__MAIN_TEXT__

Page 1

HYDREF NEWYDDION

2018


YN Y RHIFYN HWN

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

PLASTONBURY CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL AVOW DYFARNIAD SIRYF/ GWOBRAU MARJORIE DYKINS OBE DYDD GWIRFODDOLWYR GWASANAETH GOFALWYR WRECSAM/ WYTHNOS GOFALWYR TAITH GERDDED NODDEDIG CYLLID SUT I GYMRYD RHAN CYRFF GWNEUD PENDERFYNIADAU SUT I GYMRYD RHAN CYRFF GWNEUD PENDERFYNIADAU ADOLYGIAD BLYNYDDOL/ LLETY AR GAEL CAEL I GYNHADLEDD YN Y DYFODOL HYFFORDDIANT

/AVOWWrexham @AVOWWrexham avow.org info@avow.org

AVOW, TY AVOW, 21 EGERTON STREET, WREXHAM, LL11 1ND

01978 312556


P03

P l a sto n b u r y

HOLLY

Daeth pobl Plas Madoc ynghyd i ddathlu’r haf gyda digwyddiad o’r enw ‘Plastonbury’. Roedd y digwyddiad yn ychwanegu at lwyddiant digwyddiad yr haf y llynedd ac eleni, yn ogystal â’r reidiau a’r stondinau, roed gan y gymuned hefyd eu sioe dalent eu hunain o’r enw ‘Plastonbury’s got Talent’. Bu’r plant a’r oedolion yn cymryd rhan er mwyn dangos eu doniau canu a dawnsio ac enillydd y gystadleuaeth oedd cantores anhygoel o’r enw Holly o Blas Madoc. Daeth cannoedd o breswylwyr a phobl o gymunedau cyfagos i’r digwyddiad gan greu gwir ymdeimlad o gymuned. Cafodd y digwyddiad ei gynnal gan y grŵp “Plas Madoc ydym ni” y mae gan Dîm Chwarae AVOW ran mawr ynddo. Mae hwn yn rhan o’r rhaglen Buddsoddi Lleol, sy’n rhoi £1 miliwn o nawdd i’r ardal – dros 10 mlynedd – ac mae’r gymuned yn penderfynu sut yn union caiff ei wario.

Waw, am ddiwrnohdlant m gwych – roedd fy io h yn wrth eu boddau, dhilc fawr iawn ic


P04

CY FA R F O D CY F F R E D I N O L B LY N Y D D O L Bu i Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) gynnal ei Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam ym mis Gorffennaf. Ymysg yr aelodau a’r gwesteion oedd y Foneddiges Elizabeth Hanmer, Uchel-Siryf Clwyd, wnaeth gyflwyno a lansio ei Chynllun Gwobrwyo Cymunedol ar gyfer 2019. Hefyd yn bresennol oedd yr AC Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet Llywodraeth Cymru ar gyfer yr Economi a Thrafnidiaeth fel ein siaradwr gwadd a Chynghorydd Rob Walsh, Dirprwy Faer Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Roedd Lesley Griffiths AC ac Ysgrifennydd y Cabinet Llywodraeth Cymru ar gyfer Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Ian Lucas AS dros Wrecsam a Susan Elan Jones AS dros Dde Clwyd hefyd yn bresennol. Roedd Yr Athro Maria Hinfelaar, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr, yno i nodi pen-blwydd cyntaf y Memorandwm Dealltwriaeth (MOU) gafodd ei arwyddo rhwng AVOW a’r brifysgol yn y Cyfarfod Blynyddol y llynedd. Mae’n debyg mai’r Memorandwm Dealltwriaeth hwn ydy’r cyntaf o’i fath yng Nghymru.

Bu i John Leece Jones (Cadeirydd AVOW) a John Gallanders (Prif Weithredwr AVOW ) hefyd annerch y cyfarfod. Yn dilyn y materion ffurfiol cafodd tystysgrifau a gwobrau eu cyflwyno, ar ran AVOW, gan yr Uchel-Siryf, y Dirprwy Faer a’r AC Ken Skates. Diolchodd Moira Jones, Ymddiriedolwr AVOW, yn ffurfiol i’r siaradwyr. Yn eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diweddar, roedd AVOW yn falch o gydnabod yr ymrwymiad enfawr mae gwirfoddolwyr wedi’i wneud gyda Thîm Pêl-droed Cynhwysol Wrecsam. Cafodd yr aelodau tîm eu cyflwyno gyda Thystysgrif Gwobr Seren am Gyrhaeddiad Eithriadol. Mae’r gwobrau hyn ar gael i unrhyw unigolyn neu fudiad sy’n defnyddio gwirfoddolwyr er mwyn cydnabod y miloedd o oriau bob blwyddyn gaiff eu cyfrannu at nifer fawr o fudiadau ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae’r gwirfoddolwyr yn Nhîm Pêl-Droed Cynhwysol Wrecsam wedi cwblhau bron i 12,000 awr eleni.


Uchel Siryf C l w yd G wo b ra u Cy m u n e d o l 2 01 9

P05 Mae Gwobrau Cymunedau Uchel Siryf Clwyd yn gyfle gwych i gydnabod ac amlygu peth o'r gwaith gwirfoddol rhagorol a wnaethpwyd gan lawer o bobl trwy gydol y flwyddyn. Mae swyddfa'r Uchel Siryf yn gyswllt rhwng y Goron, y Farnwriaeth a phobl Clwyd. Rhan bwysig o rôl yr Uchel Siryf yw cydnabod a hyrwyddo'r sector gwirfoddol gyda phwyslais arbennig ar y sefydliadau hynny sy'n cefnogi cyfraith a threfn a'r rhai sy'n mynd i'r afael â throsedd a phroblemau cymdeithasol.

oedd o bobl sy'n ol hwn gan y cann iad hwn yn sail or ag rh th ai gw y r i mi gydnabod n. Mae'r ymroddiad a'r ymrwym ho r ac yn fraint enfaw Mae'n bleser mawth elusennol neu wirfoddol yn y sirh a diogelach. ai ac ch gw ia â d h, ry ac m iach ymgy hardd hon sy'n n greu cymdeithas roddedig yn y sir gwahaniaeth i i'n cymunedau, ga ym bl bo o ng ea weld ag ystod mynd y filltir ychwanegol i wneud laen yn fawr at ym Rwy'n edrych ym 'n llai ffodus na ni ein hunain ac yn cefnogi'r rheiny sy a byddwn yn berthnasol heddiw fywyd rhywun.. yn ac n w ia s hu rc hynafol, yn un pad. bod y rôl, er hynaf Rwy'n sylweddoli yno'ch enwebiadau i mi eu hystyrie Clwyd 2018/19 eich annog i gyflw anmer, Uchel-Siryf

ddiges H Dywedodd y Fone

Mae ffurflenni enwebu ar gael o bob Cyngor Gwirfoddol Sirol ym mhob sir – AVOW yn Wrecsam, FLVC yn Sir y Fflint, CVSC yng Nghonwy a DVSC yn Sir Ddinbych.

M a r jo r ie D y k in s , O B E G wo b ra u C o f f a G w ir f o d d o li 2 01 8 Yn fuan, byddwn ni'n gofyn am enwebiadau ar gyfer Gwobrau Coffa Gwirfoddoli 2018 Marjorie Dykins OBE. Y dyddiad cau ar gyfer yr enwebiadau fydd hanner dydd ar yr 31ain o Hydref 2018 ac fe gaiff yr enillwyr dderbyn eu gwobrau yn Nerbyniad Nadolig AVOW yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr ar ddydd Gwener y 14fed o Ragfyr 2018. Mae'r gwobrau wedi'u llunio er mwyn cydnabod ac annog y gwaith gwerthfawr mae gwirfoddolwyr yn ei wneud trwy eu gwasanaeth i'r gymuned yn ogystal â'r mudiadau gwirfoddol sy'n gweithio ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam sy'n gwneud gwahaniaeth sylweddol a chadarnhaol i'w cymunedau. Mae dwy wobr ar gael – un i wirfoddolwr unigol ac un i grŵp o wirfoddolwyr. Bydd yr enillydd o’r ddau gategori yn derbyn siec o £500. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda Ken Rowlands, ein Swyddog Cyswllt, trwy anfon e-bost at Ken.rowlands@avow.org neu ffoniwch 01978 312556.


P06

DY D D GW I R F O D D O L 2 01 8

Wrth i’r tywydd poeth dros yr haf barhau, bu i AVOW gynnal eu Diwrnod i Wirfoddolwyr blynyddol ar ddydd Sadwrn y 30ain o Fehefin 2018. Cafodd ei gynnal mewn cydweithrediad gyda Gŵyl Stryd Wrecsam, AVOW, yn ogystal â sawl mudiad gwirfoddol eraill, yn Sgwâr y Frenhines er mwyn dathlu gwaith gwirfoddol. Roedd digon i’w weld a’i wneud yn ystod y digwyddiad, gyda pherfformiad agoriadol gan Singing Hands, yna Dancing Shoes, Dancemaniax a grŵp theatr lleol Theatr Ieuenctid Bitesize. Roedd gan Glwb Pêl-droed Bellevue gôl pwmpiadwy er mwyn sgorio goliau ac roedd modd rhoi cynnig ar chwarae tennis gyda Chanolfan Tennis Wrecsam. Roedd sesiynau Adrodd Storïau yn y Tipi gan Gerddoriaeth Piccolos a’r Adroddwr Storïau yn diddanu plant yn ogystal â’r castell neidio poblogaidd iawn gan Dîm Chwarae AVOW. Roedd Starbucks Rhostyllen yn darparu te a choffi am ddim a bu i lawer o fudiadau gwirfoddol godi arian at eu hachosion eu hunain, er enghraifft, Elusen Achub Anifeiliaid Capricorn. Bu i The Comunidade da Lingua Portuguesa de Wrexham (CLPW) werthu cacennau er mwyn cefnogi Elusen Macmillan. Roedd hi’n ddiwrnod gwych a’r holl gymuned wedi mwynhau.


P07

G o f a lw y r Wr e c s a m Wy t h n o s G wa s a n a e t h / G o f a lw y r

Bu i Wasanaeth Gofalwyr Wrecsam ddathlu Wythnos y Gofalwyr gyda thrip i Landudno a digwyddiad llwyddiannus iawn ‘Cadw’n Iach a Mewn Cysylltiad’. Gyda diolch i nawdd gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru Ymddiriedolaeth y GIG, cafodd y digwydd ei gynnal yn Neuadd Goffa Wrecsam lle daeth dros 200 o bobl i gasglu gwybodaeth gan y nifer fawr o fudiadau iechyd a lles oedd yno i roi cefnogaeth. Diolch yn fawr iawn i Ofal Canser Tenovus am eu canu corawl arbennig, i Dŷ Cymunedol Brynteg am y bwyd anhygoel, Deborah o Les Estyn, Gemma o Therapïau Tylino Holistig Waterfall, y Groes Goch Brydeinig am ddarparu therapïau, Dave o Dementia Friendly Wrexham am y Sesiwn Cyfeillion Dementia, Pam o Hosbis Tŷ Nightingale am y Therapi Celf, Dirprwy Faer y Cynghorydd Rob Walsh, yr holl wirfoddolwyr ac wrth gwrs, y Gofalwyr am ei gwneud hi’n ddiwrnod gwerth chweil i bawb. Yn anffodus, mae hi’n drist iawn ein bod ni’n cyhoeddi na fu Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam yn llwyddiannus yn ail-dendro am y cytundeb i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i oedolion lleol sy’n ofalwyr. Bydd AVOW, fodd bynnag, yn parhau i ddarparu gwasanaethau eraill i ofalwyr ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam, yn arbennig codi ymwybyddiaeth ac adnabod a chefnogi gofalwyr yn ardaloedd gwledig Wrecsam, a thrwy meddygfeydd Meddyg Teulu a chytundebau rhyddhau ysbytai gan sicrhau bod gofalwyr yn gallu cael gwybodaeth berthnasol i’w helpu nhw i barhau i fod yn ofalwyr. Bydd ‘Cyfeillion Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam’ sy’n grŵp annibynnol, yn parhau gyda’r Sesiynau Galw Heibio i Ofalwyr, ar ddydd Iau cyntaf bob mis rhwng 10yb a 12yp, yn Nhŷ AVOW. Mae croeso i bawb alw heibio am baned o de a sgwrs gyda gofalwyr eraill. Hefyd, rydym ni’n cynnig gwasanaeth cynghori i ofalwyr, talebau rhodd ar gyfer therapïau ac yn rhoi cardiau hamdden i ofalwyr.


SPONSORED WALK TAITH GERDDED NODDEDIG

SATURDAY 22ND SEPTEMBER 2018 DYDD SADWRN, 22 MEDI, 2018

REGISTRATION FEE TÂL COFRESTRU

10.30AM

TREVOR BASIN ALONG LLANGOLLEN CANAL AND BACK OVER THE PANORAMA

DECHRAU

BASN TREFOR AR HYD CAMLAS LLANGOLLEN AC YN ÔL DROS Y PANORAMA

START

10.30YB

PER PERSON I BOB UNIGOLYN

RAISING FUNDS FOR THE MAKING A DIFFERENCE GRANT BUT VOLUNTARY GROUPS ARE INVITED TO RAISE FUNDS FOR THEIR OWN CAUSE! CODI ARIAN AR GYFER Y GRANT GWNEUD GWAHANIAETH OND GWAHODDIR GRWPIAU GWIRFODDOL I GODI ARIAN AR GYFER EU HACHOS EU HUNAIN To book a place and obtain a sponsor form please ring AVOW on 01978 312556 or e-mail: info@avow.org I archebu lle a chael ffurflen nawdd ffoniwch AVOW ar 01978 312556 os gwelwch yn dda neu e-bostiwch info@avow.org Find us on Facebook & Twitter

/AVOWWrexham

AVOW | Tŷ Avow 21 Egerton Street | Wrexham | LL11 1ND Tel: 01978 312556 | Fax: 01978 352046 info@avow.org | www.avow.org Charity Number/Rhif Elusen: 1043989 Company Limited by Guarantee Number/Rhif Cwmni Cyfyngedig drwy Warantiad: 2993429

@AVOWWrexham


P09

CY L L I D AR GAEL EISIAU GWNEUD CAIS AM GYLLID GRANT? Prun ai ydychchi eisiau cais am gyllid grant, eisiau rhywun i edrych dros gais am gyllid neu os ydych chi angen cyfieithu rhywbeth i'r gymraeg. Mae gan Richard Carr brofiad helaeth o ysgriefennu ceisiadau llwyddiannus am gyllid a thendrau ac mae hefyd yn gyfieithydd achrededig Mae Richard yn cynnig hyd at 2 awr o wasanaeth yn RHAD AC AM DDIM i aelodau AVOW, heb reidrwydd i gymryd unrhyw wasanaethau pellach ganddo. Gall hyn fod un ai yn help i edrych am gyllid grant neu gyfieithu i'r Gymraeg neu gyfunaid o'r ddau. Ffoniwch AVOW ar 01978 312556 ac fe rown ni chi mewn cyswllt â Richard.

Cronfa plant a

cham-drin do

mestig ae'r Swyddfa dyfarnu hyd atGartref wedi lansio Cronfa yng Nghymru £8 miliwn yn gyfan gwbl Plant a Cham-drin Dome Bydd y gronfa a Lloegr i gefnogi plant y mdros y 2 flynedd ariannol n stig a fydd yn plant y mae yn rhoi grantiau i brosiectae cam-drin domestig yn e esaf i fudiadau anuniongyrch cam-drin domestig wedi au sy'n ceisio ymyrryd yn ffeithio arnynt. ol. g effeithio arny nt yn uniongynnar i helpu yrchol neu'n Gwahoddir ce is ia d a u gan gomisiy awdurdodau nwyr lle Cymru a Lloeglleol neu gomisiynwyr iech ol h.y. Comisiynwyr Heddlu mawr a bach or. Anogir yn arbennig geisia yd, neu gan fudiadau add a Throseddu, as da nd rhaid iddyn t fod â phartn u gan gonsortia sy'n cynnw eraill ledled e ys mudiadau r a rw einiol i dderby Y dyddiad cau n a rh i e y o m li'r grant. g eisio yw 19eg Tachwedd 201 Medi 2018 a b 8. ydd contracta u yn dechrau ar 5ed I gael rhagor o https://www.g wybodaeth ewch i abuse-fund ov.uk/government/publica tions/children -affected-by-d omestic-


P10

SUT I FOD YN RHAN O GORFF GW N E U D DAU P E N D E R F Y N IA

Mae cyrff sy’n gwneud penderfyniadau, er enghraifft, Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd a’r gwasanaethau argyfwng oll yn cynnig cyfleoedd i’r cyhoedd gymryd rhan. Mae rhestr lawn o bopeth sydd ar gael ar y we yma: http://www.snowdonia.gov.wales/__data/asset s/pdf_file/0011/390764/DecisionMakingBodi esBooklet.pdf Dyma rai enghreifftiau o beth allwch chi ei wneud:

ryri nedlaethol E

arc Ce Awdurdod P

parc durdod y w a r a d elo enodir Mae 18 a rydd lleol a b o h g n y c 9 l la cenedlaetho ghorydd lleo n y c 3 , d d e n wy l conwy gan gyngor g rdeistref siro w b r o g n y g dir gan benodir gan nol a beno n y ib n n a d u’n a 6 aelo ae’r aeloda M . ru m y c gorau, lywodraeth iaeth o bwyll w ry m a r a t u gwasanaeth disgwyl iddyn e a m c a u ra o ithg es yr paneli a gwe d y mis ar fusn o rn iw d ri d f annibynnol I dreulio o leia u a d lo e a ir d eno dd gan awdurdod. P r o 4 blyne o m y d m a eisio a wasanaethu y broses ymg rw d ru m y c yn lywodraeth b swydd wag o p ir b se y sb Hy chyfweliad. y wasg leol

Ymddiriedo la Ambiwlans eth gig gwasanaethau Cymru Mae mwy a mwy o ddylanwadu bobl yn ar ymddiriedola helpu I gwasanaeth eth au ambiw gig lans cymru ymuno â’n rhwydwaith d rw y gofal iechyd . Mae ymun partneriaid mewn o â’r rhwyd ffordd ardd wa erc gwasanaeth hog o fod yn rhan o ith yn waith y ambiwlans ddarparu a ’n h e lp u ni I gw cymunedau ell gwasanaethau . Beth am y y muno â ni a n ein rhan mewn chymryd g wahanol mwyn rhoi e ich sylwada weithgareddau er u a’ch awgry Grŵp rhw yd miadau? ddefnyddwy waith ymunwch â grŵp o r gwasana cyhoedd a e sefydliadau th, aelodau o’r eraill sy’n d gilydd I gyn od at ei n wasanaetha ig eu barn a’u safbwy u’r ymddirie n dolaeth. By tiau ar hefyd I chi dd fynychu gw staff. ahanol gyfa cyfle rfodydd


P11

dr etsi Cadwala B l o sg fy ri P d Bwrdd Iechy r ) mae cyngo ic (c l o d e n u fydliad yd cym Cyngor iech dol betsi cadwaladr yn se hioli ne cynryc sy’n iechyd cymu nibynnol y an yhoedd yn ’r c statudol ’r a n o yw cleifi buddiannau iechyd gwladol. Nhw ledd g o g yng n gwasanaeth annibynnol ig ofal a g i’ tg o h b agwedd ar wys ‘gwarc o h p â d u e n nn mw cymru sy’n y wn y gig ac maent yn cy fod fe rh o c si au thriniaeth ’n gweithio I sy l o d d fo cael eu ir aelodau gw u cleifion yn arparu a ti n y w fb sa d a anghenion a rth gynllunio I ragor w d y h d o e dod ir hystyri ll e G l. o e ll u gig gwasanaetha gwefan yn: eu r a o fanylion g plus/900/pa s e it /s k .u s h ales.n http://www.w e/48089

Cyngor Lleo l Pwyllgorau sa gyfrifol am fonau - mae pwyllgor s hyrwyddo a a chynnal safo fonau yn o ymddygia d na yn cynnwys ar ran cynghorwyr sir. u uchel helpu cyngh M ymddygiad. orwyr I ddil ae hyn y n F eu cod el arfer cynnwys cynghorwyr mae’r pwyllgor yn cynghorwyr bw tre/cymune rdeistref sirol, annibynnol d ac gy ydynt yn g da hawliau pleidleisio ll aelodau y a cyngor). Ma nghorwyr nac yn gyfl wn (nad e aelodau a ogeion y nnibynnol fe aros yn eu s w l eu penodi g yddi am bedair blynedd arfer yn ac yn cael an y cyngor statudol. drwy broses ddethol

yw’r dd Cymru o’r gymuned ddlu l o n n y ib n n Heddlu Gogle a e o bobl iadol I h (gya) - grŵpeithredu fel ffrind beirn wiaeth. Mae’r l o n n y ib n n a ghorol c amry sy’n gw Grŵp ymgynghorol annibynnol (gya) aterion cydraddoldeb a au fod ei bolisïau, ei rh m n ldeb, wyn sic grŵp ymgy ru mewn perthynas â r heddlu er m ei strategaeth cydraddorhyw y th m e y a c n d sa d a le w n n g u io gog iad rhag rhoi ithio’n agos â iwallu amcan grŵp yn gwe arferion cyffredinol yn d ac yn darparu amddiffynddiffyg dealltwriaeth, blismona a’I a hawliau dynol strategol nfantais o ganlyniad I , fel y’I pennir yn amrywiaeth unedau amrywiol dan a ir ar ran y gwasanaethybodaeth ynghylch y ran o’n cym neu gredoau anghywrence. Gellir dod o hyd I w anwybodaethymchwiliad stephen law ar y ddolen isod: visory argymhellion ffurflenni cais drwy glicio ependent_ad d â in / d y y h it g rs n e y iv a gy ality__d bout_us/equ /a k .u e c li o p ales. www.north-w x _group.asp


P12

B l y n yd d o l Ad o l yg u 2 0 1 7/ 1 8

Cyhoeddwyd ein Hadolygiad Blynyddol ar gyfer 2017-18. Galwch i AVOW a chodi copi neu ddarllenwch yma: https://avow.org/en/publications/

S w yd d f eyd d g wa g

Lle Swyddfa Yn Nhŷ Avow Yng Nghanol Tref Wrecsam

Cyfleusterau: • • • • • • • • • •

Lleoliad canolog – safle bws a chanolfan sifig cyfagos Swyddfa gyda dodrefn a heb ddodrefn ar gael Lifft ar gael I fynd at y llawr cyntaf Derbynfa a chyfleusterau’r we a ffôn Gwres canolog Cyfleusterau I’r anabl Gwasanaethau llungopio ar y safle Ystafelloedd cyfarfod, cyfweld a chynadledda Defnydd I un person, rhannu’r defnydd neu ddefnydd I bartneriaid Ystyried desgiau poeth

Am fwy o wybodaeth, cyflltwch gyda Ken Rowlands, ein swyddog cydwyllt trwy ffonio 01978 312556 neu anfonwch e-bost ken.rowlands@avow.org


P13

B w r w g o l wg tua’r Dyfodol ar gyfer eich mudiad chi!

Gall pob un ohonom fynd ati i brynu pelen risial i fwrw golwg ar y dyfodol a gweld ein disgwyliadau fel mudiad neu sector i oresgyn y nifer o heriau yn y dyfodol. Ar hyn o bryd, mae pelen risial yn niwlog iawn gyda’r ansicrwydd ynghylch Brexit, y Boblogaeth sy’n Heneiddio, Deallusrwydd Artiffisial, diffyg cyllid a newidiadau ynghylch gwirfoddoli. Gall unrhyw un o’r rhain effeithio ar sut bydd mudiad yn gweithredu. Dewch draw i wrando ar nifer o siaradwyr a thrafod eich pryderon a syniadau er mwyn helpu’r Trydydd Sector i oresgyn yr heriau gyda’ch cydweithwyr. Mae croeso i unrhyw un yn y Trydydd Sector, gwirfoddolwyr, staff ac ymddiriedolwyr fynychu’r digwyddiad hwn – waeth beth ydy eich swyddogaeth chi, rydym yn gwerthfawrogi’ch barn. Mae croeso i gydweithwyr a rhanddeiliaid o’r holl Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) fynychu wrth inni fynd ati ar y cyd i siapio dyfodol ein cymunedau. Dewch draw a gofalwch fod calon eich mudiad a chymuned yn dal i guro.

DYDDIAD AC AMSER Dydd Gwener 19 Hydref 2018 09:30 – 15:30 BST LLEOLIAD Canolfan Chwaraeon a Chymdeithasol Brymbo LL11 5TF ARCHEBWCH NAWR gazingintothefuture.eventbrite.co.uk


P14

Hyfforddiant

wreiddiau ol Tendio eich g piau elusenn rw g u lp e h u i Awgrymiada i arian ar-lein lwyddo i god 8 13 Medi 201 0 11.00-12.3

OW ELODAU AV

AM DDIM I A

Hyffordd ian Ddim Gw t Ymwybyddiaeth Am ahaniaeth u 27 Medi 2018 10.00-13 .00 Hanelu at sefyd liadau s cynyddue y’n dym u heffeit uno h iolrwydd herio gwa o amlygu haniaethu . a AM DDIM i fod yn b resennol

au

Ased Diogelu Eich 18 10 Hydref 20 10.00-12.30

rych ar iant hwn I ed d rd o ff y h o n an, Bydd yr amca iffyn eu hari d d m a d a li d i sefy fnyddio ffyrdd y dyla hriodol de m a u e n osgoi colli cronfeydd. erson £12.50 Per P

Caiff yr holl gyrsiau sydd wedi’u rhestru uchod eu cynnal yn Nhŷ AVOW, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND.

Cymryd C ofnodion

18 Hydre f 2018 09.30-16 .00

Deall s I ysgrif cyfarfodc ut en cofnodion ysgrifenn ywir ac eglur ac nu sy’n bresu cofnodion I sicrh ymarfer sgiliau angenrhe ennol yn derby au bod y rheiny n y wyb idiol odaeth £25 Per P erson

Mae aelodau AVOW yn derbyn gostyngiad o 10% o’r holl gyrsiau.

Profile for AVOW

Newyddion Hydref AVOW 2018  

Welsh

Newyddion Hydref AVOW 2018  

Welsh

Advertisement