Page 1

¡Ú≈˜ Í≥‹≈Ï ÁΔ AWAZ PUNJAB DEE

Ù‘ΔÁ-¬∂-¡≈˜Ó

email:awazpunjabdee@yahoo.com

Jaswinder Pamma (M.D) Kulbir Singh Prempuri (D.M.) VOL. 1

ISSUE-49

www.awazpunjabdee.com WEEKLY NEWSPAPER 27 to 03 July 2012 PH: 718-487-8400 Fax : 718-487-8404

‘π‰ «È¿»Ô≈’, «È¿»‹√Δ, ’ÈÀ’‡Δ’º‡, ‚ÀÒÚ∂¡, ˙‘≈˙, Ú‹Δ«È¡≈, ÓÀΔÒÀ∫‚, «¬ø«‚¡≈È≈, ÓΔÙΔ◊È, «Ù’≈◊Ø Â∂ «ÓÒÚ≈’Δ ”⁄ ÚΔ ““¡Ú≈˜ Í≥‹≈Ï ÁΔ””

AG ‹»È ˘ ◊π»ÿ Ï≈Ï≈ Óæ÷‰ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ Â∂ ’≈«Ï˜ ËæÛ∂ ÚæÒØ∫ Ò◊≈¬Δ ◊¬Δ √«’¿π‡Δ √ø◊ª ˘ ◊π»ÿ «Ú⁄ Óæʪ ‡∂’È ‹≈‰ ÂØ∫ Ø’ÁΔ ‘جΔÕ

◊π»ÿ Ï≈Ï≈ Óμ÷‰ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ ÁΔ ÍÃÏøË’Δ ’Ó∂‡Δ ÒØ’ÂøÂ ÂΔ’∂ È≈Ò ¸‰Δ ‹≈‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ˛ : Óπ«‘øÁ «√øÿ «◊Ò˜Δ¡ª «È¿»Ô≈’Õ Óπ«‘øÁ «√øÿ «◊Ò‹Δ¡ª È∂ «’‘≈ «’ ◊π»ÿ Ï≈Ï≈ Óμ÷‰ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ √≈Δ √ø◊ Á≈ √ªfi≈ ˛Õ ¿π‘Ȫ «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’ ¿π‘ ◊π»ÿ ÁΔ ’Ó∂‡Δ «Ú⁄ ÓÀ∫Ï ‹ª ’Ø¬Δ ‘Ø ¡‘πÁ≈ È‘ƒ ÒÀ‰≈ ⁄≈‘πøÁ∂ ¡Â∂ È≈ ‘Δ AC ÓÀ∫ÏΔ ’Ó∂‡Δ Á≈ ‘Δ ÓÀ∫Ï ωÈ≈ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘ÈÕ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ ◊π»ÿ «Ú÷∂ «‹È∑Δ ÚΔ √ø◊ ÈÂÓ√Â’ ‘πøÁΔ ˛, ¿π√ √≈Δ √ø◊ «Ú⁄Ø∫ ÚμË ÂØ∫ ÚμË ÓÀ∫Ï ω≈ ’∂ ¡Â∂ ¿π‘Ȫ ÓÀ∫Ïª «Ú⁄Ø∫ ⁄؉ ’Ú≈ ’∂ ◊π»ÿ ÁΔ ÍÃÏøË’Δ ’Ó∂‡Δ ¸‰Δ ‹≈‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ˛ ª ‹Ø ◊π»ÿ Á≈ ÍÃÏøË ÒØ’ÂøÂ’ ÂΔ’∂ È≈Ò ⁄Ò≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ

AG ‹»È ˘ ◊π»ÿ Óμ÷‰Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ ÁΔ¡ª √ø«ÚË≈È’ √Ø˪ ¡Â∂ ÍÃË≈È ÁΔ «Ó¡≈Á B √≈Ò ‘Ø ÚË≈¿π‰≈ ◊À ’≈˘ÈΔ : ‹ÈÀÒ «√øÿ «◊Ò‹Δ¡ª «È¿»Ô≈’Õ ‘ ¡≈ÁÓΔ ÁΔ ¡≈Í‰Δ ‹ÓΔ ‘πøÁΔ ˛ ¡Â∂ ¿π‘ ¡≈Í‰Δ ‹ÓΔ ÓπÂ≈Ï’ ‘Δ ’øÓ ’Á≈ ˛Õ ‹ÁØ∫ «’Â∂ ◊Ò ’øÓ ‘πøÁ≈ ‘ØÚ∂ ª √‘Δ √Ø⁄‰ Ú∂Ò∂ ¡≈ÁÓΔ ÁΔ ‹ÓΔ fiø‹ØÛΔ ‹ªÁΔ ˛ Â∂ «Î ¿π‘ ‹ª ª «ÚØË «Ú⁄ ¡≈ ÷ÛØ∫Á≈ ˛ ¡Â∂ ‹ª «Î «‹μÊ∂ ◊Ò ’øÓ ‘πøÁ≈ ‘ØÚ∂ ¿πÊØ∫ ◊À ‘≈‹ ‘Ø ’∂ ¡≈͉≈ Ø√ ÍÃ◊‡ ’ «ÁøÁ≈ ˛Õ «¬√ Â∑ª ‘Δ ‘Ø«¬¡≈ AG ‹»È Ú≈Ò∂ «ÁÈ ‹ÁØ∫ ◊π»ÿ Ï≈Ï≈ Óμ÷‰ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ ÁΔ ‹ÈÒ Ï≈‚Δ ÁΔ ÓΔ«‡ø◊ «Ú⁄ C@I ÓÀ∫Ïª «Ú⁄Ø∫ AGE ‘Δ ‘≈‹ ¡≈¬∂Õ Ì≈Ú∂∫ ◊π»ÿ ÁΔ ’Ó∂‡Δ È∂ ‹ÈÒ Ï≈‚Δ «Ú⁄ C@I ÓÀ∫Ï ¡≈͉∂ «ÙÂ∂Á≈ ‘Δ Ï‰≈¬∂ √ÈÕ «ÙÂ∂Á≈ª ÁΔ ÚΔ ‹ÓΔ ‘πøÁΔ ˛Õ ‹ÁØ∫ «¬‘ ÍÂ≈ Ò◊≈ «’ ◊π»ÿ ÁΔ ‹ÈÒ Ï≈‚Δ ÁΔ ÓΔ«‡ø◊ «Ú⁄ ◊π» ÿ ÁΔ ’Ó∂‡Δ ¡≈Í‰Δ ÓÈÓ˜Δ ’È ‹≈ ‘Δ ˛ ª ACD ÓÀ∫Ï Ø√ Ú‹Ø∫ ‘≈‹ ‘Δ

È‘ƒ ¡≈¬∂Õ Ï≈’Δ «‘ ◊¬∂ AGE «‹È∑ª È≈Ò √≈Δ¡ª √ø«ÚË≈È’ √Ø˪ ÚΔ ‘Ø ◊¬Δ¡ª ¡Â∂ ◊π»ÿ Á∂ ÍÃË≈È ◊πÓ∂‹ «√øÿ Á≈ ’≈‹’≈Ò ÚΔ B √≈Ò Ò¬Δ ÚË≈ «ÁμÂ≈Õ «¬‘ √≈≈ ’πfi ÓÀ˘ ÌØ√∂ÔØ◊ √πÂª ÂØ∫ ÍÂ≈ Òμ«◊¡≈Õ ‘π‰ «¬‘ Á∂÷Δ¬∂ «’ «¬‘ ◊À ’≈˘ÈΔ «’√ Â∑ª ‘Ø«¬¡≈Õ C@I ÓÀ∫Ïª «Ú⁄Ø∫ ¿πÍØ’Â √≈∂ ’øÓ ’È Ò¬Δ ‹ÈÒ Ï≈‚Δ ÁΔ B/C ÓÀ∫Ï ‘≈‹ ¡≈¿π‰∂ ˜»Δ ‘È, ‹Ø B@F ωÁ∂ ‘È Í ‘≈‹ ¡≈¬∂ AGEÕ «¬√ Ò¬Δ ‹Ø ÚΔ AG ‹»È ˘ ‹ÈÒ Ï≈‚Δ ÁΔ ÓΔ«‡ø◊ «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ ¿π‘ √ø«ÚË≈È Á∂ ¿πÒ‡ √Δ ¡Â∂ ◊À’≈˘ÈΔ √ΔÕ ◊π»ÿ ÁΔ ’Ó∂‡Δ Á∂ √≈∂ ÓÀ∫Ï Ï‘π Ù≈Â «ÁÓ≈◊ ‘È, ¿πÈ∑ª È∂ ’≈◊‹ Â∂ Á√Â÷ Ì≈Ú∂∫ √≈«¡ª Á∂ ’ Ò¬∂ ‘؉◊∂Õ «¬√∂ Ò¬Δ Âª «ÁμÂΔ ◊¬Δ ÷Ï «Ú⁄ ÓΔ«‡ø◊ Á∂ ’ØÓ ÁΔ ◊μÒ ‘Δ È‘ƒ «Ò÷Δ ◊¬ΔÕ


2

27 To 03 July, 2012

«È¿»Ô≈’

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

COMPUTAX INC.

*Payroll & Certified Payroll Sales Tax. *MTA Taxes Financial Statements Federal & State Tax Audits. *Workers Comp. Audits Tax & Accounting Services. *Bookeeping Corporation Filling (All 50 States) *Dissolution Share Transfer Corporation Minutes Affidavits *Sale & Purchase of Business for Profit & Not for Profit Organisations.

Business & Personal Income Tax (All 50 States)

Õ¿ÇêÀÈàËÕà Ç¿Õ. Ôð ò¶ñ¶ å¹ÔÅâÆ Ã¶òÅ ÓÚ ÔÅ÷ð þ ¡√ƒ √≈Δ¡ª E@ √‡∂‡ª «Úμ⁄ ‡À’√ √ÏøËΔ √π«ÚË≈Úª Ò¬Δ ‹≈‰∂ ‹ªÁ∂ ‘ªÕ

B@ ÃÅñ çÅ å÷ðìÅ

UMBRELLA INSURANCE BROKERAGE, INC. One Stop for all your Insurance Needs with over 20 years of Experience

We offer a wide range of coverate for Commercial Ventures Including: *Construction Contractors Insurance Coverage *Commercial General Liability * Habitational Risk *Restaurants and Hotels & Workers Compensation * Commercial Auto * Bop Policies * Professional Laibility * Garage Insurance * Bonding ÁÃÄ å¹ÔÅⶠÇìÜéËà Áå¶ ÇéμÜÆ ÇÂéÕî àËÕà ÇòμÚ îçç Õð ÃÕç¶ Ô»Í êÌÅÇëà Áå¶ éÅé êÌÅÇëà ÁÅð׶éÅÂÆܶôé ç¶ Ôð åð·» ç¶ ÇìÜéËà àËÕà ÿì¿èÆ Ã¹ÞÅÁ Ççμå¶ Ü»ç¶ ÔéÍ

Ph.:- 718-371-5555, 718-426-5695

New Location: 124-17-101 Ave. Richmond Hill NY 11419.


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

«È¿πÔ≈’

‹æÁØ∫ ÚΔ ◊π»ÿ Ï≈Ï≈ Óæ÷‰ Ù≈‘ ÒπÏ≈‰≈ ÁΔ ’Ó∂‡Δ ÁΔ «¬ÒÀ’ÙÈ ‘Ø¬Δ Âª Í«‘ÒΔ Ú؇ Ó∂Δ ÍÚ∂◊Δ : ‹ÈÀÒ «√øÿ «◊Ò‹Δ¡ª «È¿»Ô≈’ Õ ◊π»ÿ Ï≈Ï≈ Óæ÷‰ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ √ø◊ª Á≈ ω’∂ ‘Δ «‘‰≈ ˛Õ «¬‘ Ó∂≈ Ú≈¡Á≈ ˛Õ √ø◊ ‘Δ √Ì ÂØ∫ ¿πμ⁄Δ ˛ ¡Â∂ √ø◊ È∂ ◊π»ÿ ˘ ⁄Ò≈¿π‰≈ ˛Õ «¬‘ «‹‘Û∂ ’πfi ’π ÏøÁ∂ ÓÀ˘ Â∂ ‘Ø Ó∂∂ √≈«Ê¡ª ˘ ◊π»ÿ «Ú⁄ ’æ„Á∂ «ÎÁ∂ ‘È «¬‘Ȫ ˘ Ó∂≈ ⁄ÀÒ∂∫‹ ˛ «’ ◊π»ÿ √ø◊ª Á≈ ω’∂ ‘∂◊≈ ¡Â∂

√ø◊ª «Ú⁄Ø∫ «¬ÒÀ’ÙÈ È≈Ò ’Ó∂‡Δ ¸‰Δ ‹≈Ú∂◊Δ ¡Â∂ ‹æÁØ∫ ÚΔ «¬ÒÀ’ÙÈ ‘Ø¬Δ ¿π√ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫ Í«‘ÒΔ Ú؇ √øÁπ’ÛΔ «Ú⁄ Ó∂Δ ÍÚ∂◊Δ, ÓÀ∫˘ ◊π»ÿ «Ú⁄Ø∫ ’愉≈ ª «¬’ Í≈√∂ «‘ «◊¡≈Õ «Î «¬Ê∂ ‘ «¬’ ˘ ¡÷ø‚ Í≈· ÷‰ Á≈ ¡Â∂ ¡≈͉∂ «ÓÃÂ’ª ÁΔ ¡Á≈√ ’Ú≈¿π‰ Á≈ Í»≈-Í»≈ ‘æ’ ‘ØÚ∂◊≈Õ

27 To 03 July, 2012

3

’Δ ’ÁΔ «¬‘ ÚΔ √π«‰¡≈ ˛ ◊π» ˘ ÓæÊ≈ ‡Ø’‰ ¡≈¬Δ √ø◊ ˘ ◊π»ÿ «Ú⁄Ø∫ Ëæ’∂ Ó≈’∂ Ï≈‘ ’æ«„¡≈ ‹≈Ú∂ : √øÿÙ ’Ó∂‡Δ «È¿»Ô≈’ Õ ◊πÁπ¡≈∂ ª ◊π» ˘ «ÓÒ‰ Á≈ ÁÚ≈‹≈ ‘πøÁ∂ ‘È ¡Â∂ «¬Ê∂ √ø◊Â≈ ◊π» ˘ ÈÂÓ√Â’ ‘Ø ’∂ ◊π» Á≈ ¡≈ÙΔÚ≈Á ÒÀ‰ ¡≈™ÁΔ¡ª ‘È ¡Â∂ ◊π» ˘ ÓæÊ≈ ‡∂’‰ ÂØ∫ Ø’‰≈ Ë≈«Ó’ ‹»Ó √Ó«fi¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ «Í¤Ò∂ ‘ÎÂ∂ ¡’≈Ò Â÷ √≈«‘Ï «Ú÷∂ Í≥‹≈ Â÷ª Á∂ «√øÿ √≈«‘Ϫ È∂ ¡≈͉∂ ÎÀ√Ò∂ «Ú⁄ «¬‘ «’‘≈ √Δ «’ ◊π»ÿª «Ú÷∂ ’Ø¬Δ «’√∂ ˘ ÓæÊ≈ ‡∂’‰ ÂØ∫ È‘ƒ Ø’ √’Á≈Õ ◊π»ÿ Ï≈Ï≈ Óæ÷‰ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ «Ú÷∂ AG ‹»È ˘ ÓæÊ≈ ‡∂’‰ ¡≈¬Δ¡ª √ø◊ª ˘ Ëæ’∂ Ó≈ ’∂ Ï≈‘ ’æ«„¡≈ «◊¡≈ ¡Â∂ ÓæÊ≈ ÚΔ È≈ ‡∂’‰ «ÁæÂ≈Õ «¬‘Ø «‹‘Δ¡ª

¡‰‘Ø‰Δ¡ª ◊æÒª, «‹æÁª «’ «’√∂ ˘ ¡÷ø‚ Í≈· È‘ƒ æ÷‰ «ÁæÂ≈ ‹ªÁ≈, «’√∂ ˘ Ó∂ ‘ج∂ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ ¡Á≈√ È‘ƒ ’È «ÁæÂΔ ‹ªÁΔ, «¬‘ ÓøÁÌ≈◊≈ È‘ƒ ‘À ª ’Δ ‘ÈÕ ’Δ ¡√ƒ ◊π»ÿª «Ú⁄Ø∫ ÒÛ≈¬Δ¡ª Óπ’‰ ‘Δ È‘ƒ Á∂‰Δ¡ª ⁄≈‘πøÁ∂Õ «‹È∑ª Ïø«Á¡ª È∂ ◊π»ÿ ωÚ≈¿π‰ «Ú⁄ ÂÈ, ÓÈ ¡Â∂ ËøÈ È≈Ò ÔØ◊Á≈È Í≈«¬¡≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ◊π»ÿ ˘ ÍÃλÒ ’ΔÂ≈ ‘ØÚ∂, ¿π‘Ȫ ÁΔ Óπ„ÒΔ ÓÀ∫Ï«ÙÍ ÷≈⁄ ’ Á∂‰≈ «’øÈΔ ’π ⁄ø◊Δ ◊æÒ ˛Õ ‹æÁØ∫ «¬È√≈È ◊ÒÂΔ ’È Òæ◊Á≈ ª «¬‘ «Î ◊ÒÂΔ Â∂ ◊ÒÂΔ ’Δ ‹ªÁ≈ ˛ ¡Â∂ ¿π‘Ȫ ˘ «Î ◊π» ‘Δ ÈæÊ Í≈™Á≈ ˛Õ

√∞÷‹Δ ’Ω √≈‘Δ ÚμÒØ∫ È≈Ó˜Á◊Δ ÍμÂ Á≈ıÒ ‹ÈÀÒ «√øÿ «◊Ò‹Δ¡ª ÚæÒØ∫ ’πæfi √Ú≈Ò

¡Àμ√. ‚Δ. ¡ÀμÓ. Á√±‘≈ ≈‘∞Ò ⁄≈Ï≈ ¡μ◊∂ ’≈◊‹ Á≈ıÒ ’ÁΔ ‘Ø¬Δ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ ÁΔ ¿∞ÓΔÁÚ≈ √∞÷‹Δ ’Ω √≈‘Δ (ÍÂÈΔ √Ú. ¡Ó‹Δ «√ßÿ √≈‘Δ) ¿∞È∑ª È≈Ò ’Àϫȇ ÓßÂΔ «Ú’Ó «√ßÿ Ó‹Δ·Δ¡≈, ’Àϫȇ ÓßÂΔ ⁄±ÈΔ Ò≈Ò Ì◊Â, √ØÓ Íz’≈Ù, ’∂.‚Δ Ìß‚≈Δ (ÁØÚ∂ √ß√ÁΔ √’μÂ) Â∂ ‘Ø ¢

Á√±‘≈-Á√±‘≈ ”⁄ AA ‹∞Ò≈¬Δ 鱧 «Ú÷∂ ‘Ø ‘Δ «˜ÓÈΔ ⁄؉ Ò¬Δ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Â∂ Ì≈‹Í≈ ÁΔ √ªfiΔ ¿∞ÓΔÁÚ≈ √zΔÓÂΔ √∞÷‹Δ ’Ω √≈‘Δ ÍÂÈΔ √Ú. ¡Ó‹Δ «√ßÿ √≈‘Δ È∂ ¡≈͉∂ È≈Ó˜Á◊Δ ÍμÂ Á≈ıÒ ’ΔÂ∂ ¢ «¬√ ÓΩ’∂ Â∂ ¿∞È∑ª È≈Ò ’Àϫȇ

ÓßÂΔ «Ï’Ó «√ßÿ Ó‹Δ·Δ¡≈, ’Àϫȇ ÓßÂΔ ⁄∞ßÈΔ Ò≈Ò Ì◊Â, Ó∞μ÷ √ß√ÁΔ √’μÂ √ØÓ Íz’≈Ù, Ó∞μ÷ √ß√ÁΔ √’μÂ ’∂. ‚Δ. Ìß‚≈Δ, ⁄∂¡ÓÀÈ ˜ÀÈ’Ø ‹«ÂßÁ «√ßÿ Ò≈ÒΔ Ï≈‹Ú≈, «ÚË≈«¬’ ◊Û∑Ùß’ √∞«ßÁ «√ßÿ Ì∞μÒ∂Ú≈Ò ≈·ª ¡≈«Á ‘≈˜ √È ¢

A. ’Δ ◊π»ÿ Ï≈Ï≈ Óæ÷‰ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ √≈«¡ª Á≈ √ªfi≈ È‘ƒ ˛? B. ‹æÁØ∫ «¬‘ ◊π»ÿ ÷Ø«Ò¡≈ «◊¡≈ √Δ «’ ¡√ƒ √≈«¡ª È∂ ≈◊Δ ‹æÊ∂ ¡Â∂ „≈‚Δ ‹æÊ∂ Óø◊Ú≈ ’∂ ◊π»ÿ ˘ ÍÃλ«Ò ȑƒ √Δ ’ΔÂ≈? C. ’Δ ¿π√ Ú’Â ¡√ƒ √ø◊ª Á∂ ÿª «Ú⁄ ‹≈ ’∂ «¬√ ◊π»ÿ «Ú⁄ ¡≈¿π‰ Ò¬Δ È‘ƒ √Δ ÍÃ∂«¡≈? D. ’Δ ¡√ƒ ◊π»ÿ Á∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Ó≈Ò’ √Ófi √’Á∂ ‘ª?

E. ’Δ ◊π»ÿ «Ú⁄Ø∫ «’√∂ ˘ ’愉≈ ¡Â∂ «’√∂ ˘ æ÷‰≈ ÓøÁÌ≈◊≈ È‘ƒ ˛? F. ’Δ √ø◊ª ÁΔ «¬‘ Óø◊ È‘ƒ ˛ «’ ◊π»ÿ √ªfi≈ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛ ¡Â∂ «¬√ ÁΔ ’Ó∂‡Δ √ø◊ª «Ú⁄Ø∫ ¸‰Δ ‹≈‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ˛? G. ¡√ƒ ◊π»ÿ ˘ √«’¿π‡Δ Ò◊Ú≈ ’∂ «’È∑ª «⁄ ⁄Ò≈ √’ª◊∂? H. ’Δ «¬‘ ⁄ø◊Δ ◊æÒ ˛ «’ ’πfi ÏøÁ∂ ‘Δ ◊π»ÿ Á∂ ÍÃË≈È ¡Â∂ ‘Ø ¡≈‘πÁ∂Á≈ ω √’Á∂ ‘È, √ø◊ª «Ú⁄Ø∫

«’™ È‘ƒ ω √’Á∂? I. ¡√ƒ ÒÛ≈¬Δ-fi◊«Û¡ª ÂØ∫ «ÏÈ∑ª ◊π»ÿ Ò¬Δ ‘Ø ’Δ ’πæfi ’ΔÂ≈ ˛? A@. ’Δ √ø Ï≈Ï≈ ÍÃ∂Ó «√øÿ È∂ √≈˘ «¬‘Ø ’πfi «√÷≈«¬¡≈ ˛ «’ «√Î ÒÛ≈¬Δ¡ª ‘Δ ’Ø Â∂ ‘Ø √’»Ò-’≈Ò‹ ÷ØÒ‰ ÚæÒ «Ë¡≈È ‘Δ È≈ «Á˙? AA. ’Δ ¡√ƒ Óæ÷‰ Ù≈‘ ´Ï≈‰≈ ¡Â∂ Òæ÷Δ Ù≈‘ Ú‰‹≈≈ ˘ ⁄Ó’≈ ‘∂ ‘ª ‹ª ‘Ø·ª √π‡ ‘∂ ‘ª? AB. ’Δ √≈Δ ´Ï≈‰≈ Ï≈ÁΔ ˘ ¡√ƒ ·∂√ È‘ƒ Í‘πø⁄≈ ‘∂?

Á√±‘≈ ‘Ò’∂ Á≈ «Ú’≈√ Ó∂Δ «Èμ‹Δ «˜ßÓ∂Ú≈Δ-Ï≈ÁÒ Á√±‘≈-Á√±‘≈ ”⁄ AA ‹∞Ò≈¬Δ 鱧 ‘؉ Ú≈ÒΔ «˜ÓÈΔ ⁄؉ Á∂ ÓμÁ∂Ș Á√±‘≈ ”⁄ √Ú: ¡Ó‹Δ «√ßÿ √≈‘Δ Á∂ ◊z«‘ «Ú÷∂ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Íß‹≈Ï Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ, Íß‹≈Ï Ì≈‹Í≈ ÍzË≈È ¡ÙÚÈΔ ÙÓ≈ ¡Â∂ ≈‹ √Ì≈ ÓÀ∫Ï ¡«ÚÈ≈Ù ≈¬∂ ÷ßÈ≈ È∂ Í≈‡Δ Ú’ª È≈Ò ÓΔ«‡ß◊ ’ΔÂΔ «‹√ «Ú⁄ ¡’≈ÒΔ Ì≈‹Í≈ Ú’ ¡Â∂ ¡‘∞Á∂Á≈ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂ ¢ ÓΔ«‡ß◊ 鱧 √ßÏØËÈ ’Á∂ ‘ج∂ Ì≈‹Í≈ ÍzË≈È ¡ÙÚÈΔ ÙÓ≈ È∂ «’‘≈ «’ Á√±‘≈ «˜ÓÈΔ ⁄؉ Ò¬Δ ¡’≈ÒΔ Ì≈‹Í≈ Ú’ «ÓÒ‹∞μÒ ’∂ ‘Ò’∂ «Ú⁄ ÒØ’ª È≈Ò «√μË≈ ≈ÏÂ≈ ÍÀÁ≈ ’È ¡Â∂ Á√±‘≈ ÂØ∫ ¡’≈ÒΔ Ì≈‹Í≈ ¿∞ÓΔÁÚ≈ √∞÷‹Δ ’Ω √≈‘Δ È±ß Úμ‚∂ ¯’ È≈Ò «‹Â≈ ’∂ «ÚË≈È √Ì≈ ”⁄ Ì∂‹‰ ª ‹Ø ‘Ò’≈ Á√±‘≈ Á≈ «Ú’≈√ ÁØÏ≈≈ ÂØ∫ Ù∞± ’ΔÂ≈ ‹≈ √’∂ ¢ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ È∂ «’‘≈ «’ √: √≈‘Δ Á∂ ¡⁄≈È’ «Á‘ªÂ È≈Ò Í«Ú≈ ¡Â∂ Í≈‡Δ 鱧 Úμ‚≈ ÿ≈‡≈ ‘À¢ ¿∞È∑ª √μÁ≈ «ÁμÂ≈ «’ Á√±‘≈ «˜ÓÈΔ ⁄؉ «Ú⁄ Ú’

¡’≈ÒΔ Ì≈‹Í≈ ¿∞ÓΔÁÚ≈ ÁΔ «‹μÂ Ò¬Δ «ÁÈ ≈ «¬’ ’ Á∂‰ ª ‹Ø ’ª◊√Δ ¿∞ÓΔÁÚ≈ ÁΔ ˜Ó≈È ˜Ï ’Ú≈’∂ «¬’ «’≈‚ ω≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Ì≈Ú∂∫ Ó∂∂ ”Â∂ Íß‹≈Ï ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈Δ ‘À Í ¿∞‘ Á√±‘≈ ‘Ò’∂ Á∂ «Ú’≈√ ’Ø¬Δ ’√ Ï≈’Δ È‘Δ∫ ¤μ‚‰◊∂ ¡Â∂ «‹μ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ‘Ò’∂ «Ú⁄ ¡≈Í √ß◊ ÁÙÈ ’«¡≈ ’È◊∂ ª ‹Ø ‘Ò’≈ Á√±‘≈ Á∂ ÒØ’ª Á≈ ‘ ’ßÓ ’Ú≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂ ¢ ¿∞È∑ª «ÚØËΔ «Ë Á∂ È∂Â≈ √∞ÈΔÒ ’∞Ó≈ ‹≈÷Û Ï≈∂ «‡μÍ‰Δ ’Á∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ Á√±‘≈ «˜ÓÈΔ ⁄؉ Ò¬Δ ¯Ω‹ Ò◊≈¬Δ ‹≈Ú∂◊Δ Âª ‹Ø ⁄؉ «Ú⁄ «’√∂ Â∑ª ÁΔ ËªÁÒΔ È≈ ‘Ø √’∂¢ «¬√ ÓΩ’∂ ÍΔ ÍΔ ÍΔ Á∂ √ΔÈΔ¡ ¡≈◊± ¡Â∂ ‹ÈÒ ’Ω∫√Ò Á∂ ÓÀ∫Ï ÏÒ≈’ √ßÓÂΔ ÓÀ∫Ï Ò÷Úß «√ßÿ ⁄ΔÓ≈ 鱧 ¡≈͉∂ √≈ÊΔ¡ª √Ó∂ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ ”Â∂ ‹Δ ¡≈«¬¡ª «’‘≈ Â∂ ¿∞È∑ª 鱧 ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ «Ú⁄ ωÁ≈ Ó≈‰ √«Â’≈ Á∂‰ ÁΔ ◊μÒ ÚΔ

’‘Δ¢ «¬√ ÓΔ«‡ß◊ 鱧 ≈‹ √Ì≈ ÓÀ∫Ï ¡«ÚÈ≈Ù ≈¬∂ ÷ßÈ≈, ¡’≈ÒΔ Ì≈‹Í≈ ¿∞ÓΔÁÚ≈ √∞÷‹Δ ’Ω √≈‘Δ È∂ ÚΔ √ßÏØËÈ ’ΔÂ≈¢ ¡≈«÷ «Ú⁄ √Ú: ¡Ó‹Δ «√ßÿ √≈‘Δ Á∂ Í∞μÂ ‘«√Ó √≈‘Δ È∂ ¡≈¬∂ ¡’≈ÒΔ Ì≈‹Í≈ Ú’ª Á≈ ËßÈÚ≈Á ’ΔÂ≈ ¡Â∂ «’‘≈ «’ «‹μ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘

Á√±‘≈ ‘Ò’∂ Á∂ «Ú’≈√ Ò¬Δ ’ßÓ ’È◊∂ ¡Â∂ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ Á∂ ¡Ë±∂ √∞ÍÈ∂ ͱ∂ ’È◊∂¢ «¬√ ÓΩ’∂ ⁄∂¡ÓÀÈ ‘ÀÒÊ «√√‡Ó ’≈ÍØ∂ÙÈ ‹√‹Δ «√ßÿ «Ê¡≈Û≈, «ÚË≈«¬’ ◊Û∑Ùß’ √∞«ßÁ «√ßÿ Ì∞μÒ∂Ú≈Ò ≈·ª, ⁄∂¡ÓÀÈ ˜ÀÈ’Ø ‹«ÂßÁ «√ßÿ Ò≈Ò Ï≈‹Ú≈, ◊∞‹Δ «√ßÿ

√≈‘Δ, ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÓÀ∫Ï Â≈≈ «√ßÿ √μÒª, ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÓÀ∫Ï «ÚßÁ «√ßÿ ⁄μ’, ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ ÓÀ∫Ï ‘«‹ßÁ «√ßÿ Ë≈ÓΔ, ¡«ÚßÁ «√ßÿ √±ÒÍ∞, √’Ò ÍzË≈È Á√±‘≈ ‹◊ÓØ‘‰ «√ßÿ ÿ∞ßÓ‰, ⁄∂¡ÓÀÈ ÏÒ≈’ √ßÓÂΔ Á√±‘≈ ÏÒ’≈ «√ßÿ, √Íß⁄ Ò÷«ÚßÁ ·μ’, «ßÍ≈ ÙÓ≈, √’Ò ÍzË≈È ’ß‚Δ Ô±Ê «Ï’Ó‹Δ «√ßÿ ÏμÒ◊‰, «˜Ò∑≈ ÍzË≈È ¡Àμ√. ˙. ¡≈¬Δ. ¡À‚ÚØ’∂‡ ’ÓÚΔ «√ßÿ ÿ∞ßÓ‰, ‚≈: ¡ÓΔ’ «√ßÿ Ï√≈, ‚≈.√∞«ßÁ ’Ω Ï√≈, √ÂÍ≈Ò «√ßÿ ‘Δ≈‘, ÏÒ«‹ßÁ «√ßÿ ‘Δ≈‘, ’∞ÒÁΔÍ ÙÓ≈, √∞‹Δ «√ßÿ «‘ßÓÂÍ∞, √∞÷«ÚßÁ «√ßÿ «Ú’, √Íß⁄ ÍzÙØÂÓ Á≈√, √’Ò ÍzË≈È ‘≈‹ΔÍ∞, Ò÷«ÚßÁ «√ßÿ «‡ßÓΔ, √’Ò ÍzË≈È ÂÒÚ≈Û≈ ‹Ø«◊ßÁ «ÓÈ‘≈√, Ï∞μË «√ßÿ Íß‹„∂≈, ‹√’È «√ßÿ ̱Ù≈, ’∂.ÍΔ. √ß˱ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ¡’≈ÒΔ Ì≈‹Í≈ Ú’ ‘≈«˜ √È¢


«Ú⁄≈-⁄⁄≈

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

¡ßË«ÚÙÚ≈√Δ¡ª Á∂ «’μ√∂

√øÍ≈Á’Δ

’Ω‰ ω∂◊≈ √≈‚≈ ¡◊Ò≈ ≈Ù‡ÍÂΔ? √≈‚∂ Á∂Ù Á∂ ÓΩ‹±Á≈ ≈Ù‡ÍÂΔ Íz«ÂÌ≈ Á∂ÚΔ «√ßÿ Í≈«‡Ò Á∂ ¡‘∞Á∂ ÁΔ «Ó¡≈Á BE ‹∞Ò≈¬Δ È±ß Í±Δ ‘Ø ‘Δ ‘À, ¿∞√ ÂØ∫ Í«‘ÒØ∫ ÈÚ∂∫ ≈Ù‡ÍÂΔ ÁΔ ⁄؉ ‘Ø‰Δ ‘ÀÕ «¬√ ¡‘∞Á∂ Ò¬Δ ¿∞ÓΔÁÚ≈ Ï≈∂ ÎÀ√Ò≈ ¡’√ √μÂ≈Ë≈Δ Í≈‡Δ ÚÒØ∫ ‘Δ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Ì≈ Í≈ÒΔÓÀ∫‡ «√√‡Ó Ú≈Ò≈ «¬’ ‹Ó‘±Δ Á∂Ù ‘À, ¡Â∂ ÍzË≈È ÓßÂΔ Í≈√ ÚË∂∂ ¡÷«Â¡≈ ‘È, ¿∞‘ ‘Δ √’≈ ⁄Ò≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ ≈Ù‡ÍÂΔ √ß«ÚË≈«È’ Ó∞÷Δ ‘∞ßÁ≈ ‘À Â∂ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ ÓßÂΔ Óß‚Ò ÁΔ √Ò≈‘ ¡È∞√≈ ‘Δ ’ßÓ ’È≈ ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ «Î ÚΔ ≈Ù‡ÍÂΔ Í≈√ ¡Ê≈‘ ¡«Ë’≈ ‘È, ‹ÁØ∫ Ò‡’ÚΔ Í≈ÒΔÓÀ∫‡ ‘ØÚ∂, ¿∞‘ «’√∂ ÚΔ Í≈‡Δ Á∂ ÒΔ‚ 鱧 √’≈ ω≈¿∞‰ Â∂ «ÈÔÓ √Ó∂∫ «Ú⁄ ¡≈͉≈ Ï‘∞Ó «√μË ’È Á≈ ¡≈Á∂Ù Á∂ √’Á≈ ‘ÀÕ Í≈ÒΔÓÀ∫‡ Á∂ ÁØȪ √ÁȪ ÚÒØ∫ Í≈√ ’ΔÂ∂ «’√∂ ÚΔ «ÏÒ È±ß ≈Ù‡ÍÂΔ Á∂ Á√Âıª ÂØ∫ «ÏÈ≈ ’≈ȱßÈ È‘Δ∫ ω √’Á≈Õ ≈Ù‡ÍÂΔ «ÂßÈ∫Ø √ÀÈ≈Úª Á≈ √∞ÍΔÓ ’Óª‚ ‘∞ßÁ∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª ÚÒØ∫ ‘Δ √∞ÍΔÓ ’Ø‡ Â∂ √±Ï≈¬Δ ‘≈¬Δ ’Ø‡ª Á∂ ‹μ‹ª ¡Â∂ √±Ï≈¬Δ ◊ÚÈª ÁΔ «ÈÔ∞’ÂΔ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ‘À, Ì≈ ÂÈ, ÍÁÓ Ì±ÙÈ, ÍÁÓ √zΔ Ú◊∂ √ÈÓ≈È, ÎΩ‹ Á∂ Ï‘≈ÁΔ «Á÷≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ‹Ú≈È≈ Â∂ √∞μ«÷¡≈ ÏÒª Á∂ ⁄ß◊≈ ’≈‹ ’È Ú≈Ò∂ ¡«Ë’≈Δ¡ª 鱧 ÓÀ‚Ò ÍzÁ≈È ’ΔÂ∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ ’Ø¬Δ ÚΔ Í≈‡Δ ‹ª ◊·ÏßËÈ √μÂ≈ «Ú⁄ ‘ØÚ∂, ¡’√ «¬‘ ÔÂÈ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ Á±‹Δ¡ª Í≈‡Δ¡ª È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’’∂ ≈Ù‡ÍÂΔ ÁΔ ⁄؉ √Ï√ßÓÂΔ È≈Ò ‘ØÚ∂Õ ’ª◊√ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈Ò∂ Ô±.ÍΔ.¬∂. ◊·‹ØÛ È±ß «¬‘ ⁄؉ «‹Â‰ ÁΔ Í±Δ ¿∞ÓΔÁ ‘À, ¿∞√ Í≈√ DB ÎΔ√ÁΔ, Ó∞÷ «ÚØËΔ Í≈‡Δ Ì≈‹Í≈ Ú≈Ò∂ ¡ÀÈ.‚Δ.¬∂. Í≈√ BH ÎΔ√ÁΔ ¡Â∂ Ï≈’Δ C@ ÎΔ√ÁΔ Ú؇ª Ó∞Ò≈«¬Ó «√ßÿ Ô≈ÁÚ ÁΔ √Ó≈‹Ú≈ÁΔ Í≈‡Δ, Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ ÁΔ Ï√Í≈ ÓΩ‹±Á≈ √’≈ 鱧 Ï≈‘Ø∫ √ÓÊÈ Á∂ ‘∂ ‘ÈÕ ÈÚΔÈ Í‡È≈«¬’ Á∂ ÏΔ.‹∂.‚Δ Â∂ ‹ÀÒ«ÒÂ≈ ÁΔ ¡ßÈ≈ ‚Δ.¡ÀÓ.’∂. Ú◊Δ¡ª ÷∂ÂΔ Í≈‡Δ¡ª ‹Ø «¬√ Ú∂Ò∂ «’√∂ ◊·ÏßËÈ Á∂ Ì≈¬ΔÚ≈Ò È‘Δ∫, Í≈√ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª ÚÒØ∫ ÒØ’ √Ì≈ Á∂ √≈Ï’≈ √ÍΔ’ √zΔ ÍΔ.¬∂ √ß◊Ó≈ 鱧 √ÓÊÈ Á∂‰ Á∂ √ß’∂ «ÓÒ ‘∂ ‘ÈÕ ÏÁ«’√ÓÂΔ È±ß «Í¤Ò∂ ’∞fi √≈Òª ÂØ∫ √≈‚∂ Á∂Ù «Ú⁄ ‘ Ó√Ò∂ ”Â∂ «√¡≈√ ‘؉ Ò◊Δ ‘ÀÕ ¡◊ÒΔ¡ª ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª Ó¬Δ B@AD «Ú⁄ ‘Ø‰Δ¡ª ‘ÈÕ Á∂Ù ÁΔ «√¡≈√Δ ‘≈Ò ¡«‹‘Δ ‘À «’ ’Ø¬Δ ÚΔ Í≈‡Δ ¡≈͉∂ ÂΩ ”Â∂ √μÂ≈ «Ú⁄ È‘Δ∫ ¡≈ √’ÁΔ ¡Â∂ «Í¤Ò∂ Ò◊Ì◊ ÁØ Á‘≈«’¡ª ÂØ∫ «’√∂ È≈ «’√∂ ◊·‹ØÛ ÁΔ √’≈ ‘Δ ⁄Ò ‘Δ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª ÂØ∫ Ï≈¡Á ≈Ù‡ÍÂΔ ÁΔ Ì±«Ó’≈ Ï‘∞ ‘Δ ¡«‘Ó ‘Ø ‹ªÁΔ ‘À «’ ¿∞‘ «’√ Í≈‡Δ ‹ª ◊·‹ØÛ È±ß √’≈ ω≈¿∞‰ Ò¬Δ √μÁ≈ «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ ÓΩ‹±Á≈ «√¡≈√Δ √«ÊÂΔ ¡«‹‘Δ ‘À «’ ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª «Ú⁄ Ô±.ÍΔ.¬∂. ‹ª ¡ÀÈ.‚Δ.¬∂. «’√∂ ÚΔ ◊·‹ØÛ È±ß √ÍμÙ‡ Ï‘∞Ó «ÓÒ‰ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ È‘Δ∫ ‘ÀÕ ÁØÈØ ◊·‹ØÛ ¡≈◊≈ÓΔ ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª «Ú⁄ Ó∞√«ÒÓ Ú؇ª 鱧 ÍzÌ≈Ú ’È Á∂ ¿∞Á∂Ù È≈Ò «’√∂ Ó∞√ÒÓ≈È √÷ÙΔ¡Â È±ß ¡◊Ò≈ ≈Ù‡ÍÂΔ Ï‰≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ¡ª ‘ÈÕ ¡ÀÈ.‚Δ.¬∂. ÚÒØ∫ «¬’ Ú≈Δ √≈Ï’≈ ≈Ù‡ÍÂΔ ‚≈. ¬∂.ÍΔ.‹∂. ’Ò≈Ó Á≈ Ȫ¡ ÚΔ ¡≈«¬¡≈ √Δ Â∂ Ô±.ÍΔ.¬∂. ÚÒØ∫ ¿∞Í-≈Ù‡ÍÂΔ √zΔ ¡È√≈Δ Á≈ Ȫ¡ ÚΔ ÓΔ‚Δ¡≈ «Ú⁄ ¡≈«¬¡≈Õ Ì≈‹Í≈ Ô±.ÍΔ.¬∂. Á∂ Ì≈¬ΔÚ≈Òª 鱧 Úß‚‰≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À, «¬√ Ò¬Δ ¿∞È∑ª ÚÒØ∫ ÓΔ‚Δ¡≈ «Ú⁄ «¬‘ √∞fi≈¡ ÚΔ ¡≈«¬¡≈ «’ ‹∂’ √Ó≈‹Ú≈ÁΔ Í≈‡Δ ‹ª «’√∂ ‘Ø Í≈‡Δ ÚÒØ∫ ’Ø¬Δ ¿∞ÓΔÁÚ≈Á ÷Û∑≈ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À, ª ¡ÀÈ.‚Δ.¬∂. ¿∞√ ÁΔ ÓμÁÁ ’ √’Á≈ ‘ÀÕ ¿∞Ë ¡ÀÈ.‚Δ.¬∂. Á∂ ’ÈÚΔÈ Â∂ ‹ÈÂ≈ ÁÒ (Ô±) Á∂ Ó∞÷Δ ÙÁ Ô≈ÁÚ È∂ «¬‘ ’«‘ ’∂ «¬√ ÁΔ ‘Ú≈ ’μ„ «ÁÂΔ «’ ≈Ù‡ÍÂΔ ¡≈Ó √«‘ÓÂΔ È≈Ò ⁄∞«‰¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ √zΔÓÂΔ √Ú≈‹ 鱧 √zΔ Ô≈ÁÚ Í≈√ ‹≈ ’∂ ¡≈͉≈ √ÍÙ‡Δ’È Á∂‰≈ «Í¡≈Õ «¬√ √Ó∂∫ ÷˜≈È≈ ÓßÂΔ √zΔ Ó∞÷‹Δ Á≈ Ȫ¡ √Ì ÂØ∫ ¡μ◊∂ ⁄Ò «‘≈ ‘À ¡Â∂ ¡≈Ó «÷¡≈Ò ‘À «’ ¿∞‘ ‘Δ ¡◊Ò∂ ≈Ù‡ÍÂΔ ⁄∞‰∂ ‹≈‰◊∂Õ

√π» Íæ‚≈

‹ÈÀÒ «√øÿ «◊Ò‹Δ¡ª ÍÃÀ√Δ‚À∫‡ IAG-G@I-DFFC

Ï≈Ï» ‘«øÁ «√øÿ Ú≈¬Δ√ ÍÃÀ√Δ‚À∫‡

‘Ïø√ «√øÿ ÿØÂÛ≈ √Í√ IAG GGF @ICH

27 To 03 July, 2012

¡≈͉≈ Ì≈ Á∞ÈΔ¡ª «Úμ⁄ √Ì ÂØ∫ ͤÛ∂ ‘ج∂ Ó∞Ò’ª «Úμ⁄Ø∫ «¬μ’ ‘ÀÕ «¬√Á∂ ÁØ ’≈È ‘ÈÕ Í«‘Ò≈ «¬μÊØ∫ Á∂ ÒØ’ Ï‘∞ ‘Δ ¡ßË«ÚÙÚ≈√Δ ‘È Á±√≈ «¬√ ÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ Ï‘∞ «˜¡≈Á≈ ‘ÀÕ «¬μÊ∂ √Ó∂∫ √Ó∂∫ ‘Δ¡ª √’≈ª «¬È∑ª ’≈Ȫ 鱧 Á± ’È ÁΔ ’Ø¬Δ ’Ø«ÙÙ ÚΔ È‘Δ∫ ’ÁΔ¡ªÕ ‹∂ ¿∞‘ ÒØ’ª Á∂ ¡ßË«ÚÙÚ≈√ª 鱧 Á± ’È Á≈ ÔÂÈ ’Á∂ ‘È Âª ÒØ’ª È∂ ‹≈◊ ÍÀ‰≈ ‘ÀÕ ÒØ’ª Á∂ ‹≈◊‰ Á≈ «¬Ù≈≈ ÚΔ ‘≈’Óª 鱧 ’ßÏ‰Δ¡ª ¤∂Û «ÁßÁ≈ ‘ÀÕ ‹∂ ¡≈Ï≈ÁΔ ÚμË ‘ØÚ∂◊Δ Âª ¡ÈÍÛ∑Â≈ Â∂ ¡ßË«ÚÙÚ≈√ ª «‘‰◊∂ ‘ΔÕ √Ø ÓΩ’≈Íz√ √’≈ª È∂ ª ‘ ’ßÓ ‘Δ ÒØ’ «ÚØËΔ ’È≈ ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ ÒØ’ª ÁΔ ¡ßË«ÚÙÚ≈√Δ Á≈ ¡ßÁ≈˜≈ Â∞√Δ∫ ‘∂· «Ò÷Δ¡ª ÿ‡È≈Úª ÂØ∫ ‘Δ Ò≈ √’Á∂ ‘ØÕ ’Ò’μÂ∂ Á∂ ȘÁΔ’Δ Ù«‘ ‘≈ÚÛ≈ Á∂ ‹À Íz’≈Ù «ÂÚ≈ÛΔ È±ß √∞ÍÈ∂ «Úμ⁄ “Óª Ù∂ªÚ≈ÒΔ” Á∂ ÁÙÈ ‘Ø ◊¬∂Õ «ÂÚ≈ÛΔ È∂ ¡≈͉∂ Í«Ú≈ Â∂ ‘Ø ÒØ’ª 鱧 Áμ«√¡≈, Ù∂ªÚ≈ÒΔ Óª È∂ ÓÀ鱧 «’‘≈ ‘À «’ ““‹∂ ÓÀ∫ Ù∂ Á∂ ◊ˇ «Úμ⁄ ‘≈ Í≈ ’∂, Â∂ ¿∞√ÁΔ «Íμ· Â∂ √Ú≈Δ ’’∂ Ïß√Δ Ï‹≈Úª ª ÓÀ鱧 ⁄ÓÂ’≈Δ Ù’ÂΔ¡ª Íz≈Í ‘Ø ‹≈‰◊Δ¡ªÕ ¿∞√Á∂ Ï≈Í È∂ ¿∞√鱧 Ø’‰ Ò¬Δ ÷∞Á’ÙΔ ’È Âμ’ ÁΔ ËÓ’Δ «ÁμÂΔ Âª ¿∞‘ ’«‘‰ Òμ«◊¡≈, ““Â∂≈ √ø√’≈ ÓÀ∫ ¡≈ ’∂ ’ª◊≈ «¬√ Â∑ª ‘Δ ¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ Â∂ Ïμ«⁄¡ª 鱧 ·Ø’ Ó≈ ’∂ ¡≈͉∂ ÁØ√Â È±ß È≈Ò ÒÀ ’∂ ¿∞‘ ’Ò’μÂ∂ Á∂ ¡ÒΔ◊Û∑ «⁄ÛΔ¡ª ÿ «Úμ⁄ Í‘∞ß⁄ «◊¡≈Õ «⁄ÛΔ¡≈ ÿ Á∂ ÍzÏßË’ª È∂ Ù∂ Á∂ «Íߘ∂ Á∂ ¡≈Ò∂-Á∞¡≈Ò∂ Í≈‰Δ ÁΔ «¬μ’ ÷≈¬Δ Â∂ ÒØ‘∂ Á≈ ‹ß◊Ò≈ ω≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ «¬μ’ ÏØ‘Û Á∂ Áμ÷ ÁΔ¡ª ‡≈‘‰Δ¡ª ÎÛ∑ ’∂ ÁØÚ∂∫ ‹≈‰∂ Ù∂ Á∂ «Íߘ∂ Á∂ ’ØÒ Í∞μ‹ ◊¬∂Õ Ù∂ ¡≈ÁÓ÷Ø È‘Δ∫ √ΔÕ ¿∞Ê∂ ‘≈˜ ÒØ’ª ¡È∞√≈ Ù∂ È∂ ¿∞È∑ª Ú≈Í√ ‹≈‰ Á∂ ’¬Δ ÓΩ’∂ «ÁμÂ∂Õ Í ‹ÁØ∫ ¿∞‘ È≈ ‘‡∂

ª Ù∂ È∂ ¡«‹‘≈ fi͇≈ Ó≈«¡≈ «’ «ÂÚ≈ÛΔ ‹Δ ª ¿∞Ê∂ ‘Δ ÁÓ ÂØÛ ◊¬∂ Â∂ ¿∞È∑ª Á≈ «ÓμÂ ˜ıÓΔ ‘≈Ò «Úμ⁄ ‘√ÍÂ≈Ò ‹≈ Í∞μ‹≈Õ Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’ «’‘Û≈ ÿμ‡ ¡ßË«ÚÙÚ≈√Δ ‘È? «¬μÊØ∫ Á∂ ÍÙ± «Ú’«Ù Á∂Ùª Á∂ ÍÙ±¡ª Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÂΔ√≈ «‘μ√≈ Á∞μË Á≈ ¿∞ÂÍ≈ÁÈ ‘Δ ’Á∂ ‘È «’¿∞∫«’ «’√∂ Á≈ ÚΔ «Ë¡≈È ÍÙ±¡ª Á∂ Á∞μË ÚË≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡ª ÷∞≈’ª, ÈÙÒª ‹ª Ú≈Â≈Ú‰ ÁΔ¡ª ‘≈Òª ÚμÒ È‘Δ∫, √◊Ø∫ «Ë¡≈È «¬√ ◊μÒ ÚμÒ ‘À «’ ¡≈͉∂ ◊≈‘’ª ÁΔ¡ª ‹∂Ϫ ¡Â∂ «√‘ª 鱧 È∞’√≈È «’Ú∂∫ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰≈ ‘ÀÕ Á∞μË ¿∞Â≈È Ò¬Δ ÍÙ±¡ª 鱧 ‡Δ«’¡ª Á≈

ÇòéÃ˺à ëð˺ÕÇñé Ï∂Ê≈‘ «¬√Â∂Ó≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÁÚ≈¬Δ¡ª ÓÈ∞μ÷ª Á∂ √Δª «Úμ⁄ Á∞μË ≈‘Δ∫ Í∞μ‹ ‹ªÁΔ¡ª ‘ÈÕ Á∞≈‘∂ Á∂ ȘÁΔ’Δ «Íß‚ ÿ∞‚≈‰Δ ÷∞Á Á∂ «ÌßÁ È∂ ÍßÁª ‘˜≈ ÷⁄ ’∂ ÈÚΔ∫ Óμfi ÷ΔÁ Ò¬ΔÕ ¡ßË«ÚÙÚ≈√Δ ÒØ’ √Ø⁄Á∂ È∂ «’ ‹∂ Óμfi Á∂ ¡μ◊∂ Ù◊È Ú‹Ø∫ √ØÈ≈ μ«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ª Óμfi ÿ 鱧 ß◊ Ì≈◊ Ò≈ «ÁßÁΔ ‘ÀÕ «¬‘ √Ø⁄ ’∂ ¿∞√È∂ ¡≈͉≈ „≈¬Δ ÂØÒ∂ Á≈ √ØÈ∂ Á≈ ’Û≈ ◊∞Û Á∂ È≈Ò ‘Δ Óμfi ÁΔ ÷∞ÒΔ «Úμ⁄ μ÷ «ÁμÂ≈Õ Óμfi ◊∞Û Á∂ È≈Ò ‘Δ ’Û≈ ÚΔ ¡ßÁ Òßÿ≈ ◊¬ΔÕ Í«Ú≈ Á∂ ÓÀ∫Ï ’≈¯Δ «ÁÈ Óμfi Á∂ Á∞μË ÁΔ Ï‹≈¬∂ ◊Ø‘∂ ÚμÒ «˜¡≈Á≈ «Ë¡≈È Á∂ ‘∂ √ÈÕ Óμfi 鱧 «Ò‹≈ ’∂ ¡À’√∂ ’Ú≈¿∞‰ ÁΔ ¿∞È∑ª ÁΔ √ÓμÊ≈ È‘Δ∫ √ΔÕ Ó∂∂ Á∂Ù Á∂ ÒØ’ «¬‘ ‹≈‰Á∂ ‘Δ È‘Δ∫ «’ Ó’≈È «¬μ‡ª ÍμÊª È≈Ò È‘Δ∫ ωÁ≈ √◊Ø∫ ÿ «Úμ⁄ «‘‰ Ú≈Ò∂ ‹Δ¡ª È≈Ò Ï‰Á≈ ‘ÀÕ ‹∂ ÿ «Úμ⁄ «‘‰ Ú≈Ò∂ ‹Δ¡ª «Úμ⁄ «Í¡≈ Â∂ «ÚÙÚ≈√ ‘ØÚ∂ ª ’∞μÒΔ ÚΔ Ó«‘Ò Ï‰ ‹ªÁΔ ‘À È‘Δ∫ ª

’Δ Ô±Í ¡ÓΔ’≈ 鱧 Íμ¤ÓΔ √μ«Ì¡Â≈ ÂÏ≈‘ ’È ÂØ∫ Ø’ √’∂◊≈? «‹¿∞∫ «‹¿∞∫ Íμ¤Ó Á≈ ¡≈«Ê’ √ß’‡ ‘Ø ‚±ßÿ≈ ‘Ø «‘≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ «Úμ⁄Ø∫ «È’Ò‰ Á≈ ¿∞√ 鱧 ’Ø¬Δ ‘μÒ È˜ È‘Δ∫ ¡≈ «‘≈Õ «Â¿∞∫-«Â¿∞∫ ¡ÓΔ’≈ ‘Ø ‘ÓÒ≈Ú ∞μ÷ ¡÷«Â¡≈ ’Δ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¡ÓΔ’≈ «È≈ÙÂ≈ ¡Â∂ ӘϱΔ È≈Ò √ß√≈ Â∂ Íμ¤ÓΔ ÍzÏÒÂ≈ ’≈«¬Ó μ÷‰ Á∂ ÔÂÈ ’ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞‘ √ß√≈ Á∂ Ú√Δ«Ò¡ª ¡Â∂ ÷≈√ ’’∂ Â∂Ò Â∂ Íμ¤ÓΔ ’߇ØÒ Ï’≈ μ÷‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ «¬√∂ ‘ÓÒ≈Ú ÈΔÂΔ ‘∂· ‘Δ ◊μÁ≈ÎΔ Á≈ «‹√ Ú«‘ÙΔÍ∞‰∂ ¡Â∂ Ï≈ÏÂ≈ È≈Ò ’ÂÒ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ ¿∞√ ÁΔ «Ó√≈Ò ¡≈Ë∞«È’ Ô∞μ◊ Á∂ «¬«Â‘≈√ «Úμ⁄ È‘Δ∫ «ÓÒÁΔÕ ‘∞‰ «ÒÏΔ¡≈ ÚΔ √∞¡≈ÒΔ¡≈, «¬≈’ ¡Â∂ ¡Î◊≈«È√Â≈È Úª◊± ¿∞È∑ª Á∂Ùª ÁΔ «Ò√‡ «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø «◊¡≈ ‘À, «‹È∑ª 鱧 «’ Íμ¤ÓΔ ‘Ó«Ò¡ª È∂ ¡≈‹’Â≈ ÚμÒ Ëμ’ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ √ΔΔ¡≈ ÚΔ Íμ¤ÓΔ ‘ÓÒ∂ Á≈ ÁÁÈ≈’ «Ù’≈ Ï‰È ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¡ÓΔ’≈ √ΔΔ¡≈ «Úμ⁄ ¡«Â Á‹∂ Á∂ ’μ‡Û, ‹È±ßÈΔ ¡Â∂ Ó±ÒÚ≈ÁΔ «¬√Ò≈«Ó’ Ù’ÂΔ¡ª 鱧 ÏÁÓ≈Ùª, ⁄Ø-¿∞⁄μ«’¡ª, ◊Á≈ª ¡Â∂ Ì≈Û∂ Á∂ ‡μ‡±¡ª Á∂ È≈Ò È≈Ò ÌÛ’≈ «‘≈ ‘À ª ‹Ø ¿∞μÊ∂ «‘ß√≈ 鱧 ¿∞Â∂«‹Â ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ ¡Â∂ √ΔΔ¡≈ Â∂ Íμ¤ÓΔ Á∂Ùª Á∂ ‘ÓÒ∂ Ò¬Δ Ï‘≈È≈ ω≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂, Í √ΔΔ¡≈ «Úμ⁄ ¡ÓΔ’≈ 鱧 ±√ ¡Â∂ ⁄ΔÈ ÁΔ √÷ «ÚØËÂ≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈

’È≈ ÍÀ «‘≈ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ √ΔΔ¡≈ Â∂ ‘ÓÒ≈ ’È≈ «ÒÏΔ¡≈ Â∂ ‘ÓÒ≈ ’È È≈ÒØ∫ Ï‘∞ ¡Ω÷≈ √≈Ï ‘Ø «‘≈ ‘ÀÕ √ΔΔ¡≈ ÁΔ Ì±◊Ø«Ò’ √«ÊÂΔ ÚΔ Íμ¤ÓΔ Ò¬Δ «˜¡≈Á≈ ÷ÂÈ≈’ √≈Ï ‘Ø √’ÁΔ ‘ÀÕ ‹∂ √ΔΔ¡≈ «Úμ⁄ ÿ∂Ò± Ô∞μË «¤Û «◊¡≈ ª «¬‘ ¡ÓΔ’≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ È∂ÛÒ √≈ÊΔ¡ª 鱧 ÚΔ ¡≈Í‰Δ ÒÍ∂‡ «Úμ⁄ ÒÀ √’ÁΔ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ ÚΔ ÷ÂÈ≈’ ÈΔÂΔ ¡ÓΔ’≈ Áμ÷‰

‚≈. √Ú≈‹ «√ßÿ ͱÏΔ ¬∂ÙΔ¡≈ «Úμ⁄ ¡Í‰≈ «‘≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÈΔÂΔ ‘À ⁄ΔÈ È±ß ÿ∂È ÁΔÕ ¡ÓΔ’≈ ⁄ΔÈ È±ß ¿∞√ Á∂ «Í¤Ú≈Û∂ «Úμ⁄ ‘Δ ÿ∂È ÁΔ ÈΔÂΔ ¡Í‰≈ ’∂ «¬μ’ Â∑ª È≈Ò Ù∂ 鱧 ¿∞√ ÁΔ ◊∞Î≈ «Úμ⁄ ‘Δ ⁄∞‰ΩÂΔ Á∂ «‘≈ ‘À ‹ª «¬‘ ’«‘ ÒÚØ «’ √μÍ ÁΔ ÷∞μ‚ «Úμ⁄ ‘μÊ Í≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¡≈«÷ «’¿∞∫ ¡ÓΔ’≈ ¡Â∂ Íμ¤ÓΔ Á∂Ù ÂΔ‹≈ √ß√≈«’ Ô∞μË «‹μ ȑΔ∫ √’Á∂? «¬√ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ ’≈È ÓÈ∞μ÷Δ Íμ÷ ‘ÀÕ «¬‘ ·Δ’ ‘À «’ ÒÛ≈¬Δ «Úμ⁄ «‹μ ‘≈ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ¡≈«Ê’ Â’È≈ÒØ‹Δ ¡Â∂ ÎΩ‹Δ Ó‘μÂÚͱÈ ¡Â∂ ÎÀ√Ò≈’∞ßÈ √≈Ï ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ ÓÈ∞μ÷Δ ‹˜Ï≈ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ Íμ¤ÓΔ √Ó≈¬∂Á≈Δ ÁΔ¡ª ’Áª ’ΔÓª Â∂ ¡Ë≈« ‘ÀÕ Íμ¤ÓΔ √Ó≈¬∂Á≈Δ È∂ ÓÈ∞μ÷ ȱß

AWAZ PUNJAB DEE TEAM

Ï≈Ï» ‹«◊øÁ «√øÿ «Ó¡≈‰Δ

‹◊Δ «√øÿ ÷ÒΔÒ

ÓÈÁΔÍ «√øÿ (ÚΔ)

‹√ÍÃΔ «√øÿ (¡‡≈ÈΔ ¡À‡ Ò≈¡)

√Í√Â

√Í√ CDG BFA ADHC

ÓÀÈ∂˜

Ï≈Ú≈ «‹øÁ «√øÿ Ò≈ÒΔ

‹√«ÚøÁ «√øÿ Í≥Ó≈

1-347-925-2504

718-533-8444

√Í√ 718-847-1300

ÓÀÈ∂«‹ø◊ ‚≈«¬∂’‡

◊π⁄È «√øÿ Ìπæ‡Ø √Í√ CDG DGI CBIG

Ù≈‘Δ Ó«‘Ò ÚΔ √±ª Á∂ Ú≈Û∂ ‘Δ ‘Ø «ÈÏÛÁ∂ ‘ÈÕ Ò≈¬ΔÒμ◊ «Ú¡’ÂΔ «’√∂ Íß‚Â ‹Δ ’ØÒ Ó‘± ’„≈¿∞‰ ⁄«Ò¡≈ «◊¡≈Õ Íß‚Â ‹Δ ’«‘‰ Òμ◊∂ ◊z«‘ÍzÚ∂Ù ÂØ∫ Í«‘Ò≈ ◊¿± Ó≈Â≈ Á≈ ÍzÚ∂Ù ’Ú≈¿∞ Â∂ ÿ È±ß È˜ ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ¿∞√Á≈ ◊Ø‘≈ Â∂ Ó±Â ÚΔ ’Ø·Δ «Úμ⁄ ’Ú≈¿∞Õ ◊¿± È∂ Í∂Ù≈Ï Âª √«‘‹∂ ‘Δ ’ «ÁμÂ≈ Í ◊Ø‘≈ È≈ ’ΔÂ≈ ª ◊¿± Ó≈Ò’ È∂ √Ø«⁄¡≈ «’ ͱ∂ ÍÀ√∂ ª ÂÁ ‘Δ «ÓÒ‰◊∂ ‹∂ ◊ª ◊Ø‘≈ ’∂◊Δ «√μ‡∂ Ú‹Ø∫ ¿∞√È∂ ◊ª ÁΔ ’∞μ‡Ó≈ Ù∞± ’ «ÁμÂΔÕ ¡‹ΔÏ Ó≈‘ΩÒ «Úμ⁄ ◊ª ¡«‹‘≈ ÂzÏ’Δ «’ ¿∞√È∂ ‚z≈«¬ß◊ ±Ó Á∂ ÁÚ≈˜∂ Â∂ «÷Û’Δ¡ª ⁄’È≈⁄± ’ «ÁμÂΔ¡ªÕ ÒØ’ Í«Ú≈ Ú≈«Ò¡ª 鱧 Â√μÒΔ Á∂ ‘∂ √È «’ «¬‘ Ù◊È ‘Ø ÚΔ ⁄ß◊≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ √ª¬Δ Ï≈Ï∂ È∂ ¡≈͉∂ Ï⁄ÍÈ «Úμ⁄ ‘Δ ¡≈͉∂ ⁄≈⁄∂ ≈‹± ÂØ∫ ’∞fi ¡«‹‘∂ ‡«’ «√÷ Ò¬∂ «‹È∑ª Á≈ «¬√Â∂Ó≈Ò ’’∂ ¿∞‘ ’ØÛª ⁄∂«Ò¡ª Â∂ ¡Ϫ ÁΔ √ßÍÂΔ Á≈ Ó≈Ò’ ω «◊¡≈Õ ¿∞√Á∂ «‘ ⁄∞μ’∂ «ÚÁ∂ÙΔ ⁄∂«Ò¡ª È∂ ¿∞√ÁΔ¡ª √Ó«Òß◊’ ∞⁄Δ¡ª 鱧 ¡≈Í‰Δ¡ª «’Â≈Ϫ «Úμ⁄ ¿∞‹≈◊ ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ¿∞√ÁΔ¡ª ’¬Δ ⁄Ò≈’Δ¡ª Â’ÙΔÒª È∂ ¡È∂’ª Ú≈ ÎÛ∑Δ¡ª ‘ÈÕ ¿∞√Á∂ Ï‘∞ √≈∂ ⁄∂Ò∂ ¡μ‹ Á∂ «Ú«◊¡≈È’ Ô∞μ◊ «Úμ⁄ ÚΔ «¬‘ «ÚÙÚ≈√ μ÷Á∂ ‘È Â∂ √ÓfiÁ∂ ‘È «’ ¿∞√ÁΔ ÎØ‡Ø «Úμ⁄Ø∫ ≈÷ Íz◊‡ ‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ ÓÀ∫ ¡≈Í‰Δ «ÙÂ∂Á≈Δ «Úμ⁄Ø∫ ¿∞√Á∂ «¬μ’ Ì◊Â È±ß «¬‘ ≈÷ Íz◊‡ ’’∂ ÚΔ «Ú÷≈¬Δ √ΔÕ ¡√Ò «Úμ⁄ ÒÀ’«‡’ ¡À«√‚ «¬μ’ ¡«‹‘≈ ÍÁ≈Ê ‘À ‹∂ «¬√鱧 «’√∂ ÎØ‡Ø Á∂ Î∂Ó ”Â∂ Ò≈ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂ ª Ï√≈ª ÁΔ ∞μ «Úμ⁄ «¬‘ ‘Ú≈ «Úμ⁄Ø∫ ÈÓΔ ÎÛ∑ ÒÀ∫Á≈ ‘À «‹√ È≈Ò ÎØ‡Ø Î∂Ó «Úμ⁄Ø∫ ≈÷ Íz◊‡ ‘Ø‰Δ Ù∞± ‘Ø ‹ªÁΔ ‘ÀÕ ¡ßË«ÚÙÚ≈√Δ «¬√鱧 Ï≈Ï∂ ÁΔ ’≈Ó≈ ‘Δ √ÓfiÁ∂ ‘ÈÕ

’≈˘ÈΔ √Ò≈‘’≈

¡«Â Á‹∂ Á≈ ÷∞Á◊˜, «Èμ‹Ú≈ÁΔ, Ï∂√Ï, ¡√«‘‰ÙΔÒ ÿÏ≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈, ‚«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ «⁄ßÂ≈ ¡Â∂ ¡√∞μ«÷¡≈ ÁΔ¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª Á≈ «Ù’≈ ω≈ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ ÓÈ∞μ÷ «¬μ’ ÒßÏΔ ¡Â∂ «√ÛΔ ÒÛ≈¬Δ ÒÛÈ Á∂ ¡√ÓμÊ ‘ÈÕ ¿∞‘ ª ¡«‹‘Δ¡ª ÒÛ≈¬Δ¡ª ‘Δ ÒÛ √’Á∂ ‘È, «‹È∑ª «Úμ⁄ Â∂˜Δ È≈Ò «˜¡≈Á≈ Â≈’ ¡Â∂ ‘μ«Ê¡≈ª ¡Â∂ Â’È≈ÒØ‹Δ ÁΔ ¿∞μ⁄Â≈ Á∂ «√ Â∂ «‹μ ‘≈√Ò ‘Ø ‹ªÁΔ ‘ÀÕ ‹∂ ÒÛ≈¬Δ ÒßÏΔ ÍÀ ‹≈Ú∂ ª «Î «¬È∑ª Âμʪ ÁΔ Êª Â∂ ÓÈ∞μ÷Δ Íμ÷ «˜¡≈Á≈ Ó‘μÂÚͱÈ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ

DISCLAIMER

AWAZ PUNJAB DEE is not responsible for any claims made by advertiesers nor does it endorse any product or services advertised in the paper. AWAZ PUNJAB DEE also does not endorse any views presented by volunteer writers. Those views are solely of the author and bear no indication to the views of Awaz Punjab Dee.

AWAZ PUNJAB DEE 110-19, ATLANTIC AVE. RICHMOND HILL NY-11418

718-666-9994

√»π «√øÿ ͺ‚≈

√øÍ≈Á’

PH : 718-487-8400 FAX : 718-487-8404

Óπº÷ √øÍ≈Á’

917-215-4033

√πÒ÷º‰ «√øÿ ÌøÚ≈

email:awazpunjabdee@yahoo.com

’πÒÏΔ «√øÿ ¡≈ÒÓÍπ

«ÚÈ√À∫‡ ÎÀ∫’«ÒÈ

√Í√Â

ÍÃÀ√ «ÍØ‡, «È¿»Ô≈’

www.awazpunjabdee.com


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

«È¿»Ô≈’

˙Ï≈Ó≈∫ ÍzÙ≈ÙÈ Á∂ ÎÀ√Ò∂ È≈Ò ÒØ’≈∫ ”⁄ Ì≈Δ ÷∞ÙΔ ÁΔ Ò«‘ ’μ⁄∂ Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 ¡ÓΔ’≈ «‘‰ ÁΔ ÏμfiΔ ¡≈√, ÁØ √≈Ò Á∂ «ÁμÂ∂ ‹≈‰◊∂ Ú’ Í«Ó‡ ‹√ÍzΔ «√ßÿ ¡‡≈ÈΔ È∂ ÁØ È±ß «√‡Δ˜È«ÙÍ Â∂ «ÂßÈ È±ß Á∞¡≈¬Δ ≈‹√Δ ÙÈ √À’≈ÓÀ∫‡Øñ ¡ÓΔ’≈ «‘ßÁ∂ Íß‹≈ÏΔ Ì≈¬Δ⁄≈∂ Á∂ «ÚÙÚ Íz«√μË «¬ßÓΔ◊z∂ÙÈ Ú’ΔÒ √. ‹√ÍzΔ «√ßÿ ¡‡≈ÈΔ ¡À‡ Ò≈¡ È∂ «¬’ ÍzÀμ√ È؇ ≈‘Δ∫ ‹≈‰’≈Δ «Áß«Á¡≈∫ Áμ«√¡≈ «’ ≈Ù‡ÍÂΔ Ï≈’ ˙Ï≈Ó≈ ¡Â∂ ¿∞‘È≈∫ ÁΔ √’≈ È∂ «¬’ ¡«‘Ó ÎÀ√Ò≈ ÒÀ∫Á∂ ‘ج∂ ¿∞‘È≈∫ Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 «‚ÍØ‡∂ÙÈ ÂØ∫ Ì≈Δ ≈‘ Á∂‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘À «‹‘Û∂ «’ ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ 16 √≈Ò ÂØ∫ ÿμ‡ ¿∞Ó «Ú⁄ Á≈÷Ò ‘ج∂ √È ¡Â∂ «¬Ê∂ Ò◊≈Â≈ 5 √≈Ò ÂØ∫ «‘ ‘∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ‘∞‰ ¿∞Ó 30 √≈Ò ÂØ∫ ÚμË È‘Δ∫ ‘À, ¿∞‘È≈∫ È∂ ’Ø¬Δ Úμ‚≈ ¡Í≈Ë È≈ ’ΔÂ≈ ‘ØÚ∂ «‹Ú∂∫ «’ ÎÀÒÈΔ ¡Â∂ «Ó√‚ÓΔÈ ¡≈«Á, «¬Ê∂ ‘≈¬Δ √’±Ò ÁΔ «Úμ«Á¡≈ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ ‘ØÚ∂ ‹≈∫ √’±Ò «Ú⁄ ÍÛ∑Á∂ ‘؉ ‹≈∫ ’Ø¬Δ «‚ÍÒØÓ≈ ‘≈√Ò ’ΔÂ≈ ‘ØÚ∂ ‹≈∫ ¿∞‘È≈∫ ¡≈ÓΔ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ÈΩ’Δ ’ΔÂΔ ‘ØÚ∂¢ «‹‘Û∂ «Ú¡’ÂΔ «¬‘ ÙÂ≈∫ ͱΔ¡≈∫ ’Á∂ ‘؉◊∂ ¿∞‘È≈∫ 鱧 ÁØ √≈Ò Ò¬Δ «‚ÍØ‡ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ Ú’ Í«Ó‡ ‹≈Δ ’ΔÂ∂ ‹≈‰◊∂¢ «¬‘È≈∫ «Ú¡’ÂΔ¡≈∫ 鱧 ¡‹∂ ◊ΔÈ ’≈‚ Á∂‰ Á≈ √’≈ Á≈ ’Ø¬Δ «Ú⁄≈ È‘Δ∫ «√Î Ú’ Í«Ó‡ ‘Δ ‹≈Δ ’ΔÂ∂ ‹≈‰◊∂ «’¿∞∫«’ ◊ΔÈ ’≈‚ ‹≈Δ ’È √ÏßËΔ ¡ÓΔ’Δ ’≈∫◊√ «Ú⁄ «ÏÒ Í≈√ ‘؉≈ ˜±Δ ‘À ‹Ø «’ ¡‹∂ Âμ’ È‘Δ∫ ‘Ø √«’¡≈¢ «¬Ê∂ «˜’ÔØ◊ ◊μÒ ‘À «’ ‘ØÓÒÀ∫‚ √«’˙«‡Δ √À’‡Δ ‹Àȇ ÈÀÍÒΔ‡≈ÈØ ÚÒØ∫ ‹≈Δ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ «¬√ ÓÀÓØß‚Ó «Ú⁄ «¬‘ ÷≈√ Ú‰È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¡À◊˜À’«‡Ú ¡≈‚ ¡Â∂ ÈØ‡Δ«Î’∂ÙÈ ¿∞‘È≈∫ Ïμ«⁄¡≈∫ Â∂ ÚΔ Ò≈◊± ‘ØÚ∂◊≈ «‹È∑≈∫ Â∂ «¬ßÓΔ◊z∂ÙÈ ’Ø‡≈∫ «Ú⁄ ’∂√ ⁄μÒ ‘∂ ‘È, ‹≈∫ ¿∞‘ Ó≈∫ Ï≈Í Á∂ ⁄μÒ ‘∂ ’∂√ «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘È ‹≈∫ ¿∞‘È≈∫ Á∂ «‚ÍØ‡∂ÙÈ ¡≈‚ ‘Ø ⁄∞μ’∂ ‘È ‹≈∫ «‹‘È≈∫ Á≈ «’√∂ ’Ø‡ «Ú⁄ ’Ø¬Δ ÚΔ ’∂√ È‘Δ∫ ⁄μÒ «‘≈ ‘ØÚ∂¢ ¿∞ÍØ’Â √≈∂ ‘Δ «¬√ ¡À◊˜’«‡Ú ¡≈‚≈∫ Á≈ Ò≈‘≈ ÒÀ √’‰◊∂¢Ú‰ÔØ◊ ‘À «’ «¬‘ √ß√Á Á∞¡≈≈ Í≈√ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ’≈ȱßÈ È‘Δ∫ ‘À «√Î «¬’ ¡À◊˜À’«‡Ú ¡≈‚ ‘À¢ «‹√ «‘ «¬‘È≈∫ Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 «‚ÍØ‡ È≈ ’È Á≈ ¡«‘Ó ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬‘ ¡À◊˜À’«‡Ú ¡≈‚ ≈Ù‡ÍÂΔ ˙Ï≈Ó≈ Á∞¡≈≈ Ú≈ Ú≈ ‚ΔÓ ¡À’‡ 鱧 ¡ÓΔ’Δ ’≈∫◊√ «Ú⁄ Í≈√ ’Ú≈¿∞‰ ÁΔ ¡ÍΔÒ È≈ ÓßÈ∂ ‹≈‰ Á≈ ÈÂΔ‹≈ ‘À¢ ’≈ÎΔ √Ó∂∫ ÂØ∫ ≈Ù‡ÍÂΔ ˙Ï≈Ó≈ «¬‘ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∂ √È «’ √ßß√Á ‚ΔÓ ¡À’‡ Í≈√ ’∂, «‹√ «‘ «’

«¬‘È≈∫ Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 «¬Ê∂ Íμ’∂ ‘؉ Á≈ ÓΩ’≈ «ÁμÂ≈ ‹≈ √’∂ Í «¬‘ √ßÌÚ È‘Δ∫ ‘Ø √«’¡≈¢ ÈÚßÏ Ó‘ΔÈ∂ ¡≈ ‘Δ ≈Ù‡ÍÂΔ ÁΔ ⁄؉ 鱧 ÓμÁ∂Ș μ÷«Á¡≈∫ «¬‘ ¡À◊˜À’«‡Ú ¡≈‚ ‹≈Δ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Â≈∫ «’ Ò‡ΔÈØ Ú؇ Â∂ ÍzÌ≈Ú Í≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂¢ ’∞fi ‘ÎÂ∂ Í«‘Ò≈∫ Úμ÷ Úμ÷ Ô±ÈÚ«√‡Δ¡≈∫ «Ú⁄ Ò≈¡ ÍÛ∑≈¡ ‘∂ 100 ÍzØÎÀ√≈∫ È∂ ≈Ù‡ÍÂΔ ˙Ï≈Ó≈ 鱧 «¬ßfi ’È Á≈ √∞fi≈¡ «ÁμÂ≈ √Δ¢ «¬’ ‘Ø Ó‘μÂÚͱÈ ¡ÀÒ≈È Â«‘ ‹À«È‡ ÈÀÍÒΔ‡≈ÈØ È∂ «’‘≈ ‘À «’ «Í¤Ò∂ √≈Ò ÒØ¡ Í«˙«‡Δ ’∂√≈∫ Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 «‹È∑≈∫ È∂ «¬Ê∂ ¡Í≈Ë È≈ ’ΔÂ∂ ‘؉, «‚ÍØ‡ È≈ ’È Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ ¿∞‘È≈∫ Á∂ ’∂√≈∫ Â∂ «Ú⁄≈ Ù∞± ’ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À ‹Ø «’ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ’∞fi Ó‘Δ«È¡≈∫ «Ú⁄ Ó∞’ßÓÒ ’ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ «¬√ ÈÚ∂∫ ¡À◊˜À’«‡Ú ¡≈‚ Â∂ ÁØ Ó‘ΔÈ∂ Á∂ ¡ßÁ ¡ßÁ ¡ÓÒ Ù∞± ’È Á∂ «¬ßÓΔ◊z∂ÙÈ «ÚÌ≈◊ ¡Â∂ «¬ßÓΔ◊z∂ÙÈ ’√‡Ó «¬ÈÎØ√ÓÀȇ «ÚÌ≈◊ ‹Ø «’ ‘ØÓÒÀ∫‚ √«’˙«‡Δ «ÚÌ≈◊ Á∂ ¡ËΔÈ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘È, 鱧 ¡≈Á∂Ù «ÁμÂ∂ ◊¬∂ ‘È¢ «¬√∂ ÁΩ≈È √. ‹√ÍzΔ «√ßÿ ¡‡≈ÈΔ ¡À‡ Ò≈¡ È∂ ‹≈‰’≈Δ «Áß«Á¡≈∫ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞‘È≈∫ Á∂ √‡≈Î ÚÒØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √÷ «Ó‘È ¡Â∂ √±fi ϱfi È≈Ò «Â¡≈ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ’∂√≈∫ Á∂ √Á’≈ Óß‹± Ï≈Ò≈ 鱧 √Àȑؘ∂ ¡Â∂ ÍÒ«ÚßÁ «√ßÿ È±ß Î«˜ÈØ∫ «Ú⁄ «√‡Δ˜È«ÙÍ «ÓÒ ◊¬Δ ‘À¢ ¿∞‘È≈∫ Áμ«√¡≈ «’ ÁØÚ≈∫ 鱧 ¡ß◊∂˜Δ ÁΔ ÿμ‡ ‹≈‰’≈Δ ‘Δ ¿∞‘È≈∫ Á∂ √Â∂ Á≈ ØÛ≈ Ï‰Δ ‘Ø¬Δ √Δ Í ¿∞‘È≈∫ (‹√ÍzΔ «√ßÿ) ÁΔ ’ȱßÈΔ Ï≈Δ’Δ¡≈∫ Â∂ Í’Û ‘؉ ’≈È ÁØÚ≈∫ 鱧 «√‡Δ˜È«ÙÍ «ÓÒ‰ «Ú⁄ ’Ø¬Δ Ó∞Ù«’Ò È‘Δ∫ ¡≈¬Δ¢ «¬√ ÂØ∫ «¬ÒÚ≈ ¡ÓΔ’ «√ßÿ «È¿±‹√Δ, √∞«ßÁ «√ßÿ Â∂ ÂÒ«ÚßÁ «√ßÿ «È¿±Ô≈’ «Ú⁄ ≈‹√Δ ÙÈ ÁÚ≈¿∞‰ Á∂ ’∂√ «√∂ ⁄Û∑∂ ‘È¢ √. ‹√ÍzΔ «√ßÿ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞ÍØ’Â «ÂßÈ≈∫ Á∂ ’∂√ Ï‘∞ ‘Δ ◊∞ßfiÒÁ≈ √È Â∂ ’¬Δ ’≈ȱßÈΔ Íz«’z¡≈Ú≈∫ «Ú⁄ ¿∞Òfi∂ ‘ج∂ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ÚΔ ¿∞‘È≈∫ Á≈ ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ «‘‰ Á≈ √∞ÍÈ≈ ͱ≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À¢ ÚË∂∂ ‹≈‰’≈Δ Ò¬Δ √. ‹√ÍzΔ «√ßÿ ¡À‡≈ÈΔ ¡À‡ Ò≈¡ È≈Ò 510 657 6427 (ÎΔÓ≈∫‡), 559 271 5511 (Ϋ˜ÈØ∫), 718 533 8444 («È¿±Ô≈’), 916 372 4448 (√À’≈ÓÀ∫‡Ø) ¡≈«Á ÎØÈ ÈßÏ≈∫ Â∂ «’√∂ ÚΔ ’ßÓ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ◊μÒ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À¢

27 To 03 July, 2012

5

«È¿»Ô≈’ «Ú⁄ ’«Ó¿»«È‡Δ ’Ω∫√Ò ÁΔ¡ª ⁄؉ª «Ú⁄ B «√μ÷ ¿πÓΔÁÚ≈ª ÁΔ Í»Δ √Ò∂‡ √Ó∂ Ù≈ÈÁ≈ «‹μ «È¿»Ô≈’Õ ÏΔÂ∂ Óø◊ÒÚ≈ AI ‹»È Ê≈‰≈ ÈøÏ A@B «Ú⁄ ‘Ø¬Δ¡ª ’«Ó¿»«È‡Δ ’Ω∫√Ò ÁΔ¡ª ⁄؉ª «Ú⁄ B «√μ÷ ¿πÓΔÁÚ≈ √. ‘Ïø√ «√øÿ «„ÒØ∫ Î√‡ Ú≈¬Δ√ ÍÃÀ‹Δ‚À∫‡ ¡Â∂ Ì≈¬Δ ‰‹Δ «√øÿ √ø◊Ø‹Ò≈ √À«’ø‚ Ú≈¬Δ√ ÍÃÀ‹Δ‚À∫‡ ¡≈Í‰Δ ÍπΔ √Ò∂‡ √Ó∂ ‹∂» ‘∂ ‘ÈÕ ‹ÁØ∫ «’ «Ó√ ÓΔ¡≈ Ê¡√È Ú≈ÒΔ √Ò∂‡ Ú‚∂ Î’ È≈Ò ‘≈ ◊¬Δ ˛Õ «Í¤Ò∂ AC √≈Ò ÂØ∫ «√μ÷ ¿πÓΔÁÚ≈ª È∂ Ò◊≈Â≈ «‹Â Á‹ ’Ú≈¬Δ ˛Õ «⁄Óø‚ «‘Ò ¬∂Δ¡≈ ’≈ÎΔ «√μ÷ Ú√Ø∫ Ú≈Ò≈ ˛ Í ◊Ø∂ ÒØ’ª È∂ ÚΔ «‹¡≈Á≈Â Ú؇ª «√μ÷ √Ò∂‡ ˘ Í≈¬Δ¡ª ‘ÈÕ ‹∂» √Ò∂‡ «Ú⁄ Ò¤Ó‰ Ïπ‚≈¬Δ ÍÃÀ‹Δ‚À∫‡ «⁄‚ √«ÓÊ √À’‡Δ ¡Â∂ «Ó√ √À∫‚≈ ÈÚ∂∫ ÷‹≈È⁄Δ ‘؉◊∂Õ «¬È∑ª ⁄؉ª «Ú⁄ «ÁÒ⁄√Í ◊Ò «¬‘ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ ˛ «’ Ï≈’Δ √Ò∂‡ª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ «√μ÷ ¿πÓΔÁÚ≈ª ÁΔ √Ò∂‡ Á∂ ‘æ’ «Ú⁄ ÚæË Ú؇ª Ìπ◊ÂΔ¡ªÕ «¬√ «¬Ò≈’∂ «Ú⁄ «√μ÷ª Á≈ ÍÃÌ≈Ú ÚμË «◊¡≈ ˛Õ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ «¬‘ ◊μÒ ÍπΔ ‘Ø ◊¬Δ «’ «‹√ Í≈√∂ «√μ÷ ‘؉◊∂Õ ¿π‘ √Ò∂‡ ‹∂» ‘Δ ˛ ¡Â∂ ‘∂◊ΔÕ ÍπÒΔ√ ÍÃÙ≈√È ¡Â∂ «¬ÒÀ’ÙÈ ’Ó∂‡Δ ÁΔ «È◊≈ÈΔ «Ú⁄ «¬‘ ⁄؉ª ÙªÂΔÍ»È «√∂ ⁄ÛΔ¡≈Õ Ô≈Á ‘∂ «¬‘ ’Ω∫√Ò ÒØ’ª ¡Â∂ ÍπÒΔ√ «Ú⁄’≈ ’øÓ ’ÁΔ ˛ ‹ÁØ∫ «’ ‹ÈÂ≈ Ú؇ª Á∂ ’∂ ’Ω∫√Ò ÓÀ∫Ïª ˘ «‹Â≈™ÁΔ ˛Õ ’Ø¬Δ ÚΔ «Ù’≈«¬Â’Â≈ ÍπÒΔ√ ¡Â∂ ’Ω∫√Ò √≈‘Ó‰∂ Ï∂÷ΩÎ ‘Ø ’∂ ¡≈Í‰Δ ◊Ò ’ √’Á≈ ˛Õ «¬‘ ’Ω∫√Ò ÚËΔ¡≈ ’øÓ ’È Ú≈Ò∂ ÍπÒΔ√ ¡Î√ª ˘ Ó‘ΔÈ∂ «Ú⁄ «¬’ Ú≈ √ÈÓ≈«È ’ÁΔ ˛Õ ’«Ó¿»«È‡Δ Á∂ «‹¡≈Á≈Â ÎÀ√Ò∂ ÚΔ ’Ω∫√Ò ≈‘ƒ ‘μÒ ’ΔÂ∂ ‹ªÁ∂ ‘ÈÕ √. ‘Ïø√ «√øÿ «„ÒØ∫ «¬’ √ÎÒ «Ï‹È√ÓÀÈ ‘È «‹È∑ª ’ØÒ ¡ÓΔ’≈ «Ú⁄ ◊À√ Í≥ͪ ÁΔ ⁄∂È ˛ ¡Â∂ «¬ø‚Δ¡≈ «Ú⁄ «„ÒØ∫ ¡ÀÚΔ¬∂ÙÈ ˛ÒΔ’≈͇ ’øÍÈΔ ˛Õ Ì≈¬Δ ‰‹Δ «√øÿ √ø◊Ø‹Ò≈ ÁÓÁÓΔ ‡’√≈Ò Á∂ Íπ≈‰∂ «Ú«Á¡≈ÊΔ ‘ÈÕ «¬ÒÀ’ÙÈ ’Ó∂‡Δ ÓÀ∫Ï ÏΔÏΔ ‹√ÚΔ ’Ω È∂ ⁄؉ª «‹μ‰ ¿πÍø ÚË≈¬Δ Í∂Ù ’ΔÂΔ ¡Â∂ ‹∂» ¿πÓΔÁÚ≈ª È∂ ‹Ø ÔÀÒØ ’ÀϪ ÷ÛΔ¡ª ’’∂ ¡Â∂ ¡≈͉∂ ’øÓ ¤μ‚ ’∂ Ú؇ª Í≈¿π‰ Í‘πø⁄∂ √ÌȪ Á≈ ‘μÊ ‹ØÛ ’∂ ËøÈÚ≈Á ’ΔÂ≈Õ Ì≈¬Δ ‰‹Δ «√øÿ √ø◊Ø‹Ò≈ CDG-G@A-EFIE

INSURANCE Learn to Drive

Looking for Cheap Insurance in New York?

Yes, It can actually be reality with us!

AD INSURANCE AGENCY WE OFFER

✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰

Auto Home Life Business Tlc Insurance Non-Profit Organizations ✰ Gas Station

✰ Car Dealers ✰ Discount Stores ✰ Restaurants ✰ Offices ✰ Commercials Vans ✰ Beauty Salons

✰ Workers Comp. ✰ Contractors Liability ✰ Defensive Driving Course and so much more!!

AD Driving School www.addrivingschool.com

Serving the Community Since 1993

PROFESSIONAL INSTRUCTION ✰ NERVOUS/BEGINNERS & ELDERLY OUR SPECIALTY

FREE PICKUP/DROP OFF ✰ DRIVERS MANUAL AVAILABLE

PACKAGE DEAL [1] PACKAGE DEAL [2]

❐ ❐ ❐ ❐

4 Lessions (each 45 Mins) Car For Road Test (One Time) Road Test Appointment 5 Hr Class Only

Value-$245

$215*

PACKAGE DEAL [3]

❐ ❐ ❐ ❐

12 Lessions (each 45 Mins) Car For Road Test (One Time) Road Test Appointment 5 Hr Class Only

Value-$485

$435*

❐ ❐ ❐ ❐

8 Lessions (each 45 Mins) Car For Road Test (One Time) Road Test Appointment 5 Hr Class Only

Value-$365

$325*

OUR LOW-LOW RATES DRIVING LESSON (Each 45 Mins.) ........ $30.00* CAR FOR ROAD TEST .......................... $65.00* ROAD TEST APPT. .............................. $20.00* PRE-LICENSING CLASS ....................... $45.00*

L.I customers call our office for prices

You have nothing to lose by calling us or visiting us for a free Quote. We search through many companies to find you the lowest price!! 118-10-101 Ave., Richmond Hill, NY 11419 www.addrivingschool.com

REDUCE UP TO 4 POINTS & GET $65 * 10% OFF YOUR LIABILITY & COLLISION INSURANCE FOR NEXT 3 YEARS.

718-441-7777

718-441-7777

6 HR DEFENSIVE DRIVING CLASS

118-10 101 AVE., QUEENS NY 11419 BET. LEFFERTS BLVD. & 118 ST.


6

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

Í≥‹≈Ï

27 To 03 July, 2012

¡Ó«ßÁ Á∂ ÓØÂΔ Ó«‘Ò ”Â∂ ¤≈Í∂Ó≈Δ ◊∞± ÁΔ ◊ØÒ’ Á≈ ⁄Ø ’≈ϱ Í«‡¡≈Ò≈-Íß‹≈Ï Á∂ √≈Ï’≈ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Â∂ Íß‹≈Ï ’ª◊√ ÍzË≈È ’ÀÍ‡È ¡Ó«ßÁ «√ßÿ Á≈ ÓØÂΔ Ó«‘Ò ‘∞‰

Á∂ ‘∞’Óª ”Â∂ ¡μ‹ Á∞Í«‘ Ú∂Ò∂ √∞Í‚À∫‡ ¡≈Î «¬ß‹ΔÈΔ¡ ÏΔ. ¡Àμ√. «√μ˱ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ”⁄ «¬’ Úμ‚Δ «Ï‹ÒΔ ‡ΔÓ È∂

«Ï‹ÒΔ «È◊Ó Á∂ «ÈÙ≈È∂ ”Â∂ ¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «‹√ Ó«‘Ò ÂØ∫ «’√∂ Ú∂Ò∂ ͱ∂ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ‘∞’Ó ⁄ÒÁ≈ √Δ ¿∞Ê∂ «Ï‹ÒΔ «È◊Ó Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ «¬ß‹Δ. ’∂.≤ ‚Δ. ⁄ΩËΔ

ÓØÂΔ Ó«‘Ò ”⁄ ¤≈Í≈Ó≈Δ ’ «ÁμÂΔ Â∂ ÓØÂΔ Ó«‘Ò Á∂ ÓΔ‡ª ÁΔ D ÿ߇∂ ͱΔ Ï≈Δ’Δ È≈Ò ‹ª⁄ ‘جΔÕ ıÏ «Ò÷∂ ‹≈‰ Âμ’ «¬‘ «Ï‹ÒΔ ‡ΔÓ «¬È∑ª

ÓΔ‡ª Á∂ «Í¤Ò∂ C √≈Ò Á∂ Úμ‚∂ «’≈‚ 鱧 ÎØÒ‰ ”Â∂ Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ √ΔÕ «Ï‹ÒΔ «È◊Ó Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ-’Ó-⁄Δ¯ ÓÀÈ∂«‹ß◊ ‚≈«¬À’‡ «¬ß‹Δ. ’∂. ‚Δ. ⁄ΩËΔ È∂ ¡μ‹ √Ú∂∂ ‘Δ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ 鱧 Ï∂‘μÁ ◊ßÌΔÂ≈ È≈Ò ÒÀ∫«Á¡ª ¡Àμ√. ¬Δ. Í«‡¡≈Ò≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂· ¿∞μ⁄ ¡«Ë’≈Δ¡ª ÁΔ «¬’ A@ ÓÀ∫ÏΔ ‡ΔÓ ◊«·Â ’ «ÁμÂΔ ‹Ø «’ ͱ∂ Ò≈ÓÒÙ’ È≈Ò Á∞Í«‘ Ú∂Ò∂ ÓØÂΔ Ó«‘Ò «Ú⁄ ‹≈ ÚÛΔÕ «¬√ ‡ΔÓ È∂ ͱ≈ «’≈‚ È≈Ò ÒÀ ’∂ ÓØÂΔ Ó«‘Ò Á∂ AA ÓΔ‡ª ÁΔ ‹ª⁄ Ù∞± ’ΔÂΔÕ «Ï‹ÒΔ «È◊Ó Á∂ √±Âª Ó∞Â≈Ï’ AA ÓΔ‡ª «Ú⁄Ø∫ I ÓΔ‡ª ÁΔ¡ª √ΔÒª ‡∞μ‡Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª √È «‹È∑ª 鱧 «Ï‹ÒΔ «È◊Ó ÁΔ ‡ΔÓ È∂ Â∞ß ‘Δ ‹ØÛ «ÁμÂ≈ ¡Â∂ «Î ’À. ¡Ó«ßÁ «√ßÿ Á∂ È≈Úª Ú≈Ò∂ B ÓΔ‡ª ÁΔ ‹ª⁄ Ù∞± ‘جΔÕ

Íß‹≈Ï Ï«‰¡≈ Ó«‘Ò≈ ’Óª‚Ø Í∞«Ò√ Ú≈Ò≈ Í«‘Ò≈ √±Ï≈ Ï‘≈Á◊Û∑-Íß‹≈Ï Ó«‘Ò≈ ’Óª‚Ø Í∞«Ò√ Ú≈Ò≈ Í«‘Ò≈ √±Ï≈ ω «◊¡≈ ‘ÀÕ Ï‘≈Á◊Û∑ Á∂ Í∞≈ÂÈ «’Ò∂ «Ú⁄ √«Ê ’Óª‚Ø ‡∂«È◊ √À‡ «Ú÷∂ Íß‹≈Ï ¡≈Ó‚ Í∞«Ò√ (ÍΔ. ¬∂. ÍΔ.) È≈Ò √Ïß«Ë ÚΔ ¡≈¬Δ ÍΔ √∞μ«÷¡≈ ’Ø√ ’ ‘Δ¡ª B@ ÒÛ’Δ¡ª ÁΔ ‡z∂«Èß◊ ¡μ‹ √Ó≈Í ‘Ø ◊¬Δ ‘À Ó«‘Ò≈ ’Óª‚Ø Ú‹Ø∫

‡∂«È◊ ÒÀ‰ Ú≈ÒΔ¡ª «¬‘ ’ª√‡∂ÏÒ Ú‹Ø∫ ÌÂΔ ‘Ø¬Δ¡ª ÒÛ’Δ¡ª ÈÚÈΔ ’Ω, √ßÁΔÍ ’Ω, ÚΔÍ≈Ò ’Ω, ’ßÚÒ‹Δ ’Ω, «√Ó‹Δ ’Ω, «’ÈÁΔÍ ’Ω, √ßÁΔÍ ’Ω, √∞÷ÍΔ ’Ω, ◊∞Ò≈Ï‹Δ ’Ω, ’ÓÒ‹Δ ’Ω, ÏÒ«ÚßÁ ’Ω, √∞ÓÈ ’∞Ó≈Δ, √∞ÈΔÂ≈ Á∂ÚΔ, ÓÈÁΔÍ ’Ω, ’∞ÒÁΔÍ ’Ω, Í«ÚßÁ ’Ω, ÚÈΔ ’Ω, ÓÈÁΔÍ ’Ω, ÚÈΔ ’Ω ¡Â∂ ◊◊ÈÁΔÍ ’Ω ‘ÈÕ Á∂Ù Á∂

÷∞ÎΔ¡≈ÂßÂ ¡È∞√≈ ¡μÂÚ≈ÁΔ √◊ÓΔ¡ª «Ú⁄ Ó«‘Ò≈Úª ÁΔ ÚÂØ∫ Á≈ ∞fi≈È Úˉ Òμ◊≈ ‘ÀÕ «‹√ Á∂ ÓμÁ∂ Ș √’≈ ÚμÒØ∫ Í∞«Ò√ «Ú⁄ Í«‘ÒΔ Ú≈ Ó«‘Ò≈ «√Í≈‘Δ¡ª ÁΔ «√μËΔ ÌÂΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘ÀÕ ÒÛ’Δ¡ª ‘ ÷∂Â «Ú⁄ Ï‘∞ √ÎÒÂ≈ È≈Ò ¡μ◊∂ ¡≈ ‘Δ¡ª ‘È ¡Â∂ «¬√∂ «‘ ÒÛ’Δ¡ª Á≈ «¬‘ ÏÀ⁄ «Â¡≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À «‹È∑ª 鱧 ‘ Âª Á∂ ‘«Ê¡≈ª ÁΔ ‡z∂«Èß◊, ËÓ≈’≈÷∂˜ ÍÁ≈ʪ ÁΔ Í«‘⁄≈‰ ¡Â∂ ¿∞È∑ª ÂØ∫ Ï⁄≈¡ Â∂ ¡Ω÷∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ ÚΔ ÚΔ ¡≈¬Δ ÍΔ È±ß √∞μ«÷¡Â ’μ„ ’∂ ÒÀ ‹≈‰ ÁΔ Ó∞‘≈ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À ¡Â∂ «¬√ ‡z∂«Èß◊ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬Èª ÒÛ’Δ¡ª 鱧 ÚΔ ÚΔ ¡≈¬Δ ÍΔ ¡Â∂ ÚΔ ¡≈¬Δ ÍΔ √∞μ«÷¡≈ «‹√ «Ú⁄ ÷≈√ ÂΩ Â∂ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ ¡Â∂ ¿∞Í Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Ù≈«ÓÒ ‘È, ÁΔ √∞μ«÷¡≈ «‘ È∂ÛÒ∂ √∞μ«÷¡≈ ÿ∂∂ (√Δ Í∂) «Ú⁄ Â≈«¬È≈ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ÚΔ ÚΔ ¡≈¬Δ ÍΔ √∞μ«÷¡≈ «Ú⁄ ¡Ωª 鱧 Ò≈¿∞‰ Á≈ Í«‘Ò≈ ‹Ï≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÒÛ’Δ¡ª ÁΔ ‡zÀ«Î’, Ò≈¡ ¡À∫‚ ¡≈‚ ¡Â∂ ¡À∫‡Δ ≈«¬‡√ Ú◊Δ¡ª Ó‘μÂÚͱÈ ¡Â∂ ⁄∞‰ΩÂΔͱÈ «‚¿±‡Δ¡ª «Ú⁄ ÚΔ Â≈«¬È≈ÂΔ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊ΔÕ ’Óª‚Ø ‡∂«È◊ √À∫‡ Á∂ ’Óª‚À∫‡ ◊∞ÁΔÍ «√ßÿ Íßȱ È∂ ‹≈‰’≈Δ «Áß«Á¡ª Áμ«√¡≈ «’ «¬Ê∂ B@ ÒÛ’Δ¡ª Á≈ ÏÀ⁄ ÚΔ ¡≈¬Δ ÍΔ √«’¿∞‡Δ ’Ø√ Ò¬Δ ¡≈«¬¡≈ √Δ «‹È∑ª 鱧 D ‘ÎÂ∂ ÁΔ √÷ ‡z∂«Èß◊ Á∂ ’∂ ÚΔ ÚΔ ¡≈¬Δ ÍΔ √∞μ«÷¡≈ Ò¬Δ «Â¡≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ

¡‹È≈Ò≈ Á∂ «Íß‚ «¡≈Û Á∂ «¬’ ◊∞±ÁÚ≈≈ √≈«‘Ï ÁΔ ◊ØÒ’ ⁄Ø ÍÀ√∂ ’‚Á∂ «¬’ «Ú’¡ÂΔ È±ß «Íß‚ Ú≈√Δ¡≈ ’≈ϱ ’ΔÂ≈ ‘À, ÎÛ∂ ◊¬∂ «Ú¡’ÂΔ Í≈√Ø B@A@ ∞ͬ∂ Ï≈ÓÁ ’ΔÂ∂ ‘È Õ ‹ª⁄ ¡«Ë’≈Δ Ó∞÷«ÚßÁ «√ßÿ È∂ Á«√¡≈ ’Δ Î«Û¡≈ «◊¡≈ «Ú¡’ÂΔ Â≈ È≈Ò ◊∞ÁÚ≈∂ ÁΔ ◊ØÒ’ ⁄Ø ÍÀ√∂ ’„Á≈ √ΔÕ Í∞«Ò√ ÎÛ∂ ◊¬∂ «Ú¡’ÂΔ «Úμ∞Ë ’ ≈ È ± ß È Δ ’≈Ú≈¬Δ ’È ”⁄ ‹∞‡Δ ‘ÀÕ Í∞«Ò√ 鱧 «¬Ò≈’∂ “⁄ ’¬Δ ‘Ø ◊∞∞ÁÚ≈«¡≈ ”⁄ ÚΔ ◊ØÒ’ ÂØÛ∂ ‹≈‰ ÁΔ «Ù’≈«¬Â «ÓÒΔ √Δ, ‘∞‰ Í∞«Ò√ «¬‘ ‹≈ȉ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ ‘Δ ‘À ’Δ ˙‘È≈ ÿ‡È≈Úª “⁄ ÚΔ ÎÛ∂ ◊¬∂ «Ú¡’ÂΔ Á≈ ‘μÊ Â∂ È‘Δ ‘ÀÕ

Ó∞÷‹Δ È∂ «Úμ ÓßÂΔ Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ «ÁμÂ≈ ¡√ÂΔÎ≈ ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ≈Ù‡ÍÂΔ ¡‘∞Á∂ Á∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈ «Úμ ÓßÂΔ Íz‰Ï Ó∞÷‹Δ È∂ Óß◊ÒÚ≈ ¡≈͉∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ¡√ÂΔÎ≈ Á∂ «ÁμÂ≈¢ ÍzË≈È ÓßÂΔ ÓÈÓØ‘È «√ßÿ 鱧 ¡√ÂΔÎ≈ √Ω∫͉ Ò¬Δ ‹≈‰ ÂØ∫ Í«‘Òª «Úμ ÓßÂ≈Ò≈ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ÍμÂ’≈ª È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’«Á¡ª ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Á∂Ù Á∂ √Ú¿∞⁄ ¡‘∞Á∂ Ò¬Δ ¿∞‘ «Úμ ÓßÂΔ Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ¡√ÂΔÎ≈ Á∂ ‘∂ ‘È¢ Ó∞÷‹Δ Á∂ ¡√ÂΔÎ∂ Á∂ Ï≈¡Á ÍzË≈È ÓßÂΔ ÓÈÓØ‘È «√ßÿ È∂ «Úμ ÓßÂ≈Ò∂ Á≈ ’≈‹Ì≈ ¡≈͉∂ «˜ßÓ∂ ÒÀ «Ò¡≈ ‘À¢

¿∞È∑ª Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ «’ ≈Ù‡ÍÂΔ ÁΔ ⁄؉ Ò¬Δ ¿∞È∑ª È±ß Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈‡Δ, ‹ÈÂ≈ ÁÒ (Ô±), «≤ÙÚ √ÀÈ≈, Ó≈’Í≈, Î≈Ú‚ ÏÒ≈’ Â∂ ‘ØȪ Í≈‡Δ¡ª ÁΔ ‘Ó≈«¬Â ‘≈√Ò ‘À¢

METRO SCAFFOLDING, INC. & FRANKLIN STUCCO OF JAMAICA All type of Scaffolding 148-25, 94 Ave. Jamaica, NY 11435

148-27, Liberty Ave. Jamaica, NY 11435 Office:- 718-523-0099, Fax:- 718-523-7848

Distributor of the Decoplast Line of Products, featuring Acryle Stucco Textures & Finishes, Custom Colored & Tinted Distributors of the Fresco Line of Products Featuring

The Venetion Stucco Collection Custom Colored & Tinted Supplier of all your Contracting Needs

Ô¹ä ÃàμÕ¶ çÅ ÃÅîÅé ñËä ñÂÆ ÇÕå¶ çÈð ÜÅä çÆ ñ¯ó éÔÄÍ ë¯î, îËÃ, îËÃÕ¯à, ÇëÇéô Áå¶ ëÅÃéð Ôð åð·» çÅ ÃÅîÅé À¹êñìè þÍ âÆÕ¯êñÅÃà çÅ ÃÅðÅ ÃÅîÅé À¹êñìè þÍ *Rentals *Installations *Sales * Scaffolding * Pipe Scaffolding * Sidewall Bridging

Tel:- 718-523-4700, 917-8071800, Fax:- 718-658-1117

917-295-9918 ÎΔ √‡μ’Ø ’Ò≈«√’ ‘Ø ‹≈‰’≈Δ Ò¬Δ ’≈Ò ’ØÕ Website: Thakurdigitalphoto.com E-mail: Thakurdigitalphoto@yahoo.com

Lakhwinder Singh

Serving All Born NY NassauSufflok County

Surinder Singh


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

Í≥‹≈Ï

27 To 03 July, 2012

7

÷ΔÁ ¬∂‹ß√Δ¡ª ÁΔ Ò≈ÍzÚ≈‘Δ ’≈È ÓÒ∂ÙΔ¡≈ ”⁄ ≈‹∂ ÚÒØ∫ √Û ’∂ √∞¡≈‘ ‘Ø «◊¡≈ ’ØÛª Á≈ fiØÈ≈ Íß‹≈ÏΔ Á≈ √ÈÓ≈È √ßÿØÒ/ ÷Ó≈‰Ø∫- «‹√ √Ó≈‹ ¡ßÁ «‹μÊ∂ ’¬Δ ÒØ’ Á≈‰∂Á≈‰∂ 鱧 Â√ ‘∂ ‘È ¿∞Ê∂ ¿∞√∂ √Ó≈‹ ”⁄ √≈‚Δ¡ª ÷ΔÁ ¬∂‹ß√Δ¡ª ‹ª ¡È≈‹ Ó≈ÎΔ¬∂ ÁΔ Ò≈ÍzÚ≈‘Δ Á∂ ⁄μÒ«Á¡ª ÷∞μÒ∂ ¡√Ó≈È ‘∂· «Í¡≈ ’ØÛª ∞ͬ∂ Á≈ fiØÈ≈ ◊Ò-√Û ’∂ ÈÙ‡ ‘Ø «◊¡≈Õ ÷ΔÁ ¬∂‹ß√Δ Ó≈’ÎÀ‚, Ú∂¡ ‘≈¿±√ ¡Â∂

ÍÈ√Í ÚμÒØ∫ B@@G-@H ”⁄ «Íß‚ ≈‰Úª, √ßÿØÒ ¡Â∂ ÷Ó≈‰Ø ”⁄ Òμ÷ª ÁΔ «◊‰ÂΔ ”⁄ Ò◊≈¬Δ¡ª fiØÈ∂ ÁΔ ÏØΔ¡ª ÷∞μÒ∂ ¡√Ó≈È ‘∂· Ó«‘’Ó∂ Á∂ ¿∞μ⁄ ¡«Ë’≈Δ¡ª ¡Â∂ √’≈ ÁΔ¡ª ¡μ÷ª √≈‘Ó‰∂ ÷≈Ï ‘∞ßÁΔ¡ª ‘Δ¡ªÕ «‹√ √ÏßËΔ ÓΔ‚Δ¬∂ È∂ ÚΔ ’¬Δ Ú≈ «¬√ ÷≈Ï ‘∞ßÁ∂ fiØÈ∂ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ 鱧 √≈‘Ó‰∂ «Ò¡≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«Ù√ ’ΔÂΔ Í È≈ ‘Δ Âª ÷ΔÁ ¬∂‹ß√Δ¡ª Â∂ È≈ ‘Δ √’≈ Á∂ ’ßÈ “Â∂ ‹± √’ΔÕ ≈‰Úª «Ú÷∂ fiØÈ∂ ÁΔ¡ª A@ ‘˜≈ ÏØΔ¡ª Á∂ Ò≈ÍÂ≈ ‘؉ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ Í «’√∂ ÚΔ ¡«Ë’≈Δ ‹ª √’≈ È∂ «¬√ «÷Ò≈¯ ’Ø¬Δ ‹ª⁄ È‘Δ∫ ’Ú≈¬ΔÕ

‘≈¬Δ’Ø‡ ÚμÒØ∫ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ Á÷Ò Á∂ ’∂ «’‘≈ «◊¡≈ «’ ÷≈Ï ‘∞ßÁ∂ fiØÈ∂ 鱧 ◊ΔϪ «Úμ⁄ Úß‚ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂, «‹√ 鱧 √’≈ Á∂ «˜ßÓ∂Ú≈ È∂Â≈Úª È∂ «√∂ ÂØ∫ ÷≈‹ ’ «ÁμÂ≈ «’ ¡√Δ∫ ◊ΔϪ “⁄ È‘Δ Úß‚ √’Á∂Õ ¡≈÷ ‹ÁØ ¡È≈‹ 鱧 ¡≈Í‰Δ ‘Δ ÂÍÙ ’≈È ¡μ◊ Òμ◊ ◊¬Δ, ¡≈√ Í≈√ Á∂ «Íß‚ª Á∂ ÒØ’ √∞√Δ ¡Â∂ «¬√ ◊Ò √Û ⁄∞μ’∂ ¡È≈‹ ÁΔ ÏÁϱ ÂØ∫ Âß◊ ‘Ø ’∂ √Û’ª “Â∂ ¿∞Â ¡≈¬∂Õ «Î «’Â∂ ‹≈ ’∂ Ó«‘’Ó∂ ¡Â∂ √’≈ ÁΔ ‹≈◊ ÷∞μÒΔ, «‹ßÈ∑≈ √±Âª Ó∞Â≈«Ï’ AA ÂØ∫ AB ∞ͬ∂ ÍzÂΔ «’μÒØ Á∂ Ì≈¡ “Â∂ ÷ΔÁ∂ ¡È≈‹ 鱧 ’ΔÏ B ∞ͬ∂ ÍzÂΔ «’μÒØ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò Ú∂«⁄¡≈Õ Í «¬‘ ◊μÒ ¡μ‹ Âμ’ Ì∂Â Ï‰Δ ‘Ø¬Δ ‘À «’ ¡≈÷ ÷ΔÁ ¬∂‹ß√Δ¡ª ÁΔ «¬√ ¡ÀÈΔ Úμ‚Δ ¡‰◊«‘ÒΔ Á∂ «÷Ò≈¯ √’≈ «’¿∞ È‘Δ∫ ÏØÒΔÕ «’√∂ ÚΔ ÷ΔÁ ¬∂‹ß√Δ Á∂ ¡«Ë’≈Δ È∂ «¬√ √ÏßËΔ ’Ø¬Δ ÚΔ ÙÍÙ‡ ¿∞μÂ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈Õ ‹ÁØ «’ «¬√ ¡È≈‹ Ó≈ÎΔ¬∂ «Úμ⁄ ¤Ø‡∂ ÍμË Á∂ ÍzÙ≈√«È’ ¡«Ë’≈Δ¡ª ÂØ∫ ÒÀ ’∂ √’≈ Á∂ ÓßÂΔ¡ª Âμ’ Ù≈«ÓÒ ‘ÈÕ ‘∞‰ «‹¿∞ ‘Δ «¬√ Á∂ ‡À∫‚ ‘؉ È∂ Ó≈Ò ⁄∞μ’‰≈ Ù∞± ’ΔÂ≈ ª ¡≈√ Í≈√ Á∂ «Íß‚ Ú≈√Δ¡ª 鱧 «¬√ ÂØ∫ Úμ‚Δ ≈‘ «ÓÒΔ ‘ÀÕ ‘≈Ò≈ «¬‘ ‘È «’ ÏØΔ¡ª «ÏÒ’∞Ò Î‡ ⁄∞μ’Δ¡ª ‘ÈÕ «’√∂ ÚΔ ÷ΔÁ ¬∂‹ß√Δ È±ß «¬‘ È‘Δ∫ ÍÂ≈ «’ «¬‘ Ó≈Ò «’√ Á≈ ‘ÀÕ Ó≈ÓÒ∂ 鱧 Á∂÷ «¬ßfi Ò◊Á≈ ‘À «’ «‹Ú∂∫ «’√∂ ÔØ‹È≈ «‘ ‹≈‰Ï∞μfi ’∂ «’√∂ «ÓÒΔÌ∞◊ «‘ ¡È≈‹ ÷≈Ï ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ØÚ∂, È‘Δ∫ ª ‹Ø ‡À∫‚ Ó≈Ò Á∂ ÷≈Ï ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Ø«¬¡≈ ¿∞‘ Í«‘Òª ÚΔ ‘Ø √’Á≈ √ΔÕ «’√≈È ’ØÒØ AA ∞ͬ∂ ÍzÂΔ «’μÒØ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò ÷Δ«Á¡≈ fiØÈ≈ ¡ÀÈ∂ √≈Òª «Úμ⁄ ÷≈Ï ’’∂ ‹∂’ B ∞ͬ∂ ÍzÂΔ «’ÒØ Á∂ «‘√≈Ï È≈Ò Ú∂«⁄¡≈ «◊¡≈ ‘À ª «¬√ ”⁄ ≈‹ ª Ï‘∞ ¤∞Í∂ ‘È Í «È’Ò Âª ‘Δ √’Á∂ ‘È ‹∂ √’≈ ⁄≈‘∂Õ

¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ «Í¤Ò∂ B@ √≈Ò ÂØ∫ «¬È√≈Î Ò¬Δ Ëæ’∂ ÷≈‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±, √Ì≈ ÷≈ÓØÙ : ËΔÓ≈È Ó≈«‘ÒÍπ (È∂Ù ·π¡≈‰≈) √ØÙÒ ‚ÀÓØ’z«‡’ Í≈‡Δ Á ÍzË≈È ‹À ◊ØÍ≈Ò ËΔÓ≈È È ÍzÀ√ «Ï¡≈È ‹≈Δ ’«Á¡ª ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ √Ì≈ Á √ÏßË «Ú⁄ «’‘≈ ’ «‹‘Û Ì≈ÂΔ È≈«◊«’ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ ‹≈ ’ ¡Í‰≈ ‹ΔÚÈ ÏÂΔ ’ ‘∂ ‘È Â ¡Í‰ Í¤Ø’Û È≈Ò Í±Δ Â≈∑ ‹πÛ ‘ج ‘È Â ¿π‘Ȫ ÁΔ¡ª Óπ«Ù’Òª ‘Ò ’È Ò¬Δ √’≈ ÚÒØ∫ «¬√ ¿πÍØ«’ √Ì≈ Á≈ ◊·È ’’ ͱΔ

¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ ÚÒØ∫ ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ √Ì≈ Íø‹≈Ï ˘ ¡≈¬Δ ’≈‚ Ú≈«Í√ ’È ‹ªÁ∂ ‘ج∂ Â∂ ¿π‘Ȫ Á∂ È≈Ò ËΔÓ≈È ¡Â ‰‹Δ ’Ω ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬ΔÕ ÁπÈΔ¡ª «Ú⁄ ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ ˘ ÷≈√ ’’ Íø‹≈Ï «Ú⁄ ¡Í‰ ’ßÓ ËßÁ Ò◊≈¿π‰ Ò¬Δ ¿πÂÙ≈‘ ’È Á≈ «¬’ ÙÒ≈ÿ≈ÔØ◊ ’ßÓ ’ΔÂ≈Õ «¬’ ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ Ú≈√Δ, «Íø‚ ÓØÂΔ¡" ¡Â ‘π«Ù¡≈ Íπ √ ◊πÏıÙ «√ßÿ ‹Ø ’ AIG@ ÂØ∫ ’È‚≈ ÏÀÓ‡È «Ú⁄ «‘ ‘ ‘È Â ÏÛΔ ÷√Δ È≈Ò «ÓÂΔ C ÎÚΔ AIIH ˘ ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ √Ì≈ Íø‹≈Ï ÁΔ ÓÀ∫Ï «ÙæÍ E@@@ πͬ Á ’ DF ÈÏß Á «‘ ‘"√Ò ’ΔÂΔÕ Í ¿π√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿π‘ ’¬Δ Ú≈ Ì≈ Í  ¡Í‰ «Í¤ ¤æ‚ ’ ◊¬ ÁÙ ¡ßÁ √ßÍÂΔ ¿π ¿π‘Ȫ Á ¡Í‰ ‘Δ Ó’≈È Á È≈Ò Ò◊Á AA ÓÒ Á ÍÒ≈‡ ¿π ¿π‘È≈ Á «¬’ ÍÛØ√Δ È ÓØ’≈ Ú÷«Á¡ª È‹≈«¬‹ ÂØ  ’Ï‹≈ ’ «Ò¡≈  ‹ÁØ∫ ¿π‘Ȫ ˘ ÍÂ≈ Ò◊≈ ª Ï‘π ‘Δ ˛≈ÈΔ ‘Ø¬Δ Â ¿π‘Ȫ È «¬√ «¬È√≈Î Ò¬Δ ¡È∂’ª Ê≈Úª  ¿π⁄ ¡«Ë’≈Δ¡ª È≈Ò ¡≈Í √ßÍ’ ’ΔÂ≈Õ √Ì ÂØ∫ Í«‘ÒΔ Ù’≈«¬Â Ó≈ÈÔØ◊ ⁄ΔÎ √À’‡Δ Íø‹≈Ï ¡Â Óπæ÷ ÓßÂΔ √ Í’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ Íø‹≈Ï ˘ «ÒÍÂΔ ±Í «Ú⁄ ’ΔÂΔ, «ÓÂΔ I ‹πÒ≈¬Δ AIIG ˘ ’È‚≈ ÂØ∫ ÁÙ Á ÍzË≈È ÓßÂΔ ‹Δ ˘ «Ò÷ÂΔ ±Í «Ú⁄ ‘ج È‹≈«¬‹ ’Ï‹ Ú≈ «Ò«÷¡≈Õ «ÓÂΔ AE ¡ÍzÀÒ B@@E ˘ ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ ÓßÂ≈Ò≈ √‡‡ ¡≈Î Íø‹≈Ï, Ì≈ Á ≈Ù‡ ÍÂΔ, ÍzË≈È ÓßÂΔ, ¡ÀÈ

¡≈ ¡≈¬Δ ’Ïȇ ÓßÂΔ, Óπæ÷ ÓßÂΔ Íø‹≈Ï, ‚Δ ‹Δ ÍΔ Íø‹≈Ï, «‚Í‡Δ ’ÓΔÙÈ ‘π«Ù¡≈ Íπ, ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ ’ÓΔÙÈ ‹¶Ë ˘ ÚΔ «Ò÷ÂΔ ±Í «Ú⁄ ¡Í‰Δ Óπ«Ù’Ò Á Ú≈ «Ú⁄ Á«√¡≈Õ ËΔÓ≈È È Á«√¡≈ ’ ‹ÁØ∫ ’≈◊‹ª «Ú⁄ ‹◊≈ √ ◊πÏıÙ «√ßÿ Á È≈Ó ˛  Í «Î ÚΔ √’≈ ˘ √Ì ’πfi ÍÂ≈ ‘؉ Á Ï≈‹‹±Á ÚΔ ’Ø¬Δ ÚΔ ’≈Ú≈¬Δ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ ‹≈ ‘ΔÕ «¬√ √ÏßË «Ú⁄ ¿π‘Ȫ ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ √Ì≈ Íø‹≈Ï ˘ «Ò÷ÂΔ ±Í «Ú⁄ «¬È√≈Î Ò¬Δ ÍÂæ «Ò«÷¡≈, Í ¿π‘Ȫ È ÚΔ Ï≈’Δ¡ª Úª◊ ¸æÍΔ √≈Ë ÷ΔÕ Í Ï«¬È√≈ÎΔ ÁΔ ¡Ú≈˜ È≈ √«‘ßÁ ‘ج ¿π‘Ȫ «ÓÂΔ B@ ‹±È B@AB ˘ ÙzΔ ËΔÓ≈È ¡Â ¡Í‰ È≈Ò ‰‹Δ ’Ω ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ ˘ È≈Ò ÒÀ ’ ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ √Ì≈ Íø‹≈Ï Á≈ Ï«‰¡≈ Í«‘⁄≈‰ ÍÂæ «¬‘ ’ Ú≈«Í√ ’ «ÁÂ≈ ’ ‹ Âπ√Δ∫ ÒØ’ª ˘ «¬√È√≈Î È‘Δ∫ ÁÚ≈ √’Á ª «¬√ È≈ÒØ∫ ª Ï«‘Â «¬‘ ˛ ’ Âπ‘≈˘ ¡Ò«ÚÁ≈ ’«‘ Á¬Δ¬,  ¿π‘È" «’‘≈ ’ «¬’ Í≈√ √Ì≈ ÚÒØ∫ «ÚÁÙª «Ú⁄ ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ ‹ ˘ «¬È√≈Î ÁÚ≈¿π‰  ¿π‘È≈ ÁΔ √ÍøÂΔ ÁΔ «÷¡≈ Í«‘Ò Á ¡Ë≈ ¿π ’È Á fi±· √Ø‘Ò ◊≈¬ ‹≈ ‘ ‘È Â Áπ√ Í≈√ «¬È√≈Î Ò¬Δ ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ Á Á ÁΔ¡ª ·Ø’ª ÷≈ ‘ ‘È Â Ï≈‘ «ÚÁ∂Ùª «Ú⁄ ¡ÀÈ ¡ ¡≈¬Δ ‹ Ò¬Δ «Ú√Ù ’Ø‡ª Á ÚΔ √Ï‹Ú≈◊ «Ú÷≈¬ ‹≈ ‘ ‘È Í ¡√Ò «Ú⁄ √Ì ’πfi fi±· ‘Δ ØÒ≈ Í≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ ◊πÏ÷Ù «√ßÿ È∂ ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ Íπ«Ò√ √‡ÙÈ ÚΔ «¬È√≈Î Ò¬Δ ¡˜Δ «ÁÂΔ √Δ Í ¿πÊ ÚΔ «¬È√≈Î È‘Δ∫ «Ó«Ò¡≈Õ ËΔÓ≈È È Á«√¡≈ ’ √ÍøÂΔ ÁΔ ÚæË ’ΔÓ È≈ÒØ∫ Â" ÿπøÓ «Î ’ ÷⁄≈ ÚΔ ’ ¸æ’ ‘È Â «Í¤Ò Ò◊Ì◊ B@ √≈Òª ÂØ∫ «¬È√≈Î ÒÀ‰ Ò¬Δ ¿πÍ≈Ò ’ ‘ ‘ÈÕ ËΔÓ≈È È∂ «’‘≈ ’ √’≈ ¡Í‰ «¬È√≈Î ÁΔ ÍzΔÌ≈Ù≈ «Ú⁄ Í≈ÁzÙÂ≈ «Ò¡≈Ú∂ Â∂ ‘’ «Ú¡’ÂΔ Áπ¡≈≈ «Òæ÷ ÍÂæ Á≈ ‹Ú≈Ï Á‰≈ Ô’ΔÈΔ Ï‰≈Ú, ¡Â «¬‘ ÚΔ Óß◊ ’ΔÂΔ ’ Âæʪ Á ¡Ë≈ ¿π ‘’ «Ú¡’ÂΔ ˘ «¬È√≈Î «ÓÒÕ ËΔÓ≈È È∂ «’‘≈ ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ È≈Ò «¬√ Â∑ª Ï«¬È√≈ÎΔ ‘πßÁΔ ‘Δ Â∂ ¿π‘Ȫ Á≈ «¬È√≈Î Ò¬Δ √Óª ÏÏ≈Á ‘πßÁ≈ «‘≈ ª «¬√ ÁΔ ÓÀ∫Ï«ÙÍ ÿ‡◊ΔÕ ËΔÓ≈È È √’≈ ÂØ∫ Óß◊ ’ΔÂΔ ’ «¬√ ’ßÓ≈ ÁΔ Ò◊≈Â≈ √ÓΔ«÷¡≈ ‘ØÚ Âª ’ ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ ‹ Á≈ ÌØ√≈ Ï’≈ «‘ √’  ‘Ø ÚΔ B,C ¡ÀÈ ¡≈ ¡≈¬Δ ‹ ¿π‘Ȫ Á √Íø’ «Ú⁄ ‘È ‹Ø Ï«¬È√≈ÎΔ Á ϱΔ Â∑ª «Ù’≈ ‘È, ¿π‘ ÚΔ √Ì≈ ÁΔ ÓÀ∫Ï«ÙÍ ˘ ¡Ò«ÚÁ≈ ’«‘‰ Ò¬Δ «Â¡≈ ‘ÈÕ

√ß◊±-«¬‘ Íß‹≈ÏΔ¡ª Ò¬Δ Ó≈‰ Ú≈ÒΔ ◊μÒ ‘À «’ Úμ÷-Úμ÷ Á∂Ùª «Ú⁄ ¿∞È∑ª ÁΔ¡ª Ù≈ÈÁ≈ √∂Ú≈Úª ÏÁÒ∂ √Ó∂∫-√Ó∂∫ ¿∞È∑ª 鱧 ¿∞ÊØ∫ Á∂ Ù≈‘Δ √ÈÓ≈Ȫ È≈Ò «ÈÚ≈«‹¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ Ô≈Á«ÚßÁ «√μ˱ È∂ ‹≈‰’≈Δ «Áß«Á¡ª Áμ«√¡≈ «’ Á±ÒΔ¡≈ Ôß◊ Ó‘≈ Ó±ÒΔ¡≈ Í∂≈’ (ÓÒ∂ÙΔ¡È) Á∂ √∞ÒÂ≈È ≈‹≈ ¡‹Ò≈È Ù≈‘ È∂ ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ∫ «¬√Â≈È≈ «¬√’ßÁΔ¡≈ ’∞¡≈Ò≈ ’ß◊√ Á∂ Ù≈‘Δ Ó«‘Ò ÏÒ≈«¬ Ω∫◊√Δ «Ú÷∂ ¡≈͉∂ HDÚ∂∫ ‹ÈÓ «ÁÈ ÓΩ’∂ Ù≈‘Δ Ó«‘Òª «Ú⁄ ÁØ «ÁȪ Ò¬Δ √Ó≈Ø‘ ¡≈ÔØ«‹Â ’ΔÂ≈ √ΔÕ «¬√ √Ó≈Ø‘ «Ú⁄ ¿∞È∑ª Á∂ «ÓμÂ Í«‡¡≈Ò≈ «Í¤Ø’Û Á∂ ÓÒ∂ÙΔ¡È ’ÈÀÒ «√ßÿ ÙΩ∫’Δ È±ß Ù≈‘Δ «÷Â≈Ï ÍΔ◊ª‡ Í’ÂΔ ÂÍΔÒ‘≈ (ÍΔ.ÍΔ.‡Δ.) ÂÓ◊≈ Á∂ ’∂ √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ «¬‘ √ÈÓ≈È ¿∞È∑ª ÁΔ¡ª √Ó≈‹ ¡Â∂ Á∂Ù ÍzÂΔ ÚËΔ¡≈ √∂Ú≈Úª ÏÁÒ∂ Ì∂‡ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ’ÈÀÒ «√ßÿ ÙΩ∫’Δ Á∂ «ÍÂ≈ «’√∂ √Ó∂∫ √À«È’ Ú‹Ø∫ ÓÒ∂ÙΔ¡≈ ‹≈ Úμ√∂ √ÈÕ ÙΩ∫’Δ È±ß Í«‘Òª ÚΔ AIFI «Ú⁄ ÓÒ≈«¬¡≈ Á∂ Í«‘Ò∂ ÍzË≈È ÓßÂΔ Âß’± ¡ÏÁ∞μÒ «‘Ó≈È È∂ “Í’ÂΔ ÂÍΔÒ‘∂ ÓÒ∂ÙΔ¡≈“ (ÍΔ.ÍΔ.¡ÀμÓ.) È≈Ò «ÈÚ≈«‹¡≈ √Δ Â∂ «Î ÈÚßÏ AIHI «Ú⁄ ÓÒ∂ÙΔ¡≈ Á∂ Ï≈ÁÙ≈‘ Ôß◊ ‚Δ ÍzÂ∞¡≈È ¡≈◊Ø∫◊ È∂ √Ú ¿∞μ⁄ «÷Â≈Ï ÍΔ.ÍΔ.¡ÀμÈ. È≈Ò √ÈÓ≈«È¡≈Õ ÙΩ∫’Δ ‹Ø «’ ’ÚΔ ÚΔ ‘È Â∂ ÓÒ∂ÙΔ¡È Íß‹≈ÏΔ √≈«‘ √Ì≈ Á∂ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ÍzË≈È ⁄Ò∂ ¡≈ ‘∂ ‘È, 鱧 «¬‘ ÂΔ‹≈ Ù≈‘Δ √ÈÓ≈È GB √≈Òª ÁΔ ¿∞Ó ”⁄ «Ó«Ò¡≈ ‘ÀÕ


8

27 To 03 July, 2012

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

Á∂Ù

ÓØ◊≈ È∂Û∂ Í∞μÂ ‘μÊØ∫ «ÍÂ≈ Á≈ ’ÂÒ ÓØ◊≈/ ¡‹ΔÂÚ≈Ò-ÓØ◊≈ Á∂ È≈Ò Ò◊Á∂ «Íß‚ Òß„∂’∂ «Ú÷∂ ¡μ‹ √Ú∂∂ «ÍÂ≈ Â∂ Í∞μÂ «Ú⁄≈Ò∂ ‘Ø«¬¡≈ ¡≈Í√Δ Â’≈ «Ì¡≈È’ ÒÛ≈¬Δ «Ú⁄ ÏÁÒ‰ ”Â∂ Í∞μÂ ‘μÊØ∫ «ÍÂ≈ Á≈ ’ÂÒ ‘Ø ‹≈‰ Á≈ √Ó≈⁄≈ Íz≈Í ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «ÓÒΔ ‹≈‰’≈Δ Ó∞Â≈Ï’ ◊∞⁄È «√ßÿ Í∞μÂ ◊∞«Áμ «√ßÿ (FE) Á≈ ¡≈͉∂ Í∞μÂ ÓÈ«‹ßÁ «√ßÿ È≈Ò «’√∂ ◊μÒ ”Â∂ Â’≈ ‘Ø «◊¡≈Õ «¬‘ Â’≈ ¡ÀÈ≈ ÚμË «◊¡≈ «’ ÓÈ«‹ßÁ «√ßÿ È∂ ¡«ÓzÂÍ≈È Ú≈Ò≈ «√Δ √≈«‘Ï ’μ„’∂ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ “Â∂ ‘ÓÒ≈ ’ «ÁμÂ≈ «‹√ “Â∂ ◊∞⁄È «√ßÿ Á∂ Í∂‡ ¡Â∂ ‘ØȪ ‹◊∑≈ “Â∂ ‚±ßÿ∂ Ú≈ ‘؉ ’≈È ◊∞⁄È «√ßÿ ÁΔ ÓΩ’∂ “Â∂ ‘Δ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ Õ ◊∞μÊÓ ◊∞μÊ≈ ‘؉ ÁΩ≈È ÓÈ«‹ßÁ «√ßÿ Á∂ ◊Ò ”Â∂ ÚΔ √μ‡ Òμ◊ ◊¬ΔÕ ¿∞√ 鱧 «√ÚÒ ‘√ÍÂ≈Ò ÓØ◊≈ «Ò¡ªÁ≈ «◊¡≈ «‹Ê∂ ‚≈’‡ª ÁΔ ‡ΔÓ È∂ ¿∞√ 鱧 Ò∞«Ë¡≈‰≈ «Ú÷∂

Ì∂‹ «ÁμÂ≈Õ «¬√ ÿ‡È≈ È∂ «Íß‚ Òß„∂’∂ Á∂ Ú≈√Δ¡ª 鱧 «‘Ò≈ ’∂ μ÷ «ÁμÂ≈ ‘À ¡Â∂ √≈∂ «Íß‚ «Ú⁄ √Ø◊ Á≈ Ó≈‘ΩÒ Â∂ Ó≈ÂÓ ¤≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ «Íß‚ Á∂ √Íß⁄ ¡Ó‹Δ «√ßÿ Òß„∂’∂ ⁄∂¡ÓÀÈ Ó≈’Δ‡ ’Ó∂‡Δ ÓØ◊≈ ¡Â∂ ‘Ø «Íß‚ Ú≈√Δ¡ª È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬‘ Í«Ú≈ ͱÈ ◊∞«√μ÷ Í«Ú≈ ‘À Â∂ √≈≈ Í«Ú≈ «ÓÒ‹∞Ò ’∂ «‘ßÁ≈ √Δ Í √Ófi È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫ÁΔ «’ «¬√ Í«Ú≈ ”Â∂ ’Δ ‘Ø‰Δ Á≈ ’«‘ ‡∞μ‡ «Í¡≈Õ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ «ÓzÂ’ ◊∞⁄È «√ßÿ Á∂ ÁØ Í∞μÂ ‘È Õ «¬’ Ù∞± ÂØ∫ ‘Δ ¡ß◊‘Δ‰ ‘À Â∂ ¿∞√ ÁΔ «ÁÓ≈◊Δ ‘≈Ò ·Δ’ È‘Δ∫ ‘ÀÕ «ÓzÂ’ ÁΔ ÍÂÈΔ ‹√ÚΔ ’Ω È∂ Áμ«√¡≈ «’ «Í¿∞- Í∞μÂ È±ß ÒÛ«Á¡ª Ú∂÷ ’∂ ¿∞√ È∂ ΩÒ≈ Í≈«¬¡≈ Í ÒØ’ª Á∂ «¬’μ·∂ ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Òª ‘Δ «¬‘ Ì≈‰≈ Ú ⁄∞μ«’¡≈ √ΔÕ

ÍÂÈΔ Á∂ ÙΔ ÂØ∫ ÷±È ’μ„ ’∂ C √≈Ò Âμ’ ÍΔ∫Á≈ «‘≈ Ú«‘ÙΔ ÍÂΔ ÌØÍ≈ÒóÂ∞√Δ∫ ÚÀ∫Í≈«¬ Ï≈∂ ª √∞«‰¡≈ ‘ØÚ∂◊≈ ‹Ø ÒØ’ª Á≈ ÷±È ÍΔ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ¡μ‹ ¡√Δ∫ Â∞‘≈鱧 «¬’ ¡«‹‘∂ ¡≈ÁÓΔ Ï≈∂ Áμ√ ‘∂ ‘ª ‹Ø ¡≈Í‰Δ ÍÂÈΔ Á∂ ÙΔ ÂØ∫ ÷±È ’μ„ ’∂ ÍΔ∫Á≈ ‘ÀÕ ¡«¬‹‘≈ ¿∞‘ «Í¤Ò∂ «ÂßÈ √≈Òª ÂØ∫ ’ «‘≈ ‘ÀÕ ÓμË ÍzÁ∂Ù Á∂ ÁÓØ‘ «˜Ò∂ ”⁄ BB √≈Ò≈ «¬’ Ó«‘Ò≈ Á≈ ÍÂΔ Ï’≈«¬Á≈ ¿∞√Á∂ ÙΔ ÂØ∫ ÷±È ’μ„ ’∂ ÍΔ∫Á≈ ‘ÀÕ ÁΔÍ≈ Á≈ «Ú¡≈‘ «ÂßÈ √≈Ò Í«‘Òª «Ù’≈Í∞ «Íß‚ Á∂ Ó‘∂Ù È≈Ó’ ÈΩ‹Ú≈È È≈Ò ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ ÁΔÍ≈ È∂ Í∞Ò√ 鱧 Áμ«√¡≈ «’ «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Δ Ó‘∂Ù È∂ ¿∞√Á≈ ÷±È ÍΔ‰≈ Ù∞± ’ «ÁμÂ≈ √ΔÕ ¿∞‘ ÁΔÍ≈ ÁΔ Ïª‘ ”⁄ «√ß‹ Í≈ ’∂ ÷±È ’μ„Á≈ √Δ ¡Â∂ «¬’ «◊Ò≈√ ”⁄ Í≈ ’∂ ¿∞√ 鱧 ÍΔ ‹ªÁ≈ √ΔÕ ¿∞√Á≈ ’«‘‰≈ √Δ «’ ¡«¬‹‘≈ ’È È≈Ò ¿∞√ÁΔ Â≈’ ÚËÁΔ ‘ÀÕ «ÂßÈ √≈Ò Âμ’ ¿∞‘ ¡«‹‘≈ ’Á≈ «‘≈Õ «ÚØË ’È ”Â∂ ÍÂÈΔ È≈Ò ’∞μ‡Ó≈ ÚΔ ’Á≈ √ΔÕ ÁΔÍ≈ Á∂ ◊ÌÚÂΔ ‘؉ ”Â∂ ÚΔ ¿∞√È∂ ¡≈͉≈ Ú«‘Ù∞Í∞‰≈ È‘Δ∫ ¤μ«‚¡≈Õ

ÌÀØ∫ ÿ≈‡Δ, ‘≈ÊΔ ÓμÊ≈ Â∂ ¡Ë ’∞¡≈Δ ¡μ◊ ÁΔ ÒÍ∂‡ ”⁄ ’‡Û≈ó«Âz’∞‡≈ ÍÏ Á∂ √∞ßÁ ’∞ß‚ ÷∂Â «Ú⁄ ÏΔÂΔ ≈ Òμ◊Δ ¡μ◊ ”Â∂ ’≈ϱ È‘Δ∫ Í≈«¬¡≈ ‹≈ √«’¡≈, «‹√ ’≈È ¡μ◊ È∂ ¡μ‹ ÌÀØ∫ ÿ≈‡Δ, ‘≈ÊΔ ÓμÊ≈ ¡Â∂ ¡Ë ’∞¡≈Δ ÷∂Â 鱧 ÚΔ ¡≈Í‰Δ ÒÍ∂‡ «Ú⁄ ÒÀ «Ò¡≈Õ «¬√ ’≈È ¡μ‹ ÙzΔ ÚÀÙ‰Ø Á∂ÚΔ Ù≈¬ΔÈ ÏØ‚ ÍzÙ≈√È È∂ Ù≈Ó G Ú‹∂ ÂØ∫ ÙÈΔÚ≈ √Ú∂∂ F Ú‹∂ Â’ ÚÀÙ‰Ø Á∂ÚΔ Ô≈Â≈ ”Â∂ Ø’ Ò◊≈ «ÁμÂΔ ‘ÀÕ BC ‹±È √Ú∂∂ F Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Δ ÚÀÙ‰Ø Á∂ÚΔ ÌÚÈ «Ú⁄ ‹≈‰ ÁΔ «¬‹≈˜Â ‘ØÚ∂◊ΔÕ ‘≈Òª«’ ¡μ◊ 鱧 Ï∞fi≈¿∞‰ Ò¬Δ ‹ß◊Ò≈ «ÚÌ≈◊ √Ó∂ Ù≈¬ΔÈ ÏØ‚ «ÚÌ≈◊ Á∂ ‹Ú≈È ¡≈͉∂ ÔÂÈ ‹≈Δ μ÷∂ ‘ج∂ ‘È Í Â∂˜ ‘Ú≈Úª Í∂Ù ¡≈ ‘Δ¡ª ‘ÈÕ ¡μ◊ Á≈ ’∂∫Á Ô≈Â≈ Ó≈◊ ÂØ∫ Ò◊Ì◊ B@@ ÓΔ‡ Á± ‘À, «‹√ ’≈È ÙË≈Ò± ͱΔ Â∑ª È≈Ò √∞μ«÷¡Â ‘È Í ÷∂Â «Ú⁄ ÎÀÒ∂ Ì≈Δ Ë±ß¬∂∫ ’≈È ÙË≈Ò±¡ª È±ß Í«Ú≈ √Ó∂ ¡≈¿∞‰-‹≈‰ «Ú⁄ Íz∂Ù≈ÈΔ¡ª fiμÒ‰Δ¡ª ÍÀ ‘Δ¡ª ‘È «’¿∞∫«’ «¬‘ ˱ߡª ¡μ÷ª «Ú⁄ ‹ÒÈ ÍÀÁ≈ ’ «‘≈ ‘ÀÕ

27 To 03 July, 2012

9

‹≈È ”Â∂ ÷∂‚ ’∂ Ï⁄≈«¬¡≈ ’ΩÓΔ fiß‚≈ Ó∞ßϬΔóÓ‘≈≈Ù‡ √’μÂ∂ ÌÚÈ ”⁄ ÚΔÚ≈ 鱧 Òμ◊Δ ¡μ◊ ÁΩ≈È «‹μÊ∂ ÒØ’ ¡≈Í‰Δ ‹≈È Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ «¬Ë-¿∞Ë Ìμ‹ ‘∂ √ÈÕ ¿∞Ë, F ÒØ’ ¡«‹‘∂ √È «‹È∑ª È∂ «‹ßÁ◊Δ È±ß Á≈¡ ”Â∂ Ò◊≈ ’∂ ’ΩÓΔ fiß‚∂ 鱧 ¡μ◊ ÂØ∫ Ï⁄≈¬∂ μ«÷¡≈Õ √μ Óß«‹Ò≈ «¬Ó≈ ÁΔ ¤μ “Â∂ ؘ≈È≈ fiß‚≈ ¿∞Â≈«¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ’ΩÓΔ fiß‚∂ ÁΔ Á∂÷Ì≈Ò Ò¬Δ «¬Ê∂ √∞∂Ù ÏΔ¡≈ √‰∂ F ÒØ’ Ò◊≈¬∂ ◊¬∂ √ÈÕ ‘Ø «ÁȪ Úª◊ «¬‘ ÒØ’ ¤μ “Â∂ ω∂ ¤Ø‡∂ «‹‘∂ ’À«ÏÈ ”⁄ ÏÀ·∂ ‘ج∂ √È Âª ⁄ΩÊΔ Óß«‹Ò ”ÂØ∫ «È’ÒΔ ¡μ◊ ¿∞μÍ ÚμÒ Úˉ Òμ◊ΔÕ √∞∂Ù È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞ÍΔ Óß«˜Ò ”Â∂ ¡μ◊ Í‘∞ß⁄‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡√Δ∫ √Ø«⁄¡≈ «’ ¡μ‹ √≈‚≈ ¡≈÷Δ «ÁÈ ‘ÀÕ ’ΩÓΔ fiß‚∂ 鱧 ÒÀ ’∂ ¿∞‘ ¿∞μÍ ÂØ∫ ‘∞’Ó Á≈ «¬ß˜≈ ’ ‘∂ √È «’¿∞∫«’ «¬√ Â∑ª ÁΔ ÿ‡È≈ Á≈ ¿∞‘ Í«‘ÒΔ Ú≈ √≈‘Ó‰≈ ’ ‘∂ √ÈÕ


10

27 To 03 July, 2012

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

«ÚÁ∂Ù

’ÒÔ∞◊Δ Óª È∂ ’ΔÂ≈ √ΔΔ¡≈ «Úμ⁄ «Ì¡≈È’ «‘ß√≈ ÁΩ≈È AG@ ‘Ò≈’ Ï∂‡∂ È≈Ò √À’√, «’‘≈ «¬‘ ’Ø¬Δ ‹∞Ó È‘Δ∫! ÏÀ±Â-√ΔΔ¡≈ «Úμ⁄ ÏΔÂ∂ «ÁÈ ‘Ø¬Δ «Ì¡≈È’ «‘ß√≈ «Úμ⁄ AG@ «Ú¡’ÂΔ Ó≈∂ ◊¬∂, «‹È∑ª «Úμ⁄Ø∫ Ï‘∞Â∂ ¡≈Ó Ù«‘Δ √ÈÕ Ó∞Ò’ «Úμ⁄ ◊ØÒΔÏßÁΔ Ò≈◊± ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Ø«¬¡≈ ‘∞‰ Âμ’ Á≈ «¬‘ √Ì ÂØ∫ ÚμË ÷±È-ı≈Ï≈ √ΔÕ

’ÀÒΔÎØÈΔ¡≈ó «¬’ Óª 鱧 ¡≈͉∂ Ï∂‡∂ È≈Ò √À’√ √ßÏßË Ï‰≈¿∞‰ Á∂ ‹∞Ó ”⁄ ’Ø‡ È∂ D √≈Ò H Ó‘ΔÈ∂ ÁΔ √˜≈ √∞‰≈¬Δ ‘ÀÕ ∂«Ï’≈ ¡À‡’ß√È È≈Ó’ «¬√ Ó«‘Ò≈ 鱧 ¿∞’Δ‘≈ (’ÀÒΔÎØÈΔ¡≈) Ù«‘ Á∂ «¬’ ‘Ø‡Ò ”⁄ ¡≈͉∂ Ï∂‡∂ È≈Ò √À’√ ’Á∂ Ϋۡ≈ «◊¡≈ √ΔÕ Ï∞μËÚ≈ 鱧 ’Ø‡ ÚÒØ∫ √˜≈ √∞‰≈¬∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ∂«Ï’≈ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞√È∂ Ï∂‡∂ È≈Ò √À’√ ’’∂ ’Ø¬Δ ‹∞Ó È‘Δ∫ ’ΔÂ≈Õ ’¬Δ √≈Òª Ï≈¡Á «ÓÒ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘ «√Î «¬’ “‹ÀÈ∂«‡’ ¡‡zÀ’ÙÈ” √ΔÕ ∂«Ï’≈ Á≈ ¿∞√Á∂ ÍÂΔ È≈Ò ’¬Δ √≈Ò Í«‘Òª ÂÒ≈’ ‘Ø ⁄∞μ’≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Ï∂‡∂ È≈Ò AE √≈Ò ÂØ∫ «ÓÒΔ È‘Δ∫Õ Ï∂‡≈ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ È≈Ò «‘ßÁ≈ ‘À Í ∂«Ï’≈ È∂ ¿∞√ 鱧 Î∂√Ï∞μ’ “Â∂ ÒμÌ «Ò¡≈Õ ¡Â∂ Ï∞¡≈¬∂ÎzÀ∫‚ Úª◊ ¿∞√È∂ ¿∞√ È≈Ò Î∂√Ï∞μ’ ”Â∂ ȘÁΔ’Δ¡ª ÚË≈¿∞‰Δ¡ª Ù∞± ’ «ÁμÂΔ¡ªÕ «¬√ ÁΩ≈È ∂«Ï’≈ È∂ ¡≈͉∂ Ï∂‡∂ 鱧 Î∂√Ï∞μ’ ”Â∂ ’¬Δ ¡ÙÒΔÒ ÓÀ√∂‹ ÚΔ Ì∂‹∂Õ ∂«Ï’≈ È∂ Î∂√Ï∞μ’ ”Â∂ ÷∞Á ÁΔ «È¿±‚ ÎØ‡Ø ÚΔ Ì∂‹ΔÕ Í∞Ò√ 鱧 ‹ª⁄ ÁΩ≈È ∂«Ï’≈ Á∂ Ï∂‡∂ Á∂ ÓØÏ≈«¬Ò ÎØÈ ”⁄ ’¬Δ ¡ÙÒΔÒ ÚΔ‚Δ˙ «ÓÒ∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ÚΔ‚Δ˙ ”⁄ Ï∂‡∂ È≈Ò ∂«Ï’≈ ˙Ò √À’√ ’ÁΔ ÚΔ È˜ ¡≈¬Δ ‘ÀÕ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ «Í¤Ò∂ ’¬Δ «ÁȪ ÂØ∫ ¡ÓΔ’Δ ÓΔ‚Δ¡≈ ÁΔ¡ª √∞÷Δ¡ª ”⁄ ‘ÀÕ

¡Ï˜Ú∂‡Δ ‚≈«¬À’‡ √ÓΔ ¡ÏÁ∞Ò «‘Ó≈È È∂ «¬√ Ó∞ÂμÒ’ Áμ«√¡≈, ““«¬‘ (AB ¡ÍÀÒ È±ß) ◊ØÒΔÏßÁΔ Ù∞± ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰ Âμ’ Á≈ √Ì ÂØ∫ ÚμË ÷±ÈΔ «ÁÈ √ΔÕ”” ◊ΩÂÒÏ ‘À «’ Ó∞Ò’ «Úμ⁄ ‘’±Ó «ıÒ≈¯ ¡≈Ó ‹ÈÂ≈ ÁΔ Ï◊≈ÚÂ

WAHE GURU PETROLIUM LLC

KULBIR SINGH ALAMPUR 917-683-6861, 516-505-9549

‹≈Δ ‘ÀÕ «¬√ «‘ß√≈ «Úμ⁄ A@D ¡≈Ó Ù«‘Δ, ED ÎΩ‹Δ Â∂ A@ Ï≈◊Δ ÒÛ≈’∂ Ó≈∂ ◊¬∂Õ Ï‘∞ÂΔ¡ª ÓΩª ‘ØÓ˜ Á∂ ’∂∫ÁΔ «÷μÂ∂ «Úμ⁄ ‘Ø¬Δ¡ª ‘È, «‹μÊ∂ CA ¡≈Ó Ù«‘Δ Â∂ «¬’ Ï≈ˆΔ ÁΔ ÓΩ ‘جΔÕ

دåóÅ


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

Á∂Ù/«ÚÁ∂Ù

‹Ø◊≈ Ï∞μ⁄Û÷≈È∂ Ú≈ÒΔ ˜ÓΔÈ ’∞’ ’È Á∂ ‘∞’Ó ‹Ø◊≈-Ó∞μ÷ ÓßÂΔ Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ È∂ √Ê≈È’ Ï∞μ⁄Ûı≈È∂ Ú‹Ø∫ Ï∂ÍÁ ‘Ø¬Δ ‘μ‚ ⁄±≈ ÎÀ’‡Δ ÁΔ ÁØ «’μÒ∂ ¤∂ ’È≈Ò ˜ÓΔÈ ÁΔ ’∞’Δ ’È Á∂ ‘∞’Ó «ÁμÂ∂ ‘ÈÕ «¬√ ÎÀ’‡Δ «Úμ⁄ «‹ßÁ≈ ◊¿±¡ª Â∂ ‘Ø ÍÙ±¡ª 鱧 Ó≈ ’∂ ¿∞È∑ª Á≈ ÓΔ‡ Â∂ ⁄ÏΔ Ï≈‘ Ì∂‹‰ Á≈ Ì∂ ÷∞μÒ∑‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á √’≈ ÚμÒØ∫ «¬√ ˜ÓΔÈ È±ß «¬’∞¡≈«¬ ’’∂ «¬μÊ∂ ◊¿± Ù‘ΔÁΔ √Ó≈’ ω≈¿∞‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √ΔÕ ¿∞√∂ «√Ò«√Ò∂ «Úμ⁄ ‘∞‰ Ó∞μ÷ ÓßÂΔ ÚμÒØ∫ ˜ÓΔÈ ÁΔ ’∞’Δ ’È Á∂ ‘∞’Ó «˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È È±ß «ÁμÂ∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ «¬√∂ ÁΩ≈È √’Ò Ï«·ß‚∂ Á∂ ¡À√.¬Δ. «¬ßÁ‹Δ ◊◊ È∂ ÍμÂ’≈ª È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’«Á¡ª «¬√ ◊μÒ ÁΔ Í∞Ù‡Δ ’ΔÂΔ ‘À «’ «Íß‚ ‹Ø◊≈ Ú≈√Δ Ï«·ß‚≈ «Ú÷∂ Â≈«¬È≈ Íß‹≈Ï Í≈Ú ’≈ÍØ∂ÙÈ Á∂ ¡À’√Δ¡È ‘ÁΔÍ «√ßÿ 鱧 «¬√∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ Ó∞¡μÂÒ ’ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ÍßÁª √≈Ò Í«‘Òª ‹ÁØ∫ «¬‘ ÎÀ’‡Δ Ò≈¬Δ ◊¬Δ √Δ Âª ¿∞√ √Ó∂∫ ÂØ∫ ‘Δ «¬√ ÎÀ’‡Δ Á≈ «ÚØË Ù∞± ‘Ø «◊¡≈ √ΔÕ «¬√ Ï≈∂ «Íß‚ Á∂ Íß⁄ Ó≈√‡ √∞÷Á∂Ú «√ßÿ ‹Ø◊≈ Â∂ Â’ÙΔÒ ¡≈◊± √∞÷ÚΔ «√ßÿ ‹Ø◊≈ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ÎÀ’‡Δ «Úμ⁄ Ó∂ ‘ج∂ ÍÙ±¡ª Á∂ ‘삪 ÁΔ ÏÁϱ ’≈È Â∂ ȘÁΔ’ ‘Δ «Íß‚ Á≈ Ú≈‡ Ú’√ ’∂∫Á ‘؉ ’≈È «ÏÓ≈Δ¡ª ÎÀÒ‰ Á≈ ‚ ‘؉ ’’∂ «Íß‚ Ú≈√Δ Í«‘Òª ÂØ∫ ‘Δ ÎÀ’‡Δ Á≈ «ÚØË ’Á∂ ¡≈ ‘∂ √È Í ÎÀ’‡Δ Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ ÓØ„Δ Ï‰∂ ¡À‚ÚØ’∂‡ «¬ßÁ‹Δ «√ßÿ È∂ ¿∞È∑ª √Ó∂ ‰‹ΔÂ

«√ßÿ √±Ï∂Á≈, ‘≈’Ó «√ßÿ, Ï∞μÿ «√ßÿ, ’ÈÀÒ «√ßÿ ÈßÏÁ≈, ÍzΔÂÓ «√ßÿ Ï≈ϱ, ‘˜±≈ «√ßÿ, √≈Ï’≈ ‚Δ.¡À√.ÍΔ. ‹Ú≈Ò≈ «√ßÿ, «ÚßÁ «√ßÿ ∂ÒΔ’≈ Â∂ Ì‹È «√ßÿ A@ «Ú¡’ÂΔ¡ª ¿∞μÍ fi±·∂ Í⁄∂ Á‹ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ «‹√ ¿∞Íß ¿∞È∑ª 鱧 ¡≈Í‰Δ ‹μÁΔ √μ ¬∂’Û ˜ÓΔÈ Â∂ Ï≈’Δ¡ª 鱧 ÚΔ ¡≈Í‰Δ ˜ÓΔÈ ’Ω‚Δ¡ª Á∂ Ì≈¡ Ú∂⁄‰Δ Í¬Δ √ΔÕ ¿∞Ë «¬√∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ (Ï) Á∂ «¬√ÂΔ «Úß◊ ÁΔ √±Ï≈¬Δ Ú«’ß◊ ’Ó∂‡Δ ÓÀ∫Ï ÏΔÏΔ «⁄ÂÚß ’Ω √Ó≈˙∫, ’≈Ó∂‚ √∞÷‹Δ «√ßÿ √Ó≈˙∫ Â∂ «Íß‚ ‹Ø◊≈ ÁΔ √Íß⁄ «ÏßÁ ’Ω È∂ Óß◊ ’ΔÂΔ ‘À «’ ‚Δ.¡À√.ÍΔ. ÏÒ«ÚßÁ «√ßÿ 鱧 ÚΔ Â∞ß Ó∞¡μÂÒ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂Õ

Ò«‘ßÁ∂ Íß‹≈Ï ”⁄ CBD Ó؇∂ Í∞ÒΔ√ Ó∞Ò≈˜Ó Ò≈¬ΔÈ ‘≈˜ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á-Ò«‘ßÁ∂ Íß‹≈Ï «Ú⁄ CBD Ó؇∂ Í∞ÒΔ√ Ó∞Ò≈˜Óª 鱧 Í∞ÒΔ√ ÁΔ ¡≈Ó «‚¿±‡Δ ÂØ∫ ‘‡≈ ’∂ ¿∞È∑ª Á≈ ÂÏ≈ÁÒ≈ Í∞ÒΔ√ Ò≈¬ΔÈ «Ú⁄ ’ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬‘ ¿∞‘ Í∞ÒΔ√ Ó∞Ò≈˜Ó ‘È «‹È∑ª Á≈ Òμ’ CH «¬ß⁄ª ÂØ∫ ÚμË Ó؇≈ ‘À «‹È∑ª «Ú⁄ «√Í≈‘Δ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ «¬ß√ÍÀ’‡ Âμ’ Ù≈ÓÒ ‘ÈÕ ¡√Ò «Ú⁄ ≈ÚÒ«Íß‚Δ Í∞ÒΔ√ Á∂ ’∞μÒ AI ‘˜≈ ‹Ú≈Ȫ «Ú⁄ Ó«‘˜ DBFI Á≈ Òμ’ ‘Δ CH «¬ß⁄ª ÂØ∫ ÿμ‡ Ó؇≈ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ

27 To 03 July, 2012 11


12

27 To 03 July, 2012

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ


éÅðÆ Ã§ÃÅð

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

Øð-êÇðòÅð

...Ù≈«¬Á Ïμ⁄≈ ª Ø∫Á≈ ‘À? «¬‘ ‹≈‰ ÒÀ‰≈ ˜±Δ ‘À «’ Ïμ⁄∂ Á∂ ؉, ‘μ√‰, √Ω‰ Á∂ ÂΔ«’¡ª «Íμ¤∂ ¿∞√ ÁΔ¡ª ¡È∂’ª Ì≈ÚÈ≈Úª ¤∞ÍΔ¡ª «‘ßÁΔ¡ª ‘ÈÕ ¿∞È∑ª Ì≈ÚÈ≈Úª 鱧 ‹≈‰ ÒÀ‰≈ √ÎÒ Ó≈Â≈ Á≈ ÍzÂΔ’ ‘∞ßÁ≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘Δ Óª ¡≈͉∂ Ïμ⁄∂ ÁΔ √‘Δ Á∂÷Ì≈Ò ÚΔ ’ √’ÁΔ ‘ÀÕ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª «¬‘ ‹≈‰Ø «’ Ïμ⁄≈ Ø∫Á≈ «’√-«’√ ’≈È ‘À? Ì∞μ÷ Á∂ ’≈È ‹Ø Ïμ⁄≈ Ø∫Á≈ ‘À, ¿∞√ 鱧 ‹ÁØ∫ Á∞μË «ÍÒ≈ «ÁμÂ≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ Á∞μË ÍΔ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÷∞Ù ‘Ø ’∂ ‹ª ª ÷∂‚‰ Òμ◊∂ ‹ª ⁄ÀÈ ÁΔ ÈΔ∫Á √Ω∫ ‹≈Ú∂ ª √Ófi‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ Ïμ⁄≈ Ì∞μ÷ Òμ◊‰ Á∂ ’≈È ‘Δ Ø «‘≈ √ΔÕ Á∞μË ÍΔ‰ Á∂ Ï≈¡Á ÚΔ ‹∂’ ¿∞‘ Ø∫Á≈ ‘Δ «‘ßÁ≈ ‘À ª «¬‘ √Ófi‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ ¿∞√ 鱧 ’Ø¬Δ Â’ÒΔÎ ˜± ‘ÀÕ ¡«‹‘Δ ‘≈Ò «Ú⁄ «ÏȪ ’Ø¬Δ Á∂ ’ΔÂ∂ ⁄ß◊∂ ‚≈’‡ 鱧 «Á÷≈¿∞‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ ‘μÊ-ÍÀ ‹ª √Δ Á∂ ¡È∂’ª «‘μ«√¡ª 鱧 ¤±‘‰ È≈Ò ‹∂’ Ïμ⁄≈ ؉ Òμ◊ ‹≈Ú∂ ª «¬‘ √Ófi‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ ¿∞√ 鱧 ◊·Δ¬∂ Á≈ ÁÁ ‘ÀÕ ¡«‹‘Δ ‘≈Ò √Á ∞μ «Ú⁄ ¡≈Ó ‘Ø ‹≈«¬¡≈ ’ÁΔ ‘ÀÕ ’Á∂-’Á∂ ÁÁ ¡⁄≈È’ √μ‡ Òμ◊‰ ‹ª «’√∂ ¡ß◊ Á∂ ÁμÏ ‹≈‰ Á∂ ’≈È ÚΔ ‘Ø«¬¡≈ ’ÁΔ ‘ÀÕ Ïμ⁄∂ Á∂ √Ω‰ Ú≈ÒΔ Êª 鱧 √Á≈ √ÓÂÒ μ«÷¡≈ ‹≈Ú∂Õ Â∂˜ ‹ÒÁΔ-‹ÒÁΔ Á∞μ÷ ͱÈ ∞ÁÈ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ‹∂’ Ïμ⁄≈ ÍÀª 鱧 ¡≈͉∂ Í∂‡ ÚμÒ Ú≈-Ú≈ ÓØÛ∂ ª ¿∞√ Á∂ ؉ Á≈ ’≈È Í∂‡ ÁÁ √Ófi‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ ’Ϙ ‘؉ ”Â∂ ‹ª ÚË∂∂ Á∞μË ÍΔ‰ ‹ª Ï∂Ú’Â Á∞μË ÍΔ‰ ’’∂ «¬‘ √Ì ‘Ø √’Á≈ ‘ÀÕ Á∞μË «ÍÒ≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ Óª Á∂ ÌØ‹È Á≈ ÍzÌ≈Ú ÚΔ Ïμ⁄∂ Á∂ Í∂‡ ÁÁ Á≈ ’≈È Ï‰ √’Á≈ ‘ÀÕ ÊØÛ∑Δ-ÊØÛ∑Δ Á∂ Ï≈¡Á ؉≈, Ï∂⁄ÀÈΔ, «√ ͇’‰≈, «’√∂ Á∂ ’ØÒ ‹≈‰ ÂØ∫ ‚È≈, «¬‘ Áμ√Á≈ ‘À «’ Ïμ⁄∂ Á∂ ’ßÈ «Ú⁄ ÁÁ ‘ÀÕ «¬√ 鱧 ‹ª⁄‰ Ò¬Δ ÁØÚª ’ßȪ 鱧 Ú≈ΔÚ≈Δ ÁÏ≈ ’∂ Á∂÷‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ «‹√ ’ßÈ «Ú⁄ ÁÁ ‘ØÚ∂◊≈, ¿∞√ 鱧 ¤±‘«Á¡ª Ïμ⁄≈ ˜Ø-˜Ø È≈Ò ؉ Òμ◊∂◊≈Õ ’ßÈ «Ú⁄ ’∞fi ÍÀ ‹≈‰, Ïμ⁄∂ ÁΔ¡ª ¡≈Í‰Δ¡ª ¿∞∫◊ÒΔ¡ª Á∂ È‘∞ß¡ª È≈Ò «¤μÒ ‹≈‰ ”Â∂ ÚΔ ’ßÈ «Ú⁄ ÁÁ ‘؉ Ò◊Á≈ ‘ÀÕ ‹∂’ Ïμ⁄≈ ¡≈͉∂ ӱߑ «Ú⁄

ÌØ‹È Í’≈ ª √Ì ÒÀ∫Á∂ ‘È Í ÍØ√‰ Á≈ ÂΔ’≈... Â∞√Δ∫ ⁄≈‘∂ ÷≈‰≈ «‹ßÈ≈ ÚΔ Ó˜Δ ÚËΔ¡≈ «’¿∞∫ È≈ ω≈ Ò˙ Í Â∞‘≈鱧 ÷≈‰≈ ÍØ√‰ ÁΔ ’Ò≈ Á≈ «◊¡≈È ‘؉≈ ÚΔ Ï‘∞ ˜±Δ ‘ÀÕ ‹∂’ Â∞√Δ∫ √Ò≈Á 鱧 Ï∂„ß◊∂ ÂΔ’∂ È≈Ò Í∂Ù ’Ø◊∂ ª «¬‘ Á∂÷‰ Ú≈Ò∂ Á∂ ÓÈ ”Â∂ ⁄ß◊≈ ÍzÌ≈Ú È‘Δ∫ ¤μ‚∂◊≈Õ ÷≈‰≈ ÍØ√‰≈ ÚΔ «¬’ ’Ò≈ ‘ÀÕ ¡≈˙ Â∞‘≈鱧 «¬√ Ï≈∂ ’∞fi ÷≈√ ◊μÒª Áμ√Δ¬∂z √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ÷≈‰≈ ÷≈‰ Á∂ Ò¬Δ ÏÂȪ 鱧 ËØ-ͱßfi ’∂ Í«‘Òª ÂØ∫ ‘Δ «Â¡≈ μ÷ØÕ «¬‘ È≈ ‘ØÚ∂ «’ ÷≈‰≈ ÍØ√‰ √Ó∂∫ ’Ø¬Δ ÏÂÈ Òμ̉≈ ‹ª Ë؉≈ ÍÚ∂Õ z √Ò≈Á √∞ßÁ „ß◊ È≈Ò ÍÒ∂‡ «Ú⁄ √‹≈˙Õ «¬‘ È≈ ‘ØÚ∂ «’ √Ï˜Δ¡ª ‹ª ÎÒ «¬’-Á±‹∂ Á∂ ‘∂·ª-¿∞μÍ ¡≈ ‹≈‰Õ z ÷≈‰≈ ÍØ√Á∂ √Ó∂∫ Á∂÷ Ò˙ «’ «’Â∂ «¬‘ ·ß„≈ ª È‘Δ∫ ‘ÀÕ z Ó∂˜ ”Â∂ ˜±Δ ⁄Δ˜ª «‹Ú∂∫ Í≈‰Δ Á≈ ‹μ◊, ¡⁄≈ ÁΔ ÙΔÙΔ, ÈÓ’, «Ó⁄, ⁄Ó⁄, ’ª‡∂, ¤∞Δ¡ª ¡≈«Á Í«‘Òª ‘Δ μ÷ Ò˙Õ z ‹ÁØ∫ Ó«‘Ó≈È ÷≈ ‘∂ ‘؉ ª «¬‘ «Ë¡≈È μ÷Ø «’ «’√ «Ú¡’ÂΔ Á∂ ’ØÒ «’‘ÛΔ ⁄Δ˜ ÷ÂÓ ‘Ø ◊¬Δ ‘ÀÕ ¿∞√ 鱧 ¿∞‘ ⁄Δ˜ ¡≈Í «Á˙Õ «¬‘ È≈ ‘ØÚ∂ «’ Ó«‘Ó≈È È±ß Â∞‘≈‚∂ ’ØÒØ∫ «’√∂ Ú√± ÁΔ Óß◊ ’ÈΔ ÍÚ∂Õ

¿∞∫◊ÒΔ¡ª 鱧 Í≈ ’∂ Ø∫Á≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ ӱߑ «Ú⁄ ¿∞∫◊ÒΔ Í≈¿∞‰ ”Â∂ ¿∞√ 鱧 ÁÏ≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ ’Á≈ ‘À ª «¬‘ √Ófi‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ ¿∞√ Á≈ ÁßÁ «È’Ò‰ Ú≈Ò≈ ‘À, «‹√ ÂØ∫ Ï∂⁄ÀÈ ‘Ø ’∂ Ïμ⁄≈ ؉ Ò◊Á≈ ‘ÀÕ ¡≈Í‰Δ¡ª ¿∞∫◊ÒΔ¡ª È±ß Ó±ß‘ «Ú⁄ Í≈ ’∂ ÁÏ≈¿∞‰ Á≈ ÔÂÈ ’Á≈ ‘À Í ÁÏ≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ «Ú⁄ ¿∞√ ÁΔ¡ª ¿∞∫◊ÒΔ¡ª Á∞÷‰ Ò◊ÁΔ¡ª ‘ÈÕ ÁßÁª «Ú⁄ ¡«‹‘Δ ◊μÒ ‘؉ ’’∂ ‘Δ ¿∞‘ Ø∫Á≈ ‘ÀÕ Ø∫Á∂-Ø∫Á∂ ‹∂’ Ïμ⁄≈ ¡«Ë’ ÷ßÿÁ≈ ‘À ª ¡«‹‘Δ ‘≈Ò «Ú⁄ «¬‘ √Ófi‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ Ïμ⁄∂ Á∂ √ΔÈ∂ «Ú⁄ ÁÁ ‘ÀÕ √ΔÈ∂ «Ú⁄ ÁÁ ‘؉ Á∂ ¡È∂’ª ’≈È ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ ’Î Á≈ ‹ßÓ‰≈, ◊ØÁΔ «Ú⁄ ÒÀ‰ Ú∂Ò∂ Í√ÒΔ¡ª ”Â∂ ÁÏ≈¡ ÍÀ‰ Á∂ ’≈È Í√ÒΔ¡ª «Ú⁄ √Ø‹ ¡≈ ’∂ ÁÁ ‘؉≈ Ù∞± ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ Á≈ ÍÂ≈ Ò◊Á∂ ‘Δ «Ú’√ Á∂ È≈Ò ‘Ò’∂ ‘μʪ È≈Ò Ó≈«ÒÙ ’ÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À ¡Â∂ ‚≈’‡ 鱧 «Á÷≈¿∞‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ ’¬Δ Ú≈ Ïμ⁄≈ Ø∫Á∂-Ø∫Á∂ ‹ª ª ¿∞Ò‡Δ ’ «ÁßÁ≈ ‘À ‹ª ¿∞Ò‡Δ ’È ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’Á≈ «‘ßÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ ‘≈Ò ÂÁ ‘∞ßÁΔ ‘À ‹ÁØ∫ ¿∞√ 鱧 ÏÁ‘˜ÓΔ ‘Ø ◊¬Δ ‘ØÚ∂ ‹ª Í∂‡ «Ú⁄ ÁÁ ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ «ÏȪ «’√∂ ’≈È ◊ØÁ «Ú⁄ «‘‰ Á∂ Ï≈¡Á ÚΔ Ïμ⁄≈ ‹∂’ Ø∫Á≈ ‘À ª ¿∞√ Á≈ «√Î «¬’ ‘Δ ’≈È ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ ¿∞‘ ◊ØÁΔ ”⁄Ø∫ ¿∞Â ’∂ «Ï√Â “Â∂ √Ω‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ Ïμ«⁄¡ª Á≈ ؉≈ ¡’≈È È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈Õ Ïμ⁄∂ Á∂ ؉ Á≈ ¡≈Ó ’≈È Óª √ÓfiÁΔ ‘À «’ ¿∞‘ Ì∞μ÷≈ ‘ØÚ∂◊≈ ¡Â∂ √ÂÈÍ≈È ‹ª ‘Ø «ÚËΔ¡ª È≈Ò ¿∞√ 鱧 Á∞μË «ÍÒ≈¿∞‰ Ò◊ÁΔ ‘ÀÕ ÍΔÛ ¡Ú√Ê≈ «Ú⁄ Ïμ⁄≈ Á∞μË È‘Δ∫ ÍΔ∫Á≈ ¡Â∂ Ú≈-Ú≈ «ÈÍÒ È±ß ¡≈͉∂ ӱߑ ”⁄Ø∫ Ï≈‘ ’μ„ «ÁßÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ ˜±Δ È‘Δ∫ ‘À «’ ‹ÁØ∫ Ïμ⁄≈ Ø∫Á≈ ‘À ÂÁ ¿∞√ 鱧 Ì∞μ÷ Òμ◊Δ ‘ØÚ∂ ‹ª ’Ø¬Δ «ÏÓ≈Δ ‘Δ ‘ØÚ∂Õ Ïμ⁄∂ Á∂ ؉ Á∂ ’≈È ‘Ø ÚΔ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ Ïμ⁄≈ Óª Á≈ √È∂‘ Í≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À ¡Â∂ Óª ¡≈͉∂ ’ßÓ È±ß «È͇≈¿∞‰ Ò¬Δ Ïμ⁄∂ 鱧 ¡μ÷Ø∫-ÍØ÷∂ ’ÁΔ «‘ßÁΔ ‘ÀÕ Ïμ⁄≈ ˜ÓΔÈ ‹ª «Ï√Â ”Â∂ Ò∂«‡¡≈-Ò∂«‡¡≈ ¡μ’ ‹ªÁ≈ ‘À ¡Â∂ Óª ÁΔ Ò≈ÍzÚ≈‘Δ √«‘‰ È≈ ’’∂ ؉ Ò◊Á≈ ‘ÀÕ

÷±È ÁΔ¡ª √ÎÀÁ ’ثْ≈Úª Ì≈Ú Ú∑≈¬Δ‡ ÏÒμ‚ √ÀμÒ˜ ‹Ø √≈鱧 «¬ÈÎÀ’ÙÈ ¡Â∂ Ø◊ª ÂØ∫ √∞μ«÷¡≈ «ÁÚ≈¿∞∫Á∂ ‘È, ¿∞‘ ÈÙ‡ ‘ج∂ √«’È √ÀμÒ˜ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ÏØÒÁ∂ ‘È ¡Â∂ «¬È∑ª 鱧 ‘‡≈ «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ √ÈÏÈ È±ß ¡À«ÊÓ≈ ÚΔ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬‘ √±‹ ÁΔ¡ª ¡Ò‡z≈Ú≈«¬ÒÀμ‡ «’Ȫ ’≈È √Δ 鱧 ‘؉ Ú≈Ò∂ È∞’√≈È Á≈ √Ì ÂØ∫ √ÍμÙ‡ «⁄ßÈ∑ ‘ÀÕ «¬√ È≈Ò ⁄ÓÛΔ ”⁄ Ò≈ÒΔ ¡≈ ‹ªÁΔ ‘À ¡Â∂ ’∞fi «ÁȪ «Íμ¤Ø∫ ⁄ÓÛΔ «¤Ò‰Δ Ù∞± ‘Ø ‹ªÁΔ ‘ÀÕ √ÈÏÈ ⁄ÓÛΔ √ßÏßËΔ «¬’ ¡«‹‘Δ √Óμ«√¡≈ ‘À, ‹Ø ⁄ÓÛΔ È±ß ÊØÛ∑∂ √Ó∂∫ Ò¬Δ È∞’√≈È Í‘∞ß⁄≈¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ «¬‘ «’¿∞∫ ‘∞ßÁΔ ‘À? ‹ÁØ∫ √±‹ ÁΔ¡ª ¡Ò‡z≈Ú≈«¬ÒÀμ‡ «’Ȫ Â∞‘≈‚Δ ⁄ÓÛΔ Â’ Í‘∞ß⁄ÁΔ¡ª ‘È Âª «¬‘ ¡ÀÍΔ‚«Ó√ Ì≈Ú ⁄ÓÛΔ ÁΔ Ï≈‘Δ Í ÁΔ¡ª ’ثْ≈Úª 鱧 È∞’√≈È Í‘∞ß⁄≈¿∞∫ÁΔ¡ª ‘ÈÕ «¬√ Á∂ ÈÂΔ‹∂ Ú‹Ø∫ Â∞‘≈‚Δ Ø◊ ÍzÂΔØË’ Íz‰≈ÒΔ ÍzÌ≈«Ú ÷∂Âª Â’ ÷±È Á∂ √ß⁄≈ 鱧 ÚË≈ «ÁßÁΔ ‘ÀÕ «¬√ ÚË∂ ‘ج∂ ÷±È √ß⁄≈ ’≈È ‘Δ √ÈÏÈ Á∂ Ò≈ÒΔ ÍÀÁ≈ ‘؉ ¡Â∂ ¤±‘‰ ”Â∂ ⁄ÓÛΔ Á∂ ◊Ó ‘؉ Ú◊∂ Ò줉 √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ «¬√∂ ÁΩ≈È ÈÙ‡ ‘ج∂ √«’μÈ √ÀμÒ˜ ¡«‹‘∂ ’ÀÓΔ’Ò ¤μ‚Á∂ ‘È, ‹Ø √Δ ≈‘Δ∫ ¿∞ÁØ∫ Â’ √ßÁ∂Ù Ì∂‹Á∂ ‘È, ‹ÁØ∫

27 To 03 July, 2012

13

Â’ «’ «¬‘ «ÁÓ≈◊ ÚÒØ∫ ÁÁÈ≈’ ‹Ò‰ Á∂ ¡«‘√≈√ ”⁄ È≈ ÏÁÒ ‹≈‰Õ ÷±È ÁΔ¡ª √ÎÀÁ ’ثْ≈Úª Ì≈Ú Ú∑≈¬Δ‡ ÏÒμ‚ √ÀμÒ˜ ‹Ø √≈ȱß

√ÈÏÈ «’√ 鱧 ’«‘ßÁ∂ ‘È

«¬ÈÎÀ’ÙÈ ¡Â∂ Ø◊ª ÂØ∫ √∞μ«÷¡≈ «ÁÚ≈¿∞∫Á∂ ‘È, ¿∞‘ ÈÙ‡ ‘ج∂ √«’μÈ √ÀμÒ˜ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ÏØÒÁ∂ ‘È ¡Â∂ «¬È∑ª 鱧 ‘‡≈ «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ ÈÙ‡ ‘ج∂ √ÀμÒ˜ 鱧 ‘‡≈¿∞‰ ÁΔ «¬√ Íz«’«¡≈ ’≈È √ÈÏÈ ÂØ∫ ÍΔÛ ⁄ÓÛΔ ”Â∂ ÷≈Ù ‘؉ Òμ◊ÁΔ ‘À ¡Â∂ «¬‘ «¤μÒΔ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ


Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

≈‹∂Ù ÷ßÈ≈ ÁΔ ‘≈Ò «Ú◊ÛΔ Ó∞ßÏ¬Δ -“’≈’≈” Á∂ Ȫ¡ È≈Ò ÓÙ‘± ÏΔÂ∂ ˜Ó≈È∂ ”⁄ «‘ßÁΔ «ÎÒÓª Á∂ √∞Í√‡≈ ‘∂ ≈‹∂Ù ÷ßÈ≈ 鱧 ¿∞È∑ª ÁΔ ¡μ‹ «√‘ «Ú◊Û ‹≈‰ «Íμ¤Ø∫ Ó∞ßÏ¬Δ Á∂ ÒΔÒ≈ÚÂΔ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ Á≈÷Ò ’Ú≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ÓΔ‚Δ¡≈ «Ú⁄ ≈‹∂Ù ÷ßÈ≈ Á∂ «ÏÓ≈ ‘؉ ÁΔ¡ª ıÏª ¡≈¿∞‰ «Íμ¤Ø∫ ¡‹∂ ÁØ «ÁÈ Í«‘Òª ‘Δ ¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ ÿ ÁΔ Ï≈Ò’ØÈΔ «Ú⁄ ¡≈ ’∂ ¡≈͉∂ ÍzÙß√’ª Á≈ ¡≈͉∂ «ÏÓ≈ ‘؉ Ï≈∂ ÂΩ÷Ò≈ Á± ’ΔÂ≈ √ΔÕ FI √≈Ò≈ ¡Á≈’≈ ÁΔ ÍÂÈΔ «‚ßÍÒ ’Í≈‚Δ¡≈ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞‘ ÊØÛ≈ Ê’∂Úª ¡Â∂ ’Ó˜ØΔ Ó«‘√±√ ’ ‘∂ ‘È ‹Á«’ ‚≈’‡ª È∂ ¿∞√ ÁΔ «ÏÓ≈Δ Áμ√‰ ÂØ∫ «¬È’≈ ’ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ ÏªÁ≈ Á∂ ÒΔÒ≈ÚÂΔ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú÷∂ «¬’ √ΔÈΔ¡ ‚≈’‡ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ≈‹∂Ù ÷ßÈ≈ 鱧 ¿∞È∑ª Á∂ ‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ Á≈÷Ò ’Ú≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ «‚ßÍÒ ’Í≈‚Δ¡≈ «‹‘ÛΔ Ò◊≈Â≈ ¿∞√ Á∂ ’ØÒ «‘ ‘Δ ‘À È∂ «’‘≈

«’ ¿∞‘ Êμ’∂ ‘ج∂ ¡Â∂ ’Ó˜ØΔ Ó«‘√±√ ’ ‘∂ ‘È «¬√ Ò¬Δ ¡√Δ∫ «Ï‘Â Á∂÷Ì≈Ò ‘√ÍÂ≈Ò ÒÀ ’∂ ¡≈ ◊¬∂Õ ¡ÍzÀÒ Ó‘ΔÈ∂ ÚΔ ≈‹∂Ù ÷ßÈ≈ 鱧 Ï∂⁄ÀÈΔ ¡Â∂ Ê’≈Ú‡ ’≈È ÒΔÒ≈ÚÂΔ ‘√ÍÂ≈Ò Á≈÷Ò ’Ú≈«¬¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ AIFI ¡Â∂ AIGB «Ú⁄’≈ “ÁØ ≈√Â∂, ¡≈ËÈ≈, ‘≈ÊΔ Ó∂∂ √≈ÊΔ, ¡ÈßÁ ¡Â∂ ¡Ó Íz∂Ó” √Ó∂ Ò◊≈Â≈ AE √ØÒØ √∞Í«‘μ‡ «ÎÒÓª Á∂‰ ’≈È Ì≈ Á≈ Í«‘Ò≈ √∞μÍ √‡≈ Óß«È¡≈ ‹≈‰ Òμ◊≈ √ΔÕ ≈‹∂Ù ÷ßÈ≈ Á≈ AIGC «Ú⁄ «‚ßÍÒ ’Í≈‚Δ¡≈ È≈Ò «Ú¡≈‘ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ ÁØ ËΔ¡ª ‘ÈÕ ÁØÚ∂∫ AIHD «Ú⁄ «¬’ Á±√∂ ÂØ∫ Úμ÷ ‘Ø ◊¬∂ Í ¿∞È∑ª ÂÒ≈’ È‘Δ∫ «Ò¡≈Õ ¿∞È∑ª ÁΔ Úμ‚Δ Í∞μÂΔ ‡«Úß’Ò ÷ßÈ≈ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ¡Á≈’≈ ¡’Ù∂ ’∞Ó≈ È≈Ò «Ú¡≈‘Δ ‘Ø¬Δ ‘À ‹Á«’ ¤Ø‡Δ ÒÛ’Δ «ß’∂ È∂ ÒßÁÈ Á∂ «¬’ ÚÍ≈Δ È≈Ò ÿ Ú√≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ

Á∞÷ Ìß‹ÈΔ Ï∂Δ ‘∂· «¬ÙÈ≈È ’’∂ ÈΩ‹Ú≈È ÁΔ ¡μ÷ª ÁΔ ØÙÈΔ ÍÂΔ √≈¬∂ ¡Ó≈È ÷ª-√μ⁄÷ß‚ √zΔ ‘«ÓßÁ √≈«‘Ï ¡ß«ÓzÂ√ «Ú÷∂ Á∞÷ Ìß‹ÈΔ Ï∂Δ ‘∂· «¬ÙÈ≈È ’’∂ «¬ÊØ∫ ÊØÛ∑Δ Á± √‘μÁΔ «Íß‚ ◊ß‚Δ«Úß‚ √≈¬∂ ¡Ó≈È Á∂ ÈΩ‹Ú≈È ÈÚ±Í «√ßÿ Í∞μÂ ÏÒ«‹ßÁ «√ßÿ ÁΔ¡ª ¡μ÷ª ÁΔ ØÙÈΔ Ó∞Û Í ¡≈¿∞‰ Á∂ √Ó≈⁄≈ ‘ÈÕ «‹√ √ÏßËΔ ÍzÓ≈ÂÓ≈ ÁΔ Ó«‘Ó≈ 鱧 ¡ÍÓ ¡Í≈ ÓßÈ«Á¡ª ÈÚ±Í «√ßÿ Á∂ Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ï ÷∞ÙΔ È≈Ò Î∞Ò∂ È‘Δ∫ √Ó≈ ‘∂Õ √≈Ï’≈ √Íß⁄ «ÁÒÏ≈◊ «√ßÿ Â∂ Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ïª È∂ Áμ«√¡≈ «’ ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ∫ AH √≈Òª ÈÚ±Í «√ßÿ 鱧 ÷∂ª

«Ú⁄ ’ßÓ ’Á∂ ‘ج∂ ¡⁄≈È’ ¡μ÷ª ¡μ◊∂ fiΩÒ≈ ÍÀ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ÁΔ «È◊≈ ⁄ÒΔ ◊¬Δ Â∂ ÈÚ±Í «√ßÿ 鱧 ’¬Δ ¡μ÷ª Á∂ Ó≈‘ ‚≈’‡ª 鱧 «Ú÷≈¿∞‰ ¿∞Íß ¿∞È∑ª È∂ Áμ«√¡≈ «’ ÈÚ±Í «√ßÿ ÁΔ¡ª ¡μ÷ª ÁΔ ØÙÈΔ ÷ÂÓ ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À Â∂ ¡≈Íz∂ÙÈ È≈Ò ÚΔ «¬√Á∂ Á∞Ï≈≈ Ó∞Û Í ¡≈¿∞‰ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ È‘Δ∫Õ «‹√ ÂØ∫ Íz∂Ù≈È Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ï «‹μÊ∂ ¡‹∂ ¿∞√Á∂ «¬Ò≈‹ Ï≈∂ √Ø⁄ ‘Δ ‘∂ √È «’ ◊∞± ÍzÓ≈ÂÓ≈ “⁄ ¡Ê≈‘ ÙË≈ μ÷Á∂ ÈÚ±Í ÚÒØ∫ √μ⁄÷ß‚ √zΔ ‘«ÓßÁ √≈«‘Ï «Ú÷∂ ÈÂÓ√Â’ ‘؉ ÁΔ ˜≈«‘

’ΔÂΔ «¬¤≈ ¡Â∂ √Íß⁄ «ÁÒÏ≈◊ «√ßÿ ÚÒØ∫ Íz∂« ’È ”Â∂ ‹ÁØ∫ Í«Ú≈’ ÓÀ∫Ïª ÚÒØ∫ ¿∞√ 鱧 ÎÛ ’∂ ¿∞√ 鱧 ◊∞± ÿ Á∂ ÁÙÈ ’≈¿∞‰ ¿∞Íß Á∞÷ Ìß‹ÈΔ Ï∂Δ ‘∂· «¬ÙÈ≈È ’≈«¬¡≈ «◊¡≈ ª ¿∞‘ ’Δ Ó«‘√±√ ’Á≈ ‘À «’ ¿∞√ 鱧 «Á√‰ Ù∞± ‘Ø «◊¡≈ ‘À ‹ÁØ∫ Í«Ú≈ ÓÀ∫Ïª 鱧 Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ª ¿∞È∑ª ÁΔ ÷∞ÙΔ Á≈ ’Ø¬Δ «·’≈‰≈ È≈ «‘≈Õ «‹√ “Â∂ ͱ∂ Í«Ú≈ È∂ √zΔ ◊∞± ≈ÓÁ≈√ ‹Δ Á≈ Ù∞’≈È≈ ¡Á≈ ’Á∂ ‘ج∂ ¡μ‹ ¡≈͉∂ ◊z«‘ ◊ß‚Δ«Úß‚ «Ú÷∂ Ì≈Δ ÷∞ÙΔ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’ΔÂ≈Õ

27 To 03 July, 2012

14

≈‹≈ ÍÚ∂˜ ¡ÙΠω∂ Í≈«’√Â≈È Á∂ ÈÚ∂∫ ÍzË≈È ÓßÂΔ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á-√μÂ≈Ë≈Δ Í≈«’√Â≈È ÍΔÍÒ˜ Í≈‡Δ Á∂ ¡≈◊± ≈‹≈ ÍÚ∂˜ ¡ÙÎ ¡μ‹ Á∂Ù Á∂ BEÚ∂∫ ÍzË≈È ÓßÂΔ ⁄∞‰ Ò¬∂ ◊¬∂Õ ¿∞È∑ª ÁΔ ⁄؉ È≈Ò Á∂Ù «Úμ⁄ «√¡≈√Δ √ß’‡ ª «ÎÒ‘≈Ò ‡Ò «◊¡≈ ‘À Í √zΔ ¡ÙÎ Á≈ ≈‘ ’ß«‚¡ª È≈Ò Ì«¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ Ì∞μ‡Ø Í«Ú≈ Á∂ Ú¯≈Á≈ FA √≈Ò≈ √zΔ ¡ÙÎ Ò¬Δ ÍzË≈È ÓßÂΔ Ï‰È Á≈ ≈‘ ÏΔÂ∂ «ÁÈ ¿∞√ Ú∂Ò∂ ÷∞μÒ∑ «◊¡≈ √Δ, ‹ÁØ∫ «ÌzÙ‡≈⁄≈ Á∂ ’∂√ ”⁄ Ó÷Á±Ó Ù‘≈ϱÁΔÈ Á∂ «◊zÎÂ≈Δ Ú≈߇ ‹≈Δ ‘ج∂ √ÈÕ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª Í≈‡Δ È∂ ¡≈͉≈ ¿∞ÓΔÁÚ≈ Ó÷Á±Ó 鱧 ⁄∞«‰¡≈ √ΔÕ ÈÚ∂∫ ÍzË≈È ÓßÂΔ ÚΔ Á∞μË ËØÂ∂ È‘Δ∫ ‘È, ¿∞‘ ÷∞Á «Ï‹ÒΔ Íz≈‹À’‡ª «Úμ⁄ ‘ج∂ ÿÍ«Ò¡ª ”⁄ Î√∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ «¬‘ ÁØÙ ¿∞È∑ª “Â∂ ¿∞√ Ú∂Ò∂ Òμ◊∂ √È, ‹ÁØ∫ ¿∞‘ Ô±√∞Î ˜≈ «◊Ò≈ÈΔ Á∂ ÓßÂΔ Óß‚Ò «Úμ⁄ «Ï‹ÒΔ ÓßÂΔ √ÈÕ ¡μ‹ Í≈«’√Â≈È ÁΔ √ß√Á Á∂ CDB ÓÀ∫ÏΔ ‘∂·Ò∂ √ÁÈ ‹ª ’ΩÓΔ ¡√À∫ÏÒΔ «Úμ⁄ √zΔ ¡ÙÎ È±ß BAA Ú؇ª Í¬Δ¡ªÕ «ÚØËΔ «Ë ÍΔ.¡ÀÓ.¡ÀÒ. (¡ÀÈ.) Á∂ ¿∞ÓΔÁÚ≈ √Á≈ Ó«‘Â≈Ï ¡«‘ÓÁ ı≈È ¡μÏ≈√Δ È±ß HI Ú؇ª ‘Δ «ÓÒΔ¡ª, ‹Á «’ ¿∞Ò∂Ó≈-¬∂-«¬√Ò≈Ó Á∂ Ó∞÷Δ ÓΩÒ≈È≈ ΘÒ∞ «‘Ó≈È È∂ ¡≈͉≈ Ȫ Ú≈Í√ ÒÀ «Ò¡≈ √ΔÕ ÈÚ∂∫ ÍzË≈È ÓßÂΔ È±ß ¡‘∞Á∂ ÁΔ √‘∞ß ≈Ù‡ÍÂΔ ¡≈«√Î ¡ÒΔ ˜Á≈Δ ⁄∞’≈¿∞‰◊∂Õ √zΔ ¡ÙÎ Á≈ √ÏßË Íß‹≈Ï Á∂ ≈ÚÒ«Íß‚Δ Á∂ Ù≈‘Δ ı≈ÈÁ≈È È≈Ò ‘ÀÕ ˜Á≈Δ «ıÒ≈¯ «ÌzÙ‡≈⁄≈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ Ó∞Û È≈ ÷ØÒ∑‰ ’≈È «◊Ò≈ÈΔ È±ß ’∞√Δ ◊∞¡≈¿∞‰Δ Í¬Δ ‘À Â∂ Óß«È¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ √Ú¿∞μ⁄ ¡Á≈Ò √zΔ ¡ÙÎ Í≈√Ø∫ ÚΔ ¡«‹‘Δ ‘Δ ’≈Ú≈¬Δ ÁΔ Óß◊ ’ √’ÁΔ ‘ÀÕ ≈ÚÒ«Íß‚Δ «˜Ò∑∂ Á∂ ◊∞μ‹ ÷≈È ‘Ò’∂ ÂØ∫ ¿∞‘ B@@B Â∂ B@@H «Úμ⁄ ’ΩÓΔ ¡√À∫ÏÒΔ Ò¬Δ ⁄∞‰∂ ◊¬∂Õ ¿∞‘ ÁØ Ú≈ «◊Ò≈ÈΔ ÓßÂΔ Óß‚Ò «Úμ⁄ ‘∂Õ «ÌzÙ‡≈⁄≈ Á∂ ÁØÙª ’≈È ¿∞È∑ª 鱧 «Í¤Ò∂ √≈Ò ÎÚΔ «Úμ⁄ ÓßÂΔ Óß‚Ò ÂØ∫ ¡√ÂΔÎ≈ Á∂‰≈ «Í¡≈ Â∂ «¬√ √≈Ò ¡ÍÀÒ «Úμ⁄ √±⁄È≈ Â’ÈΔ’ ÓßÂΔ Ú‹Ø∫ ¿∞È∑ª ÁΔ ÓßÂΔ Óß‚Ò «Úμ⁄ Ú≈Í√Δ ‘جΔÕ


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

ÁμÖÆ-ÇâμáÆ

27 To 03 July, 2012

15


16

27 To 03 July, 2012

Çòô¶ô

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

Çòô¶ô

27 To 03 July, 2012

◊πÁπ¡≈≈ √ø Ó≈fi≈ «√øÿ ’Ó‹Ø «√μ÷ √À∫‡ «Ú÷∂ √ø Ï≈Ï≈ ÍÃ∂Ó «√øÿ ÁΔ Ï√Δ Ï‘π ˻ÓË≈Ó È≈Ò ÓÈ≈¬Δ ◊¬Δ «È¿»Ô≈’Õ ÏÃ‘Ó «◊¡≈ÈΔ √ø Ï≈Ï≈ ÍÃ∂Ó «√øÿ ‹Δ Óπ≈Ò∂ Ú≈«Ò¡ª ÁΔ FBÚƒ Ï√Δ BD ‹»È «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈ √«Â’≈ÔØ◊ √ø Ï≈Ï≈ ØÙÈ «√øÿ ‘Øª ÚÒØ∫ √Ó»‘ √ø◊ Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò Ï‘π ‘Δ ÙË≈ ¡Â∂ «Í¡≈ È≈Ò Ó‘ªÍπÙª Á∂ Í≈ÚÈ ¡√Ê≈È Â∂ ◊πÁπ¡≈≈ √ø Ó≈fi≈ «√øÿ ’Ó‹Ø «√μ÷ √À∫‡ «Ú÷∂ ÓÈ≈¬Δ ◊¬ΔÕ √ÃΔ ¡÷ø‚ Í≈· ‹Δ Á∂ Í≈· BB ‹»È √Ú∂∂ A@.C@ Ú‹∂ ¡øÌ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ¡Â∂ ÌØ◊ √ÃΔ ¡÷ø‚ Í≈· √≈«‘Ï BD ‹»È √Ú∂∂ A@.@@ Ú‹∂ Í≈¬∂ ◊¬∂Õ ¿πÍø C.@@ Ú‹∂ Ï≈¡Á ÁπÍ«‘ Âμ’ ÁΔÚ≈È √‹≈¬∂ ◊¬∂ «‹√ «Ú⁄ Í≥Ê Á∂ Ó‘≈È ≈◊Δ ‹μ«Ê¡ª, ’Ê≈Ú≈⁄’ª ¡Â∂ „≈‚Δ ‹μÊ∂ È∂ ‘≈‹Δ ÌΔÕ ◊π»ÿ ’Ó‹Ø Á∂ Ïμ«⁄¡ª È∂ ÙÏÁ ’ΔÂÈ ’’∂

‘≈‹Δ¡ª ÌΔ¡ª «ÚÙ∂Ù ÂΩ Â∂ √ø ӑªÍπÙ Ï≈Ï≈ ØÙÈ «√øÿ ‹Δ È∂ A.C@ Ú‹∂ ÂØ∫ C.@@ Ú‹∂ Âμ’ ◊πÏ≈‰Δ ÙÏÁ ’ΔÂÈ ¡Â∂ ◊πÓ«Â «Ú⁄≈ª È≈Ò ‘≈‹Δ ÌΔÕ √∂Ú’ Í«Ú≈ª ÚÒØ∫ Úμ÷-Úμ÷ √‡≈Òª ¡Â∂ Òø◊ ÁΔ √∂Ú≈ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ ¤ØÒ∂ ̇»∂, ◊ØÒ ◊μÍ∂, ¡≈¬Δ√ ’ΔÓ, ·ø‚∂ Â≈‹≈ ‹»√, ◊øÈ∂ Á≈ √, Î»‡ ⁄≈‡, ‘ÁÚ≈‰≈ ¡Â∂ ÷Ï»«‹¡ª Á∂ √‡≈Ò Ò≈¬∂ ◊¬∂Õ √≈«¡ª √‡≈Òª Â∂ √ø◊ª ÁΔ ÌΔÛ Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ √Δ ¡Â∂ √ø◊ª √‡≈Òª Â∂ Òμ◊Δ¡ª ⁄Δ˜ª Á≈ ¡ÈøÁ ÒÀ ‘Δ¡ª √ÈÕ √ø◊ª È∂ Ì≈Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ «Ù’ ’ΔÂΔÕ √‡≈Òª Â∂ Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ ÌΔÛ ˘ Á∂÷ ’∂ «¬øfi Òμ◊Á≈ √Δ «‹Ú∂∫ «’√∂ Ó∂Ò∂ «Ú⁄ «Î ‘∂ ‘Ø¬Δ¬∂Õ ◊π» Á≈ Òø◊ ÚΔ ¡Âπμ‡ Ú«Â¡≈Õ

17


18

27 To 03 July, 2012

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

ìÅñÆò¹¼â

27 To 03 July, 2012

19

√ßÈΔ «Á˙Ò ‘∞‰ ωÈ◊∂ ¡«ÌÈ∂ÂΔ¡ª 鱧 ÚΔ «ÓÒ∂ «ÎÒÓª “«√ßÿ √≈«‘Ï «Á ◊z∂‡” ÁΔ ’Ó≈¬Δ ”⁄Ø∫ «‘μ√≈ : ¡«√È ¡«ÌÈ∂Â≈ √ßÈΔ «Á˙Ò ¡À’ÙÈ «ÎÒÓ ≈‘Δ∫ «¬’ Ú≈ «Î √’zΔÈ ”Â∂ Ú≈Í√Δ ’ ‘∂ ‘ÈÕ «ÈÓ≈Â≈ ¡«ÈÒ ÙÓ≈ ÁΔ «ÎÒÓ “«√ßÿ √≈«‘Ï «Á ◊z∂‡” «Ú⁄ ¿∞‘ «¬’ Ú≈ «Î ¡≈Í‰Δ ¡À∫◊Δ Ôß◊ÓÀÈ ÁΔ Ì±«Ó’≈ «Ú⁄ Ș ¡≈¿∞‰◊∂Õ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ¡«ÈÒ ÙÓ≈ Â∂ √ßÈΔ «¬’μ«·¡ª «ÎÒÓª “◊Á-¬∂’ Íz∂Ó ’Ê≈” Â∂ “¡ÍÈ∂” «Ú⁄ ’ßÓ ’ ⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ ¡«ÈÒ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞‘ «Á˙Ò Í«Ú≈ È ≈ Ò

Ú≈Í√Δ ’ ‘∂ ‘ÈÕ Ë«ÓßÁ È≈Ò ¡«ÈÒ D «ÎÒÓª ’ ⁄∞μ’∂ ‘È ‹Ø √≈Δ¡ª Ï≈’√ ¡≈«Î√ ”Â∂ «‘μ‡ ‘Δ¡ª ‘ÈÕ “«√ßÿ √≈«‘Ï «Á ◊z∂‡” «¬’ ¡«‹‘∂ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ ’‘≈‰Δ ‘À ‹Ø √Ó≈‹ Á∂ ‘ ÷∂Â ”⁄ ÎÀÒ∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈ 鱧 ‹Û∑Ø∫ ÷ÂÓ ’È≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ «¬√ «ÎÒÓ ÁΔ Ù±«‡ß◊ ¡’±Ï-ÈÚßÏ ”⁄ Ù∞± ‘ØÚ∂◊ΔÕ

«¬’ √Ω ’ØÛ ∞ͬ∂ ÁΔ ’Ó≈¬Δ Ú≈ÒΔ¡ª ¡«ÌÈ∂ÂΔ¡ª «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø¬Δ ¡«√È Á≈ ’«‘‰≈ ‘À ¿∞√ 鱧 «¬√ ◊μÒ È≈Ò «˜¡≈Á≈ Î’ È‘Δ∫ ÍÀ∫Á≈Õ ¿∞√È∂ ˜Ø Á∂ ’∂ «’‘≈ «’ Ó∞μ÷ ¡«ÌÈ∂ÂΔ¡ª 鱧 «ÎÒÓª ÂØ∫ ‘؉ Ú≈ÒΔ ’Ó≈¬Δ Á≈ ÏØfi ¡≈͉∂ «√ ”Â∂ È‘Δ∫ ÒμÁ‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ ÍΔ.‡Δ.¡≈¬Δ. È≈Ò ◊μÒÏ≈ ÁΩ≈È ¡«√È È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ∫ «ÎÒÓª ÂØ∫ ‘؉ Ú≈ÒΔ ’Ó≈¬Δ ÁΔ ÍzÚ≈‘ È‘Δ∫ ’ÁΔ, Í ÓÀ鱧 ÷∞ÙΔ ‘À «’ Ó∂Δ¡ª «ÎÒÓª È∂ Ï≈’√ ¡≈«Î√ ”Â∂ «¬’ √Ω ’ØÛ Â’ ÁΔ ’Ó≈¬Δ ’ΔÂΔ Í ¡«‹‘≈ «¬√ Ò¬Δ È‘Δ∫ ‘Ø«¬¡≈ «’¿∞∫«’ ÓÀ∫ ¡«‹‘≈ ’È ÁΔ ¿∞ÓΔÁ ’ ‘Δ √Δ, «’¿∞∫«’ «¬‘ Ó∂∂ ‘μÊ «Ú⁄ È‘Δ∫ ‘ÀÕ ÓÀ∫ ª Ï√ ¡≈͉∂ ’ßÓ Á≈ Ó˜≈ «Ò¡≈Õ ¡«√È È∂ «’‘≈ «’ ‹∂’ «ÎÒÓ «‘μ‡ ‘∞ßÁΔ ‘À ª ⁄ß◊≈...¡Â∂ ‹∂’ «¬‘ √Ω ’ØÛ ÁΔ ‹ª «˜¡≈Á≈ ’Ó≈¬Δ ’ÁΔ ‘À ª ¿∞‘ ÏØÈ√ ‘À, Í ÓÀ鱧 Òμ◊Á≈ ‘À «’ «√Î «¬√∂ ”Â∂ √≈≈ «Ë¡≈È È‘Δ∫ ’È≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘ÀÕ ¡«√È È∂ «’‘≈ «’ Ì≈Ú∂∫ ¡√Δ∫ È≈ ÓßÈΔ¬∂ Í √≈‚≈ «ÎÒÓ ¿∞ÁÔØ◊ ÓÁ ÍzË≈È ‘ÀÕ ÓÀ∫ ¿∞ÓΔÁ ’ÁΔ ‘ª «’ ‘≈Ò≈ ÏÁÒ‰◊∂ ¡Â∂ ¡«ÌÈ∂ÂΔ¡ª 鱧 ÚΔ «ÎÒÓ ÁΔ ’Ó≈¬Δ «Ú⁄Ø∫ «‘μ√≈ «ÓÒ∂◊≈Õ

ÓÀ∫ ¡μ‹ ÚΔ «¯ÒÓª ’È≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘ª-≈‹± √zΔÚ≈√ÂÚ Â’ΔÏÈ ÂΔ‘ √≈Ò Í«‘Òª ‹ÁØ∫ ≈‹± √zΔÚ≈√ÂÚ «¯ÒÓª «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ «’√Ó ¡˜Ó≈¿∞‰ Ò¬Δ ’≈È∑Í∞ ÂØ∫ ⁄μ«Ò¡≈ √Δ, ¿∞ÁØ∫ ¿∞√ È∂ √Ø«⁄¡≈ È‘Δ∫ √Δ «’ ¿∞√ ÁΔ Â’ÁΔ ¿∞√ 鱧 «’μÊØ∫-«’μÊ∂ ÒÀ ‹≈Ú∂◊ΔÕ ¡«ÌÈÀ «Ú⁄ ¡≈͉∂ ÂΔ‘ √≈Òª Á∂ √Î Ï≈∂ ≈‹± «¬μÊ∂ ◊μÒ ’ «‘≈ ‘À : ✰ ¡«ÌÈÀ ‹◊ «Ú⁄ ¡≈Í‰Δ «˜ßÁ◊Δ Á∂ ÂΔ‘ √≈Ò «ÏÂ≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡μ‹ ‹ÁØ∫ Â∞√Δ∫ «Íμ¤∂ Á∂÷Á∂ ‘Ø Âª «’Ú∂∫ Ó«‘√±√ ’Á∂ ‘Ø? -Í«‘Ò≈ √ßÂØ٠ª «¬‘ «ÓÒÁ≈ ‘À «’ ÓÀ∫ ¡≈Í‰Δ Í«‘⁄≈‰ ω≈¿∞‰ «Ú⁄ ’≈ÓÔ≈Ï «‘≈Õ «¯ÒÓª «Ú⁄ È≈ √‘Δ Í ‡Δ. ÚΔ. ÁΔ ÏÁΩÒ ÓÀ∫ ¡≈Í‰Δ Í«‘⁄≈‰ ω≈¬ΔÕ ¡μ‹ ÓÀ∫ «‹Ê∂ «’Â∂ ‹ªÁ≈ ‘ª, ÓÀÈ±ß Ï‘∞ «¬μ˜Â «ÁμÂΔ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ ¡≈Í‰Δ ’≈Ó∂‚Δ ÁΔ ÏÁΩÒ ÒØ’ª Á∂ «⁄‘«¡ª ”Â∂ ‘≈√≈ Á∂÷ ’∂ Ï‘∞ √ßÂØÙ

«ÓÒÁ≈ ‘ÀÕ ‹ÁØ∫ «¯ÒÓª «Ú⁄ ’ßÓ ‘≈√Ò ’È Ò¬Δ √ßÿÙ ’ «‘≈ √Δ, ¿∞ÁØ∫ «ÁÒ «Ú⁄ ‚ √Δ «’ Ó∂≈ ’Δ ‘ØÚ∂◊≈Õ ‘∞‰ ¿∞‘ ‚ «È’Ò «◊¡≈ ‘ÀÕ ¡«ÌÈÀ ¡Â∂ «Ó«Ó’Δ Ó∂∂ Í√ßÁΔÁ≈ ’ßÓ ‘È ¡Â∂ «¬√ ’ßÓ È±ß ’Á∂-’Á∂ ÂΔ‘ √≈Ò «’Ú∂∫ Òßÿ ◊¬∂, ÍÂ≈ ‘Δ È‘Δ∫ Òμ«◊¡≈Õ ✰ Â∞√Δ∫ «’√ 鱧 ¡≈͉∂ ’ÀΔ¡ «Ú⁄ ÓΔÒ Á≈ ÍμÊ ÓßÈÁ∂ ‘Ø? -ÓÀ∫ “Ò≈· ⁄ÀÒ∂∫‹“ 鱧 ¡≈͉∂ ’ÀΔ¡ Á≈ ‡«Èß◊ Í∞¡≈«¬ß‡ ÓßÈÁ≈ ‘ªÕ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ÓÀ∫ «¯ÒÓª Â∂ ÒÛΔÚ≈ª «Ú⁄ ¤Ø‡∂-Ó؇∂ ØÒ ’«¡≈ ’Á≈ √ΔÕ “ÓÀÈ∂ «Í¡≈ ’Δ¡≈” Ó∂Δ Í«‘ÒΔ «¯ÒÓ √ΔÕ «¬√

Ë«ÓßÁ Â∂ ‘∂Ó≈ Ó≈«ÒÈΔ ÁΔ ¡«ÌÈ∂ÂΔ Ï∂‡Δ ¬ΔÙ≈ «Á˙Ò ÁΔ Ù≈ÁΔ BI ‹±È 鱧 Ó∞ßÏ¬Δ Á∂ «¬’ Óß«Á ”⁄ ÏÛΔ Ë±Ó-Ë≈Ó È≈Ò ‘Ø ‘Δ ‘ÀÕ «¬√ √Ó∂∫ ÷≈√-÷≈√ Ó«‘Ó≈Ȫ 鱧 Ï∞Ò≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ Ë«ÓßÁ «¬√ √Ó∂∫ ¡ÓΔ’≈ ”⁄ ‘È Â∂ ’∞fi ‘Δ √Ó∂∫ ”⁄ ¿∞‘ Ó∞ßÏ¬Δ ¡≈ ‘∂ ‘È Â∂ Ù≈ÁΔ ÁΔ «Â¡≈Δ ”⁄ Òμ◊‰◊∂Õ Óß«Á ”⁄ Ù≈ÁΔ Á∂ Á±‹∂ «ÁÈ Úμ‚∂ ‘Ø‡Ò ”⁄ «√ÀÍÙÈ ‘ØÚ∂◊Δ, «‹Ê∂ «ÙÂ∂Á≈ Â∂ Ï≈ÒΔÚ∞μ‚ ÁΔ¡ª ‘√ÂΔ¡ª √∞Ì≈◊Δ ‹ØÛΔ È±ß ¡ÙΔÚ≈Á Á∂‰◊Δ¡ªÕ ¬ΔÙ≈ ÁΔ Óß◊‰Δ AB ÎÚΔ È±ß «¬√∂ √≈Ò ¿∞√ Á∂ ÚÍ≈Δ ÁØ√ Ì≈ Â÷Â≈ÈΔ È≈Ò ‘Ø¬Δ √ΔÕ ¬ΔÙ≈ ÁΔ Ù≈ÁΔ Áμ÷‰Δ

¬ΔÙ≈ «Á˙Ò ¿∞‚Δ’ BI ÁΔ Â∂ Íß‹≈ÏΔ √‡≈¬ΔÒ È≈Ò ‘ØÚ∂◊ΔÕ B ÈÚßÏ AIHA 鱧 ‹ÈÓΔ ¬ΔÙ≈ «Á˙Ò Á∂ «¯ÒÓΔ ’ÀΔ¡ ÁΔ Ù∞±¡≈ “’Ø¬Δ Ó∂∂ «ÁÒ √∂ ͱ¤∂” ÂØ∫ B@@B ”⁄ ‘جΔÕ ¬ΔÙ≈ Á∂ «¯ÒÓΔ ’ÀΔ¡ ”⁄ Ï‘∞ √≈Δ¡ª «‘μ‡ «¯ÒÓª ‘ÈÕ “˱Ӕ, “Á√”, “ÈØ ¡À∫‡Δ”, “È≈ Â∞Ó ‹≈ÈØ È≈ ‘Ó”, “’Ó≈ «ÁÒ È∂ ’‘≈”, “’∞¤ ÂØ ‘À” ¡≈«ÁÕ ¬ΔÙ≈ Á≈ ͱ≈ Ȫ¡ ¬ΔÙ≈ Ë«ÓßÁ «Á˙Ò ‘À ‹Ø √’±Ò ’≈Ò‹ ”⁄ Á‹ ‘ÀÕ ¬ΔÙ≈ √ß√«’z Á∂ ÙÏÁ ÂØ∫ «Ò¡≈ ‘À, «‹√ Á≈ ÓÂÒÏ Ï‘∞ ‘Δ «Í¡≈≈ ‘∞ßÁ≈ ‘ÀÕ ËÓ-‘∂Ó≈ ÁΔ «¬‘ «Í¡≈Δ Ò≈‚ÒΔ «‹Ê∂

«Ú⁄ ÓÀ∫ ’ÒΔÈ ÁΔ Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¬Δ √ΔÕ ÌΔÓ√ÀÈ ÚμÒØ∫ «ÈÁ∂«Ù “¤Ø‡Δ ÏÛΔ Ï≈Â∂∫“ Ó∂≈ Í«‘Ò≈ ÒÛΔÚ≈ √ΔÕ «Î “Ù’ÂΔÓ≈È” Á∂ Ï≈¬Δ ¡ÀÍΔ√Ø‚ ’ΔÂ∂ Â∂ “Á∂÷ Ì≈¬Δ Á∂÷” Á∂ ⁄≈ ¡ÀÍΔ√Ø‚Õ “¡ßÁ≈˜”, “«ÍØ‡” ¡≈«Á ÒÛΔÚ≈ª Á∂ ÚΔ ’∞fi ¡ÀÍΔ√Ø‚ ’ΔÂ∂Õ Í «Î ÚΔ Ó∂Δ ¡≈Í‰Δ ·Ø√ Í«‘⁄≈‰ È‘Δ∫ √Δ Ï‰ √’ΔÕ ÓÀ∫ √‡∂‹ ÙØ¡ «Ú⁄ «Ó«Ó’Δ ’«¡≈ ’Á≈ √ΔÕ √Ø, ÿ ⁄Ò≈¿∞‰ «Ú⁄ Â’ÒΔΪ È‘Δ∫ ¡≈¬Δ¡ª Í «ÁÒ «Ú⁄ «¬’ ⁄∞μ̉ «‹‘Δ «‘ßÁΔ √Δ «’ √‘Δ ÓΩ’≈ È‘Δ∫ «ÓÒ Í≈ «‘≈Õ ¿∞‘ √‘Δ ÓΩ’≈ ÓÀ鱧 “Ò≈· ⁄ÀÒ∂∫‹” ÁΔ ÏÁΩÒ «Ó«Ò¡≈ ¡Â∂ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ó∂Δ Úμ÷Δ Í«‘⁄≈‰ ωΔÕ ✰ “ÓÀÈ∂ «Í¡≈ ’Δ¡≈” «‘μ‡ «¯ÒÓ √ΔÕ ’Δ «¬√ ÁΔ √ÎÒÂ≈ È∂ Â∞‘≈鱧 ’Ø¬Δ Î≈«¬Á≈ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈? -Ó∂Δ ÏÁÈ√ΔÏΔ «¬‘ ‘Δ «’ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÁΔ¡ª «‹È∑ª «¯ÒÓª «Ú⁄ Ó∂Δ ⁄ß◊Δ Ì±«Ó’≈ √Δ, ¿∞‘ «¯ÒÓª È‘Δ∫ ⁄μÒΔ¡ªÕ “«Ó. ¡≈˜≈Á”, “ÓßfiË≈”, “ÓÀ∫ Íz∂Ó ’Δ ÁΔÚ≈ÈΔ ‘±ß” ¡≈«Á «Ú⁄ Ó∂≈ ⁄ß◊≈ ’ßÓ √Δ Í «¬‘ «¯ÒÓª È‘Δ∫ ⁄μÒΔ¡ªÕ √Ø, Ó∂∂ ’ßÓ È±ß ÈØ«‡√ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ «◊¡≈Õ “Ï≈˜Δ◊” «‘μ‡ «¯ÒÓ √Δ Í «¬√ «Ú⁄ Ó∂≈ ØÒ ¤Ø‡≈ √ΔÕ √Ø, Ó∂∂ ÚμÒ «’√∂ Á≈ «Ë¡≈È È‘Δ∫ ¡≈«¬¡≈Õ «¬’ ‘Ø ◊μÒ «¬‘ ÚΔ ‘Δ «’ ’∞fi «¯ÒÓª «‹√ «Ú⁄ Ó∂≈ ⁄ß◊≈ ØÒ √Δ, ¿∞‘ ÏßÁ ‘Ø ◊¬Δ¡ªÕ √Ø, «¬È∑ª Á≈ Î≈«¬Á≈ «ÓÒ‰Ø∫ ÚΔ «‘ «◊¡≈Õ «¯ÒÓª ”⁄Ø∫ ÚΔ ÚËΔ¡≈ ¡«ÌÈ∂ÂΔ ‹≈‰Δ ‹ªÁΔ ‘À, ¿∞Ê∂ √’±Ò ’≈Ò‹ ÁΔ Î∞‡Ï≈Ò ÁΔ ÈÀÙÈÒ «÷‚≈È «‘ ⁄∞μ’Δ ‘ÀÕ «¬√∂ Ò¬Δ ¬ΔÙ≈ Á∂ Úμ‚∂ ÚΔ √ßÈΔ «Á˙Ò ¿∞√鱧 √ÍØ‡√ Ù±, ¡’√ ÂØ‘¯∂ Ú‹Ø∫ «ÁßÁ∂ «‘ßÁ∂ ‘ÈÕ ¬ΔÙ≈ ÁΔ Ù≈ÁΔ Â∂ ¿∞√ ÁΔ ¤Ø‡Δ ÌÀ‰ ¡≈‘È≈ ÚΔ Ï‘∞ ÷∞Ù ‘À, ‹Ø «ÈÁ∂Ù’ Ï‰È ÁΔ «Â¡≈Δ “⁄ ‘ÀÕ ¡≈Í‰Δ Ï∂‡Δ ÁΔ Ù≈ÁΔ ”⁄ Ï≈◊ØÏ≈◊ Ë«ÓßÁ ‘∂Ó≈ Ó≈«ÒÈΔ Ó«‘Ó≈Ȫ ÁΔ √±⁄Δ ÁΔ «Â¡≈Δ ”⁄ ‘ÈÕ Ï‘∞ √≈∂ Ó«‘Ó≈È Áμ÷‰ ÂØ∫, Íß‹≈Ï ÂØ∫ Â∂ «ÚÁ∂Ù ÂØ∫ ¡≈¿∞‰◊∂, ’¬Δ ≈‹ÈΔÂ’ ‘√ÂΔ¡ª ÚΔ ‘؉◊Δ¡ªÕ ¬ΔÙ≈ «Á˙Ò ÁΔ Ì≈ Â÷Â≈ÈΔ È≈Ò Ù≈ÁΔ Á∂ Ï≈¡Á ¬ΔÙ≈ Á≈ «¯ÒÓΔ ’ÀΔ¡ «’√ Â∑ª Á≈ ‘ØÚ∂◊≈, «¬√ Ï≈∂ ’∞fi È‘Δ∫ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈Õ ‘ª ¬ΔÙ≈ È∂ ÍzØ‚’ÙÈ, «ÈÁ∂ÙÈ ÁΔ¡ª √≈Δ¡ª Ï≈Δ’Δ¡ª «√μ÷Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ‘ÈÕ


20

27 To 03 July, 2012

≈‹ «ÏÈ≈ È≈ ËÓ ⁄ÒÀ ˛Õ ËÓ «ÏȪ √Ì ÁÒÀ ÓÒÀ ˛Õ «√μ÷ª Á∂ Á√Ú∂∫ ¡Â∂ ¡≈÷Δ ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹Δ Á≈ ‹ØÂΔ ‹Ø«Â √Ó≈¿π‰ ÂØ∫ «¬’ Ó‘ΔÈ≈ Í«‘Òª Ó≈ËØ Á≈√ ÏÀ≈◊Δ Èª Á∂ «ËΔ¡ª «√μËΔ¡ª Á∂ Ó≈Ò’ È≈Ò Ó∂Ò ‘Ø«¬¡≈Õ ◊π» √≈«‘Ï Á∂ ¿πÍÁ∂Ù ¡Â∂ √»ÏΔÂ≈ Á∂ ’≈È≈«Ó¡ª ÂØ∫ ‹≈‰» ‘؉ ’’∂ Ó≈ËØ Á≈√ ◊π» ‹Δ Á≈ ⁄∂Ò≈ ω «◊¡≈Õ ¡‹ÀÏ «√øÿ ◊π» ‹Δ Á∂ ⁄Ȫ Â∂ √Δ√ ¡ÀÓ.¬∂. ¡ÀÓ.¡À‚. μ÷ ’∂ ’«‘‰ Òμ◊≈ «’ EAF-DFH-BBBA ÓÀ∫ ¡≈Í ‹Δ Á≈ ÏøÁ≈ ‘ª, «‹Ú∂∫ Ì≈Ú∂∫ «ÂÚ∂∫ μ÷ØÕ ◊π» ‹Δ È∂ ÷πÙ ‘Ø ’∂ Ê≈ÍÛ≈ «ÁμÂ≈Õ ¡ø«Óऒ≈ ’∂ ¿π√Á≈ Ȫ ◊πÏ÷Ù «√øÿ μ÷ «ÁμÂ≈ ‹Ø ÏøÁ≈ «√øÿ Ï≈‘Á Á∂ Ȫ È≈Ò ‘Δ Íë√μË «‘≈Õ ÏøÁ≈ Ï‘≈Á Á≈ Óπ„Ò≈ ‹ΔÚÈ «¬√ Â∑ª √ΔÕ Ï≈Ï≈ ÏøÁ≈ «√øÿ Ï‘≈Á Á≈ ‹ÈÓ BG ¡’»Ï AGF@ ¬Δ. ˘ ’ÙÓΔ Á∂ «‹Ò≈ Íπø¤ «Ú⁄ ≈‹ØÛΔ «Ú÷∂ «ÍÂ≈ ≈ÓÁ∂Ú Á∂ ÿ ‘Ø«¬¡≈Õ ‹ÈÓ Ú∂Ò∂ Ȫ Ò¤Ó‰ Á≈√ μ«÷¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ Ï‘π ÈÓ «ÁÒ ¡Â∂ √≈Ë» √πÌ≈ Ú≈Ò≈ √ΔÕ √≈Ë» Óμ ¡÷«Â¡≈ ’’∂ Á∂Ù ÌÓ‰ ’È ⁄Ò «Í¡≈Õ ÌΩ∫Á≈ Ìπ¡ªÁ≈ ◊πÁ≈ÚΔ Á∂ ’ø‚∂ Íπμ‹ «◊¡≈ ¡Â∂ ¡≈͉≈ Ȫ Ó≈ËØ Á≈√ «Â¡≈◊Δ μ÷ «Ò¡≈Õ ¡Ωÿ È≈Ê ÔØ◊Δ Á∂ ‚∂∂ «Ú÷∂ «‘ ’∂ «ËΔ¡ª «√ËΔ¡ª «√μ÷ Á∂ ‹≈Á» ÓøÂ ⁄Ò≈¿π‰ Òμ◊≈Õ «¬√∂ ¡≈ÙÓ «Ú÷∂ ÙÃΔ ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹Δ Á≈ Ó∂Ò √ÂøÏ AG@H «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈Õ ◊π» ‹Δ Â∂ Ú‹Δ ÷ª Á∂ ◊πÍ «Ú⁄ Ì∂‹∂ Í·≈‰ ÚÒØ∫ ’ΔÂ∂ ‘ÓÒ∂ «Í¤Ø∫ ◊π» ‹Δ ˘ ¡ÈπÌÚ ‘Ø «◊¡≈ √Δ «’ ¿π‘Ȫ Á∂ ‹ØÂΔ ‹Ø √Ó≈¿π‰ Á≈ √Óª È∂Û∂ ¡≈ «◊¡≈ √Δ ¡Â∂ ¿π‘Ȫ ÁΔ ÁπÏ≈≈ ¡≈ÈøÁÍπ √≈«‘Ï ‹≈‰ ÁΔ √øÌ≈ÚÈ≈ ÿμ‡ ◊¬Δ √ΔÕ √Ø ◊π» √≈«‘Ï È∂ ÏøÁ≈ Ï‘≈Á ˘ Í≥‹≈Ï Ì∂‹‰ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’ΔÂ≈Õ ◊π» ‹Δ È∂ ÏøÁ≈ «√øÿ ˘ «√μ÷ √øÿÙ ˘ ‹≈Δ μ÷‰ Ò¬Δ ’Óª‚ Ê≈Í ’∂ Í≥‹ «√øÿª (Ï≈‹ «√øÿ, «ÚÈØÁ «√øÿ, ’≈È∑ «√øÿ, «Ú‹À «√øÿ ¡Â∂ ≈Ó «√øÿ) ˘ È≈Ò Ì∂«‹¡≈Õ «¬‘Ȫ «√øÿª ÁΔ «‚¿»‡Δ Ò≈¬Δ «’ Í≥Ê ÷≈Ò√∂ ˘ ◊π» ‹Δ ÁΔ «¬«¤¡≈ Ï≈∂ Áμ√‰Õ ◊π» ‹Δ È∂ «¬’ È◊≈≈ Â∂ fiø‚≈ «ÁμÂ≈ ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ Â’Ù «Ú⁄Ø∫ Í≥‹ ÂΔ Ϋ‘ ÁΔ «ÈÙ≈ÈΔ Á∂ ÂΩ Â∂ «ÁμÂ∂Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ ÏøÁ≈ «√øÿ ˘ «√μ«÷¡≈ «ÁμÂΔ «’ ¿π‘ √μ ˘ μ÷∂, ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ ÷≈Ò√∂ Á≈ Á≈√ √Ófi∂, ◊π» »Í ÷≈Ò√≈ Á∂ ÂΩ Â∂ È≈Ò Ì∂‹∂ Í≥‹ «√øÿª ÁΔ √Ò≈‘ È≈Ò ’øÓ ’∂Õ «¬√ Â∑ª ÏøÁ≈ «√øÿ ˘ ÷≈Ò√≈ √øÿÙ ’Óª‚ Á∂ ’∂ Ì∂«‹¡≈ ¡Â∂ È≈Ò ‘Δ ◊π» √≈«‘Ï Í≥‹≈Ï Á∂ «√μ÷ª ˘ ÏøÁ≈ «√øÿ ÁΔ √‘≈«¬Â≈ Ò¬Δ ‘π’ÓÈ≈Ó∂ ‹≈Δ ’ «ÁμÂ∂ «‹√ «Úμ⁄ «Ò«÷¡≈ √Δ «’ ÏøÁ≈ «√øÿ ◊π» ‹Δ Á∂ ‘π’Ó ¡Èπ√≈ √‘øÁ Á∂ √»Ï∂Á≈ Ú‹Δ ÷ª ¡Â∂ √π⁄≈ ÈøÁ ˘ √‹≈ Á∂‰ Ò¬Δ ¡≈ «‘≈ ˛Õ ¿π√ÁΔ √‘≈«¬Â≈ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂Õ «ÁμÒΔ ÂØ∫ Í≥‹≈Ï Ú≈Ò∂ Í≈√∂ ¡≈™«Á¡≈ ‘Δ «√μ÷ ÏøÁ≈ «√øÿ Á∂ fiø‚∂ ÊμÒ∂ «¬’μ·∂ ‘؉∂ Ùπ» ‘Ø ◊¬∂Õ Ì≈¬Δ Ì◊» ÁΔ ¡ΩÒ≈Á ⁄Ø∫ Ì≈¬Δ Ϋ‘ «√øÿ, Ì≈¬Δ »Í≈ ÁΔ Úø√ «Ú⁄Ø∫ ’Ó «√øÿ, Ò◊≈‘Δ¡≈ «√øÿ, ËÓ «√øÿ ¡Â∂ ⁄»‘Û «√øÿ ÍÀ√∂ ¡Â∂ ÎΩ‹ ÒÀ ’∂ √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª ÏøÁ≈ «√øÿ ˘ «ÓÒ∂Õ √ÒØ‡Δ Á∂ ¡≈ÒΔ «√øÿ Â∂ Ó≈ÒΔ «√øÿ, λҫ’¡ª Á∂ ≈Ó «√øÿ, ÂÒØ’ «√øÿ ¡≈ ◊¬∂Õ «¬√ Â∑ª ’πfi Ó‘Δ«È¡ª «Ú⁄ Í≥‹≈Ï ÁΔ «’√≈È ÙÃ∂‰Δ √‘øÁ Â∂ ‘ÓÒ∂ Ò¬Δ «Â¡≈ ‘Ø ◊¬ΔÕ ÏøÁ≈ «√øÿ Á∂ √‘øÁ ÚμÒ ’»⁄ ’È √Ó∂∫ √Â∂ «Ú⁄ ¡≈¬Δ¡ª Óπ√ÒÓ≈È Ê≈Úª ÏÏ≈Á ’ «ÁμÂΔ¡ªÕ BF ÈÚøÏ AG@I √Ó≈‰≈ Ϋ‘ ’ «Ò¡≈Õ ÿÛ≈Ó ‚√’≈, √≈‘Ï≈Á ¡Â∂ ’ÍπΔ Â∂ ’Ï‹≈ ’ «Ò¡≈Õ «¬√ Ú∂Ò∂ Âμ’ ÏøÁ≈ «√øÿ ’ØÒ Í≥‹≈Ï «Ú⁄Ø∫ ‘Í≈«√™ «√μ÷ ¿π√ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ‘∂·

«ÚÙ∂Ù

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

ÖÅñÃÅ ðÅÜ ç¶ êÇÔñ¶ Õî»âð Ï≈Ï≈ ÏøÁ≈ «√øÿ Ï‘≈Á «¬’μ·∂ ‘؉ Òμ◊ ͬ∂Õ ’¬Δ «¬«Â‘≈√’≈ «√μ÷ª ÁΔ «¬√ ÎΩ‹ ÁΔ «◊‰ÂΔ ⁄≈ÒΔ ‘‹≈ (D@,@@@) ’«‘øÁ∂ ‘È Í «¬‘ ·Δ’ È‘ƒÕ ÏÒ«’ «√μ÷ª Í≈√ È≈ ÂØÍ÷≈È≈ √Δ Â∂ È≈ ‘Δ ‘≈ÊΔ √ÈÕ ‹ÁØ∫ «√μ÷ ÎΩ‹ª √‘øÁ ÚμÒ ÚμË ‘Δ¡ª √È Âª Ú‹Δ ÷ª Ì≈Δ ÎΩ‹ ‹Ø «’ ÂØÍ÷≈È≈ È≈Ò ÒÀ√ √ΔÕ ‘≈ÊΔ ÚΔ √È ÒÀ ’∂ ÏøÁ≈ «√øÿ ˘ Ø’‰ Ò¬Δ ¡μ◊∂ Úμ«Ë¡≈Õ √‘øÁ ÁΔ Î«‘:- Ú‹Δ ÷ª ¡≈Í‰Δ¡ª ÎØ‹ª √Ó∂ √‘øÁ Á∂ Í»Ï ÚμÒ Á√ ÓΔÒ ¡μ◊∂ Ú«Ë¡≈Õ ⁄ÍÛ«⁄ÛΔ Á∂ √Ê≈È Â∂ ÏøÁ≈ «√øÿ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Ú⁄ ÒÛ≈¬Δ ‘جΔÕ «√μ÷ª È∂ Ï‘π ‘Δ Ï‘≈ÁΔ È≈Ò √≈‘Δ ÎΩ˜ª Á≈ Óπ’≈ÏÒ≈ ’ΔÂ≈Õ Ú˜Δ ÷ª Ó≈«¡≈ Â∂ Ù≈‘Δ ÎΩ˜ª Ìμ‹ ◊¬Δ¡ªÕ «√μ÷ ÎΩ‹ª È∂ √‘øÁ Ù«‘ Â∂ ’Ï‹≈ ’ «Ò¡≈Õ √‘øÁ ÁΔ «‹μ «√μ÷ «¬«Â‘≈√ ÁΔ Ï‘π ‘Δ Ó‘μÂÚÍ»È ÿ‡È≈ ˛Õ Óπ◊Òª Á∂ ≈‹ Á≈ Ï‘π ‘Δ Úμ‚≈ ËøÓ √‘øÁ Á≈ √»Ï≈ √ΔÕ ¿πμÂΔ «‘øÁ»√Â≈È «Ú⁄ Ò≈‘Ø ¡Â∂ «ÁμÒΔ «Ú⁄’≈ Ï‘π ӑμÂÚÍ»È √»Ï≈ √ΔÕ √‘øÁ ÁΔ Î«‘ «√μ÷ ≈‹ Á≈ Óπμ„ Óø«È¡≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ Ï≈˜ «√øÿ È∂ √‘øÁ Á≈ ◊ÚÈ ¡Â∂ ¡≈ÒΔ «√øÿ ˘ È≈«¬Ï √Ê≈Í ’’∂ «√μ÷ ≈‹ ÁΔ Èƒ‘ μ÷ «ÁμÂΔ ◊¬ΔÕ Ì≈¬Δ Ϋ‘ «√øÿ ˘ √Ó≈‰∂ ¡Â∂ Ï≈‹ «√øÿ Á∂ Ì≈ Ì≈¬Δ ≈Ó «√øÿ ˘ Ê≈È∂√ Á≈ ⁄≈‹ «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ √‘øÁ ÁΔ Î«‘ Á≈ Ë≈«Ó’ ÍÃÌ≈Ú «¬‘ «Í¡≈ «’ Ï‘π √≈∂ «‘øÁ» ¡Â∂ Óπ√ÒÓ≈Ȫ È∂ «√μ÷ ËÓ ¡Í‰≈ «Ò¡≈Õ ÏøÁ≈ «√øÿ ÁΔ ÍÃÌ≈ÚÙ≈ÒΔ Ù÷√Δ¡Â ’≈È ¿π√Á∂ √øÍ’ «Ú⁄ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ ¿π√ÁΔ ÙÈ ’Ï»Ò ’È Òμ◊ ͬ∂Õ ÷≈Ò√≈ ≈‹ ÁΔ ≈‹Ë≈ÈΔ- ÏøÁ≈ Ï‘≈Á È∂ √„Ω≈ Ò≈◊∂ Óπ÷Ò√ Á∂ Íπ≈‰∂ «’Ò∂ ÁΔ ÓπøÓ ’’∂ «¬√ Á≈ Ȫ ÒØ‘◊Û∑ μ÷ «ÁμÂ≈Õ ÷≈Ò√≈ ≈‹ Á∂ «√μ’∂-ÏøÁ≈ Ï‘≈Á ≈‹√Δ Ù’ÂΔ ÁΔ √Ê≈ÍÂΔ ◊π» ‹Δ Á∂ Ȫ Â∂ «√μ’≈ ⁄Ò≈«¬¡≈ «‹√ Â∂ ¿π’«¡≈ √Δ«√μ’≈ ‹Á Ï’ ‘ ÁØ ¡≈ÒÓ Â∂«◊ È≈È’ Ú≈‘Ú ¡ÈÂÕ Î«‘ ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ Ù≈«‘Ù≈‘≈È Î˜«Ò √⁄≈ √≈«‘Ï ¡√ÂÕ Á»‹∂ Í≈√∂ «Ò«÷¡≈ √Δ- ‹Ï-Ï-¡Ó≈È˙-’«‘ ÓπμÒÚ ٫‘ ‹ΔÈ Â÷ ÓπÏ≈’ Ï÷ÂÕ Ù≈‘Δ ÓØ‘- √’≈Δ ÓØ‘ ÚΔ ⁄≈¨ ’ΔÂΔ ‹Ø √’≈Δ «Ò÷ª ‹ª ‘π’Óª Â∂ Ò≈¬Δ ‹ªÁΔ √Δ ÓØ‘ Â∂ «Ò÷∂ ÙÏÁ ◊π» ‹Δ Â∂ ¡Ê≈‘ ÙË≈ ÍÃ◊‡ ’Á∂ ‘ÈÕ ÏøÁ≈ «√øÿ Í≈√ √Óª Ï‘π ÊØÛ≈ √Δ «‹√ ’≈È ÍÃÙ≈√È ÍÉ≈ÒΔ Í»È »Í «Ú⁄ √Ê≈Í ’È≈ Ï‘π ‘Δ ¡Ω÷≈ √Δ Í √μÌ ÂØ∫ Úμ„≈ ’øÓ «¬‘ ’ΔÂ≈ «’ «‹øÓΔÁ≈Δ ÍÃÊ≈ √Ê≈«Í ’’∂ √≈Δ ‹ÓΔÈ ‘ÒÚ≈‘’ª «Ú⁄ Úø‚ «ÁμÂΔ ◊¬ΔÕ «¬‘ ÿ‡È≈ ‹≈◊ΔÁ≈Δ «√√‡Ó ˘ ÷ÂÓ ’È ÁΔ √ø√≈ ÁΔ Í«‘ÒΔ ÿ‡È≈ ‘Ø √’ÁΔ ˛Õ ÷≈Ò√≈ ≈‹ ÁΔ √Ê≈ÍÂΔ «Í¤Ø∫ ÏøÁ≈ Ï‘≈Á È∂ «√μ÷ ≈‹ Á≈ ÎÀÒ≈¡ Ùπ» ’ «ÁμÂ≈Õ ◊ø◊≈ Áπ¡≈Ï Á∂ «¬Ò≈’∂ Â∂ ’Ï‹≈ ’ «Ò¡≈Õ ‹ÒøË Áπ¡≈Ï Á∂ «√μ÷ ÚΔ Óπ◊Òª «ÚπμË ‘Ø ◊¬∂Õ AB ¡’»Ï AGA@ ˘ ‹ÒøË ¡Â∂ ‘π«Ù¡≈Íπ Â∂ ’Ï‹≈ ’ «Ò¡≈Õ Ó≈fi≈ ¡Â∂ «¡≈Û’Δ Â∂ ’Ï‹≈ ’ «Ò¡≈Õ «¬√ Â∑ª ÷≈Ò√≈ ≈‹ ◊ø◊≈ Áπ¡≈Ï ÂØ∫ ÒÀ ’∂ Ò≈‘Ω Âμ’ ÎÀÒ «◊¡≈Õ ÏøÁ≈ «√øÿ Ï‘≈Á Á≈ ¡ÀÈ≈ ‚ ÍÀ «◊¡≈ √Δ «’ «ÁμÒΔ ÂØ∫ ’Ø¬Δ ¡À√≈ ¬Δ√ È‘ƒ √Δ ‹Ø Í≥‹≈Ï ÚμÒ ’»⁄ ’ √’Á≈Õ Ï‘≈Á Ù≈‘ ¿π√ Ú∂Ò∂ Áμ÷‰ ÚμÒ «◊¡≈ ‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ Í≥‹≈Ï «Ú⁄

◊ÛÏÛ ÁΔ ıÏ «ÓÒ«Á¡ª ‘Δ Ï≈ÁÙ≈‘ BG ‹»È AGA@ ¬Δ. ˘ ¿πμÂ ÚμÒ ⁄Ò «Í¡≈Õ «ÁμÒΔ ¡Â∂ ¡ÚË Á∂ √»Ï∂Á≈ª, Óπ≈Á≈Ï≈Á ¡Â∂ ¡Ò≈‘≈Ï≈Á Á∂ ÎΩ˜Á≈ª ˘ Í≥‹≈Ï ÚμÒ ’»⁄ ’È Á≈ ‘π’Ó «ÁμÂ≈Õ AGAE ¬Δ. «Ú⁄ ÏøÁ≈ «√øÿ È∂ Óπ◊Ò ÎΩ˜ª È≈Ò ‡≈’≈ ’È ÁΔ «Â¡≈Δ ’ΔÂΔÕ Íø» √π«÷¡≈ ÁΔ √«ÊÂΔ ÁΔ ÿ≈‡ ’≈‰ ¿π‘ «Íμ¤∂ ‘쇉 Ò¬Δ Ó˜Ï» ‘Ø «◊¡≈Õ ◊πÁ≈√ Èø◊Ò «Í≥‚ «Ú⁄ «ÿ «◊¡≈Õ ÏÛΔ ÌÀÛΔ «ÁÙ≈ ’≈È ÏøÁ≈ «√øÿ Á∂ √À«È’ª ÁΔ «◊‰ÂΔ Ï‘π ÿμ‡ «‘ ◊¬Δ √ΔÕ ¡ø Á√øÏ AGAE ¬Δ. ˘ Ù≈‘Δ Îؘ «Ú⁄ Á≈÷Ò ‘Ø ◊¬ΔÕ ÏøÁ≈ «√øÿ ¡Â∂ «’Ò∂ «Ú⁄ Ï⁄Á∂ «√μ÷ª ˘ «◊ÃÎÂ≈ ’ «Ò¡≈Õ ÏøÁ≈ «√øÿ ˘ √ø◊Òª «Ú⁄ ‹’Û ’∂ Ïø«È¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ «Í≥‹∂ «Ú⁄ ÏøÁ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈Õ ¿π√Á∂ È≈Ò B@@ «√øÿ ‘Ø √ÈÕ ‹’Δ¡ª ÷≈È È∂ √Â∂ «Ú⁄Ø∫ ‘Ø «√μ÷ª ˘ ÎÛ ’∂ «◊‰ÂΔ GD@ ’ Ò¬ΔÕ B@@@ «√μ÷ª Á∂ «√ È∂«‹¡ª Â∂ ‡ø◊∂ √ÈÕ G@@ ◊μ‚∂ «√μ÷ª Á∂ «√ª È≈Ò Ì∂ ‘ج∂ √ÈÕ «¬‘ √≈Δ Ú≈‘ BF ‹ÈÚΔ AGAF ˘ «ÁμÒΔ Íπ‹Δ Â∂ ‹¨√ ÁΔ Ù’Ò «Ú⁄ «ÁμÒΔ «Ú⁄ ÿπÓ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ «¬‘Ȫ «√μ÷ ’ÀÁΔ¡ª ˘ Ù≈‘Δ «’Ò∂ «Ú⁄ ÏøÁ ’ «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ G Ó≈⁄ AGAF ˘ ⁄Ï»Â≈ ’ØÂÚ≈ÒΔ √≈‘Ó‰∂ ‘ ؘ «¬’ √Ω «√μ÷ ˘ ’ÂÒ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ √ΔÕ ÏøÁ≈ Ï‘≈Á Â∂ ‘Ø Óπμ÷ √≈ÊΔ «√μ÷ª

˘ «ÂøÈ Ó‘ΔÈ∂ ’ÀÁ μ÷ ’∂ √÷ Â√Δ‘∂ «ÁμÂ∂ ◊¬∂Õ «¬‘Ȫ ˘ «¬√Ò≈Ó Ë≈È ÁΔ Í∂Ù’Ù ’ΔÂ≈ Í ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ Á∂ «¬È∑ª «√øÿª È∂ ËÓ ¤μ‚‰ ÁΔ Êª ÓÈ≈ ·Δ’ √Ó«fi¡≈Õ ÏøÁ≈ «√øÿ Á∂ «ÂøÈ √≈Ò Á∂ Ï∂‡∂ Á≈ «ÁÒ ’μ„ ’∂ ¿π√ Á∂ Ó»ø‘ «Úμ⁄ «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ ¿π√ÁΔ Í«‘Òª √μ‹Δ ¡μ÷ «Î ÷μÏΔ ¡Â∂ «Î ‘μÊ ÍÀ Úμ„ «ÁμÂ∂, Ó≈√ ◊Ó ‹øÏ»∂ È≈Ò ÂØ«Û¡≈ «◊¡≈ Â∂ ¡ø «√ ’μ‡ «ÁμÂ≈ «◊¡≈Õ ÏøÁ≈ «√øÿ Ï‘≈Á È∂ ◊π» ‹Δ Á∂ ‘π’Ó ¡Èπ√≈ ◊ΔϪ ˘ «¬’μ·≈ ’ΔÂ≈Õ ¡ø«Óऒ≈«¬¡≈ √»Ï≈ √‘øÁ ¡Â∂ ‘Ø «¬Ò≈’∂ «‹μ ’∂ ÷≈Ò√≈ ≈‹ √Ê≈Í ’ΔÂ≈Õ ÏøÁ≈ Ï‘≈Á È∂ ’Ø¬Δ «ÚÙ∂Ù ¿πÍ≈ËΔ ÍÃ≈Í ȑƒ ’ΔÂΔÕ ¡≈͉∂ ¡≈͢ ‹μÊ∂Á≈ ¡÷Ú≈«¬¡≈Õ ÏøÁ≈ Ï‘≈Á È∂ √‘Δ ¡ʪ «Ú⁄ ÷≈Ò√≈ ≈‹ √Ê≈Í ’ΔÂ≈Õ ¡≈Í‰Δ ÎΩ‹ «Ú⁄ ‘∂·ÒΔ¡ª ‹≈ª Á∂ ÒØ’ª ˘ ÌÂΔ ’ΔÂ≈Õ ‹◊ΔÁ≈Δ ÍÃÏøË ˘ ÷ÂÓ ’’∂ ¡≈«Ê’ Ï≈ÏΔ Á≈ «√˪ Ò≈◊» ’ΔÂ≈Õ ÈΔ⁄ª ˘ ‘≈’Ó Ï‰≈ ’∂ √ø√≈ Á≈ Í«‘Ò≈ «¬È’Ò≈Ï «Ò¡ªÁ≈Õ ÏøÁ≈ Ï‘≈Á È∂ Óπ◊Ò √≈Ó≈‹ ÁΔ √μÂ≈ ¿π÷≈Û ’∂ ÷≈Ò√≈ ≈‹ ’≈«¬Ó ’ΔÂ≈Õ «¬√ ≈‹ ≈‘ƒ «√μ÷ Óμ Á∂ Ï≈ÏΔ «√˪ ˘ Ò≈◊» ’ΔÂ≈Õ ¡≈«Ê’ ¡Â∂ √Ó≈«‹’ ÷∂Â «Ú⁄ «¬È’Ò≈ÏΔ ÂÏÁΔÒΔ¡ª «Ò¡≈ ’∂ √≈Ï ’ «ÁμÂ≈ «’ «√μ÷ Óμ Á∂ «√˪ª ¡Èπ√≈ ÷≈Ò√≈ ≈‹ √Ê≈Í ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

«ÚÁ∂Ù «ÈÔÓª ”⁄ √ıÂΔ ’≈È ’ÀÈ∂‚≈ HP «Úμ⁄ ÿ ÒÀ‰≈ ‘Ø«¬¡≈ ¡Ω÷≈

27 To 03 July, 2012

21

REALTY

Architectural Design, Engineering, Drafting Services, Survey, Legalize your home

improvement for Basement, Garage, Bathrooms, Plans, Permits, Remove Violations

‡ª‡Ø-’ÀÈ∂‚≈ «Úμ⁄ ÿª ÁΔ ıΔÁØ-¯Øı Á∂ «ÈÔÓª «Úμ⁄ √ıÂ≈¬Δ Á∂ ¡ÀÒ≈È È≈Ò ‘∞‰ ÿª ÁΔ¡ª ’ΔÓª 鱧 ·μÒ∑ ÍÀ‰ ÁΔ ¡≈√ ‘ÀÕ ÏΔÂ∂ √≈Òª ÁΩ≈È ÓßÁÚ≈Û∂ ’≈È ‚◊Ó◊≈¬Δ ¡≈«Ê’Â≈ 鱧 √‘≈≈ Á∂‰ Ò¬Δ ÏÀ∫’ª È∂

‡Øª‡Ø «Ú⁄ «Ú’Δ Ò¬Δ «Â¡≈ ÿª Á≈ «ÁzÙÕ

¡≈Í‰Δ¡ª «Ú¡≈‹ Áª 鱧 «ÏÒ’∞Ò ÊμÒ∂ ÒÀ ¡ªÁ≈ √Δ «‹√ Á≈ Ò≈‘≈ ÒÀ∫«Á¡ª ÒØ’ª È∂ ’˜∂ ÒÀ Ò¬∂ √ÈÕ √’≈ 鱧 «¬√ ◊μÒ Á≈ «Î’ √Δ «’ «’Ë∂ Ó∞Ò’ Á∂ Ï≈«Ùß«Á¡ª «√ ’˜∂ Á≈ ÏØfi ◊ßÌΔ ‘≈Ò≈ Âμ’ È≈ ⁄Ò≈ ‹≈Ú∂Õ ÏÀ∫’ ¡≈¯ ’ÀÈ∂‚≈ È∂ B@A@ Á∂ √ÂßÏ ÂØ∫ ¡≈Í‰Δ «Ú¡≈‹ Á «¬μ’ ÎΔ√ÁΔ μ÷Δ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ Ó∞Ò’ Á∂ «Úμ ÓßÂΔ «‹Ó ÎÒ≈‘‡Δ ÚμÒØ∫ ¡ÀÒ≈È∂ ◊¬∂ ÍÒ≈È Ó∞Â≈Ï’ Ó≈◊∂‹ Ò¬Δ «‰-Ó∞’ÂΔ Á≈ √Óª C@ √≈Ò ÂØ∫ ÿ‡≈ ’∂ BE √≈Ò ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ ¡≈͉∂ Í«‘Ò∂ ÿ ÁΔ

“«¬’∞«¬‡Δ” ”Â∂ ’˜≈ ⁄∞μ’‰ Ú≈«Ò¡ª 鱧 ÿ ÁΔ ’ΔÓ Á≈ H@ ÎΔ√ÁΔ «ÓÒ √’∂◊≈ ‹Ø «¬√ Ú∂Ò∂ HE ÎΔ√ÁΔ ‘ÀÕ ÓßÂΔ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ È≈Ò ÒØ’ª ”Â∂ ÿª Á≈ ’˜≈ ¤∂ÂΔ Ò≈‘∞‰ Á≈ ÁÏ≈¡ ÍÚ∂◊≈ Â∂ ¿∞‘ ‹ÒÁ ’˜≈ Ó∞’ ‘؉◊∂Õ ÏÀ∫’ ¡≈¯ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ ◊ÚÈ Ó≈’ ’≈ÈΔ È∂ «⁄Â≈ÚÈΔ «ÁμÂΔ ‘À «’ ÒØ’ª ÁΔ ¡≈ÓÁÈ Â∂ ’˜∂ Á≈ ¡È∞Í≈ ıÂ∂ ÁΔ ∂÷≈ ÂØ∫ ¿∞μÂ∂ Í∞μ‹ «◊¡≈ ‘ÀÕ «¬μÊ∂ ÿª ÁΔ ıΔÁدØı «Úμ⁄ «Í¤Ò∂ ’¬Δ Ú«∑¡ª ÂØ∫ ◊ÓΔ ¡≈¬Δ ‘Ø¬Δ ‘À Â∂ ÊØÛΔ ’Ó Á∂ ’∂ ÿ ÒÀ‰ Ú≈«Ò¡ª ÁΔ Â≈Á≈Á Ï‘∞ ÚμË ‘À «‹È∑ª «√ ¡Ϫ Á∂ ÏÀ∫’ ’˜∂ ÷Û∑∂ ‘ÈÕ «Í¤Ò∂ √≈Ò ¡≈ÓÁÈΔ Â∂ ’˜∂ ÁΔ ¡È∞Í≈ÂΔ Á AEC ÎΔ√ÁΔ √Δ Â∂ Ùß’≈ ‘À «’ ‹ÒÁΔ ‘Δ AF@ 鱧 ¡μÍÛ ‹≈Ú∂◊≈Õ ’ÀÈ∂‚Δ¡È ÏÀ∫’ ¡À√Ø√Δ¬∂ÙÈ Ó∞Â≈Ï’ ÒØ’ª «√ ’˜∂ Á≈ FH ÎΔ√ÁΔ Ó’≈Ȫ ÁΔ Ó≈◊∂‹ Á≈ ‘ÀÕ ’˜≈ √Ò≈‘’≈ª ¡È∞√≈ Íz≈Í‡Δ ‡À’√ Â∂ ÿª ÁΔ¡ª «’Ùª ÒØ’ª ÁΔ ¡≈ÓÁÈΔ Á≈ G@ ÎΔ√ÁΔ ÷Ø «ÁßÁ∂ ‘È ‹Á«’ «¬‘ CE ÎΔ√ÁΔ ÂØ∫ ÚμË È‘Δ∫ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈Õ ¡«‹‘∂ ‘≈Ò≈ «Úμ⁄ ÒØ’ ¡≈Í‰Δ¡ª ˜±ª ͱΔ¡ª ’È Ò¬Δ ’À«‚‡ ’≈‚ª ‹ª ÿª ÁΔ Ó≈◊∂‹ ”Â∂ (’˜∂ ”Â∂ ’˜≈) ÍÀ√∂ ¿∞Ë≈ ⁄∞μ’ ‘∂ ‘ÈÕ ‘≈ÒΔ¡≈ ÂÏÁΔÒΔ¡ª ’Ω∫‚Ø Óß‚Δ“«Úμ⁄ ¡≈¬Δ Â∂˜Δ È±ß ÌªÍ«Á¡ª ’ΔÂΔ¡ª ◊¬Δ¡ª ‘È «‹√ È≈Ò ‡Øª‡Ø «Úμ⁄ «Í¤Ò∂ ’∞fi √≈Ò≈ ’ΔÓª E ÎΔ√ÁΔ ÚË ◊¬Δ¡ª ‘ÈÕ

XXX

Licensed Real Estate Broker, Notary Public, QA Software Engineaer. E-Pro PAL SINGH Certified DHILLON Residential/Commercial/Real Estate & Mortgages Selling & Buying Homes, All cash, Any condition, Any where, Quick closing, Free Consultation, Free evaluation, Residential & Commercial-Hotels, Motels, Gas Stations, Liquor Stores, Foreclosures, Bank Possessed, Red & HUD Property

77 N. BROADWAY HICKSVILLE, NY 11801 TEL. 516-932-3400, CELL:- 516-304-2630 Email:- hpcdhillon@yahoo.com

XXX

XXX


22

27 To 03 July, 2012

«‘Ó≈⁄Ò È±ß Ô≈Á ’«Á¡ª ͱ∂ √Δ ”⁄ Â≈˜◊Δ ¡≈ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ «¬’ √∞μ÷ Á≈ √≈‘ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ÓÀÁ≈ÈΔ «¬Ò≈«’¡ª ÁΔ «˜ßÁ◊Δ Âª «ÁÈØ-«ÁÈ È’ Á≈ ±Í Ë≈È ’ÁΔ ‹≈ ‘Δ ‘ÀÕ «‘Ó≈⁄Ò ÁΔ È◊Δ,Í‘≈Ûª ”⁄ «ÿ«¡≈ fi«È¡ª Â∂ Áμ÷ª Á≈ √ß◊Δ ’∞ÁÂ È±ß «Í¡≈ ’È Ú≈«Ò¡ª 鱧 «¬ßÈ≈ ÍzÌ≈«Ú ’Á≈ ‘À «’ Ó∞Û-Ó∞Û ’∂ «¬È∑ª √Ê≈Ȫ ÚμÒ ‹≈‰ 鱧 ÓÈ ’Á≈ ‘ÀÕ ’∞Á ÂØ∫ Ï∂Ó∞μ÷ ‘؉≈ «˜ßÁ◊Δ ÂØ∫ Ï∂Ó∞μ÷ ‘؉ Ï≈Ï ‘À Í ¡«‹‘∂ Ó≈‘ΩÒ ÁΔ ◊μÒ ’«Á¡ª «¬’Ø-«¬’ ¡«‹‘≈ Íz≈«’zÂ’ Ș≈≈ «‹μÊ∂ fiΔÒ ÚΔ ‘ØÚ∂, Ï¯ È≈Ò ÒμÁΔ¡ª Í‘≈ÛΔ¡ª ‘؉, Í≈‰Δ Á∂ fiÈ∂ Úμ◊ ‘∂ ‘؉ ’«‘‰ Á≈ Ì≈Ú ¡«‹‘≈ ¡ÈØ÷≈ ¡≈√Ê≈ È≈Ò ‹∞«Û¡≈ ±Í ⁄ßÏ∂ «˜Ò∂ ”⁄ √«Ê ÓÈΔ Ó‘∂Ù Á∂ ÁÙÈ ‘ÈÕ ÍΔ Íß‹≈Ò ÁΔ «‘Ó ÒÛΔ ”⁄ «˜Ò≈ ⁄ßÏ≈ («‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù) Á∂ ͱÏΔ «‘μ√∂ ”⁄ «‘√ΔÒ ÌÓΩ ÷∂Â ”⁄ ’ÀÒ≈Ù «Ù÷ (√Ó∞ßÁΔ ÂÒ ÂØ∫ ¿∞⁄≈¬Δ AI@@@ Î∞μ‡) ÓÈΔ Ó‘∂Ù fiΔÒ (¿∞⁄≈¬Δ AE@@@ Î∞μ‡) ”Â∂ √«Ê ‘ÀÕ Í∞≈«‰’ ’Ê≈Úª «Ú⁄ «¬‘ fiΔÒ Ì◊Ú≈È «ÙÚ ÁΔ ËÂΔ ÓßÈΔ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ «¬√ Á∂ ¿∞μÂΔ Ì≈◊ ”⁄Ø∫ “‹ß◊√’ ÍÏ” ¡Â∂ Áμ÷‰ ÚμÒ “ËΩÒ≈Ë≈ ÍÏ” ÍÀ∫Á∂ ‘ÈÕ Í‘≈Ûª È≈Ò ‹∞Û∂ ÒØ’ ¡Â∂ ÓÀÁ≈ÈΔ «¬Ò≈«’¡ª Á∂ ÙË≈Ò± ‘ √≈Ò ≈Ë≈¡Ù‡ÓΔ Á∂ ÓΩ’∂ ”Â∂ «¬√ √Ê≈È ”Â∂ Òμ◊‰ Ú≈Ò∂ Ó∂Ò∂ ”⁄ Ï‘∞ ‘Δ ¿∞ÂÙ≈‘ È≈Ò Ì≈◊ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ Í«‘Òª ‘˜≈ª ÁΔ ÂÁ≈Á «Ú⁄, ‘∞‰ Òμ÷ª ÁΔ ÂÁ≈Á «Ú⁄ «ÙÚ Ì◊ ÓÈΔ Ó‘∂Ù fiΔÒ «Ú⁄ «¬ÙÈ≈È ’’∂ ͱ‹≈ ’Á∂ ‘È ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ «¬μ¤≈ ͱΔ ‘؉ ”Â∂ ÒØ‘∂ Á∂ «ÂzÙ±Ò, ’ÛΔ, fiß‚Δ ¡≈«Á ⁄Û∑≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ ≈Ë≈¡Ù‡ÓΔ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ‹ÁØ∫ √±‹ ÁΔ¡ª «’Ȫ ’ÀÒ≈Ù «Ù÷ ”Â∂ ÍÀ∫ÁΔ¡ª ‘È Âª «Ù÷ ”Â∂ Íz≈«’zÂ’ ±Í È≈Ò Ï‰∂ «ÙÚ«Òß◊ ÂØ∫ ÓÈΔ «È’ÒÁΔ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ ÁΔ¡ª «’Ȫ ‹ÁØ∫ fiΔÒ Á∂ Í≈‰Δ ”Â∂ ÍÀ∫ÁΔ¡ª ‘È Âª ¿∞√ √Ó∂∫ «¬ÙÈ≈È ’È È≈Ò ÓÈ∞μ÷ 鱧 ¡È∂’ Íz’≈ Á∂ Ø◊ª ÂØ∫ Ó∞’ÂΔ «ÓÒÁΔ ‘ÀÕ Ô≈Â≈ ⁄ßÏ≈ ÂØ∫ Ù∞± ‘Ø ’∂ ≈÷, ÷Û≈Ó∞÷ ¡≈«Á Ê≈Úª ÂØ∫ ‘∞ßÁΔ ‘Ø¬Δ ÌÓΩ Í‘∞ß⁄ÁΔ ‘ÀÕ «¬√ Ô≈Â≈ ”⁄ Ì◊Ú≈È «ÙÚ ÁΔ ⁄ªÁΔ ÁΔ ¤ÛΔ ‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ ÌÓΩ «Ú÷∂ “⁄Ω≈√Δ √ÊÒ” Ȫ¡ ÁΔ ‹◊∑≈ ”Â∂ Ì◊Ú≈È ÓÈΔ Ó‘∂Ù Á≈

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

ËÓ

Ô≈Â≈ ÓÈΔ Ó‘∂Ù

Óß«Á √«Ê ‘ÀÕ ÌÓΩ ÈΩÚΔ∫-Á√ÚΔ∫ √ÁΔ «Ú⁄ ≈‹≈ √≈«‘Ò ÚÓÈ Á∂ «ÍμÂª Á∞¡≈≈ Ú√≈«¬¡≈ «◊¡≈ √ΔÕ Ú‚∂∂ Áμ√Á∂ ‘È «’ «¬μÊ∂ «’√∂ «’Ò∂ ‹ª ≈‹≈ Á∂ Ó«‘Ò Á≈ È≈ ‘؉≈ «¬√ «ÚÙÚ≈√ 鱧 Íμ’≈ ’Á≈ ‘À «’ ≈‹≈ ¡≈͉∂-¡≈Í È±ß Í‹≈ ‘Δ √ÓfiÁ≈ √Δ ¡Â∂ ¡≈͉∂ «‘‰-√«‘‰ 鱧 √≈Ë≈ÈÂ≈ Á≈ ±Í «ÁμÂ≈Õ Í·≈Ȓ؇ ÂØ∫ ÏÈΔ ÷∂ ‘∞ß«Á¡ª ⁄ßÏ≈ AB@ «’ÒØÓΔ‡ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ⁄ßÏ∂ ÂØ∫ ÌÓΩ FE «’ÒØÓΔ‡ ‘ÀÕ ÌÓΩ ÂØ∫ ‘Ù AD «’ÒØÓΔ‡ ÁΔ Á±Δ ”Â∂ ‘ÀÕ ‘Ù Âμ’ √Û’ Ï‰Δ ‘Ø¬Δ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫ ¡μ◊∂ ‘Ù ÂØ∫ ÓÈΔ Ó‘∂Ù ÍÀÁÒ ⁄Û∑≈¬Δ Ú≈ÒΔ Ô≈Â≈ AC «’ÒØÓΔ‡ ÁΔ ‘ÀÕ Âß◊ Í‘≈ÛΔ¡ª «Ú⁄ Ú«√¡≈ ‘Ù «¬√ ÷∂Â Á≈ ¡≈÷Δ «Íß‚ ‘ÀÕ ‘Ù ÂØ∫ ÍÀÁÒ ⁄Û∑≈¬Δ ⁄Û∑«Á¡ª ËßÈ¤Ø ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ √Â≈ Ó∞Ù«’Ò Â∂ ’«·È ‘À Í ‘ Ì◊Â Ò¬Δ ¡≈√≈È ‘À, «’¿∞∫«’ ¿∞√ ÁΔ ¡≈√Ê≈ ¿∞√ Á∂ «¬≈«Á¡ª 鱧 «ÁzÛ∑ ω≈Œ¿∞∫ÁΔ ‘ÀÕ ’¬Δ Ú≈ ’Ø¬Δ Í‘≈Û «÷√’ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ÓΩ√Ó Á≈ ’Ø¬Δ ÍÂ≈ È‘Δ∫, √Â∂ ”⁄ ’¬Δ Í∞Ò ¡≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ Íz≈«’zÂ’ «ÁzÙ ÚΔ ¡≈͉≈ ÍzÌ≈Ú Í≈¿∞∫Á∂ ‘ÈÕ ËßÈ¤Ø «¬√ «ÁzÙ Ò¬Δ «¬’ Ìͱ Í‘≈ÛΔ ‘ÀÕ «¬μÊ∂ «ÙÚ Ì◊ª ÚÒØ∫ «‘‰ Â∂ ÷≈‰-ÍΔ‰ Á≈ ÍzÏßË ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ √∂÷∂ (ÏÈ≈Ò≈) Ú≈Ò∂ Ó‘ß «’zÙÈ Ó∞ÈΔ Â∂ ÏÈ≈Ò≈ Ú≈«Ò¡ª ÚÒØ∫

’ΔÂÈ ±‘ ÁΔ ÷∞≈’ √zΔ ¡≈ÈßÁÍ∞ √≈«‘Ï-«√μ÷ ËÓ «Ú⁄ ’ΔÂÈ È±ß Ï‘∞ Úμ‚≈ Ó≈‰ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À «‹Ú∂∫ «’ “’ÒÔ∞◊ Ó∂∫ ’ΔÂÈ ÍzË≈È≈” «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À Â∂ ’ΔÂÈ ±‘ ÁΔ ÷∞≈’ ‘ÀÕ «¬È∑ª ÙÏÁª Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ¡μ‹ √zΔ ¡≈ÈßÁÍ∞ √≈«‘Ï Á∂ ‹ßÓÍÒ Â∂ ’ΔÂÈ «Ú⁄ ¡ßÂ≈Ù‡Δ ÍμË “Â∂ È≈Ó‰≈ ÷μ‡ ⁄∞μ’∂ ≈◊Δ ≈«‹ßÁ «√ßÿ ≈‘Δ∫ È∂ ÍμÂ’≈ Ú≈Â≈ ÁΩ≈È ’ΔÂ≈Õ Ì≈¬Δ ≈«‹ßÁ «√ßÿ ≈‘Δ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ¿∞È∑ª 鱧 «¬‘ Ó≈‰ ‘À «’ ¿∞‘ √zΔ ¡≈ÈßÁÍ∞ √≈«‘Ï «Ú⁄ ‹ßÓ∂ ‘È Â∂ «√μ÷Δ √±Í «Ú⁄ ‘È Â∂ ¿∞È∑ª Á∂ ⁄≈⁄≈ ‹Δ √Ú. Â≈≈ «√ßÿ ‹Δ √zΔ ÁÏ≈ √≈«‘Ï «Ú⁄ ‘˜±Δ ≈◊Δ √È Â∂ ¿∞È∑ª 鱧 ’ΔÂÈ ÁΔ «¬‘ ◊∞Û∑ÂΔ Í«Ú≈ «Ú⁄Ø∫ «ÓÒΔ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª ¡≈«÷¡≈ «’ ¿∞È∑ª ¡≈͉∂ ‹ΔÚÈ «Ú⁄ ’ΔÂÈ «√μ÷‰ ÁΔ Ù∞±¡≈ Ì≈¬Δ √Ó∞ßÁ «√ßÿ ¡’À‚ÓΔ Ò∞«Ë¡≈‰≈ ÂØ∫ ’ΔÂΔ Â∂ ¡μ‹ ¿∞È∑ª 鱧 ‹Ø ¡ßÂ≈Ù‡Δ ÍμË ”Â∂ ’ΔÂÈ Ú‹Ø∫ ‹≈«‰¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¿∞√ «Íμ¤∂ ¿∞È∑ª Á∂ Í«Ú≈ Â∂ ÷∞Á ÁΔ «Ó‘È ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «¬‘ ÚΔ ¡≈«÷¡≈ «’ ¿∞‘ ¡ÓΔ’≈, «√ßÿÍ∞, ‘ª◊’≈◊, Á∞Ï¬Δ ¡≈«Á Á∂Ùª «Ú⁄ ’ΔÂÈ ÁΔ √∂Ú≈ ’ ⁄∞μ’∂ ‘È Â∂ ‘∞‰ ¿∞‘ ¡ÓΔ’≈ ‹≈ ‘∂ ‘È Â∂ ¿∞‘ Ò◊≈Â≈ Â÷ √zΔ ’∂√◊Û∑ √≈«‘Ï, ◊∞Á∞¡≈≈ ÍÂ≈ÒÍ∞Δ √≈«‘Ï ÚΔ ’ΔÂÈ ÁΔ √∂Ú≈ «ÈÌ≈ ⁄∞μ’∂ ‘ÈÕ Ì≈¬Δ ≈«‹ßÁ «√ßÿ 鱧 ‘∞‰ «¬ß‡ÈÀÙÈÒ ’ΔÂÈ ’Ω∫√Ò ”⁄ ÏÂΩ ÓÀ∫Ï «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª ¡≈«÷¡≈ «’ ÓÀ∫ ’ΔÂÈ ±‘ ÁΔ ÷∞≈’ Ú‹Ø∫ ’Á≈ ‘ª Â∂ ’ΔÂÈ È±ß ‘Ø ¿∞⁄≈¬Δ Âμ’ «Ò‹≈‰ Ò¬Δ «ÁÈ-≈ «Ó‘ÂÈ ’Á≈ ‘ª◊≈Õ

Ô≈ÂΔ¡ª Ò¬Δ «‘‰-√«‘‰ Á≈ Â∂ ÷≈‰ÍΔ‰ Á≈ ÍzÏßË Úμ‚∂ ÍμË ”Â∂ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ¡√Ò «Ú⁄ Ô≈ÂΔ ‘∂·Ø∫ ⁄μÒ ’∂ «¬Ê∂ ¡≈ ’∂ √≈‘ ÒÀ∫Á∂ ‘ÈÕ ≈ ’μ‡Á∂ ‘È, √Ú∂∂ «Î ¡≈Í‰Δ Ô≈Â≈ Ù∞± ’ «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ Ô≈ÂΔ ‹ªÁ∂ Â∂ ¡≈¿∞∫Á∂ «¬μÊ∂ ‚∂≈ Ò≈¿∞∫Á∂ ‘È, ¿∞È∑ª 鱧 Â≈˜◊Δ «ÓÒÁΔ ‘À «¬‘ Â≈˜◊Δ «ÙÚ Ì◊ª ÁΔ √∂Ú≈ Á≈ ‘Δ ÍzÓ≈‰ ‘À «¬ÊØ∫ Á≈ Â≈ÍÓ≈È ·ß‚≈ ‘À ¡≈’√Δ‹È ÁΔ ’ÓΔ ÚΔ Ó«‘√±√ ‘∞ßÁΔ ‘ÀÕ ËßÈ¤Ø ÂØ∫ √¯ Ù∞± ’’∂ ◊ΩΔ ’∞ß‚ Í‘∞ß⁄‰ ”Â∂ ’ÀÒ≈Ù «Ù÷ Á∂ ÁÙÈ (¿∞⁄≈¬Δ AI@@@ Î∞μ‡) ‘∞ßÁ∂ ‘ÈÕ ◊ΩΔ ’∞ß„ Ó≈Â≈ ◊ΩΔ Á≈ «¬ÙÈ≈È √ÊÒ √ΔÕ Ó∂Ò∂ ”⁄ ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡ª ¡Ωª «¬μÊ∂ «¬ÙÈ≈È ’ÁΔ¡ª

‘ÈÕ «¬ÊØ∫ ‚∂„ «’ÒØÓΔ‡ ÁΔ «√μËΔ ⁄Û∑≈¬Δ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÓÈΔ Ó‘∂Ù fiΔÒ Í‘∞ß«⁄¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ AE@@@ Î∞μ‡ ÁΔ ¿∞⁄≈¬Δ ”Â∂ √«Ê ͑≈Ûª ”⁄ «ÿΔ ‘Ø¬Δ «¬‘ fiΔÒ Á∂÷‰ Ú≈Ò∂ ÁΔ Ê’≈Ú‡ 鱧 Á± ’ÁΔ ‘ÀÕ ÈΔÒ∂ ß◊ Á≈ Í≈‰Δ ¡È∂’ Ø◊ª ÁΔ ÁÚ≈¬Δ ‘ÀÕ ÏμÁÒª ”⁄ «ÿ«¡≈ ’ÀÒ≈Ù «Ù÷ ÁÙÈ Á∂‰ Ò¬Δ ’Á∂-’Á∂ ‘Δ Ï≈‘ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ÁÙÈ ’È ”Â∂ ‘Δ ÂÍμ«√¡≈ √ÎÒ ‘∞ßÁΔ ‘À Í ÓΩ√Ó Á≈ ’Ø¬Δ Ó±‚ È‘Δ∫, ’Á∂ ÚΔ ß◊ ÏÁÒ √’Á≈ ‘ÀÕ ÓΔ∫‘ ÍÀ∫Á∂ ”⁄ Í‘∞ß⁄‰≈ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ ¡≈¿∞‰ Â∂ ‹≈‰ ”⁄ ¡«‹‘≈ ’Á∂ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈ «’ ÓΔ∫‘ ”⁄ Â∞√Δ∫ È≈ «Ìμ‹Ø Í Ì◊Ú≈È «ÙÚ ÁΔ È◊Δ Á∂ ÁÙÈ ¿∞ÂÙ≈‘ ÍÀÁ≈ ’ «ÁßÁ∂ ‘ÈÕ

ÓÈΔ Ó‘∂Ù Á∂ Ô≈ÂΔ¡ª 鱧 ¡≈͉∂ È≈Ò ◊Ó ’μÍÛ∂ ÒÀ ’∂ ‹≈‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘ÈÕ «¬‘ «¬’ Ë≈«Ó’ Ó∂Ò≈ ‘ÀÕ «¬Ê∂ Ë≈«Ó’ Íμ÷ ÂØ∫ ÒØ’ Í‘∞ß⁄Á∂ ‘ÈÕ Òß◊ª ÁΔ √∂Ú≈ ¡Â∞μ‡ ‘ÀÕ √≈≈ Ó≈‘ΩÒ «ÙÚ Ì◊ª Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò ⁄Û∑ÁΔ ’Ò≈ «Ú⁄ ‘ÀÕ «¬√ Ú≈ «‹‘Û∂ Ô≈ÂΔ ¡ÓÈ≈Ê È‘Δ∫ ‹≈ √’∂, ¿∞‘ ÓÈΔ Ó‘∂Ù Á∂ ÁÙÈ Ò¬Δ ¡≈¿∞‰◊∂Õ ‘∞‰ ‘ÀÒΔ’≈͇ ≈‘Δ∫ ÚΔ ‹≈ √’Á∂ ‘ØÕ Ì≈ √’≈ È∂ ÚΔ Íß‹ ’ØÛ ∞ͬ∂ «¬√ Ô≈Â≈ Ò¬Δ Á∂‰ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ ÓÈΔ Ó‘∂Ù fiΔÒ Á∂ ÁÙÈ ’È≈ ‹∂ ‘ ÙË≈Ò± ÁΔ «¬μ¤≈ ‘À ª √≈¯ μ÷‰≈ ÚΔ ¿∞È∑ª Á≈ Î˜ ‘ÀÕ ¡≈͉∂ √Δ ÁΔ ÓÀÒ ¿∞Â≈Ø Í fiΔÒ È±ß √≈¯ μ÷Ø, ◊ßÁ È≈ Í≈˙Õ «¬‘ ÚΔ √μ⁄ ‘À «’ «‹Ê∂ ÌΔÛ ‘À, ¿∞Ê∂ ◊ßÁ ÍÀ‰≈ √∞Ì≈«Ú’ ‘ÀÕ Ô≈Â≈ ÷ÂÓ ‘Ø ◊¬Δ ª √≈≈ ◊ßÁ Í‘≈Ûª ȱß, fi«È¡ª ȱß, ı≈√ ’’∂ ’∞ÁÂ È±ß Íz∂Ù≈È ’Á≈ ‘ÀÕ ’∞Á ÚΔ √Ø⁄ÁΔ ‘ØÚ∂◊Δ «’ «¬È√≈È Ï∞«È¡≈ÁΔ ±Í ”⁄ «’ßÈ≈ ◊ßÁ≈ ‘ÀÕ Òß◊ Ò◊≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ì◊ª ÁΔ √∂Ú≈ ¡Â∞μ‡/ ¡‰Ê’ ‘À Í ¿∞È∑ª ÚÒØ∫ Í≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈/ÎÀÒ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ’±Û≈-’⁄≈ ’¬Δ Â∑ª Á∂ √Ú≈Ò ÍÀÁ≈ ’Á≈ ‘ÀÕ ÓÈΔ Ó‘∂Ù ÁΔ Ô≈Â≈ 鱧 Ì≈ Á∂ ÓΩ‹±Á≈ „ª⁄∂ È∂ ÍzÌ≈«Ú ’ΔÂ≈ ‘ÀÕ «¬‘ Ô≈Â≈ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √≈Òª «Ú⁄ ‘Ø ÚμË ÙË≈Ò±¡ª È≈Ò Ì ‹≈Ú∂◊ΔÕ ¡ÓÈ≈Ê Ô≈Â≈ «Ú⁄ ¡≈¬Δ ∞’≈Ú‡ «¬√ Ô≈Â≈ 鱧 ÈÚª ÓØÛ Á∂Ú∂◊ΔÕ Ì≈ √’≈ 鱧 ı≈√ ’’∂ «‘Ó≈⁄Ò √’≈ 鱧 «¬√ Ô≈Â≈ Ï≈∂ ◊ßÌΔ ÓÂ∂/’≈ȱßÈ Ï‰≈¿∞‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È Âª «’ Ô≈ÂΔ «ÏȪ «’√∂ ‚/Â’ÒΔÎ Á∂ ÓÈΔ Ó‘∂Ù Ô≈Â≈ ’ √’‰Õ

Ó‘≈È ±‘≈ÈΔ Ùı√Δ¡Â √È Ï≈Ï≈ Ù∂÷ ¯ΔÁ «⁄ÙÂΔ √ßÍzÁ≈«¬ È≈Ò √ÏßË Ù∂÷ ¯ΔÁ ‹ª Ï≈Ï≈ ¯ΔÁ Á≈ ͱ≈ Ȫ¡ Ù∂÷ ÎΔÁÁ∞-ÁΔÈ-Ó√¿±Á ◊ß«‹ Ù’ ‘ÀÕ «¬È∑ª Á≈ ’Ò≈Ó √zΔ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï «Ú⁄ Á‹ ‘À; ’∞Ò AAB √ÒØ’ ¡Â∂ D ÙÏÁÕ «¬È∑ª ÁΔ ⁄È≈ ÂØ∫ ‹Ø Â√ÚΔ ¿∞È∑ª ÁΔ ¿∞ÿÛ ’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞∫ÁΔ ‘À, ¿∞√ ¡È∞√≈ ¿∞‘ ¡≈͉∂ Íẕ È≈Ò «¬’√∞, ÒØ’«‘ÂÀÙΔ, «ÚÁÚ≈È, ¿∞Á≈ «ÏzÂΔ, ÍÁÚΔ ¡Â∂ ÍÀ√∂ ÂØ∫ Ï‘∞ Á±, ≈«‹¡ª ÚμÒ «Íμ· ’È Ú≈Ò∂ Ó‘≈È ÁÚ∂Ù ‹≈ÍÁ∂ ‘ÈÕ ¿∞‘ ¿∞μ⁄Δ¡ª ±‘≈ÈΔ ¡Â∂ √Á≈⁄≈’ ’ΔÓª Á≈ «¬’ Ó∞‹μ√Ó √±Í √ÈÕ «‹√ √ß‹Ó, √«‘‹ ¡Â∂ ÍzÏΔÈÂ≈ È≈Ò Ï≈Ï≈ ¯ΔÁ È∂ ¡≈Í‰Δ ⁄È≈ 鱧 «⁄¡≈ ‘À, ’∞‰≈√ 鱧 √ßÌ≈«Ò¡≈ ‘À, ‹Ø √±÷Ó ’ØÓÒÂ≈ ¿∞È∑ª «Ú⁄ ÌΔ ‘À, ‹Ø «ÈÓ≈‰ √μ⁄ ¡Â∂ √∞μ⁄ Íz’≈«Ù ’ΔÂ≈ ‘À, ¿∞‘ Ì≈ÂΔ ’Áª-’ΔÓª Á≈ ¡ÓØÒ’ «Ú√≈ ‘ÀÕ Ù∂÷ ¯ΔÁ Á≈ ‹ÈÓ AAGH ¬Δ: (EGG «‘‹Δ) «Ú⁄ ¿∞ÁØ∫ ‘Ø«¬¡≈ ‹ÁØ∫ Íß‹≈Ï Á≈ ‘≈’Ó √∞ÒÂ≈È ÷∞√Ø (√∞ÒÂ≈È Ó«‘Ó±Á ◊˜ÈÚΔ ÁΔ ÍΔÛ∑Δ Á≈ ¡≈÷Δ ‘∞’Ó≈È) √Δ ¡Â∂ «ÈËÈ ABGA ¬Δ: (E Ó∞‘μÓ FG@ «‘‹Δ) «Ú⁄ ¿∞ÁØ∫ ‘Ø«¬¡≈ ‹ÁØ∫ «’ √∞ÒÂ≈È ÏÒÏÈ Á≈ ≈‹ √ΔÕ ¡≈Í Á≈ ‹ÈÓ «Íß‚ ’Ø·ΔÚ≈Ò «˜Ò∑≈ Ó∞ÒÂ≈È «Ú÷∂ «ÍÂ≈ ‹Ó≈ÒÁ∞-ÁΔÈ √∞Ò∂Ó≈È ¡Â∂ Ó≈Â≈ ’∞√Ó ÏΔÏΔ (ÓΔ¡Ó) Á∂ ÿ ‘Ø«¬¡≈Õ ¡≈Í Á∂ Á≈Á≈ Á≈ Ȫ¡ Ù∂÷ ÙÀÏ √ΔÕ ¡≈Í ÷Ú≈˜≈ ’∞ÂÏ∞μÁΔÈ-Ï÷«Â¡≈ ’≈’Δ Á∂ ⁄∂Ò∂ √È (‹Ø «’ ÷Ú≈‹≈ Ó∞¬ΔÈ∞μÁΔÈ «⁄ÙÂΔ ‘√È ¡‹≈Ó∂Δ Á∂ ⁄∂Ò∂ √È) ¡Â∂ √ß√≈’ ’∞ÒÍμÂΔ Á∂ «‘√≈Ï Ó∞√ÒÓ≈Ȫ Á∂ Á±‹∂ ÷ÒΔ¯∂ ¡Â∂ ’≈ÏÒ Á∂ Ù≈‘Δ ÿ≈‰∂ È≈Ò √ÏßË μ÷Á∂ √ÈÕ ¡≈Í Á∂ Á≈Á≈ ¡Â∂ «ÍÂ≈ AABE ¬Δ√ÚΔ «Ú⁄ ’≈ÏÒ ¡Â∂ ◊˜ÈΔ «Ú⁄ «¤ÛΔ ÏÁ¡ÓÈΔ ÂØ∫ Âß◊ ¡≈ ’∂ Íß‹≈Ï ÚμÒ ¡≈¬∂ √ÈÕ Ù∂÷ ¯ΔÁ È∂ ¡≈͉∂ «˜ßÁ◊Δ Á∂ Í«‘Ò∂ √≈Ò «Íß‚ ’Ø·∂Ú≈Ò ‘Δ «ÏÂ≈¬∂ ¡Â∂ ’∞≈È ÙΔÎ √ÏßËΔ Ï‘∞ √≈Δ «Úμ«Á¡≈ ¿∞Ê∂ ‘Δ Íz≈Í ’ΔÂΔÕ Ï≈¡Á «Ú⁄ ¡≈Í ÚΔ ’≈’Δ ‹Δ ’ØÒ «ÁμÒΔ ¡≈ ◊¬∂ ¡Â∂ Ï≈’≈«¬Á≈ ¿∞È∑ª Á∂ ÍÀØ’≈ ω ◊¬∂Õ «¬√ √Ó∂∫ ¿∞È∑ª ÁΔ ¿∞Ó AH √≈Ò ÁΔ √ΔÕ ¡≈͉∂ ⁄Ò≈‰∂ ÂØ∫ Í«‘Òª ’≈’Δ ‹Δ È∂ ¡≈Í‰Δ ◊μÁΔ Á≈ ¿∞Â≈¡«Ë’≈Δ Ù∂÷ ¯ΔÁ 鱧 Ê≈«Í¡≈Õ Ù∂÷ ¯ΔÁ È∂ ÁΔÍ≈ÒÍ∞ ÂØ∫ BH ÓΔÒ Áμ÷‰-Íμ¤Ó Á∂ «¬’ ٪ È◊ ¡‹ØËÈ «Ú÷∂ «ÈÚ≈√ ’ «Ò¡≈ ‹Ø «’ Ï≈¡Á «Ú⁄ Í≈’͇È

Á∂ Ȫ¡ È≈Ò ÓÙ‘± ‘Ø «◊¡≈Õ ¡≈͉∂ ¡’≈Ò ⁄Ò≈‰∂ ÂØ∫ Í«‘Òª Ù∂÷ ÎΔÁ ‹Δ È∂ ¡≈Í‰Δ ◊μÁΔ Á≈ Ú≈«√ √μÔÁ Ó∞‘ßÓÁ ÏÁ≈Ô±ÈΔ È±ß Ê≈«Í¡≈ ¡Â∂ ‹Ø «’ «¬«Â‘≈√ «Ú⁄ “Ó«‘ϱÏ-«¬-«¬Ò≈‘Δ” «È˜≈Ó∞ÁÁΔÈ ¡ΩÒΔ¡≈ Á∂ Ȫ¡ È≈Ò Íz«√μË ‘ج∂Õ ◊∞± È≈È’ Á∂Ú ‹Δ ‹ÁØ∫ Í≈’Í‡È ◊¬∂ ª «¬Ê∂ «¬√∂ ◊μÁΔ Á∂ «¬’ √‹≈Á≈ ÈÙΔÈ È±ß «ÓÒ∂ √ÈÕ ◊∞± ◊zßÊ √≈«‘Ï «Ú⁄ Ù∂÷ ÎΔÁ ‹Δ ÁΔ Ï≈‰Δ ‘∂· «Ò÷∂ ’zÓ ¡È∞√≈ Á‹ ‘À A) ≈◊ ¡≈√≈-ÁØ ÙÏÁ (ÍßÈ≈ DHH) B) ≈◊ √±‘Δ-ÁØ ÙÏÁ (ÍßÈ≈ GID) C) √ÒØ’ª «Ú⁄-AAB √ÒØ’ (ÍßÈ∂ ACGGHD) ◊∞± √≈«‘Ï È∂ Ù∂÷ ¯ΔÁ ÁΔ ⁄È≈ 鱧 «√μ÷ «Ú⁄≈Ë≈Δ ÍzßÍ≈ È≈Ò ‹ØÛ ’∂ ‹Ø ¡È±ßÍÓ ’ßÓ ’ΔÂ≈ ‘À, ¿∞‘ ¡≈͉∂-¡≈Í «Ú⁄ «¬’ Ï‘∞ ӑμÂÚͱÈ ‘ÀÕ «‹ßÈ≈ «Ë¡≈È Ù∂÷ ¯ΔÁ È∂ ¡≈͉∂ √ÒØ’ª «Ú⁄ ◊∞± √≈«‘Ï≈È Á≈ «÷μ«⁄¡≈ ‘À, ¿∞‘ ‘Ø «’√∂ ÚΔ Ì◊ È∂ È‘Δ∫ «÷μ«⁄¡≈Õ Ù∂÷ ¯ΔÁ Á∂ AAB √ÒØ’ª «Ú⁄Ø∫ AC √ÒØ’ª ÍzÊ≈«¬ ◊∞± √≈«‘Ï ‹Δ È∂ AH √ÒØ’ ⁄∂, «‹È∑ª «Ú⁄Ø∫ ◊∞± È≈È’ Á∂Ú ‹Δ Á∂ ⁄≈, ◊∞± ¡ÓÁ≈√ ‹Δ Á∂ Íß‹, ◊∞± ≈ÓÁ≈√ ‹Δ Á≈ «¬’ √ÒØ’ ¡Â∂ ◊∞± ¡‹È Á∂Ú ‹Δ Á∂ ¡μ· √ÒØ’ Á‹ ‘ÈÕ ◊∞± √≈«‘Ϫ ÁΔ¡ª «¬È∑ª «‡μÍ‰Δ¡ª ÂØ∫ ¡ßÁ≈˜≈ Ò◊≈¿∞‰≈ ¡Ω÷≈ È‘Δ∫ «’ «‹È∑ª √ÒØ’ª ÍzÊ≈«¬ ◊∞± √≈«‘Ï≈È È∂ √ÒØ’ ⁄∂, ¿∞È∑ª «Ú⁄ ’Ø¬Δ È≈ ’Ø¬Δ Ë≈«Ó’, Á≈Ù«È’, «Ú⁄≈Ë≈’, √Ó≈«‹’, √Á≈⁄≈’ ‹ª √μ«Ì¡≈⁄≈’ Ó˜ ˜± ‘ØÚ∂◊Δ, «‹È∑ª È∂ ◊∞± √≈«‘Ï≈È Á≈ «Ë¡≈È «ÚÙ∂Ù ÂΩ “Â∂ «÷μ«⁄¡≈ ‘ÀÕ «¬«Â‘≈√ ◊Ú≈‘ ‘À «’ Ù∂÷ ¯ΔÁ È∂ Ó≈ÈÚÂ≈ Á∂ ‘μ’ «Ú⁄ Ï‘∞ ˜Î ‹≈Ò∂Õ ¯ΔÁ Ò¬Δ «¬√Ò≈ÓΔ Ó«Â ÍÒ ÍÒ ‹Δ«Ú¡≈ ‹≈‰ Ú≈Ò≈ √Á≈⁄≈ ÍzÏßË, ¡ßÁ-Ï≈‘ 鱧 «ÂzÍÂ≈¡ Á∂‰ Ú≈Ò≈ √∞ßÁ ‹ΔÚÈ Ó≈◊ ¡Â∂ «È¡ª «Ú‘≈ √ΔÕ ¯ΔÁ ¡≈Í Ì∞μ÷ ’μ‡ √’Á∂ √È Í Á±«‹¡ª 鱧 Ì∞μ«÷¡ª Á∂÷ ’∂ «ÏÒÒ≈ ¿∞·Á∂, ¡≈͉∂ ¿∞Í ’Ù‡ √«‘ √’Á∂ √È Í Á±‹∂ Á∂ Á∞μ÷ 鱧 Á∂÷ ’∂ Á∞÷Δ ‘Ø ‹ªÁ∂ ¡Â∂ ÙªÂΔ Á≈ ÚÁ≈È Óß◊‰ Ú≈Ò∂ √ß √È ¡Â∂ √Ì Á≈ ÌÒ≈ ¡Â∂ «Í¡≈ ’È Ú≈Ò∂ √±¯Δ ¯’Δ √ÈÕ Ù≈«¬Á «¬‘Ø ’≈È ‘À «’ ¡≈Í ◊∞±-ÿ Á∂ È≈Ò-È≈Ò «√μ÷ ÍzßÍ≈ Á≈ ¡«È÷ÛÚª ¡ß◊ √ÁÀÚ ’≈Ò Ò¬Δ Ï‰ ◊¬∂Õ


23

27 To 03 July, 2012

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù

¡≈ÈßÁ ÓÀ«‹ ¡À’‡ ’≈ȱßÈ Ï«‰¡≈ Ó∂ ‘ج∂ 鱧 ÚΔ «˜ßÁ◊Δ «ÁμÂΔ ≈Ù‡ÍÂΔ È∂! ÈØ‡Δ«Î’∂Ù ÁΔ Í«‘ÒΔ ’≈ÍΔ ‹ΩÛ≈ 鱧 √Ω∫ÍΔ ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ ó¡≈÷ ¡≈ÈßÁ ÓÀ«‹ ¡À’‡ ω≈¬∂ ‹≈‰ ÁΔ «√μ÷ª ÁΔ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ⁄ÒΔ ¡≈ ‘Δ Óß◊ ¿∞√ √Ó∂∫ ’≈ȱßÈΔ ±Í Ë≈È ’’∂ ¡ÓÒ «Ú⁄ ¡≈ ◊¬Δ, ‹ÁØ∫ ’≈ȱßÈ ÓßÂΔ √ÒÓ≈È ÷∞ÙΔÁ È∂ ≈Ù‡ÍÂΔ Á∂ Á√Â÷ª Ú≈ÒΔ √ßÏßË ÈØ‡Δ«Î’∂ÙÈ ÁΔ Í«‘ÒΔ ’≈ÍΔ Íß‹≈ÏΔ «√«ÚÒ √∞√≈«¬‡Δ Á∂ ⁄∂¡ÓÀÈ ÿ∞ÏΔ «√ßÿ ‹ΩÛ≈ 鱧 «¬’ ÍzÀ√ ’≈ÈÎß√ «Ú⁄ Ì∂‡ ’ΔÂΔ ¡Â∂ «¬√ ¡À’‡ ¡ËΔÈ Ó«‘ΩÒΔ «ÈÚ≈√Δ ◊∞ÓΔ «√ßÿ √Í∞μÂ ‘ÍzΔ «√ßÿ È∂ ¡≈Í‰Δ Ù≈ÁΔ ÁΔ Í«‘ÒΔ «‹√‡z∂ÙÈ ’Ú≈¬ΔÕ «¬‘ ◊μÒ «¬Ê∂

Ú‰ÈÔØ◊ ‘À «’ ¡≈. ¡Àμ√. ‹ΩÛ≈ ÏΔÂ∂ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ¡≈ÈßÁ ÓÀ«‹ ¡À’‡ ωÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ ‹ÁØ‹«‘Á ’Á∂ ⁄Ò∂ ¡≈ ‘∂ ‘ÈÕ «¬Ê∂ «¬‘ ◊μÒ ÚΔ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ √. ‹ΩÛ≈ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

√. ÂÒØ⁄È «√ßÿ, ’ÀÍ‡È ¡Ó«ßÁ «√ßÿ ¡Â∂ «√μ÷ √ª√Áª È∂ ÚΔ «¬√ ¡À’‡ È±ß Ï‰Ú≈¿∞‰ «Ú⁄ ¡≈͉≈ «‘μ√≈ Í≈«¬¡≈ ‘ÀÕ √. ‹ΩÛ≈ È∂ «¬√ ÓΩ’∂ ”Â∂ √ÒÓ≈È ÷∞ÙΔÁ 鱧 √zΔ ‘«ÓßÁ √≈«‘Ï Á∂ ÁÙȪ Ò¬Δ √μÁ≈ «ÁμÂ≈ «‹√ 鱧 ¿∞È∑ª Â∞ß ÍzÚ≈È ’ «Ò¡≈, «‹Ê∂ ¿∞È∑ª 鱧 ¡≈ÈßÁ ÓÀ«‹ ¡À’‡ ωÚ≈¬∂ ‹≈‰ Ò¬Δ ¿∞È∑ª ÚÒØ∫ «ÈÌ≈¬Δ ◊¬Δ ̱«Ó’≈ Ò¬Δ √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬√ ÍzØ◊≈Ó ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ ÙzΔ ‹ΩÛ≈ ¡Â∂ √≈Ï’≈ ¡ÀμÓ. ÍΔ. ÙzΔ ÂÒØ⁄È «√ßÿ ’È◊∂Õ

’≈Ï∞Ò Á∂ ‘Ø‡Ò ”⁄ Â≈«ÒÏ≈È ‘ÓÒ≈, AH ÒØ’ Ó∂ ÕÅì°ñ ç¶ Ô¯àñ Ãê¯÷îÅÂÆ åμÕ çÇÔôå×ðç» é±§ ÇñÜÅä ñÂÆ òðÇåÁÅ Ç×ÁÅ òÅÔé ÇÜà 鱧 À°é·» À°åðé Ã ÁÅê ÔÆ éôà Õð ÇçμåÅÍ ’≈Ï∞Ò-¡¯◊≈«È√Â≈È «Ú⁄ ¡μ‹ Â≈«ÒÏ≈È È∂ ’≈Ï∞Ò Á∂ ¿∞μÂΔ Í≈√∂ √«Ê «¬’ ‘Ø‡Ò «Ú⁄ Á≈÷Ò ‘Ø ’∂ AG «Ú¡’ÂΔ¡ª 鱧 Ó≈ «ÁμÂ≈, «‹È∑ª «Úμ⁄Ø∫ Ï‘∞Â∂ ¡≈Ó È≈◊«’ ‘ÈÕ ‘Ø‡Ò «Ú⁄ Ó«‘Ó≈Ȫ 鱧 ÏßÁΔ Ï‰≈¿∞‰ Ó◊Ø∫ √∞μ«÷¡≈ ÏÒª Â∂ Â≈«ÒÏ≈È «Ú⁄≈Ò∂ Ó∞’≈ÏÒ≈ AB ÿß«‡¡ª Â’ ⁄«Ò¡≈Õ ’≈Ï∞Ò Í∞ÒΔ√ ¡È∞√≈ Íß‹Úª Â∂ ¡≈÷Δ ‘ÓÒ≈Ú Á∞Í«‘ 鱧 Ó≈«¡≈ «◊¡≈Õ «¬‘ ‘Ø‡Ò ≈‹Ë≈ÈΔ ÂØ∫ ’ΔÏ ¡μË∂ ÿ߇∂ ÁΔ Á±Δ ”Â∂ ‘À Â∂ «¬‘ ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ √≈¯ ‘Ø «◊¡≈ ‘À «’ Â≈«ÒÏ≈È ‘≈Ò∂ ÚΔ √’≈ Á∂ ¡ßÁ Â’ Ó≈ ’È ÁΔ √ÓμÊ≈ μ÷Á∂

‘ÈÕ ¡¯◊≈È ÊÒ √ÀÈ≈ Á∂ ’Óª‚ ‹ÈÒ ’ÁÓ Ù≈‘ È∂ Áμ«√¡≈ «’ Â≈«ÒÏ≈È ‘ÓÒ∂ «Ú⁄ AB ¡¯◊≈È È≈◊«’, ⁄≈ √∞μ«÷¡≈ ‹Ú≈È Â∂ «¬’ Í∞ÒΔ√ ¡«Ë’≈Δ Ó≈«¡≈ «◊¡≈Õ ’≈Ï∞Ò Í∞ÒΔ√ Á∂ Ó∞÷Δ Ó∞‘ßÓÁ ¡Ô±Ï √Òª◊Δ Ó∞Â≈Ï’ ÓÙΔÈ◊ßȪ ◊È∂‚ª Â∂ Ì≈Δ ¡√Ò∂ √‰∂ Íß‹ ¡«ÂÚ≈ÁΔ ‘Ø‡Ò «Ú⁄ ÏΔÂΔ ¡μËΔ ≈Â È±ß Á≈÷Ò ‘ج∂ Â∂ ÁØ Óß«˜Ò≈ ‘Ø‡Ò “⁄ Ó«‘Ó≈Ȫ 鱧 ÏßÁΔ Ï‰≈ «Ò¡≈Õ √Ê≈È’ √∞μ«÷¡≈ Á√«Â¡ª È∂ È≈‡Ø ÎΩ‹ª ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò ‘ÓÒ≈Úª 鱧 Ó≈ Ó∞’≈«¬¡≈Õ «¬√ ’≈Ú≈¬Δ “⁄ ‘ÀÒΔ’≈͇ ÁΔ ÚÂØ∫ ÚΔ ’ΔÂΔ ◊¬ΔÕ

Ï∂Ò◊≈Ó- ÓΩ ÁΔ √˜≈ Í≈¬∂ ¡Í≈ËΔ¡ª ”Â∂ «‘Ó «Á÷≈¿∞‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ «’≈‚ ω≈ ⁄∞μ’Δ ≈Ù‡ÍÂΔ Íz«ÂÌ≈ Á∂ÚΔ «√ßÿ Í≈«‡Ò ÚμÒØ∫ E √≈Ò Í«‘Òª Ó ⁄∞μ’∂ ÏÒ≈Â’≈Δ ¡Â∂ ’≈ÂÒ ÁΔ Îª√Δ ÁΔ √˜≈ ¿∞Ó ’ÀÁ «Ú⁄ ÏÁÒ‰ Á≈ Ó≈ÓÒ≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ¿∞È∑ª È∂ ¡≈͉∂ ’≈‹’≈Ò ÁΩ≈È CE ¡Í≈ËΔ¡ª ÁΔ ÓΩ ÁΔ √˜≈ 鱧 ¿∞Ó ’ÀÁ «Ú⁄ ÏÁ«Ò¡≈Õ «Í¤Ò∂ C Á‘≈«’¡ª «Ú⁄ Á∂Ù Á∂ «’√∂ ÚΔ ≈Ù‡ÍÂΔ È∂ «¬ßÈΔ Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ÓΩ ÁΔ √˜≈ Ú≈Ò∂

’ÀÁΔ¡ª ÁΔ √˜≈ 鱧 ¿∞Ó ’ÀÁ «Ú⁄ È‘Δ∫ ÏÁ«Ò¡≈Õ AF √≈Ò ÁΔ ’∞ÛΔ È≈Ò È≈Ò ÏÒ≈Â’≈ ’È ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ÂÒ ’È Á∂ ÁØÙΔ Ïß‚± «ÂÛ’∂ Ϊ√Δ ÁΔ √˜≈ 鱧 ¿∞Ó ’ÀÁ «Ú⁄ ÏÁÒ‰ Á≈ ¡≈Á∂Ù Íz«ÂÌ≈ Í≈«‡Ò Á∂ ÁÎÂ ÂØ∫ AB ‹±È 鱧 ¡≈«¬¡≈, ‹ÁØ∫ «’ ¿∞√ ÁΔ ÓΩ AH ¡’±Ï B@@G 鱧 ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ «Ú⁄ «¬‘ √Ú≈Ò ¿∞μ·‰ Òμ◊∂ ‘È «’ ’Δ ÏÒ≈Â’≈Δ¡ª ¡Â∂ ’≈ÂÒª ÁΔ ÁÔ≈ Ô≈«⁄’≈ ”Â∂ ‹Ø ÎÀ√Ò∂ Ò¬∂ ◊¬∂ ‘È, ¿∞√ Á∂ Ò¬Δ ◊z«‘ ÓßÂ≈Ò∂ È∂ √‘Δ √Ò≈‘ «ÁμÂΔ √Δ ‹ª È‘Δ∫Õ

N A A H S & J A . R O C U N S O RUCTI T CONS

GENERAL CONSTRUCTION ❐ STEAM CLEANING ❐ BRICK POINTING ❐ ROOFING ❐ WATERPROOFING ❐ CEMENT WORK ❐ SHEETROCK WORK ❐ PAINTING ❐ PAINT STRIPING ❐ INTERIOR WORK ALSO ❐ SCAFFOLD WORK OUR SPECIALITY ❐ PLUMBING ❐ ELECTRICAL ❐ WINDOWS ❐ ANGLE LINES ❐ SERVING ALL BOROS ❐ FREE ESTIMATES

BABLI MULTANI 917-257-9331 108-38. INWOOD ST. JAMAICA 11435 NY.


ÚÍ≈

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

27 To 03 July, 2012

24

‘∞‰ ÁÚ≈¬Δ¡ª «ÓÒ‰◊Δ¡ª Óπ¯Â ÍzË≈È ÓßÂΔ ÓÈÓØ‘È «√ßÿ È∂ √≈∂ ÒØ’ª 鱧 ÁÚ≈¬Δ¡ª Ó∞ΠÁ∂‰ Á¬Δ ÔØ‹È≈ ÁΔ Ú’≈Ò ’ΔÂΔ ‘À¢ Á∂Ù Á∂ √’≈Δ ‘√ÍÂ≈Òª ”⁄ ÓΔ‹ª 鱧 «¬√ √≈Ò ¡’±Ï ”⁄ Ó∞ΠÁÚ≈¬Δ¡ª Á∂‰ ÁΔ Ó‘μÂÚͱ‰ ÔØ‹È≈ 鱧 ¡ÓÒ ”⁄ «Ò¡ªÁ≈

‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ ÔØ‹È≈ ¡≈ÔØ◊ È∂ «¬√ √ßÏßËΔ B@AB-B@AC Á∂ «ÚμÂΔ √≈Ò Ò¬Δ A@@ ’ØÛ ∞ͬ∂ ÁΔ Úß‚ ’ΔÂΔ ‘ÀÕ «√‘ ÓßÂ≈Ò∂ ¡È∞√≈ ‹∂’ Á∂Ù Á∂ A Òμ÷ F@ ‘˜≈ «√‘ ¿∞Í ’∂∫Áª, BC ‘˜≈

Ó∞μ„Ò∂ «√‘ ’∂∫Áª, E ‘˜≈ √Ó∞Á≈«¬’ «√‘ ’∂∫Áª ¡Â∂ FD@ «˜Ò∑≈ ‘√ÍÂ≈Òª ”⁄ Ó∞ΠÁÚ≈¬Δ¡ª Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’≈¬Δ¡ª ‹ªÁΔ¡ª ‘È Âª B@AG Âμ’ Á∂Ù Á∂ EB ÎΔ√ÁΔ ÒØ’ √’≈Δ «√‘ √∂Ú≈Úª Á≈ Ò≈Ì ÒÀ‰◊∂Õ «¬√ ÍzØ◊≈Ó ¡ËΔÈ ÓßÂ≈Ò∂

È∂ √≈∂ ≈‹ª 鱧 ‹±Δ ÁÚ≈¬Δ¡ª ÁΔ ≈Ù‡Δ √±⁄Δ Ì∂‹ «ÁμÂΔ ‘ÀÕ Ó∞ΠÁÚ≈¬Δ ÔØ‹È≈ Ò¬Δ ’∂∫Á √’≈ GE ÎΔ√ÁΔ ¡≈«Ê’ ÓÁÁ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’Ú≈¬∂◊Δ ‹ÁØ∫ «’ Ï≈’Δ ÁΔ ’Ó ≈‹ √’≈ª 鱧 Á∂‰Δ ‘ØÚ∂◊ΔÕ

Â∂Ò ’ßÍÈΔ¡ª ÍÀ‡ØÒ ÁΔ¡ª ’ΔÓª Ó≈«¬’zØ√Ø· «Ò¡≈¬Δ ‘À «Úß‚Ø ÁΔ Â∑ª ⁄μÒ‰ Ú≈Ò∂ ÎØÈ √≈·Ú∂¡ ÿ‡≈¿∞‰ Ò¬Δ «Â¡≈ È‘Δ∫ ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ-’ΩÓªÂΔ Óß‚Δ “⁄ ’μ⁄∂ Â∂Ò ÁΔ¡ª ’ΔÓª ”⁄ «’≈‚ ’ÓΔ ¡≈¿∞‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á Â∂Ò ’ßÍÈΔ¡ª ÍÀ‡ØÒ ÁΔ¡ª ’ΔÓª ÿ‡≈¿∞‰ Ò¬Δ «Â¡≈ È‘Δ∫Õ «¬È∑ª ’ßÍÈΔ¡ª ÚμÒØ∫ ‚≈Ò Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ∞ͬ∂ Á∂ Ó∞μÒ ”⁄ ¡≈ ‘∂ ¿∞Â≈¡-⁄Û∑≈¡ Á≈ Ï‘≈È≈ ω≈«¬¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ √±Âª ¡È∞√≈ ’ΩÓªÂΔ Óß‚Δ ”⁄ ’μ⁄∂ Â∂Ò ÁΔ¡ª ’ΔÓª «Í¤Ò∂ AH Ó‘Δ«È¡ª È≈ÒØ∫ ‘∂·Ò∂ ÍμË ”Â∂ Í‘∞ß⁄ ◊¬Δ¡ª ‘È Â∂ Â≈˜≈ ’ΔÓª Ó∞Â≈Ï’ «¬√ Ú∂Ò∂ B.B@ ÂØ∫ B.C@ ∞ͬ∂ ÍzÂΔ ÒΔ‡ ÍÀ‡ØÒ ÁΔ ’ΔÓ ÿ‡≈¿∞‰ ÁΔ ˜± ‘ÀÕ Á±‹∂ Í≈√∂ Â∂Ò ’ßÍÈΔ¡ª Á≈ Â’ ‘À «’ ‚≈Ò Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ∞ͬ∂ ÁΔ ’ΔÓ ÿμ‡ ◊¬Δ ‘À Â∂ ’μ⁄∂ Â∂Ò Á∂ Ì≈¡ ”⁄ ¡≈¬Δ ’ÓΔ È≈Ò ‘ج∂

Ó∞È≈Î∂ 鱧 Úμ‚≈ ÷Ø≈ Òμ◊≈ ‘ÀÕ «¬√ Ú∂Ò∂ «¬’ ‚≈Ò ÁΔ ’ΔÓ EG.C@ ∞ͬ∂ ‘Ø ◊¬Δ ‘À ‹ÁØ∫«’ Á√ßÏ B@A@ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í«‘ÒΔ Ú≈ ’μ⁄∂ Â∂Ò ÁΔ ’ΔÓ ÿ‡ ’∂ I@ ‚≈Ò ÍzÂΔ ÏÀÒ ‘Ø ◊¬Δ ‘ÀÕ Â∂Ò ÓßÂΔ ¡À√. ‹ÀÍ≈Ò À‚Δ È∂ ÍμÂ’≈ª È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ Â∂Ò ’ßÍÈΔ¡ª ‚≈Ò Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ∞ͬ∂ ÁΔ¡ª ’ΔÓª ”⁄ ¿∞Â≈¡-⁄Û∑≈¡ ”Â∂ Ș μ÷ ‘Δ¡ª ‘È Â∂ ‹ÒÁΔ ‘Δ «¬√ Ï≈∂

A.CI Òμ÷ Á≈ ÏÒÀ’Ï∂Δ √Ó≈‡ÎØÈ Ì≈ ”⁄ Òª⁄ ÏÒÀ’Ï∂Δ Ï‰≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ ’ÀÈ∂‚Δ¡È ’ßÍÈΔ «√⁄ «¬È ÓØÙÈ È∂ Ï∞μËÚ≈ 鱧 «¬μ’ ÈÚª √Ó≈‡ÎØÈ Ì≈ ”⁄ Òª⁄ ’ΔÂ≈Õ «¬√ √Ó≈‡ÎØÈ ÏÒÀ’Ï∂Δ ÍØÙ∂ ÍΔIIHA ÁΔ ’ΔÓ A Òμ÷ CI ‘˜≈ ∞ͬ∂ μ÷Δ ‘À «’¿∞∫«’ «¬‘ ÍzΔÓΔ¡Ó √À◊Ó∂∫‡ Á≈ ÎØÈ ‘ÀÕ «¬√ Ò¬Δ ’ßÍÈΔ È∂ «¬√ 鱧 Ù∞±¡≈ ”⁄ «√Î ¡≈‚ ”Â∂ ‘Δ «‚ÒΔÚ ’È Á≈ ÎÀ√Ò≈

’ΔÂ≈ ‘ÀÕ Ï≈¡Á ”⁄ «¬√ 鱧 Íz«√μË ÙØ±Óª ”⁄ μ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ √‡ÀÈÒ∂√ √‡ΔÒ Á∂ Îz∂Ó Ú≈Ò≈ «¬‘ ÎØÈ Ò∂Á ÏÀ’ ’Ú È≈Ò ¡≈«¬¡≈ ‘ÀÕ «¬√ ”⁄ «¬μ’ ÷≈√ «ÍßÈ ÈßÏ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À ‹Ø ÎØÈ Á∂ Ô±˜ 鱧 ÎΩÈ Í«‘⁄≈‰ÁΔ ‘ÀÕ H ‹ΔÏΔ «¬È«ÏÒ‡ ÓÀÓΔ Ú≈Ò∂ «¬√ ÎØÈ È±ß D@ ‹ΔÏΔ Âμ’ ¡À’√ÍÀ∫‚ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ

ÎÀ√Ò≈ ÒÀ‰◊Δ¡ªÕ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ √’≈Δ Â∂Ò ’ßÍÈΔ¡ª È∂ ‘ Ó‘ΔÈ∂ Í«‘ÒΔ Â∂ √ØÒª Â≈Δ÷ ÂØ∫ ÍÀ‡ØÒ ÁΔ¡ª ’ΔÓª ”Â∂ Ș√≈ÈΔ ’ÈΔ ‘∞ßÁΔ ‘À Í «¬√ Ú≈ ’μ⁄∂ Â∂Ò ÁΔ ’ΔÓ ÿ‡‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á AF ‹±È 鱧 Â∂Ò ’ßÍÈΔ¡ª È∂ ’Ø¬Δ ÂÏÁΔÒΔ È‘Δ∫ ’ΔÂΔÕ «¬√ Ï≈∂ √ÍÙ‡Δ’È «Áß«Á¡ª Â∂Ò ÓßÂΔ √zΔ À‚Δ È∂ «’‘≈ «’ ∞ͬ∂ Á∂ Ó∞μÒ Â∂ ’μ⁄∂ Â∂Ò ÁΔ¡ª ’ΔÓª ”⁄ Úμ‚∂ ÍμË ”Â∂ ¿∞Â≈¡-⁄Û∑≈¡ ¡≈ «‘≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ Ï≈˜≈ ”⁄ ÁØ‘≈ ¿∞Â≈¡⁄Û∑≈¡ ‹≈Δ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª Óß«È¡≈ «’ ’μ⁄∂ Â∂Ò ÁΔ¡ª ’ΔÓª ”⁄ Úμ‚Δ ’ÓΔ ¡≈¬Δ ‘À Í ∞ͬ∂ Á∂ Ó∞μÒ “⁄ ¡≈¬Δ «◊≈Ú‡ È∂ «¬√ ÷∞ÙΔ ”Â∂ Í≈‰Δ Î∂ «ÁμÂ≈ ‘ÀÕ

Ó≈«¬’zØ√Ø· ’≈ÍØ∂ÙÈ Á∂ ÈÚ∂∫ ÎØÈ √≈·Ú∂¡ ÚΔ ¿∞√∂ ’Ø ”Â∂ ω≈¬∂ ‹≈‰◊∂ ‹Ø ÈÚ∂∫ ¡≈ ‘∂ ‡∂ÏÒ∂‡√ ¡Â∂ ÍΔ.√Δ. Á∂ ¡≈Í∂«‡ß◊ «√√‡Ó ”⁄ ÚÂ∂ ‹≈ ‘∂ È∂, ‹Ø «’ ’ßÍÈΔ ÁΔ «Úß‚Ø ÎzÀ∫⁄≈¬Δ˜ ÁΔ √’ΔÈ È±ß Í±Δ ∂∫‹ ”⁄ ‹ØÛ Á∂Ú∂◊Δ ¡Â∂ ‹Ø «¬√ÁΔ ÚÂØ ”⁄ ’zªÂΔ’≈Δ Í«ÚÂÈ «Ò¡≈Ú∂◊ΔÕ Á∞«È¡ª ÁΔ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ √≈·Ú∂¡ ’ßÍÈΔ È∂ «’‘≈ ◊≈‘’ª ’ØÒ ÎØÈ ¡Â∂ ¡ÀÍÒΔ’∂ÙÈ ÍzÂΔ «˜¡≈Á≈ «Ú’ÒÍ ‘؉◊∂ ‹Ø ’≈ÎΔ ¡≈’Ù’ ‘؉◊∂Õ Ó≈«¬’zØ√≈· ’ßÍÈΔ Á≈ ÓßÂÚ Â∂˜Δ È≈Ò «Ú’«√ ‘Ø ‘Δ ÓØÏ≈«¬Ò ’ß«Í¿±«‡ß◊ Ó≈«’‡ ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ’∂ ¡ÀμÍÒ Á∂ ¡≈¬Δ ÎØÈ Á≈ Ó∞’≈ÏÒ≈ ’ ’∂ «Íμ¤∂ ¤μ‚‰ Á≈ ‘ÀÕ √≈È Îzª√«√√’Ø “⁄ Ï∞μËÚ≈ 鱧 Ó≈«¬’zØ√≈· È∂ ¡Ë≈’ ±Í È≈Ò ¡Í‰≈ ÈÚª «Úß‚Ø √≈·Ú∂¡ «‹√鱧 «Úß‚Ø ÎØÈ H «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À, Òª⁄ ’ΔÂ≈Õ ’ßÍÈΔ Ó∞Â≈Ï’ «¬√ √≈Ò ÍμÂfiÛ «Ú⁄ «¬‘ √≈·Ú∂¡ √ÍØ‡ ’Á∂ ÎØÈ Ï˜≈ 鱧 ˜± ÍzÌ≈«Ú ’È◊∂Õ

«˜Ú ÏÀ∫’ ÚμÒØ∫ Â∂Ò ’ßÍÈΔ¡ª 鱧 ‚≈Ò ÁΔ Óß◊ ÿ‡≈¿∞‰ ÁΔ ‘Á≈«¬Â ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔ-∞ͬ∂ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ‚≈Ò ÁΔ¡ª ’ΔÓª ¡≈√Ó≈ÈΔ ⁄Û∑È ’’∂ Ì≈ÂΔ «˜Ú ÏÀ∫’ È∂ √’≈Δ Â∂Ò ’ßÍÈΔ¡ª 鱧 «ÈÁ∂Ù «ÁμÂ∂ ‘È «’ Â∂Ò ÁΔ Á≈ÓÁ Ò¬Δ ÒØÛΔ∫Á∂ ‚≈Ò È≈ÒØ∫ ¡μË≈ «‘μ√≈ ‘Δ «’√∂ «¬’ ‹ÈÂ’ ÷∂Â Á∂ ÏÀ∫’ ÂØ∫ Íz≈Í ’ÈÕ «˜Ú ÏÀ∫’ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ Â∂Ò ’ßÍÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ‚≈Ò √ÏßËΔ ÒØÛª ͱΔ¡ª ’È Ò¬Δ «¬’«‘≈ ’؇≈ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ‹ÁØ∫«’ «¬√ Ú∂Ò∂ ’¬Δ ‹ÈÂ’ Â∂ Íz≈¬ΔÚ∂‡ ÏÀ∫’ ‚≈Ò ÁΔ ÒØÛ Í±Δ ’È ”⁄ Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ «˜Ú ÏÀ∫’ Á≈ «¬√ Ï≈∂ ’«‘‰≈ ‘À

«’ ‚≈Ò ÁΔ¡ª ÒØÛª ͱΔ¡ª ’È Ò¬Δ «√ß◊Ò ’؇≈ √‘Δ √≈Ï ‘ØÚ∂◊≈ Â∂ ∞ͬ∂ ÁΔ ‚≈Ò Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÿ‡ÁΔ ’ΔÓ Á∂ ÍzÌ≈Ú È±ß Ø«’¡≈ ‹≈ √’∂◊≈Õ Â∂Ò √’μÂ ‹Δ √Δ ⁄Â∞Ú∂ÁΔ È∂ ÍμÂ’≈ª È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ «˜Ú ÏÀ∫’ È∂ √’≈ 鱧 ÍμÂ «Ò«÷¡≈ ‘À «‹√ ”⁄ Â∂Ò ’ßÍÈΔ¡ª 鱧 «¬’Ø √’≈Δ ÏÀ∫’ ÂØ∫ ¡ÓΔ’Δ ’ß√Δ ÷ΔÁ‰ Ò¬Δ «’‘≈ «◊¡≈ ‘ÀÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «¬√ Ï≈∂ Â∂Ò ’ßÍÈΔ¡ª 鱧 ‹≈‰± ’Ú≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À ª «’ «˜Ú ÏÀ∫’ Á∂

«ÈÁ∂Ùª 鱧 Ò≈◊± ’Ú≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂Õ ¿∞È∑ª Áμ«√¡≈ «’ «ÂßÈ Úμ‚Δ¡ª √’≈Δ Â∂Ò ’ßÍÈΔ¡ª 鱧 ’μ⁄≈ Â∂Ò Â∂ √Ø¬Δ ◊À√ Ú◊∂ ÍÀ‡ØÒΔ¡Ó ÍÁ≈ʪ ÁΔ ÷ΔÁ Ò¬Δ ‘ Ó‘ΔÈ∂ H ¡Ï ¡ÓΔ’Δ ‚≈Òª ÁΔ ÒØÛ ÍÀ∫ÁΔ ‘ÀÕ √zΔ ⁄Â∞Ú∂ÁΔ È∂ «’‘≈ «’ «˜Ú ÏÀ∫’ Á∂ ÈÚ∂∫ «ÈÁ∂Ùª Ó∞Â≈Ï’ «√Î √’≈Δ Â∂Ò ’ßÍÈΔ¡ª «’√∂ «¬’ √’≈Δ ÏÀ∫’ ÂØ∫ ÒØÛΔ∫Á∂ ‚≈Òª Á≈ ¡μË≈ «‘μ√≈ ‘Δ ‘≈√Ò ’È Âª ‹Ø ‚≈Ò Â∂ ∞ͬ∂ ÁΔ ’ΔÓ “⁄ Â≈ÒÓ∂Ò Ï‰≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂Õ

¡≈ ÏΔ ¡≈¬Δ ÚμÒØ∫ ◊À ÏÀ∫«’ß◊ «¬’≈¬Δ¡ª ÜÆÁËμî é¶ ô¶òðñ¶ ÕðÈ÷ 鱧 ¬∂.‡Δ.¡ÀÓ. ÷ØÒ∑‰ ÁΔ ÍzÚ≈È◊Δ ÕÅð» òÅêà î§×òÅÂÆÁ»

Ó∞ßϬΔ-¡≈ ÏΔ ¡≈¬Δ («˜Ú ÏÀ∫’ ¡≈Î «¬ß‚Δ¡≈) È∂ Ó‘μÂÚͱÈ ÎÀ√Ò≈ ÒÀ∫«Á¡ª ÏÀ∫«’ß◊ ÷∂Â ÂØ∫ Ï≈‘ ÁΔ¡ª «¬’≈¬Δ¡ª 鱧 ¡≈͉∂ ¬∂ ‡Δ ¡ÀÓ ÈÀμ‡Ú’ √Ê≈Í ’È ÁΔ ¡≈«◊¡≈ Á∂ «ÁμÂΔ ‘ÀÕ «¬‘ «¬’≈¬Δ¡ª ÏÀ∫’ª Á∂ √ÓÊÈ «Úμ⁄ ’ßÓ ’È◊Δ¡ªÕ «¬√ Ï≈∂ ÈØ‡Δ«Î’∂ÙÈ ‹≈Δ ’«Á¡ª ¡≈ ÏΔ ¡≈¬Δ È∂ «’‘≈ «’ ÏÀ∫«’ß◊ ÷∂Â ÂØ∫ Ï≈‘ ÁΔ¡ª «¬È∑ª «¬’≈¬Δ¡ª Á∂ ¬∂ ‡Δ ¡ÀÓ“˜ 鱧 Ú≈¬Δ‡ Ò∂ÏÒ ¬∂ ‡Δ ¡ÀÓ“˜ (‚Ï«Ò¿± ¡ÀÒ ¬∂“˜) «’‘≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ «¬È∑ª «¬’≈¬Δ¡ª

Á∂ ‘∂’ ÈÚ∂∫ ¬∂ ‡Δ ¡ÀÓ ¡≈Í∂‡ 鱧 ’Ø¬Δ ÏÀ∫’ √ͪ√ ’∂◊≈Õ À◊±Ò ¬∂ ‡Δ ¡ÀÓ“˜ ÚμÒØ∫ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ’Ú≈«¬¡ª ‹ªÁΔ¡ª √≈Δ¡ª √‘±Òª «¬È∑ª ¬∂ ‡Δ

¡ÀÓ“˜ “Â∂ Ó∞‘μ¬Δ¡≈ ‘؉◊Δ¡ªÕ √≈∂ ÏÀ∫’ª Á∂ ◊≈‘’ «¬È∑ª √‘±Òª Á≈ Ò≈Ì ÒÀ √’‰◊∂Õ «√Î ¿∞‘Δ ÏÀ∫’ «¬‘ ÈÚª ¬∂ ‡Δ ¡ÀÓ ÈÀμ‡Ú’ ⁄Ò≈ √’‰◊∂ «‹È∑ª Á∂ Á∂Ù Ì «Úμ⁄ I@,@@@ ¬∂ ‡Δ ¡ÀÓ ‘؉◊∂Õ ‹Ø ◊À ÏÀ«’ß◊ «¬’≈¬Δ¡ª ‚Ï«Ò¿± ¡ÀÒ ¬∂˜ √Ê≈Í ’È ÁΔ¡ª «¬¤∞μ’ ‘È, ¿∞‘ «ÚÙ∂√ ¡«Ë’≈ ‘≈√Ò ’È Ò¬Δ ⁄≈ Ó‘ΔÈ∂ Á∂ √Ó∂∫ ¡ßÁ ¡≈ ÏΔ ¡≈¬Δ Âμ’ Í‘∞ß⁄ ’ √’ÁΔ¡ª ‘È, ‹∂’ ¿∞È∑ª Á≈ ⁄≈Ò± «ÚμÂΔ Ú∑∂ Á≈ Ù∞μË Ó∞È≈Î≈ A@@ ’ØÛ ∞ͬ∂ ‘ÀÕ

«Ù’≈◊Øó¡ÓΔ’Δ Ú≈‘È ’ßÍÈΔ ‹ÈÒ Ó؇√ ¡ÓΔ’≈, ’ÈÀ‚≈ ¡Â∂ «¬˜≈¬ΔÒ ”⁄ Ú∂⁄Δ¡ª ◊Δ¡ª ÍΩ‰∂ E Òμ’ Ù∂ÚÒ∂ ’z±˜ ’≈ª «¬ß‹‰ ”⁄ ÷≈ÏΔ ’≈È Ú≈Í√ Óß◊≈Ú∂◊ΔÕ ’ßÍÈΔ È∂ «¬‘ ‹≈‰’≈Δ «ÁßÁ∂ ‘ج∂ «’‘≈ «’ Ù∂ÚÒ∂ ’z±˜ Á∂ «¬ß‹‰ ”⁄ Â’ÈΔ’Δ ÷≈ÏΔ ‘À «‹√ ’≈È «¬ß‹‰ ”⁄ ¡μ◊ Òμ◊ √’ÁΔ ‘ÀÕ ’ßÍÈΔ È∂ Ó∞÷Δ ¬∂ÒΔ√Δ¡≈ ÏØÒ

‚∂«Ú√ È∂ «’‘≈, ““√≈‚∂ ◊≈‘’ª Ò¬Δ √Ì ÂØ∫ Ó‘μÂÚͱ‰ «¬‘ ‘À «’ ’ßÍÈΔ Ò◊≈Â≈ «¬‘ ÔÂÈ ’ÁΔ ‘À «’ Ù∂ÚÒ∂ ’z±˜ ¿∞ÍÌØ◊Â≈Úª Ò¬Δ √∞μ«÷¡Â ¡Â∂ «‡’≈¿± Ï‰Δ ‘∂Õ ¿∞È∑ª È∂ Áμ«√¡≈ «’ ’ßÍÈΔ È∂ ¡ÓΔ’≈, ’ÈÀ‚≈ ¡Â∂ «¬˜≈¬ΔÒ “⁄ Ú∂⁄Δ¡ª ◊¬Δ¡ª D Òμ÷ GE ‘˜≈ Ù∂ÚÒ∂ ’z±˜ ’≈ª Ú≈Í√ Óß◊Ú≈¬Δ¡ª ‘ÈÕ


Special

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

27 To 03 July, 2012

25

HAPPY DAYS ARE COMING AT AMRITSAR AIRPORT he Sikhs may be living anywhere, but Amritsar International Airport always dwells in their heart. This is the airport that leads them to their holiest shrine the Golden Harjap Singh Temple. Aujla Some foreign airlines have loved it. Vice versa some of India’s own airlines have been playing truant with this airport. The worst culprit as far as this airport is concerned is India’s flag carrier Air India. At one stage Air India announced a four times a week service from Amritsar to Toronto via Birmingham. Birmingham being a small airport away from London, according to Air India it could be unprofitable to operate. But the Punjabi diaspora in general and the Sikh diaspora in particular lapped up this route. The passenger load became so high that demands started for a daily service on this route. Rather than feeling happy at the increased popularity of this route, the management of Air India decided to bypass Birmingham and carry the service via London. There are far fewer Punjabis living in the London area than in the Birmingham area, but to the surprise of everyone, even the Amritsar – London – Toronto route became very popular. Almost a year prior to this route diversion, another India owned company Jet Airways sought permission from the union ministry of civil aviation to fly on the Amritsar – London route. Their planes were operating six times a week at ninety percent load factor. But when Air India decided to fly its own planes on the Amritsar – London – Toronto route, anticipating some loss of business Jet Airways pulled out of the Amritsar – London route. Later on Air India reduced the number of flights on the Amritsar – London – Toronto route to four per week, starting the other three flights from New Delhi. A few months after-

T

wards, Air India cancelled all flights to Toronto from Amritsar via London. These unwise actions by Air India resulted in loss of the Amritsar – London flights by Jet Airways also. After a lot of maneuvering and political pressure, Air India has restarted the Amritsar –

al and they have increased their flights since the inception of their flying experience to Amritsar. Now their total flights to Amritsar exceed seven per week. They are bringing their passengers from Birmingham, London and several European capitals to

in Italy, Frankfurt (Germany), Paris (France), Amsterdam (Holland), London, Houston, Washington D.C. and New York in the United States, Nairobi (Kenya), Melbourne (Australia) and most destinations in the Middle East

Toronto flights, but these flights will touch New Delhi while going and coming. Still something is better than nothing. The current Air India pilots strike has crippled this profitable flight for nearly two months. But bureaucratic indications are that this flight shall not be abandoned. It will be restored after normalcy returns to Air India. On one hand Air India and Jet Airways, also an Indian aviation corporation, stabbed Amritsar International Airport in the back. On the other hand some of the foreign airlines have been very generous to Amritsar International Airport. Take the case of Turkmenistan Airlines. This company was offered flying rights to both Bombay and New Delhi. But they preferred Amritsar to both these cities. The Government of India agreed to their propos-

Amritsar via their national hub Dushanbe. The other airline loyal to Amritsar is Uzbekistan Airlines. This airline was also offered landing rights in both New Delhi and Bombay, but they preferred Amritsar to both mega cities. Since its inception, their service to Amritsar has not diminished. Three years ago Qatar Airways applied for flying rights to Amritsar. They were permitted to fly on Amritsar – Doha route. They started with four flights per week with a small aircraft. But the popularity of this route soared so high that they have started daily flights to Amritsar. When the passenger load is more, they press wide bodied aircraft on this route. Qatar Airways offers very convenient connections to all the important European destinations. Punjabi passengers bound for Milan and Rome

benefit a lot. The service of this airline is great and its record of punctuality is outstanding. British Midlands International has also started flights from London to Amritsar. They are flying three days in a week and their flights are running packed to capacity. If availability of aircraft is eased and more Punjabi passengers from Winnipeg, Calgary, Edmonton and Vancouver decide to fly via London, this airline will have to increase the number of its flights to one per day. At present most of the Punjabi passengers from the Western provinces of Canada are flying via Beijing, Shanghai, Seoul and Tokyo. Language is a serious problem on these routes. Kingfisher was hurting financially since the beginning of this year. In March 2012, they pulled out

of Amritsar. Kingfisher is a five star airline, with a substantial first and business class. Being an expensive airline, its passenger load from Amritsar was not too good. Its pull out is in fact a blessing in disguise for the profitability of Amritsar International Airport. When one airline pulls out, the other comes in to fill the vaccum. This is exactly what happened with Amritsar International Airport. One of India’s most successful budget airlines Spicejet had sought permission from the ministry of civil aviation to fly tentatively on the New Delhi – Amritsar circuit. According to my information the permission has been given and very soon this no frills airline will start flying on the New Delhi – Amritsar route. Spicejet is a rapidly expanding airline. Its major operations are in the South. It is very active in Chennai, Bangalore, Hyderabad, Bombay and Goa. So far Amritsar had a poor connectivity with the southern destinations. In March 2012, I flew between New Delhi and Goa on this airline. Entire plane had economy class seats, but no one appeared to mind. The fare was much less than that of the other airlines. Its pilot told me that this airline is planning on flying on the Hyderabad – Amritsar route. It appears that Spicejet’s New Delhi – Amritsar flight will result in connectivity with the Southern mega cities. This airline is likely to usher in good days for Amritsar International Airport. harjapaujla@gmail.com


Special

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

27 To 03 July, 2012

26

Foods That Have a Negative Effect on Your Brain here are several foods classified as brain foods that enhance your brain performance. They increase the blood flow to the brain and provide nutritional value. On the other side of the spectrum, there are foods that have a negative effect on your brain. Bad food provides little to no nutritional value, and decrease, if not kill, brain cells Foods that are bad for the health of your brain are also terrible for your body. Not only can certain foods cause mental health problems, they can manifest other health-related conditions, such as: Obesity Type 2 Diabetes Dental Problems Heart Disease Clogging arteries will naturally decrease the blood flow to the brain, so foods high on the glycemic index that slow down the natural flow of blood to the brain, and fill the arteries with fat, are extremely harmful to the heart and the brain. Your brain absorbs 20% of all carbohydrates that you take in. It prefers a steady stream of blood sugars without interruptions or extreme changes. Healthy brain foods do not make your

T

body “crash and burn” from Harleen Kaur initial energy, the big fluctuatemporary sugar spikes tions in your blood sugar is (candy bars, sugar loaded food and not healthy. Sugar highs lead to drinks). They help to maintain a sugar lows, and the roller coaster of steady and balanced absorption of rapidly changing imbalances cause blood sugars in the pancreas and chemical imbalances in the brain – prevent this effect. Although they may leading to agitation, sleepiness, give a temporary “feel good” burst of depression, etc. Foods that are bad

for the body are usually bad for brain development as well, and they include: Alcohol, Tobacco, High refined sugar content, White Flour Trans Fat and Polyunsaturated Fat Salt Numerous food additives – such as monosodium glutamate and tartrazine Lack fiber, vitamins and other healthy minerals Hydrogenated fats – clog arteries Artificial sweeteners, flavorings, and colorings Nicotine is included on the list, although it is not a food, because it cuts-off and restricts blood flow to the brain, and restricts the healthy flow of oxygen and glucose. It also tightens your capillaries, which are essential to the delivery of blood and healthy nutrients to your neurotransmitters (messenger cells that allow brain cells and healthy nutrients to interact and communicate with each other). You need to realize that what you eat affects your brain as well as your overall body. You don’t need to memorize a list of bad foods. You simply have to be conscious of what you are eating and your food choices.

Walk backward for good health T he ancient Chinese tradition of walking backward for health is set to become Mumbai's hot, new fitness fad. Forget the jump rope and motorised gym wall and those weights, for the new secret to health is actually quite the proverbial 'walk in the park'! It's going backwards. Before you get flummoxed, let us rephrase. The mantra that's got joggers and health strollers into a bind is about simply walking backwards, even at a pace, to rev up the health quotient. A huge hit in Japan, this philosophy of burning calories and revving up one's balance is becoming increasingly popular over 20 locations globally having set up 'retro-stepping' organisations.

great way to stay fit. Because it's a harder activity for the body to perform, the calorific expenditure is quite high. It sharpens other senses and the step one takes is shorter, so it has a lesser impact on the joints. Unfortunately, we don't have too many open spaces in Mumbai for it. But, it can be done in the gym. You could have a partner as your 'eyes' in front of you.

Society's game too!

Experts give go-ahead to going backwards!

Dr Hasmukh Ravat, Senior Interventional Cardiologist says a workout like this can set the right pace as there is a heart attack risk in tougher endurance sports. "Very strenuous exercise is associated with the actual deaths of heartmuscle cells," he warns. "A theory suggests that heightened adrenaline levels sometimes observed during prolonged exercise rather per-

versely lead to the constriction of coronary arteries, which results in localised cell death within the heart. So this seems a good thing but do not bend the knee while walking and choose an obstacle-free path." Adds trainer Zarine Watson, "Retrowalking is a

Perizad Zorabian remembers that walking backwards was something her late grandfather was asked to do in Manali, where they holidayed. "He had a heart problem and the doctor specifically told him to walk backwards on the slopes as that would be less stressful on his heart. For me, I usually do cardio, but I'd like to try out walking backwards as a change. However, I think people are so used to intensive workouts that it might take time for the trend to catch on." Ready to get used to the new monsoon workout?

Benefits 100 steps backward walking is equivalent to 1,000 steps conventional walking. Increases balance and vision Is good for the hips, legs, and trunk. Improves brain clarity.


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

Health

27 To 03 July, 2012

27

How to prevent conjunctivitis this monsoon W e know that the eyes turn red and it's contagious, but what is conjunctivitis; we ask Dr. Satish Mehta, Ophthalmologist from the Moolchand Eye Clinic in New Delhi. He says "Conjunctivitis is a common com-

municable disease and spreads mostly during summer and the rainy season. It is basically an infection and inflammation of the conjunctiva — redness and swelling of the thin protective membrane of eye — and can be caused due to any kind of viral or bacterial infection, irritants, abrasions chemical reaction, dust allergy, etc." Besides washing your hands, Dr. Satish elaborates on the different ways you can prevent conjunctivitis, "Conjunctivitis generally spreads through touching or contact. The virus spreads during monsoon when the weather conditions are ideal for it. Its incubation period is 3-7 days and is highly contagious, as it gets

transmitted by hand-to-eye contact and can happen at any age. Here are some of the simple precautionary measures to be followed: z Do not touch/hand shake z Do not touch taps or door handles z Do not share common towels, pillows, beds, toiletries z Do not share common eye cosmetics z Avoid infected eye instruments z If already suffering from eye flu, then do not use contact lenses and say no to swimming for the time being." Your eyes may turn red due to dust, lack of sleep, strain on the eyes, allergy cold, so how do you differentiate? Dr. Satish points out the tell tale signs of conjunctivitis, "One is advised to consult a doctor if the following symptoms persist for more than 2 days: Redness of eyes, watering, itching, discharge, photophobia - eye discomfort in bright light, swelling around the eyes, sticky eyes and swollen eyelids." But if you want to try to cure yourself from the contagious eye sore, there's

only so much you can do. "If a patient is suffering from conjunctivitis, then at home they are advised to follow these tips: z Wash the eyes frequently with normal clean water or previously boiled water z Self-medication should never be attempted as it may further harm your eyes z Person should be isolated; no school, office or public gathering z Keep the eyes clean z Use dark glasses

z Never start self-medication z Consult an eye specialist as early as possible; till eye specialist is not available, start with antibiotic eye drops z Never use steroid eye drops With these guidelines and strict precautionary measures in place, you might just be able to give Conjunctivitis a miss this monsoon. Note that it is a common recurring inflammation - If you get it once, there are chances you may get it again.


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

Hollywood

Kristen Stewart

Garfield, Stone silent about romance

named highest paid actress ctress Kristen Stewart reportedly earned $34.5 million last year and has been named Hollywood's highest-paid actress in Forbes magazine's annual list, narrowly beating Cameron Diaz, who earned $34 million. Kristen's earnings came from her $12.5 million salary plus profit share for both instalments of "The Twilight Saga: Breaking Dawn Parts I and II", and also her role in "Snow White and the Huntsman", while Cameron's earnings came from her salaries for " Bad Teacher", "The Green Hornet" and "What to Expect When You're Expecting", reports contactmusic.com. Sandra Bullock was placed third in the list, for the $25 million she earned for forthcoming movie "Gravity", as well as profits she is still making from 2009 film "The Blind Side". Actress Angelina Jolie follows at number four with $20 million and Charlize Theron with $18 million at the fifth slot. Julia Roberts has been placed sixth with earnings of $16 million over the period May 2011 to May 2012, with $15 million its Sarah Jessica Parker, at number seven. "The Iron Lady" star Meryl Streep and "Bridesmaids" actress Kristen Wiig took joint eighth place with earnings of $12 million, while Jennifer Aniston completed the top 10 with $11 million.

A

US actress Emma Stone, left, and British actor Andrew Garfield arrive for the French premiere of The Amazing Spider-Man Photo/Francois Mori Actors Andrew Garfield and Emma Stone, who will be seen in "The Amazing SpiderMan", have banned reporters from asking questions about their relationship. They were all over each other when spotted at a hotel,

the filming of the Elizabeth Taylor and Richard Burton biopic was initially reluctant to issue a policy and imposed several conditions,

but later at the premiere of their movie they refused to talk about it. "They were cooing over a pal's baby and having a right chuckle. It was clear they

28

are boyfriend and girlfriend. They were too touchy-feely to be just pals," thesun.co.uk quoted as source as saying of their cosy breakfast. Neither has confirmed a romance. They prefer to gush over each other's work and keep fans guessing. "We got on really well between takes. We'd just mess around and I felt, 'Ah, this is different", said Garfield, who plays Peter Parker in the film.

Meditation makes Emily Blunt's OCD fears Brand happier British comedian Russell Brand says meditation has helped him become a happier man. Brand's divorce with estranged wife singer Katy Perry is to be finalised in July, but he isn't stressed about it. Instead, he says the transcendental meditation has helped him acquire a happy state of mind. "I try not to compartmentalise things too much into years, but generally speaking, I'm happier than I've ever been in my life," thesun.co.uk quoted Brand as saying.

LiLo crashed car while on driving ban Lindsay Lohan, who landed in trouble recently for a car accident, was banned from driving while filming "Liz and Dick" by the insurance company, which covered the movie. The " Mean Girls" actress crashed a rented Porsche while driving on the Pacific Coast Highway in Los Angeles earlier this month, but escaped unhurt, along with her assistant. According to TMZ, the insurance company covering

27 To 03 July, 2012

which included banning Lohan from roads, the New York post reported. Sources revealed that even though movie producers knew the 25-year-old was violating the policy by driving, no one stopped her. However, the insurance company has not still cancelled the policy, but producers for the Lifetime channel made it clear that she must not drive for the duration of filming.

Actress Emily Blunt, recently diagnosed with obsessive compulsive disorder (OCD), says it is becoming an issue and she is worried about the future. The 29year-old has been fixating on trivial and repetitive behaviour since she was a child. "It is very weird. It's only happened in the past year. I have started getting very superstitious and fixating on things. I used to do it as a kid. I would get these obsessive moments where I would be in the car with my dad or something," dailystar.co.uk quoted her as saying.

Kate Upton's failed attempt to hide her assets Kate Upton, who came out of nowhere and is fast becoming one of the most famous bikini models in the world on account of her massive assets, is seen doing her best all-American girl impression while wearing as little as possible in a sensational Terry Richardson shoot. At first, the 20-year-old model was seen relying heavily on her hands to keep her boobs hidden as she strutted around in nothing but pants.

Angelina Jolie Kim 'relieved' dad never knew of sex tape shame donates $100,000 to Syrian refugees Hollywood star Angelina Jolie has donated $100,000 to aid Syrian refugees, the United Nations refugee agency said on Wednesday. The Oscar-winning actress is a special envoy of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) and made the donation on World Refugee Day. In a statement marking the occasion Jolie said the solutions to the world's growing number of displaced people were political as well as humanitarian.

Kim Kardashian, who recently admitted that her sex tape played a huge role in catapulting her into limelight, has confessed that she is glad she didn't have to explain the scandal to her late father. The reality TV star revealed that she would not have known what to say to him. Speaking candidly about the racy footage of her tryst with ex-boyfriend Ray J, which leaked online several years ago and introduced many people to the Armenian

beauty, Kardashian admitted that she felt humiliated and often wishes that she had

made a better decision, when she agreed to film a sex session with the singer. Appearing on Oprah's Next Chapter, she claimed that her first introduction to the world of glamour was quite negative in nature. "I'd like to think that I'm aware... that that's pretty much how I was introduced to the world. It was a negative way, so I felt like I really had to work 10 times harder to get people to see the real me... I felt humiliated," the Daily Express quote her as saying.


STAR-WORLD

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ Ó∂÷

«ÏÃ÷

Aries [aries]

Taurus [taurus]

(21 Mar - 19 Apr)

(20 Apr - 20 May)

«’√∂ ÚºÒØ∫ ’‘Δ ’Ø¬Δ ◊ºÒ Âπ‘≈˘ ÍÃ∂Ù≈È ’ √’ÁΔ ˛Õ «¬‘ Âπ‘≈‚Δ ’ÓΔ ˛ Âπ√ƒ Ï≈¡Á «Ú⁄ ’¬Δ «ÁÈ ÍÃ∂Ù≈È «‘≥Á∂ ‘ØÕ √Ø⁄‰ ÁΔ Êª ¿π√ Ú∂Ò∂ ‹Ú≈Ï Á∂ «Á˙ ª «Î «¬‘ ÈΩÏ ȑƒ ¡≈Ú∂◊ΔÕ «’√∂ Á» ʪ ”Â∂ ‘Ø«¬¡≈ ÂÏ≈ÁÒ≈ ¡‹∂ π’ √’Á≈ ˛, Í Ï≈¡Á «Ú⁄ Âπ‘≈˘ ‹≈‰≈ ÍÀ √’Á≈ ˛Õ ÁØ√ª È≈Ò ÿπøÓ‰ «ÎÈ Á≈ ÍÃØ◊≈Ó Ï‰ √’Á≈ ˛Õ ÍÂÈΔ È≈Ò ÊØÛ≈ fi◊Û≈ ‘Ø √’Á≈ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ Ï⁄‰ Ò¬Δ ÍÚ≈ Á∂ È≈Ò ’πfi √Óª «ÏÂ≈˙Õ

«¬√ ‘ÎÂ∂ Âπ‘≈˘ ÿ∂¨ ¡Â∂ ÚÍ≈’ ‹ΔÚÈ «Ú⁄ Í«‘Òª ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ √Óª Á∂‰≈ ÍÀ √’Á≈ ˛Õ Âπ‘≈‚Δ ≈‘ «Ú⁄ ’«·È≈¬Δ¡ª Â∂ Óπ√ΔϪ ˜» ¡≈¿π‰◊Δ¡ª Í Âπ√ƒ ¡≈͉∂ ͺ’∂ «¬≈Á∂ È≈Ò «¬È∑ª ”Â∂ «‹ºÂ Í≈ ‹≈˙◊∂Õ ÍÃ∂Ó √Ïø˪ «Ú⁄ Âπ‘≈˘ ÷≈√ «Ë¡≈È Á∂‰ ÁΔ ÒØÛ ˛ È‘ƒ ª √Ïø˪ «Ú⁄ ÷‡≈√ ÍÀÁ≈ ‘Ø √’ÁΔ ˛Õ ÈΩ’Δ «Ú⁄ ‰≈¡ «‘ √’Á≈ ˛Õ ÍÚ≈ È≈Ò ÷ΔÁÁ≈Δ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ «ÚÁ∂Ù ‹≈‰ Á≈ ÓΩ’≈ «ÓÒ‰ ÁΔ ÚΔ √øÌ≈ÚÈ≈ ˛Õ

ÂπÒ≈

«ÏÃÙ⁄’

Libra [libra]

Scorpio [scorpio]

(23 Sept - 22 Oct)

(23 Oct - 21 Nov)

«¬‘ ‘¯Â∂ Âπ‘≈‚∂ Ò¬Δ ’¬Δ ⁄ø◊Δ¡ª ıÏª ÒÀ ’∂ ¡≈ «‘≈ ˛Õ ÚÍ≈ «Ú⁄ ÍÀ√∂ ˘ ÒÀ ’∂ ⁄Ò ‘Δ Âø◊Δ Á» ‘Ø √’ÁΔ ˛Õ ‹∂ Âπ√ƒ ’øÓ Ú≈√Â∂ ’Ø¬Δ ÈÚƒ ʪ Ì≈Ò ‘∂ ‘Ø Âª Âπ‘≈‚Δ «¬‘ ÷Ø‹ «¬√ ‘¯Â∂ ıÂÓ ‘Ø √’ÁΔ ˛Õ ˜ÓΔÈΔ «ÚÚ≈Á ˘ ÒÀ ’∂ ⁄ºÒ ‘∂ Óπ’ºÁÓ∂ Á≈ ÎÀ√Ò≈ Âπ‘≈‚∂ ÚÒ Á≈ ¡≈ √’Á≈ ˛Õ ÿ «Ú⁄ √Ì Á≈ √«‘ÔØ◊ Âπ‘≈˘ «ÓÒÁ≈ ‘∂◊≈ ¡Â∂ ÍÚ≈ È≈Ò «¬√ ‘ÎÂ∂ ÷ΔÁÁ≈Δ Ò¬Δ Ï≈‘ ‹≈ √’Á∂ ‘ØÕ «’√∂ È≈Ò «ÓÒ ’∂ √º‡∂Ï≈˜Δ ’È ÂØ∫ Ï⁄ØÕ

ÚÍ≈ «Ú⁄ «‹‘Û∂ ’øÓ ÍÀ√∂ ’’∂ π’∂ ‘ج∂ √È, ¿π‘ «¬√ ‘¯Â∂ Ì≈ ÁΔ ÓÁÁ È≈Ò Í»∂ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ «ÍÂ≈ ‹Δ ÁΔ √Ò≈‘ Âπ‘≈‚∂ Ò¬Δ ’≈ÎΔ Î≈«¬Á∂ÓøÁ «√Ë ‘Ø √’ÁΔ ˛Õ «’√∂ ÈÚ∂∫ ’øÓ ˘ ’È Ò¬Δ ’ΔÂΔ ‹≈ ‘Δ «Ó‘È √¯Ò ‘Ø √’ÁΔ ˛ ¡Â∂ ÈÚ∂∫ ’øÓ ÁΔ Ùπ»¡≈ ‘Ø √’ÁΔ ˛Õ Âπ√ƒ «√‘ ÁΔ Ú‹∑≈ ’’∂ ÍÃ∂Ù≈È ‘Ø √’Á∂ ‘ØÕ Í∂‡ ÁΔ ÷≈ÏΔ ‘Ø √’ÁΔ ˛Õ ÿ «Ú⁄ Ó‘ΩÒ ⁄ø◊≈ ‘∂◊≈ ¡Â∂ ÍÚ≈ È≈Ò «’√∂ «ÙÂ∂Á≈ Á∂ ÿ ‹≈‰ Á≈ ÍÃØ◊≈Ó Ï‰ √’Á≈ ˛Õ

√ÍÂ≈«‘’ ≈ÙΔÎÒ «Ó˚È Gemini [gemini]

’’ Cancer [cancer]

27 To 03 July, 2012

Ó’

Sagittarius [sagittarius] Capricorn [capricorn]

Virgo [virgo]

(23 Jul - 22 Aug)

(23 Aug - 22 Sept)

ÍÂÈΔ ÁΔ «√‘ ˘ ÒÀ ’∂ «⁄øÂ≈ Ï‰Δ «‘ √’ÁΔ ˛Õ ’øÓ ˘ ÒÀ ’∂ ⁄Ò ‘Δ ÍÃ∂Ù≈ÈΔ ‘ºÒ ‘Ø √’ÁΔ ˛Õ Âπ√ƒ «‘≥Ó È≈ ‘≈Ø ¡Â∂ ˜Ø ÙØ È≈Ò «Ó‘È ’Á∂ ‘ØÕ ÿ «Ú⁄ ‹∂ ’Ø¬Δ ÈΩ’ º÷‰ Òº◊∂ ‘Ø Âª ⁄ø◊Δ Â∑ª ÍÛÂ≈Ò ’’∂ º÷ØÕ «’√∂ ˘ ’Ø¬Δ ÍÀ√≈ ‹ª ’Ø¬Δ ⁄Δ˜ ¿πË≈ Á∂‰ ÂØ∫ Ï⁄ØÕ ÈÚª Ú≈‘È ÷ΔÁ‰ ÁΔ ÒØÛ ˘ Í»≈ ’ √’Á∂ ‘ØÕ ÈÚƒ ʪ ”Â∂ ÿ ÒÀ‰ ÁΔ¡ª ÔØ‹È≈Úª ÚΔ Ï‰ ‘Δ¡ª ‘È, Í √‘Δ √Óª ¡≈¿π‰ ”Â∂ ‘Δ «√∂ ⁄Û∑È◊Δ¡ªÕ

Aquarius [aquarius]

ÓΔÈ Pisces [pisces]

(20 Jan - 18 Feb)

(19 Feb - 20 Mar)

Âπ‘≈‚∂ √≈∂ ’øÓ Âπ‘≈‚∂ ¡≈Í«‰¡ª Á∂ √«‘ÔØ◊ È≈Ò Í»∂ «¬‘ ‘¯Â≈ Âπ‘≈‚∂ Ò¬Δ «’√∂ Íπ≈‰Δ ◊ÒÂΔ ˘ Ô≈Á ’’∂ «¬√ ‘¯Â∂ ’≈ÎΔ ÍÃ∂Ù≈È «‘ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ ‹∂ Âπ√ƒ √’≈Δ «Ó«Ò¡≈ ‹π«Ò¡≈ ‘∂◊≈Õ «’√∂ Ë≈«Ó’ ʪ ”Â∂ Ô≈Â≈ Á≈ ÔØ◊ √’Á∂ ‘ØÕ ‹∂ Âπ√ƒ Íπ≈‰Δ¡ª ◊ºÒª ÈΩ’Δ «Ú⁄ ‘Ø Âª Âπ‘≈‚Δ ÏÁÒΔ ‘؉ Á≈ ÔØ◊ ω √’Á≈ ˛Õ ‹∂ ω √’Á≈ ˛Õ Ϻ«⁄¡ª ˘ ÒÀ ’∂ ˘ Ô≈Á ’’∂ ÍÃ∂Ù≈È ‘ØÚ∂◊≈ ª ÊØÛΔ ÍÃ∂Ù≈ÈΔ «‘ √’ÁΔ ˛Õ Í ¡º◊∂ «’Ú∂∫ ÚËØ◊∂, Âπ√ƒ Í«‘Òª «’√∂ ʪ ”Â∂ ÈΩ’Δ Ò¬Δ ¡˜Δ ‘Δ ¡≈Í‰Δ ◊ÒÂΔ ÓøÈ ¸º’∂ ‘ØÕ Âπ‘≈˘ «⁄øÂ≈ ’È ÁΔ ÒØÛ «ÁºÂΔ ˛ ª Âπ‘≈˘ ¿πÊØ∫ ÈΩ’Δ «¬√ Ò¬Δ Âπ‘≈˘ ÍÃ∂Ù≈È ‘؉ ÁΔ È‘ƒ, «’™«’ Âπ‘≈‚∂ Ϻ⁄∂ Ú≈√Â∂ √ºÁ≈ ¡≈ √’Á≈ ˛Õ ÿ √ÓfiÁ≈ ‘È ¿π‘ ·Δ’ ÎÀ√Ò∂ ÒÀ ÒØÛ È‘ƒ ˛Õ ÍÃ∂Ó √Ïø˪ «Ú⁄ «Ú⁄ Ó≈‘ΩÒ ÷πÙΔ Ú≈Ò≈ ‘∂◊≈Õ √’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ ‘¯Â∂ «’√∂ ʪ ¡≈¬Δ ÷‡≈√ «¬√ ‘¯Â∂ Á» ‘Ø ‹∂ ’πfi ÈÚª ’È ÁΔ √Ø⁄ ‘∂ ‘Ø √’ÁΔ ˛Õ ÒØ’ª ÁΔ¡ª ◊ºÒª «Ú⁄ ”Â∂ ˜ÓΔÈΔ √ΩÁ≈ ‘؉ Á≈ ÔØ◊ ¡≈ ’∂ ’Ø¬Δ ’øÓ È≈ «Ú◊≈ÛØ √◊Ø∫ ª ¿π√ Ú≈√Â∂ √Óª ⁄ø◊≈ ⁄Ò Ï‰ «‘≈ ˛Õ ‹∂ ÈÚª Ú≈‘È «‘≈ ˛Õ ¤Ø‡∂ Ì≈ ÁΔ «√‘ «¬’ Á»‹∂ ”Â∂ «ÚÙÚ≈√ º÷ØÕ ‹∂ ÒÀ‰ Ï≈∂ √Ø⁄ ‘∂ ‘Ø Âª ¡‹∂ ÷≈Ï «‘ √’ÁΔ ˛Õ ‹∂ √ØÈ∂ Âπ ‘ ≈‚≈ ÂÏ≈ÁÒ≈ «’√∂ Á»  ʪ ‘Ø ÍÃØ◊≈Ó ¡º◊∂ Í≈ «Á˙ «’™«’ «◊¡≈ ˛ ª ¿π‘ «¬√ ‘ÎÂ∂ πº’ ⁄ªÁΔ Á≈ ÒÀ‰ Á∂‰ ’ ‘∂ ‘Ø Âª «¬√ Ò¬Δ √Óª ¡‹∂ ·Δ’ È‘ƒ √’Á≈ ˛Õ ⁄Ò «‘≈Õ «¬√ ‘ÎÂ∂ «÷¡≈Ò º÷ØÕ (22 Nov - 21 Dec)

’ø«È¡≈

«√øÿ Leo [leo]

Óπ√ΔϪ È≈Ò ÒÛÈ Ú≈√Â∂ ͺ’∂ «ÈÙ⁄∂ ¡Â∂ √≈‘√ ÁΔ ÒØÛ ˛ Í (21 May - 21 June) (22 June - 22 Jul) «¬√ ‘¯Â∂ Âπ√ƒ ¡≈͉∂ ¡≈Í ˘ Âπ‘≈‚Δ √Ø⁄ Í»Δ Â∑ª Ë≈«Ó’ «¬‘ ‘¯Â≈ Âπ‘≈‚Δ «√‘Â Ò¬Δ «¬’ºÒ≈ Ó«‘√»√ ’ √’Á∂ ‘ØÕ ⁄ø◊≈ ‘∂◊≈Õ ¡Á≈ÒÂΔ ’∂√ «’Â≈Ϫ ≈‘ƒ «◊¡≈È ÍÃ≈ÍÂΔ ˜» ˛ ¡≈͉∂ ÓÈ «Ú⁄ ‚ ’º„Ø ÚºÒ «‘ √’ÁΔ ˛Õ Âπ√ƒ «ÚÙ∂Ù ’≈È ÍÃ∂Ù≈ÈΔ «‘ √’ÁΔ ˛Õ «’ Âπ√ƒ «¬’º«Ò¡ª ’πfi È‘ƒ ’ ’πÁÂΔ «’Í≈ ÚΔ ¡≈͉∂ ¿πÂ∂ ¡≈͉∂ ◊πº√∂ ”Â∂ ’≈Ï» º÷ØÕ «’√∂ ˜ÓΔÈ «Ú⁄ Ò◊≈«¬¡≈ ÍÀ√≈ Ó«‘√»√ ’ √’Á∂ ‘ØÕ √øÂ≈È √’Á∂Õ «’√∂ ÈÚ∂∫ ÁØ√ ÁΔ ÓÁÁ ÚÒØ∫ √πº÷ «ÓÒ∂◊≈Õ ÒÛ’Δ Ú≈√Â∂ «È’Ò √’Á≈ ˛Õ ÈΩ’Δ «Ú⁄ «ÓÒ √’ÁΔ ˛Õ ‹∂ √’≈Δ ÈΩ’Δ Âπ‘≈˘ ’Ø¬Δ Úº‚Δ «˜øÓ∂Ú≈Δ Á∂ ’∂ ’Ø¬Δ ⁄ø◊≈ ÚÍ≈ ’È Ú≈Ò∂ Ò¬Δ ¡˜Δ «ÁÂΔ ˛ ª ’Ø¬Δ ⁄ø◊Δ Ï≈‘ Ì∂«‹¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ «ÙÂ≈ ¡≈ √’Á≈ ˛ ıÏ «ÓÒ √’ÁΔ ˛Õ Âπ‘≈‚≈ ÓÈ ÍÃ∂Ó √Ïø˪ ”⁄ ÈÚƒ Ùπ»¡≈ ‘Ø ¡Â∂ «¬‘ «ÙÂ≈ «√∂ ⁄Û∑ ¡ÙªÂ «‘ √’Á≈ ˛Õ «ÚÁ∂Ù ‹≈Ú∂◊≈Õ ’øÓ ˘ ÒÀ ’∂ «’√∂ Á» √’ÁΔ ˛Õ Íπ≈‰∂ ÁØ√ª È≈Ò Ô≈Â≈ Á≈ ÚΔ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ ʪ ÁΔ Ô≈Â≈ ‘Ø √’ÁΔ ˛, «‹√ ÓπÒ≈’≈ ‘؉ ÁΔ ÚΔ √øÌ≈ÚÈ≈ ˛Õ «’√∂ ÁΔ «˜øÓ∂Ú≈Δ ¸º’‰ ÂØ∫ «Ï‹ÒΔ Ú≈Ò∂ ¿πÍ’‰ ÊØÛ≈ Âø◊ ’’∂ ÍÚ≈ ÂØ∫ ’≈ÎΔ Á∂ Á» «‘‰ Á≈ ÍÃØ◊≈Ó Ï‰ √’Á≈ ˛Õ Ï⁄ØÕ Ïº«⁄¡ª ÚºÒØ∫ ÙπºÌ √Ó≈⁄≈ ’ √’Á∂ ‘ÈÕ Âπ‘≈‚≈ Ú≈‘È Âπ‘≈˘ ’≈ÎΔ Âø◊ ÍÃ≈Í ‘ØÚ∂◊≈Õ ÈÚª Ú≈‘È ÒÀ‰ Ï≈∂ ‘≈Ò∂ È≈ √Ø⁄ØÕ ’ √’Á≈ ˛Õ ’πøÌ

ËÈπ

29

(22 Dec - 19 Jan)

‹∂ «’√∂ ʪ ”Â∂ ÈΩ’Δ Ú≈√Â∂ Âπ√ƒ ¡˜Δ «ÁºÂΔ ˛ ª «¬‘ ‘ÎÂ≈ Âπ‘≈‚∂ Ò¬Δ ÷πÙ÷ÏΔ ÒÀ ’∂ ¡≈ √’Á≈ ˛Õ Âπ‘≈‚Δ Í√øÁΔÁ≈ ÈΩ’Δ Âπ‘≈˘ «ÓÒ‰ ‹≈ ‘Δ ˛, «‹√ È≈Ò Í«Ú≈ «Ú⁄ Ó≈‘ΩÒ ÷πÙΔ Ú≈Ò≈ ‘∂◊≈Õ ÍÂÈΔ ÁΔ ’Ó Á≈ ÁÁ ÍÃ∂Ù≈È ’ √’Á≈ ˛Õ ÿ «Ú⁄ Ë≈«Ó’ «¬’º· ‘؉ Á≈ ÔØ◊ ω «‘≈ ˛Õ «’√∂ Íπ≈‰∂ ÁØ√ ÚÒØ∫ ËØ÷≈ «ÓÒ √’Á≈ ˛, «‹√ È≈Ò ÍÃ∂Ù≈ÈΔ ‘∂◊ΔÕ √‘π∂ Í«Ú≈ ÚºÒØ∫ Âπ‘≈˘ ÓÁÁ «ÓÒ √’ÁΔ ˛Õ «ÚÁ∂Ù ‹≈‰ Ú≈√Â∂ «¬‘ ‘ÎÂ≈ ·Δ’ È‘ƒ ˛Õ

The Power Of Heartfelt Intention L ife responds to our intention. When we really want something to occur, life tends to move toward us, fulfilling our aspiration. If our intention is full -- if our energies are intensely directed toward the pursuit of a specific goal over time -- life not only responds, but does so rapidly, fulfilling that deepest aspiration. For example, when Albert Einstein began to focus all parts of his being -- mental, vital, and physical -- toward the pursuit of his goal of finding work to overcome his utterly destitute state as a young man, the possibility of working at the Patent Office moved toward him. When his intention became full; that is, he crossed over a certain threshold of intensity demanded of life, the job became his. From that new post, he not only overcame his current predicament of acute poverty and misery, but it served as the platform through which he would develop papers that would change the course of science and the history of the world. From this, we see that there may be no greater means for success

and accomplishment in life than our intention. When we have clear knowledge of what we want to accomplish, and our emotions fully support it, then our intention takes shape. If we then make a determined, persevering effort to carry out our heart’s desire, we generate an irresistible power that quickly attracts it. If we look around, we will see that life is always responding to our intentions. In Jane Austin's novel, ‘Pride and Prejudice’, Mrs Bennett intensely desired to marry off her daughters to avoid a pending eviction of her family; and within a year,

that is precisely what occurred (for three of them). When Erin Brockovich directed all of her energies to getting out of her own desperate state of poverty, she quickly secured a job at a law office that not only lifted her out of misery, but it became the springboard through which she would win the largest victim rights settlement in history. When we focus on accomplishing something, then our intention takes shape. When our intention is full, that is when we intensely want something to occur, and sustain that

urge over time -- life brings us what we want in spades. The Upanishads declare: “You are what your deepest desire is. As is your desire, so is your intention. As is your intention, so is your will. As is your will, so is your deed. As is your deed, so is your destiny.” One interesting aspect of human aspiration or intention is that it can express itself at various levels, from a mild interest in a subject, to a desire to accomplish something, to the intense need to bring about our heart's desire. And yet, life can instantly respond to our intention at any of these levels: even to a passing fancy! As we see, even a passing fancy will attract corresponding response, as long as there is a modicum of interest is involved. You have just thought about a subject you hadn't thought of for decades, and then two minutes later, there is discussion on that very topic on television! That is dramatic enough, but when you have never seen that subject referred to in a lifetime of TVwatching, then you know something profound is at work!


ENTERTAINMENT

ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

New Release Maximum Producer : Kabeer Kaushik Director : Kabeer Kaushik Music : Amjad Nadeem Release Date : 29-Jun-2012 Cast : Sonu Sood, Neha Dhupia, Naseeruddin Shah Gangs Of Wasseypur Producer : Anurag Kashyap, Sunil Bohra Director : Anurag Kashyap Music : Sneha Khanwalkar Writer : Anurag Kashyap Lyrics : Varun Grover, Piyush Mishra Release Date : 22-Jun-2012 Cast : Manoj Bajpai Nawazuddin Siddiqui Piyush Mishra Shabana Azmi Tigmanshu Dhulia

Mumbai Cutting Producer : Niyati Shah, Seemanto Roy, Samrat Sengupta Director : Sudhir Mishra, Rahul Dholakia, Revathi Menon, Rituparno Ghosh, Kundan Shah, Music : Ilayaraja, Sanjeev Srivastava Release Date : 29-Jun-2012 Cast : Neetu Chandra, Sonali Kulkarni, Vinay Pathak Love Recipe Producer : Abdul Karim Khot Director : Amol Shetge Music : Sameer Phaterpekar Writer : Shyam Goel Lyrics : Sudhakar Sharma Release Date : 27-Jun-2012 Cast : Atul Parchure, J Brandon Hill, Madhu Sharma, Manoj Joshi, Rufy Khan, Sanjay Narvekar, Sudha Chandran, Suhail Karim, Suzanne Bernert, Vrajesh Hirjee

Sudoku-49

Sudoku-48 Solution How To Play Sudoku

Fill in the grid so that every horizontal row, every vertical column and every 3x3 box contains the digits 19, without repeating the numbers in the same row, column or box. You can’t change the digits already given in the grid. Every puzzle has one solution.

27 To 03 July, 2012

30

Jokes Yesterday, scientists in the United States revealed that beer contains small traces of female hormones. To prove their theory, they fed one hundred men twelve pints of beer and observed that 100% of them started talking nonsense and couldn't drive. --------------------------------------------------A drunken man gets on the bus late one night, staggers up the aisle, and sits next to an elderly woman. She looks the man up and down and says, "I've got news for you. You're going straight to hell!" The man jumps up out of his seat and shouts, "Man, I'm on the wrong bus!" --------------------------------------------------A man walks into a pub and sits down next to a man with a dog at his feet. "Does your dog bite?" "No." A few minutes later the dog takes a huge chunk out of his leg. "I thought you said your dog didn't bite!" the man says indignantly. "That's not my dog." --------------------------------------------------A blonde quickly went out to her mail box, looked in it, closed the door of the box, and went back in the house. A few minutes later she repeated this process by checking her mail again. She did this five more times, and her neighbor that was watching her commented: "You must be expecting a very important letter today the way you keep looking into that mail box." The blonde answered, "No, I am working on my computer, and it keeps telling me that I have mail." --------------------------------------------------Two blondes had driven across the country to see Disney World in Florida. As they approached it and got onto the final stretch of highway, they saw a sign saying "Disney World Left!" After thinking for a minute, the driver blonde said "Oh well!" and started driving back home. --------------------------------------------------A lawyer calls his client to tell him about his fee schedule. "Alright," the lawyer says looking through his papers. "You owe me $1000 down and $417.58 cents each month for the next thirty-six months. "What! That sounds like a car payment schedule," retorted the client. "Your right. It's mine."


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

27 To 03 July, 2012

31


ÁòÅ÷ ê³ÜÅì çÆ

27 To 03 July, 2012

32

Issue # 49  

sports,news,politics