Page 1

frvarI 2010

PlaosamaoMT Kbar 2009–10

hr rat kI saubah haotI hO– kuC eosaI hI AaSaa ilae fa[-nala [-yar ko Ca~a idsaMbar ka [Mtjaar kr rho qao. AaOr saubah AayaIÊ saUrja gama- qaa AaOr caaraMo Aaor ]mmaId kI ikrnaoM fOlaa gayaa. ipClaI baar HULÊ Credit SuisseÊ RILÊ FinanceÊ FMCG kOmpsa BatI- krnao nahIM Aayao qao. pr [sa baar [na kmpinayaaoM kao doK jaana maoM jaana AayaI. phlao hI hFto maoM AayaI MicrosoftÊ YahooÊ ITCÊ IBMÊ JP MorganÊ DBÊ Futures FirstÊ FICOÊ GE AcCo kOmpsa PlaosmaoMT kI AaSaa jagaa rho qao. Day 1

IIT Bombay IIT Kharagpur IIT Madras

2009-2010

76

36

30

2008-2009

70

20

13

2007-2008

120

75

-

phlao idna 36 kao naaOkrI ka nyaaOta imalaa AaOr 11 Ca~aaoM kao p`tIxaa saUcaI maoM rKa gayaa. Deutsche Bank nao 10 kao ilayaa tao ITC nao 9 Ca~aaoM kao AaOr naaomaura nao 12 kao. yahI isalaisalaa calata rha AaOr 12 idna ko AMt tk krIba 338 Ca~a–Ca~aaAaoM kao 55 kmpinayaaMo Wara nyaaOta imala cauka qaa. Aba tk kula 1341 CaHaaoM sao 540 CaHa ka phlao daOr maoM cayana huAa hOM. ipClao vaYa- sao tulanaa kroM tao jaha^M [sa vaYa- phlao carNa maoM lagaBaga 540 Ca~a naaOkrI pa cauko qao vahIM ipClao vaYa- isaf- 460 Ca~a hI safla hue prMtu ]sako phlao ko vaYa- 2008–2009 maoM 600 sao AiQak Plaosa hue qao. [sa ilahaja sao kha jaa sakta hO ik PlaosamaoMT kI halat maMdI ko daOr sao qaaoD,I baohtr hu[- hO. [saI p`kar [sa saala p`qama idna jaha^M 36 kao naaOkrI imalaI vahIM ipClao vaYa- 20 AaOr ipClao ko ipClao vaYa- 75 kao phlao hI idna saflata p`aPt hu[- qaI. 75 ko jaadu[- AMk maoM Schlumberger nao phlao hI idna 38 kao BatI- ikyaa qaa. Agar dUsarI Aa[-ºAa[-ºTI sao tulanaa kroM tao Aa[-ºAa[-ºTI pva[- maoM krIba 86 Ca~aaoM kao phlao hI idna naaOkrI ka nyaaota imalaa. Aa[-ºAa[-ºTI pva[- maoM phlao idna 21 kmpinayaaoM nao Baaga ilayaa ijanamaoM sao Morgan

Stanley, McKinsey, BCG, Shell Technology, Sony and

Deutsche Bank p`mauK rho. yaha^M kmpinayaaoM nao dao slaaT\sa maooM Ca~aaoM ka cayana ikyaa ijasakI p`ik`yaaeÐ rat ko dao bajao tk calaI. 2 slaa^T\sa haonao sao yah fayada hO ik jaao kmpnaIyaaÐ yaha^ pr dUsaro idna 50 AayaIM vahIM Aa[-ºAa[-ºTI pva[- maoM phlao hI idna Aa caukI qaIM. Kbar imalanao tk Aa[-ºAa[-ºTI pva[- ko 40 1158 maoM sao 524 CaHa naaOkrI pa cauko qao. vahIM Aa[- 30 ºAa[-ºTI mad`asa ko 1090 CaHaaoM maoM sao krIba 501 kao cayainat kr ilayao gayao hOM. yaha^M Tower Research nao 20 24 laaK ka savaa-iQak pOkoja idyaa ijasako saaqa 10 sauinaiScat baaonasa imalaanao pr krIba 44 laaK ka 0 pOkoja banata hOM. vahIM Aa[-ºAa[-ºTI kanapur maoM BaI

phlao hI idna 9 CaHaaoM kao 22 laaK ka pOkoja idyaa gayaa. [sa vaYa- Aa[-ºAa[-ºTI kanapur maoM ipClao vaYa- Asafla rhoM 200 CaHaaoM kao BaI PlaosamaoMT ko ilae AamaMiHat ikyaa qaa. Aa[-ºAa[-ºTI $D,kI maoM IBM Wara 14 laaK ko savaao-cca pOkoja ka p`stava idyaa gayaa hO. Aa[-ºAa[-ºTI KD,gapur maoM 22 laaK ka AiQaktma pOkoja Barclays nao idyaa. doKa gayaa hO ik kuC kMpinayaaoM ka $Jaana kuC inaiScat Aa[-ºAa[-ºTI kI trf qaaoD,a jyaada haota hO. ]dahrNa ko ilayao Tower Research Aa[-ºAa[-ºTI pva[-Ê Aa[ºAa[-ºTI kanapurÊ Aa[-ºAa[-ºTI mad`asa sao kafI CaHaaoM kao BatI- krtI hO prMtu Aa[-ºAa[-ºTI KDgapur ka $K Saayad hI kBaI ikyaa. [saI p`kar ZS, Schlumberger Aaid ka Jaukava Aa[-ºAa[-ºTI KDgapur kI Aaor rha hO. [saka karNa kMpinayaaoM ko BaItr ka Alaumanaa[- naoTvak- maanaa jaata hO. Balao hI Sau$Aat maoM PlaosamaoMT kI isqait saMtaoYajanak rhI pr AaKrI kuC idnaao maoM halat daobaara ipClao vaYa- kao daohranao lagaI. Aa[-ºAa[-ºTI mad`asa maoM PlaosamaoMT kI Sau$Aat tao baiZ,yaa rhI pr AaiKrI idnaao maoM daOr ibagaDa AaOr kovala 46‰ Plaosa hue jaao kI ipClao vaYa- ko barabar hI rha. Aa[-ºAa[-ºTI KDgapur maoM BaI 540 ka AakDa ipClao vaYa- sao baDa tao hO pr ]sako phlao ko saala 2007–08 ko 600 sao AiQak nahIM. hmaoSaa ik trh kuC ivaBaagaaoM ko PlaosamaoMT ]mda rho tao vahIM dUsaro ivaBaagaaMo ka Kata BaI Kulanao sao rha. eosao maoM kaola [MiDyaa evaM NTPC ijanhaoMnao kOmpsa sao k`maSa: 46 evaM 19 CaHaaoM kao lao gayaI ]nhaonaoM Knana va yaaM~aIkI ivaBaaga ko Ca~aaoM maoM lagaBaga saBaI kao naaOkrI dI ijasasao [sa vaYa- ko PlaosamaoMT maoM kafI ]Cala Aayaa. [sa baar PlaceCom nao hr iDpaT-maonT sao kuC p`itinaiQa caunakr ek sakara%mak kdma ]zayaa qaa ijanaka kama iDpaT-maonT sao jauD,I kmpinayaaoM kI saUcaI tOyaar krnaa qaa. [na p`itinaiQayaaoM sao Apoixat qaa ik vao idsambar maoM $kkr madd kroM laoikna eosaa nahIM hao payaa. [sako Alaavaa PlaceCom ko gazna ko pUva- PSU's hI AiQakaMSa maoM CaHaaoM kao lao jaatI qaI jabaik Aba Finance, Consultancies, IT, Core, FMCG Aaid xaoHaaoM kI kMpinayaa^M bahutayat maoM AatI hOM. 45%

26

20

Sports 10

NH 120

MS

PH,AZ,MMM1

Tech 110 75

RK

NH

370

Soc Cult 195

PH

LLR

MS

185

LLR

46%

40% 34%

IIT Kharagpur

IIT Bombay

IIT Madras

IIT Guwahati

baMdo nao pIsa maarnao ka QaaMsau Plaana banaayaa hOM. Aba yao tao saaoegaa AaOr [saka maggau ‘Avatar’ [imthana dogaa.

2008–2009

2009–2010

AR AE AG BT CH CE CS EE EC EG IM IE MF ME MT MI NA GG EX CY MA PH Dual Degree B.Tech

AR AE AG BT CH CE CS EE EC EG IM IE MF ME MT MI NA GG EX CY MA PH SI HS Dual Degree B.Tech


frvarI 2010

2 2

ivaivaQa

[nTr Aa[-Aa[-TI maoM KD,gapur ka Sama-naak p`dSa-na

g.sec.(sports) AMikt jaaoSaI sao baat kI tao ]nhaoMnao yao svaIkar ikyaa ik [sa baar gat maah 45vaIM [nTr Aa[-Aa[-TI spaoT-sa\ maIT Aa[-Aa[-TI kanapur maoM 11 hmaara p`dSa-na AaSaa sao kafI naIcao rha. ]nhaoMnao kha ik [sa baar PlaosamaonT\sa sao 18 idsambar tk Aayaaoijat hu[-,.ijasamaoM kula 15 Aa[-Aa[-TI kI TImaoM kula 12 kI vajah sao kafI fa[nala [-yar Ca~a Baaga nahIM lao pae. k[- iKlaaiD,yaaoM nao KolaaoM maoM ek dUsaro sao iBaD,IM. [na KolaaoM maoM eqaolaoiT@sa, baODimanTna, baaskoTbaa^la, AByaasa maOcaaoM maoM BaI ihssaa nahIM ilayaa. ]nhaoMnao yao BaI maanaa ik hmaaro yahaM ik`koT, SatrMja, f,uTbaa^la, ha^kI, skvaOSa, Toinasa, TobalaToinasa, vaa^laIbaa^la AaOr saMsaaQanaaoM kI kmaI hO. jaOsao ik hmaaro yahaM Toinasa ko ilae isaMqaoiTk kaoT- AaOr vaoTilaiFTMga Saaimala hOM. gaaOrtlaba hO ik [nTr Aa[-Aa[-TI tOrakI A@tUbar maah ik`koT ko ilae FlaD laa[T\sa kI kmaI hO. halaaMik ]nhaoMnao yao ivaSvaasa BaI maoM sampnna hao caukI hO.[sa baar [nTr Aa[-Aa[-TI maoM KD,gapur ka p`dSa-na kaf,I idlaayaa ik [sa isqait maoM jald hI sauQaar haogaa. kuC nae kaoca laae jaanao pr BaI Kraba rha. pu$Ya TIma nao kula 18.25 AMk p`aPt ike, AaOr maihlaa TIma tao kovala ivacaar cala rha hO jaao kovala [nTr Aa[-Aa[-TI ko AByaasa pr hI Qyaana doMgao. 6 AMk hI banaa sakI. pu$Ya vaga- maoM [sa baar maumba[- ka p`dSa-na kaf,I ]mda rha. gaaOrtlaba hO ik dao saala baad hmaaro Aa[-Aa[-TI maoM [nTr Aa[-Aa[-TI ka maumba[- TIma nao baODimanTna, baaskoTbaa^la, f,uTbaa^la, ha^kI AaOr vaoTilaiFTMga maoM p`qama Aayaaojana haonaa hO. ikntu [sa Aayaaojana kI maoja,baanaI kao laokr kOmpsa maoM tOyaarI sqaana p`aPt ikyaa. idllaI kI TIma ik`koT AaOr Toinasa maoM Avvala rhI AaOr caonna[na ko barabar hu[- hO. TaTa spaoT-sa\ ka^mPlao@sa maoM dSa-kaoM ko baOznao kI kao[- vyavasqaa nao TobalaToinasa AaOr vaa^laIbaa^la maoM baaja,I maarI. KD,gapur kI TIma TobalaToinasa maoM nahIM hO. ga`a]ND kI halat BaI badhala hO. &ana GaaoYa sToiDyama BaI jaINaao-war ko dUsaro; tOrakI, f,uTbaa^la AaOr vaoTilaiFTMga maoM tIsaro sqaana pr rhI. eqaolaoiT@sa ko ilae trsa rha hO.[sa baaro maoM AMikt nao kha ik 2011 maoM haonao vaalao [nTr Aa[-Aa[-TI pu$Ya AaOr maihlaa daonaaoM vagaao-M maoM $D,kI nao baaja,I maarI. kI tOyaairyaaoM ko ilae hmaaro pasa kafI samaya hO. ]sa [saI p`kar maihlaa vaga- maoM caonna[- nao bahut va@t tk nae ijamaKanaa ka inamaa-Na hao jaaegaa. nae AcCa p`dSa-na ikyaa.]nhaoMnao Toinasa, baaskoTbaa^la ijamaKanaa maoM [nDaor baaskoTbaa^la kaoT-, 4 baODimanTna kaoTAaOr TobalaToinasa maoM baadSaaht kayama kI.KD,gapur 1 Aa[-Aa[-TI maumba[- 79.83 1 Aa[-Aa[-TI caOnna[34 AaOr 2 TobalaToinasa kaoT- Saaimala hOM. [sako Alaavaa BaI kI TIma kovala tOrakI maoM dUsaro sqaana pr 2 Aa[-Aa[-TI idllaI 51.00 2 Aa[-Aa[-TI kanapur 26 kafI p`stava hOM jaao jald maUt- $p laoMgao. hma AaSaa krto rhI.baODimaMTna maoM kanapur nao p`qama sqaana p`aPt 3 Aa[-Aa[-TI kanapur 49.83 3 Aa[-Aa[-TI $D,kI 24 hOM ik Aa[-Aa[-TI KD,gapur kI janata kao yao badlaava jald ikyaa. idKa[- doMgao. [sa baaro maoM jaba Aavaaja, nao ijamaKanaa ko

pu$Ya vaga- ivajaota maihlaa vaga- ivajaota

isp`Mga fosT AaOr ixaitja

pUvaI- Baart ka sabasao baD,a, saaMs,Ìitk ]%sava Aaš ,Aaš ,TI KD,gapur maoM 21 sao 24 janavarI tk Aayaaoijat ikyaa gayaa. ijatnao jaaor–Saaor sao [sa saala Spring Fest ka p`caar ikyaa gayaa‚ ]tnao hI jaaor–Saaor sao KGP kI janata nao kI ]mmaIdaoM pr panaI for idyaa. [sa saala Spring Fest ko 2 sTar naa[-T\sa maoM AMitma samaya maoM ike gae badlaavaaoM sao janata kao kafI inaraSaa hu[-. yah ek p`kar sao saMcaalana samaIit kI tOyaairyaaoM kI trf ]ÐgalaI ]zata hOM. ek Aaor jahaÐ lagaBaga saaro kaya-k`ma hr saala kI trh dorI sao Sau$ hue‚ vahIM dUsarI Aaor Skid Row AaOr jala baOMD ko na Aanao ko karNa BaI kafI hllaa macaa. eosaI AfvaahoM BaI ]D,I ik Aayaaojana samaIit nao Skid Row kao saMpk- hI nahIM ikyaa qaa ikMtu Skid Row kI Aa^ifisayala vaobasaa[T pr ]nako yaha^M Aanao kI Kbar dI hu[- qaI ijamaKanaa ko G.Sec. (Social and Cultural) kivaSa dosaa[- sao baat krnao pr ]nhaoMnao batayaa ik Lead igaTairsT “DoivaD snaok saObaa” kI Acaanak tbaIyat Kraba hao jaanao ko karNa SF ko daOrana Skid Row baOMD, nahIM Aa payaa tqaa vaIjaa nahIM baZ, panao ko karNa “jala” baOMD, nahIM Aa payaa. Skid Row AaOr jala baOMD ko na Aanao kI Barpaš kOlaaSa Kor AaOr p`Itma nao Aakr pUrI kI. [sa baar hasya kiva sammaolana BaI klaakaraoM kI Flaa[T laoT haonao ko karNa lagaBaga tIna GaMTo kI dorI sao Sau$ huAa tqaa kumaar ivaSvaasa kao maMca pr puna: doKkr puranao Ca~aaoM kao qaaoD,I inaraSaa hu[-. [na saba baataoM kao CaoD, kr SaoYa kaya-k`ma manaaorMjak qao evaM sahI trIko sao saMpnna hue. ikMtu p`ityaaoigayaaoM kI kmaI kI vajah sao 'jaugalabaMdI' kao rd\d krnaa pD,a. Spring Fest maoM [sa saala k[- nae [-vaoMT\sa jaaoD,o gae qao. [sako tht p`qama vaYaI-ya Ca~aaoM ko ilae 'pIsa fr yauqa vak-Saap' tqaa 'd laa^^sT valD-' naamak p`ityaaoigataeÐ BaI Aayaaoijat kI gayaIM. MTV ka ek kaya-k`ma 'sTMT maoinayaa' BaI [sa fosT maoM Aayaaoijat ikyaa gayaa ijasao janata nao kafI psaMd ikyaa. [sa saala Spring Fest sao saarogaamaa myaUijak‚ [qaaosa [MiDyaa‚ baar ka^insala Aa^f [MiDyaa‚ Spring Fest

p`ItISa naMdI ,kmyauinakoSana‚ [Midra gaa^MQaI naoSanala saoMTr fa^r AaT-sa Aaid k[- saaro saMsqaana jauD,o hue qao. jahaÐ tk IIT KD,,gapur ko p`dSa-na kI baat hO tao [sa baar kao IIT KD,,gapur kao rMgamaMca maoM svaNa- tqaa saoMTM/IFyaUja maoM rjat pdk imalaa. ixaitja [sa baar 28 sao 31 janavarI rha AaOr ipClaI baar kI tulanaa maoM baD,o str pr saMpnna huAa. ipClaI baar kI tulanaa maoM kafI jyaada p`ityaaoigayaaoM ko Aa jaanao kI vajah sao [sa baar p`ityaaoigayaaoM kao zhranao maoM kafI proSaanaI hu[-. Pa`ityaaoiga imaHaao kao Apnao kmaraoM maoM zhranao sao saMbaMiQat DC pr dI gayaI saUcanaa [sa samasyaa kao idKatI hO. [sa vaYa- MegaShows maoM saOMD einamaoSana ³$saI klaakar sagao-[- naraja,aova Wara´¸ 3D halaaoga`aifk Saao tqaa maOijak Saao ³ iba`TISa klaakar naIjaola maID Wara´ ]llaoKnaIya rho. ikMtu [sa baar ko MegaShows KGP kI janata ka bahut Qyaana nahIM KIMca sako. [sa baar ko ixaitja maoM SaoKr kpUr ³p`isaw iflma inado-Sak´‚ ik`sa ifilaPsa ³ [mpIrIyala ka^laoja laMdna maoM p`aQyaapk tqaa vastuAaoM kao laojar ikrNaaoM ka p`yaaoga kr AsqaayaI $p sao AdRSya krnao hotu p`isaw´‚ sar eMqaonaI jaomsa laogaoT ³ 2003 ko BaaOitik ko naaobaolapurskar ivajaota´‚ ra^ibana caoja ³ Zipcar kI sahsaMsqaapk tqaa pUva- CEO evaM Ta[-ma maOgaojaIna Wara p`kaiSat duinayaa ko 100 sabasao jyaada p`BaavaSaalaI laaogaaoM kI saUcaI maoM Saaimala´‚ Da^ e iSavaqaanau iplla[- ³ba`h\maaosa eraospoSa ko CEO AaOr MD´‚ jaa^ja- kao$inasa ³ivaSva p`isaw Storm Chaser evaM AiBayaanaI ´ ko vyaa#yaana (Guest Lectures) kafI mah%vapUNa- rho. kula imalaa jaulaakr [sa baar ka ixaitja iPaClaI baar kI tulanaa maoM kafI baD,o str pr evaM AcCo sao saMpnna huAa ikMtu p`itBaaigayaaoM kI A%yaiQak saM#yaa sao AayaaojakaoM,‚ p`itBaaigayaaoM tqaa ivaVaiqa-yaaoM saBaI kao samasyaa ka saamanaa krnaa pD,a. AayaaojakaoM kao ivaiBanna p`ityaaoigataAaoM kao k[- straoM maoM krakr [sa saM#yaa kao inayaMi~at krnao ka p`yaasa krnaa caaihe.

[-ºAarºpIº po rijasT/oSana

[sa saomaosTr rijasT/oSana kI p`ikyaa maoM ek baD,a badlaava tba huAa jaba puranaI rijasT/oSana saa[T ko badlao [ºAarºpIº ka p`yaaoga Sau$ huAa. halaaÐik ]mmaId yao kI ga[)aI ik [sa pirvat-na sao ipClaI k[- samasyaaAaoM sao maui@t imalaogaI ikntu [sa nae p`yaaoga sao k[- Anya samasyaaeÐ baZ,tI hu[- p`tIt hu[-M. ga`oD kI jaanakarI ko saMdBa- maoM jahaÐ yah p`yaasa safla rha vahIM CaHa¹CaHaaAaoM kao saa[T kI k[- KaimayaaoM kI vajah sao BaagadaOD, krnaI pD,I. k[- ivaYayaaoM ko ga`oD k[- baar pirvait-t huyaoM. kBaI Apnaa Aka]MT na Kaola panao sao inaraSaa hu[- tao kBaI Anaayaasa hI iksaI Anya CaHa ka AkaM]T Kula jaanao sao proSaanaI hu[-. kuC laaogaaoM ka khnaa )aa ik Aa^nalaa[na rijasT/oSana baohd jaldI baMd kr idyaa gayaa AaOr Sainavaar AaOr rivavaar kao saa[T ko na calanao sao proSaanaI AaOr baZ, ga[-.Aa^nalaa[na rijasTr krnao ko baavajaUd kuC CaHaaoM ka naama rijasTr nahIM hao payaa AaOr ]sako ilae ]nhoM kBaI Apnao foklTI eDvaa[ja,r tao kBaI [MDisT/yala [MjaIinayairMga ivaBaaga ko ca@kr kaTnao pD,o. saa)a hI ba`oD`)a ko inaQaa-rNa yaa pirvat-na maoM BaI CaHaaoM kao kafI maSa@kt krnaI pD,I.

[-ºAarºpIº isasTma ka inamaa-Na saMsqaana maoM hI huAa hO tqaa [sao ivakisat krnao ko p`yaasa ike jaa rho hOM. [samaoM saMsqaana ko ivaiBanna ivaBaagaaoM kao ek saaqa saMgaizt krnao ka p`yaasa ikyaa jaa rha hO. halaaÐik saMs)aana Wara rijasT/oSana kI p`ikyaa kao sarla banaanao ka p`yaasa sarahnaIya hO ikMtu jaba tk yao kimayaaÐ rhoMgaI tba tk p`ik`yaa sarla haonao kI bajaaya kizna hI banaI rhogaI. ikMtu ABaI [-ºAarºpIº ka p`arimBak daOr haonao ko karNa yao samasyaaeÐ haonaa kuC hd tk svaaBaaivak BaI hO. AaOr saMs)aana ko eoDimainasT/oiTva kMPyaUTr sapaoT- saoMTr ko p`mauK p`aoº AarºenaºbaOnajaI- ko Anausaar [ºAarºpIº ko pUNa-tyaa saflatapUva-k Sau$ hao jaanao pr CaHaaoM kao k[- sauivaQaaeÐ p`aPt haoMgaI jaOsao e@sT/a @laasa haonao yaa CaHa kI ]pis)it kma haonao pr p`aofosar CaHaaoM kao Aa[-maola Wara saUicat kr sakoMgao.p`aoºbaOnajaI- ko Anausaar isp`Mga saomaosTr ko AMt tk [ºAarºpIº saucaa$ $p sao kaya- krnao lagaogaI. AaSaa hO ik tknaIkI KaimayaaoM kao dUr krko yah p`yaasa saMs)aana kI p`ik`yaaAaoM kao sarla va pardSaI- banaaegaa.


CAMPUS

BaaT

frvarI 2010

iballaI ko galao maoM Aa^nalaa[-na GaMTI… j,amaanaa qaa ik caUhaoM nao fOsalaa ikyaa ik iballaI ko galao maoM GaMTI baaMQanaI hO. tba saaocaa jaanao lagaa ik iballaI ko galao maoM GaMTI kaOna baaMQaoÆ va@t badlaa AaOr iballaI kOT hao gayaI AaOr caUho prIxaaqaI-. ganaImat hO ik Aba caMd KuSanasaIba tIsamaarKaÐ caUho kOT ko galao maoM GaMTI baaMQanao maoM safla hao hI jaato hOM. kOT ko hu@maranaaoM kao saidyaaoM kI maohnat sao haisala kI gayaI caUhaoM kI yao KuSaI doKI nahIM gayaI. Aba fOsalaa huAa ik caUhaoM kao AaOkat idKayaI jaayao. frmaana Aayaa ik iballaI ko galao maoM Aba saIQao GaMTI nahIM baaMQa sakto. Agar baaMQanaI hO tao Aa^nalaa[-na GaMTI baaMQaao varnaa kOT kao BaUla jaaAao. Aba baD,I Saamat Aa[-. kuC dohatI caUhaoM nao tao phlao hI ]mmaId CaoD, dI baakI baabaa rNaCaoD,dasa ko caolao idla kao JaUzI tsallaI donao ko ilayao 'Aala [ja vaola' gaato rho. magar Sauturmauga- ko gad-na Cupanao sao mausaIbat khaÐ TlatI hOÆ jaao haonaa qaa vahI huAa. kOT nao idKa idyaa ik iballaI‚ iballaI haotI hO AaOr caUho‚ caUho. samaya badla gayaa hao pr samaIkrNa nahIM badlao. caUhaoM ka BaivaYya AaOr ]nakI maohnat ibaillayaaoM ko ilayao kma hI maayanao rKtI hO. iballaI ko galao maoM GaMTI caUhaoM ko ilayao jaIvana–marNa ka p`Sna

3

hao saktI hO magar iballaI ko ilayao basa GaMTI hO. KOr jaanao idjaIyao. AaOr idjaIyao @yaa jaanao hI idyaa haogaa. magar saahba² jaba prIxaa ha^la ko baahr jaao caoikMga hu[- ]sanao eosao hI jaanao nahIM idyaa. jaoba sao Émaala tk inakala laI jaao AamataOr pr kOT jaOsaI prIxaaAaoM maoM AamataOr pr laITr ko ihsaaba sao Aanao vaalao psaInao kao paoMCnao maoM sabasao ]pyaaogaI vastu huAa krtI hO. eosaa lagata qaa ik paikstana ka baaD-r par krnao jaa rho haoM. AMdr phuÐcanao pr ek saahba nao laMbaa BaaYaNa idyaa ijasasao pta nahIM cala payaa ik vaao Baart kI tknaIik p`gait kI baat kr rho hOM yaa ek saIQaI saadI prIxaa kI. haÐ kuC dor maoM naoT kI spID nao Baart kI tknaIkI p`gatI kI paola tao Kaola hI dI. Aba Balaa ibajalaI ranaI @yaaoM pICo rhtIMÆ ]nhaoMnao BaI BaivaYya maoM [Dona gaaD-na pr Aanao vaalao saMkT kI pUva- saUcanaa do dI. Kor hma ifr BaI khoMgao ik 'Aala [ja vaola'. Agalao saala ]mmaId hO kOT A^analaa[-na nahIM haogaa. tba tk Agar Aap BaI Bau@tBaaogaI saaibat haoto hOM tao Aaga-naa[ijaMga kimaTI kI maafI sao kama calaa ilajaIyao.

rijasT/oSana ka ÍsToSana ka^laoja maoM Apnaa phlaa saomaosTr K%ma krnao ko baad hmaoM pta calaa ik hmaoM Agalao saoma ko ilae ifr rijasT/oSana krvaanaa pD,ogaa. 'yah @yaa tuk huAa' baD,baD,ato hue hma baOMk phu^Mcao tao pta calaa ik hmaara Baagya hmaoM hmaoSaa kI trh QaaoKa do gayaa hO¸ AaOr mauh-rmma ko calato Aaja baOMk baMd hO. hma raoto hue Gar kao laaOT Aae¸ AaOr mana kao idlaasaa idyaa ik yah [MTrnaoT ka yauga hO¸ eona kona p`karoNa FIsa jamaa hao hI jaaegaI. 29 kI rat kao KD,gapur phu^Mca rhoM hOM¸ kuC na kuC [Mtjaama kr hI laoMgao. pr hma BaI naa jaanao iksa naxa~a maoM pOda hue qao¸ ik hmaarI iksmat [tnaI fUTI hu[- hO. hma jaOsao Aama Aadimayaao^M ka Balaa krnao kI kaooiSaSa krto hue maaAaovaaidyaao^M nao T/ona kI pTiryaa^M hI ]D,a dI¹ ijasa karNa rat ko A^MQaoro maoM 3¹4 T/oMnao KD,I rh ga[-.hmaaro maohnatI rolakimayaao^M nao jara BaI tklaIf nahIM ]za[-¸ va saubah haonao ko baad hI pQaaro. natIjana hmaarI T/ona 11 QaMTo laoT hu[-¸ AaOr hmaaro phu^Mcanao sao phlao hI rijasTo/Sana Sau$ hao cauka qaa. KOr¸ safr sao qako maMdo hma inakla pD,o yaukao baOMk kI Kaoja maoM inakla pD,o. 'yaukao baOMk hI @yaao^M ' Aap pUCoMgao¹ tao Ba[-yaa hmaoM BaI nahIM pta¸ hmaaro iptajaI sao hI pUiCe ijanhaonao ]sa baOMk mao hmaara Kata Kulavaayaa. saat samaundr par jaba hma vaha^M phu^cao tao pta calaa ik hma pOsao inakala hI nahIM sakto¹@yaao^M BalaaÆ caUik^M hmaara Kata iksaI AaOr SaaKa maoM qaa AaOr hmaaro pasa 'pasabauk' BaI naa qaI. ]sako Aagao naa maOnaojar nao hmaaro ipClao saoma ka 'pasa' irjalT doKa AaOr naa hI maoro baOga maoM pD,I 'bauk'. Kato maoM maora naama haonao phcaana p~a pasa haonao ko baavajaUd vah lakIr ka fkIr AD,a rha. naa jaanao [tnao inayama ko p@ko va [-maanadar laaoga naota @yaao^M nahIM banato. KOr¸ kafI

raonao¹pITnao¹igaD,igaD,anao ko baad vah sava-Sai@tmaana baOMk maOnaojar hmaoM hmaaro hI $pe donao kao rajaI hao gayaa. DIDI lao kr jaba hma ivak`maSaIlaa phucao^M tao vaha^M lagaI laa[-na doK hmaara idla dhla gayaa. jaIvana maoM phlaI baar laaogaaoM kao pOsaa 'donao' kao [tnaa Aatur doKa. jara pUCtaC krnao pr pta calaa ik yao saBaI baocaaro saubah sao vahIM KD,o qao. isa@yaaoirTI vaalaaoM ko 'laoD,Ija fsT-' ko fMD,o ko calato laD,ikyaa^M tao jald hI inapT laI¹pr laD,ko jasa ko tsa KD,o qao. phlao tao hma pUrI [-maanadarI ko saaqa laa[na maoM lagao¸ pr 1 GaMTo baad BaI jaba laa[-na Aagao naa baZ,I tao hmaara QaOya- javaaba do gayaa. gaaD-M sao Aa^MKoM bacaa kr iKD,kI ko rasto AMdr Aa gae AaOr ifr sao ek laa[-na maoM laga gae. AaOr ifr ek AaOr baar laa[-na maoM laganao ¸ AaOr ek GaMTa baIt jaanao ko baad hma p`fuillat hao ha^la laaOT Aae ik Aaja hmanao 500$ bacaa ilae. baad maoM pta calaa ik ABaI BaI 'Aanalaa[-na roijasT/oSana' bacaa hO. [sa ivaYaya maoM hma Apnao fOklTI eDvaa[sar sao baat krnao gae tao ]nhaonao saaf manaa kr idyaa ik ]nhoM kuC nahIM maalaUma. daostaoM nao batayaa ik hmaoM Apnaa Sama-naak ga`oD,kaD- va D,ayarI laokr fOklTI eDvaa[sar ko pasa jaanaa hO. saBaI kI najaraoM sao Cupa kr jaba hmanaoM Apnaa ga`oD,kaD- ip`MT krnao ka p`yaasa ikyaa tao ip`MTr nao BaI hmaaro baokar ga`oD, ip`TM krnao sao [nkar kr idyaa¸ AaOr ]sako Alaavaa kagaja pr saba kuC Cap idyaa. laaogaaoM nao batayaa ik yah daoYa hmaaro ga`oD, ka nahIM¸ [-ºAarºpI maoM hI kuC KrabaI hO. KrabaI jaao BaI qaI¸ Aa^nalaa[-na roijasT/oSana kI AaiKrI tarIK 4 janavarI tk tao zIk nahIM hu[-ºººpr hr baar Alaga proSaanaI ja$r batatI qaI. roijasT/oSana kaD-,¸ iDijaTla isagnaocar¸ [-ºAarºpI AaOr iDpaT-maonT ko [sa Jamaolao sao hma jald hI f`ust hao gae AaOr saba kuC rama Baraosao CaoD, idyaa. jaha^M tk maora maananaa hO¹hmaara fjaisaf- fIsa Barnaa hO¸ baakI jaya rama jaI kI.

BaaT kI lagaa dI vaaT Alyaumanaa[- maIT maoM jaba hmanao vaYaao-M baad Apnao 'baa^ma kOlaaorImaITr' kao doKa tao idla maoM Janakar baIT\sa baja ]zo . kba ko ibaCu=o hue hma Aaja khaÐ Aa kr imalaoM. saUT baUT phnao hue Apnaa laMgaaoiTyaa yaar eosaa p`tIt hao rha qaa jaOsao BaOMsaaoM pr pItambarI ilapTI hao. BaUlao ibasaro yaadaoM ko ipTaro kao Kaolato hue hmanao Apnao icar prIicat koijapIyana AMdaja maoM saMvaadao ka Aadana p`dana p`arMBa ikyaa. hma ]nasao mauKaitba hue,¸ “Aro baIºsaIºÑ tU tao ibalkula nahIM badlaa¸ tumharI kmar tao ABaI BaI kmaro jaOsaI hO.” hma saor tao vaao savaa saor inaklao turnt hI hmaarI CrhrI kayaa kao bandr ka 'skoilaTna' ka djaa- doto hue ek Saor saunaa idyaa – gaaora tora rMga hO bando¸ pr naak – na@sa baoDaOla hO. mauK ka faT saaZ,o tIna baIta¸ laga rha isanaomaa ha^la hO. maoro daost kao PlaosamaoMT ko dyanaIya halat pr trsa Aa rhI qaI. ]sanao Plaosakama kao lataD,to hue kha ik bahuraYT/Iya kmpinayaaoM kao tao kojaIpI ko naama

pr maanaao saa^Mp saU^MGa gayaa hO. maOnao BaI saur mao saur imalaato hue Plaosaka^ma dara paÐca saaO bahuraYT/Iya kmpinayaaoM kao baulaanao ko daÐvaao kao hvaa[- iklaa krar idyaa. magar saahba ibadk ]zo khnao lagao Plaosakama kro BaI tao @yaa kro bahuraYT/Iya kmpinayaaÐ BaI tao maMdI kI maar Jaola rho hOM. maora tao maaqaa znak gayaa¸ eosaa lagaa maanaao [sa maMdI $pI vaayarsa kao fOlaanao ka izkra maoro hI sar hO. jaOsao kI baOMkao ka saara kja- maOnao hI lao r#aa hao. tBaI sar jaI nao qa`I [DIyaT $pI mahaBaaoga kao qaalaI maoM sajaa kr hmaaro saamanao poSa ikyaa. baaolao saaocaao @yaa gaujarI haogaI caotna Bagat pr jaba ]saI kI rcanaa pr AaQaairt iflma sao ]saka Eaoya CIna ilayaa. maOnao BaI sahmatI jatayaI ik caotna ko saaqa naa[MsaafI hu[- hO. vaao ifr sao ibafr p=o. baaolao¸ “vaao kaOna saa dUQa ka Qaulaa hO ]sanao BaI khIM na khIM sao khanaI caura[- hIM haogaI. sabako saba caaor Baro pD,o hOM hmaaro yahaÐ.” maOM samaJa gayaa ik EaImaana ka [rada baatcaIt krnao ka nahIM bailk hr baat maoM ica<a krnao ka hO. hmaarI A@la izkanao laga gayaI qaI ik hmanao [nho CoD,a hO tao yao hmao CaoD,oMgao nahI.


A@TU bar 2010 2008 navambar 2009 frvarI

44

saMpadkIya baat saMpadk kI

nayao saala AaOr nayao saomaosTr maoM hma Avaaja, kI trf sao Aapka ek baar ifr svaagat krto hOM. IIT KD,gapur kI janata ko ilayao sabasao KuSanaumaa mahaOla janavarI ko mahInao maoM hI haota hO. saomaosTr kI Sau$Aat haoto hI nava–vaYa- ka Aagamana AaOr pUro mahInao isp`MgafosT AaOr ixaitja ka Kumaar [sa mahInao kao ivaSaoYa banaa doto hOM. [sa baar BaI kOMpsa maoM vahI icar–piricat ]llaasa doKa jaa sakta hO. halaaMik Aaiqa-k maMdI AaOr PlaosamaoMT sao jauD,I AaSaMkaAaoM nao ipClaI baar kI trh [sa baar BaI rMga maoM BaMga Dalaa hO. gaujara saala IIT KD,gapur ko ilayao kuC Kasa AcCa nahIM kha jaayaogaa. k[- ]qala–puqala BarI GaTnaaAaoM nao AamataOr pe SaaMt rhnao vaalao maahaOla kao ihlaa kr rK idyaa. saukUna kI baat yao hO kI saala ka ]<arawtulanaa%mak $p sao SaaMt AaOr isqar rha. basa maMdI AaOr Aasa–pasa ko [laakaoM maoM maaAaovaadI ihMsaa sao kuC AinaiScatta kI isqait rhI ijasao kI samaJaa jaa sakta hO AaOr AaSaa kI jaa saktI hO kI Aanao vaalao idnaaoM mao isqait AaOr baohtr haogaI.

Aasa–pasa ko xao~aaoM maoM maaAaovaadI ihMsaa maoM ABaUtpUva- baZ,aotrI AaOr T/ona raoknao AaOr pTrI ]KaD,nao jaOsaI GaTnaaAaoM nao sabako maaqao pr icaMta kI lakIroM KIMcaI hOM. halaaMik kOMpsa ko AMdr saurxaa ko AcCo [Mtjaama ikyao gayao hOM. pr samaaja AaOr doSa kI baohtrI ko ilayao Aba AavaSyak laganao lagaa hO ik [sa maamalao ko sqaayaI hla ko ilayao sarkar zaosa kdma ]zayao. [sako Alaavaa iSaxaa sauQaaraoM kI baat Aajakla Aayao idna saunaa[- do jaatI hO. doSa maoM irsaca- kI isqait sauQaarnao pr BaI kafI cacaa- hao rhI hO. ]mmaId kI jaanaI caaihe ik [sa baar kuC baohtr inaYkYa- inaklaoMgao. nayaa vaYa- nayaI ]mmaIdoM lao kr Aata hO. AaSaa kI jaanaI caaihyao ik 2010 mao hmaarI IIT AaOr hmaara doSa nayaI baulaMidyaaoM kao CuyaoMgao. SauBakamanaaAaoM saiht saMpadk Aavaaja,

Anaokta maoM ekta pr AaÐca 15 AgastÊ 1947 kao Baart kao svatM~ata imalaI. ]sa samaya k[- CaoTo p`aMt yaa tao iksaI rajaa ko Saasana maoM qao (Princely states) yaa kuC saIQao iba`iTSa hukUmat (Provinces) ko. k[- p`aMtaoM kao imalaayaa yaa taoDa gayaa… AaOr k[- Alaga maapdMDaoM pr kuC rajya banao jaOsao baambaoÊ hOdrabaadÊ maQya BaartÊ saaOraYT/ ijanamao sao AiQaktr ABaI Aist%va maoM hI nahIM hOM. Baart ko saMivaQaana maoM yah saMBava hO ik yaid saMsad maoM bahumat hao tao nayaa rajya banaanaa yaa rajya kI saImaa badlanaa saMBava hOOM. yah “Bill Affecting The Boundaries Of Any State” Article 3 maoM ilaKa huAa hO. 1952 maoM tolaugau BaaiYayaaMo ko p`mauK naota EaI pao+I EaIramaulau nao AinaiScatkailana BaUK hDtala kI takI mad`asa rajya sao jauDo tolaugau BaaiYayaaMo kao ek Apnaa rajya imalao. drAsala maha%maa gaaÐQaI Kud caahto qao ik ijatnaI BaaYaayaoM Baart maoM hOÊ ]tnao hI rajya haonao caaihe pr baÐTvaaro ko baad turMt [sa trh ko rajya banaanao pr jaaor nahIM Dalaa gayaa. duBaa-gyavaSa 58 idnaao ko BaUK hDtala ko baad EaI pao+I EaIramaulau ka dohaMt hao gayaa AaOr janata ihMsak hao ]zI. tba 1 A@Tubar kao AaÐQa` ka rajya banaa jaao mad`asa ko tolaugau baaolao jaanao vaalao ijalaao kao ekjauT kr banaayaa gayaa. tolaMgaanaa p`aMt ]sa samaya hOdrabaad rajya ka ihssaa qaa. AaÐQa` rajya ko bananao ko baad [sao tolaMgaanaa ko saaqa imalaa kr tolaugau BaaiYayaaMo ka Apnaa ek rajya banaanao pr kafI jaaor Saaor sao cacaa- cala rhI qaI prMtu tolaMgaanaa ko inavaaisayaaMo kao [sa baat sao eotraja qaa. tolaMgaanaa ko pasa AÙa ik kmaI qaI jaao AaÐQa` ka rajya pUra kr sakta qaa AaOr tolaMgaanaa ko pasa AaÐQa` ko kaoyalao kI kmaI pUNa- krnao ka samaaQaana qaa. daonaao ko ek jauT hao jaanao pr ÌYNaa AaOr gaaodavarI ko panaI ka BaI samauicat ZMga sao ibanaa ivavaad ko pUro rajya ko ilae ]pyaaoga ikyaa jaa sakta qaa. laoikna AaÐQa` ka rajya Aaiqa-k $p sao ipCDa huAa qaa AaOr tolaMgaanaa iSaxaa ko maamalao maoM. [sa tqya kao p`maaiNat krta hO 'fja,la Aila kimaSana'. tolaMgaanaa ko inavaaisayaaMo kao sarkarI xao`~a maoM naaOkrI kI saurxaa AaOr ]nako p`aMt ko samaana ivakasa ka Baraosaa caaihe qaa. yah Sat-

SF maoM

rayalasaImaa AaOr kaosTla AaÐQa` ko baIca hue SRI BAUG Pact ko samaana qaI. AaSaMkaAaoM ko baavajaUd 1 navaMbar 1956 kao AaÐQa` p`doSa Aist%va maoM Aayaa AaOr Aaja AcCI–KasaI p`gait kr cauka hO. 9 idsaMbar kao

TRS

ko saicava koº caMd`SaoKr rava Wara AinaiScatkailana BaUK hDtala sqaigat hu[- jaba koMd` sarkar nao tolaMgaanaa p`aMt bananao pr cacaa- krnao kI sahmait dI. [sa inaNa-ya kI kafI Aalaaocanaa hu[-– ek tao yah bahut hI jaldbaajaI maoM ilayaa gayaa AaOr dUsara [sa inaNa-ya nao AaOr k[- rajyaaoM maoM baÐTvaaro kI maaMga kao ]ksaayaa.

hao sakta hO ko rajyaao kao baaÐT donao sao CaoTo Aakar ko rajyaao maoM Saasana p`NaalaI kuC baohtr hao jaayaogaI pr savaala yao hO ik @yaa [sako baad kBaI ]sa nayao rajya maoM baÐTvaaro kI ja$rt nahI AayaogaIÆ AaiKr saucaaÉ Saasana kI dRiYT sao ek rajya ka AiQaktma Aakar iktnaa haonaa caaihe yao kaOna AaOr kOsao tya krogaaÆ yah tqya hO ik kuC laaoga maanato hOM ik ibahar ko dao ihssaao maoM baÐT jaanao sao daonaao p`aMtao maoM KuSahalaI AayaI hO. prMtu bauMdolaKNDÊ BaaojapurÊ ma$–p`doSaÊ ivadBajaOsao rajya Aayao idna nahIM banaayao jaa sakto hOM. AaOr hmaoSaa ik trh Aama janata [sa baat sao AnaiBa& hI haotI hO ik vaastivak mau_a ivakasa hI hO yaa maa~a rajanaIit. tba doSa ko Aama naagairkao kao yah inaNa-ya laonaa haogaa ik @yaa vao Apnao masalaaoM kao baohtr saamaMjasya AaOr naIityaaoM sao saulaJaayaoMgao yaa Apnao baIca maoM lakIrMo KIMca kr. @yaa vao [sa baat pr gava- kroMgao kI vao Alaga–Alaga haonao ko baavajaUd BaI ek saaqa rh pato hOM yaa Apnao Alaga haonao pr ek dUsaro sao Alaga hao jaayaoMgao. kuC maamalaao maoM ek BaaYaa yaa saMskRit ko ilae Alaga rajya banaanaa safla rha hao pr [na saba inaNa-yaaoM maoM BaagaIdarI laonao sao phlao Aama janata kao satk-ta idKanaI pD,ogaI.

fa[na AaT-\sa [vaoMT\sa

na[- t)aa ivaivaQa p`ityaaoigataAaoM ko saa)a ipClao vaYa- kI trh [sa vaYa- BaI SF maoM fa[na AaT-\sa p`ityaaoigataAaoM ka Aayaaojana SPECTRA ko Wara ikyaa gayaa. iksaI tknaIkI ivaSvaivaValaya maoM p`itBaaigayaaoM ka fa[na AaT-\sa ko p`it eosaa ]%saah doKnaa Anapoixat hOÊ ikMtu [sa baar baahr ko p`ityaaoigayaaoM ko saa)a–saa)a KGP kI janata nao BaI jamakr BaagaodarI laI. [sa vaYa- kula 12 p`kar kI p`ityaaoigataeÐ Aayaaoijat kI gayaIM qaI ijasamaoM parmpirk rMgaaolaIÊ skoicaMga ko saa)a– saa)a fOSana Aa]TifT iDjaa[na t)aa popr bauk maoMikga jaOsaI Aparmpirk p`ityaaoigataAaoM kao BaI saimmailat qaI. 683 p`ityaaoigayaaoM nao ivaiBanna fa[na AaT-\sa p`ityaaoigataAaoM maoM Baaga ilayaa ijasamaoM spID poMiTMga maoM sabasao jyaada p`ivaiYTyaaÐ imalaI. NSHM t)aa NIT-RKL ko p`itBaagaI [sa vaYa- ivaSaoYa tOyaarI ko saa)a Aae )ao prMtu ifr BaI inaNaa-yakaoM Wara IIT-KGP kI p`ivaiYTyaaoM kao jyaada sarahnaa imalaI. "hr baalak ek klaakar hO prMtu samasyaa yah hO ik jaba hma baD,o hao jaato hOM tao klaakar kOsao banao rhoM" pablaao ipkasaao ka yao k)ana klaa AaOr pirp@vata ko AMtr kao p`diSa-t krta hO jaao [sa SF maoM doKa gayaa. baD,aoM ko saa)a–saa)a hmaaro pirsar ko baccaaoM nao BaI p`ityaaoigataAaoM maoM BaagaIdarI laI ijanhoM SPECTRA kI Aaor sao ivaSaoYa p`SaMsaa purskar p`dana ike gae. kula imalaakr yah SF rMgaaoM sao saraobaar rha AaOr p`itBaaigayaaoM nao ApnaI AiBavyai@t sao svayaM kao hI caikt kr idyaa. ipClao vaYa- kI trh hI SF nao fa[na AaT-\sa ko Aayaaojana kI ijammaodarI INHOUSE PARTNER ko AMtga-t dubaara SPECTRA kao dIÊ jaao kI kOMpsa maoM fa[na AaT-\sa t)aa iDjaa[na ga`up kI trh kayaa-t hO. p`ityaaoigataAaoM ko inamaa-Na sao laokr ]nako Aayaaojana tk SPECTRA Wara DESTINATION ARTLAND ko AMtga-t ikyaa gayaa qaa. SF kI Aaor sao saBaI p`ityaaoigayaaoM kao paiTsaIpoSana saiT-ifkoT AaOr ivajaotaAaoM kao purskar idyao gayao. AakiYa-t p`ivaiYTyaaoM kao SPECTRA kI Aaor sao maaca- maoM haonao vaalao kOMpsa ko phlao AaT- eigjaibaSana maoM p`diSa-t ikyaa jaaegaa.

Aavaaja, TIma mau#ya saMpadk: ivakasa kumaar, sauroMd` kosarI saMpadk: Aivamau@toSa BaarWaja, va$Na p`kaSa sah saMpadk: AaSautaoYa kumaar imaEaa, Aaid%ya maiNa Jaa, saaonala EaIvaas%ava, daimanaI gauPta, AMikta maMgala, Amana kumaar, isawaqa- daoSaI, saukoSa kumaar irpaoT-r: maQausaUdna, svaait dasa, inaYza Xamaa-, inaiQa hryaanaI, p`itk Baaskr, Anauraga kiTyaar¸ isamaant ]jjaOna¸ sauip`yaa SarNa¸ kuNaala imaNDa jaUinayar irpaoT-r: raohna BaTaoro¸ saMgaIt rMjana¸ p`%yaxa pazk¸ vaOBava EaIvaastva¸ AinamaoSa caaOQarI¸ sauSaIla razI¸ Aimat kumaar Dalaimayaa¸ sauganQaa vaoba: isawaqa- daoSaI, saukoSa kumaar¸ sauip`yaa SarNa¸ kuNaala imaNDa


trMga nae saomaosTr kI Sau$Aat ko saaqa hI Sau$ hao jaatI hO BaagamaBaaga. rijasT/oSana kI laMbaI laa[-na¸ ipClao saoma ko ga`oD\sa ka sadmaa¸ Breadth ko ilae BaagadaOD,…… ]Ff!! [na sabako baIca jaao ek KuSaI kI lahr laata hO vaao hO nayaa saala.

KGP nayaa saala Aato hI sabako idlaaoM maoM na[- ]maMga¸ nae ]%saah¸ nae jaaoSa¸ na[- AaSaaeÐ AaOr na[- }jaa- ka saMcaar haota hO. p`%yaok vaYakI trh yah nava–vaYa- BaI pUro ivaSva maoM ivaiBanna trIkaoM sao manaayaa gayaa prntu hmaaro IIT KD,gapur ka AMdaja hI Alaga qaa. saba kuC saamaanya idnaaoM jaOsaa hI idKta qaa. magar laaogaaoM ko idlaao maoM JaaMknao pr pta calata ik ]nhaoMnao iktnao kizna kamaaoM ka p`Na ilayaa hO nayao vaYa- maoM. nava–vaYa- kI pUva- saMQyaa pr BaI k[- laaoga rat Bar Apnao–Apnao kmaraoM maoM Apnao AiBanna ima~a 'laOpTa^p' ko saamanao baOzo rho. AaOr kroM BaI @yaa¸ Agalao hI idna saubah 7:30 kI @laasa jaanaa qaa. kuC ivalaxaNa p`itBaa ko QanaI laaoga AvaSya Apnao ivavaok AaOr jaoba ka ]pyaaoga krto hue dIGaa¸

p`Saasana nao kOmpsa maoM hr jagah 'Happy New Year – 2010' AMikt saf,od pnnao lagavaakr ApnaI trf, sao sabako New Year kao Happy kr idyaa. hmaaro Ca~a naotaAaoM kao BaI janata ka Íustapa idKa[- nahIM idyaa. kuC ha^laaoM maoM AvaSya Bonfire jalaanao kI p`qaa hO jaao ik Aba khIM kUD,a AaOr khIM tikyao jalaakr inaBaa[- ga[-.

T//oND

nava–vaYa- jaOsao kuC caMd Avasar hI tao haoto hOM jabaik hma Inter-Hall G.C ko karNa ivaBaaijat hao caukI Kgp janata kao ekjauT kroM AaOr ApnaI AKNDta ka p`maaNa doM. &ana GaaoYa sToiDyama maoM ek~a haokr saba imalakr nava–vaYa- manaaeÐ ijasasao pUro saala laaogaaoM maoM ]%saah ka saMcaar haota rho.

ek phlaU eosaa BaI

3 isatMbar¸ 2009 kao AaMQa` p`doSa ko mau#ya maM~aI kI ek hvaa[- duGa-Tnaa maoM Akala maR%yau ko karNa iva<a maM~aI kainajaoTI raosaOyaa kao mau#ya maM~aI ka pd saaOMpa gayaa. basa [sa duGa-Tnaa ko dao mahInao baad hI TRS ko sacaIva ko caMd`Saokr raAao nao ApnaI barsaao kI tmaÙaa pUrI krnaa sahja samaJaa AaOr kr idyaa AinaiScatkalaIna BaUK hD,tala. pirNaama vaSa tolaMgaanaa xao~a maoM Aayao idna yaa tao baMd yaa kao[- saamaUihk p`dSa-na nao Sahr kao zp kr rKa. [saI trh 11 idna tk calaI [sa BaUK hD,tala sao 10 idsaMbar kao tolaMgaanaa xao~a maoM tba raht phuÐcaI jaba PaI icadMbarma nao tolaMgaanaa ka Alaga rajya bananao pr gaaOr krnao ka Baraosaa idyaa. prMtu maamalaa yahaÐ samaaPt nahIM huAa. turMt hI saMyau> raYT/ kI maaÐga krnao vaalaI paTI-yaaoM nao [sa sahmatta ko ivaraoQa maoM baMd eolaana ikyaa AaOr AaMQa` p`doSa ko k[- xao~aao maoM jaIvana ifr Asamaanya hao gayaa. baÐTvaaro ka jauKama doSa ko baakI ihssaao maoM BaI fOlaa AaOr doSa maoM kaohra saa Ca gayaa. jaba koMd`Iya maM~aalaya Apnao tolaMgaanao ko vaado sao caUknao lagao tao TRS AaOr ]sakI ivaraoQaI paiT-yaaoM nao ifr ApnaI manamaanaI Sau$ kr dI. [saI trh pUra idsaMbar AaMQa` p`doSa maoM baMd rha AaOr na jaanao vahaÐ jaIvana kba saamaanya haogaa.

DDT

5 5

purI Aaid ka Ba`maNa kr Aayao. prMtu AiQakaMSa janata ko pasa Íust haonao ko isavaa kao[- AaOr caara nahIM qaa.

[nasao @yaa khoM?

mahasaagar dSakaoM sao

A@TU bar 2010 2008 navambar 2009 frvarI

ipClao idnaaoM korla ]cca nyaayaalaya nao Aaiqa-k ipCD,opna ko AaQaar pr AarxaNa kI rajya sarkar kI naIit kao hrI JaMDI do dI. Aba vahaÐ tqaakiqat ]ÐcaI jaaityaaoM ko garIba Ca~a BaI ]cca iSaxaa maoM AarxaNa ko hkdar haoMgao. sarkarI mahaivaValayaaoM maoM 10 AaOr p`a[vaoT mahaivaValayaaoM maoM 8 p`itSat saIToM Aaiqa-k taOr pr ipCD,o ivaVaiqa-yaaoM ko ilayao Aarixat haoMgaI. kaoT- nao yao fOsalaa ek AlpsaM#yak p`itinaiQa saMsqaa kI yaaicaka kao KarIja krto huyao idyaa. AarxaNa hmaoSaa sao ek ivavaadaspd mau_a rha hO. yah ]na kuC mau_aoM maoM ek hO jaao rajanaOitk taOr pr hr paTI- ko ilayao ACUt rho hOM. AarxaNa kI p`asaMigakta pr Saayad p`Snaicanh nahIM lagaayaa jaa sakta pr ]sako taOr–trIkaoM pr gaMBaIr bahsa kI Aba sa#t ja$rt tao hO hI. kma sao kma samaaja pr [sako p`Baava kI samaya–samaya pr ivavaocanaa haonaI caaihyao. [sasao [sako vaastivak hkdaraoM ka pta calata rhogaa AaOr jaao laaoga laaBaainvat haoto Aayao hOM ]nakI saamaaijak isqait maoM Aayao pirvat-na kI ivavaocanaa BaI hao sakogaI. Aba samaya Aa gayaa hO kI samaaja jaait AaOr Qama- jaOsaI caIjaaoM sao maanaisak $p sao ]pr ]zo AaOr [sasao saMbaMiQat mau_aoM pr ivastRt bahsa hao. jaOsaa ik kaoT- ka maananaa hO “hr tbako kI saamaaijak isqait maoM kuC sauQaar tao huAa hI hO AaOr ]cca iSaxaa kI gauNava<aa ko ilayao p`itspQaa- kI AavaSyakta inaiva-vaad $p sao hO.”

inaga-mana krto Aae hOM

Balao hI ivavaadaspd kITnaaSak DDT kao ivaSva str pr p`itbaMiQat kr idyaa gayaa hO ikMtu vaO&ainakaoM Wara ikyao gayao ek kmPyauTr isamaulaoSana sao yah inaYkYa- inaklaa hO ik ABaI BaI mahasaagaraoM sao [sa hainakark kITnaaSak ka punarao%saja-na (Re-emission) jaarI hO. 1940 sao 1970 ko baIca lagaBaga 1.5 imalaIyana Tna DIºDIºTI ka [stomaala kITnaaSak kI trh ikyaa gayaa )aa ikMtu [sako hainakark haonao kI vajah sao [sao [stomaala krnao pr pabaMdI lagaa dI ga[-. DDT jalaIya jaIvana kI ivastRt EaMKlaa kao ivaYaa@t krta hO t)aa k[- pixayaaoM kI p`jaaityaaoM kao BaI p`Baaivat krta hO. [sa AQyayana maoM vaO&ainakaoM nao 1950 sao 2002 ko baIca mahasaagaraoM evaM vaayaumaMDla ko baIca hue DDT sak-ulaoSana ka maa^Dla tOyaar ikyaa. haÐlaaik

DC Top 5

1. The hurt locker <movie> 2. Zeitgeist 2 <documentary> 3. The office season 3 <tv series> 4. Up in the air <movie> 5. A serious man<movie>

Aajakla DDT ka p`yaaoga mau#yat: dixaNaI gaaolaaw- tk saIimat hO ikMtu [sa ivavaadaspd kITnaaSak kI saaMd`ta (Concentration) mau#yat: ]%trI gaaolaaw- maoM baZ, rhI hO AaOr vaayaumaMDla evaM mahasaagar [samaoM mah%vapUNa- BaUimaka inaBaa rho hOM. [sa AQyayana sao yah baat saamanao AayaI hO ik 1970 ko dSak maoM lagaayao gayao p`itbaMQaaoM ko baad mahasagaraoM sao DDT ka punarao%saja-na vat-maana maoM DDT p`dUYaNa ka sabasao baDa, sa`aot hO. ikMtu vaO&ainakaoM ka maananaa hO ik manauYya p`jaait pr [saka saIQaa Asar nahIM pD,ogaa ikMtu ]%trI xao~aaoM maoM rhnao vaalao samaud`I jaanavar [sasao p`Baaivat haogaoM. yah pirtM~a (Ecosystem) ko ilae icaMta kI baat hO @yaaoMik k[samaud`I jaIva DDT ko Gan%va (Density) kao k[- gauNaa baZ,,a doto hOM jaao Baaojana EaMKlaa maoM }pr jaakr maCilayaaoM evaM Anya jaIvaaoM pr ivaYaa@t p`Baava Dalata hO.

a food elen


ivaivaQa

frvarI 2010

6 6

Aa[- Aa[- TI maoM fOklTI kaoTa

Sau$AatI P`aitraoGaaoM ko baad Aba Baart ko ]cca tknaIkI saMsqaanaao “Aa[Aa[- TI” nao BaI APanao fOklTI ko cayana maoM AarxaNa donaa Sau$ kr idyaa ho. Aa[Aa[- TI KD,gapur Wara navambar 2009 maoM fOklTI cayana ko ilae jaarI ikyao gae iva&apnaaoM mao esa saIÊ esa TI evaM Aao baI saI ]mmaIdvaaraoM ko ilae k`masa: 15Ê 7 ,5 evaM 27 p`itSata AarxaNa kI vyavasqaa kI gayaI hOM. yah AarxaNa saa[nsa evaM To@naaolaaojaI ko xao~a maoM isaf- esaIsTonT p`aofosar ko pd pr dI jaaegaI.jabaik p`banQana evaM hyaUmaoinaTI ko xao~a maoM p`aofosar ko pdaoM ko ilae BaI AarxaNa haogaI.

kmaI kao pUra krnao ko ilae [na ]mmaIdvaaraoM kao iryaayat donao ko ilae tao baaQya nahI krogaI. vaOsao iSaxak mahkmao kao [sa baat ka BaI Dr hO ik inayaui@t ko samaya dI jaa rhI [sa AarxaNa kao baad mao p`aofosar ko ilae BaI laagau ikyaa jaa sakta hO. vaOsao tajjauba kI yah BaI ho ik hmaaroM p`aofosar yah tao svaIkar krto ho ik iSaxak pdaoM pr AarxaNa laagaU krnao sao iSaxaa ko str maoM inaiScat taOr pr igaravaT AayaogaI laoikna vahI p`aofosar jaao ik vaotnavaRwI ko ilae h=tala pr calao gae qao [sa AarxaNa ko iKlaf saava-jainak $p sao kuC BaI baaolanao kao tOyaar nahI ho.

halaaik Aa[- Aa[- TI p`Saasana evaM sarkar ka khnaa hO ik yah AarxaNa isaf- cayana ko samaya hI idyaa jaaegaa evaM yaaogyata AnauBava tqaa kaivailayat ko saaqa kaoš samaJaaOta nahIM ikyaa jaayaogaa. maanava saMsaaGana maM~aalaya mao yah BaI kha hO ik Agaa saaro p`yaasaaoM ko baad BaI saITo nahI BarI jaa sakoMgaI tao [nhoM saamaanya ]mmaIdvaaraoM sao Bara jaayaogaa. laoikna ivaSaoYa&aoM kI icaMta yah hO ik jaba AarxaNa ka kao[- p`vaaQaana nahIM yaa tao BaI yaaogya ]mmaIdvaaraoM ko ABaava maoM saarI saIToM nahIM BarI jaa sakI qaI tao Aba kaoTo kI saITao kao Barnaa kOsao saMBava haogaa.

Aa[- Aa[- TI Krgapur ko ek p`aofosar nao ApnaI inajaI raya vya@t krto hue kha ik jaOsaa ik pUva- maoM haota Aayaa ho AarxaNa laagaU krnao ko ilae iSaxakaoM kI kaibailayat ko saaqa samaJaaOta tao krnaa hI pDo,gaa. ]nhaonao yah BaI svaIkara ik AarxaNa laagaU krnao sao pZ,a[- ko str mao inaiScat $p sao igaravaT AayaogaI. Aba jabaik Aa[- Aa[- TI baa^mbao mao iSaxak inayaui@t mao AarxaNa kao hrI JaNDI do dI hO jabaik Aa[- Aa[- TI gauvaahaTI [sao 2008 mao hI laagaU kr cauka ho. dUsaro Aa[- Aa[- TI BaI SaIGa` [saI rah pr kdma baZa,nao vaalao hoM. eosao mao savaala yah ]Z,ta ho ik @yaa yah Ca~aaoM ko BaivaYya ko saaqa iKlavaaD nahI hao.

vaOsao AaSaMka yah BaI jata[- jaa rhI hO ik khIM sarkar p`aofosar kI

maogaaila)a ivaiBanna ivaBaagaaoM ko fosT haonao kI EaRMKlaa maoM Aba ek nayaa naama jauD, gayaa hO. isaivala [MjaIinayairMga ivaBaaga Wara 15¹17 janavarI ko daOrana 'maogaaila)a' ka Aayaaojana ikyaa gayaa jaao ik phlaI baar huAa. fosT maoM jaao [vaonT\sa hue ]namaoM [MDisT/yala iDja,a[na p`a^blamaÊ kosa sTDIÊ isaivayaaoina@sa naamak raobaa^T maa^DilaMga p`ityaaoigata evaM k`` ayar naamak iba`ja maa^DilaMga p`ityaaoigata p`mauK rho.[sako Aitir@t i@vaja, va saoimanaar ka Aayaaojana BaI huAa. dao saoimanaar

glaaobala

Aayaaoijat hu[-M ijanamaoM sao phlaI 'To@sasaa' naamak kMpnaI Wara 'vaa^Trp`UifMga Aa^f saIilaMga' pr evaM dUsarI 'evarsaonTDa[-' Wara 'sTIla sT/@car Aa^na ha[- ra[ja, ibailDMga' ivaYaya pr )aIM. saa)a hI p`aoga`aimaMga va iDja,a[inaMga maoM $ica rKnao vaalaaoM ko ilae DarkaoD va kao¹Aai^D-naoT\sa naamak p`ityaaoigataeÐ p`mauK rhIM. ivaiBanna ka^laojaaoM sao lagaBaga 150 p`ityaaoigayaaoM nao fosT maoM Baaga ilayaa ijanamaoM na[- Aa[-Aa[-TI PaTnaa va BauvanaoSvar sao AiQakaMSa Saaimala hue.p`)ama baar hao rho [sa fosT kao saflatapUva-k Aayaaoijat krvaanao maoM ivaBaaga ko p`aoº Q`aubajyaaoit saona va p`aoº inaJa-r QaaMga ka mah%vapUNayaaogadana rha.fosT ka bajaT lagaBaga 2º5 laaK $pe rha. kula imalaakr yah fosT saflatapUva-k saMpnna huAa va isaivala [MjaIinayairMga ivaBaaga ko ilae nayaa p`yaasa rha.

E- Summit

15-17 janavarI tk Aa[-Aa[-TI KD,gapur maoM '[- saola' ko d\vaara glaaobala E- Summit ( vaOiSvak ]Vimata sammaolana ) ka Aayaaojana ikyaa gayaa. maMdI ko [sa daOr maoM jaha^M naaOkrI panaa ek #vaaba saa hao gayaa hO,, ]sa samaya [sa sammaolana ka Aayaaojana inaScaya hI p`asaMigak hO. [sa tIna idvasaIya sammaolana maoM ]Vimata ko mah%va pr p`kaSa Dalaa gayaa. CaaHaaoM ko mautaibak samaaraoh kafI &anavaQa-k qaa evaM ]nhoM [sasao vyaapar evaM ]Vimata ko xaoHa maoMo haqa Aaja,maanao kI p`orNaa imalaI. EaI ircaaD- komp ( sah inadoSak Aaop^na yaUinavaisa-TI ), EaI jao. rIyaao ( saI.[-.Aao. vaayauga`ID maako-T Plaosa saiva-saoja, ilaimaToD ), pd\maEaI Ainala gauPta ( ]paQyaxa naoSanala [naaovaoSana fa]MDoSana ) jaOsao vyaapar jagat ko p`#yaat vyai@t%vaaoM nao ApnaI ]pisqait evaM vyaa#yaanaaoM sao [sa sammaolana kI SaaoBaa baZ,a[-. [sa sammaolana maoM ivaSva ko k[- doSaaoM nao ihssaa ilayaa ijanamaoM Amaoirka, [MglaOMD, AayarlaOMD, jaapana AaOr caIna ko naama ]llaoKnaIya hOM. [sa sammaolana maoM '@laInaTok caOlaoMja' ko fa[nala ra]MD ko saaqa saaqa

³15-17 janavarI´ k[- Anya p`ityaaoigatae^M BaI Aayaaoijat kI ga[-, jaOsao ka^nsaIipyaao, [naivaja,na, saolsaipca, ibaja,Tk\-ja,\ Aaid. [sako Aitir@t Aa^nalaa[na vaIiDyaao ka^nTosT ka BaI Aayaaojana ikyaa gayaa. saI. Aa[-. Aa[-. gaaodroja AaOr ivap`ao jaOsaI kmpinayaaoM d\vaara vak-Saa^p BaI Aayaaoijat ike gae. vak-Saa^p maoM 'ga`Ina ibailDMga maoM ]Vimata ko Avasar' jaOsao ivaYayaaoM pr gahna ivacaar evaM cacaa- pircacaa- ka BaI Aayaaojana huAa. [sa sammaolana maoM p`ityaaogaI Ca~aaoM kao BaI Startups maoM [MTna-iSap p`aPt krnao ka sauAvasar imalaa. saaqa hI saaqa ]nhoM vyaapar jagat kao krIba sao jaananao ka maaOka BaI imalaogaa. [sa sammaolana ko mau#ya p`ayaaojakaoM maoM nao#sasa kOipTla, kOnana paT-nasa-, navama kOipTla, maumba[- eMjaolsa, [MiDyana eMjaola naoTvak-, saIDsa- jaOsaI baD,I kmpinayaaoM ko naama Saumaar hO. [sa sammaolana ko safla Aayaaojana sao ]mmaId kI jaa saktI hO ik inaScaya hI yauvaaAaoM maoM ]Vaoga kaOSala kao baZ,avaa imalaogaa AaOr CaaHaaoM ko ilayao yah xaoHa jaao phlao AnaCuAa hI qaa, [samaoM ]nhoM nae maaOko AaOr p`ao%saahna imalagaa.

gaiNat saMgaaoYzI [sa baar 15 sao 17 janavarI ko baIca gaiNat ivaBaaga nao phlaI baar Regional Symposium on Mathematics (RSM) ka Aayaaojana ikyaa. [saka ]d\doSya ivaiBanna ka^laojaaoM ko ivaVaiqa-yaaoM evaM p`QyaapkaoM kao Aapsa maoM [MTrO@Sana hotu ek maMca p`dana krnaa qaa. [sako tht ivaiBanna p`ityaaoigataAaoM jaOsao Mathlete, Cryptic, Algorithmic evaM popr p`jaonToSana ka Aayaaojana ikyaa gayaa. [sako Alaavaa Da^ saImaa naMda³TIFR baMgalaaOr, An Introduction to Mathematical Modeling for Biology´¸ Da^ dIpaMkr banajaI- ³ IIAP baMgalaaOr, Lecture of MagnetoHydrodynamics´ tqaa Da^ ema ko GaaoYa ³ IISc baMgalaaOr, An Introduction to Game Theory´ ko vyaa#yaana kafI ]llaoKnaIya rho. [sako saaqa hI SAS (Statistical Analysis Software) saa^FTvaoyar pr ek vak-Saa^p ka BaI Aayaaojana ikyaa gayaa. kula imalaajaulaakr iDpaT-maoMT fosT kI EaRMKlaa maoM gaiNat ivaBaaga ka yah p`yaasa kafI safla rha tqaa AayaaojakaoM nao [sao p`itvaYa- kranao ka inaScaya ikyaa hO.

Kamal Sp rts Deals in all type of sports goods and fitness equipment 16-A, Gole Bazar, Kharagpur Contact:- 9933521191


ivaSaoYa

frvarI 2010

7 5

2009 kI JalaikyaaÐ hr vaYa- Apnao saaqa kuC eosao pla laata hO jaao kBaI hmaaro caohro pr mauskana laatI hO tao kBaI Aa^MKaoM maoM AaÐsaU. vaYa- 2009 ko kuC eosao plaaoM pr ek najar. janavarI : vaYa- kI Sau$Aat isp`MgafosT³pcaasavaaÐ saMskrNa´ AaOr ixaitja ko saaqa rgaIna rhIM. iba`iTsa ka]insalaÊ foimanaaÊ Led ZepplicaÊ KK SF kI Saana rhoo tao vahIM ACM (overnite)Ê ASHRAE (Kryotech)Ê AIAA (Laws of Motion) AaOr ASME (student design competition) ko Alaavaa 'maogaa saonT/la' maoM [MijainayaraoM AaOr Aaik-To@TraoM ko saamanao KD,gapur rolavao sToSana kao nayao isaro sao iDjaa[-na krnao kI caunaaOtI rKI ga[-. frvarI : hr saala kI trh [sa saala BaI vaolaoMTa[nsa Do Aayaa AaOr calaa gayaa pr iksaI ko sToTsa maoM hmaoSaa kI trh kao[- badlaava najar Aanao sao rha pr KOr [sa maah maoM jaonaoisasa 2009 evaM Bitwise ka saflata pUva-k Aayaaojana ikyaa gayaa. imaD saomaosTr kI prIxaa ka va@t laaogaaoM ko ilae Saayad AvaaMCinaya rhI. maaca- : Bagavaana kroM ik eosaa maaca- ifr kBaI naa Aayao. [-Svar raoiht kI Aa%maa kao SaaÐit do. [sa mahInao nao bahut ]qala–puqala doKI AaOr Zor saarI maIiTMgsa hu[-– BOGÊ TOAT AaOr saupr fa[nala [-yar Ca~aÊ saBaI nao gaMBaIr masalaaoM pr cacaa- kI. Aa[- ,Aa[- ,TI ,ko SMST ko p`aofosar saujaya gauha AaOr ]nakI TIma nao ek laaK maoM KrIda jaa saknao vaalaa kRi~ama (dya tOyaar ikyaa hO jaao ik (dya saMbaQaI samasyaaAaMo sao ga`isat laaogaaoM kao (dya raopa[- Wara nayaa jaIvana p`dana krnao kI trf ek mah%vapUNa- kdma hO. [sa (dya kI jaaÐca jaanavaraoM pr Sau$ kI jaa rhI qaI. Ap`Ola : hr vaYa- kI trh kuC Kgpians ApnaI maMijala Kaojanao IIT ka damana CaoD, Aagao baZ, calao tao kuC mastI krnao [MTna- calao gayao. jaulaa[- : Apnao 58 vaYa- ko [ithasa maoM jao[-[- nao phlaI baar bacaI hu[- saITaoM kao dUsarI pUit- kI. maanava saMsaaQana maM~aalaya nao yao inaNa-ya hr vaYa- IIT maoM kuC saIToM baca jaanao kI vajah sao ilayaa. AaOr [sa vaYa- phlaI baar Orientation isainayasasao pohlao Dayarao nao ilayaa…… fccaaoM nao saaocaa ko Dayarao ko Orientation ko baad kuC BaI Jaolaa jaa sakta hO. Counselling sao

Agast : Professsor's strike-IIT ko p`aofosaraoM kI maaMga kao laokr sarkar ko AsaMvaodnaSaIla rvaOyao sao majabaUr haokr p`aofsaraoM kao ivaraoQa–p`dSa-na maoM saamaUihk AvakaSa pr jaanaa pD,a. sarkar nao maohta saimait ka gazna tao AvaSya ikyaa prMtu ]sako p`stavaaoM kao ]sako maaOilak $p maoM naa svaIkar kr Apnao hI manamaanao

Z,Mga sao laagaU ikyaa. isatMbar : ihndI idvasa samaaraoh p`%yaok vaYa- kI BaaMit 2009 maoM BaI 14 isatMbar kao ihMdI idvasa manaayaa gayaa. 7sao 14 isatMbar tk ihMdI saPtah ka Aayaaojana huAa AaOr 11 isatmbar kao ihndI idvasa kaya-Ëma ko AMtgat IIT kanapur ko p`oafosar evaM saup`isaw pustk concept of physics ko laoKk H.C.Verma nao “naaiBak ko sqaaiya%va AaOr ba`h\maaMD” pr vyaa#yaana idyaa. [sa saPtah maoM IIT ka phlaa safla Inhouse kiva sammaolana huAa. A@Tubar : p`Saasana nao kOmpsa maoM saurxaa tM~a kao majabaUt krnao ko ilae k[- kdma ]zayao. k[- p`mauK sqaanaaoM pr CCTV kOmaro lagaayao gayao AaOr saaqa hI saMsqaana maoM saurxaa kao saudRZ, krnao hotu isnafr Da^gsa laae gayao . [llaU : ek vaYa- ko AMtrala ko baad idvaalaI kI raOSanaI KDgapur vaapsa AayaI. 17 A@Tubar kao hue [llaU maoM RK ha^la ko samaud` maMqana kao AaOr rMgaaolaI maoM RP kao svaNapdk sao purskt ikyaa gayaa. navambar : navambar maoM maanaao kmpinayaaoM kI ek bahar saI AayaI. TaTaÊ DBÊ Aaid ka naama doK saBaI kao kuC pla ko ilae raht kI saaM^sa imalaI. MicrosoftÊ YahooÊ HULÊ GEÊ FinanceÊ IOCLÊ DeloitteÊ

Pairsar maoM duGa-TnaaAaoM ka daOr: GaiTt duGa-TnaaAaoM pr najar D,alaoM tao phlaI maaOt 22 maaca- ko idna raoiht kumaar kI hu[- jaao LLR Ca~aavaasa ko inavaasaI va ivaVut AiBayaaMi~akI ivaBaaga ko 2006 baOca ko Ca~a qao. ]nakI maaOt ir@Saa sao igarnao ko baad B.C.Roy Asptala maoM ]icat icaik%saa sauivaQaaAaMo ko naa haonao ko karNa hu[-. ]nhI ko baOca ko ek AaOr Ca~a saMdoSa kumaar kI maaOt Internship ko daOrana samaud` maoM DUbanao sao hu[-. 23 Ap`Ola kao naoh$ Ca~aavaasa maoM paÐcavao vaYa- ko koimakla [MijanaIyairMga ko Ca~a nao Akadimak dbaava maoM Aa%mah%yaa kr laI. jaUna maah maoM MMM Ca~aavaasa ko Ca~a manaaoja kumaar nao fa^saI lagaa laI. ek khr TUTa hI qaa ko daiKlaa ilayao p`qama vaYaCa~a yaaogaoMd` kumaar nao Aa%mah%yaa kr laI. isatMbar maoM saudIqa- BaT\Tacaaya- nao kaolakata maoM Aa%mah%yaa kI AaOr ]naka Sava hugalaI nadI maoM payaa gayaa. ek kmacaarI Apnao jaIvana sao svayaM bao$K hao prlaaok savaar gayao.

Technology kaTU-na BaI ! k a q r I rao. aga ]f B a ilayaa k h tao na

DUD. Aba tao ha^la maoM igaj,ar laganao vaalao hO. Aba na nahanao ko ilae tumharo pasa kao[- bahanaa nahIM haonaa caaihe.

kaonaa BagaIrqa! tU laaoD na lao. @yaaoMkI ha^la ko nae blaa^k maoM panaI tao Aata nahIM tao garma @yaa Kak haogaa


KbaroM

A@TU bar 2010 2008 isatmbar 2009 frvarI

86

jaIºvaa[-ºDblaUºesa Sau$ krogaI poprËaFT p`aojao@T : gaaopalaI yaU)a vaolafoyar saaosaa[-TI nao 'poprk`aFT' naamak p`aojao@T Sau$ ikyaa hO ijasamaoM Aa[-Aa[-TI KD,gaPaur ko saBaI ha^sTlaaoM sao falatU nyaUjapopr jamaa krko gaaopalaI kI kuC garIba maihlaaAaoM kao idyaa jaaegaa ijasasao vao poprbaOga banaaeÐgaI jaao Tok maako-T maoM baocaoM jaaegaoM. [sa kama ko dRara ]na garIba AaOrtaoM kao svaraojagaar ka AcCa Avasar imalaogaa.

fOklTI kao irJaanao ko ilae Aa[- Aa[- TI ApnaayaoMgao nae trIko : lagaatar baZ,tI hu[- Ca~aaoM kI saM#yaa kao mad\donajar rKto hue Aa[-Aa[-TI KD,gaPaur samaot saBaI Aa[-Aa[-TI saMs)aana iSaxakaoM kI saM#yaa baZ,anao ko ilae p`yaasa kr rho hOM. [sa idSaa maoM Aa[-Aa[-TI iSaxakaoM kao k[- p`kar ko [MnsaoMiTva donao ka BaI p`stava kr rhI hO ijasamaoM ivadoSa yaa~aa evaM Anya baatoM Saaimala hOM. &at hao ik Aa[Aa[-TI ipClao kuC samaya sao fOklTI kmaI kI samasyaa sao jaUJa rhI hO. saIebaI ko spoSala pOnala maoM Aa[-Aa[-TI p`aofosar inayau@t : 25 idsaMbar kao Baart AaOr EaIlaMka ko baIca hue ik`koT maOca maoM flDlaa[-T maoM gaD,baD,I haonao ko karNa kuC baaQaa Aa[- )aI. [sakI jaaÐca ko ilae ik`koT esaaoisayaoSana Aa^f baMgaala nao spoSala pOnala banaayaa hO ijasamaoM ]nhaonaoM Aa[-Aa[-TI KDgaPaur ko [lao@iT/kla ivaBaaga ko p`aofosar gaaOtma paod\dar kao Saaimala ikyaa hO.

ra^k @laa[MibaMga vak-Saa^p : To@naaolaa^jaI eD\vaonacrsa saaosaa[TI ³ToD\sa´ TaTa sTIla eD\vaoncar saaosaa[TI ko saaqa imalakr 28 evaM 29 janavarI kao 2 idnaaoM ka ra^k @laa[MibaMga kaosa- Sau$ krnao jaa rhI hO. saaosaa[TI ko mautaibak p`itBaaigayaaoM kao jamaSaodpur lao jaayaa jaaegaa. [sako ilae p`%yaok p`itBaagaI sao 1500 $pyao Saulk ko taOr pr ilayaa Aa[-Aa[-TI ko plaosmaonT kI rFtar baZ,I : [sa saala Aa[-Aa[-TI ko PlaosamaoMT kao doKkr Aba ivaSvaasa haonao lagaa hO ik jaayaogaa. maMdI ka daOr Aba CMTnao lagaa hO. AaÐkD,o batato hOM ik [sa saala saBaI Aa[-Aa[-TI saMs)aanaaoM maoM lagaBaga 50–70 p`itSat PlaosamaoMT hao cauko hOM AaOr hmaaro ka^laoja nao BaI Aba naalao p`dana kroMgao }jaa- : ]mda p`dSa-na ikyaa hO. ipClao vaYa- [sa va@t maa~a 35 p`itSat PlaosamaoMT hu[- )aI. Aa[-Aa[-TI KDgaPaur ko paÐca Ca~aaoM nao ek eosaa baayaao saola Agar halaat eosao rho tao inaSicat hI hma 100 ‰ PlaosamaoMT ka laxya CU laoMgao. ivakisat ikyaa hO ijasako p`yaaoga sao ibajalaI tqaa panaI kI GarolaU samasyaa kao du$st ikyaa jaa sakta hO. [sa p`aojao@T ko knsaoPT ko bMad hue kaoicMMaga saOsqaanaaoM ko ilae drvaajao: AMtga-t ek baayaao saola ivakisat ikyaa jaaegaa ijasamaoM naalao ka panaI [sa saala Aa[-Aa[-TI KD,gaPaur ko Alaavaa Anya Aa[-Aa[-TI saMs)aanaaoM nao BaI jaaegaa ifr saola ko AMdr baO@Toiryaa pOda haogaoM jaao [sa panaI kao saaf fOsalaa ilayaa hO ik [sa saala sao kaoicMMaga saMsqaana kOmpsa PlaosamaonT ko dRara Ca~aaoM kroMgao AaOr ÍI [lao@T/a^na BaI inakaloMagao ijasasao ibajalaI pOda kI jaa kao nahIM lao jaa sakMogao. Aa[-ºAa[-ºTIº ka khnaa hO ik vao na tao Ca~aaoM kao kaoicMMaga saktI hO. [sa p`aojao@T maoM manaaoja maMDoilayaa¸ p`tIk jaOna¸ SaaoiBat laonao kao p`ao%saaiht krto hOM AaOr na vao caahto hOM ik Ca~a [sa fIlD maoM kama kroM. isaMhla¸ puilkt AanaMd¸ maaohna yaamaa tqaa baayaaoTok ivaBaaga ko p`aofosar dobaad`ta dasa ]naka khnaa hO ik Ca~aaoM kao [MjaIinayairMga ko kaya-xao~a maoM hI jaanaa caaihe. Saaimala qao. A u th o r iz e d d e a l e r .

C O M P U T E R C IT Y

CO M PAQ , H P , D E LL , H CL A C E R , S O N Y , A S U S ,T O S H I B A .

O N E S TE P S O L U TIO N F O R YR P C

II T R O A D , P U R IG A T E , K H A R A G P U R . 94 34 36 9 78 9 / 98 32 27 8 78 6

M A I L :- c o m p u t e r c it y _ k g p @ y a h o o .c o .in

We CO M P A Q

p r o vid e q u a l it y p r o d u c t & q u a lit y s e r v ic e a t b e s t p r ic e

LA P TO P S CQ 40 601 TU

C Q 40 6 01 T U

Compaq 61 0 ( 4laptops 5 2) U F D

3

C 2 D 2 .2 G H Z

4

C2 D 2 .2 G HZ

4

4 DDR 2

H P D V 4 - 15 0 6 T X

320 GB

C O R E 2 D U O 2 .2 G H Z

H P D V 3 -2 2 1 3 T X C O R E 2 D U O 2 .2 G H Z 4 GB DDR 2 H P D V 3 - 22 1 3 T X C O R E 2 D U O 2. 2 G H Z H P D V 6 -1 H 3 1P9 D T XV 6 - 13 1 9 TC O GR H ZE 2 D U4 OG B D DGRH3Z X R E 2 D U O 2 .2C O 2 .2 H P D V 6 -1 H 3 3P7 D T XV 6 - 13 3 7 TC O GR H ZE 2 D U4 OG B D DGRH2Z X R E 2 D U O 2 .2C O 2 .2

S560601

S 5 6 0 6 0 1 IN S P I 1 4

IN SP I 1 4

2

S 5606 03 I NS PI 15

S5 6 0 6 0 3

IN S P I 1 5

S 5 6 0 5 5 7C I2NDS PTI 61 6 5 00

S5 6 0 5 5 7

IN S P I 1 5

C2D T6600

dell IN S P I 1 5

4 D D R2

32 0 G B

D VD R W

4

D DR2 3 20 4 GB 320 GB D VD R W D DR2 3 20 4 GB 5 0 0 GDB D R 3 D VD R5 W 00 4 GB 5 0 0 GDB D R 2 D VD R5 W 00 2

D VD R W

D V D RW

2 5 0 GB

C2D T6600

3

D V D RW

3C 2 DD TV6 D 6 0R 0W

3

GB D3 V2 D 0R W

3

D V D RW

320 G B

DVD

I N T 4 5 00 M

D VD D VD

N V 512M B

N V 51 2 M B

3 20 GB

DVD

1 4 .1 "

A TI 1 GB

1 5 .6

D5 V 1D2 RMWB NV

A T I 1 G BW in 7 1 4 .1

D VD RW

N V 51 2 M B

W in 7 HP PAVILION

1 3 .3 NV

W 7HP 51 2 M B

1 3 .3

W 7H P

GB

A TDI V1 DG B RW

1 5 .6 A T I 1 G BW 7 H P

1 5 .6

W 7H P

GB

A TDI V1 DG B RW

1 5 .6 A T I 1 G BW 7 H P

1 5 .6

W 7H P

320 GB

1 4 " LE D

CA M + CR + BT + D O S

C AM + C R+ B T+ D O S

1 5 . 6 " W LE D

CA M + CR + BT + D O S

13 52 0. 6G" BW L E D C AL EM T ++CDR O+ BST + D O S 15. 6" W D + C R C+ABM 1 5 .6 " W L E D

D3 D2 R0 3 DG VBD

6 030 4C 2 DD TD6 R D 4V D 4 D V D RW C2D T6600 4 D D R 3 D V 4D

D3 D2 R0 3 DG VBD

500 G B D V D RW 320 G B

C R + B T + VC H 51 T IB A TI R +PB+T+ V2 HM P+B 5 1A2 M M R 1 4 " LE D BT + V H P 13 42 0" GL BE D C A M + C R C+ABMT ++CVRH+ P 1 5 .6 " W X G A C A M + C R + BT + W IN 7 + 500 GB 15. 6" W XG A C A M + C R + B T + W IN 7 + 1 3 .3 " W X G A C F L C A M + C R + BT+ V H P+

C2D P8600

DDR3 DVD

320 GB

2

T 43 0 0D V D S M

T4300 T 43 0 0

4

DVD SM

B 3848 T6500 B 38 4 8

4

U39 24 T6400 U 3 92 4 B 3 8 6B338 6 3T 6 6 0 0

P3 858

320 GB

1 5 .4 '

DOS D V D BSTM+ C R + C A M 3+20

320 D VD SM

1 5 .4 "

BT + CR + CA M + D O S 3 20 1 5 . 4"

DVD SM T 65 0 0

320

4

1 5 .4 '

BT + CR + CA M + D O S D VD SM 3 20

4

DVD SM T 64 0 0

500

4

14"

B T + C R + C A M + Lin u x D VD SM 5 00

4

T 66 0 0D V D S M

320

4

1 5 .4 '

D V D BSTM+ C R + C A M 3+20 DOS

4

320

2

DG AM 1 Y R A 1C YC RDAACMC A EAGE

1 Y R A C C DA M A G E 2 5 6 M B AT I M R

256M B A TI M R 15. 6" W D + C R C+ABM R +I N B T7+H WBIN 13 52 0. 6G" BW L E D C AL EM T ++CW + 7 H B + A N T I V IARNUT SIV IR U S

C32 D D S UD7R3 03 0D V D3

P 3 8 5P738 5 7T 4 3 0 0

1 Y R A C C D AM A G E

C A M + C R + BT + D O S

S 5 6 0 6 5 5C I2NDS PSI U 17 4 Z3 0 0

Hcl m e l a ptop

DO S

W in 7

N V 512 M B D VD RW

250 GB

W in 7

1 4 .1

S5 6 0 6 5 5 I N S P I 1 4 Z

4

DOS

GB

14" LED

DO S

Win 7 1 4 .1 "

1 5 .6

6 0R 0W 3C 2 DD TV6 D

S 5605 11 S T U D I O XPS 13

1 4 .1 "

DO S

W in 7

S 5 6 0 6 0 4C I2NDS PTI 61 6 5 00

S 5 6 0 5 2 8C S2TDU DT I6O61040 S5 6 0 5 2 8 S T U D I O 1 4 S5 6 0 6 8 0 S T U D I O 1 5 C2D T6600 S5606 80 STUDI O 1 5 S5 6 0 5 1 1 S T U D I O X P S 1 3 C2D P8600

1 5 .6

D OS

1 4 .1 " IN T 4 5 0 0 M

I N T 4 50 0 M

D OS

IN T 4 5 0 0 M

1 5 .6

DVD

1 4 .1 "

1 4. 1 "

S5 6 0 6 0 4

3

D3 V2 D 0R W GB

GB

3 20 GB

IN T 4 5 0 0 M

IN T 4 5 0 0M

3 20 GB

D VD

320 GB 4 D D R2

DVD

D VD

3 D D R2

320 GB

20 G B 3 2 0 4G B D D R 2 D VD R3 W

DC T4300

D C T4300

DD R2

3 20 GB

3 20 G B

D DR 2

C 2 D 2 .2 G H Z

n D2.R22 G h z H P D V 4 -1 5H0PD 6 T XV 6 - 20 0 5 ACXO R E 2 D U O 2 .2AGMHDZ T u r io 4 D

Del l

D D R2

C 2 D 2 .2 G H Z

CQ 40 616 TU

AM D T u rio n 2 .2 G h z

D DR 2

C 2 D 2 .0 G H Z

C 2 D 2. 0 G H Z

CQ 40 604 TX

C Q 4 0 61 6 T U

3 D D R2

3

6 1 0 (4 5 2 )U F D

CQ 40 604 TX

HHPP DPV 6A-2V0 0IL5 AI XO N

D C 2 GHZ

D C 2 GH Z

13. 3" W XG A

1 5. 4 '

A M NR T I V IARNUT sIV IR U S A N TI VA I RN UT IV S IR U S 512M B A TI M R +

5 1 2 M B AT I M R +

N V ID E A 9 4 0 0 M

C F L C A M + C R+ B T + VH P +

B T + C R + C AM + D OS

B T + C R + C AM + D OS

Hcl me laptop 1 5. 4 ' B T + C R + C AM + D OS 14 "

B T + C R + C A M + L in u x

1 5. 4 '

B T + C R + C AM + D OS

W IN 7

N V ID E A 9 4 0 0 M W IN 7

B e f o r e f i n a li z i n g y o u r p u r c h a s e p le a s e v i s i t u s f o r b e s t p r ic e

Awaaz Januay 2010  

Soc Cult Sports 110 75 10 26 20 baMdo nao pIsa maarnao ka QaaMsau Plaana banaayaa hOM. Aba yao tao saaoegaa AaOr [saka maggau ‘Avatar’ [imth...