Page 1

frvarI 2014 pRYz -2

[nTr Aa[- Aa[- TI sPaaoTmaIT:2013

pRYz -3

pRYz -4

saalasaa BaaT

elamnaa[- maIT

pRYz -5 iflma samaIxaa : AaQaI Ð

PlaosamaonT : p`qama carNa kI samaIxaa said-yaÜM sao raht kI SauÉAat p`qama carNa ko PlaosmaoMT\sa kI gamaa-hT ko saaqa hÜ gayaI.SF‚ixitja jaOsao fosT ko baIca PlaosmaoMT\sa ko dÝr ka jaSna BaI kuC kma nahI hO. halaaÐik [sakI vyaapkta saIimat hO.hala hI mao T&P ka naama badlakr³kOiryar DovalapmaoMT saoMTr ´ krnao ka inaNa-ya ilayaa gayaa hO Ÿsaka ]_oSyaa T&P Wara rh gayaIM kimayaÜM kÜ dUr krnaa AÝr PlaosamaoMT p`iËyaa mao pardiSa-ta sauinaiScat krnaa BaI hÜgaa. batato calaoM kI [sa vaYa- PlaosmaoMT\sa kÜ laokr dÜ Alaga Alaga naja,ire ]Bar kr AaeÐ hOM.ek trf jahaÐ T&P nao phlao hI carNa maoM 1000† PlaosmaoMT\sa kI kamayaabaI kÜ eoithaisak batato hue “irka^D- tÜD,” krar idyaa hO vahIM dUsarI trf Ca~ vaga- mao [sa saala ko AaÐkD,Ü AÝr PlaosamaoMT p`iËyaa mao pUNapardiSa-ta jaOsaI gaD,baD,iyaÜM kÜ laokr gahra AsaMtÜYa jatayaa hO. Ôosabauk‚ iT\vaTr AÝr Quora jaOsaI saÜSala naoTvaik-Mga saa[T\sa pr [na mau_Ü pr bahsa qama nahI rhI. gaÝrtlaba hO kI [sa baar kmpinayaÜM kI saM#yaa mao vaRiw huš hO ]nako Wara ide jaanao vaalao Aa^fsa- kI gauNava<aa AÝr maa~a mao BaI baZÜ%otrI huš hO pr AÝsatna Aa^fsa- kI saM#yaa mao BaarI igaravaT doKnao kÜ imalaI hO. maa[ËÜsaa^FT AÝr Amaoja,na jaOsaI baD,I kMpinayaÜM kI saMilaPtta ko karNa PlaosmaoMT\sa ko halat AÝr BaI ibagaD,nao ko Aasaar hOM. AaÐkD,Ü pr yaid naja,r Dalao T&P tÜ ko Anausaar p`qama carNa maoM 1010 Ca~aoM ko cayana ko saaqa ka yah Abatk ka sabasao sava-EaoYz p`dSa-na hO.p`qama idna hI 24 kMpinayaÜM nao 99 Aa^fsa- vaYa- idyao. ipClao vaYa- p`qama carNa mao isaf-, 834 Ca~aoM kÜ hI saflata haisala huš qaI AÝr p`qama idna 130 Aa^fsa- P`aaPt hue qao. 18 janavarI tk P`aaPt jaanakarI ko Anausaar 207 kMpinayaaÐ PlaosamaoMT ko ilae kOMpsa mao

iSarkt kr caukI hOM AÝr ABaI tk kula 1950 pMjaIkRt Ca~aoM maMo sao 1053 kÜ jaa^ba ko Aa^fsa- do caukI hOM.26 Ca~aoM kÜ kÜ ]cca iSaxaa AÝr AnausaMQaana ko ilae Aa^fr imalanao ko baad saflata kI saIZ,I 55º33 p`itSat tk phu^ca gayaI hO.ipClao sa~ mao 18 janavarI tk kula 1774 pMjaIkRt Ca~aoM maoM sao 859 kÜ Aa^fr imalao qao AÝr 48º4‰ saflata djakI gayaI qaI. [sa sa~ maMo ABaI 50 ko Aasa pasa AÝr kMpinayaÜM ko Aanao kI saMBaavanaa hO\.kÜsa-obaar PlaosmaoMT\sa pr Agar naja,r DalaoM tÜ Dual Degree ko Ca~aoM ka p`dSa-na B.Tech ko Ca~aoM sao baohtr rha hOºDual Degree ko Ca~aoM ka saflata p`itSat 76º2‰ rha ³ipClao vaYa- 74º7‰´ rha jabaik B.Tech ka 69º5‰³ipClao vaYa72º5‰´ rha.M.Tech Ca~aoM ko PlaosmaoMT\sa mao ApoxakRt sauQaar huAa hO AÝr ]sakI saflata 35º2‰³ipClao vaYa24º9‰´ rhIº vahIM 5 Year

59º4‰ AÝr 6º9‰ rhI. ivaBaaganausaar PlaosmaoMT\sa kI samaIxaa kuC [sa p`kar rhI Computer Science ko Ca~aoM nao 88º9‰³ipClao vaYa- 93º9‰´ kI saflata ko saaqa baaja,I maarI.EC ko Ca~ 87º7‰³ipClao vaYa- 92º7‰´ dUsaro sqaana pr rhI EE nao BaI 77º2‰ saflata dja-, krayaIº PlaosmaoMT\sa ko Ëma AavaMiCt phlaU PPO's kI ih Ap`%yaaiSat kmaI ko $p mao doKnao kÜ imalaI º ipClao vaYa- ³170´ ko mauk,abalao yah saM#yaa igarkr 113 rh gayaI.savaao-cca PPO Singapore kI kmpnaI Works Application nao 31 LPA kI dI.Anya PPO donao

Aa[-Aa[-TI baa^mbao

Aa[-Aa[-TI kanapur

Aa[-Aa[-TI mad`asa

Aa[-Aa[-TI kanapur ko ilayao [sa vaYa- ko PlaosamaonTsa kafI Saanadar rho. p`qama carNa mao lagaBaga 700 Ca~aoM kao Aa^fr imalao ijanamao sao 12 Ca~aoM ko pOkoja 1 kraoD, sao AiQak rho Oracle nao tIna Ca~aoM kao 1.3 kraoD ka PaOkoja Aa^fr ikyaa . Anya 1 kraoD vaalaI kmpinaya^a Google(6), LinkedIn(2), Tower Research(1) rhIM .ipClao saala saMsqaana mao AiQaktma pOkoja 70 laaK rha qaa jaao ik 4 Ca~aoM kao imalaa qaa.

[sa baar Aa[-Aa[-TI mad`asa mao kmpinayaaoM idla Kaolakr baDo PaOkoja Ca~aoM kao idyao.pUro tIna saala baad 1 kraoD ik raSaI nao ifr dSa-na idyao.Computer Science ivaBaaga ko 2 Ca~aoM kao 1.31 kraoD ka Aa^fr imalaa.AiQaktma Garolau pOkoja BaI laMbaI ClaaMga lagaakr 48.68 laaK po ATka jaao ik ipClao vaYa- 28.82 laaK qaa.haMlaakI PlaosamaoMTsa\ mao Baaga laonao vaalaI kmpinayaaoM mao igaravaT Aa[- ijasasao kula Aa^frsa\, pr Asar pDa.

vaOiSvak maMdI ka Asar [sa baar Aa[-Aa[-TI baa^mbao ko PlaosamaonTsa pr BaI idKa.[sa vaYap`qama carNa mao Baaga laonao vaalao 1600 Ca~aoM maoM 888 kao hI Aa^fr imalao jabakI ipClao saala yao Aa^kD,a 1400 maoM sao 881 qaa.lagaBaga 400 Aa^fr GarolaU kmpinayaaoM dvaara idyao gae.ipClao saala ik trh [sa saala BaI AiQaktma PaOkoja saOmasaMga kaoiryaa nao hI idyaa prMtu raSaI GaTkr 150000 sao 130000 rh ga[-.PlaosamaonTsa mao Baaga laonao vaalaI kuC Anya kmpinayaa^ Eaton, Intel, Morgan Stanley, Cadbury Aaid rhIM.

vaalaI kmpinaya^a ITC(7), Samsung(13) ,RIL(7) ,QualComm(7),Tata Steel(6), rhI. Oracle nao 2 US Aa^fsa- ko saaqa kula 25 Aa^fsa- ide AÝr 1.25 L US$-77.35 laaK´ ko saaqa savaa-iQak pOkoja donao vaalaI kMpnaI banaI.Worldquant nao 3 Ca~aoM kÜ savaa-iQak Garo l aU Aa^ f r 36º90 laaK ɺ idyaa.Google nao 3‚ Microsoft nao 10 AÝr Samsung nao 26 Aa^fsa- ide. Mackenzie.Facebook,BCG jaO s aI kMpinayaÜM nao [sa baar PlaosmaoMT\sa mao naa Aakr Óasaa inaraSa ikyaa hOºkuC eosaa hI AsaMtÜYajanak hala rha saava-jainak xao~ ko ]pËmaÜM ka BaI.PSU's nao BaI kma idlacaspI idKyaI.isaf- Coal India nao hI AiQaktma³37´ Aa^fr idyaoº[sako Alaavaa Amazon(4)

savaa-iQak Aa^fsa- donao vaalaI kMpinayaaÐ : Coal India(37)

Epic(11)

RIL(36)

Flipkart(26)

Novadisk(12)

Deutsche Bank(11)

Cognizant(21)

HSBC(12)

Royalty Rewardz(11)

Z.S Associates(17)

Housing.com(12)

Wipro(7)

7 EXL Services(11)

Axtria(14)

Integrated

M.Sc kI 2 Year M.Sc

saflata kI mahja

ipClao paÐca saalaaoM sao PlaosmaoMTsa maoM p`dSa-na : sa~ 2009-10

P`aqama idna 36

Pa`qama carNa 540

2010-11

65

726

2011-12

101

779

2012-13

130

834

2013-14

99

1026

DRDO(2),Power Grid(1) AÝr Indian

nao isaf-, KanaapUit- kI. DVC, jaOsaI kMpinayaÜM nao BaI naa Aakr inaraSa ikyaa.T&P nao yao AaSvaasana idyaa hO kI ABaI AÝr kMpinayaaÐ AaeÐgaI AÝr AaÐkD,Ü mao sauQaar hÜgaa. Navy(1)

IOCL, GoaCPEd

Aa[-Aa[-TI raopr saBaI nayaI Aa[-Aa[-TI maoM sao sabasao bahtrIna p`dSa-na Aa[-Aa[-TI raopr ka rha. phlaI baar PlaosamaonTsa mao Baaga lao rhI Aa[-Aa[-TI raopr nao saBaI na[- Aa[-Aa[-TI sao baohtr p`dSa-na ikyaa.Sau$ ko hFto mao 102 mao sao 33 Ca~aoM kao Aa^fr imalao.yaha^ pr AaOsat pOkoja 11 laaK AaOr laGautma PaOkoja 8 laaK rha.


2

frvarI 2014 saflatapUva-k Aayaaoijat huAa GES 2014 hr saala haonao vaalao ]Vmata sammaolana jaIº[ºesaº [sa vaYa- 10¹12 janavarI kao [-¹saola Wara Aayaaoijat huAa. k[- naamaI¹igaramaI histyaaoM¸ ijanamaoM elmaa maoTr ko sah¹saMsqaapk vaÉNa Aga`vaala va [MiDyaa TIvaI ko mauiKyaa rjat Samaa- p`mauK hOM¸ ko iSarkt krnao va bahuraYT/Iya kMpinayaaoM¸ jaOsao iFlapkaT-¸ Aa[ºbaIºema va [nfaoisasa kI kaya-SaalaaAaoM ko saaqa yah Aba tk ka sabasao safla jaIº[ºesaº rha ijasamaoM 1500 sao AiQak p`itBaagaI rho.sTaT-Ap kOMp¸ Aa[- caoMja kojaIpI va glaaobala eMT/p`onyaaoriSap kaMÍoMsa jaOsao kaya-Ëma BaI AakYa-Na ka koMd` rho. kaya-Ëma ka ]d\GaaTna RMSOEE ko p`mauK p`aofosar paqa- p`itma dasa ko svaagat saMdoSa sao huAa. ]d\GaaTna samaaraoh maoM inadoSak paqa- p`itma caËvatI-¸ Accenture India ko caoyarmaOna AivanaaSa vaiSaYz va Mumbai

angels ko pUva- p`mauK Ainala jaaoSaI nao Baaga ilayaa. jaIº[-ºesaº ka Agalaa idna mau#yatÁ kayaSaalaaAaoM ko naama rha. idna kI SauÉAat Infosys kI 'Product Architecture' ivaYaya pr kaya-Saalaa sao hu[-. [sako baad idnaBar maoM 8 kayaSaalaaAaoM ka Aayaao j ana hu A a ijanamao M BSE , Amazon va Techmahindra ]llaoKnaIya hOM. [saI idna i@vaja, maoM Éica rKnao vaalao Ca~¹Ca~aAaoM ko ilae Bizquiz ka Aayaaojana huAa. Saama kao E-Talks ko phlao Baaga ka Aayaaojana huAa ijasamaoM vaÉNa Aga`vaala¸ AÉNaacalama\ mauÉganaMqama¸ Baaskr majaUmadar va frhad eisaDvaalaa nao Apnao

vyaa#yaana ide.[sako baad hu[- glaaobala eMT/p`onyaaoriSap kaMÍoMsa maoM doSa¹ivadoSa ko ivaSvaivaValayaaoM va ]VimayaaoM nao ihssaa ilayaa. AaiKrI idna maoM k[- trh ko kaya-ËmaaoM ka Aayaaojana huAa. kaya-SaalaaAaoM maoM IBM kI C l o u d Computing

ivaYaya pr kayaSaalaa p`mauK rhI. [sa idna hue ETalks ko dUsaro Baaga maoM [-ra i~vaodI¸ doivata saraf va emaºenaºEaIinavaasau nao iSarkt kI.Connectthedots kaMÍoMsa ka BaI Aayaaojana huAa ijasamaoM doSaBar sao ivaiBanna eMT/p`onyaaoriSap saola ko p`itinaiQayaaoM nao Baaga ilayaa. [sako Alaavaa VC Panel discussion, Elevator pitch va

Webinar jaOsao kaya-Ëma BaI Aayaaoijat hue.[sako Alaavaa [na 2 idnaaoM maoM sTaT-Ap kOMp nao bahut sao Ca~¹Ca~aAaoM kao AakiYa-t ikyaa. [samaoM krIba 20 sTaT-Ap kMpinayaaoM nao ihssaa ilayaa va [samaoM Saaimala hue p`itBaaigayaaoM kao [MTna-iSap ko k[- lauBaavanao p`stava BaI ide. Amt maoM samaapna samaaraoh maoM [MiDyaa TIvaI ko p`mauK rjat Samaa- va 10kya.com ko p`mauK Sard gauPta nao vyaa#yaana ide. saaqa hI maoM ivaSva str pr Aayaao i jat p` i tyaao i gataAao M Empresario va Envision ko pirNaama GaaoiYat ike gae. [saI ko saaqa jaIº[-ºesa ka samaapna ikyaa gayaa va saBaI p`itBaaigayaaoM kao haqaaoM haqa ]nako [samaoM Baaga laonao ka p`maaNa p~ dokr ivada kr idyaa gayaa.

isp`Mga fosT 2014 ka doSaI AMdaja 23 sao 26 janavarI tk Aayaaoijat hue isp`Mga fosT kI raOnak doKto hI banatI qaI , 4 idna tk calao [sa fosT nao jaOsao basaMt ?tu ko Aagamana pr pUro kOmpsa maoM jaOsao hiryaalaI ibaKor dI hao. isp`Mga fosT ko [sa doSaI AMdaja kao na hI KD,gapur nao bailk baahr sao Aae प्रतिभागियों nao BaI KUba saraha. [sa vaYa[MTrnaoSanala kaina-vala maoM Baart ko p`isaw igaTarvaadk baonaI p`saad nao Apnaa rMga jamaayaa. ]dGaaTna samaaraoh ka sabasao AaikYat pla qaa TaoT maoM Aayaaoijat baOMD “Aigna” ka cakacaaOMQa AaOr raomaaMcak Bara p`d-Sana.TaoT maoM ihMdI gaanaaoM kI jaao lahr gaU^MjaI ]sanao saBaI kao iqarknao pr maja,baUr kr idyaa.jaha^M ArInaa maoM DaMsa vak-Saa^p cala rhI qaI , vahIM rmana saBaagaar maoM saur baa^MQao jaa rho qao.laaogaaoM kao na%ya

isaKanao ko ilae Syaamak davar AkadmaI sao klaakaraoM kao baulaayaa gayaa qaa.pOnaok maoM laaogaaoM ka ]%saah doKnao laayak qaa. [sako Alaavaa DOlaogaoT naa[-T ka BaI Aayaaojana huAa.esa ef maoM laaogaao ko AMdr Cupo hue gaayak kao baahr inakalanao ko ilae esa ef kOroAaok ka BaI Aayaaojana huAa.dUsaro idna sTarnaa[-T maoM ek ko baad hue baOMD prfa-maoMsa nao samaa hI baa^MQa idyaa.AM D rgaa]M D Aa^ q aairTI” AaO r “svaar%maa” ko laajavaaba p`d-Sana nao laaogaao ka mana maaoh ilayaa. pMca prmaoSvar ko $p maoM Aavaaja, Aa[- Aa[- TI KD,gapur naoM ga`ama saBaa kI kuC Jalaikyaa^M Pastut kI.ek sao ek hasyamayaI maud\dao kao gaama pMcaayat mao ]zayaa gayaa

ijasaka pMcaaoM nao saMtuiYT sao inavaarNa ikyaa.pMca prmaoSvar ka eosaa hI p`yaasa hO ijasasao k[- jana samsyaaAaoM ka Aaja ko yauga kI pIZ,I Wara cacaakrnao ka AaOr ]na cacaa-AaoM ko maaQyama sao samaaQaana inakalanao ka. jaOsao laaoga kOsao kargar trIko sao Apnao AnaUKo Anauzo tkivatk- poSa krnao lagao jaaoik bahut hasyapd qaa. [sa p`ityaaoigata maoM Baaga laonao vaalaaoM kao ijatnaa majaa, Aayaa ]tnaa hI majaa, dSa-kaoM kao BaI Aayaa. P`aityaaoigata ko AMt maoM laaogaaoM kao Apnao ek sao ek baiZ,yaa tk- pstut krnao ko ilae ]nhoM ]phar BaI ide gae.tala maoM hu[- baOMD, “PaOnTaga`ama” kI prfa-maoMsa nao saBaI kao ]%toijat kr idyaa maanaao jaOsao pUra &ana GaaoYa JaUma rha qaa.

AaiKrI idna nau@kD, AaOr TU fa^r e TOMgaao kao BaI laagaaoM nao KUba lau%f, ]zayaa.[MTrnaoSanala kaina-vala maoM malaoiSayaa sao Aae maOMTilasT “ik`Sa icaAaMga” kI jaadUgarI kI klaa A%yaMt sarahnaIya qaI. hr saala kI trh, k[- vak-Saa^p jaOsao kI saalsaa iflma faoTaoga`af,I Aayaaoijat hu[-.@laa^isakla saMQyaa ko saaqa hI isp``Mga fosT 2014 ka samaapna hao gayaa.sTarnaa[-T maoM SarIk hue saMgaItkar macaoMT Baa[-yaaoM nao jaao samaa baa^Qaa vaao kaibalao tarIf, qaa. salaIma saullaomaana ko gaanaaoM pr laaoga mastI sao JaUma BaI rho qao AaOr gaunagaunaa BaI rho qao. isp``Mga fosT ko [sa saMskrNa nao doSa kI ekta AaOr banQauta kI Jalaikyaa^M p`stut kI.

[nTr Aa[- Aa[- TI sPaaoT- maIT:2013 kI Jalak 49 vaI [nTr Aa[- Aa[- TI sPaaoT- maIT ka Aayaaojana Aa[- Aa[- TI gauvaahaTI maoM 17 sao 23 idsaMbar ko baIca ikyaa gayaa.[sa saala Pa/ityaaoigata ka ]d\GaaTna AaolaMiPak Padk ivajaota maorI kaoma nao ikyaa.kula 16 TImaaoM nao [samaoM Baaga ilayaa. Pau$Ya vaga- mao Aa[- Aa[- TI kanaPaur nao APanao Saanadar Pa,dSa-na ko badaOlat gatvaYa- kI ivajaota Aa[- Aa[- TI baa^Mmbao kao PaICo CaoDto hue Pa,qama sqaana haisala ikyaa.Aa[ -Aa[- TI mad,asa 61.5 AMkaoM ko saaqa dusaro sqaana Par rha.KDgaPaur nao Pauranao p,dSa-na sao ]pr ]zto hue Aa[- Aa[- TI baa^mbao ko saaqa itsara sqaana p,aPt ikyaa. maihlaa vaga- kI baat kro,tao

Aa[- Aa[- TI $DkI nao baajaI maarI.gauvaahaTI dusaro tqaa kanapur tIsaro sqaana pr rha.KDgapur kI TIma 2.5 AMkao sao tIsara sqaana caU^Mk ga[-. Pau$Ya vaga- mao Kgp nao baaskoTbaa^la mao svaNa-, ik,,koT maoM rjat,fUTbaa^la, vaaTrpaolaao ,Tobala Toinasa ,baODiMmaMTna maoM kaMsya pdk p, a Pt ikyaa.halaaM i k maihlaa vaga- ka p,dSa-na gatvaYa- kI tulanaa maoM inaraSaajanak rha.TIma nao Toinasa maoM svaNa- evaM

baODimaMTna maoM ka^Msya pdk ko saaqa 20.5 AMk haisala ikyao. pIClao kuC vaYaao-M sao tulanaa kroM tao KDgapur ka p,dSa-na AcCa rha, prMtu savaao-%tma nahIM.TIma nao puranaI galaityaaM^ sauqaarI ja$r laoikna kuC Kola p,karaoM maoM ]sako p,dSa-na maoM igaravaT Aa[-.jaI saok spaoT-sa ka khnaa hOM ik hr Kola maoM ek kaoca imalanao kI vajah sao TIma kao kafI madd imalaI.vao [sa saflata ka Eaoya TIma kI kDI maohnat kao doto hOM.]naka khnaa yao BaI hO, kI p`Oi@Tsa maOcaaoM sao TIma kI baa^MiDMga

baZtI hOM.[saIilayao hr saPtah maoM p,Oi@Tsa maOcaosa Aayaaoijat ikyao jaayaoMgao.Agalao saala jaI saI ka Qyaoya rKko iKlaaiDyaaoM nao p,yaasa krnaa caaihyao eosaa ]naka maananaa hOM. [sa p,dSa-na ko saaqa kojaIpI kI TIma nao AalaaocakaoM ka mauM^h kuC hd tk baMd ja$r ikyaa hO, pr janata kI expectations BaI baZa[- hOM.hmaoM AaSaa hOM ik Agalao [nTr Aa[- Aa[- TI ko svaNa-mahao%savaI Aayaaojana maoM TIma Apnaa svaiNa-ma p,dSa-na idKayaogaI.


3

BaaT

frvarI janavarI 20142014

Aap ka maosa saokI ha^la Tompao ko tlao dbakr maosa saokI bananao ka inaNa-ya jaba ]nanao ilayaa‚ tao saaocaa na qaa ik eosaa BaI kao[- Jamaolaa [sa saMudr pavana QartI pr hao sakta hO. pICa CUTnao ka naama nahIM laota qaa AaOr saIinayarsa ko [SaaraoM pr gaQaaoM kI trh naacanaa tao maanaao saahba maosa saokI ka Qama- bana cauka qaa. ApnaI eosaI halat maoM BaI TSna idKanao ka ]naka #vaaba tba BaI jaIivat qaa AaOr kuC kr gaujarnao kI kamanaa barkrar rKto hue ]naka jaIvana kT–kT kr kT rha qaa. fsT- [yar maoM KUba maaOja mastI krnao ko baad jaba saIinayar ha^la maoM ]nhaoMnao p`vaoSa ikyaa tao maanaao iksaI hlaala haonao vaalao mauga-o saa hala hao gayaa qaa ]naka. saIinayarsa tao Apnaa ]llaU saIQaa kr Baaga jaato pr baocaaro saahba maosa saokI ha^la kao serve krto krto ApnaI naIMdoM gavaaÐ baOzto. CuT\TIyaaoM maoM Gar jaakr AaiKrkar ]naka [sa Jamaolao sao pICa CUTta AaOr vaao vah saba krto ijasakI klpnaa ]nhaoMnao saomaosTr Bar kI qaI.

Gar pr Aarama frmaato hue saahba maosa saokI kI najar ek idna yaUÐ hI TI vaI pr cala rho 'Aap'

ko AaMdaolana pr pD, ga[-. qaaoD,a doKnao ko baad ]nhoM lagaa maanaao 'Aap' maoM AaOr ]namaoM ek invisible bond hO jaao daonaaoM kao pkD, rKa hO. ha^la maoM gaQaaoM kI trh kama krnao ko baad Aba jaakr ]nhoM lagaa ik vah saba vyaqa- qaa

AaOr saar [saI maoM hO ik 'Aap' ko saaqa ]naka yah invisible bond iksaI BaI trh sao saaqa-k hao. 'Aap' pr pI eca DI krnao ko maksad sao saahba maosa saokI nao ApnaI pUrI CuT\TIyaaÐ Aap ko naama kr dIM. ek idna baOzO zalao ]nakI naja,r ek AaiT-kla pr pD,I jahaÐ 'Aap' kI ]plaibQayaaoM ko pICo Apnao hI ja,maanao maoM rho ek maosa saokI ka vaNa-na qaa. AaiT-kla pZ,to pZ,to saahba maosa saokI kI AaKoM Bar Aa[-M. ]nhoM Aba vah invisible bond &at hao calaa qaa AaOr Aba ]nako klpnaa ko GaaoD,o Aasamaana CUnao kao baotaba hao rho qao. saahba maosa saokI Apnao Aap kao Aap ka maosa saokI maana kr KyaalaaoM kI ]QaoD,bauna maoM Kao gayao AaOr jaba #vaabaaoM kI duinayaa sao baahr Aayao tao ]nako mana maoM nayaa jaaoSa qaa,‚ na[- ]maMgaoM qaIM AaOr kuC kr gauja,rnao kI tmannaa qaI. saahba maosa saokI ka Tompao Aba doKnao laayak qaa,‚ ka^laoja phuÐca kr ]nhaoMnao svayaM saba kama Apnao AMDr lao ilayaa.

jahaÐ dUsaro laaoga Aarama frmaato‚ , saahba maosa saokI kama maoM DUbakr Apnao BaivaYya kI klpnaa maat` kr mast hao jaato. ]nhoM AaBaasa hao cauka qaa ik ]nako AMdr BaI ek k`aMitkarI pnap rha hO AaOr maosa saokI kI paosT kao vao Apnao jaIvana kI sabasao baD,I ]plabQaI maana baOzo qao. ]nhoM ivaSvaasa qaa ik vao BaI ek idna k`aMit laayaoMgao AaOr vahI laaoga jaao Aaja ]nhoM gaalaI doto hOM‚ idna rat kama krato hOM AaOr ]naka 'yao tao saokI hO' baaolakr majaak ]D,ato hOM‚ vahI laaoga kla ]nakI tarIf,aoM ko pula baaMQaoMgao. ifr jaba popr maoM saahba maosa saokI ka BaI naama Cpogaa‚ tao kao[- maosa saokI ]nakI khanaI sao p`oirt haogaa. 'kama maoM hI saar hO baakI saba baokar hO' kI p`it&a kr saahba maosa saokI ha^la maoM macaa kr kama krto rho. AaiKr ek na ek idna vao BaI tao Aap ko maosa saokI samaana banaoMgao.

saalasaa- Shall we dance together? irlaoSanaiSap sToTsa isaMgala sao [na A irlaoSanaiSap naa hÜ payaa ‚ Aba mahaSaya kÜ ApnaI krnaI pr gaussaa Aanao lagaa kI ]nhÜnao saagar mao gaÜta lagaanao hotu Apnao bacapna kI saKI ipMkI ka damana CÜD, idyaa qaa. yahI nahI kimaToD jaMta AÝr ÍUst ivaMgaI BaI vaasaopUiryaa AMdaja mao baoTa tumasao naa hÜ paegaa baar baar khkr jalao pr namak Dalanao ka kama kr rho qao. Aba saa^lasaa kI jagah ivaËmaiSalaa isqat ibajalaI ko KMBaÜ ko saaqa paola Da^nsa ko Bayaavah sapnaÜ mao rat kaTnao lagaI AÝr AMtt: SF kI SauÉAat hÜ hI gayaI. kOMpsa kI hiryaalaI environmental vaO&ainakÜ kÜ Qata batakr baZ,tI jaa rhI qaI AÝr saaqa hI saaqa baZ,tI jaa rhI qaI EaImaana ipMkU kI baOcaOnaI. iksaI nao sahanauBaUit idKato hue [iSkyaanaa AMdaja mao maaihr ko saÜ ka^lD gawds ko SarNa mao jaanao ka sauJaava idyaa AÝr EaImaana ipMkU phÐuca gayao ]nakI SarNa mao. GaMTaoM kI cacaa- ko baad samaaQaana yahI inaklaa kI Aba Aar yaa par kI laD,aš mao Allaah ko

BarÜsao AMQaoro mao tIr maarnaa hI sabasao AcCa samaaQaana hÜgaa. ifr @yaa EaImaana ipMkU mahInaÜ baar snaana krko saja Qaja kr jaonTlamaOna lauk mao imaSana baMdI pr inakla ide AÝr na AaÐva doKa naa taÐva caÐd imanaTÜM mao hI Apnaa phlaa AToMPT maar hI idyaa pr jaÜ ]<ar ]nho imalaa ]sasao ]nako pOrÜM tlao ja,maIna hI iKsak gayaI ¦ baMdI ko have you ever looked at your face in the mirror? jaOsao ]<ar nao ]nho eosaa gama mao Dalaa kI mahaSaya AgalaI saubah kI little sisters

Aagamana saIoiZ,yaÜM pr kuC baD,baD,ato hue pae gayao. Qanya hÜ jaošš kI tOyaarI ko dÝrana vaI@laI TosT ka Ÿsanao ipMkU kÜ AsaflataAÜM sao laD,naa saIKa idyaa qaa AÝr ifr @yaa ipMkU jaI Agalao idna BaI samaud` mao maÜtI trsaanao hotu gaÜta lagaato rho prMtu Nopes,, I am committed, I have no time evama AnaokÜ p`kar ko ]<ar sao hI ]naka palaa pD,a AÝr AMtt: Aa hI gayaI saalasaa kI GaD,I ¦ Aba ipMkU kÜ BaI laganao lagaa qaa kI ]sasao naa hÜ pavaogaa AÝr AÝr

inakla gayaa dÜstaoM ko saaqa maogaaSaÜ doKnao. Par yao @yaa jaOsao hI ]nako kanaÜ mao saa^lasaa kI Qauna pD,I caustI ÍustI ko saaqa ipMku laasT AToMPT pr inakla pD,o. sarsaratI huš naja,rÜM sao pUra eronaa Cana maara AÝr phÐuca gayao ]sa sqaana pr jahaÐ kuC baMidyaa Apnao hI sahoilayaÜM ko saaqa saalasaa ka AaQaa AanaMd lao rhI qaI AÝr ]namao sao sabasao KUbasaUrt baMdI sao AÐgao/ja,I mao phMca hI ilayaa “shall we dance together?” kuC pla ko AsaIma sannaaTo ko baad jaba ]<ar maoM Aayaa tao ]nakI KuSaI ka izkanaa naa rha Antt: ipMkU nao BaIgao AaMKaoM ko saaqa saalasaa ka BarpUr Aanand ilayaa. Aba ko mahInaÜ baad BaI ipMkU iksaI kÜ BaI pkD,kr Apnao saMGaYa- kI khanaI saunaato saunaato Baavauk hÜ jaato hOM. saaqa hI saaqa baMd kmaro maoM fb pr ]saI baMdI ko saaqa Agalao sf mao saa^lasaa kI tOyaarI BaI kr rho hOM. ÔccaÜM nao ]nho saa^lasaa gaa^D kI ]paiQa do dI hO AÝr ]Qar ]nako ima~ iTMkU gaiNat ko @laasa TosT mao 5 p`itSat kma AMk Aanao ko karNa sadmao mao hOM.

kaTU-na kaonaa

Shor

tlist

TOI:-It's raining jobs in IIT Kharagpur

Addit ional

ÔccaaoM maoM saalasaa ka Apnaa hI jaÜSa evaM kÜtuhla hÜta hO ¦ [saI kÜ%auhla kÜ Aapko samaxa iTMk AÝr ipMkU ko maaQyama sao TIma Aavaaja, p`stut krto hOM salasaa BaaT : iTMkU nao tÜ DepC ko ca@kr mao P`aÜfosar baabaa sao Apnaa Apna%va kao baZ,avaa idyaa qaa pr mahaSaya ipMkU nao kš saaro sapnao caknaacaUr hÜnao ko baad BaI har nahI maanaI.]mmaIdÜM pr duinayaa kayama hO kI khavat kÜ saca saaibat krto hue vah ratÜM rat iksaI saMudr parI jaOsaI baMdI ko saaqa SF maMo saalasaa ka sapnaa doKto qao‚ saaqa hI saaqa saIinayasa- ko ibanaa haqa pava vaaloa fMDo kI “SF maoM iksaI kI BaI dala gala saktI h”O AaOr f`ust janata kI salaah ik “yaid kao[ivaprIt ilaMga ka psand Aa jaayao tao turnt baat kroM yaad rKo ik AQaUro sapnao TUTo sapnaaoM sao AiQak Klato hO M ” nao maanaao kI adrenaline ko p`vaah kao SarIr maoM Za[gaunaa AiQak kr idyaa hao. prMtu nayao vaYa- ka Aagamana hÜto hI mahaSaya ipMkU kI baocaOnaI Aasamaana Cunao lagaI hÜ AnaokÜ T/a[ maarnao ko baad BaI ]naka fb pr

CS CS

AG


frvarI 2014

saMpadkIya

4

Aa[-Aa[-TIyaMsaÁ baZ,tI ijammaodarI ipClao mahInao hue Aaopna ha]sa maoM Dayaro@Tr nao Apnao BaaYaNa maoM kha ik AašAašTIyaMsa kI kula AamadnaI Baart ko jaIDIpI sao BaI AiQak hO.yaVip [sa kqana kI ivaSvasanaIyata pr Sak krnaa mauiSkla hO laoikna [sa doSa ka Aama AadmaI yah saaocata rha hO ik AašAašTIyaMsa nao doSa ko ilae jyaada kuC nahIM ikyaa hO evaM AiQakaMSa AašAašTI ko Ca~ ivadoSa jaakr ivadoSaaoM ik saovaa krto hOM.ek bahut baD,o vaga- ka maananaa hO ik AašAašTIyaMsa ka samaaja kI samasyaa pr Qyaana nahIM haota AaOr [na samasyaaAaoM ko inavaarNa maoM AašAašTI samaUh ka yaaogadana lagaBaga Saunya ko barabar hO.[na kqanaaoM maoM yaid pUrI saccaaš nahIM hO tao yah baobauinayaad BaI nahIM hO.AašAašTI samaUh maoM '[sa doSa ka kuC nahIM haogaa' vaalaI p`vaRi%t doKI gayaI hO. jahaÐ AašAašTIyaMsa nao laaBa kmaanao vaalao xao~ jaOsao baOMikMga¸maOnaojamaoMT saa^FTvaoyar [MjaIinayairMga maoM baD,a yaaogadana idyaa hO vahIÐ doSa ik baD,I samasyaaAaoM jaOsao ]ja,a-¸garIbaI Ba`YTacaar¸svaasqya [%yaaid maoM samaUh ka yaaogadana kafI kma hO.pr ipClao kuC vaYaao-M pr Qyaana idyaa jaayao tao '[sa doSa ka kuC nahIM haogaa' vaalao maanaisakta maoM

kafI badlaava Aayaa hO.Aaja kI tairK maoM AašAašTI pirsar maoM rajanaOitk evaM saamaaijak samasyaaAaoM pr bahsa khIM BaI saunaI jaa saktI hO.Aaja baD,I saM#yaa maoM AašAašTIyaMsa isaivala saiva-sa¸samaajasaovaa va rajanaIit sao jauD, rho hO.[tnaa hI nahIM AašAašTIyaMsa inarMtr hI ]ja,a-¸ safaš iSaxaa jaOsao xao~aoM maoM Apnaa ]Vma sqaaipt kr rho hO.saamaaijak samasyaaAaoM ko p`it [sa $Jaana ko kš caica-t stmBa AašAašTI nao ide hOM. [na stmBaaoM maoM sabasao phlao naama Aata hO Arivand kojarIvaala ka.rmana maOgsaosao purskar ivajaota EaI kojarIvaala nao AarTIAaš AaMdaolana evaM Ba`YTacaar ko ivaraoQa maoM mah%vapUNa- BaUimaka inaBaayaI tqaa rajanaIit maoM Aakr [tnao kma samaya maoM idllaI kI janata ka Baraosaa jaIta.Aaja kojarIvaala kI dona hO ik kš Anya AašAašTIyaMsa Ba`YTacaar ko iva$w Aavaaja, ]za rho hOM.kojarIvaala ko Aalaavaa jayarama rmaoSa ³ kaMga`osa sarkar ko 'yaaogya maM~I'´ ¸manaaohr pirkr³ 'Aama' mau#yamaM~I ´ evaM pI DI ra^ya ³ saaMsad mainapur´ Aaš Aaš TI

sao hOM. rajanaIit ko Aitir> saamaaijak ]Vma ko xao~ maoM BaI AašAašTI nao kš baD,o naama ide hOM.hrISa haMDo nao saolkao ko jairyao Baart maoM saaOya]ja,a- kao gaavaaoM tk phuÐcaanao ka ijammaa ilayaa hO.[sako Alaavaa rMjaIt gaaDgaIL ³janavaaNaI ko kaya-Ëma inad-oSak´¸ Arivand gauTa ³mau>aMgana baala iva&ana saMsqaana´ ¸ igarISa saMt ³samanvayak p`yaasa´ evaM ]dya Bavaalakr saamaaijak ]Vimata ko xao~ maoM AašAašTI kI dona hOM.AašAašTI nao Baart kao kš baD,o naaOkrSaah BaI ide hOM.DI saubbaarava ³BaUtpUva- AarbaIAaš gavana-r´ ¸rGaurama rajana ³vat-maana AarbaIAaš gavana-r´ pulaaok caTjaI- ³p`QaanamaM~I saicava´ ASaaok Komaka ³šmaanadar isaivala saovakaoM maoM sao ek´ jaOsao AašAašTIyaMsa nao isaivala saiva-saoja ko jairyao doSa ik saovaa kI hO.svaamaI maukMdanaMd ³AašAašTI DI´¸ svaamaI savaao-%tmaanad ³AašAašTI ko´ nao mau#ya Qaara sao hTkr AQyaa%ma sao jauD,nao ka fOsalaa ikyaa hO. Aaja AašAašTI ko Ca~ saamaaijak xao~ maoM naaOkrI kao p`aqaimakta do rho hOM.[tnaa hI nahIM¸ AašAašTI kI pZaš ko

11vaIM vaaiYa-k elamnaa[- maIT hr vaYa- kI trh [sa vaYa- 17 sao 19 janavarI tk 11vaIM vaaiYa-k elamnaa[- maIT ka Aayaaojana ikyaa gayaa ijasakI AnaaOpcaairk Sau$Aat kOmpsa ivaijaT, [-ºTIºDIºesa tqaa DblaUºTIºemaºesa ko Pa`aoD@Sana ko saaqa hu[.18 janavarI kao p`at: Dayaro@Tr, DIna Aa^f elamnaa[- Afoyasa- eMD [MTrnaoSanala irlaoSansa tqaa Aa[- Aa[- TI fa]MDoSana hoD kI ]pisqait maoM kailadasa Aa^iDTaoiryama maoM maIT ka AaOpcaairk ]d\GaaTna ikyaa gayaa.AaMkDaoM, ko Anausaar [sa vaYa- elamnaa[- nao savaa-iQak maa~a maoM ]pisqait dja- krvaayaI ijasamaoM sao 1989

baOca ko savaa-iQak 85 elamnaa[- qao.jaha^M ipClao saala 150 elamnaa[- Aayao qao vahIM [sa saala

200 sao BaI AiQak elamnaa[- ]pisqat qao.elamnaa[- ka Dayaro@Tr ko saaqa Aaopna

daOrana BaI AašAašTIyaMsa enajaIAao sao jauD, rho hO M . AašAašTI KD, g apu r mao M hI GYWS¸AarmBa jaOsaI saaosaa[TIja, ko kama kI sarahnaa kI jaa rhI hO.naroMd` maaodI ko iqaMk TOMk “saIejaI” maoM kš AašAašTIyaMsa hOM jaao ApnaI haš p`aofa[la naaOkrI CaoD,kr rajanaIit maoM Aayao hOM.isaivala saiva-saoja ko egja,ama donao vaalaaoM kI saM#yaa kafI baZ,I hO. UPSC kI vaaiYa-k irpaoT- ko Anausaar 2005 maoM AašAašTI sao jahaÐ isaf- 24 laaoga isaivala saivasaoja maoM cayainat hue qao vahIÐ 2012 maoM yah saM#yaa baZ,kr 134 hao gayaI hO.vat-maana samaya maoM AašAašTIyaMsa samaaja ko p`it ApnaI ijammaodairyaaoM kao laokr sacaot hao rho hOM ijasaka mau#ya karNa [na kamaaoM ko jairyao ]nhoM 'jaa^ba saiTsafo@Sana' ka imalanaa hO.samasyaaAaoM ko p`it AašAašTIyaMsa ka $Jaana baZ,naa doSa ko ilae AcCa saMkot hO AaOr ]mmaId hO ik BaartIya samasyaaAaoM ko inavaarNa maoM AašAašTIyaMsa kI BaUimaka AaOr BaI baZ,ogaI.

Aavaaja, TIma ha]sa BaI [sa baar rKa gayaa ijasako kuC rcanaa%mak ibaMdu inakla kr saamanao Aayao.[sako A l a a v a a k a [ T Flaa[Mga,[lauimanaoSana,enTrToinayaa Aaid [vaonT BaI Aayaaoijat ike gae.19 janavarI kao p`at: 2 ,2 ikmaI maOraqana kI Sau$Aat ijamaKanaa sao hu[- ijasamaoM elamnaa[- tqaa Ca~aoM nao ]%saah sao Baaga ilayaa.elama imasTr Syaamala ra^ya Wara faoTaoga`afI vak-Saa^p krvaayaI gayaI.[sa trh AMtt: 19 janavarI kI Saama samaapna samaaraoh ka Aayaaojana huAa ijasamaoM elamnaa[- Wara kuC vastuAaoM kI baaolaI BaI lagaa[- ga[-.

mau#ya saMpadk: AinamaoYa caaOQarI¸ vaOBava EaIvaastva¸ sauganQaa¸ sauSaIla razIÊ caa$ivaMd A~o saMpadk: p`SaMat JaaÊ saMgama tIqa-rajaÊ ivakasa kosarIÊ ivakasa dUbaoÊ gaaopInaaqa saaoronaÊ naOnsaIÊkuÐvar AakaSaÊ naIrja kcCp Ê &ana p`kaSa sah saMpadk: inakoSa kumaarÊ Ëit Aga`vaalaÊ SauBama ibaYTÊ manap`It isaMhÊ manaIYa caaOQarIÊ p`SaMat kait-koyaÊ ku`naalaÊ Bavyaa kumaarIÊparbanaI irpaoT-r: p`Naya, AMjalaI, p`gait, Atula gaaOtma, AayauSa paMDo, ip`yaMka raja, &anadIpÊ SaOlaoSa, AMikt baaDo-Ê AMikt baMsalaÊ kaomalaÊ vaOdohIÊ ramaoSvar jaUinayar irpaoT-r: SauBamaÊ manaaojaÊ inatISaÊ kaOstuBa Ê isawaMtÊ mahond`

pazkaoM ko ivacaar evaM sauJaava AamaMi~t hOM editor.awaaz@gmail.com


trMga

frvarI 2014

5

iflma samaIxaa : AaQaI Ð iÔlma samaIxaa ko [sa AMk ko maaQyama sao hma sauica~a saona kao EawaMjaila Aipt krnaa caahto hO. sauica~a saona ihMdI evaM baaMglaa iflmaao kI ek AiBanao~I qaI. vaao phlaI BaartIya AiBanao~I qaI ijanho 1963 maoM AMtra-YT/Iya iÔlma mahao%sava maoM purskar sao sammaainat ikyaa gayaa qaa. 1972 maoM ]nhoM pd\ma EaI sao navaaja,a gayaa qaa. ]nako kš safla iflmaaoM maoM sao ek AitsarahnaIya iÔlma qaI AaMQaI. 1975 maoM banaI gaulaja,ar kI yah iÔlma mau#yat: rajanaOitk D/amaa sao sambanQa rKtI hO. iÔlma maoM dao paiT-yaaoM pr p`kaSa Dalaa gayaa hO ijasakI baagaDaor AartI dovaI ³sauica~a saona ´AaOr caMd`saona ³Aaoma iSavapurI ´ko haqaaoM maoM rKI gayaI. iÔlma maoM AartI dovaI kao maha%maa gaaMQaI kI iSaYyaa ko $p maoM idKayaa gayaa hO jaao [Midra gaaMQaI ko jaOsaI bananao kI caah rKtI hO. vahI caMd`saona AartI dovaI AaOr janata ko sambanQaaoM

kao taoD,nao ko ilae ek BaI maaOka nahIM CaoD,ta. iÔlma maoM maaoD, tba Aata hO jaba AartI dovaI ko mau#yaalaya kao jalaa idyaa jaata hO AaOr ]nhoM ek hao T la mao M AinaiScat samaya ko ilae kayaa- l aya Kaolanaa pD,ta hO. haoTla ko maOnaojar jao ko ³saMjaIva ku m aar ´¸ijasanao Apnao Sau$AatI idnaaoM maoM ek baar AartI kao Saraba ko naSao ko karNa laijjat haonao sao bacaayaa¸ kao AartI sao Pyaar hao jaata hO AaOr daonaaoM SaadI BaI kr laoto hOM. AartI kao Apnao ipta kI baat tba saca laganao lagaI jaba ]sako haoTla maOnaojar kao laokr ]sapr ]phasa ikyaa gayaa. yah baat ]na daonaaoM ko baIca dUiryaaM baZ,a dotI hO AaOr AartI

[nasao @yaa khoM ]%tr p`doSa ko gaRh saicava Ainala gauPta ka dRiYTkaoNa maujja,frnagar maoM hue hadsao ko p`it kuC [sa p`kar ka haogaa [saka Saayad ]nako rajanaIitk sadsyaaoM kao BaI AMdoSaa nahIM haogaa yaa tao kh sakto hOM [nako &ana ka str [tnaa kma hO ik [nhoM yao BaI nahIM pta kI ha[paoqaima-yaa ka karNa zMD haota hO ijasasao maR%yau hao BaI saktI hO.mauujja,frnagar ko dMgao ko karNa lagao raht iSaivar maoM hue 34 baccaaoM kI maR%yau pr [nhaoMnao yah bayaana do Dalaa ik “zMD sao kao[- nahIM marta ,Agar eosaa haota tao saa[baoiryaa maoM kao[- nahIM bacata”.hr vaYa- zMD sao marnao vaalaaoM kI Kbar tao KbaraoM maoM tao Aa hI jaatI hO maanaa ik yao [na KbaraoM sao vaMicat rh jaato hO ifr BaI yaid [nhoM [sako baaro maoM nahIM

pta qaa tao [nahoM ek baar gaugala kr laonaa caaihe qaa.[tnaI kD,kD,atI zMD maoM raht iSaivar maoM rh rho laaoga kI dSaa iksaI sao tao CupI nahIM hO ,iksaI trh yao laaoga yaha^M gauja,ara kr rho AaOr baccaaoM kI halat tao esaI isqait maoM AaOr BaI naaja,uk hao jaanao kI saMBaavanaa hO.tqya ko Anausaar [namaoM kuC baccaaoM kI maaOt nyaumaaoinayaa evaM iDsaonT/I sao hu[- qaI prntu AaOr dUsaro baccao tao zMD sao hI ipiD,t hue qao, .gaRh saicava jaI kao kaOna batae kI yao ibamaairyaa^M zMD kI hI dona hO.[nhoM yah BaI pta haonaa caaihe ik saa[baoiryaa maoM laaogaaoM ko pasa zMD sao bacanao ko ilae ]paaya haoto hO AaOr ]nhoM vaha^M ko maaOsama maoM Zlanaa Aata hO prntu [sa samaya maujaF,frnagar kI isqait kI saa[baoiryaa sao tulanaa nahIM kI jaa saktI .

jao ko kao CaoD,kr rajanaIit maoM ApnaI iksmat Aajamaanao calaI jaatI hO. Aba vaao daonaaoM 9 saala baad imalato hOM AaOr

]naka puranaa Pyaar ifr sao AMgaD,a[yaaÐ laonao lagata hO.]nadaonaaoM kao saaqa maoM samaya ibatato caMd`saona ka ek AadmaI doK laota hO AaOr ]nakI tsvaIroM inakala laota ijasao caMd`saona Apnao nae samaacaar p~ maoM p`kaiSat kr dota hO.yah sanasanaI Aaga kI trh ÔOla jaatI jaatI AaOr AartI dovaI kao Balaa baura khnao lagato hO

¸]sako cair~ pr daga lagaanao lagato hOM. jaba caMd`saona janasaBaa maoM AartI dovaI kI baura[kr ApnaI vaah vaahI laUT rha haota hO tBaI AartI dotI ]sa janasaBaa maoM AatI hOM AaOr Apnao AaOr jao ko ko irSto ko baaro maoM laaogaaoM kao bata dotI hO AaOr fOsalaa ]nako haqaao maoM CaoD, dotI hO. jaba AartI saba kuC CaoD, ko jao ko ko pasa laaOT AatI hO tba jao ko AartI kao samaJata hO AaOr ]sao Aagao baZ,nao ko ilae p`oirt krta hO. [sa iÔlma nao baa^laIvauD kao k[- saurmayaI nagamao ide hOM. "toro ibanaa ija,ndgaI sao kao[- iSakvaa "AaOr "[sa maaoD, sao jaato hMO "ijasao gaulaja,ar nao SabdaoM maoM ipraoyaa AaOr e Aar rhmaana nao saMgaIt sao sajaayaa hO A%yaiQak laaokip`ya huAa.

Reader’s View- #IChangeKGP I Change KGP ek AnaURzI AaOr kojaIpI maoM ApnaI trh kI phlaI p`ityaaoigata qaI ijasamaoM Baaga laonao vaalao p`ityaaoigayaaoM kao p`ivaiYTyaaoM ko $p maoM kOmpsa maoM iksaI BaI trh kI samasyaa kao phcaana kr ]saka ek ]icat samaaQaana Baojanaa qaa,.bahumat ko iht maoM ek samasyaa ka hla ZUÐZnao pr ivajaota TIma kao purskar dokr sammaainat ikyaa gayaa.ivajao t a GaiYat kI ga[- p`ivaiYT maoM ek baD,o hI vyavahairk samasyaa Ca~aoM kao maoiDkla sauivaQaa AasaanaI sao ]plabQa kranao maoM Aanao vaalaI samasyaa ka samaaQaana sauJaayaa gayaa hO.kOmpsa ko BaItr p`dana kI jaanao vaalaI icaik%saa sauivaQaa maoM sauQaar ko ilae ivajaota TIma nao ek Aa^nalaa[na pao-Tla ka p`stava idyaa qaa. [sa pao-Tla maoM vatmaana samaya maoM Da@TraoM kI ]plabQata AaOr

]nako samaya ko baaro maoM pUNa- jaanakarI haogaI AaOr bacao hue appointments kI saM#yaa BaI ]plabQa haogaI. Paao-Tla maoM Ca~aoM kao D^a@TraoM sao samp-k krnao kI BaI sauivaQaa haogaI AaOr A^analaa[na appointment laonao kI BaI sauivaQaa haogaI ijasasao ibastr ga`st ibamaar Ca~aoM kao madd imalaogaa.[sa Pa`stava kao baI saI ra^ya ha^ispTla ko Da^@TraoM AaOr Aama janata kI trf sao kafI sakara%mak p`itik`yaa imalaI.[sa p`stava nao inaNaa-yak maMDlaI kao bahut hI jyaada p`Baaivat ikyaa. AtÁ ]nhaoMnao [sa p`ivaiYT kao ivajaota GaaoiYat kr idyaa.I change KGP kI [sa ivajaota TIma ka naama 'svaasqaya' hO ijasako maombar hOM gaaOtma ivanajaamaUrI¸saaOrBa Sau@laa¸]jjavala caaOhana. hma ivajaota TIma kao [sa ABaUtpUvaAa[iDyaa AaOr p`stava ko ilae baQaa[- doto hOM.


frvarI 2014 IIT-M nao ikyaa 5 vaOSivak ivaSvaivaValayaaoM sao ikyaa gazbaMQana nao ivaSva ko 5 iva#yaat ivaSvaivaValayaaoM ijanamaoM f`aMsa knaaDa caIna yaUko AaOr [jara[la ko saaqa pI eca DI AnausaMQaana ko xao~ maoM saMyau@t p`yaasa ko ilae haqa imalaayaa hO.[sa kaya- ko ilae IIT-M kao lagaBaga ek saala ka samaya lagaa.[na ivaSvaivaValayaaoM maoM IIT-M

knaaDa kI yaUinavaisa-TI Aaf vaaTrlaU yaUko kI yaUinavaisa-TI Aaf ilavarPaUla Saaimala hO.

sarkar kI [cCa : IITs AaOr NITs maoM hao samaana ka]MsailaMga maanava saMsaaQana ivakasa maM~alaya ek baar ifr sao doSa ko p``#yaat iSaxaNa saMsqaana IITs AaOr NITs maoM p``vaoSa ko ilae samaana ka]MsailaMga caahtI hO.halaaMik IITs phlao hI [sa p``stave

kao AsvaIkar kr caukoM hO.sarkar ka maananaa hO ik eosaa krnao sao [na saMsqaanaao mao ir@t saIToM BarI jaa saktI hO AaOr Ca~aoM kao BaI fayada haogaa.

kaolakata mao SaaoQa kond/ sqaaipt krogaa IIT KGP Apnao ivastar kao baZato hue kaolakata ko gaaopalaI kaMsabatI AaOr rajarhaT maoMo SaaoQa kond/ sqaaipt krogaa.yah ApnaI trh ka phlaa vaO&ainak pak- haogaa kaolakata maoM.yah iSaxaa AaOr ](aoga kao ek saaqa jaaoDnao ka kama krogaa saaqa hI IIT KGP

6

KbaroM

yauvaa vaO&ainakaoM kao A%yaaQauinak saMsaaQaanaao sao SaaoQa krnao ka Avasar imalaogaa.

IIT-D hiryaaNaa maoM dao nae kOMpsa Kaolanao kI tOyaarI maoM IIT-D hiryaaNaa

maoM dao sqaanaaoM saaonaIpt AaOr Jajjar maoM Apnao dao nae kOMpsa Kaolanao kI tOyaarI kr rha hO.jaha^M saaonaIpt kOMpsa maoM mau#yat: ema baI e AaOr fOklTI ivakasa pr bala rhogaa vahIM Jajjar kOMpsa AIIMS kOMpsa ko inakT hI isqat haogaa AaOr ]saI ko sahyaaoga sao jaOivak iva&ana AaOYaQa iva&ana AaOr

rsaayana AiBayaaM i ~kI ko xao~ mao kayakroMgao.

AiQak ivadoSaI Ca~aoM kao p``vaoSa donao kI tOyaarI maoM IITs vaOSivak str pr SaOxaiNak saMsqaanaao kI rOMikMga saUcaI maoM }pr Aanao ko p``yaasaaoM kao bala doto hue IITs nae kdma ]zanao kao tOyaar hO.ivadoSaI Ca~aoM kI saMsqaanaao mao p``vaoSa kI saM#yaa mao [jaafa

krnao ko saaqa hI ivadoSaI kMpinayaaoM sao gazbaMQana krnao kI BaI tOyaarI hO.yah kdma IITs kao Apnao Aap kao vaOSivak str pr sqaaipt krnao kI idSaa maoM Ahma kdma hO.

IIT KGP ko Ca~aoM nao banaa[- %vacaa kOMsar ka pta lagaanao vaalaI maaobaa[la ePp IIT KGP ko skUla Aaf maoiDkla saa[Msa AaoOr To@naalaajaI ko Ca~aoM nao esaI maaobaa[la ePp tOyaar kI hO ijasasao %vacaa kOMsar ka pta AasaanaI sao lagaayaa jaa sakta hO.[sako ilae

]nhoM 10 laaK $pe vaalaa jaI [- eDIsana caOlaoMja sao BaI pu$skRt ikyaa gaya.ep ka naama clipOCam-Dermo hO AaOr iksaI BaI smaaT-faona maoM calaayaa jaa sakta hO.

Awaaz Feb 2014  

Awaaz is the monthly Hindi campus newsletter of IIT Kharagpur reaching to students, faculty and alumni network. As an independent student or...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you