Page 1

:HVWWK$YH6XLWH%*ROGHQ&2

5HJXODU,UUHJXODU3RVW6XUJLFDODQG0XOLIRFDO3DWLHQWV

,1)250$7,21

$GYDQFHG9LVLRQ7HFKQRORJLHV ZZZ$97/(16FRP ZZZ0<*362/87,216FRP 


:+$7,67+(1$785$/(16'(6,*1

2XU1DWXUDOHQVSURGXFWLVWKHSHUIHFWFKRLFHRISUHPLXPOHQVHV IRU\RXUSDWLHQWV2QHRIWKHNH\HOHPHQWVRIWKHOHQVLVWKH 9,3 9DULDEOH,QYHUVH3HULSKHU\ 7HFKQRORJ\WRKHOSZLWK SHUIHFWILWDVZHOODVEHWWHUWHDUFXVKLRQWKDWSURPRWHV HVVHQWLDOWHDUH[FKDQJHDQGFRPIRUW

6WDQGDUG'LDPHWHU 

2SWLPXP([WUD0DWHULDO

7KH9,37HFKQRORJ\DLGVLQ

6PDOO'LDPHWHU  0HGLXP'LDPHWHU  (QKDQFHG'LDPHWHU   *UHDWIRU&RUQHDO'LVWRUWLRQ

'. :HWWLQJ$QJOHRIGHJUHHV

5HGXFLQJOHQV$ZDUHQHVV 'HEULVIOXVKHGRXWRIH\HHDVLHU 5HGXFHRU(OLPLQDWH 6WDLQLQJ

  3RVW6XUJLFDO3HOOXFLG

/DUJH'LDPHWHU  /DUJH'LDPHWHU

*XDUDQWHHGIRU\HDUIRUQRQZHWWLQJ RUEUHDNDJHIRURQH\HDUZKHQXVHG ZLWK1DWXUDOHQV5'6RU 2SWLPXP6ROXWLRQ

6LQJOH9LVLRQ'LVWDQFH 5HJXODU&RUQHDV ,UUHJXODU&RUQHDV 3RVW6XUJLFDO&RUQHDV

0XOWLIRFDO


>OH[PZ5H[\YHSLUZ& ;OPZ\UPX\LKLZPNUPZ[OLSH[LZ[[LJOUVSVN`VMMLYLKPUHUH.7SLUZLZ(UPUUV]H[P]L WLYPWOLYHSJ\Y]LZ`Z[LTSHYNLYKPHTL[LYZHUKZPTWSPJP[`VMMP[THRLZ5H[\YHSLUZH UH[\YHSMVYHU`7YHJ[P[PVULY»ZKLZPNUVMJOVPJL;OLWLYPWOLYHSJ\Y]LZ`Z[LTMLH[\YLZ =HYPHISL0U]LYZL7LYPWOLY`=07;LJOUVSVN`;OPZKLZPNUHSSV^ZTVYL[LHYMSV^ \UKLY[OLSLUZTPUPTPaPUN[OL^LPNO[ILHYPUNWVY[PVUVM[OLSLUZVU[OLJVYULH

>OVKVLZ5H[\YHSLUZMP[& >LZ\NNLZ[\ZPUN5H[\YHSLUZMVYHSS[`WLZVMWH[PLU[ZPUJS\K[PUN`V\YZVM[[VYPJ WH[PLU[Z:VM[[VYPJWH[PLU[ZYLX\PYLTVYLJOHPY[PTLHUKZVTLWH[PLU[ZUL]LYVI[HPU [OL]PZPVU[OL`WYLMLY5H[\YHSLUZJHUHSZVIL\ZLK[VZOV^T`VWPH^P[OJOPSKYLU @V\TH`HSZV\ZL5H[\YHSLUZMVY.7^LHYLYZ^OVHYLOH]PUNJVTMVY[WYVISLTZ^P[O [OLPYJ\YYLU[SLUZLZ;OL5H[\YHSLUZ+0:OHZHSZVILLU\ZLKMVYWH[PLU[Z^P[O PYYLN\SHYJVYULHZZ\JOHZ7LSS\JPKHUK7VZ[:\YNPJHS;OL5H[\YHSLUZPZH]HPSHISL PUHU`WV^LYPUKPVW[LYZZ[LWZHUKHU`IHZLJ\Y]LPUTTZ[LWZ

>OH[PZ=HYPHISL0U]LYZL7LYPWOLY`=07;LJOUVSVN`& -VSSV^PUN[OLZ\JJLZZVMYL]LYZLNLVTL[Y`SLUZKLZPNUZMVY7VZ[92HUKUV^ *VYULHS9LZOHWPUN5H[\YHSLUZMLH[\YLZHWH[LU[WLUKPUN]HYPHISLMSH[[LY[VZ[LLWLY Z\JJLZZPVUVMWLYPWOLYHSJ\Y]LNLVTL[Y`[VTPUPTPaL[OLILHYPUNHYLHZ[OH[WSHN\L JVU]LU[PVUHSWLYPWOLYHSSLUZKLZPNUZ;OPZLUHISLZ[OL[LHYMSV^[VILL]LUS`JOHUULSLK HYV\UK[OLWLYPWOLY`HUKZ\ZWLUKZ[OL^LPNO[ILHYPUNWVY[PVUVM[OLSLUZ^OPJOHPKZPU TPUPTPaPUNJVYULHSJVU[HJ[0UP[PHSH^HYLULZZPZNYLH[S`YLK\JLK;OYLLHUK5PUL V»JSVJRZ[HPUPUNPZ]PY[\HSS`LSPTPUH[LKHUKHSSKH`JVTMVY[PZHJOPL]LKPUTVZ[JHZLZ PTTLKPH[LS` =07;LJOUVSVN`HSSV^ZH\UPMVYTYH[LVMMSH[[LUPUNHZP[THPU[HPUZHKLZPYLK(_PHS,KNL3PM[ PU[OLL_[YLTLWLYPWOLY`;OLWVZ[LYPVYVW[PJHSaVULPUYLSH[PVU[V[OLIHZLJ\Y]LYHKP\Z UV[[OLKPHT[LY;OPZLUHISLZ[OLMP[[PUNYLSH[PVUZOPW[VTHPU[HPUVW[PT\T[LHYMSV^[V[OL SLUZWLYPWOLY`[OYV\NOV\[[OLIHZLJ\Y]LYHUNLZ ;OLWLYPWOLYHSZ`[LTJHUILVYKLYLKPUVUL[VVY[OYLLZ[LWZMSH[[LYVYZ[LLWLYJHYYPLY [VTVYLJSVZLS`HSPNU[OLWLYPWOLY` *LU[LYHUKLKNL[OPJRULZZHYLJHSJ\SH[LK[VPUZ\YLTPUPTHSSLUZTHZZ[OYV\NOV\[[OL V]LYHSSSLUZ
3LUZ6M*OVPJL-VY(SS*VYULHZ 5H[\YHSLUZ*VTWYLOLUZP]L3LUZ-P[[PUN:L[ ,HZ`;V-P[,HZ`;V>LHY 3LUZ-P[[PUN:L[ )HZL*\Y]LZ! 5VYTHS2LYH[VJVU\Z7LSS\JPK0YYLN\SHY =07=HYPHISL0U]LYZL7LYPWOLY`;LJOUVSVN`MVYIL[[LYMP[

+0:+PZWLUZPUN0U]LU[VY`:`Z[LT3LUZ-P[[PUN:L[ 2LLW@V\Y7H[PLU[Z0TWYV]L@V\Y7YVMP[Z

3LUZ+PZWLUZPUN:L[

+PZWLUZL VM4`VWPJ7H[PLU[Z+H`VM,_HT


Â&#x2039; ,HZ`[V-P[:PTWSL[V\ZL Â&#x2039; =07;LJOUVSVN`)L[[LY*VTMVY[ Â&#x2039; -YVU[(WZOLYL7YVNYLZZP]L Â&#x2039; -P[6UVY5LHY-SH[29LHKPUNZ Â&#x2039; >LSS:\P[LKMVYMVY5VYTHS0YYLN\SHYHUK 7VZ[:\YNPJHS7H[PLU[Z

(K]HUJLK=PZPVU;LJOUVSVNPLZ\[PSPaLZ3HZLY0U[LYMLYVTL[Y`[V]LYPM`[OL JVUZPZ[LU[HJJ\YHJ`VM[OLJVTWSL_PUUV]H[P]L4\S[PMVJHS.7JVU[HJ[SLUZ KLZPNUZH]HPSHISL[VKH` Â&#x2039; 5H[\YHSLUZ*VTWYLOLUZP]LIVVRZLY]LZHK\SLW\YWVZLVM MP[[PUNWYVNYLZZP]LWH[PLU[Z Â&#x2039; (KK7V^LYZ!HUK Â&#x2039; 7\WPSAVUL!TT[VTTTT:[HUKHYK

Naturalens Information  
Naturalens Information  

Our Naturalens product is the perfect choice of premium lenses for your patients. One of the key elements of the lens is the VIP (Variable...

Advertisement