__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Human Capital

TJÄNSTEKATALOG 2020


Välkommen till Avonova företagshälsa I Tjänstekatalogen finns allt samlat som vi tillsammans med er gör för att utveckla hälso- och arbetsmiljöarbetet till att nå en hållbar nivå. Vi erbjuder tjänster med fokus på utveckling och systematik av ert hälso- och arbetsmiljöarbete.

Grunden i vårt samarbete är ett Tryggavtal Vi tecknar tillsammans ett Tryggavtal med syfte att stötta er i det dagliga hälso- och arbetsmiljöarbetet. Tryggavtalet finns i fyra olika former: ACCESS, BAS, PLUS och DIGITAL. Gemensamt för avtalen är en inledande och därefter årligen återkommande verksamhetsplan där vi gemensamt sätter upp mål och planerar insatser för din verksamhet samt ser till att ditt hälso- och arbetsmiljöarbete säkerställs. Tryggavtalen är anpassade efter ditt behov ur ett organisatoriskt-, grupp- eller individperspektiv.

Arbeta systematiskt med arbetsmiljön Vi stöttar er i kartläggning av era hälso- och arbetsmiljörisker, att genomföra riskbedömningar och åtgärder samt system och arbetssätt för att efterkontrollera och inte minst för att lära av det som avvikit och av det som fungerar.

Avonovas kompetenser stöttar er i hälso- och arbetsmiljöarbetet Våra kompetenser är: företagsläkare, företagssköterskor, psykologer, organisationskonsulter, managementkonsulter, beteendevetare, ergonomer/ fysioterapeuter, arbetsmiljöingenjörer, rehabkoordinatorer, alkodrogbehandlare, hälsopedagoger och HR-konsulter. 2


Innehållsförteckning tjänstegrupper och specialistområden

Vår dialog

HÅLLBAR..............................

Dialogen oss emellan förs genom Avonovas Hälsomodell som beskriver både nuläge och er utveckling i hälso- och arbetsmiljöarbetet.

• Verksamhetsplan • Kartläggning • Management

I den löpande kontakten med oss på Avonova får ni en förklaring på hur vi tillsammans arbetar utifrån Hälsomodellen.

HÄLSA....................................

sid 4

sid 5

• Hälsoutveckling och aktiv livsstil • Learning • Sjuk- och friskanmälan • HR-konsult

HÄLSORISK..........................

sid 6

• Stöd i arbetsmiljöarbetet • Företagsmottagning och arbetsplatsbesök • Mätning och bedömning av fysisk arbetsmiljö • Hälsoundersökning • Vaccination och smittskydd • Krisstöd

OHÄLSA................................ • • • •

sid 7

Rehabkoordinering Alkodrog Arbetsmedicinsk funktionsanalys Behandling, stöd och rådgivning OSA och MED

Kontakta Avonova

Digital Företagshälsa

Vi är en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa. Med service på ca 120 orter, är Avonova en rikstäckande leverantör av hälso- och arbetsmiljötjänster.

Digital Företagshälsa är ett digitalt leveranssätt av våra tjänster. Träffa våra företagsläkare, företagssköterskor och psykologer från arbetsplatsen, hemmet eller där det passar dig bäst. Du loggar in via smartphone, surfplatta eller dator. Samlat under Digital Företagshälsa finns också våra digitala verktyg och e-learnings.

Kontakta oss via e-post info@avonova.se eller hitta närmaste Hälsocenter på www.avonova.se

3


Hållbar

Tjänster som ger förutsättningar för hållbarhet och skapar marginaler samt överblick på alla nivåer Verksamhetsplan Så här lägger vi upp ert arbetsmiljöarbete tillsammans med er Tillsammans tar vi fram en verksamhetsplan som innehåller tjänster med fokus på systematik och långsiktighet i hälsoarbetet.

Kartläggning Hur mår organisationen? Våra analys- och kartläggningsverktyg stöttar er i att öka hållbarheten bland medarbetare, grupper och hela organisationen. Verktygen ger nulägesbild över hur det systematiska arbetet med säkerhet, hälsa och arbetsmiljö fungerar.

Management Hållbara organisationer har ett hållbart, medvetet och modernt ledarskap Genom vårt stöd och inspiration samt med egen lust utvecklas ledare för ett hållbart ledarskap. Vi ger er stöd och inspiration som ledare samt bidrar till utveckling av organisationen och organisationskulturen.

4


Hälsa

Tjänster med fokus på kunskap, hälsa och friskfaktorer Hälsoutveckling och aktiv livsstil Sätt mål för hälsan och skapa hälsoaktiviteter genom arbetet Hälsosamma medarbetare är en förutsättning för en hållbar arbetsmiljö. Vi erbjuder tjänster som gemensamt syftar till bättre levnadsvanor med bra återhämtning, god kondition och en hållbar livsstil. Det kan handla om allt ifrån hälsoprojekt, resor och coachning kring hälsa och träning, tobaksavvänjning, massage, hälsoprofiler och livsstilsanalys.

Learning Utbildningar för hela din organisation Vi har utbildningar som rör allt inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap – från hur ni arbetar mer hållbart, följer lagar och föreskrifter, om hur ni står rätt, äter bättre och blir bättre chefer. Vi erbjuder lärarledda utbildningar, e-learnings, föreläsningar, workshops och webbinarier. Utbildningarna vänder sig till chefer, ledare och medarbetare. Läs mer i Avonova Utbildningskatalog.

Sjuk- och friskanmälan Aktivt stöd vid såväl kort som längre sjukskrivning Genom Avonova sjuk- och friskanmälan får du som chef kontroll på frånvaro och medarbetaren får stöd till tidigare återgång.

HR-konsult Stöd i personalfrågor HR-konsult fungerar som ett stöd i både små och stora frågor kring HR och personalarbete. Exempel kan vara förändringsarbete, rekrytering, rehabilitering, karriärutveckling och utveckling av policyer.

5


Hälsorisk

Tjänster med fokus på hälso- och arbetsmiljörisker som hanteras och undanröjs Stöd i arbetsmiljöarbetet Metoder och verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet Vi stöttar er i ert systematiska arbetsmiljöarbete genom att erbjuda verktyg för implementering och att medverka i arbetsmiljökommitté och skyddsrond.

Företagsmottagning och arbetsplatsbesök Avonova på plats Genom företagsmottagning hos er får ni rådgivning på plats. Vi genomför vid valda tillfällen arbetsplatsbesök för att bilda oss en uppfattning om er arbetsplats.

Mätning och bedömning av fysisk arbetsmiljö Upptäck såväl synliga som dolda riskfaktorer i arbetsmiljön Genom att mäta och bedöma olika delar av er arbetsmiljö ger vi svar på, om det behövs, vad som kan förbättras. Exempel kan vara ergonomisk arbetsplatsbedömning, luftkvalitet, damm, buller och vibrationer.

Hälsoundersökning Kolla hälsan och aktuell hälsostatus Vi erbjuder er hälsoundersökningar såsom lagstadgade, riktade för specifika branscher, hälsokonsultationer och fysiska funktionsbedömningar. Vi erbjuder även hälsotester såsom för kondition, syn, hörsel och lungfunktion.

Vaccination och smittskydd Skydda er i utsatt arbete eller inför arbetsresor Skydda er inför arbete som innebär utsatt risk för smitta, inför utlandstjänstgöring eller helt enkelt inför influensasäsongen.

Krisstöd Stöd vid oförutsedda händelser Vid oförutsedda händelser stöttar vi er genom krisjour med krisstöd och krishantering.

6


Ohälsa

Tjänster som sätts in snabbt och ger direkt stöd till chef och medarbetare i en efterhjälpande fas Rehabkoordinering Tillbaka till arbete Som chef får ni en drivande resurs under hela rehabprocessen och stöd för din medarbetare att komma tillbaka i arbete.

Alkodrog Nykter och drogfri arbetsmiljö Vi erbjuder hjälp både vid misstanke om riskbruk som vid behandling vid ett mer långtgående beroende. Bland annat med hjälp av förebyggande tester och ett flertal olika verktyg för att säkerställa nyktra och säkra arbetsplatser.

Arbetsmedicinsk funktionsanalys Hjälp att utreda aktuell arbetsförmåga En bedömning av medarbetarens arbetsförmåga ger för alla parter ett underlag med rekommendation om beslut och fortsatta åtgärder.

Behandling, stöd och rådgivning Behandling av psykisk och fysisk ohälsa Vi ger er stöd och rådgivning samt behandlar psykisk och fysisk ohälsa som påverkar arbetsförmågan. Exempel på ohälsa kan vara stress, sömnproblem eller besvär från muskler, skelett eller leder.

7


Human Capital

vå r m i s s i o n :

Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv – varje dag.

Kontakt

2019.12

E-post: info@avonova.se eller hitta ditt närmaste Hälsocenter via www.avonova.se

Profile for Avonova Hälsa

Avonova Tjänstekatalog 2020  

Välkommen till Avonova företagshälsa I Tjänstekatalogen finns allt samlat som vi tillsammans med er gör för att utveckla hälso- och arbetsm...

Avonova Tjänstekatalog 2020  

Välkommen till Avonova företagshälsa I Tjänstekatalogen finns allt samlat som vi tillsammans med er gör för att utveckla hälso- och arbetsm...

Profile for avonova

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded