AVOW Adroddiad Effaith 2021 - 2022 (Cymraeg)

Page 1

Adroddiad Effaith 2021 - 22

11 Cynnwys 2 3 - 4 5 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 14 15 - 16 17 Rhagair Staff ac Ymddiriedolwyr Gwybodaeth am AVOW Ein cyflawniadau? Gwirfoddoli Cyllid Cynaliadwy Llywodraethu Da Cydweithio a Dylanwadu Digwyddiadau AVOW yn eich Cymuned Cyllid AVOW | Tŷ Avow | 21 Egerton Street | 21 Stryd Egerton Wrexham | Wrecsam | LL11 1ND Charity Number | Elusen Rhif: 1043989 Company Limited by Guarantee Number Cwmni Cyfyngedig gan Warant Rhif: 2993429 avow org 01978 i312556 nfo@avow org /AVOWWrexham @AvowWrexham @AVOW (company) AVOW, Wrexham

Y Prif Swyddog

Cadeirydd

Dawn Roberts-McCabe

Mae arwyddocâd sylweddol ynghlwm â newid y teitl o Adolygiad Blynyddol i Adroddiad Effaith ar gyfer y flwyddyn 2021/22. Yr effaith gyntaf ydy sut bu i COVID 19 newid ein bywydau: ein ffyrdd o weithio, cyfathrebu a byw Dwy flynedd yn ôl, sŵn car oedd Zoom yn unig, ac roedd TEAMs yn chwarae ar gaeau chwarae Roedd bod dan glo yn gysylltiedig â charchardai’n unig. Pwrpas Google oedd chwilio am wybodaeth, nid i’w ddefnyddio fel ystafelloedd dosbarth. Roedd ‘Hybrid’ yn disgrifio ceir yn nodweddiadol ac nid patrymau gweithio.

Eleni bu inni fynd ati’n araf deg i ymgymryd â’r normal newydd. Bu i ein Hymddiriedolwyr a Thîm AVOW ddangos cydnerthedd wrth addasu i’r ffordd newydd hon o weithio a chynorthwyo mudiadau Trydydd Sector (yn Wrecsam a thu hwnt) gyda’r newid: cynnig arweiniad, hyfforddiant, cymorth ac yn bwysicach oll, llais! Llais mewn cyfarfodydd Cenedlaethol a Rhanbarthol am adfer! Llais ymysg cyrff sy’n gwneud penderfyniadau am ddatblygu a dosbarthu grantiau.

Hoffem ddiolch i aelodau, gwirfoddolwyr a mudiadau partner AVOW am eu cymorth parhaus a’u hymroddiad i sicrhau fod Cymuned Wrecsam yn ffynnu! Mae eich dylanwad yn sicrhau bod hon yn ardal wych i fyw, gweithio a chwarae ynddi! Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn arall o effaith.

2

'Effaith' - Effaith neu ddylanwad amlwg (Oxford English Dictionary)

Peter Howell

Effaith sylweddol arall ar 2021/22 oedd penderfyniad John Gallanders i ymddeol fel Prif Swyddog AVOW. Bu John yn arwain y mudiad drwy gyfnodau o newid a heriau am dros 20 mlynedd. Yn ystod y pandemig COVID bu iddo gynnig ei amser yn ddiflino i sicrhau bod AVOW yn diwallu anghenion y Trydydd Sector, bod modd iddyn nhw leisio’u barn a bod lle wedi’i neilltuo iddyn nhw ar fyrddau’r Awdurdod Lleol, Byrddau Gwasanaeth Rhanbarthol a Llywodraeth Cymru. Cafodd John effaith amlwg ar AVOW ac mae ei ddylanwad yn dal yn parhau hyd heddiw.

Rhagair

John Leece Jones Wanjiku Mbugua

David Thompson

Mervyn Dean

John Gallanders

Sian Pritchard

Ken Rowlands

Scot Owen

Zoe Jones

Katherine Prince

Staff ac Ymddiriedolwyr 2021-22

Howard Davies

Mary Walker

Stacy Williams

Hayley Butler

Peter Howell Gary Jones

Helen Davies

Sharon Evans

Kevin Forbes Margaret Heaton

Llyfodau Bach

Ymddiriedolwyr

Stephen Perkins Barbara Roxburgh

John Swarbrick

3

Lowri Jones

Darcey Griffiths

Sharon Stocker

Berni Durham Jones

Ceri Jones

Kate Davies

Tim Johnson

Audrey Spearman

Cyllid

Cefnogaeth Busnes

Darren Tomkins

Victoria Milner

Dawn Roberts-McCabe

Paula Wilcox

Chwarae

Sarah Williams

A diolch anferthol I’n holl wirfoddolwyr sy’n help dirfawr

Zoe Mills

Natasha Borton

Donna Jordan

Delwyn Derrick

Emma Louise Noot Gareth Poole

Claire Pugh

Roger Beer

AWOV o dydd i dydd! Gwirfoddolwyr

Justine Hurst

Datblygu

Staff ac Ymddiriedolwyr 2021-22

Sian Price

SHOPMOBILITY

Kath Brown

Gemma Jones

Nigel Davies

Cymunedol

4

David Bullough

Katie St.John

Vicky Bolton

AVOW

Val Connelly

Anna Szymanska

Harry Jones

Cefnogi trydydd Sector Cymru (TSSW)

Y nod ar y cyd ydy gofalu fod modd I’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru weithredu er lles unigolion a chymunedau, heddiw ac ar gyfer y dyfodol Bydd ein Gwaith ar y cyd yn canolbwyntio ar bedwar maes Gwaith:

Cenhadaeth Datganiad: ‘Gweledigaeth AVOW ydy bod y sectorau gwirfoddol a chymunedol yn mynd ati I gyflawni eu cenhadaeth er budd y gymuned ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.’

Gwybodaeth am 5AVOW

Mae AVOW yn rhan o Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW) yr enw cydweithrediadol ar rwydwaith o fudiadau cefnogi ar gyfer y Trydydd Sector yng Nghymru, sef 19 Cyngor Gwirfoddol Sirol (CVC’s) yng Nghymru ynghyd â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

Gwirfoddoli Trefn Lywodraethol dda

Er mwyn gofalu fod y sectorau gwirfoddol a chymunedol yn cyflawni eu cenhadaeth er budd y gymuned ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, bydd AVOW yn:

Cefnogi datblygu unigolion a mudiadau yn y sectorau gwirfoddol a chymunedol. Meithrin a chynnal ymarfer da. Cynnig gwasanaaethau priodol I’r sectoriau gwirfoddol a chymunedol Ymgynghori gyda, cynrychioli a hyrwyddo y sectoriau gwirfoddol a chymunedol yn lleol ac yn genediaethol

Ein cyflawniadau? Cyllid wedi’i gefnogi gan AVOW £739,937 Cyllid wedi’i ddyrannu gan AVOW £292,808 Mudiadau wedi’u cefnogi gyda Chyngor Uniongyrchol 255 Mudiadau wedi’u cefnogi gyda Chyngor Arbenigol 70 196 Unigolion wnaeth gymryd rhan mewn Hyfforddiant Digidol Cyrsiau hyfforddiant wyneb-yn-wyneb 7 Nifer yr unigolion hyfforddiant wyneb yn wyneb 94 Digwyddiadau Partneriaeth 250 Mynychwyr digwyddiadau Partneriaeth 345 Gwirfoddolwyr wedi’u cefnogi i fanteisio ar gyfle gwirfoddoli 58 Unigolion sydd wedi mynd rhagddi i wirfoddoli 111 113 Cyfanswm yr Aelodau 6

7Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr wedi’u neilltuo ar leoliadau

Cynhyrchu ffilm, ar y cyd ag Eternal M di L d ’ ‘G i f dd l

Ein llwyddiannau?

Cynnig cyngor a chymorth i fudiadau gwirfoddol a chymunedol gyda 140 o ymholiadau ar wahân.

Cyfleoedd Gwirfoddoli wedi’u hysbysebu

Gwirfoddolwyr wedi cofrestru

Nod Cefnogi Trydydd Sector Cymru ydy sicrhau bod Cymru’n elwa ac yn ffynnu drwy wirfoddoli.

110 156 111

Ymchwil wedi’i gomisiynu yn bwrw golwg ar Materion Strategol ynghlwm â Gwirfoddoli

"Fe gawson ni andros o hwyl yn sgil derbyn y cyllid gennych chi." Dyfyniad gan y Caffi

Roedd AVOW yn falch iawn o dderbyn cais am eirda ar gyfer gwirfoddolwr oedd arfer bod ar ein Panel Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid ac sydd erbyn hyn yn astudio meddygaeth mewn prifysgol yn Llundain. Mae’n wych gweld y buddion sydd ynghlwm â gwirfoddoli a sut gallai gynorthwyo pobl i elwa o brofiadau gwerth chweil o lygaid y ffynnon a fyddai, gobeithio, yn arwain at gyfleoedd arbennig ynghyd ag oes o wirfoddoli!

Astudiaeth Achos

Bu i’r Caffi Cymunedol, Rhos gaffael cyllid gan Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid AVOW i ariannu noson hwyl ar gyfer eu holl wirfoddolwyr ifanc. Gwirfoddoli 8

"Mae’n cynnig ymdeimlad o sefydlogrwydd a threfn arferol imi, sy’n help mawr i fy iechyd meddwl a llesiant."

grŵp gemau bwrdd, parhau gyda ygyrchedd i lwyfannau digidol a sicrhau el rhag Covid arhau i gynnig y gwasanaeth o safon y ghter Futures ynghyd â chynnig y ydd manteisio arnyn nhw i’r rheiny sydd

"Bu’n gymorth aruthrol yn ystod y gaeaf hir a thywyll."

Cyllid Cynaliadwy

9

Dyfyniadau gan Fuddiolwyr:

mewn grantiau i gynorthwyo gyda lleddfu ectau megis cwnsela, cadeiriau olwyn ectau i fynd i’r afael â thlodi tanwydd.

af

"Mae’n llonni fy nghalon!"

"Mae’n codi fy hwyliau."

17 o fudiadau, cafodd eu cefnogi gyda chyngor uniongyrchol, i gaffael cyllid gwerth: £739,937 Bu i AVOW ddosbarthu grantiau gwerth: £272,953 Ein cyflawniadau? 0 Llwyddodd

Er nad oedd y prosiect ar waith nes Hydref 2022, bu inni ragori a chyflawni cymaint ymhen y 6 mis hyd at ddiwedd y flwyddyn

Nifer o bobl rydych chi am eu cefnogi

Nifer o ymarferion cyflwyno gwybodaeth/hyrwyddo a/neu farchnata rydych chi am ymgymryd â nhw

3 27

Nod: Y rheiny sy’n gyfrifol am gynnal mudiadau Trydydd Sector yn arwain eu mudiad yn effeithiol a chynnal safonau uchel o drefn lywodraethol.

Nifer o randdeiliaid rydych chi am gydweithio â nhw

116

Gyda chyllid gan Cadwyn Clwyd, fe lansiodd AVOW y prosiect Ailosod, Cyfrif, Ailgylchu i gefnogi canolfannau cymunedol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Dangosydd perfformiad:

Nifer o rwydweithiau rydych chi am eu sefydlu

Sicrhau fod canolfannau cymunedol yn ddiogel i weithredu mewn amgylchedd covid Sicrhau’r adnoddau a’r cyfarpar priodol Cymorth gydag Asesiadau Risg Hyfforddiant digidol Datblygu rhwydwaith cymunedol Cwblhau rhestrau gwirio iechyd Cynnal sawl gweithdy ar y canlynol: Sgiliau a chynhwysiant Llunio cais am gyllid Llwyfannau Digidol a marchnata Llywodraethu

1 65

Llywodraethu 1Da

Beth wnaethon ni ei gyflawni?

Ailosod, Cyfrif, Ailgylchu

Bu’n help mawr bod yna unigolyn penodol inni allu cysylltu gyda nhw am unrhyw help a chymorth angenrheidiol Bu’n fodd inni allu manteisio ar gymorth

Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

o wiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd!

"Gyda chymorth AVOW i gynnal y gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, mae wedi cynorthwyo Gwirfoddolwyr Home-Start gan ei fod wedi arbed trafferth inni orfod eu cyflawni ein hunain. Bu’n broses rhwydd dros ben ac fe gawson nhw eu cwblhau’n gyflym iawn.

Llywodraethu Da 12

136

Eleni bu inni gwblhau

"Yma yn Refugee Kindness, rydym yn croesawu gwirfoddolwyr newydd yn rheolaidd. Gallwn ond fynd ati i wneud hyn gyda chymorth AVOW i gynnig gwiriadau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn effeithlon. Rydym yn ddiolchgar dros ben i’r holl staff yno!"

Dyfyniadau:

Rachel Watkin, sylfaenydd a Chadeirydd yr Ymddiriedolwyr, Refugee Kindness

Mae sicrhau bod eich mudiad yn gweithredu’n ddiogel ynghlwm â Llywodraethu Da ac mae AVOW wedi derbyn cyllid i sicrhau bod Gwirfoddolwyr ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yn derbyn y gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd perthnasol

Rhwydwaith Tlodi Bwyd

Cynllun Cludiant Cymunedol gyda Cherbydau Trydan

Yn ôl yn 2019, bu i AVOW hwyluso gweithdy ar y cyd ag Adfywio Cymru, y Gymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA) ac Ymddiriedolaeth Gymunedol Splash Magic. Bu’r gweithdy yn ymdrin â sut mae problemau cludiant lleol yn effeithio ar y gymuned a’r amgylchedd Bu 45 o bobl yn bresennol yn y gweithdy ac o ganlyniad fe ffurfiwyd grŵp llywio i sicrhau galwad gweithredu o dan ofal y gymuned.

Eleni bu i AVOW sefydlu’r Rhwydwaith Tlodi Bwyd ac Anghydraddoldebau Covid o ganlyniad uniongyrchol i’r niferoedd o bantrïau bwyd a ‘banciau bwyd’ dros dro ledled Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Nod: Mae polisïau a gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu gwella trwy fudiadau’r Trydydd Sector sy’n dylanwadu arno.

Cydweithio a 1Dylanwadu 3

Gyda thwf o 4 banc bwyd i 28, i gyd yn cynnig gwasanaethau’n ymwneud â bwyd, fe ddatblygwyd y rhwydwaith i rannu gwybodaeth, profiad a chyfleoedd cyllid gyda’r nod o leihau’r angen am fanciau bwyd ac annog cydweithio er mwyn lleihau unrhyw ddyblygu: o ganlyniad, erbyn hyn mae yna 8 safle banc bwyd sydd hefyd yn cynnig cymorth i bobl sy’n wynebu tlodi tanwydd a data. Gan eu bod yn rhannu gwybodaeth, mae’r mudiadau mewn gwell sefyllfa i gyfeirio’r bobl mewn angen at wasanaethau perthnasol

Dwy flynedd yn ddiweddarach: Bu i AVOW ennill cyllid gan y Gymdeithas Cludiant Cymunedol i roi’r Cynllun Cerbyd Cymunedol Wrecsam ar brawf yn Ne Wrecsam. Cafodd dau gerbyd trydan gydag un o’r rheiny yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn – ei caffael er mwyn sicrhau ei bod hi’n haws i’r cyhoedd fanteisio ar wasanaethau ellau bwyd fforddiadwy a lleihau

Yn dilyn ymgyrch codi arian a rhoddion y Polish Integration Support Centre (PISC)argyferffoaduriaido’rWcráin,bu Tŷ AVOW yn gweithredu fel pwynt casglu rhoddion gan ystyried statws PISC fel mudiad trwyddedai. Bu i AVOW hefyd drefnu gwirfoddolwyr i gynorthwyo gyda didoli’r holl eitemau oeddwedi’ucyfrannuargyferyrWcráin cyn iddyn nhw gael eu dosbarthu mewn cyfreso‘gonfoisdyngarol.’

Wythnos y Gwirfoddolwyr

14

Bu i AVOW ddathlu’r ymdrech wirfoddoli ledled Bwrdeistref Sirol Wrecsam gydag ymgyrch wythnos o hyd ‘Diolch’ ar y cyfryngau cymdeithasol Bu i’r ymgyrch arwain at dros 3,500 o ymgysylltiadau ar gyfryngau cymdeithasol a chynnydd mewn ymwybyddiaeth o’r gwirfoddolwyr gwych a’r amrywiaeth o fudiadau gwirfoddol sydd gennym ni yn Wrecsam.

Diwrnod Cofio’r Holocost

Digwyddiadau

Apêl yr Wcráin

Thema eleni oedd ‘Un Diwrnod’ felly aeth AVOW ati i gynnal tri gweithdy i’r cyhoedd ar y cyd â Thîm Cydlyniant Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Aethon nhw ati i fwrw golwg ar y thema ac ymgyrch ymwybyddiaeth ar lein i gofio am y miloedd o bobl gafodd eu llofruddio yn yr Holocost o dan Erledigaeth y Natsïaid ac yn yr hil laddiadau dilynol yn Cambodia, Rwanda,BosniaaDarfur.

Bu i Dîm Chwarae AVOW a Thîm Datblygu Cymunedol Plas Madog ennill £485,861 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ym mis Gorffennaf 2021, ac mae hyn eisoes wedi effeithio’n sylweddol ar y gymuned. Ers ail-agor yn 2021, yn sgil cynnig gwaith chwarae dyddiol bu lefel y presenoldeb yn uwch nac erioed a hynny o ran niferoedd a chysondeb y presenoldeb. Gofynnir i’r plant am adborth rheolaidd ynghylch gweithgareddau a phrosiectau gan eu bod yn mwynhau bod yn rhan o’r broses gynllunio Yn gyffredinol, maen nhw’n hapusach ac yn ei gweld hi’n haws gwneud ffrindiau.

AVOW yn eich Cymuned 15

Bu’r cyllid hefyd yn fodd i’r tîm ymateb i ymgynghoriad cymunedol a wnaeth nodi’r angen i agor y maes chwarae iard sbwriel enwog ‘The Land’ ar benwythnosau. Bu i rieni sôn fod eu plant yn llawer hapusach gartref wedi iddyn nhw fod yn The Land. Gyda bod cynifer o blant yn mynychu’n rheolaidd, mae’n amlwg fod yr adnodd yn rhan annatod o’u hapusrwydd

Gwasanaethau Chwarae

Mae Little Sunflowers AVOW yn cynnig gwasanaethau gofal plant ym Mhlas Madog, Wrecsam ac mae’r tîm wedi llwyddo i oresgyn y rhwystrau oedd ynghlwm â gweithio yn ystod pandemig. Yn dilyn asesiad risg cadarn i liniaru’r perygl cyson o ddal Covid, bu i’r gwasanaeth barhau drwy gydol y pandemig gan sicrhau fod modd i’r rheini barhau i weithio neu fanteisio ar hoe fach oedd yn gwbl angenrheidiol.

Mae gwasanaeth Shopmobility Wrecsam AVOW yn gweithredu o orsaf fws Wrecsam gan logi sgwteri a chadeiriau olwyn er mwyn i bobl gyda phroblemau symudedd allu mwynhau rhyddid i fanteisio ar siopau a gwasanaethau. Yn ystod cyfnodau cloi Covid, roedd y gwasanaeth ar gau ac fe agorodd am ddeuddydd yr wythnos unwaith i gyfyngiadau’r cyfnod clo leddfu Er gwaethaf hynny, cafodd yr adnoddau eu llogi 670 gwaith a bu i 27 aelod newydd ymaelodi â’r gwasanaeth yn ystod cyfnod yr adroddiad.

Gofal Plant Little Sunflowers

AVOW yn eich Cymuned 16

Shopmobility

Mae’r Datganiad o Weithgareddau Ariannol yn cynnwys pob elw a cholled yn ystod y flwyddyn Mae pob incwm a gwariant yn deillio o weithgareddau sy’n parhau. Mae adroddiadau ariannol yr elusen wedi’u paratoi yn unol â’r ddarpariaeth sy’n berthnasol i gwmnïau sy’n gymwys ar gyfer y drefn Cwmnïau bach Mae’r Ymddiriedolwyr yn ystyried bod gan y cwmni hawl i gael ei eithrio o’r gofyniad am archwiliad dan ddarpariaeth adran 477 o’r Ddeddf Cwmnïau 2006 (“y Ddeddf”) a tydy’r aelodau ddim wedi gofyn i’r cwmni gael archwiliad ar gyfer y flwyddyn dan sylw yn unol ag adran 476 y Ddeddf. Fodd bynnag, mae archwiliad yn ofynnol yn unol ag adran 145 o’r Ddeddf Elusennau 2011

Cyllid £ 1,416 52 313,688 315,156 420,531 420,531 (105,375) 202,486 97,111 369,656 466,767

INCWM Incwm wedi’i gynhyrchu Rhoddion a chymynroddion: Incwm drwy fuddsoddillog dderbyniwyd: Incwm o weithgarwch elusennol: Cyfanswm Incwm: GWARIANT Gweithgarwch elusennol: Cyfanswm gwariant: Cyfanswm incwm/(gwariant) net y flwyddyn cyn trosglwyddiadau: Trosglwyddiadau gros rhwng cronfeydd: Symudiadau net cyllid: Cysoniad cyllid Cyfanswm y cyllid weoi’i ddwyn ymlaen: Cyfanswm y cyllid wedi’i gario drosodd:

Cafodd y datganiadau ariannol eu cymeradwyo gan y Bwrdd Cyfarwyddwyr ar Awst y 30ain 2022 a’u llofnodi ar eu rhan gan Peter Howell (Cadeirydd) Gallwch fanteisio ar gopi o’r adroddiad ariannol llawn a’r cyfrifon gan:

CYFRIFLEN GWEITHGARWCH ARIANNOL Y FLWYDDYN SY’N DOD I BEN AR YR 31AIN O FAWRTH 2022 (GAN YMGORFFORI’R CYFRIF INCWM A GWARIANT)

Rheolwr Cyllid, Tŷ Avow, 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND Rhif ffôn: 01978 312556 | E bost: info@avow org

1Cyllid

CYMDEITHAS MUDIADAU GWIRFODDOL WRECSAM (AVOW)

CYMDEITHAS MUDIAD GWIRFODDOL WRECSAM (AVOW) MANTOLEN AR YR 31AIN O FAWRTH 2022 (RHIF CWMNI 2993429)

Cyllid Cyfngedig £ 741 982,253 982,994 712,753 712,753 270,241 (202,486) 67,755 283,960 351,715

Holl Gyllid 2021 £ 16,941 119 1,132,361 1,149,421 933,835 933,835 215,586 215,586 438,030 653,616

Holl Gyllid 2022 £ 2,157 51 1,295,941 1,298,150 1,133,284 1,133,284 164,866 164,866 653,616 818,482

ASEDAU SEFYLDLOG Asedau cyffwrddadwy: ASEDAU CYFREDOL Dyledwyr: Arian yn y banc ac mewn llaw: Cyfanswm: CREDYDWYR Cyfansymiau’n ddyledus o fewn blwyddyn: ASEDAUNET CYFREDOL: ASEDAU LLAI NA’R DYLEDION CYFREDOL: CREDYDWYR: Cyfansymiau’n ddyledus wedi mwy na blwyddyn ASEDAU NET: CYLLID YR ELUSEN Cyllid Cyfyngedig: Cyllid Anghyfyngedig Cronfa gyffredinol: Cyllid wedi’u neilltuo: HOLL GYLLID YR ELUSEN: £ 221,526 534,675 756,201 (195,481) £ 257,762 560,720 818,482 828,482 351,715 332,261 134,506 818,482 £ 48,412 496,712 545,124 (85,489) £ 193,982 459,635 653,617 653,617 283,960 206,911 162,746 653,617 2 0 2 2 2 0 2 1

7

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.