Page 1

Elusen Rhif: 1043989 Cwmni Cyfybgedid gan Warant Rhif: 2993429


Cynnwys 3. Digwyddiad

y Nadolig Gwasanaeth Carolau Nadolig 4. Dyddiadau i’ch Dyddiadur: Beth sy’n digwydd 5. Gwobrau Coffa Marjorie Dykins OBE Gwobrau Gofal Plant Blodau Bach yr Haul Wrecsam 6. Wythnos y Senedd Rhoddion Co-op i Ddigartref Wrecsam 7. Diwrnod Coffáu’r Holocaust 8. Adfywio Cymru - Digwyddiad Cludiant Gwyrdd 9. Canolfan Gwirfoddoli Wrecsam Stori Sharon Grŵp Rheoli Senedd yr Ifanc Beth sy’n digwydd Shopmobility 10. Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam: Gweithiwr Gwaith Allanol Gofalwyr Beth sy’n digwydd 11. Dyddiadau i’ch Dyddiadur: Dod i Adnabod y Noddwr 12. Prosiect Sgiliau i Bobl Groenddu neu o grwpiau Ethnig Lleiafrifol 13. Cefnogaeth Ymgynghorydd Hawliau Dynol a Chydraddoldeb 14. Lle Swyddfa Cystadleuaeth Clawr Blaen Cylchlythyr y Gwanwyn AVOW AVOW | Tŷ Avow 21 Egerton Street | 21 Stryd Egerton | LL11 1ND Wrexham | Wrecsam info@avow.org www.avow.org 01978 312556 /AVOWWrexham @AVOWWrexham 01978 352046


Digwyddiad Nadolig AVOW Bu i AVOW gynnal ei Digwyddiad Nadolig ar ddydd Gwener y 15fed o Ragfyr 2017 yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam. Er mwyn i bawb fynd i hwyl yr ŵyl bu i Chris Harris, o Dragontale Productions, gynnal cwis Nadoligaidd ar gerddoriaeth pop, bu Natasha Borton yn arwain y canu carolau ac roedd dros 100 o bobl oedd yn cynrychioli gwahanol fudiadau trydydd sector ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn mwynhau cyfle i sgwrsio dros fins peis. Roedd Maer a Maeres Wrecsam (Cynghorydd John a Mrs. Ann Pritchard), Ian Lucas AS a Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru hefyd yn y digwyddiad. Stephen Perkins, Ymddiriedolwr ac Is-gadeirydd AVOW fu’n llywyddu’r digwyddiad. Bu i’r Maer gyflwyno’r enillwyr a’r Gwobrau arbennig ar gyfer Gwobrau Coffa Gwirfoddoli Marjorie Dykins OBE ar gyfer 2017. Mae’r gwobrau hyn er cof am gyn-ysgrifennydd a chyn-sylfaenydd AVOW, Marjorie Dykins OBE. Bu i Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru, gyflwyno’r Gwobrau Sêr am Wirfoddoli sy’n gynllun cydnabod gan AVOW a Chanolfan Gwirfoddoli Wrecsam i wirfoddolwyr o bob oed ac mae’n agored i bob mudiad ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae mwy o wybodaeth am y wobr ar dudalen 5.

Stephen Perkins, Ymddiriedolwr ac Is-gadeirydd AVOW fu’n llywyddu’r digwyddiad.

Gwasanaeth Carolau Nadolig Bu Gwasanaeth Carolau Nadolig AVOW ar nos Iau yr 21ain o Ragfyr 2017 yn Eglwys y Plwyf St.Giles, Wrecsam. Y Gweinidog Dr. Jason Bray fu’n gwasanaethu a bu unawd gan Natasha Borton gyda Mary Freeman yn cyfeilio ynghyd â cherdd Nadoligaidd gan Kate Davies. Bu i Faer a Maeres Wrecsam (Cynghorydd John a Mrs. Anne Pritchard) gyflwyno St. Giles gyda Gwobr Seren y Mileniwm am eu gwasanaethau gwirfoddoli parhaol i Fwrdeistref Sirol Wrecsam. Ar ôl y seremoni daeth aelodau, ymddiriedolwyr, staff, gwirfoddolwyr ac aelodau’r cyhoedd ynghyd am damaid o gawl, mins peis a gwin poeth wedi’i ddarparu gan y gwirfoddolwyr a stiwardiaid Eglwys y Plwyf St. Giles. 3.

Rev. Dr. Jason Bray efo Maeres Wrecsam (Cynghorydd John Pritchard) a gwirfoddolwyr a stiwardiaid Eglwys y Plwyf St. Giles


GOR MEHE MAW

Dyddiadau i’ch Dyddiadur

Mawrth 2018 Chwedl Hithau Digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol y Merched

23 Mawrth 2018 Adfywio Cymru - Digwyddiad Cludiant Gwyrdd

1 - 7 Mehefin 2018 Wythnos Gwirfoddolwyr 2 Mehefin 2018 Diwrnod y Gwirfoddolwyr 11 - 17 Mehefin 2018 Wythnos y Gofalwyr

20 Gorffennaf 2018 Cyffredinol Bynyddol Cyfarfod AVOW

www.avow.org /AVOWWrexham @AVOWWrexham

Elusen Rhif: 1043989 Cwmni Cyfybgedid gan Warant Rhif: 2993429

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiadau hyn, ewch i’n gwefan, tudalen Facebook neu Twitter neu cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gan AVOW a mudiadau trydydd sector lleol.


Marjorie Dykins OBE - Gwobrau Coffa Gwirfoddoli 2017 Bu i’r Maer (Cynghorydd John Pritchard) gyflwyno tystysgrifau i’r enillwyr a rheiny gafodd eu canmol yn fawr yng Ngwobrau Coffa Gwirfoddoli Marjorie Dykins OBE 2017, yn Nigwyddiad Nadolig AVOW ar ddydd Gwener y 15fed o Ragfyr 2017 yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam. Mae’r gwobrau hyn er cof am gyn-ysgrifennydd a chyn-sylfaenydd AVOW, Marjorie Dykins OBE. Mae dau gategori i’r gwobrau, gyda’r enillydd ym mhob categori yn derbyn siec am £500 a thystysgrif. Cafodd y wobr ‘Grŵp o Wirfoddolwyr’ ei chyflwyno i Gyfeillion Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam, gyda thystysgrifau hefyd yn cael eu cyflwyno i grwpiau eraill er mwyn canmol eu gwaith; Cyfeillion Parc Bellevue; N.S.P.C.C Ardal Marchwiail; Gwirfoddolwyr Theatr Ifanc Bitesize, a S.A.N.D.S. (Cymdeithas Farw-anedig a Marwolaeth Newydd-anedig/Stillborn and Neo-natal Death Society) Cafodd y wobr ‘arbennig’ ei chyflwyno i Hayley Williams am ei gwaith yn cefnogi teuluoedd a sefydlu Llyfrgell Clytiau leol yng Nghanolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt. Cafodd tystysgrifau hefyd eu cyflwyno i; Jessica Rogers; Carlton Blythen; Alison Williams. Cafodd y wobr ‘Grŵp o Wirfoddolwyr’ ei chyflwyno i Gyfeillion Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam a Cafodd y wobr ‘arbennig’ ei chyflwyno i Hayley Williams

Gwobrau Gofal Plant Blodau Bach yr Haul Wrecsam 2017 Roedd Gwasanaeth Gofal Plant Blodau Bach yr Haul AVOW ym Mhlas Madog wrth eu bodau eu bod nhw’n ail ar gyfer Gwobr Dewis y Rhieni yng Ngwobrau Gofal Plant Blynyddol Wrecsam. Caiff Gwobr Dewis y Rhieni ei gwobrwyo i’r rheiny sydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i deuluoedd ac i’w cymuned. Caiff enwebiadau eu beirniadu ar yr effaith y mae’r person neu grŵp sydd wedi’i enwebu wedi’i gael ar y teulu neu blant maen nhw’n gofalu amdanyn nhw. Bu i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam gynnal ei Gwobrau Gofal Plant Wrecsam blynyddol ar ddydd Gwener yr 2il o Chwefror 2018 yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam. Mae’r gwobrau yn cydnabod llwyddiannau gwirfoddolwyr a staff gofal plant mewn amryw o gategorïau ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 5.

John Gallanders (CPrif Swyddog AVOW) efo Gwobrau Gofal Plant Blodau Bach yr Haul Wrecsam.


Wrecsam yn Codi ei Llais ar gyfer Wythnos y Senedd Bu i AVOW, TCC-Trefnu Cymunedol Cymru a Senedd yr Ifanc Wrecsam gynnal Wrecsam yn Codi ei Llais yn ystod Wythnos y Senedd ar ddydd Iau yr 16eg o Dachwedd 2017 yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam. Roedd y digwyddiad yn llawn gwybodaeth ac yn annog a rhoi cymhelliant i bobl ddod yn ddinasyddion mwy gweithgar ac i gymryd rhan mwy. Mae hi’n hen stori fod pobl yn honni nad ydy gwleidyddion yn San Steffan yn poeni dim am Gymru neu yn gwybod dim am beth sy’n bwysig yma, a sut allwn ni wneud yn siŵr fod y bobl sy’n gwneud penderfyniadau am ein bywydau yn gwybod, ac yn gweithredu ar, beth sy’n bwysig inni yng Nghymru. Bu i’r digwyddiad edrych ar hyn yn fanylach. Bu’r trafodaethau ynglŷn â sut mae problemau cymunedol yn cael eu trafod yn y Senedd. Bu’r rhai oedd yn cymryd rhan yn edrych ar broblemau yng Nghymru, cynrychiolaeth Wrecsam yn San Steffan ac a ydy gwleidyddion yn deall ac yn gwerthfawrogi beth sy’n bwysig i bobl yng Nghymru. Roedd y rhai oedd yn cymryd rhan yn gallu cyflwyno eu cwestiynau eu hunain ar gyfer ‘WXM QT’ - sesiwn tebyg i Question Time. Y cadeirydd oedd Aled Roberts, cyn Aelod Cynulliad Gogledd Cymru a chyn-arweinydd Cyngor Wrecsam. Roedd y panel yn cynnwys Ian Lucas AS, Susan Elan Jones AS, Janet Jones, Uwch Ddarlithydd mewn Newyddiaduraeth a Chyfathrebu trwy’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Glyndŵr a Tom Blackwell, aelod o Senedd yr Ifanc Wrecsam. Bu i Brexit a beth mae Brexit yn ei olygu i ddemocratiaeth yng Nghymru arwain y cwestiynau. Mae Wythnos y Senedd ym Mhrydain yn ŵyl genedlaethol flynyddol sy’n ceisio cysylltu pobl gyda’r Senedd a’u cael nhw i gymryd rhan.

Rhoddion y Co-op i Ddigartref Wrecsam Trwy gydol y Nadolig bu siopau’r Co-op ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn casglu dillad, pethau ymolchi, bwyd mewn pecynnau ac arian fel rhoddion er mwyn helpu Digartref Wrecsam, sef grŵp o bobl sy’n helpu’r rhai sy’n ddigartref ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam a’r ardaloedd cyfagos. Ar ddydd Llun y 18fed o Ragfyr 2017 bu i Vaughan Rigby a Ged Rigby lenwi Ystafell 1 o Dŷ AVOW gyda rhoddion. Cafodd y dillad gafodd eu rhoi fel rhodd eu rhannu ymysg y rhai sy’n ddigartref, yn ogystal â sachau cysgu. Caiff y setiau anrheg gafodd eu rhoi fel rhodd eu dosbarthu trwy gydol y flwyddyn ar achlysuron arbennig a phen-blwyddi. Caiff bwyd gafodd ei roi fel rhodd ei ddosbarthu yn y brecwast mae Digartref Wrecsam yn ei gynnal yn Nhŷ Nos, Ffordd Holt, Wrecsam. Bu i siopau’r Co-op ar draws Wrecsam hefyd ymgeisio am £500 o Gronfa Gymunedol Co-op gaiff ei gyflwyno i Ddigartref Mike McKenna, Vaughan Rigby, Dee Davies, Peter Jones, Vaughan Rigby a Ged Rigby, Wrecsam nes ymlaen yn y flwyddyn. Bydd siopau’r Co-op yn Ystafell 1 yn Nhŷ AVOW. parhau i gasglu rhoddion, gan gynnwys bwyd mewn pecynnau, pethau ymolchi a dillad trwy gydol 2018. 6.


Diwrnod Coffáu’r Holocaust 27/1 VINTAGE LETTERING VINTAGE LETTERING VINTAGE LETTERING

CEO OW R APTAETRTCEO RL NO R P A T T E R N WAT E R C O LHolocaust OW R APTAETRT RL Nar Bu i AVOW goffáu Diwrnod Coffáu’r 2018 ddydd Gwener y 26ain o Ionawr 2018 yn y Neuadd Goffa, Bodhyfryd, Wrecsam. Rhai o’r siaradwyr a’r gwahoddedigion oedd Maer a Maeres Wrecsam (Cynghorydd John Pritchard a Mrs. Ann Pritchard) ac Esgob Wrecsam, Peter Brignall. Bu i Eric Ngalle Charles ymuno â nhw. Mae Eric yn fardd, dramodydd a nofelydd o Gamerŵn yn wreiddiol ond bellach o dde Cymru a bu iddo adrodd rhai o’i farddoniaeth perfformio ynghyd â darnau o ganeuon a straeon Camerŵnaidd am ei daith o Gamerŵn, trwy Rwsia i dde Cymru. Bu i Kate Hutchinson, sy’n cynrychioli Modelau Rôl Amrywiol ac yn gweithredu dros symudiad LGBT siarad am rym geiriau a sïon, gwrth-fwlio a chynnwys pawb yn ein cymdeithas a’n hysgolion. Cafodd y ddwy brif sgwrs eu crynhoi gan Natasha Borton a Pete Rogers, rhan o’r fenter siarad leol a chenedlaethol ‘Voicebox Spoken Word’. Yn ystod y bore bu cyfle i weld arddangosfa oedd yn cynnwys gwybodaeth am yr Holocaust a hil-laddiad o ganlyniad i hynny ac fe gafodd pawb oedd yno eu hannog i oleuo cannwyll er cof am hynny. Bu’r canhwyllau yn llosgi trwy’r bore. Daeth y seremoni i ben gyda 2 funud o dawelwch. Ar ôl y seremoni daeth pawb oedd yno, aelodau ac ymddiriedolwyr AVOW, disgyblion ysgolion uwchradd lleol ac aelodau’r cyhoedd ynghyd am baned oedd yn cyd-fynd gyda’r gwledydd a’r diwylliannau gafodd eu herlid yn ystod yr Holocaust a’r hil-laddiadau o ganlyniad i hynny.

VINTAGE LETTERING WATERCOLOR

PATTERN

VINTAGE LETTERING WATERCOLOR

VINTAGE LETTERING

PATTERN

WATERCOLOR

PATTERN

John Leece Jones, Cadeirydd AVOW, Eric Ngalle Charles, Maer Wrecsam, (Cynghorydd John Pritchard), Yr Esgob Peter Brignall, Kate Hutchinson a Peter Rogers)

7.


Digwyddiad Trafnidiaeth Werdd - Adfywio Cymru 10am tan 4pm, ddydd Gwener 23 Mawrth Canolfan Catrin Finch, Wrecsam

Gwybodaeth am ddyfodol trafnidiaeth ecogyfeillgar Sgyrsiau a gweithdai gan arbenigwyr ar ddyfodol cerbydau trydanol a’r opsiynau trafnidiaeth ecogyfeillgar diweddaraf yng Nghymru. Bydd y digwyddiad am ddim hwn:-

• Yn gyfle i glywed gan bobl sydd â gwybodaeth a phrofiad o weithredu trafnidiaeth werdd’.

• Yn arddangos enghreifftiau o atebion trafnidiaeth werdd a modelau sydd eisoes yn gweithredu’n llwyddiannus yng Nghymru • Yn rhoi gwybodaeth am y ceir trydanol diweddaraf a cherbydau eraill • Yn gyfle i chi gwrdd â phobl eraill o Ogledd Cymru sydd â diddordeb mewn datblygu atebion trafnidiaeth werdd Peidiwch â cholli’r cyfle cyffrous hwn i ddysgu mwy. Ewch i http://bit.ly/2BcSH2h

Rydyn ni am i bawb sy’n awyddus i ddod a chymryd rhan allu gwneud hynny - os byddwch chi’n wynebu rhwystrau a bod angen trefnu cyfieithydd, trafnidiaeth, rhywun i gyflawni eich cyfrifoldebau gofalu a gofal plant neu os oes gennych chi anabledd neu unrhyw broblemau eraill o ran mynediad ffoniwch Jayne ar 07771390889

Rhif Elusen: 1043989 Cwmni Cyngedid drwy Warant Rhif: 2993429


Canolfan Gwirfoddoli Wrecsam Llwyddiannau ein Gwirfoddolwyr - Stori Sharon ‘Bu i’m taith ddechrau ddeuddeg mis yn ôl pan es i i Ysbyty Clatterbridge gyda mam sydd ers hynny wedi gwella o Ganser y Fron. Roedd yno ddynes oedd yn tylino breichiau a dwylo pobl yn wirfoddol - ‘Am syniad gwych’ meddyliais, wrth imi eistedd yno gyda mam mewn sefyllfa ddirboenus. Ond am ddeg munud, oherwydd haelioni ac amser rhywun, cafodd problemau iechyd mam eu rhoi o’r neilltu am yr ychydig funudau yna oedd hi’n cael ei phampro. Ers hynny, rydw i wedi cofrestru ar gwrs i fod yn Dechnegydd Ewinedd. Roedd angen imi helpu’r bobl hynny oedd angen ychydig o bampro a magu hyder ynof i yn y sgiliau roeddwn wedi’u dysgu. Felly, pa ffordd well na gwirfoddoli yng Nghartref Preswyl Pendine Highfield a Thŷ Hosbis Nightingale. Rydw i wedi bod yng Nghartref Pendine ers deuddeg mis a newydd ddechrau gweithio yno yn rhan amser. Mae hi wedi bod yn freuddwyd imi allu rhoi triniaeth dwylo a thraed a thylino breichiau a dwylo pobl neu gael sgwrs dda am bopeth ac unrhyw beth. Rydw i’n mwynhau gwirfoddoli gan ei fod yn rhoi gwir bwysigrwydd ichi mewn bywyd - mae hi’n wych bod yn rhan o AVOW.’Mae Sharon Williams hefyd yn rhan o Wobrau Sêr y Mileniwm gyda Chanolfan Gwirfoddoli Wrecsam sy’n cydnabod yr oriau a chydnabyddiaethau sy’n ymwneud â gwirfoddoli ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Grŵp Rheoli Senedd yr Ifanc Ar ddydd Llun y 18fed o Ragfyr 2017 cafodd seremoni ddathlu fach ei chynnal er mwyn cydnabod ymdrechion gwirfoddoli Grŵp Rheoli Senedd Yr Ifanc. Bu i’r holl bobl ifanc oedd yno dderbyn eu Tystysgrifau Gwirfoddoli Mileniwm a bu i Stephen Perkins, Ymddiriedolwr ac Is-gadeirydd AVOW, eu Grŵp Rheoli Senedd yr Ifanc efo Stephen Perkins, canmol am eu gwaith caled. Ymddiriedolwr ac Is-gadeirydd AVOW

Sesiwn Galw Heibio i Wirfoddoli Misol

Galw Heibio i Wirfoddoli. Dewch i ddysgu am wirfoddoli. Cefnogwch eich mudiadau lleol. Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Chanolfan Gwirfoddoli Wrecsam drwy ffonio 01978 312556 neu anfonwch e-bost at vb@avow.org

Sesiynau Rhoi Cynnig ar Wirfoddoli Mae Canolfan Gwirfoddoli Wrecsam yn cynnal Sesiwn Rhoi Cynnig ar Wirfoddoli gweu/ crosio ar ddydd Iau y 29ain o Fawrth 2018 yn Ystafell 1 AVOW o 11yb-2yp. Caiff cinio ei ddarparu a chostau teithio eu had-dalu.

Shopmobility

Mae Shopmobility yn cynnig rhai cyfleoedd gwych i wirfoddoli sy’n cynnwys gwaith ymchwil, codi arian neu logi’r offer. Ewch i www.volunteering-wales.net neu anfonwch e-bost at vb@avow.org am fwy o wybodaeth. 9.


Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam Bu inni ddechrau’r flwyddyn newydd yn 2018 drwy groesawu Kim Sheridan i’r Gwasanaeth. Kim ydy ein Gweithiwr Gwaith Allanol i Ofalwyr newydd a bydd hi’n teithio i ardaloedd gwledig y Fwrdeistref Sirol er mwyn cyfarfod gyda Gofalwyr gartref. Bydd hi hefyd yn trefnu cyfarfodydd y tu allan i ganol y dref er mwyn ei gwneud hi’n haws i bobl dderbyn ein cefnogaeth a defnyddio ein gwasanaeth. Roedd ein cylchlythyr diweddaraf yn boblogaidd iawn gyda chyrsiau, sesiynau gwybodaeth a diwrnodau allan ar gael i bob gofalwr di-dâl. Rydym ni’n parhau i annog gofalwyr di-dâl i ddweud wrthym ni beth sydd arnyn nhw eisiau o’n gwasanaeth, ac yn gwneud ein gorau i gynnig yr hyn mae pobl wedi’i ofyn amdano. Peidiwch ag oedi rhag gadael inni wybod os oes unrhyw beth y gallwn ni helpu gydag o. Byddwch chi’n sylwi, ynghyd â chyrsiau rheolaidd fel Cymorth Cyntaf a Chodi Ymwybyddiaeth am Ddementia, mae gennym ni hefyd gyrsiau newydd er enghraifft, Byw Bywyd i’r Eithaf a Dewch i Goginio. Bydd Cymdeithas Alzheimers yn cyflwyno’r cwrs Gofalwyr yn fuan mewn ymateb i ymholiadau am fwy o wybodaeth i bobl ar ôl i rywun gael diagnosis o Ddementia. Rydym ni’n ffodus fod gennym ni 3 ymgynghorydd gwirfoddol y mae Gofalwyr yn gallu eu defnyddio am ddim. Yn ogystal â Louise a Sandra, mae Mandy hefyd yn rhan o’r tîm ac maen nhw’n brysur iawn. Mae ein Cyfeillion Ffôn yn ffonio bob wythnos am sgwrs gyfeillgar gyda Gofalwyr sy’n teimlo fwy ar eu pennau eu hunain ac sydd wirioneddol yn ddiolchgar o gael rhywun yn eu ffonio nhw. Ein Cyfeillion Ffôn ydy Gill, Jayne, Marion a Louise. Mae Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam yn ddiolchgar iawn i’n holl wirfoddolwyr a’r amser maen nhw’n ei ymrwymo i helpu pobl eraill.

Mae ein Fforwm Gofalwyr yn cyfarfod bob 2 fis i drafod materion sy’n bwysig i ofalwyr ac mae gwahoddiad i siaradwyr gwadd hefyd. Bydd y cyfarfod nesaf ar ddydd Mercher 28ain o Fawrth o 10:30yb tan 12:30yp gyda Karen Owen, Swyddog Ymgysylltu o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, fydd yn siarad am y Strategaeth Iechyd newydd Cysylltwch â Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam neu ffoniwch 01978 318812 neu anfonwch e-bost at carers@avow.org Mae hi’n bwysig bod gan ofalwyr lais er mwyn gallu siapio’r gwasanaethau ddylai fod ar gael iddyn nhw o dan y ddeddfwriaeth ddiweddar, a’u bod nhw’n cael eu hannog i ddweud eu dweud. Mae ymgynghoriad a chyd-gynhyrchu gwasanaethau yn Wrecsam yn dibynnu ar bobl yn cael y cyfle i ddweud beth sydd arnyn nhw eisiau ei weld gan lywodraeth leol. Os ydy hyn o bwys ichi yna dewch i’n cyfarfod Fforwm nesaf, a llenwch yr holiaduron ynglŷn â’r gwasanaethau. Ym mis Mawrth 2018 byddwn ni’n mynd i’r Amwythig ar daith ar gwch y Sabrina ar Afon Hafren. Byddwn ni’n cael crwydro’r dref hanesyddol ac yna mwynhau te hufen yng nghaffi Battlefield 1402 - gobeithio bydd y tywydd yn well erbyn hynny! Os ydych chi’n gofalu am rywun o’ch teulu neu eich ffrind oherwydd bod ganddyn nhw anabledd, problem iechyd, nam ar y synhwyrau a/neu eu hoedran yn cael effaith arnyn nhw a fuasen nhw ddim yn gallu byw heb eich cymorth - yna rydych chi’n ofalwr! Rydym ni yma i’ch helpu chi gyda gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth a mwy, galwch heibio i Dŷ AVOW, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND neu ffoniwch 01978 318812 neu anfonwch e-bost at carers@avow.org. 10.


BBC Children Plant MewnFunding Angen in Need BBC Surgery Cymhorthfa Cyllid

Monday 16th Dydd Llun 16 April Ebrill 2018 2018 1:15pm--4yp 1:15yp 4pm at TŷTŷ Avow, Avow, 2121 Stryd Egerton Egerton, Street, Wrecsam Wrexham

Surgery Cymhorthfa Cyllid Hanfod Cymru Funding Thursday 19th April 2018 Dydd Iau 19 Ebrill 2018 1pm 3pm 1yp -- 3yp at TŷTŷ Avow, Avow, 2121 Stryd Egerton Egerton, Street, Wrecsam Wrexham

Richard Carr Bid & Tender Consultant Dydd Mawrth 17th Ebrill 2018 1yp - 3yp Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam

Er mwyn cadw lle, cysylltwch â: Heather Hicks neu ffoniwch 01978 312556 neu anfonwch e-bost Heather.Hicks@avow.org. Elusen Rhif: 1043989 Cwmni Cyfybgedid gan Warant Rhif: 2993429


Prosiect Sgiliau i Bobl Groenddu neu o grwpiau Ethnig Defnyddio sgiliau pobl broffesiynol BME er mwyn dod â budd i gymunedau BME Mae rhaglen gyffrous newydd wedi dod i Wrecsam sydd wedi’i hariannu gan y Loteri Fawr. Mae Prosiect Sgiliau BME yn brosiect partneriaeth sy’n cynnwys EYST, SCVS, C3SC (manylion isod) ac AVOW. Mae tri Swyddog Prosiect gyda phob un naill ai yn gweithio yn Wrecsam, Abertawe neu Gaerdydd. Mae’r prosiect BME wedi’i ariannu i weithio gyda mudiadau a grwpiau cymunedol BME llai er mwyn adnabod lle mae arnyn nhw angen cymorth a chefnogaeth. Bydd y prosiect hefyd yn recriwtio ac yn cefnogi pobl broffesiynol BME lleol, graddedigion a myfyrwyr i ddod yn ymddiriedolwyr a mentoriaid cymunedol gyda’r bwriad o gysylltu gwirfoddolwyr posibl i grwpiau. Caiff Sandra Anderson, Swyddog Prosiect Sgiliau BME Wrecsam ei chyflogi gan AVOW a bydd yn cysylltu gyda grwpiau er mwyn trefnu cyfarfodydd i drafod y posibilrwydd o gydweithio. Bydd y manteision cymryd rhan yn y prosiect i fudiadau yn asesiad o anghenion y mudiad. Ochr yn ochr â’r broses hon bydd y swyddog prosiect yn recriwtio gwirfoddolwyr gyda gwahanol sgiliau er mwyn cwrdd ag anghenion y grwpiau. Bydd y berthynas symbolaidd hon rhwng y gwirfoddolwyr a’r grŵp gobeithio yn arwain at y grwpiau hynny yn llwyddo fydd hefyd o fudd i Fwrdeistref Sirol Wrecsam a’i thrigolion. Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth yna cysylltwch gyda Sandra Anderson, Swyddog Prosiect Sgiliau BME. Sandra.anderson@avow.org neu ffoniwch 01978 312556. EYST: Cafodd Grŵp Cefnogi Ethnig Ifanc (EYST) ei sefydlu yn 2005 gan grŵp o bobl ifanc o ethnig lleiafrifol yn Abertawe. Y bwriad ydy llenwi bwlch yn y ddarpariaeth i bobl ifanc BME sydd rhwng 11-25 oed trwy ddarparu gwasanaeth cefnogi holistig, penodol sy’n synhwyraidd yn ddiwylliannol er mwyn cwrdd â’u hanghenion SCVS: Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe ydy’r mudiad ymbarél ar gyfer gwaith gwirfoddol yn Ninas a Chyngor Abertawe. Mae’n cefnogi, datblygu a chynrychioli mudiadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau yn y Sir. C3SC: Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) ydy’r Cyngor Gwirfoddol Sirol yng Nghaerdydd - y mudiad isadeiledd ymbarél ar gyfer y trydydd sector yn y Ddinas. C3SC ydy llais y trydydd sector yng Nghaerdydd gyda’i swyddfa ar Y Trydydd Llawr, Tŷ Baltic, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FH 12.

Galw i Weithredu •Ydych chi’n fyfyriwr graddedig neu israddedig yn y brifysgol? • Ydych chi’n gweithio? • Ydych chi eisiau helpu grwpiau lleol? • Ydych chi’n cyfri eich hun yn BME?


Lle Swyddfa yn Nhŷ AVOW yng nghanol tref Wrecsam

Tŷ Avow, 21 Stryd Egertont, Wrecsam LL11 1ND

Cyfleusterau: • Lleoliad canolog - Safle bws a chanolfan sifig cyfagos • Swyddfa gyda dodrefn a heb ddodrefn ar gael • Lifft ar gael i fynd at y llawr cyntaf • Derbynfa a chyfleusterau’r we a ffôn • Gwres canolog • Cyfleusterau i’r anabl • Gwasanaethau llungopïo ar y safle • Ystafelloedd cyfarfod, cyfweld a chynadledda • Defnydd i un person, rhannu’r defnydd neu ddefnydd i bartneriaid

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda Ken Rowlands, ein Swyddog Cyswllt trwy ffonio 01978 312556 neu anfonwch e-bost at Ken.rowlands@avow.org.

Cystadleuaeth Clawr Blaen Cylchlythyr y Gwanwyn Ynglŷn â Geraint Roberts ‘Rydw i’n amatur brwdfrydig ac wrth fy modd yn mynd o gwmpas yr ardal gyda fy nghamera pryd bynnag y galla i ac rydw i bob tro yn chwilio am lefydd newydd i’w harchwilio. Tydw i ddim yn arddangos fy ngwaith ar wahân i rai lluniau ar fy nhudalen Facebook ac yn Photocrowd o dan yr enw ‘Gej’.’ Diolch yn fawr i Geraint am ei lun hyfryd o Neuadd Erddig yn y Gwanwyn a diolch yn fawr i bawb wnaeth gystadlu Byddwn ni’n cynnal Cystadleuaeth Clawr Blaen Cylchlythyr yr Haf ym mis Mai ar Facebook: www.facebook.com/AVOWWrexham

14.

Profile for AVOW

Newyddion Gwanwyn AVOW 2018  

Cymraeg

Newyddion Gwanwyn AVOW 2018  

Cymraeg

Advertisement