Page 1

สาเนา ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ........................................... ด้วยจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ๑.๑ กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ ชื่อตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กาหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคาสั่งระบบ ชุดคาสั่งประยุกต์ การจัดทาคู่มือการใช้คาสั่งต่าง ๆ กาหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคาสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับ การกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คาปรึกษาแนะนา อบรมเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราว่าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์

จานวน ๑ อัตรา ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ๙,๕๓๐ บาท ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มทาสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ๑.๒ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบาย ๒ / และเป้า


๒ และเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ บริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งใน และต่างประเทศเพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย จัดทาแผนหรือโครงการของส่วนราชการหรือใช้เป็นข้อมูล สาหรับกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราว่าง

จานวน ๑ อัตรา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อัตราค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาทต่อเดือน สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน พรรคการเมือง (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (๘) ไม่เคยเป็นผู้กระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่า ด้วยโรคมายื่นด้วย ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ๒.๒.๑ ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ๓ / ๒.๒.๒ ตาแหน่ง


๓ ๒.๒.๒ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในทุกสาขาวิชา ๓. การรับสมัคร ๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการบริหารงานบุคคล กลุม่ งาน บริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลา ราชการ ๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่ เกิน ๑ ปี(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๒ รูป ๒. สาเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ได้แก่ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการ เรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๒ ฉบับ ๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ ๔. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ในกรณีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ สาเนาใบผ่านทหารกองเกิน (สด.๘ ) , หรือ (สด.๔๓) (สาหรับผู้สมัครเพศชาย) ๕. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) จานวน ๑ ฉบับ ๖. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย ๓.๓ ค่าธรรมเนียมสอบ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบวุฒิ ไม่ต่ากว่าปริญญา ตรี จานวน ๒๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาด คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อื่นเกิดจากผู้สมัครจะไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผล ทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครสอบดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับ การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจังหวัดขอนแก่น จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ด้วย ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน สมรรถนะ จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนด วัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ บอร์ดหน้าห้องงานการบริหารงานบุคคล และ ทางเว็บไซต์ http:// kkpho.go.th กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๔ / ๕ หลักเกณฑ์


๔ ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้ หลักเกณฑ์การเลือกสรร คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน การประเมินครั้งที่ ๑ -ประเมินความรู้เฉพาะสาหรับตาแหน่ง ๑๐๐ สอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติ หรือสอบทั้ง ๒ อย่าง การประเมินครั้งที่ ๒ -ประเมินคุณลักษณะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานได้แก่ มนุษย์สัมพันธ์ ๑๐๐ สอบสัมภาษณ์ การทางานเป็นทีม ความรับผิดชอบ ความอดทน และเสียสละ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ การปรับตัวเข้ากับผู้ ร่วมงานทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม รวม ๒๐๐ จังหวัดขอนแก่น จะดาเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ใน ข้อ ๑ ก่อน และผู้ผ่านการ ประเมินในครั้งที่ ๑ ดังกล่าวจะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ ๒ ต่อไป ๖. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจาก การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และ หากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ที่ ยื่นใบสมัครคัดเลือกก่อน ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง ๒ ด้านรวมกันลงมาตามลาดับ ณ บอร์ดหน้าห้องงานการ บริหารงานบุคคล และทางเว็บไซต์ http:// kkpho.go.th กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยบัญชีรายชื่อ ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วัน ประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี ๕ / ๘ การทาสัญญา


๕ ๘. การทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ผูผ้ ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการของ จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้จะเรียกตัวมาทาสัญญาจ้างตามลาดับในบัญชีที่ขึ้นไว้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงชื่อ คิมหันต์ ยงรัตนกิจ (นายคิมหันต์ ยงรัตนกิจ) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สาเนาถูกต้อง วนิภรย์ (นางวนิภรย์ ศรีดามณี) เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน


hos  

hos xp xxxxxxxxxxxxxxx

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you