éçêí~ê•=~=ä~ë=~ëáëíÉåíÉë áåÑçêã~Åáμå=ëçÄêÉ=äçë=êÉÅìêëçë É= áåëíáíìÅáçåÉë= ~= ä~ë= èìÉ= ëÉ éìÉÇÉ= ~ÅìÇáê= é~ê~= ÅêÉ~ê= ìå~ ÉãéêÉë~K i~= Çáéìí~Ç~= ÇÉ= gìîÉåíìÇI båÅ~êå~Åáμå= m•ÉòI= ëÉ= ãçëíêμ

ãìó= ë~íáëÑÉÅÜ~= ó= ãìó= áäìëáçJ å~Ç~Ò= Åçå= Éëí~= áåáÅá~íáî~I= èìÉI ÇáàçI= éçåÉ= ÇÉ= ã~åáÑáÉëíç= èìÉ ä~ë= ãìàÉêÉë= íÉåÉãçë= ìå~ Ñçêã~= ÅêÉ~íáî~= ÇÉ= Ü~ÅÉê= ä~ë Åçë~ëI=ó=ëÉÖìêç=èìÉ=ìå~=ã~óçê éêÉëÉåÅá~= ÇÉ= ãìàÉêÉë= ÉãéêÉJ ë~êá~ë= íê~åëÑçêã~ê•= éçëáíáî~J ãÉåíÉ= Éä= ãìåÇç= ÇÉ= äçë= åÉÖçJ

ÅáçëÒK bä=ÅäìÄ=ÇÉ=ä~ë=ÉãéêÉåÇÉÇçê~ë áåáÅá~ê•= ëì= êÉÅçêêáÇç= Éä= éêμñáJ ãç= îáÉêåÉëI= V= ÇÉ= çÅíìÄêÉI= Éå ^êÅÜáÇçå~K= iìÉÖç= êÉÅçêêÉê• s¨äÉòI= ^åíÉèìÉê~I= `~ãéáääçëI `~ë~ê~ÄçåÉä~I= oçåÇ~I= `ç∞åI bëíÉéçå~= ó= ^äÜ~ìê∞å= é~ê~= íÉêJ ãáå~ê=Éå=j•ä~Ö~=Å~éáí~äK=

Vicenç Navarro y Tamames abren las jornadas sobre economía y crisis para jóvenes, organizadas por el Área de Juventud de la Diputación de Málaga y por la UMA bä= ~å•äáëáë= ó= ä~= ÅçãéêÉåëáμå ÇÉ=ä~=ëáíì~Åáμå=ÇÉ=Åêáëáë=~Åíì~ä åç= íáÉåÉ= éçêèì¨= ëÉê= Åçë~= ÇÉ ÉÅçåçãáëí~ëK= bä= žêÉ~= ÇÉ gìîÉåíìÇI= aÉéçêíÉë= ó= cçê=J ã~Åáμå= ÇÉ= ä~= aáéìí~Åáμå= ó= ä~ råáîÉêëáÇ~Ç= ÇÉ= j•ä~Ö~= Ü~å êÉ~äáò~Çç= ìå~= ~éìÉëí~= ÅçåJ àìåí~= çêÖ~åáò~åÇç= ä~ë gçêå~Ç~ë= ëçÄêÉ= bÅçåçã∞~= ó `êáëáëI= ÇÉëíáå~Ç~ë= ~ä= é∫ÄäáÅç àçîÉåI= èìÉ= ëÉ= ÅÉäÉÄê~êçå= äçë Ç∞~ë=TI=V=ó=NQ=ÇÉ=çÅíìÄêÉI=Åçå ~äÖìåçë= ÇÉ= äçë= ã•ë= áåëáÖåÉë ÉÅçåçãáëí~ë= ó= ëçÅáμäçÖçë Éëé~¥çäÉëI= Åçãç= sáÅÉå´ k~î~êêçI= Å~íÉÇê•íáÅç= ÇÉ= ìåáJ îÉêëáÇ~ÇI= Éñ= ~ëÉëçê= ÉÅçåμãáJ Åç= ÇÉä= dçÄáÉêåç= ÇÉ= ^ääÉåÇÉ= ó ÇáêÉÅíçê= ÇÉä= lÄëÉêî~íçêáç pçÅá~ä= ÇÉ= bëé~¥~I= o~ãμå q~ã~ãÉëI= Å~íÉÇê•íáÅç= ÇÉ mçä∞íáÅ~ë= m∫ÄäáÅ~ë= ÇÉ= ä~ råáîÉêëáÇ~Ç= mçãéÉì= c~Äê~ ÇÉ= _~êÅÉäçå~= E~ãÄçë= Éå= ä~ ëÉëáμå= áå~ìÖìê~äF= ç= iÉçéçäÇç ^Ä~Ç∞~I=~ìíçê=ÇÉä=Ñ~ãçëç=ÄÉëí ëÉääÉê= Úä~= Åêáëáë= káåà~= ó= çíêçë ãáëíÉêáçë= ÇÉ= ä~= ÉÅçåçã∞~Û= ó Åçä~Äçê~Ççê= ÇÉä= éêçÖê~ã~= ÇÉ _ìÉå~ÑìÉåíÉK eÉãçë=éêÉíÉåÇáÇç=ÅçåÑáÖìJ ê~ê= ìå~= çÑÉêí~= èìÉ= ÅçãÄáåÉ êáÖçê= ó= Å~é~ÅáÇ~Ç= ÇáÇ•ÅíáÅ~= ó ÅçãìåáÅ~íáî~I= éçêèìÉ= ä~= áÇÉ~ Éë= èìÉ= äçë= àμîÉåÉëI= èìÉ= ëçå

ìåç=ÇÉ=äçë=ëÉÅíçêÉë=ã•ë=Å~ëíáJ Ö~Ççë= éçê= ä~= ÅêáëáëI= éìÉÇ~å êÉÅáÄáê= ìå~= áåÑçêã~Åáμå= ÇÉ Å~äáÇ~Ç=~ÅÉêÅ~=ÇÉ=ä~=ëáíì~Åáμå ÉÅçåμãáÅ~I= èìÉ= äÉë= áåîáíÉ= ~ éÉåë~ê=ó=~=Éñíê~Éê=ëìë=éêçéá~ë ÅçåëÉÅìÉåÅá~ëÒI= ëÉ¥~äμ båÅ~ê=å~Åáμå= m•ÉòI= Çáéìí~Ç~ ÇÉ= gìîÉåíìÇI= aÉéçêíÉë= ó cçêã~=ÅáμåK i~ë= àçêå~Ç~ë= ëÉ= ÇÉë~êêçää~J êçå=Éå=Éä=ë~äμå=ÇÉ=Öê~Ççë=ÇÉ=ä~ c~Åìäí~Ç= ÇÉ= bÅçåμãáÅ~ë= äçë Ç∞~ë= TI= V= ó= NQ= ÇÉ= çÅíìÄêÉK= i~ àçêå~Ç~=ÇÉ=ã~¥~å~=ÅçãÉåòμ ~= ä~ë= NNKMM= Üçê~ëI= Åçå= Éä= ~Åíç áå~ìÖìê~ä= ~= Å~êÖç= ÇÉ= ä~= ÇáéìJ í~Ç~= ÇÉ= gìîÉåíìÇI= aÉéçêíÉë= ó cçêã~Åáμå= ó= ä~= êÉÅíçê~= ÇÉ= ä~ rj^I= ^ÇÉä~áÇ~= ÇÉ= ä~= `~ääÉK fåãÉÇá~í~ãÉåíÉ= ÇÉëéì¨ëI sáÅÉå´= k~î~êêç= éêçåìåÅáμ= ä~ ÅÜ~êä~= Ú`êáëáë= ÉÅçåμãáÅ~= ó ëáíì~Åáμå= ~Åíì~äÛI= ó= ~= ÅçåíáJ åì~ÅáμåI= o~ãμå= q~ã~ãÉë ÉñéäáÅμ= Úiçë= ÅáÅäçë= ÉÅçåμãáJ ÅçëW= Äçå~åò~I= êÉÅÉëáμåI= êÉÅìJ éÉê~ÅáμåÛK bä= îáÉêåÉëp= VI= Éä= éêçÑÉëçê= ó ÉëÅêáíçê= iÉçéçäÇç= ^Ä~Ç∞~ çÑêÉÅáμ= ä~= ÅÜ~êä~= Úi~= Åêáëáë káåà~W= ä~= áãéçêí~åÅá~= ÇÉ Ü~Ää~ê= Åä~êç= Éå= ä~= Åêáëáë= ó ëáÉãéêÉÛK= m~ê~= íÉêãáå~êI= Éä ãá¨êÅçäÉë= NQI= ä~= éêçÑÉëçê~= ÇÉ ä~= råáîÉêëáÇ~Ç= ^ì=íμåçã~= ÇÉ

_~êÅÉäçå~I= `~êãÉå= p~=ê~ë∫~I Ü~Ääμ= ÇÉ= Ú`êáëáë= ó= Ö¨åÉêçÛI= ó é~ê~=Åä~ìëìê~ê=ä~ë=àçêå~Ç~ëI=ëÉ ÅÉäÉÄêμ= ä~= ãÉë~= êÉÇçåÇ~

ÚaáÑáÅìäí~ÇÉë= ÉÅçåμãáÅ~ë ~Åíì~äÉëW= ìå= ÇÉë~Ñ∞ç= é~ê~= äçë àμîÉåÉëÛI=Éå=ä~=èìÉ=áåíÉêîáÉåáÉJ êçå= äçë= éÉêáçÇáëí~ë= ^åÇê¨ë

^ÄÉê~ëíìêá=ó=oçë~=j~ê∞~=`~ä~Ñ àìåíç= Åçå= Éä= Å~íÉÇê•íáÅç= ÇÉ mçä∞íáÅ~=bÅçåμãáÅ~=ÇÉ=ä~=rj^ ^åÇê¨ë=d~êÅ∞~=iáò~ã~K=

La Diputación y la Junta financiarán la planificación de las instalaciones deportivas de los pueblos de menos de 20.000 habitantes i~= Çáéìí~Ç~= ÇÉ= gìîÉåíìÇI aÉéçêíÉë= ó= cçêã~ÅáμåI båÅ~êå~Åáμå=m•ÉòI=ó=Éä=ÇÉäÉÖ~J Çç=éêçîáåÅá~ä=ÇÉ=ä~=`çåëÉàÉê∞~ ÇÉ= qìêáëãç= ó= aÉéçêíÉë= ÇÉ= ä~ gìåí~= Éå= j•ä~Ö~I= ^åíçåáç pçìîáêμåI=Ü~å=ã~åíÉåáÇç=ìå~ êÉìåáμå= áåÑçêã~íáî~= Åçå= äçë ~äÅ~äÇÉë= ó= ~äÅ~äÇÉë~ë= ÇÉ= éìÉJ Ääçë=ãÉåçêÉë=ÇÉ=OMKMMM=Ü~ÄáJ í~åíÉë= ÇÉ= ä~= éêçîáåÅá~= ÇÉ j•ä~Ö~=é~ê~=~ÅçêÇ~ê=ä~=Ñáå~åJ Åá~Åáμå= éçê= é~êíÉ= ÇÉ aáéìí~Åáμå=ó=gìåí~=ÇÉ=ä~=éä~åáJ ÑáÅ~Åáμå= ÇÉ= áåëí~ä~ÅáçåÉë ÇÉéçêíáî~ë=Éå=Å~Ç~=ãìåáÅáéáçK mä~åáÑáÅ~ê=ä~=äçÅ~äáò~Åáμå=ÇÉ ä~ë= áåëí~ä~ÅáçåÉë= åç= ëμäç= Éë ìå~= çÄäáÖ~Åáμå= ÉëéÉÅáÑáÅ~Ç~ Éå= Éä= mä~å= aáêÉÅíçê= ÇÉ fåëí~ä~ÅáçåÉë= aÉéçêíáî~ë= ÇÉ ^åÇ~äìÅ∞~I= ëáåç= èìÉ= Éë= ~äÖç åÉÅÉë~êáç=é~ê~=ãÉàçê~ê=ä~=îÉêJ íÉÄê~Åáμå= ÇÉä= íÉêêáíçêáç= ~åÇ~J äìòI= äçÖê~åÇç= ä~= ÅçãéäÉãÉåJ í~êáÉÇ~Ç= ÇÉ= ä~ë= áåëí~ä~ÅáçåÉë

ENCARNACIÓN PÁEZ ES LA DIPUTADA PROVINCIAL DE JUVENTUD, DEPORTES Y FORMACIÓN.

ÇÉ=éìÉÄäçë=ÅÉêÅ~åçë=ó=éÉêãáJ íáÉåÇç= çéíáãáò~ê= ä~= áåîÉêëáμå èìÉ= ëìéçåÉ= ä~= êÉ~äáò~Åáμå= ÇÉ áåëí~ä~ÅáçåÉë= ÇÉéçêíáî~ëÒI ÉñéäáÅμ= ä~= Çáéìí~Ç~= ÇÉ gìîÉåíìÇI= aÉéçêíÉë= ó cçêã~Åáμå= ó= ~åÑáíêáçå~= ÇÉ= ä~ êÉìåáμåI=båÅ~êå~Åáμå=m•ÉòK m~ê~= ä~= Éä~Äçê~Åáμå= ÇÉ ÇáÅÜçë= éä~åÉëI= èìÉ= Ü~= ëáÇç ÉåÅçãÉåÇ~Ç~= ~= ä~= pçéÇÉ EpçÅáÉÇ~Ç= ÇÉ= mä~åáÑáÅ~Åáμå= ó aÉë~êêçääçFI= gìåí~= ó= aáéì=J

í~Åáμå= ~éçêí~ê•å= OQMKMMM Éìêçë=èìÉ=ëÉê•å=Ñáå~åÅá~Ççë=~ä RMB=ÉåíêÉ=~ãÄ~ë=~Çãáåáëíê~J ÅáçåÉëK

JUVENTUD, DEPORTES Y FORMACIÓN


axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

VIAJES

Pág. 16

n n n n n n n n n n n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

DE RUTA POR LOS PUEBLOS DE LA AXARQUIA Aprovecha las múltiples ventajas y soluciones que te ofrecemos: n

Infórmate en: VIAJES RECEPTUR GDVENTURA Alcalde Manuel Reyna nº 1 F (Vélez-Málaga) Teléfono: 952503734

www.receptur-gdventura.es

ZN NA AT TE E I IZ Y Y D OM MA A DE E AR RC CO OS S B L BA LO Abalconado sobre una ladera incipiente, Iznate se abre a un paisaje abrumador, una extensa vaguada plagada de colinas y valles que tiene como remate en el horizonte más próximo el Pico Chamizo en la Sierra de Camorolos la cima de la Maroma en Sierra Tejeda o el Navachica techo de la Sierra de Almijara. Baña sus tierras el río Iznate y el punto más alto del pequeño municipio es el cerro llamado la loma del Barco o del Melonar ( 463m). Todo a la vista son plantaciones de vides más o menos apretadas, paseros y pequeños cortijos blancos salpicando la tierra parda. Su origen morisco queda patente en la estructura de sus calles erizadas, empedrados y tortuosas, de rincones ambiguos que hacen más interesante su visita al ir descubriendo cada uno de sus bellos rincones. Pero también el paisaje es agrícola y podemos ver los dibujos en la naturaleza de

EL CASCO URBANO DE IZNATE ES UNA EXCELENTE Y BELLA MUESTRA DEL TIPISMO DE LOS PUEBLOS DE LA AXARQUÍA QUE BIEN MERECE SER VISITADO Y REVISITADO UNA Y OTRA VEZ. almendros, olivos y viñedos, ya que Iznate es un municipio destacado por la producción de uva moscatel y de pasas. En el pueblo se encuentra la Iglesia de San Gregorio VII (S. XVI), en la Plaza de la Virgen de

los Dolores. La plaza principal está adornada con mosaicos pintorescos y en ella se ubica el Ayuntamiento. En la visita a Iznate también tiene cabida la gastronomía: son muy populares la sopa de

maimones, la sopa de ajos, el ajoblanco y los hornazos. Las Fiestas más destacadas del municipio son las del domingo de Resurrección, en la que hay una representación peculiar del momento religioso, y la Fiesta

de la Uva Moscatel, que está declarada de Singularidad Turística Provincial y se celebra el primer sábado de agosto. Iznate, pueblo de trazado imposible, para recorre, para perderse y para encontrarse.


Pág. 17

axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

AXÁRQUICOS EN EL DIN A4

b

ä=éêçóÉÅíç=aáå=^QI=å~ÅÉ Éå=eçä~åÇ~=ó=Öê~Åá~ë=~ ëì= îÉêë~íáäáÇ~Ç= ÇÉ= ÑçêJ ã~íç=Éëí•åÇ~ê=ó=¨ñáíç=Åçå=ä~ é~êíáÅáé~Åáμå= áåíÉêå~Åáçå~ä í~åíç= áí~äá~å~I= ãÉàáÅ~å~I ÄÉäÖ~I= éçä~Å~I= áåÖäÉë~I= ~äÉJ ã~å~= É= áåÅäìëç= ÇÉ= äçë _~äÅ~åÉëI= Éë= ~Üçê~= Åì~åÇç íçã~= Éä= êÉäÉîç= j•ä~Ö~= é~ê~ ëÉê= ëì= ëÉÇÉ= çêÖ~åáò~íáî~K oÉÅáÉåíÉãÉåíÉ= é~íêçÅáå~Ç~ éçê= Éä= ^óìåí~ãáÉåíç= ÇÉ j•ä~Ö~=ó=éêçãçíçê~=ÇÉ=OMNS j•ä~Ö~=Å~éáí~ä=ÉìêçéÉ~=ÇÉ=ä~ Åìäíìê~K aìê~åíÉ=Éä=ãÉë=ÇÉ=lÅíìÄêÉI Éä= ^êÅÜáîç= jìåáÅáé~ä= ÇÉ j•ä~Ö~= ~ÅçÖÉ= ìå~= ãìÉëíê~ áåíÉêå~Åáçå~ä= Åçå= çÄê~ë= ÇÉ äçë= ~êíáëí~ë= ÅçãéçåÉåíÉë= ÇÉ ÉëíÉ= çêáÖáå~ä= éêçóÉÅíçK ^ñ•êèìáÅçë= Åçãç= gì~å ^åíçåáç= pÉÖçîá~I= cê~å `êÉëéáääç= ó= Éä= èìÉ= ëìëÅêáÄÉ Éëí~ë= ä∞åÉ~ë= Éëí•å= êÉéêÉëÉåJ í~Ççë=Åçå=ëìë=çÄê~ëI=Ü~ëí~=Éä PNK n j•ë=áåÑçêã~ÅáμåW

ïïïKÇáå~QKçêÖKÉë

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

CULTURA MIGUEL PALMA, LINEAS INFINITAS Inauguración de “Din A4 Archivos Abiertos” en el Archivo Municipal de Málaga

m Obra titulada: “Isla secreta” de Miguel Palma, que podemos contemplar en la Sala Plaza de las Carmelitas.

çëáÄäÉãÉåíÉ==äçë=ä∞ãáíÉë ÇÉ= ä~= ^ñ~êèìá~I= åç= ëçäç ÖÉçÖê•ÑáÅçëI=ëáåç=ÅìäíìJ ê~äI= íÉêãáåÉå= Éå= w~Ñ~êê~ó~I ëì= äìÖ~ê= ÇÉ= çêáÖÉå= ó= ëì= ÑçêJ ã~Åáμå= ÑáäçëμÑáÅ~I= Ü~å= ÅêÉ~J Çç=Éå=jáÖìÉä=m~äã~=ìå~=Åê∞J íáÅ~= ÉñÉåí~= ÇÉ= äçë= éêÉàìáÅáçë ~êí∞ëíáÅçë= ÇÉä= èìÉ= ~ÇçäÉÅÉ s¨äÉòJj•ä~Ö~I= äìÖ~ê= ÇçåÇÉ ~Üçê~= = êÉëáÇÉK= i~= ÖÉçã¨íêáÅ~ ÇáëéçëáÅáμå= Éëé~Åá~ä= ó= Éä äçÅçãçíêáò= ÖÉëíç= ÇÉ= äçë ëáåìçëçë= êÉÅí•åÖìäçë= ó= ëìë

~ñá~äÉë=éáåÅÉä~Ç~ëI=ÄìëÅ~å=ä~ ~êãçå∞~= ó= Éä= ~Öê~Çç= ÇÉ= ä~ îáëí~= ó= äç= ÅçåëáÖìÉK= = aÉåíêç ÇÉ= ÉëíÉ= ìåáîÉêëç= éÉêëçå~äI jáÖìÉä=áåîÉëíáÖ~=áåÑáåáíçëIE=äç èìÉ= Éä= éÉêëçå~äãÉåíÉ= ÇÉåçJ ãáå~WF=é~áë~àÉëÒ=ó=ä~=äìò=èìÉ áåÅáÇÉ=Éå=ä~ë=ÉåÅ~ä~Ç~ë=é~êÉJ ÇÉë=ÇÉ=åìÉëíêç=éÉÅìäá~ê=Ü•ÄáJ í~íK ni~=ÉñéçëáÅáμå=i∞åÉ~ë=áåÑáåáJ í~ëÒI=Éå=ä~=p~ä~=éä~ò~=ÇÉ=ä~ë `~êãÉäáí~ëI=^óíçK=ÇÉ=s¨äÉòJ j•ä~Ö~I=ÇÉä=U=~ä=PM=ÇÉ=lÅíìÄêÉK=

GRUPO ENTROPÍA, DE TOLEDO A BERLÍN Momento de la Inauguración de la exposición “Forja de Conceptos”, del Grupo Entropía en el Ayuntamiento de Mora (Toledo)

b

ä= dêìéç= ÇÉ= ^êíÉ= `çå=J íÉãéçê•åÉç= båíêçé∞~I ÉåíáÇ~Ç= êÉÖáëíê~Ç~= éçê ä~= gìåí~= ÇÉ= ^åÇ~äìÅ∞~= ó= èìÉ å~ÅÉ= Éå= s¨äÉòJj•ä~Ö~= Åçå ã~óçê∞~= ~ñ•êèìáÅ~= ó= ã~ä~J ÖìÉ¥~= éÉêç= Åçå= Éëé∞êáíì áåíÉêå~Åáçå~ä= Éå= ëì= íêáéìä~J ÅáμåI= Ü~= ÉñéìÉëíç= Éå= ä~= íçäÉJ Ç~å~= îáää~= ÇÉ= jçê~= ~ÄêáÉåÇç

Textos: Javier Navarta (LICENCIADO EN BELLAS ARTES)

ä~=cÉêá~=j~óçê=ÇÉ=ÉëíÉ=ãìåáJ Åáéáç= Çìê~åíÉ= Éä= é~ë~Çç= ãÉë ÇÉ=ëÉéíáÉãÄêÉK=^Üçê~=é~ê~=Éä ãÉë= ÇÉ= kçîáÉãÄêÉ= ÉñéçåÉ Éå= ^äÉã~åá~= ÇÉåíêç= ÇÉ= äçë ~Åíçë=ÇÉ=OM⁄=~åáîÉêë~êáç=ÇÉ=ä~ `~∞Ç~=ÇÉä=jìêç=ÇÉ=_Éêä∞åK nj•ë=áåÑçêã~ÅáμåW= ÖêìéçÉåíêçéá~KïçêÇéêÉëëKÅçã


MANCOMUNIDAD

axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

Pรกg. 18

n n n n n n n n n n n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn


Pág. 19

axarquiaabierta.blogspot.com

OCTUBRE-2009

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

JUVENTUD Y MÚSICA ACTUALIDAD MUSICAL DE LA AXARQUÍA

EMBOSKADA: El contundente sonido del interior de la Axarquía os agrada este mes dedicar este humilde espacio a una banda que la destacaríamos por muchas virtudes, pero dos son las que más nos ha sorprendido y gustado. Este grupo axárquico que nos ocupa es del interior de la comarca, más concretamente de Periana y si es tierra de melocotones y aceitunas, también debemos decir que se cultiva música. La alegría se hace mayor al saber del proyecto que se llevan entre manos, un Rock Reivindicativo a la vieja usanza, si quitáramos el marco rural descrito antes, podíamos creer oyendo a Emboskada que son un grupo venidos de una gran ciudad industrializada y es aquí donde encontramos el mérito, ya que crear y abrir conciencias en un pueblo debe ser algo duro. Formado en el 2.006 ya cuentan en su haber un importante número de conciertos y podemos asegurar que son envidiados por más de un grupo de aquí, pues han tenido la oportunidad de tocar bastante fuera de los circuitos provinciales. Su punk rock social y político lo llevan sin vergüenzas por la zona y nos aseguran que son todos los miembros autodidactas y una

N

cosa de las que pueden presumir es de tener un local de ensayo con buenas vistas y orientación… sin vecinos que se carguen de quejas y protestas contra el ruido de sus ensayos. En sus directos podemos encontrar los amantes de este estilo de música contundentes temas propios y alguna que otra conocida versión de grupos importantes de los 90 que

siguen estando de rabiosa actualidad... resaltaría el Nos Vemos en Berlín de los S.A. Sus canciones propias además de en sus directos podemos escucharlas en una maqueta casera de tres temas, pienso que este cuarteto de tres cuerdas y

un percusionista, pueden ir aportando al panorama comarcal actual unos estilos que hace años tenían en la zona grupos ya desaparecidos y que ahora han “evolucionado” a otros sonidos más comerciales, esperemos que ellos se desarrollen pero en

seguir avanzando en su calidad musical y compasión. Sólo me quedaría decir… Salud para el pueblo señores!! n Más info: emboskadaperiana.blogspot.com

JERO ORTIZ

n PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ESCENA MUSICAL DEL ROCK Y POP COMARCAL, CONSULTAD A:

damaxarquia@hotmail.com


OCTUBRE

axarquiaabierta.blogspot.com

2009

O

El peródico de l@s ciudadan@s libres de la Axarquía

AXARQUÍA ABIERTA Periódico gratuito n Año I. Número 5 n Octubre-2009 n n Edita, produce, diseña y maqueta: CREACIONES IMAGINARTE, S.L.

axarquiaabierta@gmail.com

AXARQUÍA ABIERTA  

Edición del mes de octubre de 2009 del periódico mensual AXARQUÍA ABIERTA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you