Page 1


ٕ


ٖ


ٗٗ ٗ


٘٘


ٙ

ٙ


7

7


‫ئْالڂْحش‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬


‫‪ٍّ٢‬ٷس ٺٓد ٶٿٌخ جپنحِ‬ ‫ذٷٿځ ‪ :‬و‪ .‬ڂكڃى جپ‪ٍّ٫‬ٳِ‬

‫ٺٽ ‪ٚ‬حقد ىځ ّطٳنڅ ٲِ ‪ْٚ‬ى ڂح ٍّّى ‪..‬‬ ‫‪٪‬حٖٵ جپڃحټ ّطٳنڅ ٲِ ؾڃ‪٫‬و ًضنڃْطو ‪ًّ ..‬كٍ٘ ‪٪‬ٿَ ض‪٫‬ٿځ ڂيحٌجش جپطؿحٌز ًجپٍذف ‪..‬‬ ‫جپٷنٌجش جپٳ‪ٟ‬حتْس ضطٳنڅ ٲِ ج‪ْ٣ٚ‬حو جپنحِ ذطنٌّ‪ ٩‬جپرٍجڂؽ ًجنطْحٌ جألْحپْد جپڃطؿىوز ‪..‬‬ ‫ًضىٌّد ڂٷىڂِ جپرٍجڂؽ ‪٪‬ٿَ ڂيحٌجش ضؿًخ جپنحِ پڃطحذ‪٫‬طيح ‪..‬‬ ‫ًٶٽ ڂػٽ يپٹ ٲِ ًْحتٽ جإل‪٪‬الڀ جپڃٷًٍءز ‪ً ..‬جپڃٓڃٌ‪٪‬س ‪..‬‬ ‫ًڂػٿو ڂًٍؾٌ جپر‪ٟ‬حت‪ ٩‬جپڃهطٿٳس ٌْجء ٺحچص قالالً أڀ قٍجڂحً ‪..‬‬ ‫ٺٿيځ ّكٍ‪ٌٚ‬ڄ ‪٪‬ٿَ ئضٷحڄ جپڃيحٌجش جپطِ ضٳْىىځ ٲِ ڂؿحپيځ جپًُ ّكرٌچو ‪..‬‬ ‫ًٺٓد جپٷٿٌخ ٲڅ ڂڅ جپٳنٌڄ پو ‪ٍ٢‬ٶو ًأْحپْرو ‪..‬‬ ‫ىد أچٹ ونٿص ڂؿٿٓ ًح ٲْو أٌذ‪ٌ٫‬ڄ ٌؾالً‪..‬‬ ‫ٲڃٌٍش ذحپنحِ ض‪ٛ‬حٲكيځ ‪..‬‬ ‫ٲحألًټ ڂىوش ّىٸ ئپْو ڂٓٿڃ ًح ٲنحًپٹ ‪ّ ٍٰ٢‬ىه ‪ً ..‬ٶحټ ذرًٍو ‪ :‬أىالً ‪ ..‬أىالً ‪..‬‬ ‫ًجپػحچِ ٺحڄ ڂٗٯٌالً ذكىّع ؾحچرِ ‪ ..‬ٲٳحؾأضو ذحپٓالڀ ‪ ..‬ٲٍو ذرًٍو أّ‪ً ٟ‬ح ً‪ٚ‬حٲكٹ وًڄ أڄ ّن‪ٍ٧‬‬ ‫ئپْٹ ‪..‬‬ ‫ًجپػحپع ٺحڄ ّطكىظ ذيحضٳو ‪ ..‬ٲڃى ّىه ئپْٹ وًڄ أڄ ّطٿٳ‪ ٥‬ذٻٿڃس ضٍقْد ‪ ..‬أً ّرىُ پٹ أُ‬ ‫جىطڃحڀ ‪ ..‬أڂح جپٍجذ‪ .. ٩‬ٲٿڃح ٌآٸ ڂٷرالً ٶحڀ ڂٓط‪٫‬ىجً پٿٓالڀ ‪ ..‬ٲٿڃح جپطٷص ‪ْ٪‬نٹ ذ‪ْ٫‬نو جذطٓځ ًأ‪٦‬يٍ‬ ‫جپرٗحٖس ذٿٷْحٸ ‪..‬‬ ‫ً‪ٚ‬حٲكٹ ذكٍجٌز ‪ً ..‬جقطٳَ ذٷىًڂٹ ‪ً ..‬أچص ال ض‪ٍ٫‬ٲو ًال ّ‪ٍ٫‬ٲٹ !!‬ ‫غځ أٺڃٿص ْالڂٹ ‪٪‬ٿَ جپنحِ ‪ً ..‬ؾٿٓص ‪ ..‬ذحهلل ‪٪‬ٿْٹ ! أال ضٗ‪ ٍ٫‬أڄ ٶٿرٹ ّنؿًخ چكٌ يپٹ‬ ‫جپٗه‪ ٙ‬؟‬ ‫ذٿَ ‪ّ ..‬نؿًخ ئپْو ‪ً ..‬أچص ال ض‪ٍ٫‬ٲو ‪ً ..‬ال ضىٌُ ‪٪‬څ جْڃو ‪ً ..‬ال ض‪٫‬ٿځ ً‪ْ٦‬ٳطو ًال ڂٍٺُه ‪..‬‬ ‫ًڂ‪ ٩‬يپٹ جْط‪٣‬ح‪ ٨‬أڄ ّٓٿد ٶٿرٹ ‪..‬‬ ‫ال ذڃحپو ‪ً ..‬ال ذڃن‪ٛ‬رو ‪ً ..‬ال ذكٓرو ًچٓرو ‪ً ..‬ئچڃح ذڃيحٌجش ض‪٫‬حڂٿو ‪..‬‬ ‫ئيڄ جپٷٿٌخ ال ضٻٓد ذحپٷٌز ًال ذحپڃحټ ًال ذحپؿڃحټ ًال ذحپٌ‪ْ٦‬ٳس ‪ً ..‬ئچڃح ضٻٓد ذأٶٽ ڂڅ يپٹ‬ ‫ًأْيٽ ‪ً ..‬ڂ‪ ٩‬يپٹ ٲٷٿْٽ ڂڅ ّٓط‪ ٩ْ٣‬ٺٓريح ‪..‬‬ ‫أيٺٍ أڄ أقى ‪٢‬الذِ ٲِ جپٻٿْس أ‪ْٚ‬د ذڃٍ‪ ٜ‬چٳِٓ ‪ ..‬ٺحڄ چٌ‪ً ٪‬ح ‪٫ٚ‬ر ًح ڂڅ جالٺطثحخ ‪..‬‬ ‫ٺحڄ ًجپىه ‪ٞ‬حذ‪ً ٣‬ح ّٗٯٽ ڂن‪ٛ‬رحً ‪٪‬حپْحً ‪ ..‬ؾحء ڂٍجًٌج ئپَ جپٻٿْس ًٶحذٿنِ ًض‪٫‬حًچّح ‪٪‬ٿَ ‪٪‬الؼ جذنو ‪..‬‬ ‫ٺنص أيىد ئپَ ذْطيځ أقْحچحً ٲأٌجه ٶ‪ٍٛ‬جً ڂنْٳحً ‪ً ..‬أٌٍ ڂؿٿّ جألخ ڂٿْث ًح ذحپ‪ .. ٌْٰٟ‬ال ضٻحو ضؿى‬ ‫ٲْو ڂٻحچحً ٲحٌٮحً ‪ٌ ...‬أّص جپؿحپْٓڅ ّطٓحذٷٌڄ ‪٪‬ٿْو ٺٽ ّنحوّو پْؿٿّ ذؿحچرو !‪ ..‬پڃحيج؟‬ ‫ّطر‪ ٩‬ٲِ جپنٍٗز جپٷحوڂس جچٗحء جهلل‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬


ٔٓٔٓ


‫ئْالڂْحش‬

‫ٔٔ‬

‫ٔٔ‬


‫جپڃٓؿى جألٶ‪ َٛ‬جپڃرحٌٸ ىٌ جْځ پٻٽ ڂح وجٌ قوٌوپوو جپٓوٌٌ جپوٌجٶو‪ ٩‬ٲوِ‬ ‫أٶ‪ َٛ‬جپُجًّس جپؿنٌذْس جپٍٗٶْس ڂڅ ڂىّنس جپٷوىِ جپوٷوىّوڃوس جپوڃوٓوٌٌز‬ ‫ذىًٌىح‪ًّٗ ،‬ڃٽ ٺال ڂڅ ٶرس جپ‪ٛ‬هٍز جپڃوٗوٍٲوس (يجش جپوٷوروس جپوًىوروْوس)‬ ‫ًجپڃٌؾٌوز ٲوِ ڂوٌٶو‪ ٩‬جپوٷوٿود ڂونوو‪ً ،‬جپوؿوحڂو‪ ٩‬جپوٷِورْوٿِوِ[ ٔ](يً جپوٷوروس‬ ‫جپٍ‪ٚ‬ح‪ْٚ‬س جپٌٓوجء) ًجپٌجٶ‪ ٩‬أٶ‪ َٛ‬ؾنٌذو چحقْس "جپٷِرٿس"‪ ،‬ٲ‪ٟ‬ال ‪٪‬وڅ‬ ‫چكٌ ٕٓٓ ڂ‪٫‬ٿځ آنٍ ضٷ‪ٞ ٩‬ڃڅ قىًو جألٶ‪ ،َٛ‬ڂح ذْڅ ڂٓحؾى‪ً ،‬ڂوروحڄ‪،‬‬ ‫ًٶوورووحخ‪ً ،‬أْوورووٿووس ڂووْووحه‪ً ،‬ڂ‪ٛ‬ووح‪٢‬وود‪ً ،‬أًٌٶووس‪ً ،‬ڂووىجٌِ‪ً ،‬أٖووؿووحٌ‪،‬‬ ‫ًڂكحٌّد‪ً ،‬ڂنوحذوٍ‪ً ،‬ڂو‪،‬يڄ‪ً ،‬أذوٌجخ‪ً ،‬آذوحٌ‪ً ،‬ڂوٻوطوروحش‪ ،‬ٲ‪ٟ‬وال ‪٪‬وڅ‬ ‫جپٓحقحش‪.‬‬

‫ڂڅ ٲ‪ٟ‬حتٽ جألٶ‪َٛ‬‬ ‫· جپڃٓؿى جألٶ‪ َٛ‬ىٌ ٶرٿس ڂ‪٧٫‬ځ جألچرْحء ٶرٽ نحضڃيځ ڂوكوڃوى ‪ٚ‬وٿوَ جهلل‬ ‫‪٪‬ٿْو ًْٿځ‪ً ،‬جپٷرٿس جألًپَ پٿنرِ جپهحضځ‪ ،‬پڃوىز ٗٔ ‪٪‬وحڂوح ضوٷوٍّوروح ڂونوً‬ ‫ذ‪٫‬ػطو ًقطَ جپٗيٍ جپٓحوِ أً جپٓحذ‪ ٍٗ٪ ٩‬پٿيؿوٍز‪٪ ،‬وڅ جذوڅ ‪٪‬وروحِ‬ ‫ٶحټ‪ " :‬ٺحڄ ٌٌْټ جهلل ّ‪ٛ‬ٿِ ًىٌ ذڃٻس چكٌ ذْص جپڃٷىِ ًجپٻ‪٫‬روس ذوْوڅ‬ ‫ّىّو ًذ‪٫‬ىڂح ىحؾٍ ئپَ جپڃىّنس ْطس ‪ٖ ٍٗ٪‬يٍج غځ ‪ ٍٰٚ‬ئپَ جپٻو‪٫‬وروس"‪.‬‬ ‫(أقڃى)‬ ‫· جألٶ‪ َٛ‬ىٌ ڂٍٍٓ ٌٌْټ جهلل ‪ٚ‬ٿَ جهلل ‪٪‬ٿْو ًْٿځ‪ ،‬ٺڃح ًٌو ٲِ جّٓس‬ ‫څ جپْوڃَوْٓوؿِو ِى‬ ‫ٍٍَْ ِذ َ‪ْ ٫‬ر ِى ِه َپ ْْٿًح ڂِو َ‬ ‫ڄ جَپًُِ َأ ْ‬ ‫ْ ْركَح َ‬ ‫جپٻٍّڃس ذحْڃو جپ‪ٍّٛ‬ف‪ُ " :‬‬ ‫ؿىِ جپْأَ ْٶ‪ ََٛ‬جَپًُِ ذَح ٌَٺْنَح قٌَْپَوُ"‪( .‬جإلٍْجء) ًٲْوو ‪ٚ‬وٿوَ‬ ‫ِٓ‬ ‫ج ْپكٍََجڀِ ئِپََ جپْ َڃ ْ‬ ‫ؾڃْ‪ ٩‬جألچرْحء ؾڃح‪٪‬س نٿٱ ئڂحڂيځ ڂكڃى ‪ٚ‬ٿَ جهلل ‪٪‬وٿوْوو ًْوٿوځ نوالټ‬ ‫ٌقٿطو ىًه‪،‬‬ ‫· جألٶ‪ َٛ‬ىٌ ڂرىأ ڂ‪ٍ٫‬جؼ ڂكڃى ‪ٚ‬ٿَ جهلل ‪٪‬ٿْو ًْٿځ ئپَ جپٓوڃوحء‪٪ ،‬وڅ‬ ‫أچّ ٌ‪ ِٞ‬جهلل ‪٪‬نو أڄ ٌٌْټ جهلل ‪ٚ‬ٿَ جهلل ‪٪‬وٿوْوو ًْوٿوځ ٶوحټ‪" :‬أضوْوص‬ ‫ذحپرٍجٴ ٲٍٺرطو قطَ أضْص ذْص جپڃٷىِ ٲٍذـ‪٣‬ـطو ذحپكٿٷس جپطِ ٍّذ‪ ١‬ٲْيح‬ ‫جألچرْحء غځ ونٿص جپڃٓؿوى ٲ‪ٛ‬وٿوْوص ٲوْوو ٌٺو‪٫‬وطوْوڅ‪ ،‬غوځ ‪٪‬ـوٍؼ ذوِ ئپوَ‬ ‫جپٓڃحء"(ڂٓٿځ)‪ .‬ٲٷى ٺحڄ جهلل ض‪٫‬حپَ ٶحوٌج ‪٪‬ٿَ أڄ ّرىأ ٌقوٿوس جپوڃو‪٫‬وٍجؼ‬ ‫ذٌٍْپو ڂڅ جپڃٓؿى جپكٍجڀ ذڃٻس‪ً ،‬پٻنو ْركحچو جنوطوحٌ جألٶ‪ٛ‬وَ پوًپوٹ‬ ‫پْػرص ڂٻحچطو ٲِ ٶٿٌخ جپڃٓٿڃْڅ‪ ،‬ٺرٌجذوس جألٌ‪ ٜ‬ئپوَ جپٓوڃوحء‪ ،‬أٌ‪ٜ‬‬ ‫جپڃنٍٗ ًجپڃكٍٗ‪.‬‬ ‫· ىٌ غحپع جپڃٓحؾى جپطِ ال ضٗى جپٍقحټ ئال ئپْيح‪٪ ،‬څ أذِ ىٍّوٍز ٌ‪ٞ‬وِ‬ ‫جهلل ‪٪‬نو ‪٪‬څ جپنرِ ‪ٚ‬ٿَ جهلل ‪٪‬ٿْو ًْٿځ ٶوحټ‪" :‬ال ُضَٗوى جپو ٍَقَوح ُټ ئِال ِئپَوَ‬ ‫ؿ ِى جپ ٌٍَُْټِ ـ ‪َٚ‬ٿََ جپٿَو ‪َ٪‬ٿَْْوِ ًَََْٿځَ ـ‬ ‫ِٓ‬ ‫ؿ ِى ج ْپكٍََجڀِ‪َ ًَ ،‬ڂ ْ‬ ‫ِٓ‬ ‫ؾىَ‪ :‬جپْ َڃ ْ‬ ‫غَالغَ ِس َڂَٓح ِ‬

‫جپڃٓؿى جالٶ‪ َٛ‬ٲِ ن‪ٍ٣‬‬ ‫ذ‪٫‬ى جالقطالټ جپ‪ٛ‬يٌْچِ پٿٷىِ ذٓنطْڅ أقٍٴ جپڃٓؿى جالٶ‪٪ َٛ‬ٿَ ّوى ّويوٌوُ‬ ‫جْطٍجپِ ًپٌال ‪٪‬نحّس جهلل ًىرس جپڃٍجذ‪ْ٣‬څ ڂڅ جذنحء جپوٷوىِ القوطوٍٴ جپوڃوٓوؿوى‬ ‫ذحپٻحڂٽ ‪.‬‬ ‫ً‪ ٩ٞ‬جپ‪ٛ‬يحّنو ذٍچحڂؿح ڂطٻحڂال پطيٌّى جپٷىِ ًىىڀ جپوڃوٓوؿوى جالٶ‪ٛ‬وَ ًذونوحء‬ ‫جپيْٻٽ ڂٻحچو‪ً ،‬ضڃػٽ يپٹ ذحپ‪٫‬ىّى ڂڅ جپٌْحتٽ‪............‬‬ ‫*ڂن‪ٌ٫‬ج جونحټ جُ ڂٌجو ذنحء جً ضٍڂْځ جپَ وجنٽ جپڃٓوؿوى جالٶ‪ٛ‬وَ قوطوَ ّوطويوىڀ‬ ‫جپڃٓؿى ًال ّڃٻڅ ض‪ٛ‬ٿْف جُ ضٗٷٷحش جً ىىڀ جً ضٍٓخ ڂْحه جً ٮٍْىح‪.‬‬ ‫*ڂن‪ٌ٫‬ج جٶحڂس جُ ڂٍجٲٵ نىڂحضْس ٺحپڃٍجقْ‪ً ٝ‬جڂحٺڅ جپٌ‪ٌٞ‬ء پهىڂس جپڃ‪ٛ‬ٿْڅ ‪.‬‬ ‫* ڂن‪ٌ٫‬ج ٲِ جپرىجّس جىحپِ ٶ‪٣‬ح‪ ٨‬ٮُز ڂڅ جپ‪ٛ‬الز ٲِ جپٷىِ‪ ،‬غځ ضڃىو ىوًج جپوڃوڅ جپوَ جىوحپوِ جپ‪ٟ‬وٳوس‬ ‫جپٯٍذْس ‪ً ،‬جالڄ ّ‪ْٟ‬ٷٌڄ ‪٪‬ٿَ جىحپِ جپٷىِ ً‪ٍ٪‬خ جپىجنٽ جپٳٿٓ‪ْ٣‬نِ ًّٓڃكٌڄ ذوحپ‪ٛ‬والز ال‪٪‬وڃوحٌ‬ ‫ڂ‪ْ٫‬نس ٲٷ‪.١‬‬ ‫* ضٷٌڀ ٍٖ‪٢‬س جالقطالټ ذحپطكٍٔ ذٻٽ ڂڅ ّىنٽ ًّهٍؼ ڂوڅ جپوڃو‪ٛ‬وٿوْوڅ ًنوح‪ٚ‬وس جپٗوروحخ قوطوَ ال‬ ‫ّٳٻًٍج ذحپ‪ٛ‬الز ٲِ جالٶ‪.َٛ‬‬

‫أىځ جپٌْحتٽ جپطِ ضٓح‪٪‬ى ‪٪‬ٿَ و‪٪‬ځ جپڃٗوًٍ‪ ٨‬جإلْوالڂوِ ٲوِ‬ ‫جألٶ‪ً ،َٛ‬قٳ‪٧‬و‪ً ،‬ض‪٣‬يٍْه‪ ،‬ٲِ‪:‬‬ ‫جپطٯٍْْ ّرىأ ڂڅ جپىجنٽ‪ .‬ٶحټ ض‪٫‬حپَ‪ " :‬ئڄ جهلل ال ّٯٍْ ڂح ذٷٌڀ قوطوَ ّوٯوْوًٍج‬ ‫ڂح ذأچٳٓيځ" ‪ ،‬ٲطٍذْس جپنٳّ جپطٍذْوس جپ‪ٛ‬وكوْوكوس ‪٪‬وٿوَ ‪٪‬وٷوْوىز جإلْوالڀ ىوِ‬ ‫جألْحِ‪ً ،‬جْطك‪ٟ‬حٌ جپنْس جپ‪ٛ‬حوٶس ٲوِ چ‪ٛ‬وٍز جپوڃوٓوؿوى جألٶ‪ٛ‬وَ جپوڃوروحٌٸ‬ ‫ن‪ٌ٣‬ز أًپَ‪.‬‬ ‫‪٪‬ىڀ چْٓحڄ ٶ‪ْٟ‬س جپڃٓؿى جألٶ‪ َٛ‬جپڃرحٌٸ‪ً ،‬ضٻٍجٌىح ٲِ جپوڃوؿوحپوّ‪٪ً ،‬ونوى‬ ‫جپُڂالء ذح‪٪‬طرحٌىح جپٷ‪ْٟ‬س جألًپَ‪.‬‬ ‫جپى‪٪‬حء ًئ‪٣٪‬حؤه ٶىٌه ٲِ أًٶحش جپٳٍج‪ً .. ٬‬ٶى ّوؿوٿود جپوى‪٪‬وحء ڂوح ال ضوؿوٿوروو‬ ‫ڂالٶحز جأل‪٪‬ىجء !!‬ ‫جپ‪ٛ‬ىٶس ًجپى‪٪‬ځ جپڃحپِ پالچطٳح‪ٞ‬س جپطِ ّ‪٫‬ٷى پوٌجءىوح پونو‪ٛ‬وٍز جإلْوالڀ‪ًٌ ،‬ٲو‪٩‬‬ ‫ٌجّس جپطٌقْى‪ً ،‬ڂى ّى جپ‪ٌ٫‬ڄ ألّطحڀ جپٗيىجء ًأىحپْيځ‪.‬‬ ‫جپْٷْڅ ذحپن‪ ٍٛ‬جپڃإٌَ جپڃإٺى‪ً ،‬جپطًٺٍْ ذأڄ جپ‪٫‬حٶرس پٿڃإڂنْڅ ًجپوطوأٺوْوى ‪٪‬وٿوَ‬ ‫‪٫ٞ‬ٱ جپڃٍٗٺْڅ ًجپٻٳحٌ‪ً ،‬ٮٍِ ْنس جهلل جپوڃوىجًپوس ذوْوڅ جپونوحِ‪ً ،‬أڄ أُ‬ ‫وًپس ڂيڃح ٺحچص ٶٌّس ًپٻنيح ‪٦‬حپڃس ٲڃ‪،‬پيح ئپَ جپٓٷٌ‪.٠‬‬ ‫جإل‪٪‬الڀ ذحپٷٿځ ًجپ‪ٌٌٛ‬ز ًذٻٽ ًْوْوٿوس ڂوڃوٻونوس ٺوحإلچوطوٍچوص‪ً ،‬ٺوًپوٹ ٌْوحتوٽ‬ ‫جپؿٌجټ‪ً ،‬ٮٍْىح ڂڅ جپٌْحتٽ جپطِ ضٳْى ٲوِ ‪٢‬وٍـ جپوٷو‪ٟ‬وْوس ًجپوطوًٺوْوٍ ذويوح‪،‬‬ ‫نح‪ٚ‬س ًٶى ٌأّنح ٺْٱ پ‪٫‬د ْالـ جإل‪٪‬الڀ وًٌج ٌتْْٓح ٲِ ضٌ‪ْ٢‬ى أٌٺحڄ جپٻْحڄ‬ ‫جپ‪ٛ‬يٌْچِ‪.‬‬ ‫ضٻٍجٌ يٺٍ ڂٌجٶٱ جپر‪ٌ٣‬پس ًجپٗوؿوح‪٪‬وس‪ ،‬ٲويوِ ضوكوع جپوًٍـ ‪٪‬وٿوَ جپوؿويوحو‪،‬‬ ‫ًجپطًٺٍْ ذٷ‪ٛ‬س ‪ٚ‬الـ جپىّڅ –ٌقڃو جهلل ‪ً ،‬جپىًٌِ جپڃٓطٳحوز ڂنيح‪.‬‬

‫ضٷٌڀ ٍٖ‪٢‬س جالقطالټ ذڃن‪٢ ٩‬الخ جپڃهْڃحش جپ‪ْٛ‬ٳْس ًجپٍقالش ڂڅ ؾهٌټ جپوڃوٓوؿوى جالٶ‪ٛ‬وَ ٲوْوڃوح‬ ‫ّٓڃف ذٻٽ جپؿٌالش جپْٓحقْس ڂڅ جپْيٌو ًجالؾحچد ذحٶطكحڀ جپڃٓؿى ًْحقحضو‪.‬‬

‫وًٌ جٓذحء ڂ‪ ٩‬أذنحتيځ ٲِ ٌَ‪ ٨‬جپ‪٫‬ىجء پٿْيٌو ٲِ چوٳوٌْويوځ‪ً ،‬أىوڃوْوس چ‪ٛ‬وٍز‬ ‫جپڃٓــٿڃْڅ ًڂ‪٫‬حًچطيځ‪.‬‬

‫*ضٷٌڀ ْٿ‪٣‬حش جالقطالټ ذڃ‪ٛ‬حوٌز ڂرحچِ نح‪ٚ‬س ذحپڃٓؿوى ًڂوىجٌِ ڂوكوْو‪٣‬وس ذوو ًؾو‪٫‬وٿويوح غوٻونوحش‬ ‫پٍٗ‪٢‬طيح‪ -‬ڂػٽ جپڃىٌْس جپطنٻُّس‪.-‬‬

‫وًٌ جپڃ‪٫‬ٿځ ٲوِ جپوڃوىٌْوس ًن‪ٛ‬وٌ‪ٚ‬وًح ڂوىٌِ جپوطوحٌّوم ًجپوڃوٌجو جپٗوٍ‪٪‬وْوس‬ ‫ًجپ‪ٍ٫‬ذْس ًجپٳنْس ڂڅ نالټ جپٍْځ ًجپط‪٫‬رٍْ‪.‬‬ ‫وًٌ ئڂحڀ جپڃٓؿى ٲِ جپكِ جپطحذ‪ ٩‬پو ‪٪‬څ ‪ٍّ٢‬ٵ ٶنٌش أً چ‪ْٛ‬كس أً ؾڃ‪ ٩‬ىڃځ‬ ‫جپڃ‪ٛ‬ٿْڅ ًضكٍّٹ‬ ‫‪ٌ٪‬ج‪٢‬ٳيځ‪.‬‬ ‫وًٌ جپڃٍأز جپڃٓـٿڃس ذكڃٽ جپيځ پٿڃٓٿڃحش ًجپًُؼ ًجپوٌپوى ًضوٍذوْوطويوځ ‪٪‬وٿوَ‬ ‫جپٯٍْز ‪٪‬ٿَ جپڃٷىْحش‪ً ،‬جپًًو ‪٪‬نيح‪ًٌ ،‬ٲ‪ ٩‬جالچطيحٺحش جپطِ ضط‪ ٍٜ٫‬پيح‪.‬‬

‫* جٶطٍٲص ٶٌجش جالقطالټ جپ‪٫‬ىّى ڂڅ جپڃؿحٌَ ذكوٵ جپوڃو‪ٛ‬وٿوْوڅ ٲوِ جپوڃوٓوؿوى جالٶ‪ٛ‬وَ ذويوىٰ غونوِ‬ ‫جپڃٓٿڃْڅ ‪٪‬څ جپ‪ٛ‬الز ٲْو‪.‬‬ ‫*ضٓ‪ َ٫‬ٶٌجش جالقطالټ پٿكٳٍ ضكص جپڃٓؿى جالٶ‪ َٛ‬پْٽ چيحٌ ذكػح ‪٪‬څ آغحٌ پٿيْٻٽ جپوڃوُ‪٪‬وٌڀ ‪ً ،‬پوځ‬ ‫ضطٻٽ ىًه جپكٳٍّحش ذحپنؿحـ ًٺٽ ڂح ًؾىًه ٺوحڄ آغوحٌ جْوالڂوْوس پوٷو‪ٛ‬وٌٌ أڂوٌّوس ‪ ،‬ٺوڃوح جوش ىوًه‬ ‫جپكٳٍّحش جپَ ضيىڀ ج‪ٍ٢‬جٰ ًجڂحٺڅ ٲِ جپڃٓؿى ًْحقحضو ‪ً ،‬ضٓ‪ َ٫‬ٶٌجش جالقطوالټ جالڄ جپوَ جچٗوحء‬ ‫ٺنّ ًڂىّنس ْْحقْس پٿْيٌو ضكص جپڃٓؿى جالٶ‪ َٛ‬ذ‪٫‬ى جڄ ىىڂص ‪ٍّ٢‬ٵ ذحخ جپڃوٯوحٌذوس جپوطوِ ضو‪٫‬وٌو‬ ‫پٿ‪ ٍٛ٫‬جالڂٌُ‪.‬‬

‫وًٌ جپڃإْــٓحش ًجپڃكالش جپطؿحٌّــــس ٲِ جپڃٷح‪٫٢‬س جالٶوطو‪ٛ‬وحوّوس ًجپوڃوحپوْوس‬ ‫پٿْيٌو‪ً ،‬جپطِ أپكٷص ذيځ نٓحتٍ ٲحوقس ال ُّجپٌڄ ّ‪٫‬حچٌڄ آغحٌىح‪.‬‬ ‫ضكٍٸ ٌؾــــحټ جأل‪٪‬ڃــــــحټ ًجپطـــــــــؿحٌ ذأڂٌجپــــيــــځ‪.‬‬

‫ٕٕٔٔ‬


‫ئْالڂْحش‬

‫روائع الصالة‬ ‫احلكمه من إبقاء العني مفتوحة أثناء السجود‬

‫ٖٖٔٔ‬


ٔٗٔٗ


‫‪ٚ‬كطٹ‬

‫٘ٔ‬

‫‪ٔٙ‬‬


‫‪ٚ‬كطٹ‬ ‫األَاَاس‬ ‫ ٌكافح انششح ‪ٌ -‬كسش انؼطش ٔانحش فً‬‫انصٍف ‪ٌ -‬ذس انثٕل ‪ًٌُٔ ،‬غ تشكم انشيم‬ ‫ٔانحصى فً انكهى ‪ٌ -‬ستؼًم يٍ لثم يٍ ٌتثغ‬ ‫حًٍح ‪ًٌُ -‬غ تشاكى انذٌْٕ داخم األٔػٍح انذيٌٕح‬

‫انثطٍخ‬ ‫ب‪ -‬ػالج نألٔساو انجهذٌح ‪.‬‬ ‫أ ‪ٌ -‬طفً انؼطش ‪.‬‬ ‫جـ‪ٌُ -‬فغ يٍ حصى انكهٍح ٔانًثاٍَح ألَّ يذس نهثٕل ‪.‬‬ ‫د‪ -‬تزسِ إرا دق ٔيشس تانًاء َفغ نهسؼال انحاد ٔأٔجاع انصذس ‪.‬‬

‫جٕص انُٓذ‬ ‫جٕص انُٓذ يشثغ تانذٌْٕ ‪ٔ %43‬لهٍم انثشٔتٍُاخ‬ ‫‪ ْٕٔ %4،4‬غًُ تانؼُاصش انًؼذٍَح ٔاألنٍاف‪ٔ.‬ألٌ‬ ‫جٕص انُٓذ غًُ تانٍٕد فإَّ يفٍذ نهغذج انذسلٍح‬

‫جٕص انُٓذ‬ ‫انهًٌٍٕ ٌمٕي انشؼش ‪ٌٔ ..‬زٌة انذٌْٕ ‪ٌٔ ..‬شفغ انًؼٌُٕاخ ٔ‬ ‫ٌستخذو انهًٌٍٕ إلصانح انثمغ يٍ انثششج ‪ ْٕٔ ،‬غًُ تفٍتايٍٍ‬ ‫‪(C)..‬‬ ‫ٔيضاد نهتجاػٍذ ‪ٌُٔ ،‬ستخذو يثاششج ػهى انثششج ‪ٔ ،‬نهحصٕل‬ ‫ػهى انُؼٕيح ٔانجًال ‪.‬‬

‫فٕائذ انذساق‬ ‫ تخفٍف االيسان الحتٕائّ ػهى األنٍاف ‪ٌ - .‬حًً يٍ أيشاض انمهة‬‫ تُشٍط انًؼذج ٌٔساػذ ػهى انٓضى ‪.‬‬‫ ٌخفف يٍ انكٕنٍستشٔل ‪.‬‬‫‪ًٌُ -‬غ ػًهٍح تشلك انؼظاو ‪ٌ - .‬ساػذ ػهى تهٍٍٍ انمُاج انٓضًٍح ‪.‬‬

‫‪ٔٙ‬‬

‫‪ٔ7‬‬


‫ضٻنٌپٌؾْح‬

‫‪ٚ‬نح‪٪‬س أًټ ٺحڂٍْج پٿط‪ٌٍّٛ‬‬ ‫جپػالغِ جألذ‪٫‬حو ذُجًّس ٓ‪ٖٙ‬‬ ‫وٌؾس‬ ‫ؾنْٱ‪ :‬أ‪٪‬ٿڅ جپڃ‪٫‬يى جالضكوحوُ جپٓوٌّٓوٍُ‬ ‫پووٿووطووٷوونووْووس ٲووِ پووٌَجڄ جپووْووٌڀ ‪٪‬ووڅ ضووٌ‪ٚ‬ووٽ‬ ‫ڂؿڃٌ‪٪‬طْڅ ڂڅ جپرحقػْڅ ئپَ ‪ٚ‬نح‪٪‬س أًټ ٺحڂٍْج ٲِ جپو‪٫‬وحپوځ ضوٷوٌڀ ذوحپوطو‪ٛ‬وٌّوٍ‬ ‫غالغِ جألذ‪٫‬حو ًضٿطٷ‪ٌٌٚ ١‬جً ذُجًّس ٓ‪ ٖٙ‬وٌؾس‪.‬‬ ‫ًأٖحٌ جپڃ‪٫‬يى ٲِ ذْحڄ پو ئپَ أڄ ض‪٣‬رْٷحش ىًه جپٻحڂٍْج ض‪ٛ‬ٿف ٲِ ‪٪‬ىز ڂؿحالش‬ ‫ڂهطٿٳس ڂنيح جپڃإضڃٍجش جپڃطٿٳوُز ‪٪‬وڅ ذو‪٫‬وى ًأٮوٍج‪ ٜ‬جپوڃوٍجٶوروس ًجپوطو‪ٛ‬وٌّوٍ‬ ‫جپْٓنڃحتِ ًجپٳٌضٌؾٍجٲِ ًضٍٺْد جپهٿٳْحش جپڃؿٓڃس ألپ‪٫‬حخ جپوكوحْوٌخ الٲوطوح‬ ‫جپَ ٶْحڀ جپٻحڂٍْج ذطٓؿْٽ ًچٷٽ جپ‪ ٌٌٛ‬ڂڅ ؾڃْ‪ ٩‬جپًُجّح ٲِ آڄ ًجقى"‪.‬‬ ‫ًأً‪ٞ‬ف أڄ جپٻحڂٍْج جپطِ ض‪٫‬حوټ ٖٻٽ ٺٍز ٲِ قؿځ جپرٍضٷحپس ض‪ٟ‬ځ ڂحتوس ‪٪‬وىْوس‬ ‫ڂػٽ جپ‪٫‬ىْحش جپڃٓطهىڂس ٲِ جپيٌجضٱ جپنٷحپس ًڂطٍج‪ٚ‬س ذٗٻٽ ڂطال‪ٚ‬ٵ ذوأذو‪٫‬وحو‬ ‫ڂطٓحًّس ًضٿطٷ‪ ١‬جپ‪٫‬ىْحش جپڃٗيى ٲِ چٳّ جپٌٶص وًڄ ضٓوؿوْوٽ ٲوحٌٴ َڂونوِ‬ ‫قطَ جغنحء چٷٿيح جپَ جپڃ‪٫‬حپؽ جپٍٶڃِ ٶرٽ جْطهٍجؼ جپ‪ ٌٌٛ‬جپنيحتْس‪.‬‬ ‫ًأٺى جپڃ‪٫‬يى أڄ جپنڃٌيؼ جپطؿٍّرِ جپنحؾف جپًُ ضڃٻنص ڂوڅ ‪ٚ‬ونوح‪٪‬وطوو ىوٌ ٲوِ‬ ‫قؿځ ٺٍز پ‪٫‬رس جپٯٌپٱ ًّ‪ٟ‬ځ ٘ٔ ‪٪‬ىْس الٶ‪٣‬س ضٓڃف پٿڃٓطهىڀ ذحپوطوكوٻوځ ٲوِ‬ ‫ضٗٯْٿيح ؾڃْ‪٫‬يح ٲِ ًٶص ًجقى أً ذ‪ٟ٫‬ح ڂنيح ٲِ ًَجّح ڂهطٿٳس‪.‬‬ ‫ًأٖحٌ جپرًٍٲٌٌْٓ ذٍْْ ٲحچىٌؾْنٓص ڂىٍّ ڂهطرٍ ڂ‪٫‬حپؿس جإلٖحٌجش ذحپڃو‪٫‬ويوى‪،‬‬ ‫ئپَ أڄ ىًج جالنطٍج‪ ٨‬قٽ ڂٗٻٿطْڅ ٌتوْوٓوْوطوْوڅ ىوِ ڂٗوٻوٿوس َجًّوس جپوٻوحڂوْوٍج‬ ‫جپڃكىًوز ذٳ‪ٟ‬ٽ ٶىٌضيح ‪٪‬ٿَ ض‪ ٌٍّٛ‬ٲْٿځ ٲِ ٓ‪ ٖٙ‬وٌؾس ًضٓؿْٽ جپڃٗيى ڂڅ‬ ‫ؾڃْ‪ ٩‬جپًُجّح ٲِ ًٶص قٷْٷِ ًجپػحچْس ىَ ضٓؿْٽ ‪٪‬ڃٵ جپڃؿحټ ‪٪‬وروٍ ضٓوؿوْوٽ‬ ‫ًض‪ ٌٍّٛ‬جپڃٗحىى غالغْس جألذ‪٫‬حو"‪.‬‬

‫ذالٸ ذٍُْ ضٻٗٱ‬ ‫‪٪‬څ جپٻڃرٌْضٍ‬ ‫جپٿٌقِ‬

‫"ذالُ ذٌٸ"‬ ‫ٺٗٳص جپٍٗٺس جپڃ‪ٛ‬ن‪٫‬س پيٌجضٱ ذالٸ ذٍُْ ٺڃح ٺحچص‬ ‫جپطٌٶ‪٫‬حش ‪٪‬څ جپٻڃرٌْضٍ جپٿٌقِ "ذالُ ذٌٸ" ‪-yalP‬‬ ‫‪ kooB‬ذٷْحِ ٓ‪ 7.‬ئچٕ ٲِ ڂكحًپس پڃنحٲٓس آُ ذحو‬ ‫ًٮحالٺِٓ ضحخ‪.‬‬ ‫‪٠‬ؼرّذ اٌىّث‪ٛ١‬ذش اٌٍ‪ٛ‬ؼ‪ ٟ‬ػٍ‪ ٝ‬شاشح تم‪١‬اط ‪ 0.7‬إٔش وّا‬ ‫ف‪ ٟ‬وّث‪ٛ١‬ذش غاالوغ‪ ٟ‬ذاب اٌٍ‪ٛ‬ؼ‪ ِٓ ٟ‬عاِغ‪ٔٛ‬ط‪،‬‬ ‫‪٠ٚ‬ؽر‪ ٞٛ‬ػٍ‪ ٝ‬واِ‪١‬شا أِاِ‪١‬ح ‪ٚ‬أخش‪ ٜ‬خٍف‪١‬ح ٌّؤذّشاخ‬ ‫اٌف‪١‬ذ‪ ،ٛ٠‬وّا ‪٠‬ؼرّذ ػٍ‪ِ ٝ‬ؼاٌط تغشػح ‪ 0.7‬غ‪١‬غا٘شذش‬ ‫‪ٚ‬راوشج ِؤلرح ‪ RAM‬تغؼح ‪ 0‬غ‪١‬غاتا‪٠‬د‪ِٚ ،‬ر‪ٛ‬افك ِغ‬ ‫إِىأ‪١‬ح ذشغ‪ ً١‬اٌف‪١‬ذ‪ ٛ٠‬ػاٌ‪ ٟ‬اٌ‪ٛ‬ظ‪ٛ‬غ تاٌّؼ‪١‬اس ‪،p0707‬‬

‫ذٍجڂؽ ضكٌټ ًجؾيس‬ ‫جپڃٌذحّٽ جپٷىّځ ئپَ يٺِ‬ ‫ًجٖن‪٣‬څ‪ :‬ضطڃطو‪ ٩‬أؾويوُز جپويوحضوٱ‬ ‫جپًٺْس ذٗ‪٫‬رْس ٺروْوٍز ٲوِ جپوٌٶوص جپوكوحپوِ‪ ،‬ئال أڄ ىوًه‬ ‫جألؾيُز جپٯحپْس جپٓ‪ ٍ٫‬پّْ ٲِ ڂطنحًټ جپؿڃْ‪ّ ،٩‬ٷوطو‪ٛ‬وٍ‬ ‫جچطٗحٌ جپيٌجضٱ جپًٺْس ‪٪‬ٿَ ٓٔ‪ %‬ڂوڅ ْوٌٴ أڂوٍّوٻوح‬ ‫جپالضْنْس‪.‬‬

‫ْٻحّد" ضكٷٵ ٌٶڃحً ٶْحْْحً ٲِ جالض‪ٛ‬حالش ذـ ٕ٘ ڂٿٌْڄ‬ ‫ڂٓطهىڀ‬ ‫ْٻحّد" ضكٷٵ ٌٶڃحً ٶْحْْحً ٲِ ڂ‪٫‬ىالش جالض‪ٛ‬حالش ذـ ٕ٘ ڂٿٌْڄ ڂٓطهىڀ‬ ‫قٷٷص ٍٖٺس "ْٻحّد" جپ‪٫‬حپڃْس ‪٪‬ڃالٴ قٿٌټ جالض‪ٛ‬حالش جپيحضٳْس ‪٪‬وروٍ جإلچوطوٍچوص ٌٶوڃو ًح‬ ‫ٶْحْْ ًح ؾىّىجً ٲِ ڂ‪٫‬ىالش جالْطهىجڀ جپڃطُجڂڅ ذـٕ٘ ڂٿٌْڄ ڂٓطهىڀ ڂڅ ؾڃْ‪ ٩‬أچكحء جپ‪٫‬حپځ‪.‬‬ ‫ًضطْف نىڂس چٷٽ جپ‪ٌٛ‬ش ‪٪‬رٍ جإلچطٍچص جپطِ ضٷىڂيح جپٍٗٺس پٿڃٓطهىڂْڅ ئؾٍجء ڂٻحپڃحش ڂكٿْس ًوًپوْوس‬ ‫ٌنْ‪ٛ‬س ڂڅ أؾيُز جپٻڃرٌْضٍ جپڃٻطرْس أً جألؾيُز جپڃكڃٌپس جپهح‪ٚ‬س ذيځ‪.‬‬ ‫ًضطٌجٲٍ جپهىڂس ‪ -‬جپطِ جچ‪٣‬ٿٷص ‪٪‬حڀ ٖٕٓٓ ‪٪ -‬ٿَ أؾيُز جپٻڃرٌْضٍ جپڃٻطرْس ً‪٪‬وٿوَ ‪٪‬وىو ڂوڅ جألؾويوُز‬ ‫جپڃكڃٌپس ڂػٽ جپيٌجضٱ جپًٺْس ًأؾيُز جألپ‪٫‬حخ‪.‬‬

‫ًضٍْٗ ئق‪ٛ‬حءجش ئپَ أڄ ْوٌٴ جپويوٌجضوٱ جپونوٷوحپوس ٲوِ‬ ‫أڂٍّٻح جپالضْنْس‪ ،‬غحچِ أٺرٍ ٌْٴ ٲِ جپ‪٫‬حپځ‪ًٌ ،‬ٮوځ يپوٹ‬ ‫ٲاڄ ق‪ٛ‬س جپيٌجضٱ جپًٺْوس ڂوڅ ىوًه جپٓوٌٴ ال ضوطو‪٫‬وىٍ‬ ‫ٓٔ‪ً ، %‬پ‪٫‬ٽ ىًج جپٌجٶ‪ ٩‬ىٌ ڂح ّٳٍٓ جپٗ‪٫‬رْوس جپوٻوروْوٍز‬ ‫جپطِ ضطڃط‪ ٩‬ذيح ٍٖٺس ذٍڂوؿوْوحش ڂوهو‪ٛ‬و‪ٛ‬وس ٲوِ ئچوطوحؼ‬ ‫أچ‪٧‬ڃس ضٗٯْٽ ٶحوٌز ‪٪‬ٿَ ضكٌّٽ جپيٌجضٱ جپٷىّڃس پط‪٫‬وڃوٽ‬ ‫ذ‪ٍّ٣‬ٷس ڂٗحذيس پٿيٌجضٱ جپًٺْس‪.‬‬ ‫ًٶى جچطؿص ٍٖٺس "ْنحذطٌ" ڂؿڃٌ‪٪‬وس ذوٍجڂوؽ ضوڃوطو‪٫‬وص‬ ‫ذٗ‪٫‬رْس ًجْ‪٫‬س ٲِ ىًه جپٷحٌز جپطِ ال ّك‪ٛ‬ٽ ‪٪‬وىو ٺوروْوٍ‬

‫ًأٺىش جپٍٗٺس ‪٪‬ٿَ ڂىًچطيح جپٍْڃْس أچو ٲِ جپ‪٫‬حڀ ‪ ٕٓٓ9‬ذٿ٭ ‪٪‬ىو وٶحتٵ جْطهىجڀ نوىڂوحش جپوڃوٻوحپوڃوحش‬ ‫جپيحضٳْس ًڂٻحپڃحش جپٳْىٌّ قٌجپِ ٖٔٔ ڂٿْحٌ وٶْٷس ‪٪‬رٍ ض‪٣‬رْٷحش "ْٻحّد"‪ ،‬ڂ‪ْٟ‬ٳس أچو نالټ جألٖويوٍ‬ ‫جپـ‪ ٙ‬جألًپَ ڂڅ جپ‪٫‬حڀ ٕٓٔٓ ذٿٯص چٓرس ڂٻحپڃحش جپٳْىٌّ قٌجپِ ٓٗ‪ %‬ڂڅ ئؾوڃوحپوِ وٶوحتوٵ جالض‪ٛ‬وحالش‬ ‫‪٪‬رٍ ض‪٣‬رْٷحش "ْٻحّد"‪.‬‬

‫‪ٔ7ٔ8‬‬


ٔ8ٔ9


‫ض‪٫‬ٿْځ‬

‫ِا‪٠‬ا (تاإلٔعٍ‪١‬ض‪٠‬ح‪ :‬‏)‏‪ ٟ٘Maya‬ؼضِح تشِع‪١‬ح إلٔشاء اٌشع‪١ِٛ‬اخ ‪ٚ‬إٌّزظح‬ ‫شالش‪١‬ح األتؼاد راخ خ‪ٛ‬اص ِرمذِح ذُ ذط‪٠ٛ‬ش٘ا ف‪ ٟ‬األصً ِٓ لثً ششوح أٔظّح‬ ‫أٌ‪١‬اط‪ٌ ،‬ىٕٗ ا‪ٍِّٛ ْ٢‬ن ِٓ لثً أ‪ٚ‬ذ‪ٛ‬د‪٠‬غه وعضء ِٓ لغُ اٌ‪ٛ‬عائط ‪ٚ‬اٌرشف‪.ٗ١‬‬ ‫إِرٍىد أ‪ٚ‬ذ‪ٛ‬د‪٠‬غه ِا‪٠‬ا ف‪ ٟ‬أور‪ٛ‬تش ‪ 5772‬تؼذ ششائ‪ٙ‬ا ألٌ‪١‬اط‪ِ .‬ا‪٠‬ا ‪٠‬غرخذَ ف‪ٟ‬‬ ‫صٕاػح اٌغ‪ّٕ١‬ا ‪ٚ‬اٌرٍفاص‪ ،‬تاإلظافح إٌ‪ ٝ‬أٌؼاب اٌف‪١‬ذ‪ٚ ٛ٠‬اٌرصّ‪ ُ١‬اٌّؼّاس‪.ٞ‬‬ ‫ف‪ ٟ‬ػاَ ‪ ،5772‬فاص ِا‪٠‬ا تعائضج األ‪ٚ‬عىاس ٌإلٔعاص اٌؼٍّ‪ٚ ٟ‬اٌرمٕ‪.ٟ‬‬ ‫أؼذز أصذاساخ ِا‪٠‬ا ٘‪ِ ٟ‬ا‪٠‬ا ‪ ،5700‬ذرّ‪١‬ض إٌغخح ت‪ٛ‬اظ‪ٙ‬ر‪ٙ‬ا اٌعذ‪٠‬ذج ذّاِا‬ ‫‪ٚ‬اٌر‪ ٟ‬اػ‪١‬ذ تشِعر‪ٙ‬ا تاٌىاًِ تأعرخذاَ ِىرثح و‪ٛ١‬خ ِٓ ٔ‪ٛ‬و‪١‬ا‪٠ ٚ .‬رّ‪١‬ض‬ ‫‏‪MAYA‬تمذسذٗ اٌ‪ٙ‬ائٍٗ ف‪ ٟ‬األّٔ‪١‬شٓ ( اٌرؽش‪٠‬ه )‬ ‫ؼ‪١‬س ‪٠‬غرخذَ ف‪ ٟ‬األفالَ اٌؼاٌّ‪١‬ح‬ ‫ت‪ّٕ١‬ا ‏‪:‬‏‪Photoshop‬‏‪Adobe‬أؼذ تشاِط ‪5‬‏‏‪٠ ٚD‬م‪ َٛ‬تاٌرؼذ‪ ً٠‬ػٍ‪ ٝ‬اٌص‪ٛ‬س ‪ٚ‬‬ ‫ذؽش‪٠‬ش إٌص‪ٛ‬ص ‪ ٚ .‬وً ِٓ ‏‪4D‬‏‪ ٚCINEMA‬‏‪:‬‏‪MAYA‬تشاِط ‪2‬‏‪D‬‬ ‫‪ ٚ‬ذم‪ َٛ‬تصٕغ اٌّعغّاخ شالش‪١‬ح اٌثؼاد‬ ‫أ‪ٚ‬ذ‪ٛ‬د‪٠‬غه ِا‪٠‬ا ٘‪ ٛ‬خٍك ِؽر‪2 ٜٛ‬‏‪D‬اٌّغرخذِح ٌرطث‪١‬ك اٌشع‪ َٛ‬اٌّرؽشوح ‪،‬‬ ‫إٌّزظح ‪ٚ‬اٌّؽاواج ‪ ،‬ذمذ‪ ، ُ٠‬اٌّثاساج ذرؽشن ‪ ٚ ،‬اٌرشو‪١‬ة ‪ٚ .‬ظؼد ف‪ٟ‬‬ ‫ذ‪ٛ‬س‪ٔٚ‬ر‪ ِٓ ٛ‬لثً أ‪ٚ‬ذ‪ٛ‬د‪٠‬غه 'ق ‪ٚ‬عائً اإلػالَ ‪ٚ‬اٌرشف‪ ٗ١‬شؼثح (عاتما االعُ‬ ‫اٌّغرؼاس )‪٠ .‬ذػ‪ ٝ‬إٌّرط تؼذ ِا‪٠‬ا ‪ ٚ ،‬اٌغٕغىش‪٠‬ر‪١‬ح ٌّصطٍػ "‪."ُ٘ٚ‬‬ ‫‪٠ٚ‬غرخذَ ٘زا اٌثشٔاِط ٌر‪١ٌٛ‬ذ األص‪ٛ‬ي اٌّشئ‪١‬ح (ِصً اٌص‪ٛ‬س ‪ٚ‬اٌّ‪ٛ‬اسد األخش‪)ٜ‬‬ ‫العرخذاِ‪ٙ‬ا ف‪ ٟ‬اٌف‪ ٚ ٍُ١‬اٌرٍفض‪ ، ْٛ٠‬اٌىّث‪ٛ١‬ذش‬ ‫‪ٚ‬أٌؼاب اٌف‪١‬ذ‪ٚ ، ٛ٠‬اٌرص‪ٛ‬س اٌّؼّاس‪، ٞ‬‬ ‫‪ٚ‬اٌرصّ‪ .ُ١‬اٌؼاَ ‪ٚ‬اٌغشض ِٕٗ ٘‪ ٛ‬أراض‬ ‫اٌص‪ٛ‬س إٌّرعح ت‪ٛ‬اعطح اٌىّث‪ٛ١‬ذش (ِثادسج‬ ‫وٍ‪ٕ١‬ر‪ ِٓ )ْٛ‬خالي اإلػذاد ٌرؼش‪٠‬ف اٌّغرخذَ‬ ‫اٌظا٘ش‪ ٞ‬‏‪.‬اٌٍّف اٌّش‪ٙ‬ذ لاػذج ت‪١‬أاخ‬ ‫(اٌّخضٔح ف‪ ٟ‬إِا شٕائ‪ ٟ‬أ‪ ٚ‬أعى‪ ٟ‬اٌشىً) ف‪ٟ‬‬ ‫أ‪ ِٓ ٞ‬إٌّارض ‪ٚ ،‬اظ‪ٛ‬اء ‪ٚ‬اٌشع‪ َٛ‬اٌّرؽشوح‬ ‫‪ / ٚ ،‬أ‪ ٚ‬أ‪ ٞ‬و‪١‬أاخ أخش‪ِٚ ٜ‬ا ‪٠‬شذثط ت‪ٙ‬ا ِٓ‬ ‫عّاخ خٍمد اٌّغرخذَ‪.‬‬ ‫‪ٚ‬ظائف ِا‪٠‬ا تاػرثاس٘ا اٌؼمذج اٌمائّح ػٍ‪ٝ‬‬ ‫ذطث‪١‬ك‏‪٠.‬ؼرثش أعاعا أ‪ ٞ‬و‪١‬اْ ِؽذد ػمذج ؛‬ ‫وً ػمذج ‪٠‬ؽر‪ ٞٛ‬ػٍ‪ ٝ‬عّاخ ‪ٚ ،‬وً عّح ٌٗ‬ ‫اعُ ‪ٚ ،‬غاٌثا ِا اٌؼذد‪٠‬ح) اٌم‪ّ١‬ح (‪ .‬‏‪.‬‬ ‫‪ٚ‬تاإلظافح إٌ‪ ٝ‬عّاخ ِرصٍح ‪ ،‬لذ ‪٠‬ى‪ْٛ‬‬ ‫ٌغّاخ أخش‪( ٜ‬ف‪ٔ ٟ‬فظ ‪ / ٚ‬أ‪ ٚ‬غ‪١‬ش٘ا ِٓ‬ ‫اٌؼمذ) ٌرشى‪ِ ً١‬ا ‪ّ٠‬ىٓ أْ ‪٠‬غّ‪ ٝ‬شثىح اٌؼمذج‬ ‫‪ٚ ،‬ػادج ِا ‪٠‬رُ ذ‪ٛ‬ص‪ ً١‬ظّ‪١‬غ اٌؼمذ ف‪ ٟ‬تؼط اٌطش‪٠‬ك إٌ‪ ٝ‬اٌؼمذ األخش‪ِ .ٜ‬ا‪٠‬ا‬ ‫‪٠‬غّػ ٌٍؼشض ِٓ ٘زٖ اٌشثىاخ ِٓ خالي ِخرٍف ٔ‪ٛ‬ػا ِا راخ اٌّشا٘ذ‪ٓ٠‬‬ ‫اٌرخط‪١‬ط‪ٌٚ ٟ‬ىٓ اشٕ‪ : ٓ١‬أ ض ( اٌشعُ اٌث‪١‬أ‪ ٟ‬اٌرثؼ‪١‬ح ) ‪ِٚ ،‬ذ‪٠‬ش‪٠‬ح اٌشؤ‪ْٚ‬‬ ‫اٌعغشاف‪١‬ح ( اٌشعُ اٌث‪١‬أ‪ ٟ‬اٌّ‪ٛ‬ظ‪ٙ‬ح ؼٍم‪١‬ح )‪ .‬‏‪٘These‬زٖ اٌ‪ٛ‬اظ‪ٙ‬اخ خاص ‪٠‬مذَ‬ ‫اٌرّص‪ ً١‬اٌرخط‪١‬ط‪ٌٍّ ٟ‬ش‪ٙ‬ذ ‪ٚ‬اٌغّاغ ٌالخر‪١‬اس ‪ٚ‬االذصاالخ اٌرؽش‪٠‬ش ت‪ ٓ١‬اٌؼمذ ‪،‬‬ ‫‪ٌٚ‬ىٓ وّا ‪ٛ٠‬فش اٌثشٔاِط غ‪١‬ش٘ا ِٓ إٌ‪ٛ‬افز اٌّرخصصح ‪ٚ‬اٌثصش‪٠‬ح أوصش (ػٕذ‬ ‫االلرعاء) ٌٍّ‪ٙ‬اَ اٌر‪ ٟ‬ذّىٓ اٌّغرخذَ ِٓ‬ ‫اٌؼًّ ِغ ػٕاصش اٌّش‪ٙ‬ذ اٌّخرٍفح وزٌه‪ .‬‏‏‪,‬‬ ‫ٌّض‪٠‬ذ ِٓ اٌرفاص‪ ، ً١‬عّح ٘‪ ٛ‬ذؼش‪٠‬ف ٔ‪ٛ‬ع‬ ‫اٌث‪١‬أاخ ِصً ِٕطم‪١‬ح ‪ ،‬ذطف‪ ، ٛ‬عٍغٍح ‪ ،‬اٌخ ؛‬ ‫‪٠‬شذثط ل‪ّ١‬ح ِغ وً عّح ‪ٚ‬فما ٌٕ‪ٛ‬ع اٌث‪١‬أاخ‬ ‫اٌخاصح‪ .‬‏‪ِ.‬غرمً لذ ‪٠‬ى‪ ْٛ‬عّح اذصاي‬ ‫‪ٚ‬اؼذ فمط اإلدخاي ‪ٌٚ ،‬ىٓ أ‪ ٞ‬ػذد ِٓ‬ ‫اذصاالخ ‪ٚ‬اإلخشاض إٌ‪ ٝ‬عّاخ أخش‪ ٜ‬وص‪١‬شج‬ ‫لذ ذرطٍة اٌّغرخذَ ‪ٚ ،‬أ‪٠‬ح عّاخ ‪٠‬عة أْ‬ ‫‪٠‬ى‪ِ ْٛ‬رصال ِٓ أٔ‪ٛ‬اع ت‪١‬أاخ ِر‪ٛ‬افك وائٓ‬

‫أ‪٪‬ىجو جپڃحّح‬ ‫‪ Alias Maya 5.0.1‬جالْځ جپڃٓط‪٫‬حٌ ڂحّح ٔ‪ October 2003 ٘.ٓ.ٔ ٘.ٓ.ٔ ٘.ٓ.‬أٺطٌذٍ ٖٕٓٓ‬ ‫‪ Alias Maya 6.0‬جالْځ جپڃٓط‪٫‬حٌ ڂحّح ٓ‪ٙ،‬‬

‫ٓ‪ٙ.ٓ ٙ.‬‬

‫‪ May 2004‬ڂحٌّ ٕٗٓٓ‬

‫‪ August 2006‬أٮٓ‪ّ٣‬‬ ‫‪ Alias Maya 6.0.1‬جالْځ جپڃٓط‪٫‬حٌ ڂحّح ٔ‪ٙ.ٓ.ٔ ٙ.ٓ.ٔ ٙ.ٓ.‬‬ ‫‪ٕٓٓٙ‬‬ ‫‪ August 2006‬أٮٓ‪ّ٣‬‬ ‫٘‪ٙ.٘ ٙ.‬‬ ‫‪ Alias Maya 6.5‬جالْځ جپڃٓط‪٫‬حٌ ڂحّح ٘‪ٙ،‬‬ ‫‪ٕٓٓٙ‬‬ ‫‪ December 2004‬وّٓڃرٍ‬ ‫‪ Alias Maya 6.5.1‬جالْځ جپڃٓط‪٫‬حٌ ڂحّح ٔ‪ٙ.٘.ٔ ٙ.٘.ٔ ٙ.٘.‬‬ ‫ٕٗٓٓ‬ ‫‪ August 2005‬أٮٓ‪ّ٣‬‬ ‫ٓ‪7.ٓ 7.‬‬ ‫‪ Alias Maya 7.0‬جالْځ جپڃٓط‪٫‬حٌ ڂحّح ٓ‪7،‬‬ ‫ٕ٘ٓٓ‬ ‫‪ December 2005‬وّٓڃرٍ‬ ‫‪ Alias Maya 7.01‬جالْځ جپڃٓط‪٫‬حٌ ڂحّح ٔٓ‪7.ٓٔ 7.ٓٔ 7،‬‬ ‫ٕ٘ٓٓ‬ ‫‪ August 2006‬أٮٓ‪ّ٣‬‬ ‫ٓ‪8.ٓ 8.‬‬ ‫‪ Autodesk Maya 8.0‬أًضٌوّٓٹ ڂحّح ٓ‪8،‬‬ ‫‪ٕٓٓٙ‬‬ ‫‪ّ ٔ٘ ٔ٘ January 2007‬نحٍّ‬ ‫٘‪8.٘ 8.‬‬ ‫‪ Autodesk Maya 8.5‬أًضٌوّٓٹ ڂحّح ٘‪8،‬‬ ‫‪ٕٓٓ7‬‬ ‫‪ْ September 2007‬رطڃرٍ‬ ‫‪ Autodesk Maya 2008‬أًضٌوّٓٹ ڂحّح ‪9.ٓ 9.ٓ ٕٓٓ8‬‬ ‫‪ٕٓٓ7‬‬ ‫‪ August 2008‬أٮٓ‪ّ٣‬‬ ‫‪ Autodesk Maya 2009‬أًضٌوّٓٹ ڂحّح ‪ٔٓ.ٓ ٔٓ.ٓ ٕٓٓ9‬‬ ‫‪ٕٓٓ8‬‬ ‫‪ August 2009‬أٮٓ‪ّ٣‬‬ ‫‪ Autodesk Maya 2010‬أًضٌوّٓٹ ڂحّح ٕٓٔٓ ٘‪ٔٓ.٘ ٔٓ.‬‬ ‫‪ٕٓٓ9‬‬ ‫‪ ٕٓٔٔ Autodesk Maya 2011‬أًضٌوّٓٹ ڂحّح ٓ‪ٔٔ.ٓ ٔٔ.‬‬

‫ٕٓ‪ٔ9‬‬

‫‪ ٙ ٙ April 2010‬أذٍّٽ ٕٓٔٓ‬


‫ضٻنٌپٌؾْح‬

‫ٕٕٔٓ‬


‫ض‪٫‬ٿْځ‬

‫‪SHIFT‬‬ ‫‪1‬تحذيذ مستطيل‬‫‪2‬تحذيذ بيضاوي‬‫‪3‬تحذيذ طف واحذ‬‫‪4‬تحذيذ عمود واحذ‬‫‪5‬اداة القطع او‬‫االقتظاص‬ ‫‪1‬تحذيذ حز‬‫‪2‬تحذيذ مضلع‬‫‪3-‬تحذيذ مغىاطيسي‬

‫‪A‬‬

‫‪B‬‬

‫‪1‬الختم المطاطي‬‫‪2-‬ختم الىقش‬

‫‪C‬‬

‫‪1‬فزشاة المحفوظاث‬‫‪2-‬فزشاة الىقش‬

‫‪D‬‬

‫‪1‬ممحاة‬‫‪2‬ممحاة بذون لون‬‫‪3‬ممحاة مه لون‬‫معيه‬

‫‪E‬‬

‫‪1‬قلم الزطاص‬‫‪2-‬الخط‬

‫‪F‬‬

‫‪1‬تىعيم‬‫‪2‬توضيح‬‫‪3-‬اطبع‬

‫‪G‬‬

‫‪1‬اوقاص الكثافت‬‫‪2‬الحزق‬‫‪3-‬االسفىجت‬

‫‪VIEW-- SHOW GRID‬‬

‫‪H‬‬

‫‪1‬القلم‬‫‪2‬قلم مغىاطيسي‬‫‪3‬قلم حز‬‫‪4‬اضافت وقطت‬‫‪I‬‬ ‫ارساء)‪(+‬‬ ‫‪5‬حذف وقطت ارساء‬‫)‪(-‬‬ ‫‪6‬تحذيذ مباشز‬‫‪7-‬تحويل وقطت‬

‫‪IMAGE-- IMAGE SIZE‬‬ ‫‪1‬‬‫‪2‬‬‫‪3-‬‬

‫‪1‬الىض‬‫‪2‬قىاع الىض‬‫‪3‬وض رأسي‬‫‪4‬قىاع الىض‬‫الزأسي‬

‫‪4‬‬‫‪J‬‬

‫‪1‬التذرج الخطي‬‫‪2‬التذرج القطزي‬‫‪3‬التذرج الزاوي‬‫‪4‬التذرج الماسي‬‫‪5-‬التذرج العكسي‬

‫‪K‬‬

‫‪1‬القطارة او‬‫الشافطت‬ ‫‪2-‬تحليل االلوان‬

‫‪L‬‬

‫‪FILE-- NEW‬‬

‫‪IMAGE---CANVAS IMAGE‬‬

‫‪WINDOW--- HISTORY‬‬

‫‪RGB‬‬ ‫‪CMYK‬‬

‫ٕٔ‬

‫ٕٗ‬


‫ض‪٫‬ٿْځ‬ ‫فٌُٕ انفٕتٕشٕب ‪ ...‬تحذي ٔإتذاع‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬

‫ڀ‬

‫ڄ‬

‫ش‬

‫ڀ‬

‫ټ‬

‫‪٨‬‬

‫ج‬

‫ؼ‬

‫ٴ‬

‫ڀ‬

‫أ‬

‫ڄ‬

‫ُ‬

‫خ‬

‫ڄ‬

‫ڄ‬

‫ٔ‬

‫ب‬

‫ٰ‬

‫ٌ‬

‫ٔ‬

‫ج‬

‫‪٨‬‬

‫ټ‬

‫ټ‬

‫ڀ‬

‫‪٨‬‬

‫ټ‬

‫ڀ‬

‫ً‬

‫ُ‬

‫ٌ‬

‫ټ‬

‫ؼ‬

‫ج‬

‫ً‬

‫أ‬

‫ظ‬

‫ً‬

‫ٰ‬

‫ىـ‬

‫ُ‬

‫ٸ‬

‫ً‬

‫ڄ‬

‫ل‬

‫ُ‬

‫ي‬

‫ټ‬

‫ج‬

‫ڄ‬

‫ڀ‬

‫ڀ‬

‫ج‬

‫ټ‬

‫ش‬

‫خ‬

‫ؼ‬

‫ُ‬

‫ټ‬

‫ج‬

‫َ‬

‫ٰ‬

‫ِ‬

‫ج‬

‫ج‬

‫ٸ‬

‫ج‬

‫ٸ‬

‫ج‬

‫و‬

‫ٌ‬

‫ِ‬

‫ً‬

‫ټ‬

‫ج‬

‫ج‬

‫ڄ‬

‫ج‬

‫ىـ‬

‫ي‬

‫ج‬

‫ڄ‬

‫ج‬

‫ټ‬

‫ڀ‬

‫‪٨‬‬

‫ټ‬

‫ڀ‬

‫ً‬

‫‪٨‬‬

‫ٴ‬

‫ً‬

‫ټ‬

‫ټ‬

‫ټ‬

‫ج‬

‫ٰ‬

‫ِ‬

‫خ‬

‫ـ‬

‫ج‬

‫ڄ‬

‫ٸ‬

‫ڀ‬

‫‪٨‬‬

‫ټ‬

‫ڀ‬

‫ڀ‬

‫ىـ‬

‫ل‬

‫ج‬

‫ڀ‬

‫‪٨‬‬

‫ټ‬

‫ڀ‬

‫ش‬

‫ڀ‬

‫ټ‬

‫ٴ‬

‫ټ‬

‫ج‬

‫خ‬

‫ش‬

‫ؼ‬

‫ٌ‬

‫ج‬

‫ڄ‬

‫ج‬

‫ټ‬

‫ٴ‬

‫ٌ‬

‫ً‬

‫ڄ‬

‫ج‬

‫ټ‬

‫‪٨‬‬

‫ٴ‬

‫ټ‬

‫خ‬

‫ُ‬

‫و‬

‫ڀ‬

‫ج‬

‫ټ‬

‫أ‬

‫ً‬

‫ټ‬

‫ُ‬

‫‪٤‬‬

‫ټ‬

‫ڀ‬

‫ج‬

‫ش‬

‫ىـ‬

‫ش‬

‫ټ‬

‫ج‬

‫ُ‬

‫ً‬

‫ىـ‬

‫ٌ‬

‫ُ‬

‫ڄ‬

‫ىـ‬

‫ج‬

‫ټ‬

‫ڀ‬

‫خ‬

‫ُ‬

‫ڄ‬

‫ج‬

‫٘‬

‫ټ‬

‫ټ‬

‫ج‬

‫ټ‬

‫ڄ‬

‫ً‬

‫ٌ‬

‫ِ‬

‫خ‬

‫ُ‬

‫ټ‬

‫ج‬

‫ټ‬

‫ىـ‬

‫ٌ‬

‫و‬

‫ـ‬

‫ج‬

‫ً‬

‫‪٠‬‬

‫خ‬

‫‪٨‬‬

‫ش‬

‫ىـ‬

‫ل‬

‫ً‬

‫ش‬

‫ج‬

‫ٌ‬

‫ز‬

‫ز‬

‫ب‬

‫و‬

‫و‬ ‫ُ‬

‫ڀ‬ ‫ج‬

‫٘‬ ‫ٌ‬

‫ٴ‬ ‫ِ‬

‫ً‬ ‫ټ‬

‫ټ‬ ‫ش‬

‫ج‬ ‫ُ‬

‫خ‬ ‫ڀ‬

‫ج‬ ‫ً‬

‫ټ‬ ‫ِ‬

‫ش‬ ‫ُ‬

‫ً‬ ‫ٌ‬

‫ٌ‬ ‫ڄ‬

‫ج‬ ‫خ‬

‫ز‬ ‫ُ‬

‫ُ‬ ‫و‬

‫ٕٕٕ٘‬


‫ض‪٫‬ٿْځ‬ ‫فٌُٕ انفٕتٕشٕب ‪ ...‬تحذي ٔإتذاع‬

‫ٖٕ‬

‫‪ٕٙ‬‬


‫ض‪٫‬ٿْځ‬

‫‪ٕٕٗ7‬‬


‫ض‪٫‬ٿْځ‬

‫ض‪٫‬ٿځ ٌْځ جپه‪١‬‬ ‫جپ‪ٍ٫‬ذِ ذحپٻْٿٹ‬

‫ٕ‬

‫ٔ‬ ‫ٖ‬

‫ٗ‬

‫٘‬

‫ٕ٘‬

‫‪ٕ8‬‬


ٕٕٕٙ


‫ض‪٫‬ٿْځ‬

‫‪ٕ7‬‬

‫ٖٕ‬


ٕ8ٕ9


‫چكٌ‬ ‫جپطٳٌٴ‬

‫ٖٓ‪ٕ9‬‬


‫ٌّح‪ٞ‬س‬ ‫‪X5 201‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪BMW‬‬

‫س جپ‪٫‬ڃالٶس‬ ‫جپرٳحٌّ‬ ‫‪٢‬ٿٷص جپٍٗٺس ٽ جپٻحڂٿس‬ ‫پطٳح‪ْٚ‬‬ ‫ذنٓهطيح‬ ‫‪BMW‬ج ٌ جپهح٘‬ ‫پرٌڀ جپ‪ٌٛ‬‬ ‫ٍجَ ‪X5‬‬ ‫ڂڅ ‪٢‬‬ ‫ًأ‬ ‫جپڃكٓنس جپؿىّىز جپْٓحٌجش‬ ‫َ ئپَ ٲثس‬ ‫ش ‪SUV‬‬ ‫جپًٍ ّنطڃ‬ ‫هىجڂح‬ ‫جپڃط‪٫‬ىوز جإلْط ‪ٍ٣‬جَ پ‪٫‬حڀ‬ ‫ٴٺ‬ ‫ىز ‪ً ،‬ڂڅ‬ ‫ًجپطَ ْطٌٓ ٖيى ذ‪ٝ٫‬‬ ‫ؾىّ‬ ‫جپًٍ‬ ‫ٺڃح چحټ ڂكٍٺحش ًپَ جپڃٷرٽ‬ ‫ٕٔٔٓ ذحپط‪ٛ‬ڃْځ‬ ‫ٌٌٌّٸ جپى‬ ‫جپطؿحٌٍ‬ ‫ٯٍْْجش‬ ‫چْ‬ ‫‪ٜ‬‬ ‫جپطٌّٓٵ‬ ‫جپط ٌٶ‪ ٩‬أڄ ّٗيى ڂ‪ ٍ٫‬ضرىأ ‪٪‬ڃٿْس‬ ‫جپڃط‬ ‫حً ‪٪‬ٿَ أڄ‬ ‫ٌْڃْ‬ ‫ئچ‪٣‬الٶطو ‪ ٜ‬ذٷٿْٽ ‪.‬‬ ‫پٿط‪ٛ‬ڃْځ‬ ‫ذ‪٫‬ى جپڃ‪ٍ٫‬‬ ‫ٿْس‬ ‫‪X‬چحټ ‪٪‬ڃٿْس ضؿڃْ ڃَ جپؿىّى‬ ‫‪5‬‬ ‫ڃْ‬ ‫‪ٛ‬‬ ‫څ‬ ‫جپؿىّى ڂ‬ ‫إلضؿحه جپط‬ ‫څ ن‪٠ٌ٣‬‬ ‫‪ٍ٣‬جَ‬ ‫ٌ‪ ٠‬ج‬ ‫ػٍْ ڂ‬ ‫جپ ٌؾَ جپًٍ چحټ ن‪ ٣‬الق‪ ٥‬جپطٗحذو ٲَ ٺ ًٖٷْٷطيح‬ ‫جپهح‬ ‫و جپؿىّىز‬ ‫ٌّس قْع چ‬ ‫ٳثس جپٓحذ‪٫‬‬ ‫ٳح‬ ‫حپص ‪X5‬‬ ‫پٿٍٗٺس جپر نٍز ڂ‪ ٩‬جپ‬ ‫ٲَ قْڅ چ‬ ‫إ‬ ‫جپؿىّىز ‪،‬‬ ‫ٷىڂو ًجپڃ‬ ‫ڂػٽ ڂىنٽ‬ ‫ٓس‬ ‫جپڃ‬ ‫ىح‬ ‫‪ٛ‬ٯٍٍ جپٳثس جپهحڂ پٿڃٓحش جپطَ ضڃُْ ف جپهٿٳْس‬ ‫ذْ‬ ‫ج‬ ‫جپ‬ ‫‪ٛ‬ح‬ ‫‪ٝ‬‬ ‫ڂحڂَ ً جپڃ‬ ‫جپؿىّىز ذ‪٫‬‬ ‫ٓرحتٻْس ‪،‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫جپڃ‪ٛ‬ى جأل‬ ‫جپ‪٫‬ؿالش جپ‬ ‫َ‬ ‫ٲ‬ ‫ځ‬ ‫ڃْ‬ ‫ّى‬ ‫َ ئونحټ‬ ‫ٯٍْْ ض‪ٛ‬‬ ‫ٌجء جپؿى‬ ‫جپي ئچطٳحنحً ‪ ،‬ٺڃح ضځ ض ‪ٍٛ‬ش جپطٯٍْْجش ‪٪‬ٿ ‪BMW‬‬ ‫جألٺػٍ‬ ‫ًٍٰ پىٍ‬ ‫ٶط‬ ‫ئ‬ ‫ٷى‬ ‫ٲ‬ ‫ٌز‬ ‫ٌز جپڃ‪٫‬‬ ‫ڃٷ‪ٌٛ‬‬ ‫ٌجڄ أنٍٍ‬ ‫أڂح ٲَ جپ ‪٧‬حڀ ٺڃرٌّطٍ جپْٓح َ ونٌټ أپ‬ ‫چٓم چ‬ ‫‪ٞ‬حٲس ئپ‬ ‫أنٍ ‪٧‬حڀ ‪IDrive‬ذحإل جپْٓحٌز ‪.‬‬ ‫ىٌ چ‬ ‫‪ٚ‬ٱ أپٌجڄ‬ ‫ً ‪ٌٌٛ‬ز ٲَ‬ ‫پٿڃٷ‬

‫ٌز ٓ‪ ٘9‬ق‪ٛ‬حڄ‬

‫ٌؾْنِ ذٿرٌچِ ذٷ‬ ‫الڂرٌ‬ ‫ذط‪٫‬ىّالش جپڃحچْس‬ ‫أچىٌٌْڄ" جپڃطه‬ ‫ٺس "‬ ‫ٶىڂص ٍٖ چْح ڂٷٍج پيح چٓهس‬ ‫ضطهً ڂڅ أپڃح‬ ‫جَ "الڂرٌٌؾْنِ‬ ‫ؾىّىز ڂڅ ‪ٍ٢‬‬ ‫ذحپرٌچِ"‪ ،‬ڂًُوز‬ ‫ؾحالٌوً جإلڂٻحچْحش أذٍَىح‬ ‫ذحپ‪٫‬ىّى ڂڅ‬ ‫ؾرحٌ ذٷٌز ٓ‪٘9‬‬ ‫ڂكٍٸ‬ ‫ق‪ٛ‬حڄ ‪.‬‬

‫‪ٛٛ‬س ٲِ ض‪٫‬ىّٽ‬

‫جپْٓحٌجش ًجپطِ‬

‫جپٍٗٺس جألپڃحچْس‬ ‫ًجْط‪٣‬ح‪٪‬ص‬ ‫ْٓحٌز ڂڅ ٓ٘٘‬ ‫ڂڅ جپ‪ٛ‬ٳٍ پـ ٓٓٔ‬ ‫ٍٸ جپ‬ ‫ڂح ؾ‪٫‬ٿيح ضن‪٣‬ٿٵ‬ ‫ضٍٶْس ڂك ‪ ٘9‬ق‪ٛ‬حچح‪ً ،‬ىٌ‬ ‫‪ ٌٍٛ‬ضرٿ٭ ٕٖٓ‬ ‫ٓ‬ ‫‪ٛ‬ٽ ئپَ ٍْ‪٪‬س ٶ‬ ‫ق‪ٛ‬حچح ئپَ ‪ ٖ.9‬غحچْس قطَ ض‬ ‫ٺځ ٲِ أٶٽ ڂڅ‬ ‫ْال ٲِ جپٓح‪٪‬س) ‪.‬‬ ‫جپٓح‪٪‬س (‪ ٔ99‬ڂ‬ ‫ڂْٽ ٲِ‬ ‫چًٺٍ أىڃيح جپٿٌڄ‬ ‫ىّى ڂڅ جإلڂٻحچْحش‬ ‫رٌچِ جپؿىّىز جپ‪٫‬‬ ‫جپ‪٫‬ؿالش ًؾنٌ‪٠‬‬ ‫ًٌّؾى ٲِ ذحپ‬ ‫پكٌجٰ ً‬ ‫پڃ‪ٛ‬ٷٌټ ذحپكًٍٰ جپًىرْس ٲِ ج ذٌ‪ٚ‬س ٲِ جپهٿٱ‪،‬‬ ‫جألٌْو ج‬ ‫‪x2‬‬ ‫جألڂحڀ‪0 ٔٔ.ً٘ ،‬‬ ‫ٕٓ ٲِ جپؿريس‬‫ِ ٘‪"x20 8.‬ٲِ‬ ‫ٶْحِ ٖٓ‪ٕٖ٘/‬‬ ‫ٶْح‬ ‫ٌجش ‪٪‬حپْس جألوجء‬ ‫ًڂٿٳٌٲس ٲِ ئ‪٢‬ح‬ ‫جپؿُء جپهٿٳِ ‪.‬‬ ‫ٕ٘‪ ٕٓ-ٖٓ٘/‬ٲِ‬ ‫ً‬ ‫ڃؿڃٌ‪٪‬س ٲٌپٻّ‬ ‫جپ‪ٍّ٫‬ٷس جپطحذ‪٫‬س پ‬ ‫ٻنيح أٖحٌش ئپَ‬ ‫جپٍٗٺس جالّ‪٣‬حپْس‬ ‫ذيًه جپط‪٫‬ىّالش‪ ،‬پ‬ ‫ًپځ ضٻٗٱ‬ ‫ْٓحٌز‬ ‫‪٫‬س ٕ‪ ٘.‬پْطٍ ‪٪‬ٿَ‬ ‫ٲحؾڅ جألپڃحچْس ‪٪‬څ ْ‪ ٍ٫‬جپ ٓٔ أْ‪ٌ٣‬جچحش ذٓ‬ ‫ٌذڃح ْْطٻٌڄ ڂڅ‬ ‫أڄ جپڃكٍٸ‬ ‫پڃح أًٌوه ڂٌٶ‪٩‬‬ ‫‪ٍ٣‬جَ جپ‪٫‬حوُ ًٲٷح‬ ‫ٮٍجٌ جپ‬ ‫‪worldcarfan‬‬ ‫‪s.com .‬‬

‫ْڃحٌش ضٻٗٱ ‪٪‬څ ڂٌضْٓٻٽ‬ ‫ٺيٍذحتِ ؾىّى‬ ‫ٺٗٳص‬ ‫ٍٖٺس "ْڃحٌش ٲٌٌضٌ"‬ ‫جپطح‬ ‫ذ‪٫‬س پڃؿڃٌ‪٪‬س "وجّڃٍ ٺٍجّ‬ ‫ٓٿٍ" جألپڃحچْس ‪٪‬څ وٌجؾس‬ ‫ذهح‬ ‫ٌّس‬ ‫ؾىّىز ض‪٫‬ڃٽ ذحپٻ‬ ‫يٍذحء‪ً ،‬يپٹ ٶرٽ أّحڀ ٶٿْٿس‬ ‫ڂڅ جٲططحـ ڂ‪ ٍٜ٫‬ذحٌّ‬ ‫ّ‬ ‫ج‬ ‫پىً‬ ‫پِ پٿْٓحٌجش ‪.‬‬ ‫ًجضٓځ ض‪ٛ‬ڃْځ جپڃطٌ‬ ‫ْْٻٽ جپؿىّى پـ "ْڃحٌش"‬ ‫ذحپرٓح‪٢‬س‪ ،‬قْع قڃٽ جپٗ‬ ‫ٻٽ جپهحٌؾِ جپٿٌڄ جألذْ‪ٝ‬‬ ‫ًجپٍڂحوُ‪ً ،‬جپڃ‬ ‫ٷ‪٫‬ى جألن‪ ٍٟ‬جپٳٓٳٌٌُ‪ ،‬أڂح‬ ‫جپ‪٫‬ؿالش ٲ‬ ‫طٿٌچص ذحألْڃٍ ڂ‪ ٩‬جأل‪ٚ‬ٳٍ ‪.‬‬ ‫ًٌّؾى ٲِ جپڃٌوّٽ جألپ‬ ‫ڃحچِ‪ً ،‬ٲٷح پڃح أًٌوه ڂٌٶ‪٩‬‬ ‫"‬ ‫‪،"worldcarfans.com‬‬ ‫جپڃطه‪ ٙٛ‬ٲِ جپْٓحٌجش‬ ‫ڂك‬ ‫ٍٸ‬ ‫ٺي‬ ‫ٍذح‬ ‫تِ‬ ‫ذٷٌز ٗ ٺْٿٌ ًج‪( ٠‬‬ ‫٘ ق‪ٛ‬حڄ ‪ )ِ ٘ /‬ڂى‪ٌ٪‬ڀ‬ ‫ڂڅ ذ‪٣‬حٌّس ڂط‪ٌٌ٣‬ز‬ ‫ڂس‬ ‫ڂٻٌچس ڂڅ قُ ‪ ٗ8‬ٲٌپص‬ ‫ذ‪٣‬حٌّس "پْػٌْڀ أٌّڄ"‪.‬‬ ‫ًضٓط‪ْ" ٩ْ٣‬ڃحٌش"‬ ‫جپؿىّىز ذٳ‪ٟ‬ٽ يپٹ جپڃكٍٸ‬ ‫جپٍْٓ پڃٓحٲس ض‬ ‫‪ٛ‬ٽ ئپَ ٓٓٔ ٺٿځ (ٕ‪ ٙ‬ڂْال)‬ ‫ًّٷط‪ ٍٛ‬جْطهىجڀ‬ ‫ىًج جپ‪ٍ٣‬جَ جپؿىّى ‪٪‬ٿَ ٌؾحټ‬ ‫جپٍٗ‪٢‬س‪ً ،‬جپيْثحش جپ‬ ‫ڃهط‪ٛ‬س ذكڃحّس جپٷحچٌڄ ٲٷ‪،١‬‬ ‫چ‪ًٍ٧‬ج‬ ‫پڃح ضڃطٿٻو ىًه جپْٓحٌز ڂڅ‬ ‫ڂًٍچس ٺرٍْز ًٺٳحءز ‪٪‬حپْس‬ ‫ٲَ جپڃنحًٌجش‬

‫ًٍٖٴ ٲؿٍ قٷرس ؾىّىز ڂڅ پٌضّ‬ ‫أ‪٪‬ٿنص ٍٖٺس پٌضّ جپ‪٫‬حپڃْس پ‪ٛ‬نح‪٪‬س جپْٓحٌجش ‪٪‬څ ن‪ٌ٣‬ز‬ ‫چٌ‪ْ٪‬س ٲِ ضحٌّهيح ضڃػٿص ٲِ ئ‪٢‬الٴ نڃّ ْْحٌجش ؾىّىز‪،‬‬ ‫ًئؾٍجء ض‪٫‬ىّالش ؾًٌّس ‪٪‬ٿَ‬ ‫‪ٍ٢‬جَّڅ ڂڅ ْْحٌجضيح جپكحپْس‪،‬‬ ‫ٺڃح ٺٗٳص ‪٪‬څ ْْحٌز ذڃٳيٌڀ‬ ‫ؾىّى‪ .‬ئ‪ٞ‬حٲس ئپَ ئ‪ٚ‬ىجٌ ڂؿٿس‬ ‫ٌجٶْس‪ً ،‬ڂٌٶ‪ ٩‬ئپٻطًٍچِ‬ ‫ڂطٻحڂٽ‪ً ،‬ڂؿڃٌ‪٪‬س ڂڅ‬ ‫جپر‪ٟ‬حت‪ً ٩‬جپٓٿ‪ ٩‬جپؿىّىز ضٗڃٽ‬ ‫غالغس ضٗٻْالش ڂڅ جپڃالذّ‬ ‫جپهح‪ٚ‬س‪ً .‬ٲِ ىًه جپڃنحْرس‬ ‫ضكىظ وجچِ ذحىحٌ‪ ،‬جپٍتّْ جپطنٳًُْ پٍٗٺس پٌضّ قٌټ ‪ٍَ٢‬‬ ‫جپْٓحٌجش جپؿىّىز ًڂهطٿٱ جپط‪ٌٌ٣‬جش جپنٌ‪ْ٪‬س جپطِ قٷٷطيح‬ ‫جپٍٗٺس‬ ‫پٌضّ ئْرٍّص جپؿىّىز (ڂكٍّٸ ذٓ‪٫‬س ٘ پطٍجش‪8 /‬‬ ‫جْ‪ٌ٣‬جچحش ‪V/‬ٶٌز ٕٓ‪ ،)ٙ‬جألّٷٌچس ض‪ٌ٫‬و ڂڅ ؾىّى‪" :‬ض‪٫‬طرٍ‬ ‫ئْرٍّص جپْٓحٌز جألذٍَ‪ .‬ٲينحپٹ ضٌجَڄ وٶْٵ ذْڅ جپط‪ٍّ٫‬ٱ‬ ‫ذ‪٧٫‬ڃس جپڃح‪ً ِٞ‬جپڃ‪ ِّٟ‬ٶىڂًح ذٷٳُجش ٍّْ‪٫‬س ئپَ جپڃٓطٷرٽ ٲِ‬ ‫جپٌٶص يجضو‪ً ،‬جپطأٺى ڂڅ أڄ ضكحٲ‪ ٥‬ىًه جپّْٓحٌز پّْ ‪٪‬ٿَ جْځ‬ ‫ئْرٍّص ٲكٓد ذٽ ‪٪‬ٿَ جپ‪٫‬الڂس جپطؿحٌّس پڃؿڃٌ‪٪‬س پٌضّ‪.‬‬ ‫ًأ‪٪‬طٷى أچّنح جْط‪٫٣‬نح ئّؿحو ىًج جپطٌجَڄ‪ً ،‬ذًپٹ ‪ٚ‬ن‪٫‬نح أّٷٌچسً‬ ‫ؾىّىز‪ْْ ،‬حٌز ْْ‪٫ٛ‬د ‪٪‬ٿَ جپنحِ ڂٷحًڂطيح‪ .‬پط‪ٛ‬ڃْڃيح‬ ‫جپؿٍُء‪٪ً ،‬ٿْٹ أڄ ضٍجىح پطٷىٌّ ڂىٍ جچهٳح‪ٍٜ٪ً ٜ‬‬ ‫ٍ ‪٪‬ح ٍټ ڂڅ جپيْرس‪ً ،‬جپٍّٲ‪٫‬س‪،‬‬ ‫أذ‪٫‬حوىح پٻنّيح ض‪ّ ٧‬ٽ ‪٪‬ٿَ ڂٓطٌ ً‬ ‫ًذٗٻٽ نح٘ جپڃٓطٌٍ جپ‪٫‬حپِ ٲِ جپطٳٍّو‪ .‬ئچنِّ ٲِ ٮحّس جپٳهٍ‬ ‫ذيًه جپّْٓحٌز‪".‬‬

‫ٖٖٔٓ‬


‫ٌّح‪ٞ‬س‬

‫ًچ‪ٛ‬حتف‬

‫ٖٔ‬

‫ٕٖ‬


‫حٕادث صؼثح جذا‪...‬‬ ‫ًچحْــس‬

‫'‬

‫ٕٖ‬

‫ٖٖ‬


‫ًچحْــس‬

‫ٖٖ‬

‫ٖٗ‬


‫ًچحْــس‬

‫ٲِ جپٷ‪٣‬حٌ‬ ‫ڂح ىِ ؟؟‬ ‫*جپڃىٌِ ڂح ىِ جپٻٿڃس جپطِ‬ ‫ّٓطهىڂيح جپطالڂًْ ‪٪‬حوز ؟؟‬ ‫جپطٿڃًْ ‪ :‬ال أ‪ّ ٍٰ٪‬ح أْطحي ‪.‬‬ ‫جألْطحي ‪ :‬أقٓنص‬

‫‪ٍ٢‬جتــــــــــــــــــــــــــــٱ ‪:‬‬ ‫ذحپٷ‪٣‬حٌ‪ً ،‬‬ ‫ًَؾحڄًَؾحڄ‬ ‫ْحٲٍ ْحٲٍ‬ ‫جپًُؾس ٲكىظ‬ ‫ٺحچصنٍْحء‪،‬‬ ‫جپًُؾس‬ ‫ذحپٷ‪٣‬حٌ‪ ً ،‬ٺحچص‬ ‫جپًُؾس‬ ‫ي‪ٍ٪‬ش پو‬ ‫نٍْحء‪ ،‬پوٲكىظ‬ ‫‪٪‬ٷىز‬ ‫ٲحچكٿص‬ ‫ض‪ٛ‬حوڀ جپً‪،ٍ٪‬‬ ‫جپًُؾس أٖى‬ ‫ض‪ٛ‬حوڀ ي‪ٍ٪‬ش‬ ‫پٓحچيح‪،‬‬ ‫ٲحچكٿص‬ ‫أٖى ًجپً‪،ٍ٪‬‬ ‫ٖٳْصٌٲ‪٩‬‬ ‫جپٌْڀًجپطحپِ‬ ‫‪٪‬ٷىزً ٲِ‬ ‫جپهٍِ‪،‬‬ ‫ٖٳْص ڂڅ‬ ‫پٓحچيح‪،‬‬ ‫ّ‪٣‬حپريح‬ ‫‪٪‬ٿَ ًىْثس‬ ‫ڂڅٶ‪ْٟ‬س‬ ‫جپًُؼ‬ ‫جپًُؼ‬ ‫جپكىّىّسٌٲ‪٩‬‬ ‫جپٓٻٹ جپطحپِ‬ ‫ٲِ جپٌْڀ‬ ‫جپهٍِ‪،‬‬ ‫ذط‪ٌّٝ٫‬‬ ‫ٶ‪ْٟ‬س‪٪ ..‬ٿَ ىْثس جپٓٻٹ جپكىّىّس ّ‪٣‬حپريح‬ ‫ّٓطهىڂيح جپطالڂًْ ‪٪‬حوز ؟؟‬ ‫*جپڃىٌِ ڂحىِ جپٻٿڃس جپطِ‬ ‫ذط‪.. ٌّٝ٫‬‬ ‫جپطٿڃًْ ‪ :‬ال أ‪ّ ٍٰ٪‬ح أْطحي ‪ .‬جألْطحي ‪ :‬أقٓنص‬

‫ضكص جپڃحء‬ ‫ضٍجىڅ ذهْالڄ ‪٪‬ٿَ ڂڅ ّرٷَ‬ ‫ضكص جپڃحء أٺػٍ ڂڅ جٓنٍ‬ ‫ّى‪ٌ٪‬ه پٿ‪ٗ٫‬حء‪...‬‬ ‫ٲٿځ ّهٍؼ أقى ڂنيڃح‬ ‫قطَ جٓڄ‪.‬‬

‫جپرهْٽ‬ ‫جپرهْٽ‪ :‬ق‪ْْ ِ٧‬ة!! جپ‪ٛ‬ىّٵ‪ً :‬پڃحيج ؟‬ ‫جپرهْٽ‪ :‬ألڄ جپ‪ْٛ‬ىپْس جپطِ ذؿٌجٌچح‬ ‫أ‪٪‬ٿنص ‪٪‬څ ضهٳْ‪ٟ‬حش ًپّْ‬ ‫ٲْنح أقى ڂٍّ‪.ٝ‬‬

‫قًًًًًًًًًًٌټ‬ ‫‪Surprise‬‬ ‫ًجقى جنً جپىًجء ٶرٽ ڂْ‪٫‬حوه‬ ‫پْٕ؟؟؟ ‪٪‬ٿٗحڄ ّٳحؾة‬ ‫جپؿٍجغْځ‬

‫ذهْٽ ذنَ ڂـٓـؿـى ٖـحٰ‬ ‫جپنحِ جپٿِ ذْىنٿٌه ٺػٍْ قٌپو‬ ‫جپـڃـٓـؿـى ڂـ‪٣‬ـ‪٫‬ـځ‬

‫ٖٗ‬

‫ٖ٘‬


‫ًچحْــس‬

‫ضـــٓــــــــــــحپِ‬ ‫أپٯحَ‬ ‫ئچنح أٌذ‪٫‬س ئنٌز ‪ ،‬پنح ٌأِ ًجقى ٲڃح چكڅ ؟‬ ‫ڂڅ ىٌ جإلچٓحڄ جپًُ ٶطٽ ٌذ‪ْ ٩‬ٻحڄ جپ‪٫‬حپځ ‪ ..‬؟‬ ‫ّٓڃ‪ ٩‬ذال أيڄ ‪ًّ . .‬طٻٿځ ذال پٓحڄ ٲڃح ىٌ ؟‬ ‫ٺٿِ غٷٌخ ًڂ‪ ٩‬يپٹ أقٳ‪ ٥‬جپڃحء‪ .‬ٲڃڅ أٺٌڄ ؟‬

‫* جذڅ أڂٹ ً جذڅ أذْٹ‪ ً ،‬پّْ ذأنطٹ ً ال ذأنْٹ‪..‬ٲڃڅ ّٻٌڄ؟‬

‫ڂح ىٌ جپَٗء جپًٍ ٌّؾى ٲِ جپٷٍڄ ڂٍز ًٲِ جپىٶْٷس‬ ‫ڂٍضْڅ ًال ٌّؾى ٲِ جپٓح‪٪‬س ؟‬

‫* ڂح ىٌ جپِٗء جپڃٿِء ذحپػٷٌخ ً پٻنو ّكطٳ‪ ٥‬ذحپڃحء؟‬

‫‪٪‬حڂٽ ذْطو ذال ‪ٌ٢‬خ أً نٗد‪ً ،‬قٌجت‪٣‬و ذْ‪ٟ‬حء‬ ‫ٺحپػٿؽ‪ ،‬ال چٌجٲً ٲْيح ًال أذٌجخ‪ ،‬ٲايج ؾًذص جپؿىٌجڄ ‪.‬‬ ‫‪ٚ .‬حٌش غْحذحً؟‬

‫* ڂٍش جڂٍأز ‪٪‬ٿَ ‪ٚ‬ىّٷس پيح ضطكىظ ڂ‪ٖ ٩‬حخ‪ ،‬ٲٓأپطيح ڂڅ‬ ‫ىًج؟ ٲأؾحذص‪ :‬أڂِ ؾحذص أڂو‪ ً ،‬أنٌ ًَؾِ ّٻٌڄ ‪٪‬ڃو‪..‬ٲڃڅ‬ ‫ّٻٌڄ؟‬ ‫*ڂٍ ؾڃح‪٪‬س ‪٪‬ٿَ جڂٍأز ضٻٿځ ٌؾال‪..‬ٲٓأپٌىح‪:‬ڂڅ ّٻٌڄ ىًج؟‬ ‫ٲأؾحذطيځ‪ :‬ڂحپٻځ ً ڂحپِ‪ ،‬أنٌ ًَؾطو ّٻٌڄ نحپِ‪..‬ٲڃڅ ىٌ؟‬ ‫قٽ جألپٯحَ‪:‬‬

‫ڂڅ ىِ أڀ ٶٗ‪٫‬ځ؟‬ ‫ً‪ ٩ٞ‬ذٓطحچِ َىٍز ٲِ قٌ‪ ،ٜ‬ٲٌؾىىح ضٻرٍ ذڃٷىجٌ‬ ‫جپ‪٫ٟ‬ٱ ٺٽ ٌّڀ‪ً .‬ٲِ جپٌْڀ جپ‪٫‬حٍٖ ڂألش جپُىٌٌ‬ ‫جپكٌ‪ ،ٜ‬ىٽ ض‪٫‬ٿځ ٲِ أُ ٌّڀ ٺحچص جپُىٍز ضڃأل چ‪ٛ‬ٱ‬ ‫جپكٌ‪ٜ‬؟‬ ‫أّؿٌَ پٿٍؾٽ أڄ ّطًُؼ ٖٷْٷس أٌڂٿطو؟‬ ‫ٺٿڃس ڂڅ أٌذ‪٫‬س قًٍٰ ‪ . .‬ئيج ٺٽ جإلچٓحڄ چ‪ٛ‬ٳيح‬ ‫ّڃٌش‪ً ،‬ئيج أٺٿيح ٺٿيح ال ّڃٌش ‪ . .‬ڂحىَ؟‬

‫أچص ــ جالْٳنؿس‪ -‬جذنيح ‪ -‬أذٌىح‬

‫ڂح ىٌ جپِٗء جپًُ ّٷٍ‪ٚ‬ٹ ‪ً . .‬ال ضٍجه ؟‬ ‫پو أًٌجٴ ‪ً . .‬ڂح ىٌ ذنرحش‪ً ،‬پو ؾٿى ‪ً . .‬ڂح‬ ‫ىٌ ذكٌْجڄ‪٪ً ،‬ٿځ ‪ً . .‬ڂح ىٌ ذاچٓحڄ‪ .‬ڂڅ ىٌ؟‬ ‫ڂح ىَ جپ‪ٛ‬اله جپطَ ضٻٌڄ ٍّْو ذْڅ ‪ٚ‬الضْڅ‬ ‫ؾيٍّطْڅ ًىَ ‪ٚ‬اله ٲٍ‪ٜ‬‬ ‫ڂْڅ جپٿِ ضكرٌج ًڂح ضٷىٌ ضٻٿڃٌج ًجيج ٺٿڃطٌج ضٻٌڄ‬ ‫ڂؿنٌڄ‬ ‫پو أْنحڄ ًال ّ‪ . . ٝ٫‬ڂح ىٌ؟‬ ‫ىٌ‪ :‬پو ٌأِ ًال ‪ْ٪‬څ پو‪ً ،‬ىِ‪ :‬پيح ‪ْ٪‬څ ًال ٌأِ‬ ‫پيح ‪ . .‬ڂح ىڃح؟‬ ‫ڂح ىٌ جپِٗء جپًُ ال ّڃِٗ ئال ذحپ‪ٍٟ‬خ؟‬ ‫أچح جذڅ جپڃحء ‪ . .‬ٲاڄ ضٍٺٌچِ ٲِ جپڃحء ڂص‪ ،‬ٲڃڅ أچح؟‬ ‫ْٿ‪٣‬حڄ قٻځ ؾڃْ‪ ٩‬ذالو جپ‪٫‬حپځ ڂڅ ٮٍْ ؾٌْٔ جً‬ ‫ڂٓح‪٪‬ىّڅ جيج ٮ‪ٟ‬د ‪ٍٞ‬خ جپٍجِ‬ ‫ڂحىٌ جپٗة جپًُ ضأنى ڂنو ذٌْس ٲطٓٷ‪ ١‬ڂالذٓو‬ ‫ْڃٓځ‬ ‫جپڃٗ‪١‬‬

‫غٿؽ‬ ‫جپُڂڅ‬

‫جپؿٌ‪٨‬‬

‫قٍٰ ٶحٰ‬ ‫ضٌش‬

‫جچػَ جپنٍٓ‬

‫جپيحضٱ‬

‫‪ٖٙ‬‬

‫جالْٳنؽ‬

‫ٖ٘‬


‫‪ٖٙ‬‬ ‫حقوق الطبع حمفوظة لثانوية سلمان الفارسي— قسم احلاسوب‬ ‫أ‪.‬عوض الصباح ‪81227179‬‬

mag  

secoundry school arabic magazin

mag  

secoundry school arabic magazin

Advertisement