Page 1

maaca- 2010

pRYz 2

pRYz 4

pRYz 5

pRYz 7

raYT/Iya iSaxaa evaM AnausaMQaana Aayaaoga ibala

naaoSana [Mk

SRIC

CRY

AarMBa– ek Sau$Aat

ijamaKanaa caunaava pr ek najar ipClao ek mahInao sao calao Aa rhI caunaavaI gahmaagahmaI¸ jaaoD, taoD, kI rajanaIit evaM AinaiSca%ataAaMo ka daOr 20 maaca- kao saolaosTIna jaaosaof ko vaa[sa p`oisaDonT caunao jaanao ko saaqa hI samaaPt hao gayaa. [sa baar ko ijamaKanaa caunaava nao puranaI prmpraAaoM AaOr caunaavaI samaIkrNaaMo kI baiGayaa ]QaoD, kr rK dI. caunaava kI phlaI Kasa baat tao yah rhI kI k[- vaYaao-M baad Aa[-ºAa[-ºTIº kojaIpI kI janata kao vaa[sa p`oisaDonT pd ko ilae tIna ivaklp imalao. [sako Alaavaa ek Aaor jahaÐ janarla saok`oTrI KolakUd ko ]mmaIdvaar saaOgat mauma-u ko Asvasqa rhnao ko karNa janarla soako`TrI KolakUd ka SOP sqaigat krnaa pD,a ¸ vahIM vaa[sa p`oisaDonT ka SOP BaI maaOsama kI baaQaaAaoM ko karNa rd\d ikyaa gayaa. baad maoM 18 tarIK kao daonaaoM SOP sampnna hue. natIjao BaI kafI raocak rho. vaYaao-praMt kao[- gaOrfosT vyai@t vaa[sa p`oisaDonT ko pd pr AasaIna huAa .saaqa hI saaqa inadlaIya ]mmaIdvaar AMikt isaMh kao imalaa Apar janasamaqa-na [sa baat kao saaibat krta hO ik kojaIpI kI janata nao [sa caunaava maoM paolTu AaOr pO@T sao }pr ]z kr

mataiQakar ka p`yaaoga ikyaa. AaOr eosao janaadoSa inaiScat $p sao paolTu macaanao vaalao laaogaaoM ko mauÐh pr krara tmaacaa hOM . caunaava kI Anya p`mauK KbaraMo maoM ¸ [sa baar Aa[-ºAa[-ºTIº kojaIpI ko tknaIkI ko saaqa saaqa gaOr tknaIkI AMgaaoM ko BaI ]mmaIdvaaraoM nao caunaavaI AKaD,o mao Apnaa Baagya Aajamaayaa .dUBaa-gyapUNa- karNaaoM sao ha^kI soak`oTrI ko Pad ko ek ]mmaIdvaar kI ]mmaIdvaarI BaI ijamaKanaa Wara rd\d kI gayaI. AMt maMo hma caunaava AiQakarI p`aofosar ihfjaur- rhmaana kao SaaMitMpUva-k caunaava saMpnna kranao ko ilae Qanyavaad&apna krto hMO ¸ AaOr yah ]mmaId krto hMO ik ivajayaI GaaoiYat hue ]mmaIdvaargaNa janata sao ikyao gae Apnao Apnao vaayadaoM kao pUNakroMgao. ivajayaI ]mmaIdvaaraoM ko p`stavaaMo kI saUcaI hma Apnao pazkaoM ko samaxa p`stut kr rho hOM.

vaa[sa p`oisaDoMT ijamaKanaa : saolaosTIna jaaosaof saurxaa vyavasqaa baZanaa ijasasao CoD,CaD, kI baZtI iDpaT-maoMT : [MDsT/Iyala [MjaInaIyairMga evaM maOnaojamaoMT GaTnaaAaoM pr raok laga sako. CaHaavaasa : pTola CaHaavaasa 3 kOmpsa maoM tIna p`mauK sqaanaaoM pr [lao@T/ainak naaoTIsa p`stava : baaoD- kI sqaapnaa ijasasao CaHaaoM maoM kOmpsa kI ivaiBanna 1 CaHaaoM ko ilae “CaHa [MTna-iSap kimaTI” kI gaitivaiQayaaoM ko p`it jaaga$kta baZ, sako. [sako sqaapnaa jaao ik hmaaro AlaumnaI naoTvak- kI madd sao CaHaaoM Alaavaa ijamaKanaa vaobasaa[T pr ijamaKanaa ko ivaiBanna ko ilae [MTna-iSap ko baohtr Avasar ]plabQa kraegaI. pdQaairyaaoM kao Apnao p`stavaaoM ko baaro maoM jaanakarI ApDoT yah kimaTI TnP ko tht kama krogaI AaOr ivadoSaI kr sakoM. 175 ivaSvaivaValayaaoM sao MoU pr hstaxar krnao ka p`yaasa 4 maosa ko Kanao kI gauNava%ta baZ,anao ko ilae maosa kma-caairyaaoM krogaI. ko ilae ma[- maah maoM p`iSaxaNa iSaivar lagaanaa. 2 haoTla pak- AaOr purI gaoT koo baIca maoM laa[T\sa lagaakr naama : dovaoSa kumaar Qa`uva naama : AiBaYaok raja ivaBaaga : ivaVut AiBayaaMi~akI ivaBaaga ivaBaaga : koimakla [MjaIinayairMga ha^la : maoGanaad saaha ha^la : laalaa laajapt raya ha^la 517.5 pd : janarla saoËoTrI¸ KolakUd pd : jaonarla saoË`oTrI Kola 1 ek pUrI trh Kola ko p`it samaip-t puistka ka p`stava – p`stava : yaaojanaa ko Anau$p yah puistka dao saMskrNaaoM maoM ivatirt kI 1, sava-Sa`oYz vyai@tgat p`dSa-na ko ilae ide jaanao vaalaI purskaraoM jaaegaI. kI saM#yaa baZ,anaa. p`qama saMskrNa – saoSana ko autumn saomaosTr maoM p`kaiSat yah 2 Aanao vaalaI [-nTr Aa[- Aa[- TI Kola p`ityaaoigataoM maoM p`dSa-na puistka f`oSasa- [vaoMT¸ Aaopna–IIT¸ [MTr–ha^la¸ evaM SaaOya- ko sauQaarnao ko ilae [-nTr Aa[- Aa[- TI Kola p`ityaaoigata tqaa BaUlao ibasaro ilaMgaao baaro maoM jaanakarI dogaI. SaaOya- ko ilae kPtana va ]pkPtana inayau@t ike jaae^^gaoÊ iWtIya saMskrNa – isp`Mga saomaosTr maoM p`kaiSat haonao vaalaI [sa ijanakI hr 14 idna maoM kaoca va jaIsaok ko saaqa maIiTMga hvaa – saMyau@t p`vaoSa pirxaa maoM Aapka puistka maoM [MTr–ha^la kI ivaiBanna gaitivaiQayaaoM kI haogaI.Aa^fsaIjana maoM [-nTr Aa[- Aa[- TI ko iKlaaiD,yaao^M ko sqaana yaa JEE maoM AIR(All India Rank) vastuisqait¸ [MTr– IIT ¸ko natIjao evaM ivaSlaoYaNa haogaa. ilae ijama maoM ek slaa^T ]PlabQa krayaa jaanaa. 2 ek nayaa skoiTMga @laba Kaolanao ka p`stava 3 Aa[- Aa[- TI KD,gapur kI TIma ka phlao sao jyaada [-nTr Aba maayaavatI kI trh hI CaHaaoM kao ka^laoja Kola p`ityaaoigataAaoM mao p`itsp-Qaa krnaa. Private maosa ka^nT/o@Tsa- kao naaoTao kI naama : raGava baSaamBau naama : ihmaaMSau isanGala maalaa phnaanaI pD, rhI hO ivaBaaga : gaiNat ivaBaaga ivaBaaga : koimakla [MjaIinayairMga kaosa-- : saaMi#yakI evaM saUcanaa ha^la : naoh$ ha^la ha^la : maoGanaad saaha ha^la pd : jaonarla saoËoTrI saaoSala evaM klcarla /00 14 pd : jaonarla soaËoTrI saaoSala evaM klcarla p`stava : p`stava : 1 saamaaijak p`orNaa jagaanao evaM ivaSaoYa& inaNa-ya hotu NGOs sao 1, EAA maoM saMgaItÊ naaT`ya klaaÊ va ica~aklaa kao BaI jaaoD,a jaanaa inaNaa-yak baulavaae jaaeÐgao. SOS icalD/ona ivalaoja¸ k`a[-¸ isanaI ijasasao [nhoM kOmpsa maoM baD,avaa imalao. [MiDyaa evaM ga`InapIsa sao maÐja,UrI imala caukI hO. OPEN IIT naaTk 2 GC ko ilae baahr kI saMsqaanaaoM sao inaNaa-yak baulavaanaa. mao [sao p`ayaaoigak $p sao laagaU ikyaa jaaegaa. 2 SF ko p`caar hotu SF macao-nDa[j,a SauÉ kI jaaegaI. [samao SaT-¸ saoËoTrI : hYaafuT\baa^la dova ikSana jana-la raQaa ikSaaor svaoTSaT-¸ caa^klaoT¸ baOgsa [%yaaid ka p`yaaoga ikyaa jaaegaa. faoTaoga`afI To @ naao l aa^ j aI AmaR t aM S au AanaM d ha^ k I sailala kM s ala ilaTro r I AM Saula BaaiTyaa 3 kizna Akadimak kaya-k`ma ko baavajaUd jaao Ca~a hr kaya-k`ma p`NaIt kayaa [naDaor gaomsa AaSaIYa kaozarI iflma iSalpa gaaOtma evaM p`stuityaaoM mao baiZ,yaa p`dSa-na krto hOM¸ ]nho purskRt krnao [naaovaoSana eqao i laiT@sa dIPtI baI pu j aarI To i nasa navaIna ku m aar fa[na AaTinato Sa Jaa hotu irka^D- ikyaa jaaegaa¸ if,r ]nho p`saarNa hotu samaacaar baO D imaM T na nama` t a naayak vaa^ l aIbaa^ l a pvana ku m aar vao T ilaiFTM g a Ajaya yaadva caOnalaaoM ko pasa Baojaa jaaegaa. dUrdSa-na¸ gyaanadSa-na evaM [baa^skoTbaa^la rcanaa raNaa [MTrTonamaoMT Aasqaa gauPta TIvaI baaMglaa sao sahmatI imala caukI hO. iËko T AaSau t ao Y a ku m aar D/ m aO i T@sa to jala kambalao SaoYa pRYz 7 pr


maaca- 2010

2

ivaivaQa CRY ]sasao jyaada sao jyaada laaBa hao. imadnaapur ijalao maoM k[- yaaojanaaeM^ jaOsao maQyaanh Baaojana yaaojanaaÊ AaM^ganavaaDI yaaojanaaÊ NREGAÊ BPL yaaojanaa Aaid jaao ik safla hao saktI qaIÊ vao Kraba p`Saasana ka iSakar hu[-. icaHa AiBavyi@t ka ek saSa@t maaQyama hOM. yahI Qyaana maoM rKto hue kOmpsa maoM CaHaaoM maoM jaaga$kta fOlaanao ko ilae CRY ek faoTaoga`afI ka^nTosT Aayaaoijat krvaa rhI hO. [cCuk CaHa AiQak jaanakarI ko ilae CRY sao saMpk- kr sakto hOM.

Child Rights and You (CRY) Baart

ka ek p`mauK NGO hO jaao SaaoiYat evaM inaQa-na baccaaoM ko ilae ipClao 30 saalaaoM sao kama kr rha hO. CRY ka mau#ya ]_oSya samaajaÊ maIiDyaa AaOr sarkar ko saaqa imalakr baala AiQakaraoM ko p`it jaaga$kta fOlaanaa hO ijasasao rajya kI naIityaaoM maoM baalak vaga- ka p`itinaiQa%va hao. [sako ilae CRY k[- NGOs kao sahayata do rha hO jaao saIQao taOr pr iËyaaSaIla hOM. KD,gapur maoM CRY ko svayaMsaovakaoM nao Aasapaasa ko [laakaoM maoM baccaaoM sao saMbaMiQat kaya-k`maaoM ko saamaaijak prIxaNa ka baID,a ]zayaa hO. [samaoM iksaI yaaojanaa sao laaBaainvat haonao vaalao laaoga ]saka maUlyaaMkna evaM inagaranaI krto hOM taik

saMpk- saUHa : cryiitkgp@gmail.com +919831285877.

AarMBa– ek Jalak ipClao idnaao Aa[-ºAa[-ºTI KD,gapur maoM ek nayao NGO AarMBa kI Sau$Aat hu[-. Aa[-ºAa[-ºTI KD,gapur ko ek Ca~a nao TaTa jaagaRit yaa~aa 08 ko daOrana hue AnauBava sao saIK laoto hue [sakI Sau$Aat kI. AarMBa nao mau#yatÁ tIna kaya-k`ma vas~a sammaana¸ Tok Saalaa AaOr holqa kOmp Aayaaoijat ikyao hOM. gaUÐja jaao ik Baart ko AMd$naI Baagaao mao ApnaI saamaaijak kayaao- ko ilae AMtraYT/Iya str pr #yaait pa cauka hOM¸ ]sako tja- pr AarMBa nao BaI vas~a sammaana kI Sau$Aat kI hOM [sako tht ka^lajaao mao Ca~aao Wara ]pyaaoga hao caukI baokar vastuAao jaOsao kpD,o kao ja$rtmaMdao ko baIca phuÐcaayaa jaaegaa. Tok Saalaa ko AMtgat AarMBa nao Architecture iDpaT-maonT mao ]pyaaoga hao kr baokar hao caukI sheet kao

nao~ahInaao ko skUla mao BaojaI jaaegaI ijasaka ]pyaaoga ba`ola ilaip mao pZ,anao maoM ikyaa jaaegaa. eosaI 1000 sao jyaada sheet Aa[-ºAa[-ºTI KD,gapur sao [k{I kI jaa caukI hOM. [sako Alaavaa gaÐavaao mao kMPyaUTr saaxarta kao baZ,avaa donao hotu 16–22 vaYa- ko laaogaao kao p`aqaimakta dI jaaegaI. 'holqa caokAp' ko Andr AarMBa nao Aa[-ºAa[-ºTI KD,gapur ko najadIkI gaaÐvaaoM mao inarMtr holqa caok Ap kI jaaegaI. [na kayaao- ko fMD ko ilae AarMBa vaobasaa[T iDjaa[-na¸ paosTr Aaid banaato hOM. AarMBa ko kamaao kI p`SaMsaa Kud gaUÐja ko Dayaro@Tr AMSaula gauPta nao kI hOM. gaUÐja ivaSva p`iSaw NGO hai jaao Baart maoM Gahra[- sao fOlaa huAa hOM.

klaa AaOr saMsÌit ka Ad\Baut saMgamaÁ ]%trayaNa sampUNa- BaartvaYa- ko yauvaa saMgaIt&aoM¸ nat-kaoM¸ saRjanaa%mak saaMskRitk ]pËimayaaoM evaM IIT KD\gapur ko BaUtpUva- Ca~aaoM ko sahyaaoga pirMNaamasva$p p`stuit hu[ek Ad\Baut naaTk ']%trayaNa' kI. saaOBaagyavaSa [sakI ek p`stuit hmaaro Apnao IIT KD\gapur ko pirsar maoM BaI hu[-. ']%trayaNa' ko inado-Sak hOM 'imaraja,ur rhmaana' AaOr [saka Aayaaojana 'sahja–pd\maa' jaao ik ek saaMskRitk saMsqaana hO evaM 'r%naaklaa pdmaakuiTra T/sT' Wara saamaUihk $p sao krayaa gayaa.

]%trayaNa kI p`stuit inamnailaiKt tIna sqalaaoM pr hu[1– klaa–maMidr kaolakata – 23 frvarI 2010 2– IIT KD\gapur – 25 frvarI 2010 3– kmaanaI Aa^DITaoiryama na[- idllaI – 28 frvarI 2010 ']%trayaNa'¸ sahja–pd\maa kI p`qama Bavya p`stuit hO ijasakI hr jagah p`SaMsaa hu[-. yah ek khanaI hO ijasao yaunaanaI¸ imasa` AaOr BaartIya paOraiNak kqaa–saMga`haoM kI tIna ivaiBanna khainayaaoM ko maaQyama sao batayaa gayaa hO. [sako p`stuitkrNa maoM BaartIya naR%ya SaOlaIyaaoM– AaoiDsaI¸ kqak¸ BaartnaaT\yama¸ samakalaIna naR%ya AaOr yaaoga p`dSa-na kao maUla AWOtvaadI kivataAaoM ko saaqa baunaa gayaa hO.

ivaBaagaao%sava pr ek najar koimakla [MjaIinayairMga ka yao fosT 20 maaca- kao maoTlaija-kla eMD maoTIiryala Sau$ huAa ijasaka ]doSya Ca~aaoM, fOklTI AaOr AaOVaoigak [MjaIinayairga ivaBaaga ka yao fosT 13 maacaxao~a ko maQya prspr saMvaad sqaaipt krnaa qaa. [saka sao Sau$ huAa. [saka ]d\GaaTna TaTa ]d\GaaTna BOC ko p`baMQa inadoSak =a^. esa ko maonana nao sTIla ko p`baMQa inadoSak ko mau#ya ikyaa. fosT kao BOC, CNC Techniques AaOr ICHE kMmpinayaaoM nao spansar ikyaa. salaahkar Da^ . Aimat caO T jaInao ikyaa. fo s T ko daOrana lyauimanarI laa[iTgMsa naamak fosT ko daOrana ABC(baI Plaa^na p`ityaaoigata), yaUroka (Toi@nakla popr p`jao,nToSana), koma[naaovaoSana, p`a^saosa iDjaa,[na, pOnala iDskSana, ija&asaa, saRiYT, komasaa^FT Aaid ka kaolaaoi@vayama huAa ijasao Aa[-.Aa[-.TI. KD,gapur ko p`ao. esa. baI. saMt nao saMcaailat ikyaa. vahaÐ inamna mau#ya histyaaÐ maaOjaUd qaIM : Aayaaojana huAa. fosT saflata pUvak- 21 maaca- kao saMpnna huAa. 1 Da^. baI ko ZInD,a Dean of Academic and Research, IIT Ropar Aaoisaena [MjaIinayairMga va naovaola 2 Da eca esa ro, exdirector, IMMT Bhubaneshwar, CSIR Aaik-To@car ivaBaaga ka yao fosT 13 maaca- kao 3 Da^ eola@jaI [ raomaaonaaova. Leader Researcher, Sector Theory of Solids, Ioffe Sau$ huAa. fosT kao Bharati shipyard, Pipavav shipyard, corporate shipyard, IMARE Kolkata va OSTC nao spansar ikyaa. fosT ka bajaT lagaBaga 25 laaK rha va lagaBaga $ 70000 p`itBaaigayaaoM kao [naama sva$p ide gae. fosT ko daOrana EaI Aalaaok imaEaa‚ EaI pI ko BaT\Tacaaya- va EaI baIijat sarkar ko gaosT lao@car AaOr Aayaa-Tok‚idllaI Wara ANSYS va SACS pr vak-Saa^p hue. Amphibian Quest( 16 TIma)‚ Nettyoage( 7 TIma)‚ Finding Nemo( 9 TIma)‚ IDP(5 TIma)‚ Zephyr(5 TIma) va Qcenia Quiz ( 18 TIma) jaOsao p`ityaaoijataaAaoM ka Aayaaojana huAa. fosT saflata pUvak- 14 maaca- kao saMpnna huAa.

For home delivery contact Ph:- 9434369113 9434721001

physico-Technical Institute RAS, St. Petersburg, Russia

4 p`ao. Aar ena GaaoYa (Aa[-.Aa[-.TI. K=,gapur) fosT maoM maoToilaka baaonaanjaa naamak AaO_aoigak daOr ko tht p`ityaaoigayaaoM kao TaTa maoToila@sa, KD,gapur lao jaayaa gayaa.[sako Alaavaa ha[- ba`ao hOpinaMgsa naamak [MjaIinayairgaM i@vaja,, i@vaja,D-sa Aa^F AaojaoD, naamak skUla i@vaja, To@naaovaa naamak Toi@nakla popr p`ityaaoigata Aaid k[- Aayaaojana hue . fosT saflata pUva-k 15 maaca- kao saMpnna huAa.

Dream Land Restaurant & food elen Parlour Amula Dream

Prop. : Subrata Sarkar (Bhai) Prem Bazar Road, IIT Kharagpur


CAMPUS

BaaT

baMdUk kI caUk

haÐ tao hr saala kI trh [sa baar BaI NCC ko kOmp kI baurI yaadaoM ko baad Agalao saomaosTr maoM lagaBaga saBaI kODoT\sa ko Tompao AaOr ATOMDonsa‚ daonaaoM igar gae. janavarI–frvarI ko Sainavaar tao saaoto hue kT gae‚ maaca- maoM hI vaapsa vah vadI- phnanao kI ihmmat jauTa pae ijasao 10 idna tk ]tara nahIM qaa. tao Agalao hFto Sauk`vaar rat kao hma 7–8 Alaama- lagaa ko saao gae‚ pr Aadt sao majabaUr ]zo tao laMca ko samaya hI. Aba hmaarI ATOMDonsa SaIT ]jbaoikstana kI AaolaMipk TOlaI ko jaOsaI najar Aa rhI qaI–10 ko 10 KaÐcao KalaI. Agalao hF,to baD,I ihmmat kr hma laoT hI sahI‚ @laasa phuÐcao tao 5 ca@kr lagaanao ko baad pta calaa ik Aaja fayairMga haonao vaalaI hO. ijasa kOmp ga`a]MD kao CaoD,to va@t ifr kBaI naa doKnao kI ksama Ka[- qaI‚ lao–do kr vahIM vaapsa lao jaayaa gayaa. ifr sahI NCC sTa[-la maoM 1 GaMTo tk hmaarI ATOOMDonsa hu[AaOs saa[-iklaoM laa[-na mao lagavaa[- ga[M- . QaUp ko BayaMkr $p QaarNa kr laonao ka SauBa mauhUt- inakalanao ko baad AaiKr kCuAa gait sao fayairMga Sau$ hao hI ga[-. Aba vao baMdUko Pa`acaIna hI sahI,‚ pr ]namaoM dma bahut qaa. [tnaa dma qaa‚ ik maOdana sao calaa[- hu[- gaaoilayaa^M saImaa saoMTr mao jaa kr igar rhI qaI‚ jaha^M Anaaqa baccao ]nasao kÐcao Kola rho qao.

KGP

maoM

IITian

3

saImaa saoMTr ka caaOkIdar daOD,a–daOD,a hmaoM raoknao Aayaa tao hmaaro gaaD- nao ]sao raok ilayaa. AaiKr JaMDo AaOr DMDo kI laD,a[- maoM DMDa hI jaIta‚ AaOr ]sanao Aakr hmaoM mauD,vaa idyaa. natIjana Aba hma saUrja kI Aaor mau^Mh krko baOzo qao– ijasa karNa kODoT\sa ko saba` ka baa^MQa TUTta jaa rha qaa. jaba 4 GaMTo maoM 1 itha[- laaogaaoM kI hI fayairMga hao pa[-– tao AaÐKaoM mao [tnaI QaUp pD,nao ko baavajaUd AaSaa kI kao[- ikrNa najar nahIM Aa rhI qaI. saBaI nao laMca ko va@t laaOTnao ka Aaga`h ikyaa‚ pr Af,saraoM nao ek naa saunaI. kOmpsa maoM cala rhI paolTU sao p`Baaivat kODoT\sa nao 'vaa^k–Aa]T' krnao kI QamakI dI tao javaabaI hmalao maoM ATOMDoMsa kaT donao kI QamakI imalaI. yaha^M gamaI- nao baura hala kr rKa qaa–tao hma BaI kba tk ']pisqait maoM p`aNa gaÐvaato'. AaiKr saBaI kODoT\sa ko saba` ka baa^MQa TUT gayaa‚ AaOr ivad`aoh kI Aaga BaD,k ]zI. saa[-iklaoM inakalato hue hma pr jaba Afsar icallaa rho qao–tao hma BaI fMDa do inakla ilae ik Aba AaOr $ko yahaÐ tao hao jaaeÐgao DIp–f`a[-‚ tola laonao ga[- hmaarI ATOMDonsa jaana bacaI laaKaoM pae.

Poltu..........

laao Ba[-Ñ jaOsao dIvaalaI sao phlao Aata hO dSahra‚ nayao saala sao phlao Aata hO ik`samasa AaOr haolaI sao phlao Aata hO imaDsaoma zIk vaOsao hI ijamaKanaa caunaava sao phlao Aato hOM ha^la Do. Aba Aap yaid yao PaUCoMgao ik ha^la Do AaOr caunaava maoM @yaa sambanQa‚ tao hma yahI khoMgao ik banQauÑ hr samaya lappy sao icapko rhnao ik bajaaya qaaoD,I dor baahr BaI inakla laao‚ ha^la Do maoM @yaa–@yaa hao rha hO‚ saba samaJa maoM Aa jaaegaa. KOr‚ caUÐik hma ‘Aavaaja,’ ko irpaoT-r haonao ko naato Aap tk hr Kbar phuÐcaato hOM‚ tao cailae ha^la Do kI dastaM BaI hma hI saunaa doto hOM. ha^la Do ko baaro maoM hmanao hmaaro baujauga- saIinayasa- sao k[- tarIf,oM sauna rKI qaIM‚ tao hma pUro jaaoSa–KraoSa ko saaqa [saka AnauBava laonao ivaiBanna ha^laaoM maoM gae. ek ha^la ivaSaoYa‚ ijasaka ha^la Do ekdma Sau$AatI idnaaoM maoM qaa‚ vahaÐ hma ]%sauktavaSa samaya sao phlao hI phuÐca gae. jaato hI hmaoM safod kmaIja,³ saf,od BaI eosaI kI TIDE vaalao BaI “caaOMk” jaaeдAaOr kalao pOMTQaarI ek [Msaana nao pkD, ilayaa. ]sako saaqa KD,o ek AaOr baMdo nao extra Sa@kr GaulaI vaaNaI maoM kha‚ “ yao mahaSaya flaaM hOMÊ flaaM ha^la sao hOMÊ flaaM paosT ko ilae.³doiKe pazk mahaSaya‚ ]mmaIdvaar [tnao jyaada hOM ik hr ek ka naama ilaKnao ko bajaaya hma flaaM ilaKkr sabakao ek saaqa kvar kr laoto hOM. vaOsao yao piblak hO¸ saba jaanatI hO.´ Aagao ]na ]mmaIdvaar nao baD,I BaaolaI saUrt banaakr pUCaÊ “khaÐ sao hOM AapÆ kaOnasaa iDpaT-maonTÆ kaOnasaa ha^la hO AapkaÆ” hmanao kha‚“jaI‚ maOM laKna} sao hUÐ.isaivala [njaIinayairMga iDpaT-maonT‚ AaOr M sao hUÐ. vao baaolao‚“Aro laKna}² baD,a hI saundr Sahr hO. Aapka tao iDpaT-maonT BaI baD,a AcCa hO. AaOr M tao bahut hI AcCa ha^la hO¸ ekdma hvaadar kmaro hOM. ³hmakao lagaa ik hma sapnaa doK rho hOM¸ varnaa iksaI saIinayar ko mauÐh sao M kI tarIf, Baart ha^kI ka valD-kp jaIt sakta hO‚ pr kao[- saIinayarMM kI tarIf, nahIM kr sakta.´]na janaaba ko

maaca- 2010

ha[- hOÑÑÑ

ima~a nao ]nakI PaUva- krtUtaoM³maaf, kIijayaogaa¸ ]plaibQayaaoM´ ka byaaOra idyaa AaOr hmasao hmaaro [klaaOto vaaoT kao maaÐga ilayaa gayaa. KOr¸ [tnao maoM ]na mahaSaya ko samaqa-k kuC AaOr fccaaoM kao lao Aae. vahI extra Sa@kr GaulaI vaaNaI maoM pircaya idyaa gayaa¸ AaOr javaaba maoM maumba[- sao laokr kaolakata AaOr kSmaIr sao knyaakumaarI tk saaro Sahr saundr hao gae.³ijamaKanaa caunaava ka tao pta nahIM‚ pr Baart sarkar kao SahraoM ko saaOndya-krNa ka kama [na mahaSaya kao hI saaOMpnaa caaihe.´M hr iDpaTmaonT ek dUsaro sao baiZ,yaa batayaa gayaa‚ AaOr hr ha^la ka Tompao ha[- hao gayaa. [tnao maoM hmaoM hmaaro kuC ima~a dUsaro ]mmaIdvaar sao imalavaanao lao gae. vao kuC yaUÐ SaoKI baGaar rho qao ik nayaa ijamaKanaa banavaanao ko ilae ]sanao bahut fa[T maarI hO. ³ nayaa ijamaKanaa vaOsao hI bana rha hO‚ jaOsao Baart mahaSai@t bana rha hO‚ 2020 tk ]mmaId hO.´ kuC baMidyaaÐ BaI ]mmaIdvaar qaIM‚ kla tk tao hmaaro haya khnao pr mauÐh ibacakakr rh jaatI qaIM‚ Aaja Kud Aagao baZ,kr Apnaa naMbar tk do rhIM qaIM. hmaaro saaiqayaaoM nao tao [sa limited offer ka BarpUr f,ayada ]zayaa AaOr hr jagah sao T/IT maarI. lagaBaga yahI isalaisalaa hr ha^la ko ha^la Do maoM doKnao kao imalaa. halaaMik [na ]mmaId ko ]mmaIdvaaraoM kI saM#yaa idna–p`itidna baZ,tI rhI. hmaoM tao hr dUsara baMda safod–kalao kpD,aoM maoM‚ DayarI ilae idK jaata qaa. halaaMik M ko fccao baD,o naaKuSa qao. hmanao pUCa tao pta calaa ik vahaÐ ]mmaIdvaar idna rat drvaajao bajaa–bajaakr Apnaa p`caar kr rho qao. fccaaoM ka khnaa qaa ik [tnaI BaID, tao iksaI ha^la Do maoM BaI nahIM qaI.³ Saayad [saI Dr sao M maoM ha^la Do nahIM manaayaa jaata. KOr politics jaao naa krae saao qaaoD,a.yaaoga–gau$ baabaa ramadova jaba [sa raoga sao naa baca sako‚ tao yao tao kovala Ca~a hOM.pr yaid poltu baaj,aI eosao hI calatI rhI‚ tao BaUla jaa[e ik yauvaa pIZ,I Baart sauQaarogaI.

ku<ao AaOr ibaillayaaÐ

ba`aMD IIT isaf- CaHaaoM tk saIimat nahIM. eosaa lagata hO ik yahaÐ ko pSau BaI [sa ba`aMD sao p`Baaivat hOM AaOr Apnao IITian haonao po gava- krto hOM. yahaÐ ko ku<ao AaOr iballaIyaaÐ r[-saI kI ijaMdgaI jaIto hO AaOr jahaÐ BaI jaato hOM Apnaa sToTsa barkrar rKto hOM. kao[- saIQaa–saada AadmaI Aama jaanavaraoM kI tulanaa maoM IIT ba`aMD Qaark ku<ao–iballaIyaaoM kao [jjat sao doKta hO. AaOr doKo BaI @yaUM naaÆ Aapnao yahaÐ kBaI iksaI ku<ao kao iksaI pr BaaOMkto doKa yaa iksaI maasaUma saI iballaI ko pICo Baagato hue doKa hOMÆ yahaÐ ko ku<ao tao kuityaa ko pICo BaI naa BaagaoM ³[saIilayao isaMgala jaao hOM´. yahaÐ ku<ao AaOr iballaIyaaoM ko CaHaao sao kuC gauNa imalata huAa pa sakto hOM. hmaarI hI trh yao maosa ka pavana va svaaidYT Kanaa Kato hOM AaOr tao AaOr yahaÐ ko ku<ao iballaIyaaoM kI kma tdad sao hmaarI hI trh Íust hO. AaOr samaJadar BaI hOM– [saIilayao yao basaÊ saa[-kla yaa iballaI ko pICo kBaI nahIM Baagato. vahIM yahaÐ kI iballaIyaaÐ Apnao pICo dsaao ku<aao kao BagaatI hOM. Aama taOr pr ipllao ihjalaI skUla ko p`aMgaNa maoM janma pato hOM AaOr AarMiBak iSaxaa p`aPt krto hOM. jaao ipllao CAT kao pkD pato hOM yaa jaao isainayar ha^la ko GATE pr ibaCo jaalaIdar caadr kao par kr pato hOM vahIM ba`aMD ko hkdar banato hOM. ifr jaao [na prIxaaAaoM kao par krta hOMÊ Apnao–Apnao ha^la ka vafadar bana jaata hO. ha^la Tompao ik kmaI [namaoM nahIM. ek idna doKa tao payaa ko pOna laUp

ko maOdana pr hk jatanao ko ilayao pTola AaOr naoh$ ko ku<aaoM ko baIca jaMga iCDI hu[hO. Aba [sa jaMga maoM Aajaa,d ha^la ko ku<ao kOsao pICo rh jaato‚ vao BaI kUd gayao jaMga maoM AaOr baaolao ko pPpuja ka [laaka Aajaa,d ka hO AaOr Kulaa maOdana pTola AaOr naoh$ baaÐT laoM. kBaI–kBaI Apnaa Íustapa inakalato ku<ao 2º2 maarto najar Aato hOM. hala hI maoM saMpnna hue ha^la Do maoM phlaI baar ku<aao kao nahato doKa. saBaI phuÐca gayao ijamaKanaa ko pICo vaalao Phone : 258744 tlaaba jaao kBaI 9332065817 gaMgaa kI trh Sauw huAa krta ALICE OPTICIANS qaa. Aba tao [sa Computerized Eye testing talaaba ka ijaË and Contact Lens Clinic isaf- G.Secs ko p`paojala maoM All types of Contact Lenses haota hO ik saaf kr idyaa jaayaogaa pr 181, Gole Bazar, ABaI tao yao yahaÐ ko pSauAao ka Timing – 9 am to 9pm Thursday closed Kharagpur – 721301 snaanaagaar hI banaa huAa hO.


maaca- 2010

4

saMpadkIya baat saMpadk kI

hma A%yaMt hYa- ko saaqa Apnao pazkaoM ko samaxa [sa vaYaka tIsara AMk p`stut kr rho hOM. hma kOmpsa ko samasyaaAaoM kao ]jaagar krnao tqaa ]nho saulaJaanao ko Apnao kaya- kI Aaor p`itbaw hOM AaOr hmaoSaa [sa trf saaqa-k p`yaasa maoM lagao hOM. hmanao kuC nayao Baaga jaOsao koºjaIºpIº ko BaUlao ibasaro ilaMgaaoÊ Íust ka^na-r Sau$ ikyao hOM. hma [sa AMk maoM kaOnsaoilaMga saoMTr pr laoK p`stut kr rho hOM. saaqa hI hmaarI AarMBa AaOr CRY sao hu[- hmaarI vaata- pr laoK p`stut hO. rola saMsaaQana ko ilae rola maMHaalaya AaOr Aa[-ºAa[-ºTIº KD,gapur ko baIca huAa samaJaaOta Aaid pr laoK p`stut hOM. hala hI maoM yahaÐ sao caunaavaaoM ka maaOsama gauja,ra hO. [sa baar ko caunaava Kud maoM hI AnaaoKo rho. AarºpIº CaHaavaasa sao dao – dao vaa[-sa p`oisaDonT ]mmaIdvaaraoM ko KD,o haonao ko karNa pUro caunaavaaoM kI idSaa hI badla ga[- qaI. caunaava maoM ivajaota rho saaro ]mmaIdvaaraoM kao hmaarI SauBakamanaaeÐ AaOr AaSaa hO ik vao Apnao kaya-kala kao [-maanadarI sao inaBaayaoM AaOr Apnao caunaavaI p`stavaaoM kao pUNakrnao kI pUNa-tyaa kaoiSaSa kroM. [sa AMk maoM hmanao ivajaota ]mmaIdvaaraoM ko caunaavaI p`stava p`stut kr rho hOM. hma Agalao AMk maoM puranao p`QaanaaoM ko kaya- kI samaIxaa kroMgao.

hala hI maoM kOmpsa maoM hue ivaBaaga saMbaMQaI ]%sava jaOsao samaud` AiBayaaMiHakI evaM naaivak sqaap%ya ivaBaaga ka ‘samaud` maMqana’Ê rsaayainak AiBayaaMiHakI ivaBaaga ka ‘koimansaa[-T’Ê Qaatukma- evaM pdaqaAiBayaaMiHakI ivaBaaga ka ‘ka^mpaoisaT’ evaM ivanaaod gauPta p`baMQana ivaValaya ka ‘saamaMjasya’ ka Aayaaojana huAa. [na saBaI pr ivaSaoYa laoK p`stut hOM. raYT/Iya KbaraoM kI baat kroM tao hala maoM hI saMsad maoM pairt hue maihlaa AarxaNa ivaQaoyak sao jahaÐ maulaayama isaMh AaOr laalaU p`saad yaadva naaraja, idKoÊ vahIM kaMga`osa AaOr baIºjaoºpIº nao baoiJaJak [sao pairt ikyaa. Baart maoM Kolao jaa rho Aa[-ºpIºelaº maOcaaoM nao sabakao ]laJaa hI rKa hO. AMtra-YT/Iya str pr Aaobaamaa Saasana maoM pairt hue ‘svaasqya ivaQaoyak’ nao [ithasa hI rca idyaa. hmanao kuC nayao sauQaar laanao kI kaoiSaSa kI hO. Aapko bahumaUlya sauJaava [sa [-¹maola pr BaojaoM ¹ editor.awaaz@gmail.com. hmaara Agalaa AMk ]<aINahao rho CaHaaoM pr ivaSaoYa haogaa. AaSaa hO ik yah AMk Aapkao psaMd Aayaogaa. basa [na vacanaaoM ko saaqa hma Apnao pazkaoM sao Aa&a maaMgato hOM.

jaya ihnd. saMpadkÊ Aavaaja,.

vaastivakta ko Qaratla sao dUr raYT/Iya iSaxaa evaM AnausaMQaana Aayaaoga ibala ipClao kuC AMkaoM sao lagaatar hmanao doSa maoM ]cca iSaxaa kI dSaa–idSaa pr ilaKa hO. [saka mau#ya karNa vat-maana sarkar AaOr ivaSaoYa $p sao maanava saMsaaQana maM~aI ko lagaatar p`yaasa AaOr pirNaamavaSa iSaxaa naIit maoM Aayao lagaatar pirvat-na hOM. [saI kD,I maoM AgalaI Kbar yao hO ik sarkar raYTI/ya iSaxaa evaM AnausaMQaana Aayaaoga ibala 2010 kao laagaU krnao ka mana banaa rhI hO. ibala pr najar DalaoM tao sabasao p`mauK baat jaao saamanao AatI hO vaao ivaSvaivaValaya Anaudana Aayaaoga‚ AiKla BaartIya tknaIkI iSaxaa pirYad AaOr raiYT/ya AQyaapk iSaxaa pirYad ko sqaana pr ek nayaI ekIÌt saMsqaa ka p`stava hO. vaastva maoM [na saMsqaaAaoM kI kaya-p`NaalaI AaOr ]nako p`Baava pr savaala ]zto hI rho hOM. pr nayao ibala maoM eosaa maana ilayaa gayaa lagata hO ik Baart maoM ]cca–iSaxaa ka kao[- Aist%va rha hI nahIM hO. [sako Alaavaa [sako gazna kI p`iËyaa BaI kuC Avaastivak lagatI hO. [sako gazna kI Sau$Aat ek saimait ko inamaaNa sao haogaI ijasako mau#ya sadsya naamaaMikt haoMgao jaao kI sah–sadsyaaoM ka caunaava kroMgao. [sako baad saaro sadsya imala kr tIna laaogaaoM ko ek PaOnala ka Pa`stava cayana saimait kao BaojaoMgao ijasamaoM sao saBaapit AaOr baakI sadsyaaoM ka cayana haogaa. saBaapit kI inayaui@t raYT/pit Wara kI jaayaogaI. samasyaa yao hO ik naamaaMikt sadsyaaoM kI saM#yaa AaOr ]nakI cayana p`iËyaa ko baaro maoM ibala maoM kao[- ijaË nahIM hO. gaizt saimait ko Anya kamaaoM maoM ek yaaogya vyai@tyaaoM kI saUcaI banaanaa BaI Saumaar hO ijasasao ivaiBanna ivaSvaivaValayaaoM ko kulapityaaoM kI inayaui@t kI jaayaogaI. [sako Alaavaa saimait saala Bar maoM isaf- ek baar imalaogaI. Aba samasyaa yao hOM ik saala Bar maoM ek baar imala kr ek dUsaro kao AcCo sao na jaananao vaalao laaoga [tnaI

Ahma baataoM pr sahmait kOsao banaa payaoMgaoÆ AaOr @yaa gaarMTI hO [sa trh sao caunao gayao kulapit saaQaarNatyaa Aavaodna maMgaa kr caunao jaanao vaalaaoM sao baohtr haoMgaoÆ [sa trh kI iksaI BaI Pa`NaalaI ka iksaI BaI doSa maoM kao[dUsara ]dahrNa BaI nahIM imalata. dUsarI samasyaa ivaSvaivaValayaaoM ko gazna kao laokr hO. [sa ibala maoM yao maanaa gayaa hO ik iSaxaa vyavasqaa pUrI trh sao yaa koMd` yaa rajya sarkaraoM ko ijammao hO. koMid`ya ivaSvaivaValayaaoM kI saM#yaa iganaI–caunaI hO AaOr rajya sarkaraoM Wara ivaSvaivaValayaaoM ko gazna kao ]nako igarto str kao doK kr AaOr kizna banaayaa jaa rha hO. rajya sarkaraoM kao [sa ibala ko ihsaaba sao nayao ivaSvaivaValaya Kaolanao ko ilayao 8 kD,o straoM sao gaujarnaa haogaa tba ek ivaSvaivaValaya Kula sakogaa ijasakI maanyata 10 saalaaoM ko ilayao haogaI AaOr ]sao K%ma BaI ikyaa jaa sakta hO. Aba saaoMcanao kI baat hO ik rajya sarkaroM [tnaa kYT kyaaoM ]zayaoMgaIÆ khIM eosaa na hao ik [saka ]lTa Asar BaI hao jaayao AaOr ivaSvaivaValaya Kulanaa hI band hao jaayao. [sa ibala ko ihsaaba sao Aba kao[- nayaa DImD ivaSvaivaValaya BaI nahIM Kulaogaa. hala ko vaYaao-M maoM eosao ivaSvaivaValayaaoM kI baaZ, AaOr ]namaoM iSaxaa ko igarto str kao doKto huyao yao kdma sahI zhrayaa jaa sakta hO. pr [sa baat sao BaI [nakar nahIM ikyaa jaa sakta ik hmaoM ]cca iSaxaa ko AaOr koMd`aoM kI sa#t ja$rt hO AaOr bajaaya [sako ik [nako Kulanao kI p`iËyaa kizna kr dI jaayao [sa baat kI AavaSyakta hO ik [namaoM iSaxaa ka str sauQaara jaayao. ]prao@t ibala maoM inaiht Baavanaa AaOr ]sako ]_oSyaaoM kI inaiScat taOr pr sarahnaa krnaI haogaI laoikna [sakao vaastivakta ko Qaratla pr laanao ko ilayao ABaI [samaoM k[- sauQaaraoM kI AavaSyakta hO.

saamaMjasya saamaMjasya VGSOM Wara Aayaaijat ikyaa jaa rha fosT hO ijasaka maUla ]_oSya corporate evaM NGO's ka saamaMjasya Aqaa-t ”collaboration” hO. Aaja kI isqait maoM samaaja kI pairvaairk AaOr Aaiqa-k samasyaaAaoM kao ma_onaja,r rKto hue yah janaiht ko ilae ilayaa gayaa ek saamaaijak kdma hO. [sa fosT maoM ivaiBanna kaya-k`ma jaOsao wired ,NGO kosa sTDI, saolsaipca evaM ga`Ina AaOr jala saMga`hNa pr vak-Saap\sa Aayaaijat kI ga[ijanakI Sau$Aat 19 maaca- kao kalaIdasa Aa^iDTaoiryama maoM Saama 6:00 bajao “d plsaoTInga ifngarip`nT\sa”naamak ra^kbaOMD ko gaItaoM sao hu[-. ]d\GaaTna pr mau#ya Aitiqa ko $p maoM p`ao maQaukr Sau@laa ]pisqat qao jaao ik St. Xaviers Research institute (XLRI) maoM saInaIyar p`aofosar ko $p maoM kaya-rt hOM. [sa fosT maoM k[- trh kI p`ityaaoigatae BaI Aayaaoijat krayaI gayaI

kipla isabbala

Aavaaja, TIma mau#ya saMpadk: ivakasa kumaar, sauroMd` kosarI saMpadk: Aivamau@toSa BaarWaja, va$Na p`kaSa sah saMpadk: AaSautaoYa kumaar imaEaa, saaonala EaIvaas%ava, Amana kumaar, isawaqa- daoSaI, saukoSa kumaar irpaoT-r: maQausaUdna, svaait dasa, inaYza Xamaa-, inaiQa hryaanaI, p`itk Baaskr, Anauraga kiTyaar¸ isamaant ]jjaOna¸ sauip`yaa SarNa¸ kuNaala imaNDa jaUinayar irpaoT-r: raohna BaTaoro¸ vaOBava EaIvaastva¸ AinamaoSa caaOQarI¸ sauSaIla razI¸ Aimat kumaar Dalaimayaa¸ sauganQaa pazkaoM ko ivacaar evaM sauJaava AamaMi~at hOM editor.awaaz@gmail.com

ijanamaoM mua#ya rhI pirEama, iSaxaNa, ivacaar evaM klaakar ivakasa. pirEama maoM p`ityaaoigayaaoM sao NGO case study krvaayaI gayaI jaao ik 3 carNaaoM maoM saMpnna hu[.iSaxaNa maoM GD Aayaaoijat krayaa gayaa ijasamaoM jala saMrxaNa va kMpinayaaoM ka [samaoM @yaa yaaogadana hao sakta hO [sa ivaYaya pr cacaa- hu[-.ivacaar maoM NGO, corporate tqaa Saasana ko p`itinaiqayaaoM nao 1 hI maMca pr ivaSvavyaapI tapk`ma vaRiw jaOsaI Paaya-vaairk samasYaaAaoM ko samaaQaana va Ca~aoM kI [samaoM @yaa BaUimaka hao saktI hO, [sa ivaYaya pr cacaa- kI. Klaakar ivakasa maoM AlpaiQakar p`aPt laaogaaoM kI sahayata ko ilae ]nakI klaa ka p`d-Sana ikyaa gayaa. [sako spanasasa- mao Michelin va Hindustan Cocacola Beverages Ltd. M jaOsao baDo naama Saaimala hO. yah fosT saaQaarNa B-School events sao ibalkula Alaga hO.


trMga @yaa Aapkao pta hO ik hmaarI raoja,mara- kI ja,$rtaoM kao PaUra krnao vaalao Tok maako-T ka [ithasa BaI hmaaro saMs)aana ijatnaa hI puranaa hO. jaI haи Tok maako-T sana 1951 sao maaOjaUd hO. halaaÐik ]sa samaya [saka $p eosaa nahIM )aa jaOsaa Aba hO. dukanaaoM kI saM#yaa BaI j,yaada nahIM )aI.phlao k[- dukanaoM iTna AaOr esbaosTsa kI banaI haotI )aI.

maaca- 2010

55

caairyaaoM kI maanaoM tao iksaI BaI saamaana ko Kraba haonao pr saMs)aana Wara ]sao turMt badlaa jaata hO yaa ]sakI Barpa[- kI jaatI hO AaOr saBaI vastuAaoM kI kImat Anya dukanaaoM ijatnaI hI hO. halaaÐik yah baat saBaI vastuAaoM ko ilae sa%ya nahIM hO.

KGP

Tok maako-T maoM kao¹Aa^proiTva saaosaa[TI kI dukanaoM sabasao puranaI hOM jaao ik 1951 sao hOM. [nakI s)aapnaa saMs)aana Wara hI kI ga[- )aI. sabasao phlao kovala [nhIM sao Tok maako-T kI Sau$Aat hu[-. [sa p`kar kI dukanaoM na kovala Aa[-Aa[-TI KD,gapur bailk saBaI IITS maoM hOM. [nako rK rKava pr Kca- BaI saMs)aana Wara hI ikyaa jaata hO. AaOr yaid [na dukanaaoM pr kama kr rho kma-

JaraoKa

Saayad bahut kma laaogaaoM kao pta haogaa ik Tok maako-T ka ek kayaa-laya BaI hO. kayaa-laya ka mau#ya kaya- sabja,I¸ fla [%yaaid ko ivak`otaAaoM sao p`itidna ka ikrayaa vasaUla krnaa hO AaOr ]sa raiSa ka p`yaaoga Tok maako-T kI safa[-¸rK rKava¸panaI kI AavaSyakta Aaid pr Kcaikyaa jaata hO. Balao hI Tok maako-T Saa^ipMga maa^lsa kI trh Bavya va AaQauinak na hao pr ek kojaIipyana ko ilae baohd Ahma hO.

ek phlaU eosaa BaI

[nasao @yaa khoM? ijasa idna AaMQa` p`doSa ha[- kaoT- nao rajya sao mausalamaanaaoM ko ilae saurixat 4‰ AarxaNa r_ kr idyaa hOÊ dUsarI trf piScama baMgaala rajya sarkar nao mausalamaanaaoM ko ilae 10‰ AarxaNa kI GaaoYaNaa kr dI hO. At: piScama baMgaala maoM Aba AaoºbaIºsaIº kaoTa saIQaa 7‰ sao baZ,kr 17‰ hao caukI hO. [sa ekaek baZ,o AarxaNa ko vajah sao k[- yaqaatqya baaQaaAaoM ka saamanaa krnaa pDogaa. saIºpIºemaº Aba iHaNamaUla kaMga`osa sao [sa ivaYaya maoM pICo nahIM rhnaa caahtI. gaaOrtlaba hO ik ivaQaanasaBaa caunaava Agalao vaYa- hOMÊ At: yah saarI rajanaIit mausalamaana vaaoTaoM kao baTaornao ko ca@kr maoM hI kuTnaIit ka ek ]dahrNa p`tIt hao rha hO. yah kOsaI ivaDmbanaa hO ik yah naota Apnao fayado ko ilae janata kao baovakUf, banaato hOM AaOr ApnaI ]na duYkmaao-M kao ApnaI takt batakr janata kao gaumarah krto hOM. rajya sarkar kI maanao tao yah AarxaNa dIna janata ko ilae hO pr [sako laagaU haonao hotu nyaUnatma Aaya saImaa [tnaI jyaada hO ik yah kuC AaOr hI kqana kr rhI hO. k[- savaala ]z rho hOMÊ jaOsao [tnao vaYaao-M ko raja ko baad hI @yaaoM saIºpIºemaº kao yah krnao kI saUJaI hO. @yaa piScama baMgaala nao AaMQa` p`doSa kI galaityaaoM sao kuC nahIM saIKa Æ Balao hI [sa kdma sao saIºpIºemaº kao mausalamaana vaaoTraoM kI sahanauBaUit imalaI haoÊ khIM na khIM dIna ihndU [sasao naaKuSa hue hOM. Aba yahI doKnaa hO ik Agalao caunaava maoM saIºpIºemaº kao [sasao laaBa haota hO yaa nauksaana. vaOsao [sa AadoSa ko iKlaaf kaolakata ha[- kaoT- maoM maukdmaa dja- ikyaa gayaa hO AaOr AaSaa hO ik jald hI sahI inaNa-ya ilayaa jaayaogaa.

iva<a maM~aalaya nao puranao Aa[- Aa[- TI AaOr dUsaro ]cca saMsqaanaao jaOsao Aa[- Aa[ema¸ Aa[- esa ema Qanabaad¸ Aa[- Aa[- esa saI baOMgalaaor ko bajaT mao kTaOtI krnao ka inaNa-ya ilayaa hOM. 2010–11 maoM [na Aa[- Aa[- TI kI bajaT GaTkr 1600 kraoD, hao ga[- hOM jabaik 2009–10 maoM yao bajaT 1655 kraoD, kI qaI. vahI nae Aa[- Aa[- Aa[- TI kI bajaT 300 kraoD, sao baZ,akr 400 kraoD, kr dI ga[- hOM. Aa[- Aa[- ema kI bajaT 120 kraoD, sao GaTkr 108 kraoD, kr dI ga[- hOM. tqaa Aa[- Aa[- esa saI baOMgalaaor kI 245 kraoD, sao 221 kraoD, kI ga[- hOM. iva<a maM~aalaya ka yao inaNa-ya kafI duBaa-gyapUNa- hOM @yaaoik ek trf ]cca saMsqaanaao mao Ca~aao kI saM#yaa baZ,tI jaa rhI hOM AaOr ]nakI baZ,tI hu[- saM#yaa kI ja$rtao kao doKto hue bajaT kao baZ,anaa caaihe qaa.

DC top 5

-The Secret In Their Eyes (movie) -Shutter island (movie) -Assault on Precincit 13 (movie) -Russell Peter's Red, white and brown (stand up comedy) -The China Syndrome (movie)

macaa ide gau$ “This is the best time to start anything in India because government and people have realized that they are good for nothing.”

gyaanaoSa PaaMDoya

(CEO, hsk

pa^var isasTma)

naaoSana [Mk - p`gait kI Aaor ek AaOr kdma pUrI trh sao saaf, hao jaaegaa ik iksaka plaD,a BaarI hO.

hala hI maoM 'naaoSana [Mk' nao saI , [- , esa maoM 'naaoSana [Mk eDma' naamak Apnao p`aoD@T kao laaÐca ikyaa. yah ek trh ka Aa[--pOD hO. [sakI K,aisayat kOmara hOÊ ijasasao iksaI BaI kaoNa sao tsvaIr yaa vaIiDyaao banaa[- jaa saktI hO. [saka 'Tca pOD' baaikyaaoM kI trh Aagao na haokrÊ pICo kI trf hO. [sako iDja,a[na kao Baart maoM tOyaar ikyaa gayaa hOÊ jabaik yah ta[-vaana maoM bana kr tOyaar huAa hO. 'naaoSana [Mk' ko raohna EavaNa saI. [-. Aao.Ê " raohna EavaNa " jaao ik Aa[- , Aa[- , TI KD,gapur ko 2008 baOca ko pasaAa]T hOMÊ ko Anausaar [sa tknaIkI pOD ka [stomaala naoT-ba`a]ij,aMga ko Alaavaa gaomsaÊ malTImaIiDyaa Aaid maoM ikyaa jaa sakta hO. Agar [sakI tulanaa ePpla Aa[--pOD sao kI jaae tao Saayad yah qaaoD,a }pr haogaa. vaOsao daonaaoM hI p`aoD@T jaUna-jaulaa[- tk maako-T maoM AaegaoM. tba yah

sËIna saI , pI , yaU naoT ba`a]j,ar kOmara vaja,na vaayarlaOsa baOTrI TcapOD malTITaiskMga

ePpla Aa[--pOD 9 ,7 [McaÊ ela ,[ - , DI blaOkilaT glaaOsaI vaa[DsËInaÊ malTI Tca iDsaPlao ePpla e4 p`aosaosar ePpla saf,a rI nahIM hO 1 ,5 pa]MD vaa[--fa[-(802.11 e / baI / jaI / ena) blaUTUqa 2 ,1 3 jaI UMTS/HSDPA 10 GMaTo tk nahIM hO nahIM hO

a food elen Mobile no. :- 9832273338, 9832979787

naaoS ana [Mk eDma 10 , 1 [M caÊ Pixel Qi TFT ilai@vaD iËsTla iDsaPlaoÊ WSVGA irj,aaolyaUS ana ena vaIiDyaa Togara 2 fayarf^a@saÊ Ëaoma 3maogaaip@saola Aa^Tao faok sa 1 ,3 4 sao 1 ,3 6 pa]MD WLAN 8 02.11 baI / jaI WWAN 3 jaI HSDPA blaUTUqa 2 , 1 A2DP 16 GaMTo tk hO hO


ivaivaQa

maaca- 2010

6

rajaBaaYaa ivaBaaga kI klama sao

mauJao yah jaanakr KuSaI hu[- hO ik 'Aavaaja,' piHaka ka nayaa AMk SaIG`a hI p`kaiSat haonao jaa rha hO. 'Aavaaja,' piHaka hmaoSaa sao hI rajaBaaYaa ivaBaaga ko ilae mah%vapUNa- piHaka rhI hO @yaaoMik yah CaHa evaM saMs)aana ko baIca maoM ek saSa@t kD,I ko $p maoM jaanaI jaatI hO. [sa piHaka ko maaQyama sao CaHaaoM kI Aavaaja, evaM ]nakI BaavanaaAaoM sao hma saBaI Avagat haoto hOM. [saI laxya kao Qyaana maoM rKto hue rajaBaaYaa ivaBaaga ivagat vaYaao-M maoM [saka p`kaSana krta )aa. laoikna kuC tknaIkI karNaaoM sao [sa piHaka ka p`kaSana rajaBaaYaa ivaBaaga ko baOnar tlao samBava nahIM hao pa rha hO. yah CaHaaoM ko ]%saah va ]nako dRZ, saMklp ka natIja,a hO ik yao laaoga Apnaa bahumaUlya samaya lagaakr [sa piHaka ka p`kaSana kr rho hOM. maOM [sa piHaka ko maaQyama sao rajaBaaYaa ivaBaaga¸ BaartIya p`aOVaoigakI saMs)aana¸ KD,gapur ko AMtga-t hao rhI ivaiBanna gaitivaiQayaaoM ka ivavarNa p`stut krnaa caahUÐgaa. saMs)aana ka rajaBaaYaa ivaBaaga¸ kond/ sarkar kI rajaBaaYaa naIit ko ik`yaanvayana maoM inarMtr p`yaasart rha hO. rajaBaaYaa ihndI ko p`caar va p`saar ko ilae p`itbaw yah ivaBaaga Apnao inayaimat ik`yaa klaapaoM evaM rajaBaaYaa gaitivaiQayaaoM ko Aitir@t p`%yaok itmaahI maoM kaya-Saalaa va p`iSaxaNa kaya-k`maaoM ka Aayaaojana BaI krta hO. gat vaYa- Agast maoM ivaBaaga maoM ihMdI AiQakarI Da^º rajaIva kumaar ravat kI inayaui@t hu[- hO. [sako saa)a hI rajaBaaYaa naIit ko saOwaintk evaM vyaavahairk pxa ko ik`yaanvayana kao gait imalaI hO. naIit ko Anausaar ivaBaaga ko kayaao-M kao saucaa$ $p sao calaanao hotu rajaBaaYaa kayaa-nvayana saimait ³raºkaºsaº´ evaM p`gait ko inarIxaNa va inagaranaI ko ilae p`gait maapna saimait ka gazna ikyaa gayaa hO. gat vaYa- 7 isatMbar sao 14 isatMbar tk ivaBaaga Wara ihndI saPtah ka Aayaaojana ikyaa gayaa. saMs)aana CaHaaoM¸ kma-caairyaaoM evaM pirsar is)at ivaiBanna skUlaaoM ko CaHaaoM ko ilae ihMdI saMbaMiQat ivaiBanna p`ityaaoigataAaoM ka Aayaaojana ikyaa gayaa evaM ivajaota p`itBaaigayaaoM maoM purskar sva$p 10¸000 $º kI raiSa ivatirt kI ga[-.p`aoº ecaºsaIºvamaa- ko dao vyaa#yaana 'BaaOitkvao<aaAaoM kI gaa)aa' evaM 't<va

kOsao banato hOM' [sa Aayaaojana ka mau#ya AakYa-Na rho. CaHaaoM Wara p`stut kiva sammaolana evaM jaOva p`aOVaoigakI ivaBaaga ko p`aoº sa%yahir do kI pustk 'jaOva p`aOVaoigakI SabdavalaI' ka ivamaaocana BaI [sa Aayaaojana ko Antga-t ikyaa gayaa. rajaBaaYaa ivaBaaga kI ek vaobasaa[-T BaI iWBaaYaI banaa[- ga[- hO ijasao saMsqaana kI vaobasaa[-T sao ilaMk ikyaa gayaa hO. rajaBaaYaa ivaBaaga saMsqaana kI samast gaitivaiQayaaoM kao samaoTo hue evaM ihndI saMbaMQaI naIit-inayamaaoM-saaih%ya cacaa- sao pirpUNamaaisak piHaka “JaraoKa” ka BaI p`kaSana ,mau#ya saMpaidka EaImait saumana pI rOnaa ko inado-Sana maoM haota hO. 12-13 janavarI 2010 kao ivaBaaga kI Aaor sao saMsqaana ko p`a& ]%tINa- kmacaairyaaoM ko ilae kMPyaUTr pr ihndI maoM kama krnao ko ilayao dao idvasaIya kaya-Saalaa ka Aayaaojana ikyaa jaa rha hO. [sako AMtga-t ]nhoM yaUinakaoD ka p`yaaoga BaI isaKayaa jaaegaa tqaa ihndI saa^FTvaoyar kI jaanakarI BaI dI jaaegaI. 18-19 frvarI 2010 kao ihndI maoM tknaIkI tqaa AiBayaaMiHakI laoKna pr dao idvasaIya kaya-Saalaa ko Aayaaojana krnao ka kaya-k`ma hO. [sa saMgaaoYzI maoM iva&ana evaM ivaYayaaoM ka pzna ihndI maaQyama sao vairYz AiQakairyaaoM evaM ivaYaya ivaSaoYa&aoM ko Wara ikyaa jaaegaa. maOM [sa stMBa ko maaQyama sao Apnao saBaI CaaHaaoM/saMkayaaoM sao AnauraoQa krta hU^M ik vao rajaBaaYaa saMbaMQaI ik`yaaklaapaoM maoM sahBaagaI banaoM AaOr raYT/BaaYaa ko maaQyama sao Anya ivakisat raYT/aoM kI trh Baart kao BaI p`gait ko savaao-cca iSaKr pr lao jaanao maoM Ahma BaUimaka inaBaayaoM. (Pa`ao. PaI. DI. EaIvaastva)

AQyaxa

ka]MsailaMga saoMTr - ek naja,r [saI saHa sao kOmpsa maoM Sau$ hue ka]MsailaMga saoMTr kI gaitivaiQayaaoM ko baaro maoM hmanao vaha^M inayau@t manaaoicaik%sak Da^ rajalaxmaI gauha ka saaxaa%kar ilayaa. ]nasao hu[- hmaarI baatcaIt maoM CaHaaoM kao haonao vaalaI maanaisak samasyaaAaoM ko baaro maoM k[phlaU ]Barkr saamanao Aae. 1. ikna piriqaityaaoM kI vajah sao kOmpsa maoM ka]MsailaMga saoMTr kI sqaapnaa kI ga[- Æ Da^ gauha : saala 2009 maoM IIT kOmpsa maoM caar mahInaaoM maoM Aa%mah%yaa kI caar duKd GaTnaaAaoM nao ka]MsailaMga saoMTr kI Ainavaaya-ta kao ]jaagar ikyaa. ifr [tnao baD,o saMsqaana maoM ek manaaoicaik%sak kI ]pisqait AavaSyak hao ga[- qaI. [saI kao Qyaana maoM rKto hue isatMbar 2009 maoM ka]MsailaMga saoMTr Sau$ ikyaa gayaa. 2. ka]MsailaMga saoMTr Sau$ haonao pr [sao kOsaa p`itsaad imalaa Æ Da^ gauha : ka]MsailaMga saoMTr Sau$ krnao pr hmaoM AMdaj,aa nahIM qaa ik yah iktnao CaHaaoM ko kama Aaegaa. ifr CaHaaoM nao Kud hI Aakr [sa sauivaQaa ka laaBa ]zanaa Sau$ ikyaa tao kuC kao ]nako daostao naoM laayaa. Aba tk hmaaro pasa 70 sao jyaada kosa Aa cauko hOM. jald hI hma kuC AaOr p`iSaixat manaaoicaik%sakaoM kao inayau@t krnao vaalao hOM. 3. AamataOr pr yahaM^ ko CaHa iksa trh kI samasyaaAaoM ka saamanaa krto hOM Æ AaOr [nako @yaa karNa hOM Æ Da^ gauha : yaha^M CaHaaoM kao k[- trh kI id@kto haotI hOM. jaOsao k[- CaHa yaha^M ko maahaOla koo Anau$p Kud kao nahIM Zala patoÊ ]nhoM yaha^M ko Kanao

3 Shir

ts @

9* 9 4 s@

yaa maaOsama sao proSaanaI haotI hO. A%yaaiQak kMPyaUTr gaoimaMga AaOr [MTrnaoT sao BaI kuC CaHa saamaMjasya nahIM ibaza pato. ifr saMbaMQa ivacCodÊ Alkaohla yaa D/ga vyasana,Ê BaI kuC karNa hOM ijanasao laaoga iDp`oSana ko iSakar hao jaato hOM. [sako Alaavaa k[- CaHa Kud sao A%yaaiQak Apoxaa ko karNa tnaava maoM Aa jaato hOM. 4. CaHa Apnao str pr tnaava sao bacanao ko ilae @yaa kdma ]za sakto hOM Æ Da^ gauha : CaHaaoM kao ApnaI idnacayaa- kao inayaimat krnao pr Qyaana donaa caaiheÊ Kasakr ik samaya pr saaonaaÊ Kanaa AaOr ksart. $ma pr baMd haonao ko bajaae laaogaaoM sao baatcaIt krto rhnaa caaihe. 5. pramaSa- koMd/ kao CaHaaoM ko AaOr saulaBa banaanao ko ilae Aap @yaa kdma ]za rhI hOM Æ Da^ gauha : CaHaaoM tk hmaarI phuM^ca AaOr Aasaana banaanao ko ilae hma jald hI ek vaobasaa[-T laanao vaalao hOM. CaHaaoM sao hmaarI Apoxaa hO ik vao Kud Apnao Aasapasa naj,ar rKoM AaOr ja$rtmaMd CaHaaoM kao yaha^M tk laanao maoM madd kroM. [sako Alaavaa CaHaaoM kao yah samaJanaa caaihe ik yaha^M Aanao ka matlaba yah nahIM ik ]nhoM kao[- maanaisak samasyaa hO,Ê CaHa Kud kao saMBaala sakoM tao zIk hO pr samasyaa kI phcaana ja$rI hO. pramaSa- koMd/ ko Kulao rhnao ka samaya : daophr 11 sao 1:30 Ê Saama 4 sao 7 faona naMbar : 03222 281174 [--maola : cc@iitkgp.ernet.in

99

899

hirt S T 3

vishalkgp@gmail.com

8 @ Jeans

2 2C otton Tro user @8 99

Liverpool “Collection for Girls & Boys”

Sh.no.28-Gole Bazar South of Bata Shop,Kharagpur Contact-03222-226187


ivaSaoYa naama : Arva Anamaaola manaaohr ivaBaaga : eraosposa, [njaIinayairMga ha^la : naoh$ ha^la pd : jaonarla soaËoTrI To@naaolaaOjaI p`stava : 1 [nhaoMnao To@naaolaaOjaI ja,onarla caOimpyanaiSap ko Aayaaojana maoM p`SnaavalaI donao sao inaNa-ya laonao tk maoM ]Vaoga jagat ko Saaimala haonao ka p`stava idyaa. [sasao kMpinayaaÐÐ caOimpyaniSap ko daOrana hI CaHaaoM maoM CupI p`itBaa kao phcaana sakogaI AaOr Aa[- ,Aa[,TIº KD,gapur BaI Saaohrt ko nae payadana pr phuÐcaogaa. 2 [nhaoMnao Apnao dUsaro p`stava maoM ixaitja maoM AMt-raiYT/ya BaagaIdarI ka pxa ilayaa. [sako ilae [nhaoMnao ivadoSa sao Aanao vaalao p`ityaaoigayaaoM ko yaaHaa maoM lagao pOsaaoM kI p`itpUit- krnao ka p`stava idyaa. [sasao p`ityaaoigata kI gauNava<aa baZ,ogaI AaOr saaqa hI saaqa ixaitja kao AMt-raiYT/ya kMpinayaaÐÐ spaOMsar ko $p maoM imala jaaeÐgaI.

maaca- 2010

57

naama : t$na razI ivaBaaga : gaiNat ha^la : ecaºjaoºbaI ha^la Aa^f roisaDonsa pd : jaonarla soaËoTrI To@naaolaaOjaI p`stava : 1ºixaitja 2011 maoM jalavaayau pirvat-na AaOr pyaa-varNa inarMtrta pr yauvaa iSaKr sammaolana ka Aayaaojana ikyaa jaaegaa ijasasao saMbaMiQat Ca~aaoM kao saMvaad ko ilae AMtrraYT/Iya maMca p`dana haogaa. 2ºTo@naa^laaojaI janarla caOimpyanaiSap ko AMtga-t Aayaaoijat ikyao jaanao vaalaI p`ityaaoigata "haD-vaoyar ei@j,ibaSana" kao "Aa[-ºmaokº[-" dRara p`maaiNat ikyaa jaaegaa.[sako flasva$p jaItnao vaalaI TImaaoM ko saiT-ifkoT ka mah%va baZ,ogaa. 3ºp`)ama vaYa- ko Ca~aaoM kao jaavaa maoM janarla elgaaoirdma t)aa kaoiDMga isaKanao ko ilae “ Aa^rIenTOSana vak-Saap ” ka Aayaaojana ikyaa jaaegaa ijasasao ]nhoM ixaitja t)aa janarla caOimpyanaiSap ko [vaonT maoM ihssaa laonao maoM madd imalaogaI.

maoiDkla ka^laoja ka p`stava r_ svaasqya maM~aalaya nao IITs maoM maoiDkla ka^laoja ko p`stava pr raok lagaa dI hO. svaasqya saicava “ko0 saujaata” kI AQyaxata mao huš maIiTMga maoM yah inaNa-ya ilayaa gayaa ik IITs kao MBBS kaosao-sa ko bajaaya icaik%saa saUcanaa tknaIik¸ baayaaomaoiDkla AiBayaM~aIik evaM 'š-- holqa' pr kaosa- SauÉ krnaa caaihe. svaasqya maM~aalaya IITs kao AIIMS evaM PGI(caMDIgaZ,´ ko madd sao [na kaosao-sa kao SauÉ krnao ka sauJaava dogaI. MCI jaao ik phlao [na sauJaavaaoM ka samaqa-na kr rhI qaI¸ nao baOzk mao [saka ivaraoQa ikyaa. AaScaya- kI baat yah hO ik MCI ko AQyaxa kotna dosaaš nao kha qaa “maora maananaa hO ik IITs ka maoiDkla kaosaoMsa ko samaana ]nako Anya kaosao-sa ko samaana fladayaI haogaa.”pr Aba ivaSaoYa&aoM ka khnaa hoO ik IITs kao Apnaa kama krnaa caaihe evaM

icaik%saa iSaxaa donaa ]nako ilae ]pyau@t nahI hO. ]nhaonao yah BaI kha ik IIT KD,gapur kao CaoD,kr jaao ik Kud ka Asptala banaanao kI baat kh rha hO¸ baaik saBaI IITs p`ašvaoT Asptala ko saaqa gazbaMQana kI baat kr rho qao. svaasqya maM~aalaya ka khnaa qaa ik inajaI Asptala ]cca icaik%saa iSaxaa ]PalabQa kranao mao kma sahayak haoMgao. kuC IITs jaOsao IIT KD,gapur evaM IIT hOdrabaad nao tIna saala maoM maoiDkla ka^laoja banaanao pr kama SauÉ kr idyaa hO. IIT KD,gapur nao kOilafaoina-yaa ivaSvaivaValaya ko saaqa icaik%saa evaM jaOva svaasqya AiBayaM~aIik mao kaosao-sa calaanao ko ilae Asptala banaanao hotu MoU saa[na ikyaa hO. baOzk mao AIIMS¸PGI³caMDIgaZ,´¸ PGI³laKna}´¸ JIPMER¸ NIMHANS¸ NIPS evaM CMC vaolLaOr ko inadoSak maaOjaUd qao.

SRIC -

kmPyaUTrIkRt kayaa-laya AaOr AaMtirk baOMikMga haonao ko karNa SRIC ek hI samaya maoM 600 AnausaMqaana kaya- inaid-YT krvaanao maoM saxama hO. iflahala 300 kraoD, laagat ko 850 p`klp kayaa-invat hao rho hOM. To@naaolaa^jaI T/aMsafr ga`up (TTG) Ca~aaoM ka samaUh hO jaao [MDsT/I AaOr IIT ko baIca kD,I ka kama krta hO.[naka kaya- nayaI tknaIikyaaoM kao [MDsT/I ko saamanao rKnaa hO tqaa yao IIT kao ek tknaIkI kMsalTonT saMsqaana kI trh poSa krnaa caahto hOM. SRIC ko Antga-t k[- vak-Saa^p Aayaaoijat kI jaa caukI hOM. tkrIbana 127 poTonT BaI dayar ike jaa cauko hOM ijana maoM sao 25 kao svaIkRit BaI imala caukI hO.

Technology ponala

p`Sna: gamaI- maoM macCraoM ko AatMk sao kOsao bacaa jaayaoÆ ]paya: 1. Aap hr raoja nahayaa kroM. 2. yadI macCr kao haqa sao Bagaanao ko baad BaI vaao naa Baagao tao ]sao KUna pInao do. eosaa krnao sao vah maaoTa hao jaayaogaa AaOr ]D, nahIM payaogaa. eosao maoM Aapkao Apnao javaaba maoM @yaa krnaa hOMÊ yao Aap baKUbaI jaanato hOM. 3.Agar tba BaI macCr Aapkao tMga kr rhoM hO tao ]sa pr AXE ka p`yaaoga kIijayao. yah baat Alaga hOM kI Aapka AXE sao kao[- fayada tao nahIM huAa pr [sasao Aapko duSamana macCr ko pICo baakI ko macCr daODnao lagaoMgao ijassao Aapkao AaiKr kar CuTkara imala jaayaogaa. –Qanyavaad

AnausaMQaana xao~a maoM nae Aayaama

ipClao idnaaoM 20 maaca- kao hOdrabaad maoM To@naaolaa^jaI T/aMsafr ga`up (TTG) Wara IndAc'10 ka safla Aayaaojana ikyaa gayaa. [sa Aayaaojana ka mau#ya ]d\doSya AnausaMQaanaaoM maoM prspr sahyaaoga, salaah evaM AaOVaoigak tknaIikyaaoM ka Aadana p`dana qaa. gaaOrtlaba hO ik TTG, IIT KD,gapur maoM SRIC ko tht kaya-SaIla hO. SRIC, ek ivaiSaYz AnausaMQaana evaM ivakasa p`kaoYz hO. 1982 maoM [sakI sqaapnaa IIT evaM inavaoSakta- ko baIca saudRZ, maaQyama banaanao ko ilae kI ga[- qaI. [sako baad SRIC inarntr p`gait kr rha hO. ABaI tk SRIC tkrIbana 1221 AnausaMQaana p`klpaoM kao samanvaiyat kr cauka hO ijanakI kula laagat lagaBaga 104 kraoD, hO. vat-maana maoM

VP Sop Box

Íust kana-r

tumanao eve-teasing ko baaro maoM hmasao @yaaoM nahIM puCa

kaTU-na kaonaa tuma maorI jagah haoto tao mauJasao @yaa puCto

Paonala ko p`Sna saunakr saba laaoga hOlau

inad-laIya candy

maoro pasa? maoro pasa ihmmat hO ]sako baad

maoro pasa B.Tech vaaoT hOM

maoro pasa M.Tech vaaoT hOM

inadlaIya candy¸ tumharo pasa @yaa hO

maoro pasa KTJ hO

maoro pasa Inter IIT

hO


A@TU ar 2008 isatmbar 2009 maaca - b2010

8 6

KbaroM

naInaa sa@saonaa e@salansa [na To@naaolaaojaI purskar ko ilae naamaaMkna jaarI : Aa[- Aa[- TI KD,gapur tknaIkI xao~a maoM ]%kRYT p`d-Sana krnao vaalao Ca~aaoM ko ilae naInaa sa@saonaa e@salansa [na To@naaolaaojaI purskar ko ilae naamaaMkna AamaMi~at kr rhI hO ijasakI AMitma iti)a 30 ApO`ola hO.yah purskar Daº naInaa sa@saonaa kI smaRit maoM lagaatar tIna saalaaoM sao idyaa jaa rha hO.Daº naInaa sa@saonaa nao 1992 maoM Aa[- Aa[- TI KD,gapur sao baIºTok³[-ºsaIº[-´ Aana-sa ikyaa )aa.duBaa-gyavaSa ¸2005 maoM ]nakI maR%yau hao ga[- )aI. [sa purskar kao ]sa To@naaolaa^ijasT kao idyaa jaata hO ijasanao iva&ana ko xao~a maoM kao[- jabardst kama ikyaa hao t)aa ijasasao doSa kao flap`d laaBa hao.[sa purskar kI cayana saimait maoM Aa[- Aa[- TI KD,gapur ko inadoSak ¸ DIna t)aa k[- kuC p`itiYzt fO@laTI maombar BaI rhto hOM.

Aa[- Aa[- TI KD,gapur ka Axaya }jaa- kao xao~a maoM naotR%va : ipClao k[- idnaaoM sao Aa[- Aa[- TI KD,gapur maoM baayaao[na-jaI kao laokr k[AnausaMQaana cala rho hOM AaOr hala hI maoM pIºkoºisanhaºsaonTr faor baayaao[na-jaI ko s)aaipt haonao ko baad [sa idSaa maoM na[- phla hu[- hO. [sa p`krNa maoM saMs)aana nao garIbaaoM kao }jaa- p`dana krnao ko maud\do pr saMgaaoYzI ka Aayaaojana ikyaa. [sa maaOko pr k[- ivaiSaYT sadsyaaoM nao Baaga ilayaa ijasamaoM piScama baMgaala ga`Ina }jaa- inagama ilaimaToD ko p`baMQa inadoSak ¸gyaanaoSa paMDo ³ hsk pavar isasToma ko saIº[-ºAao´¸ AinaSa z@kr ³ga`Inalaa[-T PlaonaoT ko sahsaMs)aapk t)aa inadoSak´ )ao.]nhaonaoM Ca~aaoM kao AanT/p`naiSa-p ko baaro maoM k[- mah%vapUNa- jaanakarI dI t)aa ga`amaINa Baart kao majabaUt banaanao ko idSaa maoM rasto sauJaae.

Baart sarkar ka Aa[- Aa[- TI sao krar : Kad\ya saamaga`I kI gauNava%ta kao barkarar rKnao t)aa Kad\ya xao~a maoM baohtr inagaranaI vyavas)aa Sau$ krnao ko ilae sarkar doSa ko k[- kRiYa ivaSvaivaValayaaoM t)aa Aa[- Aa[- TI Aa[- Aa[- TI p`staivat kroMgao gaMgaa baoisana p`baMQana kI yaaojanaa : saMs)aanaaoM³ijanako pasa Kad\ya saamaga`I ko prIxaNa p`yaaogaSaalaaeÐ pyaa-varNa t)aa vana maM~aalaya nao fOsalaa ilayaa hO ik hOM´ ko saa)a krar s)aaipt krnao pr ivacaar kr rhI hO., Baart ko saat Aa[- Aa[- TI saMs)aana dRara ek saMGa ka fUD saoFTI enD sTOnDD- A)aa^irTI Aa^f [nDIyaa ³ef esa esa e Aa[- ¸ s)aapnaa ikyaa jaaegaa jaao gaMgaa baoisana ko p`baMQana pr ApnaI svaas)ya t)aa pirvaar klyaaNa maM~aalaya ko AMtga-t svatM~a ´ iflahala 20 saMs)aanaaoM yaaojanaa p`staivat kroMgao.[sa p`saMga maoM pyaa-varNa t)aa vana maM~aI EaI jayarama rmaoSa nao kha ik Aa[- Aa[- TI saMs)aanaaoM kao gaMgaa baoisana kI safa[- sao pO@T s)aaipt kr rhI hO ijasamaoM Aa[- Aa[- TI KD,gapur BaI Saaimala hO.[na kI BaI caunaaOtI laonaI caaihe.maM~aalaya ko mautaibak 16 kraoD, kI yah piryaaojanaa ek saMs)aanaaoM kao AavaSyak ]pkrNaaoM kI KrId t)aa Anya Kca- ko ilae iva%tIya saala ko AMdr ivaksaIt kI jaaegaI AaOr ifr gaMgaa kI safa[- ko ilae kaya- yaaojanaa sahayata p`dana krogaI.saUcanaa ko mautaibak¸ samaya ko saa)a saa)a jaao BaI prIxaNa ikyao jaaegaoM ]nhoM janata ko saamanao p`stut ikyaa jaaegaa. tOyaar haogaI ijasamaoM saIvaoja T/ITmaonT Saaimala hO. Aa[- Aa[- TI maumba[- maoM hue sammaolana maoM yah BaI p`staivat ikyaa gayaa ik Baart ko saBaI Aa[- Aa[- ema saMs)aanaaoM maoM 2010 ka PlaosmanT saIjana Aba AMitma Aa[- Aa[- TI saMs)aana vaaiYa-k tja- pr irsaca- skalar kaMga`osa Aayaaoijat kroM.[sa saMdBa- maoM yah &at hao ik phlaa pIºecaºDI kaMga`osa 2010 ko AMitma carNa maoM Aa[- Aa[- carNa maoM hO.[sa baIca ijanakI kraoD, kI PlaosmanT haotI hO vao sauiK-yaaoM maoM Ca jaato hOM AaOr yao maana ilayaa jaata hO ik Aa[- Aa[- ema sao saBaI laaogaaoM kI eosaI jaa^ba lagatI hO. TI KD,gapur maoM haogaa. pr Agar ]nako PlaosmanT ko AaÐkD,aoM pr Qyaana do tao yah Jalakta hO ik snaatkaoM kao imalanao vaalao jaa^ba puranao T/onD ka hI AnausarNa kr rhI hO. pI ko isanha saonTr Wara samar p`aojao@T kI poSakSa : Agar hma dao-caar laaogaaoM kao CaoD,kr ijanhoM kraoD, kI pgaar imalatI hO ¸ pI ko isanha saonTr nao samar sTuDonT p`aojao@T baakI janata pr Qyaana doM tao pta calaogaa ik Ta^p 30 p`itSat Ca~aaoM kao 12 laaK sao 2010 kI GaaoYaNaa kr dI hO ijasamaoM iWtIya vaYa- sao laokr }pr kI pokOja imalatI hO ¸Agalao 40 p`itSat Ca~aaoM kao 8 soa 12 laaK kI t)aa AMitma pMcama vaYa- ko Ca~a Aavaodna kr sakto hOM. [samaoM Ca~aaoM kao 30 p`itSat Ca~aaoM kao 5 soa 8 laaK sao saMtuYT haonaa pD,ta hO. “ga`Ina [-najaI- [nnaaovaoSana” pr p`aojao@T ko ilayao inavaodna ivaiBanna Aa[- Aa[- ema saMs)aanaaoM sao lagaBaga 50 Ca~aaoM kao caunanao vaalaI krnaa hO ijasakI AMitma iti)a 5 Ap`Ola hO. AiQak kMpnaI¸ Aa[-saIAa[-saIAa[- baOMk ko kaya-karI inadoSak¸ koºramakumaar ko Anausaar jaanakarI “biofuel.com” pr laa^ga krko p``aPt ikyaa jaa sakta hOM. tIna vaYa- sao kma AnauBava vaalao iksaI vyai@t ko ilae 15 laaK kI pOkoja pyaa-Pt hO.

Awaaz March 2010  

AarMBa– ek Sau$Aat hvaa – saMyau@t p`vaoSa pirxaa maoM Aapka pRYz 5 pRYz 7 raYT/Iya iSaxaa evaM AnausaMQaana Aayaaoga ibala naaoSana [Mk CRY...