Page 1

ApO`la 2010

pRYz 3

pRYz 3

pRYz 7

pRqvaI

saMyau@t p`vaoSa prIxaa maoM ~auiTyaaÐ

yaadoM

janarla caOMipyanaiSap 2009-10 GC Soc-Cult

GC Sports

ivajaota : naoh$ ha^la

ivajaota : pTola ha^la

ivajaota

GC Tech : 29

Ap`Ola tk AinaiScat

GC Tech maoM [sa saala baD,a hI idlacasp maukabalaa doKnao A%yant raomaaMca AaOr AaiKrI daOr tk calao kao imalaa. saaro [-vaoMTsa K%ma haonao pr LLR ha^la AaOr pTola ha^la nao GC Sports jaItkr yah GC jaItnao kI ApnaI hOiT/k pUrI kI. f,rvarI maah K%ma gahmaagahmaI Baro maukabalao ko baad AMtt: naoh$ ha^la nao naoh$ ha^la ko AMk barabar qao. GC ko [ithasa maoM phlaI haoto haoto MS ha^la eqalaoiT@sa maoM rjat tqaa baODimaMTna GC Apnao naama kr hI laI. 14 Ap`Ola kao Aayaaoijat baar eosaa huAa qaa.ca^MUik ija,maKanaa ko saMivaQaana maoM [sa maoM svaNa- ko saharo 30 AMkaoM ko saaqa SaIYa- pr qaa.vahIM AMitma [-vaonT Western Instruments maoM rjat jaItkr maud\do kao laokr kao[- p`avaQaana nahIM qaa‚ tao yah samasyaa naoh$ ha^la eqalaoiT@sa maoM svaNa- AaOr ha^kI maoM rjat ko naoh$ ha^la nao 50 AMkaoM kI baZ,t ko saaqa GC Soc-Cult pr ]%pnna hu[- ik GC iksao dI jaae. ifr ei@sa@yaUiTva saaqa 26 AMk haisala kr iWtIya sqaana pr qaa. pTola lagaatar tIsarI baar kbj,aa jamaayaa. ka]Misala nao jyaada svaNa- jaItnao ko AaQaar pr LLR ha^la ha^la nao Tobala Toinasa AaOr vaa^laIbaala maoM svaNa- haisala kao GC donao ka inaNa-ya ilayaa qaa. laoikna naoh$ ha^la ikyaa. [sako baad baaskoTbaa^la evaM vaoTilaiFTMga maoM pTola gaaOrtlaba hO ik sa~a ko phlao saomaosTr tk Wara Da^yaro@Tr kao ApIla krnao pr Da^yaro@Tr nao ha^la nao svaNa- jaIta AaOr naoh$ nao Toinasa maoM svaNa- pTola ha^la nao baMgaalaI BaaYaNa‚ Sketching evaM Western ijamaKanaa Pa`oisaDoMT sao maamalao maoM hstxaop krnao kao kha. jaIta.laoikna vaa^Tr paolaao AaOr e@vaoiT@sa maoM rjat Vocals maoM svaNa- jaItkr BaarI baZ,t haisala kr laI qaI. Aba ek Ta[-ba`ok [vaoMT krvaanao ka inaNa-ya ilayaa gayaa hO jaItkr pTola ha^la nao GC Apnao naama kr laI. tba tk naoh$ ko isaf- 30 AMk qao. laoikna [sako baad ijasako ivajaota kao GC dI jaaegaI. naoh$ Choreo, Eastern Groups maoM svaNa- jaItkr pTola [sasao pUva- maaca- maah ko K%ma haonao tk RK ha^la 195 &at hao ik 3 ApO`la kao pTola evaM naoh$ ko ha^la kI barabarI pr Aa gayaa. [sako baad tao hr ek [- AMkaoM ko saaqa SaIYa- pr banaa huAa qaa. tba naoh$ AaOr baIca maoM vaa^Tr paolaao ka saomaIfa[nala huAa qaa. [samaoM vaonT ko saaqa hI naoh$ AaOr pTola ko Aagao–pICo haonao ka LLR ËmaSa: 175 evaM 150 AMkaoM ko saaqa dUsaro AaOr tIsaro daonaaoM ha^la ko samaqa-kaoM ko baIca haqaapa[- hao ga[- isalaisalaa calata rha. ihndI naaT\ya maoM pTola kao‚ tao sqaana pr qao. laoikna [sako baad RK ek hI [vaoMT maoM qaI.bahrhala pTola ko maOca jaItnao ko saaqa hI ]sao GC svaNa- jaIt payaa jabaik LLR nao dao svaNa- (Opensoft AaOr QUIZ maoM naoh$ kao svaNa- imalaa. Sports imalanaa sauinaiScat hao gayaa qaa. maths Olympiad) evaM naoh$ nao case study AaOr Biz quiz maoM rjat jaIta.AMt maoM naoh$ AaOr LLR ko barabar AMk rho. doKnaa idlacasPa haogaa ik Ta[-ba`ok [-vaoMT jaItkr GC pr kaOna hk jamaata hO.

soc-cult

Tech

Sports

,LLR

SOEE:

ek na[- Sau$Aat

22 maaca- kao Dayaro@Tr damaaodr Aacaaya- ko Wara p`qama vaYaI-ya CaHaaoM kao School of Engineering Entrepreneurship ko baaro maoM jaanakarI donao ko ilae ek maIiTMMga baulaa[- ga[- qaI. [samaoM CaHaaoM kao ]Vimata sao saMbaMiQat [sa nae saMsqaana ko kaosao-sa kI jaanakarI dI ga[-. &at hao ek Arsao sao [sa saMsqaana kao Sau$ krnao ka p`stava qaa AaOr AlaumnaI EaI ivanaaod gauPta Wara p`d<a 9 kraoD, $pe kI raiSa ko sahyaaoga sao saMsqaana kI naIMva rKI ga[-. School of Engineering Entrepreneurship kI sqaapnaa ka mau#ya ]_oSya AMtraYT/Iya str ka ek eosaa saMsqaana tOyaar krnaa hO jaao ik ]Vimata sao saMbaMiQat iËyaa-klaapaoM ko kayaanvana evaM SaaoQa ka kond/ bana sako. yah saMsqaana ka kt-vya hO kI Apnao MS evaM PHD jaOsao laGau AvaiQa ko paz\yaËmaaoM ko Wara vaOiSvak str pr ]Vimata maoM p`itWMiWta ka vaatavarNa banaayaa jaae. [sa saMsqaana ko ]_oSya [sako tIna saUHaIya imaSana ko j,aire saaf hao jaato hOM : 1. JEE ]%tINa- kr ko Aae [MjaIinayairMga ko ivaiBanna ivaBaagaaoM ko [cCuk CaHa Apnao 5 vaYaI-ya paz\yaËma maoM sao ek saMpUNa- vaYa- [sa saMsqaana

maoM AQyayana kroMgao. 2. p`stava hO ik JEE isaf- maoM AcCI rOMk laanao vaalao CaHaaoM kao [sa paz\yak`ma ka ivaklp idyaa jaae huha gamaI- AaOr 48 iDga`I tapmaana ko baad ijasasao vao Kud maoM tknaIkI kaOSala ivakisat kOmpsa maoM khIM BaI MRP pr SaItla poya krnao ko Alaavaa ]Vimata ko xaoHa maoM k^iryar ]plabQa na haonao pr pMjaI kao zMDa baocanao ka banaanao kI Aaor Aga`sar hao sakoM. tempo jaaga ]za 3. paz\yaËma ko Wara p`yaasa ikyaa jaaegaa ik ]Vimata ko xaoHa maoM ]%kRYT iSaxaa p`dana kI jaae ijasasao maoQaavaI yauvaa ]VmaI saflata kI saIiZ,yaaÐ caZ, Baart maoM ek na[- ËaMit laa sakoM. [sa saMsqaana ko Wara IIT KD,gapur maoM ]Vimata kao mahja, ek Akadimak paz\yaËma nahIM bailk ek jaIvanaklaa ko $p maoM sqaaipt krnao ka laxya hO. [sako paz\yak`ma kao ]<aINakrnao ko baad CaHa maOnaojamaoMT, maako-iTMga AaOr fa[-naoMsa ko inayama saIKkr ek nayaa vyavasaaya Sau$ krnao yaa phlao sao calao Aa rho vyavasaaya kao saMBaalanao maoM saxama haogaa. ]mmaId krto hOM ik yah saMsqaana Apnao ]_oSyaaoM kao pUra krnao maoM safla hao.


ApO`la 2010

2

ivaivaQa ek maulaakat AMikt isaMh ko saaqa

Aavaaja, : Aapnao caunaava laD,nao ka inaNa-ya kba ilayaa Æ AMikt : maOnao caunaava laD,nao ka inaNa-ya caaOqao saoma maoM hI lao ilayaa qaa. maOM ta%kailana VP Ana-va sao kafI p`Baaivat qaa. SaaOya- maoM kama krnao ko baad mauJao ApnaI xamata pr Baraosaa hao gayaa. maOnao Apnao ha^la maoM kuC laaogaaoM kao [sa baaro mao batayaa BaI qaa AaOr maOM Sau$ sao hI ibanaa pO@T ko caunaava laD,naa caahta qaa. Aavaaja, : Aap ibanaa pO@T ko caunaava @yaaoM laD,naa caahto qaoÆ AMikt : pO@T ek galat prMpra hO AaOr iksaI BaI sahI caIja, kao krnao ka trIka galat nahIM hao sakta hO. Aavaaja, : Aba jabaik Aap caunaava har gae hOM¸ Aapko p`stavaaoM ka @yaa haogaaÆ AMikt : maoro phlao p`stava kao jaao ik }jaa- saMrxaNa sao sambaMiQat qaa Dayaro@Tr kI sahmait imala gayaI hO AaOr Daosaa nao BaI [sa baaro mao mauJasao ivastar sao cacaakI hO. [sao baIºkoºmaaqaur¸ DIna PlaainaMga evaM kao–AaiD-naoSana ko Wara laagaU ikyaa jaaegaa. maora dUsara p`stava jaao ik saMvaad kaOSala ivakisat krnao ko ilae ek breadth subject Sau$ krnao sao sambaMiQat qaa BaI Amala maoM Aanao vaalaa hO. DIna pIºjaIº [sao laagaU krnao ko ilae kafI ]%sauk hOM. Aavaaja, : Aapnao [sa caunaava ko AnauBava sao @yaa saIKaÆ AMikt : jaao laaoga inaraSaavaadI hOM vaao inaraSaavaadI hI rhto hOM AaOr jaao laaoga kama kr rho haoto hOM vahI kama krto hOM. maOMnao ek AaOr baat jaao saIKI vaao yah hO ik ijasa pr ivaSvaasa krto hao ]sa pr kBaI Sak nahIM krnaa caaihe evaM ijasa pr Sak krto hao ]sa pr kBaI ivaSvaasa nahIM krnaa caaihe. KD,gapur kI janata jaaga$k hO evaM ha^la kI janata pO@T AaOr paolTU nahIM caahtI hO. isaf- laaogaaoM ka ek CaoTa saa samaUh hI eosaa caahta hO. Aavaaja, : AaiKr @yaa vajah rhI ik ha^la nao Aapkao Apnaa ]mmaIdvaar nahIM banaayaaÆ AMikt : ha^la nao nahIM bailk kuC laaoga mauJao nahIM KD,a krnaa caahto qao AaOr [saka

javaaba tao ]nhIM ko pasa haogaa. Aavaaja, : eosaI cacaa- hO ik Aapkao kaf,I yaatnaayaoM dI ga[M- qaIM. iktnaI saccaa[- hO [samaMoÆ AMikt : maoro kaf,I daostao ko saaqa OP-2 calaayaa gayaa. mauJao galat kdma ]zanao ko ilae ]ksaayaa gayaa. ha^la Do maoM jaato samaya ]sa ha^la ko HP kao mauJao inakalanao ko ilae ka^la ikyaa jaata qaa. mauJao ha^la sao inaklanao sao raoka gayaa evaM mauJao Apnao kmaro maoM GaorbaMd krnao kI kaoiSaSa kI ga[-. Aavaaja, : eosaI ivaprIt pirisqaityaaoM mao Aapnao fNDa kOsao jamaa ikyaaÆ Amikt : Institute maoM saIinayasa- hI fNDa ko ekmaa~a sa`aot nahIM hOM. saaqa hI saaqa kuC saIinayasa- jaOsao p`tIk jaOna¸ idigvajaya gagnaojaa¸ ixaitja Kuranaa nao rah idKayaI. KTJ ko ek Head evaM ivaiBanna ha^la ko jaIºsaok nao fNDa idyaa. maOM Kud p`qama vaYa- maoM ija,maKanaa ka soak`oTrI qaa tao mauJao pta qaa ik yahaÐ fNDa khaÐ – khaÐ imala sakta hO. vak- saonTr¸ DIna¸ Dayaro@Tr¸ HMC caoyarmaOna¸ ERP ko caoyarmaOna¸ spaoT- salaahkar ivapula Aaid nao mauJao pyaa-Pt fNDa idyaa. Aavaaja, : caunaava maMo imalao [sa Apar jana samaqa-na ka @yaa karNa maanato hOM AapÆ Amikt : p`stavaaoM pr p`aopr ga`a]ND vak- jaao ik SOP mao saba kao idKa. mauJao p`stava tOyaar krnao maoM ABaya¸ AaSaIYa¸ ixaitja¸ p`Itmaana¸ jaavaod¸ saumana¸ navaIna¸ Aaid%ya¸ va$Na¸ vasaMt¸ ApUva- Aaid nao kaf,I madd kI. Aavaaja, : AMt maoM Aap kojaIpI kI janata kao @yaa saMdoSa donaa caahto hMO Æ AMikt : caunaava kao pO@T AaOr paolTu sao nahIM ilayaa jaae evaM sahI ]mmaIdvaar kao hI mat idyaa jaae.laaoga Apnao p`stava saMsqaana ko d\vaara kayaa-nvayana kra sakto hMO¸ AaOr [sako ilayao pdasaIna haonaa ja$rI nahIM hO.laaogaao sao Aaga`h hO ik Agar kao[- AcCa p`stava ivacaar maoM hO tao ]saka pirpalana krayaoM.

ivaBaagaao%sava pr najar - pRqvaI ijayaaolaa^jaI evaM ijayaaoifij,a@sa ivaBaaga ka yah f,osT 26 sao 28 maaca-¸ 2010 tk calaa. [sako ]d\GaaTna maoM maaOja,Ud p`mauK histyaaÐ qaIM Á p`ao. ko. ko. ra^ya¸ Ex-Professor IIT KD,gapur¸ Da^. AsaIma saamaMt¸ GM-Head, CEWELL, ONGC. fosT maoM ivaivaQa p`ityaaoigatayaoM Aayaaoijat kI ga[-M jaOsao ba`onasTa^ma-¸

ijayaao–spo@T/ma¸ Saas~aaqa-¸ [MiDyaanaa–ijayaaoMsa¸ d kosa sTDI AaOr imaSana e@saPlaaor ijasamaoM ijayaao–spo@T/ma AaOr Saas~aaqa- maoM p`ityaaoigayaaoM nao A%yaiQak $ica idKa[-. [sako Alaavaa k[- p`BaavaI histyaaoM ko gaosT lao@car BaI Aayaaoijat ikyao gayao. fosT maoM baD,I saM#yaa maoM baahr ko saMsqaanaaoM nao Baaga ilayaa. [namaoM p`mauK qao Á AasautaoYa ka^laoja kaolakata¸ ISM Qanabaad¸ BHU¸ p`osaIDoMsaI ka^laoja Aaid. fosT kao safla banaanao maoM p`mauK yaaogadana donao vaalao spa^nsasa- qao Á ONGC AaOr SAIL [MiDyaa.

baIºsaIºra^ya Asptala maoM hue badlaava–ek AaÐklana ek vaYa- sao BaI AiQak baIt cauka hO¸]sa idna kao jaba saMs)aana nao Apnao ek p`yaaogaSaalaaAaoM sao baat cala rhI hO. haonahar CaHa raoiht kumaar kao Kao idyaa. baIºsaIºra^ya Asptala ko p`Saasana va ]nhaoMnao yah BaI batayaa ik Asptala maoM ek maoiDkla DaTa baOMk AaOr Aa^na vyavas)aaAaoM pr k[- ]MgailayaaÐ BaI ]zIM. k[- vaayado ike gae. Asptala kI laa[na rijasT/oSana ko ilae saMs)aana kI [-AarpI vaobasaa[T sao Asptala kao jaaoD,nao vyavas)aaAaoM maoM pardiSa-ta laanao va CaHaaoM kI BaagaIdarI sauinaiScat krnao ko ilae ek kI saMBaavanaa hO. yaid eosaa haota hO tao CaHa vaobasaa[T pr Da^@TraoM kI saUcaI doK saimait ka gazna ikyaa gayaa ijasamaoM Asptala p`Saasana ko saa)a hI CaHa p`itinaiQa sakoMgao AaOr bauikMga kr sakoMgao. t)aa Aanao vaalao kuC mahInaaoM maoM ivaiBanna CaHaavaasaaoM BaI Saaimala )ao. ek vaYa- baad is)ait iktnaI badlaI hO¸]sakI jaanakarI ko ilae ko saa)a imalakr hol)a Avaoyarnaosa p`aoga`ama kao calaayaa jaaegaa AaOr ivadoSa jaanao 'Aavaaja,' nao p`aoº Anaalava imaHaa¸p`aofosar–[na–caaja-¸ baIºsaIºra^ya vaalao CaHaaoM ko vaO@saInaoSana kI p`NaalaI ko baaro maoM BaI CaHaaoM kao e hu jaao badlaava Asptala sao baat kI. ]nhaoMnao batayaa ik phlao jahaÐ [marjaonsaI maoM jaaga$k ikyaa jaaegaa taik eona va@t pr ]nhoM proSaainayaaoM ka Da^@TraoM kI D\yaUTI Aa^na ka^la haotI )aI vahIM Aba sao vah iSaFT D\yaUTI 1º 24 GaMTo iDsponsarI saamanaa na krnaa pD,o. yaVip Asptala p`Saasana Wara ]zae gae haogaI ijasasao hr samaya [marjaonsaI maoM kao[- na kao[- Da^@Tr maaOjaUd 2º [marjaonsaI maoM esaemaesaTI saBaI kdma sarahnaIya hOM ikMtu jaba tk [naka pUNa-tyaa palana nahIM ko CaHaaoM kI D\yaUTI haogaa.saimait ka sauJaava )aa ik 4 Da^@Tr AaOr haoM AaOr yah sauJaava hao jaata kuC khnaa jaldbaaj,aI hI haogaI. [sako Alaavaa BaI kuC M sao ek [saI mahInao laagaU hao jaaegaa. Aa[saaolaoSana vaaD- BaI SaIGa` hI Sau$ 3º 4 embaulaoMsa ijanamao kimayaaÐ hOM jaOsao ABaI BaI Asptala maoM Kanaa gaosT ha]sa sao maMgaayaa inaT hO yaU ar y ko Tkla i ik` ikyaa jaanaa hO. saa)a hI jaata hO¸Asptala maoM rsaao[-Gar nahIM hO ijasako baaro maoM p`aoºimaHaa nao badlaava jaao haonao hOM Asptala maoM Aba 4 embaulaoMsa hOM batayaa ik ivaiBanna ka^nT/o@TraoM sao 1º[marjaonsaI maoM hr va@t ijanamaoM sao ek iË`iTkla koyar yaUinaT hO AaOr baat cala rhI hO. [sako Alaavaa Dmao-TaolaaoijasT va kimayaaÐ jaao baakI hOM ek Da^@Tr kI maaOjaUdgaI Anya embaulaoMsaaoM ko ilae nae ]pkrNa maMgavaae jaa Aa^)aao-ipDIiSayana kI BaI Asptala maoM kmaI hO. 1ºDmao-TaolaaoijasT va Aa^)aao2ºAa^na laa[na rijasT/oSana va rho hOM. [sako saa)a hI pO)aaolaa^jaI ivaBaaga maoM kuC ]mmaId krto hOM ik Asptala Wara ]zae gae ipDIiSayana kmaI maoiDkla DaTa baOMk nae ]pkrNa laae gae hOM AaOr ivaBaaga kao baohtr sakara%mak kdma safla haoM AaOr jaao kimayaaÐ hO 2ºsaija-kla ivaBaaga maoM 3ºAa[saaolaoSana vaaD]pkrNaaoM kI kmaI banaanao ko ilae kaolakata kI kuC ]nhoM dUr ikyaa jaa sako.

a food elen


saMpadkIya baat saMpadk kI

hma A%yaMt hYa- ko saaqa Apnao pazkaoM ko samaxa [sa saomaosTr ka AaiKrI AMk p`stut kr rho hOM. hmaara yah ivaSaoYa AMk ]<aINa- hao rho CaHaaoM pr ivaSaoYa hO. hmanao [sa AMk maoM [na CaHaaoM kI yaadaoM kao saMjaaonao kI kaoiSaSa kI hO. [nakI vaao kojaIpI sao jauDI saarI yaadoM¸ daostaoM ko saaqa kI ga[- mastI AaOr vaao saaro kBaI naa BaUlao jaanao vaalao plaaoM kao hmanao kOd kr ilayaa hO Apnao [sa AMk maoM. hmanao [sa AMk maoM ipClao ijamaK,anaa pdaiQakairyaaoM sao vaata- kr yah pta lagaanao kI kaoiSaSa kI hO ik vao APanao caunaavaI vaadaoM kao iksa hd tk inaBaanao maoM safla yaa Asafla rho hOM. [sako Aitir@t baI. saI. ra^ya Asptala maoM hao rho sauQaaraoM pr ivaSaoYa laoK p`stut hO. Aa[.- Aa[-. TI. KD,gapur maoM hala maoM

ApO`la 2010

3

sqaaipt 'skUla Aa^f [MijanaIyairnga Aa^nHap`onyauriSap' pr laoK p`stut hO.

BaaOimakI evaM BaUBaaOitkI ivaBaaga ka ivaBaagaao%sava 'pRqvaI' ka Aayaaojana huAa. [sa pr ivaSaoYa laoK p`stut hOM. hmanao kuC nayao sauQaar laanao kI Aaor kaoiSaSa kI hO. Aapko bahmaUlya sauJaava [sa [- maola pr BaojaoM – editor.awaaz@gmail.com. AaSaa hO ik yah AMk Aapkao psaMd Aayaogaa. basa [na vacanaaoM ko saaqa hma Apnao pazkaoM sao Agalao saomaosTr tk Aa&a maaMgato hOM. SaIGa` hI Aanao vaalaI prIxaaAaoM maoM safla haonao kI haid-k SauBakamanaayaoM. jaya ihnd.

saMyau@t p`vaoSa prIxaa maoM ~auiTyaaÐ hala ko vaYaao-M maoM IIT sao saMbaMiQat k[- maud\do lagaatar Kbar maoM rho hOM. saMyau@t p`vaoSa prIxaa ]namaoM sao ek hO. [sa baar yao maud\da ifr sao p`kaSa maoM Aayaa jaba IIT KD,gapur ko p`aofosar rajaIva kumaar nao saMyau@t p`vaoSa prIxaa kao ApardSaIbatato huyao idllaI ]cca nyaayaalaya ka drvaajaa KTKTayaa AaOr javaaba maoM kaoT- nao saBaI saMbaMiQat saMsqaanaaoM AaOr maanava saMsaaQana ivakasa maM~aalaya kao naaoiTsa jaarI ikyaa. ]sako baad p`vaoSa prIxaa ko popr maoM inaklaI ~auiTyaaoM nao ek baar ifr ivavaad KD,a ikyaa. baad maoM saMyau@t p`vaoSa prIxaa ko caoyarmaOna nao ijammaodarI laoto huyao Ca~aaoM kao AaSavast ikyaa ik [saka p`Baava pirNaamaaoM pr nahIM pD,nao idyaa jaayaogaa. Pahlaa savaala tao yao ]zta hO ik @yaa vaastva maoM [na galaityaaoM ka Asar pirNaamaaoM pr nagaNya ikyaa jaa sakta hOÆ Ca~a ijasa trh ko maanaisak tnaava maoM prIxaa doto hOM ]samaoM ]napr

[na galityaaoM ka Asar nahIM pD,a hao yao AsaMBava hO. dUsaro yao ivacaar krnao kI jaÉrt hO ik [sa trh kI prIxaaAaoM kao iksako najarIyao sao doKa jaanaa caaihyaoÆ pirxaaqaI- Aqavaa p`SaasanaÆ k[- baar inayamaaoM kao banaanao AaOr ]nako palana maoM vaao laaoga najarAMdaja hao jaato hOM ijanapr vaastva maoM [na inayamaaoM ka Asar pD,naa hO. yao Qyaana maoM rKa jaanaa caaihyao ik saMyau@t p`vaoSa prIxaa sao laaKaoM Ca~aaoM kI ]mmaIdoM jauD, haotI hOM‚ [sakao [sa trh hlko maoM nahIM ilayaa jaa sakta. jaao BaI hao‚ saMyau@t p`vaoSa prIxaa pr ek KulaI bahsa kI inaiva-vaad AavaSyakta hO. Aajakla IIT sao jauD,o maud\daoM ka AnaavaSyak rajanaIitkrNa haonao lagaa hO. [sa ca@kr maoM maUlaBaUt maud\do gaaONa huyao jaa rho mau#ya saMpadk: hOM. ijatnaI jaldI [sa p`vaRit sao inajaat pa laI jaayao IIT AaOr ivakasa kumaar, sauroMd` kosarI doSa daonaaoM ko ilayao ]tnaa hI AcCa haogaa. saMpadk: Aivamau@toSa BaarWaja, va$Na p`kaSa sah saMpadk: AaSautaoYa kumaar imaEaa, saaonala pr tuma baca ko khaÐ jaaAagao EaIvaas%ava, Amana kumaar, isawaqa- daoSaI, Apnao papaoM ka p`ayaiScat kr laao baoTa saukoSa kumaar Agalao saala tao hmaaro hI haqa AaAaogao KIr jaao MMM maoM qaoMÊ ]nhaonao hjaaraoM maapdMDao^M pr irpaoT-r: gahna icaMtna kr saBaI nao Apnaa Apnaa ek 'D/Ima ha^la' cauna maQausaUdna, svaait dasa, inaYza Xamaa-, inaiQa ilayaa. ek ima~a nao tao Apnao nae navaolao laOpI kI ksama Ka hryaanaI, p`itk Baaskr, Anauraga laI kI jaae^gao tao flaa^M ha^la maoM hI jaaeÐgaoÊ varnaa jaaeÐgao hI kiTyaar¸ isamaant ]jjaOna¸ sauip`yaa SarNa¸ nahIM. yah baat hmanao ek saIinayar kao bata[- tao ]nhaoMnao kuNaala imaNDa batayaa ik vao BaI ek ha^la ivaSaoYa maoM jaanao ko ilae bahut fa[-T maara krto qao. hr [MTr ha^la p`ityaaoigata maoM jaa jaa kr Kuba jaUinayar irpaoT-r: Tompao Saa^]T ideÊ [-lao@Sana ko samaya BaI jama kr raohna BaTaoro¸ vaOBava EaIvaastva¸ AinamaoSa kOmpoignaMga kIÊ vaha^M ko [@ko du@ko saIinayarao^ kao pTa kr caaOQarI¸ sauSaIla razI¸ Aimat kumaar inaiScaMt hao baOz gae ik Aba tao Apnaa kama bana gayaa. pr Dalaimayaa¸ sauganQaa ha^la dovata kao kuC AaIr hI maMjaUr qaaÊ AaOr imala gayaa ekdma dUsara ha^la. ifr tao ]nakI AaopI maoM dUsaro ha^la ko ilae saara Tompao AaOr Tompao Saa]^TÊ saba inakala idyaa gayaa. pazkaoM ko ivacaar evaM sauJaava tao Ba[-yaa saIQaI saI baat hO AamaMi~at hOM ha^la ka laaoD, naa lao fccao editor.awaaz@gmail.com AlaaOTmaonT tao kroMgao Bagavaana rama ]namaoM AaOr [-ska^na maoM riKyaao ivaSvaasa yahI 2 banaae^gao tumhara kama

Aavaaja, TIma

saIinayar ha^la ka ka^la eoMD saoma ko pasa Aato Aato fccaaoM kao pZa[- sao jyaada saokoMD [-yar maoM jaanao kI icaMta hO. Aao pI ko D,r nao maha maggaUAaoM kao popr sao BaI jyaada D,ravanaI caIja do dI . raoja maOsa maoM Bayaanak khainayaaÐ ka paz krvaayaa jaanao lagaa. pr AaopI ko Dr ko baavajaUd saBaI saIinayar ha^la maoM jaanao ko [cCuk najar Aae. ek Aaor saBaI saIinayaraoM sao 'Kula' kr imalanao kI KuSaI BaI hOÊ AaOr dUsarI Aaor Apnao baD,o baD,o kmaro AaOr ATOcD baaqa$ma CaoD,nao ka duK BaI. yah duK jaba saInao maoM ]tr Aayaa tao idla sao Aavaaja Aa[jald hI baItoMgao yao idna jaba raoja laoto qao Saavar kI fuhar Aba tao idKto hOM p`acaInasao baaqa$ma AaOr saamanao lagaI AQanaMgaao kI ktar vahIM phlao sao hI saIinayar ha^la maoM rhnao vaalao fccaaoM kao ABaI sao Apnao $ma maoM ek laOna pao-T ko sava-iNama sapnao idK rhoM hO. pr saaqa hI saaqa ]nakI halat zIk vaOsaI hao ga[- hO jaOsao ek Saor kao 'fUD ipraimaD' maoM sabasao ]^cao sqaana sao ekdma naIcao laakr pTk idyaa gayaa hao. jaao saIinayar 'rOigaMga' ko Aaraop sao D,r kr hmaoSaa ]nasao p`omapUva-k baat krto qaoÊ Aaja vao hI ]nho BaUKIBaUKI inagaahaoM sao doKto hue khto hO MMM vaalaaoM ko pasa tao ifr BaI caaMsa hO Accessories - 50% off MRP upto 995 1595 1995 2995 3995 4095 and above -

Now 149 249 349 449 600 FLAT 85% off*

vishalkgp@gmail.com

SUMMER STOCK CLEARANCE SALE SUIT : JEANS : T-SHIRT TROUSER : BARMUNDA

Liverpool

LADIES T-SHIRT AND JEANS TRACK SUIT : SHIRT

“Collection for Girls & Boys”

Sh.no.28-Gole Bazar South of Bata Shop,Kharagpur Contact-03222-226187


ApO`la 2010

4

Alaivada

kuC jagah hO yaar. yahaÐ daost 2º2 pr calato calato bana jaato hOM. yahaÐ S.N. gaoT ko baahr KD,o GaMTaoM baatoM krto rhao AaOr AMdr jaanao ka mana nahIM haota hO. laoikna yahaÐ ka^mana $ma maoM ek baar calao jaaAao tao BaI baahr jaanao ka mana nahIM haota hO. vaojaIsa pr Aap 2 daostaoM ko saa)a jaato hao AaOr egaIja, sao 15 daostaoM ko saa)a Aato hao. saubah ]zkr ba`Sa sao phlao [nabaa^@sa caok ikyaa jaata hO. e@ja,ama ko phlao saubah 4 bajao CodIja, maoM AaOr e@ja,ama ko baad $ma maoM baokar pD,o naja,r Aato hOM laaoga. [sa jaMgala ko jaanavaraoM kI AnaaoKI AadtaoM kI lambaI saUcaI hO. naotajaI maoM ek Tompao Saa]T donao ko ilae jaba Aap ka^mana $ma maoM saala Bar icallaato rhao¸tao samaJa jaaAao ik Aap pUro kojaIipyana bana gae hao. -SaOlaI inamaaoiDyaa , SN HALL KD,gapur maoM ibatayaa samaya ijaMdgaI ka hsaIna samaya rha. hmaoM yaad hO ik jaba phlaI baar yahaÐ Aayao tao KD,gapUr nao kOsao svagat ikyaa qaa hmaara– roijasT/oSana ko idna basa calaI jaa rhI qaIÊ saBaI [saI Baraosao cala rhoM qao ik Aagao vaalao kao pta haogaa ko khaÐ jaanaa hOM. maOM naa kovala pTola balkI naoh$Ê AjaadÊ RK AaOr LLR maoM BaI rhaÐ hUÐ. T/ITÊ 2.2Ê rat maoM JCB yaa Aisama maoM KanaaÊ maosa Ta^p pr ivaMga vaalaaoM ko saaqa BaaT maarnaaÊ ibagaD,to p`Saasana pr KUba cacaa- krnaaÊ Aavaaja, maoM laoK ilaKnaaÊ AaOr prIxaa ko Ta[-ma daostaoM ko saMga mastI krnaa bahut imasa kroMgao. maorI salaah maanaIyao–]nakI kBaI naa sauinayao jaao Aapsao khoM ik Aap Apnaa mana psaMd kama krnao ik xamata nahIM rKtoÊ @yaaoMik AaiKr kama hI Aapkao kama krnaa saIKa dota hOM. [na caar saalaaoM maoM maOMnao vah saba krnao ka p`ya%na ikyaa jaao maOnao phlao kBaI na ikyaa qaaa kuC Anmaaola taohfo hOM jaao KD,gapur nao idyao hO–yahaÐ ik yaadoM AaOr daost. saBaI baD,o yaad AayaoMgao . -va$Na p`kaSa, pTola ha^la sabasao phlao tao hmaoM ko p`qama vaYa- ka chaos yaad Aata hO jaba vaha^M na maosa qaI na panaI,. KD,gapur kI ivaSaoYa baat yah hO ik yaha^M banao irSto jaIvanaBar ko ilae haoto hOM. yah jagah Sahr sao dUr hO tao [saka baD,a fayada yah hO ik yaha^M jyaada mastI BarI ija,MdgaI hO. dUsaro ka^laojaaoM kI tulanaa maoM yah BaI yaha^M kI Kasa baat hO ik saBaI trh ko laaoga ibanaa iksaI tklaIf ko Aapsa maoM Gaulaimala jaato hOM. mauJao nahIM lagata ik yaha^M sao pasaAa]T hao rho iksaI BaI CaHa kao kao[- iSakvaa haogaa. basa baat yah hO ik Aagao kOsaI ija,MdgaI haogaI, kao[- nahIM jaanata. -imaqauna maQausaUdna, pTola ha^la ibanaa iksaI Sak ko maorI ijaMdgaI ko sabasao baohtrIna 5 vaYa-. yao paca^M vaYa- ka [tnaa laMbaa safr Aba kuC hI idna bacao haonao pr [tnaa laMbaa nahIM lagata. KD,gapur maoM rhto hue ijatnaa jyaada Aap yaha^M kI gaitivaiQayaaM^ maoM Saaimala haoMgao, ]tnaa hI [sa jagah kaoo imasa kroMgao. [sa CaoTI saI rMgaIna duinayaa kao CaoD,to hue jaba mauJasao pUCa gayaa ik yaha^M sao jaanao ko baad iksa caIja, kI kmaI KlaogaI tao maOM yahI khU^Mgaa ik kuC Sabd jaOsao ik BaaskI, iT@ka, CodIsa, &ana GaaoYa, f`ust ka^na-r, ijamaKanaa maorI yaadaoM maoM hmaoSaa hmaoSaa ko ilae basao rhoMgao. -maukoSa isaMh, pTola ha^la kojaIpI Aanao ko phlao idna ³jaba maOM Apnao $maI kao KUba gaalaI dota qaa @yaaoMoik vah saomaosTr Sau$ haonao sao phlao hI [raoDaova laokr baOz jaata qaa´ sao laokr Aaja tk ka safr bahut sauhanaa rha hO. hr vah KuSaI–gama¸ Pyaar–tkrar¸ har–jaIt‚ daost – saba kuC mauJasao caMd idnaaoM maoM CIna ilae jaaeÐgao. [sa samaya ek GaTnaa yaad AatI hO. maOMnao dao kmpinayaaoM kao [nTrvyaU idyaa qaa–IBM AaOr maa[k`aosaa^FT. maO [nTrvyaU do dokr proSaana hao gayaa qaa. maOM IBM ko natIjao ka [Mtja,ar kr rha qaa. jaba IBM ko [nTrvyaUAsa- jaa rho tao maOMnao ek ko pasa jaakr pUC hI ilayaa. ]sanao kuC AjaIba saa maÐuh banaayaa‚ ifr kuC eosaI laa[naoM baaolaIM jaao Aap nahIM caunao jaaeÐ tba saunaoMgao. vah baaolaa ik‚ “hr kao[- AcCa qaa‚ pr hma tao ek kao hI lao sakto hOM Aaid Aaid. maOM TnP office gayaa. maOMna ek Plaosaka^ma sao PaUCa tao ]sanao du:KI saa caohra banaayaa AaOr baaolaa ik mauJao tao nahIM pta. AaOr IBM ka ilafafa tao maOM rat 10 bajao KaolaUÐgaa. pasa KD,I ek dUsarI Plaosaka^ma nao BaI sahmait maoM isar ihlaayaa. maOM inaraSa haokr vaapsa Aanao hI vaalaa qaa ik ek tIsaro Plaosaka^ma Aa^ifsa maoM Aae AaOr icallaae‚“Aro Aka-²² baQaa[- hao. maOMnao saunaa tora IBM maoM hao gayaa. T/IT kba do rha hOÆ” maOMnao phlao daoMnaao Plaosaka^masa\ kao doKa. vao ek imanaT tao tIsaro kao doKto rho. ek baaolaa‚“ maOM ABaI [sao samaJaa rha qaa ik hmaoM irjalT nahIM pta‚ AaOr tuJao ABaI icallaanaa qaaÆ” maOM tao hÐsato hÐsato baahr Aa gayaa . vah idna bahut yaadgaar hO¸ AaOr yah natIjaa [sasao baohtr ZMga sao nahIM Aa sakta qaa. Aka- Aalaaok, Aaja,ad ha^la

maoro kojaIpI jaIvana ka sabasao yaadgaar vaakyaa iksaI AaOr ivaYaya ka imaDsaoma popr dokr Aanaa rha . PlaosamaoMT kimaTI mao kama krnao ko AdBaut AnauBava sao laokr Apnao h^ala mao G.Sec Soc-cult rhnao ko daOrana S.N. kao FAT kp idlavaanaa AaOr [sa vaYa- [llau kOPTna bananao ko caunaaOtIpUNa- kaya- maoM S.N. ka Bronze jaItnaa yao saba mauJao hmaoSaa yaad rhogao . kojaIpI nao mauJao bahut kuC isaKayaa. laaogaao ko cair~a ko ivaiBanna phlauAao kao jaananaa AaOr samaJanaa maOnao yahI Aakr saIKa. maOnao kma daost banaayao laoikna jaao BaI banaayao vao hmaoSaa hI maoro saaqa haogao . 2.2Ê DC yaha^ kI gamaI- AaOr ]masa mauJao hmaoSaa yaad rhogaI . maO kojaIpI ko Alaavaa Saayad hI iksaI AaOr jagah pUro idna saaonao AaOr pUrI rat kama krnao kI klpnaa kr saktI hU^ . AaOr sabasao inaralaI baat hO jaUinayasa- ka mauJao doKkr smile pasa krnaa jaao maO iksaI BaI nayaI jagah jaanao pr bahut imasa k$ÐgaI . S.N. Rocks , KGP Rocks !! -sauiYmata

d<aa , SN HALL

@yaa BaUlaUÐ @yaa yaad kÉкººIIT KD,gapur maoM ijandgaI ek sapnao kI trh baIttI hO. pta hI nahIM calaa ik kba Aayao AaOr kba jaanao kI baarI Aa gayaI. saca khUÐ tao k[najarIyao sao jaIvana ko Saayad sabasao AcCo idna yahaÐ gaujaaro. [tnaa pIsa AaOr khIM imalanao kI Aba ]mmaId nahIM. yahaÐ ko laaoga AaOr yahaÐ ka vaatavarNa mauJao Ad\Baut lagao. AaOr @yaa ilaKUÐÆ basa [tnaa #yaala Aata hOºººº maukd\dr qaa ik zhro jara‚ dstUr hO ik cala idyao yao karvaaЖe–va@t hO‚ yao ijandgaI ko kaiflao. -Aivamau@toSa Baarwaja , MMM HALL mauJao ABaI tk yaad hO ik maOM saaocata )aa ik hr saaomavaar kI pIDIesa kxaa ko ilae pZ,kr jaa}Ðgaa pr vaao samaya kBaI naa Aayaa. laOba maoM naa isaf- kaoD maoM bailk maoro nyaUra^na isasTma maoM BaI isanT^@sa err Aa jaata qaa. pta nahIM kOsao maOMnao yah kaosa- pasa ikyaa. mauJao [saka naama laoto hI ABaI BaI psaInao CUT jaato hOM. iWtIya vaYa- maoM dao baar jaba maoro ballaobaaja,I ka vaIiDyaao banaayaa jaa rha qaa tba maOM 0 pr Aa}T hao gayaa. tba sao maOMnao Apnaa vaIiDyaao laonao sao manaa kr idyaa. Aba jaakr maoro pasa basa Apnao Kolato hue basa vahI daonaaoM vaIiDyaao hOM. maoro ik`koT ka sabasao yaadgaar lamha Aaja,ad CaHaavaasa ko iKlaaf Kolaa gayaa maOca qaa. lagaBaga haro hue maOca kao jaItnaa AaOr ]sako baad ka Qamaala . kPtana ko taOr pr TIma kao Jaukkr salaama krnaa AaOr ]sako baad ]saI TUTI fTI halat maoM esaºefº maoM TIma ko saaqa jaakr naacanaa¸vahaÐ DIºjaoº baMdI kao CoDnaa AaOr [sako vajah sao gaanaa baMd krvaayaa jaanaa Aaid¸saba hmaoSaa yaad rhogaa. -saaOrva kumaar TunaTuna p`qama vaYa- maoM MS ha^la ka AnaUza ha^la klcar yaad Aata hO ijasamaoM hma isanaIyar ha^la kao BaI gaalaI do sakto qao. KD,gapur maoM maoro saaqa k[- caIjaoM Ap`%yaaiSat $p sao hu[- jaOsao daost Wara AaiKrI samaya pr Aagaah ike jaanao pr raobaaoTI@sa maoM isalao@Sana AaOr tRtIya vaYa- maoM ITC maoM [MTna-iSap zukranao ko baad Ap`Ola maah ko AMt maoM ibalakula AaiKrI samaya pr jama-naI maoM FT laganaa. tRtIya vaYa- sabasao mauiSkla qaa ijasamaoM pTola ha^la ko GSec Soc-Cult haonao ko Alaavaa raobaaoTI@sa ka BaI kafI kama qaa. yaha^M Aakr phlaI baar Western gaayaa AaOr ek hI gaanaa The Reason gaanao ko ilae 3 baar purskar jaIta. pTola ha^la kao Soc-Cult maoM sqaaipt krnao maoM Ahma BaUimaka inaBaanao kao ApnaI sabasao baD,I ]plaibQa maanata hU^M. KGP janata kao saMdoSa donaa caahta hU^M ik AcCo sao pZ,oM evaM ijatnaI gaitivaiQayaaoM maoM Baaga lao sakto haoM laoM. -ApUva- gauPta, ,, pTola ha^la caMd idna baakI hOM kOmpsa laOf ko AaOr ivada[- davatÊ T/ITÊ ivaMga T/IT Aaid hmaoM AaOr BaI Baavauk banaa rhIM hOM. Apnao kOmpsa maoM ibatayao lamhaoM maoM hmaoM yaad hOM hmaara phlaa saala jaba ek BaI [vaoMT nahIM CaoD,a qaa hmanaoÊ hr Sainavaar kao naotajaI maoM maUvaI doKI tao maoro AaKrI saala maoM ijamaKanaa ko baramadoM maoM ratoM ibatayaI. yahaÐ pr Aayao qao ek baccao ik trh AaOr jaa rhoM hO saccao koijaipyana banakr. bahut sao sapnao laokr Aayao qaoÊ kuC pUro hue jaOsao ik AcCI naaOkrI AaOr Kola–KUdÊ AcCo iDpaT-maoMT sao iDga`I AaOr kuC baakI rh gayao jaOsao ivadoSa ik saOr AaOr A{I banao rhnaa pr pUra safr Ad\Baut rha. jauinayaraoM kao yahI salaah donaa caahta hUÐ ko ApnaI pZa[- AaOr Kola–Kud ko baIca saMtulana banaayao rKao AaOr iksaI ek kao dUsaro ko karNa haaI naa phuÐcao. -AibanaaSa panaIga`hIÊ LLR hall


Alaivada

ApO`la 2010

55

maOM nahI BaUla sakta sahja naa[T Aa]T\sa¸ iTka pr jaba maOM phlaI baar kojaIpI Aa[- tao maOMnao kBaI yao Anaiganat meetings AaOr saubah kI caaya kao¸ maOM nahI BaUla klpnaa BaI nahIM kI )aI ik yao ek eosaI jagah haogaI ijasao kao[sakta ha^la [vaonT ko ilae AdBaUt Tompao ko Cupo hue Kjaanao miss krogaa laoikna 5 saala yahaÐ ibatanao ko baad maOM Apnao Aap kao¸ maOM nahI BaUla sakta p%naI kI ivaSaoYataAaoM sao laokr kao ga,lat patI hUÐ. yao 5 saala 5 idnaaoM kI trh baIt gae. jaba maOM yahaÐ ibatae Apnao 5 saalaaoM ko baaro maoM saaocatI hUÐ tao Baart ko saupr pavar banana tk kI laMbaI BaaTao kao¸ ehsaasa haota hO ik [sa jagah nao mauJao isaf- dao iDiga`yaaoM ko maOM nahI BaUla sakta Ant samaya maoM kama krnao ko yaaojanaaAaoM Alaavaa BaI bahut kuC idyaa hO. skUla maoM jahaÐ spaoT-sa ga`a]nD kao¸ maOM nahI BaUla sakta Aa^na d spa^T banaayao evaM bagaOr sao BaI DrtI )aI vahIM yahaÐ Aakr baODimaMTna saIKnao ka maaOka imalaa AaOr [MTr Aa[- iksaI saamaaijak baaQaa ko kayaa-invat ike gae saahisak Aa[-TI TIma maoM BaI cayainat hu[-. kBaI phlao Plaona sao safr nahIM ikyaa )aa laoikna Plaana kao¸ maOM nahI BaUla sakta Aa[º Aa[º TI laa[f ko sava-EaoT T/IT kao¸ jaba phlaI baar ikyaa tao saIQao ATlaaMiTk ko par jaanao ka maaOka imalaa. maOM daostaoM AaOr Ant mao maOM nahI BaUla sakta ko jaI pI ko Apnao Ad\BaUt daostao kao. ko maamalao maoM caUja,I rhI hUÐ laoikna kojaIpI nao mauJao eosao daost ide ijanhoM maOM ta]ma` nahIM -knava hsaIjaa BaUlaUÐgaI. maOM Apnao jaUinayasa- kao yahI salaah dUÐgaI ik Apnao kojaIpI ko 4À5 saala pUrI trh enjaa^ya kroM. e@ja,ama ko samaya maggaU BaI banaao¸ ]sasao nauksaana nahIM haogaa yahaÐ pr ibatayao 5 saala AivasmarNaIya rho hOM. :P . ija,MdgaI kao baOlaoMsa ko saa)a ijayaao taik jaba yahaÐ sao inaklaao tao kMPlaIT psa-na p` q ama vaYamaoM rat Bar isanaomaa doKnaa AaOr saubah haonao tk banakr inaklaao. daostaoM ko saaqa gaPpoM maarto qao. mauJao p`qama vaYa- maoM AMga`oj,aI kI -mahk , SN HALL kxaa psaMd qaI. enaºsaIºsaIº kOmp maoM daostaoM ko saaqa samaya vyatIt krnaa AaOr mastI krnaa. ifr dUsaro vaYa- maoM naoh$ kojaIpI maoM Aakr jaao sabasao AnaUzI caIja, maOMnao CaHaavaasa maoM maora gamana huAa. [llaU maoM rat Bar kama saIKI¸vaao hO rat ko samaya ka ]pyaaoga krnaa. yahaÐ Aakr krnaa¸AsaIma pr rataoM kao maOgaI Kanaa AaOr saubah saaonaa. pta calaa ik ratoM BaI iktnaI hOpinaMga haotI hOM¸jabaik skUla maoM yahaÐ mao r o caar vaYakOsao gauja,ro mauJao AMdaja,a hI nahIM hO. maoro tao [saka AMdaja,a BaI nahIM )aa. fsT- [-yar maoM yahaÐ ko dUsaro vaYa- maoM hI Aavaaja, kI Sau$Aat hu[- AaOr tBaI sao hI maora Aavaaja, sao eosaa [lyauimanaoSana¸saoknD [-yar maoM SF ko ilae kama krnaa AaOr jau D,ava rha hO ik Aba jaba jaanao ka va@t hao calaa hO AaOr dUsarI trf maora mana nahIM Aba 5 [-yar maoM Aakr BaaT maarnao AaOr kaD-sa Kolanao maoM hI maana rha CaoDkr jaanao ka. Aavaaja, ko pasa Aa}T hao cauko saIinayasa- sao laokr ABaI ratoM gauja,r jaatI hOM. saIsaIDI¸iT@ka¸isaMiDkoT baOMk ko pICo¸Fko maoro Pyaaro jaUinayasa- saba mauJao hmaoSaa yaad rhoMgao. dao vaYa- lagaatar T/k pr 127 [%yaaid jagahaoM pr kaD-sa Kolanaa¸daostaoM ko saa)a mastI krnaa¸Apnao ivaMgaIja, ko maM saa)a iksaI BaI samaya ibanaa iksaI PlaainaMga ko Saoro pMjaaba ko ilae inakla jaanaa¸yao darmaNaI AaOr SaMkrpur kI Aavaaja, T/IT AaOr ]sako daOrana hu[- AMtaxarI AaOr Anya saba maOM bahut yaad k$ÐgaI.ha^la p`oisaDoMT rhnao ko daOrana CaoTI sao CaoTI caIja, ko ilae gaPpoM maOM kBaI na BaUla pa}Ðgaa¸Kasakr ihmaoSa¸Anau mailak AaOr Alataf rajaa ko ApnaI ija,mmaodarI samaJanaa¸[vaoMT jaItnao pr ha^la ko saa)a KuSaI manaanaa¸yao saBaI yaadoM dIvaanaaoM Wara ]nakI maihmaa maoM gaayao gayao svar. maIiTngsa maoM pIºjaoº kI kBaI na $knao vaalaI laD,I¸iT@ka kI caaya¸saIºsaIºDIº kI caa^kao fOnTsaI¸Tok maako-T ko maOM saMjaaokr rKUÐgaI. pkaO Do, AaOr jaoºsaIºbaIº kI f`a[-D maOgaI. -paOlaaoima maNDla , SN HALL maoro ivaingayaaoM ko saaqa ibatayao caar vaYa- BaI maOM kBaI Baulaa naa pa}Ðgaa. ivanga maoM rat Bar gaPpoM maarnaa¸ek dUsaro kI TaMga KIMcanaa AaOr naacanaa. BaaskI kI caaya AaOr ipClao 5 vaYa- kafI [vaonTfula rho. maOM [sasao baohtr GauGanaI ka svaad AaOr AsaIma kI BaaTU maOgaI. maOM Kud kao BaagyaSaalaI samaJata hUÐ ik samaya kI klpnaa BaI nahIM kr saktI. fsT- [-yar ko [sa jagah nao mauJao kuC eosao p@ko daost idyao ijanhoM maOM kBaI na Baulaa sakUÐgaa. ijamaKanaa caunaava sao laokr¸Apnao ha^la kI ilaT saokI¸kaor TIma iDpaT-maoMT sao BaI maora kafI jauDava rha hO. ivaBaagaao%sava ko Aayaaojana maoM kI ga[mao m bar AaO r AakI- Do p kI CaHaa hao n aaÂk[maohnat AaOr mastI saba mauJao yaad rhoMgaI. daostaoM ko saaqa hu[- Anaok T/IT\sa¸AanTIsa naa[TAa]T\sa¸baohtrIna fIlD iT/Psa¸jaa,onaasaa¸sf¸DoPa ko ko saamanao ikyaa gayaa Dansa¸[nsTI ko rat maoM lagaayao gayao ca@kr¸yao saba mauJao hmaoSaa Anaiganat sabaimaSansa AaOr ha^la maoM calatI AnaokaoM yaad rhoMgao. gaitivaiQayaaÐ. kBaI lagata hO ik ek yauga baIt gayaa hO tao kBaI -saurond` kosarI , NEHRU HALL yao saba kla kI hI baat lagatI hO jaba maOM KD,gapur Aa[-. [na 5 saalaaoM maoM bahut kuC saIKa AaOr jaIvanaBar ko ilae kuC eosao daost banaae ijanako saa)a 5 saala. maorI ija,ndgaI ko sabasao KUbasaUrt 5 saala. yahaÐ ibatae hr lamho ko saa)a ek yaad jauD,I hu[- hO. BaaT¸laaoD¸maKanaa¸pIsa¸JaMDanaa yao pICo mau D ko doKta hUÐ tao basa lagata hO maanaao kla hI kI baat kuC eosao Sabd hOM jaao Aba maoro jaIvana ka ihssaa bana gae hOM,. “vansa e kojaIipyana hao . vaao dao s tI¸vaao naaOTMkI¸vaao Aapsa kI JaPpI¸vaao pTola ka Aa^lavaoja, e kojaIipyana” yah Baavanaa AapmaoM laanao maoM [sa jagah ka bahut baD,a ha)a hO. maOM Apnao Dop kao imasa k$ÐgaI¸maOM gaaolasaI kao imasa k$ÐgaI¸maOM yahaÐ ko poD, imasa Tompao¸vaao BaaTbaaja,I¸basa ija,ndgaI ka ihssaa bana ga[- hOM. 2º2 k$ÐgaI¸maOM yahaÐ kI saD,kaoM kao imasa k$ÐgaI¸maOM 2º2 kao imasa k$ÐgaI¸maOM &ana GaaoYa kao kI baaratoM¸ivanga ka vaao Qamaala¸mastI¸BaaskI kI maMDlaI¸baMidyaaoM imasa k$ÐgaI¸maOM [MsTI ibailDMga kao imasa k$ÐgaI¸maOM APanao ha^la kao imasa k$ÐgaI¸ maOM kI maMdI AaOr baMdaoM kI naja,dIkI :P . kuC eosao baIto hOM yao idna¸iksaI nao saca hI kha hO tuma ek kojaIpIyana kao kojaIpI sao baahr yahaÐ kI hr caIja, imasa k$ÐgaI. inakala sakto hao pr kojaIpI kao kojaIpIyana ko baahr kBaI nahIM. -AkaM^xaa isanha, SN HALL -Ama`oSa isaMh, pTola ha^la kojaIpI maoM ibatayao yao 5 vaYa- maorI ija,ndgaI ka sabasao maOMnao jaba [MsTI ibailDnga kao phlaI baar doKa qaa mah<vapUNa- samaya rha hO. [namaoM sao k[- eosao lamhoM hOM ijanho maOM tba sao Aaja tk maOM [sasao AcaMiBat hÐU. iWtIya vaYa- ko AMt kBaI Baulaa na pa}Ðgaa. jaOsao ik p`qama vaYa- ko ]praMt mauJao maoM tIna jaIºsaIº jaItnao vaalaa lamha yaadgaar rhogaa tqaa naoh$ CaHaavaasa inaQaa-irt haonaa¸Apnao pUro iWtIya vaYa- maoM naoh$ ha^la AaOr AakI- ivaBaaga maoM hu[- saarI mastI mauJao yaad ivaiBanna p`ityaaoigataAaoM maoM Baaga laonaa AaOr vaYa- ko AMt maoM tInaaoM rhogaI. jaba BaI maOMnao kojaIpI maoM sToja pr gaayaa hO vaao maOM jaIºsaIº kao jaItto hue doKnaa. ]sako baad saaro ivaingayaaoM ko kBaI naa BaUla pa}Ðgaa. saaqa kI ga[- EaIkakulama yaaHaa ijasako Wara phlaI baar maOM dixaNa BaartIya saMskRit - vaIºgaaopIºkRYNana kao jaana saka. [na saba ko Alaavaa daostaoM ko saaqa gaPpoM maarnaa¸ek dUsaro kI TMaga iWtIya vaYa- ko AMt maoM tIna jaIºsaIº jaItnaa AaOr KIMcanaa¸naa[T Aa}T\sa maarnaa AaOr Kasakr kaoiryaao ko AByaasa ko daOrana ka^mana ]sako baad hue Tompao Saa]T kI gaUMja Aba BaI maoro kanaaoM maoM gaUMja $ma maoM ibatayaa gayaa samaya BaI maorI smaRit sao kBaI imaT naa payaogaa. rhI hO. maora phlaI baar pI ga`oD p`aPt krnaa¸ijasasao maOM bahut Dr - AaSaIYa kumaar hyaarNa gayaa qaa ik maoro pirjanaaoM kao pta calaogaa tao @yaa haogaa. ifr pI kI Aadt saI hI hao ga[- AaOr pirjanaaoM tk yah baat kBaI mauJao Apnao AakI- iDpaT-maoMT ko saaqa ibatayao saaro phuÐcaI hI nahIM. mauJao vaao saaro T/IT\sa yaad hOM ijanamaoM maOM Apnao lamho¸TIºDIºesaº maoM 'dsa bahanao krko lao gayao idla' ko AByaasa ko ivaingayaaoM¸ivaBaaga ko imaHaaoM¸ saaosaa[-iTyaaoM va Anya daostaoM ko saaqa daOrana hu[- mastI¸ivanga ko saaqa EaIkakulama kI iT/p AaOr kaoiryaao gayaa. yah ivaicaHa baat hO ik basa iksaI lamho ka AanaMd ]zanao ko ilae hma dao dao 2010 AByaasa ko daOrana hu[- mastI AaOr p`qama sqaana p`aPt krnaa GaMTaoM ka safr tya kr laoto qao. Aaid saaro lamho Kasakr yaad rhoMgao. -ibasvajaIt paZ,I -gaaoivand saaomaanaI th


ApO`la 2010

6

Alaivada

phlao imaDsaoma ko baad “imaDsaoma maK gayaa¸laaoD naa lao eMDsaoma macaa doMgao”. eMDsaoma ko baad “eMDsaoma maK gayaa¸laaoD naa lao Agalao saoma maoM macaa doMgao”. [na SabdaoM nao mauJao [tnaa p`oirt ikyaa hO ijatnaa “cak do” kI ivamaoMsa TIma kao srk ko 70 imanaT vaalao BaaYaNa nao BaI nahIM ikyaa haogaa. kojaIpI CaoD,nao ko baad maOM imasa k$Ðgaa – 1ºjanavarI maoM [nTrha^la Kolanao ko baad jaldI sao tOyaar haoko sf erInaa maoM jaanaa AaOr pPja,- maoM pagalaaoM kI trh DaMsa krna. 2ºek )aka donao vaalaI ha^kI p`Oi@Tsa ko baad¸Baro TOMk sao igarto panaI sao¸Kulao AasamaaÐ ko naIcao hr hr gaMgao gaato hue snaana krnaa. 3º“T/IT Jaapnaa” naamak klaa AaOr [sa klaa maoM parMgat klaakaraoM kao koimasT/I ko pI ga`oD¸kaoiryaao gaaolD³ijasamaoM maOM pICo pda- ihlaa rha )aa´ sao laokr laOpTa^p¸ gf¸ jaa^ba ko naama pr naa jaanao iktnaI T/IT lauTato doKa. 4ºKanao maoM Aama idnaaoM maoM kOMTIna kI maOgaI AaOr kuC spoSala idnaaoM maoM³janmaidna kI CaoTI T/IT´maoM masaalaa maOgaI. 5ºsaaoto pD,aosaI ka $ma bajaa bajaako ]zanaa¸ ifr jaba vaao gaussao maoM AaÐK masalata huAa drvaaja,a Kaolao tao Baaolaa caohra banaako pUCnaa “Aro tU saao rha )aa¸ saa^rI yaar¸ HIMYM ka nayaa eipsaaoD Aa gayaa¸ cala naa doKto hOM”. 6ºhr saoma kI Sau$Aat maoM pUro jaaoSa ko saa)a ijama AaOr isvaimaMga ka kaD- banavaanaa¸ 6 pO@sa banaanao AaOr hr idna ijama jaanao kI ksamaoM Kanao ko baad pUro saoma ijama ka mauÐh BaI nahIM doKnaa. 7ºifja,Ula ko faoTao saoSansa¸Anaiganat AplaaoD\sa¸AaOr ifr kmaonT\sa kI ]mmaId maoM hr imanaT poja irf`oSa krnaa. 8ºyaao¸ maKanaa¸ hUha¸ Tompaoo¸ Jaapnaa AaOr sabasao }pr pIsa hO¸ [na vaD-\sa ko ibanaa pUra vaa@ya baaolanaa. 9ºiballaU kI dala¸ pak- kI maar¸ JCB ko praMzo¸ kOMTIna kI f`a[D maOgaI¸maosa kI imaszI daohI¸ BaaskI kI caaya. raohIt jaaMgaID,, pTola ha^la IIT maoro ilae jaIvana kI Sau$Aat qaI. yao 5 saala tao maoro ilae plak Japkto hI inakla gae. IIT nao mauJao ija,ndgaI ko eosao saunahro pla ide hOM ijanakao maOM kBaI BaUla nahIM pa}Ðgaa. KGP laa[f maoM maOMnao bahut kuC saIKa‚ bahut saaro krIbaI daost banaayao‚ ijanakao maOM sabasao jyaada imasa k$Ðgaa. p`qama vaYa- maoM ibanaa LAN ko MMM ha^la maoM rhnaa‚ hOlaU haokr @laasa phuÐcanaa. ifr 4 saala Aaja,ad ha^la. ha^kI ko vaao yaadgaar pla. OP laonao AaOr donao ka AnauBava. KGP kI naa[T–laa[f bahut imasa k$Ðgaa. 5vao vaYa- maoM POKER naa[T\sa bahut imasa k$Ðgaa. KGP ko vaatavarNa ko karNa entrepreneur banana ka jaunaUna. AaOr AaiKr maoM maoro daost AaOr KGP ijanakI vajah sao maOM ApnaI kmpnaI Sau$ kr payaa. 5 saala hÐsaI KuSaI maoM jaanao kOsao baIt gae. maOM Bagavaana AaOr KGP ka Sauik`yaa Ada krnaa caahUÐgaa ik mauJao [tnaI AcCI ija,MdgaI ka AnauBava krvaayaa. p`itk, Aaja,ad ha^la idvaaraoM pr ]tra huAa rMgaÊ ]masa Bara maaOsamaÊ kOmpsa ko baahr gaaÐvaÊ jaba Aayao qao tba tao kBaI saaocaa BaI nahIM qaa kI [tnaa baura lagaogaa jaba yahaÐ sao inaklaoMgao. iWitya vaYa- maoM [MTr ha^la ko ilae naa[T–Aa]T maarnaa AaOr ifr idna Bar saaonaaÊ daostaoM ko saaqa 2º2 maarnaa AaOr rssao ik rOigaMga laonaa :P. har yaa jaItÊ daonaao hI halaat maoM Tompao Saa]T donaa AaOr [llau ko idna kustI laD,naa. sabasao baohtrIna lamha vah qaa jaba Choreo ko pirNaama ka [Mtjaar kr rha qaa AaOr jaOsao hI svaNa- GaaoiYat huAa tao maOM kusaI- sao kUd pD,a AaOr Apnaa pOr mauD,vaa ilayaa pr tba BaI daOD, kr Tompao Saa]T idyaa. yao yaadoM baD,a du:K dayaI kr dotI hO pr saba peace hao jaayaogaa. SaaoBaIt kudoSaIyaa, pTola ha^la yao caar vaYa- caar pla kI BaaMit kuC yaUÐ gauja,r gae‚ ik kba maoro IIT sao ivada laonao ka samaya Aa gayaa¸ yao pta hI nahIM calaa. haÐ laoikna [na caar plaaoM maoM AnaaoKI yaadoM saMjaaoe jaa rha hUÐ. phlaa pla baadla sao igartI hu[- baUÐd kI trh svacC qaa ijasamaoM ima~ata kI imazasa qaI AaOr &ana–Aja-na kI BaUK. dUsaro pla maoM [sa baUÐd maoM mauJao Anaok kaya-k`maaoM maoM Baaga laonao ka maaOka imalaa. saIinayasa- ka maaga-dSa-na AaOr sahpaizyaaoM ka Pyaar imalaa. tIsaro pla maoM yah baUÐd nadI maoM jaa igarI. [sa vaYa- mauJao Apnao tIna Anya sahpaizyaaoM ko saaqa HTDS ko gavana-r kI ija,mmaodarI samBaalanao ka maaOka imalaa. p`qama vaYaI-ya sadsyaaoM ko saaqa ibatayao [sa sa~a kI yaad mauJao sada AanaMidt krogaI. caaOqao pla tk yah baUÐd nadI ko bahava ko saaqa k[- KT\To–maIzo AnauBava ilae kaf,I dUrI tya kr caukI hO. pZ,a[- naamak tT sao dUiryaaÐ baZ,IM AaOr mastI BarI lahraoM ko saaqa Aba yao baUÐd saagar maoM imalanao jaa rhI hO. basa yahI ]mmaId hO ik yahaÐ sao Aija-t Aa%maivaSvaasa AaOr daostaoM kI duAa sao saagar maoM maOM Apnaa ek ivaiSaYz sqaana banaa pa}Ðgaa. SauBama, Aaja,ad ha^la

tao saba Sau$ huAa maoro janmaidna sao–maOnao ek TosT baMk kr idyaa qaa. p`aof ko pasa rITosT ko ilae gayaa tao ]nhaoMnao HOD ka drvaajaa idKa idyaa. maOM HOD kao baaolaa ik maOMnao p`aof kao maoiDkal idKa idyaa hOM. jabakI maOM naa tao ibamaar qaa AaOr naahI maoro pasa maoiDkla bauk qaI. pr hmaaro HOD bahut samaJadar–saao ]nhaoMnao maorI baat saunakr dstKt krnao ko bajaaya p`aofosar kao ka^la ikyaa. Aba tao maOMÊ HOD AaOr maora janmaidna ka taOfa matlaba saa^ilaD JaaD,. mauJao baaolaa ko jaaAao AaOr ApnaI maoiDkla bauk laaAao. maOnao baahr Aakr saaocaa ik kao[- Jauza maoiDkla baahr sao banavaa laota hUÐ. Par JaUz ka baaoJa mauJasao saha na gayaa AaOr maOM HOD ko pasa gayaa AaOr baaolaa ko “sar maOM ek knfoSana krnaa caahta hUÐ. maOnao Aapsao JaUz baaolaa qaa. maOM baImaar nahIM qaaÊ maOMnao basa TosT CaoD idyaa. Aba Aap saaoca rhoM haoMgao ik AMt maoM @yaa huAaÆ HOD nao kha^ ik AgalaI baar sao esaa mat krnaa AaOr rITosT ko ilae Anaumait do dI. maayaMk caMd`a, Aaja,ad ha^la Aap kojaIpI maoM saOkD,aoM ima~a banaato hOM pr p`qama vaYa- maoM banaae ima~aaoM kI Kasa jagah haotI hO. phlao saala kI mastI kao Aap kBaI nahIM BaUla sakto. eosaI hI ek GaTnaa 2009 maoM hu[-. huAa yaUÐ ik nayaa saala saolaIba`oT krnao ko ilae hma SaMkrpur jaa rho qao. kar ka D/a[var baaolaa ik SaMkrpur ko pasa hI ek AaOr AcCa beach hO. ]sako eosaa khnao pr hmanao vahaÐ jaanao kI saaocaI. rat ko 2 bajao hma ek maClaI baaja,ar sao haoto hue jaba ]sa baIca phuÐcao‚ tao hmaoM vah j,yaada psaMd nahIM Aayaa AaOr hmanao ifr sao SaMkrpur jaanao kI saaocaI. hmaarI kar lagaBaga AaQaa iklaaomaITr dUr KD,I qaI. hma ]sa maClaI baaja,ar sao haoto hue kar tk jaa rho qao ik kuC ku<ao hmaaro pICo laga gae. hma jaanato qao ik yaid hma Baagao tao yao BaI hmaara pICa nahIM CaoD,oMgao. pr qaaoD,I dor calanao ko baad hmasao rha nahIM gayaa AaOr hma lagao Baaganao. Aba hma Aagao‚ ku<ao pICo. jaOsao–tOsao kar tk phuÐcanao ko baad hmanao raht kI saaÐsa laI. rat ko 2 bajao ku<aaoM sao bacako Baaganaa,‚ vah BaI maClaI baajaar sao haoto hue ²² eosao hI k[- AnaaoKo‚ Ap`%yaaiSat¸ mastIBaro lamho kojaIpI maoM gauj,aaro hOM ijanakao Baulaanaa bahut mauiSkla hO. AiKlaoSa jaOna, Aaja,ad ha^la saaocaa qaa IIT maoM jaa rhoM hOM– Aba AlabaT- Aa[-nasTIna bananaa mauiSkla nahIM. laoikna ikyaa kuC AaOr. maorI yaadoMna– pirxaa ko samaya yah baaolanaa “Abao va$Na pZa do mauJao :D” daostaoM ko saaqa rat maoM Baat maarnaaÊ naavala maoM kafI kaosailayao hOMÊ savaoro 5:15 bajao Toinasa Kolanao jaanaaÊ daostao kI GPLÊ hasya kiva sammaolana AaOr ETMS jaanaa. samaya ko saaqa lagaa kI Kgp isafo pZnao kI pazSaalaa nahIM hOM. hma yahaÐ bahut kuC saIK sakto hOM ijasamao gaItÊ KolaÊ maanavaIya saMbaMQa AaOr Arajakta p`baMQana Saaimala kr sakto hOM. Kgp yaad Aayaogaa Ñ dIpk gaga-, RK ha^la ipClao 5 saalaaoM maoM jaao sabasao AnaaoKI baat maOMnao yahaÐ doKI vah yah ik [sa Sahr jahaÐ GaUmanao–ifrnao kI kmaI hO vahIM yah hmaoM daostaoM ko saaqa kuC eosao yaadgaar pla do dota hO jaao hmaarI yaadaoM ka AiBanna ihssaa bana jaato hOM. [saIilae hma na[- na[- fUD laaokoSansa³ ijanamaoM sabasao nayaa “Flaovasa- ” hO´ Kaojato rhto qao. eosao eosao baIca pr naa[T Aa]T maara jahaÐ kBaI kao[- gayaa BaI na haogaa. nae–nae fUD laaokoSansa AaOr kOfo ko Kulanao pr [tnaI KuSaI AaOr iksaI kOmpsa maoM nahIM hao saktI. rat maoM 22 maarnaa‚ phlao saala kI haolaI‚ Aa^f–saIja,na lad\daK iT/p‚ 50 saala puranao faoTao³ijasaka Eaoya gauPta jaI kao jaata hO´¸ naotajaI maoM baOzko 3 [iDyaT\sa doKnaa¸ ivaMgaIja, ko saaqa ikyaa gayaa majaa,k¸]nako saaqa banaayao gayao Anaiganat vaIiDyaao [na 5 saalaaoM kao maorI ij,andgaI sao Alaga banaa doto hOM. sabasao Anamaaola caIja, jaao yahaÐ sao ilae jaa rha hUÐ vah hO [na AnaaoKo daostaoM sao daostI¸ ijanako ibanaa yah saba kuC maumaikna nahIM qaa. rItoja baccaavat, Aaja,ad ha^la

mauJao 1st year ka vaao phlaa idna ABaI BaI yaad hO jaba maOMnao Apnao $ma maoM knock ikyaa AaOr laD,kI gaoT Kaola ko baaolaI¸ “tuma BaI yahIM rhaogao @yaaÆ” phlao tao kafI KuSa huAa¸ baad mao pta calaa ik vaao $maI kI bahna hO. maora iWtIya vaYa- BaI kafI AcCa qaa Kasa kr KTJ vaalaaoM ko saaqa rat Bar ijamaKanaa maoM BaaT maarnaa AaOr dUsaro ka^laojaao maoM jaakr fNDa donaa. maOnao yahaÐ Aakr bahut saaro isainayar sao daostI kI. Aaja tk maOM ijatnaI baar BaI baahr gayaa hUÐ PauNao¸ baMogalaaOr¸ idllaI¸ landna hmaoSaa isainayar ko saaqa hI rha. kula imalaakr KTJ, caunaava¸ daost¸ isainayar¸ vaoijaja,¸ SaoropMjaaba¸ kOla T/IT [tnaI saarI yaado hOM ijanho maO ijandgaI Bar Baulaa nahI pa}Ðgaa. -AMikt BaaÐgar


yao hO

KGP

ApO`la 2010

maorI jaana cali

vaalao baMdo APanaI baMdI ka

intern

57

lagavaato hue

h h Aaoe $k naa rahula

@yaa AMjalaI ABaI tao basa AaQaa kImaI hI huAa hO. 2 kImaI bacao hOM.

I N T E R N

ao kuC saIK AMjalaI sao IIT BaI hO. ter rahula. In ulao nahIM samaa ao f Samaa-jaI t haoMgao. rho

REG

ISTR

ATIO

N

baMda hOlau baMdo ko iptajaI

o

t ss

baMd

u

Fr

baMdo ka kmara

baMdI ka kmara

iew

terv

a in aMdI k ao esao hI b a s [ akao k Oh. [s GD

ko daOrana

a lao rh ao. M o a a y @ kr l lect

se

Aap caup rhIe

r

we

maODma Aap ApnaI raya bata[e

lao. Aba [saI sao kama calaanaa pD,ogaa.

vie ter

in

phlaI maa onala d ip`yaMka t UsarI Isar xamaIta c I aa saaonaalaI. OqaI baMda kaOna AaOr yao hO. khIM sao doKa doKa saa laga rha hO. AaMTI rssaI yaa maTkI

Aba A ap hI bata A iksaI anao ko b [e Kvaa[ baMdI kI aad k Sa A QaurI b ao[a c hO @y atI aa KGP

Abao vaao Apnaa

VP hO

baMdaoM ko ilae tao yahI kh sakto hOM : hjaaraoM Kvaa[SaoM esaI


A@TU 2008 ApO `la bar 2010 isatmbar 2009

8 6 kivaSa dosaa[1– Aapnao sarkar kI sahayata sao sf kao raYT/Iya yauvaa Aayaaojana banaanao kI baat kI qaI? kivaSa– haЂ ]sa samaya ko yauvaa maamalao evaM Kola maM~aalaya ko saicava nao sf kao raYT/Iya yauvaa Aayaaojana banaanaokI puiYT kI qaI‚ pr laaoksaBaa caunaava ko baad nae inayau@t hue saicava nao batayaa kI [na caIjaaoM, ko ilae bajaT GaTa idyaa gayaa evaM [sa vaYa- BaI nayaa p`stava nahI pairt haogaa. vaOsao [sa maud\do pr maM~aalaya sao iFr madd maaÐgaI jaa saktI hO. 2–Aapnao naR%ya‚ naaTkevaM saMgaIt kaya-SaalaaeÐ Aayaaoijat kranao evaM tds ko ilae ijamaKanaa mao SaISaa lagavaanao ka p`stava idyaa qaa? kivaSa– naR%yaevaM naaTkkaya-SaalaaeÐ hu[- qaI. tds ko ilae ijamaKanaa mao SaISaa

G Sec SocCult : Aa^Mklana lagavaanao kI baat nae ijamaKanaa ko p`stava mao phlao sao hO. 3– Aapnao sf mao go karting [vaonT kranao kI baat kI qaI? kivaSa– SF kao stunt mania ko $p mao baiZ,yaa ivaklp imala gayaa qaa‚ [sailae go karting [vaonT nahI huAa. 4– sf ko saBaI purskarABaI tk @yaaoM nahI baÐT pae? kivaSa– ABaI skid row nao Apnaa eDvaansa vaapsa nahI ikyaa hO. eDvaansa vaapsa haoto hI saaro purskar imala jaaeÐgao. 5– nae G.Sec kao Aap @yaa sauJaava doMgao? kivaSa– maOM nae G.Seckao GC ka mah%va samaJanao AaOr ]samao Apnaa daiya%va inaBaanao kI salaah dUÐgaa. saaqa hI maO janata sao GC mao Kola Baavanaa banaae rKnao kI ApIla k$Ðgaa.

G Sec Tech : Aa^Mklana P`anava pTvaQa-na 1 Aapka phlaa p`stava ixaitja mao nae ivacaaraoM kao p`ayaaoijat krnao ko ilae TePP ko saaqa samaJaaOta krnaa evaM ]VaogaaoM ko saaqa samaJaaOto ka qaa? P`anava: hmanao Open Hardware [vaonT ko ilae TePP p`mauK punaIt saaOrBa kao baulaayaa qaa pr vah idllaI maMo qao. laoikna ]nho saibmaSaMsa Baoja ide gae hOM. ixaitja mao Open Hardware kI 4 p`stuityaaoM kao phlaI carNa kI finDMga ko 75000 $ do ide jaaeÐgao. [sako Alaavaa eD iDja,a[na mao kmpinayaaoM sao p`Sna ilae gae qao pr ]naka str AcCa nahI qaa. koma [naa^vaoSana mao dao saala phlao kmpnaI sao p`Sna maÐgavaae gae qao pr ha^laaoM nao ]sa kmpnaI sao hI hla pUÐC ilayaa. maOqsa AaolaimpyaaD ko popr ko ilae ISI baOMgalaaor evaM kaolakata ko 20 p`aoFosar sao baat kI ga[- qaI pr IMO kI vyastta ko karNa vao samaya nahI do pae. 2 Aapnao DIna Aaf elyaUmnaa[- Afoyar kI madd sao ixaitja mao ivadoSaI sahBaaigata baZ,anao kI baat kI qaI? P`anava: hmanao DIna Aaf elyaUmnaa[- Afoyar kI madd sao ivadoSaI ivaSvaivaValayaaoM kao saMpk- ikyaa qaa pr AcCa fa^laaoAp na haonao ko karNa baat baZ, nahI pa[-. IMeche ko Wara yaUºkoº mao ixaitja ka p`caar ikyaa gayaa qaa tqaa yaUºkoº sao ixaitja mao Aa^nalaa[na sahBaaigata hu[- qaI. Agalao saala IMeche ko Wara yaUºkoº mao Aa^na spa^T [vaonT\sa haoMgao. saibmaSana [vaoMT ko ilae FTP banaae gae qao pr saMpk- idsambar mao sqaaipt haonao ko karNa samaya nahI imala payaa. 3 Aapnao laa[ba`orI mao GC [vaonT\sa kI iktabaaoM ko ilae ek Alaga sao@Sana evaM GC [vaonT\sa pr Da@yaUmaoMT banaanao ka p`stava rKa qaa?

P`anava: hmanao laa[ba`oiryana kao krIba dsa iktabaaoM ka p`stava idyaa pr samaya kma haonao ko karNa yah pUrI trh sao laagaU nahI hao payaa. GC [vaonT\sa pr Da@yaUmaoMT banaanao pr ha^laaoM kao id@kt qaI pr Aba ijamaKanaa AQyaxa sao baat krnao ko baad yah inaScaya huAa hO ik GC ko baad Saayad Da@yaUmaoMT banao. 4 Aapnao ixaitja mao pIºjaI sahBaaigata baZ,anao kI baat kI qaI? P`anava: pIºjaI sahBaaigata baZ,anao ko ilae maOnao pIºjaI purskar kI baat kI qaI pr yah kama Dayaro@Tr kI sahmait ko baad hao paegaa. vaOsao [sa baar sao puurskar p`it saala Paa[MT\sa ko ]pr ide jaaeÐgao ijasasao pIºjaI Ca~aaoM kao yahaÐ isaf- dao saala rhnao ka nauksaana naa hao. [sako Alaavaa ixaitja kI kaor TIma maoM VGSOM ko 4 Ca~a³2 hoD‚ 2 maombar´ qao. 5 [sa baar ixaitja mao AavaaSa kI samasyaa hu[- qaI? P`anava: haЂ yah samasyaa hmaoSaa haotI hO @yaaoMik Aasapasa ko Ca~a ibanaa roijasT/oSana krae yahaÐ Aa jaato hO ijasasao fa[nailasT kao proSaanaI haotI hO. [sa baar fa[nailasTaoM ko ilae RP/RK ka [- blaa^k Aarixat kr ilayaa gayaa qaa. hmanao [sa baar dor roijasT/oSana kranao vaalaaoM ko ilae fa[na rKnao kI baat kI qaI pr ijamaKanaa AQyaxa raja,I nahI hue. AgalaI baar Saayad yah inayama laagaU ikyaa jaaegaa. 6 Aap Agalao G.Sec. kao @yaa sauJaava doMgao? P`anava: maO caahUÐgaa ik ixaitja evaM GC ko ilae Alaga Alaga G.Sec hao @yaaoMik ixaitja evaM GC ek G.Sec ko ilae saMBaalanaa mauiSkla haota hO‚ pr [sako ilae ijamaKanaa saMivaQaana maoM badlaava krnaa haogaa ijasako ilae p`yaasa ike jaa rho hO. maO GC ko sva$p [vaonT\sa mao kuC badlaava krnaa caahUÐgaa jaOsao koma [naaovaoSana kI samaya saImaa baZ,anao jaOsaI caIja,oM p`mauK hOM.

Awaaz April 2010  

ApOla 2010 ,LLR A%yant raomaaMca AaOr AaiKrI daOr tk calao gahmaagahmaI Baro maukabalao ko baad AMtt: naoh$ ha^la nao GC Apnao naama kr hI l...

Awaaz April 2010  

ApOla 2010 ,LLR A%yant raomaaMca AaOr AaiKrI daOr tk calao gahmaagahmaI Baro maukabalao ko baad AMtt: naoh$ ha^la nao GC Apnao naama kr hI l...

Advertisement