Avonova Utbildningskatalog 2022

Page 1

UTBILDNINGSKATALOG

AVONOVA | LEARNING WWW.AVONOVA.SE

AVONOVA | LEARNING


Utbildningar för ett friskare Sverige

Vi har utbildningar som rör allt inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap – från hur du arbetar mer hållbart, följer lagar och föreskrifter, till hur du står rätt, äter bättre och blir en bättre chef.

Vi erbjuder lärarledda utbildningar hos er eller på Avonova, e-learnings, föreläsningar, workshops och webinar. Utbildningarna vänder sig till chefer, ledare och medarbetare.

Alla våra utbildare befinner sig i sina yrkesroller dagligen ute i aktivt arbete i företags och organisationers arbetsmiljöer och är certifierade genom Avonova Akademi.

AVONOVA | LEARNING

BOKA ONLINE


Innehållsförteckning Allmänna arbetsmiljöutbildningar

4

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning

4

Arbetsmiljöutbildning för chefer

4

Bättre Arbetsmiljöutbildning - BAM

4

Bättre Arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsmiljö-/skyddsombud

4

Suntarbetsliv - Arbetsmiljöutbildning för kommun och landstingssektorn 5

Mer om våra kompetenser, våra resurser och ditt närmaste hälsocenter hittar du på avonova.se

Säkerhetskonferens med workshop

5

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

5

Blodburen smitta

5

Utbildningar fysisk arbetsmiljö

6

Buller och vibrationer

6

Grundläggande utbildning BAS-U och BAS-P

6

Kvartsutbildning - med krav från Kvarts – stendamm i arbetsmiljön

7

Kemiska arbetsmiljörisker

7

Ergonomiutbildningar

8

Belastningsergonomi och arbetsteknik

8

Förflyttningsutbildning

8

Bildskärmsergonomi

8

Kontorsergonomi - e-Learning

8

RAMP 1

8

HLR-utbildningar

9

Grundutbildning i vuxen-HLR

9

Barn-HLR

9

Första hjälpen

9

Organisatorisk och Social arbetsmiljö

10

Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA-BAS

10

Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA-FÖRDJUPNING

10

Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA-e-Learning

10

Hållbar på skift och natt

10

Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier

11

Hot & Våld

11

Kriser och krisstöd på arbetet

11

Konflikthantering

11

Stress och stresshantering - föreläsning

11

Det nödvändiga samtalet

11

Arbetslivsinriktad rehabilitering

12

Arbetslivsinriktad rehabilitering för chefer

12

Rehabprocess för chefer - e-Learning

12

Riskbruk alkohol och droger

12

Hälsoutbildningar

13

Må bra i vardagen

13

Hållbar hälsa

13

Sömn och återhämtning

13

Hälsoinspiratörsutbildning

13


Allmänna arbetsmiljöutbildningar

Avonovas grundläggande arbetsmiljöutbildning En utbildning som säkerställer en grundläggande kunskap om de regler, det systematiska arbetssätt med arbetsmiljön som finns i Arbetsmiljölagen samt hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljö. För den som endast önskar baskunskaper om regelverket kan gå förmiddag dag 1. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras Omfattning: 3 dagar Deltagare kan välja att gå delar av utbildningen.

Bättre Arbetsmiljöutbildning - BAM Den här utbildningen ger grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och övriga medarbetare samverkar i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen fokuserar på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bättre Arbetsmiljöutbildning säkerställer de krav på kunskap och kompetens som ställs i Arbetsmiljölagen och närliggande lagar. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare eller de som utifrån sin funktion har behov av kunskap om arbetsmiljöfrågor. Omfattning: 3 dagar

AVONOVA | LEARNING 4

Arbetsmiljöutbildning för chefer Efter den här utbildningen har deltagaren fördjupade arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan ska se ut mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga medarbetare i arbetsmiljöfrågor. Fokus ligger på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöutbildning för chefer omfattar bland annat Arbetsmiljölagen, föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete samt Organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen vänder sig till chefer och ledare. Omfattning: 1 dag

Bättre Arbetsmiljöutbildning - för chefer, arbetsmiljö-/ skyddsombud Utbildningen ger både grundläggande och fördjupande arbetsmiljökunskaper i hur samverkan ska se ut mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga medarbetare i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen fokuserar på vilka lagar och avtal som styr och hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsmiljö-/skyddsombud eller fackliga företrädare. Omfattning: Chefer går 3 dagar och arbetsmiljö-/skyddsombud 5 dagar, varav en dag är eget arbete på den egna arbetsplatsen. BOKA ONLINE


Allmänna arbetsmiljöutbildningar

Suntarbetsliv - Arbetsmiljöutbildning för kommun- och landstingssektorn Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud. Arbetsmarknadens parter har enats om innehållet och kvalitetssäkrat utbildningen tillsammans med experter och forskare. Deltagaren får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Utbildningen fokuserar på hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet och ger de olika deltagarna – från chef till skyddsombud – samma information och kunskap vid samma tillfälle. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om arbetsmiljöfrågor.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken Den här utbildningens mål är att ge praktisk kunskap för att arbeta systematiskt med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Utbildningen ger dig användbar metodik, verktyg och praktiska tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken fördjupar kunskaperna om föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete. För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen rekommenderas deltagaren att ha gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, arbetsmiljöombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras systematiskt. Omfattning: 1-2 dagar

Omfattning: 3 dagar

Säkerhetskonferens med workshop Ge organisationen en nystart eller en uppgradering av arbetet med en säker arbetsplats. Genom Säkerhetskonferens med workshop får organisationen en ökad kunskap, fokus på processen mot en säker arbetsplats och välfungerande rutiner för implementering i säkerhetsarbetet. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare. Omfattning: Anpassas utifrån önskemål

Blodburen smitta Deltagaren får kunskaper i hur risker förebyggs för smitta, användning av skyddsutrustning, hantering vid uppkommen stickskada samt övriga viktiga faktorer vid arbete i riskmiljö. Stickskador och blodsmitta orsakar direkta kostnader för såväl arbetsgivare som arbetstagare och vid skada kan arbetstagaren drabbas av oro för egen och anhörigas ohälsa vid eventuell smitta. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare som i sitt arbete kommer i kontakt med miljöer där smitta kan förekomma. Omfattning: 2 timmar

Avonovas utbildare berättar Niklas Rosander, arbetsmiljöingenjör, Avonova Göteborg Varför är det viktigt för våra kunder att utbilda sig inom arbetsmiljöområdet? - För det första är det ju viktigt för arbetsgivaren att förstå sitt ansvar för arbetsmiljö och vilka delar det handlar om. Sedan är det ju även att ta det till nästa steg, att få det praktiskt att fungera med dessa ansvarsområdena, tex det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vilka utbildningar kommer att bli ännu viktigare under 2020? Var finns behovet? - Jag tror att utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk- och social arbetsmiljö kommer fortsätta att vara centrala i utbildningarna. Främst med tanke på att detta gäller alla arbetsgivare, även om det är kontorsarbete eller industri.

Har du sett några positiva effekter på arbetsplatsen efter att vi har hållit i en utbildning? - Det har jag definitivt gjort men vilken effekt beror ju lite på ingången i utbildningen. Vissa företag är ju tex i uppstart av det systematiska arbetsmiljöarbetet och då utbildningen gett en grund för att kunna starta upp arbetet rent praktiskt. Medan för andra finns alla rutiner, dokument m.m. på plats men cheferna behöver en grund för att kunna utföra det.

Varför är vi som företagshälsa extra lämpade för att utbilda företag och organisationer? - Vi har ju så många experter här inom väldigt många områden, d.v.s. vi har både bredd och djup i vår kunskap. Det innebär ju att det finns alla möjligheter att skräddarsy en arbetsmiljöutbildning utifrån kundens behov.

WWW.AVONOVA.SE

AVONOVA | LEARNING 5


Utbildningar fysisk arbetsmiljö

Buller och vibrationer Buller och vibrationer kan skapa ohälsa på både kort och lång sikt. För att minimera skador utgår utbildningen Buller och vibrationer från relevanta föreskrifter för att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetssätt i utsatta miljöer. Buller Enligt föreskriften Buller, ska medarbetarna få lämplig information och utbildning för att få tillräckliga kunskaper om hur arbetsutrustningen används på rätt sätt, för att minska exponeringen av buller. Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av de undre insatsvärdena skall enligt arbetstagarna få information och utbildning om de risker som uppkommer i samband med bullerexponeringen. Vibrationer Enligt föreskriften Vibrationer, ska arbetsgivaren säkerställa att arbetstagare som utsätts för risker till följd av vibrationsexponering få information och utbildning om riskerna med vibrationer. Det ställs också krav på att arbetsgivaren säkerställer att medarbetarna får korrekt information och utbildning om hur arbetsutrustning används på ett riktigt och säkert sätt, för att minimera vibrationsexponeringen.

Grundläggande utbildning BAS-U och BAS-P Vid varje bygg-, anläggning-, service- och installationsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det är lagstadgat att byggherren utser byggarbetsmiljösamordnaren och de som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet. Utbildningen ger kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt. Utbildningen vänder sig till byggherrar, byggledare, platschefer, arbetschefer, projektörer, konsulter, arbetsledare, projektledare, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare. Omfattning: 1 dag

Utbildningen vänder sig till den som leder arbete eller arbetar i en miljö med buller och vibrerande verktyg. Omfattning: 2 timmar

AVONOVA | LEARNING 6

BOKA ONLINE


Utbildningar fysisk arbetsmiljö

Kvartsutbildning- med krav från Kemiska arbetsmiljörisker Kvarts – stendamm i arbetsmiljön allergiframkallande ämnen Den här utbildningen möter kraven från föreskriften Kvarts – stendamm i arbetsmiljön, som säger att arbetsgivaren ska se till att alla som leder eller utför ett arbete som medför hantering av kvartshaltigt material har tillräckliga kunskaper om hälsorisker och hur dessa kan förebyggas. Att andas in de finaste inandningsbara dammpartiklarna av kvarts kan orsaka allvarlig ohälsa i form av stendammlunga (Silikos). Exponering för kvartshaltigt damm är mycket vanligt i arbetslivet. Stendamm kan uppstå vid hantering av berg-, sten- och sandmaterial. Utbildningen vänder sig till den som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där kvartshaltigt material hanteras. Omfattning: 2 timmar

Att jobba med kemikalier ställer höga krav på säkerheten och en ständig uppdatering av kunskaper. Utbildningen Kemiska arbetsmiljörisker utgår från föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker och enligt den krävs utbildning för de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där de kan exponeras för kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334 på grund av innehåll av: Diisocyanater, Epoxiplastkomponenter, Organiska syraanhydrider, Formaldehydhartser, Metakrylater, Akrylater. Utbildning krävs även vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater och arbete med processer som frisätter formaldehyd. Arbete med ämnena Etyl-2-cyanoakrylat och Metyl-2cyanoakrylat och som pågår längre än 30 minuter per vecka omfattas också av krav på utbildning. Utbildningen vänder sig till de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där de kan exponeras för kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334. Omfattning: 3 timmar

Avonovas utbildare berättar Tiril Bamberg, fysioterapeut, Avonova Göteborg Varför är det viktigt för våra kunder att utbilda sig inom arbetsmiljöområdet? - Som chef ansvarar man för sina anställda och deras fysiska och psykosociala arbetsmiljö, deras hälsa och trivsel samt deras utveckling. Som anställd har man också ett ansvar för sin arbetsmiljö. Kunskap är viktigt för att veta vad och hur man skall göra för att tillsammans utveckla den systematiska arbetsmiljön för ökad hälsa, trivsel och produktivitet. Har du sett några positiva effekter på arbetsplatsen efter att vi har hållit i en utbildning? - Efter många år i branschen har jag sett glädjen hos allt från förskolepersonal till industriarbetare som upptäcker hur de genom ändrat rörelsemönster belastar kroppen mindre och arbetsmoment blir mindre jobbiga eller där ett helt kontor ställer sig vid sina skrivbord efter en föreläsning. Jag har mött personer i trappan efter en inspirationsföreläsning om hälsa i vardagen som brukade ta hissen innan. Så, ja, jag har verkligen sett positiva effekter.

Vilka utbildningar kommer att bli ännu viktigare under 2020? Var finns behovet? - Som ergonom och leg. fysioterapeut ser jag en ökning i utbildningar i kvinnodominerade yrken. Detta är sannolikt en konsekvens av Arbetsmiljöverkets kartläggning av kvinnors arbetsmiljö – ett projekt som startade 2011. Jag hoppas och tror det blir flera sådana. Utbildningar i samband med aktivitetsbaserade kontor, hälsooch inspirationsföreläsningar med hjärnan i fokus nu när Anders Hansen är ny svensk ”guru”. Utbildningar kring kränkande särbehandling kan komma öka då våra kunder får mindre homogena grupper att förhålla sig till. Jag är av uppfattningen att det behövs fler digitala utbildningar, men upplever samtidigt att man missar något när man inte är fysisk på närvarande, att man förlorar spontaniteten och dialogen.

Varför är vi som företagshälsa extra lämpade för att utbilda företag och organisationer? - Vi är utbildade inom arbetsmiljöområdet och arbetar dagligen med frågorna. I många fall har vi en lång och nära relation med kunden och känner deras ibland komplexa verksamhet där vi kan stödja dem med specifik kunskap. Hos kunder man inte har samma relation med, besitter vi inom företagshälsan en stor erfarenhet och kompetens från liknande verksamheter som man kan applicera i dessa fall.

WWW.AVONOVA.SE

AVONOVA | LEARNING 7


Ergonomiutbildningar

Belastningsergonomi och arbetsteknik Ergonomi är ett brett område som handlar om hur vi hanterar vårt arbete och dess miljö med utgångspunkt från kroppens förutsättningar. Arbetsmiljölagen föreskriver bland annat att arbetsgivaren skall tillgodose medarbetare med tillräckliga kunskaper för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett sätt som är hållbart för kroppen. Belastningsergonomi och arbetsteknik är en utbildning som ökar förståelsen för kroppens möjligheter och begränsningar och att inse vikten av ett skonsamt arbetssätt, förebygga belastningsskador samt skapa förutsättningar för en effektiv arbetsteknik. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare.

Bildskärmsergonomi Belastningsbesvär i nacke, axlar och armar är ett vanligt förekommande problem hos medarbetare i kontorsmiljö. Detta beror till stor del på att mycket av arbetet i dag sker framför en skärm. Bildskärmsarbete kan också öka förekomsten av ögontrötthet samt av olika typer av stressrelaterade symtom. Utbildningen Bildskärmsergonomi ger deltagaren ökad medvetenhet gällande ergonomi och inspirerar till att arbeta ergonomiskt och att förebygga ohälsa i samband med bildskärmsarbete. Arbetsmiljölagens inriktning följs om förebyggande arbete och kompetensutveckling av arbetsmiljöfaktorer hos medarbetaren. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare som arbetar i administrativ miljö med regelbundet bildskärmsarbete. Omfattning: 1-2 timmar

Omfattning: Anpassas efter önskemål

Förflyttningsutbildning

Kontorsergonomi - e-Learning

Under utbildningen får deltagaren såväl teoretiska som praktiska kunskaper i hur en säker förflyttning av brukare/ patient genomförs.

Med den här e-Learningen vill vi väcka intresse för och öka medvetenheten kring hur belastning påverkar kroppens hälsa och för ett första steg till förändring. Det ställs idag krav på att vi ska orka prestera under ett långt arbetsliv och därför behövs verktyg för att kunna bibehålla hälsan.

Utbildningen ger kunskaper i brukarens/patientens rörelsemönster och förståelse för kroppens möjligheter och begränsningar samt vikten av ett skonsamt arbetssätt. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom verksamheter såsom vård och omsorg, hemtjänst, assistansverksamhet m.fl. Omfattning: 4 timmar

Den här utbildningen skapar medvetenhet kring hur belastning vid administrativt arbete påverkar kroppens hälsa och vad man kan göra för förbättringar. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare. Omfattning: 20 minuter

RAMP 1 En utbildning i hur man kan identifiera belastningsergonomiska risker i sin verksamhet. Genom åtgärdsmodulen RAMP kunna hantera dessa risker systematisk. Bedömningsinstrumentet är framtagen på KTH och är bäst lämpad för produktion och industriföretag, ej kontor. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud eller den som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur man riskbedömer belastningsergonomi. Omfattning: Två halvdagar á fyra timmar med ca tre veckor mellan de båda. Genomförande av RAMP 1 som praktisk uppgift under dessa veckor. Efter sex månader en uppföljning om hur det har gått, med möjlighet för att dryfta frågor samt befästa kunskapen.

AVONOVA | LEARNING 8

BOKA ONLINE


HLR-utbildningar

Grundutbildning i vuxen-HLR

Första hjälpen

Hjärt- och lungräddning handlar om att hålla en person vid liv tills ambulans är på plats. För att hålla kunskapen aktuell bör praktiska övningar repeteras varje år. Se till att så många som möjligt kan HLR för att öka tryggheten på arbetsplatsen.

Utbildning i första hjälpen bidrar till att minska lidandet, minskar risk för skadeutveckling samt ökar chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall och hjärtstopp. Utbildningen Första hjälpen hjälper deltagarna att få mod att ingripa vid olycksfall eller sjukdomsfall och förstå vikten av regelbunden HLR-träning.

Efter Grundutbildning i Vuxen-HLR ska alla deltagare ha handlingsberedskap att kunna utföra HLR samt vara motiverade att starta HLR. Utbildningen går igenom alla steg i hjärt- och lungräddningen, från att identifiera ett hjärtstopp, till att utföra en HLR. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare.

Utbildningen uppfyller föreskriften Första Hjälpen och krisstöd. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare och kan anpassas utifrån olika behov. Omfattning: 4 timmar

Omfattning: 1-2 timmar

Barn-HLR Varje dag inträffar olyckor eller olyckstillbud där barn är inblandade. Därför behöver personal som arbetar med barn också lära sig vad man kan göra om olyckan inträffar. Hur får man exempelvis bort ett föremål som täpper till barnets luftvägar? Efter utbildningen Barn-HLR ska deltagaren ha fått lära sig att rädda liv genom hjärt- och lungräddning, att få bort främmande föremål i luftvägarna, vilka larmrutiner som finns på arbetsplatsen, ha fått kännedom kring omhändertagande vid allvarlig och akut sjukdom och allvarliga skador hos barn. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare som arbetar med barn. Omfattning: 1-2 timmar

WWW.AVONOVA.SE

AVONOVA | LEARNING 9


Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA - BAS

Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA - e-LEARNING

OSA – BAS är en grundläggande utbildning om organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen är baserad på de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete samt Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utbildningen ger kunskap om föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö som ska hjälpa dig som chef eller skyddsombud att utveckla din verksamhet till en mer attraktiv arbetsplats.

Deltagaren får grundläggande kunskaper i syfte, mål och innehåll i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö och kan efter utbildningen starta upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom området. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av kunskap och tolkning av föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö och hur den integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Omfattning: Hel- eller halvdag

Syftet är att ge chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud kunskap i hur kraven i föreskriften kan uppfyllas i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Genom att arbeta kontinuerligt och långsiktigt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön minskar vi inte bara risker och sparar pengar. Vi skapar också en långsiktigt hållbar och attraktiv verksamhet där medarbetarna trivs, är friska och presterar bättre. Utbildningen vänder sig till chefer och skyddsombud. Omfattning: 40 minuter

Hållbar på skift och natt Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA - FÖRDJUPNING Att arbeta skift och natt ställer specifika krav på kost, sömn Den här utbildningen ger deltagaren nödvändiga verktyg att arbeta med OSA-föreskriften i vardagen, i sin egen verksamhet. Utbildningen/workshopen är en fördjupningsutbildning och bygger därför på att deltagarna har baskunskaper om Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den här fördjupningsutbildningen baseras på de krav som ställs i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljöarbete samt Organisatorisk och social arbetsmiljö.

och motion för att bibehålla hälsa. Den här utbildningen ger konkreta tips och råd på vad deltagaren själv kan göra vid skiftarbete, och kunskap om kopplingen mellan hälsa och dygnsrytm. Utbildningen är en del av utbildningspaketet som omfattar föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen vänder sig till medarbetare som regelbundet arbetar skift eller natt. Omfattning: 4 timmar

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och den, som utifrån sin funktion har behov av fördjupade teoretisk och praktiska kunskaper i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö. Omfattning: Hel- eller halvdag

AVONOVA | LEARNING 10

BOKA ONLINE


Organisatorisk och Social arbetsmiljö

Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier Den här utbildningen hjälper företag och organisationer att få rätt verktyg att förebygga och hantera kränkande särbehandling och ger kunskap om aktuella regelverk och om de fysiska, organisatoriska och sociala processer som kan leda till olika typer av kränkningar. Utbildningen kan anpassas utifrån policys, rutiner och aktuella riskbedömningar av organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare och andra som aktivt arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Omfattning: Hel- eller halvdag

Hot & Våld

Konflikthantering Utbildningen Konflikthantering syftar till att beskriva konflikter, deras uppkomst och orsaker samt hur de hanteras på bästa sätt. Deltagaren får verktyg och insikt i att hantera relationsproblem innan de får för stora konsekvenser och träning i att ta obekväma samtal med medarbetarna. Utbildningen vänder sig till arbetsledare och medarbetare. Omfattning: 4 timmar

Stress och stresshantering - föreläsning Föreläsningen Stress och stresshantering ger deltagaren grundläggande kunskaper om vad stress är och hur den uppkommer samt en god förståelse för hur stressen påverkar människan och hur man kan påverka sin egen och medarbetarnas stress.

Utbildningen fokuserar på att skapa trygghet och ge medarbetare självförtroende och förutsättningar att hantera hotfulla situationer. Den innehåller både praktiska tips såväl som teoretisk kunskap i att möta konflikter och motverka att hot- och våldssituationer uppstår i arbetet.

Föreläsningen vänder sig till alla medarbetare.

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare som i sin arbetsroll riskerar att mötas av konflikter, hot och våld.

I rollen som chef ingår en rad utmanande samtal, alltifrån att ta upp signaler på ohälsa och alkoholproblem till otillräcklig prestation och konflikter. Många chefer både vill och har en skyldighet att ta upp känsliga frågor i arbetslivet.

Omfattning: 4 timmar

Kriser och krisstöd på arbetet Att hantera en kris på ett optimalt sätt handlar om att vara väl förberedd och att snabbt vidta rätt åtgärder. Ett bra omhändertagande i en krissituation får inte bara omedelbart stabiliserande effekter, utan har också en långsiktig positiv inverkan på arbetsplatsen. Den här utbildningen ger deltagaren ökad kunskap och kompetens för att veta hur att förebygga kriser, och vidta rätt åtgärder före, under och efter en kris.

Omfattning: 4 timmar

Det nödvändiga samtalet

Med denna utbildning får deltagarna konkreta och praktiska verktyg för konstruktiva samtal och möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare, personer inom HR och andra som har behov av kunskap och kompetens inom ämnet. Omfattning: Hel- eller halvdag utifrån behov

Utbildningen vänder sig till chefer, medarbetare och nyckelpersoner inom HR och andra som har behov av kunskap och kompetens inom kris och krisstöd. Omfattning: 4 timmar

WWW.AVONOVA.SE

AVONOVA | LEARNING 11


Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering för chefer Utbildningen syftar till att tillgodose chefer och arbetsledares behov av ökad kunskap och medvetenhet om vikten av goda arbetsmiljöförhållanden och tidig rehabilitering för att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro. Deltagaren får kunskap om aktuell lagstiftning och om hur att bedriva ett effektivt rehabiliteringsarbete på den egna arbetsplatsen. Utbildningen skall också ge information om det stöd och partnerskap Avonova kan erbjuda i dessa frågor samt tips om effektiva verktyg i det dagliga rehabiliteringsarbetet.

Riskbruk alkohol och droger Utbildningen ger chefer och övriga personalansvariga både grundläggande och djupgående verktyg för att tidigt upptäcka och agera när oro eller misstanke finns för alkohol- och drogrelaterad ohälsa. Organisationen får en ökad kunskap och handlingsberedskap, för att hantera medarbetare som drabbas av alkoholoch drogrelaterade besvär, och genom detta agera för en drogfri arbetsplats. Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare. Omfattning: 6 timmar

Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare. Omfattning: Heldag

Rehabprocess för chefer e-Learning I denna e-Learning får deltagaren följa rehabiliteringsprocessen från början till slut, från förebyggande arbete, för att undvika behovet av rehabilitering, till och med dag 365 och vad som händer därefter. Gå hela utbildningen från början till slut, eller hoppa in på den del du just nu känner mest behov av. Utbildningen ger förutsättningar för effektiv rehabprocess med tidiga insatser. Utbildningen vänder sig till chefer. Omfattning: 30 minuter

Avonovas utbildare berättar David Smidelik, leg. psykolog, Avonova Kristianstad Varför är det viktigt för våra kunder att utbilda sig inom arbetsmiljöområdet? - Dels är det viktigt att känna till skyldigheter, lagar och bestämmelser som gäller, men framförallt för att inte se det som något svårarbetat och onödigt. Att göra arbetsmiljöområdet greppbart och konkret innebär ofta minskad börda av efterhjälpande åtgärder genom tidiga preventiva insatser. Det innebär win-win för både arbetsgivare och arbetstagare.

Vilka utbildningar kommer att bli ännu viktigare under 2020? Var finns behovet? - Min upplevelse är att multidisciplinära utbildningsinsatser, så som psykolog och arbetsmiljöingenjör, tenderar att brygga över uppdelningen mellan kunskapsområden. Det blir lättare att prata om destruktiva beteenden om det kopplas till konkreta arbetsmiljörisker och förståelsen blir djupare kring varför problem uppstår och består i arbetet.

Har du sett några positiva effekter på arbetsplatsen efter att vi har hållit i en utbildning? - Några av de positiva effekterna är att fler har fått upp ögonen för arbetsmiljöfrågor och vikten av att arbeta med detta systematiskt. En annan effekt har varit att man tagit ner tröskeln för att prata mer med varandra kring exempelvis stress, stämningen på arbetsplatsen och samarbetet. Flera upplever att det blir tydligare på vilka sätt man kan arbeta tillsammans med Avonova, vilket också är viktigt.

Varför är vi som företagshälsa extra lämpade för att utbilda företag och organisationer? - Vi är ute i verksamheterna och har förstahandsupplevelser kring arbetsmiljön på företagen och organisationerna. Vår kunskap bygger mycket på respektive yrkesutbildningar, men minst lika stor del på det dagliga arbetet vi utför mot våra organisationer. Eftersom vi dessutom inte är en helt utomstående aktör så bryr vi oss också om att resultatet både blir bra och bestående.

AVONOVA | LEARNING 12

BOKA ONLINE


Hälsoutbildningar

Må bra i vardagen

Sömn och återhämtning

Föreläsningen Må bra i vardagen ger deltagaren insikt i hur själv kunna påverka sitt hållbara mående över tid – både vad gäller arbets- och privatliv.

I dagens samhälle ökar antal sömnstörningar vilket påverkar privatliv, arbetsliv och prestation. Föreläsningen Sömn och återhämtning ger deltagaren kunskap om sömnens betydelse, dess arkitektur samt bra förhållningssätt för goda sömnvanor. Det kan reducera risken för ohälsa orsakad av sömnproblematik.

Må bra i vardagen ger utifrån aktuell forskning grundläggande kunskap kring vad vi människor mår bra av och varför, samt hur detta påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Föreläsningen vänder sig till alla medarbetare.

Föreläsningen vänder sig till alla medarbetare. Omfattning: 2 timmar

Omfattning: Föreläsning 2 timmar, workshop 4 timmar

Hållbar hälsa

Hälsoinspiratörsutbildning

Hållbar hälsa är en föreläsning vars syfte är att ge medarbetare motivation till en hälsofrämjande livsstil och reflektion runt den egna livssituationen.

Hälsoinspiratörer skapar förutsättningar för ett långvarigt hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen och utvecklar medarbetarnas hälsa.

I utbildningen får deltagaren:

Den här utbildningen ger hälsoinspiratörer verktyg för att förmedla kunskap om livsstilens betydelse för hälsan och • Motivation till en hälsofrämjande livsstil och reflektion runt hur skapa en stödjande miljö för fysisk och psykisk hälsa den egna livssituationen. på arbetsplatsen. Hälsoinspiratören fungerar som en länk mellan chef, medarbetare och Avonova i arbetsplatsens • Kunskap och verktyg för att kunna främja fysisk, psykisk hälsoarbete. och social hälsa samt utveckla sin livsstil. • Insikter om det egna beteendet om vad som styr våra val och vad det innebär för hälsan.

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare. Omfattning: 3 halvdagar

• Utifrån nuläge skapa en målsättning och metod för att nå önskad hälsostatus. • Kunskap om kopplingen mellan fysisk hälsa och arbetsprestation. Utbildningen vänder sig till alla medarbetare. Omfattning: 4 timmar

WWW.AVONOVA.SE

AVONOVA | LEARNING 13


Därför är digital utbildning ett bra utbildningssätt Några röster från kunder: ”Vi har svårt att samla våra chefer på en enda ort men vill att de skall gå utbildningen samtidigt.” ”Vi tar ett miljöansvar och vill därför inte resa långt till utbildningen men vill ha en utbildning som lyfter vår nuvarande kunskap inom arbetsmiljö.”

Hör av dig till din kontakt på Avonova för mer information så vi hjäpler er!

”Vi vill med bibehållen kvalité ha möjlighet att utbilda många chefer samtidigt.”

Avonovas utbildare berättar Esbjörn Häggström, arbetsmiljöspecialist , Avonova Piteå Varför är det viktigt för våra kunder att utbilda sig inom arbetsmiljöområdet? - Våra kunder är skyldiga att enligt lag arbeta med SAM. Därför behöver dom grundläggande kunskap för att uppfylla lagstiftande krav. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor är också lönsamt för hela arbetsplatsen. Det ger förutsättningar för organisationer att arbeta förebyggande istället för reaktivt. Man skapar förutsättningar att ta hand om risker i ett tidigt skede. Men även att utveckla ett positivt psykosocialt klimat. Helt enkelt ökad arbetsglädje. Har du sett några positiva effekter på arbetsplatsen efter att vi har hållit i en utbildning? - Jag upplever att våra kunder framförallt blir tryggare i att hantera sådant som de upplever som obehagligt att ta hand om exempelvis mobbning, alkohol och droger. De är tryggare i att leta rätt information och ta den hjälp som behövs. De är också snabbare på att agera på rätt sätt. Jag har fått höra i efterhand att medarbetare har tagit sitt ansvar och rett ut konflikter och missförstånd istället för att gå i försvar.

Vilka utbildningar kommer att bli ännu viktigare under 2020? Var finns behovet? - Jag tror att det är viktigt att kunden får en tydlig kunskap om hälsoekonomi. Det är ekonomi som styr verksamheterna. Arbetsmiljöarbete är långsiktigt och strategiskt. Som kund kan det vara svårt att uppfatta dom långsiktiga vinsterna i det dagliga arbetet. Med den kunskapen kommer motivationen att öka. Politiken vill styra arbetskraften till att jobba upp i högre åldrar. Samtidigt som vi blir tyngre och är mindre fysiskt aktiva. Därför tror jag att det kommer att finnas behov av evidensbaserad kunskap inom området hållbara livsstilsförändringar. Fördjupad kompetens om hur man tar hand om problem med alkohol och droger både i det förebyggande och efterhjälpande arbetet. Många små företag har svårt att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete. Jag tror att det finns ett behov av anpassade utbildningar mot denna grupp ex ”SAM i praktiken för små företag”.

Varför är vi som företagshälsa extra lämpade för att utbilda företag och organisationer? - Vi ska vara en resurs och ett stöd till våra uppdragsgivare. Utgångspunkten i vårt arbete utgår från den lagstiftning som styr deras dagliga verksamhet bland annat arbetsmiljölagen. Företagshälsovården har ett helhetsperspektiv inom området arbetsmiljö, allt ifrån det förbyggande arbetet till det efterhjälpande. Det är vårt uppdrag. Företagshälsovården ska vara en expert inom området arbetsmiljö och i synnerhet det förebyggande arbetet. Därför är vi bäst lämpade att utbilda inom detta område.

AVONOVA | LEARNING 14

BOKA ONLINE


Därför är e-Learning ett bra utbildningssätt! Några röster från kunder: ”Vi vill på ett enkelt sätt skapa en baskunskap om arbetsmiljöfaktorer hos våra nya chefer.” ”Vi vill enkelt kunna ge våra chefer en baskunskap för att successivt bygga på kunskapen med mer komplexa utbildningar.” ”Vi vill låta våra chefer repetera tidigare inlärda baskunskaper.”

Därför är klassrumsutbildning ett bra utbildningssätt! Några röster från kunder: ”Vi vill ha en utbildning med en föreläsare som dagligen arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor och som lyfter våra chefers kompetens inom arbetsmiljöarbetet och att detta ger förutsättningar för att vår arbetsmiljö utvecklas.” ”Vi vill ha en kvalificerad utbildning som lyfter våra chefers kompetens inom arbetsmiljö och i interaktion ger dem vägledning i hur de tar aktivt stöd av företagets policys och rutiner.”

WWW.AVONOVA.SE

AVONOVA | LEARNING 15


AVONOVA | LEARNING Utbildningar för hela organisationen Avonova är en rikstäckande leverantör av företagshälsa. Vi har utbildningar som rör allt inom arbetsmiljö – från hur du arbetar mer hållbart, följer lagar och föreskrifter, till hur du står rätt, äter bättre och blir en bättre chef. Vi erbjuder lärarledda utbildningar, e-learnings och workshops. Utbildningarna vänder sig till chefer, ledare och medarbetare. Alla våra utbildare befinner sig i sina yrkesroller dagligen ute i företags och organisationers arbetsmiljöer. Det ger dem en mycket god insyn i hur det de föreläser om faktiskt fungerar i verkligheten. Alla våra föreläsare har genom Avonova gått en intern certifieringsutbildning. Vi finns på ca 120 platser i hela Sverige. Du beställer din utbildning genom att kontakta ditt lokala Avonova hälsocenter eller via www.avonova.se/avonovautbildningar Mer om våra kompetenser, våra resurser och din närmaste hälsocenter hittar du på avonova.se AVO201912

Välkommen till Avonova!