Page 1

¡Ú≈˜ Í≥‹≈Ï ÁΔ AWAZ PUNJAB DEE

Ù‘ΔÁ-¬∂-¡≈˜Ó

Jaswinder Pamma (M.D)

email:awazpunjabdee@yahoo.com VOL. 2

www.awazpunjabdee.com

WEEKLY NEWSPAPER

ISSUE-4

12 to 18 Sept 2012 PH: 718-487-8400 Fax : 718-487-8404

‘π‰ «È¿»Ô≈’, «È¿»‹√Δ, ’ÈÀ’‡Δ’º‡, ‚ÀÒÚ∂¡, ˙‘≈˙, Ú‹Δ«È¡≈, ÓÀΔÒÀ∫‚, «¬ø«‚¡≈È≈, ÓΔÙΔ◊È, «Ù’≈◊Ø Â∂ «ÓÒÚ≈’Δ ”⁄ ÚΔ ““¡Ú≈˜ Í≥‹≈Ï ÁΔ””

G √≈Òª ”⁄ ≈‹√Δ Í≈‡Δ¡ª Ï≈ÁÒ, √∞÷ÏΔ Â∂ Óμ’Û «ıÒ≈Î È∂ ’Ó≈¬∂ DFFB ’ØÛ ∞ͬ∂ Á∂Ù ËzØ‘ √ÏßËΔ Í‡ΔÙÈ Á≈«¬ „ ’ª◊√ B@@H ’ØÛ È≈Ò √Ì ÂØ∫ ¿∞Í „ Ì≈‹Í≈ IID ’ØÛ È≈Ò Á±√∂ ÈßÏ ”Â∂ ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ -Ì≈ «Ú⁄ ≈‹ÈΔÂ’ Í≈‡Δ¡ª È∂ ÏΔÂ∂ G √≈Òª ⁄ßÁ∂ ¡Â∂ ‘Ø √zت ≈‘Δ∫ DFFB ’ØÛ ∞ͬ∂ «¬’μ·∂ ’ΔÂ∂ ‘È¢ √≈Ò B@@D@E ¡Â∂ B@@G-AA ÁΩ≈È ’ª◊√ È∂ √Ì ÂØ∫ ÚμË B@@H ’ØÛ ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ È∂ IID ’ØÛ ∞ͬ∂ «¬’μ·∂ ’ΔÂ∂ ‘È¢ Ï√Í≈ È∂ DHD ’ØÛ, Ó≈’√Δ Í≈‡Δ È∂ DAG ’ØÛ ¡Â∂ √Ó≈‹Ú≈ÁΔ Í≈‡Δ È∂ BH@ ’ØÛ ∞ͬ∂ «¬’μ·∂ ’ΔÂ∂ ‘È¢ «¬‘ Á≈¡Ú≈ ÁØ ˆÀ-√’≈Δ √ß◊·Èª “¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ Î≈ ‚ÀÓØ’∂«‡’ «Î≈Ó˜” (¬∂. ‚Δ. ¡≈) ¡Â∂ “ÈÀÙÈÒ «¬ÒÀ’ÙÈ Ú≈⁄” (¡ÀμÈ. ¬Δ. ‚ÏÒÔ±.) È∂ BC ÍzÓ∞μ÷ Í≈‡Δ¡ª ÁΔ ¡≈ÓÁÈ Ï≈∂ ‹≈Δ «ÍØ‡ ”⁄ ’ΔÂ≈ ‘À¢ ¿∞È∑ª Áμ«√¡≈ «’ B@@D ÂØ∫ Í≈‡Δ¡ª ÁΔ ¡≈ÓÁÈ ”⁄ ⁄Ø÷≈ Ú≈Ë≈ Ù∞± ‘Ø «◊¡≈ √Δ¢ ’ª◊√ ÁΔ B@@H ’ØÛ ÁΔ ¡≈ÓÁÈ Á≈ Ó∞μ÷ √zØ ’±ÍȪ ÁΔ «Ú’Δ ‘À, ‹Ø ¿∞√ È∂ ’∂∫Á ”⁄ B@@D ”⁄ √μÂ≈ √ßÌ≈Ò‰ ÂØ∫ B@AA Âμ’ ’ΔÂΔ ¡Â∂ Ï∂Ùμ’ ⁄ßÁ≈ Á AD.DB ÎΔ√ÁΔ ‘Δ¢ ÏΔÂ∂ G √≈Òª ÁΩ≈È Ì≈‹Í≈ ÁΔ ’∞μÒ IID ’ØÛ ∞ͬ∂ ÁΔ ¡≈ÓÁÈ «Ú⁄ «˜¡≈Á≈ ⁄ßÁ≈ Úμ‚Δ¡ª ’ßÍÈΔ¡ª Á∂ ‡μ√‡ª ¡Â∂ ’≈ÍØ∂‡ ‘≈¿±√ª ÂØ∫ «¬’μ·≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À, «‹È∑ª «Ú⁄ Òß‚È ¡≈Ë≈«Â

Ú∂ÁªÂ≈ ÚΔ Ù≈«ÓÒ ‘À¢ ¬∂. ‚Δ. ¡≈. Á∂ Ï≈ÈΔ ÓÀ∫Ï ÍzØÎÀ√ ‹Á◊Δ ¤Ø’ È∂ ÍμÂ’≈ª È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’«Á¡ª Áμ«√¡≈, “≈‹ÈΔÂ’ Í≈‡Δ¡ª Á≈ «¬‘ ÏÒÀ’ Ï≈’√ ‘À¢ «¬√ Á∂Ù ”⁄ «ÌzÙ‡≈⁄≈ Á≈ ÍzÓ∞μ÷ √zØ ≈‹ÈΔÂ’ Îß‚ ‘À¢ ≈‹ÈΔÂ’ Îß‚ 鱧 ‹≈Δ

Ï≈Ï≈ Óæ÷‰ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ ◊π»ÿ ÁΔ √ø◊ ˘ ¡ÍΔÒ : ‹ÈÀÒ «√øÿ «◊Ò‹Δ¡ª «È¿»Ô≈’ - I √ÂøÏ ˘ ÓÀ∫ ¡ÍΔÒ ’’∂ √ø◊ ˘ «⁄Δ«⁄ ÍÀÒ∂√ «Ú÷∂ √æÁ≈ «ÁæÂ≈ √Δ «’ ¡≈ ’∂ ◊π»ÿ Ï≈Ï≈ Óæ÷‰ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ ÁΔ ÓÀ∫Ï«ÙÍ Ú≈√Â∂ ¡ÀÎΔ‚∂«Ú‡ Á∂‰Õ ¿π√ «ÁÈ Ï‘π √≈∂ √‹‰≈ È∂ ¡≈ ’∂ ¡≈͉≈ ’ΔÓÂΔ Ú’Â ’æ„ ’∂ ¡≈͉∂ ¡À«Î‚∂«Ú‡ ¡‡∂√‡ ’Ú≈¬∂ √ÈÕ «‹‘Û∂ √拉 ¿π√ «ÁÈ ¡≈¬∂ ¡Â∂ ¡≈͉≈ ’ΔÓÂΔ √Óª ’«„¡≈ ÓÀ∫ ¿πÈ∑ª Á≈ «‘ «ÁÒØ∫ ËøÈÚ≈ÁΔ ‘ªÕ ¡√ƒ AF √ÂøÏ «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈ «Î ÁØÏ≈≈ «ÁÈ μ«÷¡≈ ˛Õ ¿π√ «ÁÈ ÚΔ ÓÀ∫Ï«ÙÍ Á∂ Î≈Ó ¡Â∂ ¡À«Î‚∂«Ú‡ Ò¬∂ ‹≈‰◊∂Õ Ó∂∂ ÚμÒØ∫ Ï≈Ï≈ Óæ÷‰ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ ◊π»ÿ ÁΔ √ø◊ ˘ ¡ÍΔÒ ˛ «’ «‹√ «’√∂ È∂ ◊π»ÿ ˘ ÏÈ≈¿π‰ «Ú⁄ «‘æ√≈ Í≈«¬¡≈, Ì≈Ú∂∫ ⁄øÁ≈ Á∂ ’∂ ‹ª ¿π√ Â∑ª √∂Ú≈ ’’∂ Ì≈Ú∂∫ A ‚≈Ò ‘Δ «’™ È≈ «ÁæÂ≈ ‘ØÚ∂ ¿π‘ AF √ÂøÏ «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈ ˘ «⁄Δ«⁄ ÍÀÒ∂√ «Ú⁄ AB Ú‹∂ ÂØ∫ E Ú‹∂ Ù≈Ó Âæ’ ¡≈¿π‰ ¡Â∂ ¡≈͉∂ Î≈Ó ¡Â∂ ¡À«Î‚∂«Ú‡ ÌÈ ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ¡ª-¡≈Í‰Δ¡ª ¡≈¬Δ‚Δ¡ª, ◊ÃΔÈ ’≈‚, Í≈√ÍØ‡, ‚≈¬Δ«Úø◊ Ò≈«¬√∂∫√ ‹ª ’Ø¬Δ ‘Ø «’√Ó ÁΔ ¡≈¬Δ‚Δ È≈Ò ÒÀ ’∂ ¡≈¿π‰Õ «¬‘ ÚΔ ¡ÍΔÒ ˛ «’ ¡≈Í ÚΔ ¡≈¿π‰ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ‘Ø √싉ª-«ÓÂª ˘ ÚΔ È≈Ò ÒÀ ’∂ ¡≈¿π‰Õ «¬‘ Ï‘π ‹»Δ ˛ «’™«’ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Î ¡À«Î‚∂«Ú‡ È≈ Ò¬∂ ‹≈‰Õ ‹Ø ’πfi ¡√ƒ ’ ‘∂ ‘ª ¿π‘ «¬√ Ò¬Δ ’Ú≈ ‘∂ ‘ª ¿π‘ ’Ó∂‡Δ È∂ ‹Ø ÈÚ∂∫ Ï≈«¬Ò≈‹ ω≈ Ò¬∂ ‘È ¿πÈ∑ª ˘ ÂπÛÚ≈ ’∂ ◊π»ÿ √≈Δ √ø◊ ˘ «ÁμÂ≈ ‹≈‰ Ò¬Δ ˛Õ ◊π»ÿ √≈«¡ª Á≈ √ªfi≈ ˛ ¡Â∂ √≈«¡ª Á∂ ‘Δ Èª ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ

μ÷«Á¡ª ¡√Δ∫ «ÌzÙ‡≈⁄≈ 鱧 ıÂÓ È‘Δ∫ ’ √’Á∂¢”” ⁄؉ ’«ÓÙÈ ¡Â∂ ¡≈ÓÁÈ ’ «ÚÌ≈◊ ÂØ∫ ¡≈. ‡Δ. ¡≈¬Δ. ≈‘Δ∫ Íz≈Í ’ΔÂ∂ ◊¬∂ Âμʪ ÂØ∫ «¬‘ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À «’ ¡È∂’ª ⁄؉ ‡μ√‡ª ¡Â∂ ’≈ÍØ∂‡ ’ßÍÈΔ¡ª È∂ B@@D-@E ¡Â∂ B@A@-AA ÁΩ≈È ≈‹ÈΔÂ’ Í≈‡Δ¡ª 鱧 Ó؇≈ ⁄ßÁ≈ «ÁμÂ≈ ‘À¢ √≈¿±ÊÈ «¬ß‹ΔÈΔ¡«ß◊ Ú’√ ’ß√‡’ÙÈ, √Δ¿± «¬ÈÎ≈√‡’⁄ ¡Â∂ ÚΔ‚Δ˙’≈È «¬ß‚√‡Δ˜ È∂ ’ª◊√, Ì≈‹Í≈, ’«Ó¿±«È√‡ Í≈Í‡Δ ¡Â∂ ÈÀÙÈ«Ò√‡ ’ª◊√ Í≈‡Δ 鱧 Ó؇≈ ⁄ßÁ≈ «ÁμÂ≈ ‘À¢ ¡≈¬Δ. ‡Δ. √Δ. È∂ √Í≈ 鱧 GH Òμ÷, ¡ßÈ≈ Á∞Ó’ 鱧 EE Òμ÷ ¡Â∂ ≈‹Á 鱧 CC Òμ÷ ∞ͬ∂ B@@C-B@@D ¡Â∂ B@A@-AA ÁΩ≈È ⁄ßÁ≈ «ÁμÂ≈ ‘À¢ ⁄؉ ’«ÓÙÈ Á∂ «’≈‚ ¡È∞√≈ «√Î E ÷∂ÂΔ/√±Ï≈ Í≈‡Δ¡ª, «‹È∑ª ”⁄ √Í≈, ¡ßÈ≈ Á∞Ó’, ‹ÈÂ≈ ÁÒ (Ô±), «ÙÚ √ÀÈ≈ ¡Â∂ ‡Δ. ‚Δ. ÍΔ. È∂ B@@D-@E ÂØ∫ B@A@-AA Âμ’ Îß‚ ÁΔ¡ª «ÍØ‡ª Ò◊≈Â≈ ’«ÓÙÈ ’ØÒ Í∂Ù ’ΔÂΔ¡ª ‘È¢ ‹ßÓ±-’ÙÓΔ ÁΔ ÈÀÙÈÒ ’≈ÈÎß√, «Âz‰≈Ó±Ò ’ª◊√, «¬ÈÀÒØ ¡Â∂ ’∂Ò ’ª◊√ √Ó∂ AH ÷∂ÂΔ/√±Ï≈ Í≈‡Δ¡ª È∂ ’Á∂ ÚΔ ¡≈Í‰Δ «ÍØ‡ Í∂Ù È‘Δ∫ ’ΔÂΔ¢

⁄ß ‚ Δ◊Û∑ - ¡≈Í∂ Ù È Ï«Ò¿± √‡≈ ÁΔ Â‹ÚΔ˜Ù∞Á≈ Ô≈Á◊≈ ¿∞√≈Δ È±ß Á∂Ù ÁΔ ÙªÂΔ ¡Â∂ ¡÷ß‚Â≈ Ò¬Δ Úμ‚≈ ıÂ≈ Áμ√Á∂ ‘ج∂ √ØÓÚ≈ È±ß Ú’ΔÒ ¡«ÚßÁ ·≈’∞ È∂ «˜Ò≈ ¡Á≈Ò ”⁄ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ, ¿∞Í Ó∞μ÷ ÓßÂΔ √∞÷ÏΔ «√ßÿ Ï≈ÁÒ ¡Â∂ ¡Àμ√. ‹Δ. ÍΔ. √Δ. ÍzË≈È ¡ÚÂ≈ «√ßÿ Óμ’Û Á∂ «ıÒ≈Î Á∂Ù Ëz‘ Ø Á≈ Ó∞’μÁÓ≈ ⁄Ò≈¿∞‰ √ÏßËΔ Í‡ΔÙÈ Á≈«¬ ’ΔÂΔ¢ ͇ΔÙÈ ”⁄ «¬È∑ª ”Â∂ «¬√ Ô≈Á◊≈ Á∂ ≈‘Δ∫ Ì≈ √’≈ Á∂ «ıÒ≈Î ¡Í≈Ë’ √≈«˜√ «‘ «¬’ ‹ß◊ ¤∂Û∂ ‹≈‰ ÁΔ ◊μÒ ’‘Δ ◊¬Δ ‘À¢ ‹∞‚ΔÙΔ¡Ò ÓÀ«‹√‡z‡ ∂ Ó‘∂Ù ◊ØÚ ÁΔ ¡Á≈Ò È∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ «Ù’≈«¬Â’Â≈ ÂØ∫ √ϱ Í∂Ù ’ΔÂ∂ ‹≈‰ 鱧 ÒÀ ’∂ AE Á√ßÏ ÁΔ ÂΔ’ ÂÀ¡ ’ΔÂΔ ‘À¢ ͇ΔÙÈ ”⁄ ·≈’∞ È∂ Ï≈ÁÒ ¡Â∂ ‘ØȪ ÚÒØ∫ ¡μÂÚ≈ÁΔ¡ª 鱧 «¬√ Ô≈Á◊≈ Á∂ ≈‘Δ∫ Ú«‚¡≈¿∞‰ ÁΔ ◊μÒ ’‘Δ ◊¬Δ ‘À¢ ≈‹ÈΔÂΔ Á≈ ÈÂΔ‹≈ √Δ ¡≈Í∂ÙÈ Ï«Ò¿± √‡≈ : ͇ΔÙÈ ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¡≈Í∂ÙÈ Ï«Ò¿± √‡≈ Íß‹≈Ï ≈‹ÈΔÂΔ Á≈ ÈÂΔ‹≈ √Δ «‹√ 鱧 ËÓ ÁΔ ¡≈Û ”⁄ «¬’ ÷∂‚ Á∂ ±Í ”⁄

«’‘Û∂ ¿∞μ·Á∂ È∂ √Ú≈Ò? » ’Δ Íß‹≈Ï ≈‹ Á∂ ı˜≈È∂ ”⁄ Î≈Ò± Îß‚ ‘È «‹√ÁΔ «¬√ ÓÀÓØΔ¡Ò ”Â∂ ÚÂØ∫ ’ΔÂΔ ‹≈ ‘Δ ‘À¢ » «¬√ ÓÀÓØΔ¡Ò È≈Ò Íß‹≈Ï È±ß «’√ Â∑ª Á≈ Ò≈Ì ‘ØÚ∂◊≈ ¡Â∂ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Ï≈ÁÒ «¬√ ÁΔ ¿∞√≈Δ ’Ú≈ ’∂ ’Δ √≈Ï ’È≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È¢ » ’Δ ÓÀÓØΔ¡Ò ‘Ø ËÓª Á∂ ÒØ’ª ÁΔ¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª ”Â∂ ‘ÓÒ≈ È‘Δ∫¢

÷∂«‚¡≈ «◊¡≈ √Δ¢ ¡≈Í∂ÙÈ Ï«Ò¿± √‡≈ «¬’ ÁÁÈ≈’ ÿ‡È≈ √Δ¢ ͇ΔÙÈ ”⁄ «Ìß‚ªÚ≈Òª 鱧 «¬’ ¡μÂÚ≈ÁΔ Áμ√Á∂ ‘ج∂ Íß‹≈Ï ”⁄ ‘Ø¬Δ¡ª ‘˜≈ª ÓΩª Ò¬Δ «˜ßÓÁ ∂ ≈ Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’ª Á∂ «‘μ ”⁄ È‘Δ∫ Ô≈Á◊≈ : ͇ΔÙÈ ”⁄ «’√∂ ÚΔ ÂΔ’∂ È≈Ò «¬√ Ô≈Á◊≈ Á∂ «ÈÓ≈‰ 鱧 Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’ª Á∂ «‘μ ”⁄ È‘Δ∫ Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ ‹Á«’ «¬√ 鱧 Á∂Ù ÁΔ ÙªÂΔ ¡Â∂ ¡÷ß‚Â≈ Ò¬Δ «¬’ Úμ‚≈ ıÂ≈ Áμ√Á∂ ‘ج∂ ÍΔÛª Á∂ ˜ıÓª ”Â∂ Ò±‰ «¤Û’‰ Á∂ Ï≈Ï Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À¢

Ó∞μ÷ ÓßÂΔ ≈‘ ’ØÙ ”⁄Ø∫ ’À∫√ Á∂ DBBB ÓΔ˜ª 鱧 «¬Ò≈‹ Ò¬Δ «ÓÒ∂ DE ’ØÛ √ß◊±- Íß‹≈Ï «Ú⁄ Â∂˜Δ È≈Ò ÎÀÒ ‘∂ ’À∫√ Ø◊ √ÏßËΔ ÓΔ˜ª ÁΔ √‘≈«¬Â≈ Ò¬Δ Ù∞± ’ΔÂΔ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Íß‹≈Ï ’À∫√ ≈‘ ’ØÙ √’ΔÓ Â«‘ ‘∞‰ Âμ’ DBBB ÓΔ˜ª 鱧 DE ’ØÛ A@ Òμ÷ BD ‘˜≈ AF ∞ͬ∂ ÁΔ √‘≈«¬Â≈ «ÓÒ ⁄∞μ’Δ ‘À¢ √’≈Δ ¡ß’«Û¡ª ¡È∞√≈ «¬√ √’ΔÓ Á≈ √Ì ÂØ∫ ÚμË ¯≈«¬Á≈ «˜Ò∑≈ ¡ß«ÓzÂ√ ¡Â∂ √Ì ÂØ∫ ÿμ‡ ¡‹ΔÂ◊Û∑ «˜Ò∑∂ Á∂ ÓΔ˜ª È∂ ¿∞·≈«¬¡≈ ‘À¢ «˜Ò∑≈ √ß◊± «Ú⁄ ’À∫√ Á∂ √Ì ÂØ∫ ÚμË ÓΔ˜ √Ï ‚ÚΔ˜È

√ß◊± «Ú⁄ «ÓÒ ‘∂ ‘È¢ B@A@ «Ú⁄ ÓÒ∂’؇Ò≈ √Ï ‚ÚΔ˜È «Ú⁄ «¬È∑ª ÓΔ˜ª ÁΔ «◊‰ÂΔ DB, √ß◊± «Ú⁄ A@D, ˱Δ «Ú⁄ ED, √∞È≈Ó «Ú⁄ CH ¡Â∂ Ó±‰’ «Ú⁄ FA Í≈¬Δ ◊¬Δ √Δ ‹Á«’ Ò«‘≈◊≈◊≈ «Ú⁄ √’≈Δ ¡ß’«Û¡ª ¡È∞√≈ ’À∫√ Á≈ ’Ø¬Δ ÓΔ˜ È‘Δ∫ √Δ¢ B@AA «Ú⁄ ÓÒ∂’؇Ò≈ √Ï ‚ÚΔ˜È «Ú⁄ ÓΔ˜ª ÁΔ «◊‰ÂΔ BA, √ß◊± «Ú⁄ DC, ˱Δ «Ú⁄ BF, √∞È≈Ó «Ú⁄ BE, Ò«‘≈◊≈◊≈ «Ú⁄ AA ¡Â∂ Ó±‰’ «Ú⁄ G ÓΔ˜ Á‹ ’ΔÂ∂ ◊¬∂¢


2

12 To 18 Sept., 2012

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

«È¿πÔ≈’

ÿÏΔ «√øÿ ÂÀ˘ ÒÛ≈¬Δ Á≈ Ï‘π ⁄≈¡ ˛ : √øÿÙ ’Ó∂‡Δ «È¿»Ô≈’Õ ÿÏΔ «√øÿ ÂÀ˘ ¡Â∂ Â∂∂ Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ïª ˘ ’¬Δ Ú≈Δ √Ófi≈¿π‰ Á∂ Ï≈Ú‹»Á ÚΔ Â∂≈ Í«Ú≈ ÒÛ≈¬Δ ’È ÂØ∫ È‘ƒ ‡ÒÁ≈Õ B √ÂøÏ ˘ ¡√ƒ ◊π»ÿ ÙÃΔ ◊π» ◊ÃøÊ √≈«‘Ï ÁΔ Í«‘Ò≈ √Ê≈ÍÈ≈ «ÁÚ√ ÓÈ≈¿π‰ Á∂ √ÏøË «Ú⁄ ◊π»ÿ ◊¬∂ ‘ج∂ √ªÕ √≈‚≈ √≈«¡ª Á≈ «Ú⁄≈ √Δ «’ «¬‘ ÍÃØ◊≈Ó Á≈ ¡≈ÈøÁ ÙªÂÓ¬Δ „ø◊ È≈Ò Ó≈ȉ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ ¿π√ «ÁÈ Â∂≈ ÿμ«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ Ó«‘øÁ «√øÿ Ó«‘ÓøÁÍπΔ È∂ ¡≈ ’∂ ◊≈Òª ’μ„‰Δ¡ª Ùπ» ’ «ÁμÂΔ¡ªÕ ¡Â∂ ¿π√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Â∂∂ Ì≈ ¡≈ ◊¬∂ Â∂ ’πμ«Â¡ª Úª◊ ◊≈Òª ’섉 Òμ◊∂ Â∂ Ï≈‘ ˘ Ì싉 Òμ◊∂Õ Í«‘Òª ª Âπ√ƒ √‡∂‹ ÂØ∫ ’¬Δ ’πfi ÏπÒÚ≈«¬¡≈Õ «Î ÚΔ √≈‚∂ «Ú⁄Ø∫ ’Ø¬Δ ÏøÁ≈ È‘ƒ ÏØ«Ò¡≈ «’™«’ ÙÃΔ ◊π» ◊ÃøÊ √≈«‘Ï Á≈ Í«‘Ò≈ ÍÃ’≈Ù «Á‘≈Û≈ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ √ΔÕ Í Âπ√ƒ È≈ ª ◊π» ÁΔ ÙÓ ’ΔÂΔ ¡Â∂ È≈ ‘Δ √ø◊ ÁΔÕ È≈ ‘Δ Âπ√ƒ ¿πÈ∑ª ÍÃ⁄≈’ª ÁΔ ÍÃÚ≈‘ ’ΔÂΔ «‹‘Û∂ ÍÃ⁄≈ ’È ¡≈¬∂ ‘ج∂ √ÈÕ B √ÂøÏ ˘ ¡√ƒ Ï‘π ‘Δ ÙªÂÓ¬Δ „ø◊ È≈Ò ◊π» ÿ

¡≈¬∂ √Δ ¡Â∂ Ï‘π ‘Δ √«Â’≈ ¡Â∂ «Í¡≈ È≈Ò ’Û≈‘ ÍÃÙ≈Á ÁΔ Á∂◊ ÒÀ ’∂ Ï≈‘ ¡≈¬∂ ª «¬’ Ó≈Ó»ÒΔ ◊μÒ ÂØ∫ Â∂∂ Ì≈Úª ¡Â∂ ¿π‘Ȫ Á∂ √≈ÊΔ¡ª È∂ ËΔ¡ª ÌÀ‰ª ÁΔ¡ª ◊≈Òª ’μ„‰Δ¡ª Ùπ» ’ «ÁμÂΔ¡ªÕ ‹Á «’ √≈‚∂ «Ú⁄Ø∫ «’√∂ È∂ Âπ‘≈˘ ’Ø¬Δ Ó≈Û≈ ÒΘ ÚΔ È‘ƒ √Δ ÏØ«Ò¡≈Õ «√¡≈‰Í «¬√ «Ú⁄ ‘πøÁΔ ˛ «’ «‹√ ◊μÒ Á≈ ÍÂ≈ È≈ ‘ØÚ∂ ¿π√ ◊μÒ Á≈ ÍÂ≈ ’ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ ‹∂ ’πfi ‘Ø«¬¡≈ ‘Δ È≈ ‘ØÚ∂ ª Ó»÷ª Úª◊ ◊π»ÿ «Ú⁄ ÷ÒØ ’∂ ÒØ’ª ˘ ◊≈Òª È‘ƒ ’μ„‰Δ¡ª ⁄≈‘ΔÁΔ¡ªÕ «¬‘Ø «‹‘Δ¡ª ‘ØÙΔ¡ª ◊Òª ’’∂ Âπ√ƒ ¡≈Í‰Δ ¡Â∂ ¡≈͉∂ Í«Ú≈ ÁΔ ‘Δ È‘ƒ √◊Ø∫ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ÁΔ ÚΔ ‘Â’ ’Ú≈ ‘∂ ‘Ø ¡Â∂ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ ◊μÒ «¬‘ ˛ «’ ◊π»ÿ ÁΔ √ø◊ ˘ ÙÓÙ≈ ‘؉≈ ÍÀ∫Á≈ ˛Õ ‹Ø »ø Í«‘Òª ’ΔÂ≈ √Δ ¿π‘ ‘ʪ È≈Ò «ÁμÂΔ¡ª ◊ø„ª ÁøÁª È≈Ò ÷ØÒ‰Δ¡ª Í¬Δ¡ª √È, Í ‘π‰ ‘μʪ È≈Ò «ÁμÂΔ¡ª ◊ø„ª ÁøÁª È≈Ò ÚΔ È‘ƒ ÷πÒμ‰◊Δ¡ªÕ «Î ͤÂ≈«¬¡ª ’Δ Ï‰»ø ‹ÁØ∫ «⁄ÛΔ¡ª ¸μ◊ ◊¬Δ¡ª ÷∂ÂÕ

‹√Í≈Ò «√øÿ Ï‘π ‘Δ ÿ‡Δ¡≈ ‘’ ’πÒÁΔÍ «√øÿ ÷≈Ò√≈ »ø «’‘≈ √Δ ÓÀ∫ ˜«‘ ÷≈ ’∂ Ó ‹≈Úª◊≈ : Ìπ‡Ø ’ «‘≈ ˛ : √ø◊ Á≈ «¬’ Á≈√ «È¿»Ô≈’ : √≈Ë √ø◊ ‹Δ ¡≈Í Á≈ Á≈√ ÓÀ∫ ÚΔ «¬’ ◊π» Á≈ «√æ÷ ‘ª ¡Â∂ ‘ ‘¯Â∂ ◊π»ÿ «Ú⁄ ◊π» ÁΔ ‘≈˜Δ ÌÁ≈ ‘ªÕ ‹√Í≈Ò «√øÿ ‹Ø Í«‘Òª ˛‚ ◊ÃøÊΔ √Δ ˘ ¡√ƒ √≈Δ √≈Ë √ø◊ È∂ «¬’ Óπæ· ‘Ø ’∂ ’μ„ «ÁμÂ≈ √Δ Í ‘π‰ «Î «Î ¿π√ ˘ æ÷‰ ÁΔ ’Δ ÒØÛ √ΔÕ Í ¿π√˘ «Î μ÷ «Ò¡≈ «◊¡≈ ˛Õ «¬√ ’≈Ï‹ ’Ó∂‡Δ È∂ ¡≈͉≈ Íæ’∂ ÂΩ Â∂ ◊π»ÿ Â∂ ’Ϙ≈ ’ «Ò¡≈ ˛Õ ’≈Ï‹ ’Ó∂‡Δ «¬‘ ⁄≈‘πøÁΔ ˛ «’ ¡≈͉≈ ‘Δ ’ÀÙΔ¡ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ¡≈͉≈ ‘Δ ◊ÃøÊΔ ‘ØÚ∂ «’™«’ «‹øÈ∑ª Ó‹Δ ÿÍÒ≈ ’ ÒÀ‰ «’√∂ ˘ ÍÂ≈ ÚΔ È≈ Ò◊∂Õ ÓÀ∫ «’√∂ ÒÛ≈¬Δ fi◊Û∂ «Ú⁄ È‘ƒ ¡≈™Á≈ Í ÓÀ∫ Ú∂÷Á≈ √Ì ’πæfi ‘ªÕ «¬√ ◊π»ÿ ˘ ◊π»ÿ È‘ƒ √Ó«fi¡ª ‹≈ «‘≈Õ «¬‘ ÒØ’ «¬√ ˘ ≈‹ÈΔÂΔ Á≈ ¡æ‚≈ ω≈¬Δ ÏÀ·∂ ‘ÈÕ ¬∂‘Ø «‹‘∂ ’øÓ ◊π»ÿ «Ú⁄ È‘ƒ ‘؉∂ ⁄≈‘ΔÁ∂Õ Ó∂∂ Úª◊ ‘Ø √ø◊ ÚΔ √Ì ’πfi Á∂÷ÁΔ ˛Õ «¬‘Ȫ Ïø«Á¡ª Á≈ «¬’ «ÁÈ «¬È∑ª Ó≈Û≈ ‘≈Ò ‘ØÚ∂◊≈ «’ ◊π» Ó‘≈≈‹ ÚΔ «¬‘Ȫ ˘ È‘ƒ Ï÷Ù∂◊≈Õ

«È¿»Ô≈’ : ’πÒÁΔÍ «√øÿ ÷≈Ò√≈ ’Δ «¬‘ √æ⁄ ˛ «’ »ø Ó≈√‡ Óπ«‘øÁ «√øÿ Á∂ Á¯Â «Ú⁄ ÏÀ· ’∂ «¬‘ ◊μÒ ’‘Δ √Δ «’ ‹√Í≈Ò «√øÿ ◊ÃøÊΔ ¡Â∂ «¬’ ‘Ø ◊ÃøÊΔ ˘ È≈ ’æ«„¡≈ «◊¡≈ ª ÓÀ∫ ˜«‘ ÷≈ ’∂ Ó ‹≈Úª◊≈Õ ’Δ «¬‘ ◊μÒª ’ΔÂΔ¡ª ÂÀ˘ ÌπæÒ ◊¬Δ¡ª ‘ÈÕ ◊ÃøÊΔ¡ª ˘ ’愉 Ú∂Ò∂ »ø «ÏÒ’πÒ √«‘Ó √ΔÕ Â»ø ÒØ’ª Á∂ ÁÏ≈¡ ÊæÒ∂ ¡≈ ’∂ ¡≈Í‰Δ ‹ÓΔ ˘ Ó≈ «Ò¡≈ ˛Õ ’Δ ÂÀ˘ ˜«‘ Ú≈ÒΔ ◊æÒ ÌπæÒ ◊¬Δ ‹ª Â∂∂ ’ØÒ ˜«‘ ÷≈‰ Ò¬Δ ÍÀ√∂ È‘ƒ ‘ÈÕ «¬È∑ª ÚΔ È‘ƒ «◊ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ «’ «’√∂ Á∂ ÁÏ≈¡ ÊæÒ∂ ¡≈ ’∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ÌπæÒ ‹≈ÚØÕ

√±Ï≈ √’≈ È∂ ÒØ’ª Á≈ ‹Δ¿±‰≈ Ó∞‘≈Ò ’ΔÂ≈ : «◊Ò‹Δ¡ª ‡ª‚≈∏ÏÒ≈’ ’ª◊√ ’Ó∂‡Δ ‡ª‚≈ ÁΔ Ó‘ΔÈ≈Ú≈ ÓΔ«‡ß◊ √Ê≈È’ ÁÎÂ «Ú÷∂ ¡≈ÔØ«‹Â ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢ ÏÒ≈’ ÍzË≈È «√ÓÈ «√ßÿ √À‰Δ ¡Â∂ «√‡Δ ÍzË≈È «’zÙÈ Ò≈Ò ÚÀÁ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ‘∂· ‘Ø¬Δ «¬√ ÓΔ«‡ß◊ ÁΩ≈È «ÚË≈«¬’ √ß◊ «√ßÿ «◊Ò‹Δ¡ª È∂ Ú’ª 鱧 Ò≈ÓÏßÁ ’ΔÂ≈¢ «¬√ ÓΩ’∂ √. «◊Ò‹Δ¡ª È∂ √ßÏØËÈ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ √±Ï∂ ¡ßÁ ÒØ’ª 鱧 ≈‹ È‘Δ √∂Ú≈ Á≈ È≈¡≈ Ò≈ ’∂ ◊∞ßÓ≈‘ ’È Ú≈ÒΔ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ √’≈ ‘∞‰ «È ÈÚ∂∫ ‡À’√ Ò◊≈ ’∂ ‹ÈÂ≈ Á≈ ’⁄±Ó ’섉 ”Â∂ Â∞ÒΔ ‘Ø¬Δ ‘À¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¡‹∂ Â’ √’≈ Á≈ Í«‘Ò≈ ‘Δ √≈Ò «‹√ ÁΩ≈È «Ï‹ÒΔ ’ΔÓª «Ú⁄ Ï∂‘≈Ù≈ Ú≈Ë≈, ‡À’√ª ÁΔ ÌÓ≈ ¡Â∂ «È «ÁÈ ‘Ø ‘Δ¡ª ¡Í≈«Ë’ ÿ‡È≈Úª “⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Â∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √≈Òª «Ú⁄ ª ‘≈Ò≈ ÏÁ ÂØ∫ ÏÁÂ ‘Ø ‹≈‰◊∂¢ √. «◊Ò‹Δ¡ª È∂ ‘Ø «’‘≈ «’ √’≈ ÚÒØ∫ Ò◊≈¬∂ ‹≈ ‘∂ «¬È∑ª ‡À’√ª Á∂ «ÚØË «Ú⁄ Íß‹≈Ï ÁΔ ‹ÈÂ≈ ‘∞‰ √Û’ª ”Â∂ ¿∞μÂ ’∂ «¬È∑∑ª ‡À’√ª Á≈ «ÚØË ’∂◊Δ¢ «¬√ ÓΩ’∂ √±Ï≈ Íß‹≈Ï ¡ßÁ Ò◊≈Â≈ «Ú◊Û ‘Δ ¡ÓÈ ’≈ȱßÈ ÁΔ √«ÊÂΔ ”Â∂ Ø√ Íz◊‡ ’«Á¡ª √. «◊Ò‹Δ¡ª È∂ «’‘≈ «’ «¬√ √Ó∂∫ «¬Ò≈’∂ ¡ßÁ ⁄ØΔ ÁΔ¡ª Ú≈Á≈ª Ò◊≈Â≈ «Í¤Ò∂ ’≈ÎΔ √Ó∂∫ ÂØ∫ ‘Δ¡ª ‘È Ízß± √±Ï≈ √’≈ Â∂ Í∞Ò√ ÍzÙ≈√È ⁄Ø «◊Ø‘ª 鱧 ÎÛÈ «Ú⁄ È≈’≈ÓÔ≈Ï «‘≈ ‘À «‹√ ’’∂ ¡μ‹ ’Ø¬Δ «Ú¡’ÂΔ √∞μ«÷¡Â È‘Δ∫ ‘À¢ «¬√ ÓΔ«‡ß◊ ÁΩ≈È ÏÒ≈’ ÍzË≈È «√ÓÈ «√ßÿ √À‰Δ, «√‡Δ ÍzË≈È «’zÙÈ Ò≈Ò ÚÀÁ, È◊ ’Ω∫√Ò ÍzË≈È Á∂√ ≈‹ ‚Ø◊≈, ¿∞Í ÍzË≈È ‹◊‹ΔÚÈ ‹μ◊Δ, ’Ω∫√Ò Ò¤Ó‰ «√ßÿ, ⁄∂¡ÓÀÈ ‹◊ÁΔÙ ÷∞Ò ÓÀ∫Ï ÍΔ. ÍΔ. √Δ. √Δ ‹Ø«◊ßÁ «√ßÿ «◊Ò‹Δ¡ª, «ÈÙ≈È «√ßÿ ÏÀ∫√ª È∂ ÚΔ √ßÏØËÈ ’«Á¡ª ¡’≈ÒΔ Ì≈‹Í≈ √’≈ ÁΔ¡ª ÒØ’ Ó≈±

ÈΔÂΔ¡ª «÷Ò≈Î ‚쇉 Ò¬Δ «’‘≈¢ «¬√ ÓΩ’∂ «ÈÓÒ «√ßÿ Èß◊Ò ÷±ß◊≈, ‹√«ÚßÁ «√ßÿ ◊∞Ò≈‡Δ, √ßÁΔÍ «√ßÿ √Δ’Δ, ‘ÓΔ «√ßÿ ¡ΩÒ÷, √Íß⁄ ¡ÚÂ≈ «√ßÿ ÷Ø÷, «ÈÙ≈È «√ßÿ, ◊∞ÚΔ «ß’± ÏÒ≈’ ÍzË≈È Ô±Ê «Úß◊, ◊∞√∂Ú’ Ó≈ÙÒ, ≈’∂Ù ÚØ‘≈, Ó≈√‡ «Ú‹∂ ’∞Ó≈ ÷∞‰÷∞‰, ÈßÏÁ≈ Ó«‘ßÁ «√ߌÿ, Á«ÚßÁ «√ßÿ Ï∞μ„Δ «Íß‚, «ÚßÁ Í≈Ò «√ßÿ ◊Ø≈, ◊∞ÒÙÈ ¡ØÛ≈, ≈‹ ’∞Ó≈ ≈‹±, √∞«ßÁ «√ßÿ, √∞÷«ÚßÁ ‹Δ «√ßÿ ÏΔ≈, ÍÚÈ ÌμÒ≈, ÓÈΔ Ïμ√Δ ‹Ò≈Ò, ¡≈ÁÙ Ï≈Ò≈ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ø ’ª◊√Δ Ú’ ÚΔ ‘≈˜ √È¢

Òμ÷Δ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ ÚÀÒÎ∂¡ √π√≈«¬‡Δ ÁΔ ÓΔ«‡ø◊ AF √ÂøÏ ˘ «È¿»Ô≈’Õ Òμ÷Δ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ ÚÀÒÎ∂¡ √π√≈«¬‡Δ ¡≈μÎ «È¿»Ô≈’ ÁΔ ÓΔ«‡ø◊ AF √ÂøÏ «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈ ˘ «¬ø‚Δ¡È ’ÀÎ∂ ¡‡Òª«‡’ ¡ÀÚΔ«È¿» «Ú÷∂ Ù≈Ó G Ú‹∂ ÍÃË≈È √π‹Δ «√øÿ √μÒ∑ª ÁΔ ÍÃË≈È◊Δ ‘∂· ‘ØÚ∂◊ΔÕ √≈∂ ÓÀ∫Ï √≈«‘Ï≈È ¡Â∂ ¡‘πÁ∂Á≈ª ˘ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ˛ «’ √Ó∂∫ «√ Í‘πø⁄ ’∂ ÓΔ«‡ø◊ ˘ √ÎÒ ’Ø Âª ‹Ø Ùπ» ’ΔÂ∂ ‘ج∂ ’øÓª ˘ È∂Í∂ ⁄≈«Û¡≈ ‹≈ √’∂ ¡Â∂ ÈÚ∂∫ ÓπμÁ∂ «Ú⁄≈∂ ‹≈‰ ¡Â∂ Ó≈⁄ B@AC «Úμ⁄ ¡μ÷ª Á≈ ’À∫Í Ò◊≈¿π‰ Ò¬Δ «Ú⁄≈ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÓÀ∫Ïª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ï≈’Δ √≈«¡ª ˘ ÷πμÒ≈ √μÁ≈ «ÁμÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛ «‹√ È∂ ÚΔ ÓΔ«‡ø◊ «Ú⁄ Ì≈◊ ÒÀ‰≈ ‘ØÚ∂ ÒÀ √’Á≈ ˛Õ ‘Ø ‹≈‰’≈Δ Ò¬Δ IAG-BEGHHED Â∂ ’≈Ò ’Ø ‹ΔÕ

12 To 18 Sept., 2012

3

‹√Í≈Ò «√øÿ Á≈ ø◊ ͤ»¡ª Ú◊≈ ˛, Í ¡’Ò Í¤»¡ª Ú◊Δ ÚΔ È‘ƒ : √øÿÙ ’Ó∂‡Δ «È¿»Ô≈’Õ ‹√Í≈Ò «√øÿ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ «ÚÁÚ≈È √ÓfiÁ≈ ˛ Í «ÚÁÚÂ≈ Â∂∂ È∂Û˙ ÚΔ È‘ƒ ÒøÿΔ Òμ◊ÁΔÕ B √ÂøÏ ˘ »ø ’Ê≈ ’È √Ó∂∫ ÙÃΔ ◊π» ¡‹È Á∂Ú ‹Δ ÁΔ ’ÒÓ ˘ ¡≈Ó ÍÏ«Ò’ ÁΔ ’ÒÓ È≈Ò «ÓÒ≈ «ÁμÂ≈Õ ◊π» √≈«‘Ï Á≈ ‘Ø ’Ø¬Δ √≈ÈΔ È‘ƒ ‘Ø √’Á≈ ¡Â∂ È≈ ¿π‘Ȫ ÁΔ ’ÒÓ Á≈Õ ¿π√ Ú’Â ’Ê≈ ’Á∂ √Ó∂∫ ÂÀ˘ «√Î Â∂ «√Î ◊π» √≈«‘Ï ÁΔ ◊μÒ ‘Δ ’ÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ √Δ Í ◊π» √≈«‘Ï ÁΔ ’ÒÓ ˘ ¡÷Ï≈ª Á∂ ¡À‚Δ‡ª ÁΔ¡ª ’ÒÓª È≈Ò Ï≈ÏÂ≈ Á∂ ’∂ »ø ¡≈Í‰Δ «ÚÁÚÂ≈ Á≈ ‹¨√ ’μ„ «ÁμÂ≈ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ ÍÂ≈ Òμ◊Á≈ ˛ «’ »ø «’È∑ª ’πø Úμ‚≈ Ó»÷ «ÚÁÚ≈È ˛Õ ¿π√ «ÁÈ Â∂≈ ÏÒμ‚ ÍÃÀÙ «¬È∑ª ÚμË «◊¡≈ √Δ ¡Â∂ »ø «¬È∑ª ◊πμ√∂ «Ú⁄ ¡≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ «’ ÂÀ˘ ÷πÁ ˘ ’Ø¬Δ ÍÂ≈ È‘ƒ √Δ Òμ◊ «‘≈ «’ »ø ÏØÒ ’Δ «‘≈ ˛∫Õ ¿π√ «ÁÈ Â»ø «ÚÁÚ≈È ◊ÃøÊΔ¡ª Ú≈ÒΔ Ì≈Ù≈ È‘ƒ √◊Ø∫ ◊πø«‚¡ª Ú≈ÒΔ Ì≈Ù≈ ÏØÒ ’∂ ÁØȪ ◊πμͪ ÁΔ ÒÛ≈¬Δ ’Ú≈¿π‰ Ò¬Δ Âπ«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ ‹∂ ’Ø¬Δ ÍÙ» «’√∂ Á∂ ÿ ÚμÒ ¡≈ ‹≈Ú∂ ª ¿π√ ˘ «√¡≈‰≈ ÏøÁ≈ ’Δ, «¬’ Ïμ⁄≈ ÚΔ ÓØÛ Á∂Ú∂ ª ͤ» ÚΔ ÓπÛ ‹ªÁ≈ ˛, Í Â∂≈ «ÁÓ≈◊ Â∂ ͤ»¡ª «‹È∑ª ÚΔ È‘ƒ ˛, ÂÀ˘ ’Δ √Ófi≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ «√μ÷ ˘ «√÷ª Ú≈Ò∂ ’øÓ ’È∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È Âª ‹Ø ¿π‘ Áπ√«¡ª ˘ ÚΔ √Ófi≈ √’∂ Í »ø Ú≈-Ú≈ ◊π»ÿ Ï≈Ï≈ Óμ÷‰ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ ÁΔ √ø◊ «Ú⁄ ÒÛ≈¬Δ ’≈¿π‰ ÂØ∫ ÿμ‡ È‘ƒ ’ «‘≈Õ ¡√ƒ √øÿÙ ’Ó∂‡Δ È∂ √Ò≈‘ ’ΔÂΔ ˛ «’ Â∂∂ Ú◊∂ Ó»÷ ◊ÃøÊΔ¡ª ÂØ∫ Ï⁄ ’∂ ‘Δ ◊π»ÿ «Ú⁄ ¡≈ ’∂ ÓμÊ≈ ‡∂«’¡ª ’ª◊∂Õ


«Ú⁄≈-⁄⁄≈

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

¡«Ë¡≈Í’ Á≈ √Ó≈‹ «Úμ⁄ ØÒ

√øÍ≈Á’Δ

¡≈«÷ «’¿∞∫ ‘À ¡ÓΔ’≈ «Úμ⁄ Ï≈’Δ Íμ¤ÓΔ Á∂Ùª È≈ÒØ∫ ÚμË «‘ß√≈? ¡ÓΔ’≈ «Úμ⁄ Ï≈’Δ Íμ¤ÓΔ Á∂Ùª Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úμ⁄ «‘ß√≈ Ï‘∞ ◊∞‰ª «˜¡≈Á≈ ‘ÀÕ «¬μ’ ◊μÒ Ï≈∂ ⁄Ø’ßÈ≈ «‘‰ ÁΔ Ï‘∞ ÒØÛ ‘À «’ Â∞√Δ∫ ¡ÓΔ’≈ «Úμ⁄ ’Á∂ ÚΔ «‘ß√≈ Á≈ «Ù’≈ ω √’Á∂ ‘ØÕ ¿∞√ È∂ «’‘≈ «’ √±‹ «¤μ͉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ÓΔ’≈ Á∂ «’√∂ Í≈’ «Úμ⁄ È≈ ‘ØÕ ‘Ó∂Ùª ¿∞È∑ª ‹◊∑≈ Â∂ «‘‰ ÁΔ ’Ø«Ù√ ’Ø, «‹μÊ∂ Ï‘∞ √≈∂ ÒØ’ ‘È, ‹∂ ’Ø¬Δ ‹◊∑≈ √∞ßÈΔ Òμ◊ÁΔ ‘À, ª ¿∞√ ÚμÒ È≈ ‹≈˙, ≈Â È±ß «√Î ¿∞√ ‹◊∑≈ Â∂ ‘Δ ‹≈˙, «‹μÊ∂ Ï‘∞ √≈Δ¡ª Ò≈¬Δ‡ª (⁄≈ȉ) ‘ÈÕ ‘È∑∂Δ ‹ª ÿμ‡ ⁄μÒ‰ Ú≈ÒΔ ‹◊∑≈ ÚμÒ È≈ ‹≈˙Õ ’≈«Ò¡ª ¡Â∂ ÓÀ’√Δ’Èª Á∂ «¬Ò≈«’¡ª «Úμ⁄Ø∫ Â∞ ’∂ Òßÿ‰ ÂØ∫ ◊∞∂‹ ’Ø ¡ÓΔ’≈ «Úμ⁄ «‘ß√≈ Ï≈∂ √Ø⁄‰≈ ¡ÓΔ’È ÁΔ Ó≈È«√’Â≈ Á≈ «¬μ’ ¡ß◊ ω ⁄∞μ’≈ ‘ÀÕ ˜≈«‘ ‘À «’ «‘ß√≈ ¡ÓΔ’È √Ó≈‹ ÁΔ «¬μ’ Úμ‚Δ √Óμ«√¡≈ ‘ÀÕ ÍÀ«√ «Úμ⁄ ‘Ø‡Ò Á∂ È∂Û∂ ‘Δ ÒØ’Ò ‡∂È √‡∂ÙÈ √Δ, Òμ◊Ìμ◊ B Ú‹∂ ≈Â È±ß ÚΔ Ï‘∞ ‘Δ √Ø‘‰Δ¡ª ¡Â∂ √μ‹Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ’∞ÛΔ¡ª «¬μ’ÒΔ¡ª Ï∂÷ΩÎ ◊μ‚Δ¡ª ”Â∂ ⁄Û∑È ‹≈ ‘Δ¡ª ‘È ‹ª ¿∞Â ’∂ ¡≈ ‘Δ¡ª ‘ÈÕ «¬‘ √ÍμÙ‡ ‘Ø «◊¡≈ ‘À «’ ¡ÓΔ’≈ ¡Â∂ Íμ¤ÓΔ Ô±Í Á∂ Á∂Ùª Á∂ ÒØ’ª ÁΔ Ó≈È«√’Â≈ «Úμ⁄ «‘ß√≈ Á∂ √Ê≈È Á≈ Ï‘∞ ¡ßÂ ‘ÀÕ ˜≈«‘ ‘À «’ ¡ÓΔ’È √Ó≈‹ ¡Â∂ Ô±ÍΔÈ √Ó≈‹ª «Úμ⁄ «‘ß√≈ ÍzÂΔ Â‹Δ‘ª «Úμ⁄ Ï‘∞ Úμ‚≈ Î’ ‘À, Ì≈Ú∂∫ «’ È√Ò (◊ØΔ) «¬μ’ ‘Δ Í «Î ÚΔ «¬ßÈ≈ Úμ‚≈ Î’ «’¿∞∫? ÓÀ鱧 Òμ◊Á≈ ‘À «’ «¬√ Á∂ ÁØ Úμ‚∂ ’≈È ‘ÈÕ «¬μ’ «¬«Â‘≈√’ Î’ ¡Â∂ Á±‹≈ ¡ÓΔ’È √Ó≈¬∂Á≈Δ ¡Â∂ Ô±ÍΔÈ √Ó≈¬∂Á≈Δ „ª«⁄¡ª «Úμ⁄ Ï∞«È¡≈ÁΔ Î’Õ «¬«Â‘≈√’ ’≈Ȫ «Úμ⁄Ø∫ «¬μ’ Úμ‚≈ ’≈È «¬‘ ‘À «’ ¡ÓΔ’≈ ¡ÓÒΔ ÂΩ ”Â∂ Ô±ÍΔÈ¡ª ÚμÒØ∫ «¬μ’ Óπ‹«Óª 鱧 Ì∂‹‰ ÁΔ (ÍΔÈÒ) ’ÒØÈΔ Úμ‹Ø∫ Ú«Â¡≈ ‹ªÁ≈ √Δ, «‹μÊ∂ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Ó∞‹«Ó Â∂ ‘Ø ¡‰⁄≈‘∂ ¡ßÙª 鱧 Ì∂‹ «ÁßÁ∂ √ÈÕ Á±‹≈ ’≈È «¬‘ ‘À «’ ¡ÓΔ’≈ «Úμ⁄ «‘ß√≈ 鱧 ¿∞ÂÙ≈‘ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ «‘≈Õ ¡ÓΔ’È ◊Ø∂ ¡≈«ÁÚ≈√Δ¡ª È±ß Ì‹≈ ’∂ ¿∞È∑ª ÁΔ¡ª ˜ÓΔȪ Â∂ ’Ϙ≈ ’Á∂ ‘∂Õ «¬‘ Íz«’«¡≈ ¿∞ÈΔÚΔ∫ √ÁΔ Á∂ ¡Â∂ ÚΔ‘ÚΔ∫ √ÁΔ ÁΔ Ù∞±¡≈ Âμ’ ÚΔ ¡ÓΔ’≈ «Úμ⁄ ÷≈√ ’’∂ Íμ¤ÓΔ «‘μ√∂ «Úμ⁄ ‹≈Δ ‘ΔÕ ÏßÁ±’ª ¡Â∂ «‘ß√≈ 鱧 ÚΔ‘ÚΔ∫ √ÁΔ Âμ’ «¬μ’ ‹∂± Ó≈È«√’Â≈ ’«‘ ’∂ ¿∞ÂÙ≈‘ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ Ú«‚¡≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ ÚΔ‘ÚΔ∫ √ÁΔ ÁΔ Ù∞±¡≈ Âμ’ ÚΔ ¡ÓΔ’≈ «Úμ⁄ ÷≈√ ’’∂ Íμ¤ÓΔ Ó≈È«√’Â≈ ’«‘ ’∂ ¿∞ÂÙ≈‘ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ¡Â∂ Ú«‚¡≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ ÚΔ‘ÚΔ∫ √ÁΔ ÁΔ Ù∞±¡≈ «Úμ⁄ ‘Δ ’≈«Ò¡ª «Ú∞μË ‹μÊ∂ÏßÁ’ «‘ß√≈, «’¿±’ÒÀ’√ ’ÒÀÈ È∂ Ù∞± ’ «ÁμÂΔ ‹Ø «ÈßÂ ‹≈Δ ‘À, È≈ «√Î ’≈«Ò¡ª 鱧 «‹ßÁª ‹Ò≈ «ÁμÂ≈ ‹ªÁ≈ √ΔÕ («Ò«⁄ß◊) √◊Ø∫ «¬√ 鱧 «¬μ’ ‹ÙÈ Úμ‹Ø∫ ÓÈ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ √ΔÕ ◊Ø∂ ÿØ∫ √μ‹ Úμ‹ ’∂ Í«Ú≈ √Ó∂ ¿∞μÊ∂ Í‘∞ß⁄Á∂ √È ¡Â∂ √≈Û∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ È≈Ò Ô≈Á◊≈Δ Â√ÚΔª ÚΔ «÷⁄≈¿∞∫Á∂ √ÈÕ ÊØÛ∑≈ √Óª Í«‘Òª «¬μ’ ◊Ø∂ ¡ÓΔ’È È∂ ¡ÓΔ’≈ Á∂ Ï‘∞ √≈∂ Ù«‘ª «Úμ⁄ «¬È∑ª «¬μ’·Δ¡ª ’ΔÂΔ¡ª Â√ÚΔª ÁΔ È∞Ó≈«¬Ù Ò◊≈ ’∂ ¡ÓΔ’È «¬«Â‘≈√ Á∂ «¬√ Ï‘∞ ‘Δ ’≈Ò∂ ËμÏ∂ Ï≈∂ ÒØ’ª 鱧 ‹≈‰±ß ’Ú≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ ’ΔÂ≈Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ¡À«Ò’√ ‘∂ÒΔ Á∂ È≈ÚÒ ±‡√ (‹Û∑ª) Â∂ ¡Ë≈« «¬μ’ ‡Δ.ÚΔ. √ΔΔ¡Ò «‹√ «Úμ⁄ ’≈«Ò¡ª Â∂ ‘Ø¬Δ «‘ß√≈ Ï≈∂ Áμ√‰ Á≈ ÔÂÈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √ΔÕ ¡ÓΔ’≈ «Úμ⁄ Ï‘∞ ‘Δ ‘ÓÈ «Í¡≈≈ ‘Ø «◊¡≈Õ

√π» Íæ‚≈

‹ÈÀÒ «√øÿ «◊Ò‹Δ¡ª ÍÃÀ√Δ‚À∫‡ IAG-G@I-DFFC

Ï≈Ï» ‘«øÁ «√øÿ Ú≈¬Δ√ ÍÃÀ√Δ‚À∫‡

‘Ïø√ «√øÿ ÿØÂÛ≈ √Í√ IAG GGF @ICH

12 To 18 Sept., 2012

¡«Ë¡≈Í’ Á≈ ∞ÂÏ≈ Ï‘∞ ӑ≈È ‘ÀÕÌ◊ ’ÏΔ ‹Δ È∂ ª «¬μÊØ∫ Âμ’ «Ò«÷¡≈ ‘À,«’ ÍzÓ≈ÂÓ≈ 鱧 «ÓÒ≈‰ Ú≈Ò≈ ‘؉ ’≈È ÓÀ∫ ª Íẕ È≈ÒØ∫ ÚΔ Í«‘Òª ◊∞∞ (¡«Ë¡≈Í’) 鱧 √Δ√ «ÈÚ≈Úª◊≈Õ «ÏÈ≈ Ùμ’ ¡√Δ∫ ¡μ‹ ÚΔ ¡«Ë¡≈Í’ 鱧 ““’ΩÓ Á≈ «ÈÓ≈± ¡≈÷Á∂ ‘ªÕ”” √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ¡«Ë¡≈Í’ Á≈ √ßÏßË «Ú«Á¡≈ÊΔ È≈Ò ‘ÀÕ «Ú«Á¡≈ÊΔ ‘Δ ¿∞√ Á≈ “’μ⁄≈ Ó≈Ò“ ‘À ¡Â∂ «Ú«Á¡≈ÊΔ ‘Δ ¿∞√ Á≈ ¡≈÷Δ ¿∞ÂÍ≈ÁÈÕ Íz≈«¬ÓΔ «√μ«÷¡≈ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ Ô±ÈΔÚ«√‡Δ ÁΔ «√μ«÷¡≈ Âμ’ ÁΔ «Úμ«Á¡≈ «Úμ⁄ «Ú«Á¡≈ÊΔ ÁΔ Ù÷ÙΔ¡Â È±ß Ó∞μ÷ ±Í «Úμ⁄ ÍzÌ≈«Ú ’È Ú≈Ò≈ ¡«Ë¡≈Í’ ‘Δ ‘ÀÕ ¿∞‘ ¡≈͉∂ «Ú«Á¡≈ÊΔ ÁΔ √Δ’, Ó≈È«√’, «Ú«Á¡’, Ì≈Ú’, √Ó≈«‹’ ¡Â∂ ¡«Ë¡≈ÂÓ’ «Ú’≈√ Á≈ ÚΔ «‹ßÓ∂Ú≈ ‘À ÚËΔ¡≈ ¡«Ë¡≈Í’ ‘Ó∂Ù≈ ÚËΔ¡≈ Ù≈«◊Á Á∂Ú∂◊≈,«‹‘Û∂ Ï‘∞ ÚËΔ¡≈ È≈◊«’ ¡Â∂ ÚËΔ¡≈ «¬È√≈È Ï‰ ’∂ √Ó≈‹ «Úμ⁄ «Ú⁄È◊∂Õ«¬√ Ò¬Δ ¿∞√ 鱧 ØÒ Ó≈‚Ò Ï‰È≈ Ï‘∞ ‹±Δ ‘ÀÕ ¿∞√ Á∂ ¡≈͉∂ «Úμ⁄ ◊∞‰ ‘؉◊∂, ÂÁ ‘Δ ¿∞‘ «¬‘ ◊∞‰ «Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª 鱧 Á∂ √’∂◊≈Õ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √Ó≈‹ Á∂ ¿∞√μ¬Δ¬∂ Ú‹Ø∫ ¿∞√ÁΔ Ì±«Ó’≈ Ï‘∞ ‘Δ «‹¡≈Á≈ Ó‘μÂÚͱÈ ‘ÀÕ ¡«Ë¡≈Í’ Ò¬Δ «Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª 鱧 ¡μ÷Δ «◊¡≈È ‹ª ¡≈͉∂ «ÚÙ∂ Á≈ «◊¡≈È Á∂‰≈ ‘Δ ’≈¯Δ È‘Δ∫, ¿∞√ È∂ «¬«Â‘≈√ «Úμ⁄Ø∫ Íz∂’ Íz√ß◊ «Ú«Á¡≈ÊΔ È±ß Áμ√‰∂ ‘È,√Ó≈‹ ÁΔ ÚÂÓ≈È

≈‹ÈΔ«Â’ ,¡≈«Ê’ ‘≈Ò ÂØ∫ ÚΔ ¡≈͉∂ «Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª 鱧 Ú≈’¯ ’Ú≈¿∞‰≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞È∑ª 鱧 ¡≈¿±‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ ÁΔ¡ª ⁄∞‰ΩÂΔ¡ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È Á∂ ÔØ◊ ÚΔ Ï‰≈¿∞‰≈ ‘ÀÕ «‹μÊ∂ ¿∞√ È∂ «Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª 鱧 ’ÀΔ¡ ¡◊Ú≈¬Δ Á∂‰Δ ‘À, ¡≈ÂÓ «ÈÌ Ï‰È «Úμ⁄ ¿∞√ ÁΔ ÓμÁÁ ’ÈΔ ‘À,¿∞Ê∂ ¿∞√ È∂ ¿∞È∑ª 鱧 “«¬μ’ √μ⁄≈ √∞μ⁄≈ ‹ΔÚÈ“ «‹¿±‰ Ò¬Δ ÚΔ «Â¡≈ ’È≈ ‘À-«¬μ’ ¡«‹‘≈ ‹ΔÚÈ, «‹√ «Úμ⁄ fi±·, ËØ÷≈, «‘ß√≈, ’≈Ó,È≈Ï≈ÏΔ, «ÌßÈ Ì∂Á,«ÙÚÂ

ÇòéÃ˺à ëð˺ÕÇñé ¡≈«Á Ú◊Δ¡ª Ï∞≈¬Δ¡ª È≈ ‘Ø‰Õ ¡‹Ø’∂ «Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª 鱧 √μ⁄ Â∂ «ÁzÛÂ≈ È≈Ò ÷Û∑È ÁΔ ‹≈⁄ ¡«Ë¡≈Í’ ‘Δ «√÷≈ √’Á≈ ‘ÀÕ «‹√ «Ú«Á¡≈ÊΔ È±ß ¡«Ë¡≈Í’ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ¡Â∂ ‘Ω∫√Ò≈ ¡¯˜≈¬Δ «ÓÒ ‘Δ ‘À,¿∞‘ «‹ßÁ◊Δ ÁΔ ¡Ω÷Δ ÂØ∫ ¡Ω÷Δ ÿ≈‡Δ ÚΔ ¡≈√≈ÈΔ È≈Ò Í≈ ’ ÒÚ∂◊≈Õ √Ó≈‹ «Úμ⁄ ÚΔ ¡«Ë¡≈Í’ «¬μ’ √«Â’≈ÔØ◊ «Ú¡’ÂΔ ‘؉ ’’∂ ¿∞‘ Ï‘∞ ’∞fi ’ √’‰ ÁΔ √ÓμÊ≈ μ÷Á≈ ‘ÀÕ «Ú«Á¡≈ÊΔ Á∂ Ó≈«Í¡ª È≈Ò «√μË∂ ±Í «Úμ⁄ ‹∞«Û¡≈ ‘؉ ’’∂, «‹μÊ∂ ¿∞√ È∂ «Ú«Á¡≈ÊΔ Á≈ ÓÈØ«ÚÙÒ∂Ù‰ ’’∂ ¿∞√ÁΔ «ÍØ‡ Á∂‰Δ ‘À¡Â∂ ¡μ¤≈ «¬È√≈È Ï‰È Ò¬Δ ¡≈Í ÔÂÈ’È∂ ‘È,¿∞Ê∂‹±Δ ‘À «’ «Ú«Á¡≈ÊΔ Á∂ Ú≈Â≈ÚÈ,«‹√ «Úμ⁄ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ¿∞√ Á∂

¿∞Á≈Ú≈ÁΔ ÈΔÂΔ¡ª ÁΔ Á∂‰ ‘À ◊ΔÏΔ Á∂Ù «Úμ⁄ ˆΔÏΔ ÁΔ √‘Δ Â√ÚΔ ÁΔ ‹≈‰’≈Δ Ò¬Δ ÍΔÍÒ˜ Ô±ÈΔ¡È Î≈ «√ÚÒ «ÒÏ‡Δ˜ (ÍΔ.Ô±.√Δ.¡ÀÒ) Á∞¡≈≈ √∞ÍΔÓ ’Ø‡ «Úμ⁄ Á≈«¬ ‹ÈÂ’ «‘μ ͇ΔÙÈ Á∂ «¬μ’ ‹∞¡≈Ï «Úμ⁄ ÔØ‹È≈ ’«ÓÙÈ È∂ √∞∂Ù Â∂∫Á±Ò’ ’Ó∂‡Δ ÁΔ B@@D-@E «ÍØ‡ 鱧 ¡≈Ë≈ ω≈ ’∂ «Íß‚ «Úμ⁄ BB.DB ∞ͬ∂ ¡Â∂ Ù«‘ «Úμ⁄ BH.FE ∞ͬ∂ ؘ≈È≈ ÂØ∫ ÿμ‡ ÷∞≈’Δ Ú√ª ¿∞μÍ ÷⁄ ’È Ú≈Ò∂ «Ú¡’ÂΔ È±ß ˆΔÏΔ ∂÷≈ (ÏΔ.ÍΔ.¡ÀÒ ) ÂØ∫ ‘∂·ª Áμ«√¡≈ ‘ÀÕ ÔØ‹È≈ ’«ÓÙÈ ÚμÒØ∫ ¡ß«’ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ˆΔÏΔ ∂÷≈ ÁΔ Í«Ì≈Ù≈ 鱧 ‹≈‰ ’∂ Á∂Ù Á∂ ÒØ’ ‘Δ È‘Δ∫ √◊Ø∫ √∞ÍΔÓ ’Ø‡ ÚΔ ¡⁄ßÌ∂ «Úμ⁄ ‘ÀÕ Á∂Ù «Úμ⁄ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª √ßÈ AIEG ÁΔ «¬ß‚Δ¡È Ò∂Ï ’≈ÈÎß√ «Úμ⁄ ˆΔÏΔ «ÈË≈ ’È Á≈ Íz√Â≈Ú Í≈√ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √ΔÕ ¿∞√ √Ó∂∫ ÔØ‹È≈ ’«ÓÙÈ È∂ ˆΔÏΔ ÁΔ «Ú¡≈«÷¡≈ Ò¬Δ ’ÀÒØΔ ¡Ë≈ ÷∞≈’ Á≈ Î≈Ó±Ò≈ ÂÀ¡ ’ΔÂ≈ «‹√ ÍÀÓ≈È∂ 鱧 ¡≈Ë≈ ω≈ ’∂ Â∂∫Á±Ò’ ’Ó∂‡Δ È∂ «Íß‚ «Úμ⁄ ÍzÂΔ «Ú¡’ÂΔ BA@@ ’ÀÒØΔ ¡Â∂ Ù«‘ «Úμ⁄ BD@@ ’ÀÒØΔ Ì≈Ú ÁØ √Ó∂∫ F Ø‡Δ¡ª, √Ï˜Δ ¡Â∂ «¬μ’ ’‡ØΔ Á≈Ò ÁΔ «Ó’Á≈

ÂØ∫ ÿμ‡ ÷∞≈’ «ÓÒ‰ Ú≈Ò∂ «Ú¡’ÂΔ È±ß ˆΔÏΔ ∂÷≈ ÂØ∫ ‘∂·ª Á√≈«¬¡≈Õ «¬√ ¡≈Ë≈ “Â∂ Á∂Ù «Úμ⁄ B@@D-@E «Úμ⁄ ’∞μÒ CG.B ¯Δ√ÁΔ ÒØ’ ˆΔÏΔ ∂÷≈ ÂØ∫ ‘∂·ª Áμ√∂ ◊¬∂ ¡Â∂ B@@I-A@ «Úμ⁄ «¬‘ ¡È∞Í≈ BI.H ¯Δ√ÁΔ Áμ√ ’∂ √’≈ Á∂Ù «Úμ⁄ ˆΔÏΔ ÿμ‡ ‘؉ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’ ‘Δ ‘ÀÕ √’≈ ÚμÒØ∫ ˆΔÏΔ È±ß ÿμ‡

◊∞ÓΔ Á√≈¿∞‰ Ò¬Δ ’ΔÂΔ¡ª ‹≈ ‘Δ¡ª «Â’ÛÓÏ≈˜Δ¡ª ÁΔ Á∂Ù «Úμ⁄ ¡≈ÒØ⁄È≈ ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬Δ ¡Â∂ ˆΔÏΔ Á∂ √∞¡≈Ò È±ß ≈‹ÈΔÂ’ «ÁzÙ ÂØ∫ ÒØÍ ’È Ò¬Δ √’≈ È∂ ˆΔÏΔ √ÏßËΔ «¬μ’ ‘Ø ’«ÓÙÈ Ï‰≈¿∞‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’ «Í¤Ò∂ Á‘≈«’¡ª «Úμ⁄ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ “Â∂ ’¬Δ ’«ÓÙÈ Ê≈Í∂ ◊¬∂ «‹È∑ª ÁΔ¡ª «ÍØ‡ª √’≈Δ Á¯Âª «Úμ⁄ «Óμ‡Δÿμ‡∂ È≈Ò ‹±fi ‘Δ¡ª ‘ÈÕ ‘’Δ’Â «¬‘ ‘À «’ √’≈ √μ⁄ 鱧 ¤∞Í≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ ‘Δ ‘ÀÕ Âμʪ ¡È∞√≈ Ì≈ÂΔ ‘≈’Ó ‹Ó≈ª ÚμÒØ∫ AIIA «Úμ⁄ Á∂Ù ¿∞μÍ ÊØÍΔ¡ª ◊¬Δ¡ª ÈÚ-¿∞Á≈Ú≈ÁΔ ÈΔÂΔ¡ª

AWAZ PUNJAB DEE TEAM

Ï≈Ï» ‹«◊øÁ «√øÿ «Ó¡≈‰Δ

‹◊Δ «√øÿ ÷ÒΔÒ

ÓÈÁΔÍ «√øÿ (ÚΔ)

‹√ÍÃΔ «√øÿ (¡‡≈ÈΔ ¡À‡ Ò≈¡)

√Í√Â

√Í√ CDG BFA ADHC

ÓÀÈ∂˜

Ï≈Ú≈ «‹øÁ «√øÿ Ò≈ÒΔ

‹√«ÚøÁ «√øÿ Í≥Ó≈

1-347-925-2504

718-533-8444

√Í√ 718-847-1300

ÓÀÈ∂«‹ø◊ ‚≈«¬∂’‡

◊π⁄È «√øÿ Ìπæ‡Ø √Í√ CDG DGI CBIG

Ó≈Í∂ Â∂ Í«Ú≈ ‘À,鱧 ÚΔ «¬√ Âª √∞Ë≈«¡≈ ‹≈Ú∂ «’ ¿∞√ Á≈ ’Ø¬Δ ’∞ÍzÌ≈Ú «Ú«Á¡≈ÊΔ ÁΔ Ù÷ÙΔ¡Â Â∂ È≈ ÍÀ √’∂Õ¡ßË«ÚÙÚ≈Ùª Â∂ ±Û∑ΔÚ≈ÁΔ «Ú⁄≈ª ÂØ∫ Ó≈«Í¡ª 鱧 Á± ’È≈ ¡«Ë¡≈Í’ ÁΔ «‹ßÓ∂Ú≈Δ Ï‰ÁΔ ‘ÀÕ¿∞‘ ÒÛ’Δ¡ª ÁΔ «√μ«÷¡≈ 鱧 ¿∞ÂÙ≈«‘ ’Á≈ ‘ÀÕ «Ú«Á¡≈ÊΔ¡ª Á∂ ¿∞‹Ò Ì«Úμ÷ 鱧 Ó∞μ÷ μ÷ ’∂ ¯À√Ò∂ ÒÀ‰ «Úμ⁄ Ó≈«Í¡ª ÁΔ ÓμÁÁ ’Á≈ ‘ÀÕÁ±ÚÂΔ «√μ«÷¡≈ ¡Â∂ ¬Δ-Ò«Èß◊ ÂØ∫ «Ú«Á. Á∂ Ó≈«Í¡ª 鱧 ‹≈‰± ’Ú≈¿∞∫Á≈ ‘À,ª«’ «‹‘Û∂ Ó≈Í∂«’√∂ ’≈È Ïμ«⁄¡ª 鱧 À◊±Ò ¡μ◊∂ ÍÛ∑≈ È‘Δ∫ √’Á∂,¿∞‘ ÚΔ ¿∞È∑ª Á« ÍÛ∑≈¬Δ ˜≈Δ μ÷ √’‰Õ ¡«Ë¡≈Í’ Á≈ Ï‘∞ ӑμÂÚͱÈ ÔØ◊Á≈È ‹Ø ¡μ‹ Á∂ √Ó∂∫ «Úμ⁄ ‘À, ¿∞‘ ‘À Ïμ⁄∂ 鱧 «‚ÍÀÙÈ ÂØ∫ Ï⁄≈¡ ’∂ μ÷‰≈ ¡Â∂ ¿∞√ÁΔ¡ª Ì≈ÚÈ≈ÂÓ’ ∞⁄Δ¡ª 鱧 √ßÂ∞«Ò ’È≈Õ«¬μ’ Í≈√∂¡Ω÷Δ¡ª ÍÛ∑≈¬Δ¡ª ¡Â∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ Á∂ «¬Ó«Â‘≈È ‘È, √≈‘Ó‰∂ Ï∂∞˜◊≈Δ Á≈ ÁÀ∫ ‘À, Â∂ Óß«‹Ò «Á√ÁΔ È≈ ‘؉ ’≈È «Ú«Á¡≈ÊΔ «È≈Ù≈ Á∂ ¡≈ÒÓ «Úμ⁄ ¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ’¬Δ Ú≈ ª ¡≈ÂÓ ‘μ«Â¡≈ ÁΔ ÈΩÏ ¡≈ ‹ªÁΔ ‘∂Õ «¬√ 鱧 Ø’‰ Ò¬Δ ¡«Ë¡≈Í’ ¿∞√ 鱧 “«’ √«Ì¡≈⁄≈“¡Â∂ “⁄Û∑ÁΔ ’Ò≈“√Ófi≈¬∂◊≈ ¡Â∂ Ó≈«Í¡ª 鱧 ÚΔ “Úμ‚Δ¡ª ¡≈√ª È≈ μ÷‰“ ¡Â∂ Ïμ⁄∂ ÁΔ ∞⁄Δ ¡È∞√≈ ’ßÓ ’È Á∂‰ ÁΔ √Ò≈‘ Á∂Ú∂◊≈Õ Á±‹≈ Ó‘μÂÚͱÈ Íμ÷ ¡μ‹ ÁΔ ÈΩ‹Ú≈È ÍΔÛ∑Δ È±ß ·Δ’ √Â∂ Â∂ Í≈¿∞‰≈ ‘ÀÕ

’≈˘ÈΔ √Ò≈‘’≈

«Í¤Ò∂ ÁØ Á‘≈«’¡ª ÁΩ≈È Ï∞Δ Â∑ª «Í‡ ⁄∞μ’Δ¡ª ‘È Í √’≈ «¬√ √μ⁄ 鱧 √ÚΔ’≈ ’È ÁΔ Ï‹≈«¬ ¡ß’«Û¡ª ˜Δ¬∂ ¡≈Í‰Δ¡ª Î∂Ò∑ ‘Ø ‘Δ¡ª ÈΔÂΔ¡ª 鱧 Á∞√ Â∂ ÒØ’-Íμ÷Δ √≈Ï ’È≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ √’≈ √Ï«√‚Δ¡ª ÷Ø‘‰ ÁΔ √≈«‹Ù «‘ ÚΔ ˆΔϪ ÁΔ «◊‰ÂΔ ÿ‡≈ ’∂ ¿∞È∑ª 鱧 ’«Ò¡≈‰’≈Δ ÔØ‹È≈Úª ÂØ∫ Í≈√∂ ’ ‘Δ ‘ÀÕ ÔØ‹È≈ ’«ÓÙÈ Á≈ Â∂∫Á±Ò’ ’Ó∂‡Δ ÁΔ «ÍØ‡ 鱧 ¡≈Ë≈ ω≈¿∞‰≈ ‘Δ √≈√ ◊Ò ‘ÀÕ

DISCLAIMER

AWAZ PUNJAB DEE is not responsible for any claims made by advertiesers nor does it endorse any product or services advertised in the paper. AWAZ PUNJAB DEE also does not endorse any views presented by volunteer writers. Those views are solely of the author and bear no indication to the views of Awaz Punjab Dee.

AWAZ PUNJAB DEE 110-19, ATLANTIC AVE. RICHMOND HILL NY-11418

718-666-9994

√»π «√øÿ ͺ‚≈

√øÍ≈Á’

PH : 718-487-8400 FAX : 718-487-8404

Óπº÷ √øÍ≈Á’

917-215-4033

√πÒ÷º‰ «√øÿ ÌøÚ≈

email:awazpunjabdee@yahoo.com

’πÒÏΔ «√øÿ ¡≈ÒÓÍπ

«ÚÈ√À∫‡ ÎÀ∫’«ÒÈ

√Í√Â

ÍÃÀ√ «ÍØ‡, «È¿»Ô≈’

www.awazpunjabdee.com


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

«È¿»Ô≈’

12 To 18 Sept., 2012

5

≈‹√Δ ÁÒª ˘ √»⁄È≈ ¡«Ë’≈ ’≈˘È «‘ «Ò¡≈¿π‰ ÁΔ Óπ«‘Ó ¡’√ÎØ‚Õ ≈‹√Δ Í≈‡Δ¡ª È≈ ‘Δ ‹Ó‘»Δ ‘È ¡Â∂ È≈ ‘Δ ¿πÈ∑ª ÁΔ ¡≈ÓÁÈ ÷⁄ «Úμ⁄ Í≈ÁÙÂ≈ ˛, «¬√∂ ’≈È ÷≈ÈÁ≈ÈΔ ≈‹ÈΔÂΔ Ì≈» ˛ Â∂ Ò◊≈Â≈ Ì«Ù‡≈⁄≈ ÚμË «‘≈ ˛Õ «¬Ê∂ ◊ΔÈ ◊∂ÏÒ˜ «Ú÷∂ «¬’ «Ú⁄≈ ◊ØÙ‡Δ «Úμ÷ Óπμ÷ Ó«‘Ó≈È Ú‹Ø∫ ÙØÙ«Ò√‡ Í≈‡Δ Á∂ È≈ √. ÏÒÚø «√øÿ ÷∂Û≈ È∂ ¡≈͉∂ Ì≈ÙÈ «Úμ⁄ ÍÃ◊‡ ’ΔÂ∂Õ √ÀÓΔÈ≈ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ Óø⁄ ÚÒØ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «‹√ Á∂ ÍÃË≈È◊Δ Óø‚Ò «Úμ⁄ √Ú ÙÃΔ ◊πÙÈ «√øÿ √À‰Δ, Ó≈√‡ Ó«‘øÁ «√øÿ, È«øÁ «√øÿ Ì∂Ò≈, «ÍÃÊΔÚÒ «√øÿ Â∂ ¡≈.¡À√. Áπ√ªfi «Ï≈‹Ó≈È √ÈÕ √. ÷∂Û≈ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿πÈ∑ª È∂ Ì≈ Á∂ Óπμ÷ √»⁄È≈ ’«ÓÙÈ ’ØÒ B@A@ Á√Ïø ˘ ͇ΔÙÈ Í≈¬Δ ˛Õ «¬√ «Úμ⁄ ÁÒΔÒ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ˛ «’ «¬‘ Í≈‡Δ¡ª √’≈ ÂØ∫ ¡Ϫ πÍÀ ÁΔ √‘≈«¬Â≈

ÒÀ∫ÁΔ¡ª ‘È, ÓπμΠ⁄؉ √Óμ◊Δ Â∂ Ú؇ √»⁄Δ¡ª «ÓÒÁΔ¡ª ‘ÈÕ ÓπΠÍÃ⁄≈ Ò¬Δ Á»ÁÙÈ Â∂ ¡≈Ò «¬ø‚Δ¡≈ ∂‚Δ˙ ÁΔ ÚÂØ∫ ’ÁΔ¡ª ‘ÈÕ «¬È∑ª Á∂ Í≈ÒΔÓÀ∫‡ Â∂ «ÚË≈È√Ì≈Úª Á∂ ÓÀ∫Ï ÓØ‡Δ¡ª ÂÈ÷≈‘ª, ÌμÂ∂ Â∂ ‘Ø √‘»Òª ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ¿πÈ∑ª Áμ«√¡≈ «’ Ì≈ Á∂ ⁄؉ ’«ÓÙÈ ’ØÒ AB@@ Í≈‡Δ¡ª «‹√‡‚ ‘È «‹È∑ª «Úμ⁄Ø∫ AA@@ Î≈‚ Í≈‡Δ¡ª ’∂ÚÒ

¡‘πÁ∂Á≈ª Á≈ ’≈Ò≈ ËÈ «⁄μ‡≈ ’ÁΔ¡ª ‘È ¡Â∂ ¿π‘ ¡≈͉∂ ÍÃ’≈Ù «ÚË≈È ¡Èπ√≈ ÏÒ≈’ª, «‹Ò∑∂ Â∂ √»Ï∂ Á∂ ¡‘πÁ∂Á≈ª ÁΔ ⁄؉ È‘ƒ ’ÁΔ¡ªÕ «¬√∂ ’≈È «¬‘ ÁÒ ‹È-ÒØ’-«ÏÒ Í≈√ È‘ƒ ’ÁΔ¡ªÕ «¬È∑ª ÁÒª ˘ B@@E Á∂ ¡≈.‡Δ.¡≈¬Δ ’≈˘ «‘ «Ò¡≈¿π‰ Ò¬Δ Óπ«‘Ó Ì≈ «Úμ⁄ ¤∂ÛΔ ‘Ø¬Δ ˛Õ ¿πÈ∑ª Áμ«√¡≈ «’ ÍÃÚ≈√Δ¡ª ˘ √‘Δ ‘≈Ò≈ Áμ√‰ Ò¬Δ ¿πÈ∑ª È∂ ¡ÓΔ’ª Â∂ «¬ø◊ÒÀ∫‚ «Úμ⁄ ÁØ ÁÙÈ Ù«‘ª «Úμ⁄ ÏÀ·’ª ˘ √øÏØËÈ ’ΔÂ≈ ˛Õ «¬√ √ÀÓΔÈ≈ «Úμ⁄ «ÚÙ∂Ù √μÁ∂ Â∂ √Ú ÙÃΔ ¡‹≈«¬Ï «√øÿ ◊⁄≈, ◊πÁΔÍ «√øÿ ‹»ÂÒ≈, ‹Δ.¡≈. ‹πÈ∂‹≈ Â∂ ÓÈ‹Δ «√øÿ ‘πª ÚΔ «Ú⁄≈ ÍÃ◊‡ ’ΔÂ∂Õ ‹≈Δ’Â≈ ¡ÀÈ.¡À√. ÌμÒ≈, @GGFFD@BI@@

Heal Yourself with

Ù‘ΔÁ Ì≈¬Δ ÓÈΔ «√øÿ √π√≈«¬‡Δ ÚÒØ∫ ÙÒ≈ÿ≈

Acupressure & Massage ✰ ✰ ✰ ✰ ◊π»ÿ Ó≈Â≈ √≈«‘Ï ’Ω ÁΔ «‘ÈπÓ≈¬Δ «Ú⁄ BF ¡◊√ ˘ «√÷ ◊∂Ó˜ Á∂ È≈Ó È≈Ò «ÁÈ ؘ≈ ÷∂‚ Ó∂Ò≈ ’Ú≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ ‘ «ÁÈ Ú◊ Á∂ Ïμ«⁄¡ª Á≈ «÷¡≈Ò μ«÷¡≈ «◊¡≈ Â∂ ¿πÓ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò ◊πμÍ Ï‰≈¬∂ ◊¬∂Õ Ù‘ΔÁ Ì≈¬Δ ÓÈΔ «√øÿ √π√≈«¬‡Δ ÚÒØ∫ Ïμ«⁄¡≈ ÁΔ Ï≈√’‡ Ï≈Ò AE-AH √≈Ò ‡ΔÓ √ÍØ∫√ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Â∂ ¡◊Ò∂ √≈Ò ÚμË ÂØ∫ ÚμË √«‘ÔØ◊ Á∂‰ Ò¬Δ Â∂ ‡ΔÓª √ÍØ∫√ ’È ÁΔ «‹øÓ∂Ú≈Δ Ò¬ΔÕ Ù‘ΔÁ Ì≈¬Δ ÓÈΔ «√øÿ √π√≈«¬‡Δ Á∂ ÍÃË≈È

‰‹Δ «√øÿ «„ÒØ∫, ÷‹≈È⁄Δ ÙÓÙ∂ «√øÿ «„ÒØ∫, Í≈Ò «√øÿ «„ÒØ∫, ’Ø‚ΔÈ∂‡ Í«ÚøÁ «√øÿ «„ÒØ∫, ‚≈. ÍÓ‹Δ √ÀÈΔ, «¬’Ï≈Ò ‹ÏØÚ≈ÒΔ¡ª ¿π⁄∂⁄∂ ÂΩ Â∂ Í‘πø⁄∂Õ ÍÒ∂È «Ú¿» Ù∂ ‡ΔÓ ⁄ΩÊ∂ ÈøÏ Â∂ ¡≈¬ΔÕ Ïμ«⁄¡ª Á≈ ‘Ω∫√Ò≈ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ ‡ΔÓ ˘ Ù‘ΔÁ Ì≈¬Δ ÓÈΔ «√øÿ √π√≈«¬‡Δ ÚÒØ∫ √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «√μ÷ ◊∂Ó˜ Á∂ ÍÃÏøËȪ ˘ Ï‘πÂ-Ï‘π ÚË≈¬Δ¡ªÕ Í«ÚøÁ «√øÿ «„ÒØ∫ EAF-BCD-HEDE

INSURANCE

✰ ✰ ✰ ✰ ✰

Headache/Migraine Arthritis Anxiety Silent & Multi Stroke Sciatic Nerve Pain Kidney Problems Back Pain Solar Pelix Impotence

✰ Male deficiency ✰ Mental/Physical Problems Also specialize in Ladies problems ✰ Metritis Problem ✰ Prolapsed Uterus ✰ Sterility ✰ Spontaneous Miscarriage

347-703-2802

Kulwant Singh Pandher

Call for Appointment 37-58, 86th St., #A, Jackson Hts, NY 11372

Learn to Drive

ÇéÀÈïÅðÕ ÇòÚ Ãí 寺 ÃÃåÆ ÇÂéô¯ð˺Ã

AD Driving School

Yes, It can actually be reality with us!

PROFESSIONAL INSTRUCTION ✰ NERVOUS/BEGINNERS & ELDERLY OUR SPECIALTY

Looking for Cheap Insurance in New York?

AD INSURANCE AGENCY WE OFFER

✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰

Auto Home Life Business Tlc Insurance Non-Profit Organizations ✰ Gas Station

✰ Car Dealers ✰ Discount Stores ✰ Restaurants ✰ Offices ✰ Commercials Vans ✰ Beauty Salons

✰ Workers Comp. ✰ Contractors Liability ✰ Defensive Driving Course and so much more!!

www.addrivingschool.com

Serving the Community Since 1993

FREE PICKUP/DROP OFF ✰ DRIVERS MANUAL AVAILABLE

PACKAGE DEAL [1] PACKAGE DEAL [2]

❐ ❐ ❐ ❐

4 Lessions (each 45 Mins) Car For Road Test (One Time) Road Test Appointment 5 Hr Class Only

Value-$245

$215*

PACKAGE DEAL [3]

❐ ❐ ❐ ❐

12 Lessions (each 45 Mins) Car For Road Test (One Time) Road Test Appointment 5 Hr Class Only

Value-$485

$435*

❐ ❐ ❐ ❐

8 Lessions (each 45 Mins) Car For Road Test (One Time) Road Test Appointment 5 Hr Class Only

Value-$365

$325*

OUR LOW-LOW RATES DRIVING LESSON (Each 45 Mins.) ........ $30.00* CAR FOR ROAD TEST .......................... $65.00* ROAD TEST APPT. .............................. $20.00* PRE-LICENSING CLASS ....................... $45.00*

L.I customers call our office for prices

You have nothing to lose by calling us or visiting us for a free Quote. We search through many companies to find you the lowest price!! 118-10-101 Ave., Richmond Hill, NY 11419 www.addrivingschool.com

REDUCE UP TO 4 POINTS & GET $65 * 10% OFF YOUR LIABILITY & COLLISION INSURANCE FOR NEXT 3 YEARS.

718-441-7777

718-441-7777

6 HR DEFENSIVE DRIVING CLASS

118-10 101 AVE., QUEENS NY 11419 BET. LEFFERTS BLVD. & 118 ST.


6

12 To 18 Sept., 2012

““◊π» ◊ÃøÊ √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ √Ê≈ÍÈ≈ «ÁÚ√ Â∂ «√÷ ’Ò⁄Ò √π√≈«¬‡Δ «⁄Óø‚ «‘Ò «Ú÷∂ Ó‘≈È ¡≈ÂÓ √ ’ΔÂÈ ÁÏ≈””

AF@D ¬Δ√ÚΔ ˘ ÙÃΔ ◊π» ◊ÃøÊ √≈«‘Ï ‹Δ Á≈ Í«‘Ò≈ ÍÃ’≈Ù «ÁÚ√ ÙÃΔ ‘«ÓøÁ √≈«‘Ï «Ú÷∂ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ÁΔ Ô≈Á ˘ Â≈‹≈ ’«Á¡ª «√μ÷ ’Ò⁄Ò √π√≈«¬‡Δ «Ú÷∂ «¬’ √ÂøÏ Ù«È⁄Ú≈ ˘ Ó‘≈È ¡≈ÂÓ√ ’ΔÂÈ ÁÏ≈ Á≈ ¡≈ÔØ‹È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «‹√ «Ú⁄ Í≥Ê Íë√μË ’ΔÂÈΔ¡ª «‹È∑ª «Ú⁄ Ì≈¬Δ Á«ÚøÁ «√øÿ √Ø„Δ ´«Ë¡≈‰∂ Ú≈Ò∂, Ì≈¬Δ ¡ÓΔ’ «√øÿ ◊πÁ≈√Íπ Ú≈Ò∂, Ì≈¬Δ √Ï‹Δ «√øÿ ◊πÁ≈√Íπ Ú≈Ò∂, Ì≈¬Δ √ÂÈ≈Ó «√øÿ ´«Ë¡≈‰∂ Ú≈Ò∂, Ì≈¬Δ ÓÒ’Δ «√øÿ χ≈Ò≈ Ú≈«Ò¡ª È∂ ’ΔÂÈ ÁΔ √∂Ú≈ ’’∂ √ø◊ª ˘ «È‘≈Ò ’ΔÂ≈Õ ÍÃØ◊≈Ó Á∂ ¡÷Δ «Ú⁄ ¡≈ÂΔ ’«Á¡ª ◊π» ◊ÃøÊ √≈«‘Ï ‹Δ Â∂ √ø◊ª ÚÒØ∫ ÎπμÒª ÁΔ

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

«È¿»Ô≈’

Ú÷≈ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ √Ó≈ÍÂΔ ÁΔ ¡Á≈√ Ì≈¬Δ Ìπ«Í≥Á «√øÿ ˛μ‚ ◊ÃøÊΔ √≈«‘Ï ÚÒØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ √ø◊ª ÚÒØ∫ Òø◊ª Ò¬Δ ¡Ê≈¡ ¿πÂ√≈‘ «Á÷≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ ÍΔ‹∂ ÁΔ √∂Ú≈, ◊ØÒ◊μ«Í¡≈, ‹»√ ¡Â∂ ’¬Δ Â∑ª Á∂ Í’Ú≈Ȫ ÁΔ √∂Ú≈ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ «√μ÷ ’Ò⁄Ò √π√≈«¬‡Δ ÁΔ √Óπ⁄Δ ÍÃÏøË’ ’Ó∂‡Δ ÚÒØ∫ ¿π‘Ȫ √≈Δ¡ª √ø◊ª ÁΔ «ÚÙ∂Ù ËøÈÚ≈Á ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «‹È∑ª È∂ «¬√ ÍÃØ◊≈Ó «Ú⁄ «‘μ√≈ Í≈ ’∂ ◊π» ‹Δ ÁΔ ¡√Δ√ª ÍÃ≈Í ’ΔÂΔ¡ªÕ Ìπ«Í≥Á «√øÿ ¡‡Ú≈Ò ÍÏ«Ò’ «Ò∂ÙÈ ⁄∂¡ÓÀÈ «√μ÷ ’Ò⁄Ò √π√≈«¬‡Δ «⁄Óø‚ «‘Ò, «È»Ô≈’Õ

’«Ó¿»«È‡Δ ’Ω∫√Ò ÓΔ«‡ø◊ ÁΔ ‹◊≈ ÂÏÁΔÒ ‘جΔ, ÈÚƒ ’Ω∫√Ò √øÌ≈Ò∂◊Δ ⁄≈‹ : √ø◊Ø‹Ò≈ «È¿»Ô≈’Õ Ê≈‰≈ ÈøÏ A@B Ú≈ÒΔ ’«Ó¿»«È‡Δ ’Ω∫√Ò ‹Ø ÍπÒΔ√ ¡Â∂ ÒØ’ª «Ú⁄’≈ ’øÓ ’ÁΔ ˛ ÁΔ ÓΔ«‡ø◊ AH √ÂøÏ «ÁÈ Óø◊ÒÚ≈ ˘ Ù≈Ó G ÂØ∫ I Ú‹∂ ‘ØÚ∂◊ΔÕ «‹√ «Ú⁄ ÍπÒΔ√ ¡Î√ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’πfi «¬ÒÀ’«‡‚ ÓÀ∫Ï ÚΔ Ù≈«ÓÒ ‘Ø ‘∂ ‘ÈÕ Ò◊≈Â≈ ’¬Δ √≈Òª ÂØ∫ «¬‘ ÓΔ«‡ø◊ Ó»√∂ ÈΩ‹ ‘≈Ò HG-BE-AAH √‡Δ‡ «Úμ⁄ ‹Ø ÍπÒΔ√ √‡∂ÙÈ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ‘Ø ‘πøÁΔ ‘Δ ˛, Í ‘π‰ ’«Ó¿π«È‡Δ ’Ω∫√Ò ÁΔ ÓΔ«‡ø◊ ‹Ø ‘ Ó‘ΔÈ∂ Á∂ ÂΔ√∂ Óø◊ÒÚ≈ ‘πøÁΔ ˛ ÈÚƒ ‹◊∑≈ Â∂ ‘ØÚ∂◊ΔÕ ÈÚƒ ‹◊≈ ’π¬ΔȘ Ò≈«¬ÏÃ∂Δ «⁄Óø‚ «‘Ò ˛, ‹Ø ÒÀÎ‡√ ÏπÒ∂Ú≈‚ Á∂ ¿πμÂ∂ ‹Ó≈«¬’≈ ¡ÀÚ∂«È¿» ¡Â∂ «‘Ò √≈¬Δ‚ ¡ÀÚ∂«È¿» Á∂ «Ú⁄’≈ ˛, ‹Ø ÍπÒΔ√ √‡∂ÙÈ ÂØ∫ «√Î AE@ ’π. ÓΔ‡ ÁΔ ÁπΔ Â∂ ˛Õ √ÏøË √싉 È؇ ’È,

«’√∂ ˘ ’Ø¬Δ «Ù’≈«¬Â ‘ØÚ∂ ª ¡≈Í ‹Δ «¬Ê∂ Íπμ‹ ’∂ Áμ√ √’Á∂ ‘ØÕ ÈÚƒ «‹μÂΔ √Ò∂‡ «Ú⁄ ÍÃÀ‹Δ‚À∫‡-«Ó√‡ Ò¤Ó‰ Ïπ‚≈¬Δ, √À’‡Δ «Ó√‡ «⁄‚ √«ÓÊ, ÷‹≈È⁄Δ «Ó√ √À∫‚ª, Î√‡ Ú≈¬Δ√ ÍÃÀ‹Δ‚À∫‡ √. ‘Ïø√ «√øÿ «„ÒØ∫ ¡Â∂ √À«’‚ Ú≈¬Δ√ ÍÃÀ‹Δ‚À∫‡ Ì≈¬Δ ‰‹Δ «√øÿ ‹Δ √ø◊Ø‹Ò≈ ‘ÈÕ ÈÚƒ ’Ø∫√Ò AH √ÂøÏ «ÁÈ Óø◊ÒÚ≈ ˘ ’øÓ ’È≈ Ùπ» ’∂◊ΔÕ ÓΔ«‡ø◊ Á∂ Ùπ» «Ú⁄ «‹μÊ∂ AA √ÂøÏ Á∂ ‹≈Ȫ ◊Ú≈ ¸’∂ «ÈÁØÙ ÚΔª ÌÀ‰ª ˘ ÓÈØ Ë≈ ’∂ Ù˪‹ÒΔ «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ ¿πÊ∂ «Ú√’≈È«√È Á∂ ◊πÁπ¡≈≈ ˙’ ’Δ’ «Ú⁄ √≈ÊØ∫ «Ú¤Û∂ F «ÈÁØÙ «√μ÷ª ˘ ÚΔ Ù˪‹ÒΔ Ì∂∫‡ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ Ì≈¬Δ ‰‹Δ «√øÿ √ø◊Ø‹Ò≈ CDG-G@A-EFIE

Website: Thakurdigitalphoto.com E-mail: Thakurdigitalphoto@yahoo.com

METRO SCAFFOLDING, INC. & FRANKLIN STUCCO OF JAMAICA All type of Scaffolding 148-25, 94 Ave. Jamaica, NY 11435

148-27, Liberty Ave. Jamaica, NY 11435 Office:- 718-523-0099, Fax:- 718-523-7848

Distributor of the Decoplast Line of Products, featuring Acryle Stucco Textures & Finishes, Custom Colored & Tinted Distributors of the Fresco Line of Products Featuring

The Venetion Stucco Collection Custom Colored & Tinted Supplier of all your Contracting Needs

Ô¹ä ÃàμÕ¶ çÅ ÃÅîÅé ñËä ñÂÆ ÇÕå¶ çÈð ÜÅä çÆ ñ¯ó éÔÄÍ ë¯î, îËÃ, îËÃÕ¯à, ÇëÇéô Áå¶ ëÅÃéð Ôð åð·» çÅ ÃÅîÅé À¹êñìè þÍ âÆÕ¯êñÅÃà çÅ ÃÅðÅ ÃÅîÅé À¹êñìè þÍ *Rentals *Installations *Sales * Scaffolding * Pipe Scaffolding * Sidewall Bridging

Tel:- 718-523-4700, 917-8071800, Fax:- 718-658-1117

917-295-9918 ÎΔ √‡μ’Ø ’Ò≈«√’ ‘Ø ‹≈‰’≈Δ Ò¬Δ ’≈Ò ’ØÕ Lakhwinder Singh

Serving All Born NY NassauSufflok County

Surinder Singh


12 To 18 Sept., 2012 7 ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù ‹√ÍzΔ «√ßÿ È∂ ÁØ È»ß Á∞¡≈¬Δ ≈‹√Δ ÙÈ, B È»ß ‘«ÓßÁ √≈«‘Ï ”⁄ «Â¡≈ «√‡Δ˜È«ÙÍ Â∂ «ÂßÈ È»ß Á∞¡≈«¬¡≈ ◊ΔÈ ’≈‚ ‘ØÚ∂◊≈ √±‹Δ ¿±‹≈ È≈Ò Òß◊ √À’≈ÓÀ∫‡ØÕ Íz«√μË «¬ßÓΔ◊∂ÙÈ Ú’ΔÒ √ ‹√ÍzΔ «√ßÿ ¡‡≈ÈΔ ¡À‡ Ò≈¡ È∂ ¡≈Í‰Δ¡ª Íz≈ÍÂΔ¡ª «Ú⁄ ¿πÁØ∫ ‘Ø Ú≈Ë≈ ’ «Ò¡≈ ‹ÁØ∫ ¿πÈ∑ª È∂ ÁØ ‹«‰¡ª ˘ ≈‹√Δ ÙÈ, B ˘ «√‡Δ˜È«ÙÍ ¡Â∂ «ÂßÈ ˘ ◊ΔÈ ’≈‚ ÁÚ≈¿π‰ «Ú⁄ √¯ÒÂ≈ ‘≈√Ò ’ΔÂΔÕ «¬√ √ÏßËΔ √: ‹√ÍzΔ «√ßÿ ¡‡≈ÈΔ È∂ ÍæÂ’≈ª ˘ ‹≈‰’≈Δ «Áß«Á¡ª Áæ«√¡≈ «’ ÏÒ«ÚßÁ «√ßÿ ‹Ω‘Ò ˘ √À’≈ÓÀ∫‡Ø ¡Â∂ ÍÓ‹Δ ’Ω ˘ Ϋ˜ÈØ ”⁄ «√‡Δ˜È«ÙÍ «ÓÒΔ ˛Õ Á»‹∂ Í≈√∂ ÓÈÁΔÍ «√ßÿ ¡Â∂ ’πÒÚß ˘ «È¿±Ô≈’ «Ú⁄ ≈‹√Δ ÙÈ Áπ¡≈¬Δ ‘ÀÕ «¬√∂ Â∑ª Ó«¡≈È≈, ÓπÒ÷ ≈‹ ¡Â∂ √π÷Á∂Ú «√ßÿ ˘ «È¿±Ô≈’ “⁄

«¬Ò≈‹ ’Ú≈¿∞‰ ¡≈¬∂ ÓΔ‹ 鱧 Ï≈‘ √∞μ‡ «ÁμÂ≈ ¡ß«ÓzÂ√- «¬ÊØ∫ Á∂ ◊∞± È≈È’ Á∂Ú ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ «¬Ò≈‹ ’Ú≈¿∞‰ ◊¬∂ ÓΔ‹ 鱧 ‘√ÍÂ≈Ò Á∂ ’Ó⁄≈Δ¡ª È∂ Ï≈‘ √∞μ‡ «ÁμÂ≈¢ Ï≈¡Á «Ú⁄ ÓΔ‚Δ¡≈ Á∂ ¿∞Ê∂ Í‘∞ß⁄‰ ¡Â∂ Ó≈ÓÒ∂ 鱧 Ì÷Á≈ Ú∂÷ ÓÀ‚Δ’Ò √∞ÍΔ‚À∫‡ Â∂‹ÏΔ «√ßÿ È∂ ¿∞√鱧 ¡À∫Ó‹À∫√Δ ”⁄ Á≈÷Ò ’Ú≈«¬¡≈¢ ‘√ÍÂ≈Ò ’Ó⁄≈Δ¡ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞‘ ÓΔ‹ È‘Δ∫ ‚ªÓ∂Ï≈‹ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ ’≈È ‘√ÍÂ≈Ò Á≈ ’ßÓ ’≈‹ ÍzÌ≈«Ú ‘Ø «‘≈ ‘À¢ Á±‹∂ Í≈√∂ ÓΔ‹ ’∞Ò‹Δ «√ßÿ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞√Á∂ ◊Ò∂ Â∂ Òμª ”⁄ Ï‘∞ ÁÁ ‘À, «‹√Á∂ ⁄Ò«Á¡ª ¿∞‘ Â∞ ÚΔ È‘Δ∫ Í≈ «‘≈¢ «Èμ‹Ú≈Ò≈ «ÈÚ≈√Δ ’∞Ò‹Δ «√ßÿ √Ú∂∂ H Ú‹∂ ¡À∫Ó‹À∫√Δ «ÚÌ≈◊ «Ú÷∂ ¡≈«¬¡≈ Í «¬Ò≈‹ Á∂ Ò¬Δ ÓÈ∑≈ ’Á∂ ‘ج∂ ‘√ÍÂ≈Ò Á∂ ’Ó⁄≈Δ¡ª È∂ ÚΔÒ⁄∂¡ ”Â∂ «Ï·≈ ’∂ ¿∞√鱧 Í≈«’ß◊ Á∂ ’ØÒ ¤μ‚ «ÁμÂ≈ ¡Â∂ ¿∞√ È≈Ò Á∞«ÚÚ‘≈ ÚΔ ’ΔÂ≈¢

◊ΔÈ ’≈‚ Áπ¡≈«¬¡≈Õ ¿πÈ∑ª Áæ«√¡≈ «’ ÏÒ«ÚßÁ «√ßÿ ¡Â∂ ÍÓ‹Δ ’Ω ˘ ¡ß◊∂˜Δ Ï‘π ‘Δ ÿæ‡ ¡≈¿π∫ÁΔ √Δ ‹Ø «’ ¿∞‘Ȫ Á∂ √Â∂ «Ú⁄ Ó∞μ÷ Ó∞Ù«’Ò √Δ ‹Á«’ ÓÈÁΔÍ «√ßÿ ¡Â∂ ’πÒÚß Á∂ ’∂√ ‘Δ Ï‘∞ ◊∞ßfiÒÁ≈ √ΔÕ Í √‡≈Î ÁΔ «Ó‘È √Á’≈ «¬‘ √≈∂ ‘Δ Ó√Ò∂ ‘μÒ ‘Ø ◊¬∂Õ ‹√ÍzΔ «√ßÿ ¡‡≈ÈΔ ¡À‡ Ò≈¡ È≈Ò ÎØÈ ÈßÏª EA@ FEG FDDD (ÎΔÓª‡), EEI BGA EEAA (Ϋ˜ÈØ∫), IAF CGB DDD@ (√À’≈ÓÀ∫‡Ø) ¡Â∂ GAH ECC HDDD («È¿»Ô≈’) ”Â∂ ’≈Ò ’’∂ «¬ßÓΔ◊z∂ÙÈ Á∂ «’√∂ ÚΔ Ó√Ò∂ Â∂ ‹≈‰’≈Δ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘ÀÕ

¡ß«ÓzÂ√ó ÙzΔ ◊∞± ≈Ó Á≈√ ‹Δ ÚÒØ∫ √Ê≈«Í ’Δ ◊¬∂ Ó≈ÈÚÂ≈ Á∂ ⁄≈ȉ Ó∞È≈∂ ¡Â∂ «√μ÷ª Á∂ Óμ’∂ Ú‹Ø∫ ‹≈‰∂ ‹ªÁ∂ Í≈ÚÈ ¡√Ê≈È ÙzΔ ‘«ÓßÁ √≈«‘Ï «Ú÷∂ “◊∞± ’∂ Òß◊” ‘∞‰ √±‹Δ ¿∞‹≈ È≈Ò «Â¡≈ ‘؉◊∂¢ «¬√ √ßÏßË ”⁄ Ó∞ßÏ¬Δ Á≈ ¡À∫Í ◊∞μÍ ÙzΔ ◊∞± ≈Ó Á≈√ Òß◊ «Ú÷∂ ‚∂„ ’ØÛ ÁΔ Ò≈◊ È≈Ò «¬’ ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ √±‹Δ ¿±‹≈ Íz‰≈ÒΔ √Ê≈«Í ’È≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À¢ «¬√ √ßÏßË ”⁄ ÙzØÓ‰Δ ◊∞±Á∞¡≈≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ Á∂ ÍzË≈È ¡ÚÂ≈ «√ßÿ ¡Â∂ Í∂‚≈ Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ Ì≈¬Δ ÓÈ‹Δ «√ßÿ

È∂ Áμ«√¡≈ «’ √±‹Δ ¿±‹≈ Íz‰≈ÒΔ Á∂ «¬√ Íz≈‹À’‡ 鱧 ÙzΔ ¡≈ÈßÁÍ∞ √≈«‘Ï «Ú÷∂ A@ √ÂßÏ 鱧 ‘؉ Ú≈ÒΔ ÓΔ«‡ß◊ ”⁄ ÍzÚ≈È◊Δ Á∂ «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ¢ «¬√ Íz‰≈ÒΔ Á≈ ÓÈØÊ ÙzΔ ‘«ÓßÁ √≈«‘Ï ’ßÍÒÀ’√ 鱧 ÍzÁ±Ù‰ 鱧 Ó∞’ ’È≈ ¡Â∂ Òß◊ ÌÚÈ ”⁄ Ò’ÛΔ Á∂ Ï≈ÒÈ ¡Â∂ √Ø¬Δ ◊À√ ÁΔ ÚÂØ∫ 鱧 ÿ‡≈¿∞‰≈ ‘À¢ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÂØ∫ Íz≈Í ‹≈‰’≈Δ ¡È∞√≈ ÙzΔ ◊∞± ≈Ó Á≈√ Òß◊ «Ú÷∂ ¡≈Ó «ÁȪ ”⁄ BD ’∞«¬ß‡Ò Á∂ ’ΔÏ ÍzÙ≈Á≈ «Â¡≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À «‹√ Ò¬Δ F@ ◊À√ √Òß‚ ÚÂ∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢

Ò∞«Ë¡≈‰≈ ÓÀ‡Ø Á≈ √∞ÍÈ≈ ¡◊Ò∂ Íß‹ Íß‹≈Ï ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ B.GG ’ØÛ; √≈Òª ”⁄ ‘ØÚ∂◊≈ ͱ≈ : √∞÷ÏΔ Ï≈ÁÒ ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØÈ C.CD ’ØÛ ‹ÒßË/⁄ß‚Δ◊Û -Ò∞«Ë¡≈‰≈ 鱧 ’ΩÓªÂΔ ÚÍ≈ ’∂∫Á Ú‹Ø∫ «Ú’√ ’È ÁΔ ¡≈√ È≈Ò Íß‹≈Ï Á∂ ¿∞Í Ó∞μ÷ ÓßÂΔ √∞÷ÏΔ «√ßÿ Ï≈ÁÒ È∂ ¡μ‹ Ò∞«Ë¡≈‰≈ ÓÀ‡Ø Íz≈‹À’‡ Â∂˜Δ È≈Ò √Ê≈«Í ’È ÁΔ ◊μÒ ’«Á¡ª Ò∞«Ë¡≈‰≈ È◊ «È◊Ó Á∂ ’«ÓÙÈ 鱧 Ò∞«Ë¡≈‰≈ ÓÀ‡Ø Á≈ ÍzÏßË’Δ «ÈÁ∂Ù’ È≈Ó˜Á ’ «ÁμÂ≈ ‘À ª ‹Ø «¬√ Ú’≈Δ Íz≈‹À’‡ 鱧 «’≈‚ √Ó∂∫ ¡ßÁ Ó∞’ßÓÒ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’∂Õ ÏΔÂΔ ≈ Ò∞«Ë¡≈‰≈ ÓÀ‡Ø ÁΔ Íz◊ÂΔ Á≈ ‹≈«¬˜≈ ÒÀ‰ «‘ √μÁΔ «¬’ ¿∞μ⁄ ÍμËΔ ÓΔ«‡ß◊ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ’«Á¡ª √. Ï≈ÁÒ È∂ «’‘≈ «’ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒÌ≈‹Í≈ √’≈ √È¡ÂΔ Ù«‘ Ò∞«Ë¡≈‰≈ ÁΔ ¡≈Ú≈‹≈¬Δ ÁΔ √Óμ«√¡≈ 鱧 ‘μÒ ’È ÍzÂΔ «ÁzÛ √ß’ÒÍ ‘À ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ Ò∞«Ë¡≈‰≈ ÓÀ‡Ø Á∂ √∞ÍÈ∂ 鱧 ¡◊Ò∂ Íß‹ √≈Òª ÁΩ≈È Í±≈ ’È

Á≈ «Ú¿∞∫ÂÏμË ÍzØ◊≈Ó ¿∞ÒΔ«’¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ Ò∞«Ë¡≈‰≈ ÓÀ‡Ø Á∂ ±‡ ÍÒ≈È Á∂ Ú∂«Ú¡ª Á∂ ¡«Ë¡ÀÈ ¿∞Íß Ï≈ÁÒ È∂ ¡«Ë’≈Δ¡ª 鱧 «ÈÁ∂Ù «ÁμÂ∂ «’ Íz≈‹À’‡ Ò¬Δ ‹◊∑≈ Íß‹≈Ï √’≈ ÚÒØ∫ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’Ú≈¬Δ ‹≈‰Δ ‘À, «¬√ Ò¬Δ «¬‘ Ô’ΔÈΔ Ï‰≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ «’ ÿμ‡ ÂØ∫ ÿμ‡ ÒØ’ª 鱧 ¿∞·≈¿∞‰≈ ÍÚ∂Õ

Óμ¤ «¬’ È‘Δ∫ Ó«¡≈, D@@ «Ò‡ ‚Δ˜Ò ÁΔ ‘Ø ◊¬Δ ÷Í Ò∞«Ë¡≈‰≈- Ù«‘ ”⁄ Óμ¤ª ÁΔ ÌÓ≈ ‘؉ ¡Â∂ ‚∂∫◊±-ÓÒ∂Δ¡≈ Á∂ ÓΔ˜ª Á∂ «ÈßÂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á «√‘ «ÚÌ≈◊ «¬’ ÚΔ Óμ¤ Ó≈È «Ú⁄ ’≈ÓÔ≈Ï È‘Δ∫ ‘Ø √«’¡≈ ‘À, ‘≈Òª«’ «√‘ «ÚÌ≈◊ È∂ ‚∂∫◊±ÓÒ∂Δ¡≈ ÁΔ Ø’Ê≈Ó Á∂ Ò¬Δ Á≈¡«Ú¡ª «Ú⁄ ’Ø¬Δ ’√ È‘Δ∫ ¤μ‚Δ Íß± «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ∫ Óμ¤ Ó≈È ÁΔ ÁÚ≈¬Δ «Ú⁄ «ÓÒ≈¿∞‰ Ò¬Δ ÷Δ«Á¡≈ «◊¡≈ D@@ «Ò‡ ‚Δ˜Ò √Ó≈Í ’ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√Á∂ È≈Ò

«√‘ «ÚÌ≈◊ Á≈ ÈÚª ’≈È≈Ó≈ D@ «Ò‡ ÍÀ‡zØÒ ÚΔ ÷Δ«Á¡≈ «◊¡≈ √Δ¢ «ÏȪ Óμ¤ Ó≈∂ ‚Δ˜Ò ÁΔ ÷Í Á∂ Ï≈¡Á ‘∞‰ C@@ «Ò‡ ‚Δ˜Ò Â∂ A@ «Ò‡ ÍÀ‡zØÒ ÁΔ ÷ΔÁ ÁΔ ÓȘ±Δ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À¢ «¬‘ ‚Δ˜Ò ’μÒ Â’ ÷ΔÁ ÒÀ‰ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ ‘À¢ Ú‰ÈÔØ◊ ‘À «’ D@@ «Ò‡ ‚Δ˜Ò ÷ΔÁ‰ Á∂ Ï≈¡Á ¿∞‘ «√‘ «ÚÌ≈◊ Á∂ √‡Ø «Ú⁄ È‘Δ∫ Í‘∞ß«⁄¡≈¢ √±Âª È∂ Áμ«√¡≈ «’ «Í¤Ò∂ √‡≈’ ÁΔ

’≈◊˜ª «Ú⁄ ÷Í ‘Ø ◊¬Δ ‘À, ÈÚ∂∫ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √‡≈’ ÁΔ «Â¡≈Δ ‹≈Δ ‘À¢ «ÚÌ≈◊ Á∂ ’ØÒ Óμ¤ Á≈ Ò≈Ú≈ Ó≈È Ò¬Δ «¬’ «Ò‡ ÁÚ≈¬Δ Ï⁄Δ ‘À, ‹Á«’ Óμ¤ Ó≈È Ò¬Δ ÍÀΔÊÓ È≈Ó’ ÁÚ≈¬Δ Á≈ √ΔÓ √‡≈’ «Í¡≈ ‘À, ‹Ø F@ «Ò‡ Á∂ ¡≈√-Í≈√ Áμ«√¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢ «¬√ ÁÚ≈¬Δ ÁΔ ¡À’√Í≈«¬Δ ‚∂‡ ÚΔ È∂Û∂ Áμ√Δ ‹≈ ‘Δ ‘À¢ «˜Ò≈ ÓÒ∂Δ¡≈ ¡Î√ ‚≈. Í∞ÈΔÂ≈ ‹∞È∂‹≈ È∂ √ßÍ’ ’È “Â∂ Áμ«√¡≈ «’ D@@ «Ò‡ ‚Δ˜Ò ¡À∫‡Δ Ò≈Ú≈ «ÚÌ≈◊ 鱧 Á∂ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ √Δ, ‹Ø √Ó≈Í ‘Ø ⁄∞μ’≈ ‘À¢

Ï«·ß‚≈- Íß‹≈Ï «Ú⁄ ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØȪ Á≈ ‹≈Á± ÒØ’ª Á∂ «√ ⁄Û∑ ÏØÒ «‘≈ ‘À, «‹√ Á≈ ¡ßÁ≈˜≈ «¬√ ◊μÒ ÂØ∫ Ò◊≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØȪ ÁΔ «◊‰ÂΔ Íß‹≈Ï ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ È±ß ÚΔ Í≈ ’ ◊¬Δ ‘À¢ Â≈˜≈ ‹È◊‰È≈ ¡È∞√≈ Íß‹≈Ï ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ «‹Ê∂ B.GG ’ØÛ ‘À, ¿∞Ê∂ ‘Δ ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØȪ ÁΔ «◊‰ÂΔ C.CD ’ØÛ ”Â∂ Í‘∞ß⁄ ◊¬Δ ‘À¢ «√¯ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ‘Δ È‘Δ∫ ͱ∂ Á∂Ù «Ú⁄ ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØȪ Á≈ ∞fi≈È Â∂˜Δ È≈Ò ÚË «‘≈ ‘À¢ ‡z≈¬Δ ÁΔ √≈Ò≈È≈ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ Ì≈ «Ú⁄ Á∞ÈΔ¡≈ Ì Á∂ AA ÎΔ√ÁΔ ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØÈ ÓΩ‹±Á ‘È, ‹Á«’ B@AC «Ú⁄ «¬‘ «‘μ√≈ ÚË ’∂ AC.D ÎΔ√ÁΔ ”Â∂ Í‘∞ß⁄‰ Ú≈Ò≈ ‘À¢ B@AC «Ú⁄ «√¯ Ì≈ÂΔ¡ª Ò¬Δ B@@ «ÓÒΔ¡È ÈÚ∂∫ ÓØÏ≈¬ΔÒª ÁΔ ÒØÛ ÍÚ∂◊Δ¢ ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØÈ ÷∂Â «Ú⁄ √’≈Δ ’ßÍÈΔ¡ª Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ «Èμ‹Δ ’ßÍÈΔ¡ª È≈ «√¯ Â∂˜Δ È≈Ò ÍÀ ‹Ó≈ ‘Δ¡ª ‘È, ÏÒ«’ ÷±Ï Ó≈Ò≈Ó≈Ò ÚΔ ‘Ø ‘Δ¡ª ‘È¢ «‹ÊØ∫ Â’ Íß‹≈Ï ÁΔ ◊μÒ ‘À ª ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØÈ Á∂ ’∞ÈÀ’ÙÈ ÒÀ‰ «Ú⁄ Íß‹≈Ï È∂ ◊∞¡ª„Δ √±Ï≈ ‘«¡≈‰≈ 鱧 ÚΔ «Íμ¤∂ ¤μ‚ «ÁμÂ≈ ‘À, ‹Á«’ ‡z≈¬Δ ÁΔ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ ͱ∂ Ì≈ ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ Á≈ G@ ÎΔ√ÁΔ «‘μ√≈ ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØȪ Á≈ ÍzÔØ◊ ’ «‘≈ ‘À¢ ¡ß’«Û¡ª ¡È∞√≈ Íß‹≈Ï «Ú⁄ «˜¡≈Á≈Â ’∞ÈÀ’ÙÈ «Èμ‹Δ ’ßÍÈΔ¡ª ÚÒØ∫ ‘Δ Ú∂⁄∂ ◊¬∂ ‘È, «‹È∑ª ÁΔ «◊‰ÂΔ B.GE ’ØÛ ‘À¢ ‹Á«’ ÏΔ. ¡Àμ√. ¡ÀμÈ. ¡ÀμÒ. Â∂ ¡ÀμÓ. ‡Δ. ¡ÀμÈ. ¡ÀμÒ. Á∂ ’∞ÈÀ’ÙȪ ÁΔ «◊‰ÂΔ «√¯ EH Òμ÷ Á∂ ’ΔÏ ‘À¢ «Í¤Ò∂ √≈Ò Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’ª È∂ C@ Òμ÷ ÂØ∫ ÚμË ÓØÏ≈¬ΔÒ ’∞ÈÀ’ÙÈ Ò¬∂, ‹Á«’ «¬√ ÂØ∫ «Í¤Ò∂ √≈Ò «¬È∑ª ÁΔ «◊‰ÂΔ HF Òμ÷ Á∂ ’ΔÏ √Δ¢

Ï≈ÁÒ, √∞÷ÏΔ Â∂ Ó∞μ÷ √’μÂ 鱧 ¡Á≈ÒÂΔ ÈØ«‡√ ⁄ß‚Δ◊Û∑-√zΔ ‘«ÓßÁ √≈«‘Ï ”⁄ ω ‘Δ ¡≈Í∂ÙÈ Ï«Ò¿± √‡≈ ÓÀÓØΔ¡Ò È±ß ÒÀ ’∂ «˜Ò≈ ¡Á≈Ò ”⁄ Á≈«¬ «¬’ ͇ΔÙÈ Á∂ √ÏßË ”⁄ Ï∞μËÚ≈ 鱧 ‹∂. ¡ÀμÓ. ¡≈¬Δ. √Δ. ‡Δ. ÍΔ. ¬∂. ßË≈Ú≈ ÁΔ ¡Á≈Ò È∂ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ, «‚Í‡Δ √Δ. ¡ÀμÓ. √∞÷ÏΔ Ï≈ÁÒ ¡Â∂ Ó∞μ÷ √’μÂ Íß‹≈Ï È±ß Á√ÂΔ ÈØ«‡√ Ì∂‹ ’∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ‹Ú≈Ï ÂÒÏ ’ΔÂ≈ ‘À¢ ¡Á≈Ò È∂ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ¡◊ÒΔ √∞‰Ú≈¬Δ AE ¡’±Ï 鱧 μ÷Δ ‘À¢ ¡«ÚßÁ ·≈’∞ ÚÒØ∫ Á≈«¬ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ͇ΔÙÈ ”⁄ ¿∞È∑ª È∂ «¬√ Ô≈Á◊≈ Á≈ «ÈÓ≈‰ Ø’‰ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ √Δ ¡Â∂ È≈Ò ‘Δ ¿∞È∑ª È∂ Íß‹≈Ï Á∂ ÷˜≈È∂ Á∂ ÍÀ√∂ Á≈ «¬√Á∂ «ÈÓ≈‰ ”⁄ È≈ Ú‰ ÁΔ ÚΔ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ √Δ¢ Íß‹≈Ï «√¡≈√ Á≈ ÈÂΔ‹≈ √Δ ¡≈Í∂ÙÈ Ï«Ò¿± √‡≈ : ͇ΔÙÈ ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’

¡≈Í∂ÙÈ Ï«Ò¿± √‡≈ ≈‹ÈΔÂΔ Á≈ ÈÂΔ‹≈ √Δ «‹√ 鱧 ËÓ ÁΔ ¡≈Û ”⁄ «¬’ ÷∂‚ Á∂ ±Í ”⁄ ÷∂‚Δ ◊¬Δ «¬’ ÏÛΔ ‘Δ Á∞÷Á≈¬Δ ÿ‡È≈ √Δ¢ ͇ΔÙÈ ”⁄ «Ìß‚ªÚ≈Ò≈ 鱧 «¬’ ¡μÂÚ≈ÁΔ Áμ√Á∂ ‘ج∂ Íß‹≈Ï ”⁄ ‘Ø¬Δ¡ª ‘˜≈ª ÓΩª Á≈ «˜ßÓ∂Ú≈ Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ Ô≈Á ‘∂ «’ F «ÁÈ ⁄μÒ∂ «¬√ ¡≈Í∂ÙÈ ”⁄ HC Í∞Ò√’Ó⁄≈Δ ¡Â∂ DIB Á∂ ’ΔÏ ¡μÂÚ≈ÁΔ ¡Â∂ ‘Ø ÒØ’ Ó≈∂ ◊¬∂ √È¢ Íß‹≈Ï ÁΔ ‹ÈÂ≈ Á∂ «‘μ ”⁄ È‘Δ∫ ‘À Ô≈Á◊≈ : ͇ΔÙÈ ”⁄ «’√∂ ÚΔ ÂΔ’∂ È≈Ò «¬√ Ô≈Á◊≈ Á∂ «ÈÓ≈‰ 鱧 Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’ª Á∂ «‘μ ”⁄ È‘Δ∫ Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ ‹Á«’ «¬√

Á∂Ù ÁΔ Ù≈ÂΔ ¡Â∂ ¡÷ß‚Â≈ Ò¬Δ ÷ÂÈ≈’ Áμ√Á∂ ÍΔÛª Á∂ ˜ıÓª ”Â∂ ÈÓ’ «¤Û’‰ Á∂ Ï≈Ï Áμ«√¡≈ ‘À¢ ͇ΔÙÈ ”⁄ Íß‹≈Ï √’≈ ÂØ∫ «¬√ Ô≈Á◊≈ 鱧 ÒÀ ’∂ ’¬Δ √Ú≈Ò ÷Û∑∂ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘È :❐ ’Δ ¡≈Í∂ÙÈ Ï«Ò¿± √‡≈ ¡μÂÚ≈ÁΔ¡ª ÚÒØ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ’Ø¬Δ «‹◊ Ú≈Ò≈ ’ßÓ √Δ «‹√ ”⁄ ’¬Δ Ó≈√±Ó Ó≈∂ ◊¬∂? ❐ ’Δ ¡μÂÚ≈ÁΔ √Ó≈‹ ‹ª √Ó≈«‹’ Ú’ª Á∂ ÁØ√ √È «‹È∑ª È∂ «¬√ ¡≈Í∂ÙÈ ÁΩ≈È ¡≈Í‰Δ «˜ßÁ◊Δ ◊∞¡≈ «ÁμÂΔ? ❐ ’Δ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Ï≈ÁÒ ‘∞‰ ¡μÂÚ≈ÁΔ¡ª Á∂ ˜÷Óª ”Â∂ ÓμÒÓ Ò≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È ‹Ø

«¬√ √Ó∂∫ Íß‹≈Ï ”⁄ ‘È? ❐ ’Δ Íß‹≈Ï ≈‹ ’ØÒ ÷˜≈È∂ ”⁄ Ú≈˱ Îß‚ ‘À ‹Ø «¬√ ’ØÛª Á∂ ÓÀÓØΔ¡Ò ”⁄ Ú«Â¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À? ❐ «¬√ Ô≈Á◊≈ ÂØ∫ Íß‹≈Ï È±ß «’√ Â∑ª Á≈ Ò≈Ì ‘ØÚ∂◊≈ ¡Â∂ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Ï≈ÁÒ «¬√ ÂØ∫ ’Δ √≈Ï ’È≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È? ❐ ’Δ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Ï≈ÁÒ «¬√ ◊μÒ È≈Ò Ô’ΔÈ μ÷Á∂ ‘È «’ «¬‘ Ô≈Á◊≈ ‘Ø ËÓª Á∂ ÒØ’ª ÁΔ¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª ”Â∂ ‘ÓÒ≈ È‘Δ∫ ’∂◊Δ? ❐ ’Δ «¬√ Ô≈Á◊≈ Á≈ «ÈÓ≈‰ ’≈‹ «¬’ Â∑ª È≈Ò Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Ï≈ÁÒ «÷Ò≈Î ¡Í≈Ë’ ’∂√ Á‹ ’È ÁΔ Ùz∂‰Δ ”⁄ È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫Á≈ ? ❐ ’Δ «¬‘ Ô≈Á◊≈ ‘ Í≈√∂ ÂØ∫ «Ìß‚ªÚ≈Ò≈ ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ¡μÂÚ≈ÁΔ √≈ÊΔ¡ª ÚÒØ∫ ’ΔÂ∂ «ÚÁØ‘ ÁΔ Ô≈Á Â≈˜≈ μ÷∂◊Δ?


8

12 To 18 Sept., 2012

Í≥‹≈Ï

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

Ó∞μ÷ ÓßÂΔ ≈‘ ’ØÙ ”⁄Ø∫ ’À∫√ Á∂ DBBB AE ’ØÛ ÁΔ ’Ø’ΔÈ √Ó∂ ¡¯Δ’È ÓΔ˜ª 鱧 «¬Ò≈‹ Ò¬Δ «ÓÒ∂ DE ’ØÛ ’ÀÈ∂‚Δ¡È «◊z¯Â≈

√ß◊±- Íß‹≈Ï «Ú⁄ Â∂˜Δ È≈Ò ÎÀÒ ‘∂ ’À∫√ Ø◊ √ÏßËΔ ÓΔ˜ª ÁΔ √‘≈«¬Â≈ Ò¬Δ Ù∞± ’ΔÂΔ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Íß‹≈Ï ’À∫√ ≈‘ ’ØÙ √’ΔÓ Â«‘ ‘∞‰ Âμ’ DBBB ÓΔ˜ª 鱧 DE ’ØÛ A@ Òμ÷ BD ‘˜≈ AF ∞ͬ∂ ÁΔ √‘≈«¬Â≈ «ÓÒ ⁄∞μ’Δ ‘ÀÕ √’≈Δ ¡ß’«Û¡ª ¡È∞√≈ «¬√ √’ΔÓ Á≈ √Ì ÂØ∫ ÚμË ¯≈«¬Á≈ «˜Ò∑≈ ¡ß«ÓzÂ√ ¡Â∂ √Ì ÂØ∫ ÿμ‡ ¡‹ΔÂ◊Û∑ «˜Ò∑∂ Á∂ ÓΔ˜ª È∂ ¿∞·≈«¬¡≈ ‘ÀÕ ¡ß«ÓzÂ√ Á∂ DCD ÓΔ˜ª 鱧 E ’ØÛ EF Òμ÷ GG ‘˜≈ HAI ∞ͬ∂ ÁΔ √‘≈«¬Â≈, ‹Á«’ ¡‹ΔÂ◊Û∑ «˜Ò∑∂ Á∂ BH ÓΔ˜ª 鱧 CA Òμ÷ EI ‘˜≈ C@@ ∞ͬ∂ ÁΔ ≈ÙΔ ÍzÁ≈È ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ ÏÈ≈Ò≈ «˜Ò∑∂ Á∂ AFC ÓΔ˜ª Ò¬Δ A ’ØÛ EA Òμ÷ EH ‘˜≈ EDI ∞ͬ∂, Ï«·ß‚∂ «˜Ò∑∂ Á∂ CFI ÓΔ˜ª Ò¬Δ C ’ØÛ HB Òμ÷ G ‘˜≈ GAF, ¯Â«‘◊Û∑ √≈«‘Ï «˜Ò∑∂ Á∂ ED ÓΔ˜ª Ò¬Δ F@ Òμ÷ I@@ ∞ͬ∂, ¯ΔÁ’؇ Á∂ AII ÓΔ˜ª Ò¬Δ B ’ØÛ E@ Òμ÷ DB ‘˜≈ AED ∞ͬ∂, «ÎؘÍ∞ Á∂ CCG ÓΔ˜ª Ò¬Δ C ’ØÛ BH Òμ÷ EE ‘˜≈ EBH ∞ͬ∂, ◊∞Á≈√Í∞ «˜Ò∑∂ Á∂ CFI ÓΔ˜ª Ò¬Δ D ’ØÛ GA Òμ÷ AC ‘˜≈ F@F ∞ͬ∂, ‘∞«Ù¡≈Í∞ «˜Ò∑∂ Á∂ AFF ÓΔ˜ª Ò¬Δ A ’ØÛ FD Òμ÷ IA ‘˜≈ DDB ∞ͬ∂, ‹ÒßË «˜Ò∑∂ Á∂ BBD ÓΔ˜ª Ò¬Δ B ’ØÛ HA Òμ÷, IF ‘˜≈ AG ∞ͬ∂, ’ͱÊÒ≈ «˜Ò∑∂ Á∂ GH ÓΔ˜ª Ò¬Δ HB Òμ÷ CD ‘˜≈ B@@ ∞ͬ∂, Ò∞«Ë¡≈‰≈ «˜Ò∑∂ Á∂ DBI ÓΔ˜ª Ò¬Δ D ’ØÛ I Òμ÷ A@ ‘˜≈ IAD ∞ͬ∂, Ó≈È√≈

«˜Ò∑∂ Á∂ AGC ÓΔ˜ª Ò¬Δ A ’ØÛ EI Òμ÷ D@ ‘˜≈ CD@ ∞ͬ∂, ÓØ◊≈ «˜Ò∑∂ Á∂ B@I ÓΔ˜ª Ò¬Δ B ’ØÛ AF Òμ÷ HF ‘˜≈ IHA ∞ͬ∂, √zΔ Ó∞’Â√ √≈«‘Ï «˜Ò∑∂ Á∂ B@B ÓΔ˜ª Ò¬Δ B ’ØÛ I Òμ÷ DA ‘˜≈ EBH ∞ͬ∂, Í«‡¡≈Ò≈ «˜Ò∑∂ Á∂ AHE ÓΔ˜ª Ò¬Δ A ’ØÛ IA Òμ÷ A ∞ͬ∂, ØÍÛ Á∂ DC ÓΔ˜ª Ò¬Δ CA Òμ÷ HB ‘˜≈ CF@ ∞ͬ∂, Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ È◊ (ÈÚª Ù«‘) «˜Ò∑∂ Á∂ FH ÓΔ˜ª Ò¬Δ FH Òμ÷ F@ ‘˜≈ HBE ∞ͬ∂, √ß◊± «˜Ò∑∂ Á∂ BHC ÓΔ˜ª Ò¬Δ B ’ØÛ GG Òμ÷ CG ‘˜≈ HBG ∞ͬ∂ ¡Â∂ ÂÈÂ≈È «˜Ò∑∂ Á∂ B@I ÓΔ˜ª Ò¬Δ B ’ØÛ AH Òμ÷ BF ‘˜≈ I ∞ͬ∂ ‹≈Δ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «˜Ò∑≈ √ß◊± «Ú⁄ ’À∫√ Á∂ √Ì ÂØ∫ ÚμË ÓΔ˜ √Ï ‚ÚΔ˜È √ß◊± «Ú⁄ «ÓÒ ‘∂ ‘ÈÕ B@A@ «Ú⁄ ÓÒ∂’؇Ò≈ √Ï ‚ÚΔ˜È «Ú⁄ «¬È∑ª ÓΔ˜ª ÁΔ «◊‰ÂΔ DB, √ß◊± «Ú⁄ A@D, ˱Δ «Ú⁄ ED, √∞È≈Ó «Ú⁄ CH ¡Â∂ Ó±‰’ «Ú⁄ FA Í≈¬Δ ◊¬Δ √Δ ‹Á«’ Ò«‘≈◊≈◊≈ «Ú⁄ √’≈Δ ¡ß’«Û¡ª ¡È∞√≈ ’À∫√ Á≈ ’Ø¬Δ ÓΔ˜ È‘Δ∫ √ΔÕ B@AA «Ú⁄ ÓÒ∂’؇Ò≈ √Ï ‚ÚΔ˜È «Ú⁄ ÓΔ˜ª ÁΔ «◊‰ÂΔ BA, √ß◊± «Ú⁄ DC, ˱Δ «Ú⁄ BF, √∞È≈Ó «Ú⁄ BE, Ò«‘≈◊≈◊≈ «Ú⁄ AA ¡Â∂ Ó±‰’ «Ú⁄ G ÓΔ˜ Á‹ ’ΔÂ∂ ◊¬∂Õ «¬√ √≈Ò ‘∞‰ Âμ’ ÓÒ∂’؇Ò≈ «Ú⁄ F, √ß◊± «Ú⁄ DA, ˱Δ «Ú⁄ H, √∞È≈Ó «Ú⁄ G, Ò«‘≈◊≈◊≈ «Ú⁄ E ¡Â∂ Ó±‰’ «Ú⁄ D Ø◊Δ Í≈¬∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ

‹ÒßË-«˜Ò∑∂ ÁΔ «Á‘≈ÂΔ Í∞ÒΔ√ ÚμÒØ∫ ‚∂„ «’ÒØ ’Ø’ΔÈ √Ó∂ «¬’ ¡ÎΔ’È ’ÀÈ∂‚Δ¡È È±ß «◊z¯Â≈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ÎÛΔ ◊¬Δ ’Ø’ΔÈ ÁΔ ’ΩÓªÂΔ Ï≈˜≈ «Ú⁄ ’ΔÓ AE ’ØÛ ∞ͬ∂ Áμ√Δ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ Í∞ÒΔ√ È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ «¬’ ÎØ‚ ¡ÀÈ‚∂Ú ◊μ‚Δ ÚΔ Ï≈ÓÁ ’ΔÂΔ ‘ÀÕ Í∞ÒΔ√ √±Âª ¡È∞√≈ ÒßÏ∂ ¡√∂ Ï≈¡Á Á∞¡≈Ï≈ «÷μÂ∂ «Úμ⁄Ø∫ «¬ßÈΔ Úμ‚Δ ÍμË ”Â∂ ’Ø’ΔÈ Ú◊≈ ÈÙΔÒ≈ ÍÁ≈Ê Î«Û¡≈ «◊¡≈Õ «¬μÊ∂ ÍzÀ√ ’≈ÈÎß√ ÁΩ≈È «Á‘≈ÂΔ Í∞ÒΔ√ Á∂ ¡À√¡À√ÍΔ Ô∞«ßÁ «√ßÿ ‘∂¡ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¡À√ÍΔ (‚Δ) «‹ßÁ «√ßÿ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· Í∞ÒΔ√ ‡ΔÓ È∂ ’Â≈Í∞ Ê≈‰∂ Á∂ «Íß‚ ’ßË≈Ò≈ ◊∞± È∂Û∂ È≈’≈ Ò≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ «¬√∂ ÁΩ≈È ‹ÁØ∫ Í∞ÒΔ√ È∂ «¬’ ÎØ‚ ¡ÀÈ‚∂Ú ◊μ‚Δ È±ß Ø’ ’∂ ÂÒ≈ÙΔ Ò¬Δ Âª «¬’ ¡ÎΔ’È-’ÀÈ∂‚Δ¡È ’ØÒØ∫ ‚∂„ «’ÒØ ’Ø’ΔÈ Ï≈ÓÁ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ Ó∞Ò˜Ó ÁΔ Í¤≈‰ ‹Ω‘È ÓÀÈ√≈ Ú≈√Δ ÏÀ∫Í‡È ’ÀÈ∂‚≈ Ú‹Ø∫ ‘جΔ, ‹Ø Ó±Ò ±Í ”⁄ ÿ≈È≈ Á∂Ù Á≈ «‘‰ Ú≈Ò≈ ‘ÀÕ Í∞ÒΔ√ È∂ «¬‘ ÚΔ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «’ ¡ÎΔ’È ’ÀÈ∂‚Δ¡È ‹Ω‘È È∂ Í∞줫◊μ¤ ÁΩ≈È Áμ«√¡≈ «’ ’Ø’ΔÈ ÁΔ ÷∂Í ¿∞√ È∂ «Íß‚ ’≈Ò≈ Ïμ’≈ Á∂ Ú√ÈΔ’ √ÂÈ≈Ó «√ßÿ ¿∞Î √μ± 鱧 Á∂‰Δ √ΔÕ ¡À√¡À√ÍΔ ‘∂¡ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «’ ¡ÀÈ¡≈¡≈¬Δ √ÂÈ≈Ó «√ßÿ ¿∞Î √μ± ÚΔ ’ÀÈ∂‚≈ Á≈ È≈◊«’ ‘À, ‹Ø «¬Ë ¡≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ‹Á«’ ‹Ω‘È Í«‘ÒΔ Ú≈ Ì≈ ¡≈«¬¡≈ √ΔÕ ¿∞√ 鱧 ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ «‹√ «Ú¡’ÂΔ È∂ ’Ø’ΔÈ «ÁμÂΔ √Δ ¿∞√ È∂ √ÂÈ≈Ó «√ßÿ ¿∞Î √μ± Á≈ ‡ÀÒΔÎØÈ ÈßÏ ÚΔ «ÁμÂ≈ √Δ «’ ¿∞√ 鱧 «¬‘ ÷∂Í ÎÛ≈ Á∂Ú∂Õ Í∞ÒΔ√ ¡È∞√≈ ¡ÀÈ¡≈¡≈¬Δ √ÂÈ≈Ó «√ßÿ Î≈ Áμ«√¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À, «‹√ ÁΔ Ì≈Ò ’ΔÂΔ ‹≈ ‘Δ ‘ÀÕ «ÂßÈ ‘Ú≈¬Δ ¡μ«‚¡ª ”⁄Ø∫ ’Ø’ΔÈ ÁΔ ¬∂ÈΔ Úμ‚Δ ÷∂Í √∞μ«÷¡Â «È’Ò ‹≈‰ ”Â∂ ÚΔ ‘Ú≈¬Δ ¡μ«‚¡ª ÁΔ √∞μ«÷¡≈ ÍzÏß˪ ÁΔ ÍØÒ ÷∞μÒ∑ ◊¬Δ ‘ÀÕ ’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ‘Ú≈¬Δ √Â∂ ‘≈ÒÀ∫‚ Â∂ «Î ‘≈ÒÀ∫‚ ÂØ∫ «ÁμÒΔ ‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂ ÂØ∫ ÚΔ ’Ø’ΔÈ √«‘‹∂ ‘Δ Ï≈‘ ¡≈ ◊¬ΔÕ «¬√ √ÏßËΔ ‹ÁØ∫ ¡À√¡À√ÍΔ È±ß √Ú≈Ò ’ΔÂ∂ ◊¬∂ «’ ‘Ú≈¬Δ ¡μ«‚¡ª “Â∂ «¬ßÈ∂ Í∞÷Â≈ ÍzÏß˪ Á∂ ‘∞ß«Á¡ª «¬‘ ’Ø’ΔÈ √«‘‹∂ ‘Δ «ÂßÈ ‘Ú≈¬Δ ¡μ«‚¡ª ÂØ∫ «’Ú∂∫ Ï≈‘ ¡≈ ◊¬Δ ª ¿∞È∑ª «¬√ √ßÌ≈ÚÈ≈ ÂØ∫ «¬È’≈ ’ΔÂ≈ «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ‘Ú≈¬Δ ¡μ‚∂ Á∂ ¡«Ë’≈Δ¡ª ÁΔ «ÓÒΔÌ∞◊ ‘Ø √’ÁΔ ‘ÀÕ

ÙzΔ ‹Ú≈Ò≈ ‹Δ ÓßÁ ”⁄Ø∫ √±Ï∂ Á∂ √ÚÍμ÷Δ «Ú’≈√ Ò¬Δ ‡À’√ AED «’μÒØ ⁄ªÁΔ ◊≈«¬Ï Ò◊≈¿∞‰≈ ˜±Δ : Ó∞μ÷ ÓßÂΔ

¡ß«ÓzÂ√- «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù Á∂ ÙzΔ ‹Ú≈Ò≈ ‹Δ ÓßÁ ÁΔ B@AA «Ú⁄ ‹≈Δ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ¡≈«‚‡ «ÍØ‡ «Ú⁄ ÓßÁ ÁΔ ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡ ÁΔ¡ª ’¬Δ ◊ßÌΔ Ï∂«ÈÔÓΔ¡ª Á≈ ÍÁ≈Î≈Ù ‘Ø«¬¡≈ ‘À, «‹√ ÁΔ Í∞Ù‡Δ ÓßÁ ÍzÙ≈√È ÚÒØ∫ ‹∞Ò≈¬Δ B@AB Á∂ ÍμÂ ÈßÏ A/B@AB-IID ≈‘Δ∫ √±⁄È≈ Á∂ ¡«Ë’≈ «‘ ¡≈. ‡Δ. ¡≈¬Δ. ¡À’‡Δ«Ú‡√ ‹ÈΔÙ ÷Ø√Ò≈ 鱧 Ì∂‹‰ ÂØ∫ ‘Ø¬Δ ‘À Õ ÓßÁ ÁΔ ¡≈«‚‡ «ÍØ‡ ¡È∞√≈ ÓßÁ Á∂ Ù∞μËΔ’È Ò¬Δ Ï‰≈¬Δ ’Ó∂‡Δ 鱧 «ÁμÂΔ ◊¬Δ CGD «’μÒØ GGD ◊z≈Ó ⁄ªÁΔ «Ú⁄Ø∫ «√Î BAI «’μÒØ HBE ◊z≈Ó ⁄ªÁΔ ‘Δ √‡ª◊ ±Ó «Ú⁄ ‹Óª∑ ’Ú≈¬Δ ◊¬Δ Õ ’Ó∂‡Δ ÚÒØ∫ Ï≈’Δ AED «’μÒØ IDI ◊z≈Ó ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ◊≈«¬Ï ‘Ø¬Δ ⁄ªÁΔ È±ß Ù∞μËΔ’È ÁΔ ÍzÂΔ«’z¡≈ «Ú⁄ Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À Õ «ÍØ‡ «Ú⁄ «¬√ 鱧 ◊ßÌΔ ÓßÈÁ∂ ‘ج∂ “Á≈Ò «Ú⁄ ’∞fi ’≈ˇ≈” ‘؉ Á≈ Ùμ’ ‹Â≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À, ‹Ø ÓßÁ ÓÀÈ∂‹ÓÀ∫‡ ÁΔ ’≈‹ÙÀÒΔ È±ß Ùμ’ Á∂ Á≈«¬∂ «Ú⁄ ÒÀ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ

Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ È◊ (ÈÚªÙ«‘)- Íß‹≈Ï Á≈ √ÚÍμ÷Δ «Ú’≈√ ’È Ò¬Δ ‡À’√ Ò◊≈¿∞‰∂ √’≈ Ò¬Δ ˜±Δ ‘È Â∂ «¬È∑ª È≈Ò ¡≈Ó Â∂ ◊ΔÏ Ú◊ Á∂ ÒØ’ª ”Â∂ ‡À’√ª ÁΔ Ó≈ È≈ ͬ∂ «¬√ Á≈ ͱ≈ «÷¡≈Ò √’≈ ÚÒØ∫ μ«÷¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ¿∞’ «Ú⁄≈ª Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ È∂ «˜Ò≈ Ù‘ΔÁ Ì◊ «√ßÿ È◊ Á∂ «Íß‚ ◊⁄≈ «Ú÷∂ √≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ √Ú. ‹«ÂßÁ «√ßÿ ’Δ‘≈ ÁΔ Í«‘ÒΔ Ï√Δ Á∂ Ù˪‹ÒΔ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ √≈Ï’≈ «ÚË≈«¬’ 鱧 ÙË≈ Á∂ Î∞μÒ Ì∂‡ ’È ¿∞Íß ÍzÀμ√ È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’«Á¡ª ’ΔÂ≈Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Ì≈‹Í≈ ÚÒØ∫ ’ØÒ≈ ÿ؇≈Ò∂ “⁄ ÍzË≈È ÓßÂΔ Á∂ ¡√ÂΔÎ∂ √ÏßËΔ ‹Ø Óß◊ ’ΔÂΔ ‹≈ ‘Δ ‘À ¿∞√ √ÏßËΔ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ï≈ÁÒ Í«‘Òª ‘Δ ¡≈͉≈ Íμ÷ √ÍμÙ‡ ’ ⁄∞μ’Δ ‘ÀÕ ÍμÂ’≈ª ÚÒØ∫ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ÷≈ÒΔ Í¬Δ¡ª «˜Ò≈ ‹Ê∂ÏßÁΔ¡ª ÁΔ¡ª «ÈÔ∞’ÂΔ¡ª √ÏßËΔ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Í≈‡Δ ÍzË≈È √∞÷ÏΔ «√ßÿ Ï≈ÁÒ Á∂ «ÚÁ∂Ù ÍÂÈ ÂØ∫ ‹ÒÁ Ï≈¡Á «¬√ √ÏßËΔ ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡ª ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª 鱧 Á∂÷Á∂ ‘ج∂ Íß‹≈Ï Á∂ √≈Ï’≈ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Â∂ Íß‹≈Ï ’ª◊√ Á∂ ÍzË≈È ’ÀÍ. ¡Ó«ßÁ «√ßÿ ÚÒØ∫ ÍΔ. ÍΔ. ÍΔ., Ï√Í≈ Â∂ ÷μÏ∂ Íμ÷Δ Í≈‡Δ¡ª Á∂ ◊·‹ØÛ ÁΔ¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª ”Â∂ «ÁμÂ∂ ◊¬∂ «Ï¡≈È √ÏßËΔ Í∞μ¤∂ ◊¬∂ ÍzÙÈ ”Â∂ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ¿∞È∑ª Á≈ ¡≈Í√Δ Ó≈ÓÒ≈ ‘À, «‹√ ”Â∂ ¿∞‘ ’∞fi È‘Δ∫ ’«‘ √’Á∂Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ØÍÛ ÂØ∫ Î◊Ú≈Û≈ Âμ’ Ï‰È Ú≈Ò∂ ⁄≈ Ó≈◊Δ Íz≈‹À’‡ “Â∂ Â∂˜Δ È≈Ò ’ßÓ ’ΔÂ≈ ‹≈ «‘≈ ‘À Â∂ Ó≈◊ «Ú⁄≈Ò∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ù«‘≈ ”⁄ ¡ÀÒΔÚ∂«‡‚ Ø‚ ‹ª È«‘ª Á∂ È≈Ò-È≈Ò «È’ÒÁΔ¡ª √Û’ª 鱧 ⁄ΩÛ≈ ’È Ò¬Δ «Ú⁄≈ ’ΔÂ≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ «¬√ ÓΩ’∂ √ΔÈΔ¡ ¡’≈ÒΔ ¡≈◊± ‹◊Â∂ÙÚ «√ßÿ Ó‹Δ·Δ¡≈, ÏΔÏΔ √«ÂßÁ ’Ω ’Δ‘≈, Ì≈‹Í≈ È∂Â≈ ¡Â∂ Ó∞μ÷ Í≈ÒΔÓÀ∫‡Δ √’μÂ √ØÓ È≈Ê, ’Àϫȇ ÓßÂΔ √Ú‰ «√ßÿ «ÎÒΩ, ⁄Ω. ÈßÁ Ò≈Ò Í≈ÒΔÓÀ∫‡Δ √’μÂ, √Ø‘‰ «√ßÿ ·ß„Ò Ó∞μ÷ Í≈ÒΔÓÀ∫‡Δ √’μÂ, √ΔÈΔ¡ ¡’≈ÒΔ ¡≈◊± ‹√‹Δ «√ßÿ √Ó∞ßÁΔ, «ÚË≈«¬’ ◊∞ÍzÂ≈Í «√ßÿ Ï‚≈Ò≈, √ΔÈΔ¡ ¡’≈ÒΔ ¡≈◊± È∂Â≈ Â∂ √≈Ï’≈ ÓßÂΔ ‹Ê∂. ’∞ÒÁΔÍ «√ßÿ Ï‚≈Ò≈, ‹Ê∂. ÂØÂ≈ «√ßÿ √≈Ï’≈ ÓßÂΔ ¡≈«Á ‘≈˜ √ÈÕ

We accept All Insurance & Medicaid


12 To 18 Sept., 2012 9 ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ «È¿»Ô≈’ «√μ÷≈∫ ÁΔ Í¤≈‰ ω≈¿∞‰ ¡Â∂ «√μ÷Δ Á∂ Íz⁄≈ Ò¬Δ Ï‰Δ ÙzØÓ‰Δ ◊∞Á∞¡≈≈ ÙÃØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ï≈ÁÒ ÓÈæπ÷Δ ¡«Ë’≈ª Á≈ ÿ≈‰ ’È Ú≈«Ò¡ª ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ Ô± ¡À√ ¬∂ Á≈ ◊·È «¬’ ÙÒ≈ÿ≈ÔØ◊ ¿∞Í≈Ò≈- Ì∞μÒ∂Ú≈Ò ≈·ª ÁΔ ÍπÙ ÍÈ≈‘Δ ’È Ú≈ÒΔ ‹Ó≈Â-Í≥Ê’ ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª √À’≈ÓÀ∫‡Øñ ÙzØÓ‰Δ ◊∞Á∞¡≈≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ ¡ÓΔ’≈ Á≈ ◊·È «¬’ ÙÒ≈ÿ≈ÔØ◊ ¿∞Í≈Ò≈ ‘À Â∂ «¬√ È≈Ò ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ «√μ÷Δ Á∂ Íz⁄≈ ¡Â∂ «√μ÷≈∫ ÁΔ Í«‘⁄≈‰ 鱧 Úμ‚≈ ÏÒ «ÓÒ∂◊≈Õ¢ ¿∞ÍØ’Â ÙÏÁ √. √∞«ßÁ «√ßÿ Ì∞∞μÒ∂Ú≈Ò ≈·≈∫ «ÚË≈«¬’ ‘Ò’≈ ◊Û∑Ùß’, ÍzË≈È ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ

«√ßÿ «ÏßÁ≈, È«ÚßÁ Ìß‚≈Ò, ’ÀÈΔ «Ú’, ’ÈÀÒ «√ßÿ √À‰Δ, Ì≈◊ «√ßÿ √ß˱, ◊∞ÁΔÍ «√ßÿ ÚÀÈ’±Ú, √ÚÈ «√ßÿ «◊μÒ Â∂ ‚∂„ √Ω Á∂ Ò◊Ì◊ Ô±Ï≈ «√‡Δ Â∂ √À’≈ÓÀ∫‡Ø ¬∂Δ¬∂ Á∂ ÍÂÚßÂ∂ √싉 Ù≈ÓÒ ‘ج∂¢ «¬‘ ÍzØ◊≈Ó Á≈ ¡≈ÔØ‹È È«ßÁÍ≈Ò «√ßÿ ‘∞ßÁÒ Â∂ ‹√ÍzΔ «√ßÿ ¡‡≈ÈΔ ÚÒØ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ¢ ÷≈‰∂ ÁΔ ’À‡«ß◊ ÏßÏ∂ ◊≈‚È Á∂ ÏÒ’≈ «√ßÿ ÚÒØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ¢ «¬√ ÓΩ’∂ Ï∞Ò≈«¡≈∫ È∂ ÏØÒ«Á¡≈∫ Áμ«√¡≈ «’ ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ «√μ÷≈∫ ÁΔ Í«‘⁄≈‰ √. Ì∞μÒ∂Ú≈Ò ≈·≈∫ 鱧 √ÈÓ≈«È ’Á∂ ‘ج∂ ◊∞È≈Ó Â∂ ‘Ø ‘∂ ‘Ó«Ò¡≈∫ «√ßÿ ÍßÓ≈, √. ‹√ÍzΔ «√ßÿ ¡‡≈ÈΔ, È«ßÁÍ≈Ò ÂØ∫ Ï⁄‰ Â∂ «√ßÿ ‘∞ßÁÒ Â∂ ‘ØÕ ¡≈Í‰Δ «√μ÷Δ Í«‘⁄≈‰ 鱧 «˜Ò∑≈ ‘∞«Ù¡≈Í∞ ¡Â∂ ÓÀ∫Ï ¡À√ ‹Δ ¡ÓΔ’È ÒØ’≈∫ √≈‘Ó‰∂ «Ò¡≈¿∞‰ Â∂ ÍΔ √Δ È∂ √À’≈ÓÀ∫‡Ø «Ú÷∂ «√μ÷ ¡≈◊±¡≈∫ «ÚÙ∂Ù ‹Ø «ÁμÂ≈ «◊¡≈ Â∂ √. ‘Ø¬Δ «¬’ ÓΔ«‡ß◊ 鱧 √ßÏØËÈ ’«Á¡≈∫ Ì∞μÒ∂Ú≈Ò ≈·≈∫ ÚÒØ∫ ¡≈͉∂ ’‘∂¢ «¬√ «Ú⁄ ’¬Δ ◊∞ÁÚ≈≈ ‘∞«Ù¡≈Í∞ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ ’ΔÂ∂ ‹≈ ‘∂ √≈«‘Ï≈È≈∫ Á∂ ÍzÂΔ«ÈË Ù≈«ÓÒ «Ú’≈√ Á∂ ’ßÓ≈∫ ÁΔ Ìͱ ÙÒ≈ÿ≈ ‘ج∂¢«¬Ò≈’≈ ◊Û∑Ùß’ Á∂ ÒØ’ Ù≈«ÓÒ ’ΔÂΔ ◊¬Δ Â∂ ¡≈√ ‹Â≈¬Δ ◊¬Δ ‘ج∂Õ¢ ÓΔ«‡ß◊ «Ú⁄ ◊∞È≈Ó «√ßÿ «’ «¬‘ ’ßÓ «¬√∂ Â∑≈∫ ‘Δ ‹≈Δ ÍßÓ≈, ‘Ïß√ «√ßÿ ÍßÓ≈, Ì≈◊ «√ßÿ «‘‰◊∂Õ «¬√ ÓΩ’∂ √‡∂‹ ÁΔ √ß˱, ÏΩÏΔ ◊Ø√Ò, ’ÈÀÒ «√ßÿ √À‰Δ, ’≈Ú≈¬Δ √. È«ßÁÍ≈Ò «√ßÿ ‘∞ßÁÒ ◊∞‹«ÂßÁ «√ßÿ ßË≈Ú≈ √ßÍ≈Á’ ‘∞≈∫ ÚÒØ∫ Ï‘∞ ‘Δ √∞⁄μ‹∂ „ß◊ È≈Ò Íß‹≈Ï Ó∂Ò «¬‘È≈∫ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √∞«ßÁ «ÈÌ≈¬Δ ◊¬ΔÕ

«È¿»Ô≈’- ‡≈¬Δ √‡∂‡ «È¿»Ô≈’ ÁΔ¡ª √Óπæ⁄Δ¡ª Í≥Ê’ ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª ÁΔ ÌÚΔ∫ «¬’æÂÂ≈ ◊πÁπ¡≈≈ «√øÿ √Ì≈ ’≈‡∂‡ «È¿»‹√Δ «Ú÷∂ ‘جΔÕ «‹√ «Ú⁄ ÓΩ‹»Á≈ Í≥Ê’ Óπæ«Á¡ª ”Â∂ ‚ø»ÿ≈¬Δ È≈Ò «Ú⁄≈ Ú‡ªÁ≈ ‘Ø«¬¡≈Õ «‹√ «Ú⁄ ¡«‘Ó ÎÀ√Ò≈ «Ò¡≈ «◊¡≈ ˛ «’ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ï≈ÁÒ È≈Ò ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ ¿πÒøÿ‰≈ ’È Ú≈«Ò¡ª ÁΔ ÍπÙ ÍÈ≈‘Δ ’È Ú≈ÒΔ ‹Ó≈ Á∂ ÂΩ ”Â∂ ‘Δ «√«fi¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ «¬√ Á∂ Í≥‹≈Ï ÂØ∫ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ ÈπÓ≈«¬ø«Á¡ª ˘ «¬√ ÁÒ Á∂ ÓÀ∫Ï ‘؉ Á∂ È≈Â∂ ’≈˘ÈΔ ’‡«‘∂ «Ú⁄ ÷Û≈ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «’¿π∫«’ ‹Ø ’∂√ ÍÃ’≈Ù «√øÿ Ï≈ÁÒ ”Â∂ Á‹ ‘ج∂ ‘È ¿πÈ∑ª Á≈ ¡≈Ë≈ «¬‘ ˛ «’ ¿π‘ ¿π√ √’≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ’ ‘∂ ‘È «‹√ ÁΔ ¤Â ¤≈«¬¡≈ «Ú⁄ ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈ª Á≈ ÿ≈‰ ’È Ú≈Ò∂ Íπ«Ò√ ¡Î√ª √πÓ∂Ë √À‰Δ, «¬˜‘≈ ¡≈ÒÓ, √π‹Δ «√øÿ ◊∂Ú≈Ò Ú«◊¡ª ÁΔ È≈ «√Î ’≈˘ÈΔ ÓÁÁ ‘Ø ‘Δ ˛ √◊Ø∫ ¿πÈ∑ª ÁΔ «Í· ÚΔ ·Ø’Δ ‹≈ ‘Δ ˛ Â∂ ¿π⁄∂ √’≈Δ ¡‘π«Á¡ª È≈Ò «¬È∑ª Á«ø«Á¡ª ˘ «ÈÚ≈«‹¡≈ ÚΔ ‹≈ «‘≈ ˛Õ «‹Ú∂∫ ◊π‹≈ Á∂ Óπæ÷ ÓøÂΔ È«øÁ ÓØÁΔ Á≈ ¡ÓΔ’≈ ¡≈¿π‰≈ Ø«’¡≈ «◊¡≈ ˛ ¡Â∂ ’ª◊√ Í≈‡Δ ˘ ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈ª Á≈ ÿ≈‰ ’È Ú≈ÒΔ ≈‹√Δ Í≈‡Δ Ú‹Ø∫ ◊Á≈È ’∂ ¿π√ Á∂ ’≈’øπøȪ ’ÓÒ È≈Ê Ú«◊¡ª ˘ ’≈˘ÈΔ ’‡«‘∂ «Ú⁄ ÷Û≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ˛ ¿π√∂ Â˜ ”Â∂ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ï≈ÁÒ Á∂ Í≥‹≈Ï ÂØ∫ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ ’≈’πøȪ ˘ ÚΔ ’≈˘ÈΔ ÂΩ ”Â∂ ‹Ú≈ÏÁ∂‘ ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ «√÷ ’ΩÓ ¿πÂ∂ ‘Ø ‘∂ ¸Î∂«˙∫ ‘Ó«Ò¡ª Ò¬Δ ÚΔ Í≥‹≈Ï √’≈ «˜øÓ∂Ú≈ ωÁΔ ˛Õ «¬ÊØ∫ Âæ’ «’ ◊πÁπ¡≈≈ √≈«‘Ï ¡Â∂ √ÃΔ ◊π» ◊ÃøÊ √≈«‘Ï ‹Δ ÁΔ Ï∂¡ÁÏΔ ’È Ú≈Ò∂ ’≈’øπȪ ˘ √’≈ ÚÒØ∫ ¡‰◊Ω«Ò¡≈ ’’∂ ÷πÒ «ÁæÂΔ ‹ªÁΔ ˛Õ ÂÁ ‘Δ ÓÈÁΔÍ «√øÿ Ú◊∂ ¡‰÷Δ ÔØ«Ë¡ª ˘ ¡≈Í «√ææ÷Δ ÍÃøÍ≈Úª ¡Èπ√≈ ÁØ÷Δ¡ª Á≈ √ØË≈ Ò≈¿π‰≈ ÍÀ∫Á≈ ˛Õ Ò∂«’È Í≥‹≈Ï ÁΔ √’≈ «’√∂ ÚΔ Ó√Ò∂ ”Â∂ «√æ÷

Ì≈ÚÈ≈Úª È≈Ò «÷ÒÚ≈Û ’È ÂØ∫ ◊π∂˜ È‘Δ∫ ’ÁΔÕ Ï≈ÁÒ ˘ ‘Ó∂√ª ‹È√øÿ, ¡≈ ¡À√ ¡À√ ÁΔ ÁØ√ÂΔ «Í¡≈Δ Ò◊ÁΔ ˛ «¬√ Á∂ «¬Ú‹ «Ú⁄ Ì≈Ú∂∫ √Óπæ⁄∂ «√æ÷ ’ΩÓ Á≈ Ú’≈ Á≈¡ ”Â∂ Ò◊ ‹ªÁ∂ ’Ø¬Δ ÍÃÚ≈‘ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔÕ «¬√ ÓΔ«‡ø◊ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ √Óπæ⁄Δ¡ª ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª È∂ ¡«‘Á ’ΔÂ≈ «’ ¡æ◊∂ ÂØ∫ ‘ ’ΩÓΔ Ó√Ò∂ Á≈ ‘Ò «ÓÒ ÏÀ∫· ’∂ √ªfi∂ ÂΩ ”Â∂ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÓÈπæ÷Δ ‘æ’ª ÁΔ ¿πÒøÿ‰≈ ’È Ú≈Ò∂ ¡Â∂ «√æ÷ª Á≈ ’ΩÓΔ ÂΩ ”Â∂ Èπ’√≈È ’È Ú≈Ò∂ ‘ Ù÷√ ˘ ’≈˘ÈΔ ÂΩ ”Â∂ Â∂ √Ó≈«‹’ ÂΩ ”Â∂ ‹Ú≈ÏÁ∂‘ ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂∂◊≈Õ ‡≈¬Δ√‡∂‡ «È¿»Ô≈’ ÁΔ ‘ √Ó≈‹ √∂ÚΔ √ø√Ê≈, Ë≈«Ó’ √ø√Ê≈ ¡Â∂ Í≥Ê ÁÁΔ¡ª ˘ «¬√ «¬’æ· «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ ÁΔ ¡ÍΔÒ ÚΔ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ˛Õ «¬√ ÓΔ«‡ø◊ «Ú⁄ ÙÃØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ (¡ø«ÓÃÂ√), «√÷ Ô»Ê ¡≈Î ¡ÓΔ’≈, «√÷√ Î≈ ‹√«‡√, Ï≈Ï≈ ÏøÁ≈ «√øÿ Ï‘≈Á «¬ø‡ÈÀÙÈÒ √π√≈«¬‡Δ, ÁÒ ÷≈Ò√≈, Í≥Ê’ «√÷ √π√≈«¬‡Δ, √≈’≈ ‹Ê∂ÏøÁΔ («È¿»‹√Δ), ¡ÓΔ’È «√÷ ¡≈◊∂È≈¬Δ‹∂ÙÈ, Ï≈Ï≈ ÍÃ∂Ó «√øÿ √π√≈«¬‡Δ, «√÷ ÎÀ‚∂ÙÈ ¡≈Î ¡ÓΔ’≈, Ô»È≈«¬«‡‚ «√÷√, ¡ÓΔ’È ◊πÁπ¡≈≈ ÍÃÏøË’ ’Ó∂‡Δ, Ú≈«¬√ ¡≈Î ÎΔ‚Ó, Ù‘ΔÁ ’Â≈ «√øÿ √ÍØ‡√ ’ÒæÏ ¡≈«Á ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª È∂ ÙÓ»ÒΔ¡Â ’ΔÂΔÕ

TRAVEL TOUR TO NANKANA SAHIB DEPARTURE FROM CHICAGO/JFK Ny TO ATQ on 22nd nov 2012 ATQ-LHE(LAHORE) 26TH NOV 2012 BY BUS 27/28 TO NANKANA SAHIB 29 NOV TO PANJA SAHIB 30 NOV STAY THERE 1st DEC TO LHE 2nd DEC RETURN TO ATQ TOTAL COST OF PACKAGE $2,925 INCLUDING AIR FARE, TRANSPORT & HOTEL


10

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù Ù≈‹≈‘ ‹∂Ò ”⁄Ø∫ AG Íß‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ «‘≈¬Δ ‡ÒΔ 12 To 18 Sept., 2012

¡ß«ÓzÂ√- Ù≈‹≈‘ ‹∂Ò ”⁄Ø∫ AG Íß‹≈ÏΔ ÈΩ‹Ú≈È≈ ÁΔ ‘؉ Ú≈ÒΔ Ú≈Í√Δ ÏÁ«’√ÓÂΔ È≈Ò ‡Ò ◊¬Δ ‘À «’¿∞∫«’ «√ÚÒ ¡Á≈Ò È∂ √∞ÍΔÓ ’Ø‡ ’ØÒØ∫ ÏßÁ ‘؉ Á∂ Á√Â≈Ú∂‹ª ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬√ ’∂√ ”Â∂ «¬’ ‘Ø ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ «¬‘ ÈΩ‹Ú≈È Í«‘Òª «¬’ Í≈«’√Â≈ÈΔ È◊«’ «Ó√Δ ÷≈È È±ß Ó≈È ¡Â∂ ◊À ’≈ȱßÈΔ Ù≈Ï È±ß Ú∂⁄‰ Â∂ ÚÂØ ’È Á∂ ÁØÙ ”⁄ ÓΩÂ

«√ßÿ √≈«‘Ï Á≈ ’ΩÓ Á∂ È≈Ó √ßÁ∂Ù √≈‘È∂Ú≈Ò-√zΔ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï Á∂ ‹Ê∂Á≈ «◊¡≈ÈΔ ◊∞Ï⁄È «√ßÿ È∂ ¡μ‹ ’ΩÓ Á∂ È≈Ó √ßÁ∂Ù «Áß«Á¡ª √Ó∞μ⁄∂ √ß√≈ ”⁄ Ú√Á∂ «√μ÷ª 鱧 √ß‹Ó Â∂ ÙªÂΔ ÂØ∫ ’ßÓ ÒÀ‰ ÁΔ ¡ÍΔÒ ’«Á¡ª ’∂∫Á Â∂ √±Ï≈ √’≈ª ÂØ∫ Óß◊ ’ΔÂΔ «’ Ì«Úμ÷ «Ú⁄ ‹◊ÁΔ ‹Ø √zΔ ◊∞± ◊zßÊ Ë≈«Ó’ ◊zßʪ ÁΔ √≈«‘Ï ¡Â∂ ‘Ø Ë≈«Ó’ ◊zßʪ Ï∂¡ÁÏΔ ’È Ú≈Ò∂ 鱧 ÁΔ Ï∂¡ÁÏΔ ’È Ú≈Ò∂ √˜≈ Á∂‰ Ò¬Δ √ı «Ú¡’ÂΔ È±ß √˜≈ Á∂‰ Á∂ Ò¬Δ ’≈ȱßÈ Ï‰≈¿∞‰ √’≈ª √ı ÂØ∫ √ı ’≈ȱßÈ Ï‰≈¿∞‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È, ª ‹Ø : ‹Ê∂Á≈ ¡’≈Ò Âı ’Ø¬Δ ÚΔ «Ú¡’ÂΔ «’√∂ ËÓ ÁΔ¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª 鱧 ·∂√ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ È≈ ’ √’∂Õ «√ßÿ √≈«‘Ï È∂ ¿∞ÍØ’Â Íz◊‡≈Ú≈ ◊∞Á∞¡≈≈ √zΔ ◊∞± ¡‹È Á∂Ú ‹Δ «Ú÷∂ ÚΔÚ≈ ÁΔ ≈ √zΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ Í≈ÚÈ √±Í Á≈ ÍßÈ≈ Í≈ÛÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÷ß‚Â ‘ج∂ √zΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ √«Â’≈ Â∂ ÍÙ⁄≈Â≈Í Ú‹Ø∫ Ù∞μ’Ú≈ 鱧 ¡ßÌ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ √zΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ ¡ıß‚ Í≈· √≈«‘Ï Á∂ Í≈· Á≈ ÌØ◊ Í≈¿∞‰ ¿∞Íß ¡≈͉∂ √ßÏØËÈ «Ú⁄ ’ΔÂ≈Õ

ÁΔ √˜≈ Ì∞◊ ‘∂ √ÈÕ Á∞Ï¬Δ Á∂ ¡ÀμÈ. ‹Δ. ˙. √Ï Á≈ ÌÒ≈, ¡Àμ√. ÍΔ. ˙Ïج∂ ‹Ø «’ ’∂√ ÒÛ ‘∂ ‘È, È∂ √±⁄È≈ «ÁμÂΔ «’ ‡Δ. ˙. ¡≈¬Δ. «‹√Á≈ «’ «√ÚÒ ’Ø‡ Á∞¡≈≈ ÎÀ√Ò≈ «ÁμÂ≈ ‹≈‰≈ √Δ Í Óß◊ÒÚ≈ 鱧 ‹μ‹ È∂ √∞ÍΔÓ ’Ø‡ ’ØÒØ∫ Á√Â≈Ú∂‹ª ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ ‘ÀÕ ‘∞‰ AF √ÂßÏ 鱧 ÈΩ‹Ú≈È≈ Á≈ Ú’ΔÒ ¿∞‘ Á√Â≈Ú∂‹ Á≈÷Ò ’∂◊≈Õ

WAHE GURU PETROLIUM LLC

KULBIR SINGH ALAMPUR 917-683-6861, 516-505-9549

دåóÅ


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù

12 To 18 Sept., 2012 11

Ï≈ÁÒ √’≈ Á∂ ÂÙÁÁ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø’∂ ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ ≈‹√Δ ÙÈ ÒÀ’∂ «‘ ‘∂ «√÷ª ˘ √øÍ’ ’È ÁΔ ¡ÍΔÒ ’ÀÒΔÎØÈΔ¡≈Õ ¡ÓΔ’Δ ¡Á≈Ò ÚÒØ∫ ‹≈Δ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ √øÓ‰ª Á∂ ‹Ú≈Ï «Ú⁄ Í≥‹≈Ï Á∂ Óπæ÷ ÓøÂΔ ÍÃ’≈Ù «√øÿ Ï≈ÁÒ È∂ «√æ÷ª ÁΔ¡ª Î˜Δ Íπ«Ò√ Óπ’≈Ï«Ò¡ª «Ú⁄ ‘«Â¡≈Úª Â∂ «‘≈√ÂΔ ÂÙÁÁ Á∂ «˜øÓ∂Ú≈ Íπ«Ò√ ¡Î√ª ˘ Ï⁄≈¿π‰ Á∂ ÁØÙª Á≈ ‹Ú≈Ï Á∂‰ Ò¬Δ ¡≈͉∂ ¡‡≈ÈΔ¡ª ≈‘Δ∫ I@ «ÁȪ Á≈ ‘Ø √Óª Óø«◊¡≈ ˛Õ «¬Ê∂ Á√‰ÔØ◊ ˛ «’ ÏΔÂΔ @H ¡◊√ ˘ ¡ÓΔ’≈ Á∂ Í»ÏΔ «˜Ò≈ «Ú√’≈È«√È ÁΔ «˜Ò≈ ¡Á≈Ò È∂ Ï≈ÁÒ «÷Ò≈Î √øÓ‰ ‹≈Δ ’ΔÂ∂ √È ‹Ø «’ ¿π√ Ú∂Ò∂ ¿πÿ∂ ’≈ØÏ≈Δ Ë≈ÒΔÚ≈Ò ÁΔ ÍπæÂΔ Á∂ «Ú¡≈‘ √Ó≈◊Ó «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Ò¬Δ «Ú√’≈È«√È «Ú⁄ ‘Δ √ÈÕ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ¡≈͉∂ Ù≈√È ’≈Ò ÁΩ≈È ÓÈæπ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ¡ª Ò◊≈Â≈ ‘Ø ‘Δ¡ª ¿πÒøÿ‰≈Úª Á∂ ÁØÙª Á≈ ‹Ú≈Ï Á∂‰ Ò¬Δ Ï≈ÁÒ È∂ ⁄Ø‡Δ ÁΔ¡ª Ò≈¡ ÎÓª «È¿»Ô≈’ √«Ê “«’’ÒÀ∫‚ ¡À∫‚ ¡À«Ò√ ¡ÀÒ ¡ÀÒ ÍΔ” ¡Â∂ «ÓÒÚ≈’Δ √«Ê “Ó≈¬Δ’Ò ÏÀ√‡ ¡À∫‚ ÎÀ‚«⁄ ¡ÀÒ ¡ÀÒ ÍΔ” ˘ ‘≈«¬ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ÏΔÂΔ C@ ¡◊√ ˘ Ï≈ÁÒ ÁΔ ÍÀÚ≈¬Δ ’«Á¡ª ¡‡≈ÈΔ

ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ ¿πÒøÿ‰≈ Á∂ ÁØÙª Á≈ ‹Ú≈Ï Á∂‰ Ò¬Δ I@ «ÁȪ ÁΔ ‘Ø Óø◊ Ó≈¬Δ’Ò ¡ÀÒ ‹∂’Ï√ È∂ ¡ÓΔ’Δ ¡Á≈Ò «Ú⁄ ¡˜Δ Á≈«¬ ’’∂ «’‘≈ «’ √øÓ‰ æÁ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ «’¿π∫«’ «¬√ ˘ ⁄ø◊Δ Âª Â≈ÓΔÒ ‘Δ È‘Δ∫ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂ Â∂ ‹Ú≈Ï Á≈«¬ ’È Ò¬Δ I@ «ÁȪ Á≈ ‘Ø √Óª «ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂Õ «√÷√ Î≈ ‹√«‡√ Á∂ ’≈˘ÈΔ √Ò≈‘’≈ ¡‡≈ÈΔ ◊πÍÂÚø «√øÿ Í≥È» ¡Èπ√≈ ‹ÁØ∫ ÂØ∫ Ï≈ÁÒ Á∂ «÷Ò≈Î √øÓ‰ ‹≈Δ ‘ج∂ ‘È ’¬Δ ¡«‹‘∂ «√æ÷ ÓÈæπ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ ¿πÒøÿ‰≈ Á∂ √ϻ ÒÀ’∂ ¡æ◊∂ ¡≈¬∂ ‘È «‹‘Û∂ Ï≈ÁÒ Ù≈√È ÁΩ≈È ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ ¿πÒøÿ‰≈ Â∂ ÂÙÁÁ Á≈ «Ù’≈ ‘ج∂ ‘È Â∂ ¿π‘ ¡ÓΔ’Δ ¡Á≈Ò «Ú⁄ Ï≈ÁÒ «÷Ò≈Î ’∂√ «Ú⁄ «Ë ωÈ≈ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘ÈÕ ¡‡≈ÈΔ Í≥È» È∂ ¡æ◊∂ «’‘≈ «’ Ï≈ÁÒ «÷Ò≈Î «Ù’≈«¬Â «Ú⁄ √ØË ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ Â∂ «¬√ «Ú⁄ Íπ«Ò√ ÂÙÁÁ Á≈ «Ù’≈ ‘ج∂ ‘Ø «√÷ª Â∂ ◊Ú≈‘ª ˘ Ù≈«ÓÒ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Â∂ ‘Ø ÁØÙ ‹ØÛ∂ ‹≈‰◊∂Õ ‹ÁØ∫ ÂØ∫ Ï≈ÁÒ Á∂ «÷Ò≈Î √øÓ‰ ‹≈Δ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘È Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ÙÃØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ó≈È Á∂ ’≈’πøȪ Á∂ ÿª ”Â∂

«È◊≈ÈΔ ÷Δ ‹≈ ‘Δ ˛ Â∂ ¿πÈ∑ª Á∂ ÿª «Ú⁄ ¤≈Í∂ Ó≈∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ Í≥‹≈Ï √’≈ ÚÒØ∫ «¬’ «Ï¡≈È «Ú⁄ «’‘≈ √Δ «’ «√ÓÈ‹Δ «√øÿ Ó≈È Â∂ «¬√ Á∂ ’≈’øπÈ Í≥‹≈Ï ÁΔ ÙªÂΔ ˘ Ìø◊ ’ ‘∂ ‘È Â∂ «‘ø√≈ ÌÛ’≈¿π∫Á∂ ‘ÈÕ «‹√ Á∂ ÓæÁ∂ Ș ÙÃØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ó≈È Á∂ ÍÃË≈È «Ó√È‹Δ «√øÿ Ó≈È Â∂ ‘Øª È∂ ‚Δ ‹Δ ÍΔ √πÓ∂Ë √À‰Δ, ¡À⁄ ¡À√ «„ÒØ∫ Â∂ Óπæ÷ √’æÂ ≈’∂Ù «√øÿ Á∂ «÷Ò≈Î Í≥‹≈Ï Â∂ ‘«¡≈‰≈ ‘≈¬Δ ’Ø‡ «Ú⁄ ͇ΔÙÈ Á≈«¬ ’ΔÂΔ ˛ «‹√ «Ú⁄ Í≥‹≈Ï √’≈ ˘ ÈØ«‡√ ÚΔ ‹≈Δ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ˛Õ Ï≈ÁÒ «÷Ò≈Î ‹ÁØ∫ ÂØ∫ √øÓ‰ ‹≈Δ ‘ج∂ ‘È «¬√Â◊≈√≈ «Ë Á∂ ‹◊Â≈ «√øÿ, ‹Δ «√øÿ, ◊πÁΔÍ ’Ω Â∂ ¡ÚÂ≈ «√øÿ Á∂ Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ïª ˘ Í≥‹≈Ï Íπ«Ò√ ÚÒØ∫ Âø◊ ÍÃ∂Ù≈È ’ΔÂ≈ ‹≈ «‘≈ ˛ Â∂ ◊øÌΔ ÈÂΔ‹∂ Ìπ◊‰ ÁΔ ËÓ’Δ «ÁæÂΔ ‹≈ ‘Δ ˛Õ «Í¤∂ Í≥‹≈Ï «‘ ‘∂ «¬√Â◊≈√≈ «Ë Á∂ Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ïª ˘ Ï≈ÁÒ Ù≈√È ÚÒØ∫ ’ΔÂ∂ ‹≈ ‘∂ Âø◊ ÍÃ∂Ù≈È Â∂ «ÁæÂΔ¡ª ‹≈

’√≈Ï È±ß «‹ßÁ≈ μ÷‰ Ò¬Δ ÷⁄∂ ◊¬∂ BF ’ØÛ EE Òμ÷ ∞ͬ∂! Ó∞ßϬΔó Ó∞ßÏ¬Δ ‘ÓÒ∂ Á∂ ÁØÙΔ ¡≈«Ó ¡‹ÓÒ ’√≈Ï È±ß «˜ßÁ≈ μ÷‰ Ò¬Δ BF ’ØÛ EE Òμ÷ ∞ͬ∂ ÷⁄ ’ΔÂ∂ ◊¬∂Õ Ì≈Â-«ÂμÏ √‘μÁ Í∞Ò√ √’≈ 鱧 BF ’ØÛ EE Òμ÷ ∞ͬ∂ Á≈ «ÏμÒ ÊÓ≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ ‘ÀÕ «¬‘ ÷⁄ ’√≈Ï ÁΔ √∞μ«÷¡≈ ”⁄ Ò◊≈¬∂ BE@ ’Óª‚ª ”Â∂ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ¡≈¬Δ. ‡Δ. ÏΔ. ÍΔ. Á∂ √±Âª È∂ Áμ«√¡≈ «’ ’√≈Ï ÁΔ √∞μ«÷¡≈ ”Â∂ CA ¡◊√ Âμ’ BF ’ØÛ EE Òμ÷ ∞ͬ∂ ÷⁄ ‘ج∂ ‘ÈÕ «¬‘ «ÏμÒ ¤∂ÂΔ ‘Δ Ó‘≈≈Ù‡ √’≈ 鱧 √Ω∫Í «ÁμÂ≈ ‹≈¬∂◊≈Õ ’√≈Ï «¬√ √Ó∂∫ Ó∞ßÏ¬Δ ÁΔ ¡≈Ê Ø‚ ‹∂Ò ”⁄ ’ÀÁ ‘ÀÕ ‹∂Ò ÁΔ √∞μ«÷¡≈ ”⁄ B@@I ÂØ∫ ¡≈¬Δ. ‡Δ. ÏΔ. ÍΔ. ÁΔ¡ª ÁØ ’ßÍÈΔ¡ª Òμ◊Δ¡ª ‘ÈÕ «¬‘ ’ßÍÈΔ¡ª Ó‘≈≈Ù‡ √’≈ ÁΔ Ï∂ÈÂΔ ”Â∂ ÂÀÈ≈ ’ΔÂΔ¡ª ◊¬Δ¡ª ‘ÈÕ Ó‘≈≈Ù‡ √’≈ Á≈ Óßȉ≈ √Δ «’ ’√≈Ï ÁΔ

‹≈È È±ß ÷Â≈ ‘ÀÕ ’√≈Ï Ò¬Δ ‹Ø ÏßÏ Í±Î √ÀμÒ Ï‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ¿∞√ ”Â∂ E ’ØÛ ∞ͬ∂ ÷⁄ ‘ÈÕ ‹∂Ò ’ßÍÒÀ’√ ”⁄ ’√≈Ï ÁΔ √ÀμÒ È≈Ò ‹∞ÛΔ B@ Î∞μ‡ ÁΔ «¬’ ‡ÈÒ Ï‰≈¬Δ ◊¬Δ ‘ÀÕ «¬‘ ‡ÈÒ ÏßÏ ¡Â∂ Ï∞Ò∂‡ Í±Î ‘ÀÕ ◊z«‘ ÓßÂ≈Ò≈ Á∂ ¡«Ë’≈Δ¡ª È∂ Áμ«√¡≈ «’ ’√≈Ï ÁΔ √∞μ«÷¡≈ ”⁄ ÂÀÈ≈ ¡≈¬Δ. ‡Δ. ÏΔ. ÍΔ. Á∂ BEB ‹Ú≈Ȫ ”Â∂ ‘ Ó‘ΔÈ∂ GG Òμ÷ ∞ͬ∂ ÷⁄ ‘Ø ‘∂ ‘ÈÕ Ó‘≈≈Ù‡ √’≈ È∂ «¬‘ ÷⁄ Á∂‰ ÂØ∫ ÓÈ≈ ’ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ Ó‘≈≈Ù‡ √’≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ’√≈Ï ’∂∫Á √’≈ ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈Δ ‘À ¿∞È∑ª ÁΔ È‘Δ∫Õ ‘≈Òª«’ Ó‘≈≈Ù‡ √’≈ ÚÒØ∫ ¡‹∂ Âμ’ ¡«Ë’≈ ±Í È≈Ò «¬‘ È‘Δ∫ Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ ’√≈Ï ÁΔ √∞μ«÷¡≈ ”Â∂ ÷⁄ ‘ج∂ ÍÀ√∂ Á≈ Ì∞◊Â≈È «’¿∞∫ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ «‘≈Õ

‘Δ¡ª ËÓ’Δ¡ª Á≈ «˜’ ’«Á¡ª ¡‡≈ÈΔ Í≥È» È∂ «’‘≈ «’ Ï≈ÁÒ Ù≈√È ÁΔ¡ª «¬‘ ËÓ’Δ¡ª È≈ ’∂ÚÒ «¬√ ◊Ò ˘ √≈Ï ’ ‘Δ¡ª ‘È «’ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ¡‹∂ ÚΔ ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ ¿πÒøÿ‰≈ ‹≈Δ ˛ √◊Ø∫ Ï≈ÁÒ Ù≈√È ÚÒØ∫ ÏΔÂ∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ ‘Δ ’ΔÂΔ¡ª ◊¬Δ¡ª ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ¡ª ¿πÒøÿ‰≈ ˘ √‘Δ √≈Ï ’ ‘Δ¡ª ‘ÈÕ ÙÃØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ (¡ø«ÓÃÂ√) Á∂ ‹ÈÒ √’Âæ ‹Δ «√øÿ ¡≈ÒØ¡÷ ‹Ø «’ ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ Ï≈ÁÒ «÷Ò≈Î ’∂√ Á∂ «¬√Â◊≈√≈ «Ë Á∂ ÓÀ∫Ï ÚΔ ‘È, È∂ Á∂Ù «ÚÁ∂Ù «Ú⁄ Ú√Á∂ «√÷ª ˘ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ ˛ «’ ¿π‘ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ó≈È Á∂ ÏÀÈ ‘∂· ¡≈¿π‰Õ ¿πÈ∑ª È∂ «’‘≈ «’ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ Íπ«Ò√ ÂÙÁÁ Â∂ ÓÈæπ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ ¿πÒøÿ‰≈ Á∂ «Ù’≈ ‘Ø’∂ ‹Ø ÒØ’ ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ ≈‹√Δ ÙÈ ÒÀ’∂ «‘ ‘∂ ‘È ¿π‘ √≈‚∂ È≈Ò √øÍ’ ’È Âª ‹Ø ¿πÈ∑ª Á∂ Ȫ¡ ÚΔ Ï≈ÁÒ «÷Ò≈Î ’∂√ «Ú⁄ ‹ØÛ∂ ‹≈ √’‰ Â∂ ‹Ø ’πfi ¿πÈ∑ª È≈Ò Ú≈Í«¡≈ ¿π√ Á≈ «˜’ ÚΔ Í‡ΔÙÈ «Ú⁄ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’∂Õ Á√‰ÔØ◊ ˛ «’

Ï≈ÁÒ «÷Ò≈Î «¬‘ Óπ’æÁÓ≈ «√÷√ Î≈ ‹√«‡√, ÙØÃÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ (¡ø«ÓÃÂ√) ÚÒØ∫ ¬∂ÒΔ¡È ‡Ø‡√ ’Ò∂Ó ¡À’‡ ¡Â∂ ‡≈⁄ «Ú’«‡Ó√ ÍÃ؇À’ÙÈ ¡À’‡ «‘ Á≈«¬ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ˛ «‹√ «Ú⁄ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ «√÷ Ì≈¬Δ⁄≈∂ Á∂ «÷Ò≈Î Ò◊≈Â≈ ‘Ø ‘Δ¡ª ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ¡ª ¿πÒøÿ‰≈Úª ¡Â∂ Î˜Δ Íπ«Ò√ Óπ’Ï≈Ò∂ Â∂ ÂÙÁÁ Ò¬Δ «˜øÓ∂Ú≈ Íπ«Ò√ ¡Î√ª ˘ Ï⁄≈¿π‰ ¡Â∂ «‘√ÂΔ ÂÙÁÁ Á∂ ÁØÙ Ò≈¬∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬√∂ Âª ÈÚøÏ AIHD ÁΩ≈È Ì≈ ÁΔ «√÷ ¡Ï≈ÁΔ ”Â∂ È√Ò’πÙΔ ‘ÓÒ∂ , «‹È∑ª «Ú⁄ C@ ‘˜≈ ÂØ∫ ÚË «√÷ª ˘ ÓΩ Á∂ ÿ≈‡ ¿πÂ≈ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ √Δ, ’Ú≈¿π‰, √≈«‹Ù ⁄‰, Ù«‘ Á∂‰ Â∂ ÁØÙΔ¡ª ˘ ÍÈ≈‘ Á∂‰ Ò¬Δ «√÷√ Î≈ ‹√«‡√ Â∂ «√÷ È√Ò’πÙΔ Á∂ ÍΔÛª ÚÒØ∫ ÓøÂΔ ’ÓÒ È≈Ê Â∂ Ì≈ ÁΔ √æÂ≈Ë≈Δ «√¡≈√Δ Í≈‡Δ ’ª◊√ (¡≈¬Δ) Á∂ «÷Ò≈Î «¬’ ‘Ø Óπ’æÁÓ≈ (¡À√ ¡ÀÎ ‹∂ ÏÈ≈Ó ’ª◊√ (¡≈¬Δ) ¡À√ ‚Δ ¡ÀÈ Ú≈¬Δ (A@ √Δ ÚΔ BID@)) «‘ Á≈«¬ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛ ‹Ø «’ «È¿»Ô≈’ ÁΔ Á÷‰Δ «˜Ò≈ ¡Á≈Ò «Ú⁄ √π‰Ú≈¬Δ ¡ËΔÈ ˛Õ


12

12 To 18 Sept., 2012

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ


éÅðÆ Ã§ÃÅð

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ ⁄≈‘∂ ’Ø¬Δ ÚΔ ÓΩ√Ó ¡Â∂ Â≈ÍÓ≈È ‘ØÚ∂, ‘μÊ ¡Â∂ ÍÀ «’¿∞∫«’ Èß◊∂ ‘∞ßÁ∂ ‘È, «¬√ Ò¬Δ «¬È∑ª ÁΔ √ªÌ-√ßÌ≈Ò Á∞μ◊‰≈ «Ë¡≈È Óß◊ÁΔ ‘ÀÕ Ï≈‘Úª ”Â∂ √È√’ΔÈ ’ΔÓ Ò◊≈˙ Ë∞μÍ «Ú⁄ Ï≈‘ ‹≈‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘Ó∂Ù≈ ¡À√. √Δ. ¡ÀÎ. C@ ÁΔ √È√’ΔÈ Ò◊≈¿∞‰≈ Ô≈Á μ÷ØÕ Ò≈¬Δ‡ Ú∂‡ Ó≈«¬√⁄≈¬Δ˜ ÚÂØ Ù≈Ó √Ó∂∫ Ò≈¬Δ‡ Ú∂‡ Ó≈«¬√⁄≈¬Δ˜ Ò◊≈˙Õ Î∞ß◊Ò «¬ÈÎÀ’ÙÈ, ÏÁϱ ¡Â∂ ÏÀ’‡ΔΔ¡≈ ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬Δ ¡≈Í‰Δ¡ª ’줪 鱧 ’Δ‡≈‰±È≈Ù’ √≈ω È≈Ò ËØÚØÕ ¡≈͉∂ ’ØÒ ‚Δ¡À‚À∫‡ ˜± μ÷ØÕ ≈ Ú∂Ò∂ Ó≈«¬√⁄≈¬Δ˜ Ò◊≈¿∞‰ È≈Ò √Δ Á≈ ’≈Ò≈͉ ª ÿ‡Á≈ ‘À, È≈Ò ‘Δ ⁄ÓÛΔ ÚΔ ·ß„Δ ‘∞ßÁΔ ‘À ¡Â∂ ͱ≈ «ÁÈ ÂØ-Â≈˜◊Δ ÚΔ Ó«‘√±√ ‘ØÚ∂◊ΔÕ ’±‘‰Δ¡ª Á≈ «Ë¡≈È μ÷Ø √≈‚∂ «Ú⁄Ø∫ Ï‘∞Â∂ ¡≈Í‰Δ¡ª ’±‘‰Δ¡ª Á≈ «Ë¡≈È È‘Δ∫ μ÷Á∂Õ «¬√ Ò¬Δ «¬‘ Ï≈’Δ √Δ Á∂ ¡ß◊ª È≈ÒØ∫ ’≈ÒΔ¡ª ‘∞ßÁΔ¡ª ‘ÈÕ Ó∂ ‘ج∂ Âß±¡ª ÂØ∫ ¤∞‡’≈≈ Í≈¿∞‰ Ò¬Δ ‘¯Â∂ «Ú⁄ ÿμ‡Ø-ÿμ‡ ÁØ Ú≈ ¡≈Í‰Δ¡ª ’±‘‰Δ¡ª ȱß

‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘ÀÕ Î«μ‹ ÁΔ √Î≈¬Δ ’È ÂØ∫ Í«‘Òª «Ï‹ÒΔ √ÍÒ≈¬Δ ÏßÁ ’ «Á˙Õ ? Ϋμ‹ «Ú⁄ ’ÁΔ ÚΔ ◊Ó √Ó≈È È≈ μ÷ØÕ ◊Ó √Ó≈È È±ß Í«‘Òª ·ß„≈ ‘؉ «Á˙, «Î μ÷ØÕ «¬√ Â∑ª

◊ÛØÕ ’±‘‰Δ¡ª 鱧 √≈Î-√∞Ê≈ μ÷‰ Ò¬Δ «¬’ «ÁÈ ¤μ‚ ’∂ «¬È∑ª ”Â∂ «Èßϱ ◊ÛØÕ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √∑Ø∫ Á≈ Â∂Ò ‹ª È≈Δ¡Ò Â∂Ò ÚΔ Ú √’Á∂ ‘ØÕ ’Ø√∂ Í≈‰Δ È≈Ò ÍÀ ËØÚØ Ê’≈È, «Óμ‡Δ-ÿμ‡≈ ‹ª ÍzÁ±Ù‰ ÂØ∫ ¤∞‡’≈≈ Í≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡≈͉∂ ÍÀª 鱧 «ÈÔÓ ±Í È≈Ò ‘ ؘ ’Ø√∂ Í≈‰Δ È≈Ò ËØÚØÕ Ë∞μÍ ÂØ∫ Ï⁄≈¡ Ë∞μÍ «Ú⁄ «È’Ò‰ ÂØ∫ Í«‘Òª «¬‘ Ô’ΔÈΔ Ï‰≈ Ò˙ «’ Â∞√Δ∫ ¡≈͉∂ ÍÀª ”Â∂ √‘Δ Ó≈Â≈ «Ú⁄ √È√’ΔÈ Ò◊≈ Ò¬Δ ‘ÀÕ

Ϋμ‹ «Ú⁄Ø∫ ’μ„ ’∂ ’Ø¬Δ √Ó≈È Â∞ß ◊Ó ’È Ò¬Δ ⁄∞μÒ∑∂ ”Â∂ È≈ μ÷ØÕ ¿∞√ È±ß Í«‘Òª ¡≈Ó Â≈ÍÓ≈È “Â∂ ¡≈¿∞‰ «Á˙, «Î ÒØÛ Ó∞Â≈«Ï’ √Óμ◊Δ ’μ„ ’∂ ’Ø¬Δ √Ó≈È Â∞ß ◊Ó ’ØÕ ✰ Ϋμ‹ Á∂ ⁄≈Ò± «‘‰ ”Â∂ ÁÚ≈˜≈ Á∂ Âμ’ ÷∞μÒ∑≈ È≈ ¤μ‚ØÕ «¬√ È≈Ò Î«μ‹ Á∂ ¡ßÁÒ≈ Â≈ÍÓ≈È ÚË∂◊≈ ¡Â∂ ·ß„≈ ’È «Ú⁄ ˆÀ-˜±Δ «Ï‹ÒΔ ÁΔ ÷Í ÚË∂◊ΔÕ ✰ Ϋμ‹ Á∂ Ï≈‘Ú≈ ÏÎ È≈ ‹ßÓ‰ «Á˙Õ ‹∂’ ‹ßÓ ‹≈Ú∂ ª ‚ΔÎ≈√‡ ’ «Á˙Õ ‹∂’ ÏÎ ‹ßÓ ‹≈Ú∂ ª ¿∞√ 鱧 ⁄≈’± ‹ª «’√∂ ÈØ’Á≈ ⁄Δ˜ È≈Ò È≈ ¿∞÷≈ÛØÕ «¬√ È≈Ò Î«μ‹ ÷≈Ï ‘Ø ‹≈Ú∂◊ΔÕ ✰ Ϋμ‹ Á∂ Â≈ÍÓ≈È È±ß «¬’ÁÓ ÿμ‡ ‹ª ÚμË È≈ ’Ø, ÏÒ«’ ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ ÿμ‡ ‹ª ÚμË ’ØÕ

Ïμ«⁄¡ª «Ú⁄ ÍÀÁ≈ ’Ø ¡≈ÂÓ «ÚÙÚ≈√ ‹ÁØ∫ √’±Ò «Ú⁄ ’Ø¬Δ Ïμ⁄≈ ‘∞«Ù¡≈ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¡≈͉∂ ‘Ø ’Ó˜Ø √≈ÊΔ¡ª ÂØ∫ «Íμ¤∂ «‘ ‹ªÁ≈ ‘À ª ¿∞√ «Ú⁄ ¡≈ÂÓ «ÚÙÚ≈√ ÁΔ ’ÓΔ ‘؉ Òμ◊ÁΔ ‘ÀÕ ¡«‹‘Δ ‘≈Ò ”⁄ Ïμ⁄∂ Á∂ Ó≈Í∂ ¿∞√ 鱧 «fiÛ’Á∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ Â∞ÒÈ≈ ‘Ø Ïμ«⁄¡ª È≈Ò ’Á∂ ‘ÈÕ Ïμ⁄∂ ÁΔ¡ª Ï∞«È¡≈ÁΔ ÒØÛª 鱧 È≈ √Ófi √’‰ ’≈È Ó≈Í∂ ¿∞√ È≈Ò Ï∂∞÷Δ Ì«¡≈ ÚÂΔ≈ ’Á∂ ‘È «‹√ Á≈ Ïμ⁄∂ Á∂ «ÁÓ≈◊Δ «Ú’≈√ “Â∂ Ó≈Û≈ ¡√ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ Ïμ⁄∂ Á∂ ¡ßÁ ¡≈ÂÓ «ÚÙÚ≈√ ÁΔ ’ÓΔ ’≈È ‘Δ‰Ì≈ÚÈ≈ Á≈ ‹ÈÓ ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ ÓÈØ«Ú«◊¡≈ÈΔ¡ª Á≈ Óßȉ≈ ‘À «’ Ïμ⁄∂ Á≈ ÓÈ ’Ø∂ ’≈◊˜ Úª◊ ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ ¿∞Ó «Ú⁄ Ó≈Í∂ Ïμ⁄∂ 鱧 «‹√ Â∑ª ⁄≈‘∞‰, „≈Ò √’Á∂ ‘ÈÕ

12 To 18 Sept., 2012

√Ø‘‰∂ ‘μÊ-ÍÀ ÚË≈¿∞‰ ¡≈ÂÓ-«ÚÙÚ≈√

Ϋμ‹ ÁΔ ¡ßÁ±ÈΔ √¯≈¬Δ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ ✰ Ϋμ‹ È±ß ÁΔÚ≈ È≈Ò Ò◊≈ ’∂ È≈ μ÷Ø ¡Â∂ ‘Ú≈Á≈ ʪ ”Â∂ μ÷Ø Í μ÷‰ ÁΔ Á±Δ ÿμ‡Ø-ÿμ‡ F «¬ß⁄ ‹ª ‘Ø ÁØ Í≈«√¡ª ÂØ∫ ’ßË ÂØ∫ Á±Δ ÿμ‡Ø-ÿμ‡ D «¬ß⁄ ‘ØÚ∂Õ ✰ ‘∂’ ‘¯Â∂ Ϋμ‹ ÁΔ √Î≈¬Δ ˜±

Øð-êÇðòÅð ÍÀª ”Â∂ Í≈¿±‚ «¤Û’Ø Ú≈˱ ÈÓΔ È±ß ÷ÂÓ ’È Ò¬Δ ÍÀª ”Â∂ Í≈¿±‚ «¤Û’ √’Á∂ ‘ØÕ ‘Ò’Δ «‹‘Δ ÷∞Ùϱ Ú≈Ò≈ Í≈¿±‚ Â∞‘≈È±ß Í±≈ «ÁÈ Â≈˜≈ μ÷∂◊≈ ¡Â∂ ÍÀª ÁΔ ÏÁϱ ÂØ∫ Â∞‘≈鱧 ¡≈≈Ó Á∂Ú∂◊≈Õ ÍÀ‚Δ«’¿∞ (ÍÀª ÁΔ √Î≈¬Δ) ’Ú≈˙ «¬‘ Â∞‘≈‚∂ ÍÀª 鱧 √≈Î-√∞Ê≈ μ÷∂◊≈Õ ÍÀª Á∂ È‘∞ß¡ª 鱧 ’μ‡ ’∂ μ÷ØÕ «¬√ Â∑ª «¬È∑ª «Ú⁄ ÓÀÒ ‹Ó∑ª È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊ΔÕ ‘μʪ ”Â∂ Á√Â≈È∂ Í≈˙ √±‹ ÁΔ¡ª È∞’√≈ÈÁ≈«¬’ «’Ȫ ’≈È

13

«¬‘ ˜±Δ ‘À «’ ¡≈͉∂ ‘μÊ Í±≈ «ÁÈ Ó≈«¬√⁄≈¬Δ˜‚ μ÷ØÕ «¬√ Â∑ª fi∞ÛΔ¡ª ÂØ∫ ÚΔ Ï⁄≈¡ ‘ØÚ∂◊≈Õ ‹ÁØ∫ ÚΔ Â∞√Δ∫ Ë∞μÍ «Ú⁄ Ï≈‘ ‹≈˙ ª Ï≈‘Δ ◊ÓΔ ÂØ∫ ‘μʪ 鱧 Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ Á√Â≈È∂ Í«‘ÈØÕ Ë∞μÍ ÂØ∫ Ï⁄≈˙ √Ú∂ √Ó∂∫ ÿØ∫ Ï≈‘ ‹≈‰ ÂØ∫ Í«‘Òª √È√’ΔÈ Ò◊≈˙ ¡Â∂ Ï≈¡Á Á∞Í«‘ ‘μʪ ÂØ∫ Ó ⁄∞μ’Δ ⁄ÓÛΔ ¿∞Â≈È Ò¬Δ √’Ï Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ÿμ‡Ø-ÿμ‡ ‘¯Â∂ «Ú⁄ «¬’ Ú≈ ˜± ’ØÕ ◊Ø«‚¡ª ÁΔ Á∂÷-Ì≈Ò «¬‘ Ï‘∞ ˜±Δ ‘ÀÕ ¡≈͉∂ ◊Ø«‚¡ª 鱧 ÈÓ ¡Â∂ ÍμË∂ μ÷‰ Ò¬Δ «¬È∑ª ÁΔ Á∂÷Ì≈Ò «ÈÔÓ ±Í È≈Ò ‘ ؘ ’ØÕ ‹ÁØ∫ Â∞√Δ∫ È‘≈¿∞‰ Ò¬Δ ‹≈˙ ª «¬‘ Ô’ΔÈΔ Ï‰≈˙ «’ Â∞√Δ∫ ¡≈͉∂ ◊Ø«‚¡ª 鱧 fi≈Ú∂∫ È≈Ò ◊Û «Ò¡≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘≈ ’È È≈Ò Ó ⁄∞μ’Δ ⁄ÓÛΔ ¡Â∂ ◊ßÁ◊Δ ÂØ∫ ¤∞‡’≈≈ «ÓÒÁ≈ ‘ÀÕ «Èßϱ 鱧 ’μ‡ ’∂ È‘≈¿∞‰ ÂØ∫ Í«‘Òª ¡≈͉∂ ◊Ø«‚¡ª ”Â∂ ÓÒØÕ «Èßϱ «Ú⁄ ÓΩ‹±Á «√‡«’ ¬∂«√‚ ◊ßÁ◊Δ ¿∞Â≈È Á≈ ’∞ÁÂΔ √ØÓ≈ ‘ÀÕ

Ù≈Ó √Ú∂≈ Í’Ú≈È √Óμ◊Δ : ’ØΫ¡ª Ò¬Δ : Â≈˜≈ Í≈Ò’-E Ó«Ë¡Ó ◊∞μ¤Δ¡ª, ÿ∂Ò± ÍÈΔ ’μÁ±’Ù ’ΔÂ≈-FE ◊z≈Ó, ÈÓ’√Ú≈Á ¡È∞√≈, ‘Δ «¬Ò≈«¬⁄Δ Í≈¿±‚-«¬’ ⁄∞‡’Δ, Â∂ÒB ‡∂ÏÒ ⁄Ó⁄+ÂÒ‰ Ò¬Δ, ‹Δ≈-A ⁄Ó⁄≈, Ò√‰ ’쫇¡≈ ‘Ø«¬¡≈-F-G Â∞Δ¡ª, Ú∂√‰-D ‡∂ÏÒ ⁄Ó⁄, ‘ÒÁΔ-A/D ‡Δ ⁄Ó⁄, Óμ’Δ Á≈ ¡≈‡≈-A/D ’μÍÕ Ó÷‰Δ ÂΔ Ò¬Δ : ‡Ó≈‡ ’μ‡∂ ‘ج∂-AH Úμ‚∂, «¬Ò≈«¬⁄Δ ¤Ø‡Δ-AB, Â∂Ò-B ‡∂ÏÒ ⁄Ó⁄, Ó∂√A/B ÏÒ∂‚, Ò√‰ ’쫇¡≈ ‘Ø«¬¡≈B@ Â∞Δ¡ª, ÈÓ’-√Ú≈Á ¡È∞√≈, Ò≈Ò «Ó⁄ Í≈¿±‚ (Á∂◊Δ «Ó⁄)-B ‡Δ ⁄Ó⁄, Óμ÷‰-A/B ’μÍ, Ó∂ÊΔ Ì∞ßÈΔ ‘جΔ-B ‡Δ ⁄Ó⁄, Ù«‘Á-C ‡Δ ⁄Ó⁄, Â≈˜≈ ’ΔÓ-H ‡∂ÏÒ ⁄Ó⁄Õ «ÚËΔ : Í≈Ò’ Á∂ Íμ«Â¡ª 鱧 ¡μ· ’μÍ Í≈‰Δ «Ú⁄ ÁØ«ÂßÈ «Ó߇ Ò¬Δ ¿∞Ï≈ÒØÕ «¬√ 鱧 ◊Ó Í≈‰Δ ”⁄Ø∫ ’μ„ ’∂ ·ß„∂ Í≈‰Δ «Ú⁄ μ÷ Ò˙Õ Ú≈˱ Í≈‰Δ 鱧 «È⁄ØÛ Ò˙ ¡Â∂ «¬√ 鱧 ’μ‡ Ò˙Õ «¬√ 鱧 «¬’ Ï≈¿±Ò «Ú⁄ μ÷ Ò˙Õ «¬’ ‘Ø Ï≈¿±Ò «Ú⁄ ÍÈΔ 鱧 ÓÀÙ ’Ø, «¬√ «Ú⁄ ÈÓ’, ‘Δ «¬Ò≈«¬⁄Δ Í≈¿±‚ Í≈˙Õ «¬√ Á∂ ¡μ· Ï≈Ï «‘μ√∂ ’’∂ ¤Ø‡∂-¤Ø‡∂ ◊ØÒ∂ ω≈ Ò˙Õ È≈È√«‡’ ÍÀÈ «Ú⁄ Â∂Ò ◊Ó ’ØÕ «¬√ «Ú⁄ ‹Δ≈, Ò√‰, ‘Δ «Ó⁄ «ÓÒ≈˙Õ ‘∞‰ Ú∂√‰ «ÓÒ≈ ’∂ «¬√ «Ó’√⁄ 鱧 ÁØ «Ó߇ Ò¬Δ μ÷ØÕ «¬√ «Ú⁄ ‘ÒÁΔ Í≈¿±‚ «ÓÒ≈ ’∂ «‘Ò≈˙Õ ‘∞‰ Í≈Ò’ ¡Â∂ ÈÓ’ «ÓÒ≈ ’∂ «¬√ ȱß

Ò◊≈Â≈ «‘Ò≈˙, ‹ÁØ∫ Âμ’ «’ «¬‘ ÷∞Ù’ ‘Ø ’∂ ÏÂÈ È±ß ¤μ‚ Á∂Ú∂Õ «¬√ 鱧 ·ß„≈ ’È Ò¬Δ μ÷ØÕ ‘∞‰ «¬√ 鱧 ¡μ· Ï≈Ï «‘μ«√¡ª «Ú⁄ Úß‚ØÕ Óμ÷‰Δ ◊∂ÚΔ (ÂΔ) ω≈¿∞‰ Ò¬Δ ‡Ó≈‡ª ÁΔ «Í¿±Δ Ï‰≈˙Õ ‘∞‰ Â∂Ò ◊Ó ’ØÕ «¬√ «Ú⁄ ‘Δ «¬Ò≈«¬⁄Δ, ◊≈Û∑≈ ¡Â∂ ÈÓ’ Í≈ ’∂ «¬’ «Ó߇ Ò¬Δ ÂÒØÕ «Ó’√⁄ «Ú⁄ Ò√‰ Í≈˙ ¡Â∂ ‡Ó≈‡ «Í¿±Δ ¡Â∂ ÈÓ’ Í≈ ’∂ «Ó’√ ’ØÕ Ò≈Ò «Ó⁄ Í≈ ’∂ AE «Ó߇ª Ò¬Δ Í’≈˙ ‹ª ‡Ó≈‡ª ÁΔ ’μ⁄Δ ÷∞Ùϱ ÷ÂÓ ‘؉ Âμ’Õ ‘∞‰ «¬√ «Ú⁄ Óμ÷‰ Í≈˙ ¡Â∂ ’∞fi ‘Ø √Ó∂∫ Ò¬Δ Í’≈˙Õ ‘∞‰ Í≈Ò’ Á≈ Ì≈◊ ÒÀ ’∂ ‘Ê∂ÒΔ¡ª «Ú⁄ μ÷ ’∂ ⁄͇≈ ’ Ò˙Õ «¬√ Á∂ «Ú⁄’≈ ÍÈΔ ÁΔ Ï‰Δ ◊ØÒΔ μ÷ØÕ ’ß«‚¡ª 鱧 «ÓÒ≈ ’∂ Òμ‚± «‹‘≈ ω≈ Ò˙Õ «¬√ 鱧 ’ΩÈ √‡≈⁄ ”Â∂ μ÷ØÕ «‘Ò≈ ’∂ Ú≈˱ √‡≈⁄ ¿∞Â≈ØÕ «¬’ ’Û≈‘Δ «Ú⁄ Â∂Ò ◊Ó ’ØÕ ¡≈Ó È≈Ò Ï‰≈¬∂ ◊¬∂ Òμ‚±¡ª 鱧 ’Û≈‘Δ «Ú⁄ ÁØ-ÁØ ’’∂ ¤μ‚Ø ¡Â∂ «¬È∑ª 鱧 Ï≈¿±È ‘؉ Âμ’ ÂÒØÕ «¬È∑ª 鱧 ‘∞‰ «¬’ Í∂Í ”Â∂ μ÷Ø Âª ‹Ø Ú≈˱ Â∂Ò Í∂Í «Ú⁄ ⁄Ò≈ ‹≈Ú∂Õ ‘∞‰ Ó∂ÊΔ Á∂ √∞μ’∂ ÍμÂ∂ ¡Â∂ Ù«‘Á 鱧 «¬√ ◊∂ÚΔ (ÂΔ) «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ’ØÕ «‘Ò≈˙ ¡Â∂ Íß‹ «Ó߇ Âμ’ Í’≈˙Õ «¬√ «Ú⁄ ‘∞‰ ’zΔÓ «ÓÒ≈˙ ¡Â∂ ÁØ «Ó߇ Âμ’ ‘Ø Íμ’‰ «Á˙Õ Ó÷‰Δ ◊∂ÚΔ È±ß «¬’ ÏÂÈ «Ú⁄ Í≈˙Õ ’ØΫ¡ª 鱧 ¡μË≈-¡μË≈ ’Ø ¡Â∂ ◊∂ÚΔ «Ú⁄ Í≈ ’∂ ‹ÒÁΔ-‹ÒÁΔ ÍØ√ØÕ


«È¿»Ô≈’/«ÚÁ∂Ù

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

1 2 To 1 8 S e p t . , 2 0 1 2

14

Ï≈ÁÒ «÷Ò≈Î ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ ¿πÒøÿ‰≈ Á≈ ’∂√ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ ¡’≈ÒΔ ÁÒ (Ï) ÁΔ «√¡≈√Δ ÓΩ Á≈ ’≈È Ï‰Δ ’ÀÒΔÎØÈΔ¡≈Õ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ Óπæ÷ ÓøÂΔ ÍÃ’≈Ù «√øÿ Ï≈ÁÒ ÚÒØ∫ ÓÈæπ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ ¿πÒøÿ‰≈ ’È Ú≈Ò∂ Íπ«Ò√ ¡Î√ª ÁΔ ÍπÙÂÍÈ≈‘Δ ’È ¡Â∂ «√÷ª Á∂ Ò◊≈Â≈ ‘Ø ‘∂ ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈ª Á∂ ÿ≈‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ˘ ÒÀ’∂ ’ÀÒΔÎØÈΔ¡ª ÁΔ¡ª √Ó»‘ «√÷ ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª ¡Â∂ ◊πÁπ¡≈≈ ’Ó∂‡Δ¡ª Á≈ «¬’ «ÚÙ≈Ò «¬’æ· ◊πÁπ¡≈≈ ’Ò◊ΔË √Ò∂Ó≈ «Ú÷∂ ‘Ø«¬¡≈Õ «¬’æ· «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ √Ó»‘ ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª Á∂ ’≈’πøȪ È∂ ¡«‘Á ’ΔÂ≈ «’ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ÓÈæπ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ ¿πÒøÿ‰≈ ’È Ú≈«Ò¡ª ÁΔ ÍπÙ ÍÈ≈‘Δ ’È Ú≈Ò∂ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ï≈ÁÒ Á∂ ¡≈◊»¡ª ˘ ¿πμÂΔ ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ È‘Δ∫ ¡≈¿π‰ «ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ Â∂ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ï≈ÁÒ ˘ ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ ¿πÒøÿ‰≈ ’È Ú≈«Ò¡ª ÁΔ ÍπÙ ÍÈ≈‘Δ ’È Ú≈ÒΔ ‹Ó≈ Á∂ ÂΩ ”Â∂ ‘Δ «√«fi¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¡ÓΔ’È ◊πÁπ¡≈≈ ÍÃÏøË’ ’Ó∂‡Δ Á∂ ‹√Úø «√øÿ ‘Ø·Δ È∂ «’‘≈ «’ ÍÃÏøË’ ’Ó∂‡Δ ÍΔÛª Á∂ È≈Ò ‘ Ú’Â ÷ÛΔ ˛ Â∂ ’≈˘ÈΔ ’≈Ú≈¬Δ «Ú⁄ Í»Δ ÓÁÁ ’ΔÂΔ

‹≈Ú∂◊ΔÕ ¿πÈ∑ª È∂ «’‘≈ «’ Ï≈ÁÒ √’≈ ÚÒØ∫ «√÷ª «ÚπæË ’ΔÂΔ¡ª ◊¬Δ¡ª ‹≈ÒÓ≈È≈ ’≈Ú≈¬Δ¡ª ˘ «’ ÁπÈΔ¡≈ Ì «Ú⁄ «√÷ ’ΩÓ ÁΔ ’⁄«‘Δ «Ú⁄ ÷ÛΔ¡ª ’ΔÂΔ¡ª ‹≈‰◊Δ¡ªÕ «¬√ ÓΩ’∂ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ¡ø«ÓÃÂ√ Á∂ ’ΩÓªÂΔ ‹ÈÒ √’æÂ ‹Δ «√øÿ ¡≈ÒØ¡÷, ∂ÙÓ «√øÿ, ÁÒ Á∂ ’ÀÒΔÎØÈΔ¡≈ Á∂ ÍÃË≈È ’πÒ‹Δ «√øÿ «Èfi,Â√∂Ó «√øÿ ‡Ò«‘Δ, ÏΔÏΔ ◊πÁΔÍ ’Ω, Óø‡Δ’≈ ◊πÁπ¡≈≈ √≈«‘Ï ÂØ∫ √Ú‰ «√øÿ, ◊πÁπ¡≈≈ √‡≈’‡È √≈«‘Ï ÂØØ∫ ‘È∂’ «√øÿ ¡‡Ú≈Ò, ÓÈ‹Δ «√øÿ ¿πÍÒ, ÏÒ«ÚøÁ «√øÿ «Ó·», «√÷ Ô»Ê ¡≈Î ¡ÓΔ’≈ Á∂ ‹√‹Δ «√øÿ, Ì«ÒøÁ «√øÿ «ÌøÁ≈ ÏπÒ≈«¡ª È∂ «¬’æ· «Ú⁄ ¡«‘Á «Ò¡≈ «’ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ï≈ÁÒ Á≈ ’Ø¬Δ ÚΔ ÈπÓ≈«¬øÁ≈ ¿πÂΔ ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ È‘Δ∫ ¡≈¿π‰ «ÁæÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «‹Ú∂∫ ’ª◊√ Í≈‡Δ ˘ ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈ª Á≈ ÿ≈‰ ’È Ú≈ÒΔ ≈‹√Δ Í≈‡Δ Ú‹Ø∫ ◊Á≈È ’∂ ¿π√ Á∂ ’≈’øπøȪ ˘ ’≈˘ÈΔ ’‡«‘∂ «Ú⁄ ÷Û≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ˛ ¿π√∂ Â˜

”Â∂ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ï≈ÁÒ Á∂ Í≥‹≈Ï ÂØ∫ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ ’≈’πøȪ ˘ ÚΔ ’≈˘ÈΔ ÂΩ ”Â∂ ‹Ú≈ÏÁ∂‘ ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ¡ø«ÓÂ√ ÁΔ √◊◊Ó ÓÀ∫Ï ÏΔÏΔ ◊πÁΔÍ ’Ω, ‹Ø «’ Ï≈ÁÒ √’≈ ÁΔ ÂÙÁÁ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø¬Δ ˛, È∂ «’‘≈ «’ Ï≈ÁÒ Â∂ ’ª◊√ ÁΔ √’≈ «Ú⁄ ’Ø¬Δ Î’ È‘Δ∫ ˛ Â∂ Ï≈ÁÒ √’≈ Á≈ ÷»ÈΔ «⁄‘≈ √≈Δ «√÷ ’ΩÓ ˘ ͤ≈‰È≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ «’¿π∫«’ ¡Ω ˘ «√÷ ËÓ «Ú⁄ ‹Ø ‹◊ª «ÁæÂΔ ◊¬Δ ˛ Ï≈ÁÒ √’≈ È∂ ¿π√ ¡Ω ÁΔ Ï∂ÍæÂΔ ’È «Ú⁄ ÚΔ ’Ø¬Δ ’√ È‘Δ∫ ¤æ‚ΔÕ ‹◊Â≈ «√øÿ «Í≥‚ «◊Ò ’Ø·∂-ÏÈ≈Ò≈ «‹√ È∂ ¡≈͉∂ ”Â∂ ‘ج∂ ÂÙÁÁ ’≈È Ï≈ÁÒ Á∂ «÷Ò≈Î ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ ’∂√ Í≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛, È∂ «¬’æ· ˘ √øÏØËÈ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ Ï≈ÁÒ √’≈ ¿π√ Á∂ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ïª ˘ Ò◊≈Â≈ «‘≈√ «ÚÒ æ÷ ‘Δ ˛Õ ¿πÈ∑ª È∂ «’‘≈ «’ «¬È∑ª Ëæ’∂Ù≈‘Δ¡ª Â∂ ÚËΔ’Δ¡ª Á≈ «√÷ª ÁΔ ¡≈‰ Ï≈‰ Â∂ Ù≈È ”Â∂ ’Ø¬Δ ¡√ È‘Δ∫ ÍÀ‰ «Á¡ª◊∂ Â∂ Ï≈ÁÒ Á∂ «÷Ò≈Î ’∂√ ˘ «ÁzÛ

«È√⁄À È≈Ò ÒÛª◊∂Õ «√÷√ Î≈ ‹√«‡√ Á∂ ’≈˘ÈΔ √Ò≈‘’≈ ¡‡≈ÈΔ ◊πÍÂÚø «√øÿ Í≥È» È∂ Ï≈ÁÒ «÷Ò≈Î Í≈¬∂ ÓÈæπ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ ¿πÒøÿ‰≈ Á∂ ’∂√ ”Â∂ ØÙÈΔ Í≈¿π∫«Á¡ª «’‘≈ «’ ÍÃ’≈Ù «√øÿ Ï≈ÁÒ Ú≈Ò≈ ¡’≈ÒΔ ÁÒ «Í¤Ò∂ ⁄≈ Á‘≈«’¡ª ÂØ∫ ‹È√øÿ ÁΔ √ªfi È≈Ò «√æ÷ª ¡Â∂ «√÷Δ ”Â∂ Ò◊≈Â≈ Ú≈ ’Á≈ ¡≈ «‘≈ ˛Õ AIGA ÂØ∫ ÒÀ’∂ ¡æ‹ Âæ’ ‹ÁØ∫ ÚΔ Ï≈ÁÒ ÁΔ √’≈ Ï‰Δ ˛ «√æ÷ª ˘ Ï≈ÁÒ ÁΔ¡ª ◊ØÒΔ¡ª Á≈ «Ù’≈ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ˛Õ ÓÈæπ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ ¿πÒøÿ‰≈ ’È Ú≈Ò∂ Íπ«Ò√ ¡Î√ª ˘ Ò◊≈Â≈ ¿π⁄∂ ¡‘π«Á¡ª È≈Ò «ÈÚ≈«‹¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ ¡‡≈ÈΔ Í≥È» È∂ ¡æ◊∂ «’‘≈ «’ ¿πμÂΔ ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ï≈ÁÒ Á∂ ÈπÓ≈«¬øÁ∂ Â∂ ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈ª Á≈ ÿ≈‰ ’È Ú≈Ò∂ Íπ«Ò√ ¡Î√ª Á∂ «÷Ò≈Î ’ΩÓªÂΔ ’≈˘È «‘ ’∂√ ⁄Ò≈¬∂ ‹≈‰◊∂Õ ◊πÁπ¡≈ ’Ò◊ΔË √Ò∂Ó≈ Á∂ ÍÃË≈Ó Ó«‘ø◊≈ «√øÿ Â∂ √’æÂ Ìπ«Í≥Á «√øÿ È∂ ¡æ‹ Á∂ «¬’æ· Á≈ ¡≈ÔØ‹È

’«Á¡ª √Ó»«‘’ ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª Â∂ ¡ÓΔ’≈ Á∂ ◊πÁπ¡≈ ’Ó∂‡Δ¡ª ˘ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ «’ «√÷ ’ΩÓ È≈Ò ‘Ø¬Δ¡ª Ï∂«¬È√≈ÎΔ¡ª Á≈ ’≈˘ÈΔ ÂΩ ”Â∂ «¬È√≈Î ÒÀ‰ Ò¬Δ «√÷√ Î≈ ‹√«‡√, ¡’≈ÒΔ ÁÒ ¡ø«ÓÃÂ√ Â∂ Ï≈ÁÒ √’≈ ÚÒØ∫ ’ΔÂ∂ ÂÙÁÁ Á≈ «Ù’≈ ‘ج∂ ÍΔÛª ÁΔ ‘Ó≈«¬Â ’ÈÕ «√÷√ Î≈ ‹√«‡√, ÙÃØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ (¡ø«ÓÃÂ√), ¡ÓΔ’È ◊πÁπ¡≈≈ ÍÃÏøË’ ’Ó∂‡Δ, «√÷ Ô»Ê ¡≈Î ¡ÓΔ’≈, ¡ÓΔ’È «√÷ ¡≈◊∂È≈¬Δ‹∂ÙÈ ¡Â∂ ’ÀÒΔÎØÈΔ¡≈ Á∂ Úæ÷ Úæ÷ ◊πÁπ¡≈≈ ’Ó∂‡Δ¡ª Á∂ √À∫’Û∂ ’≈’πøȪ È∂ ¡«‘Á «Ò¡≈ «’ «√÷√ Î≈ ‹√«‡√ È∂ ÙÃØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ (¡ø«ÓÃÂ√) Â∂ ÍΔÛª ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ‹Ø ’∂√ Ï≈ÁÒ «÷Ò≈Î Í≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛ ¿π√ ÁΔ ÍÀÚ≈¬Δ √Ó»π‘ «√÷ ‹Ê∂ÏøÁΔ¡ª Â∂ ◊πÁπ¡≈≈ ’Ó∂‡Δ¡ª ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ ¿πÈ∑ª È∂∂ Ï≈ÁÒ √’≈ Á∂ Íπ«Ò√ ¡Î√ª Á∂ ‘æÊØ∫ ÍΔÛª ˘ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ «’ ¿π‘ √øÍ’ ’È Âª ‹Ø «¬√ ’∂√ ˘ ¡æ◊∂ ÂØ«¡≈ ‹≈Ú∂Õ

¡’≈ÒΔ ÁÒ Ï≈ÁÒ ÁΔ «Ú√’≈È«√È ◊πÁπ¡≈≈ ◊ØÒΔ ¡≈√‡∂ÒΔ¡≈ ÚμÒØ∫ Ó≈«Í¡ª Ò¬Δ √ÀÒ≈ÈΔ ÚΔ˜≈ È∂Óª ”⁄ ÈÓΔ ÓÀÒÏÈ-¡≈√‡∂ÒΔ¡≈ «‘ßÁ∂ Ì≈ÂΔ¡ª Ò¬Δ Ï∂ÚÈ È∂ «’‘≈, ““ÓÀ∫ ‹≈‰Á≈ ‘ª «’ Ï‘∞ √≈∂ ’ª‚ Á∂ ÍΔÛª È≈Ò ¡÷ΩÂΔ ‘ÓÁÁΔ ‹◊ ‹≈«‘ ÷∞Ù÷ÏΔ ‘À «’ ‹±ÒΔ¡≈ «◊Ò≈‚ √’≈ È∂ ÒØ’ ¡≈͉∂ Ó≈«Í¡ª Ò¬Δ ÚΔ˜≈ ÒÀ‰ ÁΔ ¿∞‚Δ’ «È¿»Ô≈’Õ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ ¡ÓΔ’≈ Á∂ ˙’ ¥Δ’ Áπ÷ªÂ ÚΔ ¿π√ √Ó≈◊Ó Á∂ È≈Ò √øÔØ◊Ú√ Ú≈Í «Ú÷∂ «Ú√’≈È«√È ◊πÁπ¡≈≈ ”⁄ Ú≈Í∂ «Ì¡≈È’ «◊¡≈ √ΔÕ ¿πȪ∑ È∂ «’‘≈ «’ ≈‹Ë≈ÈΔ ⁄ø‚Δ◊Û∑ ÂØ∫ ◊ØÒΔ ’ª‚, «‹√ «Ú⁄ F «√÷ Ù‘ΔÁ ‘Ø ◊¬∂ √Δ, Á∂ ’∂ÚÒ B ÿø‡∂ ÁΔ ÁπΔ ”Â∂ Ϋ’‘◊Û∑ √≈«‘Ï «Ú÷∂ ÍΔÛª È≈Ò Í≥‹≈Ï ÁΔ ÙØÃÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ì≈¬Δ √πÏ∂◊ «√øÿ Á∂ ÌØ◊ ”Â∂ ’Ø¬Δ ÚΔ ¡≈◊» Í‘πø⁄ (Ï≈ÁÒ) ÁΔ ¡÷ΩÂΔ ‘ÓÁÁΔ ¿π√ Ú∂Ò∂ ‹◊ ‹≈«‘ È‘Δ∫ √«’¡≈ ª ¬∂ÈΔ Á» ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ «’‘Û∂ ‘Ø ◊¬Δ ‹ÁØ∫ «¬√ ◊ØÒΔ ’ª‚ Á∂ Ù‘ΔÁ Ì≈¬Δ √πÏ∂◊ ¡≈◊» È∂ ¿π⁄∂⁄≈ ¡≈¿π‰≈ √Δ È≈Ò∂ ¿πÈ∑ª ˘ ‡≈Í»¡ª «√øÿ Á∂ Ϋ‘◊Û∑ √≈«‘Ï Á∂ ”Â∂ ¤π‡Δ¡ª ÓÈ≈¿π‰ ÂØ∫ «Ú‘Ò «ÓÒ∂ ◊ØÒΔ ’ª‚ Á∂ Ù‘ΔÁ Ì≈¬Δ ª ‘Δ ˛Õ ¿πÈ∑ª È∂ «’‘≈ «’ ’≈ÎΔ ÂÈ◊Û∑ «Í≥‚ «Ú÷∂ ÌØ◊ ”Â∂ ¡’≈ÒΔ ÁÒ (Ï≈ÁÒ) Á≈ ’Ø¬Δ ÚΔ ¡≈◊», √ππÏ∂◊ «√øÿ Á∂ Í≥‹≈Ï «Ú÷∂ «ÁȪ ÂØ∫ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ Á∂Ù «ÚÁ∂Ù ÌØ◊ ”Â∂ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ √ÓÊ’ «Ú√’≈È«√È ◊πÁπ¡≈≈ ÓøÂΔ Â∂ È≈ ‘Δ ÙÃØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ Á≈ ’Ø¬Δ ÓÀ∫Ï Ï‘π«Û¡≈Õ Ù‘ΔÁ Ì≈¬Δ √πÏ∂◊ (Ï≈ÁÒ) Á≈ ’Ø¬Δ ÚΔ ◊ØÒΔ’ª‚ ÁΔ «ÈøÁ≈ Ú≈Ò∂ «Ï¡≈È Á∂‰Ø∫ «√øÿ Á∂ ÍπæÂ «¬’Ï≈Ò «√øÿ È∂ «’‘≈ ¡≈◊» È≈ Í‘πø«⁄¡≈ È‘Δ∫ √Δ Ê’Á∂ Â∂ ‘π‰ ¿π√∂ ◊ØÒΔ ’ª‚ «’ √’≈ Á≈ ’Ø¬Δ ÚΔ ÍÃÂΔ«ÈË Á∂ Ù‘ΔÁ Ì≈¬Δ √πÏ∂◊ «√øÿ Á∂ ÌØ◊ ÁΔ ¿πÈ∑ª È≈Ò ¡Î√Ø√ ’È Ò¬Δ ¿πÈ∑ª Á∂ ÿ È‘Δ∫ «’√∂ ˘ Ô≈Á ÚΔ È‘Δ∫ «’‘≈ «’ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ï≈ÁÒ ¡≈«¬¡≈ ˛Õ «¬æÊ∂ Á√‰ÔØ◊ ˛ «’ Ì≈¬Δ √πÏ∂◊ «√øÿ Á≈ «√÷ª Ù‘ΔÁª Á∂ ÷»È È≈Ò ≈‹ÈΔÂΔ ’È≈ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ï≈ÁÒ ÁΔ ¡ÓΔ’≈ «¬’≈¬Δ Á∂ Íπ≈‰≈ «¬«Â‘≈√ «‘≈ ˛Õ √ΔÈΔ¡ ÓΔ ÍÃË≈È ÓØ‘È «√øÿ ÷‡Û≈ Á∂ ⁄≈⁄≈ ¿πÈ∑ª È∂ «’‘≈ «’ AIIG «Ú⁄ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ò◊Á∂ √ÈÕ Ì≈¬Δ √πÏ∂◊ «√øÿ Á∂ ÌØ◊ ”Â∂ «’√∂ ÚΔ Ï≈ÁÒ È∂ ¡≈͉∂ ⁄؉ ÓÀÈΔÎÀ√‡Ø «Ú⁄ «¬‘ Ú≈¡Á≈ ÓøÂΔ ‹ª ÙØÃÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÓÀ∫Ï Á∂ È≈ Íπ‘ø⁄‰ ’≈È ’’∂ ⁄؉ª «‹æÂΔ¡ª √È «’ fi»·∂ Íπ«Ò√ «Í≥‚ ÂÈ◊Û∑ Ú≈√Δ¡ª «Ú⁄ Ì≈Δ ◊πæ√∂ ÁΔ Ò«‘ Óπ’≈Ï«Ò¡ª Ò¬Δ «˜øÓ∂Ú≈ «’√∂ ÚΔ Íπ«Ò√ ¡Î√ ˛Õ ¡ÀÂÚ≈ ˘ ‹ÁØ∫ Ì≈¬Δ √πÏ∂◊ «√øÿ Á≈ ÌØ◊ ÍÀ ˘ Ï÷«Ù¡≈ È‘Δ∫ ‹≈Ú∂◊≈ Í √’≈ ω≈¿π∫«Á¡ª «‘≈ √Δ ¡’≈ÒΔ Ï≈ÁÒ Á∂ √ÍÃ√ Â∂ Óπæ÷ ÓøÂΔ √≈∂ Ú≈¡Á∂ ÌπÒ ◊¬∂ Â∂ ¡æ‹ B@AB «Ú⁄ «¬√ Á∂ ÍÃ’≈Ù «√øÿ Ï≈ÁÒ ¡≈͉∂ ÍπæÂ √π÷ÏΔ «√øÿ ¿πÒ‡ √≈Δ¡ª ÈΔÂΔ¡ª ⁄Ò≈¬Δ¡ª ‹≈ ‘Δ¡ª ‘ÈÕ Ï≈ÁÒ Á∂ È≈Ò Ê≈¬ΔÒÀ∫‚ Â∂ Ï≈ÒΔ Á∂ ‡≈Í»¡ª «Ú÷∂ AIIG «Ú⁄ «‹È∑ª Íπ«Ò√ ¡Î√ª ˘ √˜≈Úª Á∂‰ ¤π‡Δ¡ª ÓÈ≈¿π‰ Ò¬Δ ◊¬∂ ‘ج∂ √ΔÕ «¬√ ÂØ∫ ÚæË Á∂ ÁÓ◊‹∂ Ó≈ÁΔ √Δ ¡’≈ÒΔ √’≈ ¡æ‹ ¿πÈ∑ª ˘ ÙÓÈ≈’ ◊Ò ’Δ ‘Ø √’ÁΔ ˛ «’ «√÷ Í≥Ê Á∂ ‘Δ Úæ‚∂ ¡‘π«Á¡ª È≈Ò «ÈÚ≈«‹¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ «¬√ ‘ÓÁÁΔ ‘؉ Á≈ ‘Ø’≈ Á∂‰ Ú≈Ò∂ ÍÃ’≈Ù «√øÿ ÂØ∫ «¬‘ √≈Î ˛ «’ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ï≈ÁÒ Â∂ ’ª◊√ Ï≈ÁÒ Í≥Ê ”Â∂ ͬ∂ «¬√ «Ì¡≈È’ Áπ÷ªÂ ˘ ÌπÒ ’∂ «Ú⁄ ’Ø¬Δ Î’ ‘Δ «¬æÊ∂ «¬‘ ÚΔ Á√‰ÔØ◊ ˛ «’ ¤π‡Δ¡ª ÓÈ≈ ‘∂ ‘ÈÕ «√÷ª Á∂ ’≈ÂÒª ˘ √˜≈ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ √æÌ ÂØ∫ Í«‘Òª fi»·≈ Íπ«Ò√ Óπ’≈ÏÒ≈ «ÁÚ≈¿π‰ Ò¬Δ ‹ÁØ ‹«‘Á ’ ‘Δ ¡ÓΔ’≈ ÁΔ AIGA «Ú⁄ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ÁΔ √’≈ Ú∂Ò∂ ‘Δ ÓÈπæ÷Δ ¡«Ë’≈ √ø√Ê≈ «√÷√ Î≈ ‹√«‡√ È∂ «’‘≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ‹ÁØ∫ ¡≈¬Δ ‹Δ Ì◊Ú≈È «√øÿ «’ «Í¤Ò∂ «ÁÈΔ ÚΔ Ï≈ÁÒ ¡≈͉∂ Ò≈˙ ÒÙ’ Á≈È∂Ú≈ÒΔ¡≈ ÁΔ Á∂÷ ∂÷ ‘∂· ◊Á Í≈‡Δ Á∂ ÓÀ∫Ï √Ó∂ ¡ÓΔ’≈ ¡≈¬∂ √Δ Í ¿πÈ∑ª Á≈ Ó’√Á I@ √≈Ò≈ Ϙπ◊ Ïπfi≈ «√øÿ ˘ fi»·∂ Íπ«Ò√ Óπ’≈ÏÒ∂ ◊πÁπ¡≈≈ ◊ØÒΔ ’ª‚ Á∂ ÍΔÛª È≈Ò ‘ÓÁÁΔ «Ú⁄ Ó≈ «ÁæÂ≈ «◊¡≈ √ΔÕ ¡‡≈ÈΔ Í≥È» È∂ ¡æ◊∂ Ú≈Ò≈ ’ÁΔ È‘Δ∫ √ΔÕ ¿π‘ ª ¿πÿ∂ ’≈ØÏ≈Δ √. «’‘≈ «’ «¬‘ Ï≈ÁÒ ÁΔ ‘Δ Á∂‰ ‘À «’ «√÷ª Á∂ ÁÙÈ «√øÿ Ë≈ÒΔÚ≈Ò ÁΔ ÍπæÂΔ Á∂ «Ú¡≈‘ Î˜Δ Íπ«Ò√ Óπ’≈Ï«Ò¡ª «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘∂ √πÓ∂Ë √Ó≈◊Óª «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ Ò¬Δ ¡≈¬∂ √ΔÕ ¿πÈ∑ª È∂ «√øÿ √À‰Δ Â∂ «¬˜‘≈ ¡≈ÒÓ Ú◊∂ Íπ«Ò√ ¡Î√ ª «√Î «¬’ ÒØ’ «Ú÷≈Ú≈ ’ΔÂ≈ √Δ «’¿π∫«’ «¬‘ «¬√ Ú∂Ò∂ √’≈Δ √π÷ Ó≈‰ ‘∂ ‘ÈÕ

¡μ‹ ¡≈√‡∂ÒΔ¡≈¬Δ È≈◊«’ª ¡Â∂ √Ê≈¬Δ Ú√ÈΔ’ª Á∂ Ó≈«Í¡ª Ò¬Δ √ÀÒ≈ÈΔ ÚΔ˜∂ Á∂ È∂Ó ÈÓ ’ «ÁμÂ∂ ‘È «‹√ √Á’≈ ¿∞‘ «¬√ Ó∞Ò’ «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ïª ’ØÒ ÒßÓ≈ √Óª ·«‘ √’‰◊∂Õ «¬È∑ª ÂÏÁΔÒΔ¡ª Á≈ ¡ÀÒ≈È ’«Á¡ª ¡≈Ú≈√ ¡Â∂ È≈◊«’Â≈ ÓßÂΔ «’z√

’ ‘∂ ‘È «‹√ ’’∂ ¡√Δ∫ ÚË∂∂ ÷∞μÒ∑-«ÁÒΔ È≈Ò √ÀÒ≈ÈΔ ÚΔ˜∂ Á∂Úª◊∂ ª «’ Í«Ú≈’ ¡≈¿∞‰≈-‹≈‰≈ ÚË √’∂Õ √’≈ Íß‹ √≈Òª Ò¬Δ √ÀÒ≈ÈΔ ÚΔ˜≈ ‹≈Δ ’∂◊Δ «‹√ «‘ ÔØ◊ «ÏÈÀ’≈ª 鱧 ‘ Ú≈ AB Ó‘ΔÈ∂ Ò¬Δ ·≈‘ ÁΔ ¡≈«◊¡≈ «ÓÒ √’∂◊ΔÕ””


ÁμÖÆ-ÇâμáÆ

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

12 To 18 Sept., 2012

COMPUTAX INC.

*Payroll & Certified Payroll Sales Tax. *MTA Taxes Financial Statements Federal & State Tax Audits. *Workers Comp. Audits Tax & Accounting Services. *Bookeeping Corporation Filling (All 50 States) *Dissolution Share Transfer Corporation Minutes Affidavits *Sale & Purchase of Business for Profit & Not for Profit Organisations.

Business & Personal Income Tax (All 50 States)

Õ¿ÇêÀÈàËÕà Ç¿Õ. Ôð ò¶ñ¶ å¹ÔÅâÆ Ã¶òÅ ÓÚ ÔÅ÷ð þ ¡√ƒ √≈Δ¡ª E@ √‡∂‡ª «Úμ⁄ ‡À’√ √ÏøËΔ √π«ÚË≈Úª Ò¬Δ ‹≈‰∂ ‹ªÁ∂ ‘ªÕ

B@ ÃÅñ çÅ å÷ðìÅ

UMBRELLA INSURANCE BROKERAGE, INC. One Stop for all your Insurance Needs with over 20 years of Experience

We offer a wide range of coverate for Commercial Ventures Including: *Construction Contractors Insurance Coverage *Commercial General Liability * Habitational Risk *Restaurants and Hotels & Workers Compensation * Commercial Auto * Bop Policies * Professional Laibility * Garage Insurance * Bonding ÁÃÄ å¹ÔÅⶠÇìÜéËà Áå¶ ÇéμÜÆ ÇÂéÕî àËÕà ÇòμÚ îçç Õð ÃÕç¶ Ô»Í êÌÅÇëà Áå¶ éÅé êÌÅÇëà ÁÅð׶éÅÂÆܶôé ç¶ Ôð åð·» ç¶ ÇìÜéËà àËÕà ÿì¿èÆ Ã¹ÞÅÁ Ççμå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

Ph.:- 718-371-5555, 718-426-5695

New Location: 124-17-101 Ave. Richmond Hill NY 11419.

✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰

Ó∂‡Ø’≈‚√ A@% √ΔÈΔ¡ «‚√’≈™‡ ‚∂ÒΔ «Ú‡≈«ÓÈ√ ¡À∫‚ √ÍÒΔÓÀ∫‡√ ’Ø√ÓÀ«‡’√ ¡À∫‚ «Ï¿π‡Δ ¬∂‚√ ÚΔ ’ÀΔ ÚÀ◊È «Ú‡≈«ÓÈ√ E √À∫‡√ ’≈ÍΔ/$ 1 ¯À’√ √‡∂ÙÈΔ ¡À∫‚ ‘≈¿π√ ‘ØÒ‚ ¡≈«¬‡Ó√ ¯Δ ÏÒæ‚ Ù»◊ ‡À√«‡∫◊ ¯Δ ÏÒæ‚ ÍÃÀÙ √’ΔÈΔ∫◊ ÎØÈ ’≈‚√ ¯Δ «Ú‡≈«ÓÈ√ ÚÀ‚È√‚∂√ ÎÒÀ’√Δ ÒØ‚ «ÍÈÒÀ√ ÎØÈ’≈‚√ ÓÈΔ ‡ª√Î

15


16

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

ìÅñÆò¹¾â

1 2 To 1 8 S e p t . , 2 0 1 2

ÇÂîðÅé é¶ ÂÆôŠ鱧 Ãí 寺 ñ§ìÅ ÇÕà ÕðÕ¶

ìäÅÇÂÁÅ ÇðÕÅðâ ‘≈ÙÓΔ È±ß Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ”⁄ «’√ ’È Ò¬Δ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «¬ Ó≈È Í ¿∞È∑ª È∂ ª «’√ ’È Á≈ «’≈‚ ω≈«¬¡≈ ‘À¢ ÷Ï ‘À «’

ÃñîÅé éÅñ ê°ñÃ é¶ ÕÆåÆ

Õ°μà-îÅð

«ÎÒÓ “≈‹ C” ”⁄ √Ì ÂØ∫ ÒßÏ≈ «’√ ’È Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ’¬Δ «’≈‚ ω≈¬∂ ‘È¢ «¬√ Ú≈ «¬Ó≈È È∂ A «Ó߇ Âμ’ Á≈ ‘∞‰ Âμ’ Á≈ √Ì ÂØ∫ ÒßÏ≈ «’√ ¬ΔÙ≈ ◊∞ÍÂ≈ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‘À ¡Â∂ Í«‘ÒΔ Ú≈ «¬’ ‘Δ «ÎÒÓ (≈‹ C) ”⁄ «¬Ó≈È ÁØÚ∂∫ ¡Á≈’≈ª ¬ΔÙ≈ ◊∞ÍÂ≈ ¡Â∂ «ÏÍ≈Ù≈ Ï√∞ È≈Ò «’√ √ΔÓ «ÁμÂ≈ ‘À¢ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ Á∂ “√ΔΔ¡Ò «’√” «¬Ó≈È ‘≈ÙÓΔ ¡≈Í‰Δ «ÎÒÓª ”⁄ ¡≈͉∂ √À’√Δ ¡’√ Ò¬Δ ‹≈‰∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ “≈‹ C” Á≈ «¬‘ √ÍÀÙÒ √ΔÈ ÍÁ∂ ”Â∂ ¡μ◊ Ò◊≈ Á∂Ú∂◊≈¢

ÒΔÚ∞μ‚ ¡Á≈’≈≈ ÒÓ≈È È≈Ò Í∞Ò√ È∂ ’∞쇫Íz ß Ô ’≈ ⁄Ø Í Û≈ ¡≈Í‰Δ ¡≈¿∞‰ Ó≈ ’ΔÂΔ ‘À¢ ‹Δ ‘ª, Í Ú≈ÒΔ «ÎÒÓ “ÏÎΔ” ȱ ß ÒÀ ’∂ ’≈ÎΔ ¿∞ÂÙ≈«‘ ‘À¢ «¬‘ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ Á∂ ¡Á≈’≈ ‘≈Ò ”⁄ ‘Δ «¬’ «¬ß‡«Ú¿± ”⁄ ¿∞√ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞‘ √ÒÓ≈È ÷≈È È‘Δ∫ √◊Ø∫ ¡≈͉∂ √Δ Á∂ ¡ß◊ª 鱧 Á≈È ’∂◊Δ¢ Ô±ÈΔÚ«√‡Δ ¡≈Î “‚ª√ «¬ß‚Δ¡≈ ‚ª√” Á∂ ’Ø«˙◊z≈Î √ÒÓ≈È Ø⁄∂√‡ ÓÀ‚Δ’Ò √À∫‡ ”⁄ «ÍzÔß’≈ Á∂ «ÍÂ≈ ÁΔ ÒΔÚ ÁΔ ‘È¢ √ÒÓ≈È Á≈ ÁØÙ ‘À ÏΔÓ≈Δ Á≈ «¬Ò≈‹ ’Ú≈«¬¡≈ «◊¡≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞√ √Ó∂∫ ÂØ∫ ‘Δ «’ Í∞Ò√ È≈Ò √«‘ÔØ◊ «ÍzÔß’≈ È∂ ¡≈◊È ‡zª√ÍÒª‡ ÍzØ◊≈Óª Ï≈∂ «√μ«÷¡≈¢ «È¿±Ô≈’ ’È Á∂ Ï≈Ú‹±Á Í∞Ò√ ”⁄ ¡≈ÔØ«‹Â «¬√ ÓÀ‚Δ’Ò √À∫‡ Á∂ ÒΔÚ ‡zª√ÍÒª‡ ÍzØ◊≈Ó ÁΔ È∂ ¿∞È∑ª È≈Ò ’∞μ‡Ó≈ B@ÚΔ∫ Ú∂◊ß„ ÓΩ’∂ «ÍzßÔ’≈ 鱧 √μÁ≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬‘ ’ΔÂΔ¢ ¡√Ò ”⁄ ¡’±Ï ”⁄ ¡≈ÔØ«‹Â ‘ØÚ∂◊≈¢ «ÍzÔß’≈ √‹Δ «ÚÌ≈◊ Á∂ √ÒÓ≈È ¡≈‡Ø ÂØ∫ ¡≈͉∂ ¡À√Ø√Δ¬∂‡ «’z√‡ØÎ ÏÀΔ È≈Ò √‡∂‹ Ù∂¡ ’∂◊Δ¢ «ÍzßÔ’≈ È∂ ÒΔÚ∞μ‚ ÁΔ È≈ÓΔ ¡Á≈’≈≈ ÙzΔÁ∂ÚΔ ¡≈͉≈ È∂ «¬’ Ú≈ «Î Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ”⁄ «’‘≈ ‘À «’ «¬‘ ÍzØ◊≈Ó «√Î ¡ß◊Á≈È ÁΔ ÒØÛ Ï≈∂ ÿ ‹≈ ‘∂ √È ¡Â∂ ¡À∫‡Δ ’ ⁄∞μ’Δ ‘À¢ ÙzΔÁ∂ÚΔ È±ß ◊ΩΔ «ÙßÁ∂ È∂ ¡≈Í‰Δ «¯ÒÓ ”⁄ «Ò¡≈ ‘À¢ ‹≈◊±’Â≈ Á≈ ‘Δ È‘Δ∫ √◊Ø∫ Ø◊ª ÁΔ Á∂÷Ì≈Ò, È≈’∂ÏßÁΔ ÁΩ≈È Í∞Ò√ È∂ «¯ÒÓ ÁΔ «ÈÁ∂Ù’≈ «ÙßÁ∂ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª È≈Ò ’ßÓ ’È Á≈ ˜Ï≈ ¿∞‘ ’Á∂ Ú’≈ÒÂ, «√⁄ 鱧 ÚΔ ÏÛ≈Ú≈ «ÁßÁ≈ ‘À¢ √ÒÓ≈È Á≈ ¡≈‡Ø Ø’‰ Á≈ ÔÂÈ È‘Δ Ì∞ μ Ò √’ÁΔ ‘À¢ ¿∞‘ Ï‘∞ Â∂˜ ‘À ¡Â∂ Ù±«‡ß◊ ÁΩ≈È ¿∞√ È∂ ’Á∂ «¬‘ ¡«‘√≈√ ’ΔÂ≈ Í ¡≈‡Ø È‘Δ∫ ∞«’¡≈, «‹√ ÂØ∫ È‘Δ∫ ‘Ø ‰ «ÁμÂ≈ «’ ¿∞‘ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ Ï≈¡Á Ú≈Í√Δ ’ ‘Δ ‘À¢ Ï≈¡Á ¡≈‡Ø Á≈ «Íμ¤≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢

Ï≈

ÙzΔÁ∂ÚΔ ÁΔ

Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ”⁄ Ú≈Í√Δ

Ï≈


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

Á¾ÖÄ-Çâ¾áÆ

√Ì ÂØ∫ ¿πμ⁄≈ ‡≈Ú

‹Àμ‡ÓÀÈ ÁΔ ¿π‚≈È

Ó√ÂΔ «Ú’‡ØΔ¡≈ (¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈) ”⁄ √«Ê Ú≈¬ΔÒ‚ ¡À’ÙÈ ˜» ”⁄ «÷æ⁄Δ ◊¬Δ C ‡zΔ ÎÃ≈◊˜ ÁΔ Î؇Ø, «‹√ «Ú⁄ ¿π‘ «¬’-Á»‹∂ ¿π Í æ ÏÀ·∂ Ș ¡≈ ‘∂ ‘ÈÕ Á∂ÈÍ√≈ («¬ø‚ØÈ∂ÙΔ¡ª) ”⁄ √«Ê «¬’ ÓøÁ «Ú⁄ Í∂Ù’≈Δ Á∂‰ ÂØ∫ Í«‘Òª «Â¡≈ ‘πøÁΔ «¬’ Ï≈ÒΔ ¡ΩÂÕ

«’‘Ø «‹‘Δ Òæ◊ ‘Δ ‘ª?

12 To 18 Sept., 2012

17


18

1 2 To 1 8 S e p t . , 2 0 1 2

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ


ìÅñÆò¹¼â

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

12 To 18 Sept., 2012

√ßÈΔ «Á˙Ò

‹Ø’

Ò¬Δ ◊≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘È

çÆ èóÕé

ïéÅÕôÆ ¡’ÙÀ ’∞Ó≈ È≈Ò «¯ÒÓΔ ‹ØÛΔ √ØÈ≈’ÙΔ Ò¬Δ Ú≈Ë∂ Á≈ √ΩÁ≈ ‘ÀÕ “≈¿±‚Δ ≈·Ω” ’≈ÓÔ≈Ï Â∂ ‘∞‰ ¡«‹‘Δ ¡≈√ “‹Ø’” ÂØ∫ ÚΔ ‘ÀÕ B@AC ª Ò◊Á≈ ‘Δ √ØÈ≈’ÙΔ Á≈ √∞È«‘Δ √≈Ò ‘ÀÕ “Ò∞‡∂≈”, “«’μ’”, “ÁÏß◊-B”, “√È ¡≈¯ √Á≈”, “˙ Ó≈¬Δ ◊≈‚” √ØÈ≈’ÙΔ «√È‘≈ ÁΔ¡ª ¡≈ ‘Δ¡ª «¯ÒÓª «√μË≈ ¿∞√ 鱧 √‡≈‚Ó ÁΔ ’∞√Δ «ÁÚ≈ Á∂‰◊Δ¡ªÕ “‹Ø’” 鱧 “Ô±” ÍμÂ «Ó«Ò¡≈ ‘À, Ù≈‘∞÷ È∂ √ØÈ≈ ÁΔ Â≈Δ¯ ’ΔÂΔ ‘À Â∂ √Ø鱧 «È◊Ó, ÙÚ∂Â≈ Á≈ ◊Δ “Ô‘Δ ‹Ø’“ ¡’ÙÀ-√ØÈ≈’ÙΔ ”Â∂ ’≈¯Δ ‹«⁄¡≈ ‘ÀÕ “’≈Î≈È≈” ÚΔ «‘μ‡ ‘Δ ‘ÀÕ ÍẕÁ∂Ú≈ ÚΔ √ØÈ≈-√ØÈ≈ ’ «‘≈ ‘ÀÕ ◊μÒ ’Δ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ÁΔ ËÛ’‰ ‘∞‰ ’Ø¬Δ ‘Ø È‘Δ∫, √ØÈ≈’ÙΔ «√È‘≈ ‘ÀÕ

ÂΔ ¡◊ÈΔ‘ØÂΔ Á≈ Ï∂‡≈ ÂÈ∞‹ ‘∞‰ «¯ÒÓª «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ Í«‘ÒΔ «¯ÒÓ “¬∂’ Á±‹∂ ’∂

ÒΔ¬∂” ≈‘Δ∫ «¯ÒÓΔ ¡≈√Ó≈È «Ú⁄ ¤≈ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ ÂΔ ¡◊ÈΔ‘ØÂΔ È∂ Ï≈¡Á «Ú⁄ “ÂÚ≈«¬¯”, “ÓÙ≈Ò”, “ÙΩ’ΔÈ”, “’∞ÒΔ” ¡≈«Á «¯ÒÓª ≈‘Δ∫ ¡≈Í‰Δ Úμ÷Δ ¤≈Í ¤μ‚Δ √ΔÕ ‘∞‰ ÂΔ Á≈ Ï∂‡≈ ÂÈ∞‹ ¡«ÌÈÀ ÁΔ Á∞ÈΔ¡≈ «Ú⁄ ¡≈ Í‘∞ß«⁄¡≈ ‘À ¡Â∂ ÂÈ∞‹ 鱧 ⁄Ó’≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ Í«‘ÒΔ «¯ÒÓ ‘À “ÒÚ Ô± √ØÈΔ˙”Õ √≈Ò B@A@ «Ú⁄ «Ó√ «¬ß‚Δ¡≈ Ï‰Δ È∂‘≈ ‘Δ∫◊∂ «¬√ «Ú⁄ ¿∞È∑ª ÁΔ È≈«¬’≈ ‘ÀÕ ¡È∞‹ ¡Â∂ È∂‘≈ ÁΔ «¬‘ «¯ÒÓ ‘∞‰ «ÒΔ˜ Á∂ ’ß„∂ ”Â∂ ¡≈ Í‘∞ß⁄Δ ‘ÀÕ ¡μ‹ ¡≈Í‰Δ «¬√ Í«‘ÒΔ «¯ÒÓ È±ß

ÁÙ’ª ÁΔ ¡Á≈Ò «Ú⁄ ¡≈¿∞‰ ÁΔ «Â¡≈ Á∂÷ ’∂ ÷∞Á ÂÈ∞‹ ‘À≈È ‘ÀÕ ¿∞‘ «¬√ Ò¬Δ «’¿∞∫«’ ¿∞È∑ª È∂ ’ÁΔ «¬‘ È‘Δ∫ √Ø«⁄¡≈ √Δ «’ ¿∞‘ ’ÁΔ ‘ΔØ Ï‰ ’∂ «¯ÒÓ «Ú⁄ ’ßÓ ’∂◊≈Õ ÷∞Á ÂÈ∞‹ ¡È∞√≈ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ ¤Ø‡≈ ¿∞ÁØ∫ ’≈ÎΔ ‘’Ò≈¿∞∫Á≈ √Δ ¡Â∂ Ó؇≈ ÚΔ √ΔÕ ¿∞‘ «’z¬∂«‡Ú «’μÂ∂ «Ú⁄ ’∞fi ’È≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ √Δ, «¬√ Ò¬Δ ÏΔ. ’≈Ó ÁΔ «‚◊Δ ‘≈√Ò ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ È∂ ¡À‚Ú‡≈¬Δ«˜ß◊ «Ú⁄ «‚ÍÒØÓ≈ ’ΔÂ≈ ¡Â∂ «Î ¿∞‘ √‘≈«¬’ «ÈÁ∂Ù’ Á∂ ÂΩ ”Â∂ ’∂È ÿØÙ Á∂ È≈Ò ‹∞Û «◊¡≈ ¡Â∂ “⁄ª√ Í∂ ‚ª√” Á∂ «ÈÁ∂ÙÈ «Ú⁄ ‘μÊ Úß‚≈«¬¡≈Õ «Î «ÈÁ∂Ù’ ◊Ò∂È

19

«ÚÍ∞Ò «¡À«Ò‡Δ ÍzØ◊≈Ó “«¬ß‚Δ¡È ¡≈¬Δ‚Ò” Á∂ FÚ∂∫ √Δ˜È Á∂ ‹∂± «ÚÍ∞Ò Ó«‘Â≈ Á≈ √∞ÍÈ≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡«ÌÈ∂Â≈ √ßÈΔ «Á˙Ò Ò¬Δ ¡≈Í‰Δ ¡≈Ú≈˜ Á∂Ú∂Õ Íß‹≈Ï Á∂ ¡ß«ÓzÂ√ Á∂ «‘‰ Ú≈Ò∂ «ÚÍ∞Ò È∂ H √≈Ò Á∂ ¿∞Ó «Ú⁄ Ù≈√ÂΔ √ß◊Δ «√μ÷‰≈ Ù∞± ’ΔÂ≈ √Δ ¡Â∂ ’μÒ ≈ ◊zÀ∫‚ «ÎÈ≈Ò∂ «Ú⁄ ¿∞√È∂ «¬‘ «÷Â≈Ï ‘≈√Ò ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «ÚÍ∞Ò È∂ ÍΔ. ‡Δ. ¡≈¬Δ. 鱧 Áμ«√¡≈ «’ ÓÀ∫ ¡√Ò «Ú⁄ «¬‘ «÷Â≈Ï «‹μ ’∂ ÷∞Ù ‘ªÕ √ß◊Δ ¿∞ÁÔØ◊ «Ú⁄ «¬‘ Ó∂∂ ’ÀΔ¡ ÁΔ Ù∞±¡≈ ‘ÀÕ ÓÀ∫ √ßÈΔ «Á˙Ò Ò¬Δ ◊Δ ◊≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘ªÕ ¿∞√Á∂ Ò¬Δ ◊≈¿∞‰≈ ¡Òμ◊ ¡Â∂ ⁄∞‰ΩÂΔͱÈ ‘ÀÕ

√ÒÓ≈È ÁΔ ÎÀ∫⁄ Ò∞’ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ Á∂ ⁄Ó’Á∂ «√Â≈∂ √ÒÓ≈È ÷≈È Ï≈∂ «¬’ ◊μÒ ÓÙ‘± ‘À «’ «‹Ú∂∫ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ ÒΔ«‚ß◊ Ò∂‚Δ ÏÁÒÁ≈ ‘À, ¿∞√∂ Â∑ª ¡≈Í‰Δ Ò∞’ «Ú⁄ ÚΔ ÂÏÁΔÒΔ ‹ÒÁΔ-‹ÒÁΔ ÒÀ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ¿∞√ Á∂ ÍzÙß√’ ¿∞√ 鱧 ÒßÓ∂ Ú≈Òª, ¤Ø‡∂ Ú≈Òª Â∂ Á≈Û∑Δ «Ú⁄ Á∂÷ ⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ «¬√ Ú≈ ¿∞√ Á≈ ÈÚª Ò∞’ Ó‘≈≈Ù‡ Á∂ √Ú. Ó∞μ÷ ÓßÂΔ «ÚÒ≈√ ≈˙ Á∂ÙÓ∞÷ ÁΔ ¡≈«Ӓ ÙªÂΔ Ò¬Δ μ÷∂ Í≈· ÁΩ≈È Á∂÷‰ 鱧 «Ó«Ò¡≈Õ √ÒÓ≈È È∂ ‘∞‰ ÎÀ∫⁄ ’μ‡ Á≈Û∑Δ μ÷ Ò¬Δ ‘ÀÕ √±Âª Á≈ ª «¬‘ ÚΔ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬‘ ÈÚΔ∫ Ò∞’ √ÒÓ≈È ÷≈È È∂ «ÎÒÓ “ÁÏß◊-B” Ò¬Δ ¡Í‰≈¬Δ ‘ÀÕ Á∂ È≈Ò “¡≈˙ «ÚÙ ’∂∫” ÚΔ ’ΔÂΔÕ «¬√ ÁΩ≈È ’ÁΔ ¿∞√ 鱧 ¡«ÌÈÀ «Ú⁄ «’√Ó ¡˜Ó≈¿∞‰ Á≈ «÷¡≈Ò È‘Δ∫ ¡≈«¬¡≈Õ «¬’ «ÁÈ Î∂√ Ï∞μ’ ”Â∂ ÂÈ∞‹ ÁΔ¡ª Â√ÚΔª Á∂÷ ’∂ ¿∞√ 鱧 ÏΔ. ¡≈. «¯ÒÓ˜ ÂØ∫ ÎØÈ ¡≈«¬¡≈ ¡Â∂ ¡≈ ’∂ «ÓÒ‰ 鱧 «’‘≈ «◊¡≈Õ ‹ÁØ∫ ÂÈ∞‹ ¿∞Ê∂ «◊¡≈ ª ¿∞È∑ª È∂ «¯ÒÓ “Í∞≈ÈΔ ‹Δ∫√” ÁΔ Í∂Ù’Ù ’ΔÂΔÕ ÚΔ ⁄ØÍÛ≈ Á≈ Ï∂‡≈ ’«ÍÒ ÚΔ «¬√ «¯ÒÓ «Ú⁄ ¡«ÌÈÀ ’ «‘≈ √Δ ¡Â∂ «¬‘ «¯ÒÓ Âȱ√zΔ Ú≈√± «ÈÁ∂«Ù ’ ‘Δ √ΔÕ «¬‘ «¯ÒÓ Âª ÏßÁ ‘Ø ◊¬Δ Í «¬√ «¯ÒÓ ÁΔ ÏÁΩÒ ÂÈ∞‹ Á∂ «ÁÒØ-«ÁÓ≈◊ «Ú⁄ ¡À’‡ Ï‰È Á≈ ÏΔ‹ ÏΔ‹ «ÁμÂ≈Õ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÷∞Á 鱧 ¡À’‡ Á∂ ÂΩ ”Â∂ «Â¡≈ ’È Ò¬Δ ÂÈ∞‹ È∂ Í«‘Òª ª ¡≈͉≈ Ú˜È ÿ‡≈«¬¡≈, ‚ª√ «√μ«÷¡≈, √ÍΔ⁄ Ê∂≈«Í√‡ ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ¡≈͉∂ ¿∞⁄≈‰ √∞Ë≈∂ ¡Â∂ ÷∞Á 鱧 «Â¡≈ ’ΔÂ≈Õ ÂÈ∞‹ ÂØ∫ ÍzÌ≈«Ú ‘Ø ’∂ «ÈÁ∂Ù’ ‹Ø ≈‹È È∂ ¿∞È∑ª 鱧 “ÒÚ Ô± √Ø«È˙” ÁΔ Í∂Ù’Ù ’ΔÂΔ ¡Â∂ «¬√ Â∑ª ÂÈ∞‹ ’ÀÓ∂ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ Í‘∞ß«⁄¡≈Õ «¬‘ ØÓª«‡’-’≈Ó∂‚Δ «¯ÒÓ ‘À ¡Â∂ ÂÈ∞‹ «¬√ «Ú⁄ ’≈Ò‹ «Ú«Á¡≈ÊΔ ÁΔ Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈ «‘≈ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ «¯ÒÓ «¬ß‚√‡Δ «Ú⁄ «¬‘ ◊μÒ ÎÀÒΔ «’ ÂΔ Á≈ Ï∂‡≈ ¡À’‡ ω «◊¡≈ ‘À ª ÂΔ Á∂ Ȫ¡ 鱧 Ì∞‰≈¿∞‰ Ò¬Δ ’¬Δ «ÈÓ≈Â≈ ¿∞√ ’ØÒ Í‘∞ß⁄ ◊¬∂Õ «’√∂ È∂ ¿∞√ 鱧 “«Î ¬∂’ Á±‹∂ ’∂ ÒΔ¬∂” ÁΔ Í∂Ù’Ù ’ΔÂΔ Â∂ «’√∂ È∂ “¬∂’ Á±‹∂ ’∂ ÒΔ¬∂” Á∂ Ú≈√±-√ÍÈ≈ Á∂ «’Á≈ª È≈Ò «ÓÒÁΔ-‹∞ÒÁΔ «¯ÒÓ ÁΔ Í∂Ù’Ù ’ΔÂΔ «‹√ «Ú⁄ ÂÈ∞‹ Á∂ È≈Ò ’ÓÒ ‘√È ÁΔ Ï∂‡Δ Ù±ÂΔ È±ß «Ò¡≈ ‹≈‰≈ √ΔÕ

ðäìÆð Õðé׶ Çëñî 鱧 éò¶º åðÆÕ¶ éÅñ êzî¯à

‰ÏΔ ’ͱ ¡≈Í‰Δ «ÎÒÓ È±ß «‘‡ ω≈¿∞‰ Ò¬Δ ’¬Δ Îß‚∂ ¡Í‰≈ ‘∂ ‘ÈÕ ‘≈Ò ‘Δ ”⁄ ¿∞È∑ª 鱧 ‡Δ. ÚΔ. «¬ß‚Δ¡È ¡≈¬Δ‚Ò ÙØ¡ “⁄ Á∂«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ ‘∞‰ ÷Ï ‘À «’ ‰ÏΔ ¡≈Í‰Δ ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ «ÎÒÓ “ÏÎΔ” Á∂ ’À∂’‡ ”⁄ Ô±«‡¿±Ï ÁΔ ÚÀμÏ√≈¬Δ‡ ”Â∂ ÓΩ‹±Á «‘‰◊∂Õ Ô±«‡¿±Ï Â∂ Â∞√Δ∫ ‰ÏΔ ’ͱ È≈Ò ’Ø¬Δ ÚΔ ÷∂‚ ÷∂‚ √’Á∂ ‘ØÕ Ô±«‡¿±Ï Á∂ ¡ÀÍÒΔ’∂ÙÈ ”⁄ ‰ÏΔ ’ͱ Á≈ “ÏÎΔ” «ÎÒÓ ”⁄ ’Δ ’À∂’‡ ‘À, «¬‘ ÚΔ «Á÷≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «‹Ú∂∫ «ÎÒÓ ”⁄ ‰ÏΔ ‚ª√ ’Á∂ ‘È, È‘≈¿∞∫Á∂ ‘È, ÒÛ’Δ¡ª 鱧 Âø◊ ’Á∂ ‘ÈÕ

Ù«ÒÈ ⁄ØÍÛ≈ È∂ ‡ÚΔ‡ ”Â∂ ÍØ√‡ ’ΔÂΔ¡ª ¡μËÈß◊Δ¡ª Î؇ءª Òμ◊Á≈ ‘À «’ ¡«ÌÈ∂ÂΔ Ù«ÒÈ ⁄ØÍÛ≈ ͱÈÓ Íª‚∂ Â∂ √ßÈΔ «Ò˙È È±ß «Íμ¤∂ ¤μ‚‰ Á≈ ÓÈ Ï‰≈ ⁄∞μ’Δ ‘ÀÕ “ÍÒ∂¡Ï∞¡≈¬∂” ÓÀ◊˜ΔÈ Á∂ ’Ú Í∂‹ “Â∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ Í«‘ÒΔ Ì≈ÂΔ Ï‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á Ù«ÒÈ È∂ ‘∞‰ ¡≈Í‰Δ¡ª ¡μËÈß◊Δ¡ª Î؇ءª ‡ÚΔ‡ ”Â∂ ÍØ√‡ ’ΔÂΔ¡ª ‘ÈÕ ¿∞√ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ‡ÚΔ‡ ”Â∂ ¡≈ ’∂ ¿∞‘ ͱΔ Á∞ÈΔ¡≈ «Ú⁄ ¡≈͉≈ ‡À∫‚ √Ê≈«Í ’È≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ


20

12 To 18 Sept., 2012

«ÚÙ∂Ù

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

«√μ÷ Óμ Á∂ Ó»Ò «√˪ (≈‹ ’∂◊≈ ÷≈Ò√≈) «√μ÷ Óμ Á∂ «√˪ª ˘ Ò≈◊» ’È Ò¬Δ ÙÃΔ ◊π» È≈È’ √≈«‘Ï ÂØ∫ ÙÃΔ ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹Δ Âμ’ ÷≈Ò√≈ Í≥Ê ÁΔ √≈‹È≈ Ò¬Δ BC@ √≈Ò Á≈ ÒøÓ≈ √Óª Òμ«◊¡≈Õ √ø√≈ Á∂ «¬«Â‘≈√ «Ú⁄ «’√∂ ËÓ ˘ √Ê≈Í ’È Ò¬Δ ¡ÀÈ≈ √Óª È‘ƒ Òμ«◊¡≈Õ Ï‘πÂ∂ ¡‹ÀÏ «√øÿ ¡ÀÓ.¬∂. ¡ÀÓ.¡À‚. ËÓª Á∂ ÍÀ◊øÏª È∂ ËÓ √Ê≈Í EAF-DFH-BBBA ’ «ÁμÂ∂ Íø» ¿π‘Ȫ ˘ Ò≈◊» ’È Á≈ ’øÓ ÙË≈¨¡ª È∂ ’ΔÂ≈ Íø» «√μ÷ ËÓ «Ú⁄ ◊π» √≈«‘Ï≈È È∂ «¬È∑ª «√˪ª ˘ Ò≈◊» ’È Á≈ ’øÓ ÚΔ ¡≈Í ‘Δ ’ΔÂ≈Õ ËÓ Á∂ «√˪ª ÁΔ ’ÊÈΔ ˘ ’ÈΔ «Ú⁄ ÏÁÒ‰ Ò¬Δ ¡‰«◊‰Â ’πÏ≈ÈΔ¡ª «ÁμÂΔ¡ª ◊¬Δ¡ªÕ «√μ÷ ◊π» ‹Δ √≈«‘Ï≈È È∂ «√μ÷ ËÓ ÂØ∫ Í«‘Ò∂ ‘ج∂ ËÓª È≈ÒØ∫ Úμ÷ √Â≈ ¡Í‰≈«¬¡≈Õ «√μ÷ ËÓ Á∂ «√˪ª ˘ «Ò÷ÂΔ »Í ÚΔ ¡≈Í ‘Δ ’Ú≈«¬¡≈ Â∂ ÙÃΔ ◊π» ◊ÃøÊ √≈«‘Ï ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ÚΔ ¡≈͉∂ √Ó∂∫ ’ΔÂΔÕ ÙÃΔ ◊π» ◊ÃøÊ √≈«‘Ï ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’’∂ «¬√Á∂ ÍÃ⁄≈ Ò¬Δ ÍÃ’≈Ù ¡√Ê≈È ‘«ÓøÁ √≈«‘Ï «Ú⁄ √Ê≈Í ’ΔÂ≈Õ ÙÃΔ ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹Δ È∂ ÷≈Ò√≈ Í≥Ê ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’’∂ ÷≈Ò√≈ ≈‹ ÁΔ Èƒ‘ μ÷ ’∂ «¬√ ÁΔ √ÎÒÂ≈ Ò¬Δ √ø√Ê≈Úª Á≈ «ÈÓ≈‰ ÚΔ ’ΔÂ≈Õ «¬‘Ȫ ÚȉÔØ◊ ‘È √Ïμ ÷≈Ò√≈, ¡’≈Ò Â÷ ◊πÓÂ≈ ‹ª ÓÂªÕ «¬‘ √ø√Ê≈Úª Á≈ Óπμ„ Í«‘Ò∂ ◊π» √≈«‘Ï √Ó∂∫ ‘Δ ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ «√μ÷ ËÓ Á≈ Óπμ÷ «ÈÙ≈È≈ ◊πÓπ÷ »ÍΔ ÓÈπμ÷ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ˛Õ «¬√ Ò¬Δ ◊πÓπμ÷ ÓÈπμ÷ ¡«‹‘≈ ÓÈπμ÷ ˛ «‹‘Û≈ ’∂ÚÒ Â∂ ’∂ÚÒ ¡’≈Ò Íπ÷ «Ú⁄ «ÚÙÚ≈Ù μ÷Á≈ ˛Õ ◊πÓμ Á∂ «√˪ª ¡Èπ√≈ ¡≈͉≈ ‹ΔÚÈ «‹™Á≈ ˛Õ ¡«‹‘∂ ÓÈπμ÷ª (◊πÓπ÷ª) Á∂ √ø◊ë‘ ˘ √ø◊ Á≈ »Í «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ˛Õ «¬‘ √ø◊ ‘Δ √Ïμ ÷≈Ò√≈ Á≈ Óπμ„Ò≈ »Í √ΔÕ √ø◊ ◊πÓπ÷ª Á∂ ¿π√ «¬’μ· ˘ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛ «‹√ «Ú⁄ ◊πÓμ ¡Â∂ ◊πÏ≈‰Δ ÁΔ «Ú⁄≈ ’ÈΔ ¡Â∂ «¬È∑ª «√˪ª ˘ ‹ΔÚÈ «Ú⁄ Ò≈◊» ’È Á∂ «Ú⁄≈ ’ΔÂ∂ ‹ªÁ∂ √ÈÕ «¬√ √ø◊ ˘ √Â√ø◊ ‹ª √≈Ë √ø◊ Á≈ Ȫ ÚΔ «ÁμÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ √Â√ø◊«Â ’À√Δ ‹≈‰Δ¡À® «‹ÊÀ ¬∂’∂ È≈Óπ Ú÷≈‰Δ¡À® «Ï√ ◊¬Δ √Ì Â≈«Â Í≈¬Δ® ‹Ï Â∂ √≈Ë √ø◊«Â ÓØ«‘ Í≈¬Δ® «Ú⁄ √ø◊«Â ‘« ÍÃÌ» Ú√À ‹Δ¿π® √ø◊ «Ú⁄ «¬’μÂ ‘Ø ’∂ «√μ÷ ËÓ ¡Èπ√≈ ÎÀ√Ò≈ ’È≈ ¡Â∂ ‘ ◊πÓπ÷ ˘ ¿π√Á≈ Óøȉ≈ ˜»Δ √ΔÕ ⁄ø◊∂ ◊π‰ª ÍÃ≈Í ÒØÌ Ò≈Ò⁄ ÂØ∫ Í∂ ¡’≈Ò Íπ÷ «Ú⁄ «ÚÙÚ≈Ù μ÷‰ Ú≈Ò∂ ◊πÓπ÷ª Á≈ √Ó»‘ √ø◊ Á≈ ¡√ÒΔ »Í √ΔÕ √ø◊ ◊πÓπμ÷ª ¡«‹‘≈ «¬’μ· ‹ª √Ó»‘ Óø«È¡≈ ‹ªÁ≈ √Δ «‹√ ‘ «¬’ ˘ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈ μ÷‰ ÁΔ ÷πμÒ √Δ Íø» ÎÀ√Ò≈ √Ï√øÓÂΔ È≈Ò ‘Δ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ √ΔÕ πÓπ÷ª Á∂ «¬√ «¬’μ· «Ú⁄ √≈∂ Ï≈Ï ÓøÈ∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ¿»⁄ÈΔ⁄ ‹ª ◊ΔÏ ¡ÓΔ Á≈ Ì≈ÚÈ≈ ÂØ∫ «ÈÒ∂÷ √ø◊ ˛Õ «¬√ «Ú⁄ Ì≈◊ ÒÀ‰ Ú≈Ò∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Ï≈Ï ‘Δ √ÓfiÁ∂

√ÈÕ «¬‘Δ √ø◊ ÙÃΔ ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹Δ Á∂ ÷≈Ò√≈ ≈‹ Á∂ √ø’ÒÍ «Í¤Ø∫ √Ïμ ÷≈Ò√≈ Á≈ »Í Ë≈ «◊¡≈Õ ÙÃΔ ◊π»◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹Δ È∂ ÷≈Ò√≈ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’’∂ ¡≈Í‰Δ ◊π«Ó≈¬Δ ÷ÂÓ ’’∂ ÷≈Ò√∂ ÁΔ Ù’ÂΔ ◊π» ‹Δ «Ú⁄ √ø«ÓÒ ’ «ÁμÂΔ ¡Â∂ ‘π’Ó «ÁμÂ≈ «’ «‹μÊ∂ ÷≈Ò√≈ Í≥Ê ÿμ‡Ø ÿμ‡ Í≥‹ ◊π«√μ÷ª Á∂ »Í «Ú⁄ «¬’μÂ ‘ØÚ∂ ¿πÊ∂ ‘Δ ◊π» Ú√Á≈ ˛Õ Ì≈Ú ÷≈Ò√≈ Â∂ ◊π» ‹Δ «¬μ’ ‘Δ ‘ÈÕ «¬√ »Í «Ú⁄ ÷≈Ò√≈ √Ï√øÓÂΔ È≈Ò ‹Ø ÎÀ√Ò≈ ’Á≈ ˛ ¿π‘Δ ◊π» ‹Δ Á≈ ÎÀ√Ò≈ Óø«È¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ «√μ÷ ≈‹ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ Á≈ Óπμ÷ «ÈÙ≈È≈ ÒØ’ª ÁΔ ÌÒ≈¬Δ Ò¬Δ ≈‹ ¿π‘Ȫ ÓÈπμ÷ª ≈‘ƒ ’È≈ √Δ «‹È∑ª ˘ «√μ÷ «√˪ª ¡Èπ√≈ ◊πÓπ÷ Á≈ »Í «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ˛Õ ◊π» ‹Δ √≈«‘Ï≈È Á∂ ◊πÓπ÷ ˘ ÷≈Ò√≈ Í≥Ê Á∂ »Í «Ú⁄ ≈‹ Ù’ÂΔ ÍÃ≈Í ’’∂ ÒØ’ «‘μª ÁΔ Í»ÂΔ ÷≈Â Ú‰ Ò¬Δ «’‘≈ ˛Õ ◊πÓπ÷ ˘ ¡≈Í‰Δ ÓÈÓ˜Δ ¡Èπ√≈ ≈‹ ’È ÁΔ ÷πμÒ È‘ƒ «ÁμÂΔÕ √≈Δ Ù’ÂΔ ÷≈Ò√≈ »ÍΔ √ø◊ ˘ «ÁμÂΔ ˛Õ ◊π» √≈«‘Ï≈È È∂ ◊πÓπ÷ È∂ ÷≈Ò√≈ »Í Á∂ ’∂ √≈Δ Ù’ÂΔ ÷Ò√≈ Í≥Ê ˘ «ÁμÂΔ ˛Õ √‹Ø∫ ‘ ÓÈπμ÷ Á∂ ÌÒ∂ Ò¬Δ «È¡ª Â∂ ¡Ë≈ ÷≈Ò√≈ ≈‹ √Ê≈Í ‘Ø √’∂Õ ÙÃΔ ◊π» ‘◊Ø«ÏøÁ √≈«‘Ï ‹Δ ÓΔΔ ÍΔΔ ÁΔ¡ª ÂÒÚ≈ª Í«‘‰ ’∂ ‘«ÓøÁ √≈«‘Ï Á∂ √≈‘Ó‰∂ ÙÃΔ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’ΔÂΔ √ΔÕ ◊π» ‹Δ È∂ «¬√ √Ê≈È Â∂ «¬’μ· ’’∂ ÎÀ√Ò∂ ÒÀ‰∂ Ùπ» ’ «μÂ∂ √ÈÕ Ì≈Ú∂∫ «¬‘ ÓÂ∂ ◊π» ‹Δ Á∂ ‘π’Óª Á∂ »Íª «Ú⁄ ‘πøÁ∂ √Δ Íø» «¬√ Á≈ Ì≈Ú √Δ «’ «√μ÷ √ø◊ ÒØÛ ÍÀ‰ ¡Èπ√≈ «¬’μ·∂ ‘Ø ’∂ ¡≈͉∂ ÎÀ√Ò∂ ¡≈Í ’È ÁΔ ÔØ◊Â≈ ÍÃ≈Í ’ ÒÀ‰Õ ÙÃΔ ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹Δ È∂ ÙÃΔ ¡’≈Ò Â÷ ‹Δ Á∂ «√√‡Ó ˘ ÷≈Ò√≈ Í≥Ê √≈‹ ’∂ ˜»Δ ’ «ÁμÂ≈Õ «¬√ «√√‡Ó Ò¬Δ ÒØÛƒÁ∂ «ÈÔÓ ÚΔ Ï‰≈¬∂Õ ÙÃΔ ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹Δ ÂØ∫ «Í¤Ø∫ ÏøÁ≈ Ï‘≈Á ‹Δ Á∂ √Ó∂∫ ‹ÁØ∫ ’Ø¬Δ Áπ«ÚË≈ ¡≈¬Δ ª ÎÀ√Ò≈ ÙÃΔ ¡’≈Ò Â÷ ‹Δ Â∂ √Ïμ ÷≈Ò√∂ ≈‘ƒ ‘Δ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ ÙÃΔ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï «√÷ √◊ÓΔ¡ª Á≈ ’∂∫Á ω «◊¡≈Õ «√μ÷ ‹◊ Â∂ ¡≈¬∂ ¡Ω’Û≈ Ì∂ √«Ó¡ª «Ú⁄ ÙÃΔ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï Â∂ «¬’μÂ ‘Ø ’∂ √Ïμ ÷≈Ò√≈ ≈‘Δ Ò¬∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ÓΩ‹»Á≈ √Ó∂∫ «√μ÷ ËÓ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ÚΔ ÙÃΔ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï ‘Δ ’Á≈ ˛Õ ÚÂÓ≈È √Ó∂∫ ÚΔ «√μ÷ª Á∂ ¡øÁ ÙÃΔ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï Á≈ Ï‘π √«Â’≈ ˛Õ ‘ «√μ÷ Ì≈Ú∂∫ ÁπÈΔ¡ª Á∂ «’√∂ «‘μ√∂ «Ú⁄ Úμ«√¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛, ÙÃΔ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï Á∂ ‘π’Ó ˘ ‘Δ «√μ÷ ËÓ Á≈ ‘π’Ó

√ÓfiÁ≈ ˛Õ ÙÃΔ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï ¡Â∂ √Ïμ ÷≈Ò√≈ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ «Í¤Ø∫ ÙÃΔ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï Â∂ «¬’μÂ ‘Ø ’∂ √Ïμ ÷≈Ò√≈ Á∂ »Í «Ú⁄ ‹Ø ÎÀ√Ò∂ ’ΔÂ∂ ‹ªÁ∂ ‘È, ¿π‘Ȫ ◊πÓ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ÓÂ≈ ‹ª ◊πÓÂ≈ Á≈ ¡Ê ˛ ◊π» ‹Δ Á∂ ‘π’Ó ¡Èπ√≈ √Ï√«ÓÂΔ È≈Ò ‘Ø«¬¡≈ ÎÀ√Ò≈Õ ÙÃΔ ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹Δ È∂ ÙÃΔ ◊π» ◊ÃøÊ √≈«‘Ï ˘ ◊π» Óøȉ Á≈ «ÁμÂ≈ √ΔÕ «¬√ Ò¬Δ ÙÃΔ ◊π» ◊ÃøÊ √≈«‘Ï ÁΔ ‘˜»Δ «Ú⁄ √Ï√øÓÂΔ È≈Ò ‘ج∂ ÎÀ√Ò∂ ÚΔ ◊πÓÂ∂ ÓøÈ∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ◊πÓÂ∂ ÁΔ √Ì ÂØ∫ Ó‘μÂÚÍ»È Ù «¬‘ ˛ «’ «¬‘ √Ï√øÓÂΔ È≈Ò ‘Δ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ Ï‘π√øÓÂΔ È≈Ò ‘ج∂ ÎÀ√Ò∂

˘ ◊πÓÂ≈ È‘ƒ Óø«È¡≈ ‹≈ √’Á≈ «’ √Ïμ ÷≈Ò√≈ ÁΔ «¬’μÂÂ≈ «Ú⁄ √≈∂ ÍπÙø ˘ Ï≈Ï Óø«È¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ ’Ø¬Δ ÎÀ√Ò≈ Ï‘π√øÓÂΔ ÁΔ ¡≈Û ÊμÒ∂ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ ÂØ Ø«’¡≈ È‘ƒ ‹≈ √’Á≈Õ «√μ÷ ËÓ Á∂ Óπμ„Ò∂ «√˪ª «Ú⁄ √≈∂ ÓÈπμ÷ª ˘ Ï≈Ï Óø«È¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ √μÌ ˘ Ï≈Ï Á∂ ‘μ’ ‘ÈÕ «¬√ Ò¬Δ √Ï√øÓÂΔ ≈‘ƒ Í≈√ ’ΔÂ≈ ÓÂ≈ ◊π» ¡≈√∂ ¡Èπ√≈ Óø«È¡≈ ‹ªÁ≈ ˛ Â∂ ◊πÓÂ≈ ωÁ≈ ˛Õ ¡μ‹ Á∂ Ôπμ◊ «Ú⁄ √≈∂ «√μ÷ª ˘ «¬’ ʪ «¬’μÂ ‘؉≈ √øÌÚ È‘ƒ, «¬√ Ò¬Δ √≈∂ «√μ÷ª ÁΔ ÍÃΔ«ÈËÂ≈ Í≥‹ «Í¡≈«¡ª Á∂ »Í ˘ Óø«È¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ Í≥‹ «Í¡≈«¡ª Á∂ √≈∂ ÎÀ√Ò∂ √Ï√øÓÂΔ È≈Ò ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘Ȫ ÎÀ√«Ò¡ª ˘ ◊πÓÂ∂ ÓøÈ ’∂ ‘π’ÓÈ≈Ó∂ Á≈ »Í «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ˛Õ ÙÃΔ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï ÚÒØ∫ Í≈√ ’ΔÂ≈ «¬‘ ‘π’ÓÈ≈Ó≈ √Ïμ «√μ÷ª ˘ Óøȉ≈ ˜»Δ ˛Õ Í≥‹ «Í¡≈«¡ª Á∂ »Í «Ú⁄ Í≥‹ «√øÿ √≈«‘Ï≈È ‹ÁØ∫ «’√∂ ÓÂ∂ ˘ √Ï√øÓÂΔ È≈Ò Í≈√ ’Á∂ ‘È Âª ¿π‘ ◊πÓÂ∂ Á≈ »Í Ë≈È ’ ‹ªÁ≈ ˛Õ «¬√˘ ÙÃΔ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï ÚÒØ∫ ‹≈Δ ‘Ø«¬¡≈ ‘π’Ó≈È≈Ó≈ ÚΔ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ √Ïμ ÷≈Ò√≈ ÙÃΔ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï ¡Â∂ ‘π’Ó≈È≈Ó≈ «√μ÷ ≈‹ Á∂ «ÂøÈ Óπμ„Ò∂ ÊøÓ ‘ÈÕ «¬‘Ȫ Óπμ÷ «√˪ª Â∂ ¿π√«¡≈ ÷≈Ò√≈ ≈‹ «’√ Â∑ª Á≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬‘ ⁄⁄≈ ¡◊Ò∂ Ò∂÷ «Ú⁄ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

AC √ÂøÏ B@AB ˘ ‘Ø ‘Δ¡ª ÍÃ≈«¬ÓΔ ⁄؉ª «Ú⁄ Ú؇ Í≈¿π‰≈ ˜»Δ «’™ ÓΔ’≈ √ø√≈ «Ú⁄ ÒØ’≈‹Δ ’Áª ’ΔÓª Ò¬Δ ÍÃÓπμ÷ Á∂Ù Óø«È¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ «¬√ Á∂Ù «Ú⁄ Ú؇ Á∂ ¡«Ë’≈ ˘ Óπμ„Ò∂ ‘μ’ª «Ú⁄ Óø«È¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ «¬√ Á∂Ù ÁπÈΔ¡ª Ì ⁄Ø∫ ¡≈ ’∂ ÒØ’ Ú√Á∂ ‘ÈÕ Á»‹∂ √Ï’ª «Ú⁄ ¡ÓΔ’≈ ÍÃÚ≈√Δ¡ª Á≈ Ìø◊»Û≈ Óø«È¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ «È¿»Ô≈’ «√‡Δ «Ú⁄ ÍÃÚ≈√Δ ¡ÓΔ’È Ï‘π Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ Ú√∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ «¬‘Ȫ ÍÃÚ≈√Δ¡ª «Ú⁄ Ì≈ÂΔ¡≈ ÷≈√ ’’∂ Í≥‹≈ÏΔ «√μ÷ª ÁΔ Ó‘μÂÚÍ»È Ú√Ø∫ ˛Õ «¬‘ ÍÃÚ≈√Δ ¡ÓΔ’È «√μ÷ª È∂ «√μ«÷¡≈, ÚÍ≈ ¡Â∂ ¿π√≈Δ Á∂ ’øÓª «Ú⁄ Ï‘π πμ⁄Δ «Á÷≈¬Δ ˛ ¡Â∂ Âμ’Δ ÚΔ ’ΔÂΔ ˛Õ Íø» Ì≈ÂΔ «√μ÷ª ÁΔ ≈‹ÈΔ«Â’ «’«¡≈ Ï‘π ÿμ‡ ˛Õ Í≥‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ Ì≈Δ «◊‰ÂΔ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹»Á ≈‹ÈΔÂΔÚ≈È «¬‘Ȫ ÁΔ Ì»«Ó’≈ ÁΔ ÍÃÚ≈‘ È‘ƒ ’ ‘∂ «‹√Á≈ Úμ‚≈ ’≈È Í≥‹≈ÏΔ ¡ÓΔ’È Á≈ ≈‹ÈΔÂΔ ÁΔ Óπμ„ÒΔ ÒØÛ Ú؇ Ïȉ≈ ¡Â∂ Ú؇ ÍÃΔ«’«¡ª «Ú⁄ Ì≈◊ È≈ ÒÀ‰≈ ˛Õ «’√∂ ’«Ó¿»«È‡Δ ÁΔ ≈‹√Δ ‘Ø∫Á ¿π√ÁΔ Ú؇ Ù’ÂΔ Â∂ «ÈÌ ‘πøÁΔ ˛Õ «¬√ Ò¬Δ Í≥‹≈ÏΔ ÏØÒ‰ Ú≈Ò∂ ¡ÓΔ’È ÍÃÚ≈√Δ¡ª ˘ √π⁄∂ ‘؉ ÁΔ ÒØÛ ˛Õ ‹ÁØ∫ Âμ’ ¡√ƒ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ Ú؇ ω’∂ Ú؇ ÁΔ ÚÂØ∫ È‘ƒ ’ª◊∂, ¡√ƒ ¡≈Í‰Δ¡ª Ï‘π √≈Δ¡ª ˜»Δ Óø◊ª ÁΔ Í»ÂΔ Ò¬Δ ¸‰∂ ‘ج∂ ÍÃÂΔ«È˪ Â∂ ‹Ø È‘ƒ Í≈ √’ª◊∂Õ «¬√ Ú∂Ò∂ Í≥‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ Óø◊ ˛ «’ «√μ÷ª ÁΔ Úμ÷Δ Í¤≈‰ Ò¬Δ √’»Òª Á∂ √Ò∂Ï√ «Ú⁄ «√μ÷ª ÁΔ ‹≈‰’≈Δ Ú≈Ò∂ «ÚÙ∂ Ù≈ÓÒ ’ΔÂ∂ ‹≈‰Õ Ó؇ Ú‘Δ’Ò √Ú«√˜ «Ú⁄ Í≥‹≈ÏΔ ¡ÓΔ’Èª ˘ ÈΩ’Δ¡ª «ÁμÂΔ¡ª ‹≈‰ ª ‹Ø ‡À’√Δ¡ª ¡Â∂ ‘Ø Ó؇ Ú‘Δ’Ò ⁄Ò≈¿π‰ Ú≈Ò∂ Ì≈Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ Í≥‹≈ÏΔ¡ª ˘ Á¯Âª «Ú⁄ ’øÓ ’Ú≈¿π‰ «Ú⁄ √Ω÷ ‘ØÚ∂Õ «√‡Δ ¡Â∂ √‡∂‡ Á∂ ‘Ø Á¯Âª «Ú⁄ ÚΔ Í≥‹≈ÏΔ ÏØÒΔ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª ˘ ÌÂΔ ’È «Ú⁄ √‘»ÒÂ

¡

12 To 18 Sept., 2012

«ÚÙ∂Ù

«ÁμÂΔ ‹≈Ú∂Õ √Ì ÂØ∫ ˜»Δ ÒØÛ «¬‘ ˛ «’ Í≥‹≈ÏΔ ÏØÒ‰ Ï‘πÂ∂ ÒØ’ ÚËΔ¡≈ ¡ø◊Ã∂˜Δ È‘ƒ ÏØÒ √’Á∂Õ «¬√ Ò¬Δ Ú؇ª ω≈¿π‰ ¡Â∂ Ú؇ª Í≈¿π‰ Ò¬Δ ¡Ω’Û Ó«‘√»√ ’Á∂ ‘È «’™«’ «¬Ê∂ Ú؇ ÍÃΔ«’«¡ª ’≈ÎΔ ◊πøfiÒÁ≈ ˛Õ ¡√ƒ Ú؇ √Ó◊Δ Í≥‹≈ÏΔ «Ú⁄ ’È ¡Â∂ Ú؇ª Í≈¿π‰ √Ó∂∫ Í≥‹≈ÏΔ ÏØÒ‰ Ú≈Ò∂ Ú؇˜ ÁΔ √‘»ÒÂ Ò¬Δ «Ò÷ÂΔ √≈¬ΔÈ ¡Â∂ ÁØ Ì≈ÙΔ¬∂ ‘؉∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘ Óø◊ª ª ‘Δ Í»Δ¡ª ‘Ø √’ÁΔ¡ª ‘È ‹∂’ ¸‰∂ ‘ج∂ ¡≈ÎΔÙÒª ˘ Í≥‹≈ÏΔ Ú؇ª ÁΔ ‘Ø∫Á Á≈ ÍÃ◊‡≈Ú≈ Í»Δ Â∑ª ÍÃÌ≈ÚÙ≈ÒΔ ÂΔ’∂ È≈Ò ‘Ø ‹≈Ú∂Õ √Ø √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ ÒØÛ ˛ «’ Í≥‹≈ÏΔ ¡ÓΔ’Èª ˘ AC √ÂøÏ B@AB ˘ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡ª ÍÃ≈«¬ÓΔ˜ «Ú⁄ ÚμË ÂØ∫ ÚμË Ì≈◊ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛Õ ‹ÈÒ ⁄؉ª ÂØ∫ ÚμË Ó‘μÂÂ≈ ÍÃ≈«¬ÓΔ ⁄؉ª μ÷ÁΔ¡ª ‘ÈÕ Í≈‡Δ ¿πÓΔÁÚ≈ª ˘ ÍÃ≈«¬ÓΔ ⁄؉ª √Ì ÚμË Ó‘μÂÚ μ÷ÁΔ¡ª ‘ÈÕ ÍÃÚ≈√Δ ¡ÓΔ’Èª È∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ¡≈˜≈Á ÂΩ Â∂ «‹√‡ ’Ú≈¿π‰ ÁΔ ‹Ø Ë≈È≈ ¡≈ÍÈ≈¬Δ ˛Õ «¬‘ ÚΔ ’Ø¬Δ Ò≈‘∂ÚøÁ È‘ƒ «’™«’ ¡≈˜≈Á Ú؇ ÍÃ≈«¬ÓΔ «Ú⁄ Ì≈◊ È‘ƒ ÒÀ∫Á∂ «‹√ ’≈È Í≥‹≈ÏΔ Ú؇ª ÁΔ «◊‰ÂΔ ’≈È Òμ«◊¡≈ Ï‘π ÌπÒ∂÷≈ ÍÀ∫Á≈ ˛Õ Ì≈Ú Í≥‹≈ÏΔ¡ª ÁΔ ¡√Ò Ú؇ Ù’ÂΔ Á≈ ¡øÁ≈‹≈ Ò◊≈¿π‰≈ ¡Ω÷≈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ˛Õ «‹√ ’≈È √≈Δ¡ª Óø◊ª ÚμÒØ∫ ¸‰∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ¡≈ÎΔ√Ò Ï‘π ÿμ‡ «Ë¡≈È «ÁøÁ∂ ‘ÈÕ √Ø ¡≈‹≈Á Ú؇ª ˘ Úμ‚Δ ≈‹√Δ Í≈‡Δ Á∂ ÓÀ∫Ï Á∂ ÂΩ Â∂ «‹√‡ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ ª ‹Ø ≈‹√Δ Í≈‡Δ¡ª √≈‚Δ Ú؇ Ù’ÂΔ Á≈ √‘Δ ÓπÒ¡ø’‰ ’’∂ √≈‚Δ ÒØÛ Ó«‘√»√ ’ÈÕ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈Δ Ò¬Δ ‘∂· «Ò÷∂ ÎØÈ Â∂ ÍÂ≈ ’ √’Á∂ ‘ØÕ ‘ÍÃΔ «√øÿ » EAF-DDH-HGBB

XXX

21

HP REALTY

Architectural Design, Engineering, Drafting Services, Survey, Legalize your home improvement for Basement, Garage, Bathrooms, Plans, Permits, Remove Violations

Licensed Real Estate Broker, Notary Public, QA Software Engineaer. E-Pro PAL SINGH Certified DHILLON Residential/Commercial/Real Estate & Mortgages Selling & Buying Homes, All cash, Any condition, Any where, Quick closing, Free Consultation, Free evaluation, Residential & Commercial-Hotels, Motels, Gas Stations, Liquor Stores, Foreclosures, Bank Possessed, Red & HUD Property

77 N. BROADWAY HICKSVILLE, NY 11801 TEL. 516-932-3400, CELL:- 516-304-2630 Email:- hpcdhillon@yahoo.com

XXX

XXX


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ ËÓ √zΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ Á≈ √ßͱÈÂ≈ «ÁÚ√

22

12 To 18 Sept., 2012

√zzΔ ◊∞± È≈È’ Á∂Ú ‹Δ È∂ ⁄Ω‘ª «ÁÙ≈Úª ÁΔ Ô≈Â≈ ’’∂ √Ó∂∫ Á∂ ËÓΔ «⁄ßÂ’ª È≈Ò √ßÚ≈Á ⁄≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ ÈÚΔÈÂÓ ’zªÂΔ’≈Δ «Ú«◊¡≈È’ Ô∞μ◊ Á∂ “ËÓ ◊zßÊ” Á∂ √ß’ÒÈ Á≈ ÏΔ‹ ÏΔ«‹¡≈, «‹√ 鱧 √zΔ ◊∞± ¡‹È Á∂Ú ‹Δ È∂ AF@D ¬Δ. 鱧 √zΔ ‘«ÓßÁ √≈«‘Ï «Ú÷∂ “¡≈«Á ◊zßÊ“ √≈«‘Ï Ú‹Ø∫ ±ÍÓ≈È ’ΔÂ≈, «‹√ Á≈ Ó‘μÂÚ √Ú-Á∂√Δ Â∂ √Ú-’≈ÒΔ ¡Â∂ √Ú-’«Ò¡≈‰’≈Δ ‘ÀÕ ÓÈ∞μ÷ ¡ßÁ ¡≈˜≈ÁΔ Â∂ ‹ΔÚÈ ‹∞◊«Â ÁΔ ÈÚΔ∫ «¬Ï≈ ’∂ÚÒ √zzΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ ÂØ∫ «ÓÒ √’ÁΔ ‘ÀÕ √ß√≈Δ ‹ΔÚÈ-‹ª⁄ È≈Ò ◊ÀÓÈ∞μ÷Δ √ß√≈Δ’È È±ß ÈÀ«Â’ √ßÂ∞ÒÈ Á∂‰ Ú≈Ò∂ √zzΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ ‘Δ ¡μ‹ ÓÈ∞μ÷ Á∂ ’«Ò¡≈‰Á≈Â≈ ω √’Á∂ ‘ÈÕ √zΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ «Ú⁄ Á‹ ‘ «¬’ Í≈ÚÈ Ï⁄È √Ï-√ªfiΔÚ≈ÒÂ≈ Á≈ √ß⁄≈ Â∂ Íz√≈ ’Á≈ ‘ÀÕ √Ó±‘ ËÓ ◊zßʪ Á≈ Â∞ÒÈ≈«Ӓ ¡«Ë¡ÀÈ ’«Á¡ª ¡È∞ÌÚ ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ ÍzÍμ’ ¡Â∂ Èج∂ ¡√±Òª-¡ÓÒª Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ √zzΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ÍzÊÓ ¡«Â Ó‘≈È ¡Â∂ «ÚÒμ÷‰ ◊zßÊ ‘ÀÕ «¬‘ ¡√ÒØ∫ ÓΩ«Ò’ ¡È±·≈ «ÈÚ∂’Ò≈ «√ÓΩ ¡Â∂ ±‘≈ÈΔ ¿∞μ⁄ÓÂ≈ Ú≈Ò≈ ◊zßÊ ‘ÀÕ ¡μ‹ ◊ÒØÏÒ ÍμË ”Â∂ √ß‹Ó «Ú¿±‰∂ √μ«Ì¡≈⁄≈ Á≈ Í√≈≈ ‘À √Ó∞μ⁄Δ ÓÈ∞μ÷Â≈ ‹Ø ’¬Δ Â∑ª Á∂ Ú÷∂«Ú¡ª Úß‚ª-Á-Úß‚ª Á∂ ÿ∂«¡ª «Ú⁄ Ï∞Δ Â∑ª Î√Δ ‘Ø¬Δ Ó«‘√±√ ‘Ø ‘Δ ‘ÀÕ Úμ÷∂Úμ÷∂ Á∂Ùª, ’ΩÓª ¡Â∂ Ë≈«Ó’ Ú÷∂«Ú¡ª «Ú⁄’≈ ÷Ø‘≈-«÷ßfiΔ È¯ÂΔ «÷μ⁄ØÂ≈‰ ‹≈Δ ‘ÀÕ «ÚÙÚ≈√ √«‘‘Ø∫Á, √ªfiΔÚ≈ÒÂ≈ Â∂ √Úμ¤ Ú≈Â≈Ú‰ Ú≈Ò∂ ÷∞Ù‘≈Ò Ï‘∞-Ë∞ÚΔ √ß√≈

«√‹‰ Á∂ √ÓμÊ √zΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ ÁΔ¡ª Á≈Ù«È’, «Ú«◊¡≈È’ Â∂ «Ú⁄≈Ë≈’ √ßÌ≈ÚÈ≈Úª ¡√Δ∫ ¡‹∂ ÂΔ’ ‹◊Â-‹ÒßÁ∂ ¡μ◊∂ √‘Δ «ÁÙ≈ ”⁄ μ÷ È‘Δ∫ √’∂Õ √Óª Â∂˜ ¯Â≈Δ ÏÁÒ «‘≈ ‘ÀÕ √∞«‘ÁÂ≈ Â∂ √∞⁄∂ÂÈ≈ È≈Ò ◊ÒØÏÒ ÍμËΔ Úμ√ ‘∂ «√μ÷ ‘∞‰ √zzΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ Ó‘μÂÚ È±ß «ÚÙÚ √≈‘Ó‰∂ Íz◊‡ ’’∂ “‹À ‹À ’≈∞ √◊Ò Ì± Óß‚Ò Ó∞μ÷ ¿∞‹Ò ÁÏ≈∂” Á∂ ¡«Ë’≈Δ Ï‰ √’Á∂ ‘ÈÕ ‹ÁØ∫ ’Á∂ ÚΔ «√μ÷ª «Ú⁄ «È≈ÙÂ≈ Í√Δ, ¿∞ÁØ∫ ‘Δ «√μ÷ª ÁΔ «√ÓΩ √ß√Ê≈ ÙzØÓ‰Δ ◊∞Á∞¡≈≈ ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ, √zΔ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Ú⁄ √Ó∂∫-√Ó∂∫ ◊∞Ó«Â √Ó≈◊Óª ≈‘Δ∫ «√μ÷Δ Íz⁄≈ 鱧 Íz⁄ß‚ ’È Á∂

¿∞μÁÓ ’ÁΔ ‘Δ ‘À, «‹√ Á∂ «√μ‡∂ Ú‹Ø∫ «√μ÷ª È∂ ‘ ⁄∞‰ΩÂΔ È±ß ’ϱ«Ò¡≈ Â∂ ¿∞√ Á≈ ‚‡ ’∂ Ó∞’≈ÏÒ≈ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ √Ó∂∫ ÁΔ¡ª √’≈ª È∂ √Ó∂∫-√Ó∂∫ ¡≈͉∂ ‘μÊ’ß‚∂ Ú ’∂ «√μ÷ª È≈Ò ¡È∂’ª ‘Δ ÿØÏ∂«¬È√≈¯Δ¡ª ’ΔÂΔ¡ª ‘ÈÕ ⁄≈‘∂ ◊∞Á∞¡≈∂ ¡≈˜≈Á ’Ú≈¿∞‰ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ √Δ, ⁄≈‘∂ «√μ÷ª ÁΔ ¡≈Í‰Δ ‘Ø∫Á Á≈ Ó≈ÓÒ≈ √Δ, ÿ쇫◊‰ÂΔ «√μ÷ª 鱧 Á±‹∂ Á‹∂ Á∂ Ù«‘Δ ‘؉ Á≈ ¡«‘√≈√ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ √Δ, «√μ÷ª ÁΔ È√Ò’∞ÙΔ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ √Δ, √zΔ ‘«ÓßÁ √≈«‘Ï ”Â∂ ‘ج∂ ‘ÓÒ∂ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ √Δ, «√μ÷ ÈΩ‹Ú≈ÈΔ È±ß ’Ø‘-’Ø‘ ’∂ Ó≈ Á∂‰ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ √Δ, ¡«‹‘∂ ‘Ó«Ò¡ª “⁄ ÚΔ ’∂√Δ «ÈÙ≈È ¡≈͉∂ ‹≈‘Ø-‹Ò≈Ò Á≈ Íz◊‡≈¡

’Á≈ «‘≈ ‘ÀÕ «√μ÷ Ë≈«Ó’ √μ«Ì¡≈⁄≈ È≈Ò √ßÏßË ÙÂ≈ÏÁΔ¡ª, ÷≈Ò√≈¬Δ Ó≈⁄, È◊ ’ΔÂÈ, ’ΩÓ ¡ßÁ ÈÚΔ∫ ±‘ α’ «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ «√μ÷Δ ß◊ ”⁄ ß◊∂ μÏΔ Ï≈‰Δ Á≈ ‹≈Í ’Á∂ Ó≈⁄ ÚΔ ÈΩ‹Ú≈ÈΔ ¡ßÁ «¬’ ÈÚª ‹ØÙ ÍÀÁ≈ ’Á∂ ‘ÈÕ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÚÒØ∫ ÷≈Ò√∂ ÁΔ √≈‹È≈ «ÁÚ√ ÁΔ ÂzÀ-ÙÂ≈ÏÁΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á BAÚΔ∫ √ÁΔ «Ú⁄ √zΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ Í«‘Ò∂ Íz’≈Ù Á≈ D@@ √≈Ò≈, √zΔ ◊∞± ¡‹È Á∂Ú ‹Δ ÁΔ Ù‘ΔÁΔ Á≈ E@@ √≈Ò≈, √zΔ ◊∞± ¡ß◊Á √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ ‹ÈÓ «Á‘≈Û∂ ÁΔ Íß‹ÚΔ∫ ÙÂ≈ÏÁΔ, Ï≈Ï≈ Ï∞μ„≈ ‹Δ Á∂ ‹ÈÓ ÁΔ Íß‹ÚΔ∫ ÙÂ≈ÏÁΔ, √zΔ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï Á∂ «√‹‰≈ «ÁÚ√ Á≈ D@@ √≈Ò≈, √zΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ √ßͱÈÂ≈ «ÁÚ√ Á≈ C@@ √≈Ò≈, √zΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ Á∂ ◊∞Â≈ «ÁÚ√ Á≈ C@@ √≈Ò≈ ¡Â∂ Ï≈Ï≈ ÏßÁ≈ «√ßÿ Ï‘≈Á ÁΔ √«‘ßÁ ”Â∂ ¯Â«‘ «ÁÚ√ Á≈ C@@ √≈Ò≈ «ÁÚ√ ÙÂ≈ÏÁΔ¡ª Ú‹Ø∫ ÓÈ≈¬∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘∂ «ÁÚ√ ÓÈ≈¿∞‰ È≈Ò ’ΩÓ «Ú⁄ ÈÚª ¿∞ÂÙ≈ ÍÀÁ≈ ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ Ï≈Ï≈‰Δ¡ª ’‘≈‰Δ¡ª ”⁄ ’Á∂ ÷ÛØ ȑΔ∫ ¡≈¿∞‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔÕ √zΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ ‘Δ ¡‹Ø’∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ ¡«‹‘∂ ±‘≈ÈΔ «◊¡≈È ¡È∞ÌÚ Á∂ ¡Ó∞μÒ Ìß‚≈ Â∂ Ó≈◊ÁÙ’ ‘ÈÕ Á√Ó Í≈ÂÙ≈‘ √zzΔ ◊∞± ◊Ø«ÏßÁ «√ßÿ ‹Δ È∂ Âı √zzΔ ÁÓÁÓ≈ √≈«‘Ï ÁΔ Í≈ÚÈ ËÂΔ ”Â∂ «Ï≈‹Ó≈È ‘Ø AG@F ¬Δ. 鱧 Ï≈Ï≈ ÁΔÍ «√ßÿ Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò Ì≈¬Δ ÓÈΔ «√ßÿ ‹Δ 鱧 «Ò÷≈Δ Ò≈ ’∂ √zΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï ‹Δ «Ú⁄ ÈΩÚ∂∫ Í≈ÂÙ≈‘ √zΔ ◊∞± Â∂◊ Ï‘≈Á ‹Δ ÁΔ Ï≈‰Δ 鱧 Ù≈«ÓÒ ’’∂ √ßͱÈÂ≈ ÍzÁ≈È ’ΔÂΔÕ

ÇÃμÖÆ çÆ êðÖ íÅÂÆ åÅð± ÇÃ§Ø √≈‚∂ Á∂Ù ÁΔ «¬‘ Í«ÚμÂ ËÂΔ Á√ª Í≈ÂÙ≈‘Δ¡ª, ◊∞±¡ª, ÍΔª-¯’Δª ¡Â∂ Ì◊ª ÁΔ, √ߪ, ӑߪ, √≈˱¡ª ÁΔ Í«ÚμÂ ËÂΔ ‘ÀÕ «¬‘ ËÂΔ √±«Ó¡ª, Ï‘≈Áª, ÔØ«Ë¡ª, Ù‘ΔÁª ÁΔ ËÂΔ ‘ÀÕ «¬√ ËÂΔ Á≈ ˜≈-˜≈ Ù‘ΔÁª Á∂ ÷±È È≈Ò ß«◊¡≈ ‘À ¡Â∂ Ù‘ΔÁª Á∂ ÷±È Á∂ È≈Ò √≈‚≈ «¬«Â‘≈√ «Ò«÷¡≈ ‘ÀÕ Á∞ÈΔ¡≈ È∂ Òμ’Ûª 鱧 ¡≈∂ È≈Ò ⁄Δ«Á¡ª Á∂«÷¡≈ Â∂ √∞«‰¡≈ ‘ØÚ∂◊≈

Ì≈¬Δ Â≈± «√ßÿ ÁΔ Ù‘≈Á Á≈ «¬’ «ÁzÙÕ Í Ì≈¬Δ ÓÂΔ Á≈√ 鱧 ¡≈∂ È≈Ò ÁØÎ≈Û ’ΔÂ≈ «◊¡≈, Ó∞μ÷Ø∫ “√Δ” È≈ ¿∞⁄Δ, Ì≈¬Δ «Á¡≈Ò≈ ‹Δ 鱧 Á∂◊ «Ú⁄ ¿∞Ï≈«Ò¡≈ «◊¡≈Õ Ì≈¬Δ √ÂΔ Á≈√ ‹Δ 鱧 ±ß «Ú⁄ ÒÍ∂‡ ’∂ ¡◊È Ì∂∫‡ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ Ì≈¬Δ ÁÒΔÍ «√ßÿ ‹Δ «Óμ‡Δ Á≈ Â∂Ò Í≈ √≈Û∂ ◊¬∂, ‹ÀÂØ Â∂ ◊ß◊√ ◊∞± Á∂ Ï≈◊ ÓØ⁄∂ «Ú⁄ «√ßÿª Á∂ ’≈È≈Ó∂ ‹≈Δ ‘∂, ¡‰÷ΔÒ∂ Â∂ ËÓΔ «√ßÿª È∂ ¡≈Í‰Δ ‘Δ Â∂◊ È≈Ò ¡≈͉∂ ‘Δ Í«Ú≈ª È±ß Ù‘ΔÁ ’ «ÁμÂ≈ ª ‹Ø ’Ø¬Δ ÚΔ Ì∞μÒ ’∂ Á±«‹¡ª Á∂ ‘μÊ ¡≈ ‹≈‰ ¡Â∂ ‹ÏÈ ¡Â∂ ˜∞ÒÓΔ, Ï∂ËÓΔ ‹ª Ï∂«¬μ˜Â È≈ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’∂Õ ¡√Δ∫ «¬√∂ ‘Δ ’∞Ï≈ÈΔ Á∂ √±«Ó¡ª 鱧 Ô≈Á ’Á∂ ‘ª, «‹È∑ª «Ú⁄Ø∫ ÓÀ∫ Ì≈¬Δ Â≈± «√ßÿ ÁΔ ◊μÒ ’È Òμ◊≈ ‘ªÕ Ï≈Ï≈ ÏßÁ≈ «√ßÿ Ï‘≈Á ¡Â∂ √≈∂ «√ßÿ AGAF ¬Δ√ÚΔ «Ú⁄ «ÁμÒΔ «Ú÷∂ Ù‘ΔÁ ‘ج∂Õ ¿∞È∑ª ÂØ∫ Ï≈¡Á √≈∂ «√ßÿª

È∂ È≈¡≈ Ò≈«¬¡≈ «’ “Ó∂≈ «√ ‹≈Ú∂ ª ‹≈Ú∂ Ó∂≈ «√μ÷Δ «√Á’ È≈ ‹≈Ú∂Õ” ‹ß«‚¡≈Ò∂ Á≈ «‘‰ Ú≈Ò≈ ‘Ì◊ «Èß‹‰Δ¡ª «‹√ È∂ Ì≈¬Δ Â≈± «√ßÿ Á∂ «Ú∞μË ⁄∞◊ÒΔ ’ΔÂΔÕ «√μ÷ª Á≈ ÚÀΔ ÷≈È Ï‘≈Á È≈˜Ó ˜’Δ¡≈ ÷≈È Ò≈‘Ω ◊∞μ√∂ «Ú⁄ ÌÛ’ ¿∞μ·∂Õ ¿∞√ È∂ È≈«¬Ï ÷≈È È±ß ÎΩ‹ Á∂ ’∂ ͱ‘Ò∂ «Íß‚ 鱧 Ú≈È≈ ’ΔÂ≈Õ Í±‘Ò∂ «Íß‚ «Ú⁄ Ì≈¬Δ Â≈± «√ßÿ 鱧 «◊z¯Â≈ ’Ú≈«¬¡≈, ÍÀª «Ú⁄ ˜ß‹Δª, ‘μʪ «Ú⁄ ‘μÊ’ÛΔ¡ª, «√ßÿ √≈«‘Ï È±ß √μÊ «Ú⁄ «Ï·≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ «ÏË Ó≈Â≈ 鱧 ıÏª Í∞μ‹Δ¡ª «’ ⁄μÒ ’∂ Í∞μÂ Á∂ ÁÙÈ ’ Ò˙ ¡Â∂ ¤Ø‡Δ ÌÀ‰ 鱧 √∞È∂‘≈ «◊¡≈ «’ Â∂∂ «ÁÒ «Ú⁄ √Ëª ¡Â∂ ‹Δ¡ «Ú⁄ ⁄≈¡ √È «’ ÿØÛΔ ⁄Û∑Á∂ ÚΔ ÁΔ Ïª◊ ◊∞ßÁª◊Δ, ⁄μÒ Ì≈ Á∂ ¡ß«ÂÓ Ù◊È ÓÈ≈ ÒÀÕ ÌÀ‰ ¡Â∂ Óª ÚΔ ’ØÒ ¡≈ ◊¬Δ¡ªÕ Óª Á∂ «ÁÒ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ¡Ê≈‘ ÏÒÏÒ≈ √Δ, ¿∞‘ ¤≈ÂΔ Í≈Û ’∂ Í∞μÂ Á∂ √≈‘Ó‰∂ Ë Á∂‰≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ √ΔÕ ¿∞‘ ’«‘‰ Òμ◊Δ «’ “Ó∂∂ Ò≈Ò Â≈± «√ßÿ ’Δ ¿∞‘ √Óª ¡≈ «◊¡≈ ‘À, «‹√ Ú≈√Â∂ ÓÀ∫ ÂÀ鱧 Íμ⁄Δ √≈Ò «Â¡≈ ’ÁΔ ‘Δ ‘ªÕ ’μÒ È±ß Ó∂Δ ◊ØÁ «Ú⁄ ÏÀ· ’∂ Óª ¡≈÷‰ Ú≈Ò≈ Ï∂Ùμ’ ’Ø¬Δ È≈ ‘ØÚ∂ Í «¬‘ È≈ √∞‰È≈ ͬ∂ «’ Â≈± «√ßÿ ¡‰ı 鱧 Úμ‡≈ Ò≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ‹∂ «¬’ Óª ÁΔ ◊ØÁ √∞ßÈΔ ‘Ø ’∂ ‘˜≈ª ◊∞Ò≈Óª Á≈ ÌÒ≈ ‘Ø √’∂ ª «¬‘ √ΩÁ≈ Ó«‘ß◊≈ È‘Δ∫Õ” Ì≈¬Δ Â≈± «√ßÿ È∂ ˜’Δ¡ª ÷≈È ÁΔ ’⁄«‘Δ «Ú⁄ ¯Â«‘ Ï∞Ò≈¬ΔÕ ÁΔÚ≈È È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ¡ÈßÁÍ∞ È‘Δ∫, «¬‘ √zΔ ‘«ÓßÁ √≈«‘Ï È‘Δ∫, «‹Ê∂ Â∂Δ ¯Â«‘ ÍzÚ≈È ‘ØÚ∂◊Δ, √Ò≈Ó ’ ‹∂ «˜ßÁ◊Δ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À∫, È‘Δ∫ ª ÓΩ Á∂ ÿ≈‡ ¿∞Â≈ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ Â≈± «√ßÿ È∂ ¿∞μÂ «ÁμÂ≈ «’ «Ó‡≈ Á∂ ¡ÍÈΔ ‘√ÂΔ ’Ø, ¡◊ ÓÂÏ≈ ⁄≈‘∂, «’ Á≈È≈ ı≈’ Ó∂ «ÓÒ ’ ◊∞Ò∂ ◊∞Ò˜≈ ‘ØÂ≈ ‘ÀÕ Ì≈¬Δ Â≈± «√ßÿ 鱧 ‹ÁØ∫ ’≈‹Δ È∂ «’‘≈ «’ ‹∂ 屧 ’∂√ È‘Δ∫ ’‡≈¬∂◊≈ ª Ó≈ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ ª Ì≈¬Δ √≈«‘Ï È∂ «¬’ √Ú≈Ò Í∞쫤¡≈, “’≈‹Δ √≈«‘Ï ‹∂ ’∂√ ’‡Ú≈ ÒÚª ª ’Δ ¡≈Í ÓΩ ÂØ∫ Ï⁄≈ ÒÚØ◊∂?” ’≈‹Δ ’ØÒ ’Ø¬Δ ‹Ú≈Ï È‘Δ∫ √ΔÕ Ì≈¬Δ √≈«‘Ï È∂ ÷ØÍΔ Âª Ò∞‘≈ Ò¬Δ Í ’∂√ È≈ ’‡Ú≈¬∂, «√μ÷ ÁΔ «√μ÷Δ ’∂√ª √Úª√≈ √ß◊ «È̉ ÁΔ ¡Á≈√ ͱΔ ‘Ø ◊¬ΔÕ

◊∞Á∞¡≈≈ ‡≈‘ÒΔ √≈«‘Ï ◊≈‘ÒÛΔ (◊∞Á≈√Í∞) Á≈ Ù≈ÈÁ≈ «ÁzÙÕ

òðçÅé çÅ êzåÆÕ

◊∞Á∞¡≈≈ ‡≈‘ÒΔ √≈«‘Ï, ◊≈‘ÒÛΔ ◊∞Á∞¡≈≈ ‡≈‘ÒΔ √≈«‘Ï, ◊≈‘ÒÛΔ, ◊∞Á≈√Í∞ ÂØ∫ AB «’ÒØÓΔ‡ Á± √‘μÁΔ «Íß‚ ◊≈‘ÒÛΔ «Ú⁄ √«Ê ‘ÀÕ Á±-Á± ÂØ∫ √ß◊ª ◊∞Á∞¡≈≈ √≈«‘Ï Á∂ ÁÙÈ ’È Ò¬Δ ¡≈¿∞∫ÁΔ¡ª ‘ÈÕ ÒØ’ª ÁΔ ¡≈√Ê≈ Á≈ ’∂∫Á «¬‘ ◊∞Á∞¡≈≈ ‘˜≈ª √ß◊ª ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ’ «‘≈ ‘ÀÕ ◊∞Á∞¡≈≈ ‡≈‘ÒΔ √≈«‘Ï Ï≈Ï≈ √zΔ ⁄ßÁ ‹Δ ÁΔ Ô≈Á 鱧 √Ó«Í ‘ÀÕ Ó‘≈È ÂÍμ√ÚΔ Ï≈Ï≈ √zΔ ⁄ßÁ ‹Δ «√μ÷ ËÓ Á∂ Í«‘Ò∂ ◊∞± √zΔ ◊∞± È≈È’ Á∂Ú ‹Δ Á∂ Úμ‚∂ √Í∞μÂ √ÈÕ Ï≈Ï≈ √zΔ ⁄ßÁ ’√Ï≈ ‚∂≈ Ï≈Ï≈ È≈È’ «Ú÷∂ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ ’Á∂ √ÈÕ «¬ÊØ∫ ‘Δ Ï≈Ï≈ ‹Δ ◊∞Á∞¡≈≈ Ï≈· √≈«‘Ï ◊¬∂, «‹Ê∂ ‹≈ ’∂ ¿∞È∑ª È∂ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ (FB √≈Ò) Âμ’ ÂÍμ«√¡≈ ’ΔÂΔÕ ◊∞Á∞¡≈≈ Ï≈· √≈«‘Ï ¿∞‘ Í«ÚμÂ ¡√Ê≈È ‘À, «‹Ê∂ Ï≈Ï≈ ‹Δ 鱧 Íß‹Ú∂∫ Í≈ÂÙ≈‘ √≈«‘Ï √zΔ ◊∞± ¡‹È Á∂Ú ‹Δ ÒμÌÁ∂-ÒμÌÁ∂ «ÓÒ‰ ¡≈¬∂ √ÈÕ ’√Ï≈ ‚∂≈ Ï≈Ï≈ È≈È’ ÂØ∫ Ï≈· √≈«‘Ï Âμ’ «¬’ ’μ⁄Δ Í◊‚ß‚Δ Á∂ √Â∂ ‘Δ Ï≈Ï≈ √zΔ ⁄ßÁ ‹Δ ¡≈¿∞∫Á∂-‹ªÁ∂ √ÈÕ «¬«Â‘≈√’≈ª ¡È∞√≈ Ï≈Ï≈ ‹Δ ≈ÚΔ Á«¡≈ Á∂ «’È≈∂ (¿∞È∑Δ∫ «ÁÈΔ∫ ≈ÚΔ Á«¡≈ Á≈ Ú«‘‰ Á≈ √Â≈ «Íß‚ ◊≈‘ÒÛΔ ”⁄Ø∫ ‘Δ √Δ) ÚΔ ·«‘∂Õ ¿∞È∑ª «ÁȪ «Ú⁄ ¡’√ ≈ÚΔ Á«¡≈ «Ú⁄ ‘Û∑ Ú◊À≈ ¡≈ ‹ªÁ≈ √Δ, «’¿∞∫«’ ≈ÚΔ Á«¡≈ 鱧 ’Ø¬Δ Ë∞μ√Δ ÏßÈ∑ È‘Δ∫ √Δ Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈, «‹√ ’≈È «’√≈Ȫ ÁΔ¡ª Î√Òª ÂÏ≈‘ ‘Ø ‹ªÁΔ¡ª √ÈÕ ÒØ’ª Á≈ ◊∞˜≈≈ «¬È∑ª Î√Òª Á∂ √‘≈∂ ‘Δ ⁄ÒÁ≈ √ΔÕ ÒØ’ ’≈ÎΔ ◊ΔÏ √È Â∂ ‘Û∑ª ÂØ∫ ’≈ÎΔ Íz∂Ù≈È √ÈÕ «’√∂ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬’ Ï≈Ï≈ ‹Δ ≈ ÂØ∫ ≈ÚΔ Á∂ «’È≈∂ ÏÀ·≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ÒØ’ √Ú∂∂ «¬’μ·∂ ‘Ø ’∂ Ï≈Ï≈ ‹Δ ’ØÒ ⁄Ò∂ ◊¬∂Õ ¿∞√ √Ó∂∫ Ï≈Ï≈ √zΔ ⁄ßÁ ‹Δ ‡≈‘ÒΔ ∞μ÷ ÁΔ Á≈‰ ’ ‘∂ √ÈÕ «¬Ò≈’∂ Á∂ ÒØ’ª È∂ Ï≈Ï≈ ‹Δ ¡μ◊∂ Ϋ¡≈Á ’ΔÂΔ, “‘∂ Ï≈Ï≈! ¡√Δ∫ «¬Ò≈’∂ Á∂ «’√≈È ‘ª, √≈‚≈ √≈≈ Á≈ØÓÁ≈ «¬È∑ª Î√Òª Á∂ √‘≈∂ ⁄ÒÁ≈ ‘À Í ≈ÚΔ Á«¡≈ «Ú⁄ ¡≈«¬¡≈ ‘Û∑ √≈‚Δ¡ª Î√Òª 鱧 ÂÏ≈‘ ’ «ÁßÁ≈ ‘ÀÕ √≈‚∂ ÷≈‰ 鱧 Î√Ò È‘Δ∫ Ï⁄ÁΔÕ «’Í≈ ’Ø, √≈‚Δ¡ª Î√Òª Ï⁄Δ¡ª «‘‰Õ” Ï≈Ï≈ √zΔ ⁄ßÁ ‹Δ È∂ «’√≈Ȫ ÁΔ ◊μÒ ÏÛ∂ «Ë¡≈È È≈Ò √∞‰Δ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ¡≈√‰ ÂØ∫ ¿∞· ’∂ ≈ÚΔ Á«¡≈ ÚμÒ È±ß ⁄μÒ Í¬∂, «‹Ê∂ Í≈‰Δ Ú«‘ «‘≈ √Δ, ¿∞Ê∂ ‹≈ ’∂ ¿∞È∑ª ¡≈͉∂ ӱߑ ”⁄Ø∫ ‡≈‘ÒΔ ÁΔ Á≈‰ ’μ„ ’∂ Í≈‰Δ Á∂ ’ß„∂ ◊μ‚ «ÁμÂΔ Â∂ Í≈‰Δ 鱧 Ó∞÷≈«ÂÏ ‘∞ß«Á¡ª ÏØÒ∂, “‹≈‘ Ì≈¬Δ ‹≈‘! «’¿∞∫ ÒØ’ª 鱧 Âß◊ ’Á≈ ¬∂∫, «Ú⁄≈∂ «’√≈Ȫ È∂ Â∂≈ ’Δ «Ú◊≈«Û¡≈ ¬∂Õ ‹≈‘, ¡≈͉≈ √Â≈ ÏÁÒ ÒÀÕ” ¿∞√ «ÁÈ ÂØ∫ ≈ÚΔ Á«¡≈ È∂ ¡≈͉≈ √Â≈ ÏÁÒ «Ò¡≈, ¡μ‹ «¬√ √Ê≈È ÂØ∫ D-E «’ÒØÓΔ‡ Á± Ú«‘ «‘≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ «¬√ √Ê≈È ”Â∂ Ï≈Ï≈ √zΔ ⁄ßÁ ‹Δ ÁΔ Ô≈Á Á≈‰ ‡≈‘ÒΔ √≈«‘Ï Á∂ ±Í «Ú⁄ √∞ÙØ«Ì ‘ÀÕ «¬Ê∂ Ï‘∞ ‘Δ ÚËΔ¡≈ ◊∞Á∞¡≈≈ √≈«‘Ï Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ’∞fi «‘μ√≈ ¿∞√≈Δ ¡ËΔÈ ÚΔ ‘ÀÕ ◊∞Á∞¡≈≈ √≈«‘Ï Á∂ ÓÀÈ∂‹ ‘‹Δ «√ßÿ ¡È∞√≈ ‘ ؘ ¡÷ß‚ Í≈· ‹Δ Á∂ ÌØ◊ Í≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ √≈Ò Á∂ CFE «ÁȪ ”⁄ ’ΔÏ DE@ ¡÷ß‚ Í≈· Á∂ ÌØ◊ Í≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ «¬√ ◊∞Á∞¡≈≈ √≈«‘Ï ÁΔ ÍzÏßË’Δ ‡ΔÓ ¡ËΔÈ ‘Δ ÒÛ’Δ¡ª Á≈ √’±Ò, ’≈Ò‹ ⁄μÒ «‘≈ ‘ÀÕ ‘ Óμ«√¡≈ ÏÛΔ Ë±Ó-Ë≈Ó È≈Ò ÓÈ≈¬Δ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ


23

«ÚÁ∂Ù ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ó≈È ÁΔ ÓÀ∫Ï ÏΔÏΔ «ÁÒ≈‹ ’Ω ˘ «ÓÒΔ ≈‹√Δ ÙÈ 12 To 18 Sept., 2012

ÏΔÏΔ «ÁÒ≈‹ ’Ω χ≈Ò≈ Í≥‹≈Ï «¬ø‚Δ¡≈ ÁΔ «‘‰ Ú≈ÒΔ ˛ Â∂ ¿π‘ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ó≈È ÁΔ Ó«‘Ò≈ «Úø◊ ÁΔ ‹ÈÒ √’æÂ Â∂ √◊Ó ÓÀ∫Ï ˛Õ ÏΔÏΔ «ÁÒ≈‹ ’Ω Í≥‹≈Ï «Ú⁄ Íπ«Ò√ ÂÙÁÁ ÂØ∫ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Ï⁄≈¿π‰ Ò¬Δ B@@G «Ú⁄ ¡ÓΔ’≈ ¡≈ ◊¬Δ √ΔÕ ¡‡≈ÈΔ ◊πÍÂÚø «√øÿ Í≥È» È∂ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ó≈È ÁΔ ÓÀ∫Ï ÏΔÏΔ «ÁÒ≈‹ ’Ω Ò¬Δ ÙÈ Á≈ ’∂√ «‹æ «Ò¡≈ ˛Õ «‹√ ”Â∂ ¡‰ÓÈæπ÷Δ ÂÙÁÁ ’ΔÂ≈ ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ ÏΔÏΔ «ÁÒ≈‹ ’Ω È∂ ÙÈ Ò¬Δ ¡˜Δ «ÁæÂΔ Í ¿π√ ÁΔ ÙÈ Ú≈ÒΔ ¡˜Δ ˘ ¡√≈¬ΔÒÓ ÁÎÂ È∂ æÁ ’ «ÁæÂ≈ √Δ Â∂ «¬ÓΔ◊Ã∂ÙÈ ‹æ‹ ¡æ◊∂ ¿π√ Á∂ «‚ÍØ‡∂ÙÈ ÁΔ √π‰Ú≈¬Δ Ùπ» ’ «ÁæÂΔÕ «Î «¬ÓΔ◊Ã∂ÙÈ ‹æ‹ ¡æ◊∂ ¡≈Í‰Δ ÙÈ ÁΔ ¡˜Δ «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ ÍÀÚ≈¬Δ ’È Ò¬Δ ¿πÈ∑ª È∂ ¡‡≈ÈΔ ◊πÍÂÚø «√øÿ Í≥È» ÁΔ¡ª √∂Ú≈Úª Ò¬Δ¡ªÕ«¬ÓΔ◊Ã∂ÙÈ ‹æ‹ ¡æ◊∂ ’¬Δ √π‰Ú≈¬Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª «‹√ ÁΩ≈È ¡‡≈ÈΔ Í≥È» È∂ ’¬Δ √ϻ Í∂Ù ’ΔÂ∂ Â∂ ÁÒΔÒª «ÁæÂΔ¡ª Â∂ ¡≈«÷ «¬ÓΔ◊Ã∂ÙÈ ‹æ‹ È∂ «ÁÒ≈‹ ’Ω ÁΔ ÙÈ ÁΔ ¡˜Δ ˘ √ÚΔ’≈ ’ «Ò¡≈ Â∂ «’‘≈ «’ ¿π√ ˘ Ì≈ «‚ÍØ‡ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ «’¿π∫«’ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ó≈È Á∂ Óø⁄ ÂØ∫ ¿π√

ÁΔ¡ª «√¡≈√Δ √◊ÓΔ¡ª Á∂ ’≈È ¿π√ ÁΔ ‹≈È ˘ ÷Â≈ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ «¬æÊ∂ Á√‰ÔØ◊ ˛ «’ √ÃØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ (¡ø«ÓÃÂ√ «‹√ Á∂ ÍÃË≈È √. «√ÓÈ‹Δ «√øÿ Ó≈È ‘È, «√÷ª Ò¬Δ ¡Ò◊ ≈‹ ÁΔ ÍÃ≈ÍÂΔ Ò¬Δ √øÿÙΔÒ ˛ Â∂ Â∂ ¿π‘ ÒØ’Âø«’ Â∂ ÙªÂÓ¬Δ ÂΔ’∂ È≈Ò ¡≈͉∂ «¬√ ÓÈØÊ ˘ ‘≈«√Ò ’È Ò¬Δ ¡≈͉∂ „ª⁄∂ Â∂ √◊ÓΔ¡ª ˘ ⁄Ò≈ ‘∂ ‘ÈÕ «¬‘ ’≈È ˛ «’ ¿πÈ∑ª Á∂ ÓÀ∫Ïª ˘ Ì≈ √’≈ ÚÒØ∫ «ÏȪ Ú‹∑≈ Âø◊ ÍÃ∂Ù≈È ’ΔÂ≈ ‹≈ «‘≈ Â∂ ¡‰ÓÈæπæ÷Δ ÂÙÁÁ ’ΔÂ≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ B@@G «Ú⁄ ‹ÁØ∫ ÂØ∫ √. ÍÃ’≈Ù «√øÿ Ï≈ÁÒ «Ú⁄ √æÂ≈ «Ú⁄ ¡≈«¬¡≈ ˛ ¿πÈ∑ª È∂

ÙÃØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ (¡ø«ÓÃÂ√) Á∂ ÓÀ∫Ïª ˘ ¡≈͉∂ ÚÒ «÷⁄‰ Ò¬Δ Â∂ «¬È∑ª ÚÒØ∫ ¿π·≈¬Δ ‹ªÁΔ «¬È√≈Î ÁΔ ¡≈Ú≈˜ ˘ ÁÏ≈¿π‰ Ò¬Δ ’≈ÎΔ ÔÂÈ ’ΔÂ∂ Â∂ «¬ÊØ∫ Âæ’ «’ ¿πÈ∑ª ”Â∂ ¡‰ÓÈπæ÷Δ ÂÙÁÁ ÚΔ „≈«‘¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ «¬‘Δ ’≈È ˛ «’ √. Ï≈ÁÒ Á∂ «÷Ò≈Î ÓÈæπ÷Δ ¡«Ë’≈ª ÁΔ ¿πÒøÿ‰≈ Á∂ ÁØÙª «‘ ¡ÓΔ’Δ ¡Á≈Ò ÚÒØ∫ √øÓ‰ ‹≈Δ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬√ ’≈Ú≈¬Δ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï≈ÁÒ ÚÒØ∫ Ó≈È ÁÒ Á∂ √ÓÊ’ª ˘ ‘Ø ÚΔ Âø◊ ÍÃ∂Ù≈È ’ΔÂ≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ ¡‡≈ÈΔ Í≥È» ¡Èπ√≈ ÏΔÏΔ «ÁÒ≈‹ ’Ω ÁΔ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ó≈È È≈Ò ÓÀ∫Ï«ÙÍ Â∂ ¿π√ Á∂ Óø⁄ ÂØ∫ ¿πÈ∑ª

‘Ø·Δ ÎØ‡Ø ¡Â∂ ÚΔ‚Δ¿π ÍÃØÎÀÙÈÒ Î؇Ø◊≈¯ ÃÅù ÿêðÕ Õð¯:

«Ú¡≈‘, ‹ÈÓ «ÁÈ, √ÚΔ‡ «√’√‡ΔÈ, Óø◊ÈΔ, ¡ÀÈΔÚ√Δ

«¬æ’ «ÁÈ Á≈ √≈≈ Îø’ÙÈ HBE ‚≈Ò ”⁄ «¬‘Á∂ ”⁄ Ù≈«ÓÒ :ó (A) «¬æ’ «‚‹Δ‡Ò ¡ÀÒÏÓ (B) «¬æ’ ÍØ√‡ AF & B@ (C) «ÂæÈ ÍØ√‡ H &A@ (D) «¬æ’ ≈æ ÏÒÔπ-∂ ‚ΔÚΔ‚Δ ¡Â∂ «ÂæÈ À◊»Ò ‚ΔÚΔ‚Δ (¡ÀÈ‡Δ¡À√√Δ ”Â∂ Í≈Ò)

«¥Í≈ ’≈Ò ’Ø (CDG) I@A- FACA √≈˘ ¬Δ-Ó∂Ò ’Ø:ógur193@yahoo.com √≈∂ ∂‡ ’ÚΔÈ√, «È¿»Ô≈’ Ò¬Δ, Ï≈‘ Ú≈√Â∂ Ú÷∂ ⁄≈‹

ÁΔ¡ª √◊ÓΔ¡ª Á∂ ’≈È ¿πȪ∑ Á∂ ’∂√ ˘ «¬ÓΔ◊Ã∂ÙÈ ‹æ‹ ÚÒØ∫ ÍÃÚ≈È◊Δ «ÁæÂΔ ◊¬Δ ˛Õ ¿πÈ∑ª È∂ ¡æ◊∂ «’‘≈ «’ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ÓΩ‹»Á≈ «√¡≈√Δ ‘≈Ò≈ Á∂ ÓæÁ∂Ș «¬ÓΔ◊Ã∂ÙÈ ‹æ‹ «¬√ ◊æÒ È≈Ò √«‘Ó ‘ج∂ «’ ‹∂’ ÏΔÏΔ «ÁÒ≈‹ ’Ω ˘ Ì≈ Ú≈Í√ Ì∂‹ «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛ ª Ì≈ÂΔ Íπ«Ò√ ÚÒØ∫ ¿π√ ”Â∂ ÂÙÁÁ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¡‡≈ÈΔ Í≥È» ¡Èπ√≈ «¬‘ ◊æÒ «ÏÒ’πÒ ◊Ò ˛ «’ Ì≈ ÂØ∫ ‘π‰ «’√∂ ÚΔ «√÷ Á∂ ÙÈ Ï≈∂ ’∂√ ˘ ÍÃÚ≈È◊Δ È‘Δ∫ «ÁæÂΔ ‹≈ ‘Δ ˛Õ ÏΔÏΔ «ÁÒ≈‹ ’Ω ÁΔ «¬‘ Â≈˜≈ «Ó√≈Ò ˛ «’ ¡æ‹ ÚΔ «’√∂ ÚΔ «√÷ ˘ ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ ÙÈ «ÓÒ √’ÁΔ ˛Õ ¡‡≈ÈΔ Í≥È» È∂ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ó≈È Á∂ √≈∂ ÓÀ∫Ïª ˘ √πfi≈¡ «ÁæÂ≈ ˛ «’ «‹È∑ª ÁΔ¡ª ÙÈ Ï≈∂ ¡˜Δ¡ª ÍÀ∫«‚ø◊ Í¬Δ¡ª ‘È ¿π‘ ¿πÈ∑ª ≈‘Δ∫ ’∂√ª ÁΔ √ÓΔ«÷¡≈ ’Ú≈¿π‰Õ ¡‡≈ÈΔ Í≥È» È∂ ¡æ◊∂ «’‘≈ «’ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ó≈È Á∂ «‹È∑ª ÓÀ∫Ïª ÁΔ¡ª ÙÈ ÁΔ¡ª ¡˜Δ¡ª æÁ ‘Ø ◊¬Δ¡ª ‘È ‹ª ’∂√ ⁄Ò ‘∂ ‘È, ¿π‘ ÚΔ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Ó≈È ÁΔ¡ª Â≈˜≈ √◊ÓΔ¡ª ¡Â∂ ÏÁÒ∂ ‘ج∂ ‘≈Ò≈ Á∂ ÓæÁ∂ Ș ¿π‘ ¡≈͉∂ «‚ÍØ‡∂ÙÈ Á∂ ’∂√ ÁπÏ≈≈ ÷πÒÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍ’ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ ‘∞‰ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ”Â∂ Óª Á≈ Á∞μË

ÓÀÒÏØÈ- ¡≈͉∂ Ïμ«⁄¡ª 鱧 Á∞μË «Í¡≈¿∞‰ «Ú⁄ ¡√ÓμÊ Ó≈Úª ‘∞‰ ¡≈√‡z∂ÒΔ¡≈ «Ú⁄ «‹√‡‚ Á∞μË ÏÀ∫’ª ”Â∂ ÌØ√≈ ’È ÁΔ Êª √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ≈‘Δ∫ ¡‰‹≈È ¡Ωª ÂØ∫ ¡≈͉∂ Ïμ«⁄¡ª Ò¬Δ Á∞μË Á≈ «¬ß˜≈Ó ’ ‘Δ¡ª ‘ÈÕ «¬√∂ Â∑ª Á∂ «¬’ ÈÀμ‡Ú’ “«‘¿±ÓÈ «ÓÒ’ D «‘¿±ÓÈ Ï∂ÏΔ˜” «Ú⁄ Óª Á∂ Á∞μË Á∂ ÒØÛÚßÁ ÒØ’ª 鱧 ¿∞È∑ª ¡Ωª Â’ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ Á≈ ’ßÓ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À, ‹Ø ÈÚ‹ßÓ∂ Ïμ⁄∂ ÁΔ ‹≈È Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬‘ √∂Ú≈ Ó∞ΠÁ∂‰≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ¡ª ‘ÈÕ ÒØ’ª È∂ «ÂßÈ ‘ÎÂ∂ Â’ Á∂ ¤Ø‡∂ Ïμ«⁄¡ª Ò¬Δ Á∞μË Á∂ Á≈È ÁΔ ◊∞‘≈ Ò◊≈¬Δ ‘ÀÕ «¬’ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ’À∫√ È≈Ò ÍΔÛ «¬’ «Ú¡’ÂΔ Ò¬Δ ¿∞√ ÁΔ ÍÂÈΔ È∂ «¬È√≈ÈΔ Á∞μË ÁΔ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ ‘À «’¿∞∫«’ ‚≈’‡ª È∂ ¿∞√ ÁΔ Ø◊ Ø’± √ÓμÊ≈ √∞Ë≈È Ò¬Δ «¬È√≈ÈΔ Á∞μË ÍΔ‰ ÁΔ √Ò≈‘ «ÁμÂΔ ‘ÀÕ

N A A H S & J SURA RUCTION CO. T CONS

GENERAL CONSTRUCTION ❐ STEAM CLEANING ❐ BRICK POINTING ❐ ROOFING ❐ WATERPROOFING ❐ CEMENT WORK ❐ SHEETROCK WORK ❐ PAINTING ❐ PAINT STRIPING ❐ INTERIOR WORK ALSO ❐ SCAFFOLD WORK OUR SPECIALITY ❐ PLUMBING ❐ ELECTRICAL ❐ WINDOWS ❐ ANGLE LINES ❐ SERVING ALL BOROS ❐ FREE ESTIMATES

BABLI MULTANI 917-257-9331 108-38. INWOOD ST. JAMAICA 11435 NY.


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

12 To 18 Sept., 2012 24 ÚÍ≈ Ó≈«Ò¡≈ ÚÒØ∫ ’‹ Á≈«Â¡ª 鱧 ’≈ÏÈ ÓØÏ≈¬ΔÒ È∂ Í∂Ù ’ΔÂ≈ ¡À∫‚z≈«¬‚ ÎØÈ E,I@D ’ØÛ Á∂‰ ÁΔ ◊≈ß‡Δ ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔó«’ß◊«ÎÙ ¬∂¡Ò≈¬ΔÈ√ Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ «Ú‹∂ Ó≈«Ò¡≈ È∂ B@AA-AB ”⁄ ¬∂¡Ò≈¬ΔÈ Á∂ ’‹ ¡Â∂ ¿∞√ÁΔ¡ª ‘Ø Á∂‰Á≈Δ¡ª Ò¬Δ ’∞Ò E,I@D ’ØÛ ∞ͬ∂ ÁΔ ◊≈ß‡Δ «ÁμÂΔ ‘≈Òª«’ ÏÀ’ª Á∂ «ÚØË ’≈‰ ¿∞È∑ª 鱧 «¬√ ÏÁÒ∂ ’Ø¬Δ ’ÓΔÙÈ È‘Δ∫ «Ó«Ò¡≈Õ Ó≈«Ò¡≈ 鱧 B@A@-AA ”⁄ ◊≈ß‡Δ Ò¬Δ EA ’ØÛ ∞ͬ∂ Á≈ ’ÓΔÙÈ «Ó«Ò¡≈ √Δ Í ¬∂¡Ò≈¬ΔÈ È∂ «’‘≈

«’ ’‹ Á≈«Â¡ª Á∂ √Ó±‘ Á∂ «ÈÁ∂Ùª ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√ 鱧 Ú≈Í√ ÒÀ «Ò¡≈ «◊¡≈Õ

ÍÒ’ª fiÍ’≈¿∞‰ È≈Ò ÏÁÒ‰◊∂ ‡ΔÚΔ Á∂ ⁄ÀÈÒ ÒßÁÈó«¬ß‹ΔÈΔ¡ª È∂ «¬’ ¡«‹‘∂ ‡ΔÚΔ È±ß «Ú’«√ ’ «ÁμÂ≈ ‘À «‹√ 鱧 Á∂÷Á∂ √Ó∂∫ ÍÒ’ª fiÍ’≈ ’∂ Â∞√Δ∫ ¡≈Í‰Δ Í√ßÁ Á∂ ⁄ÀÈÒ Âμ’ Í‘∞ß⁄ √’Á∂ ‘ØÕ «Î Â∞‘≈鱧 «Ó؇ ÁΔ ÚΔ ÒØÛ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊ΔÕ «¬‘ ‡ΔÚΔ Ï‘∞ ‘Δ √ßÚ∂ÁÈÙΔÒ ‘À ¡Â∂ «¬‘ ¡μ÷ª ÁΔ¡ª ÍÒ’ª È≈Ò √ß⁄≈«Ò ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬√ 鱧 Á∂÷Á∂ √Ó∂∫ Â∞√Δ∫ «√Î ⁄ÀÈÒ ‘Δ È‘Δ∫ ÏÁÒ √’Á∂ √◊Ø∫ ¡Ú≈˜ ÚΔ ÿ‡≈-ÚË≈

√’Á∂ ‘Ø ¡Â∂ ‡ΔÚΔ È±ß ÏßÁ ÚΔ ’ √’Á∂ ‘ØÕ «¬√ ‡ΔÚΔ ”⁄ «¬’ ¡«‹‘≈ √À∫√ «Îμ‡ ‘ØÚ∂◊≈ ‹Ø ÍÒ’ª fiÍ’≈¿∞‰ È≈Ò ‘Δ «¬‘ √Ófi ÒÚ∂◊≈ «’ √≈‘Ó‰∂ ÏÀ·≈ ÁÙ’ ’Δ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ ‡ΔÚΔ Á≈ «ÈÓ≈‰ ⁄ΔÈ Á∂ «¬ß‹ΔÈΔ¡ª È∂ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ¡≈Ë∞«È’ Â’ÈΔ’ Ú≈Ò∂ «¬√ ‡ΔÚΔ Á≈ «¬√ ‘ÎÂ∂ Ï«ÒÈ ”⁄ ¡≈ÔØ«‹Â ¡≈¬Δ¡Àμά∂ ÍzÔΩ«◊’Δ √ßÓ∂ÒÈ ”⁄ ÍzΔ÷‰ ÚΔ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ

«’ß◊«ÎÙ È∂ «’‘≈ «’ «Í¤Ò∂ √≈Ò «Úμ √≈Ò ”⁄ ¿∞√Á∂ ’Ó⁄≈Δ¡ª ÁΔ «◊‰ÂΔ BB ÎΔ√ÁΔ ÓÂÒÏ A,FEA ÿ‡ ’∂ E,FIF «‘ ◊¬ΔÕ ¬∂¡Ò≈¬ΔÈ Á∂ Ù∂¡ Ë≈’ª 鱧 Ì∂‹Δ ◊¬Δ B@AA-AB ÁΔ √Ò≈È≈ «ÍØ‡ Ó∞Â≈Ï’ ¬∂¡Ò≈¬ΔÈ È∂ «Úμ √≈Ò ÁΩ≈È Ó≈«Ò¡≈ 鱧 ’Ø¬Δ Ì∞◊Â≈È È‘Δ∫ ’ΔÂ≈Õ «’ß◊«ÎÙ ÁΔ √Ò≈È≈ ¡≈Ó ÏÀ·’ BF «√ÂßÏ 鱧 ‘؉ ‹≈ ‘Δ ‘ÀÕ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ - ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØÈ Ï‰≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ ’ßÍÈΔ ’≈ÏÈ ÓØÏ≈¬ΔÒ È∂ ¡μ‹ ¡≈͉≈ Í«‘Ò≈ ¡À∫‚z≈«¬‚ ¡≈¬Δ√’zΔÓ √À∫‚«Ú⁄ (¡≈¬Δ.√Δ.¡Àμ√.) ÎØÈ ’≈ÏÈ ¬∂ AH Í∂Ù ’ΔÂ≈ «‹√ ÁΔ ’ΔÓ ABII@ ∞ͬ∂ ‘ÀÕ ’ßÍÈΔ Á≈ A@.I@@ √ÀÓΔ ¡≈¬Δ.ÍΔ.¡Àμ√. ‡μ⁄ √’ΔÈ ÁΔ √‘±Ò Ú≈Ò∂ «¬√ ÎØÈ «Ú⁄ “Ï√‡ ÓØ‚” ¡Â∂ “Î∂√ «‚‡∂’ÙÈ”

Ú◊Δ¡ª ’¬Δ ¿∞μÈ ÷±ÏΔ¡ª ‘È ¡Â∂ È≈Ò ‘Δ «¬√ «Ú⁄ «√Ó-A C-‹Δ 鱧 √ÍØ‡ ’Á≈ ‘ÀÕ ¿∞Ê∂ «√Ó-B B-‹Δ 鱧 √ÍØ‡ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’Á≈ ‘ÀÕ ’ßÍÈΔ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’≈ÏÈ ¬∂ AH ÓØÏ≈¬ΔÒ ÎØÈ «Ú⁄ ÚΔ‚Δ˙ ’≈«Òß◊, Ú≈¬Δ Î≈¬Δ ‘≈‡ √Í≈‡, √À∫√ √ÍØ‡, ◊±◊Ò ¡ÀÍÒΔ’∂ÙÈ Ú◊Δ¡ª ’¬Δ ÷±ÏΔ¡ª ‘ÈÕ

«ÈÚ∂Ù’ª Á≈ ÍÀ√≈ √∞μ«÷¡Â, ÿÏ≈¿∞‰ ÁΔ ÒØÛ È‘Δ∫ : √‘≈≈ ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ - √‘≈≈ ◊∞μÍ È∂ ¡≈͉∂ ‹Ó∑≈’Â≈Úª ¡Â∂ «ÈÚ∂Ù’ª 鱧 ÌØ√≈ «Áß«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª Á≈ ÍÀ√≈ ͱΔ Â∑ª √∞μ«÷¡Â ‘À ¡Â∂ ÿÏ≈¿∞‰ ÁΔ ÒØÛ È‘Δ∫Õ ÍÀ√≈ «ÈÚ∂Ù’ª 鱧 ÍÂ≈¿∞‰ ”⁄ «’√∂ Â∑ª ÁΔ Á∂Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ √∞ÍΔÓ ’Ø‡ Á∂ √‘≈≈ ◊∞μÍ È±ß ÁØ ◊À-√±⁄ΔÏμË ’ßÍÈΔ¡ª ÚÒØ∫ «¬’μ·∂ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ BD ‘˜≈ ’ØÛ ∞ͬ∂ «ÂßÈ Ó‘ΔÈ∂ ¡ßÁ «Ú¡≈‹ √Ó∂ ÍÂ≈¿∞‰ Á∂ ‘∞’Ó ÂØ∫ Ï≈¡Á Á∂ ≈ ‹≈Δ «Ï¡≈È ¡Â∂ ◊∞μÍ Á∂ ¡÷Ï≈ ”⁄ ¡μ‹ «ÁμÂ∂ ◊¬∂ «Ï¡≈È ”⁄ «ÈÚ∂Ù’ª È±ß Í±Δ Â√μÒΔ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ ◊∞μÍ È∂ «Ï¡≈È “⁄ «’‘≈ «’ ‹Ó∑≈’Â≈Úª 鱧 ÒÀ ’∂ «’√∂ Â∑ª ÁΔ «⁄ßÂ≈ È‘Δ∫ ’ÈΔ

⁄ΔÈ È±ß ¡‰¿∞«⁄ ÚÍ≈ «ÚÚ‘≈ ÁΔ ÓȘ±Δ Á∂ ‘∂ È∂ ˙Ï≈Ó≈

√ØÈ≈ CA,GBE ∞ͬ∂ Á∂ ÈÚ∂∫ «√÷ ”Â∂

‡À∫Í≈ (ÎÒØ«‚≈) -⁄Ø‡Δ Á∂ «ÍÏ«Ò’È È∂Â≈Úª È∂ ¡ÓΔ’Δ ≈Ù‡ÍÂΔ Ï≈’ ˙Ï≈Ó≈ ”Â∂ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ ‘À «’ ¿∞‘ ⁄ΔÈ È±ß ’ß√Δ ÁΔ Ú‡ªÁ≈ Á ÿμ‡ μ÷‰ ¡Â∂ ¡‰¿∞«⁄ ÚÍ≈ «ÚÚ‘≈ ÁΔ ÓȘ±Δ Á∂ ‘∂ ‘È, «‹√ È≈Ò ¡ÓΔ’≈ ÍzÌ≈«Ú ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ ˙‘≈¬Δ˙ Á∂ √ÀÈ∂‡ ≈Ï ÍØ‡ÓÀÈ È∂ «ÍÏ«Ò’È Á∂ ≈Ù‡Δ √Ó≈◊Ó Á∂ ÓΩ’∂ ”Â∂ ¡≈͉∂ Í≈‡Δ √«‘ÔØ◊Δ¡ª 鱧 √ßÏØËÈ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ⁄ΔÈ È≈Ò ÚÍ≈ 鱧 Á∂÷‰Õ ⁄ΔÈ ¡≈Í‰Δ ’ß√Δ ÁΔ Ú‡ªÁ≈ Á ÿμ‡ μ÷ ’∂ ¡‰¿∞«⁄ ÚÍ≈ Ò≈Ì ÒÀ «‘≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ «Ú⁄ ≈Ù‡ÍÂΔ ’∞fi «’¿∞∫ È‘Δ∫ ’Á∂Õ «¬√ Á≈ «¬’ ’≈È ‘À «’ ≈Ù‡ÍÂΔ ¡≈͉∂ ‘˜≈ª ¡Ϫ ‚≈Òª Á∂ ÿ≈‡∂ 鱧 ¿∞ÁØ∫ Âμ’ È‘Δ∫ √«‘ √’Á∂ ‹ÁØ∫ Âμ’ «’ ⁄ΔÈ √≈‚∂ Ϫ‚ È‘Δ∫ ÷ΔÁÁ≈ Õ ÍØ‡ÓÀÈ È∂ «’‘≈ «’ ¡√Δ∫ Ϫ‚ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ⁄ΔÈ ”Â∂ ’∞fi ¿∞√∂ Â∑ª «ÈÌ ‘ª «‹√ Â∑ª «’ Â∂Ò Ò¬Δ Íμ¤ÓΔ ¬∂ÙΔ¡≈ ”Â∂Õ «Ó‡ ØÓÈΔ Á∂ ≈Ù‡ÍÂΔ Ï‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘ ÷ÂÓ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔó√ß√≈’ Ϙ≈ ”⁄ Â∂˜Δ ÁΩ≈È √‡≈«’√‡ª ÚÒØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ◊≈‘’Δ È≈Ò «ÁμÒΔ √≈Î≈ Ϙ≈ ”⁄ ¡μ‹ √ØÈ≈ CA,GBE ∞ͬ∂ ÍzÂΔ Á√ ◊z≈Ó Á∂ ÈÚ∂∫ «√÷ ”Â∂ Í‘∞ß⁄ «◊¡≈Õ «ÁμÒΔ ”⁄ «¬√Á∂ Ì≈¡ EE@ ∞ͬ∂ ⁄Û∑ ’∂ CA,GBE ∞ͬ∂ ÍzÂΔ Á√ ◊z≈Ó, ’ØÒ’≈Â≈ “⁄ ED@ ÁΔ Â∂‹Δ È≈Ò CA,GAE, Ó∞ßÏ¬Δ ”⁄ EB@ ÁΔ Â∂‹Δ È≈Ò CA,D@@ ¡Â∂ ⁄∂Èμ¬Δ ”⁄ ED@ ∞ͬ∂ ÁΔ Â∂‹Δ È≈Ò CA,EGE ∞ͬ∂ ÍzÂΔ Á√ ◊z≈Ó ‘Ø ◊¬∂Õ Ó‹Ï±Â ∞÷ ÁΩ≈È «ÁμÒΔ ”⁄ ⁄ªÁΔ Á∂ Ì≈¡ B,BE@ ∞ͬ∂ ÁΔ «’≈‚ ÂØÛ Â∂‹Δ È≈Ò EI,E@@ ∞ͬ∂ ÍzÂΔ «’ÒØ, ⁄∂Èμ¬Δ ”⁄ «¬√Á∂ Ì≈¡ B,@B@ ∞ͬ∂ ÁΔ Â∂‹Δ È≈Ò F@,IGE ∞ͬ∂, Ó∞ßÏ¬Δ ”⁄ B,@D@ ∞ͬ∂ ÁΔ Â∂‹Δ È≈Ò F@,AD@ ∞ͬ∂ ÍzÂΔ «’ÒØ Âμ’ ‹≈ Í‘∞ß⁄∂Õ Ó«‘ß◊≈¬Δ Á∂ ÁΩ ”⁄ √ØÈ∂ ”⁄ «ÈÚ∂Ù ÚË≈¬∂ ‹≈‰ È≈Ò √ß√≈’ Ϙ≈ª ”⁄ ‹ÈÚΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á «’√∂ «¬’ Ó‘ΔÈ∂ ”⁄ ÍΔÒΔ Ë≈± ”⁄ √Ì ÂØ∫ ÚË∂∂ Â∂‹Δ Á‹ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ

⁄≈‘ΔÁΔÕ ◊∞μÍ ¿∞È∑ª Á∂ ÍÀ√∂ Á≈ ͱΔ Â∑ª È≈Ò «¬Ó≈ÈÁ≈ √Íz√ ‘ÀÕ «Ï¡≈È ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ÂμÊ «¬‘ ‘À «’ ◊∞μÍ Á∂ ’ØÒ ’Ø¬Δ Ï∂È≈ÓΔ ÍÀ√≈ È‘Δ∫ ‘ÀÕ √‘≈≈ ”⁄ ¡≈¬∂ A-A ∞ͬ∂ 鱧 ‹Ó∑≈’Â≈Úª ¡Â∂ «ÈÚ∂Ù’Â≈Úª 鱧 Ú≈Í√ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «Ï¡≈È ”⁄ «’‘≈ ‘À «’ ¡√Δ∫ «¬√ Á∂Ù ÁΔ¡ª √≈Δ¡ª ¡Ê≈‡Δ¡ª 鱧 √μÁ≈ «ÁßÁ∂ ‘ª «’ ¿∞‘ ¡≈¿∞‰ ¡Â∂ √μ«Â¡≈ÍÈ ’ÈÕ «Ï¡≈È ”⁄ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À «’ ◊∞μÍ «Í¤Ò∂ CC Ú«∑¡ª ÂØ∫ Á∂Ù ”⁄

’ßÓ ’ «‘≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ ÁΩ≈È ¿∞√ Á∂ «÷Ò≈Î Ì∞◊Â≈È È≈ ’È ÁΔ «¬’ ÚΔ «Ù’≈«¬Â È‘Δ∫ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ ‹Á«’ √≈‚∂ È≈Ò AB ’ØÛ «ÈÚ∂Ù’ ‹∞Û∂ ‘ÈÕ ÓÀ«⁄˙«‡Δ ÁΔ «Ó¡≈Á ”Â∂ Ì∞◊Â≈È Á∂ ÂΩ “Â∂ ◊∞μÍ È∂ «¬’ Òμ÷ D@ ‘˜≈ ’ØÛ ∞ͬ∂ Á≈ Ì∞◊Â≈È «ÏȪ «’√∂ Ó∞Ù’Ò Á∂ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ◊∞μÍ È∂ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ «’ «Í¤Ò∂ G-H Ú«∑¡ª ÁΩ≈È Úμ÷-Úμ÷ ¡Ê≈‡Δ¡ª È∂ «ÏȪ «’√∂ ·Ø√ √Ó±‘ Á∂ ◊∞μÍ ”Â∂ ÁØÙ Ò◊≈¬∂ ‘È Âª«’ ’ßÍÈΔ Á∂ Ï≈∂ ”⁄ ◊Ò ¡Â∂ Ȫ‘Íμ÷Δ Ë≈È≈ ω∂Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ¡Ê≈‡Δ¡ª 鱧 «¬‘ Òμ◊Á≈ ‘À «’ ◊∞μÍ ’ØÒ ÍÀ√≈ ◊Ò „ß◊ È≈Ò ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ

Cisco General Construction. Inc. ✰ Sector served ✰ Commercial Market ✰ Hotel and multi unit Residential Developers ✰ Educational Institution, Housing Development ✰ Private Residential ✰ Healthcare Facilities Religious Organization etc.

Masonry & concrete work water proofing, Pointing & Framing Driveway, Sidewalk & Curb Work Sidewalk Shed Instalation & Rental

Preconstruction Consulting, Construction Management, Design Build, Building Maintenance

ÎÀ‚Ò «˜Ú È∂ «ÁμÂ≈ Bawa Rajinder ÈÚ∂∫ ≈‘ ÍÀ’∂‹ Á≈ √ß’∂ ✰ Architecural Design & EngineeringSingh Lali «È¿±Ô≈’ ó ¡ÓΔ’≈ ”⁄ Ï∂ؘ◊≈Δ Á∂ ÚμËÁ∂ ¡ß’«Û¡ª ÂØ∫ «⁄ß ÎÀ‚Ò «˜Ú È∂ ¡Ê«ÚÚ√Ê≈ ÁΔ √∞√ÂΔ Á± ’È Ò¬Δ ’∞fi ÈÚ∂∫ ¿∞Í≈¡ ’È Á≈ √ß’∂ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ ÎÀ‚Ò «˜Ú‚ Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ Ï∂È ÏÈ∂’∂ È∂ Ú≈«¬˙«Óß◊ Á∂ ‹À’√È ‘≈Ò ”⁄ ¡≈ÔØ«‹Â ÏÀ·’ ”⁄ ÌØ√≈ «ÁÚ≈«¬¡≈ «’ ’∂∫ÁΔ ÏÀ∫’ ¡≈«Ê’ ‘≈Ò≈ √∞Ë≈È Ò¬Δ ¡≈͉∂ ÚÒØ∫ ’∞fi ¿∞Í≈¡ ˜± ’∂◊≈Õ ‘≈Òª«’ «¬√ √ßÏßËΔ ¤∂ÂΔ ’Ø¬Δ ’ÁÓ ¿∞·≈¿∞‰ ÂØ∫ ¿∞È∑ª È∂ «¬È’≈ ’ΔÂ≈Õ «¬√ Á∂ Ï≈Ú‹±Á Ù∂¡ Ï≈˜≈ª È∂ «¬√ ”Â∂ ⁄ß◊Δ ÍzÂΔ«’«¡≈ «ÁμÂΔÕ ‚≈¿±‹ØÈ√ Á≈ ¿∞ÁÔØ«◊’ √±⁄’ ¡ß’ I@.AC ¡ß’, ¡Àμ√. ¡À∫‚ ÍΔ. Á≈ G.A@ ¡ß’ ¡Â∂ È≈√ÁÀ’ AH.BE ¡ß’ ¿∞μÍ «‘≈Õ

✰ New Building Construction ✰ High Rise Renovation & Restoration ✰ Residential Alteration & Conversion ✰ Demolition, Excavation & Foundation etc.

87-11, 118th Street Richmond Hill, NY 11418 Tel:- 718-847-5626, Fax:- 718-847-9400


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

«ÚÙ∂Ù

12 To 18 Sept., 2012

25

INDIAN ORGANISATION ORGANIZE GRAND WELCOME CEREMONY FOR GUJARAT CONGRESS PARTY LEADER SHRI SHAKTISINH GOHIL, GUJARATCONGRESS PARTY VICE PRESIDENT SHRI JIVABHAI PATEL AND URMILABEN PATEL

On September 3rd Sept, 2012, NRI Community under leadership of Nikul Patel, Harshad Patel and Mitesh Patel organized event At Gujarati Samaj community Hall in Flushing NY to welcome and honor Gujarat’s powerful Congress Party leader and Gujarat State Assembly Member Shri Shaktisingh Gohil and Gujarat Congress party’s Vice President and former MP Shri Jivabhai Patel and Urmila Patel wife of former CM of Gujarat Late Chimanbhai Patel. On this occasion NEW YORK STATE SENATOR HON. TOBY STAVISKY, supporter of Indian community was also present to welcome and honor WITH CITATION FROM NEWYORK STATE SENATE. Senator Toby Stavisky was also instrumental for declaring Gujarat Day on occasion of 50th Anniversary Of Gujarat State. Also Senator Toby Stavisky mention the Contribution of Indian American Community - Own more than 70,000 Convenience Store in USA and more than 12,000 Hotels in United States. Also Mr. Chauhan urge both the leaders to have more strategic partnership between New York State and Gujarat State Partnership. South Asian Community Leader Mr. Dilip Chauhan Introduce New York Senator Toby Stavisky, and also spoke how Indian American Community specially

Manikant Patel - President of Gujaratisamaj of New York, Bharatiben Desai,Zinda Singh from Nargisdutt Assciation, Tina Shah,Jayesh Valsada,Ellis Island Awardee Pam Kwatra, Eric Kumar,Bhavesh Patel, Elis Island Awardee and Padma Shree Dr.sudhir Parikh,Harshad Patel, South Asian Community Leader Dilip Chauhan, Bipin Patel, FIA Chairman Shri Ramesh Patel With Gujarat Congress Party President Shri Shaktisinh Gohil and Former Member of Parliament Shri Jivabhai Patel.

Gujarati Community is contributing to American Economy. Event was very successful. Even though it was holiday long weekend and event organized in very short notice of only 2 days more than 1200 people came to participate. Leaders from various organizations were present to welcome & honor Hon. Shaktisingh Gohil , Jivabhai Patel and Urmilaben Patel. Mr. R.D.Patel Chairman of Gujarati Samaj - in his welcome speech spoke very eloquently and praised Shaktisinhji for his accomplishments. Also various very respected leaders of Indan Community like Padma Bhusan and Ellis Island Awardee Dr. Sudhir Parikh, Chairman Of NFIA Mr. Ramesh Patel, Dr. Malhotra from INOC, Ellis Island of Medal Awardee Mrs. Pam Kwatra -INOC NJ, President Of Gujarati Samaj Mr. Manikant Patel, Mr.Atma Singh from Indian Congress, Mr. George Abraham from INOC –I, Chairman of FIA Mr. Ramesh Patel also

spoke and honored Shaktisinghji, Jivabhai Patel and Mrs. Urmilaben Patel. Irrespective of party affiliations many people from New Jersey and Connecticut were present in the event that shows “KARISHMA” of Shaktisinh Gohil and Jivabhai Patel. During 1 hour impressive speech of Gujarat Party President Shri Shaktisinh Gohil mention Progress of India, NRI’s Issue like problem at Arrival of Airport. Also he answered most of the question raised by Audience with full confidence and satisfied all the attandees. He in his praised India’s progress and he pointed out India was first country to give full right of voting to every adult citizen of India and it took 150 years in USA to have such rights to every adult. He ( Shaktisinh Gohil ) humorously said that in India - Pati ( Husband ) is the head and is male in family But in India Rastrapati (President) suppose to be male

Jyotindra Patel,Bipin Patel,Ansuben Patel,Manikant Patel -President of Gujarati Samaj,Harshad Patel, Hirubhai PAtel, Bharatiben Desai, Chairman of Gujarati Samaj Shri R.D.Patel, Vice President -PR Shri Minesh Patel, Ajitbhai Vora,Jagdish Patel -Board of Trustee Gujaratisamaj, Past President of Gujarati Samaj Ron Patel, President of Surati Samaj Shri Khandu Patel With Gujarat Congress Party Leader Shri Shaktisinh Gohil and Vice President Shri Jivabhai Patel.

New York State Senator Hon. Toby Stavisky Welcome Hon. Shaktisinh Gohil ( Gujarat Congress Party President)

according to word pati, But Indian Congress Party President Mrs Sonia Gandhi chose female as pati of nation (Rastrapati) - Smt. Pratibha Patil. Also Gujarat Congress Party President mention that if Congress elected to power, the Congress party will give 100 yard plot to common class women applicants in rural area. Also an easy installment loan will be provided upto Rs 1 lakh to build 30 square meter house on that plot. According to 2011 census, there are 18,80,000 homeless people in Gujarat. There are 19,19,792 kachcha brick houses, 30,959 wooden houses. 31 lakh families live in single room houses.

3,34,479 families live in rented house. When parents and their adult children live together, they need house. He also mentioned that anybody who have problem should visit his website WWW.SHAKTISINGH.COM and they can communicate via email or phone no. listed on website. Shri Jivabhai Patel also gave brief speech of 30 minutes and highlighted the work done by Central Government and many more issue NRI’s facing in their trip to india, also Assure Audience come forward with their problem and he will try his level best to discuss the issue of NRI with Centeral Minister Vyala Ravi.


Special

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

12 To 18 Sept., 2012

26

Poonam Pandey claims to topple Paris Hilton, Kim Kardashian o you know what Paris Hilton, Poonam Pandey and Kim Kardashian have in common? Socialite Paris Hilton makes a wish every day at 11:11. Kim Kardashian shows off her legs every day and actor Poonam Pandey trends on Twitter every day. The Indian sensation has taken the social networking site by storm, and in a short span of time has crossed 281,777 followers, at an astonishing rate. No other celebrity has managed to snap up that many followers in a year. Poonam has grown

D

on a very fast rate, since she went live last year. However, what really makes the Mumbai gal stand out is her magical ability to come up with attractive hash tags that almost instantly climb on the trend charts across the world. PoonamPandeyWithoutBi Pandey is Paul The Octopus kini went on to make Poonam got every match result accua name to reckon with, and rately, making Poonam the was alive on most sought Harleen Kaur the trend list after celebrity for an entire week. During the during the World Cup. FIFA world cup, Poonam had ✰ Akon Follows Poonam managed to replace Paul the Pandey Octopus as the girl with the ✰ Poonam Pandey Midas touch. Poonam Bedroom Secrets

✰ Poonam Pandey Bathroom Secrets ✰ Bathlike Poonam Pandey ✰ Poonam Pandey Hates Bra ✰ Crazy for Poonam Pandey Were the other tags that attracted global attention establishing Poonam as a global celebrity? While many

have pointed fingers at her sensual pictures and hot bathroom videos, the fact remains that Poonam Pandey has now become a global brand. Poonam Pandey has the Midas touch, and every hash tag she touches reaps gold.

Sizing each other up

World's shortest man and woman meet for the first time in history to launch Guinness World Records book t was always going to be a big event even though it involved two very small people. Chandra Bahadur Dangi, the world’s shortest man and Jyoti Amge, the world’s shortest woman met for the first time to celebrate the organization which made them famous. The 18-year-old from India and the 72-year-old Nepalese both made headlines last winter when they were given their titles by the Guinness World Records Standing tall: The world's smallest man, 72-year-old Chandra Dangi from Nepal meet Jyoti Amge, aged 18 from India, who is the shortest woman in the world as they launch the new edition of Guinness Book of Records Chandra and Jyoti may be generations apart but were joking and laughing as they posed for photos with the new book, both dressed in traditional outfits from their native countries. The photo-shoot for the release of the book gave them another record

I

to add to their list – it is the first time the world’s smallest man and woman have met in recorded history. The book placed between them looks gigantic compared to the pair, but is in fact only 1ft high. Jyoti took the title on her 18th birthday on December 16th last year. High on life: Only 1ft11.6in and 2ft respectively, Chandra and Jyoti are smiling next to a man of normal height The teen from Nagpur in central India has a form of dwarfism called Achondroplasia which means she will stay 2ft0.7in for the rest of her life. Despite her size she has big dreams and has already starred in a number of Bollywood films and is pursuing a career in entertainment.

She is set to visit the 250 miles west of Kathmandu where, UK in September to until recently, he spent his entire life. help launch the new He made headlines across the globe book and says she when he received his title in can’t wait. ‘Since being February this year. He left his village recognized by for the first time in his life to fly to the Guinness World capital of Kathmandu to meet and be Records I have been measured by Guinness World able to visit lots of difRecords officials. At 21.5in Mr. Dangi ferent counalso the shortest man in Harleen Kaur ishistory, tries. I love breaking the previtravelling. ‘I have visited ous record of India’s Gul Mohammed Japan and parts of (1957–97) who was 22.5in tall. The Europe and now I can’t official authority on record-breaking wait to visit the UK.' achievement is set to release it’s the Whilst the bubbly 57th edition of the world’s best-sellteenager is looking foring copyright book, Guinness World ward to conquering the Records 2013. world, 72- year-old Chandra’s The book has sold 120 million biggest moment in his career as the copies to date and Guinness World worlds shortest is the publication of Records receives more than 1,000 the new book ‘I’m very happy that applications each week and has a my name will be written in a book. specialized team of multi-language It’s a big thing for my family, my vilrecord managers and adjudicators lage and my country.’ Mr. Dangi hails who travel the globe to verify official from a small village called Rhimkola, record attempts


Special/Health

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

12 To 18 Sept., 2012 27

New York City Patrolmen’s Benevolent Association Endorses Assemblywoman Grace Meng for Congress ssemblywoman Grace Meng, the Democratic candidate for Congress in New York’s 6th district, today received the endorsement of the New York City Patrolmen’s Benevolent Association. On hand at today’s press conference in front of One Police Plaza were NYC PBA President Patrick J. Lynch and New York City Council Member and Chair of the Public Safety Committee Peter F. Vallone, Jr. PBA President Patrick J. Lynch said: “Assemblywoman Grace Meng understands how important safe streets are to keeping neighborhoods vibrant and our city’s economy strong. She has supported legislation in Albany that would require the microstamping of ammunition that will not only help police to solve past crimes but also help to eliminate illegal guns from our city’s streets and that’s good for citizens and police officers alike. She will be a strong fighter in Washington to make sure we have all the federal resources we need to keep our city safe from threats originating both at home and abroad. The New York City Patrolmen’s Benevolent Association, representing over 50,000 active and retired NYC police officers, is proud to endorse Assemblywoman Grace Meng for Congress this November.” “As Public Safety Chair, I need

A

Grace in Washington to help New York City get its fair share of anti-terror funding to continue to keep the city safe,” said Council Member Peter F. Vallone Jr. Assemblywoman Meng stated: “As an elected official, nothing is more important to me than the safety of our communities. That is why I am so grateful to have the support of the NYC Patrolmen’s Benevolent Association, an organization whose members put their lives on the line to ensure that our communities remain safe places to live, work and raise a family. I will continue to work tirelessly on behalf of them and their families to ensure that they have the support they need and deserve to protect and serve us all every day.” Assemblywoman Meng has worked hard in recent years to foster partnerships between the New York Police Department and civilian patrols in order to deter crime and preserve the quality of life

Orange juice makes you look more beautiful range juice can make you look more beautiful (Thinkstock photos/Getty Images) A daily glass of orange juice can help improve your skin, hair and nails, say a

O

panel of health and beauty experts. They attribute the benefits to the vitamin C, potassium and folic acid it contains. Vitamin C is essential in the production of collagen, along with super nutrient Lutein. Its yellow pigment is linked to reducing sun-induced skin damage and is believed to improve elasticity of the skin. A 200ml glass of orange typically contains 60mg vitamin C and equates to 100 per cent of an adult's recommended daily amount. "The adage of 'you are

what you eat' is not a new one but science has lagged behind in determining the effect nutrition has on our skin, hair and nails," the Mirror quoted nutritionist Amanda Ursell as saying. "Beauty experts are starting to see the benefits of a glass of this nutrient packed product, realising it isn't just what you put on your body but what you put into it too," she added. The research was undertaken with 200 beauty industry workers who are members of CEW (Cosmetic Executive Women). Two thirds of beauty professionals (65 per cent) said they recommend clients to drink a glass a day as part of their current beauty routine. Susan Mahy, board director at Cosmetic Executive Women UK, said: "The essential nutrients you need for healthy skin, hair and nails are most beneficial when ingested as part of your diet. "Our panel of executive women in the cosmetic, fragrance and hairdressing industries concluded that they have a direct effect on the skin," Mahy added.

we enjoy in our neighborhoods. She has long been a leader in the State Legislature pushing for the passage of microstamping legislation, which would help catch more criminals and protect those who protect and serve us all. At a time when shootings are on the rise in our city and our officers are frequent targets, we must provide them with all the tools they need. The NYC PBA has over 3,400 active members assigned to Queens. Assemblywoman Meng, as the strongest advocate for public safety, continues to gain support from the law enforcement community. In addition to today’s endorsement from the PBA, Grace has now been endorsed by the National Troopers Coalition, the NYS Troopers PBA, the Asian Jade Society, the Korean American Officer’s Association and the Filipino American Law Enforcement Organization.


Hollywood

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

12 To 18 Sept., 2012

28

Sheryl Crow questioned in Armstrong doping investigation? Lance Armstrong's former fiance and American singer Sheryl Crow was reportedly interviewed by federal agents late last year as part of the doping inquiry into the banned cyclist's Tour de France-winning teams. Crow had provided information last year in a far-reaching federal inquiry into the doping programs that fueled her former fiance's victorious Tour de France teams. Federal agents interviewed the Grammy-winning musician in late 2011, just before a grand jury probe into Armstrong and his associates abruptly ended without any criminal charges

being handed up.The U.S. Anti-Doping Agency had banned Armstrong on August 24 and stripped his Tour de France titles after he abandoned a legal challenge to doping charges the non-profit agency issued in June. Food and Drug Administration criminal investigator Jeff Novitzky, who helped lead the government's investigation, refused to comment when asked about the federals' interview with Crow. An attorney who advised Crow about assisting with the investigation also declined to comment on the matter.

Clint Eastwood under fire for I've always been a tomboy: Biel speech addressed to Obama Clint Eastwood has landed himself in hot soup for launching a bizarre rambling rant about Barack Obama live on stage. The 82-year-old actor's strange monologue was directed at an invisible Obama as he lambasted an empty chair at the Republicans National Convention. It prompted the White House to retaliate on Twitter by posting a photo of Obama in his Presidential chair, with the caption "This seat's taken". Eastwood's awkward and long-winded routine at the convention in Tampa, Florida, even inspired the Twitter tag #eastwooding. His speech was the warm-up act for Republican candidate Mitt Romney - but he overran, causing the Mormon tycoon to hastily cut and rewrite his much anticipated address. During his speech, Eastwood rebuked the chair for its broken promises and for invading Afghanistan — even though it was his Republican predecessor George W Bush who ordered US troops into the country. "So Mr President, how do you handle promises you've made when you were running for election, and how do you handle them?" the Sun quoted him as saying. "I think Mr Romney asked the only sensible question, you know, he says, 'Why are you giving the date out now?

Actress Jessica Biel had no hassles about shooting the fight sequences in "Total Recall' remake as she believes she has never been too girly. Biel, who is engaged to Justin Timberlake, plays resistance fighter Melina in the remake of the hit movie, which sees her battle with Kate Beckinsale. Asked if she has a reputation as a tough person, she said: "Maybe not tough, but perhaps tomboy." "I've always been that kind of person - constantly playing sports and never

Jovovich was once arrested for stolen credit cards Actress Mila Jovovich has revealed that she was arrested as a youngster for using stolen credit cards. The " Resident Evil" star admits she and her friends "broke the law all the time" by refusing to pay fares on buses, reports express.co.uk. "I thought I was a bad girl when I was a

Roselyn Sanchez brings joy to kids with cancer Puerto Rican actress Roselyn Sanchez visited a group of children suffering from cancer at the San Jorge Hospital in San Juan and symbolically gave them a medal for participating in an upcoming triathlon to raise money to fight the disease. Sanchez is the sponsor of the San Jorge Foundation, which organizes the annual Triathlon for Life. "Here we're winners because I'm seeing them once more, meeting new patients and listening to their stories. It's difficult to speak with the parents of the kids,

but you have to move forward," Sanchez told EFE. Among the children was one 3-year-old girl who, despite her illness, kept smiling the entire time the actress

really into make-up or fashion, until about five years ago,"

was chatting with her. Sanchez said that she had to move away from the little girl because she needed to cry for a while when she thought of her eight-monthold daughter - Sebella Rose, whom she had with her husband, actor Eric Winter - in that situation. "I can't explain the feeling to you. It was from the fiber of a mother's being. All these mothers had a healthy child, but suddenly they find something. In that girl, I saw my daughter and I asked God to take care of her for me," she said.

kid. We broke the law all the time, getting onto buses without paying. We'd find wallets and use the credit cards on the weekends, then get arrested for it. I'm so stupid we actually got caught. Also, writing on walls - my name was Rile," she told Empire magazine.

femalefirst.co.uk quoted Biel as saying. The star, who has featured in successful movies like " The Illusionist" and " The ATeam", admits she has to work hard to look good in her films but gets bored of dieting. "There are some days when I feel like I can't eat another chicken breast and if I see another piece of broccoli, I swear to god. I know I feel better when I see myself on screen and I've been really dedicated, even though it was a pain in the ass.

Kristen Stewart’s mum files for divorce Kristen Stewart's mother Jules has filed for divorce from the 'Twilight' star's father John after 27 years of marriage. Jules filed papers on August 17 in Los Angeles - exactly a month to the day Stewart was snapped smooching with married director Rupert Sanders. According to TMZ, Jules, who went ahead with the petition without a lawyer, cited irreconcilable differences, the Daily Mail reported.

Nicole Richie loves Beyonce's fearlessness Socialite Nicole Richie is in awe of singer Beyonce Knowles for her fearlessness. Richie admits she loves how "fearless" Knowles is and "always" checks out what she is wearing, reports contactmusic.com. "I'm a fan of anybody who is as fearless with their looks as Beyonce is. I'm always excited to see what she's wearing," she said. "My wardrobe has gone through so many different stages. When I was a kid, there was an odd-socks

phase; my mother was too embarrassed to go out with me. When I'm 40, I'll go, 'What was I thinking when I was 30?'," she added.


STAR-WORLD

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ Ó∂÷

«ÏÃ÷

Aries [aries]

Taurus [taurus]

(21 Mar - 19 Apr)

(20 Apr - 20 May)

«¬‘ ‘ÎÂ≈ Âπ‘≈‚∂ Ò¬Δ «ÓÒ∂‹πÒ∂ ¡√ Ú≈Ò≈ ‘∂◊≈Õ Ïº«⁄¡ª ÚºÒØ∫ ’Ø¬Δ ÷πÙΔ «ÓÒ √’ÁΔ ˛Õ «√‘ Ú≈Ò∂ Í≈√∂ «Ë¡≈È Á∂‰ ÁΔ ÒØÛ ˛Õ ÍÚ≈ «Ú⁄ Ó≈Â≈ ‹Δ È≈Ò ‡’≈¡ ‘؉ ÁΔ √øÌ≈ÚÈ≈ ˛Õ ⁄Δ˜ª ¡Â∂ ÿ‡È≈Úª ÍÃÂΔ È˜Δ¡≈ ·Δ’ ’È ÁΔ ˜» ˛Õ Íπ≈‰∂ ÁØ√ª È≈Ò Ó∂Ò-«ÓÒ≈Í ‘ØÚ∂◊≈Õ «’√∂ Ë≈«Ó’ ÍÃØ◊≈Ó ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ ‹≈ ‘∂ ‘ØÕ «’ÂØ∫ ¡≈«Ê’ √«‘ÔØ◊ «ÓÒ‰ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ «Í¡≈ √ÏøË «Ï‘Â ‘؉◊∂Õ

«¬√ ‘ÎÂ∂ Âπ‘≈‚∂ ¡≥Á ¿πÂÙ≈‘ Á≈ √ø⁄≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ «˜øÁ◊Δ ”⁄ ’πfi ÈÚª Ú≈Í∂◊≈Õ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ÏÁÒØ, «Î Ú∂÷Ø «’Ú∂∫ Âπ‘≈‚Δ¡ª ¡Ω’Ûª Á» ‘πøÁΔ¡ª ‘ÈÕ Âπ‘≈‚∂ ¡º◊∂ Âπ‘≈‚∂ ÁπÙÓ‰ «‡’ È‘ƒ √’‰◊∂Õ √Δ «Ú⁄ «’√∂ ʪ ”Â∂ ÁÁ «‘ √’ÁΔ ˛Õ «’√∂ ◊ºÒØ∫ ‡’≈¡ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ «ÚºÂΔ ‘≈Ò √πË∂◊ΔÕ «’√∂ È≈Ò ÈÚª ’øÓ √ªfi∂Á≈Δ «Ú⁄ Ùπ» ’È ÂØ∫ Ï⁄ØÕ ÿ «Ú⁄ ÷πÙΔ Á≈ Ó≈‘ΩÒ Ï‰∂◊≈Õ «’√∂ ˘ ¿πË≈ Á∂‰ ÂØ∫ Ï⁄ØÕ ÓÈØ≥‹È Á∂ ÓΩ’∂ «ÓÒ‰◊∂Õ

ÂπÒ≈

«ÏÃÙ⁄’

Libra [libra]

Scorpio [scorpio]

(23 Sept - 22 Oct)

(23 Oct - 21 Nov)

«¬√ ‘¯Â∂ «ÚÁ∂Ù Ô≈Â≈ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ Ó≈«Í¡ª ÚºÒØ∫ ’Ø¬Δ ⁄ø◊Δ ıÏ «ÓÒ √’ÁΔ ˛Õ Íπ≈‰∂ Ú≈‘È ˘ Ú∂⁄‰ Ï≈∂ È≈ √Ø⁄ØÕ Íπ≈‰Δ¡ª ◊ÒÂΔ¡ª ˘ ÌπºÒ ’∂ ÈÚƒ Ùπ»¡≈ ’ØÕ ‘π‰ Âπ‘≈˘ √Óª Â∂ ÓΩ’≈ ÁØÈØ∫ «ÓÒ‰ ‹≈ ‘∂ ‘È, «¬√ Á≈ Î≈«¬Á≈ ¿π·≈˙Õ «ÚºÂΔ Ó≈Ó«Ò¡ª ”⁄ ¡≈ ‘Δ¡ª √≈Δ¡ª ¡Û⁄È≈ Á» ‘؉◊Δ¡ªÕ «’√∂ ÁØ√ ÂØ∫ ÓÁÁ «ÓÒ∂◊ΔÕ Á¯Â «Ú⁄ Âπ‘≈˘ Ó‘ºÂÚÍ»È «˜øÓ∂Ú≈Δ «ÓÒ‰ ‹≈ ‘Δ ˛Õ

«¬√ ‘ÎÂ∂ Âπ‘≈‚∂ ÁπÙÓ‰ ÚΔ Âπ‘≈‚∂ ÚºÒ ÁØ√ÂΔ Á≈ ‘ºÊ ÚË≈¿π‰◊∂Õ Ïº«⁄¡ª ÚºÒØ∫ ’Ø¬Δ ÷πÙΔ ‘≈√Ò ‘Ø √’ÁΔ ˛Õ Í∂‡ ÁΔ ÷≈ÏΔ Í∂Ù≈È ’∂◊ΔÕ ’Ø¬Δ Íπ≈‰≈ π«’¡≈ ’øÓ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ Âπ√Δ ¡≈Í‰Δ¡ª ◊ºÒª È≈Ò Á»«‹¡ª ˘ ÍÃÌ≈«Ú ’Ø◊∂Õ Úº‚∂ Ì≈ Á∂ È≈Ò ⁄Ò «‘≈ ’Ø¬Δ Íπ≈‰≈ «ÚÚ≈Á ıÂÓ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ ÍÂÈΔ Ú≈Ò∂ Í≈√∂ ÂØ∫ ’Ø¬Δ ÷πÙΔ «ÓÒ √’ÁΔ ˛Õ ‘Ó∂Ùª ’øÓ «Ú⁄ ‘Δ Ó◊È È≈ ‘Ø ÏÒ«’ ÍÚ≈ Ò¬Δ ÚΔ ’πfi √Óª ’º„ØÕ ÍÃ∂Ó √ÏøË «Ï‘Â ‘؉◊∂Õ

√ÍÂ≈«‘’ ≈ÙΔÎÒ «Ó˚È Gemini [gemini]

’’ Cancer [cancer]

12 To 18 Sept., 2012

Ó’

Sagittarius [sagittarius] Capricorn [capricorn] (22 Nov - 21 Dec)

(22 Dec - 19 Jan)

Âπ‘≈‚∂ Ú≈√Â∂ «¬‘ ‘ÎÂ≈ «Ó«Ò¡≈ ‹π«Ò¡≈ ‘∂◊≈Õ Ïº«⁄¡ª Á∂ Á≈÷Ò∂ ˘ ÒÀ ’∂ Í∂Ù≈È «‘ √’Á∂ ‘ØÕ «’√∂ Ë≈«Ó’ ÍÃØ◊≈Ó ”⁄ ÙÓ»ÒΔ¡Â Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛, «‹√ È≈Ò ÿ ”⁄ √πº÷ Â∂ ÙªÂΔ ÚË∂◊ΔÕ «˜¡≈Á≈ ◊πº√∂ È≈Ò Âπ√ƒ ¡≈Í‰Δ «√‘ Â∂ ’øÓ Á≈ ‘Δ Èπ’√≈È ’ ‘∂ ‘ØÕ «Ú¡Ê ÁΔ «⁄øÂ≈ È≈ ’ØÕ «ÍÂ≈ ‹Δ È≈Ò ¡‰Ï‰ È≈Ò ‡≈Ò‰ ÁΔ ˜» ˛Õ «٫¡ª ”⁄ ’Ø¬Δ ÈÚƒ Ùπ»¡≈ ‘؉ ‹≈ ‘Δ ˛Õ ÓÈØ≥‹È Á∂ ÓΩ’∂ «ÓÒ‰◊∂Õ

«¬√ ‘¯Â∂ ¡Á≈Ò «Ú⁄ ⁄Ò ‘∂ ’∂√ ˘ ÒÀ ’∂ ’Ø¬Δ ⁄ø◊Δ ıÏ «ÓÒ √’ÁΔ ˛Õ Ó≈‰-√ÈÓ≈È ”⁄ Ú≈Ë≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ‹ÒÁÏ≈˜Δ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ÚΔ ÎÀ√Ò≈ È≈ ’ØÕ ¿πÈ∑ª ’øÓª ˘ ‘ºÊ È≈ Í≈˙, «‹‘Û∂ Âπ√ƒ È‘ƒ ’ √’Á∂Õ ¡Ë»∂ ÓÈ È≈Ò ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ’Ø¬Δ ÚΔ ’øÓ Î≈«¬Á≈ ’È ÁΔ Êª Èπ’√≈È ’∂◊≈Õ «√‘Â ÚºÒ Í«‘Òª È≈ÒØ∫ «˜¡≈Á≈ «Ë¡≈È Á∂‰ ÁΔ ˜» ˛Õ ÿ «Úº⁄ √πº÷-ÙªÂΔ Ï‰Δ ‘∂◊ΔÕ «ÚÁ∂Ù Ô≈Â≈ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ

’ø«È¡≈

«√øÿ Leo [leo]

Virgo [virgo]

(23 Jul - 22 Aug)

(23 Aug - 22 Sept)

«¬√ ‘¯Â∂ ÈÚΔ¡ª ÔØ‹È≈Úª ωÈ◊Δ¡ª Â∂ Íπ≈‰Δ¡ª Á∂ √ÎÒ (21 May - 21 June) (22 June - 22 Jul) ‘؉ ÁΔ √øÌ≈ÚÈ≈ ˛Õ Á»«‹¡ª Ï≈∂ «¬√ ‘ÎÂ∂ «˜øÁ◊Δ ÁΔ¡ª ’¬Δ «¬√ ‘ÎÂ∂ Âπ‘≈‚≈ ’≈ÎΔ √Óª √Ø⁄-√Ø⁄ ’∂ ¡≈͉∂ ’øÓª ˘ «Íº¤∂ ¡Ω’Ûª ˘ ¡≈Í‰Δ √ÓfiÁ≈Δ È≈Ò ÍÚ≈ È≈Ò ◊π‹∂◊≈Õ Âπ√ƒ Í≈¿π‰ ÁΔ ¡≈Á ÂØ∫ Ï⁄‰ ÁΔ Á» ’Ø◊∂Õ «’√∂ È≈Ò √ªfi∂Á≈Δ Í«Ú≈ ÁΔ¡ª «Ù’≈«¬Âª Á» ¡º◊∂ ‹≈ ’∂ Âπ‘≈‚∂ Ò¬Δ Óπ√ΔÏ ’Ø◊∂Õ «’√∂ ˜ÓΔÈΔ √ΩÁ∂ ˘ ÒÀ ’∂ ˜» ˛Õ «˜øÁ◊Δ ”⁄ ¿πÂÙ≈‘ Á≈ ω √’ÁΔ ˛Õ «’√∂ ÚΔ ’≈◊˜ ”Â∂ ÓÈ «Ú⁄ Ï∂⁄ÀÈΔ ‘∂◊ΔÕ «’√∂ ˘ √ø⁄≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ÓÈØ≥‹È Á∂ ÓΩ’∂ «ÏȪ ÍÛ∑∂ ‘√Â≈ı È≈ ’ØÕ «’√∂ ÚΔ √Ò≈‘ Á∂‰ ÂØ∫ Ï⁄ØÕ ¡≈͉≈ «ÓÒ‰◊∂Õ Íπ≈‰Δ¡ª ’ΔÂΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª Ï≈‘Δ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ ’Ø¬Δ ÏØfi ¡≈Í ¸º’‰ ÁΔ ¡≈Á Í≈˙Õ ◊ÒÂΔ¡ª ˘ Ô≈Á ’’∂ ÓÈ ÊØÛ≈ «˜øÓ∂Ú≈Δ È≈ ¸º’ØÕ «’√∂ «’√Ó Á∂ ÿ «Ú⁄ «Ï‹ÒΔ Á∂ ¿πÍ’‰ ÒÛ≈¬Δ-fi◊Û∂ «Ú⁄ È≈ ÍÚØÕ ÷≈Ï ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ ¡≈͉∂ ◊πº√∂ Ï∂⁄ÀÈ «‘ √’Á≈ ˛Õ Á¯Â ”⁄ «’√∂ «ÚÁ∂Ù Ô≈Â≈ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ”Â∂ ’≈Ï» º÷ØÕ «Í¡≈ √Ïø˪ ”⁄ «Ú¡’ÂΔ ÚºÒØ∫ Âπ‘≈˘ Í∂Ù≈È ’ΔÂ≈ ˛Õ «’Â∂ Î√∂ ‘ج∂ ÍÀ√∂ Ú≈Í√ ÈÚƒ Ùπ»¡≈ ‘؉ ‹≈ ‘Δ ˛Õ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÿ ”⁄ ’ø√‡’ÙÈ Á≈ «ÓÒ‰ ÁΔ √øÌ≈ÚÈ≈ ˛Õ ÍÓ≈ÂÓ≈ ¡⁄È⁄∂ÂΔ ÷⁄∂ ’È∂ ÍÀ √’Á∂ ’øÓ Ùπ» ’ √’Á∂ ‘ØÕ Á≈ «Ó‘ Ì«¡≈ ‘ºÊ Âπ‘≈‚∂ ¿∞μÂ∂ ‘ÈÕ ÈÚ∂∫ ÒØ’ª È≈Ò Ó∂Ò«¬√ ‘ÎÂ∂ Ï«‰¡≈ ‘∂◊≈Õ «ÓÒ≈Í ‘ØÚ∂◊≈Õ ’πøÌ

ËÈπ

29

«¬√ ‘ÎÂ∂ «’√∂ ÈÚ∂∫ ˜ÓΔÈΔ √ΩÁ∂ Á∂ ‘؉ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ ÍÂÈΔ ÁΔ «√‘ Ú≈Ò∂ Í≈√∂ ÂØ∫ Ò≈ÍÚ≈‘Δ È≈ ÚÂΔ ‹≈Ú∂Õ Ì≈Úª «Ú⁄ Á∂ ÂØ∫ ⁄Ò «‘≈ «ÚÚ≈Á ÷ÂÓ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ ’øÓ «Ú⁄ Úº‚≈ ÏÁÒ≈¡ ‘؉ ‹≈ «‘≈ ˛ ¡Â∂ «¬‘ ÏÁÒ≈¡ Âπ‘≈‚∂ Ò¬Δ ⁄ø◊≈ √Óª ÒÀ ’∂ ¡≈ «‘≈ ˛Õ Á»«‹¡ª ÁΔ Í∂Ù≈ÈΔ ÒÀ‰Δ ¤º‚ØÕ «¬È∑ƒ «Áȃ ¡≈͉∂ ’øÓ ÚºÒ «Ë¡≈È Á∂‰ ÁΔ ˜» ˛Õ ÿ «Ú⁄ «Ï‹ÒΔ Á∂ ¿πÍ’‰ ÷≈Ï ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ Ïº«⁄¡ª È≈Ò ‡’≈¡ ÂØ∫ Ï⁄‰ ÁΔ ˜» ˛Õ

Aquarius [aquarius]

ÓΔÈ Pisces [pisces]

(20 Jan - 18 Feb)

(19 Feb - 20 Mar)

«¬‘ ‘¯Â≈ Âπ‘≈‚∂ Ò¬Δ ÷πÙΔ¡ª Ú≈Ò≈ ‘∂◊≈Õ ÿ «Ú⁄ √πº÷-ÙªÂΔ Ï‰Δ ‘∂◊ΔÕ Á¯Â «Ú⁄ Âπ‘≈˘ Ó‘ºÂÚÍ»È «˜øÓ∂Ú≈Δ «ÓÒ‰ ‹≈ ‘Δ ˛Õ ÍÂÈΔ Ú≈Ò∂ Í≈√∂ ÂØ∫ ’Ø¬Δ ÷πÙΔ «ÓÒ √’ÁΔ ˛Õ Ù∂¡ Ï≈˜≈ «Ú⁄ ˜» ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ÍÀ√≈ Ò≈¿π‰≈ Èπ’√≈È ’ √’Á≈ ˛Õ «˜øÁ◊Δ ”⁄ ¿πÂÙ≈‘ Á≈ √ø⁄≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ’πfi «¬’ ¡≈Áª ˘ ÏÁÒ‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ‘ØÚ∂◊ΔÕ ’Ø¬Δ ◊ÒÂΔ Í∂Ù≈ÈΔ ’ √’ÁΔ ˛Õ «ÚºÂΔ ‘≈Ò ͫ‘Òª È≈ÒØ∫ «Ï‘Â ‘ØÚ∂◊ΔÕ

«¬√ ‘¯Â∂ Ù∂¡ Ï≈˜≈ «Ú⁄ ˜» ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ÍÀ√≈ Ò≈¿π‰≈ Èπ’√≈È ’ √’Á≈ ˛Õ Ϻ⁄∂ ˘ «’√∂ ⁄ø◊∂ ¡Á≈∂ ”⁄ Á≈÷Ò≈ «ÓÒ √’Á≈ ˛Õ Ϻ«⁄¡ª ˘ ‡Ø’≈-‡≈’Δ ’ÈΔ ÏøÁ ’ÈΔ ÍÚ∂◊ΔÕ Íπ≈‰Δ¡ª ¡≈Áª ˘ ÏÁÒ‰ ÁΔ ÒØÛ ˛Õ ¿π√ ‘Δ ’øÓ ˘ ‘ºÊ Í≈˙ «‹√ ˘ Âπ√ƒ ’ √’Á∂ ‘ØÚ∂Õ Á¯Â «Ú⁄ ¡≈͉∂ ◊πº√∂ ”Â∂ ’≈Ï» º÷ØÕ ÍÃ∂Ó √ÏøË ÈÚª ÓØÛ ÒÀ √’Á∂ ‘ÈÕ ¡‰«’¡≈√∂ ÷⁄ ’È∂ ÍÀ √’Á∂ ‘ÈÕ ¡«‘Ó ÎÀ√Ò∂ ÒÀ‰ Á≈ √Óª ˛Õ


ENTERTAINMENT

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

Mukti Producer : Ajay Phansekar Director : Ajay Phansekar Release Date : 18-Sep-2012 Cast : Sunil Shetty, Rimi Sen, Shabana Azmi

New Release Raaz 3 Producer : Mukesh Bhatt Director : Vikram Bhatt Writer : Shagufta Rafique Release Date : 07-Sep2012 Cast : Emraan Hashmi, Bipasha Basu, Jacqueline Fernandez Barfee Producer : Ronnie Screwvala Director : Anurag Basu Music : Pritam Chakraborty Release Date : 14-Sep2012 Cast : Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra, Ileana D

Jeena hai to thok daal Producer : Aparna Hoshing Director : Manish Vatsalya Music : Shadaab Abhik, Siddhant Madhav Writer : manish Vatsalya Release Date : 07-Sep2012 Cast : Ravi Kishen, Manish Vatsalya, Yashpal Sharma, Rahul Kumar Pooja Welling

Sudoku-04

Sudoku-03 Solution How To Play Sudoku

Fill in the grid so that every horizontal row, every vertical column and every 3x3 box contains the digits 19, without repeating the numbers in the same row, column or box. You can’t change the digits already given in the grid. Every puzzle has one solution.

12 To 18 Sept., 2012

30

Jokes At a friend's wedding, everything went smoothly until it was time for the flower girl and her young escort to come down the aisle. The boy stopped at every pew, growling at the guests. When asked afterward why he behaved so badly, he explained, "I was just trying to be a good ring bear." -----------------------------------------------------As he lay on his deathbed, the man confided to his wife, "I cannot die without telling you the truth. I cheated on you throughout our whole marriage. All those nights when I told you I was working late, I was with other women. And not just one woman either, but I've slept with dozens of them." His wife looked at him calmly and said, "Why do you think I gave you the poison?" -----------------------------------------------------A man speaks frantically into the phone, "My wife is pregnant, and her contractions are only two minutes apart!" "Is this her first child?" the doctor queries. "No, you idiot!" the man shouts. "This is her *husband*!" -----------------------------------------------------"Do you believe in life after death?" the boss asked one of his employees. "Yes, Sir." the new recruit replied. "Well, then, that makes everything just fine," the boss went on. "After you left early yesterday to go to your grandmother's funeral, she stopped in to see you -----------------------------------------------------Acustomer sent an order to a distributor for a large amount of goods totaling a great deal of money. The distributor noticed that the previous bill hadn't been paid. The collections manager left a voice-mail for them saying, "We can't ship your new order until you pay for the last one." The next day the collections manager received a collect phone call, "Please cancel the order. We can't wait that long." ----------------------------------------------------A guy took his girlfriend to her first football game. Afterward he asked her how she liked the game. "I liked it, but I couldn't understand why they were killing each otherfor25 cents," she said. "What do you mean?" he asked. "Well, everyone kept yelling, 'Get the quarter back!'"


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

12 To 18 Sept., 2012

31


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

12 To 18 Sept., 2012

32

V2 Issue# 4  

politics,entertainment,sports

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you