Page 1


|æs¡$T&é yê´© Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ` 4,5,6 y˚T, 2012 ªª |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥dtº ( Ç+&çj·÷ ) u…+>∑fi¯Ss¡T Ä<Ûä«s¡´+˝À ..

<Ûë´Hê+Á<|ÁäÛ <ü X˚ Ÿ XÊX¯«‘·ì~Û .. sê»b˛wü≈î£ \T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ e÷qdü|ü⁄Á‹ø£ .. ªª |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ µµ <Ûë´q C≤„q yêDÏ .. ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ e÷dü|üÁ‹ø£ $X‚wü n_Ûeè~∆ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq ªª XÊX¯«‘· ì~Û µµ ì$T‘·Ô+ Ç∫Ãq Á|üø£≥q≈£î ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ düVü‰j·T+ #˚k˛Ôqï e÷düºsY‡øÏ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ <Ûë´q n_Ûq+<äq\T. ` <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ {°yéT

ªª ãT<ä∆|üP]íeT ñ‘·‡yê\T µµ 4 y˚T, 2012 .. kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 4 y˚T, 2012 kÕj·T+ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãT<äb∆ Âs¡$í T ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛ+Ñ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 ` 7.00 : eTTK´ n‹<ÛäT\ dü+<˚XÊ\T 7.00 ` 9.00 : \*‘· dü+^‘·+ : X¯•<Ûäs¡ ø=f…, u…+>∑fi¯Ss¡T

5 y˚T, 2012 ñ<äj·T+ : 5.00 ` 7.00 : nK+&É y˚DT`Hê<ä <Ûë´q+ eTè<ä+>∑+ : $<ë«Hé ns¡TDY≈£îe÷sY : ejÓ÷*Hé : $<ë«Hé eT<ÛäTdü÷<ÛäHé 7.00 ` 7.30 : ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ dü+<˚X¯+ 10.00 ` 4.00 : d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹ — $T˙ Áf…øÏÿ+>¥ kÕj·T+Á‘·+ : 6.00 ` 7.00 : eTTK´ n‹<ÛäT\ dü+<˚XÊ\T 7.00 ` 9.00 : Hê<ä <Ûë´q+ ` kÕø±‡b˛Hé : l K.V. eT÷]Ô, V. ø√≥, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢

6 y˚T, 2012 ñ<äj·T+ : 5.00 ` 7.00 : nK+&É y˚DT`Hê<ä <Ûë´q+ eTè<ä+>∑+ : $<ë«Hé ns¡TDY≈£îe÷sY : ejÓ÷*Hé : $<ë«Hé eT<ÛäTdü÷<ÛäHé 7.00 ` 7.30 : ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ dü+<˚X¯+ 10.00 ` 4.00 : d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹ — $T˙ Áf…øÏÿ+>¥ kÕj·T+Á‘·+ : 6.00 ` 7.00 : eTTK´ n‹<ÛäT\ dü+<˚XÊ\T kÕj·T+Á‘·+ : 7.00` 8.30 : ªª <äø£åj·T»„+ µµ .. qè‘·´s¡÷|üø£+ S. •e≈£îe÷sY, #ÓHÓ’ï sêÁ‹ : 9.30 ` 12.30 bÂs¡í$T <Ûë´q+ : yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<ë∆ yÓT>± |æs¡$T&é˝À

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ‘√ l dæ<ë› dü÷s¡´Á|üø±wt sêe⁄, leT‹ »j·Tl, ≈£îe÷¬sÔ\T <äTsêZyÓ’|ü¢$, dü‘·´ø±+‹ø£ dæ<ë›dt |æs¡$T&é <Ûë´q πø+Á<ä+, ˇ+>√\T

eT÷&ÉTs√E\ ãT<ä∆bÂs¡í$T y˚&ÉTø£\˝À bÕ˝§ZH˚yês¡T, edü‹, uÛÀ»q kÂø£sê´\ ì$T‘·Ô+ Á|ü‹ˇø£ÿs¡T s¡Tˆˆ 450/ #Ó*¢+#ê*. eT]ìï $esê\≈£î :

\*‘ê düTÁãVü≤àD´+, ôdÁ¬ø≥Ø G91 8147093621

P.

#·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé, y˚TH˚»sY, |æs¡$T&éyê´© G91 8147093628

www.pssmovement.org

]ôd|ü¸Hé 080`27563263

www.pyramidvalley.org

l C. •e⁄&ÉT, leT‹ C. eT<ÛäT\øÏåà, ≈£îe÷s¡T&ÉT C. <Ûäs¡D°X¯«sY, ≈£îe÷¬sÔ C. e÷qdü

ô|düs¡yêsTT, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢


e´ekÕú|ü≈£î\T :

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ

dü+|ü⁄{Ï .. 11

@Á|æ˝Ÿ .. 2012

dü+∫ø£ .. 4

$wüj·T+

ô|ò’HêHé‡ D.

N|òt m&ç≥sY D. •eÁ|ükÕ<é

πøX¯esêE

m&ç≥sY T.

e÷¬sÿ{Ï+>¥ n&É«sTT»sY

yêDÏ

‘·≥e]Ô Ms¡sê|òüTesêe⁄

Ábı&Éø£¸Hé

|ü_¢ø˘ ]˝ÒwüHé‡

|ü⁄* sêyÓ÷àVü≤Hé sêe⁄ n&çàìÅùdºwüHé U.

yÓ+ø£fÒwt

]ôd|ü¸Hé B.

Hê>∑Á|üdüqï

D.

düπs«wt &ç.{Ï.|æ D.

s√õ

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19.

ù|J

ªª n+<äs¡÷ ª q+<äqT\T µ >± ñ+<äTs¡T>±‘· µµ ` ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ªª n+<äy˚T Äq+<ä+ µµ ` m&ç{À]j·T˝Ÿ ªª uÛÑ≈£îÔ\T>± <˚yê\j·T+˝ÀøÏ yÓ[fl .. µµ ` ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ªª Ä‘·àC≤„q+ bı+<ä&É+ #ê˝≤ ‘˚*ø£ µµ ` ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ªª C≤rj·T Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdüÔy˚‘·Ô\ dü<ädüT‡ µµ ` M. dü«s¡í\‘· ªª ì»yÓTÆq <Ûë´q+ µµ ` uÛÑ>∑yêHé l dü‘·´kÕsTT ªª <Ûë´qj·TTe‘· düy˚Tàfi¯q+ µµ ` M. Hêπ>+Á<äeTDÏ ªª y˚T˝…’q $‘·ÔHê\qT dü‘·´j·TT>±ìøÏ n+~+#ê* µµ ` dü‘·´yêDÏ ªª uÛÑ÷Á>∑Vü≤+ô|’ |üì#˚k˛Ôqï $X¯«dü+|òüT|ü⁄ .. µµ ` &√˝À]dt ªª |æs¡$T&é e]ÿ+>¥ ø£$T{° µµ ` M. ìs¡à˝≤<˚$ ªª eTìwæ »+‘·TC≤˝≤ìøÏ .. ô|<ä›qï µµ ` C.W. ˝…&é ;{sY ªª õ˝…¢fi¯fleT÷&ç neTà .. nqdü÷j·TeTà µµ ` ªªn+<äs¡÷ #˚ùd yÓ’<ä´eè‹Ô .. µµ ` ÇqïsY eP´ Dr. K. q÷´≥Hé ªª |æs¡$T&é e÷düºsY‡ jÓTTø£ÿ |ü]Á|üX¯ï .. µµ ` ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ªª düs¡<ë .. düs¡<ë .. |æs¡$T&é .. øÏ«CŸ µµ ªª ÄHé˝…’Hé dæŒ]#·T´e˝Ÿ ãTø˘ k˛ºsY µµ P.A. Hêj·TT&ÉT ªª <Ó’e‘·«+ n+fÒ @$T{À .. µµ ` j·÷Hê düeTìHê ªª >∑‘·»qà düàè‘·T\qT yÓ*øÏ ‘Ó∫Ãq .. µµ ` »ø±ÿ |ü<äà ªª e÷Øwæj·Tdt <Ûë´q Á|ü#ês¡ j·÷Á‘· µµ »ø±ÿ |ü<äà

`3 `4 `5 `8 `9 ` 16 ` 19 ` 24 ` 26 ` 30 ` 32 ` 33 ` 37 ` 51 ` 53 ` 55 ` 68 ` 73 ` 77

Ç+ø± <Ûë´HêqTuÛÑyê\T, eT]ìï <Ûë´qÁ|ü#ês¡ $X‚cÕ\T .. dhyana1991@gmail.com

www.pssmovement.org 16`11`511/D/247 .. XÊ*yêVü≤q q>∑sY

printed, published and owned by D. Kesava Raju 16-11-511/D/247, Shalivahananagar, Moosarambagh, Hyd-36 printed at Kala Jyothi Process Pvt. Ltd. Chief Editor : D. Sivaprasad

eT÷kÕsê+u≤>¥ .. ôV’≤<äsêu≤<é ` 500 036 bò˛Hé‡ : 040 ` 64547630, 9246337630

$&ç Á|ü‹ : s¡÷ˆˆ 30 dü+e‘·‡s¡ #·+<ë : s¡÷ˆˆ 300

Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

1


ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ e÷qdü |ü⁄Á‹ø£ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ e÷dü|üÁ‹ø£ C≤„HêeTè‘êqï+~+#·T ø£<∏ëHêsTTø£ jÓ÷–|ü⁄+>∑e⁄\ C≤„q >∑T[ø£ ! Ä‘·àC≤„qT\ n_ÛkÕ]ø£ XÊ+‹ ø±eTT≈£î\ düVü≤qB|æø£ nVæ≤+kÕ yê<äT\ Ä‘·àìy˚~ø£ Ä‘·àuÀ<Ûä≈£î\ ø£s¡|üÁ‹ø£ ! y˚<äkÕs¡eTT\ $C≤„qM∫ø£ eT<ÛäT|òü˝≤\ qe eTØ∫ø£ ñ|üìwü‘·TÔ\ ñ‘êúq|”]ƒø£ »qàsêVæ≤‘·´ e÷s¡Z<ä]Ùø£ ! nC≤„q ‹$Ts¡ $#˚ä~Ûø£ Ä‘·àC≤„q |òü\ es¡Á|ükÕ~ø£ Ä‘êàsêeT dü+<ä]Ùø£ nq+‘·C≤„q |ü]XÀ~Ûø£ ! <Ûë´q»>∑‘·TÔ <ës¡Ùìø£ XÊ«dü <Ûë´dü Á|ü#ê]ø£ |ü⁄≥Tº>∑‘·T\ <Ó\TŒ $|ü+∫ø£ nwüºdæ~∆ Á|ü<ësTTø£ ! ì‘·´|üsƒ¡q+ #˚j·Tì<˚ Ä |üÁ‹ø£ ì<äT›s¡ sê<äT sêÁ‹øÏ düTKyÓTs¡T>∑ø£ ! •U≤ø=*¢ lìyêdüsêe⁄ ˇ+>√\T

ªª s¡wü´Hé eTVü‰jÓ÷–ì y˚T&ÉyéT ã¢yê{Ÿd”ÿ J$‘· #· ] Á‘· ˝Àì eTTK´$X‚ c Õ\‘√ ≈£ L &ç q e÷]à HÓ \ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ m+‘√ n<äT“¤‘·+>± ñ+~. düTe÷s¡T 180 j˚Tfi¯fl ÁøÏ‘·y˚T Ä$&É dü‘ê´H˚«wüD >∑T]+∫ |ü&çq ‘·|üq n|üPs¡«+. Ä‘√´qï‹ ~X¯>± Á|üj·÷D+ #˚k˛Ôqï düeTdüÔ e÷qeC≤‹øÏ ÄyÓT >=|üŒ dü÷Œ¤]Ô<ësTTì.µµ R. l\øÏåà, p_¢Væ≤˝Ÿ‡, ôV’≤<äsêu≤<é ªª J.K. uÛ≤s¡$ >±s¡T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ q{Ï+∫q Ä~X¯+ø£sê#ês¡´ ∫Á‘· $X‚cÕ\qT düs¡<ë .. düs¡<ë>± $e]+∫q rs¡T eTeTà*ï m+‘√ Äq+<ä | ü ] ∫+~. eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰ |æs¡$T&é y˚TH˚õ+>¥ Á≥d”º l K. $»j·T uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶ >±s¡T ø£&ÜÔ˝Ÿ |æ s ¡ $ T&é ÁbÕ+>∑ D +˝À #˚ | ü ≥ º u Àj˚ T n_Ûeè~∆ |üqT\qT >∑T]+∫ ÇqïsY eP´« <ë«sê #ê˝≤ $es¡+>± ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T.µµ T. Hêπ>X¯«sY sêe⁄, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+

ªª e÷]à HÓ\ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |üÁ‹ø£˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ ù|J n<äT“¤‘·+ ! C…Hé ø£<∏ä\T m+‘√ $C≤„q<ëj·Tø£+>± e⁄HêïsTT. &√˝À]dt ¬øHêïHé >±] |üPs¡«»qà Á|ü‹>∑eTq Á|üjÓ÷>±˝À¢ì ]Á¬>d”‡\ <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£îqï |æs¡$T&é\qT >∑T]+∫q dü÷ø£åà $X‚cÕ\qT ‘Ó\TdüT≈£îì m+‘√ ÄX¯Ãs¡´ b˛j·÷+. |æs$¡ T&é\≈£L |æs$¡ T&é e÷düsº ≈¢¡ L£ e⁄qï n$HêuÛ≤e dü+ã+<Ûëìï ‘·eT nqTyê<ä+ yê´dü+ <ë«sê m&ç≥sY T. yêDÏ >±s¡T #ê˝≤ #·øÿ£ >± $e]+#ês¡T. HÓ\ HÓ\ Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdüÔ $X‚cÕ\qT $kÕÔs¡+>± n+~k˛Ôqï <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ªª e÷]à HÓ\ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n‘·´+‘· düT+<äs¡+>± |üÁ‹ø£ {°yéT≈£î e÷ n_Ûq+<äq\T ! µµ eTkÕÔãsTT e÷ eTT+–{À¢øÏ #˚]+~. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ M. e÷<Ûäesêe⁄, ôV’≤<äsêu≤<é Ä~X¯+ø£sê#ês¡T´\ yê]øÏ >∑Ts¡Te⁄>± q{Ïk˛Ôqï dü+>∑‹ J.K. uÛ≤s¡$ >±] <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£îì y˚TeT+‘ê Äq+~#êeTT. wüO{Ï+>¥ düìïy˚cÕ\qT uÛ≤s¡$>±s¡T ‘·eT<Óq’ XË*’ ˝À $e]+∫q rs¡T eT] n+<äT≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± ∫Á‘ê\qT ≈£L]Ãq rs¡T <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ dü+∫ø£|ü≥¢ n<äT“¤‘·+>± ñ+~.µµ MT düŒ+<äqqT ÄVü‰«ìdüTÔHêï+ ! M. Vü≤] dü‘·´, nq+‘·|ü⁄s¡+

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ <Ûë´q C≤„qyêDÏ

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

2


ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ

ªª n+<äs¡÷ ª q+<äqT\T µ >± ñ+<äTs¡T>±‘· µµ eTìwæì @ ù|s¡T‘√ |æ*ùdÔ @$T{Ï ? dü+e‘·‡sêìï @ ù|s¡T‘√ |æ*ùdÔ @$T{Ï ? nìï ù|s¡÷¢ ˇø£ÿfÒ !! ªª s√C≤ |ü⁄e⁄«qT @ ù|s¡T‘√ |æ*∫Hê .. n~ s√C≤ düTyêdüqH˚ ÇdüTÔ+~ µµ .. nHêïs¡T $*j·T+ ùwø˘‡|æj·TsY eTVü‰‘·Tà\T " What 's in a name ? That which we call a rose By any other name would smell as sweet." - William Shakespeare

e÷s¡e\dæq$ eTq >∑TD>∑D≤\T ªª >∑TD+ µµ nqï~ ø£s¡à\ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+≥T+~ ø£s¡à\T #˚dü÷Ô, #˚dü÷Ô e⁄+fÒ .. ªª >∑TD+ µµ nqï~ yÓT*¢>± e÷s¡T‘·÷, e÷s¡T‘·÷ e⁄+≥T+~ ªª >∑TD+ µµ nqï~ n+‘·sê‘·à jÓTTø£ÿ j·T<ës¡∆dæú‹ ªª ø£s¡à\T µµ nqï$ u≤Vü≤´Á|ü|ü+#·+˝À .. eT] Ç‘·s¡ ÁbÕDø√{Ï‘√ .. eTq+ HÓs¡ù| e´eVü‰sê\T ø£s¡à\T #˚dü÷Ô, #˚dü÷Ô ñ+fÒ .. >∑TD≤\T yÓT*¢yÓT*¢>± e÷s¡T‘·÷ ñ+{≤sTT n\dü‘·«+˝À, ã<ä∆ø£+˝À, nø£s¡à˝À eTTì–‘˚ ªª ‘·yÓ÷>∑TD+ µµ nVü≤+ø±s¡+˝À, $#·ø£åD≤sêVæ≤‘·´ø£s¡à˝À¢ eTTì– e⁄+fÒ ªª s¡CÀ>∑TD+ µµ >ös¡e Ä<äsê\‘√, $qj·T+‘√ .. |üs¡düŒs¡ Væ≤‘·ø£s¡ ø£s¡à˝À¢ .. eTTì–‘˚ ªª dü‘·«>∑TD+ µµ Ä‘·à jÓTTø£ÿ »qà»qà\ düVü≤»|ü]D≤eTÁø£eT+˝À .. ‘·yÓ÷>∑TD+ nqï~ ‘=* eTõ© .. s¡CÀ>∑TD+ nqï~ ¬s+&√ eTõ© .. kÕ‹«ø£ >∑TD+ eT÷&Ée eTõ© .. ªª ìs¡TZD+ µµ nqï~ ∫esêK] dæú‹ .. ˙{Ï˝À eTTì–‘˚ kÕïq+ .. XÊ«dü˝À eTTì–‘˚ <Ûë´q+ <Ûë´HêqTuÛÑyê\ <ë«sê Ä‘·àdü‘·´+˝À eTTì–‘˚ ªª C≤„q+ µµ .. n<˚ ªª ìs¡TZD+ µµ .. eT] n<˚ ªª ìsê«D+ µµ ìs¡TZDT&Ó’qyê&ÉT Çø£ ˝Àø£ø£˝≤´D ø±s¡´Áø£e÷\˝À eTTqT>∑T‘ê&ÉT ˝Àø£ø£˝≤´D+˝À eTTì–‘˚ .. n<˚ ªª |ü]ìsê«D+ µµ .. n<˚ ªª eTVü‰|ü]ìsê´D+ µµ ˝Àø£ø£˝≤´D ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ eTTì–‘˚H˚ @ Ä‘·à¬ø’Hê ì»yÓTÆq Äq+<ä+, ì»yÓTÆq dü+‘√wü+ ªª q+<äq µµ HêeT dü+e‘·‡s¡+˝À n+<äs¡÷ ªª q+<äq+ µµ ˝À eTTqT>∑T<äTs¡T>±ø£ ªª q+<äq+ µµ n+fÒ ªª dü+‘√wü+ µµ .. ªª q+<äq+ µµ n+fÒ ªª Äq+<ä+ n+<äs¡÷ ª q+<äqT\T µ >± ñ+<äTs¡T>±‘· ! <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

3


Áø=‘·Ô>±

ô|fi¯flsTTq »+≥ .. z n+<äyÓTÆq Ç+{Ï˝ÀøÏ n<Ó›≈£î ~–+~. ø±|ü ⁄ sêìøÏ ø±yê*‡q kÕe÷q¢ ˙ ï Ç<ä › ] n_Ûs¡T#·T\≈£L ‘·>∑Z≥T¢ #·ø£ÿ>± düs¡T›ø√e&ÜìøÏ yêfi¯fl≈£î ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\T |ü{Ϻ+~. yÓT*¢>± ˇø£]H=ø£s¡T ns¡ú+ #˚düT≈£î+≥÷ .. Ç+{Ï #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ me¬ses¡T ñHêïs√ .. ne>±Vü≤q #˚düT≈£î+≥THêïs¡T !! á Áø£eT+˝À ˇø£ s√E ñ<äj·T+ &Ó’ì+>¥ fÒãT˝Ÿ <ä>∑Zs¡ ≈£Ls¡TÃì Ç<ä›s¡÷ {Ï|òæHé ‹+≥÷+&É>± uÛ≤s¡´ #·÷|ü⁄ .. &Ó’ì+>¥ Vü‰˝À¢ ñqï øÏ{Ïø°˝À+∫ Á|üø£ÿyêfi¯fl Ç+{Ï ô|s¡{À¢ Äπsdæq ã≥º\ MT<ä |ü&ç+~. n|üŒ{Ï es¡≈£L düs¡<ë>± ø£ãTs¡T¢ #ÓãT‘√qï ÄyÓT eTTK+ ∫sê>±Z ô|{Ϻ.. ªª #·÷&É+&ç ! Ä ã≥º\T m+‘· eTT]øÏ>± e⁄HêïjÓ÷ ?! ñ‹øÏ Äπsdæq ã≥º\T ≈£L&Ü eT{Ï,º ãTs¡<ä eTs¡ø£\‘√ n+‘· ndüVü≤´+>± ñ+fÒ, yê{Ïìyêfi¯ófl m˝≤ ‘=&ÉT≈£îÿ+{≤s√ ?µµ ..ádü&ç+|ü⁄>± n+~. uÛ≤s¡´ e÷≥\qT $+≥÷ ñ+&çb˛j·÷&ÉT uÛÑs¡Ô. eTsêï&É÷ n<˚ ‘·+‘·T .. ô|>’ ± ã≥º\qT Äπsdü÷Ô Ä Ç+{≤$&É ≈£L&Ü ø£ì|æ+∫+~ ! ªª H˚qT #Ó|üŒ˝Ò<ä÷ ! Ä$&É≈£î ndü‡\T X¯óÁuÛÑ‘· n+fÒ |ü≥ºq≥T¢>± ñ+~. ñ‹øÏ ÄπsdüTÔqï ã≥º˝Òø±<äT .. Ä$&É ø£≥Tº≈£îqï Ns¡≈£L&Ü eTs¡ø£\‘√ ndüVü≤´+>± ñ+~. á e÷Á‘·+ <ëìøÏ ã≥º\T ñ‹øÏ Äπsj·T&É+ m+<äTø√ .. µµ Áø=‘·Ô ô|[fl≈£L‘·T] <Û√s¡DÏ kÕ–b˛‘·÷H˚ ñ+~. Ç˝≤ Á|ü‹s√p Á|üøÿÏ +{Ï yêfi¯ófl ñ‹øÏ Äπsdæq ã≥º \ qT #· ÷ dü ÷ Ô u≤<Û ä | ü & É & É & É + ÄyÓ T ≈£ î ˇø£ ì‘·´ø£è‘·´+>± e÷] b˛sTT+~ ! $+≥÷ ≈£Ls√Ãe&É+ uÛÑs¡Ô e+‘·T nsTT´+~!!

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

e⁄qï≥T¢+&ç ˇø£s√E ñ<äj·T+ n\yê≥T Á|üø±s¡+ &Ó’ì+>¥Vü‰˝Ÿ øÏ{Ïø°˝À+∫ ãj·T{ÏøÏ #·÷dæq uÛ≤s¡´ #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´b˛sTT+~ !! ªª á s√E ã≥º\T m+‘· X¯óÁuÛÑ+>± yÓT]dæ b˛‘·THêïjÓ÷ #·÷&É+&ç ! ‘Ó\>¢ ± eT˝…|¢ ⁄ü e⁄«˝≤¢ ñHêïsTT! n¬s ! Ç+{≤$&É ≈£L&Ü X¯óÁuÛyÑ TÓ qÆ ã≥º˝À¢ uÛ˝Ñ Ò n+<ä+>± ñ+<˚ ? s√p #·÷düTÔqï <ëìøÏ á s√E Ç+‘· $s¡T<ä∆+>± ñ+~ .. @yÓTÆ ñ+&=#√à $X‚wü+ ?! µµ .. n+≥÷ Äq+<ëX¯Ãsê´\qT ‘·≥Tºø√˝Òø£ uÛÑs¡Ôqî |æ*∫q Ä Ç˝≤¢\T .. Äj·Tq #Ó|æŒ+~ $ì nyê¬ø’ÿb˛sTT+~!! ªª á s√E H˚qT ˙ø£Hêï eTT+<˚ ìÁ<ä˝Ò∫ .. eTq Ç+{Ï#T· ≥÷º ñqï ‘√≥qT X¯óÁuÛ+Ñ #˚d÷ü Ô .. |üì˝À |üì>± eTq &Ó’ì+>¥ Vü‰˝Ÿ øÏ{Ïø° n<ë›˙ï ≈£L&Ü X¯óÁuÛÑ+ #˚kÕqT. ÇHêïfi¯Sfl qTe⁄« #·÷dæq eT{Ï,º <äTeTTà, ãTs¡<ä eTs¡ø£\T e⁄qï~ yêfi¯fl ã≥º\≈£î ø±<äT .. eTq øÏ{Ïø° n<ë›ìπø ! µµ ‘ê|”>± #Ó|üø=#êÃ&ÉT uÛÑs¡Ô !! eTq+ ≈£L&Ü ªª eTq eTqdüT‡ µµ nH˚ øÏ{øÏ ˝° À+∫ ãj·T{Ï Á|ü|ü+#êìï #·÷dü÷Ôqï|ü&ÉT n~ eTq≈£î n+<ä+>± ø£q|ü&Ü\+fÒ .. eTT+<äT eTq≈£î>± eTq+ eTq eTqdüT‡qT X¯óÁuÛ+Ñ #˚dTü ø√yê* ! n+<äT≈£î n‘·´+‘· ms¡Tø£‘√ ≈£L&çq ìs¡+‘·s¡ <Ûë´q C≤„q kÕ<Ûäq\T ‘·|üŒ eTq≈£î eTs√ e÷s¡Z+ ˝Ò<äT !

4


ªª e÷]à 23e ‘˚B .. ñ>±~ dü+<˚X¯+ µµ

ªª uÛÑ≈£îÔ\T>± <˚yê\j·T+˝ÀøÏ yÓ[fl .. uÛÑ>∑e+‘·T\T>± sêyê*µµ ªª 2012 dü+e‘·‡s¡+˝À ñ>±~ #ê˝≤ ÁX‚wüºyÓTÆ+~ — mH√ï dü + e‘· ‡ sê\qT+∫ .. ª 1999 yÓ T T≥º y Ó T T<ä { Ï j·TT>±+‘·+ µ nHêïs¡T — ª 2012 ¬s+&Ée j·TT>±+‘·+ µ nHêïs¡T. ì»y˚T ! nsTT‘˚ á ¬s+&ÉT j·TT>±+‘ê\ >∑T]+∫ eTq+ ‘Ó\TdüTø√yê*. ªª 1987G25R 2012 ..µµ ªª n+fÒ, 1987 qT+∫ 25 dü+e‘·‡sê\≈£î 2012 edüTÔ+~. dü]>±Z eT<Ûä´˝À 1999 edüTÔ+~. Ä s√E˝À¢ &܈ˆ y˚<äyê´dü>±s¡T 1999 dü+e‘·‡sêH˚ï ø£*j·TT>±+‘·+ nHêïs¡T. ª ø£* µ n+fÒ .. ª n+<Ûäø±s¡+ µ n+fÒ .. ª nC≤„q+ µ ª ø£*j·TT>±+‘·+ µ n+fÒ ª n+<Ûäø±s¡+ e+{Ï nC≤„q+‘√ c c c ≈£L&çq j·TT>∑+ n+‘·+ ø±uÀ‘√+~ µ .. eT] n+<äTø√dü+ sê»eT+Á&ç, S.V. |òü+ø£åHé Vü‰\T˝À »]–q ñ>±~ 25 dü+e‘·‡sê\T düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+~. Ç~ n+‘ê K>√fi¯ dü+ãsê\˝À |üÁrJ Ç∫Ãq ~e´ dü+<˚X¯+ <Ûë´qT\ eT~˝À XÊÁkÕÔìøÏ dü+ã+~Û+∫+~. dü+‘√cÕìï ì+|æ+~ :

ªª uÛÑ≈£îÔ\T>± <˚yê\j·T+˝ÀøÏ yÓ[fl uÛÑ>∑e+‘·T\T>± sêyê* µµ sê»eT+Á&ç˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ |æ\T|ü⁄ .. ª q+<äq µ HêeT dü+e‘·‡s¡ Á|ü‘˚´ø£ dü+<˚X¯+ ! <Ûë´q |ü]e÷Dfi≤\‘√ >∑TuÛ≤[+∫q sê»eTùV≤+Á~ ˝À 2012 ñ>±~ Á|ü‘˚´ø£‘·qT $e]+∫q |üÁrJ ! |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t eT÷yéyTÓ +{Ÿ, Ç+&çj÷· , e´ekÕú|≈ü î£ \T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ .. q÷‘·q ‘Ó\T>∑T dü+e‘·‡sê~ Hê&ÉT ‘·÷s¡TŒ >√<ëe]õ˝≤¢ sê»eT+Á&ç eT] |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À $düÔè‘·+>± |üs¡´{Ï+∫ n‘·´<äT“¤‘· Á|üe#·Hê\qT n+~+#ês¡T !

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

5


ªª #·+Á<äT&ÉT uÛÑ÷$T #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘ê&ÉT .. eT] dü÷s¡T´&ç #·T≥÷º uÛÑ÷$T ‹s¡T>∑T‘√+~ !! á dü÷s¡´eT+&É\+ n+‘ê ø£*dæ ª n*‡jÓ÷Hé µ nH˚ Hê\Ze ‘·\+˝Àì qø£åÁ‘·+ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘√+~. n*‡jÓ÷Hé .. ª ¬>˝≤øϺø˘ πø+Á<ä+ µ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·T+~. ªª uÛ÷Ñ $T dü÷s¡T´&ÉT #·T≥÷º ‹s¡>&∑ ÜìøÏ ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ |ü&ÉT‘·T+~. #·+Á<äT&ÉT uÛÑ÷$T #·T≥÷º ‹s¡>∑&ÜìøÏ ˇø£ HÓ\ |ü&ÉT‘·T+~. uÛÑ÷$T ‘·q #·T≥÷º ‘êqT ‹s¡>∑&ÜìøÏ ˇø£s√E |ü&TÉ ‘·T+~. dü÷s¡T´&ÉT n*‡jÓ÷Hé #·T≥÷º ‹s¡>&∑ ÜìøÏ 26,000 dü+e‘·‡sê\T |ü&ÉT‘·T+~ — n*‡jÓ÷Hé ‘·q eTVü‰ πø+Á<ä+ #·T≥÷º |ü]ÁuÛÑ$T+#·&ÜìøÏ ø=ìï \ø£å\ dü+e‘·‡sê\T |ü&ÉT‘·T+~. ªª á 26,000 dü+e‘·‡sê\˝À uÛÑ÷$T bò˛{≤Hé u≤+&é ˝ÀøÏ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ Á|üy˚•düTÔ+~. eTq k˛˝≤sY dædüºyéT 1987e dü+e‘·‡s¡+˝À bò˛{≤Hé u≤+&é˝ÀøÏ Á|üy•˚ +∫ Á|üdTü ‘Ô +· Ç|ü&ÉT

2012 dü+e‘·‡s¡+ &çôd+ãsY 21 Hê{ÏøÏ |üP]Ô>± bò˛{≤Hé u≤+&é˝ÀøÏ e#˚ÃdüTÔ+~. Ç$ n˙ï K>√fi¯ XÊÅdüÔ dü‘ê´\T. ªª dü÷s¡T´&ÉT eTq≈£î ‘Ó\TdüT .. ø£+{ÏøÏ ø£ì|ædüTÔ+~ — nsTT‘˚ ª n*‡jÓ÷Hé µ á ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+#·<äT. <ëìì ~e´#·≈£åîe⁄ <ë«sêH˚ ‘Ó\TdüTø√>∑\+. n˝≤π> $X¯«+˝À #·T≥÷º »]π>$ n˙ï ≈£L&Ü <Ûë´q+ <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£î+{≤+. ª #·ìb˛sTTq ‘·sê«‘· mø£ÿ&çøÏ yÓfi≤Ô+ ?, ª |ü⁄≥ºø£ eTT+<äT mø£ÿ&É e⁄+&˚yêfi¯fl+? µ nqï$ n˙ï ≈£L&Ü eTq≈£î XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü.. <ë«sêH˚ ‘Ó\TdüT≈£î+{≤+. ªª eTq CÒãT˝À &ÉãT“ ñ+~ — nsTT‘˚, eTq CÒãT˝À &ÉãT“ e⁄qï dü+>∑‹ eTq≈£î ‘Ó*j·Tø£b˛‘˚, n+<ä]˙ ª &ÉãT“ ø±yê* µ nì n&ÉT>∑T‘ê+. n˝≤π> Ä‘·à e⁄+~ — ø±˙ Ä‘·à <ä>∑Zs¡≈£î m˝≤ yÓfi≤fl˝À ‘Ó*j·T<äT ! Ä‘·à eT÷j·Tã&É˝Ò<äT. ‘Ós¡#·T≈£îH˚ e⁄+~. Ä‘·à <ä>∑Zs¡≈£î #˚s¡Tø√yê* n+fÒ XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü e⁄+#ê*. n|ü&ÉT Ä‘·à jÓTTø£ÿ C≤„q+ ‘Ó\TdüT+Ô ~. ª @~ dü‘·´+ ? @~ ì‘·´+ nqï~ ? µ ‘Ó\TdüT≈£î+{≤+. <ëìH˚ ª $#·ø£åD≤ C≤„q+ µ n+{≤+. Ä‘·à dü‘ê´ìï ‘Ó \ Tdü T ø√e&É y ˚ T Ä‘· à C≤„ q + n+{≤+ ! eT] C≤„ q + #˚jT· e\dæq <Ûë´q+ #˚ùdÔ .. bı+<äe\dæq$ n˙ï bı+<äT‘ê+µµ c c c

ªª <˚yê\j·÷\≈£L, #·]Ã\≈£L, eTd”<äT\≈£L yÓfi≤fl* — nø£ÿ&çøÏ yÓ[fl <Ûë´q+ #˚j·÷*. y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T >∑T&ç˝ÀøÏ uÛÑ≈£îÔ&ÉT>± yÓfi≤fl* .. y˚+ø£fÒX¯«s¡T&ÉT˝≤ ãj·T≥≈£î sêyê* ! @&ÉT X¯Øsê\qT ñ‘˚Ôõ‘·+ #˚düT≈£îì sêyê* ! nj·T|üŒkÕ«$T >∑T&ç˝ÀøÏ nj·T´|üŒ kÕ«$T uÛÑ≈£îÔ&ç˝≤ yÓfi≤fl* .. nj·T´|üŒ˝≤ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

6


‘·j·÷s¡sTT ãj·T{ÏøÏ sêyê* ! Jdüdt uÛÑ≈£îÔ&ç˝≤ #·]Ã˝ÀøÏ yÓfi≤fl* .. Jdüdt˝≤ ãj·T≥≈£î sêyê*. ªª eTT+<äT ÁbÕ|ü+∫ø£+>± |ü]|üPs¡í+>± J$+#ê* .. ‘·s¡Tyê‘· Ä<Ûë´‹àø£+>± |ü]|üPs¡í+>± m<ä>±* ! eTT+<äT ª ns¡T®qT&ÉT µ ø±yê* .. Ä ‘·s¡Tyê‘· <Ûë´q+ #˚dæ ª ø£èwüßí&ÉT µ >± m<ä>±*. µµ ªª uÛÑ÷$T MT<ä ª dü«s¡Z+ µ nqï~ nVæ≤+dü <ë«sêH˚ kÕ<Ûä´+. uÛÑ÷$T MT<ä e⁄qï ÄK] e´øÏÔ e÷+dü+ e÷H˚es¡≈£î H˚qT uÛÑ÷$T MT<˚ e⁄+{≤qT. ‘Ó*dæ e÷+kÕVü‰s¡+ ‹+fÒ bÕ|ü+ .. ‘Ó*j·Tø£ e÷+dü+ ‹+fÒ nC≤„q+ ! bÕbÕ\T s√>±\≈£ î eT÷\ø±s¡ D + .. nC≤„ q + ndü « dü ú ‘ · \ ≈£ î eT÷\ø±s¡D+. ªª ô|’ ˝ Àø±˝˝À n+<ä s ¡ ÷ ˇπ ø ˝≤>± e⁄+{≤s¡ T . uÛ÷Ñ ˝Àø£+˝ÀH˚ eTqTwüß´\T s¡øs£ ø¡ ±\ yês¡T e⁄+{≤s¡T .. Çø£ÿ&É n+<äs¡÷ ø£*dæ yÓT*dæ J$+#·&É+ #ê˝≤ >=|üŒ $wüj·T+. Çø£ÿ&É e⁄qï qes¡kÕ\T nqTuÛÑ$+#ê*. ô|’ ˝Àø£+ qT+∫ Çø£ÿ&É≈î£ e#˚Ã~ n+<äTøπ . $X‚wyü TÓ qÆ nqTuÛyÑ ê\ø√düyT˚ eTq+

»qà rdüT≈£îì e#êÃ+. ˇø£kÕ] ù|<äyê&ç>±, ˇø£kÕ] <Ûäqe+‘·T&ç>±, ˇø£kÕ] |ü⁄s¡Twüß&ç>±, ˇø£kÕ] Åd”Ô>±.. Á|ü‹ ˇø£ÿ »qà ≈£L&Ü s¡ø£s¡ø±\ nqTuÛÑyê\ |ü⁄≥º ! µµ c c c

á ø±s¡´Áø£eT+˝À sê»eT+Á&ç d”ìj·TsY |æs$¡ T&é e÷düsº Y C… { Ï º ˝øÏ å à sêDÏ , sê»eT+Á&ç CID, DSP l N. u≤_® , N. $»j·TuÛ≤düÿs¡¬s&ç¶, l u§eTàq sêCŸ≈£îe÷sY, K. lìyêdt, Ä+Á<Ûä X¯ã]eT˝…’ e´ekÕú|ü≈£î\T, ∫qï yÓ+ø£qï u≤ãT, ªª düπs«»Hê düTœH√ uÛÑe+‘·T #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº µµ #Ó’sY|üs¡‡Hé bÕ˝§ZHêïs¡T. 1000 eT+~ bÕ˝§Zqï <Ûë´q eTVü‰düuÛÑ Ä<ä´+‘·+ Äq+<√‘·‡Vü‰\‘√, <Ûë´q >∑Tu≤[+|ü⁄‘√ kÕ–+~. düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ MLC l ø£+<äT\ <äTπsZwt, M.P. l ñ+&Ée*¢ ns¡ T DY ≈ £ î e÷sY \T |ü Á rJì ø£ * dæ <Û ë ´q+ >∑ T ]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ùdø£s¡D : D. •eÁ|ükÕ<é ôd˝Ÿ : 98481 52629

ªªÄHêbÕqdü‹ <Ûë´q+ #˚ùd |ü<ä∆‹ µµ düTU≤düq+˝À .. Vü‰sTT>± .. ≈£Ls¡TÃì .. #˚‘·T\T ¬s+&É÷ ø£*|æ .. ø£fi¯ófl ¬s+&É÷ eT÷düT≈£îì .. Á|üø£è‹düVü≤»+>± »s¡T>∑T‘·÷qï ñ#êä«dü , ìXÊ«dü\H˚ .. @ø£<Ûës¡>± .. >∑eTìdü÷Ô e⁄+&Ü* ! @ <˚e‘ês¡÷bÕ˙ï, @ >∑Ts¡T s¡÷bÕ˙ï Á|ü‘´˚ ø£+>± }Væ≤+#·Tø√sê<äT ! @ <Ó’e HêeTdüàs¡D≤ e⁄+&Ésê<äT ! e÷eT÷\T>± »s¡T>∑T‘·÷qï ñ#êä«dü ìXÊ«dü\H˚ ÄVü‰¢<ä+>± >∑eTìdü÷Ô e⁄+&Ü*. eT<Ûä´ eT<Ûä´˝À nH˚ø±H˚ø£ Ä˝À#·q\T edüTÔHêï yê{Ïì m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ª ø£{Ÿ µ #˚dü÷Ô .. eT∞fl eT∞fl XÊ«dü MT<äøπ .. <Ûë´düqT eTs¡\TÑ·÷ e⁄+fÒ .. Áø£eTÁø£eT+>± .. Ä˝À#·Hê ` s¡Væ≤‘· ` dæú‹ ø£\T>∑T‘·T+~ .. eTqdüT‡ ì]«wüj·T+, X¯Sq´+ nsTTb˛‘·T+~ .. Ç<˚ <Ûë´qdæú‹. á $<ÛäyÓTÆq Ä˝À#·Hê ` s¡Væ≤‘· ` dæú‹˝À ø£*π> nH˚ø±H˚ø£ XÊØs¡ø£, Hê&ûeT+&É\, Ä‘êàqTuÛÑyê\qT ÁX¯<ä∆>± >∑eTìdü÷Ô e⁄+&Ü*. Ä dæú‹˝À X¯Øs¡+ yÓ\T|ü\ e⁄qï $X¯«eTj·T ÁbÕDX¯øÏÔ .. nbÕs¡+>± X¯Øs¡+˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫ .. Hê&ûeT+&É˝≤ìï X¯ó~∆ #˚dü÷Ô e⁄+≥T+~. me] ej·TdüT‡ m+‘· e⁄+≥T+<√ .. ø£˙dü+ nìï ì$TcÕ\T .. ‘·|üŒìdü]>± .. s√EøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢>± .. <Ûë´q+ #˚j·÷*. á $<Ûä+>± Á|ü‹s√p ìj·TeTã<ä∆+>± <Ûë´q nuÛ≤´kÕìï n\yê≥T #˚düTø√yê*.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

7


ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ` ‘·&çø£\|üP&ç ` |ü•ÃeT >√<ëe]õ˝≤¢

ªª Ä‘·àC≤„q+ bı+<ä&É+ #ê˝≤ ‘˚*ø£ µµ

|ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢, ø±eT|ü⁄s¡+ ø√≥ eT+&É\+ ‘·&çø£\|üP&ç Á>±eT+˝À 2012 e÷]à 18e ‘˚B qT+∫ 6 s√E\ bÕ≥T l yêdüM ø£˝≤´D eT+~s¡+˝À .. ÁãVü≤àl dü‘ÓÔq|ü*¢ sêe÷sêe⁄ >±]#˚ ªª l eT<䓤>∑eBZ‘· <Ûë´q`C≤„q dübÕÔVü≤ j·T»„+ µµ »]–+~ ! j·T»„+ @&Ées√Eq |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt e´ekÕú|ü≈£î\T »>∑<äTZs¡Te⁄ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ‘·&çø£\|üP&ç

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

Á>±e÷ìøÏ $#˚Ãdæ .. Á>±eT+˝À ì]à+∫q ªª neTè‘êq+<ä |æs¡$T&é µµ qT ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚kÕs¡T. nq+‘·s+¡ ;ÛeTes¡+ |æ|Œü fi¯fl Á|ükÕ<é >±] <Ûë´q dü+^‘·+‘√ ø±s¡´Áø£eT+ yÓTT<ä˝+’… ~. ‘·&øç \£ |üP&ç |æs$¡ T&é e÷düsº Y ø£èwü≈í î£ e÷], kÕsTT\øÏàå kÕ«>∑‘· ^‘· + Ä\|æ d ü ÷ Ô Á|æ j · T ‘· e T |ü Á rJì y˚ ~ ø£ MT~øÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. ÁãVü≤àl dü‘ÓÔq|ü*¢ sêe÷sêe⁄ >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ .. ªª Äs¡T s√E\bÕ≥T l eT<䓤>∑eBZ‘· <Ûë´q`C≤„q dübÕÔVü≤ j·T»„+ ˝À bÕ˝§Zì uÛÑ>∑eBZ‘·qT MTø£+<ä]ø° #Ó|üŒ&ÜìøÏ Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq H˚qT .. <Ûë´qÁ|ü#ês¡+˝À n+<äs÷¡ #·÷|æk˛Ôqï n+øÏ‘· uÛ≤yêìï #·÷dæ H˚H˚ m+‘√ H˚s¡TÃ≈£îHêïqT. m¬øÿ&Óø£ÿ&√ e÷s¡TeT÷\ |ü˝…¢˝À¢ ñqï Ç˝≤+{Ï >=|üŒ >=|üŒ e÷düºs¡¢qT |üÁrJ yÓ*øÏ rdüTÔHêïs¡T. Ç˝≤ >∑ì˝À ñqï ã+>±sêìï yÓ*øÏ rj· T &É y ˚ T |ü Á rJ |ü ì µµ n+≥÷ ‘· e T uÛ ≤ yê\qT |ü+#·T≈£îHêïqT. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ .. 7 e s√E uÛÑ>∑eBZ‘·˝Àì #·s¡eTXÀ¢ø£+ nsTTq ªª düs¡«<ÛäsêàHé |ü]‘·´»´ e÷y˚Tø£+ X¯s¡D+ Áe» µµ nqï XÀ¢ø±ìï n+<ä]#˚ |ü*øÏdü÷Ô .. ªª <Ûäsêà\T mH√ï ñHêïsTT. nsTTHê Á|üdüTÔ‘·+ á j·TT>∑dü+~Û ø±\+˝À nìï <Ûäsêà\q÷ Á|üø£ÿqô|{Ϻ .. Ä‘·àX¯s¡DTø√] <Ûë´q+ #˚j·÷*. Ä <Ûë´qy˚T eTq≈£î Ä‘·àC≤„Hêìï n+~düT+Ô ~. Ä‘·àC≤„q+ bı+<ä&+É #ê˝≤ ‘˚*ø£! 30 dü+‘·‡sê\ ÁøÏ‘+· H˚qT <Ûë´q+ #˚dæ ˝Àø±\˙ï <ä]Ù+#êqT eT] nq+‘·yTÓ qÆ Ä‘·àC≤„Hêìï bı+<ëqT. dü‘´· kÕ<Ûqä ≈£î mìï e÷sêZ\T ñHêïjÓ÷ nìï e÷sêZ\q÷ <Ûë´q+ eTq≈£î #·÷|æ+∫ eTqô|’ |üP\esê¸ìï ≈£î]|ædüTÔ+~ µµ n+≥÷ ‘·eT ~e´ dü+<˚XÊìï#êÃs¡T. ‘=$Tà~ Á>±e÷\ qT+∫ e∫Ãq düTe÷s¡T 1500 eT+~ Á>±eTdüTú\T bÕ˝§Zqï Ä düuÛÑ Ä<ä´+‘·+ m+‘· n<äT“¤‘·+>± kÕ–+~ ! ùdø£s¡D : ø√s¡Tø=+&É ø±o$X¯«Hê<Ûä+ ôd˝Ÿ : 99495 38384 8


|æs$¡ T&é yê´© ` u…+>∑fiS¯ s¡T

C≤rj·T Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅÅdy Ôü ‘ ˚ \ Ô· dü<d ä Tü ‡ |æs$¡ T&é yê´© Ç+≥πsïwüq˝Ÿ, u…+>∑fiS¯ s¡T˝À e÷]à 2,3,4 ‘˚B\˝À IFFS Ä<Ûä«s¡´+˝À C≤rj·T Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdyÔü ‘˚ \Ô· Hê\T>∑e dü<dä Tü ‡ »]–+~. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ H˚‘·è‘·«+˝À »]–q á dü<ädüT‡ Ä<Ûë´‹àø£ $C≤„q|ü⁄ _Ûqï ø√D≤\qT ‘ê≈£î‘·÷ Ä<ä´+‘·+ ÄdüøøÔÏ s£ +¡ >±, ñ‘˚»Ô |üPs¡«ø£+>± ìs¡«Væ≤+#·ã&ç+~.

2 e÷]Ã 2012

#Ó+<ë\+fÒ eTqdüT‡ X¯Sq´+ ø±yê*‡+<˚. Ç<˚ <Ûë´q+ n+fÒ ! eT] n~ ìs¡+‘·s¡+ ø=qkÕπ> Á|üÁøÏj·T ! eTq+ e÷qe X¯Øs¡+˝À e⁄+≥÷H˚ .. <Óe’ +˝≤ J$‘êìï J$+#ê*. ªª Çã“+<äT\÷, ø£cÕº\÷, yÓ|’ ˝üò ≤´\÷ m<äTs¬ q’ |ü&ÉT ø£è+–b˛sTT ìsêX¯ |ü&≈É î£ +&Ü ìã“s¡+>± ñ+≥÷ n$ ‘Ó#Ã˚ ãVüQeT‘·T\ ø√dü+ düV≤ü q+ eT] dü+j·TeTHê\‘√ ñ+&Ü*. <Ûë´q+ Ä düV≤ü Hê˙ï, dü+j·TeTHê˙ï ÇdüT+Ô ~. |ü+#·Tø√e&É+, dü+s¡øÏå+#·&É+ nqTuÛÑ÷‹ #Ó+<ä&É+ eTq≈£î n\yê≥T ne⁄‘·T+~. ªª eTq˝À yÓT~˝Ò ndüÔe´düÔ Ä˝À#·q\qT dü]#˚dæ eTH√kÕeTsêú´ìï ô|+#˚ ª ≥÷˝Ÿ u≤ø˘‡ µ ˝≤+{Ï~ <Ûë´q+ ! uÛ>Ñ e∑ ‘Y s¡÷bÕ\qT |üP»>∑~˝À ñ+∫ .. Äj·Tq‘√ yê´bÕs¡+ #ÓjT· ´&É+ ≈£î~πs|üì ø±<äT. Äj·Tq eTq <ë«sê XÊ«dæd÷ü Ô eTq XÊ«dü q T ìj· T +Á‹kÕÔ & É T . Ä‘· à s¡ ÷ |ü + ˝Àì <Ó’yêe>±Vü≤q≈£L, dü+|üPs¡í X¯s¡D≤>∑‹ø° <Ûë´qy˚T X¯s¡D´+µµ nHêïs¡T.

2e‘˚B ñ<äjT· + |ü~>∑+≥\≈£î yÓTdÆ ÷ü s¡T düMT|ü+˝Àì ªª q+»q>∑÷&é µµ lsêeT#·+Á<ä |æs$¡ T&é yÓT&çfwÒ Hü é bòÂ+&˚wHü é e´ekÕú|≈ü î£ \T ªª l qs¡d+æ Vü≤eT÷]Ô µµ >±s¡T ÁbÕs¡+uÛÀ|üHê´dü+ #˚d÷ü Ô .. ªª eTq+ <Ûäs¡à+ ø√dü+ e⁄Hêï+ — <Ûäs¡à+ ø√düy˚T <Ûsä à¡ j·TT‘·+>± e⁄+&Ü*. e´øÏ>Ô ‘∑ · J$‘·+˝Àq÷, kÕe÷õø£ Jeq+˝Àq÷ <Ûäs¡àã<ä∆+>± e⁄+&É&É+ nH˚~ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ $~Û>± Ä˝À∫+#ê*. eTq+ >∑Ts¡Te⁄qT ø£\e&É+‘√fÒ eTq˝Àì nVü≤+ q•düT+Ô ~ .. eT] Ä ø£Då + qT+&˚ eTq+ dü]jÓTÆ q d d d |üqT\qT #˚d÷ü Ô ñ+{≤+ ! Ä ‘· s ¡ T yê‘· u… + >∑ fi ¯ S s¡ T ≈£ î #Ó + ~q Ä<Û ë ´‹àø£ ªª @ $wüj·T+ >∑T]+∫ nsTTHê eTq≈£î yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ dü\Vü‰<ës¡T eT] dü«dü‘ú ê ì|ü⁄DT\T nsTTq &Üø£sº Y s¡$ |ü⁄sêDÏø˘ e#˚Ã Ä˝À#·q Vü≤è<äj·T>∑‘·yÓTÆ+~ .. eT] Vü≤è<äj·Ty˚T eTq ªª m+|æø£ ˝Òì m+|æø£ ` #ÛêsTTdt ˝Òì #ÛêsTTdt µµ >∑T]+∫ e⁄ìøÏ øπ +Á<ä+ ø£qTø£ eTq+ <ëìH˚ nqTdü]+#ê*. yÓTTø£ÿ ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. ñ<ä“$¤ +#ê\+fÒ $‘·qÔ + eTs¡D+Ï #˚ rsê* — eT] Ä‘·à C≤>∑è‹

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

9


ªª ˇø£ÿkÕ] ª uÛ÷Ñ $TøÏ sêyê* µ nì m+#·T≈£îqï ‘·sê«‘· nq+‘·‘«· + qT+N .. n~ yÓ\Te]+#˚ ~e´ø±+‹ qT+N .. eTq+ ì\Te]+#·ã&ܶs — eT] n|üŒ{Ï qT+N ª m+|æø£ µ nqï~ ˝Ò≈î£ +&Ü eTq+ kÕVü≤kÕ\T #˚dTü ≈£î+≥÷H˚ b˛‘·THêï+. ˇø£ ˇø√ÿkÕ] eTq+ H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïeTT nqT≈£î+≥÷H˚ H˚sT¡ Ãø√≈£î+&Ü e⁄+&É&+É dü+uÛ$Ñ k˛Ô+~. ªª uÛ÷Ñ $T MT<ä≈î£ sêe&ÜìøÏ eTT+<äT eTq≈£î ª m+|æø£ µ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ ˇø£kÕ] ˇø£ Á|ü‘´˚ ø£ |ü]D≤eT+˝À »qà rdüT≈£î+<ëeTì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïø£ yÓqTø£≈£î b˛j˚T M\T ªª J$‘·+ nqTuÛyÑ ê\qT Ç∫à .. ‘·sT¡ yê‘· Á|üXï¯ \T y˚d÷ü Ô ñ+≥T+~. ª uÛÖ‹ø£ $»j·T+ µ n+fÒ @<ÓH’ ê bı+<ä&+É .. eT] ª Ä<Ûë´‹àø£ $»j·T+ µ n+fÒ @<ÓH’ ê e<äT\Tø√e&É+ ! u≤Vü≤´+˝Àì edüTeÔ ⁄\qT düeT≈£Ls¡TÃø√e&É+ ø£+fÒ .. ˝À|ü* qT+#˚ $wüj·÷\qT düMTø£]+#·Tø√e&É+ eTTK´+. eTq+ ˇø√ÿkÕ] J$‘·+˝À ø=ìï $wüj÷· \≈£î >∑{>ºÏ ± n+{Ï ô|≥Tº≈î£ ì e⁄+{≤+. yê{Ï qT+&ç ãj·T{ÏøÏ sêyê\+fÒ .. ª ãj·T≥|ü&Ü*µ nqï Äø±+ø£ å rÁe+>± ñ+&Ü*. J$‘· + |ü ≥ ¢ Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£‘·‘√ yÓT\T>∑T‘·÷ ñ+fÒ .. eTq ˝À|ü˝≤ ` ãj·T{≤ ~e´‘·«+ |üì#˚d÷ü Ô ñ+≥T+~. eTq+ @<√ neø±X¯+ ø=B› Çø£ÿ&É ñ+&É&É+ ø±ø£ .. eTq≈£î eTq+>± m+|æø£ #˚dTü ø√e&É+ e\¢ e÷Á‘·yT˚ Çø£ÿ&É ñHêï+ nqï~ |üse¡ Tdü‘´· +. ªª eTq+ n+<äs¡+ ≈£L&Ü e÷qe nqTuÛÑyê\T bı+<äT‘·Tqï ~e´ Ä‘·à\+. Ä<Ûë´‹àø£ ne>±Vü≤q eTq˝À ô|]π> ø=B› á $wüj·T+ eT]+‘· eTq˝À <Ûäèe|ü&ÉT‘·÷ e⁄+≥T+~. |üPs¡í‘·«+ qT+&ç Ä‘·à X¯ø£\+ ùd«#·Ã¤>± $&ç |ü&qç |ü&ÉT Á|üøè£ ‹ <ëìøÏ X¯øìÔÏ Ç∫à .. ø±\+ ` ÁbÕ+‘ê\≈£î ˝Àã&ç X¯Øs¡ s¡÷bÕìï bı+<ä&+É ˝À ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. ˝Ò<Tä ø£qTø£ eTq+ nH˚ø£ s¡ø±\T>± s¡÷bÕ+‘·s+¡ bı+<äT‘·÷ düèwæºø£s¡Ô Áù|eT|üPs¡«ø£ düŒs¡Ù‘√ yÓ÷ø£å+ (ã+<ÛäsêVæ≤‘·´+) bı+<äT‘ê+. Á|ü‹ø£Då + eTq+ ms¡Tø£‘√, C≤„q+‘√ ñ+fÒH˚ dü+kÕs¡+ nH˚ uÀqT qT+&ç eTq≈£î ùd«#·Ã¤ \_ÛdTü +Ô ~ eT] n|ü&˚ eTq n+‘·sê«DÏì eTq+ $q>∑\T>∑T‘ê+. ªª á dü+>∑‹ eTq≈£î ns¡∆yÓTÆ‘˚ eTq+ X¯Øs¡, eTH√, ãT~∆ e\j·÷\qT e÷s¡TŒ #Ó+~+#·T≈£î+≥÷ eTq ìs√<Ûë\qT ‘=\–+#·T≈£îì Ä‘·àìπsX› ø¯ £ ùd«#êäÁ|ü|+ü #·+˝ÀøÏ Á|üy•˚ kÕÔ+ .. eT] »qq eTs¡D #·Áø£+qT+∫ $&ÉT<ä\bı+<äT‘ê+. <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2012

10


ªª @ ø±düÔ |ü]e÷D+˝ÀHÓ’Hê eTq+ $X¯«eTj·T ÁbÕDX¯øÔÏ‘√ nqTdü+~Û+#·ã&ç e⁄Hêï .. eTq˝Àì n+<Ûøä ±s¡+ n<äèX¯´eTe⁄‘·T+~ ! Ç~ øπ e\+ nq+‘·yTÓ qÆ Áù|eT e\¢H˚ kÕ<Û´ä +. $X¯«Áù|eT ˇø£ ã\yÓTqÆ X¯ø>ÔÏ ± e÷] eTq*ï Á|üøè£ ‹‘√ nqTdü+<Ûëq+ #˚dTü +Ô ~. n|ü&˚ J$‘·+ ns¡e∆ +‘·+>±q÷, \ø£´å j·TT‘·+>±q÷ es¡eÔ ÷q ø£Då +˝À J$+#·&+É n\yê≥T>± e÷s¡T‘·T+~. ˇø£ÿkÕ] <Ûë´q+ s¡T∫ eT]–q Ä‘·à eTq*ï $X¯«#Ó‘’ q· ´+‘√ nqTdü+~Û+∫ »qà|üs+¡ |üs¡ qT+&ç .. eTq+ yÓ÷düT≈£î edüTÔqï ø£s¡à\ ãs¡Te⁄\ qT+&ç .. eTq X¯Øs¡+ .. eT] BìøÏ ‘√&ÉT X¯ó<ä∆ #Ó‘’ q· ´+, ~e´C≤„q+, ~e´e´ø°øÔ s£ D¡ nqTì‘·´ n+‘·s+¡ >∑ XÀ<Ûqä \T eTq˝À #Ó‘’ q· ´|ü⁄ ms¡Tø£qT ø£\T>∑CÒkÕÔsTT. ªª eTqy˚T m+|æø£ #˚dTü ≈£îì ~–e∫ÃHê ª dü+kÕs¡+˝À ∫≈£îÿ≈£îb˛j·÷qT µ n+≥THêï+. <Ûë´q+ eTq≈£î $eTTøÏìÔ bı+<˚ X¯øìÔÏ Ç∫à eTq J$‘ê\≈£î |ü]eTfi≤ìï n<äT‘› T· +~. eTq+ Ä–b˛sTT, n‘·T≈£îÿì ñqï yê{ÏqT+∫ eTq*ï $&ÉT<ä\#˚dTü +Ô ~ eT] eTq˝À düeT‘·«dæ‹ú øÏ <ë]rdæ eTq e⁄ìøÏì ~e´ ñìøÏ >± e÷s¡TdüT+Ô ~. ªª mø£ÿ&Ó‘’ ˚ m≈£îÿe düyêfi¯ófl e⁄+{≤jÓ÷ nø£ÿ&˚ m≈£îÿe neø±XÊ\T ñ+{≤sTT ø£qTø£ eTq kÕeTsêúìï |üØøÏå+#·T ø√e&ÜìøÏ n‘·T´qï‘· Á|ü<X˚ y¯ T˚ á uÛ÷Ñ $T ! á uÛ÷Ñ $T <ë«sêH˚ yÓTT‘·Ô+ Á|üD≤[ø£qT >∑T]+∫q ms¡Tø£ eTq≈£î ø£\T>∑T‘·T+~.µµ u…+>∑fiS¯ s¡T≈£î #Ó+~q ªª øÏHwé |æ t V”≤*+>¥ nø±&ÓMTµµ n<Ûä´≈£åî\T &Üø£sº Y kÕsê nj·T´sY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ' ªª yÓT<ä&ÉT≈£î |ü~ $T*j·THé yê\Tº\ $<äT´‘Y X¯øÏÔ kÕeTs¡ú´+ e⁄+~. eT] eTq yÓT<ä&ÉT˝À yÓTT‘·Ô+ Á|ü|ü+#· Á>∑+<Ûë\j·T+ e⁄+~. $eTTøÏÔ bı+~ Vü‰sTT >=*ù|≥≥T¢ #˚dTü +Ô ~. »qà |üs+¡ |üs˝¡ À eTq #Ó‘’ q· ´+ y˚ùd Á|üXï¯ \ìï+{Ïø° eTq+ »yêãT Çe«e\dæ e⁄+≥T+~. m+‘· Á|ü>±&ÛÉ yê+#Û·‘√ eTq+ $X¯«+‘√ nqTdü+~Û+#·ã&ç e⁄+fÒ .. n+‘· rÁe+>± eTq˝Àì $X¯« Á|üø+£ |üq\T ñ+{≤sTT. ªª Ç<ä+‘ê ≈£L&Ü eTq≈£î uÛ÷Ñ $T MT<ä e÷Á‘·yT˚ kÕ<Û´ä + .. eT] n|ü&˚ eTq ñìøÏ ~e´ ñìøÏ>± e÷] Ç‘·s¡ Ä‘·à\ìï+{Ï $eTTøÏøÔ Ï ≈£L&Ü nqTyÓq’ Ä<Ûë´‹àø£ yê‘êes¡D+ düèwæ+º #·ã&ÉT‘·T+~. <Ûë´q+ eTq ~e´‘ê«ìï $ø£d+æ |ü#d˚ Tü +Ô ~ <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2012

11


ªª yÓT<ä&ÉT˝À nH˚ø£ ∫qï |æs¡$T&ÉT¢ e⁄+&ç yÓT<ä&ÉTqT #·\¢ãs¡Tdü÷Ô e⁄+{≤sTT. XÊ«dü <ë«sê á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·÷+≥T+~. Á|üø£è‹dæ<ä∆yÓTÆq ÄVü‰s¡+, nqT≈£L\ dü÷#·q\T Ç#·TÃ≈£î+≥÷, d”«j·T ì+<ä ˝Ò≈î£ +&Ü d”«j·T Áù|eT e÷Á‘·yT˚ ø£*– ñ+&É&+É .. nqï$ Äq+<ä+>± J$+#·&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔsTT. ªª X¯ØsêìøÏ eTqdüT‡ n~Û|‹ü nsTT‘˚ <Ûë´q+˝À eTq+ eTqdüT‡qT Ä‘·à nBÛq+˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔ+. n~ nÁ|üjT· ‘·ï+>±H˚ dü«düú‘·≈£î <ë] rdüTÔ+~. >∑‘· ø£s¡à\T eTqdüT‡˝À ìøÏå|üÔyÓTÆ e⁄+{≤sTT ø£qTø£ yê{Ïì eTq+ <Ûë´q+ <ë«sê Á|üøå±fi¯D #˚düTø√yê*. ªª uÛÖ‹ø£ Á|ü|+ü #·+˝À eTq+ Äq+<ëìï ø£qT>=q˝ÒeTT ø±˙ Ä<Ûë´‹àø£ ne>±Vü≤q‘√ Á|ü|+ü #·+˝À J$dü÷+Ô fÒ nìï dü+<äsꓤ˝˝À ≈£L&Ü Äq+<ä+>± ñ+&É>\∑ +. <Ûë´q+ <ë«sê eTq+ bı+<˚ Á|ü X Ê+‘· ‘ · $Hêfi¯ Á >∑ + <Û ä T \ e´edü ú q T Áø£eTãB∆ø]£ +∫ eTq eTqdüT‡q÷, X¯Øsê˙ï dü«dü‘ú · |üsT¡ düT+Ô ~. <ëìøÏ ‘√&ÉT es¡eÔ ÷q+˝À J$+#·&+É ‘√ bÕ≥T düè»Hê‘·àø£ ÁøÏjT· \T eTq ÁbÕDeTj·Tø√XÊìï $dü]Ô +|üCkÒ ÕÔsTT.

eT] <˚e⁄ì>± e⁄qï|ü&ÉT nqTø£åD+ q]Ôdü÷Ô Äq+<ä+>± J$dü÷Ô e⁄+&É≥+. ªª dü÷|ò\” T Á|ü|+ü #·+˝À e⁄+≥÷H˚, ã+<Ûsä êVæ≤‘·´+‘√ m|ü&É÷ eTs¡D+Ï #˚ ø£fi˝¯ À J$kÕÔsT¡ . J$‘·+ ˇø£ $\TyÓq’ ãVüQe÷q+. ø£qTø£ ms¡Tø£ ˝Ò≈î£ +&Ü J$‘·|⁄ü |üsT¡ >∑T |ü+<Ó+˝À e⁄+fÒ .. uÀqT˝À |ü&¶É m\Tø£˝≤>± eTs¡DkÏ ÕÔs. ì<ëì+∫ eTÚq+>±, ìX¯Ã\+>± kÕ<Ûqä #˚d÷ü Ô eTqdüT‡ nH˚ n<ä+› ˝À ù|s¡T≈£îqï <äTeTTàì <äT\bÕ*. ªª Ç+<äT≈£î>±qT eTq+ #ê˝≤ düV≤ü q+‘√, zs¡TŒ‘√ e⁄+&Ü* eT] u≤<Ûä qT+&ç kÂU≤´ìï uÛ≤$+#ê*. Äq+<ä+, $#ês¡+ $&ÉBj·T˝Òì$ ø£qTø£ ˇø£{Ï eTq‘√ e⁄+fÒ Ç+ø=ø£{Ï eTq Á|üøÿ£ H˚ ñ+≥T+~. ªª Ä~X¯+ø£sê#ês¡T´\ yês¡T ‘·eT ª kÂ+<äs´¡ \Vü≤] µ ˝À ª Ä~ X¯øÏÔ jÓTTø£ÿ ˇø£ #·\¢ì #·÷|ü⁄ ˇø£ J$‘êH˚ï e÷s¡TdüT+Ô ~µ n+{≤s¡T. n+<ä]˙ Áù|$T+#·&yÉ T˚ ~e´‘·«+ ! ª eTq+ ìÁ~+∫q ‘·sT¡ yê‘· y˚T\T≈£î+{≤+ µ nH˚ Vü‰MT @B ˝Ò<Tä ø£qTø£ eTs¡D+Ï #˚ ˝Àù| eTq+ ~e´‘·«+ ˝À Á|üy•˚ +#ê*.µµ u…+>∑fiS¯ s¡T≈£î #Ó+~q Á|üU≤´‘· >∑Ts¡Te⁄ eT] ÁbÕø£è‹ø£ e´ekÕj·T+ >√ Ä<Ûë]‘· e´ekÕj·T+ Ábı‘ê‡Vü≤≈£î\T l s¡$ X¯+ø£sY >∑Ts¡÷J >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ .. ªª eTq+<ä]ø° <Óe’ + |ü≥¢ qeTàø£+ e⁄+~. <Óe’ + |ü≥¢ qeTàø£+ e⁄+fÒ düèwæº ìj·Te÷\qT >ös¡$+#ê* — yê{Ïì nqTdü]+#ê* — Á|üøè£ ‹˝Àì düeTdüÔ Jesê• ñìøÏ˝À ˇø£ uÛ≤>∑+>± nsTTq e÷qe⁄&ÉT .. ª H˚qT #ê˝≤ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq yê&çì µ n$ $Ás¡M>∑&yÉ T˚ $HêX¯HêìøÏ <ë]rk˛Ô+~.

3 e÷]à 2012 nq+‘·s¡+ u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î #Ó+~q ªª ˝…’|òt Áø±|òüºsY Ç+≥πsïwüq˝Ÿ µµ e´ekÕú|ü≈£î\T, dü÷|ò” ‘·‘·«y˚‘·Ô l nJyéT u…ÁØ U≤Hé ªª dü÷|ò” ‘·‘·«+ µµ >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. ªª ª H˚qT mes¡T ? µ, ª H˚qT Çø£ÿ&É≈î£ m+<äT≈£î e#êÃqT?µ n+≥÷ nH˚«wæ+#ê\H˚ Á|ü>±&ÛÉ Äø±+ø£å dü÷|” ‘·‘«· |ü⁄ \ø£Då +. ªª ª dü÷|ò”‘·‘·«+ µ nqï~ ÇkÕ¢+ eT‘·+˝Àì e÷]àø£ kÕ+Á|ü<ëj·T+ ! ª dü÷|ò” µ n+fÒ <˚e⁄ì‘√ @ø£‘«· + bı+<ä&+É <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2012

12


ªª uÛÑ÷$TøÏ dü÷ø£åàb˛wüø±˝Ò Je+. $#·ø£åD≤ s¡Væ≤‘·+>± n&Ée⁄\qT qs¡T≈£îÿ+≥÷ b˛‘·÷+fÒ dü÷s¡´øÏsD¡ ≤\T uÛ÷Ñ $Tì dü÷{Ï>± ‘êø£&+É e\¢ uÛ÷Ñ $Tì dü÷ø£àå b˛wüø±\T #·ìb˛sTT n~ >√¢ã˝Ÿ yê]à+>¥≈î£ <ë] rdüT+Ô ~ ! ø£qTø£ eTq+ Á|üøè£ ‹ì ~Ûø£ÿ]+#·≈£î+&Ü <ëìì nqTdü]dü÷Ô n&Ée⁄\qT ø±bÕ&ÉT ø√yê*. n&Ée⁄\T ùd«#êä Á|ü<X˚ +¯ , ø£qTø£H˚ |üPs¡«ø±\+˝À eTTqT\T nø£ÿ&É≈£î yÓ[fl ‘·|üdüT‡ #˚düT≈£îH˚yês¡T. ªª bÕ\T m≈£îÿe>± ñ‘·Œ‹Ô #˚jT· &É+ ø√dü+ Äe⁄\qT düV≤ü » |ü<‹∆ä ˝À ª m<ä µ ≈£î sêìe«s¡T. ø£èÁ‹eT >∑s¡“¤<Ûës¡D <ë«sê ùdø£]+#·ã&˚ Äe⁄ bÕ\˝À¢ Bs¡øÈ ±\+ ‘·sT¡ yê‘· Á|üu≤Û e+ #·÷ù| $cÕ\T ñ+{≤sTT. yê{Ï e\q |ü⁄s¡Twüß\˝À Áb˛Åùd{º Ÿ ø±q‡sY, Åd”Ô\˝À ø£DT‘·T\T @s¡Œ&É+ e+{Ï$ »s¡T>∑T‘êsTT. Çe˙ï ìyê]+|ü ã &ç e÷qe⁄\+<ä s ¡ ÷ Äs√>∑ ´ +‘√ J$+#·&ÜìøÏ Ç+{Ï+{≤ uÛ≤s¡‘· <˚X|¯ ⁄ü kÕ+Á|ü<ëj·Tø£ Äe⁄ (Hê≥T Äe⁄) qT ô|+#ê*. Äe⁄ jÓTTø£ÿ eT÷|ü⁄s¡yT˚ ª |æs$¡ T&é µ. n~ $X¯«eTj·T ÁbÕDX¯øìÔÏ Äø£]¸+∫ ì\Te ñ+#·T‘·T+~. Äe⁄ jÓTTø£ÿ >∑+>∑&√\T, ù|&É, eT÷Á‘·+ n˙ï ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚y˚ eT] yê{Ï qT+&ç e#˚Ãy˚ dü+|üPs¡yí TÓ qÆ Wwü<ëÛ \T.

l s¡$X¯+ø£sY >±] uÛ≤s¡´ leT‹ >±j·TÁ‹ .. >√e⁄ ÁbÕX¯d´Ôü + >∑T]+∫ $e]dü÷Ô ªª H˚qT HÓ\˝À Çs¡y’Ó s√E\T ≥÷sY˝À ñ+&É&+É »]π>~. Á|üj÷· D+ qT+&ç ‹]– e#˚à dü]øÏ Ç+{À¢ ñqï ‘·T\dæ yÓTTø£ÿ Á|ü‹kÕØ #·ìb˛j˚T~. ˇø£kÕ] ª >√eT÷Á‘·+, ù|&É eT+∫ b˛wüø±\T — n$ uÛ÷Ñ $Tì s¡økåÏ ÕÔsTTµ, nì $ì }s¡T yÓfifl¯ uÀj˚T eTT+<äT yê{Ïì rdüT≈£îì e∫à ‘·T\dæ yÓTT≈£ÿ≈£î y˚dæ yÓfi≤flqT. á kÕ] Çs¡y’Ó s√E\ ‘·sT¡ yê‘· ‹]– e#˚Ãdü]øÏ ‘·T\dæ yÓTTø£ÿ Áã‹øÏ ñ+&É&Éy˚T ø±ø£ ÄX¯Ãs¡´ø£s+¡ >± s¬ eTà\T y˚dæ |üP\T ≈£L&Ü |üPdæ+~. n|üŒ{Ï qT+&ç H˚qT ÁbÕø£è‹ø£ e´ekÕj·T+ >∑T]+∫ n+<ä]ø° ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïqT µµ nì #ÓbÕŒs¡T. á $wüjT· + ô|’ ÄdüøÔÏ ñqïyês¡T yÓuŸôd{’ Ÿ˝À Maha acharya@gmail. com ˝À ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. u…+>∑fiS¯ s¡T˝Àì ªª Hêsêj·TD Vü≤è<äj÷· \j·T µµ q÷´s√ ôdH’ ‡Ó dt $uÛ≤>∑+ n~Û|‹ü eT] q÷´s√ôdŒ’ q˝Ÿ düsH®¡ é Dr. ‹eTà|üŒ ôV≤π>› e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ .. ªª eTq+ dü+|üPs¡íyÓTÆq e´øÏÔ>± ñ+&Ü\+fÒ eTq Vü≤è<äj·÷˙ï ‘Ó*$˙ düeT‘·«+‘√ ñ+#·Tø√yê* — <ëìøÏ <Ûë´qy˚T ñ|üøs£ D¡ +. ªª $C≤„ q XÊÅdü Ô + eTq≈£ î |ü < ës¡ ∆ + >∑ T ]+∫ ‘Ó*j·TCÒdTü +Ô ~ eT] Ä<Ûë´‹àø£‘· $wüj÷· \qT >∑T]+∫ ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒdTü +Ô ~. Çø£ÿ&É $wüj÷· ìï ãTTEe⁄ #ÓjT· ´q÷e#·Tà ˝Òø£ #ÓjT· ´˝Òøb£ ˛e#·TÃ. ãTTEe⁄ #ÓjT· ´˝Òøb£ ˛sTTq+‘· e÷Á‘êq n~ ˝Ò<ìä ns¡+∆ ø±<äT. J$‘·+˝À mH√ï ÁuÛeÑ T\T eTq≈£î dü‘ê´˝≤¢>± ø£ì|ækÕÔsTT. ñ<ë: dü÷s√´<äjT· + dü÷sê´düeÔ Tj·T+, eTq≈£î yêdüÔyê\T>± ø£ì|ækÕÔsTT. ø±˙ n~ uÛÑ÷ÁuÛÑeTD+ e\¢ e÷Á‘·yT˚ n˝≤ ø£ì|ædTü +Ô ~.

ªª Á|üøè£ ‹ dü÷Á‘·+ Á|üø±s¡+ eTq+ eTq≈£î ø±e\dæq <ëìø£+fÒ @ ø=+#Ó+ m≈£îÿe ÄVü‰s¡+ rdüT≈£îqï|üŒ{Ïø° n~ eTq≈£L, Ç‘·sT¡ \≈£L Á<√Vü≤+. ø£qTø£ eTq*ï eTq+ Á|üøè£ ‹‘√ X¯è‹ #˚düT≈£î+≥÷ Á|üø£è‹øÏ <ä>∑Zs¡>± J$+#ê*, düVü≤» |ü<‘∆ä T· \‘√ |ü<ësêú\qT ñ‘·Œ‹Ô #˚d÷ü Ô @ Ks¡Tà ˝Ò≈î£ +&Ü Á|üøè£ ‹ e´ekÕj·÷ìï Ä#·]+#·T<ë+ µµ n+≥÷ l s¡$ X¯+ø£sJY #ÓbÕŒs¡T. <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2012

13


ªª eTq+ Á|ü‹_+u≤\qT m˝≤ #·÷kÕÔy÷Ó n˝≤π> J$‘·+ ≈£L&Ü ø£*Œ‘·yÓTÆq<˚. yÓT\≈£îe˝À ñqï|üŒ{Ï nqTuÛÑyê\÷, ìÁ<ä˝À e⁄qï|üŒ{Ï nqTuÛÑyê\÷ .. @B ª dü‘·´+ µ ø±<äT. J$‘·+˝À Á|üy•˚ +∫q|ü&ÉT eTq+ yÓTT≥ºyTÓ T<ä{>Ï ± #˚ùd~ ñ#êä«dü ∫≥º∫e]>± »]π>~ ìXÊ«dü. eTq J$‘·eT+‘ê »]π>~ ñ#Ûêä«dü ìXÊ«\dü eT<Û´˚ ø£qTø£ .. XÊ«dü MT<ä <Ûë´ùd .. eTq J$‘·+ ! ªª J$‘·+˝Àì nqTuÛÑyê\T n˙ï ≈£L&Ü eTq*ï H˚sT¡ Ãø√e&ÜìøÏ #˚sT¡ e#˚kÕÔsTT ø£qTø£ eTq+ $»j·T+ kÕ~ÛùdÔ $CÒ‘·\e⁄‘êeTT eT] ‘ê‘êÿ*ø£+>± nsTTHê n|ü»j·T+ bı+~q|ü&ÉT eT∞fl ‘·<Tä |ü] $CÒ‘\· + ne⁄‘ê+ ! ªª J$‘·+ ˝Àì Á|ü‹ø£Då +˝Àq÷, eT] Á|ü‹dü+<äs“¡ +¤ ˝Àq÷ <Óy’ êìï <ä]Ù+#ê*. Á|ü‹≈£L\ dü+<äsꓤ˝À¢ ª m+<äTøÏ˝≤ dü+uÛÑ$+∫+~ ?µ nì Á|ü•ï+#·≈£î+&Ü .. |ü]dæú‘·T\qT j·T<Ûë‘·<∏ä+>± d”«ø£]+#ê*.µµ 03`02`2012 eT÷&Ée ‘˚B sêÁ‹ Hê>∑|Pü sY qT+∫ e∫Ãq ãè+<ä + #˚ ªª kÕ«$T $y˚ ø ±q+<ä µµ Hê{Ï ø £ Á|ü<]ä Ù+|üã&ç+~. ø£fi≤ø±s¡T\ n_Ûqj·Tq+, yê#·ø+£ , H˚|<ü ´äÛ dü + ^‘· + , s¡ + >±\+ø£ s ¡ D yÓ T T<ä \ sTTqe˙ï n‘· ´ +‘· Á|ü‹uÛ≤e+‘·+ ñHêïsTT. leT‹ kÕ]ø± ô|+&˚‡ <äsÙ¡ ø£‘«· + eVæ≤+∫q á Hê{Ïø£˝À $y˚ø±q+<ä bÕÁ‘·<Ûë] q≥q ∫s¡dàü s¡Dj ° T· + ! $y˚ø±q+<äT&ÉT á $<Û+ä >±H˚ e÷{≤¢&Ü&˚y÷Ó nì|æ+#˚+‘· düV≤ü »+ e⁄+~ !

ªª eTq˝Àì n+‘·s‘Z¡ · X¯≈î£ \Ô qTñ|üj÷Ó –+#·Tø√yê\+fÒ eTq+ eTqdü T ‡qT <ë{Ï b˛yê*. eTqdü T ‡ m|ü  &É ÷ ∫+<äs¡e+<äs¡>± ñ+≥T+~. $wüj·÷\qT j·T<Ûë‘·<Ûä+>± <ä]Ù+#ê\+fÒ eTH√s¡Væ≤‘·dæú‹˝À e⁄+&Ü*. n≥÷ Ç≥÷ |üsT¡ >¬ ‘˚Ô eTqdüT‡qT ìX¯Ã\+ #˚dæ øπ +Á<ä+ <ä>sZ∑ ¡ ì*|æ e⁄+#ê*. ªª dü‘´· e÷s¡+Z ˝À eTq+ Á|üj÷· DÏd÷ü +Ô fÒ .. eTq˝À ms¡Tø£ nH˚ nq+‘· n–ï Á|ü»*«dü÷Ô ñ+≥T+~. eTqdüT‡ dü‘´· + MT<ä eTTdüT>∑T y˚d÷ü Ô e⁄+≥T+~ ø£qTø£ eTq+ ˇπøkÕ] nH˚ø£ |üqT\T #˚d÷ü Ô ñ+{≤+. <ëì e\¢ ˇø√ÿkÕ] eTq≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ ø=ìï |üqT\T »]–b˛‘·÷ ñ+{≤sTT. n˝≤ ms¡Tø£ ˝Ò≈£î+&Ü #˚dæq |üqT\T e´s¡∆yÓTÆb˛‘êsTT. ªª >∑Ts¡Te⁄\T Á|ü»\qT C≤>∑è‹ |üs#¡ ˚ e÷sêZìï n_Ûeè~∆ #˚kÕÔsT¡ . _Ûqï Ä<Ûë´‹àø£ e÷sêZ\˝À e⁄Hêï ≈£L&Ü Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ >ös¡$+#·&Éy˚T @ø£‘·«+.µµ Hê>¥|Pü sY≈î£ #Ó+~q V”≤*+>¥ $TwüHé nH˚ dü+düú ôdÁ¬ø≥Ø &Ü ˆˆ kÕsê ∫+‘·Hyé ê˝≤ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ .. ªª eTH√ dü÷#·q\T düè»Hê‘·àø£ }Vü‰∫Á‘·D, Ä˝À#·q\T X¯øÏÔ nqï$ MT Ä˝À#·Hêdüs¡[ ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç e⁄+{≤sTT. Ä˝À#·q Á|üø£+|üq\qT ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔ+~ .. eT] n$ Á|üj÷· DÏ+∫ n<äèX¯´eTe⁄‘êsTT ! øπ e\+ ˇø£ Ä˝À#·q #˚ùdÔ n~ n<äèX¯´eTe«#·Tà ø±˙ <ëìì dæús¡|ü]ùdÔ e÷Á‘·+ uÛÑ÷‘·<ä›+˝À qT+&ç |ü&çq y˚&çøÏ n–ï ñ‘·Œ‹Ô nsTTq≥T¢ øπ +ÁBø£è‘·+ #˚dqæ Ä˝À#·q yêdüeÔ +>± s¡÷|ü⁄<ë\TdüT+Ô ~. ªª yÓT<ä&ÉT˝Àì Ä˝À#·q\kÕ+Á<ä‘ê |üs¡+>± eTq+ ª Ä˝≤Œ¤ µ, ª ;{≤ µ, ª &Ó˝≤º µ ª r{≤ µ dæ‘ú T· \˝À ñ+{≤+. ª ;{≤ µ ` e‹Ô&ç dæ‹ú ª Ä˝≤Œ¤ µ, ` Äq+<ä dæ‹ú

3 e÷]à 2012 ôV’ ≤ <ä s êu≤<é ≈£ î #Ó + ~q ªª es¡ ˝ Ÿ ¶ j· T THÓ ’ f … & é Á{≤q‡|òsπü àwüq˝Ÿ yÓT&çdHæ é µµ ôdÁ¬ø≥Ø &Üø£ºsY GR. j·TT>∑+<ÛäsY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ : <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2012

14


ª r{≤ µ ` n+‘·X ‘·Hê dæ‹ú ˝À |üP]Ô>± |üì#˚jT· &É+ ª &Ó˝≤º µ ` dü+|üPs¡í, Á|ü>±&ÛÉ <Ûë´qdæú‹ ªª ìs¡+‘·s¡ <Ûë´q kÕ<Ûqä <ë«sê eTq+ &Ó˝≤º dæ‹ú ˝ÀH˚ ñ+≥÷, Ä˝À#·q˝À e⁄qï<ëìH˚ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, e÷{≤¢&qç <ëìH˚ neT\T #˚jT· >∑\+ Ç<˚ e÷düºsY‡ jÓTTø£ÿ s¡V≤ü dü´+. ªª Ç‘· s ¡ T \qT ø£ å $ T+#· & É + <ë«sê eTq+ eTq eTqdüT‡˝Àì eTTÁ<ä\qT b˛>=≥Tº≈£îì eTq≈£î ø±e\dæq dü+|üPs¡í ∫Á‘êìï |üP]Ô X¯ø‘ÔÏ √ ∫Á‹+#·Tø√yê*. ø±e\dæ+~ ∫Á‹+#·T≈£îHêïø£ <ëìì #·÷&É&Éy˚T ø±ø£ <ëìì q$Tà .. nqTuÛ÷Ñ ‹ #Ó+<ë*. n|üŒ{ÏqT+∫ eTq+ Çø£ <ëìH˚ eTq+ bı+<ä&+É ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs. ªª düè»Hê‘·àø£ }Vü‰∫Á‘·D J$‘· \øå±´\qT >∑T]+∫ düŒwüyº TÓ qÆ ne>±Vü≤qqT Ç∫à yê{Ïì #˚sT¡ ≈£îH˚≥≥T¢ #˚dTü +Ô ~. eT] eTq˝À nqT≈£L\ <äèø£Œ<Ûëìï ô|+bı+~düT+Ô ~.µµ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, ás√&é≈î£ #Ó+~q &܈ˆ X¯+ø£sY Hêsêj·TD >±s¡T dü+|üPs¡í Äs√>∑´+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ..

ªª <Ûë´q+˝À eTq+ Ç+Á~j·÷r‘· dæ‹ú øÏ #˚sT¡ ø√e&É+‘√ |”ìj·T˝Ÿ Á>∑+~Û ÁkÕe+ ÄC≤„ #·Áø±ìï ñ‘˚»Ô |üsT¡ düT+Ô ~. <Ûë´q+ ≈£î&ç yÓT<ä&TÉ #·s´¡ \qT |ü⁄qs¡«´ed”øú ]£ +#·&+É e\¢ ª Áπ> e÷≥sYµ >±&ÛÉ+>± e÷] yÓT<ä&ÉT jÓTTø£ÿ ìs¡«Vü≤D≤ kÕeTs¡ú´+ n|ü]$T‘·+>± ô|]–b˛‘·T+~ µµ nHêïs¡T. á •_s¡+˝À bÕ˝§Zqï Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdüÔy˚‘·Ô\≈£L, n+<ä T ˝À bÕ˝§Z q ï õC≤„ d ü T e⁄\≈£ î IFSS yÓ ’ d t #Û Ó ’ s ¡ à Hé l S.K. sê»Hé >±s¡T ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. n‘·´+‘· $C≤„Hê‘·àø£+>± Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdyÔü ‘˚ \Ô· C≤rj·T dü<dä Tü ‡ eTT–dæ õC≤„dTü e⁄\+<ä]ø° n<äT“¤‘y· TÓ qÆ XÊÅdÔü Ä<Ûë´‹àø£ C≤„Hêìï n+~+∫+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫q IFSS ≈£L, @sêŒ≥T¢ n+~+∫q u…+>∑fi¯Ss¡T |æs¡$T&é yê´© ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ esêZìø° ø£è‘·»‘„ \· T M.

dü«s¡í\‘· ôd˝Ÿ : 9440851663

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Ûä«s¡´+˝À ªª ãT<äb ∆ Âs¡$ í T y˚&TÉ ø£\T µµ ø£s÷¡ ï\T˝À ªª <Ûë´q eTVü‰#·ø Á +£ ` III 2012 y˚T 1e ‘˚B qT+∫ y˚T 2 e ‘˚B es¡≈î£ (¬s+&ÉTs√E\T) y˚~ø£ : ªª \ø°åà»>∑Hêï<Ûä>∑≥Tº µµ u…+>∑fi¯Ss¡T s√&ÉT¶, ø£s¡÷ï\T

ø±s¡´Áø£e÷\T ñˆˆ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Û«ä s¡´+˝À nK+&ÛÉ Hê<ä <Ûë´q+ ñˆˆ 9.30 숈\ qT+∫ kÕˆˆ 5.30 es¡≈î£ |æs¡$T&é e÷düºsY‡ l M. Áù|yéTHê<∏é >∑T|üÔ eT] l u≤\ø£èwüí >±s¡¢ ªª ÄÅdüº˝Ÿ Ä|üπswüHé‡ / düs¡®Ødt esYÿcÕ|t y˚~ø£ : D.W.M.A. _*¶+>¥, ªª \ø°åà»>∑Hêï<Ûä>∑≥Tº µµ <ä>∑Zs¡ kÕ ˆˆ 6.30 qT+∫ sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Û«ä s¡´+˝À ªª Hê<ä`<Ûë´q+ µµ >∑eTìø£ : ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e#˚Ãyês¡T 30`4`2012 kÕj·T+Á‘êìøÏ ø£s÷¡ ï\T≈£î #˚sT¡ ø√yê* n+<ä]ø° n˝≤ŒVü‰s¡+ eT] uÛÀ»q edü‹ @sêŒ≥T #˚jT· &ÉyTÓ qÆ ~. $esê\≈£î : |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ øπ sY ôd+≥sY : 08518 223300 düTÁãVü≤àD´+ : 93464 29245, lø±+‘Y : 98661 92470, G. Á|ükÕ<é : 94403 42066 <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2012

15


e÷]à HÓ\˝À <Ûë´q | Á # ü ês¡ ∫Á‘e· ÷*ø£

Ä#·+≥ .. sêy˚TX¯«s¡kÕ«MT düÁ‘·+˝À dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q•ø£åD'

Ä#·+≥ .. l ñeTsêy˚TX¯«s¡ |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ ÁbÕs¡+_Ûk˛Ôqï sêÅwüº kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊK eT+Á‹es¡T´\T |æ‘êì dü‘·´Hêsêj·TD

‘·&çø£\|üP&ç .. e÷‘· l |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ ÁbÕs¡+_Ûk˛Ôqï ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ

‘·&çø£\|üP&ç .. >√˝¶Hé ≥Tu≤ø√ ÁbÕ+>∑D+˝À dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q•ø£åD — •esêeTÁøÏwüí, ÁøÏwüí B|æÔ\ |æs¡$T&é e÷´πsCŸ <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2012

16


G.

düTπswt ` ôV’≤<äsêu≤<é

ªª ÄÅdüº˝Ÿ düs¡®Ødt µµ esYÿcÕ|t 2011 &çôd+ãsY 21 qT+∫ 31 es¡≈£î $XÊK|ü≥ºD+ ˝À »]–q <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`II ø±s¡´Áø£eT+˝À |æs¡$T&é Ç+»˙sY u≤\ø£èwüí>±s¡T, <Ûë´q]¸ Áù|yéTHê<Ûé >±s¡¢ H˚‘·è‘·«+˝À ÄÅd˝ºü Ÿ e÷düsº ¢¡ düV≤ü ø±s¡+‘√ 10 s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#·ã&çq ªª ÄÅdüº˝Ÿ Ä|üπswüHé‡ esYÿcÕ|t µµ ≈£î nq÷Vü≤´ düŒ+<äq \_Û+∫+~. Á|ü‹s√p y˚\eT+~ á esYÿcÕ|t˝À bÕ˝§Zì n<äT“¤‘· |òü*‘ê\qT bı+<ä&É+ <Ûë´q eTVü‰#·Áø£+˝À n+<ä]ø° n˙s¡«#·˙j·TyÓTÆq nqTuÛÑ÷‹ì Ç∫Ã+~. ªª ùd‘Y $C≤„q+ µµ dü÷Œ¤]Ô‘√ ªª ùd‘Y esYÿcÕ|t‡ µµ, ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ øöHÓ‡*+>¥ esYÿcÕ|t‡ µµ Ç|ü&ÉT ªª ÄÅdüº˝Ÿ Ä|üπswüHé‡ esYÿcÕ|t‡ µµ <ë«sê Ms¡T #˚k˛Ôqï <Ûë´q Á|ü#êsêìï ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ m+‘·>±H√ Á|üX¯+dæ+#ês¡T.

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ~e´ dü+<˚X¯+ ªª Ç|üŒ{Ï <ëø± »]–+~ eTq e\¢H˚ — »s¡T>∑T‘√+~ eTq e\¢H˚ — Ç+ø£ eTT+<äT »s¡>∑uÀj˚T~ ≈£L&Ü eTq e\¢H˚. Bì ù|πs ª ùd‘Y$C≤„q+ µ ! me¬s’‘˚ ùd‘Y $C≤„Hêìï ns¡ú+ #˚düT≈£î+{≤s√, yê] H√{Ï qT+∫ ø£+ô|’¢+{Ÿ‡ nqï$ sêe⁄ ! ˇø£ y˚fi¯ MT H√{Ï qT+∫ ø£+ô|’¢+{Ÿ eùdÔ <ëì ns¡ú+ MT≈£î ùd‘Y $C≤„q+ ns¡ú+ø±˝Ò<äì. ªª ùd‘Y $C≤„q+ ‘Ó*j·Tìyê&ç H√{À¢+∫ #Ó‘·Ô ˝≤+{Ï e÷≥\T .. eT] ùd‘Y $C≤„q+ ns¡∆+ nsTTq yê&ç H√{Ï qT+∫ e÷≥ eTT‘ê´˝≤¢+{Ï e÷≥\T edü÷Ô+{≤sTT. yê&ç

e÷≥ eT+Á‘·+ ne⁄‘·T+~. ùd‘Y $C≤„q+ dü÷Œ¤]Ô‘√ ª eTq yêdüÔyê\qT eTqy˚T düèwæº+#·T≈£î+{≤+ µ nqï dæ<ë∆+‘·+ Ä<Ûës¡+>± esYÿcÕ|t\qT @sêŒ≥T #˚dæq u≤\ø£èwüí >±]˙, Áù|yéTHê<Ûé >±]˙ eTq+ n_Ûq+~+#·T<ë+ ! ªª |æs¡$T&é e÷düºsY‡ n+<äs¡÷ ≈£L&Ü Ä‘·àC≤„Hêìï dü+bÕ~+#·Tø√e&ÜìøÏ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyTÓ +{Ÿ øÏ sê˝Ò<Tä . ÁøÏ‘+· »qà˝À¢H˚ eTTøÏìÔ bı+~ Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq yêfi‚fl Mfi¯fl+‘ê ! m˝≤¬>‘’ ˚ ÁøÏ‘+· »qà˝À¢ uÀ~Ûd‘ü T· «&ç>±, n]Vü≤+‘Y>± »ìà+∫ ∫e]øÏ eTT≈£Ô|ü⁄s¡Twüß&Ó’q ãT<äT∆&ç>± >ö‘·eTT&ÉT »qàrdüT≈£îHêï&√ .. |æs$¡ T&é e÷düsº +¢¡ <äs÷¡ ≈£L&Ü ÁøÏ‘+· »qà˝À¢H˚ eTTøÏìÔ bı+~ á »qà˝À Á|ü|+ü #êìï n+‘ê <Ûë´qeTj·T+ #˚j·T&ÜìøÏ e#êÃs¡T ! n˝≤+{Ï yêfi¯ófl .. XÊø±Vü‰s¡T˝…’, eTqdüT‡qT X¯Sq´+ #˚düT≈£îì X¯ó<ä∆ dü+ø£˝≤Œìï ô|{Ϻ |æ\TùdÔ ÄÅd˝ºü Ÿ e÷düsº T¡ ¢ ‘·|Œü ≈£î+&Ü ekÕÔsT¡ .. ø±e\dæq ∫øÏ‘·‡\T n˙ï yÓ+≥H˚ #˚kÕÔs¡T. ªª @<Ó’Hê düπs eTq+ ø√s¡T≈£î+fÒ n~ eTq≈£î e#˚à rs¡T‘·T+~. ø£qTø£ <Ûë´q+˝À ≈£Ls¡TÃì dü+ø£*Œ+#·T≈£î+fÒ ø£åDø±\+˝À nsTTHê düπs ÄÅdüº˝Ÿ düs¡®Ødt »]– me] yêdüÔyê\≈£î ‘·>∑Z≥T¢>± yês¡T |òü*‘ê\qT bı+<äT‘ês¡T.µµ l u≤\ø£èwüí >±s¡T, <Ûë´q]¸ Áù|eTHê<Ûé >±s¡T¢ á esYÿ cÕ|t‡ ìs¡«Vü≤D˝À ‘·eT nqTuÛÑ÷‹ì $e]+#ês¡T. |ü\Te⁄s¡T e÷düºs¡T¢ á esYÿcÕ|t <ë«sê ‘êeTT bı+~q nqTuÛÑyê\qT n+<ä]‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T

ªª ÄÅdüº˝Ÿ düs¡®Ødt µµ esYÿ cÕ|t XÊø±Vü‰s¡T\≈£î, <Ûë´qT\≈£î e÷Á‘·y˚T Á|üy˚X¯+ d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY‡ l M. Áù|eTHê<Ûé, l G. u≤\ø£èwüí >±s¡¢#˚ ‘˚~ : y˚T : 1, 2

y˚T : 4,5,6

düú\+ : D.W.M.A. _*¶+>¥, l \ø°åà »>∑Hêï<Ûä >∑≥Tº, ø£s¡÷ï\T düeTj·T+ : ñ<äj·T+ 9.30 qT+∫ kÕˆˆ 5.30 es¡≈£î

düeTj·T+ : ñˆˆ 10.00 qT+∫ kÕˆˆ 5.30 es¡≈£î düú\+ : |æs¡$T&é yê´©, u…+>∑fi¯Ss¡T

ôd˝Ÿ : 94403 42066, 9346429245, 08518223300

ôd˝Ÿ : 08548933386, 09343499774, 09951740696

( ]õÅùdºwüHé ‘·|üŒìdü] ) esYÿcÕ|t≈£î e#˚Ãyês¡T ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ dü+e‘·‡s¡+ #·+<ë 300 s¡÷ˆˆ ‘·|üŒø£ ø£≥ºe˝…qT <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

17


düT>∑TD ` eqdüú*|ü⁄s¡+ ` ôV’≤<äsêu≤<é

ªª uÛÀ»qyÓTÆHê e÷qT‘êqT ø±˙ <Ûë´q+ e÷Á‘·+ e÷qqT µµ Hê ù|s¡T düT>∑TD. H˚qT ôV’≤<äsêu≤<é, eqdüú* |ü⁄s¡+˝À e⁄+{≤qT. H˚qT <Ûë´q+ ˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ eTT+<äT |üP»\T u≤>± #˚ùd<ëìï. \*‘ê düVü≤Ádü Hêe÷\T, $wüßí bÕsêj·TD≤\T, uÛÑ»q\T #˚dü÷Ô >∑T&ç˝ÀH˚ #ê˝≤ ùd|ü⁄ >∑&çù|<ëìï. ªª dü+düÿè‹ #ÛêHÓ˝Ÿ µµ ˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ, &܈ˆ q÷´≥Hé, l s¡$X¯+ø£sY >∑Ts¡÷J, l düT+<äs¡ #Ó’‘·q´ kÕ«MTJ >±s¡¢ ø±s¡´Áø£e÷\qT Áø£eT+‘·|üŒø£ #·÷ùd<ëìï. yês¡+<äs¡÷ ≈£L&Ü <Ûë´q+ #˚j·TeTì #Óù|Œyês¡T. eTTK´+>± düT+<äs¡#Ó’‘·q´ kÕ«MTJ ªª <˚e⁄ìøÏ |üP\T m+‘·ùd|ü⁄ y˚kÕÔe⁄ ? <Ûë´q+ #˚j·÷* !µµ nH˚ e÷≥\T qqTï #ê˝≤ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚XÊsTT. |üÁrJ Áb˛Á>±yéT‡ <ë«sê m˝≤¬>’Hê |æs$¡ T&é˝À ≈£Ls¡TÃì <Ûë´q+ #˚j÷· \ì #ê˝≤ ø√]ø£>± e⁄+&˚~. bbb

ˇø£s√E u≤´+ø˘≈£î yÓfi¯SÔ+fÒ eqdüú*|ü⁄s¡+ |æs¡$T&é e÷düºsY l sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄ >±] ªª yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<ä∆ |æs¡$T&é µµ ø£ì|æ+∫+~. nsTT‘˚ n|üŒ{Ïøπ ø=ìïj˚Tfi¯ófl>± H˚qT $|üØ‘·yTÓ qÆ ø°fifl¯ H=|ü\‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·THêïqT. &Üø£sº T¡ ¢ ≈£L&Ü 3,60,000 s¡Tˆˆ Ks¡TÑ√ Ä|üπswüHé #˚sTT+#·Tø√eTì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤+{Ï |ü]dæú‹˝À H˚qT ªª nìï yÓT≥T¢ møÏÿ yÓ[fl |æs¡$T&é ˝À ≈£Ls√Ã>∑\Hê ? µµ nqT≈£îHêïqT. nsTTHê <ÛÓ’s¡´+ #˚dæ yÓ[fl

|æs¡$T&é˝À ≈£Ls¡TÃì yÓTT<ä{ÏkÕ]>± <Ûë´q+ #˚kÕqT. n<äT“¤‘y· TÓ qÆ X¯øÁÔÏ |üyêVü≤+‘√ Hê\T>∑T >∑+≥\T Hê\T>∑T ø£Då ≤˝≤¢ >∑&ç∫b˛j·÷sTT ! Çø£ n|üŒ{ÏqT+∫ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü e÷ @]j·÷˝À »]π> <Ûë´q+ ø±¢düT\≈£î yÓfi¯SÔH˚ ñHêïqT ! eT] Bì e\¢ Hê≈£î m+‘√ e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘· <äøÏÿ+~. á Áø£eT+˝À H˚qT $XÊK|ü≥ºD+ <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`II ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Û«ä s¡´+˝Àì ÁbÕ‘·'ø±\ <Û ë ´q+˝À $X‚ w ü + >± ø±dæ à ø˘ mqØ® ˙ bı+<ëqT. <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`II ÁbÕ+>∑D+˝ÀH˚ @sêŒ≥T #˚dæq ÄÅdüº˝Ÿ düs¡®Ødt esYÿcÕ|t˝À eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T bÕ˝§ZHêïqT. Ä esYÿcÕ|t˝À Hê n]–b˛sTTq yÓ÷ø±fi¯fl≈£î u≤>± V”≤*+>¥ »]–+~. V”≤*+>¥ »s¡T>∑T‘·÷qï+‘· ùd|ü⁄ u≤>± H=|æŒ y˚dæ+~ ø±˙ .. Ä ‘·s¡Tyê‘· Çø£ Hê≈£î Äq+<äy˚T Äq+<ä+. Hê |üPs¡«»qà ø£s¡à\˙ï <ä>∑∆+ nsTTb˛sTT X¯Øs¡+ n+‘ê ‘˚*ø£>± nsTTb˛sTT+~. Ç|ü&ÉT H˚qT Vü‰sTT>± ≈£Ls√Ã>∑\T>∑T‘·THêïqT. #·Ts¡T>±Z q&ÉTe>∑\T>∑T‘·THêïqT. ªª 3,60,000 s¡Tˆˆ Ks¡TÃ#˚dæ Ä|üsπ wüHé K∫Ñ·+>± #˚sTT+#·Tø√yê* µµ nì &Üø£ºs¡T¢ ‘˚*Ã#Ó|æŒq Hê≈£î Ç+‘·{Ï Äs√>±´˙ï, Äq+<ë˙ï Á|ükÕ~+∫q ÄÅd˝ºü Ÿ Ä|üsπ wüHé esYÿcÕ|t ìsê«Vü≤≈£î\+<ä]ø° Hê <Ûäq´yê<ë\T. Çø£ Ç|ü&ÉT H˚qT uÛÀ»qyÓTÆHê e÷qT‘êqT ø±˙ .. <Ûë´q+ e÷Á‘·+ e÷qqT >±ø£ e÷qqT ! G. düT>∑TD, ôd˝Ÿ : 99632 10639

l ‘·≥e]Ô Ms¡sê|òüTesêe⁄ >±] <Ûë´q •ø£åD≤ •_s¡+ Á|ü‹HÓ\ 26,27,28 ‘˚B\T, ;ÛeTes¡+ ‘·≥e]Ô Ms¡sê|òüTesêe⁄, ôd˝Ÿ : 9440309812 ø±qTø£ : ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ s¡TdüTeTT : s¡÷ ˆˆ 300 / ` <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

18


M.

Hêπ>+Á<äeTDÏ ` ôV’≤<äsêu≤<é

ªª <Ûë´q j·TTe‘· düy˚Tàfi¯q+ µµ e÷]à 21e ‘˚ B kÕj· T +Á‘· + 6.30 숈\≈£ î ôV’≤<äsêu≤<é lq>∑sY ø±\˙˝Àì <Ûë´q»>∑‘Y ø±sê´\j·T+˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Ûä«s¡´+˝À ªª <Ûë´qj·TTe‘· düy˚Tàfi¯q+ µµ m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>± »]–+~. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝Àì $$<Ûä ø°\ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ôd+≥s¡ ¢ q T @s¡ Œ s¡ # · T ≈£ î ì m+‘√ n+øÏ ‘ · u Û ≤ e+‘√ $<ë´]ú˝Àø±ìøÏ <Ûë´Hêìï n+<äCÒk˛Ôqï |æs¡$T&é j·T+>¥ e÷düsº ‡Y {°yTé \T bÕ˝§Zqï á ne>±Vü≤Hê dü<dä Tü ‡˝À uÛ$Ñ wü´‘·TÔ Á|ü D ≤[ø£ \ T #· ] Ã+#· T ø√e&É + »]–+~. &ç ô d+ãsY ˝ À »s¡T|ü⁄ø√uÀj˚T ø£&ÜÔ˝Ÿ <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ` III eTVü≤√‘·‡yêìï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì »+≥q>∑sê˝À¢ $düÔè‘·+>± #˚|ü{≤º*‡q <Ûë´qÁ|ü#êsêìï Á|üD≤[ø±ã<ä∆+>± »s¡T|ü⁄ø√uÀj˚T $<ÛëHêìï u…*®j·TyéT j·T+>¥ e÷düºsY ªª dü+|ü‘Y µµ #·ø£ÿ>± $e]+#ê&ÉT. u…*®j·TyéT <˚X¯+˝À <Ûë´qÁ|ü#êsêìï #˚|ü{Ϻ SKYPE <ë«sê Ç+≥¬sï{Ÿ˝À Á|ü‹s√p, nyÓT]ø±, »s¡à˙, u…*®j·TyéT, Ç+>±¢+&é, kÂB nπs_j·÷, dæ+>∑|Pü sY, q÷´J˝≤+&é <˚XÊ˝À¢ì j·T+>¥ e÷düºsY‡ düVü≤ø±s¡+‘√ <Ûë´q•ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\qT #˚|ü&ÉT‘√qï dü+|ü‘Y ø£èwæ .. <Ûë´q»>∑‘Y kÕ<Ûäq˝À m+‘√ eTTK´yÓTÆ+~.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì j·TTe‘·≈£î <Ûë´q Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·÷ <Ûë´q Á|ü#ês√<ä´eT+˝À eTTK´ bÕÁ‘·qT b˛wæk˛Ôqï ô|’e÷ n<Ûä´≈£åî\T ªª Á|üB|t nìs¡T<Ûé µµ m+‘√eT+~ j·TTe‘·≈£î Ä<äs¡Ù+>± ì\TdüTÔHêïs¡T. yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ\Te&ÉT‘√qï ªª <Ûë´q j·TTe µµ |üÁ‹ø£ .. j·TTeX¯øÏÔì C≤>∑è‘·+ #˚k˛Ô+~. bbb

ªª <Ûë´q $<ë´]ú {°yéT µµ qT @s¡Œs¡#·T≈£îì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n+‘·{≤ $düÔè‘·+>± |üs¡´{Ïdü÷Ô $<ë´\j·÷\≈£î <Ûë´q$<ä´qT #˚s¡Te#˚k˛Ôqï .. eTs=ø£ j·T+>¥ e÷düºsY ªª lìyêdt µµ .. ø£èwæ nìs¡«#·˙j·T+. ªª <Ûë´q $<ë´]ú µµ e÷´>∑C…’Hé <ë«sê Á|ü‹ ˇø£ÿ $<ë´]úøÏ <Ûë´q $<ä´qT n+~dü÷Ô <ëì ÄeX¯´ø£‘·qT eT] n‘·´edüsêìï Ms¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\‘·≈£L ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£L ‘Ó*j·TCÒk˛Ôqï rs¡T $<ë´\j·÷˝À¢ eTs∫ ù|s¡T ‘˚k˛Ô+~. Ç+‘˚ø±ø£ S.R. q>∑sY, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ j·T+>¥ e÷düºsY‡ {°yéT\‘√ bÕ≥T »+≥q>∑sê˝À¢ì j·T+>¥ e÷düºsY‡ n+<äs¡÷ ≈£L&Ü Ç˝≤ ˇπø y˚~ø£ô|’ ø£\TdüT≈£îì .. |üsd¡ Œü s¡ ne>±Vü≤q‘√ ‘· ø £ å D + #˚ | ü { ≤º * ‡q Á|ü D ≤[ø£ \ qT ˇø£ ] ‘√ ˇø£ s ¡ T #·]Ã+#·Tø√e&É+ »]–+~.

19


ªª lq>∑sY ø±\˙ <Ûë´q»>∑‘Y ôd+≥sY µµ eTTK´ ø±sê´\j·T+>± .. ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\≈£L, $<ë´dü+düú\≈£L düe÷»+˝Àì j·TTe≈£î\≈£L eT] $<˚XÊ˝À¢ì j·TTe≈£î\≈£L <Ûë´q $<ä´qT j·TT<ä∆ÁbÕ‹|ü~ø£q n+~+#˚ á Á|üj·T‘·ï+ &܈ˆ q÷´≥Hé ø=+&ÉM{Ï, &܈ˆ Vü≤]≈£îe÷sY, Vü≤]øÏc˛sY, G. lìyêdü¬s&ç¶, sêj·T»>∑|ü‹ sêE, M. ìs¡à˝≤<˚$ e+{Ï d”ìj·Ts¡¢ düVü≤ø±s¡+‘√ s¡÷|üø£\Œq »s¡T>∑uÀ‘√+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæq dæ+>∑|Pü sY |æs¡$T&é e÷düºsY ªª X¯•<ÛäsY ¬s&ç¶ µµ >±s¡T <Ûë´q j·TTe‘·≈£î X¯óuÛ≤ø±+ø£å\qT n+<äCÒdæ ‘·eT dü+<˚X¯+‘√ yê]˝À >=|üŒ dü÷Œ¤]Ôì ì+bÕs¡T. ªª dæ+>∑|Pü sY ˝À kÕ|òyºt s˚ Y Ç+»˙sY>± ñ<√´>∑+ #˚k˛Ôqï H˚qT |üì ˇ‹Ô&ç e\¢ m+‘√ Ä+<√fi¯q≈£î , ˇø√ÿkÕ] Hêπø ‘Ó*j·Tì &çÁô|wüHé øÏ >∑T]nj˚T´yê&çì. ndü\T ª H˚qT Hê dü«düú‹ì ø√˝ÀŒ‘·THêïqT µ nqï düŒèVü≤ ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü .. n˝≤ e⁄+&É&Éy˚T Hê dü«uÛ≤e+>± e÷]b˛j·÷qT. ]˝≤πø‡wüHé ø√dü+ {°M\T, dæìe÷\T, #·÷ùdyê&çì ø±˙ ˝≤uÛÑ+ ñ+&˚~ ø±<äT. ˇø£kÕ] }]πø n˝≤ f…ÆyéT bÕdt ø√dü+ Ç+≥¬sï{ŸqT ÁuÖdt #˚dü÷Ô e⁄+fÒ .. |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyTÓ +{Ÿ yÓuŸôd{’ Ÿ˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ M&çj÷Ó \T #·÷&É&+É »]–+~. ªª ˇø√ÿ M&çjÓ÷ #·÷dü÷Ô .. Áø=‘·Ô Áø=‘·Ô $wüj·÷\qT ‘Ó\TdüT≈£î+≥÷ .. yês¡T #Ó|æŒq≥T¢ <Ûë´q+ #˚dü÷Ô |òüP¢{Ÿ $H˚ yê&çì. Áø£eTÁø£eT+>± Hêπø ‘Ó*j·Tì Á|üXÊ+‘·‘· Hê˝À <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

@s¡Œ&É&+É yÓTT<ä\sTT´+~ ! Áø£eT+>± Hê Ä˝À#·Hê $<Ûëq+˝À e÷s¡TŒ sêe&É+ eT] ñ<√´>∑ ìs¡«Vü≤D˝À ≈£L&Ü Hê kÕeTs¡´ú + ô|s¡T>∑T‘·÷+&É&É+ H˚qT >∑eTì+#êqT. Ç+&çj·÷ qT+∫ e÷ neTà≈£î #Ó|æŒ |æs¡$T&é ≈£L&Ü ‘Ó|æŒ+#·T≈£îHêïqT. ªª Ç+&çj·÷øÏ e∫à ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ì Á|ü‘·´ø£å+>± ø£*dæ yê] ùdïVü≤‘·‘ê«˙ï, Áù|eT >∑TD≤˙ï #·$ #·÷dæ .. ndü˝…’q >∑Ts¡T‘·‘ê«ìï ns¡∆+ #˚düT≈£îHêïqT. ª ˇø£ >∑Ts¡Te⁄ uÀ~Û+#˚ $wüj÷· \qT ÁX¯<>∆ä ± $q&ÉyT˚ ø±ø£ .. yê]ì Á|ü‹ø£Då + ≈£L&Ü ms¡Tø£‘√ >∑eTìdü÷Ô+fÒ .. n<˚ eTq≈£î >=|üŒ H˚s¡TÃø√e&É+ ne⁄‘·T+~ µ nì ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. dæ+>∑|üPsY ‹]– e#êÃø£ yê] <Ûë´q •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‹ì @sêŒ≥T #˚dæ, Ç+≥¬sï{Ÿ <ë«sê n+<ä]ø° yÓTùd‡CŸ\T |ü+|æ ª Çs¡yÓ’, eTTô|’Œ eT+~ eùdÔ eTVü‰ m≈£îÿe µ nqT≈£îHêïqT. Hê n+#·Hê\qT ‘·\ÁøÏ+<äT\T #˚dü÷Ô, #Ó’˙dt, »|ü˙dt, Ç+&çj·THé‡ 80 eT+~ Vü‰»¬s’ .. H˚qT @sêŒ≥T #˚dæq Vü‰˝Ÿ ì+&Ü ì+&çb˛j·÷s¡T ! ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ y˚DTHê<ä+˝À <Ûë´q+ #˚dæ yê]#˚ n<äT“¤‘y· TÓ qÆ C≤„Hêìï n+<äT≈£îHêïs¡T. ªª Ç˝≤ f…ø±ï\Jì ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥÷ eT]+‘· y˚>∑+>± <Ûë´q Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+ Á|üdüTÔ‘·+ eTq #˚‹˝À ñqï >=|üŒ Äj·TT<Ûä+ ø£qTø£ j·TTe‘· n+‘ê ≈£L&Ü á ~X¯>± ‘·eT Á|üj·T‘êï\qT eTTeTàs¡+ #˚j·÷*.µµ bbb

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ <Ûë´qj·TTe‘·≈î£ ‘·eT Áù|eT|üPs¡«ø£yTÓ qÆ dü+<˚X¯+ Çdü÷Ô .. yês¡T #˚|ü&ÉT‘√qï $$<Ûä Á|üD≤[ø£\qT m+‘·>±H√ Á|üX+¯ dæ+#ês¡T. Á|üdTü ‘Ô · ‘·sT¡ D+˝À n+<äs÷¡ ø£*dæ #· ø £ ÿ {Ï ne>±Vü ≤ q‘√ |ü { Ï w ü º y Ó T Æ q Á|ü D ≤[ø£ ‘ √ <Û ë ´q Á|ü#ês√<ä´e÷ìï $düÔè‘·+ #˚j·÷*‡q neX¯´ø£‘·qT ‘Ó*|æ j·TTe‘·qT m+‘√ Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T.

20


yÓT≥Tº ÁøÏcÕí¬s&ç¶ ` ô|<ä|üø£\÷s¡T` >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢

ªª Á|ü‹ ˇø£ÿ <Ûë´ì ≈£L&Ü .. ˇø£ |æs¡$T&é ì]à+#ê* µµ Hê ù|s¡T ÁøÏcÕí¬s&ç¶. H˚qT 2009 |òæÁãe] 2e ‘˚ B q >∑ T +≥÷s¡ T |ü≥ºD+˝À »]–q ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ >±] <Ûë´q •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê <Ûë´q+ ˝ÀøÏ sêe&É+ »]–+~. Ä s√E »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑Ts¡Te⁄ >±s¡T ªª Hê bÕ<ë\≈£î qeTkÕÿs¡+ #˚ùdÔ Hê bÕ<ë\ eT{Ϻ MT #˚‘·T\≈£î n+≥T+~ ø±˙ .. MT≈£î e#˚Ã~ @MT ñ+&É<äT. ø±˙ MTs¡T Hê e÷≥\≈£î e÷Á‘·+ ‘·|Œü ø£ qeTkÕÿs¡+ #˚jT· +&ç— n|ü&˚ MTs¡T >=|üŒyês¡e⁄‘ês¡T µµ nì #Ó|üŒ&É+ »]–+~. á e÷≥ qqTï m+‘·>±H√ Äø£]¸+∫+~. m+<äTø£+fÒ Hê≈£î Ç‘·sT¡ \ ø±fi¯fl≈£î ÁyÓTTø£ÿ&É+, Ç‘·sT¡ \qT ÁbÕ<Ûj ˚ T· |ü&≥É + eT] me] eTT+<äT nsTTHê ‘·\~+#·T≈£îì ì\ã&É≥+ e+{Ï$ m+‘· e÷Á‘·+ q#·Ãe⁄. n+<äTπø Ä s√CÒ ªª H˚qT á >∑Ts¡Te⁄ >±] >∑T]+∫ |üP]Ô>± ‘Ó\TdüTø√yê* µµ ìX¯ÃsTT+#·T ≈£îHêïqT. ¬s+&Ées√E >∑T+≥÷s¡T˝Àì πøsY ôd+≥sY ≈£î yÓ[fl <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |üÁ‹ø£ ø=qT≈£îÿì #·~yêqT. Ä |ü⁄düÔø£+

#·~$q ‘·s¡Tyê‘· ªª á »qà <Ûäq´+ #˚düTø√yê\+fÒ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ >±] e÷s¡Z+ ‘·|üŒ y˚πs e÷s¡Z+ ˝Ò<äT µµ nì ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. eTs¡Tdü{Ï s√E ôV≤’ <äsêu≤<é <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Ä|òd” Tü ≈£î bò˛Hé #˚dæ 2003 dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ e÷dü |üÁ‹ø£\ìï+{Ï˙ ‘Ó|æŒ+#·T≈£îì #·<äe&É+ »]–+~ ! á |ü⁄düÔø£+ #·<äe&É+ <ë«sê m+‘√ Ä‘·àC≤„q+ bı+~ .. ªª <Ûë´q+ #˚j·T&É+ ˇø£fÒ ø±<äT — <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ ≈£L&Ü #˚j·÷* µµ >±] e÷≥\≈£î qeTkÕÿs¡+ #˚dæ .. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝Àì nìï |æs¡$T&é <Ûë´q πø+Á<ë\˝À <Ûë´q+ ø±¢düT\T ìs¡«Væ≤+#êqT ! n˝≤π> ªª Á|ü‹ ˇø£ÿ <Ûë´ì ≈£L&Ü ˇø£ |æs$¡ T&é ì]à+#ê* µµ nH˚ >∑Ts¡Te⁄ >±] dü+<˚X¯+ y˚Ts¡≈£î .. |æs¡$T&éì ≈£L&Ü ì]à+#êqT ! H˚qT ø£\sY T.V. eT] DVD \ ]yÓ÷{Ÿ‡ _õHÓdt #˚düTÔ+{≤qT. <Ûë´q+ ˝ÀøÏ sêø£eTT+<äT s√E≈£î |ü<Ó∆ì$T~ >∑+≥\ bÕ≥T _õHÓdt |üìMT<˚ e⁄+&˚yê&çì. Ç|ü&ÉT s√EøÏ Äs¡T >∑+≥\T e÷Á‘·y˚T _õHÓdt e´eVü≤sê\T #·÷düT≈£î+≥÷, $T>∑‘ê düeTj·T+ n+‘ê ≈£L&Ü <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ ø=s¡≈£î ñ|üjÓ÷–dü÷ÔHêïqT ! Ç+‘·{Ï eTVü‰uÛ≤>±´ìï Hê≈£î Á|ükÕ~+∫q ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ øÏ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïqT. M. ÁøÏcÕí¬s&ç¶ ôd˝Ÿ : 98660 10917

\ø£å#·+<ë<ës¡T\qT #˚]Œ+#˚ j·T»„+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\+ ne⁄<ë+ |üÁrJ e÷qdü |ü⁄Á‹ø£ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ e÷dü|üÁ‹ø£ V V V

|üÁrJ Ä<˚XÊqTkÕs¡+ \ø£eå T+~ #·+<ë<ës¡T\qT #˚]Œ+#ê\H˚ \ø£´å +‘√ |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y ø£èwæ#d˚ Tü HÔ êïs¡T. á \øå±´ìï ‘·«s¡˝À #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ eT+&É˝≤\T, õ˝≤¢\yêØ>± Á|üyÓ÷≥sY‡qT @sêŒ≥T#˚j·TeT˙ eT] yê]øÏ >ös¡e bÕ]‘√wæø£+ ÇeTà˙ |üÁrJ Ä<˚•+#ês¡T. ø±e⁄q |üÁrJ ÄX¯j·T dæ~∆ì kÕ~Û+#·T≥≈£î ñ‘ê‡Vü≤+ ñqïyês¡T yÓ+≥H˚ dü+Á|ü~+#·+&ç. 80 ù|J\ |üP]Ô s¡+>∑T\‘√ ns¡T<Óq’ Ä<Ûë´‹àø£ $X‚cÕ\‘√, |üÁrJ dü+<˚XÊ\‘√, Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdyÔü ‘˚ \Ô· nqTuÛyÑ ê\ kÕs¡+‘√ Á|ü‹HÓ˝≤ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï <Ûë´q Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|üÁ‹ø£ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î \ø£åeT+~ #·+<ë<ës¡T\qT #˚]Œ+#˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À á s√EqT+#˚ ø±s√àqTàKT\+ ne⁄<ë+. $esê\≈£î :` D. πøX¯esêE, ô|ò’HêHé‡, 91335 18061, 94400 77359

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

21


<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

22


$»j·T\øÏåà ` @\÷s¡T ` |ü.>√.õ˝≤¢

ªª ∫qï |æ\¢ nsTTHê ÄyÓT˝Àì Ä‘·à dü+kÕÿsêìøÏ ‘·\e+#êeTT µµ Hê ù|s¡T $»j·T\øÏåà. 2007 nø√º ã s¡ T 2 e ‘˚ B N.N.R.ø±˝ÒJ, $»j·Tyê&É ˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJì ø£*kÕqT. Ä s√E e÷ J$‘ê˝À¢ eTs¡Te ˝Òì eT<ÛTä s¡yTÓ qÆ s√E ! ªª uÛ÷Ñ $T MT<ä q&ç#˚ <Ó’yêìï eT] m|ü&É÷ #·÷&Éì #ê˝≤ #ê˝≤ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ˇø£ e´øÏÔì .. ø±<äT X¯øÏÔì .. ø£*kÕ+ y˚TeTTµµ nì|æ+∫+~ Äs√E ! Ä s√E >±+BÛ »j·T+‹ XÊø±Vü‰s¡ sê´©˝À e÷ bÕ|ü, u≤ãT H˚qT #ê˝≤eT+~ <Ûë´qT\T ‘·÷s¡TŒ>√<ëe], |ü•ÃeT >√<ëe] eT] ø£ècÕí õ˝≤¢\ qT+∫ bÕ˝§ZHêï+. sê´© dü>+∑ ˝À düqï>± ∫qT≈£î\T |ü&É&É+ yÓTT<ä\sTT´+~ n+<äs¡+ n˝≤π> õ+U≤Hê Á>ö+&é es¡≈£L q&ÉT#·T≈£î+≥÷ yÓ[fl <Ûë´q+˝À ≈£Ls¡TÃHêïs. <Ûë´q+ yÓTT<ä\T ø±>±H˚ eT<Ûä´˝À ô|<ä› ô|<ä› ∫qT≈£î\‘√ yêq ≈£îs¡TdüTÔHêï .. <Ûë´q+ qT+∫ me«s¡÷ ˝Òe˝Ò<äT ! n˝≤H˚ ≈£Ls¡TÃì <Ûë´q+ #˚kÕ+. Hê≈£î ˙fi¯fl˝À¢ ‘·&çùdÔ |ü&˚~ ø±<äT — <Ûë´q+ qT+∫ ˝Ò#˚ dü]øÏÏ Hê ã≥º\T Ä]b˛j·÷sTT .. eT] #ê˝≤ ]©|òt >± @<√ ‘Ó*j·Tì ‘·è|æÔ ‘√ ≈£L&çq Äq+<ëìï bı+<ëqT ! ∫qï|üŒ{Ï qT+&ç H˚qT .. ªª ª nìï eT‘ê\T ˇø£ÿfÒ µ nì ãVæ≤s¡+>∑+>± #Óù|Œyêfi¯ófl me¬s’Hê e⁄+fÒ u≤>∑T+&ÉT µµ nì ã\+>± nqT≈£îH˚<ëìï !

Hê }Vü≤qT ì»+ #˚dü÷Ô |üÁrJ Ä s√E nìï eT‘ê\≈£î #Ó+~q eT‘· ô|<ä›\qT ˇπø ùdºJ MT<ä ≈£Ls=Ãu…{Ϻ yêfi¯flqT dü+<˚XÊ\T Çe«eTì n&É>∑&É+ Hê≈£î ø£qTï\ |ü+&ÉT>∑˝≤ nì|æ+∫+~ ! e÷+kÕVü‰s¡T\+ nsTTq y˚TeTT yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ] Ä sê´©˝ÀH˚ ªª e÷+kÕVü‰s¡+ bÕbÕVü‰s¡+, ˙#êVü‰s¡+ µµ nì uÀs¡T¶\ MT<ä Áyêdæ e⁄+&É&É+ #·÷kÕeTT. Ç+{ÏøÏ sê>±H˚ e÷ bÕ|ü ªª ne÷à ! e÷+dü+ e+&É≈£î — e+&çHê Hê≈£î ô|≥º≈£î —µµ nì K∫Ñ· + >± #Ó | ü ⁄ ‘· ÷ +fÒ ÄX¯ à s¡ ´ b˛j· ÷ qT. ªª n˝≤H˚ n+≥T+~ — ‹q≈£î+&Ü ñ+&É>\∑ <ë ?µµ nqT≈£îHêïqT ø±˙ .. ÄX¯Ãs¡´+>± H˚qT e+&çHê ≈£L&Ü ‘·qT e÷Á‘·+ eTõ®>∑ y˚dTü ≈£îì ‹q&É+ #·÷dæ dæ>T∑ |Z &ü ܶqT. ∫qï |æ\¢ nsTTHê ÄyÓT˝À ñqï Ä‘·à dü+kÕÿsêìøÏ ‘·\e+∫q y˚TeT+‘ê ≈£L&Ü Ä s√E qT+∫ e÷+kÕVü‰s¡+ eTT≥º˝<Ò Tä ! s¬ +&ÉT |üP≥˝≤ <Ûë´q+ #˚d÷ü Ô m+‘√ XÊ+‹˙, Äq+<ë˙ï bı+<äT‘·THêï+. ˇø£ e´øÏìÔ ø£*ùdÔ Ç+‘·e÷s¡TŒ nkÕ<Ûä´+. ø±˙ |üÁrJ πøe\+ e´øÏÔø±<äT ª X¯øÏÔ µ ! eT] Ä X¯øÏÔì ø£*dæq Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ J$‘·+˝À ‘·|üŒø£ eTTøÏÔì bı+<ä&É+ U≤j·T+ !! ªª J$‘· + ˝À Á|ü ‹ ˇø£ ÿ Á|ü X ¯ ï ≈£ L dü e ÷<Û ë q+ ª <Ûë´q+ µ µµ nì ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. ªª <Ûë´q+ #˚ùdÔ mH√ï Á|üX¯ï\≈£î eTq qT+#˚ eTq≈£î düe÷<Ûëq+ bı+<äe#·Tà .. eT] eTq˝À e⁄qï Ä‘·àX¯øÏÔ‘√ kÕ~Û+#·˝Òì~ @B ˝Ò<äT µµ nqï dü+|üPs¡í ne>±Vü≤qqT bı+<ëqT !

<√s¡D≤\ (lXË’\+ <ä>∑Zs¡ ) ˝À Á|ü‹ HÓ˝≤ eT÷&ÉT s√E\ ªª nK+&É eTÚq <Ûë´q+ µµ <√s¡D≤\ ˝Àì ªª ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Ûë´‹àø£ ø±eT<Û˚qT e´ekÕj·T πøåÁ‘·+ µµ ˝À

Á|ü‹ HÓ˝≤ 18,19,20 ‘˚B˝À¢ ªª nK+&É eTÚq <Ûë´q+ µµ »s¡T>∑T‘·T+~ πøe\+ Á<äyêVü‰s¡+ e÷Á‘·y˚T rdüT≈£îì eT÷&ÉT s√E\T nK+&É eTÚq <Ûë´q+˝À n+<äs¡÷ bÕ˝§Zq>∑\s¡T ìs¡«Vü≤D : N. Äq+<ä≈£îe÷sY, 93953 89191, e÷s¡+ •eÁ|ükÕ<é, 93472 42373, $»jYT, 8885880089

Ä‘·àC≤„qT˝…’qyês¡T #˚ùd<˚ Ä<Ûë´‹àø£ e´ekÕj·T+ nHêïs¡T |üÁrJ ! Ä‘·àC≤„qT˝…’q |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢ ‘·eT≈£î M˝…’q+‘· düeTj·T+ <√s¡D≤\˝À Ä<Ûë´‹àø£ e´ekÕj·T ùde #˚j·÷\ì $»„|æÔ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

23


ªª |æs¡$T&é <Ûë´q $<ä«‘Y eTVæ≤fi¯\ düy˚Tàfi¯q+ µµ

ªª y˚T˝…’q $‘·ÔHê\qT dü‘·´j·TT>±ìøÏ n+~+#ê* µµ

dæøÏ+Á<ëu≤<é ‹s¡TeT\–] ˝Àì »j·T\øÏåà >±¬s¶Hé‡ m/dæ Ä&ç{À]j·TyéT˝À e÷]à 15e ‘˚Bq ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\≈£î ªª |æs¡$T&é <Ûë´q $<ä«‘Y eTVæ≤fi¯\ düy˚Tàfi¯q+.µµ y˚T&ÉyéT dü«s¡íe÷\|üÁ‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓTT<ä˝…’+~. ôV’≤<äsêu≤<é •yês¡T˝Àì $Tj·÷|üPsY <ä>∑Zs¡ ì]à+#· ã&çq ª <Ûäs¡àdüú\ µ Ä\j·T düeTT<ëj·÷ìøÏ <Ûäs¡àø£s¡Ô nsTTq leT‹ dü‘·´yêDÏ >±s¡T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ .. ≈£î≥T+ã+˝À eT] düe÷»+˝À eTVæ≤fi¯\T b˛wæ+#ê*‡q ñ<ë‘·ÔyÓTÆq u≤<Ûä´‘·\qT #ê˝≤ #·ø£ÿ>± $e]+#ês¡T. ªª Áù|eT, ø£s¡TD, düVü≤q+, XÊ+‹, <äj·T e+{Ï <Ó’e dü+|ü<ä\≈£î ì\j·TyÓTÆq Åd”Ô .. ‘·qqT ‘êqT düs¡«X¯øÏÔ dü+|üqTïsê*>± >∑T]Ô+#ê*. ª Åd”Ô µ nqï |ü<ä+ .. ª dü µ ø±s¡ G ª s¡ µ ø±s¡ G ª ‘· µ ø±sê\≈£î #Ó+~q dü‘·«s¡»düÔyÓ÷ >∑TD≤\ jÓTTø£ÿ n<äT“¤‘· y˚Tfi¯$+|ü⁄qT eTq≈£î ‘Ó*j·TCÒk˛Ô+~. Ç˝≤ Á‹>∑TD≤\ jÓTTø£ÿ düeTbÕfi¯fl ø£\sTTø£‘√ Á|ü‹ø£åD+ ìs¡TZD+˝À n\sêπs dü+|üPs¡í X¯øÏÔ dü«s¡÷|üyÓTÆq Åd”Ô ..

ª á µ X¯«s¡#Ó’‘·q´+‘√ ≈£L&ç n\sês¡T‘√+~ ø£qTø£H˚ .. uÛ>Ñ e∑ +‘·T&ÉT ≈£L&Ü m+‘√ qeTàø£+‘√ düèwæøº Ï Á|ü‹düèwæìº #˚ùd u≤<Ûä´‘·qT ÄyÓT≈£î n|üŒ–+#ê&ÉT. ªª ø±ã{Ϻ ÅdÔ” eT÷s¡T\Ô +<äs÷¡ ≈£L&Ü ‘·eT eTVü≤√qï‘ê´ìï ms¡Tø£˝À e⁄+#·T≈£îì <Ûë´q, C≤„q kÕ<Ûäq\ <ë«sê ‘·eT $<ä«‘·TqÔ T kÕqu…≥Tº≈î£ +≥÷ uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô ÀøÏ Á|üj÷· D+ #˚j÷· *. ªª Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ eTq Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ eTq+ Áã‹πøj·T≈£î+&Ü .. düèwæ<º säÛ êà\qT ne>±Vü≤q #˚dTü ≈£îì yê{ÏøÏ nqT>∑TD+>± J$‘êìï >∑&bÉ Õ*‡q nedüs+¡ m+‘ÓH’ ê e⁄+~ — eTq dü+‘êHêìï ≈£L&Ü y˚T˝…’q $‘·ÔHê\T>± eT\∫ sêuÀj˚T dü‘·´j·TT>±ìøÏ n+~+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· e÷‘·èeT÷s¡TÔ\yÓTÆq eTqô|’H˚ ñ+~. >∑‘· e+<ä˝≤~ dü+e‘·‡sê\T>± Ç+‘· >=|üŒ u≤<Ûä´‘·qT eTs¡∫b˛sTTq Åd”Ô C≤‹ì <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ <ë«sê eT∞fl ø£s¡Ôe´B≈£åî\qT #˚k˛Ôqï ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ øÏ y˚\ y˚\ <Ûäq´yê<ë\T µµ n+≥÷ nH˚ø±H˚ø£ ñ<ëVü≤s¡D\‘√, #·ø£ÿ{Ï yêø£Œ{ÏeT‘√ ‘·eT uÛ≤yê\qT |ü+#·T≈£îHêïs¡T. ~ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥d”º .. leT‹ M. ìs¡à˝≤<˚$ >±s¡T Ä<Ûë´‹àø£ $<ë´ Á|ü#ês¡+ ø√dü+ 1831 ˝ÀH˚ s¡cÕ´<˚X¯+˝À |ü⁄{Ϻq $<ä«‘Y eTVæ≤fi¯ H.P. ã¢yê{Ÿd”ÿ y˚T&ÉyéT J$‘· #·]Á‘· ˝Àì eTTK´+XÊ\qT $e]+∫ .. eTVæ≤fi¯ \+<ä]˝À #·ø£ÿ{Ï dü÷Œ¤]Ôì ì+bÕs¡T. »j·T\øÏåà >±¬s¶Hé‡ .. leT‹ e÷<ÛäM¬s&ç¶ >±s¡T ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $#˚Ãdæq <Ûë´q eTVæ≤fi¯\+<ä]ø° s¡T∫ø£s¡yÓTÆq uÛÀ»Hêìï n+<äCÒkÕs¡T.

ªª |æs¡$T&é <Ûë´q $<ä«‘Y eTVæ≤fi¯\ düy˚Tàfi¯q+ ` sê»eT+Á&ç µµ

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

24


ªª >∑Ts¡Te⁄>±s¡÷ ! eTs¡D+ ‘·s¡Tyê‘· J$‘·+ e⁄+<ë+&û .. ?!µµ ˇø±H=ø£ C…Hé >∑Ts¡Te⁄ì •wüß´&ÉT ≈£î‘·÷Vü≤\+>± n&ç>±&ÉT . ªª m+<äTø£˝≤ n&ç>±e⁄ ?µµ nHêï&ÉT >∑Ts¡Te⁄. ªª eTs¡D+ ‘·s¡Tyê‘· .. ª Çø£ Áù|eT ˝Ò≈£î+&Ü, qe⁄« ˝Ò≈£î+&Ü, bÕ≥\T bÕ&É≈£î+&Ü eT] ø£\\T ø£q≈£î+&Ü e⁄+&É&É+ <ës¡TD+ ø£<ë µ nì|æ+∫ n˝≤ n&ç>±qT µµ $es¡D Ç#êÃ&ÉT •wüß´&ÉT. >∑Ts¡Te⁄ >±s¡T q$« .. ªª #ê˝≤ eT+~ eTqTwüß´\T ndü\T eTs¡D≤ìøÏ eTT+<äT ≈£L&Ü ne˙ï #Ój·T´s¡T — Çø£ÿ&É qTe⁄« n&É>±*‡q Á|üX¯ï .. ª eTs¡D≤ìøÏ eTT+<äT ≈£L&Ü J$‘·+ e⁄+<ë ?µ nì µµ n+≥÷ düe]+#ê&ÉT >∑Ts¡Te⁄. ```````````````````````` ªª >∑Ts¡Te⁄>±s¡÷ ! MTs¡T ˇø√ÿkÕ] #ê˝≤ Ä<Ûë´‹àø£ $wü j · ÷ \qT e÷≈£ î n˝≤ dü ÷ Á‘· Á bÕj· T +>± #Ó | æ Œ e~˝Ò d ü ÷ Ô + {≤s¡ T . yê{Ï ì $&É e T]Ã, $X‚ ¢ w æ + ∫, $e]+#·ø£b˛‘˚ e÷≈£î m˝≤ ns¡ú+ ne⁄‘·T+~ #Ó|üŒ+&ç ?!µµ ìwüO˜s¡e÷&Ü&ÉT ‘·q >∑Ts¡Te⁄‘√ ˇø±H=ø£ •wüß´&ÉT .. >∑Ts¡Te⁄ •wüß´&çì #·÷dæ ªª n+‘· $düTø√ÿe&É+ m+<äT≈£î ø±˙ uÛÀ+#˚dæq ‘·s¡Tyê‘· eTq+ Ä $wüj·÷ìï #·]Ã+#·T≈£î+<ë+ sê µµ n+≥÷ uÛÀ»HêìøÏ ˝ÒeBkÕ&ÉT ! e+≥\˙ï neT]Ãô|{Ϻq ã\¢ <ä>∑Z]øÏ rdüT≈£îì yÓ[fl .. ªª ˙≈£î #·bÕr ø±yê˝≤ ? nqï+ ø±yê˝≤ ? µµ nì n&ç>±&ÉT. ªª Hê≈£î #·bÕr ø±yê* µµ nHêï&ÉT •wüß´&ÉT. ªª ø±´uÒJ ≈£Ls¡ ˙≈£î Çwüºy˚THê .. e&ç¶+#·Hê ? µµ nì n&ç>±&ÉT >∑Ts¡Te⁄.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

ªª düπs µµ nHêï&ÉT •wüß´&ÉT. ø£ + #· + ˝À e&ç ¶ + ∫q #· b Õrì, eTTø£ ÿ \T>± #˚ d æ n+<äT˝À+∫ ˇø=ÿø£ÿeTTø£ÿqT ø=+#Ó+ ø±´uÒJ ≈£Ls¡‘√ ø£*|æ ‘·q H√{À¢ ô|≥Tº≈£îì u≤>± q$T* eT∞fl <ëìì rdæ Á|üø£ÿH˚ e⁄qï ù|¢{À¢ ô|≥ºkÕ>±&ÉT >∑Ts¡Te⁄. n˝≤ #·bÕr n+‘ê ≈£L&Ü q$T* ù|¢{À¢ ô|{≤º&ÉT. >∑Ts¡Te⁄ #˚ùd<˚$T{À ns¡+ú ø±ø£ ∫Á‘·+>± #·÷k˛Ôqï •wüß´&ç eTT+<äT≈£î Ä ù|¢≥TqT »]|æq >∑Ts¡Te⁄ .. ªª ‹qT µµ nHêï&ÉT. eTTU≤ìï Çã“+~>± ô|{Ϻq •wüß´&ÉT <ëìï <ä÷s¡+>± HÓ≥Tº‘·÷ ªª Ç~ MTs¡T q$T* m+–* #˚dæ+~ ø£<ë H˚qT m+‘·e÷Á‘·+ ‹q˝ÒqT µµ nHêï&ÉT. ªª n˝≤π> ø=ìï ø=ìï $wüj·÷\qT H˚qT ˙≈£î q$T* ô|≥º ˝ Ò q T. ˙≈£ î qTe⁄«>± yê{Ï ì q$T*, s¡ T ∫ #· ÷ dæ ÄkÕ«~+#ê*‡ ñ+≥T+~µµ #·ø£ÿ>± $X‚¢wæ+∫, $&ÉeT]à $e]+#ê&ÉT >∑Ts¡Te⁄. ````````````````````````````` CÀwüO nH˚ ˇø£ •wüß´&ÉT ˇø±H=ø£ C…Hé >∑Ts¡Te⁄ <ä>∑Z]øÏ yÓ[fl .. ªª H˚qT #ê˝≤ j˚Tfi¯fl qT+∫ ª C…Hé µ qT nuÛÑ´dædüTÔHêïqT ø±˙ .. H˚ q T Hê $<ä ´ ˝À dü | ò ü \ T&ç ì nj· ÷ ´qT nì nqTø√e&É+˝Ò<äT µµ n+≥÷ ‘Ó>∑ u≤<Ûä|ü&çb˛j·÷&ÉT ! ªª ª C…Hé µ ˝À m˝≤+{Ï s¡Vü≤dü´+ ˝Ò<äT eT] m˝≤+{Ï ∫{≤ÿ\÷ ˝Òe⁄. ndü\T ìC≤ìøÏ ª C…Hé µ n+fÒ #êe⁄ |ü⁄≥Tºø£\ qT+∫ @ø£ ø±\+˝À ùd«#·Ã¤qT bı+~ $eTTøÏÔ ø±e&Éy˚T ! µµ ‘˚*à #Óù|ŒkÕ&ÉT >∑Ts¡Te⁄. ªª Ç~ eTØ $∫Á‘·+>± e⁄+~ ! me¬s’Hê @ø£ø±\+˝À #êe⁄ |ü⁄≥Tºø£\ qT+∫ m˝≤ $eTTøÏÔ bı+<äT‘ês¡T ?!µµ CÀwüO eTTK+ ì+&Ü Á|üX¯ï˝Ò !! ªª ø£<ä*b˛‘√qï ˙ Á|ü‹ ˇø£ÿ Ä˝À#·Hê ˙≈£î |ü⁄≥Tºø£ .. eT] n<˚ düeTj·T+˝À n~ ˙≈£î #êe⁄ ! µµ ‘˚˝ÒÃkÕ&ÉT >∑Ts¡Te⁄. >=|üŒ Äq+<ä+‘√ ‘·q ‘·\ ô|’ e⁄qï ø=+&É+‘· ãs¡Te⁄qT ~+#˚dæq≥T¢ }|æ] |”\TÃ≈£îHêï&ÉT .. CÀwüO !

25


&√˝À]dt ¬øHêïHé

ªª uÛÑ÷Á>∑Vü≤+ô|’ |üì#˚k˛Ôqï $X¯«dü+|òüT|ü⁄ dü«#·Ã¤+<ä ø±s¡´ø£s¡Ô\T µµ qej·TT>∑|ü⁄ Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdüÔy˚‘·Ô nsTTq &√˝À]dt ¬øHêïHé .. eè‹ÔØ‘ê´ e÷qdæø£ yÓ’<ä´ì|ü⁄DT\T eT] |üPs¡«»qà Á|ü‹>∑eTq øöì‡\sY. ÄyÓT ‘·q eTH√yÓ’C≤„ìø£ |ü]XÀ<Ûäq\ <ë«sê #˚dæq øöì‡*+>¥\˝À mHÓïH√ï ñqï‘· ‘·˝≤\≈£î #Ó+~q Ä‘·à\‘√ dü+uÛ≤wæ+#·&É+ »]–+~. u…+>∑fi¯Ss¡T |æs¡$T&é yê´©˝À 2011 nø√ºãs¡T 1 e ‘˚B qT+∫ 4e ‘˚B es¡≈£î »]–q Á|ü|ü+#· Ä<Ûë´‹àø£ XÊÅdüÔy˚‘·Ô\ dü<ädüT‡ GCSS ˝À bÕ˝§Zqï &√˝À]dt ¬øHêïHé nH˚ø±H˚ø£ <äècÕº+‘ê\‘√ ≈£L&çq ñ<ëVü≤s¡D\‘√ n+<äCÒdæq Ä+>∑¢Á|üe#·q+ " The Three Waves of Spiritual Volunteers " jÓTTø£ÿ ‘Ó\T>∑T nqTyê<ä+ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ bÕsƒ¡≈£î\ ø√dü+ .. T. yêDÏ

Ä‘·àdü«s¡÷|ü⁄\yÓTqÆ eTq+ á uÛ÷Ñ MTà<ä e÷qe⁄\T>±

dü è wæ º Ä~ qT+∫ ≈£ L &Ü eTq+ Á>∑ V ü ‰ \÷, kÂs¡eT+&É˝≤\÷, qø£åÁ‘·eT+&É˝≤\÷ eT] nH˚ø±H˚ø£ $XÊ«\ eT<Û´ä Ç˝≤ nqTdü+<Ûëqø£s\Ô¡ T>± |üì#˚d÷ü HÔ ˚ e⁄Hêï+. eTq‘√ bÕ≥T nH˚ø£eT+~ Á>∑Vü‰+‘·s¡yêdüT\T ≈£L&Ü düèwæºø£s¡Ô Ä<˚ X Ê\qT neT\T |ü s ¡ T dü ÷ Ô á $X¯ « j· T »„ + ˝À bÕ\T|ü+#·T≈£î+≥÷H˚ e⁄Hêïs¡T.

»qà rdüT≈£îì #˚k˛Ôqï Á|üdüTÔ‘· Á|üj·÷D+ n‘·´<äT“¤‘·+>± kÕ>±\+fÒ eTq+ eTq Ä‘·àX¯øÔÏ $ìjÓ÷>±ìï >∑T]+∫ ‘·|Œü ø£ ‘Ó\TdüTø√yê*‡+<˚. n|ü&˚ düèwæº|ü]D≤eT+˝À uÛ≤>∑+>± uÛÑ÷Á>∑Vü≤+ ˇø£ X¯øÏÔ‘·\+ qT+∫ eTs=ø£ X¯øÏÔ‘·\+˝ÀøÏ Á|üy˚•+#·uÀj˚T á X¯óuÛÑ‘·s¡TD+˝À düVü≤düèwæºø£s¡Ô\T>± eTq+ düø£\ e÷qyê[ø° Á|üjÓ÷»q+ ø£*–+#˚ ø£fi¯qT n<äT“¤‘·+>± á Áø£ e T+˝À Nø£ { Ï qT+∫ yÓ \ T‘· T s¡ T yÓ ’ | ü ⁄ b˛wæ+#·>∑\T>∑T‘ê+. e÷qeC≤‹ì q&ç|+æ #˚ ~X¯>± ªª $X¯«dü+|òTü + µµ .. n+<äCdÒ qæ Ç+<äT≈£î>±qT Á|ü‹ø£åD+ Ä‘·à Wqï‘ê´ìï ms¡Tø£˝À $<äT´‘Y‘·s¡+>±\‘√ eTìwæ n<äT“¤‘ê\qT düèwæº+#ê&ÉT. ‘·q e⁄+#·T≈£îì ñqï‘· ‘·˝≤\ C≤„q+‘√ nqTdü+<Ûëq+ #Ó+<äT‘·÷ |ü]D≤e÷ìï y˚>∑e+‘·+ #˚düT≈£îì #ê˝≤ ø=~› düeTj·T+˝ÀH˚ .. á uÛ÷Ñ $T MT<ä n<äT“¤‘y· TÓ qÆ e÷s¡TŒ\qT ø£\T>∑CùÒ d $<Û+ä >± ø=ìï y˚\ j˚Tfi¯fl n_Ûeè~∆ì kÕ~Û+∫ .. ñqï‘· ‘·˝≤\ Ä‘·à yê]øÏ düVü≤ø£]+#·&Éy˚T Á|üdüTÔ‘·+ eTq+ #Ój·÷´*‡q |üì ! düVü≤#·s¡T\qT m+‘√ Äq+~+|üCÒkÕ&ÉT. |òü*‘·+>± yês¡T |ü]D≤eTÁø£e÷ìï eT]+‘· y˚>∑e+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î eT∞fl πs&çjÓ÷ ÄøϺ${°ì n+~+#·>± <ëìì ≈£L&Ü yês¡T dü«düú‘ê $<ÛëHê˝À¢ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îì Äs√>∑´|üs¡+>± eT]+‘· eTT+<äT≈£î <ä÷düT≈£îb˛j·÷s¡T. e÷qe C≤‹ Á|ü < ä ] Ùk˛Ô q ï á ñ‘ê‡Vü ‰ ìøÏ n#ÓÃs¡Te+~q ñqï‘· ˝Àø±\ e÷düsº T¡ ¢ ªª nDTX¯øìÔÏ µµ yêfi¯fl≈£î n+~+∫ <ëì düVü‰j·T+‘√ ákÕ] e÷qeC≤‹ m˝≤+{Ï |ü]D≤e÷ìï bı+<äuÀ‘√+<√ >∑eTì+#·kÕ>±s¡T. nsTT‘˚ 1945 ˝À s¬ +&Ée Á|ü|+ü #· j·TT<ä∆ n+‹eT düeTj·T+˝À ù|*q nDTu≤+ãT $k˛Œ¤≥q+ j·÷e‘Y $XÊ«˙ï ˇø£ÿkÕ]>± ñ*øÏÿ |ü&˚≥T¢ #˚dæ+~. ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ‘·q≈£î n+~+#·ã&çq $C≤„Hêìï <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

26


‘Ó*$>± yê&ÉT≈£îqï e÷qe⁄&ÉT ákÕ] n‹ ‘Ó*$‘√ ˇø£ e⁄Hêà~˝≤ e÷] nDT $C≤„Hêìï nDTu≤+uŸ s¡÷|ü+˝À Á|üj÷Ó >∑+ #˚dæ uÛ÷Ñ $Tì eT] düeTdüÔ $XÊ«ìï nDTø±\Twü´+‘√ ì+|æ .. d”«j·T HêX¯q+‘√ bÕ≥T eT] düs¡« $HêX¯Hêìø° bÕ\Œ&ܶ&ÉT. á $HêX¯q+ e\¢ uÛ÷Ñ $T, uÛ÷Ñ $T‘√ bÕ≥T e÷qeC≤‹ n+‘ê ≈£ L &Ü Ä‘· à |ü ] D≤eTÁø£ e T+˝À eT∞fl ø=ìï y˚\j˚Tfi¯ófl yÓqTø£≈î£ |ü&bç ˛sTT .. s¡øs£ ø¡ ±\ e÷qdæø,£ XÊØs¡ø£ s¡T>∑à‘·\≈£î >∑T]nsTT´+~. nDT $k˛Œ¤≥q+ e\¢ »]–q nqs¡ú+ m+‘· $HêX¯ø£s¡yÓTÆ+<ä+fÒ .. á uÛÑ÷Á>∑Vü≤+ n+‘ê ≈£L&Ü eT+&çb˛sTT nH˚ø±H˚ø£ X¯ø£˝≤\T>± á $X¯«+˝À Áã<ä›\yê«*‡+<˚ ! sêuÀj˚T ñ|üÁ<äyêìï |üdæ>∑{Ϻq $X¯«dü+|òüT düuÛÑT´\÷, Á>∑Vü‰+‘·s¡ yêdüT\÷ uÛÑ÷$T Áã<ä›˝…’ $X¯«+˝À düèwæº+#·uÀj˚T uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq Á|üø£+|üq\ e\¢ Ç‘·s¡ ‘·˝≤\≈£î »s¡T>∑uÀj˚T nqsêúìï $düÔè‘·+>± n<Ûä´j·Tq+ #˚kÕs¡T. yê{Ïì ìyê]+#· &ÜìøÏ ªª |üs¡eT >∑Ts¡TeT+&É* µµ Ä<Ûä«s¡´+˝À düe÷y˚X¯yÓTÆ ø=ìï n‘·´edüs¡ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îHêïs¡T : eT] yê{Ï˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T á uÛÑ÷$T MT<ä≈£î e∫à kÕe÷q´ e÷qe X¯Øs¡ eTTK´yÓTÆ+~.. s¡÷|ü+˝À »qà rdüT≈£îì uÛÑ÷Á|üøå±fi¯D≤ ø±s¡´Áø£e÷ìï ªª uÛÑ÷$T ô|’ »s¡T>∑uÀj˚T $HêX¯Hêìï Ä|æ uÛÑ÷$Tì yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. #·÷&É&ÜìøÏ n+<ä]˝≤>±H˚ »qàrdüT≈£îì ≈£î≥T+ã+˝À eT÷\ kÕúq+ qT+#˚ Á|üøå±fi¯q #˚dü÷Ô .. uÛÑ÷$T‘√ bÕ≥T e÷qeC≤‹øÏ eT∞fl |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ rdüT≈£îì sêe&É+ — XÊ+‹, ˇø£]>± yÓT*π> Mfi¯ófl .. ∫qï‘·q+qT+#˚ ‘·eT<Óq’ Á|ü‘´˚ ø£‘q· T Äq+<ä+, |üs¡düŒs¡ Áù|eTqT yê]˝À |ü⁄qs¡TJ®$+|ü#˚dæ .. ø£*– ñ+≥÷, Á|ü‹ø£åD+ ø£s¡àdæ<ë∆+‘êìøÏ nr‘·T\T>± $X¯«ø±+‹‘√ yê]ì nqTdü+<Ûëq+ #˚dü÷Ô .. ñqï‘· ‘·˝≤\ e⁄+{≤s¡T. eT∞fl eT∞fl Çø£ÿ&çøÏ sêqedüs¡+ ˝Òì $<Ûä+>± Ä‘·à\ qT+∫ yê]øÏ C≤„q+ n+<˚˝≤ düVü‰j·T|ü&˚ dü«#·Ã¤+<ä yêfi¯ófl ‘·eT ø±s¡´Áø£e÷ìï j·TT<äÁ∆ bÕ‹|ü~ø£q |üP]Ô #˚dTü ≈£î+≥÷ X¯ó<äm∆ s¡Tø£‘√ ñ+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï dü«#·Ã+¤ <äø±s¡´ø£s\Ô¡ T eT÷&ÉT ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ìj·T$T+#·&É+.µµ $&É‘·\T>± á uÛÑ÷$T MT<ä≈£î @‘Ó+∫ .. ¬s+&ÉT s¡ø±\ Ç+<äTø√dü+ yês¡T $X¯«+˝À nH˚ø±H˚ø£ düe÷y˚XÊ\qT Á|üD≤[ø£\qT #˚|ü{≤ºs¡T. ìs¡«Væ≤+∫ ø=+<äs¡T ªª dü«#·Ã¤+<ä $X¯«ø±s¡´ø£s¡Ô\ µµ ø√dü+ yÓTT<ä{Ï~ : uÛÑ÷$T $k˛Œ¤≥q+ e\¢ $X¯«+˝À nH˚«wüD »]bÕs¡T. e÷qeC≤‹ô|’ ne<ÛäT\T ˝Òì Áù|eTqT ø£*– e⁄qï m+<äs¬ +<äs√ ªª $X¯«ø±s¡´ø£s\Ô¡ T µµ, .. ªª uÛ>Ñ e∑ +‘·Tì »s¡T>∑uÀj˚T $HêX¯Hêìï Ä|æ .. nDT <Ûë]àø£‘· e\¢ ø±\Twü´+ Ä»„\qT nqTdü]+#˚yês¡T µµ, ªª ñqï‘· ‘·˝≤\≈£î #Ó+~qyês¡Tµµ, nsTTq uÛ Ñ ÷ Á>∑ V ü ‰ ìï Á|ü ø å ± fi¯ q #˚ j · T &É + . <ëì X¯ ø Ï Ô ì Ò T· &É+. ªª Ç‘·s¡ Á>∑V≤ü yêdüT\T µµ eT] ªª ùdŒdtw|æ t yêdüT\T µµ Ç+<äTø√dü+ |ü⁄qs¡TJ®$+|ü#d˚ æ <ëìì ñqï‘· ‘·˝≤\≈£î |üjT· ì+|üCj m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ eT+<äT≈£î e#êÃs¡T. Ç˝≤ mqTïø√ã&çq ¬s+&Ée~ : uÛÑ÷$Tô|’ ñqï e÷qeC≤‹ì ≈£L&Ü <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

27


ìdü‡Vü‰j·Tdæú‹ qT+∫ dü«düú‘· |üs¡∫ yê]˝À Ä‘·àC≤>∑è‹ì ø£\T>∑CÒdæ düs¡«X¯øÏÔe+‘·T˝≤¢ yês¡T ≈£L&Ü uÛÑ÷$T‘√ bÕ≥T e⁄qï‘· ‘·˝≤ìøÏ Á|üj·÷DÏ+#˚˝≤ #˚j·T&É+. á ãèVü≤‘Y ø±s¡´Áø£eT+ neT\T ø√dü+ yÓTT<ä{Ï $&É‘>· ± ªª 1960`65 eT<Ûä´q µµ $X¯« dü+|òüT+ qT+∫ dü«#·Ã¤+<ä $X¯« ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± »qà rdüTø√e&É+ »]–+~. yêfi¯fl+‘ê ≈£L&Ü Á|üdüTÔ‘·+ 40 qT+∫ 50 j˚Tfi¯fl ej·TdüT‡˝À ñ+&ç " The Baby Boomer Generation " >± |æ\Teã&ÉT ‘·THêïs¡T. >=|üŒ u≤<Ûä´‘·qT uÛÑTC≤\ô|’ y˚düT≈£îì ãj·T\T<˚]q yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ø±s¡´ø£s¡Ô\T>± Ms¡T .. ˇø£ s¡ø£+>± uÛÑ÷$T MT<ä ø=ìï øÏw¢ |ºü ]ü dæ‘ú T· \qT m<äTs=ÿHêïs¡H˚ #ÓbÕŒ*. Çø£ÿ&ç eTqTwüß\ Væ≤+kÕ‘·àø£ <Û√s¡DìÏ J]í+#·Tø√˝Òì Ms¡T n|ü&É|ü &É÷ ˇøÏ+‘· ìs¡T‘ê‡Vü‰ìøÏ >∑T] nsTTHê .. eT∞fl yÓ+≥H˚ Ä‘·à ms¡Tø£‘√ ‘·eTqT ‘êeTT dü+u≤[+#·T≈£î+≥÷ ø£s¡Ôe´Bø£å˝À eTT+<äT≈£î yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. M˝…’q+‘· es¡≈£î ø£s¡à#·Áø£+˝À Çs¡Tø√ÿ≈£î+&Ü dü«dæú‹˝ÀH˚ Ms¡T ‘·eT J$‘ê\qT kÕ–dü÷Ô m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT e⁄qï‘· ˝Àø±\ |üs¡eT>∑Ts¡Te⁄\‘√ nqTdü+<Ûëq+ ne⁄‘·÷H˚ e⁄Hêïs¡T.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

¬s+&Ée $&É‘·>± ªª 1970`1980 eT<Ûä´ø±\+ µµ ˝À á uÛÑ÷$T MT<ä »qàrdüT≈£îqï $X¯« dü+|òüT|ü⁄ dü«#·Ã¤+<ä ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á|üdüTÔ‘·+ 20 qT+∫ 30 j˚Tfi¯fl ej·TdüT‡˝À¢ e⁄+{≤s¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘· ÁbÕs¡+uÛ≈Ñ î£ \ ø£èwæ |ò*ü ‘·+>± @s¡Œ&ɶ yÓTs¡T¬>’q |ü]dæú‘·T\ e\¢ Mfi¯ófl ø±düÔ düTHêj·÷dü+>±H˚ ‘·eT |üìì #·ø£ÿu…≥Tº≈£î+≥THêïs¡H˚ #ÓbÕŒ*. kÕ<Ûës¡D+>± Mfi¯ófl n+‘·s¡TàKT˝…’ ˇ+≥]>±H˚ e⁄+&É&ÜìøÏ Çwüº|ü&É‘ês¡T ø£qTø£ ñ<√´>∑ Á|ü<˚XÊ˝À¢ ≈£L&Ü kÕeT÷Væ≤ø£+>± ø£+fÒ Ç+≥¬sï{Ÿ <ë«sê Ç+{ÏqT+#˚ |üì#˚j·T&ÜìøÏ Mfi¯ófl Çwüº|ü&É‘ês¡T. Mfi¯ófl mø£ÿ&É ñ+fÒ nø£ÿ&É ‘·eT Á|üø£+|üq\ <ë«sê uÛÑ÷$T jÓTTø£ÿ, eTqTwüß´\ jÓTTø£ÿ HÓ–{Ïyé X¯øÏÔì bÕõ{Ïyé>± e÷s¡Tdü÷Ô+{≤s¡T. eT÷&Ée $&É‘>· ± ªª áeT<Û´ä ø±\+ µµ ˝À »qàrdüT≈£îqï $X¯«dü+|òüT|ü⁄ dü«#·Ã¤+<ä ø±s¡´ø£s¡Ô\+‘ê ≈£L&Ü uÛÑ÷$Tø° eT] e÷qeC≤‹ø° n+~+#· ã &É ¶ >=|ü Œ ãVü Q eT‘· T \T ! n‘·T´qï‘·yÓTÆq C≤„Hêìï Á|ü<ä]Ùdü÷Ô |ü]D≤eTÁø£eT+˝À m+‘√ ñqï‘·yÓTÆq Mfi¯ófl .. |ü⁄qs¡´ed”úø£]+#·ã&çq DNA ‘√ n\sês¡T‘√qï Á>∑Vü‰+‘·s¡ yêdüT\T !! Ç˝≤ nìï kÕúsTT˝À¢ì dü«#·Ã¤+<ä $X¯«ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·eT ‘·eT n<äT“¤‘· HÓ’|ü⁄D≤´\‘√ á uÛÑ÷$T˙, e÷qeC≤‹˙ e⁄qïrø£]+#·&ÜìøÏ e÷eT÷\T eTqTwüß´˝≤¢ »qà\T rdüT≈£îì, n+<ä]˝À ø£*dæb˛sTT ‘·eT düs«¡ X¯≈î£ \Ô q÷ ñ|üj÷Ó –düTHÔ êïs¡T. 28


M] düVü‰j·÷ìï ‘·ø£åD+ n+~|ü⁄#·TÃ≈£î+≥÷ me¬s’‘˚ ‘·eT X¯øÔÏ Á|üø+£ |üq\qT n‘·´edüs+¡ >± e÷s¡TÃ≈£îì uÛ÷Ñ $T‘√ bÕ≥T nqTdü + <Û ë q+ #Ó + <ä T ‘ês√ .. yêfi‚ fl ô|’ ‘· ˝ ≤˝À¢ eTq>∑ \ T>∑ T ‘ês¡ T . ˝Ò ≈ £ b ˛‘˚ uÛ Ñ ÷ Á|ü ø å ± fi¯ q ˝À uÛ ≤ >∑ + >± »s¡T>∑uÀj˚T ñ|üÁ<äyê˝À¢ dü$T<Ûä˝≤¢ $T–*b˛‘ês¡T.

\ø£åD≤\qT eTq˝À ô|+bı+~+#·T≈£î+≥÷ .. Væ≤+dü, eT÷&ÛÉ qeTàø±\T e+{Ï qø±s¡‘·«|ü⁄ <Û√s¡DÏì ‘·ø£åD+ $&ÉHê&Ü*. eTq+ ÄVü‰«q+ |ü\Tø£uÀj˚T á >=|üŒ e÷s¡TŒ˝Ò sêuÀj˚T ø±\+˝À á uÛ÷Ñ $T MT<ä eTq eTqT>∑&≈É î£ ø±s¡D+ ne⁄‘êsTT. Ä+>∑¢ Á|üe#·q ùdø£s¡D : Jonaki Thomas ‘Ó\T>∑T nqTyê<ä+ : T. yêDÏ ( k»q´+ : ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ ôd’Hé‡ µµ »qe] ` |òæÁãe] `2012 )

Ç+<äT≈£î>±qT n‘·´+‘· ñqï‘· kÕúsTT Ä‘·à #Ó’‘·q´|ü⁄ ms¡Tø£qT ø£*– ñ+&É&Éy˚T á ø£åD+˝À eTq+ #˚j·÷*‡q |üì. Áù|eT, <äj·T, kÕqTuÛÑ÷‹, ø£s¡TD, ø£åeT e+{Ï ~e´

|æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<äs¡÷ >∑eTì+#·e\dæq eTTK´ $wüj·÷\T V V

<Ûë´HêqTuÛÑyê\qT |ü+ù|yês¡T bò˛{À\qT $~Û>± »‘·#˚j·÷*. <Ûë´qÁ|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT .. ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæq yÓ+≥H˚

V V

V

V V

|üÁrJ dü+<˚X¯+ eT] bò˛{À\‘√ düVü‰ e´øÏÔ>∑‘·+>± ø±˙, b˛düTº <ë«sê ø±˙, ø=]j·TsY <ë«sê ø±˙ eT] e-mail : dhyana1991@gmail.com <ë«sê ø±˙ düø±\+˝À |ü+|æ+#·>∑\s¡T. DTDC ø=]j·TsY ˝Ò<ë ]õdüºsY¶b˛düTº <ë«sê e÷Á‘·y˚T |ü+|ü>∑\s¡T. #·+<ë |ü+ù|≥|ü&ÉT E.MO ø±≈£î+&Ü MO |ü+bÕ*. E.MO ˝À MT |üP]Ô nÁ&ÉdüT sêe&É+ ˝Ò<äT. n+<äTe\q C≤Á>∑‘·Ô>± nÁ&ÉdüT dü]#·÷düTø√>∑\s¡T.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

V

Ä|ò”dt |üìy˚fi¯\T : ñ<äj·T+ 10.30 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6.30 es¡≈£î. Ä~yês¡+ ôd\e⁄. #·+<ë<ës¡T\T ‘·eT ù|s¡T, ∫s¡THêe÷ $&ç nø£åsê\‘√, PIN CODE eT] bò˛Hé HÓ+ãs¡‘ ¢ √ düV‰ü <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Ä|òd” ˝t À qyÓ÷<äT #˚düTø√>∑\s¡T. Á|ü‹ #·+<ë<ës¡T&ÉT ø£es¡T ô|’qTqï MT nÁ&ÉdüT dæºø£ÿsY ô|’ ‘=* ˝…’qT˝Àì 6 n+¬ø\ ªª I.D HÓ+ãs¡T µµ ‘·|üŒø£ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*. |üÁ‹ø£ ø=s¡≈£î MTs¡T Ä|ò”düT≈£î bò˛Hé #˚dæq|ü&ÉT ‘·|üŒø£ MT ªª I.D HÓ+ãs¡T µµ #Ó|挑˚ MT nÁ&Édt e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\T #˚j·T&ÜìøÏ yÓ+≥H˚ M\e⁄‘·T+~. <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ #·+<ë\T |ü+ù|yês¡T Á|ü‹ HÓ˝≤ 25e ‘˚B˝À>± Ä|ò”düT≈£î #˚πs˝≤>± |ü+bÕ*.

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 16`11`511/D/247, XÊ*yêVü≤qq>∑sY, ôV’≤<äsêu≤<é `500 036 bò˛Hé :040`64547630, 9246337630 29


M.

ìs¡à˝≤<˚$ ` ôV’≤<äsêu≤<é

ªª <Ûë´q eTVü‰#·Áø£+ `III |æs¡$T&é e]ÿ+>¥ ø£$T{° µµ 2012 &çôd+ãsY 21 qT+∫ 31 es¡≈£î »s¡>∑uÀj˚T ªª <Û ë ´qeTVü ‰ #· Á ø£ + ` III µµ y˚ & É T ø£ \ qT ªª Á|ü | ü + #· <Ûë´qeTVü‰düuÛÑ\T µµ >± HêeTø£s¡D+ #˚dü÷Ô ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ôV’≤<äsêu≤<é düMT|ü+˝Àì ªª ø£&ÜÔ˝Ÿ eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰ |æs¡$T&é ÁbÕ+>∑D+ µµ ˝À ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ìs¡ísTT+#·&É+ »]–+~. |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥dtº ôV’≤<äsêu≤<é yê] Ä<Û«ä s¡´+ ˝À »+≥q>∑sê\˝Àì e÷düºs¡T¢ ªª |æs¡$T&é e]ÿ+>¥ ø£$T{° µµ >± @s¡Œ&ç <Ûë´q Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\T ‘·eT ‘·eT ÁbÕ+‘ê\˝À @ s¡ø£+>± ìs¡«Væ≤düTÔqïB .. Á|ü»\˝ÀøÏ Ç+ø± <Ûë´Hêìï @ $<Ûä+>± rdüT≈£î yÓfi¯fl>∑\+ .. nqï dü÷#·q\‘√ |üÁrJ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‹ HÓ\ 29e ‘˚Bq ñ<äj·T+ 7.30 qT+∫ 10.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ Hêsêj·TD>∑÷&É ‘êCŸeTVü‰˝Ÿ Vü≤√≥˝Ÿ˝À ø±qŒ¤¬sHé‡ Vü‰˝Ÿ˝À MT{Ï+>¥\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘√+~. á Áø£eT+˝À |üÁrJ Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ e÷]à 29q ñ<äj·T+ 7.30 >∑+ˆˆ\≈£î |æs¡$T&é e]ÿ+>¥ ø£$T{° MT{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT+~. Á≥dtº yÓ’dt #Ó’s¡àHé K. $»j·TuÛ≤düÿsY >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£&ÜÔ˝Ÿ ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï $$<Ûä ìsêàD |üqT\qT >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. Á≥dtº ôdÁ¬ø≥Ø M. ìs¡à˝≤<˚$ >±s¡T $$<Ûä

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

yê´bÕs¡ dü+düú\ jÓTTø£ÿ k»q´+‘√ ø£s¡|üÁ‘ê\qT eTTÁ~+∫ Á|ü»\˝ÀøÏ $düÔè‘·+>± <Ûë´qÁ|ü#êsêìï Á|ü»˝À¢øÏ rdüT≈£î yÓfi¯fl&ÜìøÏ Á|üD≤[ø£\T #˚düT≈£î+<ë+ nì #ÓbÕŒs¡T. k k k

>ös¡e n‹<ÛäT\T ªª kÕ«$T yÓTÆÁ‘˚j·T µµ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ .. ªª |üÁrJ m˝≤+{Ï nVü≤+uÛ≤e+˝Òì m+‘√ kÕe÷q´+>± ø£ì|æ+#˚ n‘·´+‘· ÄX¯j·÷\T >∑\ eTVü‰jÓ÷– ! H˚qT ≈£L&Ü |üÁrJ Ä<˚•+∫q≥T¢>± á ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑kÕ«$Tì ne⁄‘êqT µµ nì Á|üø£{Ï+#ês¡T. yê] ≈£îe÷s¡T&ÉT ªª &܈ˆ eTTs¡∞ yÓTÁÆ ‘˚jT· µµ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ªª >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± dü‘ê´H˚«wüD #˚k˛Ôqï H˚qT mHÓïH√ï Ä<Ûë´‹àø£ dü+dü\ú <ä>≈Z∑ î£ yÓfifl¯ &É+ »]–+~. ø±˙ ˇø£ÿ |æs$¡ T&é kıôd’{° e÷düºsY‡ e÷Á‘·y˚T dü]jÓÆTq <Ûë´q |ü<ä∆‹ì ‘êeTT Ä#·]dü÷Ô <ëìì Á|ü»\≈£î n+~düTÔqï≥T¢>± H˚qT >∑T]Ô+#êqT. ãT<ä∆ uÛ>Ñ y∑ êqT&˚ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ s¡÷|ü+˝À eT∞fl ne‘·]+#ês¡T µµ n+≥÷ n_Ûe]í+#ês¡T. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ‘·eT ~e´ dü+<˚X¯+ Çdü÷Ô ªª H˚qT <Ûë´qÁ|ü#êsêì¬ø’ ˇø£kÕ] >√yê yÓ[flq|ü&ÉT qqTï ]d”yé #˚ d ü T ø√e&ÜìøÏ e∫Ãq yê]‘√ nø£ ÿ &˚ Ä Vü ≤ √≥˝Ÿ

30


|æ s ¡ $ T&é yÓ q Tø£ yÓ ’ | ü ⁄ q e⁄qï 22 mø£ s ê\˝À ì]à+#·ã&ÉT‘√qï ªª bÕs¡«r jÓ÷– <ÛëeT+ µµ ` ªª $˝≤¢ µµ \ düeTT<ëj·T+ ìsêàD u≤<Ûä´‘·qT l yÓ\>∑|üP&ç \ø£åàDsêe⁄ >±s¡T #˚|ü{≤ºe\dæ+~>± ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<˚•+#ês¡T. ªª l yÓ\>∑|üP&ç \ø£åàDsêe⁄ µµ >±s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªª |æs¡$T&é ÁbÕs>∑D+˝À ì]à+#·uÀj˚T ªª $˝≤¢ µµ \ ìsêàD u≤<Û ä ´ ‘· q T |ü Á rJ dü ÷ #· q y˚ T s¡ ≈ £ î H˚ q T Äq+<ä + >± ª d”«ø£]düTÔHêïqT. 2012 qe+ãs¡T ∫e] Hê{ÏøÏ yê{Ï ìsêàD+ eTT–+∫ .. ø√]q yê]øÏ n$ n+~+#·ã&É‘êsTT. ÁbÕ+>∑D+˝ÀH˚ H˚qT @$T{À Hê dü+düú @$T{À yê]øÏ Ç+<äT˝À ì]àk˛Ôqï 120 $˝≤¢\T Á|üø£è‹øÏ n‹ <ä>∑Zs¡>± .. $e]+#êqT. ˇø£yÓ’|ü⁄ 3,000 mø£sê\˝À ñqï n&É$, eT] eTT+<äT yÓ’|ü⁄ ªª ˇø£ <˚X¯|ü⁄ sêE Ç+ø=ø£ <˚X¯|ü⁄ sêEH˚ ø£\TkÕÔ&ÉT. X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq eTVü‰ |æs¡$T&é X¯øÏÔ‘√ ≈£L&ç n‘·´+‘· ˇø£ ø£˝…ø£ºs¡T≈£î Ç+ø=ø£ ø£˝…ø£ºs¡T‘√H˚ |ü]#·j·T+ ñ+≥T+~. n˝≤π> H˚qT ˇø£ kÕe÷qT´&çì ø£qTø£ ˇø£ kÕe÷qT´&ÉT e÷Á‘·y˚T Hê <ä>∑Zs¡≈£î ekÕÔ&ÉT — H˚qT ˇø£ XÊø±Vü‰]ì ø£qTø£ XÊø±Vü‰s¡T˝Ò qqTï #˚s¡>∑\s¡T — H˚qT ˇø£ <Ûë´ìì ø£qTø£ <Ûë´qT\T e÷Á‘·y˚T qqTï >∑T]Ô+#·>∑\s¡T. ªª 2012 &çôd+ãsY Hê{ÏøÏ ªª eTùV≤X¯«s¡ |æs¡$T&é ÁbÕ+>∑D+ ` ø£&ÜÔ˝Ÿ µµ ≈£î \ø£å˝≤~>± <Ûë´qT\T ‘·s¡*ekÕÔs¡T. yê] ø=s¡≈£î Ä ÁbÕ+>∑DeT+‘ê düsê«+>∑ düT+<äs¡+>± r]Ã~<ë›* eT] yê]øÏ ø±e\dæq nìï dü<äTbÕj·÷\qT @sêŒ≥T #˚j·÷*‡+~>± H˚qT Á≥dtº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\qT ø√s¡T‘·THêïqT. |æs$¡ T&é ÁbÕ+>∑D+˝À ì]à+ã&ÉT‘√qï >∑<Tä \T, XÀuÛÑqeTj·T+>± ø£qT\ $+<äT#˚kÕÔsTT. ª H˚qT 2013 qT+∫ eT] &ܬsàÁ{°\ ìsêàD dü<äTbÕj·÷ìøÏ |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+‘ê ø£&ÜÔ˝Ÿ ˝ÀH˚ m≈£îÿe düeTj·T+ >∑&ÉT|ü⁄‘êqT µ nì >∑Ts¡Te⁄ ‘·eT ‘·eT Ä]úø£ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê* µµ nì >±s¡T ≈£L&Ü Ç~es¡πø eTqMT<ä <äj·T‘√ ‘·eT ìs¡íj·÷ìï ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. yê] ø=s¡≈î£ düø\£ kÂø£sê´\‘√ #·÷&ÉeTT#·Ãf…qÆ ø√sês¡T. ˇø£ $˝≤¢ á düeTT<ëj·T+˝ÀH˚ ìsêàD+ |üqT\T »s¡T|ü⁄ ≈£î+{À+~. |æs¡$T&é X¯øÏåπøåÁ‘· düMT|ü+˝Àì $˝≤¢˝˝À ìedæ+#·&É+ ˇø£ neø±X¯+, n<äèwüº+ eT] Äq+<ä<ëj·Tø£+ n+≥÷ ‘·eT uÛ≤yê\qT |ü+#·T≈£îHêïs¡T. ∫es¡>± |æs¡$T&é Á≥d”º l |ü‹Ô s¡$≈£îe÷sY >±s¡T |æs¡$T&é ÁbÕ+>∑D≤ìï n‘·´+‘· n<äT“¤‘·+>± r]Ã~<ä›&ÜìøÏ |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢ n+‘ê nø£ÿ&É ì]à+#·uÀj˚T e+<ä >∑<äT\ n‹~∏ >∑èVü≤ düeTT<ëj·T+˝À ‘·|üŒìdü]>± düuÛÑ´‘·«+ rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. 31


C.W.

˝…&é;≥sY

ªª eTìwæ »+‘·TC≤˝≤ìøÏ .. ô|<ä›qï µµ »+‘·Te⁄\ <äèwæº˝À e÷qe⁄&ÉT dü÷|üsY @ìeT˝Ÿ ! n+fÒ n<äT“¤‘y· TÓ qÆ X¯≈î£ \Ô ‘√ dü+|üPs¡+í >± m~–q #ê˝≤ >=|üŒ yê&ÉT ! nsTT‘˚ <äTs¡<äèwüºø£s¡yÓTÆq $wüj·T+ @$T≥+fÒ .. »+‘·Te⁄\≈£î ô|<ä›qï˝≤+{Ï á ªª dü÷|üsY @ìeT˝Ÿ µµ .. ‘·q ‘·eTTàfi¯fl |ü≥¢ kÕqTuÛÑ÷‹‘√, Áù|eT‘√, ne>±Vü≤q‘√ eTdü\Tø√e&ÜìøÏ ã<äT\T Á≈£Ls¡+>± Á|üe]ÔdüTÔHêï&ÉT ! yê{Ï u≤<Ûä\≈£î eT÷\ø±s¡≈£î&ÉT ne⁄‘·THêï&ÉT. »+‘·Te⁄\qT nH˚ø£ $<Ûë\T>± Væ≤+dæd÷ü Ô yê{Ïì ‘·q ÄVü‰s¡+ ø√dü+ e~ÛdTü HÔ êï&ÉT. yê{Ï áø£\‘√, #·sêà\‘√ ‘·eT Åd”Ô\qT n\+ø£]dü÷Ô .. ‘·q >=|üŒ<äHê˙ï, #êø£#ø· ±´˙ï Á|ü<]ä Ù+#·&+É ø√dü+ ª y˚≥ µ ù|s¡T‘√ Ä ìdü‡Vü‰j·T Je⁄\qT Væ≤+dædüTÔHêï&ÉT. Ç˝≤ nqedüs¡+>± »+‘·Te⁄\qT #·+|ü≥+ .. Væ≤+dæ+#·&É+ eTq≈£î m+‘·es¡≈£î düeT+»dü+ ??? eTq ≈£î≥T+ã+˝Àì |æ\¢\T >=&Ée|ü&ÉT‘·÷ .. ô|<ä›yê&ÉT ∫qï yêfi¯flqT ø={Ϻ >±j·T|üs¡#·&É+ ˝Ò<ë m≈£îÿe>± Væ≤+dæ+#·≥+ ˝≤+{Ï$ #˚ùdÔ .. ô|<ä›\T yÓ+≥H˚ yê]+∫ .. M˝…’‘˚ yê&çì ¬s+&ÉT <Óã“\T y˚dæ eTØ yê]ì ª Væ≤‘·uÀ<Ûä µ #˚jT· &É+ »s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤π> düeTdüÔ Jeø√{Ï|sü +¡ >± #·÷ùdÔ ≈£L&Ü eTìwæ »+‘·TC≤˝≤ìø£+‘·{Ïø° ô|<ä›~≈£îÿ˝≤+{Ï ÁbÕDÏ

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

! eT] n˝≤+{Ï ô|<ä›qï ‘·q k˛<äs¡T\ e+{Ï »+‘·Te⁄\T, eèøå±\T, yÓTT<ä\>∑Tyê{Ï |ü≥¢ düVü≤è<들e+‘√ e⁄+&ç, yê] n‘√àqï‹øÏ bÕ≥T|ü&Ü\+fÒ .. yê{Ï|ü≥¢ Áù|eT, ø£s¡TD\qT ø£*–e⁄+&Ü*. ø±˙ Çe˙ï eTs¡∫b˛sTT, ‘·qqT ‘êqT eTs¡∫, düèwæº˝Àì ~e´‘ê«ìï eTs¡∫ .. πøe\+ ÄVü‰s¡+ ø√düeTì, nedüsê\ ø√düeTì, düs¡<ë\ ø√düeTì »+‘·Te⁄\qT #·+|ü≥+, Væ≤+dæ+#·&É+ eT÷s¡â‘·«+ ! Ç+{À¢ ô|<ä›yês¡T m˝≤ nsTT‘˚ |æ\¢\T m<ä>±\˙, Äq+<ä+>± e⁄+&Ü\˙, M˝…‘’ ˚ ‘·eTø£+fÒ >=|üŒyês¡T ø±yê\ì uÛ≤$+∫qfÒ¢ .. düeTdüÔ Jesê• ≈£L&Ü Ä‘·à|üs¡+>± |ü]DÏ‹ kÕ~Û+#ê\ì eTq ô|<ä›\sTTq <˚e⁄fi¯Sfl, >∑Ts¡Te⁄\÷ ø√s¡T≈£î+{≤s¡T ! n˝≤+≥|ü&ÉT eTq+ eTq ‘√{Ï Je⁄\qT Væ≤+dæùdÔ .. eTq+ s√p ≈£Ls¡TÃì |üP»\T #˚ùd Ä <˚e⁄fi¯fl <ä>∑Z] qT+∫ eTq≈£î düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T m˝≤ ekÕÔsTT ?? ø£qTø£ mìï |üP»\T #˚dæHê, mìï ÁbÕs¡úq\T #˚dæHê eTq≈£î ‘√{Ï ÁbÕDT\ |ü≥¢ Áù|eT, <äj·T ˝Òø£b˛‘˚ eTq+ •øå±s¡TΩ\+ ne⁄‘êy˚T ‘·|Œü .. >=|üŒ yê] düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\≈£î mqï{Ïø° ns¡TΩ\+ ø±˝ÒeTT. Ä+>∑¢ eT÷\Á>∑+<Ûä+ : "Vegetarianism and Occultism" s¡#·q : C.W. ˝…&é;≥sY

32


Ä+Á<ÛäT\qT ñ<ä∆]+∫q eTVü‰jÓ÷–ì

ªª õ˝…¢fi¯fleT÷&ç neTà .. nqdü÷j·TeTà µµ Á|üXÊ+‘·+>±, ì]¢|üÔ+>± ~>∑+‘ê\es¡≈£î kÕπ> #·÷|ü⁄\‘√ .. ªª ø£&É* s¡÷bÕìï <Ûä]ùdÔ Ç˝≤π> e⁄+≥T+~ µµ nì|æ+#˚ >∑+;Ûs¡yÓTÆq Äø£è‹‘√ ø£ì|æ+#˚ nqdü÷j·TeTà .. n+<ä]ø° neTà. ÄyÓT #·÷|ü⁄˝À¢ì yê‘·‡\´+ ˇø£ »\bÕ‘·+˝≤ e÷] .. á »>∑‘·TÔqT ÄÅs¡›+ #˚dæ+~. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Á|ü‘˚´ø£ dü÷#·qy˚Ts¡≈£î <äj·÷eTsTT õ˝…¢fi¯fleT÷&ç neTà J$‘·+˝Àì ø=ìï eTTK´ $X‚cÕ\qT <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ bÕsƒ¡≈£î\≈£î n+~düTÔHêï+.. ` m&ç≥sY

>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢, bıq÷ïs¡T ‘ê\÷ø±˝Àì ªª eTqïe µµ Á>±eT+˝À e\÷¢s¡T d”‘ê|ü‹X¯s¡à, s¡+>∑eTà >±s¡¢≈£î .. 28`3`1923 ãT<Ûäyês¡+ ns¡TD√<äj·÷q neTà »ìà+∫+~ nwüdº <æ Tä \∆ qT ø¬ e’ dü+ #˚dTü ≈£îqï ≈£îsêÔfi+¯ l eTÚHêq+<ä kÕ«$T yês¡T 1922 ˝À eTqïe Á>±eT+˝À ø=+‘· ø±\+ e⁄qï|ü&ÉT Ä }] sêC´\øÏåà <˚yê\j·T+˝Àì neTàyê] $Á>∑Vü≤+ ÁøÏ+<ä l sê»sêCÒX«¯ Ø <˚$ j·T+Á‘êìï kÕú|+æ #ês¡T. neTàyê] n+X¯ Ä <˚yê\j·T+ <Ûäs¡àø£s¡Ô nsTTq e\÷¢] d”‘ê|ü‹, s¡+>∑eTà <ä+|ü‘T· \ Ç+{À¢ ‘·«s¡˝À ne‘·]+#·uÀ ‘·T+<äì Á|üø{£ +Ï #ês¡T. Ä eTVü≤˙j·TTì uÛ$Ñ wü´‘·TyÔ êDÏ ì»yÓTÆ .. ‘·*¢ >∑s“¡ +¤ ˝À e⁄qï|ü&ÉT eT] |üdæ_&ɶ>± e⁄qï|ü&ÉT ≈£L&Ü neTà mHÓïH√ï n<äT“¤‘ê\qT Á|ü<ä]Ù+#˚~. @&Ü~qïs¡ ej·TdüT‡πø neTà ÄdüHê\T y˚dü÷Ô eTTÁ<ä\T |ü≥º≥+ #˚dü÷Ô+&˚~. yê{Ïì <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

ã+<ÛTä e⁄\T >∑eTì+∫Hê .. >∑T]Ô+∫q yês¡T ‘·≈î£ ÿe. ªª ∫qï|æ\¢ #˚ w ü º \ ≈£ î , e÷≥\≈£ î Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ ‘ · @eTT+≥T+~ ? µµ nqT≈£î+{≤πs‘·|Œü yê{Ï |üse¡ ÷sêúìï >∑T]Ô+#˚yês¡T ø=~›eT+<˚ e⁄+{≤s¡T. »qq eTs¡D≤\ >∑T]+N, |üPC≤ $<ÛäT\ >∑T]+N ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ neTà n&çπ> Á|üX¯ï\≈£î ô|<ä›yêfiËfle«s¡÷ düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Òø£b˛j˚Tyês¡T. ndü\T yê]øÏ ‘Ó*ùdÔ ø£<ë Ä Ä‘·àC≤„ìøÏ düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ>∑*π>~ ?!

neTà≈£î eT÷&˚fifl¯ ej·TdüT‡ ñqï|ü&ÉT ‘·*¢ s¡+>∑eTà≈£î »ãT“#˚dæ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ .. neTàqT yê‘·‡\´+>± <ä>∑Z]øÏ rdüT≈£îì.. ªª H˚qT b˛‘˚ mø£ÿ&É ñ+{≤ee÷à ? µµ nì n&ç–+~. 33


neTà≈£î eT&û, yÓTÆ˝≤, ≈£î\+, eT‘·+, C≤‹ uÛÒ<ë\T @M ˝Òe⁄. ÄyÓT C≤„|üø£X¯øÏÔ m+‘· nyÓ÷|òüT+>± e⁄+&˚<ä+fÒ .. ‘·q ∫qï|üŒ{Ï $wüj·÷˝Ò ø±ø£ ‘êqT |ü⁄≥ºø£eTT+<äT Äj·÷ e´≈£îÔ\ J$‘ê\˝Àì $X‚cÕ\qT ≈£L&Ü ø£fi¯fl‘√ #·÷dæq≥T¢>± #Óù|Œ~. @ e´øÏÔ m|ü&ÉT, mø£ÿ&É, mìïkÕs¡T¢ ‘·q e<ä›≈£î e#êÃ&√ #Ó|üŒ≥+ e+{Ï$ }Vü≤≈£î ≈£L&Ü n+<äq+‘· n<äT“¤‘·+>± #Óù|Œ~. neTà≈£î 5`5`1936 q ÁãVü‰à+&É+ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ >±]‘√ $yêVü≤+ »]–+~. Äj·Tq ªª õ˝…¢fi¯fleT÷&ç µµ Á>±eTø£s¡D+. M] dü+‘êq+ Ç<ä›s¡T ø=&ÉT≈£î\T düTu≤“sêe⁄, s¡$, ˇø£ ≈£L‘·Ts¡T ôV’≤eT. 6`4`1968 q ≈£L‘·Ts¡T ôV’≤eT rÁeyÓTÆq nHês√>∑´+ k˛øÏ eTs¡DÏ+#·&É+ »]–+~. neTà ≈£L‘·T] eTs¡D+ |ü≥¢ n|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT u≤<Û|ä &ü Hç ê »s¡T>∑e\dæq ªª n+‘·{≤ .. n+<ä]e<ë› ñ+{≤qe÷à µµ ∫Hêï] |ü<ä∆‘·T\˙ï e÷eT÷\T>± eTT–+∫, <äT'K#Ûêj·T\T @M ˝Ò≈£î+&Ü ˇø£ ˇø£ C…Hé e÷düºsY˝≤ eTs¡THê{Ï qT+∫ ÄÁX¯eT neTà düe÷<Ûëq+. ªª eT] yêfi¯ófl ìqTï dü]>±Z #·÷&=<ä÷› µµ .. bÕ|ü+ ø±s¡´Áø£e÷\˙ï j·T<Ûë$~Û>± »]|æ+∫+~ ! ø£qï‘·*¢ nqTe÷q+>± n&ç–+~ .. 16`2`1981 q ÁãVü‰à+&É+ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ >±s¡T ªª yêfi¯fl+<ä]ø° neTàHÓ’ .. H˚H˚ yêfi¯flqT dü]>±Z #· ÷ dü T ≈£ î +{≤>± µµ »>∑ » ® q ì˝≤>± ∫Hêï] neTà .. >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTs¡D+Ï #ês¡T. $<ÛTä \˙ï |ü<‹∆ä Á|üø±s¡+ »]|æq }s¡&ç+|ü⁄‘√ ≈£L&çq ‘·q ìs¡íj·÷ìï n|ü&˚ ‘Ó*j·TCÒdæ+~! ‘·s¡Tyê‘· neTà eT∞fl j·T<Ûë$~Û>± ‘·q ÄÁX¯eT ~q#·s¡´\˝À bÕ˝§Zq≥+ ≈£L&Ü eTs=ø£ n<äT“¤‘·yÓTÆq $wüj·T+. ªª uÛÑs¡ÔqT 1927 ˝À ≈£îsêÔfi¯+ eTÚqkÕ«$T yês¡T Nsê\˝À >∑T]+∫q eT+>∑fiø¯ s£ y¡ TÓ qÆ düJe uÛ≤eH˚ ÅdìÔ” dü<ë düTeT+>∑[>± q÷HÓ bÕqø±\T Ç+{À¢ ñqï|ü&ÉT ◊<˚fi¯fl nqdü÷j·TeTà ‘·q ‘ê‘·eTà eT]&ÉeTà‘√ ø£*dæ Nsê\≈£î yÓ[fl .. kÕ«$T‘√ @ø±+‘·+>± ‘·‘·«>√wæ˜ #˚dæ+~. Ä ej·TdüT‡qT+#˚ ÄyÓT ‘·q ~e´düŒs¡Ù‘√ #·ìb˛sTTq yêfi¯flqT Áã‹øÏ+#·&É+, #Ó&ÉT Ä˝À#·q\‘√ e#˚à yêfi¯fl eTqdüT‡\qT X¯ó~∆ |üs¡∫ yê]ì n‹ |ü$Á‘·T\T>± #˚j·T&É+ #˚ùd~. ÄyÓT eTVæ≤eT\qT #·÷dæ ÄX¯Ãs¡´b˛‘·÷ .. ªª e÷≈£î >∑‹ @$T{Ï ? µµ nqï yê] Á|üX¯ï≈£î ªª n+<ä]ø° düT>∑‘˚ µµ nì düe÷<Ûëq+ #Ó|æŒ .. ªª <Ûë´ùd <Ûë´q+ µµ nì uÀ~Û+∫+~. eTqTwüß´\πø ø±ø£ |üX¯ó|üøå±´<äT\≈£î ≈£L&Ü u≤\´+ qT+N neTà nqï+ ô|fÒº~. m<äT{Ïyê] nedüsê\≈£î ‘·q ˇ+{Ïô|’ e⁄qï q>∑\qT rdæ Çe«≥+ neTà≈£î ∫qï‘·q+ qT+#˚ e∫Ãq n\yê≥T. <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

34


ñ+#·T‘·T+~ µµ nì dü+<˚X¯+ Ç∫Ãq neTà .. n+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+>± .. ‘êqT #·ìb˛j˚T+‘· es¡≈£î ≈£L&Ü |üdüT|ü⁄ ≈£î+≈£îeT\‘√ ø£fi¯ø£fi≤˝≤&ÉT‘·÷H˚ e⁄+~ ! ‘·qqT #·÷&Ée#˚Ãyê]øÏ 5`5`1958 <ëø± neTà ‘êH˚ dü«j·T+>± e+&çô|fÒº~. »q+ ô|]π>ø=B› ªª y˚sπ @sêŒ≥T @<ÓH’ ê #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+~ µµ nqï $wüjT· yÓTÆ neTàqT ˇ|æŒ+∫ 15`8`1958 q ÄÁX¯ e ÷ìøÏ e#˚ à yêfi¯ fl +<ä ] ø° ªª nqï|üPsêí\j·T+ µµ @sêŒ≥T #˚kÕs¡T uÛ≈Ñ î£ \Ô T. mes¡T m|ü&ÉT ø£qã&çHê neTà e÷{≤¢&˚ yÓTT<ä{Ïe÷≥ ªª nqï+ ‹Hêïyê?µµ nqï<˚. nqï|üPsêí\j·T+˝À »]π> ìs¡‘êqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï me¬s’Hê neTà eTT+<äT Á|üX¯+dæùdÔ .. ªª me&ç nqï+ yê&˚ ‹+≥THêï&ÉT. eTq+ ô|fÒº<˚$T{Ï ? yê&ç~ Çø£ÿ&É ˝Òø£b˛‘˚ yê&ÉT sê˝Ò&ÉT ø£<ë ?!µµ n+≥÷ neTà düe÷<Ûëq+ Ç#˚Ã~. neTà ñìøÏ‘√ õ˝…¢fi¯fleT÷&ç Á>±eT+ >=|üŒ |ü⁄D´πøåÁ‘·+ nsTT´+~ ! 1962 dü+e‘·‡s¡+˝À ˇø£kÕ] neTà yê&Éπse⁄ ªª \*‘êq+<ëÁX¯eT+ µµ <ä]Ù+∫+~. Jsêíedüú˝À e⁄qï Ä ÄÁX¯eT+ neTà dü+<äs¡Ùq+ ‘·s¡Tyê‘· eTVü‰yÓ’uÛÑyêìï |ü⁄+E≈£î+~. neTàqT <ä]Ù+∫q eTVü≤˙j·TT\˝À ªª ø£fi≤´D≤q+<ä uÛ≤s¡‹ µµ, ªª Nsê\ qs¡d+æ Vü≤jÓ÷– µµ, ªª eTT\÷Œs¡T düTÁãVü≤àD´ XÊÅdæÔ µµ, ªª \ø£ÎD j·Tr+Á<äT\T µµ, ªª møÏÿsê\ uÛÑs¡<ë«» µµ .. yÓTT<ä\T>± m+<äs√ e⁄Hêïs¡T. ø£fi≤´D≤q+<ä uÛ≤s¡‹ >±]ì ø£*dæ yê]#˚ eT+Á‘· Bø£åqT bı+<ë\ì neTà ãj·T\T<˚]

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

yê] <ä > ∑ Z ] øÏ yÓ [ flq|ü  &É T .. >=|ü Œ C≤„ ì nsTTq l ø£fi≤´D≤q+<äu≤Û s¡‹ neTà #·÷|ü⁄\ ˝À‘·T\˝Àì n<äT“¤‘y· TÓ qÆ C≤„qdüT<ÛäqT n+<äT≈£îì ø£fi¯fl˙fi¯fl |üs¡´+‘·+ nsTTb˛j·÷s¡T. 1970e dü+e‘·‡s¡+˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ≈£L&Ü neTàqT <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T ! n|üŒ{ÏøÏ |üÁrJøÏ <Ûë´q |ü]#·j·T+ ˝Ò<äT. ÇHéø£yéT{≤ø˘‡ ÇHéôdŒø£ºsY>± ñ<√´>∑<Ûäs¡à+˝À ‘ÓHê*˝À e⁄qï|ü&ÉT õ˝…¢\eT÷&ç Á>±e÷ìï Á|ü‘˚´ø£+>± dü+<ä]Ù+∫ neTà düeTø£+å ˝À >∑+≥ùd|ü⁄ >∑&|ç æ yês¡T m+‘√ Ä‘êàqTuÛ÷Ñ ‹ì bı+<ës¡T.

neTà ˇπøkÕ] m+<ä¬s+<äs√ uÛÑ≈£îÔ\≈£î yê] yê] Á|ü<˚XÊ˝À¢H˚ ~e´<äs¡ÙHê\qT Çdü÷Ô .. ‘·q $X¯«yê´|üø£‘ê«ìï #ê≥T≈£î+~. Á|üeTTK Ä<Ûë´‹àø£ Ä#ês¡T´\T e÷düºsY Ç.¬ø. uÛÑs¡<ë«» >±s¡T neTà düìï<Ûëq+˝À #ê˝≤ ø±\+ >∑&ç|æ ÄyÓT ~e´ <äs¡ÙHê\ìï+{Ïø° kÕøÏå>± ì*#ês¡T. ªª Hê≈£î me«s¡÷ •wüß´\T ˝Òs¡T — ñqïyêfi¯fl+‘ê Hê≈£î •X¯óe⁄˝Ò µµ n+≥÷ ‘·q e÷≥˝À¢ #·÷|ü⁄˝À¢ eT] Vü≤è<äjT· +˝À nq+‘·yÓTÆq e÷‘·è‘ê«ìï ì+|ü⁄≈£îqï neTà .. #ê˝≤ es¡≈£î ‘·q ªª <äsÙ¡ q eT+≥|ü+ µµ ˝À ˇø£ e÷eT÷\T ≈£îØÃ˝À ≈£Ls¡TÃì <Ûë´q+ #˚düT≈£î+≥÷+&˚~. Ä$&É ‘·q <äs¡ÙHêìøÏ e∫Ãq yêfi¯fl‘√ #·ø£ÿ{Ï ‘Ó\T>∑T˝À düs¡<ë>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ .. yê]øÏ ÄVü‰¢<ëìï |ü+#˚~. neTàqT <ä]Ù+#·T≈£îqï $<˚o uÛÑ≈£îÔ&ÉT ]#ÛêsY¶ wæ|òteTHé ‘·q n<äT“¤‘· Á>∑+<Ûä+ ªª neTà J$‘·+ µµ ˝À neTà ª ne‘ês¡ 35


dü+Á|ü<ëj·÷\ô|’ ‹s¡T>∑Tu≤≥TqT uÀ~Û+#·≥y˚T ø±ø£ yê{Ïì ‘êqT Ä#·]dü÷Ô n+<ä]‘√ Ä#·]+|üCÒdæ+~ neTà. ø=&ÉT≈£î\T ˝Òì lbÕ<ä >√bÕ\ø£èwüeí T÷]Ô >±]øÏ Äj·Tq |ü⁄Á‹ø£ >±j·TÁ‹ #˚‘H· ˚ ‘·q düìï~Û˝À ø£sà¡ ø±+&É »]|æ+∫+~. |üP»≈£î Ä≥+ø£+ ø£*–+<äì u≤<Ûä|ü&˚ uÛÑ≈£îÔsê*‘√ ªª Hê≈£î n+≥T eTT≥Tº e+{Ï$ ˝Òe⁄ µµ n+~. ‘·qyês¡T eTs¡DÏ+∫q|ü&ÉT ≈£L&Ü .. ‘·qø√dü+ e∫Ãq yê]øÏ Çã“+~ ø£\T>∑≈£î+&Ü dü+‘√wü+>± yê] ø±s¡´Áø£e÷\qT »]|æ+∫+~. neTà C≤„qy˚T .. ÁãVü≤àC≤„q+ µµ >± ìs¡«∫+∫q neTà .. dü+ø£\ŒX¯øÏÔj˚T <Ó’eeT˙ .. ªª <äTwüºdü+Vü‰s¡+ µµ n+fÒ ªª <äTwüº‘ê«ìï dü+Vü≤]+#·≥+ µµ n˙ .. ªª s¡÷|üs¡Væ≤‘·T&ÉT µµ n+fÒ ªª nìï s¡÷bÕ\T ‘êH˚ nsTTqyê&ÉT µµ n˙ uÀ~Û+#˚~. ªª eTè‘·T´+»j·T‘·«+ µµ n+fÒ ªª eTè‘·T´e⁄ >∑T]+∫ uÛÑj·T+ ˝Òø£b˛e≥+ µµ n˙ .. düVæ≤+#·˝Òì~ ªª Væ≤+dü µµ n˙, ªª düsê«˙ï kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï<˚ kÕ~Û« µµ n˙ .. ªª >∑Ts¡TÔ #·÷|æ+#˚yê&ÉT >∑Ts¡Te⁄ µµ n˙, ªª ‘·èù|Ô eTTøÏÔ µµ n˙ .. $•wüº‘· µ >∑T]+N, Ä$&É ø£åD≤˝À¢ düe÷~Û jÓ÷>∑+˝ÀøÏ yÓfi‚fl dü+<äsꓤqTkÕs¡+>± X¯ã›#·eT‘êÿsê\qT Á|üjÓ÷–+#˚ neTà n<äT“¤‘êìï >∑T]+N eT] ~>¥~>∑+‘ê\˝ÀøÏ #·÷ùd ÄyÓT #·\ì¢ .. #˚‘·Hê #˚‘·Hê\πø ø±<äT X¯u≤›sêú\≈£î ≈£L&Ü ny˚Tà ! yê‘·‡\´|üP]‘·yÓTÆq #·÷|ü⁄ >∑T]+N .. m+‘√ Vü≤è<ä´+>± $e]+#ê&ÉT. ne<Ûä÷‘·\÷, jÓ÷>∑T\÷ e÷qyê[øÏ #˚j·Te\dæq y˚T\T n+‘ê #˚dæ, uÀ~Û+#·e\dæq$ n˙ï uÀ~Û+∫, neTà düìï~Û˝À ô|[flfi¯ófl »s¡T|ü⁄≈£î+<ëeTì e∫Ãq n+~+#ê*‡q dü+<˚XÊ\qT Á|ü#ês¡+ #˚dæ .. ‘êeTT e∫Ãq »HêìøÏ m&É‘Ós¡|æ ˝Òì es¡¸+ ˇø£ |üØø£å>± e÷πs~. ∫Á‘·+>± |üì nsTTb˛>±H˚ ‘·eT ne‘êsê\qT #ê*dü÷Ô+{≤s¡T. n˝≤ eTTVüAs¡Ô+ düeTj·÷ìøÏ es¡¸+ Ä>∑&É+‘√ .. neTà #·ø£ÿ>± neTà ≈£L&Ü 1985 pHé 12e ‘˚Bq eTVü‰ düe÷~Û˝À ‘·q ≈£Ls¡TÃì ø£fi≤´D+ »]|æ+#˚~. uÛÀ»Hê˝…’q ‘·s¡Tyê‘· eT∞fl uÛÖ‹ø£ Á|üj·÷D≤ìï #ê*+∫+~. ≈£î+uÛeÑ èwæº yÓTT<ä˝’… .. »s¡T>∑e\dæq |üì >∑T]+∫ neTà esê¸ìï ÄyÓT bÕ]úe X¯Øsêìï neTàø√]ø£ y˚Ts¡πø õ˝…¢\eT÷&ç Ä|æqfÒ¢ ø£ì|æ+#˚~. ˝Àì nqdü÷j˚TX¯«sê\j·T+˝À Kqq+ #˚kÕs¡T. 1987 ª Çe÷yéT µ nH˚ eTTdæ¢+ j·TTe≈£î&ÉT neTà dü+ø°s¡Ôq dü+e‘·‡s¡+˝À neTà bÕ\sê‹ $Á>∑Vü‰ìï Á|ü‹wæ˜+∫q uÛÑ≈£îÔ\T HêeT+ s¡÷bı+~+#ê&ÉT. neTà e÷{≤¢&˚ Á|ü‹ e÷{≤ m+‘√ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü nø£ÿ&É uÛÑøÏÔÁ|ü|ü‘·TÔ˝‘√ neTà≈£î |üP»\T ns¡úe+‘·+>± e⁄+&˚~. ªª Hê≈£î me]ì #·÷dæHê Hê _&˚¶ »s¡T|ü⁄‘·÷+{≤s¡T. nì|ædüTÔ+~ — Hê <äèwæº˝À n+<äs¡÷ eT+∫yêfi‚fl. H˚qT MT˝À 1. eT÷\ Á>∑+<Ûä+ : ªª Ä+Á<ÛäjÓ÷>∑T\T µµ e÷<Ûäe‘·«+ #·÷kÕÔqT. n+‘ê Ä‘·à>± ø£ì|æ+#·≥y˚T dü+ø£\q+ : Ábıô|òdüsY B. sêeTsêE Ä‘·àkÕø屑êÿs¡+ — n+‘ê ~e´+>± ø£qã&É≥y˚T ~e´<äèwæº. 2. eT÷\ Á>∑+<Ûä+ : "Women of Power and Grace" ªª Hê≈£î XÊg|ü]#·jT· + ˝Ò<Tä ø±˙ .. H˚qT @~ #Ó|Œæ Hê s¡#·q : Timothy Conway Hê nqTuÛÑe+˝Àìy˚ #ÓbÕÔqT µµ n+≥÷+&˚~ neTà <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

36


&܈ˆ K. q÷´≥Hé ` ôV’≤<äsêu≤<é

ªª n+<äs¡÷ #˚ùd yÓ’<ä´eè‹Ô Hê≈£î dü] nsTTq~ ø±<äT .. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± <Ûë´Hêìï #˚s¡y˚j·T&Éy˚T Hê \ø£å´+ µµ Á|üU≤´‘· q÷´j˚TCŸ dæŒ]#·T´e˝Ÿ ôd’+{Ïdtº &܈ˆ q÷´≥Hé ø=+&ÉM{Ï .. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Ûë´‹àø£ øÏØ≥+˝Àì ˇø£ >=|üŒ ÄDÏeTT‘·´+ ! yÓ<’ ´ä XÊÁkÕÔìï nuÛ´Ñ dæ+∫q Ms¡T <Ûë´q+ eT] |üPs¡«»qà dæ<ë∆+‘ê\qT y˚Tfi¯$dü÷Ô #˚|ü&ÉT‘√qï dü«düú‘ê $<ÛëHê\T Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± yê]øÏ >=|üŒ ù|s¡TqT dü+bÕ~dü÷ÔHêïsTT. <˚X¯ $<˚˚XÊ˝À¢ $düÔè‘·+>± Á|üj·÷DÏdü÷Ô ø£åD+ r]ø£ ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&˚ &܈ˆ q÷´≥Hé >±] Ç+≥s¡÷«´ Ä<Ûë´‹àø£‘·˝Àì eT¬sH√ï Áø=‘·Ô Áø=‘·Ô <äèwæºø√D≤\qT eTq eTT+<äT Ä$wüÿ]+|ü #˚k˛Ô+~. &܈ˆ q÷´≥Hé T. yêDÏ >±]øÏ ø£è‘·»„‘·\‘√ ..

yêDÏ : qeTkÕÿs¡+ &܈ˆ q÷´≥Hé >±s¡÷ ! 30 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ø£qï ø£\ ªª 2012 ` <Ûë´q »>∑‘Y µµ qT kÕø±s¡+ #˚j·T&É+˝À MT e+‘·T bÕÁ‘· m+‘√ eTTK´yÓTÆ+~. MT >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒj·T+&ç ! &܈ˆ q÷´≥Hé : Hê¬ø+‘√ ÇwüºyÓTÆq ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ e÷´>∑C…’Hé ‘√ Hê nqTuÛÑ÷‘·T\qT |ü+#·Tø√e&É+ Hê≈£î #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+~ ! e÷~ HÓ \ ÷¢ s ¡ T |ü ≥ º D +. e÷ Hêqï>±s¡ T l ø√<ä+&ÉsêeTj·T´ >±s¡T (ø√sê) uÛÖ‹ø£XÊÅdüÔ+ ˝…ø£Ãs¡sY

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

ø±e&É+‘√ yê]øÏ XÊÅdüÔ+ MT<ä eT] XÊÅdüÔE„\ MT<ä ñqï >ös¡euÛ≤yêìï #ê≥Tø√e&ÜìøÏ ‘·q |æ\¢\+<ä]ø° ôd’+{Ïdtº\ ù|πs¢ ô|{≤ºs¡T ! Hê ù|s¡T ªª q÷´≥Hé µµ, e÷ nqïj·T´ ù|s¡T ªª ◊Héd”ºHé µµ, ‘·eTTà&ç ù|s¡T ªª &Ü]«Hé µµ eT] e÷ k˛<ä] ù|s¡T ªª kÂØdt≈£L´Ø µµ. e÷ Hêqï >±s¡T HêdæÔø£yê~ ªª <˚e⁄&É÷, |üPC\÷, ø£s¡àdæ<ë∆+‘ê\÷ .. »qà dæ<ë∆+‘ê\÷ n˙ï πøe\+ ø£*Œ‘ê˝Ò .. Á|üdüTÔ‘· »qà ˇø£ÿfÒ dü‘·´+ eT] eTìwæ πøe\+ ‘·qqT ‘êqT qeTTà≈£îì Áã‹øÏq|ü&ÉT e÷Á‘·y˚T dü+‘√wü+>± e⁄+&É>∑\&ÉT µµ nì qy˚Tàyês¡T. ≈£eT÷´ìdüTº dæ<ë∆+‘êìøÏ #Ó+~q ø±sY¢ e÷sYÿ‡, ˝…ìHé Á>∑+<Ûë\qT yês¡T m≈£îÿe>± #·~y˚yês¡T. Ç+ø√yÓ’|ü⁄ e÷ neTà leT‹ sê<ÛäeTà ! m|ü&É÷ <˚e⁄&É÷, |üP»\÷, HÓ’y˚<ë´\÷ Áe‘ê\÷, H√eTT\÷ #˚dü÷Ô X¯ó<ä∆ ÄdæøÔ y£ ê~>± ñ+&˚~ ! Ç<ä]› ø° eT<Û´ä #Ó|Œü ˝Òq+‘· yÓ$’ <Û´ä + ñ+&˚ ~ ø±˙ .. ˇø£ ] ÇcÕº Ç cÕº \ qT Ç+ø=ø£ s ¡ T >ös¡$+#·T≈£î+≥÷ ª yÓs’ T¡ <Û´ä + µ nqï~ ˝Ò≈î£ +&Ü ‘êeTT Áù|eT>± ñ+≥÷ e÷ø£+<ä]ø° eT]+‘· Áù|eTqT |ü+#˚yês¡T. Ç<ä›] |ü<ä∆‘·T\÷ e÷≈£î #ê˝≤ ‘·e÷cÕ>± ñHêï .. y˚TeT+‘ê e÷ Hêqï>±] dü « ‘· + Á‘· uÛ ≤ yê\π ø m≈£ î ÿe>± Äø£ ] ¸‘· T \+ nj˚T´yêfi¯fl+ ! e÷ Hêqï #Óù|Œ $wüj·÷\T e÷≈£î #ê˝≤ ñ‘ê‡Vü‰ìï ø£\T>∑CdÒ ÷ü +Ô &˚$. Hê≈£î 17 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ ñqï|ü&ÉT yês¡T ]#ÛêsY¶ u≤ø˘ Áyêdæq ªª C§Hê<ÛäHé *$+>¥düºHé d”>∑˝Ÿ µµ 37


nqï ˇø£ n<äT“¤‘|· ⁄ü düøÔ ±ìï Hê≈£î Ç#êÃs¡T. Ä |ü⁄düøÔ +£ #·~$q ‘·s¡Tyê‘· H˚qT Ä ej·TdüT‡˝ÀH˚ ˇø£ >=|üŒ ‘ê‹«≈£î&ç˝≤ nsTTb˛j·÷qT. ªª ndü\T Hê J$‘·+ jÓTTø£ÿ \ø£å´+, >∑eT´+ @+{Ï ? ˇø£ e÷eT÷\T eTìwæ˝≤>±H˚ J$+∫ .. πøe\+ #·ìb˛e&ÜìπøHê H˚qT |ü⁄{Ϻ+~ ? µµ n+≥÷ rÁe+>± Ä˝À∫+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT ! n+‘·>± ø£~*+∫+~ qqTï Ä |ü⁄düÔø£+ !!

Çø£ ø£s¡÷ï\T #˚s¡>±H˚ ø£åD+ Ä\dü´+ #Ój·T´≈£î+&Ü Äj·Tq #Ó|æŒq $esê\ Á|üø±s¡+ yÓ[fl ‘·\T|ü⁄ ‘·{≤ºqT. ªª ø±cÕj·T+ ã≥º\T y˚düT≈£îì, yÓT&É ì+&Ü s¡TÁ<ëø£åe÷\\‘√ |üf…º&ÉT Hêe÷\‘√ @y˚y√ ns¡∆+ø±ì dü+düÿè‘· Á>∑+<Ûë\qT e˝…¢y˚düT≈£î+≥÷ ø£ì|ækÕÔ&˚yÓ÷ Ä >=|üŒ >∑Ts¡Te⁄ .. Äj·Tq≈£î kÕcÕº+>∑+ #˚j·÷˝ÒyÓ÷ ?!µµ nqT≈£îqï H˚qT .. JHé‡ bÕ+{Ÿ, {° wüsºY ˝À m+‘√ kÕ<ëd”<ë>± .. @<√ ‘Ó*j·Tì ~e´‘˚»düT‡‘√ yÓ*–b˛‘·÷ ñqï ÄC≤qTu≤VüQ&çì #·÷dæ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷qT ! ªª mdt ? yê{Ÿ &ÉT j·T÷ yê+{Ÿ ?µµ n+≥÷ ˇø£ Áô|+ò &é˝≤ ø£s#¡ ê\q+ ø√dü+ #ÓsTT´ #ê|æ |ü\Tø£]k˛Ôqï yê]ì #·÷dæ ‘˚s¡T≈£îì .. ùwø˘ Vü‰´+&é Ç#êÃqT. ªª á e÷eT÷\T eTìùw+{° .. ãdüT‡˝À Äj·Tq #Ó|Œæ q ÁãVü≤à$<ä´˝Ò+{° ? mø£ÿ&Ü bı+‘·q˝Ò<˚ !µµ nqT≈£î+≥÷qï H˚qT ªª ‘·|ü nÁ&Édøt Ï e#êÃHê?µµ nì ˇøÏ+‘· Ä˝À∫+#êqT. ø±˙ á eTìwæ˝Àì @<√ Äø£s¡¸D qqTï ø£<ä\˙j·T&É+ ˝Ò<äT ! düπs, yÓTT‘êÔìøÏ, ªª yêπs düTuÛ≤wt |üÁ‹ µµ nì ìsê∆s¡D #˚düT≈£îì e∫Ãq $wüj·T+ yê]øÏ $e]+∫ .. ªª ns¡®+≥T>±

Ä ‘·sT¡ yê‘· ø=Hêïfi¯fl≈£î Hê≈£î yÓT&çdHæ ˝é À d”≥T sêe&É+ eT] H˚qT ø£s÷¡ ï˝Ÿ yÓT&çø˝£ Ÿ ø±˝ÒJ˝À #˚] Hê eTø±+ ø£s÷¡ ï\T yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ Vü‰düº˝ŸøÏ e÷s¡Ã&É+ »]–b˛sTT+~. n˝≤ s¬ +&ÉT j˚Tfi¯ófl >∑&∫É b˛j·÷sTT ø±˙ Hê˝À Hê >∑T]+∫q ‘·|qü e÷Á‘·+ s√E s√Eø° ô|]–b˛‘·÷H˚ ñ+~. á Áø£eT+˝À ˇø£kÕ] ôd\e⁄\≈£î H˚qT Ç+{ÏøÏ yÓ[fl .. ‹s¡T>∑T Á|üj÷· D+˝À HÓ\÷¢]˝À ãdüT‡ mø±ÿø£ yÓTT<ä\sTT´+~ ndü\T ø£<∏ä ! Hê Á|üø£ÿd”{À¢ ≈£Ls¡TÃqï ˇø£ e´øÏÔ ø±ùd‡|ü⁄ ª <Ûë´q+ µ #˚düT≈£îHêï&ÉT. H˚qT ≈£î‘·÷Vü≤\+>± #·÷dü÷Ô Äj·Tq <Ûë´q+ eTT–+∫ ø£fió¯ fl ‘Ó]#êø£ $es¡+ n&ç>±qT. Çø£ Äj·Tq <Ûë´q+ >∑T]+N, n+<äT˝Àì ˝≤uÛ≤\ >∑T]+N .. ~e´#·≈£åîe⁄ nqTuÛÑyê\ >∑T]+N, dü÷ø£åàX¯Øs¡j·÷q+ >∑T]+N .. eT] edüTeÔ ⁄\qT düèwæ+º #˚ n<äT“¤‘· $<ä´ >∑T]+N @ø£<ëÛ {Ï>± #Ó|Pü HÔ ˚ ñHêï&ÉT ! H˚qT ≈£L&Ü ñ‘ê‡Vü≤+>± $+≥÷H˚ ñHêïqT. ∫es¡>± Hê ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î Çe˙ï ‘·q≈£î H˚]Œq >∑Ts¡Te⁄ ªª düTuÛ≤wt |üÁ‹ µµ >±] >∑T]+∫ #Ó|æŒ yê] nÁ&Édt Ç#êÃ&ÉT. á ø£<∏ä+‘ê HÓ\÷¢] qT+∫ ø£s¡÷ï\T e#˚à es¡≈£î kÕ–+~ ! <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

38


Ä ãkÕ‡j·Tq #Ó|æŒq $<ä´\˙ï H˚qT ≈£L&Ü H˚s¡TÃ≈£î+{≤qT µµ nì n&ç>±qT. ªª düπs ! sê ≈£Ls√à ! µµ n+≥÷ yÓ+≥H˚ qqTï yê] Ç+{À¢H˚ <Ûë´q+˝À ≈£Ls√Ãô|fÒºkÕs¡T. Çø£ ø±ùd‡|üŒ{Ïπø Hê X¯Øs¡+˝À|ü*øÏ mqØ® sêe&É+ eT] ˝À|ü\ Ç+πø<√ X¯Øs¡+ n#·Tà Hê˝≤π> ñ+~ }>∑&É+ yÓTT<ä\sTT´+~ ! kÕsY ªª zπø µµ #Óù|Œ+‘· es¡≈£L n˝≤π> ≈£Ls¡TÃ+&ç b˛j·÷qT ! n˝≤ Hê <Ûë´q J$‘·+ yÓTT<ä˝…’+~ ! Çø£ ø±˝ÒJøÏ e#êÃø£ H√s¡T }s¡T≈£î+≥T+<ë ? ndü˝Ò j·TTe≈£î\+ ø£<ë .. @<√ Áø=‘·Ô~ H˚H˚ ø£ìô|{Ϻq+‘· ñ‘ê‡Vü≤+‘√ Hê ø±¢dyt T˚ {Ÿ‡ .. j·TT>∑+<Ûsä ,Y \øÏàå , eT] $TÁ‘·T\T bÕ˝Ÿ $»jYT≈£îe÷sY\≈£î $wüj·T+ ns¡®+≥T>± #Óù|Œdæ eT∞fl n<˚s√E kÕj·T+Á‘·+ yêfi¯flqT ≈£L&Ü yÓ+≥u…≥Tº≈£îì |üÁrJ <ä>]Z∑ øÏ yÓfi≤flqT. eT∞fl eTeTà*ï n+<ä]˙ kÕsY s¬ +&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T <Ûë´q+˝À ≈£Ls√Ãu…{≤ºs¡T. n+<ä]ø° s¡ø£s¡ø±\ nqTuÛÑyê\T e#êÃsTT. <Ûë´q+ nsTTb˛j·÷ø£ |üÁ‹ y˚T&ÉyTé e÷≈£î s¡T∫ø£sy¡ TÓ qÆ uÛÀ»q+ ô|{≤ºs¡T ! Vü‰düº˝Ÿ ‹+&ç‘√ eTTK+ yÓTT‹Ôq y˚TeTT .. y˚T&ÉyéT ÄbÕ´j·T+>± e&ç¶+∫q uÛÀ»Hêìï ø£&ÉT|ü⁄ì+&Ü ‹Hêï+ ! e÷ neTà >∑Ts¡TÔe∫Ã+~. ndü\T Ä$&É Áù|eT #ê˝≤ >=|üŒ~. dü«+‘· _&ɶ˝≤¢ eTeTà*ï #·÷düT≈£îH˚~ ! <Ûë´q+˝À n≥T Ä‘·à≈£î uÛÀ»q+, y˚T&ÉyéT #˚‹ e+≥‘√ Ç≥T X¯ØsêìøÏ uÛÀ»q+ ! uÛÑ˝Ò .. e⁄+&˚~˝Ò n|üŒ{À¢ e÷ sê»uÛÀ>∑+ !! yêDÏ : Ä s√E˝À¢ |üÁrJ #·T≥÷º #ê˝≤ ‘·≈£îÿe eT+~ e⁄+&˚yês¡T ø£<ë eT] |üÁrJ‘√ MT kÕ+>∑‘·´+ m˝≤ kÕπ>~ !

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

&܈ˆ q÷´≥Hé : #ê˝≤ n<äT“¤‘·+>± ñ+&˚~. kÕsY e÷‘√ bÕ≥T ˇø£ ùdïVæ≤‘·T&ç˝≤ ø£*dæb˛sTT ñ+&˚yês¡T. mHÓïH√ï n<äT“¤‘y· TÓ qÆ $wüj·÷\qT .. ndü\T yÓT&çø£˝Ÿ |ò”˝Ÿ¶≈£î ≈£L&Ü n+<äq+‘· ì>∑÷&ÛÉyÓTÆq s¡Vü≤kÕ´\qT Äj·Tq n\y√ø£>± #Óù|Œdü÷Ô+fÒ .. y˚TeT+‘ê ÄX¯Ãs¡´+>± $+≥÷+&˚yêfi¯fl+ ! X¯Øs¡+, eTqdüT‡‘√ bÕ≥T Ä‘·à >∑T]+∫q dü+|üPs¡í C≤„Hêìï ns¡{Ï|ü+&ÉT e\∫ ‹ì|æ+∫q+‘· düT\uÛÑØ‹˝À yês¡T e÷‘√ |ü+#·T≈£îH˚ yês¡T. Á|ü‹s√p ˇø£ Áø=‘·Ô ø±HÓ‡|tº .. |üÁrJ e÷qdü+˝À+∫ .. ø±<äT ø±<äT Ä‘·à˝À+∫ .. n\y√ø£>± e#˚Ãdü÷Ô+&˚~ ! n+‘˚ø±ø£ ~e´#·≈£åîe⁄, dü÷ø£åàX¯Øs¡j·÷q+ e+{Ï dæ<äT∆\qT >∑T]+∫ ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒdæ <Ûë´q+˝À e÷≈£î y˚Ty˚T yê{Ïì nqTuÛÑe+˝ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îH˚≥T¢ yês¡T e÷≈£î ¬>’&ÓHé‡ Ç#˚Ãyês¡T. n$ @<√ düs¡<ëøÏ #˚dæq≥T¢ ø±≈£î+&Ü |üØø£å\≈£î dæ<ä∆+ #˚düTÔ+qï+‘· ìã<ä∆‘·‘√ #˚sTT+#˚yês¡T ! eTeTà\ï+<ä]˙ ˇø£ >∑~˝À ≈£Ls√Ãu…{Ϻ dü÷ø£åàX¯Øs¡ j·÷q+ #˚dæ ãj·T≥ ñqï yêVü≤Hê\ HÓ+ãs¡T¢ #·÷dæ s¡eTàH˚ yês¡T. n+<ä] eT<Ûä´˝À ˇø£ d”˝Ÿ¶ ôd+{Ÿ u≤{Ï˝Ÿ ô|{Ϻ .. <ëì˝Àì ôd+{Ÿ yêdüq e÷ #˚‘T· \≈£î e#˚Ã≥T¢>± e÷ |üØø£\å T ñ+&˚$. Çø£ j·TT>∑+<Ûsä Y nsTT‘˚ @ø£+>± sπ |ü⁄ sêuÀj˚T q÷´dt 39


ù||üsYì eTT+<äTs√CÒ ~e´#·≈£åîe⁄ <ë«sê #·~$ #Óù|Œùdyê&ÉT. eTsêï&ÉT e∫Ãq Ä ù||üsYì #·÷dæ y˚T+ ÄX¯Ãs¡´b˛j˚Tyêfi¯fl+! yêDÏ : #ê˝≤ ø£]ƒq+>± ñ+&˚eqïe÷≥ MT |üØø£å\T ! &܈ˆ q÷´≥Hé : |üØø£å\T ø£]ƒq+>±H˚ ñ+&˚$ ø±˙ >∑Ts¡Te⁄ e÷Á‘·+ e÷‘√ #ê˝≤ düTìï‘·+>± ñ+&˚yês¡T. ndü\T eTeTà*ï ‘·eT ùdïVæ≤‘·T˝≤¢ #·÷ùdyês¡T. #Ó|üŒ≈£L&É<äT ø±˙ .. ˇø√ÿkÕ] |òü⁄\T¢>± eT+<äTø=fÒºdæ, kÕsY eTT+<˚ dæ–¬s≥T¢ ‘êπ>düTÔHêï .. ≈£L&Ü e÷ |ü≥¢ yê] Áù|eT, Ä<äs¡D m|üŒ{Ï˝≤>±H˚ ñ+&˚~. e⁄qï~ ñqï≥T¢>± yês¡T eTeTà*ï d”«ø£]+#˚yês¡T ! ˇø£kÕ] Hê Áô|+ò &é ˇø£&TÉ Hê yÓ÷{≤s¡T ôdø’ ˝Ï Ÿ rdüT≈£îì yÓ[fl .. Äøχ&Ó+{Ÿ #˚ùddæ b˛©dt ùdwº Hü ˝é À ≈£Ls¡TÃ+&çb˛j·÷&ÉT. ìC≤ìøÏ n|ü&ÉT H˚qT e÷ Hêqï>±] düVü‰j·T+ rdüTø√yê* ø±˙ .. H˚qT düsêdü] kÕsY <ä>∑Z]øÏ yÓ[flb˛j·÷qT. yês¡T yÓ+≥H˚ Ä|ò”dt qT+∫ ãj·T\T<˚] b˛©dt ùdºwüHé≈£î e∫à .. b˛©düT\‘√ e÷{≤¢&ç Hê yêVü≤Hêìï $&ç|æ+#ês¡T. n+‘· >=|üŒ <äj·÷>∑TD+ yê]~.

>=&Ée rs¡TÃ≈£î+<ë+ µµ nì .. n˝≤ s¡ø±Ô\T y√&ÉT≈£î+≥÷H˚ eTT>∑TZs¡+ ø£*dæ ˇπø u…’≈£îô|’ yê] Ç+{ÏøÏ e#êÃ+ ! |üÁ‹kÕsY me«]˙ @MT nq≈£î+&Ü .. <Ûë´q+˝À ≈£Ls√Ãu…{≤ºsT¡ . düTe÷s¡T >∑+≥ bÕ≥T <Ûë´q+˝À e⁄qï ‘·sT¡ yê‘· e÷ eT‘·Ô+‘ê ~–b˛sTT .. ˇø=ÿø£ÿ]˝À n+‘·s¡à<Ûäq+ yÓTT<ä˝…’+~. ªª eT‘·TÔ˝À |ü&çb˛sTTq e÷˝À e÷+kÕVü‰s¡+ Væ≤+kÕÁ|üeè‹Ôì sπ ø¬ ‹Ô+∫ @ ø±s¡D+ ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ ˇø£fifl¯ H=ø£fifl¯ + #·+|ü⁄≈î£ H˚≥T¢ #˚d+æ ~ µµ nqï >=|üŒ dü‘´· + e÷≈£î ns¡+∆ nsTT´ .. ˇø£ÿ e÷≥≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü ˇø£fi¯flH=ø£fi¯fl+ m+‘· >±&ÛÉ+>± Ä*+>∑q+ #˚düT≈£îHêïyÓ÷ #Ó|üŒ˝ÒeTT. πøe\+ <Ûë´qy˚T .. e÷ n+‘·s+¡ >±ìï X¯ó<ä+∆ #˚dæ e÷ ‘·|ü qT y˚T+ ‘Ó\TdüT≈£îH˚≥T¢ #˚dæ+~. |üÁrJ Á|ü‘·´ø£å+>± @MT ø£*Œ+#·Tø√ø£b˛sTTHê e÷ <Ûë´q+ <ë«sêH˚ e÷˝À n+‘·{Ï |ü]es¡Ôq ø£*–+~. H˚{Ï düe÷»+˝À ≈£L&Ü eTq n|üdüe´ Jeq$<ÛëHê\ ø±s¡D+>± ô|]–b˛‘√qï Væ≤+kÕÁ|üeè‹Ôì düeT÷\+>± HêX¯q+ #˚j·÷\+fÒ .. ªª <Ûë´q+ G XÊø±Vü‰s¡+ µµ ‘·|üŒ eTs√ e÷s¡Zy˚T ˝Ò<äT !! yêDÏ : #ê˝≤ u≤>∑T+<ä+&û MT nqTuÛÑe+ ! eT] MTs¡T <ë<ë|ü⁄ 75 <˚XÊ˝À¢ <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ #˚kÕs¡T ø£<ë! n~ m˝≤ kÕ–+~ ?! &܈ˆ q÷´≥Hé : Çø£ ø£s¡÷ï\T˝À Hê #·<äTe⁄ $»j·Te+‘·+ >± |üP]Ô #˚dTü ≈£îì Vü‰dæŒ≥˝Ÿ y˚TH˚CŸyTÓ +{Ÿ˝À MD #˚jT· &ÜìøÏ H˚qT ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ìyéT‡ Vü‰dæŒ≥˝À¢ #˚sêqT. @<√

Ç+ø√kÕ] H˚qT, j·TT>∑+<ÛäsY, bÕ˝Ÿ eTT>∑TZs¡+ ˇø£ #√{ÏøÏ yÓ[fl u≤>± kÕsê ‘êπ>dæ Ä ‘Ó*j·Tì‘·q+˝ÀH˚ HêHéyCÓ Ÿ ≈£L&Ü ‹H˚kÕ+. eT‘·T˝Ô À ‘·÷>∑T‘·÷ Vü‰dü˝º ŸøÏ ‹s¡T>∑T Á|üj÷· D+ #˚d÷ü Ô .. ø±s¡D+ ≈£L&Ü ˝Òì ∫qï $wüj÷· ìï ô|<ä>› ± #˚dTü ≈£îì ˇø£]ì ˇø£s¡+ u≤>± s¡ø£Ô+ ∫y˚Tà≥T¢ ø=≥Tº≈£îHêï+ ! HêπøyÓ÷ ø£+{Ï <ä>∑Zs¡ ô|<ä› >±j·T+ nsTT´+~ .. j·TT>∑+<ÛäsY ø£&ÉT|ü⁄˝À <Óã“‘·–* *esY <ä>sZ∑ ¡ u≤>± H=|æŒ nsTT´+~. Çø£ bÕ˝ŸqsTT‘˚ @ø£+>± ≈£î&çø±\T ∫‘·TÔ ∫‘·T>Ô ± ø=fÒkº Õ+. ªª |üÁrJ düeTø£+å ˝À <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

40


#·<yä ê\ì #·<eä &ÉyT˚ ø±˙ .. Hê »qà\ø£´å + Hê≈£î düTdüŒwü+º >± ñ+&É&É+‘√ Hê Ä‘·à ‘·|üq y˚πs>± ñ+&˚~ <Ûë´q+˝À qqTï H˚qT ˇø£ ãT~∆dtº düHê´dæ>± eTs=ø£kÕ] cÕeTHé e÷düºsY˝≤ eTs=ø£ dü+|òüT≥q˝À qqTï H˚qT ‘·ø£å•\ $<ë´\j·T+˝À Ä#ês¡T´&ç˝≤ #·÷düT≈£îHêïqT ! ªª n+<äs÷¡ #˚ùd yÓ<’ ´ä eè‹Ô Hê≈£î dü]nsTT´+~ ø±<äT µµ nì Hê n+‘· s ê‘· à ã\+>± ‘˚ ˝ Ò Ã j· T &É + ‘√ .. H˚ q T Ä<Ûë´‹àø£‘·qT Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± uÀ~Û+#ê\ì ìs¡ísTT+#·T ≈£îHêïqT. ªª |üPs¡«»qàÁ|ü‹>∑eTq dæ<ë∆+‘·+ µµ |ü≥¢ Hê≈£î #ê˝≤ ÄdüøÏÔ ñ+&˚~. ˇø£ &Üø£ºsY>± mHÓïH√ï »ãT“\qT n<Ûä´j·Tq+ #˚dæq H˚qT .. Ä »ãT“\≈£î eT÷\ø±s¡D+ ‘Ó\TdüTø√yê\qï ‘·|üq‘√ ø£s¡à |òü*‘ê\ Ä<Ûës¡+>± @s¡Œ&çq |üPs¡«»qàÁ|ü‹>∑eTq dæ<ë∆+‘·+‘√H˚ Hê Á|üjÓ÷>±\qT yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT. Hê yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï ø£s¢ TT+{Ÿ e÷ neTày˚Tà ! #ê˝≤ #·øÿ£ >± Hê düCw… Hü ‡é ì Á>∑V≤æ dü÷Ô ÄyÓT ‘·q |üPs¡«»qà˝ÀøÏ yÓ[flb˛sTT+~. e÷ neTàeTà nqTuÛÑe+ Hê \ø£å´+ô|’ Hê $XÊ«kÕìï eT]+‘· ô|+∫+~. eTs=ø£ Áô|+ò &éì ≈£L&Ü ]Á¬>wüHé #˚dqæ |ü&ÉT Á|üdTü ‘Ô +· ‘·q≈£î ñqï s¡T>∑à‘·\≈£î ø±s¡D+ ‘Ó\TdüT≈£îì, ˇø±H=ø£ »qà˝À

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

‘·qqT ‘êqT ˇø£ s¡w´ü Hé <˚Xd¯ Tü &ú ˝ç ≤ #·÷düT≈£îHêï&ÉT. ]Á¬>wüH˝é À Äj·Tq s¡wü´Hé uÛ≤wüqT nqs¡Zfi¯+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qqTï ÄX¯Ãs¡´|ü]#ê&ÉT. n‘·&ç yêsTTdtqT ]ø±s¡Tº ≈£L&Ü #˚dæ uÛ≤cÕ ì|ü⁄DT\‘√ #·]Ã+∫q|ü&ÉT s¡wü´Hé e÷‘·èuÛ≤wü>± ñqï yêfi¯fl˝≤ n‘·&ÉT e÷{≤¢&çq rs¡T≈£î yês¡T ≈£L&Ü m+‘√ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T. ]Á¬>wüHé ‘·s¡Tyê‘· n‘·&çøÏ @MT >∑Ts¡TÔ˝Ò<äT. Ç˝≤ Hê \ø£å´+, Hê >∑eT´+, düŒwüº+ nj·÷´ø£ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ nqTeT‹ rdüT≈£îì yê] ~e´ ÄodüT‡\‘√ H˚qT $$<Ûä <˚XÊ˝À¢ <Ûë´q Á|ü#ês¡ ì$T‘·Ô+ Hê leT‹ &܈ˆ \øÏåà‘√ ø£*dæ yÓ[flb˛j·÷qT ! düTe÷s¡T 75 <˚XÊ\T |üs¡´{Ï+∫ H˚qT <Ûë´q

41


Á|ü#ês¡+ #˚jT· &É+ »]–+~ !! m+<äs¬ +<äs√ e÷düsº ‡Y , dæ<Tä \∆ T jÓ÷>∑T\T, cÕeTHé‡, {Ïu…{Ÿ e÷+ø˘‡, #Ó’˙dt Ä<Ûë´‹àø£ y˚‘·Ô\T m+<äs¬ +<ä]H√ y˚TeTT ø£\Te&É+ eT] yê] qT+∫ n<äT“¤‘y· TÓ qÆ C≤„Hêìï |ü+#·Tø√e&É+ »]–+~ !! e+<ä\ø=B› esYÿcÕ|ü⁄\qT ìs¡«Væ≤dü÷Ô y˚\eT+~øÏ ªª |üPs¡«»qàÁ|ü‹>∑eTq dæ<ë∆+‘·+ µµ <ë«sê ‘·eTqT ‘êy˚T dü«dü‘ú · |üs#¡ T· ≈£îH˚˝≤ #˚jT· &É+ »]–+~!! á |üs¡´≥q˝À¢ uÛ≤>∑+>± ˇø£kÕ] H˚qT, &܈ˆ \øÏåà Ç≥©<˚ X ¯ + ˝Àì, ªª <ëeTHé V ü Q sY µµ nH˚ Á|ü < ˚ X Êìï dü+<ä]Ù+#ê+. n~ m+‘· n<äT“¤‘·yÓTÆq Á|ü<˚X¯yÓ÷ e÷≥˝À¢ e]í+#·˝Ò+. Á|üø£è‹ dü÷Á‘ê\≈£î nqT>∑TD+>± e+<ä XÊ‘·+ J$‘ê\qT >∑&ùç | nø£ÿ&ç cÕeTHé e÷düsº ¢¡ <ë«sê yê] #·]Á‘·qT $ì H˚qT m+‘√ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷qT. ª |”≥sY ô|’Hê|æ˝Ÿ µ .. ª y˚TØ s√CŸ µ .. ª ÁkÕºu…ÁØ µ .. ª ãHêHê µ .. ª kÕº¬s¢{Ÿ |”õj·THé µ .. ª &Ü>¥ >±&é µ .. ª øÏf…Hé µ n+≥÷ Á|üø£è‹˝Àì düeTdüÔ Je⁄\ ù|s¡¢H˚ yês¡T ô|≥Tº≈£îì yê{ÏøÏ n‘·T´qï‘·yÓTÆq >ös¡yêìï n+~+#ês¡T. yê] Hêj·T≈£î&ç ù|s¡T ª bòÕ\ÿH√ µ. bòÕ˝ÿHé nH˚~ ˇø£s¡ø£yÓTÆq Á>∑<ä›C≤‹ |üøÏå. ªª bòÕ\ÿH√ µµ ˇø£kÕ] Ä˝Ÿ‡Œ |üs«¡ ‘ê˝À¢ yÓfió¯ ‘·÷ e⁄+&É>± ˇø£ ∫qï >∑TVü≤˝≤+{Ï <ë«sêìï #·÷kÕ&É≥ ! ≈£î‘·÷Vü≤\+ Ä|ü⁄ø√˝Òø£ @$T{À #·÷<ë›+ nqT≈£îì |üØø£å>± |ü{Ϻ #·÷ùdÔ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

ø±˙ ø£qã&Éì Ä ∫qï <ë«s¡+˝À+∫ ˝À|ü*øÏ Á|üy˚•+∫ nø£ ÿ &É ñqï n<ä T “¤ ‘ · es¡ í e Tj· T Á|ü | ü + #êìï #· ÷ dæ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷&É≥ ! ø£fi¯ófl $Ts¡T$T≥T¢ >=*ù| ø±+‹‘√ n\sês¡T‘√qï ˇø£ ô|<ä› q>∑s¡+ ˝≤+{Ï Ä Á|ü|ü+#·+˝À n{≤¢+{Ïdt ø±\+ Hê{Ï 12 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ ø£*–q Åd”Ô\T, |ü⁄s¡Twüß\T ‹s¡T>∑T‘·÷ e⁄+&É&É+ #·÷kÕ&É≥. yês¡T ‘·eT˝À ‘êeTT e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚ uÛ≤wü eT] yê] Jeq $<Ûëq+ n‘·ìøÏ #ê˝≤ |ü]#·j·T+ e⁄qï≥T¢ nì|æ+∫+<ä≥. n˝≤ mìï s√E\T nø£ÿ&É e⁄+&ç b˛j·÷&√ ‘Ó*j·T<äT ø±˙ eT∞fl düŒèVü≤ e#êÃø£ ãj·T{ÏøÏ e∫à yÓqTø£≈£î ‹]– #·÷ùdÔ ø£˙dü+ Ä <ë«s¡+ ≈£L&Ü ø£q|ü&É˝Ò<ä≥. eT<ÛTä sêqTuÛ÷Ñ ‘·T\‘√ dü«dü˝ú ≤ìøÏ ‹]– e∫Ãq bòÕ\ÿH√ Ç‘·s¡ cÕeTHé e÷düºs¡¢‘√ ø£*dæ yÓ[fl ny˚ Ä˝ŸŒ‡ |üs¡«‘ê˝À¢ ‘êqT #·÷dæq≥Te+{Ï q>∑sêìï |ü⁄q'düèwæº+#ê* nì dü+ø£*Œ+#·T≈£îHêï&É≥. n+<äs¡÷ ø£*dæ Ä |üs¡«‘ê\ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[fl qè‘·´+ #˚dü÷Ô, yê{Ï‘√ ùdïVü≤+ #˚dü÷Ô, yê{Ïì Áù|$Tdü÷Ô m˝≤+{Ï ø£s¡≈£î kÕ<ÛäHê\qT ≈£L&Ü yê&É≈£î+&Ü πøe\+ ‘·eT #˚ ‘ · T \‘√H˚ Ä |ü s ¡ « ‘ê\qT ‘· $ « n<ä T “¤ ‘ · q>∑ s êìï kÕø屑·ÿ]+|üCÒkÕs¡T ! 42


yêDÏ : n+fÒ yêfi¯ófl |üs¡«‘ê\˝Àì dü÷ø£åà nDTe⁄\‘√ nqTdü+<ÛëqyÓTÆ yê{Ïì eTè<äTe⁄>± e÷sêÃs¡qï e÷≥! &܈ˆ q÷´≥Hé : dü]>±Z n<˚ »]– Á|üøè£ ‹ yêfi¯fl≈£î nqT≈£L*+#·&+É e\¢ Ä |üs¡«‘ê\T yêfi¯fl dü+ø£˝ŒX¯øÏÔøÏ nqT>∑TD+>± ‘·eTqT ‘êeTT yÓT‘·Ô>± #˚düT≈£îHêïj·Tqï e÷≥. n<˚ cÕeTHé e÷düºsY‡ Á|ü‘˚´ø£‘· ! yês¡T Á|ü‹ø£åD+ Äq+<ä+‘√ qè‘ê´\T #˚dü÷Ô, dü + ^‘êìï bÕ&É T ‘· ÷ ñ+{≤s¡ T . Çø£ yê] q>∑ s ¡ + ˝À ∫Á‘·øfi£ ≤HÓ|’ ⁄ü D´+ eTVü‰<äT“¤‘+· ! |üP\qT+∫ Áù|eT>± ùdø£]+∫q düVü≤»dæ<ä∆yÓTÆq s¡+>∑T\‘√ yêfi¯ófl Ä q>∑s¡+˝À #˚dæq Á|ü‹ ˇø£ÿ ∫Á‘·ø£fi≤HÓ’|ü⁄D´+ kÕ<Ûës¡D e÷qe⁄\ }Vü≤≈£î ≈£L&Ü n+<ä<äT !! mHÓïH√ï <˚XÊ\ qT+∫ e∫Ãq cÕeTHé e÷düºsY‡ Ä q>∑s¡+˝À m˝≤+{Ï e÷eqÁù|πs|æ‘· ìj·TeTìã+<Ûäq\≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü me]øÏ e∫Ãq≥T¢ yêfi¯ófl Vü‰sTT>±, Á|ü‹ø£åD+ Äq+<ä+>± J$dü÷Ô+{≤s¡T. Ä e÷düºsY‡ ª Äsê µ m+‘· ø±+‹e+‘·+>± ñ+≥T+<√ #Ó|Œü ˝Ò+ ! yê]˝À ˇø£]ø=ø£] eT<Û´ä dü+uÛ≤wüD\T #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± »s¡T>∑T‘·÷+{≤sTT eT] uÛ≤e Á|üdüs¡D πøe\+ $<äT´<äj·TkÕÿ+‘· ‘·s¡+>±\ <ë«sê e÷Á‘·y˚T »s¡T>∑T‘·÷ e⁄+≥T+~. yê] eT<Ûä´ ñ+&˚ ã\yÓTÆq ø±+‹ Á|üø£+|üHê\qT H˚qT \øÏåà Á|ü‘·´ø£å+>± #·÷&É>∑*>±+ ! n+‘·{Ï eTVü≤√qï‘·T\T yêfi¯ófl !

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

Çø£ Ä q>∑s¡+ n+‘ê ≈£L&Ü m+‘· X¯øÏÔeTj·T+>± e⁄+<ä+fÒ .. @ #Ó≥Tº ÁøÏ+<ä ≈£Ls¡TÃHêï n˝≤ >±*˝À ‘˚*b˛j˚T+‘· X¯øÏÔπøåÁ‘ê\T nø£ÿ&É ñHêïsTT. yê] #·÷|ü⁄˝À¢ <äj·T, yês¡T e÷ |ü≥¢ #·÷|æq Ä<äs¡D eTs¡Te˝Òì~. eTs√ >=|üŒ ˝Àø£+ n~ ! n{≤¢+{Ïdt ˝≤+{Ï >=|üŒ >=|üŒ Hê>∑]ø£ düe÷C≤\T Á|ü|ü+#·+˝À Ç+ø± ñHêïsTT. Ç|ü&ç|ü&˚ cÕeTHé‡ ≈£L&Ü Hê>∑]ø£ düe÷»+˝ÀøÏ e∫à j·T÷ìe]‡{°˝À¢ #˚] kÕ+Á|ü<ëj·T#·<äTe⁄\T #·<äTe⁄‘·THêïs¡T. n˝≤ e∫Ãq ˇø£ j·T÷ìe]‡{° Ábıô|òdüsY .. cÕeTHé e÷düºsY‡ #·]Á‘·qT Á>∑+<Ûädüú+ ≈£L&Ü #˚dü÷ÔHêï&ÉT.

43


Ç˝≤ Á|ü|ü+#·+˝Àì nH˚ø±H˚ø£ <˚XÊ˝À¢ ‹s¡T>∑T‘·÷ ªª |üPs¡«»qà Á|ü‹>∑eTq dæ<ë∆+‘·+ µµ esYÿcÕ|t\T #˚d÷ü qÔ ï|ü&ÉT ˇø√ÿkÕ] ]Á¬>d”‡\T ñqï‘·˝≤\ Ä‘·à\‘√ #êHÓ*+>¥ nsTT´ >=|üŒ >=|üŒ dü+<˚XÊ\qT Ç#˚Ãyês¡T. n˙ï ≈£L&Ü ]ø±sY¶ #˚dæ ñ+#êeTT. yêDÏ : Çø£ÿ&É Maa TV ˝À ≈£L&Ü MTs¡T ôd\Á_{°\‘√ ø=ìï |Á j ü ÷Ó >±\T #˚kÕs¡T ø£<ë .. Ä $esê\T?? &܈ˆ q÷´≥Hé : PETA dü+düú˝À H˚qT düuÛÑT´&çì ø±e&É+ e\¢ Á|üeTTK dü˙q{Ï ªª neT\ µµ eT] ªª Hê>±s¡T®q µµ >±s¡T¢ Hê≈£î #·øÿ£ {Ï ùdïVæ≤‘·T\T. yêfi¯flqT ≈£L&Ü >∑‘»· qà düàè‘·T˝À¢øÏ rdüT≈£îì yÓfi¯fl&É+ »]–+~. Ç<ä›s¡÷ ≈£L&Ü #·ø£ÿ{Ï <Ûë´qT\T .. eT] yê]øÏ ª e÷ µ {ÏM˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ñ+&É&É+ e\¢ .. á Áb˛Á>±+ <ë«sê 23 m|æk˛&é‡ #˚j·T&É+ »]–+~ ! á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üeTTK q{Ï ªª s√C≤ µµ nqTuÛÑe+ #ê˝≤ >=|üŒ~. ∫qï|üŒ{Ï qT+∫ ˙fi¯fl+fÒ n$T‘·+>± uÛj Ñ T· |ü&˚ s√C≤ .. >∑≥>∑{≤ eT+∫ ˙fi¯ófl ≈£L&Ü Á‘ê>∑ø£b˛j˚T<ä≥. kÕ<Û ë s¡ D +>± dæ ì e÷˝À¢ ñ+&˚ ˙fi¯ ó fl, es¡ ¸ + d” q ¢ ì ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚<ä≥ ! Væ≤bÕï{Ïø˘ düC…wüHé‡ <ë«sê ÄyÓTqT ÁøÏ‘·+ »qà\øÏ rdüT≈£îì yÓ[flq|ü&ÉT ÄyÓT ‘·qqT ‘êqT ˇø£ eT>∑yê&ç>± <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

#·÷düT≈£îì ‘·q Á|æj·TTsê*‘√ eT+#·Tø=+&É˝À¢ ‹s¡T>∑T‘·÷ .. ˇø±H=ø£ ˝Àj·T˝ÀøÏ C≤]b˛sTT nø£ÿ&É ñqï ˙{Ï >∑T+&É+˝À |ü&ç }|æsê&Éø£ #·ìb˛sTT+<ä≥. Ä #êe⁄qT eT∞fl Á|ü‘´· ø£+å >± nqTuÛÑ$+∫q s√C≤ m+‘√ ñ~«>∑ï‘·≈£î ˝ÀHÓ’ .. n|üŒ{Ï ‘·q #êe⁄ uÛÑj·÷ìï |ü]|üPs¡í+>± nqTuÛÑ$+∫ ‘·q düT|üÔ#˚‘·Hê eTqdüT‡ô|’ |ü&çq Ä #êe⁄ uÛÑj·T+ nH˚ eTTÁ<ä˝À+∫ ãj·T≥|ü&ç+~. ôdwüHé nsTTb˛sTTq yÓ+≥H˚ ÄyÓT #˚dæq yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï |üì >±¢dTü qT m‹Ô >∑≥ >∑{≤ eT+∫ ˙fi¯ófl Á‘ê>∑&+É .. eT] uÛÑs¡Ô‘√ düeTTÁ<ärs¡+ ˝Àì ˇø±H=ø£ B«bÕìøÏ $Vü‰s¡j·÷Á‘·≈£î yÓfi≤›eTì #Ó|üŒ&É+ ! #ê˝≤ eT+~ á ø±s¡ ´ Áø£ e ÷ìï MøÏ å + #˚ y ês¡ T . Ä ‘·s¡Tyê‘· Væ≤+B˝À ≈£L&Ü ˇø£ #ÛêHÓ˝Ÿ˝À á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê Ä‘·à dæ<ë∆+‘·+ |ü≥¢ #ê˝≤ eT+~øÏ ne>±Vü≤q ø£*–+~ ! yêDÏ : MT uÛÑ$wü´‘Y Á|üD≤[ø£\T ? ! &܈ˆ q÷´≥Hé : qqTï H˚qT ‘·ø£å•\ $X¯«$<ë´\j·÷ìøÏ #Ó+~q Ä#ês¡T´&ç>± Hê ˇø±H=ø£ |üPs¡«»qà˝À #·÷düTø√e&É+ »]–+~. ÄHê{Ï Hê \ø£å´y˚T áHê{Ï Hê >∑eT´+ ! <ëìøÏ nqT>∑TD+>±H˚ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ $ø±sêu≤<é≈£î <ä>∑Zs¡˝Àì ªª Hê>∑kÕHé|ü*¢ Á>±eT+ µµ düMT|ü+˝À 250 mø£sê˝À¢ ªª ˝…’|òt 44


j·T÷ìe]‡{° µµ ù|s¡T‘√ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï >=|üŒ Ä<Û ë ´‹àø£ $X¯ « $<ë´\j· ÷ ìï @sêŒ≥T #˚ j · ÷ \ì dü+ø£*Œ+#·T≈£îHêïqT ! ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ø£\\T ø£H˚ ˇø±H=ø£ düq÷‘·q $<ë´e´edü ú Çø£ ÿ &É @s¡ Œ &É u À‘√+~. dü ‘ · ´ j· T T>±ìøÏ nqT>∑TD+>± á $X¯«$<ë´\j·T+ n\sês¡uÀ‘√+~ eT] Á|ü|ü+#·+˝À eTq ªª ˝…’|òt j·T÷ìe]‡{° µµ |üP]Ô kÕúsTT yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï Ä<Ûë´‹àø£ j·T÷ìe]‡{°>± s¡÷|ü⁄~<äT›ø√uÀ ‘√+~ ! |æs$¡ T&é X¯ø‘ÔÏ √ bÕ≥T, Á|üøè£ ‹øÏ nqT>∑TD+>± s¡øs£ ø¡ ±\ dæ<ë∆+‘ê\qT Á|ü‹_+_dü÷Ô kÕø屑·ÿ]+#·uÀj˚T á >=|üŒ ø£\\ kÕÁe÷»´+ n‹ ‘·«s¡˝ÀH˚ eTq eTT+<äT≈£î sêuÀ‘√+~. $$<Ûä <˚XÊ\ qT+∫ $<ë´s¡T∆\T e∫à J$+#˚ ø£fi¯qT Ç+<äT˝À nuÛ≤´dü+ #˚dæ yÓ[fl ‘·eT J$‘ê\qT |ü+&ç+#·T≈£î+{≤s¡T. á ˝…’|òt j·T÷ìe]‡{° @sêŒ≥T $wüj·T+˝À l bı≥÷¢] sê»X‚KsY >±s¡T, l<˚$ >±s¡T n+~k˛Ôqï düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\T Hê≈£î m+‘√ $\TyÓ’q$. ˇø£ eTVü‰ø£˝≤´D+˝À Hê‘√ bÕ≥T uÛ≤>∑+ |ü+#·T≈£î+{Àqï Ä <ä+|ü‘·T\≈£î Hê <Ûäq´yê<ë\T ! ªª ˝…’|òt bòÂ+&˚wüHé µµ <ë«sê |üPs¡«»qà |üÁ‹>∑eTq esYÿcÕ|ü⁄\qT Ç+ø± Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ $düèÔ ‘· Á|üD≤[ø£\T #˚|≥ü uº À‘·THêï+. " Life Times ", " Life Chronicles " nqï »s¡ï˝Ÿ‡ <ë«sê á düe÷#êsêqï+‘ê $X¯«yê´|üÔ+ #˚düTÔHêï+ ! " Voice of the Animals " nqï Å‘Ó’e÷dæø£ Ä+>∑¢ |üÁ‹ø£qT ˇø=ÿø£ÿkÕ] ˇø=ÿø£ÿ »+‘·T k˛<äsT¡ \≈£î n+øÏ‘+· Çdü÷Ô .. Ä »+‘·Te⁄ >∑T]+∫q dü+|üPs¡í düe÷#êìï n+<äT˝À bı+<äT|üsT¡ düTHÔ êï+. øπ e\+ »+‘·Te⁄\πø n+øÏ‘+· #˚jT· ã&çq |üÁ‹ø£ ≈£L&Ü Á|ü|+ü #·+˝À Ç<˚ yÓTT<ä{~Ï !

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

yêDÏ : ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ >∑T]+∫ ?! &܈ˆ q÷´≥Hé : ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ˇø£ >=|üŒ #Ó’‘·q´+‘√ ≈£L&çq X¯øÏÔ dü«s¡÷|ü+. y˚T&ÉyéT dü«s¡íe÷\ |üÁ‹ yê]øÏ ‘·–q Ç˝≤¢\T. yê] Ç<ä›] kÕ+>∑‘·´+˝À <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\T >∑&ç|æq H˚qT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT+∫ bı+<˚ Áù|eT≈£î y˚sTT¬s≥T¢ Áù|eT m≈£îÿe>± bı+<ëqT. y˚T&ÉyéT e÷≈£î nqï+ ø£*|æ ‹ì|æ+∫q dü+<äsꓤ\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. kÕsY ø£]ƒq Ä<Ûë´‹àø£ •ø£åD ˇø£yÓ’|ü⁄ ..eT] y˚T&ÉyéT yê‘·´\´|üP]‘·yÓTÆq Ä<äs¡D eTs√yÓ’|ü⁄ .. n#·Ã+ yê] dü«+‘· |æ\¢˝≤¢ ñ+&˚yêfi¯fl+ ! mHÓïH√ï <˚XÊ\qT ‹]– eT¬s+<äs√ e÷düºs¡¢qT ø£*dæq H˚qT ns¡+ú #˚dTü ≈£î+~ ˇø£ÿfÒ .. á uÛ÷Ñ MTà<ä Á|üdTü ‘Ô · ‘·sT¡ D+˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ˇø£ÿπs dü‘ê´ìï dü÷{Ï>± uÀ~Ûdü÷Ô .. Á|ü‹ ˇø£ÿ]‘√ <Ûsä êàìï Ä#·]+|ü#d˚ Tü HÔ êïs¡T. ªª <Ûë´q+ ` XÊø±Vü‰s¡+µµ nqï n<äT“¤‘·yÓTÆq ø±HÓ‡|tº\ <ë«sê <Ûë´q»>∑‘Y ìsêàD u≤<Ûä´‘·\qT rdüT≈£îì >=|üŒ >=|üŒ {°yéT\qT @s¡Œs¡#·T≈£îì yês¡T $»j·T|ü<Ûä+˝À <ä÷düT¬øfi¯ó‘·THêïs¡T ! yês¡T @+ #Ó|ü⁄‘ês√ n~ Ä#·]kÕÔs¡T ! n<˚ yê] $»j·Ts¡Vü≤dü´+ !! yêDÏ : <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ‘·s¡|ü⁄q MT≈£î ø£è‘·»„‘·\T ! eT] ˝…’|òt j·T÷ìe]‡{°øÏ e÷X¯óuÛ≤_Ûe+<äHê\T !! ( &܈ˆ q÷´≥Hé >±]ì 91 4023554151#· 4023607597 q+ãs¡¢˝À ø±˙ e-mail : newtonkondaveti@yahoomail.com ˝À ø±˙ dü+Á|ü~+#·e#·Tà ) 45


ªª |æs¡$T&é e÷düºsY‡ jÓTTø£ÿ |ü]Á|üX¯ï ` |üÁrJ |ü]düe÷<Ûëq+ µµ : ªª ª J$‘· |üs¡e÷s¡ú+ µ n+fÒ @$T{Ï ?µµ O |üÁrJ : Á|üXÊ+‘·+>± .. ‘˚*ø£>± .. Vü‰sTT>± n‘·´+‘· ñ‘ê‡Vü≤+‘√ .. nbÕs¡yÓTÆq ø£s¡TD≤Ås¡› Vü≤è<äj·T+‘√ .. |ü]|üø£«‘· bı+~q C≤„q+‘√ .. dü+|üPs¡íyÓTÆq O ms¡Tø£‘√ J$+#·&Éy˚T J$‘·|üs¡e÷s¡ú+ ! Bìì düeTs¡∆e+‘·+>± kÕ~Û+#ê\+fÒ .. O kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· m≈£îÿe eTÚq+>± e⁄+&Ü*. |üX¯ï O M˝…’q+‘· Vü‰sTT>± ñ+&É&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê*. Á|üÁrJ O J$‘√‘ê‡Vü ‰ ìï ì*|æ e ⁄+#˚ n+‘· s ¡ + >∑ + ˝Àì ª dü«`Ç#·Ã¤ µ qT ‘Ó\TdüT≈£îì, <ëìì HÓs¡y˚s¡TÃ≈£îH˚ ~X¯>± dü«j·T+>± C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê*.

Á| ü X ¯ ï

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

@ düeTj·T+˝ÀHÓH’ ê, @$wüjT· +˝ÀHÓH’ ê n+<ä] |ü{≤¢ ø£s¡TD≤‘·|üÔ Vü≤è<äj·T+‘√ düŒ+~+#·&ÜìøÏ dæ<ä∆+>± e⁄+&Ü*. u≤Vü≤´+˝Àq÷, n+‘·s¡+˝Àq÷ »s¡T>∑T‘·÷qï nìï $wüj·÷\ |ü≥¢ kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· m≈£îÿe ms¡Tø£‘√ e⁄+&Ü*. : ªª ª ã+<ÛäsêVæ≤‘·´+ µ n+fÒ @$T{Ï ?µµ : eTq nedüs¡+, eTq≈£î Á|üjÓ÷»ø£‘·«+ ˝Òeì düŒwü+º >± ns¡y∆ TÓ qÆ ‘·sê«‘·, n~ m+‘· ÁbÕeTTK´yÓTqÆ Á|ü<X˚ +¯ nsTTHê, m+‘· ÁbÕeTTK´yÓTqÆ dü+<äs“¡ y¤ TÓ HÆ ê düπs .. eTq≈£î eTq+>± nø£ÿ&çqT+∫ yÓ’<=\>∑&Éy˚T ã+<ÛäsêVæ≤‘·´+. |üX¯ï : ªª dü]ø±ì Ä˝À#·Hê $<ÛëHê\qT ‘=\–+#·T ø√e&É+ m˝≤ ? µµ |üÁrJ : ªª dü] ø±ì Ä˝À#·Hê $<Ûëq+ µµ nq&ÜìøÏ ã<äT\T>± ªª ìÅwüŒjÓ÷»qyÓTÆq Ä˝À#·Hê $<Ûëq+ µµ n+fÒ n~ dü‘ê´ìøÏ <ä>sZ∑ >¡ ± e⁄+≥T+~. m+<äTø£+fÒ ª ‘·|ü µ` ª ˇ|üµ nH˚$ ndü\T ˝ÒH˚˝Òe⁄. Á|ü‹ ˇø£ÿ Ä˝À#·q ≈£L&Ü .. nsTT‘˚ nj·÷ |ü]dæú‘·T˝À¢ ø=+‘· m≈£îÿe Á|üjÓ÷»Hêø£s¡+>±q÷ ˝Ò<ë ø=+‘· ‘·≈£îÿe Á|üjÓ÷»Hêø£s¡+>±q÷ ñ+≥÷+{≤sTT. eT] Á|ü‹ˇø£ÿ Ä˝À#·q ≈£L&Ü ˇø±H=ø£ Á|üÁøÏj·T≈£î ÁbÕ<Ûä$Tø£ dü«s¡÷|üy˚T. ø±ã{Ϻ Ä˝À#·q\T ì]›wºü ìj·Te÷\≈£î nqT>∑TD+>± düŒ+~ùdÔ .. düVü≤»+>±H˚ n˝≤+{Ï Ä˝À#·q\T eTq¬ø+‘√ Á|üjÓ÷»qø£s¡+>± ñ+{≤sTT. n˝≤ ø±≈£ î +&Ü eTq Ä˝À#· H ê $<Û ë Hê\T Á|ü ø £ è ‹ ìj·Te÷\≈£î $s¡T<ä+∆ >± <Û«ä ìdü÷Ô e⁄+fÒ n$ eTq≈£î m˝≤+{Ï Á|üjÓ÷»Hêìï ≈£L&Ü #˚≈£Ls¡Ã˝Òe⁄. ø±ã{Ϻ n≥Te+{Ï e´‹πsø£ eTH√uÛ≤yê\ qT+∫ eTq+ dü+|üPs¡í+>± |ü]es¡Ôq #Ó+<ä&ÜìøÏ eTq≈£î ìs¡+‘·s¡ 46


<Ûë´qkÕ<Ûäq eT] kÕqT≈£L\ Ä˝À#·Hê <Û√s¡DÏ Ç‘√~Ûø£+>± düVü‰j·T+ #˚kÕÔsTT. Ç~ yÓTT<ä{À¢ n+‘· ‘˚*ø£>± nì|æ+#·ø£b˛e#·TÃ. ø±˙ ˇø£ÿkÕ] ª kÕ<Ûqä µ qT yÓTT<ä\T ô|≥º&+É »]–‘˚ ìÅwüŒjÓ÷»qyÓTÆq Ä˝À#·Hê <Û√s¡DT\˙ï Áø£eT+>± ñ‘·èÿwüº Á|üjÓ÷»q+ø£\ Ä˝À#·Hê $<ÛëHê\‘√ ‘·T&ç∫y˚j·Tã&É‘êsTT. eT] ˇø±H=ø£ düTdæús¡yÓTÆq bÕs¡eX¯´ e÷qdæø£ dæú‹ eTq≈£î n+<äT‘·T+~.µµ |üX¯ï : ªª ª ms¡Tø£ µ qT eTq+ @ $<Ûä+>± ô|+bı+~+#·T ø√yê* ?µµ |üÁrJ : @ $wüj÷· HÓï’ Hê nìï ø√D≤˝À¢ dü+|üPs¡í #Ó‘’ q· ´+‘√ ‘Ó\TdüTø√e&Éy˚T ªª ms¡Tø£ µµ >± ìs¡«∫+#·e#·TÃ. ªª ms¡Tø£‘√ e⁄+&É&É+ µµ n+fÒ |üP]Ô #Ó’‘·q´+‘√ e´eVü≤]+#·&É+. ªª ms¡Tø£ µµ ˝Ò<ë ªª #Ó’‘·q´y˚T µµ eTq dü«dü«s¡÷|ü+. eT] eTqy˚T n~ ! eTq+ πøe\+ dü÷ú\X¯Øsê\+ ø±<äT — Ä‘·à X¯ø£˝≤\+. ø£qTø£ Ä‘·à #Ó’‘·Hê´ìï ô|+bı+~+#·T≈£î+≥÷ Ä n+‘·s¡+–ø£ #Ó’‘·q´+‘√ m≈£îÿe ùd|ü⁄ .. ñ+&É{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê*. eTq dü«dü«s¡÷|ü #Ó’‘·q´+‘√ eTq+ m+‘· m≈£îÿe düeTj·T+ >∑&ç|æ‘˚ .. n+‘· m≈£îÿe>± eTq ª ms¡Tø£ µ ô|+bı+~ .. eTq+ eTq #Ó ’ ‘ · q ´+ jÓ T Tø£ ÿ eTVü‰<äT“¤‘·yÓTÆq kÕeTsêú´˙ï, <ëì nq+‘·‘ê«˙ï, Ç+ø± Ä ms¡Tø£ eTq≈£î n+~düTÔqï ãVüQeT‘·T\T nìï+{Ï˙ ‘Ó\TdüTø√>∑\T>∑T‘ê+. |üX¯ï : ªª eTq e´øÏÔ>∑‘· nedüsê\≈£L eT] eTq e´øÏÔ>∑‘· u≤<Ûä´‘·\≈£L eT<Ûä´ >∑\ uÛÒ<ä+ @+{Ï ?µµ Á|üÁrJ : eTìwæ nH˚yê&ÉT ¬s+&ÉT ªª H˚qT µµ \ ø£\sTTø£. yÓTT<ä{Ï~ ªª e´øÏÔ>∑‘·yÓTÆq H˚qT µµ — ¬s+&Ée~ ªª n+<ä]˝Àì H˚qT µµ Á|ü‹ e´ø°Ô á ¬s+&ÉT H˚qT \qT µµ dü<ë |ü]s¡øÏå+#·Tø√yê*. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘·eT ‘·eT ªª e´øÏÔ>∑‘· H˚qT µµ qT |ü ] s¡ ø Ï å + #· T ø√e&É + ˝À kÕ«s¡ ú | ü P ]‘· + >±H˚ e´eVü≤]+#ê*. ∫ìï ∫ìï ø√]ø£\T, ns¡T<Ó’q <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

düTU≤\T .. eTq ªª e´øÏÔ>∑‘·yÓTÆq H˚qT µµ Äq+<ä+>± J$+∫ ñ+&É&ÜìøÏ #ê˝≤ nedüs¡+. nsTT‘˚ Ç˝≤+{Ïe˙ï ‘˚*ø£>± ÁbÕ|æÔ+#·e⁄ ø±ã{Ϻ e´øÏÔ>∑‘· nedüsê\T bı+<ä&ÜìøÏ ‘·|üŒìdü]>± eTq+ eTq X¯øÏÔ y˚Ts¡≈£î rÁe+>± ø£èwæ #˚dærsê*. <ë+‘√ bÕ≥T>± eTq ‘√{Ïyê]øÏ ≈£L&Ü eTq+ ∫ìï ∫ìï düVü‰j·÷\qT #˚j·÷*. <ëì <ë«sê eTq+ eTq e´øÏÔ>∑‘· Ç#·Ã¤\qT HÓs¡y˚s¡TÃ≈£î+≥÷ yê] düVü≤ø±sêìï ≈£L&Ü bı+<ä>∑\T>∑T‘ê+. á yÓTT‘·Ô+ e´eVü‰s¡eT+‘ê eTq ªª e´øÏ>Ô ‘∑ · u≤<Û´ä ‘·\ µµ ø√e˝Àπø ekÕÔsTT. Ç˝≤+{Ï ∫qï ∫qï u≤<Ûä´‘·\‘√ bÕ≥T>±, ô|<ä› ô|<ä› u≤<Ûä´‘·\T ≈£L&Ü eTq+<ä]ø° e⁄HêïsTT. yÓTT‘·Ô+ e÷qyê[øÏ eTq<Ó’q Á|ü‘˚´ø£‘·qT dü÷∫+#˚ $<Ûä+>± @<ÓH’ ê Çe«>∑\>∑&+É á ø√e˝Àπø edüT+Ô ~. Ç˝≤+{Ï ñqï‘·yTÓ qÆ u≤<Û´ä ‘·qT ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ, Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ 47


.. @<Ó’Hê ø£fi¯˝À ø±˙, Ä≥˝À ø±˙, ˇø±H=ø£ $uÛ ≤ >∑ + ˝À ø±˙ $X‚ w ü y Ó T Æ q |ü ] C≤„ H êìï ô|+bı+~+#·T≈£îì .. Äj·÷ n+XÊ\ düVü‰j·T+‘√ yê]ì Äq+~+|üCÒdü÷Ô .. yê]ì ùd$+#·>∑\>±*. Á|üX¯ï : ªª qe´j·TT>∑ Ä<Ûë´‹àø£$|ü¢e+ uÛÑ÷$T MT<ä Á|üdüTÔ‘·+ @ dæú‹˝À e⁄+~ ?µµ |üÁrJ : qe´j·TT>∑|ü⁄ Ä<Ûë´‹àø£$|ü¢e+ .. ÁbÕ|ü+∫ø£ uÛ≤eC≤\+ jÓTTø£ÿ s¡÷|ü⁄πsK\qT nq÷Vü≤´+>± e÷]Ãy˚dæ+~. yês¡dü‘·«+>± ek˛Ôqï s¡ø£s¡ø±\ uÛÑj·÷\˙ï, á $|ü¢e+ <Ûë{ÏøÏ Ä$¬s’, ì+–¬ø>∑dæ ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·THêïsTT ! y˚˝≤~>± Ä<Ûë´‹àø£ jÓ÷>∑T\ ìkÕ«s¡∆ ø±s¡´Áø£e÷\T, uÛÑ÷eT+&É\ yê´|üÔ+>± ìs¡«Væ≤+#·ã&É≥+ e\q, uÛÑ÷˝Àø±ìøÏ e⁄qï u≤<Ûë‘·|üÔyÓTÆq ãTTD≤\T #ê˝≤ es¡≈£î á dü]πø rs¡Ãã&ܶsTT. eTVü≤√qï‘·yÓTÆq jÓ÷^X¯«s¡T\ dü+ø£\Œ |òü*‘·+ e\¢ eTqeT+‘ê mHêïfi¯ófl>±H√ Ä•düTÔqï ªª ~e´C≤„H√<äj·T+ µµ ‘·«s¡˝ÀH˚ á uÛÑ÷$T MT<ä kÕø屑·ÿ]+|üã&ç ˇø±H=ø£ #ê]Á‘·‘·àø£yÓTÆq e÷s¡TŒ dü+uÛÑ$+#·uÀ‘√+~ !

k»q´+ : www. |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ Ç+&çj·÷, ‘Ó\T>∑T yÓuŸôd’{Ÿ

ªª Á|ü‹ Ä~yês¡+ .. @ø£‘ê <Ûë´q+ µµ 21 &çôd+ãsY, 2012 ø£˝≤¢ uÛÑ÷MTà<ä dü+|üPs¡í @ø£‘ê«ìï kÕ~Û+#˚ ñ<˚›X¯´+‘√... Á|ü‹ Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ qT+∫ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ es¡≈£î Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢, <Ûë´qT\T n+<äs¡÷ ≈£L&Ü $~Û>± @ø£‘ê <Ûë´q+ #˚j·÷* <ä>∑Zs¡˝Àì |æs¡$T&é <Ûë´qπø+Á<ë˝À¢ ø±˙ .. ˝Ò<ë dü«>∑èVü‰˝À¢ ø±˙ .. |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<äs¡÷ $~Û>± @ø£düeTj·T+˝À ˇø£ >∑+≥ùd|ü⁄ <Ûë´qdüTú\T ø±yê*

@ø£‘· n+fÒ ? ªª eTq‘√ eTq≈£î @ø£‘· µµ ` ªª uÛÑ÷$T MT~ Á|ü»\+<ä]‘√ @ø£‘· µµ ` ªª düèwæº˝Àì düø£\ÁbÕDÏø√{Ï‘√ @ø£‘· µµ |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<ä] dü$Twæº dü+ø£\Œã\+ <ë«sê |æs¡$T&é <Ûë´q»>∑‘Y ` 2016 düyÓTÆø£´+>±, ~–«»j·T+>± düø±\+˝À ìsêàDÏ+#·ã&Ü\qï~ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ãèVü≤‘Y dü+ø£\Œ+ !! for more details : www.pymaworld.org, www.pssmovement.org

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

48


ñ|ü mìïø£\˝À |æs¡$T&é bÕغ Á|ü#ês¡+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY

ø±e÷¬s&ç¶

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

49


S.

yÓTTVæ≤j·TTB›Hé u≤cÕ ` ≈£s¡÷ï\T

ªª H˚qT, Hê ≈£î≥T+ã+ |üP]Ô XÊø±Vü‰s¡T\T>± e÷]b˛j·÷+ µµ dü‘ê´ìï ‘Ó\TdüT≈£îì Ä‘·àC≤„ì>± e÷sêqT µµ Hê ù|s¡T yÓTTVæ≤j·TTB›Hé uÛ≤cÕ. H˚qT yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± 03`02`2011q |æs¡$T&é yê´©, u… + >∑ fi ¯ S s¡ T ≈£ î yÓ fi ¯ fl &É + eT] ‘=*kÕ]>± |üÁrJ düeTø£å+˝ÀH˚ <Ûë´q+ #˚j·T&É+ »]–+~. <Ûë´q+ yÓTT<ä\T ô|≥ºø£ eTT+<äT H˚qT Ä]∆ø£|üs¡yÓTÆq düeTdü´\‘√, Äs√>∑´ düeTdü´\‘√ ñ+&˚yê&çì. Hê eÁ&É+– |üì˝À qcÕº\T sêe&É+‘√ øπ e\+ ªª JeH√bÕ~Û <=s¡T≈£î‘·T+~µµ nH˚ ÄX¯‘√ ªª qs¡d+æ Vü≤ µµ nH˚ $TÁ‘·Tì uÛ≤s¡´ <ë«sê |æs$¡ T&é≈î£ yÓ[fl nø£ÿ&É >±¬s¶Hé˝À ôd≈£L´]{° $uÛ≤>∑+˝À |üì#˚XÊqT. JeH√bÕ~Û ø√dü+ eùdÔ <Ûë´q+ eÁC≤\ >∑ì Hê≈£î <=]øÏ+~ ! <Ûë´q+. Hê≈£î düTe÷s¡T eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ |üø£åbÕ‘·+ e∫à ≈£î&ç#s˚ TT H√s¡T #·#T· Ãã&çb˛j·÷sTT. yê´bÕs¡+˝À ˇ‹Ô&ç m≈£îÿyÓ’ qcÕº\ e\q, ≈£î≥T+ã düeTdü´\ e\q yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£Ô+ ≈£L&Ü >∑&ɶø£{Ϻ+~. mìï eT+<äT\T yê&çHê ô|<ä›>± Á|üjÓ÷»q+ ø£ìŒ+#·˝Ò<äT. q+<ë´\˝À mes√ |üø£åyê‘êìøÏ |üdüs¡T eT+<äT ÇkÕÔs¡+fÒ n~ ≈£L&Ü Á‘ê>±qT. Äs¡T HÓ\\T Ä eT+<äT rdüT≈£î+≥÷ |ü<∏ä´+ ≈£L&Ü #˚XÊqT. ≈£î&ç #˚sTT, H√s¡T ø=+‘· es¡≈£î qj·T+ nj·÷´sTT ø±˙ yÓT<ä&ÉT˝À >∑&ɶ ø£{qºÏ s¡ø+Ô£ e÷Á‘·+ n˝≤H˚ ñ+&çb˛sTT+~. sêÁ‹|üP≥ #ê˝≤ H=|挑√ @&˚Ãyê&çì.

n+‘˚ø±<äT .. Ä Á|ü<˚X¯+˝À s¡ø£Ô Á|üdüs¡D »s¡>∑&É+ ‘Ó*dæ+~. Äs√E qT+&ç eT∞fl m|ü&É÷ Hê yÓT<ä&ÉT˝À H=|æŒ sê˝Ò<äT. kÕÿì+>¥˝À ≈£L&Ü ªª n+‘ê øÏ¢j·TsY µµ nì e∫Ã+~ ! &Üø£ºs¡T¢ ≈£L&Ü m˝≤+{Ï Ä|üsπ wüHé ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ n˝≤ s¡ø|Ô£ ⁄ü u≤¢ø‡˘ øÏj ¢ T· sY nsTTq+<äT≈£î ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡T ! H˚qT #ê˝≤ ù|<ä ≈£î≥T+u≤ìøÏ #Ó+~q yê&çì. Ä|üπswüHé #˚sTT+#·T≈£îH˚ Ä]∆ø£ k˛úeT‘· ˝Òø£b˛e&É+‘√ H˚qT #ê˝≤ ø£\‘· #Ó+<äT‘·÷ e⁄+&˚yê&çì — Ä ø£\‘·, u≤<Ûä yÓTT‘·Ô+ <Ûë´q+ <ë«sê, |üÁrJì ø£\e&É+ <ë«sê ∫{Ϭø˝À e÷j·T+ nsTTb˛j·÷sTT ! e e e

ˇø£s√E sêÁ‹ H˚qT <Ûë´q+ #˚düT≈£î+≥÷ |æs¡$T&é˝À ˇø£ eT÷\ ≈£Ls¡TÃ+&ç b˛j·÷qT. e÷eT÷\T>± sêÁ‹ 10.00 >∑+ˆˆ\≈£î |æs¡$T&é ‘·\T|ü⁄\T eT÷dæ n+<äs¡÷ qqTï >∑eTì+#·≈î£ +&Ü yÓ[flb˛j·÷s¡T. H˚qT ˝À|ü˝Ò ñ+&çb˛j·÷qT. ø=+‘·ùd|ü⁄ <Ûë´q+ #˚düT≈£îì |ü&ÉT≈£îHêïqT. n|ü&ÉT ø£\˝À Ç<ä›s¡T ÄÅdüº˝Ÿ e÷düºsY‡ ø£ì|æ+∫, Hê ù|s¡T }s¡T n&ç– ªª Çø£ÿ&É≈£î @ |üì MT<ä e#êÃe⁄ ?? µµ nì n&ç>±s¡T. H˚qT Hê düeTdü´\qT #ÓbÕŒqT. n|ü&ÉT Hê≈£î yês¡T ªª 41 s√E\T Çø£ÿ&˚ ñ+&ç <Ûë´q+ #˚düT≈£î+fÒ nìï s¡ø±\ düeTdü´\T r]b˛‘êsTT µµ nì #ÓbÕŒs¡T. Hê≈£î ø=+&É+‘· <ÛÓ’s¡´+ e∫Ã+~. H˚qT yê´©˝À ñ+&É>±H˚ ÄÅdüº˝Ÿ e÷düºsY‡ uÛÖ‹ø£ s¡÷|ü+˝À e÷ }s¡T ø£s¡÷ï\T≈£î e∫à .. H˚qT n+‘·≈£î ÁøÏ‘·+ n|ü ñqïyêfi¯fl <ä>∑Z]øÏ e∫à ªª y˚TeTT, u≤cÕ ∫qïHê{Ï e e e ùdïVæ≤‘·T\+ ! n‘·ì n|ü rπsÃkÕÔeTT — n‘·ìøÏ m˝≤+{Ï |üÁ‹kÕsYì ø£*dæq|ü&ÉT H˚qT ô|≥Tº≈î£ qï eTTdæ+¢ {À|”ì Çã“+~ ø£*–+#·e<äT› µµ nì #Ó|Œæ yê]øÏ q>∑<Tä #Ó*+¢ #ês¡≥. Hê <ä>∑Zs¡ qT+∫ rdüT≈£îì <ëìì ø=+‘·ùd|ü⁄ ‘êqT <Ûä]+∫ n~ $qï H˚qT #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷qT ! ‘·sT¡ yê‘· eT∞fl Hê≈£î Ç#˚ÃXÊs¡T n|ü&ÉT H˚qT ø£fifl¯ ≈£î n<äT≈› î£ ì e e e ªª Hê≈£î ∫qï|ü&ÉT H˚qT #·<äTe⁄≈£îqï ªª uÛÑø£Ô #·]Á‘· µµ eT∞fl <Ûä]+#êqT. Ä s√E sêÁ‹ Hê≈£î ‘·\ H=|æŒ sê˝Ò<äT ! >∑Ts¡T≈Ô î£ e∫à sêeT\ø£àå DT\T n‘·&ìç ãTTD$eTT≈£î&Ô ìç #˚dqæ fÒ¢ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

50


Hê≈£î »s¡>∑&É+ n<äT“¤‘·+>± ‘√∫+~. Hê ùdïVæ≤‘·T\q÷, ã+<ÛäTe⁄\q÷ yêø£ãT #˚ùdÔ ªª y˚TyÓTe«s¡+ ˙ n|ü ø£≥º˝Ò<äTµµ nHêïs¡T. á $<Ûä+>± <Ûë´q+nH˚~ ≈£î\, eT‘ê\≈£î nr‘·+>± n+<ä]ø° dü+|üPs¡í Äs√>∑´+, Ä]∆ø£ dü«düú‘·, Ä‘·à#Ó’‘·q´+, XÊX¯«‘êq+<ëìï n+~düTÔ+<äì Hê kÕ«qTuÛÑe+ <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. n|üŒ{Ï qT+&ç H˚qT, Hê ≈£î≥T+ã+ |üP]Ô

XÊø±Vü‰s¡T\T>± e÷]b˛sTT, ns¡+∆ ˝Òì qe÷EqT $&ç∫ô|{Ï,º Ç+‘·≈£î eTT+<äT ‘Ó*j·Tø£ ô|+∫q ¬>&ܶìï ≈£L&Ü rdæy˚dæ, dü‘ê´ìï ‘Ó\TdüT≈£îì Ä‘·àC≤„ì>± e÷sêqT. n|üŒ{Ï qT+∫ Á|ü‹s√p <Ûë´q+ #˚d÷ü ,Ô <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô Hê˝À ø£*–q á Ä‘·à #Ó’‘·q´+ n+<ä]˝À ø£\>±\ì Ä•düTÔHêïqT. S. yÓTTVæ≤j·TTB›Hé u≤cÕ, ôd˝Ÿ : 88978 61262

&܈ˆ düeTTÁ<ë\ \ø£åàDj·T´ ` ‹s¡T|ü‹

ªª qe $<Ûä <Ûäsêà\T µµ ª <Ûäs¡à+ µ nqï X¯ã›+ m+‘√ $•wüºyÓTÆ+~. ªª <Ûäs¡à $\ø£åD+>± $e]+∫q rs¡T nì‘·s¡kÕ<Ûä´+ ! dü«s¡÷|ü+ ÇB µµ nì Ç<ä$T<ä∆+>± ìs¡÷|æ+#·&É+ >±˙, ªª <Ûë´q <Ûäs¡à+ µµ .. ªª nVæ≤+kÕ <Ûäs¡à+ µµ .. ªª yÓTÆÁr eT] ªª <Ûäs¡àX¯ã›+ ÇB µµ nì ìs¡«∫+#·&É+ ø±˙ m+‘√ <Ûäs¡à+µµ .. ªª ø£s¡TD≤ <Ûäs¡à+ µµ .. ªª XÊ+‘· <Ûäs¡à+ µµ .. ø£wüº+ ! ªª Äs√>∑´ <Ûäs¡à+ µµ .. ªª kÕ«<Ûë´j·T <Ûäs¡à+ ªª <Ûäsêàìï eTq+ ø±bÕ&ç‘˚ .. Ä µµ .. ªª $qj·T <Ûäs¡à+ µµ .. ªª <ëq <Ûäs¡à+ µµ <Ûsä à¡ y˚T ‹]– eTq*ï ø±bÕ&ÉT‘·T+~µµ n+≥÷ .. nH˚ qe $<Û ä <Û ä s êà\ n<ä T “¤ ‘ · XÊÁkÕÔ\T $e]dü÷ÔHêïsTT ø±˙ .. düVü≤Ádü Á|ü e #· H ê\qT ˇø£ |ü ⁄ dü Ô ø £ s¡ ÷ |ü + ˝À eTTU≤\‘√ $\dæ\T¢‘√qï <Ûäs¡à+ jÓTTø£ÿ dü + ø£ \ q+˝≤ n+~+∫q rs¡ T j·T<ës¡ú dü«s¡÷bÕìï Á>∑Væ≤+#·&Üìø° eT] |üs¡e÷<äT“¤‘·+ ! <ëìì ø±bÕ&É&Üìø° eTq+ m+‘√ ñqï‘·yTÓ qÆ eTìwæ ‘·q|ü≥¢ eT] düe÷»+ |ü≥¢ Ä˝À#·Hê X¯øÏÔì ø£*– ñ+&Ü*. ‘êqT q&ÉT#·Te\dæq $<ÛëHêìï #·ø£ÿ>± 2011 &çôd+ãsY 21 qT+∫ 31 ‘Ó*j·TCÒk˛Ôqï á ∫ìï es¡ís¡+õ‘·yÓTÆq es¡≈£î $XÊK|ü≥ºD+˝À l dæ+Vü‰#·˝ÒX¯«s¡Tì |ü⁄düøÔ +£ dü+<äsꓤìøÏ ‘·–q #·÷&ÉeTT#·Ãf…qÆ dü ì ï~Û ˝ À eTVü ‰ <ä T “¤ ‘ · + >± »]–q ªª ∫Á‘ê\‘√ ø£qTï\ |ü+&ÉTø£ #˚k˛Ô+~. á <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+` II µµ ˝À <Ûäs¡à<˚e‘· .. qe \|òüT Á>∑+<Ûä+ .. düe÷»+˝Àì Á|ü»\+<ä] $<Ûä <Ûäsêà\ s¡÷|ü+˝À ‘·q $Hê´kÕìï ˝À n|ü]$T‘·yÓTÆq <Ûäs¡àìs¡‹ì ø£*–+#· Á|ü<ä]Ù+∫+~. >∑\<äT nì eTqkÕsê Äø±+øÏådüTÔHêïqT. Á|ü‹ s√p ÁbÕ‘·'ø±\+ <Ûë´q+ ‘·s¡Tyê‘· ÁãVü≤à]¸ kÕVæ≤‘·´ •s√eTDÏ &܈ˆ düeTTÁ<ë\ \ø£åàDj·T´ |üÁrJ .. <Ûäs¡à+ jÓTTø£ÿ nq+‘· dü«s¡÷|ü+˝À+∫ n‘·´+‘· eTTK´yÓTÆq ‘=$Tà~ <Ûäsêà\qT m+#·T≈£îì .. yê{Ïì s√E≈£î ˇø£ÿ <Ûäs¡à+>± $e]dü÷Ô .. ªª qe $<Ûä <Ûäsêà\T µµ $e]+∫q rs¡T n‘·´+‘· kÕVü≤k˛ù|‘·yÓTÆ+~ ! ˇø=ÿø£ÿ <Ûäsêàìï ì» J$‘· + ˝À Ä#· ] +#ê*‡q $<Û ë Hêìï yês¡ T n‘· ´ +‘· <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

51


zc˛<ÛäÁ|ü<˚XŸ µ dü+∫ø£ Ä<Ûës¡+>± 2012, »qe] HÓ\ ª <Ûë´Hê+Á

ªªªª düs¡<ë .. düs¡<ë .. |æs¡$T&é .. øÏ«CŸ µµ ds<ü¡ ë 1. ªª dü‘·´XÀ<Ûäq µµ Á>∑+<Ûä+ me] Ä‘·àø£<∏ä ? .. »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA ˝≤˝ŸãVü‰<ä÷sY XÊÅdæÔ eTVü‰‘êà >±+BÛ CÀ´‹sêe⁄ |üP˝… 2. u≤s¡d “sêü ¡ ëVü‰+&é ø√¢ .. s¡∫+∫q yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï CÀ´‹wü´ Á>∑+<∏ä+ @~ ? s< |”¢&çj·THé mC…+&Ü e÷j·THé ø√&é ◊ Ä|òt ~ ôd+≥sY ~ msYÔ .. 3. áõ|tº˝À Áπ>{Ÿ –C≤ |æs¡$T&é\qT ì]à+∫+~ mes¡T ? øÏ«CŸ >∑Ts¡TÁ>∑Vü≤yêdüT\T dæ]j·Tdt qø£åÁ‘·˝Àø£yêdüT\T X¯óÁø£Á>∑Vü≤yêdüT\T |”¢&çj·THé‡ [C ]

A

B

C

D

[C]

A

B

C

D

[ B]

A

B

C

D

¡ .. Hê&ûeT+&É\X¯ó~∆ »s¡T>∑T‘·÷qï|ü&ÉT XÊØs¡ø£ e÷s¡TŒ\qT >∑eTì+#·&É+ ? 4. <Ûë´q+˝À A

~e´#·≈£åîe⁄ nqTuÛÑe+ B dü÷ø£åàX¯Øs¡j·÷q+ C ø±j·÷qT|üdü‡q

D

[C]

$|üdü‡q

[A]

5. |æs¡$T&é ncÕº+>∑ jÓ÷>∑Áø£eT+ @~ ? A

Ädüq+ ` ÁbÕD≤j·÷eT+ ` Á|ü‘ê´Vü‰s¡+ ` <Ûës¡D ` <Ûë´q+ ` düe÷~Û ` j·TeT+ ` ìj·TeT+ B ÁbÕD≤j·÷eT+ ` Ädüq+ ` Á|ü‘ê´Vü‰s¡+ ` <Ûës¡D ` <Ûë´q+ ` düe÷~Û ` ìj·TeT+ ` j·TeT+ C düe÷~Û ` ÁbÕD≤j·÷eT+ ` Ädüq+ ` Á|ü‘ê´Vü‰s¡+ ` <Ûës¡D ` j·TeT+ ` ìj·TeT+ ` <Ûë´q+ D <Ûë´q+ ` düe÷~Û ` ÁbÕD≤j·÷eT+ ` <Ûës¡D ` Á|ü‘ê´Vü‰s¡+ ` ìj·TeT+ ` j·TeT+ ` Ädüq+ [B]

6. ªª V”≤*+>¥ $‘Y ô|òsTTØdt µµ Á>∑+<Ûä s¡#·sTTÁ‹ mes¡T ? A

u≤s¡“sê Vü‰+&é ø√¢

B

&√ØHé es¡÷ô C *+&Ü >∑T&ée÷Hé D H.P u¢yê{Ÿd”ÿ

7. Á|ü‹j˚T{≤ <äøÏåD≤j·Tq |ü⁄D´ø±\+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nj˚T´ ‘˚B @~ ? A

Ä>∑düTº ` 21 B &çôd+ãsY ` 21 C pHé ` 21 D »qe] ` 21

8. >ö‘·eT ãT<äT∆&ÉT eTVü‰|ü]ìsê«D+ #Ó+~q düú\+ @~ ? A

[C]

\T+_˙ eq+ B >∑j·T C ≈£îdæq>∑sY •yês¡T˝Àì n&É$ D ø£|æ\edüTÔ [D]

9. ªª yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<ä∆ yÓT>± |æs¡$T&é µµ mø£ÿ&É ñ+~ ? A

q÷´ &Ûç©¢ B #ÓHÓ’ï C ôV’≤<äsêu≤<é D u…+>∑fi¯Ss¡T

10. ªª |üeq|ü⁄Á‘· |æs¡$T&é µµ mø£ÿ&É ñ+~ ? A

[B ]

[C]

ø£s¡÷ï\T B >∑T&çyê&É C >∑T+‘·ø£\T¢ D KeTà+

( >∑‘· dü+∫ø£ düe÷<ÛëHê\T ) <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

52


2012 e÷]à HÓ\ ª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µ dü+∫ø£ Ä<Ûës¡+>±

ªª düs¡<ë .. düs¡<ë .. |æs¡$T&é .. øÏ«CŸ µµ [

]

‘ê´>∑sêE\ yês¡T

D

1. ªª Ä~X¯+ø£sê#ês¡T´\ yê] µµ >∑Ts¡Te⁄>±] ù|s¡T @$T{Ï ? A

nqïe÷#ês¡T´\T

B

C

>√$+<ä uÛÑ>∑e‘êŒ<äT\T

[

2. ªª uÀ~Ûdü‘·« |æs¡$T&é Vü≤Ödt µµ mø£ÿ&É ñ+~ ? A

3.

H.P.

$XÊK|ü≥ºD+

B

C

u…+>∑fi¯Ss¡T

D

sê»eT+Á&ç

]

Á‹y˚+Á&É+ [

ã¢yê{Ÿd”ÿ @ <˚XÊìøÏ #Ó+~q eTVü‰jÓ÷–ì ? A

Ç+&çj·÷

B

C

#Ó’Hê

»s¡à˙

D

]

s¡cÕ´ [

4. ~∏jÓ÷dü|ò” dü+düú eTTK´ø±sê´\j·T+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À mø£ÿ&É ñ+~ ? A

ùd\+ B ø±*ø£{Ÿ

C

n&Éj·÷sY

D

~∏jÓ÷dü|ò”

B

\÷´dæ|òüsY

C

]

bÕ+&ç#˚Ã] [

5. n˙ _ôd+{Ÿ @ |üÁ‹ø£≈£î m&ç≥sY>± |üì#˚kÕs¡T A

sêe÷qTC≤#ês¡T´\T

|üjÓTT˙sY

D

]

~ Væ≤+<ä÷ [

6. ã¢yê{Ÿd”ÿ e÷qeC≤‹øÏ n+~+∫q eTVü‰<äT“¤‘· $X¯«s¡#·Hê Á>∑+<∏ä+ ù|s¡T @$T{Ï ? A

d”Á¬ø{Ÿ &ÜÁøϺHé

B

kÕºsY ôd’Hé‡

C

|”¢&çj·THé mC…+&Ü

D

]

k˛˝Ÿ »Øï

7. <äøÏåD nyÓT]ø±˝Àì |æs¡$T&é ìsêàD≤˝À¢ ñ|üjÓ÷–+∫q kÕ+πø‹ø£‘· @ Hê>∑]ø£‘·≈£î #Ó+~+~ ? [ A

dæ+<Ûä÷ Hê>∑]ø£‘·

B

C

n{≤¢+{Ïdt Hê>∑]ø£‘·

Äs¡´Hé Hê>∑]ø£‘·

D

˝…eT÷]j·THé Hê>∑]ø£‘·

8. ªª eTH√X¯øÏÔ‘√ edüTÔe⁄\qT >±*˝À ô|’øÏ ˝Ò|ü&É+ µµ nqï $<ä´ ù|s¡T @$T{Ï ? A

|üs¡ø±j·T Á|ü<˚X¯+

B

˝…$fÒwüHé C f…*|ü‹

D

˙˝Ÿ &√Hê˝Ÿ¶ yê˝Ÿ¸ B ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ

C

[

zc˛

l dü<ëq+<ä >ö&É

B

l M¬s+Á<ä ôV≤>∑Z&˚

C

]

D

[

]

]

|”≥sY ]#ÛÓ\÷

10. ø£sêï≥ø£ sêÅwüº+˝Àì ªª <Ûäs¡àdüú\ µµ Ä\j·T <Ûäsêà~Ûø±] ù|s¡T @$T{Ï ? A

[

f…*$»Hé

9. ªª ~ >√˝…¶Hé |òüP´#·sY µµ Á>∑+<Ûäs¡#·sTT‘· mes¡T ? A

]

l j·T&É÷´s¡|üŒ

D

l ns¡$+<ä C…{Ϻ

( düe÷<ÛëHê\T e#˚à dü+∫ø£˝À ) <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

53


dü‘·´Hêsêj·TDsêE ` ‘·DT≈£î` |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢

ªª dü÷ø£åàX¯Øs¡+ $&ÉT<ä˝…’ .. Hê X¯Øsêìï #·÷düT≈£î+≥THêïqT µµ

Hê ù|s¡T dü‘·´Hêsêj·TDsêE. Hê≈£î 2006 qe+ãs¡T˝À ªª <Ûë´q $<ä´ µµ nH˚ |ü⁄düøÔ +£ <ë«sê <Ûë´q |ü]#·j·T+ »]–+~. ªª <Ûë´q+ #˚ùdÔ ø√{Ï ˝≤uÛ≤\T— #Ój·T´ø£b˛‘˚ ø√{Ï qcÕº\Tµµ nì yÓTT<ä{Ï ù|J˝À Áyêdæq $wüj·÷ìï #·~$, yÓTT‘·Ô+ |ü⁄düÔø£+ Ä düeTj·T+˝ÀH˚ |üP]Ô#˚dæ, yÓ+≥H˚ 10 ì$TcÕ\T <Ûë´q+ #˚j·T&É+‘√ Hê <Ûë´q J$‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT´+~. 2008 »qe]˝À ñ+&ç, ;ÛeTes¡+˝À |üÁrJì yÓTT<ä{kÏ Õ] ø£*dæ, 2009 @Á|æ˝Ÿ HÓ\˝À ôd+’ {Ïdºt Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ >±] |ü]#·j·T+ <ë«sê <Ûë´q+ >∑T]+∫ nH˚ø£ ˝À‘Ó’q $wüj÷· \T ‘Ó\TdüT≈£îì, kÕ<Ûqä #˚d÷ü Ô ªª <Ûë´q+ ` XÊø±Vü‰s¡+µµ >∑T]+∫ Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïqT. á Áø£eT+˝ÀH˚ 2011 ªª <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+` II µµ &çôd+ãsY 21 qT+&ç 31 es¡≈£î dæ+Vü‰#·\ πøåÁ‘·+˝À »]–q ñ‘·‡yê\≈£î yÓfi≤flqT. nø£ÿ&É Á|ü‹s√p ñ<äjT· + 5.00 qT+&ç 7.00 es¡≈î£ »]–q ÁbÕ‘·'ø±\ <Ûë´HêìøÏ Vü‰»s¡jT˚ ´yê&çì. &çôd+ãsY 30 ñ<äj·T+ 5.13 숈\≈£î s¡÷yéT qT+&ç yÓ÷≥sY ôd’øÏ˝Ÿ ô|’ Hê uÛ≤s¡´ ‘√ ø£*dæ <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+ ÁbÕ+>∑D≤ìøÏ ãj·T\T <˚] .. 25 ì$TcÕ˝À¢ ÁbÕ+>∑D+ Á|ü<Ûëq π>≥T m<äTs¡T>± Hê\T>∑T ˝…’q¢ s¡Vü≤<ë]ô|’ ñHêïqT. Ç+‘·˝À ô|<ä› X¯ã›+ nsTT´ .. yÓqTø£ ñqï Hê uÛ≤s¡´ @<√ n<äT“¤‘·X¯øÏÔ ~+|æq≥T¢>± Hê yêVü≤q+ ô|’ qT+&ç ~– <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

s√&ÉT¶ ô|’ ì\ã&ç b˛sTT+~ .. eT] ‘·qT #·÷dü÷Ô e⁄+&É>±H˚ H˚qT yêVü≤q+‘√ ø£*dæ s√&ÉT¶ ô|’ |ü&çb˛e&É+ »]–+~. ‘·\≈£î ‘·–*q ã\yÓTqÆ >±j·T+‘√ H˚qT .. ìX‚Ãwüßsº ê˝…’ #·÷düTÔqï Hê uÛ≤s¡´ .. Ç+‘·˝À .. mes√ ø±ìùdºãT˝Ÿ e∫à Hê uÛ≤s¡´qT ªª MT ‘ê\÷≈£î me¬sH’ ê ñHêïsê ?µµ nì n&É>&∑ +É ‘√ nÁ|üjT· ‘·ï+>± ÄyÓT ªª >±s¡bÕ{Ï dü‘·´Hêsêj·TD>±s¡T ùdºCŸ <ä>∑Zs¡ ñHêïs¡T µµ nì #Ó|æŒ+~. yêfi¯fl ùdºJ <ä>∑Z]øÏ yÓ[fl yêø£ãT#˚dæ >±s¡bÕ{Ï dü‘·´Hêsêj·TD >±]ì rdüT≈£îì sêe&É+ yês¡T qqTï Vü≤dæŒ≥˝Ÿ˝À #˚]Œ+#·&É+ »]–+~. Ç+‘·ø° ªª >±s¡bÕ{Ï dü‘´· Hêsêj·TD>±s¡T µµ Hê uÛ≤s¡´≈£î @ $<Ûä+>± |ü]#·j·T+>±˙, Äj·Tq ù|s¡T >±˙ ‘Ó*j·T<äT. n<˚ ÄX¯Ãs¡´+ !! H˚qT s√&ÉT¶ô|’ |ü&çb˛sTTq|ü&ÉT Hê yêVü≤q+ πøe\+ 20 qT+&ç 30 øÏ.MT. y˚>∑+˝ÀH˚ ñ+~. H˚qT me]˙ >∑T<ä›&É+ ø±˙, qqTï me¬s’Hê >∑T<ä›&É+ ø±˙ »s¡>∑˝Ò<äT. n+ãT˝…H‡é ˝À Hê X¯Øs¡+ qT+&ç dü÷ø£àå X¯Øs¡+ $&ÉT<ä˝’… .. >±j·÷\‘√ ÄdüT|üÁ‹øÏ yÓfi¯SÔqï+‘· ùd|ü⁄ Hê X¯Øsêìï #·÷düT≈£î+≥THêïqT. ‘·\qT+&ç, eTT≈£îÿqT+&ç <ÛësêbÕ‘·+˝≤ s¡ø£Ô+ ø±s¡T‘·THêï ≈£L&Ü @ $<ÛäyÓTÆq X¯Øs¡ u≤<Ûä ˝Ò≈£î+&Ü .. ‘·*¢ ˇ&ç˝À _&ɶ˝≤ H˚qT |üÁrJ >±] ª Äsê µ ˝À Vü‰sTT>± e⁄HêïqT. ªª πøe\+ ¬s+&ÉT ø£fi¯fl‘√ ø£q|ü&˚<˚ Á|ü|ü+#·+ ø±<äT — ø£q|ü&ìÉ Á|ü|+ü #·+ ≈£L&Ü eTq yÓqï+fÒ ñ+~ µµ nì yÓTT<ä{Ï kÕ]>± Hê≈£î nqTuÛÑe+˝ÀøÏ e∫Ã+~. á s¡Vü≤kÕ´ìï #Û˚~+#ê\+fÒ <Ûë´q+ ˇø£ÿfÒ e÷s¡Z+ ! Hêø° |ü⁄qs¡®qàqT Á|ükÕ~+∫q |üÁrJøÏ X¯‘·ø√{Ï e+<äHê\T ! P.V. dü‘·´Hêsêj·TD sêE (lqT) ôd˝Ÿ : 99491 33274 54


n\eTj·T´ Hêj·TT&ÉT ` eTDÏø=+&É ` ôV’≤<äsêu≤<é

ªª ÄHé˝…’Hé dæŒ]#·T´e˝Ÿ ãTø˘ k˛ºsY µµ

Vü≤˝À e÷düºsY‡ ! Hê ù|s¡T n\eTj·T´ Hêj·TT&ÉT ! n+<äs÷¡ qqTï ªª uÀ~Ûø±sYº Hêj·TT&ÉT µµ nì |æ\TkÕÔsT¡ . e÷~ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝Àì ªª yÓT≥¢≈£î+≥ µµ nH˚ ≈£îÁ>±eT+. H˚qT Á|üdüTÔ‘·+, ôV’≤f…ø˘ dæ{°˝Àì ªª Ĭø‡+#·sY µµ nH˚ kÕ|òtºy˚sY ø£+ô|˙˝À |üì#˚düTÔHêïqT ! 2003˝À H˚qT Ç+»˙]+>¥ #·~y˚≥|ü&ÉT .. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ <Ûë´q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q ˇø±H=ø£ ø£s|¡ Áü ‘êìï #·~$ .. nø£ÿ&çøÏ yÓ[fl yÓTT<ä{ÏkÕ]>± <Ûë´q+ #˚kÕqT ! dü÷º&Ó+{Ÿ>± ñ+≥÷H˚ mHÓïH√ï Ä<Ûë´‹àø£ |ü⁄düÔø±\qT #·<äTe⁄‘·÷ .. #·ø£ÿ>± <Ûë´q+ #˚düT≈£î+≥÷ n‹ ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝ÀH˚ <˚Vü≤|üs¡+>±, ãT~∆|üs¡+>± eT] Ä‘·à|üs¡+>± mHÓïH√ï >=|üŒ nqTuÛÑyê\qT eT] e÷s¡TŒ\qT bı+<ëqT. ø±˝ÒJ˝À e÷ ùdïVæ≤‘·T\+<ä]‘√ á $wüj·÷\qT #Ó|ü⁄‘·÷ ªª <Ûë´qy˚T J$‘·+` J$‘·y˚T <Ûë´q+ µµ nqï+‘·>± n+<äT˝À eTTì–b˛j·÷qT. Ç+»˙]+>¥ ø£ + fÒ eTT+<ä T H˚ q T bÕ*f… ø Ï ï ø˘ #·~y˚≥|ü&ÉT ª _˝Ÿ π>{Ÿ‡ µ |ü≥¢ m+‘√ Äø£]¸‘·T&ÉHÓ’ .. H˚qT #˚dæq ÁbÕC…≈£îºqT ≈£L&Ü Äj·Tqπø n+øÏ‘·+ Ç#êÃqT. ªªJ$‘·+˝À @<√ ˇø£ Hê{ÏøÏ ª _˝Ÿ π>{Ÿ‡ µ n+‘·{Ï >=|üŒ yê&ç>± ø±yê* — Äj·Tq ˝≤>± Á|ü|+ü #· Jeq>∑‹ì e÷sêÃ*µµ nqT≈£îH˚yê&çì. nsTT‘˚ <Ûë´q|ü]#·j·T+ ‘·s¡Tyê‘· e÷Á‘·+ Hê≈£î ˇø£ |üs¡eTdü‘·´+ uÀ<Ûä|ü&ç+~. ªª _˝Ÿ π>{Ÿ‡ ø£+fÒ ≈£L&Ü <Ûë´q+ <ë«sê qqTï H˚qT ‘Ó\TdüT≈£îì .. ˇø£ ãT<äT&∆ ˝ç ≤>± e÷s¡&yÉ T˚ Á|üdTü ‘Ô · Á|ü|+ü #êìøÏ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

ø±yê*‡+~ µµ nì ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. Ç+»˙]+>¥ nj·÷´ø£ NCR ˝À C≤uŸ Ç+≥s¡÷«´øÏ yÓ[flq|ü&ÉT ≈£L&Ü nø£ÿ&É <Ûë´q Á|ükÕÔeq rdüT≈£îì sê≈£î+&Ü ñ+&É˝øÒ b£ ˛j·÷qT. <Ûë´q+ <ë«sê qqTï H˚qT düeT‘·T\´‘ê dæú‹˝À ñ+#·Tø√>∑\qì ãVüQX¯' ôd\ø£åHé ø£$T{° nqT≈£î+<˚yÓ÷ .. yÓ+≥H˚ Hê≈£î ñ<√´>∑+ Ç#˚ÃkÕs¡T !! NCR ˝À dæŒ]#·T´e˝Ÿ ø£¢uŸ @sêŒ≥T#˚dæ &܈ˆq÷´≥Hé ø=+&ÉM{Ï, &܈ˆ Vü≤]≈£îe÷sY >±s¡¢‘√ kÕ|òtº y˚sY Ç+»˙s¡¢≈£î #·ø£ÿ{Ï <Ûë´q ne>±Vü≤Hê ø±s¡´Áø£eT+ »]|æ+#êqT. ñ<√´>∑ Ø ‘ê´ ¬ s +&É T dü + e‘· ‡ sê\T Ç+>∑ ¢ + &é ˝ À e⁄qï|ü&ÉT nø£ÿ&çøÏ e∫Ãq ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Vü‰»¬s’ .. Ç+>∑¢+&é |æs¡$T&é e÷düºsY ¬>¢+&Ü y˚T&ÉyéT ‘√ ø£*dæ <Ûë´q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#êeTT. Ç+>∑¢+&é ˝ÀH˚ ø±<äT .. ˇø√ÿkÕ] ôV’≤<äsêu≤<é˝À e⁄qï|ü&ÉT ≈£L&Ü ªª #·<äyê* µµ nqT≈£îqï mHÓïH√ï |ü⁄düÔø±\T <=s¡ø£ø£ H˚qT m+‘·>±H√ |ü]‘·|æ+#˚yê&çì. Çø£ÿ&çqT+∫ me]HÓ’Hê |ü+|æ+#·eTì #Ó|挑˚ .. yês¡T m+‘√ düeTj·T+ rdüT≈£îH˚ yês¡T. Çe˙ï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì .. n+<ä] C≤„Hê]Ôì rs¡Ã>∑*π> ˇø£ $•wüº ÁbÕC…≈£îº≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚kÕqT. ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ Hê $TÁ‘·T\ düVü≤ø±s¡+‘√ " Online Spiritual Store ªª nH˚ yÓuŸôd’{Ÿì Áb˛Á>±+ #˚dæ |òæÁãe] 19e ‘˚Bq ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ê+ ! |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{’ d° t jÓTTø£ÿ |ü⁄düøÔ ±\ìï+{Ï˙ ÄHé˝H’… ˝é À #·÷düT≈£îì q∫Ñ˚ MT nÁ&Édtì f…Æ|t #˚dæ MT Äs¡¶sY |ü+bÕ* ! 24 qT+∫ 48 >∑+ˆˆ ˝À|ü\ |ü⁄düÔø±\qT MT Ç+{Ïπø &Ó*eØ Ç∫à &ÉãT“\T rdüT≈£î+{≤+. Pypal kÂø£s¡´+, " Online money transfer " kÂø£s´¡ + ≈£L&Ü ñ+~. Ç+≥¬sï{Ÿ f…ø±ï\J e÷ ªª uÀ~Ûø±sYº µµ |ü≥¢ e÷düºsY‡ n+<äs¡÷ Á|üX¯+dü\ »\T¢ ≈£î]|ædüTÔHêïs¡T ! uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À m≥Te+{Ï Ä<Ûë´‹àø£ |ü⁄düÔø£+ nsTTHê, Á|ü|ü+#·+˝Àì @<˚X¯+˝Àì yê]¬ø’Hê ..ˇø£ÿ s√E˝ÀH˚ n+~yê«\qï<˚ e÷ \ø£å´+ ! P.A. Hêj·TT&ÉT, ôd˝Ÿ : 9000772368 55


|æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ ‘Ó\T>∑T yÓuŸôd’{Ÿ ªª ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü˝À eTq |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ ªª yÓuŸ ôd’{Ÿ µµ sêe&É+ Hê ø£\ ! Ç+‘· ø£+fÒ >=|üŒ ø£\ Ç+ø=ø£{Ï ñ+≥T+<ë µµ nì ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ yÓuŸôd{’ Ÿ >∑T]+∫ #Ó|Œæ q|ü&ÉT Ç∫Ãq >=|üŒ dü÷Œ¤]<Ô ëj·Tø£yTÓ qÆ Á|üX+¯ dü !! Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ‘√ bÕ≥T Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ñqï ‘Ó\T>∑T yês¡+<ä]øÏ <Ûë´q+‘√ bÕ≥T eT] |üÁrJ dü+<˚XÊ\qT Ç+≥sYHÓ{Ÿ <ë«sê n+~+#ê\qï<˚ á ‘Ó\T>∑T yÓuŸôd’{Ÿ ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ jÓTTø£ÿ eTTK´ ñ<˚›X¯´+ .. á yÓuŸôd’{Ÿ˝Àì eTTU≤´+XÊ\T 1. |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ 2. <Ûë´q+ 3. XÊø±Vü‰s¡+ 4. |æs¡$T&é‡ 5. |üÁrJ ãjÓ÷Á>∑|ò” 6. |üÁrJ bò˛{À\T <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

7. |üÁrJ Ä&çjÓ÷\T / M&çjÓ÷\T 8.|üÁrJ ø±´˝…+&ÉsY 9. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ d”ìj·TsY e÷düºsY‡ 10. <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e÷´>∑C…’Hé\T Ç+ø± eT¬sH√ï n+XÊ\‘√ s¡÷|ü⁄~<äT≈› î£ +~. ˇø£ <Ûë´ì ‘·q m<äT>∑T<ä\≈£î ø±e\dæq C≤„qeT+‘ê ‘Ó\T>∑T˝À á yÓuŸôd’{Ÿ˝À \uÛÑ´eTe⁄‘·T+~. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ñqï ‘Ó\T>∑T ‘Ó * dæ q Á|ü ‹ ˇø£ ÿ s¡ ÷ ‘· e T Ä‘· à ñqï‹øÏ Bìì ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+{≤s¡ì Ä•dü÷ÔHêï+. MT dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T, Á|üX¯ï\T ≈£î e-mail info@pssmovement.org øÏ email |ü+|ü>∑\s¡T. eT]ìï $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç D. u≤˝≤J ôd˝Ÿ : G91 9940130582 56


<Ûë´qÁ|ü#ês¡ ∫Á‘·e÷*ø£ ªª ôV’≤<äsêu≤<é .. n+ãsYù|≥ b˛©dt Áf…Æì+>¥ nø±&ÓMT˝À <Ûë´q •ø£åD µµ

>∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ l qπs+Á<äyÓ÷&ç >±]ì ø£*dæq |æs¡$T&é e÷düºsY leT‹ Ø{≤ ¬øô|ºHé

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

57


C. ns¡TD≤<˚$

` sêjYT≈£Ls¡T`ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢

ªª |üÁrJ ì <ä]Ù+∫q yês¡T <ÛäqT´\T µµ

Hê ù|s¡T ns¡TD≤<˚$. e÷~ <Ûë´q≈£î≥T+ã+. ◊<äT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ yÓ’C≤>¥ dü‘·´e‹ y˚T&ÉyéT <ë«sê H˚qT <Ûë´q+˝ÀøÏ e#êÃqT. <Ûë´q+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sT¡ yê‘· H˚qT ‹s¡TeD≤íeT˝…’ <Ûë´q eTVü‰j·T»„+ qT+&ç nìï j·TC≤„\˝À bÕ˝§ZHêïqT. Á|ü‹ j·TC„+˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ø£<*ä ø£\qT >∑eTì+#˚<ëìì. Äj·Tq Á|ü‹ e÷≥˝À dü‘·´+ Äj·Tq eTTK+˝À W<ës¡´+, düø£\ Je⁄\ |ü≥¢ ø£s¡TD, Áù|eT Äj·Tq˝À eT÷ØÔuÛÑ$+∫ ñ+&É&É+ >∑eTì+#êqT. |üÁrJì <ä]Ù+∫q yês¡T ì»+>± <ÛäqT´\T !! <Ûë´q+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· Hê≈£î e÷ sêjYT≈£Ls¡T Á>±e÷ìï <Ûë´qeTj·T+ #˚j·÷\ì ø√]ø£ ø£*– e÷ Ç+{À¢ 40 s√E\T <Ûë´q+ ø±¢düT\T ô|≥º&É+ eT] ˇø£s√E ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ m+‘√ <äj·T‘√ Ä ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêe&É+ »]–+~.

Ä s√E kÕsY düeTø£å+˝À H˚qT ªª eTq Á>±eT+˝À |æs¡$T&é ø£{ϺkÕÔqT µµ nì #Ó|üŒ&É+ »]–+~. kÕsY yÓ+≥H˚ ˇø£ düú\+ #·÷dæ ª zπø µ #˚j·T&É+‘√ nø£ÿ&É |æs¡$T&é ìsêàD+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºeTT, qe+ãsY 11 »>∑<äTZs¡Te⁄ |ü⁄{Ϻq s√E Hê{ÏøÏ eT÷&ÉT HÓ\\ e´e~Û˝À ìsêàD≤ìï |üP]Ô #˚j·T&É+ e\¢ dü+ø£\Œ X¯øÔÏ m+‘· >=|üŒ<√ Hê≈£î ‘Ó*dæ+~ ! Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ‘·eT J$‘· |üs¡e÷s¡∆+ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ |æs¡$T&é ø£fÒºrsê*! 2011 qe+ãsY 11e ‘˚Bq ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ >±] k˛<ä] &܈ˆ düT<Ûëø√&É÷] >±]‘√ ø£*dæ e∫à |æs¡$T&éì ÁbÕs¡+uÛÑ+ #˚j·T&É+ Á>±eT Á|ü»\q÷, Á>±eT ô|<ä›\q÷ Äq+<ä&√*ø£˝À¢ eTT+∫y˚dæ+~ ! »>∑<äTZs¡Te⁄ ‘·eT |ü⁄{Ϻq s√Eq e÷≈£î Ç+‘·>=|üŒ ãVüQeT‹ì Çe«&É+ e÷ »qà»qà\ n<äèwüº+ ! C. ns¡TD≤<˚$, ôd˝Ÿ : 9849827782

#·+<ë<ës¡T\≈£î >∑eTìø£ Á|ü‹ #·+<ë<ës¡TìøÏ ˇø£ ID No. πø{≤sTT+#·ã&çq~. MTs¡T Ä|ò”düT≈£î bò˛Hé #˚dæq|ü&ÉT MT ID No. ‘·|üŒø£ ‘Ó*j·T#˚j·÷*. MT≈£î |ü+ù| ø£es¡Tô|’ nÁ&Édt˝À ‘=* ˝…’Hé˝À 6 n+¬ø\ ID No. eTTÁ~+#·ã&ç e⁄qï~. MT #·+<ë |üP]Ô nj˚T´ HÓ\ ≈£L&Ü ID No. Á|üø£ÿH˚ Á|æ+{Ÿ #˚j·Tã&ç e⁄+≥T+~, qeT÷q ÁøÏ+<ä ‘Ó\T|ü⁄#·THêïeTT >∑eTì+#·>∑\s¡T. ID No

nÁ&Édt

ID No. 130804

ASI

Jan-2012 - Dec-2013

Kesava Raju.D D.No. 16-11-511/D/247, Salivahannagar, moosarambagh, Hyderabad-500 036, Ph : 91335 18061

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

58


<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

59


<äTeP«] •eÁ|ükÕ<é q+<äÁ|ükÕ<äsêe⁄

mobile mobile

: 94402 74559, 98481 52629 : 92466 36854

A.V. kÕsTT≈£îe÷sY ¬s&ç¶ P. <ëyÓ÷<äsY ¬s&ç¶

mobile mobile

: 98490 96111 : 94405 71542

123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`5 Vü≤=düø√f… 123456789

: ñ<äj·T+ 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î ∫+‘êeTDÏ 123456789 ≈£î Á|üj·÷D+ — 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 1.00 >∑+≥ es¡≈£î 123456789 123456789 ô V ’ ≤ <ä s êu≤<é e÷]Ã`1 : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ ∫+‘êeTDÏ ˝À l yêdü$ ø£q´ø±|üs¡y˚TX¯«] düÁ‘·+˝À dü+<˚X¯+ 123456789 kÕj·T+Á‘·+ 7.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e÷´>∑C…’Hé ` <Ûë´q•ø£Då ' 1000 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 es¡Tÿ — sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\≈£î u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î Á|üj·÷D+ sêÁ‹ >∑+ˆˆ\≈£î eT<äq|ü˝…¢ ≈£î Á|üj·÷D+ — kÕj·T+Á‘·+ 5.00 10.30 øÏ #˚]ø£ >∑+ˆˆ\≈£î #˚]ø£ —

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ

ø£sêï≥ø£

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ

123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`2 123456789 123456789

u…+>∑fiS¯ s¡T : ñ<äjT· + 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î |æs$¡ T&é kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.30 es¡≈£î eT<äq|ü˝…¢, yê´© #˚]ø£ — 10.00 >∑+ˆˆ\≈£î Hê\Ze H˚wüq˝Ÿ ø±+Á¬>dt Ä|òt l #Í&˚X¯«Ø ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q•ø£åD' dæŒ]#·T´e˝Ÿ ôd’+{Ïdtº‡ ø±s¡Áø£e÷\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ` dü+<˚X¯+ 1500 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — sêÁ‹ Vü‰]‡© Væ≤˝Ÿ‡˝À ãdü

123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`3 123456789

123456789

|æs¡$T&é yê´© : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ qT+∫ 123456789 123456789 e÷]Ã`6 Vü‰]‡© Væ≤˝Ÿ‡ : ñ<ä j · T + 7.30 >∑ + ˆˆ\≈£ î 123456789 kÕj·T+Á‘·+ 6.00 es¡≈£î ¬s+&Ées√E H˚wüq˝Ÿ ø±+Á¬>dt Ä|òt sêj·T#√{Ï ≈£î Á|üj·÷D+, ñ<äj·T+ 10.30 >∑+ˆˆ\ qT+∫ dæŒ]#·T´e˝Ÿ ôd’+{Ïdtº‡ ø±s¡´Áe÷\T. 12.30 es¡≈î£ sêj·T#√{Ï ªª l kÕsTTu≤u≤ eT+~s¡+ µµ Äes¡D e÷]Ã`4 |æs¡$T&é yê´© : ñ<äj·T+ 10.00 >∑+ˆˆ qT+∫ ˝À dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q•ø£åD' 700 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 es¡≈£î eT÷&Ées√E H˚wüq˝Ÿ ø±+Á¬>dt Ä|òt eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 2.30 es¡≈£î ø£&É|ü ˝À dæŒ]#·T´e˝Ÿ ôd+’ {Ïd‡ºt ø±s¡´Áø£e÷\T. 3.00 >∑+ˆˆ\≈£î Vü≤=düø√f… |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹ — kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+ˆˆ\ ≈£î Á|üj÷· D+ — kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.30 es¡≈î£ qT+∫ 5.00 es¡≈£î q+<ë´\ ˝À |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ Vü≤=düø√f… ªª l $y˚ø±q+<ä eT+~s¡+ µµ ˝À dü+<˚X¯+ ` e÷{≤eT+‹, sêÁ‹ ø£s¡÷ï\T ˝À ãdü 123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`7 ø£s¡÷ï\T 123456789

<Ûë´q•ø£åD' 700 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — sêÁ‹ Vü≤=düø√f… ˝À : ñ<äj·T+ »>∑Hêï<Ûä>∑≥Tº |æs¡$T&é πøsY ãdü ôd+≥sY dü+<äsÙ¡ q — eT<Ûë´Vü≤ï+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ø=‘·øÔ √≥ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

60


MT<äT>± ø£&ÜÔ˝Ÿ ≈£î Á|üj·÷D+, sêÁ‹ 8.00 ns¡∆sêÁ‹ 2.00 e÷düsº Y dæ+<Ûä÷s¡ e÷´πsCŸ≈î£ Vü‰»s¡T, e∫Ãq d”ìj·TsY |æs$¡ T&é es¡≈î£ ø£&ÜÔ˝Ÿ ˝Àì eTùV≤X¯«s¡ |æs$¡ T&é Äes¡D˝À bÂs¡$í T <Ûë´q+ e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹ 1234567890 1000 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— sêÁ‹ ôV’≤<äsêu≤<é ˝À ãdü 1234567890 1234567890 e÷]Ã`12 ôV’≤<äsêu≤<é : n+ãsY ù|≥ dü«>∑èVü≤+˝À |æs¡$T&é 1234567890 123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`8 ôV’≤<äsêu≤<é : n+ãsYù|≥ dü«>∑èVü≤+˝À |æs¡$T&é e÷düsº ‘ ¢¡ √ e÷{≤eT+‹ — ns¡s∆ êÁ‹ 12.00 >∑+ˆˆ\≈£î <äTu≤jYT 123456789 ≈£î Á|üj·÷D+ e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹ 123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`9 ôV’≤<äsêu≤<é 123456789

: ñ<äj·T+ 6.00 >∑+ˆˆ\≈£î q˝§Z+&É ≈£î Á|üj·÷D+ — q˝§Z+&É˝À 7.30 숈\≈£î |æs¡$T&é e÷düºsY neTè‘· $yêVü‰ìøÏ Vü‰»s¡T — ñ<äjT· + 9.30 숈\≈£î es¡+>∑˝Ÿ ≈£î Á|üj÷· D+ — 11.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 1.00 es¡≈î£ es¡+>∑˝Ÿ ˝À |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹ — 3.00 >∑+ˆˆ\≈£î ø£eT˝≤|ü⁄s¡+ ≈£î Á|üj÷· D+ — kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 6.00 es¡≈£î @≥÷s¡T Hê>±s¡+ düMT|ü+˝Àì ø£eT˝≤|ü⁄s¡+˝À l •ekÕsTT |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ eT] <˚XÊsTTù|≥˝À XÊs¡<ë<˚$ |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+, kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 es¡≈î£ AP πsj·THé‡ ø£¢uŸ Äes¡D˝À dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q•ø£åD' 1200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — sêÁ‹ 9.30 숈\≈£î es¡+>∑˝Ÿ≈£î Á|üj·÷D+ — sêÁ‹ ãdü

123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`10 es¡+>∑˝Ÿ : ñ<äjT· + 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 11.00 123456789

es¡≈£î ñìøÏ#·s¡¢ ˝Àì SR ø±HÓ‡|ü⁄º dü÷ÿ˝Ÿ ˝À >ö‘·eT ãT<ä∆ |æs$¡ T&é <Ûë´q eT+~s¡+ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ — dü+<˚X+¯ ` <Ûë´q•ø£Då ' 500 eT+~ $<ë´s¡T∆\T bÕ˝§ZHêïs¡T — eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+ˆˆ\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é≈£î Á|üj·÷D+, 2.30 숈\øÏ #˚]ø£, 2.30 숈\ qT+∫ 3.30 es¡ ≈ £ î eqdü ú * |ü ⁄ s¡ + D. #·+Á<äX‚KsY dü«>∑èVü≤+˝À e÷{≤eT+‹ — 3.30 숈\≈£î eTVü≤ã÷uŸq>∑sY Á|üj·÷D+, kÕj·T+Á‘·+ 6.00 qT+∫ 8.00 es¡≈£î eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ˝À ªª |æs¡$T&é bÕغ µµ düe÷y˚X¯+

123456789 123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`13 <äTu≤jYT :

ñ<äjT· + 11.00 qT+∫ 2.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î »j·T#√ÁbÕ dü«>∑èVü≤+ ˝À dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q•ø£åD' 20 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — kÕj·T+Á‘·+ 7.00 qT+∫ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <äTu≤jYT ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T lkÕsTTø£èwüí >±] dü«>∑èVü≤+˝À dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q•ø£åD' 50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T 123456789 123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`14 <äTu≤jYT : ñ<äjT· + 9.00 qT+∫ 12.00 >∑+ˆˆ\ 123456789 es¡≈£î d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY »j·TøÏwüHé yÓ÷sê›˙ >±] dü«>∑èVü≤+˝À dü+<˚X+¯ ` <Ûë´q •ø£Då ' 20 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T— eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+≥≈£î n˝…>±®+Á&çj·÷ ≈£î Á|üj·÷D+, kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\≈£î n˝…>±®+Á&çj·÷ #˚]ø£ — nø£ÿ&É qT+∫ s√&ÉT¶ Á|üj·÷D+ <ë«sê sêÁ‹ 9.00>∑+ˆˆ\≈£î ¬ø’s√≈£î #˚]ø£ 1234567890 1234567890 1234567890 e÷]Ã`15 ¬ø’s√ 1234567890

áõ|ü⁄º

: ñ<äj·T+ 6.00 qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ^C≤ |æs¡$T&é øÏ+>¥‡ #Ûê+ãsY ˝À 2 >∑+ˆˆ\T nK+&É <Ûë´q+ ` 70 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — 9.00 qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ^C≤ ø±+ô|¢ø˘‡ dü+<äs¡Ùq — kÕj·T+Á‘·+ 5.00 qT+∫ 6.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î Ç+&çj·THé n+u≤dæ&ÉsY ≥T áõ|ü⁄º l kÕ«$THê<ÛäHé >±] dü«>∑èVü≤+˝À yê]˝À ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ e÷{≤eT+‹ — sêÁ‹ 7.00 qT+∫ 9.00 es¡≈£î d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY s¡y˚Twt ¬s&ç¶ dü«>∑èVü≤+˝À dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q •ø£åD' 30 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T

e÷]Ã`11 eTVü≤ã÷uŸq>∑sY : ñ<äjT· + 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫

kÕj·T+Á‘·+ 5.00 es¡≈î£ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |ü≥Dº +˝À |æs$¡ T&é e÷]Ã`16 ¬ø’s√ : ñ<äj·T+ 9.00 qT+∫ 12.00 >∑+ˆˆ\ bÕغ ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+, s√&é c˛ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 es¡≈£î m˝Ÿ kÕyÓ ø£\Ãs¡˝Ÿ M˝Ÿ Ä&ç{À]j·T+ ˝À dü+<˚X¯+ ` >∑+ˆˆ\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é ≈£î Á|üj·÷D+, sêÁ‹ 7.30 숈\ <Ûë´q•ø£åD' 200 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 qT+∫ 8.30 es¡≈£î eT÷kÕù|≥ NMKR >±¬s¶Hé‡ ˝À |æs¡$T&é <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

61


qT+∫ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î yÓ÷Á&ÉHé m&ÉT´πøwüHé dü÷ÿ˝Ÿ ˝À >ö‘·$T Á≥dtº düe÷y˚X+¯ µµ ` <Ûë´q+ — 11.00 qT+∫ 12.00 dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q•ø£åD' 50 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T >∑+ˆˆ\ es¡≈£î u§_“\¢+ø£˝À ªª ÁbÕDÒX¯«s¡ |æs¡$T&é <Ûë´q 123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`17 ¬ø’s√ : ñ<äj·T+ 9.30 qT+∫ 11.30 es¡≈£î eT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛÑ+. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 qT+∫ 4.00 123456789 nC≤sY bÕs¡Tÿ˝À dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q •ø£åD' 50 eT+~ >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ù|s¡es¡+˝Àì e•wüº >ö‘·$T yÓT>± |æs¡$T&é bÕ˝§ZHêïs¡T, kÕj·T+Á‘·+ 5.00 qT+∫ 7.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ì]à+#˚ düú\+˝À eT÷&ÉT s√E\ dü+ø£\Œ <Ûë´q+ eTT–+|ü⁄, d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY s¡y˚Twt dü«>∑èVü≤+˝À dü+<˚X¯+ ` dü+<˚X+¯ ` <Ûë´q •ø£Då ' 400 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕj·T+Á‘·+ 6.30 qT+∫ 8.30 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ sê»eT+Á&ç S.V. >±¬sH¶ ‡é ˝À <Ûë´q•ø£åD' 20 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T ñ>±~ dü+<˚X¯+` <Ûë´q •ø£åD' 2,000 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — 123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`18 ¬ø’s√ : ñ<äj·T+ 10.00 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ sêÁ‹ #ê>∑\T¢ ≈£î Á|üj·÷D+, #ê>∑\T¢˝À ãdü 123456789 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î |æs¡$T&é e÷düºs¡¢ ‘√ e÷{≤eT+‹ 123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`24 #ê>∑\T¢ : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î Ä#·+≥ ≈£î 123456789 e÷]Ã`19 ¬ø’s√ : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãj·T\T<˚] Á|üj·÷D+ — l ñe÷sêy˚TX¯«s¡ |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ n˝…>±®+Á&çj·÷ ≈£î Á|üj·÷D+, eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\≈£î ÁbÕs¡+uÛ+Ñ — l sêy˚TX¯«s¡kÕ«$T düÁ‘·+˝À dü+<˚X+¯ ` <Ûë´q•ø£D å ' #˚]ø£ — kÕj·T+Á‘·+ 7.00 qT+∫ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î 1000 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — eT<Ûë´Vü≤ï+ 3.00 qT+∫ 5.00 eTT+‘êCŸ bÕs¡Tÿ˝Àì ôd\ÁuÒwüHé Vü‰\T˝À dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ ‘ê&˚|*ü >¢ ÷∑ &Ó+ |æs$¡ T&é e÷düsº ‘¢¡ √ e÷{≤eT+‹— •ø£åD' 20 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T kÕj·T+Á‘·+ 6.00 >∑+ˆˆ\≈£î ‘·&çø£\|üP&ç˝À l e÷‘· |æs¡$T&é 123456789 123456789 <Ûë´q eT+~s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+, >√˝…¶Hé {§u≤ø√ ÁbÕ+>∑D+˝À 123456789 e÷]Ã`20 n˝…>±®+Á&çj÷· : ñ<äjT· + 10.00 >∑+ˆˆ\≈£î cÕsê®/ 123456789 dü+<˚X¯+` <Ûë´q•ø£åD' 500 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — sêÁ‹ Ç+&çj·÷ ≈£î ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+ — ns¡∆sêÁ‹ 2.30 숈\≈£î ‘·&çø£\|üP&ç\ ãdü ôV’≤<äsêu≤<é #˚]ø£ 123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`25 ‘·&çø£\|üP&ç : ñ<äj·T+ 6.30 숈\≈£î MT<äT>± 123456789 Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ôV’≤<äsêu≤<é Á|üj·÷D+, e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À KeTà+, dü÷sê´ù|≥ 123456789 123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`21 ôV’ ≤ <ä s êu≤<é : dæ Œ ]#· T ´e˝Ÿ Ç+&ç j · ÷ eT] |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹ — kÕj·T+Á‘·+ 6.30 qT+∫ 123456789 <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e÷´>∑C…’Hé es¡Tÿ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î Hê+|ü*¢ m–®_wüHé Á>ö+&é˝Àì >±+BÛ dü<äHé ˝À ñ>±~ ãdüe X¯s¡D√‘·‡e+ ˝À dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q•ø£åD e÷]Ã`22 ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 9.30 qT+∫ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e÷´>∑C…’Hé es¡Tÿ — kÕj·T+Á‘·+ e÷]Ã`26 ôV’≤ <äs êu≤<é : ñ<ä j · T + 6.00 >∑ + ˆˆ\≈£ î 5.00 >∑+ˆˆ\≈£î sê»eT+Á&ç ≈£î Á|üj·÷D+. e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À $XÊK|ü≥ºD+ ≈£î Á|üj·÷D+ — ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î sêÁ‹ 9.00 qT+∫ 10.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈î£ KeTà+ ˝À |æs$¡ T&é lø±≈£îfi¯+ Á|üj·÷D+ — 11.00 qT+∫ 1.00 >∑+ˆˆ es¡≈£î e÷düsº ‘¢¡ √ e÷{≤eT+‹ — ns¡s∆ êÁ‹ 2.00 >∑+ˆˆ\≈£î sê»eT+Á&ç ìeTàù|≥ Á>±eT+ ˝À ªª Hê>∑eTDÏ $X¯«X¯øÏÔ |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛÑ+, dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q•ø£åD' 500 eT+~ #˚]ø£ bÕ˝§ZHêïs¡T — eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.30 qT+∫ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î 123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`23 sê»eT+Á&ç : ñ<äj·T+ 9.00 qT+∫ 11.00 lø±≈£îfi¯+ d”ìj·TsY |æs$ 123456789 ¡ T&é e÷düsº Y ø£ècÕísêe⁄ >±] dü«>∑èVü≤+ >∑+ˆˆ\ es¡≈£î sê»eT+Á&ç C…{Ϻ \øÏåàsêDÏ dü«>∑èVü≤+˝À ªª e•wüº ˝À |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹ — kÕj·T+Á‘·+ 4.00 <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

62


qT+∫ 5.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª ‘êj·÷&É µµ Á>±eT+ µµ ˝À ªª s¡eTD |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛÑ+, dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q•ø£åD ' 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — sêÁ‹ 7.00 qT+∫ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î $XÊK|ü≥ºD+, |üPs¡í e÷¬sÿ{Ÿ ˝Àì yêdüM ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À yÓ’C≤>¥ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{° q÷‘·q ø±s¡´ es¡Z düe÷y˚X¯+ — <Ûë´q+ — 400 eT+~ |æs¡$T&é <Ûë´qT\T bÕ˝§ZHêïs¡T — sêÁ‹ $XÊK|ü≥ºD+˝À ãdü

123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`27 123456789

$XÊK|ü≥ºD+ : ñ<äj·T+ 7.00 qT+∫ 9.00

>∑+ˆˆ\ $XÊK πø+Á<ä ø±sê>±s¡+˝À ªª <Ûäs¡às¡ø£å |æs¡$T&é <Ûë´qeT+~s¡+ µµ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ` ÁbÕDÁ|ü‹wüº ` <Ûë´q •ø£åD' 200 eT+~ U…’B\T bÕ˝§ZHêïs¡T — 11.00 >∑+ˆˆ\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é≈£î Á|üj·÷D+ — eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 qT+∫ sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ .. e÷´>∑C…’Hé es¡Tÿ

123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`28 ôV≤’ <äsêu≤<é : ñ<äjT· + 10.00 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 123456789

8.00 qT+∫ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î bÕ´s¡&Ó’CŸ dæUŸ ø±\˙˝Àì Á^Hé˝≤´+&é >±¬s¶Hé‡ ˝À d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY düTBÛsYcÕ ≈£îe÷¬sÔ $yêVü≤ì•Ã‘ês¡ú y˚&ÉTø£\T

123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`29 123456789

ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äj·T+ 8.00 qT+∫ 10.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î Hêsêj·TD>∑÷&É, ‘êCŸeTVü≤˝Ÿ Vü≤√≥˝Ÿ $T˙ ø±HÓŒ¤¬sHé‡ Vü‰\T˝À ªª ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é Á≥dtº µµ ø±s¡´es¡Z

düe÷y˚X+¯ — 11.00 qT+∫ 1.00 >∑+ˆˆ es¡≈î£ yÓTVü≤B|ü≥ï+ ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ Ç+&çj·÷ µµ Ä|ò”düT˝À ªª |æs¡$T&é bÕغ µµ e÷düºs¡¢ düe÷y˚X¯+ — 1.00 qT+∫ kÕˆˆ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ Ç+&çj·÷ µµ e÷´>∑C…’Hé esYÿ — kÕj·T+Á‘·+ 6.00 qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î |ü{≤Hé #Ós¡Te⁄ ˝Àì eTT~sêCŸ |òü+ø£åHé Vü‰\T˝À dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q •ø£åD' 1,000 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

123456789 123456789 123456789 e÷]Ã`30 ôV’≤<äsêu≤<é : 123456789

ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ, ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ 5.00 es¡≈£î ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ ..ªª dæŒ]#·T´e˝Ÿ Ç+&çj·÷ µµ Ç+&çj·÷ µµ e÷´>∑C…’Hé es¡Tÿ ‡ 123456789 123456789 e÷´>∑C…’Hé es¡Tÿ — kÕj·T+Á‘·+ 6.00 qT+∫ 8.00 >∑+ˆˆ\ 123456789 123456789 e÷]Ã`31 ôV’≤<äsêu≤<é : ñ<äjT· + qT+&ç eT<Ûë´Vü≤ï+ es¡≈î£ 123456789 es¡≈£î $»j·Tq>∑sY ø±\˙˝Àì d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ, e÷´>∑C…’Hé es¡Tÿ — kÕj·T+Á‘·+ 6.00 <ë≥¢ Vü≤qTeT+‘·sêE >±] dü«>∑èVü≤+ ô|’q ì]à+∫q >∑+ˆˆ\ qT+∫ sêÁ‹ 9.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ªª l kÕsTT e÷s¡T‹ µµ |æs¡$T&é <Ûë´q eT+~s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+, ªª eT˝Òwæj·THé {ÖHé wæ|t µµ ˝À <Ûë´q+ — düTe÷s¡T 600 dü+<˚X¯+ ` <Ûë´q•ø£åD' 100 eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T — sêÁ‹ eT+~ bÕ˝§ZHêïs¡T

@ÁÁ|æ˝Ÿ` 2012 @Á|æ˝Ÿ 1 @Á|æ˝Ÿ 2`3 @Á|æ˝Ÿ 4 @Á|æ˝Ÿ 5 @Á|æ˝Ÿ 6`16 @Á|æ˝Ÿ 17 @Á|æ˝Ÿ 18

: : : : : : :

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

ø£s¡÷ï\T / u…+>∑fi¯Ss¡T u…+>∑fi¯Ss¡T |üPHÓ eTT+u≤sTT Áø=j˚Twæj·÷ / ôd]“j·÷ ôV’≤<äsêu≤<é ø±e÷¬s&ç¶

@Á|æ˝Ÿ 19 @Á|æ˝Ÿ 20`21 @Á|æ˝Ÿ 22`23 @Á|æ˝Ÿ 24 @Á|æ˝Ÿ 25 @Á|æ˝Ÿ 26 @Á|æ˝Ÿ 27`30

: : : : : : :

ôV’≤<äsêu≤<é nJàsY C…’|üPsY Hê>∑|üPsY n~˝≤u≤<é / uÀ‘Y uÀ<ÛäHé / yÓT<äø˘ ôV’≤<äsêu≤<é

63


y˚T ` 2012 y˚T 1`2 y˚T 3 y˚T 4`6 y˚T 7`9 y˚T 10`11 y˚T 12 y˚T 13 y˚T 14 y˚T 15 y˚T 16

: : : : : : : : : :

ø£s¡÷ï\T #Ó[fl¬øs¡ |æs¡$T&é yê´© >√yê ôV’≤<äsêu≤<é ø√<ë&É e÷#·s¡¢ / qs¡düsêe⁄ù|≥ #·\¢|ü*¢ ù|s¡es¡+ / ø=‘·Ôù|≥ bÕ\«+#· / sêe⁄\bÕ&ÉT

y˚T 17 y˚T 18`20 y˚T 21`22 y˚T 23 y˚T 24 y˚T 25 y˚T 26 y˚T 27`30 y˚T 31

: : : : : : : : :

ôV’≤<äsêu≤<é sêjYT|üPsY $XÊK|ü≥ºD+ ‹s¡T|ü‹ ø±+N|ü⁄s¡+ / yÓ\÷¢s¡T ~+&çeq+ / bÕ+&ç#˚Ã] j·÷<ä–] >∑T≥º ôV’≤<äsêu≤<é ‹s¡Tq˝Ò«*

ø£&ÜÔ˝Ÿ eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰|æs¡$T&é ˝À ãT<ä∆bÂs¡í$T ñ‘·‡yê\T 6 .. y˚T .. 2012 th

d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY e÷s¡+ •eÁ|ükÕ<é >±] Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘˚B : 06`05`2012 Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ˆˆ 1.00 >∑+ˆˆ qT+∫ ‘˚B : 07`05`2012 k˛eTyês¡+ ñˆˆ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.00 >∑+ˆˆ qT+∫ 2.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î <Ûë´qÁ|ükÕ<ä+ eT<ÛëïVü≤ï+ 2.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î Áf…øÏÿ+>¥ kÕˆˆ 4.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 5.00 es¡≈£î dü+^‘· ø±s¡´Áø£e÷\T kÕˆˆ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 6.00 es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥dtº yê] kÕ«>∑‘·+ / dü+<˚X¯+ kÕˆˆ 6.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 7.00 es¡≈£î <Ûë´q+ kÕˆˆ 7.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 8.00 es¡≈£î qè‘·´ø±s¡´Áø£e÷\T sêÁ‹ ˆˆ 8.00 qT+∫ 9.00 es¡≈£î e÷s¡+ •eÁ|ükÕ<é >±] dü+<˚X¯+ sêÁ‹ ˆˆ 9.00 qT+∫ 10.00 es¡≈£î Dr.V. Vü≤]≈£îe÷sY >±] dü+<˚X¯+ sêÁ‹ ˆˆ 10.00 >∑+ˆˆ\ qT+&ç ns¡∆sêÁ‹ 12.00 es¡≈£î ô|’e÷ ø±s¡´Áø£e÷\T ns¡∆sêÁ‹ : 12.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ ÁbÕ‘·'ø±\+ 4.00 es¡≈£î nK+&É <Ûë´q+

$esê\≈£î : 040 23540257, 9348545556, 9848788128, 9440792298 &çôd+ãsY 2012 <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+` III ø£&ÜÔ˝Ÿ ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± eTùV≤X¯«s¡ eTVü‰|æs¡$T&é ÁbÕ+>∑D+˝À ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<˚XÊqTkÕs¡+ Á|ü‹HÓ\ bÂs¡í$T s√Eq, sêÁ‹ 8.00 >∑+ˆˆ\ qT+&ç ñ<äj·T+ 4.00 >∑+ˆˆ\ es¡≈£î nK+&É <Ûë´q+ »s¡T|üã&ÉT#·Tqï~. ø±e⁄q á ø±s¡´Áø£eT+˝À nìï õ˝≤¢\ yês¡T $X‚wü+>± bÕ˝§Zq>∑\s¡T. <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

64


uÛÑ>∑yêHé l dü‘·´kÕsTT

ªª ì»yÓTÆq <Ûë´q+ µµ ªª áHê&ÉT ª <Ûäq+ µ n+fÒ <Ûäqe+‘·T\T ≈£L&Ü m+‘·>±H√ ÄX¯|ü&ÉT‘·THêïs¡T ø±˙ .. ª <Ó’e+ µ n+fÒ e÷Á‘·+ ÄX¯|ü&É≥+ ˝Ò<äT. Ä‘·à$XÊ«dü+ |üP]Ô>± düqï–*¢ ª mø£ÿ&ÉT+~ Ä‘·à ?µ, ª Ä‘·à n+fÒ @$T{Ï ?µ nì nH˚ø£ Á|üX¯ï\T y˚kÕÔs¡T ø±˙ .. Ä‘·à nqï~ ‘·eT˝ÀH˚ ñqï<äH˚ ‘·‘·«+ yê]øÏ m+‘· e÷Á‘·+ ˇ+≥|ü≥º&É+ ˝Ò<äT. ªª ª Ç~ Hê~, n~ Hê~ µ n+≥÷ ‘ê|üÁ‘·j·T+ |ü&É&Éy˚T ø±˙ ndü\T ª H˚HÓes¡T ?µ nqï $wüj·÷ìï ≈£L&Ü me«s¡÷ ‘Ó\TdüTø√e&É+ ˝Ò<äT. eTq*ï eTq+ ‘Ó\TdüT≈£î+fÒ n˙ï ‘Ó \ Tdü T ≈£ î qïyêfi¯ fl + ne⁄‘ê+. ˝Ò ≈ £ î +fÒ Ç+π ø + ‘Ó\TdüT≈£îHêï Á|üj÷Ó »q+ ˝Ò<Tä ø£qTø£ yÓTT≥ºyTÓ T<ä≥ XÊ+‘·+>±, dü+‘√wü+>± ≈£Ls¡TÃì ª H˚HÓes¡T ?µ nì jÓ÷#·q #˚j·÷*. n<˚ ì»yÓTÆq <Ûë´q+.µµ c c c

ªª eTq+ nH˚ø£s¡ø±˝…’q kÕ<Ûäq\T #˚düTÔHêï+ ! ø±˙ .. ne˙ï nH˚ø£ ÁuÛeÑ T\‘√ ≈£L&çqy˚ ø£qTø£ n$ ì»yÓTqÆ kÕ<Ûqä \T ø±e⁄. ]j·÷*{°ì #·÷&Ü\+fÒ eTq <äèwæºì n+‘·s¡TàK+ >±$+#· T ø√yê*. ø£ fi ¯ ó fl ‘Ó s ¡ ∫ ãj· T {Ï Á|ü | ü + #êìï #·÷dæq+‘·ùd|ü⁄ uÀ˝…&ÉT ‘·\\T ø£q|ü&ÉT‘·÷+{≤sTT. ø£fi¯ófl

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

eT÷düT≈£îì n+‘·s¡+>∑+˝ÀøÏ #·÷dæq|ü&ÉT nø£ÿ&É eTq≈£î eTq+ ‘· | ü Œ eTs=ø£ ¬ s e«s¡ ÷ ø£ ì |æ + #· s ¡ T . <Û ë ´q+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä≥ eTq*ï eTq+ #·÷düT≈£î+fÒ .. ª H˚HÓes¡T ?µ nqï Á|üX¯ï≈£î ª H˚qT H˚H˚ (◊ j·÷yéT ◊) µ nqï dü] nsTTq »yêãT edüT+Ô ~. ª H˚qT sêeTj·T´qT µ .. ª H˚qT nyÓT]ø£Hqé Tµ nqï$ dü]jÓÆTq »yêãT\T ø±e⁄. ne˙ï u≤Vü≤´yÓTÆq eT] ˝ÖøÏø£yÓTÆq ù|s¡T¢. µµ c c c

ªª n˝≤π> ª <Ûë´q+ µ ˝À <Ó’yêìï ∫+‹+#·&É+ e÷ì eTq*ï eTq+ ‘Ó\TdüTø√yê*. God is in you, with you, above you, below you, around you. You are God ø£qTø£, me¬s’Hê ª qTyÓ«es¡T ? µ nì n&ç–q|ü&ÉT ª ◊ j·÷yéT >±&é ( H˚qT <Ó’yêìï ) µ nì #Ó|üŒ+&ç. n+‘˚>±ì, ª H˚qT |òü˝≤Hê µ nì ù|s¡T, }s¡T #Ó|üø√≈£L&É<äT. ªª ª H˚qT <Ó’yêìï µ nqï Á|ü>±&ÛÉ $XÊ«dü+‘√ eTq+ uÛÑ>∑e+‘·Tì‘√ @ø£‘ê«ìï bı+~q|ü&ÉT eTq≈£î m+‘√ Äq+<ä+ ø£\T>∑T‘·T+~ .. eT] n~ $qï yê]øÏ ≈£L&Ü m+‘√ Äq+<ëìï ø£*–düTÔ+~ !! µµ k»q´+ : ªª düHê‘·q kÕs¡~Û µµ ` pHé 2008

65


<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

66


yÓ+ø£≥ sêeTT&ÉT ` ø£ècÕí|ü⁄s¡+ ` ≈£s¡÷ï\T

ªª ~e´#·≈£åîe⁄‘√ eTVü‰<äT“¤‘· nqTuÛÑyê\T µµ Hê ù|s¡T yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT. H˚qT »qe] 2011 qT+&ç <Ûë´q+ #˚düTÔHêïqT. H˚qT yÓTT<ä{ÏkÕ] e÷ #˚qTe<ä› ñqï >±Eyêì≈£î+≥ eTÁ] #Ó≥Tº e<ä› <Ûë´q+ #˚XÊqT. <Ûë´q+˝À eT+∫ düT>∑+<Ûä |ü]eTfi≤\T e#êÃsTT. ‘·s¡Tyê‘· eTVü‰jÓ÷>∑T\T ø£ìŒ+#ês¡T. ªª mes¡T ˙e⁄ ? Çø£ÿ&É≈£î m+<äT≈£î e#êÃe⁄ ? µµ nH˚ e÷≥\T $ì|æ+#êsTT. ªª H˚qT yÓ+ø£sêeTT&ÉTì — <Ûë´q+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î e#êÃqT µµ nì #ÓbÕŒqT. #Ó≥Tº yÓTT<ä{À¢ <˚B|ü´e÷q+>± yÓ\T>∑T\T $s¡õeTTà‘·÷ áX¯«s¡Tì *+>∑+ ø£ì|æ+∫+~. Hê≈£î <Ûë´q+ H˚]Œ+∫q yÓTT<ä{Ï >∑Ts¡Te⁄ ø√fÒX¯«s¡¬s&ç¶ ø£ì|æ+∫ ªª me«]ø° Vü‰ì ø£*+#·≈£î — ˙≈£î ‘Ó*dæ+~ n+<ä]ø° H˚]Œ+#·T — ˙≈£î e⁄qï <ë+{À¢ <ëq+ #˚sTT — ˙ <Ûäsêàìï qTe⁄« ìs¡«]Ô+#·T µµ nì

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

#ÓbÕŒs¡T. ñ<äj·T+ 5 >∑+ˆˆ\≈£î <Ûë´HêìøÏ ≈£Ls¡TÃqï H˚qT ñ 7.45 숈\ es¡≈î£ <Ûë´q+ #˚XÊqT. yÓTT<ä{kÏ Õπs n+‘·ùd|ü⁄ m˝≤ ≈£Ls¡TÃHêïH√ Hêπø ‘Ó*j·T<äT. <Ûë´q+ m+‘√ u≤>∑T+~. n|üŒ{Ï qT+&ç Áø£eT+ ‘·|üŒø£ <Ûë´q+ #˚dü÷Ô <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïqT. yÓ T T<ä { Ï k Õ] ÁãVü ≤ à]¸ |ü Á rJ ì ø£ s ¡ ÷ ï\T .. ªª ãT<ë∆|æs¡$T&é µµ ˝À ø£\TdüT≈£îHêïqT. |üÁ‹kÕsY ø=ã“]#Ó≥Tº ÁøÏ+<ä ≈£îØÃ˝À ≈£Ls¡TÃì ñHêïs¡T. ø=~› ùd|ü{Ïπø yês¡T ôV’≤<äsêu≤<é Á|üj·÷D+ nsTT yÓfi¯ó‘·÷ Hê <ä>∑Z]øÏ e∫à .. ùwø˘ Vü‰´+&é Ç∫à qqTï <ë≥>±H˚, kÕsY ø±* ÁøÏ+<ä Hê≈£î ˇø£ s¡÷bÕsTT _fi¯fl Hê≈£î <=]øÏ+~. n|üŒ{Ï qT+N e÷ Ç+{À¢ @ ˝À≥÷ ˝Ò<äT. n+<ä+, Äs√>∑´+ eT] Äq+<ä+‘√ J$düTÔHêïeTT ! $XÊK|ü≥ºD+˝À »]–q ªª <Ûë´qeTVü‰#·Áø£+`II µµ ˝À bÕ˝§Zì ‹]– e#êÃø£ »qe] 23q Hê≈£î ~e´#·≈£åîe⁄ nqTuÛ Ñ y ê\T edü ÷ Ô »s¡ > ∑ u Àj˚ T $wü j · ÷ \T, eTT+<˚ ‘Ó \ Tdü T ø√>∑ \ T>∑ T ‘· T HêïqT.ˇø£ s √E <Û ë ´q+˝À y˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T ø£ìŒ+#ês¡T. ªª H˚qT ˇø£ÿ&çH˚ ø±<äT — }] Á|ü»\+‘ê <Ûë´q+ #˚düTø√e&ÜìøÏ e÷≈£î ˇø£ <Ûë´q πø+Á<ä+ ø±yê* µµ nì n&ç>±qT. n|ü&ÉT Äj·Tq .. ªª Ç#˚Ã~ H˚qT ø±<äT — Ç#˚à Äj·Tq yÓqTø£ edüTÔHêïs¡T µµ nì |üÁ‹kÕsYqT #·÷|æ+#ês¡T. |üÁ‹kÕsY Hê dü÷ø£åàX¯Øsêìï rdüT≈£îìb˛sTT e÷ }] e<ä› ñqï Vü≤qTeT+‘·sêeTTì >∑T+&ÉT e<ä› ñqïø=+&Éô|’q |æs¡$T&é ø£fÒº düú\+ #·÷|æ+#ês¡T. Ä düú\+˝À ãT<äT∆&ÉT, l ø£èwüßí&ÉT, |üÁ‹kÕsY <Ûë´q+ #˚düTÔqï≥T¢>± #·÷XÊqT. <Ûë´HêìøÏ Áø=‘·Ô>± e∫Ãq >=\¢ sêeTø£èwüí≈£î bÕeTT ø±≥T y˚jT· >± mes¡T #Ó|Œæ Hê eT+<äTø√dü+ yÓfifl¯ ≈£î+&Ü, n˝≤π> eT<Û´ä ˝À düŒèVü≤ ‘·|ü ‘·THêï Vü≤qTeT+‘· sêeTTì >∑T+&ÉT e<ä≈› î£ b˛sTT <Ûë´q+ #˚kÕ&ÉT. Ä kÕŒ{Ÿ≈î£ yÓfió¯ ‘·÷H˚ n‘·ì˝À e÷s¡TŒ e#˚Ãdæ+~. <Ûë´q+ ‘·s¡Tyê‘· $wü+ |üP]Ô>± ‘=\– dü«düú‘· ø£*–+~. e÷ }fiÀfl Ç|ü&ÉT 150 eT+~$T <Ûë´q+ #˚dü÷Ô Äq+<ä+>± ñHêïs¡T. yÓ+ø£≥ sêeTT&ÉT, ôd˝Ÿ : 9985353210 67


j·÷Hê düyÓ÷ìHê ` ˝≤{Ï«j·÷ ` s¡cÕ´

ªª <Ó’e‘·«+ n+fÒ @$T{À Çø£ÿ&É #·÷düTÔHêïqT µµ

Vü‰jYT Áô|ò+&é‡ ! Hê ù|s¡T j·÷Hê ! Hê dü«düú\+ USSR ˝Àì ˝≤{Ï«j·÷ <˚X¯+. e÷ Hêqï s¡wü´Hé ÄØà˝À |üì#˚ùdyês¡T. y˚TeTT Äs¡T>∑Ts¡+ dü+‘êq+. >=|üŒ Ä<Ûë´‹àø£|üs¡T&Ó’q e÷ Hêqï .. Hê ∫qï‘·q+˝À qqTï ‘·q <ä>sZ∑ ¡ ≈£Ls√Ãu…≥Tº≈î£ ì Ä‘·à$XÊ«dü+ >∑T]+N Ä<Ûë´‹àø£‘· >∑T]+N mHÓïH√ï $wüj·÷\T #ÓãT‘·÷+&˚yês¡T. s¡cÕ´˝À n+‘·s¡T´<ä∆+ »s¡T>∑T‘√qï Ä s√E˝À¢ Hêqï m≈£îÿeø±\+ ÄØà $<ÛäT˝À¢ e⁄+≥÷ e÷≈£î <ä÷s¡+>± e⁄+&˚yês¡T. Äs¡T>∑Ts¡T |æ\\¢ ‘√ e÷ neTà ˇø£ÿ‘˚ dü+kÕsêìï HÓ≥Tºø=dü÷Ô+&˚~. >∑es¡ïyÓT+{Ÿ m|ü&ÉT mø£ÿ&É me]ì <√wüß\T>± ìs¡ísTT+∫ •øÏådüTÔ+<√ #Ó|üŒ˝Òì Ä uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq s√E˝À¢ ùd«#·Ã¤>± me«s¡+ ≈£L&Ü e÷ n_ÛÁbÕj·÷\qT yÓ\¢&ç+#˚ dü«‘·+Á‘·‘· ˝Òø£b˛j˚T~. n˝≤+{Ï ˇø±H=ø£ düeTj·T+˝À Hê≈£î 15 dü+ˆˆsê\ ej·TdüT‡ ñqï|ü&ÉT e÷ dü÷ÿ˝À¢ {°#·sY <ëw”ºø±ìï uÛÑ]+#·˝Òø£ >=+‘Ó‹Ôq qqTï ø=ìï s√E\T C…’˝À¢ ô|fÒºkÕs¡T. Hê˝≤+{Ï ne÷àsTT˝…+<äs√ Ä C…’˝À¢ n|üŒ{Ïπø ÁeT–Zb˛‘·THêïs¡T. e÷ neTàq÷, Hê yêfi¯flq÷ #·÷&Ü* Ç+{ÏøÏ |ü+|üeT+fÒ .. ìsê›øÏåD´+>± ø={Ϻ, ˝≤– ôd˝Ÿ˝À |ü&˚ùdyês¡T. ‘·|æŒ+#·T ø√e&ÜìøÏ #ê˝≤ kÕs¡T¢ Á|üjT· ‹ï+#êqT ! n$ Hê J$‘·+˝Àì n‘·´+‘· <äTs¡<äèwüºø£s¡yÓTÆq s√E\T. qqTï #·÷&É&ÜìøÏ e÷ neTàqT ≈£L&Ü nqTeT‹+#·ø£b˛j˚Tyês¡T. e÷ Hêqï ÄØà qT+∫ $&ÉT<ä˝…’ ˝≤{Ï«j·÷ kÕ«‘·+Á‘·´ b˛sê≥+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«|ü⁄ ìs¡+≈£îX¯ <Û√s¡DÏô|’ <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

>=+‘Ó‹Ôq Á|ü‹kÕ] .. Äj·TqqT C…’˝À¢ ô|fÒºyês¡T. n˝≤ Hê≈£î 21 dü+e‘·‡s¡+ e#˚à es¡≈£î <ë<ë|ü⁄ |ü~ dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T $T>∑‘ê kÕ«‘·+Á‘·´jÓ÷<ÛäT\‘√ ø£*dæ C…’˝À¢H˚ yê] J$‘·+ >∑&ç∫b˛sTT+~. n+‘· s ¡ T ´<ä ∆ + |ü P s¡ Ô s TT s¡ c Õ´ ◊<ä T <˚ X Ê\T>± $&çb˛j·÷ø£ Hê ‘√ãT≥Tºe⁄\T eT] e÷ neTà, ‘·˝≤ ˇø£ <˚XÊìøÏ e\düy[Ó flb˛j·÷s¡T. ø£˙dü+ yêfi¯fl Ä#·÷ø° #Ó|Œü &ÜìøÏ ≈£ L &Ü me«s¡ ÷ ˝Ò s ¡ T . n‹ø£ w ü º + MT<ä ªª e÷ Hêqï #·ìb˛j·÷s¡T µµ nqï düe÷#ês¡+ e÷Á‘·+ <=]øÏ+~. |ü⁄f…º&ÉT <äT'K+‘√ H˚qT Çø£ nø£ÿ&É ñ+&É˝øÒ £ m+‘√ ø£w+ºü MT<ä @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£îì »s¡à˙ yÓ[flb˛j·÷qT. »s¡à˙ <˚X+¯ ˝À ì\Á<=≈£îÿø√e&ÜìøÏ H˚qT |ü&ìÉ bÕ≥T¢ ˝Òe⁄. ‹q&ÜìøÏ @MT ˝Ò≈£î+&Ü >∑&ç|æq s√E\T mH√ï ! ∫qï‘·q+˝À e÷ Hêqï uÀ~Û+∫q ªª Ä‘·à$XÊ«dü+ µµ qqTï n&ÉT>∑&ÉT>∑THê yÓqTï‘·fÒº~. n‹ø£wüº+ MT<ä ˇø£ eT÷´õø˘ ø±˝ÒJ˝À d”≥T dü+bÕ~+#·T≈£îì |üP¢{Ÿ eT] |æj·÷H√ yêsTT+#·&É+˝À &çbı¢e÷ #˚kÕqT. |ü]dæú‘·T\T HÓeTà~>± nqT≈£L*dü÷Ô eT÷´Jwæj·THé>± Hê≈£î eT+∫ ñ<√´>∑+ sêe&É+‘√ dü«+‘·+>± ˇø£ nbÕsYºyÓT+{Ÿ, ø±s¡T, Ç+{ÏøÏ ø±yê*‡q |òü]ï#·sY n+‘ê ø=qT≈£îÿHêïqT. Vü‰sTT>± ø±\+ >∑&ç∫b˛‘·Tqï düeTj·T+˝À .. Hê˝À ˇø£ ªª ‘·|üq µµ ! ªª á e÷Á‘·+ J$‘·+ ø√düy˚THê H˚qT ∫qï|ü&ÉT n+‘·˝≤ ø£wüº|ü&ç+~ ? e÷ Hêqï #Ó|æŒq≥T¢ Ç+πø+<√ ñ+~ J$‘·+˝À µµ nqT≈£îì Çø£ Hê yÓ‘·T≈£î˝≤≥ yÓTT<ä\Tô|{≤ºqT. ªª Ç+&çj·÷ <˚X¯+ Ä<Ûë´‹àø£‘·≈£î ô|{Ϻ+~ ù|s¡T ø£qTø£ nø£ÿ&ç qT+#˚ Hê nH˚«wüD yÓTT<ä\T ô|&É‘êqT µµ nqT≈£îì eT÷&ÉT HÓ\\T ñ<√´>±ìøÏ ôd\e⁄ ô|{Ϻ .. uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ e∫à πøs¡fi¯˝Àì ˇø£ Á|üø£è‹ yÓ’<ä´XÊ\≈£î e#êÃqT. eT÷&ÉT HÓ\\ bÕ≥T nø£ÿ&É H˚qT nH˚øs£ ø¡ ±˝…q’ jÓ÷>± |ü<‘∆ä T· \qT H˚sT¡ Ã≈£îì eT∞fl »s¡à˙øÏ yÓ[flb˛j·÷qT. »s¡à˙˝À Hê dü÷º&Ó+{Ÿ‡øÏ dü+^‘·+‘√ bÕ≥T jÓ÷>± ≈£L&Ü H˚s¡Œ&É+ yÓTT<ä\T ô|{≤ºqT eT] H˚qT dü+|üPs¡í 68


XÊø±Vü‰]>± e÷]b˛j·÷qT ! »s¡à˙ ˝≤+{Ï <˚XÊ˝À¢ XÊø±Vü‰s¡+ <=s¡ø&£ +É #ê˝≤ ø£w+ºü ø±˙ H˚qT <ëì˝Àì ~e´‘·‘ê«ìï ns¡+ú #˚düT≈£îì X¯ó<ää∆ XÊø±Vü‰]>± Hê J$‘êìï >∑&ÉT|ü⁄‘·÷qï+<äT≈£î Ç|ü&ÉT m+‘√ >∑s¡«|ü&ÉT‘·THêïqT. ø=Hêïfi¯fl ‘·s¡Tyê‘· Hê ªª ‘·|üq µµ eT∞fl yÓTT<ä˝…’+~. ákÕ] dü+e‘·‡s¡+ MkÕ rdüT≈£îì Ç+&çj·÷øÏ e#êÃqT. Ç+&çj·÷˝Àì |ü$Á‘· düú˝≤\÷, Ä\j·÷\÷ ‹s¡T>∑T‘·÷ yês¡D≤dæ #˚s¡T≈£îHêïqT. yês¡D≤dæ˝À s¡ø£s¡ø±\ >∑Ts¡Te⁄\q÷, dæ<ä∆|ü⁄s¡Twüß\q÷ #·÷kÕqT. ˇø£kÕ] nsTT‘˚ .. ˇ+{Ïì+&Ü uÛÑkÕà\T |üPdüT≈£îì X¯yê\qT ô|{Ϻ ‘ê+Á‹ø£ |üP»\T #˚ùd n|òüTÀsê\qT ≈£L&Ü <ä>∑Zs¡>± #·÷kÕqT. Hê≈£î ø=~›>± uÛÑj·T+ nsTT‘˚ y˚dæ+~ ø±˙ .. yêfi¯ófl #˚k˛Ôqï Ä uÛÑj·÷qø£yÓTÆq eT+Á‘· ‘·+Á‘ê\‘√ yêfi‚fl+ kÕ~ÛkÕÔs√ Hê≈£î ns¡ú+ ø±˝Ò<äT. ªª Ä‘êàH˚«wüD n+fÒ K∫Ñ·+>± Ç~ e÷Á‘·+ ø±<äT µµ nì Hê≈£î ‘˚*b˛sTT+~. <äøÏåD uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À <˚yê\j·÷\T m≈£îÿe>± e⁄+{≤j·Tì $ì |òæÁãe]˝À ø£sêï≥ø£ sêÁcÕºìøÏ e#êÃqT. ªª >√ø£s¡í µµ nH˚ Á|ü<˚X¯+˝À ˇø£s√E s√&ÉT¶ MT<ä yÓfi¯ó‘·÷ .. ªª ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ yÓT&çfÒwüHé ø±s¡´Áø£eT+ µµ b˛düºsY #·÷dæ ìsê«Vü≤≈£î\ <ä>∑Z]øÏ yÓ[fl |ò”E >∑T]+∫ yêø£ãT #˚kÕqT. ªª ñ∫‘· + >± <Û ë ´q+ H˚ ] ŒkÕÔ s ¡ T µµ nqï e÷≥ $ì ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷qT. Ä Vü‰˝Ÿ ˝ÀøÏ yÓ[fl n|üŒ{Ïπø nø£ÿ&É yÓTT<ä˝…’q <Ûë´q ø±s¡´Áø£eT+˝À ìX¯Ùã›+>± ≈£Ls¡TÃHêïqT. >∑+≥ùd|ü⁄ |üÁrJ y˚DT <Ûë´q+ qqTï @y˚y√ ˝Àø±˝À¢ $Vü≤]+|üCÒdæ+~. eTqdü‡+‘ê ‘˚*>±Z nsTTb˛‘·÷ .. Hê ∫qï‘·q+ qT+∫ Hê˝À <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

>∑÷&ÉTø£≥Tº≈£îì ñqï @<√ ‘Ó*j·Tì u≤<Ûä n+‘ê ãj·T{ÏøÏ yÓ[flb˛‘√qï |ò”*+>¥ .. #ê˝≤ n<äT“¤‘·+>± nì|æ+∫+~. ø£fi¯ófl ‘Ó]∫#·÷ùdÔ ùdºJô|’ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ˇø£ >=|üŒ ø±+‹ dü«s¡÷|ü+˝≤ ø£ì|æ+#ês¡T ! ø±s¡´Áø£eT+ nsTTb˛j·÷ø£ Áø=‘·Ô |ü⁄düøÔ ±ìï ]©CŸ #˚d÷ü Ô yês¡T Hê yÓ|’ ⁄ü #·÷dæ .. qqTï |ü⁄düøÔ +£ rdüTø√e&ÜìøÏ |æ*#ês¡T. yê] qT+∫ |ü⁄düÔø£+ n+<äT≈£îqï H˚qT .. e+– yê] ø±fi¯fl≈£î <ä+&É+ ô|≥º>±H˚ .. yês¡T ≈£L&Ü yÓ+≥H˚ Hê ø±fi¯fl≈£î <ä+&É+ ô|{≤ºs¡T ! H˚qT #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷qT ! Ç+‘·es¡≈L£ uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ n+‘·{≤ ‹s¡T>∑T‘·÷ m+<äs¬ +<äs√ >∑Ts¡Te⁄\qT #·÷k˛Ôqï H˚qT ªª |üÁrJ µµ ˝À ˇø£ Áø=‘·Ô $\ø£åDyÓTÆq ø√D≤ìï #·÷kÕqT. ÄX¯Ãs¡´+‘√ #·÷k˛Ôqï Hê≈£î ùwø˘ Vü‰´+&é Ç∫à <ä>∑Zs¡>± rdüT≈£îHêïs¡T. yê] Ä düŒs¡Ù Hê≈£î ∫qï|üŒ{Ï e÷ Hêqï düŒs¡ÙqT >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ó∫à Hê ø£fi¯flyÓ+ã&ç ˙fi¯ófl e#˚ÃkÕsTT. Ä|ü⁄ø√˝Òì ñ~«>∑ï‘·‘√ kÕsY #˚‘·T\qT >∑{Ϻ>± |üfÒºdüT≈£îHêïqT ! ªª Hê≈£î ø±yê*‡q ô|ìï~Û <=]øÏ+~ µµ nqï Ä‘·à‘·è|æ‘Ô √ H˚qT Çø£ yê] yÓ+fÒ ‹s¡T>∑T‘·÷ .. Ç˝≤ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ e#êÃqT. |üÁr y˚T&ÉyTé qqTï e÷ neTàø£+fÒ m≈£îÿe>± Áù|eT>± Ä<ä]+∫ .. qqTï ‘·q Ç+{À¢H˚ e⁄+#·T≈£îHêïs¡T ! ªª |ü Á rJ µµ ‘√ ø£ * dæ mHÓ ï H√ï Á|ü < ˚ X Ê\T ‹s¡T>∑T‘·THêïqT. yê] Á|ü‹ ø£<ä*ø£ qT+∫ ≈£L&Ü H˚qT m+‘√ H˚s¡TÃ≈£î+≥THêïqT. ˇø£ Áô|ò+&é˝≤ yês¡T Á|ü‹ ˇø£ÿ]‘√ ø£*dæ |üì #˚ùd rs¡T .. #ê˝≤ n<äT“¤‘·+ ! H˚qT ÁøÏ‘·+ HÓ\ bÂs¡í$T s√E ªª ø£&ÜÔ˝Ÿ µµ yÓ[fl eTVü‰ |æs¡$T&é˝À ≈£Ls¡TÃì <Ûë´q+

69


#˚kÕqT. u…+>∑fi¯Ss¡T yÓT>± |æs¡$T&é qT ≈£L&Ü #·÷kÕqT. n~ ˇø£ n<äT“¤‘·yÓTÆq X¯øÏÔ Á|ü<˚X¯+ ! ªª <Ûë´q+ µµ >∑T]+∫q Ç+^¢wt uÛ≤wü˝Àì |ü⁄düÔø±\˙ï #·~y˚düTÔHêïqT. ∫qï ∫qï |ü˝…¢˝À¢ |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢ ≈£L&Ü m+‘√ n+øÏ ‘ · + uÛ ≤ e+‘√ á yÓ T &ç f Ò w ü H é n+<ä ] ø° n+~+#·&ÜìøÏ ø£èwæ#d˚ ÷ü HÔ êïs¡T. &Üø£sº ÷¡ ,¢ Ç+»˙s¡÷¢ eT¬s+‘√

>=|üŒ >=|üŒ yêfi¯ófl á >=|üŒ j·T»„+˝À bÕ˝§Z+≥÷ Äq+<ä+‘√, ñ‘ê‡Vü≤+‘√ $XÊ«ìøÏ ùde #˚jT· &É+ qqTï m+‘√ ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T]#˚k˛Ô+~ ! ∫qï|ü&ÉT e÷ Hêqï Hê≈£î uÀ~Û+∫q <Óe’ ‘·«+ n+fÒ @$T{À H˚qT Çø£ÿ&É #·÷dü÷ÔHêïqT ! ÁãVü≤à]¸ |üÁrJì n+<äs¡÷ ª <˚e⁄&ç µ ø£+fÒ m≈£îÿe>± #·÷k˛Ô+fÒ H˚qT m+‘· >=|üŒ eTVü‰qTuÛ≤e⁄ì‘√ ø£*dæ ‹s¡T>∑T‘·THêïH√ ‘·\T#·T≈£î+fÒ .. Hê≈£î n$T‘·+>± dü+‘√wü+ y˚k˛Ô+~. |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<äs¡÷ qqTï ‘·eT dü«+‘· Äràj·TTsê*>± #·÷düT≈£î+≥THêïs¡T ! H˚HeÓ s√, Hê »qà\ø£´å + @$T{À Áø£eTÁø£eT+>± Hê≈£î ns¡ú+ ne⁄‘·÷ ek˛Ô+~. »s¡à˙ ‹]– yÓfi≤flø£ H˚qT #Ój·÷´*‡q ø±s¡´Áø£eTÁ|üD≤[ø£ ≈£L&Ü Hê≈£î düŒwüº+>± ø£ì|æk˛Ô+~. ` j·÷Hê düyÓ÷ìHê e-mail :fluxmuz@yahoo.com

e÷Vt≤C…Hé ` ¬ø’s√` áõ|ü⁄º

ªª Ç|ü&ÉT Hê Ä<Ûë´‹àø£ J$‘·+ dü«s¡íeTj·T+µµ

Hê ù|s¡T e÷Vt≤C…Hé. H˚qT Ç+≥¬sï{Ÿ˝Àì ù|dò ãt Tø˘ <ë«sê Breath Energy Health Meditation Áb˛Á>±yéT >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£îì e÷ ¬ø’s√ eTVü‰q>∑s¡+˝À |æs¡$T&é e÷düºsY s¡y˚TXŸ >∑C…®\qT dü+Á|ü~+∫ ˇø£ <Ûë´q ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïqT. <Ûë´q+ <ë«sê mH√ï mHÓïH√ï ˝≤uÛ≤\qT bı+~q H˚qT .. yê]ø° eT] XÊ«düX¯øÏÔì eTq+<ä]ø° ‘Ó*j·TCÒdqæ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ø° Á|ü‘´˚ ø£ ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó\T|ü⁄≈£î+≥THêïqT. <Ûë´q+˝ÀøÏ sêø£eTT+<äT H˚qT >∑+≥\ø=B› ìÁ<äb˛j˚T yê&çì .. eT] @ $wüj·÷ì¬ø’Hê ‘=+<äs¡>± Ä+<√fi¯q <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

#Ó+<äT‘·÷ .. Ä|ü⁄ø√˝Òq+‘· ø√|ü+‘√ ñ+&˚yê&çì. XÊØs¡ø+£ >± ≈£L&Ü H˚qT #ê˝≤ ã\V”≤q+>± ñ+≥÷ ‘·s#¡ T· >± nHês√>∑´+ bÕ\T ne⁄‘·÷+&˚yê&çì. $|üØ‘·yÓTÆq ‘·\H=|æŒ eT] eT‹ eTs¡T|ü⁄ #ê˝≤ m≈£îÿe>± ñ+&˚~. Hê MT<ä Hê≈£î ‘·≈£îÿe uÛ≤eq‘√ u≤<Ûä |ü&ÉT‘·÷+&˚yê&çì. Ç+<ä+‘ê Hê >∑‘+· .. eT] Hê ª ÁbÕ|ü+∫ø£ µ J$‘·+.. eT] Ç|ü&ÉT Hê Ä<Ûë´‹àø£ J$‘·+ dü«s¡íeTj·T+ ! Hê ìÁ<ëdüeTj·T+ ‘·–Zb˛e&Éy˚T ø±≈£î+&Ü .. yÓT\≈£îe dæú‹˝À ≈£L&Ü H˚qT #·Ts¡T≈£î>± ñ+≥THêïqT ! Á|üXÊ+‘· eTqdüT‡‘√, eTH√ìã“s¡‘·‘√ H˚qT Ç|ü&ÉT Hê |üqT\qT #·ø£ÿu…≥Tº ≈£î+≥÷+fÒ .. Hêπø ÄX¯Ãs¡´+>± ñ+~ ! Çø£ Ç|ü&ÉT Hê≈£î m˝≤+{Ï ‘·\H=|ü\÷ ˝Òe⁄. Vü‰sTT>± ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ dü÷∫+∫q |ü⁄düøÔ ±\qT #·<Tä e⁄≈£î+≥÷ Á|üXÊ+‘·+>± J$düTÔHêïqT. ªª <Ûë´q+ <ë«sê e#˚à $X¯«X¯øÏÔ ˇø£ÿfÒ m˝≤+{Ï nHês√>±´\HÓ’Hê ‘·–Z+#·>∑\<äT µµ nq&ÜìøÏ H˚H˚ ˇø£ >=|üŒ ñ<ëVü≤s¡D ! ` e÷Vt≤C…Hé www.meark-The-boss@hotmail.com 70


nHé≥e⁄Hé $T˝≤<é Vü≤Hêï ` ¬ø’s√ ` áõ|ü⁄º

ªª Hê dü÷ø£åàX¯Øs¡+ ãj·T{ÏøÏ sêe&Üìï #·÷düT≈£îHêïqT µµ <Ûë´q+ >∑T]+∫ ‘Ó*j·Tø£ eTT+<äT yÓ+≥H˚ yÓT&çø£˝Ÿ ôd+≥sYøÏ yÓ[flb˛sTT eT+<äT\˙ï yê&˚ùdyê&çì. ø±˙ Ç|ü&ÉT Çø£ <Ûë´q+˝À ≈£Ls¡TÃì Hê XÊ«düX¯øÏÔ ì u≤<Ûä ñqï#√{ÏøÏ |ü+|æ+#êqT. Áø£eTÁø£eT+>± X¯Øs¡+ ‘˚*>±Z e÷]b˛‘·÷ .. H˚qT >±*˝À ‘˚\T‘·Tqï nqTuÛÑ÷‹ì bı+<ëqT. Hê #ÓsTT´ n+‘ê ˇø£ kÕÿì+>¥ |æø£ÃsY ˝≤>± Hê≈£î ø£qã&ç+~. Áø£eTÁø£eT+>± Hê #ÓsTT´ H=|æŒ ‘·–Zb˛‘·÷ #ÓsTT´ ø£<äT\T‘·÷ ñqï≥T¢>± <Ûë´q+˝À #·÷düT≈£îHêïqT. <Ûë´q+ |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· ø£fi¯ófl ‘Ó]∫ #·÷düT≈£î+fÒ .. ∫Á‘·+>± Hê #ÓsTT´ Hê ù|s¡T nHé≥e⁄Hé $T˝≤<é Vü≤Hêï. H˚qT áõ|tº <˚X¯+˝Àì ¬ø’s√˝Àñ+≥÷ 2006 qT+∫ H=|æŒ ‘·–Zb˛e&É+ eT] H˚qT Hê #ÓsTT´ì e÷eT÷\T>± ªª ÇÁ»sTT© nô|òsTTsY‡ µµ nH˚ |üÁ‹ø£˝À »s¡ï*dtº>± |üì ø£<ä\TÃø√e&É+ »]–+~ ! H˚qT #ê˝≤ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷qT ! eee #˚dTü HÔ êïqT. Væ≤Áã÷ uÛ≤wü≈î£ H˚qT Ä+>∑¢ nqTyê<ä≈î£ &ç>± ≈£L&Ü Ç|ü&ÉT H˚qT #ê˝≤ Á|üXÊ+‘·+>± ñHêïqT. Ç~ es¡≈î£ ñHêïqT. dü+e‘·‡s¡+ ÁøÏ‘·+ ªª l s¡y˚Twt >∑C…®\ µµ >±] Ç+{À¢ nø±s¡D+>± ø√|ü+ ‘Ó#·TÃ≈£î+≥÷ n+<ä]MT<ë n]#˚ Hê ìs¡ « Væ ≤ +∫q Breath Energy Health Meditation dü«uÛ≤e+ |üP]Ô>± e÷]b˛sTT .. Hê #·T≥÷º ñqïyêfi‚fl ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì XÊ«dü MT<ä <Ûë´dü <Ûë´q+ >∑T]+∫ ÄX¯Ãs¡´b˛j˚T |ü]D≤eT+ Hê˝À ø£*–+~. Hê ñ<√´>∑+ Á|ü<˚X¯+˝À ≈£L&Ü @e÷Á‘·+ Hê≈£î r]ø£ ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. Hê eè‹Ô˝À e⁄+&˚ |üì ˇ‹Ô&ç e\¢ H˚qT m+‘√ Ä+<√fi¯q≈£î >∑T] ne⁄‘·÷ <ëì qT+∫ $eTTøÏÔø√dü+ <=]øÏHê eT] ãdüT‡˝À Á|üj÷· DÏd÷ü Ô ñqï|ü&É÷ H˚qT <Ûë´q+ yÓ‘·T≈£î‘·÷qï düeTj·T+˝À .. ªª <Ûë´q+ µµ Hê≈£î ˇø£ es¡+˝≤ #˚dü÷Ô+{≤qT. Ç˝≤+{Ï n<äT“¤‘·yÓTÆq <Ûë´q+ n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó∫à ÁX‚wüºyÓTÆq J$‘ê\qT >∑&çù| neø±X¯+ <=]øÏ+~ ! yÓTT<ä{À¢ ÁbÕ|ü+∫ø£ nuÛÑ´+‘·sê\ e\¢ H˚qT ø=ìï ø£\T>∑CÒk˛Ôqï ÁãVü≤à]¸ |üÁrJøÏ ø£è‘·»„‘·\T ! ` nHé≥e⁄Hé $T˝≤<é Vü≤Hêï s√E\bÕ≥T <Ûë´HêìøÏ <ä÷s¡+>± ñHêïqT. n|ü&˚ <Ûë´q e-mail : tataten@gmail.com J$‘êìø° .. eT] e÷eT÷\T J$‘êìø° eT<Û´ä e⁄qï HêD´‘·˝À ‘˚&Ü Hê≈£î düŒwüº+>± nqTuÛÑe+˝ÀøÏ e∫Ã+~. <ë+‘√ Çø£ ªª XÊ«düX¯øÏÔì J$‘ê+‘·+ e<ä\≈£L&É<äT µµ nì ìX¯ÃsTT+#·T ªª |æs¡$T&é e÷düºs¡¢≈£î $»„|æÔ µµ ≈£îHêïqT. <Ûë´q+˝À ≈£Ls¡TÃqï|ü&É+‘ê Hê X¯Øs¡+˝ÀøÏ e#˚à $ yêVü≤ eT] Ç‘·s¡ y˚&ÉTø£\ dü+<äs¡“¤+>± $#˚Ãdæq X¯øÏÔÁ|üyêVü‰ìï H˚qT #·ø£ÿ>± >∑eTì+#·T ø√>∑\T>∑T‘·THêïqT. n‹<∏äT\≈£î ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ |üÁ‹ø£qT ø±qTø£>± Çdü÷Ô .. ˇø√ÿkÕ] ÄC≤„#Á· ø£+, düV≤ü ÁkÕs¡+ düŒwü+º >± Hê ~e´#·≈îå£ e⁄‘√ <Ûë´qÁ|ü#ês¡+ #˚k˛Ôqï |æs$¡ T&é e÷düsº +¢¡ <ä]ø° .. n_Ûq+<äq\T. #·÷&É>∑*π>yê&çì. Hê <Ûë´qkÕ<Ûäq ‘=* s√E˝À¢H˚ Hê eT] e#˚à X¯óuÛÑø±sê´\ d”»HéqT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì MT≈£î dü÷ø£åàX¯Øs¡+ ãj·T{ÏøÏ sêe&Üìï H˚qT #·÷düT≈£îHêïqT ! ô|<ä›yÓTT‘·Ô+>± ø±e\dæq e÷>∑C…’Hé\qT eTT+<äT>±H˚ n&Ü«Hé‡ ˇø£s√E H˚qT Hê ≈£î&ç uÛTÑ »+˝À $|üØ‘·yTÓ qÆ ø£+&Ésê\ #Ó*¢+∫ ãTø˘ #˚düTø√e\dæ+~>± $»„|æÔ #˚düTÔHêï+. ` ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ n&çàìÅùdºwüHé H=|挑√ u≤<Ûä|ü&É‘·÷ .. #˚‹ì ø£<ä|ü˝Ò≈£î+&Ü nj·÷´qT. <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

71


P.

sêyÓ÷àqsêe⁄ ` eqdüú*|ü⁄s¡+ ` ôV’≤<äsêu≤<é

ªª Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é uÛÑeq+˝À .. <Ûë´q+ µµ GHMC

øÏ eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ &ç|üP´fÒwüHé MT<ä e∫Ãq H˚qT GHMC nk˛dæ j ˚ T wü H é »qs¡ ˝ Ÿ ôdÁ¬ ø ≥Ø l P. <äTsêZÁ|ükÕ<é >±] düVü≤ø±s¡+‘√ á ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. Çø£ÿ&ç qT+∫ eT∞fl H˚qT Hê e÷‘·è dü+dü˝ú ÀøÏ yÓ[flb˛sTTq ‘·sT¡ yê‘· ≈£L&Ü HÓ\≈£î ˇø£kÕ] GHMC øÏ e∫à qqTï <Ûë´q ø±s¡´Áø£eT+ »]|æ+#ê*‡+~>± ø£MTwüqsY >±s¡T Á|ü‘˚´ø£+>± ø√s¡&É+ <Ûë´q+ jÓTTø£ÿ n‘·´edüsêìï ‘Ó*j·TCÒk˛Ô+~. Ç~ |æs¡$T&é e÷düºs¡¢+<äs¡+ >∑]«+#·<ä>∑Z $wüj·T+.

ôV’≤<äsêu≤<é, q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú≈£î #Ó+~q GHMC uÛeÑ q+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY lø£èwüí u≤ãT >±] nqTeT‹‘√ <Ûë´q ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. |üq«sY MT{Ï+>¥ Vü‰˝Ÿ˝À Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À düTe÷s¡T 1,000 eT+~ ñ<√´>∑T\T <Ûë´q+ H˚s¡TÃ≈£îì m+‘√ Äq+<ä+ bı+<ä&É+ »]–+~. e÷qdæø£ Ä+<√fi¯qqT <ä÷s¡+ #˚dü÷Ô, nHês√>±´\ qT+∫ ø±bÕ&˚ á n‹ düT\uÛÑyÓTÆq <Ûë´q |ü<ä∆‹ì ‘·eT≈£î n+~+∫q |æs¡$T&é e÷düºs¡¢≈£î yês¡T ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. Ç+‘·{Ï n<äT“¤‘y· TÓ qÆ ø±s¡´Áø£e÷\qT eTq‘√ »]|æd÷ü Ô d”ìj·TsY e÷düºsY‡ leT‹ M. ìs¡à˝≤<˚$, Dr.K. eTq »qà\qT <Ûäq´+ #˚k˛Ôqï ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ øÏ Hê y˚\y˚\ q÷´≥Hé ø=+&ÉM{Ï, l A. eT<ÛäTyÓ÷Vü≤Hé, G. lìyêdü¬s&ç¶ ø£è‘·»„‘·\T. |ü⁄* sêyÓ÷àVü≤Hé sêe⁄, ôd˝Ÿ : 94402 88246 >±s¡T¢ á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªª ùd‘Y $C≤„q+ µµ esYÿ cÕ|t XÊø±Vü‰s¡T\≈£î, <Ûë´qT\≈£î e÷Á‘·y˚T Á|üy˚X¯+ d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºsY‡ l M. Áù|eTHê<Ûé, l G. u≤\ø£èwüí >±s¡¢#˚ ‘˚~ : y˚T: 7,8,9 düú\+ : |æs¡$T&é yê´©, u…+>∑fi¯Ss¡T, düeTj·T+ : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î ôd˝Ÿ : 09951740696, 09343499774, 8548933386

‘˚~ : pHé 1,2,3 düú\+ : ôV’≤<äsêu≤<é düeTj·T+ : ñ<äj·T+ 9.00 >∑+ˆˆ\≈£î ôd˝Ÿ : 9292201229, 9849073840, 9292201227

( ]õÅùdºwüHé ‘·|üŒìdü] ) esYÿcÕ|t≈£î e#˚Ãyês¡T ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ dü+e‘·‡s¡+ #·+<ë 300 s¡÷ˆˆ ‘·|üŒø£ ø£≥ºe˝…qT <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, @Á|æ˝Ÿ 2012

72


»ø±ÿ |ü<ëà sê|òTü esêe⁄ ` $»j·Tyê&É

>∑‘·»qà düàè‘·T\qT yÓ*øÏ ‘Ó∫Ãq Hê áõ|ü⁄º j·÷Á‘·

Hê ù|s¡T |ü<ëà sê|òTü esêe⁄. 2012 e÷]à 10e ‘˚B qT+&ç 26e ‘˚B es¡≈î£ »]–q áõ|t,º e÷ØwæjT· dt j·÷Á‘ê$X‚cÕ\qT ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸµµ bÕsƒ≈¡ î£ \‘√ |ü+#·T≈£î+≥Tqï+<äT≈£î H˚qT #ê˝≤ Äq+<ä|&ü TÉ ‘·THêïqT ! uÛ ≤ s¡ ‘ · < ˚ X ¯ + ˝Àì q\TeT÷\\ qT+∫ e∫Ãq <Ûë´q$TÁ‘·T\qT 9e ‘˚B sêÁ‹ 12 >∑+ˆˆ\≈£î X¯+cÕu≤<é n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯jT· +˝À ø£*dæ |üsd¡ Œü s¡ n_Ûq+<äq\‘√ ˇø£ ≈£î≥T+ã+˝≤ nj·÷´+. 10e ‘˚B $e÷q+˝À+#˚ ˇø£Á|üø£ÿ ñc˛<äj·T øÏsD¡ ≤\‘√, eTs=ø£ Á|üøÿ£ ÇdüTø£ m&Üs¡T\ |ü\ø£]+|ü⁄\‘√ áõ|ü⁄º e÷≈£î düTkÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ+~ ! eT<Ûë´Vü‰ïìø£˝≤¢ ªª \ø£‡sY µµ #˚s¡T≈£îHêï+. Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n‹ bı&ÉyÓ’q HÓ\’ Tq~˝À n<ÛTä Hê‘·q kÂø£sê´\‘√ ≈£L&çq Á≈£LsTTCŸ ˝À eT÷&ÉT s√E\T Á|üj÷· D+ |üse¡ ÷<äT“¤‘+· >± kÕ–+~ ! c c c

@ <˚Xy¯ T˚ –Hê Á|ü‹ <˚XÊìø° ˇø£ #·]Á‘· ñ+≥T+~. n+<äTHê ªª áõ|tº µµ .. ~e⁄´\T ì]à+∫q eTq |æs$¡ T&金√ ≈£L&çq <˚e uÛ÷Ñ $T ! Äs√E kÕj·T+Á‘·+ ªª ø±sêïø˘ µµ, ªª \ø£‡sY f…+|ü⁄˝Ÿ µµ #·÷XÊ+. nø£ÿ&É f…+|ü⁄˝Ÿ n+fÒ >∑T&ç, >∑T&ç˝Àì <˚e⁄&ÉT, ns¡Ãq\T, ø=ã“]ø±j·T\T ø=≥º&+É ø±<äT. Äø±XÊìï n+fÒ <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2012

yÓ&É˝≤Œ{Ï, m‘ÓÔÌq düú+u≤\T, yê{Ïô|’ sêE\, sêDT\, u§eTà\‘√ bÕ≥T yê] *|æ, yê] Hê>∑]ø£‘˝· Àì $X‚cÕ\T e+{Ï$ #Óø£ÿã&ç ñHêïsTT. yê{ÏH˚ yêfi¯ófl ªª f…+|ü⁄˝Ÿ‡ µµ n+{≤s¡T. ˇø£≥e sêE, s¬ +&Ée sêE .. n˝≤π> sêDT\T eT] yê] #·]Á‘· >∑T]+∫, yê] <˚e‘·\T, <˚e⁄fi¯ófl >∑T]+∫ ÄHê{Ï áõ|æ¸jT· q¢ qeTàø±\T eT] <ë<ë|ü⁄ 30, 32 eT+~ Á|æH‡é \ |ü]bÕ\q >∑T]+N ñ+<äì yê] #·]Á‘· #Ó|⁄ü +Ô ~. sêÁ‹øÏ Á≈£LsTTCŸ #˚s¡T≈£îì .. |üdü+<Ó’q $+<äTqT d”«ø£]+∫ $ÁX¯$T+#ê+. 11e ‘˚B ñ<äjT· + Valley of Kings - Tombs of the Pharovs - Queen Hatshepsut temple #·÷XÊ+. yê{Ï #·T≥÷º m‘ÓÔÌq ø=+&É\ eT<Ûä´˝À ˝Àj·T. Ä ˝Àj·T˝À|ü*øÏ ~–‘˚ >√&É\≈£î ô|sTT+{Ï+>¥‡‘√ yê] ôV’≤s√¬>’¢|òæø˘ *|æ, dü+düÿ è‹. á Hê{ÏøÏ s¡+>∑T\T b˛≈£î+&Ü #·øÿ£ >± ñHêïsTT. eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00 >∑+≥\≈£î Á≈£LsTTCŸ˝À ãj·T\T<˚] kÕj·T+Á‘êìøÏ »{≤ÿ ã+&ç˝À ª Ç&ÉT|òü⁄ µ #˚sT¡ ≈£îHêï+. nø£ÿ&É Horus temple, Kom Ombo temple, Crocodial Park #·÷XÊ+. nø£ÿ&É yê] JeqXË*’ ˝À uÛ≤>∑+>± dü+^‘· ø£#Ø˚ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. yê] dü+^‘êìøÏ nqT>∑TD+>± $»j·Tyê&É qT+∫ e∫Ãq #Ûêj·T y˚T&ÉyéT #·ø£ÿ>± qè‘·´+ #˚XÊs¡T ! yês¡T ≈£L&Ü m+‘√ Äq+<ä|&ü ܶsT¡ ! 73


HÓ’\Tq~øÏ Ç≥TyÓ’|ü⁄ n≥TyÓ’|ü⁄ düTe÷s¡T 10 øÏ.MT. <ä÷s¡+ |ü#÷ ì Á|üøè£ ‹ Ä ‘·sT¡ yê‘· n+‘ê m&Ü]. |ü#÷ <äHê˙ï, m&Ü]˙ ˇø£ #√≥ #·÷&É≥+ ˇø£ eTVü‰<äT“¤‘+· ! HÓ\’ Tq~˝À Á|üj÷· D+ $+‘Óq’ nqTuÛ÷Ñ ‹. &Óøô˘ |’ sêÁ‹ ˇø£ÿ<ëH˚ï ≈£Ls¡TÃì nq+‘· Äø±X¯+˝À #·Tø£ÿ*ï #·÷dü÷Ô ìX¯Ùã›d‹úæ ì nqTuÛ÷Ñ ‹ bı+<ëqT ! c c c

12e ‘˚B ªª ÄkÕ«Hé µµ ˝À ª ôV≤’ &ÜyéT µ, ª s¡wü´Hé Áô|+ò &éw|æ t ≥esY µ, ª |ò˝æ sÒ T÷ f…+|ü⁄˝Ÿ µ øÏ yÓfi≤fl+. nø£ÿ&É sê‹ #Óø£ÿ&Ü\ô|’ Ä<ÛäTìø£ yÓ’<ä´ |ü]ø£sê\T, ª e÷j·THé ø±´\+&ÉsY µ #Óøÿ£ ã&ç e⁄+~. ∫qï wæ|˝t À ª HÓã÷]j·THé $˝ÒCŸµ øÏ yÓfi≤fl+. nø£ÿ&É Á|ü‹ Ç+{À¢ yÓTTdüfifl¯ qT Äsê~ÛkÕÔsT¡ . yÓ[flq yês¡+<ä]ø° ªª yÓ˝Ÿø£yéT Á&ç+ø˘ µµ Ç∫Ã, e÷‘√ &ÜHé‡ #˚sTT+#ês¡T. eTqyês¡+‘ê yÓTTdüfi¯flqT |ü≥Tº≈£îHêïs¡T ! e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À áõ|æ¸j·THé ù|òeTdt dæ+>∑sY ª eTT˙ïsY µ yê] Vü≤Ödt #·÷|æ+#ês¡T. n~ Ç|ü&ÉT ¨≥˝Ÿ>± e÷]+~. 13e ‘˚Bq ªª ÄkÕ«Hé µµ qT+∫ ãj·T\T<˚] ñ<äjT· + 10 >∑+≥\≈£î ªª ¬ø’s√ µµ #˚sê+. ø¬ s’ √˝Àì eT÷´õj·T+ #·÷dæ ¨≥˝Ÿ≈î£ #˚sê+. m+‘√ ÄÁ‘·T‘·‘√ m<äTs¡T#·÷düTqÔ ï ª –C≤ |æs$¡ T&é µ #·÷ùd düeTj·T+ sêH˚ e∫Ã+~. 15e ‘˚B ñ<äjT· + 5 >∑+≥\ø£˝≤¢ n+<äs+¡ ãdüT‡˝ÀøÏ #˚sê+ ! n+<äs+¡ . |üÁ‹kÕsY, l ø±]Ôøπ j·THé >±s¡T e∫à ãdüT‡ mø£ÿ>±H˚ n+<ä] eTTU≤\T Äq+<ä+‘√ ø£fiø¯ fi£ ˝¯ ≤&ÜsTT !! |üÁrJ n+<ä]˙ |ü\ø£]dü÷Ô ªª ª Væ≤+<ä÷ µ nH˚yê&ÉT e÷qdü düs√es¡+ ‘·|üŒø£ yÓfi≤fl* — ÁøÏdæºj·THé nH˚yê&ÉT C…s¡÷dü˝ÒyéT ‘·|üŒø£ yÓfi≤fl* — ª eTTdæ¢+ µ nH˚yê&ÉT eTø±ÿ <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2012

‘·|üŒø£ yÓfi≤fl* — n˝≤π> eTq ª |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢ µ ª –C≤ |æs$¡ T&é µ øÏ ‘·|Œü ø£ sêyê*. ÄHê&ÉT n~ ~e´˝Àø£yêdüT\ ~e´X¯ø‘ÔÏ √ ø£≥㺠&ç+~. Ç|ü&ÉT eTq+ Çø£ÿ&ç qT+∫ mqØ®ì rdüT≈£î yÓfifl¯ {≤ìøÏ sê˝Ò<Tä . Çø£ÿ&É eT∞fl eTq mqØ®ì ì+|æ yÓfi¯fl{≤ìøÏ e#êÃ+. >∑Ts¡TÔ+#·Tø√+&ç ! eTq |æs¡$T&é e÷düºs¡T¢ @<Ó’Hê #˚j·T>∑\s¡T. ˝À|ü\ m+‘· u≤<Ûä ñHêï qe⁄«‘·÷H˚ e⁄+{≤s¡T. Ä u≤<Ûä*ï ≈£L&Ü nqTuÛÑe+>±H˚ nqTuÛÑ÷‹ #Ó+<äT‘ês¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ –C≤ |æs$¡ T&é˝À #·øÿ£ {Ï nqTuÛ÷Ñ ‹ bı+<äT‘ês¡T µµ nì ‘·eT Áù|eT|üPs¡«ø£yTÓ qÆ dü+<˚X+¯ Ç#êÃs¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ ãdüT‡˝À ãj·T\T<˚] ª –C≤|æs$¡ T&é µ ≈£î yÓfi≤fl+. ìX¯Ùã›+>± ˇø£] yÓ+≥ ˇø£sT¡ –C≤ |æs$¡ T&é˝ÀøÏ Á|üy•˚ +#·&+É ˇø£ n<äT“¤‘y· TÓ qÆ nqTuÛ÷Ñ ‹ ! ªª øÏ+>¥‡ #Ûê+ãsY µµ ˝À n+<ä]‘√ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ >∑+≥ùd|ü⁄ <Ûë´q+ #˚sTT+#ês¡T! eT] nø£ÿ&É ‘=*kÕ]>± bò˛{À\T rj·T≥+ »]–+~ ! Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ nø£ÿ&É eTqdüT‡ n+‘ê X¯Sq´yÓTÆ #·ø£ÿì X¯øÏÔ nqTuÛ÷Ñ ‹ì bı+<ës¡T. ÁøÏ+~øÏ ~– ªª ø°«Hé‡#Ûê+ãsY µµ øÏ yÓ[fl nø£ÿ&É ø±ùd|ü⁄ <Ûë´q+ #˚XÊ+ ! nø£ÿ&ç qT+∫ ªª dæ+Vü≤+ X¯Øs¡+ eT] eTìwæ‘·\ µµ ø£*– e⁄qï ªª dæŒ+ø˘‡ µµ <ä>]Z∑ øÏ #˚sT¡ ≈£îHêï+. <ëì >∑T]+∫ |üÁrJ $e]dü÷Ô .. ªª dæ+Vü≤+X¯Øs¡+ n+fÒ »+‘·TkÕÁe÷»´+— eTìwæ ‘ · \ n+fÒ e÷qekÕÁe÷»´+. á ¬ s +&ç + {Ï düeTÁ>∑dü«s¡÷|üy˚T ª dæŒ+ø˘‡ µ eT] n~ eTq+ düV≤ü »dæ<+∆ä >± m˝≤ J$+#ê˝À dü÷∫düTÔ+~. X¯Øs¡+˝Àì Á|ü<Ûëq uÛ≤>∑+ nsTTq ‘·\‘√ eTq+ C≤„Hêìï dü+bÕ~+#·T≈£î+{≤+ ø£qTø£ ‘·\ ‘·÷s¡TŒyÓ|’ ⁄ü ≈£î ‹]– e⁄+≥T+~. Ç~ dü÷s¡T´ì øÏsD¡ ≤\ <ë«sê e#˚à C≤„Hêìï eTq+ Á>∑Væ≤+#·&Üìï dü÷∫düTÔ+~.µµ n+≥÷ #·øÿ£ {Ï $es¡D Ç#êÃs¡T.

74


nø£ÿ&ç qT+&ç |üÁrJ ª ¬ø’s√ µ yÓ[flb˛j·÷s¡T. Ä sêÁ‹ y˚TeT+‘ê |æs$¡ T&É¢ <ä>sZ∑ ¡ " light and sound show " ˝À áõ|ü⁄º Hêø£]ø£‘· m˝≤ Äs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~ ‘Ó\TdüT≈£îHêï+. 16e ‘˚B ø=+‘·eT+~ cÕ|æ+>¥≈£î, ø=+‘·eT+~ n˝…>±®+Á&çj÷· ≈£î eT] ø=+‘·eT+~ u…’ø˘ ¬s’&ç+>¥≈£î yÓfi≤fls¡T. 17e ‘˚B ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+ nsTT .. ªª Ç˝≤π> eTs=ø£ Á|üj÷· D+˝À ø£\T<ë›+ µµ nì ˇø£]ø=ø£s+¡ M&√ÿ\T |ü*ø±+.

ªª áõ|ü⁄º˝À Hê nqTuÛÑe+ µµ 15 dü+ˆˆ\T yÓq≈£îÿ yÓ[‘˚ .. |üÁrJ |ü]#·jT· uÛ≤>∑´+ nj·÷´ø£ .. H˚qT #˚k˛Ôqï Hê <Ûë´qkÕ<Ûqä ˝À dü+e‘·‡s¡+ bÕ≥T ‘·s#¡ ÷· áõ|ü⁄º u§eTà\T ø£q|ü&TÉ ‘·÷+&˚$. yê{Ï>T∑ ]+∫ Hê≈£î n|ü&ÉT @MT ns¡+ú ø±˝Ò<Tä . 1998˝À ns¡≈î£ Áf…øÿÏ +>¥øÏ yÓ[fledüTqÔ ï|ü&ÉT kÕsTT≈£îe÷sY s¬ &ç¶ áõ|ü⁄≈º î£ dü+ã+~Û+∫q |ü⁄düøÔ +£ ˇø£{Ï Hê #˚‹˝À ô|{≤º&TÉ . Ä |ü⁄düøÔ ±ìï ‹]π>dü÷+Ô fÒ <ëì˝À ñqï u§eTà*ï #·÷&É>±H˚ Hê≈£î ªª áõ|ü⁄º ˝À Hê~ ˇø±H=ø£ Ä&É»qà µµ nì ns¡eú TsTT´+~ ! Ä $wüjT· + Hê≈£î m|ü&Ó‘’ ˚ ns¡eú TsTT´+<√ .. Çø£ eT∞fl n$ Hê≈£î m|ü&É÷ <Ûë´q+˝À ø£q|ü&˝É <Ò Tä ≈£L&Ü .. H˚qT eT]Ãb˛j·÷qT. @ Á|ü<X˚ Êì¬øH’ ê ªª πøåÁ‘·bÕ\≈£î\ nqTeT‹ µµ .. ñ+fÒ eT] Ä düeTj·T+ ÄdüqïyÓT‘Æ ˚ .. n|ü&˚ eTq≈£î nø£ÿ&ç qT+∫ ÄVü‰«q+ \_ÛdTü +Ô <ä+{≤s¡T ô|<ä\› T — n˝≤π> Ä düeTj·T+ Hê≈£î Ç|ü&ÉT e∫Ã+~. \ø£‡sY f…+|ü⁄˝Ÿ, ø±sêïø˘ f…+|ü⁄˝Ÿ #·÷&É{≤ìøÏ yÓ[flq|ü&ÉT Hê >∑T+&Ó ãs¡TyÓøÏÿ, <äT'K+ ‘·qTïø=∫Ã+~. @$T{À ns¡ú+ ø±˝Ò<äT. \ø£‡sY f…+|ü⁄˝Ÿ˝À

<Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2012

<Ûë´q+ #˚dæ ãj·T≥≈£î edü÷Ô e⁄+fÒ Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T e÷≈£î qeTkÕÿs¡+ #˚XÊs¡T. H˚qT Á|ü‹qeTkÕÿs¡+ #˚dæ eT∞fl yÓqøÏÿ ‹]– #·÷ùddü]øÏ yês¡T yÓ[flb˛j·÷s¡T. ªª m+<äT≈£î Ç+‘·· u≤<Ûä>± ñ+~ ? µµ nqT≈£îì Ä sêÁ‹ <Ûë´q+˝À ≈£Ls¡TÃHêïqT. ø=+‘·ùd|ü{øÏ Ï Ç|ü&ÉTqï Hê yÓTTVü≤eT+‘ê sêDT\T øÏØ≥+‘√ Ç+ø± n\+ø£sD¡ \‘√ ø£q|ü&TÉ ‘√+~. Á|üøÿ£ H˚ u≤<Ûëø£sy¡ TÓ qÆ ˇø£ X¯Øs¡+ ñ+~. eT] ø=+<äs¡T sêDÏyêdü+ Åd”Ô\T u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ªª >∑‹+∫q Hê yÓu’ eÑÛ + >∑T]+∫ Hê≈£î u≤<Ûä ø£*–+~ µµ nì Hê≈£î ns¡+ú nsTT´+~. Ä s√E kÕj· T +Á‘· + |ü Á rJ ‘√ bò ˛ Hé ˝ À e÷{≤¢&çq|ü&ÉT yês¡T qqTï n&ç–q yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï Á|üX¯ï ªª m˝≤ ñ+~ y˚T&ÉyéT ? >∑‘· düà è‘·T\T >∑Ts¡TÔø=düTÔHêïj·÷ ?!µµ nì. ˇø£ÿkÕ] Hê≈£î ˇfi¯ófl >∑>∑Ts=Œ&ç∫+~. Äj·Tq ª Á‹ø±\C≤„ì µ. yÓ+≥H˚ H˚qT Hê nqTuÛÑyêìï yê]‘√ |ü+#·T≈£îHêïqT. n|ü&ÉT kÕsY .. ªª Ç+πø+ .. MT >∑‘e· T+‘ê >∑Ts¡T≈Ô î£ e∫Ã+~ ≈£qTø£H˚ MT≈£î u≤<Ûä ø£\T>∑T‘√+~ µµ nHêïs¡T. Ä yês¡+ s√E\T ø£fió¯ fl eT÷dæHê, ‘Ó]∫Hê ny˚ C≤„|øü ±\T. @ Á|ü<X˚ Êìï #·÷dæHê ª Hê~ µ nì|æ+#˚~. eTs=ø£ #√≥ sê‹‘√ ø=&Éefi¯ófl, u§eTà\T nH˚ø£ edüTeÔ ⁄\T ‘·j÷· s¡T#˚ùd j·T+Á‘·+ ˇø£≥T+~. <ëìï H˚qT n‹ düTHêj·÷dü+>± ‹bÕŒqT. nø£ÿ&ÉTqï cÕ|ü⁄˝ÀøÏ yÓfi¯fl>± .. ˇø£ e´øÏÔ e∫à ã÷¢k˛ºH金√ #˚dqæ ˇø£ <ä+&É, ˇø£ u§eTà, sêsTT rdüTø=∫à Hê u≤´>¥˝À y˚dæ " gift to my mother " nì #ÓbÕŒ&ÉT. n˝≤π> Á≈£LsTTCŸ˝À 75


e+≥XÊ\˝Àì yê]‘√ ø£ * dæ q |ü  &É T yês¡ T ≈£ L &Ü " my mother " nì Äq+<ä|& ü ܶsT¡ ! ªª ¬ø’s√ µµ ˝À eT÷´õj·T+˝ÀøÏ yÓfi¯fl>±H˚ m&ÉeTyÓ’|ü⁄ ˇø£ sêE u§eTà ñ+~. Äj·Tq ø£fió¯ fl düJe+>± ñ+&ç qqTï #·÷dü÷Ô ì\u…fÒºdæ+~. #ê˝≤ùd|ü⁄ ø£<ä\˝Òø£b˛j·÷qT. eT÷´õj·T+˝À n˙ï #·÷dæ ∫es¡≈î£ ª eTMTà µ \ s¡÷yéT˝ÀøÏ yÓ[fl nø£ÿ&É ˇø£ eTMTà <ä>sZ∑ ¡ Ä–b˛j·÷qT. Ä eTMTà ô|’ " II - Prince " nì Áyêdæ ñ+~. eT∞fl Hê Vü≤è<äjT· + uÛ≤s¡yTÓ Æ #ê˝≤ùd|ü⁄ H˚qT ø√\Tø√˝Òøb£ ˛j·÷qT. 15e ‘˚B ñ<äjT· + –C≤ |æs$¡ T&é ˝ÀøÏ yÓ[flq|ü&ÉT |ü Á rJ m<ä T s¡ T >± qqTï, ÄcÕ >∑ T bÕÔ y˚ T &É y é T qT ≈£Ls√Ãu…≥Tº≈î£ Hêïs¡T. ‘·eT <Ûë´q+˝À ø=~›ùd|ü{øÏ Ï |üÁrJ ˇø£ eÁ»+˝≤>± e÷]b˛sTT Äq+‘· $X¯«+˝ÀøÏ yÓfi≤fls¡T ! Hê #Ó’‘·q´+ –C≤ |æs¡$T&é ãj·T≥ es¡≈£î $düÔ]+∫+~. ø=~›ùd|ü{øÏ Ï ˇø£ ‘êeTs¡|⁄ü e⁄« ø£q|ü&ç <ëì˝ÀøÏ <˚e‘·\T, ø±+‹dü«s¡÷|ü⁄\T>± düeTdüÔ sê»´ |ü]yês¡+ #˚sT¡ ≈£î+~. eT÷&ÉT ì$TcÕ˝À¢ |üÁ‹kÕsY ª zπø µ #ÓbÕÔsq¡ ï+‘·˝ÀH˚ düeTdü|Ô ]ü yês¡+ eT∞fl $X¯«+˝ÀìøÏ yÓ[flb˛sTT+~ ! |æs$¡ T&é ˝À+∫ ãj·T{ÏøÏ sêyê* nì|æ+#·˝<Ò Tä . Ä sêÁ‹ <Ûë´q+˝À ªª d挤+ø˘‡ µµ ÁøÏ+~ uÛ≤>∑+˝Àì kıs¡+>∑+˝À e⁄qï ã+>±s¡Tô|f…º˝À¢ n+‘·Tã≥ºì C≤„q >∑ì ìπøåbÕ\T e⁄Hêïj·T˙, n‹ ‘·«s¡˝À n$ Á|ü»\≈£î n+<äã&É‘êj·T˙ Hê≈£î nqTuÛeÑ + e∫Ã+~.

16e ‘˚Bq e÷ s¬ +&√ nu≤“sTT ªª Áø±+‹ µµ, Ç+ø± <Ûë´q$TÁ‘·T\‘√ ø£\dæ |æs$¡ T&é #·T≥÷º ñqï ÇdüTø£ m&Ü]˝ÀøÏ u…ø’ ˘ s¬ &’ +ç >¥øÏ yÓfi≤fl+. n<=ø£ Á~∏*+¢ >¥ nqTuÛeÑ +. Ä Á|ü<X˚ +¯ ˝À Hê≈£î áõ|æ¸jT· Hé HêD…+ nsTTq dæŒ+¤ ø˘‡ u§eTà e⁄qï ˇø£ sêsTT <=]øÏ+~ ! <ëìô|q’ áõ|æ¸jT· Hé uÛ≤wü #ÓøÿÏ ñ+~. ªª Hê kı‘·TÔ Hê≈£î <=]øÏ+~ µµ nqï+‘· n$T‘êq+<ä+ Hê≈£î ø£*–+~ ! >∑‹+∫q |üPs¡« yÓu’ eÑÛ + eT∞fl dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+~ .. eT] n~ |æ s ¡ $ T&é e÷dü º s ¡ ¢ ‘ √H˚ kÕ<Û ä ´ + nqï~ ìX¯Ãj·÷‘·àø£+ — á nqTuÛÑ÷‘·T\˙ï ¬ø’s√˝À $e÷q+ mπøÿ+‘·es¡≈î£ qqTï e⁄øÏÿ] _øÏÿ] #˚kÕsTT. $e÷q+ møÏÿq eTs¡Tø£Då + n˙ï e÷j·T+. dü+|üPs¡í X¯Sq´+. n<˚$T ∫Á‘·y÷Ó ! e÷≈£î @e÷Á‘·+ ÁX¯eT ˝Ò≈î£ +&Ü Ä<ÛTä ìø£ kÂø£sê´\‘√, n‘·´+‘· ñ˝≤¢deü +‘·yTÓ qÆ , Äq+<äøs£ y¡ TÓ qÆ áõ|tº j·÷Á‘·qT ìs¡«Væ≤+∫q kÕsTT≈£îe÷sY, y˚DT >±s¡≈¢ î£ $X‚wü n_Ûq+<äq\T! ˇø±H=ø£ dü+<äs“¡ +¤ ˝À ø¬ s’ √ ˝À e÷ nu≤“sTT Áø±+‹ Áπ>{Ÿ |æs¡$T&é sêfi¯fl MT<ä qT+∫ ÁøÏ+<ä|ü&ç >±j·T|ü&çq|ü&ÉT &܈ˆ πsDT y˚T&ÉyéT #˚dæq n‘·´edüs¡ yÓ’<ä´+ eT] |üÁrJ #·÷|æ+∫q yê‘·‡\´+‘√ ≈£L&çq dü+s¡ø£åD eTs¡Te˝Òì$ ! yê]øÏ e÷ Áù|eT|üPs¡«ø£ <Ûqä ´yê<ë\T !! »ø±ÿ |ü<ëà sê|òTü esêe⁄ ôd˝Ÿ : 98481 72801

ªª <Ûë´Hê´+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ bÕsƒ¡≈£î\≈£î >∑eTìø£ µµ |æs$¡ T&é e÷düsº +¢¡ <ä] düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\‘√ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ µµ Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü |üÁ‹ø£ Á|ü‹ HÓ˝≤ Áø=‘·<Ô Hä êìï düèwædº ÷ü Ô MT eTT+<äT≈£î ek˛Ô+~. ìs¡«Vü≤D, ù||üs,Y Á|æ+{Ï+>¥ e+{Ï nH˚ø£ Ks¡TÃ\T ô|s¡>&∑ +É e\¢ |üÁrJ nqTeT‹‘√ dü+e‘·‡s¡+ #·+<ë s¡÷. 300/` >± e÷s¡TŒ #˚jT· &É+ nsTT´+~. MT n+<ä] düV‰ü j·T, düV≤ü ø±sê\T dü<ë n+~+#ê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïeTT. 

dü+e‘·‡s¡+ #·+<ë .. s¡÷ˆˆ 300 /`  s ¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\ #·+<ë .. s¡÷ˆˆ 500 /`  bÕ´Á≥Hé s¡÷ˆˆ 4000 /`  $<˚XÊ\≈£î ˇø£ÿ dü+e‘·‡s¡+ #·+<ë .. 50 US Dollars D.

<Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2012

øπ X¯esêE

76


»ø±ÿ |ü<ëà sê|òTü esêe⁄ ` $»j·Tyê&É

e÷Øwæj·Tdt <Ûë´q Á|ü#ês¡ j·÷Á‘· ªª e÷Øwæj·Tdt˝À ‘Ó\T>∑T ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ m+‘√ dü+ãs¡+>± #˚kÕÔs¡T. <ëì dü+<äs¡“¤+>± MTs¡T, y˚T&ÉyéT ‘·|Œü ≈£î+&Ü yÓfi≤fl\j·÷´, <Ûë´q »>∑‹˝À Ç~ ˇø£ uÛ≤>∑+ µµ nì ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<˚•+#·>± y˚T$T<äs› +¡ áõ|tº qT+&ç 18e ‘˚Bq ‹]– sê>±H˚ eT∞fl .. 19e ‘˚Bq e÷ØwæjT· dt≈î£ Á|üj÷· D+ nj·÷´+. #ÓHÓïÌ˝À ~>∑>±H˚ #ÓHÓ’ï e÷düºsY »>∑Bwt eTeTà*ï kÕ<äs¡+>± ÄVü‰«ì+∫ .. yê]+{ÏøÏ rdüT¬øfi≤fls¡T. yê] n‘·>Ô ±s¡T, e÷eT>±s¡T nsTTq CÀ´‹ y˚T&ÉyTé , eT<ÛTä dü÷<äH>é ±s¡T¢ m+‘√ ÄbÕ´j·T+>± e÷≈£î <ä>sZ∑ T¡ +&ç uÛÀ»q+ e&ç+¶ #ês¡T. »>∑Bwt >±] düreTDÏ düT˙‘· y˚T&ÉyTé ‘·eT dü÷ÿ˝À¢ kÕj·T+Á‘·+ dü»q® kÕ+>∑‘´· + eT] \ø°Îu≤˝≤J e÷düsº ‘¢¡ √ “Enlightenment everyware dot com” ˝À e÷ nqTuÛÑyê\qT ]ø±sY¶ #˚XÊs¡T ! c c c

20e ‘˚B ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\≈£î #ÓHÓ’ï qT+∫ ãj·T\T<˚] eT<Ûë´Vü‰ïìø£˝≤¢ e÷Øwæj·Tdt $e÷HêÁX¯j·T+ #˚s¡T≈£îHêï+. e÷ØwæjT· dt $e÷HêÁX¯j÷· ìøÏ l dü+Je n|üŒ&ÉT >±s¡T e∫à m+‘√ ÄbÕ´j·T‘·, nqTsê>∑+‘√ yê]+{ÏøÏ rdüTø¬ [fl uÛÀ»q+ ô|{Ï+º #ês¡T. yês¡T e÷ØwæjT· dt˝À ‘Ó\T>∑T

<Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2012

Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T>±, (M.B.C.) n+fÒ e÷ØwæjT· dt Áu≤&é ø±dæ+º >¥ TAL - Radio ˝À ‘Ó\T>∑T $uÛ≤>∑+˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. áj· T q ªª <Û ë ´qeTVü ‰ #· Á ø£ + ` II µµ ˝À eTq+<ä ] ø° düT|ü]#·jT· y˚T. Ms¡T j·T+Á‘·dVü ‰ü j·T+‘√ eTT>∑T\Z T y˚ùd >=|üŒ Ä]ºdtº ! c c c

ªª Á>±+&é uÒ µµ ˝À ñqï eTq |æs$¡ T&é e÷düsº ‡Y düsd¡ «ü ‹, #·Áø£e]Ô <ä+|ü‘T· \ Ç+{ÏøÏ kÕj·T+Á‘êìøÏ #˚sT¡ ≈£îHêï+ ! dü+Je n|üŒ&ÉT >±s¡T TAL - Radio ø√dü+ #Ós=ø£ ns¡>+∑ ≥ ùd|ü⁄ e÷ Ç<ä]› ‘√ <Ûë´q ø±s¡´Áø£e÷ìï ]ø±sY¶ #˚dæ 21e ‘˚B ñ<äjT· + Á|ükÕs¡+ #˚XÊs¡T ! ªª e÷ØwæjT· dt µµ >∑T]+∫ #ÓbÕŒ\+fÒ n<=ø£ ∫qï B«|ü+. düTe÷s¡T>± 13 \ø£\å eT+~ Á|ü»\‘√ eTq ø£ècÕíõ˝≤¢ n+‘· ñ+≥T+~. nø£ÿ&ç uÛ≤wü Áô|+ò ∫, ÁøÏy÷Ó ˝Ÿ, ø=+‘· Væ≤+B, Ç+^¢wßü e÷{≤¢&TÉ ‘ês¡T. e÷ØwæjT· dt <˚X+¯ n+<äyTÓ qÆ Á|üøè£ ‹ ` |ü#·Ã<äq+‘√ Jeø£fi¯ ñ{Ϻ|ü&ÉT‘·÷+≥T+~. m˝≤+{Ï ø±\Twü´+ ˝Ò≈î£ +&Ü <äTeTTà`<Û÷ä [ eT#·TÃ≈£î ≈£L&Ü ø£q|ü&<É Tä . Á|üø£è‹˝À+∫ C≤Á>∑‘·Ô>± >∑eTìùdÔ ªª Á|üDeHê<ä+ z+ø±s¡+µµ $ì|ædü÷Ô+≥T+~. nø£ÿ&É Á|ü»\+‘ê n+<äØï qe⁄«‘·÷ |ü\ø£]kÕÔsT¡ . Á|üXÊ+‘· Jeq+. @ f…q¸Hé‡ ø£q|ü&Ée⁄. nuÛÑÁ<ä‘ê uÛ≤e+˝Ò<äT

77


me«]ø°. Ä]úø+£ >± |ü]|ü⁄wæ>º ± ñqï <˚X+¯ . nø£ÿ&É #Ós≈¡ î£ Á|ü<Ûëq |ü+≥. 60 @fi¯ófl <ë{Ïqyê] Ä\Hê bÕ\Hê >∑es¡ïyÓT+fÒ #·÷düT+Ô ~. Áã‘·T≈£î‘·THêïs¡ì|æ+∫+~. Á_{Ïwt |ü]bÕ\q˝À ñqï|ü&ÉT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì lø±≈£îfi¯+yÓ|’ ⁄ü ñqï »HêuÛ≤ì yês¡T e´ekÕj·T |üqT\≈£î nø£ÿ&çøÏ rdüTø¬ fi≤fls¡T. X¯‘êu≤›\T >∑&∫ç #êsTT eT] yÓ[flqyês¡T nø£ÿ&˚ dæús¡|ü&ܶs¡T. yêπs ‘Ó\T>∑Tyês¡T. düTe÷s¡T>± 60 y˚\ eT+~ ñ+&Ée#·ÃHêïs¡T. yê]øÏ ‘Ó\T>∑T nHêï, ‘Ó\T>∑T dü+düÿè‹ nHêï, ø£fi\¯ T nHêï yê]øÏ m+‘√, m+‘√ ÁbÕD+ ! q]Ù+VüQ\T µµ >±] Ç+{À¢ $+<äT ùd$+∫ yê] ≈£î≥T+ã+‘√ dü»q® kÕ+>∑‘´· + #˚XÊ+ ! c c c 23e ‘˚B ñ<äjT· + &܈ˆ G.K. ªª e÷ØwæjT· dt Ä+Á<Ûä nø£ÿ&É Á|ü‹ Ç\T¢ ≈£L&Ü ˇø£ <˚yê\j·Ty˚T. Á|ü‹ Ç+{À¢q÷ dü+^‘·+ H˚sT¡ Ã≈£îqïyêπs. yê] |üP»>∑<Tä ˝À¢ MD, eTVü‰düuÛÑ µµ ˝Àì |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD≤ìøÏ yÓfi≤fls¡T. y˚TeTT Rose dæ‘ês¡, ‘·ã˝≤, eTè<ä+>∑+, |æj·÷H√, Vü‰s¡à˙, dü+^‘· Hill Plaza ˝À ‘Ó\T>∑T kÕ+düÿ è‹ø£ ì\j·÷ìøÏ yÓfi≤fl+. nø£ÿ&Éyês¡+‘ê ÁbÕs¡úq\T, uÛÑ»q\T #˚dü÷Ô e⁄+fÒ, y˚TeTT, |ü]ø£sê\˙ï ñHêïsTT. 21e ‘˚B &܈ˆ G.K. .. $e÷HêÁX¯jT· + qT+∫ edü÷HÔ ˚ #·Áø£e]Ô <ä+|ü‘·T\T <Ûë´q+ #˚XÊ+. dü+Je n|üŒ&ÉT>±s¡T, ôdsTT+{Ÿ |æj÷· s√˝À dü÷ÿ\T |æ\\¢ ≈£î <Ûë´q+ ø±¢dTü rdüT≈£îì, G.K. >±s¡T e÷‘√ ø£*XÊs¡T. e÷ <ä>∑Zs¡≈£î e#êÃs¡T. n+<äs¡+ ø£*dæ Á>±+&é uÒ ˝À ãHêHê ;#Y ˝À ñqï •eeT+~s¡+˝À 24e ‘˚B ø±¢düT @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêï+. 22e ‘˚ B kÕj· T +Á‘· + (M.B.C.) ˝À ñ>±~ dü+<äs¡“¤+>± πs&çjÓ÷ <ë«sê eTT>∑TZ] Á|üdü+>±\T Á|ükÕs¡+ #˚XÊs¡T. &܈ˆ G.K. >±s¡T Äs√>∑´+ >∑T]+N,ªª ‘·~«~› Á|üDbÏ Õ‘˚ µµ q nH˚ uÛÑ>∑eBZ‘ê XÀ¢ø£+ >∑T]+N $e]+#ês¡T. »ø±ÿ sê|òTü esêe⁄ >±s¡T ªª y˚<+ä ` eTq dü+düÿ è‹ µµ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. H˚qT ÁXÀ‘·\ dü+<˚XÊ\≈£î düe÷<ÛëHê\T #Ó|Œæ ªª ìsê«Dwü≥ÿ+ µµ bÕ&ç $ì|æ+#êqT. Ä sêÁ‹ ªª Ä#ês¡´q+<ä

<Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2012

c c c

dü+Je n|üŒ&ÉT >±s¡T yês¡+<ä]ø° eTq*ï |ü]#·jT· + #˚dæ ªª dü|üÔ düeTTÁ<ë\T <ë{Ï nqï|üPs¡í nsTTq ‘Ó\T>∑T |ü⁄D´ uÛÑ÷$T qT+&ç e÷Øwæj·Tdt Á|ü»\≈£î <Ûë´q+ |ü]#·j·T+ #˚jT· {≤ìøÏ Ms¡T e#êÃs¡T µµ nì #ÓbÕŒs¡T. nø£ÿ&Éyê]øÏ <Ûë´q+ #Ó|Œæ |ü⁄düøÔ ±\T, bÕ+ô|≥¢ T¢ Ç#êÃ+. nø£ÿ&çqT+&ç Rose Hill ˝Àì >±+BÛueÑÛ HéøÏ yÓfi≤fl+. ñ>±~ dü+<äs“¡ +¤ >± e÷ØwæjT· dt Á|ü<ëÛ qeT+Á‹ &܈ˆ qMHé #·+Á<ä sêyéT >∑T˝≤yéT >±] n<Ûä´ø£å‘·q düuÛÑ »s¡T>∑T‘·T+~. y˚TeTT eTT+<äT>±H˚ nø£ÿ&ÉøÏ #˚s¡T≈£îì n+<ä] #·÷|ü⁄\T |ü&˚ Á|ü<X˚ +¯ ˝À Ç+^¢wßü , ‘Ó\T>∑T u≤´qsY‡ ø£{ºÏ ã\¢\ô|’ |ü⁄düøÔ ±\T, |æs$¡ T&é‡ ñ+#ê+. ø=+‘·eT+~ ‘Ó\T>∑Tyês¡T ø£*ùdÔ yê]‘√ <Ûë´q+ #˚sTT+#ês¡T sê|òüTesêe⁄>±s¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 1.45 숈\≈£î Á|ü<ëÛ qeT+Á‹ e#êÃs¡T. H˚qT |æs¡$T&é ø±´|t ô|≥Tº≈£îì düuÛÑ˝À ≈£Ls¡TÃHêïqT. n+<ä] #·÷|ü⁄\T |æs¡$T&é ô|’H˚. n<˚>± e÷≈£î ø±e*‡+~ ! düuÛÑ yÓTT<ä\sTT´+~. Á|ü<ëÛ qeT+Á‹ ªª l sêyéT>∑T˝≤yéT µµ >±s¡T, Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&ÉT Paul Raymond Brenger, High Com78


missioner T. Seetaram

>±s¡T,¢ Ä+Á<Ûä |ü⁄D´uÛ÷Ñ $Tì m+‘·>±H√ bı–&Üs¡T ! eTVü‰‘êà>±+BÛ >∑T]+∫, bı{Ϻ lsêeTT\T >∑T]+∫ e÷{≤¢&ç ªª e÷Øwæj·Tdt <˚X¯+ eTs√ Ä+Á<Ûä |ü⁄D´uÛÑ÷$T µµ nì y˚H√fi¯fl bı–&Üs¡T. e÷ØwæjT· dt ‘Ó\T>∑T dü+|òTü n<Û´ä ≈£îå &ÉT‘√ bÕ˝Ÿ sπ eT+&é Áu…+>∑sY, ôV’≤ ø£$TwüqsY T. d”‘êsêyéT >±s¡T¢ ø£*dæ e÷{≤¢&ç yê]‘√ bò˛{À ~>±+. düuÑÛ nq+‘·s+¡ #ê˝≤eT+~ nÁ&ÉdTü ‡\T, Ç`yÓTsTT˝Ÿ‡ ùdø£]+#ê+. kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î ªª ôd+{Ÿ |æjT· sY µµ ˝Àì $wüßí Ä\j·T+˝À <Ûë´q•ø£Då Ç#êÃ+. Ä\j·T #Ûs’Ó à¡ Hé eTeTà*ï dü‘ÿ· ]+#ês¡T. Ä sêÁ‹ ‘Ó\T>∑T kÕ+düÿ è‹ ì\j·T n<Û´ä ≈£îå \T l s¡M+Á<ä düHê´dæ >±]+{À¢ uÛÀ»q+ eT] yê] ≈£î≥T+ã+‘√ dü»q® kÕ+>∑‘´· + #˚dæ Ä sêÁ‹øÏ Á>±+&é uÒ #˚sT¡ ≈£îHêï+. 24 kÕj·T+Á‘·+ •eeT+~s¡+˝À 60 eT+~‘√ <Ûë´q+ ø±¢dTü »]–+~. •eeT+~s¡+ #Ûs’Ó à¡ Hé>±s¡T 20µI20µ |æs$¡ T&é ø£{+ºÏ #·{≤ìøÏ ˇ|ü≈£îHêïs¡T. yê] ˝…Á’ u…ØøÏ eTq Ç+^¢wßü , Væ≤+B |ü⁄düøÔ ±\T, ÁuÀ#·sT¡ ¢ Ç#êÃ+. n˝≤H˚ dü+Je n|üŒ&ÉT >±] ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L&Ü |æs$¡ T&é ø£≥º{≤ìøÏ ‘·eT dü+dæ<ä∆ ‘·qT ‘Ó*j·TCÒkÕ&ÉT. düú\<ë‘·\T ≈£L&Ü m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>± ªª X¯+KTkÕú|qü ≈£î |üÁ‹ eTVü≤sêCŸ sêyê* µµ nì ø√sês¡T. Ä sêÁ‹ ôV≤’ <äsêu≤<é yêdüT\T |ü<àä », bÕs¡kú Õs¡~Û >±]+{À¢ <Ûë´q•ø£Då , dü»q® kÕ+>∑‘´· + »]–+~. 25e ‘˚B e÷ØwæjT· dt n+‘ê ‹]– nø£ÿ&ç $X‚wü n+<ë\qT #·÷XÊ+. ª>∑+>±\÷‘Y, n˝…Á>±®+Á&çj·÷ bòÕ˝Ÿ‡, view points, earth colours, birds park, under ground sea walk

yÓfi≤fl+. düeTTÁ<ä+˝ÀøÏ yÓfi¯fl≥+ ˇø£ Á~∏*¢+>¥ ! 26e ‘˚B ñ<äj·T+ ãj·T\T<˚] nø£ÿ&ç Valcano #·÷düT≈£îì &܈ˆ G.K. >±s¡T nø£ÿ&É ˇø£ <Ûë´q ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s+¡ nø£ÿ&É >±+BÛueÑÛ Hé˝À <Ûë´qø±s¡´Áø£eT+˝À ªª uÛÑ÷$Tô|’ ñqï Á|ü‹ e÷qe⁄&ÉT XÊø±Vü‰]>±, <Ûë´ì>± e÷s¡&Éy˚T |üs¡eT>∑Ts¡Te⁄ ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ dü+ø£\Œ+ — eT] <ëìì HÓ s ¡ y ˚ s ¡ à &É y ˚ T |æ s ¡ $ T&é dæ Œ ]#· T ´e˝Ÿ kıôd’ { ° d t <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2012

eT÷yéyTÓ +{Ÿ \ø£´å +! >∑Ts¡Tes¡T´\T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ >±] Á|ü>±&ÛÉ dü+ø£\Œ+. ªª >∑Ts¡Te⁄ >±] Ä»„ Á|üø±s¡y˚T ñ>±~ dü+<äs¡“¤+>± »]π> |ü+&ÉT>∑˝À bÕ˝§Zì <Ûë´q+ eT] XÊø±Vü‰s¡+ ÁbÕX¯kÕÔ´ìï ` XÊø±Vü‰sêìï ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô, |ü⁄düÔø±\T, bÕ+ô|¢{Ÿ‡, |æs$¡ T&é‡qT MT≈£î ñ∫‘·+>± |ü+#·{≤ìπø e÷ØwæjT· dt <˚X+¯ e#êÃ+. e÷ØwæjT· dt uÛ>Ñ e∑ ‘Y dü«s¡÷|ü⁄\+<ä]ø° q+<äq HêeT ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T µµ nì ‘Ó*j·TCÒkÕ+. nq+‘·s¡+ yês¡+<ä] Äràj·T M&√ÿ\T‘√ $e÷q+ møÏÿ eTq <Ûë´q |ü⁄D´ uÛÑ÷$TøÏ #˚s¡T≈£îHêï+ ! c c c

e÷ØwæjT· dt˝À yês¡+s√E\bÕ≥T #·Áø£e]Ô <ä+|ü‘T· \T Ç∫Ãq Ä‹<∏´ä + eTs¡Te˝Òì~. Ä <˚X+¯ ˝À e÷ <Ûë´qÁ|ü#êsêìøÏ $X‚w+ü >± düV‰ü j·T düV≤ü ø±sê\T n+~+∫ eTeTà*ï <Ûqä T´\qT #˚dqæ dü+Je n|üŒ&ÉT>±]ø°, Ä#ês¡´q+<ä q]Ù+VüQ\T >±]ø° eT] s¡M+Á<ä düHê´dæ >±]ø°, |ü<àä », bÕs¡kú Õs¡~Û <ä+|ü‘T· \≈£L ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ <ë«sê <Ûqä ´yê<ë\T n+<äCdÒ Tü HÔ êï+. ªª e÷≈£î ‘Ó\T>∑T‘·|üŒ @ uÛ≤cÕ sê<äT. eTeTà*ï |ü+|æ+#·≥+˝À ñ<˚›X¯´+ @+{Ï kÕsY ? µµ nì kÕsYì n&ç–q|ü&ÉT MTs¡T X¯øÏÔ dü«s¡÷|ü⁄\T. MTs¡T nø£ÿ&É Á|ü»\‘√ ø£*dæ ñ+fÒ #ê\T. n+‘ê Äq+<ä |ü]eTfi¯yT˚ µµ nq&É+‘√ H˚ì+‘· X¯øÏÔe+‘·Tsê*H√ Hê≈£î ns¡ú+ nsTT´+~. eTT+<äT mqØ® ñ+fÒH˚ ø£<ë @ C≤„qeTsTTHê ns¡+ú #˚dTü ø√yê\+fÒ. MTs¡øÿ£ &É Á|ü»\˝À ñ+fÒ #ê\T y˚T&ÉyTé nì #ÓbÕŒs¡T. n+‘ê Äq+<ä|üs¡eTfi¯y˚T. »ø±ÿ |ü<ëà sê|òTü esêe⁄ ôd˝Ÿ : 98481 92801 79


s¬ q÷´e˝Ÿ bòÕs¡yTé |æs$¡ T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd{ ’ \ ° <Ûë´q C≤„q yêDÏ

ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ #·+<ë<ës¡T\T ø£+&ç

#·<äe+&ç

#·~$+#·+&ç

ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ <Ûë´q Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|üÁ‹ø£ #˚|ü{Ϻq ªª »>∑‘Y <Ûë´q$<ë´ Á|ü#ês¡+ µµ ˝À MTs¡T ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±yê\ì ø√s¡T‘·THêï+ ! á ÄX¯j·Tdæ~∆øÏ MTs¡T #·+<ë<ës¡T\T, bÕ´Á≥Hé‡, eTVü‰sê» b˛wü≈£î\T nyê«\ì ÄVü‰«ìdüTÔHêï+ ! dü+e‘·‡s¡ #·+<ë<ës¡T\T ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ #·+<ë<ës¡T\T>± e÷sê\ì ø√s¡T‘·THêï+ ! #·+<ë >∑&ÉTe⁄ |üP]ÔnsTTq yÓ+≥H˚, ‹]– #·+<ëqT ¬sq÷´e˝Ÿ #˚düTø√e&ÜìøÏ nÁ&Édt dæºø£ÿsYô|’ ñqï #·+<ë >∑&ÉTe⁄qT >∑eTì+#·>∑\s¡T. MTs¡T mqTï≈£îqï u≤ø˘‡˝À {Ï≈£îÿ ø={Ϻ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ôV’≤<äsêu≤<é µµ ù|s¡T MT<ä M.O. / D.D. |ü+|æ+#·ø√s¡T‘·THêï+ !  dü+e‘·‡s¡ #·+<ë s¡÷ˆˆ 300/`

¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ #·+<ë s¡÷ˆˆ 500/`

bÕ´Á≥Hé s¡÷ˆˆ 4,000/`

ù|s¡T eT] ∫s¡THêe÷ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ 16`11`511/ D/247, XÊ*yêVü≤q q>∑s,Y eT÷kÕsê+u≤>¥, ôV≤’ <äsêu≤<é ` 500 036. bò˛Hé : 040 ` 64547630, 9246337630

<Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ªª XÊX¯«‘·ì~Û µµ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|Áü ‹ø£ $X‚wü n_Ûeè~∆ ì$T‘·+Ô ªª XÊX¯«‘·ì~Û µµ ø√dü+ ªª b˛wü≈î£ \qT µµ ÄVü‰«ìdüTHÔ êï+. b˛wü≈£î\T sê»b˛wü≈£î\T

` s¡÷ˆˆ25,000 ` s¡÷ˆˆ50,000

eTVü‰sê» b˛wü≈î£ \T ` s¡÷ˆˆ1,00,000 .. ˇø£ e÷dü+ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ Á|ü#·Ts¡D ì$T‘·Ô+ eT]ìï $esê\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç : D. øπ X¯esêE, ô|H’ò êHé‡ ` 9133518061 16`11`511/D/247, XÊ*yêVü≤q q>∑s,Y eT÷kÕsê+u≤>¥, ôV≤’ <äsêu≤<é ` 500 036 bò˛Hé : 040 ` 64547630, 9246337630 <Ûë´Hê+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 2012

77 80


|æs¡$T&é yê´© Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ` 4,5,6 y˚T, 2012 ªª |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥dtº ( Ç+&çj·÷ ) u…+>∑fi¯Ss¡T Ä<Ûä«s¡´+˝À ..

<Ûë´Hê+Á<|ÁäÛ <ü X˚ Ÿ XÊX¯«‘·ì~Û .. sê»b˛wü≈î£ \T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ e÷qdü|ü⁄Á‹ø£ .. ªª |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ kıôd’{°dt eT÷yéyÓT+{Ÿ µµ <Ûë´q C≤„q yêDÏ .. ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ e÷dü|üÁ‹ø£ $X‚wü n_Ûeè~∆ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq ªª XÊX¯«‘· ì~Û µµ ì$T‘·Ô+ Ç∫Ãq Á|üø£≥q≈£î ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ düVü‰j·T+ #˚k˛Ôqï e÷düºsY‡øÏ ªª <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ µµ <Ûë´q n_Ûq+<äq\T. ` <Ûë´Hê+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ {°yéT

ªª ãT<ä∆|üP]íeT ñ‘·‡yê\T µµ 4 y˚T, 2012 .. kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+ˆˆ\ qT+∫ 4 y˚T, 2012 kÕj·T+ø±\+ 5.00 >∑+ˆˆ\≈£î ãT<äb∆ Âs¡$í T ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛ+Ñ kÕj·T+Á‘·+ 5.00 ` 7.00 : eTTK´ n‹<ÛäT\ dü+<˚XÊ\T 7.00 ` 9.00 : \*‘· dü+^‘·+ : X¯•<Ûäs¡ ø=f…, u…+>∑fi¯Ss¡T

5 y˚T, 2012 ñ<äj·T+ : 5.00 ` 7.00 : nK+&É y˚DT`Hê<ä <Ûë´q+ eTè<ä+>∑+ : $<ë«Hé ns¡TDY≈£îe÷sY : ejÓ÷*Hé : $<ë«Hé eT<ÛäTdü÷<ÛäHé 7.00 ` 7.30 : ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ dü+<˚X¯+ 10.00 ` 4.00 : d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹ — $T˙ Áf…øÏÿ+>¥ kÕj·T+Á‘·+ : 6.00 ` 7.00 : eTTK´ n‹<ÛäT\ dü+<˚XÊ\T 7.00 ` 9.00 : Hê<ä <Ûë´q+ ` kÕø±‡b˛Hé : l K.V. eT÷]Ô, V. ø√≥, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢

6 y˚T, 2012 ñ<äj·T+ : 5.00 ` 7.00 : nK+&É y˚DT`Hê<ä <Ûë´q+ eTè<ä+>∑+ : $<ë«Hé ns¡TDY≈£îe÷sY : ejÓ÷*Hé : $<ë«Hé eT<ÛäTdü÷<ÛäHé 7.00 ` 7.30 : ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ dü+<˚X¯+ 10.00 ` 4.00 : d”ìj·TsY |æs¡$T&é e÷düºs¡¢‘√ e÷{≤eT+‹ — $T˙ Áf…øÏÿ+>¥ kÕj·T+Á‘·+ : 6.00 ` 7.00 : eTTK´ n‹<ÛäT\ dü+<˚XÊ\T kÕj·T+Á‘·+ : 7.00` 8.30 : ªª <äø£åj·T»„+ µµ .. qè‘·´s¡÷|üø£+ S. •e≈£îe÷sY, #ÓHÓ’ï sêÁ‹ : 9.30 ` 12.30 bÂs¡í$T <Ûë´q+ : yÓTÆÁ‘˚j·T ãT<ë∆ yÓT>± |æs¡$T&é˝À

ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ ‘√ l dæ<ë› dü÷s¡´Á|üø±wt sêe⁄, leT‹ »j·Tl, ≈£îe÷¬sÔ\T <äTsêZyÓ’|ü¢$, dü‘·´ø±+‹ø£ dæ<ë›dt |æs¡$T&é <Ûë´q πø+Á<ä+, ˇ+>√\T

eT÷&ÉTs√E\ ãT<ä∆bÂs¡í$T y˚&ÉTø£\˝À bÕ˝§ZH˚yês¡T, edü‹, uÛÀ»q kÂø£sê´\ ì$T‘·Ô+ Á|ü‹ˇø£ÿs¡T s¡Tˆˆ 450/ #Ó*¢+#ê*. eT]ìï $esê\≈£î :

\*‘ê düTÁãVü≤àD´+, ôdÁ¬ø≥Ø G91 8147093621

P.

#·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé, y˚TH˚»sY, |æs¡$T&éyê´© G91 8147093628

www.pssmovement.org

]ôd|ü¸Hé 080`27563263

www.pyramidvalley.org

l C. •e⁄&ÉT, leT‹ C. eT<ÛäT\øÏåà, ≈£îe÷s¡T&ÉT C. <Ûäs¡D°X¯«sY, ≈£îe÷¬sÔ C. e÷qdü

ô|düs¡yêsTT, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢


april_2012  
april_2012  

http://pssmovement.org/pss/publications/dhyanaap/2012/april_2012.pdf